Mobiliteit in Cijfers 2008-2009 Auto.

Commentaren

Transcriptie

Mobiliteit in Cijfers 2008-2009 Auto.
Mobiliteit in Cijfers
Auto’s 2008/2009
Mobility in Figures
Cars 2008/2009
Mobiliteit in Cijfers
Auto’s 2008/2009
Mobility in Figures
Cars 2008/2009
Dit is een uitgave van:
Stichting BOVAG-RAI Mobiliteit
Postbus 74800, 1070 DM Amsterdam
tel. 020 - 504 49 49
www.bovag.nl
www.raivereniging.nl
1
Inleiding
Voor u ligt de Mobiliteit in Cijfers editie Auto’s 2008/2009. Deze uitgave van de Stichting BOVAG-RAI
vormt het complete naslagwerk van de mobiliteitssector. BOVAG-RAI Mobiliteit in Cijfers geeft uitvoerige informatie over het bezit* en gebruik van personen- en bedrijfsauto’s, registraties, onderhoud en
de ontwikkelingen op het gebied van files. Daarnaast wordt uitgebreid stilgestaan bij de economische
en fiscale betekenis van deze vervoermiddelen.
Mobiliteit in Cijfers bestaat uit twee delen: de editie ”Auto’s” en de editie “Tweewielers”. Deze laatste
uitgave, die eind oktober verschijnt, brengt de markt voor motorfietsen, fietsen en brom- en snorfietsen in kaart.
* Alle parkgegevens (bezit) hebben vanaf 2004 betrekking op het administratieve park en zijn afkomstig van het RDC.
Introduction
This is the 2008/2009 Cars edition of Mobility in Figures. This publication of the BOVAG-RAI Foundation forms a complete work of reference for the mobility sector. The BOVAG-RAI Mobility in Figures
publication provides detailed information on the ownership* and use of cars and commercial vehicles,
registrations, maintenance and traffic congestion trends. Furthermore, the economic and fiscal significance of motor vehicles will be addressed.
Mobility in Figures consists of two parts: the “Cars“ edition and the “Two-wheelers” edition. The latter
part, which will be published late October, provides information about the market for motorcycles,
bicycles, mopeds and light mopeds.
* All data about vehicle ownership from 2004 onwards include stocks of cars at dealers and are obtained from RDC.
2
Inhoud
1
Bezit
1.1 Ontwikkeling van het autopark
7
1.2 Ontwikkeling van het personenautopark en het personenautobezit
8
1.3 Personenautopark naar leeftijd van de eigenaar
9
1.4 Het personenautopark naar brandstof
9
1.5 Personenautopark naar merken en type per 1 januari 2008
10
1.6 Nederlandse bestelautopark naar gewichtsklasse (30-04-2008)
14
1.7 Nederlandse bedrijfsautopark (vanaf 3.5 t. gvw) naar opbouw (30-04-2008)
15
1.8 Aantal personenauto’s naar inkomen en grootte van het huishouden
16
2
Registraties
2.1 Registraties (verkopen) van nieuwe motorvoertuigen
17
2.2 Opbouw van de personenautoprijs (invoer uit een EU land)
18
2.3 Verkopen naar koetswerk in %
19
2.4 Ontwikkeling gemiddelde voertuighoogte, -breedte en -gewicht 1980-2007
19
2.5 Personenautoregistraties (verkopen) naar herkomst in %
20
2.6 Verkoopcijfers van nieuwe personenauto’s per segment
21
2.7 Personenautoregistraties (verkopen) naar brandstof in %
22
2.8 Personenautoregistraties (verkopen) naar merken
23
2.9 Bedrijfsautoregistraties (verkopen) naar merken in 2007
24
2.10
Verkopen gebruikte auto’s
26
2.11 Invoer en uitvoer van personenauto’s
26
2.12 Kengetallen autoleasing
27
2.13 Verkoop nieuwe personenauto’s aan verhuurbedrijven
28
2.14 Verkopen aanhangwagens en opleggers
28
2.15 Afgegeven registratiebewijzen voor aanhangwagens < 3.500 kg naar merken
29
2.16 Afgegeven registratiebewijzen voor aanhangwagens > 3.500 kg naar merken
30
2.17 Afgegeven registratiebewijzen voor opleggers naar merken
31
3
Assemblage en productie in Nederland
3.1
4
Onderhoud en reparatie
4.1
Onderhoud- en reparatieadres van personenauto’s
33
4.2
Reparaties bij bedrijven op basis van leeftijd auto
33
4.3
Verdeling leeftijd auto's per type reparatiebedrijf
34
5
Economische betekenis
5.1
Aantal autobedrijven (leden BOVAG, inclusief filialen)
35
5.2
Geschatte omzet mobiliteitsbranche
35
5.3
Werkgelegenheid in de mobiliteitsbranche
36
6
Brandstoffen
6.1 Afleveringen motorbrandstoffen op de binnenlandse markt
37
6.2 Aantal en marktaandelen Nederlandse tankstations
38
6.3 Prijzen van motorbrandstoffen sinds 1971 (eurocent/liter)
39
6.4
Index prijzen motorbrandstoffen versus prijsindex (cpi), Nederland 1970-2008
39
6.5
Ontwikkeling gemiddelde brandstofverbruik en gewicht
40
Assemblage en fabricage van motorvoertuigen
32
7
Fiscale betekenis
7.1 Rijksuitgaven voor verkeersvoorzieningen
41
7.2 Rijksinkomsten aan verkeersbelastingen
41
7.3 Ontwikkeling van motorbrandstofaccijnzen
42
7.4 Opbouw brandstofprijzen (in eurocent)
43
7.5 Speciale heffingen op personenauto’s
43
7.6 Provinciale opbrengsten (opcenten) in de motorrijtuigenbelasting
45
8
Mobiliteit en infrastructuur
8.1 Lengte van de wegen
46
8.2 Verkeersintensiteit (index)
46
8.3 Ontwikkeling van files
46
8.4 File top 10 naar zwaarte, 2007
47
8.5 Verkeersdoden naar verkeersdeelname
47
8.6 Aandeel vervoersmiddelen in verplaatsingen (2007)
47
8.7 Totale vervoersprestatie Nederlandse bevolking
47
8.8 Afgegeven rijvaardigheidsbewijzen
48
8.9 Montage veiligheidsaccessoires in nieuwe personenauto’s (gebaseerd op de top 50 best verkochte personenauto’s)
49
8.10
Gemiddelde jaarkilometrages van personenauto’s naar brandstofsoort
50
8.11
Diefstalontwikkeling motorvoertuigen
50
9
Milieu
9.1 Emissies, totaal en door wegverkeer in Nederland in mln kg
51
9.2 Index uitstoot schadelijke stoffen door het totale personenautopark per kilometer (1980=100)
51
9.3 Index uitstoot schadelijke stoffen door het vrachtautopark per kilometer (1980=100)
51
9.4
Opbouw totale emissies 1990-2006 in mln kg
52
9.5
Aantal auto’s gesloopt en geëxporteerd, Nederland
54
9.6
Ingebouwde retrofit roetfilters in personenauto’s (inclusief campers)
55
10
Europa
10.1 Europese Unie: registratie nieuwe personenauto’s
56
10.2 Europese Unie: productie personenauto’s
57
10.3 Europese Unie: personenautopark
58
10.4
Belasting op nieuwe auto’s binnen de EU
58
10.5
Werkgelegenheid in de auto-industrie binnen de EU
59
10.6
CO2 emissies nieuwe personenauto’s in de EU
59
10.7
Benzineprijzen binnen de EU (10-06-2008)
60
4
Index
1
Ownership
1.1 Vehicles in use in the Netherlands
7
1.2 Cars in use and car ownership
8
1.3 Cars in use by age of the owner
9
1.4 Cars in use by type of fuel
9
1.5 Cars in use by make and type as at January 1st 2008
10
1.6 Light commercial vehicles in use by weight in the Netherlands (30-04-2008)
14
1.7 Heavy commercial vehicles in use by model (30-04-2008)
15
1.8 Number of passenger cars by income and size of household
16
2
Registrations
2.1 Registrations of new motor vehicles
17
2.2 Price breakdown of passenger cars (import from an EU-country)
18
2.3 Sales by type of body in %
19
2.4 Average car height, width and weight, 1980-2007
19
2.5 New passenger car registrations by country of origin in %
20
2.6 Sales of passenger cars by segment
21
2.7 New passenger car registrations by type of fuel used in %
22
2.8 Registrations of new passenger cars by make
23
2.9 Registrations of new commercial vehicles by make in 2007
24
2.10 Sales of used cars
26
2.11
Import and export of passenger cars
26
2.12
Key figures vehicle leasing
27
2.13
Registrations of new passenger cars to rental companies
28
2.14
Sales of trailers and semi-trailers
28
2.15
Licences issued for new trailers < 3,500 kg by make
29
2.16
Licences issued for new trailers > 3,500 kg by make
30
2.17
Licences issued for new semi-trailers by make
31
3
Assembly and production in the Netherlands
3.1 4
Maintenance and repairs
4.1
Maintenance and repair business for passenger cars
33
4.2
Visits to repair business on basis of age vehicle
33
4.3
Breakdown by age of vehicles per repair business
34
5
Economic significance
5.1 Number of retail outlets (members of BOVAG, including branch locations)
35
5.2 Estimated turnover vehicle retailing and related services
35
5.3
Employment in vehicle retailing and related services
36
6
Fuels
6.1 Volume of motor fuel sold on the home market, by category
37
6.2 Number and market shares of Dutch fuel stations
38
6.3 Prices of motor fuel since 1971 (eurocent/liter)
39
6.4
Index petrol prices compared to consumer price index (CPI), The Netherlands 1970-2006
39
6.5
Development of average car fuel consumption and average car weight
40
32
Assembly and production of motor vehicles
5
7
Fiscal significance
7.1 National expenditure on roads and other traffic facilities
41
7.2 Central government revenue from vehicle-related duties
41
7.3 Development of excise taxes on fuel
42
7.4 Breakdown of motor fuel prices (in eurocent)
43
7.5 Special duties on passenger cars
43
7.6 Provincial revenue from vehicle-related duties
45
8
Mobility and infrastructure
8.1 Total length of the roads
46
8.2 Road traffic intensity (index)
46
8.3 Traffic jams, changes over time
46
8.4
Traffic jams, top 10, 2007, measured by intensity
47
8.5
Traffic accident fatalities by type of road use
47
8.6
Share by means of transport used for journeys (2007)
47
8.7
Total distance travelled by the Dutch population
47
8.8
Driving licences issued
48
8.9
Safety equipment fitted to new passenger cars (based on top 50 best selling passenger cars)
49
8.10
Average annual distance travelled by cars and type of fuel
50
8.11
Number of stolen vehicles
50
9
Environment
9.1 Emissions, total and by traffic in the Netherlands in mln kg
51
9.2 Index emissions passenger cars per kilometre (1980=100)
51
9.3 Index emissions heavy commercial vehicles per kilometre (1980=100)
51
9.4 Composition of total emissions 1990-2006 in mln kg
52
9.5 Number of end of life cars and cars exported, The Netherlands
54
9.6 Built in retrofit particle filters in passenger cars (including camper vans)
55
10
Europe
10.1 European Union: passenger car registration figures
56
10.2 European Union: production of passenger cars
57
10.3 European Union: number of registered passenger cars
58
10.4
Motor vehicle taxation levels in the EU
58
10.5
Employment in the EU automotive industry
59
10.6
CO2 emissions new passenger cars in the EU
59
10.7
Fuel prices in the EU (10-06-2008)
60
6
1.1
Ontwikkeling van het autopark
VEHICLES IN USE IN THE NETHERLANDS
Personenauto’s
Passenger cars
Januari/January
Jaar/Year
1900
1910
1920
1930
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004*
2005
2006
2007
2008
200
2.000
10.000
67.000
100.000
30.000
139.000
268.000
522.000
1.272.000
2.405.000
3.289.000
4.240.000
4.600.000
5.196.000
5.224.000
5.297.000
5.411.000
5.558.000
5.633.000
5.740.000
5.810.000
5.931.000
6.120.000
6.343.000
6.539.000
6.710.000
6.855.000
7.151.000
7.299.000
7.256.000
7.413.000
7.597.000
Bedrijfsauto’s
Commercial vehicles
Totaal
Total
Bestelauto’s
Delivery vans Vrachtauto’s
Trucks -
-
-
-
55.200
44.500
85.000
116.400
163.400
242.700
289.000
317.000
349.000
403.000
560.000
577.000
617.000
651.000
653.000
658.000
681.000
695.000
739.000
807.000
883.000
950.000
996.000
1.039.000
1.068.500
1.070.000
1.063.000
1.070.000
1.095.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
180.000
194.000
207.000
264.000
402.000
419.000
455.000
491.000
495.000
496.000
514.000
525.000
567.000
628.000
696.000
756.000
797.000
836.000
892.000
893.000
885.000
888.000
921.000
-
-
-
-
44.800
38.000
73.000
50.000
42.800
17.000
81.000
85.000
81.000
79.000
85.000
84.000
85.000
84.000
83.000
82.000
83.000
84.000
82.000
82.000
83.000
83.000
83.000
82.000
77.500
76.000
75.000
75.000
73.000
Trekauto’s Speciale voertuigen**
Tractive units Special vehicles** -
-
-
-
3.700
2.300
3.400
4.300
5.600
8.300
11.000
17.000
22.000
25.000
35.000
37.000
40.000
40.000
40.000
43.000
46.000
47.000
49.000
53.000
57.000
60.000
62.000
63.000
62.000
62.000
64.000
65.000
70.000
-
-
-
-
2.200
2.200
2.600
4.900
6.000
7.900
9.000
12.000
29.000
25.000
26.000
25.000
25.000
25.000
24.000
24.000
26.000
28.000
30.000
33.000
36.000
40.000
43.000
47.000
26.000
28.000
28.000
31.000
20.000
Bussen
Buses
3.500
4.500
2.000
6.000
6.700
9.000
9.500
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
12.000
12.000
12.000
11.000
12.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
De cijfers van 1900, 1910 en 1920 zijn ramingen; vanaf 1930 cijfers CBS. De cijfers van 1970 t/m 1977 betreffen het administratieve park per
1 januari; vanaf 1978 hebben de cijfers betrekking op het gemiddelde actief park gedurende een heel jaar.
*
Vanaf 2004 worden de cijfers van het RDC gehanteerd, waardoor geen vergelijking met voorgaande jaren mogelijk is, in verband met
een andere indeling.
** Speciale voertuigen bestaan uit: brandweerwagens, reinigingswagens, kraan-, berging- en takelwagens en overigen.
OWNERSHIP
7
1. BEZIT
The figures for 1900, 1910 and 1920 are estimates. Those from 1930 and onwards are from Statistics Netherlands (CBS).
The figures for 1970-1977 include vehicles stocked by dealers. From 1978 the figures relate to the average number of vehicles actually on the roads
throughout the entire year.
*
As the figures for 2004 onwards are from the RDC, which uses a different classification system, they cannot be compared with
previous years.
** Special vehicles consist of fire service vehicles, waste handling vehicles, crane, salvage and breakdown vehicles and others.
Ontwikkeling van het autopark
VEHICLES IN USE IN THE NETHERLANDS
8 mln
7 mln
6 mln
5 mln
4 mln
3 mln
2 mln
Personenauto’s/
Personenauto’s/
Passenger
cars
Passenger
vehicles
1 mln
Bedrijfsauto’s/
Bedrijfsauto’s/
Commercial
vehicles
Commercial
vehicles
0
1920 1940 1950 1960 1970 1980 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2005 2006 2007 2008
1.2
Ontwikkeling van het personenautopark en het personenautobezit
CARS IN USE AND CAR OWNERSHIP
Jaar/Year
1900
1910
1920
1930
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004**
2005
2006
2007
2008
Personenauto’s*
Passenger cars*
Aantal inwoners
Number of inhabitants 1 auto x inwoners
1 car x inhabitants
200
2.000
10.000
67.000
100.000
30.000
139.000
268.000
522.000
1.272.000
2.405.000
3.289.000
4.240.000
4.600.000
5.196.000
5.224.000
5.297.000
5.411.000
5.558.000
5.633.000
5.740.000
5.810.200
5.931.000
6.120.000
6.343.000
6.539.000
6.710.000
6.855.000
7.151.000
7.299.000
7.256.000
7.413.000
7.597.000
5.200.000
5.900.000
6.900.000
7.900.000
8.900.000
9.300.000
10.200.000
10.800.000
11.600.000
12.300.000
13.000.000
13.700.000
14.100.000
