Sezaryen De keizersnede - Turks

Commentaren

Transcriptie

Sezaryen De keizersnede - Turks
De keizersnede - Turks
Sezaryen
Bu broşürde sezaryendeki genel gidişat hakkında bilgi verilmektedir.
Buna tıbbi dilde sezaryen seksiyo denir. Sezaryen için değişik nedenler
bulunmaktadır.����������������������������������������������������
Bu
���������������������������������������������������
broşür genelde karşılaşabileceğiniz konular hak�
kında bilgi vermektedir.
Wat is een keizersnede?
Sezaryen nedir?
Een keizersnede is een operatie waarbij het kind via de buikwand ter
Sezaryen çocuğun karın duvarı yoluyla dünyaya gelmesini sağlayan
wereld komt. De operatie duurt ongeveer 45 minuten, soms langer,
bir ameliyattır. Bu ameliyat yaklaşık 45 dakika sürüp, bazen daha
soms korter. De baby wordt meestal binnen een kwartier na het begin
uzun, bazen de daha kısa olabilir.��������������������������������
Bebek
�������������������������������
genelde ameliyatın başla­
van de operatie geboren. Daarna maakt de gynaecoloog de baar­
masından sonra on beş dakika içinde doğar. Sonra jinekolog rahmi ve
moeder en de verschillende lagen van de buikwand met hechtingen
karın duvarı katlarını dikişle kapatır.
dicht.
Reden voor een keizersnede
Sezaryen gerekçeleri
Sadece doğumun vajinadan (döl yoluyla) mümkün olamaması ya da
De gynaecoloog adviseert een keizersnede alleen als een bevalling
bu doğumun siz, bebeğiniz ya da her ikiniz için büyük riskler içer­
via de vagina (schede) niet mogelijk is of te grote risico’s met zich
mesi durumunda jinekolog sezaryen uygulanmasını önerir. Sezaryen
mee­brengt voor u, uw kind of voor u beiden. Omdat bij een keizers­
esnasında komplikasyonlar çıkabileceği için, bu ameliyat sadece iyi bir
nede complicaties kunnen optreden, wordt de operatie alleen uitge­
gerekçe olduğu takdirde uygulanır.
voerd als er een goede reden voor is.
Een geplande keizersnede
Önceden planlanan sezaryen
Bazen bir sezaryenin gerekli olduğu hamilelikten önce bile bellidir
Soms is al vóór de zwangerschap duidelijk dat te zijner tijd een keizer­
(örneğin bir kadının rahminin sarkması nedeniyle bir ameliyat geçir­
snede noodzakelijk zal zijn (bijvoorbeeld als de vrouw een operatie
miş olması durumunda). Diğer durumlarda ise hamilelik esnasında
gehad heeft in verband met een ernstige verzakking). In andere
sezaryen gerekli olduğu belli olur. Örneğin plasentanın (döl eşi) rahim
gevallen blijkt tijdens de zwangerschap dat een keizersnede nodig is,
ağzının önünde olması, miyoma üterinin çocuğun gelişini engellemesi
bij­voorbeeld als de placenta (moederkoek) voor de baarmoedermond
ya da plasentanın yeterli çalışmaması gibi komplikasyonlar söz konusu
ligt, als een vleesboom de indaling van het kind verhindert, of als er
olduğunda. Bu durumlarda planlanmış veya birincil sezaryenden
complicaties zijn zoals een placenta die onvoldoende functioneert. In
bahsedilmektedir.
deze gevallen spreekt men van een geplande of primaire keizersnede.
1
Een keizersnede tijdens de bevalling
Doğum esnasında sezaryen
Vaak wordt pas tijdens de bevalling duidelijk dat een keizersnede
Çoğunlukla ancak doğum esnasında sezaryen gerektiği belli olmakta­
nodig is. Dit noemt men een secundaire keizersnede. De meest voor­
dır. Buna ikincil sezaryen denilmektedir. Bunun en sık görülen gerek­
komende redenen daarvoor zijn het niet vorderen van de bevalling en/
çesi ise doğumun yeterli ilerlememsi ve/ veya çocuğun yeterli oksijen
of dreigend zuurstofgebrek van het kind. Het is moge­lijk dat de beval­
alamaması tehlikesidir. Rahim ağzının açılması veya bebeğin inmesi
ling niet opschiet tijdens de ontsluiting of de uit­drijving. Als de ontslui­
esnasında doğumun yeterli hızla ilerlememesi mümkündür. Rahim
ting onvoldoende vordert, neemt het aantal centi­meters ont­sluiting niet
ağzı açılması yetersiz ilerlerse, açılışın santimetresi de (yeterli) sayıda
(voldoende) toe. Bij onvoldoende vordering van de uit­drijving is er te
artmaz. Bebeğin inmesinin yeterli ilerlememsi durumunda ise bebeğin
weinig indaling van het hoofdje of de billen in het bekken. De verlos­
baş veya kıçının leğene inmesi yeterli olmaz. Kardiyotokograftaki kalp
kundige of arts kan denken aan dreigend zuurstof­gebrek wanneer de
tonu kaydında (CTG) uzun süreli veya ciddi boyutlu farklılık göstermesi
harttonenregistratie op een cardio­tocogram (CTG) langdurig of ernstig
durumunda doğum uzmanı veya doktor oksijen eksikliği tehlikesi ola­
afwijkt. Soms wordt een beetje bloed van de hoofd­huid van het kind
şabileceğini düşünebilir. Bazen çocuğun yeterli oksijen alıp almadığı
afgenomen (microbloed­onderzoek) om te bepalen of het kind vol­
belirlenmesi için çocuğun kafa derisinden biraz kan alınır (mikro kan
doende zuurstof krijgt.
tahlili).
2
3
Voorbereiding op een keizersnede
Sezaryene hazırlık
Zoals bij elke operatie vindt bij een geplande keizersnede vooraf
Her ameliyatta olduğu gibi planlanmış bir sezaryende de sağlık duru­
onder­zoek plaats naar uw gezondheidstoestand. Dit noemt men
munuz önceden araştırılır. Buna ameliyat öncesi tarama denmektedir.
de pre­ope­ra­tieve screening. Hierbij worden vragen gesteld over uw
Bunun yanı sıra sağlığınız hakkında sorular sorulmakta ve çoğunlukla
gezond­heid en vaak wordt een lichamelijk onderzoek gedaan, zoals
kalp ve akciğeri dinlemek gibi fiziksel muayeneler yapılmaktadır. Ayrıca
het luisteren naar hart en longen. Verder wordt er bloedonderzoek uit­
kan tahlili yapılır ve anestezi uzmanı sizinle genel anestezi (narkoz)
ge­voerd en bespreekt de anesthesist met u de keuze tussen een alge­
ile epidural anestezi arasındaki seçimi görüşür. Önceden planlanmış
hele anesthesie (narcose) en een ruggenprik. U komt enkele dagen
sezaryenden birkaç gün veya bir hafta önce Obstetri polikliniğindeki
tot weken vóór de geplande keizersnede op de polikliniek Obstetrie
hasta bakıcısına gelirsiniz. Hasta bakıcı sizinle hastaneye yatırıl­
bij de verpleeg­kundige. Zij zal een opnamegesprek met u voeren en
manızla ilgili bir görüşme yapar ve size sezaryenin genel gidişatı
u informeren over de gang van zaken rondom de keizersnede. U kunt
hakkında bilgi verir. Bu durumda sezaryenle ilgili bir fotoğraf kitabını
dan een fotoboek over de keizersnede inzien en krijgt ook informatie
inceleyebilir ve ameliyatın hazırlıklarıyla (kılların tıraşı ve bağırsakların
over de voorbereidingen (ontharen en laxeren) op de operatie.
boşaltılması) ilgili bilgilendirilirsiniz.
