ContACt - Amstelveen College

Commentaren

Transcriptie

ContACt - Amstelveen College
ContACt
no 2 - december 2015
Amstelveen College
GedAChten
Inhoud
-GedAChten
-Vierde Rotary debatwedstrijd
tussen raadsleden en leerlingen
-Amstelveen college mag zich
begaafdheidsprofielschool
noemen
-Amstelveen College gecertificeerd
als Vecon business school
-Leerlingen en medewerkers
van het AC wensen u een goed
nieuw jaar
Colofon:
ContACt is een uitgave van het Amstelveen College
onder verantwoordelijkheid van de rector-bestuurder.
ContACt is bestemd voor: ouders en verzorgers
van de leerlingen van de school. Exemplaren worden
verzonden aan collega-scholen, gemeente en
andere belangstellenden.
Adres: Sportlaan 27
1185 TB Amstelveen
Contactpersoon: R.L.M. Kersing
[email protected]
Oplage: 1500, per email abonnement
Redactie: R.L.M. Kersing
ContACt staat ook op www.amstelveencollege.nl
Door: Dhr. W. Zoethout, rector-bestuurder a.i.
Dit wordt mijn tweede en tevens ook mijn
laatste bijdrage aan ContACt, want op
vrijdag 18 december zit mijn interim-rectoraat erop. En vanaf 1 januari 2016 heeft het
Amstelveen College weer een heuse rector!
De vier maanden waarin ik heb mogen
functioneren op deze school, zijn voor mij
waardevol geweest en ik hoop dat dat gevoel
wederzijds is. In die vier maanden is er ook
veel gebeurd. De school heeft bijvoorbeeld
een VECON certificaat ontvangen waardoor
ondernemerschap bij leerlingen een grote
kans van ontplooien krijgt; de school is
toegelaten als volwaardig lid tot de beperkte
groep van scholen die zich “Hoogbegaafdheidsprofielschool” mogen noemen; er is een
uitgebreid en onafhankelijk kwaliteitsonderzoek geweest waarbij het resultaat duidelijk
maakte dat het Amstelveen College de zaken
goed op orde heeft. Kortom: het Amstelveen
College bruist van energie en heeft zichzelf in
de afgelopen periode een plek verworven in
het Amstelveense onderwijs die er zijn mag!
Met de komst van een nieuwe rector breekt
ook een nieuw tijdperk aan. Met een frisse blik
De heer Wiebe Zoethout heeft zich
gedurende zijn waarnemer schap
opgesteld als een ervaren en deskundig
rector en de school met rustige, maar vaste
hand door de overgangsperiode geloodst.
Wiebe, bedankt.
namens de RvT, Rob LImper - voorzitter
ContACt
no 2 - december 2015
op de verworvenheden van de school en met een eigen kijk op de
toekomstige ontwikkelingen, zal in de komende maanden gewerkt
worden aan de ontwikkeling van een nieuw schoolplan. Daarin zal de
schoolkoers bepaald worden voor de komende jaren en kan richting
gegeven worden aan gewenste ontwikkelingen. Daarin zal ook zeker
worden meegenomen dat de toekomstige populatie van de Amstelveense scholen een leerling stijging laat zien en dat de huidige,
gezamenlijke huisvesting van de scholen daar niet in kan voorzien.
Amstelveen College
Intensief overleg met de andere vo-scholen en met de gemeente
Amstelveen zal dus noodzakelijk zijn en daarbij is een helder
perspectief op de eigen wensen en mogelijkheden van het Amstelveen
College een absolute noodzaak. Daar ligt een prachtige uitdaging!
Ik wens het Amstelveen College en de nieuwe rectrix alle mogelijke
succes bij de ontwikkeling van die nieuwe plannen en ik ben blij dat ik
in de afgelopen maanden een heel klein steentje heb mogen bijdragen.
Vierde Rotary debatwedstrijd tussen raadsleden en leerlingen
Publicatie door gemeenteraad Amstelveen
Op woensdag 7 oktober hielden de raadsleden en leerlingen van het
Amstelveen College, Hermann Wesselink College en het Keizer Karel
College, op initiatief van de Rotary, de inmiddels vierde debatwedstrijd.
Beelden van de winnaars en de wedstrijd zijn te zien op:
Een link naar de foto’s van de debatwedstrijd op de
Facebook pagina van de raad.
