Uittreksel m.b.t. Batenburg uit de Bibliografie Tweestromenland

Commentaren

Transcriptie

Uittreksel m.b.t. Batenburg uit de Bibliografie Tweestromenland
Publicaties met betrekking tot Batenburg
Selectie op Batenburg uit: Bibliografie Tweestromenland,
Het Land van Maas en Waal en Rijk van Nijmegen West tot en met 1984,
Historische Vereniging Tweestromenland, Wijchen, 1997.
In dit overzicht is de oorspronkelijke indeling zoals gehanteerd in de uitgave van
Tweestromenland gehandhaafd. Dit is een op maat gemaakte versie van de U(niversele)
D(ecimale) C(lassificatie) UDC, een in bibliotheekkringen veel gebruikt classificatiesysteem.
Uitleg over de indeling, nummering en gebruikte afkortingen kunt u vinden in de
oorspronkelijke Bibliografie.
069 Musea, tentoonstellingen
BERGVELT / van BOVEN
069 (11)
aut. BERGVELT. E . , en H. van BOVEN.
uitg. Den Haag. 1977
tit.
J. A. Knipp. 1777 - 1847
opm. Tentoonstellingscatalogus van zijn schilderijen. o.a. van Batenburg, p 155 · 160.
BIJ
uitg.
tit.
069 (24)
in: Waalk., dd . 17·12·1981. afb .
- - opening Kersttentoonstelling: Batenburg krijgt replika's van oude munten.
DOBBELSTEEN. W.T. van den
aut. DOBBELSTEEN. W.T. van den.
uitg: z. pl., 1972; 4 p., afbn.
tit.
Uit Batenburgs Verleden.
opm. Tentoonstellingscatalogus.
069 (30)
246/247 Kerkelijke kunst en meubilair
DEKKERS I BERGEVOET
246/247 (154)
aut
DEKKERS. J .G.W.R .. en H.J .J . BERGEVOET.
uitg. in: Tweestr ., no. 18 (1973). p. 51 · 56. afbn .
tit.
Het zilver van Batenburg.
opm. Avondmaals-zilver van de N.H. Kerk.
LAURENSSE. T.
246/ 247 (162)
aut. LAURENSSE. T.,
uitg. in: Waalk ., dd. 22-12-1982 . afbn .
tit.
Elf rouwborden in N.H. kerk van Batenburg gerestaureerd.
LIGTENBERG. R.
246/247 (163)
aut. LIGTENBERG, R .
uitg. in: Bull. Kon. Ned. Oudheidk. Bond. 2e S., 8 (1915), p. 154-190; 236-252.
tit.
Romaansche doopvonten in Nederland:
1
opm . Batenburg, Horssen. Leur.
252 Preken
HILLE. J .W. van
252 (175)
aut. HILLE. J .W. van.
uitg. Nijmegen. 1843.
tit.
leerrede over Openb. XXI vs. 22. bij de inwijding van het nieuwe kerkgebouw te
Maasbommel.
262.1 Parochiegeestelijken
BUITENDIJK. W.J .C.
262.1 (203)
aut. BUITENDIJK. W.J.C .
uitg. Groningen/Batavia, 1942.
tit.
Het Calvinisme in de spiegel van de Zuid-Nederlandse literatuur der Contrareformatie.
opm. p. 49: Daniël Bellemans. pastoor -dichter Horssen 1672-1674.
DELESTRÉ. D.J.
262 .1 (207)
aut. DELESTRÉ. D.J .
uitg. in: Eigen Schoon de Brabander, 16 (1933-1934), p. 138-139.
tit.
Eenige nota's over oude dichters uit Meise en Grimbergen.
opm. Daniël Bellemans, pastoor-dichter te Horssen.
DIERCXSENS. J .C.
262.1 (209)
aut. DIERCXSENS. J.C .
uitg. Antwerpen, 1773.
tit.
Antverpia Christo nascens et cressens, VII;
opm. p. 404: Daniël Bellemans, pastoor-dichter te Horssen.
DUINKERKEN. A. van
262.1 (210)
aut. DUINKERKEN. A. van
uitg. Utrecht . 1932.
tit.
Dichters der Contra-Reformatie. Een bloemlezing met inleiding en bibliografische
aanteekeningen;
opm. p. 94-95 en 310-312: D. Bellemans, pastoor-dichter Horssen, 1672- 1674.
DUINKERKEN. A. van
262.1 (211)
aut. DUINKERKEN. A. van.
Uitg. Utrecht/Antwerpen. z. jr.
tit.
Zeven eeuwen katholieke poëzie, Een bloemlezing;
opm. Spectrum pocket no . 22: p. 207-211: Daniël Bellemans, pastoor-dichter te Horssen.
HERTOGHS. F.H.H.
262 .1 (257)
Aut. HERTOGHS, F.H.M.,
Uitg. in: Spiegel der Letteren, 8 (1964 -1965), p. 57-63 .
Tit.
Daniël Bellemans. enige biografische gegevens;
opm. Pastoor-dichter te Horssen.
2
HEYHAN. T.
62.1 (259)
aut. HEYHAN. T .,
uitg. in: Anal . Praem .,. 7 (1931). p. 13-14.
tit.
Norbertijner vroomheid in de Nederlanden;
opm. Daniël Bellemans. pastoor-dichter Horssen.
KEERSMAEKERS. A.
262.1 (268)
aut. KEERSMAEKERS . A .,
uitg. in: Winkler Prins Encyclopedie van Vlaanderen. dl . I (Brussel. 1972), p. 324.
tit.
Bellemans;
opl. Daniël Bellemans, pastoor-dichter Horssen.
KNIPSCHEER. F.S.
262 .1 (272)
aut. KNIPSCHEER. F. S .,
uitg. in: Nw. Ned. Biogr. Woordenb., VIII (Leiden, 1930). k. 592-593.
tit.
B. en S. te Gempt;
opm. Predikanten te Batenburg.
KNUVELDER. G.P.H.
262 .1 (283)
aut. KNUVELDER. G.P.H .,
uitg. Den Bosch. 1971-1975 .
tit.
Handboek tot de Geschiedenis der Nederlandse Letterkunde;
opm. Dl. II, p. 595-596: Daniël Bellemans, pastoor-dichter Horssen 1672-1674.
RESOLUTIEN
262 .1 (301)
uitg. z. pl., z. jr.
tit.
- - acten ende brieven daerby blyckt waeromme ende in wat manieren d'Heeren Staten
van Holland ende West Vriesland den Paap van Sevenbergen hebben gevanghen setten
ende brenghen op de Poorte van het Hof in 's ·Gravenhage;
opm. Nic. van Rijswijck, uit- en later pastoor te- Maasbommel .
VEEN. J.S. van
262.1 (313)
aut. VEEN. J.S. van . ---uitg. in: Arch. Gesch. Aartsb. Utrecht, 40 (1914), p. 311 ev.; 44 (1919), p. 105 ev.; 57
(1933) , p. 1 ev.
tit.
Roomsch-Katholieke geestelijken in Gelderland.
262.2 Parochie, kerspel, gemeente
BOOM. H. ten
262.2 (327)
aut. BOOM. H. ten.
uitg. in: Tweestr., no . 15 (1972). p. 8-10.
tit.
Batenburg ten tijde van de Hervorming 1566-1567.
DOBBELSTEEN, W.T. van den
aut. DOBBELSTEEN. W.T . van den.
uitg. in: Waalk., dd. 30-1 en 13-2-1975.
tit.
St . Victor verhuisde vijf maal.
262.2 (334)
3
opm. Kerkgeschiedenis van Batenburg.