De avond vóór de keizersnede moet u zichzelf thuis een klysma toe­
Sezaryenden bir önceki akşam evinizde klizma kullanıp, poliklinikten
dienen en ontharen volgens de instructies die u op de polikliniek hebt
aldığınız açıklamaya göre kıllarınızı tıraş etmelisiniz.
ontvangen.
Ameliyat gününde planlanmış olan sezaryen saatinden üç saat önce
Op de operatiedag wordt u ongeveer drie uur vóór het geplande tijdstip
hasta bakımı bölümüne yatırılırsınız. Bölümün hasta bakıcısı sizinle
van de keizersnede op de verpleegafdeling opgenomen. De verpleeg­
yapılan yatırılma görüşmesinde edinilmiş bilgilerin halen geçerli olup
kundige van de afdeling zal informeren of de gegevens van het
olmadığı sorup, gidişat hakkında bilgilendirir. Bebeğin kalp tonlarının
opname­gesprek nog kloppen en geeft u aanvullende informatie over
kaydı da ( CTG) yapılacaktır.
de gang van zaken. Ook wordt er een registratie van de harttonen van
de baby gemaakt (CTG).
4
5
Op de dag van de operatie moet u nuchter zijn, dat wil zeggen dat
Ameliyat gününde midenizin boş olması gerekmektedir, yani saat
u vanaf 0.00 uur niets meer mag eten en drinken, en tot twee uur
24.00’ten sonra hiçbir şey yememeniz ve içmemeniz gerekir. Ameli­
vóór de operatie alleen nog heldere dranken mag nemen. Als de
yattan iki saat öncesine kadar sadece berrak içecekler içebilirsiniz.
keizer­snede in de middag staat gepland, mag u ‘s ochtends nog een
Sezaryen öğlenden sonrasına planlanmış ise sabahleyin bir peksimet
beschuit en een kop thee. Bij een geplande keizersnede krijgt u onge­
ile bir bardak çay içebilirsiniz. Planlanmış sezaryen de size yaklaşık
veer 2,5 uur van te voren een fantomaltoplossing die u in een half uur
olarak 2,5 saat öncesinden fantomalt çözümü verilir ve bunu yarım
tijd moet opdrinken.
saat içinde içmeniz gerekir.
Ongeveer twee uur vóór de keizersnede krijgt u een operatiehemd
aan en wordt een blaaskatheter aangebracht om de blaas tijdens
Sezaryenden yaklaşık iki saat önce ameliyat önlüğü giydirilir ve idrar
de operatie en erna leeg te houden. Ook krijgt u een infuus met
kesesini ameliyat esnasında ve sonrasında boşaltmak için bir idrar
extra vocht. Tijdens het inbrengen van het infuus wordt bloed afge­
kesesi sondası yerleştirilir. Bir de ekstra sıvı verilmesi için enfüz yerleş­
nomen. Kort voor de operatie wordt u naar de operatieafdeling (de
tirilir. Infüzün yerleştirilmesi esnasında kan alınır. Ameliyattan kısa bir
holding) gebracht. U mag dan geen make-up, sieraden, piercings of
süre önce ameliyat bölümüne (de holding) götürülürsünüz. Makyaj, süs
haarspelden dragen; eventuele contactlenzen of kunstgebit moet u
takıları, piercing ya da saç tokası kullanmanız yasaktır; kontak lens
uitdoen. In de holding mag uw partner bij u blijven totdat de verdere
ya da takma diş kullanıyorsanız, bunları çıkarmanız gerekir. Ameliyat
voorbereidingen starten. Een ver­pleegkundige zal uw partner op de
bekleme odasında eşiniz geri kalan hazırlıklar başlayıncaya kadar
operatieafdeling verder begeleiden. Ook overlegt zij met het operatie­
yanınızda kalabilir. Hasta bakıcısı ameliyat bölümünde eşinize refakat
kamerpersoneel wie er foto’s gaat maken van de geboorte van uw
edecektir. Hasta bakıcı ayrıca çocuğunuzun doğumunun fotoğraflarını
kind.
kimin çekeceğini ameliyat odası personeli ile görüşecektir.
Bij een keizersnede die plaatsvindt tijdens de bevalling, gebeuren
Doğum esnasında kararlaştırılan sezaryende bu hazırlıklar çoğunlukla
deze voorbereidingen vaak in een sneller tempo.
daha hızlı bir tempoda gerçekleşir.
6
7
Soort verdoving
Uyuşturma çeşitleri
Bij een keizersnede zijn twee soorten verdovingen mogelijk: narcose
Sezaryen esnasında iki çeşit uyuşturma vardır: Narkoz ve epidural
en een ruggenprik. Welke van de twee methoden geadviseerd wordt,
anestezi. Hangi metodun önerileceği başka şeylerin yanı sıra sezarye­
is onder andere afhankelijk van de reden voor de keizersnede, en de
nin nedenine ve de acilliğe de bağlıdır. Sizin ağır basan bir tercihiniz
mate van spoed. Mocht u zelf een uitgesproken voorkeur hebben, dan
varsa, bunu bildirebilirsiniz.
kunt u dit laten weten.
Narkoz
Narcose
Narkoz verildiğinde sezaryen esnasında uyursunuz. Narkoz, çocuğun
Bij narcose slaapt u tijdens de keizersnede. De narcose wordt zo
uyutma ve ağrı kesici gibi ilaçları plasenta aracılığıyla mümkün
gegeven dat het kind zo weinig mogelijk medicijnen zoals inslaap­
olduğunca az miktarda alacak şekilde verilir. Narkoz için ilaçlar enfüz
middelen en pijnstillers via de placenta krijgt. De medicijnen voor de
yoluyla verilir. Önceden ağız maskesiyle veya hortumun burnunuza
narcose worden via een infuus ingespoten. Van tevoren krijgt u wat
yerleştirilmesiyle biraz oksijen verilir. Siz uyurken, nefes alabilmeniz
zuurstof via een kapje voor of slangetje in uw neus. Terwijl u slaapt
için solunum borusuna bir borucuk yerleştirilir. Ameliyat sona erdiğinde
krijgt u een buisje in uw luchtpijp voor de beademing. U voelt geen pijn
ve çocuk ve plasenta doğduğunda acı duymaz ve uyanırsınız.
en wordt wakker als de operatie klaar is en de baby en de placenta
Epidural anestezi (belden iğne ile verilen yerel anestezi)
geboren zijn.
