Scholieren nemen het roer over

Commentaren

Transcriptie

Scholieren nemen het roer over
o !
f
in len
C ta
S
EE 22
in
ISSN 1830-6357
Juni 2011/5 NL
EESC info
HOOFDARTIKEL
Beste lezer,
Het is niet gemakkelijk om de burger meer te
betrekken bij de Europese beleidsvorming. Om
dit duidelijk te maken zou je de EU kunnen vergelijken met een koor. Een koor heeft stemmen
nodig om een harmonieuze, sfeervolle en krachtige klank voort te brengen. Als meer mensen
gaan meezingen, ontstaat er een veelstemmig
EU-koor, waarbij elke burger met zijn eigen unieke geluid de samenzang verrijkt. Slagen we erin om al die verschillende toonaarden op elkaar af te stemmen,
dan krijgen we een meer representatief EU-geluid waarin onze gemeenschappelijke doelen doorklinken. Het is van kapitaal belang dat burgers worden
aangemoedigd hun stem te laten horen in de EU-instellingen.
Het Comité wil zich hiervoor inzetten en tracht met zijn initiatieven een
breed publiek te bereiken. Zo heeft het op de eerste plaats het probleem van
de toenemende onverschilligheid van jongeren tegenover het Europees beleid
aangepakt. Jongeren staan bovenaan onze agenda; zij zijn de toekomst en hun
ideeën kunnen ons doen groeien. Het initiatief „Jouw Europa, jouw mening”
was in dit verband hoopgevend. Studenten uit de 27 lidstaten kregen de kans
te ondervinden wat participatiedemocratie betekent en te discussiëren over
„Jeugd in beweging”. De belangstelling was overweldigend: de formele plenaire
discussies waren bijzonder vruchtbaar en ook de sociale interactie liet niets te
wensen over. Wij kunnen nog veel leren van deze studenten, die zelf ook heel
wat zullen hebben opgestoken tijdens deze dagen. Martin Siecker had gelijk
toen hij zei dat hun nieuwsgierigheid was uitgegroeid tot enthousiasme.
Ook onze open dag voldeed aan alle verwachtingen. Het Comité opende
zijn deuren voor het grote publiek met de bedoeling ervaringen en ideeën uit te
wisselen. Centraal thema was hernieuwbare energie, en bezoekers kwamen dan
ook heel wat te weten over de energie van de toekomst. Daarnaast is het Comité
bezig met tal van andere projecten waarbij de burger betrokken wordt, zoals
Design Eleven: „Tijdloos design — Design voor alle leeftijden”, een wedstrijd
voor het bedenken van een creatief en duurzaam designproduct. Ook speelt het
Comité in het kader van het Europees Jaar van het vrijwilligerswerk een actieve
rol. Zo tracht het de afstand tot vrijwilligersorganisaties te verkleinen, zodat
mensen beter gaan inzien wat vrijwilligers betekenen voor de samenleving.
Erg belangrijk is de toegankelijkheid van onze boodschap. We weten dat de
burger een heel arsenaal aan communicatiemiddelen gebruikt. Sommige daarvan kunnen een stem geven aan mensen naar wie tot nu toe niemand luisterde.
Om een nieuw publiek te bereiken grijpen we dus naar nieuwe media: we breiden ons audiovisueel materiaal uit en maken gebruik van sociale netwerksites.
Maar ook wie de voorkeur geeft aan de traditionele nieuws- en informatiekanalen krijgt nog steeds kwaliteitsinformatie. Al deze maatregelen brengen ons
dichter bij de burger en zijn bevorderlijk voor participatie.
Het Comité zal zich blijven inzetten om ervoor te zorgen dat de vele, verschillende stemmen in de Europese Unie gehoord worden. Actieve en geëngageerde burgers zijn voor ons van prioritair belang.
Europees Economisch
en Sociaal Comité
Een brug tussen Europa en het maatschappelijk middenveld
„VOEDING VOOR IEDEREEN” — DE STEM VAN HET EESC
TIJDENS DE VOLGENDE G20-LANDBOUWVERGADERING
Hoe kunnen we voorkomen dat de huidige
situatie escaleert tot een voedselcrisis die vergelijkbaar is met de crisis uit 2007-2008? Hoe
kunnen we ervoor zorgen dat ook de meest
kwetsbare groepen hun eten kunnen blijven
betalen en dat iedereen toegang houdt tot
gezond eten? Om op deze vragen antwoord
te geven heeft het EESC op 23 mei een internationale conferentie georganiseerd onder
het motto „Voeding voor iedereen — naar
wereldwijde afspraken”. Op deze conferentie kwamen internationale politieke afgevaardigden en vertegenwoordigers van het
maatschappelijk middenveld evenals erkende
deskundigen samen, in een poging om consensus te bereiken inzake voedselveiligheid
en landbouwthema’s. De slotconclusies zullen door het EESC worden voorgelegd aan
het Franse voorzitterschap van de G20.
Het Franse voorzitterschap van de
G20 heeft voedselzekerheid tot één van
zijn topprioriteiten gemaakt en heeft het
EESC gevraagd om input te leveren voor de
komende G20- vergadering van landbouwministers die op 22 en 23 juni plaatsvindt.
