Kiwa BMC

Commentaren

Transcriptie

Kiwa BMC
Kiwa BMC B.V.
Sir Winston Churchill-laan 273
2288 EA Rijswijk (ZH)
Postbus 70
2280 AB Rijswijk (ZH)
Telefoon: 070 4144420
Telefax: 0182 570216
Email:
[email protected]
website: www.KiwaBMC.nl
Geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie
PRODUCTEN
RvA C 004
KALIBRATIE
RvA K 144
EU Notified Body (0956)
LIJST 2013
van
goedgekeurde bedrijven,
geattesteerde en gecertificeerde producten en
gecertificeerde systemen
Uitgave: Kiwa BMC B.V.
juli 2013
Kiwa BMC B.V.
lijst 2013 pagin
Kiwa BMC B.V.
lijst 20130-2014 pagina iii
INHOUD
Blz.
Betonmortel .................................................................................................................................................... 9
Geprefabriceerde natte metselmortel ............................................................................................................ 91
Droge cementgebonden mortels ................................................................................................................... 95
Twee-kamer-silomortels .............................................................................................................................. 115
Cement ....................................................................................................................................................... 126
Hulpstoffen ................................................................................................................................................. 151
Korrelvormige materialen ............................................................................................................................ 170
Vulstoffen ................................................................................................................................................... 207
Lichte toeslagmaterialen ............................................................................................................................. 220
Waterbouwsteen ......................................................................................................................................... 226
Steenslag ................................................................................................................................................... 238
Overige korrelvormige materialen voor GWW-werken ................................................................................. 251
Vulstof/cementbeton ................................................................................................................................... 260
Staalvezelbeton .......................................................................................................................................... 283
FPC certificaten mortels .............................................................................................................................. 287
FPC certificaten hulpstoffen ........................................................................................................................ 300
FPC certificaten korrelvormige materialen ................................................................................................... 304
EG conformiteitscertificaten cement ............................................................................................................ 335
EG conformiteitscertificaten poederkoolvliegas ........................................................................................... 342
Poederkoolvliegas met Ü - zeichen ............................................................................................................. 348
Kiwa BMC B.V.
1.
lijst 2013 pagina 4
INLEIDING
Voor u ligt het overzicht van door Kiwa BMC goedgekeurde bedrijven, geattesteerde en gecertificeerde producten en gecertificeerde systemen. Kort gezegd: de lijst 2013. De gegevens in deze lijst geven de stand van
zaken van de op 1 juli 2013 geldige kwaliteitsverklaringen. Voor de actuele stand wordt verwezen naar de informatie op de website van Kiwa BMC: www.Kiwabmc.nl. Onder de knop "certificaten" treft u de mogelijkheid
aan om te zoeken in het bestand met certificaathouders en gecertificeerde producten. De informatie op deze site
wordt regelmatig up-to-date gehouden.
Deze lijst is ingedeeld naar de verschillende producten zoals die door BMC van een certificaat, attest of attest
met certificaat zijn voorzien (zie daarvoor de inhoudsopgave). Per product zijn de producenten op alfabetische
volgorde van de vestigingsplaats gerangschikt. Voor de producten betonmortel en geprefabriceerde natte
metselmortel is het overzicht nog verder ingedeeld naar de provincie en het land waarin het bedrijf ligt. Daar
waar relevant heeft een indeling naar de verschillende landen plaatsgevonden.
In deze lijst zijn ook de door BMC voor cement afgegeven certificaten ten behoeve van de CE markering op
niveau 1+ en 2+ opgenomen. Het zijn:
- het certificaat van de prestatiebestendigheid (1+)
en
- het certificaat van conformiteit van de productiecontrole in de fabriek (2+).
Alle door Kiwa BMC afgegeven certificaten hebben een geldigheidsduur van ten hoogste 3 jaar. De geldigheidsduur is op het certificaat vermeld.
Mochten er naar uw mening onjuistheden of onduidelijkheden in deze lijst voorkomen, wilt u dan zo vriendelijk
zijn dat aan Kiwa BMC te melden?
2.
CERTIFICATIE DOOR Kiwa BMC
2.1 Doelstelling
Kiwa BMC houdt een certificatie systeem in stand met als algemeen werkgebied: betonmortels en mortels en alle daarvoor benodigde grondstoffen, alsmede gerelateerde producten en materialen. Kiwa BMC is voor de producten in haar werkgebied tevens door de Nederlandse overheid aangewezen als "Notified Certification Body".
2.2 Organisatie
Kiwa BMC is een onderdeel van de Bouwdiviesie van Kiwa Nederland. Voor het uitvoeren van keuringen en controles in het kader van productcertificatie beschikt Kiwa BMC over een deskundig team van inspecteurs. Onderzoek van materialen wordt in opdracht van Kiwa BMC uitgevoerd door laboratoria met een accreditatie op basis
van NEN EN 17025 voor de betreffende activiteit.
2.3 Kwaliteitsverklaringen
Er zijn twee vormen van kwaliteitsverklaringen mogelijk:
1. product- en procescertificaat;
2. attest (technische goedkeuring) c.q. certificaat van ontwerp;
Het product- en procescertificaat
Door afgifte van een product- en procescertificaat spreekt Kiwa BMC als onafhankelijke en ter zake kundige instantie het vertrouwen uit in een proces, product of dienst van een onderneming en verklaart dat aan de daarvoor geldende normen of een andere technische grondslag is voldaan. Voor bouwproducten zijn de Nederlandse
(NEN) of Europese (NEN-EN) normen van toepassing. Alle eisen met betrekking tot de gebruikte grondstoffen,
het product, het productieproces, de kwaliteitscontrole en de afgifte van het certificaat zijn vastgelegd in een beoordelingsrichtlijn (BRL).
Het certificaat bevat een nauwkeurige omschrijving van:
- de leverancier of het productiebedrijf;
- het productieproces en/of de producten;
- de desbetreffende normen.
Het certificaat vermeldt bovendien:
- het certificatiereglement en de beoordelingsrichtlijn;
- wenken voor de afnemers van het product.
®
Kiwa BMC geeft KOMO productcertificaten af die als officieel bewijs van keuring worden aanvaard. Met deze
productcertificaten kunnen fabrikanten en leveranciers aan afnemers de zekerheid verschaffen, dat de geleverde
Kiwa BMC B.V.
lijst 2013 pagina 5
producten voldoen aan de gestelde eisen. Door BMC gecertificeerde producten zijn in de bouwwereld gemakkelijk te herkennen. De begeleidende transportdocumenten en, indien van toepassing, de verpakking dragen het
®
KOMO certificatiemerk zoals hieronder weergegeven.
In de oranje balk onderaan het KOMO productcertificaat wordt aangegeven welke wettelijk bepalingen voor
het betreffende product van toepassing zijn. Het betreft:
-
Bouwbesluit;
Besluit bodemkwaliteit.
Producten die uitsluitend beoordeeld zijn in het kader van het Besluit boedmkwaliteit verkrijgen het recht tot
het voeren van NL-BSB certificatiemerk of woordmerk zoals hieronder weergegeven.
Het attest
Producten waarvoor nog geen Nederlandse of Europese normen beschikbaar zijn, kunnen via Kiwa BMC een attest (technische goedkeuring) dan wel Europese technische goedkeuring verkrijgen. Hiermee wordt verklaard,
dat het product geschikt is voor het beoogde doel en bovendien op het moment van onderzoek voldeed aan de
van toepassing zijnde essentiële eisen uit het Bouwbesluit, het Besluit bodemkwaliteit en de overige aanvullende
eisen uit de BRL.
De essentiële eisen betreffen:
- mechanische sterkte en stabiliteit;
- brandveiligheid;
- hygiëne, gezondheid en milieu;
- gebruiksveiligheid;
- geluidshinder;
- energiebesparing en warmtebehoud.
Het kenmerkende verschil tussen een attest en een certificaat is, dat bij het attest door BMC geen controle op de
kwaliteit van het afgeleverde product wordt uitgevoerd. Het attest alleen kan dus niet gebruikt worden als keuringsbewijs.
Wordt het attest gecombineerd met een productcertificaat (het attest-met-productcertificaat) dan wordt door BMC
wel een voortdurende controle op de kwaliteit van het desbetreffende product uitgevoerd en geldt deze kwaliteitsverklaring wel als keuringsbewijs. Het attest is voorzien van onderstaand merk:
2.4 Afhandeling van aanvragen
Het product- en procescertificaat
Afhankelijk van het onderwerp wordt bij de behandeling van de aanvraag voor een certificaat bij Kiwa BMC een
bestaande beoordelingsrichtlijn gehanteerd, dan wel wordt een voorbereidingscommissie ingesteld voor het opstellen van een nieuwe beoordelingsrichtlijn.
Zodra de beoordelingsrichtlijn beschikbaar is, wordt een toelatingsonderzoek uitgevoerd, bestaande uit een initiele beoordeling van het bedrijf, een verificatieonderzoek en een beoordeling van de resultaten van de productiecontrole van de producent. Na een positief advies volgt dan de goedkeuring van het bedrijf en de certificatie van
het product. Bij specifieke problemen wordt eerst het desbetreffende college van deskundigen (sectorbestuur)
geraadpleegd.
Kiwa BMC B.V.
lijst 2013 pagina 6
Het attest
Bij de aanvraag voor een attest zal als regel eerst een onderzoek, waarvoor de regels eveneens in een beoordelingsrichtlijn als attesteringsgrondslag zijn vastgelegd, plaatsvinden naar de geschiktheid van het product voor de
beoogde toepassing. Indien nog geen beoordelingsrichtlijn bestaat, wordt deze door een voorbereidingscommissie opgesteld.
Indien het product voldoet, wordt een attest afgegeven.
Wordt een certificaat of attest geweigerd, dan kan een onderneming in beroep gaan bij het Scheidsgerecht van
Kiwa BMC. Een uitspraak van het Scheidsgerecht is bindend.
Overzicht van door BMC uitgegeven beoordelingsrichtlijnen:
1801
1802
1803
1804
1904
1905
2501
2502
2505
2601
2604
5060
5061
5073
9302
9312
9321
9324
9336
9338
Beoordelingsrichtlijn betonmortel (Besluit bodemkwaliteit)
Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest voor vulstof/cementbeton
Beoordelingsrichtlijn hulpstoffen voor mortel en beton.
Beoordelingsrichtlijn steenmeel voor toepassing als vulstof in beton
Beoordelingsrichtlijn droge, cementgebonden mortels
Beoordelingsrichtlijn mortels voor metselwerk
Beoordelingsrichtlijn lichte toeslagmaterialen
Beoordelingsrichtlijn korrelvormige materialen met een volumieke massa van ten minste 2000
kg/m3
Beoordelingsrichtlijn poederkoolvliegas voor gebruik in mortel en beton
Beoordelingsrichtlijn cement
Cement voor toepassing in beton (attesteringsgrondslag)
Beoordelingsrichtlijn staalvezelbeton (attesteringsgrondslag)
Beoordelingsrichtlijn staalvezels voor toepassing in beton en mortels (attesteringsgrondslag)
Beoordelingsrichtlijn vezels voor toepassing in beton en mortel
Beoordelingsrichtlijn E-bodemas voor ongebonden toepassing op of in de bodem in grond- en
wegenbouwkundige werken + Wijzigingsblad.
Beoordelingsrichtlijn waterbouwsteen voor toepassing in GWW werken
Beoordelingsrichtlijn milieuhygiënische kwaliteit van industriezand en -grind
Beoordelingsrichtlijn milieuhygiënische kwaliteit van steenslag in ongebonden toepassing
Milieuhygiënische kwaliteit van E-vliegas in ongebonden toepassing
Beoordelingsrichtlijn milieuhygiënische kwaliteit van betonmortel en andere cementgebonden mortels
Deze beoordelingsrichtlijnen kunnen worden gedownload vanaf onze website (www.Kiwabmc.nl) .
2.5 Controle van certificaathouders
Het product- en procescertificaat worden afgegeven met een geldigheidsduur van maximaal 3 jaar met als einddatum 31 januari van het betreffende jaar. Een verlenging vindt plaats als uit de door Kiwa BMC uitgevoerde
controles in de voorafgaande periode blijkt dat aan de eisen wordt voldaan. Controle vindt plaats door middel
van (meestal) onaangekondigde controlebezoeken aan het bedrijf. Daarbij stelt de inspecteur van Kiwa BMC
vast of de onderneming zich houdt aan de afspraken die in de beoordelingsrichtlijnen zijn vastgelegd. Bij de controle hecht Kiwa BMC grote waarde aan openheid en een goede samenwerking met de desbetreffende onderneming. Opdrachtgevers kunnen rekenen op een strikt vertrouwelijke behandeling van alle informatie.
Afhandeling tekortkomingen
Tijdens de door Kiwa BMC uitgevoerde controlebezoeken en/of audits wordt nagegaan of het bedrijf en de geleverde producten (nog) aan de eisen voldoen. Indien tekortkomingen worden geconstateerd wordt het bedrijf verzocht om corrigerende maatregelen te treffen. Het uitblijven van deze maatregelen zal aanleiding geven tot sancties door Kiwa BMC. Afhandeling daarvan vindt plaats via een scheidsgerecht procedure zoals beschreven in de
Kiwa BMC certificatiereglementen.
2.6 Kosten
Kiwa BMC hanteert vaste tarieven voor toelatingsonderzoeken, controlekosten, audits en overige diensten, die
jaarlijks door de directie van Kiwa BMC worden vastgesteld.
Kiwa BMC B.V.
lijst 2013 pagina 7
2.7 Klachten
Kiwa BMC kan als onafhankelijke deskundige optreden bij klachten over de kwaliteit van een door Kiwa BMC
gecertificeerd product. Daarbij zal Kiwa BMC de producent verzoeken de klacht eerst zelf in behandeling te nemen. Kiwa BMC ziet toe op de correcte afhandeling van klachten van afnemers door de certificaathouders. De
procedure en de voorwaarden voor de klachtenbehandeling zijn opgenomen in het Algemeen Reglement Product- en Procescertificatie van Kiwa BMC.
Kiwa BMC B.V.
lijst 2013 - 2014 pagina 8
Kiwa BMC B.V.
lijst 2013 pagina 9
Betonmortel
Lijst van goedgekeurde bedrijven voor de productie van betonmortel
Beoordelingsrichtlijn:
1801 Betonmortel
De in navolgend overzicht opgenomen certificaathouders "betonmortel" zijn ingedeeld per provincie en per land.
Binnen elke provincie is het overzicht alfabetisch gesorteerd op plaatsnaam.
Kiwa BMC B.V.
lijst 2013 pagina 10
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 11
provincie: GRONINGEN
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Eemshaven
Eemsmond Betoncentrale B.V.
Westlob 4
9979 XJ Eemshaven
Correspondentie:
Koperweg 3
9936 BM Farmsum
E-mail:
[email protected]
332-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
332-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C35/45
332-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen BV
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
Kantoor:
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
tel:
030 2425257
fax:
030 2425207
Correspondentie:
Postbus 40329
3504 AC Utrecht
E-mail:
[email protected]
Website:
www.theopouw.nl
313-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
313-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklasse C30/37
313-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Eemsmond Betoncentrale B.V.
Koperweg 3
9936 BM Farmsum
tel:
0596 611066
fax:
0596 611451
E-mail:
[email protected]
Website:
www.betoncentraleeemsmond.nl
86-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
86-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte
betonconstructies in de sterkteklassen C20/25
t/m C30/37
86-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Eemshaven
Farmsum
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 12
provincie: GRONINGEN
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Groningen
Betonmortel Centrale
Groningen B.V.
Duinkerkenstraat 60
9723 BT Groningen
tel:
050 3138888
fax:
050 3125281
Correspondentie:
Postbus 5047
9700 GA Groningen
E-mail:
[email protected]
Website:
www.bcgroningen.nl
232-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
232-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C35/45
232-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
126-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
126-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C35/45
126-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
126-12-BZ
Betonmortel in de sterkteklassen C20/25 t/m
C45/55
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklasse SF1
327-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
327-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte
betonconstructies in de sterkteklassen C20/25
t/m C28/35
327-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Groningen
Sappemeer
Mebin-Groningen
Aduarderdiepsterweg 8
9745 EL Groningen
tel:
050 5515736
fax:
050 5515625
Correspondentie:
Postbus 70196
9704 AD Groningen
E-mail:
[email protected]
Website:
www.mebin.nl
Olthof Beton B.V.
Molenraai 15
9611 TH Sappemeer
tel:
0598 390926
fax:
0598 390927
E-mail:
[email protected]
Website:
www.olthofbeton.nl
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 13
provincie: GRONINGEN
plaatsnaam
Certificaatnummer
productinformatie
Stadskanaal Oost-Groninger Betonmortelcentrale
B.V.
Bankwerker 6
9502 DZ Stadskanaal
Kantoor:
tel:
0597 481999
fax:
0597 481990
Correspondentie:
Postbus 5047
9700 GA Groningen
E-mail:
[email protected]
Website:
www.ogb-beton.nl
80-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
80-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte
betonconstructies in de sterkteklassen C20/25
t/m C30/37
80-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Wildervank
185-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
185-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C35/45
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C35/45
185-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
79-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
79-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte
betonconstructies in de sterkteklassen C20/25
t/m C30/37
79-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
79-12-BZ
Betonmortel in de sterkteklassen C20/25 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen SF2 en SF3
Winschoten
naam en adres bedrijf
B.V. Mortelcombinatie MOCO
Dalweg Twaalf no. 5
9648 TA Wildervank
tel:
0598 616100
fax:
0598 627383
0598 627383
Correspondentie:
Postbus 2035
9640 CA Veendam
E-mail:
[email protected]
Oost-Groninger Betonmortelcentrale B.V
Industrieweg 40
9672 AS Winschoten
tel:
0597 481999
fax:
0597 481990
Correspondentie:
Postbus 5047
9700 GA Groningen
E-mail:
[email protected]
Website:
www.ogb-beton.nl
Kiwa BMC B.V.
BETONMORT
lijst 2013 pagina
provincie: GRONINGEN
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 15
provincie: FRIESLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Drachten
Kijlstra Betonmortel B.V.
De Steven 49
9206 AX Drachten
tel:
0512 570000
fax:
0512 541603
Correspondentie:
Postbus 455
9200 AL Drachten
275-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
275-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C35/45
275-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Dyckerhoff Basal Betonmortel
B.V.
(Regio Noord)
Kiesterzijl 1
8801 PH Franeker
tel:
0517 394641
fax:
0517 396390
Kantoor:
tel:
0517 394641
fax:
0517 395200
Correspondentie:
Postbus 511
8800 AM Franeker
E-mail:
[email protected]
Website:
www.dyckerhoff-basal.nl
155-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
155-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C35/45
155-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
155-12-BZ
Betonmortel in de sterkteklassen C20/25 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen SF2 en SF3
Tevens betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen
C30/37 t/m C35/45
Friesland Beton Heerenveen B.V.
Wetterwille 27
8447 GB Heerenveen
tel:
0517 394641
fax:
0517 396390
Correspondentie:
Postbus 511
8800 AM Franeker
E-mail:
[email protected]
Website:
www.dyckerhoff-basal.nl
112-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
112-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte
betonconstructies in de sterkteklassen C20/25
t/m C30/37
112-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
112-12-BZ
Betonmortel in de sterkteklassen C20/25 t/m
C30/37
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklasse SF1
Franeker
Heerenveen
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 16
provincie: FRIESLAND
plaatsnaam
Certificaatnummer
productinformatie
Leeuwarden B.V. Betonmortel Centrale Leeuwarden
(B.C.L.)
Pascalstraat 15
8912 AT Leeuwarden
tel:
0517 394641
fax:
0517 396390
Kantoor:
Kiesterzijl 1
8801 PH Franeker
tel:
0517 394641
fax:
0517 395200
Correspondentie:
Postbus 511
8800 AM Franeker
E-mail:
[email protected]
Website:
www.dyckerhoff-basal.nl
148-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
148-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C45/55
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C35/45
148-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Leeuwarden Mebin Leeuwarden B.V.
Schenkenschans 3a
8912 AL Leeuwarden
tel:
058 2126743
fax:
058 2135933
E-mail:
[email protected]
Website:
www.mebin.nl
31-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
31-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C45/55
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C45/55
31-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
157-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
157-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte
betonconstructies in de sterkteklassen C20/25
t/m C30/37
157-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Lemmer
naam en adres bedrijf
IJB Mortel Lemmer bv
Industrieweg 5
8531 PA Lemmer
tel:
0514 568881
fax:
0514 568806
Kantoor:
Flevostraat 14
8531 KS Lemmer
tel:
0514 568800
fax:
0514 568805
Correspondentie:
Postbus 210
8530 AE Lemmer
Website:
www.ijbgroep.nl
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 17
provincie: FRIESLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Sneek
Dyckerhoff Basal Betonmortel
B.V.
(Regio Noord)
Bellstraat 5
8606 JJ Sneek
tel:
0517 394641
fax:
0517 396390
Kantoor:
Kiesterzijl 1
8801 PH Franeker
tel:
0517 394641
fax:
0517 395200
Correspondentie:
Postbus 511
8800 AM Franeker
E-mail:
[email protected]
Website:
www.dyckerhoff-basal.nl
42-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
42-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C45/55
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C30/37
42-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Noppert Beton B.V.
Damsingel 15
9262 NB Sumar
tel:
0511 480100
fax:
0511 480101
Kantoor:
tel:
0511 480102
fax:
0511 480103
Correspondentie:
Postbus 34
9250 AA Burgum
E-mail:
[email protected]
Website:
www.noppertbeton.nl
201-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
201-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C53/65
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte
betonconstructies in de sterkteklassen C20/25
t/m C30/37
201-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Sumar
Kiwa BMC B.V.
BETONMORT
lijst 2013 pagina
provincie: FRIESLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 19
provincie: DRENTE
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Assen
B.V. Mortel Installatie Assen
Wenkebachstraat 11
9403 BG Assen
tel:
0592 377399
fax:
0592 377390
Correspondentie:
Postbus 301
9400 AH Assen
E-mail:
[email protected]
Website:
www.mia.nl
120-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
120-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte
betonconstructies in de sterkteklassen C20/25
t/m C30/37
120-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
170-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
170-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C28/35,
C35/45 en C45/55
170-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
337-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
337-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte
betonconstructies in de sterkteklassen C20/25
t/m C30/37
337-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
35-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
35-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C45/55
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklasse C30/37 t/m
C45/55
35-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Coevorden
Emmen
Emmen
B.V. Betoncentrale Coevorden
Marconiweg 1
7741 KM Coevorden
tel:
0524 513186
fax:
0524 518200
Correspondentie:
Postbus 414
2100 AK Heemstede
E-mail:
[email protected]
Betonmortel Emmen B.V.
Pieter de Keyzerstraat 11
7825 VE Emmen
Correspondentie:
Pieter de Keyserstraat 11
7825 VE Emmen
Emmer Beton Centrale
Pieter de Keyserstraat 12
7825 VE Emmen
tel:
0591 630456
fax:
0591 632536
Correspondentie:
Postbus 414
2100 AK Heemstede
E-mail:
[email protected]
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 20
provincie: DRENTE
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Hoogeveen
Mebin-Hoogeveen
Dr. A. Philipsstraat 36
7903 AM Hoogeveen
tel:
0528 264200
fax:
0528 272002
E-mail:
[email protected]
Website:
www.mebin.nl
141-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
141-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C35/45
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C30/37
141-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
335-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
335-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte
betonconstructies in de sterkteklassen C20/25
t/m C30/37
335-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
335-12-BZ
Zelfverdichtende betonmortel
· in de sterkteklassen C45/55 t/m C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklasse SF2 en SF3
281-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
281-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C35/45
281-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Meppel
Meppel
ABC Mortel B.V.
Zomerdijk 18
7942 JT Meppel
Beton Centrale Staphorst B.V.
Setheweg 17
7942 LA Meppel
Kantoor:
Hanzeweg 14
3771 NG Barneveld
tel:
0342 425110
fax:
0342 425119
Correspondentie:
Postbus 5
3770 AA Barneveld
E-mail:
[email protected]
Website:
www.bcwessel.nl
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 21
provincie: DRENTE
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Meppel
Meppeler Betoncentrale B.V.
Meursingeweg 4
7941 EP Meppel
tel:
0522 251000
fax:
0522 258795
Correspondentie:
Postbus 70196
9704 AD Groningen
E-mail:
[email protected]
Website:
www.mebin.nl
106-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
106-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C55/67
106-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Kiwa BMC B.V.
BETONMORT
lijst 2013 pagina
provincie: DRENTE
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 23
provincie: OVERIJSSEL
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Almelo
Betoncentrale Twenthe B.V.
Jollesweg 6
7602 CZ Almelo
tel:
0546 816113
Kantoor:
tel:
074 2493333
fax:
074 2431895
Correspondentie:
Postbus 530
7550 AM Hengelo
E-mail:
[email protected]
Website:
www.betoncentrale.nl
64-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
64-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C35/45
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C35/45
64-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
142-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
142-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklasse C30/37
142-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
142-12-BZ
Betonmortel in de sterkteklassen C20/25 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen SF1, SF2 en SF3
6-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
6-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C55/67
6-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Deventer
Deventer
Bruil Beton & Mix B.V.
Westfalenstraat 10
7418 DB Deventer
tel:
0570 621941
0318 671765
fax:
0318 671751
Correspondentie:
Postbus 19
6710 BA Ede
E-mail:
[email protected]
Website:
www.ebc-ede.nl
Dyckerhoff Basal Betonmortel
B.V.
(Regio Midden)
Gotlandstraat 7
7418 AZ Deventer
tel:
0570 638530
fax:
0570 638539
Correspondentie:
Postbus 373
7400 AJ Deventer
E-mail:
[email protected]
Website:
www.dyckerhoff-basal.nl
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 24
provincie: OVERIJSSEL
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Enschede
Betoncentrale Rokramix Enschede B.V.
Kanaalstraat 297
7547 AS Enschede
tel:
053 4878777
fax:
053 4878778
Correspondentie:
Postbus 449
7500 AK Enschede
E-mail:
[email protected]
Website:
www.rokramix.nl
287-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
287-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C35/45
287-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
287-12-BZ
Betonmortel in de sterkteklassen C20/25 t/m
C45/55
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen SF2 en SF3
Betoncentrale Twenthe B.V.
Sesamstraat 5
7547 AL Enschede
tel:
053 4311237
fax:
053 4307461
Kantoor:
tel:
074 2493333
fax:
074 2431895
Correspondentie:
Postbus 530
7550 AM Hengelo
E-mail:
[email protected]
Website:
www.betoncentrale.nl
65-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
65-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C35/45
65-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Betoncentrale Diamant BV
Jan Weitkamplaan 18
7772 SE Hardenberg
tel:
0523 263232
fax:
0523 261799
Correspondentie:
Postbus 530
7550 AM Hengelo
E-mail:
[email protected]
Website:
www.diamant-beton.nl
114-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
114-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C35/45
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C30/37
114-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Enschede
Hardenberg
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 25
provincie: OVERIJSSEL
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Hasselt
Betoncentrale Hasselt B.V.
Hanzeweg 21
8061 RC Hasselt
tel:
038 4773106
fax:
038 4773162
Correspondentie:
Postbus 619
8000 AP Zwolle
E-mail:
[email protected]
248-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
248-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte
betonconstructies in de sterkteklassen C20/25
t/m C30/37
248-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
66-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
66-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C35/45
66-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
66-12-BZ
Zelfverdichtende betonmortel
· in de sterkteklasse C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklasse SF2 en SF3
261-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
261-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C45/55
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C30/37
261-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Hengelo
Hengelo
(Ov.)
Betoncentrale Twenthe B.V.
Kanaalstraat 2
7553 GP Hengelo
tel:
074 2493333
fax:
074 2431895
Kantoor:
tel:
074 2493333
fax:
074 2431895
Correspondentie:
Postbus 530
7550 AM Hengelo
E-mail:
[email protected]
Website:
www.betoncentrale.nl
Betoncentrale Rokramix Hengelo
B.V.
Saffierstraat 8
7554 TG Hengelo (Ov.)
tel:
053 4878777
Kantoor:
Kanaalstraat 297
7547 AS Enschede
tel:
053 4878777
fax:
053 4878778
Correspondentie:
Postbus 449
7500 AK Enschede
E-mail:
[email protected]
Website:
www.rokramix.nl
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 26
provincie: OVERIJSSEL
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Kampen
Mebin-Zwolle-Kampen
Haatlandhaven 17
8263 AS Kampen
tel:
038 4210635
fax:
038 4210660
Correspondentie:
Botterweg 6
8042 PA Zwolle
E-mail:
[email protected]
Website:
www.mebin.nl
172-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
172-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C53/65
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C53/65
172-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Betoncentrale Rokramix Rijssen
B.V.
Wattstraat 12
7461 AB Rijssen
tel:
0548 518686
fax:
0548 521052
Kantoor:
Kanaalstraat 297
7547 AS Enschede
Correspondentie:
Postbus 449
7500 AK Enschede
E-mail:
[email protected]
Website:
www.rokramix.nl
269-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
269-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C35/45
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklasse C30/37
269-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Mebin-Zwolle-Kampen
Botterweg 6
8042 PA Zwolle
tel:
038 4213400
fax:
038 4210660
E-mail:
[email protected]
Website:
www.mebin.nl
72-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
72-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C55/67
72-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
72-12-BZ
Betonmortel in de sterkteklassen C20/25 t/m
C53/65
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen SF2 en SF3
Rijssen
Zwolle
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 27
provincie: OVERIJSSEL
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Zwolle
Van der Kamp B.V.
Gasthuisdijk 17
8041 AE Zwolle
tel:
038 4211497
fax:
038 4229078
Kantoor:
Beukenallee 1
Zwolle
tel:
038 4217547
fax:
038 4215975
Correspondentie:
Postbus 146
8000 AC Zwolle
E-mail:
[email protected]
Website:
www.vanderkampbv.nl
50-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
50-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C45/55
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C30/37
50-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Kiwa BMC B.V.
BETONMORT
lijst 2013 pagina
provincie: OVERIJSSEL
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 29
provincie: GELDERLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Apeldoorn
Bruil Beton & Mix B.V.
Curaçao 31
7332 BL Apeldoorn
tel:
055 5393900
0318 671765
fax:
0318 671751
Correspondentie:
Postbus 19
6710 BA Ede
E-mail:
[email protected]
Website:
www.ebc-ede.nl
32-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
32-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C35/45
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklasse C30/37
32-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
178-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
178-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C55/67
178-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
178-12-BZ
Betonmortel in de sterkteklassen C20/25 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen SF2 en SF3
242-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
242-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte
betonconstructies in de sterkteklassen C20/25
t/m C30/37
242-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Arnhem
Barneveld
Dyckerhoff Basal Betonmortel
B.V.
(Regio Midden)
Nieuwe Havenweg 17
6827 BA Arnhem
tel:
0570 638530
fax:
0570 638539
Correspondentie:
Postbus 373
7400 AJ Deventer
E-mail:
[email protected]
Website:
www.dyckerhoff-basal.nl
Beton Centrale Wessel B.V.
Hanzeweg 14
3771 NG Barneveld
tel:
0342 425110
fax:
0342 425119
Correspondentie:
Postbus 5
3770 AA Barneveld
E-mail:
[email protected]
Website:
www.bcwessel.nl
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 30
provincie: GELDERLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Barneveld
Vink Beton B.V.
Valkseweg 62
3771 RG Barneveld
tel:
0342 406417
fax:
0342 406400
Correspondentie:
Postbus 99
3770 AB Barneveld
E-mail:
[email protected]
Website:
www.vink.nl
190-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
190-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C35/45
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklasse C30/37
190-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
334-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
334-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte
betonconstructies in de sterkteklassen C20/25
t/m C30/37
334-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
115-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
115-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C35/45 en C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C35/45
115-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Barneveld
XXL Beton B.V.
Nijverheidsweg 35
3771 ME Barneveld
tel:
0342 405480
fax:
0342 405485
Correspondentie:
Postbus 85
3770 AB Barneveld
E-mail:
[email protected]
Doetinchem Betoncentrale Twenthe B.V.
Grutbroek 41
7008 AL Doetinchem
tel:
0314 325197
fax:
0314 361570
Kantoor:
tel:
074 2493333
fax:
074 2431895
Correspondentie:
Postbus 530
7550 AM Hengelo
E-mail:
[email protected]
Website:
www.betoncentrale.nl
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 31
provincie: GELDERLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Groenlo
Betoncentrale Rouwmaat
Groenlo B.V.
Den Sliem 74
7141 JJ Groenlo
tel:
0544 474020
fax:
0544 474029
Kantoor:
Den Sliem 93
7141 JE Groenlo
tel:
0544 474040
fax:
0544 474049
Correspondentie:
Postbus 74
7140 AB Groenlo
E-mail:
[email protected]
Website:
www.rouwmaat.nl
257-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
257-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C35/45
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C30/37
257-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Betoncentrale Twenthe B.V.
Industrieweg 17
7141 DD Groenlo
tel:
0544 465134
Kantoor:
tel:
074 2493333
fax:
074 2431895
Correspondentie:
Postbus 530
7550 AM Hengelo
E-mail:
[email protected]
Website:
www.betoncentrale.nl
214-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
214-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C45/55
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C35/45
214-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
219-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
219-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C35/45
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Groenlo
Harderwijk
Bruil Infra bv
Havendijk 12
3846 AD Harderwijk
Kantoor:
Pascalstraat 15
6716 AZ Ede
tel:
0318 627700
fax:
0318 627799
Correspondentie:
Postbus 498
6710 BL Ede
E-mail:
[email protected]
Website:
www.bruilinfra.nl
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 32
provincie: GELDERLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Harderwijk
Van Nieuwpoort Betonmortel B.V. 89-12-BBK
Snelliusstraat 20
3846 BT Harderwijk
tel:
0341 427600
fax:
0341 417256
Correspondentie:
Postbus 167
89-12-BG
2800 AD Gouda
E-mail:
[email protected]
Website:
www.van-nieuwpoort.nl
Huissen
Lochem
Betonmortelbedrijven
Cementbouw B.V.
Looveer 1 C
6851 AJ Huissen
tel:
026 3259128
Correspondentie:
Postbus 414
2100 AK Heemstede
E-mail:
[email protected]
Website:
www.cementbouw.nl
Bruil Beton & Mix B.V.
Kwinkweerd 7
7241 CW Lochem
tel:
0573 251811
fax:
0573 251209
Correspondentie:
Postbus 19
6710 BA Ede
E-mail:
[email protected]
Website:
www.bruil.nl
Certificaatnummer
productinformatie
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte
betonconstructies in de sterkteklassen C20/25
t/m C30/37
89-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
89-12-BZ
Betonmortel in de sterkteklasse C28/35 +
C45/55
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen SF2 en SF3
198-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
198-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C53/65
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C53/65
198-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
198-12-BZ
Betonmortel in de sterkteklassen C35/45
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen SF1, SF2 en SF3
123-12-BBK.A
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
123-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C45/55
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C30/37
123-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 33
provincie: GELDERLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Nijmegen
Mebin-Nijmegen
Energieweg 30
6541 CX Nijmegen
tel:
024 3728294
fax:
024 3728295
Correspondentie:
Postbus 575
6500 AN Nijmegen
E-mail:
[email protected]
Website:
www.mebin.nl
96-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
96-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C80/95
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C55/67
96-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
ABC Mortel B.V.
Zuiderhavenweg 48
4004 JJ Tiel
Kantoor:
Amerikahavenweg 8-d
1045 AD Amsterdam
tel:
020 4487055
fax:
020 4487056
Correspondentie:
Postbus 6078
4000 HB Tiel
E-mail:
[email protected]
Website:
www.abcmortel.nl
262-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
262-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C35/45
262-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Betuwe Beton B.V.
Zuiderhavenweg 22
4004 JJ Tiel
tel:
0344 637070
fax:
0344 624316
Correspondentie:
Postbus 6056
4000 HB Tiel
E-mail:
[email protected]
Website:
www.betuwebeton.nl
111-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
111-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklasse C30/37
111-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
95-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
95-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C45/55
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C30/37
95-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Tiel
Tiel
Tiel
Van Hesteren Betonmortel
Zuiderhavenweg 44
4004 JJ Tiel
tel:
0344 612287
fax:
0344 624822
E-mail:
[email protected]
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 34
provincie: GELDERLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Ulft
Betoncentrale Rouwmaat Ulft
B.V.
Riezenweg 8
7071 PR Ulft
tel:
0315 695140
fax:
0315 695144
Correspondentie:
Postbus 74
7140 AB Groenlo
E-mail:
[email protected]
285-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
285-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C55/67
285-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
285-12-BZ
Betonmortel in de sterkteklassen C20/25 t/m
C45/55
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen SF2 en SF3
33-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
33-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklasse C30/37
33-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
94-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
94-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C35/45
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklasse C30/37
94-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Wageningen Bruil Beton & Mix B.V.
Pabstendam 14
6701 PC Wageningen
tel:
0317 468530
0318 671767
fax:
0318 671751
Correspondentie:
Postbus 19
6710 BA Ede
E-mail:
[email protected]
Website:
www.ebc-ede.nl
Zutphen
Bruil Beton & Mix B.V.
Industrieweg 104
7202 CB Zutphen
tel:
0575 515700
0318 671765
fax:
0318 671751
Correspondentie:
Postbus 19
6710 BA Ede
E-mail:
[email protected]
Website:
www.ebc-ede.nl
Kiwa BMC B.V.
BETONMORT
lijst 2013 pagina
provincie: GELDERLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 36
provincie: FLEVOLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Almere
Betonmortelcentrale
Flevoland B.V.
Hefbrugweg 93
1332 AM Almere
tel:
036 5320234
fax:
036 5320224
Correspondentie:
Postbus 414
2100 AK Heemstede
202-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
202-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C35/45
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklasse C30/37
202-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Dyckerhoff Basal Betonmortel
B.V.
(Regio Midden)
Hefbrugweg 101
1332 AM Almere
tel:
036 5320530
fax:
036 5321148
Kantoor:
tel:
033 4601720
033 4601711
fax:
033 4618800
Correspondentie:
Postbus 373
7400 AJ Deventer
E-mail:
[email protected]
Website:
www.basal.nl
210-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
210-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C55/67
210-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
210-12-BZ
Betonmortel in de sterkteklassen C20/25 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen SF2 en SF3
IJB Mortel Emmeloord bv
Nijverheidsstraat 36
8301 AD Emmeloord
tel:
0527 613039
fax:
0527 614801
Kantoor:
Flevostraat 14
8531 KS Lemmer
tel:
0514 568800
fax:
0514 568805
Correspondentie:
Postbus 210
8530 AE Lemmer
E-mail:
[email protected]
Website:
www.ijbgroep.nl
124-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
124-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C35/45
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C30/37
124-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Almere
Emmeloord
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 37
provincie: FLEVOLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Lelystad
Betonmortelcentrale
Flevoland B.V.
Betonstraat 2
8211 AE Lelystad
tel:
0320 221230
fax:
0320 228488
Correspondentie:
Postbus 414
2100 AK Heemstede
E-mail:
[email protected]
140-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
140-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklasse C30/37
140-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
140-12-BZ
Betonmortel in de sterkteklassen C20/25 t/m
C35/45
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen SF2 en SF3
302-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
302-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C45/55
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C30/37
302-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
303-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
303-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C35/45
303-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Swifterbant
Zeewolde
Habo-Ton B.V.
De Maalstroom 6
8255 RN Swifterbant
tel:
0321 320299
fax:
0321 320399
Jansen Beton Zeewolde b.v
Baardmeesweg 8
3899 XS Zeewolde
tel:
036 5218230
fax:
036 5236302
Correspondentie:
Postbus 60
5690 AB Son
E-mail:
[email protected]
Kiwa BMC B.V.
BETONMORT
lijst 2013 pagina
provincie: FLEVOLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 39
provincie: UTRECHT
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Amersfoort
Mebin-Amersfoort
Havenweg 31
3812 PR Amersfoort
tel:
033 4601720
fax:
033 4618800
Correspondentie:
Postbus 497
3800 AL Amersfoort
E-mail:
[email protected]
Website:
www.mebin.nl
5-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
5-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte
betonconstructies in de sterkteklassen C20/25
t/m C30/37
5-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
5-12-BZ
Betonmortel in de sterkteklassen C30/37 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen SF2 en SF3
Tevens betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen
C30/37 t/m C35/45
88-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
88-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte
betonconstructies in de sterkteklassen C20/25
t/m C30/37
88-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
63-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
63-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C55/67
63-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
63-12-BZ
Betonmortel in de sterkteklassen C20/25 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen SF2 en SF3
Amersfoort
Nieuwegein
Van der Kamp B.V.
Havenweg 27
3812 PR Amersfoort
tel:
033 4618942
fax:
033 4618944
E-mail:
[email protected]
Dyckerhoff Basal Betonmortel
B.V.
(Regio Midden)
Vrijewade 30
3439 PB Nieuwegein
Kantoor:
Gotlandstraat 7
7418 AZ Deventer
tel:
0570 638530
fax:
0570 638539
Correspondentie:
Postbus 373
7400 AJ Deventer
E-mail:
[email protected]
Website:
www.dyckeryhoff-basal.com
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 40
provincie: UTRECHT
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Utrecht
Mebin-Utrecht
Elektronweg 40
3542 AC Utrecht
tel:
030 2410515
030 2410198
fax:
030 2411788
Correspondentie:
Postbus 40243
3504 AA Utrecht
E-mail:
[email protected]
Website:
www.mebin.nl
15-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
15-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte
betonconstructies in de sterkteklassen C20/25
t/m C30/37
15-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
15-12-BZ
Betonmortel in de sterkteklassen C20/25 t/m
C35/45
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen SF2 en SF3
263-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
263-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte
betonconstructies in de sterkteklassen C20/25
t/m C30/37
263-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
263-12-BZ
Betonmortel in de sterkteklassen C28/35 t/m
C45/55
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen SF2 en SF3
Utrecht
Utrecht
Theo Pouw B.V.
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht
tel:
030 2425257
fax:
030 2425207
Correspondentie:
Postbus 40329
3504 AC Utrecht
E-mail:
[email protected]
Website:
www.theopouw.nl
Van Nieuwpoort Betonmortel B.V. 330-12-BBK
Kanaaldijk 15
3542 AP Utrecht
tel:
030 8005700
fax:
030 8005705
Correspondentie:
Postbus 167
330-12-BG
2800 AD Gouda
Website:
www.van-nieuwpoort.nl
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklasse C20/25
330-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
330-12-BZ
Betonmortel in alle milieuklassen
in de sterkteklassen C20/25 t/m C30/37 in de
consistentieklasse SF1 en in de sterkteklassen
C20/25 t/m C55/67 in de consistentieklassen
SF2 en SF3
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 41
provincie: UTRECHT
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Veenendaal
Bruil Beton & Mix B.V.
Dynamostraat 9
3903 LK Veenendaal
tel:
0318 511328
0318 671767
fax:
0318 671751
Correspondentie:
Postbus 19
6710 BA Ede
E-mail:
[email protected]
Website:
www.ebc-ede.nl
131-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
131-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklasse C30/37
131-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
131-12-BZ
Betonmortel in de sterkteklassen C20/25 t/m
C35/45
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen SF2 en SF3
283-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
283-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte
betonconstructies in de sterkteklassen C20/25
t/m C30/37
283-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
283-12-BZ
Betonmortel in alle milieuklassen
in de sterkteklassen C20/25 t/m C28/35 in de
consistentieklasse SF1 en in de sterkteklassen
C20/25 t/m C53/65 in de consistentieklassen
SF2 en SF3
322-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
322-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C30/37
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
322-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
322-12-BZ
Betonmortel in de sterkteklassen C45/55 t/m
C53/65
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen SF2 en SF3
Tevens betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen
C45/55
Vianen
Vianen
Van Hesteren Betonmortel
Stuartweg 31
4131 NH Vianen
Kantoor:
tel:
0344 612287
fax:
0344 624822
Correspondentie:
Zuiderhavenweg 44
4004 JJ Tiel
Vianen Betonmortel B.V.
De Limiet 23
4131 NR Vianen
tel:
0347 355135
Correspondentie:
Postbus 455
9200 AL Drachten
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 42
provincie: UTRECHT
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Zegveld
A. van den Dool B.V.
Nijverheidsbuurt 1
3474 LA Zegveld
tel:
0348 691228
fax:
0348 691990
E-mail:
[email protected]
Website:
www.vddool.nl
288-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
288-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C35/45
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklasse C30/37
288-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Kiwa BMC B.V.
BETONMORT
lijst 2013 pagina
provincie: UTRECHT
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 44
provincie: NOORD-HOLLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Akersloot
Betonmortelbedrijven
Cementbouw B.V.
Boekel 25 (einde Kanaalweg)
1921 CE Akersloot
tel:
072 5353050
Correspondentie:
Postbus 414
2100 AK Heemstede
E-mail:
[email protected]
Website:
www.cementbouw.nl
28-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
28-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C55/67
28-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
28-12-BZ
Betonmortel in de sterkteklassen C20/25 t/m
C53/65
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklasse SF1
18-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
18-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte
betonconstructies in de sterkteklassen C20/25
t/m C30/37
18-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
182-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
182-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C45/55
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklasse C30/37
182-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Alkmaar
Amstelveen
B.V. Betonmortelcentrale Bema
Laanenderweg 43
1812 PW Alkmaar
tel:
072 5400141
072 5400153
fax:
072 5406092
Correspondentie:
Postbus 375
1115 ZH Duivendrecht
E-mail:
[email protected]
Bruil Beton & Mix B.V.
Bouwerij 104
1185 XX Amstelveen
tel:
0172 406129
fax:
0172 406170
Correspondentie:
Postbus 19
6710 BA Ede
E-mail:
[email protected]
Website:
www.ebc-ede.nl
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 45
provincie: NOORD-HOLLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Amsterdam
ABC Mortel BV
Amerikahavenweg 8d
1045 AD Amsterdam
Kantoor:
Zuiderhavenweg 48
4004 JJ Tiel
tel:
020 4487055
fax:
020 4487056
Correspondentie:
Postbus 6078
4000 HB Tiel
E-mail:
[email protected]
Website:
www.abcmortel.nl
306-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
306-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C35/45
306-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Albeton Algemene
Betonmaatschappij B.V.
Cruquiusweg 71
1019 AT Amsterdam
tel:
020 6932929
fax:
020 6685329
Correspondentie:
Postbus 59
2920 AB Krimpen a/d IJssel
E-mail:
[email protected]
Website:
www.albeton.nl
205-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
205-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
Betonmortel voor lichtbeton, massaklasse: D1,8;
sterkteklasse: LC30/33
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies, sterkteklassen C20/25 t/m
C30/37
in alle milieuklassen en de consisentieklassen
droog t/m vloeibaar
205-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
205-12-BZ
Betonmortel in de sterkteklasse C35/45
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen SF2 en SF3
279-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
279-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C35/45
279-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
279-12-BZ
Betonmortel in de sterkteklasse C30/37
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklasse SF1
Amsterdam
Amsterdam
Bizon Betonmortel Amsterdam
B.V.
Amerikahavenweg 36
1045 AE Amsterdam
tel:
020 6118295
fax:
020 6116255
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 46
provincie: NOORD-HOLLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Amsterdam
Jansen Beton Amsterdam B.V.
Papierweg 5
1013 BL Amsterdam
tel:
088 1111555
fax:
088 1111599
Kantoor:
Kanaaaldijk Zuid 24
5691 NL Son
tel:
040 2832946
fax:
040 2835018
Correspondentie:
Postbus 60
5690 AB Son
E-mail:
[email protected]
Website:
www.ajansenbv.com
299-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
299-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklasse C30/37
299-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Mebin-Amsterdam
Van der Madeweg 36
1099 BT Amsterdam
Correspondentie:
Postbus 375
1115 ZH Duivendrecht
E-mail:
[email protected]
Website:
www.mebin.nl
138-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
138-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C80/95
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C55/67
138-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
138-12-BZ
Betonmortel in de sterkteklasse C28/35
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen SF2 en SF3
247-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
247-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C80/95
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C55/67
247-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
247-12-BZ
Betonmortel in de sterkteklasse C28/35
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen SF2 en SF3
Amsterdam
Amsterdam
Mebin-Amsterdam
Amerikahavenweg 16
1045 AD Amsterdam
Correspondentie:
Postbus 375
1115 ZH Duivendrecht
E-mail:
[email protected]
Website:
www.mebin.nl
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 47
provincie: NOORD-HOLLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Amsterdam
Mebin-Amsterdam
Toetsenbordweg 61
1033 MZ Amsterdam
Correspondentie:
Postbus 375
1115 ZH Duivendrecht
E-mail:
[email protected]
Website:
www.mebin.nl
4-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
4-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C55/67
4-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
150-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
150-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C35/45
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklasse C30/37
150-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
61-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
61-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C55/67
61-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
61-12-BZ
Betonmortel in de sterkteklassen C20/25 t/m
C53/65
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen SF1, SF2 en SF3
Den Helder
Diemen
Helderse Betonmortel Centrale
B.V.
Nijverheidsweg 6
1785 AA Den Helder
tel:
0223 637000
fax:
0223 660643
Correspondentie:
Postbus 52
1780 AB Den Helder
E-mail:
[email protected]
Website:
www.heldersebetoncentrale.nl
Betonmortelbedrijven
Cementbouw B.V.
Sniep 20
1112 AG Diemen
tel:
020 4950250
Correspondentie:
Postbus 414
2100 AK Heemstede
E-mail:
[email protected]
Website:
www.cementbouw.nl
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 48
provincie: NOORD-HOLLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Enkhuizen
Dyckerhoff Basal Betonmortel
B.V.
(Regio West)
Stânfrieseweg 8
1601 EW Enkhuizen
tel:
0228 314111
fax:
0228 318164
Kantoor:
Rotterdamseweg 274
2628 AT Delft
tel:
015 2717200
fax:
015 2717289
Correspondentie:
Postbus 471
2600 AL Delft
E-mail:
[email protected]
Website:
www.dyckerhoff-basal.nl
191-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
191-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C55/67
191-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
191-12-BZ
Betonmortel in de sterkteklasse C35/45
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen SF2 en SF3
Betonmortelbedrijven
Cementbouw B.V.
Ir. Lelyweg 30
2031 CD Haarlem
tel:
023 5319382
Correspondentie:
Postbus 414
2100 AK Heemstede
E-mail:
[email protected]
Website:
www.cementbouw.nl
27-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
27-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C55/67
27-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
27-12-BZ
Betonmortel in de sterkteklassen C20/25 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen SF1, SF2 en SF3
316-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
316-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C53/65
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
316-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Haarlem
Heerhugowaard
Korrelbeton B.V.
Snelliusstraat 17
1704 SW Heerhugowaard
Correspondentie:
Postbus 8179
1005 AD Amsterdam
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 49
provincie: NOORD-HOLLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Hilversum
Mebin-Hilversum
Zuiderloswal 3
1216 CJ Hilversum
tel:
035 6215542
035 6215570
fax:
035 6247548
Correspondentie:
Postbus 40243
3504 AA Utrecht
E-mail:
[email protected]
Website:
www.mebin.nl
17-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
17-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C55/67
17-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
17-12-BZ
Betonmortel in de sterkteklasse C30/37
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklasse SF1
Tevens betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklasse C30/37
97-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
97-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte
betonconstructies in de sterkteklassen C20/25
t/m C30/37
97-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
97-12-BZ
Betonmortel in de sterkteklassen C28/35 en
C35/45
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen SF2 en SF3
84-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
84-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C35/45
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C30/37 t/m
C35/45
84-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Hoorn
Oudeschild
(Texel)
Mebin-Hoorn
Schelphoek 2
1621 MK Hoorn
tel:
0229 285310
fax:
0229 285319
Correspondentie:
Laanenderweg 43
1812 PW Alkmaar
E-mail:
[email protected]
Website:
www.mebin.nl
RAB Betoncentrale B.V. Texel
Heemskerckstraat 50
1792 AC Oudeschild (Texel)
tel:
0222 362400
fax:
0222 314771
Correspondentie:
Postbus 7
1790 AA Den Burg (Texel)
E-mail:
[email protected]
Website:
www.bouwcenterrab.nl
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 50
provincie: NOORD-HOLLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Schagen
Betonmortelbedrijven
Cementbouw B.V.
