Hoe een firma oprichten in Chicago en de Midwest?

Commentaren

Transcriptie

Hoe een firma oprichten in Chicago en de Midwest?
Hoe een firma oprichten
in Chicago en de Midwest?
Flanders Investment & Trade - Chicago I Oktober 2011
2011
Handleiding voor het
oprichten van een firma in de
VS – Chicago en de Midwest
Flanders Investment and Trade
Chicago
Page 1
h
h
h
u
2011
Inhoudstafel
1. USA: The Place to Be!
4
Praktisch – In Chicago en de Midwest
2. Ondernemingsvormen in de VS
5
2.1 Vennootschapsrecht verschilt van staat tot staat
2.2 De verschillende ondernemingsvormen

Corporation (N.V.)
o Subsidiary (dochtervennootschap)
o Branch (bijkantoor)
6

Limited Liability Company, LLC (BVBA)
9

S-Corporation

Representation Office
C-Corporation of LLC?

Partnership
o General Partnerships
o Limited Partnerships
o Limited Liability Partnerships
11

Joint Venture
12

Sole Proprietorship (eenmanszaak)

Mergers and Acquisitions?
13
 Juridisch advies (in Belgie en in de VS)
 State of Illinois (FDI)
 Kantoorruimte: kostenraming en contacten
Flanders Investment and Trade
17
20
21
Chicago
Page 2
h
h
h
u
2011
Mogelijke F.I.T. subsidies
23
3. Bedrijfsbelastingen in de VS
23
 Belastingsadvies
 Boekhouding (CPA)
25
26
4. Tewerkstelling en personeelsbeleid in de VS
-
27
Lonen in de VS
Ziekteverzekering (Health Insurance)
Pensioenen (401k)
Vakantiedagen
Tewerkstellingscontracten
Sociaal Secretariaat




HR Management
Tijdelijk Personeel
Personeelsadvertentie
Verzekering
30
31
31
32
5. Paspoorten en visa voor Belgische werknemers in de VS
33
 Nuttige contacten ivm visa
35
6. Graag tot uw dienst
37
 Andere Vlaamse bedrijven
 FIT Dienst Reglementering (in Brussel)
 4 F.I.T. kantoren tot uw dienst in de VSA
Flanders Investment and Trade
41
Chicago
Page 3
h
h
h
u
2011
1. USA: The Place to Be!
Met een binnenlandse markt zo groot als het Europese continent, is de VSA nog steeds the place to be
om zaken te doen. Amerika is echter geen plaats om onvoorbereid aan de slag te gaan.
In dit document vinden Vlaamse ondernemingen die in de VS een firma willen oprichten een eerste
antwoord op hun belangrijkste vragen.
Voor meer gedetailleerde info wordt doorverwezen naar gespecialiseerde websites en externe
consulenten. Uiteraard staan de provinciale kantoren van F.I.T. en die van F.I.T. USA (Atlanta, Chicago,
Los Angeles, New York, San Francisco) altijd ter beschikking voor specifieke vragen en advies.
http://selectusa.commerce.gov/
: SELECT USA
De organisatie die we vroeger kenden als Invest in America (International Trade Administration)
is sinds juni 2011 opgenomen in het nieuwe Select USA
(http://selectusa.commerce.gov/welcome-selectusa ).
De doelstelling van deze overkoepelende federale/nationale instantie is uiteraard om
buitenlandse investeringen in de VS te bevorderen.
U vindt er o.a. links naar alle Staten, waaronder u dan een hele reeks verdere info en contacten
(bv. de plaatselijke Economic Development Agencies) vindt, die u kunnen ondersteunen in uw
zoektocht naar de beste ligging, de meest voordelige incentives, enz.
Praktisch - In Chicago en de Midwest
Naast de algemene informatie betreffende het oprichten van een kantoor of firma
in VS, die geldig is in gans het land, vindt u ook regelmatig in kadertjes zoals deze
de praktische tips en contacten, specifiek voor de regio Chicago en de Midwest.
Maak hier zeker gebruik van.
Ook op de website van Flanders Investment and Trade (http://www.flanderstrade.be/ ) vindt u heel
veel nuttige info onder ‘Marktinformatie - Landen - VSA’.
Flanders Investment and Trade
Chicago
Page 4
h
h
h
u
2011
2. Ondernemingsvormen in de VS
2.1 Vennootschapsrecht verschilt van staat tot staat
Vennootschapsrecht in de VS is geen federale materie. Elke staat in de VS heeft zijn eigen
vennootschapsrecht.
Het oprichten van een vennootschap in de Verenigde Staten is een formaliteit en kan in principe zelfs
volledig online gebeuren. Ook de kosten die hiermee verbonden zijn, zijn vrij laag, vermits er geen
minimumkapitaalvereisten zijn.
Verder is het belangrijk om te weten dat er niet zoiets bestaat als een "national incorporation". Een
vennootschap kan slechts opgericht worden in één welbepaalde staat, en wordt in andere staten
beschouwd als een "foreign corporation". Om zaken te kunnen doen in een andere staat dan de staat
van oprichting vraagt men een toelating bij het Department of State (een “Certificate of Authority”) van
elke betrokken staat waar men een bedrijvigheid wenst op te starten. Sancties zijn mogelijk; bv. zal de
vennootschap bij gebrek aan een Certificate of Authority geen toegang hebben tot de rechtbanken van
de betrokken Staat om een handelsgeschil uit te vechten.
Een ander punt van belang is dat de vennootschap mag opgericht worden in eender welke staat. De
staat van oprichting hoeft niet per sé de staat te zijn waar het kantoor zal gevestigd zijn. Heel wat
Amerikaanse firma's zijn geïncorporeerd (opgericht) in Delaware, een kleine staat aan de oostkust,
omwille van de vlotte oprichtingsprocedures, het voordelige belastingstelsel en de bedrijfsvriendelijke
vennootschapswetgeving. Meer informatie over het oprichten van een vennootschap in Delaware (de
“General Corporation Law”), vindt men op de officiële website van de staat Delaware
(http://www.state.de.us/corp of www.corp.delaware.gov). Op deze site vindt men ook een lijst van
zogenaamde "resident agents" of "registered agents". De wetgeving van Delaware vereist immers dat
een vennootschap een “registered agent” moet hebben wiens adres hetzelfde is als het adres van de
vennootschap. Deze agent kan een individu of een vennootschap zijn.
Andere interessante websites voor resident agents zijn:
- http://www.residentagentinfo.com (informatie over de resident agents in de 50 staten)
- http://www.nrai.com (National Registered Agents, Inc. - netwerk van registered agents)
- http://www.inc-it-now.com (HUBCO in Hicksville, NY - firma die in elk van de 50 staten kan
registreren)
- http://www.incorporatedelawareonline.com (ACME Filings Corp. in Delaware); de website van
deze firma (resident agent) geeft zeer interessante achtergrondinformatie over het oprichten
van een vennootschap in het algemeen
Flanders Investment and Trade
Chicago
Page 5
h
h
h
u
2011
Zoals boven vermeld, kan een vennootschap in eender welke staat in de VS worden opgericht.
Om vervolgens in de meeste andere staten zaken te kunnen doen moet de vennootschap zich in de
desbetreffende staat registreren. Deze registratie heet ‘the filing of DBA (Doing-Business-As)’. Je moet
je zaak enkel registreren in die staten waar je onderneming fysiek aanwezig is (een postadres heeft).
Voor een online registratie, zie:

www.mycorporation.com (deze website helpt je zelfs om online een vennootschap
op te richten)

