Gids van de schone wagen

Commentaren

Transcriptie

Gids van de schone wagen
CO2-GIDS VAN DE AUTO
Rij zuinig... een troef voor u en de natuur!
GUIDE CO2 DE LA VOITURE
Roulez économe… un plus pour vous et la nature!
DER CO2-RATGEBER DES AUTOS
Sparsam Fahren... ein Gewinn für Sie und die Natur!
CO2-uitstoot uitgedrukt in gram/kilometer (gCO2/km)
Emissions de CO2 exprimées en grammes/kilomètre (gCO2/km)
CO2-Emissionen in Gramm/Kilometer (gCO2/km)
BENZINE - ESSENCE - BENZIN
A
< 100 g CO2/km
B
100 − g CO2/km < 130
C
130 − g CO2/km < 160
D
160 − g CO2/km < 190
E
190 − g CO2/km < 220
F
220 − g CO2/km < 250
G
× 250 g CO2/km
DIESEL
A
< 85 g CO2/km
B
85 − g CO2/km < 115
C
115 − g CO2/km < 145
D
145 − g CO2/km < 175
E
175 − g CO2/km < 205
F
205 − g CO2/km < 235
G
× 235 g CO2/km
FRANÇAIS
DEUTSCH
NEDERLANDS
CO2-GIDS VAN DE AUTO
Rij zuinig...
een troef voor u en de natuur!
1
2
FRANÇAIS
DEUTSCH
NEDERLANDS
Beste lezers,
Ook dit jaar stel ik u met veel genoegen de nieuwe editie van de CO2-gids
van de zuinige wagen voor. De stijgende belangstelling voor deze
gids en voor de elektronische versie ervan (www.zuinigewagen.be)
getuigt van uw interesse voor de milieu-impact van de keuze van een
auto. Autorijden betekent brandstof verbruiken en dus ook koolstofdioxide (CO2) en andere vervuilende stoffen uitstoten. Al die uitlaatgassen en stoffen bedreigen echter op hun beurt ons leefmilieu en onze
gezondheid. Klimaatverandering is één van de gevolgen.
Dankzij deze gids en een verantwoorde aankoop van een nieuwe
wagen, kan u ook een milieuvriendelijke keuze maken. U kunt
immers opteren voor een auto die minder broeikasgassen uitstoot
en tegelijk ook minder verbruikt, wat dan weer voordeliger is voor
uw portemonnee.
U vindt in deze gids ook handige tips om minder te verbruiken, informatie over biobrandstoffen en vanaf dit jaar ook over fijne stofdeeltjes die door uw auto worden uitgestoten.
De belastingvermindering bij de aankoop van een wagen die minder
dan 115g CO2 per km uitstoot, geldt nog steeds. Nog een goede reden
dus om de gids te raadplegen! U vindt er immers een overzicht van alle
wagens die voor een dergelijke vermindering in aanmerking komen.
Gewoontegetrouw biedt de gids een overzicht van alle auto’s die op de
Belgische markt verkrijgbaar zijn op 1 september 2006. De informatie
wordt alfabetisch voorgesteld en ingedeeld per merk en brandstoftype.
Op onze interactieve website, die regelmatig wordt bijgewerkt, kan u
ook twee modellen van wagens met elkaar vergelijken volgens hun
CO2-uitstoot. Neem eens een kijkje op: www.zuinigewagen.be.
Een minder energieverslindende wagen is niet noodzakelijk duurder,
maar wel duurzamer. Wie kiest voor een zuinige wagen, draagt zijn
steentje bij in de strijd tegen luchtvervuiling en klimaatverandering.
Dat is goed voor het leefmilieu én voor de gezondheid van ons allen.
Bruno Tobback
Minister van Leefmilieu
3
BESLIS MET KENNIS
VAN ZAKEN…
Deze gids wil u helpen bij het kiezen van een zuinige
wagen, wat zowel uw gezinsbudget als het milieu ten goede
komt. U vindt er informatie over het brandstofverbruik van
alle merken en modellen van nieuwe wagens die op de
Belgische markt beschikbaar zijn op 1 september 2006.

In de gids staan de wagens alfabetisch per merk en per brandstoftype gerangschikt. Op de pagina’s 20 tot 22 vindt u de top van de
benzine- en dieselwagens met de beste prestaties op het gebied
van brandstofverbruik en CO2-uitstoot.
De invoering van dit classificatiesysteem is een maatregel die beantwoordt aan een Europese Richtlijn, die aangeeft welke consumenteninformatie de lidstaten over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot
voor alle nieuwe personenwagens moeten verstrekken.
Het belastingvoordeel bij de aanschaf van een auto die
minder CO2 uitstoot
Deze maatregel is bedoeld om de aankoop van voertuigen die minder
CO2 uitstoten te stimuleren. Wanneer u immers kiest voor:
• een voertuig dat minder dan 105 gram CO2 per km uitstoot,
kunt u een belastingverlaging van 15% op de aankoopprijs genieten (met een niet-geïndexeerd plafond van 3.280
euro(1)),
• een voertuig dat tussen 105 en 115 gram CO2 per km uitstoot,
hebt u recht op een belastingverlaging van 3% op de aankoopprijs (met een niet-geïndexeerd plafond van 615 euro(1)).
Om na te gaan of alle voorwaarden zijn vervuld voor het toekennen
van een belastingvermindering voor de aanschaf van een wagen die
minder dan 115g CO2 per km uitstoot, baseert de FOD Financiën zich
uitsluitend op de waarde vermeld op het eenvormigheidsattest dat
elk verkocht voertuig dient te vergezellen(2). Informeer u dus vóór de
aankoop van een wagen goed over het emissieniveau van de auto in
kwestie (bij de verkoper), en laat dit cijfer opnemen in de bestelbon,
ook al heeft u de gids in uw bezit. De keuze van de opties op uw
wagen kan het emissieniveau immers doen wijzigen.
4
FRANÇAIS
DEUTSCH
NEDERLANDS
Indien deze belastingvermindering van toepassing is op een
bepaalde wagen, wordt dit in deze gids (zie: tabellen en top
van de benzine- en dieselwagens met de beste prestaties op het
gebied van brandstofverbruik en CO2-uitstoot) met de volgende
icoontjes aangegeven:
= belastingverlaging van 15% op de aankoopprijs
= belastingverlaging van 3% op de aankoopprijs
Meer praktische informatie
ter plekke...
In alle verkooppunten van nieuwe auto’s kunt u deze gids
raadplegen. Vraag er dus gerust naar! Bovendien zijn alle tentoongestelde wagens voorzien van een etiket dat het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot aangeeft.
De concessiehouders en garagisten moeten bovendien ook
zorgen voor een affiche of een display waarop de gegevens
over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van alle in hun
verkooppunt beschikbare modellen duidelijk zijn vermeld. Op
de hiernavolgende bladzijden vindt u alle nodige technische
informatie voor een optimaal gebruik van deze gids.
...en via internet
Indien u over een internetaansluiting beschikt, kan u de
gids ook downloaden of gratis bestellen via de website
www.zuinigewagen.be. U kan er ook een database raadplegen
waarmee u onder meer de verschillende modellen kunt vergelijken.
Voor meer informatie:
* Infolijn van de Federale Overheidsdienst Financiën: 02 572 57 57
* www.minfin.fgov.be D Uw auto en de belastingen D FAQ – Wegwijs in de
fiscaliteit van uw auto D Aankoop
(1)
(2)
Deze bedragen moeten worden vermenigvuldigd met het indexcijfer van het aanslagjaar. Een auto gekocht in het inkomstenjaar 2006 wordt in de belastingaangifte van het aanslagjaar 2007 aangegeven. Om een idee te geven hoe groot de
vermindering zou kunnen zijn na indexatie: het indexcijfer voor aanslagjaar 2007
zal 1,2783 bedragen. Bij gelijk blijvende indexering zouden de maximale belastingverminderingen van respectievelijk 615 euro en 3.280 euro overeenkomen met
een geïndexeerd bedrag van respectievelijk 786 euro en 4.193 euro.
De waarde van CO2-uitstoot is vermeld in punt 46.2 van het eenvormigheidsattest.
5
TEN BATE
VAN HET MILIEU
De wagen mag dan wel een uitermate comfortabel
vervoermiddel zijn om zich te verplaatsen, het massale
gebruik ervan heeft echter een belangrijke impact op
het leefmilieu, zowel op het klimaat als op de luchtkwaliteit.

GEVOLGEN VOOR HET KLIMAAT
Autorijden betekent brandstof verbruiken en dus ook... koolstofdioxide (CO2) produceren. Deze CO2, die in de atmosfeer wordt uitgestoten, draagt bij tot een verhoging van het broeikaseffect en dus
tot de opwarming van de planeet.
Het broeikaseffect is een natuurlijk verschijnsel
Het klimaat dat wij op onze planeet kennen, is altijd al het resultaat geweest van een natuurlijk evenwicht. De zon straalt ons haar
energie door die door de atmosfeer dringt en het aardoppervlak
opwarmt. Op haar beurt kaatst de aarde een deel van deze energie
terug in de vorm van infraroodstraling. Waterdamp, koolstofdioxide
en andere broeikasgassen, die van nature in de atmosfeer aanwezig zijn, slorpen deze straling gedeeltelijk op. Deze interactie wordt
gewoonlijk het "broeikaseffect" genoemd. Gelukkig maar, want
zonder deze natuurlijke mantel zou de temperatuur op het aardoppervlak ongeveer 30°C lager liggen dan nu het geval is.
Door de eeuwen heen heeft het klimaat steeds het leven van de
mens bepaald. Maar paradoxaal genoeg is de mens nu op zijn beurt
bezig het klimaat te veranderen.
6
FRANÇAIS
DEUTSCH
NEDERLANDS
De industriële revolutie heeft onze relatie
met de natuur veranderd
Door zijn optreden heeft de mens – vanaf de industriële revolutie
maar vooral de laatste decennia – de hoeveelheid broeikasgassen
in de atmosfeer aanzienlijk doen toenemen.
De belangrijkste broeikasgassen ten gevolge van menselijke activiteit zijn:
• koolstofdioxide (CO2), vooral uitgestoten bij de verbranding
van fossiele brandstoffen (petroleum, steenkool, gas,...).
• methaan (CH4), vooral uitgestoten bij landbouwactiviteiten
en bij het storten van afval.
• stikstofmonoxide (N2O), uitgestoten door een aantal industriele processen en landbouwactiviteiten.
In de geïndustrialiseerde landen neemt CO2 meer dan 4/5 van de
totale uitstoot van de broeikasgassen voor zijn rekening. In België
is het aandeel van de verschillende sectoren in de totale CO2-uitstoot als volgt:
1 industrie: 30,8%
2 woningen en tertiaire sector (verwarming in gebouwen): 24,6%
3 elektriciteitsproductie: 18,8%
4 wegvervoer: 20,3%.
7
Het resultaat: een opwarming van het klimaat
Het gevolg van de toegenomen uitstoot van broeikasgassen is een
wereldwijde opwarming die de klimatologische evenwichten verstoort. Een enkel cijfer voor België spreekt boekdelen: sinds het
begin van de temperatuurwaarnemingen in Ukkel (1833) hebben de
12 warmste jaren zich gedurende de afgelopen 16 jaar voorgedaan.
Als er niet preventief wordt ingegrepen, zullen klimaatveranderingen in de toekomst heel wat nare gevolgen hebben: behalve een
opwarming van de aarde en een stijging van het zeeniveau valt ook
te vrezen voor het steeds vaker optreden van een aantal "extreme"
weersomstandigheden (droogte, overstromingen, stormen). Maar
daar blijft het niet bij: klimaatveranderingen houden ook risico’s
in voor de ecosystemen, de biodiversiteit, de gezondheid en de
landbouw.
?
8
Meer informatie daarover vindt u op de website:
www.klimaat.be.
FRANÇAIS
DEUTSCH
NEDERLANDS
Een Europese strategie voor een vermindering
van de uitstoot
De jongste jaren heeft het toenemende gebruik van personenwagens gezorgd voor een aanzienlijke verhoging van de CO2-emissies.
In België alleen al is de uitstoot van CO2 door het wegverkeer sinds
1990 met 34% toegenomen. Deze evolutie heeft de Europese Unie
gealarmeerd. Zij heeft zich tot doel gesteld de gemiddelde CO2uitstoot per wagen – die momenteel 160 g/km bedraagt – liefst
tegen 2005 maar ten laatste tegen 2010 op 120 g/km te brengen.
Dit streefdoel kan worden gehaald dankzij een aantal maatregelen
die ze heeft genomen, zoals o.m. akkoorden met de constructeurs,
fiscale maatregelen en informatiecampagnes voor de consument.
Door een minder energieverslindende wagen te kopen, kan u een
bijdrage leveren aan de realisatie van deze doelstelling. Deze gids
kan u daarbij helpen.
?
Om een verantwoorde keuze te maken, kunt u ook
gebruik maken van een rekenmodule die, voor een hele
reeks producten (waaronder wagens), zowel de totale
kostprijs op lange termijn (van aankoop en gebruik) als
de CO2-uitstoot berekent. De module zal ook rekening
houden met de afgelegde afstand, uw rijstijl, eventuele
fiscale aftrekbaarheid,...: www.energievreters.be
9
GEVOLGEN VOOR DE LUCHTKWALITEIT...
EN ONZE GEZONDHEID
De toename van het autoverkeer heeft niet alleen kwalijke gevolgen
voor de opwarming van de aarde. Ook de kwaliteit van de lucht in
onze leefomgeving gaat er sterk op achteruit. Uit wetenschappelijk
onderzoek blijkt duidelijk dat luchtvervuiling minstens voor de helft
te wijten is aan het autoverkeer. Dat hoeft niet te verwonderen, want
naast CO2 stoten wagens ook CO (koolmonoxide), stikstofoxiden (NOx)
en vluchtige organische substanties (VOS, zoals tolueen of xyleen)
en fijne stofdeeltjes (PM) uit. Deze stoffen kunnen op hun beurt tot
ozonvorming en gezondheidsproblemen leiden.
Zo kan luchtvervuiling bijvoorbeeld leiden tot astma, allerhande
allergieën en andere ademhalingsproblemen die soms dodelijk kunnen zijn. Het Britse medische blad THE LANCET haalde in zijn nummer van 2 september 2000 onderzoeken aan uit Frankrijk, Oostenrijk
en Zwitserland waaruit blijkt dat in deze drie landen jaarlijks 40.000
doden vallen door luchtvervuiling, waarvan de helft ten gevolge van
de uitstoot door het wegverkeer. De Wereldgezondheidsorganisatie
(WHO) schat dat luchtverontreiniging veroorzaakt door het wegverkeer meer slachtoffers maakt dan verkeersongevallen!
Nochtans kunnen dankzij de vernieuwingen op het vlak van de motoren, katalysatoren en "schone" brandstoffen de emissies van luchtverontreinigende stoffen (vooral andere stoffen dan CO2, nl. VOS, CO, NOx
en stofdeeltjes) aanzienlijk worden verminderd.
Aangezien men weet dat luchtverontreiniging niet stopt aan de grenzen
en dat er enkel een algemene en Europese oplossing kan worden overwogen, hebben de Europese Commissie en de lidstaten de EURO-norm
ingevoerd, die de maximumniveaus van deze luchtverontreinigende
stoffen reglementeert. Vandaag is de EURO 4-norm van kracht: deze
geldt voor elk nieuw voertuig (waarvan de massa onder de 2,5 ton ligt)
dat in Europa vanaf 1 januari 2006 wordt verkocht. De voertuigen waarvan de massa hoger is dan 2,5 ton moeten de EURO 4-norm pas volgen
vanaf 1 januari 2007. Bovendien heeft België de Europese Commissie
samen met andere lidstaten gevraagd het proces voor de invoering van
de EURO 5-norm te versnellen. Hoe hoger de EURO-index, hoe minder
vervuilende stoffen (CO, NOx, VOS, PM) uitgestoten worden.
10
FRANÇAIS
DEUTSCH
NEDERLANDS
De wagens die in deze gids zijn opgenomen voldoen dan ook aan
de EURO 4-norm.
Troposferische ozon
Ozon is geen natuurlijk aanwezig gas in de omgevingslucht (wel op
grote hoogte, in de stratosfeer, waar het ons beschermt tegen te
felle UV-straling van de zon) en wordt ook niet rechtstreeks voortgebracht door menselijke activiteit. Het wordt gevormd door inwerking van de zon op enkele verontreinigende gassen die zich in de
atmosfeer ophopen, met name stikstofoxiden (NOx) en vluchtige
organische stoffen (VOS). Deze stoffen – vooral afkomstig van het
wegvervoer – worden daarom de voorlopers van ozon (zgn. "ozonprecursoren") genoemd. Ze bevinden zich het hele jaar door in de
lucht, maar het ozongas wordt slechts gevormd bij fel zonlicht en
hoge temperaturen.
Actieplannen trachten het tij te keren
Op Europees en nationaal vlak komt de reactie op gang. Zo heeft
de Europese Commissie een actieplan "milieu en gezondheid" voor
2004-2010 opgezet.
Op aansporing van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft
België een nationaal actieplan milieu en gezondheid (bekend onder
zijn Engelse afkorting NEHAP) uitgewerkt, dat op 4 april 2003 door
alle bevoegde Ministers werd ondertekend. Voor meer informatie:
www.nehap.be
Om de productie van ozon tegen te gaan, werd tevens een federaal
ozonplan (2004-2007) opgesteld, dat in december 2003 door de
Ministerraad werd goedgekeurd.
11
HOE EEN CO2-ETIKET LEZEN?
Hierna volgt een voorbeeld van een etiket dat u kunt aantreffen op elke nieuwe wagen die in de handel komt.




12
FRANÇAIS
DEUTSCH
NEDERLANDS
Elk etiket bevat informatie over het merk, het model, de uitvoering,
het brandstoftype alsook het type van versnellingsbak en natuurlijk
het brandstofverbruik per 100 km en de CO2-uitstoot per kilometer.
In het voorbeeld hiernaast ziet u dat de benzinewagen van het merk
X model Y met een gemiddeld verbruik van 6,2 l/100 km en een
CO2-uitstoot van 148 g/km gerangschikt is in categorie C (lichtgroene
zone): de uitstoot van deze wagen ligt dus onder het gemiddelde.
 Het officiële brandstofverbruik (in cijfers)
 De officiële waarde van de C02-uitstoot
 De categorie van C02-uitstoot, aan de hand waarvan de
wagen kan worden vergeleken met het gemiddelde C02uitstootniveau.
Om u te helpen de CO2-emissies van een model te vergelijken
met het gemiddelde, stelt het etiket een kleurenschaal voor met
7 zones, die overeenstemmen met de verschillende niveaus van
CO2-uitstoot.
Elke kleur stemt overeen met een categorie, gaande van A tot G.
Zo stemt bijvoorbeeld de gele kleur (categorie D) overeen met de
gemiddelde uitstoot. De wagens uit de groene zones hebben een
lagere uitstoot dan het gemiddelde, terwijl de rode zones wijzen op
een uitstoot die hoger is dan het gemiddelde.
13
HOE DE GIDS GEBRUIKEN?
De gids geeft een overzicht van alle nieuwe personenwagens op de Belgische markt, alfabetisch gerangschikt
per merk. Bovendien wordt er een duidelijk onderscheid
gemaakt naargelang van het brandstoftype: benzine,
diesel of gas (LPG of CNG).

Per model worden volgende gegevens verstrekt:
• De cilinderinhoud (cc)
• Het vermogen (kW)
• Het aantal fiscale PK’s(1)
• Het type van versnellingsbak(2)
• Het brandstofverbruik(3) (l/100 km)
• De C02-uitstoot(3) uitgedrukt in gram CO2/kilometer (g CO2/km)
• De categorie van C02-uitstoot (A, B, C...)
• De Europese normen(4) die de emissiebeperkingen van luchtvervuilende stoffen bepalen
• De mogelijke belastingvermindering
• De uitstoot van fijne stofdeeltjes uitgedrukt in milligram per
kilometer (mg PM/km) (5)
• De aanwezigheid van een stoffilter
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
14
Het fiscale vermogen hangt voor personenwagens af van het gewicht van de
wagen en de cylinderinhoud. Het fiscale vermogen bepaalt voor personenwagens
de hoogte van de verkeersbelasting, de aanvullende verkeersbelasting en de
accijns-compenserende belasting en bepaalt mede de hoogte van de belasting
op de inverkeerstelling.
Handgeschakeld, automatisch, semi-automatisch en variomatisch.
Deze beide waarden worden verkregen na een simulatie van een standaardparcours bestaande uit stedelijke en andere routes.
De EURO 4-normen zijn op 1 januari 2005 in werking getreden en zijn verplicht
voor alle nieuwe personenwagens die worden verkocht vanaf 1 januari 2006. Hoe
hoger de EURO-index, hoe minder vervuilende stoffen er worden uitgestoten. Een
EURO 4-wagen vervuilt dus minder dan een EURO 3-wagen.
De stofdeeltjes zijn afkomstig van de verbranding en vormen een gevaar voor de
gezondheid. Momenteel is de uitstoot ervan gereglementeerd door de EURO 4normen die een maximumwaarde opleggen, nl. 25 mg PM/km voor wagens (buiten
bedrijfswagens).
FRANÇAIS
DEUTSCH
NEDERLANDS
De categorieën van CO2-uitstoot
Zoals we reeds hebben vermeld, maakt de indeling in categorieën
het mogelijk om in een oogopslag elke wagen ten opzichte van
het gemiddelde te situeren op het vlak van brandstofverbruik en
CO2-uitstoot en om te weten of de wagen in aanmerking komt
voor fiscale gunstmaatregelen.
Het indelingsschema is gebaseerd op het CO2 -uitstootniveau per
gereden kilometer (g CO2/km).
BENZINE
DIESEL
A
< 100 g CO2/km
< 85 g CO2/km
B
100 − g CO2/km < 130
85 − g CO2/km < 115
C
130 − g CO2/km < 160
115 − g CO2/km < 145
D
160 − g CO2/km < 190
145 − g CO2/km < 175
E
190 − g CO2/km < 220
175 − g CO2/km < 205
F
220 − g CO2/km < 250
205 − g CO2/km < 235
G
× 250 g CO2/km
× 235 g CO2/km
Benzine of diesel?
De benzine- en de dieselwagens worden zowel in deze gids als
op de etiketten apart behandeld. Doorgaans verbruiken dieselwagens minder, maar stoten ze duidelijk meer stikstofoxiden (NOx) en
roetdeeltjes uit dan benzinewagens, die op hun beurt meer koolstofmonoxide (CO) en vluchtige organische stoffen (VOS) afgeven.
Ongeacht uw keuze voor benzine of diesel, alle vanaf begin 2006
verkochte wagens moeten voldoen aan de EURO 4-norm.
15
Biobrandstoffen
In de loop van 2006 en 2007 zullen biobrandstoffen op de markt
komen in België.
Dit zijn brandstoffen van plantaardige oorsprong. Er bestaan 3 typen
biobrandstoffen: puur plantaardige olie, biodiesel en bio-ethanol.
Puur plantaardige olie heeft een hogere viscositeit (is minder ‘vloeibaar’) en is dus enkel geschikt voor aangepaste dieselmotoren.
Biodiesel (afkomstig van een puur plantaardige olie zoals koolzaadolie die een chemische behandeling – een verestering – heeft
ondergaan) en bio-ethanol (afkomstig van landbouwgewassen zoals
suikerbieten en tarwe) kunnen in aangepaste hoeveelheden worden
vermengd met respectievelijk klassieke diesel en benzine.
Diesel en benzine met bijgemengde biobrandstoffen voldoen aan
de Europese norm; iedereen kan dus met deze brandstoffen rijden,
zonder enige aanpassing van de motor en zonder enig probleem
voor de automobilist. Om die reden zal het best mogelijk zijn dat
u aan de pomp diesel of benzine met biobrandstoffen tankt zonder
dit te merken.
Volgens deze normen mag men bij diesel maximaal 5% veresterde
biodiesel bijmengen. Bij benzine mag men maximaal 5% bioethanol (= gewone alcohol) bijmengen of tot 7,5% onder de vorm
van bio-ETBE.
Het gebruik van deze biobrandstoffen vermindert de CO2-uitstoot van
fossiele oorsprong, ongeveer in verhouding tot hun aandeel in het
mengsel. Bij de verbranding van dit gedeelte biobrandstoffen komt
ook CO2 vrij, maar deze CO2 werd voorheen opgenomen door de planten die voor de productie van deze biobrandstof geteeld werden, via
fotosynthese. Als bijvoorbeeld 5% biobrandstof wordt bijgemengd, is
5% van de CO2 die door de verbranding van het mengsel wordt uitgestoten, al uit de atmosfeer gehaald door de natuurlijke fotosynthese
van de plant.
?
16
Meer informatie hierover vindt u op de website
www.zuinigewagen.be in de rubriek biobrandstoffen.
FRANÇAIS
DEUTSCH
NEDERLANDS
LPG en CNG
Naast het tegenwoordig welbekende LPG (Liquefied Petroleum Gas)
doet er een andere technologie haar intrede die gas als brandstof
gebruikt: CNG (Compressed Natural Gas).
Een wagen die uitgerust is met een LPG- of CNG-installatie vervuilt
minder dan een benzinewagen, zowel wat de CO2-uitstoot als wat
de verontreinigende stoffen betreft. We willen er wel op wijzen dat
enkel een erkend installateur één van die systemen in een wagen
mag inbouwen.
Dergelijke wagens worden in geen enkele CO2-categorie
ingedeeld. Door het te geringe aantal verkochte exemplaren
bestaat er voor deze wagens geen gemiddelde referentiewaarde. Bovendien worden veruit de meeste LPG-installaties
pas achteraf geplaatst. Statistisch worden zij dan ook als benzinewagens beschouwd.
De wagens die standaard met CNG zijn uitgerust, worden in
deze gids afzonderlijk besproken. Momenteel blijft de beschikbaarheid van deze brandstof helaas beperkt.
Er moet worden opgemerkt dat deze technologieën wegens
de reglementaire vereisten even veilig zijn als de benzineversies.
17
VERSTANDIG
EN ZUINIG RIJDEN
Een correct gebruik en een geregeld onderhoud van uw
wagen, maar ook een aangepaste rijstijl kunnen uw
brandstofverbruik behoorlijk doen dalen. Hierna volgen
enkele eenvoudige maar efficiënte tips:

! Schakel de motor uit wanneer u stilstaat,
zo vermijdt u tevens het risico op een boete.
! Anticipeer op het overige verkeer zodat u niet te
pas en te onpas hoeft te remmen.
! Voorkom hoge toerentallen: schakel op het gepaste
moment in een hogere versnelling.
! Trek rustig op en rij kalm zodat uw motor geleidelijk
op temperatuur kan komen.
! Een goed onderhouden wagen verbruikt minder.
Volg de instructies van de constructeur.
18
FRANÇAIS
DEUTSCH
NEDERLANDS
! Controleer regelmatig de bandenspanning en pas
ze zo nodig aan tot de door de constructeur aanbevolen spanning is bekomen (geladen voertuig).
! Gebruik elektrische accessoires (ruitontdooier,
airco...) alleen wanneer het echt nodig is. Een
airconditioning die op volle toeren draait, kan het
verbruik met 30% doen stijgen !
! Vermijd het onnodig laden van het voertuig, voornamelijk op het dak. Een geladen bagagerek kan
het verbruik met 40% doen toenemen. Bevestig
fietsen bij voorkeur achter aan de wagen en niet
op het dak.
19
DE BESTE KEUZE
DIESEL
799 30 5 S 3.8 101
SMART FORTWO CABRIO - CDI SOFTOUCH P
DIESEL
799 30 5 A 3.8 101
SMART FORTWO COUPE - CDI PURE
DIESEL
799 30 5 S 3.8 101
SMART FORTWO COUPE - CDI SOFTOUCH P
DIESEL
799 30 5 A 3.8 101
VOLKSWAGEN POLO 3D/P - 1.4TDI59 BLUEMOTION1 DIESEL
1422 59 8 M 3.9 102
VOLKSWAGEN POLO 5D/P - 1.4TDI59 BLUEMOTION1 DIESEL
1422 59 8 M 3.9 102
TOYOTA PRIUS - 1.5VVT-I HYBRID ECVT
1497 57 8 V 4.3 104
BENZINE
VOLKSWAGEN POLO 3D/P - 1.4TDI59 BLUEMOTION2 DIESEL
1422 59 8 M 4.1 108
VOLKSWAGEN POLO 5D/P - 1.4TDI59 BLUEMOTION2 DIESEL
1422 59 8 M 4.1 108
CITROEN C1 3D/P - 1
BENZINE
CITROEN C1 3D/P - 1.0 SENSODRIVE SEDUCTION BENZINE
998 50 6 M 4.6 109
CA
T.
DE
E
FIL LTJE
T S
EU ER
RO
2
$
$
SMART FORTWO CABRIO - CDI PURE
$
$
$
$
kW
FIS
C
VE
RS
N
VE .
RB
R
CO .
$ CC
$ MO
$
$
$

DE
L
Deze tabel bevat de voertuigen waarvan de uitstoot niet
hoger ligt dan 120 gram CO2 per km; dit zijn wagens die
dus nu al de door de globale strategie van de Europese
Unie vooropgestelde doelstelling inzake CO2-uitstoot halen.
Daarbij komt nog dat ook het brandstofverbruik van deze
voertuigen zeer laag ligt.










34
34
34
34
34
34
4
34
34
4

4
1398 40 8 M 4.1 109  11 8 4
998 50 6 S 4.6 109
CITROEN C1 3D/P - 1.4HDI SEDUCTION
DIESEL
CITROEN C1 5D/P - 1
BENZINE
998 50 6 M 4.6 109
CITROEN C1 5D/P - 1.0 SENSODRIVE SEDUCTION BENZINE
998 50 6 S 4.6 109


4
4
PEUGEOT 107 3D/P - 1
 11 8 4
BENZINE 1339 70 7 V 4.6 109 
4
BENZINE
998 50 6 M 4.6 109 
4
PEUGEOT 107 3D/P - 1.0 2TRONIC TRENDY
BENZINE
PEUGEOT 107 3D/P - 1.4HDI TRENDY
DIESEL
1398 40 8 M 4.1 109
PEUGEOT 107 5D/P - 1
BENZINE
PEUGEOT 107 5D/P - 1.0 2TRONIC TRENDY
BENZINE
PEUGEOT 107 5D/P - 1.4HDI TRENDY
DIESEL

4

4
1398 40 8 M 4.1 109  11 8 4
CITROEN C1 5D/P - 1.4HDI SEDUCTION
HONDA CIVIC 4D/P - 1.3 HYBRID
DIESEL
TOYOTA AYGO 3D/P - 1000VVTI
BENZINE
TOYOTA AYGO 3D/P - 1000VVTI MMT
BENZINE
TOYOTA AYGO 3D/P - 1400D4D
DIESEL
1398 40 8 M 4.1 109
998 50 6 S 4.6 109
998 50 6 M 4.6 109
998 50 6 S 4.6 109

4

4
1398 40 8 M 4.1 109  11 8 4
998 50 6 M 4.6 109
998 50 6 S 4.6 109
1
20

4
 11 8 4
zonder opties - 2 met opties
FRANÇAIS
NEDERLANDS
DEUTSCH
BENZINE
998 50 6 M 4.6 109
TOYOTA AYGO 5D/P - 1000VVTI MMT
BENZINE
998 50 6 S 4.6 109
TOYOTA AYGO 5D/P - 1400D4D
DIESEL
1398 40 8 M 4.1 109
KIA PICANTO - 1.1CRDI
DIESEL
1120 55 6 M 4.2 112
CITROEN C2 - 1.4HDI
DIESEL
1398 50 8 M 4.3 113
CITROEN C3 - 1.4HDI SENSODRIVE EXCLUSIVE
DIESEL
1398 50 8 S 4.3 113
SMART FORTWO CABRIO - 45KW PU
BENZINE
698 45 4 S 4.7 113
SMART FORTWO COUPE - 37KW PURE
BENZINE
698 37 4 S 4.7 113
SMART FORTWO COUPE - 45KW PU
BENZINE
698 45 4 S 4.7 113
DAIHATSU CUORE 3D/P - 1000
BENZINE
989 43 6 M 4.8 114
DAIHATSU CUORE 5D/P - 1000
BENZINE
FIAT PANDA - 1.3MJTD
DIESEL
989 43 6 M 4.8 114
1248 51 7 M 4.3 114
CA
T.
DE
E
FIL LTJE
T S
EU ER
RO
2
$
$
TOYOTA AYGO 5D/P - 1000VVTI
$
$
$
$
kW
FIS
C
VE
RS
N
VE .
RB
R
CO .
$
$
$
$ CC
$ MO
DE
L
Er komen steeds meer wagens op de markt die beantwoorden aan
deze Europese doelstelling. Algemeen gezien scoren dieselwagens
beter op het vlak van het brandstofverbruik en dus ook van de
CO2-uitstoot.

4

4
 11 8 4
 84
 14 8 4
 17 8 4

4
0 4

4
0 4
0 4
 20 8 4
 14 8 4
 18 8 4
CITROEN C3 - 1.4HDI
DIESEL
1398 50 8 M 4.4 115
RENAULT CLIO 3D/P - 1.5DCI70 CAMPUS
DIESEL
1461 50 8 M 4.3 115
RENAULT CLIO 5D/P - 1.5DCI70 CAMPUS
DIESEL
FORD FIESTA 3D/P - 1.4TDCI
DIESEL
FORD FIESTA 3D/P - 1.4TDCI DURASHIFT
DIESEL
 18 8 4
 84
1399 50 8 S 4.4 116  8 4
FORD FIESTA 5D/P - 1.4TDCI DURASHIFT
DIESEL
1399 50 8 S 4.4 116
FORD FIESTA 5D/P - 1.4TDCI START
DIESEL
1399 50 8 M 4.4 116
FORD FUSION - 1.4TDCI
DIESEL
 84
1399 50 8 S 4.4 116  8 4
1493 70 8 M 4.4 116  15 8 4
FORD FUSION - 1.4TDCI DURASHIFT
DIESEL
MITSUBISHI COLT 5D/P - 1.5DI-D70 ALLSHIFT IN
DIESEL
MITSUBISHI COLT 5D/P - 1.5DI-D70 ALLSHIFT INSTYLE DIESEL
PEUGEOT 206 3D/P - 1.4HDI
DIESEL
PEUGEOT 206 5D/P - 1.4HDI
DIESEL
1461 50 8 M 4.3 115
1399 50 8 M 4.4 116


84
84
1399 50 8 M 4.4 116
 15 8 4
 20 8 4
1398 50 8 M 4.4 116  20 8 4
1493 70 8 S 4.4 116
1398 50 8 M 4.4 116
21
CA
T.
DE
E
FIL LTJE
T S
EU ER
RO
2
$
$
$
$
$
$
kW
FI S
C
VE
RS
N
VE .
RB
R
CO .
$ CC
$
$
$
EL
$ MO
D


SMART FORTWO COUPE - 45KW SOFTOUCH P
BENZINE
698 45 4 A 4.8 116 
FORD FIESTA 5D/P - 1.4TDCI
DIESEL
1399 50 8 M 4.4 117 
FORD FIESTA 5D/P 1.4TDCI DURASHIFT AMBIENTE DIESEL
1399 50 8 S 4.4 117 
SMART FORTWO CABRIO - 45KW SOFTOUCH P
BENZINE
698 45 4 A 4.8 116
4
SMART FORTWO COUPE - 37KW SOFTOUCH PURE
BENZINE
698 37 4 A 4.8 116
4
4
84
84
RENAULT CLIO 5D/P - 1.5DCI85
DIESEL
 28 8 3
1461 63 8 M 4.4 117  18 8 4
1461 63 8 M 4.4 117  18 8 4
CITROEN C3 - 1.6HDI 16V EXCLUSIVE
DIESEL
1560 66 9 M 4.4 118
DAIHATSU SIRION - 1000
BENZINE
HYUNDAI GETZ 3D/P - 1.5CRDI88
DIESEL
HYUNDAI GETZ 5D/P - 1.5CRDI88
DIESEL
KIA PICANTO - 1
BENZINE
PEUGEOT 206 SW - 1.4HDI
DIESEL
RENAULT CLIO 3D/P - 1.5DCI85
DIESEL
1398 50 8 M 4.4 117
 19 8 4

4
1493 65 8 M 4.5 118  18 8 4
1493 65 8 M 4.5 118  18 8 4
998 51 6 M 5
118
999 45 6 M 4.9 118

3
FIAT PUNTO 3D/P - 1.3MJTD CLASSIC
DIESEL
FIAT PUNTO 5D/P - 1.3MJTD CLASSIC
DIESEL

4
1248 51 7 M 4.5 119  18 8 4
1248 51 7 M 4.5 119  18 8 4
FORD FIESTA 3D/P - 1.6TDCI
DIESEL
1560 66 9 M 4.5 119
FORD FIESTA 5D/P - 1.6TDCI
DIESEL
1560 66 9 M 4.5 119
KIA PICANTO - 1.1
BENZINE
1086 48 6 M 4.9 119
LANCIA YPSILON - 1.3MULTIJET DFN
DIESEL
RENAULT TWINGO - 1.2 16V ECO QUICKSHIFT5 AUTH. BENZINE
1149 43 6 S 4.9 118


84
84
RENAULT MODUS - 1.5DCI85 EX
DIESEL

4
1248 51 7 S 4.5 119  24 8 4
1461 63 8 M 4.5 119  8 4
RENAULT MODUS - 1.5DCI85 QSH5. EX
DIESEL
1461 63 8 S 4.5 119
 20 8 4
TOYOTA YARIS 3D/P - 1400D4D66 LINEA
DIESEL
1364 66 8 M 4.5 119
TOYOTA YARIS 3D/P - 1400D4D66 MMT LINEA
DIESEL
1364 66 8 S 4.5 119
TOYOTA YARIS 5D/P - 1400D4D66 LINEA
DIESEL
1364 66 8 M 4.5 119
TOYOTA YARIS 5D/P - 1400D4D66 MMT LINEA
DIESEL
1364 66 8 S 4.5 119
CITROEN C3 - 1.6HDI80 16V FAP VTR
DIESEL
1560 80 9 M 4.5 120
CITROEN C4 BERLINE - 1.6HDI80 FAP BMP
DIESEL
1560 80 9 S 4.5 120
 21 8 4
 18 8 4
 21 8 4
 18 8 4
2 34
 34
CITROEN C4 COUPE - 1.6HDI80 FAP BMP VT
DIESEL
1560 80 9 S 4.5 120
HYUNDAI ACCENT 3D/P - 1.5CDRI
DIESEL
1493 81 8 M 4.6 120
PEUGEOT 207 3D/P - 1.4HDI
DIESEL
 34
 21 8 4
1398 50 8 M 4.5 120  18 8 4
PEUGEOT 207 3D/P - 1.6HDI90
DIESEL
1560 66 9 M 4.5 120
PEUGEOT 207 5D/P - 1.4HDI
DIESEL
1398 50 8 M 4.5 120
PEUGEOT 207 5D/P - 1.6HDI90
DIESEL
1560 66 9 M 4.5 120
RENAULT MEGANE BERLINE 3D/P - 1.5DCI105
DIESEL
1461 78 8 M 4.5 120
RENAULT MEGANE BERLINE 3D/P - 1.5DCI85
DIESEL
1461 63 8 M 4.5 120
RENAULT MEGANE BERLINE 5D/P - 1.5DCI105
DIESEL
1461 78 8 M 4.5 120
RENAULT MEGANE BERLINE 5D/P - 1.5DCI85
DIESEL
1461 63 8 M 4.5 120
RENAULT MEGANE SEDAN - 1.5DCI85
DIESEL
1461 63 8 M 4.5 120
22
 23 8 4
 18 8 4
 23 8 4
 17 8 4
 19 8 4
 17 8 4
 19 8 4
 19 8 4
NEDERLANDS
DEUTSCH
FRANÇAIS
GUIDE CO2 DE LA VOITURE
Roulez économe…
un plus pour vous et la nature!
23
24
NEDERLANDS
DEUTSCH
FRANÇAIS
Chers lecteurs,
C’est toujours avec autant d’enthousiasme que je vous présente la nouvelle
édition du guide CO2 de la voiture. L’utilisation grandissante du guide dans sa
version papier, mais aussi dans sa version en ligne www.voitureeconome.be
témoigne de votre intérêt pour les implications environnementales lors de
vos déplacements. L’utilisation d’une voiture implique une consommation
de carburant et, par conséquent, l’émission de dioxyde de carbone (CO2) et
d’autres substances polluantes. Tous ces gaz d’échappement et toutes ces
substances menacent à leur tour notre environnement et notre santé. Les
changements climatiques en sont une conséquence.
Grâce à ce guide et un choix judicieux de votre véhicule à l’achat, vous
posez donc également un choix environnemental, car vous pouvez diminuer d’un côté les émissions de gaz à effet de serre émis lors de vos
déplacements et de l’autre votre consommation, et voir la différence
dans votre porte-feuille.
Vous trouvez également des astuces pour consommer moins, les informations sur les biocarburants et cette année les données sur les particules émises par votre véhicule.
La réduction d’impôt à l’achat d’un véhicule dont les émissions sont inférieures à 115 g CO2 vous est toujours octroyée, une raison de plus de
consulter ce guide ! Vous y trouverez un aperçu des voitures prises en
compte pour la réduction.
Le guide contient un répertoire de toutes les voitures disponibles sur le
marché belge au 1er septembre 2006. L’information est présentée par
ordre alphabétique et classée par marque et par type de carburant. Sur
notre site internet interactif régulièrement mis à jour, vous pouvez également comparer entre eux deux modèles de voitures suivant leurs émissions de CO2. Venez jeter un coup d’œil: www.voitureeconome.be.
Une voiture moins énergivore n’est pas nécessairement plus chère, mais
plus durable. Opter pour une voiture plus économe, c’est contribuer à la
lutte contre la pollution atmosphérique et les changements climatiques.
C’est bon pour notre environnement et la santé de tous.
Bruno Tobback
Ministre de l’Environnement
25
DÉCIDEZ
EN CONNAISSANCE DE CAUSE...
Ce guide a pour objectif de vous aider à choisir une voiture
économe en carburant, avantageuse tant pour votre budget que pour l’environnement. Vous y trouverez des informations relatives à la consommation de carburant pour
l’ensemble des marques et modèles de voitures neuves
disponibles en Belgique à la date du 1 septembre 2006.

Le système de classification repris dans ce guide est organisé par
type de carburant et par marque (ordre alphabétique). De la page
42 à 44, vous trouverez le top des voitures essences et diesel les
plus performantes en termes de consommation de carburant et
d’émissions de dioxyde de carbone (CO2).
L’introduction de ce système de classification fait suite à une directive européenne qui définit l’information à donner aux consommateurs en matière de consommation de carburant et d’émissions de
CO2 pour toutes les voitures neuves.
La réduction d’impôt pour l’acquisition d’un véhicule
émettant moins de CO2
Cette mesure vise à encourager l’acquisition de véhicules émettant
moins de CO2. En effet, si vous optez pour
• un véhicule émettant moins de 105 grammes de CO2 par km,
vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 15% du
prix d’achat (avec un plafond de 3.280 euros non-indexés(1));
• un véhicule émettant entre 105 et 115 grammes de CO2 par km,
vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 3% du
prix d’achat (avec un plafond de 615 euros non-indexés(1)).
Pour vérifier si les conditions d’octroi d’une réduction d’impôt pour l’achat
d’un véhicule émettant moins de 115g de CO2 sont remplies, le SPF
Finances se base uniquement sur la valeur reprise dans le certificat de
conformité qui doit accompagner chaque véhicule vendu(2)... Renseignezvous donc bien avant l’achat d’une voiture sur le taux d’émission de
celle-ci (auprès du vendeur), et précisez-le sur votre bon de commande,
même si vous avez le guide en main. Car la configuration des options sur
votre véhicule peut éventuellement en modifier la valeur d’émission.
26
NEDERLANDS
DEUTSCH
FRANÇAIS
Vous trouverez dans ce guide ces signes graphiques
qui
vous indiqueront si la voiture mentionnée peut faire l’objet d’une
réduction d’impôt (voir: tableaux et le top des voitures essences
et diesel les plus performantes en termes de consommation de
carburant et d’émissions de CO2).
= réduction d’impôt égale à 15% du prix d’achat
= réduction d’impôt égale à 3% du prix d’achat
Des outils pour informer
Sur place...
Dans tous les points de vente automobiles, vous pouvez consulter ce
guide. N’hésitez donc pas à le demander! Sur toute voiture neuve
exposée, vous trouvez également une étiquette présentant des informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2.
En plus, les concessionnaires et les garagistes sont tenus de prévoir un système d’affichage (vidéo ou poster), fournissant les données relatives à la consommation de carburant et aux émissions
de CO2 pour tous les modèles disponibles sur le point de vente.
Dans les pages qui suivent, vous trouverez toutes les informations
techniques nécessaires à l’utilisation optimale de ce guide.
... et via l’internet
Si vous disposez d’une connexion internet, vous pouvez télécharger
ou commander gratuitement le guide sur www.voitureeconome.be.
Vous pouvez également y consulter une banque de données permettant entre autre de comparer les modèles entre eux.
Pour plus d’informations:
* Ligne d’information du Service Public Fédéral Finances: 02 572.57.57
* www.minfin.fgov.be D Information sur la fiscalité de votre auto D FAQ - Guide
fiscal de votre voiture D Achat
(1)
(2)
Ces montants sont à multiplier par l’index de l’année d’imposition. Une voiture
achetée pendant l’année de revenus 2006 sera indiquée dans la déclaration fiscale de l’année d’imposition 2007. Pour se faire une idée de la réduction que cela
pourrait représenter après indexation, l’indice des prix pour l’année d’imposition
2007 va s’élever à 1,2783. A indexation constante, les réductions fiscales plafonnées de respectivement 615 euros et 3.280 euros correspondraient à un montant
indexé de respectivement 786 euros et 4.193 euros.
La valeur des émissions de CO2 sont reprises au point 46.2 du certificat de conformité.
27
POUR LE BIEN DE
L’ENVIRONNEMENT
La voiture est un véhicule de transport particulièrement
confortable. Cependant, son utilisation massive a un
impact conséquent sur l’environnement tant au niveau du
climat que de la qualité de l’air.

CONSÉQUENCES SUR LE CLIMAT
Utiliser sa voiture, c’est consommer du carburant et... produire du
dioxyde de carbone (CO2). Rejeté dans l’atmosphère, ce gaz contribue à l’augmentation de l’effet de serre et donc au réchauffement
de la planète.
L’effet de serre est un phénomène naturel
Le climat que nous connaissons dans le monde résulte depuis toujours d’un équilibre naturel. Le soleil nous envoie de l’énergie, qui
traverse l’atmosphère et réchauffe la surface du globe. A son tour, la
terre émet une partie de cette énergie sous forme de rayonnement
infrarouge. La vapeur d’eau, le dioxyde de carbone et d’autres gaz
à effet de serre, naturellement présents dans l’atmosphère, absorbent en partie ce rayonnement. Cette interaction est communément
appelée "l’effet de serre". Heureusement, car sans cette couverture
naturelle, la température de la surface terrestre serait inférieure
d’environ 30°C à celle qui règne actuellement.
Depuis toujours, le climat a façonné les hommes. Le paradoxe, c’est
qu’aujourd’hui, ce sont les hommes qui modifient le climat.
28
NEDERLANDS
DEUTSCH
FRANÇAIS
La révolution industrielle a modifié nos rapports
avec la nature
Par l’accroissement de ses activités, depuis la révolution industrielle
mais surtout au cours de ces dernières décennies, l’homme a augmenté de façon considérable la quantité de gaz à effet de serre
présents dans l’atmosphère.
Les principaux gaz à effet de serre résultant des activités humaines
sont:
• Le dioxyde de carbone (C02), émis principalement lors de la
combustion de fuels fossiles (pétrole, charbon, gaz,...).
• Le méthane (CH4), émis notamment par les activités agricoles, et la mise en décharge de déchets.
• Le protoxyde d’azote (N20), émis par certains procédés industriels et également l’agriculture.
Dans les pays développés, le CO2 compte pour plus des 4/5 du total
des émissions de gaz à effet de serre. En Belgique, les statistiques
les plus récentes indiquent la contribution des différents secteurs
dans le total des émissions de CO2:
1 industrie: 30,8%
2 résidentiel et tertiaire (consommation d’énergie dans les
bâtiments): 24,6%
3 production d’électricité: 18,8%
4 transports routiers: 20,3%.
29
Résultat: le climat se réchauffe
Cette augmentation des émissions de gaz à effets de serre provoque un réchauffement de la planète, qui perturbe les équilibres
climatiques. Une seule donnée pour la Belgique, qui traduit bien
la réalité du phénomène: depuis le début des observations des
températures à Uccle (1833), les 12 années les plus chaudes se sont
situées durant les 16 dernières années.
A défaut de prévention, les conséquences des changements climatiques seront multiples: outre le réchauffement de l’atmosphère et
l’augmentation du niveau de la mer, on s’attend à une multiplication
des phénomènes météorologiques "extrêmes" (sécheresses, inondations, tempêtes). D’autres risques sont également identifiés: ils
concernent les écosystèmes, la biodiversité, la santé, l’agriculture.
?
30
De plus amples informations sont disponibles sur:
www.climat.be
NEDERLANDS
DEUTSCH
FRANÇAIS
Une stratégie européenne de réduction des émissions
L’utilisation croissante des voitures particulières, ces dernières
années, s’est soldée par une augmentation considérable des rejets
de CO2. En Belgique, par exemple, les émissions de CO2 du transport
routier ont augmenté de 34% depuis 1990. Cette évolution a poussé
l’Union Européenne à réagir. Elle s’est fixé pour objectif de ramener les émissions moyennes de CO2 par voiture à 120 g/km d’ici
2005 au plus tôt, et 2010 au plus tard (actuellement les émissions
moyennes sont de 160 g/km). Un tel objectif pourra être atteint
grâce à la mise en place par l’Union européenne de différentes
mesures (accords avec les constructeurs, mesures fiscales et mesures d’information aux consommateurs).
En consultant ce guide – et en faisant l’achat d’un véhicule moins
énergivore – vous contribuez à la réalisation de cet objectif.
?
Afin de faire un choix responsable, vous pouvez également
vous faire assister par un module de calcul, qui, pour toute
une série de produits (dont la voiture), calculera aussi bien
le coût total à long terme (de l’achat et de l’utilisation)
que les émissions de CO2.
Le module tiendra ainsi compte de la distance parcourue,
de votre style de conduite, de l’éventuelle déductibilité
fiscale,...: www.energivores.be
31
LES CONSÉQUENCES POUR LA QUALITÉ DE
L’AIR... ET NOTRE SANTÉ
L’accroissement du trafic automobile n’a pas seulement un effet
négatif sur le réchauffement climatique. Il aggrave également la
pollution atmosphérique. Diverses études le confirment: le trafic
automobile est responsable d’au moins la moitié de la pollution
atmosphérique. Ceci n’est pas étonnant, parce que les voitures
émettent, en plus du CO2, du CO (monoxyde de carbone) des oxydes
d’azote (NOx), des composés organiques volatiles (COV, tels que le
toluène et le xylène) et des particules (PM). Ces substances peuvent, à leur tour, être à la base de la production d’ozone troposphérique et provoquer des problèmes de santé.
Ainsi, la pollution de l’air déclenche des asthmes, des allergies
diverses et d’autres maladies respiratoires qui s’avèrent parfois
mortelles. La revue scientifique internationale LANCET fait écho à
une recherche menée en France, Autriche et Suisse. Dans ces trois
pays, souligne LANCET, la pollution de l’air tue 40.000 personnes par
an, dont la moitié à cause du trafic automobile. Selon l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), la pollution atmosphérique causée par
le transport routier entraîne plus de morts que les accidents de la
route, davantage médiatisés !
Pourtant, les innovations au niveau des moteurs, des pots catalytiques et des carburants "propres" permettent de diminuer considérablement les émissions de polluants atmosphériques (autres que le
CO2 surtout – c’est-à-dire les COV, CO, NOx et les particules).
Sachant que la pollution de l’air ne s’arrête pas aux frontières et qu’une solution ne peut être que globale et européenne,
La Commission européenne et les Etats membres ont introduit la
norme EURO qui réglemente les niveaux maximums de ces polluants atmosphériques. Aujourd’hui la norme EURO 4 est entrée
en vigueur et est obligatoire pour tout nouveau véhicule (dont la
masse est inférieure à 2,5t) vendu en Europe depuis le 1er janvier
2006. Les véhicules dont la masse est supérieure à 2,5t ne devront
respecter la norme EURO 4 qu’à partir du 1er janvier 2007. De plus,
la Belgique a demandé à la Commission européenne, conjointement
avec d’autres Etats membres, d’accélérer le processus d’introduction
32
NEDERLANDS
DEUTSCH
FRANÇAIS
de la norme EURO 5 (au plus l’indice EURO augmente, au plus les
polluants – CO, NOx, COV, PM – et leurs émissions sont réduits).
Les voitures reprises dans ce guide sont ainsi conformes aux normes EURO 4.
L’ozone troposphérique
L’ozone est un gaz qui est naturellement présent dans l’air ambiant
– il est présent dans la stratosphère où il protège la planète contre
les radiations d’UV trop intenses du soleil. Il n’est pas directement
produit par l’activité humaine. L’ozone troposphérique résulte de
l’influence du soleil sur certains polluants accumulés dans l’atmosphère: les oxydes d’azote (NOx) et les composés organiques
volatiles (COV), tous des précurseurs de l’ozone. On les retrouve
dans l’atmosphère toute l’année bien que l’ozone soit un problème
typiquement estival car conditionné par le rayonnement solaire et
des températures élevées. En Belgique, la source la plus importante d’oxydes d’azote et de composés organiques volatiles est le
transport.
Des plans d’action pour tenter de remédier au problème
Au niveau européen et national, la riposte s’organise. La Commission
européenne a conçu un plan d’action "environnement-santé" pour
2004-2010.
Encouragée à agir de la sorte par l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS), la Belgique s’est dotée d’un plan national d’action
environnement-santé (NEHAP, en anglais), signé le 4 avril 2003
par l’ensemble des ministres compétents. Pour plus d’informations:
www.nehap.be
Afin de lutter contre la production d’ozone, un plan fédéral (20042007) a été approuvé par le Conseil des Ministres en décembre
2003.
33
COMMENT
LIRE L’ÉTIQUETTE CO2?
Voici un exemple d’étiquette que vous trouverez sur toute
voiture neuve mise en vente.