Epidural anestezide anestezist narkoz sıvısını iğne ile omur aralarına
Een ruggenprik
verir. Genelde önce cilt yerel olarak uyuşturulur. O halde epidural
Bij een ruggenprik spuit de anesthesist verdovende vloeistof tussen de
anestezinin kendisini çoğu zaman neredeyse hiç hissetmezsiniz.
ruggenwervels. Meestal wordt de huid eerst plaatselijk verdoofd. Vaak
Gövdenizin alt kısmı ve bacaklarınız çabucak hissedilmez hale gelir.
voelt u dan de ruggenprik zelf nauwelijks meer. Al snel worden uw
Tansiyonunuzun düşmesi nedeniyle bazen kısa süre mideniz bulana­
onderlichaam en benen gevoelloos. Soms bent u kortdurend wat mis­
bilir. Epidural anestezide çocuğunuzu bilinciniz açık olarak doğurur­
selijk als gevolg van een bloeddrukdaling. Bij een ruggenprik maakt u
sunuz. Ameliyat sırasında da çocuğunuzu görüp, duyar ve hissede­
de geboorte van uw kind bewust mee, en al tijdens de ope­­ratie kunt u
bilirsiniz. Ameliyat sırasında acı hissetmezsiniz; ama bazen bir şeyin
uw kind zien, horen en aanraken. U hebt tijdens de operatie geen pijn;
çekildiğini veya karnınıza baskı uygulandığını hissedersiniz. Çok ender
wel voelt u soms dat er getrokken wordt of op de buik geduwd. Een
durumda narkoz gövdenizin alt kısmının biraz daha üstüne erişebilir.
enkele keer reikt de verdoving iets hoger dan alleen uw onderlichaam.
Bu durumda nefes almakta zorlanıyor gibi olursunuz. Bu hoş bir duygu
Het lijkt dan of ademhalen moeilijk gaat. Dit is vervelend, maar het kan
değildir, ama zarar vermez.
geen kwaad.
8
9
De operatie zelf
Ameliyatın kendisi
Bijna altijd maakt de gynaecoloog een ‘bikinisnede’, dat wil zeggen
Jinekolog hemen hemen her zaman bir ‘bikini kesisi’ uygular. Bu tam
een horizontale (dwarse) snede van ongeveer 15 cm vlak boven het
kasık kemiğinin üstünde, yaklaşık kıl ve kılsızlık sınırında yapılan
schaambeen, ongeveer op de haargrens. Bij uitzondering wordt soms
yaklaşık 15 santimlik yatay bir kesidir. İstisna durumlarda bazen
een snede van de navel naar beneden gemaakt. Na de snede in de
göbekten aşağıya doğru bir kesi yapılır. Cildin kesilmesinden sonra
huid worden het vet onder de huid en een laag verstevigend bindweef­
cilt altındaki yağ ve karın kaslarının üstündeki güçlendirici bağdokusu
sel boven de buikspieren doorgesneden. De lange buikspieren die
kesilir. Kaburgadan aşağıya inen uzun karın kasları yan tarafa itilir ve
van de ribbenboog naar beneden lopen, worden opzijgeschoven, en
devamında jinekolog karın boşluğunu açar. Kısmen rahim üstünden
ver­volgens opent de gynaecoloog de buikholte. De blaas, die voor een
bulunmakta olan idrar torbası rahimden boşandırılır ve aşağıya itilir.
deel over de baarmoeder heen ligt, wordt losgemaakt van de baar­
Sonra jinekolog genelde rahme uygulanan çapraz bir kesi ile bebeği
moeder en naar beneden geschoven. Daarna haalt de gynaecoloog
alır. Bu esnada çoğu zaman karnınıza bir baskı uygulanır.
meestal via een dwarse snede in de baarmoeder uw kind naar buiten.
Çocuğunuz doğduğunda göbek kordonu kesilir. Her şey sterilize kala­
Nogal eens drukt men daarbij op uw buik.
bilmesi için, normal doğumdakinin tersine babanın bunu yapmasına
Als uw kind geboren is, wordt de navelstreng doorgeknipt. Omdat
izin verilmez. Göbek bağı kesildikten sonra rahmin büzülmesi sağlan­
alles steriel moet blijven, mag de vader dit niet zelf doen, zoals bij
ması için enfüzden bir ilaç ve antibiyotik verilir. Plasenta doğduktan
een ‘normale’ bevalling. Na het doorknippen van de navelstreng krijgt
sonra jinekolog rahmi ve karın duvarının değişik katmanlarını diker.
u via het infuus doorgaans een antibioticum en een medicijn om de
baarmoeder te laten samentrekken. Als de placenta geboren is, hecht
de gynaecoloog de baarmoeder en de verschillende lagen van de
buikwand.
10
11
Wie mag er aanwezig zijn?
Sezaryen esnasında kimler hazır bulunabilir?
In principe kan uw partner bij de keizersnede aanwezig zijn. Het is
Prensipte eşiniz sezaryen esnasında hazır bulunabilir. Geleneklere
de gewoonte dat hij pas binnenkomt als alle voorbereidingen voor
göre eşiniz ameliyat hazırlıkları tamamlandığında ve ameliyata başla­
de operatie zijn getroffen en de operatie begint. Als u onder narcose
nıldığında içeri girer.Narkoz altına girmeniz durumunda eşiniz, çocuğu­
gaat, zal uw partner moeten wachten in de ruimte waar uw kind wordt
nuzun çocuk doktoru tarafından alındığı yerde beklemelidir. Fotoğraf
opgevangen door de kinderarts. U kunt van tevoren vragen of het is
çekip çekemeyeceğinizi önceden sorabilirsiniz.
toegestaan foto’s te maken.
Doğumdan sonra çocuk
Het kind na de geboorte
Çocuğunuz hemşire tarafından alınıp ameliyat odasının yanındaki
Uw kind wordt opgevangen door een verpleegkundige en in een ruimte
bölümde çocuk doktoru tarafından muayene edilir. Bebek iyi bir kon­
naast de operatiekamer nagekeken door een kinderarts. Wanneer de
disyona sahipse, birkaç dakika ameliyat odasında yanınızda tutabilirsi­
baby in een goede conditie verkeert, kunt u hem of haar nog enkele
niz. Sonra çocuğunuz kuvöz ile yatırılmış olduğunuz bakım bölümüne
minuten bij u hebben op de operatiekamer. Vervolgens wordt uw kind
getirilir ve orada bakımı yapılır. Eşiniz bakım esnasında hazır bulunur.
in een couveuse naar de verpleegafdeling gebracht waar u zelf bent
Çocuğunuzla ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman çocuk doktoru
opgenomen, en wordt daar verzorgd. Uw partner is bij die verzorging
çocuğunuzun doğumdan önce veya sonra çocuk bölümüne yatırılma­
aanwezig.
sına karar verebilir. Genelde eşiniz de o bölüme birlikte gidebilir. Bakım
Als er problemen met uw kind zijn van welke aard dan ook, kan de
bölümüne geldiğinizde ise sizin de yatağınız ve her şeyinizle birlikte
kinderarts voor of na de geboorte besluiten om uw kind op de kinder­
çocuğunuzun yanına götürülmenize çalışılır.
afdeling op te nemen. Meestal kan uw partner dan ook mee naar die
afdeling. Als u weer terug bent op de verpleegafdeling, zal geprobeerd
Çocuğunuz sağlıklı ise, giydirilmez ama sıcak bir beze sarılır. Ayılma
worden u ook zo snel mogelijk met bed en al bij uw kind te brengen.
odasına yatırılır yatırılmaz, eşiniz ve bebeğiniz sizin yanınıza gelebilir.
