sKK 2011 - Jaarverslag SKK

Commentaren

Transcriptie

sKK 2011 - Jaarverslag SKK
Jaarverslag 2011
Inleiding
De Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (sKK) is een zelfstandige, flexibele organisatie die als doel
heeft twee verschillende klachtenregelingen voortkomende uit de Wet kinderopvang uit te voeren:
• Klachtencommissie (KC), de externe klachtbehandeling voor individuele ouders ten behoeve van de
organisaties voor kinderopvang
• Klachtenkamer (KK), de externe klachtbehandeling voor van oudercommissies in de kinderopvang.
In dit verslag wordt weergegeven welke ontwikkelingen er in 2011 hebben gespeeld en wat dit betekent voor
de toekomst, de strategische ontwikkelingen. Vervolgens wordt ingegaan op de werking, activiteiten en de
ontvangen klachten in 2011.
Strategische ontwikkelingen
Naast de gangbare informatie- en klacht werkzaamheden, zoals hierna verantwoord in dit jaarverslag, heeft
de sKK in 2011 met het ministerie meegedacht over veranderingen in de Wet Klachtrecht. Deze ministeriële
plannen krijgen zeker een vervolg in 2012 maar wij willen u vast informeren.
In de brief d.d. 11 november 2011 heeft Minister Kamp aangegeven dat het klachtrecht voor ouders en
houders vereenvoudigd en meer toegankelijk moet worden.
Zinsnede uit de ministeriële brief van 11 november 2011:
“De minister is van plan het klachtrecht zodanig in te richten dat er een laagdrempelige
en effectieve procedure komt voor ouders om te klagen. Als stok achter de deur staat een
Geschilleninstantie die bindende uitspraken doet. Deze Geschilleninstantie is voor alle
ouders toegankelijk, dus ook voor ouders die gebruik maken van de gastouderopvang of de
peuterspeelzaal.”
“De ondernemer wordt verplicht de ouder een onafhankelijke klachtenfunctionaris aan te beiden
met het doel de afhandeling laagdrempelig te houden”
“Ook oudercommissies kunnen voor een bindende uitspraak naar een Geschilleninstantie gaan.
De Geschilleninstantie beoordeelt of de ondernemer bij afweging van de betrokken belangen in
redelijkheid tot een besluit is gekomen.”
Geschilleninstantie
De sKK heeft daarop aan (BOinK en Brancheorganisatie Kinderopvang), de minister en politieke partijen
aangegeven hoe zij denkt inrichting en uitvoering te kunnen geven aan de veranderingen.
De sKK gaat vooralsnog uit van de in de brief genoemde geschilleninstantie die bindende uitspraken
doet en wil graag haar medewerking verlenen aan de uitwerking van de voorstellen betreffende een
geschilleninstantie. Op grond van onze brede ervaringen in de uitvoering van het klachtrecht ten behoeve
van zowel ouders als oudercommissies menen wij te beschikken over de juiste expertise en deskundigheid.
Daarnaast zijn wij een veel gevraagd informatiepunt voor zowel ouders als organisaties, hetgeen wij willen
blijven en van waaruit wij één of meer onafhankelijke klachtenfunctionarissen ter beschikking kunnen stellen
(zie ook huidige werkwijze).
Een landelijke meld- informatiepunt geeft veel duidelijkheid aan partijen en voorkomt in heel veel gevallen
dat vragenpunten en of onenigheid leiden tot echte klachten.
Op weg naar een Geschilleninstantie
Vereenvoudiging van het klachtrecht voor ouders en houders ligt ten grondslag aan de aangekondigde
veranderingen. Vanuit onze ervaring achten wij het van groot belang voor de kwaliteit van de kinderopvang,
de bereikbaarheid voor partijen en het komen tot jurisprudentie, dat gewerkt gaat worden met één landelijk
vastgesteld geschillenreglement en gelijke (als er meerdere organisaties geschillen gaan behandelen)
werkwijze. De keuze voor een geschilleninstantie ten opzichte van de huidige Geschillencommissie wordt
ingegeven door de beperking dat deze laatste altijd gekoppeld is aan Algemene Leveringsvoorwaarden die
onder auspiciën van de SER door de Branche zijn vastgesteld. Deze gelden echter alleen voor de bij de
Brancheorganisatie aangesloten Kinderdagverblijven en de Buitenschoolse opvang: Gastouderopvang en
peuterspeelzalen kunnen daar niet terecht.
Dubbele instanties en registraties leiden tot kostenverhoging voor de branche en brengen zeker niet de
duidelijk die wordt voorgestaan, ook niet voor de GGD inspectie.
Organisatie sKK
De bestuur van de sKK bestaat in 2011 uit een voorzitter de heer mr. W. Zaat en secretaris-penningmeester de
heer A.A. Permentier. Voor aanvulling van het bestuur is contact gezocht met mevrouw L. Versteeg, welke per
2012 daadwerkelijk toegetreden is. Het bestuur heeft 6x vergaderd.
3
De uitvoering en begeleiding van het klachttraject ligt in handen van 3 ambtelijk secretarissen, mevr. drs.
N. Scholten, mevr.mr. B. Notermans en de heer drs. H. Grachten. De algemene gang van zaken alsmede het
administratieve proces wordt aangestuurd door de coördinator mevr. C.A. Groeneveld en sinds 25 februari
samen met mevr. A.M. van den Dungen.
De sKK heeft de beschikking over 36 commissieleden die op basis van specialistische kennis en affiniteit met
kinderopvang vrijwillig deelnemen aan de klachtbehandeling. De samenstelling van een commissie geschiedt
naar gelang van de aard van de klacht en de regio waar deze speelt. De commissie bestaat uit een voorzitter
en 2 leden. Minimaal 1 commissielid is jurist en de commissie wordt altijd ondersteund door een ambtelijk
secretaris.
Werkwijze
Telefonische of via email gestelde vragen worden beantwoord en zo duidelijk mogelijk uitgelegd. In meer
dan 90% van de contacten komt het daardoor niet tot het indienen van een formele klacht. In de overige
10% wil de klager zijn klacht toch vastgelegd zien. Afhankelijk van de voortgang wordt de klacht behandeld,
ingetrokken tijdens de behandeling of alsnog ingetrokken en als een melding geregistreerd. Ons streven is
erop gericht om klachten zo snel mogelijk te behandelen. In de regel worden klachten momenteel binnen 3
tot 4 maanden afgehandeld.
Zowel ouders als organisaties benaderen ons voor advies en ondersteuning bij het oppakken van geschillen.
Hiermee geven we ook nu al uitvoering aan de functie onafhankelijk klachten functionaris zoals die door de
minister in zijn brief is aangegeven.
Wij hebben gemerkt dat het voor organisaties in de kinderopvang van belang blijft om zich te realiseren dat
een ontvangen klacht weliswaar niet prettig is maar gezien kan worden als een toetsing van de geleverde
kwaliteit. De werkwijze is opgenomen in het “Reglement Klachtencommissie 2009”. Bij invoering van de
nieuwe wetgeving zal dit reglement is uiteraard worden aangepast.
Ervaringen met uitspraken
De samenstelling van de commissies is zodanig dat een gedegen juridische kennis, gecombineerd met
kennis van de kinderopvang leiden tot gewogen, onafhankelijke uitspraken. Toch ontvangen wij regelmatig
vragen of opmerkingen over de beoordeling van klachten of deze doorslaat ten gunste van de ouder of
van de ondernemer. In het schema onderaan de inleiding is te zien dat de beoordeling van de klachten
gerekend naar klachtonderdelen 47 % ongegrond en 52 % gegrond luidt en 1% niet ontvankelijk c.q. geen
uitspraak.
Een probleem voor de klachtenbehandeling is dat ondernemers weinig tot geen medewerking verlenen
aan de procedure en niet verschijnen op de hoorzitting, ondanks dat zij dit wel overeenkomen in de
aansluitovereenkomst. Dit noodzaakt klagers in een aantal gevallen dan toch naar de civiele rechter te
stappen.
Meldpunt
• 2000 maal per jaar telefoon van of naar ouders of houders (administratieve telefoontjes zijn niet
meegerekend). Gemiddeld 10 telefonische vragen per dag.
• 700 inkomende e-mails per jaar, gemiddeld 4 per dag. (Van deze contacten resulteren ongeveer 120 in een
hele klachtbehandeling, 20 in bemiddeling en 60 in een melding).
• Organisatie kan zelf zijn gegevens zien en controleren op de website
• Inspectie kan aansluiting controleren via websites
• Voor ouders en houders snel en duidelijk bereikbaar via 0900 nummer en e-mail.
• Op website staan alle uitspraken met speciale zoekfunctie, gekoppeld aan cliënt- relatie systeem gebouwd
om klachten te volgen en te rapporteren
Kosten aansluiting
Bijeenkomsten
De organisatie /houder betaalt voor aansluiting klachtencommissie via een tabel gekoppeld aan het aantal
fte’s dat in de organisatie werkzaam is. Voor de Klachtenkamer Oudercommissie wordt door de houder een
klein bedrag betaald per aangemelde locatie. De houder is verantwoordelijk voor de juiste opgave van de
gegevens.
• Voor de professionalisering van de commissieleden, ambtelijk secretarissen, bestuursleden en coördinatoren
is een deskundigheidsbijeenkomst gehouden. Tijdens deze bijeenkomst heeft uitwisseling plaatsgevonden
en worden aan de hand van casus uitspraken besproken.
• De sKK heeft deelgenomen aan het “ronde tafel gesprek” met de vaste commissie voor Sociale Zaken en
Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der Staten Generaal.
• Door de commissie Gunning zijn wij gehoord en zijn cijfers van de sKK gebruikt in het rapport van de
commissie.
Jaarverslag Klachtencommissie Kinderopvang 2011
• Door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SOZA) zijn wij benaderd om mee te denken
over mogelijkheden om de Wet klachtrecht voor de kinderopvang te vernieuwen en te vereenvoudigen voor
ouders en houders. Hiervoor zijn wij meermaals bij elkaar geweest. Deelnemers waren ook BOiNK en de
Branche organisatie.
%
2010 aantal
%
61
financieel
17
11%
41
21%
klachtonderdelen
161
102
32
27
contract
40
25%
48
25%
gegrond
84
49
19
16
veiligheid
7
4%
9
5%
ongegrond
75
52
13
10
communicatie
57
35%
60
31%
geen uitspraak
1
1
kwaliteit
40
25%
33
17%
niet ontvankelijk
1
1
totaal
161
100%
191
100%
gob
klachten
Uitspraken
behandelde
klachten
bso
2011 aantal
Klachten 2011
In 2011 hebben wij 177 klachtmeldingen ontvangen. Samen met de 20 klachten uit het laatste kwartaal 2010
zijn dit 197 klachtmeldingen in totaal. Dit heeft geresulteerd in:
• 61 klachten zijn afgehandeld (bestaande uit 161 klachtonderdelen);
• 16 klachten zijn ingetrokken door de klager, tijdens de behandelingsprocedure van de klacht;
• 1 klacht is niet ontvankelijk verklaard;
• 35 klachten uit het laatste kwartaal van 2011 worden voor behandeling meegenomen naar 2012;
• 84 klagers hebben hun melding niet omgezet in een officiële klacht. Na contact zijn deze bemiddeld
naar interne communicatie en afhandeling door de organisatie. Soms hebben klagers alleen de zaak
willen melden maar hebben zelf al afscheid genomen de opvang. Als motivatie voor het indienen van de
meldingen wordt gegeven dat zij met een onafhankelijke instantie over hun klacht van gedachten willen
wisselen.
kdv
Cijfermatig overzicht aansluitingen,
klachten klachtencommissie en
klachtenkamer
In 2011 is 8 maal voor totaal 222 deelnemers op verschillende locaties de workshop gegeven. Naast een uitleg
over de werkwijze van de sKK en het klachtrecht algemeen, zijn juridische zaken rond de contracten aan de
orde geweest. Zo zijn o.a. onderstaande tips verzameld:
• In veel interne klachtreglementen is opgenomen dat de ouders eerst moet klagen bij de organisatie. Dit is
in tegenspraak met de Wet Klachtrecht zoals hij nu geldt; de ouder is vrij om te kiezen waar hij zijn klacht
wil neerleggen.
• Een open, actieve en ondersteunende behandeling door de organisatie leidt veelal tot een bevredigende
oplossing.
• Opvangovereenkomsten worden veelal door 1 ouder ondertekend, bij scheiding moet de overeenkomst
ondertekend zijn door de verzorgende ouder.
• Het wettelijke informatierecht van de biologische ouders blijft echter bestaan, ook al is deze niet de
contractpersoon bij de opvang.
• Vermeld in de plaatsingsovereenkomst dat de Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, boven
de ondertekening van ouder(s). Als deze zijn verstrekt zijn ouders gebonden, zo niet is de overeenkomst
vernietigbaar.
totaal
Workshop “klacht als cadeau
voor de kwaliteit”
Klachtonderdelen
naar onderwerp
De uitspraken staan nu al geanonimiseerd op de website www.klachtkinderopvang.nl en vanaf eind februari
2012 op www.skkjaarverslagen.nl.
5
2011
Overzicht aansluitingen
Aangesloten voor
2010
Houders Houders Fte’s
Houders Locaties Houders Houders Fte’s
Houders Locaties
totaal
KK
KK
KC
KC
KK
totaal
KC
KC
KK
KC + KK
1991
1991
39.638 1991
6532
1823
1823
33.272 1823
5899
Alleen KC
221
221
1823
239
239
1706
Alleen KK
65
65
649
66
66
630
Totaal
2277
2212
41458
2056
7181
2128
2062
34978
1889
6529
Het totaal aantal aangesloten organisaties (houders) en het aantal locaties zijn in 2011 gestegen met 11%. De
fte’s bij de aangesloten houders is met 18,8 % gestegen. Dit duidt erop dat organisaties groeien in omvang,
hetgeen ook blijkt uit gemelde fusies van bestaande aansluitingen.
Samenstelling Commissieleden
in 2011:
Regio Utrecht –Gelderland- Nd. Brabant
mevr. drs. H.J. van Bennekom
mevr. mr. A.J. Kattenwinkel
mevr. mr. M. Stroetenga
mevr. J.S.M. Zwaan
mevr. mr. I.M. Vanwersch
mevr. mr. H.M. Veenstra
mevr. drs. K. Penninga
Regio Flevoland-Overijssel- midden Nederland
H. Stel
mevr. E. Boersma
mevr. mr. J.W. Bovenhoff
Regio Nd. En Zuid Holland- midden Nederland
mr. H.W.V. Rouffaer
mr. A.J.M. Zonneveld
mevr. mr. M.I.T. Manderfeld
mevr. mr. S.A.M.F. Sjoukes
mr. J. Quakkelaar
mevr. mr. M. van Leeuwe- ten Berge
mr.drs. J.J. van der Pol
mr. M. van Iperen
mevr. mr. M. Sedee
Regio Zuid Nederland
Ir. J.N.E. Cortenraede
drs. H. Ummels
mevr. A.J.M. van Hoesel
mevr. mr. A. den Hoed
mevr. dr. D. de Vries
mevr. drs. T. Veldkamp
mevr. mr. M.G.E.M. D’Agnolo
mevr. drs. E.R.J.M. Gaillard
Regio Noordelijk Nederland
mevr. mr. C.G.M. van Spanje
mevr. mr. E. Willems
O. Bakker, arts
P. Naaktgeboren
mevr. L. Wiersma
drs. G. van Diepen
mevr. mr. H. M.D. Wildeboer
Jaarverslag Klachtencommissie Kinderopvang 2011
10-101
Onderwerp
Klacht ontvangen op 12 augustus 2010 en ontvankelijk op 23 augustus 2010
Contract, vakantie
De eerste 3 klachtonderdelen zijn opgenomen in het jaarverslag van 2010.
Organisatie wil de opvangkosten die ouder/verzorger voor de maand augustus 2010 vooruit heeft betaald niet
restitueren. Organisatie heeft echter na 28 juli 2010 geen kinderopvang meer verleend aan ouder/verzorger.
Organisatie en ouder/verzorger hebben in onderling overleg met elkaar een oplossing gevonden.
10-110
Onderwerp
Klacht ontvangen op 1 september 2010 en ontvankelijk op 17 september 2010
Uur inzet Gastouderbureau
1.
De communicatie van organisatie is slecht. Organisatie is, ondanks haar aanbod om met vraagouder en gastouder om de tafel te gaan, niet bereikbaar voor overleg over de ontstane situatie.
2.
Organisatie brengt, gelet op de reden van opzegging van het contract door ouder/verzorger, ten onrechte
twee maanden opzegtermijn in rekening.
Bevindingen en oordeel
Klachtonderdeel 1
Klachtonderdeel 2
Uitspraak
Reactie organisatie
Naar het oordeel van de Klachtencommissie had het op de weg van organisatie gelegen om persoonlijk
contact op te nemen met ouder nadat zij kennis had genomen van het conflict tussen de ouder en de
gastouder en de opzegging per direct. Het aanbod van organisatie om gezamenlijk om de tafel te gaan en
een voorstel daarvoor, dat organisatie per e-mail deed, is naar het oordeel van de commissie onvoldoende.
