RAPORT COMUN SUPLlMENTAR

Commentaren

Transcriptie

RAPORT COMUN SUPLlMENTAR
l.-2,
or
21
Z~fl-
RAPORT COMUN SUPLlMENTAR
asupra propunerii legislative privind repnerea datelor generate
sau prelucrate de furnizorii de retele puhlice de comunicapi electronice
~i de furnizorii de servicii de comunicapi electronice destinate publicului
in eonformitate eu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,
eu modifiearile ~i eompletarile ulterioare, Comisia juridiea, de diseiplina ~i imunitati ~i Comisia
pentru tehnologia informatiei ~i eomunieatiilor, au fost sesizate, spre dezbatere in fond, eu
propunerea legislativa privind retinerea date/or generate sau prelucrate de jUrnizorii de retele
pub/ice de comunicatii electron ice $i de jurnizorii de servicii de eotnunieatii electron ice destinate
publieului, trimisa cu adresa nr. Pl-x 10 din 1 februarie 2012 ~i inregistrata eu nr.31/38 din 2
februarie 2012, respeetiv nr.36/3/02.02.2012.
Potrivit prevederilor art. 92 alin. (9) pet.2, din Regulamentul Camerei Deputatilor,
republieat, Camera Deputatilor este Camera decizionala.
Senatul, in cali tate de prima Camera sesizata, a respins initiativa legislativa, in ~edinta
din 21 deeembrie 2011.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil initiativa legislativa, eu observatii ~i propunerii
conform avizului nr.1324 din 14 deeembrie 2011.
Guvernul, prin punctul de vedere transrnis eu adresa nr.11119/DRP din 15
deeembrie 2011, eonstata ea propunerea legislativa indepline;;te cerinta dreptului Uniunii
Europene de a transpune in dreptul intern Direetiva 2006124/CE privind retinerea datelor, dar nu
indepline~te in totalitate eerinta respeetarii Deeiziei Curtii Constitutionale nr.l258/2009, care
declara neeonstitutionale prevederile preeum insa;;i aetivitatea de retinere a datelor ~i considera
ca "Parlamentul este singurul in masura sa se pronunte asupra adoptarii propunerii
legislative."
Ministrul Comunicatiilor ~i Societatii Informationale, Ministerul Justitiei ~i
Ministerul Afacerilor Europene, prin punctele de vedere transmise, sustin promovarea
propunerii legislative.
Asociatia Nationala a Internet Service Providerilor din Romania a trirnis un
punet de vedere in legatura eu aceasta propunere legislativa in numele a opt organizatii nonguvemamentale din domeniul digital (servicii de eomunieatii eleetronice) ;;i drepturile omului,
prin care semnaleaza ea Direetiva 2006124IEC privind pastrarea datelor de trafic informational ~i
implementarea sa in Romania eonstituie 0 inealcare flagranta a dreptului la viata privata al
eetatenilor.
Comisia pentru afaceri europene a avizat negativ initiativa legislativa prin avizul
nr.40/46 din 14 februarie 2012.
Comisia pentru drepturile omului, culte ~i problemele minoritatilor nationale a
avizat negativ initiativa legislativa prin avizul nr.25/21 din 23 februarie 2012.
Initiativa legislativa supusa dezbaterii are ea obieet de reglementare stabilirea regulilor
privind retinerea date lor generate sau preluerate de furnizorii de rete Ie publice de eomunieatii
eleetroniee ~i de furnizorii de servicii de eomunicatii eleetroniee destinate publieului, in seopul
transpunerii Directivei 2006/24/CE a Parlamentului European ;;i a Consiliului privind pastrarea
datelor generate sau prelucrate in legatura eu fumizarea serviciilor de eomunieatii eleetronice
aeeesibile publicului sau de reteIe de eomunieatii ;;i de modifieare a Direetivei 2002/58/CE.
1
Aceasta propunere legislativa reprezinta al doilea demers de transpunere a Directivei
2006/24/CE. primul demers a fost constituit de adoptarea Legii nr.298/2008 privind retinerea
datelor. lege declarata neconstitutionala, in ansamblul sau, prin Decizia Curtii Constitutionale
nr.l258 din 8 oetombrie 2009.
