Jaarverslag Huygens ING 2012

Commentaren

Transcriptie

Jaarverslag Huygens ING 2012
Huygens ING
Jaarverslag 2012
Huygens ING:
Op koers
Huygens ING:
On course
Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, of kortweg: Huygens ING,
is een instituut van de KNAW. Het instituut is per 1 januari 2011 ontstaan door een
fusie van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING) en het Huygens Instituut.
Nadat in 2011 de nodige aandacht was gegeven aan het inrichten van onze organisatie,
is als vervolg daarop in 2012 vorm gegeven aan ons onderzoekprogramma. Intussen
lag het echte onderzoek natuurlijk niet stil. In dit beknopte document doen wij verslag
over de ingezette koers en de in 2012 behaalde resultaten.
The Huygens Institute for the History of the Netherlands (Huygens ING for short) is
an institute of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW). It was
founded in January of 2011 when the Institute for the History of the Netherlands (ING)
and the Huygens Institute merged. After devoting the necessary attention to setting up
the organisation in 2011, the focus in 2012 was on structuring our research programme.
Naturally, actual research had continued in the interim. This document is a summary
of the direction we took and the results we achieved in 2012.
Inhoud:
2
Jaarverslag . 2012 . Huygens ING
Contents:
Missie en doelstellingen
4
Mission and objectives
5
Organisatie
6
Organisation
7
Wetenschappelijke resultaten
9
Academic results
9
Nederland Leest: Willem Frederik Hermans
10
The Netherlands Is Readin
11
Bijzondere gebeurtenissen
12
Special events
13
Digitale disseminatie
20
Digital dissemination
21
Huygens ING als uitgever
22
Huygens ING as a publisher
23
Samenwerking en kennisbenutting 24
Collaboration and the use of knowledge 25
Onderzoeksaanvragen
26
Research applications
27
Financiën en personeel 30
Finances and staff
31
Huygens ING . 2012 . Annual Report
3
Missie en
doelstellingen
Huygens ING verricht fundamenteel, geavanceerd en interdisciplinair onderzoek om nieuwe inzichten
te verschaffen in de ontwikkeling van Nederland. Het instituut is er voor collega-onderzoekers, het
onderwijs, het bedrijfsleven, de media, de erfgoedsector en iedereen die behoefte heeft aan nieuwe
en betrouwbare kennis over het Nederlandse verleden. De belangrijkste onderzoeksterreinen van
het instituut zijn geschiedenis, letterkunde, filologie en digital humanities.
Huygens ING wil dus niet alleen vernieuwend onderzoek verrichten maar ook maatschappelijke waarde
creëren door zijn producten voor een breed publiek toegankelijk te maken. Zo levert het instituut niet
alleen research value, maar ook social and cultural value.
Het sterke punt van Huygens ING is dat het hoogwaardige bronnenpublicaties en onderzoeksdata
produceert, tools ontwikkelt én vernieuwend onderzoek verricht. Het instituut combineert traditionele
(en steeds zeldzamer wordende) geesteswetenschappelijke kennis over bronnen en teksten met expertise
op het gebied van informatica en softwareontwikkeling. Het instituut ziet zichzelf als een geesteswetenschappelijk onderzoekslaboratorium, waarin ruimte is voor het experiment.
De ambitie van Huygens ING is om internationaal toonaangevend te zijn op het terrein van tekst- en
bronnenonderzoek. De digitale edities, bronnenpublicaties, corpora, databases en daaraan gerelateerde
tools zetten de toon: theoretisch, methodologisch en technisch zijn zij vernieuwend.
Het instituut maakt zichzelf zichtbaar, niet alleen in de internationale wetenschappelijke wereld, maar
ook in de Nederlandse maatschappij. Het voert daarom ook een aantal projecten uit met een hoog
publiek profiel. Het instituut onderhoudt nauwe banden met het universitaire onderzoek en onderwijs.
Mission
and objectives
Huygens ING performs fundamental, advanced and interdisciplinary research to gain new insights
into developments in the Netherlands. The institute serves fellow researchers, the education sector,
the business community, the media, the heritage sector and everyone who needs new and reliable
information about Dutch history. The institute’s main research areas are: history, literature, philology
and digital humanities.
Huygens ING not only wants to perform innovative research, but also desires to create social value by
making its products accessible for the wider public. In this way, the institute delivers research value as
well as social and cultural value.
One of the strengths of Huygens ING is that it produces high-quality source publications and research
data, develops tools and performs innovative research. The institute combines traditional (and increasingly scarce) humanities knowledge of sources and texts with expertise in the fields of computer science
and software development. The institute sees itself as a humanities research laboratory in which there
is room for experiment.
Huygens ING’s ambition is to be at the vanguard of text and source research. Its digital editions, source
publications, corpora, databases and related tools set the tone: they are innovative in terms of theory,
methodology and technology.
The institute attracts attention and publicity not only in the international academic world, but also in
Dutch society. It therefore carries out a number of projects with a high public profile and has close ties
with university research and the education sector.
4
Jaarverslag . 2012 . Huygens ING
Huygens ING . 2012 . Annual Report
5
Organisatie
Organisation
Na de fusie tussen Huygens en ING in 2011 startte een instituutsbrede discussie over het
onderzoeksprogramma, die in de zomer van 2012 werd afgerond. De drie invalshoeken van
het programma zijn dat het methodologisch experimenteel en vernieuwend is, multidisciplinair en gebaseerd op de primaire bronnen. Naast een instituutsbrede aandacht voor nieuwe
methodes, kent het programma drie inhoudelijke hoofdlijnen, gericht op de ontwikkeling
van de Nederlandse samenleving, de schepping van de vroeg-moderne kennissamenleving
en het Nederlandse literaire erfgoed. Zoals bij de geesteswetenschappen gebruikelijk, zijn
deze thema’s, met name het eerste en het derde, gevuld met verscheidene projecten, die
overigens ieder voor zich vaak wel een naar geesteswetenschappelijke maatstaven grote
omvang hebben.
Following the merger of Huygens and the ING in 2011, an institute-wide discussion was
launched about the research programme which was completed in 2012. The three starting
points of the programme are that research studies should be methodologically experimental and innovative, multidisciplinary and based on primary sources. Alongside institute-wide
attention for new methods, the programme has three main, content-related lines, focusing
on the development of Dutch society, the creation of the Early Modern knowledge society
and the Dutch literary heritage. As is usual in the humanities, these themes, particularly the
first and third, comprise various projects each of which individually is of considerable scope
by academic standards.
In 2012 stelde de KNAW een nota vast over De contouren van een vernieuwings- en stimuleringsprogramma voor de geesteswetenschappelijke instituten van de KNAW. Hierin neemt
de KNAW zich voor de geesteswetenschappen te vernieuwen door de krachten van de
geesteswetenschappelijke instituten van de KNAW te bundelen in een KNAW Humanities
Centre. Het Centre zal zijn zwaartepunt krijgen in Amsterdam. Het betreft een intensivering
van de onderlinge samenwerking op het terrein van wetenschappelijk onderzoek, collecties
en diensten, bedrijfsvoering en e-humanities-technologie. De eigen identiteit en expertise
van de instituten vormen daarbij het uitgangspunt.
Huygens ING kan zich goed vinden in het perspectief zoals in de Contourennota geschetst.
De digitalisering van bronnen en onderzoekspraktijk is de belangrijkste ontwikkeling die zich
voor de Geesteswetenschappen aandient. Deze ontwikkeling vergt een belangrijke investering in de ICT-ondersteuning, en een toenemende verwevenheid tussen die ondersteuning
en het onderzoek zelf. Huygens ING heeft zelf in deze richting al belangrijke stappen gezet.
Bij clustering met KNAW-instituten waarvoor hetzelfde geldt, zal deze investering beter
renderen. Daarvoor zal Huygens ING wel offers moeten brengen. Voor de meerderheid van
het personeel betekent clustering te Amsterdam een verhuizing of langer forensen. Bovendien is de bestaande vestigingsplaats van het instituut in Den Haag zeer efficiënt door de
nabijheid van Nationaal Archief en Koninklijke Bibliotheek.
6
Jaarverslag . 2012 . Huygens ING
In 2012, the KNAW drew up an outline memorandum entitled: De contouren van een
vernieuwings- en stimuleringsprogramma voor de geesteswetenschappelijke instituten van
de KNAW [Outline for an Innovation and Incentive Programme for the Humanities Institutes
of the KNAW]. In this document, the KNAW expressed its intention to innovate the
humanities by combining the forces of its humanities institutes in a KNAW Humanities
Centre. The Centre is to be located in Amsterdam and will involve an intensification of
mutual collaboration in the fields of academic research, collections and services, operations
and e-humanities technology. The individual identity of each institute is the starting point
in this regard.
Huygens ING endorses the objectives sketched in the Outline Memorandum. The digitisation of sources and research practice is the most important development in the humanities.
This development demands a major investment in IT support, and the increased interlinking
of this support and the research itself. Huygens ING has already taken major steps in this
direction. By joining the cluster of KNAW institutes, to which the latter also applies, this
investment will deliver better yields. Huygens ING will, however, have to make sacrifices.
For the majority of staff, the clustering in Amsterdam means relocating or a longer
commute. Moreover, the current location of the institute in The Hague is very convenient
due to its proximity to the National Archives and the National Library of the Netherlands.
In december 2012 nam dr. Henk Wals afscheid als directeur van Huygens ING. In 2004 werd
hij door de KNAW benoemd tot directeur van het (toen nog: Constantijn) Huygens Instituut.
Hij gaf leiding aan een ingrijpende taakuitbreiding en heroriëntatie van dit instituut. Onder
zijn leiding vond in 2011 de fusie van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en het
Huygens Instituut plaats. Huygens ING is hem erkentelijk voor zijn grote inzet voor het
instituut in die acht jaar. Wals is als directeur opgevolgd door prof.dr. Lex Heerma van Voss,
hoofd van de onderzoeksgroep Politiek-institutionele Geschiedenis.
Henk Wals departed as Director of Huygens ING in December 2012. In 2004, the KNAW
had appointed him Director of the Huygens Institute (at the time, still the Constantijn
Huygens Institute). He was in charge of a far-reaching expansion of the remit of the
institute as well as a re-orientation. The merger of the Institute for the History of the
Netherlands (ING) and the Huygens Institute took place under his leadership in 2011.
Huygens ING is grateful to him for all his efforts for the institute over those eight years.
Professor Lex Heerma van Voss, Head of the Political-Institutional History research group,
succeeded Henk Wals as Director.
Ultimo 2012 zag de organisatie en het management er als volgt uit:
At the end of 2012, the organisation and management was as follows:
Directie: Lex Heerma van Voss (algemeen directeur), René T. Jongerius (directeur bedrijfvoering)
Management: Lex Heerma van Voss (director), René T. Jongerius (director of finance and administration)
Onderdeel
Onderzoeksgroep Politiek-institutionele Geschiedenis
Onderzoeksgroep Wetenschapsgeschiedenis
Onderzoeksgroep Letterkunde:
Groep Digitale Naslagwerken
Staf (secretariaat/receptie/beheer/PR):
ICT-beheer en –ontwikkeling
Section
Political-Institutional History
History of Science research group
Literary Studies research group:
Digital Reference Works research group
Support Staff (secretariat/reception/administration/PR):
ICT Support and Development
Leiding
Lex Heerma van Voss (ad interim)
Charles M.J.M. van den Heuvel
Karina van Dalen-Oskam
Els Kloek
directeur bedrijfsvoering
directeur bedrijfsvoering
Research leaders
Lex Heerma van Voss (ad interim)
Charles M.J.M. van den Heuvel
Karina van Dalen-Oskam
Els Kloek
director of finance and administration
director of finance and administration
Huygens ING . 2012 . Annual Report
7
Wetenschappelijk publicaties
2009 2010 2011 2012 Scholarly publications
Artikelen in tijdschriften, gerefeerd
16
13
22
22
Articles in journals, peer-reviewed
Artikelen in tijdschriften, niet gerefeerd
8
6
17
11
Articles in journals, not peer-reviewed
Boeken en monografiën
2
3
2
2
Books and monographs
Hoofdstukken in boeken
16
24
23
38
Chapters in books
Dissertaties
2
1
0
2
Dissertations
Congresbijdragen (bundels en proceedings)
4
3
19
22
Conference contributions
(collective volumes and proceedings)
Vakpublicaties
Professional publications
Artikelen in tijdschriften
25
47
16
35
Articles in journals
Lemmata
0
0
15
11
Lemmas
Rapporten
0
2
2
3
Reports
Recensies
11
11
17
25
Reviews
Populariserende publicaties
Boeken
0
1
1
3
Books
Artikelen in tijdschriften
6
3
19
33
Articles in magazines
Bijdragen in dag/weekbladen
0
0
3
4
Contributions to daily/weekly newspapers
In 2011 en 2012 zijn de reeds verschenen delen van de door of vanwege het instituut uitgegeven
seriewerken gedigitaliseerd. Dit verklaart het grote aantal in de rubriek Gedigitaliseerde versie van
oudere, gedrukte editie. Het nog resterende deel van de Rijks Geschiedkundige Publicatiën wordt
in 2013 gedigitaliseerd en via www.historici.nl beschikbaar gesteld.
Other publications
Boekredactie
8
8
7
11
Book editing
Tijdschriftredactie
10
8
8
13
Journal editing
Bronontsluiting
Access to sources
Gedrukte tekstedities
3
3
3
5
Textual editions in print
Digitale tekstedities
5
1
4
4
Textual editions digital
Tekstedities, zowel gedrukt als digitaal verschenen
0
2
5
3
Textual editions, in print and digital
153
76
Digitised version of older, print edition
Gedigitaliseerde versie van oudere, gedrukte editie
Informatietechnologische producten
IT products
Onderzoeksprogrammatuur
2
1
2
0
Research software
Thematische websites/portals
4
1
5
1
Thematic websites/portals
Datasets
0
0
7
3
Datasets
Lectures and meetings
Voordrachten en bijeenkomsten
Voordrachten/lezingen als keynote speaker
6
9
11
2
Overige voordrachten/lezingen
59
109
109
131
Other lectures/addresses
Georganiseerde wetenschappelijke bijeenkomsten
20
16
17
19
Organised academic meetings
Jaarverslag . 2012 . Huygens ING
Ook in 2012 kwamen de wetenschappelijke resultaten nog nagenoeg geheel voort uit projecten
die in de beide samenstellende instituten gestart zijn. In de hierbij geplaatste tabel zijn de aantallen
opgenomen. Het jaar 2011 vormt voor de komende jaren de nulmeting waaraan de resultaten
getoetst kunnen worden. Voor wat betreft de vergelijking met eerdere jaren kunnen de cijfers alleen
naast die van het Huygens Instituut gezet worden; het ING had een andere manier van tellen.
Popular publications
Overige publicaties
8
Wetenschappelijke
resultaten
Academic
results
In 2012, virtually all the academic results came from projects that had been started by the two
institutes. The figures are set out in the table below. 2011 constitutes the baseline measurement
against which the results can be assessed in the years ahead. Regarding comparisons with earlier
years, the figures can only be compared to the Huygens Institute because the ING applied
a different method of counting.
Lectures/addresses as keynote speaker
In 2011 and 2012, the volumes of series published by or on behalf of the institute were digitised.
This explains the high figure in the category “Digitised version of older, print edition”. The remaining
volumes of the Rijks Geschiedkundige Publicatiën will be digitised 2013 and will be accessible
via www.historici.nl.
Huygens ING . 2012 . Annual Report
9
Nederland Leest:
Willem Frederik Hermans
Huygens ING was in 2012 intensief betrokken bij de Nederland Leest-campagne van de Stichting
Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. Sinds 2006 organiseert de CPNB elk najaar
een Nederland Leest-campagne. Het boek dat de hele maand november centraal stond was
Willem Frederik Hermans’ roman De donkere kamer van Damokles (1958), waarmee de schrijver
bij het grote publiek doorbrak. In 2010 werd de roman uitgegeven in deel 3 van de Volledige Werken.
Deze wetenschappelijke editie vormt de basis voor de diverse herdrukken die in het kader van
Nederland Leest verschenen. De totale oplage van zo’n 750.000 exemplaren maakten van De
donkere kamer van Damokles de wetenschappelijk bezorgde literaire tekst met de grootste
oplage ooit in het Nederlandse taalgebied.
Huygens ING was op allerlei manieren actief tijdens de Nederland Leest-maand. Op verzoek van
de Stichting Lezen maakte het Hermans-team een korte film over De donkere kamer voor de jongerenpagina van de Nederland Leest-site. Met het Letterkundig Museum werd een tentoonstelling
samengesteld, en in samenwerking met datzelfde Letterkundig Museum en de Bibliotheek Den Haag
vond in de Centrale Bibliotheek aldaar een speciale Nederland Leest-avond plaats over De donkere
kamer van Damokles. Huygens ING medewerker Peter Kegel ging onder leiding van Philip Freriks,
ambassadeur van Nederland Leest, in discussie met Hermans-biograaf Willem Otterspeer en literair
criticus Elsbeth Etty. Met het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam werd een tentoonstelling van
foto’s van Hermans samengesteld, en Huygens ING onderzoeker Jan Gielkens nam deel aan een
samen met het Booncentrum in Antwerpen georganiseerd debat over twee groten uit de Nederlandstalige literatuur: Hermans en Louis Paul Boon.
Ook in de pers was er aandacht voor het Hermans-onderzoek van Huygens ING. NOS-Nieuwsuur
en Opium TV besteedden aandacht aan De donkere kamer van Damokles met bezoeken aan het
Hermans-archief en het Letterkundig Museum. In de Volkskrant begeleidden Gielkens en Kegel Arjan
Peters bij diens bezoek aan het archief-Hermans.
De regulaire werkzaamheden aan de Volledige Werken van Willem Frederik Hermans gingen intussen
gewoon door. In september 2012 verscheen deel 15 (Beschouwend Werk), met daarin onder andere
Wittgenstein (1990) en Malle Hugo. Vermaningen en beschouwingen (1994). Eind oktober 2012
verscheen deel 4, met daarin de romans Herinneringen van een engelbewaarder. De wolk van niet
weten (1971) en Het Evangelie van O. Dapper Dapper (1973). In totaal zijn nu 11 delen van de
Volledige Werken verschenen.
The Netherlands Is Reading:
Willem Frederik Hermans
In 2012, Huygens ING was intensively involved in the “Nederland Leest” campaign of the Collective
Promotion for the Dutch Book Foundation (CPNB). The CPNB has been organising the campaign every
autumn since 2006. The book that was highlighted for the entire month of November was Willem
Frederik Hermans’ novel De donkere kamer van Damokles, 1958, which was the first of Hermans’
books to gain him a wide audience. In 2010, the novel was published in volume 3 of the Volledige
Werken. This scholarly edition forms the basis for the various reprints that were published within the
framework of the “Nederland Leest” campaign. Some 750,00 copies were printed, making De donkere
kamer van Damokles the scholarly edition with the most copies ever printed in the Netherlands.
Huygens ING was active in the “Nederland Leeest” campaign in many different ways. At the request of
the Dutch Reading Foundation, the Hermans team produced a short film about De donkere kamer van
Damokles for the youth page of the “Nederland Leest” website. An exhibition was created in collaboration with the Letterkundig Museum (Museum of Literature) and, in collaboration with that same
museum and the Bibliotheek Den Haag (The Hague Library) a special “Nederland Leest” evening on
De donkere kamer van Damokles was held in the Centrale Bibliotheek (Central Library) in The Hague.
Huygens ING staff member Peter Kegel engaged in a discussion with Hermans biographer Willem
Otterspeer and literary critic Elsbeth Etty. Philip Freriks, ambassador for “Nederland Leest” moderated
the discussion. An exhibition of photos of Hermans was created in collaboration with the Nederlands
Fotomuseum (Netherlands Museum of Photography) in Rotterdam, and Huygens ING researcher Jan
Gielkens participated in a debate on two giants of Dutch-language literature, Hermans and Louis Paul
Boon, organised in collaboration with Louis Paul Booncentrum (the documentation centre for the
study of Modern Literature in Flanders) in Antwerp.
