Assignment Agreement Shares - Stichting Homburg Bond Claim

Commentaren

Transcriptie

Assignment Agreement Shares - Stichting Homburg Bond Claim
ASSIGNMENT OF CLAIM
HOMBURG SHARECLAIM LIMITED
CESSIE VAN VORDERING
HOMBURG SHARECLAIM LIMITED
THIS ASSIGNMENT OF CLAIM made as of the
____ day of _____________, 2015
DEZE CESSIE VAN VORDERING, opgesteld op de
_____ dag van ____________, 2015
BETWEEN:
TUSSEN:
___________________________, (see attached
personal data card)
(the “Assignor”)
___________________________, zie
(bijgevoegde persoonsgegevens kaart)
(de 'cedent')
- and -
- en –
HOMBURG SHARECLAIM LIMITED, a body
corporate
HOMBURG SHARECLAIM LIMITED, een
rechtspersoon
(the “Assignee”)
(de 'cessionaris')
WHEREAS the Assignor held shares in Homburg
Invest Inc. (“HII”) as at September 9, 2011, the
details of which are outlined in Schedule “A”
attached hereto;
Overwegende dat de cedent per 9 september
2011 aandelen bezit in Homburg Invest Inc.
('HII'), waarvan de details verder worden
uiteengezet in bijgevoegd schema 'A';
AND WHEREAS by virtue of the actions,
activities, statements, correspondence and
electronic communications of the Autoriteit
Financiële Markten (“AFM”), the De
Nederlandsche Bank (“DNB”), the
Belastingdienst (“DTA”) and others in the
period between January 1, 2009 and December
31, 2016, with, between, and relating to HII and
which contributed to HII seeking protection
under Canada’s Companies’ Creditors
Arrangement Act, R.S.C., 1985, c. C-36 (the
“CCAA”) and affected the value of the shares of
HII, the Assignor has a potential claim or claims
for compensation against the AFM, DNB, DTA
and others (the “Claims”);
En overwegende dat krachtens de acties,
activiteiten, verklaringen, correspondentie en
elektronische communicaties van de Autoriteit
Financiële Markten ('AFM') , De Nederlandsche
Bank ('DNB'), de Belastingdienst (“DBD”) en
anderen in de periode tussen 1 januari 2009 en
31 december 2016 met, tussen, en met
betrekking tot HII en die hebben bijgedragen
aan het feit dat HII bescherming heeft gezocht
onder de Canadese Companies’ Creditors
Arrangement Act, R.S.C., 1985, c. C-36 (de
'CCAA') en die de waarde van de aandelen van
HII hebben beïnvloed, heeft de cedent een
mogelijke schuldvordering of
schuldvorderingen op de AFM, DNB, DBD en
anderen (de 'schuldvorderingen');
NOW THEREFORE, in consideration of the
covenants and agreements herein contained
and for other good and valuable consideration
(the receipt and sufficiency of which are hereby
acknowledged by the parties hereto), the
parties hereto covenant and agree as follows:
DIENTENGEVOLGE, gelet op bepalingen uit de
convenanten en overeenkomsten en andere
goede en waardevolle overwegingen (de
ontvangst en toereikendheid zijn door beide
partijen erkend), komen de partijen het
volgende overeen:
1. The Assignor hereby absolutely assigns,
transfers, grants, sets over and conveys to the
Assignee, its successors and assigns, all of its,
1. Alle rechten, eigendommen, belangen,
bevoegdheden, genoegdoeningen, zekerheden
en uitkeringen uit en met betrekking tot de
1
his, or her rights, title, interest, powers,
remedies, security and benefits in and to the
Claims, legal and equitable, together with all
benefits and advantages to be derived
therefrom, including without limitation, the
right to initiate, issue, pursue, prosecute and
proceed with any and all manner of actions,
causes of action, suits, proceedings, claims or
demands in respect of the Claims and including
any obligations owing to, liabilities to, duties
owed to, dues payable to, debts owing to, sums
of money due to, accounts payable to, interests
accruing or payable to, dividends accruing or
payable to, due to, covenants to the benefit of,
contractual right of, claims of, damages
suffered by, costs due to, right to receive
proceeds by and demands of the Assignor
arising out of the actions, activities, statements,
correspondence and electronic
communications of the AFM, the DNB, the DTA
and others in the period between January 1,
2009 and December 31, 2016, that in any way
affected the value of the share in Homburg
Invest Inc. (“HII”) held by the Assignor.
