SUCCES in Varkens

Commentaren

Transcriptie

SUCCES in Varkens
SUCCES
SECTORNIEUWS
JAARGANG 1 | NUMMER 1 | AUGUSTUS 2015
4 TIPS VOOR MEER BIGGEN
P2
in varkens
VOORBEELD DUTCH FARMING
P2
TIPS VOOR AARDAPPELSTOOMSCHILLEN
IN BRIJ P3
VIER VRAGEN AAN HAN SWINKELS P4
€16.000
cadeau
P2
BOUWSTENEN VOOR MAXIMALE GROEI
Een hogere voorspelbaarheid van de voeders,
meer schakelmogelijkheden en een betere
aansluiting bij de nutriëntbehoefte van uw
varkens. Dat zijn de voordelen die het
vernieuwde assortiment voor vleesvarkens
u biedt.
Op basis van de allernieuwste kennis
van grondstoffen en productieprocessen, recente inzichten in het verteringsproces van het varken, geavanceerde
rekenmodellen en een flink aantal
voerproeven heeft Agrifirm Feed het
assortiment van vleesvarkens vernieuwd.
EXTRA VOORDEEL EN BESTELGEMAK MET
DE NIEUWE BESTELAPP
Agrifirm introduceert een app voor
het bestellen van voer en andere
producten.
zowel Agrifirm Feed als Agrifirm Plant
en met de keuze uit een assortiment
van ruim 4.000 producten.
Agrarische ondernemers werken steeds
meer met een smartphone en ook u
bent wellicht niet altijd in de buurt van
een computer. Met de BestelApp kunt u
24 uur per dag producten bestellen, bij
EXTRA VOORDELEN NAAST
BESTELGEMAK
De app heeft naast bestelgemak
een aantal extra voordelen. Zo kunt
u bijvoorbeeld eenvoudig uw GBM-
licentiestatus bijwerken door een foto
in te sturen via de app. Bij het bestellen
van bulkvoer kunt u voer eenvoudig
verdelen over de silo’s.
VOERWINST ALS FUNDAMENT
Het nieuwe assortiment bevat alle
bouwstenen om voor uw bedrijfssituatie en uw ondernemersdoelstellingen
een zo hoog mogelijke voerwinst te
realiseren. Zeker wanneer u samen met
uw adviseur via het programma Voerwinst de optimale voer- en afleverstrategie berekent.
Focus
Het heeft alleen zin om u druk te
maken over zaken waar u invloed
op heeft. Focussen zou u het ook
kunnen noemen. Ons varkensteam
is sinds vorig jaar meer ‘gefocussed’:
specialisaties in het segment vleesvarkens, zeug en big of brijvoer. Binnen de groepen kunnen adviseurs
een beroep doen op hun specialisten, of bij complexe voedingsvragen
op de nutritionisten.
Voor onze vleesvarkenshouders is
vorige maand het nieuwe assortiment geïntroduceerd. Ook voor
zeugen en biggen is een start
gemaakt met de opzet van een
vernieuwd assortiment.
De smalle marges dwingen u ertoe
om scherp op de optimalisatie
van opbrengsten ten opzichte van
kosten te letten. Het kan dan lastig
zijn om de uitgezette, lange termijn
koers vast te houden, omdat de
korte termijn onzeker is. Houd voor
ogen dat u ‘druk maken’ over de
basisprijs geen zin heeft, daar heeft
u immers geen invloed op. Een
liquiditeitsprognose helpt u wel,
en geeft inzicht of de beschikbare
ruimte op de rekening courant voldoende is om het huidige prijsdal
door te komen. Het op tijd signaleren van een tekort geeft ruimte om
een oplossing te zoeken.
Op de (middel) lange termijn wordt
ook van u als varkenshouder focus
verwacht. Een gemiddeld resultaat
is onvoldoende, iedereen streeft
naar meer voerwinst terwijl toch
echt de helft onder het gemiddelde
eindigt. Om dit te bereiken verzamelt
u de juiste ‘gespecialiseerde’ adviseurs om u heen, sparringpartners
om de juiste koers te bepalen en
hieraan vast te houden. Stel uw
doelen vast en werk er in haalbare
stappen naar toe. Wij helpen u
graag.
Jeroen van Driel
sectormanager Varkens
06 54 26 82 87
[email protected]
2
AUGUSTUS 2015
SUCCES
4 tips voor...
MEER BIGGEN
Door invloed van fokkerij en uw ondernemerskracht neemt het aantal biggen
per worp toe. 4 tips voor meer biggen van adviseur Ruud de Groot.
1
VOEDING DRACHT
Schenk aandacht aan het voerschema per cyclus in de dracht. Bepaal de lysinegift in de dracht op basis van het aantal dagen dracht en worpnummer. Kalibreer uw voerinstallatie, werk met gewichtscontrole en wees alert op
