Werkingsverslag 2011 - Cultureel Ontmoetingscentrum Luchtbal

Commentaren

Transcriptie

Werkingsverslag 2011 - Cultureel Ontmoetingscentrum Luchtbal
GEÏNTEGREERD
WERKINGSVERSLAG
CULTUUR ANTWERPEN 2011
“De kwaliteit van het nu bewerken
is de hoogste vorm van kunst”
(Thoreau)
Cultuurcentra
Bibliotheken
Districten
INHOUD
Algemene inleiding3
Hoofdstuk 1: in de stad5
1.
Schets van een integratietraject
5
2.
Naar een organogram6
3.
Mensen, middelen en gebouwen
12
4.
Thematische aanpak 201118
Hoofdstuk 2: in de vzw’s23
1.
Inleiding23
2.
Per district23
Hoofdstuk 3: in de cultuurcentra en culturele ontmoetingscentra 53
1.
Facilitair voor de Antwerpse cultuurcentra
53
2.
Thematische aanpak53
3.
De centra leggen accenten
56
Hoofdstuk 4: in de bibliotheken65
1.
Uitdaging voor de bibliotheek
65
2.
Belangrijke doelstellingen 201166
3.
Bibliotheeknetwerk legt accenten
69
Hoofdstuk 5: in de districten75
1.
Het netwerk cultuurantennes75
2.
Districten leggen accenten75
Bijlagen84
1.
Rapportering gegevensregistratie cultuurcentra84
2.
Locatieoverzicht Bibliotheken, Cultuurcentra en
93
Cultuurantennes
- Bibliotheken93
- Cultuurcentra96
- Cultuurantennes98
Colofon:
Tekstcoördinatie: Astrid Thoné en Inge Ceuppens
Eindverantwoordelijke: Karel Hermans
Foto: Jan Pandelaers
Lay-out: Peter Verdonck
v.u. Karel Hermans
Depotnummer: D/2012/0306/125
ALGEMENE INLEIDING
“De kwaliteit van het nu bewerken is de hoogste vorm van kunst” (Thoreau)
“Tussen gisteren en morgen ligt alleen maar het nu. Je eigen hartslag. Nu,
nu, nu, nu, nu. Zou je daar strafregels van kunnen maken? En hoeveel moet
je er dan schrijven tot het besef doordringt, actie en gedrag het overnemen
van wat je zo makkelijk gezegd krijgt – pluk de dag – maar zo moeilijk in
praktijk brengt?” (Roel Verniers, Moederkeszalf – column van 3/08/2011)
Het klinkt als een antwoord op de uitspraak van Thoreau die we als motto
meegaven aan het actieplan 2011. Op donderdag 22 september overleed Roel
Verniers aan de gevolgen van slokdarmkanker. Sindsdien schrijf ik elke avond
trouw en vol overtuiging mijn regels, nu, nu, nu, nu, nu. Velen volgden zijn
strijd via zijn columns in De Morgen of op zijn facebookpagina. Ondertussen
groeide deze uit tot een soort gedenkplek. Maar ook zonder die pagina – Roel
is een ijkpunt geworden – een moment waar ik af en toe graag naartoe surf.
Wat is er verder nog gedenkwaardig aan 2011? De nieuwe regering, de bankencrisis, de opmars van de sociale media, de besparingen in de cultuursector
in Nederland (èn nog erger in Groot Brittannië),…. Maar we gokken er toch
op dat de opening van het MAS als voornaamste wapenfeit van 2011 in de
geschiedenisboeken zal opgenomen worden. Het was, van al het bovengenoemde, trouwens het enige wat min of meer gepland was voor 2011.
2011 blaakte van ambitie. Naast het MAS was er AEYC2011 – Antwerpen als
Europese culturele jongerenhoofdstad. AEYC2011 werd ook voor de cultuurwerking in 2011 één van de centrale thema’s waarop een geïntegreerde werking zou uitgebouwd worden. Die geïntegreerde werking krijgt meer en meer
vorm; er tekent zich een nieuwe organisatie af. Over de voortgang hiervan
vindt u het verslag in het eerste hoofdstuk van dit rapport.
In hoofdstuk 2 leest u over de acties die in elk district door de verschillende
partners samen gepland werden vanuit de vzw lokaal cultuurbeleid. In steeds
meer districten wordt de vzw als het instrument gezien voor alle partners van
het lokaal cultuurbeleid.
Cultuurcentra en bibliotheken stonden voor grote uitdagingen en hadden behoorlijk steile ambities geformuleerd in het actieplan 2011. In hoofdstukken
3 en 4 wordt respectievelijk voor de cultuurcentra en de bibliotheken beschreven wat ze van hun plannen waarmaakten.
3
Hoe de bibliotheken bijvoorbeeld de sluiting van de buurtbibliotheken opvingen en hoe ze erin slaagden om meer dan 80.000 bibliotheekkaarten om te
zetten in A kaarten.
In het laatste hoofdstuk ligt de focus op de accenten die elk district aan zijn
cultuurverhaal gaf. Een heel divers verhaal, maar vooral het verhaal van de eigenheid van elk district. Deze diversiteit en tegelijkertijd de eigenheid van elk
district namen we als uitgangspunt voor de opmaak van het actieplan 2012.
4
HOOFDSTUK 1: IN DE STAD
1.Schets van een integratietraject
Vanuit de districten...
Een verslag begint met het goede nieuws:
- Op 18 september 2011 opende UiThuis Hoboken zijn deuren.
- In Berendrecht Zandvliet Lillo werd gekozen voor de uitbouw van een vrijetijdscentrum gebaseerd op een samenwerking tussen cultuur en jeugd. De
jeugdconsulent werd aangesteld als vrijetijdscoördinator en wordt ook projectleider voor het nieuw te bouwen vrijetijdscentrum.
- In Ekeren worden de medewerkers van het cultuurcentrum en van de cultuurantenne ondergebracht in één team. Ze staan onder leiding van de coördinator cultuur (directeur cultuurcentrum) en worden aangestuurd door de
bestuurscoördinator van het district.
In de praktijk wordt er in alle districten geëxperimenteerd met verschillende
formules om de geïntegreerde werking een vorm te geven die past bij de specifieke noden van het district.
Tussen stad en de vzw lokaal cultuurbeleid werden in 2011 geen nieuwe samenwerkingsovereenkomsten of uitbreidingen van de bestaande overeenkomst afgesloten. De vzw’s, nemen formeel, alleen het beheer waar van de
werking van het cultuurcentrum. Het idee om van de vzw’s een sterke hefboom te maken voor de geïntegreerde cultuurwerking in het district – waarbij
alle partners betrokken zijn – wordt vooral onderzocht en besproken tussen de
partners in de dagelijkse werking buiten die vzw.
In veel districten is er een grote nood en behoefte aan concrete afspraken
over samenwerking en aan geruststellende praktijkvoorbeelden. Die moeten
op termijn zorgen voor meer vertrouwen. Om zo te kunnen overgaan tot een
formeel engagement tussen de verschillende partners. Zonder deze geruststellende praktijk is er onvoldoende vertrouwen om de uitvoering van een
districtscultuurbeleid toe te vertrouwen aan de vzw lokaal cultuurbeleid.
In Berchem en Wilrijk werd de samenwerkingsovereenkomst met de vzw wel
uitgebreid. De geïntegreerde werking wordt dan ook elk jaar sterker. Terwijl
5
het ontbreken van zo’n overeenkomst in de andere districten, niet meteen
betekent dat er geen samenwerking is tussen de verschillende partners in het
district. Dit blijkt duidelijk uit de volgende hoofdstukken in dit verslag.
… naar een stedelijke context
Een nieuw feit is de ondersteuning van de erfgoedwerking in de districten.
Eind 2011 besliste de stadom een deel van de Vlaamse convenantmiddelen
(erfgoed) voor Antwerpen, ter beschikking te stellen van de districten. Het
district bepaalt zelf welke projecten of werkingen worden ondersteund. De
middelen hiervoor worden – via een overeenkomst – overgedragen aan de
vzw lokaal cultuurbeleid van het district.
De structuur van de nieuwe organisatie werd in 2011 verder uitgebouwd. De
verantwoordelijken van de drie netwerken – bibliotheken, cultuurcentra en
cultuurantennes – vormen op stedelijk niveau, de staf cultuur. Ze werken samen met en onder leiding van de cultuurbeleidscoördinator. Samen sturen ze
de drie werkingen aan.
Ook in de districten startten teams cultuur bestaande uit de verantwoordelijken van de drie werkingen. Zij stellen samen het geïntegreerde actieplan
op voor het district en geven gezamenlijk vorm aan de cultuurwerking in het
district. Eén van hen wordt aangesteld als coördinator van het team en deze
wordt mee in matrix aangestuurd door de districtscoördinator. Zo wordt in de
praktijk het district mee betrokken bij de werking van zowel bibliotheek als
cultuurcentrum, naast de specifieke districtswerking van de cultuurantenne.
Hiervoor wordt een nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten
tussen de stedelijke bedrijven cultuur, sport en jeugd en districts- en loketwerking. De algemene principes van de teamwerking worden vastgelegd in een
eerste algemeen deel van de DVO. In een tweede, specifiek deel wordt dan de
concrete werking in het district beschreven. Er wordt afgesproken dat elk district voor eind 2012 ook dit tweede specifieke deel over de concrete werking
in het district heeft opgesteld en goedgekeurd.
Ten slotte is de optimalisatie van het personeelsbestand goed afgerond, dankzij de sterke gezamenlijke aansturing en opvolging.
2. Naar een organogram
Vertrekken vanuit inhoud
Zoals aangekondigd hebben we in 2011 enerzijds ingezet op de ondersteuning
van de eigen werking van elk van de drie partners en anderzijds ook op het
versterken van de gemeenschappelijkheid ervan.
6
Op zoek naar gelijkenissen?
Vertrekkend van de gelijk gestemde opdrachten die het decreet lokaal cultuurbeleid heeft benoemd, brachten we bij de opmaak van het huidige cultuurbeleidsplan in 2007 alle werkzaamheden van de verschillende partners al
onder in twee strategische doelstellingen. Deze werden in de opeenvolgende
actieplannen uitgewerkt:
“Cultuur in Antwerpen is – een recht – van iedereen: iedere Antwerpenaar
heeft toegang tot actuele kennis-, informatie-, ontmoetings- en culturele
voorzieningen met bijzondere aandacht voor dienstverlening op maat.” (CS03)
“Cultuur in Antwerpen is – een recht – van iedereen: er is een nog betere
toegankelijkheid, communicatie en spreiding van culturele activiteiten over
de hele stad.” (CS04)
In 2011 legden we voornamelijk de focus op het actualiseren en scherp stellen
van de gezamenlijke missie: we willen cultuur voor zo veel mogelijk mensen
zo dicht mogelijk bij mensen brengen.
Onze gezamenlijke opdracht is het organiseren van een kwaliteitsvolle culturele dienstverlening. Want elke Antwerpenaar heeft hier recht op en het moet
ook voor elke Antwerpenaar toegankelijk zijn. Dat betekent dat we dus niet in
de eerste plaats vanuit onze organisatie, ons aanbod of ons product denken,
maar wel dat we onze werking ontwikkelen op maat van ‘de klant’, afgestemd
op de Antwerpenaar.
Op zoek naar verschillen?
Vervolgens maakten we in 2011 verder werk van het verfijnen van de bijdrage
van elk van de partners aan deze gemeenschappelijke missie. Telkens vertrekkend vanuit de eigen specifieke opdracht en expertise.
Elk van de netwerken legde een aantal reflectiemomenten vast in de loop van
het jaar. Hier werd de eigen werking grondig geanalyseerd baserend op een
aantal kernthema’s:
- Het bibliotheeknetwerk wijdde een tweedaagse aan informatiebemiddeling
in al zijn aspecten.
- De cultuurcentra maakten een grondige analyse van hun ‘gebruikersprofielen’ tijdens hun tweedaagse. Aan de hand van deze profielen toetsten ze
de relevantie van hun werking aan de realiteit van de stedelijke context.
- De cultuurantennes bogen zich tijdens hun tweedaagse over hun taak als
aanspreekpunt in de context van een extreem diverse stedelijke samenleving.
7
Kiezen voor het volledige netwerk van cultuur
Bepaal het veld van integratie, geef ruimte aan verschil en spiegel deze terreinen stedelijk en lokaal.
De thema’s waar rond in 2011 geïntegreerd is gewerkt: diversiteit, scholenwerking, gemeenschapsvorming, erfgoed, communicatie, vrijwilligerswerking en Antwerpen Europese jongerenhoofdstad (AEYC2011).
In de volgende hoofdstukken komen de resultaten van de samenwerking rond
deze thema’s uitgebreid aan bod.
Bij het opstellen van het actieplan beschouwden we deze thema’s in de eerste
plaats als structureel bindende elementen van een geïntegreerde werking.
Maar in de praktijk bleek het toch veel minder het geval.
Er werd zeer terecht gekeken op welk niveau – district of stad – de uitwerking
van de vooropgestelde thema’s best werd opgenomen. In de meeste gevallen
werd de uitwerking van concrete projecten aan teams in de districten toevertrouwd.
Stedelijk werden vooral enkele belangrijke infrastructuurprojecten opgenomen, Hoboken, BeZaLi, Ekeren en ook de nieuwe bibliotheek in Wilrijk. Er
werd ook werk gemaakt van het uitwerken van een visie rond geïntegreerde
cultuurcommunicatie en er werd ook een begin gemaakt van een geïntegreerd verhaal rond klantenrelaties.
Versterk de lokale werking in de districten, behoud een stedelijke blik.
Clustering van expertise.
In 2011 experimenteerden we met het systeem van horizontale verantwoordelijkheden over heel het netwerk van bibliotheken, cultuurcentra en cultuurantennes. Dit experiment omvatte een aantal thema’s waarop we geïntegreerd inzetten. Dus: gemeenschapsvorming, diversiteit, communicatie,
scholenwerking, vrijwilligers, erfgoed en AEYC2011.
Een verslag van de resultaten vindt u terug in de volgende hoofdstukken.
Hou centraal wat niet gedecentraliseerd kan worden en probeer dat te versterken.
- In 2011 werd verder gebouwd aan een inhoudelijk sterk collectiebeheer van
de bibliotheken. Naar aanleiding van de sluiting van de buurtbibliotheken
werd sterk ingezet op de uitbouw van extra dienstverlening.
8
Ook de klantendienst was een belangrijk aandachtspunt in 2011. Dit wordt
ook in de toekomst een prioriteit om voor heel het netwerk uit te bouwen.
- In 2011 werden bijzondere inspanningen gedaan om de instap van Antwerpen in het Provinciaal Bibliotheek Systeem te activeren. De Antwerpse openbare bibliotheken zullen zich, als grootste bibliotheek van Vlaanderen, ook in
de toekomst blijvend engageren om in dit netwerk een zeer actieve rol op te
nemen.
Vzw als hefboom
In 2011:
- kreeg de vzw lokaal cultuurbeleid Deurne een budget van 72.000 € toegekend voor heel het netwerk, met het oog op het versterken van evenementen
als Jeugdboekenweek, Kinder- en Jeugdjury, bibliotheekweek, Gedichtendag,
Literaire Jongeren Cafés,…
- integreerde de werking van Permeke als site in de vzw lokaal cultuurbeleid
Antwerpen. Permeke ontwikkelt een culturele werking te vergelijken met CO
Nova, COStA en CC Luchtbal samen met alle huidige bewoners van de site:
bibliotheek Permeke, de diensten van Samen Leven en Districts- en Loketwerking, OpSinjoren, CAS vzw, Behoud de Begeerte vzw en Antwerpen Averechts.
- maakten alle districten afspraken over de werking rond de stedelijke thema’s
van integratie: diversiteit, scholenwerking, gemeenschapsvorming, erfgoed,
communicatie, vrijwilligerswerking en AEYC2011.
- werden geen nieuwe samenwerkingsovereenkomsten afgesloten.
- besliste het college principieel om 80.000 € te verdelen over de verschillende districten. Met de bedoeling dit over te dragen aan de vzw’s lokaal cultuurbeleid ter ondersteuning van de lokale erfgoedwerking.
- is de verwachte aanpassing van het gemeentedecreet niet gebeurd, zodat
er nog steeds geen vzw lokaal cultuurbeleid voor het district Borgerhout is
opgericht.
9
Uitgetekend
Organogram stad
Cultuurbeleidscoördinator
District
B
District
A
Coördinator BIB
bib
bib
Coach
cultuurantennes
ca
ca
Coördinator
cultuurcentra
cc
cc
Enz.
Organogram district
Districtscoördinator
districtsbibliothecaris
cultuurantenne
Coördinator cultuur
cultuurantenne
Coördinator cultuur
Stedelijk coördinator
Directeur cc
cultuurteam
cultuurteam
District
Stad
10
Voor het realiseren van de geïntegreerde werking werd in 2011 een netwerkorganisatievorm ontwikkeld op basis van volgende principes:
- We vertrekken van drie partijen met elk een eigen organisatievorm;
- De drie partijen hebben één gemeenschappelijk doel: cultuur is een recht
van iedereen;
- Eén netwerkorganisatie verbindt de drie partners;
- Basis is een celstructuur met in elke cel een vertegenwoordiger van de drie
partners;
- Het organogram regelt de relatie tussen stad en districten.
Op basis van het organisatiemodel wordt in elk district een organogram opgemaakt. Op basis daarvan worden afspraken gemaakt over de werking van
het team cultuur in het district en over coördinatie en aansturing. Zowel
organogram als afspraken worden opgenomen in het specifieke districtsluik
van de nieuwe dienstverleningsovereenkomst tussen cultuur, sport en jeugd
en districts- en loketwerking.
In 2011 was er geen ruimte voor een verdere uitbouw van een stedelijk kenniscentrum. We hebben vooral ingezet op het versterken van de aansturing
van de nieuwe organisatie: het uitbouwen van een directie cultuur (de staf
cultuur) en van sterke ondersteunende diensten (infrastructuur, HR, financiën
en ICT).
In 2011 was er vooral veel verandering: het vertrek van personeelsleden, langdurig ziekte, een lange periode van bevallingsverlof, het overlijden van Roel
Verniers. Er was maar weinig tijd of ruimte voor de geplande begeleiding
van het veranderingsproces rond de integratie. We sloten het jaar af met een
helder uitgangspunt voor een performante en scherpe organisatievorm. Deze
verbindt een efficiënte back office aan een sterk uitgebouwde operationele
geïntegreerde werking in de districten.
Voor 2012 wordt de doelstelling hernomen voor het ontwikkelen van een performante organisatievorm waarin elke medewerker zijn plaats heeft en zich
goed voelt. Waarin hij/zij zich bovendien geprikkeld weet om de ambitieuze
doelstellingen van het geïntegreerde beleid mee te realiseren.
11
3. Mensen, middelen en gebouwen
Human Resources: verslag acties 2011
Aanwervingen 2011 en ontwikkeling
2011 was het grote jaar van de besparingen. Er werden keuzes gemaakt met
oog op personeelsbesparingen en een efficiënt en competent personeelskader.
Bij persoonsinvulling keken we naar cultuur in het geheel. Daar waar nodig
zetten we personeel in.
Er werd niet 1 op 1 vervangen, maar vanaf nu worden de noden van de verschillende cultuurafdelingen in kaart gebracht. Op basis van deze ‘mapping’
maken we duidelijke keuzes wat betreft de invulling ervan.
Binnen de bibliotheken werd er ter aanloop van een derde BIBbus gekozen om
deze afdeling te versterken met:
- BIBbus chauffeur (D1)
- BIBbus deskundige pedagogiek (B1)
- BIBbus assistent (Gesco C1)
Ook opleidingen werden voorbereid en uitgewerkt voor de bibliotheekmedewerkers. Uitgebreide opleidingen rond infobemiddeling worden uitgerold in
2012. Met deze opleidingen zal er een onderscheid gemaakt worden tussen
basiskennis en meer gespecialiseerde kennis op het vlak van informatievaardigheden, opleidingen rond klantvriendelijk werken, opleidingen leidinggeven, coaching nieuwe leidinggevende,…
Bij de cultuurcentra stond in 2011 de professionalisering en loopbaanpaden
van de technische ploeg centraal. In 2010 werd de functie van leidinggevende
podiumtechnieken opgewaardeerd naar het niveau van deskundige cultuurfunctionaris. In 2011 werd een intern examen technisch vakspecialist georganiseerd (C1).
Naar opleiding toe werd er een vaktechnische opleiding uitgeschreven voor
technici op maat van de Antwerpse cultuurcentra. In 2010 kregen zij reeds
modules als EHBO, hef- & tiltechnieken en omgaan met een hoogtewerker.
In 2011 werd er verder gegaan met een opleiding rond rigging, trekkenwanden en elektriciteit. De uitrol van de loopbaanpaden en functieomschrijvingen
loopt verder in 2012.
12
In 2010 besteedden we aandacht aan het ontwikkelen en opvolgen van volgende competenties:
- Veranderingsbereidheid,
- Samenwerken,
- Klantgerichtheid,
- Kostenbewustzijn,
- Plannen en organiseren (leidinggevenden),
- Vaktechnische kwaliteiten van de technici.
In 2011 legden we de aandacht op twee belangrijke punten: begeleiding en
ondersteuning van de afdelingen om de leidinggevende(n) te helpen deze
competenties verder te ontwikkelen.
We hebben ook ingepikt op actuele thema’s:
- Participatiebeleid met nadruk op diversiteit (zie thematische aanpak):
Een meer divers personeelsbeleid.
- Verhoogde inzet sociale tewerkstelling:
Actief onderzoeken waar we het personeelsbestand kunnen aanvullen of welke functies we kunnen invullen met sociale tewerkstelling.
Op lokaal vlak werden er ook eigen initiatieven genomen:
- Subsidiedossiers zoals de cultuurtoeleiders in 5 cultuurcentra.
Dit tewerkstellingsproject behaalt zijn vooropgesteld doel: een netwerk van
jongeren opbouwen in de wijken en districten, om samen met hen het jongerenaanbod van de CC’s te vergroten en te diversifiëren. Van jongerenevenementen zoals Boom Boom Pow in CC Berchem of dansguerillia’s op Linkeroever, tot structurele jongeren adviesraden in CO Nova en CC Deurne – elk huis
zet in op een rijk gamma van projecten. Daarnaast krijgen de cultuurtoeleiders tijd en ruimte om te studeren, diploma’s te halen en hun positie op de
(culturele) arbeidsmarkt te versterken.
Financiën: verslag acties 2011
Stedelijke begroting 2011 – Cultuurcentra
Gewone begroting
Energiekosten€ 277.648,84
Schoonmaak€ 531.070,57
Technische contracten€ 81.590,37
Communicatie (taak werd opgenomen via vzw’s LCB)
€ 0,00
13
Buitengewone begroting (cf. deel infrastructuur voor detail)
Masterplannen€ 130.430,20
Aanpassingswerken aan gebouwen
€ 520.000,00
Aankoop meubilair€ 21.150,84
Aankoop technisch materiaal
€ 61.646,40
Toelagen aan Antwerpse cultuurcentra via vzw’s
Deze toelagen kaderen in de convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en
de cultuurcentra en culturele ontmoetingscentra van de stad Antwerpen.
CC Luchtbal€ 159.000
CO Sint Andries€ 53.000
CC Link (Stedenfonds)€ 56.000
CO Nova (Stedenfonds)€ 55.900
CC Berchem€ 159.000
CC De Schelde€ 53.000
CC Deurne€ 159.000
CC Ekeren€ 148.000
CC Hoboken€ 153.000
CC Merksem€ 159.000
CC De Kern€ 159.000
De Roma€ 636.000
’t Werkhuys€ 212.000
Inkomsten
Verhuringen€ 73.925,85
Provincie toelagen€ 200.000,00
Vlaamse Gemeenschap€ 1.483.875,19
Toelage Stedenfonds€ 111.900,00
Stedelijke begroting 2011 – Bibliotheken
Gewone begroting
Energiekosten€ 473.519,16
Schoonmaak€ 595.066,07
Technische contracten€ 85.299,75
Communicatie€ 40.259,12
Collectie€ 1.123.175,63
Abonnementen€ 202.844,07
Buitengewone begroting (cf. deel infrastructuur voor detail)
Aanpassingswerken aan gebouwen
€ 305.300,00
Aanpassingen en bijzonder onderhoud bibliotheekbussen € 9.065,93
14
Toelagen aan Antwerpse bibliotheken via vzw’s lokaal cultuurbeleid per district
Deze toelagen kaderen in de lokale verankering van (promotie)activiteiten van
de Antwerpse bibliotheken.
Bibliotheken district Antwerpen
€ 10.000
Bibliotheken district Berchem
€ 2.500
Bibliotheken district Berendrecht-Zandvliet-Lillo
€ 1.500
Bibliotheken district Borgerhout
€ 2.500
Bibliotheken district Deurne
€ 5.000
Bibliotheken district Ekeren
€ 2.500
Bibliotheken district Hoboken
€ 2.500
Bibliotheken district Merksem
€ 2.500
Bibliotheken district Wilrijk
€ 2.500
Overkoepelende middelen bibliotheken
€ 72.600
Inkomsten
Verhuringen Permeke€ 9.394,00
Lidgelden, reserveringen, interbibliothecair leenverkeer
en computergebruik€326.341,00
Leengelden€ 304.450,34
Maningen€ 11.631,55
Diversen€ 387.707,11
Vlaamse Gemeenschap prestaties Open Vlacc
€ 223.651,00
Vlaamse Gemeenschap bijdrage gevangenisbibliotheek
€ 18.750,00
Vlaams Gemeenschap personeelsbijdrage
€ 4.698.212,00
Stedelijke begroting 2011 – stimuleren cultuurparticipatie
Gewone begroting
Districten – Gemeenschapsvormende subsidie
€ 383.500
Amateurkunsten€ 351.300
Projectsubsidies
(incl. gemeenschapsvormende subsidie stad)
€ 232.400
Toelagen aan culturele instellingen
€ 384.400
Lokaal sociaal beleid
Stedenfondspartners€ 506.500
Participatiedecreet€ 169.122
Inkomsten
Vlaamse Gemeenschap gemeenschapsvormende subsidie
Vlaamse Gemeenschap participatiedecreet
Vlaamse Gemeenschap Stedenfonds
Vlaamse Gemeenschap bijdrage personeelsuitgaven
€ 538.305,64
€ 169.122,00
€ 506.500,00
€ 56.417,03
15
Infrastructuur: verslag acties 2011 en perspectief 2012
Bij het begin van de beleidsperiode werd een ambitieus infrastructuurprogramma vastgelegd, voornamelijk met betrekking tot de renovatie van het
netwerk van de cultuurcentra en een aantal bibliotheken.
In 2011 werden volgende verbouwingswerken gerealiseerd:
ANTWERPEN
Linkeroever
Na het bekijken van de werkprocessen van BIB en CC Link werd de piste van
een geïntegreerde balie – verlaten. Om de geïntegreerde werking van BIB en
CC te realiseren werd de leeszaal van de BIB omgevormd tot een kleine polyvalente ruimte. Deze kan gebruikt worden als studieruimte, filmzaal of plek
voor een klein evenement. Een mobiele wand werd geplaatst.
Stedelijke investering 2011
€ 6.000
CC Luchtbal
Vernieuwen van de stookinstallatie CC Luchtbal – Columbiastraat 110
Stedelijke investering€ 160.000
Opsplitsen van de meters van de school en de schouwburg
Stedelijke investering€ 200.000
ZANDVLIET LILLO
De bouwvergunning voor het verbouwen van het huidige cultuurcentrum tot
een modern cultuurcentrum werd in 2011 toegekend.
Stedelijke investering 2011
€ 120.000
DEURNE
In de loop van 2011 werd BIB Couwelaer opgenomen op het ‘Ontwerp van lijst
van voor bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten die
van belang zijn omwille van hun artistieke, wetenschappelijke, historische,
volkskundige, industrieelarcheologische of andere sociaal-culturele waarde’.
In afwachting van de definitieve beslissing tot bescherming werden de geplande werken opgeschort. Deze beslissing verwachten we midden 2012.
