Verzuimprotocol Briant College

Commentaren

Transcriptie

Verzuimprotocol Briant College
Datum
25 september 2015
Verzuimprotocol Briant College
Inleiding
Iedere jongere heeft het recht, maar ook de plicht om onderwijs te volgen. In dit protocol wordt beschreven
welke stappen het Briant College zet om het verzuim tot een minimum te beperken. Daar waar wij van
mening zijn dat leerplicht eerder ingeschakeld moet worden dan beschreven is in het protocol, zullen wij dat
ook doen.
Wanneer moet een school verzuim melden bij leerplicht?
 bij luxe verzuim (voor of na vakantie);
 bij 16 uur verzuim per 4 weken (te laat komen = verzuim*);
* afgerond naar boven in hele lesuren
Werkwijze ongeoorloofd verzuim
Stap 1: Registratie en contact
Bij verzuim / te laat komen neemt de mentor / vakdocent de volgende stappen:
 Ieder lesuur wordt door de docent in SOM geregistreerd welke leerlingen absent zijn.
 Tussen 9.00 uur en 9.30 uur mailt de docent de receptie welke leerling absent is zonder geldige
reden.
 De receptie belt ouder(s) / verzorger(s) om te melden dat de leerling nog niet aanwezig is. De
uitkomst van dit gesprek wordt gemaild naar de mentor. De receptie registreert de afwezigheid en
reden daarvan in SOM.
 Indien de leerling ongeoorloofd afwezig is, neemt de mentor dezelfde dag contact op met ouder(s) /
verzorger(s).
 De mentor registreert de reden van afwezigheid en de inhoud van het contact met ouder(s) /
verzorger(s) in SOM en MLS.
Stap 2: Melding thuisfront
 Na 8 uur verzuim per twee weken neemt de mentor contact op met de ouder(s) / verzorger(s) om
afspraken te maken met als doel het verzuim terug te dringen. Daarnaast meldt de mentor wanneer
school verplicht is om leerplicht in te schakelen. De mentor registreert de uitkomsten in MLS. Indien
ouder(s) / verzorger(s) telefonisch of per mail niet bereikbaar zijn, wordt er door de receptie een
brief verstuurd. Een kopie van de brief wordt in MLS opgeslagen door de receptie.
 Indien van toepassing brengt de mentor de (gezins)voogd en jeugdreclassering op de hoogte. De
mentor registreert opnieuw in MLS.
Stap 3: Formele melding
 Na 16 uur verzuim per 4 weken maakt de zorgcoördinator melding bij leerplicht. De zorgcoördinator
informeert de mentor, leerling, ouder(s) / verzorger(s) en indien van toepassing de (gezins)voogd en
jeugdreclassering. De zorgcoördinator registreert dit in MLS.
Briant College
Datum
25 september 2015
Pagina
2 van 2
Kenmerk
1509-0740
Werkwijze ziekteverzuim
Bij een ziekteverzuim van meer dan vijf dagen achtereen of bij een ziekteverzuim van meer dan vijf
incidentele dagen in de afgelopen maand neemt de mentor contact op met ouder(s) / verzorger(s) waarna
de mentor de inhoud terugkoppelt aan de zorgcoördinator. De mentor registreert de bevindingen in MLS.
De zorgcoördinator bepaalt de vervolgstappen:
 gesprek met leerling;
 gesprek met ouder(s) / verzorger(s) en eventueel hulpverlening;
 agenderen in de Commissie van Begeleiding;
 inschakelen schoolarts.
Indien bovenstaande stappen niet de gewenste resultaten opleveren, wordt leerplicht ingeschakeld.
Bovenstaande werkwijze heeft als doel:
 reden ziekteverzuim verifiëren
 betrokkenheid school bij zieke leerling laten blijken
 zo nodig afspraken rond begeleiding door de school maken
| Verzuimprotocol

Vergelijkbare documenten

verklaring van afwezigheid (1)

verklaring van afwezigheid (1) Bij verzuim / te laat komen neemt de mentor / vakdocent de volgende stappen:  Ieder lesuur wordt door de docent in SOM geregistreerd welke leerlingen absent zijn.  Tussen 9.00 uur en 9.30 uur mai...

Nadere informatie

Pestprotocol Cals College IJsselstein

Pestprotocol Cals College IJsselstein Bij een ziekteverzuim van meer dan vijf dagen achtereen of bij een ziekteverzuim van meer dan vijf incidentele dagen in de afgelopen maand neemt de mentor contact op met ouder(s) / verzorger(s) waa...

Nadere informatie