AANSLUITINGSOVEREENKOMST SODEXO CARD MET

Commentaren

Transcriptie

AANSLUITINGSOVEREENKOMST SODEXO CARD MET
AANSLUITINGSOVEREENKOMST SODEXO CARD MET FUNCTIONALITEIT
LUNCH PASS
AANSLUITINGSNUMMER UID
(voorbehouden voor Sodexo)
CONTRACTNUMMER
(voorbehouden voor Sodexo)
TUSSEN:
Sodexo Pass Belgium NV
Charles Lemairestraat 1
RPR Brussel 0403.167.335
Vertegenwoordigd door: Philippe Symons, Algemeen Directeur
Hierna “SODEXO” genoemd
EN:
………………………………………………………………………..
Ondernemingsnummer ………………………………………………………………………..
Hierna “AANGESLOTENE” genoemd
DE PARTIJEN KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:
(1)
Aangezien de groep Sodexo een provider is van On-Site Serviceoplossingen en
Motivatieoplossingen (Maaltijdcheques Lunch Pass®, Geschenkcheques Cadeau Pass®, enz.)
www.sodexo.com;
(2)
Aangezien de AANGESLOTENE SODEXO heeft gekozen om zijn klanten toe te staan hun
maaltijdcheques in elektronische vorm te gebruiken;
(3)
Aangezien deze overeenkomst de voorwaarden beschrijft die de niet-exclusieve relatie tussen
de partijen regelen;
(4)
1
Sodexo Pass Belgium – Services Voucher and Cards – Dienst affiliates/Service affiliés
Rue Charles Lemairestraat 1 – Bruxelles 1160 Brussel
Tel. 02 547 55 88 – Fax. 02 547 54 55– www.sodexo.be
RPM Bruxelles – BE 0403 167 335 – RPR Brussel
Artikel 1: Definities
SODEXO CARD: de drager met functionaliteit Lunch Pass voor de cheques in elektronische vorm.
Artikel 2: Voorwerp van de overeenkomst
Deze overeenkomst heeft tot doel de voorwaarden te bepalen en de nodige regelingen te treffen
betreffende de aanvaarding van de SODEXO Card met functionaliteit Lunch Pass via een
betaalterminal in de handelszaak of handelszaken van de Aangeslotene.
De Sodexo Card met functionaliteit Lunch Pass is een betaalmiddel dat enkel mag worden
aangewend binnen een beperkt netwerk van dienstverleners voor de aankoop van maaltijden en
verbruiksklare voeding.
Deze overeenkomst is opgesteld in overeenstemming met de modaliteiten van het Koninklijk
Besluit van 12 oktober 2010 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure
voor uitgevers van maaltijdcheques in elektronische vorm, tot uitvoering van artikelen 183 tot 185
van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen
Artikel 3: Prijzen abonnementen en transacties
De terugbetaling van de geïnde transacties zal plaatsvinden via bankoverschrijving die door
SODEXO zal worden uitgevoerd binnen een termijn van 2 bankwerkdagen volgend op de dag van
de elektronische transactie. Het overgeschreven bedrag zal het transactiebedrag zijn waarvan de
transactiekosten vόόr de storting zullen worden afgetrokken.
De activering en de licentiekosten zullen eenmaal per maand aan de AANGESLOTENE
elektronisch worden gefactureerd. Deze factuur moet contant worden betaald.
De AANGESLOTENE gaat akkoord met onderstaande tarieven excl. btw inzake transacties en
abonnementen (aankruisen wat van toepassing is), waarvan de bijhorende diensten zijn opgesomd
in bijlage 2 :
Aanbevolen indien
TX/Maand
Discovery
Basic
>30 tx
Advanced
> 100 tx
Premium
> 160 tx
GELIEVE DE GEWENSTE
FORMULE AAN TE VINKEN
Activatie per winkel
(éénmalig)
€ 100
€ 100
€ 100
€ 100
Software Sodexo Card
licentie /maand / terminal
€0
€ 12
€ 20
€ 25
Transactiekost indien > € 10
€ 0,65
€ 0,25
€ 0,17
€ 0,13
1,50%
1,50%
€ 0,13
Transactiekost indien ≤ 10 €
(min. € 0,10)
1,50%
2
Sodexo Pass Belgium – Services Voucher and Cards – Dienst affiliates/Service affiliés
Rue Charles Lemairestraat 1 – Bruxelles 1160 Brussel
Tel. 02 547 55 88 – Fax. 02 547 54 55– www.sodexo.be
RPM Bruxelles – BE 0403 167 335 – RPR Brussel
De AANGESLOTENE verbindt zich ertoe aan zijn klanten nooit een financiële tegemoetkoming te
vragen als tegenprestatie voor een transactie door middel van de Sodexo Card. SODEXO behoudt
zich het recht voor het contract op te zeggen indien de AANGESLOTENE deze verplichting niet
nakomt en deze tekortkoming niet verhelpt binnen de 30 dagen nadat hij door SODEXO per
aangetekende brief in gebreke is gesteld.
In het kader van de overeenkomst en volgens het aantal voorgenomen transacties kan de