EKEREN
Bij het tekenen van de renovatieplannen van Hof De Bist waren de terechte
opmerkingen van brandweer en Monumentenzorg moeilijk verenigbaar. Het
16
zoeken van een oplossing waarin met al deze opmerkingen rekening werd gehouden, zorgde voor vertraging. Het bouwhistorisch onderzoek toonde aan
dat de later aangebrachte toevoegingen in de centrale hal en cafetaria niet
waardevol zijn. Er werd beslist de oorspronkelijke toestand te herstellen.
De principebeslissing om het nieuwe cultuurcentrum in te planten in het Veltwijckpark werd in 2011 goedgekeurd.
HOBOKEN
In het huidige bibliotheekgebouw werd de geïntegreerde werking met jeugd,
cultuurcentrum, cultuur- en sportantenne en bibliotheek die al startte in 2010
verder uitgewerkt. Het gelijkvloers werd heringericht met een gemeenschappelijke balie en een leescafé, de back offices kregen een plaats op de tweede
verdieping.
Stedelijke investering€ 30.000
Voor het cultuurcentrum werd in 2011 – op basis van een in 2010 opgesteld
dynamisch parkbeheerplan – een nieuw voorontwerp gerealiseerd door architectenbureau Poponcini en Lootens. Dit werd tijdens een hoorzitting voorgesteld aan de buurt.
Stedelijke investering
€ 200.000 erelonen
WILRIJK
In Wilrijk werd verder gewerkt aan het masterplan bibliotheken. De nieuwe
ankerbibliotheek maakt deel uit van het masterplan Wilrijk: het districthuis,
de stedelijke academie voor muziek en woordkunst, de politiezone zuid en de
bibliotheek vormen samen het gemeenschapscentrum. Het district Wilrijk is
trekker van dit project.
CC De Kern
Het plaatsen van een laadplatform loopt, door gebrek aan personeelscapaciteit bij Patrimoniumonderhoud vertraging op. Dit wordt met hoogste prioriteit in 2012 opgenomen.
Stedelijke investering€ 140.000
PRIORITAIRE INFRASTRUCTUURWERKEN 2011
- Voor de infrastructuurwerken bij cultuurcentra werd er in 2011 een stedelijke
investering van € 520.000 voorzien.
- Voor de infrastructuurwerken bij bibliotheken werd er in 2011 een stedelijke
investering van € 305.300 voorzien.
17
Algemeen
- In 2011 werd een volledig akoestisch onderzoek voor CO Nova en een beperkt
akoestisch onderzoek voor CC Berchem gegund via raamcontract.
- Alle liften van zowel de cultuurcentra als de bibliotheken werden aangepast
aan de wettelijke vereisten.
SIGNALISATIE
Om de aanwezigheid van de bibliotheken zichtbaar en herkenbaar te maken
voor de Antwerpenaar, is het belangrijk de bibliotheken te voorzien van duidelijke, eenvormige binnen- en buitensignalisatie.
In 2008 werd gestart met het voorzien van signalisatie in bibliotheekvestigingen conform de huisstijl van de stad. In 2011 kregen de resterende vestigingen de nodige binnen- en buitensignalisatie. Eind 2011 zijn alle bibliotheekvoorzieningen volledig herkenbaar als onderdeel van het bibliotheeknetwerk,
dit in de stedelijke huisstijl.
4. Thematische aanpak 2011
Inhoudelijk bepaalden we de domeinen waarop we in 2011 op stedelijk vlak
de integratieoefening wilden maken. We sommen concrete acties of plannen
op per domein. Wanneer deze ook implicaties hadden voor de lokale werking,
lichten we ze verder toe in hoofdstuk 2, 3, 4 en 5.
Communicatie
In 2011 richtten we een centraal geïntegreerde communicatiecel op binnen
cultuur. Geïntegreerd in de voor ons meest evidente zin. Als in: een fusie van
BIB-, CC- en cultuurantennewerking. Maar tegelijk geïntegreerd met de dienst
Marketing en Communicatie.
Waar we in het verleden in gespreide slagorde werkten, bundelen we nu de
krachten. MC voor de communicatiestrategie, wij voor de inhoud. En samen
ontwikkelen we een cultuurcommunicatiestrategie die als leidraad zal dienen
voor de komende jaren. We houden rekening met de autonomie van districtsbesturen op het vlak van communicatie. We streven naar zo toegankelijk mogelijke communicatiekanalen en een reeks aanvullende communicatieacties
voor drempelgroepen als blinden/slechtzienden, doven/slechthorenden,
mensen met een beperkte competentie Nederlands,… Voor die drempelgroepen doen we onze communicatie via intermediairen.
De uitgangspunten van onze cultuurcommunicatiestrategie zijn glashelder:
18
- De afzender maken we zo duidelijk mogelijk. We slaan mensen niet om de
oren met vage afzenders als ‘het netwerk van de Antwerpse cultuurcentra’,
‘de openbare bibliotheek’ of ‘de cultuurantennes’. We kiezen bij stads/districtsbrede onderwerpen voor het A merk (de stad, district X, ‘ ’t stad is van
iedereen’) en voor de locatiedescriptor bij activiteiten die vanuit één huis vertrekken (‘cc De Kern’, ‘Bibliotheek Elsschot’,…).
- De bestemmeling dicteert in de toekomst de kanalen. We verruilen onze
huidige strategie (“Wat willen we vertellen aan onze klanten?”) door een bestemmelingsgerichte strategie (“Wat wil de Antwerpenaar van ons weten?”).
Dit zal in de toekomst een ingrijpende invloed hebben op onze communicatiekanalen. Hoe ziet onze schoolcommunicatie er immers uit wanneer we die
modeleren op de interesse van leerkrachten ipv op ons huidige aanbod?
- We gaan de ecologische uitdaging aan. We herdenken onze promotionele
communicatie ook in functie van minder drukwerk. Waar we kunnen gaan we
in de toekomst digitaal of adverteren we in andermans publicaties. We zetten
samen met MC ook in op de Nieuwe Antwerpenaar (en de dna.be) en triëren
in het cultuurcommunicatieoverleg (centraal en lokaal) waar welke info kan.
Ons geïntegreerd cultuurcommunicatieteam bestaat uit Filip Martens, directeur van CC Luchtbal die horizontaal verantwoordelijk is voor cultuurcommunicatie van de centra, Lucie Mees en Walter Milbou die vanuit de bibliotheken
de centrale communicatie bewaken, Bart Verdeyen en Eva Staes die zich als
cultuurantennes ontfermen over cultuurcommunicatie, Katrien Roos als CS
liaison voor de A kaart en Jana Thiers als klantverantwoordelijke voor MC. Dit
team wordt aangestuurd door Ken Veerman, coördinator van de Antwerpse
cultuurcentra.
Diversiteit
2011 was het jaar waarin het participatieplan cultuur vertaald werd in een
aantal concrete acties. Zo werd er een actieplan rond de ringleidingen uitgewerkt en kwam er een studiedag rond slechtzienden voor de techniekers van
de cultuurcentra. Ook de de tweedaagse van de cultuurantennes stond in het
teken van diversiteit. Bedoeling is dat elke medewerker binnen zijn werk de
reflex ontwikkelt om oog te hebben voor drempels die een diverse participatie
kunnen belemmeren.
Bijzondere aandacht ging in 2011 naar de doelgroep kinderen en jongeren,
dit in het kader van Antwerpen Europese jongerenhoofdstad. De ervaringen
daarvan worden naar de toekomst toe ingebed in de reguliere werking.
19
Aangezien het plan zelf een handig naslagwerk blijkt te zijn, werden hierover
ook nog geregeld presentaties gegeven. Er wordt ook geregeld gevraagd de
opgebouwde expertise in te zetten in denkgroepen, jury’s en debatmomenten. Het lijkt zinvol naar de toekomst toe om de inzet hiervoor te verspreiden
en verdelen. Dat kan overigens ook een multiplicerend effect opleveren onder
de medewerkers cultuur.
Tenslotte werd ook gestart met een aantal experimenten, zoals het stagelopen bij partners of een pilootproject rond cultuurambassadeurs samen met
Cultuurnet Vlaanderen. Dit krijgt in 2012 verder vorm.
Gemeenschapsvorming
In 2011 brachten we tot uitvoering wat we in 2010 bepaald hebben: gemeenschapsvorming opgevat als tijdelijke groepsvorming in een context van stedelijkheid, eerder dan een groot verhaal met een parochiale missie.
Enerzijds brachten de cultuurcentra dit verhaal bij alle partners van het lokaal
cultuurbeleid: ook de bibliotheken en de cultuurantennes zijn zich bewust van
hun rol en opdracht inzake dit ‘kleine ontmoeten’.
Anderzijds konden we het toch niet laten om een stadsbreed en geïntegreerd
project op poten te zetten dat vele doelgroepen aanspreekt. Biodroom is een
stadstuinproject dat doorgaat op Linkeroever vanaf maart tot eind september
2012. Biodroom zet in op ontmoeting via een biologische gemeenschapstuin,
waar elke Antwerpenaar kan leren zaaien en tuinieren. De oogst is voor de
gemeenschap. Deze tuin is tevens gekoppeld aan een artistiek luik rond beeldende kunstinstallaties en een socio-cultureel programma van theater, muziek, kinderactiviteiten en literatuur.
Scholenwerking
Bibliotheken en cultuurcentra lijstten hun initiatieven op voor scholen. Samen met de intendant cultuur onderwijs van de stad Antwerpen en Algemeen
Onderwijsbeleid Antwerpen werd dit aanbod in vier focusgroepen geëvalueerd en werd een plan van aanpak opgemaakt. Daarbij zijn delen stedelijk aan
te pakken en delen op districtsniveau. Voor dit laatste zijn de cultuurcoördinatoren districten de gesprekpartners.
Eén van de aandachtspunten is de communicatie naar scholen toe. Op districtsniveau werkten verschillende cultuurteams aan zo’n verbeterde communicatie met de scholen uit hun buurt. Zo werd in Deurne ingezet op een
gezellige onthaalavond met etentje en toelichting van het aanbod naar scho20
len; een geslaagd initiatief dat met enige bijsturingen ook op andere plaatsen
ingezet kan worden.
Vanuit cultuur werd extra ingezet op de doelgroep kleuters, omwille van de diversiteit en de (culturele) leerkansen van deze kinderen. In onderling overleg
werkten onderwijs en cultuurbeleid een ‘kleutertraject’ uit: Elke ingeschreven
klas participeert aan twee sportactiviteiten en twee cultuuractiviteiten in de
buurt van de school en betaalt 200 € per klas (2 € per activiteit per kind).
In het eerste jaar namen 30 scholen deel, met ongeveer 1.300 kleuters. Dit
aantal willen we in het volgende jaar optrekken naar 25 % van de Antwerpse
kleuterscholen.
Maar ook voor de medewerkers startte een competentietraject op rond werken met/voor kleuters. Deze opleiding wordt in het voorjaar 2012 aan bibliotheken en cultuurcentra gegeven.
Erfgoed
De opening van het Museum aan de Stroom / erfgoedforum in 2011 was een
voltreffer. Naast allerlei activiteiten, konden alle erfgoedpartners uit de districten het museum bezoeken nog vóór de officiële opening. Een aantal onder
hen werden ook uitgenodigd voor ‘erfgoedsalons’ – publieke momenten in de
buurt van het museum. Het resultaat is op YouTube te bekijken.
De opening was dan ook het moment om het thema erfgoed mee centraal te
stellen in het lokale cultuurbeleid. Een eerste stap was het briefen van alle
cultuurpartners over het wat en hoe rond erfgoed in Antwerpen. In bepaalde
districten leidde dat ook tot het aanduiden van een specifieke contactpersoon
voor erfgoed, maar dit is wegens beperkte personeelsbezetting (nog) niet in
alle districten het geval.
Vertrekkend van de studie die het MAS in 2010 liet opmaken rond lokale erfgoedpartners en het beleid daarrond, werden de krijtlijnen voor een ondersteuningsbeleid erfgoed uitgetekend. Dit zal in 2012 leiden tot samenwerkingsafspraken per district met het MAS.
Verder werden de districtsrondes – opgestart in 2010 met Hoboken en Berchem/Deurne – verder gezet. Op 25 maart 2011 vond in district Antwerpen
een bezoek plaats aan de Synagoge op het Zuid en het ontruimde KMSKA. De
goesting is er om dit patroon in 2012 verder te zetten.
Tot slot focuste het driedaags congres van het Eurocities Culture Forum, met
Antwerpen als gaststad, zich op jongeren en erfgoed als thema’s.
21
Dit mondde uit in een aanbevelingsnota voor een Europees erfgoedbeleid,
waarin onder meer expertise-uitwisseling rond diversiteit centraal staat.
Vrijwilligers
De stedelijke dienst Samen Leven startte in 2011 – internationaal jaar van de
vrijwilliger – met een stedelijk vrijwilligersbeleid. Dat focust op juiste omkadering, verzekeringen, onthaalbeleid, etc.
Parallel hiermee zetten verschillende cultuurteams in de districten ook stappen in hun vrijwilligerswerking. Zo werd overgestapt van een vrijwilligersbeleid bij de cultuurcentra naar een geïntegreerd vrijwilligersbeleid voor cultuurcentra, cultuurantennes en bibliotheken in bv. Ekeren of Deurne.
Waar zinvol werd ook samengewerkt met partners die hiertoe de knowhow in
huis hebben, zoals met Vormingplus Antwerpen voor het project Rhizomen.
Een specifiek, meer inhoudelijk georiënteerd cultuur-vrijwilligersbeleid volgt
in 2012-2013. Het betreft dan vooral een diversifiëring in het bereik en in het
betrekken van vrijwilligers voor de cultuurwerking, om zo tot een meer gedragen werking te komen.
Europese Jongerenhoofdstad
Op zondag 20 november 2011 werd het Antwerps Europees Jongerenhoofdstad jaar officieel afgesloten met een groot slotfeest. Het programma bevatte
330 onderscheiden onderdelen, waarvan bijna de helft cultureel ingevuld werden. Naast een centrale coördinatie en enkele grote koepelprojecten zorgden
tal van partners voor de samenstelling van een zeer divers programma.
De tweede dag van het Eurocities cultuurforum in Antwerpen op 27 en 28
oktober 2011 stond in het teken van jongerencultuur in onze Europese steden. Antwerpen lanceerde de discussie rond Urban Culture – een paper van
Michael De Cock – en presenteerde in het kader daarvan de resultaten van een
Europees samenwerkingsproject aan de deelnemers van het congres.
Liefhebber – het Antwerps amateurkunstenfestival – besteedde in 2011 extra
aandacht aan jongeren, er was een sterke ondersteuning van het Urban luik
in de programmatie van AEYC2011.
In het kader van de projectsubsidies gemeenschapsvorming en artistiek vernieuwende projecten voor 2011 werd een speciale oproep gedaan voor projecten die zich richtten op jongeren. Op die manier werd bijvoorbeeld het draaimolenproject “L’imaginarium du Capitain Gustav II” van El Circo dell’ Fuego
mogelijk gemaakt. (De specifieke acties in de cultuurcentra, de bibliotheken of
de districten komen aan bod in de volgende hoofdstukken.)
22
HOOFDSTUK 2: iN DE VZW’S
1. Inleiding
De vzw’s lokaal cultuurbeleid werden in 2011 – nog sterker dan in 2010 – het
samenwerkingsinstrument voor een afgestemde cultuurwerking in de districten. In wat volgt vindt u per district enerzijds een overzichtslijst en anderzijds
een focus op enkele belangrijke gebeurtenissen daarbinnen.
2. Per district
ANTWERPEN
Actie/project
Annie MG Schmidt in
de hoogbouw
Verslag
Vermits we de rechten van Pluk
niet verkregen hebben, schreef
onze partner in dit project –
Luxemburg vzw – een eigen
theaterstuk voor sociale
woningblokken in vier wijken.
Aanbevelingen voor
de toekomst
Cocreatie projecten
als deze slagen alleen
mits goede financiële
en inhoudelijke
afspraken met de
partners.
‘Botst het niet dan klinkt het’
werd een prachtige voorstelling
voor 8+.
Kansengroepen
De aandacht voor
kansengroepen – zoals bepaald
in het participatieplan – vormde
de rode draad in het geheel van
onze acties in 2011.
Door de vergrijzing,
verjonging en
verkleuring van de
stad zijn deze
kansengroepen stilaan
de gemiddelde
bewoners van alle
wijken waarin we
actief zijn.
Cultuurtoeleiders
In CO Nova en CC Link ging een
cultuurtoeleider aan de slag:
Een grondigere
screening van de
kandidaten
cultuurtoeleiders.
-
-
Cultuurtraject 2018
Voor Nova resulteerde dit in
een groter bereik van
jongeren en tal van
samenwerkingsprojecten.
Voor CC Link voldoen de
competenties van de
toeleider niet voor het
bereiken van resultaten en
wordt een alternatief
scenario uitgewerkt.
Een geslaagd aanvangsjaar met
een goedgevulde lokale cultuur-
Opmerkingen:
Meer dan 1.300
bezoekers van 18 scholen
en vele gezinnen
bezochten de
voorstelling.
De toeleiding van scholen
was meer dan geslaagd,
de toeleiding van
omwonenden vroeg
echter tijdsinput die de
personeelscapaciteit van
de OC’s jammer genoeg
overschrijdt.
In 2011 hebben 2.500
inburgeraars zich
ingeschreven in
bibliotheek Permeke.
Screening i.s.m.
relevante partners.
(zoals Formaat die een
jongerenwerking
opstarten op
Linkeroever)
23
Aandacht voor
doelgroepen.
competenties van de
toeleider niet voor het
bereiken van resultaten en
wordt een alternatief
scenario uitgewerkt.
Cultuurtraject 2018
Cultuurstraten
Een geslaagd aanvangsjaar met
een goedgevulde lokale cultuuragenda, de presentatie van 2
buurtonderzoeken, de inrichting
van 4 buurtsalons en meer dan
800 inwoners die zich inschreven
op de digitale nieuwsbrief
Cultuur 2018.
Aandacht voor
doelgroepen.
De format van de cultuurstraten
werd verder gezet:
Een evaluatie met
OpSinjoren, district en
CC’s zal bepalen hoe
er in 2012 wordt
verder gewerkt.
20 straten in Antwerpen kregen
voor hun straatfeest een
artistieke act zonder technische
ondersteuning.
Strategisch plan
cultuurcommunicatie
district Antwerpen
Wordt uitgerold in 2012.
Cultuurwerking
Linkeroever
De plannen voor een ééngemaakte balie op Linkeroever
zijn uitgesteld wegens mogelijke
uitbreidingsplannen op langere
termijn
Kraak het
Cultuurhuis
jongerenwerking
opstarten op
Linkeroever)
-
de banden CC /
cultuurantenne / bibliotheek
zijn versterkt
-
gezamenlijke communicatie
via de Oeverkrant
De eerste editie van ‘Kraak het
Cultuurhuis’ was een
onverhoeds succes.
Meer dan 100 deelnemende
jongeren die coaching kregen,
meer dan 400 bezoekers op het
slotfeest.
Het A-team op
tournee langs de
scholen
Deze actie is omgezet in
drie voorstellingen die
doorgingen in tot op heden
weinig participerende scholen.
Databank vrijwilligers
cultuur district
Antwerpen
De databank is gerealiseerd.
De discussie is nog steeds
lopende hoe we onze
vrijwilligers kunnen betrekken bij
het lokaal cultuurbeleid in
bredere zin.
Werving onthaalavonden district
De beoogde uitbreiding van de
werving onthaalavonden met
cultuurcommunicatie is in 2011
niet opgenomen.
Thema erfgoeddag:
‘Armoe Troef’
In samenwerking met de
cultuurraad werd de
Afronding van het
traject in 2012 met
concrete
aanbevelingen voor
een volgehouden
cultuurwerking in
deze wijken.
Dankzij vertrek van
het aanpalende
dienstencentrum
Ter Welen ligt de
mogelijkheid er om
één grote cultuursite
Linkeroever te
realiseren met een
eigen zaal.
Hoewel de balie niet
werd gerealiseerd, was er
wel een seizoensopening
in BIB/CC met grote cdverkoop.
Dankzij steun van het
district en talrijke
positieve reacties
wordt ‘Kraak het
Cultuurhuis’ in 2012
verder gezet.
De laureaten van de
eerste editie kregen
meermaals
podiumplekken
aangeboden, via het
netwerk van Antwerpse
cultuurcentra en andere.
De herinrichting
(restyling) BIB gebeurde
door herschikking en
opruimen van bestaand
meubilair/ materiaal.
13 voorstellingen in
8 scholen van het
district.
24
De tentoonstelling
wordt in 2012
bredere zin.
Werving onthaalavonden district
De beoogde uitbreiding van de
werving onthaalavonden met
cultuurcommunicatie is in 2011
niet opgenomen.
Thema erfgoeddag:
‘Armoe Troef’
In samenwerking met de
cultuurraad werd de
tentoonstelling ‘Armoede door
kinderogen’ ingericht in o.a.
CO Nova, Permeke en het
districtshuis.
Een tweede toren
voor de kathedraal
Deze expo heeft in 2011 in de
KBC-toren en drie cultuurcentra
gestaan en werd heel goed
ontvangen.
De tentoonstelling
wordt in 2012
uitgediept met inhoud
die wordt bijgedragen
vanuit de doelgroep.
Toelichting
Dankzij het grote engagement van alle stedelijke partners van het lokaal cultuurbeleid, vonden er in 2011 in district Antwerpen tal van langdurige en intense samenwerkingsprojecten plaats. Enkele spraakmakende voorbeelden
zijn ‘Kraak het Cultuurhuis’, ‘Botst het niet dan klinkt het’ in samenwerking
met Luxemburg vzw en Cultuurtraject 2018.
In de toekomst stappen we af van grootschalige tournees langs de verschillende wijken, om plaats te maken voor verdieping in samenwerking tussen
lokale cultuurpartners binnen de zes wijken van het district.
BERCHEM
BERCHEM
Actie/project
Gedichtendag
Verslag
In het kader van ‘Verzet De
Stad’ organiseerden we in de
BIB een tentoonstelling over
wat de buurt over Berchem
vindt en gaf Scale een
basiscursus rap en beatbox.
Aanbevelingen voor de
toekomst
De combinatie van
‘Scoolsout!’ is ook naar de
toekomst toe een goede
methodiek.
(voorstellingen in
CC Berchem gekoppeld aan
kleinere workshops in BIB of
scholen)
Opmerkingen:
Basiscursus beatbox voor
cursisten ‘Literaire creatie’
(academie), leerlingen van
H. Familie / Sint-Willibrord
en een aantal ‘vrije’
deelnemers.
Totaal 41 deelnemers.
Nieuwjaarsreceptie
Deze receptie is een geslaagd
netwerkmoment voor alle
partners in de buurt die werk
maken van het bredere
socio-culturele leven in
Berchem.
In de toekomst zou het goed
zijn om de interculturaliteit
te verhogen bij dit
evenement.
Ongeveer 250 bezoekers
Nieuwjaarsconcert
Naar traditie werd de
nieuwjaarsreceptie van het
district gekoppeld aan een
concert van de Harmonie.
Deze constructie houden we
niet meer aan.
197 bezoekers, voornamelijk
familie en kennissen van de
harmonie en senioren.
De 6 gezinsdagen waren een
geweldig succes!
We willen graag verder op
dit pad en zien vooral kansen
in een nog uitgebreidere
samenwerking met de
Gezinsdagen
Twee ervan vonden plaats in
de openbare ruimte, wat door
We kiezen eerder voor een
toegankelijke receptie in de
openbare ruimte,
losgekoppeld van het
jaarlijkse concert van de
Harmonie.
De familiedagen resulteren
25
in volle zalen met een
verhoogd diversiteitgehalte,
mede dankzij meertalige
concert van de Harmonie.
Gezinsdagen
De 6 gezinsdagen waren een
geweldig succes!
Twee ervan vonden plaats in
de openbare ruimte, wat door
de combinatie met gratis
activiteiten en goede
samenwerking met o.a.
jeugddienst de
toegankelijkheid verhoogde.
Seniorenprogramma
In 2011 werd bewust gekozen
voor een meer divers
matineeaanbod. Waardoor
bijna evenveel
theatermatinees
geprogrammeerd stonden
naast de populaire
matineeconcerten.
We kiezen eerder voor een
toegankelijke receptie in de
openbare ruimte,
losgekoppeld van het
jaarlijkse concert van de
Harmonie.
We willen graag verder op
dit pad en zien vooral kansen
in een nog uitgebreidere
samenwerking met de
jeugddienst.
De familiedagen resulteren
in volle zalen met een
verhoogd diversiteitgehalte,
mede dankzij meertalige
communicatie in de buurt.
Mogelijke verbreding publiek
door een programma dat
een 60+ publiek aanspreekt.
(verjonging matineepubliek).
Bv: Filmaanbod per thema.
Met de
matineevoorstellingen
spreken wij een groter
2€-publiek aan.
Deze laatste bereikten iets
minder, maar wel betrokken
publiek.
Ochtendlezingen
Voor een publiek met tijd
overdag, organiseert de vzw
geslaagde ochtendlezingen in
de bibliotheek. Dit najaar was
Leo Pleysier te gast.
De goede samenwerking
binnen de vzw maakt dat we
vanuit de vzw vanaf 2012
voor alle inhoudelijke keuzes
rond literatuur naar de
bibliothecaris kijken.
75 bezoekers
Cultuurmaand
Bundeling van culturele
activiteiten die zowel door
professionele als
amateurkunstenaars werden
opgezet.
We kiezen ervoor om hier
niet meer mee verder te
gaan, omdat het
ondersteunen van
liefhebbers een permanente
zorg is en we de
meerwaarde van een
maandelijkse focus, vlak na
het Liefhebberfestival niet
zien.
De meeste activiteiten
waren succesvol, maar het
feit dat ze binnen de
campagne vielen had daar
geen verdienste aan.
Bij het inrichten van
dergelijke ruimtes is het
belangrijk om de juiste
experts mee in het bad te
trekken.
Wel begin 2012 geopend.
In 2012 heeft de vzw de
intentie om de
samenwerking met
Berchemse Middelbare
scholen ook via andere
voorstellingen te vergroten.
Deze voorstellingen
bereikten zowel jongeren als
regulier publiek.
Het houden van die
trajecten blijft waardevol
maar de nood aan een
gemeenschappelijk
toonmoment is twijfelachtig.
Magere opkomst bij het
slotmoment.
Opening
repetitieruimte
Uitgesteld!
ScoolsOut
Bedoeling van Scoolsout is het
bereiken van scholieren in een
avondvoorstelling.
Er werden belangrijke
logistieke stappen gezet, maar
niet meer gelukt in 2011.
De voorstelling in het kader
van ScoolsOut was ‘Bezette
Stad’ van KVS. Deze
voorstelling kaderde in het
project ‘Verzet de Stad’.
European
Youth Capital
Er werden in Berchem vier
workshoptrajecten opgesteld
die een toonmoment kenden
op Container City, een festival
voor en door jongeren in en
rond containers.
De meeste trajecten waren
Het niveau van de meeste
activiteiten werd opgetild
door de samenwerking met
professionele partners.
Het evenement had te
weinig body, datum en
ligging waren mogelijk ook
niet ideaal.
26
De voorstelling in het kader
van ScoolsOut was ‘Bezette
Stad’ van KVS. Deze
voorstelling kaderde in het
project ‘Verzet de Stad’.
European
Youth Capital
Er werden in Berchem vier
workshoptrajecten opgesteld
die een toonmoment kenden
op Container City, een festival
voor en door jongeren in en
rond containers.
Berchemse Middelbare
scholen ook via andere
voorstellingen te vergroten.
Het houden van die
trajecten blijft waardevol
maar de nood aan een
gemeenschappelijk
toonmoment is twijfelachtig.
Magere opkomst bij het
slotmoment.
Het evenement had te
weinig body, datum en
ligging waren mogelijk ook
niet ideaal.
De meeste trajecten waren
geslaagd maar het slotmoment
viel mager uit.
Jeugdboekenweek
Met twee auteurslezingen, een
‘Geheim spel’ en het
vertelparcours ‘Verdwaald in
Wonderland’ namen heel wat
klassen van de lagere scholen
maar ook individuele kinderen
deel aan de Jeugdboekenweek
met als thema ‘Geheimen’.
Combinatie van
klasactiviteiten en
themanamiddagen voor
individuele kinderen blijven
we organiseren.
Zoals elk jaar is de opkomst
voor de Jeugdboekenweek
groot. Mede dankzij de
landelijke organisatie en
promotiecampagne.
