studiewijzer Mode Design 2011

Commentaren

Transcriptie

studiewijzer Mode Design 2011
Studiewijzer
Mode Design
2011 – 2012
2
Voorwoord
AFSPRAAK IS AFSPRAAK………..
Voor je ligt de studiewijzer van de opleiding Mode Design.
Hierin vind je informatie over je opleiding, over D’Drive en over de werkwijze van het Friesland
College. Ook vind je informatie over de begeleiding, het onderwijsaanbod, de organisatie en de
mensen die een rol spelen bij je leren en loopbaan.
Zoals je in deze studiewijzer kunt lezen is de praktijk (bij een werkgever, een opdracht of een
leerbedrijf) een belangrijk onderdeel van je leertraject. We zien in de praktijk dat het leren veel
sneller en beter gaat door te doen en te ervaren en erop terug te lijken: wat heb ik geleerd, wat kan
beter? Hierbij krijg je begeleiding van je coach en je docenten.
Bij leren en werken hoort een omgeving waarbij je op elkaar aankunt en je aan afspraken houdt. Bij
deze opleiding van D’Drive is dat dan ook de belangrijkste regel: afspraak is afspraak!
Ik wens je veel D’Drive en inspiratie toe bij je leertraject!
En mocht je me persoonlijk willen spreken? In deze studiewijzer vind je de momenten waarop ik een
spreekuur heb! Welkom!
Hartelijke groet,
Anneke Holwerda
Directeur D’Drive, mbo kunstopleidingen
D’Drive, mbo kunstopleidingen
Studiewijzer Mode Design 2011-2012
3
Inhoudsopgave
1. D’Drive, mbo kunstopleidingen
4
2. Praktijk Gestuurd Leren
5
2.1. Praktijk
2.2. BPV
2.3. Prestaties
2.4. Onderwijsaanbod
2.5. Beoordelen
2.6. Begeleiding
2.7. D’Map
5
5
5
5
6
7
8
3. Organisatie
9
3.1. Studienet en email account
3.2. Periodisering
3.3. FC Pas
3.4. Administratie
3.5. Faciliteiten
3.6. Belangenbehartiging
3.7. Telefoonnummers en email-adressen
9
9
9
10
11
12-13
14
D’Drive, mbo kunstopleidingen
Studiewijzer Mode Design 2011-2012
4
1. D’Drive, mbo kunstopleidingen
D’Drive, mbo kunstopleidingen is één van de units van het Friesland College. Je hebt gekozen voor
een opleiding bij Mode Design. Door de bundeling van alle kunstopleidingen bieden we je de
mogelijkheid workshops te volgen bij alle disciplines. Daarnaast werken cursisten van de
verschillende opleidingen samen in voorstellingen, optredens en prestaties. Op deze manier willen
we je de gelegenheid geven je breder te ontwikkelen.
D’Drive bestaat uit de volgende opleidingen:
Product Design
Interieur Design
Mode Design
Styling Design
Julianalaan, Leeuwarden
Julianalaan, Leeuwarden
Julianalaan, Leeuwarden
Julianalaan, Leeuwarden
Artiest Dans
Artiest Drama
Artiest Muziek
Artiest Sounddesign
Evenementenorganisatie en Popmanagement
Podium en Evenemententechniek
Film en Media
Jupiterweg, Leeuwarden
Jupiterweg, Leeuwarden
Jupiterweg, Leeuwarden
Jupiterweg, Leeuwarden
Jupiterweg, Leeuwarden
Jupiterweg, Leeuwarden
Jupiterweg, Leeuwarden
Leisure & Hospitality
Sportstad, Heerenveen
Binnen Mode Design volg je één van de onderstaande opleidingen:
•
•
•
•
•
Basismedewerker Mode/Maatkleding
Allround Medewerker Mode/Maatkleding
Specialist Mode/Maatkleding
Mode Styling
Mode Handel
- niveau 2
- niveau 3
- niveau 4
- niveau 4
- niveau 4
D’Drive, mbo kunstopleidingen
Studiewijzer Mode Design 2011-2012
- duur: ±2 jaar
- duur: ±3 jaar
- duur: ±4 jaar
- duur: ±4 jaar
- duur: ±4 jaar
5
2.Praktijk Gestuurd Leren
De werkwijze van Friesland College is volgens het Praktijk Gestuurd Leren (PGL). Dat betekent dat het
leren in de praktijk begint. Wat je allemaal moet kennen en kunnen in de echte beroepspraktijk, is
bepalend voor je leertraject en de inhouden van het onderwijs. Door praktijkervaringen op te doen
of je vragen te stellen wat de praktijk verwacht, kun je er achterkomen wat je moet kennen en
kunnen. De opleiding biedt je de mogelijkheid je kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling
die daarvoor nodig is te vergroten.