14.500.000
14.900.000
15.131.000
15.178.000
15.239.000
15.342.000
15.490.000
15.590.000
15.660.000
15.710.000
15.760.000
15.848.000
15.993.000
16.074.000
16.227.000
16.273.000
16.292.000
16.303.000
16.357.000
16.401.000
26.000
2.950
690
118
89
310
73,4
40,3
22,2
9,7
5,4
4,2
3,3
3,2
2,7
2,7
2,7
2,6
2,6
2,7
2,7
2,7
2,7
2,6
2,5
2,5
2,5
2,4
2,3
2,2
2,3
2,2
2,2
* De cijfers van 1900, 1910 en 1920 zijn ramingen, 1930 t/m 2003 zijn cijfers CBS.
** Vanaf 2004 worden de parkcijfers van het RDC gehanteerd.
OWNERSHIP
1. BEZIT
* The figures for 1900, 1910 and 1920 are estimates. Those from 1930 to 2003 are from Statistics Netherlands (CBS).
** The figures of the RDC are used from 2004 onwards.
Bron/Source: CBS/RDC
8
1.3
Personenautopark naar leeftijd van de eigenaar
CARS IN USE BY AGE OF THE OWNER
4,4 % 18 - 25 jaar/
18 - 25 years
15,0%
15,5 % 26 - 35 jaar/
26 - 35 years
>65 jaar/
>65 years
23,3 % 35 - 45 jaar/
35 - 45 years
18,8 % 55 - 65 jaar/
55 - 65 years
23,0 % 46 - 55 jaar/
46 - 55 years
Bron/Source: CBS/RDC
1.4
Het personenautopark naar brandstof
CARS IN USE BY TYPE OF FUEL
x1.000
2008
2007
2006
2005
Totaal personenauto’s Total passenger cars 7.597
7.413
7.256
7.299
w.v.
of which
Benzine
Petrol
6.049
5.954
5.899
5.892
Diesel
Diesel 1.293
1.223
1.147
1.158
LPG
LPG
223
228
209
248
Elektra
Electric
12
7
-
-
rest/onbekend
remainder/unknown
20
1
1
1
2004
7.151
5.803
1.086
261
0,6
Het personenautopark naar brandstof in %
CARS IN USE BY TYPE OF FUEL IN %
LPG (2,9%)
Elektra/Electric (0,2%)
Rest, onbekend / Remainder, unknown (0,3%)
Diesel (17,0%)
9
OWNERSHIP
Bron/Source: CBS/RDC
1. BEZIT
Benzine / Petrol (79,6%)
1.5
Personenautopark naar merken en type per 1 januari 2008
CARS IN USE BY MAKE AND TYPE AS AT JANUARY 1ST 2008
OWNERSHIP
1. BEZIT
Totaal/Total
Alfa Romeo
w.o./of which
1300
1600
1750
2000
145
146
147
155
156
159
164
166
33
6
75
GT
Alfasud
Alfetta
Brera
Giulia
Giulietta
GTV
GTV6
Montreal
RZ
Spider
Sprint
SZ
Overige/Others
Alpine Renault
Asia
Audi
w.o./of which
100
1000
200
80
90
A2
A3
A4
A5
A6
A8
Cabrio
Coupé
Q7
TT
V8
Overige/Others
Austin
Bedford
Bentley
Bertone
BMW
w.o./of which
1600
10
7.596.841
81.630
112
106
145
795
7.146
8.274
16.516
3.704
22.593
6.126
1.055
2.868
1.524
159
595
2.524
70
314
242
615
79
848
10
36
10
3.340
32
37
1.791
287
22
184.661
2.553
65
55
18.863
432
3.715
35.514
70.094
649
31.735
3.899
1.294
1.100
2.383
5.215
74
7.021
2.425
333
887
97
218.652
54
1800
2000
1 serie
3 serie
5 serie
6 serie
7 serie
8 serie
Z1
Z3
X5
Overige/Others
Boonacker
Borgward
Bosmal
Bugatti
Buick
Cadillac
Caterham
CBT
Chevrolet/US
w.o./of which
Alero
Beretta
Blazer
Camaro
Caprice
Corsica
Corvette
Transport
Overige/Others
Chrysler
w.o./of which
300C
300M
Crossfire
Le Baron
Neon
Pt Cruiser
Saratoga
Sebring
Stratus
Vision
Voyager
Overige/Others
Citroën
w.o./of which
AX
2CV
BX
Berlingo
C1
C2
C3
C4
C4 Picasso
C5
C6
C8
CX
50
150
12.803
125.051
47.844
1.173
5.777
350
275
4.826
5.744
14.555
64
60
40
70
1.930
3.748
107
77
14.280
611
459
482
690
800
1.064
1.538
2.583
6.053
41.851
2.345
721
289
435
3.417
7.056
188
1.068
1.613
201
23.875
643
314.587
17.730
7.547
5.312
12.966
13.972
11.041
31.035
11.740
11.234
34.383
613
2.344
1.322
DS
Dyane
Evasion
GS
ID
Jumper
Saxo
Visa
Xantia
XM
Xsara
ZX
Overige/Others
Daewoo/Chevrolet
w.o./of which
Aveo
Captiva
Epica
Espero
Evanda
Kalos
Lacetti
Lanos
Leganza
Matiz
Nexia
Nubira
Tacuma
Overige/Others
Daf
w.o./of which
31/32/33
44
55
66
Overige/Others
Daimler
Daihatsu
w.o./of which
Applause
Charade
Copen
Cuore
Feroza
Move/Gran Move
Materia
Sirion
Terios
Trevis
Valera
YRV
Overige/Others
Dax Cobra
Dethleffs
D.K.W.
De Tomaso
Donkervoort
Dodge
2.022
419
1.164
129
483
273
28.623
277
26.768
4.815
66.536
16.471
5.368
113.831
876
4.188
879
3.302
512
14.658
1.262
12.315
1.690
44.376
8.870
10.066
10.694
143
1.948
334
117
251
378
868
1.476
105.410
4.181
18.497
222
42.650
1.136
8.420
1.068
16.040
5.355
737
1.947
3.620
1.537
55
1.329
175
24
261
4.006
CARS IN USE BY MAKE AND TYPE AS AT JANUARY 1ST 2008
Eagle
EBS
Ferrari
Fiat
w.o./of which
124
126
127
500
600
Barchetta
Brava
Bravo
Cinquecento
Coupe
Croma
Doblo
Ducato
Idea
Marea
Multipla
Palio
Panda
Punto
Scudo
Sedici
Seicento
Stilo
Tempra
Tipo
Ulysse
Uno
X1/9
Overige/Others
Ford
w.o./of which
Capri
Escort
Explorer
Fiesta
Focus
Focus C max
Fusion
Galaxy
Granada
Ka
Maverick
Mondeo
Mustang
Orion
Probe
Puma
Scorpio
Sierra
Taunus
Taurus
Thunderbird
Transit
Overige/Others
FSO
Galloper
GMC
34
Hanomag-Henschel
21
Honda
w.o./of which
Accord
Civic
Concerto
CR-V
CRX
FR-V
HR-V
Integra
Jazz
Legend
Logo
Prelude
S2000
Shuttle
Stream
Overige/Others
Hymer
Hyundai
w.o./of which
Accent
Atos
Coupe
Elantra
Excel
Getz
H100/200
I 10
I 30
Lantra
Matrix
Pony
Santa Fe
Scoupe
Sonata
Traject
Tucson
XG
Overige/Others
Innocenti
Isuzu
Iveco
Jaguar
Jeep
Jensen
Kaiser
1.457
301.691
829
169
209
5.528
346
1.462
9.695
11.078
30.458
815
2.233
4.553
1.307
2.401
9.042
3.431
3.330
48.961
94.827
434
634
32.843
15.134
2.125
4.970
1.245
6.925
265
6.442
594.707
596
70.308
939
112.641
142.794
20.513
17.479
10.065
331
86.184
186
97.287
1.236
1.287
714
1.947
4.084
6.791
745
327
696
5.565
11.992
38
116
Kia
w.o./of which
Carens
Carnival
Ceed
Cerato
Clarus
Joice
Magentis
173
99.908
10.590
54.870
2.357
9.142
1.292
1.230
2.348
233
7.963
208
1.481
2.320
504
792
486
4.092
1.758
180.241
10.776
39.853
4.196
3.666
24.483
22.428
453
2.122
2.811
14.402
12.122
2.251
12.906
1.143
2.415
5.980
16.846
186
1.202
27
76
155
17.150
15.591
124
93
93.677
8.025
1.790
3.568
3.303
841
1.980
774
Mento
Picanto
Pride
Rio
Sephia
Shuma
Sorento
Sportage
Overige/Others
Lada
w.o./of which
2104
2105
2107
Kalina
Niva
Samara
Overige/Others
Lamborghini
Lancia
w.o./of which
2000
Beta
Dedra
Delta
Fulvia
K
Lybra
Musa
Phedra
Thema
Thesis
Y
Y10
Ypsilon
Z
Overige/Others
Land Rover
w.o./of which
109
110
88
90
Defender
Discovery
Freelander
Range Rover Sport
Range Rover Sport
Overige/Others
Lexus
w.o./of which
LS
GS
IS
RX
Overige/Others
Lincoln
Lotus
223
22.260
7.216
17.717
2.603
1.561
9.935
11.398
483
945
35
65
33
84
68
550
110
101
20.647
20
180
1.107
2.887
161
1.845
3.037
674
620
369
370
6.108
632
2.059
142
436
21.971
326
90
468
30
1.226
4.664
6.915
2.150
4.286
1.816
8.414
765
1.428
3.580
2.331
310
1.010
582
376
11
OWNERSHIP
Personenautopark naar merken en type per 1 januari 2008
1. BEZIT
1.5
Personenautopark naar merken en type per 1 januari 2008
CARS IN USE BY MAKE AND TYPE AS AT JANUARY 1ST 2008
Maserati
Matra
Mazda
w.o./of which
121
2
3
323
5
6
626
929
Demio
MPV
MX3
MX5/6
Premacy
RX-8
RX7
Tribute
Xedos
Overige/Others
MCC Smart
Mega
Mercedes-Benz
w.o./of which
A-klasse
190
200D-500E
Bus
C-klasse
CL
CLK
E-klasse
G-klasse
ML-klasse
S-klasse
SL
SLK
Sprinter
Vaneo
Vito/V-klasse
Overige/Others
Mercury
Mini
MG
Mitsubishi
w.o./of which
Carisma
Colt
Eclipse
Galant
Grandis
Lancer
Outlander
Pajero
Space Runner
Space Star
Space Wagon
Overige/Others
OWNERSHIP
1. BEZIT
1.5
12
1.248
275
204.692
15.432
9.768
9.463
76.946
6.615
17.702
31.863
72
12.271
1.152
2.098
7.495
10.889
336
244
957
1.350
39
19.341
57
248.870
27.982
13.185
21.350
7.694
68.073
516
5.558
41.938
1.373
8.898
12.862
5.478
5.149
8.718
798
3.250
16.048
1.051
24.189
12.199
145.045
28.550
38.342
335
7.916
3.693
11.405
7.697
2.981
3.151
29.366
9.676
1.933
Morgan
Morris
Nissan
w.o./of which
100 nx
200 sx
300 zx
Almera
Blue bird
Cherry
Maxima
Micra
Murano
Note
Patrol
Prairie
Primera
Serena
Qashqai
Sunny
Terrano
X-trail
Overige/Others
N.S.U.
Oldsmobile
Opel
w.o./of which
Agila
Antara
Ascona
Astra
Calibra
Combo
Commodore
Corsa
Frontera
GT
Kadett
Manta
Meriva
Monza
Movano
Omega
Rekord
Senator
Signum
Sintra
Tigra
Vectra
Vivaro
Zafira
Overige/Others
Packard
Panhard
Panther
631
934
236.485
5.104
369
221
53.208
564
156
1.699
80.320
1.018
8.205
730
744
37.904
991
7.562
26.995
838
7.102
2.755
262
961
858.267
33.347
2.431
1.589
300.713
3.080
1.623
377
223.238
4.254
575
13.574
1.403
37.890
167
449
18.296
968
434
2.030
1.966
8.924
103.872
1.516
88.600
6.951
95
91
64
Peugeot
w.o./of which
1007
104
106
107
204
205
206
207
304
305
306
307
308
309
404
405
406
407
504
505
605
607
806
807
Partner
Overige/Others
Pilgrim
Plymouth
Polski Fiat
Pontiac
Porsche
w.o./of which
Boxster
911
924
928
944
Cayenne
Overige/Others
Reliant
Renault
w.o./of which
Clio
Espace
Express
Kangoo
Laguna
Master
Megane
Modus
Nevada
R11
R12
R16
R18
R19
R21
R25
R4
R5
R9
604.648
2.834
80
71.989
11.815
155
45.485
143.670
31.564
316
248
72.601
109.979
5.532
5.796
547
11.393
38.197
23.916
855
249
1.498
4.191
3.116
3.160
8.685
6.777
88
546
45
4.144
18.483
1.741
9.374
801
609
1.518
1.883
2.557
132
629.684
113.256
24.980
475
20.563
76.659
355
132.987
9.877
374
502
69
196
37
17.679
840
709
1.002
4.747
291
Personenautopark naar merken en type per 1 januari 2008
CARS IN USE BY MAKE AND TYPE AS AT JANUARY 1ST 2008
Bron/Source: RDC
1.007
33.394
1.833
2.784
5.158
1.564
7.531
5.377
4.204
598
1.099
345
619
2.282
57.399
94
725
572
118
11.445
3.789
29.435
9.740
1.481
192.713
20.212
10.472
12.587
28.472
62.077
32.224
77
7.292
18.257
1.043
359
117
70.375
36
23
33.637
652
4.401
28.290
1.664
1.388
284
Subaru
w.o./of which
Forester
Impreza
Justy
Legacy
Mini Jumbo
Vivio
Overige/Others
Studebaker
Sunbeam
Suzuki
w.o./of which
Alto
Baleno
Ignis
Jimny
Liana
Samurai
SC100
SJ410/413
Swift
SX4
Vitara
Wagon R
X-90
Overige/Others
Talbot
Toyota
w.o./of which
Avensis
Aygo
Camry
Carina
Celica
Corolla
Landcruiser
Lite/Hi Ace
MR 2
Paseo
Picnic
Previa
Prius
RAV4
Starlet
Supra
Yaris
Overige/Others
Trabant
Triumph
TVR
Vauxhall
37.215
7.778
7.882
4.972
6.217
2.766
6.830
770
118
144
252.953
82.982
15.508
10.620
7.034
4.731
552
105
369
80.043
6.221
14.250
27.023
303
3.212
138
425.213
62.145
21.862
4.423
15.233
4.568
120.127
3.127
782
1.799
1.221
6.769
2.155
11.158
14.544
62.458
188
82.291
10.363
501
5.460
348
250
Volkswagen
w.o./of which
Bora
Caddy
California
Corrado
Eos
Fox
Golf
Jetta
Joker
Kever
Lupo
New Beetle
Passat
Polo
Scirocco
Sharan
Tiguan
Touareg
Touran
Transporter
Vento
Overige/Others
Volvo
w.o./of which
66
340
360
440
460
480
S40/V40
240
740
760
S60
V50
C30
C70
S70
V70
XC70
850
940
960
S80
S90/V90/XC90
Overige/Others
VW-Porsche
Wartburg
Westfield
Willys
Wolseley
Yamaha
Zastava
826.812
19.302
3.276
1.558
1.940
1.882
17.046
352.452
11.186
1.851
9.502
17.840
6.116
112.953
181.268
646
8.902
1.238
4.061
28.532
6.646
12.738
25.877
292.451
653
4.559
452
24.404
7.447
1.664
68.459
6.569
4.387
244
19.106
25.280
3.989
6.618
4.121
50.816
6.411
15.425
10.868
1.724
12.160
8.242
8.853
149
102
127
1.102
148
890
51
2.746
13
SsangYong
4.963
110.907
883
87.633
2.171
17.529
1. BEZIT
Safrane
Scenic
Trafic
Twingo
Vel Satis
Overige/Others
Rolls Royce
Rover
w.o./of which
25
45
75
100-serie
200-serie
400-serie
600-serie
800-serie
mini
Streetwise
Tourer
Overige/Others
Saab
w.o./of which
95
96
99
90
900
9000
9.3
9.5
Overige/Others
Seat
w.o./of which
Arosa
Alhambra
Altea
Cordoba
Ibiza
Leon
Malaga
Marbella
Toledo
Overige/Others
Simca
Singer
Skoda
w.o./of which
100/105/110
120/130
Fabia
Favorit
Felicia
Octavia
Superb
Roomster
Overige/Others
OWNERSHIP
1.5
1.6
Nederlandse bestelautopark naar gewichtsklasse (30-04-2008)
LIGHT COMMERCIAL VEHICLES IN USE BY WEIGHT IN THE NETHERLANDS (30-04-2008)
Chevrolet-US
Chrysler
Citroën
Daihatsu
Dodge
Fiat
Ford
GMC
Hyundai
Isuzu
Iveco
Jeep
Kia
Land Rover
Mazda
Mercedes
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Piaggio
Renault
Seat
Skoda
SsangYong
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Overig/Other
Totaal/Total
OWNERSHIP
1. BEZIT
Bron/Source: RDC/RAI
14
< 1.75 t
26
0
9.290
3.573
1
3.305
8.491
2
44
0
0
90
24
4
307
5
346
2.746
34.552
12.495
325
32.850
14.864
672
0
6.212
790
28.700
909
160.623
1.75 - 2.00 t
189
397
30.924
115
8
7.100
4.397
10
49
9
0
581
200
100
406
441
228
216
4.009
27.872
0
5.645
19
143
2
756
866
9.350
413
94.445
2.00 - 2.50 t
1.695
1.180
6.509
471
1.945
9.713
32.317
114
787
133
20
703
119
4.912
53
9.795
3.748
6.588
1.214
10.699
23
1.845
429
0
5
293
3.615
52.282
624
151.831
2.50 - 3.00 t
3.119
1.923
5.007
400
4.730
6.591
22.057
614
9.852
138
65
791
2.022
4.664
1.348
63.452
12.810
16.599
28.589
6.631
0
24.152
40
0
3.782
0
20.496
92.890
2.290
335.052
3.00 - 3.50 t
2.497
34
3.723
0
2.014
22.714
13.009
503
16.716
302
17.665
11
3.428
1.616
1.006
43.364
3.746
3.248
8.114
6.646
0
17.194
0
0
0
0
1.816
22.347
2.452
194.165
Overig/Other
68
0
29
0
19
14
69
10
0
0
28
1
0
20
0
64
0
4
28
6
0
11
1
0
1
0
7
60
186
626
Totaal/Total
7.594
3.534
55.482
4.559
8.717
49.437
80.340
1.253
27.448
582
17.778
2.177
5.793
11.316
3.120
117.121
20.878
29.401
76.506
64.349
348
81.697
15.353
815
3.790
7.261
27.590
205.629
6.874
936.742
1.7
Nederlandse bedrijfsautopark (vanaf 3.5 t. gvw) naar opbouw (30-04-2008)
HEAVY COMMERCIAL VEHICLES IN USE BY MODEL (30-04-2008)
Autobus
Bakwagen (Truck met vaste bak)
Bouwvoertuig
Brandweervoertuig
Geconditioneerd vervoer
Kraan/takel/bergingsvoertuig
Reinigingsvoertuig
Tankwagen
Trekker (Truck zonder vaste bak)
Voor vervoer van voertuigen
Wisselbare opbouw
Overige voertuigen
Totaal
Bus and coach
Rigid trucks
Construction vehicles
Fire engines
Refrigerated trucks
Crane, salvage and breakdown vehicles
Waste handling vehicles
Tankers
Tractive units
Vehicle transporters
Swap-body vehicles
Other vehicles
Total
11.204
40.112
4.111
2.641
8.468
1.425
4.073
1.043
73.264
4.283
15.490
12.481
178.595
Bron/Source: RDC/RAI
Nederlands bedrijfsautopark (vanaf 3.5 t. gvw) naar opbouw (30-04-2008)
HEAVY COMMERCIAL VEHICLES IN USE BY MODEL (30-04-2008)
7,0% Overige voertuigen/
Other vehicles
8,7% Wisselbare bouw/
Swap-body vehicles
2,4% Voor vervoer van
voertuigen/
Vehicle transporter
6,27% Autobus/
Bus and coach
22,47% Bakwagen/
Rigid trucks
2,3% Bouwvoertuig/
Construction vehicles
0,8% Kraan, takel, bergingsvoertuig/
Crane, salvage and breakdown vehicles
15
OWNERSHIP
2,3% Reinigingsvoertuig/
Waste handling vehicles
0,6% Tankwagen/
Tankers
1,4% Brandweervoertuig/
Fire engines
4,7% Geconditioneerd vervoer/
Refrigerated trucks
1. BEZIT
41,0% Trekker/
Tractive units
1.8
Aantal personenauto’s naar inkomen en grootte van het huishouden
NUMBER OF PASSENGER CARS BY INCOME AND SIZE OF HOUSEHOLD
Huishoudens naar grootte van het huishouden en vervoermiddelenbezit, 2007
Household by size and vehicle ownership, 2007
Totaal huishoudens in %/Total households in %