Vrijwilligersfeest
Samen met cultuurpartners
maar ook met andere
beleidsdomeinen (senioren,
jeugd, sport, middenstand,
groen en dierenwelzijn)
hielden we een muzikale
zondagbrunch.
Naar de toekomst toe lijkt
het ons beter om dit
bedankingsmoment te
combineren met de publieke
nieuwjaarsreceptie.
132 bezoekers wat gezien de
hoeveelheid organisaties en
beleidsdomeinen eerder
weinig is.
11 juli-viering
Deze viering kaderde in
Berchem Feest, een driedaags
evenement aan de start van de
zomervakantie.
Het lijkt naar logistiek en
communicatie wenselijk om
dit evenement steeds
aansluiting te laten vinden
op andere evenementen in
de openbare ruimte met een
groot publieksbereik.
Zo’n 450 bezoekers
Optredende groepen waren
Matthieu en Guillaume en
Buurman.
Gedichtenmuur
Als slot van het schrijftraject
Verzet de Stad (zie ook AEYC)
werd de eerste Berchemse
gedichtenmuur gerealiseerd.
Het is belangrijk om bij
dergelijke projecten tijdig
met alle betrokkenen rond
de tafel te zitten, zodat de
verwachtingen bij iedereen
juist zijn.
Het resultaat is zowel
artistiek als naar verbetering
van het straatbeeld erg
positief.
Muziek in de Wijk
Muziek in de wijk werd sedert
vorig jaar verplaatst naar wijk
Groenenhoek om een grotere
spreiding van dit evenement in
Berchem te realiseren.
Het blijft een belangrijk
aandachtspunt om de
inbedding in de wijk te
versterken door de
verenigingen nog meer bij de
organisatie te betrekken.
Weinig opkomst door
slechte
weersomstandigheden.
Cultuurstraten
Bij deze jaargang werden in
Berchem enkele participatieve
trajecten aangeboden, met
wisselend succes.
In 2012 slaan we een jaar
over om met het concept
van de Guinguettes verder te
gaan, waarbij we minder
vanzelfsprekende
ontmoetingen tussen
burgers willen aanmoedigen.
Grote opkomst in alle
straten.
Berchem Bruist /
Open Dag
Groot, geslaagd buurtfeest
gedragen door voornamelijk
district en
winkeliersvereniging.
Verder doorgedreven
samenwerking tussen alle
partners.
Heel veel volk mede dankzij
prachtig weer.
Vanuit vzw werd een
Belangrijk om zorgvuldig af
te stemmen waar en
27
Berchem Bruist /
Open Dag
trajecten aangeboden, met
wisselend succes.
van de Guinguettes verder te
gaan, waarbij we minder
vanzelfsprekende
ontmoetingen tussen
burgers willen aanmoedigen.
Groot, geslaagd buurtfeest
gedragen door voornamelijk
district en
winkeliersvereniging.
Verder doorgedreven
samenwerking tussen alle
partners.
Vanuit vzw werd een
verenigingenmarkt, een
kindervoorstelling, bal populair
en een kunstenmarkt
georganiseerd.
Maanpraatjes
Berchem On Tour
Belangrijk om zorgvuldig af
te stemmen waar en
wanneer welke activiteit
plaatsvindt
Een kunstig huwelijk tussen de
aangrijpende verhalen van
Bart Moeyaert en de jonge
muziekmakers van het
Ensemble Houthandel
Antwerpen
Het vermengen van
kunstvormen is eigen aan
‘maanpraatjes’, toch zorgen
in de toekomst dat dit niet te
gekunsteld overkomt.
Beproefd concept van gratis
optredens in cafés, afgesloten
in CC Berchem.
Het blijft een uitdaging om
Groenenhoek, Nieuw
Kwartier, Pulhof beter te
betrekken.
Vlot verlopen.
Heel veel volk mede dankzij
prachtig weer.
In BIB De Poort werden een
aantal kasten op wieltjes
gezet om zo de ruimte
flexibeler te kunnen
gebruiken.
Bij ‘maanpraatjes’ 2011
konden er meer dan 100
mensen deelnemen.
De vorige jaren was dit
maximum 70.
Redelijke opkomst en erg
gevarieerd, doordat elk café
zijn vast publiek heeft.
Het zou wenselijk zijn om
het tourgevoel te
versterken. Nu blijven veel
bezoekers in hun vaste café.
Muziekfestival
podiumkansen
Niet plaatsgevonden.
Was bedoeld om
podiumkans te bieden aan
groepen die repeteren in de
repetitie-ruimte, die echter
nog niet geopend werd in
2011.
Voorleesweek
Verhalennamiddag in RVT
Sint-Maria Berchem.
72 deelnemers
Ierse verhalen met een
Guinness binnen handbereik.
Gesmaakt door
rusthuisbewoners en externen.
Sinterklaasstoet en
-feest
Combinatie van de traditionele
Sintstoet met het jaarlijkse
Sinterklaas-feest in het
cultuurcentrum.
Opnieuw een voltreffer, onder
andere naar diversiteit in
publieksbereik.
Berchem Schittert
Koepelproject waaronder
bestaande, maar ook nieuwe
laagdrempelige en sfeervolle
evenementen gebundeld
werden.
Gezien de laattijdigheid (2de
keer) van de Sint aan het
cultuurcentrum is het
wenselijk om zijn aankomst
op de luchthaven te
vervroegen.
Heel veel volk op het traject,
uitverkochte zaal in het
cultuurcentrum.
Scherpere keuzes in wat er
onder deze koepel
ondergebracht wordt zijn
wenselijk.
De meeste activiteiten
kenden een grote opkomst.
(kerstboomverbranding 500
bezoekers,
nieuwjaarsreceptie 700, …)
28
Toelichting
Berchem Schittert
Voor het eerst werd Berchem Schittert opgevat als een project waarin laagdrempelige activiteiten in de kerstperiode werden gebundeld. Met deze activiteiten mikten we in de eerste plaats op de buurt en wilden we een zo ruim
mogelijk publiek bereiken. Met gratis activiteiten zoals een rommelmarkt,
buurtfeesten en een kerstboomverbranding slaagden we erin een diverse
groep buurtbewoners samen te brengen. Binnen de programmering van het
cultuurcentrum werd in deze periode gekozen voor toegankelijke voorstellingen zoals de Antwerpse Volksliekes van Axl Peleman en een poppentheatervoorstelling van Duda Paiva.
Berchem Bruist
Onder de noemer Berchem Bruist slaan het district Berchem en de winkeliersvereniging Hart van Berchem de handen in elkaar. Ze werden versterkt met
heel veel actieve partners in Berchem. Op 10 september waren de Driekoningenstraat, de Statiestraat en de Victor Jacobslei het toneel van een waaier
aan sportieve en culturele activiteiten voor jong en oud. Thema dit jaar was
‘water’ wat bijvoorbeeld resulteerde in een boot die de Driekoningenstraat
‘afvoer’. Vanuit de vzw werd o.a. voor het eerst een kunstenmarkt georganiseerd op het plein voor het Sint Maria Gasthuis. Het Bal Populaire en de
verenigingenmarkt zijn vaste waarden op Berchem Bruist.
Sinterklaasstoet /-feest
Voor het tweede jaar op rij werd het Sinterklaasfeest van het cultuurcentrum
gekoppeld aan de traditionele Sinterklaasstoet doorheen Berchem. Dit resulteert in bomvolle straten en een overvol cultuurcentrum waar diversiteit troef
is. Weinig andere evenementen in Berchem brengen een dergelijk divers publiek op de been. Grootouders met kleinkinderen, allochtoon en autochtoon.
Iedereen houdt van de Sint. Thema van de stoet was dit jaar ‘sprookjes’ en in
het cultuurcentrum werd de Sint verwelkomd in een sprookjesbos met zingende dieren.
29
BERENDRECHT-ZANDZANDVLIET
VLIET-LILLO
BERENDRECHT
LILLO
Actie/project
Verslag
Kerstboomverbranding
In januari vond de kerstboom
verbranding plaats. Dit was een
samenwerking tussen
CC De Schelde en de lokale
zaalvoetbalclub.
Aanbevelingen voor de
toekomst
Bij een volgende
samenwerking bekijken we
de opstelling van de tenten
op het terrein ten opzichte
van het vuur.
Opmerkingen:
De koude winternacht
weerhield de toeschouwers er
niet van om een kijkje te komen
nemen naar de optredens, een
jenever te drinken of zich op te
warmen aan het vuur van de
kerstbomen.
Muziek in de Wijk:
talentenjacht
Wegens het gedeeltelijk
wegvallen van de geplande
personeelsinzet, werd beslist
deze actie niet te laten
doorgaan.
In de toekomst bekijken of
een samenwerking met het
nieuw opgerichte
jeugdhuis opportuniteiten
biedt.
Liefhebber
Kunstenfestival:
Passe-partout
Passe-partout kaderde dit jaar
binnen Antwerpen Europese
Jongerenhoofdstad en richtte
zich daarom specifiek op
jongeren.
De samenwerking tussen
jeugd, cultuur en lokale
jeugdbewegingen is en
blijft een succesformule.
Meer dan 60 jongeren namen
deel en leerden de beginselen
van film en animatie, met een
toonmoment als afsluiter.
Viswater in beeld
Locatieproject waarbij cultuur,
jeugd en buurtregie samen de
wijk introkken.
Met een passief en actief
aanbod werd een publiek
bereikt dat niet noodzakelijk het
klassieke theaterpubliek is.
Reuze speelstraat
In 2011 was Antwerpen
Europese Jongerenhoofdstad.
Dit gaf jongeren in het district
de mogelijkheid om
uitzonderlijke projecten te
organiseren, waardoor de
reuze speelstraat opschuift naar
2012/2013.
Roefeldag
Voor het eerst in 14 jaar vond
de Roefeldag plaats in
september in plaats van in juni.
Dit was nodig omdat we de
Roefeldag ook openstelden
voor tieners tussen 12 en 14
jaar.
Ook dit jaar konden kinderen
een bezoekje achter de
schermen brengen bij de
plaatselijke fitnessclub, de
Delhaize, de politie, de
brandweer,…
We blijven hier dan ook op
inzetten bij volgende
edities.
Vanwege de geplande
verhuis van
cultuurcentrum en
jeugddienst, de nieuwe
ploeg van Liefhebber en
het drukke voorjaar
stappen we in 2012 niet
in dit project.
Hoewel oorspronkelijk als
éénmalige actie gepland,
werd er besloten voor een
aangepaste versie in 2012.
Ter promotie van
speelstraten in het district
wordt dit project zeker nog
uitgevoerd!
Uitstel is geen afstel.
175 kinderen tussen 6 en
14 jaar namen deel.
30
14 jaar namen deel.
de Roefeldag plaats in
september in plaats van in juni.
Dit was nodig omdat we de
Roefeldag ook openstelden
voor tieners tussen 12 en 14
jaar.
Ook dit jaar konden kinderen
een bezoekje achter de
schermen brengen bij de
plaatselijke fitnessclub, de
Delhaize, de politie, de
brandweer,…
Vlaanderen Feest
De klassieke Vlaamse Feestdag
werd in een jong kleedje
gestoken, met kinderen als
voornaamste doelgroep.
Er werd eveneens ingezet op
ontmoeting door openbare
barbecuestellen te voorzien en
mensen uit te nodigen samen te
eten.
Lillo Boekendorp
Jaarlijks weerkerend literair
festival.
Door samenwerking met
stadsdichter en polderdichter
werd er dit jaar extra ingezet op
laagdrempelige poëzie.
Muziek in de Wijk:
zomerfestival
Klassiek laagdrempelig zomerfestival in samenwerking met de
Zomer van Antwerpen.
De slechte zomer was hier de
voornaamste spelbreker, het
festival kende dan ook een
lagere opkomst dan de vorige
edities.
Geïntegreerde
communicatie
Waar mogelijk wordt er op het
gebied van communicatie
samengewerkt.
Ook intern wordt er nu meer
afgestemd via een maandelijks
cultuuroverleg met de drie
partners en de schepen.
Boekbaby’s
Dit project ging niet door,
omdat er een gelijkaardig
project centraal door de
Antwerpse Bibliotheken
georganiseerd werd.
Mobiliteit en Lillo blijven
een probleem en de
huidige regelingen
(aangepast busvervoer,
parking, ..) dienen te
worden herbekeken.
In 2012 wordt er een
nieuwe polderdichter
gezocht die de fakkel kan
overnemen van zijn
collega.
Ook in dit project is het
wegvallen van personeel te
voelen. De formule moet
dan ook worden
herbekeken binnen de
beschikbare middelen.
Vanaf 2012 wordt een
groter communicatieverhaal voor cultuur
geïmplementeerd.
Het lokale verhaal zal dan
ook herbekeken worden
met dit overkoepelende
plan als achtergrond.
In 2012 wordt dit project
verder uitgebreid naar de
stedelijke onthaalouders.
In 2011 werd er ingezet op
leesbevordering via de
stedelijke kinderopvang.
BIB-punt in
CC De Schelde
In de nieuwbouw van het
vrijetijdscentrum komt een
BIB-punt.
Na een overleg met
Luc Van Bocxlaer werd
besloten dat hij deze
aanvraag voor een
BIB-punt opneemt in zijn
begroting tegen 2014.
31
Toelichting
Het werkingsjaar 2011 bleek op cultureel vlak een erg interessant jaar, waarin
de eigen werking steeds evolueerde. De lessen die we hieruit leerden, vormen
de basis vormen voor nieuwe beleids- en actieplannen.
Eerst en vooral is het succes van een aantal evenementen en formules nogmaals bewezen. Zo zijn we er in geslaagd een nieuw, niet-evident publiek
aan te spreken door theater te brengen op locatie. Er werd dan ook besloten
in 2012 terug te keren naar wijk Viswater, samen met Theater Luxemburg,
om opnieuw te picknicken bij de buren (zie ook: Picknick bij de buren, CC De
Schelde).
Ook het ondersteunen van verenigingen, om zo hun evenement een culturele
meerwaarde te geven, bewijst zijn waarde. Om dit blijvend aan te bieden,
wordt de formule in een beleidskader gegoten en verankerd in de ondersteuning die aangeboden wordt aan lokale verenigingen.
Ook de nauwere samenwerking tussen de drie cultuurpartners en het structureel overleg werpt zeker zijn vruchten. Een flink deel van de deelwerkingen,–
zoals communicatie en ondersteuning van verenigingen,– werd op elkaar afgestemd en gestroomlijnd.
Toch leren we ook een aantal personeelslessen uit het voorbije werkingsjaar.
Een aantal personeelsbewegingen hebben getoond welke de impact op de
werking kan zijn. Daarom blijven we er op aandringen nodige personeelswissels kwalitatief en snel op te vangen.
Tot slot werd er in 2011 de papieren basis gelegd voor een gloednieuw vrijetijdscentrum. Ondertussen is de volledige werking reeds af in de hoofden en
wordt er reikhalzend uitgekeken naar het gebouw.
32
BORGERHOUT
BORGERHOUT
Actie/project
Gedichtendag
Donderdag 27 januari
(thema nacht)
Verslag
Woordkunstenaar Seckou
(winnaar kif kif) heeft
verschillende dichters en slampoetry artiesten samenbracht
op één podium. Aansluitend
(vanaf 20.30 uur) konden
bezoekers in De Roma (op
wandelafstand) genieten van
Bankroet Jazzlive, naar
Paul Van Ostaijen, met o.a.
Marcel Vanthilt.
Aanbevelingen voor de
toekomst
Zeker herhalen 2012!
De Roma had in 2011 een
programma dat toevallig
aansloot, maar in 2012
wordt er niet actief gezocht
naar een juiste insteek.
Opmerkingen:
Uitgelezen kans om
literatuur/ poëzie in de
kijker te zetten.
Dit is de recente en enige
verfilming van het swingende,
door Paul Van Ostaijen in 1921
geschreven filmscenario.
De voorstelling is in
jaren twintig-stijl gemaakt,
volgens het door de dadaïsten
uitgevonden procedé van de
collage: ready made film
footage en ten dele ready made
sounds resulteren in een
ontregelende, avantgardistische performance.
Sprookjeskasteel
Opkomst ‘t Werkhuys:
75 personen.
Opkomst De Roma: 400
Theatervoorstelling van Kip van
Troje in het districtshuis (in het
kader van Jeugdboekenweek)
op woensdag 23 maart
(voormiddag voor scholen,
namiddag familievoorstelling).
Goeie mix van publiek.
Drie keer volzet (150 personen).
De formule is gegroeid.
Door de samenwerking met
de scholen bereiken we
ook diversiteit.
Voorstelling moet gratis
blijven.
Communicatie moet
beter.
Programma was te laat
voor de campagne van
de jeugdboekenweek.
Na de voorstelling heeft elk kind
een persoonlijk geheim laten
wegvliegen.
Circo Roma
In 2011 hebben er twee edities
plaatsgevonden: één in de
krokusvakantie en één in de
herfstvakantie.
Verschillende buitenlandse en
binnenlandse acts.
Ook een circus speelweek voor
kinderen op locatie in
’t Werkhuys.
-
Krokus: 2.550 deelnemers
Herfst: 2.100 deelnemers
Uitbreiden van knowhow
en netwerk binnen de
circustheaterwereld.
Nog meer samenwerking
aangaan met andere
spelers.
Het circustheater actiever
promoten bij andere
organisatoren en het grote
publiek.
Erg laagdrempelige,
maar hoogstaande en
vernieuwende
cultuurvorm.
Geschikt voor
anderstaligen en jong
en oud.
Ideaal voor
Borgerhout.
33
Cucinema
Een voorstelling tussen lokale
spelers Laika en Circoripopolo.
Deze voorstelling wordt
herhaald in 2012.
Een ongesproken voorstelling
rond een keuken, koken, eten,
en alles wat er mis kan lopen.
Pure slapstick!
Organisatie en ticketverkoop
verliep via de Roma en
‘t Werkhuys was de speelplek.
Door deze
samenwerking worden
er heel wat technische
problemen
opgevangen door
De Roma met de
mogelijkheid om
kleinschalige
voorstellingen te laten
doorgaan in
’t Werkhuys.
Meer dan succesvol verlopen!
Infomoment voor scholen
Dit infomoment heeft
plaatsgevonden, maar wegens
omstandigheden waren niet alle
partners op de hoogte gebracht.
Partners vinden dit wel een
nuttig project en in 2012
wordt opnieuw bekeken
hoe we dit gezamenlijk
invullen.
Cultuurcafé
+ Literair Café
Dit is een project van Recht-Op
en ’t Werkhuys, ondersteund
door De Roma.
Er ligt ondertussen al een
nieuw concept op tafel in
samenwerking met
Recht-Op en
Barbara Rottiers rond
woord.
-
Gemiddeld 50 personen per
voorstelling in ‘t Werkhuys.
-
In juni is de werking in
’t Werkhuys door Recht-Op
stopgezet.
BIB-punt Werkhuys
In ’t Kaffee van ‘t Werkhuys
kunnen huisgebruikers en
bezoekers gebruik maken van
een aanbod kranten en
tijdschriften. Dit bevordert de
‘ontmoeting’.
Erfgoeddag
Recht-Op werkte – in het kader
van de erfgoeddag, met als
thema ‘Armoe troef!’ – een
voorstelling uit.
Het is voor een organisatie
als Recht-Op onmogelijk
om zo’n productie te
blijven opvolgen.
Onder begeleiding van
Hans van Cauwenberghe gingen
12 zangers, mensen die in
(generatie)armoede leven,
creatief aan de slag met woord
en muziek.
De voorstelling ‘Onze
Rijkdom’ wordt vanaf nu
opgevolgd door
Kunstencentrum Rataplan.
Op 1 mei – tijdens het Feest van
den Boom – gaf de groep haar
eerste twee optredens voor
telkens een volle zaal
(250 toeschouwers).
Jammer dat de werking
van Recht-Op in
Borgerhout plots
gestopt is.
BIB-punt is een
absolute meerwaarde
voor ’t Kaffee.
Gezien de
procesmatige werking
heeft zo’n project
enorm veel
draagkracht.
De Erfgoeddag viel in
2011 samen met het
Feest van den Boom en
het Liefhebber
Kunstenfestival.
Zo’n combinatie biedt
inhoudelijke en
financiële
mogelijkheden.
Geen klaagzang, maar nummers
over vriendschap, de kinderen,
eenzaamheid, geluk, angst, hun
armoedebeleving…
34
De positieve reacties op de
eerste optredens en de kwaliteit
van het programma
stimuleerden om meer op te
treden.
Elf van de liedjes werden ook op
CD gezet. De presentatie van
de CD vond op 14 oktober
plaats in CC Deurne.
BorgerRio
Gratis stadsfestival op zaterdag
25 juni op en rond de
Turnhoutsebaan.
Beleidsvoorbereiding
(collegebesluiten) moet
sneller.
Het festival is een
modelvoorbeeld van
samenwerking.
Wegens verloop (en plots
wegvallen) van personeel intern
en bij de partners
organisatorisch een
huzarenstuk.
Programma moet nog meer
collectief worden
samengesteld.
Enerzijds tussen stad,
district en allerlei
externe partners.
Anderzijds wordt er
vanuit heel
verschillende hoeken
gekeken en worden er
met dit feest
verschillende
doelstellingen
nagestreefd.
Ondanks het slechte weer
opnieuw een groot succes, wat
aantoont dat zo’n feest nodig is.
Volgens de politie was er niet
minder volk dan andere jaren:
± 25.000 bezoekers.
Op Hoogte
(Reuzenjaar)
Startweekend van het
Reuzenjaar op het
Moorkensplein, in het
districtshuis en in De Roma.
Voor dit soort van
vieringen moet het district
beroep doen op externe
organisaties.
Uitgebreid programma:
Pretpark Op Hoogte, Maak je
eigen Reus, Kleur het plein, Uit
de Hoogte, Reuzenterras
(+ optredens siertrap en
Mombasa), Expo Jozef
Posenaer, Op Zolder, Miniatuur,
2 concerten in De Roma en 1 in
Café Mombasa.
Ondersteuning door MAS
moet ook vroeger
doorgepraat en vastgelegd
worden.
Samenwerking tussen
verschillende
districtsdiensten
(cultuur, jeugd,
secretariaat,…).
Wegens tijdelijke
afwezigheid
jeugddienst heeft de
cultuurantenne het
project getrokken.
Ondanks de late
voorbereiding voor de
bezoeker een groot
succes.
Concept zat goed,
communicatie was laat.
Maak je Eigen Reus
(Reuzenjaar)
In het kader van 300 jaar
Reuzen is er een massale
oproep gebeurd voor het
maken van reuzen. Individuen,
verenigingen, bewonersgroepen… worden op
verschillende manieren begeleid
bij het maken van een reus.
Momenteel zijn er meer dan 50
nieuwe reuzen in de maak.
Van bij de start benoemen
van een projectleider.
Door het ontbreken
van een duidelijk
artistiek leider kwam
het project traag op
gang.
‘t Werkhuys was
initieel trekker. Het
district heeft in een
latere fase mee de
coördinatie
opgenomen.
35
Reuzendans/clip
(Reuzenjaar)
Oorspronkelijk:
videoclip van de authentieke
dans om deze te promoten bij
verschillende doelgroepen en
workshops door lokale
verenigingen (De Wevers, Lange
Wapper…).
Duidelijke definiëring van
het project
Evolutie:
Nieuwe dans uitgewerkt door
Boombal.
Reuzenlied
(Reuzenjaar)
Enerzijds werd er een nieuw
kinderlied uitgewerkt onder
leiding van Kapitein Winokio.
In een later stadium werd de
tekst van het authentieke
reuzenlied aangevuld door
jeugdschrijfster Noëlla Elpers.
Tijdens ‘Bekoorlijk Borgerhout’
werd het Reuzenlied van
Borgerhout met succes
gelanceerd.
Reuskensbal
(Reuzenjaar)
Oorspronkelijk was er op
initiatief van de jeugddienst een
mega openluchtparty gepland.
Dit concept is in een late fase
afgeblazen.
Plan B was een concertavond in
De Roma op zaterdag 17/9 met
Sandrine en Kevin (winnaar
Idool) op de affiche.
Duidelijke formulering van
de opdracht.
Een nieuw lied kan ook
interessante materie zijn
voor andere projecten.
Samen zingen schept een
band.
Oorspronkelijk zou dit
getrokken worden door
De Roma.
Het project is
overgenomen door
De Dagen vzw,
vervolgens door het
Reuzenteam.
Gedeeld erfgoed.
Wegens onduidelijke
formulering van de
opdracht is er een
dubbel traject
ontstaan.
Gezien de overlapping met
de Tap Toe misschien beter
uitkijken naar een
fuifformule, waarbij
mensen ook op een later
moment kunnen instappen.
De Roma is
voorstander om dit
feest jaarlijks te blijven
herhalen.
Districtsoverschrijdende
initiatieven zijn een
meerwaarde, maar vragen
meer
overleg/terugkoppeling.
Unieke samenwerking
tussen Borgerhout,
Berchem en Deurne.
Ondanks de vele publiciteit rond
het Reuzenjaar was er een
eerder beperkte opkomst.
Wielerhelden
(Reuzenjaar)
Uniek erfgoed evenement in het
Te Boelaarpark, een
grensgebied tussen Borgerhout,
Berchem en Deurne. Van 12 tot
26 september konden
parkbezoekers genieten van een
openlucht expo over oude
Wielerhelden.
Tijdens het weekend van 22, 23
en 24 september waren er
overdag allerlei fietsattracties
voor jong en oud. Elke dag
werd afgesloten met een
Magisch Luchttheater door
Theater Tol.
Op zondag werd een
fietsbrunch aangeboden door
CC Deurne en CC Berchem.
Zowel cultuurantennes,
sportantennes,
cultuurcentra als
enkele externe
organisaties zoals
De Vrienden van
Stan Ockers en
Rataplan.
Ontevredenheid bij de
partners over het
verloop van de
communicatie.
Goed onthaald bij het
publiek, grote
opkomst.
36
Seniorenfeest(Reuzenjaar)
In het kader van het
reuzenjaar werd het
‘traditionele’
koekenpakket’
vervangen door
‘Reuzenkoeken’.
Het seniorenfeest is een vast
onderdeel van de Borgerhoutse
Septemberfeesten.
Er wordt gestreefd naar een
laagdrempelige programmering.
Het programma dit jaar rond
‘Canzonissima’ werd als gedurfd
ervaren.
Programma kwam tot stand in
overleg met de Ouderenraad.
Er wordt veel aandacht besteed
aan de toeleiding o.a. door het
inleggen van gespecialiseerd
busvervoer.
Cultuurstraten
Initiatief van OpSinjoren,
Cultuurcentra Antwerpen en de
districten. Bij de evaluatie van
2010 werd het rendement in
vraag gesteld.
Er is een nieuwe
medewerker aan de slag in
Borgerhout die onderzoekt
of een nieuwe editie
mogelijk is.
Gemiste kans voor het
project ‘Maak Je Eigen
Reus’.
Praktische doorloop blijft
belangrijk bij dit soort van
avonden.
Aanwezigheid van de
Reuzen waren een
absolute meerwaarde.
Bedoeling was om dit jaar
tijdens de cultuurstraten het
project ‘Maak je eigen Reus’ bij
de bewoners te promoten.
Voor 2012 zijn er
momenteel nog geen
middelen voorzien.
Gezien de personeelswissel bij
OpSinjoren is hier geen concept
uitgewerkt in Borgerhout.
Bekoorlijk
Op 8 december vond er
opnieuw een Borgerhouts
korentreffen plaats.
Na de ludieke ontvangst door
de Borgerhoutse Reuskens werd
het publiek getrakteerd op
optredens van 7 koren. Uniek
was dat elk koor een deel van
het (nieuwe) Reuzenlied bracht.
Een thema zorgt voor
samenhang en ook
voor variatie.
Het nodigt uit tot
experimenteren.
Gastheer van de avond was
stadsdichter
Peter Holvoet-Hanssen.
Toelichting
Borgerhout herdenkt zijn 175 jaar bestaan en de 300ste verjaardag van de
Reuskens met een Reuzenjaar Borgerhout. Dat Reuzenjaar loopt van september 2011 tot en met september 2012. Na een moeilijke start werd er een stuurgroep opgericht en een plan opgesteld met concrete acties. Door de vele (en
vooral) diverse projecten en een opvallende huisstijl merken we dat deze historische verjaardag wel degelijk aanslaat. Erfgoed is een dankbaar onderwerp
is om een breed publiek aan te spreken.
