Abortusweigering immoreel én onwettig?

Commentaren

Transcriptie

Abortusweigering immoreel én onwettig?
DE MORGEN ZATERDAG 12 DECEMBER 2009
★★
DE GEDACHTE 23
Reageren? [email protected]
KARL VANNIEUWKERKE ziet ook bij golfvedette Tiger Woods een periode van recessie aanbreken
De beste putter ter wereld
Of de foto’s die de planeet te zien krijgt, moeten van heel bedenkelijke kwaliteit zijn. Op een
uitzondering na zien ze
eruit als doordeweekse
sletten. Tenzij zijn knappe Zweedse vrouw Elin
Nordegren aseksueel is,
zijn de keuzes van Tiger
iger Woods maakt
onmogelijk te verklaren.
het de concurrenMisschien kickt Tiger
tie nog eens pijnwel op sletten en pornoKARL VANNIEUWKERKE sterren, zoals er mannen
lijk duidelijk. Hij
is sportverslaggever bij de
is en blijft de beste putzijn die hun zaad graag
openbare omroep VRT.
ter ter wereld. Is het nu
lozen in geile oma’s of
op of naast een golfbaan.
houden van plas- en
Overal vindt hij de weg
poepseks. Deviant gedrag
naar het gaatje met de ogen dicht. Hij is
is des mensen.
voorbestemd om te excelleren. Overal
geeft hij zich voor 110 procent. Ook in zijn
Economische impact
privéleven. 100 procent thuis en die andere 10 procent reserveert hij voor buitenDe vrouwen met wie Tiger Woods het
echtelijke escapades. Kan iemand Tiger
bed heeft gedeeld, zullen de geschiededan wel snel duidelijk maken dat kwalinis in gaan als de duurste courtisanes
teit belangrijker is dan kwantiteit?
ooit. Een Test-Aankooprapport zou in
Op het moment dat dit geschreven
deze vernietigend zijn voor de verhouwordt, zijn er elf minnaressen opgedoding prijs-kwaliteit. Ook voor Tiger
ken. Als deze woorden het krantenpapier Woods breekt een periode van economihalen, zal het aantal echte en onechte
sche recessie aan. Een scheiding lijkt
sekspartners van Tiger Woods het dozijn
onafwendbaar. Voor Elin Nordegren is
misschien al hebben overschreden. Er is
het vat van de vernederingen helemaal
een vorm van uniformiteit in de ranzige
overgelopen. Haar man blijkt net iets te
bekentenissen te bespeuren. Tiger doet
veel van vlees en bloed. Allicht keert ze
zijn naam alle eer aan. Hij is een beest in
met de kinderen Sam Alexis en Charlie
bed, laveloos verslaafd aan hevige seks
Axel terug naar Zweden. Het vermogen
met blanke vrouwen. Kieskeurig kan je
van Woods wordt momenteel op 1 milhem daarbij bezwaarlijk noemen, behaljard dollar geraamd. Dat zou dus al kunve thuis dan. De vriendelijke bladen
nen worden gehalveerd.
omschrijven de buitenechtelijke zwanen
De economische impact op de projectie
van ’s werelds beste golfspeler als tweede- van de portefeuille ‘Tiger Woods’ kan nog
rangsmodellen. Een omschrijving die als
drastischer zijn. Welke positie zullen de
‘veel te lief ’ mag worden gekwalificeerd.
multinationals die Woods al jaren uitspe-
T
len als ‘Mr. Perfect’ innemen? Pepsi haakt
af. Ook al beweert het dat de split niets met
de onthullingen te maken heeft. Nike
betaalt voor de kleine swoosh op zijn pet
en shirt 90 miljoen dollar gespreid over
vijf jaar. At&t, Gatorade, EA Sports en TAG
Heuer leggen samen minstens evenveel
dollars neer. En bij Gillette weten ze het
ook niet meer. Hun wereldwijde campagne was opgehangen aan Thierry Henry,
Tiger Woods en Roger Federer. Na de turbulente WK-kwalificatiewedstrijd tussen
Frankrijk en Ierland zag Gillette zich
genoodzaakt de hand van Henry weg te
photoshoppen. Wat nu met Woods? Gaan
ze zijn slagwapen laten verdwijnen? En
moet de omgeving van Roger Federer zich
niet stilaan zorgen gaan maken? Het staat
vast dat Tiger Woods de komende maanden een van gratie verstoken verschijning
de rest van zijn leven overschaduwd worden door deze affaire. Met zijn natuurlijke
klasse heeft hij golf tot een andere sport
verheven. Hij kan een balletje met ongekende precisie over heel lange afstand verplaatsen, is een begenadigd putter en
wordt geroemd voor zijn creatieve shotkeuzes. Die technische eigenschappen,
zijn focus en zegedrang hebben hem buiten de competitie geplaatst. Outstanding.
