Warunki Uczestnictwa 2016-2017

Commentaren

Transcriptie

Warunki Uczestnictwa 2016-2017
PL: WARUNKI UCZESTNICTWA STICHTING KREDA
1. W przypadku osiągnięcia maksymalnej liczby uczestników kursu/zajęć/lekcji kolejne osoby nie będą zapisywane.
Maksymalna liczba uczestników może się różnić w zależności od charakteru zajęć. Na indywidualną prośbę możliwe jest
umieszczenie kandydata na liście oczekujących.
2. W celu zapisania kandydata na niektóre kursy/zajęcia/lekcje może być wymagany test wstępny. Testy te mogą być
przeprowadzone po umówieniu się na dzień i godzinę (mail: [email protected]) oraz podczas dni otwartych.
3. Każdy uczestnik, który był obecny na 80% zajęć lub zaliczył test końcowy może zapisać się na kolejny poziom w Stichting
Kreda, pod warunkiem, że będzie on oferowany.
KOSZTY
Coroczna kontrybucja
Wszystkie działania Stichting Kreda mają miejsce dzięki gronu oddanych wolontariuszy. Od uczestników pobieramy roczną
kontrybucję, która pomaga nam częściowo finansować nasze działania na rzecz migrantów (w tym przede wszystkim dzieci)
w dziedzinie edukacji oraz utrzymać nasze Centrum. Kontrybucja wynosi dla osób indywidualnych € 10, a dla rodzin € 15, na
rok szkolny. Kontrybucja ta daje prawo brania udziału w naszych kursach/zajęciach/lekcjach w danym roku szkolnym.
Uczestnicy opłacający kontrybucję otrzymują również nieodpłatnie kawę, herbatę, ciastka czy sok podczas zajęć oraz
świadectwo uczestnictwa.
Opłaty za uczestnictwo
Za każdy kurs (językowy)/zajęcia/lekcje pobieramy opłatę za uczestnictwo, o której informujemy w ofercie dotyczącej danego
kursu/zajęć/lekcji.
ZAPŁATA
1. Przy zapisie na kurs(językowy)/zajęcia/lekcje należy uiścić 30% należnej opłaty. Cała suma musi wpłynąć najdalej w
terminie do 7 dni przed rozpoczęciem kursu (językowego)/zajęć/lekcji, jeżeli w danej ofercie nie będzie jasno określone
inaczej.
2. Osobiste/telefoniczne zapisanie się i/lub wypełnienie formularza zapisów i/lub dokonanie wpłaty jest równoznaczne z
akceptacją przez uczestnika Warunków Uczestnictwa Stichting Kreda.
3. Roczną kontrybucję oraz opłatę za uczestnictwo należy przelać na konto Stichting Kreda NL 29 RABO 0142 0443 93 z
podaniem kodu kursu/zajęć/lekcji, dnia tygodnia oraz imienia i nazwiska uczestnika.
4. W przypadku zalegania z opłatą, Stiching Kreda może przekazać jej egzekwowanie do biura inkasenta. Pozasądowe i
sądowe koszty egzekucji ponosi dłużnik. Faktury przedawniają się dopiero po minimum 5 latach.
WARUNKI DOTYCZĄCE ANULACJI
Stichting Kreda jest organizacją nie nastawioną na zysk. Kreda ponosi koszty lokalowe, organizacyjne oraz
administracyjne dotyczące oferowanych kursów/zajęć/lekcji/działań. Te koszty dzielimy na uczestników naszej oferty.
Z tego powodu pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że zgłoszenie uczestnictwa jest definitywne i niesie ze
sobą konsekwencje finansowe – nawet jeśli zgłoszona osoba nie bierze udziału w kursie/zajęciach/lekcjach, np. z
powodu choroby, przeprowadzki, czy też wyjazdu za granicę oraz spraw związanch z pracą lub jej brakiem, itp.
Anulacja przez uczestnika
1. Osoba, która zapisała się lub zapisała dziecko na kurs/zajęcia/lekcje może dokonać anulacji jedynie pisemnie listem lub
mailem ([email protected]).
2. Nowi uczestnicy wszystkich zajęć: W przypadku anulacji do 7 dni włącznie przed początkiem kursu/zajęć/lekcji, pobierane
są koszty anulacyjne w wysokości 20% należnej opłaty za kurs/zajęcia/lekcje. W przypadku anulacji w przeciągu 7 dni przed
rozpoczęciem kursu/zajęć/lekcji, pobierane są koszty anulacyjne w wysokości 50% należnej opłaty za kurs/zajęcia/lekcje. W
przypadku anulacji lub/i niepojawienia się w dzień rozpoczęcia kursu/zajęć/lekcji lub po rozpoczęciu, opłata za
kurs/zajęcia/lekcje jest wymagana w całości i /lub nie podlega zwrotowi.
