Sur poussettes CityLink 2 et Luxos On CityLink 2 and

Commentaren

Transcriptie

Sur poussettes CityLink 2 et Luxos On CityLink 2 and
Attaches rapides pour
siège-auto RC 2 et nacelle-auto
Attach brackets for RC 2 car seat
and RED CASTLE carrycot
Sur poussettes CityLink 2 et Luxos
On CityLink 2 and Luxos strollers
CZ Návod na použití
DEGebrauchsanweisung
EE Kasutusjuhend
ES Instrucciones de uso
FR Mode d’emploi
GB Instructions for use
HU Használati utasítás
IT Istruzioni per l’uso
LT Naudojimo instrukcija
LV Lietošanas pamācība
NLGebruiksaanwijzing
PL Instrukcja użycia
PT Instruções de utilização
RUИнструкция
по эксплуатации
SK Návod na použitie
1
Adaptéry Attach umožňují upevnění RC 2 Autosedačky skupiny 0 a
RED CASTLE korbičky na kočárek CITYLINK 2, LUXOS.
DŮLEŽITÉ: BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
UPOZORNĚNÍ: PŘED POUŽITÍM dětského kočárku si PROSÍM POZORNĚ
PŘEČTĚTE všechny níže uvedené pokyny. Tyto pokyny si ponechejte k dalšímu
nahlédnutí. Nebudete-li se řídit těmito pokyny, MŮŽE BÝT OHROŽENA
BEZPEČNOST VAŠEHO DÍTĚTE.
CZ UPOZORNĚNÍ: Nesete odpovědnost za bezpečnost vašeho dítěte.
UPOZORNĚNÍ: Před instalací autosedačky vždy zkontrolujte, zda jsou
Snadno připevnitelné konzoly bezpečně připevněny.
UPOZORNĚNÍ: Při použití dětského kočárku se za všech okolností
přesvědčete, zda je vaše dítě připoutáno pomocí sedačkového bezpečnostního
pásu, který je nastaven na odpovídající délku.
UPOZORNĚNÍ: Může být nebezpečné ponechávat vaše dítě v dětském
kočárku bez dozoru nebo samotné.
UPOZORNĚNÍ: Před použitím dětského kočárku vždy zkontrolujte, zda jsou
všechny uzamykací mechanizmy stále správně zajištěny na svém místě.
UPOZORNĚNÍ: Dětský kočárek nikdy nezvedejte za autosedačku, ale vždy
pouze za rám podvozku.
UPOZORNĚNÍ: Pokud k rukojeti dětského kočárku připevníte tašku nebo
jiné předměty, můžete ovlivnit stabilitu kočárku.
VŠEOBECNÉ POKYNY
• U tohoto výrobku je nejdůležitější jeho správné namontování. V opačném
případě nemůže společnost RED CASTLE FRANCE ani její distributoři nést
jakoukoliv odpovědnost. Mějte na paměti, že nesprávné použití tohoto
výrobku může způsobit poškození dětského kočárku a ohrozit bezpečnost
vašeho dítěte.
• Nepoužívejte náhradní díly ani příslušenství, které nebyly doporučeny
společností RED CASTLE FRANCE.
• Abyste zabránili nebezpečí udušení, uchovávejte všechny plastové tašky z
dosahu dítěte a vně kočárku.
• Vždy vyjměte dítě z kočárku předtím, než použijete schody, eskalátor nebo
výtah.
2
1
-
-
-
U
u
D
z
2
-
-
-
U
i
3
-
-
í
o
m
u
y
o
m
t
o
t
Adaptéry attach na RC 2 Autosedačku skupiny 0
a RED CASTLE korbičky nebo
1. Jak instalovat adaptéry attach
- Odpojte autosedačku z kočárku a sundejte boudičku* (1).
- Nasaďte Attach adaptéry na místo, jak je ukázáno na obrázku (2) : Nastavte
je na obou stranách podvozku a zajistěte tak, abyste slyšeli cvaknutí (A)(B),
CZ
- Zavřete a zabezpečte je (2 pohyby) (3 a 4)
(*) (najdete v manuálu na kočárek).
UPOZORNĚNÍ: Zkontrolujte, zda jsou lehce upevnitelné adaptéry bezpečně
umístěné před instalací autosedačky nebo vaničky.
DŮLEŽITÉ! NIKDY NEZDVIHEJTE kočárek za autosedačku nebo vaničku, ale jen
za podvozek.
2. Jak instalovat autosedačku
- Nasaďte autosedačku, jak je ukázáno na obr. (5).
- Zajistěte autosedčku na kočárku tím, že sklopíte držadlo do polohy 3* (6).
- Vyjmutí autosedačky, vraťte držadlo zpět do pozice 2*
(*) 3 pozice držadla (najdete v manuálu RC 2 Autosedačka skupiny 0).
UPOZORNĚNÍ: Starší 6-ti měsíců, oddělte záhlavník od autosedačky před
instalací na kočárek
3. Jak instalovat korbičku
- Nasaďte korbičku, jak je ukázáno na obr. (7).
- Zajistěte obě strany na korbičce otočením velkého knoflíku (8).
y
z
o
3
Die Adapter dienen zur Befestigung des RC 2 Autositz Gruppe 0 und die RED
CASTLE Babywanne auf dem CITYLINK 2, LUXOS Kinderwagen.
WICHTIG: SICHERHEITSHINWEISE
WARNUNG : Bitte LESEN Sie diese Anleitung SORGFÄLTIG, BEVOR Sie
den Sportwagen verwenden und bewahren Sie diese für eine spätere
Einsichtnahme auf. Sollten Sie die Anleitungen nicht beachten, KÖNNTE DIE
SICHERHEIT IHRES KINDES GEFÄHRDET WERDEN.
WARNUNG : Die Sicherheit Ihres Kindes liegt in Ihrer Verantwortung.
DE WARNUNG: Bevor Sie den Autositz installieren, müssen Sie stets prüfen, ob
die Schnellkupplung sicher befestigt ist.
WARNUNG: Stellen Sie in jedem Fall sicher, dass Ihr Kind immer angeschnallt
und der Sicherheitsgurt richtig eingestellt ist, wenn Sie den Sportwagen
verwenden.
WARNUNG: Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt im Sportwagen.
WARNUNG: Stellen Sie vor der Verwendung des Sportwagens sicher, dass
alle Sicherungsmechanismen richtig befestigt sind.
WARNUNG: Heben Sie den Wagen niemals am Autositz, sondern immer am
Fahrgestell hoch.
WARNUNG: Eine Tasche oder sonstige Gegenstände, die Sie an den Griff des
Wagens hängen, können die Stabilität beeinträchtigen.
1
-
-
-
W
b
W
h
2
-
-
-
(
ALLGEMEINE ANWEISUNGEN
• Die richtige Montage des Sportwagens ist wesentlich. Weder RED CASTLE
FRANCE noch deren Vertriebshändler können verantwortlich gemacht
werden, wenn die Montage nicht ordnungsgemäß erfolgt ist. Bitte beachten
Sie, dass eine missbräuchliche Verwendung den Sportwagen beschädigen
und für Ihr Kind gefährlich sein könnte.
• Verwenden Sie ausschließlich die von RED CASTLE FRANCE empfohlenen
Ersatzteile.
• Achten Sie zur Vermeidung der Erstickungsgefahr darauf, dass Sie alle
Plastikbeutel außerhalb der Reichweite des Kindes aufbewahren.
• Nehmen Sie Ihr Kind immer aus dem Sportwagen, wenn Sie Treppen,
Rolltreppen oder Fahrstühle benutzen.
4
W
d
3
-
-
t
n
s
m
s
E
t
n
n
n
Adapter für: RC 2 Autositz Gruppe 0
und RED CASTLE Babywanne
1. Befestigung des adapters
- Nehmen Sie den Sitz vom Kinderwagen und entfernen Sie das Dach* (1).