Gelet op de escalatie die blijkt uit de e-mail van ouder was persoonlijk contact noodzakelijk geweest. Ook
toen ouder niet reageerde op het aanbod van organisatie heeft organisatie geen persoonlijk contact gezocht,
maar heeft zij ouder met het beëindigingcontract gehouden aan de opzegtermijn zonder dat ze inhoudelijk
op de klachten van ouder is ingegaan. Op de brief van ouder, d.d. 22 juli 2010, reageerde organisatie eerst
met haar e-mail, d.d. 26 augustus 2010. Dit is naar het oordeel van de Klachtencommissie te laat. Organisatie
heeft de brief kennelijk laten liggen tot na de periode van haar afwezigheid vanaf 2 augustus 2010.
De Klachtencommissie komt tot de conclusie dat organisatie heeft nagelaten tijdig adequate actie te
ondernemen. Een actievere opstelling van organisatie had mogelijkerwijs de samenwerkingsrelatie tussen de
ouder en de gastouder (gedurende de opzegperiode) kunnen herstellen.
De Klachtencommissie heeft onderzocht wat partijen zijn overeengekomen over de beëindiging van de
overeenkomst met onmiddellijke ingang.
Artikel 15 van de algemene voorwaarden zegt hier over:
…De tussen partijen gesloten overeenkomst kan te allen tijde worden opgezegd door middel van een
schriftelijke (kennisgeving) en met een opzegtermijn van twee maanden voor de vraagouder.
Naar het oordeel van de commissie mag hiervan alleen worden afgeweken indien het naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat de wederpartij wordt gehouden aan dit beding. In deze zaak
is hiervan geen sprake.
De Klachtencommissie is van oordeel dat bovendien niet aannemelijk is gemaakt dat er sprake is geweest van
wanprestatie door de gastouder. De commissie is weliswaar van oordeel dat de organisatie is tekortgeschoten
in haar reactie op het geëscaleerde geschil, maar deze tekortkoming is naar het oordeel van de commissie
niet van dien aard dat de overeenkomst zonder inachtneming van de gebruikelijke opzegtermijn door de
ouder kan worden ontbonden.
De Klachtencommissie komt tot de conclusie dat organisatie gerechtigd is om ouder bij de beëindiging van
het contract aan twee maanden opzegtermijn te houden.
Klacht op onderdeel 1 gegrond en klachtonderdeel 2 ongegrond.
Geen reactie ontvangen.
7
10-120
Onderwerp
Klacht ontvangen op 15 september 2010 en ontvankelijk op 18 oktober 2010
BSO, veiligheid
1.
Het kind wordt door een onbekend en onbevoegd persoon op school opgehaald en naar de BSO gebracht.
2.
Het kind is gedurende langere tijd alleen met deze persoon op de BSO aanwezig.
3.
De organisatie heeft dit nooit met ouder besproken c.q. heeft dit nooit aan ouder medegedeeld.
4.
De organisatie houdt een opzegtermijn van twee maanden aan ondanks het feit dat ouder van mening is dat
er geen sprake is van verantwoorde opvang, conform de Algemene Voorwaarden van de organisatie.
Bevindingen en oordeel
Klachtonderdeel 1
De commissie is van oordeel dat ouders/verzorgers moeten worden geïnformeerd over de wijze waarop en
door wie de kinderen van de buitenschoolse opvang uit school worden gehaald. In het onderhavige geval was
het kind van ouder in eerste instantie het enige kind dat deze school bezocht. De kinderen worden in de regel
met de auto van school gehaald. Het kind van ouder bezocht een school die in hetzelfde gebouw is gevestigd
en het was derhalve niet nodig dat het kind met het reguliere vervoer zou meegaan. In de huisregels van
de organisatie staat vermeld dat de kinderen ook door ondersteunend personeel kunnen worden opgehaald.
Partijen geven aan dat er gezamenlijk is gesproken over de wijze waarop het kind zou worden opgehaald.
Afgesproken is dat de organisatie zou proberen om het kind door een pedagogisch medewerker te laten
ophalen. Indien er gekozen zou worden voor een andere mogelijkheid dan zou dit aan ouder worden
meegedeeld. Uit de stukken en tijdens de hoorzitting blijkt duidelijk dat ouders niet op de hoogte zijn
gebracht van het feit dat het kind niet door een pedagogisch medewerker werd opgehaald en dat hierover
ook niet met ouders is gesproken. Ouders kenden de persoon die het kind ophaalde zelfs niet.
Klachtonderdeel 2
De commissie is van oordeel dat een kinderopvangorganisatie te allen tijde moet voldoen aan de wettelijke
bepalingen en kwaliteitseisen ten aanzien van de kinderopvang. In artikel 1.49 van de wet Kinderopvang staat
vermeld dat een houder van een kindercentrum verantwoorde opvang moet aanbieden waaronder wordt
verstaan opvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde
omgeving. In de Kwaliteitseisen Kinderopvang worden o.a. eisen gesteld aan de opleiding en de inzet van
beroepskrachten. Op grond van de vigerende bepalingen moet er minimaal één beroepskracht op de groep
aanwezig zijn. Het is duidelijk dat de organisatie niet voldoet aan deze kwaliteitseisen. In het onderhavige
geval was de betreffende medewerker niet bevoegd en was er zelfs geen achterwacht geregeld in geval van
calamiteiten.
Klachtonderdeel 3
Zoals reeds aangegeven bij klachtonderdeel 1 is de commissie van oordeel dat ouders/verzorgers
geïnformeerd moeten worden over de wijze waarop de kinderen uit school worden gehaald. In het
onderhavige geval wordt tijdens de hoorzitting door de organisatie bevestigd dat er duidelijke afspraken met
ouders waren gemaakt. Ouders zouden te allen tijde worden geïnformeerd als het kind door omstandigheden
niet door een pedagogisch medewerker zou kunnen worden opgehaald. Tijdens de zitting wordt door ouders
nogmaals aangegeven dat zij geen moeite zouden hebben gehad met het feit dat het kind af en toe door de
betreffende medewerker zou worden opgehaald, indien zij hierover van te voren zouden zijn geïnformeerd.
Klachtonderdeel 4
De commissie is van oordeel dat ouders/verzorgers ervan uit mogen gaan dat de organisatie een
verantwoorde opvang biedt. Uit de stukken blijkt dat ouders medio juni 2010 voor het eerst hebben
geconstateerd dat het kind door de betreffende persoon uit school werd opgehaald en gedurende langere
tijd alleen door deze persoon werd opgevangen. Zij hebben deze gang van zaken een week later weer
geconstateerd. Hoewel ouders dit geen verantwoorde opvang vinden en aangeven dat zij het absoluut niet
eens zijn met deze gang van zaken, hebben zij hierover geen contact met de directie opgenomen. Via
de pedagogisch medewerkers hebben zij vernomen wie deze medewerkster was. Pas op 26 augustus 2010
hebben ouders over deze aangelegenheid een brief aan de organisatie geschreven waarin zij uiting hebben
gegeven aan hun onvrede en klachten. Ouders geven aan dat zij hiermee zo lang hebben gewacht omdat er
eerder geen andere opvangmogelijkheden voorhanden waren. Bovendien hebben zij gedurende deze tijd,
zonder medeweten van de organisatie, regelmatig gecontroleerd of het kind naar behoren en door bevoegde
personen werd opgevangen. De commissie is zeer verbaasd over de handelwijze van de ouders. Het is voor
Jaarverslag Klachtencommissie Kinderopvang 2011
de commissie niet begrijpelijk waarom ouders niet meteen aan de bel hebben getrokken en deze situatie
bespreekbaar hebben gemaakt. Op deze wijze zouden zij meteen duidelijkheid hebben gekregen omtrent
de functie en de werkzaamheden van de betreffende medewerkster. Ook zouden zij meteen afspraken
hebben kunnen maken over het ophalen en het onvoldoende toezicht. Het is duidelijk (zie uitspraak van de
commissie bij klachtonderdeel 2) dat de organisatie niet conform de geldende kwaliteitseisen handelde, maar
omdat ouders niet gecommuniceerd hebben heeft de organisatie ook geen gelegenheid gekregen om deze
situatie te veranderen. Ouders hebben deze ongewenste situatie bewust laten bestaan en de commissie vindt
dit een kwalijke zaak. Gezien het feit dat ouders reeds vanaf medio juni 2010 geen vertrouwen meer hadden
in de opvang zou het volgens de commissie voor de hand hebben gelegen dat zij de organisatie reeds per 1
juli 2010 hadden geïnformeerd over de beëindiging van het contract per 1 september 2010. De door partijen
overeengekomen opzegtermijn van twee maanden had dan zonder problemen kunnen worden aangehouden.
Uitspraak
Reactie organisatie
10-121
Onderwerp
Klachtonderdelen 1, 2 en 3 gegrond en klachtonderdeel 4 ongegrond.
De organisatie heeft enkele verbeteringen aangebracht. Zo is de informatie op de website aangepast en
wordt tijdens het intakegesprek aandacht geschonken aan wie de kinderen kunnen ophalen.
Daarnaast zet de organisatie zich in dat de kinderen van de betreffende school steeds door een pedagogisch
medewerker van de organisatie zullen worden opgehaald.
Klacht ontvangen op 15 september 2010 en ontvankelijk op 5 oktober 2010
Beëindiging contract, voeding, bejegening
1.
De wijze waarop door de pedagogisch medewerkers is omgegaan met het kind van ouders. Het kind is allergisch voor bepaalde voedingsstoffen en heeft soms bepaalde dieetvoeding nodig. De medewerkers zijn niet
in staat om zelf in te schatten welke gedragingen een nadelige impact op een kind kunnen hebben;
2.
Het feit dat veel invalkrachten niet op de hoogte zijn van de problematiek van het kind;
3.
Het feit dat een gesprek op 14 juni 2010 met een stagiaire over het geven van extra aandacht aan het kind
geen effect heeft gehad. Het kind vertoonde sinds de overgang naar een andere groep in maart 2010 nogal
problematisch gedrag;
4.
Het incident op 15 juni 2010 waarbij het kind huilend en overstuur op de groep is aangetroffen zonder dat er
begeleiding aanwezig was;
5.
De organisatie spant zich onvoldoende in om tot een oplossing te komen. Een aangeboden suggestie om het
kind naar een andere groep te plaatsen bleek achteraf niet haalbaar;
6.
De uitspraak van de organisatie naar aanleiding van deze klacht;
7.
Het aan houden van de opzegtermijn van twee maanden door de organisatie.
Bevindingen en oordeel
Klachtonderdeel 1
De commissie is van oordeel dat van een organisatie mag worden verwacht dat er voldoende rekening wordt
gehouden met wensen en vragen van ouders/verzorgers ten aanzien van de verzorging van hun kind.
De commissie heeft geconstateerd dat de organisatie over beleid beschikt ten aanzien van dit onderwerp.
In dit beleid wordt duidelijk aangegeven op welke wijze de organisatie met deze problematiek omgaat.
Algemeen beleid is dat ouders zelf zorg dragen voor de dieetvoeding van hun kinderen. Door de organisatie
wordt aangegeven dat ouders nooit eerder hun ongenoegen hebben geuit over de wijze waarop met het dieet
werd omgegaan. Omdat het kind zich na overplaatsing naar een andere groep in maart 2010 niet meer thuis
voelt op de kinderopvang, verwacht ouder van de pedagogisch medewerkers dat zij bij het toedienen van
(dieet)voeding een juiste inschatting kunnen maken van de psychische gevolgen voor het kind. Al naar gelang
de situatie zou het kind dieetvoeding of reguliere voeding moeten krijgen. Door ouder wordt aangegeven
dat dit onderwerp regelmatig bij de medewerkers is aangekaart, maar uit de stukken blijkt dat pas op 14
9
juni 2010 expliciet met de organisatie over de (voedings)zorgen is gesproken. In deze bespreking is door de
betreffende pedagogisch medewerkster toegezegd dat de eerstkomende 4 weken op de door ouders gewenste
wijze met de voeding van het kind zal worden omgegaan. Ondanks het feit dat dit voor de organisatie
een moeilijke opgave zal zijn, die afwijkt van het algemeen beleid. De commissie is van oordeel dat de
organisatie op dit punt adequaat heeft gereageerd.
Klachtonderdeel 2
De commissie is van oordeel dat alle medewerkers die de kinderen op de groepen begeleiden op de hoogte
moeten zijn van de problematiek van de kinderen. Tijdens de hoorzitting wordt door de organisatie
aangegeven dat alle bijzonderheden die nodig zijn voor de dagelijkse verzorging van het kind, in een
schrift staan. De specifieke klachten van ouders zijn gericht op het feit dat het kind, ongeacht de situatie,
zijn dieetvoeding kreeg. Ouders hebben geen klachten over het feit dat er misverstanden waren over het
verstekken van dieetvoeding aan het kind. Op 14 juni 2010 zijn pas specifieke afspraken gemaakt over de
afwegingen die dienen te worden gemaakt bij het verstrekken van voeding aan het kind. Het ligt voor de
hand dat deze recente informatie nog niet bij alle medewerkers bekend was.
Klachtonderdeel 3
De commissie is van oordeel dat een ouder er van uit mag gaan dat afspraken die gemaakt worden door de
organisatie nagekomen en geëvalueerd zullen worden. In het onderhavige geval heeft de organisatie echter
niet de gelegenheid gekregen om dit te doen omdat ouder het kind vanaf 17 juni 2010 niet meer naar de
opvang heeft gebracht.
Klachtonderdeel 4
De commissie is van oordeel dat het niet mag voorkomen dat er onvoldoende toezicht op een groep is.
Dit is bovendien in strijd met de wettelijke bepaling dat opvang in een veilige en gezonde omgeving moet
plaatsvinden. Door de organisatie wordt dit ook erkend en er zijn inmiddels maatregelen getroffen om dit
voortaan te vermijden.
Klachtonderdeel 5
De commissie is van oordeel dat van een organisatie mag worden verwacht dat ouders/verzorgers worden
geholpen bij het vinden van andere opvang. Zeker als ouders al een tijdje klant zijn en geen vertrouwen
meer hebben in de opvang op de huidige locatie. Het kind is vanaf begin 2009 tot maart 2010 tot volle
tevredenheid van de ouders opgevangen. Bovendien was er een tweede kindje op komst waarvan de opvang
door de organisatie al geregeld was.
De organisatie is bekend met het feit dat ouders in deze buurt niet veel keuze hebben wat
opvangmogelijkheden betreft. Dit geeft organisaties ook een zekere maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Gezien de bovengenoemde omstandigheden en het feit dat met de ouders opvang op een andere locatie als
mogelijkheid is besproken, heeft de organisatie volgens de commissie een extra inspanningsverplichting om
ouders te ondersteunen bij het zoeken naar een andere locatie voor hun kind. Uit de stukken blijkt dat er wel
interne communicatie is geweest over de eventuele overplaatsingsmogelijkheden, maar dat de organisatie de
verantwoordelijkheid hiervoor niet actief heeft genomen c.q. niet naar andere mogelijkheden heeft gezocht.
Ouders zijn door de organisatie zelfs geadviseerd om over andere opvangmogelijkheden zelf contact op te
nemen met een leidinggevende van de organisatie.
Klachtonderdeel 6
De commissie is van oordeel dat een organisatie op een actieve en ondersteunende wijze met klachten van
ouders/verzorgers moet omgaan. In dit geval betrof het in eerste instantie een intern ingediende klacht.
De commissie heeft geconstateerd dat de directie tijdig en uitgebreid schriftelijk heeft gereageerd op
deze klacht. Door de directie is schriftelijk aan ouders doorgegeven dat nader onderzoek heeft uitgewezen
dat de klacht ongegrond was. De commissie heeft eveneens geconstateerd dat in artikel 13 van de interne
klachtenprocedure van de organisatie staat vermeld dat “de klager na hoor en wederhoor door de directie
schriftelijk wordt geïnformeerd over het genomen besluit”. In het onderhavige geval heeft de directie
gedurende de behandeling van de klacht geen contact met de ouders gezocht. De commissie is van oordeel
dat er geen onafhankelijke klachtenbehandeling mogelijk is als niet alle partijen in gelijke mate worden
behandeld.
Klachtonderdeel 7
De commissie is van oordeel dat partijen gebonden zijn aan getekende overeenkomsten, tenzij de
redelijkheid en billijkheid dit niet toelaat. De commissie constateert in het onderhavige geval dat ouders
op grond van een mededeling van andere ouders de opvang hebben verlaten, zonder de organisatie de
gelegenheid te geven om uit te leggen wat er precies is gebeurd. De organisatie heeft als gevolg hiervan ook
geen gelegenheid gehad om meer aandacht te besteden aan de voeding van het kind om op deze wijze het
Jaarverslag Klachtencommissie Kinderopvang 2011
kind weer een veilig en vertrouwd gevoel terug te geven. Op grond van deze overwegingen acht de commissie
dit klachtonderdeel ongegrond.
Uitspraak
Advies
Klachtonderdelen 4, 5 en 6 ongegrond en klachtonderdelen 1,2,3 en 7 gegrond.
• De commissie adviseert de organisatie om voortaan het interne klachtreglement op een juiste wijze toe te
passen.
• De commissie adviseert de organisatie om in ieder geval de door de commissie uitgenodigde personen, ook
indien het om pedagogisch medewerkers gaat, naar de zitting af te vaardigen.
• De commissie adviseert de organisatie om in toekomstige soortgelijke gevallen actief en ondersteunend
op zoek te gaan naar eventuele plaatsingsmogelijkheden en pas alternatieve opvangmogelijkheden aan te
bieden als er een gerede kans bestaat dat er een plaats voor het kind beschikbaar is.
