Partition - Jetse Bremer

Commentaren

Transcriptie

Partition - Jetse Bremer
Or.Key B-Major
1
Solo
C.I
b
& b 44 Ó
C.II
b
& b 44 Ó
T.I
b
V b 44
T.II
b
V b 44
B.I
B.II
5
Vb
b
V b 44
q»
P
‰ œ˚ œ
P pa˚- da
‰ œ œ
∑
b
pa
-
pa
w
p too- doop
œ œ Œ
w
pa - da
-
∑
pa - da
œ œ Œ
Ó
too -doop
-
w
˙
˚
œ ‰
toop
œ œ
‰ pa - da
? b‰ ˚ Œ
b
œ
too
b
Vb Ó
‰ œ.
œ œ Œ
too- doop
Œ
œ œ
-
pa
œ œ Œ
˙
Œ
too- doop
w
œ ‰
Œ
˚ ‰
œ
Œ
toop
toop
you done
me and you
∑
w
b
&b w
œ œ œ
done
‰
œ œ Œ
b
Vb Œ
too- doop
? bb w
too- doop
œ œ Œ
? bb ‰ ˚ Œ
œ
toop
˙
too
© Goo Eyed Music
Cherry Lane Music Co.,Inc.
œ ‰
toop
˚
œ ‰
Œ
Œ
toop
toop
too-doop
toop
too -doop
œ œ
Œ
Ó
too -doop
too -doop
˙
bet I
pa - da - n
da
pa - da - n
da
w
w
Œ
toop
˚ ‰
œ
toop
w
pa - da - n
da
˙
toop
too -doop
toop
Œ
too - doop
œ œ Œ
too - doop
œ ‰
Œ
œ ‰
Œ
toop
it
Ó
I
œ
œ œ
tried to
œ ‰
be chill
too -doop
œ œ Œ
too -doop
‰ œ˚ Œ
too - doop
toop
-1-
œ
‰
Œ
œ ‰
Œ
toop
œ
œ
but you're so
∑
˙
too
œ Œ
too - doop
œ
toop
∑
Ó
˚
œ œ
∑
œ œ Œ
toop
∑
˚
œ ‰
too- doop
œ
œ
‰ ∑
œ ‰
too -doop
œ œ Œ
œ œ
too
felt
œ œ Œ
Œ
‰ œ œ œ
œ
œ œ
˚
œ œ œ
œ ‰
Œ
œ œ
˚
œ ‰
da
∑
œ œ Œ
œ œ Œ
-
too-doop
œ œ Œ
w
˚
œ œ œ
œ œ Œ
∑
b
Vb Œ
toop
œ ‰
∑
‰
A1
Well
Œ
œ œ Œ
Œ
too
toop
œ
œ ‰
œ
œ toop
‰ w
˙
‰ œ˚ Œ
Ó
too -doop
œ œ
œ
‰
da
w
∑
pa
Œ
pa - da - n
pa - da
toop
-
pa
da
œ œ Œ
‰ œ˚ Œ
˙
toop
œ œ Œ
toop
too -doop
˙
toop
w
œ ‰
too-doop
too-doop
Œ
pa - da - n
œ œ Œ
∑
‰ œ˚ œ
? bb ˙
œ ‰
too- doop
pa - da
b
Vb Œ
Œ
toop
too- doop
p pa
œ œ Œ
œ ‰
‰ œ˚ œ
œ
‰ œ˚ œ
œ
˙
pœ œ
Œ
Œ
Œ
Pœ œ
‰ ‰ œ˚ œ
b
Vb Œ
&
-
∑
˙
∑
b
&b ˙
bb
pa - da
∑
w
∑
? b4
b 4
Music / Lyrics: Jason Mraz
Bewerking: Jetse Bremer
∑
∑
? b4 Ó
b 4
b
&b ˙
9
I'm yours
154
œ Œ
too - doop
œ
œ
Œ
∑
œ ‰
toop
˚
œ ‰
toop
Ó
too - doop
AL 734
13
˚
b
Vb œ œ œ œ
b