Naast de beste debater, Daria Scharnhorst van het Amstelveen
College, de markantse uitspraak van Axel Boomgaars (GroenLinks) en
het beste debatteam, het team van het KKC, werden de raadsleden
uitgeroepen tot de winnaars.
En de link naar het stukje op de website.
Amstelveen college mag zich begaafdheidsprofielschool noemen
Door: J. Püttmann
Op 19 november bezocht een visitatiecommissie van de Vereniging van Begaafdheidsprofielscholen (BPSO) het Amstelveen
College. De commissie sprak de hele dag met leerlingen, ouders,
medewerkers en het management van de school over het
onderwijs aan en de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen.
De vraag was of het aanbod op het Amstelveen College voor
deze groep leerlingen sterk genoeg is om als begaafdheidsprofielschool aangemerkt te worden. De uitkomst van het onderzoek
is positief: de school wordt volwaardig lid van de Vereniging BPS.
In Nederland zijn van de 642 scholen uit het voortgezet onderwijs er 43 aangesloten bij de vereniging.
Ace-gymnasium
De (hoog)begaafde leerlingen van het Amstelveen College volgen
bijna allemaal het onderwijs op het ACe-gymnasium. Deze opleiding
is speciaal in het leven geroepen om excellente leerlingen uit te
dagen. Dit wordt onder andere gedaan door de leerstof te verbreden,
te verdiepen of versneld te doorlopen. Het klimaat is daarvoor bij
uitstek geschikt, mede vanwege de kleine klassen. Verder wordt er
projectmatig gewerkt en zijn er veel buitenlesactiviteiten. Daar komt
nog bij dat de leerlingen op het ACe-gymnasium individueel worden
begeleid. Iedereen heeft een persoonlijk mentor die regelmatig
gesprekken met hem of haar voert.
Ondertussen wordt toegewerkt naar een soepele doorstroom richting
de bovenbouw. Daar kunnen de leerlingen hun gymnasiumopleiding
vervolgen, eventueel extra vakken volgen en keuzes maken uit het
aanbod van verrijkende trajecten. Zo wordt Cambridge Engels
aangeboden op het hoogste niveau, is er een gloednieuw programma
Businessclass en kunnen leerlingen zich inschrijven voor een traject
van masterclasses en workshops op het Amsterdam University College.
Het Ace-gymnasium biedt dus een rijk aanbod voor vwo leerlingen
die meer kunnen en meer willen.
ContACt
no 2 - december 2015
Amstelveen College
Amstelveen College gecertificeerd als Vecon business school
door Th. Roos en J. Püttmann
Uitreiking van de plaquette door Jeannet hommel aan René van Haaster, voorzitter van de sectie economie van het Amstelveen College
Het Amstelveen College mag zich Vecon Business School noemen. Afgelopen week ontving de school uit handen van Jeannet Hommel,
voorzitter van de Vecon Business Schools, de certificering met bijbehorende plaquette.
Vecon Business School
De Vecon, de vereniging van leraren in de economischmaatschappelijke vakken, heeft de Vecon Business School opgezet
om het economisch-maatschappelijke onderwijs meer over het
voetlicht te brengen. De Vecon reikt het certificaat uit aan scholen
die investeren in talentontwikkeling van leerlingen in het profiel
Economie en Maatschappij. Daarmee kan worden bereikt dat het
kiezen voor het profiel EM een positieve keuze wordt. Door de extra
modules, zeker als ook wordt samengewerkt met het vervolgonderwijs,
wordt de aansluiting met dat vervolgonderwijs beter. Niet alleen
hebben de leerlingen extra kennis en vaardigheden verworven, ze zijn
ook actief betrokken bij de stof en hebben bewust gekozen voor
extra’s. Met de start van de Businessclass voor de bovenbouw en het
plusprofiel in de onderbouw voldoet het Amstelveen College
ruimschoots aan de voorwaarden van certificering.