Lagedijkerweg 8
1742 NB Schagen
tel:
0224 212957
Correspondentie:
Postbus 414
2100 AK Heemstede
E-mail:
[email protected]
Website:
www.cementbouw.nl
78-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
78-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C55/67
78-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
301-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
301-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C35/45
301-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
321-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
321-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte
betonconstructies in de sterkteklassen C20/25
t/m C30/37
321-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
73-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
73-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C30/37 t/m
C35/45
73-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Weesp
Zaandam
Zaandam
Hagen Beton Amsterdam B.V.
Rijnkade 5
1382 GS Weesp
tel:
0294 491600
fax:
0294 491609
Correspondentie:
p/a Papierweg 5
1013 BL Amsterdam
E-mail:
[email protected]
Van der Kamp B.V.
Sluispolderweg 64
1505 HK Zaandam
tel:
075 6121600
Correspondentie:
Havenweg 27
3812 PR Amersfoort
E-mail:
[email protected]
Zaanse Betonmortel Centrale
B.V.
Oud Zaenden 10
1506 PE Zaandam
tel:
075 6166339
fax:
075 6175542
Correspondentie:
Postbus 414
2100 AK Heemstede
E-mail:
[email protected]
Kiwa BMC B.V.
BETONMORT
lijst 2013 pagina
provincie: NOORD-HOLLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 52
provincie: ZUID-HOLLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Alphen a/d
Rijn
Holcim Betonmortel B.V.
Hoorn 350
2404 HL Alphen a/d Rijn
tel:
0172 503470
fax:
0172 503480
Correspondentie:
Postbus 89
2920 AB Krimpen a/d IJssel
Website:
www.holcim.nl
194-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
194-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C55/67
194-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Dyckerhoff Basal Betonmortel
B.V.
(Regio West)
Rotterdamseweg 274
2628 AT Delft
tel:
015 2717250
fax:
015 2717288
Kantoor:
tel:
015 2717200
fax:
015 2717289
Correspondentie:
Postbus 471
2600 AL Delft
E-mail:
[email protected]
Website:
www.dyckerhoff-basal.nl
22-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
22-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C80/95
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C55/67
22-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
22-12-BZ
Betonmortel in de sterkteklassen C30/37 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen SF1, SF2 en SF3
Betonmortelbedrijven
Cementbouw B.V.
Zonweg 23
2516 AK Den Haag
tel:
070 3835378
Correspondentie:
Postbus 414
2100 AK Heemstede
E-mail:
[email protected]
Website:
www.cementbouw.nl
46-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
46-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C55/67
46-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
46-12-BZ
Betonmortel in de sterkteklassen C20/25 t/m
C35/45
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen SF1, SF2 en SF3
Delft
Den Haag
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 53
provincie: ZUID-HOLLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Den Haag
Dyckerhoff Basal Betonmortel
B.V.
(Regio West)
Binckhorstlaan 362
2516 BL Den Haag
tel:
070 3854900
fax:
070 3854903
Kantoor:
tel:
015 2717200
fax:
015 2717289
Correspondentie:
Postbus 471
2600 AL Delft
E-mail:
[email protected]
Website:
www.basal.nl
37-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
37-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C55/67
37-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Dyckerhoff Basal Betonmortel
B.V.
(Regio West)
's-Gravendeelsedijk 155
3316 AS Dordrecht
tel:
015 2717200
fax:
015 2717288
Correspondentie:
Postbus 471
2600 AL Delft
E-mail:
[email protected]
Website:
www.dyckerhoff-basal.nl
83-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
83-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C55/67
83-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
83-12-BZ
Betonmortel in de sterkteklassen C30/37 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen SF2 en SF3
128-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
128-12-BG
Betonmortel, sterkteklassen: C12/15 t/m
C80/95
Betonmortel voor lichtbeton, massaklassen:
D1,4 en zwaarder; sterkteklassen: LC12/13 t/m
LC35/38
Betonmortel voor vloeistofdichte betonconstructies, sterkteklassen C20/25 t/m C55/67
in alle milieuklassen en de consisentieklassen
droog t/m vloeibaar
128-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
128-12-BZ
Betonmortel in de sterkteklassen C20/25 t/m
C35/45
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen SF1, SF2 en SF3
Dordrecht
EuroMebin-Rotterdam
poort(Rotter Dintelweg 125
dam)
3198 LB Europoort(Rotterdam)
tel:
0181 262554
Correspondentie:
Postbus 1227
3180 AE Rozenburg
E-mail:
[email protected]
Website:
www.mebin.nl
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 54
provincie: ZUID-HOLLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Gorinchem
Betonmortelcentrale Gorkum B.V. 43-12-BBK
Zuiderlingedijk 15
4207 GL Gorinchem
tel:
0183 623322
fax:
0183 626290
Correspondentie:
Postbus 753
43-12-BG
4200 AT Gorinchem
E-mail:
[email protected]
Website:
www.bcgorkum.nl
Gouda
GrootAmmers
Goudse Betonmortel Centrale
B.V.
Nijverheidsstraat 14 E
2802 AL Gouda
tel:
0182 541454
fax:
0182 541456
Correspondentie:
Postbus 167
2800 AD Gouda
E-mail:
[email protected]
Website:
www.G-B-C.nl
Betonmortelcentrale De Lek bv
Schoonhovenseveer 3a
2964 GB Groot-Ammers
tel:
0184 601733
fax:
0184 601039
Correspondentie:
Postbus 15
2965 ZG Nieuwpoort
E-mail:
[email protected]
Certificaatnummer
productinformatie
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte
betonconstructies in de sterkteklassen C20/25
t/m C30/37
43-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
43-12-BZ
Betonmortel in de sterkteklassen C20/25 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen SF2 en SF3
44-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
44-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C30/37 t/m
C35/45
44-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
44-12-BZ
Betonmortel in alle milieuklassen
in de sterkteklasse C28/35 in consistentieklasse
SF1 en in de
sterkteklasse C53/65 in de consistentieklassen
SF2 en SF3
132-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
132-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte
betonconstructies in de sterkteklassen C20/25
t/m C30/37
132-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
132-12-BZ
Betonmortel in de sterkteklassen C20/25 t/m
C45/55
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen SF2 en SF3
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 55
provincie: ZUID-HOLLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Katwijk
Mebin-Katwijk
Scheepmakerstraat 51
2222 AB Katwijk
tel:
071 4034922
fax:
071 4029401
Correspondentie:
Postbus 92
2270 AB Voorburg
E-mail:
[email protected]
Website:
www.mebin.nl
51-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
51-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C53/65
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C53/65
51-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
51-12-BZ
Betonmortel in de sterkteklassen C20/25 t/m
C35/45
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen SF2 en SF3
7-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
7-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte
betonconstructies in de sterkteklassen C20/25
t/m C30/37
7-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
192-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
192-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C55/67
192-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Koudekerk
a/d Rijn
B.V. Betonmortel Centrale
Koudekerk
Hondsdijk 3
2396 HG Koudekerk a/d Rijn
tel:
071 3419100
fax:
071 3416251
Correspondentie:
Postbus 2
2396 ZG Koudekerk a/d Rijn
E-mail:
[email protected]
Krimpen a/d Holcim Betonmortel B.V.
IJssel
IJsseldijk 351
2922 BK Krimpen a/d IJssel
tel:
0180 545580
fax:
0180 545595
Correspondentie:
Postbus 89
2920 AB Krimpen a/d IJssel
Website:
www.holcim.nl
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 56
provincie: ZUID-HOLLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
LeidschendamVoorburg
Mebin -Den Haag
Nieuwe Havenstraat 5
2272 AD Leidschendam-Voorburg
tel:
070 3870608
fax:
070 3877805
Correspondentie:
Postbus 92
2270 AB Voorburg
E-mail:
[email protected]
Website:
www.mebin.nl
68-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
68-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C55/67
68-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
177-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
177-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C55/67
177-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
177-12-BZ
Betonmortel in alle milieuklassen
in de sterkteklassen C20/25 t/m C30/37 in de
consistentieklasse SF1
392-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
392-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C35/45
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
392-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Maassluis
Maasvlakte
Rotterdam
Westland Beton B.V.
Heldringstraat 10
3144 CG Maassluis
tel:
010 5917823
fax:
010 5926593
Correspondentie:
Postbus 167
2800 AD Gouda
Heijmans Wegen B.V.
Coloradoweg 50, Havennummer
8203
3199 LA Maasvlakte Rotterdam
Correspondentie:
Postbus 287
5240 AG Rosmalen
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 57
provincie: ZUID-HOLLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Papendrecht
Van Nieuwpoort Betonmortel B.V. 81-12-BBK
Nanengat 15
3356 AA Papendrecht
tel:
078 6152144
fax:
078 6412972
Correspondentie:
Postbus 167
81-12-BG
2800 AD Gouda
E-mail:
[email protected]
Website:
www.van-nieuwpoort.nl
Rijswijk
Rotterdam
Betonmortelbedrijven
Cementbouw B.V.
Nijverheidsstraat 3
2288 BB Rijswijk
tel:
070 3999250
Correspondentie:
Postbus 414
2100 AK Heemstede
E-mail:
[email protected]
Website:
www.cementbouw.nl
Betoncentrale Rijnmond B.V.
Eemhavenweg 125
3089 KE Rotterdam
Kantoor:
tel:
074 2493333
fax:
074 2431895
Correspondentie:
Postbus 530
7550 AM Hengelo
Certificaatnummer
productinformatie
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte
betonconstructies in de sterkteklassen C20/25
t/m C30/37
81-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
81-12-BZ
Betonmortel in alle milieuklassen
in de sterkteklasse C28/35 in consistentieklasse
SF1 en in de
sterkteklasse C53/65 in de consistentieklassen
SF2 en SF3
129-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
129-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C55/67
129-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
129-12-BZ
Betonmortel in de sterkteklassen C20/25 t/m
C53/65
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklasse SF1
295-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
295-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C35/45
295-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 58
provincie: ZUID-HOLLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Rotterdam
Caron Beton
Stadionweg 27
3077 AN Rotterdam
tel:
010 4798111
fax:
010 4798110
Correspondentie:
Postbus 414
2100 AK Heemstede
Website:
www.cementbouw.nl
274-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
274-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C55/67
274-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Dyckerhoff Basal Betonmortel
B.V.
(Regio West)
Stadionweg 31 b
3077 AP Rotterdam
tel:
010 4830950
fax:
010 4832690
Kantoor:
tel:
015 2717200
fax:
015 2717289
Correspondentie:
Postbus 471
2600 AL Delft
E-mail:
[email protected]
Website:
www.dyckerhoff-basal.nl
107-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
107-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C55/67
107-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Heijmans Wegen B.V.
Coloradoweg 50
3199 LA Rotterdam
Correspondentie:
Postbus 287
5240 AG Rosmalen
393-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
393-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C35/45
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
393-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Rotterdam
Rotterdam
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 59
provincie: ZUID-HOLLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Rotterdam
Mebin
Giessenweg 32
3044 AL Rotterdam
tel:
010 4155884
Correspondentie:
Postbus 1227
3180 AE Rozenburg
E-mail:
[email protected]
Website:
www.mebin.nl
12-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
12-12-BG
Betonmortel, sterkteklassen: C12/15 t/m
C80/95
Betonmortel voor lichtbeton, massaklassen:
D1,4 en zwaarder; sterkteklassen: LC12/13 t/m
LC35/38
Betonmortel voor vloeistofdichte betonconstructies, sterkteklassen C20/25 t/m C55/67
in alle milieuklassen en de consisentieklassen
droog t/m vloeibaar
12-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
12-12-BZ
Betonmortel in de sterkteklassen C20/25 t/m
C35/45
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen SF1, SF2 en SF3
11-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
11-12-BG
Betonmortel, sterkteklassen: C12/15 t/m
C80/95
Betonmortel voor lichtbeton, massaklassen:
D1,4 en zwaarder; sterkteklassen: LC12/13 t/m
LC35/38
Betonmortel voor vloeistofdichte betonconstructies, sterkteklassen C20/25 t/m C55/67
in alle milieuklassen en de consisentieklassen
droog t/m vloeibaar
11-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
11-12-BZ
Betonmortel in de sterkteklassen C20/25 t/m
C35/45
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen SF1, SF2 en SF3
Rotterdam
Mebin-Rotterdam
Opijnenstraat 30
3087 CG Rotterdam
tel:
010 4299613
Correspondentie:
Postbus 1227
3180 AE Rozenburg
E-mail:
[email protected]
Website:
www.mebin.nl
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 60
provincie: ZUID-HOLLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Rotterdam
Van Nieuwpoort Betonmortel B.V. 67-12-BBK
Schaardijk 509
3064 AN Rotterdam
tel:
010 4515511
fax:
010 4517284
Correspondentie:
Postbus 167
67-12-BG
2800 AD Gouda
Website:
www.van-nieuwpoort.nl
RotterdamMaasvlakte
Schiedam
Betoncentrale De Zilvermeeuw
B.V.
Aziëweg
Rotterdam-Maasvlakte
tel:
010 4244244
Correspondentie:
Postbus 1227
3180 AE Rozenburg
Caron Beton
Nieuwe Waterwegstraat 9
3115 HE Schiedam
tel:
010 4731801
fax:
010 4270108
Correspondentie:
Postbus 414
2100 AK Heemstede
Certificaatnummer
productinformatie
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C80/95
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C55/67
67-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
67-12-BZ
Betonmortel in alle milieuklassen
in de sterkteklasse C28/35 in consistentieklasse
SF1 en in de
sterkteklasse C53/65 in de consistentieklassen
SF2 en SF3
329-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
329-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C35/45
329-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
270-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
270-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C35/45
270-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
270-12-BZ
Betonmortel in de sterkteklassen C20/25 t/m
C45/55
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklasse SF1
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 61
provincie: ZUID-HOLLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Spijkenisse
Dyckerhoff Basal Betonmortel
B.V.
(Regio West)
Elementenweg 28
3201 LG Spijkenisse
tel:
0181 613677
fax:
0181 621467
Kantoor:
tel:
015 2717200
fax:
015 2717289
Correspondentie:
Postbus 471
2600 AL Delft
E-mail:
[email protected]
Website:
www.dyckerhoff-basal.nl
136-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
136-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C55/67
136-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Betonmortel Grevelingen B.V.
Deltahaven 60
3251 LC Stellendam
tel:
0187 491688
fax:
0187 493017
E-mail:
[email protected]
188-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
188-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C45/55
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C30/37
188-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
166-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
166-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklasse C30/37
166-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
166-12-BZ
Betonmortel in de sterkteklassen C20/25 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen SF2 en SF3
Stellendam
Woerdense
Verlaat
Bruil Beton & Mix B.V.
Lange Meentweg 40
3652 LB Woerdense Verlaat
tel:
0172 406140
0172 406129
fax:
0172 406170
Correspondentie:
Postbus 19
6710 BA Ede
E-mail:
[email protected]
Website:
www.ebc-ede.nl
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 62
provincie: ZUID-HOLLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Zoeterwoude
Betonmortelbedrijven
Cementbouw B.V.
Hoge Rijndijk 267
2382 AN Zoeterwoude
tel:
071 5419171
Correspondentie:
Postbus 414
2100 AK Heemstede
E-mail:
[email protected]
Website:
www.cementbouw.nl
200-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
200-12-BG
Betonmortel, sterkteklassen: C12/15 t/m
C90/105
Betonmortel voor lichtbeton, massaklasse: D2,0;
sterkteklasse: LC30/33
Betonmortel voor vloeistofdichte betonconstructies, sterkteklassen C20/25 t/m C55/67
in alle milieuklassen en de consisentieklassen
droog t/m vloeibaar
200-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
200-12-BZ
Betonmortel in de sterkteklassen C20/25 t/m
C53/65
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen SF1, SF2 en SF3
Kiwa BMC B.V.
BETONMORT
lijst 2013 pagina
provincie: ZUID-HOLLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 64
provincie: ZEELAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Breskens
Breskens-Beton B.V.
Haven Westzijde 25
4511 AR Breskens
tel:
0115 680 328
fax:
0115 621 361
Correspondentie:
Postbus 19
4530 AA Terneuzen
E-mail:
[email protected]
Website:
www.logus-dehoop.nl
268-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
268-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C35/45
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C30/37
268-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
113-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
113-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C35/45
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C30/37
113-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
47-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
47-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C45/55
47-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
47-12-BZ
Betonmortel in de sterkteklassen C20/25 t/m
C45/55
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen SF2 en SF3
Goes
Terneuzen
Betoncentrale Haringman B.V.
Houtkade 18
4463 AC Goes
tel:
0113 279999
fax:
0113 250333
Correspondentie:
Postbus 2162
4460 MD Goes
E-mail:
[email protected]
Website:
www.bch-goes.nl
De Hoop Betonmortel B.V.
Duitslandweg 2
4538 BK Terneuzen
tel:
0115 680326
0115 680327
fax:
0115 621361
Correspondentie:
Postbus 19
4530 AA Terneuzen
E-mail:
[email protected]
Website:
www.dehoop-terneuzen.nl
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 65
provincie: ZEELAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Vlissingen
Vlissingse Transportbeton
Onderneming B.V.
Visserijkade 5
4382 ZA Vlissingen
tel:
0113 612720
fax:
0113 613355
Correspondentie:
Postbus 32
4380 AA Vlissingen
E-mail:
[email protected]
82-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
82-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C35/45
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C35/45
82-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
168-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
168-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C35/45
168-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Fassaert Beton B.V.
Industrieweg Zuid 19
4554 LL Westdorpe
tel:
0115 456260
fax:
0115 472852
Correspondentie:
Postbus 165
4570 AD Axel
E-mail:
[email protected]
Website:
www.fassaertbeton.nl
217-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
217-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklasse C35/45
Betonmortel Grevelingen B.V.
Deltastraat 49
4301 RE Zierikzee
tel:
0111 412056
0187 491688
Correspondentie:
Deltahaven 60
3251 LC Stellendam
160-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
160-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C45/55
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C30/37
160-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
VlissingenOost
Westdorpe
Zierikzee
Vlissingse Transportbeton
Onderneming B.V.
Frankrijkweg 3
4389 PB Vlissingen-Oost
tel:
0113 612720
fax:
0113 613355
Correspondentie:
Postbus 32
4380 AA Vlissingen
E-mail:
[email protected]
Kiwa BMC B.V.
BETONMORT
lijst 2013 pagina
provincie: ZEELAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 67
provincie: NOORD-BRABANT
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Asten
Betoncentrale Raijmakers
Someren B.V.
Kanaalweg 8
5721 MZ Asten
tel:
0493 691065
fax:
0493 697383
Correspondentie:
Postbus 120
5710 AC Someren
209-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
209-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C45/55
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C30/37
209-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
59-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
59-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C80/95
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C30/37
59-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
244-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
244-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C35/45
244-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Bergen op
Zoom
Bergen op
Zoom
B.V. Betoncentrale "De Schelde"
Van Konijnenburgweg 46
4612 PL Bergen op Zoom
tel:
0164 240684
fax:
0164 258018
Correspondentie:
Postbus 469
4600 AL Bergen op Zoom
Caron Beton
Synthesebaan 2
4612 RB Bergen op Zoom
tel:
0164 247410
fax:
0164 247338
Correspondentie:
Postbus 414
2100 AK Heemstede
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 68
provincie: NOORD-BRABANT
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Breda
Mebin-Breda
Steenen Hoofd 40
4825 AK Breda
tel:
076 5874352
fax:
076 5713870
Correspondentie:
Postbus 469
4600 AL Bergen op Zoom
E-mail:
[email protected]
Website:
www.mebin.nl
118-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
118-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C80/95
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C30/37
118-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
118-12-BZ
Betonmortel in de sterkteklasse C28/35
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen SF1, SF2 en SF3
243-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
243-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte
betonconstructies in de sterkteklassen C20/25
t/m C30/37
243-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
397-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
397-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C35/45
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
397-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Cuijk
Delft Schiedam
Terraq
Havenlaan 12
5433 NL Cuijk
tel:
0485 321707
fax:
0485 322442
E-mail:
[email protected]
Website:
www.terraq.nl
Heijmans Wegen B.V.
A4 All
Delft - Schiedam
Correspondentie:
Postbus 287
5240 AG Rosmalen
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 69
provincie: NOORD-BRABANT
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Den Bosch
Mebin-Den Bosch
Tesselschadestraat 30
5216 JW Den Bosch
tel:
073 6128841
fax:
073 6120885
Correspondentie:
Postbus 1569
5200 BP Den Bosch
E-mail:
[email protected]
Website:
www.mebin.nl
24-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
24-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C80/95
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C30/37
24-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
24-12-BZ
Betonmortel in de sterkteklasse C30/37
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen SF1, SF2 en SF3
Den Bosch
Drachten
Van Nieuwpoort Betonmortel B.V. 154-12-BBK
Rietveldenkade 3
5222 AJ Den Bosch
tel:
073 6205500
fax:
073 6205505
Correspondentie:
Postbus 167
154-12-BG
2800 AD Gouda
Website:
www.van-nieuwpoort.nl
Betonmortelbedrijven Cementbouw
Tussendiepen 12 1
9206 AD Drachten
tel:
0162 433966
fax:
0162 429142
Correspondentie:
Postbus 414
2100 AK Heemstede
E-mail:
[email protected]
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67 en C70/85
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte
betonconstructies in de sterkteklassen C20/25
t/m C30/37
154-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
154-12-BZ
Betonmortel in de sterkteklassen C20/25 t/m
C53/65
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen SF2 en SF3
391-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
391-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklasse C30/37
391-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 70
provincie: NOORD-BRABANT
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Eindhoven
Mebin-Eindhoven
Hastelweg 163
5652 CJ Eindhoven
tel:
040 2507150
fax:
040 2507155
Correspondentie:
Postbus 1569
5200 BP Den Bosch
E-mail:
[email protected]
Website:
www.mebin.nl
8-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
8-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C80/95
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C30/37
8-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
8-12-BZ
Betonmortel in de sterkteklassen C28/35 t/m
C53/65
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen SF1, SF2 en SF3
250-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
250-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C55/67
250-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
199-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
199-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67 + C90/105
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklasse C30/37
199-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
199-12-BZ
Betonmortel in de sterkteklasse C35/45 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen SF2 en SF3
Etten-Leur
Geertruidenberg
Jansen Beton B.V.
Zeedijk 41
4871 NM Etten-Leur
tel:
0499 473 699
Correspondentie:
Postbus 60
5690 AB Son
E-mail:
[email protected]
Bruil Beton & Mix B.V.
Centraleweg 6
4931 NB Geertruidenberg
tel:
0162 589600
fax:
0162 517691
Correspondentie:
Postbus 19
6710 BA Ede
E-mail:
[email protected]
Website:
www.ebc-ede.nl
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 71
provincie: NOORD-BRABANT
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Helmond
CEMEX Nederland Bouwmaterialen B.V.
Gerstdijk 14a
5704 RG Helmond
tel:
0492556130
fax:
0492556554
Correspondentie:
Postbus 87
6040 Roermond
336-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
336-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C35/45
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C35/45
336-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Jansen Beton B.V.
Beemdweg 1
5705 BJ Helmond
tel:
0499 473699
0492 536910
fax:
0499 473641
Kantoor:
tel:
040 2832946
fax:
040 2835018
Correspondentie:
Postbus 60
5690 AB Son
E-mail:
[email protected]
Website:
www.ajansenbv.com
235-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
235-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte
betonconstructies in de sterkteklassen C20/25
t/m C30/37
235-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
BetonCenter Swinkels B.V.
Deensehoek 8
5737 PC Lieshout
tel:
0499 425855
fax:
0499 425888
Correspondentie:
Postbus 13
5737 ZG Lieshout
E-mail:
[email protected]
Website:
www.betoncenterswinkels.nl
225-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
225-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C35/45
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C35/45
225-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Helmond
Lieshout
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 72
provincie: NOORD-BRABANT
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Lithoijen
BouwOort Betoncentrale B.V.
Lithoijensedijk 16
5396 NE Lithoijen
tel:
0412 481257
fax:
0412 481940
Correspondentie:
Postbus 4
5384 ZG Heesch
E-mail:
[email protected]
98-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
98-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C53/65
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte
betonconstructies in de sterkteklassen C20/25
t/m C28/35
98-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
245-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
245-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C35/45
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C30/37 t/m
C35/45
245-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Milheeze
Niftrik
Royackers Betoncentrale en
Handelsmij. B.V.
Hof 2
5763 BL Milheeze
tel:
0492 343030
fax:
0492 341922
E-mail:
[email protected]
Website:
www.royackers.nl
Van Nieuwpoort Betonmortel B.V. 196-12-BBK
Loonsewaard 26
6606 KG Niftrik
tel:
024 6455357
fax:
024 645536
Correspondentie:
Postbus 167
196-12-BG
2800 AD Gouda
Website:
www.van-nieuwpoort.nl
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte
betonconstructies in de sterkteklassen C20/25
t/m C30/37
196-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
196-13-BZ
Zelfverdichtende betonmortel
· in de sterkteklassen C20/25 t/m C35/45
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklasse SF1
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 73
provincie: NOORD-BRABANT
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Oosterhout
B.V. Oosterhoutse Beton Centrale II
Wilhelminakanaal Oost 18
4905 AG Oosterhout
tel:
0162 454838
0162 484848
fax:
0162 471014
Correspondentie:
p/a Postbus 11
6669 ZG Dodewaard
E-mail:
[email protected]
127-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
127-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67 en C64/80
. In alle milieuklassen
. In de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C30/37
127-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
127-12-BZ
Zelfverdichtende betonmortel
· in de sterkteklassen C45/55 t/m C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklasse SF2 en SF3
234-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
234-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C35/45
234-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
280-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
280-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C35/45
280-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Oosterhout
Oss
Caron Beton
Handelsweg 7
4906 CK Oosterhout
tel:
0162 433966
fax:
0162 429142
Correspondentie:
Postbus 414
2100 AK Heemstede
E-mail:
[email protected]
Betonmortel Centrale Oss B.V.
Nieuwe Waterweg 9
5347 JS Oss
tel:
0412 487070
fax:
0412 487071
Correspondentie:
Postbus 376
5340 AJ Oss
E-mail:
[email protected]
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 74
provincie: NOORD-BRABANT
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Oudenbosch
Holcim Betonmortel B.V.
Oudlandsedijk 12
4731 TB Oudenbosch
tel:
0165 333787
fax:
0165 333788
Correspondentie:
Postbus 89
2920 AB Krimpen a/d IJssel
Website:
www.holcim.nl
240-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
240-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C55/67
240-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
174-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
174-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C45/55
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C35/45
174-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
230-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
230-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte
betonconstructies in de sterkteklassen C20/25
t/m C30/37
230-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
230-12-BZ
Betonmortel in de sterkteklassen C20/25 t/m
C53/65
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen SF2 en SF3
Oud-Gastel
Son
Betonmortelcentrale "De Mark"
B.V.
St. Antoinedijk 7
4751 SC Oud-Gastel
tel:
0165 313255
fax:
0165 318736
E-mail:
[email protected]
Jansen Beton B.V.
Ekkersrijt 1502
5692 AM Son
tel:
0499 473699
fax:
0499 473641
Kantoor:
tel:
040 2832946
fax:
040 2835018
Correspondentie:
Postbus 60
5690 AB Son
E-mail:
[email protected]
Website:
www.ajansenbv.com
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 75
provincie: NOORD-BRABANT
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Tilburg
Jansen Beton B.V.
Heliosstraat 4
5048 CB Tilburg
tel:
013 5780010
fax:
013 5780019
Correspondentie:
Postbus 60
5690 AB Son
E-mail:
[email protected]
293-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
293-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C55/67
293-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
293-12-BZ
Betonmortel in de sterkteklassen C20/25 t/m
C53/65
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen SF2 en SF3
228-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
228-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte
betonconstructies in de sterkteklassen C20/25
t/m C30/37
228-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
228-12-BZ
Betonmortel in de sterkteklassen C20/25 t/m
C35/45
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen SF1, SF2 en SF3
Tilburg
Veghel
Mebin-Tilburg
Centaurusweg 27 A
5015 TA Tilburg
tel:
013 5478333
fax:
013 5478335
Correspondentie:
Postbus 1569
5200 BP 's-Hertogenbosch
E-mail:
[email protected]
Website:
www.mebin.nl
Van Nieuwpoort Betonmortel B.V. 119-12-BBK
Kennedylaan 7
5466 AA Veghel
tel:
0413 365925
fax:
0413 364484
Correspondentie:
Postbus 167
119-12-BG
2800 AD Gouda
Website:
www.van-nieuwpoort.nl
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte
betonconstructies in de sterkteklassen C20/25
t/m C30/37
119-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
119-12-BZ
Betonmortel in alle milieuklassen
in de sterkteklassen C20/25 t/m C28/35 in de
consistentieklasse SF1 en in de sterkteklassen
C20/25 t/m C53/65 in de consistentieklassen
SF2 en SF3
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 76
provincie: NOORD-BRABANT
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Velddriel
Voets Langeraap Beton B.V.
Tweede Geerden 10
5344 LH Velddriel
tel:
073 5036080
fax:
0735038154
Correspondentie:
Postbus 447
5240 AK Rosmalen
E-mail:
[email protected]
341-13-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
341-13-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C30/37
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C30/37
341-13-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
ABC Mortel B.V.
Schouwslootweg 22
5145 PG Waalwijk
Kantoor:
Amerikahavenweg 8-d
1045 AD Amsterdam
tel:
020 4487055
fax:
020 4487056
Correspondentie:
Postbus 6078
4000 HB Tiel
E-mail:
[email protected]
Website:
www.abcmortel.nl
265-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
265-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte
betonconstructies in de sterkteklassen C20/25
t/m C30/37
265-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Dyckerhoff Basal Betonmortel
B.V.
(Regio West)
Schansdijk 8a
4761 RH Zevenbergen
tel:
015 2717200
fax:
015 2717288
Correspondentie:
Postbus 471
2600 AL Delft
E-mail:
[email protected]
Website:
www.dyckerhoff-basal.nl
175-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
175-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C35/45
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklasse C30/37
175-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Waalwijk
Zevenbergen
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 77
provincie: NOORD-BRABANT
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 78
provincie: LIMBURG
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Born
Mebin-Zuid-Limburg
Halve Maanweg 10
6121 PB Born
tel:
046 4855200
fax:
046 4855333
Correspondentie:
Postbus 97
6120 AB Born
E-mail:
[email protected]
Website:
www.mebin.nl
99-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
99-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklasse C30/37
99-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
99-12-BZ
Betonmortel in de sterkteklassen C20/25 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen SF2 en SF3
233-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
233-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C45/55
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C35/45
233-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Heijen
HeldenBeringe
AVG Heymix Heijen BV
Hoogveld 20
6598 BL Heijen
tel:
0485 551260
fax:
0485 551289
Correspondentie:
Postbus 160
6590 AD Gennep
E-mail:
[email protected]
Website:
www.avg.eu
Betoncentrale Raijmakers Helden 319-12-BBK
B.V.
Meijelseweg 35
5986 NH Helden-Beringe
tel:
077 3082857
fax:
077 3082424
Correspondentie:
319-12-BG
Postbus 120
5710 AC Someren
E-mail:
[email protected]
319-12-BS
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C45/55
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklasse C20/25
Betonmortel - levering op samenstelling
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 79
provincie: LIMBURG
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Ittervoort
Ittervoort Betoncentrale B.V.
Afrikastraat 2
6014 CG Ittervoort
tel:
0475 566060
fax:
0475 563122
E-mail:
[email protected]
Website:
www.ittervoortbetoncentrale.nl
258-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
258-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C45/55
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C45/55
258-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
CEMEX Nederland Bouwmaterialen B.V.
Betoncentrale De Mijnstreek
Europaweg Noord 148
6374 CL Landgraaf
tel:
045 5696120
fax:
045 5327026
Kantoor:
tel:
0475 395304
fax:
0475 334260
Correspondentie:
Postbus 87
6040 AB Roermond
E-mail:
[email protected]
Website:
www.cemexnederland.nl
102-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
102-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C35/45
102-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
102-13-BZ
Zelfverdichtende betonmortel
· in de sterkteklassen C20/25 t/m C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklasse SF1
CEMEX Nederland Bouwmaterialen B.V.
Betoncentrale Maastricht
Ankerkade 126
6222 NM Maastricht
tel:
043 3626900
fax:
043 3628383
Kantoor:
Schipperswal 19
6041 TC Roermond
tel:
0475 395305
fax:
0475 334260
Correspondentie:
Postbus 87
6040 AB Roermond
E-mail:
[email protected]
Website:
www.cemexnederland.nl
38-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
38-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C35/45 en C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C30/37
38-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Landgraaf
Maastricht
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 80
provincie: LIMBURG
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Maastricht
Mebin-Maastricht
Ankerkade 98
6222 NM Maastricht
tel:
043 3632474
fax:
043 3630692
Correspondentie:
Postbus 97
6120 AB Born
E-mail:
[email protected]
Website:
www.mebin.nl
9-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
9-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklasse C30/37
9-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
116-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
116-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C45/55
116-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
116-12-BZ
Betonmortel in de sterkteklassen C20/25 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen SF2 en SF3
60-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
60-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C35/45
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C35/45
60-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Nederweert
Kalle en Bakker Betoncentrales
BV
Rijksweg-Zuid 15 (Loswal)
6031 RL Nederweert
tel:
0495 631782
fax:
0495 631895
Kantoor:
tel:
0475 318686
fax:
0475 310459
Correspondentie:
Schipperswal 6
6041 TC Roermond
E-mail:
[email protected]
Website:
www.kallebakker.nl
Centrale:
Betoncentrale Nederweert
Rijksweg-Zuid 15 (Loswal)
6031 RL Nederweert
Certificaten:
116-12-BBK
116-12-BG
116-12-BS
Roermond
CEMEX Nederland Bouwmaterialen B.V.
Betoncentrale Roermond
Schipperswal 19
6041 TC Roermond
tel:
0475 395300
fax:
0475 311180
Kantoor:
tel:
0475 395303
fax:
0475 334260
Correspondentie:
Postbus 87
6040 AB Roermond
E-mail:
[email protected]
Website:
www.cemexnederland.nl
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 81
provincie: LIMBURG
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Roermond
Kalle en Bakker Betoncentrales
BV
Schipperswal 6
6041 TC Roermond
tel:
0475 318686
fax:
0475 310459
E-mail:
[email protected]
Website:
www.kallebakker.nl
58-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
58-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C53/65
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C45/55
58-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
77-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
77-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklasse C30/37
77-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
77-12-BZ
Betonmortel in de sterkteklassen C20/25 t/m
C35/45
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen SF2 en SF3
139-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
139-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C35/45
139-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Venlo
VenloBlerick
Mebin-Venlo
Parlevinkerweg 20
5928 NV Venlo
tel:
077 3821724
fax:
077 3820751
Correspondentie:
Postbus 3054
5902 RB Venlo
E-mail:
[email protected]
Website:
www.mebin.nl
CEMEX Nederland Bouwmaterialen B.V.
Betoncentrale Venlo-Blerick
Tjalkkade 15
5928 PZ Venlo-Blerick
tel:
077 3241144
fax:
077 3873988
Kantoor:
tel:
0475 395302
fax:
0475 334260
Correspondentie:
Postbus 87
6040 AB Roermond
E-mail:
[email protected]
Website:
www.cemexnederland.nl
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 82
provincie: LIMBURG
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Wanssum
CEMEX Nederland Bouwmaterialen B.V.
Betoncentrale Wanssum
Busserhofweg 10
5861 EL Wanssum
tel:
0478 538250
fax:
0478 532191
Kantoor:
tel:
0475 395301
fax:
0475 334260
Correspondentie:
Postbus 87
6040 AB Roermond
E-mail:
[email protected]
Website:
www.cemexnederland.nl
147-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
147-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C35/45
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C35/45
147-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 83
provincie: LIMBURG
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 84
BELGIË
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Arendonk
Mermans Beton N.V.
De Brulen 40
B-2370 Arendonk
tel:
00 3214677421
fax:
00 3214671442
E-mail:
[email protected]
Website:
www.mermansbeton.be
260-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
260-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C45/55
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C35/45
260-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
N.V. J. Janssens en Zonen
Oostmallebaan 1
B-2960 Brecht
tel:
00 3233138581
fax:
00 3233139187
Kantoor:
tel:
00 3233130351
fax:
00 3233137475
Correspondentie:
Heihoefke 1
B-2960 Brecht
E-mail:
[email protected]
Website:
www.janssensbouwmaterialen.be
267-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
267-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C35/45
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C35/45
267-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Betoncentrale
Van den Braembussche N.V.
Brugse Steenweg 303
B-9900 Eeklo
tel:
00 3293784950
fax:
00 3293767029
E-mail:
[email protected]
[email protected],be
309-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
309-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C45/55
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C35/45
309-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Brecht
Eeklo
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 85
BELGIË
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 86
DUITSLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Aachen
Fertigbeton Rheinland GmbH &
Co. KG
Werk Aachen-Brand
Sigsfeldstrasse 4
D-52078 Aachen
tel:
00 49242180020
fax:
00 492421800223
Correspondentie:
Am Langen Graben 32
D-52353 Düren
E-mail:
[email protected]
311-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
311-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C45/55
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C35/45
311-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
315-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
315-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C28/35
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
315-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
290-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
290-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C35/45
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
290-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
314-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
314-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C35/45
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C28/35
314-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Ahaus
BrüggenBracht
Emmerich
CEMEX Deutschland AG
Werk Ahaus
Ridderstrasse 19
D-48683 Ahaus
tel:
00 4921024010
fax:
00 492541927134
Correspondentie:
Untergath 4
D-47805 Krefeld
CEMEX Deutschland AG
Christenfeld 17
D-41379 Brüggen-Bracht
tel:
00 492411660860
fax:
00 492411660851
Kantoor:
Untergath 4
D-47805 Krefeld
Correspondentie:
Untergath 4
D-47805 Krefeld
Dyckerhoff Beton GmbH & Co.
KG
Niederlassung Niederrhein
An der Landwehr 10
D-46446 Emmerich
tel:
00 49216190730
fax:
00 4921619073939
Correspondentie:
Broicherstrasse 3
D-41179 Mönchengladbach
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 87
DUITSLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Geilenkirchen
Willy Dohmen GmbH & Co. K.G.
An der Friedensburg
D-52511 Geilenkirchen
tel:
00 492451984921
fax:
00 492451984920
Kantoor:
Hassenbuschstrasse 46
Übach-Palenberg
tel:
00 49245198500
fax:
00 492451985045
Correspondentie:
Postfach 1210
D-52531 Übach-Palenberg
E-mail:
[email protected]
224-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
224-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklasse C30/37
224-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Kieswerke Danny van Kessel
Klockscherweg 4
D-47574 Goch-Hommersum
tel:
004928275511
339-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
339-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C30/37
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C30/37
339-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
GochHommersum
Laar/Escheb Betonmortelbedrijven
333-12-BBK
rügge
Cementbouw Deutschland GmbH
Vosmatenweg 6
D-49824 Laar/Eschebrügge
Correspondentie:
Postbus 414
2100 AK Heemstede
333-12-BG
E-mail:
[email protected]
Website:
www.cementbouw.nl
Neukirchen
- Vluyn
Josef Klösters Kies & Beton
GmbH
Krefelder Strasse 215
D-47506 Neukirchen - Vluyn
tel:
00 492152915915
fax:
00 492152915919
Correspondentie:
Postfach 40 02 57
D-47896 Kempen
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C55/67
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C35/45
333-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
318-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
318-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C35/45
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C35/45
318-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 88
DUITSLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
RosendahlOsterwick
Transportbeton A. Potthoff GmbH 305-12-BBK
Eichenkamp 30
D-48720 Rosendahl-Osterwick
tel:
00 49254793300
fax:
00 492547939001
ÜbachPalenberg
Wachtendonk
Fertigbeton Rheinland GmbH &
Co. KG
Werk Übach-Palenberg
Talstrasse
D-52531 Übach-Palenberg
tel:
00 49242180020
fax:
00 492421800223
Correspondentie:
Am Langen Graben 32
D-52353 Düren
E-mail:
[email protected]
Josef Klösters Kies & Beton
GmbH
Kempenerstrasse 100
D-47669 Wachtendonk
tel:
00492836 911 110
Correspondentie:
Postfach 40 02 57
D-47896 Kempen
E-mail:
[email protected]
Certificaatnummer
productinformatie
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
305-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C35/45
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
305-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
312-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
312-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C45/55
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C35/45
312-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
331-13-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
331-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C35/45
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C35/45
331-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 89
DUITSLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Weeze-Goch Dyckerhoff Beton GmbH & Co.
KG
Niederlassung Niederrhein
Uedemer Strasse
D-47652 Weeze-Goch
tel:
00 4928233358
fax:
00 49282218369
Kantoor:
An der Landwehr 10
D-46446 Emmerich
tel:
00 492161907390
fax:
00 4921619073939
Correspondentie:
Broicher Strasse 3
D-41179 Mönchengladbach
Certificaatnummer
productinformatie
273-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
273-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C45/55
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C35/45
273-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
308-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof.
De mengselsamenstelling van gecertificeerde
betonmortel voldoet aan de randvoorwaarden
zoals weergegeven op de achterzijde van dit
certificaat.
308-12-BG
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m
C35/45
· in alle milieuklassen
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m
C35/45
308-12-BS
Betonmortel - levering op samenstelling
Centrale:
Werk Weeze-Steinheide
Uedemer Strasse
Einfahrt: et Grotendonk
D-47652 Weeze
Duitsland
Wegberg
Matthias Heyer Strassenbaustoffe GmbH
Gladbacher Strasse 2
D-41844 Wegberg
tel:
00 492161907300
fax:
00 4921619073090
E-mail:
[email protected]
Website:
www.heyer-brebag.de
Kiwa BMC B.V.
BETONMORTEL
lijst 2013 pagina 90
DUITSLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Kiwa BMC B.V.
lijst 2013 pagina 91
Geprefabriceerde natte metselmortel
Lijst van goedgekeurde bedrijven voor de productie van geprefabriceerde natte metselmortel
Beoordelingsrichtlijn:
1905 Mortels voor metselwerk (incl. BSB)
De in navolgend overzicht opgenomen certificaathouders "geprefabriceerde natte metselmortel" zijn ingedeeld per
land. Binnen elk land is het overzicht alfabetisch gesorteerd op plaatsnaam.
Kiwa BMC B.V.
lijst 2013 pagina 92
Kiwa BMC B.V.
NEDERLAND
GEPREFABRICEERDE NATTE METSELMORTEL
lijst 2013 pagina 93
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Den Bosch
Mebin-Den Bosch
Tesselschadestraat 30
5216 JW Den Bosch
tel:
073 6128841
fax:
073 6120885
Correspondentie:
Postbus 1569
5200 BP Den Bosch
E-mail:
[email protected]
Website:
www.mebin.nl
423-12-M
Metselmortel M 10 type A/B
Geprefabriceerde metselspecie, geheel vervaardigd in de fabriek op basis van gewichtsdosering
Gorinchem
Betonmortelcentrale Gorkum B.V. 427-12-M
Zuiderlingedijk 15
4207 GL Gorinchem
tel:
0183 623322
fax:
0183 626290
Correspondentie:
Postbus 753
4200 AT Gorinchem
E-mail:
[email protected]
Website:
www.bcgorkum.nl
Metselmortel M 5 type A/B
Geprefabriceerde metselspecie, geheel vervaardigd in de fabriek op basis van gewichtsdosering
GrootAmmers
Betonmortelcentrale De Lek bv
Schoonhovenseveer 3a
2964 GB Groot-Ammers
tel:
0184 601733
fax:
0184 601039
Correspondentie:
Postbus 15
2965 ZG Nieuwpoort
E-mail:
[email protected]
433-12-M
Metselmortel M 10 type A/B
Geprefabriceerde metselspecie, geheel vervaardigd in de fabriek op basis van gewichtsdosering
Lithoijen
BouwOort Betoncentrale B.V.
Lithoijensedijk 16
5396 NE Lithoijen
tel:
0412 481257
fax:
0412 481940
Correspondentie:
Postbus 4
5384 ZG Heesch
E-mail:
[email protected]
455-12-M
Metselmortel M 10 type A/B
Geprefabriceerde metselspecie, geheel vervaardigd in de fabriek op basis van gewichtsdosering
Kiwa BMC B.V.
NEDERLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
GEPREFABRICEERDE NATTE METSELMORTEL
lijst 2013 pagina 94
productinformatie
Kiwa BMC B.V.
lijst 2013 pagina 95
Droge cementgebonden mortels
Lijst van goedgekeurde bedrijven voor de productie van droge cementgebonden mortels
Beoordelingsrichtlijnen:
1904 Cementgebonden mortels (incl. BSB)
1905 Mortels voor metselwerk (incl. BSB)
De in navolgend overzicht opgenomen certificaathouders "droge cementgebonden mortels" zijn ingedeeld per land.
Binnen elk land is het overzicht alfabetisch gesorteerd op plaatsnaam.
Kiwa BMC B.V.
lijst 2013 pagina 96
Kiwa BMC B.V.
NEDERLAND
DROGE CEMENTGEBONDEN MORTELS
lijst 2013 pagina 97
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Amsterdam
Saint-Gobain Weber Beamix B.V.
Van der Madeweg 30
1099 BT Amsterdam
tel:
020 4627730
Correspondentie:
Postbus 7932
5605 SH Eindhoven
Website:
www.weberbeamix.nl
706-12-B
Productgroep: betonmortels
producten: normaal beton en spuitbeton
normaal beton
spuitbeton
706-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof. De
mengselsamenstelling van gecertificeerde cementgebonden mortel voldoet aan de randvoorwaarden zoals weergegeven op de achterzijde van dit certificaat.
706-12-f
Levering van mengsels op samenstelling, geproduceerd in de fabriek op basis van gewichtsdosering volgens opgave afnemer of productspecificatie
706-12-M
Productgroep: metselmortels
- metselmortel M5 type A/B, M10 type A/B en
M15 type A/B
706-12-V
Productgroep: vloermortels
vloermortel in de mortelkwaliteiten CT-C5-F1,
CT-C7-F2, CT-C12-F2, CT-C12-F3, CT-C16-F3
en CT-C20-F4
Bruil Beton & Mix B.V.
Curaçao 31
7332 BL Apeldoorn
tel:
055 5393900
0318 671765
fax:
0318 671751
Correspondentie:
Postbus 19
6710 BA Ede
E-mail:
[email protected]
Website:
www.ebc-ede.nl
702-12-B
Productgroep: betonmortels
producten: normaal beton
normaal beton
normaal beton
702-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof. De
mengselsamenstelling van gecertificeerde cementgebonden mortel voldoet aan de randvoorwaarden zoals weergegeven op de achterzijde van dit certificaat.
702-12-f
Droge mengsels, geheel vervaardigd in de fabriek op basis van gewichtsdosering
Levering tevens vanaf:
Neonstraat 31
6718 WX Ede
Certificaten:
702-12-B
702-12-f
702-12-h1
702-12-M
702-12-V
702-12-h1
Productgroep: vloermortels
- strooimateriaal voor vloerafwerking
MN
MS.25
702-12-M
Metselmortel in de mortelkwaliteiten M 5 type A,
M 10 type A, M 15 type A en M 25 type A
Voegmortel in de voeghardheidsklasse VH35
Fabrieksmatig vervaardigde droge mortel, op
basis van gewichtsdosering.
702-12-V
Productgroep: vloermortels
vloermortel in de mortelkwaliteiten CT-C16-F3
en CT-C20-F4
Apeldoorn
Kiwa BMC B.V.
NEDERLAND
DROGE CEMENTGEBONDEN MORTELS
lijst 2013 pagina 98
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Assen
B.V. Mortel Installatie Assen
Wenckebachstraat 11
9403 BG Assen
tel:
0592 377399
fax:
0592 377390
Correspondentie:
Postbus 301
9400 AH Assen
E-mail:
[email protected]
Website:
www.mia.nl
727-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof. De
mengselsamenstelling van gecertificeerde cementgebonden mortel voldoet aan de randvoorwaarden zoals weergegeven op de achterzijde van dit certificaat.
727-12-f
Levering van mengsels op samenstelling, geproduceerd in de fabriek op basis van gewichtsdosering volgens opgave afnemer of productspecificatie
727-12-M
Productgroep: metselmortels
- metselmortel M 5 type A/B en M 10 type A/B
727-12-V
Productgroep: vloermortels
vloermortel in de mortelkwaliteit CT-C16-F3,
TC4-C16-F3 en CT-C20-F4
707-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof. De
mengselsamenstelling van gecertificeerde cementgebonden mortel voldoet aan de randvoorwaarden zoals weergegeven op de achterzijde van dit certificaat.
707-12-f
Levering van mengsels op samenstelling, geproduceerd in de fabriek op basis van gewichtsdosering volgens opgave afnemer of productspecificatie
707-12-K
Productgroep: krimparme cementgebonden
mortels
Cuglaton gietmortel 1 mm
Cuglaton gietmortel 4 mm
Cuglaton gietmortel 5 mm
Cuglaton gietmortel 8 mm
Cuglaton SK-A
Cuglaton SK-B
Cuglaton Skid
Cuglaton injectiemortel B
Cuglaton injectiemortel K70
Cuglaton ondersabelingsmortel
Cuglaton konusmortel
Cuglaton tiksomortel K50
Cuglaton tiksomortel K70
Cuglaton staalvezel F
Cuglaton HSM
Cuglaton montagemortel
Cuglaton montagemortel S1
Cuglaton stelmortel K50
Cuglaton stelmortel K70
Wienerberger HF gietmortel 1 mm
707-12-R
Productgroep: reparatiemortels
Cuglacrete Portland Middel R2
Cuglacrete Portland Middel R3
Cuglacrete Portland Grof R4
Cuglacrete Hoogoven A middel R3
Cuglacrete Hoogoven B middel R3
Cuglacrete Hoogoven B grof R4
Cuglacrete Portland/Hoogoven middel R2
Cuglacrete Vloermortel R4
Breda
Cugla B.V.
Rudonk 6a-11
4824 AJ Breda
tel:
076 5410600
fax:
076 5421058
Kantoor:
Rudonk 11
4824 AJ Breda
tel:
076 5410600
fax:
076 5421058
Correspondentie:
Postbus 3477
4800 DL Breda
E-mail:
[email protected]
[email protected]ugla.nl
Website:
www.cugla.nl
Kiwa BMC B.V.
NEDERLAND
DROGE CEMENTGEBONDEN MORTELS
lijst 2013 pagina 99
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Coevorden
WJ. B.V.
Einsteinweg 12
7741 KP Coevorden
tel:
0524 597400
fax:
0524 597405
Correspondentie:
Postbus 182
7740 AD Coevorden
E-mail:
[email protected]
Website:
www.wj-euromix.nl
729-12-B
Productgroep: betonmortels
producten: normaal beton
normaal beton
729-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof. De
mengselsamenstelling van gecertificeerde cementgebonden mortel voldoet aan de randvoorwaarden zoals weergegeven op de achterzijde van dit certificaat.