The press also devoted attention to the Hermans research of Huygens ING. NOS-Nieuwsuur (Dutch
television current affairs programme) and Opium TV (Dutch television talk show) focused on De
donkere kamer van Damokles with visits to the Hermans archive and the Letterkundig Museum.
In de Volkskrant (Dutch national daily newspaper) Jan Gielkens and Peter Kegel were Arjan Peters’
guides on his visit to the Hermans archive.
In the mean time, normal work on the Volledige Werken of Willem Frederik Hermans continued.
Volume 15 (Beschouwend Werk) was published in September 2012, and contained the pieces
Wittgenstein (1990) and Malle Hugo. Vermaningen en beschouwingen (1994) among others. Volume
4, containing the novels Herinneringen van een engelbewaarder. De wolk van niet weten (1971) and
Het Evangelie van O. Dapper Dapper (1973) was published in 2012, at the end of October. Eleven
volumes of the Volledige Werken have now been published.
10 Jaarverslag . 2012 . Huygens ING
Huygens ING . 2012 . Annual Report 11
Bijzondere gebeurtenissen door het jaar heen
12 Jaarverslag . 2012 . Huygens ING
Op 1 maart promoveerde Gerrit de Graaf aan de Theologische
Universiteit Kampen op een proefschrift over de culturele interactie
tussen gereformeerde zendelingen en de Papoea’s van Boven Digoel
tussen de jaren 1956 en 1995. De Graaf schreef dit proefschrift als
onderdeel van het project Repertorium Zendings- en Missiearchieven.
Op 14 juni promoveerde Han Jordaan aan de Universiteit Leiden op een
proefschrift getiteld Slavernij en Vrijheid op Curaçao; De dynamiek van
een achttiende-eeuws Atlantisch handelsknooppunt. Dit proefschrift was
één van de doelstellingen van het project ‘Nederlanders en de cultuur
in de Atlantische Wereld, c. 1670-c.1870’. Dr. Gerrit Knaap trad bij beiden
op als co-promotor.
Op 25 januari publiceerde Huygens ING een online database met
historische gegevens over 9.000 verenigingen, die in de jaren
1855 – 1903 bij Koninklijk Besluit als rechtspersoon zijn erkend.
Daaronder vallen clubs met zeer uiteenlopende doelstellingen zoals
schoolverenigingen, sociëteiten, zangclubs, woningbouwcorporaties,
maar ook politieke organisaties zoals de Maatschappij tot Nut van
den Javaan. Hoewel bekend was dat Nederland een periode met
een bloeiend verenigingsleven heeft gekend, was het tot nu toe niet
eenvoudig daarvan een overzicht te krijgen. Met deze database is
dat veel gemakkelijker geworden.
Op de Internationale Vrouwendag, 8 maart, gaf Els Kloek bij de bijeenkomst 12 hours to be present in De Balie in Amsterdam de aftrap voor
de crowdfunding campagne voor het project 1001 Vrouwen uit de
Nederlandse Geschiedenis. Crowdfunders werd gevraagd één van de
1001 vrouwen te adopteren voor een bedrag tussen de 15 en 500 euro.
Aan de campagne werd bekendheid gegeven met een folder, een
facebookpagina, een twitteraccount, een promofilmpje en de website
www.1001-vrouwen.nl. De campagne is eind februari 2013 afgesloten
met het verschijnen van het gelijknamige boek. In één jaar tijd is zo k€ 70
aan steun van particulieren binnengekomen. Daarmee is dit een van de
meest succesvolle crowdfundingcampagnes van Nederland.
Op 20 maart werd Common Fate, Common Future, een publicatie van
Huygens ING en het Luxemburgse Centre Virtuel de la Connaissance sur
l’Europe (CVCE), uitgereikt door staatssecretaris Ben Knapen tijdens het
staatsbezoek van koningin Beatrix aan Luxemburg. Hare Majesteit heeft
de samenwerking tussen de twee instituten bij die gelegenheid genoemd
als een voorbeeld voor Europese coöperatie. Common Fate, Common
Future behandelt de voorgeschiedenis van de Euro tot aan de oliecrisis in
de jaren zeventig van de twintigste eeuw. Hieruit blijkt dat een gezamenlijke munt al snel na de oorlog, vanaf 1947, onderwerp van gesprek was
tussen Europese landen. Dit is veel eerder dan doorgaans wordt aangenomen. Uit het boek komt naar voren dat de problemen van het voeren
van een gezamenlijke munt, zoals soevereine controle over de nationale
begrotingen, al tientallen jaren geleden werden onderkend.
Special events during the whole of the year
On 1 March, the Theological University in Kampen awarded Gerrit de
Graaf a doctorate by for his thesis on the cultural interaction between
Reformed Church missionaries and Papuans in the Boven Digoel Regency
from 1956 to 1995. Mr De Graaf wrote his thesis as part of the Index of
the “Dutch Mission Archives” project. On 14 June, Han Jordaan was
awarded a doctorate by Leiden University for his thesis entitled Slavernij
en Vrijheid op Curaçao; De dynamiek van een achttiende-eeuws Atlantisch handelsknooppunt. This thesis was one of the goals of “The Dutch
and Dutch Culture in the Atlantic Region c. 1670 – c.1870” project. Gerrit
Knaap was a co-supervisor.
On 25 January, Huygens ING released an online database with historical
information on 9,000 associations, recognised as legal entities by Royal
Decree, from 1855 to 1903. Among these associations are clubs with
greatly varied objectives such as school associations, societies, singing
clubs and housing corporations, as well as political organisations like the
Society for the Well-Being of the Javanese. Although it was known that
associations had flourished for a time in the Netherlands, up until now
it had not been easy to get a clear picture of this. The database makes
this much easier.
On International Women’s Day (8 March) at the “12 Hours to Be Present”
meeting in De Balie in Amsterdam, Els Kloek kicked off the “1001
Vrouwen uit de Nederlandse Geschiedenis” crowdfunding campaign ,
a compilation of 1001 biographies of famous women of the Netherlands.
Crowdfunders were asked to adopt one of the 1001 women for an
amount ranging from 15 to 500 euros. The campaign was publicised
through a leaflet, a facebook page, a twitter account, a promotional video
clip and www.1001-vrouwen.nl website. The campaign closed in 2013, at
the end of February, with the publication of the book of the same name.
In a year’s time, private funding to the amount of 70,000 euros was
raised, making this one of the most successful crowdfunding campaigns
in the Netherlands.
On 20 March, Common Fate, Common Future, a publication of Huygens
ING and the Luxembourg Centre virtuel de la Connaissance sur l’Europe
(CVCE), was presented by State Secretary Ben Knapen during a state visit
by Queen Beatrix to Luxembourg. Queen Beatrix referred to the collaboration between the two institutes as a fine example of European
cooperation. Common Fate, Common Future covers the background of
the euro up to the oil crisis in the 1970s. It shows that a common
monetary unit had already been a subject of discussion among European
countries soon after the war, in 1947. This is much earlier than had been
assumed. The book demonstrates that the problems of a common
monetary unit, such as sovereign control of national budgets, had been
recognised decades ago.
Special events during the whole of the year
Bijzondere gebeurtenissen door het jaar heen
Huygens ING . 2012 . Annual Report 13
Bijzondere gebeurtenissen door het jaar heen
14 Jaarverslag . 2012 . Huygens ING
Op 20 en 21 maart 2013 vond in het kader van het door Huygens ING
geïnitieerde Interedition-project het internationaal symposium Scholarly
Digital Editions, Tools and Infrastructure plaats. Dit symposium bood een
overzicht van ontwikkelingen op het vlak van digitale methoden en
technieken voor literair en historisch onderzoek. Met resultaten zoals
CollateX (automatische tekstcollatie), StemmaWeb (computer supported
stemmatics) en Juxta werd gedemonstreerd hoe verschillende projecten
kunnen profiteren van gedeelde ontwikkelinspanning. Het belang van
internationale samenwerking bij het ontwikkelen van software en methodes voor textual scholarship is groot. De actieve internationale open source
development community die door Interedition is ontstaan, bevordert de
uitwisseling van technische kennis, standaarden en code. Hierdoor neemt
de kwaliteit, herbruikbaarheid en houdbaarheid van data en tools in de
wetenschappelijke textual scholarship community toe.
Op 10 en 11 mei werd in Amsterdam een internationaal congres
georganiseerd over Imitation, Translation and Transfer; perspectives
on the dynamics of neo-latin and the vernacular. Deze bijeenkomst over
de dynamische interactie tussen het Neolatijnse en het volkstalige circuit
werd georganiseerd door Huygens ING medewerkers Tom Deneire en
Jan Bloemendal in samenwerking met UvA, VU en Radboud Universiteit.
Op het programma stonden lezingen door twaalf internationale sprekers,
gaande van vertalingen uit Quattrocento Italië over elegische poëzie
uit zestiende-eeuws Frankrijk tot zeventiende-eeuwse Duitse
geleerdencultuur.
Op 21 en 22 mei vond bij Huygens ING een workshop plaats over muiterijen
in de Age of Revolution, van het midden van de achttiende eeuw tot de
jaren 1840. De workshop was georganiseerd door Lex Heerma van Voss in
samenwerking met Marcus Rediker (Pittsburgh), Clare Anderson (Leicester)
en Niklas Frykman (Claremont McKenna College). Muiterijen bleken op alle
wereldzeeën aantoonbaar, en in de toen ook al globaliserende wereld
onderling verbonden. De resultaten van de workshop worden gepubliceerd
door Cambridge University Press.
Op 25 mei werd de database Rooms-katholieke religieuze broederschappen
in Nederland in de 19e eeuw gelanceerd. Het bestand geeft informatie over
4400 broederschappen. Rooms-katholieke broederschappen zijn lekenverenigingen en een haast vergeten onderdeel van het ‘Rijke Roomse Leven’,
dat pas in de jaren ‘60 van de vorige eeuw teloor is gegaan. Hoewel de
geschiedenis van broederschappen al veel verder terug gaat, gebruikten
de kerkelijke autoriteiten ze in de negentiende eeuw voor het eerst als
een sociaal instrument om gelovigen sterker aan de kerk te binden, tot een
vroom en gehoorzaam leven te bewegen en om het gebruik van sacramenten als biecht en communie te verhogen.
Special events during the whole of the year
The “Scholarly Digital Editions, Tools and Infrastructure” international
symposium was held on 20-21 March 2013, within the framework of the
Interedition project initiated by Huygens ING. This symposium offered an
overview of developments in the field of digital methods and technologies for literary and historical research. Results like CollateX (automatic
text collation), StemmaWeb (computer supported stemmatics) and Juxta
demonstrated how different projects can benefit from shared development efforts. International collaboration is of great importance in the
development of software and methods for textual scholarship. The active,
international open source development community created by Interedition promotes the sharing of technological knowledge, standards and
code. This increases the quality, reusability and durability of data and
tools in the textual scholarship community.
On 10-11 May, an international conference entitled “Imitation,
Translation and Transfer: Perspectives on the Dynamics of Neo-Latin
and the Vernacular” was held in Amsterdam. Huygens ING staff members
Tom Deneire and Jan Bloemendal organised the conference in collaboration with the University of Amsterdam, VU University Amsterdam and
Radboud University. The programme included lectures by twelve
international speakers. The subjects ranged from Quattrocento Italian
translations, elegiac poetry in sixteenth century France, to seventeenth
century circulation of knowledge and seventeenth century German
scholarly culture.
On 21-22 May, Huygens ING hosted a workshop on “Mutinies in the
Age of Revolution, from the Mid-Eighteenth Century to the 1840s”.
Lex Heerma van Voss organised the workshop in collaboration with
Marcus Rediker (University of Pittsburgh), Clare Anderson (University
of Leicester) and Niklas Frykman (Claremont McKenna College). It
turned out that mutinies can be shown to have taken place on all the
earth’s seas, and that they were interconnected in a world that was
already becoming globalised. Cambridge University Press published
the results of the workshop.
On 25 May, the database of 19th century Roman Catholic religious
fraternities in the Netherlands was launched. The database contains
information on 4,400 fraternities. Roman Catholic fraternities were
lay societies and were an all-but-forgotten part of the Rijke Roomse
Leven Roman (the period in which Roman Catholic church life and
institutions flourished) that only waned in the 1960s. Although the
history of the fraternities stretches back much further, it was only in the
nineteenth century that Church authorities began using them as a social
instrument to bind the faithful more closely to the Church, to advocate
a life of piety and obedience and to increase the use of sacraments like
confession and communion.
Special events during the whole of the year
Bijzondere gebeurtenissen door het jaar heen
Huygens ING . 2012 . Annual Report 15
Bijzondere gebeurtenissen door het jaar heen
16 Jaarverslag . 2012 . Huygens ING
Special events during the whole of the year
Op 1 juni werd in de reeks Classicale Acta 1573-1620 het negende
deel gepresenteerd. Dit deel beslaat de provincie Gelderland met de
vergaderverslagen van de classes Nijmegen, Tiel en Bommel, Zutphen,
Overveluwe (Arnhem) en Nederveluwe (Harderwijk). Deze bron biedt
een levendige inkijk in het kerkelijke, sociale en culturele leven van
die periode.
On 1 June, the ninth volume of the series Classicale Acta 1573-1620
was presented. This volume covers the province of Gelderland and
contains the meeting reports of the Classes of Nijmegen, Tiel and
Bommel, Zutphen, Overveluwe (Arnhem) and Nederveluwe (Harderwijk).
This source provides vivid insight into the social, cultural and church
life of the period.
Als onderdeel van het door NWO gesubsidieerde project Biblical
Criticism and Secularization in the Seventeenth Century vond te Utrecht
van 30 augustus tot 1 september de internationale conferentie God’s
word questioned plaats over de veranderingen in de status van de Bijbel
in de zeventiende eeuw. In die tijd kwam door vernieuwend tekstkritisch
en historisch onderzoek de traditionele visie op de Bijbel op losse
schroeven te staan. Van een door God woordelijk geïnspireerde gids
voor het heil degradeerde het boek, althans in de ogen van een
intellectuele elite, tot een nogal losse samenstelling van een aantal
bronnen over de geschiedenis van het Joodse volk. Dit centrale thema
werd op de conferentie door experts uit binnen- en buitenland uitgewerkt in 21 lezingen die ook buiten de sessies tot een geanimeerde
gedachtewisseling leidden. De conferentie trok een (internationaal)
publiek van ongeveer 60 toehoorders. Op vrijdagavond 31 augustus
hielden Anthony Grafton en Jonathan Israel, twee gezaghebbende
historici, bovendien lezingen voor een algemenere kring van meer
dan 200 belangstellenden in de Tinbergenzaal in het Trippenhuis te
Amsterdam. De conferentie werd georganiseerd door Dirk van Miert
en Henk Nellen (Huygens ING) en Piet Steenbakkers en Jetze Touber
(Descartes Centrum).
As part of the NWO-subsidised project “Biblical Criticism and
Secularization in the Seventeenth Century”, on 30 August-1 September,
the international conference “God’s Word Questioned” was held in
Utrecht. The focus was on the changes in the status of the Bible in the
seventeenth century. In that period, innovative historical research and
critical textual research called the traditional vision of the Bible into
question. The book degenerated from being a guide to salvation inspired
by the word of God, to a somewhat loosely-knit compilation of several
sources on the history of the Jewish people, at least in the eyes of the
intellectual elite. Experts from the Netherlands and abroad fleshed out
this central theme at the conference in 21 addresses which led to
animated discussions outside the sessions as well. The conference
attracted a local and international audience of about 60 visitors.
Moreover, on Friday 31 August, in the evening, Anthony Grafton
and Jonathan Israel, two leading historians, gave lectures to a general
audience of over 200 interested persons in the Tinbergenzaal of the
Trippenhuis in Amsterdam. Dirk van Miert and Henk Nellen (Huygens
ING) and Piet Steenbakkers and Jetze Touber (Descartes Centre)
organised the conference.
Op 19 oktober werd in het Scheltemacomplex in Leiden een symposium
gehouden over de roman Kort Amerikaans, de roman waarmee Jan
Wolkers vijftig jaar geleden doorbrak. Er waren lezingen van Ewoud Kieft,
Kees ‘t Hart, Peter Kegel (Huygens ING), Dick Matena en Onno Blom
(Huygens ING). Er werden enkele documentaires vertoond, en er was
een kleine expositie met originele manuscripten, aantekeningen, foto’s,
tekeningen en schilderijen van Jan Wolkers. Aan het slot van de dag
werden drie boeken gepresenteerd: de jubileumeditie van Kort
Amerikaans, Dagboek 1970 van Jan Wolkers en het derde deel van
de verstripping van Kort Amerikaans door Dick Matena.
Op 29 oktober vond op het Huygens ING een workshop plaats, getiteld
CLARIN’s Turn Towards The Literary Tekst, georganiseerd door Els Stronks
(Universiteit Utrecht) en Karina van Dalen-Oskam (Huygens ING). De
ochtend werd gevuld met lezingen van Tim Cole (Illinois), Chris Meister
(Hamburg), Maciej Eder (Krakau), en Mike Kestemont (Antwerpen) en
Karina van Dalen-Oskam. In de middag waren er discussiegroepen, over
(a) infrastructurele kwesties, (b) semantische analyses en tools voor
semantische analyses, en (c) kwantitatieve benaderingen. De bijeenkomst werd goed bezocht en bleek voor velen een goede introductie te
zijn tot enkele kernaspecten van de digital humanities.
On 19 October, in the Scheltema Complex in Leiden, a symposium was
held on Kort Amerikaans, the novel that marked Jan Wolkers
breakthrough, fifty years ago. There were lectures by Ewoud Kieft, Kees ‘t
Hart, Peter Kegel (Huygens ING), Dick Matena and Onno Blom (Huygens
ING). A few documentaries were shown and there was a small exhibition
of original manuscripts, notes, photos, drawings and paintings by Jan
Wolkers. Three books were presented at the close of the day: the
anniversary edition of Jan Wolkers’ Kort Amerikaans, Dagboek 1970, and
the third volume of the comic book of Kort Amerikaans by Dick Matena.
On 29 October, Huygens ING hosted a workshop entitled “CLARIN’s Turn
Towards the Literary Text” organised by Els Stronks (Utrecht University)
and Karina van Dalen-Oskam (Huygens ING). The morning sessions had
lectures by Tim Cole (University of Illinois), Chris Meister (University of
Hamburg), Maciej Eder (University of Krakow), en Mike Kestemont
(University of Antwerp) and Karina van Dalen-Oskam. In the afternoon,
there were discussion groups on (a) infrastructural issues, (b) semantic
analyses and tools for semantic analyses, and (c) quantitative approaches. The workshop was well attended and for many it turned out to be
a good introduction to several of the key aspects of digital humanities.
Special events during the whole of the year
Bijzondere gebeurtenissen door het jaar heen
Huygens ING . 2012 . Annual Report 17
Bijzondere gebeurtenissen door het jaar heen
18 Jaarverslag . 2012 . Huygens ING
Special events during the whole of the year
Dr. Maciej Eder, een van de jonge pioniers op het gebied van de computationele stilistiek, verbleef als gast bij Huygens ING van 21 oktober tot en met
1 november. Op 23 oktober gaf hij voor de medewerkers de lezing Literature in numbers, or measuring the style, waarin hij enkele casussen uit zijn
onderzoek naar laat-latijnse literatuur behandelde en inging op de software
die hij daarvoor heeft ontwikkeld. Eder heeft op 25 en 26 oktober een
workshop gegeven waarin hij een kleine groep medewerkers in het werken
met deze software heeft geïnstrueerd.
VMaciej Eder, one of the young pioneers in the field of computational
stylistics, stayed as a guest at Huygens ING from 21 October to 1
November. On 23 October he gave a lecture to the staff entitled:
Literature in numbers, or Measuring the Style, in which he treated several
cases from his research into Late Latin literature and examined the
software he has developed for his research. Mr Eder gave a workshop on
25-26 October in which he instructed a small group of staff on how to use
the software.
Sebastiaan Derks (Huygens ING) organiseerde samen met Dries
Raeymaekers (Universiteit Antwerpen) op 8 en 9 november een internationaal colloquium The Key to Power? The Culture of Access in Early Modern
Courts, 1400-1700, met 21 excellente bijdragen over de visualisatie, de
representatie en distributie van het recht op toegang aan zowel Europese
als Aziatische hoven. Het colloquium was onderdeel van het ESF Research
Networking Programme PALATIUM.