34
NEDERLANDS
DEUTSCH
FRANÇAIS
Chaque étiquette contient des informations relatives à la marque
de la voiture, au modèle, à la version, au type de carburant ainsi
qu’au type de boîte de vitesse. Elle renseigne bien entendu sur la
consommation de carburant par 100 km et les émissions de CO2 par
kilomètre.
Dans l’exemple ci-contre, vous constatez que la voiture essence
de marque X modèle Y, avec une consommation moyenne de
6,2 l/100 km et une émission de CO2 de 148 g/km, est classée
dans la catégorie C, zone vert clair. Cette voiture se situe donc à un
niveau inférieur à la moyenne.
 Valeur numérique de la consommation officielle de
carburant.
 Valeur numérique des émissions spécifiques officielles
de C02.
 Catégorie d’émission de C02 , permettant de comparer la
voiture au niveau moyen d’émission de C02.
Pour vous aider à mesurer facilement l’écart entre les émissions
de CO2 d’un modèle par rapport à la moyenne, l’étiquette propose
une échelle de couleurs avec 7 zones, correspondant aux différents
niveaux d’émission de CO2.
Chaque couleur correspond à une catégorie, allant de A à G.
La couleur jaune (catégorie D) correspond aux émissions moyennes. Les zones vertes indiquent un niveau d’émission inférieur à
la moyenne, alors que les zones rouges révèlent des émissions
supérieures à la moyenne.
35
COMMENT
UTILISER LE GUIDE?
Ce guide reprend toutes les voitures particulières neuves
en vente sur le marché belge. Celles-ci sont répertoriées
par marque et présentées par ordre alphabétique. En
outre, les voitures sont clairement distinguées selon le
type de carburant qu’elles consomment: essence, diesel
ou gaz (LPG ou CNG).

Pour chaque modèle, les informations suivantes sont fournies:
• La capacité cylindrique (cc)
• La puissance (kw)
• Le nombre de chevaux fiscaux(1)
• Le type de boîte de vitesse(2)
• La consommation de carburant (l/100 km)(3)
• Les émissions de CO2(3) exprimées en grammes de CO2/kilomètre (g CO2/km)
• La catégorie d’émission de CO2 (A, B, C...)
• Les normes européennes(4) fixant les limitations d’émissions
de polluants atmosphériques
• L’éligibilité aux mesures fiscales
• Les émissions de particules exprimées en milligramme par
kilomètre (mg PM/km)(5)
• La présence ou non d’un filtre à particules
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
36
Pour les voitures, la puissance fiscale dépend du poids du véhicule et de la cylindrée. La puissance fiscale détermine pour les voitures le montant de la taxe de
circulation, de la taxe de circulation complémentaire et de la taxe compensatoire
des accises, et détermine également le montant de la taxe de mise en circulation.
Manuelle, automatique, semi-automatique et variomatique.
Obtenues après une simulation d’un parcours standardisé prenant en compte des
cycles urbains et extra-urbains.
Les normes EURO 4 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005 et sont obligatoires pour toute nouvelle voiture particulière (dont la masse est inférieure à 2,5t)
vendue depuis le 1er janvier 2006. Plus l’indice Euro augmente, plus les polluants
sont traités. Une voiture EURO 4 pollue donc moins qu’un même modèle de voiture
répondant à la norme EURO 3.
Les particules sont issues de la combustion et présentent un danger pour la
santé. Elles sont actuellement réglementées par les normes EURO 4 qui définissent une valeur limite, 25mg PM/km pour les voitures (hors utilitaires).
NEDERLANDS
FRANÇAIS
DEUTSCH
Les catégories d’émission de CO2
Comme nous l’avons déjà mentionné, ces catégories vous permettent, en un bref coup d’oeil, de comparer la consommation de carburant et le niveau d’émission de CO2 de toute voiture par rapport à
la moyenne, et de savoir si elle est éligible aux mesures de réduction fiscale.
L’échelle des catégories est basée sur le niveau d’émission de CO2
et est construite de la manière suivante: émissions exprimées en
grammes de CO2/kilomètre (g CO2/km).
ESSENCE
DIESEL
A
< 100 g CO2/km
< 85 g CO2/km
B
100 − g CO2/km < 130
85 − g CO2/km < 115
C
130 − g CO2/km < 160
115 − g CO2/km < 145
D
160 − g CO2/km < 190
145 − g CO2/km < 175
E
190 − g CO2/km < 220
175 − g CO2/km < 205
F
220 − g CO2/km < 250
205 − g CO2/km < 235
G
× 250 g CO2/km
× 235 g CO2/km
Essence ou diesel ?
Les voitures essence et diesel sont traitées séparément tant dans ce
guide que sur les étiquettes. En général, les voitures diesel obtiennent de meilleurs résultats en termes de consommation de carburant et en termes d’émission de CO2. Elles émettent davantage de
NOx et de particules que les voitures essences. Celles-ci émettent
par contre plus de CO – monoxyde de carbone – et de composés
organiques volatiles – COV. Quoi qu’il en soit, que votre choix se
porte sur un modèle essence ou diesel, toutes les voitures vendues
à partir de 2006 doivent répondre aux normes EURO 4.
37
Biocarburants
Dans le courant de 2006 et 2007, des biocarburants seront mis sur le
marché en Belgique. Ce sont des carburants d’origine végétale. Nous
devons en discerner 3 sortes (dans leur ordre d’apparition sur le
marché belge): l’huile végétale pure, le biodiesel et le bioéthanol.
L’huile végétale pure a une viscosité élevée (est moins "fluide"),
et convient dès lors seulement aux moteurs diesel adaptés. Le
biodiesel (qui provient d’une huile végétale comme le colza et
qui a subit un traitement chimique, une estérification) et le bioéthanol (qui provient de plantes agricoles comme la betterave et
le froment), peuvent être respectivement mélangés en quantités
adaptées au diesel et à l’essence classiques.
Le diesel et l’essence contenant des biocarburants incorporés
satisfont à la norme européenne; tout le monde peut rouler avec
ces carburants, sans aucune adaptation du moteur et donc sans la
moindre difficulté pour l’automobiliste. Pour cette raison, il sera
tout à fait possible de faire le plein de diesel ou d’essence contenant des biocarburants sans le remarquer.
Suivant ces normes, on peut mélanger jusqu’à 5% de biodiesel estérifié (= une huile végétale qui a subi un traitement chimique) dans
le diesel. Dans l’essence, on peut incorporer au maximum 5% de bioéthanol (alcool ordinaire) ou jusqu’à 7.5% sous la forme de bio-ETBE.
L’utilisation de ces biocarburants réduit les émissions de CO 2 d’origine fossile, proportionnellement à leur part dans le mélange. La
combustion de cette part de biocarburants produit également du
CO2. Mais ce CO2 a au préalable été absorbé par les plantes cultivées pour la production de ce biocarburant, via la photosynthèse.
Par exemple, si on introduit une part de 5% de biocarburant,
environ 5% du CO2 rejeté par la combustion du mélange auront
déjà été extraits de l’atmosphère par le phénomène naturel de
photosynthèse de la plante.
?
38
De plus amples informations sont disponibles sur:
www.voitureeconome.be dans la rubrique biocarburant.
NEDERLANDS
DEUTSCH
FRANÇAIS
LPG et CNG
En plus du LPG actuellement bien connu (Liquefied Petroleum Gaz,
Gaz de Pétrole Liquéfié en français) se profile une autre technologie utilisant du gaz comme carburant: le CNG (Compressed
Natural Gaz).
Une voiture équipée d’une installation LPG ou CNG est moins polluante qu’une voiture à essence, tant pour les émissions de CO 2
que pour les polluants atmosphériques. Notez que seul un installateur agréé peut doter une voiture d’un de ces systèmes.
Aucune catégorie d’émission de CO2 ne leurs est associée.
La moyenne de référence pour ce genre de véhicules faisant
défaut en raison du trop faible volume des ventes. De plus,
la plupart des installations au LPG sont placées après l’achat
du véhicule. Statistiquement, ces véhicules sont considérés
comme des véhicules utilisant de l’essence.
Les voitures équipées de série au CNG sont reprises séparément dans ce guide. Actuellement, la disponibilité de ce carburant reste malheureusement limitée.
Il est à noter que ces technologies sont, de part les exigences
réglementaires, aussi sûres que les versions essence.
39
ROULEZ INTELLIGENT,
ROULEZ ÉCONOME
Un usage correct et un entretien régulier de votre voiture
permettent de réduire votre consommation de carburant.
Nous vous rappelons ici quelques conseils d’utilisation
pour une conduite plus économe.

! Coupez le moteur si vous devez rester à l’arrêt,
d’autant plus que vous risquez une amende.
! Anticipez les événements et donc le freinage.
! Évitez les régimes élevés; passez à la vitesse
supérieure en temps voulu.
! Démarrez et roulez calmement afin que votre
moteur soit mis progressivement à température.
! Une voiture bien entretenue consomme moins;
suivez les instructions du constructeur.
40
NEDERLANDS
DEUTSCH
FRANÇAIS
! Contrôlez régulièrement la pression des pneus
et corrigez-la, le cas échéant, pour atteindre la
pression recommandée par le constructeur
(voiture chargée).
! N’utilisez les accessoires électriques (dégivreur
vitres, climatisation...) que lorsque c’est vraiment
nécessaire. La climatisation à plein régime peut
augmenter la consommation de 30%.
! Evitez de charger inutilement la voiture, surtout
sur le toit. Le surcroît de consommation provoqué
par un porte-bagages chargé peut atteindre 40%.
Placez de préférence les bicyclettes à l’arrière de
la voiture et non sur le toit.
41
LES PREMIERS CHOIX
2
$
$
DIESEL
799 30 5 S 3.8 101
SMART FORTWO CABRIO - CDI SOFTOUCH P
DIESEL
799 30 5 A 3.8 101
SMART FORTWO COUPE - CDI PURE
DIESEL
799 30 5 S 3.8 101
SMART FORTWO COUPE - CDI SOFTOUCH P
DIESEL
799 30 5 A 3.8 101
VOLKSWAGEN POLO 3D/P - 1.4TDI59 BLUEMOTION1 DIESEL
1422 59 8 M 3.9 102
VOLKSWAGEN POLO 5D/P - 1.4TDI59 BLUEMOTION1 DIESEL
1422 59 8 M 3.9 102
TOYOTA PRIUS - 1.5VVT-I HYBRID ECVT
ESSENCE 1497 57 8 V 4.3 104
VOLKSWAGEN POLO 3D/P - 1.4TDI59 BLUEMOTION2 DIESEL
1422 59 8 M 4.1 108
VOLKSWAGEN POLO 5D/P - 1.4TDI59 BLUEMOTION2 DIESEL
1422 59 8 M 4.1 108
CITROEN C1 3D/P - 1
ESSENCE
CITROEN C1 3D/P - 1.0 SENSODRIVE SEDUCTION ESSENCE
998 50 6 M 4.6 109
CA
T.
PA
R
FIL TICU
T L
EU RE ES
RO
kW
FIS
C
TR
AN
S
CO .
NS
.
CO
$ CC
$
$
$
ÈL
$ MO
D
SMART FORTWO CABRIO - CDI PURE
$
$
$
$

E
Ce tableau reprend les voitures dont les émissions ne
dépassent pas les 120 grammes de CO2 par km, respectant
d’ores et déjà les objectifs d’émissions de CO2 définis par
la stratégie globale de l’Union Européenne. De plus, ces
voitures sont caractérisées par une faible consommation
de carburant.










34
34
34
34
34
34
4
34
34
4

4
1398 40 8 M 4.1 109  11 8 4
998 50 6 S 4.6 109
CITROEN C1 3D/P - 1.4HDI SEDUCTION
DIESEL
CITROEN C1 5D/P - 1
PEUGEOT 107 3D/P - 1

4

4
DIESEL
1398 40 8 M 4.1 109  11 8 4
ESSENCE 1339 70 7 V 4.6 109 
4
ESSENCE 998 50 6 M 4.6 109 
4
PEUGEOT 107 3D/P - 1.0 2TRONIC TRENDY
ESSENCE
PEUGEOT 107 3D/P - 1.4HDI TRENDY
DIESEL
1398 40 8 M 4.1 109
PEUGEOT 107 5D/P - 1
ESSENCE
PEUGEOT 107 5D/P - 1.0 2TRONIC TRENDY
ESSENCE
PEUGEOT 107 5D/P - 1.4HDI TRENDY
DIESEL

4

4
1398 40 8 M 4.1 109  11 8 4
ESSENCE
998 50 6 M 4.6 109
CITROEN C1 5D/P - 1.0 SENSODRIVE SEDUCTION ESSENCE
998 50 6 S 4.6 109
CITROEN C1 5D/P - 1.4HDI SEDUCTION
HONDA CIVIC 4D/P - 1.3 HYBRID
TOYOTA AYGO 3D/P - 1000VVTI
ESSENCE
TOYOTA AYGO 3D/P - 1000VVTI MMT
ESSENCE
TOYOTA AYGO 3D/P - 1400D4D
DIESEL
998 50 6 S 4.6 109
998 50 6 M 4.6 109
998 50 6 S 4.6 109

4

4
1398 40 8 M 4.1 109  11 8 4
998 50 6 M 4.6 109
998 50 6 S 4.6 109
1
42

4
 11 8 4
sans options - 2 avec options
NEDERLANDS
FRANÇAIS
DEUTSCH
ESSENCE
998 50 6 M 4.6 109
TOYOTA AYGO 5D/P - 1000VVTI MMT
ESSENCE
998 50 6 S 4.6 109
TOYOTA AYGO 5D/P - 1400D4D
DIESEL
1398 40 8 M 4.1 109
KIA PICANTO - 1.1CRDI
DIESEL
1120 55 6 M 4.2 112
CITROEN C2 - 1.4HDI
DIESEL
1398 50 8 M 4.3 113
CITROEN C3 - 1.4HDI SENSODRIVE EXCLUSIVE
DIESEL
1398 50 8 S 4.3 113
SMART FORTWO CABRIO - 45KW PU
ESSENCE
698 45 4 S 4.7 113
SMART FORTWO COUPE - 37KW PURE
ESSENCE
698 37 4 S 4.7 113
SMART FORTWO COUPE - 45KW PU
ESSENCE
698 45 4 S 4.7 113
DAIHATSU CUORE 3D/P - 1000
ESSENCE
989 43 6 M 4.8 114
DAIHATSU CUORE 5D/P - 1000
ESSENCE
FIAT PANDA - 1.3MJTD
DIESEL
1248 51 7 M 4.3 114
CITROEN C3 - 1.4HDI
DIESEL
RENAULT CLIO 3D/P - 1.5DCI70 CAMPUS
DIESEL
RENAULT CLIO 5D/P - 1.5DCI70 CAMPUS
DIESEL
989 43 6 M 4.8 114
CA
T.
PA
R
FIL TICU
T L
EU RE ES
RO
2
$
$
TOYOTA AYGO 5D/P - 1000VVTI
$
$
$
$
kW
FIS
C
TR
AN
S
CO .
NS
.
CO
$
$
$
$ CC
$ MO
DÈ
LE
Les voitures respectant l’objectif européen sont de plus en plus
nombreuses au fil des ans. En général, les voitures diesel obtiennent des meilleurs résultats en termes de consommation de carburant et donc d’émissions de CO2.

4

4
 11 8 4
 84
 14 8 4
 17 8 4

4
0 4

4
0 4
0 4
 20 8 4
FORD FIESTA 3D/P - 1.4TDCI
DIESEL
FORD FIESTA 3D/P - 1.4TDCI DURASHIFT
DIESEL
 14 8 4
 18 8 4
1461 50 8 M 4.3 115  18 8 4
1399 50 8 M 4.4 116  8 4
1399 50 8 S 4.4 116  8 4
FORD FIESTA 5D/P - 1.4TDCI DURASHIFT
DIESEL
1399 50 8 S 4.4 116
FORD FIESTA 5D/P - 1.4TDCI START
DIESEL
1399 50 8 M 4.4 116
FORD FUSION - 1.4TDCI
DIESEL
 84
1399 50 8 S 4.4 116  8 4
1493 70 8 M 4.4 116  15 8 4
FORD FUSION - 1.4TDCI DURASHIFT
DIESEL
MITSUBISHI COLT 5D/P - 1.5DI-D70 ALLSHIFT IN
DIESEL
MITSUBISHI COLT 5D/P - 1.5DI-D70 ALLSHIFT INSTYLE DIESEL
PEUGEOT 206 3D/P - 1.4HDI
DIESEL
PEUGEOT 206 5D/P - 1.4HDI
DIESEL
1398 50 8 M 4.4 115
1461 50 8 M 4.3 115


84
84
1399 50 8 M 4.4 116
 15 8 4
 20 8 4
1398 50 8 M 4.4 116  20 8 4
1493 70 8 S 4.4 116
1398 50 8 M 4.4 116
43
CA
T.
PA
RT
F I L I CU
T L
EU RE ES
RO
2
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ CC
kW
FI S
C
TR
AN
S
CO .
NS
.
CO
E
ÈL
$ MO
D


SMART FORTWO COUPE - 45KW SOFTOUCH P
ESSENCE 698 45 4 A 4.8 116 
FORD FIESTA 5D/P - 1.4TDCI
DIESEL
1399 50 8 M 4.4 117 
FORD FIESTA 5D/P 1.4TDCI DURASHIFT AMBIENTE DIESEL
1399 50 8 S 4.4 117 
SMART FORTWO CABRIO - 45KW SOFTOUCH P
ESSENCE
698 45 4 A 4.8 116
4
SMART FORTWO COUPE - 37KW SOFTOUCH PURE
ESSENCE
698 37 4 A 4.8 116
4
4
84
84
RENAULT CLIO 5D/P - 1.5DCI85
DIESEL
 28 8 3
1461 63 8 M 4.4 117  18 8 4
1461 63 8 M 4.4 117  18 8 4
CITROEN C3 - 1.6HDI 16V EXCLUSIVE
DIESEL
1560 66 9 M 4.4 118
DAIHATSU SIRION - 1000
ESSENCE
HYUNDAI GETZ 3D/P - 1.5CRDI88
DIESEL
HYUNDAI GETZ 5D/P - 1.5CRDI88
DIESEL
KIA PICANTO - 1
ESSENCE
PEUGEOT 206 SW - 1.4HDI
DIESEL
RENAULT CLIO 3D/P - 1.5DCI85
DIESEL
1398 50 8 M 4.4 117
 19 8 4

4
1493 65 8 M 4.5 118  18 8 4
1493 65 8 M 4.5 118  18 8 4
998 51 6 M 5
118
999 45 6 M 4.9 118

3
FIAT PUNTO 3D/P - 1.3MJTD CLASSIC
DIESEL
FIAT PUNTO 5D/P - 1.3MJTD CLASSIC
DIESEL

4
1248 51 7 M 4.5 119  18 8 4
1248 51 7 M 4.5 119  18 8 4
FORD FIESTA 3D/P - 1.6TDCI
DIESEL
1560 66 9 M 4.5 119
FORD FIESTA 5D/P - 1.6TDCI
DIESEL
1560 66 9 M 4.5 119
KIA PICANTO - 1.1
ESSENCE 1086 48 6 M 4.9 119
LANCIA YPSILON - 1.3MULTIJET DFN
DIESEL
RENAULT TWINGO - 1.2 16V ECO QUICKSHIFT5 AUTH. ESSENCE 1149 43 6 S 4.9 118


84
84
RENAULT MODUS - 1.5DCI85 EX
DIESEL

4
1248 51 7 S 4.5 119  24 8 4
1461 63 8 M 4.5 119  8 4
RENAULT MODUS - 1.5DCI85 QSH5. EX
DIESEL
1461 63 8 S 4.5 119
 20 8 4
TOYOTA YARIS 3D/P - 1400D4D66 LINEA
DIESEL
1364 66 8 M 4.5 119
TOYOTA YARIS 3D/P - 1400D4D66 MMT LINEA
DIESEL
1364 66 8 S 4.5 119
TOYOTA YARIS 5D/P - 1400D4D66 LINEA
DIESEL
1364 66 8 M 4.5 119
TOYOTA YARIS 5D/P - 1400D4D66 MMT LINEA
DIESEL
1364 66 8 S 4.5 119
CITROEN C3 - 1.6HDI80 16V FAP VTR
DIESEL
1560 80 9 M 4.5 120
CITROEN C4 BERLINE - 1.6HDI80 FAP BMP
DIESEL
1560 80 9 S 4.5 120
 21 8 4
 18 8 4
 21 8 4
 18 8 4
2 34
 34
CITROEN C4 COUPE - 1.6HDI80 FAP BMP VT
DIESEL
1560 80 9 S 4.5 120
HYUNDAI ACCENT 3D/P - 1.5CDRI
DIESEL
1493 81 8 M 4.6 120
PEUGEOT 207 3D/P - 1.4HDI
DIESEL
 34
 21 8 4
1398 50 8 M 4.5 120  18 8 4
PEUGEOT 207 3D/P - 1.6HDI90
DIESEL
1560 66 9 M 4.5 120
PEUGEOT 207 5D/P - 1.4HDI
DIESEL
1398 50 8 M 4.5 120
PEUGEOT 207 5D/P - 1.6HDI90
DIESEL
1560 66 9 M 4.5 120
RENAULT MEGANE BERLINE 3D/P - 1.5DCI105
DIESEL
1461 78 8 M 4.5 120
RENAULT MEGANE BERLINE 3D/P - 1.5DCI85
DIESEL
1461 63 8 M 4.5 120
RENAULT MEGANE BERLINE 5D/P - 1.5DCI105
DIESEL
1461 78 8 M 4.5 120
RENAULT MEGANE BERLINE 5D/P - 1.5DCI85
DIESEL
1461 63 8 M 4.5 120
RENAULT MEGANE SEDAN - 1.5DCI85
DIESEL
1461 63 8 M 4.5 120
44
 23 8 4
 18 8 4
 23 8 4
 17 8 4
 19 8 4
 17 8 4
 19 8 4
 19 8 4
NEDERLANDS
FRANÇAIS
DEUTSCH
CO2-RATGEBER DES AUTOS
Sparsam Fahren...
ein Gewinn für Sie und die Natur!
45
46
NEDERLANDS
FRANÇAIS
DEUTSCH
Liebe Leserin, lieber Leser,
es freut mich sehr, Ihnen auch dieses Jahr die neue Ausgabe des CO2Ratgebers des Autos vorlegen zu dürfen. Die zunehmende Benutzung
dieses Ratgebers in Papierversion, aber auch als Online-Version
www.sparsamesauto.be beweist das große Interesse, das Sie für
die Auswirkungen Ihres Autos auf die Umwelt zeigen. Autofahren
bedeutet Kraftstoff verbrauchen und somit Kohlendioxid (CO2) sowie
andere Schadstoffe freisetzen. All diese Auspuffgase und Substanzen
bedrohen jedoch unsere Umwelt und unsere Gesundheit und haben
auch einen Einfluß auf den Klimawandel.
Mit diesem Ratgeber und dank einer sinnvollen Wahl Ihres Wagens
beim Kauf treffen Sie eine Umwelt-Entscheidung, denn Sie können
einerseits die Treibhausgasemissionen verringern und andererseits
Ihren Verbrauch reduzieren, und das schont Ihren Geldbeutel!
Sie finden auch Tipps, um weniger Kraftstoff zu verbrauchen,
Informationen über Biokraftstoffe und dieses Jahr Angaben über die
Feinstaub-Partikel, die Ihr Wagen ausstößt.
Sie können nach wie vor die Steuerermäßigung beim Kauf eines Wagens,
der weniger als 115g CO2 ausstößt, beanspruchen. Ein Grund mehr, um in
diesem Ratgeber nachzuschlagen! Darin finden Sie eine Übersicht jener
Fahrzeuge, die für die Begünstigung in Betracht kommen.
Der Ratgeber bietet Ihnen ein Verzeichnis aller Autos, die am
1. September 2006 auf dem belgischen Markt erhältlich waren. Diese
Informationen werden in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt und
sind nach Marke und Kraftstoff geordnet. Auf unserer regelmäßig
aktualisierten interaktiven Webseite können Sie auch jeweils zwei
Fahrzeugmodelle in Bezug auf ihren CO2-Ausstoß miteinander vergleichen. Werfen Sie einen Blick auf: www.sparsamesauto.be.
Ein sparsamerer Wagen ist nicht unbedingt teurer, dafür aber langlebiger. Wer sich für einen sparsameren Wagen entscheidet, steuert seinen
Teil zum Kampf gegen Luftverschmutzung und Klimaveränderungen
bei. Das kommt der Umwelt und der Gesundheit zugute.
Bruno Tobback
Minister der Umwelt
47
ENTSCHEIDEN SIE
NACH BESTEM WISSEN...
Zweck dieses Ratgebers ist es, Ihnen bei der Auswahl eines
Autos mit möglichst niedrigem Kraftstoffverbrauch zu helfen, das sich sowohl vorteilhaft auf Ihr Budget als auch auf
die Umwelt auswirkt. Sie finden darin Angaben über den
Kraftstoffverbrauch sämtlicher am 1. September 2006 in
Belgien erhältlichen neuen Automarken und -modelle.

Alle Neuwagen, die auf belgischem Staatsgebiet zum Verkauf angeboten
werden, sind in dieser Liste nach Kraftstofftyp und Automarke (in alphabetischer Reihenfolge) erfasst. Auf den Seiten 64 bis 66 finden Sie die
"Hitparade" jener Benzin- und Diesel-Personenwagen, die Bestwerte sowohl
beim Kraftstoffverbrauch als auch bei den CO2-Emissionen erzielen.
Die Einführung dieses Klassifizierungssystems nach CO 2 Emissionswerten folgt einer europäischen Richtlinie, die festlegt,
welche Informationen über den Kraftstoffverbrauch und die CO2Emissionen sämtlicher Neuwagen dem Verbraucher vorzulegen sind.
Steuererleichterung beim Kauf eines Autos, das weniger CO2 ausstößt
Ziel dieser Maßnahme ist es, die Anschaffung von Personenwagen
mit niedrigen CO2-Emissionswerten zu fördern. Wenn Sie sich für ein
Fahrzeug entscheiden,
• das weniger als 105 Gramm CO2/km ausstößt, können Sie eine
Steuerermäßigung von 15% des Kaufpreises beanspruchen
(bis zu einem nicht indexierten Höchstbetrag von 3.280 Euro(1).
• das zwischen 105 und 115 Gramm CO2/km ausstößt, können Sie
eine Steuerermäßigung von 3% des Kaufpreises beanspruchen
(bis zu einem nicht indexierten Höchstbetrag von 615 Euros(1).
Um nachzuprüfen, ob die Bedingungen für eine Steuerermäßigung beim
Kauf eines Wagens erfüllt sind, stützt sich der FÖD Finanzen nur auf
den Wert, der in der Konformitätsbescheinigung, die jedem verkauften
Fahrzeug(2) beigefügt sein muss angegeben ist. Erkundigen Sie sich vor
dem Ankauf eines Autos also gut über den Emissionswert des Wagens
(beim Verkäufer), und geben Sie diesen Wert in Ihrem Bestellbon an,
selbst wenn Sie den Ratgeber in Händen haben. Die Konfiguration der
Optionen eines Autos können nämlich diesen Wert verändern.
48
NEDERLANDS
FRANÇAIS
DEUTSCH
Die mit
ausgewiesenen Fahrzeuge (siehe Tabellen und
Hit-Liste der Benzin- und Diesel-Personenwagen mit geringem
Kraftstoffverbrauch und CO2-Ausstoß) sind von der oben erwähnten
Steuerermäßigung betroffen.
= Steuerermäßigung von 15% des Kaufpreises
= Steuerermäßigung von 3% des Kaufpreises
Informationsmittel
Vor Ort...
Dieser Ratgeber ist an jedem Verkaufsort erhältlich.
Fordern Sie ihn an! An jedem zum Verkauf ausgestellten
Neuwagen finden Sie ein Etikett, das Auskunft über den jeweiligen Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen gibt.
Überdies sind Händlern und Werkstätten angewiesen, Poster
oder Video-Installationen vorzusehen, die die Konsumenten über
Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen sämtlicher an diesem
Verkaufsort verfügbaren Modelle informieren. Auf den folgenden
Seiten finden Sie alle wissenswerten technischen Angaben zur
optimalen Nutzung dieses Ratgebers.
...und im Internet
Wenn Sie Zugang zum Internet haben, können Sie den Ratgeber
auch unter der URL-Adresse www.sparsamesauto.be abrufen
oder kostenlos bestellen, sowie eine Datenbank benutzen, die
Ihnen u.a. den Vergleich von Fahrzeugmodellen untereinander
ermöglicht.
Für weitere Informationen surfen Sie auf www.minfin.fgov.be oder wenden Sie sich
bitte an den Föderalen Öffentlichen Dienst Finanzen (Tel: 02/572 57 57).
(1)
(2)
Diese Beträge sind mit dem Index des Veranlagungsjahres zu vervielfachen. Ein
Wagen, der im Einkommensjahr 2006 gekauft wird, wird in der Steuererklärung für
das Veranlagungsjahr 2007 angegeben. Um sich vorstellen zu können, wie hoch
die Steuererleichterung nach Indexierung in etwa ausfällt: der Preisindex für das
Veranlagungsjahr 2007 wird 1,2483 betragen. Bei gleich bleibender Indexierung
würden die höchsten Steuerermäßigungen von 615 bzw. 3.280 Euro somit einem
indexgebundenen Betrag von 786 bzw. 4.193 Euro entsprechen.
Der CO2-Emissionswert steht unter Punkt 46.2. der Konformitätsbescheinigung.
49
DER UMWELT ZULIEBE
Das Auto ist ein besonders bequemes Verkehrsmittel. Sein
massiver Einsatz hat jedoch folgenschwere Auswirkungen
auf die Umwelt, sowohl in Bezug auf das Klima als auf die
Luftqualität.

DIE FOLGEN FÜR DAS KLIMA
Das Auto benützen bedeutet Kraftstoff verbrauchen und...
Kohlendioxid (CO2) produzieren. Das in die Atmosphäre gelangte
Kohlendioxid (CO 2) fördert den Treibhauseffekt und trägt zur
Erderwärmung bei.
Der Treibhauseffekt ist ein natürliches Phänomen
Das Klima unseres Planeten folgt seit eh und je einem natürlichen Gleichgewicht. Die Sonnenenergie erreicht uns durch die
Atmosphäre und erwärmt die Erdoberfläche. Die Erde gibt ihrerseits einen Teil dieser Energie in Form von Infrarotstrahlen wieder ab. Wasserdampf, Kohlendioxid und andere natürlich in der
Atmosphäre vorkommende Treibhausgase absorbieren einen Teil
dieser Strahlung. Dieses lebensnotwendige Wechselspiel bezeichnet
man als "Treibhauseffekt", da ohne diese natürliche Schutzschicht
die Temperatur auf der Erdoberfläche etwa 30°C unter der heutigen
liegen würde.
Seit jeher hat das Klima den Menschen bestimmt. Heute verändert
paradoxerweise der Mensch das Klima.
50
NEDERLANDS
FRANÇAIS
DEUTSCH
Die industrielle Revolution hat unser Verhältnis
zur Natur verändert
Der Anstieg menschlicher Aktivitäten seit der industriellen
Revolution und vor allem im Laufe der letzten Jahrzehnte ließ die
Treibhausgasmenge in der Atmosphäre stark anwachsen.
Folgende Treibhausgase werden hauptsächlich durch menschliche
Aktivitäten erzeugt:
• Kohlendioxid (CO2) entsteht vor allem bei der Verbrennung
fossiler Brennstoffe (Kohle, Erdöl, Gas,...).
• Methan (CH4) entsteht hauptsächlich in der Landwirtschaft
und auf Mülldeponien.
• Stickstoffoxid (N20) wird bei bestimmten Industrieprozessen
wie auch in der Landwirtschaft freigesetzt.
CO2 stellt mehr als 4/5 der gesamten Treibhausgasemissionen in
den Industrieländern dar. In Belgien betragen jüngsten Statistiken
zufolge die Anteile der einzelnen Wirtschaftsbereiche an den
gesamten CO2-Emissionen:
1 Industrie: 30,8%
2 Haushalte und Dienstleistungen (Energieverbrauch in
Gebäuden): 24,6%
3 Stromerzeugung: 18,8%
4 Straßenverkehr: 20,3%.
51
Fazit: Das Klima erwärmt sich
Diese Zunahme der Treibhausgasemissionen bewirkt eine
Erderwärmung, die das Klima aus dem Gleichgewicht bringt. Eine
einzige Messzahl für Belgien belegt das Phänomen hinreichend: seit
Beginn der Temperaturaufzeichnungen in der Wetterstation Uccle
(1833) wurden die 12 wärmsten Jahre während der letzten 16 Jahre
verzeichnet.
Mangels Vorsorgemaßnahmen werden die Folgen des Klimawandels
vielseitig sein: Neben der Erwärmung der Atmosphäre und dem
Anstieg der Meeresspiegel sind häufiger "extreme" Wetterereignisse
zu erwarten (Dürrekatastrophen, Überschwemmungen, Unwetter).
Weitere Risiken betreffen die Ökosysteme, die biologische Vielfalt,
die Gesundheit, die Landwirtschaft.
?
52
Ausführlichere Informationen hierzu finden Sie unter
www.climat.be.
NEDERLANDS
FRANÇAIS
DEUTSCH
Eine europaweite Strategie zur Senkung der
Treibhausgasemissionen
Der in jüngsten Jahren stetig anwachsende Individualverkehr hat
eine beträchtliche Zunahme des CO2-Ausstoßes bewirkt. In Belgien
etwa haben die verkehrsbedingten CO2-Emissionen seit 1990 um
34% zugenommen. Diese Entwicklung hat die Europäische Union
zum Handeln veranlasst. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, die durchschnittlichen CO2-Emissionen jedes Wagens bis spätestens 2010
auf 120 g/km zu senken. Dieses Ziel kann dank der Umsetzung
verschiedener Maßnahmen seitens der Europäischen Union
(Absprachen mit den Automobilherstellern, steuerliche Maßnahmen
und Verbraucherinformationskampagnen) erreicht werden.
Mit der Lektüre dieses Ratgebers – und dem Kauf eines sparsameren Fahrzeugs – tragen Sie zur Erreichung dieses Ziels bei.
?
Damit Sie sich verantwortungsbewusst entscheiden
können, können Sie mit einem Berechnungsmodul für
eine ganze Reihe von Produkten (darunter Wagen)
sowohl die gesamten langfristigen Kosten (Kaufs und
Verwendung) als auch die CO2-Emissionen berechnen.
Das Berechnungsmodul berücksichtigt die zurückgelegte Strecke, Ihren Fahrstil, die mögliche steuerliche
Abzugsfähigkeit,...: www.energivores.be
53
AUSWIRKUNGEN AUF DIE LUFT UND....
UNSERE GESUNDHEIT
Die Zunahme des Straßenverkehrs hat nicht nur negative
Auswirkungen auf das Klima. Er trägt auch zur Luftverschmutzung
bei. Verschiedene Untersuchungen bestätigen, dass mindestens
die Hälfte der Luftverschmutzung vom Straßenverkehr verursacht
wird. Das ist auch weiter nicht erstaunlich, geben die Motoren doch
zusätzlich zum CO2 auch Kohlenmonoxid (CO), Stickoxide (NOx),
flüchtige organische Verbindungen (VOC, wie Toluen und Xylen) und
Partikel (PM) ab. Diese Stoffe sind ihrerseits wiederum Vorläufer
der Ozonproduktion in Bodennähe und können gesundheitliche
Probleme verursachen.
So löst Luftverschmutzung neben Asthma auch unterschiedliche
Allergien und andere Atemwegserkrankungen aus, die zum Tode
führen können. Die internationale wissenschaftliche Zeitschrift THE
LANCET berichtet über das Ergebnis einer in Frankreich, Österreich
und in der Schweiz durchgeführten Studie. In diesen drei Ländern,
so berichtet LANCET, sterben jährlich 40.000 Menschen aufgrund
der Luftverschmutzung, die zu 50% vom Straßenverkehr verursacht wird. Nach Ansicht der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
kommen mehr Menschen durch die vom Straßenverkehr bedingte
Luftverschmutzung ums Leben als bei Verkehrsunfällen!
Dank Einsatz neuer Technologien bei Motoren, Katalysatoren und
dank "sauberer" Kraftstoffe können die Schadstoffemissionen (vor
allem anderer Substanzen als CO2, d.h. VOC, CO, NOx und Partikel)
wesentlich verringert werden.
Da Luftverschmutzung nicht an den Grenzen endet und daher nur
eine europäische und globale Lösung zielführend sein kann, haben
die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten die EURONorm eingeführt, die die Höchstwerte dieser luftverschmutzenden
Schadstoffe festlegt. Heute gilt die EURO-4-Norm, die für alle ab
dem 1. Januar 2006 in Europa verkauften Neuwagen (mit einem
max. Gewicht von weniger als 2500 Kg) verpflichtend ist. Die
Fahrzeuge mit einem Gewicht von mehr als 2500 Kg müssen der
Euro-4 Norm erst ab 1. Januar 2007 entsprechen. Außerdem hat
Belgien gemeinsam mit anderen Mitgliedstaaten die Europäische
54
NEDERLANDS
FRANÇAIS
DEUTSCH
Kommission aufgefordert, den Prozess zur Einführung der EURO-5-Norm
zu beschleunigen (je höher der EURO-Index, umso mehr Schadstoffe
– CO, NOx, VOC, PM – werden ausgefiltert und verarbeitet).
So entsprechen die in diesem Ratgeber aufgeführten Wagen den
EURO-4-Normen.
Das Ozon in der Troposphäre
Ozon kommt natürlicherweise nicht auf der Erdoberfläche vor – es
kommt in der Stratosphäre vor, wo es unseren Planeten vor allzu
intensiver UV-Sonneneinstrahlung bewahrt. Das Ozon in bodennahen Luftschichten (Troposphäre) entsteht auch nicht unmittelbar aufgrund menschlicher Aktivitäten. Es bildet sich durch
Einwirkung der Sonne auf bestimmte in der Atmosphäre angehäufte Schadstoffe wie Stickoxide (NOx) und flüchtige organische
Verbindungen (VOC), die Ozonvorläufersubstanzen sind. Wiewohl
letztere das ganze Jahr über in der Atmosphäre vorkommen, ist
Ozon ein typisches Sommerproblem, da es in Verbindung mit stärkerer Sonneneinstrahlung und höheren Temperaturen gebildet wird.
In Belgien ist der Straßenverkehr Hauptverursacher von Stickoxiden
und flüchtigen organischen Verbindungen.
Aktionspläne – Versuche zur Lösung der Probleme
Auf europäischer und nationaler Ebene werden Gegenmaßnahmen
getroffen. Die Europäische Gemeinschaft hat einen Aktionsplan
"Umwelt und Gesundheit" 2004-2010 erstellt.
Von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ermutigt, hat Belgien
einen nationalen Aktionsplan Umwelt und Gesundheit (englisch NEHAP) erstellt, der am 4. April 2003 von allen zuständigen
Ministern unterzeichnet worden ist. Für weitere Informationen:
www.nehap.be
Ein föderaler Ozon-Bekämpfungsplan (2004-2007) wurde vom
Ministerrat im Dezember 2003 verabschiedet.
55
WIE IST DAS
CO2-ETIKETT ZU LESEN?
Dies ist ein Muster des Etiketts, das Sie auf jedem zum
Verkauf angebotenen Neuwagen vorfinden werden.




56
NEDERLANDS
FRANÇAIS
DEUTSCH
Jedes Etikett enthält Angaben über die Automarke, das Modell, die
Version, den Kraftstoff sowie über den Getriebetyp, und natürlich
über den Kraftstoffverbrauch auf 100 km und die CO2-Emissionen
pro km.
Dem hier aufgeführten Beispiel können Sie entnehmen, dass
das benzinbetriebene Auto der Marke X, Modell Y, mit einem
Durchschnittsverbrauch von 6,2 l/100 km und einem CO2-Ausstoß
von 148 g/km in die Klasse C (hellgrün) eingestuft wird. Es liegt
folglich unterhalb des Durchschnittswerts.
 Offizielle Angabe des Kraftstoffverbrauchs
 Offizielle spezifische CO2-Emissionswerte
 Skala der CO2-Emissionen, die den Vergleich der Emissions-
mengen des Fahrzeugs mit dem durchschnittlichen
CO2-Emissionswert ermöglicht.
Um Ihnen den Vergleich zwischen den CO2-Emissionen des ausgestellten Modells und dem Durchschnittswert zu erleichtern, weist
das Etikett eine Farbskala mit sieben Abstufungen auf, die den verschiedenen CO2-Emissionspegeln entsprechen.
Jede Farbe entspricht einer Kategorie von A bis G.
Gelb (Kategorie D) entspricht dem durchschnittlichen Emissionswert.
Die grünen Zonen zeigen unterdurchschnittliche Emissionswerte an,
die roten Zonen überdurchschnittliche Werte.
57
WIE IST DER RATGEBER
ZU BENUTZEN?
Dieser Ratgeber erfasst alle auf dem belgischen Markt
erhältlichen Neuwagen. Sie sind in alphabetischer
Reihenfolge nach Marke geordnet und werden nach
Kraftstofftyp unterschieden: Benzin, Diesel oder Flüssiggas
(LPG oder CNG).

Für jedes Modell werden folgende Daten angegeben:
• Hubraum (cc)
• Motorleistung (kW)
• Die Steuer-PS(1)
• Getriebeart(2)
• Kraftstoffverbrauch (l/100 km)(3)
• C02-Emissionswerte(3) in Gramm C02/Kilometer (g C02/km)
• Kategorie der C02-Emissionen (A, B, C...)
• Die jeweils erfüllte europäische Abgasemissionsnorm(4)
• Möglichkeit steuerlicher Fördermaßnahmen
• Partikelemissionen in Milligramm pro Kilometer (mg PM/km)(5)
• Mit oder ohne Partikelfilter
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
58
Die Steuer-PS hängt für Personenkraftwagen vom Gewicht des Wagens und des
Hubraums ab. Die Steuer-PS bestimmt für Personenkraftwagen die Höhe der
Verkehrssteuer, der Zusatzverkehrssteuer und der Ausgleichssteuer und bestimmt
teilweise auch die Höhe der Verkehrszulassungssteuer.
Handschaltung, Automatik, Halbautomatik und Variomatik.
Ergebnisse nach Simulation einer genormten Fahrstrecke im Stadt- und
Überlandzyklus.
Die EURO-4-Normen sind seit 1. Januar 2005 in Kraft getreten und sind für alle
verkauften neuen Personenkraftwagen ab dem 1. Januar 2006 verpflichtend. Je
höher die Euro-Norm, umso mehr Schadstoffe werden verarbeitet. Ein Euro-4Wagen ist demnach umweltfreundlicher als ein Euro-3-Auto.
Die Partikel entstehen aus der Verbrennung und bilden eine Gefahr für die
Gesundheit. Hierfür gelten die Euro-4-Normen, die einen Grenzwert von 25 mg
PM/km für Personenkraftwagen ( außer Nutzfahrzeuge) festlegen.
NEDERLANDS
DEUTSCH
FRANÇAIS
Die Einstufung der CO2-Emissionen
Wie bereits erwähnt, können Sie dank der Farbskala auf einen Blick
den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen jedes Wagens mit
dem Durchschnittswert vergleichen und erfahren, ob der Wagen von
Steuerermäßigungen betroffen ist.
Die Einstufungsskala beruht auf den CO2-Emissionswerten und ist wie
folgt aufgebaut: Emissionen in Gramm CO2/Kilometer (g CO2/km).
BENZIN
DIESEL
A
< 100 g CO2/km
< 85 g CO2/km
B
100 − g CO2/km < 130
85 − g CO2/km < 115
C
130 − g CO2/km < 160
115 − g CO2/km < 145
D
160 − g CO2/km < 190
145 − g CO2/km < 175
E
190 − g CO2/km < 220
175 − g CO2/km < 205
F
220 − g CO2/km < 250
205 − g CO2/km < 235
G
× 250 g CO2/km
× 235 g CO2/km
Benzin oder Diesel?
Autos mit Benzin- bzw. Dieselmotor werden sowohl in diesem
Ratgeber als auch auf den Etiketten getrennt behandelt. Im
Allgemeinen erzielen die mit Diesel betriebenen Fahrzeuge bessere Verbrauchsergebnisse wie auch niedrigere CO2-Emissionswerte.
Sie stoßen hingegen mehr NOx und Partikel aus als Benzin betriebene Fahrzeuge, die wiederum mehr Kohlendioxide (CO2) und
flüchtige organische Verbindungen (VOC) ausstoßen. Unabhängig
davon, ob Sie sich für ein mit Benzin betriebenes Auto oder einen
Dieselmotor entscheiden, müssen alle ab 2006 verkauften Autos
der Euro-4-Norm genügen.
59
Biokraftstoffe
Im Laufe der Jahre 2006 und 2007 werden Biokraftstoffe in Belgien
auf den Markt gebracht. Biokraftstoffe sind Kraftstoffe pflanzlichen
Ursprungs. Es gibt 3 Arten von Biokraftstoffen (in der Reihefolge
ihres Aufkommens auf dem belgischen Markt): reines Pflanzenöl,
Biodiesel und Bioethanol.
Reines Pflanzenöl hat eine hohe Viskosität (zähflüssig) und ist deshalb nur für angepasste Dieselmotoren geeignet. Biodiesel (der aus
einem Pflanzenöl wie Raps gewonnen wird und chemisch behandelt
worden ist = Veresterung) und Bioethanol (aus landwirtschaftlichen
Pflanzen wie Rüben und Weizen) dürfen zu Diesel oder Benzin in
angepassten Mengen beigemischt werden.
Diesel und Benzin mit hinzugemischten Biokraftstoffen entsprechen der europäischen Norm für Diesel und Benzin. Jeder kann mit
diesen Kraftstoffen fahren, ohne dass der Motor angepasst werden müsste und somit ohne die geringste Schwierigkeit für den
Autofahrer. Es kann daher durchaus möglich sein, Diesel oder Benzin
mit Biokraftstoffen zu tanken, ohne es zu merken.
Laut dieser Norm darf Diesel bis zu 5% verestertem Biodiesel (= ein
pflanzliches Öl, das chemisch behandelt worden ist) beigemischt
werden. Benzin darf höchstens 5% Bioethanol (= normalen Alkohol)
enthalten, beziehungsweise bis zu 7,5%, wenn daneben auch BioETBE hinzugefügt wird.
Die Verwendung dieser Biokraftstoffe verringert den Ausstoß von
Kohlendioxid fossilen Ursprungs etwa im Verhältnis zu ihrem Anteil
in der Mischung. Bei der Verbrennung dieser Biokraftstoff-Anteile
wird ebenfalls CO2 freigesetzt, aber dieses CO2 wurde zuvor von
den Pflanzen, die für die Produktion dieses Biokraftstoffs angebaut
wurden, auf dem Weg der Photosynthese absorbiert. Das bedeutet,
dass bei einer Beimischung von 5% Biokraftstoff rund 5% des bei
der Verbrennung frei werdenden Kohlendioxids bereits zuvor durch
die natürliche Photosynthese der Pflanzen aus der Atmosphäre entnommen worden sind.
?
60
Ausführlichere Informationen hierzu finden Sie unter:
www.sparsamesauto.be D Biokraftstoff.
NEDERLANDS
FRANÇAIS
DEUTSCH
Flüssiggas (LPG) und komprimiertes Erdgas (CNG)
Neben dem heutzutage wohl bekannten Flüssiggas (LPG, Liquefied
Petroleum Gas) setzt sich eine andere Technologie, die Gas als
Kraftstoff verwendet, durch: CNG (Compressed Natural Gas).
Ein mit Flüssiggas oder CNG betriebenes Auto ist umweltfreundlicher als ein mit Benzin betriebenes, sowohl in Bezug auf den
CO2-Ausstoß als auch auf andere Luftschadstoffe. Der Einbau einer
Flüssiggas- oder CNG-Anlage darf allerdings nur von einem eingetragenen Fachbetrieb vorgenommen werden.
Sie werden keiner Kategorie von CO2-Emissionswerten zugeordnet. Für diese Fahrzeuge gibt es wegen des zu geringen
Absatzvolumens keine Durchschnittswerte. Außerdem werden
die meisten Flüssiggasanlagen erst nach dem Erwerb des
Fahrzeugs eingebaut. Statistisch werden diese Fahrzeuge daher
als benzinbetriebene Autos erfasst.
Die serienmäßig mit CNG-Anlage ausgestatteten Fahrzeuge
werden in diesem Ratgeber gesondert aufgeführt. Zurzeit
bleibt die Verfügbarkeit dieses Kraftstoffs leider beschränkt.
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Technologien aufgrund der Satzungsvorschriften genauso sicher wie die
Benzinversionen sind.
61
INTELLIGENT FAHREN,
GELD SPAREN
Durch richtiges Fahrverhalten und regelmäßige Wartung
Ihres Autos können Sie dessen Kraftstoffverbrauch verringern. Einige Ratschläge für sparsames Fahren:

! Schalten Sie den Motor ab, sobald Sie anhalten,
umso mehr als Sie damit auch einer Geldstrafe
entgehen.
! Fahren Sie vorausblickend und verringern Sie
rechtzeitig die Geschwindigkeit.
! Vermeiden Sie hochtouriges Fahren, schalten Sie
rechtzeitig in den nächst höheren Gang.
! Starten und fahren Sie gemächlich an, um
Ihren Motor nach und nach auf optimale
Betriebstemperatur zu bringen.
! Ein regelmäßig und fachgerecht gewartetes Auto
verbraucht weniger Treibstoff; beachten Sie die
Angaben des Herstellers.
62
NEDERLANDS
FRANÇAIS
DEUTSCH
! Prüfen Sie regelmäßig den Reifendruck und erhöhen
Sie ihn gegebenenfalls auf den vom Hersteller empfohlenen Druck (bei voller Beladung).
! Benutzen Sie elektrisches Zubehör (heizbare
Heckscheibe, Klimaanlage usw.) nur dann, wenn
es unbedingt notwendig ist. Eine auf vollen Touren
laufende Klimaanlage kann den Verbrauch um
30% erhöhen.
! Vermeiden Sie, Ihren Wagen unnötig zu beladen,
vor allem auf dem Dach. Ein Dachgepäckträger kann
den Kraftstoffverbrauch um bis zu 40% erhöhen.
Befestigen Sie Fahrräder lieber am Heck als auf
dem Dach.
63
DIE HIT-LISTE
DIESEL
799 30 5 S 3.8 101
SMART FORTWO CABRIO - CDI SOFTOUCH P
DIESEL
799 30 5 A 3.8 101
SMART FORTWO COUPE - CDI PURE
DIESEL
799 30 5 S 3.8 101
SMART FORTWO COUPE - CDI SOFTOUCH P
DIESEL
799 30 5 A 3.8 101
VOLKSWAGEN POLO 3D/P - 1.4TDI59 BLUEMOTION1 DIESEL
1422 59 8 M 3.9 102
VOLKSWAGEN POLO 5D/P - 1.4TDI59 BLUEMOTION1 DIESEL
1422 59 8 M 3.9 102
TOYOTA PRIUS - 1.5VVT-I HYBRID ECVT
BENZIN
1497 57 8 V 4.3 104
VOLKSWAGEN POLO 3D/P - 1.4TDI59 BLUEMOTION2 DIESEL
1422 59 8 M 4.1 108
VOLKSWAGEN POLO 5D/P - 1.4TDI59 BLUEMOTION2 DIESEL
1422 59 8 M 4.1 108
CITROEN C1 3D/P - 1
BENZIN
CITROEN C1 3D/P - 1.0 SENSODRIVE SEDUCTION BENZIN
998 50 6 M 4.6 109
DIESEL
BENZIN
998 50 6 M 4.6 109
CITROEN C1 5D/P - 1.0 SENSODRIVE SEDUCTION BENZIN
998 50 6 S 4.6 109
HONDA CIVIC 4D/P - 1.3 HYBRID
BENZIN
AS
PA SE
R
FIL TIKE
T L
EU ER
RO
34
34
34
34
34
34
4
34
34
4

4
1398 40 8 M 4.1 109  11 8 4
CITROEN C1 5D/P - 1
DIESEL










998 50 6 S 4.6 109
CITROEN C1 3D/P - 1.4HDI SEDUCTION
CITROEN C1 5D/P - 1.4HDI SEDUCTION
KL
2
$
$
SMART FORTWO CABRIO - CDI PURE
$
$
$
$
kW
ST
EU
GE ER
TR
I
VE EBE
RB
R
CO .
$ CC
$ MO
$
$
$

DE
LL
In dieser Tabelle werden jene Kraftfahrzeuge aufgeführt,
deren CO2-Emissionen unter 120 g/km liegen und die
damit die von der globalen Strategie der Europäischen
Union festgelegten Zielvorgaben für CO2-Emissionen
bereits erfüllen. Darüber hinaus weisen diese Fahrzeuge
einen geringen Kraftstoffverbrauch auf.