Comisia Europeana a declan~at in iulie 2011 proeedura de infringement impotriva
Romaniei pentru netranspunerea in dreptul intern a Direetivei 2006/24/CE a Parlamentului
European ~i a Consiliului privind pastrarea datelor generate sau prelucrate in legatura cu
furnizarea servieiilor de comunieatii eleetronice accesibile publicului sau de retele de comunicatii
pub lice ~i de modificare a Directivei 2002/58/CE.
In prezent Romfulia se afla in etapa a II-a a procedurii de infringement, Comisia
Europeana solicitiind Guvernului Romaniei, prin emiterea avizului motivat din data de 27
octombrie 2011, sa ia masuri in vederea asigurarii eonformitatii depline eu normele Uniunii
Europene in domeniul pastrarii date lor.
In data de 22 martie 2012 Comisia Europeana a transmis Guvernului Romfuliei
un aviz motivat suplimentar cu privire la necomunicarea masurilor nationale de transpunere a
Directivei 2006/24/CE. Prin intermediul acestui aviz motivat suplimentar, Comisia Europeana
atrage atentia Guvernului Romaniei asupra faptului ca in cazul in care actiunea va ajunge in fata
Curtii de Justitie a Uniunii Europene, Comisia va solicita Curtii impunerea de sanqiuni in
conformitate cu art.260 alin.(3) din Tratat. Aceste sanqiuni vor fi calculate conform prevederilor
Comunicarii Comisiei din 11.11.2010 cu privire la aplicarea art.260 alin.(3) din Tratat ~i pot
ajunge la sume considerabile, respectiv suma forfetara minima de cca 1 710 000 euro ~i pIati cu
titlu cominatoriu de cca 44.770,32 euro pentru fiecare zi de intarziere de la data pronuntarii
Hotiirfu'ii de condamnare. pana la transpunerea completa a directivei. Comisia Europeana a
acordat Romaniei un termen suplimentar de 0 luna pentru conformare, acesta expirand la
data de 26 aprilie 2012.
In conformitate cu prevederile art. 61 ~i 63 din Regulamentul Camerei Deputatilor,
republicat, cu modificarile ~i completarile ulterioare membrii Comisiei juridice, de disciplina ~i
imunitati ~i membrii Comisiei pentru tehnologia informatiei ~i comunicatiilor, au examinat
initiativa legislativa susmentionata pe parcursul mai multor ~edinte, dezbaterile finalizandu-se in
~edinta din 18 aprilie 2012.
La lucrarile Comisiilor au participat, in calitate de invitati, din partea Ministerului Justitiei
domnul Catalin Marian Predoiu- ministru, doarnna Alina Bica - Seeretar de stat, doarnna OanaPatricia Bueur - consilier juridic, din partea Ministerul Administratiei ~i Internelor domnul
eomisar ~ef Calin Rosan - director, din partea MCSI domnul Razvan ~erban-Mustea - ministru,
din partea Ministerului Afacerilor Europene domnul Radu Razvan-Horatiu - subsecretar de stat,
din partea Serviciului Roman de Informatii domnul Dumitru Dumbrava ~i domnul Eugen Iorga,
din partea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie ~i Justitie domnul Bulaneea Marius, din
partea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Preluerarii Datelor eu Caracter Personal, doamna
Georgeta Basarabeseu - pre~edinte ~i domnul consilier Dorel Colediciuc.
In ~edinta din 8 mai 2012, plenul Came rei Deputatilor a hotarat retrimiterea
propunerii legislative celor doua Comisii sesizate in fond, pentru intocmirea unui raport
suplimentar.
2
In eonformitate eu prevederile art. 61 ~i 63 din Regulamentul Carnerei Deputatilor,
republicat, eu modificarile ~i cornpletarile ulterioare rnernbrii Comisiei juridiee, de disciplina ~i
irnunitati ~i mernbrii Cornisiei pentru tehnologia inforrnatiei ~i eornunieatiilor, au reexaminat
initiativa legislativa susrnentionata in ~edinta din 8 mai 2012, intocmind raportul suplimentar
nr. PI-x 10/2012 prin care au propus plenului Carnerei Deputatilor, adoptarea propunerii
legislative privind re(inerea date lor generate sau preillcrate de jurnizorii de retele pub lice de
cotnunica{ii electron ice $i de jllrnizorii de servicii de cOtnllnica(ii electron ice destinate
publiclllui. cu amendamente admise ~i amendamente respinse.