O an bebeğinizi çıplak olarak çıplak olan göğsünüze yatırabilirsiniz. O
Als uw baby gezond is, wordt deze niet aangekleed maar gewikkeld in
durumda bebek üşümemesi için iyice örtülü tutulur. Emzirmek istedi­
een warme doek. Zodra u op de uitslaapkamer ligt, mogen uw partner
ğinizde, bebeğiniz memenizi emebilecek şekilde göğsünüze yatırılır.
en baby naar u toe. Het is dan mogelijk dat u de baby bloot op uw
Sezaryen esnasında hazır bulunan hasta bakıcı size yardım edecektir.
blote borst krijgt. De baby zal dan goed toegedekt worden om afkoe­
ling te voorkomen. Wanneer u borstvoeding wilt gaan geven, zal de
baby ook aan de borst worden gelegd. De verpleegkundige die bij de
keizersnede aanwezig was, zal u hierbij helpen.
12
13
Na de keizersnede
Sezaryenden sonra
Na een keizersnede worden de baarmoederstand, de bloeddruk, de
Sezaryenden sonra rahim duruşu, tansiyon, nabız, kan kaybı ve de
polsslag, het bloedverlies en de hoeveelheid urine regelmatig gecon­
idrar miktarı devamlı kontrol edilir. Enfüz yoluyla size sıvı verilir.
troleerd. Via het infuus krijgt u vocht toegediend.
Epidural anestezi yapıldığında ameliyattan sonraki ilk saatler bacak­
Bij een ruggenprik hebt u de eerste uren na de operatie nog geen
larınıza henüz hakim olamazsınız. Bacaklarınızdaki his ve güç yavaş
controle over uw benen. Geleidelijk krijgt u het gevoel en de kracht in
yavaş geri gelecektir. İdrarın bedeni sonda ile terk etmesi, bazen
uw benen terug. De blaaskatheter die de urine afvoert, geeft soms het
devamlı işemeniz gerektiği hissine yol açar. Hasta bakıcı genelde
gevoel dat u continu moet plassen. Meestal verwijdert de verpleegkun­
ameliyattan bir gün sonra sondayı alır. Çok ender olarak ameliyat
dige de katheter de dag na de operatie. Een enkele keer wordt tijdens
sırasında yara drenajı yerleştirilir. Bu, fazla kanın atılmasını sağlayan
de operatie een wonddrain aangebracht. Dit is een slangetje waardoor
bir hortumcuktur. Ameliyattan bir veya birkaç gün sonra drenaj alınır.
overtollig bloed kan weglopen. Eén of enkele dagen na de operatie
Tromboz (kan damarlarında kan pıhtıları) oluşmasını engellemek için
wordt de drain weggehaald. Om trombose (bloed­stolsels in de bloed­
günde bir veya iki defa bacağınızın üst kısmının cilt altına bir kan incel­
baan) te voorkomen krijgt u een- of tweemaal per dag een injectie
tici ilaç (fraksiparin) enjekte edilir. Ameliyattan bir gün sonra kan alınıp
onder de huid van uw bovenbeen met een bloedverdunnend middel
kansızlık olup olunmadığına bakılır. Tekrar büyük abdestinize çıkmaya
(fraxiparine). De dag na de operatie wordt bloed afgenomen om na te
başladıktan sonra gerekli durumlarda doktor sizinle kan nakliyesi ya da
gaan of u bloedarmoede hebt. Zo nodig bespreekt de arts met u een
demir hapları kullanma konusunu görüşür.
bloedtransfusie of het gebruik van ijzertabletten nadat u weer ontlas­
İlk günler kendinizi halsiz hissedebilirsiniz ve ayağa kalkarken başınız
ting hebt gehad.
dönebilir; bu sonraları yavaş yavaş azalır. Bir iki gün sonra bağırsakla­
De eerste dagen bent u vaak nog slap en wat duizelig bij het opstaan;
rınız tekrar çalışmaya başlar. Karnınız çoğunlukla şişmiş olur ve ağrılı
dat wordt daarna geleidelijk minder. Na één of twee dagen beginnen
kramplarınız olabilir. Ameliyattan sonra mide bulanması ve bağırsak­
de darmen weer te werken. De buik is dan vaak nog opgezet en u
ların çalışmasına bağlı olarak içmede ve yemede dikkatli olmanız
kunt pijnlijke krampen hebben. Na de operatie begint u, afhankelijk
gerekir.
van eventuele misselijkheid en het op gang komen van de darmen,
voorzichtig met drinken en eten.
14
15
Uitbreidingsschema voeding:
Beslenmenin arttırılma şeması:
• Dag 0 (dag van de operatie): vloeibaar/licht verteerbaar (boterham)
• Gün 0 (ameliyat günü): Sıvı/hafif sindirilebilir (dilim ekmek)
• Dag 1: algemeen dieet en beschuit met muisjes.
• Gün 1: Genel diyet ve peksimet üzerine anasonlu şeker tanecikleri.
Kort na de keizersnede hebt u pijn aan de wond en soms pijnlijke
Sezaryenden kısa süre sonra yaranızdan dolayı ağrınız olur ve bazen
naweeën. Hiervoor krijgt u pijnstillers. Wanneer u ondanks de pijnstil­
ağrılı doğum sonrası sancılarınız olur. Bunun için size ağrı kesici verilir.
lers veel pijn hebt, geeft u dit dan aan bij de verpleegkundige. Er zijn
Ağrı kesicilere rağmen çok ağrınız olursa, bu durumu hasta bakıcınıza
voldoende middelen om de pijn te bestrijden, dus veel pijn hebben
bildirin. Ağrınızı azaltmak için yeterince ilaç var, o yüzden fazla acı
is niet nodig! De buikwand is vaak pijnlijk, niet alleen ter hoogte van
çekmeniz gereksizdir! Karın duvarı çoğunlukla sadece yara izi sevi­
het litteken maar ook hoger, tot aan de navel. Dit komt doordat onder
yesinde değil, daha yükseğe göbeğinize kadar çok ağrı yapar. Bu, cilt
de huid de snede in de buikwand verticaal loopt, van de navel tot het
altındaki kesinin karın duvarından dikey olarak, yani göbeğinizden çatı
schaambeen.
kemiğinize uzanmasından kaynaklanmaktadır.
Bij het hechten van de huid wordt materiaal gebruikt dat uit zichzelf
Cildinizin kapatılmasında kendiliğinden çözülen ve alınması gerek­
oplost en niet hoeft te worden verwijderd. Als andere hechtingen of
meyen bir dikiş materyali kullanılır. Başka bir dikiş veya zımbalama
nietjes zijn gebruikt, dan verwijdert men die meestal na ongeveer een
yöntemi kullanıldığında, bu genelde yaklaşık olarak bir hafta sonra
week. Op de wond zit een pleister die er op de tweede dag wordt afge­
alınır. Yaranın üzerinde ikinci günde alınan bir yara bandı vardır. Yavaş
haald. U mag geleidelijk aan gaan bewegen en lopen. Op de tweede
yavaş hareket etmeye ve yürümeye başlayabilirsiniz. İkinci günde
dag mag u douchen mits u daarvoor fit genoeg bent.
kendinizi iyi hissediyorsanız duş alabilirsiniz.