4
4
 11 8 4
1339 70 7 V 4.6 109 
4
998 50 6 M 4.6 109 
4
1398 40 8 M 4.1 109
PEUGEOT 107 3D/P - 1
BENZIN
PEUGEOT 107 3D/P - 1.0 2TRONIC TRENDY
BENZIN
998 50 6 S 4.6 109
PEUGEOT 107 3D/P - 1.4HDI TRENDY
DIESEL
1398 40 8 M 4.1 109
PEUGEOT 107 5D/P - 1
BENZIN
PEUGEOT 107 5D/P - 1.0 2TRONIC TRENDY
BENZIN
PEUGEOT 107 5D/P - 1.4HDI TRENDY
DIESEL

4

4
1398 40 8 M 4.1 109  11 8 4
TOYOTA AYGO 3D/P - 1000VVTI
BENZIN
TOYOTA AYGO 3D/P - 1000VVTI MMT
BENZIN
TOYOTA AYGO 3D/P - 1400D4D
DIESEL
998 50 6 M 4.6 109
998 50 6 S 4.6 109

4

4
1398 40 8 M 4.1 109  11 8 4
998 50 6 M 4.6 109
998 50 6 S 4.6 109
1
64

4
 11 8 4
ohne Optionen - 2 mit Optionen
NEDERLANDS
DEUTSCH
FRANÇAIS
TOYOTA AYGO 5D/P - 1000VVTI
BENZIN
TOYOTA AYGO 5D/P - 1000VVTI MMT
BENZIN
TOYOTA AYGO 5D/P - 1400D4D
DIESEL
KIA PICANTO - 1.1CRDI
DIESEL
AS
PA SE
R
FIL TIKE
T L
EU ER
RO
KL
2
$
$
998 50 6 M 4.6 109
$
$
$
$
kW
ST
EU
GE ER
TR
I
VE EBE
RB
R
CO .
$
$
$
$ CC
$ MO
D
EL
L
Die Kraftfahrzeuge, die diese EU-Zielsetzung erfüllen, nehmen von
Jahr zu Jahr zu. Im Allgemeinen erzielen Dieselfahrzeuge bessere
Ergebnisse beim Kraftstoffverbrauch und damit auch beim CO2Ausstoß.

4
CITROEN C2 - 1.4HDI
DIESEL

4
1398 40 8 M 4.1 109  11 8 4
1120 55 6 M 4.2 112  8 4
1398 50 8 M 4.3 113  14 8 4
CITROEN C3 - 1.4HDI SENSODRIVE EXCLUSIVE
DIESEL
1398 50 8 S 4.3 113
SMART FORTWO CABRIO - 45KW PU
BENZIN
698 45 4 S 4.7 113
SMART FORTWO COUPE - 37KW PURE
BENZIN
SMART FORTWO COUPE - 45KW PU
BENZIN
DAIHATSU CUORE 3D/P - 1000
BENZIN
DAIHATSU CUORE 5D/P - 1000
BENZIN
FIAT PANDA - 1.3MJTD
DIESEL
998 50 6 S 4.6 109
 17 8 4

4
698 37 4 S 4.7 113  0
4

4
0 4
989 43 6 M 4.8 114  0
4
1248 51 7 M 4.3 114  20 8 4
698 45 4 S 4.7 113
989 43 6 M 4.8 114
 14 8 4
CITROEN C3 - 1.4HDI
DIESEL
1398 50 8 M 4.4 115
RENAULT CLIO 3D/P - 1.5DCI70 CAMPUS
DIESEL
RENAULT CLIO 5D/P - 1.5DCI70 CAMPUS
DIESEL
 18 8 4
 18 8 4
1399 50 8 M 4.4 116  8 4
1399 50 8 S 4.4 116  8 4
1399 50 8 S 4.4 116  8 4
FORD FIESTA 3D/P - 1.4TDCI
DIESEL
FORD FIESTA 3D/P - 1.4TDCI DURASHIFT
DIESEL
FORD FIESTA 5D/P - 1.4TDCI DURASHIFT
DIESEL
FORD FIESTA 5D/P - 1.4TDCI START
DIESEL
FORD FUSION - 1.4TDCI
DIESEL
FORD FUSION - 1.4TDCI DURASHIFT
DIESEL
MITSUBISHI COLT 5D/P - 1.5DI-D70 ALLSHIFT IN
DIESEL
MITSUBISHI COLT 5D/P - 1.5DI-D70 ALLSHIFT INSTYLE DIESEL
PEUGEOT 206 3D/P - 1.4HDI
DIESEL
PEUGEOT 206 5D/P - 1.4HDI
DIESEL
1461 50 8 M 4.3 115
1461 50 8 M 4.3 115
 84
 84
1399 50 8 S 4.4 116  8 4
1493 70 8 M 4.4 116  15 8 4
1399 50 8 M 4.4 116
1399 50 8 M 4.4 116
 15 8 4
 20 8 4
1398 50 8 M 4.4 116  20 8 4
1493 70 8 S 4.4 116
1398 50 8 M 4.4 116
65
AS
PA SE
R
FIL TIKE
T L
EU ER
RO
KL
2
$
$
$
$
$
$
kW
ST
EU
GE ER
TR
I
VE EBE
RB
R
CO .
$ CC
$
$
$
DE
LL
$ MO
SMART FORTWO CABRIO - 45KW SOFTOUCH P
BENZIN
698 45 4 A 4.8 116

4
SMART FORTWO COUPE - 37KW SOFTOUCH PURE
BENZIN
4
SMART FORTWO COUPE - 45KW SOFTOUCH P
BENZIN

698 45 4 A 4.8 116 
FORD FIESTA 5D/P - 1.4TDCI
DIESEL
1399 50 8 M 4.4 117

84
FORD FIESTA 5D/P 1.4TDCI DURASHIFT AMBIENTE DIESEL
1399 50 8 S 4.4 117
PEUGEOT 206 SW - 1.4HDI
DIESEL
1398 50 8 M 4.4 117
 84
 28 8 3
RENAULT CLIO 3D/P - 1.5DCI85
DIESEL
1461 63 8 M 4.4 117
RENAULT CLIO 5D/P - 1.5DCI85
DIESEL
1461 63 8 M 4.4 117
 18 8 4
 18 8 4
CITROEN C3 - 1.6HDI 16V EXCLUSIVE
DIESEL
1560 66 9 M 4.4 118
 19 8 4
DAIHATSU SIRION - 1000
BENZIN
HYUNDAI GETZ 3D/P - 1.5CRDI88
DIESEL
1493 65 8 M 4.5 118

4
 18 8 4
HYUNDAI GETZ 5D/P - 1.5CRDI88
DIESEL
1493 65 8 M 4.5 118
 18 8 4
KIA PICANTO - 1
BENZIN
698 37 4 A 4.8 116
998 51 6 M 5
118
4
FIAT PUNTO 3D/P - 1.3MJTD CLASSIC
DIESEL
FIAT PUNTO 5D/P - 1.3MJTD CLASSIC
DIESEL

3

4
1248 51 7 M 4.5 119  18 8 4
1248 51 7 M 4.5 119  18 8 4
FORD FIESTA 3D/P - 1.6TDCI
DIESEL
1560 66 9 M 4.5 119
FORD FIESTA 5D/P - 1.6TDCI
DIESEL
1560 66 9 M 4.5 119
KIA PICANTO - 1.1
LANCIA YPSILON - 1.3MULTIJET DFN
RENAULT TWINGO - 1.2 16V ECO QUICKSHIFT5 AUTH. BENZIN
999 45 6 M 4.9 118
1149 43 6 S 4.9 118

84
84
BENZIN

1086 48 6 M 4.9 119 
DIESEL
1248 51 7 S 4.5 119
4
RENAULT MODUS - 1.5DCI85 EX
DIESEL
 24 8 4
1461 63 8 M 4.5 119  8 4
RENAULT MODUS - 1.5DCI85 QSH5. EX
DIESEL
1461 63 8 S 4.5 119
 20 8 4
TOYOTA YARIS 3D/P - 1400D4D66 LINEA
DIESEL
1364 66 8 M 4.5 119
TOYOTA YARIS 3D/P - 1400D4D66 MMT LINEA
DIESEL
1364 66 8 S 4.5 119
 21 8 4
 18 8 4
TOYOTA YARIS 5D/P - 1400D4D66 LINEA
DIESEL
1364 66 8 M 4.5 119
 21 8 4
TOYOTA YARIS 5D/P - 1400D4D66 MMT LINEA
DIESEL
1364 66 8 S 4.5 119
 18 8 4
CITROEN C3 - 1.6HDI80 16V FAP VTR
DIESEL
CITROEN C4 BERLINE - 1.6HDI80 FAP BMP
DIESEL
CITROEN C4 COUPE - 1.6HDI80 FAP BMP VT
DIESEL
2 34
 34
1560 80 9 S 4.5 120  3 4
HYUNDAI ACCENT 3D/P - 1.5CDRI
DIESEL
1493 81 8 M 4.6 120
 21 8 4
PEUGEOT 207 3D/P - 1.4HDI
DIESEL
1398 50 8 M 4.5 120
 18 8 4
PEUGEOT 207 3D/P - 1.6HDI90
DIESEL
1560 66 9 M 4.5 120
PEUGEOT 207 5D/P - 1.4HDI
DIESEL
1398 50 8 M 4.5 120
 23 8 4
 18 8 4
1560 80 9 M 4.5 120
1560 80 9 S 4.5 120
PEUGEOT 207 5D/P - 1.6HDI90
DIESEL
1560 66 9 M 4.5 120
 23 8 4
RENAULT MEGANE BERLINE 3D/P - 1.5DCI105
DIESEL
1461 78 8 M 4.5 120
RENAULT MEGANE BERLINE 3D/P - 1.5DCI85
DIESEL
1461 63 8 M 4.5 120
 17 8 4
 19 8 4
RENAULT MEGANE BERLINE 5D/P - 1.5DCI105
DIESEL
1461 78 8 M 4.5 120
RENAULT MEGANE BERLINE 5D/P - 1.5DCI85
DIESEL
1461 63 8 M 4.5 120
 17 8 4
 19 8 4
RENAULT MEGANE SEDAN - 1.5DCI85
DIESEL
1461 63 8 M 4.5 120
 19 8 4
66
NEDERLANDS
FRANÇAIS
DEUTSCH
67
68
$ VE
R
BR
.-C
ON
S.
-V
ER
BR
.
BENZINE
ESSENCE
BENZIN
BENZINE
ESSENCE
BENZIN
69
T.$ EU KLAS
RO SE
2
$ CA
RS ER
N
$ VE .-TR
RB AN
R S
$ CO .-C .-GET
$ FIS
C$ VE STEU
$ kW
$ CC
ON R
S. IEB
-V E
ER
BR
.
EL
L
-M
OD
ÈL
E
-M
OD
DE
L
$ MO
ALFA ROMEO
147 3D/P - 1.6TS77 IMPRESSION
1598 77 9 M 8.2 196
147 3D/P - 1.6TS88
1598 88 9 M 8.2 194
147 3D/P - 2.0TS DISTINCTIVE
1970 110 11 M 8.9 211
147 3D/P - 2.0TS SELESPEED DISTINCTIVE
1970 110 11 S 8.9 211
147 5D/P - 1.6TS77 IMPRESSION
1598 77 9 M 8.2 196
147 5D/P - 1.6TS88
1598 88 9 M 8.2 194
147 5D/P - 2.0TS DISTINCTIVE
1970 110 11 M 8.9 211
147 5D/P - 2.0TS SELESPEED DISTINCTIVE
1970 110 11 S 8.9 211
159 - 1.8
1796 103 10 M 7.7 181
159 - 1.9JTS
1859 118 10 M 8.7 205
159 - 2.2JTS
2198 136 12 M 9.4 221
159 - 3.2JTS Q4 DISTINCTIVE
3195 191 16 M 11.5 273
159 SPORTWAGON - 1.8
1796 103 10 M 7.9 187
159 SPORTWAGON - 1.9JTS
1859 118 10 M 8.8 209
159 SPORTWAGON - 2.2JTS
2198 136 12 M 9.5 224
159 SPORTWAGON - 3.2JTS Q4 DISTINCTIVE
3195 191 16 M 13.2 314
BRERA - 2.2JTS
2198 136 12 M 9.4 221
BRERA - 3.2JTS Q4
3195 191 16 M 11.5 273
GT - 1.8 TS PROGRESSION
1747 103 9 M 8.5 202
GT - 2.0JTS119 PROGRESSION
1970 119 11 M 8.7 207
GT - 2.0JTS122 PROGRESSION
1970 122 11 M 8.7 207
GT - 2.0JTS122 SELESPEED DISTINCT.
1970 122 11 S 8.7 207
GT - 3.2V6 DISTINCTIVE
3179 177 16 M 12.4 295
SPIDER - 2.2JTS
2198 136 12 M 9.4 221
SPIDER - 3.2JTS Q4
3195 191 16 M 11.5 273
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
ALPINA
B3 - 3.4
3346 224 17 M 10.9 261
B3 - 3.4 SWITCH-TRONIC
3346 224 17 A 11.6 278
B3 - ALLROAD SWITCH-TRONIC
3300 206 17 A 11.6 270
B3 CABRIO - 3.4
3346 224 17 M 11.2 268
B3 CABRIO - 3.4 SWITCH-TRONIC
3346 224 17 A 11.8 283
B3 COUPE - 3.4
3346 224 17 M 10.9 261
B3 COUPE - 3.4 SWITCH-TRONIC
3346 224 17 A 11.6 278
B3 TOURING - 3.4
3346 224 17 M 11.1 266
B3 TOURING - 3.4 SWITCH-TRONIC
3346 224 17 A 11.8 283
B3 TOURING - ALLROAD SWITCH-TRONIC
3300 206 17 A 11.7 273
B7 - 4.4
4398 368 22 A 12.8 306
70
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
ESSENCE
BENZIN
-V
4398 368 22 A 12.9 309
ROADSTER - S
3346 221 17 M 9.9 238
SE
NS
.
RO
2
B7 L - 4.4
$ CA
T.$ EU KLAS
AN
R S
$ CO .-C .-GET
O
R
E
S
$ FI S
$ kW
$ CC
RB
C$ VE STEU
R
L
$ MO
DE
N R
$ VE . - T R
-M
OD
ÈL
E
-M
IEB
E
ER
BR
.
OD
EL
L
BENZINE
4
3
ASTON MARTIN


5935 336 28 M 16.7 396 
5935 336 28 A 16.7 396 
5935 388 28 M 18.9 448  4
DB9 CABRIO
5935 336 28 M 16.7 396
DB9 CABRIO - TT AUT.
5935 336 28 A 16.7 396
DB9 COUPE
DB9 COUPE - TT AUT.
VANQUISH - V12 S
AUDI
A3 3D/P - 1.6 A
1595 75 9 M 7.2 173
A3 3D/P - 1.6 TIPTRONIC A
1595 75 9 A 7.7 183
A3 3D/P - 1.6FSI A
1595 85 9 M 6.5 156
A3 3D/P - 2.0FSI A
1984 110 11 M 7.4 177
A3 3D/P - 2.0FSI TIP
1984 110 11 A 8.1 194
A3 3D/P - 2.0TFSI QUAT
1984 147 11 M 8.9 214
A3 3D/P - 2.0TFSI STRONIC AMBITION
1984 147 11 S 7.7 185
A3 3D/P - 3.2 QUATTRO AMBITION
3183 184 16 M 10.7 257
A3 3D/P - 3.2 STRONIC QUAT
3183 184 16 S 9.6 230
A3 5D/P SPORTBACK - 1.6 A
1595 75 9 M 7.2 173
A3 5D/P SPORTBACK - 1.6 TIPTRONIC A
1595 75 9 A 7.9 190
A3 5D/P SPORTBACK - 1.6FSI A
1595 85 9 M 6.7 161
A3 5D/P SPORTBACK - 2.0FSI A
1984 110 11 M 7.5 180
A3 5D/P SPORTBACK - 2.0FSI TIP
1984 110 11 A 8.1 194
A3 5D/P SPORTBACK - 2.0TFSI QUAT
1984 147 11 M 9
A3 5D/P SPORTBACK - 2.0TFSI STRONIC
1984 147 11 S 7.8 187
A3 5D/P SPORTBACK - 3.2 QUATTRO
3183 184 16 M 10.7 257
A3 5D/P SPORTBACK - 3.2 STRONIC QUATTRO
3183 184 16 S 9.6 230
A4 - 1.6
1595 75 9 M 7.7 184
A4 - 1.8T 120KW
1781 120 10 M 8.3 199
A4 - 1.8T 120KW MULTITRONIC
1781 120 10 V 8.3 199
A4 - 1.8T120 QUATTRO
1781 120 10 M 9.3 223
A4 - 2
1984 96 11 M 8
A4 - 2.0 MULTITRONIC
1984 96 11 V 7.9 190
A4 - 2.0TFSI
1984 147 11 M 7.7 185
A4 - 2.0TFSI MULTITRONIC
1984 147 11 V 8.1 194
A4 - 2.0TFSI QUATTRO
1984 147 11 M 8.8 211
A4 - 2.0TFSI TIP
1984 147 11 A 9.4 226
216
192
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
71
3123 188 16 M 10.6 257
A4 - 3.2FSI TIP
3123 188 16 A 10.7 257
A4 - S4 4.2
4163 253 21 M 13.4 322
A4 - S4 4.2 TIPTRONIC
4163 253 21 A 12.3 295
A4 AVANT - 1.6
1595 75 9 M 7.9 190
A4 AVANT - 1.8T 120KW
1781 120 10 M 8.3 199
A4 AVANT - 1.8T 120KW MULTITRONIC
1781 120 10 V 8.3 199
A4 AVANT - 1.8T 120KW QUATTRO
1781 120 10 M 9.2 221
A4 AVANT - 2
1984 96 11 M 8
192
A4 AVANT - 2.0 MULTITRONIC
1984 96 11 V 8
192
A4 AVANT - 2.0TFSI
1984 147 11 M 7.8 187
A4 AVANT - 2.0TFSI MULTITRONIC
1984 147 11 V 8.1 194
A4 AVANT - 2.0TFSI QUATTRO
1984 147 11 M 8.8 211
A4 AVANT - 2.0TFSI TIP
1984 147 11 A 9.5 228
A4 AVANT - 3.2FSI
3123 188 16 M 10.7 257
A4 AVANT - 3.2FSI MULTITRONIC
3123 188 16 V 9.4 226
A4 AVANT - 3.2FSI TIP
3123 188 16 A 10.7 257
A4 AVANT - S4 4.2
4163 253 21 M 13.5 324
A4 AVANT - S4 4.2 TIPTRONIC
4163 253 21 A 12.3 295
A4 CABRIO - 1.8T 120KW
1781 120 10 M 8.6 206
A4 CABRIO - 1.8T 120KW MULTITRONIC
1781 120 10 V 8.5 204
A4 CABRIO - 2.0TFSI MULTITRONIC
1984 147 11 V 8.4 202
A4 CABRIO - 3.2FSI MULTITRONIC
3123 188 16 V 9.6 230
A4 CABRIO - 3.2FSI QUATTRO
3123 188 16 M 10.9 262
A4 CABRIO - 3.2FSI TIP
3123 188 16 A 11.1 266
A4 CABRIO - S4 4.2 QUATTRO
4163 253 21 M 13.8 331
A4 CABRIO - S4 4.2 TIPTRONIC QUATTRO
4163 253 21 A 12.6 302
A6 - 2.0TFSI
1984 125 11 M 8.1 194
A6 - 2.0TFSI MULTITRONIC
1984 125 11 V 8.2 197
A6 - 2.4
2393 130 13 M 10
A6 - 2.4 MULTITRONIC
2393 130 13 V 9.9 238
A6 - 2.4 QUATTRO
2393 130 13 M 11
264
A6 - 3.2FSI
3123 188 16 M 10
240
A6 - 3.2FSI MULTITRONIC
3123 188 16 V 9.8 235
A6 - 3.2FSI QUATTRO
3123 188 16 M 11
A6 - 3.2FSI TIP
3123 188 16 A 10.9 262
A6 - 4.2FSI QUATTRO
4163 257 21 A 10.8 257
A6 - S6 5.2 V10 TIPTRONIC QUATTRO
5204 320 25 A 13.4 319
72
240
264
T.$ EU KLAS
RO SE
2
3123 188 16 V 9.3 223
A4 - 3.2FSI QUATTRO
$ CA
RS ER
N
$ VE .-TR
RB AN
R S
$ CO .-C .-GET
$ FIS
C$ VE STEU
$ kW
$ CC
ON R
S. IEB
-V E
ER
BR
.
EL
L
-M
OD
ÈL
E
-M
OD
DE
L
$ MO
A4 - 3.2FSI MULTITRONIC
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
ESSENCE
BENZIN
SE
NS I E
. - V BE
ER
BR
.
RO
2
$ CA
T.$ EU KLAS
AN
$ FIS
$ kW
$ CC
R
C$ VE STEU
RS ER
N
$ VE .-TR
-M
EL
$ MO
D
BR S
$ CO .-C .-GET
O
R
OD
ÈL
E
-M
OD
E
LL
BENZINE
A6 AVANT - 2.0TFSI
4
4
4163 257 21 A 11.2 267  4
1984 125 11 M 8.2 197  4
A6 AVANT - 2.0TFSI MULTITRONIC
1984 125 11 V 8.2 197
A6 AVANT - 2.4
2393 130 13 M 10
A6 ALLROAD - 3.2FSI V6 QUATTRO
3123 188 16 M 11
262
A6 ALLROAD - 3.2FSI V6 TIPTR QUATTRO
3123 188 16 A 11
264
A6 ALLROAD - 4.2FSI V8 TIPTR QUATTRO
A6 AVANT - 2.4 MULTITRONIC
4
4
2393 130 13 V 9.9 238  4
A6 AVANT - 2.4 QUATTRO
2393 130 13 M 11
A6 AVANT - 3.2FSI
3123 188 16 M 9.9 238
240
A6 AVANT - 3.2FSI QUATTRO
4
4
3123 188 16 V 9.8 235  4
3123 188 16 M 11.1 266  4
A6 AVANT - 3.2FSI TIP
3123 188 16 A 11
A6 AVANT - 4.2FSI TIP
4163 257 21 A 10.9 259
A6 AVANT - 3.2FSI MULTITRONIC
264
A8 - 3.2FSI V6 MULTITRONIC
4
4
5204 320 25 A 13.4 319  4
3123 191 16 V 9.9 237  4
A8 - 3.2FSI V6 TIPTRONIC QUATTRO
3123 191 16 A 11
A8 - 3.7 V8 TIPTRONIC QUATTRO
3697 206 19 A 11.9 286
A6 AVANT - S6 5.2 V10 TIPTR QUATTRO
264
A8 - S8 5.2 V10 TIPTRONIC QUATTRO
4
4
4172 246 21 A 12 288  4
5998 331 29 A 14.8 355  4
5204 331 25 A 13.4 319  4
A8 L - 3.2FSI V6 MULTITRONIC
3123 191 16 V 9.9 237
A8 L - 4.2 V8 TIPTRONIC QUATTRO
4172 246 21 A 12.1 290
A8 L - 6.0 W12 TIPTRONIC QUATTRO
5998 331 29 A 14.1 338
Q7 - 4.2FSI V8
4163 257 21 A 13.6 326
TT COUPE - 2.0T-FSI
1984 147 11 M 7.7 183
TT COUPE - 2.0T-FSI S TRONIC
1984 147 11 S 7.7 183
4
4
4
4
4
4
TT COUPE - 3.2 QUATTRO
3189 184 16 M 10.3 247
4
TT COUPE - 3.2 S TRONIC QUATTRO
3189 184 16 S 9.4 224
4
ARNAGE R
6761 298 32 A 20.6 495
4
ARNAGE R - 456
6761 336 32 A 20.6 495
ARNAGE RL
6761 298 32 A 20.6 495
A8 - 4.2 V8 TIPTRONIC QUATTRO
A8 - 6.0 W12 TIPTRONIC QUATTRO
264
BENTLEY
ARNAGE T
4
4
6761 336 32 A 20.6 495  4
CONTINENTAL COUPE - GT
5998 412 29 A 17.1 410
CONTINENTAL FLYING SPUR
5998 412 29 A 17.1 423
4
4
73
T.$ EU KLAS
RO SE
2
$ CA
RS ER
N
$ VE .-TR
RB AN
R S
$ CO .-C .-GET
$ FIS
C$ VE STEU
$ kW
$ CC
ON R
S. IEB
-V E
ER
BR
.
EL
L
-M
OD
ÈL
E
-M
OD
DE
L
$ MO
BMW
SERIE-1 - 116I
1596 85 9 M 7.5 180
SERIE-1 - 118I
1995 95 11 M 7.3 176
SERIE-1 - 118I STEPTRONIC
1995 95 11 A 7.8 188
SERIE-1 - 120I
1995 110 11 M 7.5 181
SERIE-1 - 120I STEPTRONIC
1995 110 11 M 7.9 190
SERIE-1 - 130I
2996 195 15 M 9.2 221
SERIE-1 - 130I STEPTRONIC
2996 195 15 A 9.4 226
SERIE-3 - 318I
1995 95 11 M 7.3 175
SERIE-3 - 318I STEPTRONIC
1995 95 11 A 7.9 190
SERIE-3 - 320I
1995 110 11 M 7.4 178
SERIE-3 - 320I STEPTRONIC
1995 110 11 A 7.9 190
SERIE-3 - 320SI
1997 127 11 M 8.9 214
SERIE-3 - 325I155
2497 155 13 M 8.4 203
SERIE-3 - 325I155 STEPTRONIC
2497 155 13 A 9
SERIE-3 - 325I160
2497 160 13 M 8.4 203
SERIE-3 - 325I160 STEPTRONIC
2497 160 13 A 9
SERIE-3 - 325XI155
2497 155 13 M 9.2 221
SERIE-3 - 325XI155 STEPTRONIC
2497 155 13 A 9.9 238
SERIE-3 - 325XI160
2497 160 13 M 9.2 221
SERIE-3 - 325XI160 STEPTRONIC
2497 160 13 A 9.9 238
SERIE-3 - 330I
2996 190 15 M 8.7 210
SERIE-3 - 330I STEPTRONIC
2996 190 15 A 9
SERIE-3 - 330XI
2996 190 15 M 9.6 230
SERIE-3 - 330XI STEPTRONIC
2996 190 15 A 10.1 243
SERIE-3 CABRIO - 318CI
1995 110 11 M 7.8 190
SERIE-3 CABRIO - 318CI STEPTRONIC
1995 110 11 A 8.4 203
SERIE-3 CABRIO - 320CI 120KW
2171 120 12 M 9.4 225
SERIE-3 CABRIO - 320CI 120KW STEPTRONIC
2171 120 12 A 9.8 236
SERIE-3 CABRIO - 320CI 125KW
2171 125 12 M 9.4 225
SERIE-3 CABRIO - 320CI 125KW STEPTRONIC
2171 125 12 A 9.8 236
SERIE-3 CABRIO - 325CI
2494 141 13 M 9.6 230
SERIE-3 CABRIO - 325CI SMG
2494 141 13 S 9.6 230
SERIE-3 CABRIO - 325CI STEPTRONIC
2494 141 13 A 9.9 239
SERIE-3 CABRIO - 330CI
2979 170 15 M 9.6 229
SERIE-3 CABRIO - 330CI SMG
2979 170 15 S 9.6 229
SERIE-3 CABRIO - 330CI STEPTRONIC
2979 170 15 A 10.2 244
SERIE-3 CABRIO - M3
3246 252 16 M 13.6 328
SERIE-3 CABRIO - M3 SMG II
3246 252 16 S 13.6 328
74
218
218
216
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
ESSENCE
BENZIN
-V
1995 110 11 M 7.4 180
SERIE-3 COUPE - 318CI STEPTRONIC
1995 110 11 A 8.1 196
SERIE-3 COUPE - 320CI 120KW
2171 120 12 M 8.9 213
SERIE-3 COUPE - 320CI 120KW STEPTRONIC
2171 120 12 A 9.4 226
SERIE-3 COUPE - 320CI 125KW
2171 125 12 M 8.9 213
SERIE-3 COUPE - 320CI 125KW STEPTRONIC
2171 125 12 A 9.4 226
SERIE-3 COUPE - 325CI
2494 141 13 M 9
217
SERIE-3 COUPE - 325CI SMG
2494 141 13 S 9
217
SERIE-3 COUPE - 325CI STEPTRONIC
2494 141 13 A 9.5 229
SERIE-3 COUPE - 330CI
2979 170 15 M 9.1 218
SERIE-3 COUPE - 330CI SMG
2979 170 15 S 9.1 218
SERIE-3 COUPE - 330CI STEPTRONIC
2979 170 15 A 9.6 230
SERIE-3 COUPE - M3
3246 252 16 M 13.4 323
SERIE-3 COUPE - M3 SMG II
3246 252 16 S 13.4 323
SERIE-3 TOURING - 318I
1995 95 11 M 7.6 182
SERIE-3 TOURING - 318I STEPTRONIC
1995 95 11 A 8.1 195
SERIE-3 TOURING - 320I
1995 110 11 M 7.6 182
SERIE-3 TOURING - 320I STEPTRONIC
1995 110 11 A 8.1 196
SERIE-3 TOURING - 325I155
2497 155 13 M 8.6 208
SERIE-3 TOURING - 325I155 STEPTRONIC
2497 155 13 A 9.2 222
SERIE-3 TOURING - 325I160
2497 160 13 M 8.6 208
SERIE-3 TOURING - 325I160 STEPTRONIC
2497 160 13 A 9.2 222
SERIE-3 TOURING - 325XI155
2497 155 13 M 9.4 226
SERIE-3 TOURING - 325XI155 STEPTRONIC
2497 155 13 A 10.1 243
SERIE-3 TOURING - 325XI160
2497 160 13 M 9.4 226
SERIE-3 TOURING - 325XI160 STEPTRONIC
2497 160 13 A 10.1 243
SERIE-3 TOURING - 330I
2996 190 15 M 8.9 214
SERIE-3 TOURING - 330I STEPTRONIC
2996 190 15 A 9.3 224
SERIE-3 TOURING - 330XI
2993 190 15 M 9.8 235
SERIE-3 TOURING - 330XI STEPTRONIC
2993 190 15 A 10.2 245
SERIE-5 - 523I
2497 130 13 M 8.5 205
SERIE-5 - 523I STEPTRONIC
2497 130 13 A 9.3 224
SERIE-5 - 525I155
2497 155 13 M 8.7 210
SERIE-5 - 525I155 STEPTRONIC
2497 155 13 A 9.4 227
SERIE-5 - 525I160
2497 160 13 M 8.7 210
SERIE-5 - 525I160 STEPTRONIC
2497 160 13 A 9.4 227
SERIE-5 - 525XI
2497 160 13 M 9.6 232
SERIE-5 - 525XI STEPTRONIC
2497 160 13 A 10.3 249
SERIE-5 - 530I
2996 190 15 M 8.8 212
SE
NS
.
RO
2
SERIE-3 COUPE - 318CI
$ CA
T.$ EU KLAS
AN
R S
$ CO .-C .-GET
O
R
E
S
$ FI S
$ kW
$ CC
RB
C$ VE STEU
R
L
$ MO
DE
N R
$ VE . - T R
-M
OD
ÈL
E
-M
IEB
E
ER
BR
.
OD
EL
L
BENZINE
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
75
2996 190 15 A 9.3 224
SERIE-5 - 530XI
2996 190 15 M 9.7 234
SERIE-5 - 530XI STEPTRONIC
2996 190 15 A 10.3 249
SERIE-5 - 540I
4000 225 20 M 11
264
SERIE-5 - 540I SMG
4000 225 20 S 11
264
SERIE-5 - 540I STEPTRONIC
4000 225 20 A 10.4 250
SERIE-5 - 550I
4799 270 23 M 11.1 267
SERIE-5 - 550I SMG
4799 270 23 S 11.1 267
SERIE-5 - 550I STEPTRONIC
4799 270 23 A 10.8 260
SERIE-5 - M5
4999 373 24 S 14.8 357
SERIE-5 TOURING - 523I
2497 130 13 M 8.7 210
SERIE-5 TOURING - 523I STEPTRONIC
2497 130 13 A 9.5 230
SERIE-5 TOURING - 525I155
2497 155 13 M 8.9 215
SERIE-5 TOURING - 525I155 STEPTRONIC
2497 155 13 A 9.5 229
SERIE-5 TOURING - 525I160
2497 160 13 M 8.9 215
SERIE-5 TOURING - 525I160 STEPTRONIC
2497 160 13 A 9.5 229
SERIE-5 TOURING - 525XI
2497 160 13 M 9.9 239
SERIE-5 TOURING - 525XI STEPTRONIC
2497 160 13 A 10.4 251
SERIE-5 TOURING - 530I
2996 190 15 M 9.2 222
SERIE-5 TOURING - 530I SMG
2996 190 15 S 9.2 222
SERIE-5 TOURING - 530I STEPTRONIC
2996 190 15 A 9.5 230
SERIE-5 TOURING - 530XI
2996 190 15 M 10.1 244
SERIE-5 TOURING - 530XI STEPTRONIC
2996 190 15 A 10.5 253
SERIE-5 TOURING - 550I
4799 270 23 M 11.5 276
SERIE-5 TOURING - 550I SMG
4799 270 23 S 11.5 276
SERIE-5 TOURING - 550I STEPTRONIC
4799 270 23 A 11.3 272
SERIE-6 CABRIO - 630I
2996 190 15 M 9.6 229
SERIE-6 CABRIO - 630I SMG
2996 190 15 S 9.6 229
SERIE-6 CABRIO - 630I STEPTRONIC
2996 190 15 A 9.9 238
SERIE-6 CABRIO - 650CI
4799 270 23 M 12.9 310
SERIE-6 CABRIO - 650CI SMG
4799 270 23 S 12.9 310
SERIE-6 CABRIO - 650CI STEPTRONIC
4799 270 23 A 11.7 281
SERIE-6 COUPE - 630I
2996 190 15 M 9
216
SERIE-6 COUPE - 630I SMG
2996 190 15 S 9
216
SERIE-6 COUPE - 630I STEPTRONIC
2996 190 15 A 9.5 226
SERIE-6 COUPE - 650CI
4799 270 23 M 11.9 286
SERIE-6 COUPE - 650CI SMG
4799 270 23 S 11.9 286
SERIE-6 COUPE - 650CI STEPTRONIC
4799 270 23 A 11.1 267
76
T.$ EU KLAS
RO SE
2
2996 190 15 S 8.8 212
SERIE-5 - 530I STEPTRONIC
$ CA
RS ER
N
$ VE .-TR
RB AN
R S
$ CO .-C .-GET
$ FIS
C$ VE STEU
$ kW
$ CC
ON R
S. IEB
-V E
ER
BR
.
EL
L
-M
OD
ÈL
E
-M
OD
DE
L
$ MO
SERIE-5 - 530I SMG
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
ESSENCE
BENZIN
-V
4999 373 24 S 14.8 357
SERIE-7 - 730I
2996 190 15 A 10.1 241
SERIE-7 - 740I
4000 225 20 A 11.2 267
SERIE-7 - 750I
4799 270 23 A 11.4 271
SERIE-7 - 760I
5972 327 29 A 13.4 325
SERIE-7 L - 730I
2996 190 15 A 10.1 242
SERIE-7 L - 740I
4000 225 20 A 11.2 268
SERIE-7 L - 750I
4799 270 23 A 11.4 272
SERIE-7 L - 760I
5972 327 29 A 13.6 330
SERIE-X3 - 2.0I
1995 110 11 M 9.3 223
SERIE-X3 - 2.5I
2494 141 13 M 11.2 272
SERIE-X3 - 2.5I STEPTRONIC
2494 141 13 A 11.9 289
SERIE-X3 - 3.0I
2979 170 15 M 11.4 276
SERIE-X3 - 3.0I STEPTRONIC
2979 170 15 A 12.1 293
SERIE-X5 - 3.0I
2979 170 15 M 12.7 307
SERIE-X5 - 3.0I STEPTRONIC
2979 170 15 A 12.9 312
SERIE-X5 - 4.4I
4398 235 22 A 13.1 317
SERIE-X5 - 4.8IS
4799 265 23 A 13.5 324
SERIE-Z4 COUPE - 3.0SI
2996 195 15 M 8.9 213
SERIE-Z4 COUPE - 3.0SI STEPTRONIC
2996 195 15 A 9
SERIE-Z4 COUPE - M
3246 252 16 M 12.1 292
SERIE-Z4 ROADSTER - 2.0I
1995 110 11 M 7.5 181
SERIE-Z4 ROADSTER - 2.5I
2497 130 13 M 8.2 197
SERIE-Z4 ROADSTER - 2.5I STEPTRONIC
2497 130 13 A 8.4 202
SERIE-Z4 ROADSTER - 2.5SI155
2497 155 13 M 8.4 202
SERIE-Z4 ROADSTER - 2.5SI155 STEPTRONIC
2497 155 13 A 9
SERIE-Z4 ROADSTER - 2.5SI160
2494 160 13 M 8.4 202
SERIE-Z4 ROADSTER - 2.5SI160 STEPTRONIC
2494 160 13 A 9
SERIE-Z4 ROADSTER - 3.0SI
2996 195 15 M 8.6 207
SERIE-Z4 ROADSTER - 3.0SI STEPTRONIC
2996 195 15 A 9
SERIE-Z4 ROADSTER - M
3246 252 16 M 12.1 292
216
216
216
217
SE
NS
.
RO
2
SERIE-6 COUPE - M6
$ CA
T.$ EU KLAS
AN
R S
$ CO .-C .-GET
O
R
E
S
$ FI S
$ kW
$ CC
RB
C$ VE STEU
R
L
$ MO
DE
N R
$ VE . - T R
-M
OD
ÈL
E
-M
IEB
E
ER
BR
.
OD
EL
L
BENZINE
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
CADILLAC
BLS - 2.0T175
1988 129 11 M 8.1 193
BLS - 2.0T175 AUT.
1988 129 11 A 9
BLS - 2.0T210 AUT. ELEGANCE
1988 154 11 A 9.1 218
BLS - 2.0T210 ELEGANCE
1988 154 11 M 8.5 202
BLS - 2.8T V6
2792 188 15 M 10.2 245
BLS - 2.8T V6 AUT.
2792 188 15 A 10.8 259
216
4
4
4
4
4
4
77
2792 158 15 A 11.7 278
CTS - 3.6
3564 189 18 M 11.4 269
CTS - 3.6 AUT.
3564 189 18 A 11.6 275
ESCALADE - 6.2 V8
6199 301 30 A 16.2 383
SRX - 3.6
3564 190 18 A 14.7 349
SRX - 4.6 SPORT LUXURY
4565 239 22 A 14
STS - 3.6 V6
3564 189 18 A 12.4 295
STS - 4.6 V8
4565 239 22 A 14.4 343
XLR - 4.6
4565 240 22 A 12.3 291
331
T.$ EU KLAS
RO SE
2
2792 158 15 M 11.9 284
CTS - 2.8 AUT.
$ CA
RS ER
N
$ VE .-TR
RB AN
R S
$ CO .-C .-GET
$ FIS
C$ VE STEU
$ kW
$ CC
ON R
S. IEB
-V E
ER
BR
.
EL
L
-M
OD
ÈL
E
-M
OD
DE
L
$ MO
CTS - 2.8
4
4
4
4

4
4
4
4
4
CHEVROLET
AVEO - 1.4 16V AUT. LT
1399 69 8 A 7
AVEO - 1.4 16V LT
1399 69 8 M 6.7 160
CAPTIVA - 2.4 2X4 L
2405 100 13 M 8.9 217
CAPTIVA - 2.4 2X4 LS 7PL
2405 100 13 M 9.1 221
CAPTIVA - 2.4 4X4 LT 7PL
2405 100 13 M 9.3 222
CAPTIVA - 3.2 V6 4X4 LT+ 7PL
3195 169 16 A 11.5 264
CORVETTE CABRIOLET - 6.0
5967 297 29 M 13
CORVETTE CABRIOLET - 6.0 AUTOMATIC
5967 297 29 A 13
309
CORVETTE COUPE - 6.0
5967 297 29 M 13
310
CORVETTE COUPE - 6.0 AUTOMATIC
5967 297 29 A 13
309
CORVETTE COUPE - 7.0 Z06
7011 377 33 M 14.7 350
EPICA - 2.0 LT
1993 105 11 M 8.2 195
EPICA - 2.5 LT
2492 115 13 A 9.3 221
EVANDA - 2.0 AUT. CDX
1998 96 11 A 9.6 241
EVANDA - 2.0 CDX
1998 96 11 M 8.8 213
KALOS 3D/P - 1.2 S
1150 53 7 M 6.4 153
KALOS 3D/P - 1.4 16V AUT. SE AIRCO
1399 69 8 A 7.1 169
KALOS 3D/P - 1.4 16V S
1399 69 8 M 6.7 165
KALOS 5D/P - 1.2 S
1150 53 7 M 6.4 153
KALOS 5D/P - 1.4 16V AUT. SX
1399 69 8 A 7.1 169
KALOS 5D/P - 1.4 16V S
1399 69 8 M 6.7 165
LACETTI - 1.4 16V SE
1399 70 8 M 7.2 171
LACETTI - 1.6 16V
1598 80 9 M 7.1 178
MATIZ - 0.8 AUT. SE
796 38 5 A 5.7 136
MATIZ - 0.8 S
796 38 5 M 5.2 127
MATIZ - 1.0 S
NUBIRA 4D/P - 1.6 16V S
78
173
310
995 48 6 M 5.6 139
1598 80 9 M 7.1 178
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
ESSENCE
BENZIN
-V
1796 89 10 A 8.8 210
NUBIRA 4D/P - 1.8 16V CDX
1796 89 10 M 7.4 183
NUBIRA SW - 1.6 16V S
1598 80 9 M 7.8 181
NUBIRA SW - 1.8 16V AUT. CDX
1796 89 10 A 8.8 210
NUBIRA SW - 1.8 16V CDX
1796 89 10 M 7.4 183
TACUMA - 1.6 S
1598 79 9 M 8
TACUMA - 2.0 AUT. CDX
1998 90 11 A 9.3 234
TACUMA - 2.0 CDX
1998 90 11 M 8.6 212
191
SE
NS
.
RO
2
NUBIRA 4D/P - 1.8 16V AUT. CDX
$ CA
T.$ EU KLAS
AN
R S
$ CO .-C .-GET
O
R
E
S
$ FI S
$ kW
$ CC
RB
C$ VE STEU
R
L
$ MO
DE
N R
$ VE . - T R
-M
OD
ÈL
E
-M
IEB
E
ER
BR
.
OD
EL
L
BENZINE
4
4
4
4
4
4
4
4
CHRYSLER
300C - 2.7 V6
2736 142 14 A 10.5 250
300C - 3.5 V6
3518 183 18 A 11
300C - 5.7 HEMI V8
5654 250 27 A 12.1 287
300C - 6.1 HEMI V8 SRT-8
6063 317 29 A 14
300C TOURING - 2.7 V6
2736 142 14 A 10.8 255
300C TOURING - 3.5 V6
3518 183 18 A 11.2 265
300C TOURING - 3.5 V6 AWD
3518 183 18 A 11.3 268
300C TOURING - 5.7 HEMI V8
5654 250 27 A 12.5 296
300C TOURING - 5.7 HEMI V8 AWD
5654 250 27 A 13
300C TOURING - 6.1 HEMI V8 SRT-8
6063 317 29 A 14.1 334
CROSSFIRE COUPE - 3.2
3199 160 16 M 10.4 256
CROSSFIRE COUPE - 3.2 V6 AUTOSTICK
3199 160 16 A 10.1 240
CROSSFIRE COUPE - SRT-6
3199 246 16 A 11
CROSSFIRE ROADSTER - 3.2 V6
3199 160 16 M 10.4 256
CROSSFIRE ROADSTER - 3.2 V6 AUTOSTICK
3199 160 16 A 10.1 240
CROSSFIRE ROADSTER - SRT-6
3199 246 16 A 11
GRAND VOYAGER - 3.3 V6 L
3301 128 17 A 12.8 305
PT CRUISER - 1.6
1598 85 9 M 7.7 182
PT CRUISER - 2.4 16V AUTOST
2429 105 13 A 10.1 240
PT CRUISER - 2.4 TURBO GT
2429 164 13 M 9.6 226
PT CRUISER CABRIO - 2.4
2429 105 13 M 9.4 223
PT CRUISER CABRIO - 2.4 AUTOSTICK
2429 105 13 A 10.4 246
PT CRUISER CABRIO - 2.4 TURBO GT
2429 164 13 M 9.5 225
VOYAGER - 2.4 16V
2429 108 13 M 9.9 234
VOYAGER - 3.3 V6 LX
3301 128 17 A 12.4 294
260
330
307
264
264
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
CITROEN
BERLINGO - 1.4I
1360 55 8 M 7.4 175
BERLINGO - 1.6I 16V MULTISPACE
1587 80 9 M 7.5 177
4
4
79
998 50 6 S 4.6 109
C1 5D/P - 1
998 50 6 M 4.6 109
C1 5D/P - 1.0 SENSODRIVE SEDUCTION
998 50 6 S 4.6 109
C2 - 1.1
1124 44 6 M 5.8 138
C2 - 1.4
1360 54 8 M 6
C2 - 1.4 SENSODRIVE VTR
1360 54 8 S 5.8 138
C2 - 1.6I 16V VTS
1587 90 9 M 6.9 163
C3 - 1.1
1124 44 6 M 6
C3 - 1.4
1360 54 8 M 6.1 145
C3 - 1.4 16V
1360 65 8 S 5.7 135
C3 - 1.6 16V AUT.
1587 80 9 A 7
C3 - 1.6 16V VTR
1587 80 9 M 6.5 155
C3 PLURIEL - 1.4I
1360 54 8 M 6.8 163
C3 PLURIEL - 1.6I 16V
1587 80 9 S 6.7 160
C4 BERLINE - 1.4I 16V
1360 65 8 M 6.4 153
C4 BERLINE - 1.6I 16V
1587 80 9 M 7.1 169
C4 BERLINE - 1.6I 16V AUT. SX PACK
1587 80 9 A 7.6 180
C4 COUPE - 1.4I 16V
1360 65 8 M 6.4 153
C4 COUPE - 1.6I 16V AUT. VTR PACK
1587 80 9 A 7.6 180
C4 COUPE - 1.6I 16V VTR PACK
1587 80 9 M 7.1 169
C4 COUPE - 2.0I130 16V VTS
1997 130 11 M 8.4 200
C4 PICASSO - 1.8I 16V
1749 92 9 M 8
C4 PICASSO - 2.0I 16V AUT.
1997 103 11 A 8.9 211
C4 PICASSO - 2.0I 16V BMP VTR
1997 103 11 S 8
C5 - 1.8I 16V
1749 92 9 M 7.6 180
C5 - 2.0I103 16V AUT. SX
1997 103 11 A 8.6 206
C5 - 2.0I103 16V SX
1997 103 11 M 8
190
C5 - 3.0I V6 AUT. EXCLUSIVE
2946 152 15 A 10
238
C5 BREAK - 1.8I 16V TENTATION
1749 92 9 M 7.6 180
C5 BREAK - 2.0I 16V 103 SX
1997 103 11 M 8
C6 - 3.0 V6 AUT.
2946 155 15 A 11.2 266
C8 - 2.0I 16V
1997 103 11 M 9
XSARA PICASSO - 1.6I 16V
1587 80 9 M 7.3 172
XSARA PICASSO - 2.0I 16V AUT. EXCLUSIVE
1997 100 11 A 8.6 205
143
143
165
190
190
190
213
T.$ EU KLAS
RO SE
2
998 50 6 M 4.6 109
C1 3D/P - 1.0 SENSODRIVE SEDUCTION
$ CA
RS ER
N
$ VE .-TR
RB AN
R S
$ CO .-C .-GET
$ FIS
C$ VE STEU
$ kW
$ CC
ON R
S. IEB
-V E
ER
BR
.
EL
L
-M
OD
ÈL
E
-M
OD
DE
L
$ MO
C1 3D/P - 1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
DACIA
LOGAN - 1.4 16V
1390 55 8 M 6.9 166
LOGAN - 1.6 16V PRESTIGE
1598 77 9 M 7.1 170
80
4
4
ESSENCE
BENZIN
-V
SE
NS
.
RO
2
$ CA
T.$ EU KLAS
AN
R S
$ CO .-C .-GET
O
R
E
S
$ FI S
$ kW
$ CC
RB
C$ VE STEU
R
L
$ MO
DE
LOGAN - 1.6 LAUREATE
N R
$ VE . - T R
-M
OD
ÈL
E
-M
IEB
E
ER
BR
.
OD
EL
L
BENZINE
1598 64 9 M 7.3 175
4
1298 64 7 M 6
4
4
3
4
3
4
4
4
3
3
4
4
4
4
4
DAIHATSU
COPEN - 1.3 ACTIVE TOP
140
CUORE 3D/P - 1000
989 43 6 M 4.8 114
CUORE 3D/P - 1000 AUT.
989 43 6 A 5.9 140
CUORE 5D/P - 1000
989 43 6 M 4.8 114
CUORE 5D/P - 1000 AUT.
989 43 6 A 5.9 140
SIRION - 1000
998 51 6 M 5
118
SIRION - 1300
1298 64 7 M 5.8 137
SIRION - 1300 AUT.
1298 64 7 A 6.4 151
TERIOS - 1.3 AUT. LIMITED EDITION
1298 63 7 A 8.4 200
TERIOS - 1.3 LIMITED EDITION
1298 63 7 M 7.7 183
TERIOS - 1.5 2WD
1495 77 8 M 7.5 176
TERIOS - 1.5 4WD
1495 77 8 M 8.1 191
TERIOS - 1.5 AUT. 2WD
1495 77 8 A 8
TERIOS - 1.5 AUT. 4WD PLUS
1495 77 8 A 8.5 196
TERIOS - 1.5 AUT. 4WD TOP
1495 77 8 A 8.5 201
188
DODGE
4
4
8285 372 38 M 21.06503  4
CALIBER - 1.8VVT S
1798 110 10 M 7.3 174
CALIBER - 2.0VVT S
1998 115 11 V 8.1 192
VIPER
FERRARI

