Nota BeneBovenkerk

Commentaren

Transcriptie

Nota BeneBovenkerk
Nota Bene Bovenkerk
December 2014 / Nr. 84
De Wijkkrant voor alle Bovenkerkers
Het nieuwe Noorddamcentrum
Alles verandert. Ook het overheidsbeleid
ten aanzien van de wijk- en buurtcentra.
Het werd daarom tijd dat ook in Bovenkerk het Noorddamcentrum eens opnieuw
onder de loep zou worden genomen.
Een werkgroep, bestaande uit betrokken
Bovenkerkers en aangevuld met onze
wijkcoach, heeft inmiddels van alle kanten
bekeken hoe het Noorddamcentrum upto-date zou kunnen worden gemaakt en
hoe het zou kunnen voldoen aan de nieuwe eisen, die de overheid heeft gesteld
ten aanzien van sociale samenhang en
zelfredzaamheid van de bevolking. Participatie is het nieuwe toverwoord, waarmee de wijkcentra klaargemaakt worden
voor de toekomst. En zonder participatie
helaas ook geen of weinig subsidie. Dat is
Foto: Amstelveenweb.com
De winkel voor herinneringen is geopend
De winkel van Hoogeveen zat donderdag 20 november stampvol. Tientallen
Bovenkerkers hadden de uitnodiging
om een middag te komen praten over
de vervlogen tijden van het dorp met
beide handen aangegrepen. Piet en Bep
Hoogeveen hadden in jaren niet zoveel
klanten in hun winkel gehad. Mieke Regelink en Hugo van der Kooij konden dan
ook met trots vaststellen dat de eerste
openstelling van de winkel voor herinneringen een groot succes is geworden.
In de winkel voor herinneringen is niets
te koop maar alles te geef. Alles: dat zijn
alle mooie en nostalgische verhalen over
Bovenkerk in vroegere jaren.
Inhoud Nota Bene nr. 84
Kort Bovenkerks Nieuws (2)
Kerstloop in Bovenkerk (2)
Druk bezochte bijeenkomst over Zorg (3)
Voortgang restauratie St. Urbanus (3)
Udo Hessels stopt zeilcarriere (4)
Nieuwjaarsconcert Vrienden Urbanus (4)
Burgemeester bezoekt Bovenkerk (4)
Geslaagde straatbarbecues (4)
Zwemmen in De Poel (5)
Nieuwe speeltoestellen kinderbadje (5)
Mythen, sagen en legenden (6)
Tweeling Tijmen en Hannah Stolk (6)
Politietips tegen woninginbraak (6)
Veiliger Noorddammerlaan (7)
Column Cor de Horde (7)
Agenda (8)
Wijkcoach Hugo van der Kooij (8)
Bewonersplatform (8)
The best things in life are free, nietwaar? De herinneringen zijn zo mooi en
waardevol, dat je ze ook met een ander
kan delen. Aan de hand van grote foto’s
van vroeger vlogen de vele ontroerende
verhalen en anekdotes over tafel. De
organisatie kon maar met moeite alle ge- de gemeentelijke stok achter de deur.
Met of zonder stok is de Bovenkerkse
werkgroep blij van zin aan de gang
gegaan en heeft al vrij snel kunnen vaststellen dat de functies van het Noorddamcentrum eigenlijk in twee grote delen
zijn onder te brengen. Daar is in de eerste
plaats het commerciële aspect. Het is
de kurk, waarop het Noorddamcentrum
drijft. Daarnaast zijn er vele sociale en
buurtgebonden activiteiten en initiatieven,
Foto: Amstelveenweb.com
die van het gebouw een echt huis maken.
beurtenissen en genoemde personen op Om in dorpstermen te spreken: een soort
papier vastleggen. Zo is er inmiddels wel dorpshuis. Beide aspecten zijn en worden
een zeer lange lijst van alle ondernemers nader uitgewerkt in een heldere organisatorische opzet. Er bestaat al sinds de
in Bovenkerk (en dat waren er vroeger
zeer veel) tot stand gekomen. Een uniek oprichting van het huidige Noorddamcentrum een beheerstichting. Deze stichting
document en vooral een juweeltje voor
alle Bovenkerkers, die van geschiedenis zou in de toekomst twee belangrijke taken
kunnen hebben: het optimaal commerhouden. ‘Er is veel gelachen en hier en
daar ook wel een traantje gelaten’ stelde cieel laten functioneren van het Noordorganisator Hugo van der Kooij na afloop damcentrum en het (met een mooi woord)
vast. ‘En iedereen is het erover eens dat faciliteren van allerlei activiteiten en initiatieven onder de Bovenkerkers, waarbij
dit initiatief moet doorgaan. We gaan
meer van dit soort middagen organiseLees verder op pagina 2
ren, maar dan weer met andere Bovenkerkers, ook jongeren en hopelijk zelfs
Altijd het laatste nieuws over
eens met groepen kinderen. Ook die
Bovenkerk op www.facebook.
mogen weten wat hun ouders en grootcom/notabenebovenkerk
ouders vroeger meegemaakt hebben.
Dus wacht maar af. Er komt nog meer!’
1
Vervolg van pagina 1
de huidige gebruikers, de verenigingen
en instanties, uiteraard ook niet vergeten
worden. De Bewoners Initiatief Groep
(BIG), gaat zich daar de komende tijd
mee bezig houden. Het plan is onlangs
in hoofdlijnen aan de verantwoordelijke
wethouder gepresenteerd. De oudere
Bovenkerkers kennen het Noorddamcentrum ongetwijfeld nog als ‘patronaatsgebouw’. Het gebouw werd in die vervlogen
jaren net zoals nu veel gebruikt voor
bruiloften en condoleances. Het ‘trouwen
en rouwen’ zou je kunnen zeggen. En
daarnaast was er een rijk (rooms) verenigingsleven in het gebouw te bespeuren.
Het patronaatsgebouw als zodanig bestaat niet meer en het verenigingsleven
is ook anders geworden. Maar met de
komst van veel nieuwe inwoners in Bovenkerk is de behoefte aan een gebouw,
waar je zelf aan de gang kan gaan en
waar je een ‘home’ kunt vinden voor het
‘kluppie’ dat je zo graag wilt oprichten of
waar je een leuke workshop kunt volgen,
groot geworden. Blij van zin gaan we
daar wat aan doen.
bruggetje naar het beheergebied van de
gemeente Amstelveen. De vernieuwing
bestaat een laag geotextiel, daarop
honingraattegels opgevuld met leemverharding en vervolgens een deklaag leemverharding afgestrooid met parelgrind.
Op zondag 2 november werd in het
Olympisch Stadion de zoveelste ‘charity
run’ gehouden: het ‘Run for the Hunger
Project’. Wat heeft dat met Bovenkerk
te maken? Dit prestigieuze evenement
wordt al sinds jaar en dag door Boven-
Michel Dieben, een andere
ondernemer in ons dorp
In de vorige Nota Bene Bovenkerk stond
een bericht over een meubelbouwer, nu
aandacht voor een andere ondernemer,
Michel Dieben. Naast zijn studie als
medicus is hij
een liefhebber
van design en
heeft hij voor
zijn huis aan de
Sint Urbanusstraat, zelf een
moderne deurbel met LED verlichting
ontworpen en gemaakt want wat hij wilde
hebben was nergens te vinden. Die deurbel maakt hij inmiddels ook voor andere
liefhebbers van moderne deurbellen die
via zijn website gekocht kunnen worden,
www.modernedeurbel.nl
Kerstloop in Bovenkerk
kerker José Cubo georganiseerd. Samen
met zijn Bovenkerkse (en Aalsmeerse)
vrienden en familieleden. Deelnemers
aan deze run zijn bedrijven, die tegen
