www.svderiip.nl BB-FW-72.z

Commentaren

Transcriptie

www.svderiip.nl BB-FW-72.z
ekomtak
BESTUURSV DE RIJP
E. Oudshoom
Oe R€aoer4
tet.0299472115
Sacrt{lria:
P, Starn
Oov6neblstrsatI (P'rend)
tel. 0299€45562
www.svderiip.nl
BB-FW-72.z
Errlad€n:
B. Go63inne
Pannlngmecat .:
F. Ouc,ejens
Xlipp6r114
tet.0299673258
P.A.J.de Rijk6t
P. Zeot
J. Ki6fft
G. Twintt
Sanloltncommia3b:
Rici Sloop
Fluyl3chip33
ret.06-51679075
S|tariaaucomplci bahacr
B. Goesinne
Liovelandsbuurt
18
t€|. 0299-673662
: J.ugdvoozitter:
(inlcm)Jori3 Gov€rs
Gsijoen19
Telim - 21816444
L€don vln verdienrtc:
B. Goasinne
N. Oudcjans
J. de Rijk6
L. Kunis
E. K6ernan-Pluijmers R. Schake
J, Keotman
WB. Visser-Schoonoveld N. Tromp
G v.d.Busk€n
Wad3trij&acrutariatan :
S.nior.n
H. Taam Hadngbuis'1o7
Junioren F. v.Do.t W€v6.3hof
53
Pupifl€n
Esth€rHas O. Vl€st2
1463 cs
1483 XL
l4U EW
J. B.rkhout
P. Slooton
T. RintFma
F. Oudcjan3
C. Klin
D€ Rtp
De Rijp
Graft
te|.0G55797835
16l.0299-674748
16l.029S720016
Afg.h.ting.n:
KNVB- w€stL
CheckT6l€tebl paginanummer
603vooralg6hel6efgelesljng€n
Check€ventueolde sit6 van S.V. de Rijp tuww.avd.rllp.nl)
Bij uilwodstridon(v6rtreklu3s6n08 00-090Ouur) b6l zelf eccommodetgl€gonpartij.
L€danadmlniatretio:
J. Konin-Oudejans
M. Michielshof
29
tel. 0299674342
Tuingrecht16a
ret.0G53777158
{@s!!sdipi!
KrntinecommLsia:
' DovonetelstreatI (P'r€nd)
rot.0450569390
kenlinecommbsi€dD3vd6iio.
nl
Za{lvo€lbalcommir.lo:
Ziezealvoelbalpagina
Schoid.Fchiorcodrdindor:
H. Knijn
hekoningenhof 5
t€ !.0299673115
Clubhui.:
J. Ploegorlsan1
tel. 0299673092
Bankn..35.69.02.390
Rad.cli€:
P. Sloot.n
Fluytchip 16
ret.0299674t51
Het seizoenzit er op, op enkeletoemooienna dan, waaronder
onsMix-toemooi voor seniorenop l" Pinkerdag.
In dit clubblad uitgebreideinformatie over dit oiet meerweg te
denkentoemooi.
En ook dit keerkon SV de Rijp weer niet winnen van Graftdijk.
Zeer teleustellend natuurlijk datje 6 puntel "weggeeft" aanonze
bwen. Maar het is niet zo dat we de puntenzondaghebben"weggegeven",wat za misschienwel zullen denkenin Purmerend(Wher9vogels),we moetentoegevendat de eohtekwaliteit ontbrcektom het
Graftdijk echtmo€ilijk te maken.Al leek het na de 1-l ietstebeterte
gaan,maardatbleekmaareflies!l !!l
De spelersgavendusde puntenecht niet cadeauaande tegenpartij.
Het stukje van onzevoorzitter moet u dezeweek miswn, hij was er
"doo&iek" van, en zo hoort het ook, want verliezenvan de buren is
nooit leuk zelfs niet alsje de buren er mw geholpenheeft
Ikz€lf kan e( meer"leven", (redaktiered.) maar ik ben ook geenjournalist.
Maaxtoch kunt u het verslagvan dezewedstrijd lezen,want er bestaat
ook nog eenkant NNC.. . ... - Benieuwdwat "die"schrijft over de laatste
wedstrijd van onsvlaggenschipop het A-veld.
DIT IS HET LAATSTE CLUBBLAD VAN IIET SEIZOEN.
Kopy inleverenvoor maandagmorgen
09,00uur - Fluytschip16 of
voor zondagavond22.00 uur naar lrc.lLk:[email protected]!
SV DE RTJP
Het Kontokt
Seizoen2O1?/ 2Ol3
Oploge500 stuks
verschijntwekelijks
WWW.5VDERTJP.NL
34e joorgongnr. 38
13mei
maondog
senioren/ iunioren / pupillen
WEDSTRIJDPROGRAMMA
Leide6 let op:
De toernooien komen er weer aan. Op de site van SV de Rijp kun je zien
wanneer jouw team een toernooi heeft.
Als je geen toernooiboekje per mail ontvangt (dat betekent dat wij hem ook
niet hebben ontvangen),kijk dan even op de site van de betreffendeclub om
te kuken hoe laat er gespeeld moet wordenl
Trainers woensdag let op:
Woensdag'15mei wordener s?vonds 3 wedstr den gespeeld,dus let op
met trainenop de velden.
THUIS
lraandag13moi
Vorz€melan
Wedatdidnr
OEFEN
Aanvang Team
19.00 Rijp(de)c
Dinadag14 nrei
Vorzamolgn Aanvang Tgam
18.30 F iesreboorteiaar2006
18.00
Oin3dagl,l moi
Vetzafrstan-TAalr/-nvanffi
19:30Rijp {de) A1
wedatdidnr
OEFEN
Al
Ermondia
woonadagl5 mei
Team
Aanvang
Vorramol6n
jes
geboorteraar
2005
18.30 F
18.00
BertilVisser
W.dstriidnr
OEFEN
Woensdag15 mel
Hercules
ZaandamC4
Riio{del F3
Mick Smits
Dondadag lt m.l
Vtr4malcn
Aanvlno
Toam
19:00 Rii! (d€)83
W0d.trildnr
Tcoonatandar
Victo.iaO Bl
160928
Sch.ldrrlchtor
Ronvan Dort
Zd.rdrg t8 m.l
Vararotolon
10.00
10.m
10.00
Aanvrng Tlam
10.30Riip(del D4?
10.30 RUp(de)01
10.30 RiiDldel MDl ?
Toqanlbndar
Wodatdldnr
199925
195319
19m19
wsv 30D5
wsv30D1
Wherevogels
MD1
Sch.ldrrlchi.r
RenavanDort
Mi.k smits
Dirk-Jan
Eeets
(zieverderopdit clubblad)
MAANDAG
20 MEI SV DE RIJPMIX-TOERNOOI
UIT
Wo.n.drg 15 fi|.l
V!raan|.lan
Aanvanq
Tatm
19:30 Wharavogels
Oe2
18:45 KFCMC2
RIjp (dc) 2
Arnvang
Tcrm
19.30Vit$ie 22 VEl
19.m SD(rommenieE10
RiiD(d.) V€1
Taqonatandgr
Rijp(de)MC1
WedrHldnr
63278
196605
DondordaglC mai
Vazrmelcn
18.00
Tormool El'C Ed.m zoid{
Vdzlmabn
T€qantt!nder
RiiD(del E3
WodltrUdnr
59656
171904
t0 m€i
A.nvrng l' wld.tdld
Taam
Rllp(delc2
!2.25
RilD{d.} C4
8.55
8.30
11.25
8.30
Riioldel E2
Rljp(de)E4
9.30
72.25
9.30
l l D tOet t5
Riio{de)E6
Tolmool VoLxrlrcke]! Amttcrdamzondag'lI m.l
Vcraamolon
Alnvano 'l' wsddrlld
Taam
8.30
9.30
Rijp{de}sDM
Wo.n.dag Zl m.l
Vaaaarnolon
ArnYam
Taam
Taoanrtander
RiiDtde)MD2
19.0O OFCMDl
W.datdldnr
190502
Toomoolilonnlck ndamzondag28 mal
Varzanrel6n
9.30
10.00
Aanv.no l- wodlMld
10.30
11.00
T.rm
RiiD(de)c3
RiiD(d.l ot
amu af tsrd iaa
ah marb.d. ..r.n opx,.tnInoc!,rrd.
Mo.ht.itochier.dct duibriikorv.rt .rd zijns.s!!n d.nsr..s ..n b.ratjeot
f{U$ffi{fijd.n
Mr0allLltlt
lrwm&tnlllraufiallt l
ffiNT[NEDilE
Voozitt€r/ inkoop:
Roosterindelen/ kasb€heer:
Email:
AnnieStam
Joke Roelofsen
06-50569390
0299-673273
[email protected]€rijp.nl
Dinsdag
14mei2013
Team Tsletoon
18.30- einde
19.00- einde
JokeRo€lotsen
OudervanRoyde Beus
(r)
673273
A1
683839
Woensdag
'15mei 2013
Team Telefoon
17.00- einde
'1 7 .1-'1
5 9 .00
'19.00
- einde
JokgRo€lofsen
Oudervan Niekvan Slraaten
(r)
673273
F3
OudervanSioerdv.d.Sruit
c4
673440
6 7 5 11 6
Oonderdag
16 mei 2013
Team Telefoon
18.00- einde
JokeRoelofsen
(u
18.30- 6inde
Oudervan83
673273
Het B veld krijgt eengrote onderhoudsbeurL
Vanaf7juni mag doar niet meer
opgespeeld
worden, Het C velden het trainingsveldgaon alsde aanbesteding
klaar is op 10 juni op deschop.Dustot die tijd mag jij er op spelen.
Doordat er later word begonnenmet het aanleggenvan het kunstgrasvelden
het nieuweB veld, mogenwij noggebruik makenvan hetA veld.
Maargaan wij hetA veldook meenemenmetgroot onderhoud? ? Dat moet
ik eerstnog met het D.Bbespreken. Godnwij ietsdoenaan hetA veld dan
wordtdatook 1juni .
Dusin de zomer kanje in de Pauw en op de Meelzaktrainen/spelen .
Wij hebbenaan degemeentegevraagdom tweeijzerendoeltjesop de
Meelzakte ploatsen,maar dat mochtniet !!!
W44R0M..............
isonsnietmedegedeeld.
Bert Goesinne
MH5Q11E E3
Stefan
PJU69E !3
stijn
toyd
Sven
MHSP953 E4
ML8X863 E4
Mt8L00t E4
MLBK874 E4
NKSX5TS E4
MTTPT6F E4
NWGJGsP E6
MFFX32B MB1
MHSQO39 MBl
MFFX3SH MB1
MFFX258 MB1
MFFX28E MBl
MFFX26C MS1
NXMX33Y MD2
a{(HMgoU MD2
PRI.COgB MD3.DsM
Hol,s,
Oss€baar,
S.
Floris
Vincent
Job
Daan
Osman
Rosalie
Noella
Sannc
Inge
Fenna
Robynne
lella
Marne
Manon
8.kker, L
Boerkoel, s.
