Gingelom vandaag 07

Commentaren

Transcriptie

Gingelom vandaag 07
07
September 2013
V A N D A A G
Een goede start
VOORWOORD
ONDERWIJS: zoveel meer dan ‘abc’
Medio september zijn de meeste gezinnen opnieuw in een
strakke en sterk georganiseerde planning gerold en
hebben onze kinderen ondertussen kunnen wennen aan het
schoolritme.
Ruim 900 leerlingen lopen momenteel school in Gingelom,
waarvan zo’n 750 in onze gemeentescholen. Een goede huisvesting is noodzakelijk, onderhoud kost handen vol geld en in
tijden van economische crisis is financiële zuinigheid ook hier
aan de orde.
Gelukkig kunnen we steeds beroep doen op de mensen van
onze technische dienst om velerlei klussen te klaren. Dat onze
kinderen in nette klaslokalen les volgen en ’s middags kunnen
genieten van een vers bereide warme maaltijd, is mogelijk
dankzij de inzet van ons gemeentelijk poets- & keukenpersoneel.
Infrastructuur is belangrijk, maar hetgeen er zich afspeelt binnen de schoolmuren is nog steeds van prioritair belang. Als er
van onze kinderen verwacht wordt dat zij elke dag hun beste
beentje voorzetten, dan mogen we dat in eerste instantie ook
verwachten van de directies, leerkrachten, zorgcoördinatoren
en opvangbegeleiders. Zij zijn degenen die dagelijks instaan
voor het toezicht op en de begeleiding van onze kinderen en
dit op een kwalitatieve, enthousiaste en warme manier.
De kwaliteit van ons onderwijs is bepalend voor de toekomst
van alle kinderen. Voor onze kwetsbare doelgroep van kinderen
en jongeren in armoede is dit des te belangrijker. Daarom is
het cruciaal om er als lokaal bestuur op toe te zien dat deze
kwaliteit gegarandeerd blijft en dienen we initiatieven te voorzien om sociale ongelijkheid tegen te gaan.
We streven in Gingelom naar participatieve scholen en bieden
ouders de mogelijkheid deel te nemen aan het schoolgebeuren door zich te engageren in oudercomités en schoolraden.
Binnen onze onderwijsorganisaties moet een cultuur heersen
waarin men elkaar aanspreekt, waarin men naar mekaar
luistert, en waarin men samen beslissingen neemt.
Ook voor de ouders is hier een belangrijke taak weggelegd,
ondermeer het aanleren van een aantal normen en waarden
zoals verdraagzaamheid, vriendelijkheid, eerlijkheid en respect.
Met gebundelde krachten streven we ernaar onze kinderen
niet alleen veel kennis bij te brengen, maar trachten we ook
hun sociaalvaardige eigenschappen te versterken om zo uit te
groeien tot gelukkige, zelfstandige en gedreven individuen met
een ruime kijk op het leven!
Annick Princen,
Schepen van onderwijs
schepencollege
burgemeester Charly Moyaerts (SP.a - Goesting)
Julien Guilliamsstraat 2 – 3890 Gingelom
Tel. 011 48 45 30
E-mail: [email protected]
Bevoegdheden: Algemeen beleid en coördinatie, personeel,
politie-interventie, bevolking en burgerlijke stand.
Zitdagen: Maandag van 19u tot 20u in zaal Welkom,
Houtstraat 100, Jeuk.
Vrijdag van 13u30 tot 14u30 in het gemeentehuis.
schepen buiten rang, OCMW-voorzitter
Gui Abrahams (SP.a - Goesting)
Montenakenstraat 4A – 3890 Gingelom
Tel. 011 88 29 65
E-mail: [email protected]
Bevoegdheden: OCMW- sociaal beleid, welzijn, senioren, ICT, communicatie.
Zitdagen: Zaterdag vanaf 10u in het gemeentehuis.
1ste schepen patrick lismont (SP.a - Goesting)
Dr. Kempeneersstraat 116 – 3890 Gingelom
Tel. 011 83 25 61
E-mail: [email protected]
Bevoegdheden: Sport, cultuur, bibliotheek, leefmilieu, tewerkstelling,
middenstand.
Zitdagen: Maandag van 19u tot 19u30 in het gemeentehuis
of na telefonische afspraak.
2de schepen jan wicheler (SP.a - Goesting)
Albert Moyaertsstraat 26 – 3890 Gingelom
Tel. 0473 92 66 30
E-mail: [email protected]
Bevoegdheden: Openbare werken, nutsvoorzieningen, landbouw,
toerisme, mobiliteit.
Zitdagen: Donderdag van 19u tot 19u30 in zaal Welkom,
Houtstraat 100, Jeuk of na telefonische afspraak.
3de schepen annick princen (SP.a - Goesting)
Bredenakkerstraat 9 - 3891 Gingelom
Tel. 0475 57 31 76
E-mail: [email protected]
Bevoegdheden: Onderwijs, jeugd, buurtwerking, gehandicaptenbeleid,
dierenwelzijn, ontwikkelingssamenwerking, armoedebestrijding.
Zitdagen: Na telefonische afspraak, 0475 57 31 76.
4de schepen gilbert medart (SP.a - Goesting)
Oude Katsei 22 – 3890 Gingelom
Tel. 011 83 13 03
E-mail: [email protected]
Bevoegdheden: Financiën, ruimtelijke ordening, wonen, kunstonderwijs.
Zitdagen: Na telefonische afspraak.
gemeenteraad
Gemeenteraadszitting
van 3 september 2013
Inhoud september 2013
Na de afvaardiging voor de bijzondere algemene vergadering van Limburg.net op 9 oktober 2013, waarvoor tevens de geagendeerde statutenwijziging aanvaard werd,
werd goedkeuring verleend aan de overeenkomst met
het Ministerie voor Binnenlandse Zaken voor de afgifte
van biometrische paspoorten (reispassen) en verblijfstitels aan onderdanen van derde landen. Door deze overeenkomst zal de gemeente een toelage bekomen voor
de aankoop van de nodige hardware om een digitale
foto, een digitale handtekening en digitale vingerafdrukken mogelijk te maken.
Vanaf 1 oktober 2013 zullen ook de voorlopige rijbewijzen in bankkaartvorm uitgereikt worden.Voor deze voorlopige rijbewijzen wordt hetzelfde tarief bepaald als voor
de gewone rijbewijzen, nl. € 25 (€ 20 productiekosten en
€ 5 gemeentetaks).
Vervolgens nam de gemeenteraad kennis van de afrekening van de brandweerkosten voor het jaar 2012, nl.
€ 180.772,89, werd goedkeuring verleend aan de verlenging van de intergemeentelijke samenwerking voor
deeltijds kunstonderwijs (Academie Haspengouw) en
werd de aanwending van de lestijdenpakketten van het
gemeentelijk onderwijs voor het schooljaar 2013-2014
goedgekeurd.
De lidgelden voor de Gingelomse Gymclub werden geïndexeerd en voor het tweede jaar van het Gingeloms
jeugdtoneel werden de lidgelden en toegangsgelden voor
de voorstellingen vastgelegd.
Om een plaatselijk verkeersprobleem in de Kriekelstraat
te Gingelom op te lossen, werd een aanvullende verkeersverordening tot invoering van een plaatselijk parkeerverbod goedgekeurd.
Nadat het voorlopig ruimtelijk uitvoeringsplan Jeuk-Roost
onderworpen werd aan een openbaar onderzoek, de adviezen van de verschillende instanties werden ingewonnen en het uitvoeringsplan waar nodig bijgestuurd werd,
werd het plan definitief vastgesteld door de gemeenteraad. Voor de uitvoering ervan is het nu wachten op de
definitieve goedkeuring door de Bestendige Deputatie.
De oude bestelwagen Peugeot Boxer wordt vervangen
door een nieuwe, lichte vrachtwagen met gesloten laadbak en laadbrug. De voorwaarden voor deze aankoop
werden vastgelegd. De kostprijs ervan wordt geraamd
op € 30.000.
Tenslotte verleende de gemeenteraad goedkeuring aan
de voorgestelde aanpassingen van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel en werd de titel van
ere-gemeenteontvanger toegekend aan mevrouw Nicole
Morren, die met ingang van 1 juni 2013 met pensioen
ging.
• Voorlopig rijbewijs in bankkaartmodel
• Laatste wilsbeschikking
Burgerzaken - 2
Tewerkstelling - 2
• Poetsbeurt voor grafstenen
Milieu - 4
• Tuinieren zonder pesticiden
• Oktober: inzamelmaand frituurolie en –vet
• Nacht van de Duisternis
• Milieubarometer
Infrastructuur - 7
• Aquafincollector Mielen-Boekhout
• Wachtbekkens Mielen
• Onderhoudswerken gemeentewegen
OCMW - 8
• Ander werk voor poetsvrouwen
• Winterpremie voor lage inkomens
Mobiliteit - 9
• Toegankelijkheid Buslijn 42
Toerisme - 9
• Oogstfeesten in Gingelom
Bibliotheek - 10
• Bibliotheekweek
• Leestip
• Nieuw in de bib
Onderwijs - 12
• Allereerste schooldag
Terugblik - 13
Burgerzaken - 17
Gemeente-info
colofon
Verantwoordelijke uitgever
gemeentebestuur Gingelom
Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom
Vormgeving en druk
Drukkerij Trudo, 3800 Sint-Truiden
Gingelom Vandaag wordt met
milieuvriendelijke inkt
gedrukt op FSC papier.
| 1
BURGERZAKEN
Ook voorlopig rijbewijs in bankkaartmodel vanaf 1 oktober
Vanaf 1 oktober 2013 zullen ook de voorlopige rijbewijzen in bankkaartvorm worden uitgereikt. Daarvoor zijn de nieuwe modellen 3