Deze op 23 mei georganiseerde conferentie
was een goede gelegenheid om een reeks
aanbevelingen op te stellen die in overeenstemming zijn met de democratische en
Warschau, vergadering met
het oog op de follow-up van
CCMI/083 (Industrieel beleid) —
„Going local” in het kader van
de Europa 2020-strategie
2
3
Scholieren nemen
het roer over
28 juni 2011
Brussel, gemeenschappelijke
workshop: „Inbreng van het
maatschappelijk middenveld
in de betrekkingen tussen de
EU en Rusland” (REX)
12 juli 2011
Brussel, hoorzitting over
„Onderwijs en beroepsopleiding
aantrekkelijker maken” (SOC/409)
Is er in het nieuwe GLB nog plaats
voor jonge landbouwers?
4
Groep II: seminar
voor de vakbondspers,
13 en 14 april 2011
Voor meer informatie:
http://eesc.europa.eu/food-for-everyone/
De conferentie was een groot succes en werd bijgewoond door zo’n
steunen om vrijwilligerswerk te gaan doen.
Als voornaamste obstakels gaven zij aan
niet goed te weten hoe zij het nut van vrijwilligerswerk voor de onderneming konden meten, en het gebrek aan kennis en
bekwaamheid binnen de eigen organisatie.
Voor bedrijven die hun personeel wel
aanmoedigen en ondersteunen om vrijwilligerswerk te doen, staat het nut ervan buiten kijf. „Voor ons is vrijwilligerswerk in
de lokale gemeenschap altijd al belangrijk
geweest”, zegt Tammy McFeggan, directeur Community Affairs voor Europa, het
Midden-Oosten en Afrika bij The Walt
Disney Company. Het bedrijf biedt zijn
Europese personeel al sinds 1998 vrijwilligersprogramma’s aan. „Het is een goede
opleiding en draagt bij tot de ontwikkeling
van het personeel”.
VOOR IN UW AGENDA IN DIT NUMMER
Samenwerking met de Franse
sociaaleconomische en
milieuraad: een succesverhaal
De conferentie bestond uit voltallige
vergaderingen, waar voedselzekerheid als
een wereldwijde uitdaging centraal stond,
en uit vier specifieke workshops over
1) het functioneren van de wereldwijde
landbouwmarkten; 2) voedselzekerheid
als een recht; 3) de noodzaak van politieke
coherentie tussen landbouw, handel en
ontwikkelingsbeleid; en 4) voedselzekerheid in ontwikkelingslanden.
300 deelnemers (beleidsmakers, EUambtenaren, overheidsambtenaren en
vertegenwoordigers van ngo’s). Gastsprekers waren onder meer Staffan Nilsson, EESC-voorzitter, Dacian Cioloş,
commissaris voor landbouw en plattelandsontwikkeling en de heer Hafez
Ghanem, adjunct-directeur-generaal
van het departement voor economische
en sociale ontwikkeling van de Voedselen Landbouworganisatie (FAO) van de
●
VN. (ail)
Werknemers warm maken voor vrijwilligerswerk
Anna Maria Darmanin
vicevoorzitter
27 en 28 juni 2011
op participatie gerichte beginselen van het
EESC en die diens bijdrage zullen vormen
voor de G20-landbouwvergadering.
Veel werkgevers voelen zich niet goed in
staat om hun werknemers te helpen vrijwilligerswerk te gaan doen, zo blijkt uit een in
januari verschenen rapport van een Britse
vrijwilligersorganisatie.
Uit een enquête van de vrijwilligersorganisatie is gebleken dat 58 % van de
ondervraagde werknemers graag mee zou
doen aan een vrijwilligersprogramma via
het werk, als zij daarin gesteund zouden
worden door hun werkgever. Bijna tweederde van de Britse werkgevers gaf evenwel
toe dat zij hun werknemers onvoldoende
Disney’s vrijwilligersactiviteiten vinden zowel binnen als buiten de werkuren plaats en zijn vooral gericht op het
helpen van kinderen — door een school
te „adopteren”, advies en begeleiding en
doe-het-zelfactiviteiten; door ziekenhuizen
of opvangtehuizen te bezoeken — en op
milieuprojecten, zoals het aanplanten van
bomen en het schoonmaken van rivieren
en stranden. „Werknemers ontwikkelen
leidinggevende kwaliteiten en andere vaardigheden, die de onderneming ten goede
komen omdat werknemers hun denk- en
kenniskader verbreden.”
Het feit dat Disney vrijwilligerswerk
steunt, maakt het ook gemakkelijker
om nieuw personeel aan te trekken.
„Het is fascinerend om te zien hoeveel
werknemers vragen stellen over vrijwilligerswerk en Disneys maatschappelijke
verantwoordelijkheid”, aldus McFeggan.
In zijn advies over het Europees Jaar
van het vrijwilligerswerk 2011 zei het
EESC het volgende: „Als pijlers van het
maatschappelijk middenveld en het vrijwilligerswerk verdienen deze organisaties
in 2011 bijzondere aandacht als het gaat
om het uitwisselen van ervaringen, het
verbeteren van hun capaciteit en de kwaliteit van hun activiteiten.”
„Capaciteitsopbouw is bij uitstek een
gebied waarop bedrijven een belangrijke
bijdrage aan het vrijwilligerswerk kunnen
leveren”, aldus McFeggan van Disney, dat
lid is van de Global Corporate Volunteer
Council, opgericht door de International
Association for Volunteer Effort (IAVE).
„We kunnen non-profitorganisaties
geweldige middelen ter beschikking stellen. Zo bekijken we hoe we lokale organisaties kunnen helpen met hun vijfjarige
marketingstrategie of met het inzamelen
●
van geld.”
www.eesc.europa.eu
1
Studiereis naar Tunesië
Samenwerking met de Franse sociale,
economische en milieuraad: een succesverhaal
groei worden gevonden en zijn een nieuw
industriebeleid, evenals voedselonafhankelijkheid en mobiliteit van jonge mensen
nodig.
