- Kennisnet

Commentaren

Transcriptie

- Kennisnet
INFORMATIEWIJZER
Weblogs in
het onderwijs
Inhoud
Wat is een weblog?
Weblogs in het onderwijs
Weblogs over het onderwijs
Door het onderwijs
Lesideeën
Een weblog maken – stappenplan
Meer informatie/bronmateriaal
4
4
5
5
7
8
9
INFORMATIEWIJZER - WEBLOGS IN HET ONDERWIJS 3
Ict op school informeert scholen over ict-ontwikkelingen in
het onderwijs. In een serie informatiewijzers geeft Ict op
school uitgebreide informatie over een specifiek onderwerp.
In deze informatiewijzer leest u meer over weblogs en de
mogelijkheden voor het onderwijs. Wat zijn weblogs? Hoe
worden ze in het onderwijs gebruikt? Wat is de precieze
meerwaarde ervan? En ten slotte: hoe kunt u zelf een
weblog online zetten en van content voorzien?
Wat is een weblog?
De naam weblog is een samentrekking van web (van world wide
web) en log (van logboek). Een weblog is een website opgezet
zoals een logboek, met chronologisch geposte berichten. Het
lijkt een beetje op een dagboek, maar dan openbaar en met de
mogelijkheid om op elkaars berichten te reageren. Vaak kunnen
berichten niet alleen via de site zelf gelezen worden, maar ook
via een zogenaamde RSS-reader (tool om een ‘abonnement’ te
nemen op een website, deze geeft alle vernieuwingen door).
Een weblog wordt bijgehouden door één of meerdere auteurs.
Omdat webloggen (ook wel bloggen genoemd) populair is, zijn
er inmiddels diverse (gratis) tools op internet om zelf een
weblog (ook wel blog genoemd) te starten.
Pitas. Enkele maanden later volgde Blogger. Inmiddels zijn er
tientallen tools beschikbaar in diverse talen om snel een
weblog te openen.
Er zijn verschillende soorten weblogs of blogs, onder andere:
Weblogs met voornamelijk tekst;
Videoblogs met voornamelijk videofragmenten;
Moblogs met voornamelijk foto’s genomen met een
mobiele telefoon;
Edublogs, educatieve weblogs voor of door scholen.
Weblogs in het onderwijs
Maarten Kremers onderzocht de mogelijkheden van weblogs
binnen het academisch onderwijs en schreef er een scriptie
over genaamd ‘Bloggend leren’. Vanuit drie theoretische modellen bekeek hij vier casussen van weblogs in het wetenschappelijk onderwijs.
Kremers concludeert dat weblogs een toegevoegde waarde hebben voor het onderwijsproces. Via weblogs:
Ook worden er door diverse klassen flinke weblogs bijgehouden
bijvoorbeeld:
Steven Downes – een weblogger die vooral schrijft over het
onderwijs – noemt zichzelf de eerste edublogger. Op gebied van Groep 8 van de Jozefschool uit Blokker (Hoorn):
ict en onderwijs zijn er inmiddels diverse bloggers in Nederland
http://sneeuwklokjes.web-log.nl
actief:
Schoolweblog inclusief dagplan van ‘t Vrieske Honk
Pierre Gorissen - Ict en onderwijs BLOG:
(Vrieschelo): http://vrieskehonk.toplog.nl
www.gorissen.info/Pierre
De middenbouw van Jenaplanschool ‘t Vlot (Hoogezand)
Wilfred Rubens - TE-learning:
houdt een internetdagboek bij:
http://wilfredrubens.typepad.com/wilfred_rubens_
www.jenaplanschool.nl/mb1
weblog
André Manssen - Computers in de klas:
http://computersindeklas.web-log.nl/
Margreet van den Berg - Ict en onderwijs:
http://ict-en-onderwijs.blogspot.com
Sybilla Poortman - Ict en educatie:
www.inter-net-viewer.nl/weblog/category/ict-educatie
Willem Karssenberg - Trendmatcher:
www.trendmatcher.nl
Door het onderwijs
Leren studenten om kritisch na te denken.
Leren studenten om zichzelf schriftelijk te verwoorden.
Lezen studenten bijdragen van anderen.
Leren ze daar op een goede manier op te reageren.
Zijn studenten beter gemotiveerd en betrokken vanwege de
interactiviteit en het feit dat ze zelf verantwoordelijk zijn
voor het weblog.
Toen in de jaren ’90 internet ‘echt’ gebruikt werd, bestonden er al websites met dagelijkse updates. In 1997 bedacht Jorn
Barger hiervoor de term ‘weblog’. Omdat er nog geen WYSIWYGtools (What You See Is What You Get) beschikbaar waren, konden alleen websitebouwers het weblog bijhouden. In 1999 verTen slotte stelt Kremers dat het belangrijk is om de weblogs op