Xlaarbergen,
van F,
Lohmeier,V,
Schans,J.
59ee, D,
L!-7-2002
30-12-2002
M
M
Omar,o.
Bas,R.
Mugcni, N.
t{lbberihg,S.
Smit l.
Spee,F.
Visser,R.
Boar,del.
Spi.rit,\/"dnde. M.
Prins,M.
9-1G2m2
t5-6-2m2
20-L-2002
L0-7-2002
LL-7-2002
8-9-2d)2
8-4-1997
1-G1997
24-rt997
27-7-!997
3G&1997
27-6-L997
!3-12-2002
29-7-2002
9-3"2002
nieuwcooruncldinocn(ook graao fo0o inlcrrcr.cn):
PuckScholten
SennoVeenslra
/l\adeliefHuisman
Willendegenedie onlongs
vic moilenlof posteenherinnering/oanmaning
vonnij
hebbenontvorgen,zorgendot de contributiewordt betoold.
liet eenenkeliryheb ik un re4elirggetroffen.Dat loopiduswel.
Het betreffen nog15 leden.Nict bcfclcn = nict npcr spclcnll
Komuwverplichtingen
oonde verenigirgno.
,?l::ii::*"'
D\TISHfl
LT;;,
DrrsEtzoEN
.L'BBLADVAN
OUDEHENBERGSCFENKT SV DE RIJP € 1O5O.OO
Elk jaar wordt er op onsveld het OudeHerbergtoemooigehouden.
Elk jaar wordt er geld ingezameldvoor eengoeddoel. Vorig jaar
hebb€nze het 'bpgespaard", en met de opbrengstvan ditjaat te schenken
aan SV de Rijp.
Het geld is voor de nieuw tc (ofverbouwen) van de KIEEDKAMERS
van SV de Rijp.
Wij van SV de tujp zijn natuwlijk hartstikkeblij met dil b€diag.En we
willen Bertuson Jasperdan ook hartelijk bedankenvoor hun bij&age.
ho&M[s
Jocql.firp o|r&jons ; lA.llichiclshof ?9 l$3
C8 Dc RiJp : rGl. 0,299-674342
www.svderijp.nl
E-tmil odr.cs :
svdcrijp.bd.rEdministmiicCqtiickn f.nl
tttoodog I mrl 2013
Inlcwrcn mopjesmct soclersoosscn
Willende leidersvonolleteamshet mopjemet de spelerspcsen,node laolste
officiele wedstrijdvonhet leqm,bij mij inleverenl
Ik zorger donweervoordoi de mopjesin ordekomenvoorde oonvong
vande
eerstaw€dstrijdvonhel volgende
seizoen.
Dit geldt voorzowel de veld - als de zaalvoefbalteams
Nogygg[pasfoto'sonibrekennogvoorde aonvroog
vaneenniauwespalerspos.
Onderstoond
het overzicht.svpzo spoedigmogelijkinleverenl
Relatlenr Lokal€teamr
GFZS23C 81
GJW67F 81
GJVq3U 81
GFHO4TP 81
Gfzs170 81
GFZS2OJ 81
GJVq33[ 82
GFZS158 82
MHSQl2f 83
GX5q37F 83
GKNN556 83
GJWL64D 83
l{U2333 tN
MHSP69WDamesl
Mll'lH32V Damesl
MHSPs8S Damer1
MLBK82X El
MHSqOSEEl
MHSPgOS E1
MH8X2il4 E1
MH8X174 El
M'CMgzV E1
MH8X196 E1
MLVCT2S E1
MLEKgOA E1
RoeDnaam
Sem
Stijn
Max
8ob
lesse
Jordi
Duncan
Dirk-Jan
Lrrs
Niels
Jan
Wessel
Celina
Melissa
Tessa
iesse
Mick
Ole
Niki
Luuk
Youri
Morris
Sam
Voll.dlte n.am
8os, S.
Deitmers,S.
Huider,M.
Scholten,B.
Stoop,l.
Ta.m. J.
M/V
Ammers,
vanJ.
DUk,
vanD.
Beets,0.J.
GraatdeL.
Kramer,N.
M
M
M
M
Mul, J.H.
Xietberg,W.
Pikkaart,
c.
steen,vanderM.
Verdonlt T.
Blaauw,M.
Blom,J.
Groot, M.
oerlemans,O.
Stapper,N.
Stelder,L.
Straaten,vanY.
Wcrring,S.
M
Gebdatum
5-4-t997
14-10-1997
18-12-1997
L-L-L997
29-L-L997
31-3-1997
16-12-1997
30-3-1997
18-11-1996
7A-72-!997
23-5-1997
3-1G1997
29-3-2002
25-1-1995
10-12-1990
25-4-1995
74-5-2002
11-10-2002
27-9-2002
3-3-2002
15-1-2002
23-5.2002
15{-2002
3L-7-2002
2(}8-2002
NIEUWSOVERONSCLUBBUD
Hier ligt het laqtsteclubbladdan voor u. Wehebbenhet ook weermet veel
pleziergedaandit sizoen. Gemiddeldzatener op maandagavond
zo'n 72
penonenom de boekje"te mpen" en van 'n nietjete vootzien,
Ookde 22 bezorgerswordenweerbedanktvoor hunwekelijkx Hussie
WanneerhetzomemummerveBchijnt is nognietgeheeldui.lelijk (eindjuni ?) maar dat
Wgen de bezorgeEnog wel te horcn. Het ee'stvolgendeclubbladvoor het nieuwe
seizoenzal omstreekshalf augustusverschijnenEn de rcdaktie hoopt u dqn ookde nieuwe
kaft te kunnenprcsenteren?
Overde bez.orgers
gesprcken,vorigeweekhebik vermelddat itefqm. oudejans
er nq 34joar meestopt is, maar lk hebvergetente meldendat CorKlijn halven'regehet
*izoen "zijn wijk" heeftovergedaanaan NicoKlljn Corheefthet clubblqdzo'n 32jaor
weggebmchLDusookvoor Corgeldt,bedanktnamensde club.
wij wensenqlle mensen(ol is m* nog eenbeetjevtoeg)eenpruchtigegezelligevakantie
en hopenu volgendjaar weergezondterug tc zienbij SVde Rijp.
Dercdaktie.
GRAFT/DERIJP
28 Um 31 mei 2013
T/MVRIJDAG)
(DTNSDAG
A f s t a n d en :5-10-15km
INLICHTINGEN
Korver,Oorpsstraat16, Graft
Candida
.r.^i
/|tdo a7<nlo
^L^^rar7
/A).imeil anm
"{+"S$ss.
ftnaumd Hi
Boctehmn
DE nUP - Ul Ih Gfl.n
Zrnr r- & Raahastsaat
vhd vr{rLt rt rd vrd
:O30 ..r trhrwd pL.!.
D.n dn.tt rAlb L li|rff.l
lca .rd.r
C.i.. vrt
-..r
Hort r b &aocfdrnlb 'A[6 tr Failic' b icdcrcd
tu
tL fanilic D. Roov6
q ..a FDt ir zijd lcwr b.lrmd{,rein b.t 8lrLlo vd crucide k uzcamvlr!'tj'Llijt i&
Zo wil WiEic (CJicc ve
Hot d)..ab.by, ha E6
Ruti(r wil di.rricrUj ,iF gclocl tm.a zi_irti,o.r Cb,ltic
wil toorll g!.r v.ontuEordclijkt id .tr hm zrng.r Di*
wil zijn ov6lod.nwouwt.fug.
Pat* frnili.s Ar€rdwil gclullds zjjD.Enzijr vrouwJcand.
wil daii6rrd h!|rwil.
Dccn!!c b€dirgt 5 cum.
Auto onderhoud nog g66n
€ 40,- P/u r..
-
AutoserviceVendel
BamestraweS23
lllddeh-bceDslcr
06-44800528
DegradatieZTS
gehandhaafd
Z.rid..r |] ZlIi is dcnddd
g.dcAndccrd uiadc vi.rd.
LLrac c. I). odmirdc vaa
bct!.p h..ft & ui6pr..L Elr rlc
nrdlomolr3i. yrn dc XNVB
op 18m.dt bcrr.sdgrLDlc b.hdrdc d.r & Z.rLr. dub uit dc
@Ep.litir b t.lt"-ld .o .td..lr
D..I dc vijfta tlarsa d. dc
boctca.|t a*rahondardcuro
bUift gEb.dbzrfl. A:dddiDs
e8 hct @lLcdd GoDmaotrrr
lc{cacnop cn bcdrclgcdi|l
!d.t&..dtcr
Johr|r J.trrd i!
hrt dud bii Hcr(!l.3 Z.aDd:n
op I fabflrarl.
zTs, rt.t ltr d.zclfdc kbr,. otF
ts:rD d3 Hry I)t Rlr9.o c..ftdirt Ir io z0o 8!h6cl t.oorh.r
volSandvocibe&dzoaogF
lahorst, orDdrt da aBclopca
J.rca D.ad.r€ tnddcoco b+
t o plr.lrgFod.f.o. Hlcrui
rtcclt acorol drt cco 3DdcrnD
dc Ar dc r.hcld!rc&t r hccft
fE dopa ir dc w!&irlrd cgro
VSVArq' r DraDb6. Dac
tFlc. bL.L ac.o lld co dus
o!&rEddgrl H.t dcal ern &
$ir&aaf raari! dc balc rttrollrlg c.tr,... b|!i6rDd !ir2t
woadtop rlotrd.rd.g 6 Dd
rnonddtog b.h.odcftL
llieilccawnd
DE RIJP- Bd D! Cmc&
Zwo.r ir dc Rlobt trrt i,oidr
aiard.g 18hci ccl crick
wqd {.bo'd.o. r,b|fm.m
uul t!.dt drlsgtocp No3Ll8ir op.& dh hrd6., &0rjc. !o .( i. Gri&. dd', ool
lcal D. coftc ir 5 curo
q
'if
t Rij
btl2.a.te?&LW
NIEUWS "heet van de Ders"
Het zit in de plonning dat de Rijperen Grofrcr Usclub sdmenweer een boottoeht
gaan orgonlserenin de Eilandtpolder, Het is al weer tweejaor terug dot 2e dit
georgoniseerdhebben,en dot woseengroot succes.
De ddtum : \Naa8chijnlijk) zondog23 juli.
Houd de Uitkomst in degaten, vrant daar 2ol meer informafie over te lezenzijn ..
Rn
Verbouwingvon het 5V De Rijp complex-deel1
Lotgsdezewe4willenwij de ledenvon5V DeRijpopde hoogtehoudenvonde
ldqtsleontwikkelingen
rondomde verbouwing
von
onsSportcomplex.
Holf opril kwomeindelijkhei verlossende
woorduit het longeoverlegtussende
gemeente
enonsbesluur.
en dit zol
Op het huidigetroiningsveld
zoleenkunstgrosveld
wordenaongelegd,
dononsA-veldworden.Ook
is er ov€reenstenning
bereikt overde bijdrogevan
de gesneente
voorhel 'spiegelen"von
de kantinezodanigdat wedoor middelvon
in de zuidgevel,
zicht zullenkrijgenoP
het oonbrergen
vonnieuweroomkozijnen
het nieuweA-veldvanuitonzekdntine.