Together with Dries Raeymaekers (University of Antwerp), Sebastiaan
Derks (Huygens ING) organised an international colloquium entitled “The
Key to Power? The Culture of Access in Early Modern Courts, 1400-1700”
on 8-9 November. There were 21 excellent contributions on the visualisation, representation and distribution of the rights to court access in both
Europe and Asia. The colloquium was part of the ESF PALATIUM Research
Networking Programme.
Van 22 tot 24 november vond in Amsterdam, in het Trippenhuis en in het
Bethaniënklooster, de negende conferentie van de European Society for
Textual Scholarship (ESTS) plaats, ditmaal georganiseerd door Huygens ING.
Met het conferentiethema Editing fundamentals: Historical and literary
paradigms in source editing werden de uiteenlopende editiepraktijken zoals
die binnen historisch georiënteerde wetenschappelijke disciplines als
geschiedenis en letterkunde zijn ontstaan kritisch bevraagd op hun
onderlinge verschillen en overeenkomsten. Vooral de aldoor veranderende
publicatiemogelijkheden van bronnen in digitale vorm maken het noodzakelijk de ratio achter traditionele editie- en andere ontsluitingswijzen
opnieuw te bezien. Vijfenvijftig deelnemers uit vijftien landen presenteerden een panorama aan onderwerpen en inzichten uit de internationale
editiewetenschap. De gedachtenwisseling tijdens dit congres tussen
vertegenwoordigers van zowel nieuwe als meer traditionele benaderingen
en tussen literaire, historische en andere disciplines was het belangrijke
winstpunt van dit congres.
The ninth conference of the European Society for Textual Scholarship
(ESTS) took place on 22-24 November in the Trippenhuis and the
Bethaniënklooster in Amsterdam, this time organised by Huygens ING.
Under the theme “Editing Fundamentals: Historical and Literary Paradigms in Source Editing”, varied editing practices like those within
historically oriented academic disciplines like history and literary studies,
were critically examined in terms of their differences and similarities.
Particularly the constantly changing options for publishing sources in
digital format make it necessary to review the thinking behind traditional
access to editions and other ways of access. Fifty-five participants from
fifteen countries presented a broad spectrum of subjects and insights
from the international textual scholarship world. The sharing of thoughts
and ideas by the representatives of both new and more traditional
approaches, and between literature, history and other disciplines was
one of the main gains from this conference.
Voorafgaand aan het congres, op 21 november, waren er bij Huygens ING
in Den Haag twee bijeenkomsten van het Network for Digital Methods in
the Arts and Humanities (NeDiMAH): een Expert Meeting on Digital
Scholarly Editions met ruim dertig deelnemers, en een workshop Using
Large-Scale Text Collections for Research: Status and Needs met twaalf
deelnemers. Voorafgaand en tijdens het congres vond bij Huygens ING in
Den Haag en in het Trippenhuis ook een bootcamp van Interedition plaats.
Deze in 2012 afgesloten COST Action bestaat voort als informeel netwerk,
waarin ICT-ontwikkelaars van diverse internationale universiteiten en
instituten samen software ontwikkelen voor geesteswetenschappelijk
onderzoek, in het bijzonder voor de editiewetenschap.
Prior to the conference referred to above, on 21 November, there were
two meetings of the Network for Digital Methods in the Arts and
Humanities (NeDiMAH) at Huygens ING in The Hague: an expert meeting
on “Expert Meeting on Digital Scholarly Editions” with over thirty
participants, and a workshop entitled “Using Large-scale Text Collections
for Research: Status and Needs” with twelve participants. Prior to and
during the conference, there was an Interedition boot camp at Huygens
ING in The Hague and at the Trippenhuis. The COST Action project which
closed in 2012 will continue as an informal network in which IT developers from various international universities and institutes develop
software for humanities research together, particular for scholarly
editing.
Op 19 december organiseerde Huygens ING met het Mulier Instituut
en stichting De Sportwereld een seminar over sportgeschiedenis. De drie
instellingen presenteerden een onderzoeksprogramma voor de Nederlandse sportgeschiedenis. Het is bedoeld als inspiratie voor onderzoekers en
om een bijdrage te leveren aan afstemming en samenwerking.
On 19 December, Huygens ING, the Mulier Institute and Stichting De
Sportwereld, organised a seminar on the history of sports. The three
organisations presented a research programme for studying the history
of Dutch sports. The programme is intended to inspire researchers and
as a contribution to coordination and collaboration.
Special events during the whole of the year
Bijzondere gebeurtenissen door het jaar heen
Huygens ING . 2012 . Annual Report 19
Digitale disseminatie
Digital dissemination
Huygens ING kent een vijftal algemene websites: www.huygens.knaw.nl (met informatie over het
instituut zelf), www.historici.nl (een website met informatie en bronnen over Nederlandse geschiedenis, gericht op de professionele historici), www.textualscholarship.nl (een website met informatie
en bronnen voor tekstwetenschappers en neerlandici), www.biografischportaal.nl (biografische
informatie en bronnen) en www.dwc.knaw.nl (wetenschapshistorische informatie en bronnen).
Naast diverse project-specifieke websites vormen deze de belangrijkste disseminatiekanalen
van het instituut. Ook maakt Huygens ING gebruik van Facebook en Twitter om contact te houden
met geïnteresseerden.
Huygens ING has five general websites: www.huygens.knaw.nl (with information on the institute),
www.historici.nl (with information on sources about Dutch history aimed at professional historians),
www.textualscholarship.nl (with information on sources for scholarly editors and Dutch linguists),
www.biografischportaal.nl (with biographical information and sources) and www.dwc.knaw.nl
(information and sources on the history of science). Alongside various project-specific websites,
these five websites constitute the major dissemination channels of the institute. Huygens ING also
uses Facebook and Twitter to stay in contact with interested persons.
Huygens ING verzorgt tevens een tweetal bibliografische voorzieningen voor wetenschappelijk
onderzoek: de Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap (BNTL) en de Digitale
Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG) als ook een tweetal biografische voorzieningen: het
Digitaal Vrouwenlexicon Nederland (DVN) en het Biografische Woordenboek van Nederland (BWN).
De opmaak van het DBNG is 2012 geheel vernieuwd, waarbij ook extra functionaliteit is toegevoegd
zoals een dynamische link naar Worldcat.
The layout of the DBNG was completely revamped in 2012 and extra functionality was added,
such as a dynamic link to Worldcat.
Biografische en bibliografische informatie
2009
2010
2011
2012
Biographic and bibliographic information
2009
2010
2011
2012
Ontsloten titels BNTL
8.245
8.125
7.451
5.642
Titles made accessible, BNTL
8.245
8.125
7.451
5.642
978
New BNTL thesaurus records
2.404
Titles made accessible, DBNG
506
New DBNG thesaurus records
Nieuwe thesaurus records BNTL
Ontsloten titels DBNG
2.924
Nieuw thesaurus records DBNG
978
2.924
2.404
506
Toegevoegde lemmata BWN
28
9
Lemmas added, BWN
28
9
Toegevoegde lemmata DVN
65
172
Lemmas added, DVN
65
172
Unique website visitors annually
Unieke websitebezoekers
www.biografisch portaal.nl
184.000
200.000
www.biografischportaal.nl
184.000
200.000
www.bntl.nl
19.500
19.800
www.bntl.nl
19.500
19.800
www.dbng.nl
48.000
85.000
www.dbng.nl
48.000
85.000
www.dwc.knaw.nl
19.000
22.200
www.dwc.knaw.nl
19.000
22.200
www.historici.nl
(en voorafgaand www.inghist.nl)
334.000
399.000
www.historici.nl
(and previously www.inghist.nl)
334.000
399.000
www.textualscholarship.nl
4.500
11.500
www.textualscholarship.nl
4.500
11.500
www.vangoghletters.org/vg
131.000
147.000
www.vangoghletters.org/vg
131.000
147.000
www.huygens.knaw.nl
17.200
33.400
www.huygens.knaw.nl
17.200
33.400
De webstatistiek is gemeten met Google Analytics met uitzondering van Van Gogh (2011/12) en DBNG (2011);
bij Huygens en Textualscholarship betreft de telling 2011 alleen het tweede halfjaar.
20 Jaarverslag . 2012 . Huygens ING
Huygens ING provides two online bibliographies for academic research: the Bibliography of Dutch
Language and Literature Studies (BNTL) and the Digital Bibliography of Dutch History (DBNG), and
two online biographical databases: the Digital Index of Dutch Women (DVN) and the Biographical
Dictionary of the Netherlands (BWN).
The web statistics were measured with Google Analytics with the exception of Van Gogh (2011/12) and DBNG
(2011); for Huygens and Textualscholarship, the numbers for 2011 only represent the second half of the year.
Huygens ING . 2012 . Annual Report 21
Huygens ING
als uitgever
Het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis trad van oudsher zelf als uitgever op voor de bronnenpublicaties die uit het werkprogramma van het instituut voortkwamen. Hoofdmoot in het uitgeefprogramma vormden de Rijksgeschiedkundige Publicatiën, Grote Serie en Kleine Serie (RGP GS en
KS), waarvan in de loop der jaren respectievelijk 263 en 111 delen zijn verschenen. In het digitale
tijdperk is voor bronnenuitgaven beschikbaarstelling via websites en database de geëigende weg
en is er een afnemende belangstelling voor de papieren versies ervan. Zoals elders in dit jaarverslag
aangegeven, is Huygens ING doende de RGP-delen te digitaliseren.
Gelet hierop heeft Huygens ING besloten zijn rol als uitgever geleidelijk af te bouwen. In 2012 is een
webshop (www.huygens-b2c.nl) ingericht via welke de papieren uitgaven van de aflopen vijf jaar
nog beschikbaar zijn. De uitgeefvoorraden zijn grotendeels geliquideerd. Nieuwe bronnenuitgaven
zullen in principe nog slechts digitaal verschijnen. Bronnenuitgaven zullen via de webshop in
printing-on-demand verkrijgbaar zijn voor zover voor bepaalde uitgaven voldoende belangstelling
valt te verwachten of indien in het verleden aan de bewerkers harde toezeggingen zijn gedaan over
een papieren uitgave. De webshop zal ook worden gebruikt om op eenvoudige wijze instituutspublicaties beschikbaar te stellen die zich niet lenen voor uitgave via een commerciële uitgever.
Huygens ING
as a publisher
Traditionally, the Institute for the History of the Netherlands acted as the publisher for the source
publications that emerged from its own work programme. The Rijksgeschiedkundige Publicatiën,
Grote Serie and Kleine Serie (RGP GS and KS), of which 263 and 111 volumes respectively were
published over the years, constituted the largest part of the publishing programme. In the digital
era, the appropriate way in which to provide access to source publications is via websites and
databases, and interest in print versions is waning. As stated earlier in this annual report, Huygens
ING is working on digitising the volumes of the RGP.
In light of the above, Huygens ING has decided to phase out its role of publisher. In 2012, a webshop
was set up (www.huygens-b2c.nl) which still makes available hard-copy publications of the last five
years. The publishing stocks have been largely liquidated. New source publications will, in principle,
only be published in digital format. Source publications are available via printing-on-demand at the
webshop insofar as interest in certain publications can be expected or if the editors have received
confirmation for a print publication. The webshop will also be used to make available, in a simple
way, the institute’s publications that are not suitable for publication by a commercial publisher.
22 Jaarverslag . 2012 . Huygens ING
Huygens ING . 2012 . Annual Report 23
Samenwerking
en kennisbenutting
Collaboration and
the use of knowledge
Huygens ING voert projecten uit in samenwerking met bijna alle Nederlandse universiteiten en ook
met veel archieven, bibliotheken en musea. Zo is het instituut penvoerder van de Onderzoekschool
Politieke Geschiedenis, een samenwerkingsverband van een 20-tal universiteiten en instituten. Ook
met buitenlandse universiteiten wordt samengewerkt, zoals in het geleerdenbrievenproject met de
universiteiten van Stanford en Oxford.
Huygens ING performs projects in collaboration with almost every Dutch research university
as well as with many archives, libraries and museums. It is also the coordinating institute of the
Political History Research School, a partnership of some 20 research universities and institutes.
Huygens ING also collaborates on projects with foreign universities, such as the project on the
correspondence between scholars in collaboration with the universities of Stanford and Oxford.
Eric Jorink is gedurende het academisch jaar 2012-2013 als Andrew W. Mellon visiting scholar
verbonden aan het Courtauld Institute of Art, University of London. Het Courtauld, een van
’s werelds topinstituten op het gebied van kunstgeschiedenis, wordt door de Mellon Foundation
jaarlijks in staat gesteld om een gastonderzoeker, afkomstig uit een andere discipline, aan te stellen.
Deze werkt gedurende een jaar intensief samen met een van de eigen stafleden op het gebied van
onderzoek en onderwijs, en wordt geacht mee te helpen nieuw onderzoeksvragen te formuleren.
Eric Jorink geeft, samen met Joanna Woodall, specialist op het gebied van de schilderkunst in
16e-eeuws Antwerpen, een MA-cursus getiteld Visualising Knowledge in the Early Modern Netherlands. Eerst Antwerpen, en later Amsterdam vormde het mondiale middelpunt van de bloeiende
interactie tussen kunsten en wetenschappen. Dit nog weinig geëxploreerde thema wordt gedurende
het fellowship in kaart gebracht.
In the 2012-2013 academic year, Eric Jorink was attached to the Courtauld Institute of Art
(University of London) as an Andrew W. Mellon visiting scholar. The Courtauld is one of the world’s
leading institutes in the field of art history. The Mellon Foundation provides a subsidy for the
appointment of a guest researcher from a different discipline every year. The researcher works
intensively in that year (with his/her own staff) in the fields of research and education, and is
expected to assist in formulating new research questions. Together with Joanna Woodall,
a specialist in the field of painting in 16th century Antwerp, Eric Jorink is giving an MA course
entitled “Visualising Knowledge in the Early Modern Netherlands”. First Antwerp, and later
Amsterdam, were the global centres of a flourishing interaction between the arts and sciences.
This little-explored theme will be examined during the fellowship.
Om de in het instituut geproduceerde kennis snel te laten doordringen in het onderwijs stelt het
Huygens ING een flink aantal van zijn senioronderzoekers in deeltijd beschikbaar aan de universiteiten. Het instituut biedt stageplaatsen voor getalenteerde studenten en geeft voor groepen studenten
regelmatig presentaties van lopende projecten.
Karina van Dalen-Oskam werd in deeltijd benoemd als onbezoldigd hoogleraar Computationale
Literatuurwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.
Ultimo 2012 waren de volgende medewerkers als hoogleraar een aan universiteit verbonden:
Huygens ING has made a large number of its senior researchers available to research universities
on a part-time basis in order to allow the knowledge the institute produces to penetrate quickly
into the education sector. The institute offers internships to talented students and regularly gives
presentations on ongoing projects to groups of students.
Karina van Dalen-Oskam was appointed (part-time) Professor of Computational Literary Studies
at the University of Amsterdam.
The following staff members were attached to universities as professors at the end of 2012:
Herman Brinkman
Universiteit van Amsterdam
Tekstoverlevering en teksteditie, i.h.b.
van de Middeleeuwen
Herman Brinkman
University of Amsterdam
Text transmission and textual editing,
particular in the Middle Ages
Jan Burgers
Universiteit van Amsterdam
Bronontsluiting en apparaat voor historisch
onderzoek van de geschiedenis van Nederland
Jan Burgers
University of Amsterdam
Access to sources and equipment for researching
the history of the Netherlands
Karina van Dalen-Oskam
Universiteit van Amsterdam
Computationele Literatuurwetenschap
Karina van Dalen-Oskam
University of Amsterdam
Computational Literary Studies
Lex Heerma van Voss
Universiteit Utrecht
Vergelijkende geschiedenis van arbeid en
arbeidsverhoudingen
Lex Heerma van Voss
Utrecht University
Comparative History of Labour and
Labour Relationships
Annemarie Kets-Vree
Vrije Universiteit
Editiewetenschap
Annemarie Kets-Vree
VU University Amsterdam
Textual Scholarship
Henk Nellen
Erasmus Universiteit
Ideeëngeschiedenis van de vroegmoderne
tijd in haar sociale context
Henk Nellen
Erasmus University
History of Ideas in the Early Modern Period
in its Social Context
Ida Nijenhuis
Radboud Universiteit
Bronontsluiting en bronnenkritiek ten behoeve
van historisch onderzoek
Ida Nijenhuis
Radboud University
Access to sources and criticism of sources for
historical research
Mariken Teeuwen
Universiteit Utrecht
Transmissie van Middeleeuwse Latijnse teksten
Mariken Teeuwen
Utrecht University
Transmission of Medieval Latin Texts
24 Jaarverslag . 2012 . Huygens ING
Huygens ING . 2012 . Annual Report 25
Onderzoeksaanvragen
NWO heeft een subsidie toegekend aan het internationaliseringsproject ‘Het is niet onopgemerkt
gebleven’: an international network studying the Circulation of Dutch Literature’ (CODL). Coördinatoren van dit project zijn Ton van Kalmthout (Huygens ING), Elke Brems (Hogeschool-Universiteit Brussel)
en Orsolya Réthelyi (Eötvös Loránd Universiteit Boedapest). CODL bestudeert de nationale en
internationale verspreiding en receptie van literatuur uit het Nederlandse taalgebied. Ook bouwt
CODL een infrastructuur op voor de internationale samenwerking van onderzoekers van de historische
Nederlandse letterkunde op langere termijn. Onder de titel De leeuw leeft! Hendrik Conscience in
Europees perspectief vond op 4 december in Brussel een eerste symposium plaats, met lezingen van
letterkundigen uit Brussel, Den Haag, Gent, Groningen, Leuven, Luik, Parijs en Wroclaw. Voor 2014
en 2015 staan conferenties op stapel in Wassenaar, Rome, Boedapest en Den Haag.
Huygens ING speelt ook een rol in de projecten Nederlab (NWO groot) en BiographyNED (Netherlands
eScience Center) en in het HORIZON-project ‘E-Humanity Approaches to Reference Cultures: The
Emergence of the United States in Public Discourse in the Netherlands, 1890-1990’, alle in 2012
gehonoreerd. In Nederlab wordt beoogd alle gedigitaliseerde Nederlandstalige teksten van ca. 800
tot heden doorzoekbaar te gemaakt en tools voor de analyse van deze teksten te ontwikkelen. In
BiographyNED worden tools ontwikkeld (in ieder geval demonstrators daarvan) om binnen het door
Huygens ING gebouwde Biografisch Portaal mensen en ‘events’ aan elkaar te koppelen. In het
Horizon-project wordt onderzocht op welke manieren de Verenigde Staten in de afgelopen eeuw
als cultureel model hebben gefungeerd voor Nederland.
Binnen het programma Publiek Privaat Center for the Digital Humanities van de KNAW, UvA en VU
werd het project Dynamic Drawings in Enhanced Publications gehonoreerd. Huygens ING en DANS
verkennen samen met BRILL Academic Publishers en game developer Dylan Nagel in een kortlopend
experiment nieuwe wijzen van het uitgeven, archiveren en het hergebruik van publicaties die in
drukvorm en via het web complementair worden gebruikt: enhanced publications.
Aan Jan Burgers is een subsidie toegekend door de Commissie Investeringen van het Gebied Geesteswetenschappen van NWO om in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen een digitaal instrument te ontwikkelen voor de datering en lokalisering van laat-middeleeuws handschriften. Naar verwachting zal dit resulteren in software die in staat is die
paleografische meetlat automatisch toe te passen.
Aan Esther van Gelder werd door NWO een Rubicon-subsidie toegekend voor haar onderzoek Selling
the nation’s nature: Jan Christiaan Sepp’s publishing projects on the flora and fauna of the Netherlands
(1762-1811). Van Gelder zal haar onderzoek grotendeels uitvoeren binnen de groep wetenschapsgeschiedenis van Huygens ING.