www.state-dba.com (Filing of DBA)
2.2 De verschillende ondernemingsvormen
Zoals in België zijn er in de VS verschillende ondernemingsvormen. De meest voorkomende zijn:
-
Corporation = kapitaalvennootschap (vergelijkbaar met een N.V.):
de ‘corporation’ is de meest gekozen ondernemingsvorm door buitenlandse investeerders in de
VS. Een corporation kan zelf contracten afsluiten, eigendom bezitten en verhandelen, aandelen
uitgeven en dividenden uitgeven. De corporation kan vervolgen en vervolgd worden. Er zijn 2
soorten corporations.
o
Een ‘subsidiary’ (dochtervennootschap):
wanneer de dochteronderneming in de VS een volledig eigen rechtspersoonlijkheid
heeft, onderscheiden van de moederholding.
Juridische procedures en faillissementen kunnen doorgaans enkel gevolgen hebben voor
de Subsidiary, niet voor de buitenlandse hoofdzetel. Uitzonderlijk kan het gebeuren dat
de hoofdzetel toch betrokken wordt, bvb. wanneer de Subsidiary met te weinig geld
werd gekapitaliseerd (‘thin capitalization’) of wanneer de onafhankelijkheid van de
subsidiary niet werd gerespecteerd.
Een Subsidiary is dus een volwaardige Amerikaanse vennootschap die volledig
onderworpen is aan de Amerikaanse wetgeving en die een eigen benaming, een eigen
kapitaal, een eigen boekhouding en een eigen management heeft.
“Creating a US subsidiary helps protect the assets of the parent company”.
Uit een seminarie ivm “Legal Basics for Establishing US Distribution” (K&L Gates)
Flanders Investment and Trade
Chicago
Page 6
h
h
h
u
2011
o
Een ‘branch’ (bijkantoor):
wanneer de buitenlandse onderneming rechtstreeks op de Amerikaanse markt zaken
doet zonder een nieuwe wettelijke entiteit op te richten spreken we van een branch.
De resultaten van het bijkantoor worden opgenomen in de boekhouding van het
hoofdkantoor. Belastingtechnisch zal de branch wel belastingen betalen in de VS. De
hoofdzetel blijft volledig juridisch aansprakelijk voor de activiteiten van de branch.
Ook belangrijk ivm een Branch:
1. Een bijkantoor heeft geen aparte rechtspersoonlijkheid en is volledig
afhankelijk van de Belgische hoofdzetel. Het kan in de V.S. handel drijven en
contracten sluiten voor rekening van de Belgische onderneming. Een bijkantoor
zal dan ook een vaste vestiging vormen van de Belgische onderneming in de V.S.
Bijkantoren worden doorgaans geleid door een vertegenwoordiger van de
Belgische onderneming.
De resultaten van het bijkantoor worden opgenomen in de boekhouding van de
Belgische hoofdzetel, die geheel aansprakelijk blijft voor de activiteiten van het
kantoor. Niettemin eisen de Amerikaanse belastingdiensten en de Internal
Revenue Code dat het kantoor bewijskrachtige boeken en documenten bijhoudt
waaruit het belastbaar inkomen van het kantoor duidelijk kan blijken.
2. Het oprichten van een bijkantoor kan in de V.S. op vrij eenvoudige wijze
gebeuren, al zijn verschillen per Staat mogelijk.
Doorgaans worden de volgende vereisten gesteld: een aanvraag gericht aan de
bevoegde instantie van de betrokken Staat (meestal de Secretary of State), het
neerleggen van een kopie van de statuten (met Engelse vertaling) van de
Belgische onderneming en de keuze van een adres in de Staat. Er zijn geen
specifieke kapitaalvereisten.
3. In elke Staat waar zaken worden gedaan, moet een registratie worden
gevraagd. Het niet naleven van dit voorschrift kan ertoe leiden dat in de
betrokken Staat geen procedure kan worden aangespannen om de naleving van
een overeenkomst af te dwingen of kan aanleiding geven tot het opleggen van
een boete.
De wetgeving van de betrokken Staat heeft geen invloed op het intern
functioneren van de hoofdzetel in België. In de relaties met werknemers of met
Flanders Investment and Trade
Chicago
Page 7
h
h
h
u
2011
andere ondernemingen moet het Amerikaanse kantoor evenwel dezelfde regels
volgen als de andere ondernemingen van die Staat.
4. Er dient opgemerkt dat het openen van een bijkantoor in de V.S. een
aanzienlijk nadeel vertoont tegenover de oprichting van een Amerikaanse
dochtervennootschap: wanneer in de V.S. gerechtelijke stappen worden
ondernomen tegen het bijkantoor, kan dit voor het geheel van de activa van de
Belgische onderneming aansprakelijk worden gesteld. Bij een
dochtervennootschap kan dit alleen voor haar activa in de V.S.
Elk van de 50 staten heeft zijn eigen wetten waaronder de oprichting van een corporation valt.
Enkel in de details verschillen deze wetten van staat tot staat. Toch zijn 3 staten populairder
voor de oprichting van een corporation, met name California, Delaware en New York. Dit
omwille van de flexibiliteit van de statuten die gelden voor corporations en omwille van de
uitgebreide jurisprudentie in die staten.
De eigenlijke oprichtingsprocedure verloopt vlot en neemt zo’n 2 tot 5 dagen in beslag. In
California, Delaware en New York is er geen mimimum kapitalisatieverplichting. Met een
kapitaal van 1000 USD op de rekening van de startende onderneming kan dus een corporation
opgericht worden. De oprichting gebeurt door een ‘certificate of incorporation’ in te dienen bij
de bevoegde staatsoverheid. Meestal gebeurt dit door de lokale advocaat die ingeschakeld
wordt voor advies.
Bij de oprichting worden twee documenten opgesteld: de oprichtingsakte (Articles of
Incorporation) en de statuten (By-Laws).
1. De Articles of Incorporation bevatten een aantal basisgegevens betreffende de
vennootschap
(benaming, doel, adres, kapitaal). Deze akte moet worden ondertekend door de
oprichters (incorporators) en gedeponeerd bij de bevoegde administratie van de Staat
(bv. het State Department van Delaware). Bij oprichting van een vennootschap door
buitenlanders wordt de oprichtingsakte vaak ondertekend door hun Amerikaanse
advocaten of zaakgelastigden, die dan, zodra de vennootschap definitief is opgericht,
ontslag nemen ten voordele van de eigenlijke oprichters. In Staten waar geen vereisten
worden gesteld qua verblijf of nationaliteit van de oprichters, kunnen de buitenlandse
oprichters ook zelf de oprichtingsakte ondertekenen.
2. De By-Laws zijn omstandiger en meer gedetailleerd. Zij moeten niet gedeponeerd of
geregistreerd worden en regelen hoofdzakelijk de interne werking van de
vennootschap
Flanders Investment and Trade
Chicago
Page 8
h
h
h
u
2011
-
De organen van een Amerikaanse vennootschap zijn vergelijkbaar met die van een
Belgische vennootschap:
gedelegeerde bestuurders (Officers),
raad van bestuur (Board of Directors)
algemene vergadering (General Meeting).
Limited Liability Company, LLC (vergelijkbaar met een BVBA):
een LLC bevat zowel elementen van een corporation (beperkte aansprakelijkheid van de
vennoten) als van een partnership (samenwerkingsverband zonder aandelenkapitaal). Dit wordt
duidelijker wanneer we onder het volgende punt de belastingsplicht bespreken van de
verschillende ondernemingsvormen.
Een LLC heeft rechtspersoonlijkheid. De vennoten (‘members’ i.p.v. ‘stockholders’) zijn, zoals bij
een BVBA, slechts aansprakelijk ten belope van hun inbreng. Elke vennoot is voor een bepaald
percentage eigenaar van de LLC. De statuten kunnen met veel flexibiliteit op maat van de eigen
wensen worden opgesteld.
Tegenover de gewone Corporation biedt de LLC ook een fiscaal voordeel: onder bepaalde
voorwaarden kan de vennootschapsbelasting beperkt worden tot de belasting van de winst die
wordt uitgekeerd aan de vennoten.
Ook is het mogelijk voor een LLC te verkiezen om belast te worden als een (C-) Corporation (zie
punt 3. Hieronder ‘Bedrijfsbelastingen in de VS’).
Wanneer een LLC zaken doet buiten de staat waarin de oprichting plaatsvond, dient - zoals bij
een corporation - een ‘filing of DBA’ in de andere staten te gebeuren.
Daar waar de (C-) Corporation de meest bekende en meest verspreide bedrijfsvorm in de VS
is, heeft de LLC in de laatste 10 jaar meer en meer interesse opgewekt, o.a. bij buitenlandse
bedrijven die in de VS een vestiging willen oprichten.
-
-
S-Corporation
De S-Corporation is een vennootschapsvorm die openstaat voor kleine ondernemingen met
een beperkt aantal aandeelhouders (minder dan 35) die in de V.S. moeten gedomicilieerd
zijn. S-Corporations zijn vooral fiscaal van belang: niet de vennootschap als dusdanig wordt
belast, maar wel het inkomen van de verschillende aandeelhouders (zoals bij een
Partnership of een LLC). Deze vennootschappen worden overigens S-Corporations genoemd
omdat hun fiscaal statuut geregeld wordt door het Subchapter S van de Internal Revenue
Code (andere vennootschappen zijn in die zin C-Corporations)
Representation Office = vertegenwoordigingskantoor:
volledigheidshalve dient vermeld te worden dat Belgische ondernemingen in de V.S. ook een
louter vertegenwoordigingskantoor (Representation Office) kunnen openen.
Flanders Investment and Trade
Chicago
Page 9
h
h
h
u
2011
De activiteit van een dergelijk kantoor dient zich te beperken tot het louter vertegenwoordigen
van de Belgische onderneming op de Amerikaanse markt (marketing, marktonderzoek, reclame,
inlichtingen verzamelen en verstrekken). Het kantoor kan dus zelf geen handel drijven of
contracten sluiten voor rekening van het hoofdkantoor in België. Het heeft geen aparte
rechtspersoonlijkheid, vormt geen vaste vestiging in de V.S. en is dus ook niet aan de
Amerikaanse fiscaliteit onderworpen.
Praktisch - In Chicago en de Midwest
C-Corporation of LLC?
Daar waar de (C-) Corporation de meest bekende en meest verspreide bedrijfsvorm