HEININGEN. H. van
262.2 (346)
aut. HEININGEN. H. van.
uitg. Batenburg, 1976; 31 p., afbn. , krt.
tit.
Kerk en parochie St . Victor te Batenburg, aangeboden t.g.v . het 100-j. bestaan van de
R.K. Kerk St . Victor te Batenburg, 1876-1976.
OS, J. van
262.2 (355)
aut. OS, J. van.
uitg. Horssen, 1981; 28 p., afbn., lit.
tit.
De kerken van Horssen. Hoe een klein dorp aan drie kerken kwam.
VEEN, J .S. van
262.2 (373)
Aut. VEEN . J .S. van .
ui tg. in: Ned . Arch. Kerkgesch. , N. S. 5 (1908). p. 305 ev .
tit.
De verheffing der Kerspelkerk van Batenburg tot eene Kapittelkerk.
SCHUTJES, L.H.C.
262 .3 (417)
aut. SCHUTJES, L.H.C.
uitg. St. Michielsgestel, 1870-1876 (5 dln. ).
tit.
Geschiedenis van het bisdom van 's- Hertogenbosch.
27 Algemene kerkgeschiedenis
VEEN, J. S. van
27 (496)
aut. VEEN. J.S. van.
uitg. in: Bossche Bijdr., n. 4 (1921/1922), p. 69-83.
tit.
De strijd tusschen den heer van Batenburg en Deken en Kapittel van St. Victor aldaar.
271 Geestelijke kloosterorden
LUUR, V. van der
271 (531)
aut. LUUR, V. van der.
Uitg. in: Bossche Bijdr., n. 24 (1958/1959 ), p. 7·82.
tit.
De zusters Penitenten der Hereniging;
opm. Klooster Holtmeer bij Bergharen-Horssen .
OS. J. van
271 (536)
aut. OS, J. van.
Uitg. in: Tweestr., no. 15 (1973), p. 15-22.
tit.
Tempeliers tussen Horssen en Bergharen? Legendevorming rond het klooster
Holtmeer.
VEEN, J .S. van
271 (543)
aut. VEEN, J .S. van .
uitg. in: Bossche Bijdr., n. 7 (1924/ 1925 ), p. 276-298.
tit.
Bijdrage tot de geschiedenis van het klooster Holtmeer te Horssen.
4
opm. Ook Batenburg.
VEEN, J.S. van
271 (544)
aut. VEEN, J.S. van
uitg. in: Bossche Bijdr-n. 1 (1917/1918), p. 268- 353, bijln.
tit.
Stichting, verwoesting en wederopbouw van het Franciscanessenklooster "Bethlehem"
te Haren bij Megen.
Opm. Belangrijke gegevens over klooster Holtmeer tussen Horssen en Bergharen .
273 Ketterijen
JANSMA, L.G .
273 (614)
aut. JANSMA, L.G.
uitg. Buitenpost, 1977; 352 p., lit.
tit.
Melchiorieten, Munstersen en Batenburgers. Een sociologische analyse van een
millennistische beweging uit de 16e eeuw.
LINDEBOOM, J.
273 (617)
aut. LINDEBOOM , J.
uitg. Den Haag, 1929; XI, 392 p. Herdr.: Arnhem 1973.
tit.
Stiefkinderen van het Christendom.
Opm. O.a. Batenburgers.
VOS, K.
273 (618)
aut . VOS, K.
uitg. in: Doopsgez. Bijdr., n. 1884, p. 12-14; 1917, p. 140-143 en 174 -179.
tit.
Het naspel der Batenburgers;
opm. Volgelingen van Jan van Batenburg.
ZILVERBERG, S.B.J.
aut. ZILVERBERG, S.B.J.
uitg. Bussum, 1968.
tit.
Ketterse sekten in de Middeleeuwen.
opm. Fibula-reeks no. 38. (Batenburgers.)
273 (620)
283/289 Reformatie, reformatorische kerken
SCHEERDER, J.
283/ 289 (632)
aut. SCHEERDER, J.
uitg: Bussum, 1974; 144 p., afbn., krtn., lit., reg.
tit.
De Beeldenstorm.
opm. p. 87: Batenburg, Bergharen en Horssen.
32 Staatswetenschappen, politiek
KOSSHANN-PUTTO, J.A.
aut. KOSSHANN-PUTTO, J.A.
32 (658)
5
uitg.
tit.
in: Alg . Gesch. Ned., III (Haarlem, 1982), p. 11-59, afbn., lit.
Staatsinstellingen en recht circa 1100-1400. Bestuur en rechtspraak tussen Eems en
Schelde circa 1100-1400.
opm. p. 43-49: de graven van Gelre en Zutphen; p. 49-50: kleine dynasten (o.a. Batenburg).
CHARLÉ, B.
323 (669)
aut. CHARLÉ, B.
uitg. in: Gelre, 16 (1913), p. 125-126.
tit.
Uitingen van Patriotsche Gezindheid te Batenburg (1795).
336.4 Tol, douane
BERGEVOET, M.J .J.
aut. BERGEVOET, M.J.J.
uitg. in: Tweestr., no. 16 (1973), p. 54-59.
tit.
De Batenburgse tollen en hun tarieven.
336.4 (789)
DOCUMENTEN
336.4 (791)
uitg. Jacobus Scheltus, Den Haag, 1686; 49 p.
tit .
- - en advisen, uyt de welcke consteert, dat den Batenburgschen thol op geenen voet
tegenwoordigh geheven wordt, als van alle oude tyden is geschiedt.
LINSSEN, J.
336.4 (795)
aut. LINSSEN, J.
uitg. in: Publ. 112 (1976), p. 7-133.
tit .
De stichting van de stad Roermond en haar eerste opkomst:
opm. p. 95-96: tollen Batenburg en Maasbommel.
NIERMEYER, J.F.
336.4 {796)
aut. NIERMEYER . J.F.
uitg. Den Haag, 1968; XXVI. 832 p., lit., regs.
tit.
Bronnen voor de economische geschiedenis van het Beneden-Maasgebied. dl . I:
1104-1399.
opm. R.G .P. -Grote Serie no. 127. (p. 380: tol Batenburg.)
SCHEVICHAVEN, H.D.J . van
336.4 (798)
aut. SCHEVICHAVEN, H.D.J. van
uitg. in: Gelre, 16 (1913), p. 1-54.
tit.
Geschillen tusschen de Heeren van Batenburg en de stad Nijmegen.
opm. Betreffende de tol te Batenburg.
339 Handel
THURLINGS, T.L.H.
339.3 (833)
aut. THURLINGS, T.L.H.
uitg. Amsterdam, 1946; VIII, 160 p., krt., lit.
tit.
De Maashandel van Venlo en Roermond in de 16e eeuw, 1473-1572.
opm. p. 115: Batenburg.
6
ALBERTS, W.J.
339.5 (834)
aut. ALBERTS. W. J.
uitg. Bonn, 1975; 24 p., afbn.
tit.
Die Niederländischen Hansestädte in der Deutschen Hanse.
opm. Nachbarn. no. 20. (Batenburg, Maasbommel)
HOLLWEG, O.
339.5 (835)
aut. HOLLWEG, O.
Uitg. Den Haag, 1942; 69 p., afbn., krtn.
tit.
De Nederlandsche Hanzesteden.
opm. Mijlpaal-reeks no. 1. (Batenburg, Maasbommel)
HEILINK, P.A.
339.5 (836)
aut. HEILINK.P.A.
uitg. Den Haag, 1912; XVI, 326 p., lit.
tit .
De Nederlandsche Hanzesteden tot het laatste kwartaal der XIVe eeuw.
opm. Batenburg, Maasbommel.
HOLHUYSEN, P.C.