Het bedrog,wai doorde ganeenteoohonsloebedochtis heloosbii ldrgenoniet
toereikendon de koslenvahdezeverbouwing
te dekken.
Tentijde mn de onderhondelingen
en bestuurhebbeneen
tussengemeente
oontolmensen
binnenonzeclubde koppenbij alkoorgestoken,omolvostwot
opiiesle bespreken.
slondente tropp€lehomeindelijkte kunnenbeginnen
met het
Dezemenseh
uiturerken
vande plannen.
'
.
Het is de bedoeling
orndirecl nohet mixtoernooiie slcrten met de danlegvan
het veldende verbouwirgvonde kdntine,zodofbij de stort vanhet nieuwe
seizoenin ougustus
de konlinsw€erin gebruikkonwordengenonen.
Doordofde clubgebocfis bij €€nvoorspoedig
en goedverloopvandeze
verbouwing,
is de ihlentieomhei merendeel
vanhel werkte lotenuitvoerenen
codrdineren
dooreenlocoalbouwbedrijf.
willenwij toch de hulpinroepenvonvrijwilligersmet hort
A\oorin enkelegevallen
voor5V DeRijpomhet werkte verlichten,
en uileroordmogelijkkostEnuit iE sporen.
personen
Wij denkenhierbij oanhandigeen enihousioste
die hond-en
spondiercten
kunnen/willen
verrichtenten lijde vande verbouwing
vononze
kdntine.
of advies
Doorhoost
zo€kenwij mensen
die op vrijwilligebosismaewillendEnken,
wiffengevenomonzekonli^esfeer le geven.
dct wij eenlowbudget
Elkeenthousicsteling
moeizichwelbedenken
hebben,en dot hierdoorniet veelnogelijkis.
NddsthEt gebrEkaonbudget,hebbenwij ookeengebrekdaniijd, wohtde
verbouwino
stori dl snel.
Decfgelopenjoren heb ik veelclubmensen
horenmopperen
overhel gebrekoon
sfeer in onze kqnfine,dus deze gele4enheid
moeienwij met zijn allenoon
pokken.
/lrlensen
die zich herkennen
in deze2 profielen,en diede clu6eenwarmhori
toedragen,willenwij vrogenzichte wendentot de lelen vande bouwcohmissie.
Wij ziengroogserieuzeen hqolboresuggesties
lqamoet, en dongocnwij in de
komehde
tijd ihventcriseren
wct de mogelijkheden
zijn,
en kijkenwoarenwanneerwij uwinzet hEt bEslekunnen
gebruiken.
Devoorlopige
bouwconrnissie
bestootui?;HansKnijn,Nils Pronk,
ge?l Geziene,Nico Klein,en ArrnondSDee
Indiener meerinformoiiete delenis, zaldot de komanda
tijd in het Kontokt
sioonen oponzesite.
www.svd-e-djpj
Wij zienuil ndoruwrecciie!
ly'letelkoorkunnenwij er eengesloogd
project vonmokenlll
Wij hopenop velehonden,
en uwposilieveenergie.
l\et wiendelijkEgroet,
Nomens
de bouwconnrissie,
ArmondSDae
o
r- \l
o
T
_-l'T.
I ll
I T -' -f
+l<tae
|
l
I
I : .€novaue bestaancte kanline
I
i
| _.
l
I
t.L
I
I
J
rase 3: sroop b€stasnde kleedruimtg
Hooffsponsor
$HNIORENNIE
HE T WAPEN
V A N M U N ST ER
Ssrirurcqt!
Voorz'tter
86le
Ricft S:toop
0&51679075
Uitslacenvan de inhaawedstrijden van afgelopenwoensdag:
Rijp(de)2
Beemster2
2 -5
Rijp (de)3
tusendelft4
Uitslagvande bekerfinalevande Veteranen1:
RiJp(de)VE1
| NVcvE1
|
uitslacenvanafteloDenlon
Graftdijk1
Rijp (de) 1
SDOB2
Rijp(de)2
Rijp (de) 3
Purmersteijn
7
Monnickendam
45+1
Rijp{de)4s+1
3- 1
7- 2
2 -2
S.V.De Rijp vE 45+l - Monrickendsm 45+
Of: Toch nog fanatiek in de nadagenvanje carridre.
De laatstewedstrijdvan dezejaargang,thuis tegenMonnickendam.Lekker weertje,leuke
mensenen eenlekker bakkie koffie van Rein en Peter.De meeslenwarcn er bot aantoe. Naar
wat ik hier en daarheb opgevangenzijn alle veteranenwouwenvandaagonthaaldop ontbijt
op bed, complim€ntjesen goedgehumeurde
mannen.Fantastisch.Een dagdie zo begint kan
nietmeerstuk.
De strijd om de onderstepl€k h€bb€nwe helaasaanKwadijk mo€tenlaten. Zij haddendeze
dageenpunl minder dan onsen kwamenniet in actie.Het heeft er het helejaar naaruitgezien
dat wij als onderctenzoudenslrande[ Echter,onzeeindspurt(7 puntenuit 4 wedstrijdenll)
heeft dit voorkom€n.
We kondenvandaaggoedmerkendat we het onstoch aanteklen. Er werd niet all€enmaar
gelachen.
Er werkzelfswrevelwaargenomen
tussend€ lijnenals eenvanonseenminder
gelukkigebal sp€elde.Het onderlingcoachennam bijna agressievevonnen aar. Maar
daardoorwerdenwe wel eenbeetjefeller, we kondenharderlopen.En dat haddenwe net
nodig.We gingenrustenmeteen2 - I voorsprong.
Helaaskwamenwe de kleedkameruit toenwe dat kleine b€etjeextra pit weer hadden
weggeknuffeld.De hele tweedehelft haddenwe dc handenvol aandezetegenstander.Een
tweedehelft waarinzij wel scoorden.De eindslandwerd eenzwaarbevochtengelijkspelletje,
2,2.
Van onzekant wil ik graagZombie noemen.Hij heeft ons in de weds$ijd gehoudetlmet een
paarprima reddingen.Marc (Autoservice)Vendel maaktehangendin de lucht eenprachtig
doelpuntuit eenvolley- Een voorzetop maatvan Fredging hard tegende touwen.En, last but
not least,wasdaarB€rt Bofst. Hij kreegtwee keereenvanzljn noppentegende bal, hetgeen
r€sulteerdein twee echtespitsendoelpunten.
Jammerdal eendaawanachterZombie belande.
Volgendeweekzijn we voor het laatstin actie te zien op onsA veld tijdeis het mixtoernooi.
De fans hoevenonsdusniet meteente missen.Daamagaanwe eenpe ode rustenmet als
hooglepu[thetveteranenuitje.
Heelveelzin in.
kantine
De werkzaamheden
aanonz€
en veld€nzullen dezezomergaanplaatsvinden.Het
eerstedat gaatgebeurenstaatdezewe€kal op stapel.Op de kruising JanPloegerlaanen
Zuideindekomenverkeerslichten.Zij zullen voorafgaandeaanhel mixtoemooi in gebruik
wordengenomenonderhet genotvan eenhapje€n eendmnkje.De Hugo Prosejitowordt
gestelddoorPerfectWoman,de plakjesworstzijn vanKeurslager
beschikbaar
Han de Vries.
diik redt het
Souwr iLlln
YLd. tl.rr. C Drt Gnftdiik ccn
'f hct ccrstio hct bc
jl.r 8dcdco voor
saetr tr.aa alcYicrd€tL$e ptoEovcarda,wl! cao pcaada ?an foF
Daa! D:t bct dd d|ldtr h.& sF
h dhrafl, is cigrolitt cao Y.rn!.
slng erd log 8tolaa format
f,hr*zt .dr
ov.xwlndDg bli IX
':2cr.ftdirt 15ooLiolRlip 106.0 dc
&trd sizo.o itr & rtardc tLssa ult.
Dc f!! gif hct duiddlrl Di.t c.d4L ,,Wc 8Ev.n aiclr IvcS:, bad
trril.t €hrti Abds Yant .l aal8Egcv.o.t( eI rl$d wlllan ao boylatllcn tcbDanwc sat gocdta rDaLco n| dc 2-o oltn€dcrleaa,"
cnftdtl
st:.r iiDda hea .ftrLtr
vln tt'ailaa Cof Smit, aotatc wrLo
gcldc& ondcrlcidina va.dce,ldrlc
maDsrbp KaasCoom:ndcuq Cc6
Groot cn J.* Mooii. Na.st h.o zet
Mik 9|tr Dicpcn o9 dc b.DL, *|Ilt
da splts w8 olat ft cn zou zo nodl8
ia d.looD v|tr d. tw.cdc helft wor-
dcn hSrbndtr Det lc* lmgc dd
oict noodz*aujL wrnt lr4 a.n
tw:tdcr kw16or da bczockctsop
o-r-.Ori€o ntr dcr Do6 barEilta
Dcrnt woortDaa, dlc om licl
scll'rDa hcan glng cn hahccrsi
scoordaPogid&D r"rtr Da Riip 06
hDSlzii !. LoEa[ l.rtdaa 8r.d
succaiop,w"|ntdodbrntdL [email protected]!
tiLtc cca vcr schoa%tr Rala Boots
rot omcr, Prtrlal Baourlf toptc
tra:lt ctr bii catr'volSrodc pogiog
ru Erouwartotr Thiis mt log o.t
oDtrcilYmrkomcn.
cnftliilkP:e
n dcrun oirtoF
d€t rhf, rblrr wi* d! hoog lnSF
bmAtr vdr. tnlpcd v.! Michd
Kcclmaa staad3wcg c \ft*ao .rr
h.d fcht d.t Nid visscrvatrdicht
bii laart koptc Ecl volSctrdcpo
ging vatrYLscr wrs cahl.r wA raek
Hii coaarolcardccetr hoe€ gootzct
co vErlcDgdcdcz! lot caotrcffcr.
Dc nct itrgEbr.dtc vrn Dicpcogi|lg
koatdaamatrt cca dual8lblcssaard
naar dc grotr4 qard opgal2pt,r*
DeRip
cnfld|jk
E[
E. ltbortm.n o-17o.
vlncr r.r,?s"\rhnDl.p.n
t.2.Lial&r.ht-.
Dnjv.r.
gcardarttaot r d.tr & Rlipcrv6d.d€€.3 op aa! stcviSEkopbal door
bct Dtddco ?.tr Sjoard rrtr dct
IIclD, roDddc8!cd dG2)a! gitracr
bl ca! YolSEnddud glbLsr.crd
wccr,l, ,,ft hd last yr|l mlJn tnla
cn lrcaS .r waarlast Ya!" er2r hcb
wtl &saoodi ddui da noa SEdr
dcotuitrutmradcvcoatcbrriD.naar.
f,ic RiJpbrd rtat de mr.ht opol€uw
taru8 ta kodar! an g[adc da afschcid Dcrn€trdc do€lmaa p8cal
Fokkcma ccn publi.kwb€l
Ect
bloahctr.
lidrrm hclstdt Diat
-Hrt
8ocdeaa( o ds tiotnctm|tr katrik
dat aict hcbbcn'i vcrtlaarda hii.