vorderingen, worden, naar recht en billijkheid,
door de cedent volledig toegewezen,
overgedragen en toegekend aan de cessionaris,
zijn/haar opvolgers en begunstigden, samen
met alle voordelen die daaruit voortvloeien,
met inbegrip, zonder beperkingen, van het
recht om op alle manieren een rechtsgeding,
procedures, vorderingen of eisen met
betrekking tot de vorderingen te initiëren, in te
stellen, voort te zetten of te vervolgen, inclusief
alle verplichtingen voortvloeiende uit,
aansprakelijkheden, te betalen rechten aan,
schulden aan, te betalen posten aan, lopende
of te betalen interest aan, lopende of te
betalen dividend aan, convenanten ten
behoeve van, contractuele rechten van,
vorderingen van, geleden schade door, kosten
ten behoeve van, rechten op opbrengsten van
en eisen van de cedent die voortkomen uit de
acties, activiteiten, verklaringen,
correspondentie en elektronische
communicatie van de AFM, DNB, DBD en
anderen in de periode tussen 1 januari 2009 en
31 december 2016, die op enigerlei manier de
waarde van de aandelen in Homburg Invest Inc.
('HII') in handen van de cedent hebben
beïnvloed.
2. Subject to Article 5 herein, the consideration
for this Assignment is a promissory note issued
to the Assignor in the principal amount of
eighty percent (80%) of any amount received
by the Assignee in a law suit to recover
damages, or by way of settlement, in respect of
the Claims assigned under this Assignment as
described in the promissory notes attached
hereto. The forms of the promissory notes are
attached hereto as Schedules “B1” and “B2”.
2. Onder voorbehoud van artikel 5, is de
tegenprestatie van deze cessie een promesse
uitgegeven aan de cedent voor de hoofdsom
van tachtig procent (80%) van elk bedrag
ontvangen door de cessionaris in een
rechtszaak als schadevergoeding, of door
middel van een schikking, voortvloeiende uit de
vorderingen op basis van deze cessies, zoals
beschreven in de bijgevoegde promesses. De
tekst van de promesses zijn bijgevoegd als
schema’s 'B1' en “B2”
3. The Assignor represents and warrants that
the Assignor:
(a) it has not done any act to sell, assign,
release, discharge or encumber the Claims;
(b) has full right, power and authority to assign
and transfer the Claims to the Assignee;
(c) is not prohibited from entering into this
Agreement and fully performing its obligations
hereunder; and
(d) has all requisite power and authority to
execute this Agreement and this Agreement
3. De cedent verklaart en garandeert dat de
cedent:
(a) niets heeft ondernomen om de vordering te
verkopen, toe te wijzen, over te dragen, te
kwijten of te belasten;
(b) beschikt over het recht, de macht en de
autoriteit om de vorderingen toe te wijzen en
over te dragen aan de cessionaris;
(c) niet is verboden deze overeenkomst aan te
gaan en zijn verplichtingen uit hoofde dezer na
te komen;
2
constitutes a valid and legally binding obligation (d) de benodigde bevoegdheden en autoriteit
of the Assignor enforceable against it in
heeft om deze overeenkomst uit te voeren en
accordance with its terms.
dat deze overeenkomst een geldige en juridisch
bindende, afdwingbare verplichting van de
cedent inhoudt, in overeenstemming met de
bepalingen.
4. The Assignor will from time to time and at all
times hereafter upon every reasonable request
of the Assignee or its successors and assigns,
and without further consideration, do and
perform or cause to be done or performed all
such further acts and things, and execute or
cause to be executed all such further deeds,
documents, writings or other instruments and
give all such further assurances as may be
required by the Assignee to effectively carry
out the full intent and meaning of this
Agreement.
4. De cedent zal van tijd tot tijd en op elk
moment na redelijk verzoek van de cessionaris
of zijn/haar opvolgers en begunstigden, en
zonder verdere overwegingen, alle verdere
handelingen verrichten of laten verrichten,
documenten of andere instrumenten uitvoeren
of laten uitvoeren en zal andere waarborgen
afgeven indien de cessionaris deze nodig heeft
voor het effectief uitvoeren volgens de intentie
en strekking van deze overeenkomst.