In ~edinta din 22 mai 2012, plenul Camerei Deputatilor a hotarat retrimiterea
propunerii legislative eelor doua Cornisii sesizate in fond, pentru intoemirea unui nou raport
suplimentar.
In eonforrnitate cu prevederile art. 61 ~i 63 din Regularnentul Camerei Deputatilor,
republicat, cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare rnernbrii Comisiei juridice, de disciplina ~i
irnunitati ~i mernbrii Cornisiei pentru tehnologia inforrnatiei ~i cornunicatiilor au reexaminat
initiativa legislativa susrnentionata in ~edintele din 21 ~i 22 mai 2012.
La lucrarile Comisiilor au participat, in calitate de invitati, din partea Ministerului Justitiei
domnul Aorin Motiu - secretar de stat, doamna Alina Barbu - ~ef serviciu ~i doamna OanaPatricia Bucur - consilier juridic; din partea MCSI dornnul Ovidiu Artopolescu - secretar de stat
~i doamna Carmen Elian - director; din partea Serviciului Roman de Inforrnatii, dornnul Dumitru
Durnbrava ~i dornnul Eugen Iorga, din partea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie ~i
Justitie, doarnna Gabriela Scutea - procuror general adjunct, din partea Ministerului Afacerilor
Europene, dornnul Radu Razvan-Horatiu - subsecretar de stat, din partea Ministerului
Adrninistratiei ~i Internelor - Irina Alexe , ~ef departament.
Mernbrii celor doua Cornisii au hotarat, cu majoritate de voturi (7 voturi pentru ~i 5
voturi impotriva), sa prop una plenului Camerei Deputatilor, adoptarea propunerii legislative
privind re{inerea datelor generate sau prelucrate de jurnizorii de re{eie publice de cotnunica{ii
electronice $i de jurnizorii de servicii de cotnunica{ii electron ice destinate publicului. cu
amendamentele admise redate in Anexa nr.1 la prezentul raport. Amendamentele respinse
sunt redate in Anexa nr.I1 care fac parte integranta din raport.
In raport cu obiectul ~i continutul sau, propunerea legislativa face parte din categoria
legilor organidi.
VICEPRE~EDINTE, Florin IORDACHE
PRE~EDINTE, Relu FENECmU
SECRETAR, Alina GORGlllU
SECRETAR,AdrianBADULESCU
AMENDAMENTE ADMISE:
Lege privind retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de retele publice de
comunicatii electronice ~i de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate
publicului, precum ~i pentru modificarea ~i completarea Legii nr. 506/2004 privind
prelucrarea datelor cu caracter personal ~i protectia vietii private in sectorul comunicatiilor
electronice
3
Art. 1.
(1) Prezenta lege stabile~te obligatia furnizorilor de rete Ie publice de comunicatii electronice ~i a
furnizorilor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului de a retine anumite date
generate sau prelucrate in cadrul activiHitii lor pentru punerea acestora la dispozitia organelor de
urmarire penala, instantelor de judecata ~i organelor de stat cu atributii in domeniul sigurantei
nationale in scopul utilizarii lor, in cadrul activitatilor de prevenire,de cercetare, de descoperire ~i
de urmiirire penal a a infractiunilor grave sau pentru rezolvarea cauzelor cu persoane
disparute ori pentru punerea in executare a unui mandat de arestare sau de executare a
pedepsei.
(2) Prezenta lege se aplica datelor de trafic ~i de localizare a persoanelor fizice ~i a persoanelor
juridice, precum ~i date lor necesare pentru identificarea unui abonat sau a unui utilizator
inregistrat.
(3) Nemodificat.
(4) Nemodificat.
