Regiodebat Eindhoven:

Commentaren

Transcriptie

Regiodebat Eindhoven:
Tweede Regiodebat in Eindhoven op 24 september
Thema: hoe kan de Nederlandse industrie haar concurrentiepositie versterken?
Ruim zeventig deelnemers waren bijeen gekomen voor het tweede Regiodebat. Locatie was de
Zwarte Doos, het filmhuis van de Technische Universiteit Eindhoven. De inleiding werd
verzorgd door Saskia van Stroe-Biezen. Tijdens haar presentatie over ‘Cradle to Cradle’ riep zij
ondernemers uit de regio’s Limburg en Noord-Brabant op, deel te nemen aan een door haar
geïnitieerd project. Daarna was het de beurt aan Prof. Dr. Dany Jacobs, als hoogleraar
verbonden aan de UvA waar hij de door SIC ingestelde leerstoel bekleedt.
Goed nieuws
Jacobs begon zijn presentatie met goed nieuws: ‘Het gaat goed met de industriesector. De export
stijgt ondanks de duurdere euro. Maar het kan nog beter. Hoe kan de Nederlandse industrie haar
concurrentiepositie versterken? Aan de hand van vijf actiepunten werd het debat gevoerd. Hieronder
worden de actiepunten opgesomd, gevolgd door een weergave van de belangrijkste reacties.
Investeren in onderwijs is noodzakelijk
De noodaak tot investeren in onderwijs leverde weinig discussie op. Wel werd opgemerkt dat
onderwijs dikwijls de ‘traagste schakel’ is in een innovatieprogramma. ‘Laat je als ondernemer niet te
veel leiden door factoren die langzaam of zelfs niet bewegen’, zo luidde het advies van een
deelnemer.
Verder blijkt de tijdspanne tussen investering (in onderwijs) en resultaat zo groot, dat het alleen
rendabel is voor grote bedrijven. Dat betekent dat er nagedacht moet worden over de vraag hoe ook
kleine(re) bedrijven aansluiting kunnen vinden.
Duidelijke onvrede bestond er over bestaande onderwijsstructuren, die als ‘rigide’ werden
gekwalificeerd en niet zouden aansluiten bij de behoefte van het MKB. Om die reden hebben veel
bedrijven inmiddels eigen onderwijsconcepten ontwikkeld. Vanuit de zaal kwam de suggestie om deze
praktijkconcepten te gebruiken als uitgangspunt bij het herstructureren van het huidige
onderwijssysteem.
Investeren in kennisverwerving in de keten
Eind jaren zeventig kwam Philips met Video 2000 op de markt. Dit videosysteem was technisch veel
beter dan het systeem van concurrent Sony (VHS). Toch werd VHS verkozen tot standaard. Dit
voorbeeld toont dat samenwerking met concurrenten soms verstandiger kan zijn dan eenzijdig te
investeren in R & D.
Daarom moeten ondernemers bij elkaar gebracht worden zodat kennis gedeeld kan worden. Tijdens
het debat werd opgemerkt dat dit wel leidt tot een dilemma: enerzijds wordt informatie uitgewisseld
met de concurrentie, anderzijds wil je als ondernemer voorkomen dat de concurrent bedrijfsgevoelige
informatie krijgt.
Investeren in innovatie en ondernemerschap
‘Je kunt wel van alles doen om het imago van de sector te verbeteren, maar moet je niet gewoon
accepteren dat er heel veel vervelende banen zijn in de industrie?’ Met deze opmerking gooide een
deelnemer de knuppel in het hoenderhok. Het debat spitste zich toe rond het imago van de
industriesector en wat daaraan gedaan zou kunnen worden. ‘Meer publiciteit’, was de oplossing van
een deelnemer. ‘De industrie moet zichtbaarder worden gemaakt en dat dient vanuit de sector
opgezet te worden.’
Een deelnemer stelde dat een rol is weggelegd voor de overheid: ‘De overheid moet laten zien welke
sectoren gekoppeld zijn aan de industrie, bijvoorbeeld de textiel- en mode-industrie. Hierdoor wordt
het belang van de industrie zichtbaarder.’
Ook de rol van SIC kwam aan de orde. ‘Het is aan SIC om de sociale infrastructuur onder de aandacht
te brengen. Dat geldt met name voor de positieve bijdrage die de industrie levert aan
maatschappelijke vraagstukken als milieu, scholing en integratie’, aldus een deelnemer.
Investeren in regionale samenwerking
Regionale samenwerking leidt tot win-winsituaties, aldus Jacobs in zijn presentatie. Daar bleek niet
iedereen het mee eens. Zo werd erop gewezen dat de presentatie uitgaat van het Deltaplan Industrie.
‘Deze methode werkt niet meer. In plaats daarvan moeten ‘toevallige ontmoetingen’ worden
georganiseerd. Op die manier ontstaan samenwerkingsverbanden op een organische manier (‘als
vanzelf’). Om een voorbeeld te noemen: veel verenigingen van bedrijventerreinen organiseren zelf
bijeenkomsten.’
‘Jawel’, stelde een andere deelnemer, ‘veel initiatieven zijn goed bedoeld maar zorgen ook voor
overlap. ‘Niemand heeft het overzicht. Daarom moet er één loket komen, bijvoorbeeld bij de KvK, waar
alle initiatieven moeten worden aangemeld.’ Een andere deelnemer stelde het nog scherper: ‘Bij elk
nieuw initiatief moet er eerst een oud initiatief worden opgeruimd.’
Industriebrief
Aan het einde van het debat ontstond een discussie over de vraag hoe het MKB beter met elkaar in
contact gebracht kan worden. ‘Clustering zou meer gecultiveerd moeten worden’, stelde een
deelnemer. Een opmerking die aansloot bij de conclusie van de presentatie van Saskia van StroeBielzen.
Tot slot werd SIC opgeroepen zich sterk te maken voor een integraal beleid van de industriesector.
Verscheidene deelnemers wezen erop dat het industriebeleid uitgevoerd wordt door meerdere
ministeries zonder dat er regie plaatsvindt. SIC heeft deze oproep ter harte genomen. In haar reactie
op de Industriebrief 2008 heeft SIC dit punt namelijk onder de aandacht gebracht bij de
Voortouwcommissie Economische Zaken.
Voor meer informatie over ‘Cradle to Cradle’ kunt u contact opnemen met Saskia van Stroe-Bielzen
via [email protected]

Vergelijkbare documenten