Sheet music - Jetse Bremer

Commentaren

Transcriptie

Sheet music - Jetse Bremer
Opt:.Key B-Major
1
5
Vb
b4
Vb 4
T.II
b
V b 44
T.III
b4
Vb 4 Ó
B.I
? b b 44 Ó
∑
P
‰ œ œ
pa - da
P œ œ
‰ œ ‰
‰ œ œ
˙
p
pa
‰ œ˚ Œ
œ œ Œ
Ó
too- doop
pa - da
-
pa
‰ ˚ Œ
œ
Ó
too -doop
œ
œ
A1
œ
you done
œ ‰
too
too- doop
? bb
∑
toop
I
œ
‰
œ
Œ
too
© Goo Eyed Music
Cherry Lane Music Co.,Inc.
œ
Œ
w
bet I
œ œ Œ
da
pa - da - n
da
œ
œ
Œ
œ
œ
Œ
Ó
too- doop
I
œ ‰
œ
œ œ
tried to
œ ‰
˚
œ ‰
Œ
but you're so
too - doop
toop
œ
œ Œ
˙
œ
too
œ
Œ
too - doop
Œ
∑
toop
-1-
∑
too - doop
too- doop
‰ ˚ Œ
œ
œ ‰
Ó
œ œ
Now I'm
˚
œ ‰
œ
trying
Œ
toop
˚ œ.
œ
to
œ
get
œ œ Œ
too-doop
back
œ ‰
toop
∑
∑
Ó
œ
∑
œ œ Œ
toop
∑
˚
œ œ
be chill
Œ
toop
Œ
œ
toop
w
œ œ
it
∑
œ ‰
too- doop
pa - da - n
œ
œ
‰ felt
Œ
œ œ Œ
toop
too
‰ œ˚ Œ
œ
too - doop
œ
‰ œ˚
œ œ
˙
∑
˙
Ó
∑
through the cracks
œ
Œ
‰ œ œ œ
toop
fell right
Œ
too -doop
˚
œ ‰
too -doop
Ó
œ
toop
∑
˚ Œ
œ
œ
‰ œ
w
∑
œ
œ œ
toop
too -doop
mel - ted
b
Vb
? bb ‰
œ œ Œ
˙
œ œ Œ
œ ‰
too- doop
∑
hot that I
me and you
œ œ Œ
? b w
b
b
Vb Œ
œ œ œ
done
Œ
da
œ œ
too
toop
∑
˚
b
Vb œ œ œ œ
˙
toop
da
˙
too -doop
˙
w
toop
pa - da - n
œ œ Œ
w
toop
13
toop
Œ
pa
Well
œ œ Œ
˚
œ ‰
-
F
‰ œ.
w
-
œ
‰
too-doop
∑
too- doop
Œ
œ œ Œ
Œ
toop
‰ œ œ
‰ œ œ œ
toop
œ œ Œ
œ œ
œ ‰
pa - da
pa - da
too
? b ‰ ˚ Œ
b
œ
too -doop
˙
w
Œ
˙
toop
V
toop
∑
œ œ Œ
pa
w
‰ œ œ
b
Vb Œ
Œ
-
-
toop
˙
LEAD
œ ‰
∑
œ œ Œ
? b‰ ˚ Œ
b
œ
bb
œ œ Œ
∑
b
Vb Ó
∑
too- doop
too- doop
Music / Lyrics: Jason Mraz
Bewerking: Jetse Bremer
∑
too- doop
w
pa - da
? bb ˙
9
p
Œ
∑
b
bb
∑
? b b 44
b
Vb Œ
V
q» 154
T.I
B.II
I'm yours
∑
˙
too
œ œ
Œ
Ó
too -doop
AL 734
17
Vb
bœ
œ ‰ ‰ œ œ œ
b
Vb Œ
too -doop
? bb
œ ‰ œ
œ œ Œ
too- doop
I
œ ‰
toop
˙
too
25
b œ œ.
Vb b
Vb Œ
learn
some