betaling van fikse sponsorbedragen
Kort Bovenkerks
ploegen hardlopers kunnen inzetten.
Sport als middel om te netwerken, zou je
Eind september bracht TOBO het
blijspel ‘Rust, vrede en Flinterman’ op de kunnen zeggen.
planken. Het stuk, weliswaar erg geliefd Opbrengst dit jaar € 16.500.
bij amateurtoneelgezelschappen, is bij
diverse toneelcritici in den lande niet erg Bouwwerkzaamheden
Op de hoek Brouwerslaan/Poelslaan
goed ontvangen. Toch heeft TOBO er
is de laatste fase, V, begonnen van de
wel een amusante vertoning van weten
renovatie van Bovenkerk Oost met de
te maken met veel zwarte humor. Nick
bouw van acht ‘twee onder een kap’
Bijl en Gert Lutke Schipholt blonken
woningen. Tussen de tweede en derde
daarin duidelijk uit. Volgend voorjaar
(eind maart) brengt TOBO het kassucces woning (vanaf de Brouwerslaan) komt
van Haye van der Heyden op de planken: een toegangsweg tot de loodsen achter
de Brouwerslaan.
‘Vogels’. Nee: Anne Wil Blankers speelt
Op het perceel aan de Noorddammerniet de hoofdrol. Wie dan wel? Kom
laan naast het spoortje komt een groot
kijken!
woonhuis.
Het onderhoud aan de Legmeerdijk
Op 4 oktober stond het Noorddamcentrum bol van de rock en popliefhebbers. vordert gestaag. Voetpaden, fietspaden
en parkeerhavens worden goed en breed
Het was weer bandjesavond en dus
aangelegd ten koste van de rijweg. De
ouderwets gezellig. Mede dankzij Hans
fietspaden komen op de rijweg te liggen.
Pappot met zijn fameuze bitterballen.
Er werd stevig gedanst op de klanken
van Almost Famous. Er was jong talent,
Bewonersplatform Bovenkerk
Nederlandse hits (Too Simple) blues
en de redactie van
als vanouds van Slow Hand Flipse en
Nota
Bene Bovenkerk
natuurlijk Wanda met haar Bovenkerk
Boys. Wat wil je dan nog meer? Rock
wensen U Prettige Feestdagen
Urbanus is inmiddels behoorlijk succesen een Voorspoedig 2015
vol geworden. Je zou het al bijna een
festival kunnen noemen. Dat zal dus wel
een blijvertje worden in het Bovenkerkse
culturele klimaat.
Het Amsterdamse Bos heeft dit jaar
het Zwarte Pad vernieuwd. Volgend
voorjaar, 2015, volgt de vernieuwing
van het Urbanuspad, zoals het Bos het
voetpad achter de Urbanuskerk noemt.
Dat pad loopt van het Zwarte Pad achter
de Noorddammerlaan langs tot aan het
2
Op zondag 28 december aanstaande is
de Kerstloop met start en finish in Bovenkerk. Het is al de twintigste keer dat twee
sportverenigingen, Startbaan en RODA,
het evenement organiseren. Het aantal
deelnemers groeit heel hard. Daarom
heeft de organisatie ook besloten om
voortaan met zogenaamde transponder
chips te gaan werken: een klein stukje
plastic, dat de deelnemers aan hun
schoenveter bevestigen en waarmee je
heel nauwkeurig de tijd kan vastleggen.
In verband met deze nieuwe techniek is
dit jaar gekozen voor een andere start en
finishplek, waar de registratiematten eenvoudig op de rijweg neergelegd kunnen
worden. Bij het passeren van zo’n mat
registreert de bijbehorende apparatuur
de deelnemers. De matten komen (overigens alleen op die bewuste zondagmorgen) te liggen in de Vierlingsbeeklaan in
Bovenkerk. De omwonenden zullen daarover nog apart bericht ontvangen. Ook
alle Bovenkerkers, die aan het parcours
wonen, krijgen nog een informatiebrief
thuis. Het parcours bestaat uit drie delen:
een route van 10 km, een van 5 km en
een kleine van 2,5 km. Alle routes gaan
voor het grootste deel door het autovrije
bos. Wie mee wil lopen kan terecht op
de site www.inschrijven.nl. Alle andere
informatie is te lezen op www.kerstloop.
amstelveen.nl en de facebookpagina van
de Kerstloop.
Van de redactie
De redactie is iedere keer blij met de vele
kopij die lezers insturen, dank u wel!
Helaas kan niet alles meteen worden gepubliceerd door de beperkte omvang van
Nota Bene Bovenkerk (acht pagina’s).
Er zal dus onvermijdelijk kopij blijven
liggen of de redactie kort het in. In een
volgende NBB zal zoveel mogelijk alsnog
worden gepubliceerd. Maar blijf ons
vooral schrijven!
Druk bezochte bijeenkomst over het thema ‘Zorg’
Op 6 oktober jl. vond in het Noorddamcentrum de najaarsbijeenkomst
plaats van het Bewonersplatform
Bovenkerk. Tijdens dit goed bezochte
overleg stond het onderwerp ‘Zorg’
centraal, en dan specifiek de vraag
wat de veranderingen per 2015 voor
de inwoners van Bovenkerk betekenen.
week naar Bovenkerk.
Om patiënten langer en ook na
werktijd te kunnen bedienen is er op de
dinsdagen een avondspreekuur gestart.
Wijkcoach Hugo van der Kooij legde
door middel van het lied ‘We benne op
de wereld om mekaar te helpen nietwaar’ (1970) de nadruk op de noodzaak
om burenhulp weer hoger op de sociale
Lydia Göbel, manager van de huisartsen- agenda te krijgen. In zijn verhandeling
praktijk in Bovenkerk, vertelde hoe haar nam hij ons mee naar de opkomst van
centrum zich voorbereidt op de wijzigin- het individualisme (het ‘Ik’ tijdperk) en
gen. Enkele voorbeelden van activiteiten de neveneffecten daarvan zoals anonidie al zijn gerealiseerd of op stapel staan: miteit, eenzijdige sociale netwerken en
De huisartsenpraktijk heeft een speci- veel eenzaamheid. De almaar groeiende
ale medewerker aangesteld die zich zal professionele wereld is te duur geworden
en is ook maar ten dele in staat het socibezig houden met kwetsbare ouderen,
aal isolement te bestrijden. We moeten
een groep die zeker vanaf 2015 goed
als buren beter naar elkaar omkijken en
begeleid zal worden. Hierbij wordt ook
elkaar waar mogelijk helpen. Het devies
de Ouderenadviseur van Vita Welzijn
vandaag de dag is terug naar het verbetrokken.
Ook is er een medewerker aangetrok- enigingsleven en meer eigen inzet voor
je naasten (familie, buren, de straat, de
ken die zich bezighoudt met de psychivereniging, het dorp). De kern van deze
sche gesteldheid van patiënten. Deze
inzet is het zoveel mogelijk belangeloos
praktijkondersteuner houdt elke vrijdag
delen van deskundigheid en tijd. Hugo
spreekuur.
Verder is de huisartsenpraktijk perio- gaf een aantal voorbeelden die succesdiek overleg gestart met het maatschap- vol zijn, zoals dienstenveiling Croqqer,
pelijk werk in de wijk, met de wijkcoach, peerby.com (als je iets wilt lenen van
met de wijkverpleegkundigen en met het je buren), maatjesprojecten, Welzijn op
recept en diverse wandel- en beweeginisociale team dat actief wordt in de wijk.
Dit alles om signalen over noodzakelijke tiatieven. We zijn tenslotte op de wereld
om mekaar te helpen niet waar!
zorg zo snel mogelijk te kunnen oppakken en de zorg aan de inwoners zo goed