- Drücken Sie die Halterungen (wie Abb. 2) an beiden Seiten des Fahrgestells,
bis Sie sie mit einem „Klick“ in die dafür vorgesehenen Bohrungen einrasten
hören (A) (B).
- Verriegeln Sie die Verschlüsse in 2 Schritten (3 und 4)
DE
(*) (vergleiche: Kinderwagen Gebrauchsanweisung).
WARNUNG: Prüfen Sie sorgfältig, ob die Halterungen gut arretiert sind,
bevor Sie den Autositz oder die Babywanne montieren.
WICHTIG! HEBEN SIE den Wagen NIEMALS am Autositz oder an der Babywanne
hoch, sondern NUR AM GESTELL.
2. Aufsetzen des RC 2 Autositz
- Setzen Sie den Autositz wie abgebildet auf. (5).
- Sie den Autositz am Kinderwagen, indem Sie den Griff in 3* legen (6).
- Entfernen Sie den Autositz, indem Sie den Griff wieder in Position 2
umlegen 2*
(*) 3 Hebelpositionen (vergleiche: RC 2 Autositz Gruppe 0 Gebrauchsanweisung).
WARNUNG: Entfernen Sie ab dem 6 Lebensmonat den Sitzverkleinerer aus
dem Autositz, falls Sie diesen verwenden.
3. Aufsetzen die Babywanne
- Positionieren Sie die Babywanne wie abgebildet (7).
- Fixieren Sie beide Seiten der Babywanne durch Drehen des großen
Knöpfe (8).
e
,
5
Kinnitusklambrid võimaldavad RC 2 turvahälli või RED CASTLE vankrikorvid
kinnitada CITYLINK 2, LUXOS käru raamile.
PANGE TÄHELE : OHUTUSJUHISED
HOIATUS : PALUN LUGEGE käesolevad juhised TÄHELEPANELIKULT TÄIELIKULT
LÄBI ENNE jalutustooli KASUTAMIST. Hoidke käesolev kasutusjuhend alles
juhuks, kui teil seda edaspidi vaja läheb. TE VÕITE OMA LAPSE OHTU SEADA,
kui Te ei järgi käesolevaid juhiseid.
HOIATUS: Teie lapse ohutus on Teie vastutus.
HOIATUS: Kontrollige alati, et kergestikinnitatavad toendid oleksid
EE
korralikult kinnitatud enne turvatooli paigaldamist.
HOIATUS: Jalutustooli kasutades kontrollige, et Teie laps oleks õigesti
kinnitatud tema kasvu jaoks sobivate turvarihmadega.
HOIATUS: Lapse järelvalveta või üksinda jalutustooli jätmine võib osutuda
ohtlikuks.
HOIATUS:
Enne jalutustooli kasutamist kontrollige,
lukustusmehhanismid oleksid korralikult kinnitatud.
et
kõik
HOIATUS: Ärge kunagi tõstke jalutustooli turvatoolist, vaid ainult raamist
kinni hoides.
HOIATUS: Koti või muude esemete jalutustooli käepidemele riputamine või
paigaldamine võib mõjutada tooli tasakaalu.
ÜLDJUHISED
• Käesoleva toote õigesti kokkumonteerimine on äärmiselt oluline.
RED CASTLE FRANCE ega edasimüüjad ei võta vastutust juhul, kui toodet ei
monteerita kokku vastavalt juhistele. Pange tähele: toote mitteotstarbekohane
kasutamine võib kahjustada jalutustooli ning kujutada endast ohtu lapsele.
• Ärge kasutage tagavaraosasid ja tarvikuid, mida RED CASTLE FRANCE ei ole
soovitanud.
• Et vältida lämbumisohtu, kontrollige, et lapsele ei oleks kättesaadavad
plastikaatkotid.
• Võtke laps alati jalutustoolist välja, kui Te lähete trepist ülesse või alla või kui
kasutate eskalaatorit või lifti.
6
1
-
-
H
k
T
t
2
-
-
-
H
6
3
-
-
i
a
k
t
i
.
i
e
Kiirkinnituse klambrid RC 2 turvahälli
ja RED CASTLE vankrikorvide jaoks
1. Kuidas paigaldada kiirkinnituse klambreid
- Võta kogu isteosa kärult, eemalda kaarvari* (1).
- Aseta kiirkinnituse klambrid paigale nii nagu näidatud (2) : aseta üks
kummalegi raami poolele ja suru selleks ettenähtud aukudesse (A) (B),
kuuled klõpsatust, sulge kinnitused (2 tegevust) (3 ja 4).
(*) (vt. Käru kasutusjuhendit).
HOIATUS: Enne kui paigaldad turvahälli või vankrikorvi, veendu, et
kiirkinnituse klambrid on turvaliselt paigaldatud.
TÄHTIS! ÄRA KUNAGI TÕSTA käru hoides turvahällist või vankrikorvist. ALATI
tõsta käru hoides RAAMIST.
2. Kuidas paigaldada turvahälli
- Paigalda turvahäll nagu näidatud (5).
- Kinnita turvahälli raamile pannes tõstesang asendisse 3* (6).
- Turvahälli eemaldamiseks pane tõstesang asendisse 2*.
(*) 3 tõstesanga asendit (vt. RC 2 turvahälli, grupp 0 kasutusjuhendit).
HOIATUS: Kui turvahäll on paigaldatud käru raamile, eemalda alates lapse
6.elukuust turvahällist Peapadi.
3. Kuidas paigaldada vankrikorvi
- Paigalda vankrikorv nagu näidatud (7).
- Kinnita vankrikorvi mõlemad küljed keerates suurt nuppu (8).
e
d
i
7
EE
Los Acoples de Instalación permiten asegurar la silla Gr. 0 RC 2 o el capazo
RED CASTLE a las sillas de paseo CITYLINK 2, LUXOS.
IMPORTANTE: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
PRECAUCIÓN : LEA CUIDADOSAMENTE estas instrucciones ANTES DE
UTILIZAR la silla de paseo. Guárdelas para futura referencia. Si no sigue estas
instrucciones, LA SEGURIDAD DE SU BEBÉ PUEDE VERSE COMPROMETIDA.
PRECAUCIÓN: Usted es responsable de la seguridad de su bebé.
PRECAUCIÓN: Compruebe siempre que los Acoples de Instalación estén
correctamente colocados antes de fijar la silla de coche.
ES
1
-
c
p
-
PRECAUCIÓN: Siempre que utilice la silla de paseo, asegúrese de que el
(
PRECAUCIÓN: Puede ser peligroso dejar al bebé solo o desatendido cuando
c
I
c
bebé está sujeto con el arnés correctamente ajustado.
esté en la silla de paseo.
PRECAUCIÓN: Antes de utilizar la silla de paseo, asegúrese de que todos los
mecanismos de cierre estén firmes y en la posición adecuada.
PRECAUCIÓN: Nunca levante la silla de paseo asiéndolo por la silla o el
capazo, sino sólo por el chasis.
P
2
-
PRECAUCIÓN: Colgar bolsas u otros objetos del manillar la silla de paseo
-
INSTRUCCIONES GENERALES
P
puede afectar a su estabilidad.
• La correcta instalación de este producto es primordial. Ni RED CASTLE FRANCE
ni sus distribuidores serán responsables en caso contrario. Un uso incorrecto
puede dañar la silla de paseo y resultar peligroso para su bebé.
• Utilice exclusivamente los repuestos y accesorios recomendados por
RED CASTLE FRANCE.
• Para evitar el riesgo de asfixia, mantenga las bolsas de plástico fuera del
alcance de los niños.
• Saque al bebé de la silla de paseo siempre que vaya a subir o bajar escaleras,
o a utilizar una escalera mecánica o un ascensor.