Art. 2
( 1) Nemodificat.
a) Nemodificat.
b) utilizator - persoana fizica sau persoana juridici
ce folose~te un servlclU de
comunicatii electronice destinat publicului in scopuri personale sau profesionale, fara a fi
in mod necesar abonat al acelui serviciu;
c) Nemodificat.
d) Nemodificat.
e) infrac{iune gravQ - infractiunea care face parte din una dintre urmatoarele
categorii:
1. infractiunile prevazute la art. 2 lit. b) din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea
~i combaterea criminalitatii organizate, cu modificarile ~i completarile ulterioare,
savar~ite sau nu de un grup infractional organizat;
2. infractiunile prevazute in Capitolul IV din Legea nr. 53512004 privind
prevenirea ~i combaterea terorismului;
3. urmatoarele
infractiuni
prevazute de Codul penal, republicat,
cu
modificarile
~i completarile
ulterioare:
infraqiuni contra sigurantei statului,
pruncucidere, vatamare corporaHi grava, viol, tfilhiirie, act sexual cu un minor, distrugere,
ultraj, evadare, inlesnirea evadarii, infractiunile de falsuri in inscrisuri, asociere pentru
savar~irea de infractiuni, furt calificat sau in~elaciune;
4. infractiunile de coruptie, infractiunile asimilate acestora, infractiunile in
legatura directa cu infractiunile de coruptie sau cu cele asimilate acestora precum ~i
infractiunile impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene din Legea
nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea ~i sanctionarea faptelor de coruPtie, cu
modificarile ~i completarile ulterioare;
5. infraqiunea de falsificare a unui instrument de plata electronica prevazuta de
art. 24 din Legea nr.365/2002 privind comertul electronic, republicata;
6. infractiunile de evaziune fiscala prevazuta de art. 9 din Legea nr. 24112005
pentru prevenirea ~i combaterea evaziunii fiscale, cu modifidirile ~i completarile
ulterioare;
4
7. infractiunea de pornografie infantiHi prevazuta la art.lS din Legea nr.
678/2001 privind prevenirea ~i combaterea traficului de persoane, cu modificarile ~i
completarile ulterioare;
8. infractiunea de pornografie infantila prin sisteme informatice prevazuta la
art. 51 din Legea nr. 16112003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei
in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice ~i in mediul de afaceri,
prevenirea ~i sanctionarea coruptiei, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
Nemodificat.
g) Nemodificat.
h) apel telefonic nereu~it - comunicarea in cadrul careia apelul telefonic a fost conectat,
dar nu a primit raspuns sau a facut obiectul unei interventii din partea administratorului
retelei;
i) Nemodificat.
(2) in tot cuprinsul prezentei legi sunt, de asemenea, aplicabile definitiile prevazute la art. 3 din
Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea date lor cu caracter
personal ~i libera circulatie a acestor date, cu modificarile ~i completarile ulterioare, ~i la art. 2
din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal ~i protectia vietii
private in sectorul comunicatiilor electronice, cu modificarile ~i completarile ulterioare, precum ~i
art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgent a Guvernului nr.1l1l2011 privind comunicatiile
electronice.
o
Art.3
Nemodificat.
(2) Datele prev3zute
comunicarii.
(3) Nemodificat.
(1)
la alin. (1) se retin ~i se pastreaza
timp de 6 luni de la data efectuarii
Art. 4 Nemodificat.
a) in cazul retelelor de telefonie fixa ~i de telefonie mobila: numarul de telefon apelant, precum
~i numele ~i adresa abonatului sau ale utilizatorului inregistrat;
b) in cazul serviciilor de acces la internet, po~ta electronic a ~i telefonie prin internet:
1. identificatorul alocat;
2. identificatorul de utilizator ~i numarul de telefon alocat pentru efectuarea oricarei
comunicari prin reteaua publici de telefonie;
3. numele ~i adresa abonatului sau ale utilizatorului inregistrat, caruia i s-a alocat 0
adresa Internet Protocol, denumita in continuare adresii IP, un identificator de
utilizator sau un numar de telefon, la momentul comunicarii.
Art. 5
Datele necesare pentru identificarea destinatiei unei comunicari cuprind:
a) in cazul retelelor de telefonie fiX3 ~i de telefonie mobila:
1. numarul format sau apelat ~i, in cazurile care includ servicii suplimentare precum
redirectionarea sau transferul apelului, numarul catre care este directionat apelul;
2. numele ~i adresa abonatului ori ale utilizatorului inregistrat;
b) in cazul serviciilor de acces la internet, po~t3 electronica ~i telefonie prin internet:
5
1. identificatorul utilizatorului sau numarul de telefon al destinatarului unui apel
telefonic prin internet;
2. numele ~i adresa abonatului sau ale utilizatorului inregistrat ~i identificatorul
utilizatorului destinatar al comunicarii.