verschillen in dosator uitvoering.
2
WATERGIFT ZEUG
De wateropname van uw zeug is belangrijk voor de melkproductie. Ook gebruikt uw zeug water voor de
temperatuurregulatie. Dit is zeker rond werpen belangrijk, omdat de lichaamstemperatuur van de zeug dan
hoger is. Zorg dat uw drinknippels voldoende water geven, minimaal 2,5 liter water per minuut. Verstrek 2 dagen voor
en 2 dagen na het werpen extra water aan uw zeug, zo bevordert u de voeropname en melkgift.
3
LICHAAMSTEMPERATUUR BIG OP PEIL
Uw pasgeboren biggen dalen in lichaamstemperatuur. Beperk deze daling door een geboortegewicht van minimaal 1350 gram en een nesttemperatuur van 32-34°C. Geef lichtere biggen ook de kans om biest te drinken, door bijvoorbeeld zware biggen tijdelijk op te sluiten. Biest is belangrijk voor immuniteitsopbouw, maar ook een
energieboost die de overlevingskansen vergroot.
4
ALERT OP SPEENGEWICHT
Bij toename van 1 levend geboren big wordt uw toom in totaal 1 kg zwaarder. Het gemiddeld gewicht van de biggen neemt af met 25 gram, het percentage biggen lichter dan 1 kg neemt met 3% toe. Hierdoor is het speengewicht 250 gram minder. Wees hier dus alert op.
Ruud de Groot
specialist Zeug en Big
06 22 48 58 79
[email protected]
JOS SCHOOL
VOORBEELD
DUTCH FARMING
JOS SCHOOL
VARKENSHOUDER
HEESCH
“Een goede gezondheid van
onze biggen, zeugen en
vleesvarkens is de basis voor
een rendabele bedrijfsvoering
.
Bovendien zorgt het voor mee
r
werkplezier. We sturen hiero
p
vanuit goede hygiene en
klimaatbeheersing in de stalle
n
en vanuit onze voerstrategie.”
Agrifirm laat met de nieuwe campagne
Dutch Farming zien dat Nederlandse veehouders
en telers een belangrijke rol spelen in een
toekomstbestendige en grensverleggende
voedselproductie. In deze campagne is
varkenshouder Jos School te zien als toonbeeld
van ‘gezonde bodem, planten en dieren’.
Dutch Farming kent drie thema’s:
1. Slim voeden
2.Gezonde bodem, planten en dieren
3. Kracht in de keten
KRACHT IN DE KETEN
Agrifirm zet intensief in op innovatie
en verdere vooruitgang op deze
3 thema’s. Agrifirm werkt samen
met kennispartners en realiseert
TROTS
Een heerlijk stukje varkensvle
es.
Mede mogelijk gemaakt door
Nederlandse varkenshouders
.
Zij realiseren gemiddeld het
hoogste aantal biggen per
zeug. Gezond en weerbaar.
Daarmee zijn we wereldwijd
de
voorbeeldkraamkamer van de
duurzame varkenshouderij.
AIRLINE
De Air Line®-voeders van Agrifi
rm leveren een
essentiële bijdrage aan een beter
e darmgezondheid,
weerbare varkens en bete
re voerbenutting.
De familie School past Air
Line® Lacto toe,
wat zorgt voor een optimale
melkgift bij de zeugen.
zo synergievoordelen en nieuwe
oplossingen om klaar te zijn voor de
bedrijfsvoering van morgen. Samen
met Nederlandse boeren – Dutch
Farmers - maken we dat waar, zoals
Jos School, die met Air Line® voor de
beste diergezondheid gaat.
DUTCH FARMING: GEZONDE BODEM
, PLANTEN, DIEREN
Toekomstbestendige voed
selproduc tie op schaal én
op maat. Dat is de kracht
Nederlandse veehouders en
van
telers. Dutch Farming noem
en wij dat. Een weerbare bode
en gezonde planten en diere
m
n vormen dé basis voor een
goed resultaat. Ondernem
zoals de familie School zijn
ers
hiervan een sprekend voor
beeld, in hun aanpak geric
een optimale diergezondheid
ht
op
. Agrifirm is trots op ondernem
ers zoals de familie School.
Met kennis en innovatieve
kracht maak t Agrifirm het succe
s van veehouders en telers
mede mogelijk. Nu en in de toeko
mst. Beleef Dutch Farming
op www.dutchfarming.com
Meer over deze campagne vindt u op
www.dutchfarming.com
AGRI.003-33 Uitw. TLC
advertenties WT School
schakel in succes
07-15.indd 1
05-08-15 12:15
AUGUSTUS 2015
3
ACHTERGROND