5. a. The Assignor shall have the option to
participate as a preferred assignor by making a
payment of 1% of the aggregate value of his or
her Homburg Invest Inc. shares, on the basis of
a per share value of $3.25 CAD(€2.50), of which
the rights of claim are being assigned to the
Assignee, which shall be a contribution towards
the legal and operational costs (incurred in The
Netherlands and Canada) relating to the claim
procedure. The Assignor shall indicate whether
he or she elects to participate as a preferred
assignor by indicating such on Schedule “C”
attached hereto. Payment shall be made by
wire transfer to the bank account of the Dutch
Stichting Support Homburg Bond Claim who
will administer the distribution of these
contributions. This Stichting will provide the
Assignor with further payment instructions
5. a. De cedent heeft de mogelijkheid om als
preferent cedent deel te nemen door een
betaling van 1% van de totale waarde van de
Homburg Invest Inc. aandelen in zijn of haar
bezit , gebaseerd op een koers per aandeel van
CAD$ 3,25 (€ 2,50), waarvan de rechten van de
vordering zullen worden overgedragen aan de
cessionaris, hetgeen een bijdrage zal zijn voor
de juridische alsmede operationele kosten (
gemaakt in Nederland en Canada), in relatie tot
de vordering procedure. De cedent moet
aangeven of hij of zij er voor kiest om als
preferent cedent deel te nemen, door dit aan te
geven zoals in het bijgevoegde Schema “C” is
aangegeven. Betaling geschiedt door
overschrijving op de bankrekening van de
Nederlandse Stichting Support Homburg Bond
Claim die besteding van deze bijdragen zal
beheren. Deze stichting zal de cedent van
verdere betalingsinstructies voorzien.
b. In all cases, 20% of the amount awarded by
the court, or by way of settlement, and
received by the Assignee in respect of the s
applicable share class shall first be paid to the
Assignee.
b. In alle gevallen wordt 20% van het door de
rechter toegewezen of door middel van een
schikking ontvangen bedrag, als eerste aan de
cessionaris uitbetaald met betrekking tot de
toepasselijke aandelenklasse.
c. Next, the preferred assignors shall be paid
the full amount of their claimed amounts from
monies received, so long as there is a sufficient
amount to satisfy their claimed amounts. In the
case where the aggregate amount awarded or
c. Vervolgens dienen aan de preferente
cedenten het volledige bedrag van de
gevorderde bedragen uit de ontvangen gelden
te worden betaald, zolang er voldoende
3
received under settlement to the applicable
share class is such that the amount available to
the preferred assignors (after payment to the
Assignee of its 20% share) is insufficient to pay
the full amount of their claimed amounts, then
all of the aggregate amount available (after
payment to the Assignee of its 20% share) shall
be allocated to the preferred assignors and paid
out on a pro-rata basis from monies received
before any amount whatsoever is paid to the
non-preferred assignors.
middelen zijn om aan de vordering te voldoen.
In het geval dat het totale bedrag, toegewezen
door de rechtbank of door middel van een
schikking, voor de van toepassing zijnde
aandelenklasse zodanig is dat de beschikbare
hoeveelheid middelen (na betaling aan de
Cessionaris van het 20%-deel) onvoldoende is
om de preferente cedenten het volledige
bedrag van hun vordering uit te betalen, dan
wordt het totale beschikbare bedrag (na
betaling aan de Cessionaris van het 20%-deel)
aan de preferente cedenten toegewezen en
uitgerekend op een pro-rata basis uit de
ontvangen gelden, voordat welk bedrag dan
ook wordt uitgekeerd aan de niet preferente
cedenten.
d. Finally, the remaining balance, if any, of the
amount awarded by the court, or by way of
settlement, and received by the Assignee in
respect of the applicable shareclass, after
satisfaction of all deductions made in 5 (b) and
5 (c) above, shall be allocated to the nonpreferred assignors, who shall be paid out the
balance remaining on monies received on a
pro-rata basis.
d. Ten slotte, zal het resterende saldo, voor
zover aanwezig, van het bedrag toegewezen
door de rechtbank of door middel van een
schikking ontvangen door de Cessionaris, voor
de van toepassing zijnde aandelenklasse, na
voldoening van alle inhoudingen zoals vermeld
in 5 (b) en 5 (c) hierboven, worden toegewezen
aan de niet preferente cedenten, die op een
pro-rata basis worden betaald uit de resterende
gelden.