(voor alle voertuigcategorieën), 18 en 36 (alleen voor voertuigen
categorie B) vastgelegd.
Net als de rijbewijzen in bankkaartmodel zijn de voorlopige rijbewijzen
op een aantal manieren beveiligd tegen vervalsing. Op de kaarten staat uitdrukkelijk dat wie 2 keer faalt in het praktisch
rijexamen, eerst de nodige praktische lessen moet volgen vooraleer hij aan een nieuw praktisch examen mag deelnemen.
De voorlopige rijbewijzen model 3 bevatten ook de naam en de voornaam van de eerste en tweede begeleider. Zowel
de rijbewijzen van model 3 als model 18 en 36 blijven geldig tot de uiterste geldigheidsdatum die erop vermeld is.
De nieuwe kaarten zijn ook duurder, nl. € 25. Dat bedrag betaalt u ook bij de afgifte van een ‘nieuw voorlopig rijbewijs’.
Vanaf 1 oktober 2013 wordt immers geen duplicaat, maar een ‘nieuw voorlopig rijbewijs’ uitgereikt in geval van verlies,
diefstal, beschadiging, wanneer de foto niet meer gelijkend is of bij verandering van begeleider. Indien nodig worden de
gegevens m.b.t. de begeleiders, de uiterste geldigheidsdatum en eventuele opmerkingen overgenomen. De datum van
afgifte van het eerste voorlopige rijbewijs voor dezelfde categorie wordt als opmerking vermeld. De voorwaarde om
sinds minder dan 3 jaar geslaagd te zijn voor het theoretische examen (of ervan vrijgesteld te zijn) is niet van toepassing
in deze gevallen. De afgifte geeft ook geen aanleiding tot het ingaan van een nieuwe stageperiode.
Er moet geen retributie worden betaald bij de vernieuwing van een voorlopig rijbewijs of rijbewijs voor de categorieën
AM, A, B, B+E of G om redenen van medische of psychische geschiktheid (met uitzondering voor bestuurders van voertuigen van categorie A, B, B+E bij vervoersdiensten).
tewerkstelling
Poetsbeurt voor grafstenen
Allerheiligen is het ideale moment om de grafsteen van een familielid of kennis een grondige schoonmaakbeurt te geven. Kunt u dit niet zelf doen? Doe dan beroep op een PWAwerknemer.
U dient zich hiervoor in te schrijven vóór 22 oktober bij het PWA-kantoor in het gemeentehuis. Per
grafsteen betaalt u € 7.
Voor meer info kunt u de PWA-beambte op
tel. 011 88 04 96 contacteren. Gelieve er rekening mee
te houden dat de capaciteit beperkt is tot 50 grafstenen.
De aanvragen zullen in volgorde behandeld worden.
2 | G I N G E L O M VA N D A A G | S e p t e m b e r 2 0 1 3
burgerzaken
Laatste wilsbeschikking: de keuze voor crematie of
begraving
U kunt zelf bepalen wat er met uw lichaam gebeurt na uw overlijden. Die keuze kunt u laten vastleggen in een laatste
wilsbeschikking, een document dat u kunt opvragen bij de dienst bevolking of via www.gingelom.be. U kunt uw keuze
steeds wijzigen mits een nieuwe aanvraag. De laatste wilsbeschikking is een garantie dat uw keuze wordt gerespecteerd.
In de laatste wilsbeschikking kunt u vier keuzes aangeven:
• of u opteert voor een traditionele
begrafenis of een crematie
• volgens welke levensbeschouwing de
eventuele uitvaartplechtigheid moet worden
gehouden
• in welke gemeente uw laatste rustplaats zal
zijn (enkel in het Vlaams Gewest)
• of u een uitvaartcontract heeft.
Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene
een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren. Als dat
het geval is, gaat de gemeente na of de nabestaanden de
wens van de overledene respecteren.
Hoe kan ik een laatste wilsbeschikking laten
opstellen?
U geeft een gehandtekende en gedateerde verklaring af bij
de dienst bevolking. Deze verklaring wordt geregistreerd
in het bevolkingsregister en u krijgt een ontvangstbewijs
mee. U dient zich dus persoonlijk aan te bieden bij de
dienst bevolking voor de officiële registratie. U vindt het
aanvraagformulier op www.gingelom.be onder ‘bevolking’.
Wat zijn de wettelijke mogelijkheden na een
overlijden?
U kunt kiezen voor:
• begraving
• crematie, gevolgd door:
o
begraving van de assen binnen een
begraafplaats
obijzetting van de assen in een urnenmuur
(columbarium)
o
verstrooiing van de assen:
 in een strooiweide op een begraafplaats
 in de Belgische territoriale zee
obegraving of verstrooiing van de assen
buiten de begraafplaats, met
uitzondering van het openbaar domein
(dit kan enkel wanneer de overledene
dit schriftelijk heeft bepaald of op verzoek
van de ouders of voogd van een minderjarige)
o
bewaring op een andere plaats dan de
begraafplaats.
Hoe kan ik het ritueel voor de uitvaartplechtigheid bepalen?
In de laatste wilsbeschikking kunt u het ritueel van de
plechtigheid laten opnemen:
• geen ritueel
• Katholieke godsdienst
• Protestantse godsdienst
• Anglicaanse godsdienst
• Orthodoxe godsdienst
• Joodse godsdienst
• Islamitische godsdienst
• vrijzinnige levensovertuiging
• neutraal filosofische overtuiging.
Kunnen er nog wijzigingen worden gemaakt
eenmaal ik mijn laatste wilsbeschikking heb
ingediend?
Het is steeds mogelijk om zelf wijzigingen aan uw laatste wilsbeschikking in te dienen via een nieuwe aanvraag
bij de dienst bevolking. Uw nabestaanden kunnen echter
niets veranderen aan de wilsbeschikking en moeten uw
laatste wil nakomen.
Mogen de nabestaanden na crematie de assen van een overledene zelf bijhouden?
De nabestaanden kunnen de assen ook bewaren, maar bij
het einde van deze bewaring moeten de assen worden:
• uitgestrooid
• begraven
• ofwel bijgezet in een graf, een urnenkelder of een
columbariumnis op de begraafplaats.
| 3
milieu
Kies voor tuinieren zonder pesticiden!
Ongewenste dieren of planten in uw tuin bestrijden? Dat
doet u beter niet met pesticiden. Gebruik hiervoor een
andere bestrijdingsmethode, zonder chemische producten.Vermijd ook het gebruik van pesticiden op uw terras
of oprit. Help mee aan een beter milieu én een gezonder
leefmilieu voor de mens!
Vanaf 1 januari 2015 mogen de openbare diensten
geen vervuilende pesticiden meer gebruiken voor het beheer van alle parken, bermen, straten, enz. We schakelen
dan volledig over op milieuvriendelijke bestrijdingsmethodes zoals borstelen of vegen. Het nieuwe decreet ‘Duurzaam pesticidengebruik’ bepaalt namelijk dat pesticidengebruik moet vermeden worden, om de volksgezondheid en het leefmilieu beter te beschermen.
Ook scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven en zorginstellingen moeten vanaf 1 januari 2015 hun
tuinen, speelplaatsen en parkeerterreinen zonder pesticiden onderhouden. Op deze locaties vertoeven bijna dagelijks
kinderen, zwangere vrouwen en ouderen. Zij kunnen beter niet in contact komen met pesticiden.
Plantjes tussen tegels? Geen ramp! Zelfs met wat onkruid tussen de tegels, kan een straat proper zijn. Onkruid is een
natuurlijke begroeiing en is dus nog altijd te verkiezen boven het gebruiken van pesticiden. Ook het onderhoud van
het voetpad voor uw huis, moet vanaf 1 januari 2015 zonder pesticiden gebeuren. Houdt u toch liever uw trottoir
volledig kruidvrij, borstel het dan regelmatig. Ziet u onkruid verschijnen. Trek het dan gewoon uit.
Voor private sport- en recreatieterreinen, speelterreinen en verharde terreinen groter dan
200 vierkante meter moet het onderhoud ook anders. In de eerste plaats moet het gebruik van pesticiden voorkomen worden. Als er toch bestrijding van ongewenste dieren of planten nodig is, moet dit met alternatieve methoden gebeuren. Pas als het beheer niet zonder pesticiden kan gebeuren, mogen chemische middelen pleksgewijs worden gebruikt.
Houd bij het ontwerp van uw terrein rekening met een pesticidenvrij beheer! Gaat u een tuin, terras of park aanleggen? Denk dan al in de ontwerpfase na over het onderhoud zonder pesticiden.
4 | G I N G E L O M VA N D A A G | S e p t e m b e r 2 0 1 3
milieu
Slakken, distels en bladluizen bestrijden zonder pesticiden!
Wordt u geplaagd door slakken in uw tuin? Er bestaan verschillende alternatieve bestrijdingsmethodes tegen deze bezoekers. Zo kunt u kippen en eenden inzetten om de slakken op te ruimen. Een natuurlijke vijand waarmee u slakken kunt
bestrijden, is het aaltje (nematode) Phasmarhabditis hermophrodita.
En wat te doen tegen bladluizen? Goed om weten is alvast dat overbemesting planten extra aantrekkelijk maakt voor