Conform artikel 12.1 van het Reglement van de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang, verwacht de
commissie binnen een maand na ontvangst van deze brief van de directie/het bestuur of de eigenaar
schriftelijk bericht of deze in de uitspraak aanleiding ziet tot het nemen van maatregelen en zo ja, welke.
Reactie organisatie
10-136
Onderwerp
Organisatie volgt adviezen van de klachtencommissie op.
Klacht ontvangen op 12 oktober 2010en ontvankelijk op 15 oktober 2010
Communicatie en opzegging
De organisatie heeft nagelaten tijdig en adequaat te communiceren nadat de ouders een verzoek hebben
ingediend tot wijziging van de plaatsing. De ouders hebben hun gezins- en werkplanning afgestemd op de
aanvankelijke toezegging hieromtrent van de organisatie die later werd ingetrokken.
De organisatie brengt ten onrechte twee dagen (dinsdag en vrijdag) kinderopvang voor de maand oktober
2010 in rekening. De organisatie heeft eerder aangegeven dat de ouders per 1 oktober 2010 voor de vrijdag
geen kosten meer verschuldigd waren omdat de plaats vanaf die datum door een ander kind zou zijn ingevuld.
Bevindingen en oordeel
De organisatie heeft haar algemene voorwaarden aan de Klachtencommissie overgelegd, maar heeft
nagelaten om, ondanks het verzoek van de Klachtencommissie daartoe, de kinderopvangovereenkomst
met de ouders over te leggen. Tijdens de mondelinge behandeling vertellen de ouders dat zij de algemene
voorwaarden nooit hebben ontvangen. Zij hebben daarvan voor het eerst kennis genomen, nadat de
organisatie deze aan de klachtencommissie heeft overgelegd. Omdat de organisatie niet aanwezig was, heeft
zij dit niet kunnen weerspreken. De afwezigheid van de organisatie komt echter geheel voor haar rekening
en risico. Op basis van het dossier dat voorligt, heeft de klachtencommissie niet kunnen vaststellen of de
algemene voorwaarden van de organisatie van toepassing zijn op de overeenkomst met de ouders.
De organisatie stelt in haar verweer dat zij op de e-mail van de ouders, d.d. 24 augustus 2010, heeft
gereageerd met een automatisch afwezigheidbericht. De ouders ontkennen dat zij een dergelijk bericht
hebben ontvangen. De organisatie heeft nagelaten haar stelling aannemelijk temaken voor de commissie door
het betreffende afwezigheidbericht aan de commissie over te leggen. De Klachtencommissie komt tot de
conclusie dat de eerste schriftelijke reactie van de organisatie op het verzoek van de ouders is gedateerd op
23 september 2010. Dit is ruim vier weken nadat ouders hun verzoek om wijziging van de plaatsing hebben
ingediend.
In haar e-mails, d.d. 23 en 24 september 2010, refereert de organisatie aan de toezegging aan de ouders.
Door deze e-mails aan de Klachtencommissie over te leggen hebben de ouders voor de commissie aannemelijk
gemaakt dat de organisatie in het telefoongesprek heeft toegezegd dat het opzeggen van de vrijdag per 1
oktober 2010 mogelijk is. De niet onderbouwde ontkenning van de organisatie dat deze afspraak zou zijn
gemaakt is hierdoor voor de Klachtencommissie niet geloofwaardig. De klachtencommissie oordeelt dat er
sprake is van een mondelinge toezegging door het management.
De organisatie stelt dat het terugbrengen van de plaatsing van twee dagen naar 1 dag niet mogelijk is. De
organisatie verwijst hiervoor naar haar algemene voorwaarden.
11
Artikel 3 van de algemene voorwaarden van de organisatie ziet op de dienstverlening. Artikel 3, lid 1, sub 1
zegt over de plaatsing in een kinderdagverblijf:
Indien partijen zijn overeengekomen dat de organisatie zal zorgen voor kinderopvang, stelt de organisatie
aan de cliënt minimaal twee dagdelen per week ter beschikking in één of meer van haar daartoe bestemde
kinderdagverblijven.
Dit brengt met zich mee dat conform de algemene voorwaarden afname van één dag (twee dagdelen)
mogelijk is bij organisatie. Ongeacht of de algemene voorwaarden wel of niet van toepassing zijn, is de
klachtencommissie van oordeel dat de toezegging van de organisatie, d.d. 1 september 2010, niet in strijd is
met de algemene voorwaarden.
De Klachtencommissie komt tot de conclusie dat organisatie ten onrechte terugkomt op een
mondelinge toezegging door het management, zoals gedaan in het telefoongesprek van 1 september
2010, te weten “opzegging van de vrijdag per 1 oktober 2010 is mogelijk” . Met deze toezegging is
de plaatsingsovereenkomst met instemming van beide partijen met ingang van 1 oktober 2010 deels
ontbonden. Dit kan niet eenzijdig door de organisatie ongedaan gemaakt worden. Naar het oordeel van de
klachtencommissie kunnen de ouders door organisatie na 1 oktober 2010 niet gehouden worden aan het
betalen van een opzegtermijn voor de vrijdag.
De klachtencommissie constateert dat de communicatie van de organisatie voor verbetering vatbaar is. In
alle redelijkheid mag van een professionele partij als de organisatie, met name bij opzeggingen, worden
verwacht dat zij binnen een redelijke termijn een schriftelijke bevestiging van de opzegging aan de ouders
verstuurd. De ouders doen hun eerste schriftelijke verzoek tot opzegging van de kinderopvang op vrijdag op
24 augustus 2010. Het management bevestigt op 1 september 2010 telefonisch (mondeling) dat het contract
voor de vrijdag per 1 oktober 2010 zal worden ontbonden. Nadat de ouders diverse malen per e-mail en
telefonisch de organisatie hebben verzocht de opzegging voor de vrijdag schriftelijk te bevestigen, volgt de
schriftelijke reactie van de organisatie pas 4,5 weken na het eerste schriftelijke verzoek van de ouders, en
ruim 3,5 weken na de mondelinge toezegging van het management. De klachtencommissie is van oordeel dat
de schriftelijk reactie van de organisatie niet binnen een redelijke termijn is verzonden. De ouders mochten
erop vertrouwen dat de toezegging van het management gestand zou worden gedaan. De klachtencommissie
vindt het laakbaar dat de mondelinge toezegging van het management haaks staat op de schriftelijke reactie
van de organisatie.
Uitspraak
Reactie organisatie
10-142
Onderwerp
Gegrond
Geen reactie ontvangen.
Klacht ontvangen op 29 oktober 2010 en ontvankelijk op 10 november 2010
Handelen en prijsverhoging
1.
Organisatie voert met ingang van 1 januari 2011 een buitensporige verhoging van de kinderopvangkosten
door zonder dat zij daarvoor een steekhoudende motivatie geeft.
2.
Organisatie heeft nagelaten om ouder/verzorger uiterlijk twee maanden voor de tariefswijziging een gewijzigd contract aan te bieden.
Bevindingen en oordeel
Klachtonderdeel 1
De Klachtencommissie heeft kunnen vaststellen dat in de offerte van organisatie, d.d. 11 juni 2009, is
opgenomen dat prijswijzigingen zijn voorbehouden. In de overeenkomst tussen partijen, artikel 12, is
bepaald dat prijswijzigingen minimaal twee maanden voor ingang van de wijziging schriftelijk worden
aangekondigd.
De Wet Kinderopvang, artikel 60, lid 1 bepaalt dat organisatie een wijziging in de prijs ter advisering
dient voor te leggen aan de oudercommissie. Organisatie heeft ter zitting aannemelijk gemaakt aan de
Jaarverslag Klachtencommissie Kinderopvang 2011
Klachtencommissie dat zij zich heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen. Dit was ten tijde van
de besluitvorming over de tarieven 2011 nog niet gelukt.
Naar het oordeel van de Klachtencommissie brengt het feit dat het wettelijk adviesrecht over de
prijsverhoging niet is uitgeoefend met zich mee dat organisatie over de prijsverhoging een verzwaarde
motiveringsplicht heeft naar de ouders.
Uit de uitnodiging aan de ouder om op 19 oktober 2010, samen met een aantal andere ouders, in gesprek
te gaan over de prijsverhoging, blijkt dat organisatie bereid is geweest om de prijsverhoging nader te
motiveren. Toen de ouder niet op deze uitnodiging inging is organisatie in haar brief aan ouder, d.d. 20
oktober 2010, nader ingegaan op de factoren die van belang zijn geweest voor haar besluit over de tarieven.
Nadat de ouder in zijn brief, d.d. 25 oktober 2010, aan de organisatie liet weten dat hij deze onderbouwing
onvoldoende vond heeft organisatie de ouder in haar brief, d.d. 1 november 2010, nogmaals uitgenodigd voor
een toelichtend gesprek.
De Klachtencommissie is van oordeel dat de ouder, doordat hij niet is ingegaan op de uitnodigingen van de
organisatie voor een toelichtend gesprek over de prijsverhoging, het aan zich zelf te wijten heeft hierover
naar eigen inzicht onvoldoende geïnformeerd te zijn.
Ter zitting heeft organisatie een nadere toelichting gegeven op de bedrijfseconomische noodzaak om de
prijsverhoging per 1 januari 2011 door te voeren:
om de continuïteit van de gastouderopvang te waarborgen is het noodzakelijk reserves op te bouwen;
hiervoor was geen ruimte in de exploitatie 2010;
om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen, conform de vigerende wet- en regelgeving en
conform het beleid van de organisatie, is de inzet van meer personeelsformatie dan voorheen (voor 2010)
noodzakelijk;
organisatie draagt, onverplicht, zorg voor extra bijeenkomsten voor deskundigheidsbevordering ten behoeve
van de door haar bemiddelde gastouders om de kwaliteit van de opvang te waarborgen, c.q. te verbeteren;
organisatie heeft voor de uitvoering van de kassiersfunctie moeten investeren in nieuwe software;
organisatie verwacht minder inkomsten vanwege het teruglopen van het aantal koppelingen.
De Klachtencommissie komt op basis van bovenstaande tot het oordeel dat organisatie voldoende pogingen
heeft ondernomen om haar prijsverhoging per 1 januari 2011 toe te lichten aan de ouder.
Klachtonderdeel 2
De commissie stelt vast dat in de leveringsvoorwaarden van organisatie geen bepalingen zijn opgenomen over
prijswijzigingen. In de overeenkomst tussen partijen is over prijswijzigingen uitsluitend geregeld dat deze
tijdig schriftelijk moeten worden aangekondigd (artikel 12). Artikel 9, lid 2 van de algemene voorwaarden
van de kinderopvangbranche bepaalt dat prijswijzigingen door de onderneming…tijdig van te voren worden
aangekondigd, met een termijn die minimaal gelijk is aan de overeengekomen opzegtermijn.
In de brochure van BOinK is onder de kop Wijziging van de uurprijs de volgende passage opgenomen:
Ingeval de uurprijs verandert moet de ondernemer een gewijzigd contract naar de ouder sturen.
De Klachtencommissie komt tot de conclusie dat de organisatie niet nalatig is geweest toen zij de
prijswijziging 2011 niet in een nieuwe overeenkomt met de ouder heeft verwerkt. Partijen zijn dit niet
overeengekomen. Evenmin is in de algemene voorwaarden van de kinderopvangbranche bepaald dat
prijswijzigingen moeten worden verwerkt in een gewijzigde overeenkomst. Het enkele feit dat BOinK dit in
haar brochure vermeldt heeft niet tot gevolg dat de organisatie verplicht is om de ouder een nieuw contract
aan te bieden bij een prijswijziging.
Overweging ten overvloede
Uitspraak
Uit de door partijen aan de Klachtencommissie overgelegde stukken blijkt dat de ouder de organisatie niet
heeft gevraagd om een nieuw contract. Organisatie heeft van de wens van de ouder eerst kennis kunnen
nemen in de klacht die hij hierover heeft ingediend bij de Klachtencommissie. Organisatie stelde in haar
verweer, en herhaalde ter zitting, dat zij vanzelfsprekend bereid zou zijn geweest om de ouder een nieuwe
overeenkomst aan te bieden indien hij daarom had gevraagd.
Ongegrond
13
Reactie organisatie
10-144
Onderwerp
Organisatie past waar nodig documenten en overeenkomsten aan om onduidelijkheden te voorkomen.
Daarnaast is een oudercommissie in oprichting
Klacht ontvangen op 31 oktober en ontvankelijk op 16 december 2010
Bijtwonden en val kind
1.
De mate van toezicht en de kwaliteit van de veiligheidsmaatregelen in het slaapverblijf van het kinderdagverblijf. Op 20 september 2010 is het mogelijk gebleken dat het kind van ouder tijdens het slaapuurtje
ernstige verwondingen heeft opgelopen aan gezicht en pols;
2.
De wijze waarop door de organisatie op dit incident is gereageerd. In eerste instantie is het incident door
de organisatie verkeerd beoordeeld (val uit bedje) en is er door de leiding van de organisatie geen contact
opgenomen met ouders;
3.
Weinig consistente verhalen die door de organisatie over de toedracht zijn gegeven. Tot nu toe is ouder nog
steeds niet geïnformeerd over de juiste toedracht van het gebeuren;
4.
Het ontbrekende nazorg van de organisatie voor kind en ouders.
Bevindingen en oordeel
Klachtonderdeel 1
In de wet Kinderopvang staat vermeld dat de kinderen moeten worden opgevangen in een veilige omgeving.
De commissie is van oordeel dat een kinderopvangorganisatie voor optimaal toezicht en veiligheid moet
zorgen. Door de organisatie is reeds in het verweer aangegeven dat het toezicht en de veiligheidsmaatregelen
tijdens het incident onvoldoende zijn gebleken. De organisatie heeft inmiddels een aantal maatregelen
genomen om zoveel mogelijk te voorkomen dat dergelijke incidenten zich weer voor kunnen doen. Op grond
van bovenstaande overwegingen acht de commissie dit klachtonderdeel gegrond.
Klachtonderdeel 2
De commissie is van oordeel dat kinderopvangorganisaties snel en adequaat moeten reageren op ongelukken
en andere incidenten met kinderen. Bovendien moeten ouders/verzorgers hierover zo snel mogelijk worden
ingelicht door de organisatie. De commissie is van mening dat de organisatie niet te verwijten valt dat
er onjuist is gereageerd op het ongeluk. Het kind is onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht en ouders
zijn tijdig geïnformeerd. De commissie is eveneens van oordeel dat de organisatie niet verweten kan
worden de situatie onjuist te hebben ingeschat. De eerste beoordeling van de toedracht is namelijk niet
in twijfel getrokken door de diagnose van de arts in het ziekenhuis. Na het gesprek met ouders en het zien
van de foto’s op 22 september 2010 was het voor de organisatie wel duidelijk dat deze verwondingen niet
veroorzaakt waren door de eerder aangenomen val in/uit bed. Vanaf dat moment is er meestal contact
geweest tussen ouders en pedagogisch medewerkers en was de organisatie bekend met het feit dat ouders
met het kind bij het AMK zijn geweest. Het heeft tot 30 september 2010 geduurd voordat hierover een
gesprek met een leidinggevende heeft plaatsgevonden. Door beide partijen wordt gesteld dat dit gesprek
zeer onprettig is verlopen en onbevredigend is geweest.
Tijdens de hoorzitting blijkt duidelijk dat de organisatie veel tijd en moeite heeft gestoken in het vinden
van de ware toedracht. De organisatie heeft daarbij echter verzuimd om de ouders te betrekken en/of te
informeren over de onderzoeken en het verloop en de uitkomst ervan. De commissie heeft geconstateerd
dat er na het niet goed verlopen gesprek op 30 september 2010 geen contact meer is geweest tussen
ouder en organisatie. De organisatie heeft ouder ook niet geïnformeerd over de uitkomst van het interne
onderzoek dat de organisatie naderhand heeft uitgevoerd. Het feit dat ouder niet heeft gereageerd op de
(foutief geadresseerde) mail van de organisatie d.d. 30 september 2010 laat volgens de commissie onverlet
dat de organisatie op eigen initiatief contact had moeten opnemen met de ouders. De commissie acht
dit klachtonderdeel wat betreft de eerste reactie van de organisatie en de inschatting van het ongeluk
ongegrond. De klacht over de wijze van communiceren van de organisatie na 22 september 2010 acht de
commissie gegrond.
Klachtonderdeel 3
De commissie is van oordeel dat een organisatie degelijk onderzoek moet doen naar de toedracht van
ongevallen/incidenten met kinderen. De commissie is ook van mening dat een organisatie de betreffende
Jaarverslag Klachtencommissie Kinderopvang 2011
ouders/verzorgers op de hoogte moet houden van de voortgang en de uitkomst van deze onderzoeken.
Dit geldt des te meer voor ongevallen met een ernstige afloop en een onduidelijke toedracht, zoals in het
onderhavige geval. Hoewel er tegenstrijdige berichten zijn over de gang van zaken in de slaapplek, heeft de
commissie op grond van de stukken en de informatie tijdens de hoorzitting geen aanleiding om aan te nemen
dat de organisatie geen degelijk onderzoek heeft verricht. Dit onderzoek heeft helaas weinig duidelijkheid
verschaft/kunnen verschaffen omtrent de juiste toedracht. De organisatie heeft echter verzuimd om
de ouders te informeren over het verloop en de uitslag van het onderzoek. De commissie kan zich goed
voorstellen dat ouders het gevoel hebben gehad dat zij, zeker gezien sommige tegenstrijdige berichten, alles
zelf moesten uitzoeken en dat ze door de organisatie in de steek werden gelaten. Een goede communicatie
met ouders had veel onrust, onzekerheid en boosheid bij ouders kunnen wegnemen. De commissie acht dit
klachtonderdeel derhalve gegrond.