Illustrations are provided in Schedule “C”
Voorbeelden worden gegeven in Schema “C
6. This Agreement and the Promissory Note
constitute the entire agreement among the
parties with respect to the subject matter
hereof and may not be amended or modified in
any respect except by written instrument
signed by both the Assignor and the Assignee.
6. Deze overeenkomst en de promesse vormen
de volledige overeenkomst tussen partijen met
betrekking tot het betreffende onderwerp en
mogen op geen enkele manier worden
aangepast of gewijzigd, tenzij een door beide
partijen getekende schriftelijke verklaring
voorligt.
7. The Assignor acknowledges, covenants and
agrees that it has been provided with a
reasonable opportunity to seek legal advice
with respect to the execution and delivery of
this Agreement and has either done so or
decided to execute and deliver same without
obtaining such legal advice.
7. De cedent erkent, komt overeen en stemt in
dat hij voldoende mogelijkheden heeft gehad
juridische advies in te winnen met betrekking
tot en de uitvoering van deze overeenkomst en
dat hij dit ook heeft gedaan of heeft besloten
over te gaan tot uitvoering en levering hiervan
zonder juridisch advies in te winnen.
8. This Agreement shall enure to the benefit of
and be binding upon the parties hereto and
their successors and assigns.
8. Deze overeenkomst is geldend en bindend
voor de partijen in deze overeenkomst en voor
hun respectievelijke juridische
vertegenwoordigers, opvolgers en
rechtverkrijgenden.
4
9. This Agreement is governed by and will be
construed in accordance with the laws of the
Province of Nova Scotia and the laws of Canada
applicable therein.
9. Op deze overeenkomst is het recht van de
provincie Nova Scotia en Canada van
toepassing.
10. This Agreement may be executed in one or
more counterparts, each of which when so
executed shall be deemed to be an original and
all such counterparts taken together shall
constitute one and the same agreement. To
evidence the fact that it has executed this
Agreement, a party may send a copy of its
executed counterpart to the other parties by
facsimile or other electronic transmission. The
party shall be deemed to have executed this
Agreement on the date it sent such facsimile or
other electronic transmission. In such event,
such party shall forthwith deliver to the other
parties the counterpart of this Agreement
executed by such party.
10. Deze overeenkomst kan worden uitgevoerd
in een of meer duplicaten, waarbij alle, indien
uitgegeven, moeten worden beschouwd als
origineel, maar indien samengevoegd een en
dezelfde overeenkomst vormen. Als bewijs dat
deze overeenkomst is uitgevoerd, kan een
partij via fax of andere elektronische
overdracht de andere partij een kopie sturen
van zijn uitgevoerde duplicaat. De partij wordt
geacht deze overeenkomst te hebben
uitgevoerd op de datum dat deze fax of andere
elektronische overdracht is verstuurd. In een
dergelijk geval zal deze partij onverwijld zijn
duplicaat van deze overeenkomst, uitgevoerd
door de partij, leveren aan de andere partijen.
In case of any discrepancy between the Dutch
translation and the original English wordings,
these English wordings will prevail.
Indien sprake is van interpretatieverschillen
tussen de oorspronkelijke Engelstalige
formulering van dit document en de
Nederlandse vertaling, dan prevaleert de
Engelse tekst.
IN WITNESS WHEREOF this Agreement has
been duly executed by the parties hereto as of
the day and year first above written.
TEN BLIJKE DAT deze overeenkomst is
uitgevoerd tussen partijen per de dag en het
jaar van bovenvermelde datum.