bladluizen. Deze beestjes zijn vooral uit op jonge, groeiende plantendelen. In de handel zijn natuurlijke vijanden tegen
bladluizen verkrijgbaar zoals de gaasvlieg (Chrysopea carnea). Een lichte aantasting kunt u ook bestrijden met een zachte
zeepoplossing, of een brandnetelextract of zelfs met een krachtige waterstraal.
Een ander vaak voorkomend probleem zijn distels. De grootste boosdoener is de akkerdistel die een wortel heeft van
meer dan 10 cm lang. De enige bestrijdingsmethode hiervoor is intensief maaien net voor de bloei. Maar dat maaien
doet u best twee keer: een eerste keer tussen eind juni en begin juli wanneer de bloemknoppen nog gesloten zijn en
daarna in augustus. De plant vormt in augustus en september nog een tweede keer bloemknoppen. Het is aan te raden
ook nog een keer in de winter te maaien. Preventief kunt u vermijden dat aanwaaiende zaden zich kunnen vestigen door
de bodem te bedekken met boomschors of houthaksel. Dit belet ook dat zaden van distels die al in de bodem zitten,
kunnen kiemen.
Meer tips over tuinieren zonder pesticiden?
Surf naar www.vmm.be/zonderisgezonder van de Vlaamse Milieumaatschappij. U vindt er praktische tips over het bestrijden van ongewenste dieren en planten, ziektes en plagen zonder pesticiden.
Breng uw frituurolie binnen en trakteer uw vrienden op
een lekker pakje friet!
Van 1 tot 31 oktober 2013 organiseren de Vlaamse afvalintercommunales,Valorfrit en de gemeente opnieuw de Grote
Inzamelmaand. Hét moment om uw gebruikte frituurolie of -vet naar uw recyclagepark te brengen. Wie weet kunt u
daarmee uw vrienden en familie gratis een portie friet aanbieden! Maak bovendien kans op een gloednieuwe friteuse
of één van de 1.000 cinematickets.
Ga naar het sorteerpark… en nodig al uw vrienden uit voor een pakje friet!
Tijdens de Grote Inzamelmaand krijgt u één tombolabiljet per liter gebruikte frituurolie of -vet die u correct inlevert.
Dus hoe meer u binnenbrengt, hoe meer winstkansen! Op dat tombolabiljet staat een unieke code. Geef die in op
www.inzamelmaand.be en u weet meteen of u een cinematicket binnenhaalt. Niet gewonnen? Geen nood, u maakt nog
steeds kans op een friteuse en een waardebon voor een mobiele frituur. Die laat u aan huis komen en dan kan u uw
vrienden, familie en kennissen verwennen met heerlijke frietjes!
Het milieu deelt in de winst
Nog een andere goede reden om uw gebruikte frituuroliën en -vetten naar uw recyclagepark te brengen? Correct
ingezameld kunnen ze gerecycleerd en hergebruikt worden, bijvoorbeeld als milieuvriendelijke biodiesel. Spijtig genoeg
verdwijnen veel van die oliën en vetten nog steeds in de gootsteen, het toilet, de tuin, het riool of tussen het restafval. Zo spoken
ze rond in ons milieu om veel schade te berokkenen: verstopte
afvoerbuizen en leidingen, bodem- en watervervuiling,... Breng uw
gebruikte frituuroliën en -vetten dus altijd naar uw recyclagepark!
Per bezoek aan het sorteerpark krijgt u maximaal 8 tombolabiljetten.
Het volledig wedstrijdreglement en meer info over de inzamelmaand
vindt u op www.inzamelmaand.be.
| 5
milieu
Gingelom dooft de
lichten in de Nacht
van de Duisternis
Gingelom neemt op initiatief van Bond Beter Leefmilieu, vzw Preventie Lichthinder en de Vereniging voor Sterrenkunde deel aan de 18de Nacht van de Duisternis op zaterdag 12 oktober. Vlaanderen springt niet rationeel om met
verlichting. Onze openbare ruimte wordt te veel en te fel verlicht. Daar willen we iets aan doen.
In de Nacht van de Duisternis wordt een deel van de openbare verlichting in Gingelom gedoofd. We schakelen vanaf 19u
over op het nachtregime i.p.v. om 23u. Ook de klemtoonverlichting op de kerken van Mielen, Montenaken, Boekhout en
Jeuk zullen tijdens dit weekend niet branden. Op deze manier trachten we de rijkdom van de nacht in de verf te zetten
en geven we de gezelligheid van de nacht terug aan het publiek.
Vlaanderen is één van de meest verlichte regio’s. Verlichting moet zo weinig mogelijk opwaarts worden gericht, mag niet
te fel zijn en er mag enkel worden verlicht waar het zinvol is. Te veel verlichting is niet zonder gevolgen. Het zorgt ten
eerste voor energieverspilling. We kunnen geld besparen door minder te verlichten en dragen op die manier ook bij aan
de strijd tegen de klimaatverandering. Ten tweede heeft lichthinder gevolgen voor fauna en flora. De natuurlijke dag- en
nachtcyclus van planten en dieren wordt verstoord door het overmatige licht en dit heeft een invloed op de groei en het
dagelijkse leven van planten, dieren en mensen.
Dooft u ook uw buitenverlichting op zaterdag 12 oktober?
We richten een speciale oproep aan de handelaars om de lichtreclame of etalageverlichting uit te laten. Geniet van
de gezelligste nacht van het jaar!
Meer informatie vindt u op www.nachtvandeduisternis.be
Milieubarometer: een graadmeter voor het milieu
Onder het motto ‘meten is weten’ wordt in Gingelom reeds enkele jaren een milieubarometer bijgehouden. Een
15-tal indicatoren wordt jaarlijks geactualiseerd om te onderzoeken of er sprake is van bepaalde trends in Gingelom.
De barometer leert ons bv. dat we sinds 2003 jaarlijks meer afval inzamelen. In 2012 bedroeg de hoeveelheid ingezameld
afval 702,5 kg/inwoner t.o.v. 629 kg/inwoner in 2003. Afval vermijden door o.a. anti-reclamestickers, composteren,
kopen en verkopen in de kringwinkel, herbruikbare materialen gebruiken, …. is dus de boodschap.
Ook afval sorteren blijft zeer belangrijk. Dure fracties zoals o.a. grof vuil en gemengd steenpuin kunnen op die manier
binnen de perken gehouden worden. Door goed te sorteren kan het merendeel van het afval (82% in 2012) gerecycleerd
worden.
Wie meer wil weten over het Gingelomse milieu kan de milieubarometer raadplegen op www.gingelom.be/leefmilieu
kort nieuws
Huiskattenactie succesvol
Naar jaarlijkse gewoonte deelde het gemeentebestuur in het voorjaar kortingsbonnen uit voor de sterilisatie en castratie
van huiskatten. 27 katinnen en 16 katers werden ‘onder handen genomen’ om zo ook de populatie zwerfkatten onder
controle te houden. Deze actie kostte € 915.
6 | G I N G E L O M VA N D A A G | S e p t e m b e r 2 0 1 3
infrastructuur
Voorbereidende graafwerken aanleg Aquafincollector
Melsterbeek Mielen-Boekhout
De aannemer Deckx is begin september gestart met de voorbereidende werken voor de aanleg van de Aquafincollector
Melsterbeek fase3 tussen Aalst, Mielen en Boekhout.
Voorlopig worden enkel plaatselijke graafwerken uitgevoerd op de percelen gelegen buiten de dorpskernen in het kader
van het verplichte archeologisch onderzoek. Concreet betekent dit dat er op geregelde afstanden kleine sleuven worden
open gegraven, waarna archeologen vaststellen of er al dan niet waardevolle overblijfselen uit het verleden in de ondergrond terug te vinden zijn.
Met de echte riolerings- en wegeniswerken en de aanpassingswerken aan de nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit,
telecommunicatie) zal pas vanaf maart 2014 gestart worden.
Tot op heden is er nog geen exacte planning en fasering van deze werken vastgelegd. Van zodra de definitieve timing van
deze werken is gekend, zullen alle betrokken inwoners hiervan per brief in kennis gesteld worden en de nodige toelichting
krijgen op een info-avond.
Aanleg wachtbekkens Mielen gestart
De uitvoering van erosiebestrijdingsmaatregelen in
2 projectgebieden in Mielen is gestart.
Zo zullen er twee bufferbekkens worden aangelegd ten westen van de Borgwormsesteenweg om
het water van de hellende velden te bufferen, voordat het de bebouwde kom van Mielen instroomt.
Een eerste wachtbekken met bijhorende grasbufferstroken is voorzien aan de Kiekeman (hoek
Borgwormsesteenweg-Extendael) en heeft een
opvangcapaciteit van circa 2000 m³. Het tweede
wachtbekken zal in de zijweg van de Borlostraat
komen waar het circa 1250 m³ water moet bufferen.
De gronden waarop beide projecten worden gerealiseerd zijn door de gemeente aangekocht.