> 2 auto’s 2 auto’s 1 auto Motorrijwiel Bromfiets Snorfiets
Fiets Geen/overig
> 2 cars
2 cars 1 car Motorcycle
Moped
Mofa Bicycle
Non/other
Huishoudkenmerken/Household characteristics
1-persoons/1-person
2-persoons/2-person
3-persoons/3-person
4-persoons/4-person
5-persoons/5-person
6- of meerpersoons/ 6- or more persons
Jaarinkomen/Annual income
< 0 7.500 0 7.500 - 0 15.000 0 15.001 - 0 22.500 0 22.501 - 0 30.000 > 0 30.000 OWNERSHIP
1. BEZIT
Bron/Source: CBS
16
0,2
1,0
4,2
6,6
7,0
10,5
1,0
25,0
39,5
42,9
44,1
38,9
55,3
62,8
48,7
46,8
45,9
44,7
0,4
0,1
0,3
0,1
0,0
0,0
1,0
0,5
0,2
0,2
0,2
0,0
0,7
0,3
0,5
0,1
0,0
0,0
26,8
8,3
5,7
3,0
2,4
4,9
14,6
2,0
0,9
0,5
0,5
1,0
0,0
0,1
0,2
0,6
3,8
0,7
0,9
4,0
9,2
34,9
25,9
37,2
66,4
72,7
56,1
0,0
0,2
0,2
0,5
0,1
1,5
1,4
0,9
0,5
0,2
1,2
1,1
0,7
0,4
0,1
52,9
35,5
21,5
13,5
4,0
17,9
23,7
6,0
2,6
0,7
2.1
Registraties (verkopen) van nieuwe motorvoertuigen
REGISTRATIONS OF NEW MOTOR VEHICLES
Jaar
Year
Personenauto’s
Passenger cars
Bestelauto’s
Delivery vans
Vrachtauto’s
Trucks
Trekauto’s
Tractive units
Speciale voertuigen
Special vehicles
Autobussen
Buses
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
263.588
334.675
349.588
432.231
402.708
432.083
429.931
404.312
480.000
508.451
551.102
24.768
28.791
29.496
33.140
28.749
28.316
29.277
-
-
29.251
28.871
6.762
8.164
8.999
10.656
11.087
8.905
9.884
-
-
8.575
10.203
1.032
1.474
1.749
2.364
2.230
2.119
2.749
-
-
2.716
6.998
206
195
258
234
334
316
278
-
-
458
565
673
626
475
544
647
717
714
930
697
1978 *
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
581.458
575.059
451.587
390.990
406.991
459.129
461.391
495.682
560.510
555.743
482.616
496.115
502.704
490.755
491.970
391.934
433.913
446.388
473.474
478.318
543.110
611.776
597.623
530.287
510.744
488.977
483.885
465.196
483.999
504.300
32.085
32.651
32.564
30.884
27.998
28.432
36.504
49.517
64.337
69.057
44.101
44.202
52.446
58.861
78.341
59.772
41.952
51.366
67.626
81.619
96.209
98.911
96.080
83.800
80.733
77.048
86.787
65.908
64.474
79.846
19.981
11.303
10.160
7.595
6.612
6.359
7.449
8.000
9.482
9.563
9.592
8.762
9.247
8.331
8.216
5.337
6.041
6.093
7.739
7.054
8.365
8.316
8.274
7.682
6.633
5.790
4.730
5.627
7.373
6.788
2.676
3.321
3.186
2.493
2.869
2.577
2.273
3.977
4.571
4.704
4.954
5.078
5.500
5.499
5.826
3.230
4.647
6.797
7.397
6.971
9.328
8.340
8.559
8.596
6.968
6.735
7.951
7.741
11.695
9.075
517
436
552
431
383
326
266
314
326
376
401
329
413
408
450
376
422
297
460
336
391
530
536
539
359
541
380
376
384
376
802
973
1.108
905
825
743
795
775
770
783
866
834
1.122
952
676
660
622
565
586
372
528
593
912
844
695
878
933
1.135
792
1.149
* De RAI kentekenstatistiek bevat sinds 1978 voor de bedrijfsauto’s een post ‘overige’.
Deze auto’s zijn niet meegeteld in de opgegeven aantallen.
* The RAI vehicle registration statistics have included an other category for commercial vehicles since 1978.
These vehicles are not included in the specified numbers.
REGISTRATIONS
17
2. REGISTRATIES
Bron/Source: RDC/RAI
2.1
Registraties (verkopen) van nieuwe motorvoertuigen
REGISTRATIONS OF NEW MOTOR VEHICLES
Registraties (verkopen) van nieuwe personenauto’s
REGISTRATIONS OF NEW PASSENGER CARS
Registraties (verkopen) van nieuwe personenauto’s
Personenauto’s/Passenger
cars CARS
REGISTRATIONS
OF NEW PASSENGER
Personenauto’s / Passenger cars
700.000
625.000
550.000
475.000
400.000
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002 2003
2004
2005
2006 2007
Registraties (verkopen) van nieuwe bestelauto’s
Registraties
(verkopen)
REGISTRATIONS OF NEW
DELIVERY VANS van nieuwe bestelauto’s
REGISTRATIONS
OF NEWvans
delivery vans
Bestelauto’s/Delivery
Bestelauto’s/Delivery vans
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
1994 1995
1996
2001
2002
2003 2004 2005
2006 2007
Opbouw van de personenautoprijs (invoer uit een EU land)
PRICE BREAKDOWN OF PASSENGER CARS (IMPORT FROM AN EU-COUNTRY)
benzine/petroldiesel/diesel
Netto catalogusprijs
BPM
BTW 19%
Net price
Special vehicle tax (BPM)
VAT 19%
0 16.000 0 5.228 0 3.040 66%
21,5%
12,5%
0 16.000 0 7.096 0 3.040 61%
27%
12%
Catalogusprijs
List Price
0 24.268 100%
T 26.136 100%
Bron/Source: BOVAG
REGISTRATIONS
1998 1999 2000
2.2
2. REGISTRATIES
1997
18
2.3
Verkopen naar koetswerk in %
SALES BY TYPE OF BODY IN %
2007
2006
2005
2004
2003
2002
Hatchback
Hatchback
47,8
47,2
43,5
42,6
42,1
47,5
Combi/stationwagen
Estate car
16,7
17,6
18,6
18,7
20,2
19,0
MPV
MPV
15,8
16,7
18,7
20,6
19,3
15,8
4 deurs sedan
4-door saloon
7,2
8,6
9,6
9,9
10,9
11,6
Terreinwagen
Off-road vehicle
7,0
6,5
5,7
4,0
3,5
2,6
Coupé
Coupe
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
1,0
Cabrio
Convertible
1,8
1,4
1,6
2,0
1,5
1,6
Bus
Van
0,7
0,6
0,6
0,6
0,7
0,6
Camper
Camper
0,0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
2 deurs coach
2-door coach
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Overig
Other
2,2
_
_
_
_
_
Bron/Source: RDC/RAI
2.4
Ontwikkeling gemiddelde voertuighoogte, -breedte en -gewicht, 1980-2007
AVERAGE CAR HEIGHT, WIDTH AND WEIGTH, 1980 - 2007
2,0m
1.200kg
1,9m
1.125kg
1,8m
1.050kg
1,7m
975kg
1,6m
900kg
1,5m
825kg
1,4m
750kg
1,3m
675kg
2001
45,6
18,1
16,6
14,1
2,4
1,3
1,2
0,5
0,1
0,0
_
600kg
1,2m
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2007
Voertuigbreedte
(m)
Voertuigbreedte(m)
(m)//Width
Width (m)
Voertuighoogte
Voertuighoogte(m)
(m)/ /Height
Height(m)
(m)
REGISTRATIONS
19
2. REGISTRATIES
Voertuiggewicht
Voertuiggewicht(kg)
(kg)/ /Vehicle
Vehicleweight
weight(kg)
(kg)
2.5
Personenautoregistraties (verkopen) naar herkomst in %
NEW PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY COUNTRY OF ORIGIN IN %
Duitsland
Frankrijk
Japan
Korea
Italië
Zweden
Spanje
Tsjechië
Groot-Brittannië Verenigde Staten
Nederland
GOS
Germany
France
Japan
Korea
Italy
Sweden
Spain
Czech Republic
Great Britain
United States
The Netherlands
CIS
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
36,7
19,3
19,5
8,4
4,9
3,6
2,6
1,9
1,1
1,1
0,8
0,01
37,5
21,2
17,8
8,9
4,1
3,8
2,5
1,7
1,2
0,9
0,3
0,01
37,0
22,0
17,1
9,3
3,8
4,0
2,4
1,8
1,2
0,9
0,4
0,01
35,5
24,0
16,5
7,8
5,0
3,6
2,9
1,3
1,2
0,8
1,2
0,01
36,3
26,1
16,2
6,7
4,3
2,8
2,8
1,4
1,2
0,9
1,1
0,02
37,4
25,2
16,5
4,5
4,8
2,8
3,3
1,4
1,3
1,1
1,1
0,02
41,0
22,9
14,8
4,5
5,1
2,9
3,7
1,5
1,0
1,3
1,3
0,04
Bron: RDC/RAI
Personenautoregistraties (verkopen) naar herkomst in %
NEW PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY COUNTRY OF ORIGIN IN %
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%
REGISTRATIONS
2. REGISTRATIES
D
20
F
JP
KOR
I
S
E
CZ
UK
USA
NL
GOS
2.6
Verkoopcijfers van nieuwe personenauto’s per segment
SALES OF PASSENGER CARS BY SEGMENT
Jaar/Year
2000
1999
61.633
45.771
48.770
41.570
51.992
51.839
66.421
106.400
92.840
99.383
110.566
114.309
103.283
118.371
89.292
104.799
108.339
107.856
118.043
129.684
157.353
75.970
79.598
81.338
90.787
103.568
116.114
126.526
16.845
16.981
18.185
19.583
25.298
28.392
29.150
1.775
1.822
1.558
4.407
5.398
4.949
7.174
4.325
3.889
5.923
3.787
4.394
5.525
8.702
142
111
61
162
135
287
349
85.364
82.125
89.528
81.344
64.597
68.191
63.443
23.595
26.787
19.557
17.507
13.608
13.312
11.639
7.735
8.595
8.760
9.953
8.640
8.091
7.886
8.416
2.507
1.878
2.483
1.448
762
620
609
73.656
105.024
179.901
142.764
31.174
7.804
9.530
365
42.636
10.392
7.658
Jaar/Year
2007
2006*
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Segment A
13,22%
12,74%
10,10%
10,10%
8,50%
10,20%
9,80%
11,10%
Segment B
22,15%
22,00%
20,50%
20,50%
22,60%
22,40%
19,50%
19,80%
Segment C
19,76%
18,39%
22,50%
22,40%
22,10%
23,10%
24,50%
26,30%
Segment D
13,78%
15,71%
17,20%
16,80%
18,60%
20,30%
21,90%
21,20%
Segment E
3,35%
3,48%
3,80%
3,80%
4,00%
5,00%
5,40%
4,90%
Segment F
0,28%
0,37%
0,30%
0,30%
0,90%
1,10%
0,90%
1,20%
Segment G/H
1,12%
0,89%
0,90%
1,20%
0,80%
0,90%
1,00%
1,50%
Segment I
0,02%
0,03%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,10%
0,10%
Segment J/K
16,82%
17,65%
18,10%
18,50%
16,60%
12,60%
12,90%
10,60%
Segment L
5,30%
4,88%
4,30%
4,00%
3,60%
2,70%
2,50%
1,90%
Segment M**
1,72%
1,60%
1,90%
1,90%
2,00%
1,70%
1,50%
1,30%
Segment N***
1,83%
1,74%
Overig/Other
0,65%
0,52%
0,40%
0,50%
0,30%
0,20%
0,10%
0,10%
1999
Segment A
Segment B
Segment C
Segment D
Segment E
Segment F
Segment G/H
Segment I
Segment J/K
Segment L
Segment M**
Segment N***
Overig/Other
2007
66.561
111.694
99.638
69.510
16.902
1.402
5.652
132
84.846
26.729
8.718
9.228
3.288
2006*
2005
2004
2003
2002
2001
871
12,00%
17,20%
29,40%
23,30%
5,10%
1,30%
1,60%
0,10%
7,00%
1,70%
1,30%
0,10%
Korte omschrijving van de segmenten
Brief description of segments
Segment A
Segment B
Segment C
Segment D
Segment E
Segment F
Segment G
Segment H
Segment I
Segment J
Segment K
Segment L
Segment M**
Segment N***
Submini’s
Kleine auto’s
Kleine middenklasse
Middenklasse
Hogere middenklasse
Grote auto’s
Sportieve modellen
Sportwagens
Zeer groot en luxueus
Medium MPV’s
Upper MPV’s
Lower SUV's
Upper SUV's
Bestelauto's
Sub-minis
Minis
Compact
Medium-sized
Luxury medium-sized
Large
Sporty models
Supercars
Large luxury
Medium MPVs
Large MPVs
SUVs
Large SUV's
Vans
(Fiat Panda, Ford Ka)
(Peugeot 206, Opel Corsa)
(Ford Focus, Volkswagen Golf)
(Audi A4, Toyota Avensis)
(Volvo V70, BMW 5-serie)
(Audi A8, Mercedes S-serie)
(Opel Tigra, Alfa Romeo GT)
(Ferrari, Porsche)
(Rolls Royce, Maybach)
(Renault Megane Scenic, Volkswagen Touran)
(Chrysler Voyager, Citroën C8)
(Hyundai Tucson, BMW X5, Toyota Landcruiser)
(Volkswagen Touareg, Range Rover)
(Renault Kangoo, Peugeot Partner)
* Geen vergelijk mogelijk met voorgaande jaren, door verandering van segmenten.
** Segment M was bestelauto's. Vanaf 2006 is het upper SUV.
*** Segment N is vanaf 2006 bestelauto's.
* Owing to a change of segment the figures are not comparable.
** Segment M was vans. As of 2006 it is upper SUV.
*** Segment N is vans as of 2006.
REGISTRATIONS
21
2. REGISTRATIES
Bron/Source: RDC
2.7
Personenautoregistraties (verkopen) naar brandstof in %
NEW PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY TYPE OF FUEL USED IN %
Benzine
Diesel
LPG
Elektra
Overige
Petrol
Diesel
LPG
Electric
Other
2007
2006
2005
2004
2003
2002
70,0
28,2
1,4
0,4
0,0
70,4
28,4
1,1
0,1
0,0
72,3
26,5
1,0
-
0,2
73,9
24,8
1,1
-
0,2
76,1
22,3
1,6
-
0,0
75,6
21,6
2,8
0,1
Bron/Source: RDC/RAI
Personenautoregistraties (verkopen) naar brandstof in %
NEW PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY TYPE OF FUEL USED IN %
Elektra/ Electric (0,4%)
LPG (1,4%)
REGISTRATIONS
2. REGISTRATIES
Diesel (28,2%)
22
Benzine / Petrol (70,0%)
REGISTRATIONS OF NEW PASSENGER CARS BY MAKE
Totaal/Total
w.v./of which:
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
Bentley/Rolls Royce
BMW Group
w.v./of which: BMW
w.v./of which: Mini
Daewoo/Chevrolet
Dacia
Daihatsu DaimlerChrysler
w.v./of which: Mercedes-Benz
w.v./of which: Chrysler
w.v./of which: Smart
Donkervoort
Ferrari
Fiat
Ford (totaal/total)
w.v./of which: Ford Europe
GM (totaal/total)
w.v./of which: Opel
Honda
Hyundai
Jaguar/Daimler
Kia
Lada
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Lexus
Lotus
Maserati
Maybach
Mazda
Mitsubishi
Nissan
Porsche
PSA (totaal/total)
w.v./of which: Citroën
w.v./of which: Peugeot
Renault
Rover
Saab
SsangYong
Seat
Skoda
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
504.300
483.999
465.196
483.885
488.977
510.744
530.287
4.056
3.149
4.377
4.705
6.105
73
45
16
22
22
14.990
14.830
11.313
11.518
11.130
77
53
45
9
7
15.744
16.654
14.772
14.880
13.689
13.786
14.317
12.656
12.829
11.799
1.958
2.337
2.066
2.051
1.890
9.805
9.654
9.342
8.632
6.228
780
6.645
4.222
3.434
4.162
4.222
17.463
17.255
17.260
20.308
23.604
11.637
11.828
11.937
14.632
15.765
4.005
3.410
2.790
3.901
4.830
1.821
2.017
2.061
1.775
3.009
9
3
6
14
7
33
30
18
23
20
17.929
13.909
18.967
15.571
17.930
39.576
37.666
40.618
42.269
48.808
39.524
37.643
40.521
42.146
48.756
45.004
45.044
50.333
56.225
55.869
44.619
44.479
49.873
55.698
55.220
4.673
4.135
3.808
3.520
4.329
17.631
18.026
15.207
15.338
12.033
761
835
1.208
1.206
1.216
14.365
15.044
12.768
8.479
4.594
52
69
55
78
85
2
3
5
0
4
693
719
902
638
554
1.537
1.643
1.067
1.037
1.369
1.494
620
569
533
486
12
14
12
12
14
50
66
25
21
25
2
3
1
4
0
7.777
8.630
10.665
11.147
7.756
8.137
8.304
7.798
6.911
7.682
12.167
11.019
10.842
12.657
12.178
549
651
539
430
279
60.221
62.166
68.872
80.449
75.075
21.788
22.138
24.095
28.037
25.673
38.433
39.848
44.777
52.412
49.402
37.388
39.786
47.280
47.159
53.233
184
814
1.197
1.657
1.922
3.436
2.670
3.845
3.746
3.659
691
584
307
73
64
12.711
11.130
13.862
13.501
16.808
8.962
8.500
6.286
7.040
7.367
1.496
1.487
1.646
1.401
1.241
12.500
11.820
11.619
12.912
21.675
35.743
29.076
29.282
25.951
24.655
50.504
44.922
42.480
40.390
48.099
16.313
18.284
19.283
15.324
16.214
7.804
27
11.077
8
14.161
13.673
488
7.061
4.466
73
15.731
66
17.173
14.267
2.906
8.777
1.907
8.073
18.295
12.491
4.915
889
3
29
19.082
41.340
41.331
47.985
47.760
5.834
17.149
517
15.084
90
4
749
2.001
1.423
16
75
3
6.698
8.341
10.221
793
62.728
23.527
39.201
33.473
0
3.063
491
13.241
9.357
1.447
14.604
40.275
50.015
19.449
4.112
25.988
17.713
5.954
2.321
0
24
17.840
48.266
48.158
69.666
68.915
3.387
13.351
1.187
3.253
189
1
1.254
1.427
693
18
35
0
8.895
11.074
11.860
262
69.279
21.861
47.418
49.777
2.237
4.224
98
19.773
7.969
1.306
13.529
23.416
57.919
17.884
Bron/Source: RDC/RAI
23
REGISTRATIONS
Personenautoregistraties (verkopen) naar merken
2. REGISTRATIES
2.8
2.9
Bedrijfsautoregistraties (verkopen) naar merken in 2007
REGISTRATIONS OF NEW COMMERCIAL VEHICLES BY MAKE IN 2007
Reinigingsvoertuigen/
Waste
handling
vehicles
Totaal
>3.500/
Total
>3.500
273
17.388
w.v./of which:
Alko
1
BMW
1
Bova
5
Bucher-Guyer
2
Cadillac
5
17
Chrysler
334
Chevrolet
51
91
Citroën
3.784
1
Coxx
20
DAF
7
49
190
1.340
2.954
16
159
Daimler
2
Demag
43
Dennis
2
Dethleffs
1
Dodge
44
38
1
Faun
34
Fiat
4.003
2
14
Ford
8.267
4
41
3
1
Ford-US
105
Gemco
1
Ginaf
129
1
10
GMC
4
5
Grove
32
Hummer
8
5
Hymer
2
Mazda
7
Hyundai
637
1
Irisbus
1
Isuzu
67
Iveco
1.627
216
87
486
537
31
5
Jeep
50
Johnston Eng.
1
Kia
166
Land Rover
325
LDV
52
Liebherr
42
2,9
Lincoln
1
MAN
16
154
641
542
133
29
14
MarcoPolo
5
Mazda
1
Mercedes-Benz 10.333
197
179
650
930
240
37
32
Mini
Mitsubishi
633
13
104
7
Mitsubishi Fuso
13
2
Multicar
1
Neoplan