729-12-M
Productgroep: metselmortels
- metselmortel M 5 type A/B en M 10 type A/B
Bruil Beton & Mix B.V.
Neonstraat 31
6718 WX Ede
tel:
0318 671750
fax:
0318 671751
Correspondentie:
Postbus 19
6710 BA Ede
E-mail:
[email protected]
Website:
www.ebc-ede.nl
734-13-B
Productgroep: betonmortels
producten: lichtbeton
lichtbeton
734-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof. De
mengselsamenstelling van gecertificeerde cementgebonden mortel voldoet aan de randvoorwaarden zoals weergegeven op de achterzijde van dit certificaat.
734-13-f
Levering van mengsels op samenstelling, geproduceerd in de fabriek op basis van gewichtsdosering volgens opgave afnemer of productspecificatie
734-12-K
Productgroep: krimparme cementgebonden
mortels
GTM 501
GTM 504
GTM 701
GTM 704
OSM 502
OSM 504
OSM 702
OSM 704
TSM 502
TSM 504
TSM 702
TSM 704
734-12-M
Productgroep: metselmortels
- lijmmortel M 15 type A/B
Ede
Kiwa BMC B.V.
NEDERLAND
DROGE CEMENTGEBONDEN MORTELS
lijst 2013 pagina 100
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Eindhoven
Saint-Gobain Weber Beamix B.V.
Hastelweg 161
5652 CJ Eindhoven
tel:
040 2597911
fax:
040 2597814
Correspondentie:
Postbus 7932
5605 SH Eindhoven
Website:
www.weberbeamix.nl
701-12-B
Productgroep: betonmortels
producten: normaal beton, lichtbeton, spuitbeton
en colloïdaal beton
normaal beton
colloïdaal beton
spuitbeton
lichtbeton
701-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof. De
mengselsamenstelling van gecertificeerde cementgebonden mortel voldoet aan de randvoorwaarden zoals weergegeven op de achterzijde van dit certificaat.
701-12-f
Levering van mengsels op samenstelling, geproduceerd in de fabriek op basis van gewichtsdosering volgens opgave afnemer of productspecificatie
701-12-K
Productgroep: krimparme cementgebonden
mortels
Weber.tec KGM
Weber.tec KOM
Weber.tec KOM
Five Star 190 gietmortel (K50)
Five Star 180 ondersabelingsmortel (K50)
Five Star 180 troffelmortel (K40)
Metzger Rhinofil
701-12-M
Productgroep: metselmortels
- metselmortel M 5 type A/B, M 10 type A/B en
M 15 type A/B
- voegmortel in de voeghardheidsklasse
VH25/VH35/VH45
- lijmmortel M 10 type A/B en M 15 type A/B
701-12-V
Productgroep: vloermortels
vloermortel in de mortelkwaliteiten CT-C7-F2,
CT-C12-F2, CT-C12-F3, CT-C16-F3, CT-C20F4 en CT-C30-F5
Remix Droge Mortel B.V.
Ellertsweg 2b
9535 TA Ellertshaar
tel:
0599 287360
fax:
0599 287365
Correspondentie:
Postbus 3
9530 AA Borger
E-mail:
[email protected]
Website:
www.remix.nl
715-12-B
Productgroep: betonmortels
producten: normaal beton
normaal beton
normaal beton
715-12-B.1
Productgroep: betonmortels
producten: normaal beton
normaal beton
715-12-B.2
Productgroep: betonmortels
producten: normaal beton
normaal beton
Leverancier:
BouwCenter B.V.
Postbus 296
3440 AG Woerden
tel:
0348 486101
Certificaten:
715-12-B.1
715-12-M.1
715-12-V.1
715-13-B.3
Productgroep: betonmortels
producten: normaal beton
normaal beton
715-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof. De
mengselsamenstelling van gecertificeerde cementgebonden mortel voldoet aan de randvoorwaarden zoals weergegeven op de achterzijde van dit certificaat.
Ellertshaar
Kiwa BMC B.V.
NEDERLAND
plaatsnaam
DROGE CEMENTGEBONDEN MORTELS
lijst 2013 pagina 101
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Leverancier:
Imabo B.V.
Postbus 153
3440 AD Woerden
tel:
0348 486161
Certificaten:
715-12-B.2
715-12-M.2
715-12-V.2
715-12-f
Levering van mengsels op samenstelling, geproduceerd in de fabriek op basis van gewichtsdosering volgens opgave afnemer of productspecificatie
715-12-h1
Productgroep: vloermortels
- strooimateriaal voor vloerafwerking
MN
MS.25
MS.50
715-12-K
Productgroep: krimparme cementgebonden
mortels
Remix krimparme gietmortel GM5
Remix ondersabelingsmortel OM4
715-12-M
Productgroep: metselmortels
- metselmortel M 5 type A, M 10 type A en M 15
type A
- voegmortel in de voeghardheidsklasse VH35
715-12-M.1
Productgroep: metselmortels
- metselmortel M5 type A
715-12-M.2
Productgroep: metselmortels
- metselmortel M5 type A
715-12-M.3
Productgroep: metselmortels
- Calduran Metselfix M 10 type A
- Calduran Kimfix M 25 type A
715-13-M.4
Productgroep: metselmortels
- metselmortel M5 type A
715-12-V
Productgroep: vloermortels
vloermortel in de mortelkwaliteit CT-C16-F3,
CT-C20-F4 en CT-C25-F3
715-12-V.1
Productgroep: vloermortels
vloermortel in de mortelkwaliteiten CT-C16-F3
en CT-C20-F4
715-12-V.2
Productgroep: vloermortels
vloermortel in de mortelkwaliteiten CT-C16-F3
en CT-C20-F4
715-13-V.3
Productgroep: vloermortels
vloermortel in de mortelkwaliteiten CT-C16-F3
en CT-C20-F4
Leverancier:
Saint-Gobain Building Distribution
the Netherlands
Postbus 2153
5001 CD Tilburg
Certificaten:
715-13-B.3
715-13-M.4
715-13-V.3
Leverancier:
Calduran Kalkzandsteen BV
Postbus 97
3840 AB Harderwijk
Certificaten:
715-12-M.3
Kiwa BMC B.V.
NEDERLAND
DROGE CEMENTGEBONDEN MORTELS
lijst 2013 pagina 102
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Gouda
Goudse Betonmortel Centrale
B.V.
Nijverheidsstraat 14 E
2802 AL Gouda
tel:
0182 541454
fax:
0182 541456
Correspondentie:
Postbus 167
2800 AD Gouda
E-mail:
[email protected]
Website:
www.G-B-C.nl
708-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof. De
mengselsamenstelling van gecertificeerde cementgebonden mortel voldoet aan de randvoorwaarden zoals weergegeven op de achterzijde van dit certificaat.
708-12-f
Levering van mengsels op samenstelling, geproduceerd in de fabriek op basis van gewichtsdosering volgens opgave afnemer of productspecificatie
MegaMix Randstad BV
Nijverheidsstraat 14F
2802 AL Gouda
tel:
0182 580800
fax:
0182 581911
Kantoor:
Nijverheidsstraat 14E
2802 AL Gouda
tel:
0182 597443
fax:
0182 597401
Correspondentie:
Postbus 167
2800 AD Gouda
E-mail:
[email protected]
Website:
www.megamix.nl
778-12-B
Productgroep: betonmortels
producten: normaal beton
normaal beton
normaal beton
778-12-BBK.1
voor toepassing als vormgegeven bouwstof. De
mengselsamenstelling van gecertificeerde cementgebonden mortel voldoet aan de randvoorwaarden zoals weergegeven op de achterzijde van dit certificaat.
778-12-DM
Metselmortel in de mortelkwaliteiten M5 type
A/B, M 10 type A/B en M 15 type A/B
fabrieksmatig vervaardigde droge mortel
778-12-DV
Vloermortel in de mortelkwaliteiten CT-C5-F1,
CT-C7-F2, CT-C12-F3, CT-C16-F3, CT-C20-F4
en CT-C30-F5
fabrieksmatig vervaardigde droge mortel
778-12-f
Levering van mengsels op samenstelling, geproduceerd in de fabriek op basis van gewichtsdosering volgens opgave afnemer of productspecificatie
Gouda
Kiwa BMC B.V.
NEDERLAND
DROGE CEMENTGEBONDEN MORTELS
lijst 2013 pagina 103
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Hardenberg
Remix Droge Mortel B.V.
Jan Weitkamplaan 18
7772 SE Hardenberg
tel:
0523 262444
Kantoor:
Hoofdstraat 41
9531 AB Borger
tel:
074 2493333
fax:
0523 261799
Correspondentie:
Postbus 3
9530 AA Borger
E-mail:
[email protected]
Website:
www.remix.nl
705-12-B
Productgroep: betonmortels
producten: normaal beton en lichtbeton
normaal beton
lichtbeton
705-12-B.1
Productgroep: betonmortels
producten: normaal beton
normaal beton
705-13-B.2
Productgroep: betonmortels
producten: normaal beton
normaal beton
705-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof. De
mengselsamenstelling van gecertificeerde cementgebonden mortel voldoet aan de randvoorwaarden zoals weergegeven op de achterzijde van dit certificaat.
705-12-f
Levering van mengsels op samenstelling, geproduceerd in de fabriek op basis van gewichtsdosering volgens opgave afnemer of productspecificatie
705-12-K
Productgroep: krimparme cementgebonden
mortels
Remix krimparme gietmortel GM5
Remix ondersabelingsmortel OM4
705-12-M
Productgroep: metselmortels
- metselmortel M 5 type A, M 10 type A, M 15
type A en M 25 type A
- voegmortel in de voeghardheidsklasse
VH35/VH45
- lijmmortel M 10 type A/B , M15 type A
705-12-M.1
Productgroep: metselmortels
- metselmortel M5 type A
705-12-M.3
Productgroep: metselmortels
- Calduran Metselfix M 10 type A
- Calduran Kimfix M 25 type A
705-13-M.4
Productgroep: metselmortels
- metselmortel M5 type A
705-12-V
Productgroep: vloermortels
vloermortel in de mortelkwaliteiten CT-C16-F3
en CT-C20-F4
705-12-V.1
Productgroep: vloermortels
vloermortel in de mortelkwaliteiten CT-C16-F3
en CT-C20-F4
705-13-V.2
Productgroep: vloermortels
vloermortel in de mortelkwaliteiten CT-C16-F3
en CT-C20-F4
Leverancier:
Hornbach Bouwmarkt BV
Postbus 1099
3430 BB Nieuwegein
tel:
030 2669898
Certificaten:
705-12-B.1
705-12-M.1
705-12-V.1
Leverancier:
Saint-Gobain Building Distribution
the Netherlands
Postbus 2153
5001 CD Tilburg
Certificaten:
705-13-B.2
705-13-M.4
705-13-V.2
Leverancier:
Calduran Kalkzandsteen BV
Postbus 97
3840 AB Harderwijk
Certificaten:
705-12-M.3
Kiwa BMC B.V.
NEDERLAND
DROGE CEMENTGEBONDEN MORTELS
lijst 2013 pagina 104
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Megchelen
Chemische Bouwstoffen Tillman
B.V.
Julianaweg 12
7078 AR Megchelen
tel:
0315 377541
fax:
0315 377577
Correspondentie:
Postbus 1
7080 AA Megchelen
E-mail:
[email protected]
Website:
www.tillman.nl
724-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof. De
mengselsamenstelling van gecertificeerde cementgebonden mortel voldoet aan de randvoorwaarden zoals weergegeven op de achterzijde van dit certificaat.
724-12-K
Productgroep: krimparme cementgebonden
mortels
Gietmortel TM K 2 mm K70
Ondersabelingsmortel TM 2 mm K70
Gietmortel TM 74/174 4 mm K70
Papendrecht
Van Nieuwpoort Betonmortel B.V. 732-12-V
Nanengat 15
3356 AA Papendrecht
tel:
078 6152144
fax:
078 6412972
Correspondentie:
Postbus 167
2800 AD Gouda
E-mail:
[email protected]
Website:
www.van-nieuwpoort.nl
Poederoyen Cantillana B.V.
Munnikenlandse Maaskade 2 a
5307 TE Poederoyen
tel:
0183 447800
fax:
0183 447909
Correspondentie:
Postbus 50
4550 AB Sas van Gent
Website:
[email protected]
Veghel
Productgroep: geprefabriceerde vloermortels
gietvloermortel in de mortelkwaliteiten CT-C12F2, CT-C16-F2, CT-C20-F3 en CT-C25-F4
Geprefabriceerde vloermortel wordt gebruiksklaar geleverd door de producent
721-12-B
Productgroep: betonmortels
producten: normaal beton en lichtbeton
normaal beton
lichtbeton
721-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof. De
mengselsamenstelling van gecertificeerde cementgebonden mortel voldoet aan de randvoorwaarden zoals weergegeven op de achterzijde van dit certificaat.
721-12-f
Levering van mengsels op samenstelling, geproduceerd in de fabriek op basis van gewichtsdosering volgens opgave afnemer of productspecificatie
721-12-M
Productgroep: metselmortels
- metselmortel M 5 type A/B, M 10 type A/B en
M 15 type A/B
- voegmortel in de voeghardheidsklassen VH25,
VH35 en VH45
- lijmmortel M15 type A/B
Van Nieuwpoort Betonmortel B.V. 735-13-V
Kennedylaan 7
5466 AA Veghel
tel:
0413 365925
fax:
0413 364484
Correspondentie:
Postbus 167
2800 AD Gouda
Website:
www.van-nieuwpoort.nl
Productgroep: geprefabriceerde vloermortels
gietvloermortel in de mortelkwaliteiten CT-C16F3, CT-C20-F4
Geprefabriceerde vloermortel wordt gebruiksklaar geleverd door de producent
Kiwa BMC B.V.
NEDERLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
DROGE CEMENTGEBONDEN MORTELS
lijst 2013 pagina 105
productinformatie
Kiwa BMC B.V.
BELGIË
DROGE CEMENTGEBONDEN MORTELS
lijst 2013 pagina 106
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Ham
BASF Construction Chemicals
Belgium NV
Nijverheidsweg 89
B-3945 Ham
tel:
00 3211340430
fax:
00 3211401392
E-mail:
[email protected]
Website:
www.basf-cc.be
711-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof. De
mengselsamenstelling van gecertificeerde cementgebonden mortel voldoet aan de randvoorwaarden zoals weergegeven op de achterzijde van dit certificaat.
711-12-d1
Productgroep: reparatiemortels
Emaco S80
Masterflow 45
Emaco S88/C
Emaco T450
Leverancier:
BASF Nederland B.V.
Construction Chemicals
Postbus 132
4900 AC Oosterhout
Nederland
tel:
0162 476660
fax:
0162 429694
E-mail:
[email protected]
Website:
www.basf-cc.nl
Certificaten:
711-12-d1
Kiwa BMC B.V.
BELGIË
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
DROGE CEMENTGEBONDEN MORTELS
lijst 2013 pagina 107
productinformatie
Kiwa BMC B.V.
DUITSLAND
DROGE CEMENTGEBONDEN MORTELS
lijst 2013 pagina 108
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Bottrop
MC-Bauchemie Müller GmbH &
Co.
Chemische Fabriken
Am Kruppwald 1-8
D-46238 Bottrop
tel:
00 4920411010
fax:
00 49204164017
Correspondentie:
Postfach 101061
D-46210 Bottrop
E-mail:
[email protected]
Website:
www.mc-bauchemie.de
716-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof. De
mengselsamenstelling van gecertificeerde cementgebonden mortel voldoet aan de randvoorwaarden zoals weergegeven op de achterzijde van dit certificaat.
716-12-d1
Productgroep: reparatiemortels
Nafufill KM 250
Nafufill KM 180
Zentrifix GM 25
714-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof. De
mengselsamenstelling van gecertificeerde cementgebonden mortel voldoet aan de randvoorwaarden zoals weergegeven op de achterzijde van dit certificaat.
714-12-K
Productgroep: krimparme cementgebonden
mortels
V1
V1/10
V1/30 HF
V1/50
V1/60 HF
V2/40
V10
V14/10
V14/40
V40
V160
VS-P
714-12-R
Productgroep: reparatiemortels
U02 PAGEL Universeelmortel
U05 PAGEL Universeelmortel
U10 PAGEL Universeelmortel
U20 PAGEL Universeelmortel
U40 PAGEL Universeelmortel
U80 PAGEL Universeelmortel
U160 PAGEL Universeelmortel
MS20 PAGEL Reparatiemortel
Nederlandse vertegenwoordiging:
MC-Bouwchemie
Het Eek 9 b
4004 LM Tiel
Nederland
tel:
0344 617067
fax:
0344 627328
E-mail:
[email protected]
Website:
www.mc-bouwchemie.com
Certificaten:
716-12-d1
Dorsten
PAGEL SPEZIAL-BETON GmbH
& Co. KG
Bestenerstrasse 250
D-46282 Dorsten
tel:
00 49236291210
fax:
00 4920145833
Kantoor:
tel:
00 49201685040
fax:
00 492016850431
Correspondentie:
Wolfsbankring 9
D-45355 Essen
E-mail:
[email protected]
Website:
www.pagel.com
Leverancier:
Verwaard Handelsonderneming
B.V.
Roosje Voshoeve 46
2743 HS Waddinxveen
Nederland
tel:
088-5401100
fax:
073 6401236
E-mail:
[email protected]
Website:
www.verwaard-bouwstoffen.com
Kiwa BMC B.V.
DUITSLAND
DROGE CEMENTGEBONDEN MORTELS
lijst 2013 pagina 109
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Essen
PAGEL SPEZIAL-BETON GmbH
& Co. KG
Wolfsbankring 3
D-45355 Essen
tel:
00 49201685040
fax:
00 492016850431
Correspondentie:
Wolfsbankring 9
D-45355 Essen
E-mail:
[email protected]
Website:
www.pagel.com
723-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof. De
mengselsamenstelling van gecertificeerde cementgebonden mortel voldoet aan de randvoorwaarden zoals weergegeven op de achterzijde van dit certificaat.
723-12-K
Productgroep: krimparme cementgebonden
mortels
V1/30 HF
V1/60 HF
V1A/40
V1A/80
V2/10
V2/40
V2/80
V2/160
V2SA/50
V2SA/80
V2SA/160
V10
V14/10
V14/40
V80 C45
V160 C45
VS-P
VS Pagel Verguss
723-12-R
Productgroep: reparatiemortels
U02 PAGEL Universeelmortel
U05 PAGEL Universeelmortel
U10 PAGEL Universeelmortel
U20 PAGEL Universeelmortel
U40 PAGEL Universeelmortel
U80 PAGEL Universeelmortel
U160 PAGEL Universeelmortel
MS20 PAGEL Reparatiemortel
Leverancier:
Verwaard Handelsonderneming
B.V.
Roosje Voshoeve 46
2743 HS Waddinxveen
Nederland
tel:
088-5401100
fax:
073 6401236
E-mail:
[email protected]
Website:
www.verwaard-bouwstoffen.com
Kiwa BMC B.V.
DUITSLAND
DROGE CEMENTGEBONDEN MORTELS
lijst 2013 pagina 110
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Kruft
quick-mix Kruft GmbH & Co. KG
Bundesstrasse 256
D-56642 Kruft
tel:
00 49541601880
fax:
00 49541601613
Correspondentie:
Postfach 3205
D-49022 Osnabrück
E-mail:
[email protected]
Website:
www.quick-mix.de
728-12-B
Productgroep: betonmortels
producten: normaal beton
normaal beton
728-12-B.1
Productgroep: betonmortels
producten: normaal beton
728-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof. De
mengselsamenstelling van gecertificeerde cementgebonden mortel voldoet aan de randvoorwaarden zoals weergegeven op de achterzijde van dit certificaat.
Importeur:
Knauf B.V.
Mesonweg 8-12
3542 AL Utrecht
Nederland
tel:
030 2473311
fax:
030 2409690
E-mail:
[email protected]
Website:
www.knauf.nl
Certificaten:
728-12-B
728-12-M
728-12-V
728-12-K
Productgroep: krimparme cementgebonden
mortels
BPG Gietmortel
BPG Ondersabelingsmortel
Supergrout 70
Triconomic fijn
Triconomic normaal
Triconomic grof
Tricostop 52
Tricostop 54
Tricopac 54 K70
VGM Superfluid fijn
VGM Superfluid normaal
VGM Superfluid grof
728-12-M
Productgroep: metselmortels
- metselmortel M5 type A/B
728-12-M.1
Productgroep: metselmortels
- metselmortel M5 type A/B
728-12-M.2
Productgroep: metselmortels
- metselmortel M 5 type A/B en M 10 type A/B
728-12-V
Productgroep: vloermortels
vloermortel in de mortelkwaliteit CT-C16-F3
728-12-V.1
Productgroep: vloermortels
vloermortel in de mortelkwaliteit CT-C16-F3
Importeur:
BPG Bouwpartner Groep
Holtum Noordweg 1
6121 RE Born
Nederland
Certificaten:
728-12-B.1
728-12-M.1
728-12-V.1
Leverancier:
Grouttech
Voltweg 2
8071 CZ Nunspeet
Nederland
tel:
0341 251734
fax:
0341 254614
E-mail:
[email protected]
Website:
www.grouttech.nl
Certificaten:
728-12-K
Leverancier:
tubag Trass Vertrieb GmbH & Co.
KG
Bundesstrasse 256
D-56642 Kruft
Duitsland
Certificaten:
728-12-M.2
Kiwa BMC B.V.
DUITSLAND
DROGE CEMENTGEBONDEN MORTELS
lijst 2013 pagina 111
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Neuss
SAKRET Bausysteme GmbH &
Co. KG
Königsbergerstrasse 35
D-41460 Neuss
Correspondentie:
Kressenweg 15
D-44379 Dortmund
733-12-B
Productgroep: betonmortels
producten: normaal beton
normaal beton
733-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof. De
mengselsamenstelling van gecertificeerde cementgebonden mortel voldoet aan de randvoorwaarden zoals weergegeven op de achterzijde van dit certificaat.
733-12-M
Productgroep: metselmortels
- metselmortel M 5 type A/B en M 10 type A/B
733-12-V
Productgroep: vloermortels
vloermortel in de mortelkwaliteit CT-C16-F3
Kiwa BMC B.V.
DUITSLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
DROGE CEMENTGEBONDEN MORTELS
lijst 2013 pagina 112
productinformatie
Kiwa BMC B.V.
lijst 2013 - 2014 pagina 113
Kiwa BMC B.V.
lijst 2013 - 2014 pagina 114
Kiwa BMC B.V.
lijst 2013 pagina 115
Twee-kamer-silomortels
Lijst van goedgekeurde bedrijven voor de productie van mortels vervaardigd volgens het twee-kamersilosysteem
Beoordelingsrichtlijn:
1905 Mortels voor metselwerk (incl. BSB)
De in navolgend overzicht opgenomen certificaathouders "twee-kamer-silomortels" zijn alfabetisch gesorteerd op
plaatsnaam.
Kiwa BMC B.V.
lijst 2013 pagina 116
Kiwa BMC B.V.
NEDERLAND
TWEE-KAMER-SILOMORTELS
lijst 2013 pagina 117
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Almere
MegaMix Basal MiddenNederland
Hefbrugweg 99
1332 AM Almere
tel:
036 549 01 50
fax:
036 532 11 48
E-mail:
[email protected]
Website:
www.megamix.nl
775-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof. De
mengselsamenstelling van gecertificeerde cementgebonden mortel voldoet aan de randvoorwaarden zoals weergegeven op de achterzijde van dit certificaat.
Vervaardigd volgens het twee-kamersilosysteem (semi-fabrieksmatig vervaardigde
mortel)
775-12-f
Levering van mengsels op samenstelling vervaardigd volgens het twee-kamer-silosysteem
volgens opgave van de afnemer of op productspecificatie (semi-fabrieksmatig vervaardigde
mortel)
775-12-M
Metselmortel in de mortelkwaliteiten M 5 type
A/B, M 10 type A/B, M 15 type A/B en M 20 type
A/B
vervaardigd volgens het twee-kamersilosysteem (semi-fabrieksmatig vervaardigde
mortel)
775-12-V
Vloermortel in de mortelkwaliteiten CT-C7-F2,
CT-C12-F3, CT-C16-F3, CT-C20-F4 en CTC30-F5
vervaardigd volgens het twee-kamersilosysteem (semi-fabrieksmatig vervaardigde
mortel)
771-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof. De
mengselsamenstelling van gecertificeerde cementgebonden mortel voldoet aan de randvoorwaarden zoals weergegeven op de achterzijde van dit certificaat.
Vervaardigd volgens het twee-kamersilosysteem (semi-fabrieksmatig vervaardigde
mortel)
771-12-f
Levering van mengsels op samenstelling vervaardigd volgens het twee-kamer-silosysteem
volgens opgave van de afnemer of op productspecificatie (semi-fabrieksmatig vervaardigde
mortel)
771-12-M
Metselmortel in de mortelkwaliteiten M5 type
A/B, M10 type A/B en M15 type A/B vervaardigd
volgens het twee-kamer-silosysteem (semifabrieksmatig vervaardigde mortel)
771-12-V
Vloermortel in de mortelkwaliteiten CT-C7-F2,
CT-C12-F3 en CT-C16-F3 vervaardigd volgens
het twee-kamer-silosysteem (semi-fabrieksmatig
vervaardigde mortel)
Assen
MegaMix Assen
Wenckebachstraat 11
9403 BG Assen
tel:
0592 377393
fax:
0592 377390
Correspondentie:
Postbus 301
9400 AH Assen
E-mail:
[email protected]
Website:
www.mia.nl
Kiwa BMC B.V.
NEDERLAND
TWEE-KAMER-SILOMORTELS
lijst 2013 pagina 118
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Dordrecht
MegaMix Basal Dordrecht
's-Gravendeelsedijk 155
3316 AS Dordrecht
tel:
078 6393833
fax:
078 6393849
Correspondentie:
Postbus 553
3300 AN Dordrecht
E-mail:
[email protected]
Website:
www.wolst.nl
779-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof. De
mengselsamenstelling van gecertificeerde cementgebonden mortel voldoet aan de randvoorwaarden zoals weergegeven op de achterzijde van dit certificaat.
Vervaardigd volgens het twee-kamersilosysteem (semi-fabrieksmatig vervaardigde
mortel)
779-12-f
Levering van mengsels op samenstelling vervaardigd volgens het twee-kamer-silosysteem
volgens opgave van de afnemer of op productspecificatie (semi-fabrieksmatig vervaardigde
mortel)
779-12-M
Metselmortel in de mortelkwaliteiten M 5 type
A/B, M 10 type A/B, M 15 type A/B en M 20 type
A/B
vervaardigd volgens het twee-kamersilosysteem (semi-fabrieksmatig vervaardigde
mortel)
779-12-V
Vloermortel in de mortelkwaliteiten CT-C5-F1,
CT-C7-F2, CT-C12-F3, CT-C16-F3, CT-C20-F4,
CT-C30-F5 en CT-C40-F6 vervaardigd volgens
het twee-kamer-silosysteem (semi-fabrieksmatig
vervaardigde mortel)
778-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof. De
mengselsamenstelling van gecertificeerde cementgebonden mortel voldoet aan de randvoorwaarden zoals weergegeven op de achterzijde van dit certificaat.
Vervaardigd volgens het twee-kamersilosysteem (semi-fabrieksmatig vervaardigde
mortel)
778-12-M
Metselmortel in de mortelkwaliteiten M5 type
A/B, M10 type A/B en M15 type A/B vervaardigd
volgens het twee-kamer-silosysteem (semifabrieksmatig vervaardigde mortel)
778-12-V
Vloermortel in de mortelkwaliteiten CT-C5-F1,
CT-C7-F2, CT-C12-F3, CT-C16-F3, CT-C20-F4
en CT-C30-F5 vervaardigd volgens het tweekamer-silosysteem (semi-fabrieksmatig vervaardigde mortel)
Gouda
MegaMix Randstad BV
Nijverheidsstraat 14F
2802 AL Gouda
tel:
0182 580800
fax:
0182 581911
Kantoor:
Nijverheidsstraat 14E
2802 AL Gouda
tel:
0182 597443
fax:
0182 597401
Correspondentie:
Postbus 167
2800 AD Gouda
E-mail:
[email protected]
Website:
www.megamix.nl
Kiwa BMC B.V.
NEDERLAND
TWEE-KAMER-SILOMORTELS
lijst 2013 pagina 119
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Groenlo
MegaMix Rouwmaat Groenlo BV
Den Sliem 93
7141 JG Groenlo
tel:
0544 474040
fax:
0544 474029
Correspondentie:
Postbus 74
7140 AB Groenlo
774-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof. De
mengselsamenstelling van gecertificeerde cementgebonden mortel voldoet aan de randvoorwaarden zoals weergegeven op de achterzijde van dit certificaat.
Vervaardigd volgens het twee-kamersilosysteem (semi-fabrieksmatig vervaardigde
mortel)
774-12-f
Levering van mengsels op samenstelling vervaardigd volgens het twee-kamer-silosysteem
volgens opgave van de afnemer of op productspecificatie (semi-fabrieksmatig vervaardigde
mortel)
774-12-M
Metselmortel in de mortelkwaliteiten M 5 type
A/B, M 10 type A/B, M 15 type A/B en 7,5 MPa
type A/B, 12,5 MPa type A/B vervaardigd volgens het twee-kamer-silosysteem (semifabrieksmatig vervaardigde mortel)
774-12-V
Vloermortel in de mortelkwaliteiten CT-C5-F1,
CT-C7-F2, CT-C12-F3, CT-C16-F3, CT-C20-F4,
CT-C30-F5 en CT-C40-F6 vervaardigd volgens
het twee-kamer-silosysteem (semi-fabrieksmatig
vervaardigde mortel)
772-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof. De
mengselsamenstelling van gecertificeerde cementgebonden mortel voldoet aan de randvoorwaarden zoals weergegeven op de achterzijde van dit certificaat.
Vervaardigd volgens het twee-kamersilosysteem (semi-fabrieksmatig vervaardigde
mortel)
772-12-f
Levering van mengsels op samenstelling vervaardigd volgens het twee-kamer-silosysteem
volgens opgave van de afnemer of op productspecificatie (semi-fabrieksmatig vervaardigde
mortel)
772-12-M
Metselmortel in de mortelkwaliteiten M 10 type
A/B, M 15 type A/B en M 20 type A/B vervaardigd volgens het twee-kamer-silosysteem (semifabrieksmatig vervaardigde mortel)
772-12-V
Vloermortel in de mortelkwaliteiten CT-C7-F2,
CT-C12-F3, CT-C16-F3, CT-C20-F4, CT-C30F5 en CT-C40-F6 vervaardigd volgens het tweekamer-silosysteem (semi-fabrieksmatig vervaardigde mortel)
Heerenveen
MegaMix Basal Friesland
Wetterwille 27
8447 GB Heerenveen
tel:
0517 394641
fax:
0513 621629
Correspondentie:
Postbus 511
8800 AM Franeker
E-mail:
[email protected]
Website:
www.megamix.nl
Kiwa BMC B.V.
NEDERLAND
TWEE-KAMER-SILOMORTELS
lijst 2013 pagina 120
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Katwijk NB
Megamix Terraq Cuijk
Havenlaan 12
5433 NL Katwijk NB
tel:
0485 321707
fax:
0485 322442
E-mail:
[email protected]
Website:
www.terraq.nl
785-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof. De
mengselsamenstelling van gecertificeerde cementgebonden mortel voldoet aan de randvoorwaarden zoals weergegeven op de achterzijde van dit certificaat.
Vervaardigd volgens het twee-kamersilosysteem (semi-fabrieksmatig vervaardigde
mortel)
785-12-M
Metselmortel in de mortelkwaliteiten M 5 type B,
M 10 type A/B, M 15 type A/B en M 20 type A
vervaardigd volgens het twee-kamersilosysteem (semi-fabrieksmatig vervaardigde
mortel)
785-12-V
Vloermortel in de mortelkwaliteiten CT-C7-F2,
CT-C12-F3, CT-C16-F3, CT-C20-F4 en CTC30-F5
vervaardigd volgens het twee-kamersilosysteem (semi-fabrieksmatig vervaardigde
mortel)
773-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof. De
mengselsamenstelling van gecertificeerde cementgebonden mortel voldoet aan de randvoorwaarden zoals weergegeven op de achterzijde van dit certificaat.
Vervaardigd volgens het twee-kamersilosysteem (semi-fabrieksmatig vervaardigde
mortel)
773-12-f
Levering van mengsels op samenstelling vervaardigd volgens het twee-kamer-silosysteem
volgens opgave van de afnemer of op productspecificatie (semi-fabrieksmatig vervaardigde
mortel)
773-12-M
Metselmortel in de mortelkwaliteiten M 5 type
A/B M 10 type A/B, M 15 type A/B en M 20 type
A vervaardigd volgens het twee-kamersilosysteem (semi-fabrieksmatig vervaardigde
mortel)
773-12-V
Vloermortel in de mortelkwaliteiten CT-C7-F2,
CT-C12-F3, CT-C16-F3, CT-C20-F4, CT-C30F5 en CT-C40-F6 vervaardigd volgens het tweekamer-silosysteem (semi-fabrieksmatig vervaardigde mortel)
Kloosterhaar
MegaMix Balderhaar BV
Verlengde Broekdijk 29a
7694 TD Kloosterhaar
tel:
0523 241543
fax:
0523 241494
Kantoor:
tel:
0546 681555
fax:
0546 683210
Correspondentie:
Postbus 47
7670 AA Langeveen
E-mail:
[email protected]
Website:
www.megamix.nl
Kiwa BMC B.V.
NEDERLAND
TWEE-KAMER-SILOMORTELS
lijst 2013 pagina 121
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Maastricht
MegaMix Basal Maastricht
Borgharenweg 160
6222 AA Maastricht
tel:
043 3638899
fax:
043 3638900
E-mail:
[email protected]
Website:
www.megamix.nl
783-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof. De
mengselsamenstelling van gecertificeerde cementgebonden mortel voldoet aan de randvoorwaarden zoals weergegeven op de achterzijde van dit certificaat.
Vervaardigd volgens het twee-kamersilosysteem (semi-fabrieksmatig vervaardigde
mortel)
783-12-M
Metselmortel in de mortelkwaliteiten M 10 type
A/B en M 15 type A/B vervaardigd volgens het
twee-kamer-silosysteem (semi-fabrieksmatig
vervaardigde mortel)
783-12-V
Vloermortel in de mortelkwaliteiten CT-C16-F3
en CT-C20-F4 vervaardigd volgens het tweekamer-silosysteem (semi-fabrieksmatig vervaardigde mortel)
777-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof. De
mengselsamenstelling van gecertificeerde cementgebonden mortel voldoet aan de randvoorwaarden zoals weergegeven op de achterzijde van dit certificaat.
Vervaardigd volgens het twee-kamersilosysteem (semi-fabrieksmatig vervaardigde
mortel)
777-12-f
Levering van mengsels op samenstelling vervaardigd volgens het twee-kamer-silosysteem
volgens opgave van de afnemer of op productspecificatie (semi-fabrieksmatig vervaardigde
mortel)
777-12-M
Metselmortel in de mortelkwaliteiten M5 type
A/B, M10 type A/B en M15 type A/B vervaardigd
volgens het twee-kamer-silosysteem (semifabrieksmatig vervaardigde mortel)
777-12-V
Vloermortel in de mortelkwaliteiten CT-C7-F2,
CT-C12-F3, CT-C16-F3, CT-C20-F4 en CTC30-F5
vervaardigd volgens het twee-kamersilosysteem (semi-fabrieksmatig vervaardigde
mortel)
Schagen
MegaMix Basal Noord Holland
Lagedijkerweg 6
1742 NB Schagen
tel:
0224 217339
fax:
0224 298145
Correspondentie:
Postbus 471
2600 AL Delft
E-mail:
[email protected]
Website:
www.megamix.nl
Kiwa BMC B.V.
NEDERLAND
TWEE-KAMER-SILOMORTELS
lijst 2013 pagina 122
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Veldhoven
MegaMix Brabant BV
De Run 4368
5503 LN Veldhoven
tel:
040 2547600
fax:
040 2546994
E-mail:
[email protected]
Website:
www.megamix.nl
781-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof. De
mengselsamenstelling van gecertificeerde cementgebonden mortel voldoet aan de randvoorwaarden zoals weergegeven op de achterzijde van dit certificaat.
Vervaardigd volgens het twee-kamersilosysteem (semi-fabrieksmatig vervaardigde
mortel)
781-12-M
Metselmortel in de mortelkwaliteit M 10 Type
A/B vervaardigd volgens het twee-kamersilosysteem (semi-fabrieksmatig vervaardigde
mortel)
781-12-V
Vloermortel in de mortelkwaliteiten CT-C5-F1,
CT-C7-F2, CT-C12-F3, CT-C16-F3, CT-C20-F4,
CT-C30-F5 en CT-C40-F6 vervaardigd volgens
het twee-kamer-silosysteem (semi-fabrieksmatig
vervaardigde mortel)
782-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof. De
mengselsamenstelling van gecertificeerde cementgebonden mortel voldoet aan de randvoorwaarden zoals weergegeven op de achterzijde van dit certificaat.
Vervaardigd volgens het twee-kamersilosysteem (semi-fabrieksmatig vervaardigde
mortel)
782-12-M
Metselmortel in de mortelkwaliteiten M 5 type B,
M 10 type A/B, M 15 type A/B en M 20 type A
vervaardigd volgens het twee-kamersilosysteem (semi-fabrieksmatig vervaardigde
mortel)
782-12-V
Vloermortel in de mortelkwaliteiten CT-C7-F2,
CT-C12-F3, CT-C16-F3, CT-C20-F4 en CTC30-F5
vervaardigd volgens het twee-kamersilosysteem (semi-fabrieksmatig vervaardigde
mortel)
780-12-BBK
voor toepassing als vormgegeven bouwstof. De
mengselsamenstelling van gecertificeerde cementgebonden mortel voldoet aan de randvoorwaarden zoals weergegeven op de achterzijde van dit certificaat.
Vervaardigd volgens het twee-kamersilosysteem (semi-fabrieksmatig vervaardigde
mortel)
780-12-M
Metselmortel in de mortelkwaliteiten M 10 type
A/B en M 15 type A/B vervaardigd volgens het
twee-kamer-silosysteem (semi-fabrieksmatig
vervaardigde mortel)
780-12-V
Vloermortel in de mortelkwaliteiten CT-C12-F3,
CT-C16-F3 en CT-C20-F4 vervaardigd volgens
het twee-kamer-silosysteem (semi-fabrieksmatig
vervaardigde mortel)
Venlo
Vlissingen
Megamix Terraq Venlo
Ubroekweg 41
5928 NM Venlo
tel:
077 3821588
fax:
077 3875988
E-mail:
[email protected]
Website:
www.terraq.nl
MegaMix Zeeland B.V.
Eerste Binnenhaven 1
4382 NT Vlissingen
tel:
0118 466099
fax:
0118 479733
Correspondentie:
Postbus 68
4380 AB Vlissingen
E-mail:
[email protected]
Kiwa BMC B.V.
NEDERLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
TWEE-KAMER-SILOMORTELS
lijst 2013 pagina 123
productinformatie
Kiwa BMC B.V.
lijst 2013 - 2014 pagina 124
Kiwa BMC B.V.
lijst 2013 - 2014 pagina 125
Kiwa BMC B.V.
lijst 2013 pagina 126
Cement
Lijst van goedgekeurde bedrijven voor de productie van cement
Beoordelingsrichtlijn:
2601 Cement
Aangevuld met de beoordelingsrichtlijn:
260 Cement voor toepassing in beton (attesteringsgrondslag)
Op de hierna volgende bladzijden wordt een overzicht gegeven van door BMC Certificatie afgegeven KOMO®
productcertificaten voor cement en metselcement. De in deze lijst genoemde cementen (met uitzondering van de
metselcementen waarvoor nog geen geharmoniseerde Europese norm beschikbaar is) zijn tevens voorzien van
een EG-conformiteitscertificaat ten behoeve van de CE-markering.
Onderstaande afkortingen worden gebruikt om per producent aan te geven welke cementen gecertificeerd zijn.
Door de producent kan aan de cementaanduiding een, tussen ( ) geplaatste, code zijn toegevoegd ter onderscheiding van een ander cement van dat bedrijf in dezelfde soort en sterkteklasse.
Cementsoorten Omschrijving
CEM I portlandcement
CEM II/A-V en CEM II/B-V portlandvliegascement
CEM II/A-S en CEM II/B-S portlandslakcement
CEM II/A-L of LL portlandkalksteencement
CEM II/B-T portlandleisteencement
CEM II/B-M (X-Y) *) portlandcomposietcement
CEM III/A, CEM III/B en CEM III/C hoogovencement
CEM V/A (X-Y) *) composietcement
MC metselcement
*) waarin (X-Y) een verdere aanduiding geeft van de toegepaste grondstoffen
Kiwa BMC B.V.
lijst 2013 pagina 127
Kiwa BMC B.V.
CEMENT
lijst 2013 pagina 128
NEDERLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Botlek RT
ENCI B.V.
Vestiging Rotterdam
Humberweg 9
3197 KE Botlek RT
tel:
0181 244500
fax:
0181 244523
Correspondentie:
Postbus 1030
3180 AA Rozenburg (Z-H)
1103-13-1009
EN 197-1: CEM II/B-S 52,5 N incl. transport
1103-13-1067
EN 197-1: CEM III/B 42,5 N - LH/SR incl.
transport
1103-13-1095
EN 197-1: CEM III/A 52,5 N incl. transport
1101-13-1009
EN 197-1: CEM II/B-S 52,5 N incl. transport
1101-13-1032
EN 197-1: CEM I 52,5 R incl. transport
1101-13-1033
EN 197-1: CEM I 52,5 N incl. transport
1101-13-1034
EN 197-1: CEM I 42,5 N incl. transport
1101-13-1067
EN 197-1: CEM III/B 42,5 N - LH/SR incl.
transport
1101-13-1085
EN 197-1: CEM II/B-V 42,5 N incl. transport
1101-13-2096
EN 197-1: CEM V/A (S-V) 42,5 N incl. transport
1101-13-90
EN 413-1: MC 12,5 incl. transport
Leverancier:
ENCI B.V.
Vestiging 's-Hertogenbosch
St. Teunislaan 1
5231 BS Den Bosch
tel:
073 6401220
fax:
073 6401218
E-mail:
[email protected]
Website:
www.enci.nl
Certificaten:
1103-13-1067
1103-13-1095
Maastricht
ENCI B.V.
Vestiging Maastricht
Lage Kanaaldijk 115
6212 NA Maastricht
tel:
043 3297631
fax:
043 3297827
Correspondentie:
Postbus 1
6200 AA Maastricht
Website:
www.enci.nl
Leverancier:
ENCI B.V.
Vestiging 's-Hertogenbosch
St. Teunislaan 1
5231 BS Den Bosch
tel:
073 6401220
fax:
073 6401218
E-mail:
[email protected]
Website:
www.enci.nl
Kiwa BMC B.V.
CEMENT
lijst 2013 pagina 129
NEDERLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
VelsenNoord
ENCI B.V.
Vestiging IJmuiden
Noordersluisweg 75
1951 JR Velsen-Noord
tel:
0251 268600
fax:
0251 268507
Correspondentie:
Postbus 462
1970 AL IJmuiden
1102-13-1067
EN 197-1: CEM III/B 42,5 N - LH/SR incl.
transport
1102-13-2002
EN 197-1: CEM III/A 52,5 L incl. transport
Leverancier:
ENCI B.V.
Vestiging 's-Hertogenbosch
St. Teunislaan 1
5231 BS Den Bosch
tel:
073 6401220
fax:
073 6401218
E-mail:
[email protected]
Website:
www.enci.nl
Certificaten:
1102-13-1067
Kiwa BMC B.V.
CEMENT
lijst 2013 pagina 130
NEDERLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Kiwa BMC B.V.
CEMENT
lijst 2013 pagina 131
BELGIË
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
GaurainRamecroix
S.A. Compagnie des Ciments
Belges N.V.
Grand-Route 260
B-7530 Gaurain-Ramecroix
tel:
00 3269252511
fax:
00 3269252590
E-mail:
[email protected]
Website:
www.ccb.be
1111-13-1007
EN 197-1: CEM II/A-LL 42,5 R incl. transport
1111-13-1031
EN 197-1: CEM I 42,5 R incl. transport
1111-13-1032
EN 197-1: CEM I 52,5 R incl. transport
1111-13-1033
EN 197-1: CEM I 52,5 N incl. transport
1111-13-1035
EN 197-1: CEM I 42,5 R - SR 3 incl. transport
1111-13-1036
EN 197-1: CEM I 52,5 N - SR 3 incl. transport
1111-13-1037
EN 197-1: CEM I 52,5 R - SR 3 incl. transport
1111-13-1038
EN 197-1: CEM I 42,5 R (H) incl. transport
1111-13-1063
EN 197-1: CEM III/A 42,5 N incl. transport
1121-13-1004
EN 197-1: CEM II/B-M (S-L) 32,5 N incl.
transport
1121-13-1032
EN 197-1: CEM I 52,5 R incl. transport
1121-13-1063
EN 197-1: CEM III/A 42,5 N incl. transport
1121-13-1069
EN 197-1: CEM III/B 42,5 N - LH/SR
1121-13-2006
EN 197-1: CEM II/B-M (S-L) 32,5 R incl.
transport
S.A. Cimenteries C.B.R. Cementbedrijven N.V.
Ardbedkaai
B-9000 Gent
tel:
00 3293450961
fax:
00 3293459012
Kantoor:
tel:
00 3226783211
fax:
00 3226606433
Correspondentie:
Chaussée de La Hulpe 185
B-1170 Brussel
E-mail:
[email protected]
Website:
www.cbr.be
1115-13-1020
EN 197-1: CEM I 52,5 N
1115-13-1022
EN 197-1: CEM I 52,5 R
1115-13-1060
EN 197-1: CEM III/A 32,5 N
1115-13-1062
EN 197-1: CEM III/A 42,5 N
1115-13-1065
EN 197-1: CEM III/B 32,5 N - LH/SR
1115-13-1069
EN 197-1: CEM III/B 42,5 N - LH/SR
1115-13-1075
EN 197-1: CEM III/C 32,5 N - SR
Holcim (België) N.V.
Rue de l'Ecluse , 40
B-4684 Haccourt
tel:
00 3243799911
fax:
00 3243794922
1114-13-1039
EN 197-1: CEM I 52,5 N (MF)
1114-13-1062
EN 197-1: CEM III/A 42,5 N
1114-13-1069
EN 197-1: CEM III/B 42,5 N - LH/SR
Leverancier voor Nederland:
Holcim België N.V.
Verkoopkantoor Cement
IJsseldijk 351
2922 BK Krimpen a/d IJssel
Nederland
1114-13-1070
EN 197-1: CEM III/A 32,5 N - LH
Gent
Gent
Haccourt
Espabel Trading nv
Willem van Rubroeckstraat 2
B-9042 Gent
tel:
003292163610
fax:
003292163650
E-mail:
[email protected]
Website:
www.rockcement.be
Kiwa BMC B.V.
CEMENT
lijst 2013 pagina 132
BELGIË
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Harmignies
S.A. Cimenteries C.B.R. Cementbedrijven N.V.
Rue Blancart 3
B-7022 Harmignies
tel:
00 3265324720
fax:
00 3265586015
Kantoor:
tel:
00 3226783211
fax:
00 3226606433
Correspondentie:
Chaussée de La Hulpe 185
B-1170 Brussel
E-mail:
[email protected]
Website:
www.cbr.be
1117-13-1012
EN 197-1: CEM I 42,5 N NEN 3550: wit
1117-13-1021
EN 197-1: CEM I 52,5 R NEN 3550: wit
1117-13-1025
EN 197-1: CEM I 52,5 N NEN 3550: wit
1117-13-1054
EN 197-1: CEM II/A-LL 42,5 N NEN 3550: wit
S.A. Cimenteries C.B.R. Cementbedrijven N.V.
Rue des Trois Fermes
B-4600 Lixhe/Visé
tel:
00 3243799211
fax:
00 3243799497
Kantoor:
tel:
00 3226783211
fax:
00 3226606433
Correspondentie:
Chaussée de La Hulpe 185
B-1170 Brussel
E-mail:
[email protected]
Website:
www.cbr.be
1118-13-1020
EN 197-1: CEM I 52,5 N
1118-13-1022
EN 197-1: CEM I 52,5 R
1118-13-1055
EN 197-1: CEM II/B-M (S-V) 32,5 N
1118-13-1059
EN 197-1: CEM I 52,5 N (2)
1118-13-1060
EN 197-1: CEM III/A 32,5 N
1118-13-1062
EN 197-1: CEM III/A 42,5 N
1118-13-1065
EN 197-1: CEM III/B 32,5 N - LH/SR
1118-13-1069
EN 197-1: CEM III/B 42,5 N - LH/SR
Holcim (België) N.V.
Rue des Fabriques 2
B-7034 Obourg/Mons
tel:
00 3265358460
fax:
00 3265358305
Correspondentie:
Avenue Robert Schuman 71
B-1401 Nivelles
1113-13-1022
EN 197-1: CEM I 52,5 R
1113-13-1053
EN 197-1: CEM II/A-LL 42,5 N
1113-13-1059
EN 197-1: CEM I 52,5 N (MF)
1113-13-1062
EN 197-1: CEM III/A 42,5 N
1113-13-1069
EN 197-1: CEM III/B 42,5 N - LH/SR
1113-13-1070
EN 197-1: CEM III/A 32,5 N - LH
Lixhe/Visé
Obourg/
Mons
Leverancier voor Nederland:
Holcim België N.V.
Verkoopkantoor Cement
IJsseldijk 351
2922 BK Krimpen a/d IJssel
Nederland
Kiwa BMC B.V.
CEMENT
lijst 2013 pagina 133
BELGIË
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Kiwa BMC B.V.
CEMENT
lijst 2013 pagina 134
DUITSLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Beckum
CEMEX WestZement GmbH
Werk Beckum
Am Kollenbach 27
D-59269 Beckum
tel:
00 4925211570
fax:
00 492521157247
Correspondentie:
Postfach 1754
D-59247 Beckum
Website:
www.cemex.de
1150-13-1014
EN 197-1: CEM I 42,5 R
1150-13-1022
EN 197-1: CEM I 52,5 R
1150-13-1079
EN 197-1: CEM II/A-S 52,5 R
1150-13-1082
EN 197-1: CEM II/B-S 42,5 N
Phoenix Zementwerke
Krogbeumker GmbH & Co. KG
Stromberger Strasse 201
D-59269 Beckum
Kantoor:
tel:
00 4925218470
fax:
00 49252184750
Correspondentie:
Postfach 1762
D-59247 Beckum
E-mail:
[email protected]
Website:
www.phoenix-zement.de
1149-13-1001
EN 197-1: CEM I 32,5 R
1149-13-1014
EN 197-1: CEM I 42,5 R
1149-13-1022
EN 197-1: CEM I 52,5 R
1149-13-1060
EN 197-1: CEM III/A 32,5 N
1149-13-1062
EN 197-1: CEM III/A 42,5 N
Deuna Zement GmbH
Industriestrasse 7
D-37355 Deuna
tel:
0049 3607682200
fax:
0049 3607682176
1167-13-1014
EN 197-1: CEM I 42,5 R
1167-13-1028
EN 197-1: CEM I 52,5 R (sz)
1167-13-1053
EN 197-1: CEM II/A-LL 42,5 N
CEMEX HüttenZement GmbH
Werk Dortmund
Im Karrenberg 36
D-44329 Dortmund
tel:
00 49231895010
fax:
00 4923189501146
Correspondentie:
Postfach 140160
D-44321 Dortmund
Website:
www.cemex.de
1151-13-1060
EN 197-1: CEM III/A 32,5 N
1151-13-1062
EN 197-1: CEM III/A 42,5 N
1151-13-1091
EN 197-1: CEM III/A 52,5 N
Beckum
Deuna
Dortmund
Kiwa BMC B.V.