339.5 (837)
aut. HOLHUYSEN. P.C.
uitg. in: Bijdr-n Vaderl. Gesch. en Oudheidk., 1e S., 1 (1837), p. 174 ev.
tit.
Uittreksels uit de recessen der Hanse-steden. Ten aanzien der betrekking van de
Geldersche steden tot het Hanse-verbond.
opm. Batenburg, Maasbommel.
SCHEVICHAVEN. H.D .J. van
339.5 (838)
aut. SCHEVICHAVEN. H.D.J . van.
uitg. in: Gelre, 13 (1910). p. 1-148.
tit.
Bijdragen tot de geschiedenis van de handel van Gelre vóór 1400 en zijn verhouding
tot de Hanze.
opm. p. 129-130: Maasbommel.
342 Publiek-, staatsrecht.
VEEN, J. S. van
342 (857)
aut. VEEN. J.S. van
uitg. in: Bijdr-n en Med-n O.V.R., 382-424 en 483-500.
tit.
Batenburgsche Rechten.
347.2 Zakenrecht (leenrecht, tienden)
CHARLÉ. B.
aut. CHARLÉ, B.
uitg. in: Gelre, 26 (1923), p. 183 .
tit.
De Blauwe Steen te Batenburg.
347.2 (882)
HOUTTUYN, A.
347.2 (888)
7
aut.
uitg.
tit.
HOUTTUYN, A.
z. pl., 1691.
Advys (voor heer Willem Adriaen, graaf van en tot Hornes, vrijheer van Batenburg)
raeckende de rechten (vryheden en de prae-eminentien) der (gemelte) vry-Heerlykheid
Batenburg.
L. ..., S.P.
aut. L. ...., S.P.
ui tg. in: Nav., 6 (1856).
tit .
Blaauwe Steenen.
opm . Batenburg.
347 .2 (892)
355.48 Krijgsgeschiedenis
VEEN, J.S. van
355.48 (1212)
aut. Veen, J.S. van
uitg. in: Gelre, 30 (1927), p. 225-229.
tit .
Krijgsbedrijven in de omstreken van Nijmegen in het jaar 1584.
opm. Batenburg, Winssen.
36 Maatschappelijke zorg
STEIN, J.H.A.M.
361 (1254)
aut. Stein, J.H.A.M.
uitg. Arnhem, 1977; 6 p.
tit.
Sociale schets van het verenigingsleven in Batenburg.
opm. Uitg. Stg. Gelderland voor Maatschappelijk Werk.
DINTEREN, P. van
aut. Dinteren, P. van
uitg. in: Tweestr., no. 18 (1973), p. 27-28.
tit.
Een brandplaatje uit Batenburg.
368 (1346)
398 Folklore
HOOFT, B. H. van 't
398.3 (1525)
aut. Hooft, B.H. van 't
uitg. Den Haag, 1926.
tit .
Das holländische Volksbuch von Dr. Faust.
opm. Batenburg.
UDEN, J.D.H. van
398.3 (1535)
aut. Uden, J.D.H. van
uitg. in: Eigen Haard, 1930, p. 1086 ev.
tit.
Een bondgenoot van de duivel te Batenburg.
opm. Dr. Faust.
8
OIRSCHOT, A. van
398.4 (1539)
aut. Oirschot, A. van
uitg. Utrecht/Antwerpen, 1974; 108 p., afbn., lit.
tit.
Spoken en kastelen in Nederland.
opm. p. 45: Batenburg; p. 46: Wijchen.
55 Geologie
PONS, L.J.
551.3 (1557)
aut. Pons, L.J.
uitg. in: Boor en Spade, 3 (1949), p. 122-130.
tit.
De uiterwaarden van de Maas bij Batenburg.
62 Ingenieurswetenschappen
A. ..../ A . ….
aut. A. en A .
uitg in: Nav., 4 (1854), p. 375.
tit.
De nieuwe Maas.
opm. Maas vanaf Batenburg.
627 .1 (1690)
63 Land- bos- tuinbouw, veeteelt, jacht, visserij
PONS, L.J.
631.4 (1951)
aut. Pons, L.J.
uitg. Wageningen, 1948.
tit.
Een gedetailleerde bodemkartering van de gem. Batenburg.
67-68 Diverse industrieën en ambachten
SCHILFGAARDE van / BELTJES
673 (2145)
aut. Schilfgaarde, A.P. van en P.J. Beltjes
uitg. Jaarversl. Mon-n Com. Prov. Gelderland over 1959-1963
tit.
Klok in toren Horssen.
opm. In: Gelre, 61 (1962·1964), p. XLV.
681 Instrumentenfabricage
AKTIE
681 (2151)
uitg. Waalk., dd. 18-11-1982., afbn.
tit.
- - voor restauratie orgel N.H. Kerk Batenburg.
CHARLÉ, B.
aut. Charlé, B.
681 (2154)
9
uitg.
tit.
Gelre, 29 (1926), p. 194.
Het torenuurwerk te Batenburg.
HESS, J.
681 (2160)
aut. Hess, J.
uitg. Gouda, 1774.
tit .
Dispositien der merkwaardigste kerk-orgelen, welken in de Zeven Vereenigde
Provincien als mede in Duytsland en Elders aangetroffen worden.
opm. p. 14: M. de Crane-orgel te Batenburg.
JESPERS / van SLEUWEN
681 (2162)
aut. Jespers, F. en A. van Sleuwen
uitg. Den Bosch, 1978.
tit.
Tot roem van zijn makers. Een studie over J.J. Vollebregt en Zoon, Meesterorgelmakers te 's·Hertogenbosch.
opm. Deest, Batenburg en Gebr. Gradussen uit Winssen.
KNOCK, N.A.
681 (2163)
aut.
Knock. N.A.
uitg. Groningen, 1788 (Herdr. Sneek, 1959).
tit.
Dispositien der merkwaardigste kerk-orgelen. welken in de provincien Friesland.
Groningen en elders aangetroffen worden. Kunnende dit werk verstrekken tot een
vervolg van het werk van J. Hess.
opm. Orgel N.H. Kerk 8atenburg.
SCHULTE. A.G.
681 (2169)
aut. Schulte. A.G.
uitg. Publ. band I (1975-1980), afl. 9 (1979), p. 211-219, afbn.
tit.
Een Betuwse orgelbouwer en zijn Brabantse beeldsnijder. Mattheus de Crane en
Petrus Verhoeven.
opm. De Crane-orgel van Batenburg, met beeldhouwwerk van P. Verhoeven.
725 Openbare, burgerlijke, commerciële en industriële gebouwen
CAPELLEVEEN, F.J. van
aut. Capelleveen. F.J. van
uitg. Tweestr., no. 15 (1972), p. 52-53.
tit.
De windmolen van Batenburg.
725.4 (2309)
P., v.d.
725.4 (2346)
aut. P., v.d.
uitg. Nieuwsbull. Kon. Ned. Oudheidk. Bond, 2e S., 8 (1915), p. 73.
tit.
Moderne gevelsteen "Die Munte" Batenburg.
BATENBURG
uitg. Tiel, 1978.
tit .
- - beschermd stadsgezicht.
opm. Folder VVV Geld. Rivierengebied.
725.94 (2389)
10
HERINVENTARISATIE
uitg. Den Haag, 1982: 96 p., afbn., bijln.
tit.
- - van stads· en dorpsgezichten.
opm. Batenburg.
725.94 (2398)
JANSSEN, C.F.
725.94 (2400)
aut. Janssen, C.F.
uitg. Bouw, 18 (1963), p. 104-111, afbn.
tit.
Monumentenzorg in kleine plaatsen, I: Batenburg of de poëzie van de eenvoud.