Klachtonderdeel 4
Uitspraak
Advies
Reactie organisatie
10-154
Onderwerp
De commissie is van oordeel dat kinderopvangorganisaties ook een taak hebben in de opvang en nazorg van
ouders in geval van ongevallen/incidenten met kinderen op de opvanglocatie. Uit de stukken van de organisatie
blijkt dat er op 30 september 2010 alleen een e-mail aan de ouders is gestuurd met de vraag of zij geïnformeerd
wilden worden over de bevindingen van het verdere onderzoek. Ook wordt duidelijk dat de organisatie ook na
het interne onderzoek geen contact meer heeft gehad met ouders. De commissie is van oordeel dat van een
professionele organisatie kan en mag worden verwacht dat zij hoe dan ook contact opneemt en onderhoudt
met ouders/verzorgers die een dergelijke traumatische ervaring hebben gehad met de opvang van hun kind. De
commissie acht op grond van bovenstaande overwegingen dit klachtonderdeel gegrond.
Klachtonderdelen 1, 3 en 4 gegrond, klachtonderdeel 2 deels gegrond en deels ongegrond.
De commissie adviseert de organisatie om afdoende maatregelen te nemen om de veiligheid van de kinderen
in de slaapruimte zoveel mogelijk te waarborgen. De commissie denkt dat de reeds door de organisatie
genomen maatregelen in ieder geval onvoldoende zijn om te voorkomen dat de kinderen bij elkaar in bed
kruipen.
De organisatie heeft een interne klachten coördinator aangesteld. Verder betreurt de organisatie het dat de
commissie zich niet herkent in de kritiek over de gang van zaken tijdens de zitting.
Klacht ontvangen op 12 november 2010 en ontvankelijk op 7 december 2010
Valse belastingaangifte
1.
Bewust verkeerde aangifte
Gastouderbureau heeft klaagster aangeboden de belastingaanvraag in orde te maken. Hoewel klaagster
gehoord had dat ze bij de gemeente moest zijn voor een bijdrage omdat zij studeert, liet organisatie weten
dat dit niet nodig was. Organisatie heeft namens klaagster de toeslagaanvraag ingediend bij de Belastingdienst, als zou zij betaald werk verrichten. Klaagster is in goed vertrouwen meegegaan in dit voorstel, maar
heeft zich later gerealiseerd dat dit niet juist is.
2.
Aandringen op ondertekening contract
Organisatie drong aan op het ondertekenen van het contract, eerst omdat klaagster anders geen recht zou
hebben op kinderopvangtoeslag, vervolgens omdat zonder contract de gastouder niet betaald zou kunnen
worden. Er werden telkens verschillende redenen gegeven. Bevindingen en oordeel
Klachtonderdeel 1
De commissie is niet in staat vast te stellen wat er tijdens het gezamenlijk opstellen van de toeslagaanvraag
over en weer gezegd en gecommuniceerd is. Zij kan evenmin vaststellen of organisatie klaagster bewust op
het verkeerde been heeft gezet, waarbij zij aantekent dat zij niet inziet welk belang organisatie zou kunnen
hebben bij een bewust verkeerde aanvraag.
De commissie acht het aannemelijk dat organisatie, op basis van de op dat moment beschikbare informatie
van klaagster, een voorlopige aanvraag heeft opgesteld, in de wetenschap dat deze achteraf gewijzigd zou
kunnen worden.
15
Partijen verschillen van mening over de vraag of organisatie wel of niet duidelijk gemaakt heeft dat klaagster
bij de gemeente had moeten informeren en ten tweede dat de aanvraag achteraf altijd gewijzigd had kunnen
worden. De commissie is niet in staat zich daarover uit te spreken. Ze stelt vast dat organisatie voortaan
dergelijke adviezen/afspraken op papier zal zetten, waarmee in toekomstige gevallen daarover in ieder geval
geen misverstanden meer kunnen ontstaan.
Klachtonderdeel 2
Uitspraak
Advies
Reactie organisatie
10-160
Onderwerp
De commissie is ook ten aanzien van dit klachtonderdeel niet in staat vast te stellen hoe en wat organisatie heeft
gecommuniceerd richting klaagster tijdens het gesprek van 10 december 2010 of in telefoongesprekken nadien.
Wel stelt ze vast dat bij brief van 10 september 2010 organisatie aan klaagster vraagt of zij een ondertekend
exemplaar van het contract wil terugsturen. Dat is, gezien het feit dat de dochter van klaagster op dat moment
al opgevangen wordt, niet onredelijk. Ook al zou aan klaagster, op het moment dat klaagster en organisatie de
aanvraag samen hebben ingevuld, niet zijn gevraagd om het contract terug te sturen, dan nog had klaagster
kunnen en moeten afgaan op het gestelde in de brief van 10 september 2010 die haar nadien is toegestuurd.
Bij brief van 12 november 2010 laat organisatie weten dat, omdat het contract niet is ondertekend, geen
sprake is van geregistreerde opvang. Organisatie zegt toe het reeds betaalde terug te storten en geeft aan
dat klaagster gastouder zelf kan betalen. Op 18 november meldt organisatie dat klaagster kennelijk niet van
plan is om het contract te ondertekenen en dat zij contact heeft opgenomen met de Belastingdienst.
De commissie concludeert dat de organisatie terecht klaagster verzocht heeft het contract te ondertekenen.
Hiermee werd immers de ontstane mondelinge overeenkomst ook schriftelijk vastgelegd en kon de opvang
officieel geregistreerd worden.
Echter, met de wijze waarop de organisatie schriftelijk heeft aangedrongen op ondertekening (in eerste
instantie met de toevoeging over de betaling aan de gastouder en in tweede instantie met de mededeling dat
contact is opgenomen met de Belastingdienst) is klaagster naar de mening van de commissie, met wisselende
argumenten, onder druk gezet. Het tweede klachtonderdeel acht de commissie dan ook gegrond.
Klachtonderdeel 1 ongegrond en klachtonderdeel 2 gegrond.
De klachtencommissie heeft met instemming kennis genomen van het voornemen van organisatie om voortaan
afspraken en adviezen aan klanten schriftelijk vast te leggen. Ze adviseert organisatie om in voorkomende
gevallen ook helder te maken welke consequenties het niet-ondertekenen van het contract heeft.
Geen reactie ontvangen.
Klacht ontvangen op 22 november 2010 en ontvankelijk op 11 januari 2011
Uurberekening en kwaliteit
1.
De organisatie heeft nagelaten het kind de verzorging te geven die de ouder zou mogen verwachten. De ouder betwijfelt of het kind, zoals afgesproken op 11 oktober 2010, wel in een bedje te slapen wordt gelegd.
De ouder is verder van mening dat het kind niet wordt verschoond als dat nodig is, maar alleen op vaste
tijden. Dit heeft tot gevolg dat de ouder haar bijna altijd met een natte luier aantreft als ze wordt gehaald
van het kindercentrum.
2.
De organisatie brengt meer uren in rekening dan zij volgens haar eigen leveringsvoorwaarden in rekening
mag brengen. Volgens de Algemene Plaatsingsvoorwaarden kan ouder/verzorger maximaal 11 uren per dag
kinderopvang afnemen; organisatie factureert ouder/verzorger echter 12 uren per opvangdag.
3.
De organisatie houdt de ouder aan de overeengekomen opzegtermijn, terwijl organisatie zelf meer uren
in rekening brengt dan is toegestaan op grond van de Algemene Leveringsvoorwaarden en daarop niet
aanspreekbaar is. Indien organisatie haar eigen voorwaarden negeert voelt ouder/verzorger zich ook niet
gebonden aan de voorwaarden.
Bevindingen en oordeel
Klachtonderdeel 1
Het is voor de Klachtencommissie vast komen te staan dat het kind vóór 11 oktober 2010 regelmatig op
een stretcher te slapen is gelegd. Partijen verschillen hierover niet van mening. Het vermoeden van de
Jaarverslag Klachtencommissie Kinderopvang 2011
ouder dat het kind ook na deze datum niet altijd in het gereserveerde bed werd gelegd, maar soms ook
op een stretcher is naar het oordeel van de Klachtencommissie onvoldoende aannemelijk gemaakt. De
ouder stelt dat zij tegenstrijdige berichten kreeg van het personeel maar heeft niet onderbouwd aan de
Klachtencommissie aangegeven welke medewerker haar op welke datum heeft geïnformeerd over het niet
nakomen van de afspraak. Uit het gegeven dat het kind vaak moe was als zij van het kindercentrum kwam
kan niet zonder meer worden afgeleid dat zij op een stretcher te slapen is gelegd.
De klachtencommissie is van oordeel dat kinderen verschoond moeten worden als geconstateerd wordt dat dit
nodig is. Als aan deze voorwaarde is voldaan is de commissie van oordeel dat aanvullend een frequentie van
vier keer per dag op vaste tijden, conform het ter zitting uiteengezette beleid van organisatie, voldoende is.
Ter zitting stelde de organisatie dat zij tevens de poepluiers verschoont zo gauw deze worden geconstateerd,
dit gebeurt ook met natte luiers. De ouder stelde dat zij het kind regelmatig met een natte luier aantrof
bij het halen. Nu partijen over deze aangelegenheid van mening verschillen heeft de Klachtencommissie de
feiten hieromtrent niet kunnen vaststellen.
De Klachtencommissie komt op basis van dit alles tot de conclusie dat onvoldoende is aangetoond dat
organisatie nalatig is geweest in de verzorging van het kind.
Klachtonderdeel 2
Overweging ten overvloede
Klachtonderdeel 3
Partijen zijn in de Overeenkomst Kinderopvang, d.d. 30 juni 2010, overeengekomen dat de organisatie 2448
uren per jaar in rekening brengt voor de plaatsing tegen een uurtarief van € 6,25. De ouder maakt bezwaar
tegen het aantal door de organisatie in rekening gebrachte uren per dag. Zij verwijst daarbij naar de
Algemene Leveringsvoorwaarden die op de website van organisatie zijn te vinden. In artikel 2 is bepaald dat
er maximaal 11 uren opvang per dag kan worden afgenomen.
Voor de beoordeling van dit klachtonderdeel is van belang wat partijen zijn overeengekomen in de
Overeenkomst Kinderopvang. De Algemene Voorwaarden zijn immers niet van toepassing op de overeenkomst.
De klachtencommissie komt tot de conclusie dat de organisatie aan de ouder het overeengekomen aantal
opvanguren factureert. Door organisatie is gesteld dat Hannah twaalf uren per dag naar de opvang mag
worden gebracht. Dit is door de ouder niet weersproken. De Klachtencommissie komt tot de conclusie dat
organisatie het aantal uren kinderopvang aan de ouder heeft gefactureerd dat is overeengekomen met de
ouder.
De organisatie stelde ter zitting dat zij de Algemene Leveringsvoorwaarden op de website heeft gezet,
maar dat deze voorwaarden (nog) niet van toepassing zijn op de overeenkomsten met haar klanten.
De Klachtencommissie is van oordeel dat organisatie hiermee naar haar klanten onzorgvuldig en
onprofessioneel handelt. De organisatie heeft door haar handelswijze aanleiding gegeven voor misverstanden
over de condities die van toepassing zijn op de overeenkomst met de ouder. Aangezien de Algemene
Leveringsvoorwaarden slechts dan van toepassing zijn als er in de overeenkomst naar wordt verwezen en als
zij door de ouder worden aanvaard heeft de organisatie door haar handelswijze de ouder op het verkeerde
been gezet. Dit acht de Klachtencommissie verwijtbaar.
De ouder is van mening dat hij niet gehouden mag worden aan de voorwaarden aangezien de organisatie zich
ook niet aan haar Algemene Leveringsvoorwaarden houdt door in strijd met deze voorwaarden twaalf uren
per dag in rekening te brengen.
De Klachtencommissie verwijst naar haar oordeel over klachtonderdeel 2. Partijen kunnen zich wederzijds
niet beroepen op de Algemene Leveringsvoorwaarden aangezien deze niet van toepassing zijn op de
overeenkomst voor kinderopvang.
De Klachtencommissie heeft onderzocht wat partijen zijn overeengekomen over de beëindiging van het
contract.
Artikel 4, lid d van de overeenkomst zegt hierover dat partijen het recht hebben de overeenkomst te
beëindigen. Verder is in het artikel het volgende bepaald over de condities waaronder kan worden opgezegd.
De opzegging kan uitsluitend schriftelijk geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van twee
maanden ingaande de eerste of de vijftiende van de maand.
De Klachtencommissie is van oordeel dat van een beding in de overeenkomst tussen partijen alleen mag
worden afgeweken indien het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat de
wederpartij hieraan wordt gehouden. De Klachtencommissie is van oordeel dat in de onderhavige casus niet is
aangetoond dat de organisatie zodanig in gebreke is gebleven dat het onaanvaardbaar is dat de ouder wordt
gehouden aan de opzegtermijn. De commissie heeft daarbij het volgende overwogen:
17
• Het is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat Hannah in strijd met de afspraak met de ouder na 11 oktober
2010 nog op een stretcher te slapen is gelegd.
• Het is door de ouder niet gesteld dat zij de organisatie heeft aangesproken op haar verschoningsbeleid en/
of dat de organisatie hierop onvoldoende haar werkwijze heeft aangepast.
• De houder heeft de opvanguren berekend conform de overeenkomst met de ouder.
Uitspraak
Advies
Reactie organisatie
10-162
Onderwerp
Ongegrond
De Klachtencommissie adviseert de organisatie om de Algemene Leveringsvoorwaarden van haar website te
halen totdat formeel is geregeld dat deze van toepassing zijn op de overeenkomsten tussen de organisatie en
haar klanten.
Algemene Voorwaarden zijn slechts van toepassing indien dit in de overeenkomst tussen de organisatie en
haar klanten is opgenomen. Voor bestaande klanten met een kinderopvangovereenkomst waarop de Algemene
Leveringsvoorwaarden niet van toepassing zijn geldt dat zij schriftelijk akkoord moeten gaan met de
toepasselijkheid van de leveringsvoorwaarden.
Geen reactie ontvangen.
Klacht ontvangen op16 december 2010 en ontvankelijk op 5 januari 2011
Opzegging, kwaliteit opvang
1.
Organisatie heeft nagelaten om de pedagogische kwaliteit te bieden die de ouder van de opvang van haar
zoon mocht verwachten op basis van de overeenkomt.
• medewerkers van de organisatie roken in het bijzijn van kinderen;
• de overdracht van de kinderen gebeurt bij regen en zonneschijn buiten op de stoep van het kindercentrum;
• het is herhaaldelijk voorgekomen dat het kind niet aanwezig was op het kindercentrum toen de ouder hem
kwam halen;
• er wordt erg veel snoep aangeboden aan de kinderen; afspraken over het verminderen hiervan worden
door organisatie niet nagekomen;
• medewerkers negeren aanwijzingen het warm aankleden van het kind herhaaldelijk;
• medewerkers verstrekken bij de overdracht geen informatie over incidenten die tijdens de opvang zijn
voorgevallen met het kind.
2.
Organisatie was niet aanspreekbaar op de klachten die ouder/verzorger over de pedagogische kwaliteit en
over de incidenten heeft ingediend; de medewerkers en de directie namen de klachten die ouder/verzorger mondeling naar voren bracht niet serieus; een medewerker van organisatie maakte op 9 juli 2010 naar
aanleiding van een incident een gebaar naar ouder/verzorger waarmee ze wilde zeggen: “praat niet tegen
mij…”
Bevindingen en oordeel
Klachtonderdeel 1
Om zich een oordeel te vormen over de klacht over de pedagogische kwaliteit die organisatie heeft geleverd
heeft de Klachtencommissie onderzoek gedaan naar de punten die de ouder in haar klacht naar voren heeft
gebracht.
• De organisatie heeft in haar verweer en ter zitting gesteld dat zij er op toeziet dat er niet gerookt wordt in
het bijzin van kinderen. Organisatie vindt het niet goed, maar wel begrijpelijk dat een leidster tijdens het
wachten op een ouder (ruim) na 18:00 uur, in het bijzijn van kinderen buiten een sigaretje opsteekt. Ter
zitting stelde organisatie dat een leidster die ’s middags buiten in het bijzijn van kinderen rookte op dat
moment geen dienst had. De Klachtencommissie is van oordeel dat de organisatie hiermee heeft erkend dat
er, in strijd met het beleid van organisatie, door medewerkers van organisatie is gerookt in het bijzijn van
kinderen.
• De organisatie stelde dat het niet gebruikelijk is dat de overdracht buiten plaats vindt. Alleen rond 18:00
uur staan de leidsters met de laatste kinderen buiten te wachten op de ouders. De buitenruimte is hiervoor
prima geschikt, zo stelde de organisatie ter zitting. De Klachtencommissie is van oordeel dat de organisatie
Jaarverslag Klachtencommissie Kinderopvang 2011
hiermee niet de omstandigheden schept die een zorgvuldige overdracht bevorderen. De buitenschoolse
opvang is tot 18:15 uur geopend. Als de leidster om 18:00 uur gepakt en gezakt buiten gaat staan met de
kinderen kan dit de indruk wekken bij ouders dat de medewerkers haast hebben. Deze situatie nodigt niet
uit tot het uitwisselen van informatie of het (vertrouwelijk) bespreken van bevindingen of problemen.