Deze projecten worden gesubsidieerd door het
Vlaamse gewest en door de provincie Limburg.
Onderhoudswerken gemeentewegen gestart
De jaarlijkse onderhoudswerken aan de gemeentewegen zijn gestart. Er zullen vooral asfaltherstellingen worden uitgevoerd. In totaal wordt hiervoor € 125.000 uitgetrokken.
Er zijn asfaltoverlagingen gepland in de Wezerenbrugstraat, Kerkomstraat, Diepe Steeg en Lagestraat. Ook in een aantal
landbouwwegen zal de asfaltlaag vernieuwd worden.
Plaatselijk zullen enkele herstellingen worden uitgevoerd in de Daalstraat, Bredenakkerstraat, Fonteinstraat en Roland
Snyersstraat. Ook de loskomende slemlaag in de Kortijsstraat zal afgefreesd worden. De hinder voor het verkeer zal
meestal beperkt zijn tot enkele dagen.
| 7
ocmw
Ontslagen poetsvrouwen vinden snel ander werk
De 26 personeelsleden die begin juni door het OCMW ontslagen werden, hebben bijna allemaal meteen ander werk
gevonden. Maar liefst 24 van de 26 poetsvrouwen konden onmiddellijk na afloop van hun opzegtermijn bij een andere
werkgever beginnen als huishoudhulp via het systeem van de dienstencheques. De twee overige personeelsleden hebben
te kennen gegeven liefst in een andere sector aan de slag te willen gaan en zijn dan ook niet ingegaan op aanbiedingen
van andere dienstenchequebedrijven.
Dit is heel goed nieuws, zowel voor de getroffen medewerkers als voor de honderden gezinnen uit Gingelom die hun
poetsvrouw behouden en verder kunnen genieten van huishoudhulp via het systeem van de dienstencheques.
Eind mei besliste het OCMW om zijn dienstencheque-onderneming fors af te bouwen en 26 poetsvrouwen te ontslaan. Het OCMW is namelijk verplicht om aan zijn poetsvrouwen hogere lonen te betalen dan een privé-onderneming.
Bovendien hebben deze huishoudhulpen jaarlijks tot 15 dagen meer verlof dan hun collega’s uit de privé. Hierdoor was
het verlies voor het OCMW de laatste jaren te hoog opgelopen. Een verlies dat het OCMW-bestuur niet langer op de
gemeenschap wou afschuiven.
Er blijven nu nog 5 poetsvrouwen over in de dienstencheque-onderneming van het OCMW. Het gaat om mensen waarvoor het OCMW een extra toelage ontvangt van de RVA, waardoor het verlies gecompenseerd wordt. In het strijkatelier
blijven 2 mensen actief.
OCMW keert winterpremie uit aan mensen met een laag
inkomen
Het OCMW keert een wintersteunpremie uit aan mensen met een laag inkomen. Deze premie bedraagt € 50 per
maand en dit voor de maanden oktober, november, december, januari en februari. In totaal kunt u dus € 250 per winter
ontvangen.
Iedereen die een inkomen heeft dat lager ligt dan het leefloon + 25% komt hiervoor in aanmerking. De inkomensgrens
bedraagt dus € 1.021,70 voor alleenstaanden en € 1.362,28 voor iemand met een gezin ten laste. Ook het kadastraal
inkomen van onroerende goederen wordt voor
een deel in rekening gebracht.
Om de winterpremie aan te vragen, moet u
even langskomen bij de sociale dienst van het
OCMW die uw aanvraag met de nodige discretie zal onderzoeken. U dient hiervoor de volgende documenten mee te brengen:
-het kadastraal inkomen van alle
onroerende goederen
- het bewijs van al uw inkomsten
- uw identiteitskaart
Voor meer informatie belt u naar Elke Hubar op
tel. 011 88 04 40.
Volgende zitdag rijksdienst voor pensioenen komt er aan
Op dinsdag 15 oktober zal de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) opnieuw een zitdag organiseren bij het OCMW
van Gingelom. Vanaf 10 uur zal een expert van de RVP er tijdens een persoonlijk onderhoud alle vragen beantwoorden
van gepensioneerden of nog actieve werknemers. Voor een afspraak belt u naar het OCMW, tel. 011 88 04 40.
8 | G I N G E L O M VA N D A A G | S e p t e m b e r 2 0 1 3
Een overzicht van
activiteiten voor jong
en oud
VRIJE
TI J D
SPORT
19de Scholenveldloop Gingelom
Wanneer? Donderdag 26 september vanaf 9u tot 12u
Waar?
Groenplaats Klein-Vorsen
Wie?
Jongens en meisjes van het eerste tot het zesde
leerjaar van alle Gingelomse scholen
Info?
Sportdienst Gingelom - 011 88 04 92 [email protected]
Gymclub Gingelom
Dinsdag 1 oktober start het achtste turnseizoen van de Gymclub Gingelom
voor de kinderen vanaf 7 jaar en de jongeren (13-18 jaar).
Vrijdag 4 oktober gaan de kleuters (4-6 jaar) van start.
De leden en alle geïnteresseerde kinderen en ouders worden in de sporthal ‘De
Winning’, Hannuitstraat 8 te Montenaken verwacht (011 88 37 14). Let erop dat de
kinderen losse gymkledij (geen jeans, ...) en gympantoffels met kleurloze zolen (die
geen strepen afgeven op de vloer) dragen.
leeftijdsgroepen en uurschema
leeftijd
dag
van
tot
7 - 18
dinsdag
17u
18u30
4–6
vrijdag
16u30
17u30
7 - 18
vrijdag
17u30
18u30
aantal kinderen
1ste kind
2de kind
vanaf 3de kind
Lidgeld
seizoen 2013-2014 oktober - juni
incl. verzekering (in euro)
40
35
25
Gratis proeflessen
Voor iedereen 2 gratis proeflessen
Wenst u meer informatie over de Gymclub of wenst u mee te werken aan de verdere uitbouw van de Gymclub?
Contacteer dan de Sportdienst – tel. 011 88 04 92 – [email protected]
Tot in de Gymclub!
Info?
Sportdienst Gingelom - 011 88 04 92 - [email protected]
Start to mountainbike
Vanaf 26 oktober in Gingelom.
Info?
Sportdienst Gingelom - 011 88 04 92 - [email protected]
milieu
ALGEMEEN BELEID
Infosessie ‘de biologische kringloop’
i.s.m. Heers op dinsdag 22/10
Fakkeltocht oudstrijders
Bent u begaan met het
leefmilieu en gelooft
u in de kringloopgedachte? Komt u graag
in contact met andere
tuinliefhebbers en een
milieubewust publiek?
Ga dan aan de slag als
vrijwillige
kringloopkracht en neem deel aan deze infosessie. U verneemt
er alles over de boeiende facetten van de biologische
kringloop. U zult ervan versteld staan op hoeveel manieren iedereen thuis het verschil kan maken. Door te
composteren, vaste planten te onderhouden, snoeihout om te toveren tot vlechtwerk, voedselverlies te
beperken, kippen te houden, enz.
Dit jaar wordt de traditionele fakkeltocht van de oudstrijders georganiseerd op zondag 20 oktober. Dit
gebeurt in samenwerking met Heers en Sint-Truiden.
Er wordt in Gingelom halt gehouden aan volgende
oorlogsmonumenten:
10u00
10u20
15u10
15u35
15u55
Montenaken
Gingelom
Boekhout
Jeuk
Buvingen
Wanneer? Dinsdag 22 oktober om 19u30
Waar? De Bammerd, Paardskerkhofstraat 20,
3870 Heers
Inschrijven? Via www.limburg.net/infosessie
Info?
Milieudienst, tel. 011 88 04 82
of [email protected]
GRATIS TOEGANG
Verenigingen
Zaterdag 21 en zondag 22 september
De Koninklijke Harmonie St. Cecilia Gingelom organiseert haar eetfestijn in het harmonielokaal ‘Cecilia-Inn’,
Steenweg 26 te Gingelom. Vooraf inschrijven tot 18 september bij Luc Sweldens, 011 88 16 24 of Gilbert Medart, 011 83 13 03.
Zaterdag 5 oktober
Heemkunde Gingelom organiseert een daguitstap naar
Hasselt en Genk. De deelnameprijs is € 30 p.p. (exclusief
dranken, maaltijden en andere persoonlijke uitgaven).
Programma:
9u: vertrek aan de bib te Gingelom (Surlet De Chokierstraat 4)
10u -12u: geleid bezoek aan de abdij van Herkenrode
14u -16u: bezoek aan C-mine expeditie, een ondergrondse belevingsparcours in de mijnkokers
17u -19u: bezoek aan het voetbalstadion van Genk
Omstreeks 22u: terug in Gingelom
Voor meer info en inschrijvingen (tot 27 september):
Heemkunde Gingelom – secretariaat: bibliotheek CLIM
te Gingelom, tel. 011 83 27 01,
mail: [email protected]
Zondag 6 oktober
Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren organiseert de 9de editie van de Landschapsdoedag op
het kasteeldomein van Duras. Van 13u30 tot 17u30 zijn
er geleide wandelingen, fietstochten, demonstraties van
hooilandbeheer en fruitverwerking, DOE-dingen voor
kinderen, een Haspengouws terras en zo veel meer.
Meer info: www.rlh.be.
GO! De Regent organiseert een pannenkoekennamiddag t.v.v. de speelplaats van de school. Van 14u tot 18u
in de feestzaal van de school.
Vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 oktober
KDH Jeuk organiseert haar 37ste Griekse Eetdagen in de
voetbalkantine van Daring Jeuk. Inschrijven bij bestuursleden, in kantine Daring tel. 011 48 19 54 of kantine
