openbaar bestuursverslag over 2015

Commentaren

Transcriptie

openbaar bestuursverslag over 2015
OPENBAAR BESTUURSVERSLAG OVER 2015
1. Algemeen
Het bestuursverslag over 2015 bevat een toelichting op hoofdlijnen van de activiteiten en de financiele positie van de Stichting Financiële Steun Onderwijs in Canada en Noord-Amerika.
2. Oprichting en doelstelling
‘Stichting Financiële Steun Onderwijs in Canada en Noord-Amerika’ is opgericht bij notariële akte van
1 maart 1999. De stichting is statutair gevestigd te Veenendaal. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 30155294.
Het doel van de stichting is financiële steun te verlenen aan scholen van de Reformed Congregations
in Canada en Noord-Amerika (een kerkgenootschap dat contacten onderhoudt met de Gereformeerde Gemeenten in Nederland), en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht dit
doel onder meer te verwezenlijken door het verstrekken van financiële bijdragen en voorts alle andere middelen die tot het doel van de stichting kunnen leiden.
De Synode van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland heeft op 10 juni 2015 de noodzakelijkheid uitgesproken dat enkele specifiek kerkelijke stichtingen worden omgezet in een kerkelijk deputaatschap. Bij bestuursbesluit van 27 mei 2015 is reeds ingestemd met deze omzetting. Tevens heeft
voornoemde synode besloten:
a. de aldus om te zetten stichting reeds voor alsdan te erkennen als zelfstandig onderdeel met
rechtspersoonlijkheid, als omschreven in artikel 2:2, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek;
b. het reglement voor die rechtspersoon vast te stellen.
De opdracht tot formeel-juridische omzetting van stichting naar deputaatschap is in behandeling bij
notaris J. Wolterink te Alphen aan den Rijn. Naar het zich nu laat aanzien, zal in de tweede helft van
2016 deze omzetting geformaliseerd kunnen zijn.
3. Bestuurssamenstelling
Het bestuur was per 31 december 2015 als volgt samengesteld:
Ds. J. Roos
Barneveld
Ds. A. van Voorden
Opheusden
Diaken M. Meijering
Opheusden
In het verslagjaar bleef de bestuurssamenstelling gelijk.
voorzitter
secretaris
penningmeester
4. Ondersteuningen
De jaarlijkse ondersteuningen kwamen ten goede aan:
1. Mount Cheam Christian (MCC) School te Chilliwack B.C., Canada.
2. Kerkenraad Reformed Congregation te Otterville (voorheen Newark), Ontario, Canada.
Uitbetaalde bedragen:
MCC-School Chilliwack:
Kerkenraad Otterville:
Totaal afgedragen:
€ 40.000,00
€ 12.000,00
€ 52.000,00
In de exploitatiekosten van de MCCS te Chilliwack hoefde geen bijdrage te worden toegekend, gelet
op het positieve saldo van de begroting.
De renovatie/vernieuwing van het schoolgebouw is inmiddels gerealiseerd. Door de forse bijdragen
van de eigen gemeenteleden kon de externe financiering teruggebracht worden tot $ 900.000.
Openbaar bestuursverslag bij jaarrekening 2015
Stichting Financiële Steun Onderwijs in Canada en Noord-Amerika
1
Gelet op de doelstelling van onze stichting en de voltooiing van de renovatie, is besloten de reserve
groot onderhoud schoolgebouw nu volledig uit te betalen. Daarnaast is besloten om een bedrag van
€ 30.000 toe te kennen als aanvullende bijdrage ter vermindering van de kapitaallasten. In totaal
komt de bijdrage hiermee op € 40.000 (€ 30.000 uit de gewone middelen en € 10.000 uit de doelreserve).
De hoogte van de ondersteuning aan de kerkenraad van Otterville (voorheen Newark) is vastgesteld
aan de hand van de verkregen financiële informatie van deze kerkenraad. Gelet op het negatieve
saldo over 2015 is een hogere bijdrage toegekend.
5. Beleidsplan
Het beleidsplan voor de periode 2012 t/m 2016 is vastgesteld bij bestuursbesluit van 6 juni 2012. Er
hebben zich daarna geen feiten of omstandigheden voorgedaan die tot wijziging van het Beleidsplan
aanleiding geven.
6. Financieel
De inkomsten uit collecten en bijdragen zijn in 2015 ruim 10% lager dan het voorgaande jaar. De
bestemmingsreserve groot onderhoud/renovatie van het schoolgebouw te Chilliwack is met een
bedrag van € 10.000 verminderd, ter realisering van de doelstelling. Deze reserve is thans nihil. Dit
laatste is geen probleem omdat het schoolgebouw nu geheel is vernieuwd. Hoewel het boekjaar is
afgesloten met een negatief resultaat van € 16.407, ontmoet dit, gelet op de doelstelling van de
stichting geen bezwaar.
7. Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Bij beschikking van de Belastingdienst van 29 januari 2008, dossiernummer 50 308 (RSIN 807629509),
is de stichting met ingang van 15 januari 2008 erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
8.1 Vermogenspositie
De huidige vermogenspositie is in overeenstemming met de doelstelling van de Stichting.
8.2 Resultaatbestemming
Het jaar 2015 sluit met een negatief resultaat van € 16.407. Dit resultaat is in mindering gebracht op
de overige reserves. Het vrij vermogen komt hiermee op € 11.938. Genoemd bedrag is tevens het
totale eigen vermogen doordat de doelreserve op nihil is gesteld.
Opheusden, 13 april 2016
M. Meijering, penningmeester
Openbaar bestuursverslag bij jaarrekening 2015
Stichting Financiële Steun Onderwijs in Canada en Noord-Amerika
2