37
Zo werden de expo Jozef Posenaer (verwijzend naar de Jozef Posenaerstraat),
de rondleiding Op Zolder in het districtshuis onder leiding van Theater Aksident, het project Wielerhelden (expo + Magisch Luchttheater in het Te Boelaarpark), het Reuzenlied Borgerhout (aanvulling authentiek lied door Noëlla
Elpers) en vele andere met succes onthaald.
In het teken van Antwerpen Europese Jongerenhoofdstad hadden we extra
veel aandacht voor kinderen en jongeren. Zowel bij de uitwerking van evenementen als bij het bevestigen van toelagen werd er stilgestaan bij deze
doelgroep. Met projecten als de Nieuwjaarsreceptie, het Sprookjeskasteel,
het Feest van den Boom, de Reuzenkoffer en De Reuzenreis werden opvallend
veel jongeren bereikt. In Borgerhout mikken we met districtsacties altijd op
families. Dit zetten we in 2012 verder.
DEURNE
DEURNE
Actie/project
ENTER
(cultuur en onderwijs)
Verslag
Driehonderd jongeren,
vierdejaars middelbaar
onderwijs uit vier Deurnese
scholen kregen een
onderdompeling in de
wereld van de poëzie en een
eigen stem in Deurne.
Aanbevelingen voor de
toekomst
Voor samenwerking met
onderwijs, goed om dit
samenwerkingsconcept te
kiezen dat heel zichtbaar is
in het district.
Na enkele ‘Enter-acties’ van
Peter Holvoet-Hanssen in de
klassen en een voorstelling
rond poëzie in het CC,
schreven zij i.s.m.
Antwerpen Boekenstad 12
krachtige gedichten die op
grote billboards de straten
van Deurne sierden.
Deurne Leeft
(vrijwilligerswerking)
‘Deurne Leeft’ staat ook voor
een ver doorgedreven,
geïntegreerde, duurzame
vrijwilligerswerking.
CC Deurne, den Tip, de
bibliotheken en de
buurthuizen van
Samenlevingsopbouw
werken met een
gemeenschappelijke
vrijwilligerspool ‘Deurne
Leeft’.
Ondertussen bestaat de pool
uit meer dan 100
vrijwilligers. Aan de hand
van een gemeenschappelijk
intakeformulier zoeken we
Opmerkingen:
Modelvoorbeeld van
samenwerking (BIB, CC, CA,
jeugddienst, district,
Antwerpen Boekenstad)
Cross-over project dat
uitstraalt naar andere
districten.
Met het gedicht
‘Deurnroosje’ gaan
Antwerpse scholen verder
aan de slag.
Het stadsgedicht
‘Deurnroosje’ en één van de
jongerengedichten van
ENTER werden in september
2011 officieel ingehuldigd en
kregen een definitieve plaats
in de Hallershofstraat.
De vrijwilligerswerking
wordt in 2012 verder
uitgebouwd op basis van
persoonlijke
feedbackgesprekken met
de vrijwilligers.
Het intakeformulier is op
maat gemaakt van de
verschillende partners en de
betreffende doelgroepen
i.s.m. het Servicepunt
vrijwilligers.
We willen de werking nog
meer integreren en op
elkaar afstemmen.
38
buurthuizen van
Samenlevingsopbouw
werken met een
gemeenschappelijke
vrijwilligerspool ‘Deurne
Leeft’.
We willen de werking nog
meer integreren en op
elkaar afstemmen.
Ondertussen bestaat de pool
uit meer dan 100
vrijwilligers. Aan de hand
van een gemeenschappelijk
intakeformulier zoeken we
voor iedereen een taak op
maat.
Per jaar organiseren we een
feedbackmoment en drie
verwenmomenten waarop
we de vrijwilligers in de
bloemetjes zetten.
Deurne Leeft
(communicatie)
Onder de noemer ‘Deurne
Leeft’ werken de partners
van het Lokaal Cultuurbeleid
district Deurne al een aantal
jaar nauw samen.
In de volgende brochure
wordt het aantal pagina’s
gereduceerd en de oplage
beperkt. De distributie
wordt grondig herbekeken.
De gezamenlijke seizoensbrochure is een voorbeeld
voor de andere districten.
Voor de brochure Deurne
Leeft 2012-2013 trachten
we de inhoud nog
persoonlijker te maken,
zodat Deurnenaars zich
echt verbonden voelen met
het concept.
De beelden van fotograaf
Jesse Willems waren voor de
brochure van 2011-2012 een
meerwaarde, hij
fotografeerde een jaar lang
Deurne en de mensen die er
wonen.
Deurne Wintert!
(cultuur)
de
Met deze 5 jubileumeditie
van Deurne Wintert vond
het festival de juiste
artistieke vorm.
Binnen in het districtshuis
kreeg de
programmatorische cocktail
de juiste samenstelling.
De ontsluiting van het
districtshuis – waarbij naast
puur inhoudelijke invulling
ook ruimte is voor een
culinair en ontspanningsgedeelte – is de moeite om
te behouden
Absoluut hoogtepunt in het
gebouw was een expo die
het resultaat was van een
intensieve zoektocht naar de
Deurnese identiteit.
De trend om terug iets
breder te gaan in de
genrespreiding werd door
het publiek gesmaakt en zal
ook voortgezet worden in
een volgende editie.
In de programmatie moeten
we blijvend rekening houden
met technische workload
(vooral bij
voorprogramma’s).
Met maar liefst 18
verschillende activiteiten en
800 verkochte tickets mogen
we met recht en rede
spreken van een succesvol
evenement op locatie,
waarbij we er nog eens in
slaagden om de
verschillende zalen van het
mooie districtshuis voor het
publiek te ontsluiten.
Vrijdagavondconcerten
(cultuur)
2011 kon helaas niet
genieten van een zonnige
zomer. Hoewel de
concerten voor een
zoveelste jaar op rij droog
bleven, hebben we in de
publieksopkomst toch de
invloed van het weer mogen
ondervinden.
Maar zelfs met die geringe
Deurne Leeft,
seizoensbrochure 2011-2012,
bevatte 150 pagina’s en werd
verdeeld via de verschillende
partners en STIP.
Fotograaf Jesse Willems
legde de gevoelige
binnenkant van
sleutelfiguren en -plaatsen
van de Deurnese stafkaart
vast op de ‘gevoelige plaat’.
18.000 bezoekers + 1.700
extra met het
Bevrijdingsconcert.
39
Vrijdagavondconcerten
(cultuur)
2011 kon helaas niet
genieten van een zonnige
zomer. Hoewel de
concerten voor een
zoveelste jaar op rij droog
bleven, hebben we in de
publieksopkomst toch de
invloed van het weer mogen
ondervinden.
De trend om terug iets
breder te gaan in de
genrespreiding werd door
het publiek gesmaakt en zal
ook voortgezet worden in
een volgende editie.
In de programmatie moeten
we blijvend rekening houden
met technische workload
(vooral bij
voorprogramma’s).
18.000 bezoekers + 1.700
extra met het
Bevrijdingsconcert.
Maar zelfs met die geringe
tegenslag haalden we nog
ruim 18.000 bezoekers.
Vrijdagnamiddagconcerten (cultuur)
Tijdens de zomermaanden
werden er vijf gratis
namiddagconcerten voor
senioren georganiseerd in
het Provinciaal
Openluchttheater
Rivierenhof (OLT) in Deurne.
Aangezien ‘senioren’ een
zeer ruim begrip is en we
ook een breder publiek
wilden bereiken, bestond
het programma uit vijf zeer
verschillende concerten.
Den Tip feest
(cultuur)
Feest in
ontmoetingscentrum
Den Tip, waarbij de
verschillende werkingen in
het ontmoetingscentrum
zichzelf voorstellen.
Zomerterras en animatie op
het voorplein, sportmarkt op
het achterplein,
buurtenquiz, gigantische
paella en podiumoptredens.
Een grote publieksopkomst,
behalve voor het
podiumoptreden.
Het vlotte verloop van de
concertnamiddagen
hebben we te danken aan
een zeer goede
productionele
samenwerking met de
medewerkers van het
Openluchttheater (OLT).
De concertnamiddagen
worden ook opgenomen in
de algemene communicatie
van het OLT en dankzij onze
mediapartner
Radio Minerva – de
seniorenradio bij uitstek –
bereiken we een breed
seniorenpubliek.
De buurtenquiz is
misschien aan vervanging
toe.
We hebben geen enkele
vrijdag kunnen genieten van
schitterend zomerweer,
maar de dagen dat het droog
bleef konden we toch meer
dan 1.100 bezoekers trekken.
In totaal klokten we voor de
concertnamiddagen af op
5.025 bezoekers.
Over het algemeen een grote
publieksopkomst, behalve
voor het podiumoptreden.
Een openluchtfilm met een
zuiderse bar kan een
alternatief zijn.
Ook het optreden moet
herdacht worden:
tijdens de paella spelen ze
op de achtergrond en
nadien verdwijnt het
publiek.
ste
In 2011 werd de 100
verjaardag van het gebouw
gevierd, o.a. ook met een
heuse kinderboerderij die
vooral succes had bij het
allochtone jongerenpubliek.
Kunstroute
(cultuur)
De Kunstroute (12/06) sloot
beter aan bij het Rozenfeest
(provincie), wat voor extra
bezoekers zorgde.
Er werd extra ingezet op
actieve promotie dankzij
vrijwilligers (met
luidsprekers al bakfietsend
door het publiek rijden).
De Salons
In 2011 opteerde de
cultuurraad voor 7 in plaats
van 5 Salons. Zeven locaties
Nog meer zichtbaar
aanwezig zijn als
organisator (vlaggen,
ballonnen, banners,
programmafolders).
Beter doorverwijzen naar
andere activiteiten die
dezelfde dag doorgaan in
het district.
37 lokale kunstenaars /
hobbyisten namen deel met
eigen werk.
Nog eens 8 Deurnese
verenigingen deelden het
podium (muziek en dans).
Hoge opkomst dankzij
prachtig weer en betere
locatie.
Het anders populaire
onderdeel van de
Cultuurmaand kende een
40
Er werd extra ingezet op
actieve promotie dankzij
vrijwilligers (met
luidsprekers al bakfietsend
door het publiek rijden).
Beter doorverwijzen naar
andere activiteiten die
dezelfde dag doorgaan in
het district.
verenigingen deelden het
podium (muziek en dans).
Hoge opkomst dankzij
prachtig weer en betere
locatie.
De Salons
In 2011 opteerde de
cultuurraad voor 7 in plaats
van 5 Salons. Zeven locaties
in Deurne-Zuid zetten hun
deuren open voor bezoekers
die een concertje willen
meepikken. Om de 2 extra
Salons te kunnen
bekostigen, werd een
inkomprijs van 5 euro
gevraagd.
Het anders populaire
onderdeel van de
Cultuurmaand kende een
veel lagere opkomst dan
anders. Een mogelijke
verklaring hiervoor kan de
economische crisis zijn.
Omwille daarvan zullen we in
2012 teruggrijpen naar het
oude concept: 5 Salons gratis
aanbieden.
De Salons voor Kids
In het kader van het
Europese Jongerenjaar
organiseerde de
cultuurdienst in
samenwerking met de
cultuurraad een
jongerenversie van de
klassieke
huiskamerconcerten.
Tijdens de Salons voor Kids
speelde Ik en den Theo een
interactief concert voor
kleuters in de huiskamer van
de voorzitter van de
cultuurraad.
Cultuurstraten (cultuur)
Twee cultuurstraat
momenten op 25/6 en 27/8.
In het totaal namen 10
straten deel. De sfeer per
straat was erg verschillend.
De organisatoren ervaren de
Cultuurstraten als té
vrijblijvend.
Het moet nog steeds een
extraatje zijn op eigen
straatfeest, geen evenement
op zich.
Hoven van Plaisantië
(cultuur)
In het kader van het
Europese Jongerenjaar
konden kinderen proeven
van één van de zes
theatervoorstellingen in het
Ontmoetingscentrum
Den Tip op zondag 9/10.
Er werd rekening gehouden
met verschillende
leeftijdscategorieën.
Tussen 2 voorstellingen door
konden kinderen genieten
van vertellingen door
voorleesvrijwilligers van de
BIB.
Dit initiatief werd met succes
onthaald.
Geijkte concept is aan
verfrissing toe.
Participatie en creatie
stimuleren van artistiek
talent in de straat (of uit de
buurt) zelf.
Geen vaste data meer
opleggen, maar de keuze
laten aan de straten zelf.
In 2012 nemen de Hoven
van Plaisantië terug hun
oorspronkelijke vorm aan:
een viertal klassieke
concerten op vier zondagen
in oktober, verspreid over
de Deurnese kastelen.
Mogelijk wordt in 2013 het
kindertheaterfestival
herhaald onder het luik
Kinderkunstendag.
13 inschrijvingen.
Door loting namen 10 straten
deel – waarvan 3 nieuwe –
verspreid over 2 zaterdagen.
Door het slechte weer tijdens
de zomer-maanden redelijk
lage opkomst.
150-tal bezoekers (exclusief
ouders).
Zeer groot succes. Hoge
opkomst en een zeer divers
publiek.
Door het slechte weer ook
veel last-minute bezoekers.
Zeer positieve samenwerking
tussen de cultuurdienst, de
cultuurraad, BIB en CC.
De cultuurraad deed bijdrage
door voorstellingen of
artiesten te suggereren.
Op vrijdag 21/10 konden
jongeren genieten van de
theatervoorstelling
‘De Schaamteclub’ en een
optreden van de
hiphopgroep Ondergronds
Deurne in het Koninklijk
Atheneum.
Bevrijdingsfeesten
(feestelijkheden /
De Bevrijdingsfeesten
werden dit jaar gepromoot
41
Deurnroosje zal volgend jaar
worden opgenomen in de
‘De Schaamteclub’ en een
optreden van de
hiphopgroep Ondergronds
Deurne in het Koninklijk
Atheneum.
Bevrijdingsfeesten
(feestelijkheden /
cultuur)
De Bevrijdingsfeesten
werden dit jaar gepromoot
als de ‘Deurnese Feestdag’,
met huldiging van een EreDeurnenaar, vuurwerk,
concert in het OLT, TapToe,
braderijen, Deurnroosje,…
en uiteraard Den Tip Feest.
Deurnroosje zal volgend jaar
worden opgenomen in de
Cultuurmaand ipv
Bevrijdingsfeesten en
verhuist naar het eerste
weekend van juni.
11 juli-viering
(cultuur)
De viering van de Vlaamse
feestdag in het Rivierenhof
kan steevast op veel publiek
rekenen.
Eva de Roovere wist perfect
hoe ze het publiek naar haar
hand moest zetten.
Maar ook Buurman wist
zeker even hoge ogen te
gooien.
Ook al zijn er over heel de
stad grote activiteiten
gepland. Ons publiek zakt
graag af naar het
Rivierenhof om te feesten.
Cultuurprijs Deurne
2011: Laureaten van de
Kunst
(cultuur)
De cultuurprijs Deurne 2011
werd toegekend aan jonge
of debuterende artiesten:
Les Offs, Sarah Budts en
Steven Gabriëls.
Een vlekkeloze viering met
een steeds groeiend publiek.
Vila Cabral
Dankzij een intensieve
samenwerking met meer
dan 40 verenigingen en
organisaties in Deurne, werd
een boeiend en gevarieerd
programma aangeboden
waarbij de Noord-Zuid
verhoudingen centraal
stonden.
De contrasten tussen de
verschillende laureaten
werken wel.
Vooral als je hen uitdaagt
om – ondanks hun
verschillen – toch samen
iets te doen.
2.287 bezoekers
In 2012 wil de cultuurraad de
prijs toekennen aan het van
origine Hongaarse
violistenduo SchifferSebestyen en danser
Alain Honorez.
Met het bestuur van
Vila Cabral werd geëvalueerd
dat er sleet zit op het
oorspronkelijke concept.
In 2011 wordt de werking
herbekeken.
Op zaterdagavond
10 december werd het
slotmoment van Vila Cabral
gekoppeld aan
Deurne Wintert met een
Zuiders etentje voor de
deelnemers, gevolgd door
een aangepaste
filmvertoning.
Liefhebber
Kunstenfestival
Tijdens de maanden april en
mei gingen heel wat
Deurnenaars creatief aan de
slag met steen en klei.
Binnen het thema
SteenGoed bood het district
verschillende workshops aan
zoals mozaïeken, kleipotjes
bakken en juwelen uit
zeepsteen maken.
De workshops waren een
groot succes, alsook de
toonmomenten die aan het
einde van de cursussen
georganiseerd werden.
42
Wielerhelden
Het voorlaatste weekend
van september konden
bezoekers uit Deurne,
Borgerhout en Berchem
genieten van een
spetterende voorstelling in
het Te Boelaarpark.
De cultuurantennes van de 3
aangrenzende districten
haalden historische
elementen op uit hun lokale
wielergeschiedenis.
De avond werd telkens
afgesloten met een magisch
luchtspektakel in het park.
Doorlopend konden de 3
districten dankzij lokale
erfgoedpartners een reeks
van beelden en anekdotes
samenstellen die bekende
coureurs uit het verleden in
kaart brachten.
De foto’s werden gebundeld
tot een expoparcours en
Wielerheldengids.
Bonte Radio Minerva
Trein (senioren)
In samenspraak met de
(commissie activiteiten van)
de seniorenraad Deurne
werd ook voor 2011 een
afwisselend
matineeprogramma
samengesteld.
Grote namen als
Barbara Dex,
Andrea Croonenberghs en
Francois Glorieux wisselden
af met kleinere verrassende
producties.
Uit de reacties van het
publiek bleek alvast dat er
vraag is naar meer klassieke
concerten, een vraag waar
we zeker rekening mee
houden bij het
samenstellen van het
programma voor 2012.
Dat deze reeks door het
publiek geapprecieerd wordt,
blijkt uit een hoge
bezettingsgraad van 80 %.
Naar goede gewoonte
worden de bezoekers bij de
matineeconcerten tijdens
de pauze getrakteerd op
koffie en gebak.
Hoogtepunt in de reeks was
misschien wel de viering van
ste
de 80 verjaardag van
Deurnes ereburger en
meester-gitarist /
concertleider
Freddy Sunder.
Een fel gesmaakt klassiek
winterconcert sloot de reeks
af.
43
Vorming
(senioren)
Het vormingsaanbod
bestond in 2011
voornamelijk uit de vaste
waarden.
In 2012 willen we het
aanbod van vormingsactiviteiten en infosessies
vernieuwen.
Enkele reeksen die reeds
jaren succesvol zijn werden
dan ook hernomen:
tekenen, geheugentraining,
initiatie pc en internet,
kalligrafie,… Deze vaste
reeksen vormen zo de kern
van het aanbod.
De seniorenconsulent stelt
een nieuw programma
samen aan de hand van
vragen en suggesties van
senioren.
Daarnaast werden enkele
nieuwe korte reeksen of
infomomenten
georganiseerd.
Het vormingsaanbod is
voornamelijk gericht op de
(actieve) senior.
Verschillende reeksen lopen
overdag of zijn uitsluitend
voor senioren.
Met andere reeksen willen
we een breder publiek
aanspreken, maar ook daar
trachten we met gerichte
communicatie de senioren
extra te motiveren om deel
te nemen.
Nieuw in 2011 was de start
van het project Dochters van
Eva: een reeks danslessen
voor vrouwen boven de
vijftig, die uitmondt in een
toonmoment in maart 2012.
Toelichting
Deurne Leeft! draait op volle toeren! Samenwerkingen worden steeds ruimer
en rijker, zowel in de breedte en de diepte. Maar ook binnen de verschillende
domeinen van de respectieve, dagelijkse werking (programma, communicatie, publiekswerking, vrijwilligerswerking, productie). Om die hoge ambities
kort op te volgen en op operationeel vlak waar te maken, komt de staf van het
Lokaal Cultuurbeleid sinds 2011 maandelijks een hele dag samen tijdens een
stafoverleg om af te stemmen, vooruit te blikken en te evalueren. Een ingreep
met een opvallende verhoging in efficiëntie en effectiviteit als gevolg.
Beste bewijs van die steeds nauwere samenwerking is het traject en project
ENTER. Hierbij kregen de leerlingen van het vierde jaar middelbaar onderwijs
een uniek bad in de poëzie. Een modelvoorbeeld van samenwerking tussen de
drie partners van het lokaal cultuurbeleid, aangevuld met de jeugd- en communicatiedienst van het District, Lerende Stad, Patrimoniumonderhoud, Antwerpen Boekenstad en de stadsdichter. Een project waarbij zowel aan creatie,
spreiding als gemeenschapsvorming gedaan werd. Dit kende een hoge zichtbaarheid in het Deurnese straatbeeld en zo waar een stadsbreed nabestaan.
Verschillende scholen uit de andere districten gingen immers met de door
Deurnese leerlingen geschreven gedichten aan de slag tijdens Gedichtendag.
Lokaal Cultuurbeleid met een bovenlokale uitstraling!
De geïntegreerde vrijwilligerswerking is een ander paradepaardje. Nadat de
respectieve vrijwilligerspools van BIB, CC en cultuurdienst samengevoegd
44
werden in 2010, zag in 2011 een gemeenschappelijk intakeformulier en een
gezamenlijk planningsinstrument voor Deurne Leeft! het levenslicht. Vanaf
nu worden vrijwilligers over de werkingen van de drie partners heen ingezet
en wordt de gezamenlijke pool drie keer per jaar samengebracht voor een bedankings- en ontmoetingsmoment. Niet alleen geraken de vrijwilligerstaken
vlotter en vollediger ingevuld, op die manier verhoogt ook de cohesie binnen
de pool en de betrokkenheid bij de werking van Deurne Leeft! in het algemeen. De doorstroming en samenwerking verder proefdraaien, afstemmen,
concretiseren en optimaliseren wordt de uitdaging voor 2012.
EKEREN
EKEREN
Actie/project
Geïntegreerde
communicatie
Verslag
Aanbevelingen voor de
toekomst
Opmerkingen:
Met de brochure ‘Ekerse Podia
2011-2012’ realiseerden we een
mijlpaal in de geïntegreerde
cultuurcommunicatie in Ekeren:
een programma-aanbod gespreid
over 12 podia in het district.
De brochure viel in elke Ekerse
brievenbus.
Gedichtendag
Jong poëtisch talent stond centraal
op de gedichtendag 2011.
De leerlingen Woord van de
muziekacademie Ekeren brachten
een selectie van eigen werk en hun
favoriete poëzie.
Lezing rond liefde
Carine Cuypers bracht de meest
ontroerende fragmenten uit de
liefdesbrieven die Kafka aan zijn
vriendin Milena richtte.
Cultuurmaand
I.s.m. cultuurstation Tracé.
De leerkrachten van de
afdeling Woord van
muziekacademie Ekeren
waren enthousiast over de
samenwerking.
Ze onthaalden met plezier het
voorstel voor een herneming.
Er bestaat zeker een publiek
in Ekeren voor dergelijke
manifestaties.
Een ruim aanbod kunstzinnige
workshops.
De eindproducten werden geveild
ten voordele van een goed doel.
Tentoonstelling
VTB
Wegens onvoorziene
omstandigheden niet plaats
gevonden.
Parkfeesten
Een driedaags festival in een tent
aan het Hagelkruis.
Een divers programma en
activiteiten i.s.m. lokale
verenigingen.
Erfgoeddag
De Erfgoeddag 2011 stond in het
teken van ‘Armoede’.
In samenwerking met het
Gezien de hoge logistieke
kost, de kleine
personeelsbezetting en de
relatief geringe
publieksopkomst werd er
besloten om de Parkfeesten
in 2012 niet meer te
organiseren.
45
Een divers programma en
activiteiten i.s.m. lokale
verenigingen.
Erfgoeddag
relatief geringe
publieksopkomst werd er
besloten om de Parkfeesten
in 2012 niet meer te
organiseren.
De Erfgoeddag 2011 stond in het
teken van ‘Armoede’.
In samenwerking met het
dienstcentrum Groot Hagelkruis en
het Documentatiecentrum
Antwerpse Noorderpolders werd
op zondag 1 mei 2011 een
tentoonstelling opgezet over de
armenzorg in Ekeren in de
18de eeuw.
Optocht
De stadsdichter had het plan
opgevat om vanuit het centrum
van Antwerpen een stoet te maken
naar de verschillende districten.
De vzw Antwerpen Boekenstad
blies dit project echter af, wegens
té grote logistieke investeringen.
Braderie
De braderijbezoeker kreeg een
voorsmaakje van het
cultuurprogramma van seizoen
2011-2012 en kon genieten van
een heuse BIB-hoek.
De braderij is een dankbaar
evenement om ons
geïntegreerde programma
naar een breed publiek te
communiceren.
Naast ludieke acties werden onze
bezoekers ook nog in de watten
gelegd met éénmalige korting op
het najaarscomedy programma.
Onthaal nieuwe
bewoners
Nieuwe inwoners van Ekeren
maakten kennis met alle diensten,
kregen desgewenst een rondleiding
en een pakket informatie.
De BIB bood iedereen een gratis
jaarabonnement aan, het CC
deelde lanyards uit met nuttige
gegevens.
Zo’n 90-tal nieuwe Ekerenaars
kwamen opdagen.
11 juli-viering
Het programma omvat een concert
voor kinderen, een lezing van
Ludo Abicht, en een optreden van
Zjef Van Uytsel en groep.
De avond werd besloten met een
receptie, aangeboden door het
district.
We konden méér dan 300
toeschouwers verwelkomen.
Muziek in de Wijk
I.s.m. Zomer van Anwerpen.
Telkens een volksfeest dat 800 man
op de been brengt.
De zo broodnodige
verjonging van de
deelnemende
verenigingen was
eindelijk een feit met de
komst van een jonge
sportploeg die de negen
andere Ekerse
verenigingen kwam
versterken.
46
De avond werd besloten met een
receptie, aangeboden door het
district.
We konden méér dan 300
toeschouwers verwelkomen.
Muziek in de Wijk
I.s.m. Zomer van Anwerpen.
Telkens een volksfeest dat 800 man
op de been brengt.
Project
Hangjongeren
De zo broodnodige
verjonging van de
deelnemende
verenigingen was
eindelijk een feit met de
komst van een jonge
sportploeg die de negen
andere Ekerse
verenigingen kwam
versterken.
In samenwerking met Antwerpen
Jongeren Hoofdstad 2011 werd het
plan opgevat om de skatebaan die
zich in het Veltwijckpark bevindt op
te waarderen.
Dit moest uitgesteld worden tot
het Ruimtelijk Uitvoerings Plan van
het Veltwijckpark op punt stond.
Sinterklaasfeest
BIB Driehoek bood de dienst
onthaalouders de mogelijkheid om
een Sinterklaasfeest te laten
doorgaan voor de onthaalkinderen
in de voorleeskelder.
Wegens gebrek aan animo bij de
onthaalouders ging dit niet door.
Opening nieuw
jongerencentrum
2011 was ook het jaar van een
geslaagde opening van het nieuwe
jongerencentrum in Ekeren.
Tijdens de opening kon de Ekerse
jeugd ook voor de eerste maal
kennismaken met een nieuwe
BIB-hoek.
Toelichting
In 2011 werden cruciale stappen gezet betreffende het geïntegreerd cultuurbeleid. De cultuurantenne werd toegevoegd aan het kleine team van het cultuurcentrum en met de bibliotheek wordt intens samengewerkt. De vzw realiseert – guerillagewijs – een breed cultuurprogramma op maat van het district
en haar bewoners. Gespreid in het district en bijna altijd in samenwerking met
lokale partners. Zo vonden klassieke concerten plaats in verschillende kerken,
trokken we voor concerten en theatervoorstellingen naar verschillende scholen, voor stand up comedy naar de lokale cafés en de traditionele jaarlijkse
Ekerse kerstmarkt wordt uitgebreid met een spiegeltent met een breed toegankelijk programma.
47
HOBOKEN
HOBOKEN
Actie/project
Cultuurburen
Verslag
Aanbevelingen voor de
toekomst
Opmerkingen:
Een geslaagde eerste editie!
We organiseerden workshops
voor jongeren i.s.m. met de
cultuurtoeleider, een buurfeest
in de Draaiboomwijk, twee
grotere evenementen met lokale
partners en specifieke
workshops voor vrouwen.