AANGESLOTENE wijzigen van abonnement. Elke wijziging zal gepaard gaan met
administratiekosten gelijk aan de activeringskost.
Het nieuwe type van abonnement zal van toepassing zijn de maand volgend op de maand waarin de
AANGESLOTENE per aangetekend schrijven kennis heeft gegeven van de wijziging.
Commerciële gegevens
Openingsuren :
ma
di
wo
do
vr
za
zo
van
tot
en
van
tot
Activiteitensector(en) :
 Bakkerij
 Beenhouwerij
 Grootwarenhuis
 Restaurant
 Snack
 Taverne
 Traiteur
 Voeding handelaar
 Andere :……
Artikel 4: Duur van de overeenkomst
Deze aansluitingsovereenkomst wordt afgesloten voor een periode van één jaar. Na deze termijn
wordt het contract automatisch en stilzwijgend verlengd van jaar tot jaar tenzij één van de partijen
de aansluitingsovereenkomst per aangetekende brief beëindigt mits het naleven van een
opzegtermijn van minstens drie maanden vóór de verjaardag van de overeenkomst . De
opzegtermijn gaat in op de eerste werkdag van de maand volgend op deze opzegging.
De AANGESLOTENE verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de
algemene aansluitingsvoorwaarden die integraal deel uitmaken van deze overeenkomst.
3
Sodexo Pass Belgium – Services Voucher and Cards – Dienst affiliates/Service affiliés
Rue Charles Lemairestraat 1 – Bruxelles 1160 Brussel
Tel. 02 547 55 88 – Fax. 02 547 54 55– www.sodexo.be
RPM Bruxelles – BE 0403 167 335 – RPR Brussel
Artikel 5: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch Recht.
De rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd voor alle geschillen inzake de geldigheid, de
interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst die niet minnelijk kunnen worden opgelost.
Opgemaakt te Brussel, in twee exemplaren, op ………………………………….., waarvan elk van
beide partijen erkent een origineel ontvangen te hebben.
VOOR DE AANGESLOTENE (*)
VOOR Sodexo Pass Belgium NV
Naam :
Naam : Symons
Voornaam :
Voornaam : Philippe
Functie :
Functie : Algemeen Directeur
___________________________
(*)
Handtekening
Bijlagen:
voorafgegaan
___________________________
door
de
vermelding
“Gelezen
1. Betalingsgegevens
2. Overzicht TID nummers (Terminal ID nummer)
3. Overzicht van de diensten
4. Lijst van verkooppunten (indien raamovereenkomst)
Sodexo Pass Belgium – Services Voucher and Cards – Dienst affiliates/Service affiliés
Rue Charles Lemairestraat 1 – Bruxelles 1160 Brussel
Tel. 02 547 55 88 – Fax. 02 547 54 55– www.sodexo.be
RPM Bruxelles – BE 0403 167 335 – RPR Brussel
en
goedgekeurd”.
Bijlage 1: Betalingsgegevens
Officiële naam:
Juridische vorm:
Enkel in te vullen indien verschillend van
officiële naam.
BTW-nummer:
Commerciële naam:
Adres:
Adres:
Taal:
Taal:
Contactpersoon:
Contactpersoon:
GSM:
Telefoon:
Fax:
E-mail:
Website:
Indien meerdere verkooppunten:
Gelieve een lijst toe te voegen
AANVRAAG DOMICILIERING
Ondergetekende (Titularis van de rekening die de facturen betaalt + adres)
Naam maatschappij: ………………………………………………………………………….
Adres…………………………………………………………………………………………….
Verzoekt de firma
n.v. Sodexo Pass Belgium
(die de facturen opstelt)
Charles Lemairestraat, 1 1160 BRUSSEL
Identificatienummer : 0.403.167.335
om vanaf heden en tot uitdrukkelijke herroeping, al de facturen met
referte of klantnummer : ………………………………………....
te incasseren door het debet van:
□□□ - □□□□□□□ - □□
Iban : BE…………………………………………………………………
BIC : …………………………………………………………………
Voorbehouden voor financiële instelling
Domiciliatie nummer
□□□ - □□□□□□□ - □□
Plaats…………………………….. Datum …. / ….. / …..
Naam : …………………………….
Voornaam : …………………………….
Functie : …………………………….
Handtekening *: …………………………….
(*) Voor akkoord, Titularis van de rekening
Sodexo Pass Belgium – Services Voucher and Cards – Dienst affiliates/Service affiliés
Rue Charles Lemairestraat 1 – Bruxelles 1160 Brussel
Tel. 02 547 55 88 – Fax. 02 547 54 55– www.sodexo.be
RPM Bruxelles – BE 0403 167 335 – RPR Brussel
Bijlage 2: Overzicht TID nummers (Terminal ID nummer)
Dit nummer vindt u terug op uw terminal, op een terminal ticket of op uw terminal factuur.
TID 1
TID 2