Ton Belderok, beleidsadviseur van de
mogelijk op elkaar af te stemmen.
gemeente Amstelveen, was de derde
Patiënten van de huisarts kunnen
spreker. Hij gaf een toelichting op het uitvoortaan in de huisartsenpraktijk bloed
laten prikken of andere materialen inleve- voeringsplan ‘Bewoners aan zet’, waarren voor onderzoek. Ze hoeven daarvoor mee de gemeente de sociale samenhang
in de wijken van Amstelveen wil versterde wijk niet meer uit. Een medewerker
van het huisartsenlaboratorium komt elke ken. Bij het ontwikkelen van de plannen
Voortgang restauratie St. Urbanus
Urbanus, toren gereed, wat nu?
Ja inderdaad, de toren staat er keurig bij
zodat iedereen denkt, doe de deur maar
open dan kan de kerk weer in gebruik.
Helaas, zo is het niet. Voor de mensen
die op monumentendag de kerk hebben
bezocht, is het wel duidelijk. Er moet nog
veel gebeuren, en het is even ademhalen
en geld tellen want de restauratie van de
toren heeft onvoorzien veel geld gekost.
De bedoeling is dat we nu deelsgewijs,
afhankelijk van financiën, de restauratie voltooien. Aan de buitenzijde is dat
herstel van scheurvorming in de gevels,
voegwerk maar ook de leibedekking en
goten moeten nog, zo nodig, worden
hersteld of vernieuwd.
Binnenin de kerk moeten steigers worden
geplaatst om de gewelven te herstellen.
Allemaal zeer specialistisch werk. Tijdrovend en kostbaar.
Intern overleg wordt nu gevoerd om de
mogelijkheden en volgorde te bekijken.
In elk geval, het wordt vervolgd en wij
houden u op de hoogte.
En voor het overige, een mens is nooit
te oud om te leren. Toen wij de klokkenmaker vroegen of de ‘IIII’ op wijzerplaat
geen ‘IV’ moest zijn kreeg ik het volgende antwoord:
- Op besluit van de Franse koning die
zich vergiste toen hij zei dat het ‘IIII’
moest zijn. Toen de klokkenmaker voorzichtig zei dat hij zich vergiste, zei hij,
‘een koning vergist zich nooit’ en de IV
werd een IIII.
- De IV zijn de beginletters van God
Jupiter (IVPITER) en ook van Julius
Caesar (IVLIUS) ook daarom mocht men
de beginletters IV niet gebruiken. Het is
maar een weet.
Ben van de Zandt, restauratiecommissie.
3
wordt de kern van de gemeentelijke visie
gevormd door het uitgangspunt dat inwoners van Amstelveen zo veel mogelijk
mee kunnen doen aan de samenleving.
Amstelveen wil bereiken dat ondersteuning die inwoners nodig hebben zoveel
mogelijk wordt geboden door de eigen
omgeving. Wanneer de inzet van de
sociale omgeving niet voldoende is zal
de gemeente ondersteuning op maat bieden. Ton wees op concrete maatregelen
die de gemeente heeft aangekondigd in
de richting van een samenleving waarin
bewoners problemen weer zelf en met
elkaar oplossen. Bovenkerk – zo gaf hij
aan - heeft die boodschap goed begrepen. Diverse bewoners zetten zich al in
voor het organiseren van activiteiten in
de wijk die de inwoners van Bovenkerk
dichter bij elkaar brengen. Door deze
activiteiten wordt geprobeerd een leefklimaat te creëren waarbij bewoners elkaar
beter kennen en ook bereid zijn elkaar
meer te helpen.
In overleg tussen bewoners van Bovenkerk en de gemeente wordt bekeken of
de oprichting van een bewonersinitiatiefgroep (BIG) in Bovenkerk mogelijk is.
Vanuit deze BIG kunnen de verschillende
activiteiten dan gecoördineerd worden.
Tijdens de levendige discussie die
volgde op de inleidingen kwamen diverse
aanwezigen met vragen en suggesties.
Duidelijk werd dat het onderwerp
niemand onberoerd laat.
Ook in 2015 organiseert het bewonersplatform weer drie bijeenkomsten in het
Noorddamcentrum. Alle inwoners van
Bovenkerk zijn daar van harte welkom.
De entree en de koffie zijn gratis.
In 2015 vinden de bijeenkomsten plaats
op woensdag 11 februari, op woensdag
1 juli en op maandag 5 oktober. Aanvang
steeds 20 uur. Kom ook eens langs!
Udo Hessels beëindigt succesvolle zeilcarrière
Bovenkerker Udo Hessels (46) heeft
afgelopen voorjaar definitief een punt
gezet achter zijn zeer succesvolle
zeilcarrière. Samen met teamgenoten
Marcel van de Veen en Mischa
Rossen veroverde hij tijdens de
Paralympische Spelen in Londen een
gouden medaille in de Sonar-klasse.
vuur willen gaan. En de samenwerking
zo optimaliseren dat ieders individuele
klasse maximaal bijdraagt aan het team.
Dat is een zeer intensief traject van fijnslijpen, waarin je jezelf heel goed leert
kennen, geconfronteerd wordt met jezelf
en met elkaar. Maar als dat lukt, is het
iets unieks om mee te maken. Dat alles
op het juiste moment op zijn plaats valt
en alles heel makkelijk lijkt te gaan. Flow
noem je dat in de sport. Ik wens een
ieder toe om dit een keer in zijn leven
mee te maken’.
Gezondheid
Hessels leven stond bijna twintig jaar
lang in het teken van het zeilen. Toch
heeft hij de moeilijke beslissing genomen
om te stoppen. Udo zag in dat topsport
heel veel van het lichaam vergt. Hij
merkte dat na een lange vlucht vanuit
Veel successen
Hessels kreeg op zijn 25e een dwarslae- India. “Na die tijd kwam ik namelijk met
een doorzitplek te zitten, waardoor ik vijf
sie, veroorzaakt door een tumor in zijn
weken uitgeschakeld ben geweest en die
ruggenmerg. Hij was daarvoor al een
tijd plat heb gelegen om het weer te laten
enthousiast zeiler. Na zijn revalidatie
pakte hij de draad weer op. Udo, Marcel genezen. Een langdurig traject waardoor
ik ben gaan inzien dat ik wat voorzichtien Mischa behaalden veel successen:
ger met mijn lichaam moet omgaan. Ik
brons tijdens het WK in 1988, wereldwil dit niet nog een keer meemaken’.
kampioen in 2003, zilver tijdens de
Olympische Spelen in Athene, opnieuw
wereldkampioen tijdens een succesvolle Meer balans
Het voelde deze zomer wel een tikkeltje
comeback in 2010 in eigen land.
vreemd om na een lange carrière het WK
in Canada via internet te moeten volgen.
Olympische Spelen Londen
Toch blijven de Olympische Spelen van ‘Maar het voelt heerlijk om in de weekeinden lekker vrij te zijn, te doen wat ik
Londen (2012) het absolute hoogtepunt
wil en niet te doen waar ik minder zin in
in de carrière van Hessels en zijn twee
heb. Daar heb ik wel even aan moeten
teamgenoten. ‘Allereerst de prestatie
wennen, omdat de laatste jaren voor mij
bestonden uit een volledige baan, terwijl
alle vrije uurtjes werden besteed aan
het zeilen. Nu is er meer balans. Ik heb
een uitdagende baan bij KPMG, waar ik
nog dagelijks put uit mijn ervaring uit het
zeilen en de kans krijg verder te groeien
als mens’.
Geslaagd bezoek van
burgemeester aan Bovenkerk
Op woensdagmiddag 10 december jl.