1
Netras
4
Niesmann
1
Nissan
1.675
8
Opel
8.514
Peugeot
4.678
2
3
Piaggio
64
P.P.M.
3
Ravo
20
Renault
8.452
21
52
179
302
1
Santana
6
Scania
606
1.891
21
4
30
1
0
5
2
17
0
91
1
20
4.708
2
43
2
1
39
34
16
49
0
1
140
5
32
5
0
7
1
1
0
1.362
0
1
0
0
0
42
1
1.529
5
0
2.265
0
124
2
0
1
4
0
8
0
5
0
3
20
555
0
2.552
Trekkers/
Bussen/
Brandweer
≤ 3.500
3.501-
7.501-
Tractive
Buses and
wagens/
kg GVW
7.500 16.000
> 16.001
units
coaches
Fire engine
REGISTRATIONS
2. REGISTRATIES
Totaal/Total
24
79.846
581
812
5.395
9.075
1.149
103
2.9
(Vervolg) Bedrijfsautoregistraties (verkopen) naar merken in 2007
REGISTRATIONS OF NEW COMMERCIAL VEHICLES BY MAKE IN 2007
Trekkers/
Bussen/
Brandweer
≤ 3.500
3.501-
7.501-
Tractive
Buses and
wagens/
kg GVW
7.500 16.000
> 16.001
units
coaches
Fire engine
Reinigingsvoertuigen/
Waste
handling
vehicles
Totaal
>3.500/
Total
>3.500
273
17.388
w.v./of which:
Scheuerle
7
Schmidt
Seat
15
Setra
19
SsangYong
187
1
Spierings
32
Skoda
1
Smith’s Electr.
1
Suzuki
73
Temsa
7
Terberg
99
1
2
Toyota
1.653
12
Van Hool
53
Van Waarde
1
VDL Berkhof
269
VDL Bova
46
VDL Bus
152
VB
4
Volkswagen
23.996
54
40
9
Volvo
9
150
638
1.900
163
16
18
Overig/Other 1
7
0
0
19
1
32
0
0
0
7
102
12
53
1
269
46
152
4
103
2.885
0
Totaal/Total
79.846
581
812
5.395
9.075
1.149
103
REGISTRATIONS
25
2. REGISTRATIES
Bron/Source: RDC/RAI
2.10 Verkopen gebruikte auto’s
SALES OF USED CARS
2007
Totaal/Total
w.v. via
of which trough
Professionele autobedrijven Professional garages
Particulieren
Private individuals
2006
2005
2004
2003
2002
1.895.849 1.842.734 1.804.392
1.856.202 1.862.053 1.849.108
1.053.889
841.960
1.078.965 1.089.599
777.237
772.454
1.076.538 1.045.355
766.196
759.037
1.119.471
729.637
Verkopen gebruikte auto’s in %
SALES OF USED CARS IN %
Professionele
autobedrijven (56%)
Particulieren (44%)
Top 10 verkopen gebruikte auto's, 2007
Top 10 sales of used cars, 2007
Op model/by model
Op merk/by make
Volkswagen Golf (Plus)
Opel Astra
Opel Corsa
Volkswagen Polo
BMW 3-serie
Peugeot 206
Renault Clio
Ford Escort
Renault Megane
Ford Fiesta
Volkswagen
Opel
Renault
Peugeot
Ford
Fiat
Mercedes
BMW
Citroën
Volvo
119.966
71.770
54.867
46.440
44.495
32.215
31.306
30.293
29.744
28.853
Bron/Source: BOVAG, RDC
2.11 Invoer en uitvoer van personenauto’s
IMPORT AND EXPORT OF PASSENGER CARS
REGISTRATIONS
2. REGISTRATIES
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Bron/Source: CBS
26
Invoer/Import
Uitvoer/Export
701.505
686.470
639.995
563.814
559.649
543.313
552.219
339.334
325.376
311.728
226.252
242.894
182.209
164.011
233.017
203.462
151.434
149.136
143.883
83.675
76.579
74.059
69.956
69.086
2.12 Kengetallen autoleasing
KEY FIGURES VEHICLE LEASING
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
745.000
558.000
187.000
-
706.500
531.500
175.000
-
779.000
513.000
166.000
100.000
777.000
509.000
167.000
101.000
782.000
517.000
164.000
101.000
792.500
531.000
160.500
101.000
790.000
530.000
160.000
100.000
728.000
484.500
147.500
96.000
2007*
2006*
2005*
2004*
2003*
2002*
Operationele leasing (gesloten)Operational lease (closed)
Operationele leasing (open) Operational lease (open)
Financiële leasing Financial lease
Netto operational leasing
Net operational lease
Wagenparkbeheer
Vehicle park management
374.000
72.300
32.700
11.300
23.700
341.700
77.400
32.200
10.200
26.600
327.800
78.900
30.100
8.500
24.000
318.700
84.400
28.600
9.800
24.000
321.500
88.000
30.700
9.500
24.600
332.200
95.300
29.300
11.300
22.900
Totaal contracten
514.000
488.100
469.300
465.500
474.300
491.000
Aantal lease-
voertuigen
Personenauto's
Bestelwagens
Vrachtwagens
Number of leased
vehicles
Passenger cars
Delivery vans
Trucks Bron/Source: VNA
Gemiddelde cataloguswaarde van lease personenauto’s (excl. BTW)
Average list price of leased passenger cars (excl. vat)
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
€ 27.900
€ 26.100
€ 23.650
€ 24.100
€ 22.850
€ 21.850
€ 20.950
€ 19.800
€ 19.900
Bron/Source: VNA
Personenauto leasepark naar leaseconstructie
Number of registered leased passenger cars by lease type
Total contracts
* Per 31 december betreffende jaar.
* As per 31st December of that year.
Bron/Source: VNA
2006
2005
2004
2003
2002
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6.374
6.178
5.595
5.540
4.826
4.029
3.831
3.786
3.764
3.721
5.745
7.316
5.919
4.351
5.079
4.269
3.836
13
3.777
2.781
5.867
3.990
6.467
3.222
4.824
5.627
4.416
-
966
2.854
2.980
3.245
6.422
2.942
3.255
9.115
6.277
-
1.788
2.861
2.868
4.822
5.397
3.152
2.763
10.903
3.299
-
2.766
1.393
3900
5649
7646
3.914
4262
6390
1942
3745
798
Opel Astra
VW Passat
VW Golf (Plus)
Peugeot 206/207
Ford Focus
Peugeot 307/308
Renault Megane
Citroën C4 (Grand) Picasso
Opel Zafira
Toyota Avensis
Bron/Source: RDC
27
REGISTRATIONS
2007
2. REGISTRATIES
Top 10 nieuw verkochte lease-auto's naar MERK EN MODEL
Top 10 registrations of leased passenger cars by make and model
2.12 Kengetallen autoleasing
KEY FIGURES VEHICLE LEASING
Verkoop nieuwe lease-auto's naar segment
Registrations of leased passenger cars by segment
A-segment (bijv./e.g. Ford Ka)
B-segment (bijv./e.g. VW Polo)
C-segment (bijv./e.g. Peugeot 307)
D-segment (bijv./e.g. Toyota Avensis)
E-segment (bijv./e.g. BMW 5-serie)
J-segment (bijv./e.g. Renault Scénic)
Overig/other
Totaal/total
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
4,44%
14,83%
25,70%
23,59%
4,91%
15,57%
10,96%
4,44%
14,83%
25,70%
23,59%
4,91%
15,57%
10,96%
2,33%
12,50%
27,70%
29,00%
5,70%
12,70%
12,40%
1,89%
10,80%
28,40%
29,50%
6,10%
12,90%
12,30%
1,46%
11,00%
28,00%
33,00%
7,00%
9,00%
12,00%
1,95%
10,50%
25,50%
35,50%
8,70%
8,50%
11,40%
2,80%
10,70%
27,60%
33,90%
7,80%
9,50%
10,50%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Bron/Source: RDC
2.13 Verkoop nieuwe personenauto’s aan verhuurbedrijven
REGISTRATIONS OF NEW PASSENGER CARS TO RENTAL COMPANIES
2007
2006
2005
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.037
1.919
1.716
1.519
1.435
771
705
694
681
611
2.161
1.979
951
1.427
1.634
1.324
788
606
343
656
2.904
1.809
1.027
1.545
1.189
733
518
600
209
789
Volkswagen Golf (Plus)
Opel Astra
Opel Corsa
Ford Focus
Volkswagen Polo
Volvo S40 / V50
Opel Zafira
Ford Focus C-Max
Renault Clio
Opel Meriva
Bron/Source: RDC
2.14 Verkopen aanhangwagens en opleggers*
SALES OF TRAILERS AND SEMI-TRAILERS*
REGISTRATIONS
2. REGISTRATIES
2007
2006
Aanhangers Aanhangers
Opleggers Aanhangers Aanhangers
Opleggers
Type
Type
< 3.500 kg > 3.500 kg < 3.500 kg > 3.500 kg
Trailers
Trailers Semi-trailers
Trailers
Trailers Semi-trailers
Gesloten wagen
Open wagen
Winkelwagen
Veewagen
Tankwagen
Koelvries wagen
Vervoer voertuig
Vervoer boten
Wisselbare opbouw
Kipper
Compressor wagen
Speciaal wagen
Service wagen
Overige
Closed trailer
Open trailer
Shop delivery trailer
Livestock trailer
Tanker trailer
Refrigerated trailer
Vehicle trailer
Boat trailer
Swap-body trailer
Tipper
Compressor trailer
Special-purpose trailer
Service trailer
Other
2.167
12.891
146
2.975
0
0
764
2.003
0
2.484
352
707
764
396
54
377
0
8
3
213
123
0
319
14
0
18
0
7
1260
7.010
0
27
810
2.555
410
0
1.921
326
0
57
0
120
1.804
11.579
181
2.739
0
0
699
1.858
0
2.050
249
507
786
353
69
335
0
7
11
137
134
0
318
13
0
45
0
8
1136
5.017
0
25
522
1.959
219
0
1.472
172
0
61
0
114
Totaal
Total
25.649
1.136
14.496
22.805
1.077
10.697
* Vanaf 750 kg GVW = Gross Vehicle Weight.
* From 750 kg GVW = Gross Vehicle Weight.
Bron/Source: RDC/RAI
28
2.15 Afgegeven registratiebewijzen voor aanhangwagens < 3.500 kg naar merken*
LICENCES ISSUED FOR NEW TRAILERS < 3.500 KG BY MAKE*
Totaal/Total
2007
2006
2005
2004
2003
2002
25.649 22.798 20.615 20.615 23.345 21.240
w.v./of which:
Agados
61
44
44
Anssems
3.161 3.177 2.529
Atec
1.539 1.392 1.231
Atlas Copco
228
147
142
Barents
–
–
–
Baveck
32
–
–
Blomert
83
107
105
Brian James
111
71
54
Bockmann
159
–
–
Boeckmann
269
434
340
Boehmer
108
98
63
Bolle
41
45
–
Brenderop
96
73
78
Capo
–
–
31
Camp-Let
49
33
–
Carrymate
34
–
Compair
40
34
–
Dalery
62
–
–
Damco
87
100
72
De Meeuw
–
–
37
Doornwaard
–
–
44
Easyline
42
49
92
Eduards trailer 891
685
324
Esve
51
44
31
Eurotrailer
31
–
34
Freewheel
216
267
351
Fripaan
45
91
85
Gijzen
–
37
–
Gookar
33
–
–
Hotrarijs
430
385
364
Hapert
4.303 3.620 3.115
Henra
1.302 1.199 1.024
Hoka
124
104
130
HMS
32
–
–
Hulco
354
249
155
H&W
–
38
–
Humbaur
1.747 1.518 1.177
Ifor William
764
458
346
Ingersoll
81
71
97
Kalf
680
402
379
Kuiper
266
240
201
Kuiphuis
40
48
43
37
2.656
1.245
148
37
–
90
39
–
327
93
–
68
103
–
–
–
–
81
55
58
42
173
40
41
455
96
–
–
464
3.118
1.114
107
–
100
–
980
278
184
296
129
42
125
3.954
1.603
238
26
–
175
38
–
371
94
–
40
109
–
–
–
–
85
–
52
–
171
40
68
422
166
–
–
452
3.602
1.300
128
–
–
–
899
227
76
264
179
53
–
3.574
1.248
99
–
–
227
54
–
383
84
–
39
98
–
–
–
–
40
–
72
–
248
34
110
361
132
–
–
504
3.511
1.071
145
–
–
–
459
252
–
91
87
40
Totaal/Total
2007
2006
2005
2004
2003
2002
25.649 22.798 20.615 20.615 23.345 21.240
w.v./of which:
Marlin
94
164
89
44
34
Midas
74
65
60
44
29
Niewiadow
–
30
32
43
12
Niftylift
37
53
30
40
56
Oosterwijk
49
46
40
66
72
Paus
34
–
35
3
–
Pega
528
542
416
342
446
Peters
143
108
105
127
103
Pijnappel
100
106
93
98
108
Riba
44
38
47
70
106
Rior
35
39
36
42
–
Sallas
221
154
94
115
166
Saris
2.434 1.946 1.560 1.481 1.513
Schans
55
59
43
38
48
Skyjet
–
52
4
5
Sluis Tralle
–
–
81
239
374
Solide
218
326
314
298
384
Stark
252
–
–
–
–
TCP
47
30
55
30
–
TDS Trailerbouw 69
49
35
15
12
Thiel
43
Titan Jelsum
113
135
136
150
143
Tijhof
56
53
41
38
44
TNE
–
–
30
–
–
Towerlight
106
–
–
–
–
Trias
–
35
–
–
–
Vawe
–
32
–
–
–
Veldhuizen
64
70
57
62
75
van Weel
121
101
86
92
145
Verdonk
281
936 1.273 1.033 1.266
Verdegro
33
41
–
–
–
Vijf Sterren
44
81
60
69
102
Vlemmix
376
–
–
–
–
Weijer
154
–
70
96
107
Weijeraanhangwagens 135
169
157
141
223
Weymar
33
37
–
–
–
Wesco
65
76
113
189
256
Westfalia
–
–
42
101
108
Wico
40
43
44
92
72
Witteveen
159
137
137
166
170
XX-trail
111
67
–
–
–
–
–
12
67
63
–
401
130
132
46
–
89
1.483
65
3
90
401
–
–
46
167
55
–
–
–
–
46
139
1.229
–
100
–
207
265
–
411
192
56
187
–
* Opgenomen zijn alleen aantallen vanaf 30 stuks.
* Only trailers of which 30 or more were registered are included.
REGISTRATIONS
29
2. REGISTRATIES
Bron/Source: RDC/RAI
2.16 Afgegeven registratiebewijzen voor aanhangwagens > 3.500 kg naar merken*
LICENCES ISSUED FOR NEW TRAILERS > 3.500 KG BY MAKE*
2007
2006
2005
2004
2003
2002
Totaal/Total
1.136
1.076
1.011
1.103
887
840
w.v./of which:
Bulthuis
–
21
23
30
24
Burg
86
91
129
121
127
Draco
67
70
79
45
69
Estepe
–
–
49
13
–
Esve
–
–
24
70
44
Fliegl
45
–
–
–
–
Floor
60
52
60
70
58
Groenwold
34
50
34
22
24
Groenewegen
44
24
40
23
30
GS
171
152
126
106
99
H & W
59
–
–
–
–
Jumbo
29
23
37
39
40
Kaessbohrer
61
35
42
19
–
Krone
34
53
31
20
13
Nooteboom
34
34
24
30
29
Pacton
118
107
75
96
33
Schmitz
45
–
–
–
–
Tracon Trailers
–
28
–
–
–
Van Eck
20
–
21
27
13
Van Hool
44
50
–
–
–
Vogelzang
25
–
20
13
14
23
135
46
–
32
–
76
22
25
116
–
28
–
14
45
46
–
–
11
–
18
* Opgenomen zijn alleen aantallen vanaf 20 stuks in 2007.
* Only trailers of which 20 or more were registered in 2007 are included.
REGISTRATIONS
2. REGISTRATIES
Bron/Source: RDC/RAI
30
2.17 Afgegeven registratiebewijzen voor opleggers naar merken*
LICENCES ISSUED FOR NEW SEMI-TRAILERS BY MAKE*
Totaal/Total
2007
2006
2005
2004
2003
2002
14.496 11.767 10.026 9.339 7.534 7.535
w.v.:/of which
ATM
112
59
53
37
25
Berdex
32
_
_
_
_
Broshuis
298
193
140
148
159
Bulthuis
160
148
79
75
96
Burg
513
518
401
412
348
Chereau
_
78
83
147
_
D-Tec
347
310
223
307
176
De Kraker
49
43
31
33
38
Draco
138
124
53
124
39
EKW
_
_
27
27
_
Esve
168
58
_
_
_
Feldbinder
88
46
63
74
64
Fliegl
45
41
25
12
_
Floor
302
305
184
175
292
Fruehauf Fra
_
_
92
206
177
Gofa
32
31
26
26
41
Groenewegen
669
650
436
495
438
Groenewold
35
50
_
_
_
GS
210
174
74
70
59
Happy Trailer
_
58
34
20
_
HTF
136
77
66
130
80
HRD
_
25
_
_
_
Humbaur
108
_
_
_
_
H & W
69
_
_
_
_
Indox
32
_
_
_
_
Jiannis
_
_
31
18
_
Jumbo
112
123
77
102
87
Kaessbohrer
120
53
_
_
_
Kennis
54
28
_
_
_
Knapen
75
71
73
78
65
Koegel
656
307
267
169
124
* Opgenomen zijn alleen aantallen vanaf 30 stuks.
* Only trailers of which more than 30 were sold are included.
22
_
125
110
528
_
2
30
84
_
_
64
_
211
172
27
524
_
68
_
93
_
_
_
_
_
71
_
_
72
278
Totaal/Total
w.v.:/of which
Kogel
Krone
Kuiper
KWB
Lag
Lamberet
Langendorf
Nooteboom
Pacton
Renders
Samro
Schmitz
Schmitz Goth
Schwarzmuell
Sor Iberica
Spier
Spitzer
Stas
Talson
System Trail
Tirsan
Tracon Trailers
Tracon Uden
Van Eck
Van Hool
Van Veen
Veldhuizen
VMA
Vogelzang
Welgro
Zwalve
2007
2006
2005
2004
2003
2002
14.496 11.767 10.026 9.339 7.534 7.535
31
1.753
49
42
679
75
_
225
1.553
155
_
2.933
274
113
50
31
30
51
76
90
_
241
_
269
886
44
366
33
89
53
33
_
1.347
_
_
638
61
_
176
1.366
132
43
1.986
92
120
76
_
_
45
95
57
_
131
67
183
390
_
278
_
69
47
33
_
836
_
_
727
_
30
127
1.310
119
33
1.743
144
212
50
_
_
41
64
60
33
_
59
161
859
_
290
_
74
52
_
_
664
_
_
479
_
15
99
1.159
166
36
1.713
64
146
35
_
_
49
64
42
24
_
39
183
599
_
245
_
58
42
_
_
389
_
_
418
_
_
188
1.034
124
25
999
90
130
39
_
_
57
58
27
_
_
67
125
432
_
213
_
80
39
_
_
305
_
_
190
_
_
324
1.119
130
_
806
0
57
41
_
_
82
72
21
_
_
39
163
602
_
200
_
109
41
_
REGISTRATIONS
31
2. REGISTRATIES
Bron/Source: RDC/RAI
3.1
Assemblage en fabricage van motorvoertuigen
ASSEMBLY AND PRODUCTION OF MOTOR VEHICLES
Personenauto’s
Passenger cars
Totaal
Total
w.v.
of which
Volvo
Mitsubishi
Smart
Vrachtauto's
Trucks
Totaal
Total
w.v.
of which
DAF
Ginaf
Scania
Terberg
Trekauto's
Tractive units
Totaal
Total
w.v. of which
DAF
Terberg
Autobussen
Buses and coaches
Totaal
Total
w.v.
of which
vdl-bova
vdl-bus international
2007
2006
2005
2004
2003
2002
61.912
87.332
115.121
187.600
163.080
182.368
0
61.912
0
0
73.206
14.126
0
68.145
46.976
27.988
87.047
72.565
89.191
73.889
0
108.016
74.352
0
40.012
37.858
33.746
31.944
29.526
8.944
8.697
181
31.000
134
11.881
186
25.700
91
11.501
140
22.000
105
9.058
114
22.700
72
8.329
104
21.011
82
8.533
278
n.b.
133
34.747
32.344
29.717
26.498
21.128
19.114
33.818
929
31.539
805
29.027
690
25.904
594
20.678
450
18.635
479
2.007
1.920
1.984
1.461
1.547
1.453
749
1.258
810
1.110
744
1.240
660
801
591
956
603
850
Bron/Source: RAI
Assemblage en fabricage van personenauto’s