Leren door te doen. Dat betekent dat je elke keer nadat je wat gedaan hebt, kijkt wat er goed ging en
wat je nog moet leren. Daar ga je vervolgens mee aan de slag.
2.1.De praktijk
Bij de Mode Design krijg je veel opdrachten vanuit de praktijk, zoals verenigingen, organisaties en
musea. Enkele voorbeelden van praktijkopdrachten:
•
•
•
Ontwerpen en maken van kleding voor een theatervoorstelling
Verzorgen van workshops voor kinderen
Modeshow organiseren en/of uitvoeren
2.2. BPV
Elk cursusjaar ga je één of meerdere perioden op
BPV (Beroeps Praktijk Vorming=stage). Enerzijds
omdat je daardoor een goed beroepsbeoefenaar
wordt, maar ook omdat het een wettelijke eis is.
Om een MBO diploma te halen is het nodig dat je
praktijkervaring hebt opgedaan en dat het
resultaat hiervan voldoende is.
In overleg met de BPV-coördinator ga je op zoek
naar een bedrijf, organisatie of instelling waar jij je
kunt ontwikkelen. Hoe je dit moet doen, wordt
uitgelegd in de praktijkgids. Hoofdstuk 3 in de
D’Map.
2.3. Prestaties
Het Impresariaat krijgt ook opdrachten binnen van bedrijven, organisaties, verenigingen etc. waar
cursisten mee aan de slag kunnen. Je moet hierbij denken aan bijvoorbeeld het ontwerpen en maken
van kleding voor een theatervoorstelling.
D’Drive, mbo kunstopleidingen
Studiewijzer Mode Design 2011-2012
6
Zo’n opdracht noemen wij een prestatie. Door middel van prestaties ontdek je wat je moet kunnen
en kennen en welke persoonlijke kwaliteiten je moet inzetten om de prestatie met succes uit te
voeren. Je leert dus door te doen en je komt er achter welke kennis, vaardigheden en persoonlijke
kwaliteiten je nog moet gaan ontwikkelen. Op school worden colleges, workshops en trainingen
gegeven om deze kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten die nodig zijn te vergroten.
2.4. Onderwijsaanbod
In het eerste jaar krijg je een variatie van colleges, trainingen en oefensituaties aangeboden. Aan het
begin van het schooljaar krijg je uitleg over wat het onderstaande aanbod verder inhoudt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Atelier
atelierbewijs
kleding vervaardigen
Coupetechniek
Modevorming
Textiel warenkennis (DETEX)
Nederlands
Moderne Vreemde Taal (bijvoorbeeld: Engels, Duits)
Economische vakken
D’Drive- workshops
Leren Loopbaan Burgerschap
Coaching
Verder kun je regelmatig aan interessante workshops meedoen. Voorbeelden hiervan zijn: kleding
bedrukken; mouleren; hoeden maken; ontwerpen vanuit niet-textiele materialen; styling. Ook kun je
zelf een workshop voor mede-cursisten verzorgen.
Er worden elk jaar excursies georganiseerd. Ook als je wat dit betreft zelf ideeën hebt, kun je die
inbrengen.
Een hulpmiddel bij het leren is de leerkaart. In de leerkaart staat beschreven wat er van een
professional in de Mode verwacht wordt. Het helpt je richting te geven aan je leren.
2.5. Beoordelen
In de opleiding wordt er onderscheid gemaakt tussen beoordelen om te leren en om te verzilveren.
Beoordelen om te leren.