scheen de eerste tool om eenvoudig een weblog te maken:
een goede, gestructureerde manier in te voeren.
4 INFORMATIEWIJZER - WEBLOGS IN HET ONDERWIJS
Weblogs over het onderwijs
Verschillende meesters en juffen in Nederland hebben inmiddels
hun eigen weblog:
Juf Manja: http://onderwijs.blogo.nl
Elke Das: http://blogger.xs4all.nl/elkedas
INFORMATIEWIJZER - WEBLOGS IN HET ONDERWIJS 5
Lesideeën
het gebruik van digitale toepassingen in het onderwijs. Pas
Er zijn diverse mogelijkheden om een weblog in het onderwijs daarna zouden deze systemen geïntegreerd kunnen worden in
te gebruiken. Op de genoemde blogs vindt u al enkele voorbeel- een goed functionerende elektronische leeromgeving.”
den. Verder kan een weblog goed worden gebruikt als:
Karin Korevaar en Kim Houtzager stellen in ‘Het meesterstuk’
dat een weblog voor verschillende doeleinden gebruikt kan
worden zoals: verslaglegging, weergave van een proces (bijv.
Communicatiemiddel binnen de klas;
het ontstaan van een werkstuk), zelfreflectie, discussie en
Klassendagboek;
portfolio. Ook hebben zij gekeken hoe een weblog staat in
Communicatiemiddel naar ouders;
relatie tot de kerndoelen. Wat zijn hun conclusies?
Klassenkrant;
Themapagina;
Volgens Korevaar en Houtzager kunnen weblogs binnen ver Dagplan.
schillende vakken ingezet worden waaronder: Nederlands, rekenen, geschiedenis, kunst en oriëntatie op jezelf. Wanneer een
Op www.scholenlijst.tk wisselen veel leraren (waarvan somweblog bijvoorbeeld wordt gebruikt binnen het vak Nederlands,
mige ook bloggers) ervaringen uit. Het weblog komt ook ter
dan kan kerndoel 1 vervuld worden (leerlingen leren informatie
sprake: “Een weblog kun je ook op verschillende manieren
verwerven uit gesproken taal, en ze leren tevens om die inforinrichten. Je kunt voor iedere groep / leerling en jezelf een
matie mondeling of schriftelijk weer te geven).
eigen weblog aanmaken. Of je kunt een weblog aanmaken
waarbinnen je verschillende categorieën aanmaakt (bijv.
Daarnaast leren leerlingen - door zelf te webloggen en andere
opdrachten, zoekdocumenten, groepje 1, groepje 2 etc.) en
weblogs te lezen – om kritisch na te denken, een punt dat in
waarbij je voor iedere leerling een account aanmaakt met
verschillende rechten. Een voordeel van een weblog is dat je via kerndoel 7 is vastgelegd (leerlingen moeten een kritische blik
RSS alle vorderingen makkelijk kunt bijhouden. Ik denk dat er krijgen over de informatie die geboden wordt).
op dit moment vooral voor het basisonderwijs meer rendement
te halen is uit goedkope, kleinschalige en laagdrempelige toe- Korevaar en Houtzager raden wel aan om - voordat er gestart
passingen zoals weblogs, wiki's en zelfs simpele gastenboeken wordt met een weblog - aandacht te besteden aan de zogedan uit grote ingewikkelde elektronische leeromgevingen waar naamde weblog-etiquette. Denk hierbij aan risico’s bij het
een hoop geld in geïnvesteerd wordt. Zo kunnen leerkrachten
verspreiden van privé-gegevens, beleefdheid, privacy en vrije
eerst ervaring opdoen en kan er kennis opgebouwd worden over meningsuiting.
INFORMATIEWIJZER - WEBLOGS IN HET ONDERWIJS 7
Een weblog maken – stappenplan
RSS zit bij beide standaard ingebouwd, alleen bij Web-log is het
makkelijker om dat zichtbaar te maken: daar hoef je alleen
maar een vinkje aan te klikken in de beheerspagina en je krijgt
een keurig knopje op je weblog te zien. Bij Blogger wordt de
code automatisch gegenereerd, maar je moet wel zelf de link er
naartoe op je pagina zetten. De posts in Web-log zijn wel voorzien van een permalink (een unieke URL per post), maar het is
moeilijk die te achterhalen. Bij Blogger staat die altijd onder
aan iedere post. Bij Web-log wordt standaard statistiekfunctionaliteit aangeboden, bij Blogger moet je die zelf inbouwen.