Abclt wrJ oict blii E€t hcr vcrlics
,Wc [email protected] cr rllcs a..trqad2arctr
kwrbc! aocd !.rw lot r'a Daar dic
tPeda glal vad cnJtdiik door hal
niddo brd D2anu iik Dooilmogjcil
yrllco."
Coosrndaut wal opgcludt ,,Wc
kw.mo ln d€ twccdc halft oftLt
druLcn m dcr"rlaal h€rcropd2t h.t
nict zoo lulilcD. W. habbatrMtk
ins.br.dt i! dc hoop d.t hij dc
wiDncndczou [email protected] (ht is g+
lukt "
D. r|b Fotr.ma (83.co|i!u); slotdijt
ft.tman,
k5. Stoop),RlckSchrama,
V:|| d.r lt.r M|n:,nr
tlchmers.
lrtLq 8rousr, Vln r {7l.Jonl},
CrEfi4b czton;D! 6eus,.l.ntl.r,
tub.r GrootC! ln Grooq\r.n d€t
Hclm,\hn d.r Do.r,wlt, St.trn Ht|ting, schcy,Woortm.n(68.VanDlep.n;z 8ult.
vLr* tb.l &d l..t{hH
a{ t d6.
Drur t] ,lt. !i *rD 9a,zDf+t6d
or' Dir.|d trb|.r.lTo3, vzKonz.b}lt
s.lEt nOIs3+
lrf,
ffi ors
6{
td
ts vtr
64
aa&5
26at mw
6'
ar..fM
Al1 sdtF
2625
D{hnrdt
ft.* ZDN
2625
tlol-rL T
26t5 ffi
2t25
ru
tis
lLrahn tl{!df
ASft 2.llnFd. rrttirfl.d.igt
lt, St$r|.i3a6lECpar t1
Lt
lhdld|r
sg.rbftn
b|rL
C6lrofFt
H*it!
r5V
tln.lr
llf,Gt
7.r-
26t7 ransdr
2'57 !*r
26{5 |tdo tt
2ta5 ll(
2t{ tSvtlort
26a3itacifl&
6{t lI
2tar
26a0
,6-1,
&u
bd
2t t
* 1
YE &. C rrruls z|*n *ro.hrr
Vfrlrrrrx.rog 0. Ur{nfi* le WhraD
tt, tt $
!*t .ndr oq t:{.rz-dl
drSrqtgr!
l||.lq tffiOo'+
to.t$aw
2F t &.||*
,aip
wt'En
t+tt
a54 lllDo
tStr
24.l Sclrrtrf*
,+rt
H.n*.z
z+tt
4q bq
5..ttd.n
24{3 cd
2t15
zrrdjr
2+r3
4€ liialilk
naeno*e**on**r6-o**P"ffi
r6here'{ogels
iI
]116\t tcod{X
A'
Veteranen1 wintde bekerfinalezondagbekercompetitie
De RijpVetorenent heeflde linaleb€kercompetiti€voorzondaggewonnenmel3 _ 1 vsn NVC V6 I
Hel was een echtob6kerwodstdjdwaarbijDe R(p overde helewedstrijdg€zi€nde betor€ploegwas
ln hel beginwas het €en gel'jkopgaandestnjc.
Ne ongovocr15 minulsnspelcnkre€gOe Rip do overhandin het sp6l.Maarscorenwas zeer lastigvoor D€ Rijp
Vlakvoord6 ru31kwamdo Rip toch nog op voorsprono.
op zich c€n makkolijkebal voor de k€€per van NVc werd toch veft66rd ingeschatIn de nre0d0 holn w€rd h6t een echte strijd.
In hot b6gin we3 D6 Rrjpdo betere ploeg en kwsm door e€n ponelly op 2 - O voorsprong.
weadoor NVCde aansluitlrcffermaakt6€n l(locAm€6r
O€emeverruim<,e
D€ Rip de voorsprcngte vorgrolBn,
kansonom do€lpunten
te maken.
Do Rijpgingni€l ooedm€i d€ ksnssnom,waadoor h6t no€ lestigwerd voorO€ Rijp.
Enk6l6minutenvoorlrjdmaakt6De Rijp3 -1 en de wedstdjdwas gesp€old.
Nu op weg naar24 mei a 3. naarUilhoorn
(Foto'szijn le zi€n in hol foto boekvan SV de Rijp.
SVDERIJP
PascalFokkemqneemtnaar 7jqqrqfscheid van SVde Rijp,dit zijn de laatstestoppenvan
h e m . . . . . . . . ..
Hij gaatvolgendjaar nqqrSV Beemsterom dqdrin'n lager teqm te gaan spelen
S.V. De Rijp hield probleemloze
jaarvergadering
DE RIJP. - lle! be.tuur var S.v. De RijD ws, er t! gFslarad loc .l!e be6trrEvicat$
16 brdtdiiln
le vrnden Hun b€Doernlng*erd in de vrildr{Flrold geho.den iarn rrgEd€rhg met applau beli.acb$gd doo. dedrcarnetiga!
r,€rdrEL Hclrlbff
Od€Je a
P. SDelt!4 F. ryL Co! SrDil Nic! KIa!65e8, Rt rCbM
6 Cor &Idlge. De rle t
Coo.$€ra tal rle tuncde van secr€&r! op d.h !.|m.
Vodzir&t c' trl|ig.n daDla. &
onrtlteade ecrer.Iis lte!! Geu3et oek !,oor dl€!3 lctMteiE!.b
.tc a&elopea &ft$,
oDd6 aanbidire van €eD *tlentie b d. vois r,En oG|t d€lllaHaur raldbord.
Irc Jewdconllnliie
beee nog beho€lte aan e.o rdqd€ 6e. De .a. Du benoelDde
reden ziltr Y. Cor/el+ J. rrriier, J. Bar&er. A de RiJL., 9. Sey G! J. Ilrriberr(
Bestuurmeer
compleet
Voordtter C. Kuipq kon ln zijn o!€nbaEwoord Eteu€n dat ln }let sfgelopen
leizo€lr heihad {ra5 lleetkt en dat hrj op
rrjn !€[email protected]€n th alle sectoren van de
ver€riAina lr.tlbch
seen ,,8e" had 8eDe aailPg vlrt h€t delde @ld i! iMid'
del8 tr hird genod€o door de 8!m€ente.
Voor lte uiib.eidi!8 van de tle€dgelegenheial worden plan&er worbereid.
El zijn l0 dsne. atle araaa mel her
atabe8vEtbal $,iU6r [email protected] D€ 1!olt
gais vqn llel belde€vo€tbal i3 EFen pr
van de r€d€lore obltrtle3 e t 100 b d€
lirst door Mru$wls.€ling€n
hel!'3 toek
g€!as&t, rodet ui{oths dct 80€d EoaBUjL
il. Het b€dria a t 6000 wordr in 5 ,glr
tenrab€taald, walrbii de D€ruihg'tl€err4
zictt nu voontelt Der Far rdt t€ beralm tot
,140, aln deg3lDn die ltlj.n J l0{, koinen
De ver€nlatu he€lt optie SEvraaSd aan
de gema.ente voor bet te.t€iD achte! h€t
baiiih{swld,
vrA het Sevaf d6t leter nc
Ilet ,aalverslrA van sec!€tarb Ci€ls+
brcek s€waagde veD €€n sedaasd $izoen
ln diverse oDzlcht€& Uoee Drloribli ts de
wr8 voo! €en adequte t€trcincomrn&Eie
en dllo begel€lding vd de etioE
€lflarlen 5 o 6. De Er€njsins t It morDst€el
380 a 400 ledelr, wqt €en sroei lret ci.ca l0
lFc€nt betekent ten opzlcht€ vaD voorssand jaar, jr hoofdzsak ta danhen aa! de
iBchrijving vd de€s- €D m€isje6ledeE
p.Ettiil
Ldaa nodls $s
b rle
duideli*€ opret aEei{h vaa dc defiritte
wie r€der zd!. Ce.o rt rDt€cht hebbo!
onile*teuierde
l€dE (doEteurs) €! bden berr€dgr de lE &'r oD bt dro|!€bt
vsn de lJ9tge{rerba.
De aanDeldihSlp$c€dur€ L uitsruft.ld
tm.ataan e6 lclr|llelijle
Der lormulijr
EEdlehe VerkrartDg v!! Aea b€4valt
voor het ac$.1lldmsalsc-baD alt€rt te !vorden toeg€voegd. Oot de dsnan3l€lliag yln
de comni6sre i! t'i, bbhoudeliir
r€8r,e.
ment ger€8Bld. Hel oude Eglement teLle
3{ enikele4 tret riieuF 60.
Onzetlaag
Feinirym€€der HrE Sroop gal €en t eUcbliDa oD hei till!rci€el vq3lrg, dar edt
voordelig Ealdo van t raq aa!8hr (vorlg
laa! DAderig .ardo viD t 13.590I D.lanline-onEet w$ door [email protected]
sr
Watertand-toenool forr Aestea€D, maat
had ook olcrigens €.q b€ier r€3ulta&t d,an
vooryand Jaar opSeleverd. De vs8tc be
,ettlig van de LaDtiB crsrd slr oorzrsr
daalasr aeno€md
De cont ibuti€r ioot tom€rd relzocr
woldea €rk met J 5 rernoogd, hehai€ dte
voor het darnB€rnit e't do 8€rlorc!! Voor
de &'le8 tttjft de biF aae J?o; voor de
s€nioren homt €r c.[ 6ent e }jJ €n rtodt
de contdbutre J 135. Nret 6Deisde reden
(die nel e.,$er €n r,|3del tbmrecht hebbed belalen J 85 a ondersiehede leden
Ni€ttetE l5rasrde
t55 Ceen dclnr€dt}
aieze ErhoailaED Eluit dG heSrlting voor
l0?7r?8 Et €cn ietod lt.E t2250.
Nieuwreglement
De g€B'ijzi8dc siriut€n en lubbouderilk
reslemst wedm go€dAEteud n5 toeuchti.g doo' de se.r€la!&. Bela.€ri.ibte wlj,iging van de datut€n bou.lt Elband met
het nieuw€ !€tlgni81!8!.€cht, raardoor d€
hoord€[email protected] aa.ftDrutelijlh€id van de beshrur6l€den ENaIL Voo. het aatlrltelden
all &l ts niet m€€t ale handtekenirg van
rt
\$17
b d€ Ele![! aoErrxdtb h.elt s' V. de
Rip I A .' I BJrlEiorslelfldr€r
€n r
trt9tI|clttaltdr.r,€e
v€ldodit b A's
€o B'u Bci ,Gt€nr is Da Dalt { heseleidqr loor de frntoErae.r!4
.rell F|radvoo.tClt€f W. Gora& I> h..r V. Stotk
tdal d€ i sdrtddiag ird |rdDdbidr!cdlrLc€de
d.t bi, & ,ei{d bdiienen
.alr,eacg db. E, booDL {ar .r oe€r
yord.o tesDeld
[email protected]&o
rhqh h|'r.[
.laJr b rrt EIacIoD€s eirktD
Lono
1lot b.!rv.
