WaterFall

Commentaren

Transcriptie

WaterFall
velda
NL Gebruiksaanwijzing WaterFall
WaterFall potten van Velda zjin lichtgewicht waterornamenten
met ruimte voor planten. In het midden van het ornament is er
plaats voor een waterplant, gewone plant of zelfs snijbloemen.
Via de buitenring stroomt het water over de rand van de pot.
In de ring kunnen eventueel drijfplanten, kleine snijbloemen,
waterlelies of decoratieve stenen geplaatst worden. Stromend
water gecombineerd met planten geeft een totaal nieuwe
beleving. Door hun mooie strakke vormgeving verdienen de
WaterFall potten een opvallende plaats in of om het huis.
brings life to your pond
www.velda.com
!
Aandachtspunten
Houd er rekening mee dat spatwater de vloer kan bevochtigen.
Zorg ervoor dat het ornament waterpas staat voor een gelijkmatige waterstroom. De slangen binnenin de pot mogen geen
knikken vertonen. Als het waterornament compleet is geïnstalleerd en gevuld met water, kan de stekker van de pomp op een
droog en geaard stopcontact worden aangesloten. Gebruik
alleen deugdelijk geaarde verlengsnoeren, stopcontacten e.d.
De kabel is waterdicht verankerd en mag bij beschadiging niet
worden vervangen. Mocht er een beschadiging optreden aan de
pomp of de kabel, dan mag het apparaat niet worden gebruikt.
Vijverplanten
Een echt vijvergevoel ontstaat wanneer u de WaterFall voorziet
van moerasplanten. Geschikte vijverplanten zijn de Japanse
holpijp, dotterbloem, pijlkruid en iris. Gebruik de losse pot voor
het oppoten. Voeg eventueel watersla of waterhyacint toe aan
de buitenring. Als er regelmatig een dopje Aqua Clear wordt
toegevoegd, blijft het vijverwater gezond en algenvrij.
Onderhoud
Het waterornament is gemaakt van glasvezelversterkt polystone.
Na verloop van tijd kan lichte verkleuring optreden. De waterstroom
blijft optimaal door regelmatig water bij te vullen. De pomp moet
geheel onder water zijn om drooglopen te voorkomen. In de winter
bij temperaturen onder 0°C dient u het waterornament buiten
niet te gebruiken. Reinig alle onderdelen met een sopje en zachte
doek en plaats de pot ‘s winters binnenshuis op een vorstvrije plek.
WaterFall
Plantenpot met watereffect!
Pond pleasure for everyone!
Teicherlebnis für Jedermann!
Plaisir des bassins pour tous!
Stap voor stap
1. Verwijder de verpakking en maak de hele pot goed schoon.
2. Zet de WaterFall pot waterpas (met behulp van wigjes).
3. Plaats de pomp op de bodem van het waterreservoir en
verbind de slang met de slangklem op de pompuitgang.
4. Breng de stekker door de pijp naar buiten en plaats de kabel
in de daarvoor bedoelde uitsparing.
5. Giet water in de buitenring en vul zo het reservoir voor 95%.
6. Poot een plant in de losse pot en decoreer de buitenring.
7. Sluit nu de stekker aan op een droog en geaard stopcontact.
Met de knop op de pomp kan de stroming worden geregeld.
8. LET OP: maak de rand nat voor een gelijkmatige waterstroom.
Spatwater kan de vloer bevochtigen bij het opstarten.
GB Instructions for use WaterFall
Velda WaterFall pots are lightweight water ornaments with room
for plants. There is room in the middle of the ornament for a
water plant, ordinary plant or cut flowers. The water flows over
the edge of the pot along the outer ring. The ring can accommodate any floating plants, small cut flowers, water lilies or decorative stones. Flowing water in combination with plants provides a
whole new experience. The stylish, modern design of the WaterFall pots merits a prominent location in or round your home.
!
Special attention
Keep in mind that splashing water can moisten the floor. Place
the ornament level at the desired location for a smooth water
flow. The hoses inside the pot may show no sharp bends. When
the water ornament is completely installed and filled with water,
the plug of the pump can be connected to a dry grounded
socket outlet. Only use good quality grounded extension cables,
flexes, receptacles and the like. The cable is watertight anchored
and may not be replaced when damaged. If any damage should
occur to the pump or cable, the device may no longer be used.