VERLAAGDE AANVOERKOSTEN FABRIEK VEGHEL
Door de verbreding van de ZuidWillemsvaart kunnen grotere
schepen grondstoffen aanvoeren
bij onze fabriek in Veghel. Met het
afronden van de werkzaamheden
kan Agrifirm nu ook in Veghel werken met eigen duwbakken of de
grootste maat Kempenaarschepen.
Dit resulteert in een kostenbesparing van gemiddeld enkele euro’s
per ton geproduceerd veevoer.
Door de verbreding van de ZuidWillemsvaart is er minder overslag
nodig. Ook kan Agrifirm op deze manier
grotere schepen en uniformere partijen
grondstoffen aanvoeren, wat de analysekosten verlaagt. De grotere, moderne
schepen en eigen duwbakken zijn
gemakkelijker te lossen dan de kleine
schepen en ook administratief is er een
flink voordeel omdat er minder schepen komen en dus minder formulieren
ingevuld hoeven te worden.
3 tips voor...
AARDAPPELSTOOMSCHILLEN IN BRIJ
In de zomer begint de aardappeloogst, waardoor u vaak aardappelstoomschillen uit opslag ontvangt. Dit
heeft gevolgen voor uw brij. Daarom een aantal tips van specialist Chris van Gaal voor een stabiele brij in
de zomer.
1
ROBUSTIOR:
€16.000 CADEAU
Robustior is het vleesvarkensvoer voor de eindfase
dat bijdraagt aan een hogere voerwinst.
Voor een bedrijf met 3.500 varkens
levert Robustior gemiddeld €16.000
aan extra voerwinst per jaar op. Met
Robustior kunt u uw vleesvarkens in
de eindfase nog efficiënter voeren. De
karkaskwaliteit verbetert en met de
lagere voerkosten haalt u een hogere
voerwinst.
GRONDSTOFWAARDERINGSSYSTEEM
Robustior is gebaseerd op een nieuw
grondstofwaarderingssysteem dat
rekening houdt met de behoeften van
uw vleesvarkens boven de 75 kg.
Uit onderzoek van Agrifirm Innovation
Centre (AIC) blijkt namelijk dat uw
zware vleesvarkens meer energie
kunnen genereren uit bepaalde,
geselecteerde ruwe celstofrijke
grondstoffen.
ROBUSTIOR
HOMOGENITEIT
Omdat de aardappelver-
werkers dunner schillen
bevatten uw aardappelstoomschillen doorgaans minder
zetmeel. Hierdoor zijn ze veel
dunner dan normaal en verliezen
ze hun functie als drager van de
brij. Uw brij is dus veel gevoeliger
voor uitzakken. Voorkom dit door
naast, of in plaats van aardappelstoomschillen Solide Energie
Stabilisator in te zetten. Solide
Energie Stabilisator bevat veel
goed ontsloten zetmeel en geeft
ook ’s zomers stabiele brij.
2
VERLIES AAN
VOEDERWAARDE
De voederwaarde van
aardappelstoomschillen verandert,
waardoor dit product minder
interessant is om te voeren. Door
het lage droge stofniveau van
aardappelstoomschillen neemt
uw brijvoercomputer juist meer
volume op in eindmengsels, terwijl
de smaak juist minder is. De kostprijs van aardappelstoomschillen
stijgt, de prijs blijft gelijk terwijl de
voederwaarde daalt.
3
VOEROPNAME OP PEIL
Aardappelstoomschillen uit opslag bevatten
meer melkzuur en azijnzuur.
Door het onsmakelijke azijnzuur komt de voeropname
onder druk te staan. Schenk
daarom echt aandacht aan
de smakelijkheid van uw brij
om de voeropname op peil
te houden. Ook hierin kan
het smakelijke Solide Energie
Stabilisator een rol spelen.
Chris van Gaal
specialist Brij
06 54 91 34 93
[email protected]
4
AUGUSTUS 2015
SUCCES
4 vragen aan…
HAN SWINKELS
Als manager van Varkens Innovatie Centrum (VIC) Sterksel is Han Swinkels
als geen ander op de hoogte van de trends en innovaties in de sector.
Agrifirm legt hem 4 vragen voor.
1
REALTIME DATA IS
STEEDS MEER BESCHIKBAAR. ZIET U DEZE
ONTWIKKELING OOK BIJ
VARKENS?
“Op het gebied van technologische
ontwikkelingen loopt de varkenssector echt voorop. Ook op VIC Sterksel
zijn we volop bezig om in de bedrijfsvoering meer gebruik te maken van
data. De grote uitdaging is: hoe kun je
data effectief toepassen in jouw bedrijfsvoering? Veel gegevens verzamelen is niet moeilijk, maar het gaat om
de toepassing daarvan. En bedenk
wel: het idee achter het gebruik van