Franse sociaaleconomische en milieuraad met EESC-leden
Het EESC onderhoudt nauwe banden met
zijn nationale counterparts, waaronder de
Franse sociale, economische en milieuraad.
Een delegatie van deze raad, onder leiding
van zijn voorzitter Jean-Paul Delevoye,
bracht een bezoek aan het EESC tijdens de
zitting van mei. De delegatie werd officieel
verwelkomd op de tweede zittingdag en de
heer Delevoye was in de gelegenheid om
de EESC-leden toe te spreken en met hen
in gesprek te gaan. Tijdens de lunch was
er een werkoverleg georganiseerd met de
hoofden van de afdelingen, de groepen en
de vicevoorzitters van de Franse raad en de
EESC-leden. Dit was een uitstekende gelegenheid om van gedachten te wisselen over
hun huidige programma’s en werkzaamheden en om mogelijkheden voor toekomstige
samenwerking na te gaan.
In zijn speech voor de voltallige vergadering stond de heer Delevoye stil bij de
Europese dimensie van de werkzaamheden van de Franse raad en bij de rol die ze
wenste te spelen. Hij voegde toe dat voor
hen van essentieel belang is dat de banden
tussen de Europese beleidsmakers en de
burgers op lokaal niveau worden aangehaald en dat het democratisch tekort wordt
aangepakt.
De Franse Raad wil erop toezien dat,
naast de nationale belangen en de economische concurrentie tussen landen, de
gemeenschappelijke Europese belangen
niet uit het oog worden verloren en dat er
een nationaal beleid wordt gevoerd dat op
de lange termijn is gericht. Volgens Delevoye moeten er nieuwe terreinen voor
De heer Delevoye merkte ook op dat
zijn organisatie zich zal blijven inzetten
voor de tenuitvoerlegging van de landenspecifieke aanbevelingen van de Europese
Raad, in lijn met het onlangs in het leven
geroepen Europees Semester voor economische beleidscoördinatie. Er wordt
verwacht dat er binnen een paar weken
overeenstemming zal zijn bereikt over deze
beleidsrichtsnoeren.
Wat de samenwerking met het EESC
betreft, zal de Franse raad ook een EESCconferentie bijwonen over de wereldwijde
voedselzekerheid „Voeding voor iedereen — naar wereldwijde afspraken”, die op
23 mei wordt gehouden, de gezamenlijke
conferentie over het „Europees programma
voor sociale actie”op 23 september in Parijs
en de „Constituerende vergadering van de
Euro-mediterrane Vergadering van sociaaleconomische raden en aanverwante instellingen” die op 16 en 18 november 2011
in Istanboel zal worden gehouden. Bij de
samenwerking tussen de nationale raden
en het EESC zijn ook de stuurgroep voor
de Europa 2020-strategie en het CESlink●
netwerk betrokken. (asr)
Begin dit jaar brak in Tunesië de „Jasmijnrevolutie” uit, waarin lokale maatschappelijke organisaties een belangrijke rol
speelden. Een EESC-delegatie, bestaande
uit de leden Boyle, Dimitriadis, Le NouailMarlière en Attard, is naar Tunesië gereisd
om het ontluikende maatschappelijk middenveld te verkennen.
Naast het aanhalen van bestaande
banden met partners uit het maatschappelijk middenveld is de delegatie er ook
in geslaagd contacten aan te knopen met
organisaties die nu steeds meer opkomen.
Gespreksonderwerp nummer een was de
vraag hoe het verder zal gaan met de
Tunesische SER, die samen met de vorige
grondwet werd afgeschaft. De delegatie
hield een overtuigend pleidooi voor de
herinvoering van een representatieve
sociaaleconomische raad in de toekomstige grondwet. Dit voorstel kon alom op
instemming van het lokale maatschappelijk middenveld rekenen. Van meerdere
kanten werd gevraagd de herinvoering
van een sociaaleconomische raad te steunen. Duidelijk is dat de rol van het EESC
nog niet is uitgespeeld in Tunesië. Het ziet
er eerder naar uit dat het echte werk nu
●
pas gaat beginnen. (gh)
DE ZITTING IN EEN NOTENDOP
Transparant afvalbeheer
In een advies van de hand van de
heer Adams (Diverse werkzaamheden, VK) wijst het EESC erop dat een
gemeenschappelijk regelgevingskader
nodig is voor het beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval.
Hoe de toekomst van kernenergie er
ook uitziet, een doeltreffend beheer
van het huidige en toekomstige
radioactief afval is cruciaal voor de
veiligheid op lange termijn. Het EESC
formuleert in zijn advies een aantal
aanbevelingen om de transparantie
Richard Adams,
te verbeteren en pleit ervoor dat in
EESC-lid
het kader van de financiering van het
afvalbeheer wordt uitgegaan van het
beginsel dat de vervuiler betaalt.
De EU produceert jaarlijks in de regel 280 kubieke meter hoogactief
afval en 3 600 ton zware metalen uit verbruikte splijtstof. Het behoeft
dan ook geen betoog dat 93 % van de Europese burgers meent dat dit
probleem dringend moet worden aangepakt (Eurobarometer juni 2008).
Het EESC heeft dit advies opgesteld naar aanleiding van het voorstel
van de Europese Commissie voor een richtlijn van de Raad ter zake.