V€€omsd loa D.rnelm dat
cG! lolraloe.Et
vaa tolo ..1 lollo rd
t t?5e{22 tar b€rde €d dat er t l.5O t€n
ien tociro [email protected] .& S.v. D" Rtjp. ,fiet
te Dos hoeer .b q |neg
do€n |a. de lotlo. Dc nrhle zit e soa wel
Eb 9ll€dtlna
Dt€ngt Lom€ld *irod
ooL tree zelrvoe$artesl|8 h de 6iriid.
IIar! Ceosebroek zal !€cr€tarts zljn va!
dle {ldelit!8:
Jan hr!
deelde !|amas de ltalerllldc6nmrEie m€e d.t .t€ Yaterlsldcomletli.ie ook ii-Ncr€el ec|r succe€ w'a aesr_
dar! ADe d€ehettret|de \€ren8l|tgED Lrij.t,air ,80 an bu irileageld
aen een bel
rni63chied v€rdubbeld G.u8.
Commissies
Jan Pd$. Pi.4 8e*hout cn Wie Saldti'[ werd6 heno€md tDt kascomrn&sle.
Co! da IrrS€ ,rl het b€tuur verte8Enwoordlg€D rr de bntrrlcodlnilBle
alievE.der b$taat uti S. Crasto€t en N. Smal. P.
SDekken n€emi al' be8tiutdid d€el adde
tert€hcommbEle
Atie Ver&Dl< €n
'|et
Jar Ituiberb ab ledadl
De hoo.badh.id !!! de gclui&iEtallatie op hei veld zsl voo! de ni€uwe conpetitle itr oide qrndd gEmaar4, zegde looEift€! Kuipft toe i! de toDdl:raea:
J8r Prtft dankt€ EheD! de leden bF
stuur en t' het blrzonder sec!€t5!b €n
peruUumeeder voo! ale verrichte werkzaamheden [|e_t de zo au$tlAe rstiltaten.
De Rijp oefende
tegenGraftdijk
G?rlrd|lrb d. o.l.nscitsatrJd
tl. blcct
D. BlIt ilodcnLf.voDd
drt dt litr v.Gr Fmrr'
d .Do-I.
d..
ilt! (l'.tt4lJr
.!.cld.
tlriil.r
6cn
n d! ltr h.t .c!|]!. rrl'$.r
bc.t
v.! Dt6l Vcrnrr
do.lF|ll
Ondanks co soede rusl bl*k
Crsftd iik niet in 3lut Nd i€tl Le8€n'
de kansm
M
ie stcum Ho.*l
w|Ign
vEdccld
onaelilk
niet
!.oord€ to.h Jrn utk nog voor De
Rijp eh bt.cht hlcfme d€ rtud oP
o-2.
), 4 .;--
..ti).
JEUGDNIEUW$
Jeuqdbestuur
[email protected]:
Secrelaris:
Besluurslid
algemeen:
Bestuurslid
algemesni
Bestuurslid
algemsen
Bestuurslid
alg€meen
Bestuurslid
algemegn
JorisGovers
Fredvan Dort
Ren6M€inders
TimVredevoort
DylanStam
EdwinFenon
RonMolenaar
Onds|!bunende commisslel6deniouod
Wedslr.secr.pupillen:
EstherHas
Wedstr.secriunioren:
Fred van Dorl
Codrdinator
HansKnijn
oeugd)scheidsrechlers
06-21816444
0299-674744
0299-671849
0299-720016
0299-674748
0299-673115
TcchnischecommissicJcugd:
4?
Voorzitlc.
, ' l .l {tsg ,C tD
A a B-j0nioFdl
C-Jt||. A D-F4ill.n
E-F.rtill.n
F-Fttll.n ll ldboirf.r's
PeterKotler
cotirdinotor
ArnondSpee
cotlrdinofor
rr\orlihEffting
coii.d inofof Piet Wddl
co6rdindtorLoekRoelofseh
codrdinoiorAajdnPostaining
telefoon 06-5/.957421
telefoon 06-23524278
teleloon 06-53512203
te|,foon 06-54975652
telefoon 06-13286303
tel"foon 06-33310598
Afbedcl*cn is roor olle speleB bij d€ leid"r.
Indieh er eenlekort odnspelersis, wordi hef door de desbetreffendecoairdimtorehqewld.
Bestetrainersen leiders,
2012/2013
zit er al weerbijnaop.
Hetseizoen
Demogelijkheid
ls er om doorte trainentot en met 31meia.s.
wanneerhunlaatstetrainingis.
lederetraineris vrijomte beslissen
Daarna
te worden.
dienende spulleningeleverd
leidersjassen
etc.
ballen/spelerspassen/
Dusgraagde sleutels/hesjes/trainingspakken/
inleverenoo:
MAANDAG3 JUNI20.I3
Aanvang
leidersen trainersvan de F-puDillen
18.45uur
leidersen tfainersvan de E-ouoillen
19.00uur
ieidersen trainersvan de D-DUDillen
19.15uur
leidersen lrainersvande A-,8- & C-junigren
19.30uur
Locatio:kaniin. S.V.OoRjjp
Benie vorhlndardgraagatnreldenbij io coordlnator
weerleideroftrainerbent,je je leidersias
zichdatalsie volgendseizoen
P.S.hetspreektvoor
en /of ualnintspakniet in hoeftte leveren.
Derest(sleutels,
ballen,enz,)wel.
PUPilITENNilEUW
pupillen:
Wedstrijds€cretaris
EslherHas
Tel: 0299- 720016
Email: weds€[email protected]
OE UITSLAGENVAN DE PUPILLENAFGELOPENWEEK(END)
THUIS
UIT
deRtpDsM
R€i
Riip{del E6
KFCE10
FoftWormerv.F12
D9M
4
Eijp(de)Fs
Ritp(de)MD2 wsv30M01
1
1
7
0
o
R jp (de)D3
12
2
R jp (de)D4
R iD(d e lE 1
R io (de)E2
I
3
1
Zaanlandia
E10
Rijp(de)E3
2
As5endelftF8
Rii! (del F4
Purmerland
D1
SVAD3
SDXrommenie
D5
RCZ€1
Zaandiik
E1
R iD{de)D2
9
1
3
2
6
Bestetrainersen leiders,
Hetseizoen
2012/2013
zit er alweerbijnaop,
is er om doorte trainentot en met 31meia.s.
Demogelijkheid
lederetraineris vrij om te beslissen
wanneerhun laatstetrainingis.
Daarnadienende spulleningeleverd
te worden.
leidersjassen
etc.
graaS
ballen/spelerspassen/
Dus
de sleutels/hesjes/trainingspakken/
inleveren
op:
MAANDAG3 JUNI 2013
Aanvang
leideasen trainersvan de F oupillcn
1 B4 s u u r
leidersen trainersvan de E:-oupillen
19.00uur
leidersen trainersvande D-ouDillen
' l9 . 1 5 u u l
leidersen trainersvan de A-.8- & (; iuniofr,'
19.30uur
Locatioikantin6S.V.Oo Rijp
WIGt[n cr d.zG waek Jo?lg?
E1
MD1
Mirthe
Elaauw
Bommer
c
c
A9
) o**
UITNODIGTNGOEFENIYEDSTRIJDEN
F-prpiUc! geboortej.ar 2005en 2006
Itr mei wordenweerde gebruikelijkeoefenwedstrijden
voor onzeF-pupilletr
georganis€€rd.
Dezeo€fenwedsnijden
zijn voor de spelersdie geborenzijtr in het
g€boortejaar2005etr2006.
Oefenwedstrijdgeboofi€jaar2006
Drtum: 14 mei2013
V€rzam€lcn:I 8.00-I 8.I 5 uu terreinS.V. De tujp
Aanvangwedstijd:I 8.30uur
Ehde wedsbijd:ca. 19.30uur
Klcding: voctbalof trainingstenuc
BU verhhderinggraagtech sch coo.dinatorhlichten
Mels
Co.n
Tlgo
Trd
Nlc
Sam
Brahdon
Schaik,van M.
Klijn, C.
Tiel, van T.
Floor€, T.
Eommca, N.
l(nispcl, S.
[an8e, dc B.
llp
Chris
Rik
Nlls
Nibb.rinS, W.
Oudejans,J.
Kllnkhamar,R.
JOnSSr|a,
r.
Smlt, F.
Ootcs,N.
Oefenwe&trijd geboortejaar2005
Drtumr 15 mei2013
Verzamclcn:I 8.0GI 8.I 5 uur tenein S.V. De Rijp
Aa[aogwedstijd: I 8.30uur
Eindewedstrijd:ca. 19.30uur
Kleditrg:voetbalof trainingstenue
Bij verhhdering graagtechdschcoordinatoridichten
lan
Gcnalro
Madt
Mats
LUna
S.b
stl
lt p
Cas
Mock
Everkas,G.
Gaoot, M.
Nooij, M.
Schippcr, L.
Schrama,S.
Smit, S,
Straatan,J,
8er8c,vah dcn C,
lcke, M.
We zienjullie op 14 of I 5 mei.
De TechoischeComrnissie
Tygo
Jcns
Dylan
Josh
Stijo
Jis
Trlsten
TySo
st|ln
Vrrdonk,T.
Hccrschop,J,
Smlt, M.
Kulper,D.
Putten,vanJ.H.H.
8lok, S.
.lon8,de T.
Bruijn,dc s.
SVDeRijpE2paktde titel!!!!!
Afgelopenratcrdagstondde kampioenswedstrijd
in de 2" klasseop het spel.In een8rauwZaandiik
lagde titel te wachtcnop dejongens\rande C2.Zc hoefdenallacnmaarte winnen,...
3 w.ken eede. in de thuiswedst.ijd
tegendezelfdejongens
bleekal dat ze eltaar niet veelontlopen,
wellichtalleeneenpaarlevensjaren,
Toenwerd de wedstrijdvlakvoortijd beslistdoor 8rian,Hij
maaktede 3-2 en de tegenstanders
lagenhuilendin het gras,omdatze al in die wedstrijdkampioen
kondenwordcn.
Wlj, alsoudeBvandejongens,treftenhet maar.Elkeweekeen bloedstollende
wedstrijd,elkeweel
ziendatje zooneen beterevoetballerwordt en elkeweekhet taam beterzienspalen.Dat dezelijn
danook nogdoorgetrokken
wordt in een kamplo.nswedstrijd
ls bijnaongeloofwaardiS,
maaralle
aanwezige
oudeaskunnenhet bevetigen.