KORFF, J.
aut. Korff, J.
uitg. Zutphen, 1975, 40 p., afbn.
tit.
Monumentenzorg en leven.
opm. Walburgreeks no. 8: Batenburg.
725 .94 (2401)
VOORDEN, F.W. van (red.)
725.94 (2426)
aut. Voorden, F.W. van (red.)
uitg. Zutphen. 1975, 179 p., afbn., krtn.
tit.
Beschermde stads- en dorpsgezichten van Gelderland: de nederzetting in
ontwikkeling.
opm. De Gelderse Bloem, dl. 22: Batenburg p. 46-51.
726 Kerkelijke architectuur
BATENBURG
uitg. Waalk., dd. 24-12-1975
tit.
- - wil eeuwfeest Victorkerk gaan vieren.
726.54 (2447)
CAPELLEVEEN, H.J. van
726.54 (2461)
aut. Capelleveen. H.J . van
uitg: Period. Evang. Streekgem., no. 25 (okt. 1976)
tit.
De Hervormde Kerk te Batenburg.
CHARLÉ, B.
726.54 (2468)
aut. Charlé, B.
uitg. Gelre, 27 (1924), p. 179-183
tit.
Een praatje aangaande de kerk te Batenburg.
HALBERTSHA / WARFFEHIUS
726.54 (2497)
aut. Halbertsma, H.en A. Warffemius
uitg. Jaarversl. R.O.B., 1982 (Rijswijk, 1984), p. 56-57.
tit.
Batenburg-N.H. Kerk.
KRUIJSWIJK JANSEN / FIEN
726 .54 (2525)
aut. Kruijswijk Jansen, E.J., en A. Fien.
Uitg. Mon-n. 3 no. 11/12 (nov./dec. 1982), p. 17-18, afbn.
tit.
Stichting Oude Gelderse Kerken.
opm. N.H. kerken Batenburg en Leur.
11
LAURENSSE, T.
726.54 (2533)
aut. Laurensse, T.
uitg. Waalk., dd. 25-11-1982, afb.
tit.
Feestelijke heropening N.H. Kerk Batenburg.
MARTENS VAN SEVENHOVEN / LOOPUYT 726.54 (2538)
aut. Martens van Sevenhoven, A.H., en P.C. Loopuyt.
uitg. Jaarversl. Prov. Geld. Archeol. Comm. over 1936 (Gelre 40, 1937, p. XXII).
tit.
Kerk Horssen.
OUDE
726.54 (2555)
uitg. Arnh. Crt., dd. 19-3-1955
tit.
- - kerk herbergt tal van historische schatten.
opm. Batenburg, N.H. Kerk.
RED
726.54 (2561)
uitg. Dieren, 1978.
tit.
- - onze oude Gelderse kerken.
opm. Folder Stichting Oude Geld. Kerken; N.H. kerken Batenburg en Leur.
RESTAURATIE
726.54 (2563)
uitg. Geld. Oudheidk. Contactber., no. 94 (1982/III), p. 54-55, afb .
tit.
- - oude kerk Batenburg.
RESTAURATIE
726.54 (2564)
uitg. Waalk., dd . 13-8-1981
tit.
- - van start. Kapittelkerkje ruim een jaar onder de hamer.
ROOMS
726.54 (2566)
uitg. Waalk., dd . 30-9-1976
tit
- - Katholieke kerk St. Victor viert zondag 100-j. bestaan.
opm. Batenburg.
ROOMS
726.54 (2568)
uitg. Jaarversl. Rijks Comm. Mon-n, no. 8 (1919), p. 117
tit.
De - - Katholieke kerk te Horssen.
ROOMS
uitg. Bouwwereld, 18 (1919). p. 167
tit.
De - - Katholieke kerk te Horssen (Gld.).
726.54 (2569)
RIJT. N.G.G.M. van de
726.54 (2572)
aut. Rijt, N.G.G.M. van de
uitg. Mon-n, 3 no. 11/12 (nov. /dec . 1982), p. 19, afbn.
tit.
De St. Victorkerk of Nederlands Hervormde Kerk te Batenburg.
START
726.54 (2584)
uitg. Waalk., dd. 18-5-1977.
tit.
- - van aktie voor restauratie historisch kerkje.
12
opm. N.H. Kerk Batenburg.
VEEN, van / HOEFER
726.54 (2600)
aut. Veen, J.S. van. en F.A. Hoefer.
uitg. Jaarversl. Prov. Geld. Archeol. Comm. over 1910 (Gelre, 14, 1911, p.XXIX); over
1911 (Gelre, 15, 1912, p. LVI ); over 1922 (Gelre, 26, 1923, p. XVIII); over 1923
(Gelre, 27, 1924, p. XIV); over 1924 (Gelre, 28, 1925, p. XIII); over 1927 (Gelre, 31,
1928, p. XIV- XV); over 1929 (Gelre, 33, 1930, p. XII ); over 1930 (Gelre, 34, 1931,
p. XIX); over 1931 (Gelre, 35, 1932, p. XIV) en over 1933 (Gelre, 37, 1934, p. XV).
tit.
R.K. Kerk Horssen.
VRIJDAG
726.54 (2601)
uitg. Waalk., dd. 10-12-1981, afb.
tit.
- - haan op spits. Hoogste punt restauratie bereikt.
opm. N.H. kerk Batenburg.
HAAREN, J. van
aut. Haaren, J. van.
uitg. Waalk., dd. 3-10-1974.
tit.
Valt er een "gat" in Batenburgs centrum?
opm. Afbraak klooster.
726.7 (2641)
HONDERDJARIGE
uitg. Waalk. dd. 21-2-1980.
tit.
- - "dissonant" verdween.
opm. Klooster Batenburg gesloopt.
726.7 (2642)
TRIJSBURG, J.
726 .7 (2648)
aut. Trijsburg, J.
uitg. W.W.N., dd. 18·9-1974
tit.
Losse opmerkingen inzake de stad Batenburg.
opm. Klooster-afbraak.
728.1 Woonhuizen (w.o. kastelen)
BATENBURG
728 .1 (2657)
uitg. Graafschapsb., dd. 9-2-1962.
tit.
- - in het land van Haas en Waal wordt gerestaureerd.
HAAREN, J. van
aut. Haaren, J. van
uitg. Janskl-n. dd. 19-7-1968
tit.
Zorg voor oudheidkundig stedeschoon.
opm. Restauratie Batenburg.
728 .1 (2676)
OUDE
728.1 (2684)
uitg. Nwe. Rott. Crt., dd. 5-2-1962.
tit.
- - huizen in Batenburg worden gerestaureerd.
13
VEEN, van / HOEFER
728.1 (2693)
aut. Veen, J.S. van, en F.A. Hoefer
uitg. Jaarversl. Prov. Geld. Archeol. Comm. over 1916 (in: Gelre, 20 (1917), p. XXVIIXXXV); over 1917 (Gelre, 22 (1919), p. XXXIII) en over 1918 (Gelre, 22 (1919). p.
XXVIII).
tit.
Batenburg.
BOUMA / STEFFEN
aut. Bouma, H., en W.K. Steffen
uitg. Bussum, 1982, ongepag., afbn.
tit.
Dromen over Gelderland.
opm. Ruïne kasteel Batenburg.
728.8 (2813)
BUURMAN, D.J.G.
728 .8 (2819)
aut. Buurman, D.J.G.
uitg. Arnhem, 1976; 215 p., afbn.
tit.
Stichting "Vrienden der Gelderse Kasteelen" 1965-1975.
opm. Batenburg, Hernen.
BUURMAN, D.J .G.