heeft Mirjam van ’t Veld, de nieuwe
Amstelveense burgemeester, een kennismakingsbezoek gebracht aan Bovenkerk.
Het bestuur van het bewonersplatform
heeft haar al wandelend een paar
bijzondere plekken in het dorp laten zien.
Ondertussen is zij geïnformeerd over
specifieke Bovenkerkse zaken. De burgemeester kwam ’s middags om half vijf aan
bij de Sint Urbanuskerk. Ben van de Zandt
van de restauratiecommissie, heeft haar
ingelicht over de ingrijpende restauratie
van de kerk. Vervolgens ging het gezelschap op het geluid af in het Urbanuspark,
waar de Slagwerkgroep Bovenkerk de
burgemeester onthaalde op een openluchtconcert. De burgemeester genoot
zichtbaar van het optreden en liet zien
zelf ook goed met het slagwerk overweg
te kunnen. Ook haar echtgenoot en broer
zijn drummer, dus deze hobby kent zij van
zeer nabij. Nadat Jan Folkers, in Bovenkerk ook wel bekend als de badmeester,
de burgemeester had verteld over de
vele vrijwilligers die ervoor zorgen dat het
peuterspeelbadje in Bovenkerk jaarlijks
minimaal 60 dagen open is, ging de wandeling verder naar RODA’23. Ondertussen
Nieuwjaarsconcert van de
vertelde Tjakke Schuringa haar over de
nieuwbouw. Bestuurders van RODA’23
op zich, waarbij we gedurende de races Stichting Vrienden van de
lieten met trots de velden en kantine zien
al zo’n grote voorsprong hadden opgeBovenkerkse Urbanus
van deze voetbalclub, die met meer dan
bouwd op alle tegenstanders dat we de
1500 leden de grootste sportvereniging
laatste wedstrijd niet eens meer hoefden Op zondag 11 januari 2015 organiseren
van Amstelveen is. De wandeling eindigde
te varen. Ik heb nog het meest genoten
de Vrienden van de Urbanus een
van de weg er naar toe. Ik heb daar veel Nieuwjaarsconcert in het Noorddamcen- in het Noorddamcentrum. Onder het genot
van een drankje informeerde beheerder
belangrijke levenslessen geleerd, die ik
trum met een optreden van het duo ‘La
Hans Pappot de burgemeester over het
nog steeds met mij meedraag. Uit deze
Primavera’ bestaande uit de harpiste
belang van dit centrum voor de inwoners
bron van ervaring put ik nog dagelijks,
Petra Rosa Vlasman en de sopraan
ook in mijn werk bij KPMG.’
Isabella Scholte. Zij brengen een Italiaans van Bovenkerk. Een aantal inwoners van
Bovenkerk en vertegenwoordigers van
repertoire uit de 18e eeuw.
verenigingen namen de gelegenheid te
In een teamsport win je met alleen
Tijdens een pauze wordt over de voortindividuele klasse geen gouden medail- gang van de restauratie van de Urbanus- baat om kennis te komen maken met de
nieuwe burgemeester. In haar slotwoord
les, zegt Hessels, die woont in één van
kerk verteld.
gaf de burgemeester aan verrast te zijn
de ruime appartementen aan de RingBegin 14.30 uur, einde 16.30 uur.
door het bijzondere karakter van Bovenslang. ‘Het gaat vooral om teamdynaEntree € 7,50 per persoon, inclusief
miek. Je moet elkaar helpen, motiveren, koffie/thee bij ontvangst en een drankje kerk, geen wijk maar een echt dorp binnen
de grenzen van Amstelveen.
samenwerken en voor elkaar door het
en een hapje in de pauze.
4
Geslaagde straatbarbecues
Pastoor Roozenlaan
De Pastoor Roozenlaan was op zaterdag
6 september het domein van een straatbarbecue, schrijft Bart Stam uit die laan.
Een geslaagd evenement, daar waren de
ruim vijftig deelnemers het roerend over
eens. Een straatbarbecue is een mooie
gelegenheid om de medebewoners eens
wat beter te leren kennen en versterkt de
gemeenschapszin.
Een enthousiast organisatieteam, bestaande uit John Snoeck, Janneke Stam
en Naomi Appelhof, was sinds juni druk
in de weer om er een geslaagde dag van
te maken. Saraï en Juda Appelhof, de
kinderen van Naomi, gingen direct met
een intekenlijst langs de deuren om te
inventariseren welke bewoners er mee
wilden doen. En de dag is geslaagd,
mede dankzij het grote aantal straatgenoten dat enthousiast intekende. Iedereen leverde een actieve bijdrage. Bijvoorbeeld door als grillmaster zijn barbecue
beschikbaar te stellen, terwijl anderen
zorgden voor de spiesen, hamburgers,
kippenbouten etc. maar natuurlijk ook
voor salades, frisdrank, zelf gebrande
koffie, bier en wijn.
Voor de jeugdige bewoners - de Pastoor
Roozenlaan is een kinderrijke straat was er van alles te doen. Er was niet
alleen een buitenschaakspel, maar ook
stoepkrijt, knutseltafels, en bellen blazen.
En er werd volop gevoetbald, waarbij de
kinderen optimaal profiteerden van de
extra ruimte doordat de bewoners hun
auto’s hadden verplaatst.
Ook na het invallen van de duisternis
bleef een groep bewoners gezellig napraten, met gekleurde fakkels als feestelijke
verlichting. Rond 23.00 uur was het tijd
om op te breken en kon iedereen terugkijken op een geslaagde dag.
ken, maar het Heemraadschap lijkt niet
van plan de waterkwaliteit aan te pakken.
Aangezien deze recreatievoorziening een
speerpunt van de gemeente is spreekt zij
nu van een buitenbad in plaats van een
strand. Al in 2015 moet hier uitvoering
aan gegeven worden.
Kinderbadje in 2014 weer
volop gebruikt
het mooie weer en lekkere hapjes die de
buren hadden meegenomen.
In 2014 zijn drie nieuwe gezinnen in de
straat komen wonen. Voor hen en ons
een goede gelegenheid elkaar beter te
leren kennen. Er waren 36 volwassenen
en 11 kinderen op de barbecue.
Het kinderbadje en de speelruimte daar
omheen in het Urbanuspark zijn ook dit
seizoen weer volop gebruikt. Het speelplezier in het badje is mogelijk gemaakt
door de vele vrijwilligers die hieraan
meewerken. De directe omgeving van het
kinderbadje is door de gemeente
Amstelveen inmiddels onder handen
Sint Urbanusstraat
genomen waarbij nieuwe speeltoestellen
Maurice Lukken uit de Sint Urbanuszijn geplaatst, waarvoor hartelijk dank.
straat stuurde een sfeerimpressie van de Het badje gaat in 2015 weer open en de
Buurtbbq die op zaterdag 27 september nieuwe speeltoestellen kunnen natuurlijk
werd gehouden. De bijdrage van het
direct gebruikt worden. Verzoek van de
bewonersplatform is gebruikt voor het
huren van een opblaasbaar springkussen, een tent, stoelen en tafels. Hapjes
en drankjes hebben de bewoners van het
kwadrant Vierlingsbeeklaan, Noorddammerweg, Sint Urbanusstraat, Betje Wolffstraat en Aagje Dekenlaan zelf verzorgd.
Het was een zeer geslaagde middag
en avond. Een goede gelegenheid om
buurtbewoners te leren kennen, dan wel
bekenden eens uitgebreider te spreken.
Wij als buurt danken het bewonersplatform voor de bijdrage.
vrijwilligers is om het schoon te houden