• De ouder heeft melding gemaakt van twee incidenten waarbij het kind niet aanwezig was op de
buitenschoolse opvang toen zij hem kwam halen omdat een medewerker van organisatie hem mee naar huis
had genomen. De organisatie erkende dat het kind door leidsters mee naar huis is genomen, maar gaf als
reden hiervoor dat de ouder ruimschoots te laat kwam om het kind te halen. De Klachtencommissie is van
oordeel dat het alleen geoorloofd is dat kinderen door medewerkers van organisatie worden meegenomen
naar huis, indien de ouder daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Het had op de weg van
organisatie, als professionele instelling, gelegen om haar medewerkers er op aan te spreken dat zij ad hoc
kinderen mee naar huis nemen, ook als de kinderen niet tijdig worden opgehaald van het kindercentrum.
• De ouder stelde in haar repliek dat zij geen problemen heeft met het snoepbeleid van organisatie. Zij
is echter van mening dat de organisatie ten onrechte geen alternatieven biedt voor ouders die daar wel
problemen mee hebben. De Klachtencommissie is van oordeel dat niet is aangetoond dat organisatie in
strijd heeft gehandeld met haar beleid of met afspraken.
• Organisatie stelde in haar verweer dat de leidsters er op toe hebben gezien dat kinderen goed aangekleed
naar buiten gaan. De organisatie erkent echter dat het mogelijk is dat kinderen zelf hun kleding weer
uitdoen. Naar het oordeel van de Klachtencommissie heeft organisatie dit klachtonderdeel onvoldoende
weersproken. De Klachtencommissie is van oordeel dat de ouder het vertrouwen mag hebben dat haar zoon
van vier voldoende gekleed buiten speelt op de buitenschoolse opvang.
• De organisatie stelt dat zij niets weet van de door de ouder in de klacht vermelde incidenten waarbij het
kind blessures heeft opgelopen. De organisatie stelt verder dat de ouder niet bij het management aan de
bel heeft getrokken nadat zij de kwetsuren bij het kind had geconstateerd. Aangezien partijen elkaar op dit
punt tegenspreken heeft de Klachtencommissie zich onvoldoende een beeld kunnen vormen van de feiten
en omstandigheden om dit klachtonderdeel te beoordelen.
De Klachtencommissie is, op basis van de hierboven geformuleerde bevindingen, van oordeel dat niet
is komen vast te staan dat de organisatie in gebreke is gebleven in het leveren van de pedagogische
kwaliteit die de ouder op basis van de overeenkomst mag verwachten. De Klachtencommissie is van oordeel
dat de organisatie op een aantal van de door de ouder naar voren gebrachte punten niet professioneel
heeft gehandeld, maar de commissie acht dit onvoldoende om de ernstige klacht die is verwoord in dit
klachtonderdeel gegrond te verklaren.
Klachtonderdeel 2
Het is voor de Klachtencommissie komen vast te staan dat de ouder herhaaldelijk haar klachten heeft
geuit aan de pedagogisch medewerkers van de buitenschoolse opvang. Partijen verschillen hierover niet
van mening. Het is tevens komen vast te staan dat de ouder haar klachten niet schriftelijk kenbaar heeft
gemaakt.
De Klachtencommissie heeft kennis genomen van de klachtenregeling van de organisatie. Hierin is opgenomen
dat ouders problemen die te maken hebben met de praktijk melden bij de leidsters. Indien de ouder niet
tevreden is verwijst de organisatie hem door naar een niveau hoger in de lijn leidster-directie-bestuur.
Het is niet komen vast te staan dat de ouder haar klachten tevens heeft aangekaart bij het management van
de organisatie toen zij niet tevreden was met de wijze waarop de leidsters haar klachten hebben opgepikt.
Partijen verschillen hierover van mening.
Uit het verweer van organisatie en uit hetgeen zij ter zitting naar voren bracht blijkt dat het management
van organisatie er van op de hoogte was dat de ouder vaker klachten heeft geuit aan de leidsters. Het is
tevens gebleken dat de organisatie de klachten van de ouder vooral in verband heeft gebracht met het
gedrag van de ouder zelf. De ouder zou stelselmatig te laat komen om het kind te halen; de ouder zou
haar ongenoegen over zaken vaker op kwade en ruzieachtige toon naar voren hebben gebracht. Deze
beschuldigingen worden door de ouder weersproken en zijn voor de Klachtencommissie niet vast komen te
staan.
Het in stand houden van een goede samenwerkingsrelatie is een verantwoordelijkheid van beide
contractspartijen. De Klachtencommissie is echter van oordeel dat de organisatie als professionele partij
hierbij een grotere verantwoordelijkheid heeft.
De Klachtencommissie is van oordeel dat het op de weg van het management van organisatie had gelegen om
met de ouder in gesprek te gaan over haar klachten; organisatie was immers op de hoogte van de klachten
via de leidsters. De commissie heeft daarbij mede overwogen dat organisatie ernstige problemen had met
19
het haalgedrag van de ouder en met de wijze waarop zij haar ongenoegen op de buitenschoolse opvang
naar voren bracht. Van een professionele organisatie mag worden verwacht dat zij het initiatief neemt tot
constructief overleg indien zij wordt aangesproken op haar professionaliteit en indien zij problemen heeft
met het gedrag van haar contractspartner. Organisatie heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij een
dergelijk initiatief heeft genomen.
Uitspraak
Reactie organisatie
10-167
Onderwerp
Klachtonderdeel 1 ongegrond en klachtonderdeel 2 gegrond.
Organisatie heeft maatregelen genomen met betrekking tot de overdracht en het ophalen van kinderen.
Daarnaast heeft de organisatie de procedure voor registratie van klachten aangepast.
Klacht ontvangen op 1 december 2010 en ontvankelijk op 5 januari 2011
Kind sneetjes in gezicht, ouder geen info
1.
Gebrek aan toezicht op de kinderen zodat het mogelijk is geweest dat het kind op de eerste dag van de
opvang door een ander kind op ernstige wijze is toegetakeld (gezicht onder de krassen).
2.
Ouder of grootouders zijn door de organisatie op de dag van het incident niet geïnformeerd over dit ongeval.
3.
De organisatie heeft hierover naderhand op gebrekkige wijze contact met ouder gehad.
Bevindingen en oordeel
Klachtonderdeel 1
Ten aanzien van dit onderwerp is de commissie van oordeel dat een kinderopvangorganisatie moet voldoen
aan de wettelijke bepaling dat de kinderen in een veilige omgeving behoren te worden opgevangen. Dat
houdt volgens de commissie o.a. in dat het toezicht zo optimaal mogelijk moet worden gewaarborgd. Door
de organisatie wordt aangegeven dat zij deze klacht ongegrond acht omdat er voldoende pedagogisch
medewerkers aanwezig waren. De commissie is echter van mening dat het voldoen aan de getalsmatige
eisen van het toezicht, niet alleen bepalend is voor de vraag of er sprake is van voldoende toezicht. In het
onderhavige geval is duidelijk dat zowel de veiligheidsmaatregelen als het toezicht niet voldoende zijn
geweest. Enerzijds is een kindje van ongeveer 3 maanden zodanig neergelegd dat andere kinderen in de
gelegenheid waren om het kind te verwonden. Anderzijds heeft niemand het incident op tijd opgemerkt.
Bovendien vindt de commissie het een omissie dat het kind niet ter controle door de organisatie naar een arts
is gebracht. Op grond van bovenstaande overwegingen acht de commissie dit klachtonderdeel gegrond.
Klachtonderdeel 2
De commissie is van oordeel dat ouders/verzorgers zo snel mogelijk geïnformeerd moeten worden over
ongevallen/incidenten tijdens het verblijf van hun kinderen op het kinderdagverblijf. In het onderhavige
geval geldt dit des te meer omdat het kindje op deze dag voor het eerst naar de opvang was gebracht. Het
is algemeen bekend dat dit de nodige spanning en ongerustheid bij ouders/verzorgers teweeg kan brengen.
De commissie kan zich dan ook voorstellen dat grootouders en ouder geschokt waren over het feit dat het
kind verwondingen had opgelopen en dat de organisatie het niet nodig had gevonden om hen hierover te
informeren. De organisatie heeft duidelijk aangegeven dat zij achteraf ook van mening is dat zij op dit punt
tekort geschoten is. De organisatie heeft inmiddels haar beleid zodanig aangepast dat dergelijke klachten
in de toekomst voorkomen kunnen worden. Op grond van bovenstaande overwegingen acht de commissie dit
onderdeel gegrond.
Klachtonderdeel 3
De commissie is van oordeel dat kinderopvangorganisaties goed en voldoende met ouders/verzorgers moeten
communiceren. Zeker in het geval dat ouders vragen, problemen of klachten hebben. De partijen spreken
zich tegen wat betreft de pogingen van de organisatie om telefonisch contact op te nemen met ouder. De
commissie is echter van oordeel dat de organisatie contact had moeten opnemen met ouder. De organisatie
had op zijn minst navraag moeten doen naar de gezondheidstoestand van het kind en had ouder naderhand
ook moeten informeren over het verloop en de uitslag van het interne onderzoek. Van een professionele
organisatie mag worden verwacht dat zij, gezien de aard en het tijdstip van het incident, de geëmotioneerde
reactie van ouder zodanig had kunnen inschatten dat zij zich hierdoor niet had laten weerhouden om contact
met ouder op te nemen. Als het moeilijk was om ouder telefonisch te bereiken, dan had de organisatie
Jaarverslag Klachtencommissie Kinderopvang 2011
ouder schriftelijk kunnen benaderen. Op grond van bovenstaande bevindingen acht de commissie ook dit
klachtonderdeel gegrond.
Uitspraak
Reactie organisatie
10-170
Onderwerp
Gegrond
Geen reactie ontvangen.
Klacht ontvangen op 6 december 2010 en ontvankelijk op 12 januari 2011
Financiële afhandeling, bejegening
1.
Misverstanden met betrekking tot de facturen
Facturen zijn gestuurd inzake de niet overeengekomen vakantieopvang op maandag en dinsdag ten behoeve
van een van zijn kinderen.
2.
Betalingsherinneringen/aanmaningen
De organisatie heeft (zelfs na een rectificatie van de zijde van de organisatie) onterecht betalingsherinneringen/aanmaningen gestuurd voor deze niet overeengekomen vakantieopvang.
3.
Behandeling klacht
Ouder klaagt over de wijze waarop de organisatie met de interne klacht d.d. 6 december 2010 is omgegaan.
Bevindingen en oordeel
Klachtonderdeel 1
Klachtonderdeel 2
De commissie is van oordeel dat een kinderopvangorganisatie aan ouders/verzorgers overzichtelijke
en duidelijke financiële overzichten moet verstrekken. Dat geldt zeker voor de financiële gevolgen van
wijzigingen in de opvang van de kinderen. De commissie heeft geconstateerd dat de organisatie met ouder
mondelinge afspraken heeft gemaakt over de beëindiging van de onterecht genoten vakantieopvang.
Voor zover de commissie kan constateren zijn deze afspraken niet schriftelijk bevestigd en zijn er geen
expliciete afspraken gemaakt over de wijze van beëindiging van deze opvang. Dit heeft tot de nodige
misverstanden geleid waarbij ouder ervan is uitgegaan dat de opvang onmiddellijk was beëindigd, terwijl er
door de organisatie nog een opzegtermijn van twee maanden in rekening is gebracht. Nadat hierover veel
onnodige en onvriendelijke contacten zijn geweest, heeft de organisatie dit via een creditnota gecorrigeerd.
De commissie is van oordeel dat het de taak van de organisatie was geweest om eerder duidelijkheid
te verschaffen over de wijze waarop de betreffende vakantieopvang zou worden beëindigd en acht dit
klachtonderdeel gegrond.
De commissie is van oordeel dat een organisatie zeer zorgvuldig moet omgaan met het sturen van
betalingsherinneringen en aanmaningen. Hierbij is van groot belang dat er voldoende inzicht wordt gegeven
in de openstaande bedragen en de perioden/facturen waar deze betrekking op hebben. Na het ontvangen
van de creditnota kon ouder er volgens de commissie van uitgaan dat er geen financiële geschillen meer
waren. De commissie kan zich dan ook goed voorstellen dat ouder zeer verbaasd was om achteraf een
aanmaning te ontvangen met openstaande bedragen over de maanden september, oktober en november.
De commissie heeft de diverse facturen en financiële overzichten ook bestudeerd en geconstateerd dat er
geen sprake is van duidelijke en overzichtelijke overzichten Dit bleek o.a. ook uit het financieel overzicht
dat door de organisatie tijdens de zitting werd verstrekt. De organisatie kon onvoldoende duidelijk maken
waar het genoemde openstaande bedrag ad € 129,94 betrekking op had. Gezien de eerdere onduidelijkheden
over facturen en de irritaties en frustraties die dat over en weer had opgeleverd, is de commissie verbaasd
over het feit dat de organisatie naderhand op 4 december 2010 een aanmaning heeft gestuurd zonder enige
toelichting of nadere verklaring. Van een professionele organisatie zou mogen worden verwacht dat zij
hierover contact zouden hebben opgenomen met ouder om de genoemde bedragen nader toe te lichten en
te verklaren. Op deze wijze had de organisatie wellicht kunnen voorkomen dat door ouder een klacht zou
worden ingediend. Uit de informatie die na de zitting is verstrekt, wordt door de organisatie aangegeven
dat het uiteindelijke openstaande bedrag geen betrekking heeft op de onduidelijkheden met betrekking tot
de desbetreffende vakantieopvang, maar op de reguliere opvang in oktober 2010. Los van de vraag of het
21
openstaande bedrag al dan niet terecht door de organisatie in rekening wordt gebracht, is de commissie van
mening dat de betreffende aanmaning onvoldoende inzicht bood in de samenstelling van de openstaande
bedragen en op deze wijze niet aan klager zou hebben mogen worden verstuurd. De commissie acht deze
klacht derhalve gegrond.
Klachtonderdeel 3
Uitspraak
Reactie organisatie
10-171
Onderwerp
De commissie is van oordeel dat een organisatie op een ondersteunende en actieve wijze moet omgaan met
klachten van ouders/verzorgers. Dit is zeker het geval als ouders/verzorgers verzoeken om de klachten met
de directie te bespreken. In het onderhavige geval heeft ouder op 8 december 2010 (op 6 december via
meldingsformulier) duidelijk aangegeven dat het een interne klacht betrof en dat er eveneens een klacht
was ingediend bij de sKK. In de interne regeling van de organisatie wordt duidelijk aangegeven dat de
melder in ieder geval terugkoppeling krijgt van de organisatie. In het onderhavige geval heeft de organisatie
ervoor gekozen om, behalve een mail waarin werd gezegd dat de klacht was doorgestuurd aan de directie,
geen contact meer met ouder op te nemen over deze klacht. De commissie van oordeel is dat het tot een
belangrijke taak van kinderopvangorganisaties behoort om conflicten met ouders/verzorgers te bespreken en
zoveel mogelijk zelf op te lossen. De commissie kan zich echter ook voorstellen dat een organisatie ervoor
kiest om de klachtafhandeling via de sKK te laten verlopen. De commissie kan zich echter niet voorstellen dat
er voor deze handelwijze gekozen wordt zonder dat de klager hierover wordt geïnformeerd. De commissie
acht dit klachtonderdeel derhalve gegrond.
Gegrond
De organisatie heeft meerdere afspraken gemaakt om de in de uitspraak geschetste problemen in de
toekomst te voorkomen. Het openstaande bedrag voor genoten buitenschoolse opvang wordt kwijtgescholden.
Klacht ontvangen 6 december op 2010 en ontvankelijk op 19 januari 2011
Sluiting, betaling, kind alleen op school
1.
Late bekendmaking sluiting opvang
Ouder klaagt over de niet eerder dan op 6 december 2010 bekend gemaakte sluiting van de opvang voor de
komende 4 dagen (met de mededeling dat het kinderdagverblijf wellicht definitief zou sluiten).
2.
Niet van voorschoolse opvang naar school brengen kind
Ouder klaagt over een incident op 22 november 2010 waarbij de organisatie niet in de gelegenheid was om
het kind van de voorschoolse opvang naar school te brengen.
3.
Kind te vroeg en zonder toezicht op schoolplein achterlaten
Ouder klaagt over het feit dat pas achteraf is gebleken dat het kind veel te vroeg naar school werd gebracht
en vanaf 8.15 uur alleen en zonder toezicht op het schoolplein werd achtergelaten (school begint pas om
8.45 uur).
4.
Hanteren opzegtermijn
Omdat ouder op basis van bovenstaande gebeurtenissen geen vertrouwen meer in de organisatie heeft, heeft
ouder de opvang opgezegd. Ouder klaagt dat de organisatie toch een opzegtermijn hanteert.
5.
Hanteren plaatsingstermijn van 6 maanden
Ouder klaagt over het aanhouden van een opzegtermijn van 6 maanden door de organisatie.
Bevindingen en oordeel
Klachtonderdeel 1
De commissie is van oordeel dat van een kinderdagverblijf mag worden verwacht dat er, met uitzondering
van vooraf bekendgemaakte dagen, continue opvang wordt geboden. Dit is een vereiste voor het bieden van
optimaal geschikte opvang voor kinderen. In het onderhavige geval is duidelijk dat ouder op het moment dat
ze de kinderen naar de opvang bracht werd geconfronteerd met het feit dat er die dag en de rest van de
week geen opvang geboden zou worden. Dit als gevolg van ziekte van een van de pedagogisch medewerkers.