Tijdens de opleiding krijg je ruim aanbod van trainingen, theorie en praktijklessen e.d. waarin je het
vak leert. Uit het aanbod komen opdrachten voort, waarin je laat zien hoe jij hierin ontwikkeld. Deze
studieresultaten wordt na elke periode besproken met je coach.
Elke opleiding geeft aan wat er in een periode van je verwacht wordt.
Rondom het deelnemen aan de lessen en inleveren van opdrachten zijn er een aantal afspraken.
1. We verwachten 100% aanwezigheid in de lessen en een positieve studie- en
beroepshouding.
D’Drive, mbo kunstopleidingen
Studiewijzer Mode Design 2011-2012
7
2. Voor elke periode van 10 weken krijg je van de opleiding een overzicht van de te verwachten
studieresultaten. De studieresultaten kunnen de aanwezigheid bij trainingen zijn, het maken
van opdrachten, toetsen etc. Kortom aan het begin van de periode van 10 weken weet je wat
je moet doen, wat je moet inleveren en wanneer.
3. Niet op tijd inleveren van opdrachten, onvoldoende aanwezigheid en een negatieve studie
en beroepshouding geven een onvoldoende studieresultaat.
4. Na elke periode van 10 weken krijg je een overzicht van de behaalde studieresultaten. Naast
de beoordelingen om te leren, worden ook studie- en beroepshouding en de aanwezigheid
genoemd.
5. Bij onvoldoende studieresultaat krijg je het advies onderdelen van het leertraject over te
doen. Dit kan tot gevolg hebben dat je studievertraging gaat oplopen. De afspraken omtrent
overdoen en / of inhalen van onderdelen worden in de tijdens het individuele coachgesprek
gemaakt en schriftelijk vastgelegd.
6. Om aan het examen deel te kunnen nemen, is een positief advies nodig van het
opleidingsteam. Dit advies wordt gebaseerd op de studieresultaten, aanwezigheid en
houdingsaspecten.
7. Wanneer het opleidingsteam met een negatief advies komt, bestaat er voor jou de
mogelijkheid hierover in beroep te gaan bij de examencommissie. Dat betekent dat je een
afspraak moet maken met de voorzitter en secretaris van de examencommissie om in een
gesprek aan te tonen dat het advies van het team volgens jou niet juist is. Deze afspraak kun
je maken via Marrit Dijkstra, directiesecretaresse, [email protected]
Beoordelen om te verzilveren
Om de opleiding met een diploma af te ronden, doe je gedurende het leertraject
handelingsbekwame toetsen, een (of meerdere) proeve(n)van bekwaamheid, een panelgesprek en
examen in Nederlands, MVT, rekenen en LLB. Om aan het examen deel te kunnen nemen, heb je een
positief advies van het opleidingsteam nodig. (zie punt 6.)
De toetsen, proeve etc. staan beschreven in het toetsplan van de opleiding.
De organisatie, inhoud en afspraken omtrent het examen staan beschreven in ‘Examineren? Hoe doe
je dat?’.
2.6. Begeleiding
Je wordt geplaatst in een groep die door een coach wordt begeleid. Met deze groep heb je 1x per
week een coachbijeenkomst. Je krijgt dan uitleg over je portfolio, organisatorische zaken en het
onderwijsprogramma. Ook kun je met je groep leuke activiteiten plannen.
Je coach is de persoon die je begeleidt bij het leren. Het is je eerste aanspreekpunt binnen de
opleiding. Minimaal 4 keer per jaar vinden individuele gesprekken plaats. Je bespreekt dan hoe je
studie verloopt, wat je hebt geleerd en wat je nog wilt en moet leren. De leerkaarten zijn een goed
hulpmiddel om bij het gesprek te gebruiken.
Verder is deze begeleider de persoon bij wie je afwezigheid meldt en met allerlei vragen terecht
kunt.
D’Drive, mbo kunstopleidingen
Studiewijzer Mode Design 2011-2012
8
2.7. D’Map
Bij de opleidingen van D’Drive wordt gebruik gemaakt van de
D’Map. In de D’Map vind je informatie over je opleiding.
Daarnaast is de D’Map de start van je portfolio.
