CLIMAFLEX_Flyer_NL 14092012.indd

Commentaren

Transcriptie

CLIMAFLEX_Flyer_NL 14092012.indd
#,)-!&,%8…
#%CONFORMITEITp",SDTOTMM
3INDSJAARIS.-#METZIJNGAMMA#,)-!&,%8…ALSBETROUW
BAREENINNOVATIEVEPARTNERTOONAANGEVENDOPGEBIEDVANISOLA
TIEOPBASISVANPOLYETHYLEENSCHUIMVOORALLEMOGELIJKESOORTEN
LEIDINGEN $ANKZIJ EEN INTENSIEVE ONTWIKKELING EN ZEER NAUWE
CONTACTEN MET ZIJN KLANTEN KON #,)-!&,%8… IN DE LOOP DER JA
REN VOORTDUREND WORDEN GEPERFECTIONEERD $IT KWALITEITSPRODUCT
BEANTWOORDT AAN DE HOOGSTE PRESTATIE EN VEILIGHEIDSEISEN EN
VOLDOETAANDE%UROPESE#%NORMENDE$UITSEWETGEVINGOPHET
VLAKVANENERGIEBESPARING$).
(ET#%CONFORMITEITSTEKENZALVANAFAUGUSTUSVERPLICHTWORDEN
VOORALLESOORTENISOLATIEMATERIALENVANTECHNISCHEPRODUCTSYSTEMEN
.-#VOLDOETALSINDSAPRILAANDEZERICHTLIJN(ETAANBRENGENVAN
HETOFüCIÂLE#%CONFORMITEITSTEKENOPALLEPRODUCTENVAN.-#BEVES
TIGTHUNOVEREENSTEMMINGMETDEDESBETREFFENDE%UROPESERICHTLIJNEN
%5NORMDWZDEVEREISTENVANELKVANDEZENORMEN
$EZENORMMAAKTEHETVOORDEEERSTEKEERMOGELIJKEENBETROUWBAAR
KADER TE SCHEPPEN VOOR DE BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN VAN THER
MISCHISOLATIEMATERIAALZOALSBRANDGEDRAGWARMTEGELEIDINGSVERMO
GENGEBRUIKSTEMPERATURENTOLERANTIESENZ
%ENBELANGRIJKENLOGISCHGEVOLGVANDEZENIEUWERICHTLIJNENISDE
INVOERINGVANNIEUWEGEHARMONISEERDE%UROPESEBRANDKLASSENVOL
GENSDENORM%.DIEDETOTNOGTOEGELDENDENATIONALE
BRANDKLASSENVERVANGEN$ENATIONALENORMENVOORISOLATIEMATERIAAL
VOOR LEIDINGEN ZIJN DUS IN FEITE NIET MEER GELDIG VANAF AUGUSTUS
$ENIEUWEBRANDKLASSEVOOR#,)-!&,%8…IS",SD",STAATVOOR
`MOEILIJKONTVLAMBAARmSBETEKENT`WEINIGOFGEENROOKVORMINGmEN
DEBIJKOMENDEVERMELDINGDSTAATVOOR`GEENBRANDENDEDRUPPELSm
)NHETKADERVANDEZENIEUWECLASSIüCATIEIS#,)-!&,%8…HETEERSTE
ČEXIBELEISOLATIEPRODUCTDATOVERDE%UROPESECERTIüCATIEBESCHIKTEN
VOLDOETAANDESTRENGEBRANDKLASSE",SD$EZE%UROPESEKLASSE
ISVEELEISENDERDANDEMEESTE%UROPESEBEPALINGENINVERBANDMET
OPENBAREGEBOUWENENWORDTGETESTENGECONTROLEERDDOOREENONAF
HANKELIJK TESTLABORATORIUM DAT HIERVOOR SPECIAAL WERD AANGESTELD
)SOLATIEINSCHUIMMETGESLOTENCELLENOPBASISVAN
POLYETHYLEEN4OEPASSINGENLEIDINGENINDESECTOR
VERWARMINGENSANITAIR
#,)-!&,%8…
Beantwoordt aan de norm
DIN 52613/ EN ISO 8497
Ȝ= 0,040 W/mK bij 40° C
Brandgedrag: B s1 d0
(OEWORDTHET#%CONFORMITEITSTEKENOPDE
ISOLATIEPRODUCTENVAN.-#AANGEBRACHT
(ETAANBRENGENVANDE#%MARKERINGGEBEURTDOORMIDDELVANHET
ETIKETWAAROPALLEVOORGESCHREVENGEGEVENSVERMELDMOETEN
WORDEN
$EVOLGENDEGEGEVENSWORDENOPHETETIKETVERMELD
oDEBESCHRIJVINGVANHETPRODUCT
opBRANDGEDRAGVOORTAANUITGEDRUKTIN%UROPESEKLASSEN
VOLGENS%.6OORBEELDDENIEUWE
%UROPESEKLASSE%KOMTOVEREENMETDEOUDEBRANDKLASSE
