verklaring inzake de opdracht van de architect(e)

Commentaren

Transcriptie

verklaring inzake de opdracht van de architect(e)
Orde van Architecten
1.2
VERKLARING INZAKE DE OPDRACHT VAN DE ARCHITECT
Door de architect over te maken aan zijn provinciale Raad bij het indienen van een aanvraag om stedenbouwkundige vergunning
( één verklaring per opdracht, in twee exemplaren in te dienen )
Ondergetekende,
(naam)
(voornaam)
(kantooradres)
Optredend als:
A – Zelfstandig architect
B – Architect bezoldigd door:
!
!
D – Dienstverrichter E.U.
C – Architect-ambtenaar van:
!
!
(werkgever van de architect-bezoldigde of ambtenaar)
Verklaart belast te zijn:
1 – met een volledige opdracht (opmaken van de plannen en controle van de werken)
!
2 – met een volledige opdracht in samenwerking met de hieronder vermelde architect
!
3 – met een gedeeltelijke opdracht, beperkt tot:
1 - het opmaken van de plannen
!
2 - de controle van de werken
!
Indien 2 of 3, identiteit van de architect die samenwerkt / die met de rest van de opdracht is belast:
naam, voornaam:
ingeschreven bij de Raad van:
4 – met een administratieve regularisatieprocedure
!
5 – met een andere opdracht (bestemmingswijziging, …)
!
Kruis hier ook aan indien het over een hernieuwde aanvraag gaat !
Opdrachtgever:
Bouwheer:
De Heer !
Mevrouw !
Rechtspersoon !
(naam)
(volledig adres)
Type van ontwerp:
Kies het (de) nummer(s) uit de lijst op keerzijde
( bij twijfel, beschrijf de aard van de opdracht of van de werken)
Gelegen te:
(volledig adres)
+
(bij gebrek: verkaveling + lotnummer en/of kadastrale aanduiding)
Statistische gegevens:
Contract architect bouwheer:
Verzekering van de
beroepsaansprakelijkheid:
1 - Totale oppervlakte (m²) :
2 - Bouwvolume (m³) :
3 - Bij gebrek: raming van het totaal bedrag van de werken (€ excl. BTW)
,
Overeenkomstig art. 20 van het Reglement van Beroepsplichten, werd het contract
/
/
m.b.t. deze opdracht door de architect en de bouwheer ondertekend op
Overeenkomstig art. 15 van het Reglement van Beroepsplichten, werd een verzekering tot dekking
van de burg. beroepsaansprakelijkheid van de architect naar Belgisch recht onderschreven bij:
(maatschappij)
(polisnummer)
Ik verbind me ertoe om de provinciale Raad van de Orde onmiddellijk te verwittigen van alle wijzigingen van deze opdracht die zich bij
de uitvoering zouden kunnen voordoen.
Deze verklaring is echt, volledig en overeenkomstig de gegevens van het contract tussen partijen.
Datum:
/
/
Handtekening van de architect:
De op dit formulier vermelde gegevens zijn vatbaar voor een geïnformatiseerde verwerking waarvan de doelstellingen overeenstemmen met de opdrachten van de Orde
van Architecten zoals bepaald door de wet van 26 juni 1963. U kunt deze gegevens opvragen op grond van de Wet tot Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
van 8 december 1992 en deze, indien nodig, laten wijzigen door uw provinciale Raad of door de hoofdbeheerder van dit bestand, de Nationale Raad van de Orde van
Architecten, Livornostraat 160 bus 2, 1000 Brussel.
Orde van Architecten
LIJST VAN ONTWERPTYPEN
A
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A99