Art. 6
Datele necesare pentru determinarea datei, orei ~i a duratei comunicarii cuprind:
a) in cazul retelelor de telefonie fixa ~i de telefonie mobila: data ~i ora initierii ~i incheierii unei
comunicari:
b) in cazul serviciilor de acces la internet, po~ta electronica ~i telefonie prin internet:
1. data ~i ora conectarii ~i deconectarii de la serviciul de acces la Internet, adresa IP
alocata dinamic sau static unei comunicari de furnizorul de servicii de acces la internet,
precum ~i identificatorul abonatului sau al utilizatorului inregistrat;
2. data ~i ora conectarii ~i deconectarii de la serviciul de po~ta electronica sau de
telefonie prin Internet.
Art. 7
Datele necesare pentru identificarea tipului de comunicare cuprind:
a) in cazul retelelor de telefonie fixa ~i de telefonie mobila: informatii privind serviciul de
telefonie utilizat;
b) in cazul comunicarilor prin serviciul de po~ta electronic a ~i de telefonie prin internet:
informatii privind serviciul de acces la Internet utilizat.
Art. 8 Nemodificat.
a) Nemodificat.
b) in cazul retelelor de telefonie mobila:
1. numarul de telefon al apelantului ~i numarul de telefon al apelatului;
2. identitatea internationala de abonat mobil denumita in continuare IMSI a apelantului;
3. identitatea internationaUi a echipamentului mobil denumita in continuare IMEI a
apelantului;
4. identitatea IMSI a apelatului;
5. identitatea lMEI a apelatului;
6. in cazul serviciilor anonime preplatite: data ~i ora activarii initiale a serviciului, precum
~i identificatorul celulei de la care a fost activat serviciul;
c) Nemodificat.
Art. 9 Nemodificat.
Art. 10 Nemodificat.
Art.n
( 1) Nemodificat.
(2) Datele retinute potrivit alin. (1) sunt exceptate de la prevederile prezentei legi.
6
Art. 12
( 1) Nemodificat.
(2) Nemodificat.
(3) La sfa.r~itulperioadei de retinere, toate datele retinute exclusiv in temeiul prezentei legi. cu
exceptia date lor accesate ~i retinute conform legii, puse la dispozitia autoritatilor prevazute la
art. 1 alin.(l) trebuie distruse, la data expirarii termenului prevazut la art. 3 alin. (2), prin
proceduri ireversibile. Procedura distrugerii datelor retinute conform prezentei legi va fi
reglementata prin hotarare a Guvernului pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a
prezentei legi.
Art. 13
Activitatea de retinere a date lor se realizeaza cu respectarea urmatoarelor principii:
a) datele retinute trebuie sa fie de aceea~i calitate ~i supuse aceleia~i securitati ~i protectii ca ~i
date Ie din retea;
b) datele retinute trebuie supuse unor masuri tehnice ~i organizatorice corespunzatoare, in
vederea protejarii acestora impotriva distrugerilor accidentale sau intentionate, alterarii ori
pierderii accidentale. stocarii, prelucrarii. accesarii sau dezvaluirii neautorizate ori ilicite;
c) Nemodificat.
d) date Ie sunt distruse la expirarea termenului prevazut la art.3 alin.(2), cu exceptia celor care
au fost accesate ~i retinute.
Art. 14
(1) In situatia in care date Ie prevazute la art. 4-9 pot fi retinute de mai multi furnizori de servicii
de comunicatii electronice destinate publicului ~i de retele pub lice de comunicatii electronice.
activitatea de retinere a datelor se face doar la furnizorul care prelucreaza date Ie prevazute la
art. 3.
(2) Nemodificat.
(3) Nemodificat.
Art.1S
(1) Furnizorii de retele pub lice de comunicatii electronice ~i furnizorii de servicii de comunicatii
electronice destinate publicului au obligatia de a colecta ~i de a trans mite anual, Ministerului
Comunicatiilor ~i Societatii Informationale urmatoarele date statistice. in vederea urmaririi ~i
controlului aplicarii prevederilor cuprinse in prezenta lege:
a) numarul cazurilor in care informatiile au fost fumizate organelor de urmarire penala,
instantelor de judecata ~i organelor de stat cu atributii in domeniul sigurantei
nationale. in conformitate cu prevederile prezentei legi;
b) perioada de timp scursa intre data la care datele au fost retinute ~i data la care organele
de urmarire penala, instantele de judecata sau organele de stat cu atributii in
domeniul sigurantei nationale au solicitat transmiterea acestor date;
c) Nemodificat.