Pond plants
A real pond feeling can be created if you supply a WaterFall pot
with a few marsh plants. Ideal pond plants are Japanese Pipewort, Marsh-marigold, Arrowhead and Iris. Use the removable
pot for potting the plants. Add some water lettuce or water hyacinth to the outer ring. When applying regularly one measuring
cap of Aqua Clear, the water will remain clear and algae-free.
Maintenance
The water ornament is made of fiber glass reinforced polystone.
With the lapse of time slight discolouration may occur. Refill
regulary with water in order to maintain the water flow. Submerge the pump completely to prevent it from running dry.
During winter time, at temperatures below 0°C you should not
use the water ornament outdoors. Clean all parts with soapy
water and a cloth and store the pot indoors in a frost free place.
Step by step
1. Remove packing and properly clean the pot first.
2. Place the WaterFall pot level at its location (using wedges).
3. Place the pump on the bottom of the water container and
attach the hose with a hose clamp to the pump outlet.
4. Pass the plug through the pipe and place the cable in the
space provided.
5. Pour water into the outer ring and fill the reservoir (95%).
6. Place a plant in the separate pot and decorate the outer ring.
7. Connect the plug to a dry and grounded socket outlet.
You can regulate the water flow using the dial on the pump.
8. N.B.: wet the edge to ensure that the water flow is regular.
Water can splash and wet the floor when starting up the pump.
GAW123624104
D Gebrauchsanleitung WaterFall
3.
6.
5.
8.
step by step
Pflege
Das Wasserornament ist gefertigt aus glasfaserverstärktem
Polystone. Im Laufe der Zeit können geringe Verfärbungen
auftreten. Der Wasserfluss bleibt optimal wenn Sie regelmäßig
Wasser nachfüllen. Die Pumpe muss komplett unter Wasser sein
damit sie nicht trocken läuft. Im Winter, bei Temperaturen unter
0°C sollten Sie das Wasserornament draußen nicht verwenden. Reinigen Sie alle Teile mit Seifenwasser und einem Tuch
und lagern den Topf an einem trockenen und frostfreien Ort.
removable pot
hose
95% - - - -
reservoir
pump
cable
cross section
!
Die WaterFall Töpfe von Velda sind sehr leichte Wasserornamente mit Platz für Pflanzen. In der Mitte des Ornaments ist Platz für
eine Wasserpflanze, eine normale Pflanze oder Schnittblumen.
Über den Außenring fließt das Wasser über den Rand in den Topf.
In den Ring können auch Treibpflanzen, kleine Schnittblumen,
Seerosen oder dekorative Steine gelegt werden. Fließendes Wasser kombiniert mit Pflanzen ergibt eine total neue Belebung.
Wegen ihrer schönen geradlinigen Formen verdienen die WasserFall Töpfe einen besonderen Platz in Ihrem Haus oder draußen.
Beachten Sie, dass Spritzwasser den Boden befeuchten kann.
Zorg ervoor dat de pot waterpas staat voor een gelijkmatige
waterstroom. De slangen binnenin het ornament mogen geen
knikken vertonen. Wenn das Wasserornament komplett installiert und mit Wasser gefüllt ist, kann der Stecker an eine trockene,
geerdete Steckdose angeschlossen werden. Verwenden Sie
ausschließlich zugelassene, geerdete Verlängerungskabel,
Elektroleitungen, Steckdosen usw. Das Kabel ist wasserdicht
ummantelt und darf bei Beschädigungen nicht ersetzt werden.
Sollte eine Beschädigung an Pumpe oder Kabel auftreten, dann
darf das Gerät nicht mehr eingesetzt werden.
Ein echtes Teichgefühl entsteht, wenn Sie in den WaterFall ein
paar Sumpfpflanzen einsetzen. Ideale Teichpflanzen sind der
Japanische Schachtelhalm, Dotterblume, Pfeilkraut und die
Iris. Verwenden Sie beim Pflanzen den separaten Topf. In den
Ring können Sie auch etwas Wassersalat oder Wasserhyazinthe
zufugen. Wenn regelmäßig eine Kappe Aqua Clear zugefügt
wird bleibt das Wasser gesund und algenfrei.