in de VS is, heeft de LLC in de laatste 10 jaar meer en meer interesse opgewekt, o.a.
bij buitenlandse bedrijven die in de VS een vestiging willen oprichten.
Hierbij het standpunt van een advocaat uit Chicago, terzake geraadpleegd:
I would recommend that the Belgian company form its U.S. affiliate as a
limited liability company, although the LLC should make a tax election to be
treated as a corporation.
The LLC format is much more flexible than a corporate structure. With a
few minimum formalities and requirements, the organizational documents
can be made to reflect the type of situation which fits the company and its
operations. On-going administrative obligations are also much less for an
LLC than a corporation. In addition, the LLC format offers the same
protection from liability of the members as a corporation offers for a
corporation. As long as the minimum formalities applicable to an LLC are
observed and all agreements are signed in the name of the LLC, liabilities
stop at the LLC level and will not be liabilities of the member, except possibly
for environmental liabilities as described in the following paragraph. We
usually recommend that the LLC be formed as a Delaware LLC which is then
qualified as a foreign LLC in the states in which it does more than occasional
business.
With regard to tax issues, a U.S. LLC is ordinarily treated as fiscally
transparent, but can elect to be taxed as a C Corporation. In general,
foreign corporations normally would prefer to have the U.S. company taxed
Flanders Investment and Trade
Chicago
P a g e 10
h
h
h
u
2011
as a C corporation (that can be either a corporation or an LLC that has made
an election to be taxed as a C Corporation). The reason for that is to prevent
the foreign parent corporation from having to file U.S. tax returns and being
subject to U.S. tax as if it had a branch in the U.S., which is what would
happen if the foreign company used a non-electing LLC. There is potential
for greater controversy on what profits should be subject to U.S. tax, and the
rules with respect to the branch profits tax (which would apply instead of a
dividend withholding tax) are complex and arcane. There is also a branch
level interest tax.
[Tom Homburger]
-
Partnership = personenvennootschap :
een partnership wordt afgesloten tussen een individu of onderneming van eender welke
nationaliteit, middels een contract genaamd “partnership agreement”. Een partnership ontstaat
wanneer 2 of meer personen besluiten om samen handel te drijven. Zij zijn als mede-eigenaars
van de onderneming persoonlijk en onbeperkt aansprakelijk voor de schulden ervan. Er zijn geen
vereisten qua minimumkapitaal. Er zijn drie soorten partnerships:
o
General Partnerships: minstens twee general partners vormen een general partnership.
Elke partner is onbeperkt aansprakelijk voor eventuele claims van schuldeisers (inclusief
privé eigendom). Elke general partner is bevoegd om in naam van het partnership deals
af te sluiten met derden. Bij een General Partnership nemen alle vennoten in principe
deel aan het bestuur van de vennootschap en hebben zij dezelfde rechten en
verplichtingen. Het verdient aanbeveling om een Partnership Agreement op te stellen
waarin de concrete rechten en verplichtingen van de vennoten worden vastgelegd. Een
gewone onderhandse akte is gebruikelijk, maar niet vereist. Er zijn geen specifieke
registratieformaliteiten. Bepaalde Staten eisen wel dat de namen van de vennoten en
het doel van de vennootschap worden opgegeven aan de bevoegde administratie
o
Limited Partnerships: minstens één general partner die instaat voor de leiding en die
persoonlijk aansprakelijk is moet worden aangeduid. Daarnaast moeten één of
meerdere limited partners aangeduid worden. Limited partners zijn aansprakelijk ten
belope van het ingebrachte kapitaal. Enkel de general partner kan optreden als
bevoegde persoon om zaken te doen in naam van het partnership. Heeft dus 1
werkende vennoot waarvan de aansprakelijkheid onbeperkt is. De andere vennoten
kunnen stille vennoten zijn: zij nemen niet deel aan het bestuur van de vennootschap,
en hun aansprakelijkheid blijft beperkt tot hun inbreng in de vennootschap. Een
Flanders Investment and Trade
Chicago
P a g e 11
h
h
h
u
2011
geschreven oprichtingsakte is hier vereist. Een limted Partnership moet geregistreerd
worden bij de bevoegde administratie van de Staat waar de vennootschap is gevestigd
o
Limited Liability Partnerships: gelijk aan een General Partnership maar met dat verschil
dat Limited Liability Partners normaliter niet persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen
worden.
Inzake partnerships bestaat er geen federale wetgeving. De wetgeving van de betrokken Staat is
van toepassing. De meeste Staten hebben ter zake evenwel een gemeenschappelijke regeling
aangenomen die een grote mate van uniformiteit moet garanderen: de Uniform Partnership Act
en de Uniform Limited Partnership Act.
-
Een Joint Venture is een overeenkomst tussen twee of meer vennootschappen of personen die
samen een gemeenschappelijke entiteit (Partnership, LLC of Corporation) vormen met het oog
op het ontplooien van een welbepaalde commerciële activiteit, met een bepaalde tijdsduur.
Voordeel van deze ondernemingsvorm is de grote flexibiliteit, nadeel is de onbeperkte
aansprakelijkheid van de partners.
De juridische problemen bij Joint Ventures situeren zich vooral op het vlak van de redactie van
de overeenkomst (Joint Venture Agreement): omschrijving van de onderlinge relatie tussen de
deelnemers, bepaling van de rechtsvorm, bestuur en controle, het vertrouwelijk karakter van
knowhow die wordt ingebracht, enz.
In werkelijkheid gaat de eigenlijke Joint Venture Agreement meestal vergezeld van een aantal
bijkomende overeenkomsten over randaspecten (overdracht of licentie van technologie, regels
in verband met de overdracht van aandelen aan derden, etc.) en van een Certificate of
Incorporation waaruit de registratie van de Joint Venture bij de bevoegde administratie blijkt.
Belgische ondernemingen die in een Amerikaanse Joint Venture wensen te stappen, laten zich
bij de redactie van de verschillende overeenkomsten het best bijstaan door een
gespecialiseerde raadsman.
In tegenstelling tot een Corporation is een Partnership slechts geldig voor een bepaalde tijd
(bvb. tot het overlijden van een partner).
-
Sole Proprietorship (eenmanszaak):
deze ondernemingsvorm is een informele entiteit beheerd door een individu (of een koppel). De
individuele handelaar is dan alleen eigenaar van zijn zaak en is er ook met al zijn goederen
persoonlijk en onbeperkt aansprakelijk voor. Ook buitenlanders kunnen een sole proprietorship
oprichten. De formaliteiten voor de oprichting van een Sole Proprietorship zijn miniem: een
Taxpayer Identification Number (TIN) en een aanvraag bij de autoriteiten van de betrokken Staat
of graafschap (County) volstaan. De eigenlijke formaliteiten kunnen evenwel verschillen volgens
Flanders Investment and Trade
Chicago
P a g e 12
h
h
h
u
2011
-
de Staat. Buitenlanders moeten uiteraard over het juiste visum beschikken. Daartoe wendt men
zich het best tot de Amerikaanse ambassade.
Van zodra de onderneming enige omvang kent is het aan te raden om voor een andere
ondernemingsvorm te kiezen.
Overname van een Amerikaanse vennootschap (acquisition)
Het verwerven van een reeds bestaande Amerikaanse vennootschap is een complexe operatie, maar
biedt het voordeel wellicht de snelste manier te zijn om over een lokale infrastructuur te kunnen
beschikken. De bijstand van een advocaat is ook hier onontbeerlijk bij het voeren van de
onderhandelingen en het opstellen van de diverse overeenkomsten.
De overname van een bestaande onderneming vangt aan met prospectie en selectie van mogelijke
kandidaten. Bij de onderhandelingen wordt meestal eerst een Letter of Intent opgesteld, waarbij een
aantal grote lijnen worden uiteengezet. Dergelijke intentieverklaring heeft in principe geen juridische
consequenties, al is waakzaamheid steeds geboden.
Vervolgens wordt een Acquisition Agreement opgesteld, na grondige en gedetailleerde studie (audit)
van de financiële, boekhoudkundige, fiscale, sociale en juridische positie van de over te nemen
onderneming. Deze fase wordt de Due Diligence genoemd.
De overname wordt afgerond met de ondertekening van de definitieve overname-overeenkomst
Purchase and Sale Agreement) en de betaling van de prijs.
Mergers & Acquisitions?
Een andere manier om voet aan de grond te krijgen in de VS is natuurlijk om een
bestaande Amerikaanse firma over te nemen/op te kopen.
Er zijn een aantal goede redenen om dit te doen. De euro-dollarkoers op zich is
hiervan geen goed voorbeeld.
Een acquisition kan wel zinvol zijn voor een bedrijf actief in bepaalde sectoren waar
prijzen –meestal wereldwijd- in USD worden gehanteerd (zoals bv. in Aerospace of in
Energy). Het kan ook een manier zijn om technologie of know-how (bv. software) te
verwerven (zoals bv. in Medical Instrumentation and Technology, Home Automation
en Financial Services). Soms is het zelfs een voorwaarde van markttoegang (Access
to Market) , zoals bv. het geval is voor het militair onderdeel (Defense) van lucht- en
ruimtevaart.
Flanders Investment and Trade
Chicago
P a g e 13
h
h
h
u
2011
Als dit scenario voor u in aanmerking komt, dan kan u in een beginfase (en voor het
vinden van het geschikte over te nemen bedrijf) bv. contact nemen met:

Michael Nall
AM&AA Alliance of Merger & Acquisition Advisors
Founder
[email protected]
Tel. +1 (877) 844-2535
200 E. Randolph Street, 24th Floor
Chicago, IL 60601
www.amaaonline.org
Richten zich vooral op de Private Middle Market [5 to 500
Million USD turnover}; dus niet de heel grote bedrijven noch de
heel kleine ondernemingen (naar Amerikaanse normen).
AMAA heeft 800 leden, vooral CPA's,gespecialiseerde
advokaten, enz. .

Didier Choix
President & CEO
DDA & Company, LLC
38 E. 85th St.
New York, NY 10028
Tel. +1 (212) 472 6475
[email protected]
Didier Choix, heb ik ontmoet tijdens een seminarie rond
internationale investeringen in Chicago. Is een Fransman al
jaren gevestigd in de VS. Hun kantoor is in New York. Ik denk dat
ook hij met M&A veel ervaring heeft, vooral met bedrijven uit
West-Europa.
Zoals hierboven reeds gesteld hebt u daarna, eens uw target is bepaald, nood aan
een advocaat voor het voeren van de onderhandelingen en het opstellen van de
diverse overeenkomsten. Elk F.I.T. kantoor in de VS kan u een aantal advocaten
voorstellen.
Flanders Investment and Trade
Chicago
P a g e 14
h
h
h
u
2011
Bovenstaand overzicht van de ondernemingsvormen is uiteraard niet volledig. Het is daarom belangrijk
om zich door een expert te laten bijstaan. De keuze van de meest gepaste ondernemingsvorm vermijdt
substantiële kosten achteraf.
Voor meer details zie ondermeer:
- http://www.thelenreid.com/index.cfm?section=articles&function=ViewArticle&articleID=1530
(Chapter 1: Selecting the Form of Business Enterprise in the US)
- http://www.incorporate.com/
Voor informatie over het opstarten van een zaak in bepaalde staat, zie onderstaande lijst met de
betrokken websites per staat:
[Infobron- http://www.usa.gov/Agencies/State_and_Territories.shtml ]
In dit verband kan ook de reeds vermelde website van SELECT USA nuttig blijken:
http://selectusa.commerce.gov/
Alabama
http://www.alabama.gov/portal/secondary.jsp?page=Business_StartingaBusiness
Alaska
http://www.state.ak.us/local/businessHome.html
Arizona
http://www.azcommerce.com/BusAsst/SmallBiz/SBS/Home.htm
Arkansas
http://asbdc.ualr.edu/starting/
California
http://www.taxes.ca.gov/Small_Business_Assistance_Center/index.shtml
Colorado
http://www.colorado.gov/cs/Satellite/CO-Portal/CXP/1165693060244
Connecticut
http://www.ct.gov/ctportal/taxonomy/ct_taxonomy.asp?DLN=27187&ctportalNav=|27187|
Delaware
http://www.delaware.gov/egov/portal.nsf/portal/Business
Florida
http://www.myflorida.com/taxonomy/business/
Georgia
http://www.georgia.gov/00/channel_title/0,2094,4802_5033,00.html
Hawaii
http://hawaii.gov/dcca/areas/breg/main/about
Idaho
http://business.idaho.gov/Default.aspx?TabId=482&AspxAutoDetectCookieSupport=1
Illinois
http://business.illinois.gov/starting.cfm
Indiana
http://www.in.gov/core/business.htm
Iowa
http://www.iowalifechanging.com/business/startup.html
Kansas
http://www.kansascommerce.com/Customers/Businesses/Services/BusinessTasks.aspx?tval=10
Kentucky
http://kentucky.gov/business/Pages/bus_start.aspx
Louisiana
http://www.sos.louisiana.gov/tabid/120/Default.aspx
Maine
http://www.maine.gov/portal/business/starting.html
Maryland
http://www.blis.state.md.us/BusinessStartup.aspx
Flanders Investment and Trade
Chicago
P a g e 15
h
h
h
u
2011
Massachusetts
http://www.mass.gov/?pageID=mg2constituent&L=2&L0=Home&L1=Business&sid=massgov2
Michigan
http://www.michigan.gov/som/0,1607,7-192-29943---,00.html
Minnesota
http://www.state.mn.us/portal/mn/jsp/hybrid.do?ct=30&home=30&id=8491&agency=NorthStar
Mississippi
http://www.mississippi.gov/ms_sub_template.jsp?Category_ID=3
Missouri
http://www.business.mo.gov/
Montana
http://mt.gov/business.asp
Nebraska
http://www.nebraska.gov/dynamicindex.html#
Nevada
http://nv.gov/DoingBusiness_nevada.htm
New Hampshire
http://www.nh.gov/business/doingbusiness.html
New Jersey
http://www.state.nj.us/njbusiness/
New Mexico http://www.newmexico.gov/business.php
New York
http://www.nysegov.com/citGuide.cfm?superCat=28
North Carolina
http://www.ncgov.com/2,2,North_Carolina_A_better_place_to_do_business,North_Carolina_A
_better_place_to_do_business.html
North Dakota http://www.nd.gov/category.htm?id=69
Ohio
http://business.ohio.gov/starting/
Oklahoma
http://www.ok.gov/1350/
Oregon
http://www.oregon.gov/menutopic/business/bus_dev_starting.shtml
Pennsylvania http://www.paopen4business.state.pa.us/paofb/site/default.asp
Rhode Island http://www.ri.gov/business/
South Carolina http://sc.gov/Portal/Category/STARTINGABUSINESS
South Dakota http://www.sdreadytowork.com/links.asp
Tennessee
http://www.tennesseeanytime.org/business/index.html
Texas
http://www.texasonline.com/portal/tol/en/bus/home
Utah
http://business.utah.gov/business//
Vermont
http://vermont.gov/portal/business/
Virginia
http://www.virginia.gov/cmsportal3/business_4096/index.html
Washington
http://access.wa.gov/business/index.aspx
Washington, DC – U.S. Capital City
http://brc.dc.gov/index.asp?portal_link=h
West Virginia http://www.wv.gov/business/Pages/default.aspx
Wisconsin
http://www.wisconsin.gov/state/core/business.html
Wyoming
http://wyoming.gov/business.asp
Flanders Investment and Trade
Chicago
P a g e 16
h
h
h
u
2011
Verschillende Amerikaanse staten die een vertegenwoordiging hebben in Europa hebben zich
gegroepeerd in de Council of American States in Europe. Een aantal van hen hebben een
vertegenwoordiger in een van de ons omliggende landen. Hun contactgegevens kan u terugvinden op de
website van CASE (http://www.case-europe.com ).
Zo heeft bv. de staat Illinois (Chicago) een eigen kantoor in Brussel:
Sharon Stead-Galantino
State of Illinois European Office
Managing Director
Tel. +32 26 46 57 30
Mobile: +32 478 22 48 18
Fax: +32 2 64 65 511
[email protected]
http://www.invest-in-usa.org/illinois
28-30 Boulevard de La Cambre
B-1000 Brussels
Belgium
CASE: http://www.case-europe.com/
Praktisch - In Chicago en de Midwest
 Juridisch advies is uiterst belangrijk bij een oprichting in de VS (of bv. ivm
distributieovereenkomsten, Intellectual Property, Liability, enz.)
Dit kan zowel in Belgie als in de VS.
A. In Belgie
1. U kan gerust voor een verkennend (gratis) gesprek contact nemen
met Ludo Declercq (in Brussel) van het advocatenkantoor Bird &
Bird. Ludo heeft zelf veel ervaring in/met de VS.
Flanders Investment and Trade
Chicago
P a g e 17
h
h
h
u
2011
Ludo Deklerck
Advocaat
Bird & Bird LLP - Partner
Attorneys at Law
Advocaten
Louizalaan 235 box 1
1050 Brussel
Tel 02 282 60 00
Fax: 02 282 60 11
GSM 0475 27 68 98
[email protected]
www.twobirds.com
2. Ook in Brussel kunnen we u ook Hugo Keulers aanraden, Partner bij
Lydian Lawyers.
Hugo Keulers
Partner
Lydian Lawyers
Havenlaan - Avenue du Port 86c b113
1000 Brussel
Tel +32 2 787 90 00
GSM +32 497 59 07 31
Fax +32 2 787 90 99
[email protected]
http://www.lydian.be
Beiden Ludo Declercq en Hugo Keulers zijn reeds gastsprekers geweest op F.I.T.seminaries ivm zakendoen in de VS.
Neem gerust contact met hen op.
Flanders Investment and Trade
Chicago
P a g e 18
h
h
h
u
2011
B. In de VS
De twee onderstaande contacten zijn advocaten die ons bekend zijn (in Chicago) en
die ervaring hebben met het begeleiden van Europese bedrijven die in de VS
opstarten.
1. Tom Homburger is van het (groot internationaal) kantoor
K&L/Gates
Thomas Homburger
K&L Gates
70 West Madison Street, Suite 3100
Chicago, IL 60602-4207
Tel +1 (312)372-1121
Tel direct +1 (312)807-4267
GSM +1 (312)961-6038
Fax +1 (312)827-8102
[email protected]
http://www.klgates.com
33 kantoren wereldwijd; 22 overal in de VS.
Site search: ook voor het bepalen van de beste ligging voor een nieuwe vestiging en
het vinden van de geschikte kantoorruimte kan K&L/Gates helpen. O.a. in functie
van de meest voordelige economische incentives voor betrokken sector/bedrijf.
K&L Gates heeft daarenboven in 2011 een kantoor in Brussel geopend. U kan daar
ook terecht (voor alle aspecten betreffende het oprichten van een firma in de VS):
Patrice Corbiau
Partner
K&L Gates / Brussels
The View Building
Nijverheidsstraat 26/38
1040 Brussel
Tel. +32.(0)2.336.1902
Fax +32.(0)2.416.6418
[email protected]
http://www.klgates.com/patrice-corbiau/
Flanders Investment and Trade
Chicago
P a g e 19
h
h
h
u
2011
2. Tom Thorelli heeft zijn eigen (kleinere) kantoor, in Chicago
Thomas Thorelli
Thorelli & Associates
70 West Madison Street, Suite 5750
Chicago, IL 60602
Tel +1 (312)357-0300
GSM +1 (312)952-2695
Fax (312)357-0328
[email protected]
http://www.thorelli.com
Thorelli & Associates opende in 2011 ook een kantoor in Parijs.
Tom is o.a. gespecialiseerd in ‘Intellectual Property’.
 State of Illinois (FDI)
State of Illinois – Department of Commerce and Economic Opportunity
Elke staat heeft een afdeling die zich specifiek bezighoudt met buitenlandse
investeringen: Foreign Direct Investment.
Voor Chicago en gans de staat Illinois is de contactpersoon Chris Sala. Hij begeleidt
buitenlandse bedrijven die overwegen om een kantoor/fabriek in de regio op te
richten.
We hebben voor elke staat (in de Midwest) een contactpersoon die graag dezelfde
begeleiding zal verschaffen.
Christopher B. Sala
Assistant Managing Director - Foreign Direct Investment
Illinois Department of Commerce & Economic Opportunity
100 W. Randolph, suite 3-400
Chicago, IL 60601
Business: (312) 814-8531
Home: (312) 498-4568
Mobile: (312) 636-0695
Business Fax: (312) 814-8277
[email protected]
http://www.commerce.state.il.us/dceo/Bureaus/Trade/Foreign_Direct_Investment/
Flanders Investment and Trade
Chicago
P a g e 20
h
h
h
u
2011
Zo beschrijft hij zelf in een e-mail naar F.I.T. Chicago wat u van hem kan verwachten:
It was a pleasure speaking with you this afternoon. As we discussed we can help
your client company with the following.

Complimentary site search to identify office space.

Identify direct flights to their top sales destinations.

Make introductions and assist with networking.

