werkgevers. - De Schuldenwasstraat

Commentaren

Transcriptie

werkgevers. - De Schuldenwasstraat
Heeft uw medewerker schulden?
De Schuldenwasstraat helpt. Niet door uw medewerker
de verantwoordelijkheid te ontnemen, maar door samen
te werken aan een oplossing. Niet op de stroperige manier
van traditionele hulpinstanties en overheden,
maar doelgericht en zakelijk.
Schulden
Wasstraat
De groep mensen die zwaar in de problemen komt door
schulden, neemt in omvang nog altijd toe. Volgens het ministerie
van sociale zaken heeft zelfs één op de vijf huishoudens
problematische schulden. De impact van financiële problemen
is enorm, een situatie waarbij het functioneren van uw
medewerker onder druk kan komen te staan.
www.schuldenwasstraat.nl
www.schuldenwasstraat.nl
Schulden
Wasstraat
De Schuldenwasstraat helpt
Een initiatief van:
AGIN Boeder Gerechtsdeurwaarders
Door samen te werken met de Schuldenwasstraat biedt u medewerkers met
schulden weer een toekomstperspectief.
Heeft u vragen over de dienstverlening
van de Schuldenwasstraat en/of dit document?
Neem dan contact op met Oscar Boeder.
U lost geen schuld af, maar investeert in professionele begeleiding:
E: [email protected]
T: 0654 995 103
1. Eerst in een formeel gesprek met uw medewerker.
Uw investering: 250 euro
2. Indien nodig in een gesprek met een psycholoog.
Uw investering: 200 euro
3. In begeleiding van uw medewerker.
Uw investering: Variabel, op basis van een door de Schuldenwasstraat opgesteld plan van aanpak plus offerte.
Om u inzicht te geven in schuldproblematiek en onze dienstverlening hebben wij
het nu volgende document opgesteld.
www.schuldenwasstraat.nl
Schulden
Wasstraat
1. INLEIDING
Problematische schulden, wat zijn dat?
We spreken van problematische schulden als de financiële situatie van uw medewerker:
een negatieve invloed heeft op het functioneren; leidt tot verzuim; uw medewerker chantabel maakt of een risico vormt voor de integriteit van handelen.
Oorzaken van schulden
Financiële problemen ontstaan door schulden als gevolg van een echtscheiding of wer-
Problematische schulden, wat zijn dat?
keloosheid, door problemen met de verkoop van het huis of als gevolg van sociaalpsychologische problemen. Ook slordig zijn met de financiële administratie en gebrek aan financiële
vaardigheden spelen vaak een rol.
Functioneringsproblemen door schuldenproblematiek
De schuldenproblematiek kan uw medewerker dusdanig in beslag nemen dat deze slecht
slaapt, zich niet meer kan concentreren en spanningsklachten ontwikkelt. Dat kan leiden
tot slecht functioneren en/of ziekteverzuim. Daarom is het van belang financiële problemen
tijdig te herkennen en hier op te reageren.
Integriteitrisico als gevolg van schuldenproblematiek
Schulden maken uw medewerker kwetsbaar. Als gevolg van een schuldenpositie zou uw
medewerker kunnen zwichten voor handelingen (of het juist nalaten van bepaalde handelingen) die inbreuk maken op de integriteit.
1
2
www.schuldenwasstraat.nl
Schulden
Wasstraat
2. REAGEREN OP SIGNALEN
5.
PLAN VAN AANPAK
Heeft u een loonbeslag ontvangen? Vraagt uw medewerker om een voorschot of lening? Dit
U bespreekt de probleemanalyse met de budgetcoach van de Schuldenwasstraat en besluit
zijn meestal de eerste signalen van financiële problemen. Maak in die gevallen een afspraak
vervolgens tot het wel of niet laten opstellen van een plan van aanpak plus offerte door
voor een gesprek met uw medewerker en vraag hem of er sprake is van serieuze financiële
de Schuldenwasstraat. De eigen verantwoordelijkheid van uw medewerker staat daarbij
problemen. Blijkt uit het gesprek dat dit het geval is, maak dan een afspraak voor een
voorop. In het plan van aanpak wordt vastgelegd:
intakegesprek met een budgetcoach van de Schuldenwasstraat.
-
De activiteiten die uw medewerker, onder aansturing van de budgetcoach, zelf zal ondernemen m.b.t. het wegwerken van zijn schulden.
-
De ondersteuning van uw medewerker door de schuldenwasstraat.
-
De tijdsplanning.
-
De afspraken.
3.
INTAKEGESPREK BUDGETCOACH
Dit intakegesprek wordt gevoerd door een budgetcoach van de Schuldenwasstraat en uw
medewerker. Het doel van dit gesprek is:
6.WERKWIJZE
-
Inzicht krijgen in de financiële situatie.
-
Actiebereidheid medewerker vaststellen.
-
Oorzaak schulden bespreken.
De Schuldenwasstraat biedt integrale schuldhulpverlening. Onze hulpverlening heeft
-
Het risico schatten op een integriteitschending.
drie primaire aandachtsgebieden: De financiële hulpvraag, de psychosociale hulpvraag en
-
Het risico schatten op disfunctioneren of ziekteverzuim.
het leren omgaan met geld. De budgetcoach en de psycholoog van de Schuldenwasstraat
Van het intakegesprek wordt een probleemanalyse opgesteld door de budgetcoach van de
pakken deze drie aandachtsgebieden samen aan. Indien nodig wordt de hulp van een bij
Schuldenwasstraat.
de Schuldenwasstraat aangesloten loopbaanbegeleider of belastingadviseur ingeschakeld.