(2) Nemodificat.
(3) Nemodificat.
7
Art. 16
(1) Furnizorii de retele pub lice de comunicatii electronice ~i fumizorii de servicii de comunicatii
electronice destinate publicului au obligatia ca, la solicitarea organelor de urrnarire penala, a
instante10r de judecata ~i a organelor de stat cu atributii in domeniul sigurantei nationale,
formulata in aplicarea dispozitiilor din Codul de procedura penala, precum ~i a celor din legile
speciale in materie, sa transmita acestora in cel mult 48 de ore de la data solicitarii, date Ie
retinute potrivit prezentei legi.
(2) In cazul in care nu este posibila transmiterea informatiilor solicitate in termenul prevazut la
alin. (1), furnizorii sunt obligati sa anunte solicitantul cu privire la motivul intarzierii ~i, in orice
caz, sa transmita informatiile solicitate in cel mult 5 zile de la data solicitarii initiale.
(3) Solicitarile organelor de urmarire penal a, ale instantelor de judecata ~i ale organelor de stat cu
atributii in domeniul sigurantei nationale se vor face cu invocarea temeiului legal existent ~i se
vor trans mite in format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa bazata pe un
certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
(4) Furnizorii de retele publice de comunicatii electronice ~i furnizorii de servicii de
comunicatii electronice destinate publicului au obligatia sa asigure semnarea datelor
solicitate, utilizand 0 semnaturii electronica extinsa bazata pe un certificat calificat eliberat
de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Semnarea electronica a datelor se va face
in mod automat in momentul extragerii lor din bazele de date prevazute la art.3 alin.(I).
(5) Orice persoana autorizata care trans mite date retinute in baza prezentei legi are
obligatia sa semneze datele transmise, utilizand 0 semnatura electronica extinsa bazata pe
un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, asumandu~i astfel responsabilitatea in ceea ce prive~te integritatea datelor transmise.
(6) Orice persoana autorizata care prime~te date retinute in baza prezentei legi are
obligatia sa verifice integritatea datelor primite ~i sa certifice aceasta integritate prin
semnarea datelor, utilizand 0 semnaturii electronica extinsa bazata pe un certificat calificat
eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
(7) Fiecare persoana care certifica date Ie sub semnatura electronica raspunde potrivit legii
pentru integritatea ~i securitatea acestor date.
(8) Aplicarea prevederilor alin.(3)-(7) se face cu respectarea procedurilor stabilite prin
normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
Art.17
Dad in cauza s-a dispus 0 solutie de neincepere a urmaririi penale, scoatere de sub urmarire
penala, incetare a urmaririi penale sau de clasare, procurorul este obligat ca, in termen de 5 zile
de la dispunerea solutiei sa in~tiinteze despre aceasta persoana ale carei date au fost vizate de
solicitare.
Art.18
(1) Organele de cercetare ale politiei judiciare au dreptul sa solicite datele retinute in baza
prezentei legi doar cu aprobarea
procurorului
care supravegheaza
sau efectueaza
urmarirea penala ori a procurorului competent potrivit procedurii de dare in urmarire a
persoanelor ~i cu aprobarea judecatorului competent.
(2) Judecatorul se pronunta cu privire la solicitarea procurorului de transmitere a datelor
in 48 de ore, prin incheiere motivata, in camera de consiliu.
8
Art.19
(1) Daca in cauza s-a dispus 0 solutie de neincepere a urmaririi penale, scoatere de sub
urmarire penala, incetare a urmaririi penale sau de c1asare, suportul pe care sunt stocate
informatiile se arhiveaza la sediul parchetului, in locuri speciale, in plic sigilat, cu
asigurarea confidentialitatii, ~i se pastreaza pan a la indeplinirea termenului de prescriptie a
raspunderii pen ale pentru
fapta ce a format obiectul cauzei, dnd se distrug, incheind un proces verbal in acest sens.
