FI CBM Holdings NV

Commentaren

Transcriptie

FI CBM Holdings NV

BDO - Controleverklaring van de onafhankelijke accountant (FI CBM Holdings N.V.)

BDO - Relazione del Revisore Contabile Indipendente (FI CBM Holdings N.V.)

BDO - Independent Auditor’s Report (FI CBM Holdings N.V.)
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
ex artikel 2:328 lid 1 juncto artikel 2:333g BW
Aan het bestuur van FI CBM Holdings N.V.
Inleiding
Wij hebben kennis genomen van het voorstel tot juridische fusie (“Common Cross-Border Merger
Terms”), gedateerd 21 februari 2013, tussen:
1.
FIAT INDUSTRIAL S.p.A., een naamloze vennootschap (Società per Azioni) opgericht naar
het recht van de Republiek Italië, gevestigd te Turijn, kantoorhoudend op het adres Via
Nizza 250, 10126 Turijn, Italië, ingeschreven in het Handelsregister voor Turijn (Registro
delle Imprese) onder nummer 10352520018 (“verdwijnende vennootschap”),
en
2.
FI CBM HOLDINGS N.V., een Naamloze Vennootschap opgericht naar Nederlands recht,
gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudend op het adres Cranes Farm Road, Basildon, Essex
SS14 3 AD, Verenigd Koninkrijk, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van
Koophandel te Amsterdam onder nummer 56532474 (“de verkrijgende vennootschap”).
Verantwoordelijkheid van de besturen
De besturen van genoemde vennootschappen zijn verantwoordelijk voor het opstellen van de
Common Cross-Border Merger Terms.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het verstrekken van een controleverklaring inzake de redelijkheid
van de in het voorstel opgenomen ruilverhouding van de aandelen en inzake het eigen vermogen
van de verdwijnende vennootschap, zoals bedoeld in artikel 2:328 lid 1 juncto artikel 2:333g van
het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren, dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat:
1.
de in de Common Cross-Border Merger Terms opgenomen ruilverhouding van de aandelen, als
bedoeld in artikel 2:326 onderdeel a BW, redelijk is;
2.
het eigen vermogen van de verdwijnende vennootschap bepaald naar de dag waarop haar
jaarrekening als bedoeld in artikel 2:313 lid 2 BW betrekking heeft, bij toepassing van in het
maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden, ten minste
overeenkwam met het nominaal gestorte bedrag op de gezamenlijke gewone aandelen die de
AM13-1193
aandeelhouders van de verdwijnende vennootschap ingevolge de fusie verkrijgen,
vermeerderd - indien van toepassing - met betalingen waarop zij krachtens de ruilverhouding
recht hebben en met het totale in het voorstel tot fusie genoemde bedrag van betalingen die
als schadeloosstelling moeten worden voldaan aan aandeelhouders die daarop recht kunnen
doen gelden op grond van het bepaalde in artikel 2437 lid 1 onder c van het Italiaanse
Burgerlijk Wetboek, artikel 2437 quinquies van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek en artikel 5
van het Italiaanse Wetgevend Besluit 108 en van betalingen die aan schuldeisers van de
verdwijnende vennootschap moeten worden voldaan, die gebruik maken van hun
verzetsrecht.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel
Naar ons oordeel:
1.
is de in de Common Cross-Border Merger Terms opgenomen ruilverhouding van de aandelen,
zoals bedoeld in artikel 2:326 onderdeel a BW, mede gelet op de bij het voorstel tot fusie
gevoegde stukken, redelijk; en
2.
kwam het eigen vermogen van de verdwijnende vennootschap bepaald naar de dag waarop
haar jaarrekening betrekking heeft, zijnde 31 december 2012, bij toepassing van in het
maatschappelijk verkeer in Nederland als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden als
vermeld in de Common Cross-Border Merger Terms, ten minste overeen met het nominaal
gestorte bedrag op de gezamenlijke gewone aandelen die de aandeelhouders van de
verdwijnende vennootschap ingevolge de fusie verkrijgen, vermeerderd met betalingen
waarop zij krachtens de ruilverhouding recht hebben en met het in de Common Cross-Border
Merger Terms genoemde maximale bedrag van betalingen die als schadeloosstelling moeten
worden voldaan aan aandeelhouders die daarop recht kunnen doen gelden op grond van het
bepaalde in artikel 2437 lid 1 onder c van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek, artikel 2437
quinquies van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek en artikel 5 van het Italiaanse Wetgevend
Besluit 108 en/of aan schuldeisers van de verdwijnende vennootschap, die gebruik maken van
hun verzetsrecht.
Beperking in het gebruik
Deze controleverklaring wordt uitsluitend verstrekt in het kader van voormelde Common CrossBorder Merger Terms en mag derhalve niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Amstelveen, 8 april 2013
BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,
w.g. J.A. de Rooij RA
2
Il presente documento è stato tradotto in lingua italiana a beneficio dei lettori italiani.