728.8 (2820)
aut. Buurman, D.J.G.
uitg. Arnhem, 1959
tit.
Verslag Stichting "Vrienden der Geldersche Kasteelen" 1948-1958.
opm. p. 12-30: Hernen; p. 52-56: Batenburg.
BUURMAN, D.J .G.
728.8 (2821)
aut. Buurman. D.J.G.
uitg. Arnhem, 1965, 204 p., afbn.
tit.
25 Jaren Stichting "Vrienden der Geldersche Kasteelen", 1940-1965.
opm. p. 35-37: Batenburg: p. 37·40: Hernen.
EYK VAN ZUYLICHEH, F.N.H. van
728.8 (2840)
Aut. Eyk van Zuylichem, F.N.H. van
Uitg. Geld. Volksalm., 38 (1872), p. 91-92., afbn.
Tit.
Batenburg.
EYK VAN ZUYLICHEH, F.N.H. van
728.8 (2841)
aut. Eyk van Zuylichem, F.N.H. van
uitg. Montfoort, 1855.
tit.
Kort overzicht over de oude Versterkingen en Kasteelen in ons land tot op de 16e
eeuw.
GRASWINCKEL, D.P.H.
728.8 (2846)
aut. Graswinckel,. D.P.H.
uitg. Bull. Kon. Ned. Oudheidk. Bond, 6e S., 7 (1954), kol. 131-134.
tit.
Batenburg.
HIEBENDAAL, C.A.
aut. Hiebendaal, C.A.
uitg. Gelre, 26 (1923), p. 165-182, krt.
728 .8 (2854)
14
tit.
Eenige Bijzonderheden betreffende het slot te Batenburg.
HIEBENDAAL, C.A.
728.8 (2855)
aut. Hiebendaal, C.A.
uitg. Gelre, 25 (1922), p. 151-152
tit.
Het verbranden van het Kasteel te Batenburg.
KALENDER
728.8 (2862)
uitg. Nijmegen, 1975.
tit.
1976.
opm. Kalender, uitgegeven door Uitg. Historia te Nijmegen. Kastelen Batenburg en Hernen.
KASTEEL
728 .8 (2864)
uitg. Arnh. Crt., dd. 19-3-1955.
tit.
- - dat als ruïne nog de macht der oude sterkte openbaart.
opm. Batenburg.
MARTENS VAN SEVENHOVEN, A.H.
aut. Martens van Sevenhoven, A.H.
uitg. Gelre, 26 (1923), p. 128.
tit.
Het slot te Batenburg in 1650.
728 .8 (2893)
MARTENS VAN SEVENHOVEN / LOOPUYT 728 .8 (2894)
aut. Martens van Sevenhoven, A.H., en P.C. Loopuyt.
Uitg. Jaarversl. Prov. Geld. Arch. Comm. over 1937 (in: Gelre, 41 (1938), p. XXII) en over
1938 (in: Gelre, 42 (1939), p. XXI).
tit.
Kasteel Batenburg.
HES, G.
728.8 (2902)
aut. Hes, G.
uitg. Kath. Ill., 21 (1888), p. 180-183; ook in: De Katholiek, 94 (1888), p. 180-193.
tit.
Iets over het slot te Batenburg.
MOERMAN, I.W.L.
728.8 (2903)
aut. Moerman. I .W.L.. ~
uitg. Bussum, 1970; 95 p., afbn., krtn., lit.
tit.
Kastelen en hun bewoners.
opm. Fibula-Juniorreeks no. 9: kastelen Batenburg en Hernen.
NISPEN TOT SEVENAER, E.O.M. van
728.8 (2915)
aut. Nispen tot Sevenaer, E.O.M. van
uitg. Amsterdam, 1942; 110 p., afbn.
tit.
Nederlandsche Kasteelen.
opm. 2e dr.: 1943; 110 p.; 3e dr.: 1946; 112 p. ; 4e dr.: 1949. 110 p.); Heemschut-serie dl.
20; kastelen Batenburg , Hernen en Wijchen.
OVERMARS, T.
aut. Overmars, T.
uitg. Waalk., dd. 7-9-1978.
tit.
Idyllisch …..
728.8 (2921)
15
opm. Kasteelruïne Batenburg.
REYEN, P.E. van
728.8 (2929)
aut. Reyen, P.E. van
uitg: Bussum. 1965; 152 p., afbn., krtn., lit., reg.;
2e dr.: idem, 1971, 152 p., afbn., krtn., lit., reg.;
3e dr.: Haarlem, 1976, 184 p., afbn., krtn.
tit.
Middeleeuwse kastelen in Nederland.
opm. Fibulareeks no. 9: Balgoy, Batenburg, Hernen.
SCHELLART, A.I .J.M.
728 .8 (2936)
aut. Schellart. A.I.J.M.
uitg. Zaltbommel, 1973, (herdr. Idem, 1977)
tit.
Kastelen en landhuizen in Gelderland in oude ansichten.
opm. Kastelen Batenburg en Wijchen.
SCHELLART, A.I.J.M.
728.8 (2937)
aut. Schellart. A.I.J.M.
uitg. Wassenaar/Rijswijk/Muiderberg, 1960 (3 delen).
tit.
Ronde Burchten.
opm. Batenburg, Bergharen, Ewijk.
SCHELLART / de VRIES
728.8 (2939)
Aut. Schellart. A.I.J.M. en T. de Vries
Uitg. Den Haag. 1963; 142 p., afbn., lit., reg.
tit.
Burchten en kastelen. Stenen getuigen van onze historie.
opm. Servire - luxe pocket no. 41: Batenburg, Hernen, Wijchen.
SCHELLART / de VRIES
728.8 (2940)
aut. Schellart. A.I.J.M. en T. de Vries.
Uitg. Amsterdam, z. jr.; 120 p., afbn., reg., tekn.
tit.
Kastelen vertellen hun verhalen.
opm. Batenburg, Hernen. Wijchen.
SCHILFGAARDE. van / BELTJES
728.8 (2943)
Aut. Schilfgaarde, A.P. van en P.J.W. Beltjes
Uitg. Jaarversl . Mon-n Comm. Prov. Geld. over 1964-'66 (in Gelre, 62 (1965-'67), p.
XXIV).
tit.
Kasteel Batenburg:
TIEMENS, W.H.
728 .8 (2953)
aut. Tiemens, W.H.
uitg. Arnh . Crt., dd. 9-3-1963.
tit.
Hernen: het kasteel in het dorp; Batenburg: de ruïne in de stad.
VEEN, van / HOEFER
728.8 (2960)
aut. Veen, J.S. van en F.A. Hoefer
uitg. Jaarversl. Prov. Geld. Archeol. Comm. over 1922 (in: Gelre, 26 (1923), p. XVI) .
tit.
Slot Batenburg.
16
VOS,J.G.
aut. Vos, J.G.
uitg. Graafschapsb., dd. 10-9-1964.
tit.
Het slot Batenburg en de Eendenkooi.
728 .8 (2961)
WERUMEUS BUNING. J.W.E.
728 .8 (2965)
aut. Werumeus Buning, J.W.E.
uitg. Amsterdam, 1939; 114 p., afbn.
tit.
Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet, dl.III: derde zwerftocht door ons land.
opm. Kasteel Batenburg.
WIGBOLDUS, A.
Aut. Wigboldus,. A.
Uitg. Marksburg ü. Braubach/Rhein, 1974.
tit.
Burgen, Schlösser und Garten.
opm. Kastelen Batenburg, Hernen en Wijchen.
728 .8 (2966)
WOLF-CATZ, H.