˚ Œ
œ
toop
V
bb
Œ
œ
more,
œ œ Œ
more,
b
Vb Œ
Œ
done(nn)
done(nn)
‰ œ˚ Œ
done(nn)
done(nn)
it's
a - gain my
œ œ Œ
˙
too- doop
more,
Œ
˚ Œ
œ
toop
done(nn)
Œ
Ó
too - doop
œ
Œ
p
Pœ
œ
no
˙
no
˙
too
won't
œ
won't
œ œ Œ
too - doop
Œ
œ œ Œ
œ
œ3œ
œ ‰
toop
œ
Œ
Œ
too-doop
˙
Œ
toop
Œ
Œ
œ œ Œ
more
Œ
œ
more
-
œ
œ
It
œ
Œ
It
˚
œ ‰
œ œ Œ
too - doop
Œ
Œ
Œ
œ
toop
Œ
It
-
si -
-
-
si -
˙
-
- tate
-
- tate
œ ‰
œ
Œ
œ
-
˙
can -
Œ
-
œ.
œ œ Œ
too -doop
˙
-
˙
- not
˙
too
œ
Œ
no
Œ
œ
Œ
no
œ ‰
œ œ Œ
toop
œ
Œ
no
Œ
Ó
too- doop
- not
- not
Œ
Œ
œ œ
too
-
Ó
too -doop
- tate
˙
can -
Œ
œ œ
toop
si -
˙
toop
-2-
done(nn)
˙
‰ ˚ Œ
œ
too- doop
˙
-
toop
done(nn)
œ
-
-
œ ‰
w
œ œ Œ
can -
Ó
too -doop
˙
Œ
or
w
-
‰ œ˚ Œ
œ œ Œ
too - doop
too -doop
œ.
some
Œ
˙
Œ
he
Ó
œ
win
too
toop
Œ
˙
done(nn)
Œ
Œ
toop
‰ ˚ Œ
œ
he
Ó
˚
œ ‰
˙
-
œ
œ.
to
done(nn)
œ
œ ‰
œ
˙
he
toop
too - doop
œ œ Œ
œ
won't
more
œ œ
too
Œ
too -doop
˙
no
œ
Œ
I
I
œ
toop
Œ
too
toop
˙
done(nn)
œ œ Œ
˙
turn
œ
‰
w
˙
˚
œ ˙
˚
œ ‰
œ Œ
too - doop
w
˙
toop
œ œ œ œ œ
œ
Œ
toop
˙
œ
no - thing's going to stop me but di -
œ ‰
done(nn)
too- doop
œ œ
too -doop
œ
˙
I
œ œ Œ
? bb œ
? bb ‰
reck - on
my best - est And
œ œ Œ
˙
Ó
œ œ
Œ
? bb ‰
b
But
LEAD
toop But
too - doop
? bb ˙ .
Vb
P
œ
œ.
œ œ Œ
b
V b ˙.
Œ
œ
done(nn)
Ó
toop
giv - ing it
toop
œ œ œ œ œ œ
Ó
? bb w
? b ‰ ˚ Œ
b
œ
be
œ ‰
p ˙
œ Œ
œ œ
œ œ œ œ œ
œ
too - doop
vine in - ter - ven - tion
29
p ˙
œ
b œ œ œ˚ œ
b
Vb w
run out I'll
œ œ Œ
Ó
too
b
Vb Œ
œ œ œ
too - doop
Ó
˙
toop
Vb
Œ
toop
∑
œ
cool done
œ ‰
∑
? b‰ ˚ Œ
b
œ
21
Be - fore the
œ œ Œ
b
Vb
œ
˚
œ
˚
œ ‰
toop
˙
œ
Œ
œ
Œ
Œ
œ œ Œ
wait,
wait,
œ
wait,
œ œ
I'm
˙
I'm
too- doop
Œ
Œ
˙
œ
I'm
I'm
Ó
too -doop
AL 734
33
b œ
œ œ
bb œ
œ œ
Vb
yours
V
yours
b
Vb w
˚
œ œ
? bb œ
œ
œ
yours
too
Vb
∑
b