De budgetcoach van de Schuldenwasstraat blijft echter het vaste aanspreekpunt, heeft
regelmatig contact met uw medewerker en bespreekt de voortgang.
4. DOORVERWIJZING PSYCHOLOOG
Het intakegesprek kan leiden tot een doorverwijzing naar een psycholoog van de Schulden-
7.
AFSPRAAK IS AFSPRAAK
wasstraat. De psycholoog wordt gevraagd een aanvullende probleemanalyse op te stellen.
Daartoe maakt de psycholoog een afspraak voor een gesprek met uw medewerker.
Het is belangrijk dat uw medewerker zich inzet overeenkomstig de afspraken in het plan
van aanpak. Is dit niet het geval dan zal uw medewerker hier op aangesproken worden.
Dit kan er toe leiden dat verbeterafspraken worden gemaakt. In het uiterste geval kan de
Schuldenwasstraat de samenwerking met uw medewerker ontbinden.
3
4
www.schuldenwasstraat.nl
Schulden
Wasstraat
8.
UW INVESTERING
10. ORGANISATORISCHE MAATREGELEN
De hoogte van het te investeren bedrag is afhankelijk van de omvang en ernst van de finan-
Als er sprake is van problematische schulden adviseren wij u om afhankelijk van de grootte
ciële problemen van uw medewerker. In het ene geval kunnen we volstaan met een aantal
van het risico, passende organisatorische maatregelen te nemen. Dat zijn maatregelen die
adviesgesprekken, zodat uw medewerker snel weer zelf aan de slag kan met het oplossen
het risico op een integriteitsschending minimaliseren. Voorbeelden van maatregelen zijn:
van zijn financiële problemen. In het andere geval treden we op als budgetbeheerder en
-
Tijdelijk opdragen andere werkzaamheden of tijdelijk bepaalde functiedelen niet te bemiddelt de budgetcoach met schuldeisers.
laten uitvoeren.
-
Werken vanuit huis niet toestaan.
In alle gevallen is het vergroten van de zelfredzaamheid een belangrijk aspect van onze
-
Beperk de toegang tot vertrouwelijke informatie / documenten.
dienstverlening. De medewerker doet zo veel mogelijk zelf. Onze dienstverlening is gericht
-
Beperking toegang tot het gebouw.
op het aanleren van nieuwe vaardigheden om de financiële situatie ook in de toekomst op
-
Ontzeggen van de toegang tot kritische ruimten.
orde te houden. De zelfredzaamheid van de medewerker wordt vergroot. De medewerker
-
Niet alleen werken.
doet zoveel mogelijk zelf en krijgt hulp waar nodig.
-
Geen post versturen.
-
Opstellen van een overeenkomst.
-
Beperkte toegang tot automatiseringssystemen.
9.CRISISINTERVENTIE
In een aantal gevallen is snelle actie ondernemen van groot belang. Uw medewerker
11. EVENTUELE CONSEQUENTIES
kan plotseling te horen krijgen dat hij zijn huis wordt uitgezet of dat de energie wordt
Wanneer uw medewerker zich niet houdt aan de afspraken zoals vastgelegd in het plan
afgesloten. De Schuldenwasstraat kan worden ingeschakeld om te proberen dit leed te
van aanpak of indien er in het ergste geval toch een integriteitschending plaatsvindt, is er
voorkomen. Na de crisisinterventie wordt er een plan van aanpak opgezet.
mogelijk sprake van plichtsverzuim, in welk geval een disciplinaire maatregel kan worden
opgelegd. In de uiterste situatie kan worden besloten tot een (voorwaardelijk) strafontslag.
Het enkele feit van problematische schulden op zich levert -nog- geen plichtsverzuim op.
Echter de (blijvende) weigering openheid van zaken te geven over schuldenproblematiek
en het actief oplossen hiervan kan onder omstandigheden wel plichtsverzuim opleveren.
Onoplosbare schuldenproblematiek kan onder omstandigheden leiden tot de conclusie dat
de medewerker blijvend ongeschikt is voor de verdere vervulling van zijn functie.
5
6
www.schuldenwasstraat.nl
Schulden
Wasstraat
12. SCHULDEN VOORKOMEN
De in dit document genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW en eventuele reiskosten.
Voorkomen is beter dan genezen. Een van de middelen om schulden bij medewerkers te
CONTACT
voorkomen is door het bieden van voorlichting. Voorlichting wijst mensen op de mogelijke
Heeft u vragen over de dienstverlening van de Schuldenwasstraat en/of dit document?
risico’s en geeft hun handvatten om problemen te voorkomen en op te lossen. De Schulden-
Neem dan contact op met Oscar Boeder:
wasstraat biedt in dat geval twee mogelijkheden, teamvoorlichting of individuele adviesgesprekken.
E: [email protected]
T: 0654 995 103
Teamvoorlichting
Tijdens de voorlichting wordt globaal antwoord gegeven op vragen als:
-
Welk deel van je inkomen kun je gebruiken voor huur of hypotheek?
-
Hoe kom je elke maand weer rond?
-
Waarop kun je nog besparen?
-
Waarom komt de een in een betalingsachterstand en de ander niet?
Uw investering: 300 euro
Individuele adviesgesprekken
Tijdens een adviesgesprek wordt gericht antwoord gegeven op dezelfde vragen:
-
Welk deel van je inkomen kun je gebruiken voor huur of hypotheek?
-
Hoe kom je elke maand weer rond?
-
Waarop kun je nog besparen?
-
Waarom komt de een in een betalingsachterstand en de ander niet?
Uw investering: 7
200 euro
8