Indien meer dan 2 TID’s, gelieve dan een lijst toe te voegen aan het contract
Bijlage 3: Overzicht van diensten
Discovery
Affiliatie via de website (Self Affiliation
Tool)
“Do it yourself” Starterkit (UID configuratie)
Welkompakket (stickers, etc.)
Helpdesk (via 0900-nummer)
Terugbetaling op contractniveau
Terugbetaling binnen 2 werkdagen
Standaardrapportering
Streng beveiligde EMV-transacties
Softwareupdate
Helpdesk gratis
Terugbetaling op winkelniveau
Gratis technische ondersteuning
Activatie/installatie op afstand of ter plaatse
Gratis betaling op uw rekening
Uitgebreide rapporten
CODA-rapportering
Toegang tot uw historiek van betalingen
« Preferred Partner » communicatie
Rapportering met automatische file download
(SFTP)
Affiliatie via de Corporate website (SAT)
Sodexo Pass Belgium – Services Voucher and Cards – Dienst affiliates/Service affiliés
Rue Charles Lemairestraat 1 – Bruxelles 1160 Brussel
Tel. 02 547 55 88 – Fax. 02 547 54 55– www.sodexo.be
RPM Bruxelles – BE 0403 167 335 – RPR Brussel
Basic
Advanced
Premium

Vergelijkbare documenten

Bestelbon Cadeau Pass®

Bestelbon Cadeau Pass® VOOR Sodexo Pass Belgium NV

Nadere informatie

Oxfam Fair Trade

Oxfam Fair Trade Naam maatschappij: …………………………………………………………………………. Adres……………………………………………………………………………………………. Verzoekt de firma n.v. Sodexo Pass Belgium (die de facturen opstelt) Charles Lemairestraat, 1 1160 BRUSSEL

Nadere informatie