CEMENT
lijst 2013 pagina 135
DUITSLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Duisburg
CEMEX WestZement GmbH
Werk Schwelgern
Kaiser-Wilhelm-Strasse 100
D-47166 Duisburg
tel:
00 492035224717
fax:
00 49203558852
Correspondentie:
Postfach 110561
D-47145 Duisburg
Website:
www.cemex.de
1158-13-1060
EN 197-1: CEM III/A 32,5 N
1158-13-1060.1
EN 197-1: CEM III/A 32,5 N
1158-13-1062
EN 197-1: CEM III/A 42,5 N
1158-13-1065
EN 197-1: CEM III/B 32,5 N - LH/SR
1158-13-1065.1
EN 197-1: CEM III/B 32,5 N - LH/SR
1158-13-1069
EN 197-1: CEM III/B 42,5 N - LH/SR
Leverancier:
Cementbouw Bindmiddelen BV
Bennebroekerdijk 244
2142 LE Cruquius
Nederland
tel:
023 5481516
fax:
023 5481501
Certificaten:
1158-13-1060.1
1158-13-1065.1
1158-13-1069.1
1158-13-1069.1
EN 197-1: CEM III/B 42,5 N - LH/SR
Kiwa BMC B.V.
CEMENT
lijst 2013 pagina 136
DUITSLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Ennigerloh
HeidelbergCement AG
Zementwerk Ennigerloh Nord
Finkenweg 26
D-59320 Ennigerloh
tel:
00 492524290
Correspondentie:
Postfach 1152
D-59303 Ennigerloh
Website:
www.heidelbergcement.com
1133-13-1001
EN 197-1: CEM I 32,5 R
1133-13-1001.1
EN 197-1: CEM I 32,5 R
1133-13-1014
EN 197-1: CEM I 42,5 R
1133-13-1014.1
EN 197-1: CEM I 42,5 R
1133-13-1027
EN 197-1: CEM I 42,5 R (sp)
1133-13-1050
EN 197-1: CEM II/A-LL 32,5 R
1133-13-1060
EN 197-1: CEM III/A 32,5 N
1133-13-1062
EN 197-1: CEM III/A 42,5 N
1133-13-1069
EN 197-1: CEM III/B 42,5 N - LH/SR
1133-13-1080
EN 197-1: CEM II/B-P 32,5 R
1133-13-1082
EN 197-1: CEM II/B-S 42,5 N
1133-13-1086
EN 197-1: CEM II/A-S 42,5 R
Leverancier:
CEMTAC B.V.
Postbus 9
2100 AA Heemstede
Nederland
tel:
023 5481522
fax:
023 5481783
Certificaten:
1133-13-1001.1
Leverancier:
Cementbouw Bindmiddelen BV
Bennebroekerdijk 244
2142 LE Cruquius
Nederland
tel:
023 5481516
fax:
023 5481501
Certificaten:
1133-13-1014.1
Leverancier:
HC Materialen B.V.
St. Teunislaan 1
5231 BS 's-Hertogenbosch
Nederland
tel:
030 6078334
fax:
030 6078329
E-mail:
[email protected]
Website:
www.nbc-bv.nl
Certificaten:
1133-13-1080
Kiwa BMC B.V.
CEMENT
lijst 2013 pagina 137
DUITSLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Ennigerloh
HeidelbergCement AG
Zementwerk Ennigerloh Süd
Neubeckumer Strasse 92
D-59320 Ennigerloh
tel:
00 492524290
Correspondentie:
Postfach 1152
D-59303 Ennigerloh
Website:
www.heidelbergcement.com
1134-13-1022
EN 197-1: CEM I 52,5 R
1134-13-1083
EN 197-1: CEM II/A-S 52,5 N
1134-13-40
EN 413-1: MC 12,5
Portland-Zementwerke
Gebr. Seibel GmbH & Co. KG
Bahnhofstrasse 40
D-59597 Erwitte
tel:
00 49294397570
fax:
00 492943975757
Correspondentie:
Postfach 1144
D-59592 Erwitte
1152-13-1006
EN 197-1: CEM III/A 42,5 N LH
1152-13-1011
portlandcement CEM I 42,5 N
1152-13-1020
EN 197-1: CEM I 52,5 N
1152-13-1022
EN 197-1: CEM I 52,5 R
1152-13-1069
EN 197-1: CEM III/B 42,5 N - LH/SR
Leverancier:
Cementbouw Bindmiddelen BV
Bennebroekerdijk 244
2142 LE Cruquius
Nederland
tel:
023 5481516
fax:
023 5481501
Certificaten:
1152-13-1020
1152-13-1022
1152-13-1069
1152-13-1082
EN 197-1: CEM II/B-S 42,5 N
1152-13-1083
EN 197-1: CEM II/A-S 52,5 N
Leverancier:
HC Materialen B.V.
St. Teunislaan 1
5231 BS 's-Hertogenbosch
Nederland
tel:
030 6078334
fax:
030 6078329
E-mail:
[email protected]
Website:
www.nbc-bv.nl
Certificaten:
1134-13-40
Erwitte
Kiwa BMC B.V.
CEMENT
lijst 2013 pagina 138
DUITSLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Erwitte
Portlandzementwerke Wittekind
Hugo Miebach Söhne KG
Hüchtchenweg 1
D-59597 Erwitte
tel:
00 4929438930
fax:
00 492943893153
Correspondentie:
Postfach 1106
D-59592 Erwitte
1156-13-1011
EN 197-1: CEM I 42,5 N
1156-13-1014
EN 197-1: CEM I 42,5 R
1156-13-1020
EN 197-1: CEM I 52,5 N
1156-13-1022
EN 197-1: CEM I 52,5 R
1156-13-1050
EN 197-1: CEM II/A-LL 32,5 R
Leverancier:
Witteburg Cement B.V.
Boelewerf 24 (Bolnes)
2987 VD Ridderkerk
Nederland
tel:
0180 461717
fax:
0180 410154
Certificaten:
1156-13-1011
1156-13-1014
1156-13-1020
1156-13-1022
1156-13-1050
1156-13-1062
1156-13-1076
1156-13-1062
EN 197-1: CEM III/A 42,5 N
1156-13-1076
EN 197-1: CEM II/B-S 52,5 N
1156-13-2007
EN 197-1: CEM II/A-LL 52,5 N
Seibel & Söhne GmbH & Co. KG
Berger Strasse 100
D-59597 Erwitte
tel:
00 49294397320
fax:
00 492943973229
Correspondentie:
Postfach 1064
D-59591 Erwitte
1161-13-1001
EN 197-1: CEM I 32,5 R
1161-13-1014
EN 197-1: CEM I 42,5 R
1161-13-1050
EN 197-1: CEM II/A-LL 32,5 R
1161-13-1062
EN 197-1: CEM III/A 42,5 N
1161-13-40
EN 413-1: MC 12,5
1161-13-41
EN 413-1: MC 5
Erwitte
Kiwa BMC B.V.
CEMENT
lijst 2013 pagina 139
DUITSLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Erwitte
Spenner Zement GmbH & Co. KG.
Hüchtchenweg 2
D-59597 Erwitte
tel:
00 4929439860
Kantoor:
tel:
00 4929439860
fax:
00 492943986222
Correspondentie:
Postfach 1126
D-59592 Erwitte
E-mail:
[email protected]
Website:
www.spenner-zement.de
1154-13-1011
EN 197-1: CEM I 42,5 N
1154-13-1014
EN 197-1: CEM I 42,5 R
1154-13-1020
EN 197-1: CEM I 52,5 N
1154-13-1022
EN 197-1: CEM I 52,5 R
1154-13-1024
EN 197-1: CEM I 52,5 N - SR 3
1154-13-1045
EN 197-1: CEM II/B-V 32,5 R
1154-13-1050
EN 197-1: CEM II/A-LL 32,5 R
1154-13-1051
EN 197-1: CEM II/B-V 42,5 R
1154-13-1056
EN 197-1: CEM II/A-LL 42,5 R
1154-13-1060
EN 197-1: CEM III/A 32,5 N
1154-13-1062
EN 197-1: CEM III/A 42,5 N
1154-13-1069
EN 197-1: CEM III/B 42,5 N - LH/SR
1154-13-1076
EN 197-1: CEM II/B-S 52,5 N
1154-13-1080
EN 197-1: CEM II/B-P 32,5 R
1154-13-40
Metselcement MC 12,5
1139-13-1020
EN 197-1: CEM I 52,5 N
1139-13-1022
EN 197-1: CEM I 52,5 R
1139-13-1056
EN 197-1: CEM II/A-LL 42,5 R
Geseke
Dyckerhoff AG
Werk: Geseke
Schneidweg 28-30
D-59590 Geseke
tel:
00 4929425960
fax:
00 492942596390
Kantoor:
Postfach 1161
D-59582 Geseke
tel:
00 49548131273
fax:
00 49548131398
Correspondentie:
Postfach 2247
D-65012 Wiesbaden
E-mail:
[email protected]
Website:
www.dyckerhoff.de
Kiwa BMC B.V.
CEMENT
lijst 2013 pagina 140
DUITSLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Geseke
HeidelbergCement AG
Zementwerk Elsa
Hölterweg 43
D-59590 Geseke
tel:
00 4929425030
Correspondentie:
Postfach 1365
D-59584 Geseke
Website:
www.heidelbergcement.com
1135-13-1020
EN 197-1: CEM I 52,5 N
1135-13-1028
EN 197-1: CEM I 52,5 R (ft)
1135-13-1028.1
EN 197-1: CEM I 52,5 R (ft)
1147-13-1011
EN 197-1: CEM I 42,5 N
1147-13-1022
EN 197-1: CEM I 52,5 R
1147-13-1028
EN 197-1: CEM I 52,5 R (ft)
1147-13-1028.1
EN 197-1: CEM I 52,5 R (ft)
1147-13-1039
EN 197-1: CEM I 52,5 N (bw)
1159-13-1014
EN 197-1: CEM I 42,5 R
1159-13-1020
EN 197-1: CEM I 52,5 N
1159-13-1022
EN 197-1: CEM I 52,5 R
Leverancier:
Cementbouw Bindmiddelen BV
Bennebroekerdijk 244
2142 LE Cruquius
Nederland
tel:
023 5481516
fax:
023 5481501
Certificaten:
1135-13-1028.1
Geseke
HeidelbergCement AG
Zementwerk Milke
Bürener Strasse 46
D-59590 Geseke
tel:
00 4929425030
fax:
00 49294250341
Correspondentie:
Postfach 1365
D-59584 Geseke
Website:
www.heidelbergcement.com
Leverancier:
Cementbouw Bindmiddelen BV
Bennebroekerdijk 244
2142 LE Cruquius
Nederland
tel:
023 5481516
fax:
023 5481501
Certificaten:
1147-13-1028.1
Hannover
HeidelbergCement AG
Zementwerk Hannover
Lohweg 34
D-30559 Hannover
tel:
00 4951158690
fax:
00 495115869200
Correspondentie:
Postfach 730365
D-30552 Hannover
E-mail:
[email protected]
om
Website:
www.heidelbergcement.com
Kiwa BMC B.V.
CEMENT
lijst 2013 pagina 141
DUITSLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Kall - Sötenich
Lafarge Zement Karsdorf GmbH
Werk Sötenich
An der Spick 2
D-53925 Kall - Sötenich
tel:
00 49244199110
fax:
00 492441991188
Correspondentie:
Wössinger Strasse 2
D-75045 Walzbachtal
E-mail:
[email protected]
Website:
www.lafarge.de
1165-13-1062
EN 197-1: CEM III/A 42,5 N
Karlstadt
Schwenk Zement KG
Werk: Karlstadt
Laudenbacher Weg 5
D-97753 Karlstadt
tel:
00 499353797144
fax:
00 499353797167
Kantoor:
Hindenburgring 15
D-89077 Ulm/Donau
tel:
00 499353797144
Correspondentie:
Postfach 3850
D-89028 Ulm/Donau
E-mail:
[email protected]
Website:
www.schwenk.de
1153-13-1014
EN 197-1: CEM I 42,5 R
1153-13-1022
EN 197-1: CEM I 52,5 R
1153-13-1069
EN 197-1: CEM III/B 42,5 N - LH/SR
Leverancier:
Schwenk Zement KG
Werk Karlstadt
Laudenbacher Weg 5
D-97753 Karlstadt
Duitsland
Certificaten:
1153-13-1014
1153-13-1069
Kiwa BMC B.V.
CEMENT
lijst 2013 pagina 142
DUITSLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Lengerich
Dyckerhoff AG
Werk: Lengerich
Lienener Strasse 89
D-49525 Lengerich
tel:
00 495481310
fax:
00 49548131398
Correspondentie:
Postfach 1240
D-49512 Lengerich
E-mail:
[email protected]
Website:
www.dyckerhoff.com
1140-13-1011
EN 197-1: CEM I 42,5 N
1140-13-1014
EN 197-1: CEM I 42,5 R
1140-13-1022
EN 197-1: CEM I 52,5 R
1140-13-1043
EN 197-1: CEM II/B-S 32,5 R
1140-13-1050
EN 197-1: CEM II/A-LL 32,5 R
1140-13-1053
EN 197-1: CEM II/A-LL 42,5 N
1140-13-1062
EN 197-1: CEM III/A 42,5 N
Leverancier van zakgoed:
Sopro Nederland B.V.
Kruyderlaan 27
3431 BM Nieuwegein
Nederland
tel:
030 6050214
fax:
030 6050896
Certificaten:
1140-13-2001
1140-13-1077
EN 197-1: CEM II/B-M (S-LL) 42,5 R
1140-13-2001
EN 197-1: CEM I 42,5 R - SR 0
1140-13-40
EN 413-1: MC 12,5
Dyckerhoff AG
Werk: Neuss
Königsberger Strasse 35
D-41460 Neuss
tel:
00 492131276029
fax:
00 492131222724
Correspondentie:
Postfach 1443
D-56504 Neuwied
Website:
www.dyckerhoff.com
1142-13-1062
EN 197-1: CEM III/A 42,5 N
1142-13-1069
EN 197-1: CEM III/B 42,5 N - LH/SR
Dyckerhoff AG
Werk Neuwied
Rheinstrasse 159
D-56564 Neuwied
tel:
00 492631808228
fax:
00 492631808300
Correspondentie:
Postfach 1443
D-56504 Neuwied
Website:
www.dyckerhoff.com
1166-13-1008
EN 197-1: CEM II/B-S 52,5 R
1166-13-1043
EN 197-1: CEM II/B-S 32,5 R
1166-13-1062
EN 197-1: CEM III/A 42,5 N
1166-13-1069
EN 197-1: CEM III/B 42,5 N - LH/SR
1166-13-1087
EN 197-1: CEM II/B-M (S-LL) 52,5 N
1166-13-1088
EN 197-1: CEM II/A-S 52,5 R (ft)
1166-13-1091
hoogovencement CEM III/A 52,5 N
1146-13-1011
EN 197-1: CEM I 42,5 N
1146-13-1014
EN 197-1: CEM I 42,5 R
1146-13-1020
EN 197-1: CEM I 52,5 N
1146-13-1024
EN 197-1: CEM I 52,5 N - SR 3
1146-13-1086
EN 197-1: CEM II/A-S 42,5 R
Neuss
Neuwied
Paderborn
HeidelbergCement AG
Zementwerk Paderborn
Am Atlaswerk 15
D-33106 Paderborn
tel:
00 49525171060
Correspondentie:
Postfach 1129
D-33041 Paderborn
Website:
www.heidelbergcement.com
Kiwa BMC B.V.
CEMENT
lijst 2013 pagina 143
DUITSLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Sehnde
Holcim AG
Werk Höver
Hannoversche Strasse 28
D-31319 Sehnde
tel:
00 4951329270
fax:
00 49513292713
Kantoor:
Warmbüchenstrasse 19
D-30159 Hannover
tel:
00 49511367050
fax:
00 495132927350
Correspondentie:
Postfach 100265
D-31313 Sehnde
1148-13-1022
EN 197-1: CEM I 52,5 R
Üxheim
Portlandzementwerk "WOTAN"
H. Schneider KG
U.I. Hähnchen 1
D-54579 Üxheim
1164-13-1014
EN 197-1: CEM I 42,5 R
1164-13-1022
EN 197-1: CEM I 52,5 R
1164-13-1060
EN 197-1: CEM III/A 32,5 N
1164-13-1062
EN 197-1: CEM III/A 42,5 N
1138-13-1017
EN 197-1: CEM I 42,5 R NEN 3550: wit
1138-13-1021
EN 197-1: CEM I 52,5 R NEN 3550: wit
1138-13-1025
EN 197-1: CEM I 52,5 N NEN 3550: wit
Wiesbaden
Dyckerhoff Aktiengesellschaft
Werksgruppe Süd, Werk Amöneburg
Biebricher Strasse 74
D-65203 Wiesbaden
tel:
00 496116762657
fax:
00 496116762685
Correspondentie:
Postfach 2247
D-65012 Wiesbaden
Website:
www.dyckerhoff.com
Leverancier van zakgoed:
Sopro Nederland B.V.
Kruyderlaan 27
3431 BM Nieuwegein
Nederland
tel:
030 6050214
fax:
030 6050896
Certificaten:
1138-13-1017
Kiwa BMC B.V.
CEMENT
lijst 2013 pagina 144
DUITSLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Kiwa BMC B.V.
CEMENT
lijst 2013 pagina 145
ESTLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Kunda
Kunda Nordic Cement Corp.
Jaama 2
E-44106 Kunda
tel:
00 3723229900
fax:
00 3723221546
Kantoor:
Peterburi tee 75
E-11415 Tallinn
tel:
00 3726209650
fax:
00 3726209651
E-mail:
[email protected]
Website:
www.knc.ee
1221-13-1014
EN 197-1: CEM I 42,5 R
Kiwa BMC B.V.
CEMENT
lijst 2013 pagina 146
ESTLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Kiwa BMC B.V.
CEMENT
lijst 2013 pagina 147
IERLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Co. West
Meath
Lagan Cement Limited
Lansdown, Killaskillen , Kinnegad,
Co. West Meath
tel:
00353 44 9379200
E-mail:
[email protected]
1291-13-1014
EN 197-1: CEM I 42,5 R
1291-13-1022
EN 197-1: CEM I 52,5 R
1293-13-1014
EN 197-1: CEM I 42,5 R
Importeur:
Lagan Cement B.V.
Oslo 1
2993 LD Barendrecht
Nederland
Drogheda
Irish Cement Limited
Platin Works
Platin
Drogheda
Correspondentie:
Platin
Drogheda, Co. Louth
Kiwa BMC B.V.
CEMENT
lijst 2013 pagina 148
IERLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Kiwa BMC B.V.
lijst 2013 - 2014 pagina 149
Kiwa BMC B.V.
lijst 2013 - 2014 pagina 150
Kiwa BMC B.V.
lijst 2013 pagina 151
Hulpstoffen
Lijst van goedgekeurde bedrijven voor de productie van hulpstoffen voor mortel en beton
Beoordelingsrichtlijn:
1803 Hulpstoffen voor mortel en beton
De in navolgend overzicht opgenomen certificaathouders "hulpstoffen" zijn ingedeeld per land. Binnen elk land is
het overzicht alfabetisch gesorteerd op plaatsnaam.
Kiwa BMC B.V.
lijst 2013 pagina 152
Kiwa BMC B.V.
HULPSTOFFEN
lijst 2013 pagina 153
NEDERLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Breda
Cugla B.V.
Rudonk 6a-11
4824 AJ Breda
tel:
076 5410600
fax:
076 5421058
Kantoor:
Rudonk 11
4824 AJ Breda
tel:
076 5410600
fax:
076 5421058
Correspondentie:
Postbus 3477
4800 DL Breda
E-mail:
[email protected]
[email protected]
Website:
www.cugla.nl
1501-11-L
Categorie: luchtbelvormers ten behoeve van
beton en metselmortels
Cretobel con.17% LBV
Cretobel con.3,6% LBV
Cugla LBV 02 con.0,5% LBV
Cugla LBV 02 con.17% LBV
Cugla LBV 02 con.2% LBV
Cugla LBV 02 con.5% LBV
Cugla LP con.13% LBV
Cugla MMS con.17% LBV
Cugla MMS con.3,6% LBV
Cugla Paving Plast 100 con.35% LBV
1501-11-N
Categorie: bindings- en/of verhardingsversnellers
Cugla VERSNELLER V-20 con.50% VS
1501-11-P
Categorie: plastificeerders
Cretoplast con.35% PL
Cugla BSP con.35% PL
Cugla BV con.35% PL
Cugla BV-20 con.20% PL
Cugla BV-20 con.30% PL
Cugla BV-20 con.35% PL
Cugla Paving Plast 300 con.40% PL
Cugla Paving Plast 700 con.35% PL
Cugla Paving Plast 750 con.35% PL
Cugla PC 6000 con.3,8% PL
Cugla Plast 603 con.45% PL
Cugla ZBC-01 con.35% PL
DEMULA Plast con.35% PL
Kiwa BMC B.V.
HULPSTOFFEN
lijst 2013 pagina 154
NEDERLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
1501-11-S
Categorie: superplastificeerders
Cretoplast SL-01 con.35% SPL
Cugla 80-20 con.30% SPL
Cugla 80-20 con.35% SPL
Cugla 80-20 con.40% SPL
Cugla HR con.20% SPL
Cugla HR con.35% SPL
Cugla HR-10 con.30% SPL
Cugla HR-11 con.30% SPL
Cugla HR-11 con.35% SPL
Cugla HR-14 con.30% SPL
Cugla HR-15 con.35% SPL
Cugla HR-16 con.25% SPL
Cugla HR-16 con.30% SPL
Cugla HR-17 con.20% SPL
Cugla HR-18 con.35% SPL
Cugla HR-19 con.30% SPL
Cugla HR-3 con.20% SPL
Cugla HR-3 con.35% SPL
Cugla HR-32 con.35% SPL
Cugla HR-40 con.35% SPL
Cugla HR-55 con.22% SPL
Cugla HR-63 con.35% SPL
Cugla HR-65 con.30% SPL
Cugla HR-65 con.35% SPL
Cugla HR-74 con.35% SPL
Cugla HR-76 con.35% SPL
Cugla HR-77 con.20% SPL
Cugla HR-80 con.35% SPL
Cugla HR-90 con.30% SPL
Cugla HR-93 con.30% SPL
Cugla HR-94 con.35% SPL
Cugla LR con.20% SPL
Cugla LR-1000 con.25% SPL
Cugla LR-1010 con.25% SPL
Cugla LR-6000 con.25% SPL
Cugla LR-6500 con.20% SPL
Cugla LR-7000 con.20% SPL
Cugla LR-7000 con.30% SPL
Cugla LR-7081 con.20% SPL
Cugla LR-7081 con.35% SPL
Cugla LR-7090 con.20% SPL
Cugla LR-8000 con.20% SPL
Cugla LR-8000 con.25% SPL
Cugla LR-8400 con.20% SPL
Cugla LR-8600 con.25% SPL
Cugla LR-8600 con.30% SPL
Cugla LR-9000 con.30% SPL
Cugla LR-9400 con.30% SPL
Cugla MO-20 con.20% SPL
Cugla MO-20 con.35% SPL
Cugla MO-20 con.40% SPL
Cugla OQ con.30% SPL
Cugla OQ con.35% SPL
Cugla OQ con.40% SPL
Cugla OQ plus con.35% SPL
Cugla Paving Plast 400 con.35% SPL
Cugla PTE con.20% SPL
Cugla PTE con.30% SPL
Cugla PTE con.40% SPL
Cugla SPV con.35% SPL
Cugla TR-100 con.20% SPL
Cugla TR-100 con.30% SPL
Cugla TR-105 con.30% SPL
Cugla TR-110 con.25% SPL
Cugla TR-110 con.30% SPL
Kiwa BMC B.V.
HULPSTOFFEN
lijst 2013 pagina 155
NEDERLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Megchelen
Chemische Bouwstoffen Tillman
B.V.
Julianaweg 12
7078 AR Megchelen
tel:
0315 377541
fax:
0315 377577
Correspondentie:
Postbus 1
7080 AA Megchelen
E-mail:
[email protected]
Website:
www.tillman.nl
1505-11-IN
Categorie: injectiehulpstoffen
Injex TM con.100% INJ
1505-11-L
Categorie: luchtbelvormers ten behoeve van
beton en metselmortels
Mengolie TM type AEA-3 con.3% LBV
Mengolie TM type AEA-3 con.8% LBV
Mengolie TM type AEA-B con.2% LBV
Mengolie TM type AEA-B con.5% LBV
TM FTB con.16% LBV
1505-11-N
Categorie: bindings- en/of verhardingsversnellers
TM type 96/100 con.30% VS
1505-11-P
Categorie: plastificeerders
TM 300 con.28% PL
TM BV-VZ con.34% PL
TM con.33% PL
TM F con.19% PL
TM OFT III-p F con.100% PL
TM type ON-S2000-p con.100% PL
TM X con.32% PL
TM XR-100 con.37% PL
Kiwa BMC B.V.
HULPSTOFFEN
lijst 2013 pagina 156
NEDERLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
1505-11-S
Categorie: superplastificeerders
CRHMIX 014 con.20% SPL
Flowpower TM S300 con.17% SPL
Flowpower TM S340 con.12% SPL
Flowpower TM S340 con.25% SPL
Flowpower TM S350 con.20% SPL
Flowpower TM S351 con.30% SPL
Polyflow 1500 con.20% SPL
Polyflow 1500 con.35% SPL
Polyflow CB-01 con.20% SPL
Polyflow KB 100 con.20% SPL
Polyflow L 100 con.20% SPL
Polyflow L 100 con.40% SPL
Polyflow S 100 con.20% SPL
Polyflow S 180 con.20% SPL
Polyflow S 210 con.20% SPL
Polyflow S 413 con.20% SPL
Polyflow S 413 con.35% SPL
Polyflow S 416 con.20% SPL
Polyflow S 416 con.26% SPL
Polyflow S 416 con.35% SPL
Polyflow S 550 con.20% SPL
Polyflow S 550 con.25% SPL
Polyflow S 550 con.27% SPL
Polyflow S 550 con.35% SPL
Polyflow S 550 H3 con.18% SPL
Polyflow XB-850 con.35% SPL
Polyflow XB-850 con.37% SPL
TM FF 420-20 con.20% SPL
TM K3T-11 + H con.31% SPL
TM M6 con.30% SPL
TM OFT II con.24% SPL
TM OFT III + O con.39% SPL
TM OFT-2, 84/39 con.35% SPL
TM OFT-3 con.27% SPL
TM OFT-3 con.40% SPL
TM OFT-4 con.20% SPL
TM OFT-4 con.40% SPL
TM OFT-II DS con.37% SPL
TM type ON-S1000 con.12% SPL
TM type ON-S1000 con.20% SPL
TM type ON-S1000 con.39% SPL
TM type ON-S1000 H3 con.20% SPL
TM type ON-S1201 con.30% SPL
TM type ON-S2000 con.12% SPL
TM type ON-S2000 con.20% SPL
TM type ON-S2000 con.39% SPL
TM type ON-S2000+O con.20% SPL
TM type ON-S4000 con.20% SPL
TM type ON-S4000 con.30% SPL
TM type ON-S5000 con.20% SPL
TM type ON-S5000 con.26% SPL
TM type ON-S5000 con.35% SPL
TM XB-141 con.35% SPL
1505-11-T
Categorie: bindtijdvertragers
TM FT con.30% BT
TM K con.18% BT
TM K con.9% BT
VI-RE Compound TM 1100-p con.100% BT
1505-11-W
Categorie: waterretentiemiddelen
TM Stabex 100 con.1% WRT
Kiwa BMC B.V.
HULPSTOFFEN
lijst 2013 pagina 157
NEDERLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Oosterhout
BASF Nederland B.V.
Construction Chemicals
Karolusstraat 2
4903 RJ Oosterhout
tel:
0162 476660
fax:
0162 429694
Correspondentie:
Postbus 132
4900 AC Oosterhout
E-mail:
[email protected]
Website:
www.basf-cc.nl
1502-11-L
Categorie: luchtbelvormers ten behoeve van
beton
Micro-air 100 con.12,5% LBV
Micro-air 100 con.4% LBV
Micro-air 103 con.4% LBV
Micro-air 109 con.1,5% LBV
1502-11-N
Categorie: bindings- en/of verhardingsversnellers
Pozzolith 555 HE con.55% BS
X-SEED 100 con.21% VS
1502-11-P
Categorie: plastificeerders
Betomix 220 con.15% PL
Betomix 240 con.20% PL
Betomix 240 con.30% PL
Betomix 240 con.40% PL
Pozzolith 380R con.40% PL-BT
Pozzolith 390N con.39,5% PL
RheoMAC 833 con.86% PL
1502-13-PS
Categorie:
hulpstoffen geleverd op basis van de door de
producent opgestelde productspecificaties zoals
weergegeven op pagina 2 van dit certificaat .
RheoMAC UW400 con.100% PS
Kiwa BMC B.V.
HULPSTOFFEN
lijst 2013 pagina 158
NEDERLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
1502-11-S
Categorie: superplastificeerders
Betomix 400 con.29% SPL
Betomix 400 con.40% SPL
Betomix 411 con.41% SPL
Betomix 415 con.20% SPL
Betomix 415 con.30% SPL
Betomix 415 con.35% SPL
Betomix 415 con.40% SPL
Betomix 415+O con.39% SPL
Betomix 420 con.31% SPL-BT
Betomix 430 con.20% SPL
Betomix 430 con.40% SPL
Betomix 435 con.19% SPL
Betomix 436 con.35% SPL-BT
Betomix 445 con.36% SPL
Betomix 450 con.33% SPL
GLENIUM 23 con.20% SPL
GLENIUM 27 con.20% SPL
GLENIUM 51 con.20% SPL
GLENIUM 51 con.35% SPL
GLENIUM ACE 30 con.20% SPL
GLENIUM ACE 30 con.30% SPL
GLENIUM ACE 331 con.30% SPL
GLENIUM ACE 351 con.20% SPL
GLENIUM ACE 351 con.26% SPL
GLENIUM ACE 352 con.20% SPL
GLENIUM ACE 40 con.20% SPL
GLENIUM ACE 40 con.30% SPL
GLENIUM ACE 451 con.25% SPL
GLENIUM SKY 523 con.12% SPL
GLENIUM SKY 523 con.21% SPL
GLENIUM SKY 540 con.12% SPL
GLENIUM SKY 540 con.20% SPL
GLENIUM SKY 540 con.30% SPL
GLENIUM SKY 543 con.25% SPL
GLENIUM SKY 573 con.20% SPL
GLENIUM SKY 632 con.30% SPL
GLENIUM SKY 636 con.20% SPL
GLENIUM SKY 640 con.20% SPL
GLENIUM SKY 644 con.20% SPL
GLENIUM SKY 648 con.20% SPL
GLENIUM SKY 696 con.20% SPL
Rheobuild 1100 con.20% SPL
Rheobuild 1100 con.30% SPL
Rheobuild 1100 con.40% SPL
Rheobuild 1400 con.36% SPL
Rheobuild 2002 con.20% SPL
Rheomix 251 con.25% SPL
1502-11-T
Categorie: bindtijdvertragers
Pozzolith 130R con.20% BT
Pozzolith 130R con.40% BT
Kiwa BMC B.V.
HULPSTOFFEN
lijst 2013 pagina 159
NEDERLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Ulft
Kiwitz B.V.
De Hogenkamp 22
7071 EC Ulft
tel:
0315 270620
fax:
0315 270621
Correspondentie:
Postbus 120
7070 AC Ulft
E-mail:
[email protected]
Website:
www.kiwitz.nl
1507-13-L
Categorie: luchtbelvormers ten behoeve van
beton
Mischöl LP 70 con.4% L
Mischöl LP 78 con.1% L
Woerlith 823 con.40% L
1507-11-P
Categorie: plastificeerders
Cheprok BV 10 con.32% PL
Cheprok BV 18 con.34% PL
1507-11-S
Categorie: superplastificeerders
Cheprok FM 142 con.20% SPL
Cheprok FM 142 con.30% SPL
Cheprok FM 150 con.23% SPL
Cheprok FM 151 con.20% SPL
Cheprok FM 21 con.26% SPL
Cheprok FM 26 con.34% SPL
Cheprok FM 27 con.32% SPL
Cheprok FM 30 con.39% SPL
Cheprok FM 375 con.35% SPL
Cheprok FM 376 con.35% SPL
Cheprok FM 377 con.30% SPL
Cheprok FM 787 con.30% SPL
Cheprok FM 789 con.12% SPL
Cheprok FM 790 con.25% SPL
Cheprok FM 794 con.30% SPL
Cheprok FM 841 con.28% SPL
Cheprok FM 845 con.23% SPL
1507-11-T
Categorie: bindtijdvertragers
Cheprok VZ 33 con.10% BT
Kiwa BMC B.V.
HULPSTOFFEN
lijst 2013 pagina 160
NEDERLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Kiwa BMC B.V.
HULPSTOFFEN
lijst 2013 pagina 161
BELGIË
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Brussel
Sika N.V.
Pierre Dupontstraat 167
B-1140 Brussel
tel:
00 3227261685
fax:
00 3227262809
E-mail:
[email protected]
1509-11-L
Categorie: luchtbelvormers ten behoeve van
beton en metselmortels
LPS S V con.4% LBV
LPS-A94 con.10% LBV
LPS-A94 con.2% LBV
1509-11-N
Categorie: bindings- en/of verhardingsversnellers
Sika® FS 1 con.45% BS
1509-11-P
Categorie: plastificeerders
BV 1 con.27% PL
BV 1 con.36% PL
BV 1 M con.36% PL
1509-11-S
Categorie: superplastificeerders
FM 350 con.31% SPL
FM 36 con.20% SPL
FM 40 con.18% SPL
FM 40 con.35% SPL
FM 49 con.30% SPL
FM 49 con.39% SPL
FM 93 con.30% SPL
FM 951 con.40% SPL
FM F con.20% SPL
Sika ViscoCrete-1020X con.20% SPL
Sika ViscoCrete-1035 con.34% SPL
Sika ViscoCrete-1054 con.15% SPL
Sika ViscoCrete-20 Gold con.30% SPL
Sika ViscoCrete-2200 HE con.30% SPL
Sika ViscoCrete-4 con.26% SPL
Sika ViscoCrete-4E con.27% SPL
Sika® FM 625 PC con.24% SPL
1509-11-T
Categorie: bindtijdvertragers
VZ 1 con.25% BT
VZ 4 con.35% BT
VZ 5 con.25% BT
Kiwa BMC B.V.
HULPSTOFFEN
lijst 2013 pagina 162
BELGIË
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Kiwa BMC B.V.
HULPSTOFFEN
lijst 2013 pagina 163
DUITSLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Bottrop
MC-Bauchemie Müller GmbH &
Co.
Chemische Fabriken
Am Kruppwald
D-46238 Bottrop
tel:
00 49204110150
fax:
00 492041101588
Correspondentie:
Postfach 230309
D-45071 Essen
1513-11-L
Categorie: luchtbelvormers ten behoeve van
beton
Centrament Air 200 con.1,5% LBV
1513-11-P
Categorie: plastificeerders
Centrament N5 con.33% PL
1513-11-S
Categorie: superplastificeerders
MC - Powerflow 1114 con.30% SPL
MC - Powerflow 2235 con.18% SPL
MC - Powerflow 2236 con.24% SPL
MC - Powerflow 2240 con.19% SPL
MC - Powerflow 3100 con.30% SPL
MC - Techniflow 11 con.30% SPL-BT
MC - Techniflow 92 con.30% SPL
Muraplast FK 19 con.30% SPL
Muraplast FK 43 con.30% SPL
Muraplast FK 48 con.40% SPL
Muraplast FK 63 con.30% SPL
Muraplast FK 98 con.41% SPL
Muraplast FK 99 con.21% SPL
Muraplast FM 72 con.20% SPL
1513-11-T
Categorie: bindtijdvertragers
Centrament Retard 360 con.23% BT
1516-11-L
Categorie: luchtbelvormers ten behoeve van
beton
PANTAPOR 2000 con.2,1% LBV
1516-11-P
Categorie: plastificeerders
PANTARHIT 35 con.40% PL
PANTARHIT 45 con.32% PL
1516-11-S
Categorie: superplastificeerders
PANTARHIT C15 con.26% SPL
PANTARHIT con.28% SPL
PANTARHIT FT 750 con.30% SPL
PANTARHIT LK con.40% SPL
PANTARHIT M con.20% SPL
PANTARHIT MN con.28% SPL
PANTARHIT PC110 con.25% SPL
PANTARHIT PC150 con.30% SPL
PANTARHIT RC 530 con.28% SPL
PANTARHIT RC17 con.20% SPL
PANTARHIT RC171 con.21% SPL
PANTARHIT RC175 con.24,5% SPL
PANTARHIT RC176 con.27% SPL
PANTARHIT RC18 con.30% SPL
PANTARHIT S con.27% SPL
PANTARHIT TB100 con.30% SPL
1516-11-T
Categorie: bindtijdvertragers
PANTARHOL 85 con.17% BT
PANTARHOL 90 con.11% BT
1516-11-W
Categorie: waterretentiemiddelen
STABILISIERER 72 con.1,7% WRT
Nederlandse vertegenwoordiging:
MC-Bouwchemie
Het Eek 9 b
4004 LM Tiel
Nederland
tel:
0344 617067
fax:
0344 627328
E-mail:
[email protected]bouwchemie.com
Website:
www.mc-bouwchemie.com
Hameln
Ha-Be Betonchemie GmbH & Co.
KG
Kuhlmannstrasse 16-18
D-31785 Hameln
Kantoor:
tel:
00 4951515870
fax:
00 49515158755
Correspondentie:
Stüvestrasse 39
D-31785 Hameln
E-mail:
[email protected]
Website:
www.ha-be.com
Kiwa BMC B.V.
HULPSTOFFEN
lijst 2013 pagina 164
DUITSLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Leimen
Sika Deutschland GmbH
Peter-Schuhmacher-Strasse 8
D-69181 Leimen
tel:
00 49622498804
fax:
00 496224988502
Correspondentie:
Postfach 1361
D-69171 Leimen
E-mail:
[email protected]
Website:
www.sika-addiment.de
1506-11-L
Categorie: luchtbelvormers ten behoeve van
beton en metselmortels
LP S V con.4% LBV
LPS-A94 con.10% LBV
LPS-A94 con.2% LBV
1506-11-N
Categorie: bindings- en/of verhardingsversnellers
Sika® FS 1 con.45% BS
1506-11-P
Categorie: plastificeerders
BV 1 M con.36% PL
Leverancier:
Sika Nederland B.V.
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Nederland
tel:
030 2410120
fax:
030 2414482
E-mail:
[email protected]
Website:
www.sika.nl
1506-11-S
Categorie: superplastificeerders
FM 350 con.31% SPL
FM 36 con.20% SPL
FM 49 con.30% SPL
FM 49 con.39% SPL
FM 93 con.30% SPL
FM 951 con.40% SPL
FM F con.20% SPL
Sika ViscoCrete-1020X con.20% SPL
Sika ViscoCrete-1035 con.34% SPL
Sika ViscoCrete-1040 con.20% SPL
Sika ViscoCrete-1040 con.40% SPL
Sika ViscoCrete-1050 con.20% SPL-BT
Sika ViscoCrete-1050 con.30% SPL-BT
Sika ViscoCrete-1053 con.21% SPL
Sika ViscoCrete-1054 con.15% SPL
Sika ViscoCrete-1065 con.30% SPL
Sika ViscoCrete-1550 con.30% SPL
Sika ViscoCrete-20 Gold con.30% SPL
Sika ViscoCrete-2200 HE con.30% SPL
Sika ViscoCrete-2640 con.35% SPL
Sika ViscoCrete-2700 con.30% SPL
Sika ViscoCrete-4 con.26% SPL
Sika® FM 625 con.24% SPL
1506-11-T
Categorie: bindtijdvertragers
VZ 1 con.25% BT
VZ 10 con.13% BT
VZ 4 con.35% BT
VZ 5 con.25% BT
Kiwa BMC B.V.
HULPSTOFFEN
lijst 2013 pagina 165
DUITSLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Lügde
Grace Bauprodukte GmbH
Pyrmonter Strasse 56
D-32676 Lügde
tel:
00 49528177040
fax:
00 495281770499
Correspondentie:
Postfach 1262
D-32669 Lügde
E-mail:
[email protected]
Website:
www.graceconstruction.com
1511-11-L
Categorie: luchtbelvormers ten behoeve van
beton
Darex AEA T con.0,9% LBV
Darex AEA W con.2% LBV
1511-11-P
Categorie: plastificeerders
ADVA Floor 250 con.89% PL
ADVA Flow 474 con.20% PL
ADVA Flow 475 con.30,5% PL
ADVA Flow 484 con.20% PL
ADVA Flow 485 con.30,5% PL
Daracem 139 con.26% PL
WRDA 90 D con.30% PL
1511-11-S
Categorie: superplastificeerders
ADVA Cast 167 con.30,5% SPL
ADVA Flow 435 con.24,8% SPL
ADVA Flow 474 con.20% SPL
ADVA Flow 475 con.30,5% SPL
ADVA Flow 484 con.20% SPL
ADVA Flow 485 con.30,5% SPL
Daracem 139 con.26% SPL
MIRA 23 con.29,3% SPL
1511-11-T
Categorie: bindtijdvertragers
Daratard 35 con.21% BT
1508-11-L
Categorie: luchtbelvormers ten behoeve van
beton
CX ISOSPHERE 60 con.0,40% LBV
ISOLA LP A.E.A. 2,5 con.2,5% LBV
1508-11-P
Categorie: plastificeerders
ISOLA BV 53 con.30% PL
ISOLA BV 7 con.40% PL
1508-11-S
Categorie: superplastificeerders
CX ISOFLOW 761 con.20% SPL
CX ISOFLOW 794 con.17% SPL
CX ISOFLOW 858 con.20% SPL
ISOLA FM 10 con.30% SPL
ISOLA FM 71 con.22% SPL
ISOLA FM 74 con.20% SPL
ISOLA FM 78 con.20% SPL
ISOLA FM 86/8 con.35% SPL
ISOLA FM IS 20 con.20% SPL
1508-11-T
Categorie: bindtijdvertragers
ISOLA VZ 2 con.29% BT
Salzkotten
CEMEX Admixtures GmbH
Geseker Strasse 31-33
D-33154 Salzkotten
tel:
00 49525898580
fax:
00 495258985858
Correspondentie:
Postfach 1244
D-33144 Salzkotten
Kiwa BMC B.V.
HULPSTOFFEN
lijst 2013 pagina 166
DUITSLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Stassfurt
BASF Construction Polymers
GmbH
Geschäftsbereich Betonzusatzmittel
Ernst-Thälmann-Strasse 9
D-39443 Stassfurt
tel:
00 493926698304
fax:
00 4963926698351
Correspondentie:
Department E-EBA/N - Building
F206
D-67056 Ludwigshafen am Rhein
Website:
www.basf-cc.de
1515-11-L
Categorie: luchtbelvormers ten behoeve van
beton
Mischöl LP 70 con.4% LBV
Mischöl LP 78 con.1% LBV
Woerlith 823 con.40% L
1515-11-P
Categorie: plastificeerders
Glenium SKY 900 con.20% PL
Liquol BV 10 con.32% PL
Liquol BV 18 con.34% PL
1515-11-S
Categorie: superplastificeerders
Glenium 188 con.27% SPL
Glenium 51 con.35% SPL
Glenium ACE 30 con.30% SPL
Glenium ACE 391 con.30% SPL
Glenium ACE 40 con.30% SPL
Glenium ACE 412 con.30% SPL
Glenium ACE 420 con.20% SPL
Glenium ACE 422 con.19% SPL
Glenium ACE 430 con.30% SPL
Glenium ACE 431 con.23% SPL
Glenium ACE 433 con.20% SPL
Glenium ACE 48 con.25% SPL
Glenium SKY 501 con.25% SPL
Glenium SKY 503 con.30% SPL
Glenium SKY 505 con.30% SPL
Glenium SKY 506 con.12% SPL
Glenium SKY 591 con.30% SPL
Glenium SKY 592 con.28% SPL
Glenium SKY 593 con.23% SPL
Glenium SKY 594 con.23% SPL
Glenium SKY 641 con.23% SPL
Glenium SKY 643 con.20% SPL
Glenium SKY 665 con.23% SPL
Glenium SKY 681 con.23% SPL
RheoFIT 749 con.30% SPL
Woerment FM 21 con.26% SPL
Woerment FM 26 con.34% SPL
Woerment FM 27 con.32% SPL
Woerment FM 30 con.39% SPL
Woerment FM 375 con.35% SPL
Woerment FM 787 con.30% SPL
Woerment FM 794 con.30% SPL
1515-11-T
Categorie: bindtijdvertragers
Pozzolith 433 R con.10% BT
Kiwa BMC B.V.
HULPSTOFFEN
lijst 2013 pagina 167
DUITSLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Kiwa BMC B.V.
HULPSTOFFEN
lijst 2013 pagina 168
FRANKRIJK
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Sermaises
du Loiret
CHRYSO S.A.S.
7, Rue de l'Europe - Z.I.
F-45300 Sermaises du Loiret
tel:
00 33238345800
fax:
00 33238390172
Website:
www.chryso.com
1512-11-L
Categorie: luchtbelvormers ten behoeve van
beton
CHRYSO®Air R2 con.7,5% LBV
1512-11-P
Categorie: plastificeerders
CHRYSO®Plast Delta CER con.23% PL
CHRYSO®Plast Omega 132 con.24% PL
Leverancier:
Conovation bv
Lage Akkerweg 4
5711 DC Someren
Nederland
E-mail:
[email protected]
Website:
www.conovation.com
1512-11-S
Categorie: superplastificeerders
CHRYSO®Fluid CB con.32% SPL
CHRYSO®Fluid Optima 200 con.20% SPL
CHRYSO®Fluid Optima 206 con.20% SPL
CHRYSO®Fluid Optima 254 con.24% SPL
CHRYSO®Fluid Premia 196 con.25% SPL
1512-12-T
Categorie: bindtijdvertragers
CHRYSO®Tard CHR con.15% BT
Kiwa BMC B.V.
HULPSTOFFEN
lijst 2013 pagina 169
FRANKRIJK
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Kiwa BMC B.V.
lijst 2013 pagina 170
Korrelvormige materialen
Lijst van goedgekeurde bedrijven voor de productie van korrelvormige materialen
Beoordelingsrichtlijnen:
2502 Korrelvormige materialen met een volumieke massa van ten minste 2000 kg/m3
9313 Voor het NL-BSB certificaat voor zand uit dynamische wingebieden
9321 Milieuhygiënische kwaliteit van industriezand en -grind
De in navolgend overzicht opgenomen certificaathouders "korrelvormige materialen" zijn ingedeeld per land. Binnen elk land is het overzicht alfabetisch gesorteerd op plaatsnaam.
Indien aan een producent een certificaat op basis van BRL 9321 is toegekend, wordt dat aangegeven door de toevoeging BSB aan het certificaatnummer.
Kiwa BMC B.V.
lijst 2013 pagina 171
Kiwa BMC B.V.
NEDERLAND
KORRELVORMIGE MATERIALEN
lijst 2013 pagina 172
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Aalten
Sand und Kieswerk Barlo GmbH
p/a Dinxperlosestraatweg 104 B
7122 JM Aalten
tel:
0543 466346
fax:
0543 466412
E-mail:
[email protected]
940-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/2, 0/4 en
kwartsgrind 2/8, 4/8
830-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/4 en
kwartsgrind 4/16, 4/32
811-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/4 en
kwartsgrind 4/16, 4/32
811-13-BBK
Zand - korrelklasse a - voor toepassing als
grond.
Zand voldoet aan de achtergrondwaarden voor
grond.
981-13
Conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/2, 0/4
en kwartsgrind 4/16
Conform NEN-EN 13139: kwartszand 0/4
Conform NEN-EN 13043: kwartszand 0/2
Winplaats:
Kieswerk Barlo
Barloërringstrasse
Rhede
Duitsland
Amsterdam
B.V. Bouwgrondstoffen AGM
Vestiging Amsterdam
Amerikahavenweg 12
1045 AD Amsterdam
tel:
020 6147821
fax:
020 6148459
Kantoor:
St. Teunislaan 1
5231 BS 's-Hertogenbosch
tel:
073 6401190
fax:
073 6401155
Website:
www.sagrex.eu
Winplaats:
Lowestoft en Humber
Noordzee
Amsterdam
Hanson Aggregates Nederland
B.V.
Amerikahavenweg 11
1045 AA Amsterdam
tel:
020 6147928
fax:
020 6147918
Website:
www.sagrex.eu
Winplaats:
Humber, Thames, East Channel
Area
Noordzee
Amsterdam
Paes Maritiem B.V.
Amerikahavenweg 36
1045 AG Amsterdam
Winplaatsen:
Frans Cont. Plat (FCP): Dieppe
Duits Cont. Plat (DCP): Weissebank
Nederlands Cont. Plat (NCP)
Engels Cont. Plat (UKCS)
Kiwa BMC B.V.
NEDERLAND
KORRELVORMIGE MATERIALEN
lijst 2013 pagina 173
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Arcen
Terraq
Dorperheideweg
5944 NK Arcen
tel:
077 3821588
fax:
077 3827051
Correspondentie:
Ubroekweg 41
5928 NM Venlo
E-mail:
[email protected]
Website:
www.terraq.nl
894-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/4 en
kwartsgrind 4/16
conform NEN-EN 13139: kwartszand 0/4
894-13-BBK
Zand en grind - korrelklassen a en b - voor toepassing als grond.
Zand en grind voldoen aan de achtergrondwaarden voor grond.
821-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/4 en
kwartsgrind 4/16, 4/32
conform NEN-EN 13043: kwartszand 0/4 en
kwartsgrind 4/16, 4/32
conform NEN-EN 13139: kwartszand 0/4
823-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/2, 0/4 en
kwartsgrind 2/5, 4/16, 4/22, 4/32
conform NEN-EN 13043: kwartszand 0/2, 0/4 en
kwartsgrind 2/5, 4/16, 4/22, 4/32
conform NEN-EN 13139: kwartszand 0/2, 0/4
823-13-BBK
Zand - korrelklasse a - voor toepassing als
grond.
Zand voldoet aan de achtergrondwaarden voor
grond.
Winplaats:
Walbeckerweg
5856 CM Bergen
Born
Consortium Grensmaas B.V.
Verloren van Themaatweg 11
6121 RG Born
tel:
046 4819930
fax:
046 4819949
Correspondentie:
Postbus 36
6120 AA Born
E-mail:
[email protected]
Winplaats:
Winwerktuig "Rotterdam 3/15/53"
Exploitatie: Itteren
Itteren
Born
Consortium Grensmaas B.V.
Verloren van Themaatweg 11
6121 RG Born
tel:
046 4819930
fax:
046 4819949
Correspondentie:
Postbus 36
6120 AA Born
E-mail:
[email protected]
Winplaats:
Winwerktuig "Merwede 28"
Itteren
Certificaten:
823-13
winplaats:
Itteren
Certificaten:
823-13-BBK
Kiwa BMC B.V.