ASSEMBLY AND PRODUCTION OF PASSENGER CARS
200.000
150.000
Totaal/Total
Totaal/Total
Volvo
Volvo
Mitsubishi
Mitsubishi
Smart
Smart
50.000
0
ASSEMBLY AND PRODUCTION IN THE NETHERLANDS
2002
3. ASSEMBLAGE EN PRODUCTIE IN NEDERLAND
100.000
32
2003
2004
2005
2006
2007
4.1
Onderhoud- en reparatieadres van personenauto’s
MAINTENANCE AND REPAIR BUSINESS FOR PASSENGER CARS
100%
5%
90%
8%
2%
4%
80%
6%
10%
35%
70%
49%
60%
54%
50%
Particulier/
Private person
Particulier/
Private person
Fast fit bedrijf/
40%
30%
20%
Fast
Fastfit
fitbedrijf/
business
Fast fit business
60%
39%
31%
10%
Onafhankelijk autobedrijf/
autobedrijf/
Onafhankelijk
Universal garage
garage
Universal
Merkdealer/
Merkdealer/
Official
Officialdealer
dealer
0%
Alle auto’s /
All cars
Eerste eigenaar/
First owner
Latere eigenaren/
Further owners
Bron: Marketresponse Nederland/bewerking BOVAG
Source: Marketresponse Nederland/revision BOVAG
4.2
Reparaties bij autobedrijven op basis van leeftijd auto
4.2 Reparaties bij bedrijven op basis van leeftijd auto
VISITS TO REPAIR BUSINESS ON BASIS OF AGE VEHICLE
VISITS TO REPAIR BUSINESS ON BASIS OF AGE VEHICLE
Alle bedrijven /
All business
18%
Merkdealer /
Official dealer
Particulier /
Private person
13%
29%
24%
34%
16%
27%
26%
37%
Auto’s 0-3 jr/
Cars 0-3 yrs
Auto’s Auto’s
0-3 jr/ 4-6 jr/
Car 0-3Cars
yrs 4-6 yrs
4% 16%
8% 5%
0%
42%
23%
38%
65%
Auto’s 4-6 jr/
Car 4-6Auto’s
yrs
7-9 jr/
7-9 yrs
Auto’s Cars
7-9 jr/
Car 7-9 yrs
Auto’s Auto’s
> 9 jr/ > 9 jr/
Car > 9Cars
yrs > 9 yrs
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Bron: Marketresponse Nederland/bewerking BOVAG
Source: Marketresponse Nederland/revision BOVAG
33
MAINTENANCE AND REPAIRS
Fast fit bedrijf /
Fast fit business
29%
24%
Onafhankelijk
autobedrijf /
Universal garage
24%
4. ONDERHOUD EN REPARATIE
4.3
Verdeling leeftijd auto’s per type reparatiebedrijf
BREAKDOWN BY AGE OF VEHICLES PER REPAIR BUSINESS
auto's van 0-3 jr
cars 0-3 yrs
auto's van 4-6 jr
cars 4-6 yrs
auto's van 7-9 jr
cars 7-9 yrs
Merkdealer/Official dealer
62%
47%
25%
29%
39%
Onafhankelijk autobedrijf/
Universal garage
34%
47%
56%
53%
49%
Fast fit bedrijf/
Fast fit business
2%
5%
14%
9%
8%
Particulier/Private person
2%
1%
5%
9%
4%
100%
100%
100%
100%
100%
Totaal/Total
auto's ouder dan 9 jr totaal alle leeftijden
cars > 9 yr
total all ages
Verdeling leeftijd auto’s per type reparatiebedrijf
BREAKDOWN BY AGE OF VEHICLES PER REPAIR BUSINESS
100
2%
2%
1%
5%
90
80
5%
9%
14%
9%
4%
8%
34%
47%
70
49%
60
56%
50
53%
Merkdealer/
Merkdealer/
Official
dealer
Official
dealer
40
30
Onafhankelijk
autobedrijf/
Onafhankelijk
autobedrijf/
Universal
garage
Universal
garage
62%
47%
20
25%
10
29%
39%
Particulier/
Particulier/
Private
person
Private
person
0
< 3 jr/
< 3 yrs
4-6 jr/
4-6 yrs
7-9 jr/
7-9 yrs
MAINTENANCE AND REPAIRS
4. ONDERHOUD EN REPARATIE
Bron/Source: Marketresponse Nederland, bewerking/revision BOVAG
34
Fast Fast
fit bedrijf/
fit bedrijf/
Fast Fast
fit business
fit business
> 9 jr/
> 9 yrs
Totaal alle leeftijden/
Total all ages
5.1
Aantal autobedrijven (leden BOVAG, inclusief filialen)
NUMBER OF RETAIL OUTLETS (MEMBERS OF BOVAG, incluDING BRANCH LOCATIONS)
Per datum/Date
(1 januari/january)
Totaal/Total
w.v. dealers/of which dealers
6.590
7.075
7.010
7.450
7.295
7.180
7.145
6.990
6.975
6.790
6.185
6.015
6.145
6.253
6.235
6.332
6.258
6.206
3.900
4.000
4.000
4.500
3.935
3.890
3.880
3.450
3.370
3.330
3.270
3.130
3.035
3.029
2.956
2.971
2.890
2.838
1975
1980
1985
1990
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Bron/Source: BOVAG
5.2
Geschatte omzet mobiliteitsbranche
ESTIMATED TURNOVER VEHICLE RETAILING AND RELATED SERVICES
Omzet excl. BTW in miljarden euro’s
Turnover excl. VAT in billions of euros
Autobedrijven
Truckdealerbedrijven
Tweewielerbedrijven
Autoverhuurbedrijven
Verkeersopleidingen
Caravan- en aanhang-
wagenbedrijven
Motorenrevisiebedrijven
Tankstations
Autowasbedrijven
Totaal
Car retailers
Truck dealers
Two-wheeler retailers
Car rent businesses
Driving schools
Caravan and trailer
businesses
Engine reconditioners
Petrol stations
Car wash businesses
Total
2007
2006
2005
2004
40,4
4,5
1,9
0,7
1,1
32,7
4,5
1,8
0,6
1
32,4
3,5
1,6
0,6
1
32,3
3,5
1,6
0,5
0,9
1,2
0,2 *
20,3
0,2
70,5
1,4
0,2
19,7
0,2
62,1
1,4
0,2
18
0,2
58,8
1,3
0,2
16
0,2
56,5
* Vergelijking met voorgaande jaren is niet mogelijk vanwege aangepaste berekeningssystematiek.
* Compairison with previous years is not possible, because of change in calculation method.
ECONOMIC SIGNIFICANCE
35
5. ECONOMISCHE BETEKENIS
Bron/Source: BOVAG
5.3
Werkgelegenheid in de mobiliteitsbranche
EMPLOYMENT IN VEHICLE RETAILING AND RELATED SERVICES
Aantal werknemers per 31 december
Number of employees on december 31st
Autobedrijven
Truckdealerbedrijven
Tweewielerbedrijven
Autoverhuurbedrijven
Bergingsbedrijven
Caravanbedrijven/
aanhangwagenbedrijven
Motorenrevisiebedrijven
Tankstations
Autowasbedrijven
Totaal werknemers
Totaal werkgevers
Car retailers
Truck dealers
Two-wheeler retailers
Vehicle leasing businesses
Breakdown/salvage businesses
Caravan dealers/
trailer dealers
Engine reconditioners
Petrol stations
Car wash businesses
Total number of employees
Total number of employers
ECONOMIC SIGNIFICANCE
5. ECONOMISCHE BETEKENIS
Bron/Source: OOMT, bewerking/revision BOVAG
36
2007
2006
2005
2004
2003
2002
60.250
8.200
7.500
1.900
650
1.250
59.500
7.400
7.200
1.850
550
1.250
59.500
7.000
7.200
1.800
500
1.075
62.000
7.000
7.000
2.000
430
1.150
64.600
7.700
6.700
1.900
500
1.225
64.600
7.900
6.400
2.200
475
1.175
540
12.900
750
93.940
12.700
500
12.900
675
91.825
12.500
500
13.500
575
91.650
12.400
500
14.000
550
94.630
12.000
475
13.700
550
97.350
12.300
475
13.700
500
97.425
12.500
6.1
Afleveringen motorbrandstoffen op de binnenlandse markt
VOLUME OF MOTOR FUEL SOLD ON THE HOME MARKET, BY CATEGORY
Benzine/Petrol (in mln. liters)
(in millions of litres)
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
w.v./of which
Euro
95
Diesel
LPG
Totaal/Total
Super
Super
plus gelood/leaded
4.559
4.690
4.554
4.482
4.568
4.618
1.795
458
2.349
4.632
2.079
677
1.861
4.810
2.671
720
1.407
5.082
3.009
816
1.244
5.160
3.378
765
1.004
5.364
3.683
800
876
5.535
4.071
785
448
5.484
4.306
700
422
5.448
4.493
637
312
5.490
4.679
590
214
5.347
4.752
479
113
5.480
5.009
417
23
5.578
5.148
390
18
5.584
5.222
339
9
5.547
5.214
324
9
5.468
5.235
229
1
5.563
5.348
215
0
5.585
5.419
166
0
3.167
3.550
3.674
4.051
4.301
4.435
4.550
4.877
4.919
5.029
5.173
5.639
5.883
5.771
6.130
6.483
6.610
6.834
7.104
7.357
7.483
7.825
7.979
1.544
1.570
1.490
1.545
1.750
1.713
1.663
1.627
1.551
1.473
1.425
1.399
1.391
1.368
1.214
1.069
982
923
816
713
678
618
607
9.270
9.810
9.718
10.078
10.619
10.776
10.845
11.314
11.552
11.662
11.962
12.573
12.758
12.587
12.834
12.899
13.072
13.335
13.504
13.617
13.629
14.006
14.171
Bron/Source: CBS
Marktaandelen motorbrandstoffen afleveringen op de binnenlandse markt in %
MARKET SHARES OF MOTOR FUEL ON THE HOME MARKET IN %
LPG 4,3%
Diesel 56,3%
FUELS
37
6. BRANDSTOFFEN
Benzine/Petrol 39,4%
6.2
Aantal en marktaandelen Nederlandse tankstations
NUMBER AND MARKET SHARES OF DUTCH FUEL STATIONS
Per juni 2008
By June 2008
aantal stations* marktaandeel (%)**
number of stations*
market share**
Shell
Total
Texaco
Esso
BP
Q8
Avia
Gulf
Tango
Tinq
Tamoil
Shell Express
Argos
Firezone
ANWB
De Haan
Autofood
Brand oil
Bim
Esso Express
Amigo
Marees
Overig/Other
Per juni 2007
By June 2007
Per juni 2006
By June 2006
aantal stations*
number of stations*
marktaandeel (%)**
market share**
aantal stations*
number of stations*
marktaandeel (%)**
market share**
504
536
516
351
376
162
226
160
104
132
112
59
50
52
33
28
42
33
26
13
24
26
738
18,7%
11,7%
11,7%
11,0%
10,9%
3,5%
3,4%
3,2%
2,4%
2,3%
1,9%
1,4%
1,0%
0,8%
0,7%
0,7%
0,6%
0,5%
0,4%
0,4%
0,3%
0,2%
12,1%
513
535
525
349
393
156
239
159
90
95
88
54
40
42
29
29
48
34
36
9
23
32
791
19,2%
11,5%
11,9%
10,8%
11,9%
3,5%
3,4%
3,0%
2,5%
1,8%
1,6%
1,3%
0,8%
0,6%
0,7%
0,7%
0,7%
0,5%
0,5%
0,3%
0,3%
0,3%
12,2%
544
567
534
353
394
168
227
166
78
75
83
42
35
28
28
27
51
37
39
8
17
33
801
20,5%
11,7%
12,1%
10,8%
11,8%
3,8%
3,1%
3,1%
2,4%
1,5%
1,4%
1,0%
0,6%
0,4%
0,6%
0,6%
0,7%
0,6%
0,7%
0,3%
0,2%
0,3%
11,7%
4.303 100,0%
4.309 100,0%
4.335 100,0%
* Bij ‘aantal stations’ is niet meegeteld het aantal truck stations dat exclusief voor trucks is.
** Marktaandeel is gebaseerd op alleen personenauto volume.
* The number of truck stations exclusively for trucks is not included under ‘number of stations’.
** Market share is based only on sales of fuel for passenger cars.
Noot: Per 2008, en met terugwerkende kracht voor 2007 en 2006, zijn zowel de open als 'under development' stations meegenomen.
Note: By 2008, and backward in time for 2007 and 2006, the open stations as well as the stations 'under development' are included.
FUELS
6. BRANDSTOFFEN
Bron/Source: Experian Catalist, 2008
38
6.3
Prijzen van motorbrandstoffen sinds 1971 (eurocent/liter)
PRICES OF MOTOR FUEL SINCE 1971 (EUROCENT/LITER)
Datum/Date
Super
Diesel
LPG
01-07-1971
01-07-1972
01-10-1972
01-01-1973*
01-07-1973
01-03-1974
01-06-1975
06-07-1976
03-12-1977
02-09-1978
01-12-1979
01-12-1980
01-07-1981
01-07-1982
01-07-1983
01-01-1984**
09-06-1984
09-05-1985
01-10-1986**
01-05-1987
11-04-1988
01-01-1989**
13-04-1989
04-04-1990
30,77
31,31
31,76
33,85
36,17
44,47
46,01
51,10
48,55
50,37
57,72
68,88
77,51
82,41
85,58
84,31
85,22
68,07
60,63
73,06
70,34
73,97
76,69
76,69
10,39
9,57
9,85
16,80
18,47
23,91
22,87
25,96
26,05
25,82
39,30
46,92
50,73
53,46
51,55
51,55
54,45
39,25
29,90
36,57
37,57
38,48
41,66
46,01
12,25
12,84
13,43
17,38
19,69
20,24
22,46
28,77
34,90
32,85
35,35
35,67
33,26
21,78
18,38
19,51
17,70
21,28
22,19
21,74
Datum/Date
Euroloodvrij/
Unleaded
Diesel
lpg
20-12-1991
13-05-1992
28-04-1993
27-05-1994
02-06-1995
31-05-1996
01-07-1997
01-07-1998
01-07-1999
01-07-2000
01-07-2001
01-07-2002
01-07-2003
01-07-2004
01-07-2005
01-07-2006
01-07-2007
01-07-2008
80,77
84,86
81,05
85,76
87,13
91,21
98,47
98,92
96,66
119,03
125,70
114,50
113,50
125,87
133,92
142,34
152,10
169,10
51,10
52,37
57,99
60,17
59,90
63,26
68,34
67,43
66,12
78,10
84,72
77,30
75,83
86,92
102,56
107,40
107,10
148,10
24,46
24,00
25,37
25,37
26,73
27,64
28,09
28,09
32,31
37,39
44,56
39,00
39,12
44,34
45,82
45,78
56,50
68,89
* Diesel toeslag vervallen voor taxi’s, bedrijfsauto’s en autobussen.
** Aanpassingen BTW percentage.
* Diesel surcharge abolished for taxis, commercial verhicles and buses.
** Adjustments to VAT rate.
Bron/Source: ANWB, Shell
6.4
Index prijzen motorbrandstoffen versus prijsindex (cpi), Nederland 1970-2008
INDEX PETROL PRICES COMPARED TO CONSUMER PRICE INDEX (CPI), THE NETHERLANDS 1970-2008
600
500
400
0
‘ 7 0 ‘ 72 ‘ 74 ‘ 76 ’ 7 8 ‘ 8 0 ’ 8 2 ’ 8 4 ’ 8 6 ‘ 8 8 ‘ 9 0 ‘ 9 2 ‘ 9 4 ‘ 9 6 ‘ 9 8 ‘ 0 0 ‘ 0 2 ’ 0 4 ‘ 0 6 ’ 0 7 ’ 0 8 *
Consumentenprijsindex (CPI)/
Consumer
price Index (CPI)
* Tot juni 2008
* Until June 2008
Bron/source: CBS, Europese Commissie (Oil Bulletin), bewerking BOVAG/revision BOVAG
39
FUELS
100
200
6. BRANDSTOFFEN
Prijsindex
normaal euro 95 benzine/
Price index
normal euro 95 petrol
300
6.5
Ontwikkeling gemiddelde brandstofverbruik en gewicht
DEVELOPMENT OF AVERAGE CAR FUEL CONSUMPTION AND AVERAGE CAR WEIGHT
Gemiddeld brandstofgebruik en voertuiggewicht van de top 50 best verkochte benzineauto’s
1.200kg
10 l/100km
1.100kg
9 l/100km
1.200kg
1.000kg
10 l/100km
8 l/100km
1.100kg
900kg
9 l/100km
7 l/100km
1.000kg
800kg
8 l/100km
6 l/100km
900kg
700kg
7 l/100km
5 l/100km
800kg
600kg
6 l/100km
4 l/100km
1980
700kg
1985
1990
1995
2000
2005 2007
Brandstofverbruik (l/100km)/ Fuel consumption (l/100 km)
Voertuiggewicht (kg)/ Vehicle weight (kg)
AVERAGE CAR FUEL CONSUMPTION AND AVERAGE CAR WEIGHT OF THE TOP 50 BEST SELLING PETROL CARS
5 l/100km
Voertuiggewicht (kg) / Vehicle weight (kg)
4 l/100km
Brandstofverbruik (l/100km) / Fuel consumption (l/100 km)
1990
1995
2000
2005 2007
600kg
1980
1985
Voertuiggewicht (kg) / Vehicle weight (kg)
1.350kg
6,5l/100km
Gemiddeld brandstofgebruik en voertuiggewicht
van de top
best verkochte
Brandstofverbruik (l/100km)
/ Fuel20
consumption
(l/100 km)dieselauto’s
AVERAGE
CAR FUEL CONSUMPTION AND AVERAGE CAR WEIGHT OF THE TOP 20 BEST SELLING DIESEL CARS
1.300kg
1.250kg
1.350kg
6,5l/100km
1.200kg
1.300kg
5,5l/100km
6,0l/100km
1.150kg
1.250kg
5,0l/100km
1.100kg
1.200kg
5,5l/100km
4,5l/100km
1.050kg
1.150kg
5,0l/100km
1.000kg
1.100kg
4,0l/100km
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
1.050kg
4,5l/100km
Voertuiggewicht (kg) / Vehicle weight (kg)
1.000kg
1999
2000
2001
4,0l/100km
Brandstofverbruik (l/100km) / Fuel consumption (l/100
km)
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Brandstofverbruik (l/100km) / Fuel consumption (l/100 km)
FUELS
Bron/Source: European Centre for Mobility Documentation (ECMD)
6. BRANDSTOFFEN
Voertuiggewicht (kg) / Vehicle weight (kg)
40
Brandstofverbruik (l/100km)/ Fuel consumption (l/100 km)
Voertuiggewicht (kg)/ Vehicle weight (kg)
6,0l/100km
7.1
Rijksuitgaven voor verkeersvoorzieningen
NATIONAL EXPENDITURE ON ROADS AND OTHER TRAFFIC FACILITIES
x 1.000 euro
2012
Hoofdwegennet/State highways
1.646.339
Spoor/Railways
2.182.352
Mega-projecten (Betuwelijn, HSL en Zuiderzeelijn)/
Very large infrastructure projects(Betuwe rail link,
HSL and Zuiderzee rail link)
620.489
Regionale/lokale infrastructuur/
Regional/local infrastructure
192.710
waarvan Regionale mobiliteitsfondsen/
of which Regional mobility funds
0
Totaal/Total
4.641.890
2011
2010
2009
1.589.623 3.164.987
2.259.806 2.584.897
3.068.453
2.483.249
2008
2007
2006
3.126.658 2.721.321
2.417.064 2.238.468
2.119.743
2.069.357
122.686
305.112
153.859
132.988
587.633
705.924
255.007
219.867
234.878
254.425
306.236
275.263
0
0
0
29.127
104.335
19.141
4.227.122 6.274.863 5.940.439 5.931.135 5.853.658 5.170.287
Bron/Source: Rijksbegroting, Infrastructuurfonds 2008/ Central government budget, Infrastructure Fund 2008
7.2
Rijksinkomsten aan verkeersbelastingen
CENTRAL GOVERNMENT REVENUE FROM VEHICLE-RELATED DUTIES
In miljoenen euro’s/in milions of euros
2008
raming/
estimate
2007
realisatie/
outturn
2007
raming/
estimate
2006
realisatie/
outturn
2005
realisatie/
outturn
BPM/Special vehicle purchase tax
3.615
Benzine-accijns/Excise duties on petrol
4.167