8
-
G
3
-
l
o
s
l
o
E
o
r
Acoples de instalación
para Silla RC 2 Gr. 0 / Capazo RED CASTLE
1. Cómo instalar los acoples de instalación
- Quite el asiento de la silla de paseo y extraiga la capota* (1).
- Coloque los Acoples de Instalación donde se muestra (2): sitúelos uno a
cada lado del chasis y presione sobre ellos para sujetarlos en los orificios
previstos para esto (A) (B). Deberá escuchar un “clic”.
- Asegure los cierres para fijarlos (2 movimientos) (3 y 4).
(*) (consulte o manual de Instruções do carrinho).
PRECAUCIÓN: Verifique que los Acoples Instalación están asegurados
ES
correctamente en su sitio antes de instalar la silla Grupo 0 o el capazo.
IMPORTANTE! NUNCA LEVANTE la silla de paseo por la silla Grupo 0 o el
capazo, ÚNICAMENTE POR EL CHASIS de la silla.
2. Como installar la silla RC
- Coloque la silla Gr. 0 como mostra a figura (5).
- Assegure la silla Gr. 0 en su sitio colocando el manillar en la posición 3* (6).
- Para quitarla, coloque el manillar nuevamente en la posición 2*.
(*) Manillar de 3 posiciones (refiérase a las instrucciones de la Silla Grupo 0 RC 2).
PRECAUCIÓN: A partir de 6 meses de edad, retire el reductor de la silla
Grupo 0 al instalarla en la silla de paseo.
3. Como instalar el capazo
- Coloque el capazo como se muestra (7) y asegúrelo en su sitio (8).
l
,
9
Les Attaches Rapides permettent d’installer le siège-auto RC 2 groupe 0 ou la
nacelle auto RED CASTLE sur les poussettes CITYLINK 2 et LUXOS.
IMPORTANT : CONDITIONS GENERALES DE SECURITE
AVERTISSEMENT : LISEZ ATTENTIVEMENT ces instructions AVANT d’utiliser
votre poussette. Conservez-les pour les futurs besoins de référence. Si vous ne
respectiez pas ces instructions, LA SECURITE DE VOTRE ENFANT POURRAIT EN
ETRE AFFECTEE.
AVERTISSEMENT : Vous êtes responsable de la sécurité de votre enfant.
AVERTISSEMENT: Vérifiez que les Attaches Rapides soient verrouillées
avant d’installer le siège auto ou la nacelle.
AVERTISSEMENT: En toutes circonstances, attachez toujours l’enfant avec
le harnais.
AVERTISSEMENT: Il peut-être dangereux de laisser votre enfant sans
FR
surveillance et seul dans la poussette.
AVERTISSEMENT: Avant toute utilisation, vérifiez que les dispositifs du
siège auto ou de la nacelle soient toujours correctement fixés et verrouillés.
AVERTISSEMENT: Ne jamais soulever la poussette en la prenant par le
siège auto ou la nacelle mais uniquement par le châssis.
AVERTISSEMENT: Le fait d’accrocher une charge à la poignée de la
poussette peut nuire à sa stabilité.
INSTRUCTIONS GENERALES
• L’assemblage correct du produit est essentiel et n’engage la responsabilité
ni du distributeur, ni celle de RED CASTLE FRANCE. Notez qu’une utilisation
incorrecte peut endommager votre poussette et mettre en danger votre
enfant.
• N’utilisez aucun accessoire et pièces détachées non recommandés par
RED CASTLE FRANCE.
• Mettez hors de portée des jeunes enfants tout emballage plastique afin
d’éviter tout risque d’étouffement.
• Lorsque vous devez monter ou descendre un escalier ou un escalier
mécanique, ou prendre l’ascenseur, toujours sortir l’enfant de la poussette.
10
1
-
-
-
A
a
A
a
2
-
-
-
A
l
3
-
-
c
s
u
e
a
é
n
e
r
Attaches rapides pour
siège auto gr. 0 RC 2 et nacelle auto
1. Installation des attaches rapides
- Démontez le hamac de votre poussette et enlevez la capote* (1).
- Installez les Attaches Rapides aux emplacements indiqués (2) :
les positionner sur chaque côté du châssis et poussez pour les enclencher
dans les trous prévus (A), (B) à cet effet « clic entendu »,
- fermez les crochets pour les verrouiller (en 2 temps) (3 et 4).
(*) (cf. mode d’emploi de la poussette).
AVERTISSEMENT: Vérifiez que les Attaches Rapides soient verrouillées
avant d’installer le siège auto ou la nacelle.
ATTENTION ! Ne JAMAIS SOULEVER la poussette en la prenant par le siège FR
auto ou la nacelle mais UNIQUEMENT PAR LE CHASSIS.
2. Installation du siege auto RC 2
- Positionnez le siège auto comme indiqué (5).
- Verrouillez le siège auto sur la poussette en mettant l’anse en position 3* (6).
- Déverrouillez le siège auto en ramenant l’anse en position 2*
(*) 3 positions de l’anse (cf. mode d’emploi du siège auto RC 2 groupe 0).
AVERTISSEMENT: A partir de 6 mois, retirez le câline tête du siège auto
lorsque celui-ci est installé sur la poussette.
3. Installation de la nacelle auto
- Positionnez la nacelle comme indiqué (7).
- Verrouillez des deux côtés en tournant le gros bouton (8).
n
r
11
The Attach brackets permit the RC 2 car seat Group 0 or the RED CASTLE
carrycot to be secured on the CITYLINK 2 or on the LUXOS stroller.
IMPORTANT : SAFETY GUIDANCE
WARNING : PLEASE READ all these instructions CAREFULLY BEFORE USING
your stroller. Keep them for future reference. YOUR CHILD’S SAFETY COULD BE
AFFECTED if you do not follow these instructions.
WARNING: Your child’s safety is your responsibility.
WARNING: Always check that the Attach brackets are securely attached
before installing the car seat.
WARNING: When using your stroller, and under all circumstances, make sure
your child is attached with the safety harness correctly adjusted to fit him.
WARNING: It may be dangerous to leave your child unattended or alone in
the stroller.
GB WARNING: Prior to using your stroller, make sure that all locking-mechanisms
are always correctly secured in place.
WARNING: Never lift up the stroller by the car seat, but by the chassis only.
WARNING: Attaching a bag or other items onto the handle of the stroller
may affect its stability.
-
-
-
W
i
I
O
2
-
-
-
GENERAL INSTRUCTIONS
• The correct assembly of this product is essential. Neither RED CASTLE FRANCE
nor their distributors can be held responsible should this not be the case.
Please note that incorrect use could damage the stroller and be dangerous
for your child.
• Do not use replacement parts or accessories other than those recommended
by RED CASTLE FRANCE.
• To avoid the risk of suffocation, keep all plastic bags away from and out of the
reach of children.
• Always remove your child from the stroller when going up or down stairs,
when using an escalator or a lift/elevator.
12
1
W
w
3
-
-
e
n
s
r
E
.
s
d
Attach brackets for
the RC 2 car seat Gr. 0 and the RED CASTLE carrycot
1. How to install the attach brackets
- Detach the seat from your stroller and remove the hood* (1).
- Set the Attach brackets in place as shown (2): position them one on either
side of the chassis and push on them to engage them in the holes made for
this purpose (A) (B) “click heard”.
- Close the fastenings to secure them (2 movements) (3 and 4).
(*) (cf. stroller Instruction manual).
WARNING: Check that the Attach Brackets are securely in place before
installing the car seat or the carrycot.
IMPORTANT! NEVER LIFT UP the stroller by the car seat or the carrycot, but
ONLY BY THE CHASSIS
2. How to install the RC 2 car seat
- Position the car seat as shown (5).
- Secure the car seat on the stroller by putting the handle in position 3* (6).
- Remove the car seat by bringing the handle back to position 2*
(*) 3 handle positions (cf. RC 2 Car Seat group 0 instruction manual).