Research applications
The Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) allocated a subsidy for the internationalisation project entitled “Het is niet onopgemerkt gebleven: an International Network Studying the
Circulation of Dutch Literature” (CODL). Ton van Kalmthout (Huygens ING), Elke Brems (Brussels
University-University College) and Orsolya Réthelyi (Eötvös Loránd University, Budapest) are the
project coordinators. CODL studies the national and international dissemination and reception of
literature from Dutch-speaking areas. The project is also building a network of researchers studying
historic Dutch literature to enable them to collaborate internationally in the long term. On 4 December, a first symposium was held in Brussels under the title “De leeuw leeft! Hendrik Conscience in
Europees perspectief”. The symposium included lectures by literature experts from Brussels, The
Hague, Ghent, Groningen, Leuven, Liège, Paris and Wroclaw. Conferences are scheduled for 2014
and 2015 in Wassenaar, Rome, Budapest and The Hague.
Huygens ING is also participating in the Nederlab (NWO-wide) and BiographyNED (Netherlands
eScience Centre) projects and in the HORIZON project entitled “E-Humanity Approaches to Reference
Cultures: The Emergence of the United States in Public Discourse in the Netherlands, 1890-1990”,
funding for all of which was granted in 2012. The Nederlab project intends to make searchable all
digitalised Dutch texts from c. 800 to the present, and to develop tools for the analysis of these texts.
In BiographyNED, tools (or at minimum, demonstrator tools) are being developed to link people and
events within the Biografisch Portaal constructed by Huygens ING. The Horizon project is examining
the ways in which the United States has served as a cultural model for the Netherlands over the past
hundred years.
Funding was granted for the project “Dynamic Drawings in Enhanced Publications” within the
programme of the Public-private Center for the Digital Humanities of the KNAW, UvA and the VU.
Together with BRILL Academic Publishers and game developer Dylan Nagel, in a short-duration
experiment, Huygens ING and DANS are exploring new ways of publishing, archiving and reusing
publications that are being used complementarily in print form and via the web: enhanced
publications.
The NWO division Humanities awarded Jan Burgers a grant to develop a digital instrument for dating
and localising Late-Medieval handwritten texts, in collaboration with the University of Amsterdam and
the University of Groningen. The expectation is that this project will deliver software that is capable of
automatically applying the ‘palaeographic yardstick’ tool.
The NWO awarded to Esther van Gelder a Rubicon grant for her research project entitled “Selling the
Nation’s Nature: Jan Christiaan Sepp’s Publishing Projects on the Flora and Fauna of the Netherlands
(1762-1811)”. Dr. Van Gelder will perform most of her research within the Huygens ING History of
Science research group.
26 Jaarverslag . 2012 . Huygens ING
Huygens ING . 2012 . Annual Report 27
Financiën en personeel
Het bij de start van Huygens ING in 2011 ingezette voorzichtige financiële beleid is ook in 2012
voortgezet. Zo is terughoudend omgegaan met de vervanging van personeel bij ziekte en zwangerschap
en werden investeringen in nieuwe apparatuur en meubilair beperkt tot het hoogst noodzakelijk.
Gekoerst werd op een exploitatieresultaat van k€ 80 maar het uiteindelijk resultaat is k€ 315. Dit vindt
zijn oorzaak in een groot aantal, grotendeels eenmalige, meevallers, waaronder de opbrengst uit de
liquidatie van de uitgeverijvoorraden. Vertrokken medewerkers op tijdelijke contracten wisten in 2012
relatief snel een plek op de arbeidsmarkt te vinden, waardoor de uitkeringslasten laag waren.
De algemene reserve bedraagt daardoor ultimo 2012 k€ 676 en voldoet thans nagenoeg aan de
KNAW-norm. Deze buffer zal de komende jaren hard nodig zijn in verband met het verslechterende
financiële perspectief.
Eind 2011 is door Achmea Vitale een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) uitgevoerd. Op basis daarvan
is een ARBO-meerjarenplan opgesteld, dan de instemming heeft gekregen van de Onderdeelscommissie.
Een groot knelpunt vormt de werving van ICT-personeel. Vanwege het grote aantal verworven projecten,
waaronder diverse CLARIN-projecten, heeft Huygens ING grote behoefte aan extra programmeurs/
ontwikkelaars. Zowel tijdelijk als vaste vacatures blijken zeer moeilijk vervulbaar.
2011 €k
2012 €k
5.051
5.051
788
770
Externe baten
1.295
1.475
External income
Subtotaal
7.133
7.296
Subtotal
Baten
Basisfinanciering KNAW
Strategiefonds en andere interne bijdragen
Lasten
Personele lasten
Income
KNAW basic funding
Strategy fund and other internal contributions
Expenditure
5.801
5.744
Personnel costs
Materiële en rentelasten
992
1.162
Material and interest costs
Afschrijvingen
98
75
6.990
6.981
Exploitatieresultaat
243
315
Operating result
Algemene reserve ultimo jaar
331
677
General reserve at the end of the year
Bestemmingsreserve ultimo jaar
69
38
Special-purpose reserve at the end of the year
Subtotaal
28 Jaarverslag . 2012 . Huygens ING
Finances and staff
The prudent financial policy implemented when Huygens ING was established in 2011 was continued in
2012. Restraint was exercised in replacing personnel who were absent due to illness, and investment in
new equipment and furniture was restricted to what was absolutely essential. The aim was an operating
result of k€ 80 but ultimately the result was k€ 315. The reason for this was a large number of windfalls,
mainly one-off in nature, including the revenues from the liquidation of the publishing stocks. Staff
members under temporary contract who departed were able to find work relatively quickly so that the
burden of paying benefits was low.
This meant that the general reserve at the end of 2012 was € 676 and now meets the KNAW requirement
to all intents and purposes. This buffer will be desperately needed in the years ahead due to worsening
financial prospects.
Depreciation
Subtotal
Achmea Vitale performed a Risk Inventory & Evaluation (RI&E) at the end of 2011. Based on the results,
a multi-year occupational health and safety plan was drawn up which was approved by the subcommittee
of the Works Council.
Recruiting IT staff proved to be a big problem. Due to the large number of projects acquired, including
various CLARIN projects, Huygens ING needed additional programmers/developers. It is proving difficult
to fill vacancies for both temporary and permanent positions.
Huygens ING . 2012 . Annual Report 29
Financiën en personeel
Finances and staff
(vervolg)
In de tabel hierna wordt de personeelsbezetting ultimo 2012 weergegeven. In 2012 heeft één vaste
medewerker wegens pensionering de dienst verlaten en liepen enkele tijdelijke aanstellingen af.
Dit werd ruimschoots gecompenseerd door de instroom van promovendi en tijdelijke onderzoekondersteunende medewerkers ten laste (van nieuwe, externe gefinancierde projecten. Per saldo is de omvang van
de staf met 7,7 f.t.e. gegroeid.
(continued)
The table below shows the staffing level at the end of 2012. One permanent staff member left employment in 2012 due to retirement, and several temporary contracts ended. This was more than compensated
for by the intake of PhD candidates and temporary research-support staff for the new, externally funded
projects. The bottom line is that the staff grew in size by 7.7 FTEs.
De personeelsbezetting zag er ultimo 2012 als volgt uit:
personen
f.t.e.
Staffing level at the end of 2012:
Persons
FTEs
Vast wetenschappelijk personeel
38
32,7
Permanent research staff
38
32,7
Tijdelijk wetenschappelijk personeel
9 (2)
5,3 (+1,4)
Temporary research staff
9 (2)
5,3 (+1,4)
Promovendi
4
3,7
PhD candidates
4
3,7
Vast ondersteunend personeel
33
27,9
Permanent support staff
33
27,9
Tijdelijk ondersteunend personeel
13 (1)
7,4 (+0,8)
Temporary support staff
13 (1)
7,4 (+0,8)
Totaal
97 (3)
77,0 (+2,2)
total
97 (3)
77,0 (+2,2)
w.v. vrouw
46
33,7
Number of women
46
33,7
w.v. man
51 (3)
43,3 (+2,2)
Number of men
51 (3)
43,3 (+2,2)
(between brackets: staff members who are working elsewhere but paid in part by Huygens ING)
(tussen haakjes: medewerkers elders in dienst doch mede door Huygens ING betaald)
De bezetting ultimo 2012 uitgesplitst naar afdeling:
personen
f.t.e.
Staffing level at the end of 2012 according to department:
Persons
FTEs
Directie
2
2,0
Management
2
2,0
Staf: (secretariaat, receptie, communicatie)
10
7,4
Support: (secretariat, reception, communications)
10
7,4
Wetenschapsgeschiedenis
20 (+1)
14,7 (+0,8)
History of Science
20 (+1)
14,7 (+0,8)
Letterkunde
19 (+1)
14,9 (+0,4)
Literary Studies
19 (+1)
14,9 (+0,4)
Politiek institutionele geschiedenis
24 (+1)
19,2 (+1,0)
Political-Institutional History
24 (+1)
19,2 (+1,0)
Digitale naslagwerken
8
6,6
Digital Reference Works
8
6,6
ICT-beheer en -ontwikkeling
12
10,7
ICT Support and Development
12
10,7
Elders gedetacheerd
2
1,5
Seconded elsewhere
2
1,5
totaal
97 (3)
77,0 (+2,2)
total
97 (3)
77,0 (+2,2)
(between brackets: staff members who are working elsewhere but paid in part by Huygens ING)
(tussen haakjes: medewerkers elders in dienst doch mede door Huygens ING betaald)
Met deze menskracht werd in 2012 de volgende
onderzoeksinzet gerealiseerd:
2011 f.t.e.
2012 f.t.e.
This workforce was involved
in research as follows:
2011 f.t.e.
2012 FTEs
Vast wetenschappelijk personeel
27,1
24,1
Permanent research staff
27,1
24,1
Tijdelijk wetenschappelijk personeel
4,7
4,9
Permanent research staff
4,7
4,9
Promovendi
1,5
1,8
PhD candidates
1,5
1,8
Ondersteunend personeel
16,1
20,6
Support staff
16,1
20,6
totaal
49,4
51,5
totaal
49,4
51,5
In het jaar 2012 waren 18 stagiaires, 14 gastonderzoekers en 11 vrijwilligers gedurende kortere of langere
periode bij Huygens ING actief.
In 2012, 18 interns, 14 guest researchers and 11 volunteers worked at Huygens ING for short
or long periods.
Huygens ING werkt nauw samen met het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG),
dat administratief is ondergebracht bij Huygens ING maar formeel een zelfstandige rechtspersoon is.
De cijfermatige gegevens in dit jaarverslag zijn exclusief de cijfers voor het KNHG.
Huygens ING works closely with the Royal Netherlands Historical Society (KNHG), that has been brought
under Huygens ING for administrative purposes but is officially an independent legal entity. The figures
listed in this annual report do not include the figures for the KNHG.
30 Jaarverslag . 2012 . Huygens ING
Huygens ING . 2012 . Annual Report 31
Artikel in tijdschrift, gerefereed
(wetenschappelijk)
Articles in scholarly journal
(peer-reviewed)
Bloemendal, J. (2012). Veiled Bilingualism
and Editing the Erasmi Opera Omnia (ASD).
Variants. The Journal of the European Society
for Textual Scholarship, 49-59.
Leeuwen, C.W. van (2012). On democratic concerns
and legal traditions. The Dutch 1953 and 1956
constitutional reforms ‘towards’ Europe.
contemporary european history, 21(3), 357374.
Boot, P. (2012). Literary Evaluation in Online
Communities of Writers and Readers.
Scholarly and Research Communication, 3(2).
Nellen, H.J.M. (2012). ‘Minimal Religion, Deism and
Socinianism: On Grotius’s motives for Writing
De Veritate’. Grotiana, 33, 25-57.
Boot, P. (2012). Some digital editions and
some remaining challenges. Janus, 1.
Nellen, H.J.M. (2012). ‘On the Occasion of the
Acquisition of the First Edition of De Iure Belli
ac Pacis by the Peace Palace Library’. Grotiana,
33, 1-21.
Dalen-Oskam, K.H. van (2012). Immer nach
Norden. Gebrauch und Function von
Eigennamen im Roman Oben ist es still von
Gerbrand Bakker. Ein Pilotprojekt zur
vergleichenden literarischen Onomastik.
Beiträge zur Namenforschung Neue Folge,
Band 47(Heft 1), 33-58.
Dalen-Oskam, K.H. van (2012). The secret life of
scribes. Exploring fifteen manuscripts of Jacob
van Maerlant’s Scolastica (1271). Literary
and Linguistic Computing, 27(4), 355-372.
Steinova, E. (2012). Jews and Christ Interchanged:
Discursive Strategies in the Passio Iudeorum
Pragensium. Graeco-Latina Brunensia, 17,
73-86.
Teeuwen, M.J. (2012). The Digital Edition: New
Possibilities and Challenges. Apocrypha, 23,
153-167.
Dalen-Oskam, K.H. van (2012). Who is Hvalbiff ?
Name and identity in W. F. Hermans’ Beyond
sleep. Oslo Studies in Language, 4(2),
243-255.
Zoggel, M. van (2012). Van een hartveroverende
bescheidenheid. Zelfironie als intentionele
auteursstrategie? Handelingen van de
Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij
voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis
(KZM), 64, 183-198.
Deneire, T.B. (2012). Ruzie in het Latijn over de
volkstaal? Een poëtische dialoog tussen Caspar
Barlaeus en Constantijn Huygens herbezien.
Spiegel der Letteren, 54(1), 1-33.
Zundert, J. van (2012). If You Build It, Will We
Come? Large Scale Digital Infrastructures as a
Dead End for Digital Humanities. Historical
Social Research, 37(3), 165-186.
Deneire, T.B. (2012). The Hermeneutics of
Topicality. Justus Lipsius’s Dedications to the
House of Habsburg. Latomus: Revue d’Études
Latines, 71, 1125-1150.
Deneire, T.B. (2012). The Philology of Justus
Lipsius’s Prose Style. Wiener Studien,
125, 189-262.
Artikel in tijdschrift, niet gerefereed
(wetenschappelijk)
Articles in scholarly journal
(not peer-reviewed)
Dijk, S. van (2012). La correspondance d’Isabelle de
Charrière en ligne. Cahiers de l’AIEF
(Association Internationale des Etudes
de Français), 64, 29-40.
Haas, A.S. de (2012). A la recherche des “enfans du
Sr. Frederic” ou les soeurs hollandaises de
Mme Saint-Aubin. Une famille de théâtre au
XVIIIe siècle. Revue d’Histoire du Théâtre, 64,
419-436.
Heerma van Voss, L. & Leeuwen, M.H.D. van
(2012). Charity in the Dutch Republic: an
introduction. Continuity and Change, 27(2),
175-197.
Haas, A.S. de (2012). De Sampiemons, een
kermisfamilie. Popellum. Volkspoppentheater
wereldwijd., 10.
Heuvel, C.M.J.M. van den (2012). Multidimensional
Classifications: Past and Future
Conceptualizations and Visualizations.
Knowledge Organization, 39(6), 446-460.
Ittersum, M.J. van (2012). Confronting Grotius’
Legacy in an Age of Revolution: The Cornets de
Groot Family in Rotterdam, 1748–98. English
Historical Review, cxxvii(529),
1367-1403.
Kalmthout, A.B.G.M. van (2012). De duurzaamste
monumenten van vervlogen tijden: P.A.M.
Boeke van Hensbroeks Der wereld letterkunde,
voor Nederlanders bewerkt (1909-1910).
Spiegel der Letteren, 54(3), 293-312.
32 Jaarverslag . 2012 . Huygens ING
Kuiper, W.T.J.M. (2012). Valentijn ende Oursson:
Auteur, vertaler, censor en doelgroep.
Voortgang, jaarboek voor de neerlandistiek,
30, 87-112.
Haas, A.S. de (2011). Een onbekende traditie
in de Amsterdamse Schouwburg. De
tussenspelen in Focquenbrochs Min in ’t
lazarushuis (ca. 1760-1818). Jaarboek
Amstelodamum, 103, 36-69.
Haas, A.S. de & Rodenburg, K. (2012). Op zoek naar
Maria van Heyst. De vrouw op het pastel van
Charles Howard Hodges. Origine, 20(1), 44-49.
Haas, A.S. de (2012). Signalement van: Kolfin en
Van der Veen (red.), Gedrukt tot Amsterdam.
Amsterdamse prentmakers en -uitgevers in de
Gouden Eeuw. De zeventiende eeuw,
28, 107-108.
Bijlage: Output 2012 in titels
Haas, A.S. de (2012). Silhouetten maken de mens.
Mededelingen van de Stichting Jacob Campo
Weyerman, 32, 117-132.
Kloek, E.M. (2012). Lui en tevreden, gezapig en
bruut. Nederlandse mannen in de ogen van
vreemdelingen. De gids, 145-156.
Kloek, E.M. & Damsma, D. (2012). T Huys Best.
Huiselijkheid in Holland sedert de Gouden
Eeuw. Holland: Historisch tijdschrift, 44(3),
100-109.
Nellen, H.J.M. (2012). ‘The History of Grotius and
His Printers, Explained on the Basis of Five
Portraits’. International Journal of Legal
Information, 39(2), 210-226.
Nellen, H.J.M. & Surdèl, S. (2012). ‘“Barbaric and
Uneducated?” Modesty Unveiled in the
Vernacular Editions by Cornelis van Ghistele
and Dirck Coornhert’. Acta Musei Nationalis
Pragae, Series C, Historia Litterarum,
57(3), 27-34.
Zuidervaart, H.J. (2011). De opmerkelijke
geschiedenis van de Haagse
instrumentmakersfirma ‘Eastland &
Regenboog’ (c.1768-1839), of hoe het
beruchte Engelse patent voor de
achromatische telescoop in Nederland werd
ontdoken. Studium. Tijdschrift voor
Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis /
Revue d’Histoire des Sciences et des
Universités, 4, 171-180.
Boek / Monografie (wetenschappelijk)
Books / Monographs (scholarly)
Dierikx, M.L.J., Smits, M.G.M. & Suijlekom, L.T. van
(2012). Common Fate, Common Future. A
Documentary History of Monetary and
Financial Cooperation in Europe, 1947-1974.
The Hague: Huygens ING.
Roelevink, J. (2012). Onderzoeksgids Bestuur
en administratie van de Bataafs Franse tijd
1795-1813. Den Haag: Huygens Instituut
voor Nederlandse Geschiedenis.
Weijers, O. & Calma, M.B. (2012). Le travail
intellectuel à la Faculté des arts de Paris :
textes et maîtres (ca. 1200-1500), Vol. 9 :
S-Z (Studia Artistarum. Études sur la Faculté
des arts dans les Universités médiévales, 33).
Turnhout: Brepols.
Boek / Monografie (populariserend)
Books / Monographs
(popular publications)
Jeurgens, C., Kappelhof, A.C.M. & Karabinos, M.
(2012). Colonial Legacy in South East Asia –
The Dutch Archives. s.l.: Stichting Archief
Publicaties.
Veldmeijer, A.J., Witton, Mark & Nieuwland, I.J.J.
(2012). Pterosaurs: Flying Contemporaries
of the Dinosaurs. Leiden: Sidestone Press.
Hoofdstuk in boek / boekdeel
Chapters in books / sections of books
Boot, P. (2012). Similar or Dissimilar Loves? Amoris
Divini Emblemata and its Relation to Amorum
Emblemata. In Simon McKeown (Ed.), Otto
Vaenius and his emblem books (Glasgow
Emblem Studies, 15) (pp. 157-173). Glasgow.
Cailliau, C. (2012). Medienwechsel in der Praxis:
Die ‘Verzen’ (1894) von Willem Kloos. In Anne
Bohnenkamp (Ed.), Medienwechsel /
Medienwandel in der Editionswissenschaft
(Beihefte zu editio) (pp. 219-227). Berlin:
De Gruyter.
Cruijningen, P.J. van (2012). Bevolking en sociale
verhoudingen. In W. Mijnhardt & P. Brusse
(Eds.), Gechiedenis van Zeeland. Deel II
1550-1700 (pp. 103-145). Zwolle: WBooks.
Cruijningen, P.J. van (2012). Economie. In W.
Mijnhardt & P. Brusse (Eds.), Geschiedenis van
Zeeland. Deel II 1550-1700 (pp. 51-101).
Zwolle: WBooks.
Cruijningen, P.J. van (2012). Farmers’ strategie
and the West-Zeeland-Flanders grain trade.