3
4308 357 21 M 18.3 420 
575 M SUPERAMERICA
5748 397 27 M 21.8 499
612 - SCAGLIETTI
5748 397 27 M 20.7 475
F430
FIAT
CROMA - 1.8MPI
1796 103 10 M 7.5 177
CROMA - 2.2MPI 16V AUT. EMOTION
2198 108 12 A 9.7 229
DOBLO 4D/P - 1.4I ACT
1368 57 8 M 7.4 174
DOBLO 4D/P VERH.DAK/TOIT SUR. 1.4I
1368 57 8 M 7.6 178
DOBLO 5D/P - 1.4I
1368 57 8 M 7.4 174
DOBLO 5D/P VERH.DAK/TOIT SUREL - 1.4I
1368 57 8 M 7.6 178
IDEA - 1.4 16V
1368 70 8 M 6.6 157
IDEA - 1.4 16V DUALOGIC
1368 70 8 S 6.6 157
IDEA - 1.4 8V ACTIVE
1368 57 8 M 6.2 146
4
4
4
4
4
4
4
4
4
81
1108 40 6 M 5.7 135
PANDA - 1.2
1242 44 7 M 5.6 133
PANDA - 1.2 MTA DUALOGIC
1242 44 7 S 5.4 127
PANDA CLIMBING - 1.2 4X4
1242 44 7 M 6.6 156
PUNTO 3D/P - 1.2
1242 48 7 M 6.1 145
PUNTO 3D/P - 1.2 CLASSIC
1242 44 7 M 5.7 136
PUNTO 3D/P - 1.4
1368 57 8 M 6.1 145
PUNTO 3D/P - 1.4 16V
1368 70 8 M 6
PUNTO 3D/P - 1.4 DUALOGIC
1368 57 8 S 6.1 145
PUNTO 5D/P - 1.2
1242 48 7 M 6.1 145
PUNTO 5D/P - 1.2 CLASSIC
1242 44 7 M 5.7 136
PUNTO 5D/P - 1.4
1368 57 8 M 6.1 145
PUNTO 5D/P - 1.4 16V
1368 70 8 M 6
PUNTO 5D/P - 1.4 DUALOGIC
1368 57 8 S 6.1 145
SCUDO COMBI 4P/D - 2.0 16V SX
1997 100 11 M 9
216
SCUDO COMBI 5P/D - 2.0 16V SX
1997 100 11 M 9
216
SEICENTO
1108 40 6 M 6
143
STILO 3D/P - 1.4
1368 70 8 M 6.5 153
STILO 5D/P - 1.4 ACTIVE
1368 70 8 M 6.7 160
142
142
T.$ EU KLAS
RO SE
2
1596 76 9 M 8.6 204
PANDA - 1.1
$ CA
RS ER
N
$ VE .-TR
RB AN
R S
$ CO .-C .-GET
$ FIS
C$ VE STEU
$ kW
$ CC
ON R
S. IEB
-V E
ER
BR
.
EL
L
-M
OD
ÈL
E
-M
OD
DE
L
$ MO
MULTIPLA - 1.6 16V ACTIVE
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
FORD
FIESTA 3D/P - 1.3I
1299 51 7 M 6.2 147
FIESTA 3D/P - 1.4I
1388 59 8 M 6.4 153
FIESTA 3D/P - 1.4I DURASHIFT
1388 59 8 S 6.3 150
FIESTA 3D/P - 1.6I
1596 74 9 M 6.6 157
FIESTA 3D/P - 1.6I AUT.
1596 74 9 A 7.5 179
FIESTA 3D/P - 2.0I ST
1999 110 11 M 7.4 179
FIESTA 5D/P - 1.3I
1299 51 7 M 6.2 147
FIESTA 5D/P - 1.4I
1388 59 8 M 6.4 153
FIESTA 5D/P - 1.4I DURASHIFT
1388 59 8 S 6.3 150
FIESTA 5D/P - 1.6I
1596 74 9 M 6.6 157
FIESTA 5D/P - 1.6I AUT.
1596 74 9 A 7.5 179
FOCUS 3D/P - 1.4
1388 59 8 M 6.6 159
FOCUS 3D/P - 1.6 74
1596 74 9 M 6.7 161
FOCUS 3D/P - 1.6 74 AUT.
1596 74 9 A 7.5 180
FOCUS 3D/P - 1.6 85 TI VCT SPORT
1596 85 9 M 6.4 155
FOCUS 3D/P - 2.0 AUT. SPORT
1999 107 11 A 8
FOCUS 3D/P - 2.0 SPORT
1999 107 11 M 7.1 170
82
192
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
ESSENCE
BENZIN
-V
2521 166 13 M 9.3 224
FOCUS 4D/P - 1.4 TREND
1388 59 8 M 6.6 159
FOCUS 4D/P - 1.6 74
1596 74 9 M 6.7 161
FOCUS 4D/P - 1.6 74 AUT.
1596 74 9 A 7.7 184
FOCUS 4D/P - 1.6 85 TI VCT GHIA
1596 85 9 M 6.4 155
FOCUS 4D/P - 2.0 GHIA
1999 107 11 M 7.1 170
FOCUS 4D/P - 2.0I AUT. GHIA
1999 107 11 A 8
FOCUS 5D/P - 1.4
1388 59 8 M 6.6 159
FOCUS 5D/P - 1.6 74
1596 74 9 M 6.7 161
FOCUS 5D/P - 1.6 74 AUT.
1596 74 9 A 7.7 184
FOCUS 5D/P - 1.6 85 TI VCT
1596 85 9 M 6.4 155
FOCUS 5D/P - 2
1999 107 11 M 7.1 170
FOCUS 5D/P - 2.0 AUT.
1999 107 11 A 8
FOCUS 5D/P - ST
2521 166 13 M 9.3 224
FOCUS CLIPPER - 1.4
1388 59 8 M 6.6 159
FOCUS CLIPPER - 1.6 74
1596 74 9 M 6.7 161
FOCUS CLIPPER - 1.6 74 AUT.
1596 74 9 A 7.7 184
FOCUS CLIPPER - 1.6 85 TI VCT
1596 85 9 M 6.4 155
FOCUS CLIPPER - 2
1999 107 11 M 7.1 170
FOCUS CLIPPER - 2.0 AUT.
1999 107 11 A 8
FOCUS C-MAX - 1.6I
1596 74 9 M 6.9 166
FOCUS C-MAX - 1.8I
1798 92 10 M 7.1 172
FOCUS C-MAX - 2.0I
1999 107 11 M 7.3 176
FOCUS C-MAX - 2.0I AUT.
1999 107 11 A 8.1 194
FUSION - 1.4I
1388 59 8 M 6.7 158
FUSION - 1.4I DURASHIFT
1388 59 8 S 6.4 153
FUSION - 1.6I
1596 74 9 M 6.7 160
FUSION - 1.6I AUT.
1596 74 9 A 7.8 186
GALAXY - 2.0I
1999 107 11 M 8.2 197
KA - 1.3
1299 44 7 M 5.9 140
KA - 1.6 SPORTKA
1599 70 9 M 7.6 182
MONDEO 4D/P - 1.8I81
1798 81 10 M 7.6 182
MONDEO 4D/P - 1.8I92
1798 92 10 M 7.7 184
MONDEO 4D/P - 1.8SCI GHIA
1798 96 10 M 7.2 173
MONDEO 4D/P - 2.0I
1999 107 11 M 7.9 189
MONDEO 4D/P - 2.0I AUT.
1999 107 11 A 9.1 219
MONDEO 4D/P - 2.5I 5-TRONIC GHIA
2495 125 13 A 10.2 244
MONDEO 4D/P - 2.5I GHIA
2495 125 13 M 10.2 244
MONDEO 4D/P - 3.0I V6
2967 150 15 M 10.3 247
192
192
192
SE
NS
.
RO
2
FOCUS 3D/P - ST
$ CA
T.$ EU KLAS
AN
R S
$ CO .-C .-GET
O
R
E
S
$ FI S
$ kW
$ CC
RB
C$ VE STEU
R
L
$ MO
DE
N R
$ VE . - T R
-M
OD
ÈL
E
-M
IEB
E
ER
BR
.
OD
EL
L
BENZINE
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
83
1798 81 10 M 7.6 182
MONDEO 5D/P - 1.8I92
1798 92 10 M 7.7 184
MONDEO 5D/P - 1.8SCI GHIA
1798 96 10 M 7.2 173
MONDEO 5D/P - 2.0I
1999 107 11 M 7.9 189
MONDEO 5D/P - 2.0I AUT.
1999 107 11 A 9.1 219
MONDEO 5D/P - 2.5I 5-TRONIC GHIA
2495 125 13 A 10.2 244
MONDEO 5D/P - 2.5I GHIA
2495 125 13 M 10.2 244
MONDEO 5D/P - 3.0I V6
2967 150 15 M 10.3 247
MONDEO 5D/P - 3.0I V6 ST220
2967 166 15 M 10.4 249
MONDEO CLIPPER - 1.8I81
1798 81 10 M 7.8 187
MONDEO CLIPPER - 1.8I92
1798 92 10 M 7.9 189
MONDEO CLIPPER - 1.8SCI GHIA
1798 96 10 M 7.4 179
MONDEO CLIPPER - 2.0I
1999 107 11 M 8.1 193
MONDEO CLIPPER - 2.0I AUT.
1999 107 11 A 9.2 221
MONDEO CLIPPER - 2.5I 5-TRONIC GHIA
2495 125 13 A 10.5 251
MONDEO CLIPPER - 2.5I GHIA
2495 125 13 M 10.4 249
MONDEO CLIPPER - 3.0I V6
2967 150 15 M 10.5 252
MONDEO CLIPPER - 3.0I V6 ST220
2967 166 15 M 10.6 254
S-MAX - 2.0I
1999 107 11 M 8.1 194
S-MAX - 2.5I T
2521 162 13 M 9.4 224
TRANSIT CONNECT LWB 4D/P - 1.8 TOURNEO
1796 85 10 M 9.4 224
TRANSIT CONNECT LWB 5D/P - 1.8 TOURNEO
1796 85 10 M 9.4 224
TRANSIT CONNECT SWB 4D/P - 1.8 TOURNEO
1796 85 10 M 8.3 198
TRANSIT CONNECT SWB 5D/P - 1.8 TOURNEO
1796 85 10 M 8.3 198
T.$ EU KLAS
RO SE
2
2967 166 15 M 10.4 249
MONDEO 5D/P - 1.8I81
$ CA
RS ER
N
$ VE .-TR
RB AN
R S
$ CO .-C .-GET
$ FIS
C$ VE STEU
$ kW
$ CC
ON R
S. IEB
-V E
ER
BR
.
EL
L
-M
OD
ÈL
E
-M
OD
DE
L
$ MO
MONDEO 4D/P - 3.0I V6 ST220
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
HONDA
ACCORD 4D/P - 2
1998 114 11 M 7.7 182
ACCORD 4D/P - 2.0 AUT.
1998 114 11 A 8.2 194
ACCORD 4D/P - 2.0 AUT. SPORT
1998 114 11 A 8.4 200
ACCORD 4D/P - 2.0 SPORT
1998 114 11 M 8
190
ACCORD 4D/P - 2.4
2354 140 13 M 9
214
ACCORD 4D/P - 2.4 AUT.
2354 140 13 A 9.4 223
ACCORD TOURER - 2
1998 114 11 M 8.3 196
ACCORD TOURER - 2.0 AUT.
1998 114 11 A 8.8 209
ACCORD TOURER - 2.0 AUT. SPORT
1998 114 11 A 9.1 215
ACCORD TOURER - 2.0 SPORT
1998 114 11 M 8.6 203
ACCORD TOURER - 2.4 AUT.
2354 140 13 A 10
ACCORD TOURER - 2.4 EXECUTIVE
2354 140 13 M 9.8 232
84
237
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
ESSENCE
BENZIN
-V
2354 140 13 M 9.7 230
CIVIC 4D/P - 1.3 HYBRID
1339 70 7 V 4.6 109
CIVIC 5D/P - 1.4I-DSI
1339 61 7 M 5.9 139
CIVIC 5D/P - 1.4I-DSI I-SHIFT
1339 61 7 S 5.7 136
CIVIC 5D/P - 1.8I-VTEC
1799 103 10 M 6.6 156
CIVIC 5D/P - 1.8I-VTEC COMFORT
1799 103 10 M 6.4 152
CIVIC 5D/P - 1.8I-VTEC I-SHIFT
1799 103 10 S 6.3 149
CR-V - 2.0I
1998 110 11 M 9
CR-V - 2.0I AUT.
1998 110 11 A 9.3 221
FR-V - 1.7I
1668 92 9 M 7.5 179
FR-V - 2.0I
1998 110 11 M 8.4 199
JAZZ - 1.2I
1246 57 7 M 5.5 129
JAZZ - 1.4I
1339 61 7 M 5.7 134
JAZZ - 1.4I CVT
1339 61 7 V 5.8 137
LEGEND - 3.5 V6
3471 217 18 A 11.9 282
S2000 - 2.0I VTEC
1997 177 11 M 10
215
237
SE
NS
.
RO
2
ACCORD TOURER - 2.4 TYPE S
$ CA
T.$ EU KLAS
AN
R S
$ CO .-C .-GET
O
R
E
S
$ FI S
$ kW
$ CC
RB
C$ VE STEU
R
L
$ MO
DE
N R
$ VE . - T R
-M
OD
ÈL
E
-M
IEB
E
ER
BR
.
OD
EL
L
BENZINE
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
HUMMER


3460 164 18 A 15.4 369 
HUMMER H2 - 6.0 SUV
5967 242 29 A 19
HUMMER H3 - 3.5
3460 164 18 M 15.4 369
HUMMER H3 - 3.5 AUT.
458
HYUNDAI
ACCENT 3D/P - 1.4
1399 71 8 M 6.2 146
ACCENT 5D/P - 1.3 [email protected]
1341 63 7 M 6.2 150
ATOS PRIME - 1.1
1086 46 6 M 5.5 131
ATOS PRIME - 1.1 AUT. COMFORTVERSION
1086 46 6 A 6.1 145
COUPE - 1.6
1599 77 9 M 7.6 182
COUPE - 2.0 AUT. FX
1975 105 11 A 8.5 203
COUPE - 2.0 FX
1975 105 11 M 8
COUPE - 2.7 FX ‘S’
2656 123 14 M 10.4 250
COUPE - 2.7 SHIFTRONIX FX ‘S’
2656 123 14 A 10.3 247
GETZ 3D/P - 1.1
1086 49 6 M 5.5 130
GETZ 3D/P - 1.4 GL
1399 71 8 A 6.7 159
GETZ 3D/P - 1.4 GLS
1399 71 8 M 6
GETZ 5D/P - 1.1
1086 49 6 M 5.5 130
GETZ 5D/P - 1.4 GL
1399 71 8 A 6.7 159
GETZ 5D/P - 1.4 GLS
1399 71 8 M 6
GRANDEUR AZERA - 3.3 V6 AUT.EXECUTIVE
3342 173 17 A 10.2 245
193
141
141
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
85
1599 76 9 A 8.3 198
SANTA FE - 2.7 2WD
2656 139 14 M 10.1 241
SANTA FE - 2.7 4WD
2656 139 14 M 10.4 248
SANTA FE - 2.7 AUT.4WD
2656 139 14 A 10.6 252
SONATA - 2.4 AUT.EXECUTIVE
2359 119 13 A 8.8 210
SONATA - 2.4 EXECUTIVE
2359 119 13 M 8.5 198
SONATA - 3.3 V6 AUT.EXECUTIVE
3342 173 17 A 10.1 241
TRAJET - 2.0 CVVT AUT. GL
1975 103 11 A 9.6 230
TRAJET - 2.0 CVVT GL
1975 103 11 M 8.7 208
TRAJET - 2.7 AUT. GLSI ‘S’
2656 127 14 A 11.4 273
TUCSON - 2.0I 4WD GL
1975 104 11 M 8.2 194
TUCSON - 2.0I GL
1975 104 11 M 8
190
TUCSON - 2.7 V6 AUT. 4WD GLS ‘S’
2656 129 14 A 10
237
T.$ EU KLAS
RO SE
2
1599 76 9 M 7.3 174
MATRIX - 1.6 16V AUT.
$ CA
RS ER
N
$ VE .-TR
RB AN
R S
$ CO .-C .-GET
$ FIS
C$ VE STEU
$ kW
$ CC
ON R
S. IEB
-V E
ER
BR
.
EL
L
-M
OD
ÈL
E
-M
OD
DE
L
$ MO
MATRIX - 1.6 16V
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
JAGUAR
DAIMLER LWB - 4.2 V8 COMPRESSOR
4196 291 21 A 12.1 289
S-TYPE - 3.0 V6
2967 175 15 M 10.3 249
S-TYPE - 3.0 V6 AUT.
2967 175 15 A 10.7 259
S-TYPE - 4.2 V8 EXECUTIVE
4196 219 21 A 11.5 274
S-TYPE - R
4196 291 21 A 12.5 314
XJ - 6 3.0 EXECUTIVE
2967 175 15 A 10.5 249
XJ - 8 3.5 EXECUTIVE
3555 190 18 A 10.7 254
XJ - 8 4.2
4196 219 21 A 10.9 264
XJ - R 4.2
4196 291 21 A 12.3 299
XJ LWB - 8 3.5 EXECUTIVE
3555 190 18 A 10.7 254
XJ LWB - 8 4.2
4196 219 21 A 10.9 264
XK CABRIO - XK 4.2
4196 219 21 A 11.3 269
XK CABRIO - XKR
4196 306 21 A 12.3 294
XK COUPE - XK 4.2
4196 219 21 A 11.3 269
XK COUPE - XKR
4196 306 21 A 12.3 294
X-TYPE - 2.5 V6
2495 144 13 M 9.6 234
X-TYPE - 2.5 V6 AUT.
2495 144 13 A 10.3 244
X-TYPE - 3.0 V6
2967 169 15 M 10.3 244
X-TYPE - 3.0 V6 AUT.
2967 169 15 A 10.5 249
X-TYPE ESTATE - 2.5 V6
2495 144 13 M 9.7 239
X-TYPE ESTATE - 2.5 V6 AUT.
2495 144 13 A 10.4 249
X-TYPE ESTATE - 3.0 V6
2967 169 15 M 10.4 249
X-TYPE ESTATE - 3.0 V6 AUT.
2967 169 15 A 10.6 254
86
4
4
3
3
3
3
3
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
ESSENCE
BENZIN
SE
NS I E
. - V BE
ER
BR
.
RO
2
$ CA
T.$ EU KLAS
AN
$ FIS
$ kW
$ CC
R
C$ VE STEU
RS ER
N
$ VE .-TR
-M
EL
$ MO
D
BR S
$ CO .-C .-GET
O
R
OD
ÈL
E
-M
OD
E
LL
BENZINE
JEEP
COMMANDER - 5.7 V8 HEMI LIMITED
4
4
5654 240 27 A 15.3 364  4
GRAND CHEROKEE - 4.7 V8 LIMITED
4701 170 23 A 14.9 352
GRAND CHEROKEE - 5.7
5654 240 27 A 15.4 366
CHEROKEE - 3.7 V6
3700 150 19 A 12.2 290
COMMANDER - 4.7 V8 LIMITED
4701 170 23 A 14.8 352
WRANGLER - 2.4 SPORT
4
4
2429 105 13 M 10 246  4
WRANGLER - 4.0 AUT. SAHARA
3960 130 20 A 13
307
WRANGLER - 4.0 AUT. SPORT
3960 130 20 A 13
321
WRANGLER - 4.0 S
3
3
3960 130 20 M 13 323  3
KIA
CARENS - 2.0CVVT AUT. EX
4
4
1975 102 11 A 8.6 205  4
CERATO 4D/P SEDAN - 1.6
1599 77 9 M 6.8 165
CERATO 4D/P SEDAN - 1.6 AUT. EX
1599 77 9 A 7.7 185
CARENS - 1.6
1594 77 9 M 8.2 193
CARENS - 2.0CVVT
1975 102 11 M 8.1 192
CERATO 5D/P HATCH - 2.0 AUT. EX
4
3
1975 105 11 A 8.2 195  3
1975 105 11 M 7.5 180  4
1975 105 11 A 8.2 195  3
CERATO 5D/P HATCH - 2.0 EX
1975 105 11 M 7.5 180
CERATO 5D/P HATCHBACK - 1.6
1599 77 9 M 7
CERATO 5D/P HATCHBACK - 1.6 EX AUT.
1599 77 9 A 7.8 187
MAGENTIS - 2
1998 106 11 M 7.7 184
MAGENTIS - 2.7 AUT.
2656 139 13 A 9.2 220
OPIRUS - 3.5 V6
3497 149 18 A 11.4 273
4
4
4
4
4
4
999 45 6 M 4.9 118
3
CERATO 4D/P SEDAN - 2.0 AUT. EX
CERATO 4D/P SEDAN - 2.0 EX
PICANTO - 1
167
RIO - 1.4
4
4
1399 71 8 M 6.2 147  4
RIO - 1.6CVVT AUT. EX
1599 82 9 A 7.2 171
RIO - 1.6CVVT SPORT
1599 82 9 M 6.5 153
SORENTO - 2.4
2351 102 13 M 10.9 259
PICANTO - 1.1
1086 48 6 M 4.9 119
PICANTO - 1.1 AUT. EX
1086 48 6 A 5.8 138
4
SORENTO - 3.5 V6 AUT. EX
4
4
3497 143 18 A 11.9 286  4
SPORTAGE - 2.0I 4X2
1975 104 11 M 8
SPORTAGE - 2.0I 4X4 ACTIVE
1975 104 11 M 8.2 194
4
4
SPORTAGE - 2.7 V6 4X4 AUT. ACTIVE
2656 129 14 A 10
4
190
237
87
T.$ EU KLAS
RO SE
2
$ CA
RS ER
N
$ VE .-TR
RB AN
R S
$ CO .-C .-GET
$ FIS
C$ VE STEU
$ kW
$ CC
ON R
S. IEB
-V E
ER
BR
.
EL
L
-M
OD
ÈL
E
-M
OD
DE
L
$ MO
LADA-VAZ
NIVA - 1.7
1690 60 9 M 11.4 282
SERIE 110 110 - 1.6 16V
1596 67 9 M 7.7 184
SERIE 110 110 - 1.6 8V
1596 60 9 M 7.5 180
SERIE 110 111 - 1.6 16V
1596 67 9 M 7.7 184
SERIE 110 111 - 1.6 8V
1596 60 9 M 7.7 184
SERIE 110 112 - 1.6 16V
1596 67 9 M 7.5 180
SERIE 110 112 - 1.6 8V
1596 60 9 M 7.5 180
3
3
3
3
3
3
3
LAMBORGHINI
4
4
6192 426 30 M 21.5 500  4
GALLARDO COUPE - 5.0
4961 382 24 M 17
400
GALLARDO SPYDER - 5.0
4961 382 24 M 17
400
MURCIELAGO ROADSTER - 6.2
LANCIA
MUSA - 1.4 16V
1368 70 8 M 6.6 157
MUSA - 1.4 16V DFN
1368 70 8 S 6.4 153
THESIS - 2.0 20V TB
1998 136 11 M 11.1 264
THESIS - 3.2 V6 24V COMFORTRONIC
3179 169 16 A 14.9 355
YPSILON - 1.2
1242 44 7 M 6
142
YPSILON - 1.2 16V MOMO DESIGN
1242 59 7 M 6
142
YPSILON - 1.4 16V
1368 70 8 M 6.6 157
YPSILON - 1.4 16V DFN
1368 70 8 S 6.4 152
4
4
4
4
4
4
4
4
LAND ROVER
3
3
4394 225 22 A 14.9 352  3
4197 287 21 A 15.9 374  3
4394 220 22 A 14.9 352  3
DISCOVERY - 4.4 V8 AUT.
4394 220 22 A 15
354
RANGE ROVER - 4.2 V8 S/C COM
4197 291 21 A 16
376
RANGE ROVER - 4.4 V8 COM
RR SPORT - 4.2 V8 S/C COMMANDSHIFT
RR SPORT - 4.4 V8 COMMANDSHIFT
LEXUS
GS - 300
2994 183 15 A 9.8 232
GS - 430
4293 208 21 A 11.4 269
GS - 450H
3456 218 18 A 7.9 186
IS SEDAN - 250
2500 153 13 M 9.8 231
IS SEDAN - 250 AUT.
2500 153 13 A 9.1 214
LS - 430
4293 207 21 A 11.4 270
RX - 350
3456 203 18 A 11.2 264
88
4
4
4
4
4
4
4
ESSENCE
BENZIN
-V
3311 155 17 V 8.1 192
SC - 430
4293 210 21 A 11.4 269
SE
NS
.
RO
2
RX - 400H
$ CA
T.$ EU KLAS
AN
R S
$ CO .-C .-GET
O
R
E
S
$ FI S
$ kW
$ CC
RB
C$ VE STEU
R
L
$ MO
DE
N R
$ VE . - T R
-M
OD
ÈL
E
-M
IEB
E
ER
BR
.
OD
EL
L
BENZINE
4
4
LOTUS
3
4
1796 116 10 M 6.9 163  3
1796 141 10 M 8.8 208  4
ELISE
1796 90 10 M 7.4 177
ELISE - 111R
1796 141 10 M 8.8 208
ELISE - 111S
EXIGE - 111R
MASERATI
COUPE - CAMBIOCORSA
4244 287 21 S 17.5 400
COUPE - GRANSPORT
4244 295 21 S 17.5 400
COUPE - GT
4244 287 21 M 17.5 400
MC12
5998 465 29 S 23
QUATTROPORTE - 4.2
4244 295 21 S 17.9 419
SPYDER - GRANSPORT
4244 287 21 M 17.5 400
545
4
4
4