Borstvoeding
Emzirme
Na een keizersnede kunt u gewoon borstvoeding geven, tenzij dit
Bebek için zararlı olan belirli ilaçlar kullanmanız haricinde sezar­
ongewenst is omdat u bepaalde medicijnen gebruikt die schadelijk
yenden sonra emzirmeye başlayabilirsiniz. Sezaryenin planlı ya da
zijn voor de baby. Het maakt niet uit of de keizersnede gepland was
plansız olması veya genel anestezi ya da epidural anestezinin uygu­
of niet, en of u algehele verdoving of een ruggenprik hebt gekregen.
lanmış olması bu konuda fark etmez. Diğer taraftan çocuğunuzun
Wel speelt de conditie van uw kind een rol. Als uw kind op de kinder­
kondisyonun da bir rolü vardır. Çocuğunuz çocuk bölümünde ise, süt
afdeling ligt, kunt u afkolven.
sağabilirsiniz.
16
17
Gaat alles goed met uw baby, dan kunt u bij een ruggenprik gebruik
Bebeğinizin her şeyi iyiyse ve epidural anestezi uygulanmışsa doğum­
maken van de eerste zuigreflex vlak na de geboorte.
dan hemen sonraki emme refleksinden faydalanabilirsiniz.
Ook na narcose kunt u, als u zelf weer bijgekomen bent, over het
Narkoz sonrasında da, ayıldığınızda çocuğunuzu genelde çocuğunuzu
alge­meen snel beginnen met uw kind de borst te geven. Zo komt de
kısa sürede emzirmeye başlayabilirsiniz. Böylece süt üretilmesi bir an
melkaanmaak vlot op gang en kan het kind profiteren van de eerste
önce başlar ve çocuk kolostrum denilen ilk beslenmesinden yararlanır.
voeding, het colostrum.
Birinci gün yatarak beslemek genelde en keyiflisidir. Genelde en kolay
De eerste dag is liggend voeden vaak het plezierigst. Een houding
duruş yan yatıp kafanızın altında bir yastık olması, sırtınıza bir yastığın
op uw zij met een kussen onder uw hoofd, een kussen achter uw rug
dayandırılması ve bir yastığında bacağınızın altına yerleştirilmesidir.
en een kussen onder uw bovenbeen is meestal het gemakkelijkst. De
Hasta bakıcı bu konuda size yardımcı olacaktır.
verpleegkundige helpt u hierbij.
İlk günlerde emzirilmenin iyi gitmesi konusunda sizin ve çocuğunuzun
U zult merken dat het de eerste dagen voor u en uw kind wat moeite
zorlandığını fark edersiniz.�������������������������������������������
Sakinlik
������������������������������������������
burada çok önemlidir.������������
Hasta
�����������
bakı­
kost om de borstvoeding goed te laten verlopen. Rust is hierbij heel
cıdan emzirmeyle ilgili bilgilendirme kitapçığını isteyin.
belangrijk. Vraagt u de verpleegkundige naar het informatieboekje
Eve dönüş
over borstvoeding.
Weer naar huis
Her şey iyi giderse, sezaryenden sonra üçüncü ile beşinci gün ara­
sında eve dönebilirsiniz. İyileşmenizin hızı ve çocuğunuzun sağlığı
Als alles goed gaat, gaat u op de derde tot vijfde dag na de keizer­
burada tabii ki bir rol oynar.
snede weer naar huis. De snelheid van uw herstel en de gezondheid
Hastaneden taburcu olmanız prensipte öğleden önce olur. Loğusa
van uw kind spelen hierbij natuurlijk een rol.
bakımı kuruluşuna eve döneceğiniz saati bildirebilirsiniz; o durumda
Het ontslag uit het ziekenhuis vindt in principe vóór de middag plaats.
gideceğiniz gün öğlen saatlerinde bir loğusa bakıcısı gönderilebilir.
U kunt het kraamcentrum inlichten over het tijdstip dat u thuiskomt; er
Hamileliğin ve doğumun gidişatına bağlı olarak kontrolünüz altı hafta
kan voor die middag dan nog een kraamverzorgende worden ingezet.
sonra doğum uzmanı veya jinekolog tarafından yapılır. Kime kontrole
Afhankelijk van het verloop van zwangerschap en bevalling zal de
gitmek istendiğinizi kendiniz de belirtebilirsiniz.
controle na zes weken door de verloskundige dan wel de gynaecoloog
worden verricht. U kunt zelf ook aangeven bij wie u op controle wilt.
18
19
Thuis
Evinizde
Thuis zult u geleidelijk verder moeten herstellen. De tijd die nodig
Evinizde de yavaş yavaş iyileşmeye devam etmelisiniz. İyileşmek için
is voor het herstel, is na een keizersnede vaak langer dan na een
ihtiyacınız olan zaman sezaryen sonrasında normal doğumdan daha
normale bevalling. U bent niet alleen (opnieuw) moeder, maar daar­
uzundur. Siz sadece (yeniden) anne olmadınız, aynı zamanda da
naast ook genezende van een operatie.
ameliyattan dolayı iyileşmektesiniz.
Een veel gehoorde klacht na een keizersnede is moeheid. U kunt daar
Sezaryenden sonra çok duyulan şikayet yorgunluktur. Bu durumu
het beste aan toegeven: probeer zo veel mogelijk rust te nemen. Aan­
kabullenmeniz en iyisidir. Olduğunca çok dinlenmeye çalışın. Ailenizin
vaard ook hulp die familie en kennissen u aanbieden.
ve tanıdıklarınızın yardımını da kabul edin.
Soms vergoedt de verzekering na ontslag uit het ziekenhuis aan­
Bazen sigorta hastaneden çıkışınızda ekstra loğusa bakımı giderlerini
vullende kraamzorg. Een kraamverzorgende kan ook vragen beant­
karşılar. Bir loğusa bakıcısı olan sorularınızı cevaplayabilir, ev işlerini
woorden, huishoudelijke taken overnemen en uw partner onder­
üstlenebilir ve eşinize destek olur. Bazı durumlarda aile yardımına
steunen. In sommige situaties kan het nodig zijn om gezinshulp in te
başvurmanız gerekebilir.
schakelen.
Eve geldikten sonra yardım eden ne kadar çok olursa, geçiş daha iyi
Naarmate u meer hulp hebt als u thuiskomt, is de overgang gemak­
olur ve yeni yaşantınıza daha çabuk adapte olursunuz. Loğusa bakımı
kelijker en went u sneller aan uw nieuwe levenssituatie. Kraamzorg en
ve aile yardımı için kendi evde bakım kuruluşuna başvurabilirsiniz. Aile
gezinshulp kunt u aanvragen bij uw thuiszorgorganisatie. De huisarts,
hekimi, doğum uzmanı, hastane veya sosyal görevli bazen bu konuda
de verloskundige, het ziekenhuis of de maatschappelijk werker zijn
yardımcı olur.
hierbij soms behulpzaam.
İlk haftalardan sonra kendinizin yavaş yavaş daha çok işler yapabildi­
Na de eerste weken merkt u dat u geleidelijk weer meer kunt doen.
ğinizi fark edersiniz.������������������������������������������������
Artık
�����������������������������������������������
merdiven çıkabilirsiniz; yani oturma oda­
U mag traplopen, dus er hoeft geen bed in de woonkamer te staan.
nızda yatak olmasına gerek kalmaz. Ardı ardına çok şey yapmadıkça
Bloemen verzorgen en koffie/thee zetten kan geen kwaad zolang u
çiçeklere bakım yapmak ve kahve/çay koymak gibi işler artık size zarar
maar voorkómt dat u teveel achter elkaar doet. U kunt bijvoorbeeld
vermez. Örneğin oturarak da bir şeyler yapabilirsiniz.
ook dingen zittend doen.