Mijn eindconclusie: Web-log biedt meer standaard keuzemoge“Web-log biedt de mogelijkheid om categorieën aan te maken. lijkheden dan Blogger, maar biedt daarnaast weinig ruimte om
zaken in te richten naar eigen goeddunken. Blogger biedt meer
Daarmee kun je, naast de chronologische ordening die een
weblog biedt, ook een ordening aanbrengen op onderwerp. De mogelijkheden, maar wie daarvan gebruik wil maken moet wel
mogelijkheid om zelf HTML-codes in te voeren is er volgens mij even studeren en bij voorkeur wat kennis hebben van HTML.
niet, of zeer beperkt. Die mogelijkheid bestaat wel bij Blogger: Blogger is daarmee volgens mij meer iets voor knutselaars, en
naast de standaardopties (vet, schuin, aanbrengen nummering Web-log meer voor degenen die lekker snel en makkelijk aan de
enz.) kun je zelf HTML-codes in de tekst plaatsen. Handig als je slag willen.”
wat extra's wilt, overbodig voor wie weinig opmaak wil hebben.
Naast Web-log en Blogger zijn er nog andere mogelijkheden om
Idem geldt voor de opmaak van je weblog: bij Web-log is er
een standaardindeling, bij Blogger heb je de keus uit een aan- een weblog te openen:
tal standaarden, maar wie handig is met HTML kan er zelf iets
leuks van maken. Bij Blogger kun je plaatjes uploaden en er is Blogeiland: www.blogeiland.nl
een mogelijkheid om binnen Word een extra functie te maken Blogspot: www.blogspot.nl
waarmee je vanuit Word direct in je weblog kunt publiceren.
Punt.nl: www.punt.nl
Maar die functie werkt niet bij alle Word/Windows-versies. Wat Webloggen: www.webloggen.nl
betreft service: ook bij Blogger wordt behoorlijk vlot gereageerd, maar wel in het Engels. Dat is zeker voor leerlingen niet
altijd makkelijk.
1. Kies de tool waarmee u het weblog opent
Er zijn zeer veel (gratis) tools om een weblog te starten.
Eerst moet u dus bepalen met welke tool (via welke website)
u uw weblog opent. De meest bekende zijn Web-log
(www.web-log.nl) en Blogger (www.blogger.nl).
Margreet van den Berg zette beide varianten naast elkaar:
8 INFORMATIEWIJZER - WEBLOGS IN HET ONDERWIJS
2. Vul het weblog
TIP 2 Gerard Dümmer maakte een screencast (uitleg in
Centraal in de weblogwereld staat ‘kennis delen’. Om die reden
audio waarin alle activiteiten op het scherm getoond
zijn er diverse handleidingen beschikbaar waarin beschreven
worden) over het opzetten van een weblog met
staat hoe een weblog gemaakt wordt. Grofweg kan een weblog
Blogger:
in zeven stappen gevuld worden:
http://www.gerarddummer.nl/screencasts/weblog_
1. Bedenk waar het weblog voor bedoeld is en wie er wat gaat
opzetten/weblog%20opzetten.html
plaatsen op het blog.
2. Ga naar een pagina waar weblogs aangemaakt worden en
klik op de optie om een weblog aan te maken.
Meer informatie /bronmateriaal
3. Vul alle gegevens in en publiceer het weblog.
4. Maak de weblog op naar eigen wens (kleur en eventuele
http://gerarddummer.nl/meesterstuk/meesterstuk_
plaatjes).
weblog_in_het_basisonderwijs.pdf
www.klascement.net/index.php?menu=ictmenusec&
5. Zet alle voorkeuren goed (mag er anoniem gepost worden,
keuze=fichedetail&doc=67
moet een reactie eerst worden goedgekeurd, etc.).
www.digitaledidactiek.nl/dd/themas/1172
6. Publiceer het eerste blog!
www.ou.nl/Docs/TijdschriftOI/OI_1_05.pdf
7. Bespreek met leerlingen het gebruik van het weblog en
www.det.wa.edu.au/education/cmis/eval/curriculum/ict/
maak gezamenlijk afspraken.
weblogs
www.scholenlijst.tk
Een uitgebreid overzicht vindt u op:
www.karssenberg.nl/weblog/2006/09/gezocht-elohttp://weblog.startpagina.nl
aangeboden-weblog.html
TIP 1 André Manssen schreef op zijn website een zeer
www.e-learningplaza.nl
compleet dossier over weblogs in het onderwijs.
www.concentio.nl
Onder het kopje ‘Hoe maak je een klassenweblog?’
en uiteraard alle genoemde blogs in dit stuk!
staan (downloadbare) handleidingen hoe met
‘Weblog’ gewerkt kan worden:
Blog ze!
http://www.manssen.nl/Computersindeklas/