&b
&b
hot that I
mel - ted
œ œ Œ
too- doop
œ œ Œ
too- doop
? bb
∑
? bb ‰
˚ Œ
œ
b
Vb œ
toop
˚
œ ‰
œ
œ
fell right
œ
too
b
&b
too -doop
? b‰ ˚ Œ
b
œ
˚
œ ‰
œ
œ
œ ‰ œ
I
b
&b w
œ œ Œ
too- doop
œ œ Œ
˚ Œ
œ
toop
Œ
∑
be
giv - ing it
˙
˙
too - doop
Œ
œ ‰
Œ
toop
œ œ Œ
p˙
too - doop
toop
œ Œ
Ó
it's
a - gain my
˙
too
œ ‰
toop
˚
œ ‰
toop
Œ
Œ
Ó
œ œ
turn
˙
done(nn)
˙
done(nn)
œ œ Œ
too- doop
œ œ
too- doop
Œ
Œ
˙
Œ
˚ ‰
œ
Œ
toop
toop
done(nn)
too- doop
-2-
œ ‰
Œ
œ ‰
œ
œ Œ
Œ
Ó
toop
˚
œ ‰
too - doop
w
œ
œ Œ
too - doop
done(nn)
œ
toop
too - doop
œ
to
win
w
˙
done(nn)
˙
too
œ.
some
or
w
˙
Œ
œ
œ.
done(nn)
done(nn)
toop
Ó
œ œ œ œ œ
œ
done(nn)
too- doop
Œ
œ
Œ
toop
œ œ Œ
‰ ˚ Œ
œ
Ó
done(nn)
˙
˙
œ
œ ‰
Œ
œ œ
toop
w
too
too- doop
too -doop
˚
œ ‰
no - thing's going to stop me but di -
˙
˙
toop
œ œ Œ
w
done(nn)
˙
œ ‰
œ
toop
˚
œ ˙
too -doop
done(nn)
done(nn)
˙
œ ‰
too- doop
˙
too -doop
back
∑
œ œ Œ
œ œ
œ œ
œ œ Œ
get
∑
too
too -doop
to
toop
my best - est And
toop
œ œ œ œ œ œ
Œ
˙
œ œ Œ
‰ œ˚ Œ
Ó
˚ ‰
œ
˙
˙
done(nn)
Œ
done(nn)
˙
œ ‰
œ ‰
toop
∑
œ œ œ œ œ
œ
trying
œ
∑
Œ
œ œ
toop
done(nn)
reck - on
too- doop
˚ œ.
œ
œ
Now I'm
œ œ Œ
‰ œ˚ Œ
œ œ œ
run out I'll
p ˙
œ œ
too- doop
Ó
Ó
? b w
b
˚ ‰
œ
too - doop
vine in - ter - ven - tion
too- doop
Œ
toop
œ œ Œ
Ó
too
b
Vb Œ
œ ‰
toop
Œ
œ
p
œ
b
&b w
b
Vb Œ
∑
done(nn)
Œ
toop
∑
˚
œ œ œ œ
? bb ‰
œ Œ
Œ
˙
toop
œ
Ó
toop
œ œ Œ
∑
Œ
too - doop
Œ
∑
œ
œ
Œ
œ
∑
too - doop
Œ
cool done
œ ‰
too -doop
? bb
œ
Ó
œ œ Œ
b
Vb Œ
Œ
A2
∑
b
Vb Œ
œ
too - doop
Be - fore the
∑
œ
through the cracks
toop
œ ‰ ‰ œ œ œ
bb
b
œ ‰
˙
toop
17
Vb
œ
∑
b
Vb Œ
21
I
∑
b
b
Vb Œ
&
œ
‰ œ
œ ‰
toop
˚ ‰
œ
done(nn)
Œ
Œ
toop
œ œ Œ
œ ‰
too -doop
toop
too -doop
toop
œ œ Œ
˚
œ ‰
w
done(nn)
œ œ
Œ
Ó
too- doop
AL 734

Vergelijkbare documenten