3. Obecni odbiorcy zajęć dla dzieci: Aby uniknąć opłaty za kolejny okres nauki, rezygnację z zajęć dla dzieci należy zgłosić na
minimum 30 dni przed zakończeniem uczestnictwa dziecka w zajęciach. Niezgłoszenie rezygnacji w ww czasie powoduje
automatyczne przedłużenie umowy oraz zobowiązań płatniczych na kolejny okres.
Anulacja przez Stichting Kreda
W przypadku anulacji kursu/zajęć/lekcji przez Stichting Kreda uczestnik otrzyma zwrot opłaty za kurs/zajęcia/lekcje bez
dodatkowych kosztów anulacyjnych.
Przeniesienie uczestnictwa na kolejny kurs/zajęcia/lekcje
Niemożliwe jest przeniesienie niewykorzystanego uczestnictwa na kolejny kurs/zajęcia/lekcje w następnym okresie lub
przeniesiene praw do uczestnictwa na inną osobę.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Osoba zgłaszająca się lub zgłaszająca dziecko na zajęcia wyraża zgodę na dyskretne użycie przekazanych danych
osobowych na potrzeby realizacji kursu/zajęć/lekcji i komunikacji (w tym newsletter Kredy) oraz na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby administracyjno-księgowe.
2. Osoba zgłaszająca się na kurs językowy dla dorosłych wyraża zgodę na przekazanie jej adresu mailowego
do Instytutu Naukowo-Badawczego “Blik op Werk” w celu przeprowadzenia badania satysfakcji z kursu wśród jego uczestników.
3. Polityka Prywatności umieszczona jest na stronie www.kreda.nl
PROCEDURA ROZPATRYWANIA SKARG
Procedura rozpatrywania skarg umieszczona jest na stronie www.kreda.nl
NL: VOORWAARDEN VAN INSCHRIJVING STICHTING KREDA
1. Indien het maximum aantal deelnemers van een cursus/reeks van activiteiten/lessen is bereikt, kan niemand meer worden
ingeschreven. Het maximale aantal deelnemers kan per specifieke activiteit verschillen. Het is mogelijk zich op een wachtlijst
te laten plaatsen.
2. Voor sommige cursussen/reeksen van activiteiten/lessen dient eerst een instaptoets te worden afgelegd. Instaptoetsen
kunnen op afspraak gemaakt worden (mail: [email protected]) of tijdens open dagen.
3. Iedere deelnemer die 80% van de (taal)lessen heeft bijgewoond of de afsluittoets naar behoren heeft afgelegd, mag zich,
indien aangeboden, voor een volgende cursus op een hoger niveau bij Stichting Kreda inschrijven.
KOSTEN
Jaarlijkse contributie
Alle werkzaamheden van Stichting Kreda vinden plaats dankzij een trouw team van vrijwilligers. Wij vragen aan alle
deelnemers een jaarlijkse bijdrage (contributie) waarmee wij onze activiteiten omtrent educatie voor migranten (met name
kinderen) deels kunnen financieren en ons Centrum onderhouden. De contributie bedraagt voor individuele personen € 10,en voor families € 15,- voor één schooljaar. De contributie geeft recht om deel te nemen aan onze
cursussen/activiteiten/lessen in het desbetreffende schooljaar. Ook krijgen de contribuanten gratis koffie, thee, koekjes of sap
tijdens de lessen/activiteiten en een bewijs van deelname.
Kosten van deelname
Voor elke (taal)cursus/reeks van activiteiten/lessen wordt er een deelnamebedrag gevraagd die in de offerte voor de
desbetreffende (taal)cursus/reeks van activiteiten/lessen vermeld staat.
BETALING
1. Bij het inschrijven voor een (taal)cursus/reeks van activiteiten/lessen dient een aanbetaling ter hoogte van 30% van het
verschuldig bedrag te worden voldaan. Het hele bedrag moet uiterlijk tot 7 dagen vóór aanvang van de (taal)cursus/reeks van
activiteiten/lessen betaald worden, tenzij in de specifieke offerte expliciet anders is aangegeven.
2. Door zich persoonlijk/telefonisch in te schrijven en/of het inschrijfformulier in te vullen en/of de (aan)betaling te hebben
voldaan, stemt de deelnemer in met deze Voorwaarden van Inschrijving van Stichting Kreda.
3. De jaarlijkse contributie en het deelnamegeld dient te worden overgemaakt op het rekeningnummer van Stichting Kreda NL