Vb w
too
pa - dap
p
p
pa - da
Ó
Ó
? b b ‰ œ œ ‰ œ œ
45
Vb
V
pa - dap
˚ Œ
œ
plans
b
Vb Œ
? bb
? b
b Œ
But
pa - da
œ
Œ
œ
œ
œ
œ
and damn
.
œ
toop
.
œ
Well
∑
œ
done
too
you're
free
Ó
œ
toop
you
œ œ
œ Œ
to your
heart
>˚
‰ ˚
‰
œ œ œ œ
œ
done
œ
œ Œ
Ó
heart
done
heart
hey
œ
œ
like
me
toop
œ œ Œ
Œ
œ ‰
too- doop
toop
Œ
Ó
œ œ œ œ
Ó
˚
œ œ œ œ
O - pen
Œ
O - pen up your
œ Œ
up your
plans
>˚
‰ œ˚ œ œ œ ‰
Well o - pen up
œ œ œ œ
.
œ
œ
Œ
O - pen up your
œ
too
œ
done
doo
œ
.
œ
‰ œ˚ Œ
.
œ ‰
too- doop
too
toop
Ó
too- doop
œ œ
∑
Œ
pa - da
w
œ ‰
œ œ
and you'll
toop
-3-
∑
-
œ œ Œ
w
œ œ
>
˙
œ œ œ
ah - look in - to
œ œ œ
look in - to your
#œ
toop
‰ œ˚ Œ
.
mind
ah - look in - to your
Œ
too
œ
Œ
˚
œ œ œ
look in -
∑
o - pen up
‰ œ œ œ
Œ
Œ
œ
too
∑
pap
Œ
too -doop
˙
.
œ
-
toop
and see
mind
done
œ
>
˙
Œ
œ
œ
œ œ
mind
pap
toop
˚
œ œ
hey
hey
œ
>
‰ p œ˚ œ œ œ ‰
o - pen up your
˙
toop
b œ
bb
Well o - pen up your
œ œ œ œ
p œ œ œ Well
œ
œ
hey
.
œ
œ ‰
too -doop
œ œ
œ œ
too -doop
LEAD
Œ
œ
‰ œ˚ Œ
w
hey
œ œ Œ
Œ
‰ œ˚ œ œ œ œ
Œ
˚ .
œ œ
œ
œ œ
hey
toop
o - pen up your
˙
Œ
Ó
œ
Œ
˚
œ œ
too- doop
b œ œ
œ œ.
Vb ‰ ‰ œ
Œ
toop
œ œ Œ
too
œ œ Œ
Œ
toop
P
‰ œ œ
˙
˚
œ œ
œ ‰
too- doop
toop
? b‰
b
œ œ Œ
Œ
41
V
˚
œ œ.
œ ‰
pa - da - pap
toop
˚
œ œ.
hey
˙
too -doop
‰ œ˚ Œ
œ
∑
œ œ Œ
˙
œ œ.
F hey
œ ‰ œ.
toop
F hey
œ.
Œ
? b‰ ˚ Œ
b
œ
bb
toop
Ó
too- doop
? bb ˙ .
Œ
w
F œ.
too -doop
b
Vb ˙
too - doop
œ œ Œ
œ œ Œ
œ ‰
w
˙
toop
b
Vb Œ
œ œ Œ
œ
œ œ
? b ‰ ˚ Œ
b
œ
b
∑
w
yours
37
w
œ œ
∑
find
>
˙
too
.
œ
too
œ
doo
Œ
œ
plans
done
˙
œ œ œ
love
˙
love
love
love
˙
love
˙
˙
love
love
love
œ
done
œ œ œ
œ œ œ
œ
Ó
done
AL 734

Vergelijkbare documenten

Partition - Jetse Bremer

Partition - Jetse Bremer no - thing's going to stop me but di -

Nadere informatie