Huvo tel. 011 48 10 06 of via www.dhjeuk.be.
Zondag 27 oktober
Sint-Vincentius Gingelom organiseert in het ‘Park van
de Vriendschap’ van 14u tot 18u een pannenkoekennamiddag ten voordele van de aankoop van voedingsmiddelen voor bedeling aan onze meest behoevende
dorpsgenoten. Iedereen welkom!
bibliotheek
Voorlezen in de bib
Vanaf woensdag 16 oktober start opnieuw het
maandelijkse voorleesmoment voor 4- t.e.m. 6-jarigen.
Telkens van 16u tot 16u30. Deelname is gratis.
Noteer alvast de volgende datums: 20 november, 18 december, 22 januari, 12 februari, 26 maart, 7 mei en 18 juni.
Op het laatste voorleesmoment sluiten wij het voorlezen
af met een officiële uitreiking van de voorleesdiploma’s.
Een voorleeskalender met deze data is ook verkrijgbaar
in de bib of op de website.
Voor meer info: gemeentelijke bibliotheek CLIM,
tel. 011 83 27 01, mail: [email protected]
Cursus: ‘Hoe schrijf ik een historisch
verantwoorde tekst?
In deze cursus leert u op één dag een historisch artikel
schrijven over kasteelbewoners aan de hand van bevolkingsregisters. Dit zijn immers de ideale bronnen om te
weten te komen hoe kasteelbewoners vroeger leefden.
Ze bieden een zicht op de samenstelling van het gezin,
levensgebeurtenissen en evoluties in het personeel.
Wanneer? Zaterdag 26 oktober 2013, onthaal
om 9u30 / Cursus van 10u tot 16u
(met broodjeslunch)
Waar?
Gemeentelijke bibliotheek CLIM, Surlet de
Chokierstraat 4, 3890 Gingelom
Lesgever? Rombout Nijssen (Rijksarchivaris Hasselt)
Kostprijs? € 6/persoon
Inschrijven? Via onderstaande strook, op te sturen naar
Pieterjan Buggenhout, Heemkunde Vlaande
ren, Zoutwerf 5, 2800 Mechelen of via het
inschrijvingsformulier op
www.heemkunde-vlaanderen.be.
Meer info? [email protected]
ren.be of 015 20 51 74.
Na bevestiging van uw inschrijving mag u het bedrag
overschrijven op IBAN BE79 0682 2185 9033 BIC GKCCBEBB met als vermelding ‘Cursusreeks historische tekst’.
____________________________
Ik schrijf mij in voor de cursusdag te:
 Gingelom op 26/10/2013 met …. personen.
Organisatie:...................................................................................................
Naam:..............................................................................................................
Straat: Nr./bus:.............................................................................................
Postcode/Woonplaats:...........................................................................
Tel./E-mail:......................................................................................................
Deze cursus wordt georganiseerd door de gemeentelijke
bibliotheek i.s.m. de Heemkundige Kring ‘Het drie Swaenenland’ Gingelom.
Erfgoed-jaarmarkt in
Haspengouw
Kom kennismaken met 30 erfgoedverenigingen uit Haspengouw. Heemkundige en geschiedkundige kringen,
archieven, musea, dialectverenigingen stellen hun werking
voor. Ontdek er boeiende publicaties of websites, fruitverhalen in een klapcaravan, oude foto’s en filmpjes, unieke
verzamelingen, … over de geschiedenis van Haspengouwse steden en dorpen.
Tussendoor zijn er optredens met oude en nieuwe liedjes
over eigen streek, een dialectoptreden, boeiende beelden
over het restaureren van schilderijen. Aan de tap staan de
Hoeseltse brouwers van Den Toetëlèr.
Waar?
Gemeenschapscentrum Ter Kommen,
Europalaan 2, 3730 Hoeselt
Wanneer?Zondag 20 oktober van 12u tot 17u
Extraatje? De eerste 500 bezoekers ontvangen een
herinneringsgeschenk
Info?www.erfgoedhaspengouw.be,
[email protected],
tel. 011 70 18 30
Bij Erfgoed Haspengouw zijn volgende 10 gemeenten aangesloten: Gingelom, Bilzen, Borgloon, Heers, Hoeselt, Nieuwerkerken, Riemst, Sint-Truiden, Tongeren en Voeren.
Senioren
preventie
BSG BORLO
09/10/13: barbecue, J. Retrostraat 4, 12u tot 17u30
OKRA-TREFPUNT GINGELOM-NIEL
17/10/13: samenkomst en gezellig samenzijn,
zaal Elckerlyk, 14u tot 17u
S-PLUS MONTENAKEN
Elke maandag: kaarten, Buurthuis ‘De Winning’, 13u30 tot
17u
OKRA-TREFPUNT MONTENAKEN
10/10/13: kaarten en gezellig samenzijn, Cafetaria
‘De Winning’, 13u tot 17u
OKRA-TREFPUNT MIELEN
Iedere dinsdag, kaarten bij Maria Dams van 14u tot 17u
16/10/13: koffietafel: winterkwaaltjes natuurlijk
behandelen, parochiezaal, 14u tot 17u
OKRA-TREFPUNT BORLO
15/10/13: samenkomst met koffie, kaarten en kienen,
parochiezaal, 14u tot 17u
DERDE LEEFTIJD JEUK-BOEKHOUT
10/10/13: kienen, parochiezaal Jeuk, 14u tot 17u
OKRA-TREFPUNT JEUK-BOEKHOUT
Elke dinsdag en donderdag: fietsen, samenkomst aan de
kerk in Jeuk om 13u
Elke dinsdag: kaarten, parochiezaal Jeuk, 13u30 tot 17u
24/09/13 & 8/10/13 & 15/10/13 & 22/10/13:
turnen, parochiezaal Borlo, 9u15 tot 10u15
28 & 29/09/13: createntoonstelling
01/10/13: gezellig samenzijn met kaarten en kienen
01/10/13: wandelen, samenkomst aan de kerk van Jeuk
om 13u
07/10/13: creanamiddag, parochiezaal Jeuk, 13u30
15/10/13: herfstfeest
Informatieavond ‘Jongeren
en internet’
Het internet is niet meer weg te denken uit onze
moderne maatschappij. Naast voordelen (schat aan
informatie, contacten met de hele wereld, …), heeft
het internet heel wat gevaren. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan internetverslaving, verslaving aan online
gamen en/of gokken, cyberpesten, de valkuilen van diverse sociale media,…
Als ouder, grootouder, leerkracht, … heeft u ongetwijfeld ook heel wat vragen over hoe u hiermee moet
omgaan. Daarom organiseert de preventiedienst, in
samenwerking met de jeugddienst, de opvoedingswinkel Haspengouw en het OCMW, een infoavond over
‘Kinderen, jongeren en internet’.
Pedro De Bruyckere, pedagoog aan de Arteveldehogeschool in Gent, verdiept zich al jaren in de leefwereld van jongeren. Hij brengt zijn lezingen op een
zeer entertainende manier en schetst een herkenbaar
beeld van de jeugd van tegenwoordig. Hij leert ouders
omgaan met kinderen en jongeren thuis en leerkrachten met kinderen en jongeren in de klas.
Wanneer? Vrijdag 18 oktober om 20u
Waar?
De Club van cultuurcentrum de Bogaard,
Capucienessenstraat 8, 3800 Sint-Truiden
U kunt zich inschrijven via de website
www.preventie.sint-truiden.be, of tel. 011 70 19 92 of
[email protected] Ook voor vragen
of opmerkingen kunt u hier terecht.
50-PLUSSERS GINGELOM-NIEL
25/09/13 & 30/10/13: koffienamiddag met kaarten en
kienen, De Regent, Nielstraat 1A, 14u30 tot 16u30
park van de vriendschap
Kaartcompetitie
Bowling
Wanneer?Vanaf 10 oktober, telkens op donderdag
namiddag vanaf 14u
Wat?
Ploegen van 3 spelers nemen het wekelijks
tegen elkaar op
Inschrijven?In het ‘Park van de Vriendschap’ of via
0473 36 63 07
Wanneer?Op donderdag
3 oktober
Wat?
•Vertrek om 9u30 in
het ‘Park van de
Vriendschap’
• Bowling van 10 tot 12u
• Middagmaal in het
‘Park van de Vriendschap’
Kostprijs? € 12 (alles inbegrepen,
behalve de drank)
Inschrijven?Tot 26 september in het ‘Park van de
Vriendschap’
GRATIS deelname
mobiliteit
toerisme
Buslijn 42 altijd toegankelijk voor rolstoelgebruikers
Op vraag van de gemeente Gingelom steekt De Lijn
sinds 1 juli een extra tandje bij wat betreft lijn 42.
Vanaf nu worden op zaterdag, school- en vakantiedagen alle ritten van lijn 42 met een rolstoeltoegankelijke bus gereden. Op zondag is er in Gingelom de
toegankelijke belbus 730.
Lijn 42 Landen – Montenaken – Sint-Truiden stopt aan
de halte Gingelom Regentwijk (Steenweg N80 ter
hoogte van de zijstraat Regentwijk). Deze halte is volledig aangepast, zodat rolstoelgebruikers er gemakkelijk
en vooral veilig in en uit de bus kunnen rijden. Vanaf
deze halte kunnen rolstoelgebruikers met lijn 42 naar
zowel Landen als naar Sint-Truiden.
Andere rolstoeltoegankelijke haltes op lijn 42 zijn:
• Landen Station
• Sint-Truiden Europaplein
• Sint-Truiden Naamsepoort
• Sint-Truiden Station
• Sint-Truiden Stationsstraat
Voorwaarde is en blijft wel dat rolstoelgebruikers op
voorhand hun busrit reserveren. Op die manier vermijdt u dat de voor rolstoelgebruikers voorbehouden plaats op de bus al door een andere passagier
ingenomen is. Reserveren kan via de belbuscentrale op