Provide information on housing, schools & transportation.
If they are looking to service the Midwest, Chicago would be the ideal location from
a logistics standpoint. Chicago is also the money/business center for the Midwest
and provides a wealth of networking opportunities. Let me know how I can be of
additional help and again, thank you for considering Illinois as a place to do
business.
Site search: het bepalen van de beste ligging voor een nieuwe vestiging en het
vinden van de geschikte kantoorruimte.
Hierbij kan ook een afdeling van K&L/Gates (via Tom Homburger) helpen (zie onder
‘Juridisch advies’). O.a. ‘find location’ in functie van de meest voordelige
economische incentives voor betrokken sector/bedrijf.
 Kantoorruimte
Kostenraming kantoorruimte
 Volgens www.Chicago-office-space.com is de gemiddelde
huurprijs als volgt:
Downtown Chicago: $32/ft2 of $344/m2 per jaar
Suburban Chicago: $21.50/ft2 of
$231/m2
Op de website kan u ook kantoorruimte bekijken/kiezen.
 www.cityfeet.com
Hier kan u zoeken naar kantoor- en winkelruimte in gans de VS, per staat,
stad en grootte.
Flanders Investment and Trade
Chicago
P a g e 21
h
h
h
u
2011
Zoekt u (ooit) kantoorruimte, zelfs op zeer kort termijn, of liever een Virtual
Office, met iemand die namens uw bedrijf de telefoon opneemt enz. of heb je
kantoormeubelen of kopieermachines nodig...; ‘Amata’ kan helpen.
De bedrijfsleider is Frank Chalupa.
Frank Chalupa
Principal
Amata
225 West Washington, Suite 2200
Chicago, IL 60606
Tel. (312)924-0200
Tel. (312)924-0205 Direct
Cell (312)804-4452
Fax (312)924-0201
[email protected]
http://www.amatacorp.com
U kan hiervoor ook terecht bij een ‘broker’ die gespecialiseerd is in ‘kleinere
kantoorruimte’:
Steve Joseph
Gibraltar Real Estate Services Corporation
One South Wacker Drive
Suite 1800
Chicago, Illinois 60606
(312) 602-6901
[email protected]
http://www.cbiz.com/GIBRALTAR/page.asp?pid=7221
Voor deze diensten kunt u ook terecht bij
HQ Global Workplaces:
www.hq.com
Tel. +1 800 956 9543
+ Voor zijn eigen kantoorruimte werkte FIT Chicago met een immobiliën agentuur:
Colliers Bennett & Kahnweiler. U kan ook met hen contact nemen; ze kunnen voor
u zoeken en vergelijken. Daarenboven, in de VS wordt de commissie van de agent
door de eigenaar/verhuurder betaald (niet door de huurder).
Flanders Investment and Trade
Chicago
P a g e 22
h
h
h
u
2011
Peter Beatrice
Senior Vice President
Colliers B&K
200 S. Wacker Drive
Chicago, IL 60606
Tel +1 (312)612-5918
GSM +1(312)952-3616
Fax (312)648-9149 [email protected]
http://www.colliersbk.com
FIT Subsidies
Om meer te weten over mogelijke FIT-subsidies bij het oprichten van een prospectiekantoor in de VS:
http://www.flanderstrade.be/site/wwwnl.nsf/vPag/TypesSubsidies__SubsidieType4?opendocument
Hebt u nog verdere vragen? Neem dan zeker contact met Yves Roekens (FIT Brussel) op (02) 504 88 20
[email protected]
3. Bedrijfsbelastingen in de VS
Afhankelijk van de gekozen ondernemingsvorm dienen belastingen te worden betaald. Een
fundamenteel verschil bestaat tussen een corporation en een partnership.
-
Corporation:
is een aparte belastingsentiteit die belastingen betaalt op het belastbare inkomen. Wanneer
aandeelhouders een dividend wordt uitbetaald dient hierop ook een belasting betaald te
worden. Dit wordt een ‘double taxation’ genoemd.
Een speciale vermelding verdient de “S Corporation”. Net zoals een LLC worden bij dit soort
corporation de aandeelhouders individueel belast. De S-Corporation mag niet meer dan 75
aandeelhouders hebben en moet in de VS gevestigd zijn. De aandeelhouders moeten
daarenboven ‘US Citizens or Residents’ zijn.
Corporations zijn zowel onderworpen aan vennootschapsbelasting op federaal niveau als op het
niveau van de Staten. Niet zelden heffen ook lokale autoriteiten een eigen
vennootschapsbelasting bovenop de bestaande belastingen.
Flanders Investment and Trade
Chicago
P a g e 23
h
h
h
u
2011
-
Branch:
Branches worden belast als een vaste vestiging in de V.S. Op de winst van het bijkantoor, die per
definitie geacht wordt naar de hoofdzetel te gaan, kunnen bedrijfsbelastingen geheven worden
van 15 %, 25 % en tot 34 en 35 %. Het nieuwe Belgisch-Amerikaans dubbelbelastingverdrag,
ondertekend op 27/11/2006, is in werking getreden op 28/12/2007. (Belgisch Staatsblad van
9/1/2008). Inzake bronbelasting zal het voormelde dubbelbelastingverdrag toepassing vinden
op inkomsten die zijn toegekend of betaalbaar gesteld op of na 01/02/2008. Door de
Amerikaans-Belgische overeenkomst ter vermijding van de dubbele belasting wordt dit cijfer van
de belasting op dividenden (normaal bedraagt dit 25 % als de dividenden naar de VSA gaan of
naar België, voor de winst op het bijkantoor in de VSA) , gereduceerd tot 5% , respectievelijk 15
% als de toepassingsvoorwaarden van het verdrag vervuld zijn. Hiervan te onderscheiden is het
percentage van de Belgische vennootschapsbelasting, die België normaal 33 % + 3 %
crisisbijdrage = 33,99 % bedraagt.
-
Partnership:
een partnership is geen belastingbetaler. De belastingsplicht wordt daarentegen
doorgeschoven naar de leden van het partnership. Een partnership moet wel federale, en soms
ook statelijke, belastingsbrieven indienen omwille van informatieve redenen. In het geval dat
een buitenlands bedrijf een partner is in een partnership zal deze ‘foreign partner’ belastingen
moeten betalen aan de VS. De belastingsplicht voor partners in een partnership is complexer
dan bij een corporation. Het is echter wel duidelijk dat het nadeel van de ‘double taxation’
wordt vermeden. Wel wordt een inhouding aan de bron toegepast op het gedeelte van de winst
die wordt uitgekeerd aan een niet-ingezetenen van de USA (beperkt tot 5% in toepassing van
het USA_ Belgisch dubbelbelastingsbedrag)
-
Limited Liability Company:
de LLC ondernemingsvorm bestaat nog niet zo lang. Deze ondernemingsvorm werd duidelijk in
het leven geroepen om de voordelen van een partnership te combineren met die van een
corporation. Zo kan een LLC kiezen voor een partnership tax treatment en tegelijkertijd genieten
van de beperkte aansprakelijkheid zoals die van een corporation.
-
Joint Ventures worden belast zoals partnerships
Bedrijfsbelastingen in de VS variëren van:
15% voor bedrijfsinkomsten tot 50.000 USD
- 25% voor inkomsten tussen 50.000 en 75.000 USD
tot 34 en 35% voor de hogere inkomensschalen.
Flanders Investment and Trade
Chicago
P a g e 24
h
h
h
u
2011
De meeste Staten heffen een uniforme belasting van ongeveer 10% op de winsten die op hun
grondgebied werden gerealiseerd. Een aantal Staten kent evenwel een systeem van progressieve
belasting. Bepaalde Staten, waaronder Californië, belasten vennootschappen op hun wereldwijd
inkomen. Met de meeste belastingen, betaald op het niveau van de Staten, wordt rekening gehouden bij
de aangifte van de federale belasting. Omgekeerd aanvaarden bepaalde Staten ook dat de
belastingplichtige bij de berekening van het in die Staat belastbaar bedrag, de federale belasting in
mindering brengt.
Algemeen kan worden gesteld dat de Amerikaanse fiscaliteit zeer complex is, mede door het samengaan
van federale wetgeving, wetgeving eigen aan elke Staat en lokale wetgeving. Het advies van een
specialist is ook hier aangewezen.
Bijkomende informatie
De bevoegde Belgische diensten tot verkrijging van informatie over het Belgisch-Amerikaans
dubbelbelastingverdrag zijn de diensten van de FOD Financiën.
1 Belintax (telefoon 02 57/634.70)
2 of het Callcenter op het nr. 02 57/257.57 (internationale fiscaliteit in het keuzemenu).
De dienst Belintax of het callcenter zullen desgevallend de vraag doorgeven aan de bevoegde dienst.
Praktisch - In Chicago en de Midwest
 Belastingsadvies

De reeds vermelde advocatenkantoren zijn meestal ook thuis in
taxsmateries en kunnen zeker nuttige raad geven in dit verband.