van afval en vooral hondenpoep! Ook
horen zij het (via de redactie) graag als er
ideeën zijn voor het Urbanuspark of als je
je wil aanmelden als vrijwilliger voor het
kinderbadje.
Sint Maarten
Zwemmen in De Poel
Hoewel we eerder richting schaatsen
op, dan zwemmen in De Poel gaan, kijkt
Nota Bene Bovenkerk alvast verder.
Afgelopen jaren is er al vaker over gePoelslaan
sproken, vooral de VVD pleit al langer
Anjo Schuiling en buurvrouw Claudia
voor een stadsstrand. Twee elementen
Groot uit de Poelslaan organiseerden
zijn cruciaal in het onderzoek: locatie
voor het derde jaar een buurtbarbecue.
en zwemwater kwaliteit. Voor de locatie
Groot was hun verrassing na het lezen
wordt gesproken over de oever bij de
van Nota Bene Bovenkerk dat voor een
ijsbaan. Het plan is om ook horeca voorBBQ een budget van het bewonersplat- zieningen te realiseren, die in de winter
form beschikbaar was, waarvoor hun
bezoekers van de ijsbaan bedienen, mits Op 11 november kwamen de kinderen
dank. Het buurtfeest was op 12 septem- het vriest natuurlijk. Over de waterkwali- met lampionnen weer aan de deur ter
ber en was een groot succes. Mede door teit van De Poel wordt al langer gespro- gelegenheid van Sint Maarten.
5
Mythen, sagen en legenden
Veel namen van dieren, planten en paddenstoelen hebben iets te maken met
de winter. In de allereerste plaats is daar
natuurlijk de winterkoning, dat piepkleine
zangvogeltje met zijn omhoog gerichte
staart die hier zelfs de strengste winter
kan overleven op een dieet van spinnetjes, zaden en bessenpitten.
Maar hoe komt dat beestje nu aan zijn
naam. Het winterdeel is te verklaren uit
het feit dat je dit beestje ook midwinter
nog wel eens hoort zingen, maar die
koning?
Toen alle vogels ooit eens bijeen waren
om een koning te kiezen werd er een
wedstrijd uitgeschreven. De vogel die
het hoogst kon vliegen mocht de zo vurig
gewenste titel gaan dragen. Alle vogels
deden natuurlijk hun best, maar geen
dier kon zo hoog vliegen als de majestueuze arend. Toen de arend alle vogels
onder zich had gelaten en triomfantelijk
de koningstitel meende op te kunnen halen, was daar plotseling het vermaledijde
winterkoninkje, die toen die naam nog
niet had. Hij had zich verstopt tussen de
rugveren van de arend en vloog nog een
klein stukje hoger, zo kwam het beestje
aan zijn naam.
Van de winterkoning is het maar een
klein stapje naar de drie koningen, die
6 januari hun jaarlijkse feestdag beleven.
Als begin januari een periode van rustig
winterweer brengt, dan noemt men dit
wel de Halcyonische dagen. Halcyon is
het geslacht van de ijsvogels, waar ook
dat vliegend blauwe juweeltje toebehoort
dat ik langs de Poel wel eens zie vliegen.
De oude Grieken noemden deze periode
zo omdat ze meenden dat de ijsvogels
’s winters op zee broeden. Hun onstuimige zeegod Poseidon was zo gecharmeerd van het mooie vogeltje, dat hij zijn
toorn tijdelijk liet varen en de Grieken een
rustige winterperiode bezorgde.
Uw scribent vertrekt eind december naar
Ecuador om daar van de bijzondere
natuurschoonheid van de Andes te
genieten. Een kerstkind kan dan echter
roet in het eten gooien.
Eens in de zoveel jaar veranderen de
zeestromen in de Stille Oceaan op
een dusdanige wijze dat de anders zo
droge westkust van Zuid Amerika (waar
Ecuador aan ligt) extreme hoeveelheden
neerslag te verwerken krijgt.
Aan de andere kant van de Pacific brengt
dat dan grote droogte met zich mee in
Indonesië. De Zuid Amerikanen noemen
dit fenomeen El Niño, het kerstkind, omdat dit verschijnsel juist rond de kersttijd
opduikt.
Mocht het natuurverschijnsel onze
vakantie deels in het water gooien, dan
hoop ik bij terugkeer in de Halcyonische
dagen te belanden.
Henk Breij
Tweeling
Tijmen en Hannah Stolk
Tijmen en Hannah zijn 12 jaar oud en
wonen al die jaren in Bovenkerk. Vlak
na hun geboorte sliepen ze in dezelfde
slaapkamer, maar al jaren hebben ze
elk hun eigen kamer. Ze vinden dat ook
heerlijk en doen daar hun eigen ding.
Ze vinden het niet speciaal om een
tweeling te zijn. Omdat ze twee-eiig zijn
denken ze dat ze zich net als broer en
zus met een groter verschil gedragen.
Ze zien het meer als een titel.
Woninginbraak
In de wintermaanden slaan criminelen
veelvuldig hun slag, vaak met een piek
voor de feestdagen.
Inbrekers maken gebruik van een aantal
beproefde methoden om in te breken:
Deur openen door te ‘hengelen’ via
de brievenbus
Tip: om dit bij uw woning te voorkomen,
kunt u het beste altijd de deur op slot
draaien en de sleutel eruit halen. Plaats
eventueel een kap over uw brievenbus
zodat niemand via de brievenbus binnen
kan komen.
Gaatje boren om raam of deur te
openen
Tip: om dit bij uw woning te voorkomen
kunt u het beste altijd, nadat u deuren en
ramen op slot heeft gedaan, de sleutel
uit het slot halen en opbergen.
Babbeltruc
Tip: om dit bij uw woning te voorkomen
raden wij u aan onbekende bezoekers
altijd naar een identiteitsbewijs te vragen.
Doe nooit zomaar open voor onbekenBeide gaan naar het Amstelveen
den. Eventueel kunt u een spionnetje
College, Hannah Havo/ Atheneum en
(kijkgaatje) in de deur laten maken of
Tijmen Atheneum. Een nieuw spannend een kierstandhouder monteren. U kunt
begin omdat ze daar nog niet veel kinde- hiermee de deur op een kier houden
ren kennen. Maar ze maken zich er niet
als u een onbekende bezoeker om een
druk om.
identiteitsbewijs vraagt. Handel zoveel
Beiden zwemmen de zwemvierdaagse
mogelijk bij de deur af en vraag onbeen lopen de avondvierdaagse.
kenden niet zomaar binnen.
Tijmen doet aan badminton en zwemInsluipen
men. Hij houdt van buiten spelen, lego
Tip: om dit bij uw woning te voorkomen,
en minecraft.
kunt u het beste ramen en deuren altijd
Hannah zwemt en wil actiever zwemdicht en op slot doen. Ook als u maar
men, wat weet ze nog niet. Verder heeft even weg bent of bijvoorbeeld even naar
ze gitaarles en zou ze nog willen tennis- boven gaat. Laat de sleutels niet in de
sen, maar dat is precies op de tijden van sloten zitten. Plaats eventueel kierstandzwemmen en gitaarles. Paardrijden gaat houders als u ramen open wilt laten
helaas niet door allergie. Maar shoppen staan.
en gezellig met vriendinnen zijn doet ze
ook graag.
Tijmen lijkt het leuk om een stoere kinde- Wie wil er meezingen met het
KLM mannenkoor?
renavond in Bovenkerk te hebben.
Zoiets als lasergamen, wat we in het
Laat uw stem horen!
dorp hebben, met leeftijdsgenoten.
Maar een disco voor wat oudere kindeHet koor zoekt KLMers; mannen die