Los van de economische gevolgen voor
Woods, kan je je afvragen of de sentimentele kant van de affaire invloed zal hebben
op de kwaliteit van het spel van de meester. Golf is een sport waarbij een emotionele balans en innerlijke rust onontbeerlijk
zijn. Het zou voor iedereen goed zijn
mocht het genie in leven blijven. Niet het
minst om de golfsport van een zware
terugval te behoeden.
De vriendelijke bladen omschrijven
de buitenechtelijke zwanen van ’s werelds
beste golfspeler als tweederangsmodellen.
Een omschrijving die als ‘veel te lief’ mag
worden gekwalificeerd. Of de foto’s die
de planeet te zien krijgt, moeten van heel
bedenkelijke kwaliteit zijn
wordt. Mark Steinberg, zijn agent, zit
straks in een zwakke positie aan de onderhandelingstafel. Tiger staat op het commerciële schaakbord plots in een stroeve
stelling achter de pionnen, in de zone
waar maar moeizaam kan worden gemanoeuvreerd.
Even serieus. Het zou zonde zijn mocht
de sportieve erfenis van Tiger Woods voor
Tiger Woods heeft deze sport een verjongingskuur bezorgd. Hij was de eerste
niet-blanke die een icoon werd van een
blanke sport. Dat is niet vanzelfsprekend
als je weet dat het tot in 1990 heeft
geduurd vooraleer de eerste AfroAmerikaan werd toegelaten als lid van
de Augusta National Golf Club, de thuisbasis van de Masters. Toen hij in 2008
bijna negen maanden niet kon spelen
door een zware blessure daalden de kijkcijfers zienderogen. Uiteraard kan je je
afvragen wat de maatschappelijke relevantie is van de openbaringen uit het
dagboek van Tiger Woods. Het is angstwekkend, maar hoeft in een paparazzicultuur niet te verbazen, dat de
Afghaanse kwestie in de Verenigde
Staten even moet wijken voor de gebeurtenissen rond Woods. Voor de gespecialiseerde pers is het gefundenes Fressen
om elk smeuïg detail in deze zaak breed
uit te smeren. Geen enkele sporter die
meer als ideale schoonzoon werd uitgespeeld dan Tiger Woods. Nu is het onbevlekte helemaal weg. Het rolmodel is
betrapt in zijn allerintiemste paniek.
Fatsoen
Dat daarbij de grenzen van het fatsoen
worden overschreden is schrijnend,
maar niet onlogisch. Als Ali Agca – de
man die in 1981 een aanslag pleegde op
paus Johannes Paulus II - al 1,35 miljoen
euro krijgt voor zijn eerste interview na
zijn vrijlating op 18 januari, moeten we
ons niet veel begoochelingen meer
maken over de ethiek van boodschappers. Het enige wat dan helpt als vorm
van relativering is humor. Laat ons - in
de wetenschap dat de waarde van een
voorspelling onafhankelijk is van de uitkomst - een prognose doen in de affaireWoods. Nike breekt straks zijn contract
open en verlengt het met tien jaar. De
kleine aanpassing in de slogan nemen ze
er graag bij: Just do me!
Genekt door een sms
‘Reporter’ > 25
Abortusweigering immoreel én onwettig?
LEZERSBRIEVEN
Greenpeace
Proficiat Greenpeace (Veiligheid EUtop lek als een zeef, DM 11/12). Dit is niet
de eerste keer deze week dat politie/justitie blundert. Het is inderdaad stupide
dat de politie er niet aan heeft gedacht
dat zo’n actie mogelijk was. De reactie
van de Belgische overheid is typisch: de
mug platslaan met een voorhamer.