NEDERLAND
KORRELVORMIGE MATERIALEN
lijst 2013 pagina 174
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Deest
Sagrex Holding B.V.
Laarstraat 5
6653 KG Deest
tel:
0487 516344
fax:
0487 514009
Kantoor:
St. Teunislaan 1
5231 BS 's-Hertogenbosch
tel:
073 6401190
fax:
073 6401155
Correspondentie:
Postbus 3060
5203 DB 's-Hertogenbosch
Website:
www.sagrex.eu
813-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/1, 0/2,
0/4 en kwartsgrind 4/16, 4/32
conform NEN-EN 13043: kwartszand 0/1, 0/2 en
0/4
813-13-BBK
Zand en grind - korrelklassen a en b - voor toepassing als grond.
Zand en grind voldoen aan de achtergrondwaarden voor grond.
Vos Zand & Grind BV
Ellertsweg 2c
9535 TA Ellertshaar
tel:
0599 287258
fax:
0599 287239
Correspondentie:
Postbus 52
9530 AB Borger
E-mail:
[email protected]
Website:
www.zandkorrel.nl
885-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/1, 0/2,
0/4 en kwartsgrind 4/16
conform NEN-EN 13242: kwartszand 0/1
conform NEN-EN 13139: kwartszand 0/1, 0/2 en
0/4
885-13-BBK
Zand - korrelklasse a - voor toepassing als
grond.
Zand voldoet aan de achtergrondwaarden voor
grond.
Kremer Zand B.V.
Beetserwijk 10
7801 BA Emmen
tel:
0599 324201
fax:
0599 324471
Correspondentie:
Postbus 1002
7801 BA Emmen
E-mail:
[email protected]
913-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/2 en 0/4
conform NEN-EN 13139: kwartszand 0/4
conform NEN 13043: kwartszand 0/2
913-13-BBK
Zand - korrelklasse a - voor toepassing als
grond.
Zand voldoet aan de achtergrondwaarden voor
grond.
Zand- en Exploitatiemaatschappij 911-13-BBK
Emmen B.V.
Emmerhoutstraat 150
7814 XX Emmen
tel:
0591 623037
fax:
0591 626324
E-mail:
[email protected]
Zand - korrelklasse a - voor toepassing als
grond.
Zand voldoet aan de achtergrondwaarden voor
grond.
Winplaats:
"Uivermeertjes"
Deest
tel:
0487 516314
0487 516344
fax:
0487 514009
Ellertshaar
Emmen
Winplaats:
Zandwinning Beetse
Beetserwijk 10
9551 VN Sellingen
Emmen
Kiwa BMC B.V.
NEDERLAND
KORRELVORMIGE MATERIALEN
lijst 2013 pagina 175
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Gasselte
Zand- en Grinthandel Zeldenrust
B.V.
Houtvester Jansenweg 5
9462 TB Gasselte
tel:
0599 564344
fax:
0599 565294
Correspondentie:
Postbus 23
9460 AA Gieten
E-mail:
[email protected]
915-13-BBK
Zand - korrelklasse a - voor toepassing als
grond.
Zand voldoet aan de achtergrondwaarden voor
grond.
Gendringen
Netterden Zand en Grind B.V.
Azewijnsestraat 13
7081 HL Gendringen
tel:
0315 696100
fax:
0315 640524
Correspondentie:
Postbus 35
7070 AA Ulft
E-mail:
[email protected]
Website:
www.netterden.com
860-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/1, 0/2,
0/4 en kwartsgrind 2/8, 4/16, 4/32
conform NEN-EN 13139: kwartszand 0/2 en 0/4
860-13-BBK
Zand - korrelklasse a - voor toepassing als
grond.
Zand voldoet aan de achtergrondwaarden voor
grond.
Winplaats:
Azewijnse Broek
Azewijnsestraat 13
7081 HL Gendringen
Harlingen
Spaansen Industriezand en -grind 928-13
B.V.
Lange Lijnbaan 58
8861 NW Harlingen
tel:
0517 419391
fax:
0517 412368
928-13-BBK
E-mail:
[email protected]
Winplaats:
Noordzee:
- Central Lowestoft Sand
- Regio Vlieland-Terschelling
(L12C)
Certificaten:
928-13
Winplaats:
Glensanda,
Schotland
Thyboron,
Denemarken
Certificaten:
928-13
Winplaats:
Noordzee:
Central Lowestoft Sand
Certificaten:
928-13-BBK
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/2, 0/4 en
kwartsgrind 4/16, 4/32
conform NEN-EN 13043: kwartszand 0/2
conform NEN-EN 13139: kwartszand 0/2
Zand en grind - korrelklassen a en b - voor toepassing als grond.
Zand en grind voldoen aan de achtergrondwaarden voor grond.
Kiwa BMC B.V.
NEDERLAND
KORRELVORMIGE MATERIALEN
lijst 2013 pagina 176
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Heijen
B.V. Exploitatie-Maatschappij
"De Peelhorst"
Hoogveld 16
6598 BL Heijen
tel:
0485 512500
fax:
0485 514147
Correspondentie:
Postbus 90
6590 AB Gennep
E-mail:
[email protected]
Website:
www.teunesen.nl
832-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/1, 0/2,
0/4 en kwartsgrind 4/16, 4/32 en 16/32
conform NEN-EN 13139: kwartszand 0/1, 0/2 en
0/4
832-13-BBK
Zand en grind - korrelklassen a en b - voor toepassing als grond.
Zand en grind voldoen aan de achtergrondwaarden voor grond.
837-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/2, 0/4 en
kwartsgrind 2/5, 2/8, 4/16, 4/32
conform NEN-EN 13139: kwartszand 0/2, 0/4
837-13-BBK
Zand - korrelklasse a - voor toepassing als
grond.
Zand voldoet aan de achtergrondwaarden voor
grond.
838-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/2 en 0/4
conform NEN-EN 13139: kwartszand 0/2 en 0/4
838-13-BBK
Zand en grind - korrelklassen a en b - voor toepassing als grond.
Zand en grind voldoen aan de achtergrondwaarden voor grond.
Winplaats:
Zandexploitatie
"De Bakelse Plassen"
Kaak 7
5763 PK Milheeze
tel:
0492 343344
fax:
0492 343399
Heijen
Teunesen Zand en Grint B.V.
Hoogveld 16
6598 BL Heijen
tel:
0485 512500
fax:
0485 514147
Correspondentie:
Postbus 90
6590 AB Gennep
E-mail:
[email protected]
Website:
www.teunesen.nl
Winplaats:
Exploitatie "De Banen"
Leembaan
Milsbeek
tel:
0485 511950
fax:
0485 517389
Heijen
Teunesen Zand en Grint B.V.
Hoogveld 16
6598 BL Heijen
tel:
0485 512500
fax:
0485 514147
Correspondentie:
Postbus 90
6590 AB Gennep
E-mail:
[email protected]
Website:
www.teunesen.nl
Winplaats:
Exploitatie "De Diepeling"
Reijnbroeckerweg 1
Tienray
tel:
0478 691883
fax:
0478 692619
Kiwa BMC B.V.
NEDERLAND
KORRELVORMIGE MATERIALEN
lijst 2013 pagina 177
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Heijen
Teunesen Zand en Grint B.V.
Hoogveld 16
6598 BL Heijen
tel:
0485 512500
fax:
0485 514147
Correspondentie:
Postbus 90
6590 AB Gennep
E-mail:
[email protected]
Website:
www.teunesen.nl
851-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/1, 0/2 en
0/4
conform NEN-EN 12620: kwartsgrind 2/8, 4/16
en 4/32
conform NEN-EN 13139: kwartszand 0/1, 0/2 en
0/4
861-13
kwartszand 0/4
861-13-a
menggranulaat en betongranulaat 0/31,5
voor toepassing als niet-vormgegeven bouwstof
in verhardingslagen van steenmengsel
geproduceerd in een mobiele breekinstallatie
861-13-k
betongranulaat 4/32
voor toepassing als toeslagmateriaal in beton
Productie-eenheid:
Loswal 1 Hoofdstraat
Loswal 2 Hoogveld
Hoofdstraat 8
6598 AD Heijen
tel:
0485 519090
fax:
0485 519080
Helmond
Jansen Recycling B.V.
Kanaaldijk Zuid-Oost 1
5705 BE Helmond
tel:
040 2832946
fax:
040 2835018
Kantoor:
Kanaaldijk Zuid 24
5691 NL Son
Correspondentie:
Postbus 60
5690 AB Son
E-mail:
[email protected]
Website:
www.ajansenbv.com
Kiwa BMC B.V.
NEDERLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Hoensbroek Exploitatiemaatschappij L'Ortye
Stein bv
De Koumen 72
6433 KE Hoensbroek
tel:
045 5212358
fax:
045 5225556
Correspondentie:
Postbus 94
6430 AB Hoensbroek
E-mail:
[email protected]
Website:
www.lortye.info
KORRELVORMIGE MATERIALEN
lijst 2013 pagina 178
Certificaatnummer
productinformatie
877-13
conform:
- NEN-EN 12620: kwartszand 0/4 en kwartsgrind 4/8, 4/16, 8/11, 8/16, 4/32, 16/32
- NEN-EN 13139: kwartszand 0/4 en kwartsgrind 4/8, 4/16, 8/11
- NEN-EN 13043: kwartszand 0/4 en kwartsgrind 4/8, 4/16, 8/11, 8/16, 4/32, 16/32
- NEN-EN 13242: kwartszand 0/4 en kwartsgrind 4/8, 4/16, 8/11, 8/16, 4/32, 16/32
877-13-BBK
Zand, grind en steenslag uit grind - korrelklassen a, b en c - voor toepassing als grond.
Zand, grind en steenslag uit grind voldoen aan
de achtergrondwaarden voor grond.
841-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/1, 0/2,
0/4 en kwartssteenslag 1/4
conform NEN-EN 12620: kwartsgrind 4/16 en
4/32
conform NEN-EN 13139: kwartszand 0/1, 0/2 en
0/4
841-13-BBK
Zand, grind en steenslag uit grind - korrelklassen a, b en c - voor toepassing als grond.
Zand, grind en steenslag uit grind voldoen aan
de achtergrondwaarden voor grond.
Bezoekadres:
Veldschuurdijk 9
6181 PD Elsloo
Certificaten:
877-13
Winplaats:
Groeve Meers
Veldschuurdijk 9
6181 PD Elsloo
tel:
046 4333649
fax:
046 4334513
Certificaten:
877-13
877-13-BBK
Kessel
Zand- en Grindbedrijf Kuypers
B.V.
Maasstraat 47
5995 NB Kessel
tel:
077 4621277
fax:
077 4622745
Correspondentie:
Postbus 7844
5995 ZG Kessel
E-mail:
[email protected]
Website:
www.kuyperskessel.nl
Winplaats:
Maasplassen
Neer
Certificaten:
841-13
Winplaatsen:
1) Maasplassen - Neer
2) Groeve Mendert II - Neer
Certificaten:
841-13-BBK
Kiwa BMC B.V.
NEDERLAND
KORRELVORMIGE MATERIALEN
lijst 2013 pagina 179
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Kloosterhaar
MegaMix Balderhaar B.V.
Verlengde Broekdijk 29a
7694 TD Kloosterhaar
tel:
0546 683123
fax:
0546 683111
Correspondentie:
Postbus 47
7670 AA Langeveen
E-mail:
[email protected]
Website:
www.plegt-vos.nl
934-13-BBK
Zand - korrelklasse a - voor toepassing als
grond.
Zand voldoet aan de achtergrondwaarden voor
grond.
815-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/1, 0/2 en
0/4
conform NEN-EN 12620: kwartsgrind 4/16, 4/32
en 8/16
conform NEN-EN 13139: kwartszand 0/2
815-13-BBK
Zand - korrelklasse a - voor toepassing als
grond.
Zand voldoet aan de achtergrondwaarden voor
grond.
965-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/2, 0/4,
0/8 en kwartsgrind 4/16, 4/32
conform NEN-EN 13139: kwartszand 0/2, 0/4,
0/8
conform NEN-EN 13043: kwartszand 0/2, 0/4,
0/8
Winplaats:
Verlengde Broekdijk 29a
7694 TD Kloosterhaar
tel:
0523 241543
fax:
0523 241494
Markelo
Dyckerhoff Basal Toeslagstoffen
B.V.
Domelaarsweg 3
7475 RR Markelo
tel:
030 6078330
fax:
030 6078399
Correspondentie:
Postbus 77
3430 AB Nieuwegein
Website:
www.basal.nl
Winplaats:
Dyckerhoff Basal Toeslagstoffen
B.V.
Domelaarsweg 3
7475 RR Markelo
tel:
0547 362430
fax:
0547 363350
Moerdijk
Martens en Van Oord Bouwgrondstoffen B.V.
Oostelijke Randweg 5
4782 PZ Moerdijk
tel:
0162 47 47 47
fax:
0162 47 47 48
Correspondentie:
Postbus 326
4900 AH Oosterhout
E-mail:
[email protected]
Winplaats:
Stuwpand Grave
Maaskm. 155-175
Kiwa BMC B.V.
NEDERLAND
KORRELVORMIGE MATERIALEN
lijst 2013 pagina 180
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Nieuwe Pekela
H.H. van der Velde B.V.
Pekelwerk 42
9663 AW Nieuwe Pekela
tel:
0597 612838
fax:
0597 618720
952-13-BBK
Zand - korrelklasse a - voor toepassing als
grond.
Zand voldoet aan de achtergrondwaarden voor
grond.
Winplaats:
zandput Kruiselwerk
Alteveer
Nieuwe Pekela
H.H. van der Velde B.V.
Zandwinning Heeresveld
Nieuwe Pekela
tel:
0597 612838
fax:
0597 618720
Correspondentie:
Pekelwerk 42
9663 AW Nieuwe Pekela
E-mail:
[email protected]
Website:
www.hhvdvelde.nl
904-13-BBK
Zand - korrelklasse a - voor toepassing als
grond.
Zand voldoet aan de achtergrondwaarden voor
grond.
Nieuwegein
Dyckerhoff Basal Toeslagstoffen
B.V.
Kelvinbaan 44
3439 MT Nieuwegein
tel:
030 6078330
fax:
030 6078395
Correspondentie:
Postbus 77
3430 AB Nieuwegein
E-mail:
[email protected]
Website:
www.dyckerhoff.nl
924-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/1, 0/2 en
0/4
conform NEN-EN 13242: kwartszand 0/1
924-13-BBK
Zand - korrelklasse a - voor toepassing als
grond.
Zand voldoet aan de achtergrondwaarden voor
grond.
Winplaats:
zandwinning "Haerst"
Bomhofsweg 5
8035 PJ Zwolle
tel:
0529 427410
fax:
0529 427521
Kiwa BMC B.V.
NEDERLAND
KORRELVORMIGE MATERIALEN
lijst 2013 pagina 181
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Nijmegen
K3 Delta Zand en Grind B.V.
Rondweg 29-33
6679 AS Nijmegen
tel:
024 3488888
fax:
024 3488808
Correspondentie:
Postbus 200
6660 AE Elst (Gld)
E-mail:
[email protected]
866-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/2, 0/4 en
natuurlijk gegradeerd 0/8
conform NEN-EN 13043: kwartszand 0/2 en 0/4
conform NEN-EN 13139: kwartszand 0/2, 0/4 en
natuurlijk gegradeerd 0/8
866-13-BBK
Zand - korrelklasse a - voor toepassing als
grond.
Zand voldoet aan de achtergrondwaarden voor
grond.
939-13-BBK
Zand - korrelklasse a - voor toepassing als
grond.
Zand voldoet aan de achtergrondwaarden voor
grond.
948-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/4
948-13-BBK
Zand - korrelklasse a - voor toepassing als
grond.
Zand voldoet aan de achtergrondwaarden voor
grond.
Winplaats:
Valburgsestraat
6677 PC Slijk Ewijk
Certificaten:
866-13
866-13-BBK
Winplaats:
In de Polder
Bemmel
Certificaten:
866-13
Nijmegen
K3 Delta Zand en Grind B.V.
Rondweg 29-33
6679 AS Nijmegen
tel:
024 3488888
fax:
024 3488808
Correspondentie:
Postbus 200
6660 AE Elst (Gld)
E-mail:
[email protected]
Winplaats:
Zandwinning Amerika
Amerika 9a
9342 TC Een
Nijmegen
K3 Delta Zand en Grind B.V.
Rondweg 29-33
6679 AS Nijmegen
tel:
024 3488888
fax:
024 3488808
Correspondentie:
Postbus 200
6660 AE Elst (Gld)
E-mail:
[email protected]
Winplaats:
Winwerktuig "De Molenkampen"
Beusichem
Kiwa BMC B.V.
NEDERLAND
KORRELVORMIGE MATERIALEN
lijst 2013 pagina 182
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Nijmegen
K3 Delta Zand en Grind B.V.
Rondweg 29-33
6515 AS Nijmegen
Correspondentie:
Postbus 200
6660 AE Elst (Gld)
E-mail:
[email protected]
968-13-BBK
Zand - korrelklasse a - voor toepassing als
grond.
Zand voldoet aan de achtergrondwaarden voor
grond.
980-13-BBK
Zand - korrelklasse a - voor toepassing als
grond.
Zand voldoet aan de achtergrondwaarden voor
grond.
852-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/4 en
kwartsgrind 4/16, 4/32
852-13-BBK
Zand - korrelklasse a - voor toepassing als
grond.
Zand voldoet aan de achtergrondwaarden voor
grond.
887-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/2, 0/4 en
natuurlijk gegradeerd 0/8
conform NEN-EN 12620: kwartsgrind 4/16, 4/22,
4/32 en 8/16
conform NEN-EN 13043: kwartszand 0/2 en 0/4
conform NEN-EN 13139: kwartszand 0/2, 0/4 en
natuurlijk gegradeerd 0/8
887-13-BBK
Zand en grind - korrelklassen a en b - voor toepassing als grond.
Zand en grind voldoen aan de achtergrondwaarden voor grond.
Winwerktuig:
Zandzuiger DOS 3
Rijkerswoerdse plassen / Lingepark
Rijksweg Noord
Elst
Nijmegen
K3 Delta Zand en Grind B.V.
Rondweg 29-33
6679 AS Nijmegen
Correspondentie:
Postbus 200
6660 AE Elst (Gld)
Wingebied:
Winwerktuig: "zz Marian"
Midden Maas
Winlocatie: Keent
Nijmegen
K3 Delta Zand en Grind B.V.
Rondweg 29-33
6679 AS Nijmegen
tel:
024 3488888
fax:
024 3488808
Correspondentie:
Postbus 200
6660 AE Elst (Gld)
E-mail:
[email protected]
Winplaats:
Winwerktuig "Yvonne"
Midden Maas
Winlocatie: Keent
Nijmegen
K3 Delta Zand en Grind B.V.
Rondweg 29-33
6679 AS Nijmegen
tel:
024 3488888
fax:
024 3488808
Correspondentie:
Postbus 200
6660 AE Elst (Gld)
E-mail:
[email protected]
Winplaats:
Lingemeer
Medelsestraat 2
4054 NH Echteld
Kiwa BMC B.V.
NEDERLAND
KORRELVORMIGE MATERIALEN
lijst 2013 pagina 183
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Nijmegen
K3 Delta Zand en Grind B.V.
Rondweg 29-33
6679 AS Nijmegen
tel:
024 3488888
fax:
024 3488808
Correspondentie:
Postbus 200
6660 AE Elst (Gld)
E-mail:
[email protected]
900-13-BBK
Zand en grind - korrelklassen a en b - voor toepassing als grond.
Zand en grind voldoen aan de achtergrondwaarden voor grond.
903-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/2, 0/4,
0/8 en kwartsgrind 4/16, 4/32
conform NEN-EN 13139: kwartszand 0/8
conform NEN-EN 13043: kwartszand 0/2
903-13-BBK
Zand en grind - korrelklassen a en b - voor toepassing als grond.
Zand en grind voldoen aan de achtergrondwaarden voor grond.
978-13-BBK
Zand - korrelklasse a - voor toepassing als
grond.
Zand voldoet aan de achtergrondwaarden voor
grond.
974-13
Conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/2 en 0/4
Conform NEN-EN 13139: kwartszand 0/2 en 0/4
Conform NEN-EN 13043: kwartszand 0/2 en 0/4
974-13-BBK
Zand - korrelklasse a - voor toepassing als
grond.
Zand voldoet aan de achtergrondwaarden voor
grond.
Winplaats:
In de Polder
Bemmel
Nijmegen
K3 Delta Zand en Grind B.V.
Rondweg 29-33
6679 AS Nijmegen
tel:
024 3488888
fax:
024 3488808
Correspondentie:
Postbus 200
6660 AE Elst (Gld)
E-mail:
[email protected]
Winplaats:
Kraaienhof
Erlecomseweg 13
6577 JA Erlecom
Nijmegen
K3Delta Zand en Grind B.V.
Oosterhoutsedijk
Nijmegen
Correspondentie:
Postbus 200
6660 AE Elst
Winplaats:
Bemmel fase 2, I - Lent
Postbus 200
6660 AE Elst (Gld)
Nijmegen
MSB Grind & Zand v.o.f.
Griftdijk
6663 AC Nijmegen
tel:
022 4541844
fax:
022 4544687
Correspondentie:
Postbus 10
1730 AA Winkel
Winning:
Zandwinning Landschapszone Nijmegen
Prins Mauritssingel
Lent
Kiwa BMC B.V.
NEDERLAND
KORRELVORMIGE MATERIALEN
lijst 2013 pagina 184
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Nijmegen
Swets, Dols & Heuff Grint- en
Zandbedrijf B.V.
St. Canisiussingel 18
6511 TH Nijmegen
tel:
024 3228217
fax:
024 3241941
Correspondentie:
Postbus 1101
6501 BC Nijmegen
E-mail:
[email protected]
Website:
www.sdhbv.com
816-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/2, 0/4 en
kwartsgrind 2/8, 4/16, 4/32
conform NEN-EN 13139: kwartszand 0/2, 0/4 en
kwartsgrind 2/8
conform NEN-EN 13043: kwartszand 0/2, 0/4 en
kwartsgrind 2/8, 4/16, 4/32
816-13-BBK
Zand - korrelklasse a - voor toepassing als
grond.
Zand voldoet aan de achtergrondwaarden voor
grond.
825-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/2, 0/4 en
kwartsgrind 2/8, 4/16, 4/32
conform NEN-EN 13139: kwartszand 0/2, 0/4 en
kwartsgrind 2/8
conform NEN-EN 13043: kwartszand 0/2, 0/4 en
kwartsgrind 2/8, 4/16, 4/32
825-13-BBK
Zand - korrelklasse a - voor toepassing als
grond.
Zand voldoet aan de achtergrondwaarden voor
grond.
Winplaats:
GMG Weeze Kies GmbH & Co. KG
Hees 3a
D-47652 Weeze
Duitsland
tel:
00 4928371086
fax:
00 4928371210
Certificaten:
816-13
Winplaats:
Groeve "Vorselaer"
Vorselaer 14
D-47652 Weeze
Duitsland
Certificaten:
816-13
Winplaatsen:
1) GMG Weeze Kies GmbH & Co.
KG, Hees 3a, Weeze, Duitsland
2) Groeve "Vorselaer ", Vorselaer
14, Weeze, Duitsland
Certificaten:
816-13-BBK
Nijmegen
Swets, Dols & Heuff Grint- en
Zandbedrijf B.V.
St. Canisiussingel 18
6511 TH Nijmegen
tel:
024 3228217
fax:
024 3241941
Correspondentie:
Postbus 1101
6501 BC Nijmegen
E-mail:
[email protected]
Website:
www.sdhbv.com
Winplaats:
GMG Goch GmbH & Co. KG
Maasstrasse 56
D-47574 Goch
Duitsland
tel:
00 4928232157
fax:
00 49282318665
Kiwa BMC B.V.
NEDERLAND
KORRELVORMIGE MATERIALEN
lijst 2013 pagina 185
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Nijmegen
Swets, Dols & Heuff Grint- en
Zandbedrijf B.V.
St. Canisiussingel 18
6511 TH Nijmegen
tel:
024 3228217
fax:
024 3241941
Correspondentie:
Postbus 1101
6501 BC Nijmegen
E-mail:
[email protected]
Website:
www.sdhbv.com
886-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/2, 0/4 en
kwartsgrind 2/8, 4/12(3/12), 4/16, 4/32, 8/16 en
16/32
conform NEN-EN 13139: kwartszand 0/2, 0/4 en
kwartsgrind 2/8
conform NEN-EN 13043: kwartszand 0/2, 0/4 en
kwartsgrind 4/16, 4/32, 16/32
953-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/2
953-13-h
hydraulisch menggranulaat 0/45
voor toepassing als niet-vormgegeven bouwstof
in verhardingslagen van steenmengsel
Winplaats:
GMG Ophoven Kies GmbH & Co.
Rurtalstrasse
D-41849 Wassenberg
Duitsland
tel:
00 4924322739
fax:
00 4924322974
Winplaats:
Groeve "Kückhoven"
Hauerweg
D-41812 Erkelenz
Duitsland
Oldebroek
Van Werven Holding B.V.
Verlengde Looweg 7
8096 RR Oldebroek
tel:
0525 631441
fax:
0525 633095
Winplaats:
Grondverzetbedrijf Van Werven
B.V.
Zandwinlocatie Sekdoorn
Sekdoornsedijk
Zwolle
Certificaten:
953-13
Productielocatie:
Recycling Van Werven B.V.
Middeldijk 16
8094 PS Hattemerbroek
Certificaten:
953-13-h
Kiwa BMC B.V.
NEDERLAND
KORRELVORMIGE MATERIALEN
lijst 2013 pagina 186
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Oldenzaal
Texploza B.V.
Kleibultweg 59-61
7575 BW Oldenzaal
tel:
0541 511555
fax:
0541 511565
Correspondentie:
Postbus 609
8000 AP Zwolle
E-mail:
[email protected]
925-13-BBK
Zand - korrelklasse a - voor toepassing als
grond.
Zand voldoet aan de achtergrondwaarden voor
grond.
936-13-BBK
Zand en grind - korrelklassen a en b - voor toepassing als grond.
Zand en grind voldoen aan de achtergrondwaarden voor grond.
884-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/2, 0/4 en
kwartsgrind 2/8, 4/16, 8/16
conform NEN-EN 13139: kwartszand 0/2 en 0/4
conform NEN-EN 13043: kwartszand 0/2 en 0/4
884-13-BBK
Zand - korrelklasse a - voor toepassing als
grond.
Zand voldoet aan de achtergrondwaarden voor
grond.
958-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/1, 0/2,
0/4 en kwartsgrind 2/5, 4/16, 4/32, 16/32
conform NEN-EN 13139: kwartszand 0/2 en 0/4
conform NEN-EN 13043: kwartszand 0/2
958-13-BBK
Zand - korrelklasse a - voor toepassing als
grond.
Zand voldoet aan de achtergrondwaarden voor
grond.
Winplaats:
Oelemars Drielandweg
Losser
Oosterhout
Martens en Van Oord
Aannemingsbedrijf b.v.
Damweg 50
4905 BS Oosterhout
tel:
0162 474747
fax:
0162 474748
Correspondentie:
Postbus 326
4900 AH Oosterhout
E-mail:
[email protected]
Website:
www.mvogroep.nl
Winplaatsen:
1) Stuwpand Grave, Maaskm 155175
2) Avelingen Gorinchem, 3) Stuwpand Sambeek
Raalte
Zandbedrijf Hogebroek V.O.F.
Hogebroeksweg 4
8102 RK Raalte
tel:
0572 351962
fax:
0572 355072
Correspondentie:
Postbus 38
8100 AA Raalte
E-mail:
[email protected]
Website:
www.reko-raalte.nl
Winplaats:
Exploitatie: "Het Hoge Broek"
Hogebroeksweg 4
8102 RK Raalte
Reuver
Niba Reuver B.V.
Heideweg 2
5953 TL Reuver
E-mail:
[email protected]
[email protected]
Kiwa BMC B.V.
NEDERLAND
KORRELVORMIGE MATERIALEN
lijst 2013 pagina 187
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Spijk
Wezendonk Zand en Grind B.V.
Vliegenwaard 2
6917 AB Spijk
tel:
0316 541929
fax:
0316 541480
Correspondentie:
Postbus 39
6900 AA Zevenaar
881-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/2, 0/4 en
kwartsgrind 4/16, 4/32
conform NEN-EN 13139: kwartszand 0/2 en 0/4
conform NEN-EN 13043: kwartszand 0/2
881-13-BBK
Zand - korrelklasse a - voor toepassing als
grond.
Zand voldoet aan de achtergrondwaarden voor
grond.
935-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/2 en 0/4
conform NEN-EN 13139: kwartszand 0/2
conform NEN-EN 13242: kwartszand 0/2
950-13
Gerecycled grind/steenslag voor toepassing als
toeslagmateriaal in asfalt en beton.
conform NEN-EN 12620: 4/16, 4/22 en 4/32
conform NEN-EN 13043: 4/16, 4/22 en 4/32
950-13-BBK
Gerecycled grind/steenslag voor toepassing als
niet-vormgegeven bouwstof in ongebonden
lagen in civiele werken.
Dit certificaat is geldig voor alle door de producent geleverde gradaties van 4 mm tot 63 mm.
950-13-z
Zeefzand voor toepassing als niet-vormgegeven
bouwstof in ophogingen en aanvullingen:
- gewassen ballastzand 0/4
922-13-BBK
LD-staalslakmengsel 0/2 voor toepassing als
niet-vormgegeven bouwstof.
LD-staalslakmengsel bestaat voor 100% uit
gegranuleerde hoogovenslak.
Winplaats:
Tengnagelwaard
Vliegenwaard 2
6917 AB Spijk
Terneuzen
De Hoop Bouwgrondstoffen bv
Duitslandweg 2
4538 BK Terneuzen
tel:
0115 680911
fax:
0115 610097
Correspondentie:
Postbus 19
4530 AA Terneuzen
E-mail:
[email protected]
Website:
www.dehoop-bouwgrondstoffen.nl
Winplaats:
Nederlands Continentaal Plat (NCP)
Utrecht
VelsenNoord
Bonder Recycling en Overslag
B.V.
Kanaaldijk 15
3542 AP Utrecht
tel:
030 2404600
fax:
030 2404699
Correspondentie:
Postbus 1109
3600 BC Maarssen
E-mail:
[email protected]
ENCI B.V.
Vestiging IJmuiden
Noordersluisweg 75
1951 JR Velsen-Noord
tel:
0251 268600
fax:
0251 268507
Correspondentie:
Postbus 462
1970 AL IJmuiden
Kiwa BMC B.V.
NEDERLAND
KORRELVORMIGE MATERIALEN
lijst 2013 pagina 188
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Venlo
Terraq
Parlevinkerweg 30
5928 NV Venlo
tel:
077 3821588
fax:
077 3827051
Correspondentie:
Ubroekweg 41
5928 NM Venlo
E-mail:
[email protected]
Website:
www.terraq.nl
942-13
conform NEN-EN 12620: kwartsgrind 4/16 en
4/32
834-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/2, 0/4
conform NEN-EN 12620: kwartsgrind 2/8, 4/16,
4/22, 4/32 en 16/32
834-13-BBK
Zand en grind - korrelklassen a en b - voor toepassing als grond.
Zand en grind voldoen aan de achtergrondwaarden voor grond.
905-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/4 en
kwartsgrind 4/16, 4/32, 16/32
conform NEN-EN 13139: kwartszand 0/4
conform NEN-EN 13242: kwartszand 0/4
Winplaats:
Rheinbraun groeve "Garzweiler"
Jakkerath - Duitsland
Vlissingen
B.V. Sorteerbedrijf voor Grint
en Zand "Vlissingen"
Westerhavenweg 14
4382 NM Vlissingen
tel:
0118 460160
fax:
0118 478637
Correspondentie:
Postbus 134
4380 AC Vlissingen
Winplaats:
Winlocatie: Noordzee - Crossands
(52°30' NB; 02° OL)
Vlissingen
Deme Building Materials B.V.
Europaweg Zuid 2 Havennr.9890
4389 PD Vlissingen
tel:
0113 676 600
fax:
0113 676 601
Correspondentie:
Postbus 117
4380 AC Vlissingen
E-mail:
[email protected]
Winplaatsen:
Frans Cont. Plat (FCP): Dieppe
Duits Cont. Plat (DCP): Weissebank
Nederlands Cont. Plat (NCP)
Engels Cont. Plat (UKCS)
Vondelingenplaat
Rotterdam
Recycling Kombinatie REKO B.V. 943-13
Vondelingenplaat 17
3196 KL Vondelingenplaat Rotterdam
tel:
010 4724080
fax:
010 4724090
E-mail:
[email protected]
conform NEN-EN 12620: zand 0/2 en grind
0/16, 2/8, 8/16
conform NEN-EN 13043: zand 0/2 en grind
0/16, 2/8, 8/16
conform NEN-EN 13242: zand 0/2 en grind
0/16, 2/8, 8/16
Kiwa BMC B.V.
NEDERLAND
KORRELVORMIGE MATERIALEN
lijst 2013 pagina 189
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Weert
Centrale Zandwinning Weert B.V.
Lozerweg 100
6006 SR Weert
tel:
0495 688170
fax:
0495 688171
Kantoor:
Maasstraat 47
5995 NB Kessel
tel:
077 4621277
fax:
077 4622745
Correspondentie:
Postbus 7844
5995 ZG Kessel
E-mail:
[email protected]
Website:
www.kuyperskessel.nl
893-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/1, 0/2 en
0/4
conform NEN-EN 13139: kwartszand 0/1, 0/2 en
0/4
893-13-BBK
Zand - korrelklasse a - voor toepassing als
grond.
Zand voldoet aan de achtergrondwaarden voor
grond.
Ballast Maatschappij
De Merwede B.V.
Waage Naak 15
6019 AA Wessem
tel:
0475 562344
fax:
0475 562347
Correspondentie:
Postbus 1151
6040 KD Roermond
820-13
conform NEN-EN 12620: kwartsgrind 4/16, 4/22
en 4/32
842-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/1, 0/2 en
0/4
910-13-BBK
Zand - korrelklasse a - voor toepassing als
grond.
Zand voldoet aan de achtergrondwaarden voor
grond.
Wessem
Winplaats:
Winwerktuig "Alexander"
Hoogwatergeul te Lomm
Wessem
Kaliwaal Bijland B.V.
Waage Naak 15
6019 AA Wessem
tel:
0475 562344
fax:
0475 562347
Correspondentie:
Postbus 1151
6040 KD Roermond
Verwerkingsinstallatie:
Winwerktuig Zandklasseerponton
"Kaliwaal 41"
Hoogwatergeul
Lomm
Wessem
Kaliwaal Bijland B.V.
Waage Naak 15
6019 AA Wessem
tel:
0475 562344
fax:
0475 562347
Correspondentie:
Postbus 1151
6040 KD Roermond
E-mail:
[email protected]
Winplaats:
Zandzuiger "De IJssel"
Ketelmeer
Verlengde Kattendiep
Kiwa BMC B.V.
NEDERLAND
KORRELVORMIGE MATERIALEN
lijst 2013 pagina 190
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
IJzendoorn
Dekker Grondstoffen B.V.
Waalbandijk 1
4053 JB IJzendoorn
tel:
0344 579999
fax:
0344 579950
Correspondentie:
Postbus 6073
4000 HB Tiel
E-mail:
[email protected]
844-13
conform NEN-EN 12620: kwartsgrind 4/16 en
4/32
879-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/2 en 0/4
conform NEN-EN 13139: kwartszand 0/2 en 0/4
conform NEN-EN 13043: kwartszand 0/2
879-13-BBK
Zand - korrelklasse a - voor toepassing als
grond.
Zand voldoet aan de achtergrondwaarden voor
grond.
918-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/2
conform NEN-EN 13043: kwartszand 0/2
918-13-BBK
Zand - korrelklasse a - voor toepassing als
grond.
Zand voldoet aan de achtergrondwaarden voor
grond.
Winplaats:
Winwerktuig "Rotterdam 57"
Midden Maas
Winlocatie: Keent/Over de Maas
IJzendoorn
Dekker Grondstoffen B.V.
Waalbandijk 1
4053 JB IJzendoorn
tel:
0344 579999
fax:
0344 579950
Correspondentie:
Postbus 6073
4000 HB Tiel
E-mail:
[email protected]
Winlocatie (1):
Winwerktuig "Rotterdam 55"
Midden Maas
Winlocatie: Over de Maas
Certificaten:
879-13
879-13-BBK
Winlocatie (2):
Winwerktuig "Rotterdam 55"
Midden Maas
Winlocatie : Dreumel
Certificaten:
879-13
IJzendoorn
Dekker Grondstoffen B.V.
Waalbandijk 1
4053 JB IJzendoorn
tel:
0344 579999
fax:
0344 579950
Correspondentie:
Postbus 6073
4000 HB Tiel
E-mail:
[email protected]
Winplaats:
Winwerktuig "Merwede 5"
Tull en 't Waal
Kiwa BMC B.V.
NEDERLAND
KORRELVORMIGE MATERIALEN
lijst 2013 pagina 191
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Zuidbroek
Zand- en Grinthandel Zeldenrust
II B.V.
Botjesweg 2
9636 EL Zuidbroek
tel:
0598 452158
fax:
0598 453727
Kantoor:
Bloemakkers 5
9461 GX Gieten
Correspondentie:
Postbus 23
9460 AA Gieten
E-mail:
[email protected]
916-13-BBK
Zand - korrelklasse a - voor toepassing als
grond.
Zand voldoet aan de achtergrondwaarden voor
grond.
Kiwa BMC B.V.
NEDERLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
KORRELVORMIGE MATERIALEN
lijst 2013 pagina 192
productinformatie
Kiwa BMC B.V.
BELGIË
KORRELVORMIGE MATERIALEN
lijst 2013 pagina 193
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Antwerpen
Argo Maritiem & Trading B.V.
Denderstraat z n
B-2060 Antwerpen
tel:
0182 597444
fax:
0182 597457
Correspondentie:
Grimbeertplein 30
4568 BM Nieuw-Namen
E-mail:
[email protected]
937-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/2
Kwartszand 0/2 wordt geleverd als gespoeld en
ongespoeld zand met verschillend chloridegehalte.
937-13-BBK
Deelcertificaat A:
levering van niet ontzilt zand afkomstig van maritieme wingebieden.
Zand voldoet aan de achtergrondwaarden voor
grond met uitzondering van het chloridegehalte.
976-13
Conform NEN-EN 12620: kwartsgrind 4/32
Conform NEN-EN 13043: kwartsgrind 4/32
Winplaats:
Winwerktuig "ARGO"
De Steenbanken (NCP)
Kinrooi
Swets Dols en Heuff Grint- en
Zandbedrijf B.V.
Gestingen 102
B-46304 Kinrooi
Correspondentie:
Postbus 1101
6511 TH Nijmegen
Winplaats:
Grensmaas
Itteren en Borgharen
Nederland
Kiwa BMC B.V.
BELGIË
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
KORRELVORMIGE MATERIALEN
lijst 2013 pagina 194
productinformatie
Kiwa BMC B.V.
DUITSLAND
KORRELVORMIGE MATERIALEN
lijst 2013 pagina 195
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Duisburg
DMA Mineralaufbereitung GmbH
Kuhlenwall 8
D-47051 Duisburg
tel:
00 497822446190
fax:
00 497822446199
Correspondentie:
p/a Postbus 6073
4000 HB Tiel
955-13
conform NEN-EN 12620: kwartsgrind 4/16 en
4/32
873-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/2, 0/4 en
natuurlijk gegradeerd 0/8
conform NEN-EN 12620: kwartsgrind 4/16 en
4/32
conform NEN-EN 13043: kwartszand 0/2 en 0/4
conform NEN-EN 13139: kwartszand 0/2, 0/4 en
natuurlijk gegradeerd 0/8
873-13-BBK
Zand en grind - korrelklassen a en b - voor toepassing als grond.
Zand en grind voldoen aan de achtergrondwaarden voor grond.
896-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/2 en 0/4
conform NEN-EN 13139: kwartszand 0/2 en 0/4
Winplaats:
Baggerschiff Jupiter
Kiesgrube Rhinau "Innenrhein"
Postfach 52
D-77964 Kappel-Grafenhausen
Duitsland
Emmerich
VDK Sand & Kies GmbH
Bahnweg 50
D-46446 Emmerich
tel:
0049 2822 18088
Kantoor:
Rondweg 29-33
6679 AS Oosterhout
tel:
024 3488800
fax:
024 3488808
E-mail:
[email protected]
Website:
www.k3.nl
Verwerkingsinstallatie:
Abgrabung "Höhes Broich"
Bahnweg 50
D-46446 Emmerich
Duitsland
Heinsberg
Kieswerk Himmerich GmbH
Exploitatie: Kieswerk Himmerich
Hülhovenerstrass 98
D-52525 Heinsberg
tel:
00 4924523562
fax:
00 49245223872
Correspondentie:
Postfach 1166
D-52515 Heinsberg
E-mail:
[email protected]
Winplaats:
Kieswerk Himmerich
Am Himmericher Hof
Heinsberg-Himmerich
Duitsland
Kiwa BMC B.V.
DUITSLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
Hückelhoven
Kieswerk Laprell Kaphof GmbH & 945-13
Co. KG
Kaphof
D-41836 Hückelhoven
tel:
00 492433446300
fax:
00 4924334463020
KORRELVORMIGE MATERIALEN
lijst 2013 pagina 196
productinformatie
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/2
conform NEN-EN 12620: kwartsgrind 2/8, 4/16,
4/32, 8/16 en 16/32
conform NEN-EN 13139: kwartszand 0/2
Winplaats:
Kaphof
D-41836 Hückelhoven
Duitsland
Isselburg
Itterbeck
Heeren-Herkener Kiesbaggerei
GmbH
Kieswerk Breels - Isselburg
Hahnerfeld 8a
D-46419 Isselburg
Correspondentie:
Isseldeich 14
D-46499 Hamminkeln
977-13
Conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/2, 0/4
en kwartsgrind 2/8, 4/16, 4/32, 8/16 en 16/32
Conform NEN-EN 13043: kwartszand 0/2, 0/4
Conform NEN-EN 13139: kwartszand 0/2, 0/4
977-13-BBK
Zand - korrelklasse a - voor toepassing als
grond.
Zand voldoet aan de achtergrondwaarden voor
grond.
Infracom GmbH
Vestiging Itterbeck
Ringstrasse 26
D-49847 Itterbeck
tel:
00 4959481334
fax:
00 495948933442
Correspondentie:
Vosmatenweg 6
D-49824 Laar
E-mail:
[email protected]
912-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/1, 0/2 en
0/4
conform NEN-EN 13139: kwartszand 0/1, 0/2 en
0/4
912-13-BBK
Zand - korrelklasse a - voor toepassing als
grond.
Zand voldoet aan de achtergrondwaarden voor
grond.
Winplaats:
Ringstrasse 26
D-49847 Itterbeck
Duitsland
Certificaten:
912-13
Winplaats:
Hoogstederstrasse
D-49849 Wilsum
Duitsland
Certificaten:
912-13
Winplaatsen:
1) Ringstrasse 26
Itterbeck, Duitsland
2) Hoogstederstrasse
Wilsum, Duitsland
Nederland
Certificaten:
912-13-BBK
Kiwa BMC B.V.
DUITSLAND
KORRELVORMIGE MATERIALEN
lijst 2013 pagina 197
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Kalkar
Kieswerk Wissel GmbH
Griether Strasse 125
D-47546 Kalkar
tel:
00 49282495280
fax:
00 492824952810
E-mail:
[email protected]
Website:
www.putmangroep.com
882-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/1, 0/2,
0/4
conform NEN-EN 12620: kwartsgrind 2/6, 2/8,
4/8, 4/16, 4/32, 8/16 en 16/32
conform NEN-EN 13242: all-in 0/8
882-13-BBK
Zand en grind - korrelklassen a en b - voor toepassing als grond.
Zand en grind voldoen aan de achtergrondwaarden voor grond.
Kervenheim Kieswerk Grotendonk GmbH
Et Grotendonk 5a
Kervenheim
tel:
00 4928251777
fax:
00 4928251572
Correspondentie:
Isseldeich 14
D-46499 HamminkelnWertherbruch
E-mail:
[email protected]
Website:
www.netterden.com
853-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/2, 0/4 en
kwartsgrind 2/8, 4/16, 4/32
conform NEN-EN 13139: kwartszand 0/2 en 0/4
Kevelaer
932-13-BBK
Zand en grind - korrelklassen a en b - voor toepassing als grond.
Zand en grind voldoen aan de achtergrondwaarden voor grond.
914-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/4 en
kwartsgrind 4/8, 8/16
Winplaats:
Wisseler See
Duitsland
Terraq
Maasweeg 154
D-47624 Kevelaer
tel:
077 3821588
fax:
077 3827051
Correspondentie:
Ubroekweg 41
5928 NM Venlo
E-mail:
[email protected]
Website:
www.terraq.nl
Winplaats:
Groeve Meershof
Maasweg 154
D-47624 Kevelaer
Duitsland
Kevelaer
Welbers Kieswerke GmbH
Quirinusstrasse 33
D-47624 Kevelaer
tel:
00 4928326028
fax:
00 49283270378
E-mail:
[email protected]
Website:
www.welbers-kieswerke.de
Winplaats:
Groeve Wemb
Veenweg
Weeze-Wemb
Duitsland
Kiwa BMC B.V.
DUITSLAND
KORRELVORMIGE MATERIALEN
lijst 2013 pagina 198
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Laar
Infracom GmbH
Vestiging Laar
Brookdiek
D-49824 Laar
tel:
00 495947911201
fax:
00 495947911030
Correspondentie:
Vosmatenweg 6
D-49824 Laar
E-mail:
[email protected]
962-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/1, 0/2 en
0/4
conform NEN-EN 13139: kwartszand 0/1, 0/2 en
0/4
962-13-BBK
Zand - korrelklasse a - voor toepassing als
grond.
Zand voldoet aan de achtergrondwaarden voor
grond.
Meissenheim
RMKS Rhein Main Kies und Splitt 966-13
GmbH & Co. KG
VältinsscholleN
Meissenheim
tel:
00 4978242175
fax:
00 4978244062
Correspondentie:
Kieswerk
D-77974 Meissenheim
conform NEN-EN 12620: kwartsgrind 4/16 en
4/32
Rees
Niederrheinische Kies- und Sand- 874-13
baggerei GmbH
Vor dem Rheintor 17
D-46459 Rees
tel:
00 49285110410
fax:
00 4928511577
Correspondentie:
Postfach 1361
D-46452 Rees
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/2, 0/4 en
kwartsgrind 4/10, 4/16, 8/16, 4/32
conform NEN-EN 13139: kwartszand 0/2 en 0/4
Verwerkingsinstallatie:
Reeser Bruch
Rechtes Rheinufer 835,3
Duitsland
Rees
Suhrborg & Co. GmbH
Vor dem Rheintor 17
D-46459 Rees
tel:
00 492817711
fax:
00 4928171801
Correspondentie:
Postfach 1264
D-46451 Rees
875-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/1, 0/2,
0/4 en kwartsgrind 2/8, 4/16, 8/16, 4/32
conform NEN-EN 13139: kwartszand 0/1, 0/2 en
0/4
969-13
conform NEN-EN 12620: kwartsgrind 4/16 en
4/32
Verwerkingsinstallatie:
Schiffs-Beladeanlage Wesel-Bislich
Rechtes Rheinufer km 825,5
Duitsland
SchwanauOttenheim
Vogel-Bau GmbH
Rheinstrasse 21
D-77963 Schwanau-Ottenheim
tel:
00 4978218930
fax:
00 49782122939
Correspondentie:
Postfach 2260
D-77912 Lahr
E-mail:
[email protected]
Kiwa BMC B.V.
DUITSLAND
KORRELVORMIGE MATERIALEN
lijst 2013 pagina 199
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Schwarz
Kies- und Steinwerk
Boerner GmbH & Co. KG
Am Saale-Dreieck 3
D-39240 Schwarz
tel:
00 49392952570
fax:
00 493929525714
E-mail:
[email protected]
927-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/2
conform NEN-EN 12620: kwartsgrind 2/8, 2/16,
2/32, 8/16 en 16/32
Winplaats:
Trabitz/Sachsendorf/Schwarz
Wachtendonk
Gelinter Kiesbaggerei GmbH &
Co. KG
Kempener Strasse 110
D-47669 Wachtendonk
Correspondentie:
Postfach 1154
D-47648 Weeze
957-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/2, 0/4 en
kwartsgrind 2/8, 4/16, 8/16, 4/32, 16/32
conform NEN-EN 13139: kwartszand 0/2 en 0/4
Wachtendonk
Josef Klösters Kies & Beton
GmbH
Kempenerstrasse 100
D-47669 Wachtendonk
tel:
00492836 911 110
Correspondentie:
Postfach 40 02 57
D-47896 Kempen
E-mail:
[email protected]
967-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/2, 0/4
conform NEN-EN 12620: kwartsgrind 2/8, 4/8,
8/16 en 16/32
Wachtendonk
Siemes Sand- und Kiesbaggerei
GmbH & Co. KG
Meerendonker Strasse 15A
47669 Wachtendonk
Correspondentie:
Hees 12
47652 Weeze / Wemb
972-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/2, 0/4 en
kwartsgrind 2/6, 4/16, 16/32
Walchum
Heeren-Herkener Kiesbaggerei
GmbH
Pottweg 1
D-26907 Walchum
tel:
00 494963914433
fax:
00 494963914434
Correspondentie:
Isseldeich 14
D-46499 HamminkelnWertherbruch
E-mail:
[email protected]
Website:
www.netterden.com
864-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/2 en 0/4
conform NEN-EN 13043: kwartszand 0/2
conform NEN-EN 13139: kwartszand 0/2
864-13-BBK
Zand - korrelklasse a - voor toepassing als
grond.
Zand voldoet aan de achtergrondwaarden voor
grond.
Winplaats:
Kieswerk Walchum
Pottweg 1
D-26907 Walchum
Duitsland
Kiwa BMC B.V.
DUITSLAND
KORRELVORMIGE MATERIALEN
lijst 2013 pagina 200
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Weeze
Boll Kiesbaggerei GmbH
Exploitatie Hüdderath
Hüdderath 5
D-47652 Weeze
tel:
00 49283297790
fax:
00 492832977929
Correspondentie:
Postfach 1154
D-47648 Weeze
E-mail:
[email protected]
Website:
www.teunesen.nl
876-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/2, 0/4 en
kwartsgrind 2/5, 2/8, 2/11, 4/16, 8/16, 4/32
conform NEN-EN 13139: kwartszand 0/2
835-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/2, 0/4 en
kwartsgrind 2/5, 2/8, 4/16
conform NEN-EN 13139: kwartszand 0/2 en 0/4
973-13
Conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/1, 0/2,
0/4 en kwartsgrind 2/5, 2/8, 4/8, 4/16, 4/32,
8/16, 16/32
Conform NEN-EN 13139: kwartszand 0/1, 0/2,
0/4
Winplaats:
Exploitatie: "Hüdderath"
Hüdderath 5
Kevelaer
Duitsland
Weeze
Kieswerk Volbrockshof GmbH &
Co. KG
Hüdderath 5
D-47652 Weeze
tel:
00 4928258678
fax:
00 4928257466
Correspondentie:
Postfach 1154
D-47648 Weeze
E-mail:
[email protected]
Website:
www.teunesen.nl
Winplaats:
Exploitatie "Steinbergen"
Uedemer Strasse
Weeze
Duitsland
tel:
00 4928258678
fax:
00 4928257466
Weeze
Knappheide Kiesbaggerei GmbH
& Co KG
Knappheide 2B
D-47652 Weeze
tel:
00 49283297790
fax:
00 492832977929
Correspondentie:
Postfach 1154
D-47652 Weeze
E-mail:
[email protected]
Kiwa BMC B.V.