WARNING: From 6 months old, remove the Head hugger from the car seat
when it is installed on the stroller.
3. How to install the carrycot
- Position the carrycot as shown (7).
- Secure both sides of the carrycot by turning on the large knob (8).
e
,
13
GB
Az Adapterrel gyorsan, könnyedén felszerelheti az RC 2 groupe 0 autóshordozót
vagy a RED CASTLE mózeskosarakat a CITYLINK 2, LUXOS Babakocsira.
FONTOS: BIZTONSÁGI TANÁCSOK
FIGYELMEZTETÉS: A babakocsi HASZNÁLATA ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA
EL FIGYELMESEN ezeket az utasításokat. Őrizze meg az utasítást későbbi
felhasználásra. GYERMEKE BIZTONSÁGÁT VESZÉLYEZTETHETI, ha nem követi
ezeket az utasításokat.
1
-
-
FIGYELMEZTETÉS: Gyermeke biztonsága az Ön felelőssége.
FIGYELMEZTETÉS: Az autósülés felerősítése előtt mindig ellenőrizze, hogy a
-
FIGYELMEZTETÉS: A babakocsi használatánál minden esetben bizonyosodjon
F
Gyors Rögzítős Adapterek megfelelőképpen vannak-e rögzítve.
FIGYELMEZTETÉS: Veszélyes lehet, ha gyermekét felügyelet nélkül vagy
v
F
m
FIGYELMEZTETÉS: A babakocsi használata előtt bizonyosodjon meg arról,
HU hogy minden zárszerkezet megfelelőképpen működik-e.
2
meg arról, hogy gyermekét megfelelőképpen rögzítette a biztonsági övvel.
egyedül hagyja a babakocsijában.
FIGYELMEZTETÉS: Sose emelje meg a babakocsit az ülésnél fogva, kizárólag
az alvázánál.
FIGYELMEZTETÉS: A babakocsi tolókarjára akasztott táskák és egyéb tárgyak
befolyásolhatják a kocsi stabilitását.
ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ
• A termék megfelelő összeállítása elsőrendű fontosságú. A termék nem az
előírásoknak megfelelően történő összeállítása esetén sem a RED CASTLE FRANCE,
sem annak forgalmazói nem vonhatók felelősségre. Kérjük, vegye figyelembe,
hogy a helytelen használat kárt okozhat a babakocsiban, és veszélyes lehet
gyermekére nézve is.
• A RED CASTLE FRANCE által javasoltakon kívül ne használjon más pótalkatrészt
vagy kiegészítő tartozékot.
• Fulladás kockázatának elkerülése érdekében, tartsa a műanyag tasakokat
gyermekétől távol.
• Amennyiben lépcsőn, mozgólépcsőn vagy lifttel le vagy fel megy, mindig
vegye ki a gyermeket a babakocsiból.
14
-
-
-
(
F
b
3
-
-
n
y
,
g
k
z
,
,
t
Adapter az RC 2 Gr. 0 autóshordozóhoz
és RED CASTLE mózeskosárhoz
1. Az adapter felszerelése
- Távolítsa el a babakocsiról a kupolástetőt és a sporthuzatot * (1).
- Helyezze az ADAPTERT a kijelölt helyükre (2) : a babakocsi vázának mindkét
oldalára, majd ebben a helyzetben zárja le azokat (A) (B) hallani fogja ahogy
bekattan.
- A biztonsági műanyag résszel rögzítse (2 lépésben) (3 és 4).
(*) (a babakocsi használati utasítása szerint).
FIGYELMEZTETÉS: Mielőtt az adapterre helyezné az RC 2 autóshordozót
vagy a mózeskosarat győződjön meg arról, hogy azok jól rögzítődtek-e.
FIGYELEM ! SOHA NE EMELJE MEG a babakocsit a hordozónál vagy a
mózeskosárnál fogva, KIZÁRÓLAG A VÁZSZERKEZETÉNÉL lehet megemelni.
2. Az autóshordozó felszerelése
HU
- Az ábrának megfelelően helyezze el az autósülést (5).
- Rögzítse az autósülés a babakocsira úgy, hogy a hordozókart (fogantyút)
3* állásba helyezi (6).
- Az autósülés kivételéhez tegye a hordozókart (fogantyút) 2* állásba.
(*) a hordozókarnak 3 állása van (lásd az RC 2 groupe 0 Autósülés használati utasítás).
FIGYELMEZTETÉS: Ha a gyermek elmúlt 6 hónapos és az autóshordozót a
babakocsira szerelve használja akkor távolítsa el a hordozozóból a fejszűkítőt.
3. A merev oldalfalú mózeskosár felszerelése
- Az ábrának megfelelően helyezze el a mózeskosarat (7).
- Rögíztse mindkét oldalt úgy, hogy a nagy gombot elforgatja (8).
t
t
g
15
Gli adattatori permettono d’installare il seggiolino auto RC 2 Gruppo 0 o la
navicella RED CASTLE sul CITYLINK 2, LUXOS.
IMPORTANTE: CONDIZIONI GENERALI DI SICUREZZA
AVVERTENZA : LEGGERE ATTENTAMENTE le presenti istruzioni PRIMA di
utilizzare il passeggino. Conservarle per future necessità di consultazione. Il
mancato rispetto di queste istruzioni, PUO’ COMPROMETTERE LA SICUREZZA
DEL VOSTRO BAMBINO.
AVVERTENZA: Siete responsabili della sicurezza del vostro bambino.
AVVERTENZA: Verificare che gli Attacchi Rapidi siano bloccati prima di
installare il seggiolino per auto.
AVVERTENZA: In qualsiasi circostanza, agganciare il bambino con la cintura
di sicurezza.
AVVERTENZA: Può essere pericoloso lasciare il bambino da solo nel
passeggino e senza sorveglianza.
AVVERTENZA: Prima di qualsiasi utilizzo, verificare che i dispositivi del
seggiolino auto siano sempre fissati correttamente e bloccati.
1
-
-
-
A
i
A
s
2
-
IT AVVERTENZA: Non sollevare mai il passeggino prendendolo dal seggiolino
auto ma unicamente dal telaio.
-
AVVERTENZA: Attaccare un carico ai manici del passeggino può renderlo
-
instabile.
ISTRUZIONI GENERALI
• L’assemblaggio corretto del prodotto è essenziale e non comporta la
responsabilità né del distributore né di RED CASTLE FRANCE. Si noti che un
utilizzo non corretto può danneggiare il passeggino e mettere in pericolo il
bambino.
• Non utilizzare nessun accessorio o parti di ricambio non consigliati da
RED CASTLE FRANCE.
• Tenere fuori dalla portata dei bambini qualsiasi imballaggio di plastica per
evitare ogni possibile rischio di soffocamento.
• Quando si deve salire o scendere le scale mobili o prendere l’ascensore, tirare
sempre fuori il bambino dal passeggino.
16
A
s
3
-
-
a
l
l
Adattatori per seggiolino auto
Gr. 0 RC 2 e navicella RED CASTLE
1. Installazione degli adattatori
- Smontare l’amaca dal passeggino e togliere la cappotta* (1).
- Installare gli adattatori negli spazi appositi (2): posizionarli su ogni lato del
telaio e spingere per bloccarli nei fori previsti (A) (B) fino a sentire «clic».
- fissare i ganci per bloccarli (in 2 fasi) (3 et 4).
(*) (cf. Istruzioni del passeggino).
AVVERTENZA: Verificare che gli adattatori siano bloccati prima d’installare
il seggiolino auto o la navicella.
ATTENZIONE ! Non SOLLEVARE MAI il passeggino prendendolo per il
seggiolino auto o la navicella ma UNICAMENTE PER IL TELAIO.