De organisatie had op dat ogenblik (nog) geen maatregelen getroffen om in dergelijke situatie voldoende
Jaarverslag Klachtencommissie Kinderopvang 2011
gekwalificeerd personeel beschikbaar te hebben. Partijen zijn het niet met elkaar eens over de eventuele
vervangende opvang die door de organisatie aangeboden is. In de mail die op 6 december 2010 ’s morgens aan
ouders/verzorgers is gestuurd wordt hierover niets vermeld. Er wordt alleen gesteld dat ouders/verzorgers
alleen schriftelijk kunnen reageren.
Los van het feit dat de commissie van oordeel is dat van reguliere kinderdagverblijven mag en kan worden
verwacht dat zij altijd open zijn, is het volgens de commissie ook zeker niet in het belang van de kinderen
dat zij plotsklaps worden geconfronteerd met een andere opvang. De commissie acht dit klachtonderdeel
derhalve gegrond.
Klachtonderdeel 2
De commissie is van oordeel dat een kinderopvangorganisatie zich moet houden aan de afspraken die
gemaakt zijn met betrekking tot het vervoer van kinderen naar school. In dit geval was de afspraak dat de
kinderen om 8.00 uur op de opvang zouden ontbijten om daarna door de medewerkers van de opvang naar
school te worden gebracht. Op deze morgen werden de kinderen in afwijking van de gemaakte afspraken
en zonder voorafgaand bericht van ouder, na het ontbijt naar de opvang gebracht. Op verzoek van de
pedagogisch medewerkers heeft vader de kinderen toen zelf naar school gebracht. De commissie vindt het
vreemd dat er door de organisatie niet naar ouders/verzorgers wordt gebeld in het geval kinderen niet op tijd
bij de opvang zijn. De commissie kan zich in dit geval echter voorstellen dat men er bij de opvang van uitging
dat de kinderen niet zouden komen en dat men dientengevolge het brengschema al had aangepast. Ter zitting
wordt door ouder aangegeven dat het incident destijds ook niet voor veel ergernis heeft gezorgd. Gezien de
latere incidenten was het vermelden van deze situatie echter van belang om de klachten te verduidelijken.
Als ouders van te voren gebeld hadden, waren er waarschijnlijk geen brengproblemen ontstaan. De commissie
acht dit klachtonderdeel derhalve niet gegrond.
Klachtonderdeel 3
De commissie is van oordeel dat een organisatie verantwoordelijk is voor het naar school brengen van de
kinderen als dit als zodanig met ouders is overeengekomen. Het kind is op verschillende manieren door
verschillende personen naar school gebracht en het is niet meer precies te achterhalen wie verantwoordelijk
is voor het feit dat het kind minstens twee keer alleen op het schoolplein heeft gestaan. Hoewel de
organisatie ontkent dat het kind te vroeg op het schoolplein is afgezet, gaat de commissie ervan uit dat de
schooljuf oprecht bezorgd is geweest over het welzijn van het kind en derhalve moeder gewaarschuwd heeft.
Omdat in het onderhavige geval duidelijk is dat de organisatie verantwoordelijk is voor het dagelijks vervoer
van het kind naar school acht de commissie dit klachtonderdeel gegrond.
Klachtonderdeel 4
Zoals bij klachtonderdeel één al gesteld, mogen ouders/verzorgers ervan uitgaan dat het kinderdagverblijf
open is. Bovendien staat dit o.a. in artikel 11 van de Algemene Voorwaarden vermeld, die door de
organisatie gehanteerd worden. De organisatie geeft aan dat door ouder niet expliciet is aangegeven
dat ze opvangproblemen zou hebben Dit is volgens de commissie een vreemd uitgangspunt. Enerzijds
omdat het aannemelijk is dat ouders/verzorgers die hun kinderen fulltime brengen hoogstwaarschijnlijk
opvangproblemen hebben als de opvang een week onverwacht uitvalt. Anderzijds omdat het voor de hand ligt
dat ouders/verzorgers in een dergelijke vervelende situatie zoveel mogelijk door de organisatie geholpen en
ondersteund worden om oplossingen te zoeken (i.c. gastouderopvang). In de korte mail die op 6 december
door de organisatie over deze situatie aan ouders/verzorgers is gestuurd blijkt niets van deze handelwijze. In
deze mail wordt zelfs gesteld dat over deze sluiting alleen schriftelijk gecorrespondeerd kan worden. Ouders/
verzorgers mogen ervan uitgaan dat de organisatie haar personele bezetting zodanig geregeld heeft dat het
uitvallen van een medewerker niet leidt tot dagenlange sluiting. De commissie kan zich voorstellen dat door
een dergelijke situatie en de handelwijze van de organisatie het vertrouwen van ouder zodanig beschadigd
was dat ouder zich gedwongen voelde om zo snel mogelijk nieuwe opvang te zoeken. De commissie acht dit
klachtonderdeel daarom gegrond.
Klachtonderdeel 5
De commissie is van oordeel dat een kinderopvangorganisatie zich moet houden aan de wettelijke bepalingen
ten aanzien van opzegtermijnen. In het onderhavige geval constateert de commissie dat de organisatie
deze bepalingen heeft opgenomen als aanvullende bepaling in het contract. In dit contract staat in artikel 8
genoemd dat de overeenkomst wordt aangegaan voor een minimale periode van 6 maanden terwijl in artikel
11 van deze overeenkomst wordt gesteld dat deze plaatsingsovereenkomst schriftelijk kan worden opgezegd
met een opzegtermijn van twee maanden. De commissie is van oordeel dat deze twee bepalingen met elkaar
in strijd zijn en in die zin is ouder niet gehouden aan de 6 maanden opzegtermijn. De commissie acht dit
klachtonderdeel derhalve gegrond.
23
Uitspraak
Advies
Klachtonderdelen 1, 3, 4 en 5 gegrond en klachtonderdeel 2 ongegrond.
De klachtencommissie heeft geconstateerd dat een aantal artikelen in de plaatsingsovereenkomst
waarschijnlijk niet voldoen aan wettelijke vereisten. Dit geldt zeker voor artikel 1 waarin ouder verklaart
bereid te zijn de opvang van zijn/haar kind onder eigen verantwoordelijkheid uit te laten voeren etc. Dit is in
strijd met artikel 11 lid 4 en 5 van de Algemene (MO) Voorwaarden. Deze constatering geldt eveneens voor de
artikelen 3.1 en 5.2. De commissie adviseert de organisatie om deze voorwaarden te herzien, te meer daar er
ook nog termen in voorkomen die betrekking hebben op de gastouderopvang.
In artikel 11 van het Reglement Klachten van de organisatie wordt gesteld dat wanneer klager en directie niet
tot een voor klager bevredigende oplossing komen, de klager de mogelijkheid heeft om zich te wenden tot de
Stichting Klachtencommissie Kinderopvang. Dit is een onjuiste voorstelling van zaken. In de Wet klachtrecht
cliënten zorgsector waarop het klachtrecht o.a. van de kinderopvang is gebaseerd, wordt gesteld dat klagers
zicht rechtstreeks tot de klachtencommissie kunnen richten. De commissie adviseert de organisatie om
het geldende reglement op dit punt aan te passen. Het door de organisatie genoemde artikel 16.3 heeft
betrekking op de Geschillenregeling en niet op het klachtrecht van de Klachtencommissie.
De commissie adviseert de organisatie om, gezien de vele problemen die ouder heeft gehad als gevolg van de
onverwachte sluiting, de opzegtermijn van twee maanden in dit geval niet te hanteren.
Reactie organisatie
10-172
Onderwerp
De organisatie laat alle overeenkomsten door een jurist toetsen. De interne klachtenregeling wordt
aangepast. Overeenkomstig het advies van de Klachtencommissie hanteert de organisatie geen opzegtermijn.
Klacht ontvangen op 22 december 2010 en ontvankelijk op 23 december 2010
Opzegging, communicatie, pedagogisch handelen
1.
Organisatie heeft de kinderopvangovereenkomst op 21 oktober 2010 beëindigd; dit is in strijd met de afspraak,
d.d. 20 oktober 2010, dat ouder/verzorger tot 25 oktober 2010 de tijd zou krijgen om te besluiten of hij met
de opvang verder wilde gaan (Organisatie heeft een opzegtermijn tot 31 december 2010 aangehouden).
2.
In de periode na 20 oktober 2010 heeft organisatie dagelijks steken laten vallen; dit blijkt uit het onterecht
straffen van de kinderen en het niet nakomen van de afspraken over het ophalen van de kinderen voor de
buitenschoolse opvang alsmede uit het feit dat ouder/verzorger werd ontweken op de kinderopvang waardoor er geen overdracht heeft kunnen plaats vinden. De kinderen voelden zich op de opvang niet meer veilig
en ouder/verzorger was het vertrouwen in de opvang uiteindelijk volledig kwijt; daarom heeft hij de opvang
op 22 november 2010 met onmiddellijke ingang beëindigd.
3.
Organisatie houdt ouder/verzorger aan het doorbetalen van de opzegtermijn die loopt tot 31 december
2010.
Bevindingen en oordeel
Klachtonderdeel 1
Klachtonderdeel 2
De organisatie heeft in haar verweer en ter zitting laten weten dat zij de overeenkomst met haar brief, d.d.
21 oktober 2010, heeft beëindigd, ondanks de met de ouders overeengekomen bedenktijd tot 25 oktober
2010.
De Klachtencommissie heeft onderzoek gedaan naar de feitelijke onderbouwing van de incidenten die de
ouders onder dit klachtonderdeel naar voren hebben gebracht. De commissie is tot de volgende bevindingen
gekomen.
• In de aan de Klachtencommissie overgelegde stukken en in hetgeen door hen ter zitting naar voren is
gebracht hebben de ouders niet kunnen concretiseren wanneer tussen 20 oktober 2010 en 22 november
2010 door hen genoemde incidenten hebben plaats gevonden.
• De organisatie stelde dat de incidenten zijn besproken in het gesprek op 20 oktober 2010. Dit is, voor wat
betreft een aantal van de genoemde incidenten, ter zitting door de ouders erkend. Dit brengt met zich mee
dat de betreffende incidenten vóór die datum hebben plaats gevonden.
Jaarverslag Klachtencommissie Kinderopvang 2011
• De ouders stelden dat de vader zich afgewezen en genegeerd heeft gevoeld door de medewerkers op de
vestiging waardoor geen overdracht heeft kunnen plaats vinden, ook na 20 oktober 2010.
• De organisatie heeft in haar dupliek en ter zitting benadrukt dat zij geen klachten van de ouders heeft
ontvangen na 20 oktober 2010 en vóór 22 november 2011. Dit is door de ouders ter zitting niet ontkend.
De Klachtencommissie is van oordeel dat de ouders onvoldoende aannemelijk hebben kunnen maken dat de
door hen in het klachtonderdeel naar voren gebrachte incidenten hebben plaats gevonden tussen 20 oktober
2010 en 22 november 2011.
Klachtonderdeel 3
De einddatum van de opvang was ingevolge de opzegging van de organisatie, per 1 november 2010, reeds
vastgesteld op 31 december 2010. De organisatie wil de ouders, na hun opzegging met onmiddellijke ingang,
d.d. 22 november 2010, houden aan het betalen van de opvangkosten over de periode tot 1 januari 2011.
De Klachtencommissie heeft onderzocht wat partijen zijn overeengekomen over de beëindiging van de
overeenkomst door de ouder.
Artikel 7, lid 2 van de algemene voorwaarden zegt hier over:
Opzegging door de ouder vindt plaats door middel van een aangetekend schrijven … met in achtneming van
een opzegtermijn van twee maanden …
Naar het oordeel van de commissie mag hiervan alleen worden afgeweken indien het naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat de wederpartij wordt gehouden aan dit beding.
De klachten van de ouders over het niet ophalen van de kinderen en over de pedagogische aanpak van
organisatie hadden betrekking op incidenten die zich voor 20 oktober 2011 hebben afgespeeld en waren
kennelijk geen aanleiding voor de ouders om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De
Klachtencommissie is van oordeel dat in het geheel niet is gebleken dat er zich, na de beëindiging van de
overeenkomst door de organisatie, nog dergelijke incidenten met de kinderen hebben plaats gevonden.
De commissie heeft begrip voor de emoties van de ouders en de complexiteit van de onderlinge verhoudingen
die het gevolg zijn van de kennelijk verstoorde relatie tussen partijen. De Klachtencommissie is echter van
oordeel dat de strubbelingen tussen de medewerkers van organisatie en de vader, zelfs indien deze bewezen
zouden zijn, niet van een zodanige aard zijn dat de opzegtermijn niet mag worden gehanteerd.
De Klachtencommissie komt tot de conclusie dat organisatie gerechtigd is om ouder bij de beëindiging van
het contract te houden aan de resterende opzegtermijn.
Uitspraak
Reactie organisatie
10-175
Onderwerp
Klachtonderdeel 1 gegrond en klachtonderdelen 2 en 3 ongegrond.
Geen reactie ontvangen.
Klacht ontvangen op 16 december 2010 en ontvankelijk op 15 februari 2011
Beleid borstvoeding
1.
Het feit dat het beleid van de organisatie met betrekking tot het geven van borstvoeding door ouders niet
bekend is.
2.
De afspraken die met de organisatie zijn gemaakt over de wijze (duur en locatie) waarop de borstvoeding
moest worden gegeven.
3.
De wijze waarop de organisatie heeft gecommuniceerd over de klacht die ouder hierover bij de organisatie
heeft ingediend.
Bevindingen en oordeel
Klachtonderdeel 1
De commissie is van oordeel dat het van belang is dat beleid zo duidelijk mogelijk moet worden vastgelegd en
bekendgemaakt. In het onderhavige geval gaat het om beleid met betrekking tot het geven van borstvoeding.
Door de organisatie wordt aangegeven dat er regelmatig borstvoeding op de kinderdagverblijven wordt
25
gegeven. Ten tijde van de klachten van ouder was het beleid niet vastgelegd. De commissie acht dit
klachtonderdeel gegrond aangezien het beleid ten aanzien van het geven van borstvoeding niet schriftelijk
was vastgelegd noch bij de aanvang van de opvang duidelijk was aangegeven.
Klachtonderdeel 2
De commissie is van oordeel dat kinderopvangorganisaties gehouden zijn aan gemaakte afspraken met
ouders/verzorgers, ondanks het feit dat deze niet op papier zijn vastgelegd. Ouder heeft vanaf het begin
met goedvinden van de organisatie op de groep gevoed en voelde zich daar ook prettig. Van de zijde van de
organisatie is aangeboden om de voedingen te combineren zonder dat hier voorwaarden aan zouden worden
verbonden. Ouder is daarna geconfronteerd met essentiële wijzigingen ten aanzien van locatie en tijdstip.
Deze zijn door de directie in een brief bevestigd en later nog eens in een gesprek met leidinggevenden.
Weliswaar erkent de commissie het recht van de organisatie haar beleid ten aanzien van borstvoedingen
tijdens opvanguren te wijzigen, maar is zij van mening dat de organisatie, door haar eigen suggestie om de
voedingen te combineren en later nieuwe beperkende voorwaarden aan ouder te stellen, tekort is geschoten
om tot een zinvolle oplossing c.q. afspraken met ouder te komen. De commissie acht dit klachtonderdeel
derhalve gegrond.
Klachtonderdeel 3
De commissie is van oordeel dat een kinderopvangorganisatie op een actieve en ondersteunende wijze
met vragen/klachten en onvrede van ouders/verzorgers moet omgaan. In het onderhavige geval zijn vanaf
eind september/begin oktober problemen geweest met het geven van borstvoeding van ouder. Ouder heeft
hierover een klacht ingediend en de directie heeft op korte termijn een reactie gegeven. In de interne
klachtenregeling van de organisatie staat vermeld dat de directie, na ontvangst van een interne klacht,
binnen 4 weken contact met de klager zal opnemen, om de kwestie verder te bespreken. De commissie
is van oordeel dat het horen van partijen essentieel is voor een goede klachtafhandeling. Uit hetgeen ter
zitting is verklaard blijkt dat de directie bij brief van 15 november 2010 de klacht heeft afgehandeld zonder
een bespreking met ouder. Vervolgens heeft er ongeveer twee maanden na de brief van de directie een
gesprek met twee leidinggevenden plaatsgevonden over de nog steeds voortdurende klachten. Zowel door
ouder als door de manager kinderopvang wordt vermeld dat dit gesprek niet goed is verlopen en niet tot een
bevredigend resultaat heeft geleid. Daarna hebben er geen gesprekken meer plaatsgevonden en heeft ouder
op de groep gevoed zonder dat hier verder nog opmerkingen over zijn gemaakt. Hoewel ouder vervolgens
haar voeding op de groep heeft gegeven met instemming van de locatiemedewerkers, kan de commissie
zich voorstellen dat ouder deze situatie niet als prettig heeft ervaren. De commissie is van oordeel dat er
van de zijde van de organisatie nogmaals contact met ouder had moeten worden opgenomen om de zaak te
bespreken en voor alle partijen een goede oplossing te vinden. Op grond van bovenstaande overwegingen
acht de commissie dit klachtonderdeel derhalve gegrond.