ren, zonder K-3 muziek, zou ook leuk
graag zingen kunnen lid worden van het
zijn. Zo leer je ook de nieuwe kinderen
KLM mannenkoor, opgericht in 1949. Ook
kennen. De redactie wenst de tweeling
niet-KLMers zijn echter hartelijk welkom.
heel veel succes op de nieuwe school.
Kom een keer luisteren op maandagavond in KLM sportcentrum in het Wimbledonpark om 20.00 uur.
Vrijwilligerscentrale
Zowel hulpvragers als
hulpvrijwilligers kunnen
zich telefonisch aanmelden of informatie vragen
bij de Buurthulpdienst:
Telefoon (020-)7603400,
06-51579365 of 06-22691437
(Jacques Meerbeek of Inge Veraar);
e-mail: [email protected]
6
Stand van zaken voor veiliger Noorddammerlaan/Legmeerdijk
We zagen er in eerste instantie tegen op.
Overleg met de gemeente. Het onderwerp is al door meerdere buurtbewoners,
vaak en lang doorgekauwd bij verschillende ambtenaren. Je vraagt je dan af
‘hebben ze er bij de gemeente nog wel
zin in, beginnen ze het niet te ervaren als
gezeur’. Je hoort zo vaak dat overleg met
gemeenten stroperig is. Daarom is het
leuk om te vertellen dat overleg met de
gemeente Amstelveen, in ons geval, heel
ontspannen en constructief is. Er wordt
geluisterd, de tijd genomen en ze houden
zich aan afspraken. Dat is heel plezierig.
Een paar maanden geleden heeft de
verkeerscommissie Bovenkerk handtekeningen overhandigd aan de wethouder
van verkeer voor een veiliger Noorddammerlaan en Legmeerdijk. Tijdens
dit overleg is afgesproken dat er overleg
gepland zou worden met de verantwoordelijke ambtenaren. Het overleg met de
verantwoordelijke ambtenaren is inmiddels geweest. We hebben onze suggesties ruimschoots kunnen toelichten. Aan
de orde zijn onder andere geweest het:
Grote CO² uitstoot
Bebording die automobilisten er op
moet wijzen dat frequent fietsverkeer
plaatsvindt
Bloktijden inrij verbod
Verhogen en aanpassen wegdek
tussen Silversant en de Urbanuskerk
Nut van de wegversmallingen, het
verwijderen ervan of het plaatsen van
meer wegversmallingen
Anders vormgeven van de wegversmallingen
Zebrapad op de Noorddammerlaan
ter hoogte van het Noorddamcentrum.
Cursussen bij de Amstelland
Senioren ComputerClub
De Amstelland Senioren ComputerClub
is een club van senioren voor senioren.
De club heeft meer dan 500 leden in Amstelveen en in omliggende gemeenten.
Zij helpen elkaar in de nieuwe wereld van
digitale apparaten.
Denk daarbij niet alleen aan pc’s of
laptops maar ook aan smart phones,
tablets, iPads, Smart-TV en begrippen
als domotica en social media. Hoewel
de naam van de vereniging anders doet
vermoeden is de ASCC allerminst een
club voor alleen 65 plussers.
De leeftijd van de leden ligt tussen de
Twee gemeente-ambtenaren hebben
41 en 98 jaar. Het lidmaatschap biedt
eind oktober, samen met de verkeerstoegang tot de vrijdagochtend inloop
commissie, de situatie ter plaatse
voor gratis computerhulp, toegang tot de
bekeken. Dat geeft tijdens de renovatie
clubmiddagen en tegen een geringe vervan de Legmeerdijk natuurlijk een wat
goeding hulp aan huis bij computerprovertekend beeld. Daarom wordt een
blemen. Verder is er een cursusaanbod
vervolgafspraak gemaakt om de situdat mag worden gezien, zoals cursussen
atie te bekijken als de renovatie gereed
voor Windows 8 en 8.1, tablets en iPads,
is. De gemeenteambtenaren hebben
maar ook cursussen zoals fotobewernu een ander en goed beeld gekregen
king, doe meer met GOOGLE.
van de gevaarlijke situaties die kunnen
Wegens verbouwing van het winkelcenplaatsvinden. We hebben deze situaties trum Westwijk en het gebouw Westend,
toegelicht met beeldopnames en interverhuist de Amstelland Senioren CompuAanpassen van bussluizen en haltes
views van ongevallen die helaas zijn
terClub op 16 december tijdelijk naar de
Plaatsen van flitspalen / stoplichten
Aanpassen van het fietspad ter hoogte voorgevallen. Vanuit de gemeente wordt Asserring 188.
van het Kazernepad hoek Noorddammer- nu gewerkt aan voorstellen om de Noord- Er zijn weer informatie- en inschrijfdagen
dammerlaan en Legmeerdijk nog veiliger voor cursussen op:
laan
te maken voor alle verkeer.
Donderdag 8 januari van 19:00-21:00 uur
Handhaving door de politie
Van de route een wijk ontsluitende weg De verkeerscommissie bewonersplatform Vrijdag 9 januari van 09:00-12:00 uur
Bovenkerk
Zaterdag 10 januari van 13:00-16:00 uur
maken i.p.v. een doorgaande weg
Column Cor de Horde
Over Jezus
Maar de eerste indruk is niet altijd de beste, want de man bleek
zijn mobieltje te gebruiken om een nieuwssite te bezoeken. Hij
scrolde langzaam langs de nieuwskoppen. Niet voor zichzelf
maar met een speciale bedoeling.
Pap, mag ik dat ook eens lezen, pap? Ja schat.
Pap, wat staat daar nou? Suarez schokt het stadion.
Dat is schokkend, hè pap? Ja schat.
Pap, premier Rutte is hogelijk verbaasd. Dat kan toch niet, hoog
en verbaasd, hè pap? Ja, schat. Nee, schat.
De jongen kreeg er zin in. Pap, de economie zit nog steeds in
een dip, hè pap? Ja, schat.
Niet alleen ik, maar ook de hele tram kon met hem meeluisteren.
Dit joch, waarschijnlijk autistisch, bezat een soort talenknobbel.
Die luide stem, de grote ernst, waarmee hij zijn nieuwskoppen
voordroeg, de kennis van de Nederlandse taal. En de vader?
Die wist dat hij zijn zoon een groot plezier deed door hem mee te
laten lezen op de nieuwssite van zijn i Phone.
Pap? Ja schat, zeg het maar.
Pap, laatst zag ik ergens staan jezus. Je schrijft je zus. Maar je
zegt toch Jezus, hè pap? Ja schat.
Mijn medepassagiers en ik, we keken elkaar aan. Nee, sterker
nog: onze blikken werden op de een of andere manier naar
elkaar toegetrokken, toen we de jongen hoorden praten over
Jezus. En in die stille ochtend tram brak er niet een, maar drie,
vier, vijf glimlachen door.
Wonderlijk hè, dat zo’n kind hetzelfde goede gevoel bij ons wakker maakt? Ja schat.
Ooit had Bovenkerk een prachtige, snelle railverbinding met
Amsterdam. Het Haarlemmermeerlijntje. In mijn gedachten zie
ik het treintje nog helder voor me. Als kind moet die roetzwarte,
puffende stoom loc een enorme indruk op me hebben gemaakt.
Monsterachtig groot en vreeswekkend bovendien vanwege al die
stangen en wielen en de stoomwolken, die her en der aan zijn
ijzeren lijf ontsnapten.
Ik zit nog steeds graag tussen de rails, maar tegenwoordig
meestal in sneltram 51, die zijn naam eer aan doet. De spoorstaven lopen weliswaar niet meer door het dorp, maar ze vormen
toch een aardig alternatief als je van huis snel en goedkoop naar