(2) Dad in cauza instanta a pronuntat 0 hotarare de condamnare, achitare sau incetare a
procesului penal, ramasa definitiva, datele retinute se arhiveaza odata cu dosarul cauzei, la
sediul instantei, cu respectarea prevederilor legale privind arhivarea documentelor in
forma electronica.
Art. 20
Autoritatile eompetente sa monitorizeze apliearea prevederilor prezentei legi sunt Autoritatea
Nationala de Supraveghere a Prelueriirii Datelor eu Caraeter Personal, denumita In eontinuare
A.N.S.P.D.C.P. ~i Autoritatea
Nationala pentru
Administrare
~i Reglementare
in
Comunicatii, denumita in continuare ANCOM.
CAPITORUL III
Contraventii ~i sanctiuni
Art. 21
(1) Nemodificat.
a) Nemodifieat.
b) Nemodificat.
e) Nemodifieat.
d)nerespectarea principiilor prevazute la art. 13.
e) neindeplinirea obligatiilor prevazute la art. 16 alin. (1) ~i (2).
f) neindeplinirea obligatiilor prevazute la art. 25 alin. (4).
(2) Constatarea eontraventiilor prevazute la alin. (1) literele b), e), d) ~i e), precum ~i aplicarea
sanctiunilor se efectueaza de catre personalul de control imputemicit in acest scop al
A.N.S.P.D.C.P.
(3) Constatarea contraventiilor prevazute la alin.( 1) literele a) ~i f) ~i aplicarea sanctiunilor se
face de persoane imputernicite in acest sens din cadrul ANCOM.
(4) Contraventiilor prevazute la alin.(I) Ie sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvemului
Of. 2/2001privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificiiri ~i completiiri prin
Legea nr.180/2002, eu modificiirile ~i completiirile ulterioare.
Art.22
(1) Orice accesare intentionata, alterare sau transfer al date lor retinute in baza prezentei
legi, fara autorizare, constituie infractiune ~i se pedepse~te cu inchisoare de la unu la 5 ani.
(2) Tentativa se pedepse~te.
Art.23
Nerespectarea obligatiei de comunicare in termenul prevazut de art.17 atrage raspunderea
penala, in conditiile legii.
9
Art. 24
La data intrarii in vigoare a prezentei legi, Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor Cli
caracter personal ~i protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei. Partea I, nr. 1.101 din 25 noiembrie 2004, cu completarile
ulterioare. se modifica ~i se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Alineatele (1) ~i (6) ale articolului 5 se modifica ~i vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 5 (1) Datele de trafic referitoare la abonati ~i utilizatori inregistrati, prelucrate ~i
retinute de catre furnizorul unei rete Ie publice de comunicatii electronice sau de catre
furnizorul unui serviciu de comunicatii electronice destinat publicului, trebuie sa fie ~terse
sau transformate in date anonime atunci cand nu mai sunt necesare la transmiterea unei
eomunicari, cu exceptia situatiilor prevazute la alin. (2), (3) ~i (5) .
...................................................
,,(6) Prevederile alin. (1)-(3) ~i (5) nu aduc atingere posibilitatii organelor de urmarire
penala, instantelor de judecata ~i organelor de stat cu atributii in domeniul
sigurantei nationale de a avea acces la datele de trafic, in eonditiile legii."
2.Dupa alineatul (4) al articolului 8 se introduce un nou aline at, alin.(5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Dispozitiile prezentului articol nu aduc atingere posibilitatii organelor de urmarire
penala, instantelor de judecata ~i organelor de stat cu atributii in domeniul
sigurantei nationale de a avea acces la datele generate sau prelucrate ~i pastrate de
furnizorii de rete Ie pub lice de comunicatii ~i de furnizorii de servicii de comunicatii
eleetronice destinate publicului, in conditii1e legii."
Art. 25
(1) Prezenta lege intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei,
Parte a I, cu exceptia prevederilor art.12 alin.(3) ~i art. 16 alin. (3)-(8), care intra in vigoare la
90 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, ~i a
prevederilor art. 21 alin.(1) lit. a) ~i e) care intra in vigoare la 6 luni de la data publicarii prezentei
legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Parte a I.
(2) In termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi potrivit alin.(1) teza I,
Guvernul, la propunerea Ministerului Comunicatiilor ~i Societatii Informationale, Ministerului
Administratiei
~i Intemelor
~i Ministerului
Justitiei aproba, prin hotarare, normele
metodologice de aplicare a prezentei legi.