Diesel- en LPG-accijns/Excise duties on diesel and LPG
3.273
Motorrijtuigenbelasting/Motor vehicle tax
3.179
Eurovignet/Euro vignette charges on heavy goods vehicles
121
BTW over nieuwe auto’s/VAT on new cars
687
BTW over benzine/VAT on petrol
1.189
BTW over diesel en LPG/VAT on diesel and LPG
1.480
BTW over gebruikte auto’s/VAT on second-hand cars
91
BTW over reparatie en onderhoud/VAT on repair and servicing 680
BTW over autoverhuur/VAT on vehicle hire
52
BTW over lease/VAT on vehicle leasing
58
BTW over verkeersopleidingen motor/
40
VAT on motorcycle driving lessons
BTW over verkeersopleidingen auto/
232
VAT on car driving lessons
Totaal/Total
18.864
3.603
4.018
2.925
2.766
115
820
1.007
1.038
89
664
50
58
39
3.628
4.038
2.774
2.870
121
768
969
972
89
664
48
50
39
3.436
3.884
2.770
2.635
116
723
957
988
88
653
48
54
38
3.198
3.935
2.645
2.399
113
649
929
892
87
628
45
50
38
227
227
224
220
17.419
17.257
16.614
15.828
FISCAL SIGNIFICANCE
41
7. FISCALE BETEKENIS
Bronnen: Rijksjaarverslagen 2004-2007; Miljoenennota's 2005-2008; Voorjaarsnota's 2006-2008; CBS; BOVAG; VNA
Sources: Government annual reports 2004-2007; Government budgets 2004-2007; Spring budgets 2006-2008; BOVAG; VNA
7.3
Ontwikkeling van motorbrandstofaccijnzen
DEVELOPMENT OF EXCISE TAXES ON FUEL
Accijns in eurocenten per liter (inclusief heffingen/brandstofbelasting, exclusief btw)
Excise taxes in eurocent per liter (including levies/fuel tax, excluding VAT)
datum/
data
01-01-70
01-01-71
01-01-72
01-01-73
01-01-74
01-01-75
01-01-76
01-01-77
01-01-78
01-01-79
01-01-80
01-01-81
01-01-82
01-01-83
01-01-84
01-01-85
01-01-86
01-01-87
01-01-88
01-01-89
01-01-90
01-01-91
benzine*
petrol*
16,8
18,9
19,1
20,9
20,9
20,9
21,8
21,8
21,8
21,8
23,8
24,2
25,6
25,6
31,7
31,7
31,7
36,1
36,2
35,6
36,2**
36,8
diesel **
2,0
2,0
2,0
7,7
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,9
9,1
9,2
9,8
9,5
9,4
9,4
13,0
13,0
13,0
17,8
18,2
datum
data
benzine*
petrol*
06-07-91
01-01-92
01-01-93
01-01-94
01-01-95
01-01-96
01-01-97
01-07-97
01-01-98
01-01-99
01-01-00
01-01-01
01-01-02
01-10-02
01-01-03
01-01-04*****
01-01-05
01-01-06
01-01-07
01-01-08
01-07-08
diesel **
45,7
45,5
45,6
50,8
50,8
51,9
52,6
57,6
57,6
58,7
59,7
60,7
62,7
61,3
63,5
66,5 ****
67,3
67,3
68,4
69,4
69,4
22,1
21,9
26,9
30,6
30,7
31,3
31,7
34,0
34,0
34,6
35,2
35,8
34,5
33,1
34,3 ***
36,6
37,0
37,0
37,6
38,2
41,2
*
Per april 1988 vervalt de heffing voor geluidshinder en wordt de brandstofheffing ingevoerd.
** NB euro ongelood vanaf 01-01-1988.
*** NB diesel laagzwavelig vanaf 01-01-2002.
**** NB euro ongelood laagzwavelig vanaf 01-10-2002.
***** Per 01-01-2004 vervalt de aparte brandstofbelasting, welke wordt opgenomen in de accijns.
*
The noise nuisance levy was abolished and fuel tax introduced in April 1988.
**
Euro unleaded from 01-01-1988.
*** Low-sulphur diesel from 01-01-2002.
**** Low-sulphur euro unleaded from 01-10-2002.
***** The separate fuel tax levy was abolished on 01-01-2004 and incorporated in the excise duties.
Bron/Source: Ministerie van Financiën en BOVAG/Ministery of Finance and BOVAG
De ontwikkeling van de accijnzen 1990-2007 in euro’s per liter, euro 95 ongelood
EXCISE TAXES ON FUEL 1990-2007 IN EURO’S PER LITRE, PETROL EURO 95
�
0,70
1 januari 1994:
- + � 0,05
- increase of � 0.05
FISCAL SIGNIFICANCE
0,50
7. FISCALE BETEKENIS
0,60
6 juli ‘91:
1 juli ’97:
- “Kwartje van Kok” (� 0,083) - + � 0,05 (boven op indexatie)
- 25% increase (� 0.083) to cut - increase of � 0.05 (in addition to
government deficit
indexation increase)
1 oktober ’02:
- tussentijdse korting (- � 0,014) vanwege
invoer zwavelarme benzine
- interim reduction (- � 0.014)
for introduction of low sulphur petrol
0,40
0,30
42
1 januari ’98:
- overheid ziet voor één keer
af van indexatie i.v.m.
verhoging per 1 juli ‘97
1 januari ’96:
- once-only waiver by government
- eerste indexering (+ 2,2 %)
- first index-linked rise (+ 2.2%) of indexation increase in July 1997
‘90 ’91 ‘92
’93 ‘94 ’95 ‘96 ’97 ‘98 ’99 ‘00 ’01
1 januari ’06:
- overheid ziet af van indexatie,
vanwege sterke stijging
brandstofprijzen in 2005
- government waives indexation increase
on account of high fuel prices in 2005
1 januari ’04:
- aparte brandstofbelasting vervalt en wordt in
de accijns opgenomen. Totaal + � 0,042
- separate fuel tax abolished and included
in the excise duties. Total + � 0,042
‘02 ’03 ‘04 ’05 ‘06 ‘07 ’08
7.4
Opbouw brandstofprijzen (in eurocent)
BREAKDOWN OF MOTOR FUEL PRICES (IN EUROCENT)
Prijsopbouw per 11 juni 2008
Price breakdown on 11 June 2008
Euro 95
Produktieprijs (Platt)
Distributie- en marketingkosten
Bruto groothandel-marge
Bruto detailhandel-marge
Prijs voor accijnzen, heffingen en BTW
Accijnzen + heffingen
Pompprijs excl. BTW
BTW 19,0%
Pompprijs incl. BTW in eurocenten/liter
Production price (Platt)
Distribution and marketing costs
Gross wholesale margin
Gross retail margin
Price before excise duties, levies and VAT
Excise duties + levies
Pump price, excl. VAT
VAT 19,0%
Pump price, incl. VAT in euro cents/litre
Accijns, heffingen en BTW in eurocenten/liter
Overheidsaandeel in % van de pompprijs
Excise duties, levies and VAT in
euro cents/litre
Government share as % of pump price
Diesel ultra laag zwavel
Diesel ultra low sulphur
LPG
59,33
6,81
1,36
4,83
72,33
69,43
141,76
26,94
168,70
73,09
6,81
1,36
3,52
84,78
38,16
122,94
23,36
146,30
38,71
6,81
1,36
3,52
50,40
6,99
57,39
10,91
68,30
96,4
57,1%
64,5
44,1%
17,9
26,2%
Bron/Source: BOVAG (pompprijzen incl. BTW van United Consumers)/BOVAG (pump prices incl. VAT by United Consumers)
Opbouw pompprijs van één liter euro ongelood (in eurocent)
BREAKDOWN OFpompprijs
ONE LITRE UNLEADED
FUELéén
(IN EUROCENT)
Opbouw
van
liter euro ongelood in %
BREAKDOWN OF ONE LITRE UNLOADED FUEL IN %
BTW/VAT: 16,0%
SPECIAL DUTIES ON PASSENGER CARS
10-02-1958
01-01-1961
01-01-1966
01-01-1969
01-01-1971
01-01-1972
01-01-1973
01-01-1976
01-10-1976
Tijdelijke verhoging o.b.
Permanente o.b.
Verhoging o.b. naar
Instelling omzetbelasting (BTW) van
en instelling bijzondere verbruiksbelasting
(BVB) van
Verhoging BTW van 12% naar
Bij de bijzondere verbruiksbelasting komt
een wiebeltax van 3%, zodat deze wordt
Voorstel wiebeltax-verhoging tot 5%
waardoor de BVB wordt
De wiebeltax vervalt, doch de BVB wordt
verhoogd van 15% naar
Tevens gaat de BTW van 14% naar
Verhoging van de bijzondere verbruiks-
belasting voor auto's met een catalogusprijs
van ƒ 10.000 en hoger tot
Verhoging van de omzetbelasting (BTW)
van 16% naar
Temporary increase in turnover tax
Permanent turnover tax
Increase in turnover tax to
Introduction of turnover tax (VAT) of
and introduction of special consumer atx
(BVB) of
Increase of VAT from 12% to
3% 'wobble tax' in addition to special
consumer tax, which thus becomes
Bill to raise 'wobble tax' to 5%, thereby raising
the special consumer tax to
Wobble tax' abolished, but special consumer tax
raised from 15% to
VAT also raised from 14% to
Increase in the special consumer tax for cars
with a list price of ƒ 10,000 and higher to
Increase in turnover tax (VAT)
from 16% to
20,00%
18,00%
25,00%
12,00%
15,00%
14,00%
15,50%
15,80%
16,00%
16,00%
17,50%
18,00%
43
FISCAL SIGNIFICANCE
Speciale heffingen op personenauto’s
7.5
Prijs voor belastingen/
Price before taxes: 42,9%
7. FISCALE BETEKENIS
Accijnzen en heffingen/
Excise duties + levies: 41,1%
FISCAL SIGNIFICANCE
7. FISCALE BETEKENIS
7.5
Speciale heffingen op personenauto’s (vervolg)
SPECIAL DUTIES ON PASSENGER CARS (CONTINUED)
01-01-1980
Verhoging van de bijzondere verbruiksbelasting
voor auto's met een cataloguswaarde
van ƒ10.000-ƒ22.000 van 17,5% naar
Verhoging van de bijzondere verbruiksbelasting
voor auto's met een cataloguswaarde
van ƒ 22.000 en hoger van 17,5% naar
01-08-1982
Wijziging tariefstructuur; ingevoerd wordt
een schijventarief waarbij over de eerste
ƒ 10.000 van de catalogusprijs (incl. BTW en
BVB) 16% BVB wordt geheven, terwijl alles wat deze ƒ 10.000 te boven gaat wordt
belast met
01-01-1984
Verhoging van de omzetbelasting (BTW)
van 18% naar
01-04-1986
Verhoging van de bijzondere verbruiksbelasting
i.v.m. subsidies op 'schone' auto's van
16% naar 16,4% en van 24% naar
01-10-1986
Verhoging BTW van 19% naar
01-01-1987
Verhoging van de BVB in verband met
subsidies op 'schone' auto's van 16,4%
naar 17,3% en van 24,6% naar
01-01-1988
Verhoging van de BVB van 17,3% naar
18,3% en van 25,9% naar
01-01-1989
Verlaging BTW van 20% naar
13-03-1989
Verlaging van de BVB naar 18,3% naar
17,7% en van 27,5% naar
01-10-1989
Verhoging van de BVB van 17,7% naar
18,1% en van 26,6% naar
01-10-1990
Verhoging van de BVB van 18,1% naar
18,4% en van 27,2% naar
01-10-1991
Verhoging van de BVB vam 18,4% naar
18,5% en van 27,6% naar
01-10-1992
Verlaging van de BTW van 18,5% naar
01-10-1993
Omzetting BVB in BPM* (Belasting op
Personenauto's en Motorrijwielen)
01-01-1994
Introductie (EU-) BTW-margeregeling
(BTW alleen over bruto-marge)
01-05-2000
Introductie van BPM-vrije accessoires 01-05-2000
Introductie BPM-opslag voor personenauto’s
met dieselmotor
01-06-2001
Introductie BPM-korting voor zuinige auto’s
met A en B label
01-01-2002
Introductie aftrek in de MRB voor schone auto’s
die voldoen aan de EU-2005 standaard
01-01-2003
Afschaffing van BPM en MRB korting voor schone
en zuinige auto’s
01-01-2005
Afschaffing van BPM-vrije accessoires
01-05-2005
Introductie BPM-korting van € 600,- voor auto’s met
dieselmotor met af-fabriek roet-reductie technologie
01-01-2006
Wijziging BPM-vrijstelling voor auto’s met een
hybride-aandrijving van volledige vrijstelling naar
korting van € 6.000,- voor auto’s met A-label en
€ 3.000,- voor auto’s met een B-label
01-06-2006
Introductie van een bonus-malus-systeem in de BPM
voor zuinige en minder zuinige personenauto’s 01-01-2007
Wijziging bonus-malus bedragen voor CO2-
differentiatie in de BPM (hogere bonusbedragen,
hogere malusbedragen)
01-02-2008
Introductie van CO2-toeslag in de BPM voor zeer onzuinige personenauto’s
01-02-2008
Eerste stap van afbouw BPM met 5% (tarief daalt van
45,2% naar 42,3%), in opmaat naar de kilometerprijs
Gelijktijdige verhoging van de MRB ter compensatie
01-04-2008
Introductie van fijnstofdifferentiatie in de BPM
Increase in the special consumer tax for cars
with a list price of ƒ 10,000-ƒ 22,000 from
17.5% to
19,0%
Increase in th special consumer tax for cars
with a list price of ƒ 22,000 and over from
17.5% to
21,5%
Change of tariff structure; a tax band
structure is introduced under which 16%
special consumer tax (inc. VAT) is levied on
the first ƒ 10,000 of the list price,
while everything in excess of ƒ 10,000
is taxed at
24,0%
Increase in turnover tax (VAT)
from 18% to
19,0%
Increase in the special consumer tax in connection
with subsidies on 'clean' cars from 16% to 16.4%
and from 24% to
24,6%
Increase in VAT from 19% to
20,0%
Increase in the special consumer tax in connection
with subsidies on ‘clean’ cars from 16.4% to 17.3%
and from 24.6% to
25,9%
Increase in special consumer tax from 17.3% to
18.3% and from 25.9% to
27,5%
Reduction in VAT from 20% to
18,50%
Reduction in special consumer tax from
18.3% to 17.7% and from 27.5% to
26,6%
Increase in special consumer tax from 17.7% to
18.1% and from 26.6% to
27,2%
Increase in special consumer tax from
18.1% to 18.4% and from 27.2% to
27,6%
Increase in special consumer tax from
18.4% to 18.5% and from 27.6% to
27,8%
Reduction in VAT from 18.5% to
17,5%
Conversion of special consumer tax into registration tax
on cars and motorcycles (BPM)
Introdcution (EU) VAT-marginscheme (VAT on gross margin)
Introduction of BPM-reduction for specific accessories
Introduction BPM-surplus for passengercars with diesel-engine
Introduction op BPM-rebate for fuel-efficient cars
with A and B energy labels
Introduction of Annual Circulation Tax-rebate for clean cars which comply
with EU-2005 standards
Abolishment of BPM- and MRB rebate for clean and
fuel-efficent cars
Abolishment of BPM-reduction on specific accessories Introduction of BPM-rebate of € 600,- for passenger cars with diesel
motor which come with a OEM Particle Matter (PM)-reduction technology
Change from 100% BPM-rebate for passenger cars with hybride
technology to BPM-rebate of € 6.000,- for cars with energy label
A and € 3.000,- for cars with energy label B
Introduction of a bonus-malus-scheme for more or less fuel- efficient passenger cars
Introduction of new tarifs for bonus-malus-scheme in the
Registration Tax for CO2 (higher bonus, higher malus)
Introduction of special supplement in the Registration Tax, based on CO2- emission, for very fuel inefficient passenger cars
First step in abolishment of the Registration Tax with 5% (tarif:
to 42.3%), in respect to the introduction of Road Pricing
At the same time, increase of Annual Circulation Tax for each
motorized vehicle that uses the public road
Introduction of supplement in the Registration Tax for particle m
atter
* BPM-formule (exclusief de financiële invloed van fijnstofdifferentiatie, CO2-heffing en energielabel bonus/malus): Neem 42,3% van de netto catalogusprijs,
vermeerder het bedrag met € 307,- voor auto’s met een dieselmotor. Voor auto’s met een benzinemotor vermindert u het bedrag met € 1.442,-. De berekening
kan ook andersom. Neem 26,22% van de consumentenprijs. Verminder met € 1.064,- voor benzine en vermeerder met € 226,- voor diesel.
44
* BPM-calculation (excluded the financial effects of small particles levy, CO2 levy and energy label bonus/malus): Take 42.3% of the net list price; increase the
amount by € 307,- for cars with a diesel engine. For cars with a petrol engine reduce the amount by € 1.442,-. The calculation can also be done the reverse way.
Take 26,22 % of the consumer price. Reduce by € 1.064,- for petrol and increase by € 237,- for diesel.
7.6
Provinciale opbrengsten (opcenten) in de motorrijtuigenbelasting
PROVINCIAL REVENUE FROM VEHICLE-RELATED DUTIES
In miljoenen euro’s/In millions of euros
Provincie/
Province
2008
raming/
estimate
2007
realisatie/
outturn
2006
realisatie/
outturn
Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Flevoland
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
41,9
50,4
42,7
82,3
43,0
168
99,5
165,7
280,2
28,5
195,5
91,9
40,3
44,1
38,0
80,7
36,3
157,7
94,4
153,1
228,1
26,6
187,4
87,0