Plusprofiel Ondernemerschap – nu 32 leerlingen
Sinds het begin van dit schooljaar volgen 32 leerlingen, uit alle
afdelingen, het plusprofiel ondernemerschap. Leerlingen krijgen les
in ondernemersvaardigheden, werken aan ondernemersvaardigheden
en voeren projecten uit in het kader van ondernemerschap. Zo zijn de
leerlingen op dit moment bezig met het opzetten van een klein eigen
bedrijfje, waarvan de opbrengst bestemd is voor een goed doel,
door de leerlingen zelf gekozen. In de loop van het schooljaar gaan
leerlingen een eigen project, dat betrekking heeft op de organisatie
van een evenement, opzetten en uitvoeren.
Leerlingen krijgen niet alleen les van onze eigen docenten, maar
krijgen ook gastlessen. Onder andere van een eigenaar van een
schermevenementenbedrijf, van een zakenman die veel zaken doet
met China en van een onderneemster in gadgets. Ook gaan de
leerlingen op bedrijfsbezoek, onder meer bij Nestlé, Coca Cola en
van Bommel Schoenen.
Businessclass Bovenbouw – nu 34 leerlingen
In september begon het Amstelveen College in leerjaar 4 (op Havo
en Vwo) met een businessclass bovenbouw. Leerlingen worden hier in
anderhalf jaar opgeleid voor het Basisdiploma NIMA Marketing. NIMA
is het Nederlands Instituut voor de Marketing. Dit gebeurt via, deels
zelf gekozen, projecten die leerlingen aan de theorie moeten toetsen.
Op dit moment zijn de leerlingen bezig met een doelgroeponderzoek voor drie verschillende bedrijven. Deze bedrijven hebben een
pitch gehouden voor de leerlingen en zij konden inschrijven op een
opdracht voor één van deze bedrijven.
Ook in de Businessclass Bovenbouw worden gastlessen gegeven
door ondernemers, onder andere door de business coördinator van
de gemeente Amstelveen, een ondernemer in coaching diensten,
een eigenaar van een partycentrum en een manager van Canon.
De bedrijfsbezoeken met deze groepen zijn onder andere bij Yakult,
Nestlé, Tommy Hilfiger en Takii, een Japanse zadenveredelaar.
De 34 leerlingen die voor de Businessclass hebben gekozen volgen
de lessen bovenop hun rooster en houden rekening met een uur
extra werktijd in de week.
ContACt
telveen
www.amstelveenco
llege.nl
Amstelveen College,
Sportlaan 27, 1185TB
Ams
Amstelveen College
no 2 - december 2015
Leerlingen en medewerkers van het AC wensen u
een goed nieuw jaar
Door: R.L.M. Kersing, beleidsmedewerker AC
jaar, een nieuwe start“
- Bente Bouwman 1m2
ing: “seizoenen” – Lynn
Bouwknegt 5 vwo
Teken
Een nieuw jaar, een
Gedicht: “Een nieuw
Zoals elk jaar maakten onze leerlingen onze kaart voor
kerst en nieuwjaar. Lynn Bouwknegt uit 5 Vwo liet zich
inspireren door de seizoenen en hun wisselende kleuren.
Bente Bouwman uit 1 Mavo waagde zich aan een
jaarwisseling op rijm, terwijl de gaande en de komende
rector u vriendelijk doen groeten.
nieuwe start
we jaar,
1 januari begint het nieu
chappen
nds
erla
wint
ie
moo
de
staan buiten klaar.
in,
we start een nieuw beg
nieu
Een
sen.
kan
we
elk jaar weer nieu
ilijke tijden overwin.
Ik hoop dat ik de moe
nu voorbij,
zijn
De feestdagen
jaar
2016 wordt een mooi
r.
2015 is nu officieel klaa
Tijdens de kerstvakantie vindt ook de wisseling
van de wacht plaats tussen dhr. Zoethout als
interim bestuurder en mw. de Peuter - van der
Veen als opvolgend rector-bestuurder. Mevrouw
de Peuter is in de geschiedenis van het AC (sinds
1996) de tweede rectrix.
rlingen van
Medewerkers en lee
wensen u een ge
lle
het Amstelveen Co
w jaar toe
gezond en mooi nieu
en
erking en verheug
voor de fijne samenw
Wij danken u hartelijk
end jaar voort te zetten.
kom
t
e he
dez
erop
ons
or a.i. - aftredend Wiebe Zoethout, rect
end
or- bestuurder - aantred
rect
n,
Vee
der
Anke de Peuter – van

Vergelijkbare documenten