Wanneer actievoerders de onveiligheid
of de gebrekkige bewaking van de EUtop of kerncentrales bewijzen, worden
ze platgewalst door het repressieapparaat.
Basisinkomen
Vandaag staat de klimaatproblematiek
hoog op de agenda en het is inderdaad
hoogdringend tijd dat we anders gaan
denken en leven, want de Aarde moet
nog een tijdlang mee en mijn zorgen
gaan vooral naar mijn kinderen en
kleinkinderen. Ik ben echter niet alleen
begaan met het klimaat, maar ook met
het sociale en maatschappelijke welzijn
van de komende generaties. Daarom
steun ik alle projecten en ideeën die
pleiten voor onder meer het basisinkomen. Alles hangt samen met alles: hoe
kun je mensen, die vechten voor hun
voortbestaan, voldoende motiveren om
hun best te doen op ecologisch vlak?
Ik zeg hier niet dat onze verzorgingsstaat niets deed aan de armoede.
Integendeel, maar de ongezonde toestanden zijn geenszins uitgebannen.
Daarom is een basisinkomen vandaag
misschien wel iets waarvan iedereen
beter kan worden en dus het overwegen
waard voor de werkende mens, de werkgever én de overheid.
Ik heb het hier over een een vast
(maand)inkomen, dat de overheid aan
iedere burger verstrekt of garandeert
zonder daar voorwaarden aan te koppelen. Het wordt basisinkomen genoemd,
omdat het net genoeg is om rond te
komen. Wil je meer (dure reizen, parfums, luxe...) dan blijf je gewoon aangewezen op andere bronnen zoals arbeid.
In eigen land hebben we Philippe Van
Parijs die al jaren lang werkt aan en pleit
voor het basisinkomen. Dat zoiets stapsgewijs moet worden gerealiseerd en nog
vele studies zal vergen, besef ik maar al
te goed.
psychische pathologische
toestand’ die men in KB 78
vindt (art 1,§ 1, tweede lid).
De noodsituatie voorzien
in de abortuswet (en in de
euthanasiewet) preciseert
niet dat die louter fysisch
moet zijn: iedereen
neemt aan dat ook psychische aspecten in aanmerking komen. Dat de verwijzing naar het curatieve
en preventieve in KB 78
ETIENNE VERMEERSCH geen definitie van ‘gewoondergraaft de
ne geneeskunde’ beoogt,
verbodsbepalingen van
blijkt ook uit het feit dat
katholieke ziekenhuizen
de wet op de palliatieve
Etienne Vermeersch is
zorg (14 juni 2002) – voor
professor-emeritus filosofie van
de duidelijkheid – aan
de Universiteit Gent.
deze termen nog “continu
en palliatief voorkomen”
toevoegt. Leiden Hansen en Nys daaruit af
olgens Bart Hansen en Herman Nys dat voor die wet de palliatieve geneeskunde
(DM 2/12) is er geen
geen ‘gewone’ geneeskunde was? Besluiten
wettelijke grond voor de intrekze verder dat plastische chirurgie met een
king van de erkenning van een
eerder esthetische bedoeling geen ‘nordienst verloskunde die artsen verbiedt de
maal medisch handelen’ is? En waar zou
wettelijk toegelaten zwangerschapsafbredan wel die grens liggen?
king uit te voeren. Heel terecht spreken ze
In de internationale medische literatuur
zich nadrukkelijk niet uit over het eventue- heeft de term ‘normale geneeskunde’
le inhumane en immorele karakter van
als tegenpool de: ‘alternatieve’ geneeskunzo’n verbod. Maar ook op het strikt wettelij- de. Bij ons echter gebruiken juristen uitke vlak ligt de zaak niet zo eenvoudig.
drukking ‘niet normaal medisch handelen’
Hun argumentatie steunt op het ondervaak in verband met abortus en euthanascheid tussen ‘normaal’ en ‘niet-normaal’
sie. Dat is uiteraard het gevolg van het feit
medisch handelen: de ziekenhuizen zoudat die vroeger helemaal geen medische
den die tweede soort kunnen verbieden. Zij handelingen waren, maar misdaden.