Veel nuttige kennis en ervaring is te vinden bij de Belgian Tax Desk van de
grote Consultants, meestal in NY gevestigd: Deloitte, Ernst & Young, KPMG
en Price Waterhouse Cooper.
 Het fijne ervan zal u vernemen van uw CPA (Certified Public Accountant =
boekhouder). In de Chicago regio raden we u aan om contact te nemen met
Antoine Guillaud, van International Management Solutions. Zie verder,
onder ‘Boekhouding’.
Flanders Investment and Trade
Chicago
P a g e 25
h
h
h
u
2011
 Boekhouding (CPA)
Voor de boekhouding van uw Amerikaanse vestiging kan u beroep doen op
een CPA (Certified Public Accountant).
Antoine Guillaud, van International Management Solutions, is een Fransman
met een lange ervaring in het helpen opstarten van Europese bedrijven in
de VS. Na vele jaren in een groot boekhoudkundig kantoor in Chicago heeft
hij zijn eigen (kleiner) bedrijf opgestart: IMS.
Antoine Guillaud
President
International Management Solutions
1700 W. Irving Park Road #302
Chicago, IL 60613
United States
Tel. (773)868-3838
Fax (773) 868-3840
[email protected]
http://www.intlms.com
Een ander contact voor boekhouding (+ eventueel HR) is:
Shepard, Schwartz and Harris
123 North Wacker Drive , Suite 1400
Chicago, Illinois 60606
Attention: Stan Lazar ((312) 726-8353)
[email protected]
http://www.ssh-cpa.com/
Meer CPA’s (Certified Public Accountants) in Chicago vindt u op:
http://www.cpafinder.com/accountant/Illinois/Chicago/
Ook interessante achtergrondinfo op: http://www.gaebler.com/ChoosingAccountants.htm
Flanders Investment and Trade
Chicago
P a g e 26
h
h
h
u
2011
4. Tewerkstelling en personeelsbeleid in de VS
In Europa bestaat het beeld dat de Amerikaanse werknemer het hele jaar door werkt zonder vakantie,
weinig belastingen betaalt en geregeld van werkgever verandert.
Zoals steeds is de werkelijkheid genuanceerder dan bovenstaande stereotiepen doen uitschijnen. Je
moet alleszins niet vergeten dat, net zoals in België, de arbeidsvoorwaarden in grote mate
onderhandelbaar zijn.
CAO’s zoals wij die in België kennen bestaan niet in de VS. Wel kent de VS vakbonden, vaak zeer
radicale, die collectieve onderhandelingen met het management van (veelal grote) bedrijven kunnen
voeren. In dat geval is juridische bijstand onontbeerlijk.
Een belangrijke bron van gedetailleerde informatie is opnieuw Thelen Reid & Priest LLP:
http://www.thelenreid.com/index.cfm?section=articles&function=ViewArticle&articleID=1529
(Chapter 8: Labor and Employment Law Issues).
A. Lonen in de VS
Over lonen, health insurance en vakantiedagen kan veel info gevonden worden op het web. Een
aanwijzing over de gangbare lonen vindt u op de website van het Bureau of Labor Statistics. De website
laat toe te differentiëren per staat en per metropolitan area. Een andere goede website met veel info is
die van hotjobs, zie:
- http://www.bls.gov/bls/blswage.htm
- http://hotjobs.yahoo.com/salary
- http://cbsalary.com (CB = Career Builder)
De personenbelasting in de VS is opnieuw verschillend van staat tot staat. De maximale belastingsvoet
voor personen in de VS is 35% (minimum 10%).
Het federaal minimumloon is momenteel 7.25 USD per uur. Staten mogen ook een hoger minimumloon
bepalen. Overuren (meer dan 40 uur) moeten worden vergoed a rato van 1 tot 1.5 keer het normale
uurloon. Voor een overzicht van minimumlonen per staat, zie:
http://www.dol.gov/esa/minwage/america.htm
B. Ziekteverzekering (Health Insurance)
In België geniet elke burger van een degelijke basisgezondheidszorg. In de VS voorziet de overheid veel
minder basisgezondheidszorg en dient men zich te verzekeren indien men niet geconfronteerd wil
worden met torenhoge gezondheidskosten. Vaak voorziet de werkgever in de verzekeringskosten voor
de werknemer.
Flanders Investment and Trade
Chicago
P a g e 27
h
h
h
u
2011
De werkgever is niet verplicht een health insurance plan te voorzien. Maar de meeste werknemers
verwachten dit wel van de werkgever. In de VS zijn er verschillende medical insurance plans waaruit
gekozen kan worden. Enkele bekende namen (van ziekteverzekeringsmaatschappijen) zijn AETNA,
United Healthcare, Humana, Blue Cross Blue Shield...
Voor een standaard health care plan (HMO) betaal je al gauw 700 USD per maand (dit is voor 1 persoon;
voor een gezin loopt dit hoger op, eerder rond de 1.500 USD). Een gedeelte hiervan kan voor rekening
van de werknemer komen, dat is een kwestie van onderhandelen.
Naast een health insurance kan de werkgever ook voorzien in een levensverzekering en
ongevallenverzekering.
Voor meer info zie:
- http://www.aetna.com/employer/
- http://www.finlib.com/
- http://www.axaonline.com/index.html
- http://www.expatinsurance.eu Bedrijf uit Dilbeek, contactpersoon Filip Declercq, Tel: +32 2 463
04 04, e-mail: [email protected] . Expatinsurance biedt verzekeringen aan voor het
verblijf in het buitenland, vezekeringen voor (aanvullende) sociale zekerheid, enz.
C. Pensioenen
Amerikaanse werknemers krijgen, dankzij de sociale bijdragen die ze betalen, een pensioen aan het
einde van hun carrière. Dit pensioen is vaak onvoldoende om een goede levensstandaard te behouden.
Net zoals in België voorzien daarom heel wat werkgevers in een aanvullend pensioenspaarplan. In de VS
wordt dit een 401(k) plan genoemd (naar paragraaf 401(k) uit de US Internal Revenue Code). Voltijdse
medewerkers verwachten meer en meer een inspanning van de werkgever op het gebied van
aanvullend pensioensparen.
Een werknemer kan zelf kiezen hoeveel hij bijdraagt aan een 401(k) plan. De werkgever kan vervolgens
de bijdrages van de werknemer aanvullen. Zeer gulle werkgevers zullen voor elke som van de werkgever
een gelijke som bijpassen.
Voor meer informatie over 401(k) plannen kan je terecht op volgende websites:
- http://www.irs.gov/retirement/article/0,,id=120298,00.html
- http://www.401kexchange.com/
De bijdragen van de werknemer aan het pensioenplan worden in mindering gebracht van zijn/haar
belastbaar inkomen.
Opnieuw vindt u overheidsinformatie op de website van het Department of Labor (DOL):
http://www.dol.gov/dol/topic/health-plans/erisa.htm
Flanders Investment and Trade
Chicago
P a g e 28
h
h
h
u
2011
Voor relevante info van 2011 in dit verband (Employee Benefits; vooral Medical Care en Retirement), zie
ook de gegevens van het Bureau of Labor Statistics: http://www.bls.gov/news.release/ebs2.nr0.htm
D. Vakantiedagen
It’s all negotiable! In de VS is het niet ongewoon dat een werknemer naast de wettelijke Amerikaanse
verlofdagen (zie http://www.opm.gov/Operating_Status_Schedules/fedhol/2012.asp ) slechts 10 zelf te
kiezen verlofdagen contractueel krijgt toegekend. Des te belangrijker de functie, des te beter de
vakantievoorziening.
Meer hierover (en over pauzes, overuren, ziekte, enz.):
http://www.dol.gov/dol/topic/workhours/holidays.htm
E. Tewerkstellingscontracten
Voorbeelden van tewerkstellingscontracten vindt u online. De kwaliteit van deze online contracten laat
waarschijnlijk te wensen over. Voor belangrijke posities kan best een contract op maat worden
uitgewerkt dat door een jurist wordt nagekeken.
Ondanks het feit dat een werknemer in de VS sneller kan worden ontslaan dan in België gebeurt het
vaak dat een ontslag een juridisch staartje krijgt. Opnieuw: juridisch advies vooraf kan problemen
achteraf voorkomen.
Voorbeeld van contract:
http://www.lawdepot.com/contracts/employ/index.php?pid=google-employ_usmain_a&s_kwcid=employee%20contract|485089449&gclid=CIinxMt4o8CFQGzGgodikc9Dg&loc=US&a=t
F. Sociaal Secretariaat
In België schakelt de werkgever voor de uitbetaling van de lonen vaak een sociaal secretariaat in (zoals
SD Worx of ADMB). Ook in de VS wordt gewerkt met dergelijke bureaus.
In tegenstelling tot Belgische bureaus verlenen Amerikaanse bureaus heel wat extra diensten. Naast de
berekening van de lonen houden de Amerikaanse bureaus ook een overzicht bij van de
verzekeringsplannen (healthcare, dental care, life insurance, pension plans,...) waar de werknemer bij is
aangesloten. De communicatie en gegevensuitwisseling tussen het sociaal secretariaat en de
werknemer kan volledig online verlopen.
Flanders Investment and Trade
Chicago
P a g e 29
h
h
h
u
2011
De volgende 3 bureaus verlenen bovenstaande diensten en hebben een plan voor kleine
ondernemingen (1-50 medewerkers):
-
Automatic Data Processing (ADP): http://www.adp.com/
Plan voor kleine ondernemingen: http://www.smallbusiness.adp.com/
Algemene telefoonnummer: 1-877-6237729
Voor KMO’s: Tel: +1-888 292 2971 ext.2690
-
Paychex: http://www.paychex.com/
Plan voor kleine ondernemingen: http://smallbusiness.paychex.com/index.aspx
Telefoonnummer: +1-800-322-7292
-
Trinet: http://www.trinet.com
Flanders Investment and Trade USA werkt met Trinet voor zijn eigen personeel in de VS.
Account Manager (voor FIT) bij Trinet:
+1 (800) 946-4236, ext. 6022
+1 (800) 638-0461 Solution Center
+1 (510) 352-6480 fax
Praktisch - In Chicago en de Midwest
 HR Management - Personeelszaken/beheer en –administratie
Administaff
(Payroll, Compensation, Benefits)
Jay Kelly
Consultant
9450 W. Bryn Mawr, Suite 180
Rosemont, IL 60018
Tel. (847) 233-3723
Cell (847) 910 0092
Fax (847) 678-7690
[email protected]
www.administaff.com
Flanders Investment and Trade
Chicago
P a g e 30
h
h
h
u
2011
Headquarters located in Texas
19001 Crescent Springs Drive
Kingwood, TX 77339-3802
Tel. 800 465 3800
 Tijdelijk personeel
Indien de behoefte er moest komen om met interim te werken voor bv. een
tijdelijk project/actie op te vangen:
Labor Temps Incorporated
1157 W 18TH St
Chicago, IL 60608-2387
(312) 491-0500
http://labortemps.com/
Accurate Recruiting
125 S Wacker Dr Ste 3010
Chicago, IL 60606
(312) 357-2500
Manpower
http://us.manpower.com/us/en/officelocator/default.jsp?lob=S&search=60606
Talrijke plaatselijke kantoren, over gans de VS.
Meer gelijkaardige bedrijven zijn te vinden op:
http://chicago.citysearch.com/guide/chicago-il Zoek met ‘Temp Agencies’
 Personeelsadvertentie in Chicago
De twee voornaamste manieren om in Chicago een vacante betrekking
bekend te maken zijn:
-
The Chicago Tribune, dagblad, personeelsadvertenties in de (dikke)
zondagkrant. http://www.chicagotribune.com/classified/jobs/
www.careerbuilder.com (interactief) website; advertentie blijft 1
maand op site.
Flanders Investment and Trade
Chicago
P a g e 31
h
h
h
u
2011
Anderzijds, via internet wordt ook (op nationaal niveau)
www.monster.com veel gebruikt en bezocht. Alsook de zeer bekende
Craigslist: http://www.craigslist.org/about/sites ; daar kan u om het even
welke stad/streek kiezen, bv. Chicago/jobs:
http://chicago.craigslist.org/jjj/
 Verzekering
‘Insurance’ is in de VS al even belangrijk als ‘Liability’. Van de Lawyer die u
zal ontmoeten tot de eventuele Forwarding Agent zal u er ongetwijfeld van
horen.
Hebt u verdere vragen en wenst u deskundig advies in de omgeving van
Chicago, dan kan u ook terecht bij Laurent Chevreau (van Franse afkomst).
Laurent Chevreau
Mesirow Financial
321 North Clark Street
Chicago, IL 60610
Tel. (312)595-6286
Cell (888)973-2323
Fax (312)644-6018
[email protected]
http://www.mesirowfinancial.com
In Vlaanderen kan u hiervoor ook terecht bij Koenraal Maes, van Aon
Belgium:
Koenraad Maes
Regional Director
Aon Belgium
Maenhoutstraat 77a
9830 Sitn Martens Latem - Gent
Tel +32 (0)9 248 85 11/81
GSM +32 495 58 39 8
Fax +32 9 248 86 3
[email protected]
www.aon.com
Flanders Investment and Trade
Chicago
P a g e 32
h
h
h
u
2011
5. Paspoorten en visa voor Belgische werknemers in de VS
De VS staat erom bekend erg strenge regels te hanteren wat betreft de toekenning van visa. Sinds de
aanslagen van 11 september 2001 is dit er niet minder op geworden. Belgische werkgevers die
buitenlands (Belgisch) personeel voor hun operaties in de VS willen inschakelen kunnen kiezen uit 2
categorieën van visa:
Nonimmigrant visas: om buitenlanders tijdelijk te werk te stellen in de VS
Immigrant visas: om buitenlanders permanent in de VS te laten verblijven.
In het merendeel van de gevallen zullen buitenlandse werknemers een nonimmigrant visa aanvragen.
Dit doen ze bij de VS ambassade in België.
De volgende types van nonimmigrant visa voor privé-werknemers zijn mogelijk:
-
Visa Waiver Program (VWP): Belgische burgers mogen zonder visa gedurende 90 dagen
in de VS verblijven op voorwaarde dat ze het land met een heen- en terugticket
betreden. Denk eraan dat u een e-paspoort of digitaal paspoort moet hebben om de VS
onder dit programma te kunnen betreden. Het VWP is zowel van toepassing voor
toeristen als voor zakenmensen.
Ook belangrijk: Sinds januari 2009 moet elke reiziger die nu onder het VWP reist een
elektronische reistoestemming hebben via het Elektronisch Systeem voor
Reistoestemming (Electronic System for Travel Authorization: ESTA) voordat hij/zij naar
de Verenigde Staten reist. De reiziger kan zich hiervoor bij de website van ESTA
aanmelden: https://esta.cbp.dhs.gov/
Sedert september 2010 heeft de USA een toeristenbelasting ingevoerd, m.a.w. vanaf die
datum wordt voor het aanvragen van een ESTA formulier 14 USD aangerekend.
-
H visa: tijdelijke werknemers met een hogere opleiding die in een specifiek domein
zullen werken. Dit soort visa wordt vaak door Belgische werknemers gebruikt om in de
VS te werken. Kan initieel voor een periode van 3 jaar worden toegekend. Elk jaar zijn er
een vast aantal H visa’s die door de Amerikaanse overheid worden uitgereikt. Vaak is
het toegelaten aantal voor het jaareinde bereikt. Het is dus belangrijk om op tijd een H
visa aan te vragen.
De werkgever is verantwoordelijk voor de aanvraag van het visa.
-
B visa: tijdelijke werknemers die voor een Belgisch bedrijf zullen werken in de VS.
Initiële toelating tot de VS wordt slechts gegeven voor een jaar, nadien kan steeds een
verlenging worden gevraagd met een half jaar. Partners van de werknemer kunnen met
een B-2 visa in de VS verblijven.
Flanders Investment and Trade
Chicago
P a g e 33
h
h
h
u
2011
-
E visa: wordt toegekend aan bestuurders, managers, investeerders of werknemers met
‘specialistenkennis’. Het Belgisch bedrijf moet betrokken zijn bij een substantiële
investering of moet reeds heel wat handelsverkeer hebben met de VS. Meestal wordt
een E visa toegekend voor een periode van 2 jaar. Nadien kunnen verlengingen van 2
jaar worden bekomen.
-
O visa: wordt toegekend aan personen met buitengewone vaardigheden in de kunsten,
wetenschappen, atletiek,... Kan toegekend worden voor een initiele periode van 3 jaar.
-
J visa: dit is een interessant visa voor jonge professionelen die in de VS gedurende een
periode van 18 maanden ervaring willen opdoen. De Amerikaanse werkgever ‘sponsort’
de aanvraag van de werknemer in dit geval.
Voor meer info over het J-1 visa (Exchange Visitor Program) zie:
http://www.belcham.org/J1-VISA.php (Belgisch-Amerikaanse Kamer van Koophandel).
-
-
L visa : dit visum kan worden gebruikt voor werknemers van een bedrijf dat een branch
heeft in de VSA. Het L visum voor de intercompany transferee kan worden bekomen
indien de werknemer reeds 1 jaar gedurende de laatste 3 jaar voor het bedrijf werkte.
Dit kan ook worden gebruikt indien het buitenlands bedrijf een dochteronderneming
wenst op te starten in de VSA. De werknemer werkt eigenlijk voor dezelfde werkgever.
Uitstekende informatie over de mogelijke visa’s is te vinden in een publicatie (2003) van de
Belgian-American Chamber of Commerce (BACC).
Het BACC is te bereiken op volgende adressen:
-
Postadres: C/O Consulate General of Belgium
1065 Avenue of the Americas, 22nd Floor
New York, NY 10018
-
Kantooradres: C/O KBC Bank
1177 Avenue of the Americas, 8th Floor
New York, NY 10167
Tel: + 1 212-541-0779
E-mail: [email protected]
http://www.belcham.org
Bezoek ook de website van de Amerikaanse ambassade in Brussel voor meer info en praktische
afhandeling van de aanvraag: http://belgium.usembassy.gov (Visas)
Flanders Investment and Trade
Chicago
P a g e 34
h
h
h
u
2011
Een advocatenkantoor met specifieke expertise in immigratierecht is Fragomen
http://www.fragomen.com
Fragomen is aanwezig in talrijke Amerikaanse steden
(http://www.fragomen.com/globalcapabilities/Regions.aspx?xpST=RegionDetail&region=3 ) en heeft
ook een kantoor in Brussel.
De Green Card of Lawful PermanentResidency: dit garandeert een permanent verblijf in de Verenigde
Staten van Amerika. Buiten de green card-loterij kan een permanent verblijf worden bekomen via
tewerkstelling. De werkgever dient een ‘labor certification’-aanvraag in te vullen bij het Departement
voor Tewerkstelling en Trainingadministratie. Ook de kandidaat dient bepaalde aanvragen in te vullen.
Meer info hierover vindt u verder onder http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/
Praktisch - In Chicago en de Midwest