The Assignor
If a Corporation:
De Cedent
Indien een rechtspersoon:
Name of the corporation
Naam van de rechtspersoon
Represented by:
Vertegenwoordigd door:
Title:
Functie:
Signature
Handtekening
If an Individual:
Indien een natuurlijk persoon:
Name
Naam
Signature
Handtekening
5
HOMBURG SHARECLAIM LIMITED (ASSIGNEE)
HOMBURG SHARECLAIM LIMITED
(CESSIONARIS)
Per:
Per:
Name:
Naam:
Title
Functie
6
SCHEDULE “A”
SCHEMA 'A'
Shares held as of September 9, 2011
Homburg Invest Inc. aandelen in bezit per 9
september 2011
Type
Number
Class A Shares
Class B Shares
PLEASE ATTACH VERIFICATION FOR SHARES
HELD
(Copies of share certificates, broker
statements, etc.)
Soort
Class A aandelen
Class B aandelen
Aantal
GELIEVE BEWIJSSTUKKEN VOOR DE
AANGEHOUDEN AANDELEN BIJ TE VOEGEN
(Kopieën van de aandelencertificaten,
rekeningafschriften, recent jaaroverzicht van
banken, effectenmakelaars en internetbrokers
etc.)
SCHEDULE “B 1”
PROMISSORY NOTE (Preferred)
WHEREAS pursuant to the provisions of an
Assignment of Claim dated ________, 2015 (the
“Assignment”), _____________________ (the
“holder”) assigned to Homburg Shareclaim
Limited (the “undersigned”), all of its/his/her
rights to any claims against the Netherlands
Authority for Financial Markets (AFM), the De
Nederlandsche Bank (DNB), the Belastingdienst
(DTA) and others relating to Homburg Invest
Inc. (“HII”) and the shares held by the holder in
HII, as outlined in Schedule “A” of the
Assignment.
SCHEMA “B 1”
SCHULDERKENNING (Preferent)
OVERWEGENDE dat ingevolge de bepalingen
van een cessie van vordering gedateerd
________ 2015 (de 'cessie'),
_____________________ (de 'houder') al
zijn/haar rechten op het vorderen van een
schadevergoeding van de Nederlandse
Autoriteit voor de Financiële Markten (AFM),
De Nederlandsche Bank (DNB), De
Belastingdienst (DBD) en anderen met
betrekking tot Homburg Invest Inc. ('HII') en de
door de houder aangehouden aandelen in HII,
zoals beschreven in schema 'A' van de cessie,
overdraagt aan Homburg Shareclaim Limited
(de 'ondergetekende').
AND WHEREAS in consideration for the
Assignment, the undersigned has agreed to
issue this Promissory Note to the holder;
NOW THEREFORE, FOR VALUE RECEIVED,
Homburg Shareclaim Limited acknowledges
itself indebted and promises to pay on demand
to or to the order of the holder, any amount
received by the undersigned in a law suit to
recover damages, or by way of settlement, in
respect of the Claims which amounts are
awarded or received in settlement in respect of
the shares held by the holder, as outlined in
En overwegende dat in verband met de cessie
de ondergetekende akkoord is gegaan met de
uitgifte van deze promesse aan de houder;
DIENTENGEVOLGE, VOOR DE ONTVANGEN
WAARDE, erkent Homburg Shareclaim Limited
7
Schedule “A” of the Assignment of Claim, which
amount shall be due and payable to the holder
upon demand therefor without interest, and
shall be up to the full amount claimed on behalf
of the holder but subject always to a deduction
of 20% of the aggregate award or settlement
monies in respect of the applicable share class
being paid to Homburg Shareclaim Limited. In
the case where the aggregate amount awarded
or received under settlement to the applicable
share class is such that the amount available to
the preferred assignors (after payment to the
Assignee of its 20% share) is insufficient to pay
the full amount of their claimed amounts, then
all of the aggregate amount available (after
payment to the Assignee of its 20% share) shall
be allocated to the preferred assignors and paid
out on a pro-rata basis from monies received.