DUITSLAND
KORRELVORMIGE MATERIALEN
lijst 2013 pagina 201
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Weeze
Wemb
Siemes Sand- und Kiesbaggerei
GmbH & Co. KG
Hees 12
D-47652 Weeze Wemb
tel:
00 4928371000
fax:
00 4928371009
E-mail:
[email protected]
849-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/2 en 0/4
conform NEN-EN 13043: kwartszand 0/2
conform NEN-EN 13139: kwartszand 0/2
849-13-BBK
Zand en grind - korrelklassen a en b - voor toepassing als grond.
Zand en grind voldoen aan de achtergrondwaarden voor grond.
946-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/2, 0/4
conform NEN-EN 12620: kwartsgrind 2/8, 4/16,
8/16 en 4/32
Winplaats:
Zandput "Heesergut"
Hees 12
D-47652 Weeze
Duitsland
tel:
00 4928371000
fax:
00 4928371009
Wesel
Hülskens GmbH & Co. KG
Hülskensstrasse 4-6
D-46483 Wesel
tel:
00 492812040
fax:
00 4928120446
Correspondentie:
Postfach 100202
D-46483 Wesel
E-mail:
[email protected]
Website:
www.huelskens.de
Winplaats:
Kieswerk Milchplatz
Rhein Km 800,6 - l.Uferseite
Milchplatz
Duitsland
Wesel
Hülskens GmbH & Co. KG
Hülskensstrasse 4-6
D-46483 Wesel
tel:
00 492812040
fax:
00 49281204446
Correspondentie:
Postfach 100202
D-46462 Wesel
E-mail:
[email protected]
Website:
www.huelskens.de
855-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/2, 0/4 en
kwartsgrind 4/16, 4/32
conform NEN-EN 13139: kwartszand 0/2, 0/4
Wesel
Hülskens GmbH & Co. KG
Hülskensstrasse 4-6
D-46483 Wesel
tel:
00 492812040
fax:
00 49281204446
Correspondentie:
Postfach 100202
D-46462 Wesel
E-mail:
[email protected]
Website:
www.huelskens.de
856-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/4 en
kwartsgrind 4/16, 4/32
conform NEN-EN 13139: kwartszand 0/4
Kiwa BMC B.V.
DUITSLAND
KORRELVORMIGE MATERIALEN
lijst 2013 pagina 202
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Wesel
Hülskens GmbH & Co. KG
Hülskensstrasse 4-6
D-46483 Wesel
tel:
00 492812040
fax:
00 49281204446
Correspondentie:
Postfach 100202
D-46462 Wesel
E-mail:
[email protected]
Website:
www.huelskens.de
862-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/4 en
kwartsgrind 4/16, 4/32
conform NEN-EN 13139: kwartszand 0/4
Wesel
Hülskens GmbH & Co. KG
Hülskensstrasse 4-6
D-46483 Wesel
tel:
00 492812040
fax:
00 49281204383
Correspondentie:
Postfach 100202
D-46462 Wesel
E-mail:
[email protected]
Website:
www.huelskens.de
892-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/2 en 0/4
conform NEN-EN 12620: kwartsgrind 2/8, 4/16,
4/32, 8/16 en 16/32
conform NEN-EN 13139: kwartszand 0/2 en 0/4
964-13
conform NEN-EN 12620: kwartsgrind 4/8, 4/16,
4/32, 8/16 en 16/32
Winplaats:
Kieswerk Büderich
Xantener Strasse
D-46487 Wesel
Duitsland
WillstättLegelshurst
Hermann Uhl e.K. Kies- SandEdelsplitt
Am Kieswerk 1
D-77731 Willstätt-Legelshurst
tel:
00 4978522325
fax:
00 49781508252
Correspondentie:
Am Kieswerk 1-3
D-77746 Schutterswald
Kiwa BMC B.V.
DUITSLAND
KORRELVORMIGE MATERIALEN
lijst 2013 pagina 203
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Wilsum
Infracom GmbH
Vestiging Wilsum
Hoogstederstrasse
D-49849 Wilsum
tel:
00 4959479110
Kantoor:
tel:
0524 593499
fax:
0524 524300
Correspondentie:
Vosmatenweg 6
D-49824 Laar
923-13
conform NEN-EN 12620: kwartszand 0/1, 0/2 en
0/4
conform NEN-EN 13139: kwartszand 0/1, 0/2 en
0/4
923-13-BBK
Zand - korrelklasse a - voor toepassing als
grond.
Zand voldoet aan de achtergrondwaarden voor
grond.
889-13
conform NEN-EN 12620: kwartsgrind 4/8, 4/11,
4/16, 4/32, 8/16 en 16/32
Winplaats:
Hoogstederstrasse
D-49849 Wilsum
Duitsland
Certificaten:
923-13
923-13-BBK
Winplaats:
Ringstrasse 26
D-49847 Itterbeck
Duitsland
Certificaten:
923-13
Winplaatsen:
1) Ringstrasse 26
Itterbeck, Duitsland
2) Hoogstederstrasse
Wilsum, Duitsland
Nederland
Certificaten:
923-13-BBK
Wyhl a.K.
Hermann Uhl e.K.
Edelsplitt-, Sand und Kieswerke
Kieswerkweg
D-79369 Wyhl a.K.
tel:
00 4976427010
fax:
00 4976423303
Correspondentie:
Sasbacher Str. 36
D-79369 Wyhl a.K.
E-mail:
[email protected]
Kiwa BMC B.V.
DUITSLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
KORRELVORMIGE MATERIALEN
lijst 2013 pagina 204
productinformatie
Kiwa BMC B.V.
FRANKRIJK
KORRELVORMIGE MATERIALEN
lijst 2013 pagina 205
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Rhinau
Les Gravières Rhénanes
Route de l'EDF
F-67860 Rhinau
tel:
00 33388746125
fax:
00 33388748676
Correspondentie:
p/a Postbus 6073
4000 HB Tiel
956-13
conform NEN-EN 12620: kwartsgrind 4/16 en
4/32
Winplaats:
Werk Friesenheim
Route de l'EDF
F-67860 Rhinau
Frankrijk
Kiwa BMC B.V.
FRANKRIJK
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
KORRELVORMIGE MATERIALEN
lijst 2013 pagina 206
productinformatie
Kiwa BMC B.V.
lijst 2013 pagina 207
Vulstoffen
Lijst van goedgekeurde bedrijven voor de productie van vulstoffen
Beoordelingsrichtlijnen:
2505 Poederkoolvliegas voor gebruik in mortel en beton
1804 Steenmeel voor toepassing als vulstof in beton en mortel
De in navolgend overzicht opgenomen certificaathouders "vulstoffen" zijn alfabetisch gesorteerd op plaatsnaam.
Kiwa BMC B.V.
lijst 2013 pagina 208
Kiwa BMC B.V.
VULSTOFFEN
lijst 2013 pagina 209
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Amsterdam
Nederland
Vliegasunie B.V.
Petroleumhavenweg 1
1041 AB Amsterdam
tel:
020 5878267
fax:
020 5878356
Kantoor:
Belle van Zuylenlaan 3
4105 JX Culemborg
tel:
0345 509988
fax:
0345 509980
Correspondentie:
Postbus 265
4100 AG Culemborg
E-mail:
[email protected]
1304-11-1
Poederkoolvliegas
voor toepassing in mortel en beton op basis van
productspecificatie PVA-HW d.d. 21 april 2010
1304-11-2
Poederkoolvliegas (Euroment HW)
voor toepassing in mortel en beton op basis van
productspecificatie PVA-HW d.d. 21 april 2010
1305-11-1
Poederkoolvliegas
voor toepassing in mortel en beton op basis van
productspecificatie PVA-BS d.d. 17 februari
2010
Producent:
Nuon Power Generation B.V.
Hemwegcentrale Amsterdam
Petroleumhavenweg 1
1041 AB Amsterdam
Certificaten:
1304-11-1
1304-11-2
Leverancier:
Vliegasunie B.V.
Postbus 265
4100 AG Culemborg
E-mail:
[email protected]
Certificaten:
1304-11-1
Leverancier:
Euroment B.V.
Postbus 5061
5800 GB Venray
Certificaten:
1304-11-2
Borssele
Nederland
Vliegasunie B.V.
Wilhelminahofweg 3
4454 PM Borssele
tel:
0113 356100
fax:
0113 352361
Kantoor:
Belle van Zuylenlaan 3
4105 JX Culemborg
tel:
0345 509988
fax:
0345 509980
Correspondentie:
Postbus 265
4100 AG Culemborg
E-mail:
[email protected]
Producent:
NV EPZ
Centrale Borssele
Zeedijk 32
4454 PM Borssele
Kiwa BMC B.V.
VULSTOFFEN
lijst 2013 pagina 210
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Breitscheid
Duitsland
Kalksteinwerk Medenbach GmbH
An der L. 3042
D-35767 Breitscheid
tel:
00 492777914620
fax:
00 492777914622
1353-13-K
Kalksteenmeel als vulstof voor mortel en beton
Producten:
Kalksteenmeel MB
1353-13-K.1
Kalksteenmeel als vulstof voor mortel en beton
Producten:
Kalksteenmeel MB
Leverancier:
ENCI B.V.
St. Teunislaan 1
5231 BS 's-Hertogenbosch
Nederland
Certificaten:
1353-13-K
Engis
België
Carmeuse S.A.
Route de Ramioul
B-4480 Engis
tel:
00 3285830111
fax:
00 3285830220
Correspondentie:
Rue du Château 13a
B-5300 Seilles
Website:
www.carmeuse.com
1351-13-K
Kalksteenmeel als vulstof voor mortel en beton
Producten:
calcitec 2001 S
calcitec 2001 ME
Essen
Duitsland
STEAG GmbH
Rüttenscheider Strasse 1-3
D-45128 Essen
1311-11
Poederkoolvliegas NEN-EN 450-1, gloeiverliescategorie A
voor toepassing in mortel en beton
productnaam: steament® W-9 / Euroment WA
1308-11
Poederkoolvliegas
voor toepassing in mortel en beton op basis van
productspecificatie EFA Fuller MR 1/2 cat. A en
cat. B
1308-11-1
Poederkoolvliegas
voor toepassing in mortel en beton op basis van
productspecificatie
- Pkv - GTB Cat.A d.d. 9 mei 2009
- Pkv - GTB Cat.B d.d. 9 mei 2009
- Pkv - GTB Cat.C d.d. 9 mei 2009
Producent:
Heizkraftwerk Walsum, Block 9
Dr. Wilhelm Roelen Strasse 129
D-47179 Duisburg
Duitsland
Leverancier in Nederland:
Euroment B.V.
Industrieweg 15
5861 EK Wanssum
Nederland
tel:
023 5481482
fax:
023 5481499
Website:
www.euroment.com
Geertruidenberg
Nederland
Eurocem B.V.
Centraleweg 8
4931 NB Geertruidenberg
tel:
0162 525111
fax:
0162 525141
Correspondentie:
Postbus 460
5800 AL Venray
E-mail:
[email protected]
Website:
www.eurocem.nl
Kiwa BMC B.V.
VULSTOFFEN
lijst 2013 pagina 211
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Geertruidenberg
Nederland
Vliegasunie B.V.
Amerweg
4931 NC Geertruidenberg
tel:
073 8538233
fax:
073 8538108
Kantoor:
Belle van Zuylenlaan 3
4105 JX Culemborg
tel:
0345 509988
fax:
0345 509980
Correspondentie:
Postbus 265
4100 AG Culemborg
E-mail:
[email protected]
1302-11-1
Poederkoolvliegas
voor toepassing in mortel en beton op basis van
productspecificatie PVA-AC en PVA-AC (B)
d.d. 17 februari 2010
1302-11-2
Poederkoolvliegas (Euroment AC)
voor toepassing in mortel en beton op basis van
productspecificatie PVA-AC en PVA-AC (B) d.d.
17 februari 2010
1301-11
Poederkoolvliegas (Handelsnaam: KV-vliegas)
voor toepassing in mortel en beton
Producent:
Essent Energie Productie B.V.
Amercentrale
Amerweg
4931 NC Geertruidenberg
Certificaten:
1302-11-1
1302-11-2
Leverancier:
Vliegasunie B.V.
Postbus 265
4100 AG Culemborg
E-mail:
[email protected]
Certificaten:
1302-11-1
Leverancier:
Euroment B.V.
Postbus 5061
5800 GB Venray
Certificaten:
1302-11-2
Haelen
Nederland
Nuon Power Buggenum B.V.
Roermondseweg 55
6081 NT Haelen
tel:
0475 598277
fax:
0475 594767
Correspondentie:
Postbus 4035
6080 AA Haelen
Productielocatie:
Nuon Willem-Alexander Centrale
Roermondseweg 55
6081 NT Haelen
Leverancier:
Vliegasunie B.V.
Postbus 265
4100 AG Culemborg
E-mail:
[email protected]
Kiwa BMC B.V.
VULSTOFFEN
lijst 2013 pagina 212
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Herne
Duitsland
STEAG GmbH
Hertener Strasse 16
D-44653 Herne
Correspondentie:
Rüttenscheider Strasse 1-3
D-45128 Essen
1312-12
Poederkoolvliegas NEN-EN 450-1, gloeiverliescategorie A
voor toepassing in mortel en beton
productnaam: steament® H-4 / Euroment HE
1310-11
Poederkoolvliegas
voor toepassing in mortel en beton op basis van
productspecificatie EFA-Füller® WH
Gloeiverlies categorie A
Producent:
Heizkraftwerk Herne, Block 4
Hertener Strasse 16
D-44653 Herne
Duitsland
Leverancier in Nederland:
Euroment B.V.
Industrieweg 15
5861 EK Wanssum
Nederland
tel:
023 5481482
fax:
023 5481499
Website:
www.euroment.com
Herten
Duitsland
BauMineral GmbH
Hiberniastrasse 12
D-45699 Herten
tel:
00 4923665090
fax:
00 492366509257
E-mail:
[email protected]
Producent:
E.ON Kraftwerke GmbH,
Kraftwerksgruppe Nord-West
Zum Kraftwerk 20
D-26386 Wilhelmshaven
Duitsland
Kiwa BMC B.V.
VULSTOFFEN
lijst 2013 pagina 213
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Moerdijk
Nederland
Vliegasunie B.V.
Middenweg 26
4782 PM Moerdijk
Kantoor:
Belle van Zuylenlaan 3
4105 JX Culemborg
tel:
0345 509988
fax:
0345 509980
Correspondentie:
Postbus 265
4100 AG Culemborg
E-mail:
[email protected]
1303-11-1
Poederkoolvliegas
voor toepassing in mortel en beton op basis van
productspecificatie PVA-SMZ en PVA-SMZ (B)
d.d. 17 februari 2010
1303-11-2
Poederkoolvliegas (Euroment SMZ)
voor toepassing in mortel en beton op basis van
productspecificatie PVA-SMZ en PVA-SMZ (B)
d.d. 17 februari 2010
1355-13-K
Kalksteenmeel als vulstof voor mortel en beton
Producten:
calcitec 2001 M
Producent:
SMZ Moerdijk
Middenweg 26
4782 PM Moerdijk
Certificaten:
1303-11-1
1303-11-2
Leverancier:
Vliegasunie B.V.
Postbus 265
4100 AG Culemborg
E-mail:
[email protected]
Certificaten:
1303-11-1
Leverancier:
Euroment B.V.
Postbus 5061
5800 GB Venray
Certificaten:
1303-11-2
Moha
België
Carmeuse S.A.
Rue Val Notre-Dame 300
B-4520 Moha
Correspondentie:
Rue du Chateau 13a
B-5300 Seilles
Kiwa BMC B.V.
VULSTOFFEN
lijst 2013 pagina 214
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Nijmegen
Nederland
Vliegasunie B.V.
Weurtseweg 460
6541 BE Nijmegen
Kantoor:
Belle van Zuylenlaan 3
4105 JX Culemborg
tel:
0345 509988
fax:
0345 509980
Correspondentie:
Postbus 265
4100 AG Culemborg
E-mail:
[email protected]
1307-11-1
Poederkoolvliegas
voor toepassing in mortel en beton op basis van
productspecificatie PVA-CG en PVA-CG (B) d.d.
17 februari 2010
1307-11-2
Poederkoolvliegas (Euroment CG)
voor toepassing in mortel en beton op basis van
productspecificatie PVA-CG en PVA-CG (B) d.d.
17 februari 2010
Producent:
GDF SUEZ Energie Nederland N.V.
Weurtseweg 460
6541 BE Nijmegen
Certificaten:
1307-11-1
1307-11-2
Leverancier:
Vliegasunie B.V.
Postbus 265
4100 AG Culemborg
tel:
073 8538233
fax:
073 8538108
E-mail:
[email protected]
Certificaten:
1307-11-1
Leverancier:
Euroment B.V.
Postbus 5061
5800 GB Venray
tel:
023 5481482
fax:
023 5481499
Website:
www.euroment.com
Certificaten:
1307-11-2
Kiwa BMC B.V.
VULSTOFFEN
lijst 2013 pagina 215
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Rinxent
Frankrijk
SAS Carrières de la Vallée Heureuse
Rue Henri Barbusse 3
F-62720 Rinxent
tel:
033 321 99 53 99
fax:
033 321 99 53 90
Correspondentie:
B.P. 3
F-62720 Hydrequent
E-mail:
[email protected]
[email protected]
Website:
[email protected]
1354-13-K
Kalksteenmeel als vulstof voor beton en mortel
Producten:
CONOVFIL CR 98: RNF 006
1354-13-K.1
Kalksteenmeel als vulstof voor beton en mortel
Producten:
CONOVFIL CR 98: RNF 006
1354-13-K.2
Kalksteenmeel als vulstof voor beton en mortel
Producten:
CEMCARB 2
1354-13-K.3
Kalksteenmeel als vulstof voor beton en mortel
Producten:
FILLER 0-100 µm: RNF 004
1354-13-K.4
Kalksteenmeel als vulstof voor beton en mortel
Producten:
CARBOCIA 80 Industriel: RNF 001
1306-11
Poederkoolvliegas
voor toepassing in mortel en beton op basis van
productspecificatie EFA Fuller MR 1/2 cat. A en
cat. B
Leverancier:
Conovation bv
Lage Akkerweg 4
5711 DC Someren
Nederland
E-mail:
[email protected]
Website:
www.conovation.com
Certificaten:
1354-13-K.1
RotterdamMaasvlakte
Nederland
E.ON Benelux N.V.
Coloradoweg 10
3199 LA Rotterdam-Maasvlakte
tel:
0181 886080
fax:
0181 363992
Correspondentie:
Postbus 8642
3009 AP Rotterdam
E-mail:
[email protected]
Website:
www.eon-benelux.com
Producent:
Centrale Maasvlakte
Coloradoweg 10
3199 LA Rotterdam-Maasvlakte
Leverancier:
BauMineral GmbH
Hiberniastrasse 12
D-45699 Herten
Duitsland
tel:
00 4923665090
fax:
00 492366509257
E-mail:
[email protected]
Kiwa BMC B.V.
VULSTOFFEN
lijst 2013 pagina 216
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Voerde
Duitsland
STEAG GmbH
Frankfurter Strasse 430
D-46562 Voerde
Correspondentie:
Rüttenscheider Strasse 1-3
D-45128 Essen
1313-12
Poederkoolvliegas NEN-EN 450-1, gloeiverliescategorie A
voor toepassing in mortel en beton
productnaam: steament® V-A/B / Euroment VO
Producent:
Heizkraftwerk Voerde, Block A/B
Frankfurter Strasse 430
D-46562 Voerde
Duitsland
Leverancier in Nederland:
Euroment B.V.
Industrieweg 15
5861 EK Wanssum
Nederland
tel:
023 5481482
fax:
023 5481499
Website:
www.euroment.com
Wanssum
Nederland
Cementbouw Bindmiddelen
Groep
Industrieweg 15
5861 EK Wanssum
tel:
0478 537789
fax:
0478 537769
Correspondentie:
Postbus 5061
5800 GB Venray
1309-11-1
Poederkoolvliegas
voor toepassing in mortel en beton op basis van
productspecificatie
- Euroment CBM - Cat. A d.d. juli 2010
- Euroment CBM - Cat. B d.d. juli 2010
Wülfrath
Duitsland
Rheinkalk GmbH
Meiersberger Strasse
D-42489 Wülfrath
tel:
00 492058170
fax:
00 492058172210
Correspondentie:
Am Kalkstein 1
D-42489 Wülfrath
1352-13-K
Kalksteenmeel als vulstof voor mortel en beton
Producten:
Betofill
Betofill Plus
Leverancier:
Euroment B.V.
Postbus 5061
5800 GB Venray
Nederland
Kiwa BMC B.V.
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
VULSTOFFEN
lijst 2013 pagina 217
Certificaatnummer
productinformatie
Kiwa BMC B.V.
lijst 2013 - 2014 pagina 218
Kiwa BMC B.V.
lijst 2013 - 2014 pagina 219
Kiwa BMC B.V.
lijst 2013 pagina 220
Lichte toeslagmaterialen
Lijst van goedgekeurde bedrijven voor de productie van licht toeslagmateriaal
Beoordelingsrichtlijn:
2501 Licht toeslagmateriaal
De in navolgend overzicht opgenomen certificaathouders "licht toeslagmateriaal" zijn alfabetisch gesorteerd op
plaatsnaam.
Kiwa BMC B.V.
lijst 2013 pagina 221
Kiwa BMC B.V.
LICHTE TOESLAGMATERIALEN
lijst 2013 pagina 222
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
BurchtZwijndrecht
België
Argex NV
Kruibeeksesteenweg 227
B-2070 Burcht-Zwijndrecht
tel:
0032 32501515
fax:
0032 32501500
E-mail:
[email protected]
Website:
www.argex.be
804-13
Argex AG 0/4-500, AG 0/4-500S, AG 1/5-390,
AG 4/8-320
Argex AR 0/4-650, AR 4/10-430, AR 4/10-550,
AR 8/16-340
Argex AM 4/8-650
Geertruidenberg
Nederland
Eurocem B.V.
Centraleweg 8
4931 NB Geertruidenberg
Correspondentie:
Postbus 460
5800 AL Venray
E-mail:
[email protected]
805-13
Eurolite 3/11 en 8/16
HallerndorfPautzfeld
Duitsland
Liapor GmbH & Co.KG
Industriestrasse 2
D-91352 Hallerndorf-Pautzfeld
tel:
00 4995454480
fax:
00 49954544880
E-mail:
[email protected]
Website:
www.liapor.com
803-13
Liapor 3 4/8, Liapor 4 4/8
Liapor 4,5 2/10, Liapor 6,5 2/10
Liapor Sand K 0/2, Liadrain 2/8
Vertegenwoordiger in Nederland:
Lias Benelux B.V.
Berriehoek 38
7546 JL Enschede
Nederland
E-mail:
[email protected]
Kiwa BMC B.V.
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
LICHTE TOESLAGMATERIALEN
lijst 2013 pagina 223
Certificaatnummer
productinformatie
Kiwa BMC B.V.
lijst 2013 - 2014 pagina 224
Kiwa BMC B.V.
lijst 2013 - 2014 pagina 225
Kiwa BMC B.V.
lijst 2013 pagina 226
Waterbouwsteen
Lijst van goedgekeurde bedrijven voor de productie van waterbouwsteen
Beoordelingsrichtlijn:
9312 Waterbouwsteen (incl. BSB)
In het kader van deze beoordelingsrichtlijn wordt waterbouwsteen (voorheen breuksteen) beoordeeld op het voldoen aan de eisen van NEN 5180 en het Besluit bodemkwaliteit
De in navolgend overzicht opgenomen certificaathouders "waterbouwsteen" zijn ingedeeld per land. Binnen elk
land is het overzicht alfabetisch gesorteerd op plaatsnaam.
Kiwa BMC B.V.
lijst 2013 pagina 227
Kiwa BMC B.V.
WATERBOUWSTEEN
lijst 2013 pagina 228
BELGIË
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Antoing
Cimescaut Materiaux S.A.
Rue du Coucou 37
B-7640 Antoing
tel:
00 3269446750
fax:
00 3269446789
E-mail:
[email protected]
1008-13
Kalksteen
grove sortering (CP): 45/125, 56/125 en 90/150
mm
voor toepassing als niet-vormgegeven bouwstof
Leverancier:
De Hoop Bouwgrondstoffen bv
Postbus 19
4530 AA Terneuzen
Nederland
tel:
0115 680911
fax:
0115 610097
E-mail:
[email protected]
Website:
www.dehoop-bouwgrondstoffen.nl
Kiwa BMC B.V.
WATERBOUWSTEEN
lijst 2013 pagina 229
BELGIË
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Beez
S.A. Sagrex N.V.
Rue de Grands Malades
B-5000 Beez
Correspondentie:
Terhulpsesteenweg 185
B-1170 Brussel
E-mail:
[email protected]
Website:
www.sagrex.eu
1002-13
Kalksteen
grove sortering (CP): 45/125 en 90/250 mm
lichte sortering (LMA): 5/40 en 10/60 kg
voor toepassing als niet-vormgegeven bouwstof
1002-13.1
Kalksteen
grove sortering (CP): 45/125 en 90/250 mm
lichte sortering (LMA): 5/40 en 10/60 kg
voor toepassing als niet-vormgegeven bouwstof
1002-13.2
Kalksteen
grove sortering (CP): 45/125 en 90/250 mm
lichte sortering (LMA): 5/40 en 10/60 kg
voor toepassing als niet-vormgegeven bouwstof
1002-13.3
Kalksteen
grove sortering (CP): 45/125 en 90/250 mm
lichte sortering (LMA): 5/40 en 10/60 kg
voor toepassing als niet-vormgegeven bouwstof
1002-13-1.1
Kalksteen
lichte sortering (LM): 5/70 kg
met een massaverdeling conform de specificaties zoals aangegeven op de achterzijde
van dit certificaat en voor toepassing als nietvormgegeven bouwstof
1002-13-1.2
Kalksteen
lichte sortering (LM): 5/70 kg
met een massaverdeling conform de specificaties zoals aangegeven op de achterzijde
van dit certificaat en voor toepassing als nietvormgegeven bouwstof
Leverancier:
De producent treedt op als leverancier.
Certificaten:
1002-13
Leverancier:
De Hoop Bouwgrondstoffen bv
Postbus 19
4530 AA Terneuzen
Nederland
tel:
0115 680911
fax:
0115 610097
E-mail:
[email protected]
Website:
www.dehoop-bouwgrondstoffen.nl
Certificaten:
1002-13.1
1002-13-1.1
Leverancier:
Rotim Steenbouw bv
Julianaplein 31
5211 BB Den Bosch
Nederland
tel:
073 6121211
fax:
073 6140009
E-mail:
[email protected]
Website:
www.rotim.com
Certificaten:
1002-13.2
Leverancier:
Arnold Maassen Handelsmaatschappij B.V.
Klipperweg 14
6222 PC Maastricht
Nederland
tel:
043 3527600
fax:
043 3527601
E-mail:
[email protected]
Website:
www.arnoldmaassen.nl
Certificaten:
1002-13.3
1002-13-1.2
Kiwa BMC B.V.
WATERBOUWSTEEN
lijst 2013 pagina 230
BELGIË
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Landelies
Calcaires de la Sambre
Rue Blanc Caillou 1
B-6111 Landelies
tel:
0032 71 51 57 23
fax:
00 3271515723
E-mail:
[email protected]
1022-13
Kalksteen
lichte sortering (LMA): 10/60 kg
voor toepassing als niet-vormgegeven bouwstof
en gekenmerkt door een lichtgrijze
tot donkergrijze kleur
1009-13
Dolomiet kalksteen
grove sortering (CP): 45/125 mm
voor toepassing als niet-vormgegeven bouwstof
1009-13.1
Dolomiet kalksteen
grove sortering (CP): 45/125 mm
voor toepassing als niet-vormgegeven bouwstof
1009-13.2
Dolomiet kalksteen
grove sortering (CP): 45/125 mm
voor toepassing als niet-vormgegeven bouwstof
1009-13.3
Dolomiet kalksteen
grove sortering (CP): 45/125 mm
voor toepassing als niet-vormgegeven bouwstof
Leverancier:
De producent treedt op als leverancier.
Marche-lesDames
S.A. Sagrex N.V.
Rue Haigneaux 1
B-5024 Marche-les-Dames
Correspondentie:
Terhulpsesteenweg 185
B-1170 Brussel
Leverancier:
De Hoop Handel B.V.
Duitslandlandweg 2
4538 BK Terneuzen
Nederland
tel:
0115 680262
fax:
0115 621361
Certificaten:
1009-13.1
Leverancier:
Rotim Steenbouw bv
Julianaplein 31
5211 BB Den Bosch
Nederland
tel:
073 6121211
fax:
073 6140009
E-mail:
[email protected]
Website:
www.rotim.com
Certificaten:
1009-13.2
Leverancier:
Arnold Maassen Handelsmaatschappij B.V.
Klipperweg 14
6222 PC Maastricht
Nederland
tel:
043 3527600
fax:
043 3527601
E-mail:
[email protected]
Website:
www.arnoldmaassen.nl
Certificaten:
1009-13.3
Kiwa BMC B.V.
WATERBOUWSTEEN
lijst 2013 pagina 231
BELGIË
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Moha
Carmeuse S.A.
Rue Val Notre-Dame 300
B-4520 Moha
Correspondentie:
Rue du Chateau 13a
B-5300 Seilles
1021-13
Kalksteen
lichte sortering (LMA): 10/60 kg
voor toepassing als niet-vormgegeven bouwstof
1021-13.1
Kalksteen
lichte sortering (LMA): 10/60 kg
voor toepassing als niet-vormgegeven bouwstof
1021-13-1
Kalksteen
lichte sortering (LM): 5/70 kg
met een massaverdeling conform de specificaties zoals aangegeven op de achterzijde
van dit certificaat en voor toepassing als nietvormgegeven bouwstof
1021-13-1.1
Kalksteen
lichte sortering (LM): 5/70 kg
met een massaverdeling conform de specificaties zoals aangegeven op de achterzijde
van dit certificaat en voor toepassing als nietvormgegeven bouwstof
Wingebied:
Moha
Rue Val Notre-Dame 300
B-4520 Moha
België
Certificaten:
1021-13
1021-13.1
1021-13-1
1021-13-1.1
Leverancier:
De producent treedt op als leverancier.
Certificaten:
1021-13
1021-13-1
Leverancier:
De Hoop Bouwgrondstoffen bv
Postbus 19
4530 AA Terneuzen
Nederland
tel:
0115 680911
fax:
0115 610097
E-mail:
[email protected]
Website:
www.dehoop-bouwgrondstoffen.nl
Certificaten:
1021-13.1
1021-13-1.1
Kiwa BMC B.V.
WATERBOUWSTEEN
lijst 2013 pagina 232
BELGIË
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Vaulx
S.A. Sagrex N.V.
Vieux Chemin de Mons 12
B-7536 Vaulx
tel:
00 3269229125
fax:
00 3269229128
Correspondentie:
Terhulpsesteenweg 185
B-1170 Brussel
E-mail:
[email protected]
Website:
www.sagrex.eu
1003-13
Kalksteen
lichte sortering(LMA): 5/40, 10/60, 40/200 en
60/300 kg
voor toepassing als niet-vormgegeven bouwstof
1003-13.1
Kalksteen
lichte sortering(LMA): 5/40, 10/60, 40/200 en
60/300 kg
voor toepassing als niet-vormgegeven bouwstof
1003-13.2
Kalksteen
lichte sortering(LMA): 5/40, 10/60, 40/200 en
60/300 kg
voor toepassing als niet-vormgegeven bouwstof
1003-13.3
Kalksteen
lichte sortering(LMA): 5/40, 10/60, 40/200 en
60/300 kg
voor toepassing als niet-vormgegeven bouwstof
1003-13-1.1
Kalksteen
lichte sortering (LM): 5/70 kg
met een massaverdeling conform de specificaties zoals aangegeven op de achterzijde
van dit certificaat en voor toepassing als nietvormgegeven bouwstof
Leverancier:
De producent treedt op als leverancier.
Certificaten:
1003-13
Leverancier:
Rotim Steenbouw bv
Julianaplein 31
5211 BB Den Bosch
Nederland
tel:
073 6121211
fax:
073 6140009
E-mail:
[email protected]
Website:
www.rotim.com
Certificaten:
1003-13.1
Leverancier:
De Hoop Bouwgrondstoffen bv
Postbus 19
4530 AA Terneuzen
Nederland
tel:
0115 680911
fax:
0115 610097
E-mail:
[email protected]
Website:
www.dehoop-bouwgrondstoffen.nl
Certificaten:
1003-13.2
1003-13-1.1
Leverancier:
Arnold Maassen Handelsmaatschappij B.V.
Klipperweg 14
6222 PC Maastricht
Nederland
tel:
043 3527600
fax:
043 3527601
E-mail:
[email protected]
Website:
www.arnoldmaassen.nl
Certificaten:
1003-13.3
Kiwa BMC B.V.
WATERBOUWSTEEN
lijst 2013 pagina 233
BELGIË
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Kiwa BMC B.V.
WATERBOUWSTEEN
lijst 2013 pagina 234
DUITSLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
Bell
Rheinische Provinzial Basalt- und 1018-13
Lavawerke GmbH & Co.oHG
Am Rothenberg
D-56745 Bell
Correspondentie:
Postfach 1264
D-53476 Sinzig
1018-13-1
Wingebied:
Werk Bell
Am Rothenberg
D-56745 Bell
Duitsland
Leverancier:
De producent treedt op als leverancier.
Holzappel
RF Sand und Steingewinnung
GmbH
An der B. 417
D-56379 Holzappel
tel:
0049 60 71 413 08
handy Ralf Reinhardt: 0049
163 419 60 03
Correspondentie:
Max-Planck-Strasse 14
D-64846 Gross-Zimmern
1020-13
productinformatie
Basaniet (basaltisch gesteente met ten minste
10% (m/m) aan olivijn)
lichte sortering (LMA): 40/200 en 60/300 kg
zware sortering (HMA): 300/1000 en 1000/3000
kg
voor toepassing als niet-vormgegeven bouwstof
Basaniet (basaltisch gesteente met ten minste
10% (m/m) aan olivijn)
lichte sortering (LM): 40/120 kg
zware sortering (HM): 150/800 en 500/1000kg
met een massaverdeling conform de specificaties zoals aangegeven op de achterzijde
van dit certificaat en voor toepassing als nietvormgegeven bouwstof
Basalt
lichte sortering (LMA en LMB): 5/40, 10/60,
40/200 en 60/300 kg
zware sortering (HMA en HMB): 300/1000 en
1000/3000 kg
voor toepassing als niet-vormgegeven bouwstof
Wingebied:
Balduinstein
An der B. 417
D-56379 Holzappel
Duitsland
Leverancier:
De producent treedt op als leverancier.
Mayen
Rheinische Provinzial Basalt- und 1010-13
Lavawerke GmbH & Co.oHG
Werk Mayen, Im Nettetal
D-56727 Mayen
tel:
00 4926424010
1010-13-1
fax:
00 492642402245
Correspondentie:
Postfach 1264
D-53476 Sinzig
Website:
www.rpbl.de
Wingebied:
Werk Mayen
Im Nettetal
D-56727 Mayen
Duitsland
Leverancier:
De producent treedt op als leverancier.
Basalt
lichte sortering (LMA): 5/40, 10/60 en 40/200 kg
voor toepassing als niet-vormgegeven bouwstof
Basalt
lichte sortering (LM): 5/70 kg
met een massaverdeling conform de specificaties zoals aangegeven op de achterzijde
van dit certificaat en voor toepassing als nietvormgegeven bouwstof
Kiwa BMC B.V.
WATERBOUWSTEEN
lijst 2013 pagina 235
DUITSLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
Ochtendung Rheinische Provinzial Basalt- und 1015-13
Lavawerke GmbH & Co.oHG
Werk Ochtendung - In den Wannen
22
D-56299 Ochtendung
tel:
00 4926424010
fax:
00 492642401145
Correspondentie:
Postfach 1264
D-53476 Sinzig
Website:
www.rpbl.de
productinformatie
Basaniet (basaltisch gesteente met ten minste
10% (m/m) aan olivijn)
lichte sortering (LMA): 40/200 en 60/300 kg
voor toepassing als niet-vormgegeven bouwstof
Wingebied:
Werk Ochtendung
In den Wannen 22
D-56299 Ochtendung
Duitsland
Leverancier:
De producent treedt op als leverancier.
Sinzig
Rheinische Provinzial Basalt- und 1005-13
Lavawerke GmbH & Co.oHG
Kölnerstrasse 22
D-53489 Sinzig
tel:
00 4926424010
fax:
00 49262401145
Correspondentie:
Postfach 1264
D-53476 Sinzig
Website:
www.rpbl.de
1005-13-1
Wingebied:
Werk Nickenich
Eicherstrasse
D-56645 Nickenich
Duitsland
Leverancier:
De producent treedt op als leverancier.
Basaniet (basaltisch gesteente met ten minste
10% (m/m) aan olivijn)
grove sortering (CP): 45/125, 90/180 en 90/250
mm
lichte sortering (LMA en LMB): 5/40, 10/60,
40/200 en 60/300 kg
zware sortering (HMA en HMB): 300/1000,
1000/3000 en 3000/6000 kg
voor toepassing als niet-vormgegeven bouwstof
Basaniet (basaltisch gesteente met ten minste
10% (m/m) aan olivijn)
grove sortering (CP): 8/150 mm
lichte sortering (LM): 100/500 kg
met een korrelgrootte- resp. massaverdeling
conform de specificaties zoals aangegeven op
de
achterzijde van dit certificaat en voor toepassing
als niet-vormgegeven bouwstof
Kiwa BMC B.V.
WATERBOUWSTEEN
lijst 2013 pagina 236
DUITSLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Sinzig
Rheinische Provinzial Basalt- und 1006-13
Lavawerke GmbH & Co.oHG
Kölnerstrasse 22
D-53489 Sinzig
tel:
00 4926424010
fax:
00 49262401145
Correspondentie:
Postfach 1264
1006-13-1
D-53476 Sinzig
Website:
www.rpbl.de
Wingebied:
Werk Naak
D-53547 Kasbach
Duitsland
Leverancier:
De producent treedt op als leverancier.
Certificaatnummer
productinformatie
Basalt
grove sortering (CP): 45/125, 63/180 en 90/250
mm
lichte sortering (LMA): 5/40, 10/60, 40/200 en
60/300 kg
voor toepassing als niet-vormgegeven bouwstof
Basalt
grove sortering (CP): 8/150 mm
lichte sortering (LM): 5/70 kg
met een korrelgrootte- resp. massaverdeling
conform de specificaties zoals aangegeven op
de
achterzijde van dit certificaat en voor toepassing
als niet-vormgegeven bouwstof
Kiwa BMC B.V.
WATERBOUWSTEEN
lijst 2013 pagina 237
DUITSLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Kiwa BMC B.V.
lijst 2013 pagina 238
Steenslag
Lijst van goedgekeurde bedrijven voor de productie van steenslag beoordeeld in het kader van het Besluit
bodemkwaliteit
Beoordelingsrichtlijn:
9324 Milieuhygiënische kwaliteit van steenslag in ongebonden toepassing
In het kader van deze beoordelingsrichtlijn wordt steenslag beoordeeld op het voldoen aan de eisen van het Besluit
bodemkwaliteit.
De in navolgend overzicht opgenomen certificaathouders "steenslag" zijn ingedeeld per land. Binnen elk land is het
overzicht alfabetisch gesorteerd op plaatsnaam.
Kiwa BMC B.V.
lijst 2013 pagina 239
Kiwa BMC B.V.
STEENSLAG
lijst 2013 pagina 240
NEDERLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Maastricht
ENCI B.V.
Vestiging Maastricht
Lage Kanaaldijk 115
6212 NA Maastricht
tel:
043 3297631
fax:
043 3297827
Correspondentie:
Postbus 1
6200 AA Maastricht
Website:
www.enci.nl
1060-13-BBK
Silex
voor toepassing als niet-vormgegeven bouwstof
Kiwa BMC B.V.
STEENSLAG
lijst 2013 pagina 241
NEDERLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Kiwa BMC B.V.
STEENSLAG
lijst 2013 pagina 242
BELGIË
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Antoing
Cimescaut Materiaux S.A.
Rue du Coucou 37
B-7640 Antoing
tel:
00 3269446750
fax:
00 3269446789
E-mail:
[email protected]
1050-13-BBK
Kalksteen
voor toepassing als niet-vormgegeven bouwstof
1051-13-BBK
Kalksteen
voor toepassing als niet-vormgegeven bouwstof
1051-13-BBK.1
Kalksteen
voor toepassing als niet-vormgegeven bouwstof
1051-13-BBK.2
Kalksteen
voor toepassing als niet-vormgegeven bouwstof
1051-13-BBK.3
Kalksteen
voor toepassing als niet-vormgegeven bouwstof
1051-13-BBK.4
Kalksteen
voor toepassing als niet-vormgegeven bouwstof
1051-13-BBK.5
Kalksteen
voor toepassing als niet-vormgegeven bouwstof
1051-13-BBK.6
Kalksteen
voor toepassing als niet-vormgegeven bouwstof
Importeur:
De Hoop Bouwgrondstoffen bv
Postbus 19
4530 AA Terneuzen
Nederland
tel:
0115 680911
fax:
0115 610097
E-mail:
[email protected]
Website:
www.dehoop-bouwgrondstoffen.nl
Beez
S.A. Sagrex N.V.
Rue de Grands Malades
B-5000 Beez
Correspondentie:
Terhulpsesteenweg 185
B-1170 Brussel
E-mail:
[email protected]
Website:
www.sagrex.eu
Importeur:
De Hoop Bouwgrondstoffen bv
Postbus 19
4530 AA Terneuzen
Nederland
tel:
0115 680911
fax:
0115 610097
E-mail:
[email protected]
Website:
www.dehoop-bouwgrondstoffen.nl
Certificaten:
1051-13-BBK.1
Importeur:
Rotim Steenbouw bv
Julianaplein 31
5211 BB Den Bosch
Nederland
tel:
073 6121211
fax:
073 6140009
E-mail:
[email protected]
Website:
www.rotim.com
Certificaten:
1051-13-BBK.2
Importeur:
Arnold Maassen Handelsmaatschappij B.V.
Klipperweg 14
6222 PC Maastricht
Kiwa BMC B.V.
STEENSLAG
lijst 2013 pagina 243
BELGIË
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
1065-13-BBK
Kalksteen
voor toepassing als niet-vormgegeven bouwstof
1052-13-BBK
Kalksteen
voor toepassing als niet-vormgegeven bouwstof
Nederland
E-mail:
[email protected]
Website:
www.arnoldmaassen.nl
Certificaten:
1051-13-BBK.3
Importeur:
Exploitation Rondia SPRL
Postbus 275
6800 AG Arnhem
Nederland
tel:
026 3516000
fax:
026 3516100
Certificaten:
1051-13-BBK.4
Importeur:
Holcim Grondstoffen B.V.
IJsseldijk 351
2922 BK Krimpen a/d IJssel
Nederland
Certificaten:
1051-13-BBK.5
Importeur:
Sagrex B.V.
St. Teunislaan 1
5231 BS 's-Hertogenbosch
Nederland
tel:
073 6401190
fax:
073 6401155
Certificaten:
1051-13-BBK.6
Engis
Carmeuse S.A.
Route de Ramioul 1
B-4480 Engis
Correspondentie:
Rue du Chateau 13a
B-5300 Seilles
Wingebied:
Engis
Route de Ramioul 1
B-4480 Engis
België
GaurainRamecroix
Holcim Granulaten N.V.
Groeve Carrière du Milieu
Grand Route
B-7530 Gaurain-Ramecroix
tel:
00 3269251411
fax:
00 3269546852
Website:
www.holcim.be
Kiwa BMC B.V.
STEENSLAG
lijst 2013 pagina 244
BELGIË
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Marche-lesDames
S.A. Sagrex N.V.
Rue Haigneaux 1
B-5024 Marche-les-Dames
Correspondentie:
Terhulpsesteenweg 185
B-1170 Brussel
1063-13-BBK
Kalksteen
voor toepassing als niet-vormgegeven bouwstof
Moha
Carmeuse S.A.
Rue Val Notre-Dame 300
B-4520 Moha
Correspondentie:
Rue du Chateau 13a
B-5300 Seilles
1064-13-BBK
Kalksteen
voor toepassing als niet-vormgegeven bouwstof
Wingebied:
Moha
Rue Val Notre-Dame 300
B-4520 Moha
België
Soignies
Holcim Granulats (Belgique) S.A.
Carrières de Soignies
Rue du Neufvilles 260
7060 Soignies
Correspondentie:
Avenue Jean Monnet SN
1400 Nivelles
1062-13-BBK
Kalksteen
voor toepassing als niet-vormgegeven bouwstof
Vaulx
S.A. Sagrex N.V.
Vieux Chemin de Mons 12
B-7536 Vaulx
tel:
00 3269229125
fax:
00 3269229128
Correspondentie:
Terhulpsesteenweg 185
B-1170 Brussel
1061-13-BBK
Kalksteen
voor toepassing als niet-vormgegeven bouwstof
Kiwa BMC B.V.
STEENSLAG
lijst 2013 pagina 245
BELGIË
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Kiwa BMC B.V.
STEENSLAG
lijst 2013 pagina 246
DUITSLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
ArnsbergHolzen
Calcit Edelsplitt Produktions
GmbH & Co. KG
Deinstrop 1
D-59757 Arnsberg-Holzen
tel:
0049 2379633
fax:
0049 217910020
E-mail:
[email protected]
1058-13-BBK
kalksteen
voor toepassing als niet-vormgegeven bouwstof
productomschrijving: Aquaflow 8/32
ElbtalElbgrund
Schäfer + Schmitt GmbH & Co.
KG
D-65599 Elbtal-Elbgrund
tel:
0049 6436 91270
Correspondentie:
Auf der Hahr 6
D-65599 Dornburg-Thalheim
E-mail:
[email protected]
[email protected]
1066-13-BBK
Basalt
voor toepassing als niet-vormgegeven bouwstof
1066-13-SPC
Steenslag 31,5/50 mm
Sinzig
Rheinische Provinzial Basalt- und 1053-13-BBK
Lavawerke GmbH & Co.oHG
Kölnerstrasse 22
D-53489 Sinzig
tel:
00 4926424010
fax:
00 492642401145
Correspondentie:
Postfach 1264
D-53476 Sinzig
Website:
www.rpbl.de
Winplaats:
Werk Naak
D-53547 Kasbach
Duitsland
Basalt
voor toepassing als niet-vormgegeven bouwstof
Kiwa BMC B.V.
STEENSLAG
lijst 2013 pagina 247
DUITSLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
Sinzig
Rheinische Provinzial Basalt- und 1054-13-BBK
Lavawerke GmbH & Co.oHG
Kölnerstrasse 22
D-53489 Sinzig
1054-13-SPC
tel:
00 4926424010
fax:
00 492642401145
Correspondentie:
Postfach 1264
D-53476 Sinzig
Website:
www.rpbl.de
productinformatie
basaniet
voor toepassing als niet-vormgegeven bouwstof
Steenslag 22/40 en 31,5/50 mm
Bezoekadres:
Rheinische Provinzial Basalt- und
Lavawerke GmbH & Co.oHG
Kölnerstrasse 22
D-53489 Sinzig
Duitsland
tel:
00 4926424010
fax:
00 492642401145
Website:
www.rpbl.de
Certificaten:
1054-13-BBK
Winplaats:
Werk Nickenich
Eicherstrasse
D-56645 Nickenich
Duitsland
Certificaten:
1054-13-BBK
1054-13-SPC
Sinzig
Rheinische Provinzial Basalt- und 1055-13-BBK
Lavawerke GmbH & Co.oHG
Kölnerstrasse 22
D-53489 Sinzig
tel:
00 4926424010
fax:
00 492642401145
Correspondentie:
Postfach 1264
D-53476 Sinzig
Website:
www.rpbl.de
Bezoekadres:
Rheinische Provinzial Basalt- und
Lavawerke GmbH & Co.oHG
Kölnerstrasse 22
D-53489 Sinzig
Duitsland
tel:
00 4926424010
fax:
00 492642401145
Website:
www.rpbl.de
Winplaats:
Werk Mayen
Im Nettetal
D-56727 Mayen
Duitsland
Basalt
voor toepassing als niet-vormgegeven bouwstof
Kiwa BMC B.V.
STEENSLAG
lijst 2013 pagina 248
DUITSLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Kiwa BMC B.V.
lijst 2013 - 2014 pagina 249
Kiwa BMC B.V.
lijst 2013 - 2014 pagina 250
Kiwa BMC B.V.
lijst 2013 pagina 251
Overige korrelvormige materialen voor GWW-werken
Lijst van afgegeven certificaten overige korrelvormige materialen voor GWW-werken
Beoordelingsrichtlijnen:
BRL 9302 E-bodemas voor ongebonden toepassing op of in de bodem in grond- en wegenbouwkundige werken
BRL 9310 LD-mengsels voor toepassing in de wegenbouw
De in navolgend overzicht opgenomen certificaathouders zijn op alfabetische volgorde van de productielocatie
vermeld.
Kiwa BMC B.V.
lijst 2013 pagina 252
Kiwa BMC B.V.
OVERIGE KORRELVORMIGE MATERIALEN VOOR GWW-WERKEN
NEDERLAND
lijst 2013 pagina 253
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Amsterdam
Vliegasunie B.V.
Petroleumhavenweg 1
1041 AB Amsterdam
tel:
020 5878267
fax:
020 5878356
Kantoor:
Belle van Zuylenlaan 3
4105 JX Culemborg
tel:
0345 509988
fax:
0345 509980
Correspondentie:
Postbus 265
4100 AG Culemborg
E-mail:
[email protected]
1383-13
E-bodemas voor toepassing als nietvormgegeven bouwstof
1383-13.1
E-bodemas voor toepassing als nietvormgegeven bouwstof.
E-bodemas wordt geleverd onder de merknaam
Granulight.
Producent:
Nuon Power Generation B.V.
Hemwegcentrale Amsterdam
Petroleumhavenweg 1
1041 AB Amsterdam
Certificaten:
1383-13
1383-13.1
Leverancier:
Vliegasunie B.V.
Postbus 265
4100 AG Culemborg
E-mail:
[email protected]
Certificaten:
1383-13
Leverancier:
Martens en Van Oord
Aannemingsbedrijf b.v.
Damweg 50
4905 BS Oosterhout
tel:
0162 474747
fax:
0162 474748
E-mail:
[email protected]
Website:
www.mvogroep.nl
Certificaten:
1383-13.1
Kiwa BMC B.V.
OVERIGE KORRELVORMIGE MATERIALEN VOOR GWW-WERKEN
NEDERLAND
lijst 2013 pagina 254
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Borssele
Vliegasunie B.V.
Zeedijk 32
4454 PM Borssele
tel:
0113 356100
fax:
0113 352361
Kantoor:
Belle van Zuylenlaan 3
4105 JX Culemborg
tel:
0345 509988
fax:
0345 509980
Correspondentie:
Postbus 265
4100 AG Culemborg
E-mail:
[email protected]
1382-13
E-bodemas voor toepassing als nietvormgegeven bouwstof
1382-13.1
E-bodemas voor toepassing als nietvormgegeven bouwstof.