Visa
o
Nuttige informatie omtrent de nodige visa’s e.d. vindt u onder:
http://www.commerce.gov/s/groups/public/@doc/@os/@opa/docu
ments/content/prod01_004714.pdf
Zie o.a. B1 en H-1B op pag. 4/16.

Om gerichtere info te bekomen omtrent een specifieke situatie
kan u best rechtstreeks contact nemen met de
Amerikaanse ambassade in Brussel
http://belgium.usembassy.gov/visas.html
+ zie ook
http://travel.state.gov/visa/temp/wait/wait_4788.html?post=Bru
ssels&x=49&y=11
Flanders Investment and Trade
Chicago
P a g e 35
h
h
h
u
2011
o
Een immigratie-advocaat inschakelen?
Voor ‘speciale gevallen’ en om zeker te zijn dat alles vlot
verloopt, kan het soms nodig zijn om een advocaat in te
schakelen die gespecialiseerd is in immigratie.
In Chicago kan dat bv. Don Garner zijn (studeerde in Leuven).
Donald Garner
LL.M.Law Group
President
53 W. Jackson Boulevard, Suite 409
Chicago, Illinois 60604
Tel. +1 (312) 880 0872
Fax +1 (312) 880 0870
[email protected]
http://www.llmlaw.com/Corporate_immigration.htm
o
AmCham Business Library: de website van de Amerikaanse Kamer
van Koophandel in Brussel bevat ook heel veel nuttige info, o.a.
betreffende visa’s (kijk hier bv. naar The Docket Article):
http://www.amcham.be/Publications/ThirdPartyPublications/tabid/2
46/Default.aspx
Flanders Investment and Trade
Chicago
P a g e 36
h
h
h
u
2011
6. Graag tot uw dienst
Praktisch - In Chicago en de Midwest

Andere Vlaamse bedrijven in de VS
Last but not least... een aantal Vlaamse bedrijven die de stap reeds gezet hebben over de laatste jaren,
zullen graag hun ervaring terzake met u delen. Elk F.I.T. kantoor in de VS kent er zo een aantal.
Indien u hiervoor interesse hebt, aarzel dan niet om met ons contact te nemen. We geven u graag de
nodige contactinformatie van uw collega’s exporteurs.
Lees in dit verband ook verder hieronder het verhaal ‘Mijn eigen ervaring bij het oprichten van een
verkoopkantoor in de VS’.