29 RABO 0142 0443 93 met de vermelding van de cursus-/activiteit-/lescode en de naam van de deelnemer.
4. In geval van betalingachterstand, kan Stichting Kreda het innen aan een incassobureau overlaten. Alle gerechtelijke én
buitengerechtelijke kosten van het incasseren betaalt de debiteur. Facturen verouderen pas na minimaal 5 jaar.
VOORWAARDEN VOOR ANNULEREN
Stichting Kreda heeft geen commercieel oogmerk. Kreda maakt kosten door de cursussen /activiteiten/
lessen/werkzaamheden te organiseren, faciliteren en administreren. Deze kosten verdelen we over de ontvangers van
ons aanbod. Daarom willen wij u erop attenderen dat het inschrijven definitief is en financiële consequenties met
zich mee draagt - zelfs als u van de cursus/activiteit/les geen gebruik (meer) maakt, omdat u bijvoorbeeld ziek bent,
moet verhuizen of het land verlaat, of door uw werktijden of plotselinge werkloosheid verhinderd bent, etc.
Annuleren door cursist
1. De inschrijving mag alleen schriftelijk worden geanuleerd: per brief, of per e-mail ([email protected]).
2. Nieuwe deelnemers: Wanneer u tot en met 7 dagen voor de startdatum van de cursus/reeks van) activiteiten/lessen
annuleert, bedragen de annuleringskosten 20% van het verschuldigde bedrag. Wanneer u binnen 7 dagen voor de startdatum
van de (taal)cursus/een reeks van activiteiten/lessen annuleert, bedragen de annuleringskosten 50% van het verschuldigde
bedrag. Wanneer u op de startdatum of na aanvang van de (taal)cursus//een reeks van activiteiten/lessen annuleert of niet
komt opdagen, wordt er het volledige bedrag geïnd en/of geen restitutie verleend.
3. Bestaande deelnemers van lessen/activiteiten voor kinderen: Om de betalingsplicht voor de komende (les)periode te
voorkomen, kan annulering alleen schriftelijk plaatsvinden tot 30 dagen. Het niet voldaan aan deze voorwaarde, betekent een
automatische verlenging van de overeenkomst.
Annuleren door Stichting Kreda
Wanneer de (taal)cursus/een reeks van activiteiten/lessen door Stichting Kreda wordt geannuleerd, ontvangt u het gehele
verschuldigde bedrag terug, zonder annuleringskosten.
Inschrijving omzetten naar de volgende periode
Het is niet mogelijk uw inschrijving om te zetten naar deelname in een (taal)cursus/een reeks van activiteiten/lessen in de
volgende periode of het recht op deelname naar een andere persoon over te dragen.
GEGEVENSBESCHERMING
1. De persoon die zich inschrijft of een kind inschrijft, geeft toestemming voor het zorgvuldig gebruiken van de opgegeven
persoonsgegevens voor de uitvoering van de activiteiten/lessen en de communicatie (inclusief Kreda nieuwsbrief), en het
verwerken van de gegevens door de administratie en voor de afhandeling van betalingen.
2. De persoon die zich inschrijft voor een taalcursus voor volwassenen, geeft toestemming voor het beschikbaar stellen van
haar/zijn e-mailadres aan het Onderzoek en Kennisinstituut “Blik op Werk” met als doel het uitvoeren van een
tevredenheidsonderzoek onder de cursusdeelnemers.
3. Het Privacy Reglement staat op de website www.kreda.nl
KLACHTENREGELING
De Klachtenregeling staat op de website www.kreda.nl

Vergelijkbare documenten

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Niemożliwe jest przeniesienie niewykorzystanego uczestnictwa na kolejny kurs/zajęcia/lekcje w następnym okresie lub przeniesiene praw do uczestnictwa na inną osobę. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Osob...

Nadere informatie

Tłumaczenie z języka niderlandzkiego na polski Dit is een vertaling

Tłumaczenie z języka niderlandzkiego na polski Dit is een vertaling administracyjne dotyczące oferowanych kursów/zajęć/lekcji/działań. Te koszty dzielimy na uczestników naszej oferty. Z tego powodu pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że zgłoszenie uczestnictwa...

Nadere informatie