In E. Thoen & P. van Cruijningen (Eds.),
Food supply, demand and trade. Aspects
of the economic relationship between town
and countryside (Middle Ages - 19th century)
(pp. 161-172). Turnhout: Brepols.
Cruijningen, P.J. van (2012). Land en water. In
W. Mijnhardt & P. Brusse (Eds.), Geschiedenis
van Zeeland. Deel II 1550-1700 (pp. 15-49).
Zwolle: WBooks.
Appendix: 2012 Output in titles
Appendix: 2012 Output in titles
Bijlage: Output 2012 in titels
Dijk, S. van (2012). Préface. In G. Leduc (Ed.),
Les rôles transfrontaliers joués par les femmes
dans la construction de l’Europe (pp. 11-19).
Parijs: L’Harmattan.
Haas, A.S. de (2012). Klassieke toneelheldinnen in
het classicistisch tijdperk, ca. 1670-ca. 1770. In
A.J.P. Raat e.a. (Ed.), De Oudheid in de
achttiende eeuw / Classical Antiquity in the
eighteenth century (pp. 115-126). Leiden:
Werkgroep De Achttiende Eeuw.
Haas, A.S. de (2012). Teatro tra 1670 e 1770.
Religione, patria e politica. In Jeannette E. Koch
e.a. (Ed.), Harba lori fa! Percorsi di letteratura
fiamminga e olandese
(pp. 309-324). Napels: Napoli University Press.
Heerma van Voss, L. (2012). The Worst Class of
Workers: Migration, Labor Relations and Living
Strategies of Prostitutes around 1900. In M van
der Linden & L Lucassen (Eds.), Working on
Labor (Studies in Global Social History, 9) (pp.
153-170). Leiden: Brill.
Heuvel, C.M.J.M. van den (2012). Envisioning
Knowledge Architectures for a World Society.
Paul Otlet’s Architectural and Epistemic Design
Strategies. In R. Heyninckx & T. Aevermaete
(Eds.), Making a New World. Architecture and
Communities in Interwar Europe (pp. 225-236).
Leuven: Leuven University Press.
Heuvel, C.M.J.M. van den & Rayward, W. Boyd
(2012). Visionen und Visualisierungen der
Huygens ING . 2012 . Annual Report 33
Datenintegration. In F. Hartmann (Ed.),
Vom Buch zur Datenbank (Forschung Visuelle
Kultur, Band 2) (pp. 103-140). Berlin: Avinus
Verlag.
Jeurgens, C. & Kappelhof, A.C.M. (2012). Archives
of Dutch Christian missionary organisations
and missionaries. Information = Power. From
Hagiography to Historiography. In Charles
Jeurgens, Ton Kappelhof & Michael Karabinos
(Eds.), Colonial Legacy in South East Asia –
The Dutch Archives (pp. 151-170). Stichting
Archief Publicaties.
Jeurgens, C. & Kappelhof, A.C.M. (2012). Colonial
Archives. In Charles Jeurgens, Ton Kappelhof
& Michael Karabinos (Eds.), Colonial Legacy
in South East Asia – The Dutch Archives
(pp. 7-25). Stichting Archief Publicaties.
Jorink, H.G.M. & Zuidervaart, H.J. (2012).
‘’The Miracle of Our Time’. How Isaac Newton
was Fashioned in the Netherlands’. In H.G.M.
Jorink & A. Maas (Eds.), Newton and the
Netherlands. How Isaac Newton was
Fashioned in the Dutch Republic (pp. 13-66).
Leiden: Leiden University Press.
Jorink, H.G.M. (2012). ‘In the Twilight Zone.
Isaac Vossius and the Scientific Communities
in France, England and the Dutch Republic. In
H.G.M. van Jorink & D.K.W. Miert (Eds.), Isaac
Vossus (1618-1689) between Science and
Scholarship (Brill’s Studies in Intellectual
History, 214) (pp. 119-156). Leiden and
Boston: Brill.
Jorink, H.G.M. & Maas, A (2012). ‘Introduction’.
In Newton and the Netherlands. How Isaac
Newton was Fashioned in the Dutch Republic
(pp. 7-12). Leiden: Leiden University Press.
Jorink, H.G.M. & Miert, D.K.W. van (2012).
Epilogue: Isaac Vossius in Context. In H.G.M.
van Jorink & D.K.W. Miert (Eds.), Isaac Vossius
(1618-1689) Between Science and Scholarship
(Brill’s Studies in Intellectual History, 214)
(pp. 311-319). Leiden and Boston: Brill.
Jorink, H.G.M. & Miert, D.K.W. van (2012).
Introduction. The Challenger: Isaac Vossius
and the European World of Learning. In
H.G.M van Jorink & D.K.W. Miert (Eds.), Isaac
Vossius (1618-1689) Between Science and
Scholarship (Brill’s Studies in Intellectual
History, 214) (pp. 1-13). Leiden and Boston:
Brill.
Jorink, H.G.M. (2012). Sloane and the Dutch
Connecttion. In M. Hunter, A. Walker &
A. MacGregor (Eds.), From Books to Bezoars.
Sir Hans Sloane and his Collections
(pp. 57-70). Londen: British Libary Publishing.
Kalmthout, A.B.G.M. van (2012). Nuchtere zin en
een sprankje poezie, aangewakkerd tot een
weldadige gloed. A.E.H. Swaen en de Engelse
letteren. In Anne van Buul (Ed.), Lopende
vuurtjes: Engelse kunst en literatuur in
Nederland en Belgie rond 1900 (pp. 37-54).
Hilversum: Verloren.
Kappelhof, A.C.M. (2012). Besturen op afstand.
Ambtelijke rapportages over de sociaal-
34 Jaarverslag . 2012 . Huygens ING
economische toestand van de Meierij van
’s-Hertogenbosch 1736-1787. In
Overheidsfinanciën tijdens de Republiek
en het Koninkrijk, 1600-1850 (pp. 57-82).
Hilversum: Verloren.
Kloek, E.M. (2012). Therese Schwartze: portret
van koningin Wilhelmina, prins Hendrik en
prinses Juliana, 1915. In Portret in portret
in de Nederlandse kunst 1550-2012 (pp. 266267). Bussum: Uitgeverij Thoth.
Knaap, G.J. (2012). ‘The Dutch Colonial Archival
Legacy in an Age of Regime Change, c. 1790-c.
1810’. In Charles Jeurgens, Ton Kappelhof &
Michael Karabinos (Eds.), Colonial Legacy in
Southeast Asia; The Dutch Archives (Jaarboek,
11) (pp. 97-110). ‘s-Gravenhage: Stichting
Archiefpublicaties.
Kouw, M., Heuvel, C.M.J.M. van den &
Scharnhorst, A.M. (2012). Exploring
Uncertainty in Knowledge Representations:
Classifications, Simulations, and Models of
the World. In P Wouters, A Beaulieu, A.M.
Scharnhorst & S Wyatt (Eds.), Virtual
Knowledge. Experimenting in the Humanities
and Social Sciences (pp. 89-125). Cambridge
(MASS): The MIT Press.
Miert, D.K.W. van (2012). The French Connection:
From Casaubon and Scaliger, via Saumaise,
to Vossius. In D.K.W. van Miert & H.M.G.
Jorink (Eds.), Isaac Vossius (1618-1689)
Between Science and Scholarship (Brill’s
Studies in Intellectual History, 214)
(pp. 15-43). Leiden and Boston: Brill.
Nieuwland, I.J.J. (2012). The Wandering Friend.
Andrew Carnegie’s Dinosaur Invades Europe,
1904-1918. In Joe Kember, John Plunkett & Jill
A Sullivan (Eds.), Popular Exhibitions, Science
and Showmanship, 1840-1910 (pp. 219-236).
London: Pickering & Chatto.
Roelevink, J. (2012). Bibliografie van A.Th. van
Deursen. In J. Roelevink & F.A. van Lieburg
(Eds.), Een gereformeerde jongen. Arie
Theodorus van Deursen 1931-2011
(pp. 279-331). Amsterdam: Bert Bakker.
Roelevink, J. (2012). Recht doen aan overleden
naasten. In J. Roelevink & F.A. van Lieburg
(Eds.), Een gereformeerde jongen. Arie
Theodorus van Deursen 1931-2011
(pp. 261-269). Amsterdam: Bert Bakker.
Roelevink, J. (2012). Student-assistent voor het
leven. In J. Roelevink & F.A. van Lieburg (Eds.),
Een gereformeerde jongen. Arie Theodorus
van Deursen 1931-2011 (pp. 133-139).
Amsterdam: Bert Bakker.
Roelevink, J. (2012). Van Deursen in het Haagse.
In J Roelevink & F.A. van Lieburg (Eds.),
Een gereformeerde jongen. A.Th. van Deursen
1931-2011 (pp. 96-102). Amsterdam:
Bert Bakker.
Zoggel, M. van (2012). Commentaar bij
Herinneringen van een engelbewaarder.
In J. Gielkens & P. Kegel (Eds.), Willem Frederik
Hermans - Volledige Werken, deel 4: Romans:
Herinneringen van een engelbewaarder, Het
Bijlage: Output 2012 in titels
Evangelie van O. Dapper Dapper. Amsterdam:
De Bezige Bij.
Zoggel, M. van (2012). Commentaar bij Malle
Hugo. In Willem Frederik Hermans - Volledige
Werken, deel 15: Beschouwend werk: De
schrijfmachine mijmert gekkepraat,
Wittgenstein, Gitaarvissen en banjoklokken,
Malle Hugo. Amsterdam: De Bezige Bij.
Zuidervaart, H.J. (2012). The ‘invisible technician’
made visible. Telescope making in the
seventeenth and early eighteenth-century
Dutch Republic. In Alison D. Morrison-Low,
Sven Dupré, Stephen Johnston & Giorgio
Strano (Eds.), From Earth-Bound to Satellite.
Telescopes, Skills and Networks (History of
Science and Medicine Library vol. 23:
Scientific Instruments and Collections, vol. 2)
(pp. 41-102). Leiden/Boston: Brill.
Zuidervaart, H.J. (2012). The ‘true inventor’ of the
telescope. A survey of 400 years of debate.
In Albert van Helden, Sven Dupré, Rob van
Gent & Huib Zuidervaart (Eds.), The Origins
of the Telescope (pp. 9-44). Amsterdam:
KNAW Press.
Zuidervaart, H.J. (2012). ‘The Van Nierop & Van
Dam Dynasty of Mathematical Practitioners’.
In Marlise Rijks (Ed.), The Correspondence
of Dirck Rembrantsz van Nierop (1610-1682)
(Tools and Sources for the History of Science
in the Netherlands, 3). The Hague: Huygens
ING - DWC.
Zundert, J. van, Beaulieu, J.A. & Dalen-Oskam, K.H.
van (2012). Between Tradition and Web 2.0:
eLaborate as a Social Experiment in
Humanities Scholarship. In T. Takševa (Ed.),
Social Software and the Evolution of User
Expertise: Future Trends in Knowledge
Creation and Dissemination (pp. 112-129).
Hershey PA (USA): IGI Global.
Zundert, J. van, Antonijevic, S., Dalen-Oskam,
K.H. van, Beaulieu, A., Zeldenrust,
D.A. & Andrews, T.L. (2012). Cultures of
Formalization Towards an encounter between
humanities and computing. In D.M. Berry
(Ed.), Understanding Digital Humanities
(pp. 279-294). New York NY (USA):
Palgrave MacMillan.
Dissertatie, intern voorbereid
Dissertations (prepared internally)
Graaf, G.R. de (2012, maart 01). De wereld wordt
omgekeerd. Culturele interactie tussen de
vrijgemaakt-gereformeerde zendelingen en
zendingswerkers en de Papoea’s van Boven
Digoel (1956-1995). (Kampen: Theologische
Universiteit van de Gereformeerde Kerken
in Nederland).
Jordaan, H.R. (2012, juni 14). Slavernij en Vrijheid
op Curacao; De dynamiek van een achttiendeeeuws Atlantisch handelsknooppunt.
Universiteit Leiden (Leiden: Universiteit
Leiden, Faculteit der Letteren).
Congresbijdrage
(bundels en proceedings)
Conference contributions
(collective volumes and proceedings)
Aloni, M., Cranenburgh, A.W. van, Fernández,
R. & Sznajder, M. (2012). Building a Corpus
of Indefinite Uses Annotated with Finegrained Semantic Functions. In Proceedings
of the Eight International Conference on
Language Resources and Evaluation
(LREC’12), Istanbul, Turkey. European
Language Resources Association (ELRA).
Boot, P. (2012). Contextual factors in literary
quality judgments: A quantitative analysis
of an online writing community. In Digital
Humanities 2012 - Conference Abstracts
(pp. 121-123). Hamburg.
Boot, P., Erp, M van, Aroyo, L & Schreiber,
G (2012). The changing face of the book
review. In ACM Web Science 2012:
Conference Proceedings (pp. 69-74).
Cranenburgh, A.W. van (2012). Efficient parsing
with linear context-free rewriting systems.
In Proceedings of the 13th Conference of
the European Chapter of the Association
for Computational Linguistics (EACL),
Avignon, France (pp. 460-470).
Cranenburgh, A.W. van (2012). Literary authorship
attribution with phrase-structure fragments.
In Proceedings of the Computational
Linguistics for Literature workshop, Montreal,
Canada (pp. 59-63). Stroudsburg,PA:
Association for Computational Linguistics.
Appendix: 2012 Output in titles
Appendix: 2012 Output in titles
Bijlage: Output 2012 in titels
Dalen-Oskam, K.H. van & Zundert, J. van (2012).
Digital editions with eLaborate: from practice
to theory. In Digital Humanities 2012 –
Conference Abstracts (pp. 400-402). Hamburg.
Dalen-Oskam, K.H. van, Hoover, D., Bauman,
S. & Piez, W. (2012). Text analysis meets
encoding. In Digital Humanities 2012 Conference abstracts (pp. 33-35). Hamburg.
Dijk, S. van, Hoogenboom, H. J., Sanz, A.,
Bergenmar, J. & Olsson, L.-J. (2012).
Data sharing, virtual collaboration, and textual
analysis: working on ‘Women Writers in
History’. In Digital Humanities 2012 –
Conference Abstracts (pp. 327-329). Hamburg.
Dijk, S. van (2012). Traductrices françaises 17511800: préférences genrées ? In G. Leduc (Ed.),
Les rôles transfrontaliers joués par les femmes
dans la construction de l’Europe (pp. 45-57).
Parijs: L’Harmattan.
Heuvel, C.M.J.M. van den (2012). The Dutch
Connection. Donker Duyvis and Perceptions
of American and European Decimal Classification Systems in the First Half of the Twentieth
Century. In T Carbo & T Bellardo Hahn (Eds.),
International Perspectives on the History of
Information Science and Technology.
Proceedings of the ASIS&T 2012- Pre-Conference on the History of ASIS&T and Information Science and Technology (pp. 174-186).
Medway NJ: Information Today/ASIST.
Huygens ING . 2012 . Annual Report 35
Nellen, H.J.M. (2012). Grotius’s Memory
Honoured. In Publications of the Peace Palace
Library. Den Haag: Peace Palace Library.
Nellen, H.J.M. (2012). ‘Hugo Grotius and the Right
to Wage War’. In A. Steiner-Weber et al. (Ed.),
Acta Conventus Neo-Latini Upsaliensis.
Proceedings of the Fourteenth International
Congress of Neo-Latin Studies (Uppsala 2009)
(pp. 745-755). Leiden: Brill.
Oppenraay, A.M.I. van (2012). The Critical Edition
of Aristotle’s ‘De animalibus’ in the ArabicLatin Translation of Michael Scot. Its Purpose
and Its Significance for the History of Science.
In A.M.I. van Oppenraay (Ed.), The Letter
before the Spirit: The Importance of Text
Editions for the Study of the Reception of
Aristotle Vol. 22. Aristoteles Semitico-Latinus
(ASL) (pp. 331-344). Leiden-Boston: Brill.
Roorda, D. & Heuvel, C.M.J.M. van den (2012).
Annotation as a New Paradigm in Research
Archiving. Two Case Studies: Republic of
Letters- Hebrew Text Database. In 75th
annual Meeting ASIS&T2012. ASIS&T.
Artikel (vakpublicatie)
Articles (journals)
Boot, P. (2012). Brieven van Alfred Escher.
Textualscholarship.nl.
Boot, P. (2012). De wandelende werkvloer.
De opmars van de Virtual Research
Environments. E-data & Research, 6(3), 3.
Boot, P. (2012). De wetenschap kan dataintensiever. E-data & Research, 6(4), 6.
Boot, P. (2012). E-onderzoek naar
referentieculturen. E-data & Research, 7(1), 3.
Boot, P. (2012). I killed the Internet.
Textualscholarship.nl.
Oostveen, A.M.P. (2012). Een leesbaar graf.
Jacques Perk in glorie hersteld.
Textualscholarship.nl.
Boot, P. (2012). Online boekdiscussie: 8Weekly.
Textualscholarship.nl.
Oostveen, A.M.P. (2012). Gelukkig hebben we de
foto’s nog. Over De bibliotheek van Kees Fens.
Textualscholarship.nl.
Zundert, J. van, Reside, D., Fraistat, N. & Vershbow,
B. (2012). Code sprints and Infrastructure.
In Digital Humanities 2012 – Conference
Abstracts (pp. 331-333). Hamburg.
Zundert, J. van & Dalen-Oskam, K.H. van (2012).
Delta in 3D: Copyists Distinction by Scaling
Burrow’s Delta. In Digital Humanities 2012
– Conference Abstracts (pp. 402-404).
Hamburg.
Burgers, J.W.J. & Schomaker, L.R.B. (2012).
Paleografen zetten hun horloges weer gelijk.
E-data & Research, 6(4), 1.
Zundert, J. van, Middell, G. & Andrews, T.L. (2012).
Tools XOR Theory? – Digital models and
methods for textual scholarship. In Editing
fundamentals: Historical and literary
paradigms in source editing – The 9th
conference of the European Society for
Textual Scholarship 2012. Amsterdam (NL).
Boot, P. (2012). Online boekdiscussie: watleesjij.
nu. Textualscholarship.nl.
Boot, P. (2012). Zoeken door de hele Loe de Jong.
E-data & Research, 6(3), 3.
Cailliau, C. (2012). [Recensie van] In dit gevreesd
gemis. Het leven van Willem Kloos.
Textualscholarship.nl.
Gielkens, J.A.W., Gaarlandt, R. & Idema, R. (2012).
‘Deze omslagen zijn niet bestemd om lang
bewaard te worden’. De grafische slagzinnen
van Ben Mohr. De Parelduiker, 17(1), 57-68.
Gielkens, J.A.W. (2012). Doorslaggevend.
Textualscholarship.nl.
Gielkens, J.A.W. (2012). Doorslaggevend (2).
Textualscholarship.nl.
Gielkens, J.A.W. (2012). Feitelijk.
Textualscholarship.nl.
Gielkens, J.A.W. (2012). Het Boek van de Buissche
Heide. Textualscholarship.nl.
Gielkens, J.A.W. (2012). Zeven letters, een
leesteken, een streep. Textualscholarship.nl.
Heerma van Voss, L., Kemper, F., Breuker,
P. & Wals, H. (2012). Sport en maatschappij
in Nederland: contouren van een nieuw
sporthistorisch onderzoeksprogramma.
De Sportwereld, 3-10.
Jeurgens, C. & Kappelhof, A.C.M. (2012). ‘Koloniale
archieven’: een begrip onder de loep.
Archievenblad, 116(5), 29-32.
36 Jaarverslag . 2012 . Huygens ING
Kappelhof, A.C.M. (2012). “It is our task, our duty
to spread the light throughout the Indies”.
‘Native’ education in the Netherlands Indies
1848-1873. www.academia.edu.
Boot, P. (2012). Online boekdiscussie.
Aankondiging van een serie artikelen over
online boekdiscussie. Textualscholarship.nl.
Burgers, J.W.J. (2012). Leve de scan! Nieuwe
onderzoeksmogelijkheden door de digitale
ontsluiting van charters. Archievenblad,
116(10), 23-24.