Terugnaarafgelopen
zaterdag,Bijhetverramelenbleekdat Rickriek was,wat natuurliik
verschrlkkeluk
moetrijn voor zo'n.iongen
op zo'ndag.Hopelijkbenje inmlddelsh€rsteldRicken
p. Kjkendnaardeiongekoppiesbleekalvrij sneldat er hier en daarwel
andersheelveelbeterscha
ietsvanspanningoprat. Bijhat kijkennaardeoudekoppiesbleekdat de spanninSvele
malenSaoter
was.Geforceerd
werd er overluchdgelakengeipaoken,
tot Ariande verlossende
woordensprak:We
gaanl
Dewarmingup vaaliepzoalsaltld vrij soepel.Daarkwamde schcldsen knallenmaar.Na eeh
onrusti8eee,stcminuutweadal snelduidelukdat onzejongensda opdrachtbeSjepcnhadd.n. Ecn
kampioenschap
moet.iepakken,wantje zult hemniet krijgen.in balbezitwerd het veldheelmooi
groot en breedg€houden.8ij balverliesdeedicdereenmee.OnzekeeperMark,die ik in 2jaar nog
op geenl foutje heb kunnehbetrappen,waswederomeen bakehvan rust.Met zijnsterke
spelhervattingen
en goedeihzichtzettehii Zaandi.ikvaak
op hetverkeerdebeen,zodatwe
aanvallend
kohdenSaanbouwen.Quareddingenhoefdehij gelukkignietheelveelte doen,want de
verdediging
wasbljzonderscherp.
Zaandijkkwamer aanvallend
absoluutniet aante pas.Op rechtsbac
k schakeldeMeeszijnmantotaal
uit. Ookmooii3 hetom te zienhoe hij zichopbouwendheeftontwikkeld,want na hel afpakkenyan
de bal heefthij ihmiddelshet verhouwenen de flrstom het middenveldin te spelen.Aande
vcrdedigende
linkenijdestaatonrc Topstopper
Jur.Dezeonvermoeibare
supe.atle€tis overalop tijd
envoor helemaalniernandb.ng. Tegenhet eindevanelkewedstrijdaieje de spltsvandetegenpaatij
alkijkenwaarJufstaat,als hij alleenalin het veldstaatlooptde spitsvaakniet eensmeerop een
diepebal,want kansloos.
In het middenstondOle.Endat hceft icdcreengewetenlOf hUhu mct
links-, met rechts-ofmetzi.inhoofdballenmoetweghalen,het maakthemhelemaalniksuit. De
gehelewedstrijd
w.r€n alleingeipeeldepasses
op devijandelijkespitsvoor heln.OokOleis voor
h.lemaalniemandbahgen weet heelgoedhoe hij gebruikmoet makenvan zijnllchaam.
Zodoendekwamar steedsmeerruimtevoor Vince.Onzemid mid werdsteedsyakergevonden
€n
probeerdevia deflankenhetaanvalspel
te verdelen.Demanierwaarophij rijn traptechniek
gebruiktis vooralletoeichouwersom te watertanden.
wekelUks
ZijncomerszUnaltirdgevaarlijken
z'h schotvanafstandis buitengewoon.
Toenhij merktedat het via deflankenniet helemaalliep,
pass
lanceerdehij Casmet eensplijtende
van eehmet€rof 35. Delaatstemanvan Zaandijkkon de
balallecnmaarschampenen caswar we!. wij, dr ouders,wetendan:G1. Enzo wai hct ook 0-1ll
Casi5 detopscorervanhetteam,maarnogveelmee.dandat alleen.HUheeftzlchditjaar
alSoedte vlndcn
ontwikkcldvangoaltjesdief
tot absolutct€amspeler.
Hi.iweetzijnrnedeaanvallers
en dribbeltsteeds
vakermet z'n hoofdomhoog.Alsde noodaande manis zieie hemook vlakvoor
Markmeeverdedigen,
alziende tlainersdat lieverniet.Allesvoorhetteam dus,en datwordt
gawaardeerd.
Rust.
Dctweedehelft begonprecieszoalsde ceBt€ wasgc€indigd.
Eenduidelijkoverwichtvoor onla
irngans.Maaazo langde standGl is houdtool de tlg€npartuhoop.Trjdvoor nog€entrcffer dus.
Vincepaobeerde
het maareenavanafstand,Zijnpcielvan 25 meterdie,als eenlinedrivc,op de lat
uitcenrpatteleSdede basisvoorecn off.nslet.Op Echtswijt Sennaa! wekendat hij wad€tomtegen
Sj.klc,di. waarschijnlijk
woont in de plaatscliikrVcrkade-fa
brielqkwamte spelen.Natuurlukis
Senna(wekelijks)
veelsneller,beter,knepper(eh,sorry?)dandez€gigant,maarlastigblijft h.t wel.
Hij probeerdchet eenaantalkeeren uiteindelijkwerd hiJgelanceerd
€n kwam1op l met de keepar
te staan.Zondertwijfel schoothij de bal hardlangsd6 keepe/srechterzijde.lkkanzegg.nd.t2'n
vader(enaanwerigefamilie)voltaotshebbenstaanichreeuwenvoordezepftchtiSe0-2.
Maardan is het 0-2.Detweedehelftvahde 2' helftmoet noggespeeldworden,en wat doeje dan?
MakkelijkSeregdmoetje doordrukken,
maarook Zaandijkwas'sochtandsniet opgestaanom te
flgureren.Zogebeurdeuiteindelijkdatgcnewaaralleaanw.zigeRljpers(enimpoft-)!ote8en op
lEdden8azlan:de aansluitingstrefiea.
Oieeneonbedoeldelangetrap vanuitdeZaandiikcr
vardcdigingdie doorstuitteop het natteveld,da rpits lanceerdeen Mark kansloo6
liet: 1-2.
Wat is het danprachugom te ziendatonzejongenshier halemaalniet !'an in de waaraken.Elnncn1
minuutwashet overwichtterugen werd ar weergcdominaerd.
Nd alsin de thuEwedstrijdwaadaar
we€r Erianom ook het allerlaatstebeetiehoopuit Zaandijkte schieten.1-3!l Hii heeft na v.le
omzwcrvlngen
in hetteamr'n plekalslinkvoor gevonden.Hij bestrijk de heleflanken waarde
tegenstander
snaktnaarrusl zet hUnogeen keeraan.Vervolgens
wash€twachtenop hatfluitje,
ook ditwachtenwerd beloond.tindstand1-3.
Veleflessenchampagne
werdenleeggespoten
en voltrots werdenerfoto's gemaaktom deze
prachtiSe
dagnooitmeerte vergeten.Pastoen merkteik dat het eig€nlijkal1,5uur aanhat ragcnan
was,m.ar dat maaktnatuurlijkhelemaalniksuit.b je kampioenwordt. Dejongenshebbenzichzelf
(tuurlijk,
beloondna eenprachtigseiroenmet datgenewaar5portom draait het kampioenschapl
mcedoenis leuk,maarniet [email protected]
Totslotwilik de trainerDannycn managerArjan
bedank€nnamensalleouders.Wij ziintrots dat
on2ei)ngenadoorjulliegeleiden ontwikkeldworden.Hopelijkstaanwe nogsteedsaanhet
vaneenPrachtigitnS€nsboek.
Tot volgendseizoenI
EelcoRlntj.ma
de
a-
-lolt
SW
8F
Naam:
a#t
teeftiid:
j"".
..1.9-.................
Elftal:
t..r-.-1.
lk ben aanweziggeweestbij de wedstrijd:
uitslag:
..3....-.1...
S.V.de Rijp 1 1. Wie is jouw leideren hoeveel
iaarzitje al op voetbal?
:*."*k.a**..........L.&**.
2. Wie is iouw favorietespel€rvan ons1eelftal?
"8{"
3. Wie is iouw favorietecluben spelerin het betaaldevoetbal?
ll
/)
/l
^
...W.......Hn....ka^z.(.:w.t
..ami.............................
4. Op welke schoolrit ie en wat wil ie laterworden?
A*rJ............."il%
%./t eaq,r"r*&..tr.t*#*zaaa"a..
5. Wat vond jij hel leukste tot nu toe bij S.V.de Rijp?
I
/1
\
^
^
...HYvt..
A.[,..:...!.....ktfu
e*,4.....
6. In wat voor een auto wil ie later rijden alsje troot bent?
,&.pn..v.1/-..m....t-.......
8. Doeje nogaaneenanderesport(enlen waarom?
..{IHr.
9. Hebj€ nogspecialewensendieje graagbij s.v. de Rijpwilt rien?
ll?.a?d-..
10. Tot sfot.......hoevondje het om Pupi,yqn de weekte 2iin7
d./".1yL6.*.
fu'zdx4.{e...k#?*=s..:ttk(.
FSselmen 2012-2073
Nu het einde van het seizoennadetl zou ik grcag even willenterugkijkanop het eerste
voetbdlseizoenvan de spelers ya, d9 F5.
Deze groep enthousiastespele/t/bsvan ong€veer6/7jaar oud kwamenmet veel zin naar de
aetsi€ tniningen . Daar waar t|ainer MdrcelBommer& jongensondet zijn hoede nam
indusief zijn zoon Nik. Hii bhcht ze de beginselanvan l?F-t
voetballenbij .
Na enkeletrainingenkwamendaar @k & eersla wedsttijdenaan. Dit was het donein van
caach NicoKin. De ee/ste wedstijd eindigdein een gelijk spel, nog e€n gawonnenmaar in
de rest van de padijen voot de winte6top werdener llink veel tegcndoelpuntengesceotd.
Het kluitjes/ f,ippervoetbal wasmij duidelijkgewotden.Het wds geweldv om dit onder het
genot van een baki6 kofre samenmet anderc oude6 te bekiken Misschieniets le sfert(e
tegenstandetsmaar wal heel leenaam .
Na de winte6top wed d6 dnad weer opgepai/ en je kon ziendat de tainingen en
wedstrijdenhun vruchten begonal te wetpenin h€t spel. Nico gaf da spele6 al ec'],thun
positiein het veld 6n do jongensgingen steedsbeter same, spel6n.Al wed er natuutiijk
ook grasspde0osgeteld , regedruppals opgevangenen biFekletsttijdensde wedgnjd ,
maar dat [email protected] bij d€ F jes !!!!!!
Et w6den weer veel leuka potjesop de mat gelegd doot de F5 .
Met HemeNaaftsdaghabbende jongensook nog mogen spelenop hetgodd georganiseede
toemooiin Monnickendam. Met prachtigmooi weer was dit een onaaftend leuke dag. (Jip
Oudejansnog bedankt vnt het invallen)
We zullen hel seizoenaf gaan sluitenmet nog een toemooien een oetenwedsttijd.
Al met al hebbende jongansen de oude6 ean he€lgezellig seizoengehad .
Naaens de spe/e6 gn de o'ldeA' van de F5 wil ik met name Marcal en Nha bedankenvoot
hun inzet vootl dit team.
.-.:
\::
==
---:
SPAIINENDEKAMPIOENSWEDSTRIJD
VOORDE D4 .....