Schritt für Schritt
1. Entfernen Sie die Verpackung und reinigen den ganze Topf.
2. Stellen Sie den Topf waagerecht in Position (mit Keile).
3. Stellen Sie die Pumpe auf den Boden des Wassertanks und
verbinden den Schlauch mit dem Pumpenausgang.
4. Führen Sie das Kabel durch das Rohr und die dafür
vorgesehene Aussparung nach draußen.
5. Gießen Sie Wasser in den Außenring und füllen so den Tank
bis zu 95%.
6. Bepflanzen Sie den losen Topf und dekorieren den Außenring.
7. Stecken Sie den Stecker in eine trockene, geerdete Steckdose.
Mit dem Knopf auf der Pumpe kann der Wasserfluss geregelt werden.
8. Befeuchten Sie den Rand für einen gleichmäßigen Wasserfluss.
Spritzwasser kann den Boden befeuchten bei Inbetriebnahme.
F Mode d’emploi WaterFall
!
Les pots WaterFall de Velda sont des décorations aquatiques légers
accueillant des plantes. L’accessoire peut accueillir en son centre une
plante aquatique, une plante normale et même des fleurs coupées.
L’eau ruisselle par-dessus le bord du pot par l’anneau extérieur. Il est
possible d’orner l’anneau de plantes flottantes, de fleurs coupées,
de nénuphars ou de galets décoratifs. La combinaison de l’eau qui
coule et des plantes crée une sensation tout à fait nouvelle. Avec
leur beau design épuré, les pots WaterFall se doivent d’être placés
en évidence, à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison.
Faites attention que les éclaboussures peuvent mouiller le sol.
Veiller à mettre le pot à niveau à une place définitive pour obtenir
un ruissellement optimal. Le tuyau intérieur de l’ornement peut
ne pas présenter de plis. Si la décoration aquatique est entièrement installé et rempli d’eau, il peut être mise sous tension
par branchement de la prise reliée à un disjoncteur différentiel
sensibilisé de 30 mA. N’utilisez que des câbles, rallonges et prises de
terre. Le cordon d’alimentation électrique est intégré de manière
étanche. En cas de détérioration du pompe ou cordon, ne pas
le remplacez et cessez immédiatement l’utilisation du dispositif.
La mise en place de quelques plantes de bassin suffit pour
générer cette atmosphère bienfaisante et rafraîchissante
propre aux bassins d’agrément. Les meilleures variétés sont la
prêle japonaise, le populage des marais, la flèche d’eau et l’iris.
Opérez le rempotage de ces plantes dans la pot séparé. Ajoutez
quelques branches laitue d’eau et jacinthe d’eau. Ajoutez régulièrement le contenu d’un bouchon du flacon d’Aqua Clear.
Vous préserverez la bonne santé de l’eau.
Entretien
La décoration aquatique est en polystone renforcé de fibres
de verre. Il peut subir une légère décoloration avec le temps.
Rajoutez de l’eau régulièrement pour que le ruissellement d’eau
reste optimal. La pompe doit être entièrement immergée pour
éviter qu’elle ne tourne à vide. En hiver, lorsque la température
est inférieure à 0 °C, n’utiliser pas la décoration aquatique.
Nettoyer toutes les pièces avec de l’eau savonneuse et un
chiffon et conserver le pot à un endroit sec à l‘abri du gel.
Comment aménager son bassin ? Mode d’emploi :
1. Enlever l’emballage et nettoyer la décoration aquatique.
2. Veiller à mettre le pot à niveau en position (à l’aide de cales).
3. Placez la pompe au fond du réservoir d’eau et branchez le
flexible à la sortie de pompe.
4. Faites sortir la fiche dans le tuyau et le câble dans l’orifice prévu.
5. Versez de l’eau dans l’anneau extérieur et remplissez le
réservoir à 95 %.
6. Plantez une plante dans le pot amovible et décorez l’anneau.
7. Branchez la fiche à une prise protégée de l’humidité avec
fiche de terre. Le bouton de la pompe permet de régler le débit.
8. ATTENTION : mouillez le bord pour obtenir un ruissellement
optimal. Les éclaboussures peuvent mouiller le sol au démarrage.