E-bodemas wordt geleverd onder de merknaam
Granulight.
Producent:
NV EPZ
Centrale Borssele
Zeedijk 32
4454 PM Borssele
Certificaten:
1382-13
1382-13.1
Leverancier:
Vliegasunie B.V.
Postbus 265
4100 AG Culemborg
E-mail:
[email protected]
Certificaten:
1382-13
Leverancier:
Martens en Van Oord
Aannemingsbedrijf b.v.
Damweg 50
4905 BS Oosterhout
tel:
0162 474747
fax:
0162 474748
E-mail:
[email protected]
Website:
www.mvogroep.nl
Certificaten:
1382-13.1
Kiwa BMC B.V.
OVERIGE KORRELVORMIGE MATERIALEN VOOR GWW-WERKEN
NEDERLAND
lijst 2013 pagina 255
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Geertruidenberg
Vliegasunie B.V.
Amerweg
4931 NC Geertruidenberg
tel:
073 8538233
fax:
073 8538108
Kantoor:
Belle van Zuylenlaan 3
4105 JX Culemborg
tel:
0345 509988
fax:
0345 509980
Correspondentie:
Postbus 265
4100 AG Culemborg
E-mail:
[email protected]
1381-13
E-bodemas voor toepassing als nietvormgegeven bouwstof
1381-13.1
E-bodemas voor toepassing als nietvormgegeven bouwstof.
E-bodemas wordt geleverd onder de merknaam
Granulight.
Producent:
Essent Energie Productie B.V.
Amercentrale
Amerweg
4931 NC Geertruidenberg
Certificaten:
1381-13
1381-13.1
Leverancier:
Vliegasunie B.V.
Postbus 265
4100 AG Culemborg
E-mail:
[email protected]
Certificaten:
1381-13
Leverancier:
Martens en Van Oord
Aannemingsbedrijf b.v.
Damweg 50
4905 BS Oosterhout
tel:
0162 474747
fax:
0162 474748
E-mail:
[email protected]
Website:
www.mvogroep.nl
Certificaten:
1381-13.1
Kiwa BMC B.V.
OVERIGE KORRELVORMIGE MATERIALEN VOOR GWW-WERKEN
NEDERLAND
lijst 2013 pagina 256
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Haelen
Vliegasunie B.V.
Roermondseweg 55
6081 NT Haelen
tel:
0475 598277
fax:
0475 594767
Kantoor:
Belle van Zuylenlaan 3
4105 JX Culemborg
tel:
0345 509988
fax:
0345 509980
Correspondentie:
Postbus 265
4100 AG Culemborg
E-mail:
[email protected]
1386-13-BBK
KV-slak voor toepassing als niet-vormgegeven
bouwstof
1386-13-BBK.1
KV-slak voor toepassing als niet-vormgegeven
bouwstof
Productielocatie:
Nuon Willem-Alexander Centrale
Roermondseweg 55
6081 NT Haelen
Certificaten:
1386-13-BBK
1386-13-BBK.1
Leverancier:
Vliegasunie B.V.
Postbus 265
4100 AG Culemborg
E-mail:
[email protected]
Certificaten:
1386-13-BBK
Leverancier:
Nuon Power Buggenum B.V.
Postbus 4035
6080 AA Haelen
tel:
0475 598277
fax:
0475 594767
Certificaten:
1386-13-BBK.1
Kiwa BMC B.V.
OVERIGE KORRELVORMIGE MATERIALEN VOOR GWW-WERKEN
NEDERLAND
lijst 2013 pagina 257
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Nijmegen
Vliegasunie B.V.
Weurtseweg 460
6541 BE Nijmegen
tel:
024 3713428
fax:
024 3713490
Kantoor:
Belle van Zuylenlaan 3
4105 JX Culemborg
tel:
0345 509988
0345 509980
Correspondentie:
Postbus 265
4100 AG Culemborg
E-mail:
[email protected]
1384-13
E-bodemas voor toepassing als nietvormgegeven bouwstof
1384-13.1
E-bodemas voor toepassing als nietvormgegeven bouwstof.
E-bodemas wordt geleverd onder de merknaam
Granulight.
1306-13-BBK
E-vliegas voor toepassing als IBC bouwstof
Producent:
GDF SUEZ Energie Nederland N.V.
Weurtseweg 460
6541 BE Nijmegen
Certificaten:
1384-13
1384-13.1
Leverancier:
Vliegasunie B.V.
Postbus 265
4100 AG Culemborg
E-mail:
[email protected]
Certificaten:
1384-13
Leverancier:
Martens en Van Oord
Aannemingsbedrijf b.v.
Damweg 50
4905 BS Oosterhout
tel:
0162 474747
fax:
0162 474748
E-mail:
[email protected]
Website:
www.mvogroep.nl
Certificaten:
1384-13.1
RotterdamMaasvlakte
E.ON Benelux N.V.
Coloradoweg 10
3199 LA Rotterdam-Maasvlakte
tel:
0181 886080
fax:
0181 363992
Correspondentie:
Postbus 8642
3009 AP Rotterdam
E-mail:
[email protected]
Website:
www.eon-benelux.com
Kiwa BMC B.V.
OVERIGE KORRELVORMIGE MATERIALEN VOOR GWW-WERKEN
NEDERLAND
lijst 2013 pagina 258
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
RotterdamMaasvlakte
E.ON Benelux N.V.
Coloradoweg 10
3199 LA Rotterdam-Maasvlakte
tel:
0181 886080
0181 362222
fax:
0181 363992
Correspondentie:
Postbus 8642
3009 AP Rotterdam
E-mail:
[email protected]
Website:
www.eon-benelux.com
1385-13
E-bodemas voor toepassing als nietvormgegeven bouwstof
Producent:
E.ON Benelux N.V.
Coloradoweg 10
3199 LA Rotterdam-Maasvlakte
tel:
0181 886080
fax:
0181 363992
E-mail:
[email protected]
Website:
www.eon-benelux.com
Kiwa BMC B.V.
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
OVERIGE KORRELVORMIGE MATERIALEN VOOR GWW-WERKEN
NEDERLAND
lijst 2013 pagina 259
Certificaatnummer
productinformatie
Kiwa BMC B.V.
lijst 2013 pagina 260
Vulstof/cementbeton
Lijst van attesten voor vulstof / cementbeton
Beoordelingsrichtlijn:
1802 Vulstof/cementbeton (attesteringsgrondslag)
De in navolgend overzicht opgenomen attesthouders "vulstof/cementbeton" zijn alfabetisch gesorteerd op plaatsnaam.
Kiwa BMC B.V.
lijst 2013 pagina 261
Kiwa BMC B.V.
VULSTOF/CEMENTBETON
lijst 2013 pagina 262
NEDERLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Attestnummer
productinformatie
Cruquius
Euroment B.V.
Bennebroekerdijk 244
2142 LE Cruquius
tel:
023 5481482
fax:
023 5481499
Kantoor:
Industrieweg 15
5861 EK Wanssum
tel:
0478 537779
fax:
0478 537769
Correspondentie:
Postbus 5061
5800 GB Venray
Website:
www.euroment.com
1701-12-00102
cement:
CEM I 52,5 N ENCI, Maastricht
vliegas:
Euroment VO
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1701-12-00106
cement:
CEM I 52,5 N ENCI, Maastricht
vliegas:
Euroment SMZ
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1701-12-00110.A
cement:
CEM I 52,5 N ENCI, Maastricht
vliegas:
Euroment HW
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1701-12-00115.A
cement:
CEM I 52,5 N ENCI, Maastricht
vliegas:
Euroment CBM
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1701-12-00201
cement:
CEM I 52,5 N Gebr. Seibel, Erwitte (D)
vliegas:
Euroment WA
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1701-12-00202
cement:
CEM I 52,5 N Gebr. Seibel, Erwitte (D)
vliegas:
Euroment VO
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1701-12-00206
cement:
CEM I 52,5 N Gebr. Seibel, Erwitte (D)
vliegas:
Euroment SMZ
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1701-12-00207
cement:
CEM I 52,5 N Gebr. Seibel, Erwitte (D)
vliegas:
Euroment HE
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
Kiwa BMC B.V.
VULSTOF/CEMENTBETON
lijst 2013 pagina 263
NEDERLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Attestnummer
productinformatie
1701-12-00210
cement:
CEM I 52,5 N Gebr. Seibel, Erwitte (D)
vliegas:
Euroment HW
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1701-12-00215
cement:
CEM I 52,5 N Gebr. Seibel, Erwitte (D)
vliegas:
Euroment CBM
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1701-12-00402
cement:
CEM I 42,5 R Wittekind, Erwitte (D)
vliegas:
Euroment VO
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1701-12-00410
cement:
CEM I 42,5 R Wittekind, Erwitte (D)
vliegas:
Euroment HW
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1701-12-00715.A
cement:
CEM I 52,5 N CBR, Lixhe (B)
vliegas:
Euroment CBM
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1701-12-00802
cement:
CEM I 42,5 R Phoenix, Beckum (D)
vliegas:
Euroment VO
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1701-12-00806
cement:
CEM I 42,5 R Phoenix, Beckum (D)
vliegas:
Euroment SMZ
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1701-13-00810
cement:
CEM I 42,5 R Phoenix, Beckum (D)
vliegas:
Euroment HW
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
Kiwa BMC B.V.
VULSTOF/CEMENTBETON
lijst 2013 pagina 264
NEDERLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Attestnummer
productinformatie
1701-12-00902
cement:
CEM I 52,5 N CCB, Gaurain-Ramecroix (B)
vliegas:
Euroment VO
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1701-12-00906
cement:
CEM I 52,5 N CCB, Gaurain-Ramecroix
(Doornik) (B)
vliegas:
Euroment SMZ
milieuklasse:
X0, XC1 t/m XC4, XF1 t/m XF4, XD1, XD2,
XD3, XA1, XA2 en XA3
1701-12-00910
cement:
CEM I 52,5 N CCB, Gaurain-Ramecroix (B)
vliegas:
Euroment HW
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1701-12-01302
cement:
CEM I 42,5 R Dyckerhoff, Lengerich (D)
vliegas:
Euroment VO
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1701-12-01315
cement:
CEM I 42,5 R Dyckerhoff, Lengerich (D)
vliegas:
Euroment CBM
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1701-12-03602
cement:
CEM I 52,5 R HeidelbergCement Werk Milke, Geseke (D)
vliegas:
Euroment VO
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1701-12-03606
cement:
CEM I 52,5 R HeidelbergCement Werk Milke, Geseke (D)
vliegas:
Euroment SMZ
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
Kiwa BMC B.V.
VULSTOF/CEMENTBETON
lijst 2013 pagina 265
NEDERLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Attestnummer
productinformatie
1701-12-04106
cement:
CEM I 52,5 N Wittekind Erwitte (D)
vliegas:
Euroment SMZ
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1701-12-04115
cement:
CEM I 52,5 N Wittekind Erwitte (D)
vliegas:
Euroment CBM
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1701-12-04802
cement:
CEM III/A 42,5 N HeidelbergCement, Ennigerloh (D)
vliegas:
Euroment VO
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1701-12-05802
cement:
1: CEM III/B 42,5 N LH/HS ENCI, Maastricht
slak:
2: CEM I 52,5 N ENCI, Maastricht
vliegas:
Euroment VO
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1701-12-05806
cement:
1: CEM III/B 42,5 N LH/HS ENCI, Maastricht
slak:
2: CEM I 52,5 N ENCI, Maastricht
vliegas:
Euroment SMZ
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1701-13-09110
cement:
1: CEM III/B 42,5 N LH/HS Dyckerhoff,
Neuss (D)
slak:
2: CEM I 52,5 R Dyckerhoff, Lengerich (D)
vliegas:
Euroment HW
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
Kiwa BMC B.V.
VULSTOF/CEMENTBETON
lijst 2013 pagina 266
NEDERLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Attestnummer
productinformatie
1701-12-09502
cement:
1: CEM III/B 42,5 N LH/HS ENCI, Rotterdam
slak:
2: CEM I 52,5 R HeidelbergCement Werk
Milke, Geseke (D)
vliegas:
Euroment VO
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1701-12-09506
cement:
1: CEM III/B 42,5 N LH/HS ENCI, Rotterdam
slak:
2: CEM I 52,5 R HeidelbergCement Werk
Milke, Geseke (D)
vliegas:
Euroment SMZ
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1701-12-10115
cement:
1: CEM III/B 42,5 N LH/HS ENCI, IJmuiden
slak:
2: CEM I 52,5 R HeidelbergCement werk
Milke, Geseke (D)
vliegas:
Euroment CBM
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1701-12-10407
cement:
1: CEM III/B 42,5 N LH/HS CEMEX WestZement, Duisburg (D)
slak:
2: CEM I 52,5 R HeidelbergCement werk
Milke, Geseke (D)
vliegas:
Euroment HE
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1701-12-10415
cement:
1: CEM III/B 42,5 N LH/HS CEMEX WestZement, Duisburg (D)
slak:
2: CEM I 52,5 R HeidelbergCement werk
Milke, Geseke (D)
vliegas:
Euroment CBM
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
Kiwa BMC B.V.
VULSTOF/CEMENTBETON
lijst 2013 pagina 267
NEDERLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Attestnummer
productinformatie
1701-12-11002
cement:
1: CEM III/B 42,5 N LH/HS Holcim, Obourg
(B)
slak:
2: CEM I 52,5 N (MF) Holcim, Obourg (B)
vliegas:
Euroment VO
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1701-12-11402
cement:
1: CEM III/B 42,5 N LH/HS Dyckerhoff,
Neuss (D)
slak:
2: CEM I 42,5 R Dyckerhoff, Lengerich (D)
vliegas:
Euroment VO
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1701-12-11405
cement:
1: CEM III/B 42,5 N LH/HS Dyckerhoff,
Neuss (D)
slak:
2: CEM I 42,5 R Dyckerhoff, Lengerich (D)
vliegas:
Euroment AC
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1701-12-11715
cement:
CEM II/B-S 52,5 N ENCI, Rotterdam
vliegas:
Euroment CBM
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1701-12-12005
cement:
CEM I 52,5 R Holcim, Obourg (B)
vliegas:
Euroment AC
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1701-13-12006
cement:
CEM I 52,5 R Holcim, Obourg (B)
vliegas:
Euroment SMZ
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
Kiwa BMC B.V.
VULSTOF/CEMENTBETON
lijst 2013 pagina 268
NEDERLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Attestnummer
productinformatie
Culemborg
Vliegasunie B.V.
Postbus 265
4100 AG Culemborg
E-mail:
[email protected]
1703-12-00116
cement:
CEM I 52,5 N ENCI, Maastricht
vliegas:
Vliegasunie SMZ
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1703-12-00117
cement:
CEM I 52,5 N ENCI, Maastricht
vliegas:
Vliegasunie HW
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1703-12-00216
cement:
CEM I 52,5 N Gebr. Seibel, Erwitte (D)
vliegas:
Vliegasunie SMZ
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1703-12-00217
cement:
CEM I 52,5 N Gebr. Seibel, Erwitte (D)
vliegas:
Vliegasunie HW
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1703-12-00317
cement:
CEM I 42,5 R Teutonia II, Hannover (D)
vliegas:
Vliegasunie HW
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1703-12-00417
cement:
CEM I 42,5 R Wittekind, Erwitte (D)
vliegas:
Vliegasunie HW
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1703-12-00816
cement:
CEM I 42,5 R Phoenix, Beckum (D)
vliegas:
Vliegasunie SMZ
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1703-12-00817
cement:
CEM I 42,5 R Phoenix, Beckum (D)
vliegas:
Vliegasunie HW
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
Kiwa BMC B.V.
VULSTOF/CEMENTBETON
lijst 2013 pagina 269
NEDERLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Attestnummer
productinformatie
1703-12-00916
cement:
CEM I 52,5 N CCB, Gaurain-Ramecroix (B)
vliegas:
Vliegasunie SMZ
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1703-12-00917
cement:
CEM I 52,5 N CCB, Gaurain-Ramecroix (B)
vliegas:
Vliegasunie HW
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1703-12-01117
cement:
CEM I 42,5 R Spenner, Erwitte (D)
vliegas:
Vliegasunie HW
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1703-13-01118
cement:
CEM I 42,5 R Spenner, Erwitte (D)
vliegas:
Vliegasunie AC
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1703-12-01316
cement:
CEM I 42,5 R Dyckerhoff, Lengerich (D)
vliegas:
Vliegasunie SMZ
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1703-12-01317
cement:
CEM I 42,5 R Dyckerhoff, Lengerich (D)
vliegas:
Vliegasunie HW
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1703-12-02017
cement:
CEM I 52,5 R Gebr. Seibel, Erwitte (D)
vliegas:
Vliegasunie HW
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1703-12-02416
cement:
CEM I 52,5 R ENCI, Maastricht
vliegas:
Vliegasunie SMZ
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
Kiwa BMC B.V.
VULSTOF/CEMENTBETON
lijst 2013 pagina 270
NEDERLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Attestnummer
productinformatie
1703-12-02417
cement:
CEM I 52,5 R ENCI, Maastricht
vliegas:
Vliegasunie HW
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1703-12-02617
cement:
CEM I 52,5 N (MF) Holcim, Obourg (B)
vliegas:
Vliegasunie HW
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1703-12-03416
cement:
CEM I 52,5 R HeidelbergCement Werk Elsa,
Geseke (D)
vliegas:
Vliegasunie SMZ
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1703-12-03417
cement:
CEM I 52,5 R HeidelbergCement Werk Elsa,
Geseke (D)
vliegas:
Vliegasunie HW
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1703-12-03617
cement:
CEM I 52,5 R HeidelbergCement Werk Milke, Geseke (D)
vliegas:
Vliegasunie HW
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1703-12-03716
cement:
CEM I 52,5 R Dyckerhoff, Geseke (D)
vliegas:
Vliegasunie SMZ
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1703-12-03717
cement:
CEM I 52,5 R Dyckerhoff, Geseke (D)
vliegas:
Vliegasunie HW
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
Kiwa BMC B.V.
VULSTOF/CEMENTBETON
lijst 2013 pagina 271
NEDERLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Attestnummer
productinformatie
1703-12-04117
cement:
CEM I 52,5 N Wittekind, Erwitte (D)
vliegas:
Vliegasunie HW
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1703-12-05816
cement:
1: CEM III/B 42,5 N LH/HS ENCI, Maastricht
slak:
2: CEM I 52,5 N ENCI, Maastricht
vliegas:
Vliegasunie SMZ
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1703-12-09417
cement:
1: CEM III/B 42,5 N LH/HS CEMEXWestZement, Duisburg (D)
slak:
2: CEM I 42,5 R Dyckerhoff, Lengerich (D)
vliegas:
Vliegasunie HW
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1703-12-09816
cement:
1: CEM III/B 42,5 N LH/HS ENCI, Rotterdam
slak:
2: CEM I 52,5 R ENCI, Maastricht
vliegas:
Vliegasunie SMZ
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1703-12-10417
cement:
1: CEM III/B 42,5 N LH/HS CEMEX Westzement, Duisburg (D)
slak:
2: CEM I 52,5 R HeidelbergCement Werk
Milke, Geseke (D)
vliegas:
Vliegasunie HW
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1703-12-11418
cement:
1: CEM III/B 42,5 N LH/HS Dyckerhoff,
Neuss (D)
slak:
2: CEM I 42,5 R Dyckerhoff, Lengerich (D)
vliegas:
Vliegasunie AC
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
Kiwa BMC B.V.
VULSTOF/CEMENTBETON
lijst 2013 pagina 272
NEDERLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Attestnummer
productinformatie
Someren
Conovation B.V.
Lage Akkerweg 4
5711 DC Someren
tel:
0493 470912
E-mail:
[email protected]
1742-12-00302
cement:
CEM I 42,5 R, HC Zementwerk, Hannover
(D)
slak:
Calcitec 2001M Carmeuse, Moha (B)
vliegas:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1742-12-03602
cement:
CEM I 52,5 R HeidelbergCement Werk Milke, Geseke (D)
slak:
Calcitec 2001M Carmeuse, Moha (B)
vliegas:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1742-12-04102
cement:
CEM I 52,5 N Wittekind, Erwitte (D)
slak:
Calcitec 2001M Carmeuse, Moha (B)
vliegas:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1742-12-04602
cement:
CEM I 52,5 N Spenner Zement, Erwitte (D)
slak:
Calcitec 2001M Carmeuse, Moha (B)
vliegas:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1741-12-03801
cement:
CEM I 52,5 R Dyckerhof Lengerich (D)
slak:
Ankerfill 125 Ankerpoort, Maastricht
vliegas:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
Terneuzen
De Hoop Bouwgrondstoffen B.V.
Postbus 19
4530 AA Terneuzen
Producent vulstof:
Sibelco Europe MineralsPlus
Postbus 260
6200 AG Maastricht
Kiwa BMC B.V.
VULSTOF/CEMENTBETON
lijst 2013 pagina 273
NEDERLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Attestnummer
productinformatie
Wanssum
Euroment B.V.
Industrieweg 15
5861 EK Wanssum
Correspondentie:
Postbus 5061
5800 GB Venray
1743-12-02003
cement:
CEM I 52,5 R Gebr. Seibel, Erwitte (D)
slak:
Betofill, Rheinkalk Wülfrath (D)
vliegas:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1743-12-02403
cement:
CEM I 52,5 R ENCI, Maastricht
slak:
Betofill, Rheinkalk Wülfrath (D)
vliegas:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1743-12-03403
cement:
CEM I 52,5 R HeidelbergCement Werk Elsa,
Geseke (D)
slak:
Betofill, Rheinkalk Wülfrath (D)
vliegas:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1743-12-03603
cement:
CEM I 52,5 R HeidelbergCement Werk Milke, Geseke (D)
slak:
Betofill, Rheinkalk Wülfrath (D)
vliegas:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1743-12-03703
cement:
CEM I 52,5 R Dyckerhoff, Werk Geseke,
Geseke (D)
slak:
Betofill, Rheinkalk Wülfrath (D)
vliegas:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1743-13-03803
cement:
CEM I 52,5 R Dyckerhoff Lengerich (D)
slak:
Betofill, Rheinkalk Wülfrath (D)
vliegas:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1743-12-04703
cement:
CEM I 52,5 R Wittekind, Erwitte (D)
slak:
Betofill, Rheinkalk Wülfrath (D)
vliegas:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
Kiwa BMC B.V.
VULSTOF/CEMENTBETON
lijst 2013 pagina 274
NEDERLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Attestnummer
productinformatie
Kiwa BMC B.V.
VULSTOF/CEMENTBETON
lijst 2013 pagina 275
DUITSLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Attestnummer
productinformatie
Herten
BauMineral GmbH
Hiberniastrasse 12
D-45699 Herten
tel:
00 4923665090
fax:
00 492366509257
E-mail:
[email protected]
1704-12-00108
cement:
CEM I 52,5 N ENCI, Maastricht
vliegas:
EFA-Füller® WH, E.ON Kraftwerke, Wilhelmshaven (D)
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1704-12-00113
cement:
CEM I 52,5 N ENCI, Maastricht
vliegas:
EFA Füller® MR 1/2 Cat A, E.ON Benelux,
Maasvlakte Rotterdam
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1704-12-00213
cement:
CEM I 52,5 N Gebr. Seibel, Erwitte (D)
vliegas:
EFA-Füller® MR 1/2 Cat A, E.ON Maasvlakte-Rotterdam
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1704-12-00613
cement:
CEM I 52,5 N (MF) Holcim (België), Haccourt
(B)
vliegas:
EFA-Füller® MR 1/2 Cat A, E.ON Maasvlakte-Rotterdam
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1704-12-01008
cement:
CEM I 42,5 R HeidelbergCement, Ennigerloh
(D)
vliegas:
EFA-Füller WH, E.ON Kraftwerke, Wilhelmshaven (D)
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1704-12-01013
cement:
CEM I 42,5 R HeidelbergCement, Ennigerloh
(D)
vliegas:
EFA-Füller MR 1/2 Cat A, E.ON MaasvlakteRotterdam
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
Kiwa BMC B.V.
VULSTOF/CEMENTBETON
lijst 2013 pagina 276
DUITSLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Attestnummer
productinformatie
1704-12-01108
cement:
CEM I 42,5 R Spenner, Erwitte (D)
vliegas:
EFA-Füller® WH, E.ON Kraftwerke, Wilhelmshaven (D)
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1704-12-01308.A
cement:
CEM I 42,5 R Dyckerhoff, Lengerich (D)
vliegas:
EFA-Füller® WH, E.ON Kraftwerke, Wilhelmshaven (D)
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1704-12-01313
cement:
CEM I 42,5 R Dyckerhoff, Lengerich (D)
vliegas:
EFA-Füller® MR 1/2 Cat A, E.ON Maasvlakte-Rotterdam
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1704-12-02613.A
cement:
CEM I 52,5 N Holcim, Obourg (B)
vliegas:
EFA-Füller® MR 1/2 Cat A, E.ON Maasvlakte-Rotterdam
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1704-12-03313
cement:
CEM I 52,5 N CBR, Gent (B)
vliegas:
EFA-Füller® MR 1/2 Cat A, E.ON Maasvlakte-Rotterdam
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1704-12-03508.A
cement:
CEM II/B-M (S-LL) 42,5 R Dyckerhoff, Lengerich (D)
vliegas:
EFA-Füller® WH, E.ON Kraftwerke, Wilhelmshaven (D)
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
Kiwa BMC B.V.
VULSTOF/CEMENTBETON
lijst 2013 pagina 277
DUITSLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Attestnummer
productinformatie
1704-12-03513.A
cement:
CEM II/B-M (S-LL) 42,5 R Dyckerhoff, Lengerich (D)
vliegas:
EFA-Füller® MR 1/2 Cat A, E.ON Maasvlakte-Rotterdam
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1704-12-03908
cement:
CEM I 42,5 R Schwenk, Karlstadt (D)
vliegas:
EFA-Füller® WH, E.ON Kraftwerke, Wilhelmshaven (D)
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1704-12-03913
cement:
CEM I 42,5 R Schwenk, Karlstadt (D)
vliegas:
EFA-Füller® MR 1/2 Cat A, E.ON Maasvlakte-Rotterdam
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1704-12-04008
cement:
CEM I 42,5 R Dyckerhoff, Deuna (D)
vliegas:
EFA-Füller® WH, E.ON Kraftwerke GmbH,
Wilhelmshaven (D)
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1704-12-04013
cement:
CEM I 42,5 R Dyckerhoff, Deuna (D)
vliegas:
EFA-Füller® MR 1/2 Cat A, E.ON Maasvlakte-Rotterdam
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1704-12-05008
cement:
1: CEM III/B42,5 N LH/HS ENCI, IJmuiden
slak:
2: CEM I 52,5 R Dyckerhoff, Lengerich (D)
vliegas:
EFA-Füller® WH, E.ON Kraftwerke, Wilhelmshaven (D)
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
Kiwa BMC B.V.
VULSTOF/CEMENTBETON
lijst 2013 pagina 278
DUITSLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Attestnummer
productinformatie
1704-12-05013.A
cement:
1: CEM III/B42,5 N LH/HS ENCI, IJmuiden
slak:
2: CEM I 52,5 R Dyckerhoff, Lengerich (D)
vliegas:
EFA-Füller® MR 1/2 Cat A, E.ON Maasvlakte-Rotterdam
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1704-12-05108
cement:
1: CEM III/B 42,5 N LH/HS ENCI, IJmuiden
slak:
2: CEM I 52,5 R HeidelbergCement werk
Elsa, Geseke (D)
vliegas:
EFA-Füller WH, E.ON Kraftwerke, Wilhelmshaven (D)
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1704-12-05413
cement:
1: CEM III/B 42,5 N LH/HS ENCI, Rotterdam
slak:
2: CEM I 52,5 R CCB, Gaurain-Ramecroix
(B)
vliegas:
EFA-Füller® MR 1/2 Cat A, E.ON Maasvlakte-Rotterdam
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1704-12-08213
cement:
1: CEM III/B 32,5 N HS CBR, Gent (B)
slak:
2: CEM I 52,5 R CCB, Gaurain-Ramecroix
(B)
vliegas:
EFA-Füller® MR 1/2 Cat A, E.ON Maasvlakte-Rotterdam
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1704-12-08413
cement:
1: CEM III/B 32,5 N HS CBR, Gent (B)
slak:
2: CEM I 52,5 N CBR, Gent (B)
vliegas:
EFA-Füller® MR 1/2 Cat A, E.ON Maasvlakte-Rotterdam
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
Kiwa BMC B.V.
VULSTOF/CEMENTBETON
lijst 2013 pagina 279
DUITSLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Attestnummer
productinformatie
1704-12-09108
cement:
1: CEM III/B 42,5 N LH/HS Dyckerhoff,
Neuss (D)
slak:
2: CEM I 52,5 R Dyckerhoff, Lengerich (D)
vliegas:
EFA-Füller® WH, E.ON Kraftwerke, Wilhelmshaven (D)
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1704-12-09113
cement:
1: CEM III/B 42,5 N LH/HS Dyckerhoff,
Neuss (D)
slak:
2: CEM I 52,5 R Dyckerhoff, Lengerich (D)
vliegas:
EFA-Füller® MR 1/2 Cat A, E.ON Maasvlakte-Rotterdam
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1704-12-10313
cement:
1: CEM III/B 42,5 N LH/HS ENCI, IJmuiden
slak:
2: CEM I 52,5 R Dyckerhoff, Deuna (D)
vliegas:
EFA-Füller® MR 1/2 Cat A, E.ON Maasvlakte-Rotterdam
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1704-12-10613
cement:
1: CEM III/B 42,5 N LH/HS Dyckerhoff Neuss
(D)
slak:
2: CEM I 52,5 R Dyckerhoff Deuna (D)
vliegas:
EFA-Füller® MR 1/2 Cat A, E.ON Maasvlakte-Rotterdam
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1704-12-10813
cement:
1: CEM III/B 42,5 N LH/HS ENCI, IJmuiden
slak:
2: CEM I 52,5 R Dyckerhoff, Geseke (D)
vliegas:
EFA-Füller® MR 1/2 Cat A, E.ON Maasvlakte-Rotterdam
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
Kiwa BMC B.V.
VULSTOF/CEMENTBETON
lijst 2013 pagina 280
DUITSLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Attestnummer
productinformatie
1704-12-10913
cement:
1: CEM III/A 42,5 N Dyckerhoff Neuss (D)
slak:
2: CEM I 52,5 R Dyckerhoff, Lengerich (D)
vliegas:
EFA-Füller® MR 1/2 Cat A, E.ON Maasvlakte-Rotterdam
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1704-12-11608
cement:
CEM I 52,5 R Schwenk, Bernburg (D)
vliegas:
EFA-Füller® WH, E.ON Kraftwerke, Wilhelmshaven (D)
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1704-12-11708
cement:
CEM II/B-S 52,5 N ENCI, Rotterdam
vliegas:
EFA-Füller® WH, E.ON Kraftwerke, Wilhelmshaven (D)
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1704-12-11713
cement:
CEM II/B-S 52,5 N ENCI, Rotterdam
vliegas:
EFA-Füller® MR 1/2 Cat A, E.ON Maasvlakte-Rotterdam
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1704-12-11813
cement:
1: CEM III/B 42,5 N LH/HS CEMEX WestZement, Duisburg (D)
slak:
2: CEM I 52,5 N Holcim, Obourg (B)
vliegas:
EFA-Füller® MR 1/2 Cat A, E.ON Maasvlakte-Rotterdam
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
1704-12-11908
cement:
1: CEM III/B 42,5 N LH/HS Dyckerhoff,
Neuss (D)
slak:
2: CEM I 52,5 R Dyckerhoff, Geseke (D)
vliegas:
EFA-Füller® WH, E.ON Kraftwerke, Wilhelmshaven (D)
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
Kiwa BMC B.V.
VULSTOF/CEMENTBETON
lijst 2013 pagina 281
DUITSLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Attestnummer
productinformatie
1704-12-11913
cement:
1: CEM III/B 42,5 N LH/HS Dyckerhoff,
Neuss (D)
slak:
2: CEM I 52,5 R Dyckerhoff, Geseke (D)
vliegas:
EFA-Füller® MR 1/2 Cat A, E.ON Maasvlakte-Rotterdam
milieuklasse:
X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3, XA1,
XA2 en XA3
Kiwa BMC B.V.
VULSTOF/CEMENTBETON
lijst 2013 pagina 282
DUITSLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Attestnummer
productinformatie
Kiwa BMC B.V.
lijst 2013 pagina 283
Staalvezelbeton
Lijst van attesthouders staalvezelbeton
Beoordelingsrichtlijn:
5060 Staalvezelbeton (attesteringsgrondslag)
De in navolgend overzicht opgenomen attesthouders "staalvezelbeton" zijn alfabetisch gesorteerd op plaatsnaam.
Kiwa BMC B.V.
lijst 2013 pagina 284
Kiwa BMC B.V.
STAALVEZELBETON
lijst 2013 pagina 285
NEDERLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Attestnummer
productinformatie
BotlekRotterdam
Mebin-Rotterdam
Humberweg 9
3197 KE Botlek-Rotterdam
tel:
010 4626200
fax:
010 4625188
Correspondentie:
Postbus 1227
3180 AE Rozenburg
E-mail:
[email protected]
Website:
www.mebin.nl
1651-12
Betonmortel voor staalvezelbeton in de sterkteklasse C28/35 en in alle milieuklassen, tevens
geschikt voor vloeistofdichte betonconstructies
Betoncentrales:
Mebin-Rotterdam
Opijnenstraat 30
3087 CG Rotterdam
tel:
010 4299613
E-mail:
[email protected]
Website:
www.mebin.nl
Mebin
Giessenweg 32
3044 AL Rotterdam
tel:
010 4155884
E-mail:
[email protected]
Website:
www.mebin.nl
Mebin-Rotterdam
Dintelweg 125
3198 LB Europoort(Rotterdam)
tel:
0181 262554
E-mail:
[email protected]
Website:
www.mebin.nl
Kiwa BMC B.V.
STAALVEZELBETON
lijst 2013 pagina 286
NEDERLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Attestnummer
productinformatie
Kiwa BMC B.V.
FPC certificaten mortels
Lijst van afgegeven FPC certificaten mortels
Reglement:
BMC Reglement certificering Factory Production Control Metselmortels
lijst 2013 pagina 287
Kiwa BMC B.V.
lijst 2013 pagina 288
Kiwa BMC B.V.
NEDERLAND
FPC CERTIFICATEN MORTELS
lijst 2013 pagina 289
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Almere
MegaMix Basal MiddenNederland
Hefbrugweg 99
1332 AM Almere
tel:
036 549 01 50
fax:
036 532 11 48
E-mail:
[email protected]
Website:
www.megamix.nl
0956-CPD-0775
NEN-EN 998-2
Mortels voor metselwerk:
- metselmortels
Amsterdam
Saint-Gobain Weber Beamix B.V.
Van der Madeweg 30
1099 BT Amsterdam
tel:
020 4627730
Correspondentie:
Postbus 7932
5605 SH Eindhoven
Website:
www.weberbeamix.nl
0956-CPD-0706
NEN-EN 998-2
Mortels voor metselwerk:
- metselmortels
Apeldoorn
Bruil Beton & Mix B.V.
Curaçao 31
7332 BL Apeldoorn
tel:
055 5393900
0318 671765
fax:
0318 671751
Correspondentie:
Postbus 19
6710 BA Ede
E-mail:
[email protected]
Website:
www.ebc-ede.nl
0956-CPD-0702
NEN-EN 998-2
Mortels voor metselwerk:
- metselmortels
Assen
B.V. Mortel Installatie Assen
Wenckebachstraat 11
9403 BG Assen
tel:
0592 377399
fax:
0592 377390
Correspondentie:
Postbus 301
9400 AH Assen
E-mail:
[email protected]
Website:
www.mia.nl
0956-CPD-0727
NEN-EN 998-2
Mortels voor metselwerk:
- metselmortels
Assen
MegaMix Assen
Wenckebachstraat 11
9403 BG Assen
tel:
0592 377393
fax:
0592 377390
Correspondentie:
Postbus 301
9400 AH Assen
E-mail:
[email protected]
Website:
www.mia.nl
0956-CPD-0771
NEN-EN 998-2
Mortels voor metselwerk:
- metselmortels
Kiwa BMC B.V.
NEDERLAND
FPC CERTIFICATEN MORTELS
lijst 2013 pagina 290
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Breda
Cugla B.V.
Rudonk 6a-11
4824 AJ Breda
tel:
076 5410600
fax:
076 5421058
Kantoor:
Rudonk 11
4824 AJ Breda
tel:
076 5410600
fax:
076 5421058
Correspondentie:
Postbus 3477
4800 DL Breda
E-mail:
[email protected]
[email protected]
Website:
www.cugla.nl
0956-CPD-0707
NEN-EN 1504-3
Reparatiemortels voor constructieve en nietconstructieve reparatie van gebouwen en civiele werken
Den Bosch
Mebin-Den Bosch
Tesselschadestraat 30
5216 JW Den Bosch
tel:
073 6128841
fax:
073 6120885
Correspondentie:
Postbus 1569
5200 BP Den Bosch
E-mail:
[email protected]
Website:
www.mebin.nl
0956-CPD-0423
NEN-EN 998-2
Mortels voor metselwerk:
- metselmortels
Dordrecht
MegaMix Basal Dordrecht
's-Gravendeelsedijk 155
3316 AS Dordrecht
tel:
078 6393833
fax:
078 6393849
Correspondentie:
Postbus 553
3300 AN Dordrecht
E-mail:
[email protected]
Website:
www.wolst.nl
0956-CPD-0779
NEN-EN 998-2
Mortels voor metselwerk:
- metselmortels
Ede
Bruil Beton & Mix B.V.
Neonstraat 31
6718 WX Ede
tel:
0318 671750
fax:
0318 671751
Correspondentie:
Postbus 19
6710 BA Ede
E-mail:
[email protected]
Website:
www.ebc-ede.nl
0956-CPD-0734
NEN-EN 998-2
Mortels voor metselwerk:
- lijmmortels
Kiwa BMC B.V.
NEDERLAND
FPC CERTIFICATEN MORTELS
lijst 2013 pagina 291
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Eindhoven
Saint-Gobain Weber Beamix B.V.
Hastelweg 161
5652 CJ Eindhoven
tel:
040 2597911
fax:
040 2597814
Correspondentie:
Postbus 7932
5605 SH Eindhoven
Website:
www.weberbeamix.nl
0956-CPD-0701
NEN-EN 998-2
Mortels voor metselwerk:
- metselmortels
- voegmortels
- lijmmortels
Ellertshaar
Remix Droge Mortel B.V.
Ellertsweg 2b
9535 TA Ellertshaar
tel:
0599 287360
fax:
0599 287365
Correspondentie:
Postbus 3
9530 AA Borger
E-mail:
[email protected]
Website:
www.remix.nl
0956-CPD-0715
NEN-EN 998-2
Mortels voor metselwerk:
- metselmortels
Gorinchem
Betonmortelcentrale Gorkum B.V. 0956-CPD-0427
Zuiderlingedijk 15
4207 GL Gorinchem
tel:
0183 623322
fax:
0183 626290
Correspondentie:
Postbus 753
4200 AT Gorinchem
E-mail:
[email protected]
Website:
www.bcgorkum.nl
NEN-EN 998-2
Mortels voor metselwerk:
- metselmortels
- voegmortels
Gouda
MegaMix Randstad BV
Nijverheidsstraat 14F
2802 AL Gouda
tel:
0182 580800
fax:
0182 581911
Kantoor:
Nijverheidsstraat 14E
2802 AL Gouda
tel:
0182 597443
fax:
0182 597401
Correspondentie:
Postbus 167
2800 AD Gouda
E-mail:
[email protected]
Website:
www.megamix.nl
0956-CPD-0778
NEN-EN 998-2
Mortels voor metselwerk:
- metselmortels
Groenlo
MegaMix Rouwmaat Groenlo BV
Den Sliem 93
7141 JG Groenlo
tel:
0544 474040
fax:
0544 474029
Correspondentie:
Postbus 74
7140 AB Groenlo
0956-CPD-0774
NEN-EN 998-2
Mortels voor metselwerk:
- metselmortels
Kiwa BMC B.V.
NEDERLAND
FPC CERTIFICATEN MORTELS
lijst 2013 pagina 292
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
GrootAmmers
Betonmortelcentrale De Lek bv
Schoonhovenseveer 3a
2964 GB Groot-Ammers
tel:
0184 601733
fax:
0184 601039
Correspondentie:
Postbus 15
2965 ZG Nieuwpoort
E-mail:
[email protected]
0956-CPD-0433
NEN-EN 998-2
Mortels voor metselwerk:
- metselmortels
- voegmortels
Hardenberg
Remix Droge Mortel B.V.
Jan Weitkamplaan 18
7772 SE Hardenberg
tel:
0523 262444
Kantoor:
Hoofdstraat 41
9531 AB Borger
tel:
074 2493333
fax:
0523 261799
Correspondentie:
Postbus 3
9530 AA Borger
E-mail:
[email protected]
Website:
www.remix.nl
0956-CPD-0705
NEN-EN 998-2
Mortels voor metselwerk:
- metselmortels
- voegmortels
Heerenveen
MegaMix Basal Friesland
Wetterwille 27
8447 GB Heerenveen
tel:
0517 394641
fax:
0513 621629
Correspondentie:
Postbus 511
8800 AM Franeker
E-mail:
[email protected]
Website:
www.megamix.nl
0956-CPD-0772
NEN-EN 998-2
Mortels voor metselwerk:
- metselmortels
Katwijk NB
Megamix Terraq Cuijk
Havenlaan 12
5433 NL Katwijk NB
tel:
0485 321707
fax:
0485 322442
E-mail:
[email protected]
Website:
www.terraq.nl
0956-CPD-0785
NEN-EN 998-2
Mortels voor metselwerk:
- metselmortels
Kiwa BMC B.V.
NEDERLAND
FPC CERTIFICATEN MORTELS
lijst 2013 pagina 293
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Kloosterhaar
MegaMix Balderhaar BV
Verlengde Broekdijk 29a
7694 TD Kloosterhaar
tel:
0523 241543
fax:
0523 241494
Kantoor:
tel:
0546 681555
fax:
0546 683210
Correspondentie:
Postbus 47
7670 AA Langeveen
E-mail:
[email protected]
Website:
www.megamix.nl
0956-CPD-0773
NEN-EN 998-2
Mortels voor metselwerk:
- metselmortels
Lithoijen
BouwOort Betoncentrale B.V.
Lithoijensedijk 16
5396 NE Lithoijen
tel:
0412 481257
fax:
0412 481940
Correspondentie:
Postbus 4
5384 ZG Heesch
E-mail:
[email protected]
0956-CPD-0455
NEN-EN 998-2
Mortels voor metselwerk:
- metselmortels
Maastricht
MegaMix Basal Maastricht
Borgharenweg 160
6222 AA Maastricht
tel:
043 3638899
fax:
043 3638900
E-mail:
[email protected]
Website:
www.megamix.nl
0956-CPD-0783
NEN-EN 998-2
Mortels voor metselwerk:
- metselmortels
Poederoyen Cantillana B.V.
Munnikenlandse Maaskade 2 a
5307 TE Poederoyen
tel:
0183 447800
fax:
0183 447909
Correspondentie:
Postbus 50
4550 AB Sas van Gent
Website:
[email protected]
0956-CPD-0721
NEN-EN 998-2
Mortels voor metselwerk:
- metselmortels
- voegmortels
Schagen
0956-CPD-0777
NEN-EN 998-2
Mortels voor metselwerk:
- metselmortels
MegaMix Basal Noord Holland
Lagedijkerweg 6
1742 NB Schagen
tel:
0224 217339
fax:
0224 298145
Correspondentie:
Postbus 471
2600 AL Delft
E-mail:
[email protected]
Website:
www.megamix.nl
Kiwa BMC B.V.
NEDERLAND
FPC CERTIFICATEN MORTELS
lijst 2013 pagina 294
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Son
Jansen Beton B.V.
Ekkersrijt 1502
5692 AM Son
tel:
0499 473699
fax:
0499 473641
Kantoor:
tel:
040 2832946
fax:
040 2835018
Correspondentie:
Postbus 60
5690 AB Son
E-mail:
[email protected]
Website:
www.ajansenbv.com
0956-CPD-0470
NEN-EN 998-2
Mortels voor metselwerk:
- metselmortels
Veldhoven
MegaMix Brabant BV
De Run 4368
5503 LN Veldhoven
tel:
040 2547600
fax:
040 2546994
E-mail:
[email protected]
Website:
www.megamix.nl
0956-CPD-0781
NEN-EN 998-2
Mortels voor metselwerk:
- metselmortels
Venlo
Megamix Terraq Venlo
Ubroekweg 41
5928 NM Venlo
tel:
077 3821588
fax:
077 3875988
E-mail:
[email protected]
Website:
www.terraq.nl
0956-CPD-0782
NEN-EN 998-2
Mortels voor metselwerk:
- metselmortels
- voegmortels
Vlissingen
MegaMix Zeeland B.V.
Eerste Binnenhaven 1
4382 NT Vlissingen
tel:
0118 466099
fax:
0118 479733
Correspondentie:
Postbus 68
4380 AB Vlissingen
E-mail:
[email protected]
0956-CPD-0780
NEN-EN 998-2
Mortels voor metselwerk:
- metselmortels
Kiwa BMC B.V.
NEDERLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
FPC CERTIFICATEN MORTELS
lijst 2013 pagina 295
productinformatie
Kiwa BMC B.V.
DUITSLAND
FPC CERTIFICATEN MORTELS
lijst 2013 pagina 296
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Kruft
quick-mix Kruft GmbH & Co. KG
Bundesstrasse 256
D-56642 Kruft
tel:
00 49541601880
fax:
00 49541601613
Correspondentie:
Postfach 3205
D-49022 Osnabrück
E-mail:
[email protected]
Website:
www.quick-mix.de
0956-CPD-0728
NEN-EN 1504-6
Mortels voor het verankeren van betonstaal
in gebouwen en civiele werken
Kiwa BMC B.V.
DUITSLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
FPC CERTIFICATEN MORTELS
lijst 2013 pagina 297
productinformatie
Kiwa BMC B.V.
lijst 2013 - 2014 pagina 298
Kiwa BMC B.V.
lijst 2013 - 2014 pagina 299
Kiwa BMC B.V.
FPC certificaten hulpstoffen
Lijst van afgegeven FPC certificaten hulpstoffen
Reglement:
BMC Reglement certificering Factory Production Control hulpstoffen
lijst 2013 pagina 300
Kiwa BMC B.V.
lijst 2013 pagina 301
Kiwa BMC B.V.
NEDERLAND
FPC CERTIFICATEN HULPSTOFFEN
lijst 2013 pagina 302
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Breda
Cugla B.V.
Rudonk 6a-11
4824 AJ Breda
tel:
076 5410600
fax:
076 5421058
Kantoor:
Rudonk 11
4824 AJ Breda
tel:
076 5410600
fax:
076 5421058
Correspondentie:
Postbus 3477
4800 DL Breda
E-mail:
[email protected]
[email protected]
Website:
www.cugla.nl
0956-CPD-1501
NEN-EN 934-2
Hulpstoffen bedoeld voor gebruik in beton:
- plastificeerders
- superplastificeerders
- vertragers
- luchtbelvormers
- verhardingsversnellers
Megchelen
Chemische Bouwstoffen Tillman
B.V.
Julianaweg 12
7078 AR Megchelen
tel:
0315 377541
fax:
0315 377577
Correspondentie:
Postbus 1
7080 AA Megchelen
E-mail:
[email protected]
Website:
www.tillman.nl
0956-CPD-1505
NEN-EN 934-2
Hulpstoffen bedoeld voor gebruik in beton:
- plastificeerders
- waterdichtingsmiddelen
- superplastificeerders
- vertragers
- luchtbelvormers
- waterretentiemiddelen
- bindingsversnellers
- verhardingsversnellers
Oosterhout
BASF Nederland B.V.
Construction Chemicals
Karolusstraat 2
4903 RJ Oosterhout
tel:
0162 476660
fax:
0162 429694
Correspondentie:
Postbus 132
4900 AC Oosterhout
E-mail:
[email protected]
Website:
www.basf-cc.nl
0956-CPD-1502
NEN-EN 934-2
Hulpstoffen bedoeld voor gebruik in beton:
- plastificeerders
- waterdichtingsmiddelen
- superplastificeerders
- vertragers
- luchtbelvormers
- plastificeerders en superplastificeerders
met bindingsvertragende bijwerking
- waterretentiemiddelen
- bindingsversnellers
- verhardingsversnellers
Kiwa BMC B.V.
NEDERLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
FPC CERTIFICATEN HULPSTOFFEN
lijst 2013 pagina 303
productinformatie
Kiwa BMC B.V.
FPC certificaten korrelvormige materialen
Lijst van afgegeven FPC certificaten korrelvormige materialen
Reglement:
BMC Reglement certificering Factory Production Control korrelvormige materialen
lijst 2013 pagina 304
Kiwa BMC B.V.
lijst 2013 pagina 305
Kiwa BMC B.V.
FPC CERTIFICATEN KORRELVORMIGE MATERIALEN
NEDERLAND
lijst 2013 pagina 306
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Aalten
Sand und Kieswerk Barlo GmbH
p/a Dinxperlosestraatweg 104 B
7122 JM Aalten
tel:
0543 466346
fax:
0543 466412
E-mail:
[email protected]
0956-CPD-0940
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
Productielocatie:
Kieswerk Barlo
Barloërringstrasse
Rhede
Duitsland
Amsterdam
B.V. Bouwgrondstoffen AGM
Vestiging Amsterdam
Amerikahavenweg 12
1045 AD Amsterdam
tel:
020 6147821
fax:
020 6148459
Kantoor:
St. Teunislaan 1
5231 BS 's-Hertogenbosch
tel:
073 6401190
fax:
073 6401155
Website:
www.sagrex.eu
0956-CPD-0830
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
Amsterdam
Graniet Import Benelux B.V.
Amerikahavenweg 2
1045 AC Amsterdam
0956-CPD-0979
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
NEN-EN 13043
Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
NEN-EN 13242
Toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische- en wegenbouw:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
NEN-EN 13450
Toeslagmaterialen voor spoorwegballast:
- spoorwegballast
Amsterdam
Hanson Aggregates Nederland
B.V.
Amerikahavenweg 11
1045 AA Amsterdam
tel:
020 6147928
fax:
020 6147918
Website:
www.sagrex.eu
0956-CPD-0811
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
Kiwa BMC B.V.
FPC CERTIFICATEN KORRELVORMIGE MATERIALEN
NEDERLAND
lijst 2013 pagina 307
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Amsterdam
Paes Maritiem B.V.
Amerikahavenweg 36
1045 AG Amsterdam
0956-CPD-0981
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
NEN-EN 13043
Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden:
- fijn toeslagmateriaal
NEN-EN 13139
Toeslagmaterialen voor mortel:
- fijn toeslagmateriaal
Amsterdam
Vliegasunie B.V.
Petroleumhavenweg 1
1041 AB Amsterdam
tel:
020 5878267
fax:
020 5878356
Kantoor:
Belle van Zuylenlaan 3
4105 JX Culemborg
tel:
0345 509988
fax:
0345 509980
Correspondentie:
Postbus 265
4100 AG Culemborg
E-mail:
[email protected]
0956-CPD-1383
NEN-EN 13055-2
Lichte toeslagmaterialen - Deel 2: Lichte
toeslagmaterialen voor bitumineuze mengsels en oppervlakbehandelingen en voor ongebonden en gebonden toepassingen:
- licht toeslagmateriaal
Arcen
Terraq
Dorperheideweg
5944 NK Arcen
tel:
077 3821588
fax:
077 3827051
Correspondentie:
Ubroekweg 41
5928 NM Venlo
E-mail:
[email protected]
Website:
www.terraq.nl
0956-CPD-0894
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
Consortium Grensmaas B.V.