Cultuurstraten
Cultuurmarkt Hoboken
In samenspraak met OpSinjoren
organiseerden we vijf x
cultuurstraten tijdens de
winterperiode met een
publieksbereik van 20 à 50
mensen per straat en
een uitschieter met een opkomst
van 95 mensen.
Herdenken van de
‘formule’ cultuurstraten
Op 18 september kregen de
verenigingen de kans om zich in
het kader van de braderij actief
voor te stellen aan een divers
publiek (etnisch, maar ook qua
leeftijd).
De verenigingen
aanzetten om zich
actief voor te stellen en
in interactie te gaan
met het publiek.
(andere wijken, andere
periode, andere formule
en aandachtsgroepen,...)
Net als de vorige
jaren stelden we vast
dat de inspanning
niet in verhouding is
met de opbrengst.
Er worden veel
financiële middelen
en manuren
gepresteerd, maar
het resultaat blijft
wat mager
Voor de eerste maal was er een
publieksprijs voor de mooiste
en/of creatiefste stand.
Jaarmarkt
Tijdens het jaarmarktweekend
vierden we de opening van
UiThuis Hoboken met een aantal
voorstellingen als geslaagde
try-out.
Cfr. Hoofdstuk 5
Hoboken feest!
Cfr. Hoofdstuk 5
Nieuwjaarsdrink
Cfr. Hoofdstuk 5
Cultuurmaand
Cfr. Hoofdstuk 5
11.11.11 project
Cfr. Hoofdstuk 5
Viering 100 jaar parochie
St. Jozef + eerste steenlegging
St. Jozefkerk
Cfr. Hoofdstuk 5
Cultuurinsteek tijdens
de braderij en jaarmarkt
behouden, omdat we zo
een publiek bereiken
dat slechts moeizaam
de weg vindt naar
cultuuractiviteiten
48
Stadsdichter
De stadsdichter schreef ‘De
inwijkeling’ speciaal voor
Hoboken.
Het gedicht werd op diverse
manieren in de kijker gezet:
op canvas, onthulling van de 1ste
strofe aan de veerboot en een
literaire wandeling langs plekken
die voorkomen in het gedicht.
Deze vorm van
literatuur is minder
toegankelijk dan
romans.
Met de knowhow van
de medewerkers van
het UiThuis komen
verschillende vormen
van literatuur aan bod.
Het publiek werd verrast met
een rap-versie van het gedicht.
Hoboken literair
Geen lezingen voor volwassenen
georganiseerd in 2011.
Literaire lezingen
moeten worden
ingebed in een ruimer
programma.
Lezingen waren in het
verleden zelden
succesvol.
Wordt in 2012 opnieuw
opgenomen.
Jeugdboekenweek /
100 jaar Annie M.G. Schmidt
De BIB-medewerkers
organiseerden een groot spel
rond ‘geheimen’ in de
bibliotheek.
In te bedden in een
breder aanbod en
actiever toeleiden is de
boodschap.
Een verjaardagsfeestje voor kinderen
georganiseerd met de
jeugddienst was
helaas geen succes.
Gilgamesj kende een
moeilijke start, maar
eindigde met een
schitterende apotheose
in het kader van
wintervuur
(januari 2012).
De werving en
betrokkenheid van de
Hobokense
secundaire scholen
verliep moeizaam,
maar toch kon het
project succesvol
worden afgerond.
Rond 100 jaar Annie MG Schmidt
organiseerden we verschillende
activiteiten: kinderfeestje,
expo,…
Samenwerkingsovereenkomst
Samenwerkingsovereenkomst is
aangepast (artikel 3G).
Professionele expo
Cfr. Hoofdstuk 5
AEYC
Een tiental onervaren jongeren,
begeleid door twee
professionals, maakten een
sterke theatervoorstelling rond
het Gilgamesjverhaal.
Uitvoeringen tijdens Wintervuur
in Fort VIII.
Door de
voorbereiding en
uitvoering van de
aanpassingswerken
aan het gebouw was
er letterlijk en
figuurlijk weinig
ruimte voor de
organisatie van
lezingen.
Toelichting
2011 was een overgangsjaar, maar dan wel één met veel dynamiek!
Sinds september 2011 biedt UiThuis Hoboken onderdak aan de bibliotheek, de
cultuurantenne, het cultuurcentrum, de jeugddienst, buurtsport en pleinontwikkeling. Zo kreeg de geïntegreerde cultuur- en vrijetijdswerking een duidelijk gelaat.
49
Op die ingeslagen weg gaan we in 2012 en 2013 verder: op naar sterke projecten, gedragen door sterke schouders en op maat van de lokale context. Op
die manier leggen we nu al stevige fundamenten voor een nieuw cultuur- en
jeugdcentrum in Hoboken.
MERKSEM
MERKSEM
Actie/project
Cultuurstraten
Verslag
In juni 2011 ging CC Merksem voor
twee cultuurstraten in zee met
buurtbewoners, de cultuurantenne
van het district en OpSinjoren.
Samen werkten we een gevarieerde,
gedurfde, maar ook een bijzonder
aanlokkelijke aanbod van allerhande
acts uit.
Feest v/d
Vlaamse
Gemeenschap
Het feest van de Vlaamse
Gemeenschap trok 1.000 mensen.
Het muzikale aanbod en de
randanimatie was zeer gevarieerd en
sloot goed aan bij verschillende
doelgroepen.
De beoogde doelstellingen –
laagdrempelig &
gemeenschapsvormend – werden
optimaal bereikt.
Aanbevelingen voor de
toekomst
Aan de formule van de
Cultuurstraten willen we
volgend jaar verder sleutelen –
door ons niet te beperken tot
één straat – om de ingezette
middelen nog beter te laten
renderen.
Opmerkingen:
Hoewel er veel ouderen en
kinderen waren, kan er in de
toekomst meer ingezet worden
op een breder bereik naar
jongeren.
Er wordt samengewerkt met het
jongerencentrum Bouckenborgh
ZOMERksemfestival
Dit jaar koos het cultuurcentrum
ervoor om dit festival niet te laten
plaatsvinden en in te zetten op
Club Canal.
Aangezien Club Canal in 2012
niet herhaald wordt, zetten we
dit laagdrempelig festival dat de
ZOMERksem-campagne afsluit
terug op de agenda.
Opmaak cultuuractieplan 2012
districtswerking
Doorgedreven overleg met de
verschillende partners en raad van
bestuur zorgden voor een helder
afgestemd actieplan voor het lokaal
cultuurbeleid Merksem.
Tijdig nadenken over projecten
waarbij BIB, CC, en
cultuurantenne nog meer
samenwerken.
Zomerkrant
De zomerkrant maakt deel uit van de
volledige ZOMERksem-campagne, die
elke Merksemnaar op uniforme wijze
informeert over alle activiteiten van
verschillende partners & verenigingen
tijdens de maanden juli, augustus en
september.
De teksten mogen meer
entertainend en uitgebreid
worden.
Momenteel een opsomming van
activiteiten, dit kan afgewisseld
worden met redactionele
artikelen of interviews.
Elke Merksemnaar krijgt de krant in
de bus.
Canvassen
De canvassen maakten deel uit van de
volledige communicatiecampagne
over de zomeractiviteiten – de
ZOMERksem-campagne.
Op zichtbare plaatsen stonden de
Wegens de heraanleg van de
Bredabaan kan er waarschijnlijk
geen canvas aan het
districtshuis worden geplaatst.
50
verschillende partners & verenigingen
tijdens de maanden juli, augustus en
september.
activiteiten, dit kan afgewisseld
worden met redactionele
artikelen of interviews.
Elke Merksemnaar krijgt de krant in
de bus.
Canvassen
De canvassen maakten deel uit van de
volledige communicatiecampagne
over de zomeractiviteiten – de
ZOMERksem-campagne.
Wegens de heraanleg van de
Bredabaan kan er waarschijnlijk
geen canvas aan het
districtshuis worden geplaatst.
Op zichtbare plaatsen stonden de
canvassen met het campagnebeeld en
de informatie opgesteld.
Bevrijdingsfeesten
CC Merksem organiseerde i.s.m. de
evenementencel een feest om de
bevrijding te herdenken en zo het
belang en bewustzijn rond dit erfgoed
te versterken.
Met 1.500 bezoekers kende deze
gemeenschapsvormende activiteit
een groot succes.
Cultuuroverleg
vzw LCB
Op maandelijkse basis komen BIB, CC
en cultuurantenne samen om het
actieplan te monitoren en bij te
sturen waar nodig.
Cultuuractorenoverleg
Tijdens het cultuuractoren-overleg
werd districtsbreed het
(professionele) culturele leven van
Merksem in kaart gebracht.
Momenteel kan de vorm van het
overleg worden herzien om de
betrokkenheid van de partners
te verhogen.
Alle culturele partners deelden hun
activiteiten agenda met elkaar, maar
ook hun vragen of opmerkingen.
Verdere uitbouw
en optimalisatie
Nieuwdreefsite
In 2011 wilde CC Merksem i.s.m. met
de Academie voor muziek, woord en
dans en de BIB het BIB-punt verder
uitbouwen om te komen tot een
nieuw ontmoetingspunt voor de
Nieuwdreefsite.
Dit is nog niet gerealiseerd doordat
we eerst een masterplan voor de
restyling van de site willen
uittekenen.
Vila Cabral
Door dit initiatief werden de
verenigingen van Merksem
gestimuleerd om een activiteit te
organiseren rond de noord-zuid
problematiek.
Dit resulteerde in 26 activiteiten,
georganiseerd met 30 verenigingen.
Door alle activiteiten werd er op een
positieve manier aandacht besteed
aan deze thematiek.
Buitenspelen
Buitenspelen 2011 was een zeer
geslaagde editie; mooi weer, toffe
sfeer, veel volk en een spannende
programmatie.
Amateurkunstenaars wisselden af met
enkele professionele gezelschappen
en voor het kleine volkje was er meer
dan voldoende randanimatie om de
In overleg met de verschillende
partners in huis zal er in 2012
effectief werk gemaakt worden
van het masterplan voor de
restyling van de Nieuwdreefsite
en willen we in het najaar het
vernieuwde BIB-punt openen.
In de toekomst wordt het accent
gelegd op doelgroepenwerking –
senioren & jeugd.
Daarnaast gaat kwaliteit boven
kwantiteit en wordt er
geprobeerd om meer bruggen te
bouwen / samenwerkingen te
realiseren tussen de
verschillende verenigingen.
De stedelijke
convenant is licht
aangepast voor 2012
en in Merksem zal er
met een thema
gewerkt worden:
‘het klimaat’.
Na evaluatie wordt voor de
volgende editie bekeken welke
rollen de verschillende partners
willen opnemen.
51
Dit resulteerde in 26 activiteiten,
georganiseerd met 30 verenigingen.
Door alle activiteiten werd er op een
positieve manier aandacht besteed
aan deze thematiek.
Buitenspelen
Buitenspelen 2011 was een zeer
geslaagde editie; mooi weer, toffe
sfeer, veel volk en een spannende
programmatie.
geprobeerd om meer bruggen te
bouwen / samenwerkingen te
realiseren tussen de
verschillende verenigingen.
‘het klimaat’.
Na evaluatie wordt voor de
volgende editie bekeken welke
rollen de verschillende partners
willen opnemen.
Amateurkunstenaars wisselden af met
enkele professionele gezelschappen
en voor het kleine volkje was er meer
dan voldoende randanimatie om de
hele middag te vullen met cultuur.
WILRIJK
WILRIJK
Actie/project
Kind en Cultuur
Liefhebber &
Cultuurmaand
Het nieuwe podiumkunstenfestival
voor en door jongeren presenteerde
meerdere voorstellingen op twee
dagen.
Aanbevelingen voor de
toekomst
Jongeren van Wilrijkse
theatergezelschappen vinden
het interessant om naar elkaars
werk te gaan kijken.
Véél volk kwam kijken en zag dat het
goed was.
Schouwburg De Kern als artistiek
klankbord, dus.
Tijdens de cultuurmaand
organiseerden we de voorleesweek en
was er een optreden van een
klarinettenensemble in het Dionteater.
Het werken met en voor semiprofessionelen is een permanent
aandachtspunt, balancerend op
het continuüm van
toegankelijkheid versus
relevantie.
Verslag
Er was geen activiteit i.h.k.v.
Liefhebber kunstenfestival.
Stripmuur
Opmerkingen:
De realisatie van de allereerste
stripmuur werd verschoven naar
voorjaar 2012, wegens onvoorziene
technische problemen.
In juni 2012 zal hij desalniettemin de
gevel van CC De Kern sieren!
Erfgoeddag
Rond de Erfgoeddag van 2011 werd
door de vzw Lokaal Cultuurbeleid
Wilrijk niets extra geprogrammeerd.
In 2012 is zulks wel het geval.
Sinterklaasfeest
De Sinterklaasvoorstelling in het
cultuurcentrum, een samenwerking
van de Jeugddienst en de vzw Lokaal
Cultuurbeleid, was een groot,
uitverkocht succes dat vele honderden
kinderen charmeerde en
enthousiasmeerde.
Heel laagdrempelig initiatief met
een voor cultuurcentrum relatief
nieuw publiek.
Werd wegens onvoorziene
personeelsuitval uitgesteld naar het
najaar van 2012.
We linken dit opzet aan het
project Wortels in Wilrijk, zie
actieplan 2012.
Kunst in de Wijk
We moeten op een
meer structurele
wijze samenwerken
met de jeugddienst
van Wilrijk.
Zowel in
programmatie en in
communicatie.
52
HOOFDSTUK 3: IN DE CULTUURCENTRA
EN CULTURELE ONTMOETINGSCENTRA
1. Facilitair voor de Antwerpse cultuurcentra
In 2011 slaagden we er niet in om een nieuw tickettingsysteem te installeren
voor de cultuurcentra. De oorzaak is meervoudig en had te maken met o.a.
zwakke afspraken tussen Digipolis en CS (in tegenstelling met eerdere afspraken had Digipolis de middelen voor dit project niet voorzien, waardoor CS de
middelen moest zoeken) en een onduidelijke projectscope. Dit project wordt
dus verder – en concreter – opgenomen in 2012.
We voerden in 2011 de eerste gesprekken met Prospekta rond de organisatie
van een centrale ticketverkooplijn voor de cultuurcentra. Voorlopig resulteert
dit in een gezamenlijk gecommuniceerd telefoonnummer voor CCA-tournees.
De bestaande telefoonbalies in de centra blijven (voorlopig) behouden.
2. Thematische aanpak
Publiekswerking
De cultuurcentra zetten verder in op drie fronten: (1) een sterke algemene
klantenwerking, (2) een duidelijke lokale inbedding en (3) een toeleidende
werking voor mensen met drempels.
Waar mogelijk liep dat in 2011 al samen met een geïntegreerde werking met
bibliotheken en cultuurantennes.
- (1) De sterke algemene klantenwerking draait in essentie om een professionalisering van de promotiestrategieën. Dit binnen het geïntegreerd lokaal
cultuurbeleid en binnen een stadsbrede werking (o.a. via de versterkte relatie
met het bedrijf Marketing en Communicatie).
We installeerden in 2011 een centraal cultuurcommunicatieteam, samengesteld uit communicatiespecialisten uit de verschillende afdelingen met als
doel een sterke professionele promotionele communicatie op te zetten gericht op de Antwerpenaar.
Er werd een cultuurcommunicatiestrategie ontwikkeld die uitgaat van een
heldere afzender, bestemmelingen die de kanalen dicteren (“Wat wil de klant
weten?” ipv “Wat willen we de klant vertellen?”) en een ecologische ambitie
(minder en correcter gebruik van drukwerk).
53
- (2) De klanten van cultuurcentra worden steeds meer geworven uit de directe omgeving. De cultuurhuizen profileren zich steeds meer vanuit een principe van nabijheid. Rond onze rol in de stad ontwikkelden we de theorie van
de zone 30 versus de zone 1,5. Waarbij de zone 30 werking van een huis slaat
op de stadsbrede impact (typisch spreiding) en de zone 1,5 werking slaat op
de buurtgerichte werking (typisch ontmoetingsactiviteiten). De kiem werd
gelegd van een denken in functie van demografische relevantie van cultuurcentra.
- (3) In 2011 werd de 2€ pas (gaf mensen met een laag inkomen recht op CC
tickets aan 2 euro) succesvol geïntegreerd in de A kaart. Het ‘lage inkomen’
werd vervangen door het veel meer meetbare statuut van Omnio/VT en het
stigmatiserende van de 2€ pas (een aparte kaart voor mensen met een laag
inkomen) werd vervangen door een vrijetijdskaart voor iedereen.
Gemeenschapsvorming
In 2011 vond gemeenschapsvorming als algemene insteek voor een socioculturele grootstedelijke werking haar ingang. Cultuurcentra gaan uit van het
idee dat hun werking pas ten volle werkt als het draait om / ten dienste staat
van / verweven is met de ontmoeting tussen stedelingen.
Tegelijk botsten we in 2011 op de grenzen van ons denken rond gemeenschapsvorming, diversiteit en publiekswerking. We publiceerden een groot
publieksonderzoek waaruit een helder profiel van onze kernklanten naar voor
komt, dat echter niet gelijk loopt met de razendsnelle demografische ontwikkeling van Antwerpen. De uitdaging om onze werking relevant te houden voor
de Antwerpenaar van vandaag en morgen (jonger, gekleurder én grijzer dan
ooit te voren) houdt ons overdag scherp, maar doet ons ’s nachts ook wakker
liggen.
Exemplarisch voor die paradigmatische verschuiving is de vraag hoe zinvol het
nog is te denken in functie van ‘toeleidingsacties voor de moeilijk bereikbare
doelgroep allochtonen’ als breed gerekend zo’n 40 % van de Antwerpenaren in
die categorie valt? Waar eindigt ‘toeleiding’ en waar begint het heruitvinden
van ons product zelf?
Een update en herdenken van ons gebruikelijk jargon en methodieken (‘gemeenschapsvorming’, ‘participatie’, ‘toeleiding’, ‘publiekswerking’, ‘moeilijk
bereikbare doelgroepen’,…) dringt zich op.
54
Diversiteit
Zie Gemeenschapsvorming.
Zaalverhuur
De Antwerpse cultuurcentra stapten in 2011 mee in het Netwerk Ontmoetingsruimte, waardoor onze zalen nog beter ontsloten geraken voor de Antwerpenaar.
Communicatie
Zie Publiekswerking.
Cultuurcreatie en clusterwerking
In 2011 stonden de clusters theater en muziek onder druk. Het werd duidelijk
dat clustervergaderingen waarin (1) informatie wordt uitgewisseld en (2) gezamenlijke projecten worden georganiseerd, in de toekomst niet meer zullen
volstaan om een kwalitatieve zone 30 werking uit te bouwen. De toekomst
van de clusterwerking wordt bekeken in 2012.
Op het vlak van cultuurcreatie gingen we interessante samenwerkingen aan
met stedelijke partners (het succesvolle ‘Amber&S’ in het Steen binnen de
wintercampagne van MC), lokale verenigingen (‘Ergens in de Stad’ met solidariteitskoor Frappant en Nathalie Meskens) en Antwerpse gezelschappen (de
samenvattende voorstelling rond ‘De Revue van het Ontembare Leven’ van
het Martha!Tentatief).
55
3. De centra leggen accenten
ANTWERPEN
- Murga Los Niños profileerde zich in het voorjaar als bruisend en dynamisch
project waar kinderen uit de wijk St Andries voor aangetrokken werden. Valkuil bleek het gebrekkige eigenaarschap van de participanten: geen van ons
werkt dagdagelijks met deze doelgroep. Vanaf het najaar werd een bezinningsperiode ingelast om er in 2012 nieuw leven in te blazen.
- Na een rondvraag bleek dat onze nabijgelegen scholen wel nood hebben om
sporadisch rond de tafel te zitten om ervaringen uit te wisselen en het over
het cultuuraanbod te hebben. Een grootser, overkoepelend project zagen zij
op vlak van draagkracht vs. draaglast niet haalbaar.
- Steeds meer organisaties vinden de weg naar COStA om er ondersteuning
te vinden. Benefietvoorstellingen zijn steeds een succes: uitverkochte zalen,
veel opbrengst voor de partner, veel nieuwe mensen die ons huis leren kennen.
CC Link
- CC Link heeft er in 2011 een loodzwaar, maar fantastisch projectenjaar op
zitten.
- Blok Bloc trok in de mooie aprilmaand een 3.000 bezoekers en was een waar
feest voor de bewoners van Linkeroever en de stad. Het zette Europark op de
sociaal artistieke kaart en vormde de wijk om tot tijdelijke ontmoetingsplek
voor kinderen, senioren en cultuurminnaars.
- Aan de oever van de Schelde staat sinds juni 2011 een nieuw monument: de
Golem werd gebouwd en versierd met bijna alle scholen van linkeroever. Het
inhuldigingsmoment werd een kinderfeest met o.a. Kapitein Winokio op de
boeienweide.
CC Luchtbal
- 2011 was voor CC Luchtbal een b(l)oeiend jaar. Door vooral een stevige portie theater, (populaire) muziek, expo’s en unieke locatieprojecten stegen de
(bovenlokale) bezoekcijfers gestaag tegenover 2010. Ook de lokale werking
raakte in stroomversnelling.
- Naast de kinderspeelwerf en de steeds populairder wordende Luchtbar (circus56
voorstellingen gekoppeld aan een buurtbarbecue), vonden de wijkbewoners
vlot hun weg naar Wintermagie, Komen Eten! en het straattheater van het
Feestweekend.
- Met Go Afrika!, Salahedinne Live! en de klassieke concerten in de Sint Laurentiuskerk (Rozemaai) werden bescheiden actief receptieve successen geboekt.
Met het inrichten van wekelijkse circus- en theaterlessen voor kinderen en
jongeren werd een eerste stap gezet richting ‘Academie Luchtbal’.
CO Nova
- In kader van ‘Kraak het Cultuurhuis’ ondersteunde de cultuurtoeleider van
Nova drie jongeren bij het maken van een kortfilm. Een intensief proces dat
resulteerde in een zeer mooi resultaat.
- Er werden drie Groenbanken geplaatst; aan de Silvertopblokken, aan het
nest en op de koer van CO Nova. De drie banken worden gebruikt door de
buurt, maar een langlopend traject kon niet worden opgezet.
- Vrijwilligerswerking: De drie partners hebben in totaal ongeveer 130 zeer
diverse vrijwilligers (± 40 allochtonen, een vijftal mensen met een beperking,
mensen in armoede). Er werden twee gezamenlijke vrijwilligersfeesten georganiseerd waarbij ontmoeting centraal stond, zodat vrijwilligers uit de verschillende deelwerkingen / activiteiten elkaar en de werking beter leerden
kennen en er makkelijker doorstroming mogelijk wordt.
BERCHEM
30 jaar ccBe
Cultuurcentrum Berchem vierde in 2011 haar dertigste verjaardag en zette
daarbij de buurt en haar bewoners centraal. We organiseerden Guinguettes
– eet- en dansfeestjes voor buurtbewoners – in de zijstraten van de Driekoningen/Statiestraat, ondersteunden de theatervoorstellingen ‘In De naam van
de Straat’ – over het verleden van Berchem – en ‘Bezoeking aan Berchem’ –
een theaterwandeling doorheen de wijk Vijfhoek.
Retina Dance Company zocht en vond liefhebbers om mee in haar nieuwste
voorstelling te dansen en amateurfotografen brachten onze verjaardag – 16
mei – in beeld. Afsluiten deden we in stijl met een geweldige familiedag op
het plein voor het Sint Maria Rusthuis en een BBQ voor 400 buurtbewoners.
ondersteunden de theatervoorstellingen ‘In De naam van de Straat’ – over
57
het verleden van Berchem – en ‘Bezoeking aan Berchem’ – een theaterwandeling doorheen de wijk Vijfhoek.
Verzet de Stad
Verzet de Stad begon met een oproep aan de buurtbewoners om impressies
over de buurt neer te schrijven. Een selectie werd op affiches getoond in de
buurtwinkels, alle inzendingen werden tentoongesteld in de bibliotheek.
Gelijklopend hieraan werd een schrijftraject voor jongeren opgezet dat deels
hierop voortbouwde en dat onder andere door de stadsdichter werd begeleid.
Dit resulteerde in een eerste Berchemse Gedichtenmuur die geopend werd op
Berchem Bruist.
Daarnaast was er de inhoudelijke link met de voorstelling Bezette Stad van
KVS waarop we een jongerenpubliek en een regulier publiek combineerden.
Theater, literatuur, jongerenwerkingen, buurt- en districtswerking in één project vervat.
Theaterprogrammatie
In 2011 werd opnieuw duidelijk dat de theaterprogrammatie – zowel familie
als avond – de stevigste poot is waarop ons huis staat. Theater waarbij we de
artistieke lat hoog durven leggen zonder elitair te zijn. Meer dan 30 voorstellingen, waarvan er een tiental in eigen huis gemaakt of ondersteund werden. Van klein, intiem locatietheater tot straffe, grote zaalproducties, sommige eenmalig maar verscheidene in een reeks. Sommige op zich zelf staand,
andere omkaderd door een geweldige familiedag. Jong talent en gevestigde
waarden bereikten samen zo’n 12.000 bezoekers.
BERENDRECHT ZANDVLIET LILLO
Picknick bij de buren
Tijdens de paasvakantie voerde het theatergezelschap Luxemburg twee theatervoorstellingen op voor kinderen in de wijk Viswater te Berendrecht. Hier58
voor werden tenten geplaatst. Vooraf werden kinderen en (groot)ouders uitgenodigd om te picknicken en foto’s te nemen van deze wijk. In de wijk Viswater woont een divers publiek, waarvan het merendeel van de bewoners moet
toegeleid worden naar het cultuurcentrum en de jeugddienst. Deze actie
kwam tot stand door een intense samenwerking van de jeugddienst, buurtregie, de cultuurantenne, de bibliotheek en het cultuurcentrum.
ScheldEvent
De aftrap van het nieuwe najaarsseizoen werd gegeven begin september
2011. Tijdens Scheldevent konden mensen de eerste tickets kopen voor het
nieuwe seizoen. De opkomst was immens, veroorzaakt door de komst van Alex
Agnew. Maar ook de uitstap naar het MAS met busvervoer, de ‘Volksliekes’
van Axl Peleman, de optredens van Eric Melaerts & Jean Blaute en de toneelvoorstelling van De Family Darling werden gesmaakt.
Seniorenprogrammatie
In 2011 bestond de seniorenraad 10 jaar. Dit bestaan werd gevierd met een
groot feest, waaraan cultuurcentrum De Schelde een muzikale bijdrage leverde. 350 feestvierders namen deel. Maar ook tijdens de week van de senioren
werkte de seniorenraad en cultuurcentrum De Schelde samen. Zo werd Mitta
van der Maat uitgenodigd en ze bracht een beklijvende voorstelling. Zondagmatinees met taart voor deze doelgroep met optredens van The Jacquelines,
The Golden Glows en Chris Lomme maakten het geheel compleet. Er werd
geëxperimenteerd met het communiceren van een totaalaanbod; een seniorenbrochure waarin het aanbod van cultuurcentrum De Schelde, het dienstencentrum, het woonzorgcentrum van het Zorgbedrijf Antwerpen en van de
seniorenconsulent werd opgenomen.
BORGERHOUT
De Roma
Op artistiek vlak blijft het zaalaanbod van film, concerten en podiumvoorstellingen het speerpunt van de jaarwerking. De Roma ontving in 2011 meer dan
138.000 bezoekers, een stijging met bijna 16 % t.o.v. 2010 en een nieuw record. Vooral in de categorieën jazz, wereldmuziek, pop en rock, Nederlandstalige muziek en theater/variété telde De Roma veel extra bezoekers.
Een belangrijke stap voorwaarts is het proefproject informatisering van de
ticketverkoop in de zaal. Bezoekers kunnen sinds oktober 2011 hun A kaart
59
volledig gebruiken en de losse ticketverkoop wordt ook meteen in het SRO
tickettingsysteem verwerkt. En daarnaast gaat de digitale evolutie snel: via
internet worden ook cadeau- en drankbonnen verkocht en de abonnees op de
digitale nieuwsbrief zijn fors uitgebreid.