NIEUWBOUW WOONGEBOUWEN
ééngezinswoning
handelshuis
eigen woning van de architect
groepswoningbouw
villa
residentie
appartementsgebouw (2-3)
appartementsgebouw (4-10)
appartementsgebouw (>10)
chalet
ander woongebouw (te preciseren)
B
B01
B02
B03
B04
B05
B06
B07
B08
B09
B10
B11
B12
B99
NIEUWBOUW HANDEL EN HORECA
distributiemagazijn
bank
hotel
restaurant
kantoor
slachthuis
industriegebouw
toonzaal of galerij
café, spijshuis
winkel
supermarkt
garage (dealer, carrosserie)
ander gebouw handel en horeca (te preciseren)
C
C01
C02
C03
C04
C05
C99
NIEUWBOUW SCHOOLGEBOUWEN
kleuterschool
lagere school
middelbare school
hogeschool
universiteit
ander schoolgebouw (te preciseren)
D
D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
D08
D09
D10
D11
D99
NIEUWBOUW OVERHEIDSGEBOUWEN
administratiegebouw
ministerie
stadhuis, gemeentehuis
gerechtsgebouw
militair gebouw
brandweerpost
politiepost
radio-TV station
post & telecommunicatie
gevangenis
kazerne
ander overheidsgebouw (te preciseren)
E
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
E09
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E99
NIEUWBOUW CULTUUR, ONTSPANNING, SPORT
museum
bibliotheek
schouwburg
concertzaal
bioscoop
spektakelzaal
casino
vergaderzaal
club
cultuurcentrum
exporuimte
thermen
zwembad
gymnastiekzaal
sportterrein
vakantietehuis
ander gebouw cultuur, ontspanning ,sport (te preciseren)
G
G01
G02
G03
G04
G99
NIEUWBOUW RELIGIEUZE FUNCTIE
eredienstgebouw
crematorium
kerkhof
grafmonument
ander gebouw religieuze functie (te preciseren)
H
H01
H02
H03
H04
H05
H06
H07
H08
H99
NIEUWBOUW GEZONDHEIDSZORG
laboratorium
ziekenhuis
kliniek
weeshuis
bejaardentehuis
sociaal tehuis
kinderopvang
psychiatrische inrichting
ander gebouw gezondheidszorg (te preciseren)
J
J01
J02
J03
J05
J99
NIEUWBOUW TRANSPORT
spoorwegstation
autobusstation
luchthaven
autobergplaats
andere gebouw transport (te preciseren)
K
K01
K02
K03
K04
K05
K06
K07
K08
K09
K10
K11
K12
K13
K99
NIEUWBOUW UTILITEITSBOUW
nijverheidsconstructie
handelsconstructie
landbouwconstructie
loods
stapelplaats
hall
silo
stal
serre
cabine
privé-garage(s)
tuinhuisje
gsm-antenne
ander utiliteitsbouw (te preciseren)
T
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
T99
VERBOUWING
verbouwing woonhuis
verbouwing appartement
verbouwing utiliteitsgebouw
verbouwing handelsgebouw of horeca
verbouwing schoolgebouw
verbouwing overheidsgebouw
verbouwing religieus gebouw
verbouwing cultuur-, ontspannings- en sportgebouw
verbouwing gebouw gezondheidszorg
verbouwing transportgebouw
verbouwing andere (te preciseren)
V
V01
V02
V03
V99
RESTAURATIE
restauratie gebouw
restauratie monument
restauratie hist. interieur
andere restauratie (te preciseren)
X AFBRAAK
X99 alle afbraakdossiers
Z
Z01
Z02
Z03
Z04
Z05
Z06
Z07
Z08
Z09
Z10
Z11
Z14
Z15
Z16
Z17
Z99
DIVERSE
onderhoudswerken
stedenbouwkundig attest
gebouw met bijzondere kennis buiten bouw.
nieuw en moeilijk bouwprogramma
binnenhuisversiering
inrichting van lokalen
tentoonstellingsstand
openbaar park
hoving
fontein
herdenkingsmonument
veranda
privé-zwembad
terras
bijgebouw
andere (te preciseren)
1.2

Vergelijkbare documenten