Zundert, J. van (2012). The Simplest Thing That
Could Possibly Work and Other Complicated
Solutions. In Interedition Symposium:
Scholarly Digital Editions, Tools and
Infrastructure. The Hague (NL).
Kappelhof, A.C.M. (2011). Wie de jeugd heeft,
heeft de toekomst. Onderwijs in stad en
land van Breda tussen 1500 en 1800, in
het bijzonder de Franse scholen. Jaarboek
De Oranjeboom, 64, 253-286.
Meuleman, H.E. (2012). Voorlopig niet te
raadplegen: De buurman van J.J. Voskuil.
Textualscholarship.nl.
Boot, P. (2012). Online boekdiscussie: TenPages.
com. Textualscholarship.nl.
Zundert, J. van (2012). Ten (10) Reasons Why We
Should Only Make Digital Editions From Here
On, Or: Why Paper Based Editions Are Dead….
In Workshop methods and means for digital
analysis of ancient and medieval texts and
manuscripts (KU Leuven). Leuven (BE).
Kappelhof, A.C.M. (2011).
Hervormingsbewegingen binnen de
katholieke kerk in stad en land van Breda
(1400-1600). Jaarboek De Oranjeboom,
64, 1-8.
Boot, P. (2012). Manuscripten koning Arthur
op tafel. E-data & Research, 7(1), 1.
Tielhof, M. van (2012). The rise and decline
of the Amsterdam grain trade. In P. van
Cruyningen & E. Thoen (Eds.), Food supply,
demand and trade. Aspects of the economic
relationship between town and countryside
(Middle-Ages – 19th century). (pp. 85-99).
Turnhout: Brepols.
Zundert, J. van (2012). If You Build It, Will We
Come? In The Cologne Dialogue on Digital
Humanities 2012. Cologne (DE).
Bijlage: Output 2012 in titels
Oostveen, A.M.P. (2012). Pietepeuterigheden
van het dagelijks leven. Textualscholarship.nl.
Tielhof, M. van (2012). Tot Nut van den Javaan.
E-data & Research, 6(3), 4.
Zoggel, M. van (2012). Een vader en een zoon.
Over Rutger Kopland en Abe Lenstra.
Textualscholarship.nl.
Zoggel, M. van (2012). Fortuyn en Woede.
Over Oorlogshond van Robert Anker. Dietsche
Warande & Belfort, 175(4), 616-625.
Zoggel, M. van (2012). Gerrit Komrij en
de eindstreep. Textualscholarship.nl.
Zoggel, M. van (2012). Krakers en consultants.
Afrekenen met de eigen tijd: Joost de Vries
en Peter Buwalda. Dietsche Warande &
Belfort, 157(2), 305-312.
Zoggel, M. van (2012). Tussen aanmelding en
lidwording. Hella Haasse en de Kultuurkamer.
Textualscholarship.nl.
Lemma (vakpublicatie)
Entries (journals)
Gabriëls, A.J.C.M. (2012). Hendrik van Stralen [Jz.]
(1751-1822), bestuurder en minister. In
A.J.C.M. dr. Gabriëls (Ed.), Biografisch
Woordenboek van Nederland 1780-1830.
Den Haag: Huygens ING.
Hoekstra, F.G. (2012). Beck, Pieternella. In
E.M. dr. Kloek (Ed.), Digitaal Vrouwenlexicon
van Nederland. Den Haag: Huygens ING.
Kloek, E.M. (2012). Mary Beij. In E.M. dr. Kloek
(Ed.), Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland.
Den Haag: Huygens ING.
Scherer, M. (2012). Anna Elisabeth Niesink
(1918-2002), atlete. In E.M. Kloek (Ed.),
Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland.
Den Haag: Huygens ING.
Scherer, M. (2012). Jacoba Adriana Hollestelle
(1937-2002), zangeres. In E.M. Kloek (Ed.),
Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland.
Den Haag: Huygens ING.
Scherer, M. (2012). Maria Johanna Braun
(1911-1982), zwemster. In E.M. Kloek (Ed.),
Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland.
Den Haag: Huygens ING.
Scherer, M. (2012). Wilhelmina Elizabeth van Bree
(1915-1983), wielrenster. In E.M. Kloek (Ed.),
Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. Den
Haag: Huygens ING.
Scherer, M. (2012). Willemijntje den Ouden
(1918-1997), zwemster. In E.M. Kloek (Ed.),
Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland.
Den Haag: Huygens ING.
Schillings, M.C.W. (2012). Dooren, Petrus Cornelis
Ludovicus van, ondernemer (Tilburg 22-21784 – Tilburg 27-1-1845). In A.J.C.M. dr.
Gabriëls (Ed.), Biografisch Woordenboek
van Nederland: 1780-1830. Den Haag:
Huygens ING.
Recensie (vakpublicatie)
Reviews (journals)
Appendix: 2012 Output in titles
Appendix: 2012 Output in titles
Bijlage: Output 2012 in titels
Bloemendal, J. (2013). Verzameld werk 5
[Bespreking van het boek Erasmus,
Spreekwoorden]. Tijdschrift voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde, 128, VII.
Boot, P. (2012). Controverses in de Digital
Humanities [Bespreking van het boek
Controversies around the Digital Humanities.
Speciaal nummer van Historical Social
Research, 37 (2012) 3.]. Textualscholarship.nl.
Deneire, T.B. (2012). [Bespreking van de boeken
Hadrianus Junius (1511–1575): Een humanist
uit Hoorn & The Kaleidoscopic Scholarship of
Hadrianus Junius (1511–1575): Northern
Humanism at the Dawn of the Dutch Golden
Age]. Renaissance Quarterly, 65(1), 205-207.
Derks, S.C. (2012). Ferrante Gonzaga: het individu
en het systeem [Bespreking van het boek
Ferrante Gonzaga. Il Mediterraneo, L’Impero
(1507-1557). Atti del Convegno di studi,
Guastalla, 5-6 ottobre 2007]. Virtus. Jaarboek
voor Adelsgeschiedenis, 18(2011), 203-206.
Kloek, E.M. (2012). Hendrika Hofhuis. In E.M.
dr. Kloek (Ed.), Digitaal Vrouwenlexicon
van Nederland. Den Haag: Huygens ING.
Dierikx, M.L.J. (2012). [Bespreking van het boek
Lichter dan lucht, los van de aarde.
Geschiedenis van de ballon- en
luchtscheepvaart in Nederland]. TSEG, 9(4),
98-99.
Kloek, E.M. (2012). Margaretha Zelle. In E.M.
dr. Kloek (Ed.), Digitaal Vrouwenlexicon van
Nederland. Den Haag: Huygens ING.
Dijk, S. van (2012). Recensie van: DuPeyrou :
un homme et son hôtel [Bespreking van het
boek DuPeyrou : un homme et son hôtel.].
Huygens ING . 2012 . Annual Report 37
Cahiers Isabelle de Charrière / Belle de Zuylen
Papers, 7, 142-145.
Dijk, S. van (2012). Recensie Vrouwen rondom
Huygens [Bespreking van het boek Vrouwen
rondom Huygens]. Tijdschrift voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde, 128.
Gabriëls, A.J.C.M. (2012). De kussenslopen werden
geteld [Bespreking van het boek Napoléon et
ses hommes. La Maison de l’empereur, 18041815]. Tijdschrift voor Geschiedenis, 125(3),
444-445.
Gabriëls, A.J.C.M. (2012). Een tragische held
[Bespreking van het boek Voor een nieuw
Oostenrijk. Aartshertog Johan als
legerhervormer en generaal, 1805-1809].
Tijdschrift voor Geschiedenis, 125(2), 288-289.
Gielkens, J.A.W. (2012). ‘[recensie van Mary
Gabriel, Love and Capital. Karl and Jenny Marx
and the Birth of Revolution (2011)]
[Bespreking van het boek Mary Gabriel, Love
and Capital. Karl and Jenny Marx and the
Birth of Revolution]. IRSH, 57(2), 291-293.
Kets-Vree, A. (2012). Nieuwe editie in de Vlaamse
Debutenreeks [Bespreking van het boek
Germinal. Documentaire varianteneditie
door Femke Vandevelde en Edward
Vanhoutte.]. Textualscholarship.nl.
Kets-Vree, A. (2012). Recensie van Vrienden
en Visioenen. Een biografie van Tachtig
[Bespreking van het boek Vrienden en
Visioenen. Een biografie van Tachtig.].
Platform Boekbeoordelingen, 127.
Knaap, G.J. (2012). H. Hägerdal, ‘Lords of the Land,
Lords of the Sea; Conflict and Adaptation in
Early Colonial Timor, 1600-1800’ [Bespreking
van het boek H. Hägerdal, ‘Lords of the Land,
Lords of the Sea; Conflict and Adaptation in
Early Colonial Timor, 1600-1800’]. Tijdschrift
voor Zeegeschiedenis, 31(2), 100-101.
Meuleman, H.E. (2012). Das Büro: geil oder
klasse? [Bespreking van het boek Das Büro.
Direktor Beerta]. Textualscholarship.nl.
Miert, D.K.W. van (2012). [Bespreking van het
boek “I have always loved the Holy Tongue”.
Isaac Casaubon, the Jews, and a Forgotten
Chapter in the History of Scholarship].
Erasmus of Rotterdam Society Yearbook,
32, 113-114.
Nellen, H.J.M. (2012). [Bespreking van het
boek Erik De Bom, Geleerden en politiek.
De politieke ideeën van Justus Lipsius in de
vroegmoderne Nederlanden]. Tijdschrift
voor Geschiedenis, 125(1), 272-273.
Nellen, H.J.M. (2012). [Bespreking van het
boek Nina Geerdink, Dichters en verdiensten.
De sociale verankering van het dichterschap
van Jan Vos (1610-1667)]. Tijdschrift voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde, 28(3), v-vi.
Nellen, H.J.M. (2012). [Bespreking van het boek
Bonaventura Vulcanius, Works and Networks,
Bruges 1538 - Leiden 1614]. Renaissance
Quarterly, 65(1), 189-191.
38 Jaarverslag . 2012 . Huygens ING
Bijlage: Output 2012 in titels
Nellen, H.J.M. & Surdèl, S. (2012). [Bespreking
van het boek Françoise Fery-Hue, Cent cinq
rondeaux d’amour. Un roman dialogué pour
l’édification du futur François Ier]. De Gulden
Passer, 2-5.
Artikel (populariserend)
Articles (popular publications)
Kuiper, W.T.J.M. (2012). Column 90: 100 % DNA
match Jacob van Maerlant. Neder-L.
Bleeker, P.E. (2012). Kennisbijeenkomst Digitaal
Lezen. Textualscholarship.nl.
Nieuwland, I.J.J. (2012). Review of Paul Brinkman,
The second Jurassic dinosaur rush. Museums
and paleontology in America at the turn of
the twentieth century.” [Bespreking van het
boek The second Jurassic dinosaur rush.
Museums and paleontology in America at the
turn of the twentieth century.]. Archives of
Natural History, 39(2), 356-357.
Bleeker, P.E. (2012). Robert Darnton ‘Digitize,
Democratize: Libraries and the Digital Future’.
Textualscholarship.nl.
Miert, D.K.W. van (2012). Scaliger, de wijnkelder
van Louise de Colligny, en de koning van
Marokko. Historici.nl.
Oostveen, A.M.P. (2012). [Recensie] Ewoud Kieft,
Oorlogsmythen. Willem Frederik Hermans en
de Tweede Wereldoorlog [Bespreking van het
boek Oorlogsmythen. Willem Frederik
Hermans en de Tweede Wereldoorlog].
Nednr., 17(1), 32-35.
Smits, M.G.M. (2012). [Bespreking van het boek
P. van Cruyningen, Boeren aan de macht?
Boerenemancipatie en machtsverhoudingen
op het Gelderse platteland, 1880-1930].
BMGN - LCHR, 127(review 4).
Smits, M.G.M. (2012). [Bespreking van het boek
Daniël Broersma, Het groene front voorbij.
De agrarische belangenbehartiging door LTO
Nederland 1995-2005]. BMGN - LCHR,
127(review 88).
Teeuwen, M.J. (2012). Books and Articles from the
Netherlands: 2010-2011 [Bespreking van het
boek an overview of dissertations, editions,
proceedings, volumes of Dutch colleagues in
the field of Medieval Latin]. Archivum
Latinitatis Medii Aevi, 69 (2011), 317-320.
Zoggel, M. van (2012). Auteursintenties in
institutioneel perspectief [Bespreking van het
boek Ralf Grüttemeier - Auteursintentie. Een
beknopte geschiedenis]. Spiegel der Letteren,
54(2), 276-279.
Rapport (vakpublicatie)
Reports (journals)
Bruijn, P.G. de, Gielkens, J.A.W., Bostoen,
K.J.S. & Verbij-Schillings, J. (2012). Advies
van de Commissie van Voordracht voor de
Kruyskamp-prijs 2012. Leiden: Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde.
Cranenburgh, A.W. van (2012). Extracting tree
fragments in linear average time. Amsterdam:
Institute for Logic, Language and Computation
(ILLC).
Teeuwen, M.J., Raaijmakers, J.M. & Renswoude, I.
van (2012). Karolingische Klöster.
Wissenstransfer und kulturelle Innovation
International Conference in the Lorsch
Museum Centre Lorsch, 31 October-2
November, 2012. (AHF-Information 174).
München: Arbeitsgemeinschaft historischer
Forschungseinrichtungen in der
Bundesrepublik Deutschland.
Bloemendal, J. (2012). Elckerlijc of: Wat is een
editie? Textualscholarship.nl.
Dalen-Oskam, K.H. van (2012). Nordic Noir:
waar komt commissaris Van Veeteren
vandaan? Textualscholarship.nl, 15 mei 201.
Deneire, T.B. (2012). Nachten in Vlaanderen
(1919). Textualscholarship.nl.
Deneire, T.B. (2012). Nachten in Vlaanderen
(1919). Historici.nl.
Dijk, S. van & Jongbloed, H. (2012). De vier
“nieuwe” brieven van Belle van Zuylen.
Tirade, 91-99.
Gabriëls, A.J.C.M. (2012). ‘1813’ in soundbites.
Historici.nl.
Gabriëls, A.J.C.M. (2012). Ivo Schöffer en ‘zijn’
Biografisch Woordenboek van Nederland.
Historici.nl.
Gent, M.J. van (2012). ‘Oudste katholieke
voetbalorganisatie ontdekt’. Historische
Kranten Koninklijke Bibliotheek,
november(2012), 8.
Gent, M.J. van (2012). ‘Van de rand van een
ledikant naar het kampioenschap van
Nederland’. Over Oegstgeest. Een uitgave
van de Vereniging Oud Oegstgeest,
2012(24-1), 18-21.
Gent, M.J. van (2012). Databank met sportbonden
en sportclubs. Mededelingenblad Historische
vereniging Oud Leiden, 34(5), 15-15.
Gent, M.J. van (2012). Eenige wenken voor
aanstaande hockey-speelsters.
Textualscholarship.nl.
Gielkens, J.A.W. (2012). Druil.
Textualscholarship.nl.
Gielkens, J.A.W., Kegel, P.W. & Doppen, B. (2012).
Korte documentaire: “Maar dit fantastische
dubbelganger verhaal wordt natuurlijk niet
geloofd”. Het ontstaan van De donkere kamer
van Damokles van Willem Frederik Hermans.
Den Haag: Huygens Instituut voor
Nederlandse Geschiedenis / Stichting
Collectieve Propaganda van het Nederlandse
Boek / Stichting Lezen.
Gielkens, J.A.W. (2012). Günter Grass, een goede
Duitser. www.duitslandweb.nl.
Gielkens, J.A.W. (2012). Het is weer Boekenweek!
Textualscholarship.nl.
Gielkens, J.A.W. (2012). Vergetelheid.
Textualscholarship.nl.
Kuiper, W.T.J.M. (2012). Column 85: Anna Bijns.
Neder-L.
Nieuwland, I.J.J. (2012). Early Dutch Books Online:
een pleidooi voor slordig en veel. Historici.nl.
Roelevink, J. (2012). Het vermeende zwijgen
van Willem van Oranje. Openbaar Bestuur,
22(nr 12, december), 13-17.
Roelevink, J. (2012). Lodewijk Napoleon,
flitskoning van Holland. De tentoonstelling
over Lodewijk Napoleon en zijn Paleis op
de Dam. Protestants Nederland, 78
(8-9 augustus-september), 187-190.
Roelevink, J. (2012). Oranje na het dodelijke schot:
“De twee laatste woorden bleven als het ware
in de mond steken”. Protestants Nederland,
78 (5 mei), 115-117.
Roelevink, J. (2012). Zweeg Willem van Oranje na
het schot? www.huygens.knaw.nl.
Smits, M.G.M. (2012). De Ardennen van Jacques
Perk. Textualscholarship.nl.
Smits, M.G.M. (2012). Verweesde groentjes.
Textualscholarship.nl.
Suijlekom, L.T. van (2012). De historische
achtergronden van een Europa in crisis.
www.historiek.net.
Synghel, G.A.M. Van (2012). ‘Een nieuwe Bossche
oorkonde’. In Brabant, 2, 13.
Appendix: 2012 Output in titles
Appendix: 2012 Output in titles
Bijlage: Output 2012 in titels
Synghel, G.A.M. Van (2012). ‘Van
ondoorgrondelijke Latijnse oorkonden
naar begrijpelijke Nederlandse teksten’.
In Brabant, 5, 8-9.
Synghel, G.A.M. Van (2012). ‘Via een oude
oorkonde naar Hollywood’. In Brabant, 2, 8-9.
Tielhof, M. van (2012). Personen zoeken op
Historici.nl. Genealogie: Tijdschrift voor
familiegeschiedenis, 18(1), 26-29.
Bijdrage in week- of dagblad
(populariserend)
Contributions in weekly
or daily newspapers
(popular publications)
Kegel, P.W. (26-10-2012). Bijdrage aan Nieuwsuur
(NOS NTR) Item ‘Nederland leest W.F.
Hermans’. Nieuwsuur (NOS NTR)
Kegel, P.W. (03-11-2012). Bijdrage aan Opium TV
(Avro): Item ‘Nederland leest: W.F. Hermans
in het Letterkundig Museum’. Opium TV (Avro)
Kegel, P.W. & Gielkens, J.A.W. (31-10-2012).
Hoe Hermans de Donkere Kamer schreef.
De Volkskrant
Roelevink, J. (26-05-2012). Willem de Zwijger
was niet monddood na schot.
Reformatorisch Dagblad
Huygens ING . 2012 . Annual Report 39
Boekredactie
Books edited
Heerma van Voss, L. & Leeuwen, M.H.D. van
(Eds.). (2012). Continuity and Change, 27(2).
Bloemendal, J. (Ed.). (2012). Drama and Theatre
in Early Modern Europe. Leiden: Brill.
Jorink, H.G.M. (Ed.). (2012). De Achttiende Eeuw.
Bloemendal, J., Eversmann, P.G.F. & Strietman,
E. (Eds.). (2012). Drama, Performance and
Debate. Theatre and Public Opinion in the
Early Modern Period (Drama and Theatre in
Early Modern Europe, 2). Leiden: Brill.
Bloemendal, J. (Ed.). (2012). Erasmi Opera Omnia.
Leiden: Brill.
Bruijn, P.G. de, Kets-Vree, A. & Vanhoutte,
E. (Eds.). (2012). Verslagen en Mededelingen
van de Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde:
Themanummer ‘Commentaar!’. Gent:
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taalen Letterkunde.
Hogenbirk, M. & Faems, A. (Eds.). (2012).
‘Ene andere tale’. Tendensen in de
Middelnederlandse late ridderepiek
(Middeleeuwse Studies en Bronnen, 131).
Hilversum: Verloren.
Jorink, H.G.M. & Miert, D.K.W. van (Eds.). (2012).
Isaac Vossius (1618-1689) Between Science
and Scholarship (Brill’s Studies in Intellectual
History, 214). Leiden and Boston: Brill.
Jorink, H.G.M. & Maas, A. (Eds.). (2012). Newton
and the Netherlands. How Isaac Newton was
Fashioned in the Dutch Republic. Leiden:
Leiden University Press.
Kalmthout, A.B.G.M. van & Vloten, G. (Eds.).