Het portfolio is bedoeld om te laten zien wat je hebt gedaan en
wat je hebt geleerd. Je verzamelt hierin de resultaten van je
opdrachten, verslagen van je praktijkervaringen,
gespreksverslagen met je coach etc. Het portfolio speelt een
belangrijke rol bij de gesprekken met je coach en laat vooral zien
wat je hebt geleerd. Dat betekent dat je D’Map met inhoud bij je
hebt, wanneer het gesprek over de studieresultaten plaats vindt.
D’Drive, mbo kunstopleidingen
Studiewijzer Mode Design 2011-2012
9
3.Organisatie
3.1. Studienet en email account
Tijdens je gehele opleiding zul je veel informatie kunnen vinden op Studienet, ook wel Blackboard
genoemd. Hier is alle informatie over de opleiding terug te vinden, zoals de opdrachten en bronnen,
roosters, mededelingen van docenten e.d. Webadres: studienet.fcroc.nl
Tevens wordt er een mailadres aan je naam gekoppeld. Je bent verplicht deze bij de start van je
opleiding te activeren. Om gebruik te kunnen maken van FC Live moet je jouw nieuwe inlognaam
[email protected] (de 3-cijfers zijn afhankelijk hoeveel cursisten dezelfde naam
hebben binnen het Friesland College) en wachtwoord invoeren. Deze staan vermeld op de jouw
toegestuurde welkom brief. Ga naar www.fclive.nl en meld je aan met de toegestuurde gegevens.
Er wordt van je verwacht dat je iedere dag deze twee onderdelen checkt voor eventuele
mededelingen of wijzigingen. Mis je hierdoor informatie, dan is dit je eigen verantwoordelijkheid.
3.2. Periodisering
We werken in perioden van ongeveer 10 weken. In een periode krijg je trainingen en ben je aan het
werk met opdrachten en prestaties. Elke periode wordt afgesloten met een vertraagde week. Dit is
een week waarin we stilstaan bij je beoordeling, de periode evalueren en vooruit kijken naar de
volgende periode. In de vertraagde week heb je o.a. een gesprek met je coach over de voortgang van
je studie, aan de hand van je portfolio, de D’Map.
Voor elke periode krijg je een weekrooster. De lessen beginnen 8:45 tot uiterlijk 16:00 uur. Soms zijn
er projecten waarbij je ’s avonds of in het weekend aanwezig moet zijn.
Tijdens stageperiodes zul je rekening moeten houden met de werktijden van het bedrijf.
Aan het einde van deze studiewijzer vind je een jaarplanning met daarin de perioden en de
activiteiten en vrije dagen. Het actuele weekrooster kun je vinden op studienet.
3.3. FC-pas
Om het gebouw binnen te komen heb je een FC-pas nodig. Iedere cursist krijgt eenmalig gratis een
FC-pas uitgereikt. Op de pas staat je naam, je foto en je cursistennummer vermeld. Met deze pas heb
je toegang tot alle locaties van het Friesland College.
De pas wordt gemaakt bij de receptie van de locatie Triangel op de campus van het FC. Deze pas krijg
je in het eerste leerjaar tijdens de introductieweek.
Belangrijk: Zorg dat je je pas altijd bij je hebt. Mocht je je pas per ongeluk eens vergeten zijn dan kun
je bij de balie een dagpas krijgen. Deze lever je voor het naar huis gaan weer in. Wanneer dit voor de
derde keer is voorgekomen, moet je je pas alsnog ophalen.
D’Drive, mbo kunstopleidingen
Studiewijzer Mode Design 2011-2012
10
De aan-en afwezigheid
Door gebruik te maken van de FC-pas wordt je
aanwezigheid geregistreerd door middel van de
poortjes die bij de ingang van de school staan
opgesteld. Daarnaast wordt je aanwezigheid /
afwezigheid per les bijgehouden.
Als je 2 dagen ongeoorloofd afwezig bent,
wordt dit door de school gemeld in het digitale
verzuimloket van de IB-groep. Ook kan de
verzuimcoördinator van je opleiding je
aanmelden voor het spreekuur van de
leerplichtambtenaar. Deze nodigt je uit voor
een gesprek, eventueel met je ouders.