728.8 (2968)
aut. Wolf-Catz, H.
uitg. Zeist, 1963; 264 p, afbn.; 2e dr.; idem, 1965, 183 p., afbn.; 3e dr., Leiden, 1976;
(onder de titel: Kleine geschiedenissen van grote kastelen; hun ridders, hun vrouwen,
hun schatten).
tit
Kastelen; hun personages, hun schatten.
opm. Kastelen Batenburg, Hernen, Wijchen.
Z. -N., M. de
aut. Z. –N, M. de
uitg. Buiten, 7 (1913). p. 224 ev.
tit.
Batenburg.
728.8 (2970)
737 Munt- en penningkunde, numismatiek.
CAPELLEVEEN , F.J. van
aut. Capelleveen, F.J . van
uitg. Tweestr., no. 8 (1970), p. 36-39, lit.
tit.
De Munt van Batenburg;
737 (2991)
CHALON, R.
737 (2992)
aut. Chalon, R.
uitg. Rev. Belg. Num. Sig., 2e S., (1651), p. 353 ev .
tit.
Recherches sur les seigneurs de Gronsfeld et leurs monnaies.
opm. Bronckhorst-Batenburg.
CHESTRET [DE HANEFFE], J. de
737 (2994)
aut. Chestret [de Haneffe], J. de
uitg. Rev. Belg. Num. Sig., 2e S., 24 (1874), p. 256 ev.
tit.
Notice sur l'histoire et la numismatique du pays de Gronsfeld.
opm. Munten van Bronckhorst·Batenburg.
17
DAALDER
uitg. Waalk., dd. 9-12-1982, afb.
Tit.
- - van Batenburg.
737 (2999)
DAALEN, J.P.J.A.H. van
737 (3000)
aut. Daalen, J.P.J.A.H. van
uitg. z. pl., 1964; 38 p., afbn., bijln., lit., reg.
tit
De Munten van het graafschap Gronsveld.
opm. Geschiedenis van Gronsveld. dl. II.
Munten heren Van Bronckhorst -Batenburg.
DELMONTE, A.
737 (3001)
aut. Delmonte, A.
uitg. Amsterdam, 1967; 320 p., afbn., krtn., lit.; Suppl.: Amsterdam, 1975; 60 p., afbn.
tit.
De Zilveren Benelux - The Silver Benelux. Hele-halve-kwart daalders en noodmunten
geslagen in het gebied van de voormalige Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden.
opm. Ook in het Frans verschenen: munten van Batenburg en Gronsfeld.
DELMONTE, A.
737 (3002)
aut. Delmonte, A.
uitg. Amsterdam, 1964; 207 p., afbn., krtn., lit.; Suppl.: Amsterdam, 1978, 37 p., afbn.
Tit.
Le Bénélux d'Or - De Gouden Benelux. Répertoire du monnayage d'or des territoires
composant les anciennes Pays-Bas - Repertorium van de gouden munten geslagen in
het gebied van de voormalige Nederlanden.
opm. Munten van Batenburg en Gronsfeld.
DOORNINCK, J. I. van
737 (3003)
aut. Doorninck, J.I. van
uitg. Bijdr-n Gesch. Overijssel. In …………..
tit.
De Ketel aan de Waag te Deventer.
opm. Hierin is de muntmeester van Batenburg in de olie gekookt.
DOPPLER, P.
737 (3004)
aut. Doppler, P.
uitg. Maasg., 39 (1919), p. 59·60.
tit.
Valsche munten te Thorn, Grondsveld en Batenburg geslagen ca. 1564.
DUMOULIN , F.
737 (3005)
aut. Dumoulin, F.
uitg. Rev. Belg. Num. Sig., (1872),. p. 100.
tit.
Quelques pièces inédits du cabinet de feu M. Michiels van Verduynen.
opm. Munt Van Bronckhorst-Batenburg.
GELDER, H.E. van
737 (3007)
aut. Gelder, H.E. van
uitg. Utrecht/Antwerpen, 1965; 272 p., afbn., lit., reg.; 2e en 3e dr. 1966 en 1968; 4e, 5e, 6e
en 7e dr . (bijgewerkt) 1970, 1972, 1976 en 1980.
tit.
De Nederlandse Munten.
opm. Aula-pocket no. 213; munten van Batenburg en Maasbommel.
18
GELDER, H.E. van
737 (3009)
aut. Gelder, H.E. van
uitg. Jaarb. Munt- en Penningk., 62/64 (1975 - '77), p. 165-168.
tit.
Muntvondsten, Twisk (N.H.) 1975.
opm. O.a. munten van Batenburg.
GOUW, J.E. ter
737 (3014)
aut. Gouw, J.E. ter
uitg. Tijdschr . Munt- en Penningk., 4 (1896), p. 61 ev.
tit.
Onuitgegeven munt van Batenburg.
JONGHE, B. de
aut. Jonghe, B. de
uitg. Rev. Belg. Num. Sig., 70 (1914), p. 229.
tit.
Deux monnaies de Gronsfeld.
opm. Van de fam. van Bronckhorst-Batenburg.
737 (3019)
JONGHE, B. de
aut. Jonghe, B. de
uitg: Rev . Belg. Num. Sig., 69 (1917). p. 5 ev.
tit.
Monnaies de Batenbourg.
737 (3020)
JONGHE, B. de
737 (3021)
aut. Jonghe, B. de
uitg. Tijdschr. Munt- en Penningk., 3 (1895), p. 257-261.
tit.
Quatre monnaies de G. de Bronckhorst, Seigneur de Batenbourg et de Steyn (15561573).
JONGHE, B. de
aut. Jonghe. B. de
uitg. Rev. Belg. Num. Sig., 74 (1922), p. 5 ev.
tit.
Quelques monnaies de Batenbourg.
737 (3022)
JONGHE, B. de
737 (3023)
aut. Jonghe, B. de
uitg. Rev. Belg. Num. Sig., 70 (1914), p. 30 ev .
tit.
Quelques monnaies de Just-Haximilien de Bronckhorst, comte de Gronsveld (16171662).
JOSEPH, P.
aut. Joseph, P.
uitg. Frankf. Münzztg., no. 34, p. 505.
tit.
Zwei Batenburger Nachahmungen.
737 (3024)
KERKWIJK, A.O. van
737 (3025)
aut. Kerkwijk, A.O. van
uitg. Jaarb. Munt- en Penningk., 10 (1923), p. 58-67.
tit.
Munten van Batenburg.
LOMBARDY, de
737 (3030)
19
aut.
uitg.
tit.
opm.
Lombardy, de
Rev . Belg. Num . Sig., 2e S., 2 (1852), p. 110 ev .
Sur les monnaies de Gronsveld.
Fam. van Bronckhorst-Batenburg.
MEIJERS, J.F.G.
737 (3031)
aut. Meijers, J.F.G.
uitg. Tijdschr. Alg. Munt- en Penningk., 2 (1894), p. 779 ev.
tit.
Berigt van W. Stürmers muntboek en de daarin voorkomende 's-Heerenbergsche en
Batenburgsche munten.
MÜNTZEN
737 (3032)
uitg. Rev . Belg. Num. Sig., 2e S., 2 (1852),. p. 166 ev.
tit.
- - der Grafen von Batenburg, Bronkhorst und Gronsfeld.
ROEST, T.M.
737 (3036)
aut. Roest, T.M.
uitg. Tijdschr. Munt- en Penningk., 5 (1897), p. 59-·83.
tit.
Les monnaies des Seigneurs de Bronckhorst-Batenbourg.
SERRURE, C.A.
737 (3045)
aut. Serrure. C.A.
uitg. Vad. Hus. Nederd. letterk. Oudh. Gesch., 4, p. 297.
tit.
Onuitgegeven munten der heeren van Batenburg.