Hoogtepunten van de jaarwerking waren de uitgebreide reeksen Circo Roma
in de schoolvakanties, de drie reeksen van Tutti Fratelli voorstellingen en de
spraakmakende internationale voorstellingen zoals Live from Buena Vista –
The Havana Lounge, Femi Kuti en de geslaagde reeks Europalia!Brasil.
’t Werkhuys
’t Werkhuys heeft een geslaagd jaar achter de rug, ondanks de personeelsverschuivingen. We zijn blijven investeren in vragen à la minute en gaven onze
medewerking aan beginnende projecten.
Ook de zaalverhuur loopt goed. Meer dan 200 verschillende gebruikers maken
hier doorlopend gebruik van; zowel individuen als groepen, amateurs en profs
van alle culturen en alle leeftijden.
Er gingen verschillende kleine (theater)voorstellingen door in ’t Werkhuys. De
ticketverkoop verliep gedeeltelijk via de Roma. Deze nieuwe samenwerking
biedt de kans aan ’t Werkhuys om meerdere keren per jaar kleinschalige voorstellingen te laten doorgaan.
In 2011 zijn er een aantal nieuwe succesvolle projecten gestart: zondagmatinees, het Vertellersfestival van de De Fabulatoriërs, de Pianoblues… In de
toekomst zullen deze concepten nog worden verfijnd. Het Feest van den Boom
was , mede door de goede samenwerking met Recht Op, een enorm succes.
DEURNE
CC Deurne kende een goed jaar 2011. Niet alleen bereikten we heel wat meer
publiek, ons aanbod werd ook breder en relevanter. Net omdat we meer tegemoet kwamen aan de socio-demografische context, kansengroepen en
unserved audiences. Onze klanten werden steeds diverser door een geïntegreerde aanpak. We deden dit door een verhoging van het actief-receptieve
aanbod, de introductie van nieuwe genres, een doorgedreven jongerenwerking en (ver)nieuwe(nde) samenwerkingsverbanden.
We verkochten 36 % meer tickets dan vorig jaar, de inkomsten van ticketverkoop stegen met 22 % en het aantal nieuwe klanten ging met 8 % naar boven.
Opvallende cijfers waren de bezettingsgraad van het senioren- en theaterpro60
gramma die piekten met 80 %. De cijfers van het filmprogramma en vormingsaanbod blijven lichtjes dalen, wat in 2012 een bijsturing noodzakelijk maakt.
Op actief receptief vlak werkten we onder andere succesvol samen met de
muziekverenigingen van Deurne onder de vlag Charmonieën en met het Gitaarfestival.
Twee harmonieën, een symfonisch poporkest en het orkest van de stedelijke
academie voor woord en muziek speelden hun jaarconcerten onder de gemeenschappelijke vlag Charmonieën. Dit resulteerde in een verbeterde communicatie, een eenvormige ticketverkoop en een vlot productieverloop. Samen goed voor meer dan negen uur muziek, meer dan 140 artiesten en meer
dan en 1.200 bezoekers. Een samenwerking die door alle partijen als waardevol werd ervaren.
In 2011 was CC Deurne getuige van een internationaal gitaarfestival. Niet
alleen werkten we samen met de Vlaamse cultuurcentra uit tournee mondial
voor een ongezien traject van gitaristen uit binnen en buitenland. We mochten ook twee nieuwe cd’s voorstellen van lokale gitaarhelden Jokke Schreurs
en Jan Depreter. Die laatste is ook bezieler van een traject met succesvolle
masterclasses en een concours voor jonge veelbelovende gitaristen, dat voor
de gelegenheid volledig binnen de muren van het cultuurcentrum plaatsvond. Met bijna 1.000 bezoekers en deelnemers mogen we gerust van een
succes spreken.
2011 was het jaar dat URBAN zijn intrede deed in het programmaschema van
CC Deurne en met succes! In samenwerking met de twee voornaamste Antwerpse labels – Eigen Makelij en Made Men Muzik – boden we stevige concerten aan die zorgden voor een toestroom van nieuw, jong en divers publiek.
Absoluut hoogtepunt was het Urban Art Festival, een multidisciplinair, internationaal georiënteerd muziek- en dansfestival. Bedacht en georganiseerd
door onze artist in residence Samir Bakhat (die in 2011 de RIX introk met zijn
danscollectief VZW Rhythm Naturals). Hiermee zetten we ons op de kaart
binnen het Urban Dance milieu.
Met de komst van de cultuurtoeleider bouwde CC Deurne zijn netwerk uit met
partners in het jeugdwerk via het tweemaandelijks ‘jeugdwerkoverleg’. Samen met de BIB en de jeugddienst werd een oproep gedaan voor jongerenambassadeurs om meer vraaggestuurd te kunnen werken. Zo werd ook een jongeren-promoteam opgericht. Verschillende activiteiten van het CC kregen een
‘jongerenluik’, bv. een concertavond tijdens het festival ‘Club Canal’ of het
podium op de Cultuurmarkt. In samenwerking met Kif Kif vzw organiseerde
CC Deurne een intercultureel kunsteducatief traject (vermomd als wedstrijd)
voor jongens en meisjes in verschillende kunstuitingen: slam poetry, digital
61
storytelling, mode en parkour. In totaal ging het om zo’n 65 tal jongeren die in
het voorjaar intensieve workshops aangeboden kregen van professionals om
in het najaar op het grote podium van CC Deurne hun talent te tonen.
We mochten in 2011 een nieuwe structurele partner verwelkomen in CC Deurne Rix. Recht Op, vereniging waar armen het woord nemen, verhuisde van
Antwerpen Dam naar Deurne Noord en vond een geschikte plek in de lokalen
van CC Deurne Rix. Deze verhuis bleek ook voor het cultuurcentrum een uitgelezen kans om samen met Recht Op extra in te zetten op kansengroepen.
Het openingsfeest met de voorstelling ‘Onze Rijkdom’ was alvast een schot
in de roos.
EKEREN
Expeditie Ekeren
Op 10 april 2011 ontving de vrije basisschool van Mariaburg ons met open armen voor de 13de Expeditie Ekeren. Het recept bleef ongewijzigd. Een unieke
combinatie van cultuur, brunch, ontmoeting en ontdekking op sfeervolle plekken in Ekeren. Dit steeds in samenwerking met enthousiaste lokale partners.
Met dezelfde ingrediënten organiseerden we in juli 2011 voor de eerste maal
een Expeditie voor kinderen, in samenwerking met Aitor vzw (AEYC).
Ekeren Klassiek
Een gevarieerd programma klassiek was ook één van de paradepaardjes van
CC Ekeren in 2011.
De Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen liet op twee dagen tijd meer dan
duizend kinderen genieten van het verhaal van Peter en de Wolf. De voorstellingen ‘Splash!’ en ‘Echt Antwerps’ bereikten eveneens het maximum aantal
toegelaten toeschouwers.
Spiegeltent Ekeren
De kerstperiode werd traditiegetrouw opgefleurd met een Spiegeltent programma. Het werd een gevarieerd gedragen programma. Vrijdag werd in samenwerking met Jeugdhuis Tel18 een jazz en bluesavond georganiseerd. Zaterdag vond de Ekerse kerstmarkt plaats. De spiegeltent was voor vele ouders
de ideale uitvalsbasis om hun kinderen te laten genieten van een laagdrempelige kindervoorstelling. Zaterdagavond genoot een nokvolle spiegeltent van
een echte Antwerpse avond. Op zondag sloegen we de handen in elkaar met
de Ekerse Bigband St. Cecilia. Zij zorgden voor een geslaagde dansnamiddag.
62
HOBOKEN
Met ‘cultuurburen’ streven we naar diversiteit in het aanbod van CC Hoboken.
Die diversiteit zien we meer en meer weerspiegeld in het publiek. De cultuurtoeleider organiseerde workshops beats, DJ en slam poetry voor jongeren en
samen met Antwerp Piranhas en Arabian Nights werkten we twee grotere
evenementen uit. We bouwden een buurtfeest in de Draaiboomwijk en organiseerden workshops specifiek voor vrouwen samen met TamTam GoGo. We
werken maximaal samen met interne en externe partners.
Tijdens de kinderfeesten (vier gratis feesten in mei en juni voor kinderen van
vier tot twaalf jaar met animatie, circus, muziek, dans en workshops in samenwerking met buurtsport en de jeugddienst) bereiken we een sterke diversiteit in het publiek, dat meer en meer een weerspiegeling van de samenleving in Hoboken is.
MERKSEM
Met Club Canal sloegen de cultuurcentra van Deurne en Merksem de handen
in elkaar. Vier dagen feest aan twee kanten van het kanaal. Zo komt deze
miskende grensbuurt tussen Deurne en Merksem, tussen wonen en werken,
tussen water en land eens op een andere, positievere manier op de kaart te
staan. Met een feeëriek openingsfeest bracht een harmonie een symfonie op
een reuzenrad. Hiermee werd het startschot gegeven voor een bruisende vierdaagse met een gevarieerd aanbod voor jong en oud op verschillende locaties.
Dit project toonde aan dat we als cultuurcentrum willen inzetten op het organiseren van unieke gemeenschapsvormende projecten op minder voor de
hand liggende locaties.
Cultuurcentrum Merksem bleef in 2011 ook inzetten op een eerlijke artistieke
programmatie voor een breed publiek, met de nodige aandacht voor specifieke doelgroepen. Extra aandacht ging ook naar de scholenprogrammatie,
waardoor we meer dan 5 000 leerlingen over de vloer kregen. We sleutelden
ook verder aan succesformules als de aperitiefconcerten. Door die van het kasteel naar het cultuurcentrum te verplaatsen, verdubbelde het publieksbereik
voor een moeilijk genre als klassiek.
WILRIJK
Koekeloeren in Wilrijk (inclusief Wilrijk Feest)
De groene insteek van onze vier banken, trokken we over de ganse lijn door in
63
het culturele aanbod tijdens de zomermaanden. Koekeloeren 2011 trok meerdere malen naar parken en andere groene omgevingen om er te genieten
van o.a. films en een fel gewaardeerd openluchtrestaurant in het Middelheim
Beeldenpark, van kindervoorstellingen zoals de Kinderboerderij (CCA) in Park
Steytelinck en meerdere muzikale avonden in datzelfde park. Vlaanderen
Feest in juli, de allereerste editie met twee Willrock-dagen in augustus, Park
Akoestiek – onze akoestische afsluiter begin september …
Tot slot vermelden we dat in dezelfde zomer CC De Kern trots zijn compleet
vernieuwde foyer en ruim uitgebouwde toog voor het eerst aan de goedkeurende blikken van het publiek blootstelde.
AEYC
In 2011 vierde Antwerpen zichzelf als terechte Europese Jongerenhoofdstad.
Wilrijk deed mee, met twee fel opgemerkte projecten:
- Graffiti Jam XL
De jeugddienst, jongerencentrum Vizit en Antwerpen Europese jongerenhoofdstad 2011 organiseerden een groot feest. Gevuld met skateboards, hiphopmuziek en graffitikunst feestte iedereen op 17 september mee onder de
brug van de A12.
Een aantal grijze pijlers werd door graffiti artiesten kunstig onder handen
genomen. De skatehappening verhuisde voor één keer naar hier, maar het
concept bleef ongewijzigd: de deelnemers toonden het beste van zichzelf op
leuke muziek.
Het feestje onder de brug kreeg nog een vervolg in Zaal Ars met hiphop acts
uit binnen- en buitenland. Een overrompelende belangstelling maakte van
deze Graffiti Jam XL een erg groot succes.
- Podiumkunstenfestival
Tijdens het weekend van 25 & 26 november bezetten enkele jonge toneelgroepen de schouwburg van cultuurcentrum De Kern. De jonge makers van Het
Dionteater, Pit! Jongerenatelier en de Bijzonder Sympathieke Onruststokers
brachten elk een eigen voorstelling. Het publiek kreeg dus drie voorstellingen
voor één prijs. Ze keken ook naar elkaars presentatie. Hierdoor werd het een
unieke toonervaring, die prijsgaf waar jong Wilrijks theatertalent anno 2011
toe in staat is.
64
Cinékids 2
De tweede editie van Cinekids 2, het Wilrijkse kinderfilmfestival,– stond helemaal in het teken van Annie MG Schmidt. Tijdens de herfstvakantie veranderde CC De Kern, ook letterlijk, in de Petteflet van Pluk. Vijf familiefilms,
inleidende kinderlezingen door o.a. auteur Bart Van Nuffelen in de jeugdbib
en erg avontuurlijke workshops (telkens inhoudelijk gestoeld op de films)
completeerden de affiche.
Een kinderfuif sloot deze tweede editie met veel trommels en trompetten af.
Meer dan 1 300 (!) deelnemers genoten van Cinekids 2 – meer dan een schoon
resultaat voor deze inspannende samenwerking tussen De Kern, de Jeugdbib
en de Jeugddienst.
HOOFDSTUK 4: IN DE BIBLIOTHEKEN
1. Uitdaging voor de bibliotheek
Om de toekomst in vertrouwen tegemoet te zien is het belangrijk dat bibliotheken investeren in technologie, marketing en competentieverhoging van de
medewerkers. Hiervoor namen we in 2011 de volgende initiatieven:
- In eerste instantie werd samen met de leidinggevenden het proces informatiebemiddeling uitgeschreven. Dit zal in de loop van 2012 aan elke medewerker toegelicht worden.
Er werd een vormingstraject rond klantvriendelijk werken en informatiebemiddeling samengesteld dat ook in 2012 zal uitgerold worden in het netwerk
van de bibliotheken.
- De omvorming van de bestaande klantendienst van de bibliotheek naar een
klantendienst voor het lokale cultuurbeleid, inclusief ticketverkooppunt werd
verlaten. Dit ten voordele van een integratie met andere ticketpunten zoals
Prospekta.
- Met het oog op de uitrol van RFID en ‘selfcheck ‘in verschillende districtsbibliotheken werd er een dossier voorbereid. Hiervoor kan een raamcontract
afgesloten worden met een leverancier die de apparatuur kan leveren.
- De webtoepassing ‘Mijn bib’ werd geïntegreerd in het provinciaal bibliotheekportaal en online reserveren werd mogelijk. Hierdoor werd de gebruiksvriendelijkheid aanzienlijk verhoogd. Dit vertaalt zich in een significante stijging van 52 % van het aantal bezoekers van ‘Mijn bib’.
65
Tevens biedt dit portaal mogelijkheden om de collectie van de bibliotheek in
de kijker te zetten en te linken aan culturele activiteiten die in de bib of het
cultuurcentrum georganiseerd worden.
- De uitrol van draadloos internet in de districtsbibliotheken is nog niet gerealiseerd, maar werd wel voorbereid en zal in de loop van 2012 plaatsvinden.
- De bibliotheken reikten in 2011 iets meer dan 80.000 A kaarten uit.
2. Belangrijke doelstellingen 2011
1) Iedere Antwerpenaar kan terecht in een kwaliteitsvol, klantgericht, laagdrempelig en open bibliotheeknetwerk dat evenwichtig gespreid is over
heel de stad.
In 2011 werden er in het kader van optimalisatie, 7 buurtbibliotheken en 2
vertelhuizen gesloten.
Om na de sluiting de nabijheid van de bibliotheken te verzekeren werd er geïnvesteerd in alternatieve dienstverlening zoals BIB-punten, boekenpakketten,
bib aan huis,…. Een BIB-punt is een minibibliotheekje met een aanbod op
maat van de doelgroep. BIB-punten bevinden zich op een locatie waar een
sociale, culturele of educatieve activiteit plaatsvindt. BIB-punten werden geïnstalleerd in diensten-, jongeren- en ontmoetingscentra, cultuurcentra, consultatiebureaus van Kind en Gezin, stedelijke kinderkribbes, buurthuizen,...
Totaal
Dienstencentra
Buurthuizen Jeugdhuizen Cultuurcentra Kind & Gezin &
stedelijke kribbes
55
4
6
2
1
42
Uit de omzetcijfers blijkt dat het sluiten van de buurtbibliotheken zeker geen
negatieve impact heeft gehad op het aantal uitleningen of het aantal actieve
leners. Het aantal actieve leners (126 765) – dit zijn leners die minimum één
item uitleenden in de loop van 2011 – bleef quasi gelijk tegenover 2010 (127
208) en dat ondanks het sluiten van 7 buurtbibliotheken. Met 3 990 000 uitleningen op jaarbasis realiseerden de bibliotheken een stijging van 16 % ten
opzichte van 2010 (3 440 929 uitleningen in 2010).
66
2) De openbare bibliotheken Antwerpen garanderen een actueel, innoverend, divers en vraaggericht aanbod.
Via het sprintersysteem werd de circulatie van populaire materialen aanzienlijk verhoogd. Voorheen konden bestsellers de eerste drie maanden na plaatsing in de BIB slechts door drie klanten geleend worden. Door het sprintersysteem genieten in dezelfde periode tien leners van deze materialen.
In het district Deurne werd in samenwerking met Provinciaal bibliotheekcentrum en M&C een marktonderzoek bij volwassenen uitgevoerd over het cultuuraanbod in dit district. De resultaten hiervan zullen meegenomen worden
bij een herprofilering van bibliotheek Couwelaar.
De inhaaloperatie op vlak van sanering van de collecties werd intensief verder
gezet.
3) De openbare bibliotheken Antwerpen bieden een volwaardige dienstverlening op maat aan voor diverse doelgroepen en de bibliotheek is gekend
als vanzelfsprekende partner voor deze doelgroepen.
De scholenwerking werd gereorganiseerd zodanig dat de dienstverlening voor
de scholen die naar de gesloten buurtbibliotheken kwamen, kon verder gezet
worden. Er zijn drie keer zoveel boekenpakketten verdeeld dan in 2010. Het
aantal klassen dat bediend werd door de BIBbus steeg van 606 naar 642. In
totaal bereiken de bibliotheken 194 van de 214 kleuter- en basisscholen ofwel
90,7 %. Tevens werden de nodige middelen vrijgemaakt voor de aankoop van
een derde BIBbus. Deze bus zal in de loop van 2012 effectief in gebruik genomen worden. Daardoor zal de frequentie van de klasbezoeken opnieuw toenemen en zullen ook nieuwe scholen van het aanbod gebruik kunnen maken.
1 357 klanten werden met een OMNIO statuut, lid van de BIB. In 2010 waren
dit er slechts 504. Toch kan dit aantal nog aanzienlijk groeien.
Traditiegetrouw deden de bibliotheken heel wat inspanningen naar kinderen
toe. In het kader van Kinder- en Jeugdjury kiezen de jongste lezers jaarlijks
welk boek zij het beste vinden.
Alle deelnemers krijgen bij aanvang een leesdagboekje. In 2011 brachten 494
kinderen en jongeren hun stem uit. Deze activiteit wordt georganiseerd voor
kinderen en jongeren van drie tot zestien jaar. Woensdag vijf januari kwamen 165 kinderen naar ‘Koeken voor boeken’, een feest voor onze juryleden in
Permeke. Na een auteurslezing werden ze verwend met koffiekoeken en een
drankje.
67
Tijdens de voorleesmomenten van Leeslekker lazen 48 vrijwilligers voor in
de Antwerpse bibliotheken of tijdens evenementen van andere (cultuur)partners. In totaal genoten 1 995 kinderen en 281 volwassenen van de mooiste,
grappigste of spannendste verhalen. Deze activiteit wordt georganiseerd voor
kinderen vanaf drie jaar.
Van negentien maart tot drie april was het Jeugdboekenweek in Vlaanderen.
De openbare bibliotheken Antwerpen werken jaarlijks mee aan deze promotieactie voor jeugdliteratuur. De actie duurt twee weken en laat kinderen kennismaken met jeugdboeken en met de werking van de bibliotheek.
Het werd dit jaar een bijzonder spannende Jeugdboekenweek, met als thema
‘Geheim’. 12 311 kinderen namen – al dan niet in klasverband – deel aan één
van de talrijke activiteiten: het educatieve spel “Geheim Gezocht”, auteurslezingen, wedstrijden en animatievoorstellingen, tentoonstellingen, knutselmiddagen en workshops en natuurlijk een groot slotfeest in Permeke. De evenementen gingen door in bibliotheken, cultuurcentra en scholen.
Het vakantieaanbod in de stedelijke buitenschoolse kinderopvang werd ook
dit jaar uitgebreid. De BIBbus ging opnieuw op reis en passeerde dit jaar ook
de niet-stedelijke buitenschoolse kinderopvang. In de BIBbus werden kinderen
betoverd met een gek, grappig, eigenaardig of donzig kapsel. De kapsters waren niet enkel haarartiesten, het waren ook kakelende babbelaars. Van wachtrij tot de klant zelf: iedereen kreeg gedichten te horen, kon meezingen met
de staartjes-rap, speelde mee met een knip-en-krol-woordspel. 2 300 kinderen
genoten van deze poëtische aandacht en kwamen netjes versierd van de BIBbus.
Op 26 plekken werden ook boekenpakketten geleverd. De pakketten bleven
gedurende de hele zomervakantie ter beschikking van de kinderen in de buitenschoolse kinderopvang.
In samenwerking met actieve stad werd de scholenmap ‘Van boekenkriebels
tot bibexpert’ geactualiseerd en verwerkt tot een prikkelend krantje voor alle
Antwerpse scholen. Leerkrachten vinden in dit krantje alle informatie over de
dienstverlening van de bibliotheek voor scholen, tips rond leesbevordering en
een bon waarmee ze een auteurslezing kunnen winnen voor de klas.
Dit jaar gingen de eerste auteurslezingen door in winnende klasjes. 189 kinderen en hun leerkracht maakten kennis met enkele grote namen uit de wereld
van de jeugdliteratuur: Do Van Ranst, Annemie Berebrouckx, Leen van den
Berg, Miriam Borgermans en Reine De Pelseneer.
68
Tijdens de Voorleesweek – van maandag 18 tot en met vrijdag 27 november
– maakten kinderen vanaf zes jaar kennis met het oeuvre van Annie M.G.
Schmidt. Marc Stroobants en Hans Wellens vertelden, dichtten en zongen
werk van jarige Annie. Tijdens vijftien voorstellingen in verschillende Antwerpse bibliotheken kwamen ongeveer 750 kinderen genieten van versjes en
verhalen over koningen en koninginnen, prinsen en prinsessen.
3. Bibliotheeknetwerk legt accenten
Elke bibliotheek rapporteert over twee à drie accenten of hoogtepunten uit
haar werking (zie ook actieplan). Koepelactiviteiten worden in deel een en
twee vermeld, niet bij elk district/BIB afzonderlijk.
ANTWERPEN
Permeke
Op de site Permeke draait sinds 2011 de cultuurcoördinatie op volle toeren.
Permeke heeft nu een eigen website, een aantrekkelijke interne nieuwsbrief,
een veelbezochte facebookpagina en een eigen koelkastflyer die om de drie
maanden verspreid wordt. De cultuurcoördinator heeft de samenwerking tussen de verschillende actoren op de site geoptimaliseerd en daar kwam een
evenwichtig gezamenlijk programma uit voort.
Net zoals voorgaande jaren bood Permeke een uitgebreid literair-cultureel
programma aan. Uitschieters zijn het strip- en boekenplein (nieuwe stijl), de
jeugdboekenweek, de verwendag, FalderAnnie (kindervoorstellingen rond Annie M.G. Schmidt), de filmfestivals in samenwerking met Filmhuis Klappei en
de Donderdagen van de Poëzie.
Sitebewoner Behoud de Begeerte heeft dit seizoen een mooie reeks voorstellingen opgestart onder de titel ‘Aanbevelingen voor een Beter Leven’. De eerste voorstellingen, in het najaar van 2011, genoten alvast veel bijval.
De wijkbibliotheken
In de strategische planning is voorzien dat de bibliotheken van het district
Antwerpen in 2012 een masterplan voorleggen. Omdat we streven naar meer
integratie tussen de stedelijke partners van het lokaal cultuurbeleid, werken
de bibliotheken voor de opmaak van dit masterplan nauw samen met de cultuurcentra en cultuurantenne.
In 2011 zocht en vond de bibliotheek alternatieven voor de filialen die om besparingsredenen gesloten werden. De installatie van een BIBpunt in Elcker-Ick
69
Centrum, de planning van een schoolbibliotheek in Het Anker en een verhoging van het bereik van de BIBbussen brachten hier een oplossing.
Op Linkeroever is bibliotheek Elsschot begonnen met een herschikking, om zo
meer plaats te creëren voor ontmoetingen en activiteiten. Dit in samenwerking met de cultuurantenne en CC Link. Ook op het Kiel, Luchtbal, Sint Andries
en de zuidrand van het district werken de stedelijke partners van het lokaal
cultuurbeleid samen aan een geïntegreerd socio-cultureel programma.
BERCHEM
In 2011 sloot bibliotheek Hedera de deuren. Blijkbaar vonden de meeste klanten van Hedera de weg naar de andere Berchemse bibliotheken. Bibliotheek
De Poort kreeg er 1 093 nieuwe bezoekers bij en het uitleencijfer steeg met
27 %. Bibliotheek Groenenhoek verwelkomde 155 nieuwe bezoekers en het
uitleencijfer steeg met 12 %. De stijging van de uitleencijfers had ook te maken met het inkorten van de uitleentermijn van vier naar drie weken en het
gratis uitlenen van cd’s en dvd’s.
BIB Groenenhoek kreeg in de zomervakantie een nieuwe en modernere ‘look’
en een aangepaste collectie. De bibliotheek zette een intensief literatuurtraject met kinderopvang Elief op poten. Ouders en kinderverzorgsters waren
enthousiast over het infomoment ‘boekjes voor zeer jonge kinderen’ en de
sessie ‘Muziek op schoot’. Het derde luik van het traject: rugzakjes met boeken meegeven aan de ouders had iets minder succes.
Met de ochtendlezingen bereikten we een nieuw publiek: voornamelijk vrouwen, – soms uit een leesclub, die het een meerwaarde vinden om persoonlijk
in contact te komen met auteurs van boeken die ze gelezen hebben.
BERENDRECHT ZANDVLIET LILLO
Bibliotheek Viswater neemt actief deel aan het lokaal cultuurbeleid en ontplooit een werking en activiteiten gericht op de inwoners van het district. De
bibliotheek is een belangrijk distributiekanaal voor de A kaart, affiches, folders en promotiemateriaal van de stad Antwerpen en de lokale verenigingen.
Rekening houdend met de demografische structuur van het district en het
gebruik van de collecties werd de collectie in 2011 grondig geëvalueerd. De
afgeschreven materialen werden verkocht op een informatiestand van BIB Viswater tijdens Lillo Boekendorp (3 zondagen).
Het locatieproject ‘Viswater in Beeld’ in Berendrecht, een voorbeeld van sa70
menwerking tussen cultuur, jeugd , bibliotheek en buurtregie was een succes en bereikte een publiek dat soms minder in contact komt met cultuur (de
bibliotheek profileert zich als een laagdrempelige culturele dienst).
De vernieuwde aandacht voor het fietsbeleid (doortocht Schaal Sels en Sluitingsprijs Putte, nieuwe fietspaden) werd door de bibliotheek regelmatig ondersteund (nieuwe boeken, nieuw tijdschrift, promotiestandje).
In het nieuwe vrijetijdscentrum in Zandvliet komt op vraag van het lokaal cultuurbeleid een aangepast BIBpunt. De haalbaarheid hiervan werd onderzocht
en de nodige voorzieningen werden vastgelegd.
BORGERHOUT
De bibliotheek van Borgerhout realiseerde in 2011 66.935 uitleningen. Dit is
een stijging van 17 % ten opzichte van 2010.
De jeugdcollecties en taalcursussen Nederlands renderen goed. Bij de taalcursussen gaat de voorkeur van de klanten uit naar die cursussen die een vertaling geven vanuit een andere taal naar het Nederlands. Bij nieuwe aankopen
zal daar ook rekening mee gehouden worden.
De bibliotheek investeerde initiaties voor inburgeraars en cursisten van het
centrum voor basiseducatie. In totaal werden er 895 mensen ontvangen die
een uitleg kregen over het aanbod en de mogelijkheden van de bibliotheek.
DEURNE
In 2011 zijn de Deurnese bibliotheken zeer intensief gebruikt. Een stijging van
22 % meer uitleen van materialen in BIB Couwelaar en een stijging van uitleen
van materialen van 7 % in BIB Arena. Vooral de uitleen van DVD’s is enorm
toegenomen, met een stijging van 65 %. De taalcursussen vinden door de
nieuwe plaatsing nog beter hun weg naar de klant, een stijging van 30 %
meer uitleen.