2. Installazione del seggiolino auto RC 2
- Posizionare il seggiolino auto come indicato (5).
o
- Fissare il seggiolino auto sul passeggino mettendo il manico nella
posizione 3* (6).
o
- Sbloccare il seggiolino auto rimettendo il manico nella posizione 2*
a
n
l
IT
(*) 3 posizione del manico (cf. Istruzioni del Seggiolino Auto RC 2 gruppo 0).
AVVERTENZA: A partire dai 6 mesi, tirare il cuscino poggiatesta della
seggiolino quando è montato su passeggino.
3. Installazione della navicella RED CASTLE
- Posizionare la navicella come indicato (7).
- Chiudere di due lati girando il bottone grande (8).
a
r
e
17
Laikikliai leidžia 0 grupės RC 2 automobilinę kėdutę arba RED CASTLE lopšį
pritvirtinti prie CITYLINK 2, LUXOS vežimėlio.
SVARBU : SAUGUMO PATARIMAS
ĮSPĖJIMAS: PRAŠOME ATIDŽIAI PERSKAITYTI visas šias instrukcijas PRIEŠ
NAUDOJANT savo vaikštynę. Išsaugokite jas ateičiai. Jei nesilaikysite šių
instrukcijų, tai gali pakenkti JŪSŲ VAIKO SAUGUMUI.
ĮSPĖJIMAS: Jūsų vaiko saugumas yra jūsų atsakomybė.
ĮSPĖJIMAS: Prieš įtaisant automobilinę sėdynę, visada patikrinkite, kad
lengvai pritvirtinami laikikliai yra tvirtai pritvirtinti.
ĮSPĖJIMAS: Naudojant vaikštynę ir bet kokiomis kitomis aplinkybėmis,
pasirūpinkite, kad jūsų vaiką tvirtai laiko saugos diržas tinkamai jam pritaikytas.
1
-
-
-
Į
ĮSPĖJIMAS: Gali būti pavojinga palikti vaiką be priežiūros ar vieną vaikštynėje.
ĮSPĖJIMAS: Prieš naudodami vaikštynę, pasirūpinkite, kad visi užrakinami
p
D
l
ĮSPĖJIMAS: Niekada nekelkite vaikštynės imdami už automobilinės sėdynės,
tik už korpuso.
2
mechanizmai visada yra tinkamai pritvirtinti.
ĮSPĖJIMAS: Krepšio ar kitokių daiktų pakabinimas ant vaikštynės rankenos
LT gali paveikti jos stabilumą.
-
-
BENDROS INSTRUKCIJOS
-
• Teisingas šio produkto surinkimas yra būtinas. Nei RED CASTLE FRANCE,
nei jų platintojai neatsako, jei produktas surenkamas neteisingai. Prašome
įsidėmėti, jog neteisingas naudojimas gali sugadinti vaikštynę ir kelti pavojų
jūsų vaikui.
v
• Nenaudokite keičiamųjų dalių ar priedų kitokių nei rekomenduoja
RED CASTLE FRANCE.
-
• Norėdami išvengti uždusimo, visus plastmasinius maišus laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
• Lipdami laiptais aukštyn ar žemyn, kildami eskalatoriumi ar liftu, visada
iškelkite vaiką iš vaikštynės.
18
Į
3
-
,
.
.
i
,
s
,
e
ų
a
s
Lengvai uždedami laikikliai 0 gr. RC 2 automobilinei
kėdutei ir RED CASTLE lopšiui
1. Lengvai uždedamų laikiklių pritvirtinimas
- Nuimkite vežimėlio sėdynę ir gobtuvą* (1).
- Uždėkite laikiklius kaip parodyta (2) : po vieną kiekvienoje rėmo pusėje ir
paspauskite, kad jie užsifiksuotų specialiose tam skirtose skylėse (A) (B) – turi
pasigirsti spragtelėjimas.
- Užsekite apsauginius spaustukus (2 judesiais) (3 ir 4).
(*) (žr. vežimėlio instrukciją).
ĮSPĖJIMAS: Prieš tvirtindami prie vežimėlio automobilinę kėdutę arba lopšį
patikrinkite, ar laikikliai gerai užsifiksavę.
DĖMESIO! NIEKADA nekelkite vežimėlio paėmę už automobilinės kėdutės ar
lopšio, vežimėlį kelkite tik PAĖMĘ UŽ RĖMO.
2. Automobilinės kėdutės pritvirtinimas
- Uždėkite automobilinę kėdutę kaip parodyta (5).
-Pritvirtinkite automobilinę kėdutę prie vežimėlio, paversdami jos rankeną
į padėtį 3* (6).
LT
- Norint nuimti automobilinę kėdutę, reikia jos rankeną vėl pastumti į padėtį 2*.
(*) dėl rankenos padėties 3 žr. 0 grupės RC 2 automobilinės kėdutės instrukciją.
ĮSPĖJIMAS: Kai kūdikiui sueina 6 mėnesiai, uždėjus automobilinę kėdutę ant
vežimėlio, jos pagalvėlę reikia nuimti.
3. Lopšio pritvirtinimas
- Uždėkite lopšį, kaip parodyta (7).
- Pritvirtinkite abi lopšio puses pasukdami didelę rankenėlę (8).
a
19
Piestiprināšanas skavas ļauj nostiprināt 0 grupas RC 2 autokrēsliņu vai
RED CASTLE pārnēsājamos grozus ratiņos CITYLINK 2, LUXOS.
SVARĪGI. IETEIKUMI JŪSU DROŠĪBAI
BRĪDINĀJUMS. PIRMS jūsu bērnu ratiņu IZMANTOŠANAS, LŪDZU, RŪPĪGI
IZLASIET visus norādījumus. Saglabājiet tos, lai varētu tajos ieskatīties arī
vēlāk. Ja jūs neievērosit šos norādījumus, VAR TIKT APDRAUDĒTA JŪSU BĒRNA
DROŠĪBA.
BRĪDINĀJUMS. Jūs esat atbildīgs par sava bērna drošību.
BRĪDINĀJUMS. Pirms autosēdeklīša uzstādīšanas vienmēr pārliecinieties,
ka viegli piestiprināmās atbalsta skavas ir droši piestiprinātas.
BRĪDINĀJUMS. Neatkarīgi no apstākļiem, kuros jūsu bērnu ratiņi tiek
izmantoti, vienmēr pārliecinieties, ka jūsu bērns ir piestiprināts ar drošības
jostu, kas viņam atbilstoši noregulēta.
BRĪDINĀJUMS. Atstāt bērnu vienu ratiņos vai bez uzraudzības var būt
bīstami.
BRĪDINĀJUMS. Pirms jūsu bērnu ratiņu izmantošanas vienmēr
LV
1
-
-
-
B
v
S
t
2
pārliecinieties, ka visi fiksējošie mehānismi ir droši nostiprināti.
-
BRĪDINĀJUMS. Paceliet bērnu ratiņus, turot aiz šasijas; nekad neceliet
ratiņus aiz autosēdeklīša.
-
BRĪDINĀJUMS. Somas vai citu priekšmetu piestiprināšana pie bērnu ratiņu
roktura var ietekmēt to stabilitāti.
VISPĀRĒJI NORĀDĪJUMI
• Šī produkta pareiza montāža ir ļoti svarīga. Ja produkts netiks pareizi
uzstādīts, ne RED CASTLE FRANCE, ne uzņēmuma izplatītāji neuzņemsies
nekādu atbildību. Lūdzu, atcerieties, ka nepareiza izmantošana var sabojāt
bērnu ratiņus un apdraudēt jūsu bērnu.
• Izmantojiet tikai RED CASTLE FRANCE ieteiktās rezerves daļas un piederumus.
• Lai izvairītos no nosmakšanas riska, turiet visus plastmasas maisiņus bērniem
nepieejamā vietā.
• Kāpjot augšup vai lejup pa kāpnēm vai braucot ar liftu vai eskalatoru, vienmēr
izņemiet savu bērnu no ratiņiem.