Algemene doelstelling van het voorstel is de uitwerking van een EUregelgevingskader voor deze bijzonder gevoelige problematiek. Het EESC
is ingenomen met dit voorstel, dat de goedkeuring van minimumnormen voor de grote hoeveelheden radioactief afval in de Europese Unie
●
aanzienlijk dichterbij brengt. (ma)
Overdracht van talent
In de context van het streven van de EU om een alomvattend
immigratiebeleid te ontwikkelen heeft het EESC positief gereageerd
op de inspanningen van de Europese Commissie om transparante en
geharmoniseerde voorwaarden te scheppen voor de toelating van tijdelijk gedetacheerde werknemers uit derde landen. De Europese Commissie heeft een richtlijn voorgesteld, die tot doel heeft de overdracht van
vaardigheden binnen ondernemingen (zowel naar de EU als binnen de
EU) te vergemakkelijken om zo het concurrentievermogen een impuls
te geven. In een door Oliver Röpke (groep Werknemers, Oostenrijk)
opgesteld advies toont het EESC zich ingenomen met de bedoelingen
van de richtlijn, al plaatst het er ook enkele kanttekeningen bij en stelt
het een aantal verbeteringen voor.
den gedekt door nationale werknemers.
Op deze manier wordt tegelijkertijd een
bijdrage geleverd aan de bestrijding van
illegale immigratie.
Gezien de ingrijpende gevolgen van het voorstel voor de arbeidsmarkten van de lidstaten acht het EESC het van essentieel belang dat de sociale
partners geraadpleegd worden. Het EESC dringt erop aan dat op een aantal
punten behoedzaam te werk wordt gegaan. Het gaat er vooral om dat
gelijkheid en gelijke behandeling van onderdanen van het gastland en
onderdanen van derde landen gewaarborgd worden. Dit betreft niet alleen
het loon, maar ook de arbeidsvoorwaarden. Als aan de eisen van het EESC
tegemoet gekomen kan worden, zal deze richtlijn het concurrentievermo●
gen van de EU vermoedelijk ten goede kunnen komen. (ma)
Gezinsondersteuning
Gezinsondersteuning is het hoofdonderwerp van een door Stéphane Buffetaut (groep Werkgevers), Frankrijk)
opgesteld advies, waarbijhet belang van
gezinsbeleid wordt onderstreept. De
huidige systemen voor gezinsondersteuning in Europa worden geanalyseerd om
daaruit goede praktijken af te leiden.
De bevolkingsopbouw verschilt sterk
van lidstaat tot lidstaat, maar er zijn wel
een paar verontrustende tendensen. Zo
Stéphane Buffetaut,
ligt momenteel in negen landen het
EESC-lid
aantal sterfgevallen hoger dan het aantal geboortes en is in geen enkele lidstaat
het geboortecijfer toereikend om zelfs maar de vervangingsdrempel (2,1
kinderen per vrouw in de EU) te bereiken.
Hoewel gezinsbeleid geen bevoegdheid van de Europese Unie is, kan
zij wel wetten vaststellen op gebieden die verband houden met het combineren van werk en gezinsleven, op het gebied van de gelijke behandeling
van vrouwen en mannen in het beroepsleven, en op het gebied van de
bescherming en ontwikkeling van kinderen. Het EESC zou graag zien dat
gezinsbeleid meer aandacht krijgt. Het staat dan ook achter het plan om
●
2014 uit te roepen tot Europees Jaar van het gezin. (ma)
De omvang van door onderdanen uit
derde landen geleverde seizoensarbeid
in de EU varieert, maar in Italië maken
ze 60 % van de seizoensarbeidkrachten
in de landbouw uit en in Griekenland
20 %.
Christa Schweng,
EESC-lid
Het verheugt het Comité dat de toelatingsprocedure is vereenvoudigd en
versneld, zodat het met tekorten geconfronteerde bedrijfsleven zijn werkzaamheden kan voortzetten gedurende
deze periodes. Seizoensarbeid is vanwege zijn aard beperkt in de tijd.
Lidstaten wordt de nodige armslag geboden in het voorstel van de
Europese Commissie; ze kunnen de omvang van de vergunningen bepalen
en ze kunnen besluiten of ze een arbeidsmarkttest willen uitvoeren. Het
EESC houdt in zijn advies een krachtig pleidooi voor overleg met de sociale
●
partners op dit gebied. (ma)
Vermindering van risico’s in het verzekeringswezen
Het EESC heeft in een door rapporteur Joachim Wuermeling (groep
Werkgevers, Duitsland) opgesteld advies zijn steun uitgesproken voor
het witboek over verzekeringsgarantiestelsels van de Europese Commissie. Het EESC steunt de inspanningen van de Commissie om maatregelen
voor te stellen voor de bescherming van polishouders in heel de EU.
Seizoensgebonden tekorten aanpakken
Een verzekeringsgarantiestelsel (VGS) biedt de consument een
ultieme bescherming mocht de verzekeringsonderneming haar contractuele verplichtingen niet meer kunnen nakomen. Op die manier
kunnen consumenten worden beschermd tegen het risico dat niet wordt
tegemoetgekomen aan hun claims omdat verzekeringsondernemingen
insolvent worden. In de praktijk gaan er maar weinig verzekeringsondernemers failliet en dat aantal zou nog moeten dalen dankzij een reeks
recente maatregelen.