4
4
MAYBACH
MAYBACH 57
5513 405 26 A 15.9 383
MAYBACH 62
5513 405 26 A 15.9 383
4
4
MAZDA
2 - 1250 16V
1242 55 7 M 6.3 149
2 - 1400 16V ASM TSI
1388 59 8 S 6.4 152
2 - 1400 16V TSI
1388 59 8 M 6.6 157
3 4D/P - 1600 16V AUT. TSI
1598 77 9 A 7.8 186
3 4D/P - 1600 16V TSI
1598 77 9 M 7.2 172
3 5D/P - 1300 16V
1349 62 7 M 7.1 169
3 5D/P - 1600 16V AUT. TSI
1598 77 9 A 8
3 5D/P - 1600 16V TSI
1598 77 9 M 7.2 172
5 - 1800 16V
1798 85 10 M 7.9 190
6 HATCHBACK - 1800 16V
1798 88 10 M 7.8 186
6 HATCHBACK - 2000 16V AUT. TSI
1999 108 11 A 8.6 205
6 SEDAN - 1800 16V
1798 88 10 M 7.7 184
6 SEDAN - 2300 16V MPS
2261 191 12 M 10.2 245
6 [email protected] - 1800 16V
1798 88 10 M 7.9 188
6 [email protected] - 2000 16V AUT. TSI
1999 108 11 A 8.7 207
MX-5 - 1800 16V
1798 93 10 M 7.3 174
MX-5 - 2000 16V 6M SPORT
1999 118 11 M 8.2 193
191
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
89
T.$ EU KLAS
RO SE
2
1999 118 11 M 7.7 183
RX-8
2600 141 14 M 10.6 267
RX-8 - HP REVOLUTION
$ CA
RS ER
N
$ VE .-TR
RB AN
R S
$ CO .-C .-GET
$ FIS
C$ VE STEU
$ kW
$ CC
ON R
S. IEB
-V E
ER
BR
.
EL
L
-M
OD
ÈL
E
-M
OD
$ MO
DE
L
4
4
2600 170 14 M 11.2 284  4
MX-5 - 2000 16V ACTIVE
MERCEDES
SERIE A 3D/P - A 150
1498 70 8 M 6.2 148
SERIE A 3D/P - A 150 AUTOTRONIC
1498 70 8 V 6.6 157
SERIE A 3D/P - A 170
1699 85 9 M 6.6 157
SERIE A 3D/P - A 170 AUTOTRONIC
1699 85 9 V 6.6 157
SERIE A 3D/P - A 200
2035 100 11 M 7.2 172
SERIE A 3D/P - A 200 AUTOTRONIC
2035 100 11 V 7.2 172
SERIE A 3D/P - A 200 TURBO
2035 142 11 M 7.9 187
SERIE A 3D/P - A 200 TURBO AUTOTRONIC
2035 142 11 V 7.9 187
SERIE A 5D/P - A 150
1498 70 8 M 6.2 148
SERIE A 5D/P - A 150 AUTOTRONIC
1498 70 8 V 6.6 157
SERIE A 5D/P - A 170
1699 85 9 M 6.6 157
SERIE A 5D/P - A 170 AUTOTRONIC
1699 85 9 V 6.6 157
SERIE A 5D/P - A 200
2035 100 11 M 7.2 172
SERIE A 5D/P - A 200 AUTOTRONIC
2035 100 11 V 7.2 172
SERIE A 5D/P - A 200 TURBO
2035 142 11 M 7.9 187
SERIE A 5D/P - A 200 TURBO AUTOTRONIC
2035 142 11 V 7.9 187
SERIE B - B 150
1498 70 8 M 6.6 158
SERIE B - B 150 AUTOTRONIC
1498 70 8 V 6.9 166
SERIE B - B 170
1699 85 9 M 6.8 163
SERIE B - B 170 AUTOTRONIC
1699 85 9 V 7.1 171
SERIE B - B 200
2035 100 11 M 7.2 173
SERIE B - B 200 AUTOTRONIC
2035 100 11 V 7.3 175
SERIE B - B 200 TURBO
2035 142 11 M 7.9 190
SERIE B - B 200 TURBO AUTOTRONIC
2035 142 11 V 8.1 195
SERIE C BERLINE - C 180K
1796 105 10 M 7.9 190
SERIE C BERLINE - C 180K AUT.
1796 105 10 A 8.2 193
SERIE C BERLINE - C 200K
1796 120 10 M 8.4 200
SERIE C BERLINE - C 200K AUT.
1796 120 10 A 8.5 202
SERIE C BERLINE - C 230
2497 150 13 M 9.3 222
SERIE C BERLINE - C 230 AUT.
2497 150 13 A 9.3 222
SERIE C BERLINE - C 280
2997 170 15 M 9.4 225
SERIE C BERLINE - C 280 4-MATIC
2997 170 15 A 10.1 241
SERIE C BERLINE - C 280 AUT.
2997 170 15 A 9.4 225
SERIE C BERLINE - C 350
3498 200 18 M 9.5 227
90
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
ESSENCE
BENZIN
-V
3498 200 18 A 9.7 232
SERIE C BERLINE - C 350 AUT. 4-MATIC
3498 200 18 A 10.3 245
SERIE C BERLINE - C 55 AMG
5439 270 26 A 11.9 286
SERIE C BREAK - C 180K
1796 105 10 M 8.4 201
SERIE C BREAK - C 180K AUT.
1796 105 10 A 8.5 203
SERIE C BREAK - C 200K
1796 120 10 M 8.7 207
SERIE C BREAK - C 200K AUT.
1796 120 10 A 8.7 206
SERIE C BREAK - C 230
2497 150 13 M 9.6 229
SERIE C BREAK - C 230 AUT.
2497 150 13 A 9.5 229
SERIE C BREAK - C 280
2997 170 15 M 9.7 232
SERIE C BREAK - C 280 4MATIC
2997 170 15 A 10.2 243
SERIE C BREAK - C 280 AUT.
2997 170 15 A 9.6 229
SERIE C BREAK - C 350
3498 200 18 M 9.8 234
SERIE C BREAK - C 350 4MATIC
3498 200 18 A 10.5 250
SERIE C BREAK - C 350 AUT.
3498 200 18 A 10.2 245
SERIE C BREAK - C 55 AMG
5439 270 26 A 12.3 293
SERIE C SPORTCOUPE - C 160
1796 90 10 M 8
SERIE C SPORTCOUPE - C 160 AUT.
1796 90 10 A 8.2 193
SERIE C SPORTCOUPE - C 180K
1796 105 10 M 8
SERIE C SPORTCOUPE - C 180K AUT.
1796 105 10 A 8.2 193
SERIE C SPORTCOUPE - C 200K
1796 120 10 M 8.6 207
SERIE C SPORTCOUPE - C 200K AUT.
1796 120 10 A 8.5 202
SERIE C SPORTCOUPE - C 230
2497 150 13 M 9.6 229
SERIE C SPORTCOUPE - C 230 AUT.
2497 150 13 A 9.6 229
SERIE C SPORTCOUPE - C 350
3498 200 18 M 9.5 227
SERIE C SPORTCOUPE - C 350 AUT.
3498 200 18 A 10
SERIE CL - CL 500
4966 225 24 A 11.4 270
SERIE CL - CL 55 AMG
5439 368 26 A 13.2 317
SERIE CL - CL 600 BITURBO
5513 368 26 A 14.7 353
SERIE CL - CL 65 AMG
5980 450 29 A 14.9 357
SERIE CLK CABRIO - CLK 200 KOMP
1796 120 10 M 8.6 205
SERIE CLK CABRIO - CLK 200 KOMP AUT.
1796 120 10 A 8.7 207
SERIE CLK CABRIO - CLK 280
2997 170 15 M 9.5 227
SERIE CLK CABRIO - CLK 280 AUT.
2997 170 15 A 9.3 222
SERIE CLK CABRIO - CLK 350
3498 200 18 A 10.1 241
SERIE CLK CABRIO - CLK 500
4966 225 24 A 11.1 265
SERIE CLK CABRIO - CLK 55 AMG
5439 270 26 A 12.1 290
SERIE CLK COUPE - CLK 200 KOMP
1796 120 10 M 8.3 198
SERIE CLK COUPE - CLK 200 KOMP AUT.
1796 120 10 A 8.4 200
191
196
239
SE
NS
.
RO
2
SERIE C BERLINE - C 350 AUT.
$ CA
T.$ EU KLAS
AN
R S
$ CO .-C .-GET
O
R
E
S
$ FI S
$ kW
$ CC
RB
C$ VE STEU
R
L
$ MO
DE
N R
$ VE . - T R
-M
OD
ÈL
E
-M
IEB
E
ER
BR
.
OD
EL
L
BENZINE
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
91
2997 170 15 A 9.2 220
SERIE CLK COUPE - CLK 350
3498 200 18 A 9.9 237
SERIE CLK COUPE - CLK 500
4966 225 24 A 10.9 260
SERIE CLK COUPE - CLK 55 AMG
5439 270 26 A 12
SERIE CLS - CLS 350CGI
3498 215 18 A 9.1 217
SERIE CLS - CLS 500
5462 285 26 A 11.6 275
SERIE CLS - CLS 63 AMG
6209 378 30 A 14.5 345
SERIE E - E 200 KOMP
1796 135 10 M 8.2 195
SERIE E - E 200 KOMP AUT.
1796 135 10 A 8.5 202
SERIE E - E 280
2997 170 15 M 9.3 222
SERIE E - E 280 4MATIC
2997 170 15 A 9.9 237
SERIE E - E 280 AUT.
2997 170 15 A 9.4 224
SERIE E - E 350
3498 200 18 A 9.7 231
SERIE E - E 350 4MATIC
3498 200 18 A 10.4 247
SERIE E - E 500
5462 285 26 A 11.5 273
SERIE E - E 500 4MATIC
5462 285 26 A 12.3 293
SERIE E - E 63AMG
6209 378 30 A 14.3 341
SERIE E BREAK - E 200 KOMP
1796 135 10 M 8.9 212
SERIE E BREAK - E 200 KOMP AUT.
1796 135 10 A 9.2 219
SERIE E BREAK - E 280
2997 170 15 M 9.6 229
SERIE E BREAK - E 280 4MATIC
2997 170 15 A 10.3 246
SERIE E BREAK - E 280 AUT.
2997 170 15 A 9.7 232
SERIE E BREAK - E 350
3498 200 18 A 9.9 236
SERIE E BREAK - E 350 4MATIC
3498 200 18 A 10.6 253
SERIE E BREAK - E 500
5462 285 26 A 11.8 280
SERIE E BREAK - E 500 4MATIC
5462 285 26 A 12.6 300
SERIE E BREAK - E 63 AMG
6209 378 30 A 14.5 345
SERIE G CABRIOLET - G 500
4966 218 24 A 15.5 370
SERIE G KORT/COURT - G 500
4966 218 24 A 15.5 370
SERIE G LANG/LONG - G 500
4966 218 24 A 15.5 370
SERIE G LANG/LONG - G55K AMG
5439 368 26 A 15.9 392
SERIE GL - GL 450
4664 250 23 A 13.3 317
SERIE GL - GL 500
5462 285 26 A 13.9 331
SERIE M - ML 350
3498 200 18 A 11.5 275
SERIE M - ML 500
4966 225 24 A 13.4 319
SERIE M - ML 63 AMG
6209 375 30 A 16.5 392
SERIE R - R 350
3498 200 18 A 11.4 271
SERIE R - R 500
4966 225 24 A 13.6 324
92
287
T.$ EU KLAS
RO SE
2
2997 170 15 M 9.2 220
SERIE CLK COUPE - CLK 280 AUT.
$ CA
RS ER
N
$ VE .-TR
RB AN
R S
$ CO .-C .-GET
$ FIS
C$ VE STEU
$ kW
$ CC
ON R
S. IEB
-V E
ER
BR
.
EL
L
-M
OD
ÈL
E
-M
OD
DE
L
$ MO
SERIE CLK COUPE - CLK 280
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
ESSENCE
BENZIN
-V
6209 375 30 A 16.3 387
SERIE R L - R 350
3498 200 18 A 11.5 274
SERIE R L - R 500
4966 225 24 A 13.6 324
SERIE R L - R 63 AMG
6209 375 30 A 16.3 387
SERIE S - S 350
3498 200 18 A 10.1 242
SERIE S - S 500
5462 285 26 A 11.7 279
SERIE S L - S 350
3498 200 18 A 10.1 242
SERIE S L - S 500
5462 285 26 A 11.8 281
SERIE S L - S 600
5514 380 26 A 14.3 340
SERIE SL - SL 350
3498 200 18 A 10.3 246
SERIE SL - SL 500
5462 285 26 A 12.2 291
SERIE SL - SL 55 KOMP AMG
5439 380 26 A 13.5 324
SERIE SL - SL 600 BITURBO
5514 380 26 A 14.3 340
SERIE SL - SL 65 AMG
5980 450 29 A 15.1 362
SERIE SLK - SLK 200 K
1796 120 10 M 8.7 209
SERIE SLK - SLK 200 K AUT.
1796 120 10 A 8.8 211
SERIE SLK - SLK 280
2997 170 15 M 9.7 231
SERIE SLK - SLK 280 AUT.
2997 170 15 A 9.3 222
SERIE SLK - SLK 350
3498 200 18 M 10.6 255
SERIE SLK - SLK 350 AUT.
3498 200 18 A 10.1 242
SERIE SLK - SLK 55 AMG
5439 265 26 A 12
SLR
5439 460 26 A 14.5 348
VIANO COMPACT - 3.0 AUT.
3199 140 16 A 12.5 235
VIANO COMPACT - 3.5 AUT.
3724 170 19 A 13.2 246
VIANO EXTRALANG - 3.0 AUT.
3199 140 16 A 12.5 235
VIANO EXTRALANG - 3.5 AUT.
3724 170 19 A 13.2 246
VIANO LANG - 3.0 AUT.
3199 140 16 A 12.5 235
VIANO LANG - 3.5 AUT.
3724 170 19 A 13.2 246
VITO COMBI COMPACT 4P - 119 EURO4 2PL
3199 140 16 A 12.5 299
VITO COMBI COMPACT 4P - 123 EURO4 2PL
3724 170 19 A 13.2 246
VITO COMBI EXTRAL. 4P - 119 EURO4 2PL
3199 140 16 A 12.5 299
VITO COMBI EXTRAL. 4P - 123 EURO4 2PL
3724 170 19 A 13.2 246
VITO COMBI LANG 4P - 119 EURO4 2PL
3199 140 16 A 12.5 299
VITO COMBI LANG 4P - 123 EURO4 2PL
3724 170 19 A 13.2 246
VITO MINIBUS COMP 4P - 119 EURO4 9PL
3199 140 16 A 12.5 299
VITO MINIBUS COMP 4P - 123 EURO4 9PL
3724 170 19 A 13.2 246
VITO MINIBUS EXTRAL. 4P - 119 EURO4 9PL
3199 140 16 A 12.5 299
VITO MINIBUS EXTRAL. 4P - 123 EURO4 9PL
3724 170 19 A 13.2 246
VITO MINIBUS LANG 4P - 119 EURO4 9PL
3199 140 16 A 12.5 299
288
SE
NS
.
RO
2
SERIE R - R 63 AMG
$ CA
T.$ EU KLAS
AN
R S
$ CO .-C .-GET
O
R
E
S
$ FI S
$ kW
$ CC
RB
C$ VE STEU
R
L
$ MO
DE
N R
$ VE . - T R
-M
OD
ÈL
E
-M
IEB
E
ER
BR
.
OD
EL
L
BENZINE
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
93
T.$ EU KLAS
RO SE
2
$ CA
RS ER
N
$ VE .-TR
RB AN
R S
$ CO .-C .-GET
$ FIS
C$ VE STEU
$ kW
$ CC
ON R
S. IEB
-V E
ER
BR
.
EL
L
-M
OD
ÈL
E
-M
OD
DE
L
$ MO
3724 170 19 A 13.2 246
4
MINI - COOPER
1598 85 9 M 6.9 166
MINI - COOPER CVT
1598 85 9 V 7.7 187
MINI - COOPER S 120KW
1598 120 9 M 8.6 207
MINI - COOPER S 120KW AGS
1598 120 9 A 9
MINI - COOPER S 125KW
1598 125 9 M 8.6 207
MINI - COOPER S 125KW AGS
1598 125 9 A 9
MINI - COOPER S JCW AGS
1598 155 9 A 8.6 207
MINI - ONE
1598 66 9 M 6.8 164
MINI - ONE CVT
1598 66 9 V 7.7 187
MINI CABRIO - COOPER
1598 85 9 M 7.3 175
MINI CABRIO - COOPER CVT
1598 85 9 V 7.9 189
MINI CABRIO - COOPER S 120KW
1598 120 9 M 8.8 211
MINI CABRIO - COOPER S 120KW AGS
1598 120 9 A 9.2 221
MINI CABRIO - COOPER S 125KW
1598 125 9 M 8.8 211
MINI CABRIO - COOPER S 125KW AGS
1598 125 9 A 9.2 221
MINI CABRIO - COOPER S JCW AGS
1598 155 9 A 8.8 211
MINI CABRIO - ONE
1598 66 9 M 7.2 173
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
VITO MINIBUS LANG 4P - 123 EURO4 9PL
MINI
216
216
MITSUBISHI
COLT 5D/P - 1.1
1124 55 6 M 5.5 130
COLT 5D/P - 1.3 ALLSHIFT IN
1332 70 7 S 5.6 133
COLT 5D/P - 1.3 IN
1332 70 7 M 5.8 138
COLT 5D/P - 1.5 ALLSHIFT IN
1499 80 8 S 5.6 140
COLT 5D/P - 1.5 IN
1499 80 8 M 6.2 148
COLT CZ3 - 1.1
1124 55 6 M 5.5 130
COLT CZ3 - 1.3 ALLSHIFT IN
1332 70 7 S 5.8 138
COLT CZ3 - 1.3 IN
1332 70 7 M 6
COLT CZ3 - 1.5 IN
1499 80 8 M 6.1 145
COLT CZC - 1.5
1499 80 8 M 6.6 157
COLT CZC - 1.5 TURBO
1468 110 8 M 7.1 168
COLT CZT - 1.5 TURBO
1468 110 8 M 6.8 161
GRANDIS - 2.4MIVEC AUT. IN
2378 121 13 A 10
GRANDIS - 2.4MIVEC IN
2378 121 13 M 9.4 223
LANCER - 1.3 INFORM
1299 60 7 M 6.5 155
LANCER - 1.6 AUT. INVITE
1597 72 9 A 8
LANCER - 1.6 INVITE
1597 72 9 M 6.7 160
94
143
237
191
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
ESSENCE
BENZIN
-V
1997 206 11 M 10.6 251
LANCER BREAK - 1.6
1597 72 9 M 7
LANCER BREAK - 1.6 AUT.
1597 72 9 A 8.2 195
LANCER BREAK - 2.0 INTENSE
1997 99 11 M 8.6 206
OUTLANDER - 2.0 2WD IN
1997 100 11 M 9.1 215
OUTLANDER - 2.0 4WD INVITE
1997 100 11 M 9.5 224
OUTLANDER - 2.0TURBO 4WD
1997 148 11 M 10
OUTLANDER - 2.4MIVEC 4WD INTENSE
2378 118 13 M 9.8 313
OUTLANDER - 2.4MIVEC AUT. 4WD INTENSE
2378 118 13 A 10.1 326
166
237
SE
NS
.
RO
2
LANCER - EVO IX IN
$ CA
T.$ EU KLAS
AN
R S
$ CO .-C .-GET
O
R
E
S
$ FI S
$ kW
$ CC
RB
C$ VE STEU
R
L
$ MO
DE
N R
$ VE . - T R
-M
OD
ÈL
E
-M
IEB
E
ER
BR
.
OD
EL
L
BENZINE
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MORGAN
ROADSTER 2 PL. - 3.0 V6
2967 166 15 M 9.77232
ROADSTER 4 PL. - 3.0 V6
2967 166 15 M 9.77232
4
4
NISSAN
350Z - 3.5 V6
3498 221 18 M 11.7 280
350Z ROADSTER - 3.5 V6
3498 221 18 M 12
ALMERA 3D/P - 1.5
1497 72 8 M 6.7 160
ALMERA 4D/P - 1.5 ACENTA
1497 72 8 M 6.7 160
ALMERA 5D/P - 1.5
1497 72 8 M 6.7 160
ALMERA TINO - 1.8 ACENTA
1769 85 10 M 7.7 183
MICRA 3D/P - 1.2 80
1240 59 7 M 5.9 143
MICRA 3D/P - 1.2 80 AUT.
1240 59 7 A 6.6 161
MICRA 3D/P - 1.4 TEKNA AIRCO
1386 65 8 M 6.3 154
MICRA 3D/P - 160SR
1598 81 9 M 6.6 158
MICRA 5D/P - 1.2 80
1240 59 7 M 5.9 143
MICRA 5D/P - 1.2 80 AUT.
1240 59 7 A 6.6 161
MICRA 5D/P - 1.4 TEKNA AIRCO
1386 65 8 M 6.3 154
MICRA 5D/P - 160SR
1598 81 9 M 6.6 158
MICRA C+C - 1.4
1386 65 8 M 6.6 158
MICRA C+C - 1.6 AUT.TEKNA
1598 81 9 A 7.4 175
MICRA C+C - 1.6 TEKNA +
1598 81 9 M 6.7 160
MURANO - 3.5 V6 CVT
3498 172 18 V 12.3 295
NOTE - 1.4
1386 65 8 M 6.3 150
NOTE - 1.6
1598 81 9 M 6.6 156
NOTE - 1.6 AUT.
1598 81 9 A 7
PRIMERA 4D/P - 1.8
1769 85 10 M 7.4 177
PRIMERA 4D/P - 1.8 AUT.
1769 85 10 A 8
PRIMERA 4D/P - 2.0 TEKNA
1998 103 11 M 8.7 208
288
166
192
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
95
1769 85 10 A 8
PRIMERA 5D/P - 2.0 TEKNA
1998 103 11 M 8.7 208
PRIMERA WAGON - 1.8
1769 85 10 M 7.4 177
PRIMERA WAGON - 1.8 AUT.
1769 85 10 A 8
PRIMERA WAGON - 2.0 TEKNA
1998 103 11 M 9.1 220
192
192
T.$ EU KLAS
RO SE
2
1769 85 10 M 7.4 177
PRIMERA 5D/P - 1.8 AUT.
$ CA
RS ER
N
$ VE .-TR
RB AN
R S
$ CO .-C .-GET
$ FIS
C$ VE STEU
$ kW
$ CC
ON R
S. IEB
-V E
ER
BR
.
EL
L
-M
OD
ÈL
E
-M
OD
DE
L
$ MO
PRIMERA 5D/P - 1.8
4
4
4
4
4
4
OPEL
AGILA - 1.0 12V E
998 44 6 M 5.8 139
AGILA - 1.2 16V E
1229 59 7 M 6
ASTRA 5D/P - 1.4 16V
1364 66 8 M 6.3 151
ASTRA 5D/P - 1.4 16V EASYTRONIC
1364 66 8 S 5.9 142
ASTRA 5D/P - 1.6 16V
1598 77 9 M 6.6 158
ASTRA 5D/P - 1.6 16V EASYTRONIC
1598 77 9 S 6.5 156
ASTRA 5D/P - 1.8 16V
1796 92 10 M 7.7 185
ASTRA 5D/P - 1.8 16V AUT.
1796 92 10 A 8.2 197
ASTRA 5D/P - 2.0T125
1998 125 11 M 9
ASTRA 5D/P - 2.0T147
1998 147 11 M 9.3 223
ASTRA BREAK - 1.4 16V
1364 66 8 M 6.3 151
ASTRA BREAK - 1.6 16V
1598 77 9 M 6.7 161
ASTRA BREAK - 1.6 16V EASYTRONIC
1598 77 9 S 6.6 158
ASTRA BREAK - 1.8 16V
1796 92 10 M 7.8 187
ASTRA BREAK - 1.8 16V AUT.
1796 92 10 A 8.2 197
ASTRA BREAK - 2.0T125
1998 125 11 M 9.1 218
ASTRA BREAK - 2.0T147
1998 147 11 M 9.4 226
ASTRA GTC - 1.4 16V
1364 66 8 M 6.3 151
ASTRA GTC - 1.4 16V EASYTRONIC
1364 66 8 S 5.9 142
ASTRA GTC - 1.6 16V
1598 77 9 M 6.6 158
ASTRA GTC - 1.6 16V EASYTRONIC
1598 77 9 S 6.5 156
ASTRA GTC - 1.8 16V
1796 103 10 M 7.5 180
ASTRA GTC - 1.8 16V AUT.
1796 103 10 A 7.7 185
ASTRA GTC - 2.0T125
1998 125 11 M 9
ASTRA GTC - 2.0T147
1998 147 11 M 9.3 223
ASTRA GTC - 2.0T177 OPC
1998 177 11 M 9.2 221
ASTRA TWINTOP - 1.6 16V
1598 77 9 M 7
ASTRA TWINTOP - 1.8 16V
1796 103 10 M 7.7 185
ASTRA TWINTOP - 1.8 16V AUT.
1796 103 10 A 8.1 194
ASTRA TWINTOP - 2.0T147 COSMO
1998 147 11 M 9.5 228
COMBO TOUR 4D/P - 1.4 16V ESSENTIA
1364 66 8 M 6.3 151
96
144
216
216
168
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
ESSENCE
BENZIN
CORSA 3D/P - 1.0 E
-V
998 44 6 M 5.6 134
CORSA 3D/P - 1.2
1229 59 7 M 5.8 139
CORSA 3D/P - 1.2 EASYTRONIC
1229 59 7
CORSA 3D/P - 1.4
1364 66 8 M 5.9 142
CORSA 5D/P - 1.0 E
5.7 137
998 44 6 M 5.6 134
CORSA 5D/P - 1.2
1229 59 7 M 5.8 139
CORSA 5D/P - 1.2 EASYTRONIC
1229 59 7
CORSA 5D/P - 1.4
1364 66 8 M 5.9 142
MERIVA - 1.4 16V
1364 66 8 M 6.4 154
MERIVA - 1.6 16V
1598 77 9 M 6.7 161
MERIVA - 1.6 16V EASYTRONIC
1598 77 9 S 6.7 161
MERIVA - 1.8 16V
1796 92 10 M 7.9 190
MERIVA - 1.8 16V EASYTRONIC
1796 92 10 S 7.8 187
SIGNUM - 1.8 16V
1796 103 10 M 7.7 185
SIGNUM - 2.0T
1998 129 11 M 8.9 214
SIGNUM - 2.2DIG 16V
2198 114 12 M 8.1 194
SIGNUM - 2.2DIG 16V AUT.
2198 114 12 A 8.3 199
SIGNUM - 2.8 169KW
2792 169 15 M 10.6 254
SIGNUM - 2.8 169KW AUT.
2792 169 15 A 11.2 269
SPEEDSTER - 2.0 16V TURBO
1998 147 11 M 8.5 202
SPEEDSTER - 2.2 16V LIMITED EDITION
2198 108 12 M 8.5 205
TIGRA - 1.4 16V
1364 66 8 M 6.1 146
TIGRA - 1.4 16V EASYTRONIC
1364 66 8 S 6
TIGRA - 1.8 16V
1796 92 10 M 7.7 185
VECTRA - 1.6 16V
1598 77 9 M 6.8 163
VECTRA - 1.8 16V
1796 103 10 M 7.2 173
VECTRA - 2.2DIG 16V
2198 114 12 M 7.5 180
VECTRA - 2.2DIG 16V AUT.
2198 114 12 A 8
VECTRA BREAK - 1.8 16V
1796 103 10 M 7.7 185
VECTRA BREAK - 2.0 TURBO
1998 129 11 M 8.8 211
VECTRA BREAK - 2.2DIG 16V
2198 114 12 M 7.8 187
VECTRA BREAK - 2.2DIG 16V AUT.
2198 114 12 A 8.2 197
VECTRA BREAK - 2.8 169KW
2792 169 15 M 10.4 250
VECTRA BREAK - 2.8 169KW AUT.
2792 169 15 A 11.2 269
VECTRA BREAK - 2.8 188KW OPC
2792 188 15 M 10.5 252
VECTRA GTS - 1.8 16V
1796 103 10 M 7.2 173
VECTRA GTS - 2.0TURBO
1998 129 11 M 8.6 206
VECTRA GTS - 2.2DIG 16V
2198 114 12 M 7.5 180
5.7 137
144
192
SE
NS
.
RO
2
1364 66 8 M 6.3 151
$ CA
T.$ EU KLAS
AN
E
S
$ FI S
$ kW
$ CC
RB
C$ VE STEU
R
L
$ MO
DE
COMBO TOUR 5D/P - 1.4 16V
N R
$ VE . - T R
-M
OD
ÈL
E
R S
$ CO .-C .-GET
O
R
-M
IEB
E
ER
BR
.
OD
EL
L
BENZINE
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
97
2792 169 15 M 10.3 247
192
VECTRA GTS - 2.8 169KW AUT.
2792 169 15 A 10.9 262
VECTRA GTS - 2.8 188KW OPC
2792 188 15 M 10.4 250
ZAFIRA - 1.6 16V
1598 77 9 M 7.3 175
ZAFIRA - 1.6 16V ESSENTIA
1598 77 9 M 7.1 170
ZAFIRA - 1.8 16V
1796 103 10 M 7.6 182
ZAFIRA - 1.8 16V EASYTRONIC
1796 103 10 S 8.5 187
ZAFIRA - 2.0T
1998 147 11 M 9.5 228
ZAFIRA - 2.0T177 OPC
1998 177 11 M 9.6 230
ZAFIRA - 2.2DIG
2198 110 12 M 8.2 197
ZAFIRA - 2.2DIG AUT.
2198 110 12 A 8.5 204
T.$ EU KLAS
RO SE
2
2198 114 12 A 8
VECTRA GTS - 2.8 169
$ CA
RS ER
N
$ VE .-TR
RB AN
R S
$ CO .-C .-GET
$ FIS
C$ VE STEU
$ kW
$ CC
ON R
S. IEB
-V E
ER
BR
.
EL
L
-M
OD
ÈL
E
-M
OD
DE
L
$ MO
VECTRA GTS - 2.2DIG 16V AUT.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
PEUGEOT
1007 - 1.4
1360 54 8 M 6.6 155
1007 - 1.4 2TRONIC
1360 54 8 S 6.3 149
1007 - 1.4 90
1360 65 8 M 6.4 153
1007 - 1.6
1587 80 9 M 6.9 163
1007 - 1.6 2TRONIC
1587 80 9 S 6.6 156
107 3D/P - 1
998 50 6 M 4.6 109
107 3D/P - 1.0 2TRONIC TRENDY
998 50 6 S 4.6 109
107 5D/P - 1
998 50 6 M 4.6 109
107 5D/P - 1.0 2TRONIC TRENDY
998 50 6 S 4.6 109
206 3D/P - 1.4
1360 55 8 M 6.3 149
206 5D/P - 1.4
1360 55 8 M 6.3 149
206 CC - 1.6 16V
1587 80 9 M 7
206 CC - 1.6 16V AUT. BAHIA
1587 80 9 A 7.7 183
206 SW - 1.4
1360 55 8 M 6.4 153
207 3D/P - 1.4 75
1360 54 8 M 6.3 150
207 3D/P - 1.4 90
1360 65 8 M 6.4 152
207 3D/P - 1.6 SPORTY
1587 80 9 M 7
207 5D/P - 1.4 75
1360 54 8 M 6.3 150
207 5D/P - 1.4 90
1360 65 8 M 6.4 152
207 5D/P - 1.6
1587 80 9 M 7
307 3D/P - 1.4
1360 65 8 M 6.5 155
307 3D/P - 1.6 OXYGO
1587 80 9 M 7.4 174
307 5D/P - 1.4
1360 65 8 M 6.5 155
307 5D/P - 1.6 AUT. OXYGO
1587 80 9 A 7.9 189
307 5D/P - 1.6 OXYGO
1587 80 9 M 7.4 174
98
166
166
166
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
ESSENCE
BENZIN
-V
SE
NS
.
RO
2
$ CA
T.$ EU KLAS
AN
R S
$ CO .-C .-GET
O
R
E
S
$ FI S
$ kW
$ CC
RB
C$ VE STEU
R
L
$ MO
DE
N R
$ VE . - T R
-M
OD
ÈL
E
-M
IEB
E
ER
BR
.
OD
EL
L
BENZINE
307 5D/P - 2.0 AUT. NAVTEQ
1997 103 11 A 8.2 195
307 5D/P - 2.0 NAVTEQ
1997 103 11 M 7.7 184
307 BREAK - 1.4 D-SIGN
1360 65 8 M 6.7 159
307 BREAK - 1.6 OXYGO
1587 80 9 M 7.7 178
307 CC - 1.6 DYNAMIQUE
1587 80 9 M 7.6 178
307 CC - 2
1997 103 11 M 8.1 192
307 CC - 2.0 AUT. DYNAMIQUE
1997 103 11 A 8.4 199
307 CC - 2.0 SPORT
1997 130 11 M 8.8 210
307 SW - 1.6
1587 80 9 M 7.7 178
307 SW - 1.6 AUT. OXYGO
1587 80 9 A 8.3 194
307 SW - 2.0 AUT. NAVTEQ
1997 103 11 A 8.4 199
407 - 1.7
1749 92 9 M 7.7 183
407 - 2.0 AUT. SPORT
1997 103 11 A 8.6 204
407 - 2.0 SPORT
1997 103 11 M 8.1 192
407 - 2.2 AUT. FELINE
2230 120 12 M 9.4 224
407 - 2.2 FELINE
2230 120 12 M 9
407 - 3.0 AUT. FELINE
2946 155 15 A 9.8 233
407 COUPE - 2.2 16V
2230 120 12 M 9.2 219
407 COUPE - 3.0 AUT. PACK
2946 155 15 A 10.2 242
607 - 2.2
2230 120 12 M 9.2 219
607 - V6 3.0 AUT. PACK CUIR/LEDER
2946 155 15 A 10.2 242
807 - 2.0I AUT. S
1997 103 11 A 9.6 229
807 - 2.0I S
1997 103 11 M 9
PARTNER - 1.4
1360 55 8 M 7.4 175
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1997 100 11 M 8.7 185
4
911 CABRIO - 3.6 CARRERA 2
3596 239 18 M 11.2 270
911 CABRIO - 3.6 CARRERA 2 TIPTRONIC
3596 239 18 A 11.4 275
911 CABRIO - 3.6 CARRERA 4
3596 239 18 M 11.3 272
911 CABRIO - 3.6 CARRERA 4 TIPTRONIC
3596 239 18 A 11.6 280
911 CABRIO - 3.8 CARRERA 2 S
3824 261 19 M 11.6 280
911 CABRIO - 3.8 CARRERA 2 S TIPTRONIC
3824 261 19 A 11.7 283
911 CABRIO - 3.8 CARRERA 4 S
3824 261 19 M 11.8 285
911 CABRIO - 3.8 CARRERA 4 S TIPTRONIC
3824 261 19 A 11.9 286
911 CABRIO - 3.8 KIT280 CARRERA 2 S TIP.
3824 280 19 A 11.7 283
911 CABRIO - 3.8 KIT280 CARRERA 4 S
3824 280 19 M 12.4 299
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
214
213
PGO
SPEEDSTER II - 2.0
PORSCHE
99
3596 239 18 M 11
911 COUPE - 3.6 CARRERA 2 TIPTRONIC
3596 239 18 A 11.2 270
911 COUPE - 3.6 CARRERA 4
3596 239 18 M 11.3 272
911 COUPE - 3.6 CARRERA 4 TIPTRONIC
3596 239 18 A 11.6 280
911 COUPE - 3.6 TURBO
3600 353 18 M 12.8 307
911 COUPE - 3.6 TURBO TIPTRONIC S
3600 353 18 A 13.6 326
911 COUPE - 3.8 CARRERA 2 S
3824 261 19 M 11.5 277
911 COUPE - 3.8 CARRERA 2 S TIPTRONIC
3824 261 19 A 11.7 283
911 COUPE - 3.8 CARRERA 4 S
3824 261 19 M 11.8 285
911 COUPE - 3.8 CARRERA 4 S TIPTRONIC
3824 261 19 A 11.9 286
911 COUPE - 3.8 KIT280 CARRERA 2 S
3824 280 19 M 12
911 COUPE - 3.8 KIT280 CARRERA 2 S TIP.
3824 280 19 A 12.3 296
911 COUPE - 3.8 KIT280 CARRERA 4 S
3824 280 19 M 12.4 299
911 COUPE - 3.8 KIT280 CARRERA 4 S TIP.
3824 280 19 A 12.5 300
911 COUPE - GT3
3600 305 18 M 12.8 307
BOXSTER - 2.7 155
2687 155 14 M 9.3 222
BOXSTER - 2.7 155 TIPTRONIC
2687 155 14 A 10.1 242
BOXSTER - 2.7 180
2687 180 14 M 9.3 222
BOXSTER - 2.7 180 TIPTRONIC
2687 180 14 A 10.1 242
BOXSTER - 3.4 S
3387 217 17 M 10.6 254
BOXSTER - 3.4 S TIPTRONIC
3387 217 17 A 11
CAYENNE - 3.2
3189 184 16 M 13.2 320
CAYENNE - 3.2 TIPTRONIC
3189 184 16 A 13.5 324
CAYENNE - 4.5 S
4511 250 22 M 15.8 380
CAYENNE - 4.5 S TIPTRONIC
4511 250 22 A 14.9 361
CAYENNE - 4.5 TURBO
4511 331 22 A 15.7 378
CAYENNE - 4.5 TURBO S
4511 383 22 A 15.7 378
CAYMAN - 2.7 155
2687 155 14 M 9.3 222
CAYMAN - 2.7 155 TIPTRONIC
2687 155 14 A 9.3 242
CAYMAN - 2.7 180
2687 180 14 M 9.3 222
CAYMAN - 2.7 180 6M
2687 180 14 M 9.3 221
CAYMAN - 2.7 180 TIPTRONIC
2687 180 14 A 10.1 242
CAYMAN - 3.4 S
3387 217 17 M 10.6 254
CAYMAN - 3.4 S TIPTRONIC
3387 217 17 A 11
266
288
262
262
T.$ EU KLAS
RO SE
2
3824 280 19 A 12.5 300
911 COUPE - 3.6 CARRERA 2
$ CA
RS ER
N
$ VE .-TR
RB AN
R S
$ CO .-C .-GET
$ FIS
C$ VE STEU
$ kW
$ CC
ON R
S. IEB
-V E
ER
BR
.
EL
L
-M
OD
ÈL
E
-M
OD
DE
L
$ MO
911 CABRIO - 3.8 KIT280 CARRERA 4 S TIP.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
QUATTRO
A4 - RS4 4.2FSI QUATTRO
4163 309 21 M 13.4 322
A4 - S4 4.2 QUATTRO
4163 253 21 M 13.3 321
100
4
4
ESSENCE
BENZIN
-V
4163 253 21 A 12.3 295
A4 AVANT - RS4 4.2FSI QUATTRO
4163 309 21 M 13.5 324
A4 AVANT - S4 4.2 QUATTRO
4163 253 21 M 13.4 322
A4 AVANT - S4 4.2 TIPTRONIC QUATTRO
4163 253 21 A 12.3 295
A4 CABRIO - RS4 4.2FSI QUATTRO
4163 309 21 M 13.9 334
A4 CABRIO - S4 4.2
4163 253 21 M 13.9 334
A4 CABRIO - S4 4.2 TIPTRONIC
4163 253 21 A 12.6 302
A6 - RS6
4172 331 21 A 14.6 350
A6 AVANT - RS6
4172 331 21 A 14.6 350
TT COUPE - 3.2 QUATTRO
3189 184 16 M 10.3 247
TT COUPE - 3.2 S TRONIC QUATTRO
3189 184 16 S 9.4 224
SE
NS
.
RO
2
A4 - S4 4.2 TIPTRONIC QUATTRO
$ CA
T.$ EU KLAS
AN
R S
$ CO .-C .-GET
O
R
E
S
$ FI S
$ kW
$ CC
RB
C$ VE STEU
R
L
$ MO
DE
N R
$ VE . - T R
-M
OD
ÈL
E
-M
IEB
E
ER
BR
.
OD
EL
L
BENZINE
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
RENAULT
CLIO 3D/P - 1.2 16
1149 55 6 M 5.9 139
CLIO 3D/P - 1.2 16V ECO GENERIQUE
1149 48 6 M 5.9 139
CLIO 3D/P - 1.2 CAMPUS
1149 43 6 M 6
CLIO 3D/P - 1.4 16V
1390 72 8 M 6.6 158
CLIO 3D/P - 1.6 16V
1598 82 9 M 6.6 157
CLIO 3D/P - 1.6 16V AUT.
1598 82 9 A 7.5 179
CLIO 5D/P - 1.2 16V
1149 55 6 M 5.9 139
CLIO 5D/P - 1.2 16V ECO GENERIQUE
1149 48 6 M 5.9 139
CLIO 5D/P - 1.2 CAMPUS
1149 43 6 M 6
CLIO 5D/P - 1.4 16V
1390 72 8 M 6.6 158
CLIO 5D/P - 1.6 16V
1598 82 9 M 6.6 157
CLIO 5D/P - 1.6 16V AUT.
1598 82 9 A 7.5 179
ESPACE - 2.0 16V AUTHENTIQUE
1998 100 11 M 9.4 224
ESPACE - 2.0T
1998 120 11 M 9.7 232
ESPACE - 2.0T AUT.
1998 120 11 A 10.7 255
ESPACE - 3.5 V6 AUT.
3498 177 18 A 12.2 292
ESPACE GRAND - 2.0T
1998 120 11 M 9.7 232
ESPACE GRAND - 2.0T AUT.
1998 120 11 A 10.7 255
ESPACE GRAND - 3.5 V6 AUT.
3498 177 18 A 12.4 297
KANGOO 4D/P - 1.2 16V GENERIQUE
1149 55 6 M 7
165
KANGOO 5D/P - 1.2 16V
1149 55 6 M 7
165
KANGOO 5D/P - 1.6 16V
1598 70 9 M 7.5 177
KANGOO 5D/P - 1.6 16V AUT.
1598 70 9 A 8
LAGUNA - 1.6 16V AUTHENTIQUE
1598 82 9 M 7.4 175
LAGUNA - 2.0 16V
1998 98 11 M 7.9 187
LAGUNA - 2.0 16V AUT.
1998 98 11 A 8.6 205
143
143
190
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
101
1998 125 11 M 8.4 198
LAGUNA - 2.0T205 GT
1998 150 11 M 8.5 200
LAGUNA - 3.0 V6 AUT. INITIALE
2946 152 15 A 9.9 237
LAGUNA GRANDTOUR - 1.6 16V AUTHENTIQUE
1598 82 9 M 7.7 182
LAGUNA GRANDTOUR - 2.0 16V
1998 98 11 M 8.2 195
LAGUNA GRANDTOUR - 2.0 16V AUT.
1998 98 11 A 8.7 206
LAGUNA GRANDTOUR - 2.0T AUT. INITIALE
1998 125 11 A 9.2 218
LAGUNA GRANDTOUR - 2.0T INITIALE
1998 125 11 M 8.5 200
LAGUNA GRANDTOUR - 2.0T205 GT
1998 150 11 M 8.6 203
LAGUNA GRANDTOUR - 3.0 V6 AUT.
2946 152 15 A 10.1 239
MEGANE 3D/P - 2.0 16V TURBO SPORT 225
1998 165 11 M 8.8 209
MEGANE 5D/P - 2.0 16V TURBO SPORT 225
1998 165 11 M 8.8 209
MEGANE BERLINE 3D/P - 1.4 16V
1390 72 8 M 6.9 165
MEGANE BERLINE 3D/P - 1.6 16V
1598 82 9 M 6.9 164
MEGANE BERLINE 3D/P - 1.6 16V AUT.
1598 82 9 A 7.5 180
MEGANE BERLINE 3D/P - 2.0 16V
1998 99 11 M 8
MEGANE BERLINE 3D/P - 2.0 16V AUT.
1998 99 11 A 8.4 201
MEGANE BERLINE 3D/P - 2.0T
1998 120 11 M 7.7 184
MEGANE BERLINE 5D/P - 1.4 16V
1390 72 8 M 6.9 165
MEGANE BERLINE 5D/P - 1.6 16V
1598 82 9 M 6.9 164
MEGANE BERLINE 5D/P - 1.6 16V AUT.
1598 82 9 A 7.7 184
MEGANE BERLINE 5D/P - 2.0 16V
1998 99 11 M 8
MEGANE BERLINE 5D/P - 2.0 16V AUT.
1998 99 11 A 8.4 201
MEGANE COUPE-CABRIO - 1.6 16V
1598 82 9 M 7
MEGANE COUPE-CABRIO - 2.0 16V
1998 99 11 M 8.2 196
MEGANE COUPE-CABRIO - 2.0 16V AUT.
1998 99 11 A 8.4 201
MEGANE COUPE-CABRIO - 2.0T
1998 120 11 M 8
MEGANE GRAND SCENIC - 1.6 16V
1598 82 9 M 7.4 177
MEGANE GRAND SCENIC - 2.0 16V
1998 99 11 M 8.2 196
MEGANE GRAND SCENIC - 2.0 16V AUT.
1998 99 11 A 8.6 205
MEGANE GRANDTOUR - 1.4 16V
1390 72 8 M 7
166
MEGANE GRANDTOUR - 1.6 16V
1598 82 9 M 7
166
MEGANE GRANDTOUR - 1.6 16V AUT.
1598 82 9 A 7.7 184
MEGANE GRANDTOUR - 2.0 16V
1998 99 11 M 8
MEGANE GRANDTOUR - 2.0 16V AUT.
1998 99 11 A 8.4 201
MEGANE SCENIC - 1.4 16V AUTHENTIQUE
1390 72 8 M 7.2 173
MEGANE SCENIC - 1.6 16V
1598 82 9 M 7.2 173
MEGANE SCENIC - 1.6 16V AUT.
1598 82 9 A 8
102
191
191
166
191
191
191
T.$ EU KLAS
RO SE
2
1998 125 11 A 8.9 211
LAGUNA - 2.0T INITIALE
$ CA
RS ER
N
$ VE .-TR
RB AN
R S
$ CO .-C .-GET
$ FIS
C$ VE STEU
$ kW
$ CC
ON R
S. IEB
-V E
ER
BR
.
EL
L
-M
OD
ÈL
E
-M
OD
DE
L
$ MO
LAGUNA - 2.0T AUT. INITIALE
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
ESSENCE
BENZIN
-V
SE
NS
.
RO
2
$ CA
T.$ EU KLAS
AN
R S
$ CO .-C .-GET
O
R
E
S
$ FI S
$ kW
$ CC
RB
C$ VE STEU
R
L
$ MO
DE
N R
$ VE . - T R
-M
OD
ÈL
E
-M
IEB
E
ER
BR
.
OD
EL
L
BENZINE
MEGANE SCENIC - 2.0 16V AUT.
1998 99 11 A 8.6 205
MEGANE SCENIC - 2.0 16V DYNAMIQUE LUXE
1998 99 11 M 8
MEGANE SEDAN - 1.4 16V 98
1390 72 8 M 6.8 162
MEGANE SEDAN - 1.6 16V
1598 82 9 M 6.9 164
MEGANE SEDAN - 1.6 16V AUT.
1598 82 9 A 7.7 184
MEGANE SEDAN - 2.0 16V
1998 99 11 M 8
MEGANE SEDAN - 2.0 16V AUT.
1998 99 11 A 8.4 201
MODUS - 1.2 16V
1149 55 6 M 6
145
MODUS - 1.2 16VECO GENERIQUE
1149 48 6 M 6
145
MODUS - 1.4 16V EX
1390 72 8 M 6.7 160
MODUS - 1.6 16V
1598 82 9 M 6.8 163
MODUS - 1.6 16V AUT.
1598 82 9 A 7.7 185
TRAFIC PASSENGER - 2.0 16V
1998 88 11 M 10.2 244
TWINGO - 1.2
1149 43 6 M 5.8 138
TWINGO - 1.2 16V
1149 55 6 M 5.8 138
TWINGO - 1.2 16V ECO QUICKSHIFT5 AUTH.
1149 43 6 S 4.9 118
TWINGO - 1.2 16V QUICKSHIFT5
1149 55 6 S 5.7 135
VEL SATIS - 2.0T
1998 125 11 M 9.4 225
VEL SATIS - 2.0T AUT.
1998 125 11 A 9.9 237
VEL SATIS - 3.5 V6 INITIALE
3498 177 18 A 11.5 275
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
6749 338 32 A 15.9 385
4
9-3 CABRIO - 1.8T
1998 110 11 M 8.6 206
9-3 CABRIO - 1.8T AUT.
1998 110 11 A 9.7 233
9-3 CABRIO - 2.0T210 VECTOR 6M
1988 154 11 M 8.9 213
9-3 CABRIO - 2.0T210 VECTOR AUT.
1988 154 11 A 10
9-3 CABRIO - 2.8TS250 V6 AERO
2792 184 15 M 10.6 254
9-3 CABRIO - 2.8TS250 V6 AUT. AERO
2792 184 15 A 11.1 266
9-3 SPORT SEDAN - 1.8I LINEAR
1796 90 10 M 7.7 183
9-3 SPORT SEDAN - 1.8T
1998 110 11 M 7.7 183
9-3 SPORT SEDAN - 1.8T AUT.
1998 110 11 A 8.5 205
9-3 SPORT SEDAN - 2.0T210 VECTOR 6M
1998 154 11 M 8.5 202
9-3 SPORT SEDAN - 2.0T210 VECTOR AUT.
1998 154 11 A 9.1 218
9-3 SPORT SEDAN - 2.8TS250 V6 AERO
2792 184 15 M 10.2 245
9-3 SPORT SEDAN - 2.8TS250 V6 AUT. AERO
2792 184 15 A 10.8 259
9-3 SPORTHATCH - 1.8I LINEAR
1796 90 10 M 7.8 185
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
192
191
ROLLS-ROYCE
PHANTOM
SAAB
235
103
1998 110 11 A 9.2 221
9-3 SPORTHATCH - 2.0T210 6M VECTOR
1998 154 11 M 8.8 210
9-3 SPORTHATCH - 2.0T210 AUT. VECTOR
1998 154 11 A 9.8 235
9-3 SPORTHATCH - 2.8TS250 V6 AERO
2792 184 15 M 10.4 250
9-3 SPORTHATCH - 2.8TS250 V6 AUT. AERO
2792 184 15 A 11
9-5 ESTATE - 2.0T
1985 110 11 M 9.2 218
9-5 ESTATE - 2.0T AUT.
1985 110 11 A 10.6 251
9-5 ESTATE - 2.3T
2290 136 12 M 9.1 217
9-5 ESTATE - 2.3T AUT.
2290 136 12 A 10.3 246
9-5 ESTATE - 2.3TS AERO
2290 191 12 M 8.9 214
9-5 ESTATE - 2.3TS AERO AUT.
2290 191 12 A 10.2 244
9-5 SEDAN - 2.0T
1985 110 11 M 9
9-5 SEDAN - 2.0T AUT.
1985 110 11 A 10.3 244
9-5 SEDAN - 2.3T
2290 136 12 M 8.9 212
9-5 SEDAN - 2.3T AUT.
2290 136 12 A 10
9-5 SEDAN - 2.3TS AERO
2290 191 12 M 8.9 213
9-5 SEDAN - 2.3TS AERO AUT.
2290 191 12 A 10.2 244
9-7X - 4.2 LINEAR
4160 213 21 A 16.7 398
9-7X - 5.3 ARC
5328 221 26 A 15.5 363
264
214
238
T.$ EU KLAS
RO SE
2
1998 110 11 M 7.9 189
9-3 SPORTHATCH - 1.8T AUT.
$ CA
RS ER
N
$ VE .-TR
RB AN
R S
$ CO .-C .-GET
$ FIS
C$ VE STEU
$ kW
$ CC
ON R
S. IEB
-V E
ER
BR
.
EL
L
-M
OD
ÈL
E
-M
OD
DE
L
$ MO
9-3 SPORTHATCH - 1.8T
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
SEAT
ALHAMBRA - 2.0 REFERENCE
1984 85 11 M 9.5 228
ALTEA - 1.4 16V REFERENCE
1390 63 8 M 7.4 178
ALTEA - 1.6 16V
1595 75 9 M 7.7 185
ALTEA - 2.0FSI STYLANCE
1984 110 11 M 8.3 200
ALTEA - 2.0FSI TIPTRONIC STYLANCE
1984 110 11 A 9.1 218
ALTEA - 2.0TFSI FR
1984 147 11 M 8.2 197
CORDOBA - 1.4 16V 55 AUT. REFERENCE
1390 55 8 A 7.5 180
CORDOBA - 1.4 16V 55 REFERENCE
1390 55 8 M 6.5 156
CORDOBA - 1.4 16V 63 REFERENCE
1390 63 8 M 6.5 158
IBIZA 3D/P - 1.2 12V 47 REFERENCE
1198 47 7 M 6
144
IBIZA 3D/P - 1.2 12V 51 REFERENCE
1198 51 7 M 6
144
IBIZA 3D/P - 1.4 16V 55 AUT. REFERENCE
1390 55 8 A 7.6 182
IBIZA 3D/P - 1.4 16V 63 REFERENCE
1390 63 8 M 6.5 155
IBIZA 3D/P - 1.4 16V 74 SPORT
1390 74 8 M 6.7 161
IBIZA 3D/P - 1.8T110 20V FR
1781 110 10 M 7.9 190
IBIZA 3D/P - 1.8T132 20V CUPRA
1781 132 10 M 7.9 190
IBIZA 5D/P - 1.2 12V 47 REFERENCE
1198 47 7 M 6
104
144
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
ESSENCE
BENZIN
-V
1198 51 7 M 6
IBIZA 5D/P - 1.4 16V 55 AUT. REFERENCE
1390 55 8 A 7.6 182
144
IBIZA 5D/P - 1.4 16V 63 REFERENCE
1390 63 8 M 6.5 155
IBIZA 5D/P - 1.4 16V 74 SPORT
1390 74 8 M 6.7 161
IBIZA 5D/P - 1.8T110 20V FR
1781 110 10 M 7.9 190
LEON - 1.4 16V REFERENCE
1390 63 8 M 7.1 170
LEON - 1.6 16V
1595 75 9 M 7.6 183
LEON - 2.0FSI STYLANCE
1984 110 11 M 8.2 197
LEON - 2.0FSI TIPTRONIC STYLANCE
1984 110 11 A 8.4 202
LEON - 2.0TFSI147 FR
1984 147 11 M 7.9 190
TOLEDO - 1.6
1595 75 9 M 7.7 185
TOLEDO - 2.0FSI STYLANCE
1984 110 11 M 8.3 200
TOLEDO - 2.0FSI TIPTRONIC STYLANCE
1984 110 11 A 9.1 218
SE
NS
.
RO
2
IBIZA 5D/P - 1.2 12V 51 REFERENCE
$ CA
T.$ EU KLAS
AN
R S
$ CO .-C .-GET
O
R
E
S
$ FI S
$ kW
$ CC
RB
C$ VE STEU
R
L
$ MO
DE
N R
$ VE . - T R
-M
OD
ÈL
E
-M
IEB
E
ER
BR
.
OD
EL
L
BENZINE
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
SKODA
FABIA - 1.2HTP40
1198 40 7 M 5.9 142
FABIA - 1.2HTP47
1198 47 7 M 5.9 142
FABIA - 1.4 16V55
1390 55 8 M 6.4 154
FABIA - 1.4 16V55 AUT.
1390 55 8 A 7.5 180
FABIA - 1.4 16V74
1390 74 8 M 6.6 158
FABIA - 2.0MPI ELEGANCE
1984 85 11 M 7.7 185
FABIA BERLINE - 1.2HTP47 AMBIENTE
1198 47 7 M 6
FABIA BERLINE - 1.4 16V55 AUT. AMBIENTE
1390 55 8 A 7.5 182
FABIA BERLINE - 1.4 16V59 AMBIENTE
1390 59 8 M 6.5 154
FABIA BERLINE - 1.4 16V74 AMBIENTE
1390 74 8 M 6.7 161
FABIA COMBI - 1.2HTP40
1198 40 7 M 6
144
FABIA COMBI - 1.2HTP47
1198 47 7 M 6
144
FABIA COMBI - 1.2HTP47 ELEGANCE
1197 47 7 M 6
144
FABIA COMBI - 1.4 16V55
1390 55 8 M 6.5 156
FABIA COMBI - 1.4 16V55 AUT.
1390 55 8 A 7.5 180
FABIA COMBI - 1.4 16V59
1390 59 8 M 6.6 156
FABIA COMBI - 1.4 16V74
1390 74 8 M 6.7 161
FABIA COMBI - 2.0MPI ELEGANCE
1984 85 11 M 7.8 187
OCTAVIA - 1.4MPI CLASSIC
1390 55 8 M 6.9 166
OCTAVIA - 1.4MPI TRADITION
1390 55 8 M 6.7 161
OCTAVIA - 1.6FSI
1598 85 9 M 6.6 158
OCTAVIA - 1.6FSI TIPTRONIC
1598 85 9 A 7.6 180
OCTAVIA - 1.6MPI
1595 75 9 M 7.2 173
OCTAVIA - 1.6MPI TIPTRONIC
1595 75 9 A 7.8 187
144
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
105
1984 110 11 M 7.4 178
OCTAVIA - 2.0FSI TIPTRONIC ELEGANCE
1984 110 11 A 8.3 199
OCTAVIA - 2.0TFSI147 RS
1984 147 11 M 7.8 187
OCTAVIA COMBI - 1.6FSI
1598 85 9 M 6.6 158
OCTAVIA COMBI - 1.6FSI TIPTRONIC
1598 85 9 A 7.6 182
OCTAVIA COMBI - 1.6MPI
1595 75 9 M 7.2 173
OCTAVIA COMBI - 1.6MPI TIPTRONIC
1595 75 9 A 8.1 194
OCTAVIA COMBI - 1.6MPI TIPTRONIC
1595 75 9 A 7.8 187
OCTAVIA COMBI - 1.6MPI TRADITION
1595 75 9 M 7.1 170
OCTAVIA COMBI - 2.0FSI 4X4
1984 110 11 M 8.4 202
OCTAVIA COMBI - 2.0FSI ELEGANCE
1984 110 11 M 7.4 178
OCTAVIA COMBI - 2.0FSI TIPTRONIC
1984 110 11 A 8.3 199
OCTAVIA COMBI - 2.0TFSI147 RS
1984 147 11 M 7.8 187
ROOMSTER - 1.2HTP47
1198 47 7 M 6.6 163
ROOMSTER - 1.4 16V 63KW
1390 63 8 M 6.8 167
ROOMSTER - 1.6
1598 77 9 M 7
ROOMSTER - 1.6 TIPTRONIC
1598 77 9 A 7.5 178
SUPERB - 1.8T
1781 110 10 M 8.3 199
SUPERB - 1.8T TIPTRONIC
1781 110 10 A 9.6 233
SUPERB - 2.0MPI AMBIENTE
1984 85 11 M 8.6 206
SUPERB - 2.8 V6 30V
2771 142 15 M 9.6 230
SUPERB - 2.8 V6 30V TIPTRONIC
2771 142 15 A 10.4 262
170
T.$ EU KLAS
RO SE
2
1595 75 9 A 8.1 194
OCTAVIA - 2.0FSI ELEGANCE
$ CA
RS ER
N
$ VE .-TR
RB AN
R S
$ CO .-C .-GET
$ FIS
C$ VE STEU
$ kW
$ CC
ON R
S. IEB
-V E
ER
BR
.
EL
L
-M
OD
ÈL
E
-M
OD
DE
L
$ MO
OCTAVIA - 1.6MPI TIPTRONIC TRADITION
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
SMART
FORFOUR - 1.0 PURE
1124 47 6 M 5.4 128
FORFOUR - 1.1 P
1124 55 6 M 5.5 130
FORFOUR - 1.1 SOFTOUCH P
1124 55 6 A 5.5 130
FORFOUR - 1.3 P
1332 70 7 M 5.8 138
FORFOUR - 1.3 SOFTOUCH P
1332 70 7 M 5.6 133
FORFOUR - 1.5 BRABUS
1468 130 8 M 6.8 159
FORFOUR - 1.5 P
1499 80 8 M 5.9 140
FORFOUR - 1.5 SOFTOUCH P
1499 80 8 A 5.9 139
FORTWO CABRIO - 45KW PU
698 45 4 S 4.7 113
FORTWO CABRIO - 45KW SOFTOUCH P
698 45 4 A 4.8 116
FORTWO CABRIO - BRABUS
698 55 4 S 5.3 127
FORTWO COUPE - 37KW PURE
698 37 4 S 4.7 113
FORTWO COUPE - 37KW SOFTOUCH PURE
698 37 4 A 4.8 116
FORTWO COUPE - 45KW PU
698 45 4 S 4.7 113
106
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
ESSENCE
BENZIN
SE
NS I E
. - V BE
ER
BR
.
RO
2
$ CA
T.$ EU KLAS
AN
$ FIS
$ kW
$ CC
R
C$ VE STEU
RS ER
N
$ VE .-TR
-M
EL
$ MO
D
BR S
$ CO .-C .-GET
O
R
OD
ÈL
E
-M
OD
E
LL
BENZINE
FORTWO COUPE - 45KW SOFTOUCH P
698 45 4 A 4.8 116
FORTWO COUPE - BRABUS
698 55 4 S 5.3 127
4
4
4172 298 21 M 15.3 365
4
SPYKER
C8 SPYDER - 4.2 298
SSANGYONG
3
3
3199 162 16 A 15.9 378  3
2295 110 12 M 13.2 314  3
KORANDO - E 2.3
2295 110 12 M 13.2 279
KORANDO - E 2.3 AUT.
2295 110 12 A 13.8 328
KORANDO - EX 3.2 AUT.
KORANDO CABRIOLET - E 2.3
SUBARU
FORESTER - 2.0 X
1994 116 11 M 9.3 220
FORESTER - 2.0 X AUT. X
1994 116 11 A 9.3 220
FORESTER - 2.5 XT
2457 169 13 M 10.7 254
FORESTER - 2.5 XT AUT.
2457 169 13 A 10.5 250
4
4
IMPREZA - 2.5WRX
4
4
1994 118 11 M 9 214  4
1994 118 11 A 8.7 207  4
2457 169 13 M 10.3 244  4
IMPREZA - 2.5WRX STI
2457 206 13 M 10.9 257
IMPREZA PLUS - 2.0R
1994 118 11 M 9
IMPREZA PLUS - 2.0R AUT.
1994 118 11 A 8.7 207
IMPREZA PLUS - 2.5WRX
2457 169 13 M 10.3 244
JUSTY - 1.3 AIRCO
1328 69 7 M 6.9 166
LEGACY OUTBACK - 2.5I
2457 121 13 M 8.9 210
4
4
4
4
4
4
LEGACY OUTBACK - 2.5I AUT.
2457 121 13 A 8.9 210
4
LEGACY OUTBACK - 3.0 R AUT.
2999 180 15 A 9.9 233
LEGACY SEDAN - 2.0R
1994 121 11 M 8.7 207
IMPREZA - 2.0R
IMPREZA - 2.0R AUT.
214
LEGACY SEDAN - 2.0R AUT.
4
4
1994 121 11 A 8.5 202  4
LEGACY SEDAN - 3.0 R AUT.
2999 180 15 A 9.7 229
LEGACY SEDAN - 3.0R SPEC.B
2999 180 15 M 12.1 286
LEGACY TOURING WAGON - 2.0R
1994 121 11 M 9
4
LEGACY TOURING WAGON - 2.0R AUT.
4
4
1994 121 11 A 8.8 207  4
LEGACY TOURING WAGON - 3.0 R AUT.
2999 180 15 A 9.9 233
LEGACY TOURING WAGON - 3.0 R SPEC.B
2999 180 15 M 12.3 290
4
4
TRIBECA - 3.0 AUT.
3000 180 15 A 12.3 291
4
212
107
T.$ EU KLAS
RO SE
2
$ CA
RS ER
N
$ VE .-TR
RB AN
R S
$ CO .-C .-GET
$ FIS
C$ VE STEU
$ kW
$ CC
ON R
S. IEB
-V E
ER
BR
.
EL
L
-M
OD
ÈL
E
-M
OD
DE
L
$ MO
SUZUKI
GRAND VITARA 3D/P - 1.6 JX AIRCO
1586 78 9 M 8.7 210
GRAND VITARA 5D/P - 2.0 AUT. JLX AIRCO
1995 103 11 A 9.4 228
GRAND VITARA 5D/P - 2.0 JLX AIRCO
1995 103 11 M 9.1 220
IGNIS 5D/P - 1.3 G
1328 69 7 M 6.5 154
IGNIS 5D/P - 1.5 AUT. GL AIRCO
1490 75 8 A 7.2 174
JIMNY - 1.3 J
1328 63 7 M 7.3 174
JIMNY CABRIO - 1.3 JLX
1328 63 7 M 7.3 174
SWIFT 3D/P - 1.3 GRAND
1328 68 7 M 6.1 143
SWIFT 3D/P - 1.3 GRAND
1328 68 7 M 6.2 148
SWIFT 3D/P - 1.3 SEQ GRAND LUXE XTRA
1328 68 7 S 6.1 148
SWIFT 5D/P - 1.3 GRAND
1328 68 7 M 6.2 148
SWIFT 5D/P - 1.3 SEQ GRAND LUXE XTRA
1328 68 7 S 6.2 148
SWIFT 5D/P - 1.3 SEQ GRAND LUXE XTRA
1328 68 7 S 6.2 152
SX4 - 1.5
1490 73 8 M 6.8 163
SX4 - 1.6 AUT.
1586 79 9 A 7.6 182
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
TOYOTA
AVENSIS BERLINE - 1.8VVT-I AUT. LUNA
1794 95 10 A 7.7 187
AVENSIS BERLINE - 1.8VVT-I LINEA
1794 95 10 M 7.2 171
AVENSIS BERLINE - 2.4VVT-I AUT.
2362 120 13 A 9.5 227
AVENSIS LIFTBACK - 1.8VVT-I LINEA LUNA
1794 95 10 M 7.2 171
AVENSIS LIFTBACK - 1800 VVT-I AUT.
1794 95 10 A 7.7 187
AVENSIS WAGON - 1800 VVT-I AUT.
1794 95 10 A 7.8 193
AVENSIS WAGON - 1800 VVT-I LINEA LUNA
1794 95 10 M 7.2 172
AVENSIS WAGON - 2400D4 VVT-I AUT.
2362 120 13 A 9.6 228
AYGO 3D/P - 1000VVTI
998 50 6 M 4.6 109
AYGO 3D/P - 1000VVTI MMT
998 50 6 S 4.6 109
AYGO 5D/P - 1000VVTI
998 50 6 M 4.6 109
AYGO 5D/P - 1000VVTI MMT
998 50 6 S 4.6 109
COROLLA 3D/P - 1.4VVTI LINEA
1398 71 8 M 6.7 159
COROLLA 3D/P - 1.6VVTI AUT. LINEA SOL
1598 81 9 A 7.9 190
COROLLA 3D/P - 1.6VVTI LINEA
1598 81 9 M 7
COROLLA 5D/P - 1.4VVTI LINEA
1398 71 8 M 6.7 159
COROLLA 5D/P - 1.6VVTI AUT. LINEA SOL
1598 81 9 A 7.9 190
COROLLA 5D/P - 1.6VVTI LINEA
1598 81 9 M 7
COROLLA BERLINE - 1.4VVTI LINEA
1398 71 8 M 6.7 159
COROLLA BERLINE - 1.6VVTI AUT.
1598 81 9 A 7.8 188
COROLLA BERLINE - 1.6VVTI LINEA SOL
1598 81 9 M 7
108
168
168
168
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
ESSENCE
BENZIN
-V
1598 81 9 M 7.5 178
COROLLA VERSO - 1800VVTI LINEA
1794 95 10 M 7.7 184
COROLLA VERSO - 1800VVTI MMT LINEA
1794 95 10 S 7.5 179
COROLLA WAGON - 1.4VVTI LINEA
1398 71 8 M 6.7 160
COROLLA WAGON - 1.6VVTI AUT. LINEA SOL
1598 81 9 A 7.9 190
COROLLA WAGON - 1.6VVTI LINEA SOL
1598 81 9 M 7.2 172
COROLLA WAGON - 1.6VVTI LINEA SOL PACK
1598 81 9 M 7.2 168
LANDCRUISER 100 - 4700I V8 AUT. VIP
4664 175 23 A 16.3 387
LANDCRUISER 5D/P - 4.0VVTI VIP
3956 183 20 A 12.7 305
PRIUS - 1.5VVT-I HYBRID ECVT
1497 57 8 V 4.3 104
RAV4 5D/P - 2.0VVTI AUT. V
1998 112 11 A 9
RAV4 5D/P - 2.0VVTI V
1998 112 11 M 8.6 202
YARIS 3D/P - 1000VVTI LINEA
YARIS 3D/P - 1000VVTI MMT LINEA LUNA
212
998 51 6 M 5.4 127
998 51 6 S 5.3 125
YARIS 3D/P - 1300VVTI LINEA
1298 64 7 M 6
YARIS 3D/P - 1300VVTI MMT LINEA
1298 64 7 S 5.8 136
YARIS 5D/P - 1000VVTI LINEA
YARIS 5D/P - 1000VVTI MMT LINEA LUNA
141
998 51 6 M 5.4 127
998 51 6 S 5.3 125
YARIS 5D/P - 1300VVTI LINEA
1298 64 7 M 6
YARIS 5D/P - 1300VVTI MMT LINEA
1298 64 7 S 5.8 136
141
SE
NS
.
RO
2
COROLLA VERSO - 1600VVTI LINEA
$ CA
T.$ EU KLAS
AN
R S
$ CO .-C .-GET
O
R
E
S
$ FI S
$ kW
$ CC
RB
C$ VE STEU
R
L
$ MO
DE
N R
$ VE . - T R
-M
OD
ÈL
E
-M
IEB
E
ER
BR
.
OD
EL
L
BENZINE
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
VOLKSWAGEN
CADDY PEOPLE - 1.4I
1390 55 8 M 8.3 199
CADDY PEOPLE - 1.6I
1595 75 9 M 8.2 197
EOS - 1.6FSI
1598 85 9 M 7.6 179
EOS - 2.0FSI
1984 110 11 M 8.2 197
EOS - 2.0T-FSI
1984 147 11 M 8.4 202
FOX - 1.2
1198 40 7 M 6
FOX - 1.4 16V
1390 55 8 M 6.7 161
GOLF 3D/P - 1.4
1390 55 8 M 6.9 166
GOLF 3D/P - 1.4FSI
1390 66 8 M 6.4 154
GOLF 3D/P - 1.4TSI GT
1390 125 8 M 7
GOLF 3D/P - 1.6FSI
1598 85 9 M 6.7 161
GOLF 3D/P - 1.6FSI TIPTRONIC
1598 85 9 A 7.6 182
GOLF 3D/P - 2.0FSI 4MOTION SPORTLINE
1984 110 11 M 8.4 202
GOLF 3D/P - 2.0FSI SPORTLINE
1984 110 11 M 7.6 182
GOLF 3D/P - 2.0FSI TIPTRONIC SPORTLINE
1984 110 11 A 8.3 199
GOLF 3D/P - 2.0T-FSI DSG GTI
1984 147 11 S 7.9 190
GOLF 3D/P - 2.0T-FSI GTI
1984 147 11 M 8
144
173
192
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
109
3189 184 16 S 9.8 235
GOLF 5D/P - 1.4
1390 55 8 M 6.9 166
GOLF 5D/P - 1.4FSI
1390 66 8 M 6.4 154
GOLF 5D/P - 1.4TSI GT
1390 125 8 M 7
GOLF 5D/P - 1.6FSI
1598 85 9 M 6.7 161
GOLF 5D/P - 1.6FSI TIPTRONIC
1598 85 9 A 7.6 182
GOLF 5D/P - 2.0FSI 4MOTION SPORTLINE
1984 110 11 M 8.4 202
GOLF 5D/P - 2.0FSI SPORTLINE
1984 110 11 M 7.6 182
GOLF 5D/P - 2.0FSI TIPTRONIC SPORTLINE
1984 110 11 A 8.3 199
GOLF 5D/P - 2.0T-FSI DSG GTI
1984 147 11 S 7.9 190
GOLF 5D/P - 2.0T-FSI GTI
1984 147 11 M 8
GOLF 5D/P - R32FSI
3189 184 16 M 10.8 259
GOLF 5D/P - R32FSI DSG
3189 184 16 S 9.8 235
GOLF PLUS - 1.4
1390 55 8 M 7.1 170
GOLF PLUS - 1.4FSI
1390 66 8 M 6.5 156
GOLF PLUS - 1.6FSI
1598 85 9 M 7.3 175
GOLF PLUS - 1.6FSI TIPTRONIC
1598 85 9 A 8
GOLF PLUS - 2.0FSI SPORTLINE
1984 110 11 M 8.3 199
GOLF PLUS - 2.0FSI TIPTRONIC SPORTLINE
1984 110 11 A 8.6 206
GOLF VARIANT - 1.4 BASE
1390 55 8 M 6.8 163
GOLF VARIANT - 1.6
1598 77 9 M 7
GOLF VARIANT - 1.6 AUT.
1595 75 9 A 8.2 197
GOLF VARIANT - 1.6FSI
1598 81 9 M 6.3 151
GOLF VARIANT - 2.0 HIGHLINE
1984 85 11 M 8.1 194
JETTA - 1.6FSI
1598 85 9 M 7
JETTA - 1.6I
1595 75 9 M 7.5 180
JETTA - 2.0FSI
1984 110 11 M 8
JETTA - 2.0FSI TIPTRONIC
1984 110 11 A 8.4 202
JETTA - 2.0TFSI DSG SPORTLINE
1984 147 11 S 8
192
JETTA - 2.0TFSI SPORTLINE
1984 147 11 M 8
192
NEW BEETLE - 1.4
1390 55 8 M 7
168
NEW BEETLE - 1.6
1595 75 9 M 7.5 180
NEW BEETLE - 2.0
1984 85 11 M 8.7 209
NEW BEETLE - 2.0 AUT.
1984 85 11 A 9.4 226
NEW BEETLE CABRIO - 1.4
1390 55 8 M 7.1 170
NEW BEETLE CABRIO - 1.6
1595 75 9 M 7.7 185
NEW BEETLE CABRIO - 2.0
1984 85 11 M 8.8 211
NEW BEETLE CABRIO - 2.0 TIPTRONIC
1984 85 11 A 9.2 221
110
173
192
192
168
168
192
T.$ EU KLAS
RO SE
2
3189 184 16 M 10.8 259
GOLF 3D/P - R32FSI DSG
$ CA
RS ER
N
$ VE .-TR
RB AN
R S
$ CO .-C .-GET
$ FIS
C$ VE STEU
$ kW
$ CC
ON R
S. IEB
-V E
ER
BR
.
EL
L
-M
OD
ÈL
E
-M
OD
DE
L
$ MO
GOLF 3D/P - R32FSI
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
ESSENCE
BENZIN
-V
1595 75 9 M 7.7 185
PASSAT - 1.6FSI
1598 85 9 M 7.5 180
PASSAT - 1.6FSI TIPTRONIC
1598 85 9 A 7.7 185
PASSAT - 2.0FSI110
1984 110 11 M 8.2 197
PASSAT - 2.0FSI110 4MOTION
1984 110 11 M 8.7 209
PASSAT - 2.0FSI110 TIPTRONIC
1984 110 11 A 8.7 209
PASSAT - 2.0T-FSI147 HIGHLINE
1984 147 11 M 8.1 194
PASSAT - 2.0T-FSI147 TIPTRONIC HIGHLINE
1984 147 11 A 8.9 214
PASSAT - 3.2FSI DSG 4MOTION HIGHLINE
3164 184 16 S 9.8 235
PASSAT VARIANT - 1.6
1595 75 9 M 7.8 187
PASSAT VARIANT - 1.6FSI
1598 85 9 M 7.6 182
PASSAT VARIANT - 1.6FSI TIPTRONIC
1598 85 9 A 7.9 190
PASSAT VARIANT - 2.0FSI110
1984 110 11 M 8.4 202
PASSAT VARIANT - 2.0FSI110 4MOTION
1984 110 11 M 8.9 214
PASSAT VARIANT - 2.0FSI110 TIP.
1984 110 11 A 8.9 214
PASSAT VARIANT - 2.0T-FSI147 HIGHLINE
1984 147 11 M 8.3 199
PASSAT VARIANT - 2.0T-FSI147 TIPTRONIC
1984 147 11 A 8.8 211
PASSAT VARIANT - 3.2FSI DSG 4MOTION
3164 184 16 S 10.1 242
PHAETON - 3.2 V6 4MOTION 4PL
3189 177 16 A 12.2 293
PHAETON - 3.2 V6 4MOTION 5PL
3189 177 16 A 12.1 290
PHAETON - 4.2 4MOTION
4172 246 21 A 13.1 314
PHAETON - 6.0 W12 331KW 4MOTION
5998 331 29 A 14.5 348
PHAETON L - 3.2 V6 4MOTION 4PL
3189 177 16 A 13.1 314
PHAETON L - 4.2 4MOTION 4PL
4172 246 21 A 13.1 314
PHAETON L - 6.0 W12 331KW 4MOTION 4PL
5998 331 29 A 14.5 348
POLO 3D/P - 1.2I 40 TRENDLINE
1198 40 7 M 5.8 139
POLO 3D/P - 1.2I 47
1198 47 7 M 5.9 142
POLO 3D/P - 1.4FSI
1390 63 8 M 5.8 139
POLO 3D/P - 1.4I
1390 55 8 M 6.4 154
POLO 3D/P - 1.4I AUT.
1390 55 8 A 7.4 178
POLO 3D/P - 1.8GTI110
1781 110 10 M 7.8 187
POLO 5D/P - 1.2I 40 TRENDLINE
1198 40 7 M 5.8 139
POLO 5D/P - 1.2I 47
1198 47 7 M 5.9 142
POLO 5D/P - 1.4FSI
1390 63 8 M 5.8 139
POLO 5D/P - 1.4I
1390 55 8 M 6.4 154
POLO 5D/P - 1.4I AUT.
1390 55 8 A 7.4 178
POLO 5D/P - 1.8GTI110
1781 110 10 M 7.8 187
POLO CROSS - 1.2I
1198 47 7 M 6.2 149
POLO CROSS - 1.4I
1390 55 8 M 6.6 157
SE
NS
.
RO
2
PASSAT - 1.6
$ CA
T.$ EU KLAS
AN
R S
$ CO .-C .-GET
O
R
E
S
$ FI S
$ kW
$ CC
RB
C$ VE STEU
R
L
$ MO
DE
N R
$ VE . - T R
-M
OD
ÈL
E
-M
IEB
E
ER
BR
.
OD
EL
L
BENZINE
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
111
1781 110 10 M 9.5 228
SHARAN - 1.8T TIPTRONIC EXECUTIVE
1781 110 10 A 10.6 254
SHARAN - 2.0 6V
1984 85 11 M 9.5 228
SHARAN - 2.8 V6 4MOT. EXECUTIVE
2792 150 15 M 11.2 269
TOUAREG - 3.6FSI
3597 206 18 A 13.8 331
TOUAREG - 4.2 V8
4172 228 21 A 14.8 355
TOURAN - 1.6
1595 75 9 M 8
TOURAN - 1.6FSI
1598 85 9 M 7.8 187
TOURAN - 1.6FSI TIPTRONIC
1598 85 9 A 8.3 199
192
T.$ EU KLAS
RO SE
2
1390 55 8 A 7.8 187
SHARAN - 1.8T
$ CA
RS ER
N
$ VE .-TR
RB AN
R S
$ CO .-C .-GET
$ FIS
C$ VE STEU
$ kW
$ CC
ON R
S. IEB
-V E
ER
BR
.
EL
L
-M
OD
ÈL
E
-M
OD
DE
L
$ MO
POLO CROSS - 1.4I AUT.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
VOLVO
C30 - 1.6
1596 74 9 M 7
C30 - 1.8
1798 92 10 M 7.3 174
C30 - 2
1999 107 11 M 7.3 174
C30 - T5
2521 162 13 M 8.7 208
C30 - T5 AUT.
2521 162 13 A 9.4 208
C70 CABRIO - 2.4
2435 103 13 M 8.9 212
C70 CABRIO - 2.4 AUT.
2435 103 13 A 9.6 229
C70 CABRIO - 2.4I
2435 125 13 M 9
C70 CABRIO - 2.4I AUT.
2435 125 13 A 9.6 229
C70 CABRIO - T5
2521 162 13 M 9.1 217
C70 CABRIO - T5 AUT.
2521 162 13 A 9.8 234
S40 - 1.6
1596 74 9 M 7.2 171
S40 - 1.8
1798 92 10 M 7.2 172
S40 - 2
1999 107 11 M 7.4 177
S40 - 2.4 GEARTRONIC
2435 103 13 A 9.1 217
S40 - 2.4I
2435 125 13 M 8.5 203
S40 - 2.4I GEARTRONIC
2435 125 13 A 9.1 217
S40 - T5
2521 162 13 M 8.7 208
S40 - T5 GEARTRONIC
2521 162 13 A 9.4 224
S60 - 2.4 140PK
2435 103 13 M 8.8 209
S60 - 2.4 140PK AUT.
2435 103 13 A 9.5 226
S60 - 2.4 170PK
2435 125 13 M 8.9 212
S60 - 2.4 170PK AUT.
2435 125 13 A 9.5 226
S60 - 2.5T
2521 154 13 M 9.1 217
S60 - 2.5T GEARTRONIC
2521 154 13 A 9.8 234
S60 - R
2521 220 13 M 10.5 252
S60 - R GEARTRONIC
2521 220 13 A 10.9 259
112
167
215
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
ESSENCE
BENZIN
SE
NS I E
. - V BE
ER
BR
.
RO
2
$ CA
T.$ EU KLAS
AN
$ FIS
$ kW
$ CC
R
C$ VE STEU
RS ER
N
$ VE .-TR
-M
EL
$ MO
D
BR S
$ CO .-C .-GET
O
R
OD
ÈL
E
-M
OD
E
LL
BENZINE
S80 - 2.5T GEARTRONIC
4
4
2521 147 13 M 9.2 219  4
2521 147 13 A 9.9 236  4
S80 - 3.2 GEARTRONIC
3192 175 16 A 9.8 234
S80 - 4.4 AWD GEARTRONIC SUMMUM
4414 232 22 A 11.9 284
S60 - T5
2401 191 13 M 9.3 220
S60 - T5 GEARTRONIC
2401 191 13 M 9.8 234
S80 - 2.5T
V50 - 1.8
4
4
1798 92 10 M 7.2 172  4
V50 - 1.8 KINETIC
1798 92 10 M 7.2 171
V50 - 2
1999 107 11 M 7.4 177
V50 - 2.4I
4
4
2435 103 13 A 9.1 217  4
2435 125 13 M 8.5 203  4
V50 - 2.4I GEARTRONIC
2435 125 13 A 9.1 217
V50 - T5
2435 162 13 M 8.7 208
V50 - 2.4 GEARTRONIC
V50 - T5 AWD GEARTRONIC
4
4
2435 162 13 M 9.6 229  4
2435 162 13 A 10.1 241  4
V50 - T5 GEARTRONIC
2435 162 13 A 9.6 229
V70 - 2.4 140PK
2435 103 13 M 9
V50 - T5 AWD
V70 - 2.4 170PK AUT.
4
4
2435 103 13 A 9.7 231  4
2435 125 13 M 9.2 220  4
2435 125 13 A 9.8 234  4
V70 - 2.5T
2521 154 13 M 9.2 219
V70 - 2.5T AWD
2521 154 13 M 9.9 237
V70 - 2.5T AWD GEARTRONIC
2521 154 13 A 10.6 255
V70 - 2.5T GEARTRONIC
2521 154 13 A 10.1 241
V70 - R
2521 220 13 M 10.7 256
V70 - R GEARTRONIC
2521 220 13 A 11.1 264
4
4
4
4
4
4
V70 - T5
2401 191 13 M 9.5 226
4
V70 - T5 GEARTRONIC
2401 191 13 A 10
V70 XC - 2.5T AWD
2521 154 13 M 10.2 244
V70 - 2.4 140PK AUT.
V70 - 2.4 170PK
214
V70 XC - 2.5T AWD GEARTRONIC
4
4
2521 154 13 A 11.1 266  4
XC90 - 2.5T
2521 154 13 M 11.2 269
XC90 - 2.5T GEARTRONIC
2521 154 13 A 11.8 282
XC90 - 3.2
3192 175 16 A 11.8 281
XC90 - V8 GEARTRONIC
239
4
4
4
4414 232 22 A 13.5 322  4
113
114
DIESEL
DIESEL
115
$
$
100
10 M
5.9
157
1910
110
10 M
5.9
157
147 3D/P - 1.9MJTD85
1910
85
10 M
5.8
153
147 3D/P - 1.9MJTD88
1910
88
10 M
5.8
153
147 5D/P - 1.9MJTD100 DISTINCTIVE
1910
100
10 M
5.9
157
147 5D/P - 1.9MJTD110 DISTINCTIVE
1910
110
10 M
5.9
157
147 5D/P - 1.9MJTD85
1910
85
10 M
5.8
153
147 5D/P - 1.9MJTD88
1910
88
10 M
5.8
153
156 CROSSWAGON - 1.9MJTD110
1910
110
10 M
7.1
188
159 - 1.9MJTD100
1910
100
10 M
6
159
159 - 1.9MJTD110
1910
110
10 M
6
212
159 - 1.9MJTD85
1910
85
10 M
5.9
157
159 - 1.9MJTD88
1910
88
10 M
5.9
157
159 - 2.4MJTD DISTINCTIVE
2387
147
13 M
6.8
179
159 SPORTWAGON - 1.9JTD100
1910
100
10 M
6.1
162
159 SPORTWAGON - 1.9JTD110
1910
110
10 M
6.1
162
159 SPORTWAGON - 1.9JTD85
1910
85
10 M
6
159
159 SPORTWAGON - 1.9JTD88
1910
88
10 M
6
159
159 SPORTWAGON - 2.4JTD DISTINCTIVE
2387
147
13 M
7
185
166 - 2.4JTD136
2387
136
13 M
7.5
198
BRERA - 2.4MJTD
2387
147
13 M
6.8
179
GT - 1.9MJTD110 16V
1910
110
10 M
6.2
165






