Uitspraak
Advies
Reactie organisatie
10-176
Onderwerp
Gegrond
De commissie adviseert de organisatie om zo snel mogelijk het voornemen te realiseren om het beleid ten
aanzien van het geven van borstvoeding op de kinderdagverblijven vast te stellen en ouders/verzorgers
hierover te informeren.
Organisatie heeft het beleid aangevuld en opgenomen in de intakemap voor ouders.
Klacht ontvangen op 19 december 2010 en ontvankelijk op 7 februari 2011
Kassiersfunctie
Organisatie berekent de opzegtermijn bij de beëindiging van de bemiddelingsovereenkomst ten onrechte
over de opvang van drie kinderen, terwijl de opgezegde overeenkomst betrekking heeft op de bemiddeling
van slechts één kind.
Naar aanleiding van het verweer van de organisatie heeft ouder de klacht ingetrokken.
Jaarverslag Klachtencommissie Kinderopvang 2011
10-178
Onderwerp
Klacht ontvangen op 7 december 2010 en ontvankelijk op 13 januari 2011
Handelen GOB
1.
Organisatie heeft nagelaten om na de bemiddeling van een baby bij de gastouder van de ouder, in juli 2010,
de verplichte risico-inventarisatie uit te voeren bij de gastouder. Dit heeft er mede toe geleid dat de gastouder niet voldeed aan de gestelde eisen en als gevolg hiervan is uitgeschreven uit het landelijk register.
2.
Organisatie heeft nagelaten om de ouder tijdig te informeren over de uitschrijving van haar gastouder uit
het landelijk register en over de financiële consequenties die dat voor haar heeft. Organisatie heeft eveneens nagelaten een oplossing te bieden voor de problemen die het gevolg zijn van het feit dat de gastouder
is uitgeschreven uit het register.
Het GOB heeft een nieuwe risico inventarisatie laten uitvoeren en gastouder is ingeschreven in het landelijk
register. Daarnaast is de organisatie de ouder financieel tegemoet gekomen. Op grond van deze acties heeft
ouder de klacht ingetrokken.
10-182
Onderwerp
Klacht ontvangen op 24 december 2010 en ontvankelijk op 21 februari 2011
Aanmelden in register gastouder
Organisatie heeft onvoldoende en te laat actie ondernomen om te zorgen dat de door haar aan ouder bemiddelde gastouderopvang op 1 januari 2011 voldeed aan de wettelijke eisen.
Organisatie heeft nagelaten om ouder voldoende te informeren over de voortgang van het traject om de
gastouder te certificeren en haar in te schrijven in het landelijk register.
Bevindingen en oordeel
De organisatie stelde ter zitting dat zij op alle door de ouder naar voren gebrachte punten in gebreke is
gebleven. De organisatie stelde dat 2010 voor haar een moeilijk jaar is geweest. De nieuwe regelgeving
voor gastouderopvang zorgde voor extra werk in een periode dat de organisatie van eigenaar is gewisseld.
Het ziekteverzuim was hoog als gevolg van hoge werkdruk. De werkprocessen waren niet beschreven en
geïmplementeerd. Zo kon het gebeuren dat de communicatie met de ouder keer op keer fout liep. Geen van
de medewerkers van organisatie voelde zich verantwoordelijk voor het oplossen van de klacht. Medewerkers
gingen er ten onrechte van uit dat de collega naar wie ze de zaak van de ouder verwees, de klacht wel zou
oppakken. De organisatie stelde zich ter zitting verder op het standpunt dat haar schriftelijk verweer inzake
de klacht niet op deze wijze in het geding had mogen worden gebracht.
De Klachtencommissie stelt vast dat de organisatie de klacht van de ouder gegrond acht. Op de vraag van
de commissie welke consequenties de organisatie hieraan verbindt stelde de organisatie dat zij bereid is de
ouder te compenseren. Desgevraagd verklaarde de vertegenwoordiger van de organisatie dat hij bevoegd is
om de ouder deze compensatie aan te bieden. Partijen spreken ter zitting af dat zij hiervoor in onderling
overleg een bedrag vast zullen stellen dat gelijk is aan het bedrag aan kinderopvangtoeslag dat de ouder is
misgelopen (kinderopvangtoeslag over twee maanden).
Uitspraak
Reactie organisatie
11-01
Onderwerp
Gegrond
Organisatie heeft het bedrag voor 2 maanden kinderopvangtoeslag overgemaakt naar ouder. Werkwijze en
structuur van de organisatie worden aangepast om dergelijke klachten te voorkomen en klanttevredenheid te
vergroten.
Klacht ontvangen op 4 januari 2011 en ontvankelijk op 11 januari 2011
Grensoverschrijdend gedrag medewerker organisatie
27
1.
Organisatie heeft de klacht van ouder/verzorger over het vermoeden van grensoverschrijdend gedrag van
een medewerker van organisatie jegens zijn dochter onvoldoende serieus opgepakt:
De organisatie heeft, ook na herhaald verzoek, geen inzicht gegeven in de procedure (het protocol) die zij
volgt om de klacht van ouder/verzorger te behandelen.
2.
De manager van organisatie weigerde in eerste instantie actie te ondernemen zolang er niets strafbaars was
gebeurd; de manager liet ouder/verzorger weten dat zij de medewerker al zeven jaar kent en het volste
vertrouwen in hem heeft.
3.
De organisatie heeft niet gereageerd op het verzoek van ouder/verzorger om een tweede gesprek met de
manager over de klacht.
4.
De vertrouwenspersoon die uiteindelijk door de organisatie is ingezet communiceerde niet professioneel en
had een afwerende houding; zij stond niet open voor het verhaal van ouder/verzorger.
5.
De organisatie heeft de resultaten van haar interne onderzoek niet met ouder/verzorger gedeeld.
6.
De organisatie heeft als reactie op een klacht over de gang van zaken de kinderopvangovereenkomst(en) met
ouder/verzorger op 2 november 2010 met onmiddellijke ingang opgezegd.
7.
De organisatie heeft ouder/verzorger en zijn partner op 3 november 2010 door de politie laten verzoeken op
het kindercentrum te verlaten toen ouder/verzorger een gesprek wilde met de manager.
Bevindingen en oordeel
Klachtonderdeel 1
De klachtencommissie is van mening dat indien de ouders grensoverschrijdend gedrag vermoeden, de
organisatie het daarvoor bestemde protocol dient te volgen. Bij het ontbreken van een passend protocol dient
organisatie aan de ouders vooraf en zo spoedig mogelijk aan te geven welke stappen zij zal ondernemen,
wanneer deze stappen zullen worden genomen en op welke wijze de ouders van de uitslag van het onderzoek
op de hoogte worden gesteld. De Klachtencommissie heeft kunnen vaststellen dat de organisatie geen
protocol of procedure heeft gevolgd bij de behandeling van het vermoeden van de ouders. Per dag werd ad
hoc besloten wat de volgende stap zou moeten zijn. De Klachtencommissie acht het voor de beoordeling van
dit onderdeel relevant dat de ouders tijdig op de hoogte zijn gebracht over de volgende te nemen stappen.
De organisatie heeft voor de Klachtencommissie aannemelijk gemaakt dat zij op vrijdag 22 oktober 2010
en op dinsdag 26 oktober 2010 de ouders mondeling op de hoogte heeft gebracht van de volgende stappen.
Anderzijds is komen vast te staan dat de organisatie de ouders niet heeft geïnformeerd over de uitkomst van
haar onderzoek, i.c. de (concept) rapportage van de extern deskundige. Na de e-mail, d.d. 28 oktober 2010,
waarin de ouders hun onvrede over de aanpak kenbaar hebben gemaakt zijn zij, afgezien van de brief waarin
de overeenkomst eenzijdig door organisatie werd opgezegd, niet meer geïnformeerd over de voortgang.
Klachtonderdeel 2
Dit klachtonderdeel heeft betrekking op het vermeende telefonisch onderhoud, d.d. 21 oktober 2010 ‘s
avonds, van de directeur van de organisatie met de ouder. In dit telefoongesprek zou de directeur hebben
uitgesproken dat zij geen actie zou ondernemen en dat zij vertrouwen heeft in de betreffende medewerker.
De ouder heeft in meerdere stukken aangegeven dat hij de aanvankelijke reactie van de organisatie
heeft opgevat als een blijk van vooringenomenheid. De organisatie is noch in haar verweer, noch in de
dupliek ingegaan op het (impliciete) verwijt van de ouder dat de organisatie op 21 oktober 2010, na het
teamoverleg, te snel en zonder gedegen onderzoek tot de conclusie is gekomen dat er niets aan de hand
was. Ter zitting ontkende de organisatie dat de directeur op die dag contact heeft gehad met de ouders.
De Klachtencommissie stelt vast dat partijen van mening verschillen of er telefonisch contact is geweest
tussen de directeur en de ouders. De commissie heeft zich derhalve over de feiten en omstandigheden
een onvoldoende oordeel kunnen vormen om te kunnen vaststellen dat organisatie vooringenomenheid kan
worden verweten.
Klachtonderdeel 3
De ouder heeft aanvankelijk (tot dinsdag 26 oktober 2010) regelmatig contact gehad met de
vestigingsmanager van de organisatie om de voortgang van de zaak te bespreken. Na het gesprek met de
onafhankelijk deskundige, d.d. 27 oktober 2010, is er geen persoonlijk onderhoud tussen partijen geweest
tot aan het incident op 3 november 2010. Het is de commissie niet gebleken dat de organisatie het initiatief
heeft genomen om de ouders uit te nodigen voor een (tweede) gesprek om de voortgang te bespreken en een
Jaarverslag Klachtencommissie Kinderopvang 2011
poging te doen om het vertrouwen van de ouders te herstellen. De Klachtencommissie is van oordeel dat het
op de weg van organisatie had gelegen om onmiddellijk te reageren op de signalen van de ouders dat zij geen
vertrouwen hadden in de door organisatie ingeschakelde deskundige. De organisatie heeft dit nagelaten.
Klachtonderdeel 4
De Klachtencommissie heeft niet kunnen verifiëren hoe het gesprek van de ouders met de deskundige op
27 oktober 2010 is verlopen. De commissie kan zich derhalve onvoldoende een oordeel vormen over de
professionaliteit van de deskundige en of deze de ouders voldoende ruimte heeft geboden om hun verhaal te
vertellen. De commissie is echter wel van oordeel dat de tijd die is uitgetrokken voor het gesprek (een half
uur) kort is gezien de ernst van de zaak die door de ouders is aangekaart.
Klachtonderdeel 5
De organisatie erkent dat zij de ouders niet in kennis heeft gesteld van het rapport van de deskundige. De
organisatie heeft haar keuze in deze gemotiveerd aan de Klachtencommissie door te wijzen op de schade die
de betrokken medewerker zou kunnen oplopen en de onrust onder de andere ouders die zou ontstaan indien
de ouders het rapport zouden misbruiken. De Klachtencommissie is van oordeel dat het recht van de ouders
om te worden geïnformeerd over de uitkomst van het onderzoek prevaleert boven de angst voor een mogelijk
misbruik van het rapport door de ouders.
Klachtonderdeel 6
De Klachtencommissie heeft vastgesteld dat beide partijen, conform artikel 7 van de overeenkomst, het recht
hebben om de kinderopvangovereenkomst te beëindigen. Daarbij geldt een opzegtermijn van twee maanden.
Naar het oordeel van de Klachtencommissie mag van deze bepaling alleen worden afgeweken als het naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet aanvaardbaar is om de wederpartij te houden aan dit beding.
Hiervan is naar het oordeel van de Klachtencommissie in de onderhavige casus geen sprake. De organisatie
stelde in haar verweer dat zij de overeenkomst op 1 november 2010 heeft beëindigd in het financiële belang
van de ouders en in het belang van het kind (duidelijke situatie creëren) alsmede omdat organisatie zelf
ook de overeenkomst niet wilde continueren (na de onrust die de ouders te weeg hebben gebracht op het
kindercentrum). De Klachtencommissie stelt vast dat de organisatie deze motivering niet heeft gegeven in
de opzeggingsbrief. In de brief, d.d. 1 november 2010, stelt organisatie dat zij de overeenkomst opzegt in
verband met een “onoverkomelijk conflict en ernstig verschil van mening over oorzakelijke weging van een
bepaalde situatie door ouders aangegeven”. De Klachtencommissie is van oordeel dat het niet professioneel
en niet betamelijk is om de kinderopvangovereenkomst met de ouders op deze wijze te beëindigen.
Klachtonderdeel 7
Toen de ouders op 3 november 2010 op emotionele toon een gesprek eisten met de directeur zag de
organisatie geen mogelijkheid om het gesprek te voeren. Zij koos voor een time-out. De organisatie stelde
dat de zaak uit de hand liep door de wijze waarop de ouders hun boosheid hebben geuit en dat zij zich
genoodzaakt voelde om de politie in te schakelen. De ouders hebben de door de organisatie geschetste
toedracht niet weersproken maar leggen de oorzaak van de escalatie bij de weigering van de directeur om
in te gaan op hun verzoek tot een gesprek. De Klachtencommissie onthoudt zich van een oordeel over de
oorzaak van de escalatie. De commissie is echter van mening dat het met het oog op het belang van de
kinderen op het kindercentrum en de leidsters noodzakelijk is dat de rust op het kindercentrum zo snel
mogelijk wordt hersteld, desnoods door interventie van de politie.
De Klachtencommissie komt op basis van bovenstaande bevindingen en oordelen tot de conclusie dat de
organisatie de klacht van de ouder aanvankelijk snel (de gesprekken op 22 oktober 2010) en adequaat (het
inschakelen van een onafhankelijke deskundige voor een rapportage) heeft opgepakt. De commissie is echter
van oordeel dat de organisatie in de behandeling van de klacht ook steken heeft laten vallen. De organisatie
heeft nagelaten zelf het initiatief te nemen om de door ouder in zijn e-mail d.d. 28 oktober 2010, naar voren
gebrachte wantrouwen over de aanpak te bespreken met de ouders. De organisatie heeft tevens nagelaten de
ouders te informeren over de rapportage op basis waarvan zij zelf tot de conclusie kwam dat het vermoeden
van grensoverschrijdend gedrag door een medewerker ongegrond was. De Klachtencommissie heeft er kennis
van genomen dat de organisatie van mening is dat haar door de opstelling en de het gedrag van de ouders
weinig andere keuzes overbleven dan de gevolgde handelswijze te volgen. De Klachtencommissie is echter
van oordeel dat van een professionele organisatie mag worden verwacht dat zij het onderzoek naar een
ernstige klacht, in elk geval procesmatig, tot een goed einde weet te brengen en dat zij zich daarbij niet laat
leiden door de naar voren gebrachte incidenten of angst voor incidenten.
Uitspraak
Gegrond
29
Reactie organisatie
11-02
Onderwerp
Organisatie heeft de klachtenregeling aangepast en voor iedereen toegankelijk gemaakt. Daarnaast is de
organisatie met de COC in overleg gegaan over het aanwijzen van vertrouwenspersonen.
Klacht ontvangen op 3 januari 2011 en ontvankelijk op 11 januari 2011
Uitschrijving LRK en opzegging
Organisatie brengt ten onrechte een opzegtermijn in rekening aan ouder/verzorger. Organisatie staat
volgens de informatie van ouder/verzorger sinds 1 januari 2011 niet meer ingeschreven in het Landelijk
Register waardoor het recht op kinderopvangtoeslag voor ouder/verzorger vervalt. Ouder/verzorger heeft
derhalve geen andere keuze dan de bemiddeling te beëindigen.
Ouder is met organisatie tot overeenstemming gekomen om alles bij de organisatie af te sluiten.
11-03
Melding
11-04
Melding
11-05
Melding
11-06
Melding
11-07
Melding
11-08
Klacht ontvangen op 19 januari 2011 en ontvankelijk op 2 februari 2011
Onderwerp
Hanteren opzegtermijn, mondelinge afspraak
1.
Ouder klaagt over het feit dat door de organisatie een opzegtermijn van twee maanden wordt aangehouden,
ondanks het feit dat in gezamenlijk overleg met de vestigingsmanager is geconcludeerd dat het beter voor
het kind zou zijn om naar een ander kinderdagverblijf te gaan.
2.
Ouder klaagt over het feit dat door de organisatie voorbij wordt gegaan aan de mondelinge toezegging van
de vestigingsmanager dat, gezien deze omstandigheden, maar één maand opzegtermijn in rekening zou
worden gebracht.
Ouder heeft met organisatie overeenstemming bereikt en trekt klacht in.
11-09
Onderwerp
Klacht ontvangen op 6 februari 2011 en ontvankelijk op 14 februari 2011
Registratie gastouder
Jaarverslag Klachtencommissie Kinderopvang 2011
Organisatie heeft nagelaten tijdig de acties te ondernemen die nodig zijn om de aan ouders bemiddelde
gastouderopvang te laten voldoen aan de wettelijke eisen die daaraan gesteld worden.
Organisatie heeft nagelaten om tijdig aan de ouders aan te geven dat de door haar bemiddelde en begeleide
gastouderopvang per 1`januari 2011 niet meer aan de wettelijke eisen voldoet.
Organisatie houdt ouders ten onrechte aan de opzegtermijn bij de opzegging per direct, d.d. 31 januari
2011.
Bevindingen en oordeel
De organisatie stelde ter zitting dat zij op alle door de ouder naar voren gebrachte punten in gebreke is
gebleven. De organisatie stelde dat 2010 voor haar een moeilijk jaar is geweest. De nieuwe regelgeving
voor gastouderopvang zorgde voor extra werk in een periode dat de organisatie van eigenaar is gewisseld.