20
21
Zwaar tillen (niet meer dan 5 kilo) wordt de eerste zes weken nog
Ağır şeyler kaldırmak (yani 5 kilodan fazla olmamalı) ilk altı hafta için
ontraden. Als u tilt, buig dan goed door de knieën en houd datgene
tavsiye edilmez. Bir şeyi kaldırdığınız zaman dizlerinizi bükerek eğilin
wat u tilt dichtbij uw lichaam. Zorg dat u op een goede hoogte werkt
ve kaldırdığınız şeyi vücudunuza yakın tutun. Uygun bir yükseklikte
(bad en commode). Gaandeweg kunt u uw activiteiten uitbreiden (licht
çalışabilmenizi sağlayın (yıkama leğeni ve bez değiştirme masası).
huishoudelijk werk, kleinere boodschappen). Een luchtje schep­pen is
Gitgide aktivitelerinizi çoğaltabilirsiniz (hafif ev işleri, küçük alışveriş­
prima, maar ga in het begin niet alleen en niet te ver. Het is namelijk
ler). Bir ara temiz hava almak iyidir, ama başlangıçta yalnız ve fazla
vermoeiender dan u denkt, want u moet uw conditie immers weer
uzağa gitmeyin.Bu düşündüğünüzden daha yorucudur, nitekim kondis­
opbouwen.
yonunuzu tekrar oluşturmanız gerekir.
Al snel na de operatie kunt u onder de douche. We raden een bad
Ameliyattan kısa süre sonra yine duş alabilirsiniz. Kanlı salgı geldiği
af zolang er nog bloederige afscheiding is (gemiddeld twee tot vier
sürece duş almanızı tavsiye etmeyiz (ortalama iki ilâ dört hafta arası).
weken). Mocht er nog wat vocht of een beetje bloed uit de wond naar
Eğer yaranızdan biraz sıvı veya kan gelirse, yaranızı duş ile temizle­
buiten komen, dan kunt u de wond met de douche schoonspoelen,
yebilir, dikkatlice kurulayabilir ve kıyafetinizi korumak için üzerini kuru
voorzichtig drogen, en een droog gaas eroverheen doen om uw
sargı bezi ile kapatabilirsiniz. Öksürmek, ıkınma (büyük abdestte)
kleding te beschermen. Hoesten, persen (ontlasting) en lachen kunnen
ve gülmek bayağı acı verebilir, ama yaranız yeterli güce sahiptir. O
nog wel pijnlijk zijn, maar de wond is sterk genoeg om daartegen te
durumda düz ellinizle veya bir havlu ile yavaşça yaranıza bastırarak
kunnen. U kunt uw wond dan het beste ondersteunen door uw platte
yaranızı desteklemeniz en iyisidir.
hand of een handdoek zachtjes ertegenaan te drukken.
İlk zamanlarda yara izinin yan tarafında bazen iç dikişlerin çektiğini
Aan de zijkant van het litteken hebt u de eerste tijd soms een trekkend
hissedersiniz. Bu sakıncalı değildir.
gevoel van inwendige hechtingen. Dit kan geen kwaad.
Karın kası çalışmalarıyla ameliyattan altı hafta sonra başlayabilirsiniz.
Met buikspieroefeningen kunt u zes weken na de operatie weer begin­
Karın duvarının değişik katmanları o zaman iyi bir şekilde iyileşmiş
nen. De verschillende lagen van de buikwand zijn dan goed genezen.
olur. Karın ve pelvik taban kaslarını güçlendirmek için uygulayabilece­
Oefeningen die u zou kunnen doen om uw buik- en bekkenbodem­
ğiniz alıştırmaları ‘Hastanede doğum yapmak’ adlı broşürde ‘Doğum­
spieren te versterken, kunt u vinden in de brochure ‘Bevallen in het
dan sonra sağlıklı hareket etmek’ başlığı altında bulabilirsiniz.
ziekenhuis’, onder het kopje ‘Gezond bewegen na de bevalling’.
22
23
Na een ruggenprik mag u in principe direct weer autorijden. Het is
Epidural anesteziden sonra prensipte derhal araba sürebilirsiniz.
echter aan te bevelen om dit niet te snel na de bevalling te doen,
Ancak, reaksiyon ve konsantrasyon kapasitesiniz azaldığı için bunu
omdat uw reactie- en concentratievermogen verminderd zijn. Na
doğumdan sonra fazla çabuk yapmamanız tavsiye edilir. Genel
algehele verdoving (narcose) kunt u de eerste drie weken nog wel
anestezi (narkoz) sonrasında ilk üç hafta biraz başınız dönebilir ve o
eens duizelig zijn, dus daarom is autorijden af te raden. Ook bij fietsen
yüzden araba sürmeniz tavsiye edilmez. Bisiklet sürerken de denge
kunnen evenwichtsstoornissen optreden, vooral bij het omkijken.
bozukluğu olabilir, bilhassa arka tarafa bakıldığında.
Het gebruik van voorbehoedsmiddelen (anticonceptie) is niet anders
Doğumdan korunma gereçlerinin kullanımı (antikonsepsiyon) normal
dan na een normale bevalling. Vraag zo nodig de verloskundige,
doğum sonrasındakinden farklı değildir. Gerekirse tavsiye için doğum
huis­arts of gynaecoloog om advies. Wacht in ieder geval met gemeen­
uzmanı, aile hekimi veya jinekologunuza danışın. En azından kanlı
schap tot de bloederige afscheiding voorbij is. Voor veel vrouwen duurt
salgı gelmesi kesilene kadar cinsel ilişkiden uzak durun. Çoğu kadın
het langere tijd voordat zij weer zin hebben in seksueel contact.
için cinsel ilişki arzusunun tekrar oluşması uzun sürer.
Omdat bij een bikinisnede zenuwen in de buikhuid zijn doorgesne­
Bikini kesisi yapılması durumunda karın cildindeki sinirler kesildiği için,
den, houdt u vrij lange tijd een doof gevoel rond het litteken. Boven
uzun zaman yara izi etrafında uyuşukluk hissedersiniz. Bu uyuşuk hisli
dit gebied met een doof gevoel is er dikwijls halverwege de navel
bölgenin üstünde, göbek ile yara izi arasında ekstra hassas bir bölge
een gebied dat juist extra gevoelig is. Vaak is pas na zes tot twaalf
vardır. Genelde karın duvarındaki his ancak altı ilâ on iki ay sonra
maanden het gevoel in de buikwand weer normaal. Om het wond­
yeniden normalleşir. Yara bölgesini müdahaleden sonra olduğunca
gebied zo soepel mogelijk te laten blijven na de ingreep kunt u de
esnek tutabilmek için yaranıza hafifçe masaj yapıp parmak uçlarınızla
wond licht masseren door met de vingertoppen kleine ronddraaiende
küçük daire şeklinde hareketler uygulayarak yaranın etrafından ve
bewegingen te maken langs en op de wond. U verbetert hiermee de
üstünden geçin. Bununla kan dolaşımı düzeltilip cilt ile altındaki yağ
door­bloeding waardoor verkleven met de huid en het onderliggende
dokusunun yapışması önlenir.
vetweefsel kan worden voorkomen.