20
-
B
a
3
-
-
k
s
t
r
t
u
i
s
t
Viegli fiksējamas skavas 0 gr. RC 2 autokrēsliņam
un RED CASTLE pārnēsājamiem groziem
1. Viegli fiksējamo skavu uzstādīšana
- Atdaliet ratiņu sēdekli un noņemiet jumtu* (1).
- Ielieciet viegli fiksējamās skavas paredzētajā vietā saskaņā ar ilustrāciju (2):
izvietojiet tās pa vienai katrā rāmja pusē un uzspiediet uz tām, lai tās
fiksētos šim nolūkam paredzētajās atverēs (A) (B) – dzirdams klikšķis,
- Aizveriet stiprinājumus, lai tās nostiprinātu (2 kustības) (3 un 4).
(*) (sk. ratiņu lietošanas pamācībā).
BRĪDINĀJUMS. Pirms autokrēsliņa vai ratiņu groza uzstādīšanas pārbaudiet,
vai viegli fiksējamās skavas atrodas droši savā vietā.
SVARĪGI! NEKAD NECELIET ratiņus, turot aiz autokrēsliņa vai groza, bet celiet,
turot VIENĪGI AIZ R MJA.
2. Autokrēsliņa uzstādīšana
- Novietojiet autokrēsliņu saskaņā ar ilustrāciju (5).
- Nostipriniet autokrēsliņu ratiņos, novietojot rokturi pozīcijā 3* (6).
- Izņemiet autokrēsliņu, novietojot rokturi atpakaļ pozīcijā 2*
LV
(*) 3 roktura pozīcijas (sk. 0 grupas autokrēsliņa RC 2 lietošanas pamācībā).
BRĪDINĀJUMS. Kad bērns ir sasniedzis 6 mēnešu vecumu, uzstādot
autokrēsliņu ratiņos, jānoņem galvas balsts.
3. Pārnēsājamā groza - stingrā korpusa uzstādīšana
- Novietojiet pārnēsājamo grozu saskaņā ar ilustrāciju (7).
- Nostipriniet abas pārnēsājamā groza puses, pagriežot lielo kloķi (8).
.
m
r
21
De adapters zorgen ervoor dat u de RC 2 autostoel groep 0 of de RED CASTLE
reiswiegen kunt bevestigen op de CITYLINK 2, LUXOS kinderwagen.
BELANGRIJK: ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
WAARSCHUWING : LEES al deze aanwijzingen AANDACHTIG VOOR u
de wandelwagen gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing zodat u ze later
opnieuw kunt raadplegen. Als u deze aanwijzingen niet volgt, brengt u de
VEILIGHEID VAN UW KIND IN GEVAAR.
1
-
-
WAARSCHUWING: U bent verantwoordelijk voor de veiligheid van uw kind.
WAARSCHUWING: Controleer altijd of de snelkoppelingen goed vastzitten
-
WAARSCHUWING: Als u de wandelwagen gebruikt, moet uw kind steeds
W
alvorens u het autozitje installeert.
vastgemaakt zijn met het harnas, dat goed op zijn lichaam moet aansluiten.
WAARSCHUWING: Het kan gevaarlijk zijn uw kind onbewaakt alleen in zijn
wandelwagen te laten.
WAARSCHUWING: Controleer voor u de wandelwagen gebruikt of de
vergrendelingsmechanismen goed bevestigd zijn.
c
B
m
2
WAARSCHUWING: Hef de wandelwagen nooit door hem beet te pakken bij
-
het autozitje, maar altijd bij het onderstel.
-
WAARSCHUWING: De stabiliteit van de wandelwagen kan afnemen als u
-
een last aan de duwboom hangt.
NL
ALGEMENE AANWIJZINGEN
• De correcte montage van het product is van essentieel belang en valt niet
onder de verantwoordelijkheid van de distributeur of van RED CASTLE FRANCE.
Wij wijzen erop dat verkeerd gebruik de wandelwagen kan beschadigen en
uw kind in gevaar kan brengen.
• Gebruik geen accessoires of reserveonderdelen die niet aanbevolen worden
door RED CASTLE FRANCE.
• Houd plastic verpakkingen buiten het bereik van kinderen, om elk risico van
verstikking uit te sluiten.
• Neem het kind altijd uit de wandelwagen als u een trap of roltrap op of af
gaat of als u de lift neemt.
22
W
g
3
-
-
s
n
e
j
u
t
.
n
Makkelijk te bevestigen adapterstukken voor de
RC 2 autostoel groep 0 en RED CASTLE reiswiegen
1. Hoe installeert u de adapterstukken
- Verwijder de zitting en de kap van de kinderwagen* (1).
- Zet de adapterstukken op de juiste plek (2): zet aan iedere kant van het
chassis een adapterstuk op de daarvoor bedoelde plaats met het gaatje (A)
(B) en duw totdat u een harde ‘klik’ hoort.
- Sluit de adapterstukken om ze veilig vast te zetten (2 bewegingen) (3 en 4).
(*) (zie de gebruiksaanwijzing van de kinderwagen).
WAARSCHUWING: controleer of de adapterstukken goed vast zitten op het
chassis voordat u de autostoel of reiswieg gaat gebruiken.
BELANGRIJK: TIL DE KINDERWAGEN NOOIT OP aan de autostoel of reiswieg,
maar altijd via het CHASSIS.
2. Hoe installeert u de autostoel
- Plaats de autostoel zoals is voorgedaan op de tekening (5).
- Zet de autostoel vast door het handvat in positie 3* (6) te zette.
- Verwijder de autostoel door het handvat terug in positie 2* te zetten.
(*) de 3 posities (zie de gebruiksaanwijzing van de RC 2 autostoel).
WAARSCHUWING: Vanaf 6 maanden moet u de extra hoofdsteun niet meer NL
gebruiken in de autostoel wanneer deze op de kinderwagen wordt gezet.
3. Hoe installeert u de reiswieg
- Plaats de reiswieg zoals aangegeven op de afbeelding (7).
- Zet beide kanten van de reiswieg vast door aan de grote knop te draaien (8).
n
n
f
23
Dzięki adapterowi możliwe jest zamocowanie fotelika samochodowego RC 2
Grupy 0 lub gondol RED CASTLE do wózka CITYLINK 2, LUXOS.
WAŻNE: PORADY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE : Przed rozpoczęciem korzystania ze spacerówki, prosimy o
UWAŻNE PRZECZYTANIE wszystkich poniższych instrukcji. Prosimy również o
zachowanie instrukcji do późniejszego wglądu. Nie zastosowanie się do poniższych
wskazań może spowodować ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA TWOJEGO DZIECKA.
1
-
-
OSTRZEŻENIE: Bezpieczeństwo Twojego dziecka to Twoja odpowiedzialność!
OSTRZEŻENIE: Przed zamocowaniem fotelika samochodowego należy zawsze
-
OSTRZEŻENIE: Podczas korzystania ze spacerówki - we wszelkich warunkach
O
sprawdzić, czy „Proste w instalacji wsporniki” zostały odpowiednio zainstalowane.
i okolicznościach - należy zawsze pilnować, by dziecko było właściwie do niej
przypięte odpowiednio dopasowanymi szelkami.
OSTRZEŻENIE: Pozostawienie dziecka w spacerówce samego, bez opieki, może
mieć niebezpieczne skutki.
OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem korzystania ze spacerówki należy sprawdzić,
n
W
g
2
czy wszystkie mechanizmy blokujące są właściwie zabezpieczone.
-
OSTRZEŻENIE: Spacerówki nie należy podnosić chwytając za fotelik, lecz za
-
podstawę.
OSTRZEŻENIE: Po przymocowaniu torby lub jakiegokolwiek innego przedmiotu
do uchwytu spacerówki, może stać się ona niestabilna.