Dankzij de opfrissing in BIB Arena is het aanbod veel aantrekkelijker opgesteld. De flexibele opstelling in de krantenhoek biedt meer kansen voor familievoorstellingen, leeskringen en auteursvoorstellingen.
De knusse leeshoek is de favoriete plek van kinderen die maandelijks naar de
voorleessessies van Leeslekker komen. Het aanbod internetpc’s is uitgebreid.
Meer en meer mensen vinden hun weg naar de bibliotheek voor het gebruik
van de infopc’s. Dankzij de inzet van vrijwilligers krijgt men indien nodig indi71
viduele computerbegeleiding. Vooral senioren zijn vaste klanten.
De BIB streeft ernaar om kinderen én ouders te verwelkomen. Met het drempelverlagende project Boekenkriebels voor kleuters en de voorleessessies van
Leeslekker is dit aardig gelukt. De voorleessessies van Leeslekker zijn warme
momenten waar zeer diverse families luisteren naar verhalen die vrijwilligers
vol enthousiasme vertellen.
In 2011 was Antwerpen Europese Jongerenhoofdstad. Daarom kregen jongeren tussen 13 en 25 jaar de kans om hun muzikale talenten te tonen aan een
publiek van muziekliefhebbers. In BIB Couwelaar kregen zij een free podium
waar ze graag gebruik van maakten. Ook in schoolverband vonden jongeren
opnieuw de weg naar de BIB tijdens het project ‘literair jongerencafé’ in BIB
arena. Dit is een vaste traditie geworden, meer dan 140 jongeren kregen een
BIBinitiatie op maat, gekoppeld aan de komst van drie auteurs. Een zeer intens project dat door school en BIB wordt gedragen.
In de wijken wil de BIB zichtbaar blijven. Met de installatie van twee nieuwe
BIBpunten, komt de BIB nog meer in zicht bij de bezoekers van de wijkcentra.
In wijkcentra ‘t Pleintje en Dinamo openden twee splinternieuwe BIBpunten.
De tijdschriften, kranten en boeken vinden er hun weg naar de bezoeker. De
banden tussen BIB en de wijkcentra worden extra gesmeed tijdens de verwendag in de BIB. De wijkcentra zijn hier een vanzelfsprekende samenwerkingspartner.
Naast de wijkcentra ‘t Pleintje en Dinamo is ook het CLB een nieuwe partner
in de samenwerking om de collectie ‘makkelijk lezen’ en taalcursussen extra
bekendheid te geven. We kiezen ervoor om regelmatig een auteur voor de cursisten Nederlands uit te nodigen. In 2011 beet Johan Lambrechts de spits af.
Het college keurde goed dat bibliotheek Couwelaar in Deurne niet verhuist
naar het Maurice Dequeeckerplein. Daarnaast besliste ze dat de bibliotheek
moet opgenomen worden in het masterplan Hart van Deurne. Bibliotheek
Couwelaar is intussen een ‘voorlopig beschermd gebouw’. In augustus 2012
wordt een beslissing verwacht over de definitieve bescherming. Daarna zal
een haalbaarheidsstudie uitgevoerd worden en kan in afstemming met de stedelijke dienst die bevoegd is voor onroerend erfgoed/monumentenzorg een
plan voor restyling van deze bibliotheek uitgewerkt worden.
EKEREN
Vanuit BIB Driehoek werkten wij in 2011 aan het masterplan voor de bibliotheek van het district Ekeren. Dit masterplan vormt de samenvatting van de
72
visie die wij voor de bibliotheek willen uittekenen zowel binnen het kader van
het lokaal cultuurbeleid Ekeren als binnen de organisatie van de openbare
bibliotheken Antwerpen. We willen een zo ruim mogelijk bibliotheekaanbod
realiseren voor zoveel mogelijk inwoners van Ekeren.
In 2011 werd de samenwerking met de doelgroepen en lokale verenigingen
op punt gesteld. Nieuwe BIBpunten werden gerealiseerd in de vernieuwde
jeugddienst en bij EVA. De lokale Muziekacademie werd nauwer betrokken bij
de werking van de muziekafdeling en de BIB promoot meer lokale activiteiten
via de verspreiding van brochures en affiches. Bijzondere aandacht werd besteed aan een bevraging van de lokale scholen en naar het oplijsten van hun
voorkeuren. De collectie werd grondig gesaneerd en het collectiebeleid werd
bijgestuurd.
HOBOKEN
De aanpassingswerken naar aanleiding van de opening van het UiThuis boden
kansen om de opstelling van de collectie te herzien: de jeugdafdeling kreeg
een volwaardige nieuwe plek, vooraan creëerden we een nieuw leescafé en
de volwassenen fictiecollectie staat voortaan opgesteld in zeven thema’s: literatuur, spannende boeken, romantiek, sciencefiction, historische romans,
reisverhalen en poëzie.
Bibliotheek Hoboken heeft de ambitie om mee in de spits van de geïntegreerde
cultuur- en vrijetijdswerking te lopen. Aan de vrijetijdsbalie kan men dan ook
onder andere terecht voor theatertickets, inschrijvingen voor A kaartactiviteiten voor jongeren en informatie over allerlei cultuur- en vrijetijdsactiviteiten.
De verwendag in oktober was een succes en smaakt naar meer. De lokale partners besteedden aandacht aan taal met workshops slam poetry voor jongeren
en we experimenteerden met filmvoorstellingen voor kinderen in de BIB.
MERKSEM
We hechten veel belang aan de toeleiding van kinderen en jongeren naar onze
bibliotheek.
Zo ontwikkelden we in 2011 een toeleidingstraject in samenwerking met het
Sint Eduardusinstituut waarbij veertien klassen uit de tweede graad (ca. 280
scholieren) een geleid bezoek aan de BIB werd geboden. Gevolgd door opdrachten die ter plaatse en later in de klas verder dienden afgewerkt te worden. De opdrachten kaderden in het thema ‘humor met respect’. Als kers op
de taart werd de leerlingen een voorstelling met stand-up-comedian Xander
De Rycke aangeboden.
73
Een andere belangrijke doelgroep vormen de senioren. Om hen naar ons toe
te leiden organiseerden we drie lezingen (één in elk dienstencentrum van
Merksem) door Staf Schoeters, telkens over een ander onderwerp zodat mobiele bejaarden meer dan één lezing konden bijwonen. De lezingen gingen
over funeraire kunst en symboliek (DC Zeelbaan), het Antwerpen ten tijde van
Napoleon (DC ’t Dokske) en Rubens en zijn tijd (DC Den Brem).
De BIB wil ook een vanzelfsprekende partner worden voor auteurs uit het
werkgebied die een nieuw boek willen ‘presenteren’. In 2011 vond in BIB Park
de presentatie plaats van het boek “Van de Maas tot de IJzer” door Staf Schoeters. Deze lezing stond open voor al onze bibliotheekgebruikers en richtte zich
niet tot één bepaalde doelgroep.
WILRIJK
Literair Jongerencafé
De start van schooljaar 2011-2012 was voor de bibliotheek van Wilrijk het uitgelezen moment om met een nieuw en vernieuwend project met leerkrachten
Nederlands van het vierde middelbaar Sint-Ursula op de proppen te komen.
Het Literair Jongerencafe belicht drie boekenaspecten: om te beginnen de bibliotheek en haar werking, dan de jeugdboeken zelf en tot slot de auteurs
àchter die verhalen. Jan De Leeuw, Guy Didelez en Pat van Beirs engageerden
zich voor de eerste editie van het Literaire Jongerencafé.
Eerst ging de aandacht naar de verschillende databanken van de bibliotheek.
Daarna werd in de klassen gedurende verschillende weken gewerkt rond de
verhalen van de gekozen auteurs. Het project eindigde met een ontmoeting
tussen de leerlingen en de drie auteurs in het Gemeenschapscentrum van Wilrijk. Op 17 november 2011 kwamen de drie auteurs vertellen over wat het
betekent schrijver te zijn, over wat hen inspireert en hoe een boek tot stand
komt.
Alles eindigde met een vernissage van de verschillende klasprojecten in het
auditorium van het Gemeenschapscentrum. Tijdens de tentoonstelling konden de leerlingen op een informele manier met de auteurs praten. Deze vernieuwende methodiek rond leesbevordering en alle randvoorwaarden die
daarmee gepaard gaan, wierp al meteen overduidelijk z’n vruchten af.
74
HOOFDSTUK 5: IN DE DISTRICTEN
1. Het netwerk cultuurantennes
Ondersteuning van het lokale cultuurleven
De cultuurantennes ondersteunden samen met de lokale cultuurraad vraaggericht verenigingen, amateurkunstenaars en erfgoedpartners – Dit zowel op
communicatief, inhoudelijk, financieel als logistiek vlak.
Een overzicht van de subsidies voor gemeenschapsvormende projecten die via
jury’s in de districten werden toegekend, is in bijlage toegevoegd aan het
verslag. Het geeft alvast een beeld van een zeer divers en rijk cultuurleven dat
mensen aanzet tot ontmoeting, actieve cultuurdeelname en zelfontplooiing.
Er werd ingezet op verdere samenwerking met Liefhebber en het MAS/erfgoedforum. Zo ging er een erfgoedmoment in district Antwerpen door en
werd er gewerkt aan een ondersteuningsbeleid (zie hoofdstuk 1). De samenwerking met Liefhebber werd herbekeken zodat de focus niet meer uitsluitend
ligt op de week van de amateurkunsten in april en de respectieve cultuurmaanden in de districten. Dit zal in 2012 verder uitgewerkt worden naar een
versterkte jaarlijkse werking rond amateurkunsten, met tevens meer oog voor
een positieve uitstraling hierrond.
Het teamoverleg van de cultuurantennes werkt als reflectie- en uitwisselingsplatform. In 2011 werd onder meer tijdens een tweedaagse gefocust op de
uitdagingen die een diverse samenleving aan een cultuurdienst stellen. Tevens werd een visienota uitgeschreven rond de zeven speerpunten voor een
toekomstgerichte cultuurwerking in de districten. Dat wordt zeker vervolgd in
het verkiezingsjaar 2012 en 2013.
Om de werking in kaart te brengen werd ook gewerkt aan het opstellen van
een aantal indicatoren. Deze zullen in 2012 proefdraaien, om na eventuele
bijsturing of scherpstelling in 2013 operationeel te zijn.
2. Districten leggen accenten
ANTWERPEN
District Antwerpen Feest! (10/07/2011) Kielpark
Zeer succesvolle editie van het gratis districtsevenement ter gelegenheid van
de Vlaamse feestdag, met meer dan 1 400 bezoekers.
75
Cultuurtraject 2018 (2011-2012) in de verschillende wijken met postcode 2018
Een langlopend buurtproject dat de bewoners stimuleert om te participeren
aan culturele ontmoetings-momenten in de eigen buurt, onder meer door de
organisatie van buurtsalons en de actieve ondersteuning van bewonersinitiatieven. Tijdens dit eerste jaar schreven niet minder dan 1 000 inwoners zich in
op de gratis e nieuwsbrief Cultuur 2018.
Vliegerhappening (29/05/2011) Linkeroever
Een origineel openluchtevenement in park Middenvijver, waar de hele stad
werd uitgenodigd om te komen vliegeren. 1 500 bezoekers genoten van een
hapje en een drankje van de lokale verenigingen, live muziek en véél creatieve
en interactieve kinderanimatie (mede onder auspiciën van Antwerpen Europese Jongerenhoofdstad).
BERCHEM
Berchemse kunstenaars
Naar jaarlijkse traditie sloegen het district, de cultuurraad en de professionele
galerij Campo&Campo de handen in elkaar en organiseerden ze een expositie
met lokaal talent: Erica Chaffart en Charles van Gisbergen kregen gedurende
een maand de galerij ter beschikking gesteld. Er vond een vernissage plaats
waarop een tweehonderdtal genodigden aanwezig waren. Het blijft een dankbaar concept dat lokale kunstenaars de kans geeft om in een professioneel
kader te exposeren.
Berchem ça Bouge
Voor het Liefhebberfestival werd gekozen voor een format waarbij verschillende amateur dansgroepen een toonmoment uitwerkten op hun maat. De
verenigingen – waaronder de Berchemse Murga, een breakdancegroep, De
Dochters van Eva en een hedendaags dansgezelschap – werden uitgedaagd
om een voorstelling in de openbare ruimte te geven. Een presentatie in de
etalages van de Driekoningenstraat, een breakdancemobiel en een tram attack behoorden tot het aanbod. Naast deze wervende teasers,– die heel wat
sfeer brachten in de buurt, organiseerden we initiaties Urban dance en een
Oriëntaalse instaples.
Gemeenschapsvormende projecten
Twaalf projecten werden ondersteund door het district met subsidies voor ge76
meenschapsvormende projecten. Vier subsidieaanvragen werden niet goedgekeurd.
BERENDRECHT ZANDVLIET LILLO
Cultuur is een recht van iedereen
Vanuit deze stelling vertrokken onze ambities voor 2011. We wilden dan ook
inzetten op doelgroepen die we vandaag niet altijd bereiken met het algemene aanbod. Onze samenwerking met de partners van het OCMW leverde dan
ook de eerste, voorzichtige resultaten op. Zo ging de culturele groep van het
OCMW op verkenning door het Zandvlietse erfgoed en werd de cultuurcommunicatie uit het district ook ontsloten via Sociaal Centrum Reigershof. Fietsverenigingen voor senioren testten en adviseerden onze nieuwe fietsroute en
jeugdverenigingen genoten van het aangepast programma van Antwerpen
Europese Jongerenhoofdstad.
Daarnaast was ook erfgoed een belangrijk aandachtspunt: het beheer van begraafplaatsen werd aan een erfgoedtoets onderworpen, waardoor er belangrijke richtlijnen werden opgenomen in de beheersplanning. De samenwerking
met de lokale erfgoedpartners werd versterkt, om samen aan erfgoedbeheer
en de ontsluiting ervan te kunnen werken.
In het kader van het stimuleren van eigen kunstcreatie werd het districtshuis
te Berendrecht verder uitgebouwd als tentoonstellingsplatform voor niet-professionele kunstbeoefening. Beginnende kunstenaars krijgen de kans om een
(vaak eerste) tentoonstelling te organiseren.
Het Recycl’art project plaatste elf geïnteresseerden zeven weken lang onder
de vleugels van een professioneel recyclagekunstenaar, om samen tot een
groepstentoonstelling van de eigen werken te komen.
BORGERHOUT
Sinds 2010 werken we met een geïntegreerd actieplan cultuur. Hierin wordt
per actie benoemd wie het project opvolgt. Door personeelsverschuivingen bij
de cultuurantenne, maar ook bij De Roma en ’t Werkhuys , was 2011 organisatorisch een bewogen jaar. Vanaf november hebben we de frequentie van het
platform lokaal cultuurbeleid opgedreven. Op deze maandelijkse bijeenkomst
wordt een stand van zaken gegeven van de verschillende acties. Belangrijke
werkpunten zijn de voorbereiding van de vzw lokaal cultuurbeleid, de evolutie
van de bibliotheek Borgerhout en de komst van de cultuurtoeleider.
77
Het district ondersteunt het culturele veld voornamelijk via verschillende
vormen van subsidies. In 2011 werden er via de verenigingstoelagen cultuur,
waar we vooral ontmoeting en participatie mee stimuleren, 38 Borgerhoutse
verenigingen financieel ondersteund ter waarde van 71.453,77 euro. Creativiteit en spreiding werden ook aangewakkerd door middel van projecttoelagen
cultuur. Van de 25 aanvragen konden er 19 projecten rekenen op een toelage
(zie bijlage).
DEURNE
In 2011 werden er 22 project- en 28 werkingssubsidies goedgekeurd, tegenover 21 project- en 36 werkingssubsidies in 2010. Het aantal goedgekeurde
projectsubsidies bleef zo goed als stabiel. Het hoge aantal werkingsdossiers
in 2010 valt te verklaren doordat er meerdere afdelingen van nationale federaties individueel dossiers indienden (o.a. KAV en VIVA SVV).
Met de komst van een nieuwe en jonge secretaris-penningmeester in de cultuurraad werd er meer actief ingezet op het werven van dynamische, jonge
en meer etnisch-diverse leden in de adviesraad. Dit heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Het afgelopen jaar werden een vijftiental inschrijvingen van
nieuwe leden weerhouden.
De cultuurraad richtte ook een facebookpagina op die zeer actueel en nauwgezet wordt opgevolgd. Intussen sloten zich al 1 767 vrienden aan (28/02/2012).
De voorzitter en secretaris van de cultuurraad zijn intussen bezig met alle
leden van de cultuurraad (een 200-tal) een gezicht te geven op de facebookpagina (wie zijn ze, wat doen ze, fotoalbum,…) om de banden tussen de leden
onderling te versterken. Met hetzelfde doel voor ogen werd er ook op de Algemene Vergaderingen (31/03/2011 en 5/12/2011) ruimte gelaten voor mogelijke kruisbestuivingen tussen de verschillende verenigingen en individuen.
In 2011 diende de cultuurraad zeven officiële adviezen in (exclusief adviezen
per mail of mondeling aan het cultuurcentrum of het districtscollege). Hiervan werden er vijf gericht aan het districtscollege, een aan de dienst Buurtregie en een aan de schepen van cultuur Philip Heylen.
De cultuurdienst – en bij uitbreiding het hele district – kan naast de expertise
en advisering van de cultuurraad rekenen op de positieve samenwerking en
inbreng van deze adviesraad. Zeker op het vlak van erfgoed worden projecten en activiteiten zoals Erfgoeddag, Heemdag, Week der Begraafplaatsen en
Open Monumentendag jaarlijks bijna volledig autonoom tot stand gebracht
door de lokale musea (het Volksmuseum Turninum in het bijzonder).
78
Het afgelopen jaar hebben de cultuurantenne en de erfgoedzorgers in het
district – in samenwerking met het MAS – enorme inspanningen geleverd om
bedreigd onroerend erfgoed te inventariseren en te consolideren. Zo werd het
voormalige gemeentehuis op het Cogelsplein voorlopig beschermd. Ook de
zorg van het sterk verwaarloosde boswachtershuisje aan de Schotensesteenweg werd gevrijwaard.
EKEREN
Voor Ekeren stond de ondersteuning van het lokale verenigingsleven op het
voorplan. Door het in werking treden van een nieuwe subsidiereglementering
konden de Ekerse verenigingen zowel hun reguliere werking als verbeteringen
in infrastructuur laten subsidiëren. Via de gelden van de beoordelingscommissie konden de talrijke projecten van de Ekerse verenigingen op ondersteuning
rekenen.
HOBOKEN
Hoogtepunten
Stadsgedicht ‘De inwijkeling’ (8 mei en 25 juni)
Naar aanleiding van de 875ste verjaardag van district Hoboken schreef stadsdichter Peter Holvoet Hanssen, samen met Frank De Vos en Bert Bevers, een
gedicht: ‘De inwijkeling’. Dit gedicht werd op verschillende manieren in de
kijker gezet: aan de veerboot Hoboken / Kruibeke kan men nog steeds de eerste strofe bewonderen, het volledige gedicht werd op twee grote canvassen
gedrukt en aan de kioskplaats en de Antwerpsesteenweg opgesteld. Tenslotte
organiseerden we een literaire wandeling langsheen plekken die voorkomen
in het gedicht. Op deze wandeling werd het publiek verrast met een rap versie
van de tekst en muziek van Axl Peleman.
Lokale kunstenaars: stuur uw kat (4 tot 30 oktober)
2011 was niet alleen het jaar van het konijn, maar ook van de kat. Dit was voor
de cultuurraad de ideale aanleiding om de kat letterlijk in de kijker te zetten:
er werden gipsen modelkatten gemaakt, die iedereen creatief kon bewerken.
Meer dan 876 van die kunstig bewerkte plaasteren katten werden verwerkt in
de tentoonstelling ‘stuur uw kat’. Vanop de ‘catwalk’ zagen zo’n 1 200 bezoekers dat het goed was.
79
Cultuurprijs Ho Boke (15 december)
De cultuurraad reikte voor de eerste maal de cultuurprijs Ho Boke uit. Met dit
initiatief wil de cultuurraad de aangesloten verenigingen stimuleren om deel
te nemen aan het publieke cultuurleven. De prijs (een beeldje van beeldhouwer Raf Vergauwen dat verwijst naar de legende van het ontstaan van Hoboken) werd uitgereikt aan wijkgemeenschap Zwaantjes voor haar originele
bijdrage aan het feestjaar Hoboken viert 875.
Gemeenschapsvormende projecten
Via de een euro enveloppe beschikt het district over een instrument om gemeenschapsvormende projecten te ondersteunen. De beoordelingscommissie
cultuur keurde ook dit jaar een aantal veelbelovende projecten goed.
Andere culturele projecten
Nieuwjaarsreceptie
De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van het district kreeg ook dit jaar een cultureel tintje met animatie van Manoe en muziek van het jonge ensemble Par
Hasard. Ruim 500 bewoners genoten van een hapje en een drankje. Op die
manier brengen we op een niet specifiek culturele activiteit toch een laagdrempelig en toegankelijk cultuuraanbod.
Ontvangst Markant (3 april)
Naar aanleiding van hun vijftigjarig bestaan werd de vereniging Markant
plechtig ontvangen op het districtshuis. Naast een drankje en een hapje zorgden The Jacquelines voor de muziek.
Erfgoeddag: Armoe troef! (1 mei)
Op erfgoeddag organiseerden het GenOOtschap en de Photo-Explorers, in samenwerking met de cultuurraad en met ondersteuning van het district, een
fototentoonstelling met als thema ‘armoe troef’ in de oranjerie van kasteel
Sorghvliedt.
Concert Sint Jozef (13 mei en 23 oktober)
Het honderdjarig bestaan van de parochie Sint Jozef vormde de ideale gelegenheid om de Sint Jozefkerk als lokaal erfgoed in de kijker te zetten. We organiseerden concerten met Musica Con Gioia en het Don Bosco Koor. Een blikseminslag zorgde ervoor dat het 2de concert in de Don Bosco kerk plaatsvond.
80
Brialmontfortengordel (22 mei)
Voor de 3de editie van de fietstocht langsheen de Antwerpse fortengordel
werd het Fort 8 als startpunt gebruikt. Tevens werden er door het GenOOtschap rondleidingen voorzien in het binnenfort, ook voor deelnemers met een
beperking. Zo was er onder meer een doventolk aanwezig.
Feest van de Vlaamse gemeenschap (9 juli)
Voor het feest van de Vlaamse gemeenschap werd op de Kioskplaats een muziekkiosk geplaatst. Tijdens de zaterdagmarkt trad op deze kiosk de covergroep
J Red en een kinderdiscoband op. ’s Avonds kon men in het park Sorghvliedt
genieten van de Vlaamse film ‘Smoorverliefd’.
Open monumentendag / nacht op het fort: thema conflict
(9 en 10 september)
Open Monumentendag bestond uit twee luiken Fort(n)acht en Open Monumentendag. Op de vooravond van open monumentendag werd het fort omgetoverd tot een artistieke plek met een muziekoptreden van het ensemble
Ardalus en poëzie door Frank De Vos. Tijdens open monumentendag kon het
talrijk opgekomen publiek – circa 800 mensen – deelnemen aan gegidste
rondleidingen en de provinciale monumentenwacht aan het werk zien.
Cultuurmaand
Deze editie hebben we de verenigingen gestimuleerd om een extra activiteit
te organiseren tijdens de cultuurmaand. Met als resultaat onder meer een
rockfestival met 600 aanwezigen én een expo van een jonge hedendaagse
kunstenaar die 200 bezoekers lokte.
Jaarmarkt
De jaarmarkt vormt een ideaal moment om op een laagdrempelige manier
cultuur te brengen in de vorm van straatanimatie en circus.
Concert Elf.Elf.Elf (11 november)
Op 11 november om 11:11 uur genoten ruim 80 aanwezigen van een uniek
concert met als rode draad liefde en afscheid, vrede en oorlog. Een organisatie van de cultuurraad in samenwerking met het district.
81
Professionele tentoonstelling (11 november t.e.m. 18 december)
Het districtshuis vormt elk jaar het decor voor een tentoonstelling met werk
van een professionele kunstenaar. Dit jaar werd gekozen voor de schilderijen
van Hubert Vleminckx.
Hoboken Feest (3 tot 9 december)
Met de gezellige kerstmarkt als achtergrond genoten ruim 300 aanwezigen
van een optreden van Jeuk en van Geena & de Lisa’s. Strapop zorgde voor
randanimatie.
De kat de bel ombinden (3 december)
Het jaarlijkse concert van de muziekacademie in samenwerking met de cultuurraad stond ook volledig in het teken van de kat. De leerlingen van de
afdeling woord en de leerkrachten muziek brachten het programma ‘de kat
de bel ombinden’.
MERKSEM
In 2010 werd het districtshuis van Merksem – met inbegrip van het meubilair
en het interieur – opgenomen in de lijst van het beschermd erfgoed. Het vijftigjarig bestaan van dit gebouw in 2011 vormde daarom de aanleiding voor
het district om een waardevol erfgoedproject te realiseren.
Het liet een korte documentaire regisseren en produceren over de bijzondere
architectuur en binnenhuisinrichting van het gebouw. Door de samenwerking met een professionele regisseur resulteerde de DVD ’50 jaar districtshuis
Merksem – een Moderne Droom’ in een stijlvol document. De DVD is voor
iedereen gratis beschikbaar, wordt zoveel als mogelijk overal vertoond en laat
de kijker op een andere manier kennismaken met het gebouw en met de architectuur uit de jaren 50 in het algemeen.
Aan het begin van het jaar vormde de Week van de Poëzie ook een hoogtepunt
voor het district. Naast een oproep voor poëzie bij alle Merksemnaren, konden
zij ook voor het eerst een foto insturen. Uit alle inzendingen (van volledige
schoolklassen tot de fotoclub) werden de beste gedichten en foto’s geselecteerd die in een mooie brochure verschenen. In het park Roosendael werd een
gedichtenroute geïnstalleerd met borden waarop de gedichten en de foto’s in
het groot stonden afgebeeld. Door het participerende karakter van dit project
werden poëzie, literatuur en fotografie onder de aandacht gebracht bij zeer
diverse doelgroepen.
82
WILRIJK
Groenbanken
Op vier strategisch gekozen plekken in Wilrijk werden in juni 2011 Groenbanken onthuld. Het Monnikenplein, Berkenveld, Dr. Donnyplein en de Koolhofstraat (gelegen dus in vier aparte Wilrijkse wijken) vierden tijdens de zomermaanden elk op hun beurt de komst van deze unieke ontmoetingsplekken met
een buurtbarbecue en live muziek – elk met een eigen uniek feestje.
Voor sommige wijken was een dergelijke aftrap voldoende om zelf het heft in
handen te (blijven) nemen. Andere wijken hebben duidelijk meer nood aan
een gestuurde aanpak. Sowieso , dat was vanaf de eerste dag het voornemen,– blijven de partners van het Wilrijkse lokaal cultuurbeleid uitgesproken voorstanders van blijvende culturele injecties in en rond de banken, maar
steeds in samenspraak met de lokale buurt- en bewonersverenigingen.
Vila Cabral
Wilrijk en 11.11.11 organiseerden voor het eerst een eigen editie van Vila Cabral. Van september tot december kon de Wilrijkenaar genieten van een gevarieerd programma met een waaier aan activiteiten rond het thema NoordZuid.
Enerzijds hebben we zo mensen en verenigingen leren kennen waar we tot nu
toe het bestaan niet van afwisten. Anderzijds was het enthousiasme van het
publiek eerder gematigd. En het is duidelijk dat het merk ‘Vila Cabral’ zeker
nog niet op de Wilrijkse kaart staat.
Voor een volgende editie moeten we tijdig beginnen nadenken, zien met
welke partners een samenwerking mogelijk is en het communicatieluik beter
integreren opdat Vila Cabral véél meer een gedragen verhaal wordt en geen
optelsom van kleine initiatieven.