(3) Furnizorii de retele pub lice de comunicatii ~i furnizorii de servicii de comunicatii electronice
destinate publicului vor aduce la indeplinire obligatia prevazuta de art. 3 alin.(I) ~i (2), eel mai
tarziu in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
(4) Pana la implinirea termenului de 6 luni prevazut la alin.(3), furnizorii de rete Ie publice de
eomunicatii ~i furnizorii de servicii de eomunicatii electronice destinate publicului au obligatia de
a inform a ANCOM, la cerere, cu privire la aqiunile intreprinse in vederea crearii bazelor de date
prevazute de art. 3 alin.( 1).
(5) Pana la implinirea termenului de 90 de zile prevazut la alin.(1), solicitarile organelor de
urmarire penala, instantelor de judecata ~i organelor de stat cu atributii in domeniul
sigurantei nationale se vor face cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.
10
Art.26
La intrarea in vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, art. 2 alin. (1) lit. e) se modifica,
~i va avea urmatorul cuprins:
e) infractiune grava - infractiunea care face parte din una din urmatoarele categorii:
1. infractiunile prevazute la art. 2 lit.b) din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea ~i
combaterea criminalitatii organizate, cu modificarile ~i completarile ulterioare,
savar~ite sau nu de un grup infractional organizat;
2. infractiunile prevazute in capitolul IV din Legea nr. 535/2004 privind
prevenirea ~i combaterea terorismului;
3. urmatoarele infractiuni prevazute de Legea nr. 286/2009 privind Codul
penal: infractiunile contra securitatii nationale a statului, uciderea ori vatamarea nounascutului savar~ita de catre mama, vatamare corporala, viol, talhiirie ~i talharie calificata,
actul sexual cu un minor, distrugerea ~i distrugerea calificata, ultrajul, evadarea ~i
inlesnirea evadiirii, infractiunile de falsuri in inscrisuri, constituirea unui grup infractional
organizat, furtul calificat, in~elaciunea ~i in~elaciunea privind asigurarile, falsificarea de
titluri de credit sau instrumente de plata atunci cand prive~te un instrument de plata
electronica, ~antajul ~i pornografia infantila.
4. infractiunile de coruptie, infractiunile asimilate acestora, precum ~i
infractiunile impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene prevazute de
Legea nr.78/2000, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
5. infractiuni de evaziune fiscala prevazuta de art. 9 din Legea nr. 24112005, cu
modificarile ulterioare.
Art.27
La intrarea in vigoare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala sintagma
"solutia de neincepere a urmaririi penale, scoatere de sub urmarire penala, incetare a
urmaririi penale sau de c1asare" din prezenta lege va fi inlocuita cu sintagma "solutia de
c1asare sau renuntare la urmarire penala" iar sintagma "hotarare de condamnare, achitare
sau incetare a procesului penal" din prezenta lege va fi inlocuita cu sintagma "hotarare de
condamnare, renuntare la aplicarea pedepsei, amanarea aplicarii pedepsei, achitarea sau
incetarea procesului penal".
11

Vergelijkbare documenten

submitted hy Romania in infringement 1 kindly ask

submitted hy Romania in infringement 1 kindly ask 3. numele ~i adresa abonatului sau ale utilizatorului inregistrat, caruia i s-a alocat 0 adresa Internet Protocol, denumita in continuare adresii IP, un identificator de utilizator sau un numar de ...

Nadere informatie

Vezi rezultatele finale la titularizare, dupa contestatii!

Vezi rezultatele finale la titularizare, dupa contestatii! conformitate cu art.260 alin.(3) din Tratat. Aceste sanqiuni vor fi calculate conform prevederilor Comunicarii Comisiei din 11.11.2010 cu privire la aplicarea art.260 alin.(3) din Tratat ~i pot aju...

Nadere informatie

"flDG - lODG lASs1. 1ASS2 01

2006/24/CE. primul demers a fost constituit de adoptarea Legii nr.298/2008 privind retinerea datelor. lege declarata neconstitutionala, in ansamblul sau, prin Decizia Curtii Constitutionale nr.l258...

Nadere informatie