een schuld en verbindt zich op verzoek van of
ten gunste van de houder, elk bedrag te
betalen dat wordt ontvangen door de
ondergetekende in een rechtszaak als
schadevergoeding voor de schuldvorderingen,
of door middel van een schikking, met
betrekking tot de schuldvorderingen, welke
bedragen worden toegewezen door de
rechtbank of door middel van een schikking
worden ontvangen door de Cessionaris, voor de
aandelen in het bezit van de houder, zoals
beschreven in schema 'A' van de cessie van
vordering, welk bedrag schuldig en betaalbaar
is aan de houder op verzoek, zonder rente, voor
de ten behoeve van de houder geclaimde
volledige bedragen, maar in alle gevallen
behoudens een inhouding van 20% van het
totale toegewezen bedrag of de middels
schikking ontvangen gelden voor de
toepasselijke aandelenklasse, welke inhouding
zal worden betaald aan Homburg Shareclaim
Limited. In het geval dat het totale bedrag,
toegewezen door de rechtbank of door middel
van een schikking, voor de van toepassing
zijnde aandelenklasse zodanig is dat de
beschikbare hoeveelheid middelen (na betaling
aan de Cessionaris van het 20%-deel)
onvoldoende is om de preferente cedenten het
volledige bedrag van hun vordering uit te
betalen, dan wordt het totale beschikbare
bedrag (na betaling aan de Cessionaris van het
20%-deel) aan de preferente cedenten
toegewezen en uitgerekend op een pro-rata
basis uit de ontvangen gelden.
This Promissory Note is governed by and will be
construed in accordance with the laws of the
Province of Nova Scotia and the laws of Canada
applicable therein.
DATED as of the
day of,
2015.
Op deze promesse is het recht van de provincie
Nova Scotia en Canada van toepassing.
HOMBURG SHARECLAIM LIMITED
Per:
Name:
Title:
GEDATEERD per de
dag van,
HOMBURG SHARECLAIM LIMITED
Per:
Naam:
Functie:
8
2015.
SCHEDULE “B 2”
PROMISSORY NOTE(Non Preferred)
WHEREAS pursuant to the provisions of an
Assignment of Claim dated_______,2015 (the
“Assignment”), ______________(the “holder”)
assigned to Homburg Shareclaim Limited (the
undersigned”), all of its/his/her rights to any
claims against The Netherlands Authority for
Financial Markets (AFM), the De Nederlandsche
Bank (DNB), the Belastingdienst (DTA) and
others relating to Homburg Invest Inc. (“HII”)
and the shares held by the holder in HII, as
outlined in Schedule “A” of the Assignment.
SCHEMA “B 2”
SCHULDERKENNING (Niet preferent)
OVERWEGENDE dat ingevolge de bepalingen
van een cessie van vordering gedateerd
________ 2015 (de 'cessie'),
_____________________ (de 'houder') al
zijn/haar rechten op het vorderen van een
schadevergoeding van de Nederlandse
Autoriteit voor de Financiële Markten (AFM),
De Nederlandsche Bank (DNB), De
Belastingdienst (DBD) en anderen met
betrekking tot Homburg Invest Inc. ('HII') en de
door de houder aangehouden aandelen in HII,
zoals beschreven in schema 'A' van de cessie,
overdraagt aan Homburg Shareclaim Limited
(de 'ondergetekende').
AND WHEREAS in consideration for the
Assignment, the undersigned has agreed to
issue this Promissory Note to the holder;
NOW THEREFORE, FOR VALUE RECEIVED,
Homburg Shareclaim Limited acknowledges
itself indebted and promises to pay on demand
to or to the order of the holder any amount
received by the undersigned in a law suit to
recover damages, or by way of settlement, in
respect of the Claims which amounts are
awarded or received in settlement in respect of
the shares held by the holder, as outlined in
Schedule “A“ of the Assignment of Claim, which
amount shall be due and payable to the holder
En overwegende dat in verband met de cessie
de ondergetekende akkoord is gegaan met de
uitgifte van deze promesse aan de houder;
DIENTENGEVOLGE, VOOR DE ONTVANGEN
WAARDE, erkent Homburg Shareclaim Limited
een schuld en verbindt zich op verzoek van of
ten gunste van de houder, elk bedrag te
9
upon demand therefore without interest, and
shall be equal to the holder’s pro-rata share of
such monies awarded or received in settlement
after first deducting 20% of the aggregate
award or settlement amount received in
respect of the applicable share class being paid
to Homburg Shareclaim Limited, and second,
after deducting all amounts payable to the
preferred assignors in respect of the applicable
share class.
This Promissory Note is governed by and will be
construed with the laws of the Province of
Nova Scotia and the laws of Canada applicable
therein.