-
(
O
s
PL
INSTRUKCJE OGÓLNE
• Bardzo ważny jest prawidłowy montaż produktu. Firma RED CASTLE FRANCE
ani jej dystrybutorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, jeśli nie zostanie to
dopilnowane. Prosimy pamiętać, że nieprawidłowe korzystanie ze spacerówki
może spowodować jej uszkodzenie lub narazić dziecko na niebezpieczeństwo.
• Nie należy używać części zamiennych lub akcesoriów innych niż zalecane
przez firmę RED CASTLE FRANCE.
• Wszystkie plastikowe torebki należy trzymać w miejscu niedostępnym dla
dzieci, gdyż mogą one być przyczyną uduszenia.
• Należy zawsze wyjąć dziecko ze spacerówki podczas korzystania ze schodów
(zwykłych lub ruchomych) lub windy.
24
3
-
-
h
j
e
,
a
u
E
o
i
.
Adapter pasuję do: Fotelika samochodowego RC 2
gr. 0 I gondola RED CASTLE
1. Łatwy sposób montażu adaptera
- Odłącz siedzisko wózka I usuń budkę* (1).
- Umieść łatwe w montażu adaptery we wskazanym miejscu (2): ustawiając je
po obu stronach stelażu, a następnie wciśnij je w specjalne otwory (A) (B);
usłyszysz charakterystyczne “kliknięcie”.
- Zablokuj zamocowania zgodnie z (3 i 4) (2 ruchy).
(*) (porównaj z instrukcją obsługi wózka).
OSTRZEŻENIE: Przed zamontowaniem fotelika samochodowego lub gondoli,
należy sprawdzić, czy adaptery zostały mocno zablokowane.
WAŻNE! Nigdy nie wolno podnosić wózka, chwytając za fotelik samochodowy lub
gondolę, tylko za podwozie.
2. Jak zainstalować fotelik samochodowy
- Ustaw fotelik jak pokazano (5).
- Umieść fotelik samochodowy w wózku umieszczając rączkę w pozycji 3* (6).
- Usuń fotelik umieszczając ponownie rączkę w pozycję 2*
(*) 3 pozycje rączki (porównaj z Instrukcja Obsługi fotelika samochodowego RC 2 Grupa O).
OSTRZEŻENIE: Od 6 miesiąca nalezy zdemontować zagłówek w foteliku
samochodowym w przypadku, gdy jest on zainstalowany na stelarzu wózka.
PL
3. Jak zainstalować gondolę
- Umieść gondolę jak na rysunku (7).
- Zabezpiecz oba boki gondoli poprzez przesunięcie dźwigni(8).
e
a
w
25
Os Adaptadores de instalação permitem assegurar a cadeira Grupo 0 RC 2 ou a
alcofa RED CASTLE ao carrinho de passeio CITYLINK 2, LUXOS.
IMPORTANTE: CONDIÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA
AVISO : LEIA ATENTAMENTE estas instruções ANTES de utilizar a cadeirinha.
Conserve-as para consultas futuras. Caso não respeite estas instruções, A
SEGURANÇA DA CRIANÇA PODERÁ SER AFECTADA.
AVISO: É responsável pela segurança da criança.
AVISO: Verifique que os Engates Rápidos estejam bloqueados antes de
instalar a cadeira para carro.
AVISO: Em qualquer circunstância, prenda sempre a criança com o arnês.
AVISO: Pode ser perigoso deixar a criança sem ser vigiada e sozinho na
cadeirinha de passeio.
AVISO: Antes de qualquer utilização, verifique que os dispositivos da cadeira
para carro estejam sempre correctamente fixos e bloqueados.
AVISO: Nunca levantar a cadeirinha segurando-a pelo assento auto, mas
apenas pelo chassis.
AVISO: Se pendurar qualquer peso no punho da cadeirinha pode alterar a
sua estabilidade.
INSTRUCÇÕES GERAIS
• A montagem correcta deste produto é essencial e não compromete a
responsabilidade do distribuidor nem da RED CASTLE FRANCE. Não esqueça
PT que uma utilização incorrecta pode danificar a cadeirinha e colocar a criança
em perigo.
• Não utilize nenhum acessório e peças separadas não recomendadas pela
RED CASTLE FRANCE.
• Colocar fora do alcance das crianças mais pequenas qualquer embalagem
plástica, para evitar qualquer risco de sufocação.
• Quando tiver de subir ou descer escadas ou escadas rolantes, ou entrar num
elevador, tire sempre a criança da cadeirinha.
26
1
-
-
-
(
A
c
I
m
2
-
-
-
A
c
3
-
-
a
a
s
a
Adaptadores de instalação para
Cadeira Gr. 0 RC 2 e alcofa RED CASTLE
1. Montagem dos adaptadores de instalação
- Retirar o assento do carro de passeio e a capota* (1).
- Coloque os adaptadores de instalação como mostra a figura (2): posicione
o Kit de ambos os lados do chassis e empurre para que fiquem fixos nos
buracos para o efeito (A) (B) “ouve-se um click”.
- Fixe aos tubos para ficar bem seguro (2 movimentos) (3 e 4).
(*) (consulte o manual de Instruções do carrinho).
AVISO: Verifique se os Kits Adaptadores estão bem fixos antes de colocar a
cadeira auto ou a alcofa.
IMPORTANTE: NUNCA LEVANTE o carro de passeio pela cadeira auto ou alcofa,
mas sim SÓ PELO CHASSIS.
2. Como instalar o assento auto
- Coloque a cadeira Grupo 0 como mostra a figura (5).
- Fixe a cadeira Grupo 0 no carro de passeio posicionando o guiador na
posição 3* (6).
- Retire a cadeira Grupo 0 levando de volta o guiador para a posição 2*.
(*) Guiador com 3 posições da pega (consulte o manual de Instruções da Assento
Cadeira Auto Grupo 0 RC 2).
a
a
a
AVISO: Aos 6 meses, retirar il redutor da cadeiro auto quando è instalado ne
carro de passeio.
PT
a
3. Como instalar a alcofa
m
- Coloque a alcofa como mostra a figura (7).
- Assegure ambos os lados da alcofa girando o botão grande (8).
m
27
Крепления attach позволяют закрепить автомобильное кресло Группы 0
или люльку RED CASTLE на шасси коляски CITYLINK 2, LUXOS.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАНИЕ: ПОЖАУЙСТА ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ всю инструкцию
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ коляски. Сохраните инструкцию для дальнейшего
пользования. БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО РЕБЕНКА зависит от следования вами
данной инструкции.
1
-
-
ВНИМАНИЕ: Вы несете ответственность за безопасность вашего
ребенка.
ВНИМАНИЕ: Перед установкой автокресла всегда проверяйте
надежность крепления переходников.
ВНИМАНИЕ: При пользовании коляской и при любых обстоятельствах
убедитесь, что ваш ребенок надежно пристегнут ремнями безопасности.
ВНИМАНИЕ: Всегда пристегивайте ребенка ремнями безопасности в
коляске. Не оставляйте ребенка без присмотра.
ВНИМАНИЕ: Перед использованием коляски убедитесь, что все
-
В
и
н
В
п
фиксирующие устройства правильно установлены.
2
ВНИМАНИЕ: Поднимая коляску, держите ее за шасси, а не за автокресло.
ВНИМАНИЕ: Устойчивость коляски может быть нарушена в случае, если
-
вы повесите на ее ручку сумку или другую вещь.
-
-
ОСНОВНЫЕ ИНСТРУКЦИИ
• Важно правильно установить данный аксессуар. Ни компания
RED CASTLE FRANCE, ни ее дистрибьютеры не несут ответственность в
RU случае его неправильного использования. Примите во внимание, что
неправильное использование может повредить коляску и подвергнуть
опасности вашего ребенка.
• Используйте только запасные детали или аксессуары, рекомендованные
компанией RED CASTLE FRANCE.
• Во избежании удушья держите все пластиковые пакеты в недосягаемом
для ребенка месте.