Het EESC heeft een advies uitgebracht over het voorstel van de Europese Commissie inzake een versnelde procedure voor de toelating van
seizoensarbeiders uit derde landen. In het door rapporteur Christa Schweng opgestelde advies (groep Werkgevers, Oostenrijk) wordt dit voorstel
verwelkomd, in de overtuiging dat het kan helpen om tegemoet te komen
aan de toegenomen seizoensvraag naar arbeidskrachten die niet kan wor-
Het EESC is voorstander van een benadering waarbij de doelstelling van
de bescherming van consumenten kan worden waargemaakt, zonder dat
dit extra kosten met zich meebrengt voor zowel bedrijven en polishouders.
Daarom is het EESC van mening dat degelijke verzekeringsondernemingen
niet in de problemen mogen komen vanwege onbeperkte garantieverplichtingen en dat dit punt niet over het hoofd mag worden gezien. (ma) ●
Voor meer informatie: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinions
p
2
EESC info — Juni 2011/5
Scholieren nemen het roer over
door Anna Maria Darmanin, vicevoorzitter
van het EESC.
Op vrijdag 6 mei jl. heeft het Europees
Economisch en Sociaal Comité voor zo’n
150 scholieren en hun leerkrachten uit
de 27 lidstaten van de Europese Unie een
schijnzitting georganiseerd. Geassisteerd
door EESC-leden en deskundigen konden
die scholieren een dag lang discussiëren
over het initiatief „Jeugd in beweging” dat
tot doel heeft om jongeren aan een baan te
helpen. De schijnzitting werd voorgezeten
De deelnemers werden welkom geheten door Anna Maria Darmanin, voorzitters en leden van de groepen van het
EESC, europarlementariër Evelyn Regner
en Csaba Káncz, die voor het kabinet van
eurocommissaris Andor werkt. Ook waren
er ontmoetingen met belanghebbenden en
deskundigen, onder wie Juliane Bir van het
Europees Verbond van Vakverenigingen
(EVV), Katarina Nevedalova, vicevoorzitter van het Europese Jeugdforum, en Guillaume Cravero van BusinessEurope.
argumenten en bijdragen aan de discussie,
alsook de door hen ingediende wijzigingsvoorstellen waren afgestemd op de prioriteiten van hun respectieve groepen.
De scholieren zijn drie dagen in Brussel
gebleven en hebben ook deelgenomen aan
de open dagen van de EU-instellingen. ●
Net als in het echt, werden de scholieren
onderverdeeld in drie groepen: een groep
Werkgevers, een groep Werknemers en
een groep Diverse werkzaamheden. Hun
Hernieuwbare energie in de schijnwerper
op de open dag van het EESC
Op zaterdag 7 mei openden het Europees
Economisch en Sociaal Comité (EESC) en
de andere EU-instellingen ter gelegenheid
van de Dag van Europa (9 mei) hun deuren
voor het grote publiek. Een toevallige voorbijganger zou zich die dag in de Europese
wijk hebben verkeken aan de hordes vrolijke
kinderen met ballonnen aan de hand van
volwassenen met kleurige tassen die van
de ene Europese instelling naar de andere
slenterden. Pakken en dassen hoorden die
dag niet in het straatbeeld thuis: ook de
Eurocraten hadden vrijetijdskleding aangetrokken om de mensen rond te leiden in
hun instelling.
Het EESC trok meer dan 3 000 bezoekers, die konden deelnemen aan diverse
activiteiten rond het thema hernieuwbare
energie — de sleutel voor een groenere,
schonere wereld. Wie zich aan het speciale
parcours waagde kon heel wat opsteken
over nieuwe methodes om elektriciteit om
te zetten en op te slaan en energie te winnen
uit hernieuwbare bronnen. Sportievelingen konden hun eigen glas sinaasappelsap
maken via een pedaalaangedreven vruchtenpers, terwijl bollebozen konden deelnemen aan een quiz om hun kennis over de
EU te testen.
de grond hun behendigheid tonen, terwijl
hun ouders aan de stands van de groepen
en afdelingen overal in het gebouw de activiteiten van het EESC en de EU konden
bespreken.
Tijdens ontmoetingen met EESC-leden
kregen de bezoekers meer uitleg over de
rol van het EESC in Europa en konden
zij ideeën en ervaringen uitwisselen. Ook
kregen zij de kans de leden te vragen wat
hun advieswerkzaamheden zoal inhouden.
In het kader van het Europees Jaar van het
vrijwilligerswerk waren op de open dag ook
een aantal ngo’s aanwezig om bezoekers een
kijkje achter de schermen van het vrijwilligerswerk te gunnen.
Wie na al deze activiteiten even wilde
uitrusten kon genieten van de muziek van
Les Anchoises en Jo en Jef, die de luisteraars
meenamen op een ontspannende reis door
●
tijd en genres. (mb)
Betaald worden voor hun werk:
is dat een brug te ver voor kunstenaars?
Alhoewel in de EU en de lidstaten hoog
wordt opgegeven van de creatieve industrie, de (positieve) impact daarvan op
de arbeidsmarkt en haar bijdrage aan
innovatie en groei — en dus ook aan de
EESC info — Juni 2011/5
Nu al volop wordt gedacht over de nieuwe
koers van het landbouwbeleid na 2014,
heeft het EESC een conferentie opgezet
over de toekomst van jonge landbouwers. Vanzelfsprekend kwam daar het
ernstige tekort aan jonge mensen in de
Europese landbouw ter sprake, maar
daarnaast werd ook een reeks algemene
problemen aangekaart die de hele Europese samenleving aangaan. Een greep uit
de discussiethema’s: Hoe de leegloop van
het platteland tegen te gaan? Hoe te voorkomen dat de stopzetting van landbouwactiviteiten milieuschade veroorzaakt?
