Restaurant and food-serving services

Commentaren

Transcriptie

Restaurant and food-serving services
Restaurant and food-serving services
Info
Version
1
Publish date
24.12.2011 04:13
Url
http://com.mercell.com/permalink/31341505.aspx
Change date
24.12.2011 04:13
External tender id
402777-2011
Tender type
Vertragszuteilung
Document type
Vergebene Aufträge
Procurement procedure
Simplified procurement
Contract type
Dienstleistungsauftrag
Regulations
Europäische Gemeinschaften, mit GATT-Beteiligung
Assignment criteria
The most economic tender
Buyer
Company
OCMW Brasschaat
Address
Van Hemelrijcklei 90
Zip/city
2930 Brasschaat
BELGIUM
Telephone
+32 36 50 25 61
Fax
+32 36 50 25 90
Description
13.10.2016 00:17
Page 1 of 6
Assignment
Section V: Award of contract
Contract No: 1 V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken E-mail: Telephone: Fax: Sodexo Belgium, Charles Lemairestraat 1, 1160 Brussel (Oudergem) BELGIUM, [email protected] +32 26791211 +32 26791463
Original text:
Beheer van de centrale keuken, bereiding van maaltijden en organisatie van de aankopen.
Afdeling V: Gunning van een opdracht
Opdracht nr: 1 Titel: Beheer van de centrale keuken, bereiding van maaltijden en organisatie van de aankopen.
V.1) Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 23.11.2011
V.2) Informatie over inschrijvingen Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund E-mail: Telefoon: Fax: Sodexo Belgium, Charles Lemairestraat 1, 1160 Brussel (Oudergem) BELGIË, [email protected]
+32 26791211 +32 26791463
Ext. description
13.10.2016 00:17
Page 2 of 6
Contract award notice
Services
2011/S 248-402777
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Contact point(s): Telephone: E-mail: Fax: OCMW Brasschaat, Van Hemelrijcklei 90, De heer Patrick Rombouts, 2930 Brasschaat,
BELGIUM +32 36502561, [email protected] +32 36502590
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)
55300000
Description
Restaurant and food-serving services.
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 603 555,92 EUR
Excluding VAT
Section V: Award of contract
Contract No: 1 V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken
E-mail: Telephone: Fax: Sodexo Belgium, Charles Lemairestraat 1, 1160 Brussel (Oudergem) BELGIUM, [email protected] +32 26791211 +32 26791463
V.4) Information on value of contract
Total final value of the contract: Value: 603 555,92 EUR
Excluding VAT
Original text:
Aankondiging van een gegunde opdracht
Diensten
2011/S 248-402777
Richtlijn 2004/18/EG
13.10.2016 00:17
Page 3 of 6
Afdeling I: Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en)
Contactpunt(en): Telefoon: E-mail: Fax: OCMW Brasschaat, Van Hemelrijcklei 90, De heer Patrick Rombouts, 2930 Brasschaat,
BELGIË +32 36502561, [email protected] +32 36502590
I.2) Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.3) Hoofdactiviteit
Sociale bescherming
I.4) Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen
Afdeling II: Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving
II.1.1) Aan de opdracht gegeven benaming
Beheer van de centrale keuken, bereiding van maaltijden en organisatie van de aankopen.
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 17: Hotel- en restauratiediensten
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Woonzorgcentrum
Vesalius.
NUTS-code BE211
II.1.3) Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Beheer van de centrale keuken, bereiding van maaltijden en organisatie van de aankopen.
II.1.5) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)
55300000
II.1.6) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.2) Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 603 555,92 EUR
Zonder btw
Afdeling IV: Procedure
IV.1) Type procedure
13.10.2016 00:17
Page 4 of 6
IV.1.1) Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van
de Europese Unie (in de gevallen vermeld in afdeling 2 van bijlage D1)
Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht in het
Publicatieblad van de Europese Unie (PBEU):
Richtlijn 2004/18/EG
1) Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de
opdracht in het PBEU in overeenstemming met artikel 31 van Richtlijn 2004/18/EG
2) Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de
opdracht in het PBEU
Het voorwerp van de opdracht wordt gevormd door in bijlage II B bij de richtlijn vermelde diensten.
Voor diensten van categorie 17 moet geen voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van opdracht verschijnen in het
Publicatieblad van de Europese Unie.
IV.2) Gunningscriteria
IV.2.1) Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
1. De waarde van het voorgestelde dienstenpakket. Weging 45
2. De prijs. Weging 40
3. De instrumenten voor integrale kwaliteitsbewaking. Weging 10
4. Logistieke ondersteuning. Weging 5
IV.2.2) Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3) Administratieve inlichtingen
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
2011-040
IV.3.2) Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
Afdeling V: Gunning van een opdracht
Opdracht nr: 1 Titel: Beheer van de centrale keuken, bereiding van maaltijden en organisatie van de aankopen.
V.1) Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
23.11.2011
V.2) Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
13.10.2016 00:17
Page 5 of 6
E-mail: Telefoon: Fax: Sodexo Belgium, Charles Lemairestraat 1, 1160 Brussel (Oudergem) BELGIË, [email protected]
+32 26791211 +32 26791463
V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht: Waarde: 603 555,92 EUR
Zonder btw
V.5) Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen
Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen
VI.1) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd:
neen
VI.2) Nadere inlichtingen:
VI.3) Beroepsprocedures
VI.3.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
VI.3.2) Instellen van beroep
VI.3.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging:
20.12.2011
CPV codes
Code
Description
55300000
Restaurant- und Bewirtungsdienste.
13.10.2016 00:17
Page 6 of 6

Vergelijkbare documenten

Toilet paper, handkerchiefs, hand towels and serviettes

Toilet paper, handkerchiefs, hand towels and serviettes V.4) Information on value of contract Total final value of the contract: 

Nadere informatie

betreft: relifting voor de sodexo cheques en de sodexo card

betreft: relifting voor de sodexo cheques en de sodexo card 1) Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht in het PBEU in overeenstemming met artikel 31 van Richtlijn 2004/18...

Nadere informatie