Ziekmelding
Ben je ziek, dan meld je dit bij de administratie
tussen 8.30 en 09.00 uur onder vermelding van
je naam, klas en reden. Ook stuur je een mailtje
naar je coach waarin je meld waarom je
afwezig bent.
Telefoonnummer voor ziekmeldingen 058-2842990.
Word je onder schooltijd ziek, meld je dan altijd af bij de administratie en de docent waar je les van
hebt. Als je ziek of afwezig bent tijdens de stage, meld je dit op het BPV adres, je coach en de
administratie.
Verlof
Heb je bijzondere verplichtingen, bijvoorbeeld een rijexamen, familiefeest of begrafenis, die niet
buiten de schooltijden gepland kunnen worden, moet je verlof aanvragen. Dit doe je door het verlof
schriftelijk aan te vragen bij de directie.
3.4. Administratie
In het gebouw aan de Jupiterweg is administratie aanwezig. Bij de administratie werkt Karin
Zondervan, je kunt haar vinden in ruimte A 1.05.
Voor de volgende zaken kun je bij hen terecht:
o Inleveren van dossierstukken, zoals onderwijskaart, onderwijsovereenkomst, kopieën van
diploma en cijferlijst.
o Inleveren van de machtiging voor de cursistenbijdrage
o Aanvragen van examen en portfoliogesprek.
o Aanvraag van vrijstelling voor examenonderdelen.
o Wijziging van adres en/of telefoonnummer doorgeven.
D’Drive, mbo kunstopleidingen
Studiewijzer Mode Design 2011-2012
11
Onderwijsovereenkomst
Met alle cursisten van het Friesland College wordt een onderwijsovereenkomst gesloten. Hierin staan
alle rechten en plichten van het Friesland College en de cursist.
De overeenkomst wordt aan het begin van de opleiding door de cursist en een vertegenwoordiger
van het Friesland College ondertekend en ingeleverd bij de administratie.
In geval van schorsing en verwijdering wordt altijd volgens de procedure, zoals beschreven in de
overeenkomst, gewerkt.
Onderwijsexamenreglement
In het onderwijsexamenreglement staan de examenonderdelen beschreven die je moet behalen om
een diploma te verkrijgen. Dit document wordt besproken in de coachgroep.
BPV overeenkomst
Voor de beroepspraktijkvorming wordt een aparte overeenkomst afgesloten tussen cursist, school en
bedrijf. In deze overeenkomst spreken de drie partijen af aan welke rechten en plichten een ieder
heeft. Daarnaast heb je een BPV overeenkomst nodig om de daar gemaakte stage-uren te
verzilveren.
Reiskosten van en naar de plaats van de beroepspraktijkvorming zijn voor rekening van de cursist.
Ongevallenverzekering is primair de eigen verzekering van de cursist. De school heeft voor alle
cursisten een aanvullende verzekering.
3.5. Faciliteiten
Atrium
Eten en drinken is verkrijgbaar in de Atrium en wordt hier gebruikt. Dat betekent dat we geen eten
en drinken meenemen naar de lokalen. Voor betalingen van de catering en voor de verschillende
automaten heb je een chipknip nodig.
Om te kunnen printen en kopiëren moet je je FC-pas gebruiken. Hiervoor moet je, via een speciaal
apparaat, geld van je chipknip overzetten naar je FC-pas.
D’Drive, mbo kunstopleidingen
Studiewijzer Mode Design 2011-2012
12
3.6. Belangenbehartiging
Cursistenstatuut
Het Friesland College kent een cursistenstatuut. Hierin staan onder andere beschreven de rechten en
plichten van jou als cursist en van school. De volledige tekst van dit statuut vind je op
www.frieslandcollege.nl onder het kopje Algemeen.
Cursistenraad
Binnen het Friesland College is een cursistenraad actief: LIS staat voor Leerbedrijf Invloed Studenten.
LIS heeft als doel de kwaliteit van het onderwijs en de leeromgeving op het Friesland College te
verbeteren. LIS wil studenten helpen invloed en inspraak te hebben op hun onderwijs.
LIS wil units helpen bij het betrekken van studenten in het verbeteren van de kwaliteit.
Jij kunt je invloed laten gelden door je aan te melden en deel te nemen aan de activiteiten die LIS
ontwikkelt.