24
25
Komplikasyonlar
Complicaties
Elke operatie brengt risico’s met zich mee, ook een keizersnede.
Her ameliyatın risk taşıdığı gibi bu sezaryen için de geçerlidir. Ciddi
­Ernstige complicaties zijn gelukkig zeldzaam, zeker als u gezond bent.
komplikasyonlar, bilhassa sağlıklı olduğunuz zaman, ender görülür.
Wij noemen hieronder de meest voorkomende complicaties.
Aşağıda en çok karşılaşılan komplikasyonları belirtmekteyiz.
Bloedarmoede
Kansızlık
Bij elke keizersnede is er bloedverlies. Bij ruim bloedverlies ontstaat
Her sezaryende kan kaybı olur. Fazla kan kaybında kansızlık oluşur.
er bloedarmoede. Niet zelden is na afloop een bloedtransfusie of het
Ameliyat sonrasında kan nakli yapılması veya demir tabletleri kullanıl­
gebruik van ijzertabletten noodzakelijk. Bij een voorliggende moeder­
ması gerekebilmektedir. Ön konumda bulunan plasenta söz konusu
koek is de kans op fors bloedverlies en een bloedtransfusie groot.
olduğunda çok kan kaybı ve kan nakli ihtimali yüksektir.
Blaasontsteking
İdrar yolları iltihabı
Een enkele keer komt na een keizersnede een blaasontsteking voor.
Sezaryen sonrasında ender de olsa, idrar yolları iltihabı oluşabilir.
Zo nodig krijgt u een antibioticum.
Gerekirse size antibiyotik verilir.
Nabloeding in de buik
Karında ameliyat sonrası kanama
Een nabloeding is een zeldzame complicatie van een keizersnede. Bij
Ameliyat sonrası kanama sezaryende ender görülen bir komplikasyon­
een ernstige hoge bloeddruk waarbij het bloed minder goed stolt, komt
dur.������������������������������������������������������������������
Kan
�����������������������������������������������������������������
pıhtılaşmasının iyi olmadığı ciddi bir hipertansiyonda ameli­
een nabloeding vaker voor. Een enkele keer is een tweede operatie
yat sonrası kanamaya daha çok rastlanır. Nadiren ikinci bir ameliyat
noodzakelijk.
gerekebilir.
Bloeduitstorting in de wond
Yaranın morarması
Een onderhuidse bloeduitstorting in de wond ontstaat doordat een
Cilt altındaki yağ tabakasındaki damarlardan birinin kanaması cilt altı
bloedvaatje in het vet onder de huid blijft nabloeden. De kans hier­op
kanama oluşmasına neden olur. Örneğin trombosit miktarının çok
is groter als de bloedstolling bij een keizersnede afwijkend is, bijvoor­
yüksek tansiyon sonucu az olması durumlarında olduğu gibi, sezar­
beeld bij weinig bloedplaatjes als gevolg van een ernstig ver­hoogde
yende kan pıhtılaşması normal değilse bunun gerçekleşme ihtimali
bloeddruk.
daha yüksektir.
26
27
Infectie
Enfeksiyon
Een infectie van de wond komt een enkele keer voor. De kans hierop
Bazı durumlarda yarada enfeksiyon oluşabilir.����������������������
Uzun
���������������������
süren bir doğum­
is wat groter bij een keizersnede na een langdurige bevalling. Om
dan sonra sezaryen uygulandığında enfeksiyon ihtimali biraz daha
een infectie te voorkomen, krijgt u vaak tijdens de operatie een anti­
yüksektir. Enfeksiyonun önlenmesi için ameliyat esnasında genelde
bioticum toegediend.
antibiyotik verilir.
Trombose
Tromboz
Bij elke operatie en na elke bevalling is er een verhoogd risico op een
Her ameliyatta ve her doğumdan sonra tromboz (damarlarda kan
trombose (bloedstolsels in de bloedbaan). Om dit te voorkomen krijgt
pıhtıları) oluşma riski yüksektir. Bunu önlemek için yataktan henüz pek
u bloedverdunnende middelen zolang u nog niet zo veel uit bed bent.
çıkamadığınız sürece kan incelticileri verilir.
Een beschadiging van de blaas
İdrar kesesinin hasar görmesi
Een beschadiging van de blaas is een zeldzame complicatie. De kans
İdrar kesesinin hasar görmesi az karşılaşılan bir komplikasyondur.
hierop is wat groter als u al verschillende malen een keizersnede hebt
Eğer birkaç kere sezaryen ile doğum yaptıysanız, bu olasılık biraz
ondergaan. Er kunnen dan verklevingen rond de blaas zijn.
daha yüksek olur. O zaman idrar kesesi etrafında kaynaşmalar olabilir.
Het is goed mogelijk een blaasbeschadiging te hechten. Wel hebt u
İdrar kesesindeki hasarın iyi bir şekilde dikilmesi mümkündür. Ancak
vaak langer een katheter nodig.
genelde daha uzun bir süre bir sondaya ihtiyacınız olur.
Darmen die niet goed op gang komen (ileus)
Bağırsakların iyi çalışamaması (ileus)
Na een keizersnede moeten de darmen weer op gang komen. In zeld­
Sezaryenden sonrada bağırsakların tekrar çalışmaya başlaması
zame gevallen gebeurt dit niet of te traag. Er verzamelt zich dan vocht
gerekmektedir. Ender olarak bu durum oluşmaz veya fazla yavaş
in maag en darmen, wat leidt tot misselijkheid en braken. Een maag­
oluşur. Bu durumda midede veya bağırsaklarda sıvı toplanıp sonu­
sonde kan dan nodig zijn om dit vocht af te voeren. Pas daarna komen
cunda bulantı ve kusma yol açar. Bu sıvının boşaltılması için de
de darmen op gang. Deze complicaties komen gelukkig weinig voor.
bir mide sondası gerekli olabilir. Ancak bundan sonra bağırsaklar
tekrar çalışmaya başlar. Olumlu yanı ise bu komplikasyonların az
görülmesidir.
28
29
Bij een volgende bevalling weer een keizersnede?
Bir daha ki doğumda tekrar sezaryen mi uygulanacak?
Mocht u snel opnieuw zwanger willen worden, dan is daar geen
Jinekologunuzun size beklemenizi tavsiye etmesi durumu dışında kısa
bezwaar tegen, tenzij de gynaecoloog u adviseert er nog mee te
süre içinde yeniden hamile kalmanız için herhangi bir mahsur yoktur.
wachten. Of bij een volgende bevalling weer een keizersnede nodig is,
Bir daha ki doğumda da sezaryen gerekip gerekmediği şimdiki sezar­
hangt van de reden van deze keizersnede af. Bespreek daarom bij de
yenin gerekçelerine bağlıdır. Bu nedenle kontrol esnasında bir dahaki
controle hoe groot de kans is dat u een volgende keer een ‘normale’
sefer ‘normal’ bir doğumla yapma olasılığınızın ne kadar olduğunu
bevalling tegemoet kunt zien. Vaak is bij een volgend kind geen keizer­
görüşün. Çoğu zaman bir dahaki çocukta sezaryen gerekmemektedir.
snede nodig. Wel krijgt u dan altijd een medische indicatie om in het
Ancak rahimdeki yara izinden dolayı her zaman hastanede doğum
ziekenhuis te bevallen vanwege het litteken in de baarmoeder.
yapabilmeniz için size bir tıbbi endikasyon verilir.