DATED as of the day of
betalen dat wordt ontvangen door de
ondergetekende in een rechtszaak als
schadevergoeding voor de schuldvorderingen,
of door middel van een schikking, met
betrekking tot de schuldvorderingen, welke
bedragen worden toegewezen door de
rechtbank of door middel van een schikking
worden ontvangen door de Cessionaris, voor de
aandelen in het bezit van de houder, zoals
beschreven in schema 'A' van de cessie van
vordering, welk bedrag schuldig en betaalbaar
is aan de houder op verzoek, zonder rente, voor
het pro rata parte aandeel van de houder in de
ontvangen gelden, maar ten eerste na een
inhouding van 20% van het totale toegewezen
bedrag of de middels schikking ontvangen
gelden voor de toepasselijke aandelenklasse,
welke inhouding zal worden betaald aan
Homburg Shareclaim Limited, en ten tweede,
na aftrek van de betaling van alle bedragen
verschuldigd aan de preferente cedenten van
de toepasselijke aandelenklasse.
, 2015.
Op deze promesse is het recht van de provincie
Nova Scotia en Canada van toepassing.
HOMBURG SHARECLAIM LIMITED
Per:
Name:
Title:
GEDATEERD per de dag van
HOMBURG SHARECLAIM LIMITED
Per:
Naam:
Functie:
10
2015.
SCHEDULE “C”
Preferred Assignor Election Form
Please initial
_______________I HEREBY elect to be a
preferred assignor and am making payment of
1% of the aggregate value of my Homburg
Invest Inc. shares, on the basis of a per share
value of $3.25 CAD (€2.50) of which the rights
of claim are being assigned herein.
_______________I do not wish to be a
preferred assignor
Illustration for Class A Shares or Class B Shares
Assumptions:
Claim amount per share 3.25 CAD
Number of shareholders (shares) participating
5,000,000
Number of preferred assignors 45% i.e.
2,250,000
SCHEMA “C”
Preferent Cedenten keuze formulier
SVP paraferen
_______________ als preferent cedent kies ik
ervoor deel te nemen door een betaling van 1%
van de totale waarde van de Homburg Invest
Inc. aandelen in mijn bezit, gebaseerd op een
koers per aandeel van CAD$ 3,25 (€ 2,50).,
waarvan de rechten van de vordering hierin
worden overgedragen.
_______________Ik wens geen preferent
cedent te zijn.
Voorbeeld voor een bepaalde aandelenklasse
Class A of Class B
Veronderstellingen:
Number of non-preferred assignors 55% i.e.
2,750,000
Te vorderen bedrag per aandeel $3.25 CDN
Aantal aangemelde aandeelhouders (aandelen)
5,000,000
Scenario A – Amount awarded by the court is
equal to the amount claimed
11
Aantal preferente cedenten stel 45% dus
2,250,000
Claim amount for shareclass
$
16,250,000
Amount awarded for share class
Aantal niet preferente cedenten stel 55% dus
2,750,000
16,250,000
To Assignee (20%) 3,250,000
Net amount for share class
13,000,000
Scenario A – Bedrag dat door de rechter wordt
toegewezen is gelijk aan het gevorderde
bedrag
Te vorderen bedrag voor aandelenklasse
(5,000,000x$3.25)
$16,250,000
Preferred assignors received $3.25 per share
In aggregate (3.25 x 2,25,000)
5, 7,312,500
Balance to non-preferred assignors
5,687,500
Non-preferred assignors receive $2.07 per
share (5,687,500/2,750,000)
Scenario B – Amount awarded by the court is
less than the amount claimed
Claim amount for share class $ 16,250,000
Toegewezen bedrag aandelenklasse 16,250,000
Aan de cessionaris
3,250,000
Netto toekenning voor aandelenklasse
13,000,000
Preferente cedenten ontvingen $3.25 per
aandeel In totaal (2,250,000 x3.25)
$7,312,500
Saldo niet preferente cedenten
$5,687,500
Amount awarded for share class 12,500,000
Niet preferente cedenten ontvangen $2,07 per
aandeel (5,687,500/2,750,000)
To Assignee (20%)
2,500,000
Scenario B – Bedrag dat door de rechter wordt
toegewezen is minder dan het gevorderde
bedrag
Net amount for share class
10,000,000