SASSEN, A.
737 (3039)
aut. Sassen, A.
uitg. Tijdschr. Munt- en Penningk., 17 (1909), p. 165-168.
tit.
Bijdragen tot de muntgeschiedenis van Batenburg 1556-1559.
TRIJSBURG, J.
737 (3048)
aut. Trijsburg, J.
uitg. Tweestr., no. 37 (1982), p. 5-6, afbn.
tit.
Een gemiste kans: geen geld voor Batenburgse munten.
VALSEMUNTERIJ
uitg. Waalk., dd. 12-2-1976 .
tit.
- - zo oud als muntsysteem.
opm. Batenburg.
737 (3050)
WIEL, A. van der
737 (3057)
aut. Wiel, A. van der
uitg. Jaarb. Munt- en Penningk. 24 (1937), p. 103-104.
tit.
Twee geschiedkundige onjuistheden. die in nagenoeg alle numismatische werken
voorkomen.
opm. Munt Batenburg.
VOOGT, W.J. de
aut. Voogt, W.J. de
uitg. Arnhem, 1869; afbn.
737 (3052)
20
tit.
Bijdragen tot de numismatiek van Gelderland, II.
opm. Munten Batenburg.
796 Sport, spel, lichamelijke opvoeding.
BATAVIA
uitg. Waalk., dd. 4-9-1975.
tit.
- - vierde 45-jarig bestaan.
opm. Voetbalclub Batenburg.
796.3 (3128)
799 Hengel-, jacht- en schietsport.
AMATOR DE DERDE
799 (3175)
aut. Amator de Derde [= A.H.M. Jurgens].
uitg. Ned. Jager. 81 no. 33 (jan. 1976), p. 72.
tit.
Vossenverhalen 2: De circusvos.
opm. Vangst van een ontsnapte circusvos te Batenburg.
801 Algemene taalwetenschappen.
HUISMAN, J.A.
801.31 (3257)
aut. Huisman, J.A.
uitg. Hed-n Ver. Naamk. Leuven. 41 (1965), p. 105-123.
tit.
Namen van vroeg-middeleeuwse ringwallen.
opm. Asberg te Leur, wallen in Batenburg en Bergharen.
82-1 Poëzie
BELLEMANS, D.
aut. Bellemans, D.
uitg. Brussel, 1670.
tit.
Het cytherken van Jezus.
opm. B. was pastoor te Horssen. 1672- '74.
82-1 (3350)
902 Archeologie.
ES, van / VERWERS
902 (3423)
aut. Es, W.A. van en W.J.H. Verwers.
uitg. N. Roymans e.a., Brabants Oudheden (Den Bosch. 1977), p. 153-171, (= Bijdragen tot
de Studie van het Brab. Heem, dl. 16).
tit.
Fibulae uit de Maas.
opm. Vroeg-romeinse fibula uit de Maas bij Alphen-Maasbommel.
HELDRING, O.G.
902 (3443)
21
aut.
uitg.
tit.
opm.
Heldring, O.G.
Geld. Volksalm., 7 (1841), p. I·XVII.
Voorberigt.
Opgravingen o.a. klooster Holtmeer Horssen.
KOUWEN, C.P.J. van
aut. Kouwen, C.P.J. van
uitg. Tweestr., no. 9 (1970), p. 16.
tit.
Horssen - Holtmeer.
902 (3565)
910 Reisverhalen.
BESSELAAR, H.
aut. Besselaar, H.
utg. Amsterdam, 1971.
tit.
Vergezichten van dichtbij.
opm. p. 30: Batenburg.
910 (3715)
ENGELEN, A.W. van
910 (3723)
aut. Engelen. A.W. van
uitg. Groningen, 1847, 331 p., afbn.
tit.
Wandelingen door Gelderland en aangrenzende Noord·Brabantsche, Limburgsche en
Pruisische gewesten.
opm. Appeltern. Batenburg.
VAN
uitg. Gazet van Antwerpen, dd. 21-9-1935.
tit.
- - Antwerpen naar Batenburg 1412.
910 (3737)
912 Topografisch-historische atlas (kaarten, foto’s, ansichten, schilderijen).
BERGVELT, E.
aut. Bergvelt, E.
uitg. Ned. Kunsthist. Jaarb., 1977, p. 11-71.
tit.
J.A. Knipp (1777 - 1847).
opm. Batenburg.
912 (3788)
BREITBARTH van der STOLK, H.H.
912 (3790)
aut. Breitbarth van der Stolk, H.H.
uitg. Stichting Vrienden Geldersche Kasteelen 1965-1975, (Arnhem. 1976), p. 165-170.
tit.
Josua de Grave tekent Batenburg.
opm. Afbeeldingen van Batenburg, Appeltern en Maasbomrnel.
GEWAARDEERDE
Uitg. Waalk., dd. 14-10 -1976.
Tit.
- - dia-avond in Batenburg.
912 (3803)
22
92 Biografieën.
HERKENT
uitg. Waalk., dd. 28-10-1982, afb.
tit.
- - U ze nog? Maas en Walers van toen.
opm. Rijdt Horssen.
92 (4042)
MARIS VAN SANDELINGEN AMBACHT,.J.C. 92 (4138)
aut. Maris van Sandelingen Ambacht, J.C.
uitg. Ned. Leeuw. 71 (1954), k. 137-163.
tit.
Kwartieren Haitsma Mulier - Labouchere.
opm. K. 162: J .W. de Man. Ambtman, richter Batenburg, Heumen.
REYNVAAN, H.F.
92 (4188)
aut. Reynvaan, H.F.
uitg. Gens Nostra, 39 (1984), p. 237-249.
tit.
De rentmeesters Spillenaar en hun geslacht.
opm. Alida Spillenaar trouwt 1801 Adriaan Branderhorst, rijksontvanger te Batenburg 1835'37.
SCHILFGAARDE, A.P. van
92 (4199)
aut. Schilfgaarde, A.P. van
uitg. Ned. Leeuw, 45 (1927), k. 179 en 278 ev.
tit.
Het gedenkboek van Aleydis van Alphen, vrouwe van Batenburg.
SCHILFGAARDE, A.P. van
92 (4200)
aut. Schilfgaarde, A. P. van
uitg. Ned. Leeuw, 58 (1940), k. 462-467.
tit.
Van der Lingen.
opm. Laurens v.d. Lingen. landschrijver en rentmeester, schepen, ambtman en richter te
Batenburg.
SCHMIDT, F.
92 (4205)
aut. Schmidt, F.
uitg. Veröff.-n Hist. Ver. Geldern. no. 29 (1912); ook als overdruk: Arnhem, 1912; 45 p.,
afbn., lit.
tit.
Herzog Karl von Geldern-Egmondt und Jacob von Bronckhorst, Herr von Batenburg
und Anholt.
WEYN BANNINGH, F.J.H.
92 (4266)
aut. Weyn Banningh, F.J.H.
uitg. Arch. Graafsch., 4 (1950/53), p. 110-114.
tit.
De lotgevallen van een Grolse dame en van haar enige zoon.
opm. A.H.A. Lambrechts uit Batenburg.
929.5 Genealogieën (families).
BATENBURG
uitg. Ned. Patr., 40 (1954), p . . .
929.5 (4317)
23
tit.
Batenburg
ENGELSE
929.5 (4460)
uitg. Arnh. Crt., dd. 14-8-1959.
tit.
- - geleerde ontdekte in Batenburg oudste riddergrafsteen van ons land.
opm. Peterson - Noodt.
HOUTE DE LANGE, C.E. ten
aut. Houte de Lange, C.E. ten
uitg. Ned. Leeuw, 92 (1975), k. 396-397.
tit.