Hoe de voedselzekerheid veilig te stellen
als de landbouwers de kap over de haag
hangen? Hoe het platteland om te vormen
tot een aantrekkelijke plek met toekomst?
Hoe te voorkomen dat jonge landbouwers
gedwongen worden om te kiezen tussen
beroep en gezin?
Jonge landbouwers bleken het er ongeacht hun achtergrond en productiesector
over eens te zijn dat jongeren die de moed
opbrengen zich in de complexe wereld
van landbouw en veeteelt te begeven, te
maken krijgen met drie grote problemen,
te weten het gebrek aan een degelijke, op
de praktijk gerichte opleiding, het feit dat
het steeds moeilijker wordt om toegang
te krijgen tot krediet, en uiteindelijk ook
tot land.
Het Comité is bezig met de voorbereiding van een initiatiefadvies waarin wordt
ingegaan op de reële behoeften van jonge
landbouwers. Het wil daarmee de Commissie de ogen openen voor de noodzaak
Kinderen konden zich laten schminken
en op de touwbrug een paar meter boven
Anna Maria Darmanin, vicevoorzitter van het EESC
Is er in het nieuwe GLB nog
plaats voor jonge landbouwers?
Europa 2020-strategie — toch is kennelijk weinig bekend over de sociale
omstandigheden van werknemers in die
industrie of lijkt de belangstelling daarvoor maar heel karig. Veel kunstenaars
werken onder onzekere arbeidsvoorwaarden of zijn pseudo-zelfstandig, met
inkomsten die voortdurend dreigen te
krimpen. Dit was de achtergrond waartegen Anna-Maria Darmanin, vicevoorzitter van het EESC, werd uitgenodigd
om als panellid deel te nemen aan het
„Crossing Europe”-filmfestival in Linz
waar voormalig Europarlementariër
Mercedes Echerer het EU XXL- forum
heeft gelanceerd.
Tijdens de daar gevoerde discussie,
in dit geval speciaal over kunstenaars in
de audiovisuele sector, werd duidelijk
dat artiesten weliswaar worden gedreven
door enthousiasme, maar ontegenzeggelijk
het risico lopen om uitgebuit te worden,
wat ten koste gaat van hun gezondheid
en gezinsleven, maar ook van de kwaliteit
van hun werk: hoe goed ben je nog als je
dagenlang non stop bij weer en wind hebt
staan filmen? Wat gebeurt er met kunstenaars die oud of ziek worden? Het EESC
is bereid om hier dieper op in te gaan en
zich de vraag te stellen wat Europa kan
doen om deze problemen uit de wereld te
●
helpen. (bg)
Pedro Narro, EESC-lid, organisator
van de conferentie
om in de nieuwe beleidsmaatregelen die
bij DG Landbouw in de pijplijn zitten, prioriteit te verlenen aan jongeren. De jongeren van nu zijn klaar om de uitdagingen
van een moderne en duurzame landbouw
aan te gaan, maar zonder de nodige steun
voor jonge én oudere landbouwers ziet het
er niet naar uit dat onze landbouw, die
van vitaal belang is voor een dynamisch
platteland, het hoofd boven water zal kun●
nen houden. (pn)
Derde rondetafelconferentie van
het maatschappelijk middenveld
van de EU en Brazilië
De rondetafelconferentie van het maatschappelijk middenveld van de EU en Brazilië is in 2009 opgericht om de uitstekende
samenwerking tussen het EESC en de Braziliaanse Raad voor economische en sociale
ontwikkeling (CESD) uit te breiden.
Samen met mevrouw Sandy Boyle,
voorzitter van de afdeling REX, en een
12 leden sterke EESC-delegatie woonde
EESC-voorzitter Staffan Nilsson op 26 en
27 april 2011 de CESD-zitting bij. Ook
aanwezig was Dilma Roussef, de president
van Brazilië. In haar toespraak moedigde
zij de samenwerking tussen de CESD en
het EESC aan en wees zij op de belangrijke
rol van het maatschappelijk middenveld in
tijden van economisch herstel en economische hervormingen.
De eerste sessie van de conferentie
draaide om voedselveiligheid en -zekerheid. De CESD en het EESC zetten hun
standpunten uiteen en discussieerden
hierover. De tweede sessie ging over duurzame ontwikkeling en de manier waarop
beide organen samen kunnen werken
aan de bijdrage van het maatschappelijk
middenveld aan de VN-conferentie over
duurzame ontwikkeling Rio+20, die in
juni 2012 in Rio de Janeiro zal worden
gehouden.
De rondetafelconferentie van het maatschappelijk middenveld van de EU en Brazilië nam een gezamenlijke verklaring aan
over de onderwerpen die tijdens de top van
de EU en Brazilië in oktober dit jaar aan de
●
orde zouden moeten komen. (et)
EESC-voorzitter Nilsson en Braziliaans president Dilma Rousseff
3
Gérard Dantin (CFDT-FR) en Peder
Munch Hansen (LO-DK) deelnamen,
legden de journalisten en EESC-leden uit
wat ze van elkaar verwachten. Ook lieten
ze hun gedachten gaan over de manier
waarop ze voor een nauwer contact en
meer onderlinge uitwisselingen zouden
kunnen zorgen, met als doel betere en
kernachtiger teksten.