A3 3D/P - 1.9TDI77 A
1896
77
10 M
5
134
A3 3D/P - 1.9TDI77 FAP A
1896
77
10 M
5.1
138
A3 3D/P - 2.0TDI100 A
1968
100
11 M
5.4
140
A3 3D/P - 2.0TDI100 STRONIC A
1968
100
11 S
5.8
156
A3 3D/P - 2.0TDI103
1968
103
11 S
5.7
154
A3 3D/P - 2.0TDI103
1968
103
11 M
5.8
156
A3 3D/P - 2.0TDI103
1968
103
11 M
5.5
148
A3 3D/P - 2.0TDI103 STRONIC A
1968
103
11 S
5.8
156
A3 3D/P - 2.0TDI120
1968
120
11 S
5.9
156
A3 3D/P - 2.0TDI120 FAP A
1968
120
11 M
5.8
157
A3 3D/P - 2.0TDI125
1968
125
11 S
5.9
156
A3 3D/P - 2.0TDI125
1968
125
11 M
6.4
173
A3 3D/P - 2.0TDI125 FAP A
1968
125
11 M
5.8
157
A3 5D/P SPORTBACK - 1.9TDI77 A
1896
77
10 M
5
134
$
$
$ VE
1910
147 3D/P - 1.9MJTD110 DISTINCTIVE
$
C
-S
$ VE TEUE
RS
R
$ FIS
$ kW
$ CC
N.
-T
R
RB ANS
.
R.
-C -GET
ON
R
CO
S.- IEB
E
VE
2
RB
R.
CA
T.K
PA LAS
RT SE
. -D
EE
LT
FIL
JE
TR
SPA
EU E-FI
RT
RO LTE
IKE
R
L
OD
EL
L
-M
ÈL
E
-M
OD
DE
L
$ MO
147 3D/P - 1.9MJTD100 DISTINCTIVE
ALFA ROMEO
24
4
24 8 4
24 8 4
24 8 4
24
4
24 8 4
24
4
24 8 4
24 8 4
3 3 4
3 3 4
2 3 4
2 3 4
5 3 4
3
4
3
4
2
4
2
4
5
4
21 8 4
4
4
24 8 4
AUDI
116














8 4
3 4
16 8 4
20 8 4
3 4
8 4
16 8 4
20 8 4
3 4
3 4
3 4
3 4
3 4
8 4
138
5.5
142
A3 5D/P SPORTBACK - 2.0TDI100 STRONIC
1968
100
11 S
5.8
156
A3 5D/P SPORTBACK - 2.0TDI103
1968
103
11 S
5.7
154
A3 5D/P SPORTBACK - 2.0TDI103
1968
103
11 M
5.6
150
A3 5D/P SPORTBACK - 2.0TDI103 QUAT
1968
103
11 M
5.9
158
A3 5D/P SPORTBACK - 2.0TDI103 STRONIC
1968
103
11 S
5.8
156
A3 5D/P SPORTBACK - 2.0TDI103FAP
1968
103
11 M
5.9
159







































A3 5D/P SPORTBACK - 2.0TDI120
1968
120
11 S
5.9
156
A3 5D/P SPORTBACK - 2.0TDI120 FAP A
1968
120
11 M
5.8
157
A3 5D/P SPORTBACK - 2.0TDI125
1968
125
11 S
5.9
156
A3 5D/P SPORTBACK - 2.0TDI125
1968
125
11 M
6.4
173
A3 5D/P SPORTBACK - 2.0TDI125 FAP A
1968
125
11 M
5.8
157
A4 - 1.9TDI
1896
85
10 M
5.7
154
A4 - 2.0TDI100
1968
100
11 M
6
161
A4 - 2.0TDI100 MULTITRONIC
1968
100
11 V
6.2
166
A4 - 2.0TDI103
1968
103
11 M
6
161
A4 - 2.0TDI103 MULTITRONIC
1968
103
11 V
6.2
166
A4 - 2.0TDI103 QUATTRO
1968
103
11 M
6.6
176
A4 - 2.0TDI120
1968
120
11 M
5.8
154
A4 - 2.0TDI120 QUATTRO
1968
120
11 M
6.7
177
A4 - 2.0TDI125
1968
125
11 M
5.8
154
A4 - 2.0TDI125 QUATTRO
1968
125
11 M
6.7
177
A4 - 2.7TDI120
2698
120
14 M
6.7
179
A4 - 2.7TDI120
2698
120
14 V
6.8
179
A4 - 2.7TDI132
2698
132
14 M
6.7
179
A4 - 2.7TDI132
2698
132
14 V
6.8
179
A4 - 3.0TDI150 QUATTRO
2967
150
15 M
7.5
203
A4 - 3.0TDI150 TIPTRONIC QUAT
2967
150
15 A
8.2
220
A4 - 3.0TDI171
2967
171
15 A
8.3
223
A4 - 3.0TDI171
2967
171
15 M
7.5
198
A4 AVANT - 1.9TDI
1896
85
10 M
5.7
154
A4 AVANT - 2.0TDI100
1968
100
11 M
5.9
156
A4 AVANT - 2.0TDI100 MULTITRONIC
1968
100
11 V
5.8
156
A4 AVANT - 2.0TDI103
1968
103
11 M
5.8
156
A4 AVANT - 2.0TDI103 MULTITRONIC
1968
103
11 V
5.8
167
A4 AVANT - 2.0TDI103 QUATTRO
1968
103
11 M
6.7
178
A4 AVANT - 2.0TDI120
1968
120
11 M
5.8
154
A4 AVANT - 2.0TDI120 QUATTRO
1968
120
11 M
6.8
179
TI K
EL
E
. -D
RO LTE
R
5.1
11 M
$ FIL ELTJ
ES
TR
$ EU E-FI -PAR
10 M
100
2
$ CO
77
1968
$ VE
1896
A3 5D/P SPORTBACK - 2.0TDI100 A
$ kW
A3 5D/P SPORTBACK - 1.9TDI77 FAP A
$ CC
$ CA
T.
-K
$ PA LASS
RT
E
-T
R.
RB
RS
N.
$ FI S
CS
$ VE TEUE
$ MO
DE
L
-M
OD
ÈL
E
-M
R
RA
NS
.
-C -GET
ON
R
S.- IEB
E
VE
RB
R.
OD
EL
L
DIESEL
3 4
16 8 4
20 8 4
3 4
8 4
8 4
8 4
3 4
3 4
3 4
3 4
3 4
3 4
17 8 4
22 8 4
22 8 4
22 8 4
22 8 4
3 4
3 4
3 4
3 4
3 4
3 4
8 4
3 4
8 4
8 4
8 4
8 4
8 4
17 8 4
19 8 4
8 4
19 8 4
8 4
3 4
3 4
3 4
117
$
$
125
11 M
5.8
154
1968
125
11 M
6.8
179
A4 AVANT - 2.7TDI120
2698
120
14 V
6.8
179
A4 AVANT - 2.7TDI120
2698
120
14 M
6.8
182
A4 AVANT - 2.7TDI132
2698
132
14 V
6.8
179
A4 AVANT - 2.7TDI132
2698
132
14 M
6.8
182
A4 AVANT - 3.0TDI150 QUATTRO
2967
150
15 M
7.6
203
A4 AVANT - 3.0TDI150 TIP
2967
150
15 A
8.3
220
A4 AVANT - 3.0TDI171
2967
171
15 A
8.4
226
A4 AVANT - 3.0TDI171
2967
171
15 M
7.5
198
A4 CABRIO - 2.0TDI100
1968
100
11 M
6.4
173
A4 CABRIO - 2.0TDI103
1968
103
11 M
6.4
173
A4 CABRIO - 3.0TDI150 QUATTRO
2967
150
15 M
7.9
209
A4 CABRIO - 3.0TDI150 TIP
2967
150
15 A
8.5
226
A4 CABRIO - 3.0TDI171 QUATTRO
2967
171
15 M
7.9
209
A4 CABRIO - 3.0TDI171 TIP
2967
171
15 A
8.5
226
A6 - 2.0TDI100
1968
100
11 M
6.4
172
A6 - 2.0TDI103
1968
103
11 M
6.4
172
A6 - 2.0TDI103 MULTITRONIC
1968
103
11 V
7
189
A6 - 2.7TDI120
2698
120
14 M
7.1
191
A6 - 2.7TDI120 MULTITRONIC
2698
120
14 V
7.2
192
A6 - 2.7TDI120 TIP
2698
120
14 A
8.4
226
A6 - 2.7TDI132
2698
132
14 M
7.1
191
A6 - 2.7TDI132
2698
132
14 V
7.3
194
A6 - 2.7TDI132
2698
132
14 A
8.4
226
A6 - 3.0TDI QUATTRO
2967
155
15 M
8
215
A6 - 3.0TDI TIP
2967
155
15 A
8.5
229
A6 - 3.0TDI171 QUATTRO
2967
171
15 A
8
215
A6 - 3.0TDI171 TIP
2967
171
15 A
8.5
224
A6 ALLROAD - 2.7TDI120 V6 TIPTR QUATTRO
2698
120
14 A
8.7
227
A6 ALLROAD - 2.7TDI132 V6 TIPTR QUATTRO
2698
132
14 A
8.7
229
A6 ALLROAD - 3.0TDI155 V6 TIPTR QUATTRO
2967
155
15 A
8.7
230
A6 ALLROAD - 3.0TDI171 V6 QUATTRO
2967
171
15 M
8.8
232
A6 ALLROAD - 3.0TDI171 V6 TIPTR QUATTRO
2967
171
15 A
8.8
232
A6 AVANT - 2.0TDI100
1968
100
11 M
6.4
172
A6 AVANT - 2.0TDI103
1968
103
11 M
6.4
172
A6 AVANT - 2.0TDI103 MULTITRONIC
1968
103
11 V
7
189
A6 AVANT - 2.7TDI120
2698
120
14 M
7.1
189
A6 AVANT - 2.7TDI120 MULTITRONIC
2698
120
14 V
7.5
200







































118
$
$
$ VE
1968
A4 AVANT - 2.0TDI125 QUATTRO
$
C
-S
$ VE TEUE
RS
R
$ FIS
$ kW
$ CC
N.
-T
R
RB ANS
.
R.
-C -GET
ON
R
CO
S.- IEB
E
VE
2
RB
R.
CA
T.K
PA LAS
RT SE
. -D
EE
LT
FIL
JE
TR
SPA
EU E-FI
RT
RO LTE
IKE
R
L
OD
EL
L
-M
ÈL
E
-M
OD
DE
L
$ MO
A4 AVANT - 2.0TDI125
3 4
3 4
8 4
3 4
8 4
3 4
8 4
8 4
8 4
8 4
8 4
8 4
8 4
8 4
8 4
8 4
20 8 4
20 8 4
1 3 4
17 8 4
21 8 4
23 8 4
17 8 4
8 4
23 8 4
20 8 4
17 8 4
3 4
2 3 4
22 8 4
1 3 4
23 8 4
3 4
1 3 4
20 8 4
20 8 4
1 3 4
17 8 4
21 8 4
TI K
EL
E
. -D
RO LTE
R
$ FIL ELTJ
ES
TR
$ EU E-FI -PAR
T.
-K
$ PA LASS
RT
E














23 8 4























17 8 4
2
$ CO
$ CA
-T
R.
RB
226
$ VE
RS
N.
$ FI S
CS
$ VE TEUE
$ kW
$ CC
$ MO
DE
L
-M
OD
ÈL
E
-M
R
RA
NS
.
-C -GET
ON
R
S.- IEB
E
VE
RB
R.
OD
EL
L
DIESEL
A6 AVANT - 2.7TDI120 TIP
2698
120
14 A
8.4
A6 AVANT - 2.7TDI132
2698
132
14 M
7.1
189
A6 AVANT - 2.7TDI132
2698
132
14 V
7.4
197
A6 AVANT - 2.7TDI132
2698
132
14 A
8.4
226
A6 AVANT - 3.0TDI QUATTRO
2967
155
15 M
8.1
218
A6 AVANT - 3.0TDI TIP
2967
155
15 V
8.5
229
A6 AVANT - 3.0TDI171 QUATTRO
2967
171
15 M
8.1
218
A6 AVANT - 3.0TDI171 TIP
2967
171
15 A
8.6
227
A8 - 3.0TDI155 TIPTRONIC QUATTRO
2967
155
15 A
8.4
224
A8 - 4.2TDI V8 TIPTRONIC QUATTRO
4134
240
20 A
9.4
249
A8 L - 3.0TDI171 TIPTRONIC QUATTRO
2967
171
15 A
8.5
227
A8 L - 4.2TDI V8 TIPTRONIC QUATTRO
4134
240
20 A
9.7
261
Q7 - 3.0TDI155 V6
2967
155
15 A 10.5 282
Q7 - 3.0TDI171 V6
2967
171
15 A 10.5 282
17 8 4
21 8 4
23 8 4
20 8 4
17 8 4
3 4
2 3 4
14 8 4
1 3 4
1 3 4
1 3 4
2 3 4
3 4
BMW
SERIE-1 - 118D90
1995
90
11 M
5.6
150
SERIE-1 - 120D110
1995
110
11 M
5.7
152
SERIE-1 - 120D110
1995
110
11 A
6.6
176
SERIE-1 - 120D120
1995
120
11 M
5.7
152
SERIE-1 - 120D120
1995
120
11 A
6.6
176
SERIE-3 - 318D90
1995
90
11 M
5.6
150
SERIE-3 - 320D110
1995
110
11 M
5.7
153
SERIE-3 - 320D110
1995
110
11 A
6.7
179
SERIE-3 - 320D120
1995
120
11 M
5.7
153
SERIE-3 - 320D120
1995
120
11 A
6.7
179
SERIE-3 - 330D155
2993
155
15 M
6.5
174
SERIE-3 - 330D155 STEPTRONIC
2993
155
15 A
7.4
197
SERIE-3 - 330D170
2993
170
15 M
6.5
174
SERIE-3 - 330D170 STEPTRONIC
2993
170
15 A
7.4
197
SERIE-3 - 330XD
2993
170
15 M
7.2
192
SERIE-3 - 330XD STEPTRONIC
2993
170
15 A
8
213
SERIE-3 CABRIO - 320CD
1995
110
11 M
6.3
167
SERIE-3 CABRIO - 330CD
2993
150
15 M
7
187
SERIE-3 COUPE - 320CD
1995
110
11 M
5.7
153
SERIE-3 COUPE - 330CD
2993
150
15 M
6.6
177
SERIE-3 TOURING - 318D90
1995
90
11 M
5.8
155
SERIE-3 TOURING - 320D110
1995
110
11 M
5.9
158
SERIE-3 TOURING - 320D110
1995
110
11 A
6.9
184
8 4
8 4
8 4
8 4
20 8 4
16 8 4
14 8 4
19 8 4
17 8 4
3 4
1 3 4
3 4
1 3 4
3 4
1 3 4
19 8 4
16 8 4
24 8 4
19 8 4
4
19 8 4
17 8 4
119
$
$
120
11 M
5.9
158
1995
120
11 A
6.9
184
SERIE-3 TOURING - 330D155
2993
155
15 M
6.7
179
SERIE-3 TOURING - 330D155 STEPTRONIC
2993
155
15 A
7.6
203
SERIE-3 TOURING - 330D170
2993
170
15 M
6.7
179
SERIE-3 TOURING - 330D170 STEPTRONIC
2993
170
15 A
7.6
203
SERIE-3 TOURING - 330XD
2993
170
15 M
7.4
197
SERIE-3 TOURING - 330XD STEPTRONIC
2993
170
15 A
8.2
218
SERIE-3 TOURING - 330XD155
2993
155
15 M
7.4
197
SERIE-5 - 520D110
1995
110
11 M
5.9
158
SERIE-5 - 520D110 STEPTRONIC
1995
110
11 A
6.9
185
SERIE-5 - 520D120
1995
120
11 M
5.9
158
SERIE-5 - 520D120 STEPTRONIC
1995
120
11 A
6.9
185
SERIE-5 - 525D120
2497
120
13 M
6.7
179
SERIE-5 - 525D120 STEPTRONIC
2497
120
13 A
7.8
208
SERIE-5 - 525D130
2497
130
13 M
6.7
179
SERIE-5 - 525D130 STEPTRONIC
2497
130
13 A
7.8
208
SERIE-5 - 530D155
2993
155
15 M
6.7
179
SERIE-5 - 530D155 STEPTRONIC
2993
155
15 A
7.5
200
SERIE-5 - 530D170
2993
170
15 M
6.7
179
SERIE-5 - 530D170 STEPTRONIC
2993
170
15 A
7.5
200
SERIE-5 - 530XD170
2993
170
15 M
7.6
203
SERIE-5 - 530XD170 STEPTRONIC
2993
170
15 A
8.2
219
SERIE-5 - 535D STEPTRONIC
2993
200
15 A
8
211
SERIE-5 TOURING - 520D110
1995
110
11 M
6.1
162
SERIE-5 TOURING - 520D110 STEPTRONIC
1995
110
11 A
7.1
189
SERIE-5 TOURING - 520D120
1995
120
11 M
6.1
162
SERIE-5 TOURING - 520D120 STEPTRONIC
1995
120
11 A
7.1
189
SERIE-5 TOURING - 525D120
2497
120
13 M
7
187
SERIE-5 TOURING - 525D120 STEPTRONIC
2497
120
13 A
8
213
SERIE-5 TOURING - 525D130
2497
130
13 M
7
187
SERIE-5 TOURING - 525D130 STEPTRONIC
2497
130
13 A
8
213
SERIE-5 TOURING - 530D155
2993
155
15 M
7
187
SERIE-5 TOURING - 530D155 STEPTRONIC
2993
155
15 A
7.7
205
SERIE-5 TOURING - 530D170
2993
170
15 M
7
187
SERIE-5 TOURING - 530D170 STEPTRONIC
2993
170
15 A
7.7
205
SERIE-5 TOURING - 530XD170
2993
170
15 M
7.9
211
SERIE-5 TOURING - 530XD170 STEPTRONIC
2993
170
15 A
8.5
227
SERIE-5 TOURING - 535D STEPTRONIC
2993
200
15 A
8.2
216







































120
$
$
$ VE
1995
SERIE-3 TOURING - 320D120
$
C
-S
$ VE TEUE
RS
R
$ FIS
$ kW
$ CC
N.
-T
R
RB ANS
.
R.
-C -GET
ON
R
CO
S.- IEB
E
VE
2
RB
R.
CA
T.K
PA LAS
RT SE
. -D
EE
LT
FIL
JE
TR
SPA
EU E-FI
RT
RO LTE
IKE
R
L
OD
EL
L
-M
ÈL
E
-M
OD
DE
L
$ MO
SERIE-3 TOURING - 320D120
19 8 4
17 8 4
3 4
1 3 4
3 4
1 3 4
3 4
1 3 4
3 4
3 4
3 4
3 4
3 4
1 3 4
1 3 4
1 3 4
1 3 4
1 3 4
1 3 4
1 3 4
1 3 4
1 3 4
1 3 4
1 3 4
3 4
3 4
3 4
3 4
1 3 4
1 3 4
1 3 4
1 3 4
1 3 4
1 3 4
1 3 4
1 3 4
1 3 4
1 3 4
1 3 4
8.2
216
15 A
8.2
216
SERIE-7 - 745D
4423
242
22 A
9.5
251
SERIE-7 L - 730D155
2993
155
15 A
8.2
216
SERIE-7 L - 730D170
2993
170
15 A
8.2
216
SERIE-X3 - 2.0D
1995
110
11 M
7.2
191
SERIE-X3 - 3.0D155
2993
155
15 M
7.9
210
SERIE-X3 - 3.0D155 STEPTRONIC
2993
155
15 A
8.6
229
SERIE-X3 - 3.0D160
2993
160
15 M
7.9
210
SERIE-X3 - 3.0D160 STEPTRONIC
2993
160
15 A
8.6
229
SERIE-X5 - 3.0D 155KW
2993
155
15 M
8.6
229
SERIE-X5 - 3.0D 155KW
2993
155
15 A
9.4
250
SERIE-X5 - 3.0D 160KW
2993
160
15 M
8.6
229
SERIE-X5 - 3.0D 160KW
2993
160
15 A
9.4
250














BLS - 1.9D
1910
110
10 M
6.1
164
BLS - 1.9D AUT.
1910
110
10 A
7.2
194
CAPTIVA - 2.0VCDI 4X4 AUT. LT
1991
110
11 A
8.7
233
CAPTIVA - 2.0VCDI 4X4 L
1991
110
11 M
7.4
197
300C - 3.0CRD V6
2987
155
15 A
8.1
220
300C TOURING - 3.0CRD V6
2987
155
15 A
8.3
220
GRAND VOYAGER - 2.8CRD AUT.
2776
110
15 A
8.5
225
PT CRUISER - 2.2CRD
2148
110
11 M
6.7
177
VOYAGER - 2.5CRD
2499
105
13 M
7.7
203
VOYAGER - 2.8CRD AUT.
2776
110
15 A
8.4
221
BERLINGO - 1.6HDI55
1560
55
9 M
5.4
143
BERLINGO - 1.6HDI66
1560
66
9 M
5.4
143
BERLINGO - 1.9D
1868
51
10 M
6.9
181
C1 3D/P - 1.4HDI SEDUCTION
1398
40
8 M
4.1
109
C1 5D/P - 1.4HDI SEDUCTION
1398
40
8 M
4.1
109
C2 - 1.4HDI
1398
50
8 M
4.3
113
C3 - 1.4HDI
1398
50
8 M
4.4
115
TI K
EL
E
. -D
RO LTE
R
15 A
170
$ FIL ELTJ
ES
TR
$ EU E-FI -PAR
155
2993
2
$ CO
$ CA
T.
-K
$ PA LASS
RT
E
-T
R.
RB
2993
SERIE-7 - 730D170
$ kW
SERIE-7 - 730D155
$ CC
$ VE
RS
N.
$ FI S
CS
$ VE TEUE
$ MO
DE
L
-M
OD
ÈL
E
-M
R
RA
NS
.
-C -GET
ON
R
S.- IEB
E
VE
RB
R.
OD
EL
L
DIESEL
1 3 4
1 3 4
1 3 4
1 3 4
1 3 4
3 4
1 3 4
1 3 4
1 3 4
3 4
8 4
55 8 3
8 4
55 8 3
CADILLAC


4


4






0 3 4
4
CHEVROLET
4
CHRYSLER
0 3 4
57 8 3
15 8 4
49 8 3
49 8 3
CITROEN







23 8 4
22 8 4
43 8 3
11 8 4
11 8 4
14 8 4
14 8 4
121
C3 - 1.6HDI80 16V FAP VTR
1560
80
C3 PLURIEL - 1.4HDI
1398
50
C4 BERLINE - 1.6HDI66
1560
66
C4 BERLINE - 1.6HDI80


9 M 4.5 120 
8 M 4.7 125 
9 M 4.7 125 
$
$
$
$
N
66
$
.$ VE TRAN
R
S
-S
$ VE TEUE
RS
R
C
50
1560
$ FIS
$ kW
$ CC
1398
C3 - 1.6HDI 16V EXCLUSIVE
BR
.-C .-GE
TR
ON
CO
S.- IEB
E
VE
2
RB
R.
CA
T.K
PA LAS
RT SE
. -D
EE
LT
FIL
JE
TR
SPA
EU E-FI
RT
RO LTE
IKE
R
L
EL
L
-M
OD
ÈL
E
-M
OD
DE
L
$ MO
C3 - 1.4HDI SENSODRIVE EXCLUSIVE
8 S
4.3
113
17 8 4
9 M
4.4
118
19 8 4
2 3 4
17 8 4
22 8 4
1560
80
9 M
C4 BERLINE - 2.0HDI FAP AUT.
 1 3 4
1560
80
9 S 4.5 120 
3 4
1997 100 11 M 5.5 145  19 8 4
1997 100 11 A 6.6 175  3 3 4
C4 COUPE - 1.6HDI66
1560
66
9 M
4.7
125
C4 COUPE - 1.6HDI80
1560
80
9 M
4.7
125
C4 COUPE - 1.6HDI80 FAP BMP VT
1560
C4 COUPE - 1.6HDI80 VT
1560
80
9 M
4.8
128
C4 COUPE - 2.0HDI FAP AUT. VT
1997
100
11 A
6.6
175
C4 BERLINE - 1.6HDI80 FAP BMP
C4 BERLINE - 2.0HDI EXCLUSIVE
80
4.7
125
 22 8 4
 34 8 3
9 S 4.5 120 
3 4
C4 PICASSO - 1.6HDI


1997 100 11 M 5.5 145 
1560
80
9 M 5.9 155 
C4 PICASSO - 1.6HDI BMP
1560
C4 COUPE - 2.0HDI VTS
24 8 4
3 3 4
19 8 4
4 3 4
C4 PICASSO - 2.0HDI 16V BMP
 4 3 4
1997 100 11 S 6.1 160  1 3 4
C5 - 1.6HDI FAP
1560
80
9 M
5.4
142
C5 - 2.0HDI FAP
1997
100
11 M
6
158
C5 - 2.2HDI120
 3 3 4
 1 3 4
1997 100 11 A 7.1 189  1 3 4
2179 120 12 M 6.1 160 
3 4
C5 - 2.2HDI125
2179
125
12 M
6.1
160
C5 BREAK - 1.6HDI FAP
1560
80
9 M
5.5
145
C5 BREAK - 2.0HDI100 FAP
1997
100
11 M
6
C5 BREAK - 2.0HDI100 FAP AUT. EXCLUSIVE
1997
100
11 A
7.1
189
C5 BREAK - 2.2HDI120
2179
120
12 M
6.2
165
C5 BREAK - 2.2HDI125
2179
125
12 M
6.2
165
C6 - 2.7HDI FAP AUT.
2720
150
14 A
8.7
230
C8 - 2.0HDI79 16V

3 4
 4 3 4
1997 100 11 M 7.1 188  3 3 4
1997
79 11 A 8 210  4 3 3
C8 - 2.0HDI80 16V
1997
80
11 M
7
186
C8 - 2.0HDI88 16V
1997
88
11 M
6.9
182
C8 - 2.2HDI 16V FAP
2179
 42 8 3

8 4
94 12 M 7.3 195  7 3 3
JUMPY - 2.0HDI 16V C
1997
80
11 M
6.7
180
38 8 3
XSARA PICASSO - 1.6HDI
1560
80
9 M
4.9
131
30 8 3
XSARA PICASSO - 1.6HDI FAP
1560
80
XSARA PICASSO - 1.6HDI66
1560
66
C5 - 2.0HDI FAP AUT.
C8 - 2.0HDI100 FAP
122
80
9 S
5.7
150

3 4
 3 3 4
158  1 3 4
 1 3 4

3 4


9 M 5.1 136 
9 M 5.1 135 
2 3 4
22 8 4
TI K
EL
E
. -D
T.
8 M
4.7
125
 14 8 4
1968
103
11 M
6.1
161
 22 8 4
CROMA - 1.9MJTD100
1910
100
10 M
6.1
161
CROMA - 1.9MJTD110
1910
110
10 M
6.1
161
CROMA - 1.9MJTD110 AUT.
1910
110
10 A
7.1
187
CROMA - 1.9MJTD85
1910
85
10 M
6.1
160
CROMA - 2.4MJTD AUT. EMOTION
2387
147
13 A
8
212
DOBLO 4D/P - 1.3MJTD62 ACT
1248
62
7 M
5.5
145
DOBLO 4D/P - 1.9JTD77 ACTIVE
1910
77
10 M
5.8
153
































2
$ CO
$ CA
RO LTE
R
$ FIL ELTJ
ES
TR
$ EU E-FI -PAR
-K
$ PA LASS
RT
E
-T
R.
RB
50
$ kW
1461
$ CC
$ VE
RS
N.
$ FI S
CS
$ VE TEUE
$ MO
DE
L
-M
OD
ÈL
E
-M
R
RA
NS
.
-C -GET
ON
R
S.- IEB
E
VE
RB
R.
OD
EL
L
DIESEL
DACIA
LOGAN - 1.5DCI
DODGE
CALIBER - 2.0CRD S
FIAT
DOBLO 4D/P - 1.9JTD88 ACTIVE
1910
88
10 M
6.1
160
DOBLO 4D/P VERH.DAK/TOIT SUR. 1.3MJTD62
1248
62
7 M
5.6
148
DOBLO 4D/P VERH.DAK/TOIT SUR. 1.9JTD88
1910
88
10 M
6.2
163
DOBLO 5D/P - 1.3MJTD62
1248
62
7 M
5.5
145
DOBLO 5D/P - 1.9JTD77
1910
77
10 M
5.8
153
DOBLO 5D/P - 1.9JTD88
1910
88
10 M
6.1
160
DOBLO 5D/P VERH.DAK/TOIT SUR. 1.3MJTD62
1248
62
7 M
5.6
148
DOBLO 5D/P VERH.DAK/TOIT SUR. 1.9JTD88
1910
88
10 M
6.2
163
DUCATO PANORAMA - 2.0JTD
1997
62
11 M
8.7
230
DUCATO PANORAMA - 2.3JTD
2286
81
12 M
7.8
208
DUCATO PANORAMA - 2.8JTD
2800
94
15 M
9.5
250
IDEA - 1.3MJTD51
1248
51
7 M
5.1
135
IDEA - 1.3MJTD51 DUALOGIC
1248
51
7 S
5.1
135
IDEA - 1.3MJTD66
1248
66
7 M
4.9
130
IDEA - 1.3MJTD66 DUALOGIC
1248
66
7 S
4.9
130
IDEA - 1.9MJTD
1910
74
10 M
5.5
146
MULTIPLA - 1.9MJTD85
1910
85
10 M
6.5
173
MULTIPLA - 1.9MJTD88 TAXI
1910
88
10 M
6.5
173
PANDA - 1.3MJTD
1248
51
7 M
4.3
114
PANDA CLIMBING - 1.3MJTD 4X4
1248
51
7 M
5.3
141
PANDA CROSS - 1.3MJTD 4X4 4PL
1248
51
7 M
5.3
141
PUNTO 3D/P - 1.3MJTD CLASSIC
1248
51
7 M
4.5
119
PUNTO 3D/P - 1.3MJTD55
1248
55
7 M
4.7
123
PUNTO 3D/P - 1.3MJTD66
1248
66
7 M
4.6
122
PUNTO 3D/P - 1.3MJTD66
1248
66
7 M
4.7
123
5 3 4
5 3 4
5 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
15 3 4
3 3 4
2 3 4
3 3 4
2 3 4
15 3 4
3 3 4
2 3 4
3 3 4
79 8 3
88 8 3
8 3
19 8 4
19 8 4
19 8 4
19 8 4
17 8 4
6 8 4
6
4
20 8 4
18 8 4
18 8 4
18 8 4
8 4
24 8 4
8 4
123
$
$
7 S
4.6
122
88
10 M
5.6
149
PUNTO 3D/P - 1.9MJTD96 SPORT
1910
96
10 M
5.8
154
PUNTO 5D/P - 1.3MJTD CLASSIC
1248
51
7 M
4.5
119
PUNTO 5D/P - 1.3MJTD55
1248
55
7 M
4.7
123
PUNTO 5D/P - 1.3MJTD66
1248
66
7 M
4.6
122
PUNTO 5D/P - 1.3MJTD66
1248
66
7 M
4.7
123
PUNTO 5D/P - 1.3MJTD66 D
1248
66
7 S
4.6
122
PUNTO 5D/P - 1.9MJTD88
1910
88
10 M
5.6
149
SCUDO COMBI 4P/D - 2.0JTD 69KW SX
1997
69
11 M
7
187
SCUDO COMBI 4P/D - 2.0JTD 80KW SX
1997
80
11 M
7
186
SCUDO COMBI 5P/D - 2.0JTD 69KW SX
1997
69
11 M
7
187
SCUDO COMBI 5P/D - 2.0JTD 80KW SX
1997
80
11 M
7
186
STILO 3D/P - 1.9MJTD85
1910
85
10 M
5.3
139
STILO 5D/P - 1.9MJTD85
1910
85
10 M
5.4
142
STILO MULTI WAGON - 1.9MJTD85
1910
85
10 M
5.6
148
ULYSSE - 2.0JTD 16V AUT. EMOTION
1997
79
11 A
8
210
ULYSSE - 2.0MJTD 16V
1997
88
11 M
6.9
182
ULYSSE - 2.0MJTD100 16V
1997
100
11 M
7.1
188



















C
$ FIS
$ kW
$ CC
$ MO
$
$
$ VE
66
1910
$
-S
$ VE TEUE
RS
R
N.
-T
R
RB ANS
.
R.
-C -GET
ON
R
CO
S.- IEB
E
VE
2
RB
R.
CA
T.K
PA LAS
RT SE
. -D
EE
LT
FIL
JE
TR
SPA
EU E-FI
RT
RO LTE
IKE
R
L
OD
EL
L
-M
ÈL
E
-M
OD
1248
PUNTO 3D/P - 1.9MJTD88
DE
L
PUNTO 3D/P - 1.3MJTD66 D
8 4
25 8 4
23 8 4
18 8 4
8 4
24 8 4
8 4
8 4
25 8 4
43 8 3
26 8 3
43 8 3
26 8 3
24 8 4
24 8 4
24 8 4
4 8 3
18 8 4
3 3 4
FORD
FIESTA 3D/P - 1.4TDCI
1399
50
8 M
4.4
116
FIESTA 3D/P - 1.4TDCI DURASHIFT
1399
50
8 S
4.4
116
FIESTA 3D/P - 1.6TDCI
1560
66
9 M
4.5
119
FIESTA 5D/P - 1.4TDCI
1399
50
8 M
4.4
117
FIESTA 5D/P - 1.4TDCI DURASHIFT
1399
50
8 S
4.4
116
FIESTA 5D/P - 1.4TDCI START
1399
50
8 M
4.4
116
FIESTA 5D/P - 1.6TDCI
1560
66
9 M
4.5
119
FIESTA 5D/P 1.4TDCI DURASHIFT AMBIENTE
1399
50
8 S
4.4
117
FOCUS 3D/P - 1.6TDCI66
1560
66
9 M
4.7
125
FOCUS 3D/P - 1.6TDCI80
1560
80
9 M
4.8
127
FOCUS 3D/P - 1.6TDCI80 DURASH. CVT
1560
80
9 V
5.6
149
FOCUS 3D/P - 1.8TDCI
1753
85
10 M
5.2
137
FOCUS 3D/P - 2.0TDCI
1997
100
11 M
5.6
148
FOCUS 4D/P - 1.6TDCI66
1560
66
9 M
4.7
125
FOCUS 4D/P - 1.6TDCI80
1560
80
9 M
4.8
127
FOCUS 4D/P - 1.6TDCI80 DURASH. CVT
1560
80
9 V
5.6
149
FOCUS 4D/P - 1.8TDCI
1753
85
10 M
5.3
140
FOCUS 4D/P - 2.0TDCI
1997
100
11 M
5.6
148
124


















8 4
8 4
8 4
8 4
8 4
8 4
8 4
8 4
19 8 4
31 8 3
3 4
8 4
8 4
8 4
31 8 4
8 4
8 4
13 8 4
4.7
125
9 M
4.8
127
FOCUS 5D/P - 1.6TDCI80 DURASH. CVT
1560
80
9 V
5.6
149
FOCUS 5D/P - 1.8TDCI
1753
85
10 M
5.2
137
FOCUS 5D/P - 2.0TDCI
1997
100
11 M
5.6
148
FOCUS CLIPPER - 1.6TDCI66
1560
66
9 M
4.7
125
FOCUS CLIPPER - 1.6TDCI80
1560
80
9 M
4.8
127
FOCUS CLIPPER - 1.6TDCI80 DURASH. CVT
1560
80
9 V
5.7
152
FOCUS CLIPPER - 1.8TDCI
1753
85
10 M
5.3
140
FOCUS CLIPPER - 2.0TDCI100
1997
100
11 M
5.7
151
FOCUS C-MAX - 1.6TDCI66
1560
66
9 M
4.8
127







































FOCUS C-MAX - 1.6TDCI80
1560
80
9 M
4.9
129
FOCUS C-MAX - 1.6TDCI80 DURASH. CVT
1560
80
9 V
5.8
154
FOCUS C-MAX - 1.8TDCI
1753
85
10 M
5.4
143
FOCUS C-MAX - 2.0TDCI
1997
100
11 M
5.8
154
FUSION - 1.4TDCI
1399
50
8 M
4.4
116
FUSION - 1.4TDCI DURASHIFT
1399
50
8 S
4.4
116
FUSION - 1.6TDCI
1560
66
9 M
4.6
122
GALAXY - 1.8TDCI74
1753
74
10 M
6.3
166
GALAXY - 1.8TDCI92
1753
92
10 M
6.3
166
GALAXY - 2.0TDCI103
1997
103
11 M
6.5
172
MONDEO 4D/P - 2.0TDCI85
1998
85
11 M
6
159
MONDEO 4D/P - 2.0TDCI85 5-TRONIC
1998
85
11 A
7.4
196
MONDEO 4D/P - 2.0TDCI85 AMBIENTE
1998
85
11 M
5.8
154
MONDEO 4D/P - 2.0TDCI96
1998
96
11 M
6
159
MONDEO 4D/P - 2.0TDCI96 5-TRONIC
1998
96
11 A
7.4
196
MONDEO 4D/P - 2.0TDDI66 AMBIENTE
1998
66
11 M
5.8
154
MONDEO 4D/P - 2.2TDCI110
2198
110
12 M
6.1
161
MONDEO 5D/P - 2.0TDCI85
1998
85
11 M
6
159
MONDEO 5D/P - 2.0TDCI85 5-TRONIC
1998
85
11 A
7.4
196
MONDEO 5D/P - 2.0TDCI85 AMBIENTE
1998
85
11 M
5.8
154
MONDEO 5D/P - 2.0TDCI96
1998
96
11 M
6
159
MONDEO 5D/P - 2.0TDCI96 5-TRONIC
1998
96
11 A
7.4
196
MONDEO 5D/P - 2.0TDDI66 AMBIENTE
1998
66
11 M
5.8
154
MONDEO 5D/P - 2.2TDCI110
2198
110
12 M
6.1
161
MONDEO CLIPPER - 2.0TDCI85
1998
85
11 M
6.2
163
MONDEO CLIPPER - 2.0TDCI85 5-TRONIC
1998
85
11 A
7.5
198
MONDEO CLIPPER - 2.0TDCI85 AMBIENTE
1998
85
11 M
5.9
154
MONDEO CLIPPER - 2.0TDCI96
1998
96
11 M
5.8
154
TI K
EL
E
. -D
RO LTE
R
9 M
80
$ FIL ELTJ
ES
TR
$ EU E-FI -PAR
66
1560
2
$ CO
$ CA
T.
-K
$ PA LASS
RT
E
-T
R.
RB
1560
FOCUS 5D/P - 1.6TDCI80
$ kW
FOCUS 5D/P - 1.6TDCI66
$ CC
$ VE
RS
N.
$ FI S
CS
$ VE TEUE
$ MO
DE
L
-M
OD
ÈL
E
-M
R
RA
NS
.
-C -GET
ON
R
S.- IEB
E
VE
RB
R.
OD
EL
L
DIESEL
19 8 4
31 8 3
3 4
8 4
8 4
19 8 4
31 8 3
8 4
8 4
8 4
19 8 4
46 8 3
3 4
15 8 4
8 4
8 4
8 4
8 4
8 4
8 4
8 4
8 4
8 3
8 4
8 4
8 3
47 8 3
8 3
8 4
8 3
8 4
8 4
8 3
8 3
8 3
8 4
8 3
8 4
8 4
125
96
11 A
7.5
198
1998
66
11 M
6
158
MONDEO CLIPPER - 2.2TDCI110
2198
110
12 M
6.3
166
S-MAX - 1.8TDCI92
1753
92
10 M
6.2
164
S-MAX - 2.0TDCI103
1997
103
11 M
6.4
169
TRANSIT COMBI
1998
92
11 M
7.6
201
TRANSIT COMBI
1998
92
11 M
7.9
208
TRANSIT COMBI - 2.0D 100 MWB
2000
74
11 M
7.9
210
TRANSIT COMBI - 2.0D 75 SWB 290
1998
55
11 M
7.6
204
TRANSIT COMBI - 2.0D 85 SWB 300
1998
63
11 M
8
212
TRANSIT COMBI - 2.4
2402
85
13 M
8.7
231
TRANSIT COMBI - 2.4D 120 LWB 350
2402
88
13 M
8.6
228
TRANSIT COMBI - 2.4D 125 MWB 330
2402
92
13 M
8.6
228
TRANSIT COMBI - 2.4D 75 MWB 330
2402
55
13 M
8.3
221
TRANSIT COMBI - 2.4D 90
2402
66
13 M
8.4
224
TRANSIT CONNECT LWB 4D/P - 1.8TDCI
1753
66
10 M
6.6
172





















TRANSIT CONNECT LWB 5D/P - 1.8TDCI
1753
66
10 M
6.6
172
TRANSIT CONNECT SWB 4D/P - 1.8TDCI
1753
66
10 M
6.5
172
TRANSIT CONNECT SWB 5D/P - 1.8TDCI
1753
66
10 M
6.5
172
TRANSIT TOURNEO
1998
92
11 M
7.9
208
TRANSIT TOURNEO - 2.0TDCI125
1998
92
11 M
7.7
202
ACCORD 4D/P - 2.2CTDI
2204
103
12 M
5.4
143
ACCORD TOURER - 2.2CTDI
2204
103
12 M
5.8
153
CIVIC 5D/P - 2.2I-CTDI
2204
103
12 M
5.3
140
CIVIC 5D/P - 2.2I-CTDI COMFORT
2204
103
12 M
5.1
135
CR-V - 2.2CTDI
2204
103
12 M
6.7
177
FR-V - 2.2I-CTDI
2204
103
12 M
6.3
167
$
$
$
$
1998
MONDEO CLIPPER - 2.0TDDI66 AMBIENTE
$
N.
-T
R
RB ANS
.
R.
-C -GET
ON
R
CO
S.- IEB
E
VE
2
RB
R.
CA
T.K
PA LAS
RT SE
. -D
EE
LT
FIL
JE
TR
SPA
EU E-FI
RT
RO LTE
IKE
R
L
C
-S
$ VE TEUE
RS
R
$ FIS
$ kW
$ CC
$ VE
OD
EL
L
-M
ÈL
E
-M
OD
DE
L
$ MO
MONDEO CLIPPER - 2.0TDCI96 5-TRONIC
8 3
39 8 3
8 3
48 8 4
46 8 4
80 8 3
8
72 8 3
70 8 3
68 8 3
34 8 3
8 3
49 8 3
8 3
8 3
40 8 3
40 8 3
40 8 3
40 8 3
90 8 3
90 8 3
HONDA






13 8 4








21 8 4
20 8 4
14 8 4
10 8 4
20 8 4
13 8 4
HYUNDAI
ACCENT 3D/P - 1.5CDRI
1493
81
8 M
4.6
120
ACCENT 5D/P - 1.5CRDI [email protected]
1493
60
8 M
5.5
145
GETZ 3D/P - 1.5CRDI110 GT
1493
81
8 M
4.6
122
GETZ 3D/P - 1.5CRDI88
1493
65
8 M
4.5
118
GETZ 5D/P - 1.5CRDI88
1493
65
8 M
4.5
118
MATRIX - 1.5CRDI VGT 16V
1493
81
8 M
5.4
142
SANTA FE - 2.2CRDI 2WD
2188
110
12 M
7.1
187
SANTA FE - 2.2CRDI 2WD
2188
110
12 M
7.2
190
126
42 8 3
18 8 4
18 8 4
18 8 4
33 8 4
36 8 3
36 8 3
7.3
193
12 A
7.9
210
SANTA FE - 2.2CRDI AUT.4WD
2188
110
12 A
8.1
214
SANTA FE - 2.2CRDI AUT.4WD
2188
110
12 A
8.3
220
SATELLITE - 2.5CRDI
2497
103
13 M
8.7
229
SONATA - 2.0CRDI
1991
100
11 M
6.1
163
SONATA - 2.0CRDI AUT.
1991
100
11 A
7.3
191
TERRACAN - 2.9CRDI AUT. GLS
2902
120
15 A
9.1
241
TERRACAN - 2.9CRDI GLS
2902
120
15 M
8.7
222
TRAJET - 2.0CDRI AUT. GL
1991
83
11 A
8.4
224
TRAJET - 2.0CDRI GL
1991
83
11 M
7.2
192
TUCSON - 2.0CRDI 2WD
1991
100
11 M
7
184
TUCSON - 2.0CRDI 2WD AUT.
1991
100
11 A
8
210
TUCSON - 2.0CRDI 4WD GL
1991
100
11 M
7.1
187














2286
85
S-TYPE - 2.7D V6
2720
S-TYPE - 2.7D V6 AUT.
2720
XJ - 6 2.7D
TI K
EL
E
. -D
RO LTE
R
12 M
110
$ FIL ELTJ
ES
TR
$ EU E-FI -PAR
110
2188
2
$ CO
$ CA
T.
-K
$ PA LASS
RT
E
-T
R.
RB
2188
SANTA FE - 2.2CRDI AUT.2WD
$ kW
SANTA FE - 2.2CRDI 4WD
$ CC
$ VE
RS
N.
$ FI S
CS
$ VE TEUE
$ MO
DE
L
-M
OD
ÈL
E
-M
R
RA
NS
.
-C -GET
ON
R
S.- IEB
E
VE
RB
R.
OD
EL
L
DIESEL
36 8 3
64 8 3
64 8 3
64 8 3
8 3
1 3 4
2 3 4
49 8 3
39 8 3
45 8 3
47 8 3
4 3 4
38 8 4
4 3 4
IVECO
12 M 10.8 296
 80 8 3
152
14 M
7.1
189
152
14 A
8
208
2720
152
14 A
8.1
214
X-TYPE - 2.0D
1998
96
11 M
5.6
149
X-TYPE - 2.2D
2198
110
12 M
6
159
X-TYPE ESTATE - 2.0D
1998
96
11 M
5.8
154
X-TYPE ESTATE - 2.2D
2198
110
12 M
6.2
164