Poelman – Farée.
opm. Batenburg.
929.5 (4595)
PAHA, C.
aut. Pama, C .
uitg. Ned. Leeuw, 78 (1961), k. 111.
tit.
Batenburg.
929.5 (4737)
SCHILFGAARDE, A.P. van
aut. Schilfgaarde, A.P. van
uitg. Ned. Leeuw, 72 (1955), k. 189-190.
tit.
Een rouwbord in de kerk te Batenburg.
opm. Peterson - Noodt.
929.5 (4812)
WIJBURG, W.A.
aut. Wijburg, W.A.
uitg. Ned. Leeuw, 67 (1950), k. 189-190.
tit.
Van Mekeren.
opm. Uit Batenburg.
929.5 (5003)
CAPELLEVEEN, F.J . van
929.6 (5028)
aut. Capelleveen, F.J . van
uitg. Tweestr., no. 16 (1973), p. 3-5. afb.
tit.
Gemeentewapens in Maas en Waal, II: gemeenten Appeltern en Batenburg.
929.6 Heraldiek, bannistiek.
LIJNTREKKER
929.6 (5047)
aut. Lijntrekker [= J. Bouman]
uitg. Nieuwkoop, 1974, 108 p., afbn.
tit.
Het merckwaerdigste meyn bekent.
opm. p. 51: misrekening in de tijd (wapenbord Peterson-Noodt in de N.H. Kerk te
Batenburg).
MAMEREN, C. van
aut. Mameren, C. van
uitg. Arnh. Crt., dd. 6-4-1963
tit.
Het wapen van Batenburg.
929.6 (5048)
24
MARKENHOLTE, H.
929.6 (5054)
aut. Markenholte, H.
uitg. Hitt-n. 57, (1969), afl. 4.
tit.
Der Grabstein der W. von Wendt in der St. Martinskirche zu Nienburg an der Weeser.
opm. Van Boetselaer, van Bronckhorst-Batenburg.
R[HEDE) V[AN) D[ER) K[LOOT), H.A. van
aut. R[hede] v[an] d[er] K[loot], H.A. van
uitg. Ned . Leeuw, 30, (1912), k. 139.
tit.
Schaarwapens.
opm. Batenburg.
929.6 (5066)
93D Geschiedenis van (dorpen in) het Tweestromenland
ALBERTS, W.J.
93D (5210)
aut. Alberts. W.J.
uitg. Tweestr., no. 38 (1982), p. 6-17, afbn.
tit.
Was Batenburg een "stad"? Iets over de middeleeuwse geschiedenis van Batenburg.
CHABOT, J.
93D (5214)
aut. Chabot, J.
uitg. Gelre, 45, (1940), p. 1-77.
tit.
Een geschil tusschen Antoin van Bourgondië. hertog van Brabant en Reinald IV,
hertog van Gulik en Gelre in 1412 en 1413.
opm. Batenburg.
CHARLES
aut. Charles (= B. Charlé)
uitg. Kath. Ill., dd. 18-4-1908.
tit.
Batenburg en zijn slotruïne.
93D (5215)
HELDRING. O.G.
aut. Heldring, O.G.
uitg. Geld. Volksalm., 5 (1839), p. 40-61, afb.
tit.
Batenburg.
93D (5236)
HERMSEN, T.
93D (5237)
aut. Hermsen, T.
uitg. Ravenstein, 25-7-1972.
tit.
Wisselvalligheden van Batenburg.
opm. Uitg. t.g.v. een excursie van de Eerste Ned. Transportrijwiel Ver. naar Batenburg.
KRUIJSWIJK JANSEN, E.J.
93D (5246)
aut. Kruijswijk Jansen, E.J.
uitg. Geld. Oudheidk. Contactber., no. 54 (sept. 1972).
tit.
Uit Batenburgs verleden.
opm. Recensie.
L[ICHTENBELT], P.J.
93D (5249)
25
aut.
uitg.
tit.
L[ichtenbelt], P.J.
Ankertros, personeelsblad A.B.N., juni 1983, p. 16-17, afbn.
Ooit van Batenburg gehoord?
MANDERS, H.
93D (5251)
aut. Manders, H.
uitg. Geld. Nu, 12 no. 5 (mei 1981), p. 25-29, afbn.
tit.
Batenburg, de teloorgang van een kleine gemeente.
MANDERS, H.
aut. Manders, H.
uitg. Nijmegen, [1953]; 199 p., afbn., lit.
tit.
Het Land tussen Maas en Waal.
93D (5252)
MANDERS, H.
aut. Manders, H.
uitg. Zutphen, [1981]; 224 p., afbn, lit.
tit.
Het land tussen Maas en Waal.
93D (5253)
ONDER
uitg. Waalk., dd. 10 -1-1974.
tit.
- - Batenburgs stadsbanier.
93D (5274)
OPZIENBARENDE
93D (5276)
uitg. Waalk., dd. 28-10-1982, afb.
tit.
- - conclusie in "Tweestromenland": Batenburg een "gat".
SOMEREN, J. van
93D (5291)
aut. Someren, J . van
uitg. Nijmegen, 1657; 20, 399, 21 p., afbn., reg.
tit.
Herstelde Oudtheydt ofte Beschryvinge van Batavia wesende een gedeelte van 't
Hertoghdom Gelre ende Graafschap Hollandt.
opm. Batenburg.
STAATS EVERS, J.W.
aut. Staats Evers, J.W.
uitg. Arnhem, 1891; 442 p., afbn.
tit.
Gelderland's voormalige steden.
opm. Batenburg, Maasbommel.
93D (5293)
ULIJN, G.H.J.
aut. Ulijn, G.H.J.
uitg. Sleutel, dd. 31-1-1974.
tit.
Batenburg.
93D (5302)
V[EEN], J.S. v[an]
aut. V[een], J.S. v[an]
uitg. Gelre, 29 (1926), p. 62-64.
tit.
Batenburgsche Varia.
93D (5303)
26
VEEN, J.S. van
93D (5304)
aut. Veen, J.S. van
uitg. Bijdr-n en Med-n O.V.R., 8 (1931), p. 219 ev.
tit.
De verhouding tusschen Maasbommel en het Land van Maas en Waal.
VEEN, J.S. van
93D (5305)
aut. Veen,. J.S. van
uitg. Bijdr-n en Med-n Hist. Genoot. Utrecht, 18 (1897), p. 333-341.
tit.
Verslag van een samenkomst van hertog Arnold van Gelre met zijn zoon Adolf (24
aug. 1459).
Opm. Verdrag van Batenburg .
VERLEDEN
uitg. Trouw, dd. 10-4-1956.
tit.
- - Batenburg herleeft in de Herv. Kerk.
93D (5307)
VISSCHER, L.G.
93D (5308)
aut. Visscher, L.G.
uitg. ….
tit.
Handboek voor de Algemene Geschiedenis der Nederland.
opm. Batenburg.
WEEL, A.J. van
93D (5310)
aut. Weel, A.J. van
uitg. Der Staat. Zeitschrift für Staatslehre, öffentliches Recht und Verfassungsgeschichte,
21 (1982), p. 527-549, lit.
tit.
Der Streit um den Besitz Batenburg zwisschen dem Reich und Philipp II (1568-1576).
Ein Bericht über frühes Staats und Völkerrecht.
WEEL, A.J. van
93D (5311)
aut, Weel, A.J. van
uitg. Tweestr., no. 43 (1983), p. 7-9, afbn.
tit.
De strijd om het bezit. Batenburg tussen het Heilige Roomse Rijk en Philips II (15681576).
Selectie en digitalisering: Janus Kolen, 2015.
27

Vergelijkbare documenten