83
BIJLAGEN
1. Rapportering gegevensregistratie cultuurcentra
84
soort activiteit
EIGEN ACTIVITEITEN
totaal aantal
podiumactiviteiten
podiumactiviteiten
2.298
36
literatuur
subtotaal
amusement
(incl. humor, cabaret)
film, audiovisuele en nieuwe
media
literatuur
muziektheater
wereldmuziek, jazz, folk
populaire muziek
(incl. musical)
klassieke muziek
(incl. opera)
EXACT
248.334
9.348
aantal
totaal
deelnemers
aantal
exact
1.630
87
79
182
8
2
3.082
16
1.319
0
0
11
197
2
2.399
15
dans
755
1.335
24
theater
9
31.126
238.986
364
subtotaal
1.543
36.638
5.621
41
muziektheater
152
25.413
72
amusement
(incl. humor, cabaret)
film, audiovisuele en nieuwe
media
11.496
60
wereldmuziek, jazz, folk
65.864
5.001
51
198
55.529
569
dans
populaire muziek
(incl. musical)
klassieke muziek
(incl. opera)
theater
73.039
1.205
35
100
200
0
0
0
480
390
0
71.834
935
2.879
944
500
5.807
1.055
50.613
2.134
6.967
aantal
totaal
deelnemers
aantal
geraamd
GERAAMD
218
13
1
1
2
0
0
0
6
3
0
205
21
9
11
2
16
11
69
21
45
intra muros
32
47
12
2
3
13
53
10
tijdstip
22
24
9
72
26
30 131
22
34
13
45
81 186
52
10 208 177
8
0
2
6
7
33
4
43 415 198
in openlucht
29
1
2
2
3
0
0
7
1
13
5
14
0
0
3
0
0
0
4
2
16
65
3
4
9
8
0
1
11
13
8
35
0
8
1
8
0
1
4
5
locatie
tijdstip
1.234 478 127 965 880
57
2
10
5
13
0
2
4
15
6
1.177 449 113 900 845
343
106
33
39
76
50
181
55
294 277
extra muros
locatie
dag
GERAAMD
avond
aantal
totaal
deelnemers
aantal
geraamd
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
11
2
2
4
15
35
20
8
1
0
0
2
0
0
3
2
0
363 205
18
0
2
0
0
0
0
2
2
12
345 197
27
13
9
1
11
19
57
9
199 106
50
2
0
0
1
0
0
0
0
1
0
48
20
1
12
0
0
0
8
0
7
1
6
4
1
3
0
11
4
4
0
1
1
0
0
2
0
0
0
100 183
3
0
0
0
0
0
0
2
0
1
97 179
15
6
3
1
2
8
19
10
33 149
hoeveel activiteiten van het totaal aantal zijn
activiteiten voor
activiteiten in samenwerking
bepaalde
doelgroepen
296
4
0
0
3
0
0
0
0
0
1
292
45
0
5
14
1
4
4
12
207
0
hoeveel activiteiten van het totaal aantal zijn
activiteiten voor
activiteiten in samenwerking of
bepaalde
binnen een project
doelgroepen
specifiek voor scholen
EXACT
met lokale vereniging(en)
aantal
totaal
deelnemers
aantal
exact
met andere stedelijke actoren
Antwerpen
CCA-projecten
7
3
1
1
3
0
9
5
72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
activiteiten in de
context van een
15 101
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
14 101
0
4
0
0
0
0
3
0
7
activiteiten in de
context van een
festival, wedstrijd
EIGEN ACTIVITEITEN
alleen activiteiten registreren waarvan
de deelnemers exact werden geteld
arvan
eld
professionele uitvoerders
amateurkunstenaars
alleen deelnemers registreren die exact
werden geteld, dus geen ramingen
e exact
n
totaal aantal activiteiten in
samenwerkingsverband of binnen
een project (inhoudelijk én financieel)
en
ncieel)
alleen activiteiten registreren waarvan
de deelnemers werden geraamd
arvan
met bibliotheek of cultuurantennes
es
landelijk cultureel event, b.v.
erfgoedweekend, monumentendag,
Kunstbende…
soort activiteit
te
alleen deelnemers registreren die
werden geraamd
e
met actor(en) binnen de gemeente
(uitgezonderd
cultuurbeleidscoördinator/verenigingen)
ingen)
85
g,
CCA_registratie_activiteiten-deelnemers-CC_2011.xlsx
Eigen activiteiten CCA
Eigen activiteiten (exclusief Permeke)
86
EIGEN ACTIVITEITEN
soort activiteit
EIGEN ACTIVITEITEN
totaal aantal educatieve
activiteiten (per titel)
totaal aantal uren
educatieve activiteiten
totaal andere activiteiten
andere activiteiten
totaal aantal
omkaderingsactiviteiten
(inhoudelijk en organisatorisch
gelinkt aan een
geprogrammeerde activiteit)
omkaderingsactiviteiten
soort activiteit
repetitie
ontspannings- en
ontmoetingsactiviteit
overige activiteiten
inleidingen,
nabesprekingen,
lezingen, interviews
ateliers en workshops
rondleidingen,
sfeerscheppende
activiteiten
vernissages bij
tentoonstelling
EXACT
EXACT
173
3
4.200
18
159
aantal
totaal
deelnemers
aantal
exact
264
9.182
187
1.162
200
4.782
327
648
7.730
3.012
33
307
4.067
7
264
478
aantal
totaal
deelnemers
aantal
exact
GERAAMD
3
664
aantal
totaal
deelnemers
aantal
geraamd
401
32.128
7.306
19.381
5.441
7.862
1.275
5.820
GERAAMD
566
8
539
59
266
214
55
14
16
22
103
aantal
totaal
deelnemers
aantal
geraamd
1
23
3
20
0
84
2
11
70
locatie
20
1.611
212
537
862
190
15
17
149
9
locatie
6
3
34
4
71
14
17
36
36
tijdstip
19
1
65 619 326
26 122
39 360 115
0 137 175
90 293
0
23
67 250
0
tijdstip
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
15 101
4
3
2
50
8
363 205
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
16
3
67
84
11
26
243
5
1
10
4
62 149
3
1
11
0
17
0
217
0
9
94
51
25
34
hoeveel activiteiten van het totaal aantal zijn
activiteiten voor
activiteiten in samenwerking
bepaalde
doelgroepen
7
5
0
2
21
0
6
15
activiteiten in de
context van een
0
0
0
0
0
0
0
0
1
100 183
0
0
0
1
1
0
0
0
0
2
hoeveel activiteiten van het totaal aantal zijn
activiteiten voor
activiteiten in samenwerking
bepaalde
doelgroepen
0
296
1.234 478 127 965 880
73.039
218
248.334
1.630
alleen activiteiten registreren waarvan
de deelnemers werden geraamd
totaal aantal
podiumactiviteiten
0
4
35
65
14
29
57
1.205
13
0
0
0
3
0
1
2
9.348
0
0
8
4
0
2
10
87
alleen deelnemers registreren die
werden geraamd
subtotaal
alleen activiteiten registreren waarvan
de deelnemers exact werden geteld
35
1
alleen deelnemers registreren die exact
werden geteld, dus geen ramingen
100
1
79
dag
1.319
avond
2
specifiek voor scholen
voor scholen
11
totaal aantal activiteiten in
samenwerkingsverband of binnen
een project (inhoudelijk én financieel)
ntal activiteiten in
erkingsverband of binnen
ject (inhoudelijk én financieel)
(incl. humor, cabaret)
film, audiovisuele en nieuwe
media
met lokale vereniging(en)
le verenigingen
intra muros
ros
met bibliotheken en cultuurantennes
otheken en cultuurantennes
extra muros
ros
met actor(en) binnen de gemeente
(uitgezonderd
cultuurbeleidscoördinator/verenigingen)
r(en) binnen de gemeente
derd
leidscoördinator/verenigingen)
in openlucht
cht
met andere stedelijke actoren
ere stedelijke actoren
0
0
0
0
0
0
1
1
activiteiten in de
context van een
2
1
1
0
festival, wedstrijd
wedstrijd
CCA-projecten
jecten
landelijk cultureel event, b.v.
erfgoedweekend, monumentendag,
Kunstbende…
cultureel event, b.v.
eekend, monumentendag,
nde…
87
EIGEN ACTIVITEITEN
7/05/2012
totaal aantal
tentoonstellingsdagen
tentoonstellingsdagen
totaal aantal
tentoonstellingen
tentoonstellingen
soort activiteit
EXACT
8
educatief
124
educatief
563
439
artistiek
35
27
artistiek
aantal
totaal
deelnemers
aantal
exact
159
8
401
locatie
20
492
84
408
30
6
24
51
21
30
3
1
2
20
19
1
2
1
1
in openlucht
tijdstip
19
33
8
25
1
2
0
2
Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen
aantal
totaal
deelnemers
aantal
geraamd
GERAAMD
566
intra muros
18
extra muros
264
dag
totaal aantal educatieve
activiteiten (per titel)
totaal aantal uren
educatieve activiteiten
avond
1
62 149
10
16
3
84
11
243
5
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
hoeveel activiteiten van het totaal aantal zijn
activiteiten voor
activiteiten in samenwerking
bepaalde
doelgroepen
7
specifiek voor scholen
65 619 326
7
3
4
totaal aantal activiteiten in
samenwerkingsverband of binnen
een project (inhoudelijk én financieel)
23
6
1
5
met lokale verenigingen
1.611
0
0
0
met bibliotheken en cultuurantennes
32.128
3
1
2
met actor(en) binnen de gemeente
(uitgezonderd
cultuurbeleidscoördinator/verenigingen)
539
5
1
4
met andere stedelijke actoren
9.182
0
0
0
CCA-projecten
1.162
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
activiteiten in de
context van een
2
festival, wedstrijd
totaal andere activiteiten
landelijk cultureel event, b.v.
erfgoedweekend, monumentendag,
Kunstbende…
1/1
88
RECEPTIEVE
ACTIVITEITEN
totaal aantal podiumactiviteiten
podiumactiviteiten
soort activiteit
totaal
subtotaal
amusement
(incl. humor, cabaret)
film, audiovisuele en nieuwe
media
literatuur
muziektheater
wereldmuziek, jazz, folk
0
4
0
31
25
3
2
5
0
0
1
3
3
8
6
1
0
0
0
2
1
2
0
hoeveel activiteiten
van het totaal aantal
zijn
65
240
4
1
2
61
9
155
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
1
8
12
0
1
4
0
14
10
14
9
39
16
dans
4
85
22
1
46
0
2
theater
populaire muziek
(incl. musical)
klassieke muziek
(incl. opera)
0
0
27
3
3
muziektheater
literatuur
0
0
15
5
subtotaal
2
0
1
wereldmuziek, jazz, folk
amusement
(incl. humor, cabaret)
film, audiovisuele en nieuwe
media
activiteiten voor
specifieke
doelgroepen
10
2
dans
populaire muziek
(incl. musical)
klassieke muziek
(incl. opera)
18
theater
totaal
aantal
hoeveel activiteiten
van het totaal aantal
zijn
voor families
Antwerpen
een organisatie van de
cultuurbeleidscoördinator
hoeveel activiteiten van het totaal zijn
72
60
4
9
2
0
4
10
13
5
13
12
2
1
1
0
1
2
3
0
2
een organisatie van een
lokale vereniging
hoeveel activiteiten van het totaal zijn
CCA_registratie_activiteiten-deelnemers-CC_2011.xlsx
Receptieve activiteiten CCA
voor senioren
RECEPTIEVE
ACTIVITEITEN
professionele uitvoerders
amateurkunstenaars
voor jongeren
(buiten
schooluren)
2
5
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
4
0
0
1
0
0
0
1
0
7
1
1
1
1
1
6
1
1
0
0
0
1
0
3
0
41
10
1
0
2
0
0
1
2
0
4
31
26
promotioneel
voor hoeveel activiteiten van het
totaal aantal geeft het CC
ondersteuning
114
69
2
0
0
1
6
5
18
14
23
45
26
organisatorisch
voor hoeveel activiteiten van het
totaal aantal geeft het CC
ondersteuning
89
totaal aantal
tentoonstellingsdagen
totaal aantal tentoonstellingen
totaal aantal educatieve
activiteiten (atelier, workshop,
lezing en cursus)
totaal aantal uren educatieve
activiteiten
totaal andere activiteiten
andere activiteiten
soort activiteit
RECEPTIEVE
ACTIVITEITEN
totaal aantal podiumactiviteiten
activiteiten voor
specifieke
doelgroepen
128
13
13.917
3.162
187
964
443
3.515
overige activiteiten
3
195
375
810
ontspannings- en
ontmoetingsactiviteit
213
189
een organisatie van een
lokale vereniging
496
1.766
totaal
aantal
een organisatie van de
cultuurbeleidscoördinator
hoeveel activiteiten van het totaal zijn
4
65
240
hoeveel activiteiten
van het totaal aantal
zijn
72
31
4
vergaderingen
repetitie en voorbereiding
creatie
totaal
4
60
3
25
1
2
61
9
155
voor families
subtotaal
voor senioren
film, audiovisuele en nieuwe
media
voor jongeren
(buiten
schooluren)
0
0
5
0
2
3
0
5
1
0
2
3
362
562
146
226
84
106
organisatorisch
1
1
2
28
26
0
17
promotioneel
8
41
10
voor hoeveel activiteiten van het
totaal aantal geeft het CC
ondersteuning
114
69
90
3.188 totaal aantal bezoekers/gebruikers receptieve educatieve activiteiten
(atelier, workshop, lezing en cursus)
14.468
19
totaal aantal bezoekers/gebruikers receptieve tentoonstellingen
180
244 totaal aantal bezoekers/gebruikers receptieve podiumactiviteiten
3.170 totaal aantal bezoekers/gebruikers receptieve andere activiteiten
Jaartotaal 2011
G:\2_25_Cultuurcentra_Beleidsvorming\Registratiegegevens_activiteiten\2011\Jaarcijfers\CCA_registratie_receptieve-activiteiten-CC_2011.xlsx
totaal aantal podiumactiviteiten
totaal andere activiteiten
totaal aantal educatieve activiteiten
(atelier, workshop, lezing en cursus)
totaal aantal uren educatieve activiteiten
totaal aantal tentoonstellingen
totaal aantal tentoonstellingsdagen
RECEPTIEVE ACTIVITEITEN
Netwerk cultuurcentra en culturele ontmoetingscentra Antwerpen (CCA)
2.972
65.242
55.494
67.615
Antwerpen
7/05/2012
830
Aantal
uren
0
2.925
0
0
1.267
0
448
0
0
0
0
61
deeltijds kunstonderwijs - beeldende kunst
praktijkgerichte opleidingen van: Landelijk Praktijkatelier KVLV
Praktijkgerichte opleidingen van Praktische School voor
Gezins- en Huishoudopleiding KAV
praktijkgerichte opleidingen van Sociaal-cultureel Werk voor
Blinden en Slechtzienden
opleiding van werkenden en werkzoekenden (VDAB,
VIZO…)
120
5.971
5
522
0
andere gelijkaardige initiatieven?
In te vullen, korte beschrijving (maximaal 150 karakters)
In te vullen, korte beschrijving (maximaal 100 karakters)
In te vullen, korte beschrijving (maximaal 100 karakters)
In te vullen, korte beschrijving (maximaal 100 karakters)
In te vullen, korte beschrijving (maximaal 100 karakters)
In te vullen, korte beschrijving (maximaal 100 karakters)
In te vullen, korte beschrijving (maximaal 100 karakters)
In te vullen, korte beschrijving (maximaal 100 karakters)
In te vullen, korte beschrijving (maximaal 100 karakters)
In te vullen, korte beschrijving (maximaal 100 karakters)
In te vullen, korte beschrijving (maximaal 100 karakters)
omschrijving
deze cijfers werden voor u samengesteld uit het werkblad
receptieve activiteiten
deze cijfers werden voor u samengesteld uit het werkblad
eigen activiteiten
Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen
Kunst in huis (totaal aantal abonnementen)
TOTAAL DIENSTEN IN HUIS
0
0
initieel onderwijs
(basisonderwijs, secundair en hoger onderwijs)
vormingpluscentra, gespecialiseerde vormingsinstellingen
0
0
1.659
8
deeltijds kunstonderwijs - muziek, woord, dans
centra voor basiseducatie
0
3.162 13.917
26
Aantal
0
BIJZONDERE EDUCATIEVE
onderwijs voor sociale promotie
ACTIVITEITEN - DIENSTEN IN HUIS (centra voor volwassenenonderwijs)
RECEPTIEVE EDUCATIEVE
ACTIVITEITEN
EIGEN EDUCATIEVE ACTIVITEITEN
AANVULLING EDUCATIEVE
ACTIVITEITEN
CCA_registratie_activiteiten-deelnemers-CC_2011.xlsx
Diensten in huis CCA
Diensten in huis (exclusief Permeke)
91
1/1
325
activiteiten voor scholen.*
Antwerpen
aantal
aantal
29
44
9
20
28
22
78
80
36
101
172
14
1
16
1
2de
telling**
305
9.067
16.881
1.973
15
772
85
aantal
deelnemers
28.793
herkomst actieve klanten aan alle eigen activiteiten van het cultuurcentrum
aantal actieve klanten
aantal actieve klanten gedomicilieerd in de gemeente
aantal actieve klanten gedomicilieerd buiten de gemeente
156.689
10.134
13.330
* telt de activiteiten (podium, tentoonstellingen, educatief, omkadering en andere) samen waarvoor doelgroep scholen werd aangeduid
** telt de som van de op dit blad ingebrachte activiteiten voor kleuters, lager onderwijs en secundair onderwijs
aantal deelnemende kleuterscholen in de gemeente
aantal deelnemende scholen lager onderwijs in de gemeente
aantal deelnemende scholen secundair onderwijs in de gemeente
aantal deelnemende kleuterscholen buiten de gemeente
aantal deelnemende scholen lager onderwijs buiten de gemeente
aantal deelnemende scholen secundair onderwijs buiten de gemeente
aantal deelnemende scholen aan het aanbod voor scholen
aantal kleuterscholen in de gemeente
aantal scholen lager onderwijs in de gemeente
aantal scholen secundair onderwijs in de gemeente
omkaderingsactiviteiten voor kleuters?
omkaderingsactiviteiten voor lager onderwijs?
omkaderingsactiviteiten voor secundair onderwijs?
scholen in de gemeente, per schooldoelgroep
activiteiten voor kleuters?
activiteiten voor lager onderwijs?
activiteiten voor secundair onderwijs?
Voor het refertejaar telde u in totaal
activiteiten voor scholen
CCA_registratie_activiteiten-deelnemers-CC_2011.xlsx
Scholen en actieve klanten CCA
Scholen en actieve klanten (exclusief Permeke) - Financiën - Personeel
92
2. Locatieoverzicht Bibliotheken, Cultuurcentra
en Cultuurantennes
Bibliotheken
ANTWERPEN
Permeke – De Coninckplein – 2060 Antwerpen (hoofdbibliotheek)
Brederode – Brederodestraat 119A – 2018 Antwerpen-Zuid (wijkbibliotheek)
Elsschot – Willem Elsschotstraat 5 – 2050 Antwerpen (wijkbibliotheek)
Kielpark – Wittestraat 10 – 2020 Antwerpen (wijkbibliotheek)
Luchtbal – Columbiastraat 110 – 2030 Antwerpen (wijkbibliotheek)
Andries – Sint Andriesplaats 22 – 2000 Antwerpen (buurtbibliotheek)
Felix – Oudeleeuwenrui 29 – 2000 Antwerpen (buurtbibliotheek)
Isabella – Isabellalei 69 – 2018 Antwerpen (buurtbibliotheek)
Zurenborg – Wolfstraat 1 – 2018 Antwerpen (buurtbibliotheek)
De Oever – Korte Ridderstraat 18 – 2000 Antwerpen (BIB punt – senioren en
bewoners van het dienstencentrum)
Cultureel ontmoetingscentrum St Andries (COStA) – Sint Andriesplaats 24 –
2000 Antwerpen (BIB punt – wijkbewoners en bezoekers)
De Schroef – Elzasweg 14 – 2030 Antwerpen (BIB punt – binnenscheepvaart,
jeugdwerking en kinderopvang voor de schippersbevolking)
Stella Maris – Italiëlei – 2000 Antwerpen (BIB punt – varenden, bemanningen
koopvaardijschepen wereldwijd)
CO Nova – Schijfstraat 105 – 2020 Antwerpen (BIB punt – wijkbewoners)
Consultatiebureau Kind&Gezin – St. Bernardsesteenweg – 2020 Antwerpen
(BIB punt)
Consultatiebureau Kind&Gezin – Pothoekstraat - 2060 Antwerpen (BIB punt)
Consultatiebureau Kind&Gezin – Columbiastraat 231 – 2030 Antwerpen (BIB
punt)
Consultatiebureau Kind&Gezin – Hanegraefstraat 5 – 2050 Antwerpen (BIB
punt)
Consultatiebureau Kind & Gezin en Inloopteam SAMIK – Willy van der Steenplein – 2060 Antwerpen (BIB punt)
93
BERCHEM
De Poort – Willem Van Laarstraat – 2600 Berchem (districtsbibliotheek)
Groenenhoek – Turkooisstraat 18 – 2600 Berchem (wijkbibliotheek)
Hedera – Lodewijk De Koninckstraat 10 – 2600 Berchem (buurtbibliotheek)
BERENDRECHT ZANDVLIET LILLO
Bibliotheek Viswater – Tongerlostraat 2 – 2040 Berendrecht (districtsbibliotheek)
BORGERHOUT
Vredegerecht – Turnhoutsebaan 92 – 2140 Borgerhout (districtsbibliotheek)
’t Werkhuys – Zegelstraat 13 – 2140 Borgerhout (BIB punt – wijkbewoners)
DEURNE
Couwelaar – Te Couwelaarlei 120 – 2100 Deurne (districtsbibliotheek)
Arena – Arenaplein 62 A – 2100 Deurne (wijkbibliotheek)
Morckhoven – Joseph Deckerslaan 2A – 2100 Deurne (buurtbibliotheek)
Zwarte Arend – Schotensesteenweg 138 – 2100 Deurne (buurtbibliotheek)
Cultuurcentrum Deurne – Frans Messingstraat – 2100 Deurne (BIB punt –
wijkbewoners en bezoekers)
Den Tip Arenawijk – 2100 Deurne (BIB punt – wijkbewoners en bezoekers)
Leesplek van vzw Kids Arenawijk – 2100 Deurne (BIB punt – kinderen uit de
wijk)
EKEREN
Driehoek – Driehoekstraat 43 – 2180 Ekeren (districtsbibliotheek)
Mariaburg – Van de Weyngaertplein 38 – 2180 Ekeren (buurtbibliotheek)
HOBOKEN
UiThuis Hoboken – Kapelstraat 64 – 2660 Hoboken (districtsbibliotheek)
94
MERKSEM
Park – Van Heybeeckstraat 28A – 2170 Merksem (districtsbibliotheek)
Maantje – Maantjessteenweg 23 – 2170 Merksem (wijkbibliotheek)
Nieuwdreef – Nieuwdreef 135 – 2170 Merksem
(BIB punt en ontmoetingscentrum)
Merksem Dok – (BIB punt – ontmoetingscentrum bezoekers, wijkbewoners)
Dienstencentrum ’t Dokske – Min.Schollaertstraat 24 – 2170 Merksem
(BIB punt – senioren)
Dienstencentrum De Brem – Zwaantjeslei 87 – 2170 Merksem
(BIB punt – senioren)
Dienstencentrum De Zeelbaan – Elfnovemberstraat 33 – 2170 Merksem
(BIB punt – senioren)
Jeugdcentrum Bouckenborgh – (BIB punt – jongeren)
WILRIJK
Bist en Kaeck – Bist 34 – 2610 Wilrijk (districtsbibliotheek deel 1)
Kaeck – Koningin Elisabethstraat 3 – 2610 Wilrijk (districtsbibliotheek deel 2)
Leerlingenbegeleiding Antwerpen LBA Valaar – Letterkundestraat – 2610
(BIB punt – leeshoek)
95
Cultuurcentra
ANTWERPEN
Cultuurcentrum Luchtbal – Columbiastraat 110 – 2030 Antwerpen
03 543 90 30 – [email protected] – www.ccluchtbal.be
Cultuurcentrum Link – p/a BIB Elsschot – Willem Elsschotstraat 5
2050 Antwerpen - Secretariaat: 0491 08 49 61 / Tickets: 03 641 62 10
[email protected] – www.cclink.be
Cultureel ontmoetingscentrum Sint-Andries (COStA)
Sint-Andriesplaats 24 – 2000 Antwerpen
03 260 80 50 – [email protected] – www.cosintandries.be
Cultureel ontmoetingscentrum Nova – Schijfstraat 105 – 2020 Antwerpen
(Kiel) - 03 259 04 20 – [email protected] – www.nova-kiel.be
BERCHEM
Cultuurcentrum Berchem – Driekoningenstraat 126 – 2600 Berchem
03 286 88 20 – [email protected] – www.ccberchem.be
BERENDRECHT ZANDVLIET LILLO
Vrijetijdscentrum De Schelde – De Keyserhoeve 66 – 2040 Zandvliet
03 569 93 54 – [email protected] – www.ccdeschelde.be
BORGERHOUT
De Roma – Turnhoutsebaan 286 – 2140 Borgerhout
03 292 97 40 – [email protected] – www.deroma.be
‘t Werkhuys – Zegelstraat 13 – 2140 Borgerhout
03 289 72 97 – [email protected] – www.werkhuys.be
DEURNE
Cultuurcentrum Deurne – Frans Messingstraat 36 – 2100 Deurne
03 360 85 50 – [email protected] – www.ccdeurne.be
96
EKEREN
Cultuurcentrum Ekeren – Kloosterstraat 4 – 2180 Ekeren
03 543 29 18 – [email protected] – www.ccekeren.be
HOBOKEN
Cultuurwerking Hoboken – p/a UiThuis Hoboken
Kapelstraat 64 – 2660 Hoboken
03 292 65 30 – [email protected] – www.casalouisa.be
MERKSEM
Cultuurcentrum Merksem – Nieuwdreef 135 – 2170 Merksem
03 641 62 10 – [email protected] – www.ccmerksem.be
WILRIJK
Cultuurcentrum De Kern – Kern 18 – 2610 Wilrijk
03 821 01 20 – [email protected] – www.ccdekern.be
97
Cultuurantennes
ANTWERPEN
Cultuurantenne Antwerpen – p/a Districtshuis Antwerpen
Lange Gasthuisstraat 21 – 2000 Antwerpen
03 338 35 05 – [email protected]
Cultuurantenne Linkeroever – p/a BIB Elsschot
Willem Elsschotstraat 5 – 2050 Antwerpen – 03 338 34 57
BERCHEM
Cultuurantenne Berchem – Driekoningenstraat 126 – 2600 Berchem
03 286 88 34 – [email protected]
BERENDRECHT ZANDVLIET LILLO
Cultuurantenne Berendrecht-Zandvliet-Lillo – p/a Districtshuis
Antwerpsebaan 140 – 2040 Berendrecht
03 289 28 13 – [email protected]
BORGERHOUT
Cultuurantenne Borgerhout – p/a Districtshuis Borgerhout
Moorkensplein 1 – 2140 Borgerhout
03 270 18 14 – [email protected]
DEURNE
Cultuurantenne Deurne – p/a Ontmoetingscentrum Den Tip
Van den Hautelei 79 – 2100 Deurne
03 340 49 52 – [email protected]
EKEREN
Cultuurantenne Ekeren – p/a Districtshuis Ekeren
Veltwijcklaan 27 – 2180 Ekeren
03 543 29 08 – [email protected]
98
HOBOKEN
Cultuurantenne Hoboken – p/a UiThuis Hoboken
Kapelstraat 64 – 2660 Hoboken
03 820 30 42 – [email protected]
MERKSEM
Cultuurantenne Merksem – p/a Districtshuis Merksem
Burgemeester Jozef Nolfplein 1 – 2170 Merksem
03 641 72 52 – [email protected]
WILRIJK
Cultuurantenne Wilrijk – p/a Districtshuis Wilrijk – Bist 1 – 2610 Wilrijk
03 820 53 47 – [email protected]
99

Vergelijkbare documenten

art`s birthday 2007

art`s birthday 2007 In 2011 was er geen ruimte voor een verdere uitbouw van een stedelijk kenniscentrum. We hebben vooral ingezet op het versterken van de aansturing van de nieuwe organisatie: het uitbouwen van een di...

Nadere informatie