(2012). Gerlof van Vloten & Johan W. van
Hulst, De dichter en het Boek. Albert Verwey
(1865-1937) en het religieuze nonconformisme. Amsterdam: Amsterdam
University Press.
Oppenraay, A.M.I. van (Ed.). (2012). The Letter
before the Spirit: The Importance of Text
Editions for the Study of the Reception of
Aristotle (Aristoteles Semitico-Latinus (ASL),
22). Leiden-Boston: Brill.
Roelevink, J. & Lieburg, F.A. van (Eds.). (2012). Een
gereformeerde jongen. Arie theodorus van
Deursen 1931-2011. Amsterdam: Bert Bakker.
Thoen, E. & Cruijningen, P.J. van (Eds.). (2012).
Food supply, demand and trade. Aspects of
the economic relationship between town and
countryside (Middle Ages - 19th century)
(Comparative Rural History of the North Sea
Area (CORN), 14). Turnhout: Brepols.
Tijdschriftredactie
Journals edited
Boot, P. (Ed.). (2012). E-data & Research.
Deneire, T.B. (Ed.). (2012). Humanistica
Lovaniensia.
Dijk, S. van & Strien-Chardonneau e.a., M. (Eds.).
(2012). Cahiers Isabelle de Charrière / Belle de
Zuylen Papers, 7.
40 Jaarverslag . 2012 . Huygens ING
Jorink, H.G.M. (Ed.). (2012). Nederlands
Kunsthistorisch Jaarboek.
Kalmthout, A.B.G.M. van (Ed.). (2012). Tijdschrift
voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.
Kuiper, Y.B., Bijleveld, N.H., Gietman, C.A.M,
Borne, J.C.C.F.M. van den, Alma, R.H., Derks,
S.C., Ronnes, H., Sleebe, V. & Steensel, A. van
(Eds.). (2012). Virtus. Jaarboek voor
Adelsgeschiedenis, 18(2011).
Miert, D.K.W. van & Jorink, H.G.M. (Eds.). (2012).
Lias. Journal of Early Modern Intellectual
Culture and its Sources.
Bijlage: Output 2012 in titels
and the Dutch-German Cultural Border
Region. Bern, Inter National and Inter
Disciplinary Aspects of Scholarly Editing,
8th ESTS conference.
Brinkman, H. (2012, juni 02). Beyond Boundaries:
Visualizing Textual Networks in Late Medieval
Poetry. Austin, Texas, Society for Textual
Scholarship, International Interdisciplinary
Conference.
Burgers, J.W.J. (2012, november 23). A (digital) aid
in dating and localizing medieval manuscript
sources. Amsterdam, Huygens ING-KNAW,
congres van de European Society for Textual
Scholarship.
Roelevink, J. (Ed.). (2012). Tijdschrift voor
Nederlandse Kerkgeschiedenis.
Burgers, J.W.J. (2012, mei 02). Allinus van Haarlem
(fl. 1174-1222): monk, clerk, historiographer.
The reconstruction of a many-sided career.
Universiteit Namen, colloquium Le scribe
d’archives dans l’Occident médiéval:
formations, carrières, réseaux / Archival
Scribes in the Medieval West: Training,
Careers, Connections.
Zuidervaart, H.J. (Ed.). (2012). Studium.
Tijdschrift voor Wetenschaps- en
Universiteitsgeschiedenis / Revue d’Histoire
des Sciences et des Universités.
Burgers, J.W.J. (2012, juli 11). Marginalia in
administrative sources: the Registers of the
Counts of Holland. Universiteit Leeds,
International Medieval Congress.
Nellen, H.J.M. (Ed.). (2012). Grotiana.
Nellen, H.J.M. & Miert, D.K.W. van (Eds.). (2012).
Neolatinisten Nieuwsbrief, 25.
Voordracht / lezing als keynote speaker
Addresses/
lectures as keynote speakers
Dalen-Oskam, K.H. van (2012, november 22).
Scholarly editions in the world. Amsterdam,
ESTS conference (European Society for Textual
Scholarhip).
Dalen-Oskam, K.H. van (2012, december 18).
To boldly go where no one has gone before:
new directions in literary studies. Brussel,
Symposium Philology between old and new.
Overige voordracht / lezing
Other addresses/lectures
Bloemendal, J. (2012, november 14). Erasmus over
de vrije wil. Amersfoort, Vorming & Toerusting
Het Brandpunt.
Boot, P. (2012, juli 05). Beyond the book. Exploring
the digital edition’s promises. Gent, 6th
International Congress of Maritime History;
Linschoten Vereeniging session: The future of
publishing scholarly editions of travelogues.
Boot, P. (2012, juli 09). Comment texts in online
writing communities. A statistical and
linguistic analysis. Montreal (Canada),
International Society for the Empirical Study
of Literature and Media conference.
Boot, P. (2012, april 18). Contextuele factoren in
het oordeel over de kwaliteit van teksten:
een kwantitatieve analyse van de
Verhalensite. Utrecht, Achter de Verhalen.
Brinkman, H. (2012, februari 17). Annexation and
Restitution: The Politics of Textual Scholarship
Dalen-Oskam, K.H. van (2012, juni 20). Authors,
scribes, and scholars. Tilburg, Meeting
e-Humanities Lab.
Dalen-Oskam, K.H. van (2012, april 02). Authors,
scribes, and scholars. Leuven, Workshop
Methods and means for digital analysis of
classical and medieval texts and manuscripts.
Dalen-Oskam, K.H. van (2012, juli 17). Contribution
to panel: Text analysis meets text encoding.
Hamburg, Digital Humanities 2012.
Dalen-Oskam, K.H. van (2012, juni 22). Heritage in
the hands of the scholar and the crowd. Den
Haag, Promovendisymposium
Onderzoekschool Medievistiek: Heritage of
the Middle Ages.
Dalen-Oskam, K.H. van (2012, december 04).
Namescape: Onderzoek naar eigennamen in
romans. Rotterdam, Digitaal
Erfgoedconferentie.
Deneire, T.B. (2012, augustus 10). Neo-Latin and
Vernacular Poetics of Self-fashioning in Dutch
Occasional Poetry (1635-1640). Münster,
International Association for Neo-Latin
Studies.
Deneire, T.B. (2012, mei 10). Opening Remarks:
Status Quaestionis and Methodology.
Amsterdam, Imitation, Translation and
Transfer. Perspectives on the Dynamics of
Neo-Latin and the Vernacular.
Deneire, T.B. (2012, september 14). Sermo inter
absentes. The Auratic Word in Justus Lipsius’s
Neo-Latin Correspondence. Brussel, The Aura
of the Word in the Early Age of Print (1450-­
1600).
Courts in Iberia and the Low Countries.
Washington D.C., The 58th Annual Meeting
of the Renaissance Society of America.
Derks, S.C. (2012, oktober 19). De organisatie van
kleinstatelijke diplomatie: Farnese en
Habsburg. Leiden, Symposium Diplomatie
in Middeleeuws en Vroegmodern Europa.
Dierikx, M.L.J. (2012, juni 11). Dark clouds over
the border - air transport and international
politics. München, Research Seminar,
Forschungsinstitut Deutsches Museum.
Dierikx, M.L.J. (2012, oktober 10). Designing from
scratch. Pioneering aeronautical engineering
in the Netherlands, 1910-1955. Delft, 3rd
Aircraft Structural Design Conference, Royal
Aeronautical Society / TU Delft.
Dierikx, M.L.J. (2012, juli 10). Plus d’Europe.
Luxembourg, Présentation Officielle du livre
‘Common Fate, Common Future’.
Dijk, S. van (2012, april 19). Betje Wolff in de
internationale context: een ander perspectief
op Sara Burgerhart? Universiteit Utrecht,
Congres “Achter de verhalen”.
Dijk, S. van (2012, november 26). COST-WWIH
Milestone III: Visualizing. Adam Mickiewicz
University Poznan, 3rd Milestone COST-WWIH
conference “Transcultural, Transnational,
Trans-disciplinary Perspectives on Women’s
Literary History”.
Dijk, S. van (2012, februari 27). Data Sharing,
Virtual Collaboration and Textual Analysis:
Working on Women Writers In History.
Arizona State University, Oprichting Dig. Hum.
Center.
Appendix: 2012 Output in titles
Appendix: 2012 Output in titles
Bijlage: Output 2012 in titels
Dijk, S. van (2012, oktober 26). Etudier à grande
échelle l’histoire littéraire des femmes:
L’emploi de bases de données. Université de
Montréal, Canada, Conference at the History
department.
Dijk, S. van (2012, september 27). Female
Connections with Turkey: Travellers, Brides,
Writers. Istanbul, Women’s Library,
International conference “Transnational
Perspectives on 19th and 20th century
Women’s Writing: Turkey and Europe”.
Dijk, S. van (2012, januari 24). Henri Carton,
compilateur d’écrivaines : Profit à tirer de son
travail. Arizona State University, Women in
French conference.
Dijk, S. van (2012, augustus 20). La
Correspondance Charrière en ligne. Université
de Neuchâtel, Colloque Charrière-Rousseau:
regards croisés.
Dijk, S. van (2012, november 09). Le féminin et
l’anecdote. A propos des compilations biobibliographiques concernant les auteures
françaises. Université d’Orléans, Colloque
international “L’Anecdote entre Littérature
et Histoire”.
Derks, S.C. (2012, maart 24). Accounting for
Power: Tomás de Armenteros at the Habsburg
Huygens ING . 2012 . Annual Report 41
Dijk, S. van (2012, juni 23). L’amitié entre femmes.
Topoi narratifs permettant de repérer des «
messages » genrés ? University of Victoria
Canada, XXVIe SATOR conference “Amitié
2012: Topiques de l’amitié dans les littératures
françaises du Moyen Age et d’Ancien Régime”.
Dijk, S. van (2012, januari 13). L’importance de
l’argent pour des écrivaines et traductrices
françaises. Parijs, Ecole Normale Supérieure,
Lezing in séminaire « Femmes au travail,
questions de genre (XVe-XXe siècle) », o.l.v.
Martine Sonnet.
Dijk, S. van (2012, april 25). Overview: Perspectives
for the future. Bucharest, Spiru Haret
University, International COST-WWIH
Workshop: Women’s Writing and the EastWest connections within Europe: Visualizing
the channels.
Dijk, S. van (2012, juli 18). Poster presentation
“Data Sharing, Virtual Collaboration, and
Textual Analysis: Working on Women Writers
In History”. Hamburg, Digital Humanities
conference.
Dijk, S. van (2012, maart 29). Women authors
going abroad and/or using foreign languages
(up to the early 20th century). Glasgow,
Displaced Women conference, Women’s
Library Glasgow.
Dijk, S. van & Filarski, G.J. (2012, maart 19).
Women Writers In History – a distributed
approach to comparative literature research.
Huygens ING Den Haag, Interedition
Symposium: Scholarly Digital Editions, Tools
and Infrastructure.
Dijk, S. van (2012, oktober 10). Women Writers In
History: Using a Database. University of
Pardubice (CZ), Séminaire doctoral prof.
Milena Lenderova.
Dijk, S. van (2012, mei 10). Working on “Women
Writers In History”. Meertens Instituut,
Amsterdam, Meeting eHumanities Group.
Dijkhof, E.C. (2012, november 22). Critique
génètique and “Methode diplomatique”.
Amsterdam, 9th conference of the European
Society of Textual Scholarship.
Faassen, M. van (2012, juni 14). Creating a
theoretical framework: combining
communities. From attic to database: Migrant
registrationcards. Den Haag, Australian-Dutch
Heritage Day.
Gielkens, J.A.W. (2012, december 07). ‘Heb jij ooit
Lampo op H2 S04 gezet?’ De vriendschap
tussen Gust Gils en Willem Frederik Hermans.
Studiecentrum voor Experimentele Literatuur
/ Universiteit Gent, Gent (België), Studiedag
‘Gils in duo. Gust Gils en het experiment in de
jaren zestig’.
Gielkens, J.A.W. (2012, oktober 11). Büchners
niederländische Verwandte. Akademie der
Wissenschaften und der Literatur, Mainz
(Duitsland), 3. Internationaler BüchnerKongress.
42 Jaarverslag . 2012 . Huygens ING
Gielkens, J.A.W. & Kegel, P.W. (2012, november
23). Complete works and beyond: The
heritage of Dutch writer Willem Frederik
Hermans in the 21st century. Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen,
Amsterdam, Editing Fundamentals: Historical
and Literary Paradigms in Source Editing.
Ninth Annual Conference of the European
Society for Textual Scholarship.
Gielkens, J.A.W. & Kegel, P.W. (2012, juni 09).
Complete works and beyond: The heritage of
Dutch writer Willem Frederik Hermans in the
21st Century. INKE (Implementing New
Knowledge Environments), University of
Victoria, Victoria, B.C. (Canada), Beyond
Accessibility: Textual Studies in the 21st
Century.
Gielkens, J.A.W. (2012, oktober 03). Translating
Grass / Grass übersetzen. Vaasan Yliopisto,
Vaasa (Finland), Workshop ‘Zur Rezeption von
Günter Grass’ Die Blechtrommel’.
Haentjens Dekker, R. (2012, maart 20). CollateX
and Interedition. Den Haag, Interedition
Symposium.
Heerma van Voss, L. (2012, april 23). Poor Relief
Institutions in North-Western Europe (15501800). Prato, Fondazione Istituto
Internazionale di Storia Economica “F. Datini”
XLIV Settimana di Studi Assistenza e
Solidarieta’ in Europa Secc. XIII-XVIII.
Heerma van Voss, L. (2012, april 11). Working Girls
in World Cities. Glasgow, 9th European Social
Science History Conference.
Heuvel, C.M.J.M. van den (2012, mei 31).
Circulation of Knowledge in the Digital
Republic of Letters. Making correspondences
of manuscripts and printed editions accessible
for research. Parijs, Bibliothèque Nationale,
5th Liber Manuscript Conference.
Heuvel, C.M.J.M. van den & Weingart, Scott (2012,
april 28). Desiderata for Visualizing
Uncertainty and Contextuality in the Digital
Humanities. Gotha, Forschungszentrum,
Visualising Data Resources.
Heuvel, C.M.J.M. van den (2012, februari 12).
Digital Methods in Historical Disciplines.
Expectation-Experiences-Recommendations.
Amsterdam, UvA, Masters Digital Humanities.
Heuvel, C.M.J.M. van den (2012, oktober 30).
From book to database. Changing the
Classification of Knowledge. Contribution to
panel: The “Other” as a Research Agenda for
Information Science. Baltimore, ASIST 75th
Anniversary Conference.
Heuvel, C.M.J.M. van den & Smiraglia, R.P. (2012,
oktober 26). Likeness and Likeliness: Exploring
Multidimensional Classification for the
Multiverse of Information, Lightning paper for
the Classification Research Group. Baltimore,
ASIST 75th Anniversary History PreConference.
Heuvel, C.M.J.M. van den (2012, juni 13). The
Digital Republic of Letters and Explorations of
Bijlage: Output 2012 in titels
Future E- Humanities Research. Nijmegen,
Radboud Universiteit, E-Humanities
Workshop.
Heuvel, C.M.J.M. van den (2012, oktober 27).
The Dutch Connection. Donker Duyvis and
perceptions of American and European
Decimal Classification Systems in the First Half
of the Twentieth Century. Baltimore, ASIST
75th Anniversary History Pre-Conference.
Heuvel, C.M.J.M. van den (2012, november 02).
The Making of Information Sciences and
Digital Methods in the Humanities. Rome.
Koninklijk Nederlands Instituut Rome, The
Making of the Humanities III. Rome, Royal
Netherlands Institute 1-3 November 2012.
Hogenbirk, M. (2012, juni 29). “Arturs doet” in
European Context. Leuven, Postdoc-dag,
WOG-GOLIATH.
Hogenbirk, M. (2012, september 20). Back to
Basics. Reactions to the Conte du Graal in
the Low Countries. Tübingen, Wolfram von
Eschenbach Gesellschaft.
Huysman, E.C.M. (2012, september 06).
De Briefwisseling van Constantijn Huygens.
Hofwijck te Voorburg, Jaarlijkse
Constantijnlezing.
Huysman, E.C.M. (2012, juni 08). “Huygens
Briefwisseling Online”. Calvin College, Grand
Rapids, “Artistic Responses to Watershed
Eras” 16th Biennial International Conference
for Netherlandic Studies.
Jorink, H.G.M. (2012, oktober 22). From
Amsterdam to London. Hans Sloane and the
Dutch Culture of Collecting. London, Research
Forum Courtauld Institute of Art.
Jorink, H.G.M. (2012, juni 12). ‘Johannes
Swammerdam and the origins of insecttheology’. Parijs, Institut des Études
Avancées,, Conference La Bible de la Nature.
Les insectes dans l’art, les sciences et la
religion en Europe, de la Renaissance aux
Lumières,.
Jorink, H.G.M. (2012, april 18). ‘Johannes
Swammerdam’s use of illustrations’.
Cambridge, Congres The Origins of Science
as a Visual Pursuit.
Jorink, H.G.M. (2012, januari 21). ‘Swammerdam’s
Images of Insects: From Observation to Print’.
Northwestern University, Chicago, Congres
Knowledge/Replication. Early modern
Sciences in Print.
Jorink, H.G.M. (2012, mei 23). ‘Toads, snakes and
insects. Otto Marseus, Johannes
Swammerdam and the study of God’s less
esteemed creatures’,. Münster, Conference
Natural History and the Arts from the
Perspective of Religion and Politics,
15th18-th centuries.
Kalmthout, A.B.G.M. van (2012, november 02).
Histories of World Literature 1850-1950.
Rome, conference The Making of The
Humanities III.
Kalmthout, A.B.G.M. van (2012, mei 02).
Luisteren naar literatuur. Over orale
leescultuur. Boedapest, gastlezing voor
de vakgroep Neerlandistiek van de ELTE.
Kalmthout, A.B.G.M. van (2012, december 04).
Steunpilaren van de natie. Hendrik Conscience
en Matthias de Vries. Brussel, symposium De
leeuw leeft. Hendrik Conscience in Europees
perspectief.
Kalmthout, A.B.G.M. van (2012, oktober 03). The
Interaction between Author and Translator.
Vaasa, Finland, workshop The Reception of
Gunther Grass’ Die Blechtrommel.
Kalmthout, A.B.G.M. van (2012, maart 23).
Verschillende fragmenten tot een geheel
verenigd. Nederlandse geschiedschrijving
over de wereldliteratuur, 1824-1944. Praag,
colloquium Praagse perspectieven 8.
Kegel, P.W. (2012, april 19). ‘Een volstrekt
fantastisch amalgama van diverse elementen’.
Over de ontstaansgeschiedenis van De
donkere kamer van Damokles. Universiteit
Utrecht, Internationaal congres voor de
Neerlandistiek ‘Achter de Verhalen’ 4.
Kegel, P.W. (2012, oktober 19). ‘Het oude boek
bestaat toch nog?’ Kort Amerikaans (1962)
versus Kort Amerikaans (1979). Leiden,
Huygens ING Symposium Jan Wolkers Kort
Amerikaans 50 jaar.
Kegel, P.W. (2012, maart 29). Een wereld van zeelt,
zwaluw en zwaan – herhaling, herneming en
herinnering in de poëzie van Frank
Koenegracht. Gent, Remakes/Reprises.
Recyclages van gedichten(reeksen) in de
moderne Nederlandstalige poëzie.
Symposium Universiteit Gent, Vakgroep
Letterkunde.
Appendix: 2012 Output in titles
Appendix: 2012 Output in titles
Bijlage: Output 2012 in titels
Kloek, E.M. (2012, september 21). De last van het
verleden. UvA, Amsterdam, Afscheid Rineke
van Daalen.
Kloek, E.M. (2012, juni 20). Van Judith Leyster
tot Irma Boom. RKD, Den Haag, symposium
‘Penseelprinsessen’.
Kloek, E.M. (2012, januari 21). Vrouwen en satire.
Utrecht, Universiteitsmuseum.
Kloek, E.M. (2012, oktober 06). Vrouwen met geld.
Het Utrechts Archief, HCC-dag.
Knaap, G.J. (2012, juli 10). A System of Interacting
Colonial Economies, An Example from the
Administration of the Dutch East India
Company; Semarang Circa 1775. University
of Stellenbosch, World Economic History
Congress.