U vindt ook nog een overzicht van de meeste Belgische vestigingen in de VS op de website van de
Belgische ambassade:
http://www.diplobel.us/TradeInvestment/CorporateDirectory/Belgiancorporatepresence.pdf
‘Mijn eigen ervaring bij het oprichten van een verkoopkantoor in de VS’.
„Ik was een leek in dergelijke zaken tot onze General Manager me opdracht gaf een bedrijf op te
richten in de VS. Je zal zien, je leert heel snel en de mensen zijn altijd bereid je informatie te geven
als je even de weg kwijt ben in je zoektocht.‟ - Tineke B
Vermelde richtprijzen zijn van 2010.
Beste N.,
Bedankt voor je mailtje. Ons bedrijf heeft inderdaad sinds vorig jaar een sales office + warehouse
in the VS met name in Staat, Stad. Dus aan de Oost kust van de VS. Onze optie ging uit naar deze
regio omwille van de nabijheid van een goede internationale haven alsook de centrale ligging ten
opzichte van onze klanten (en X is een prachtige stad + een zalig klimaat). Na een periode van 6
maanden (oprichting dateert van 01 december 2009), zien wij al een duidelijke groei in VS. Kleine
accounts die vroeger, omwille van de administratieve rompslomp van het importeren, niet bij ons
kochten, kunnen we nu tot ons huidig klantenbestand rekenen.
Ik weet niet hoever je momenteel zit met je bevindingen. Ik stond destijds voor alles alleen, dus
ben intussen al veel wijzer geworden. Wat belangrijk is initieel is een goede locatie te kiezen. Je
kiest een locatie die goed bereikbaar is, waar vlotte verbindingen op varen, vliegen. Daarna ben ik
op zoek gegaan naar
1. een goede advocaat die vertrouwd is met het opzetten van branches/offices van internationale
bedrijven.
2. een goede boekhouder, in principe kan je factureren vanuit België maar het is evidenter als
iemand daar je facturen opmaakt, je een US bedrijfsrekening hebt en alles daar wordt opgevolgd.
Ook hier de raad met een boekhouder te werken die vertrouwd is met internationale bedrijven. In
Flanders Investment and Trade
Chicago
P a g e 37
h
h
h
u
2011
ons geval betalen wij enkel voor de uren die aan ons dossier worden besteed.
3. een logistieke partner om stock aan te leggen in de VS: voor ons is dat van groot belang, hangt
af van product tot product
4. een virtueel kantoor: waar je geen duizenden usd moet betalen per maand terwijl je er amper
bent. Ik betaal zo‟n 200usd per maand en daar komt onze post toe, wordt onze telefoon
opgenomen als ik in Europa vertoef, enz. Alsook onze maatschappelijke zetel staat op dit adres
(nodig voor je FEIN nummer)
1. Keuze Advocaat
Ik heb me hierbij laten begeleiden door de “X” Regional Development Alliance. Dergelijke
organisatie zit normaal in elke staat en soms stad. Zij kunnen je enkele voorbeelden geven. Dan
wordt je gevraagd welke bedrijfsvorm je wenst voor je sales office. Een rep.office wat aanvankelijk
ons idee was, bleek niet mogelijk te zijn in de VS. De keuze bestaat tussen een LLC en een
Corporation. Wij kozen voor de Corporation, dus XYZ Inc. De opzet gaat heel snel. Op enkele
dagen was dit al geklaard. Verschil is dat een corporation traditioneel corporate income tax
betaalt terwijl bij een LLC geen corporate taxen dienen betaald te worden door het bedrijf maar
wel door de aandeelhouders. Ook was het voordeliger een corporation te nemen met betrekking
tot uitkering van dividenden en dubbel taxatie systeem.
De advocaat kan je ook info geven over de mogelijke VISUMS. Momenteel ga ik nog steeds met
mijn traditionele visum (groene kaartje) naar de VS. Ik verblijf daar maandelijks 2-3 weken en kom
dan terug. Met dit groene visum kan je normaal maximum 90d in het land blijven. Voor langere
periodes heb je de optie tussen een L-VISUM: een intra company visum. Daarbij dient aangetoond
te worden dat je in BE ook al een manager functie hebt. De eerste keer geldt dit voor een jaar,
daarna gaat de procedure sneller, gemakkelijker en goedkoper. Dergelijk visum kost ongeveer
2500-2700usd. Dit kan aangevraagd worden bij de US Immigration Service (Vermont). Na enkele
weken krijg je dan een bericht voor een VISUM gesprek. Met dit visum kan je ook een social
security number aanvragen tenzij het Belgische moederbedrijf beslist te werken met een service
zoals DOSZ (Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid). Ook kan je op deze manier een personal
tax-ID n° aanvragen en kan je ook gemakkelijk iets huren, bankrekening openen enz…Houd
rekening met credit history in de VS. Niet evident om als buitenlander te kunnen huren en
contracten afsluiten zonder dat je een historiek hebt van betalingsritme.
Naast het L-Visum heb je ook het E-visum: treaty investment visum (voor heel hoge en unieke
functies). Dit kost ongeveer 3500-4000usd, dit kan wel via BE worden aangevraagd maar zou
nogal een ingewikkelde procedure zijn. Je kan deze info allemaal terugvinden via Internet ook.
Van zodra je een locatie hebt gevonden, dien je ook een registered agent (kan de advocaat zijn)
alsook registered office te hebben (maatschappelijke zetel). Onze maatschappelijke zetel staat
ingeschreven op de adres van ons virtueel kantoor. Dus locatie, keuze corp of llc zijn voldoende
om het bedrijf te kunnen oprichten, daarnaast ook aantal aandelen enz. Dan moet je de naam
vastleggen in de VS en zo bekom je een certificate of existence. De articles of incorporation
worden opgemaakt en daarmee verkrijgt je bedrijf een FEIN nummer : Federal Employer
Identifcation Number (Form SS-4). Met dit nummer kan je naar de bank gaan en een rekening
openen om een startkapitaal te storten. Dit is allemaal in het kort uitgelegd maar ik denk dat je
hiermee al een beter idee hebt
2. Boekhouder
Wijzelf werken met ZX, een heel groot boekhoudkantoor die over verschillende staten in de VS
verspreid zit. Voor de belastingaangifte betaal je iets meer maar de “gewone” boekhouders zijn
niet overdreven duur. Wij betalen ongeveer 670-900usd per maand afhankelijk van het aantal uren
werk dat ze aan ons besteden. Ook zij kunnen je begeleiden in je keuze voor Corporation of LLC.
Soms hebben boekhouders en advocaten wel een andere visie. Dus best naar beide luisteren en
dan pas beslissen.
Flanders Investment and Trade
Chicago
P a g e 38
h
h
h
u
2011
Hierbij ook nog enkele aanvullende cijfers/richtprijzen in dit verband (info bekomen van contacten van FIT
Chicago):
Rond de $85 per uur is het tarief voor simpel boekhoudkundig werk (inbrengen gegevens bv.)
Voor echt consultant werk wordt er meer gewerkt zoals advocaten: per uur $250
Gans de start up kost (advies kwa structuur, papierwerk, registraties allerlei, enz.) tussen 2 en
4000 USD.
Na de opzet/opstart-fase zou hij ook de jaarlijkse kost schatten rond de $12.000 (= $1000 per
maand; dus ongeveer een tiental uur werk aan $85).
3. Logistieke partner:
Wij kozen voor een bedrijf dichtbij de haven en in dezelfde stad van ons kantoor, dat ook met een
foreign Trade zone werkt. In dit geval kan je goederen in het land brengen, geen invoer rechten
betalen en daarna exporteren naar Zuid Amerika en pas dan worden de invoerrechten betaald.
Iedere maand ga ik daar heen voor stock controle, en algemene zaken. Klinkt misschien niet leuk
wat ik nu ga vertellen, maar Amerikanen zijn van nature iets soms iets“luier” dan Europeanen.
Een goede en regelmatige controle doet wonderen. Laat problemen nooit aanslepen en stuur hen
constant bij.
4. Virtueel kantoor
Afhankelijk van wat de bedoelingen zijn van jullie bedrijf, kan hiervoor geopteerd worden. Je hebt
bijvoorbeeld REGUS kantoren wereldwijd. Daar kan je afprinten, kan je indien nodig ook een
maatschappelijke zetel plaatsen (op één locatie weliswaar).
Aanvankelijk was het bij mij ook de bedoeling te verhuizen naar de VS voor ongeveer 3 jaar (in
januari). Natuurlijk komen daar als expat heel wat extra kosten bij voor het moederbedrijf.
Aangezien onze omzet (lees winst) aanvankelijk niet voldoende was om de kosten te dragen voor
een expat, werd beslist om maandelijks daarheen te vliegen. Nu worden onze kosten beperkt
(behalve de reiskosten dan). Om een bedrijf op te zetten in de VS, zeker een sales office is het niet
echt nodig om daar constant aanwezig te zijn. Ik slaagde er na 3 maanden in om een volledig
closed loop system op te zetten. Klanten worden gezocht. De samenwerking start. Hoofdcontact
van de klant blijft mezelf. Als we een contract binnenhalen, worden de boekhouder en logistieke
partner op de hoogte gebracht en dan verstuurt de logistieke partner de hoeveelheid afgesproken
per contract en na verzending gaat de BOL naar de boekhouder en naar mezelf en wordt de
factuur opgemaakt.
Natuurlijk is niet ieder product gelijk, en hebben jullie misschien een andere strategie of werken
jullie met custom made producten. Maar ik wil je enkel duidelijk maken dat alles vlotter gaat dan je
meestal zou verwachten.
Ik was een leek in dergelijke zaken tot onze General Manager me opdracht gaf een bedrijf op te
richten in de VS. Je zal zien, je leert heel snel en de mensen zijn altijd bereid je informatie te geven
als je even de weg kwijt ben in je zoektocht.
Nog kort dit, enkele kosten die misschien interessant kunnen zijn
- Opzet bedrijf via advocaat: company formation: 1500usd
- Non-immigrant visa petition (+ government fees 1550$) : 2500-2700usd
- Commercial office lease review (als je officieel een kantoor wil huren) : 1500-2000usd
- Commercial shipment information (HEEL BELANGRIJK !!!) : 1500-2000usd
Nog een woordje uitleg bij het laatste puntje. Je kan NIET je Belgische verkoopsvoorwaarden
blijven aanhouden als je een sales office en bedrijf in de VS hebt. Je moet beter ingedekt zijn. Wij
hebben de onze laten aanpassen van 1 blad naar enkele bladzijden … VS is the country of the
lawsuits, dus je moet goed ingedekt zijn (soms kan dit ook via een Belgische verzekering waarbij
je de polis laat aanpassen.)
Flanders Investment and Trade
Chicago
P a g e 39
h
h
h
u
2011
Intussen een hele boterham geschreven. Ik ben momenteel in België, waarschijnlijk voor de rest
van de maand. Ik sta ter beschikking voor verdere vragen of twijfels.
Veel succes met jullie expansie plannen !!!
Met vriendelijke groet,
Tineke
 FIT Dienst Reglementering
Voor heel veel vragen rond administratieve, juridische en reglementeringsaspecten zal u een deskundig
antwoord vinden bij onze F.I.T. Dienst Reglementering in onze Brusselse zetel:
Dienst Reglementering
Flanders Investment & Trade
Gaucheretstraat 90
Brussel, B-1030
Tel 02 50 48 739
Fax 02 504 88 90
[email protected]
http://www.fitagency.be
Op de website van F.I.T. vindt u daarenboven nog een pak informatie over zakendoen in de VS onder
‘Marktinformatie – Land- VSA’: http://www.flanderstrade.be/site/wwwnl.nsf/home?openform
Flanders Investment and Trade
Chicago
P a g e 40
h
h
h
u
2011
 4 F.I.T. kantoren tot uw dienst in de VSA
[email protected]
Flanders Investment & Trade Atlanta
Consulate General of Belgium
235 Peachtree NE, suite 810
Atlanta, GA 30303
[email protected]
Flanders Investment & Trade Chicago
150 North Wacker Drive, Suite 2100
Chicago, IL 60606
[email protected]
Flanders Investment & Trade New York
Consulate General of Belgium
Flanders House
620 8th Avenue, 44th Floor
New York, NY 10018
[email protected]
Flanders Investment & Trade Los Angeles
Consulate General of Belgium
6100 Wilshire Blvd., Suite 1200
Los Angeles, CA 90048
[email protected]
Technology Attaché ICT
Flanders Investment & Trade
155 Montgomery Street suite 204
San Francisco, CA 94104
www.flandersinvestmentandtrade.com
Flanders Investment and Trade
Chicago
P a g e 41
h
h
h
u