verwijzen naar KB nr 78 ‘Over de uitoefeIn Nederland, België en Luxemburg behoning van de gezondheidsberoepen’. Art 1
ren die nu echter tot de geneeskunde zonvermeldt dat “de geneeskunde en de tandder meer: ze veronderstellen een diagnose
heelkunde ... worden uitgeoefend ... onder
en behandeling van een fysische of psychihun curatief of preventief voorkomen”. Ze
sche pathologische toestand. (zoals aanleiden daaruit af dat hierdoor een ondervaard in de abortuswet en de euthanasiescheid wordt gemaakt tussen ‘gewoon en
wet). Bovendien wordt geëist dat de hande‘niet-gewoon’ geneeskundig handelen.
ling wordt uitgevoerd door een arts onder
Abortus zou dan ‘niet gewoon’ zijn omdat
‘medisch verantwoorde’ omstandigheden.
abortus om niet-medische redenen, geen
Rekening houdend met art 1 en art 2 van
diagnostisch of therapeutisch oogmerk
KB 78 kan dit in België niets anders zijn dan
heeft. Dat betekent dat zij blijkbaar de
een typisch medisch handelen.
geneeskundige handelingen beperken tot
Op één punt verschillen ze van de meeste
het louter lichamelijke.
andere medische handelingen: er is de
Dat is niet alleen strijdig met de definitie
gewetensclausule. De arts en de andere bij
van ‘gezondheid’ van de Wereldde behandeling betrokkenen, kunnen tot
gezondheidsorganisatie, het strookt ook
deze handeling niet verplicht worden.
niet met de verwijzing naar ‘een fysische of
Deze gewetensclausule verandert als zoda-
V
nig niets aan het typisch medische karakter van dit handelen (ook in verband met
esthetische chirurgie kunnen artsen gewetensbezwaren hebben). Verder geldt die
clausule niet voor de inrichtende macht
of de beheerders van een ziekenhuis en er
is geen enkele wettelijke grond die hen toelaat artsen te verbieden deze daden te stellen als die dat in geweten gewenst vinden.
Meer zelfs: een dergelijke gewetensdwang
is ook vanuit katholiek moraaltheologisch
standpunt ontoelaatbaar.
De vraag of alle ziekenhuizen abortus
moeten toelaten, hangt vooral af van de
vraag of ze een verloskundige afdeling hebben: in dat geval beschikken ze ook over
een voorlichtingsdienst: er zijn immers
in verband met verloskunde nog heel wat
andere problemen die psychosociale bijstand vereisen. Aangezien zowel euthanasie als abortus medische handelingen zijn
die door de Belgische Wet (onder bepaalde
voorwaarden) worden toegestaan, moeten
voldoende ziekenhuizen de uitvoering
daarvan mogelijk maken.
Algemeen belang
Anders blijft die wet dode letter. Artikel 2
van de Wet op de Ziekenhuizen schrijft
inderdaad voor: “Deze ziekenhuizen vervullen een opdracht van algemeen
belang.” Wanneer in een bepaalde stad of
regio geen enkele kliniek abortus of euthanasie toestaat, is dat algemeen belang niet
gegarandeerd: die inwoners worden manifest gediscrimineerd. De overheid is hiervoor medeverantwoordelijk, aangezien zij
gelijkaardige rechten voor iedereen zou
kunnen laten gelden door de bestuurders
met financiële ingrepen te dwingen tot
een ethische houding, of door de erkenning van ziekenhuizen te laten afhangen
van de garantie dat alle burgers een vlotte
toegang hebben tot deze medische handelingen. Het recht op euthanasie of abortus
is door de Wet alleen beperkt door de
gewetensclausule bij het behandelende
team. Er zijn voldoende humane artsen en
verplegenden die zich voor hun noodlijdende medemens willen inzetten. Dat ziekenhuisbesturen, die hierbij noch wettelijk noch ethisch enige inspraak hebben,
hen dat beletten en zo een ergerlijke discriminatie in stand houden is onduldbaar.