Contact
Bezoekadres
LIS loket Triangel, Julianalaan 97, 8931AH Leeuwarden.
LIS correspondentieadres
LIS Postbus 45, 8900 AA Leeuwarden
[email protected] - 058 284 26 26
Projectleider
Hans Jantzen, 06 22 92 01 80
Ouderraad
Voor de unit D’Drive is een ouderraad actief. In deze raad hebben ouders van cursisten van D’Drive
zitting. Doel van deze raad is input en feedback te geven aan de unit om daarmee de kwaliteit van
het onderwijs te vergroten.
De ouderraad komt 2 keer per jaar bij elkaar.
De directeur doet jaarlijks, bij de ouderavond van het eerste jaar, een oproep aan ouders om zitting
te nemen in deze raad. De ouder kan gedurende de leertijd van zoon / dochter in de ouderraad
zitten.
Vertrouwenspersoon
Het Friesland College streeft naar een situatie waarin iedereen zich veilig voelt. Daarmee wordt
bedoeld: veilig in sociaal, geestelijk en lichamelijk opzicht. Veilig, dus zonder dat je bang hoeft te zijn
voor intimidatie, discriminatie, geweld of seksuele bedreiging. Wanneer je jezelf niet veilig voelt
binnen de school of tijdens de BPV, dan kun je contact opnemen met een vertrouwenspersoon van
het Friesland College via 058-2842553 of 058-2842551.
Klachten
D’Drive, mbo kunstopleidingen
Studiewijzer Mode Design 2011-2012
13
Voor klachten, bijvoorbeeld over je opleiding, kun je terecht bij het klachtenmeldpunt van het
Friesland College. Dit klachtenmeldpunt vult de bestaande formele klachtenprocedures binnen het
Friesland College aan. Het meldpunt is bedoeld voor onder andere cursisten, ouders/verzorgers,
bedrijven en decanen.
Je klacht kun je op drie manieren melden:
• Telefonisch via nummer 058-284 25 55 (FC-Adviescentrum)
• Schriftelijk door een brief te sturen naar:
Klachtenmeldpunt / FC-Adviescentrum
Postbus 1840, 8901 CC Leeuwarden
• Per e-mail ([email protected])
Uitgebreide informatie over het klachtenmeldpunt vind je op:
www.frieslandcollege.nl onder het kopje Service & Advies.
Daarnaast heeft de directie elke maandag van 12.00 tot 13.00 uur een open spreekuur.
Wil je op een ander tijdstip een afspraak met de directie, dan kun je deze maken met
Marrit Dijkstra via [email protected]
D’Drive, mbo kunstopleidingen
Studiewijzer Mode Design 2011-2012
14
3.7. Telefoonnummers en email adressen
Directeur
Anneke Holwerda
058-2842991
[email protected]
058-2842991
[email protected]
[email protected]
058-2842987
[email protected]
Karin Zondervan
058-2842990
[email protected]
Examenbureau
Karin Zondervan
058-2842990
[email protected]
Examencommissie
Anneke Holwerda, voorzitter
Marjolijn Brouwer, secretaris
058-2842991
058-2842991
[email protected]
[email protected]
Procesmanager
Marjolijn Brouwer
Jan Hoekstra
Directiesecretariaat
Marrit Dijkstra
Administratie Triangel
Mode Design
Teamkamer
Atelier
Leerbedrijf D’Stitch
058-2842994
058-2842993
058-2842996
Janke Bosma
Teatske van der Leij
Greet Oostindie
Kiki Schaefer
Nynke van der Sloot
Catalina Lageweg
Loes Westra-Nijboer
Marian Boekema
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Talencentrum
058-2842830
Vertrouwenspersoon
058-2842555
D’Drive, mbo kunstopleidingen
Studiewijzer Mode Design 2011-2012
[email protected]

Vergelijkbare documenten

Specialist Mode/ Maatkleding

Specialist Mode/ Maatkleding Het Impresariaat krijgt ook opdrachten binnen van bedrijven, organisaties, verenigingen etc. waar cursisten mee aan de slag kunnen. Je moet hierbij denken aan bijvoorbeeld het ontwerpen en maken va...

Nadere informatie