DAILY - 29L12
JAGUAR
37 8 4
37 8 4
3 4
23 8 4
16 8 4
23 8 4
16 8 4
JEEP

8 3
 68 8 3
2987 155 15 A 10.2 270  38 8 4
2987 155 15 A 10.2 270  38 8 4
CHEROKEE - 2.8CRD
2776
120
15 M
9.3
246
CHEROKEE - 2.8CRD AUT.
2776
120
15 A
9.9
262
COMMANDER - 3.0CRD V6 L
GRAND CHEROKEE - 3.0CRD
KIA
 30 8 3
 40 8 3
1991 103 11 M 6.2 163  1 8 4
2902 106 15 M 8.3 221 
8 3
2902 106 15 A 9.1 242 
8 3
CARENS - 2.0CRDI
1991
83
11 M
7
185
CARENS - 2.0CRDI AUT. EX
1991
83
11 A
7.6
205
CARENS - 2.0CRDI VGT
CARNIVAL - 2.9CRDI
CARNIVAL - 2.9CRDI AUT.
127
30 8 3











19 8 4
75
8 M
4.9
1493
75
8 M
4.9
129
CERATO 4D/P SEDAN - 2.0CRDI
1991
83
11 M
5.8
153
CERATO 5D/P HATCHBACK - 1.5CRDI
1493
75
8 M
4.9
129
CERATO 5D/P HATCHBACK - 2.0CRDI
1991
83
11 M
6
157
MAGENTIS - 2.0CRDI
1991
100
11 M
6
162
MAGENTIS - 2.0CRDI AUT. EX
1991
100
11 A
7.3
191
PICANTO - 1.1CRDI
1120
55
6 M
4.2
112
RIO - 1.5CRDI
1493
81
8 M
4.7
121
SORENTO - 2.5CRDI
2497
103
13 M
8.5
226
SORENTO - 2.5CRDI AUT.
2497
103
13 A
8.9
238
SPORTAGE - 2.0CRDI 4X2
1991
83
11 M
7
184
SPORTAGE - 2.0CRDI 4X4
1991
83
11 M
7.1
187
SPORTAGE - 2.0CRDI 4X4 AUT.
1991
83
11 A
8
210
SPORTAGE - 2.0CRDI VGT 4X2
1991
100
11 M
7
184
SPORTAGE - 2.0CRDI VGT 4X2 AUT.
1991
100
11 A
8
210
SPORTAGE - 2.0CRDI VGT103 4X4
1991
103
11 M
7.1
187
MUSA - 1.3MJTD51
1248
51
7 M
5.1
135
MUSA - 1.3MJTD51 DFN
1248
51
7 S
5
132
MUSA - 1.3MJTD66
1248
66
7 M
4.9
130
MUSA - 1.3MJTD66 DFN
1248
66
7 S
4.9
130
MUSA - 1.9MJTD
1910
74
10 M
5.5
146
PHEDRA - 2.0JTD79
1997
79
11 A
8
210
PHEDRA - 2.0JTD80
1997
80
11 M
7
186
PHEDRA - 2.2JTD
2179
94
12 M
7.4
199
THESIS - 2.4JTD 120KW COMFORTRONIC
2387
120
13 A
8.8
234
YPSILON - 1.3MULTIJET
1248
51
7 M
4.6
122
YPSILON - 1.3MULTIJET DFN
1248
51
7 S
4.5
119
DEFENDER 110 - 2.5TD5
2495
90
13 M 10.5 299
DEFENDER 90 - 2.5TD5
2495
90
13 M
10
282
DISCOVERY - TDV6
2720
140
14 M
9.4
249
DISCOVERY - TDV6 AUT.
2720
140
14 A 10.4 275
$
$

















1493
CERATO 4D/P SEDAN - 1.5CRDI LX
$
$
$
N.
-T
R
RB ANS
.
R.
-C -GET
ON
R
CO
S.- IEB
E
VE
2
RB
R.
CA
T.K
PA LAS
RT SE
. -D
EE
LT
FIL
JE
TR
SPA
EU E-FI
RT
RO LTE
IKE
R
L
C
-S
$ VE TEUE
RS
R
$ FIS
$ kW
$ CC
$ VE
OD
EL
L
-M
ÈL
E
-M
OD
DE
L
$ MO
128
CERATO 4D/P SEDAN - 1.5CRDI EX
30 8 3
40 8 3
30 8 3
8 3
2 3 4
3 4
8 4
21 8 4
64 8 3
80 8 3
37 8 3
37 8 3
28 8 3
4 3 4
4 3 4
4 8 4
LANCIA
19 8 4
19
4
19
4
17 8 4
4 3 3
42 8 3
1 3 3
41 8 3
23 8 4
24 8 4
LAND ROVER
FREELANDER HARDBACK - TD4 S
1950
82
11 M
7.6
203
FREELANDER HARDBACK TD4 CMDSHIFT S
1951
80
11 A
8.6
240
FREELANDER SOFTBACK - TD4 S
1950
82
11 M
7.6
203
128

8 3

8 3
 52 8 3
 56 8 3

8 4

8 4

8 4
TI K
EL
E
. -D

8

8
1950
82 11 M 7.6 203 
8
3628 200 18 A 11.3 299  40 8
2720 140 14 A 10.2 271  56 8
RO LTE
R
$ FIL ELTJ
ES
TR
$ EU E-FI -PAR
T.
-K
$ PA LASS
RT
E
2
$ CO
$ CA
-T
R.
RB
$ VE
RS
N.
$ FI S
CS
$ VE TEUE
$ kW
$ CC
$ MO
DE
L
-M
OD
ÈL
E
-M
R
RA
NS
.
-C -GET
ON
R
S.- IEB
E
VE
RB
R.
OD
EL
L
DIESEL
FREELANDER SOFTBACK TD4 COMDSHIFT S
1951
80
11 A
8.6
240
4
FREELANDER STAT.WAG. TD4 CMDSHIFT S
1951
80
11 A
8.6
240
4
FREELANDER STATIONWAGON - TD4 S
RANGE ROVER - TDV8 COM
RR SPORT - TDV6 COMMANDSHIFT
4
4
3
LEXUS
IS SEDAN - 220D
2231
130
12 M
7.4
195
IS SEDAN - 220D BUSINESS
2231
130
12 M
6.3
168
2 - 1400 8V CDVI
1399
50
8 M
4.7
124
3 4D/P - 1600CDVI 16V TSI
1560
80
9 M
5
138
3 5D/P - 1600CDVI 16V 66
1560
66
9 M
5
135
3 5D/P - 1600CDVI 16V TSI
1560
80
9 M
5
138
5 - 2000CDVI105 16V TRSI
1998
105
11 M
6.3
173
5 - 2000CDVI81 16V
1998
81
11 M
6.3
173
6 HATCHBACK - 2000CDVI105 16V T
1998
105
11 M
6
165
6 HATCHBACK - 2000CDVI89 16V
1998
89
11 M
6
165
6 SEDAN - 2000CDVI89 16V
1998
89
11 M
6
165
6 [email protected] - 2000CDVI105 16V T
1998
105
11 M
6.1
167
6 [email protected] - 2000CDVI89 16V
1998
89
11 M
6.1
167
SERIE A 3D/P - A 160CDI
1992
60
11 M
4.9
128
SERIE A 3D/P - A 160CDI
1992
60
11 V
5.4
142
SERIE A 3D/P - A 180CDI
1992
80
11 M
5.2
137
SERIE A 3D/P - A 180CDI
1992
80
11 V
5.4
142
SERIE A 3D/P - A 200CDI100
1992
100
11 M
5.4
141
SERIE A 3D/P - A 200CDI100
1992
100
11 V
5.7
149
SERIE A 3D/P - A 200CDI103
1992
103
11 M
5.4
141
SERIE A 3D/P - A 200CDI103
1992
103
11 V
5.7
149
SERIE A 5D/P - A 160CDI
1992
60
11 M
4.9
128
SERIE A 5D/P - A 160CDI
1992
60
11 V
5.4
142
SERIE A 5D/P - A 180CDI
1992
80
11 M
5.2
137
SERIE A 5D/P - A 180CDI
1992
80
11 V
5.4
142
SERIE A 5D/P - A 200CDI100
1992
100
11 M
5.4
141
SERIE A 5D/P - A 200CDI100
1992
100
11 V
5.7
149
SERIE A 5D/P - A 200CDI103
1992
103
11 M
5.4
141
 3 3 4
 2 3 4
MAZDA











24 8 4















19 8 4
37 8 3
19 8 4
37 8 3
1 3 4
1 3 4
1 3 4
1 3 4
1 3 4
1 3 4
1 3 4
MERCEDES
20 8 4
19 8 4
20 8 4
16 8 4
23 8 4
19 8 4
23 8 4
19 8 4
20 8 4
19 8 4
20 8 4
16 8 4
23 8 4
19 8 4
129
$
$
103
11 V
5.7
149
1992
80
11 M
5.6
146
SERIE B - B 180CDI
1992
80
11 V
5.9
157
SERIE B - B 200CDI136
1992
100
11 M
5.6
146
SERIE B - B 200CDI136
1992
100
11 V
6
159
SERIE B - B 200CDI140
1992
103
11 M
5.6
146
SERIE B - B 200CDI140
1992
103
11 V
6
159
SERIE C BERLINE - C 200CDI
2148
90
11 M
6.3
167
SERIE C BERLINE - C 200CDI
2148
90
11 A
6.8
180
SERIE C BERLINE - C 220CDI
2148
100
11 M
6.4
169







































SERIE C BERLINE - C 220CDI AUT.
2148
100
11 A
6.8
180
SERIE C BERLINE - C 220CDI FAP AUT.
2148
100
11 A
6.9
181
SERIE C BERLINE - C 220CDI110
2148
110
11 M
6.4
169
SERIE C BERLINE - C 220CDI110 AUT.
2148
110
11 A
6.8
180
SERIE C BERLINE - C 220CDI110 FAP AUT.
2148
110
11 A
6.8
178
SERIE C BERLINE - C 320CDI
2987
165
15 M
7.2
190
SERIE C BERLINE - C 320CDI
2987
165
15 A
7.3
192
SERIE C BERLINE - C 320CDI FAP
2987
165
15 M
6.9
183
SERIE C BREAK - C 200CDI
2148
90
11 M
6.8
180
SERIE C BREAK - C 200CDI
2148
90
11 A
7.1
188
SERIE C BREAK - C 220CDI
2148
100
11 M
6.9
180
SERIE C BREAK - C 220CDI
2148
100
11 A
7.2
190
SERIE C BREAK - C 220CDI110
2148
110
11 M
6.9
180
SERIE C BREAK - C 220CDI110
2148
110
11 A
7.2
190
SERIE C BREAK - C 320CDI
2987
165
15 M
7.4
193
SERIE C BREAK - C 320CDI
2987
165
15 A
7.6
199
SERIE C BREAK - C 320CDI FAP
2987
165
15 M
8.1
214
SERIE C SPORTCOUPE - C 200CDI
2148
90
11 M
6.5
172
SERIE C SPORTCOUPE - C 200CDI
2148
90
11 A
6.9
183
SERIE C SPORTCOUPE - C 220CDI100
2148
100
11 M
6.6
174
SERIE C SPORTCOUPE - C 220CDI100 AUT.
2148
100
11 A
6.9
183
SERIE C SPORTCOUPE - C 220CDI100 AUT.
2148
100
11 A
7
185
SERIE C SPORTCOUPE - C 220CDI110
2148
110
11 M
6.7
176
SERIE C SPORTCOUPE - C 220CDI110
2148
110
11 A
6.9
183
SERIE C SPORTCOUPE - C 220CDI110 FAP
2148
110
11 M
6.6
174
SERIE CLK CABRIO - CLK 320CDI
2987
165
15 M
7.1
188
SERIE CLK CABRIO - CLK 320CDI AUT.
2987
165
15 A
7.4
197
SERIE CLK COUPE - CLK 220CDI100
2148
100
11 M
6.4
169
SERIE CLK COUPE - CLK 220CDI100 AUT.
2148
100
11 A
6.8
180
130
$
$
$ VE
1992
SERIE B - B 180CDI
$
C
-S
$ VE TEUE
RS
R
$ FIS
$ kW
$ CC
N.
-T
R
RB ANS
.
R.
-C -GET
ON
R
CO
S.- IEB
E
VE
2
RB
R.
CA
T.K
PA LAS
RT SE
. -D
EE
LT
FIL
JE
TR
SPA
EU E-FI
RT
RO LTE
IKE
R
L
OD
EL
L
-M
ÈL
E
-M
OD
DE
L
$ MO
SERIE A 5D/P - A 200CDI103
23 8 4
19 8 4
20 8 4
16 8 4
23 8 4
16 8 4
23 8 4
3 3 4
2 3 4
20 8 4
21 8 4
1 3 4
20 8 4
21 8 4
1 3 4
18 8 4
20 8 4
3 4
1 3 4
1 3 4
1 3 4
2 3 4
1 3 4
2 3 4
18 8 4
4 3 4
4 3 4
3 3 4
2 3 4
20 8 4
21 8 4
1 3 4
20 8 4
1 3 4
2 3 4
3 4
3 4
20 8 4
21 8 4
6.5
172
11 M
6.5
172







































SERIE CLK COUPE - CLK 220CDI110 AUT.
2148
110
11 A
6.8
180
SERIE CLK COUPE - CLK 320CDI
2987
165
15 M
7.1
188
SERIE CLK COUPE - CLK 320CDI
2987
165
15 A
7.4
197
SERIE CLK COUPE - CLK 320CDI FAP
2987
165
15 M
7.2
190
SERIE CLK COUPE CLK 220CDI100 FAP AUT.
2148
100
11 A
6.8
178
SERIE CLK COUPE CLK 220CDI110 FAP AUT.
2148
110
11 A
6.8
178
SERIE CLS - CLS 320CDI155 FAP
2987
155
15 A
7.6
202
SERIE CLS - CLS 320CDI165
2987
165
15 A
7.6
202
SERIE E - E 200CDI100
2148
100
11 M
6.3
167
SERIE E - E 200CDI100
2148
100
11 A
6.5
173
SERIE E - E 220CDI120
2148
120
11 M
6.3
167
SERIE E - E 220CDI120 AUT.
2148
120
11 A
6.7
177
SERIE E - E 220CDI125
2148
125
11 M
6.3
167
SERIE E - E 220CDI125
2148
125
11 A
6.7
177
SERIE E - E 280CDI
2987
140
15 M
6.9
183
SERIE E - E 280CDI
2987
140
15 A
7.2
191
SERIE E - E 280CDI 4MATIC
2987
140
15 A
7.8
207
SERIE E - E 320CDI 4MATIC
2987
165
15 A
7.9
210
SERIE E - E 320CDI155 FAP
2987
155
15 A
7.3
194
SERIE E - E 320CDI165
2987
165
15 A
7.3
194
SERIE E - E 420CDI
3997
231
20 A
9.3
246
SERIE E BREAK - E 220CDI120
2148
120
11 M
7.1
188
SERIE E BREAK - E 220CDI120 AUT.
2148
120
11 A
7.3
194
SERIE E BREAK - E 220CDI125
2148
125
11 M
7.1
188
SERIE E BREAK - E 220CDI125
2148
125
11 A
7.3
194
SERIE E BREAK - E 280CDI
2987
140
15 M
7.2
191
SERIE E BREAK - E 280CDI
2987
140
15 A
7.6
202
SERIE E BREAK - E 280CDI 4MATIC
2987
140
15 A
8.2
218
SERIE E BREAK - E 320CDI155 FAP
2987
155
15 A
7.6
202
SERIE E BREAK - E 320CDI165
2987
165
15 A
7.6
202
SERIE E BREAK - E 320CDI165 4MATIC
2987
165
15 A
8.3
220
SERIE G CABRIO - G 320CDI155
2987
155
15 A
11
302
SERIE G CABRIO - G 320CDI165
2987
165
15 A
11
302
SERIE G KORT/COURT - G 320CDI155
2987
155
15 A
11
302
SERIE G KORT/COURT - G 320CDI165
2987
165
15 A
11
302
SERIE G LONG/LANG - G 320CDI155
2987
155
15 A
11
302
SERIE G LONG/LANG - G 320CDI165
2987
165
15 A
11
302
TI K
EL
E
. -D
RO LTE
R
11 M
110
$ FIL ELTJ
ES
TR
$ EU E-FI -PAR
100
2148
2
$ CO
$ CA
T.
-K
$ PA LASS
RT
E
-T
R.
RB
2148
SERIE CLK COUPE - CLK 220CDI110
$ kW
SERIE CLK COUPE - CLK 220CDI100 FAP
$ CC
$ VE
RS
N.
$ FI S
CS
$ VE TEUE
$ MO
DE
L
-M
OD
ÈL
E
-M
R
RA
NS
.
-C -GET
ON
R
S.- IEB
E
VE
RB
R.
OD
EL
L
DIESEL
2 3 4
20 8 4
21 8 4
18 8 4
20 8 4
3 4
1 3 4
1 3 4
4 3 4
4 3 4
8 4
8 4
3 4
3 4
3 4
8 4
23 8 4
23 8 4
5 3 4
3 4
4 3 4
23 8 4
2 3 4
3 4
3 4
8 4
8 4
23 8 4
23 8 4
5 3 4
3 4
23 8 4
5 3 4
4
4
4
4
4
4
131







































165
15 A
3997
225
20 A 11.6 307
SERIE M - ML 280CDI
2987
140
15 A
9.4
249
SERIE M - ML 320CDI155 FAP
2987
155
15 A
9.4
249
SERIE M - ML 320CDI165
2987
165
15 A
9.4
249
SERIE M - ML 420CDI
3997
225
20 A 11.1 294
SERIE R - R 280CDI
2987
140
15 A
9.3
246
SERIE R - R 320CDI155 FAP
2987
155
15 A
9.3
246
SERIE R - R 320CDI165
2987
165
15 A
9.3
246
SERIE R L - R 320CDI155 FAP
2987
155
15 A
9.3
246
SERIE R L - R 320CDI165
2987
165
15 A
9.3
246
SERIE S - S 320CDI155
2987
155
15 A
8.3
220
SERIE S - S 320CDI173
2987
173
15 A
8.3
220
SERIE S L - S 320CDI155
2987
155
15 A
8.4
223
SERIE S L - S 320CDI173
2987
173
15 A
8.4
223
SPRINTER MINIBUS
2148
95
11 M
8
236
SPRINTER MINIBUS
2148
80
11 M
8.9
236
SPRINTER MINIBUS
2688
115
14 M
9.8
256
SPRINTER MINIBUS
2148
60
11 M 10.7 282
SPRINTER MINIBUS - 208CDI
2148
60
11 M
9.2
244
SPRINTER MINIBUS - 211CDI
2148
80
11 M
7.6
201
SPRINTER MINIBUS - 213CDI
2148
95
11 M
7.6
201
SPRINTER MINIBUS - 216CDI
2688
115
14 M
8.4
220
SPRINTER MINIBUS - 308CDI M
2148
60
11 M
9.6
253
SPRINTER MINIBUS - 311CDI M
2148
80
11 M
8.6
227
SPRINTER MINIBUS - 313CDI LH
2148
95
11 M
8.9
194
SPRINTER MINIBUS - 316CDI M
2688
115
14 M
8.7
228
VIANO COMPACT - 2.0CDI 4MATIC
2148
80
11 M
9.6
253
VIANO COMPACT - 2.0CDI AUT.4MATIC
2148
80
11 A 10.2 270
VIANO COMPACT - 2.0CDI EURO
2148
80
11 A
8.9
235
VIANO COMPACT - 2.0CDI EURO
2148
80
11 M
8.9
235
VIANO COMPACT - 2.2CDI 4MATIC
2148
110
11 M
9.6
253
VIANO COMPACT - 2.2CDI AUT.4MATIC
2148
110
11 A 10.2 270
VIANO COMPACT - 2.2CDI EURO
2148
110
11 M
8.6
227
VIANO COMPACT - 2.2CDI EURO
2148
110
11 A
8.8
232
VIANO COMPACT - 2.8CDI AUT.
2987
150
15 A
9.2
244
VIANO EXTRALANG - 2.0CDI 4MATIC
2148
80
11 M
9.6
253
VIANO EXTRALANG - 2.0CDI AUT.4MATIC
2148
80
11 A 10.2 270
VIANO EXTRALANG - 2.0CDI EURO
2148
80
11 A
132
8.9
235
$
$
261
2987
SERIE GL - GL 420CDI
$
$
$
N.
-T
R
RB ANS
.
R.
-C -GET
ON
R
CO
S.- IEB
E
VE
2
RB
R.
CA
T.K
PA LAS
RT SE
. -D
EE
LT
FIL
JE
TR
SPA
EU E-FI
RT
RO LTE
IKE
R
L
C
-S
$ VE TEUE
RS
R
$ FIS
$ kW
$ CC
$ VE
OD
EL
L
-M
ÈL
E
-M
OD
DE
L
$ MO
9.8
SERIE GL - GL 320CDI165
4 8 4
3 3 4
8 4
3 4
8 4
3 4
8 4
5 3 4
31 8 4
5 3 4
31 8 4
3 4
3 4
3 4
3 4
8 3
8 3
8 3
8 3
8 3
8 3
8 3
8 3
8 3
8 3
64 8 3
8 3
3 4
3 4
8 3
8 3
3 4
3 4
8 3
8 3
3 4
3 4
3 4
8 3
8.9
235
11 M
9.6
253







































VIANO EXTRALANG - 2.2CDI AUT.4MATIC
2148
110
11 A 10.2 270
VIANO EXTRALANG - 2.2CDI EURO
2148
110
11 M
8.6
227
VIANO EXTRALANG - 2.2CDI EURO
2148
110
11 A
8.8
232
VIANO EXTRALANG - 2.8CDI AUT.
2987
150
15 A
9.2
244
VIANO LANG - 2.0CDI 4MATIC
2148
80
11 M
9.6
253
VIANO LANG - 2.0CDI AUT.4MATIC
2148
80
11 A 10.2 270
VIANO LANG - 2.0CDI EURO
2148
80
11 A
8.9
235
VIANO LANG - 2.0CDI EURO
2148
80
11 M
8.9
235
VIANO LANG - 2.2CDI 4MATIC
2148
110
11 M
9.6
253
VIANO LANG - 2.2CDI AUT.4MATIC
2148
110
11 A 10.2 270
VIANO LANG - 2.2CDI EURO
2148
110
11 M
8.6
227
VIANO LANG - 2.2CDI EURO
2148
110
11 A
8.8
232
VIANO LANG - 2.8CDI AUT.
2987
150
15 A
9.2
244
VITO COMBI COMP 4P - 109CDI EURO3 2PL
2148
65
11 M
9.6
203
VITO COMBI COMP 4P - 111CDI EU3 AUT.2PL
2148
80
11 A
8.9
194
VITO COMBI COMP 4P - 111CDI EU4 AUT.2PL
2148
80
11 A
8.9
200
VITO COMBI COMP 4P - 111CDI EURO3 2PL
2148
80
11 M
8.9
191
VITO COMBI COMP 4P - 111CDI EURO4 2PL
2148
80
11 M
8.9
197
VITO COMBI COMP 4P - 115CDI EU3 AUT.2PL
2148
110
11 A
8.8
192
VITO COMBI COMP 4P - 115CDI EU4 AUT.2PL
2148
110
11 A
8.8
200
VITO COMBI COMP 4P - 115CDI EURO3 2PL
2148
110
11 M
8.6
187
VITO COMBI COMP 4P - 115CDI EURO4 2PL
2148
110
11 M
8.6
197
VITO COMBI EXTRAL. 4P 109CDI EURO3 2PL
2148
65
11 M
9.6
203
VITO COMBI EXTRAL. 4P 111CDI EU3 AUT.2PL
2148
80
11 A
8.9
194
VITO COMBI EXTRAL. 4P 111CDI EU4 AUT.2PL
2148
80
11 A
8.9
200
VITO COMBI EXTRAL. 4P 111CDI EURO3 2PL
2148
80
11 M
8.9
191
VITO COMBI EXTRAL. 4P 111CDI EURO4 2PL
2148
80
11 M
8.9
197
VITO COMBI EXTRAL. 4P 115CDI EU3 AUT.2PL
2148
110
11 A
8.8
192
VITO COMBI EXTRAL. 4P 115CDI EU4 AUT.2PL
2148
110
11 A
8.8
200
VITO COMBI EXTRAL. 4P 115CDI EURO3 2PL
2148
110
11 M
8.6
187
VITO COMBI EXTRAL. 4P 115CDI EURO4 2PL
2148
110
11 M
8.6
197
VITO COMBI LANG 4P - 109CDI EURO3 2PL
2148
65
11 M
9.6
203
VITO COMBI LANG 4P - 111CDI EU3 AUT.2PL
2148
80
11 A
8.9
194
VITO COMBI LANG 4P - 111CDI EURO3 2PL
2148
80
11 M
8.9
191
VITO COMBI LANG 4P - 111CDI EURO4 2PL
2148
80
11 M
8.9
197
VITO COMBI LANG 4P - 115CDI EU3 AUT.2PL
2148
110
11 A
8.8
192
VITO COMBI LANG 4P - 115CDI EU4 AUT.2PL
2148
110
11 A
8.8
200
TI K
EL
E
. -D
RO LTE
R
11 M
110
$ FIL ELTJ
ES
TR
$ EU E-FI -PAR
80
2148
2
$ CO
$ CA
T.
-K
$ PA LASS
RT
E
-T
R.
RB
2148
VIANO EXTRALANG - 2.2CDI 4MATIC
$ kW
VIANO EXTRALANG - 2.0CDI EURO
$ CC
$ VE
RS
N.
$ FI S
CS
$ VE TEUE
$ MO
DE
L
-M
OD
ÈL
E
-M
R
RA
NS
.
-C -GET
ON
R
S.- IEB
E
VE
RB
R.
OD
EL
L
DIESEL
8 3
3 4
3 4
8 3
8 3
3 4
3 4
3 4
8 3
8 3
3 4
3 4
8 3
8 3
3 4
8 3
59 8 3
4 3 4
73 8 3
5 3 4
57 8 3
4 3 4
73 8 3
5 3 4
8 3
59 8 3
4 3 4
73 8 3
5 3 4
57 8 3
4 3 4
73 8 3
5 3 4
8 3
59 8 3
73 8 3
5 3 4
57 8 3
4 3 4
133
C
-S
$ VE TEUE
RS
R
110
11 M
8.6
187
2148
110
11 M
8.6
197
VITO COMBI LANG 4P 111CDI EU4 AUT. 2PL
2148
80
11 A
8.9
200
VITO MINIBUS COMP 4P - 109CDI EURO3 9PL
2148
65
11 M
9.6
203
VITO MINIBUS COMP 4P - 111CDI EURO3
2148
80
11 M
8.9
191
VITO MINIBUS COMP 4P - 115CDI EURO3
2148
110
11 M
8.6
187
VITO MINIBUS COMP 4P 111CDI EURO3 AUT.
2148
80
11 A
8.9
194
VITO MINIBUS COMP 4P 111CDI EURO4 AUT.
2148
80
11 A
8.9
200
VITO MINIBUS COMP 4P 111CDI EURO4 FAP
2148
80
11 M
8.9
197
VITO MINIBUS COMP 4P 115CDI EURO3 AUT.
2148
110
11 A
8.8
192
VITO MINIBUS COMP 4P 115CDI EURO4 AUT.
2148
110
11 A
8.8
200
VITO MINIBUS COMP 4P 115CDI EURO4 FAP
2148
110
11 M
8.6
197
VITO MINIBUS EXTRAL. 4P - 111CDI EURO3
2148
80
11 M
8.9
191
VITO MINIBUS EXTRAL. 4P - 111CDI EURO4
2148
80
11 M
8.9
197
VITO MINIBUS EXTRAL. 4P - 115CDI EURO3
2148
110
11 M
8.6
187
VITO MINIBUS EXTRAL. 4P - 115CDI EURO4
2148
110
11 M
8.6
197
VITO MINIBUS EXTRAL. 4P 109CDI EU3 9PL
2148
65
11 M
9.6
203
VITO MINIBUS EXTRAL. 4P 111CDI EU3 AUT.
2148
80
11 A
8.9
194
VITO MINIBUS EXTRAL. 4P 111CDI EU4 AUT.
2148
80
11 A
8.9
200
VITO MINIBUS EXTRAL. 4P 115CDI EU3 AUT.
2148
110
11 A
8.8
192
VITO MINIBUS EXTRAL. 4P 115CDI EU4 AUT.
2148
110
11 A
8.8
200
VITO MINIBUS LANG 4P - 109CDI EURO3 9PL
2148
65
11 M
9.6
203
VITO MINIBUS LANG 4P - 111CDI EURO3
2148
80
11 M
8.9
191
VITO MINIBUS LANG 4P - 115CDI EURO3
2148
110
11 M
8.6
187
VITO MINIBUS LANG 4P 111CDI EURO3 AUT.
2148
80
11 A
8.9
194
VITO MINIBUS LANG 4P 111CDI EURO4 AUT.
2148
80
11 A
8.9
200
VITO MINIBUS LANG 4P 111CDI EURO4 FAP
2148
80
11 M
8.9
197
VITO MINIBUS LANG 4P 115CDI EURO3 AUT.
2148
110
11 A
8.8
192
VITO MINIBUS LANG 4P 115CDI EURO4 AUT.
2148
110
11 A
8.8
200
VITO MINIBUS LANG 4P 115CDI EURO4 FAP
2148
110
11 M
8.6
197






























1364
65
8 M
4.8
129
 19 8 4
COLT 5D/P - 1.5DI-D50
1493
50
8 M
4.6
121
16 8 4
COLT 5D/P - 1.5DI-D70 ALLSHIFT IN
1493
70
8 M
4.4
116
15 8 4
COLT 5D/P - 1.5DI-D70 ALLSHIFT INSTYLE
1493
70
COLT 5D/P - 1.5DI-D70 IN
1493
70
$
$
$
$
2148
VITO COMBI LANG 4P - 115CDI EURO4 2PL
$
$ VE
$ FIS
$ kW
$ CC
N.
-T
R
RB ANS
.
R.
-C -GET
ON
R
CO
S.- IEB
E
VE
2
RB
R.
CA
T.K
PA LAS
RT SE
. -D
EE
LT
FIL
JE
TR
SPA
EU E-FI
RT
RO LTE
IKE
R
L
OD
EL
L
-M
ÈL
E
-M
OD
DE
L
$ MO
VITO COMBI LANG 4P - 115CDI EURO3 2PL
73 8 3
5 3 4
4 3 4
8 3
73 8 3
73 8 3
59 8 3
4 3 4
5 3 4
57 8 3
4 3 4
5 3 4
73 8 3
5 3 4
73 8 3
5 3 4
8 3
59 8 3
4 3 4
57 8 3
4 3 4
8 3
73 8 3
73 8 3
59 8 3
4 3 4
5 3 4
57 8 3
4 3 4
5 3 4
MINI
MINI - ONE D
MITSUBISHI
134


8 S 4.4 116 
8 M 4.6 121 
15 8 4
16 8 4
R
-T
RA
N
R. S.-G
-C
ON ETRI
CO
E
S.VE BE
2
RB
R.
CA
T.K
PA LAS
RT SE
. -D
EE
LT
FIL
JE
TR
SPA
EU E-FI
RT
RO LTE
IKE
R
L
$
$
$
$
$
RB
$ VE
RS
N.
$ FIS
CS
$ VE TEUE
$ kW
$ CC
$ MO
DE
L
-M
OD
È
LE
-M
OD
EL
L
DIESEL
COLT CZ3 - 1.5DI-D50
1493
50
8 M
4.6
121
COLT CZ3 - 1.5DI-D70 IN
1493
70
8 M
4.8
126
PAJERO LWB - 2500TDI INVITE

8 4
 16 8 4
1968 100 11 M 6.6 176 
8 4
2477
85 13 M 10.8 285  67 8 3
PAJERO LWB - 3.2DID
3200
118
16 M
PAJERO LWB - 3.2DID AUT.
3200
118
16 A 10.5 278
PAJERO SPORT - 2.5TDI INTENSE
2477
PAJERO SWB - 2500TDI INVITE
2477
85
13 M 10.6 281
PAJERO SWB - 3.2DID AUT.
3200
118
16 A 10.5 278
ALMERA 3D/P - 1.5DCI
1461
60
8 M
4.8
127
ALMERA 4D/P - 1.5DCI ACENTA
1461
60
8 M
4.8
127
ALMERA 5D/P - 1.5DCI
1461
60
ALMERA TINO - 2.2DCI112 ACENTA
2184
82
12 M
6.4
175
2184
100
12 M
6.6
181
49 8 3
MICRA 3D/P - 1.5DCI68
1461
50
MICRA 3D/P - 1.5DCI86 TEKNA
1461
63
MICRA 5D/P - 1.5DCI68
1461
50


8 M 4.8 128 
8 M 4.7 125 
8 M 4.8 128 
43 8 3
ALMERA TINO - 2.2DCI136 TEKNA
MICRA 5D/P - 1.5DCI86 TEKNA
1461
63
8 M
4.7
125
19 8 4
NOTE - 1.5DCI70
1461
50
8 M
5.1
135
NOTE - 1.5DCI85
1461
63
8 M
5.1
135
PATHFINDER - 2.5DCI
2488
128
13 M
9
238
PATHFINDER - 2.5DCI AUT.
2488
128
13 A 10.1 267
PATROL HARDTOP - 3.0DI
2953
118
15 M 10.8 288






PATROL HARDTOP - 3.0DI AUT. LUXE
2953
118
15 A 10.8 287
 60 8 3
PATROL WAGON - 3.0DI
2953
118
15 M 10.8 288
PATROL WAGON - 3.0DI AUT.
2953
118
15 A 10.8 287
PRIMASTAR COMBI - 1.9DCI100
1870
 60 8 3
 60 8 3
74 10 M 7.7 205  83 8 3
PRIMERA 4D/P - 1.9DCI115
1870
85
PRIMERA 5D/P - 1.9DCI115
1870
85
10 M
5.7
151
PRIMERA WAGON - 1.9DCI115
1870
85
10 M
5.7
151
TERRANO WAGON - 2.7TDI
2664
TERRANO WAGON - 3.0DDTI LUXE
2953
113
15 M
9.1
240
X-TRAIL - 2.2DCI 4X2
2184
100
12 M
7.1
189
 33 8 3
 43 8 3
X-TRAIL - 2.2DCI 4X4
2184
100
12 M
7.2
190
 43 8 3
GRANDIS - 2.0DI-D IN
PAJERO SWB - 3.2DID DAKAR
 34 8 3
 72 8 3
85 13 M 10.5 278  60 8 3
9.5
251
 67 8 3
 72 8 3
3200 118 16 M 9.5 251  34 8 3
NISSAN
 40 8 3
 40 8 3
8 M 4.8 127  40 8 3
10 M
5.7
151
18 8 4
19 8 4
18 8 4
15 8 4
18 8 4
75 8 3
81 8 3
60 8 3
 35 8 3
 35 8 3
 35 8 3
92 14 M 9.9 263  63 8 3
135
$
$
7 M
4.9
132
66
7 M
4.8
130
ASTRA 5D/P - 1.3CDTI EASYTRONIC
1248
66
7 S
4.8
130
ASTRA 5D/P - 1.7CDTI74
1686
74
9 M
5
135
ASTRA 5D/P - 1.7CDTI74
1686
74
9 M
5.1
138
ASTRA 5D/P - 1.9CDTI110
1910
110
10 M
5.8
157
ASTRA 5D/P - 1.9CDTI88
1910
88
10 M
6
162
ASTRA 5D/P - 1.9CDTI88 AUT.
1910
88
10 A
7.1
192
ASTRA BREAK - 1.3CDTI
1248
66
7 M
4.8
130
ASTRA BREAK - 1.7CDTI74
1686
74
9 M
5
135
ASTRA BREAK - 1.7CDTI74
1686
74
9 M
5.1
138
ASTRA BREAK - 1.9CDTI110
1910
110
10 M
5.9
159
ASTRA BREAK - 1.9CDTI88
1910
88
10 M
6.1
165
ASTRA BREAK - 1.9CDTI88 AUT.
1910
88
10 A
7.1
192
ASTRA GTC - 1.3CDTI
1248
66
7 M
4.8
130
ASTRA GTC - 1.3CDTI EASYTRONIC
1248
66
7 S
4.8
130
ASTRA GTC - 1.7CDTI74
1686
74
9 M
5
135
ASTRA GTC - 1.7CDTI74 6M
1686
74
9 M
5.1
138
ASTRA GTC - 1.9CDTI110
1910
110
10 M
5.8
157
ASTRA GTC - 1.9CDTI88
1910
88
10 M
6
162
ASTRA GTC - 1.9CDTI88 AUT.
1910
88
10 A
7
189
ASTRA TWINTOP - 1.9CDTI110
1910
110
10 M
6.1
165
COMBO TOUR 4D/P - 1.3CDTI ESSENTIA
1248
55
7 M
5.1
138
COMBO TOUR 4D/P - 1.7CDTI ESSENTIA
1686
74
9 M
5.2
140
COMBO TOUR 5D/P - 1.3CDTI
1248
55
7 M
5.1
138
COMBO TOUR 5D/P - 1.7CDTI
1686
74
9 M
5.2
140
CORSA 3D/P - 1.3CDTI55
1248
55
7 M
4.6
124
CORSA 3D/P - 1.3CDTI66
1248
66
7 M
4.6
124
CORSA 5D/P - 1.3CDTI55
1248
55
7 M
4.6
124
CORSA 5D/P - 1.3CDTI66
1248
66
7 M
4.6
124
MERIVA - 1.3CDTI
1248
55
7 M
5
135
MERIVA - 1.7CDTI
1686
74
9 M
5.2
140
MOVANO COMBI - 1.9CDTI
1870
60
10 M
8
213
MOVANO COMBI - 2.2CDTI
2188
66
12 M
8.7
231
MOVANO COMBI - 2.5CDTI
2463
84
13 M
8.9
237
SIGNUM - 1.9CDTI110 FAP
1910
110
10 M
6
162
SIGNUM - 1.9CDTI110 FAP AUT.
1910
110
10 A
7
189
SIGNUM - 1.9CDTI74
1910
74
10 M
5.9
159






































C
$ FIS
$ kW
$ CC
$ MO
$
$
$ VE
51
1248
$
-S
$ VE TEUE
RS
R
N.
-T
R
RB ANS
.
R.
-C -GET
ON
R
CO
S.- IEB
E
VE
2
RB
R.
CA
T.K
PA LAS
RT SE
. -D
EE
LT
FIL
JE
TR
SPA
EU E-FI
RT
RO LTE
IKE
R
L
OD
EL
L
-M
ÈL
E
-M
OD
1248
ASTRA 5D/P - 1.3CDTI
DE
L
AGILA - 1.3 CDTI E
OPEL
136
20 8 4
22 8 4
8 4
15 8 4
12 8 4
8 4
23 8 4
3 4
22 8 4
14 8 4
21 8 4
17 8 4
23 8 4
3 4
8 4
8 4
8 4
12 8 4
8 4
8 4
3 4
1 3 4
1 8 4
17 8 4
1 8 4
17 8 4
8 4
8 4
8 4
8 4
3 4
20 8 4
8 3
8 3
8 3
2 3 4
1 3 4
1 3 4
5.9
159
15 M
7
189
SIGNUM - 3.0CDTI FAP AUT.
2959
135
15 A
7.2
194
TIGRA - 1.3CDTI
1248
51
7 M
4.6
124
VECTRA - 1.9CDTI110 FAP
1910
110
10 M
5.8
157
VECTRA - 1.9CDTI110 FAP AUT.
1910
110
10 A
6.8
184
VECTRA - 1.9CDTI74 FAP
1910
74
10 M
5.7
154
VECTRA - 1.9CDTI88 FAP
1910
88
10 M
5.7
154
VECTRA - 3.0CDTI FAP AUT. COSMO
2959
135
15 A
7.1
192
VECTRA - 3.0CDTI FAP COSMO
2959
135
15 M
6.9
186
VECTRA BREAK - 1.9CDTI110 FAP
1910
110
10 M
5.9
159
VECTRA BREAK - 1.9CDTI110 FAP AUT.
1910
110
10 A
7
189
VECTRA BREAK - 1.9CDTI74 FAP
1910
74
10 M
5.9
159
VECTRA BREAK - 1.9CDTI88 FAP
1910
88
10 M
5.9
159
VECTRA BREAK - 3.0CDTI FAP
2959
135
15 M
6.9
186
VECTRA BREAK - 3.0CDTI FAP AUT.
2959
135
15 A
7.9
213
VECTRA GTS - 1.9CDTI110 FAP
1910
110
10 M
5.8
157
VECTRA GTS - 1.9CDTI110 FAP AUT.
1910
110
10 A
6.9
186
VECTRA GTS - 1.9CDTI74 FAP
1910
74
10 M
5.7
154
VECTRA GTS - 1.9CDTI88 FAP
1910
88
10 M
5.7
154
VECTRA GTS - 3.0CDTI FAP
2959
135
15 M
6.9
186
VECTRA GTS - 3.0CDTI FAP AUT.
2959
135
15 A
7.7
208
VIVARO COMBI - 1.9DI
1870
60
10 M
7.7
205
VIVARO COMBI - 1.9DTI
1870
74
10 M
7.7
205
VIVARO COMBI - 2.5DTI
2463
99
13 M
8.6
228
ZAFIRA - 1.9CDTI110 FAP
1910
110
10 M
6.2
167
ZAFIRA - 1.9CDTI110 FAP AUT.
1910
110
10 A
7.2
194
ZAFIRA - 1.9CDTI74 FAP
1910
74
10 M
6.1
165
ZAFIRA - 1.9CDTI88 FAP
1910
88
10 M
6.1
165
ZAFIRA - 1.9CDTI88 FAP AUT.
1910
88
10 A
7.2
194






























1007 - 1.4HDI
1398
50
8 M
4.7
124
107 3D/P - 1.4HDI TRENDY
1398
40
8 M
4.1
109
107 5D/P - 1.4HDI TRENDY
1398
40
8 M
4.1
109
206 3D/P - 1.4HDI
1398
50
8 M
4.4
116
206 5D/P - 1.4HDI
1398
50
8 M
4.4
116
206 CC - 1.6HDI
1560
80
9 M
4.9
129
206 SW - 1.4HDI
1398
50
8 M
4.4
117
TI K
EL
E
. -D
RO LTE
R
10 M
135
$ FIL ELTJ
ES
TR
$ EU E-FI -PAR
88
2959
2
$ CO
$ CA
T.
-K
$ PA LASS
RT
E
-T
R.
RB
1910
SIGNUM - 3.0CDTI FAP
$ kW
SIGNUM - 1.9CDTI88 FAP
$ CC
$ VE
RS
N.
$ FI S
CS
$ VE TEUE
$ MO
DE
L
-M
OD
ÈL
E
-M
R
RA
NS
.
-C -GET
ON
R
S.- IEB
E
VE
RB
R.
OD
EL
L
DIESEL
1 3 4
3 4
3 4
16 8 4
3 4
1 3 4
1 3 4
1 3 4
3 4
3 4
3 4
3 4
1 3 4
3 4
3 4
3 4
3 4
1 3 4
3 4
1 3 4
3 4
3 4
8 3
8 3
8 3
3 4
1 3 4
3 4
3 4
3 4
PEUGEOT







22 8 4
11 8 4
11 8 4
20 8 4
20 8 4
3 3 4
28 8 3
137
$
$
8 M
4.5
120
80
9 M
4.9
129
207 3D/P - 1.6HDI110 FAP
1560
80
9 M
4.8
126
207 3D/P - 1.6HDI90
1560
66
9 M
4.5
120
207 5D/P - 1.4HDI
1398
50
8 M
4.5
120
207 5D/P - 1.6HDI110
1560
80
9 M
4.9
129
207 5D/P - 1.6HDI110 FAP
1560
80
9 M
4.8
126
207 5D/P - 1.6HDI90
1560
66
9 M
4.5
120
307 3D/P - 1.6HDI110FAP
1560
80
9 M
4.8
126
307 3D/P - 1.6HDI90
1560
66
9 M
4.9
129







































C
$ FIS
$ kW
$ CC
$ MO
307 3D/P - 2.0HDI136 AUT. NAVTEQ
1997
100
11 A
6.7
178
307 3D/P - 2.0HDI136 NAVTEQ
1997
100
11 M
5.4
142
307 5D/P - 1.6HDI110FAP
1560
80
9 M
4.8
126
307 5D/P - 1.6HDI90
1560
66
9 M
4.9
129
307 5D/P - 2.0HDI136
1997
100
11 M
5.4
142
307 5D/P - 2.0HDI136 AUT. NAVTEQ
1997
100
11 A
6.7
178
307 BREAK - 1.6HDI110FAP OXYGO
1560
80
9 M
5.1
128
307 BREAK - 1.6HDI90
1560
66
9 M
5
131
307 CC - 2.0HDI136
1997
100
11 M
6
159
307 SW - 1.6HDI110FAP
1560
80
9 M
5
131
307 SW - 1.6HDI90
1560
66
9 M
5.1
134
307 SW - 2.0HDI136
1997
100
11 M
5.6
148
307 SW - 2.0HDI136 AUT.
1997
100
11 A
6.9
183
407 - 1.6HDI
1560
80
9 M
5.5
145
407 - 2.0HDI
1997
100
11 M
5.9
155
407 - 2.0HDI AUT.
1997
100
11 A
7.1
189
407 - 2.2HDI
2179
125
12 M
6.1
160
407 - 2.2HDI163
2179
120
12 M
6.1
160
407 COUPE - 2.7HDI AUT. PACK
2720
150
14 A
8.5
226
407 SW - 1.6HDI
1560
80
9 M
5.6
148
407 SW - 2.0HDI
1997
100
11 M
6
159
407 SW - 2.0HDI AUT.
1997
100
11 A
7.2
192
407 SW - 2.2HDI
2179
125
12 M
6.2
165
407 SW - 2.2HDI163
2179
120
12 M
6.2
165
407 SW - 2.7HDI AUT. FELINE
2720
150
14 A
8.5
226
607 - 2.0HDI136
1997
100
11 M
6.1
162
607 - 2.2HDI
2179
98
12 M
6.6
177
607 - 2.2HDI AUT.
2179
98
12 A
7.2
193
607 - 2.2HDI EXECUTIVE
2179
98
12 M
6.6
178
138
$
$
$ VE
50
1560
$
-S
$ VE TEUE
RS
R
N.
-T
R
RB ANS
.
R.
-C -GET
ON
R
CO
S.- IEB
E
VE
2
RB
R.
CA
T.K
PA LAS
RT SE
. -D
EE
LT
FIL
JE
TR
SPA
EU E-FI
RT
RO LTE
IKE
R
L
OD
EL
L
-M
ÈL
E
-M
OD
1398
207 3D/P - 1.6HDI110
DE
L
207 3D/P - 1.4HDI
18 8 4
16 8 4
1 3 4
23 8 4
18 8 4
16 8 4
1 3 4
23 8 4
3 4
22 8 4
1 3 4
1 3 4
3 4
22 8 4
1 3 4
1 3 4
3 4
22 8 4
2 3 4
3 4
24 8 4
1 3 4
2 3 4
5 3 4
1 3 4
1 3 4
1 3 4
3 4
3 4
5 3 4
2 3 4
1 3 4
3 4
3 4
3 4
6 3 4
2 3 3
1 3 3
3 3
8.4
223
11 A
8
210
807 - 2.0HDI120
1997
88
11 M
6.9
182
807 - 2.0HDI136
1997
100
11 M
7.1
188
EXPERT COMBI - 2.0HDI110
1997
80
11 M
6.7
180
EXPERT COMBI - 2.0HDI95
1997
69
11 M
7
187
PARTNER - 1.6HDI75
1560
55
9 M
5.4
143
PARTNER - 1.6HDI90
1560
66
9 M
5.4
143








CLIO 3D/P - 1.5DCI105
1461
78
8 M
4.6
123
CLIO 3D/P - 1.5DCI70
1461
50
8 M
4.6
123
CLIO 3D/P - 1.5DCI70 CAMPUS
1461
50
8 M
4.3
115
CLIO 3D/P - 1.5DCI85
1461
63
8 M
4.4
117
CLIO 5D/P - 1.5DCI105
1461
78
8 M
4.6
123
CLIO 5D/P - 1.5DCI70
1461
50
8 M
4.6
123
CLIO 5D/P - 1.5DCI70 CAMPUS
1461
50
8 M
4.3
115
CLIO 5D/P - 1.5DCI85
1461
63
8 M
4.4
117
ESPACE - 1.9DCI
1870
85
10 M
6.8
183
ESPACE - 2.0DCI175
1995
127
11 M
7.4
197
ESPACE - 2.2DCI
2188
110
12 M
7.7
206
ESPACE - 2.2DCI AUT.
2188
110
12 A
8.9
238
ESPACE - 3.0DCI120 AUT.
2958
120
15 A
9.5
252
ESPACE - 3.0DCI120 AUT. PRIVILEGE
2958
120
15 A
9.4
248
ESPACE - 3.0DCI133 AUT.
2958
133
15 A
9.4
248
ESPACE GRAND - 1.9DCI
1870
85
10 M
7
187
ESPACE GRAND - 2.0DCI175
1995
127
11 M
7.6
200
ESPACE GRAND - 2.2DCI
2188
110
12 M
7.9
211
ESPACE GRAND - 2.2DCI AUT.
2188
110
12 A
9.1
244
ESPACE GRAND - 3.0DCI120 AUT.
2958
120
15 A
9.5
252
ESPACE GRAND - 3.0DCI133 AUT.
2958
133
15 A
9.4
248
KANGOO 4D/P - 1.5DCI60 GENERIQUE
1461
45
8 M
5.4
144
KANGOO 4D/P - 1.5DCI70
1461
50
8 M
5.5
147
KANGOO 5D/P - 1.5DCI60 GENERIQUE
1461
45
8 M
5.4
144
KANGOO 5D/P - 1.5DCI70
1461
50
8 M
5.5
147
KANGOO 5D/P - 1.5DCI85
1461
62
8 M
5.3
139
LAGUNA - 1.9DCI115
1870
84
10 M
5.9
154
LAGUNA - 1.9DCI130
1870
96
10 M
5.9
154
LAGUNA - 1.9DCI130 AUT.
1870
96
10 A
6.9
183
TI K
EL
E
. -D
RO LTE
R
14 A
79
$ FIL ELTJ
ES
TR
$ EU E-FI -PAR
150
1997
2
$ CO
$ CA
T.
-K
$ PA LASS
RT
E
-T
R.
RB
2720
807 - 2.0HDI AUT.
$ kW
607 - 2.7HDI AUT. PACK
$ CC
$ VE
RS
N.
$ FI S
CS
$ VE TEUE
$ MO
DE
L
-M
OD
ÈL
E
-M
R
RA
NS
.
-C -GET
ON
R
S.- IEB
E
VE
RB
R.
OD
EL
L
DIESEL
3 3 4
4 3 3
18 3 4
3 3 4
40 8 3
40 8 3
23 8 4
22 8 4
RENAULT





























25 8 4
18 8 4
18 8 4
18 8 4
25 8 4
18 8 4
18 8 4
18 8 4
68 8 3
3 4
65 8 3
65 8 3
68 8 3
8 4
8 4
68 8 3
7 3 4
65 8 3
65 8 3
68 8 3
8 4
23 8 4
23 8 4
23 8 4
23 8 4
23 8 4
3 3 4
3 3 4
3 4
139
$
$
68
10 M
5.9
157
1995
110
11 M
5.8
154
LAGUNA - 2.0DCI175 GT
1995
127
11 M
6
159
LAGUNA - 2.2DCI140 AUT.
2188
102
12 A
7.7
204
LAGUNA GRANDTOUR - 1.9DCI115
1870
85
10 M
6
159
LAGUNA GRANDTOUR - 1.9DCI130
1870
96
10 M
6
159







