Amsterdam wilt reizen.
Geef mij maar de tram, al was het alleen maar om de mensen,
waar je zoveel zicht op hebt. En om het ritme van de dag, dat
zich zo duidelijk manifesteert. ’s Morgens vroeg is het mooiste
moment. Dan is de tram nog niet helemaal wakker. Het is er
doodstil. Je hoort dan bij wijze van spreken elk kuchje. Tegelijk
met mij waren een vader en zijn ongeveer tienjarig zoontje ingestapt. Het kind was op weg naar school, zo te zien aan de tas,
die het op zijn schouders droeg. De voeten van vader en zoon
opvallend in bijna identieke gympen in dito vrolijke kleuren. Dat
zie je toch niet zo vaak. Ze kozen een zitplaats schuin voor me
en het jochie stak meteen van wal. Pap, ga je het hele eind met
me mee? Ja schat, zei de man, terwijl hij zijn i Phone opzocht
en op internet begon te surfen. De gympen van de man hadden
mijn sympathie maar een vader, die naast zijn zoontje zijn i Phone
bestudeert, tja, wat moet je daar dan weer van denken?
7
Agenda
28 december Kerstloop van 'RODA'
en 'Startbaan'. Zie www.kerstloopamstelveen.nl en de facebookpagina van de
kerstloop. Inschrijven kan op de site
www.inschrijven.nl
11 januari Nieuwjaarsconcert van de
Stichting Vrienden van de Bovenkerkse
Urbanus. Zie pagina 4 van deze NBB.
25 januari Nieuwjaarsconcert Harmonie Orkest Bovenkerk/Amstelveen.
30 januari klaverjassen, IJsclub De
Kleine Poel in het Noorddamcentrum,
aanvang 20.00 uur
27 januari Jazz. Noorddamcentrum,
20.00 uur. Zie Jazz & Blues hiernaast.
7 februari Carnaval, De Turftrappers.
Noorddamcentrum, 20.00 uur.
Voormalig pand kringloopwinkel gesloopt t.b.v. parkeerplaatsen Albert Heijn
Een aantal maanden geleden is kringloopwinkel De Boemerang één pand
opgeschoven, van Binderij 25 naar 27.
In het nieuwe pand biedt De Boemerang
meubels, speelgoed, sportartikelen en
textiel aan. Andere artikelen blijven aangeboden worden in de andere vestiging
aan de Maalderij. Het pand op nummer
25 is door Ahold gekocht om het te kunnen slopen voor meer parkeergelegenheid bij Albert Heijn. Inmiddels is een
gespecialiseerd bedrijf begonnen met het
verwijderen van asbest. De sloop van het
pand en realisatie van parkeerplaatsen
moet januari 2015 gereed zijn. Op de
vraag of ook de winkel gaat uitbreiden
wilde Albert Heijn niet ingaan.
Nieuwjaarsconcert van
Harmonie Orkest Amstelveen
Op zondag 25 januari 2015 zal Harmonie
Orkest Amstelveen een Nieuwjaarsconcert geven in het Noorddamcentrum.
Het orkest staat onder leiding van Nico
Schimmel. Het programma is gevarieerd
en bestaat uit muziekstukken die goed in
Eens in de vier jaar kiest de platformvergadering het bestuur.
het gehoor liggen. Ook zullen verschillende ensembles vanuit het orkest optreden.
Begin 14.30 uur, einde 16.30 uur.
Entree €7,50 per persoon, kinderen
tot 12 jaar slechts €3,-.
Jazz & Blues
Onder deze noemer worden op initiatief
van de Stichting Tpodium met sinds
november 2014 wekelijks Jazz & Bluesconcerten uitgevoerd in de verschillende
wijkcentra van Amstelveen. Jazz staat
geprogrammeerd op de vrijdagavonden
vanaf 20.00 tot 23.00 uur. Zie de Agenda
voor de concerten in het Noorddamcentrum. Doel van deze concerten is de
aandacht voor levende muziek bij het
(jongere) publiek te bevorderen door een
laagdrempelige benadering. Veel van de
muzikanten komen van de acht conservatoria die Nederland rijk is.
Zie ook www.tpodium.net
Wijkcoach Hugo van der Kooij:
Bovenkerk op zoek naar de verbinding
Het is alweer december. Wat gaat het jaar
snel en wat gebeurt er veel in Bovenkerk.
De afgelopen maanden heb ik veel met
inwoners van Bovenkerk gesproken. Ook
met tal van organisaties. In deze gesprekken heb ik gezocht naar wat de Bovenkerkers bezig houdt. Wat opviel was:
Bovenkerkers wonen fijn in hun 'dorp'.
Men is trots op de uitkomsten van de
grote herontwikkeling van Bovenkerk.
Bewoners hechten veel aan het voortbestaan van het Noorddamcentrum.
Dat blijkt wel uit de betrokkenheid en de
inzet om na te denken hoe het Noorddamcentrum in de nabije toekomst moet
functioneren.
Mensen spreken over het 'oude' deel
van Bovenkerk en 'zij' die in de nieuwbouw wonen. Vooral het laatste punt boeit
mij als wijkcoach. Als er sprake zou zijn
van een psychologische tweedeling zou
dat jammer zijn. Juist nu er zoveel kansen
Het bewonersplatform vergadert drie
keer per jaar. Het platform heeft
geen vaste samenstelling, de bezoekers vormen samen het platform.
De volgende platformvergadering
is op woensdag 11 februari 2015
in het Noorddamcentrum.
U bent om 20.00 uur van harte
welkom.
Spreekuur politie is om 19.30 uur,
voorafgaand aan de vergadering,
in een aparte ruimte.
Tijdens de platformvergaderingen
komen Bovenkerkse zaken aan de
orde: sociale samenhang, bewonersinitiatieven, veiligheid, verkeer, groenonderhoud wegen, kinderspeelplaatsen en voorzieningen voor ouderen.
Tussentijds kunt u ook zaken aan het
bestuur voorleggen.
Secretaris: Gerard Miltenburg,
Noorddammerlaan 7,
1185 XZ Amstelveen,
Tel. 020-3455876 of 020-6412497
Email: [email protected]
gmail.com
Colofon
zijn om in Bovenkerk zelf activiteiten te
organiseren. Ik ben dan ook van plan
om rond oud & nieuw in gesprek te gaan
met de bewoners van 'nieuw' Bovenkerk
door huis aan huis langs te komen en
mensen uit te nodigen om in januari in
het Noorddamcentrum te praten over
het thema 'activiteiten en sociale samenhang in Bovenkerk'. Ik hoop zo te kunnen
horen hoe we zaken kunnen organiseren
en activiteiten kunnen ontwikkelen. In
buurten merken we dat gezamenlijke activiteiten steeds belangrijker worden tegen
de achtergrond van de veel besproken
participatiemaatschappij.
Ontmoeten en samen worden de sleutelwoorden voor later. Aan het ontmoeten
wil ik hard gaan werken. Samen....daar
hebben we elkaar voor nodig!
Hugo van der Kooij
[email protected]
Wijkcoach AanZ, Tel: 06 51 26 33 02
8
Nota Bene Bovenkerk,
December 2014, nr. 84, jaargang 20.
Nota Bene Bovenkerk is de wijkkrant voor
Bovenkerk in opdracht van het
bewonersplatform.
Redactie: Dick Aanen, Ritza Brown,
Cor de Horde, Tjakke Schuringa,
Anne Voogt. Opmaak: Hans Dehé
Graag uw reacties per email aan de
redactie: [email protected]
Postadres: Noorddammerlaan 7,
1185 XZ Amstelveen
Oplage: 2000, druk: www.Print24.nl
Nota Bene Bovenkerk is ook digitaal te
lezen op Facebook en de website van
AanZ: www.aanz-amstelveen.nl/bewoners/
wijkkranten/
Nota Bene Bovenkerk 85 verschijnt
in maart 2015. Kopij inleveren:
uiterlijk 14 februari 2015.

