Pestprotocol Cals College IJsselstein

Commentaren

Transcriptie

Pestprotocol Cals College IJsselstein
Pestprotocol Cals College IJsselstein
Wanneer er sprake is van pesten worden altijd direct maatregelen genomen. De
maatregelen zijn zoveel mogelijk gericht op het oplossen van de situatie en het
herstellen van relaties. Indien deze oplossingsgerichte interventies onvoldoende
effect hebben, wordt overgegaan tot sanctionering.
Soms lossen leerlingen de situatie zelf op. Dan is geen directe actie van medewerkers van
de school vereist, wel houdt de mentor een vinger aan de pols.
Het is bij wet vastgelegd, dat van elk interventiemoment een registratie wordt gedaan bij
iedere betrokken leerling.
Wij doen dat in het logboek in Magister, onder het kopje ‘incidentregistratie’ onder de noemer
'pesten'.
Gedurende het proces van begeleiding vermeldt de mentor nieuwe informatie, zodat
dossiervorming ontstaat.
De zorgcoördinator is te allen tijde betrokken en beschikbaar voor advies en informatie over
gepaste interventies en vervolgstappen.
Een melding of signaal van pesten wordt altijd serieus genomen. Na een
melding of signaal van pestgedrag treedt de volgende procedure in werking:
Eerste interventie door de mentor
• De mentor heeft aparte gesprekken met de betrokken leerlingen: (wanneer de
problematiek groep overstijgend is, neemt de schoolleider de leiding in het proces)
• De mentor verzamelt en analyseert informatie over de situatie. Dit wordt zo nodig
besproken met de zorgcoördinator en/of schoolleider, waarna de juiste aanpak wordt
vastgesteld.
• Het gesprek met de pester(s) heeft onder andere een waarschuwende functie. Er
worden afspraken gemaakt over gewenste gedragsverbeteringen binnen een
gestelde termijn.
• Tussen de pester(s) en slachtoffer(s) vindt mediation plaats; een gesprek gericht op
het herstel van de situatie. Dit gebeurt altijd met toestemming van het slachtoffer.
• Tevens heeft de mentor een gesprek met een steungroepje en/of met de klas,
bijvoorbeeld op basis van de no blame-aanpak 1. Positieve omgang met elkaar wordt
gestimuleerd en de groep wordt betrokken bij het oplossen van de pestsituatie. Ook
dit vindt uitsluitend plaats met toestemming van de gepeste leerling(en).
Tijdens de gesprekken wordt ook het vervolgtraject besproken indien het pesten zich
blijft voordoen.
• De mentor bespreekt het incident in het kernteam. Zo nodig wordt er een
gezamenlijke aanpak afgesproken op individueel en/of groepsniveau.
1
Zie www.noblame
Incidentregistratie
• De mentor stelt de zorgcoördinator en schoolleider per mail op de hoogte.
• De ouders van beide partijen worden altijd geïnformeerd.
• De mentor noteert het pestincident en de gemaakte afspraken in het logboek in
Magister onder het kopje ‘incidenten’, zowel bij de pester als de gepeste leerling.
Controle naleving van gemaakte afspraken
• De mentor controleert de naleving van de gemaakte afspraken gedurende een
termijn van vier weken.
• De mentor vult de incidentregistratie in het logboek in Magister onder het kopje
‘incidenten’ aan, zowel bij de pester als de gepeste leerling.
• Bij digitaal pesten is het belangrijk om het bewijs te bewaren; screenshots of prints
van berichten. Leerling en ouders zijn hiervoor verantwoordelijk. Dit bewijs kan een
eventuele aangifte bij de politie ondersteunen.
Pestgedrag houdt aan
• De schoolleider en mentor hebben een gesprek met de pester(s) en ouders van
deze leerling(en) als het pestgedrag niet is gestopt na vier weken.
• De pesters krijgen weer vier weken de tijd om hun gedrag aan te passen.
• Tevens kan begeleiding worden ingezet om wel tot gedragsverandering te komen.
• Ook het slachtoffer kan in aanmerking komen voor specifieke begeleiding.
• De mentor vult de incidentregistratie in Magister weer aan met deze maatregelen.
• Eventueel worden er strafmaatregelen genomen tegen de pester(s). De politie wordt
geïnformeerd als er sprake is van strafbare feiten. Ook dit wordt vastgelegd in het
dossier.
Schorsing
• De schoolleider legt een tijdelijke schorsing aan de pester(s) op als het pestgedrag
na bovenstaande maatregelen niet stopt,.
• Tevens wordt hulpverlening ingezet om wel tot gedragsverandering te komen.
• De schoolleider vult in Magister onder het kopje ‘incidenten’ de maatregelen aan.
• De schoolleider meldt bij leerplicht, als er sprake is van een externe schorsing.
Definitieve verwijdering
• Indien het pestgedrag aanhoudt na bovenstaande maatregelen, kan de school
overgaan tot een definitieve verwijdering van de pester(s). Hierbij volgt de school het
‘Protocol schorsing en verwijdering’.
• De schoolleider vult in Magister onder het kopje ‘incidenten’ de maatregel aan.
• De schoolleider meldt de definitieve verwijdering bij leerplicht.
Pestprotocol in schema
wanneer
wat
actie
door
Week 1
Signaleren
pestgedrag
Melden aan mentor
Melder (leerling,
ouder, medewerker
enz.)
Verzamelen en
analyseren situatie
Gesprekken op noblame basis
Mentor
Dag 1
z.s.m.
Dag 2 of 3
Registratie incident
informeren
Zorgcoördinator
en/of
schoolleider
Ouders
Dag 4 of 5
Mediation
Gesprekken tussen
betrokkenen
Mentor
Registratie
aanvullen
Week 2
Dag 10
Week 4
Dag 20
Controle naleving
afspraken
Mentor in gesprek
1.Controle naleving
afspraken
Mentor in gesprek
met leerlingen
Mentor
registratie
aanvullen
Mentor
Registratie
aanvullen
2. Indien geen
significant positieve
2. Mentor op
school in gesprek
met ouders en de
Zorgcoördinator
en/of
schoolleider
ouders
Mentor
Schoolleider
Zorgcoördinator
en/of
gedragsverandering
pester
schoolleider
Strafmaatregelen
Ouders
Inzet begeleiding
Week 8
Week 12
Pesten niet gestopt
Aanhoudend
pestgedrag
afspraken
vastleggen,
registratie
aanvullen
Tijdelijke schorsing
Schoolleider
Mentor
Inzet hulpverlening
Zorgcoördinator
Registratie
aanvullen
Ouders
Definitieve
verwijdering
Leerplicht
Schoolleider/Directie
Leerling/ouders
Zorgcoördinator
Registratie
aanvullen
Mentor
Leerplicht
SWV
Nieuwe
onderwijsplaats
Actief bemiddelen
Zorg-coördinator
en/of schoolleider
SWV
Leerplicht
Leerling/ouder

Vergelijkbare documenten

Verzuimprotocol Briant College

Verzuimprotocol Briant College De zorgcoördinator is te allen tijde betrokken en beschikbaar voor advies en informatie over gepaste interventies en vervolgstappen. Een melding of signaal van pesten wordt altijd serieus genomen. ...

Nadere informatie