Op 13 en 14 april 2011 is op initiatief van
de groep Werkgevers een seminar voor
redacteuren van de persorganen van vakbondsorganisaties gehouden. Negen journalisten uit verschillende landen maakten
van de gelegenheid gebruik. Georges Dassis, voorzitter van groep II, en Anna Maria
Darmanin, als vicevoorzitter van het EESC
verantwoordelijk voor communicatie,
vertelden hun welke rol het EESC binnen
het institutionele bestel vervult en wat de
dagelijkse bezigheden van het EESC, en dan
in het bijzonder van de groep Werkgevers,
zoal zijn. Tijdens de gesprekken, waaraan
ook de leden van groep II Gabriele Bischoff
(DGB-DE), Carmelo Cedrone (UIL-IT),
Om de deelnemers een concreet voorbeeld van EESC-activiteiten te laten zien
hielden de rapporteurs van de adviezen
over economische governance, een onderwerp van groot belang voor de Europese
vakbeweging, een praatje over deze documenten. Verder woonden de genodigden
op 14 april de buitengewone vergadering
van groep II bij, waarvan de ochtendsessie was gewijd aan economische gover●
nance. (mg)
IN HET KORT
Anna Maria Darmanin: uitwisseling van ervaringen
rond sociale media
Op 20 en 21 juni 2011 vindt in de gebouwen
van het EESC de 11e jaarlijkse vergadering
van het online CESlink-netwerk plaats. Het
netwerk is sinds de oprichting ervan gecoordineerd door het EESC en er maken zowel
ambtenaren van het EESC als van de nationale SER’s in de EU-lidstaten deel van uit. Bij
deze jaarlijkse vergadering zal worden stilgestaan bij de toekomst van de samenwerking.
De resultaten van de twee door CESlink via internet en door de secretarissen-generaal
van de nationale SER’s uitgevoerde onderzoeken zullen hierbij worden meegenomen.
Ook wordt er stilgestaan bij de instrumenten voor nieuwe communicatie en de sociale
media. Tijdens de tweede vergaderdag zal EESC-vicevoorzister Anna Maria Darmanin
vertellen over haar ervaring met het gebruik van de nieuwe communicatiemiddelen van
●
het Comité en de sociale media in haar werk. (djdl)
CESlink jaarlijkse vergadering 20 en 21 juni — EESC, JDE 61, 10:00-17:00
0-1
uur, http://
www.eesc.europa.eu/ceslink/08-en/presentation-ceslink-en.html
Leden lunchen met journalisten!
Op 4 mei vond er een perslunch plaats met Oostenrijkse EESC-leden en vertegenwoordigers
van de Oostenrijkse media in Brussel.
IN MEMORIAM
Sukhdev Sharma (UK): „Een vriend door dik en dun János Tóth (HU)
en op-en-top een gentleman”
Dev Sharma, die begin april op 64-jarige leeftijd onverwachts is overleden, was een zeer gerespecteerde collega en een goede vriend. Hij
was al sinds 1998 lid van het EESC en fungeerde daarom voor de
meesten van ons die nu tot groep III behoren, van het begin af aan
als een bron van informatie en als steun en toeverlaat. Zo nodig riep
hij ons tijdens verhitte debatten met kalme stem tot rede en altijd
konden we een beroep doen op zijn kennis en ervaring. Hij was
betrokken bij de activiteiten van het EESC in China, India en de
ACS-landen. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan de discussies
over volksgezondheid en migratie, terreinen waarop hij ook actief
was in Britse en andere Europese organisaties.
In eigen land was hij werkzaam geweest als chief executive van
de commissie Rassengelijkheid, waarvoor hij in het VK een onderscheiding heeft gekregen, terwijl hij de laatste jaren voorzitter was
van de raad van bestuur van een groot samenwerkingsverband van
ziekenhuizen binnen de National Health Service. Hij vond ook nog
de tijd om zich in te zetten voor liefdadigheidsorganisaties, zoals
de Shaw Trust, die als doel heeft om mensen met een handicap en
delinquenten (weer) te integreren in de maatschappij, en zijn eigen
familiestichting, opgericht om hulp te bieden aan de Indiase regio
waar zijn wortels lagen.
Naast zijn werkverplichtingen was hij een toegewijd huisvader en
vond hij het heerlijk om tijd door te brengen in zijn huis in Frankrijk,
waar hij genoot van de wijn en graag op zijn tractor rondreed. Ik zal
altijd met plezier terugkijken op
die keren dat wij, na een lange zitting van het EESC, op het vliegveld
met Dev nog wat napraatten onder
het genot van een glaasje wijn. Zijn
beminnelijkheid, milde humor en
vriendschap zal ik nooit vergeten.
We zullen hem heel erg mis●
sen.
Sukhdev Sharma
János Tóth
Niet opnieuw voorgedragen als lid van het Comité, was hij nog
wel afgevaardigde in de adviescommissie Industriële reconversie.
Dankzij die functie kon hij werkzaam blijven in de wereld van de
instellingen van de Europese Unie, waar zijn hart lag.
Zijn overlijden stemt tot droefenis en is een groot verlies voor
al degenen die iedere dag weer ijveren voor een sterkere en in al
haar verscheidenheid rijkere Europese Unie. János was een waardig vertegenwoordiger van Hongarije in Europa. Wij betreuren
dan ook het heengaan van iemand die hield van zijn vaderland
●
en tegelijk een gepassioneerd Europeaan was.
Stéphane Buffetaut, voorzitter van TEN, namens alle leden
van de afdeling.
Anna Maria Darmanin nam de gelegenheid te baat om de werkzaamheden van het
Comité toe te lichten. Zij stond met name stil bij een aantal cruciale thema’s voor de Europese Unie waarmee het Comité zich de afgelopen maanden heeft beziggehouden, zoals het
burgerinitiatief, de voltooiing van de eengemaakte markt en immigratie.