Vergelijkbare documenten

Editie juni 2015

Editie juni 2015 die van het gebouw een echt huis maken. beurtenissen en genoemde personen op Om in dorpstermen te spreken: een soort papier vastleggen. Zo is er inmiddels wel dorpshuis. Beide aspecten zijn en word...

Nadere informatie

hele krant bekijken, klik dan hier

hele krant bekijken, klik dan hier Nota Bene Bovenkerk natuurlijk Wanda met haar Bovenkerk Boys. Wat wil je dan nog meer? Rock wensen U Prettige Feestdagen Urbanus is inmiddels behoorlijk succesen een Voorspoedig 2015 vol geworden. ...

Nadere informatie

Nota BeneBovenkerk - Wijkplatforms Amstelveen

Nota BeneBovenkerk - Wijkplatforms Amstelveen door middel van het lied ‘We benne op de wereld om mekaar te helpen nietwaar’ (1970) de nadruk op de noodzaak om burenhulp weer hoger op de sociale Lydia Göbel, manager van de huisartsen- agenda te...

Nadere informatie

Notabene Bovenkerk nr 78 - Wijkplatforms Amstelveen

Notabene Bovenkerk nr 78 - Wijkplatforms Amstelveen Met of zonder stok is de Bovenkerkse werkgroep blij van zin aan de gang gegaan en heeft al vrij snel kunnen vaststellen dat de functies van het Noorddamcentrum eigenlijk in twee grote delen zijn on...

Nadere informatie

Groene Specht - mijnAmstelveen

Groene Specht - mijnAmstelveen die van het gebouw een echt huis maken. beurtenissen en genoemde personen op Om in dorpstermen te spreken: een soort papier vastleggen. Zo is er inmiddels wel dorpshuis. Beide aspecten zijn en word...

Nadere informatie