dossiers/dossierwebloggen/inhoud_webloggen.htm
INFORMATIEWIJZER - WEBLOGS IN HET ONDERWIJS 9
© 2007 Stichting Kennisnet Ict op school
Alle rechten voorbehouden.
Stichting Kennisnet Ict op school is de publieke ictondersteuningsorganisatie van, voor en door het
onderwijs. De stichting behartigt de belangen van
de Nederlandse onderwijssector op het gebied van
ict, biedt hulpmiddelen bij het maken van keuzes
voor ict-producten en diensten en levert educatieve
diensten en producten om het leren te vernieuwen.
Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de
auteur(s), redacteur(s) en uitgever van
Kennisnet Ict op school geen aansprakelijkheid
voor eventuele fouten of onvolkomenheden.
Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd (waaronder begrepen het
opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand) of openbaar gemaakt, op
welke wijze dan ook, behoudens in geval de verveelvoudiging van de inhoud
van deze uitgave plaatsvindt onder de licentie “naamsvermelding, niet-commercieel, geen afgeleide werken” als gehanteerd door Creative Commons.
Ict op school is een label van Kennisnet Ict op
school. Als belangenbehartiger stelt Ict op school
zich ten doel om organisaties uit het primair en
voortgezet onderwijs toe te rusten en te begeleiden
in hun keuze voor ict-producten en –diensten, onder
andere door het nauwkeurig specificeren van de
onderwijsvragen op het gebied van ict. Ict op school
behartigt de collectieve belangen rond ict en onderwijs richting marktpartijen en politiek. Belangrijke
instrumenten zijn onderzoek naar het effect en rendement van ict én monitoring van ontwikkelingen
op het gebied van onderwijs en ict.
Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 2.5 Nederland
De gebruiker mag:
• het werk kopiëren, verspreiden, tonen en op- en uitvoeren
Onder de volgende voorwaarden:
Naamsvermelding. De gebruiker dient bij het werk de naam van
Kennisnet Ict op School te vermelden.
Niet-commercieel. De gebruiker mag het werk niet voor commerciële
doeleinden gebruiken.
Geen Afgeleide werken. De gebruiker mag het werk niet bewerken.
• Bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van
dit werk kenbaar te maken aan derden.
• De gebruiker mag uitsluitend afstand doen van een of meerdere van deze
voorwaarden met voorafgaande toestemming van Kennisnet Ict op School.
Het voorgaande laat de wettelijke beperkingen op de intellectuele eigendomsrechten onverlet.
(www.creativecommons.org/licenses)
10 INFORMATIEWIJZER - WEBLOGS IN HET ONDERWIJS
Colofon
Opmaak
Cees van Rutten, Den Haag
Druk
OBT BV, Den Haag
Stichting Kennisnet Ict op school
POSTADRES
Postbus 778
2700 AT Zoetermeer
BEZOEKADRES
Paletsingel 32
2718 NT Zoetermeer
01.2007
T (079) 323 09 96
F (079) 321 23 22
E [email protected]
www.ictopschool.net
www.ictopschool.net

Vergelijkbare documenten

Social software in het hoger onderwijs

Social software in het hoger onderwijs RSS zit bij beide standaard ingebouwd, alleen bij Web-log is het makkelijker om dat zichtbaar te maken: daar hoef je alleen maar een vinkje aan te klikken in de beheerspagina en je krijgt een keuri...

Nadere informatie

preprint

preprint makkelijker om dat zichtbaar te maken: daar hoef je alleen maar een vinkje aan te klikken in de beheerspagina en je krijgt een keurig knopje op je weblog te zien. Bij Blogger wordt de code automati...

Nadere informatie

Bloggend Leren

Bloggend Leren naast de standaardopties (vet, schuin, aanbrengen nummering Web-log meer voor degenen die lekker snel en makkelijk aan de enz.) kun je zelf HTML-codes in de tekst plaatsen. Handig als je slag wille...

Nadere informatie

podcasting in het onderwijs

podcasting in het onderwijs Niet-commercieel. De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken. Geen Afgeleide werken. De gebruiker mag het werk niet bewerken. • Bij hergebruik of verspreiding dient de geb...

Nadere informatie