"VOLGENS$).
ĞWARMTEGELEIDINGSVERMOGENBIJ‡#
oHETJAARWAARINHETCONFORMITEITSTEKENVOORHETEERSTEWERD
AANGEBRACHT
oDEPRODUCTIEPLAATS
oDESPECIüCATIECODEIDENTIüCATIESLEUTEL
oHETNUMMERVANHET#%CERTIüCAATOFHETNUMMERVANHETDOOR
.-#UITGEREIKTECONFORMITEITSCERTIüCAATDEZEATTESTEN
VERVANGENDEGOEDKEURINGENDIEVOORDIENDOORDE
TESTINSTELLINGENWERDENUITGEREIKT$OORZIJNCONFORMITEITSATTEST
GARANDEERTDEPRODUCENTDATHETPRODUCTAANDERICHTLIJNENVAN
DE%UROPESE'EMEENSCHAPBEANTWOORDT$EZEATTESTENZIJN
TELKENSVOOREENJAARGELDIGENWORDENELKJAARDOOR.-#TER
BESCHIKKINGGESTELD
L
(EN 13501-1)
Gebruikstemperatuur:
van 5°C tot +100°C
Geluidsisolatie: vermindering tot
23 dB (A) (DIN 52218)
)SOLATIEUITPOLYETHYLEENVOORLEIDINGENINDESECTOR
VERWARMINGENSANITAIR
#,)-!&,%8…84
Idem CLIMAFLEX®, behalve
Betrouwbaar sluitsysteem levert
tot 50% tijdswinst op. Is voorzien
van twee zelfklevende stroken met
speciale lijm die een snelle en
duurzame plaatsing garandeert.
Thermische weerstand van het schuim:
van -40°C tot +100°C
Gebruikstemperatuur:
van +5°C tot +85°C
#,)-!&,%8…p
MAAKTPYROMANENHETLEVENZUUR
#,)-!&,%8…
VOORGEVORMDEBOCHTENEN4STUKKENOOK
CONFORMMET",SD
09/2012 © NMC sa, 2012 – Resp. Publ.: NMC sa – Gert-Noël-Strasse – B-4731 Eynatten
6OORHETLEVERINGSPROGRAMMAVANCLIMAČEXZIJNNUOOKVOORGEVORM
DEBOCHTENEN4STUKKENBESCHIKBAAR4OEPASBAARVOORLEIDINGEN
METDIAMETERSMMTMMM0ERSKNELMALEABLE263OFKUNST
STOFüTTINGENVANVRIJWELALLEGROTEMERKENPASSENPERFECTINDEZE
VOORGEVORMDE#LIMAČEXBOCHTENEN4STUKKENZIEDAARVOORONZE
BROCHUREMETUITGEBREIDEPASLIJSTWWWNMCEUT?HTML
#LIMAČEXVOORGEVORMDEBOCHTENGROTENDEELSINDEALOMGEKENDE
84VERSIEZELFKLEVENDEUITVOERINGVERGEMAKKELIJKENEENSNELLEPLAAT
SING 4STUKKEN ZIJN NIET ZELFKLEVEND MAAR WORDEN MET BEHULP VAN
CLIPSLIJMOFTAPEGEPLAATST
-ONTAGETIPPLAATSEERSTALLEBOCHTENEN4STUKKENENMONTEERDAARNA
DE LEIDINGISOLATIE REKENING HOUDENDE MET DE NATUURLIJKE KRIMP VAN
ELKEKUNSTSTOF$EZEKRIMPKANPERFECTOPGEVANGENWORDENINDIEN5
DEKOPSEKANTENVOORZIETVANONZECONTACTLIJM.-#&)8
$EZE#%MARKERINGBRENGTOOKDE
NOODZAAKTOTAANPASSINGVANUW
DOCUMENTATIEMETZICHMEEENDIT
OPBASISVANDEHIERVOORVOORELK
PRODUCTVERMELDECONFORMITEITS
ATTESTEN$EVOLGENDEVERMELDIN
GENMOETENINUWDOCUMENTATIE
WORDENOVERGENOMEN
de door de CE-richtlijnen voorziene technische specificaties.
de lambdacurve met het warmtegeleidings vermogen bij 0°C,
40°C en 90°C.
het nummer van het CE-conformiteitsattest.
het CE-conformiteitsteken.
In het kader van de CE-markering zijn de op de buis gedrukte
vermeldingen voortaan ”neutraal”: afmetingen, productienummer,
CE-norm, Europese klasse.
.-#SA
'ERT.OÂL3TRA¶E"%YNATTEN"ELGIEN
4EL
&AX
%-AILINFO NMCEU