Emotionele aspecten
rondom een keizersnede
Sezaryene ilişkin duygusal unsurlar
Sezaryen deyimi ve algılayışı kişiden kişiye çok değişkendir. Bazı
De beleving van een keizersnede wisselt sterk. Sommige vrouwen
kadınlar duygusal sorunlarla karşılaşır. Doğumun normal yollardan
hebben er emotionele problemen mee. Ze zijn teleurgesteld dat de
gerçekleşmediği için hayal kırıklığına uğrar ve normal doğumun ‘elle­
bevalling niet langs de normale weg kon plaatsvinden en hebben
rinden alındığı’ hissine kapılırlar. Bazen kendilerinin başarısız oldukla­
het gevoel dat een normale bevalling van hen is ‘afgenomen’. Soms
rını düşünürler.
vinden ze dat ze gefaald hebben.
Narkoz altında doğum yapan kadınlar ise çocuklarının doğumunu
Bij een narcose maken vrouwen de geboorte van hun kind niet bewust
bilinçli olarak yaşamadığı için bazen çocuklarına alışmakta güçlük
mee, waardoor ze soms moeite hebben om aan hun kind te wennen.
çeker. Buna benzer hisler siz de varsa, eşinizle, arkadaşlarınızla ve
Spelen dergelijke gevoelens bij u, praat erover met uw partner,
akrabalarınızla bunun üzerine konuşun. Duygularınızı ve sezaryenin
vrienden en familieleden. Bespreek tijdens de controle uw emoties en
neden gerekli olduğu gibi sorularınızı kontrol esnasında görüşün. Bu
vragen, zoals waarom de keizersnede nodig was. Dit kan u ook helpen
size duygularınızı kabullenip üstesinden gelmenizi sağlar. Unutmama­
bij het verwerken van emoties. Schrijf uw vragen van tevoren op zodat
nız için sorularınızı önceden not edin.
u niets vergeet.
30
31
Ook na langere tijd of voorafgaand aan een volgende zwangerschap
Uzun bir süre sonra da veya bir daha ki hamilelikten önce, ihtiyaç duy­
kunt u met de gynaecoloog, de verloskundige of de huisarts nog
duğunuzda jinekolog, doğum uzmanı veya aile hekimi ile tekrar bütün
eens de hele gang van zaken bespreken als u daar behoefte aan
gidişatı görüşebilirsiniz. ‘Vereniging KeizersnedeOuders’ derneğindeki
hebt. Soms is het een opluchting om ervaringen uit te wisselen met
kader arkadaşlarıyla bazen tecrübelerinizi paylaşmak rahatlatıcı olur.
‘lot­genoten’, die u kunt benaderen via de Vereniging Keizersnede-
Tam tersi de mümkündür: uzun bir süre boyunca çok acılı doğum
Ouders.
sancıları çektikten sonra sezaryen uygulandığında, bu ameliyat çoğu
Het omgekeerde is overigens ook mogelijk: als een keizersnede
zaman rahatlatıcı olur.
gedaan werd nadat u lange tijd zeer pijnlijke weeën hebt gehad,
Baba için de sezaryen zor üstesinden gelinebilen bir olay olabilir. Baba
­betekent de operatie vaak juist een opluchting.
sizin dokuz ay boyunca bebeği taşıdığınızı ve sonra (belki de sancı
Voor de vader is een keizersnede soms ook moeilijk te verwerken.
çektikten sonra) bir de çocuğunuzu doğurmak için de ameliyat geçir­
Hij ziet u negen maanden met de baby rondlopen en dan moet u
diğiniz görmüştür. Bazen eşiniz size neredeyse hiçbir şekilde yardımcı
(na eventuele weeën) ook nog een operatie ondergaan om het kind
olamadığı duygusunu beslediği için kendisini önemsiz hissedebilir. Bir
geboren te laten worden. Soms voelt een partner zich nutteloos omdat
şeyin yolunda gitmeyeceğinden korkmuş da olabilir.������������������
Bu
�����������������
tür duyguları­
hij het gevoel heeft nauwelijks iets voor u te hebben kunnen doen.
nız olduğunda, bunları birbirinizle konuşmaya çalışın.
Ook kan hij bang zijn geweest dat er iets mis zou gaan. Als dergelijke
Son olarak
gevoelens spelen, probeer ze dan met elkaar te bespreken.
Tot besluit
Bu broşürdeki yazı jinekologla olan görüşmenin bir ilavesidir.��������
Okuduk­
�������
tan sonra sorularınız varsa ya da daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız,
De tekst in deze brochure is een aanvulling op het gesprek met de
jinekologunuz görüş saatinde size yardımcı olacaktır. Sorularınızı
gynaecoloog. Hebt u na het lezen ervan nog vragen of wilt u meer
önceden yazmanız yardımcı olabilir.
informatie, dan zal de gynaecoloog u tijdens het spreekuur graag te
Vereniging Keizersnede-Ouders ( VKO) derneğine de danışabilirsiniz.
woord staan. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te
Bunun yanı sıra ‘Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaeco­
zetten.
logie’ (Hollanda Obstetri ve Jinekoloji Derneği) derneğinin web sitesine
Ook kunt u zich wenden tot de Vereniging Keizersnede-Ouders (VKO).
bakma olanağınız da vardır.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de website van de Nederlandse
Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie raadplegen.
32
33
Isala klinieken
Isala klinieken
Locatie Sophia
Locatie Sophia
Polikliniek Gynaecologie/Verloskunde
Jinekoloji/ Doğum Polikliniği
Dokter van Heesweg 2
Dokter van Heesweg 2
Postbus 10400
Postbus 10400
8000 GK Zwolle
8000 GK Zwolle
t (038) 424 56 04
t (038) 424 56 04
www.isala.nl
www.isala.nl
Vereniging Keizersnede-Ouders (VKO)
Vereniging Keizersnede-Ouders (VKO) derneği
Postbus 233
Postbus 233
2170 AE Sassenheim
2170 AE Sassenheim
t (076) 503 71 17 of t (0252) 230 722
t (076) 503 71 17 veya t (0252) 230 722
bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00 - 21.00 uur
Pazartesinden Cuma gününe kadar saat 10.00 ile 21.00 arası telefon
edebilirsiniz.
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
(NVOG)
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
(NVOG)
www.nvog.nl, rubriek ‘voorlichting’
www.nvog.nl, ‘voorlichting (bilgilendirme)’ sayfası
34
35
Metnin sorumluluğu
Het copyright van en verantwoordelijkheid voor deze brochure
Broşürün telif hakkı ve sorumluluğu Utrecht’deki Nederlandse Vereni­
berusten bij de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynae­
ging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) derneğine aittir. Bu yazı
cologie (NVOG) in Utrecht. De tekst is aangepast door de vakgroep
Jinekoloji ve Doğum anabilim dalı tarafından Isala klinieken Teşkilat
­Gynaecologie/Verloskunde in samenwerking met de stafdienst
İletişimi İdari bölümü ile ortaklaşa derlenmiştir.
­Concerncommunicatie van de Isala klinieken.
36
37
5702 / 0909
Verantwoording tekst
www.isala.nl

Vergelijkbare documenten