De vicevoorzitter ging ook in op het communicatiebeleid en benadrukte de sleutelrol
van nieuwe communicatiemiddelen als Facebook, Twitter en YouTube om de interactie van
het EESC met het Europese maatschappelijk middenveld te moderniseren en verbeteren.
Het evenement was een groot succes en zal in de toekomst ongetwijfeld worden gevolgd
●
door vergelijkbare initiatieven. (rdr)
Nieuwe EESC-publicaties
1.
Ontdek het Europees Economisch en Sociaal Comité
Deze publicatie helpt burgers om beter te begrijpen waar het EESC voor staat en wat
zijn missie is.
2. Afdeling Werkgelegenheid, sociale zaken, burgerschap (SOC)
De afdeling SOC in het kort en haar prioriteiten voor 2010-2013.
3. Groep III — een „who’s who”-gids
„Communicatie is één van de 6 hoofdprioriteiten van mijn werkprogramma als voorzitter van groep III. Daarom bied ik u graag dit vademecum aan”, Luca Jahier, voorzitter
van groep III.
4. Samenwerken doe je niet alleen
Deze publicatie is gebaseerd op het in juli 2010 goedgekeurde EESC-advies over de
ontwikkeling van het partnerschapsprincipe in het EU-cohesiebeleid en geeft voorbeelden van succesvolle praktijken in verschillende lidstaten.
5. Jouw Europa, jouw mening! 2011
Voor het tweede achtereenvolgende jaar biedt het EESC een unieke gelegenheid aan
middelbare scholen uit heel Europa om naar Brussel te komen.
6. Jeugd in beweging
Mobiliteit is van groot belang voor het EESC. In de vele adviezen die het Comité heeft
uitgebracht over dit thema, heeft het Comité praktische voorstellen uitgewerkt ter
ondersteuning en versterking van de actie op het gebied van stedelijke mobiliteit.
7. Het EESC en de westelijke Balkanlanden
Het EESC heeft een tweesporenbeleid ontwikkeld, regionaal en bilateraal, voor zijn
betrekkingen met maatschappelijke organisaties in de westelijke Balkan.
urop
●
Meer informatie is te vinden op http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.publications
Maureen O’Neill namens alle
Britse leden van groep III
Hoofdredacteur:
Barbara Gessler (bg)
Tomasz Jasiński, vertegenwoordiger van de
EESC-leden binnen het redactieteam (groep
Werknemers, Polen)
Andrea Salviati Rotondo (asr)
Alejandro Izquierdo Lopez (ail)
Barbara Gessler (bg)
Ewa Tomaszewska (et)
Guy Harrison (gh)
Maarit Laurila (ml)
Maciej Bury (mb)
Mark Antell (ma)
Margarita Gavanas (mg)
Maureen O’Neill (mon)
Met diepe verslagenheid hebben wij kennis genomen van het
plotselinge overlijden van János
Tóth, voormalig voorzitter van
de afdeling Vervoer, energie,
infrastructuur, informatiemaatschappij van ons Comité. János
is gestorven toen hij in Brussel
was voor een bijeenkomst van
de Vereniging van oud-leden
van het EESC.
János Tóth werd lid van ons Comité in 2004, het jaar waarin
Hongarije is toegetreden tot de Europese Unie. Twee jaar later
werd hij verkozen tot voorzitter van de afdeling TEN. Hij zal in
onze herinnering blijven voortleven als een zeer minzaam en
hoffelijk man die zich met hart en ziel inzette voor de vraagstukken waarvoor de door hem voorgezeten afdeling bevoegd was.
Daarnaast bekleedde hij met veel enthousiasme het voorzitterschap van de groep „Transparantie” van het Europees forum voor
kernenergie.
EESC info
Adjunct-redacteuren:
Deze ontmoeting was de tweede in een reeks informele vergaderingen waarbij vicevoorzitter Anna Maria Darmanin als gastvrouw optreedt, en die de leden en de pers moeten
helpen om directe contacten aan te knopen en van gedachten te wisselen in een „nietofficiële” setting.
Nadja Kačičnik (nk)
Pedro Narro (pn)
Raffaele De Rose (rdr)
Stéphane Buffetaut (sb)
Algemene coördinatie:
Nadja Kačičnik
Adres:
Europees Economisch en Sociaal Comité
Jacques Delorsgebouw, Belliardstraat 99,
1040 Brussel, BELGIË
Tel. +32 25469396 of 5469586
Fax +32 25469764
E-mail: [email protected]
Internet: http://www.eesc.europa.eu/
Daarnaast staat EESC Info in pdf-formaat in 22 talen op dee websit
website van het EESC: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
EESC Info verschijnt negen keer per jaar, telkens ter gelegenheid van een EESC-zitting.
Gedrukte versies van EESC Info in het Duits, Engels of Frans kunnen gratis worden verkregen
bij de persdienst van het EESC.
Daarnaast staat EESC Info in pdf-formaat in 22 talen op de website van het EESC:
URL: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
EESC Info is niet het officiële verslag van de werkzaamheden van het EESC. Daarvoor zij verwezen
naar het Publicatieblad van de Europese Unie en naar andere publicaties van het EESC.
Reproductie — onder vermelding van EESC Info — is toegestaan, op voorwaarde
dat de redactie een kopie wordt toegestuurd.
Oplage: 15 500 exemplaren
Volgende uitgave: juli 2011
Juni 2011/5
QE-AA-11-005-NL-N
Groep II: seminar voor de vakbondspers,
13 en 14 april 2011