• Не оставляйте ребенка в коляске при подъеме/спуске с лестницы или
пользовании эскалатором/лифтом.
28
В
к
3
-
-
х
в
е
.
и
я
в
о
ь
е
Крепления attach для
Автокресла RC 2 Гр. 0 и люльки RED CASTLE
1. Как устанавливать крепления attach
- Снимите с коляски сиденье и дугообразный тент* (1).
- Установите крепежи Attach так, как показано на рисунке (2): на каждую
сторону рамы установить по одному креплению и вставить в
предназначенные отверстия (A) (B), раздастся щелчок,
- Закрыть крепления (2 действия) (3 и 4).
(*) (см. Руководство по эксплуатации коляски).
ВНИМАНИЕ: Перед тем как устанавливать автомобильную люльку
или люльку коляски, убедитесь, что крепления для быстрой установки
надежно закреплены.
ВАЖНО! НИКОГДА НЕ ПОДНИМАЙТЕ коляску, держа ее за люльку. ВСЕГДА
поднимайте коляску, держа ее за РАМУ.
2. Как устанавливать автокресло
- Установите автомобильное кресло, как показано на рисунке (5).
- Закрепите автокресло на коляске, установив ручку в положение 3* (6).
- Для того чтобы снять автокресло, переведите ручку в положение 2*.
(*) 3 положения ручки (см. Руководство по эксплуатации автокресла RC 2,
группа 0).
ВНИМАНИЕ: с 6 месяцев вынуть поддержку для головы из автокресла,
когда оно установленно на коляску.
RU
3. Как устанавливать люльки
- Расположите люльку, как показано на рисунке (7)
- Закрепите люльку с обеих сторон повернув широкую кнопку (8)
м
и
29
Mechanizmus umožňuje zaistenie autosedačky RC 2 sk.0 alebo prenosných
vaničiek RED CASTLE na športový kočík CITYLINK 2, LUXOS.
DÔLEŽITÉ: BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
UPOZORNENIE : PRED POUŽITÍM detského kočíka si PROSÍM POZORNE
PREČÍTAJTE všetky nižšie uvedené pokyny. Pokyny uchovajte pre budúce
použitie. Ak sa nebudete riadiť týmito pokynmi, MÔŽE BYŤ OHROZENÁ
BEZPEČNOSŤ VÁŠHO DIEŤAŤA.
UPOZORNENIE: Nesiete zodpovednosť za bezpečnosť svojho dieťaťa.
UPOZORNENIE: Pred inštaláciou autosedačky vždy skontrolujte, či sú
Jednoducho pripevniteľné konzoly bezpečne pripevnené.
UPOZORNENIE: Pri použití detského kočíka sa v každom prípade presvedčte,
či je vaše dieťa pripútané pomocou sedačkového bezpečnostného pásu, ktorý
je nastavený na správnu dĺžku.
UPOZORNENIE: Môže byť nebezpečné nechávať dieťa v detskom kočíku
1
-
-
-
U
u
D
z
bez dozoru alebo samotné.
2
UPOZORNENIE: Pred použitím detského kočíka vždy skontrolujte, či sú
-
všetky uzamykacie mechanizmy stále správne zaistené na svojom mieste.
UPOZORNENIE: Detský kočík nikdy nezdvíhajte za autosedačku, ale vždy
iba za rám podvozku.
UPOZORNENIE: Ak k rukoväti detského kočíka pripevníte tašku alebo iné
predmety, môže to ovplyvniť stabilitu kočíka.
VŠEOBECNÉ POKYNY
• U tohto výrobku je najdôležitejšia jeho správna montáž. V opačnom prípade
nemôže spoločnosť RED CASTLE FRANCE ani jej distribútori niesť žiadnu
SK zodpovednosť. Nesprávne použitie tohto výrobku môže spôsobiť poškodenie
detského kočíka a ohroziť bezpečnosť vášho dieťaťa.
• Nepoužívajte náhradné diely ani príslušenstvo, ktoré nebolo odporúčané
spoločnosťou RED CASTLE FRANCE.
• Aby ste zabránili nebezpečenstvu udusenia, uchovávajte všetky plastové
tašky z dosahu dieťaťa a mimo kočíka.
• Vždy vyberte dieťa z kočíka predtým ako použijete schody, eskalátor alebo
výťah.
30
-
-
U
k
3
-
-
,
ý
u
ú
y
é
e
u
e
Mechanizmus attach pre
autosedačku RC 2 sk. 0 a prenosné vaničky
1. Ako nainštalovať mechanizmus attach
- Odpojte sedačku od športového kočíka a odstráňte striešku* (1).
- Umiestnite mechanizmus Attach do zobrazenej polohy (2): Nastavte ich na
oboch stranách podvozku a zaistite tak, aby ste počuli kliknutie (A) (B),
- Zatvorte a zabezpečte ich (2 pohyby) (3 a 4).
(*) (pozri Návod na použitie k športovému kočíku).
UPOZORNENIE: Skontrolujte, či sú ľahko upevniteľné adaptéri bezpečne
umiestnené pred inštaláciou autosedačky alebo vaničky.
DÔLEŽITÉ! NIKDY NEZDVÍHAJTE kočík za autosedačku alebo vaničku, ale iba
za podvozok.
2. Ako nainštalovať autosedačku
- Umiestnite autosedačku, ako vidíte na obrázku (5).
- Zaistite autosedačku o športový kočík nastavením rúčky do polohy 3* (6).
- Autosedačku môžete vybrať opätovným nastavením rúčky do polohy 2*
(*) 3 polohy rúčky (pozri Návod na použitie pre autosedačku RC 2 Skupiny 0).
UPOZORNENIE: Od veku 6 mesiacov odstráňte záhlavník z autosedačky,
keď je umiestnená na kočíku.
3. Ako nainštalovať prenosnú vaničku
- Umiestnite vaničku do polohy zobrazenej na obrázku (7).
- Zaistite obe strany vaničky pootočením veľkej kľuky (8).
SK
é
é
o
31
32
Attaches rapides pour
siège-auto RC 2 et nacelle-auto
Attach brackets for RC 2 car seat
and RED CASTLE carrycot
PHOTOS NON CONTRACTUELLES / PHOTOS ARE NOT CONTRACTUALLY BINDING
© MDE04/2011
Sur poussettes Citylink 2 et LUXOS
On Citylink 2 and LUXOS strollers
RED CASTLE et le logo est une marque enregistrée de la société RED CASTLE FRANCE
RED CASTLE and the device is a trademark belonging to RED CASTLE FRANCE
RED CASTLE FRANCE
BP. 411
13591 Aix en Provence Cdx 03
www.redcastle.fr

Vergelijkbare documenten

Poussette canne “évolutive” Umbrella stroller

Poussette canne “évolutive” Umbrella stroller avant d’installer le siège auto ou la nacelle. ATTENTION ! Ne JAMAIS SOULEVER la poussette en la prenant par le siège FR auto ou la nacelle mais UNIQUEMENT PAR LE CHASSIS. 2. Installation du siege ...

Nadere informatie

Poussette canne “évolutive” Umbrella stroller

Poussette canne “évolutive” Umbrella stroller avant d’installer le siège auto ou la nacelle. ATTENTION ! Ne JAMAIS SOULEVER la poussette en la prenant par le siège FR auto ou la nacelle mais UNIQUEMENT PAR LE CHASSIS. 2. Installation du siege ...

Nadere informatie

Poussette canne “évolutive” Umbrella stroller

Poussette canne “évolutive” Umbrella stroller avant d’installer le siège auto ou la nacelle. ATTENTION ! Ne JAMAIS SOULEVER la poussette en la prenant par le siège FR auto ou la nacelle mais UNIQUEMENT PAR LE CHASSIS. 2. Installation du siege ...

Nadere informatie