38,0
41,1
35,8
77,0
34,5
148,3
92,1
121,7
221,7
26,1
177,3
80,4
Totaal in Nederland/
Total in the Netherlands
1.289,6
1.173,7
1094,0
FISCAL SIGNIFICANCE
45
7. FISCALE BETEKENIS
Bron/Source: CBS
8.1
Lengte van de wegen
TOTAL LENGTH OF THE ROADS
Totale weglengte/ w.v. gemeentelijke wegen/
Total road length
of which local roads (In kilometers)
(in kilometres)
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
135.470
134.981
134.218
133.383
132.397
131.531
130.446
w.v. provinciale wegen/
of which provincial roads
Totaal/
Total
Ongescheiden rijbanen/
Undivided lanes
Gescheiden rijbanen/
Divided lanes
Totaal/
Total
122.559
122.032
121.297
120.447
119.437
118.667
117.669
119.582
119.010
118.328
117.525
116.570
115.822
114.851
2.977
3.022
2.969
2.922
2.867
2.845
2.818
7.899
7.745
7.743
7.799
7.856
7.866
7.885
Bron/Source: CBS
8.2
Verkeersintensiteit (index)
ROAD TRAFFIC INTENSITY (INDEX)
(2000 = 100)
Totaal
Rijkswegen
w.v. autowegen
Provinciale wegen
2007
2006
2005
2004
2003
2002
110
111
111
104
109
110
110
104
108
109
109
104
107
108
108
104
106
107
107
104
105
105
105
102
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
43.298
41.118
38.791
36.699
34.064
32.897
34.785
10.847.162
10.714.635
10.531.490
10.464.384
9.279.945
8.835.795
9.713.103
Total
State highways
of which motorways
Provincial roads
Bron/Source: CBS
8.3
Ontwikkeling van files
TRAFFIC JAMS, CHANGES OVER TIME
Totaal aantal
Totale zwaarte (km.min.)*
*
*
Total number
Total intensity
(km.min)*
Zwaarte = verkeersdrukte die wordt gemeten in kilometerminuten; het aantal minuten dat er in een file is gestaan, vermenigvuldigd
met de lengte van de files in kilometers.
Intensity = traffic intensity measured in kilometre minutes; the number of minutes spent in a traffic jam multiplied by the length of the traffic jam in kilometres.
Bron/Source: Adviesdienst Verkeer en Vervoer/Traffic & Transport Advisory Service
TRAFFIC JAMS, CHANGES OVER TIME
MOBILITY AND INFRASTRUCTURE
TRAFFIC JAMS, CHANGES OVER TIME
8. MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR
Ontwikkeling van files
Ontwikkeling van files
Y1
Y2
50.000
10.000.000
40.000
8.000.000
30.000
6.000.000
20.000
4.000.000
10.000
2.000.000
0
0
2001
46
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Totaal aantal files/Total number
of traffic jams (Y1-as/axis)
Totale zwaarte/
Total intensity (Y2-as/axis)
8.4
File top 10 naar zwaarte, 2007
TRAFFIC JAMS, TOP 10, 2007, MEASURED BY INTENSITY
Nr.
No.
Weg
Traject
Road
Locatie
Location
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A4
A10
A2
A12
A2
A12
A50
A15
A13
A27
Brug over de Oude Rijn
Coenplein
Culemborg
Nieuwerbrug
Hedel
Driebergen
Ewijk
Vaanplein
Kleinpolderplein
Merwedebrug
Amsterdam - Delft
De Nieuwe Meer - Coenplein
Utrecht - 's Hertogenbosch
Utrecht - Den Haag
Utrecht - 's Hertogenbosch
Utrecht - Arnhem
Arhem - Oss
Rozenburg - Ridderkerk
Rijswijk - Rotterdam
Gorinchem - Breda
Bron/Source: Adviesdienst Verkeer en Vervoer/Traffic & Transport Advisory Service
8.5
Verkeersdoden naar verkeersdeelname
TRAFFIC ACCIDENT FATALITIES BY TYPE OF ROAD USE
Personenauto
Bestelauto/vrachtwagen
Fiets
Brom- en snorfiets
Voetganger
Motor
Overig
Totaal
Passenger car
Delivery van/truck
Bicycle
Moped and mofa
Pedestrian
Motorcycle
Other
Total
2007
2006
2005
2004
2003
2002
317
43
189
80
91
65
6
791
340
30
216
87
73
59
6
811
356
26
181
78
89
78
9
817
420
22
180
87
77
91
4
881
496
61
219
99
107
96
10
1.088
503
47
195
106
108
101
6
1.066
Bron/Source: Adviesdienst Verkeer en Vervoer, CBS/Traffic & Transport Advisory Service
8.6
Aandeel vervoersmiddelen in verplaatsingen (2007)
SHARE BY MEANS OF TRANSPORT USED FOR JOURNEYS (2007)
in %
Auto
Trein
Bus/tram/metro
Bromfiets
Fiets
Lopen
Overig
Totaal*
Car
Train
Public Transport
Moped
Bicycle
Walking
Others
Total*
0 - 1 km
1 - 2,5 km
2,5 - 5 km
5 - 7,5 km
> 7,5 km
9%
0%
0%
0%
27%
63%
1%
100%
31%
0%
1%
1%
46%
20%
1%
100%
51%
0%
3%
1%
36%
7%
1%
100%
68%
0%
4%
1%
23%
2%
2%
100%
77%
6%
5%
1%
8%
0%
2%
100%
Totale vervoersprestatie Nederlandse bevolking
TOTAL DISTANCE TRAVELLED BY THE DUTCH POPULATION
(x mld km)
(in billions of km)
2007
2006
2005
2000
1995
1990
Autobestuurder
Autopassagier
Openbaar vervoer
Bromfiets
Fiets
Lopen
Overige
Totaal
Car driver
Car passenger
Public Transport
Moped
Bicycle
Walking
Other
Total
97,5
52,0
21,5
0,9
14,2
4,5
6,7
197,3
95,8
52,2
22
0,9
14,1
4,5
5,5
195
94,9
53,9
20,6
1
14,4
4,2
5,1
194
89,1
52
22,9
1
13,1
3,9
4,6
186,6
80,1
51,3
21
1
13,7
4,1
4,8
176
76,4
49,5
18,1
1,3
13,5
3,9
5
167,7
Bron/Source: CBS
47
MOBILITY AND INFRASTRUCTURE
8.7
Bron/Source: AVV
8. MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR
* Door afrondingsverschillen kan het percentage onder of boven de 100% uitkomen.
* As a result of rounding differences the percentage may not add up to 100%.
8.8
Afgegeven rijvaardigheidsbewijzen
DRIVING LICENCES ISSUED
Categorie personenauto (B)/
Category of passenger cars (B)
Jaar/Year
Mannen/
Men
Vrouwen/
Women
Totaal/
Total
Mannen/
Men
Vrouwen/
Women
Totaal/
Total
190.300
141.638
101.806
143.785
104.502
101.750
90.042
96.486
92.870
96.028
88.150
89.359
85.359
87.538
91.787
89.500
117.300
95.374
148.857
94.700
102.593
82.272
93.858
87.397
94.276
87.412
87.486
84.387
86.456
88.945
279.800
258.938
197.180
292.642
199.202
204.343
172.314
190.344
180.267
190.304
175.562
176.845
169.746
173.994
180.732
25.700
19.678
15.359
23.660
10.291
15.424
5.337
10.559
12.163
10.776
11.003
8.334
7.093
6.821
8.147
400
375
511
1.477
514
1.230
167
822
845
890
922
794
948
1.127
2.448
26.100
20.053
15.870
25.137
10.805
16.654
5.504
11.381
13.008
11.667
11.925
9.128
8.041
7.948
10.595
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Categorie vrachtauto (C) en bussen (D)/
Category of truck (C) and bus (D)
MOBILITY AND INFRASTRUCTURE
8. MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR
Bron/Source: Centraal Bureau voor de afgifte van Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)/Central Driving Licence Centre (CBR)
48
8.9
Montage veiligheidsaccessoires in nieuwe personenauto’s (gebaseerd op top 50 best
verkochte personenauto’s)
SAFETY EQUIPMENT FITTED TO NEW PASSENGER CARS (BASED ON TOP 50 BEST SELLING PASSENGER CARS)
Actieve veiligheid. Montage (%) van elektronische hulpmiddelen als standaardoptie op de
basismodellen van de top 50 best verkochte personenauto’s
active safety. percentage of the top 50 best selling cars fitted with electronic safety equipment
100%
80%
60%
40%
20%
0%
1991
ABS
1993
1995
1997
Electronic stability programme (ESP)
1999
2001
2003
2005
2007
Anti-slip regulation (ASR)
Passieve veiligheid. Montage (%) van de airbag als standaardoptie op de basismodellen van
de top 50 best verkochte personenauto’s
80%
80%
60%
60%
40%
40%
20%
20%
0%
0%
1991
Driver airbag
1993
1995
Passenger airbag
1997
1999
Side airbag
2001
2003
2005
2007
1991
Head airbag
ABS
49
MOBILITY AND INFRASTRUCTURE
100%
1993
Electronic stab
100%
8. MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR
passive safety. percentage of the top 50 best selling cars fitted with airbags as standard option
8.10 Gemiddelde jaarkilometrages van personenauto’s naar brandstofsoort
AVARAGE ANNUAL DISTANCE TRAVELLED BY CARS and type of fuel
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Alle brandstofsoorten All type of fuels
13.840
13.785
13.623
13.486
13.303
13.149
13.157
Benzine
Diesel
Overige brandstofsoorten
Petrol
Diesel
Other type of fuels
11.086
26.063
19.374
11.214
25.935
19.480
11.066
25.552
19.635
10.978
25.334
20.069
10.860
24.861
20.251
10.755
24.498
20.323
10.749
24.657
21.174
Bron/Source: CBS
8.11 Diefstalontwikkeling motorvoertuigen
NUMBER OF STOLEN VEHICLES
2007
2006
2005
2004
2003
Totaal gestolen
Total stolen
26.775
22.581
19.679
22.989
25.473
Personenauto’s
Bedrijfsvoertuigen
Aanhangers/opleggers
Motorrijwielen
Bromfietsen
Passenger cars
Commercial vehicles
Trailers/semi-trailers
Motorcycles Mopeds
11.891
2.447
987
1.676
9.774
12.821
2.763
1.030
1.547
4.420
13.844
3.038
1.032
1.765
-
16.527
3.672
1.022
1.768
-
18.968
3.708
911
1.886
-
Bron/Source: RDW, AVC
Diefstalontwikkeling motorvoertuigen
Diefstalontwikkeling motorvoertuigen
NUMBER OF STOLEN VEHICLES
NUMBER OF STOLEN VEHICLES
35.000
Personenauto’s/
Passenger cars
Bedrijfsvoertuigen/
Commercial vehicles
Aanhangers/opleggers/
Trailers/semi-trailers
Motorrijwielen/
Motorcycles
Bromfietsen/
Mopeds
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
Totaal gestolen/
Total stolen
0
MOBILITY AND INFRASTRUCTURE
2003
8. MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR
5.000
50
2004
2005
2006
2007
9.1
Emissies, totaal en door wegverkeer in Nederland in mln kg
EMISSIONS, TOTAL AND BY TRAFFIC IN THE NETHERLANDS IN MLN KG
Koolmonoxide Kooldioxide Vluchtige organische
(CO)/
(CO2)/stoffen (NMVOS)/
Carbon monoxideCarbon dioxideVolatile organic
Alle Weg-
bronnen/ verkeer/
All sources Traffic 1990
1995
2000
2005
2006
Alle
bronnen
All sources
Weg-
verkeer/
Traffic 667
463
355
284
271
167.300
177.800
180.200
189.500
185.100
23.400
25.300
29.100
31.300
31.600
-47,5% -59,4%
10,6%
35,0%
1091
820
670
581
573
1990-2006*
Alle Weg-
bronnen/ verkeer/
All sources Traffic 462
322
228
176
172
StikstofoxidenKleine deeltjes
(NOx)/ (PM10)/
Nitrogen oxidesSmall particles
Alle Weg-
bronnen/ verkeer/
All sources Traffic 163
98
60
40
37
645
551
509
467
451
-62,8% -77,2%
240
184
164
133
125
-30,1% -47,8%
Alle Wegbronnen/ verkeer/
All sources Traffic
81
61
52
45
45
16
12
10
9
8
-44,5% -46,1%
* Afname/toename in % van 1990-2006.
* Decrease/increase in % from 1990-2006.
Bron/Source: CBS, MNP
9.2
Index uitstoot schadelijke stoffen door het totale personenautopark per
9.8 Index uitstoot schadelijke stoffen door het totale personenautopark
per kilometer
kilometer
(1980=100)*
(1980=100)*
INDEX EMISSIONS
CARS PER
KILOMETRE
INDEX EMISSIONS
PASSENGERPASSENGER
CARS PER KILOMETRE
(1980=100)
* (1980=100)*
100
80
CO
60
CO2 CO
40
VOS CO2
20
NOX
VOS
NOX
PM10PM10
0
‘80
‘85
‘90
‘95
‘00
‘05 ‘06
PM10:1990
1990= 100;
= 100;
voor
de overige
rapporteert
het MNP
tussen
1989
1990 een trendbreuk.
** Voor
Voor PM10:
voor
de overige
cijferscijfers
rapporteert
het MNP tussen
1989
en 1990
eenen
trendbreuk.
** For
For PM10:
forfor
all all
other
emissions
the MNP
a trend break
between
1989
and 1990.
PM10:1990
1990= =100;
100;
other
emissions
thereports
MNP reports
a trend
break
between
1989 and 1990.
Bron/Source: Milieu- en Natuurplanbureau (MNP)
Bron/Source: Milieu- en Natuurplanbureau (MNP)
9.3
Index uitstoot schadelijke stoffen door het vrachtautopark per kilometer (1980=100)*
INDEX EMISSIONS HEAVY COMMERCIAL VEHICLES PER KILOMETRE (1980=100)*
100
80
CO
60
CO2 CO
40
VOS CO2
20
NOX
‘85
‘90
‘95
‘00
‘05 ‘06
* Voor PM10: 1990 = 100; voor de overige cijfers rapporteert het MNP tussen 1989 en 1990 een trendbreuk.
* Voor PM10: 1990 = 100; voor de overige cijfers rapporteert het MNP tussen 1989 en 1990 een trendbreuk.
* For PM10: 1990 = 100; for all other emissions the MNP reports a trend break between 1989 and 1990.
* For PM10: 1990 = 100; for all other emissions the MNP reports a trend break between 1989 and 1990.
Bron/Source:
Milieuen Natuurplanbureau
Bron/Source:
Milieuen Natuurplanbureau
(MNP) (MNP)
51
‘80
ENVIRONMENT
NOX
PM10 PM10
9. MILIEU
0
VOS
9.4
Opbouw totale emissies 1990-2006 in mln kg
COMPOSITION OF TOTAL EMISSIONS 1990-2006 IN MLN KG
NOx (stikstofoxide)
Overig wegverkeer *
Personenauto’s
Vrachtauto’s
Wegverkeer
NOx (nitrogen oxide)
Other road transport *
Passenger cars
Trucks
Road transport
1990
23,6
133,1
83,2
239,9
1995
24,1
84,5
75,8
184,4
2000
29,0
60,3
74,5
163,7
2005
26,7
43,1
63,3
133,1
2006
24,5
39,4
61,3
125,2
Zeescheepvaart
Overige mobiele bronnen ** Stationaire bronnen ***
Totaal
Sea shipping
Other mobile sources **
Stationary sources ***
Total
88,5
84,7
231,5
644,6
90,9
84,7
191,1
551,2
110,8
85,9
148,6
509,1
123,4
77,5
132,6
466,6
123,4
73,8
128,1
450,5
PM10 (kleine deeltjes)
Overig wegverkeer * Personenauto’s
Vrachtauto’s
Wegverkeer
PM10 (small particles)
Other road transport *
Passenger cars
Trucks
Road transport
1990
3,2
6,7
5,8
15,6
1995
2,7
4,9
4,4
12,0
2000
3,0
4,3
3,0
10,4
2005
2,6
3,8
2,3
8,7
2006
2,4
3,8
2,2
8,4
Zeescheepvaart
Overige mobiele bronnen **
Stationaire bronnen ***
Totaal
Sea shipping
Other mobile sources **
Stationary sources ***
Total
6,1
5,2
53,9
80,8
6,3
5,0
37,7
61,1
7,7
4,9
29,4
52,4
7,2
4,3
25,2
45,4
7,2
4,0
25,2
44,9
CO (koolmonoxide)
Overig wegverkeer *
Personenauto’s
Vrachtauto’s
Wegverkeer
CO (carbon monoxide)
Other road transport *
Passenger cars
Trucks
Road transport
1990
88
558
21
667
1995
84
364
15
463
2000
77
264
14
355
2005
67
206
11
284
2006
65
196
11
271
Zeescheepvaart
Overige mobiele bronnen **
Stationaire bronnen ***
Totaal
Sea shipping
Other mobile sources **
Stationary sources ***
Total
14
52
357
1.091
15
50
293
820
18
53
244
670
20
55
223
581
20
53
228,1
573,0
NMVOS ****
Overig wegverkeer *
Personenauto’s
Vrachtauto’s
Wegverkeer
NMVOS ****
Other road transport *
Passenger cars Trucks
Road transport
1990
26
130
8
163
1995
19
74
6
98
2000
15
41
4
60
2005
12
24
3
40
2006
12
22
3
37
Zeescheepvaart
Overige mobiele bronnen **
Stationaire bronnen ***
Totaal
Sea shipping
Other mobile sources **
Stationary sources ***
Total
3
14
282
462
3
15
206
322
3
13
151
228
4
11
121
176
4
11
119,9
171,6
CO2 (kooldioxide)
Overig wegverkeer *
Personenauto’s
Vrachtauto’s
Wegverkeer
CO2 (carbon dioxide)
Other road transport *
Passenger cars
Trucks
Road transport
1990
2.933
15.183
5.275
23.391
1995
3.553
15.837
5.866
25.256
2000
5.163
17.333
6.601
29.097
2005
6.224
18.235
6.812
31.272
2006
6.167
18.495
6.981
31.642
Zeescheepvaart
Overige mobiele bronnen **
Stationaire bronnen ***
Totaal
Sea shipping
Other mobile sources **
Stationary sources ***
Total
3.600
5.700
134.600
167.300 3.700
5.800
143.100
177.800 4.600
6.100
140.400
180.200 5.100
6.100
147.000
189.500 5.100
6.000
142.300
185.100
*
Bussen, bestelauto’s, motoren, bromfietsen.
** Trein, vliegtuig, binnenvaart.
*** Huishoudens en industrie.
**** Vluchtige organische stoffen.
ENVIRONMENT
9. MILIEU
Bron/Source: Milieu- en Natuurplanbureau (MNP), CBS
52
*
Buses, delivery vans, motorcycles and mopeds.
** Train, aircraft and inland shipping.
*** Households and industry.
**** Volatile organic compounds.
9.4