het nummer 011 85 03 00 op werkdagen tussen 6u
en 19u30. Een toegankelijke rit reserveert u best 48 u
op voorhand. Dat geeft De Lijn de gelegenheid om de
chauffeur tijdig te verwittigen en ook nog eens na te
gaan of de bus op de gevraagde rit wel degelijk rolstoeltoegankelijk is.
Oogstfeesten in Gingelom
Fruitbedrijf Bex Fruit (Houtstraat 2 – Jeuk) en Fruitbedrijf Vanmarsenille/Jorishoeve (Boekhoutstraat 35
– Boekhout) zijn twee Gingelomse fruitbedrijven die
deelnemen aan de oogstactiviteiten in Haspengouw. Dit
betekent dat er gratis bedrijfsbezoeken zijn.
Waar en wanneer?
- elke dinsdag in september om 15u: Bex Fruit
- elke zaterdag in september om 15u: Fruitbedrijf
Vanmarsenille/Jorishoeve
Plukdag?
Fruitbedrijf Vanmarsenille/Jorishoeve organiseert bovendien op zaterdag 5 oktober van 10u tot 15u
een plukdag. Pluk uw
eigen appels in de
boomgaarden en reken uw ‘oogst’ af bij
de fruitteler. Verser
kan niet! Afspraak in
de Boekhoutstraat
35.
Meer info over de
oogstfeesten in
Haspengouw?
www.oogstfeestenhaspengouw.be
of vraag uw gratis
fruitbrochure op
011 88 10 31 of
[email protected]
be (ook af te halen in
het gemeentehuis).
Fruitbrochure
met bloesem- en oogstkalender 2013 GRATIS
Zoveel redenen om te proeven
van fruitig Haspengouw in 2013
| 9
bibliotheek
Bibliotheekweek 2013
Onder de slogan ‘Kom binnen en zet u’
willen de Vlaamse bibliotheken zich tijdens de bibliotheekweek – van 12 tot 20
oktober – profileren als plek waar het
goed toeven is. De bib is een plek die
openstaat voor alle mensen. Iedereen is
er welkom.
Tijdens de Bibliotheekweek organiseert onze bib de
volgende activiteiten:
Maandag 14 oktober van 19u30 – 21u30:
workshop breien voor beginners
Breien is weer hip. Twee ervaren breisters leren u de basisbeginselen van het breien en helpen u bij het breien van een
sjaal. De workshop omvat 3 lessen, telkens op een maandag, van 19u30 tot 21u30: 14, 21 en 28 oktober. Het aantal
deelnemers is beperkt tot 12 personen. Deelnemen is gratis, maar u moet zelf voor breinaalden en wol zorgen. U vindt
in de bib enkele staaltjes van sjaals die gebreid kunnen worden.
Woensdag 16 oktober: prentenboekendansen voor 4- à 6-jarigen
Kinderen dansen aan de hand van een voorgelezen prentenboek over seizoenen. Er zijn twee sessies: om 14u en 15u.
Een sessie duurt ongeveer 30 min. Het aantal deelnemers per sessie is beperkt tot 30 kinderen. De deelname is gratis.
Woensdag 16 oktober om 20u: Michel Wuyts over ‘het wielerleven zoals het is’
Michel Wuyts, ons allen bekend als wielercommentator bij de VRT, dompelt ons een avond lang onder in de wereld van
het koersen. Hij beperkt zich niet alleen tot de koers zelf, maar ook het leven daaromheen. Tijdens de voordracht vertellen ook twee wielrenners over hun deelname aan de Ronde van Vlaanderen. Gratis toegang.
Voor al deze activiteiten is vooraf inschrijven via de bib verplicht. Voor meer info en inschrijvingen: tel. 011 83 27 01,
mail: [email protected]
Leestip
Pride and Prejudice - Jane Austen
De roman ‘Pride and Prejudice’ (vertaald als ‘Trots en Vooroordeel’ en ook als ‘Waan en Eigenwaan’) van de Britse
schrijfster Jane Austen werd voor het eerst gepubliceerd in
1813. Na 200 jaar blijft deze klassieker terecht een groot
publiek boeien.
Jane Austen (1775 -1817) was een prominente Engelse
romanschrijfster. De vorm en dramatische inhoud van haar
fictie vormen een sterk contrast met het teruggetrokken
leven dat ze zelf leidde. In tegenstelling tot haar romanpersonages lukte het haar niet een prominente positie te
verwerven in de maatschappij en stierf ze eerder eenzaam.
In ‘Pride and Prejudice’ leren de zusjes Bennet dat er maar
één doel is in het leven en dat is het vinden van een echtgenoot. Enkel door een goed huwelijk konden vrouwen in
de 18de eeuw een plaats verwerven in de hogere kringen.
Indien er geen geschikte huwelijkskandidaat gevonden
10 | G I N G E L O M VA N D A A G | S e p t e m b e r 2 0 1 3
werd,
bleef
er vaak
niets
anders
over
dan
een
baan te zoeken als gouvernante of een muurbloempje te
worden in het huishouden van een broer of verwante. Als
blijkt dat er twee vooraanstaande en rijke vrijgezellen en
een heel legerregiment voor de zomer in hun omgeving
neerstrijken, zijn de zusjes Bennet dan ook in de wolken.
Trots en vooroordelen zorgen echter voor de nodige
complicaties.
bibliotheek
Andere
werken van Jane Austen
Sense & Sensibility: Deze roman vertelt het verhaal
van twee huwbare zussen, Elinor Dashwood en haar jongere zus Marianne. Waar Elinor op haar verstand afgaat,
volgt Marianne haar gevoel.
Mansfield Park: Fanny Price wordt ondergebracht bij
haar rijke familie, de Bertrams, die wonen op Mansfield
Park. Fanny is verliefd op Edmund Bertram, de jongste zoon
maar krijgt te maken met een mooie, sluwe concurrente,…
Emma: Emma is knap, slim en rijk. Ze verklaart zichzelf
immuun voor romantiek en besluit anderen te helpen hun
ware liefde te vinden. Totdat ze zelf verliefd wordt.
Northanger Abbey: Catherine Morland is jong, naïef
en heeft een levendige fantasie. Als ze door de aantrekkelijke Henry Tilney wordt uitgenodigd voor een bezoek aan
het mysterieuze Northanger Abbey, gaat haar fantasie met
haar op de loop.
Persuasion: Anne Elliott is 27 jaar oud, te oud om nog
te trouwen. Jaren geleden heeft ze zich door haar familie
laten overhalen een huwelijksaanzoek van haar grote liefde
af te wijzen. Dan ontmoet ze hem opnieuw…
Nieuw in de bib
klanten zorgvuldig uit. Tot die ene fatale dag,
waarop hij afwijkt van zijn vaste ritueel en kennismaakt met Carina Misurata. Zij weekt krachten in hem los waarvan hij het bestaan niet
eens vermoedde. Destructieve krachten, die
hem gaandeweg veranderen in een meedogenloos monster.
Danielle Steel
Vrienden voor het leven
Gabby, Billy, Izzie, Andy en Sean noemen zich
de ‘Big Five’. Ze zijn totaal verschillend in
uiterlijk, karaker en talenten. Ze kennen elkaar al vanaf de kleuterschool en zijn samen
opgegroeid. Sinds de puberteit zijn ook hun
levenspaden uit elkaar gegroeid. Toch blijft de ‘Big Five’ een
hechte vriendschapsband voor het leven.
Sonja Kimpen
Minder buik, meer energie 10 challenges voor mannen
Dit dieetboek coacht mannen via tien uitdagingen in acht weken tijd naar een gezondere
levensstijl en legt uit hoe u die gewoonten blijvend in uw leven kunt integreren.
Luc Deflo
Giftige vlinders
Als zelfstandig verwarmingsinstallateur werkt Rik Leboeuf
uitsluitend met hoogwaardige materialen en kiest hij zijn
Bart Debbaut
Als ik wakker word, ga ik dood
Frederik wordt geboren als eendagsmens.
Exact vierentwintig uur na zijn geboorte zal hij
als bejaarde sterven. Hij heeft één grote wens:
de zee zien. Onderweg naar de zee worstelt hij
voortdurend met mensen en emoties, terwijl
de klok genadeloos verder tikt.
Herman Brusselmans
De qualostofont
Professor Gardeboe werkt gestaag verder
aan een belangrijk onderzoek, maar eerst is er
nog een lang weekend om zich te ontspannen.
Dan blijkt echter dat niet alles loopt zoals een
menselijk wezen het wil.
kort nieuws
Dag van de Klant 2013 komt ‘Lekker Dichtbij!’
Op zaterdag 28 september is het weer zover, dan vindt de jaarlijkse Dag van de Klant plaats. Dit jaar al voor de 26ste keer
bedanken handelaars hun klanten voor het vertrouwen. Ze doen dit naar gebruikelijke gewoonte met leuke dagattenties.
Kom langs op zaterdag 28 september bij de handelaars in uw gemeente en laat u verwennen met
rozen, roostasjes, cuberdons of andere verrassingen! Gezellig winkelen kan immers lekker dichtbij!
Meer info: www.dagvandeklant.be
| 11
onderwijs
Allereerste schooldag
Op 2 september was het weer zover. Na 2 maanden van rust mochten vele kinderen weer naar school. De allerkleinsten mochten voor de eerste keer naar de kleuterschool. Een bijzondere dag in het leven van een kind. Want eens
door de schoolpoort gaat er een hele nieuwe wereld open!
Voor mama en papa was dit ook een speciale dag, ze vertrouwden
voor het eerst of opnieuw hun oogappel toe aan juf of meester.