Zaterdagll mei 2013
Verslag:SportingKrommenieD6 - D€ Rijp Dl
Bijna niet geslapen,e€rderterug gekomeovan vakantieom mij goedvoor te kunnenbereidci!
me te verdi€Fn in de tegenstand€r,
mijn opstellingwe€I aante passelaande kwaliteiten van
"mijn spele$", voor hct gcmakzijn alle i[valleB ook mijnjong€ns g€worden.Het lwen van
eencoachkan leuk zij4 maarnu werd het mij bijna te zu/aar.Wat e€nverantwoordelijthcid
op het eventuelekampioenschap,
en wat eendruk ligt er op mijn spelers,waarbij ik mtuurlijk
mijn bestdeedom heel nonchalantover tEkomen,
Vandaagwashet mogelijk om kampioente worden!
Met nog twce wedsbijdente gaanmuden we vandasggenoeghebbenaan I punt.
Maar dat moestenmijn jongensdan wel nog evenlaten zieo.
We $/arenvandaagweer niet complest,Max en Wesselwarenmet vakantiemaarmijn
codrdinatorPiet rqgeldeweervoldoendespeleG,vierjongens van de E2 zoudenkomen
invallenOrn 11.00uur zou de wedstrijd moetenbeginnen,helaasstondik vijf voor elf met nog maar
acht spelersin het veld, eenwas zijn kicksenyerg€tenen moestweer terug naarDe Rijp. Dus
mijn charmesin de strijd gegooidom de 8l jarige (l!) scheidsrechter
wiendelijk te verzoeken
nog
om
heel evente wachtq, want versterkingwasonderwcg.Enja hoor, 11.05uur kwamen
er vijf spelersvan de E2 met de confetti nog in hun harenaangercnd(zij warennet hiervoor in
Zaandijk zelf kampioengeworden).Top jongens,datjullie metjullie eigen
kampioenswedstrijdin de b€nenook ons t€amnog kwamenvert€rken in w€er een
kampioenswedstijd
I
Sneldejongenster plekke op hun positie gezet.
Giovanni op doel.
DaatrD. laatsteman.
Yens,Ole, Bertusen Stenverdedigers.
Vince op links, DaanN. mid-mid, Tom op lechts
Jim en Cas aanvallers
Jur e€rsteres€ne verdedigeren Brian eerslereserveaanvaller.En Luuk wasonderweg.
Tsjongejonge wat eengesbessaar het begin van de wedstrij4 waarschijnlijk had alleenik
hier last van want mijn maDnenstondener klasr voor en haddenzin in eenpotje voeballen.
EERSTEHELFT:
Enja hoorin de 10&minuutviel al de 0-l doorDaanN.
Nerveusliep ik heencn weer langsde lijn (ik hebbewonderingvoor Frank de Boer, dat hij
rusig op zijn stoel kan blijveo zitten).
Heh.s kceg de t€g$stander eencorneren ging de bal ongelukkig,via de hoofdenvan tw€e
eigenspelers,hoogover onzekeeper,l-l eeneigendoelpunt.
Maar mijn manncnblevenmoedhouden,wisten ond€rtuss€ndat we aaneengeliikspel genoeg
badden.De tegenstanderwerd fysieker, Stcnmo€stgoblesseerd
het v€ld verlatenmaarzijo
plek werd h€el go€ddoor Jur ingenomen!Ook Cas*erd hard onderuitgehaalden moest
vervangenwordendoor Brian, die ik ondenatgnog wel evenerop mo€stwijzen dat bij dc Dtjes de buitensp€lregelgeldt en hcm tijdcns de wedstrijdmoestcoachenom niet buitenspelte
lop€n,maargelukkig pikte hij het snelop!
RUST:kilometerstcruglopennaardekleedkarner.
De blije koppiesvandemannenvandeE2 in dekle€dkamer
werktenaarstekelijk,zij
kampioengewordan"nu wij nog!
Dus rustig aandc limonadeen alen blijven, de tegenstalderniet lat€n schieten,geslrcomers
weggeven,maaropruimenvia de zijlijnenl Blijven storen,er dicht bovenopzitten. En
doelpuntenmaken!Ik wasnu al fiots op ze.
TWEEDE HELFT:
Mijn jongenswarener klaar voor en werktenstuk voor stuk keihard.Enja hoor in de 39''
mlnuut €enprarhtige passvan Jim op DaaIIN. cn het w€rd l-2! Yes, volhoudennu!
Er werd keihardgewerktop het middcnvelddoor Vince, Da&n,OIeen Tom, ook de
verdediginghield goedstandYensen Bertus, DaanD, Luuk, Stenen Jur hieldenhet achtEr
op slot. Jim €tr Casqe€erdenveel kansen,
Maar wie onsvandaagin de racehicld, *as zekerwel GiovaDni,t$€e keer eendoorgebroken
speler,maard€ schotenwerdenprachtiggereddoor mijn eigenventjel (Voor mij washet nu
al moederdagl)
En als kers op de taart werd het hardewerkenen de fantastischeinzet van alle speleNbeloond
met ir de 54s minuut de l-3 en de 56* minuut de 1-4beide door Cas.Gew€ldig!!
Jammergeno€gwerd de l-5 van Brian afgekeurd,het zou buitensp€lgewoestzijn, wat
abmluut niet zo r.lu. Maar dat maakt€niets meeruit.
Het verloss€ndefl uitsignsal.
YES!YES!YES!D4 IS ... KAMPIOEN!!
Uitslag:GEWONNENI -4 (1"'helft l- l)
Yc$, DaaoD., Sten,Luuk, DaanN., B€rtus,Jim, Tom, Giovanni,Cas,Vince, Ole, Jur en
Brian rendenhandin handnaarde meegereisdeoudersen werdenluid gefeliciteerd!!
En nu op naar de kantinein de Rijp, tweeklmpioensteamsde E2 en de Bt gingenaande
Falatl
Jur, Bria4 Ole, Vinc€ en Cassuperbedaolj voor het invallenl
Orders en collegacoochesDaony en Ajan bedanktvoor de massal€support!
Jullie supertotse winn€ndecoachNelleke.
Jullie hebbenmij de mooistemoedcrdaggegevenl
Ik voel me eveneendagjeNelleke "de Boer".
Hicrbij wil ik alvastde ondeBtaandcpersonenbedanken,daarhet waa$chijnlijk het laatstE
clubbladvan dit seizoenwordt.
CollegaFre4 die md zov€elals mogelijk naastzijn onregelmatigediensteq onderst€unde.
Rommerten Frank,de vadcn die steedsbcreid warenom !e vlaggen!
Collegaleiden Klaas,Danny en A{an die steedsbercid warenom naasthun eigenteamsook
onsl€ ondersteunen.
De codrdinatorcnvan de E- pupillen l,oek €n met tram€van de D, pupitlen piet ,,Ver$eek',
Waal die elke weekzorgdendat wij voldo€ndespelershadden.
RUST: kilomete$ terug lopen naarde kle€dkamer.
De blte koppiesvan de mannenvan de E2 in de kleedkamerwerktenaanstekalijk,zd
kampioengewordergnu wij nog!
Dus rustig aande limonadeen alart blijverL d€ tegenstanderniet laten schieterLgeencorne$
weggeverqmaaropruimenvia de zijlijnen! Blijven storen,er diaht boveiropzitten. En
doelpuntermakenl Ik was nu al trots op ze.
TWEEDE }iELFT:
Mijn jongenswarener klaar voor en werktenstuk voor stuk keihad. Enja hoor in de 39'"
minuut eenprachtigepassvan Jim op DaanN. en het werd 1-21Yes, volhoudennu!
Er werd keihffd gewerktop het middeNeld door Vince, Daan ,O1een Tom, ook de
verdediginghield goedstandYensen Bertus, DaanD, Luuk, Stenen Jur hieldenhet achter
op slot. Jim en Casqggelden veel kansen,
Maar wie onsvandaagin de racehield, waszekerwel Giova..ni,twoe kaer eendoolg€brok€n
speler,naar de schotenwerdenprachtiggereddoor mijn eigenvent'e! (Voor mij washet nu
al moederdag!)
En als kers op de taart werd het hardewerkenen de fanlastischeinzet van alle spelen beloond
met in de [email protected] de 1-3 en de 56"8minuut de 1-4 beide door Cas.Geweldig!!
Jammergenoegwerd de l-5 van Bdan ofgekeurd,het zou buitensp€lgeweestzijn, wat
absoluutniet zo was.Maar dat maatte niets meeruit.
Het yerlossendefluitsigDaal.
YES! YES! YES! D4 IS ,.. KAMPIOEN!!
Uitslag:GEWONNENI-4(lsEhelff 1- l)
Yens,DaanD., Sten,Luulq DaanN., Bertus,Jim, Tom, Giovaruri,Cas,Vince, Ole, Jur en
Brian rcndenhandin handruar de meegereisde
oude$ en werdenluid gefeliciteerd!!
En nu op naarde kantinein de Rijp, tw€e kampioensteams
de E2 en de D4 gingen aande
petat!
Jur, Bria4 Ole, Vince en Cassuperbedanlrtvoor het invallen!
Oudersen collega coachesDanny en Arjan bedanktvoor de massalesupport!
Jullie sup€Itrots€winnendecoachNelleke.
Jullie hebbenmij de mooistemoederdaggegeven!
Ik voel me eveneendagieNelleke "de Boea'.
Hierbij wil ik alvastde onderstaande
personenbedanken,daarhet waa$chijnlijk het laatste
clubbladvan dit seizoenwordt.
CollegaFre4 die mij zoveelals mogelijk naastzijn ouegelmatigediensten,onde$&unde.
Rommerten Frar&, de vadersdie steedsbergidna.renom te vlaggen!
Collegaloidels Klaas,Danny en Ajan die steedsbereidwaxenom naasthun eigenteamsook
onste otrdgrsteunen.
De coordinatorenvan de E- pupillen Ioek en met namevan de D- pupillen Piet "Verbeek"
Waal die elke weekzorgdendat wij voldoendespelershadden.
Allejongens dio dit seizoenbij onshebbeningevallen:Thijs, Ties, Monis, Ole, Nikki, Jondsl,
Me€s,Tom K., Marh Vitce, Cas,Jur en Brain nogmaalsheelerg bedaoK vaak met al een
eigenwedstijd in de benenwarenjullie bereidom ook bij onsin te vallen, supertopl
Alle oldels voo! hun massalesupporten die altijd bereidwarente rijden naar de vcle
uitwedstrijdenen hun traktaties.
En dan natuurlijk mijn eigenspelers:Yens,Wessel,Max, Sten,Luuk, Tom, DaanD, Jim,
DsanN, Giovanni,Bertus,dank vmr jullie vcrtouwen in mij als coacb jullie iDze!
motivatic, vrolijkheid en gezelligheidenjullie kralileit! Ju[ie zijn €entop teamgpworden!
En Joris orz€ geblesseerde
spelcr,ik hoopdatje er volgendseizoenweer bij kunt zijn.