Opbouw totale emissies 1990-2006 in mln kg
COMPOSITION OF TOTAL EMISSIONS 1990-2006 IN MLN KG
NOx (stikstofoxide) / N0x (nitrogen oxide)
700
600
500
Stationaire bronnen *** / Stationary sources ***
mln kg
400
Overige mobiele bronnen ** / Other mobile sources **
300
Zeescheepvaart / Sea shipping
200
Vrachtauto’s / Trucks
100
Personenauto’s / Passenger cars
0
Overig wegverkeer * / Other road transport *
1990
1995
2000
2005
2006
PM10 (kleine deeltjes) / PM10 (small particles)
mln kg
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Stationaire bronnen *** / Stationary sources ***
Overige mobiele bronnen ** / Other mobile sources **
Zeescheepvaart / Sea shipping
Vrachtauto’s / Trucks
Personenauto’s / Passenger cars
Overig wegverkeer * / Other road transport *
1990
1200
1995
2000
2005
2006
CO (koolmonoxide) / C0 (carbon monoxide)
1000
Stationaire bronnen *** / Stationary sources ***
800
Overige mobiele bronnen ** / Other mobile sources **
mln kg
600
Zeescheepvaart / Sea shipping
400
Vrachtauto’s / Trucks
200
Personenauto’s / Passenger cars
0
Overig wegverkeer * / Other road transport *
1990
1995
2000
2005
2006
mln kg
NMVOS (vluchtige organische stoffen) / NMVOS (volatile organic compounds)
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Stationaire bronnen *** / Stationary sources ***
Overige mobiele bronnen ** / Other mobile sources **
Zeescheepvaart / Sea shipping
Vrachtauto’s / Trucks
Personenauto’s / Passenger cars
Overig wegverkeer * / Other road transport *
1990
1995
2000
2005
2006
Stationaire bronnen *** / Stationary sources ***
Overige mobiele bronnen ** / Other mobile sources **
Zeescheepvaart / Sea shipping
Vrachtauto’s / Trucks
Personenauto’s / Passenger cars
2000
* Bussen, bestelauto’s, motoren, bromfietsen.
** Trein, vliegtuig, binnenvaart.
*** Huishoudens, industrie.
2005
2006
* Buses, delivery vans, motorcycles and mopeds.
** Train, aircraft and inland shipping.
*** Households and industry.
Bron/Source: Milieu- en Natuurplanbureau (MNP)/The Netherlands Enviromental Assessment Agency (MNP)
53
1995
ENVIRONMENT
Overig wegverkeer * / Other road transport *
1990
9. MILIEU
mln kg
CO2 (kooldioxide) / C02 (carbon dioxide)
200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
9.5
Aantal auto’s gesloopt en geëxporteerd, Nederland
number of end of life cars and cars exported, the netherlands
Totaal aantal auto’s gesloopt/
Total number end of life vehicles
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
w.v. auto’s gesloopt via ARN (aantal)/ w.v. auto’s gesloopt via ARN (%)/
of which dismantled by ARN (number) of which dismantled by ARN (%)
182.233
264.685
270.000
257.619
283.939
326.144
318.811
309.721
306.901
287.100
246.000
234.000
214.085
126.000
210.092
237.266
231.857
251.943
286.595
278.972
272.546
272.742
250.495
219.000
209.500
184.038
69,1
79,4
87,9
90,0
88,7
87,9
88,0
88,0
89,0
87,0
89,0
90,0
86,0
Export
n.b./n.a.
n.b./n.a.
n.b./n.a.
n.b./n.a.
120.000
115.000
158.000
151.000
166.000
234.000
262.000
250.000
269.260
Aantal auto’s gesloopt en geëxporteerd, Nederland
number of end of life cars and cars exported, the netherlands
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
Totaal aantal auto’s gesloopt/
Total number end of life vehicles
50.000
Export
0
1995
1996
1997
1998
1999
ENVIRONMENT
9. MILIEU
Bron/Source: Auto Recycling Nederland (ARN)
54
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
9.6
Ingebouwde retrofit roetfilters in personenauto’s (inclusief campers)
Built in retrofit particle filters in passenger cars (including camper vans)
"Verdeling retrofit roetfilters naar automerk
Breakdown of particle filters by car make"
2006
2007
Alfa Romeo
0
28
Audi
17
3.383
BMW
0
209
Chrysler
0
20
Citroën
0
72
Dethleffs
0
29
Fiat
0
51
Ford
72
9.325
Hobby
0
23
Honda
0
19
Hymer
0
41
Hyundai
0
0
Iveco
0
0
KIA
0
1.298
LMC
0
12
Mazda
0
229
Mercedes-Benz
0
321
Mitsubishi
0
0
Nissan
0
48
Opel
21
1.307
Peugeot
0
77
Renault
0
584
Saab
0
23
Seat
0
4.873
Skoda
14
2.982
Ssangyong
0
0
Toyota
0
86
Volkswagen
284
26.274
Volvo
4.636
8.242
Totaal
5.044 59.556 2008
(t/m juni)
(until june)
Totaal
0
181
81
0
846
0
22
672
0
0
0
183
34
336
0
21
145
722
0
208
22
120
0
221
279
65
56
1.601
2.549
28
3.581
290
20
918
29
73
10.069
23
19
41
183
34
1.634
12
250
466
722
48
1.536
99
704
23
5.094
3.275
65
142
28.159
15.427
8.364 72.964
ENVIRONMENT
55
9. MILIEU
Bron/Source: VROM
10.1 Europese Unie: registratie nieuwe personenauto’s
EUROPEAN UNION: PASSENGER CAR REGISTRATION FIGURES
2005
2004
2003
339.691
606.459
226.205
147.476
2.584.035
3.482.279
306.875
236.348
2.770.045
56.647
602.846
276.606
1.939.298
358.722
2.799.620
347.387
598.220
226.350
166.630
2.498.946
3.772.394
294.060
225.723
2.598.075
55.512
568.683
265.174
1.953.134
329.960
2.734.360
307.915
480.088
146.885
147.949
2.067.789
3.319.259
269.728
171.742
2.237.444
48.517
465.152
206.488
1.528.877
274.301
2.439.717
311.292
484.757
121.490
142.439
2.013.709
3.266.825
289.691
154.136
2.264.688
48.234
483.745
197.645
1.517.286
264.246
2.567.269
300.121
458.796
96.078
147.222
2.009.246
3.236.938
257.293
145.223
2.247.019
43.620
488.841
189.792
1.382.109
261.206
2.579.050
16.733.152
16.634.608
14.111.851
14.127.452
13.842.554
Austria
Belgium
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Ireland
Italy
Luxembourg
The Netherlands
Portugal
Spain
Sweden
Great Britain
EU(15)
EU (15)
IJsland
Noorwegen
Zwitserland
Iceland
Norway
Switzerland
19.305
182.203
315.408
20.198
158.407
298.384
18.060
109.907
264.941
11.968
115.645
269.385
9.885
89.921
270.309
EFTA (3)
EFTA (3)
516.916
476.989
392.908
396.998
370.115
EU(15) + EFTA(3)
EU(15) + EFTA(3)
17.250.068
17.111.597
14.504.759
14.524.450
14.212.669
Bulgarije
Tsjechië
Estland
Hongarije
Letland
Litouwen
Polen
Roemenië
Slowakije
Slovenië
Bulgaria
Czech Republic
Estonia
Hungary
Latvia
Lithuania
Poland
Romania
Slovakia
Slovenia
Totaal EU25
Totaal EU25+EFTA
Bron/Source: ACEA
EUROPE
2006
Oostenrijk
België
Denemarken
Finland
Frankrijk
Duitsland
Griekenland
Ierland
Italië
Luxemburg
Nederland
Portugal
Spanje
Zweden
Groot-Brittannië
Nieuwe EU leden (10) New EU Members (10)
10. EUROPA
2007
56
Total EU25
Total EU25+EFTA
51.739
207.038
37.480
193.581
39.690
31.090
372.278
366.818
89.094
78.398
42.440
183.631
151.699
143.622
30.754
19.640
16.436
209.280
198.982
207.055
30.443
16.602
11.217
21.744
10.467
9.493
295.008
235.522
318.111
297.162
83.519
57.125
57.430
67.836
59.324
62.002
152.981
15.602
208.426
8.713
7.543
358.432
59.742
59.548
1.467.206
1.261.817
749.361
825.366
870.987
18.200.358
18.717.274
17.896.425
18.373.414
14.861.212
15.254.120
14.952.818
15.349.816
14.713.541
15.083.656
10.2 Europese Unie: productie personenauto’s
EUROPEAN UNION: PRODUCTION OF PASSENGER CARS
2007
2006
2005
2004
2003
2002
België
Denemarken
Duitsland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Groot-Brittannië
Ierland
Italië
Luxemburg
Nederland
Oostenrijk
Portugal
Spanje
Zweden
Belgium
799.190
848.400
Denmark
Germany
5.709.139
5.398.508
Finland
24.000
32.417
France
2.554.000
2.723.196
Greece
Great Britain
1.534.567
1.442.085
Ireland
Italy
910.860
892.502
Luxembourg
The Netherlands
61.912
87.332
Austria
199.969
248.059
Portugal
134.047
143.478
Spain
2.195.780
2.078.639
Sweden
316.850
288.583
895.788
–
5.350.187
21.233
3.112.961
–
1.596.296
–
725.528
–
115.121
230.505
137.602
2.098.168
288.659
857.119
–
5.192.101
10.051
3.227.416
–
1.646.881
–
833.578
–
187.600
227.244
150.781
2.402.103
290.383
791.703
–
5.145.403
19.223
3.220.329
–
1.657.558
–
1.026.454
–
163.080
118.650
165.576
2.399.238
280.394
936.903
–
5.123.238
41.068
3.292.797
–
1.629.934
–
1.125.769
–
182.368
132.768
182.573
2.266.902
237.975
EU 15 landen
EU 15 countries
15.025.257
14.987.608
15.152.295
231.503
63.244
66.382
14.664.128
253.879
62.899
68.560
14.602.270
297.576
–
–
14.854.719
14.440.314
14.183.199
14.572.048
925.778
287.982
695.000
234.103
571.071
174.209
848.799
187.633
532.300
201.663
295.391
119.212
596.774
148.533
540.100
174.538
218.349
138.393
Duitsland/België-Germany/Belgium
71.454
Duitsland/Oostenrijk-Germany/Austria
Portugal/Spanje-Portugal/Spain
Totaal/Total
17.257.003
209.590
22.120
72407
16.064.170
253.000
66.818
73.775
15.995.142
Nieuwe lidstaten New members
Tsjechië
Hongarije
Polen
Roemenië
Slowakije
Slovenië
Czech Republic
Hungary
Poland
Romania
Slovakia
Slovenia
Minus dubbele tellingen/
Minus double counts
57
EUROPE
10. EUROPA
Bron/Source: OICA
10.3 Europese Unie: personenautopark
EUROPEAN UNION: NUMBER OF REGISTERED PASSENGER CARS
x1.000 /x1,000
2006
2005
2004
2003
2002
2001
4.205
4.929
2.014
2.489
30.400
46.570
29.880
4.446
1.779
35.297
7.413
4.290
20.637
4.202
4.157
4.861
1.961
2.414
30.100
46.090
29.748
4.204
1.665
34.667
7.299
4.200
20.250
4.154
4.109
4.819
1.914
2.331
29.900
45.376
29.378
3.960
1.583
33.973
7.151
4.100
19.542
4.113
4.054
4.772
1.894
2.259
29.560
45.022
29.007
3.697
1.507
34.310
7.151
3.966
19.293
4.075
3.987
4.725
1.890
2.180
29.160
44.657
28.484
3.656
1.448
33.706
6.855
3.885
18.733
4.043
4.182
4.684
1.875
2.146
28.700
44.383
27.790
3.415
1.385
33.239
6.710
3.746
18.151
4.019
198.551
195.770
192.249
190.567
Oostenrijk
België
Denemarken
Finland
Frankrijk
Duitsland
Groot-Brittannië
Griekenland
Ierland
Italië
Nederland
Portugal
Spanje
Zweden
Austria
Belgium
Denmark
Finland
France
Germany
Great Britain
Greece
Ireland
Italy
The Netherlands
Portugal
Spain
Sweden
Totaal
Total
187.409
184.426
Tsjechië
Estland
Hongarije
Letland
Litouwen
Polen
Slowakije
Slovenië
Czech Republic
4.109
3.959
3.816
3.706
3.649
Estonia
554
401
471
434
401
Hungary
Latvia
822
742
686
649
619
Lithuania
Poland
13.384
12.339
11.975
11.244
11.029
Slovakia
1.334
Slovenia
3.523
407
EU-23
EU-23
218.754
213.211
209.197
206.600
203.107
199.445
Bulgarije
Roemenië
Turkije
Bulgaria
Romania
Turkey
NB/N.A.
“
6.141
NB/N.A.
“
5.773
NB/N.A.
“
5.400
NB/N.A.
“
4.700
NB/N.A.
“
4.600
NB/N.A.
“
4.535
Totaal
Total
224.895
218.894
214.597
211.300
207.707
203.980
Bron/Source: ANFAC
10.4 Belasting op nieuwe auto’s binnen de EU
MOTOR VEHICLE TAXATION LEVELS IN THE EU
Bron/Source: ACEA
EUROPE
10. EUROPA
in %
BTW/ VAT
Overig/ Other
België
Belgium
21
4
Duitsland
Germany
19
Denemarken
Denmark
25
105-180
Spanje
Spain
16
9,75
Finland
Finland
22
Frankrijk
France
19,6
4
Griekenland
Greece
19
40
Ierland Ireland
21
36
Italië
Italy
20
3
Luxemburg
Luxembourg
15
Nederland
The Netherlands
19
42,3
Oostenrijk
Austria
20
10
Portugal
Portugal
21
37
Zweden
Sweden
25
Groot-Brittanië
Great Britain
17,5
58
Totaal/ Total
25
19
156-240
27,75
34,2-70,8
23,6
59
57
23
15
55
30
58
25
17,5
586
10.503
10.5 Werkgelegenheid in de auto-industrie binnen de EU
EMPLOYMENT IN THE EU AUTOMOTIVE INDUSTRY
2005
Directe werkgelegenheid
Direct employment
2,3 mln mensen/mln people
Totale werkgelegenheid
Total employment
12,6 mln mensen/mln people
EU27 werkzame bevolking
EU27 employed population
209,6 mln mensen/mln people
Bron/Source: ACEA
10.6 CO2 emissies nieuwe personenauto’s in de EU
CO2 EMISSIONS NEW PASSENGER CARS IN THE EU
2 200.000 0
2
1996
0
1995
813
0
1997 0 1998
1995
1996
1997
1999
2000
1998
2001
1999
2000
2002
2001
2003
2004
2005
2002
2003
2004
1.008.992
904.845
958.591
904.845
839.488 958.591
839.488
583.614
583.614
400.000
306.514
200.000
159.384
600.000
159.384
400.000
88.174
800.000
88.174
1.000.000
600.000
20.399
1.200.000
800.000
20.399
1.400.000
1.000.000
306.514
1.600.000
1.200.000
813
120 g en minder nieuwe registraties/
120 g & less new registrations (units)
1.400.000
2006
2005
1.419.388
DEMAND FOR CARS <_ 120g CO2/KM
1.600.000
1.008.992
1.419.388
Verkoop van nieuwe personenauto’s met een emissie van 120g CO2 /km of minder
2007
2006
2007
Bron/Source: ACEA
Ontwikkeling van C02 emissie (gr/km) bij nieuwe personenauto’s
TREND CO2 EMISSIONS (g/km) OF NEW PASSENGER CARS
70
60
50
40
90
80%
80%
80
70
60
50
39%
40
30%
30
30
20
20 17%
10
10
0
0
161+
161+
39%
22%
17%
3%
1995
30%
22%
9%
3%
1995
160-141
161+160-141
2006
9%
2006
140-121
160-141 140-121 140-121
120 and less
EUROPE
80
100
120 and less
120 and less
Bron/Source: ACEA
59
90
10. EUROPA
100
10.7 Benzineprijzen binnen de EU (10-06-2008)
FUEL PRICES IN THE EU (10-06-2008)
Land
Country
België
Denemarken
Duitsland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Groot-Brittannië
Italië
Luxemburg
Nederland
Noorwegen
Oostenrijk
Polen
Portugal
Slovenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Zweden
Zwitserland
Belgium
Denmark
Germany
Finland
France
Greece
Great Britain
Italy
Luxembourg
The Netherlands
Norway
Austria
Poland
Portugal
Slovenia
Slovakia
Spain
Czech Republic
Sweden
Switzerland
EUROPE
10. EUROPA
Bron/Source: Europese Unie/European Union
60
Loodvrij RON 95/
Unleaded RON 95
1.609
11.59
1.516
1.572
1.543
1.228
1.178
1.528
1.230
1.691
13.59
1.341
4.64
1.489
1.206
40.86
1.237
32.50
14.08
1.98
Loodvrij RON 98/
Diesel
Unleaded RON 98
1.655
11.87
1.608
1.602
1.550
1.387
1.244
1.614
1.244
1.748
13.90
1.410
4.81
1.613
1.247
-
1.340
34.50
14.38
2.03
1.444
11.45
1.490
1.437
1.466
1.365
1.310
1.520
1.138
1.460
13.93
1.386
4.70
1.401
1.294
43.87
1.289
35.00
14.93
2.38
Munteenheid/
Currency
€
DKK
€
€
€
€
GBP
€
€
€
NOK
€
PLN
€
€
SKK
€
CZK
SEK
CHF
Dit is een uitgave van:
Stichting BOVAG-RAI Mobiliteit.
Postbus 74800, 1070 DM Amsterdam,
tel. 020 - 504 49 49
www.bovag.nl
www.raivereniging.nl

Vergelijkbare documenten

135-0277 OPM_04JIM.indd

135-0277 OPM_04JIM.indd Mobility in Figures consists of two parts: the “Cars“ edition and the “Two-wheelers” edition. The latter part, which will be published late October, provides information about the market for motorc...

Nadere informatie

Dowlnload als PDF

Dowlnload als PDF The figures for 1970-1977 include vehicles stocked by dealers. From 1978 the figures relate to the average number of vehicles actually on the roads throughout the entire year.

Nadere informatie

als PDF

als PDF The figures for 1970-1977 include vehicles stocked by dealers. From 1978 the figures relate to the average number of vehicles actually on the roads throughout the entire year.

Nadere informatie

Mobiliteit in Cijfers

Mobiliteit in Cijfers The figures for 1970-1977 include vehicles stocked by dealers. From 1978 the figures relate to the average number of vehicles actually on the roads throughout the entire year.

Nadere informatie