Toch is naar school gaan een belangrijke stap in een kinderleven. Tijdens deze jaren die de ‘grote school’ voorafgaan, vindt er een heus
leerproces plaats.
- De kinderen zullen vele vriendjes maken, jongens en meisjes,
met verschillende culturele achtergronden, zij zullen zich leren
aanpassen in groep en geleidelijk aan maken de regels op school
en het schoolritme integraal deel uit van het kinderleven.
Kinderen leren zo al vroeg dat ze op tijd moeten komen, dat
ze moeten stoppen met praten wanneer de juf stilte vraagt, dat
alles wordt opgeruimd na een activiteit, …
- Daarnaast zal het kind talrijke, verscheidene activiteiten
ontdekken: liedjes zingen, verhaaltjes beluisteren, rijmpjes
zeggen, kleuren, turnen, boetseren, werken op de computer,
leren lezen, rekenen, … Al deze activiteiten dragen bij tot
de totale ontwikkeling van kinderen, wat erg belangrijk is voor
hun verdere leven.
Kortom, de basisschool is een goede leerschool, zowel voor de ontwikkeling van vaardigheden als voor de persoonlijkheid. Samen maken
we er weer een fijn schooljaar van!
Neem zeker ook
eens een kijkje
op de website van
de scholen via
www.gingelom.be
en
www.bsgo-deregent.be.
12 | G I N G E L O M VA N D A A G | S e p t e m b e r 2 0 1 3
terugblik
1.13de Grote Prijs
Gingelomse Duif
Zondag 7 juli vond in sportlokaal ‘De
Bascule’ de uitreiking plaats van de 13de
‘Gemeentelijke Grote Prijs van de Gingelomse Duif ’. Jaarlijks organiseert het
gemeentebestuur deze wedstrijd voor
de duivenmelkers die in Gingelom wonen. 359 duiven van 17 duivenmelkers
werden in Mettet gelost. Marcel Fransis
uit Jeuk ging met de eerste prijzen aan
de haal in de categorie oude duiven en
jaarduiven. Jean Claes, eveneens uit Jeuk,
behaalde de eerste prijs in de categorie
jonge duiven.
2. Memorial Van Damme
Op 6 september woonde een 20-tal
Gingelomse jongeren de 37ste editie van
dit fantastische atletiekevenement bij.
Het publiek ging meermaals uit de bol
bij de prestaties van de Belgische en
andere topatleten.
1
2
2
| 13
terugblik
3.Zomeractiviteiten
Gingelomse jeugd
Juli en augustus waren bruisende zomermaanden voor de Gingelomse kinderen.
Tal van boeiende activiteiten passeerden
de revue: poppentheater, kinderboederijbezoek, clownenacts, uitstap naar
Planckendael, buikspreken, musiceren,
bowlen, bezoek aan het Gallo-Romeins
museum, uitstap naar zee, zwemmen,
spelen en zo veel meer. Bedankt aan alle
animatoren en kinderen voor hun enthousiaste deelname!
3
3
3
14 | G I N G E L O M VA N D A A G | S e p t e m b e r 2 0 1 3
3
3
3
3
3
| 15
terugblik
4. Bevrijdingsfeesten Borlo
De herdenking van WO II met de
Bevrijdingsfeesten van Het Pachthof
zijn stilaan een begrip aan het worden.
Naast het ceremoniële gedeelte was
er weer veel belangstelling voor de
optocht in het dorp en de ‘battle’ in
het wachtbekken ‘Oppumveld’.
4
4
4
16 | G I N G E L O M VA N D A A G | S e p t e m b e r 2 0 1 3
4
geboorten
huwelijken
05/07
17/07
23/07
24/07
26/07
02/08
05/08
10/08
21/08
21/08
22/08
23/08
06/07 Eddy Tonneaux & Vicky Bruylant (Borlo)
06/07 Grégory Helson & Petra Thirion (Jeuk)
12/07 Chris Neskens & Kristien Marguillier (Mielen)
13/07 Kristof Schurmans & Annick Van den Schoor
(Buvingen)
10/08 Ruud Vanmechelen & Miet Masco (Jeuk)
10/08 Nicky Bats & Esther Roosen (Mielen)
17/08 Kurt Brans & Jessica Claes (Gingelom)
24/08 Tim Rens & Stefanie Depré (Gingelom)
07/09 Gunther Koninckx & Femke Giebens (Jeuk)
07/09 Marc Bouillon & Delphine Saive (Kortijs)
13/09 Stijn Vanroye & Jill Vannijlen (Montenaken)
13/09 Jean-Paul Geets & Charlotte Ingelbrecht
(Buvingen)
Loan Falque (Jeuk)
Lars Draelants (Gingelom)
Olivia Réga (Borlo)
Fien Damoiseau (Montenaken)
Daan Chaltin (Borlo)
Bram Braibant (Montenaken)
Kobe Pierco (Montenaken)
Amber Polleunis (Montenaken)
Lola Champagne (Gingelom)
Emilia Champagne (Gingelom)
Annabel Claeys (Niel)
Ely Gasia (Montenaken)
wachtdiensten
Geneesheren
Tel. 011 59 79 39
Apothekers
Tel. 0900 10 500 of www.apotheek.be
Tandartsen
Tel. 0903 39969 (op zaterdag, zondag, feest- en
brugdagen van 9u tot 18u) of www.tandarts.be
jubilarissen
overlijdens
04/07
08/07
19/07
24/07
31/07
31/07
04/08
18/08
22/08
23/08
25/08
28/08
30/08
30/08
01/09
Leopoldine Putzeys (Boekhout)
Jacqueline Counard (Gingelom)
Didier Conard (Montenaken)
Eddy Bailly (Borlo)
Maria Sauvenier (Montenaken)
Stephania Verresen (Montenaken)
Dzidra Libeks (Gingelom)
Moyaerts Clément (Gingelom)
Emilia Champagne (Gingelom)
Lucie Vaneyck (Jeuk)
Jef Claes (Boekhout)
Léona Thierie (Montenaken)
Renée De Vrieze (Jeuk)
Renier Lindekens (Borlo)
Jozef Herckx (Muizen)
Maurice Borgers en Eugenie Diels – Buvingen –
gouden bruiloft
| 17
GEMEENTEINFO
GEMEENTEHUIS
Contactgegevens
Sint-Pieterstraat 1, tel. 011 88 10 31, [email protected]
Meldpunt: gratis tel. 0800 99573, [email protected]
Milieulijn: tel. 011 88 04 80
Website: www.gingelom.be
Openingsuren
Elke voormiddag: 8u - 12u
Maandagavond: 17u - 20u
Woensdag en vrijdag: 13u - 15u
OCMW
Contactgegevens
Steenweg 111, tel. 011 88 04 40, [email protected]
Openingsuren sociale dienst
Elke voormiddag: 8u30 - 11u30
Maandagavond: 16u - 17u30
Woensdagnamiddag: 13u30 - 15u
Openingsuren juridische dienst
Elke maandag op afspraak
Kinderdagverblijf Minimax
Online catalogus: www.bili.be
Openingsuren
Maandag, woensdag en vrijdag: 13u – 17u
Dinsdag en donderdag: 18u – 20u
Zaterdag: 14u – 16u
Zondag: 10u-12u
Leescafé: elke werkdag van 10u tot 12u: lezen van kranten, tijdschriften, surfen
en kopiëren.
Opgelet! Geen uitlening tijdens het leescafé.
Inleverbus (langs straatzijde van de bibliotheek, ter hoogte van de uitleenbalie):
om uitgeleende materialen buiten de openingsuren in te leveren
gemeentelijk onderwijs
De Groeiboog Mielen-Jeuk-Borlo, tel. 011 48 54 90
De Kleurenboom Montenaken-Gingelom-Niel, tel. 011 88 45 82
haspengouwse academie - filiaal gingelom
Contactgegevens
PODIUM: 011 70 16 50
BEELD: 011 70 16 20
Steenweg 107, tel. 011 88 04 40
pwa (in het gemeentehuis)
PARK VAN DE VRIENDSCHAP
Contactgegevens
Sint-Pieterstraat 1, tel. 011 88 04 96
Openingsuren
Maandag: 8u30 - 12u en 17u - 20u
Woensdag: 8u30 - 12u
Contactgegevens
Mielenstraat 1, tel. 011 88 20 15 (opvang)
GSM 0473 36 63 07
Openingsuren
Van maandag t.e.m. donderdag van 9u30 tot 17u - vrijdag van 9u30 tot 12u
SORTEERPARK
Contactgegevens
Wintboomstraat 100, tel. 011 88 61 48
Openingsuren
dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag: 9u - 12u en 12u30 - 16u30
woensdag: 9u - 12u en 12u30 - 19u (t.e.m. 9/10/2013)
woensdag: 9u - 12u en 12u30 - 16u30 (vanaf 16/10/2013)
Opmerkingen
Hakselen van groenafval (snoeihout, takken, schors.....): enkel op woensdagnamiddag en op zaterdag. Opgelet! Laatste aanvoer van hakselhout:
18u30 op woensdag en 16u op zaterdag.
Grasmaaisel: elke namiddag (behalve op maandag).Opgelet! Enkel VERS
groenafval mag aangevoerd worden.
sporthal ‘de winning’
Contactgegevens
Hannuitstraat 9, tel. 011 88 37 14
Openingsuren (enkel na reservatie)
Maan-, dins-, donder- en vrijdag: 16 - 23u
Woensdag: 14 - 23u
Weekend en schoolvakanties: 9u - 23u
huisvuilophaling
Huisvuilzakken – Dinsdag 1/10, 15/10
GFT – Dinsdag 24/9, 8/10, 22/10
PMD – Vrijdag 27/9, 11/10, 25/10
Papier en karton – Dinsdag 24/9
Ophaling bij minder mobiele inwoners – Maandag 30/9
defecten aan openbare verlichting
LOKALE POLITIE
Contactgegevens
Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom, tel. 011 70 19 30
Uw wijkagenten
Bauduin Tossens, 0498 93 16 55 - Gingelom en Niel
Renier Volont, 0498 93 16 56 - Mielen, Jeuk, Boekhout en Muizen
Wendy Neven, 0498 93 16 61 - Montenaken, Vorsen, Kortijs, Borlo en
Buvingen
Openingsuren
Alle werkdagen van 8u tot 12u en na afspraak
Steeds melden via het meldpunt, gratis tel. 0800 99573, [email protected]
consultatiebureau kind & gezin mielen
Contactgegevens
Kerkstraat 13, tel. 078 15 01 00
Openingsuren
Dinsdag 15/10 van 13u30 tot 16u
Dinsdag 24/9, 8/10, 22/10 van 17u tot 19u30
stebo
OPENBARE BIBLIOTHEEK CLIM
Contactgegevens
Surlet de Chokierstraat 4, tel. 011 83 27 01, [email protected]
Zitdag
Woensdag 2/10, 16/10 van 10u tot 12u in het gemeentehuis.