Preferred assignors received $3.25 per share
In aggregate (3.25 x 2,250,000)
$7,312,500
Balance to non-preferred assignors
2,687,500
Non-preferred receive $0.98 per share
(2,687,500/2,750,000)
Scenario C – Amount awarded by the court
less than the amount claimed
Te vorderen bedrag aandelenklasse
$16,250,000
Toegewezen bedrag aandelenklasse
12,500,000
Aan de cessionaris (20%)
2,500,000
Netto toekenning
10,000,000
Preferente cedenten ontvingen $3.25 per
aandeel
In totaal (2,250,000x3.25)
$7,312,500
12
Claim amount for share class
$ 16,250,000
Amount awarded for share class
7,500,000
To Assignee (20%) 1,500,000
,
Net amount for share class
6,000,000
Preferred assignors received $2.67 per share
(6,000,000/2,250,000)
)
Saldo voor niet preferente cedenten
2,687,500
Niet preferente ontvangen $0.98 per aandeel
(2,687,500/2,750,000)
Scenario C – Bedrag dat door de rechter wordt
toegewezen is minder dan het gevorderde
bedrag
Te vorderen bedrag aandelenklasse
$16,250,000
In aggregate 6,000,000
Toegewezen bedrag aandelenklasse
7,500,000
No balance available to non-preferred
assignors NIL
Aan de cessionaris (20%)
1,500,000
IMPORTANT:
Netto toekenning aandelenklasse
6,000,000
The indicated figures are purely for illustrative
purposes. The actual amounts are dependent
on a number of factors, which cannot at this
stage be predicted with any certainty
whatsoever. These factors include but are not
limited to the following:
1. The claim amount. This has yet to be
developed and will be a separate figure for
each share class and will be based on common
law principles of damages and calculated by
damage expert(s);
2. The number of assigned shares in each class;
3. The number of preferred assignors in each
class;
4. The amount awarded by the court or
received in settlement for each class;
5. The amount actually received.
Please initial indicating having read,
understood and accepted the foregoing:
Preferente cedenten ontvingen $2,67 per
aandeel (6,000,000/2,250,000)
In totaal
6,000,000
Geen saldo beschikbaar voor niet preferente
cedenten NIL
BELANGRIJK:
De vermelde cijfers zijn louter ter illustratie. De
werkelijke bedragen zijn afhankelijk van een
aantal factoren, die in dit stadium met geen
enkele zekerheid voorspeld kunnen worden.
Deze factoren omvatten, maar zijn niet beperkt
tot het volgende:
1. Het te vorderen bedrag. Dit moet nog verder
worden ontwikkeld en zal een afzonderlijk
bedrag voor elke aandelenklasse zijn en zal
gebaseerd zijn op de gemeenschappelijke
principes van het recht van de schade en zal
door schade expert(s) worden berekend;
2. Het aantal gecedeerde aandelen in elke
klasse;
13
Initials:________________
3. Het aantal preferente cedenten in elke
klasse;
4. Het door de rechter toegewezen of door
middel van een schikking ontvangen bedrag
voor elke klasse;
5. Het daadwerkelijk ontvangen bedrag
S.v.p. paraferen om aan te geven dat u het
voorgaande heeft gelezen, begrepen en
geaccepteerd:
Paraaf:_______________
Begrippenlijst
Cedent
Iemand die een vordering via een cessie op een ander overdraagt. Degene die een schuldvordering,
soms ook een ander recht of een zaak overdraagt aan een derde.
Cessionaris
Persoon die bij een cessie de vordering van de cedent verkrijgt.
Cessie
Het overdragen van een (schuld)vordering
H:\AFM-Claim against\Assignment - Shareholders May 14 Draft - Redline.docx
14

Vergelijkbare documenten

February 10, 2015 VIA E-MAIL Mr. Richard Homburg, CEO The

February 10, 2015 VIA E-MAIL Mr. Richard Homburg, CEO The a per share value of $3.25 CAD(€2.50), of which the rights of claim are being assigned to the Assignee, which shall be a contribution towards the legal and operational costs (incurred in The Nether...

Nadere informatie