big data is niet nieuw. We begonnen
jaren terug met de deelboekhouding,
nu heeft bijna elke varkenshouder
een managementsysteem. Realtime
en big data is de volgende logische
stap.”
2
HOE ZIET DE SECTOR ER
OVER 5 JAAR UIT?
“Als varkenshouder heb
je twee keuzes: produceren voor de
wereldmarkt of voor een gesloten ketenconcept. Bij het produceren voor
de wereldmarkt bepaalt de efficiëntie
van het bedrijf en de keten je slagkracht. Je moet in staat zijn om tegen
lagere kosten biggen of varkens te
produceren en de mest af te zetten.
License to produce is ook voor deze
groep belangrijk, want dooront-
wikkelen moet je gegund worden.
Daarnaast zie ik steeds meer ruimte
in de markt voor gesloten ketens. Ik
denk dat een kwart tot een derde
van de varkenshouders straks voor
gesloten ketens in de Nederlandse of
West-Europese markt produceert. Een
goede balans in vraag en aanbod en
onderscheidend vermogen zijn hierin
de succesfactoren.”
3
WAT IS DE OMVANG VAN
DE VARKENSSECTOR IN
2020?
“De omvang van de sector vind ik
een spannendere vraag. Er wordt in
de Europese markt structureel meer
varkensvlees geproduceerd dan
geconsumeerd. Normaal werkt het
zo dat er bij zo’n scheve verhouding
afschaling komt. Om de varkenssector
gezond te houden zou dat op een
verantwoorde manier moeten gebeuren, is mijn pleidooi. Nu leidt de hele
sector onder de scheve vraag/aanbod
verhouding en halen we de ruimte
om te investeren en te verduurzamen
weg, want elke euro is letterlijk om te
overleven. Aan de andere kant heeft
de sector het de afgelopen 50 jaar
meerdere keren moeilijk gehad. Elke
keer weten de varkenshouders mij
weer te verrassen in weerbaarheid
en innovatiekracht. Dat geeft mij het
vertrouwen dat er ook over 5 jaar
toekomstperspectief is.”
4
BESTAAT ER NOG EEN
VARKENSCYCLUS ?
“Niet zoals in de jaren 80
en 90 van de vorige eeuw, toen het
een uiting was binnen onze thuismarkt
Europa, de simpele economische wet
van verschuiving tussen vraag en aanbod. Er is nu al jaren structureel meer
aanbod dan vraag, jaarlijks moeten
we 10% varkensvlees buiten Europa
afzetten. Dan krijgen we te maken
met geopolitieke wetmatigheden.
De markten zijn wel open maar de
politiek in landen als Rusland en China
kan zomaar ineens Europees vlees
weigeren. Als varkenshouder moet je
dus een financiële buffer hebben als je
voor de wereldmarkt produceert. De
varkenscyclus in traditionele zin komt
niet terug. We weten gewoon niet wat
de Poetins van deze wereld volgend
jaar weer verzinnen.”
Lees meer over de visie van Han Swinkels
op
www.agrifirm.com/succesinvarkens
TEAM VARKENS
Bekijk de complete teams op www.agrifirm.com/succesinvarkens
Jeroen van Driel
sectormanager Varkens
06 54 26 82 87
[email protected]
VLEESVARKENS
ZEUG EN BIG
Ruud Michels
verkoopmanager Vleesvarkens
06 53 70 21 08
[email protected]
COLOFON
BRIJ
Jan Engberts
verkoopmanager Zeug en Big
06 53 15 93 79 [email protected] Vormgeving DTP Agrifirm Fotografie Agrifirm Feed Tekst Sanne van Raalte - Agrifirm Feed Drukwerk BEK
SUCCES is een uitgave van Agrifirm Feed en komt 3 keer per jaar uit.
Fons van Katwijk
verkoopmanager Brij
06 11 30 54 91
[email protected]

Vergelijkbare documenten

Nieuws Met duurmelken goed de winter door Boer on Tour

Nieuws Met duurmelken goed de winter door Boer on Tour nodig. Ook kan Agrifirm op deze manier grotere schepen en uniformere partijen grondstoffen aanvoeren, wat de analysekosten verlaagt. De grotere, moderne schepen en eigen duwbakken zijn gemakkelijke...

Nadere informatie

test - ForFarmers

test - ForFarmers specialisaties in het segment vleesvarkens, zeug en big of brijvoer. Binnen de groepen kunnen adviseurs een beroep doen op hun specialisten, of bij complexe voedingsvragen op de nutritionisten. Voo...

Nadere informatie