Knaap, G.J. (2012, september 06). Semarang in
Java; A Colonial Provincial Capital and Port
City, Circa 1775. Internationaal Instituut voor
Sociale Geschiedenis, Amsterdam, Workshop
Mercantile Networks in the Asian Maritime
World since 1750.
Knaap, G.J. (2012, november 17). Sweet Stuff
along the Coast; Java’s Maritime Sugar Trade
in the Second Part of the Eighteenth Century.
Huygens ING . 2012 . Annual Report 43
University of Tokyo, Tokyo, International
Conference Sugar and Slavery towards a
New World History.
Miert, D.K.W. van (2012, december 07). De
geleerdenbiografie: de vroegmoderne
ontwikkeling van een genre. Utrecht,
Symposium – De geleerden(auto)biografie
als bron in de wetenschaps- en
universiteitsgeschiedenis.
Miert, D.K.W. van (2012, september 28).
De mogelijkheden van de correspondentie
van Joseph Scaliger. Leiden,
Universiteitsbibliotheek, masterclass
en boekpresentatie.
Miert, D.K.W. van (2012, november 30). The
coming about of the Dutch Standard Version
or States Translation. Leuven, Internional
Colloquium Vernacular Bible and Religious
Reform.
Miert, D.K.W. van (2012, augustus 31). The Janus
Face of Scaliger’s Heritage: Heinsius and
Grotius. Utrecht, International Conference
God’s Word Questioned: Biblical Criticism
and Scriptural Authority.
Nellen, H.J.M. & Surdèl, S. (2012, maart 19).
‘Barbaric and Uneducated’: Modesty Unveiled
in the Vernacular Editions by Cornelis van
Ghistele and Dirck Coornhert. Praag,
Bijeenkomst van de internationale
studiegroep Europa Humanistica.
Nellen, H.J.M. (2012, augustus 28). ‘Het
grafmonument van Hugo Grotius’. Delft,
Nieuwe Kerk, Toespraak ter herdenking van
het overlijden van Hugo Grotius op 28
augustus 1645.
Nellen, H.J.M. (2012, februari 10). ‘Minimal
Religion, Socinianism, and Deism: Grotius’s
Intentions for Writing De Veritate’. Potsdam,
Duitsland, Conferentie ‘The True Faith? A
Cosmopolitan Project in the Early
Enlightenment’.
Nellen, H.J.M. (2012, oktober 09). Hugo de Groot’s
rol als heraut van de Verlichting: religiestrijd
en secularisatie. Lier (België), Lezing voor het
genootschap Orde van den Prince.
Nellen, H.J.M. (2012, augustus 30). Introductory
address. Utrecht, ‘God’s Word Questioned’:
Biblical Criticism and Scriptural Authority in
the Dutch Golden Age, internationale
conferentie.
Nellen, H.J.M. (2012, april 27). Secularisation in
the Seventeenth Century: Mersenne’s Circle.
Berlijn, Conferentie ‘Secularisation, History,
Meaning, and Scope.
Nieuwland, I.J.J. (2012, maart 08). Digitale
hulpmiddelen voor museumgeschiedenis.
Amsterdam, Lezing Reinwardt Academie
(AHK).
Nieuwland, I.J.J. (2012, augustus 28). Fighting the
closet naturalist. Dr. Tornier Redesigns
Diplodocus. Exeter, Verenigd Koninkrijk,
International Values and Global Sciences,
1880-1939.
44 Jaarverslag . 2012 . Huygens ING
Nieuwland, I.J.J. (2013, november 13). Fighting
the closet naturalist: Dr. Tornier Redesigns
Diplodocus, 1909-1912. Raleigh, North
Carolina, Lezing North Carolina Museum
of Natural History.
Nieuwland, I.J.J. (2012, augustus 19). Steve Reichs
“Different Trains” en “WTC 9/11”. Groningen,
Noorderzon Festival 2012.
Nijenhuis, I.J.A. & Hoekstra, F.G. (2012, november
23). Enhanced accessibility for a paper world?
The example of the Resolutions of the States
General of the Dutch United Provinces.
Amsterdam, ESTS-conference.
Nijenhuis, I.J.A. (2012, september 13). From
Stasavage to Saward? Huygens ING Den
Haag, Internationale workshop Political
representation: communities, ideas and
institutions in Europe (c. 1200 - c. 1650).
Oppenraay, A.M.I. van (2012, augustus 23).
Michael Scot’s Translation of Aristotle’s ‘Books
on Animals’ and the Pleasures of Knowledge.
Freising, International Congress of Medieval
Philosophy, S.I.E.P.M., Freising 20-25 August
2012: Pleasures of Knowledge.
Renswoude, I. van (2012, juli 10). Dial D for
Debate: Religious Controversies and Social
Concerns in the 9th century. Leeds, United
Kingdom, International Medieval Congress.
Renswoude, I. van (2012, december 06). Licence
to Speak. Amsterdam, Prijsuitreiking Erasmus
Studieprijs.
Renswoude, I. van (2012, juni 19). The Control of
Christian Discourse in the Carolingian Period.
Vienna, Conference ‘Ethnicity and Christian
Discourse in the Early Middle Ages. Social
Cohesion, Identity and Religion.’.
Roelevink, J. (2012, november 22). His
Transparency, the king of durable editions.
Amsterdam, The 9th conference of the
European Society for Textual Scholarship
2012. Editing fundamentals: Historical and
literary paradigms in source editing.
Roorda, D. & Heuvel, C.M.J.M. van den (2012,
oktober 29). Annotation as a New Paradigm
in Research Archiving. Two Case studies:
Republic of Letters- Hebrew Text Database.
Baltimore, ASIST 75th Anniversary
Conference.
Sluijter, R.G.H. (2012, mei 25). 4400
broederschappen, is dat alles, en wat heb je
eraan? Den Haag, Presentatie van de
databank ‘Rooms-katholieke religieuze
broederschappen in Nederland de 19e eeuw’.
Sluijter, R.G.H. (2012, februari 04). Report on the
Netherlands. Budapest, International
Workshop for the Organisation of the
Research Project ‘Reputational elites in small
European nation states (19-20th centuries)’.
Smits, M.G.M. (2012, november 23). Margin
notes, initials, pencils and paper. The making
of Dutch foreign policy through writing writing
comments on policy papers. Amsterdam, 9th
conference of the European Society for
Textual Scholarship.
Bijlage: Output 2012 in titels
Steinova, E. (2012, juli 09). Marginalia in the
Spotlight: A Quantitative Analysis of
Annotated Manuscripts Exemplified by the
Digital Collection of the Bayerische
Staatsbibliothek Munich. Leeds, International
Medieval Congress 2012.
Steinova, E. (2012, november 16). Medieval
Reception & Transformation of Ancient System
of Marginal Signs for Text Criticism. Leiden,
Vidi Meets Vidi 2012.
Steinova, E. (2012, november 28). Passio
Iudeorum Pragensium: fakt a fikce o pogromu
v roce 1389. Brno, „Avigdor, Benesch, Gitl“ Juden in Böhmen und Mähren im Mittelalter.
Samuel Steinherz zum Gedenken (1857
Güssing – 1942 Theresienstadt).
Steinova, E. (2012, september 27). Reception of
the ancient systems of reference in Early
Middle Ages. Warsaw, Intercultural
Transmission of Intellectual Traditions in the
Middle Ages and the Early Modern Period. A
Comparative Perspective.
Steinova, E. (2012, oktober 25). “All that
suffering”: Hebrew narratives about the
Prague Easter massacre of 1389 and their
interaction with Latin material. Prague,
Knaanic Language Structure and Historical
Background.
Suijlekom, L.T. van (2012, december 14).
Information, Expertise and Politics in Europe.
Nijmegen, Workshop New Political History
and the European Union.
Synghel, G.A.M. Van (2012, september 07). ‘Het
Digitaal Oorkondenboek van Noord-Brabant
en Limburg’. Maastricht, Regionaal Historisch
Centrum Limburg, colloquium ter gelegenheid
van het 40-jarig ambtsjubileum van dr. Gerard
Venner.
Teeuwen, M.J. (2012, januari 19). Editorial
Techniques: Possibilities and Challenges in a
Digitized Age. Utrecht, Expert meeting
‘Manuscripts Transmission of Apocryphal and
Related Texts in the Latin Middle Ages.
Teeuwen, M.J. (2012, maart 16). The Margin in
Carolingian Manuscripts -- A Place for Dissent
and Debate. Belfast, Medieval Cultures
Seminar, Queen’s University Belfast.
Teeuwen, M.J. (2012, oktober 22). Writing in the
Blank Space of Manuscripts: the Ninth
Century. Stockholm, Ars Edendi Lecture.
Teeuwen, M.J. (2012, november 19). The
phenomenon of marginal text in medieval
manuscripts: observations on their edition
problems. Leuven, Lectio Round Table on
scholarly text editing, “Scholars of the Past,
Editions of Today”.
Teeuwen, M.J. (2012, december 21). Een blik op
de marge. Utrecht, Utrecht Centre for
Medieval Studies lezingenreeds.
Teeuwen, M.J. (2012, november 24). Fluid texts in
medieval sources: can digital tools help us to
make new editions? Amsterdam, 9th
Conference of the European Society for
Textual Scholarship, “Editing Fundamentals:
Historical and Literary Paradigms in Source
Editing”.
Teeuwen, M.J. (2012, juli 09). Glosses in All Shapes
and Sizes: What Does Form Say about
Function? Leeds, International Medieval
Congress.
Tielhof, M. van & Prak, M. (2012, juli 12). Coastal
defences in Flanders, the Low Countries and
Germany in the Middle Ages and Early
Modern period. Stellenbosch, World Economic
History Congress.
Tielhof, M. van (2012, april 11). Coastal defences
in Flanders, the Netherlands and Germany.
The emergence of professional water
management (Middle Ages-Early Modern
period). Glasgow, European Social Science
History Conference.
Tielhof, M. van (2012, mei 25). In search of the
Poldermodel. Participation and representation
in Dutch water boards in the pre-democratic
era. Amsterdam, Posthumus Conference.
Wals, H. (2012, augustus 24). Circulation of
Knowledge and Learned Practices in the
17th-century Dutch Republic: A Web-based
Humanities’ Collaboratory on
Correspondences. Helsinki, Spaces, Languages,
Time: the 15th International Conference on
the History of Concepts.
Wals, H. (2012, september 14). Het Instituut: de
rol van het Huygens ING. Provinciaal archief
Gelderland, Symposium Verleden met
toekomst? (Re)organisatie van het onderzoek
in archieven van voor 1600.
Appendix: 2012 Output in titles
Appendix: 2012 Output in titles
Bijlage: Output 2012 in titels
Wals, H. (2012, maart 23). Teksteditie uit de band.
Amsterdam, Conferentie boek uit de band.
Zoggel, M. van (2012, december 18). ‘A book that
doesn’t exist’. New Philology in Modern
Literature Studies? Brussel, Vrije Universiteit,
Colloquium Philology between old and new.
Zoggel, M. van (2012, oktober 26). ‘Arme pen,
zonder geweer; arm geweer, zonder pen’.
Mulisch’ positionering via de politiek. Brussel,
SEL-studiedag ‘Het lab van de sixties.
Experimentele auteurs en hun positionering’.
Zoggel, M. van (2012, april 13). ‘Both a living and
an inanimate creature’. Science and Literature
as Forms of Creation in Harry Mulisch’s The
Procedure. Oxford, Verenigd Koninkrijk,
2012 Conference of the British Society for
Literature and Science.
Zoggel, M. van (2012, april 19). Vormen van ironie
bij Harry Mulisch. Utrecht, Congres Achter de
Verhalen 4.
Zuidervaart, H.J. (2012, oktober 08). America’s
earliest Astronomical Institution: Georg
Marcgraf’s Tychonic Observatory in Dutch
Colonial Brazil (1638-1644). Rio de Janeiro,
XXXI Symposium of the Scientific Instrument
Commission of the International Union for
the History and Philosophy of Science.
Huygens ING . 2012 . Annual Report 45
Zuidervaart, H.J. (2012, april 27). De Friese
‘Boerenprofessor’: realiteit of historisch
construct? Franeker, Studiedag Obe Postma
Selskip.
Raeymaekers, D.D.R. & Derks, S.C. (2012).
The Key to Power. The Culture of Access in
Early Modern Courts, 1400-1700. Conference
ESF Research Networking Programme
Palatium: Antwerpen (2012, november
08 - 2012, november 09).
Co-promotor
(intern voorbereide promotie)
Co-supervisors
(internally prepared PhD theses)
Sluijter, R.G.H. (2012). Presentatie van de
databank ‘Rooms-katholieke religieuze
broederschappen in Nederland de 19e eeuw’.
Graaf, G.R. de (2012, maart 01). Copromotor:
dr. G.J. Knaap.
Jordaan, H.R. (2012, juni 14). Copromotor:
dr. G.J. Knaap.
Wetenschappelijke bijeenkomst
Academic meetings
Boot, P. & Van Dijk, Y. (2012). Vind ik leuk!
De digitale receptie van literatuur.
Brinkman, H., Derks, S.C., Gielkens, J.A.W., Dijkhof,
E.C., Roelevink, J. & Boot, P. (2012). Editing
Fundamentals: Historical and Literary
Paradigms in Source Editing. 9th ESTS
conference: Amsterdam (2012, november
22 - 2012, november 24).
Bruijn, J., Clercq, D & Kalmthout, A.B.G.M. van
(2012). studiedag Stichting Réveil-Archief.
Zundert, J. van (2012). Interedition Bootcamp #10.
Interedition Bootcamp #10: The Hague (NL)
(2012, maart 19 - 2012, maart 21).
Zundert, J. van (2012). Interedition Bootcamp #13.
Interedition Bootcamp #13: Amsterdam/The
Hague (2012, november 21 - 2012, november
24).
Zundert, J. van (2012). Interedition Symposium:
Scholarly Digital Editions, Tools and
Infrastructure. Interedition Symposium:
Scholarly Digital Editions, Tools and
Infrastructure: The Hague (NL) (2012,
maart 19 - 2012, maart 20).
Dierikx, M.L.J. (2012). An international project on
sources for European integration : how & why
? Kick-off Meeting International Source
Publication on European Integration:
Den Haag (2012, november 29).
Editie, gedrukt
Editing, print
Dijk, S. van (2012). 4th COST-WWIH Training
School.
Bloemendal, J., Seidel Menchi, S., Hoven,
R. & Bierlaire, F. (2012). Julius exclusus De civilitate - Conflictus Thaliae et Barbariei
(ASD - Erasmi Opera omnia, I-8). Leiden: Brill.
Dijk, S. van (2012). COST-WWIH sessie “Economic
Imperatives for Women’s Writing”. SHARP
conference: Trinity college Dublin (2012,
juni 28 - 2012, juni 28).
Dijk, S. van (2012). Think-Tank meeting
”Interconnectivity II” (COST-WWIH).
Gent, M.J. van (2012). Sportgeschiedenis:
verleden en toekomst.
Heerma van Voss, L. (2012). Mutiny and Maritime
Radicalism during the Age of Revolution:
A Global Survey.
Nellen, H.J.M., Miert, D.K.W. van, Steenbakkers,
P.M.L. & Touber, J. (2012). ‘God’s Word
Questioned’: Biblical Criticism and Scriptural
Authority in the Dutch Golden Age.
Nellen, H.J.M. (2012). Organisatie van de Jaarlijkse
Studiedag van Neolatinisten, Leiden, Scaliger
Instituut.
Nijenhuis, I.J.A. & Damen, M.J.M. (2012).
Internationale workshop Political
representation: communities, ideas and
institutions in Europe (c. 1200 - c. 1650).
Oostveen, A.M.P. (2012). De Donkere Kamer
van Hermans. Fototentoonstelling: Rotterdam
(2012, november 09 - 2013, januari 13).
46 Jaarverslag . 2012 . Huygens ING
Zundert, J. van, Andrews, T.L., Macé, C. & Middell,
G. (2012). COMST / Interedition
Trainingschool and Bootcamp - Leuven 2012.
COMST / Interedition Trainingschool and
Bootcamp - Leuven 2012: Leuven BE
(2012, september 06 - 2012, september 07).
Bloemendal, J. & Rabbie, E. (2012). Controversies
against Noel Beda. Leiden: Brill.
Bloemendal, J. & Brown, A.J. (2012). Novum
Testamentum Apostolic Letters and
Apocalypse (ASD - Erasmi Opera omnia, VI-4).
Leiden: Brill.
Bruijn, P.G. de (2012). Tekstbezorging en
verantwoording van: Jan Siebelink, Daniël in
de vallei (Oerboek-reeks). Amsterdam:
De Bezige Bij.
Miert, D.K.W. van & Botley, P (2012). The
Correspondence of Joseph Justus Scaliger
(Travaux d’Humanisme et Renaissance,
507/1-8). Geneva: Droz.
Bijlage: Output 2012 in titels
Kuiper, W.T.J.M. (2012). Valentijn ende Oursson.
Kritische synoptische studie-editie van de druk
van Jan Jacobszoon Bouman, Amsterdam
1657 (Sint Petersburg, SSSPL: 6.10.3.3), met
daarin verwerkt de druk van Hieronymus
Verdussen jr., Antwerpen ca. 1684-1713
(Boston Massachusetts, Houghton Library,
27283.48.4) en die van Jacques Maillet, Lyon
1489 (Paris, BnF, RES Y2 82), bezorgd door dr.
Willem Kuiper,. Amsterdam: Bibliotheek van
Middelnederlandse Letterkunde.
Synghel, G.A.M. Van (2012). Uitgave van twintig
vertalingen uit het tweede deel van het
Oorkondenboek van Noord-Brabant.
Den Haag: Stichting Brabantse Bronnen.
Editie, combi (gedrukt/digitaal)
Editing, combined (print/digital)
Gielkens, J.A.W. & Kegel, P.W. (2012). Willem
Frederik Hermans, Volledige werken 15.
De schrijfmachine mijmert gekkepraat.
Wittgenstein. Gitaarvissen en banjoklokken.
Malle Hugo. Vermaningen en beschouwingen
(Volledige Werken, 15). Amsterdam:
De Bezige Bij.
Gielkens, J.A.W. & Kegel, P.W. (2012). Willem
Frederik Hermans, Volledige werken 4.
Herinneringen van een engelbewaarder.
De wolk van niet weten. Het evangelie van O.
Dapper Dapper (Volledige Werken, 4).
Amsterdam: De Bezige Bij.
Rijks, M., Zuidervaart, H.J. & Nieuwland, I.J.J.
(2012). The Correspondence of Dirck
Rembrantsz van Nierop (1610-1682)
(Tools and Sources for the History of Science
in the Netherlands, 3). Den Haag: DWC.
Appendix: 2012 Output in titles
Appendix: 2012 Output in titles
Bijlage: Output 2012 in titels
Datasets
Datasets
Gabriëls, A.J.C.M. Huygens Instituut voor
Nederlandse Geschiedenis Den Haag. (2012).
Biografisch Woordenboek van Nederland
1780-1830 [Uitbreiding dataset].
Sluijter, R.G.H. Huygens ING. (2012). Roomskatholieke religieuze broederschappen
in Nederland in de 19e eeuw [Dataset].
Tielhof, M. van Huygens ING. (2012). Erkende
verenigingen, 1855-1903 [Dataset].
Editie, digitaal
Editing, digital
Dierikx, M.L.J. & Smits, M.G.M. (2012). Digitale
bronnenuitgave Nederland en de Europese
Integratie, 1950-1986. The Hague: Huygens
ING.
Kuiper, W.T.J.M. (2012). Een schone ende
wonderlijcke historie van Valentijn ende
Oursson. Amsterdam: Bibliotheek van
Middelnederlande Letterkunde (BML).
Huygens ING . 2012 . Annual Report 47
Huygens ING© 2013
Ontwerp: Yulia Nesterova

Vergelijkbare documenten

Jaarverslag 2011 - Huygens ING

Jaarverslag 2011 - Huygens ING into developments in the Netherlands. The institute serves fellow researchers, the education sector, the business community, the media, the heritage sector and everyone who needs new and reliable i...

Nadere informatie