La versione originale in lingua olandese deve considerarsi come prevalente alla presente
traduzione.
RELAZIONE DEL REVISORE CONTABILE INDEPENDENTE
ai sensi del combinato disposto della Sezione 2:328(1) e della Sezione 2:333g del codice civile
olandese
All’organo amministrativo di FI CBM Holdings N.V.
Introduzione
Abbiamo esaminato il progetto comune di fusione transfrontaliera del 21 febbraio 2013 (il “Progetto
Comune di Fusione Transfrontaliera”) relativo alla fusione tra:
1.
FIAT INDUSTRIAL S.p.A., società per azioni di diritto italiano con azioni ammesse a
quotazione, avente sede legale in Via Nizza 250, 10126 Torino (Italia), iscritta al registro delle
Imprese di Torino con il n.: 10352520018 (la “società incorporata”),
e
2.
FI CBM HOLDINGS N.V., società a responsabilità limitata (Naamloze Vennootschap) costituita
ai sensi della legge olandese, con sede legale in Amsterdam (Olanda) e indirizzo dell’ufficio
principale in Cranes Farm Road, Basildon, Essex SS14 3 AD (Regno Unito), iscritta nel Registro
delle Imprese (Handelsregister) della Camera di Commercio di Amsterdam (Kamer van
Koophandel) con il n.: 56532474 (la “società incorporante”).
AM13-1193
Responsabilità dell’organo amministrativo
Gli organi amministrativi delle società sono responsabili della predisposizione del Progetto Comune
di Fusione Transfrontaliera.
Responsabilità del revisore contabile
Nostra responsabilità è l’emissione di una relazione in merito alla congruità del rapporto di
concambio azionario proposto come risultante nel Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera,
nonché in merito al patrimonio netto della società incorporata, ai sensi del combinato disposto della
Sezione 2:328(1) e della Sezione 2:333g del codice civile olandese.
Abbiamo eseguito la nostra attività di verifica ai sensi della legge olandese, ivi inclusi gli Standard di
Audit Olandesi. Ai sensi di tali previsioni, siamo tenuti a conformarci ai requisiti etici ed a
pianificare ed eseguire la revisione al fine di raggiungere un ragionevole convincimento in merito a
quanto segue:
1. Il rapporto di concambio azionario, come previsto dalla Sezione 2:326(a) del codice civile
olandese e come descritto nel Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera, è congruo;
2. Il patrimonio netto della società incorporata, come risultante alla data dell’ultimo relazione
finanziaria annuale sulla base dei metodi di valutazione generalmente accettati in Olanda
secondo quanto previsto nel Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera, è pari almeno alla
quota del capitale sociale sottoscritto e versato rappresentante il numero complessivo di azioni
ordinarie della società incorporante da assegnare agli azionisti della società incorporata nel
contesto della fusione, maggiorato – ove applicabile – dell’importo dei pagamenti in denaro
eventualmente da effettuarsi agli aventi diritto ai sensi del rapporto di concambio, nonché
dell’importo complessivo da pagarsi agli azionisti che esercitino il diritto di recesso
conformemente a quanto disposto dall’articolo 2437(1)(c), dall’articolo 2437-quinquies del
codice civile italiano e dall’articolo 5 del decreto legislativo 108 e dell’importo complessivo da
versare ai creditori della società incorporata che esercitano il proprio diritto di opposizione,
come descritto nel Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera.
Riteniamo che i risultati e le evidenze raggiunte siano sufficienti e adeguate al fine di costituire la
base per il rilascio della nostra relazione.
Parere
A nostro avviso:
1. Dopo aver esaminato i documenti allegati al Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera, il
rapporto di concambio azionario proposto, come disposto dalla Sezione 2:326(a) del codice civile
olandese e incluso nel Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera, è congruo; e
2
2. Il patrimonio netto della società incorporata, come risultante al 31 dicembre 2012, data
dell’ultimo relazione finanziaria annuale, sulla base dei metodi di valutazione generalmente
accettati in Olanda secondo quanto previsto nel Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera, è
pari almeno alla quota del capitale sociale sottoscritto e versato rappresentante il numero
complessivo di azioni ordinarie da assegnare agli azionisti della società incorporata nel contesto
della fusione, maggiorato dell’importo complessivo da pagarsi agli azionisti che esercitino il
diritto di recesso conformemente a quanto disposto dall’articolo 2437(1)(c), dall’articolo 2437quinquies del codice civile italiano e dall’articolo 5 del decreto legislativo 108 e dell’importo
complessivo da versare ai creditori della società incorporata che esercitano il proprio diritto di
opposizione, come descritto nel Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera
Limitazioni d’uso
La presente relazione è rilasciata esclusivamente in relazione al summenzionato Progetto Comune di
Fusione Transfrontaliera e, pertanto, è fatto espresso divieto di utilizzo per qualsivoglia diversa
finalità.
Amstelveen, 8 aprile 2013, Olanda
BDO Audit & Assurance B.V.
per suo conto,
sottoscritto, J.A. de Rooij RA
3
This document has been translated into English for the convenience of international readers.
The original Dutch document should be considered the authoritative version.
INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
pursuant to Section 2:328(1) in conjunction with Section 2:333g Dutch Civil Code
To the board of management of FI CBM Holdings N.V.
Introduction
We have read the proposal for legal merger (“Common Cross-Border Merger Terms”) dated 21
February 2013 between:
1.
FIAT INDUSTRIAL S.p.A., a listed joint stock company (Società per Azioni) organised under
the laws of the Republic of Italy, having its registered official seat at Via Nizza 250, 10126
Turin, Italy, registered with the commercial register for Turin (Registro delle Imprese) under
number: 10352520018 (“the disappearing company”),
and
2.
FI CBM HOLDINGS N.V., a company with limited liability (Naamloze Vennootschap)
incorporated under the laws of the Netherlands, having its official seat in Amsterdam, the
Netherlands and having its principal office address at Cranes Farm Road, Basildon, Essex SS14
3 AD, United Kingdom, registered with the Trade Register (Handelsregister) of the Amsterdam
Chamber of Commerce (Kamer van Koophandel) under number: 56532474 (“the acquiring
company”).
AM13-1193
Managements’ responsibility
The boards of management of the companies are responsible for the preparation of the Common
Cross-Border Merger Terms.
Auditor’s responsibility
Our responsibility is to issue an auditor's report on the reasonableness of the proposed share
exchange ratio as included in the proposal for the merger and on the shareholders’ equity of the
disappearing company as referred to in Section 2:328(1) in conjunction with Section 2:333g of the
Dutch Civil Code.
We conducted our audit in accordance with Dutch law, including the Dutch Standards on Auditing.
This requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain
reasonable assurance about whether:
1. The proposed share exchange ratio as referred to in section 2:326(a) of the Dutch Civil Code and
as included in the Common Cross-Border Merger Terms is reasonable;
2. The shareholders’ equity of the disappearing company, as at the date of its annual report on the
basis of valuation methods generally accepted in the Netherlands as specified in the proposal for
the merger, at least equals the nominal paid-up amount on the aggregate number of common
shares to be acquired by the shareholders of the disappearing company under the merger,
increased - when applicable - by the cash payments to which they are entitled according to the
proposed share exchange ratio and furthermore increased by the aggregate amount of the
compensation which shareholders may claim pursuant to Section 2437(1)(c) of the Italian Civil
Code, Section 2437-quinquies of the Italian Civil Code and Section 5 of Legislative Decree 108
and the aggregate amount to be paid to creditors of the disappearing company exercising their
creditor opposition rights, as mentioned in the Common Cross-Border Merger Terms.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis
for our audit opinion.
2
Opinion
In our opinion
1. Having considered the documents attached to the Common Cross-Border Merger Terms, the
proposed share exchange ratio as referred to in Section 2:326(a) of the Dutch Civil Code and as
included in the Common Cross-Border Merger Terms, is reasonable; and
2. The shareholders’ equity of the disappearing company, as at 31 December 2012 being the date of
its annual report, on the basis of valuation methods generally accepted in the Netherlands as
specified in the Common Cross-Border Merger Terms, at least equals the nominal paid-up amount
on the aggregate number of common shares to be acquired by the shareholders of the
disappearing company under the merger, increased by the maximum of the aggregate amount of
the compensation which shareholders may claim pursuant to Section 2437 (1)(c) of the Italian
Civil Code, Section 2437-quinquies of the Italian Civil Code and Section 5 of Legislative Decree
108 and the aggregate amount to be paid to creditors of the disappearing company exercising
their creditor opposition right, as mentioned in the Common Cross-Border Merger Terms.
Restriction on use
This auditor’s report is solely issued in connection with the aforementioned Common Cross-Border
Merger Terms and therefore cannot be used for other purposes.
The Netherlands, Amstelveen, 8 April 2013
BDO Audit & Assurance B.V.
on its behalf,
w.s. J.A. de Rooij RA
3