En als laatstewil ik grasgonzetniner Co€nenormbedarken,elke woensdagrniddag
in weer
en wind, in zon en regen,wasjij er en brachtmijr/onze jongenskends, vaaidighaiden
techniekmaarvooral ook lol in het sp€lletjevoetbal,maarook het rcspectvolomgaanltret
elkaaren de t€genstanderbrj I Dank, dank!
Volgendeweek,zaterdagl8 mei, spelenwe nog afsluitendonzelaalstethuisweds,trijdvan de
competitieom 10.30uur.
En we sluiten het seizoenafmet eentoemooi oo 25 mei in Monnickendam.
Mooieindevan het seizoenvoor de D2
Hetwaseenzeerspannendseizoenmet veelspannende
wedstrijden,Voorhet eerstop het
grotevelden vaaktegentegenstanders
dle eenstukgroterwaren.Enook no8met nieuwe
trainersen leiders.Dantoch twee keereen2" plaatsbehalenis eenzeerknappeprestatie
vande tijgersvande 02. Met alsmooleaftlulterde uitwedstrijdtegende D1van
Purmerland.
Oezekeermet EjOrnalsprimainvaller.We moestenwinnenom 2'te worden.
Ende oplettendelezerhe€ftal geziendat dat is gebeurd.Na 10 minutenkwamenwe met 10 achteren we kwamendoor eenbeetieteluk voor de rust nogop 1-1door een doelpunt
van Milan H. De2' helft washeelspannend.Overen weer kwamener kansenmaarer werd
niet gescoord.Gelukkighaddenwe met Ricardoeenprimakeeperop doel die eenaantal
schotenmooi ving.Enviif minutenvoor het eindegebeurdehet dantoci. Naeengeweldige
dieptepass
vangart startteMilanV. de turbo rlchtinghet doel,kwamalleenvoor de keeper
en schootde bal strakin de hoek:2-1.Delaatsteminutenwarenweer erg spannendmaar
gelukkigkondenwli de balelke keerweer ult het straftdropgebld rammen.Na het laatste
fuitsignaalwasde 2' plekveilig.Vanblijdschapginghet heleteam nogevenbuikschuivend
over het velden met klerenaanonderde douche,Eenmooieafsluitervande competitie.
Maarwe zijner nogniet.Op 2 juni gaanwe natuurlijknogvoorde hoofdprljsbii het toernooi
bij De Blokkers.
Groet,
Marcel
ffitsAt
l{ofrF|Ea
7d
ZAALVOETBALBESTUUR:
Heren2
Hgren3
Hgren4
Dames1
S€cretaris
Sponsorgn:
,{{i1::tlri }'; ,
Mich€61Enz€rink
AldoSteg€man.
Cor Osggbaar.
NicolettsHornkamp
Jaap de Rijke
BortusBull€r
[email protected]
[email protected]
[email protected]
nl
[email protected]
[email protected]
vof.d€oud€h€[email protected]
&292A2479
c6-22467159
06-36177541
c€-2245?622
06-19076624
0299674289
JasperBlaauw
[email protected]
0G53930889
INLEVERENSPORTHALFORMULIEREN
EN WEDSTRUDFORMULIEREN:
Er hanCt o€n briovonbu! In het lpoatcafg dq Oostarvon mot hot
S.v. de Rlp, Do Oudo H..b.rg logo ..op A-U.B dos j€ wrdrt ijdio,rnullor hlor in.
YERSLA6EN]
PietSlooten,Fluytschip'16,D6 Rrjp
WEDSTRUDSCHE
MA VIA EMAIL:
Spelersdie dit clubbladniet kiigan kunnenh€r adstrijdschemaper €mail kijgen.
Zij dionenhun emailadaes
doorte geveneEniroo St€gomen:
aldo.stgg€[email protected]
Het zaolvoetbolprogramma is helemoalklaa, dus hier de eindstandenvan de zaolafdeling.
ak,
Positie
wedstriideGewonn€nGelijk
1 oijkDeVR:
20
20
15
2 Rijp(de)vt
3 ZOBVRl
20
4 Donluan v
19
14
20
9
5 Purmerend
7
19
6 Oosthuizer
7 Volchdam.
20
8 OSVVR2
20
20
9 TornadoVl
20
10 Zvll Wapet
20
11 TornadoVl
Tegen
Strafpunte
Verloren Punten(tolVoot
ir8
126
65
I
1
37
4a
93
2
0
37
2
46
L02
o
4
46
44
113
2
0
aa
69
10
2a
0
I
1t
98
22
62
0
1
72
85
3
0
102
13
19
69
o
1
t7
7A
111
o
2
13
95
L2
62
0
111
29
0
0
18
Positi.
Positia
Wedstrijde
Gewonnen
Geliik
Verloren puntan(tolvoor
1 Rijp(dr) 2
2!
2!
0
2 DonJuan3
13
6
4t
3 Purmcrcnd
2t
11
I
14
4 Glaftdijk 3
2L
8
9
2A
5 ZWOSand
8
10
6 ZWOSand
7
1
7 Purmcrcnd
72
2L
8 Forra3
0
18
9
Wedstrijd.GcwonncnGeli.ik
1 Purhcrchd
2 Spjl't2
3 Tomado4
18
4 ZOB 5
16
5 Volendam;
6 Tomado2
26
7 [email protected]'
8 Tomado6
26
9 Mark.n2
10
10 Z\/VOSand
26
11 Promcnadc
12 ZWOSand
26
5
13 Rljp{dc)3
26
3
14 Oudljans1
2
Verlorcn Puntcn(tolvoor
0
3
5
7
1
56
51
42
2
3
2
3
a1
a7
110
90
100
124
139
r47
L27
Tegen
2
o
2
Tegcn
132
45
130
90
2L7
186
L75
767
!32
11
35
L4
r7
r7
20
2!
2r
L2
108
113
86
106
100
85
LO7
91
136
104
Lt2
106
L47
!46
199
202
224
,{\
l'..I
)
I Y- t
Positic
1 spil't 5
2 Donlu.n5
3 ZWO S.nd
Wcdstdjdc GcwonnenGelijk
22
19
22
18
18
Verloren Puntch(totVoor
0
2
I
4 ZvvOsand
5 Ar'll W.p.l
5 Purmarand
7 EVC5
8 Pumcrand
9 zvvo Sahd
10 Rijp(d.14
11 ZOB9
12 Puffncr.nd
22
tt
a
2
2
1
0
3
2
3
2
0
3
2
3
6
8
11
11
55
N
N
27
2L
14
18
20
8
Tcgcn
188
69
73
193
202
104
125
4
Lt4
118
LO2
L27
84
139
109
97
7A
97
79
r04
s3
169
56
208
Gastheer-gastvrouw
E n ho€ob.d'tf
hn nlat lordct
g.dt .r ofSrrturru*Ol3t,l.a
w.Hri
#t
wct l|Jt3krr||nd
voor.b '8!zlcht
d..8 E dn 8.ftu3
&rttd, J.r!'|bng
dlrcoth.rk th Oud. H.$.€ In DcRlrp.
Dit is het laatste blad
voot dit seizoen.
Wesluitan af met een
"van de bazeh"van de
OudeHerberg.
BarmanBertusButter
O. !l I Wic i! Dc tlrt .d
omgrrfug ir opgagto.td.dt
vanuiagLa! cn d2laao ho{dg
Lrot 8ar$5 Buttca Al 3lDdt
Ut6 is h{ Act gtzidt' v.tr Dc
oudc H.rbctg, d. pl.L w.{
bcglmcndc stappcd op zaE!dagavoodhun facadavtctcd.
vrdcr .n mo.d.r h.b-Mijo
bca clkaarliar larcn kcnnan"
I{at ls voor Bcrt$ ccDvd8F,
hoordcult3pn &, Al zoha
dc Dc6tc mcDlcnzicb l!nrrcahcrinndco staathii dr!
ook e.htcr d. t p i.Dd. niipcr
hcb hccl
brdircotbccL
-& onast2atr",
wlt 3tallcdcazicn
Ycrtclt bli. .Bo ook .cLtics op
de kltppan zi€n loFn natuurliilc Mrrr dl6 w.t hl€r gF
bcurg bqlft bLonctrdc murca
erl I> oudc It rb.rg", L.ht
hii Hct ir ook nict zo dat
Ecrtu d ziln llllrtctr kctrt
,,za komc! ula dc hclc rcgio
Noot4 Holrtrd hkrDaarbc,
z€18Yln llo(cl."
Op zetcrihgavondwotdt Da
OudaHcrbcrg voor:rlbczodrt
door hd bcgird.nd utEraE"
publi& Et8lda.r r.rDcr
Blaauwhccft drarom wd ccn
mcnlng ovcf,d€ wcttan ootrcot dr.olgrbruil v.a ilDgcr€tr.,,Wcwcrt€'r mct bcrdj.s ln v.Gdlll.dda H.or€b.
Dat i, ccn 8ocds'3tccE, Bll
dc loSina boctan dc ioogF
rca zid idcr|dfccrm co aatr
dc hand v.n tutr lc.ftiid
krijgcn zc ecnbcparld batrqic
oE bun pols.I)c berEcasca
w€!.o DEdcs *dtc rrspls bll
wdL klcutcd hotao"Hct
*crlc pdinr, wc LrliSc! rcgFlorttS cdmDl|Dcatco.
Ou&at vlnaldt hct zo ccn
vcilig idcc rls h|rn ttndcrctr
oDzatcrdagtvonalt2ar Dc
oudc Hcrbcrg 92n""
frclccftUds8rcs2.a n
d.rrk8lbrufi w.tt liik vcrho
gcr, vladt Jdp.r 8cctrgo.d
pl2tr ,t{ld md.a wc dic
wcttcd rlct lu|acn o.rkom.tr.
mllr lk dcr* dar hd problccm cr niat mcawordt
opgirloaLtooarrad zullcn
d:2rdoor cdt nlct Dbdcr
dcohol drllrtc!. llon drrn](gEbtuik i! ook c.r vcrl.da.
snrl. ve! thuls" Bovcndlco
vitrdcd Ja.parao l6tus ab!
jongalclr m€.f volsarsao mct
dflnl oh8',n_,,2c 4in zich
god bcwust v1n dc &rrtEn
ctr wc zLd op ratardl8rvond
dlt Stocpr6 ool cdt ccn Bob
aanrllzcrL \fic rltdt alntrtt
gE n drupDcl."
dt lfof.nDt
,,Bezoekers
OudeHerberg
vari€renvan16
tot 80 iaar"
Afgelopendonderdog
vohd op onze veldenhet
joarlij kseOudeHerberg
Toernooiweer ploofs.
Ookditjaarweer een
geslaagd taemooi.
Ookna aloop wos het weer
Gezelligvertoeren op het
Plein bij de Oudeherberg.
Toa,allig vond tk dit stukje
in de NNC,en vond het de
moeite wrard wat onze sponsor
van de zoalvoetlral allemaal te
vertellen heefr over "zijn" kroeg,
,, ,/a r r Jr' 't''"
8€.tur Sutt!., gtrkm lzn D! Oud. H.rb.rt.
Fcrdt€uy
r
^.oriNr