Verloren van Themaatweg 11
6121 RG Born
tel:
046 4819930
fax:
046 4819949
Correspondentie:
Postbus 36
6120 AA Born
E-mail:
[email protected]
0956-CPD-0821
Born
Winplaats:
Winwerktuig "Rotterdam 3/15/53"
Exploitatie: Itteren
Itteren
NEN-EN 13139
Toeslagmaterialen voor mortel:
- fijn toeslagmateriaal
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
NEN-EN 13043
Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
NEN-EN 13139
Toeslagmaterialen voor mortel:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
Kiwa BMC B.V.
FPC CERTIFICATEN KORRELVORMIGE MATERIALEN
NEDERLAND
lijst 2013 pagina 308
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Born
Consortium Grensmaas B.V.
Verloren van Themaatweg 11
6121 RG Born
tel:
046 4819930
fax:
046 4819949
Correspondentie:
Postbus 36
6120 AA Born
E-mail:
[email protected]
0956-CPD-0823
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
NEN-EN 13043
Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
Winplaats:
Winwerktuig "Merwede 28"
Itteren
NEN-EN 13139
Toeslagmaterialen voor mortel:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
Borssele
Vliegasunie B.V.
Zeedijk 32
4454 PM Borssele
tel:
0113 356100
fax:
0113 352361
Kantoor:
Belle van Zuylenlaan 3
4105 JX Culemborg
tel:
0345 509988
fax:
0345 509980
Correspondentie:
Postbus 265
4100 AG Culemborg
E-mail:
[email protected]
0956-CPD-1382
NEN-EN 13055-2
Lichte toeslagmaterialen - Deel 2: Lichte
toeslagmaterialen voor bitumineuze mengsels en oppervlakbehandelingen en voor ongebonden en gebonden toepassingen:
- licht toeslagmateriaal
Deest
Sagrex Holding B.V.
Laarstraat 5
6653 KG Deest
tel:
0487 516344
fax:
0487 514009
Kantoor:
St. Teunislaan 1
5231 BS 's-Hertogenbosch
tel:
073 6401190
fax:
073 6401155
Correspondentie:
Postbus 3060
5203 DB 's-Hertogenbosch
Website:
www.sagrex.eu
0956-CPD-0813
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
- natural graded toeslagmateriaal
Winplaats:
"Uivermeertjes"
Deest
tel:
0487 516314
0487 516344
fax:
0487 514009
NEN-EN 13043
Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
Kiwa BMC B.V.
FPC CERTIFICATEN KORRELVORMIGE MATERIALEN
NEDERLAND
lijst 2013 pagina 309
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Ellertshaar
Vos Zand & Grind BV
Ellertsweg 2c
9535 TA Ellertshaar
tel:
0599 287258
fax:
0599 287239
Correspondentie:
Postbus 52
9530 AB Borger
E-mail:
[email protected]
Website:
www.zandkorrel.nl
0956-CPD-0885
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
NEN-EN 13043
Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
NEN-EN 13139
Toeslagmaterialen voor mortel:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
NEN-EN 13242
Toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische- en wegenbouw:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
Emmen
Kremer Zand B.V.
Beetserwijk 10
7801 BA Emmen
tel:
0599 324201
fax:
0599 324471
Correspondentie:
Postbus 1002
7801 BA Emmen
E-mail:
[email protected]
0956-CPD-0913
Winplaats:
Zandwinning Beetse
Beetserwijk 10
9551 VN Sellingen
Emmen
Zand- en Exploitatiemaatschappij 0956-CPD-0911
Emmen B.V.
Emmerhoutstraat 150
7814 XX Emmen
tel:
0591 623037
fax:
0591 626324
E-mail:
[email protected]
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
NEN-EN 13043
Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden:
- fijn toeslagmateriaal
NEN-EN 13139
Toeslagmaterialen voor mortel:
- fijn toeslagmateriaal
NEN-EN 13242
Toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische- en wegenbouw:
- fijn toeslagmateriaal
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
NEN-EN 13043
Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden:
- fijn toeslagmateriaal
NEN-EN 13139
Toeslagmaterialen voor mortel:
- fijn toeslagmateriaal
NEN-EN 13242
Toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische- en wegenbouw:
- fijn toeslagmateriaal
Kiwa BMC B.V.
FPC CERTIFICATEN KORRELVORMIGE MATERIALEN
NEDERLAND
lijst 2013 pagina 310
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Gasselte
Zand- en Grinthandel Zeldenrust
B.V.
Houtvester Jansenweg 5
9462 TB Gasselte
tel:
0599 564344
fax:
0599 565294
Correspondentie:
Postbus 23
9460 AA Gieten
E-mail:
[email protected]
0956-CPD-0915
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
- all-in toeslagmateriaal
Geertruidenberg
Eurocem B.V.
Centraleweg 8
4931 NB Geertruidenberg
Correspondentie:
Postbus 460
5800 AL Venray
E-mail:
[email protected]
0956-CPD-0805
NEN-EN 13055-1
Lichte toeslagmaterialen - Deel 1: Lichte
toeslagmaterialen voor beton, mortel en injectiemortel:
- fijn licht toeslagmateriaal
- grof licht toeslagmateriaal
Geertruidenberg
Vliegasunie B.V.
Amerweg
4931 NC Geertruidenberg
tel:
073 8538233
fax:
073 8538108
Kantoor:
Belle van Zuylenlaan 3
4105 JX Culemborg
tel:
0345 509988
fax:
0345 509980
Correspondentie:
Postbus 265
4100 AG Culemborg
E-mail:
[email protected]
0956-CPD-1381
NEN-EN 13055-2
Lichte toeslagmaterialen - Deel 2: Lichte
toeslagmaterialen voor bitumineuze mengsels en oppervlakbehandelingen en voor ongebonden en gebonden toepassingen:
- licht toeslagmateriaal
Gendringen
Netterden Zand en Grind B.V.
Azewijnsestraat 13
7081 HL Gendringen
tel:
0315 696100
fax:
0315 640524
Correspondentie:
Postbus 35
7070 AA Ulft
E-mail:
[email protected]
Website:
www.netterden.com
0956-CPD-0860
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
Winplaats:
Azewijnse Broek
Azewijnsestraat 13
7081 HL Gendringen
NEN-EN 13043
Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
NEN-EN 13139
Toeslagmaterialen voor mortel:
- fijn toeslagmateriaal
Kiwa BMC B.V.
FPC CERTIFICATEN KORRELVORMIGE MATERIALEN
NEDERLAND
lijst 2013 pagina 311
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
Harlingen
Spaansen Industriezand en -grind 0956-CPD-0928
B.V.
Lange Lijnbaan 58
8861 NW Harlingen
tel:
0517 419391
fax:
0517 412368
E-mail:
[email protected]
Winwerktuig:
M.N.O Zeezand
Certificaten:
0956 - CPD - 0928.1
Heijen
B.V. Exploitatie-Maatschappij
"De Peelhorst"
Hoogveld 16
6598 BL Heijen
tel:
0485 512500
fax:
0485 514147
Correspondentie:
Postbus 90
6590 AB Gennep
E-mail:
[email protected]
Website:
www.teunesen.nl
productinformatie
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
NEN-EN 13043
Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden:
- fijn toeslagmateriaal
NEN-EN 13139
Toeslagmaterialen voor mortel:
- fijn toeslagmateriaal
0956-CPD-0928.1
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
0956-CPD-0832
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
NEN-EN 13043
Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden:
- fijn toeslagmateriaal
NEN-EN 13139
Toeslagmaterialen voor mortel:
- fijn toeslagmateriaal
Winplaats:
Zandexploitatie
"De Bakelse Plassen"
Kaak 7
5763 PK Milheeze
tel:
0492 343344
fax:
0492 343399
Heijen
Teunesen Zand en Grint B.V.
Hoogveld 16
6598 BL Heijen
tel:
0485 512500
fax:
0485 514147
Correspondentie:
Postbus 90
6590 AB Gennep
E-mail:
[email protected]
Website:
www.teunesen.nl
Winplaats:
Exploitatie "De Banen"
Leembaan
Milsbeek
tel:
0485 511950
fax:
0485 517389
0956-CPD-0837
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
NEN-EN 13043
Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden:
- fijn toeslagmateriaal
NEN-EN 13139
Toeslagmaterialen voor mortel:
- fijn toeslagmateriaal
Kiwa BMC B.V.
FPC CERTIFICATEN KORRELVORMIGE MATERIALEN
NEDERLAND
lijst 2013 pagina 312
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Heijen
Teunesen Zand en Grint B.V.
Hoogveld 16
6598 BL Heijen
tel:
0485 512500
fax:
0485 514147
Correspondentie:
Postbus 90
6590 AB Gennep
E-mail:
[email protected]
Website:
www.teunesen.nl
0956-CPD-0838
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
NEN-EN 13043
Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden:
- fijn toeslagmateriaal
NEN-EN 13139
Toeslagmaterialen voor mortel:
- fijn toeslagmateriaal
Winplaats:
Exploitatie "De Diepeling"
Reijnbroeckerweg 1
Tienray
tel:
0478 691883
fax:
0478 692619
Heijen
Teunesen Zand en Grint B.V.
Hoogveld 16
6598 BL Heijen
tel:
0485 512500
fax:
0485 514147
Correspondentie:
Postbus 90
6590 AB Gennep
E-mail:
[email protected]
Website:
www.teunesen.nl
0956-CPD-0851
NEN-EN 13043
Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden:
- fijn toeslagmateriaal
NEN-EN 13139
Toeslagmaterialen voor mortel:
- fijn toeslagmateriaal
Winplaats:
Loswal 1 Hoofdstraat
Loswal 2 Hoogveld
Hoofdstraat 8
6598 AD Heijen
tel:
0485 519090
fax:
0485 519080
Helmond
Jansen Recycling B.V.
Kanaaldijk Zuid-Oost 1
5705 BE Helmond
tel:
040 2832946
fax:
040 2835018
Kantoor:
Kanaaldijk Zuid 24
5691 NL Son
Correspondentie:
Postbus 60
5690 AB Son
E-mail:
[email protected]
Website:
www.ajansenbv.com
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
0956-CPD-0861
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
NEN-EN 13242
Toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische- en wegenbouw:
- all-in toeslagmateriaal
Kiwa BMC B.V.
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Hoensbroek Exploitatiemaatschappij L'Ortye
Stein bv
De Koumen 72
6433 KE Hoensbroek
tel:
045 5212358
fax:
045 5225556
Correspondentie:
Postbus 94
6430 AB Hoensbroek
E-mail:
[email protected]
Website:
www.lortye.info
FPC CERTIFICATEN KORRELVORMIGE MATERIALEN
NEDERLAND
lijst 2013 pagina 313
Certificaatnummer
productinformatie
0956-CPD-0877
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
NEN-EN 13043
Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
NEN-EN 13139
Toeslagmaterialen voor mortel:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
Winplaats:
Groeve Meers
Veldschuurdijk 9
6181 PD Elsloo
tel:
046 4333649
fax:
046 4334513
Kessel
Markelo
NEN-EN 13242
Toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische- en wegenbouw:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
Zand- en Grindbedrijf Kuypers
B.V.
Maasstraat 47
5995 NB Kessel
tel:
077 4621277
fax:
077 4622745
Correspondentie:
Postbus 7844
5995 ZG Kessel
E-mail:
[email protected]
Website:
www.kuyperskessel.nl
0956-CPD-0841
Dyckerhoff Basal Toeslagstoffen
B.V.
Domelaarsweg 3
7475 RR Markelo
tel:
030 6078330
fax:
030 6078399
Correspondentie:
Postbus 77
3430 AB Nieuwegein
Website:
www.basal.nl
0956-CPD-0815
Winplaats:
Dyckerhoff Basal Toeslagstoffen
B.V.
Domelaarsweg 3
7475 RR Markelo
tel:
0547 362430
fax:
0547 363350
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
NEN-EN 13043
Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
NEN-EN 13242
Toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische- en wegenbouw:
- fijn toeslagmateriaal
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
NEN-EN 13139
Toeslagmaterialen voor mortel:
- fijn toeslagmateriaal
Kiwa BMC B.V.
FPC CERTIFICATEN KORRELVORMIGE MATERIALEN
NEDERLAND
lijst 2013 pagina 314
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Moerdijk
Martens en Van Oord Bouwgrondstoffen B.V.
Oostelijke Randweg 5
4782 PZ Moerdijk
tel:
0162 47 47 47
fax:
0162 47 47 48
Correspondentie:
Postbus 326
4900 AH Oosterhout
E-mail:
[email protected]
0956-CPD-0965
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
NEN-EN 13043
Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden:
- fijn toeslagmateriaal
NEN-EN 13139
Toeslagmaterialen voor mortel:
- fijn toeslagmateriaal
Nijmegen
K3 Delta Zand en Grind B.V.
Rondweg 29-33
6679 AS Nijmegen
tel:
024 3488888
fax:
024 3488808
Correspondentie:
Postbus 200
6660 AE Elst (Gld)
E-mail:
[email protected]
0956-CPD-0866
NEN-EN 13043
Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden:
- fijn toeslagmateriaal
NEN-EN 13139
Toeslagmaterialen voor mortel:
- fijn toeslagmateriaal
Winplaats:
Valburgsestraat
6677 PC Slijk Ewijk
Nijmegen
K3 Delta Zand en Grind B.V.
Rondweg 29-33
6679 AS Nijmegen
tel:
024 3488888
fax:
024 3488808
Correspondentie:
Postbus 200
6660 AE Elst (Gld)
E-mail:
[email protected]
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
0956-CPD-0948
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
0956-CPD-0852
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
Winplaats:
Winwerktuig "De Molenkampen"
Beusichem
Nijmegen
K3 Delta Zand en Grind B.V.
Rondweg 29-33
6679 AS Nijmegen
tel:
024 3488888
fax:
024 3488808
Correspondentie:
Postbus 200
6660 AE Elst (Gld)
E-mail:
[email protected]
Winplaats:
Winwerktuig "Yvonne"
Midden Maas
Winlocatie: Keent
Kiwa BMC B.V.
FPC CERTIFICATEN KORRELVORMIGE MATERIALEN
NEDERLAND
lijst 2013 pagina 315
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Nijmegen
K3 Delta Zand en Grind B.V.
Rondweg 29-33
6679 AS Nijmegen
tel:
024 3488888
fax:
024 3488808
Correspondentie:
Postbus 200
6660 AE Elst (Gld)
E-mail:
[email protected]
0956-CPD-0887
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
NEN-EN 13043
Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden:
- fijn toeslagmateriaal
Winplaats:
Lingemeer
Medelsestraat 2
4054 NH Echteld
Nijmegen
K3 Delta Zand en Grind B.V.
Rondweg 29-33
6679 AS Nijmegen
tel:
024 3488888
fax:
024 3488808
Correspondentie:
Postbus 200
6660 AE Elst (Gld)
E-mail:
[email protected]
NEN-EN 13139
Toeslagmaterialen voor mortel:
- fijn toeslagmateriaal
0956-CPD-0903
NEN-EN 13043
Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden:
- fijn toeslagmateriaal
Winplaats:
Kraaienhof
Erlecomseweg 13
6577 JA Erlecom
Nijmegen
MSB Grind & Zand v.o.f.
Griftdijk
6663 AC Nijmegen
tel:
022 4541844
fax:
022 4544687
Correspondentie:
Postbus 10
1730 AA Winkel
Winning:
Zandwinning Landschapszone Nijmegen
Prins Mauritssingel
Lent
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
NEN-EN 13139
Toeslagmaterialen voor mortel:
- fijn toeslagmateriaal
0956-CPD-0974
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
NEN-EN 13043
Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden:
- fijn toeslagmateriaal
NEN-EN 13139
Toeslagmaterialen voor mortel:
- fijn toeslagmateriaal
Kiwa BMC B.V.
FPC CERTIFICATEN KORRELVORMIGE MATERIALEN
NEDERLAND
lijst 2013 pagina 316
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Nijmegen
Swets, Dols & Heuff Grint- en
Zandbedrijf B.V.
St. Canisiussingel 18
6511 TH Nijmegen
tel:
024 3228217
fax:
024 3241941
Correspondentie:
Postbus 1101
6501 BC Nijmegen
E-mail:
[email protected]bv.com
Website:
www.sdhbv.com
0956-CPD-0816
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
NEN-EN 13043
Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden:
- fijn toeslagmateriaal
NEN-EN 13139
Toeslagmaterialen voor mortel:
- fijn toeslagmateriaal
Winplaats:
GMG Weeze Kies GmbH & Co. KG
Hees 3a
D-47652 Weeze
Duitsland
tel:
00 4928371086
fax:
00 4928371210
Nijmegen
Swets, Dols & Heuff Grint- en
Zandbedrijf B.V.
St. Canisiussingel 18
6511 TH Nijmegen
tel:
024 3228217
fax:
024 3241941
Correspondentie:
Postbus 1101
6501 BC Nijmegen
E-mail:
[email protected]
Website:
www.sdhbv.com
Winplaats:
GMG Goch GmbH & Co. KG
Maasstrasse 56
D-47574 Goch
Duitsland
tel:
00 4928232157
fax:
00 49282318665
0956-CPD-0825
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
NEN-EN 13043
Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
NEN-EN 13139
Toeslagmaterialen voor mortel:
- fijn toeslagmateriaal
Kiwa BMC B.V.
FPC CERTIFICATEN KORRELVORMIGE MATERIALEN
NEDERLAND
lijst 2013 pagina 317
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Nijmegen
Swets, Dols & Heuff Grint- en
Zandbedrijf B.V.
St. Canisiussingel 18
6511 TH Nijmegen
tel:
024 3228217
fax:
024 3241941
Correspondentie:
Postbus 1101
6501 BC Nijmegen
E-mail:
[email protected]
Website:
www.sdhbv.com
0956-CPD-0886
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
NEN-EN 13043
Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
NEN-EN 13139
Toeslagmaterialen voor mortel:
- fijn toeslagmateriaal
Winplaats:
GMG Ophoven Kies GmbH & Co.
Rurtalstrasse
D-41849 Wassenberg
Duitsland
tel:
00 4924322739
fax:
00 4924322974
Nijmegen
Vliegasunie B.V.
Weurtseweg 460
6541 BE Nijmegen
tel:
024 3713428
fax:
024 3713490
Kantoor:
Belle van Zuylenlaan 3
4105 JX Culemborg
tel:
0345 509988
0345 509980
Correspondentie:
Postbus 265
4100 AG Culemborg
E-mail:
[email protected]
0956-CPD-1384
NEN-EN 13055-1
Lichte toeslagmaterialen - Deel 1: Lichte
toeslagmaterialen voor beton, mortel en injectiemortel:
- fijn licht toeslagmateriaal
NEN-EN 13055-2
Lichte toeslagmaterialen - Deel 2: Lichte
toeslagmaterialen voor bitumineuze mengsels en oppervlakbehandelingen en voor ongebonden en gebonden toepassingen:
- licht toeslagmateriaal
Producent:
GDF SUEZ Energie Nederland N.V.
Weurtseweg 460
6541 BE Nijmegen
Oldebroek
Van Werven Holding B.V.
Verlengde Looweg 7
8096 RR Oldebroek
tel:
0525 631441
fax:
0525 633095
Winplaats:
Grondverzetbedrijf Van Werven
B.V.
Zandwinlocatie Sekdoorn
Sekdoornsedijk
Zwolle
0956-CPD-0953
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
Kiwa BMC B.V.
FPC CERTIFICATEN KORRELVORMIGE MATERIALEN
NEDERLAND
lijst 2013 pagina 318
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Oldenzaal
Texploza B.V.
Kleibultweg 59-61
7575 BW Oldenzaal
tel:
0541 511555
fax:
0541 511565
Correspondentie:
Postbus 609
8000 AP Zwolle
E-mail:
[email protected]
0956-CPD-0925
NEN-EN 13043
Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden:
- fijn toeslagmateriaal
0956-CPD-0884
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
Winplaats:
Oelemars Drielandweg
Losser
Raalte
Zandbedrijf Hogebroek V.O.F.
Hogebroeksweg 4
8102 RK Raalte
tel:
0572 351962
fax:
0572 355072
Correspondentie:
Postbus 38
8100 AA Raalte
E-mail:
[email protected]
Website:
www.reko-raalte.nl
NEN-EN 13043
Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
NEN-EN 13139
Toeslagmaterialen voor mortel:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
Winplaats:
Exploitatie: "Het Hoge Broek"
Hogebroeksweg 4
8102 RK Raalte
NEN-EN 13242
Toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische- en wegenbouw:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
Reuver
Niba Reuver B.V.
Heideweg 2
5953 TL Reuver
E-mail:
[email protected]
[email protected]
0956-CPD-0958
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
NEN-EN 13043
Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden:
- fijn toeslagmateriaal
NEN-EN 13139
Toeslagmaterialen voor mortel:
- fijn toeslagmateriaal
Kiwa BMC B.V.
FPC CERTIFICATEN KORRELVORMIGE MATERIALEN
NEDERLAND
lijst 2013 pagina 319
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Spijk
Wezendonk Zand en Grind B.V.
Vliegenwaard 2
6917 AB Spijk
tel:
0316 541929
fax:
0316 541480
Correspondentie:
Postbus 39
6900 AA Zevenaar
0956-CPD-0881
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
NEN-EN 13043
Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
Winplaats:
Tengnagelwaard
Vliegenwaard 2
6917 AB Spijk
Utrecht
Bonder Recycling en Overslag
B.V.
Kanaaldijk 15
3542 AP Utrecht
tel:
030 2404600
fax:
030 2404699
Correspondentie:
Postbus 1109
3600 BC Maarssen
E-mail:
[email protected]
NEN-EN 13139
Toeslagmaterialen voor mortel:
- fijn toeslagmateriaal
0956-CPD-0950
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- grof toeslagmateriaal
NEN-EN 13043
Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden:
- grof toeslagmateriaal
NEN-EN 13139
Toeslagmaterialen voor mortel:
- fijn toeslagmateriaal
NEN-EN 13242
Toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische- en wegenbouw:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
Venlo
Terraq
Parlevinkerweg 30
5928 NV Venlo
tel:
077 3821588
fax:
077 3827051
Correspondentie:
Ubroekweg 41
5928 NM Venlo
E-mail:
[email protected]
Website:
www.terraq.nl
0956-CPD-0942
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
Vlissingen
B.V. Sorteerbedrijf voor Grint
en Zand "Vlissingen"
Westerhavenweg 14
4382 NM Vlissingen
tel:
0118 460160
fax:
0118 478637
Correspondentie:
Postbus 134
4380 AC Vlissingen
0956-CPD-0834
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
Kiwa BMC B.V.
FPC CERTIFICATEN KORRELVORMIGE MATERIALEN
NEDERLAND
lijst 2013 pagina 320
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Vlissingen
Deme Building Materials B.V.
Europaweg Zuid 2 Havennr.9890
4389 PD Vlissingen
tel:
0113 676 600
fax:
0113 676 601
Correspondentie:
Postbus 117
4380 AC Vlissingen
E-mail:
[email protected]
0956-CPD-0905
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
Vondelingenplaat
Rotterdam
NEN-EN 13139
Toeslagmaterialen voor mortel:
- fijn toeslagmateriaal
NEN-EN 13242
Toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische- en wegenbouw:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
- all-in toeslagmateriaal
Recycling Kombinatie REKO B.V. 0956-CPD-0943
Vondelingenplaat 17
3196 KL Vondelingenplaat Rotterdam
tel:
010 4724080
fax:
010 4724090
E-mail:
[email protected]
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
- all-in toeslagmateriaal
NEN-EN 13043
Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
- all-in toeslagmateriaal
NEN-EN 13242
Toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische- en wegenbouw:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
- all-in toeslagmateriaal
Weert
Centrale Zandwinning Weert B.V.
Lozerweg 100
6006 SR Weert
tel:
0495 688170
fax:
0495 688171
Kantoor:
Maasstraat 47
5995 NB Kessel
tel:
077 4621277
fax:
077 4622745
Correspondentie:
Postbus 7844
5995 ZG Kessel
E-mail:
[email protected]
Website:
www.kuyperskessel.nl
0956-CPD-0893
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
NEN-EN 13139
Toeslagmaterialen voor mortel:
- fijn toeslagmateriaal
NEN-EN 13242
Toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische- en wegenbouw:
- fijn toeslagmateriaal
Kiwa BMC B.V.
FPC CERTIFICATEN KORRELVORMIGE MATERIALEN
NEDERLAND
lijst 2013 pagina 321
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Wessem
Ballast Maatschappij
De Merwede B.V.
Waage Naak 15
6019 AA Wessem
tel:
0475 562344
fax:
0475 562347
Correspondentie:
Postbus 1151
6040 KD Roermond
0956-CPD-0820
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
0956-CPD-0842
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
0956-CPD-0844
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- grof toeslagmateriaal
Winplaats:
Winwerktuig "Alexander"
Hoogwatergeul te Lomm
Wessem
Kaliwaal Bijland B.V.
Waage Naak 15
6019 AA Wessem
tel:
0475 562344
fax:
0475 562347
Correspondentie:
Postbus 1151
6040 KD Roermond
Winplaats:
Winwerktuig Zandklasseerponton
"Kaliwaal 41"
Hoogwatergeul
Lomm
IJzendoorn
Dekker Grondstoffen B.V.
Waalbandijk 1
4053 JB IJzendoorn
tel:
0344 579999
fax:
0344 579950
Correspondentie:
Postbus 6073
4000 HB Tiel
E-mail:
[email protected]
NEN-EN 13043
Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden:
- grof toeslagmateriaal
NEN-EN 13139
Toeslagmaterialen voor mortel:
- grof toeslagmateriaal
Winplaats:
Winwerktuig "Rotterdam 57"
Midden Maas
Winlocatie: Keent/Over de Maas
IJzendoorn
Dekker Grondstoffen B.V.
Waalbandijk 1
4053 JB IJzendoorn
tel:
0344 579999
fax:
0344 579950
Correspondentie:
Postbus 6073
4000 HB Tiel
E-mail:
[email protected]
Winplaats:
Winwerktuig "Rotterdam 55"
Midden Maas
Winlocatie: Over de Maas
0956-CPD-0879
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
NEN-EN 13043
Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden:
- fijn toeslagmateriaal
NEN-EN 13139
Toeslagmaterialen voor mortel:
- fijn toeslagmateriaal
Kiwa BMC B.V.
FPC CERTIFICATEN KORRELVORMIGE MATERIALEN
NEDERLAND
lijst 2013 pagina 322
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
IJzendoorn
Dekker Grondstoffen B.V.
Waalbandijk 1
4053 JB IJzendoorn
tel:
0344 579999
fax:
0344 579950
Correspondentie:
Postbus 6073
4000 HB Tiel
E-mail:
[email protected]
0956-CPD-0918
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
NEN-EN 13043
Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden:
- fijn toeslagmateriaal
Winplaats:
Winwerktuig "Merwede 5"
Tull en 't Waal
Zuidbroek
Zand- en Grinthandel Zeldenrust
II B.V.
Botjesweg 2
9636 EL Zuidbroek
tel:
0598 452158
fax:
0598 453727
Kantoor:
Bloemakkers 5
9461 GX Gieten
Correspondentie:
Postbus 23
9460 AA Gieten
E-mail:
[email protected]
0956-CPD-0916
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
- all-in toeslagmateriaal
Kiwa BMC B.V.
NEDERLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
FPC CERTIFICATEN KORRELVORMIGE MATERIALEN
lijst 2013 pagina 323
Certificaatnummer
productinformatie
Kiwa BMC B.V.
BELGIË
FPC CERTIFICATEN KORRELVORMIGE MATERIALEN
lijst 2013 pagina 324
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Antwerpen
Argo Maritiem & Trading B.V.
Denderstraat z n
B-2060 Antwerpen
tel:
0182 597444
fax:
0182 597457
Correspondentie:
Grimbeertplein 30
4568 BM Nieuw-Namen
E-mail:
[email protected]
0956-CPD-0937
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
Winplaats:
Winwerktuig "ARGO"
De Steenbanken (NCP)
Kinrooi
Swets Dols en Heuff Grint- en
Zandbedrijf B.V.
Geistingen 102
3640 Kinrooi
Correspondentie:
Postbus 1101
6501 BC Nijmegen
0956-CPD-0959
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
Kinrooi
Swets Dols en Heuff Grint- en
Zandbedrijf B.V.
Geistingen 102
3640 Kinrooi
Correspondentie:
Postbus 1101
6511 TH Nijmegen
0956-CPD-0960
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
Kinrooi
Swets Dols en Heuff Grint- en
Zandbedrijf B.V.
Geistingen 102
3640 Kinrooi
Correspondentie:
Postbus 1101
6501 BC Nijmegen
0956-CPD-0961
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
Kinrooi
Swets Dols en Heuff Grint- en
Zandbedrijf B.V.
Gestingen 102
B-46304 Kinrooi
Correspondentie:
Postbus 1101
6511 TH Nijmegen
0956-CPD-0976
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- grof toeslagmateriaal
NEN-EN 13043
Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden:
- grof toeslagmateriaal
Kiwa BMC B.V.
BELGIË
FPC CERTIFICATEN KORRELVORMIGE MATERIALEN
lijst 2013 pagina 325
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Lommel
Zandbedrijf Velbo N.V.
Luikersteenweg Z/N
B-3920 Lommel
tel:
00 3211641012
fax:
00 3211645936
Correspondentie:
Boskantstraat 42
B-3920 Lommel
E-mail:
[email protected]
0956-CPD-0949
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
NEN-EN 13043
Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden:
- fijn toeslagmateriaal
NEN-EN 13242
Toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische- en wegenbouw:
- fijn toeslagmateriaal
Kiwa BMC B.V.
BELGIË
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
FPC CERTIFICATEN KORRELVORMIGE MATERIALEN
lijst 2013 pagina 326
Certificaatnummer
productinformatie
Kiwa BMC B.V.
FPC CERTIFICATEN KORRELVORMIGE MATERIALEN
DUITSLAND
lijst 2013 pagina 327
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
Bell
Rheinische Provinzial Basalt- und 0956-CPD-1018
Lavawerke GmbH & Co.oHG
Am Rothenberg
D-56745 Bell
Correspondentie:
Postfach 1264
D-53476 Sinzig
productinformatie
NEN-EN 13383-1
Waterbouwsteen:
- lichte sorteringen
- zware sorteringen
Fabriek:
Werk Bell
Am Rothenberg
D-56745 Bell
Duitsland
Emmerich
VDK Sand & Kies GmbH
Bahnweg 50
D-46446 Emmerich
tel:
0049 2822 18088
Kantoor:
Rondweg 29-33
6679 AS Oosterhout
tel:
024 3488800
fax:
024 3488808
E-mail:
[email protected]
Website:
www.k3.nl
0956-CPD-0873
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
NEN-EN 13043
Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden:
- fijn toeslagmateriaal
NEN-EN 13139
Toeslagmaterialen voor mortel:
- fijn toeslagmateriaal
Winplaats:
Abgrabung "Höhes Broich"
Bahnweg 50
D-46446 Emmerich
Duitsland
Graulei
Rheinische Provinzial Basalt- und 0956-CPD-1059
Lavawerke GmbH & Co.oHG
Auf der Graulei
D-54567 Graulei
Correspondentie:
Postfach 1264
D-53476 Sinzig
NEN-EN 13450
Toeslagmaterialen voor spoorwegballast:
- spoorwegballast
Werk Bolsdorf
Auf der Graulei
D-54567 Graulei
Duitsland
Holzappel
RF Sand und Steingewinnung
GmbH
An der B. 417
D-56379 Holzappel
tel:
0049 60 71 413 08
handy Ralf Reinhardt: 0049
163 419 60 03
Correspondentie:
Max-Planck-Strasse 14
D-64846 Gross-Zimmern
0956-CPD-1020
NEN-EN 13383-1
Waterbouwsteen:
- lichte sorteringen
- zware sorteringen
Kiwa BMC B.V.
FPC CERTIFICATEN KORRELVORMIGE MATERIALEN
DUITSLAND
lijst 2013 pagina 328
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Isselburg
Heeren-Herkener Kiesbaggerei
GmbH
Kieswerk Breels - Isselburg
Hahnerfeld 8a
D-46419 Isselburg
Correspondentie:
Isseldeich 14
D-46499 Hamminkeln
0956-CPD-0977
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
NEN-EN 13043
Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden:
- fijn toeslagmateriaal
NEN-EN 13139
Toeslagmaterialen voor mortel:
- fijn toeslagmateriaal
Kalkar
Kieswerk Wissel GmbH
Griether Strasse 125
D-47546 Kalkar
tel:
00 49282495280
fax:
00 492824952810
E-mail:
[email protected]
Website:
www.putmangroep.com
0956-CPD-0882
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
NEN-EN 13043
Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
Winplaats:
Wisseler See
Duitsland
NEN-EN 13139
Toeslagmaterialen voor mortel:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
NEN-EN 13242
Toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische- en wegenbouw:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
Kervenheim Kieswerk Grotendonk GmbH
Et Grotendonk 5a
Kervenheim
tel:
00 4928251777
fax:
00 4928251572
Correspondentie:
Isseldeich 14
D-46499 HamminkelnWertherbruch
E-mail:
[email protected]
Website:
www.netterden.com
0956-CPD-0853
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
NEN-EN 13043
Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
NEN-EN 13139
Toeslagmaterialen voor mortel:
- fijn toeslagmateriaal
Kiwa BMC B.V.
FPC CERTIFICATEN KORRELVORMIGE MATERIALEN
DUITSLAND
lijst 2013 pagina 329
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Kevelaer
Terraq
Maasweeg 154
D-47624 Kevelaer
tel:
077 3821588
fax:
077 3827051
Correspondentie:
Ubroekweg 41
5928 NM Venlo
E-mail:
[email protected]
Website:
www.terraq.nl
0956-CPD-0932
NEN-EN 13242
Toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische- en wegenbouw:
- all-in toeslagmateriaal
0956-CPD-0962
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
Winplaats:
Groeve Meershof
Maasweg 154
D-47624 Kevelaer
Duitsland
Laar
Mayen
Infracom GmbH
Vestiging Laar
Brookdiek
D-49824 Laar
tel:
00 495947911201
fax:
00 495947911030
Correspondentie:
Vosmatenweg 6
D-49824 Laar
E-mail:
[email protected]
Rheinische Provinzial Basalt- und 0956-CPD-1010
Lavawerke GmbH & Co.oHG
Werk Mayen, Im Nettetal
D-56727 Mayen
tel:
00 4926424010
fax:
00 492642402245
Correspondentie:
Postfach 1264
D-53476 Sinzig
Website:
www.rpbl.de
Fabriek:
Werk Mayen
Im Nettetal
D-56727 Mayen
Duitsland
NEN-EN 13139
Toeslagmaterialen voor mortel:
- fijn toeslagmateriaal
NEN-EN 13383-1
Waterbouwsteen:
- lichte sorteringen
- zware sorteringen
- grove sorteringen
Kiwa BMC B.V.
FPC CERTIFICATEN KORRELVORMIGE MATERIALEN
DUITSLAND
lijst 2013 pagina 330
plaatsnaam
Certificaatnummer
naam en adres bedrijf
Ochtendung Rheinische Provinzial Basalt- und 0956-CPD-1015
Lavawerke GmbH & Co.oHG
Werk Ochtendung - In den Wannen
22
D-56299 Ochtendung
tel:
00 4926424010
fax:
00 492642401145
Correspondentie:
Postfach 1264
D-53476 Sinzig
Website:
www.rpbl.de
productinformatie
NEN-EN 13383-1
Waterbouwsteen:
- lichte sorteringen
- zware sorteringen
- grove sorteringen
Fabriek:
Werk Ochtendung
In den Wannen 22
D-56299 Ochtendung
Duitsland
Sinzig
Rheinische Provinzial Basalt- und 0956-CPD-1005
Lavawerke GmbH & Co.oHG
Kölnerstrasse 22
D-53489 Sinzig
tel:
00 4926424010
fax:
00 49262401145
Correspondentie:
Postfach 1264
D-53476 Sinzig
Website:
www.rpbl.de
NEN-EN 13383-1
Waterbouwsteen:
- lichte sorteringen
- zware sorteringen
- grove sorteringen
Winplaats:
Werk Nickenich
Eicherstrasse
D-56645 Nickenich
Duitsland
Sinzig
Rheinische Provinzial Basalt- und 0956-CPD-1006
Lavawerke GmbH & Co.oHG
Kölnerstrasse 22
D-53489 Sinzig
tel:
00 4926424010
fax:
00 49262401145
Correspondentie:
Postfach 1264
D-53476 Sinzig
Website:
www.rpbl.de
Fabriek:
Werk Naak
D-53547 Kasbach
Duitsland
NEN-EN 13383-1
Waterbouwsteen:
- lichte sorteringen
- zware sorteringen
- grove sorteringen
Kiwa BMC B.V.
FPC CERTIFICATEN KORRELVORMIGE MATERIALEN
DUITSLAND
lijst 2013 pagina 331
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
Sinzig
Rheinische Provinzial Basalt- und 0956-CPD-1054
Lavawerke GmbH & Co.oHG
Kölnerstrasse 22
D-53489 Sinzig
tel:
00 4926424010
fax:
00 492642401145
Correspondentie:
Postfach 1264
D-53476 Sinzig
Website:
www.rpbl.de
productinformatie
NEN-EN 13450
Toeslagmaterialen voor spoorwegballast:
- spoorwegballast
Werk Nickenich
Eicherstrasse
D-56645 Nickenich
Duitsland
Wachtendonk
Siemes Sand- und Kiesbaggerei
GmbH & Co. KG
Meerendonker Strasse 15A
47669 Wachtendonk
Correspondentie:
Hees 12
47652 Weeze / Wemb
0956-CPD-0972
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
Walchum
Heeren-Herkener Kiesbaggerei
GmbH
Pottweg 1
D-26907 Walchum
tel:
00 494963914433
fax:
00 494963914434
Correspondentie:
Isseldeich 14
D-46499 HamminkelnWertherbruch
E-mail:
[email protected]
Website:
www.netterden.com
0956-CPD-0864
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
NEN-EN 13043
Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
NEN-EN 13139
Toeslagmaterialen voor mortel:
- fijn toeslagmateriaal
Winplaats:
Kieswerk Walchum
Pottweg 1
D-26907 Walchum
Duitsland
Weeze
Wemb
Siemes Sand- und Kiesbaggerei
GmbH & Co. KG
Hees 12
D-47652 Weeze Wemb
tel:
00 4928371000
fax:
00 4928371009
E-mail:
[email protected]
Winplaats:
Zandput "Heesergut"
Hees 12
D-47652 Weeze
Duitsland
tel:
00 4928371000
fax:
00 4928371009
0956-CPD-0849
NEN-EN 12620
Toeslagmaterialen voor beton:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
- all-in toeslagmateriaal
NEN-EN 13043
Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden:
- fijn toeslagmateriaal
- grof toeslagmateriaal
NEN-EN 13139
Toeslagmaterialen voor mortel:
- fijn toeslagmateriaal
Kiwa BMC B.V.
DUITSLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
FPC CERTIFICATEN KORRELVORMIGE MATERIALEN
lijst 2013 pagina 332
Certificaatnummer
productinformatie
Kiwa BMC B.V.
lijst 2013 - 2014 pagina 333
Kiwa BMC B.V.
lijst 2013 - 2014 pagina 334
Kiwa BMC B.V.
EG conformiteitscertificaten cement
Lijst van afgegeven EG conformiteitscertificaten cement
Reglement:
BMC Reglement EG-certificering ten behoeve van de CE markering van cement
lijst 2013 pagina 335
Kiwa BMC B.V.
lijst 2013 pagina 336
Kiwa BMC B.V.
NEDERLAND
EG CONFORMITEITSCERTIFICATEN CEMENT
lijst 2013 pagina 337
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Botlek RT
ENCI B.V.
Vestiging Rotterdam
Humberweg 9
3197 KE Botlek RT
tel:
0181 244500
fax:
0181 244523
Correspondentie:
Postbus 1030
3180 AA Rozenburg (Z-H)
0956-CPD-1103.1009 EN 197-1: CEM II/B-S 52,5 N incl. transport
0956-CPD-1103.1067 EN 197-1: CEM III/B 42,5 N - LH/SR incl.
transport
0956-CPD-1103.1095 EN 197-1: CEM III/A 52,5 N incl. transport
Leverancier:
ENCI B.V.
Vestiging 's-Hertogenbosch
St. Teunislaan 1
5231 BS Den Bosch
tel:
073 6401220
fax:
073 6401218
E-mail:
[email protected]
Website:
www.enci.nl
Maastricht
ENCI B.V.
Vestiging Maastricht
Lage Kanaaldijk 115
6212 NA Maastricht
tel:
043 3297631
fax:
043 3297827
Correspondentie:
Postbus 1
6200 AA Maastricht
Website:
www.enci.nl
Leverancier:
ENCI B.V.
Vestiging 's-Hertogenbosch
St. Teunislaan 1
5231 BS Den Bosch
tel:
073 6401220
fax:
073 6401218
E-mail:
[email protected]
Website:
www.enci.nl
0956-CPD-1101.1009 EN 197-1: CEM II/B-S 52,5 N incl. transport
0956-CPD-1101.1011 EN 197-1: CEM I 42,5 N
0956-CPD-1101.1032 EN 197-1: CEM I 52,5 R incl. transport
0956-CPD-1101.1033 EN 197-1: CEM I 52,5 N incl. transport
0956-CPD-1101.1046 EN 197-1: CEM II/B-V 42,5 N
0956-CPD-1101.1067 EN 197-1: CEM III/B 42,5 N - LH/SR incl.
transport
0956-CPD-1101.1082 EN 197-1: CEM II/B-S 42,5 N
0956-CPD-1101.2096 EN 197-1: CEM V/A (S-V) 42,5 N incl. transport
0956-CPD-1101.90
EN 413-1: MC 12,5 incl. transport
Kiwa BMC B.V.
NEDERLAND
EG CONFORMITEITSCERTIFICATEN CEMENT
lijst 2013 pagina 338
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
VelsenNoord
ENCI B.V.
Vestiging IJmuiden
Noordersluisweg 75
1951 JR Velsen-Noord
tel:
0251 268600
fax:
0251 268507
Correspondentie:
Postbus 462
1970 AL IJmuiden
0956-CPD-1102.1067 EN 197-1: CEM III/B 42,5 N - LH/SR incl.
transport
Leverancier:
ENCI B.V.
Vestiging 's-Hertogenbosch
St. Teunislaan 1
5231 BS Den Bosch
tel:
073 6401220
fax:
073 6401218
E-mail:
[email protected]
Website:
www.enci.nl
Certificaten:
0956 - CPD - 1102.1067
productinformatie
0956-CPD-1102.2002 EN 197-1: CEM III/A 52,5 L incl. transport
Kiwa BMC B.V.
NEDERLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
EG CONFORMITEITSCERTIFICATEN CEMENT
lijst 2013 pagina 339
productinformatie
Kiwa BMC B.V.
ESTLAND
EG CONFORMITEITSCERTIFICATEN CEMENT
lijst 2013 pagina 340
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Kunda
Kunda Nordic Cement Corp.
Jaama 2
E-44106 Kunda
tel:
00 3723229900
fax:
00 3723221546
Kantoor:
Peterburi tee 75
E-11415 Tallinn
tel:
00 3726209650
fax:
00 3726209651
E-mail:
[email protected]
Website:
www.knc.ee
0956-CPD-1221.1014 EN 197-1: CEM I 42,5 R
0956-CPD-1221.1071 EN 197-1: CEM II/A-T 42,5 R
Kiwa BMC B.V.
ESTLAND
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
EG CONFORMITEITSCERTIFICATEN CEMENT
lijst 2013 pagina 341
productinformatie
Kiwa BMC B.V.
EG conformiteitscertificaten poederkoolvliegas
Lijst van afgegeven EG conformiteitscertificaten poederkoolvliegas
lijst 2013 pagina 342
Kiwa BMC B.V.
lijst 2013 pagina 343
Kiwa BMC B.V.
EG CONFORMITEITSCERTIFICATEN POEDERKOOLVLIEGAS
NEDERLAND
lijst 2013 pagina 344
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Amsterdam
Vliegasunie B.V.
Petroleumhavenweg 1
1041 AB Amsterdam
tel:
020 5878267
fax:
020 5878356
Kantoor:
Belle van Zuylenlaan 3
4105 JX Culemborg
tel:
0345 509988
fax:
0345 509980
Correspondentie:
Postbus 265
4100 AG Culemborg
E-mail:
[email protected]
0956-CPD-1304
Poederkoolvliegas voor toepassing als type II
vulstof in beton, mortel en grout
gloeiverliescategorie A en B
0956-CPD-1305
Poederkoolvliegas voor toepassing als type II
vulstof in beton, mortel en grout
gloeiverliescategorie B
0956-CPD-1308
Poederkoolvliegas voor toepassing als type II
vulstof in beton, mortel en grout
gloeiverliescategorie A, B en C
Producent:
Nuon Power Generation B.V.
Hemwegcentrale Amsterdam
Petroleumhavenweg 1
1041 AB Amsterdam
Borssele
Vliegasunie B.V.
Wilhelminahofweg 3
4454 PM Borssele
tel:
0113 356100
fax:
0113 352361
Kantoor:
Belle van Zuylenlaan 3
4105 JX Culemborg
tel:
0345 509988
fax:
0345 509980
Correspondentie:
Postbus 265
4100 AG Culemborg
E-mail:
[email protected]
Producent:
NV EPZ
Centrale Borssele
Zeedijk 32
4454 PM Borssele
Geertruidenberg
Eurocem B.V.
Centraleweg 8
4931 NB Geertruidenberg
tel:
0162 525111
fax:
0162 525141
Correspondentie:
Postbus 460
5800 AL Venray
E-mail:
[email protected]
Website:
www.eurocem.nl
Kiwa BMC B.V.
EG CONFORMITEITSCERTIFICATEN POEDERKOOLVLIEGAS
NEDERLAND
lijst 2013 pagina 345
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Geertruidenberg
Vliegasunie B.V.
Amerweg
4931 NC Geertruidenberg
tel:
073 8538233
fax:
073 8538108
Kantoor:
Belle van Zuylenlaan 3
4105 JX Culemborg
tel:
0345 509988
fax:
0345 509980
Correspondentie:
Postbus 265
4100 AG Culemborg
E-mail:
[email protected]
0956-CPD-1302
Poederkoolvliegas voor toepassing als type II
vulstof in beton, mortel en grout
gloeiverliescategorie A en B
0956-CPD-1301
Poederkoolvliegas voor toepassing als type II
vulstof in beton, mortel en grout
gloeiverlies categorie A
0956-CPD-1303
Poederkoolvliegas voor toepassing als type II
vulstof in beton, mortel en grout
gloeiverliescategorie A en B
Essent Energie Productie B.V.
Amercentrale
Amerweg
4931 NC Geertruidenberg
Haelen
Nuon Power Buggenum B.V.
Roermondseweg 55
6081 NT Haelen
tel:
0475 598277
fax:
0475 594767
Correspondentie:
Postbus 4035
6080 AA Haelen
Nuon Willem-Alexander Centrale
Roermondseweg 55
6081 NT Haelen
Moerdijk
Vliegasunie B.V.
Middenweg 26
4782 PM Moerdijk
Kantoor:
Belle van Zuylenlaan 3
4105 JX Culemborg
tel:
0345 509988
fax:
0345 509980
Correspondentie:
Postbus 265
4100 AG Culemborg
E-mail:
[email protected]
Producent:
SMZ Moerdijk
Middenweg 26
4782 PM Moerdijk
Kiwa BMC B.V.
EG CONFORMITEITSCERTIFICATEN POEDERKOOLVLIEGAS
NEDERLAND
lijst 2013 pagina 346
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Nijmegen
Vliegasunie B.V.
Weurtseweg 460
6541 BE Nijmegen
Kantoor:
Belle van Zuylenlaan 3
4105 JX Culemborg
tel:
0345 509988
fax:
0345 509980
Correspondentie:
Postbus 265
4100 AG Culemborg
E-mail:
[email protected]
0956-CPD-1307
Poederkoolvliegas voor toepassing als type II
vulstof in beton, mortel en grout
gloeiverliescategorie A en B
0956-CPD-1306
Poederkoolvliegas voor toepassing als type II
vulstof in beton, mortel en grout
gloeiverliescategorie A en B
0956-CPD-1309
Poederkoolvliegas voor toepassing als type II
vulstof in beton, mortel en grout
gloeiverliescategorie A en B
Producent:
GDF SUEZ Energie Nederland N.V.
Weurtseweg 460
6541 BE Nijmegen
RotterdamMaasvlakte
E.ON Benelux N.V.
Coloradoweg 10
3199 LA Rotterdam-Maasvlakte
tel:
0181 886080
fax:
0181 363992
Correspondentie:
Postbus 8642
3009 AP Rotterdam
E-mail:
[email protected]
Website:
www.eon-benelux.com
Centrale Maasvlakte
Coloradoweg 10
3199 LA Rotterdam-Maasvlakte
Wanssum
Cementbouw Bindmiddelen
Groep
Industrieweg 15
5861 EK Wanssum
tel:
0478 537789
fax:
0478 537769
Correspondentie:
Postbus 5061
5800 GB Venray
Kiwa BMC B.V.
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
EG CONFORMITEITSCERTIFICATEN POEDERKOOLVLIEGAS
NEDERLAND
lijst 2013 pagina 347
Certificaatnummer
productinformatie
Kiwa BMC B.V.
Poederkoolvliegas met Ü - zeichen
lijst 2013 pagina 348
Kiwa BMC B.V.
lijst 2013 pagina 349
Kiwa BMC B.V.
POEDERKOOLVLIEGAS
lijst 2013 pagina 350
plaatsnaam
naam en adres bedrijf
Certificaatnummer
productinformatie
Amsterdam
Nederland
Vliegasunie B.V.
Petroleumhavenweg 1
1041 AB Amsterdam
tel:
020 5878267
fax:
020 5878356
Kantoor:
Belle van Zuylenlaan 3
4105 JX Culemborg
tel:
0345 509988
fax:
0345 509980
Correspondentie:
Postbus 265
4100 AG Culemborg
E-mail:
[email protected]
1304-12-Ü
Flugasche für Beton "Flugasche HW"
1307-12-Ü
Flugasche für Beton "Flugasche CG"
Produzent:
Nuon Power Generation B.V.
Hemwegcentrale Amsterdam
Petroleumhavenweg 1
1041 AB Amsterdam
Nijmegen
Nederland
Vliegasunie B.V.
Weurtseweg 460
6541 BE Nijmegen
Kantoor:
Belle van Zuylenlaan 3
4105 JX Culemborg
tel:
0345 509988
fax:
0345 509980
Correspondentie:
Postbus 265
4100 AG Culemborg
E-mail:
[email protected]
Produzent:
GDF SUEZ Energie Nederland N.V.
Weurtseweg 460
6541 BE Nijmegen
Kiwa BMC B.V.
lijst 2013 pagina 351

Vergelijkbare documenten

Ittervoort Betoncentrale B.V.

Ittervoort Betoncentrale B.V. Deze lijst is ingedeeld naar de verschillende producten zoals die door BMC van een certificaat, attest of attest met certificaat zijn voorzien (zie daarvoor de inhoudsopgave). Per product zijn de p...

Nadere informatie