Vergelijkbare documenten

`Minimax`: mini-crèche in hartje Gingelom

`Minimax`: mini-crèche in hartje Gingelom verwachten van de directies, leerkrachten, zorgcoördinatoren en opvangbegeleiders. Zij zijn degenen die dagelijks instaan voor het toezicht op en de begeleiding van onze kinderen en dit op een kwal...

Nadere informatie

Gingelom Vandaag 02

Gingelom Vandaag 02 Julien Guilliamsstraat 2 – 3890 Gingelom Tel. 011 48 45 30 E-mail: [email protected] Bevoegdheden: Algemeen beleid en coördinatie, personeel, politie-interventie, bevolking en burgerlijke...

Nadere informatie

Gingelom vandaag 09

Gingelom vandaag 09 Van 1 tot 31 oktober 2013 organiseren de Vlaamse afvalintercommunales,Valorfrit en de gemeente opnieuw de Grote Inzamelmaand. Hét moment om uw gebruikte frituurolie of -vet naar uw recyclagepark te...

Nadere informatie

Gingelom vandaag 04

Gingelom vandaag 04 Julien Guilliamsstraat 2 – 3890 Gingelom Tel. 011 48 45 30 E-mail: [email protected] Bevoegdheden: Algemeen beleid en coördinatie, personeel, politie-interventie, bevolking en burgerlijke...

Nadere informatie

Gingelom Vandaag 02

Gingelom Vandaag 02 Julien Guilliamsstraat 2 – 3890 Gingelom Tel. 011 48 45 30 E-mail: [email protected] Bevoegdheden: Algemeen beleid en coördinatie, personeel, politie-interventie, bevolking en burgerlijke...

Nadere informatie