LAGUNA GRANDTOUR - 1.9DCI130 AUT.
1870
96
10 A
7
186
LAGUNA GRANDTOUR - 1.9DCI95
1870
68
10 M
6
159
LAGUNA GRANDTOUR - 2.0DCI150
1995
110
11 M
6.1
162
LAGUNA GRANDTOUR - 2.0DCI175 GT
1995
127
11 M
8.1
167
LAGUNA GRANDTOUR - 2.2DCI140 AUT.
2188
102
12 A
7.8
206
MASTER COMBI
2188
66
12 M
8.7
231
MASTER COMBI
2463
84
13 M
8.9
237
MASTER COMBI - L1H1 28 1.9DCI80
1870
60
10 M
8
213
MASTER COMBI - L2H2 35 3.0DCI140 6PL
2953
100
15 M 10.3 272
MASTER COMBI - L2H2 35 3.0DCI140 9PL
2953
100
15 M 10.6 282
MASTER MINIBUS - L1H1 35 2.2DCI90
2188
66
12 M
8.7
231
MASTER MINIBUS - L1H1 35 2.5DCI120
2463
84
13 M
9.2
246
MEGANE BERLINE 3D/P - 1.5DCI105
1461
78
8 M
4.5
120
MEGANE BERLINE 3D/P - 1.5DCI85
1461
63
8 M
4.5
120
MEGANE BERLINE 3D/P - 1.9DCI115
1870
85
10 M
5.6
148
MEGANE BERLINE 3D/P - 1.9DCI115 AUT.
1870
85
10 A
6.6
175
MEGANE BERLINE 3D/P - 1.9DCI130
1870
96
10 M
5.6
148
MEGANE BERLINE 3D/P - 1.9DCI130 AUT.
1870
96
10 A
6.6
175
MEGANE BERLINE 3D/P - 2.0DCI150
1995
110
11 M
5.4
144
MEGANE BERLINE 5D/P - 1.5DCI105
1461
78
8 M
4.5
120
MEGANE BERLINE 5D/P - 1.5DCI85
1461
63
8 M
4.5
120
MEGANE BERLINE 5D/P - 1.9DCI115
1870
85
10 M
5.6
148
MEGANE BERLINE 5D/P - 1.9DCI115 AUT.
1870
85
10 A
6.6
175
MEGANE BERLINE 5D/P - 1.9DCI130
1870
96
10 M
5.6
148
MEGANE BERLINE 5D/P - 1.9DCI130 AUT.
1870
96
10 A
6.6
175
MEGANE BERLINE 5D/P - 2.0DCI150
1995
110
11 M
5.4
144
MEGANE COUPE-CABRIO - 1.5DCI105
1461
78
8 M
5
133
MEGANE COUPE-CABRIO - 1.9DCI115
1870
85
10 M
5.8
154
MEGANE COUPE-CABRIO - 1.9DCI115 AUT.
1870
85
10 A
6.8
180
MEGANE COUPE-CABRIO - 1.9DCI130
1870
96
10 M
5.8
154
MEGANE COUPE-CABRIO - 1.9DCI130 AUT.
1870
96
10 A
6.8
180
MEGANE COUPE-CABRIO - 2.0DCI150
1995
110
11 M
5.7
151
MEGANE GRAND SCENIC - 1.5DCI105
1461
78
8 M
5.4
144
140
$
$
$ VE
1870
LAGUNA - 2.0DCI150
$
C
-S
$ VE TEUE
RS
R
$ FIS
$ kW
$ CC
N.
-T
R
RB ANS
.
R.
-C -GET
ON
R
CO
S.- IEB
E
VE
2
RB
R.
CA
T.K
PA LAS
RT SE
. -D
EE
LT
FIL
JE
TR
SPA
EU E-FI
RT
RO LTE
IKE
R
L
OD
EL
L
-M
ÈL
E
-M
OD
DE
L
$ MO
LAGUNA - 1.9DCI95 AUTHENTIQUE
18 8 4
17 8 4
3
4
2 3 4
3 4
3 3 4
3 4
8 4
17 8 4
3 4
2 3 4
70 8 3
65 8 3
77 8 3
8 3
44 8 3
70 8 3
64 8 3
17 8 4
19 8 4
3 4
3 4
2 3 4
2 3 4
18 8 4
17 8 4
19 8 4
8 4
3 4
2 8 4
2 3 4
18 8 4
17 8 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
18 8 4
24 8 4
159
6
159
MEGANE GRAND SCENIC - 2.0DCI150
1995
110
11 M
5.8
154
MEGANE GRANDTOUR - 1.5DCI105
1461
78
8 M
4.7
124
MEGANE GRANDTOUR - 1.5DCI85
1461
63
8 M
4.7
125
MEGANE GRANDTOUR - 1.9DCI115
1870
85
10 M
5.8
154
MEGANE GRANDTOUR - 1.9DCI115 AUT.
1870
85
10 A
6.6
175
MEGANE GRANDTOUR - 1.9DCI130
1870
96
10 M
5.8
154
MEGANE GRANDTOUR - 1.9DCI130 AUT.
1870
96
10 A
6.6
175
MEGANE GRANDTOUR - 2.0DCI150
1995
110
11 M
5.4
144
MEGANE SCENIC - 1.5DCI105
1461
78
8 M
5.2
138
MEGANE SCENIC - 1.5DCI85
1461
63
8 M
5.1
137
MEGANE SCENIC - 1.9DCI115 FAP
1870
85
10 M
6
159
MEGANE SCENIC - 1.9DCI130
1870
96
10 M
6
159
MEGANE SCENIC - 2.0DCI150
1995
110
11 M
5.8
154
MEGANE SEDAN - 1.5DCI105
1461
78
8 M
4.7
124
MEGANE SEDAN - 1.5DCI85
1461
63
8 M
4.5
120
MEGANE SEDAN - 1.9DCI115
1870
85
10 M
5.6
148
MEGANE SEDAN - 1.9DCI115 AUT.
1870
85
10 A
6.6
175
MEGANE SEDAN - 1.9DCI130
1870
96
10 M
5.6
148
MEGANE SEDAN - 1.9DCI130 AUT.
1870
96
10 A
6.6
175
MODUS - 1.5DCI105
1461
78
8 M
4.7
124
MODUS - 1.5DCI70
1461
50
8 M
4.7
125
MODUS - 1.5DCI85 EX
1461
63
8 M
4.5
119
MODUS - 1.5DCI85 QSH5. EX
1461
63
8 S
4.5
119
TRAFIC COMBI
1870
74
10 M
7.7
205
TRAFIC COMBI
2463
99
13 S
7.8
206
TRAFIC COMBI
2463
99
13 M
8.6
228
TRAFIC COMBI - L1H1 2
1870
60
10 M
7.7
205
TRAFIC COMBI - L2H1 29 1.9DCI100
1870
74
10 M
7.9
210
TRAFIC COMBI - L2H1 29 1.9DCI80
1870
60
10 M
7.9
210
TRAFIC PASSENGER - 1.9DCI100
1870
74
10 M
7.9
210
TRAFIC PASSENGER - 1.9DCI80
1870
60
10 M
7.9
210
TRAFIC PASSENGER - 2.5DCI140
2463
99
13 M
8.6
228
TRAFIC PASSENGER - 2.5DCI140 QUICKSH6
2463
99
13 S
7.8
206
VEL SATIS - 2.0DCI150
1995
110
11 M
7.3
194
VEL SATIS - 2.0DCI175 INITIALE
1995
127
11 M
7.3
194
VEL SATIS - 2.2DCI140 AUT.
2188
102
12 A
8.6
226
VEL SATIS - 3.0DCI V6 INITIALE
2958
133
15 A
12
232







































TI K
EL
E
. -D
RO LTE
R
6
10 M
$ FIL ELTJ
ES
TR
$ EU E-FI -PAR
10 M
96
2
$ CO
85
1870
$ VE
1870
MEGANE GRAND SCENIC - 1.9DCI130
$ kW
MEGANE GRAND SCENIC - 1.9DCI115 FAP
$ CC
$ CA
T.
-K
$ PA LASS
RT
E
-T
R.
RB
RS
N.
$ FI S
CS
$ VE TEUE
$ MO
DE
L
-M
OD
ÈL
E
-M
R
RA
NS
.
-C -GET
ON
R
S.- IEB
E
VE
RB
R.
OD
EL
L
DIESEL
3 4
1 3 4
22 8 4
17 8 4
19 8 4
2 3 4
2 3 4
2 8 4
3 4
18 8 4
24 8 4
4
3 4
1 3 4
22 8 4
17 8 4
19 8 4
3 4
2 3 4
2 3 4
3 4
24 8 4
19 8 4
8 4
20 8 4
83 8 3
72 8 3
80 8 3
85 8 3
83 8 3
85 8 3
85 8 3
85 8 3
80 8 3
72 8 3
3 4
3 4
3 4
8 4
141
10 M
6.3
110
10 A
7.4
199
9-3 CABRIO - 1.9TID175 HIRSCH P AUT.
1910
129
10 A
7.7
208
9-3 CABRIO - 1.9TID175 HIRSCH PERF.
1910
129
10 M
7.1
189
9-3 SPORT SEDAN - 1.9TID120 FAP
1910
88
10 M
5.4
147
169






















2 3 4














25 8 3
$
$
$
110
1910
$
$ VE
1910
9-3 CABRIO - 1.9TID AUT.
$
C
-S
$ VE TEUE
RS
R
$ FIS
$ kW
$ CC
N.
-T
R
RB ANS
.
R.
-C -GET
ON
R
CO
S.- IEB
E
VE
2
RB
R.
CA
T.K
PA LAS
RT SE
. -D
EE
LT
FIL
JE
TR
SPA
EU E-FI
RT
RO LTE
IKE
R
L
OD
EL
L
-M
ÈL
E
-M
OD
DE
L
$ MO
9-3 CABRIO - 1.9TID
SAAB
9-3 SPORT SEDAN - 1.9TID150 AUT.
1910
110
10 A
7
189
9-3 SPORT SEDAN - 1.9TID150 FAP
1910
110
10 M
5.8
157
9-3 SPORT SEDAN 1.9TID175 HIRSCH P AUT.
1910
129
10 A
7.3
194
9-3 SPORT SEDAN 1.9TID175 HIRSCH PERF.
1910
129
10 M
6.5
171
9-3 SPORTHATCH - 1.9TID120
1910
88
10 M
5.5
149
9-3 SPORTHATCH - 1.9TID150
1910
110
10 M
5.9
159
9-3 SPORTHATCH - 1.9TID150
1910
110
10 A
7.2
194
9-3 SPORTHATCH 1.9TID175 HIRSCH P AUT.
1910
129
10 A
7.5
202
9-3 SPORTHATCH 1.9TID175 HIRSCH PERF.
1910
129
10 M
6.6
178
9-5 ESTATE - 1.9TID
1910
110
10 M
6.8
184
9-5 ESTATE - 1.9TID AUT.
1910
110
10 A
7.6
204
9-5 ESTATE - 1.9TID175 HIRSCH P AUT.
1910
129
10 A
7.9
215
9-5 ESTATE - 1.9TID175 HIRSCH PERF.
1910
129
10 M
6.6
180
9-5 SEDAN - 1.9TID
1910
110
10 M
6.4
174
9-5 SEDAN - 1.9TID AUT.
1910
110
10 A
7.4
199
9-5 SEDAN - 1.9TID175 HIRSCH P AUT.
1910
129
10 A
7.7
208
9-5 SEDAN - 1.9TID175 HIRSCH PERF.
1910
129
10 M
6.4
171
1 3 4
3 4
3 4
1 3 4
2 3 4
1 3 4
3 4
3 4
1 3 4
1 3 4
2 3 4
3 4
3 4
1 3 4
1 3 4
3 4
3 4
1 3 4
1 3 4
3 4
3 4
SEAT
ALHAMBRA - 1.9TDI66 REFERENCE
1896
66
10 M
6.5
176
ALHAMBRA - 1.9TDI85
1896
85
10 M
6.5
176
ALHAMBRA - 1.9TDI85 TIP
1896
85
10 A
7.6
205
ALHAMBRA - 2.0TDI103
1968
103
11 M
6.9
186
ALTEA - 1.9TDI
1896
77
10 M
5.5
149
ALTEA - 2.0TDI100 DSG STYLANCE
1968
100
11 S
6
162
ALTEA - 2.0TDI100 STYLANCE
1968
100
11 M
5.9
159
ALTEA - 2.0TDI103 FAP DSG STYLANCE
1968
103
11 S
6
162
ALTEA - 2.0TDI103 FAP STYLANCE
1968
103
11 M
5.9
159
ALTEA - 2.0TDI125 FR
1968
125
11 M
6.1
167
CORDOBA - 1.4TDI51 REFERENCE
1422
51
8 M
4.8
130
CORDOBA - 1.4TDI59
1422
59
8 M
4.7
127
CORDOBA - 1.9TDI74 SPORT
1896
74
10 M
5
135
CORDOBA - 1.9TDI96 SPORT
1896
96
10 M
5.1
138
142
35 8 3
26 8 3
8 4
23 8 4
20 8 4
24 8 4
3 4
3 4
1 8 4
8 4
8 4
12 8 4
8 4
130
4.7
127
IBIZA 3D/P - 1.9TDI118 CUPRA
1896
118
10 M
5.5
149
IBIZA 3D/P - 1.9TDI74 SPORT
1896
74
10 M
5
135
IBIZA 3D/P - 1.9TDI96 FR
1896
96
10 M
5.3
143
IBIZA 5D/P - 1.4TDI51 REFERENCE
1422
51
8 M
4.8
130
IBIZA 5D/P - 1.4TDI59
1422
59
8 M
4.7
127
IBIZA 5D/P - 1.9TDI74 SPORT
1896
74
10 M
5
135
IBIZA 5D/P - 1.9TDI96 FR
1896
96
10 M
5.3
143
LEON - 1.9TDI
1896
77
10 M
5.2
141
LEON - 2.0TDI100 DSG STYLANCE
1968
100
11 S
5.7
154
LEON - 2.0TDI100 STYLANCE
1968
100
11 M
5.6
151
LEON - 2.0TDI103 FAP DSG STYLANCE
1968
103
11 S
5.7
154
LEON - 2.0TDI103 FAP STYLANCE
1968
103
11 M
5.7
154
LEON - 2.0TDI125 FAP FR
1968
125
11 M
6
161




















TOLEDO - 1.9TDI
1896
77
10 M
5.5
149
TOLEDO - 2.0TDI100 DSG STYLANCE
1968
100
11 S
6
162
TOLEDO - 2.0TDI100 STYLANCE
1968
100
11 M
5.9
159
TOLEDO - 2.0TDI103 FAP DSG STYLANCE
1968
103
11 S
6
162
TOLEDO - 2.0TDI103 FAP STYLANCE
1968
103
11 M
5.9
159
FABIA - 1.4TDI51
1422
51
8 M
4.7
127
FABIA - 1.4TDI59
1422
59
8 M
4.6
124
FABIA - 1.9TDI74
1896
74
10 M
4.9
132
FABIA - 1.9TDI96 RS
1896
96
10 M
5.1
138
FABIA BERLINE - 1.4TDI51 AMBIENTE
1422
51
8 M
4.7
127
FABIA BERLINE - 1.4TDI59 AMBIENTE
1422
59
8 M
4.6
124
FABIA BERLINE - 1.9TDI74 AMBIENTE
1896
74
10 M
4.9
132
FABIA COMBI - 1.4TDI51
1422
51
8 M
4.7
127
FABIA COMBI - 1.4TDI59
1422
59
8 M
4.6
124
FABIA COMBI - 1.9TDI74
1896
74
10 M
5
135
OCTAVIA - 1.9TDI74 TRADITION
1896
74
10 M
5.1
138
OCTAVIA - 1.9TDI77
1896
77
10 M
4.9
132
OCTAVIA - 1.9TDI77 DPF
1896
77
10 M
5.1
138
OCTAVIA - 1.9TDI77 DSG
1896
77
10 S
5.8
157
OCTAVIA - 1.9TDI77 DSG DPF
1896
77
10 S
5.9
159
OCTAVIA - 2.0TDI100
1968
100
11 M
5.5
149
OCTAVIA - 2.0TDI100 DSG
1968
100
11 S
6
162
TI K
EL
E
. -D
RO LTE
R
4.8
8 M
$ FIL ELTJ
ES
TR
$ EU E-FI -PAR
8 M
59
2
$ CO
51
1422
$ VE
1422
IBIZA 3D/P - 1.4TDI59
$ kW
IBIZA 3D/P - 1.4TDI51 REFERENCE
$ CC
$ CA
T.
-K
$ PA LASS
RT
E
-T
R.
RB
RS
N.
$ FI S
CS
$ VE TEUE
$ MO
DE
L
-M
OD
ÈL
E
-M
R
RA
NS
.
-C -GET
ON
R
S.- IEB
E
VE
RB
R.
OD
EL
L
DIESEL
8 4
8 4
23 8 4
8 4
18 8 4
8 4
8 4
8 4
18 8 4
23 8 4
22 8 4
8 4
3 4
3 4
1 3 4
23 8 4
20 8 4
24 8 4
3 4
3 4
SKODA

















20 8 4
20 8 4
12 8 4
19 8 3
8 4
8 4
8 4
20 8 4
20 8 4
12 8 4
20 8 4
21 8 4
3 4
20 8 4
3 4
20 8 4
24 8 4
143
$
$
$
$
$
.$ VE TRAN
R
S
C
N
-S
$ VE TEUE
RS
R
$ FIS
$ kW
$ CC
BR
.-C .-GE
TR
ON
CO
S.- IEB
E
VE
2
RB
R.
CA
T.K
PA LAS
RT SE
. -D
EE
LT
FIL
JE
TR
SPA
EU E-FI
RT
RO LTE
IKE
R
L
EL
L
-M
OD
ÈL
E
-M
OD
DE
L
$ MO
OCTAVIA - 2.0TDI103
1968
103
11 M
5.5
149
OCTAVIA - 2.0TDI103 DPF
1968
103
11 M
5.6
151
OCTAVIA - 2.0TDI125 RS
 20 8 4

3 4
1968 103 11 S 6 162 
8 4
1968 103 11 S 5.9 158 
3 4
1968 125 11 M 5.7 154 
3 4
OCTAVIA COMBI - 1.9TDI74 TRADITION
1896
74
10 M
5.1
138
OCTAVIA COMBI - 1.9TDI77
1896
77
10 M
5.1
138
OCTAVIA - 2.0TDI103 DSG
OCTAVIA - 2.0TDI103 DSG DPF
OCTAVIA COMBI - 1.9TDI77 4X4
1896
OCTAVIA COMBI - 1.9TDI77 4X4 DPF
1896
OCTAVIA COMBI - 1.9TDI77 DPF
1896
OCTAVIA COMBI - 1.9TDI77 DSG
1896
OCTAVIA COMBI - 1.9TDI77 DSG DPF
1896

8 4
 21 8 4
77 10 M 5.9 159  20 8 4
77 10 M 6 162 
3 4

3 4
 17 8 4
77 10 S 5.9 159 
3 4
77
10 M
5.2
143
77
10 S
5.8
157

8 4
 24 8 4
1968 103 11 M 5.5 149  20 8 4
1968 103 11 M 6.2 167 
8 4
OCTAVIA COMBI - 2.0TDI100
1968
100
11 M
5.5
149
OCTAVIA COMBI - 2.0TDI100 DSG
1968
100
11 S
6
162
OCTAVIA COMBI - 2.0TDI103 DPF
1968
103
11 M
5.6
151
OCTAVIA COMBI - 2.0TDI103 DSG
1968
103
11 S
6
162
OCTAVIA COMBI - 2.0TDI103 DSG DPF
1968
103
11 S
5.9
158
OCTAVIA COMBI - 2.0TDI125 RS
1968
125
11 M
5.8
157
ROOMSTER - 1.4TDI51
1422
51
ROOMSTER - 1.4TDI59
1422
59
ROOMSTER - 1.9TDI
1896
77
10 M
5.4
146
SUPERB - 1.9TDI77
1896
77
10 M
5.8
157
SUPERB - 2.0TDI103
 20 8 4
 23 8 4
1968 103 11 M 6.3 170  1 3 4
SUPERB - 2.5TDI120
2496
120
13 M
6.9
186
SUPERB - 2.5TDI120 TIPTRONIC
2496
120
13 A
7.8
211
FORFOUR - 1.5CDI50
1493
50
8 S
4.6
121
FORFOUR - 1.5CDI50
1493
50
8 M
4.8
126
FORFOUR - 1.5CDI70
1493
70
FORFOUR - 1.5CDI70
1493
70
FORTWO CABRIO - CDI PURE
799
30
 14 8 4
 16 8 4
5 S 3.8 101 
3 4
FORTWO CABRIO - CDI SOFTOUCH P
799
30
FORTWO COUPE - CDI PURE
799
30
FORTWO COUPE - CDI SOFTOUCH P
799
30
OCTAVIA COMBI - 2.0TDI103
OCTAVIA COMBI - 2.0TDI103 4X4

3 4
 24 8 4

3 4
 1 3 4
8 M 5.3 140  24 8 4
8 M 5.1 135  23 8 4
 17 8 4
 19 8 4
SMART
144
8 S
4.6
121
8 M
4.8
126
 14 8 4
 16 8 4


5 A 3.8 101 
5 A
3.8
101
3 4
5 S
3.8
101
3 4
3 4









TI K
EL
E
. -D
RO LTE
R
220
$ FIL ELTJ
ES
TR
$ EU E-FI -PAR
8.3
2
$ CO
$ CA
T.
-K
$ PA LASS
RT
E
-T
R.
RB
$ VE
RS
N.
$ FI S
CS
$ VE TEUE
$ kW
$ CC
$ MO
DE
L
-M
OD
ÈL
E
-M
R
RA
NS
.
-C -GET
ON
R
S.- IEB
E
VE
RB
R.
OD
EL
L
DIESEL
SSANGYONG
KORANDO - 2.9TD
2874
88
15 M
KORANDO - 2.9TD
2874
88
15 A 10.5 281
KORANDO CABRIOLET - 2.9TD
2874
88
15 M
8.3
220
KYRON - M200XDI
1998
100
11 M
7.7
197
KYRON - M200XDI AUT.
1998
100
11 A
8.4
217
REXTON - RX 270XDI
2696
120
14 M
8.6
228
REXTON - RX 270XDI AUT.
2696
120
14 A
9
233
RODIUS - 270XDI
2696
120
14 M
8.6
240
RODIUS - 270XDI AUT.
2696
120
14 A
9.9
267
8 3










5 3 4
8 3
8 3
8 3
8 3
8 3
8
8 3
8 3
SUZUKI
GRAND VITARA 3D/P - 1.9DDIS JX AIRCO
1870
95
10 M
7.4
195
GRAND VITARA 5D/P - 1.9DDIS JLX
1870
95
10 M
7.7
205
GRAND VITARA XL-7 - 2.0HDI 5PL
1997
80
11 M
8
216
IGNIS 5D/P - 1.3DDIS GL
1248
51
7 M
5
133
JIMNY - 1.5DDIS J
1461
63
8 M
6.1
162
JIMNY CABRIO - 1.5DDIS JLX
1461
63
8 M
6.1
162
LIANA - 1.4DDIS GL
1398
66
8 M
5.3
141
SWIFT 3D/P - 1.3DDIS GRAND LUXE
1248
51
7 M
4.6
122
SWIFT 5D/P - 1.3DDIS GRAND LUXE
1248
51
7 M
4.6
122
SX4 - 1.9DDIS
1910
88
10 M
6.3
166
5 3 4
31 8 3
8 4
19 8 4
8 4
42 8 4
20 8 4
20 8 4
2 3 4
TOYOTA
AVENSIS BERLINE - 2.0D-4D LINEA
1998
93
11 M
5.5
146
AVENSIS BERLINE - 2.2D-4D D-CAT
2231
130
12 M
6.1
161
AVENSIS BERLINE - 2.2D-4D LINEA
2231
110
12 M
5.9
156
AVENSIS LIFTBACK - 2.0D-4D LINEA
1998
93
11 M
5.5
146
AVENSIS LIFTBACK - 2.2D-4D LINEA LUNA
2231
110
12 M
5.9
156
AVENSIS WAGON - 2.0D-4D LINEA
1998
93
11 M
5.7
149
AVENSIS WAGON - 2.2D-4D D-CAT PREMIUM
2231
130
12 M
6.2
163
AVENSIS WAGON - 2.2D-4D LINEA
2231
110
12 M
6
158
AYGO 3D/P - 1400D4D
1398
40
8 M
4.1
109
AYGO 5D/P - 1400D4D
1398
40
8 M
4.1
109
COROLLA 3D/P - 1400D4D66 LINEA
1364
66
8 M
4.8
128
COROLLA 3D/P - 1400D4D66 MMT LINEA
1364
66
8 S
4.8
126
COROLLA 3D/P - 2.0D4D I/C LINEA
1995
85
11 M
5.7
151
COROLLA 5D/P - 1400D4D66 LINEA
1364
66
8 M
4.8
128
COROLLA 5D/P - 1400D4D66 MMT LINEA
1364
66
8 S
4.8
126















19 8 4
2 3 4
20 8 4
19 8 4
20 8 4
19 8 4
2 3 4
20 8 4
11 8 4
11 8 4
21 8 4
8 4
20 8 4
21 8 4
8 4
145
11 M
5.7
66
8 M
4.8
127
COROLLA BERLINE - 1400D4D66 MMT
1364
66
8 S
4.7
125
COROLLA BERLINE - 2.0D4D I/C LINEA SOL
1995
85
11 M
5.6
149
COROLLA VERSO - 2.2D-4D D-CAT PREMIUM
2231
130
12 M
6.6
175
COROLLA VERSO - 2.2D-4D D-CAT PREMIUM
2231
130
12 M
6.8
178
COROLLA VERSO - 2.2D-4D LINEA
2231
100
12 M
6.3
167
COROLLA VERSO - 2.2D-4D LINEA
2231
100
12 M
6.4
170
COROLLA WAGON - 1400D4D66 LINEA
1364
66
8 M
4.8
128
COROLLA WAGON - 2.0D4D I/C LINEA SOL
1995
85
11 M
5.7
152
HIACE MINIBUS - 2.5D-4D70 SWB LX
2494
70
13 M
8.5
224
HIACE MINIBUS - 2.5D-4D86 SWB VX
2494
86
13 M
8.6
228
LANDCRUISER 100 - 4200TDI AUT. V
4164
150
21 A 10.6 282
LANDCRUISER 100 - 4200TDI V
4164
150
21 M 11.1 292
LANDCRUISER 3D/P - 3.0D-4D
2982
119
15 M
9
242
LANDCRUISER 3D/P - 3.0D-4D AUT. V
2982
119
15 A
8.9
240
LANDCRUISER 5D/P - 3.0D-4D
2982
119
15 M
9.1
244
LANDCRUISER 5D/P - 3.0D-4D AUT. V
2982
119
15 A
9
243
RAV4 5D/P - 2.2D4D D-CAT180 X
2231
130
12 M
7
185
RAV4 5D/P - 2.2D4D135
2231
100
12 M
6.6
173
YARIS 3D/P - 1400D4D66 LINEA
1364
66
8 M
4.5
119
YARIS 3D/P - 1400D4D66 MMT LINEA
1364
66
8 S
4.5
119
YARIS 5D/P - 1400D4D66 LINEA
1364
66
8 M
4.5
119
YARIS 5D/P - 1400D4D66 MMT LINEA
1364
66
8 S
4.5
119
CADDY PEOPLE - 1.9TDI55
1896
55
10 M
6.3
170
CADDY PEOPLE - 1.9TDI77
1896
77
10 M
6.1
165
CADDY PEOPLE - 1.9TDI77
1896
77
10 M
6.2
167
CADDY PEOPLE - 1.9TDI77 DSG
1896
77
10 S
6.5
176
CADDY PEOPLE - 1.9TDI77 DSG
1896
77
10 S
6.5
219
EOS - 2.0TDI103
1968
103
11 M
6
162
FOX - 1.4TDI
1422
51
8 M
4.9
132
GOLF 3D/P - 1.9TDI66
1896
66
10 M
5
135
GOLF 3D/P - 1.9TDI77
1896
77
10 M
5.2
140
GOLF 3D/P - 1.9TDI77 4MOTION
1896
77
10 M
5.8
157
GOLF 3D/P - 1.9TDI77 DSG
1896
77
10 S
5.7
154
GOLF 3D/P - 1.9TDI77 DSG B2B
1896
77
10 S
5.6
151
GOLF 3D/P - 2.0SDI
1968
55
11 M
5.3
143
151
























20 8 4













15 8 4
$
$
$
85
1364
$
$ VE
1995
COROLLA BERLINE - 1400D4D66
$
C
-S
$ VE TEUE
RS
R
$ FIS
$ kW
$ CC
N.
-T
R
RB ANS
.
R.
-C -GET
ON
R
CO
S.- IEB
E
VE
2
RB
R.
CA
T.K
PA LAS
RT SE
. -D
EE
LT
FIL
JE
TR
SPA
EU E-FI
RT
RO LTE
IKE
R
L
OD
EL
L
-M
ÈL
E
-M
OD
DE
L
$ MO
COROLLA 5D/P - 2.0D4D I/C LINEA
8 4
8 4
20 8 4
3 3 4
3 3 4
17 8 4
17 8 4
21 8 4
20 8 4
30
4
40
4
70 8 3
78 8 3
61 8 3
55 8 3
61 8 3
55 8 3
3 3 4
16 8 4
21 8 4
18 8 4
21 8 4
18 8 4
VOLKSWAGEN
146
19 8 4
19 8 4
20 8 4
8 4
1 3 4
8 4
18 8 4
19 8 4
8 4
17 8 4
8 4
20 8 4
5.4
146
11 S
5.9
159
GOLF 3D/P - 2.0TDI103
1968
103
11 M
5.4
146
GOLF 3D/P - 2.0TDI103 4MOTION
1968
103
11 M
5.9
159
GOLF 3D/P - 2.0TDI103 DSG
1968
103
11 S
5.9
159
GOLF 3D/P - 2.0TDI125 DSG GT
1968
125
11 S
6.5
176
GOLF 3D/P - 2.0TDI125 GT
1968
125
11 M
6
162
GOLF 5D/P - 1.9TDI66
1896
66
10 M
5
135
GOLF 5D/P - 1.9TDI77
1896
77
10 M
5.2
140
GOLF 5D/P - 1.9TDI77 4MOTION
1896
77
10 M
5.8
157
GOLF 5D/P - 1.9TDI77 DSG
1896
77
10 S
5.7
154
GOLF 5D/P - 1.9TDI77 DSG B2B
1896
77
10 S
5.6
151
GOLF 5D/P - 2.0SDI
1968
55
11 M
5.3
143
GOLF 5D/P - 2.0TDI100
1968
100
11 M
5.4
146
GOLF 5D/P - 2.0TDI100 DSG
1968
100
11 S
5.9
159
GOLF 5D/P - 2.0TDI103
1968
103
11 M
5.4
146
GOLF 5D/P - 2.0TDI103 4MOTION
1968
103
11 M
5.9
159
GOLF 5D/P - 2.0TDI103 DSG
1968
103
11 S
5.9
159
GOLF 5D/P - 2.0TDI125 DSG GT
1968
125
11 S
6.5
176
GOLF 5D/P - 2.0TDI125 GT
1968
125
11 M
6
162
GOLF PLUS - 1.9TDI66
1896
66
10 M
5.4
146
GOLF PLUS - 1.9TDI77
1896
77
10 M
5.4
146
GOLF PLUS - 1.9TDI77 DSG
1896
77
10 S
6
162
GOLF PLUS - 2.0TDI100
1968
100
11 M
5.7
154
GOLF PLUS - 2.0TDI100 DSG
1968
100
11 S
6.3
170
GOLF PLUS - 2.0TDI103
1968
103
11 M
5.8
157
GOLF PLUS - 2.0TDI103 DSG
1968
103
11 S
6.3
170
GOLF VARIANT - 1.9TDI 74KW
1896
74
10 M
5.3
143
JETTA - 1.9TDI77
1896
77
10 M
5.2
140
JETTA - 1.9TDI77 DSG
1896
77
10 S
5.8
157
JETTA - 2.0TDI100
1968
100
11 M
5.5
142
JETTA - 2.0TDI103
1968
103
11 M
5.7
154
JETTA - 2.0TDI103 DSG
1968
103
11 S
6.1
165
LT MINIBUS - 2.5TDI83
2461
61
13 M
9.3
251
LT MINIBUS - 2.5TDI95
2461
70
13 M
9.4
254
NEW BEETLE - 1.9TDI 77KW
1896
77
10 M
5.4
146
NEW BEETLE CABRIO - 1.9TDI 77KW
1896
77
10 M
5.5
149
PASSAT - 1.9TDI77
1896
77
10 M
5.6
151
PASSAT - 2.0TDI100
1968
100
11 M
5.9
159







































TI K
EL
E
. -D
RO LTE
R
11 M
100
$ FIL ELTJ
ES
TR
$ EU E-FI -PAR
100
1968
2
$ CO
$ CA
T.
-K
$ PA LASS
RT
E
-T
R.
RB
1968
GOLF 3D/P - 2.0TDI100 DSG
$ kW
GOLF 3D/P - 2.0TDI100
$ CC
$ VE
RS
N.
$ FI S
CS
$ VE TEUE
$ MO
DE
L
-M
OD
ÈL
E
-M
R
RA
NS
.
-C -GET
ON
R
S.- IEB
E
VE
RB
R.
OD
EL
L
DIESEL
8 4
8 4
8 4
8 4
8 4
1 8 4
2 8 4
18 8 4
19 8 4
8 4
17 8 4
8 4
20 8 4
8 4
8 4
8 4
8 4
8 4
1 8 4
2 8 4
16 8 4
17 8 4
20 8 4
19 8 4
22 8 4
19 8 4
8 4
20 8 4
19 8 4
17 8 4
20 8 4
20 8 4
22 8 4
69 8 3
75 8 3
8 4
8 4
8 4
20 8 4
147
$
$
100
11 S
6.4
173
1968
103
11 M
5.9
159
PASSAT - 2.0TDI103 4MOTION
1968
103
11 M
6.6
178
PASSAT - 2.0TDI103 DSG
1968
103
11 S
6.4
173
PASSAT - 2.0TDI103 FAP 4MOTION
1968
103
11 M
6.7
181
PASSAT - 2.0TDI103 FAP DSG
1968
103
11 S
6.6
178
PASSAT - 2.0TDI120 FAP
1968
120
11 M
6.1
165
PASSAT - 2.0TDI120 FAP DSG
1968
120
11 S
6.5
176
PASSAT - 2.0TDI125 FAP
1968
125
11 M
6.2
167
PASSAT - 2.0TDI125 FAP DSG
1968
125
11 S
6.6
178
PASSAT VARIANT - 1.9TDI77
1896
77
10 M
5.8
157
PASSAT VARIANT - 2.0TDI100
1968
100
11 M
5.9
159
PASSAT VARIANT - 2.0TDI100 DSG
1968
100
11 S
6.6
178
PASSAT VARIANT - 2.0TDI103
1968
103
11 M
5.9
159
PASSAT VARIANT - 2.0TDI103 4MOTION
1968
103
11 M
6.7
181
PASSAT VARIANT - 2.0TDI103 DSG
1968
103
11 S
6.5
176
PASSAT VARIANT - 2.0TDI103 FAP
1968
103
11 M
6
162
PASSAT VARIANT - 2.0TDI103 FAP 4MOTION
1968
103
11 M
6.8
184
PASSAT VARIANT - 2.0TDI103 FAP DSG
1968
103
11 S
6.7
181
PASSAT VARIANT - 2.0TDI120 FAP
1968
120
11 M
6.3
170
PASSAT VARIANT - 2.0TDI120 FAP DSG
1968
120
11 S
6.7
181
PASSAT VARIANT - 2.0TDI125 FAP
1968
125
11 M
6.3
170
PASSAT VARIANT - 2.0TDI125 FAP DSG
1968
125
11 S
6.7
181
PHAETON - 3.0TDI 4MOTION
2967
165
15 A
9.6
259
PHAETON - 5.0TDI V10 4MOTION
4921
230
24 A 11.4 308
PHAETON L - 5.0TDI V10 4MOTION 4PL
4921
230
24 A 11.4 308
POLO 3D/P - 1.4TDI51
1422
51
8 M
4.6
124
POLO 3D/P - 1.4TDI59 BLUEMOTION1
1422
59
8 M
3.9
102
POLO 3D/P - 1.4TDI59 BLUEMOTION2
1422
59
8 M
4.1
108
POLO 3D/P - 1.9TDI74
1896
74
10 M
4.9
132
POLO 3D/P - 1.9TDI96
1896
96
10 M
5.2
140
POLO 5D/P - 1.4TDI51
1422
51
8 M
4.6
124
POLO 5D/P - 1.4TDI59 BLUEMOTION1
1422
59
8 M
3.9
102
POLO 5D/P - 1.4TDI59 BLUEMOTION2
1422
59
8 M
4.1
108
POLO 5D/P - 1.9TDI74
1896
74
10 M
4.9
132
POLO 5D/P - 1.9TDI96
1896
96
10 M
5.2
140
POLO CROSS - 1.4TDI
1422
51
8 M
4.9
132
POLO CROSS - 1.9TDI
1896
74
10 M
5.1
138
SHARAN - 1.9TDI66
1896
66
10 M
6.5
176







































1
148
$
$
$ VE
1968
PASSAT - 2.0TDI103
$
C
-S
$ VE TEUE
RS
R
$ FIS
$ kW
$ CC
N.
-T
R
RB ANS
.
R.
-C -GET
ON
R
CO
S.- IEB
E
VE
2
RB
R.
CA
T.K
PA LAS
RT SE
. -D
EE
LT
FIL
JE
TR
SPA
EU E-FI
RT
RO LTE
IKE
R
L
OD
EL
L
-M
ÈL
E
-M
OD
DE
L
$ MO
PASSAT - 2.0TDI100 DSG
21 8 4
20 8 4
8 4
21 8 4
3 4
1 3 4
3 4
1 3 4
3 4
1 3 4
18 8 4
18 8 4
21 8 4
18 8 4
8 4
8 4
3 4
3 4
3 4
3 4
1 3 4
3 4
1 3 4
1 3 4
33 8 3
33 8 3
21 8 4
3 4
3 4
18 8 4
18 8 4
21 8 4
3 4
3 4
18 8 4
18 8 4
8 4
8 4
25 8 3
sans options / zonder opties / ohne Optionen - 2 avec options / met opties / mit Optionen
TI K
EL
E
. -D
T.
RO LTE
R
$ FIL ELTJ
ES
TR
$ EU E-FI -PAR
-K
$ PA LASS
RT
E



































35 8 3


3 4
2
$ CO
$ CA
-T
R.
RB
176
$ VE
RS
N.
$ FI S
CS
$ VE TEUE
$ kW
$ CC
$ MO
DE
L
-M
OD
ÈL
E
-M
R
RA
NS
.
-C -GET
ON
R
S.- IEB
E
VE
RB
R.
OD
EL
L
DIESEL
SHARAN - 1.9TDI85
1896
85
10 M
6.5
SHARAN - 1.9TDI85 4MOTION
1896
85
10 M
7.3
197
SHARAN - 1.9TDI85 TIP
1896
85
10 A
7.4
200
SHARAN - 2.0TDI100
1968
100
11 M
6.6
178
SHARAN - 2.0TDI103
1968
103
11 M
6.6
178
TOUAREG - 2.5TDI 120KW
2460
120
13 M
9.6
259
TOUAREG - 2.5TDI 128KW
2460
128
13 M
9.8
265
TOUAREG - 2.5TDI 128KW TIPTRONIC
2460
128
13 A 10.1 273
TOUAREG - 3.0TDI155 FAP
2967
155
15 A 10.9 294
TOUAREG - 3.0TDI165 FAP
2967
165
15 A 10.9 294
TOUAREG - 5.0TDI V10 FAP
4921
230
24 A 12.8 346
TOURAN - 1.9TDI66
1896
66
10 M
5.9
159
TOURAN - 1.9TDI66
1896
66
10 M
5.9
162
TOURAN - 1.9TDI77
1896
77
10 M
6
162
TOURAN - 1.9TDI77 DSG
1896
77
10 S
6.1
162
TOURAN - 2.0TDI100
1968
100
11 M
6
162
TOURAN - 2.0TDI103
1968
103
11 M
6
162
TOURAN - 2.0TDI103 DSG
1968
103
11 S
6.5
176
TRANSPORTER - 2.5TDI
2461
96
13 M
8
216
TRANSPORTER - 2.5TDI 4MOTION
2461
96
13 M
9.4
254
TRANSPORTER - 2.5TDI AUT.
2461
96
13 A
8.7
235
TRANSPORTER CALIFORNIA - 1.9TDI63
1896
63
10 M
7.5
203
TRANSPORTER COMBI - 1.9TDI105
1896
77
10 M
7.5
203
TRANSPORTER COMBI - 1.9TDI63 H
1896
63
10
7.5
203
TRANSPORTER COMBI - 1.9TDI77 H
1896
77
10
7.5
203
TRANSPORTER COMBI - 1.9TDI85
1896
63
10 M
7.5
203
TRANSPORTER COMBI - 2.5TDI130
2461
96
13 M
8
216
TRANSPORTER COMBI - 2.5TDI170
2461
128
13 M
8
216
TRANSPORTER MULTIVAN - 1.9TDI105
1896
77
10 M
7.7
208
TRANSPORTER MULTIVAN - 1.9TDI63
1896
63
10 M
7.5
203
TRANSPORTER MULTIVAN - 2.5TDI130
2461
96
13 M
8.2
221
TRANSPORTER MULTIVAN - 2.5TDI170
2461
128
13 M
8
216
TRANSPORTER MULTIVAN - 2.5TDI170 AUT.
2461
128
13 A
8.9
240
TRANSPORTER MULTIVAN - 2.5TDI96 AUT.
2461
96
13 A
8.7
235
TRANSPORTER MULTIVAN 2.5TDI170 4MOTION 2461
128
13 M
9
246
44 8 3
26 8 3
37 8 4
37 8 4
3
60 8 3
84 8 3
2
4
2 3 4
3 3 4
20 8 4
20 8 4
20 8 4
8 4
23 8 4
23 8 4
25 8 4
52 8 3
51 8 3
8 3
56 8 3
69 8 3
56 8 3
69 8 3
56 8 3
52 8 3
66 8 3
70 8 3
56 8 3
44 8 3
33 8 3
30 8 3
8 3
66 8 3
VOLVO
C30 - 1.6D
1560
80
9 M
4.9
129
C30 - 2.0D
1997
100
11 M
5.7
151
3 4
149
$
$
$
$
$
.$ VE TRAN
R
S
C
N
-S
$ VE TEUE
RS
R
$ FIS
$ kW
$ CC
BR
.-C .-GE
TR
ON
CO
S.- IEB
E
VE
2
RB
R.
CA
T.K
PA LAS
RT SE
. -D
EE
LT
FIL
JE
TR
SPA
EU E-FI
RT
RO LTE
IKE
R
L
EL
L
-M
OD
ÈL
E
-M
OD
DE
L
$ MO
S40 - D5 AUT.

3 4

3 4
1560
80
9 M 4.9 129  1 3 4
1997 100 11 M 5.8 154  2 3 4
2400 120 13 A 7 184 
3 4
S60 - 2.4D120
2400
120
13 M
6.6
174
2400
120
13 A
7.5
199
3 4
S60 - D5


2400
93 13 M 6.4 169 
2400 136 13 M 6.6 174 
3 4
S60 - 2.4D120 GEARTRONIC
S60 - D5 GEARTRONIC
2400
3 4
S80 - 2.4D GEARTRONIC

2400 120 13 M 6.3 167 
2400 120 13 A 7.2 189 
S80 - D5
2400
C30 - D5 AUT.
2400
120
13 A
6.9
182
C70 CABRIO - 2.4D AUT.
2400
120
13 A
7.3
193
S40 - 1.6D
S40 - 2.0D FAP
S60 - 2.4D93
S80 - 2.4D
136
13 A
7.5
199
3 4
3 4
3 4
3 4
V50 - 2.0D FAP

3
2400 136 13 A 7.3 193 
3
1560
80
9 M 5 132  0 3
1998 100 11 M 5.8 154  2 3
V50 - D5
2400
S80 - D5 GEARTRONIC
V50 - 1.6D
136
13 M
6.4
169
V70 - 2.4D120

2400 120 13 M 6.8 179 
V70 - 2.4D120 GEARTRONIC
2400
120
13 A
7
184
4
4
4
4
3 4
3 4
V70 - D5 AWD

3 4
2400
93 13 M 6.5 172  2 3 4
2400 136 13 M 6.8 179  2 3 4
2400 136 13 M 7.3 194  1 3 4
V70 - D5 AWD GEARTRONIC
2400
136
13 A
8.3
219
V70 - D5 GEARTRONIC
2400
136
13 A
7.9
209
V70 XC - D5 AWD
 1 3 4
 1 3 4
2400 136 13 M 7.6 201  1 3 4
V70 XC - D5 AWD GEARTRONIC
2400
136
13 A
8.5
224
XC90 - D5
2400
136
13 M
8.2
217
 1 3 4
 1 3 4
XC90 - D5 GEARTRONIC
2400
136
13 A
9
239
 1 3 4
V70 - 2.4D93
V70 - D5
150
120
13 A
7.9
209
DIESEL
151
152
$ VE
R
BR
.-C
ON
S.
-V
ER
BR
.
CNG
CNG
153
$
T.K
EU LAS
RO SE
2
$ CA
RS ER
N
$ VE .-TR
RB AN
R S
$ CO .-C .-GET
$ FIS
C$ VE STEU
$ kW
$ CC
ON R
S. IEB
-V E
ER
BR
.
EL
L
-M
OD
ÈL
E
-M
OD
DE
L
$ MO
OPEL
1598 69 9 M 7.9 138
4
S60 - 2.4 140PK CNG
2435 103 13 M 8.9 159
4
S60 - 2.4 140PK CNG AUT.
2435 103 13 A 9.8 176
S60 - 2.4 140PK CNG AUT. SUMMUM
2435 103 13 A 8.9 159
4
4
V70 - 2.4 140PK CNG
2435 103 13 M 9.4 169
V70 - 2.4 140PK CNG AUT.
2435 103 13 A 10.3 183
ZAFIRA - 1.6 CNG
VOLVO
154
4
4
CNG
155
Aan de inhoud van deze gids kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie uit
deze gids mag gereproduceerd worden op voorwaarde dat de bron vermeld wordt. De
inhoud van deze gids is met grote zorg samengesteld.
De uitgever stelt zich niet aansprakelijk voor foutieve waarden of zetfouten.
© December 2006. Directoraat-generaal Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
Hoofduitgever:
Directeur-generaal Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Verantwoordelijke uitgever:
Roland Moreau - Directoraat-generaal Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Victor Hortaplein 40, bus 10, B-1060 Brussel
Realisatie: Tostaky
C Gedrukt op 100% gerecycleerd papier met plantaardige inkt.
Tous droits de reproduction du guide sont réservés. Les informations contenues dans
ce guide peuvent être reproduites à la condition expresse de mentionner la source.
Ce guide a été réalisé avec le plus grand soin. Cependant l’éditeur ne peut être
tenu pour responsable de la publication de données qui se révéleraient erronées ou
d’éventuelles fautes de composition.
© Décembre 2006. DG Environnement du Service Public Fédéral de la Santé Publique,
de la Sécurité de la Chaîne alimentaire et de l’Environnement
Editeur principal:
DG Environnement du Service Public Fédéral de la Santé Publique, de la Sécurité de la
Chaîne alimentaire et de l’Environnement
Editeur responsable:
Roland Moreau - DG Environnement du Service Public Fédéral de la Santé Publique, de
la Sécurité de la Chaîne alimentaire et de l’Environnement
Place Victor Horta 40, boîte 10, B-1060 Bruxelles
Réalisation: Tostaky
C Imprimé sur papier 100% recyclé avec de l’encre végétale.
Alle Rechte der Wiedergabe dieses Ratgebers sind vorbehalten. Die in diesem
Ratgeber enthaltenen Angaben dürfen nur wiedergegeben werden, wenn die Quelle
ausdrücklich erwähnt wird. Dieser Ratgeber wurde mit größter Sorgfalt angefertigt.
Trotzdem haftet der Herausgeber nicht für die Veröffentlichung von Angaben, die sich
als irrtümlich erweisen würden, oder für eventuelle Druckfehler.
© Dezember 2006. Generaldirektion Umwelt des Föderalen Öffentlichen Dienstes
Volksgesundheit, Sicherheit der Nahrungsmittelkette und Umwelt
Hauptverantwortlicher Herausgeber:
Generaldirektion Umwelt des Föderalen Öffentlichen Dienstes Volksgesundheit,
Sicherheit der Nahrungsmittelkette und Umwelt
Verantwortlicher Herausgeber:
Roland Moreau - Generaldirektion Umwelt des Föderalen Öffentlichen Dienstes
Volksgesundheit, Sicherheit der Nahrungsmittelkette und Umwelt
Place Victor Horta 40, Briefkasten 10 – B-1060 Brüssel
Gestaltung: Tostaky
C Mit pflanzlicher Tinte auf 100% Recyclingpapier gedruckt.
Dépot légal: D/2006/2196/17
Wettelijk depot: D/2006/2196/17
NUTTIGE CONTACTEN
Voor alle bijkomende informatie kan u zich richten tot:
Directoraat-generaal Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Productbeleid
Eurostation 2C17A
Victor Hortaplein 40 bus 10 – B-1060 Brussel
Fax: 02/524 96 01 – E-mail: [email protected]
Website: www.zuinigewagen.be
FEBIAC
Woluwedal 46 bus 6 – 1200 Brussel
Fax: 02/762 81 71 – E-mail: [email protected]
Website: www.febiac.be
FEDERAUTO
Woluwedal 46 bus 9 – 1200 Brussel
Fax: 02/778 62 22 – E-mail: [email protected]
Website: www.federauto.be
CONTACTS UTILES
Pour toute demande d’informations supplémentaires, veuillez vous adresser à:
Direction Générale Environnement du Service Public Fédéral de la Santé Publique, de
la Sécurité de la Chaîne alimentaire et de l’Environnement – Politique des Produits
Eurostation 2C17A
Place Victor Horta 40 boîte 10 – B-1060 Bruxelles
Fax: 02/524 96 01 – E-mail: [email protected]
Site web: www.voitureeconome.be
FEBIAC
Boulevard de la Woluwe 46 boîte 6 – 1200 Bruxelles
Fax: 02/762 81 71 – E-mail: [email protected]
Site web: www.febiac.be
FEDERAUTO
Boulevard de la Woluwe 46 boîte 9 – 1200 Bruxelles
Fax: 02/778 62 22 – E-mail: [email protected]
Site web: www.federauto.be
NÜTZLICHE ADRESSEN
Für alle weiteren Informationen wenden Sie sich bitte an:
Generaldirektion Umwelt des Föderalen Öffentlichen Dienstes Volksgesundheit,
Sicherheit der Nahrungsmittelkette und Umwelt - Produktpolitik
Eurostation 2C17A
Place Victor Horta 40 Briefkasten 10 – B-1060 Brüssel
Fax: 02/524 96 01 – E-mail: [email protected]
Website: www.sparsamesauto.be
FEBIAC
Boulevard de la Woluwe 46 Briefkasten 6 – 1200 Brüssel
Fax: 02/762 81 71 – E-mail: [email protected]
Website: www.febiac.be
FEDERAUTO
Boulevard de la Woluwe 46 Briefkasten 9 – 1200 Brüssel
Fax: 02/778 62 22 – E-mail: [email protected]
Website: www.federauto.be
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Service Public Fédéral Mobilité et Transport
Föderaler Öffentlicher Dienst Mobilität und Transportwesen
Federale Overheidsdienst Economie, KMO & Middenstand, Energie
Service Public Fédéral Economie, PME & Classes moyennes, Energie
Föderaler Öffentlicher Dienst Wirtschaft, KMU & Mittelstand, Energie
Federale Overheidsdienst Financiën
Service Public Fédéral Finances
Federaler Öffentlicher Dienst Finanzen
Belgische Federatie van de Automobiel en Tweewieler Industrie
Fédération Belge de l’Industrie de l’Automobile et du Cycle
Belgische Confederatie van de Autohandel en Reparatie
en van de Aanverwante Sectoren
Confédération Belge du Commerce et de la Réparation Automobiles
et des Secteurs Connexes
Belgischer Verband des Kraftfahrzeuggewerbes und
der verwandten Sektoren

Vergelijkbare documenten

CO2-gids

CO2-gids gealarmeerd. Zij heeft zich tot doel gesteld de gemiddelde CO2uitstoot per wagen – die momenteel 160 g/km bedraagt – liefst tegen 2005 maar ten laatste tegen 2010 op 120 g/km te brengen. Dit streef...

Nadere informatie