Het ziekteverzuim was hoog als gevolg van hoge werkdruk. De werkprocessen waren niet beschreven en
geïmplementeerd. Zo kon het gebeuren dat de communicatie met de ouder keer op keer fout liep. Geen
van de medewerkers van de organisatie voelde zich verantwoordelijk voor het oplossen van de klacht.
Medewerkers gingen er ten onrechte van uit dat de collega naar wie ze de zaak van de ouder verwees, de
klacht wel zou oppakken. De organisatie stelde zich ter zitting verder op het standpunt dat haar schriftelijk
verweer inzake de klacht niet op deze wijze in het geding had mogen worden gebracht.
De Klachtencommissie stelt vast dat de organisatie de klacht van de ouder gegrond acht. Op de vraag van
de commissie welke consequenties de organisatie hieraan verbindt stelde de organisatie dat zij bereid is de
ouder te compenseren. Desgevraagd verklaarde de vertegenwoordiger van de organisatie dat hij bevoegd is
om de ouder deze compensatie aan te bieden. Partijen spreken ter zitting af dat zij hiervoor in onderling
overleg een bedrag vast zullen stellen dat aan de Stichting Kika zal worden overgemaakt door organisatie.
Uitspraak
Advies
Reactie organisatie
Gegrond
De Klachtencommissie adviseert de organisatie om het bedrag van de opzegtermijn, waaraan de ouder ten
onrechte door organisatie is gehouden, te restitueren aan de ouder.
Organisatie is met ouder overeengekomen een bedrag over te maken aan Stichting Kika Werkwijze en
structuur van de organisatie worden aangepast om dergelijke klachten te voorkomen en klanttevredenheid te
vergroten.
11-10
Melding
11-11
Klacht ontvangen op 21 januari 2011
Onderwerp
Communicatie, wisseling leidsters, inzet personeeel
1.
Ouder klaagt over het feit dat het kind op 5, 6 en 10 januari 2011 niet naar de opvang mocht komen als
gevolg van ziekte (volgens pedagogisch medewerkers ontstoken ogen), terwijl door de huisarts op 4 januari
2011 is geconstateerd dat het een onschuldig verkoudheidsvirus betrof.
2.
Ouder klaagt erover dat deze onterecht niet gebruikte opvanguren in rekening zijn gebracht.
3.
Ouder klaagt dat zij hierover alleen contact heeft gehad met de pedagogisch medewerkers en dat de directie zowel tijdens als na deze gebeurtenissen geen contact met ouder heeft opgenomen.
4.
Ouder klaagt dat in oktober 2010 het kinderdagverblijf drie keer niet op tijd ( 7.30 uur) open was. De toezegging dat er vanaf november 2010 ‘s morgens twee medewerkers aanwezig zouden zijn, wordt niet nagekomen en het is sindsdien nog een paar keer voorgekomen dat ouder voor een gesloten deur heeft gestaan.
5.
Ouder klaagt over de vele personeelswisselingen en de slechte communicatie over het al dan niet aanwezig
zijn van medewerkers/stagiaires.
31
6.
Ouder klaagt over de gebrekkige communicatie met pedagogisch medewerkers en geeft als voorbeeld de
wijze waarop de zindelijkheidstraining door de organisatie ter hand is genomen terwijl ouder daar andere
afspraken over had gemaakt.
Omdat ouder na het indienen van de klacht verbeteringen constateerde is de klacht ingetrokken.
11-12
Melding
11-13
Klacht ontvangen op 21 februari 2011 en ontvankelijk op 16 maart 2011
Onderwerp
Contractbreuk van bureau door handelen ex-man
1.
Ouder klaagt over het feit dat de organisatie het contract eenzijdig per direct en zonder voorafgaand bericht heeft opgezegd.
2.
Ouder klaagt over de wijze waarop de organisatie de opzegging aan ouder heeft bekendgemaakt (via een
kopie van een e-mail aan de vader van het kind).
3.
Ouder klaagt over de wijze waarop de organisatie gereageerd heeft op het commentaar van ouder zeer
teleurgesteld te zijn over deze gang van zaken.
4.
Ouder klaagt over het feit dat door de organisatie alternatieve opvang is aangeboden, terwijl ouder zeer
tevreden was met de oorspronkelijke gastouder.
Bevindingen en oordeel
Klachtonderdeel 1
De commissie is van oordeel dat een organisatie een contract eenzijdig en per direct moet kunnen opzeggen,
mits deze mogelijkheid in de plaatsingsovereenkomst is vastgelegd en bij ouders/verzorgers bekend is. In het
onderhavige geval is deze mogelijkheid niet in de plaatsingsovereenkomst tussen Gastouderbureau en ouder
opgenomen. Op grond van deze constatering zou het voor de organisatie niet mogelijk zijn geweest om het
contract met ouder op deze wijze op te zeggen. Bovendien is de commissie van oordeel dat het opzeggen van
een contract op een zorgvuldige wijze dient te geschieden. In het onderhavige geval is het besluit genomen
op basis van een advies van het Juridisch Loket. De commissie is van oordeel dat er van een zorgvuldige
afweging geen sprake is als alleen wordt afgegaan op het advies van het Juridisch Loket. Ook toen later
door de ouder een paar keer is aangegeven dat dit advies niet juist was, heeft de organisatie niet de moeite
genomen om bij andere instanties/deskundigen advies in te winnen.
In dat geval zou duidelijk zijn geworden dat het voor een gescheiden ouder met gezag mogelijk is om een
dergelijk contract af te sluiten zonder dat de toestemming van de andere gezaghebbende ouder noodzakelijk
is. De overeenkomsten met het Gastouderbureau en met de gastouder zijn destijds tot stand gekomen met
de moeder van het kind. Op basis van bestaande jurisprudentie is het niet mogelijk om deze overeenkomst
op verzoek van een derde (vader) op te zeggen. De andere ouder heeft weliswaar gezag, maar heeft met
het Gastouderbureau geen overeenkomst gesloten. De commissie gaat er van uit dat vader destijds niet
is betrokken bij het afsluiten van de contracten. Hij heeft er echter in berust. Beide ouders zijn verplicht
om in het belang van het kind te handelen. In het onderhavige geval is duidelijk dat de opvang van het
kind naar volle tevredenheid verliep. Eventuele geschillen tussen ouders omtrent de uitoefening van het
gezag kunnen aan de rechtbank worden voorgelegd (artikel I:253a lid 1 BW). Andere instanties hebben geen
bevoegdheid om een dergelijk besluit te nemen. Los van het feit dat het contractueel niet mogelijk was,
was de organisatie ook niet bevoegd om het contract op te zeggen. Dit geldt ook voor de wijze waarop het
contract tussen ouder en gastouder is opgezegd. Voor zover de commissie dit heeft kunnen beoordelen is dit
contract niet door de gastouder maar door het Gastouderbureau opgezegd. Deze mogelijkheid staat noch in
de overeenkomst met het Gastouderbureau noch in de overeenkomst met de gastouder vermeld. Op grond
van bovenstaande overwegingen acht de commissie dit klachtonderdeel derhalve gegrond.
De commissie is van oordeel dat het van groot belang is dat kinderopvangorganisaties op een goede en
Jaarverslag Klachtencommissie Kinderopvang 2011
Klachtonderdeel 2
duidelijke wijze met ouders/verzorgers communiceren. Dit geldt zeker in het geval van wijzigingen/
opzeggingen van contracten. In het onderhavige geval was sprake van een uitzonderlijke situatie en de
organisatie was op grond hiervan zeker gehouden aan een goede en zorgvuldige communicatie met ouder. Beide
partijen spreken zich tegen wat betreft de informatie aan moeder over de opzegging. Volgens de organisatie
is de betreffende brief persoonlijk bij ouder aan huis bezorgd terwijl door ouder wordt gesteld dat zij geen
brief heeft ontvangen en alleen via een kopie van de e-mail aan vader over de opzegging is geïnformeerd.
De commissie is van oordeel dat van een professionele organisatie mag worden verwacht dat over dergelijke
situaties geen onduidelijkheden mogen bestaan. Als de organisatie deze brief bijvoorbeeld aangetekend had
verstuurd was hierover geen misverstand ontstaan. De commissie acht dit klachtonderdeel derhalve gegrond.
Klachtonderdeel 3
De commissie is van oordeel dat een kinderopvangorganisatie op een actieve en ondersteunende wijze moet
omgaan met meningsverschillen, klachten of onvrede met ouders/verzorgers. In het onderhavige geval was
er sprake van een meningsverschil met moeder over de bevoegdheid van de organisatie om het contract met
moeder te ontbinden. Nadat de organisatie het besluit al had genomen, heeft ouder nog een aantal keren via
mail aangegeven dat zij op grond van ingewonnen informatie bij andere instanties en een advocaat, gerede
twijfel had over de juistheid van de handelwijze van de organisatie. Van de zijde van de organisatie is naar
aanleiding van deze situatie geen actie meer ondernomen. De organisatie heeft geen nader juridisch advies
ingewonnen en de commissie heeft ook niet geconstateerd dat de organisatie nog contact met ouder heeft
opgenomen. Van de zijde van de organisatie wordt gesteld dat er nog meerdere malen tevergeefs telefonisch
contact met moeder is gezocht. De commissie is van oordeel dat van een professionele organisatie mag en kan
worden verwacht dat er op een andere wijze contact met ouders/verzorgers wordt gezocht, als dit telefonisch
niet lukt. De commissie vindt het zeer kwalijk dat zowel moeder als kind slachtoffer zijn geworden van deze
handelwijze van de organisatie. Op grond hiervan acht de commissie dit klachtonderdeel gegrond.
Klachtonderdeel 4
De commissie is van oordeel dat niet van een ouder/verzorger kan worden verwacht in te gaan op een
aanbod voor alternatieve opvang, als ouder/verzorger tevreden is met de geboden opvang. Alle partijen
zijn het erover eens dat de opvang van het kind tot volle tevredenheid verliep. De commissie kan zich heel
goed voorstellen dat ouder verontwaardigd en boos was over het feit dat zij door de handelwijze van de
organisatie plotsklaps geconfronteerd werd met de beëindiging van de opvang van het kind waar zij erg
tevreden mee was. De commissie kan zich eveneens voorstellen dat ouder op grond hiervan niet is ingegaan
op eventuele alternatieve mogelijkheden en acht de klacht gegrond.
Uitspraak
Advies
Gegrond
De commissie adviseert de organisatie om bij juridische vraagstukken niet alleen op het advies van het
Juridisch Loket af te gaan maar om een deskundige te raadplegen.
De commissie adviseert de organisatie voorts om de huidige plaatsingsovereenkomst tussen Gastouderbureau
en ouder door een deskundige te laten bezien. Er zijn ook modelovereenkomsten beschikbaar die door de
brancheverenigingen beschikbaar worden gesteld.
Reactie organisatie
11-14
Onderwerp
Geen reactie ontvangen.
Klacht ontvangen op 22 januari 2011 en ontvankelijk op 21 februari 2011
Betalingen en teruggave
De organisatie heeft onvoldoende gereageerd op de klacht die de ouder heeft ingediend op 18 december
2010. De organisatie weigert de fouten te erkennen die zij heeft gemaakt in de eindafrekening van de
kinderopvangtoeslag over het jaar 2007. Verder weigert organisatie, nadat het geschil was geëscaleerd, haar
excuses aan te bieden.
Bevindingen en oordeel
De Klachtencommissie stelt vast dat de klacht van de ouder bestaat uit twee onderdelen:
De organisatie reageert onvoldoende op de klacht van de ouder.
De organisatie weigert om excuus aan te bieden nadat het geschil geëscaleerd is.
33
Ten aanzien van klachtonderdeel a
De Klachtencommissie heeft onderzocht of de organisatie voldoende heeft gereageerd op de klacht van de
ouder, d.d. 18 december 2010.
De organisatie heeft in eerste instantie op de klacht gereageerd met een ontvangbevestiging per omgaande.
De organisatie heeft vervolgens op 27 december 2010 schriftelijk inhoudelijk gereageerd op de klacht.
De Klachtencommissie is van oordeel dat de organisatie met haar brief van 27 december 2010 tijdig heeft
gereageerd op de klacht van de houder (binnen 10 dagen).
De Klachtencommissie stelt vast dat de organisatie de klacht niet of onvoldoende heeft onderzocht.
De organisatie geeft in haar reactie een voorstelling van de feiten die in de volgordelijkheid alleen al
verifieerbaar onjuist is. Op basis van dit onjuiste feitenrelaas construeert de organisatie vervolgens (achteraf)
de argumentatie waarom zij op maandag 13 december 2010 niet tot betaling van het tegoed is over gegaan.
De ouder heeft in haar klacht en in de aan de commissie overgelegde stukken aangetoond dat de door de
organisatie weergegeven gang van zaken niet kan kloppen. Dit is door de organisatie niet weersproken.
Verder stelt de klachtencommissie vast dat de organisatie in haar brief niet reageert op de eis van de
ouder dat zij een vergoeding wil voor de door haar geleden schade en op het verwijt van de ouder dat de
organisatie stelselmatig te lang rente trekt van het geld van haar klanten. In haar e-mail, d.d. 29 december
2010, stelt de ouder dat zij niet akkoord gaat met een dergelijke reactie. De organisatie stelt in haar brief,
d.d. 18 januari 2011, dat zij bij haar standpunt blijft en dat zij niet zal ingaan op de eisen van de ouder
aangaande het excuus en de schadevergoeding.
De klachtencommissie is van oordeel dat de organisatie daarmee niet adequaat en in eerste instantie
onvolledig heeft gereageerd op de klacht van de ouder. De Klachtencommissie acht de weigerachtigheid
van organisatie om de door de ouder naar voren gebrachte feiten te onderzoeken, juist gelet op haar
machtspositie, verwijtbaar. De commissie komt tot de conclusie dat de reactie van de organisatie op de
klacht van de ouder daarmee onvoldoende is. Het feit dat de organisatie in eerste instantie tijdig op de
klacht heeft gereageerd doet hieraan niet af.
Ten aanzien van klachtonderdeel b
De klachtencommissie stelt vast dat de escalatie in het voorliggende geschil samenhangt met de opstelling en
de handelwijze van beide partijen. De commissie heeft daarbij het volgende overwogen.
• De organisatie komt afspraken niet na over de uitbetaling van haar vordering.
• De organisatie heeft hiervoor in haar e-mail, d.d. 27 december 2010, excuus aangeboden.
• De ouder heeft op 23 december 2010 de kinderopvangkosten over november 2010 gestorneerd.
• De ouder heeft eenzijdig besloten haar openstaande schuld die is ontstaan door verrekening van de
wederzijdse vorderingen als schadevergoeding te beschouwen.
• De organisatie heeft onvoldoende onderzoek gedaan naar de klacht van de ouder.
De Klachtencommissie is van oordeel dat de ouder, door vijf dagen nadat zij haar klacht schriftelijk had
ingediend te storneren, de organisatie een erg korte tijd heeft gegeven om op haar klacht te reageren. De
ouder heeft geen overzicht van haar schadeposten aan de Klachtencommissie overgelegd. De commissie
kan derhalve niet beoordelen of het bedrag van 73 euro dat de ouder zich als schadevergoeding heeft
toegeëigend proportioneel is. De Klachtencommissie is bovendien van oordeel dat deze eenzijdige actie van
de ouder geen basis vindt in de rechtspositie die de partijen als contractpartners jegens elkaar innemen.
De klachtencommissie kan zich inleven in de onmacht die de ouder ervaart door de kennelijke weigering van
organisatie om zich in de inhoud van haar klacht te verdiepen. Dit laat onverlet dat de commissie van oordeel
is dat de ouder door haar eigen handelwijze in dit geschil niet in de positie is om na de escalatie persoonlijke
excuses te eisen van de directeur van de organisatie.
Uitspraak
Reactie organisatie
Deels gegrond en deels ongegrond.
De organisatie past werkwijze en structuur aan om in de toekomst dergelijke klachten te voorkomen en de
klanttevredenheid te vergroten.
Jaarverslag Klachtencommissie Kinderopvang 2011
10-15
Melding
10-16
Klacht ontvangen op 1 februari 2011 en ontvankelijk op 21 februari 2011
Onderwerp
Veiligheid, kwaliteit, opzegging contract
1.
De organisatie wil de ouder ten onrechte houden aan het betalen van de volledige opzegtermijn nadat de
ouder de kinderopvangovereenkomst op 27 januari 2011 heeft opgezegd omdat zij over de kwaliteit van de
opvang niet tevreden was.
Er is een te groot verloop van personeel op de peutergroep; hierdoor is er onvoldoende rust en stabiliteit op
de groep.
2.
De personele bezetting op de peutergroep is onvoldoende.
3.
De informatievoorziening over het voorschoolse educatieprogramma en over de voortgang daarvan is onvoldoende; er vinden geen voortgangsgesprekken plaats.
4.
Het toezicht op en de verzorging van de kinderen schiet te kort.
Bevindingen en oordeel
Klachtonderdeel 1
In 2010 waren er relatief veel personeelswisselingen op de peutergroep. De Klachtencommissie heeft er
kennis van genomen dat de organisatie zich in dit klachtonderdeel van de ouder herkent. De organisatie heeft
voor de Klachtencommissie aannemelijk gemaakt dat dit zich buiten haar invloedssfeer voltrekt.
Het is naar het oordeel van de Klachtencommissie niet vast komen te staan de pedagogische kwaliteit van de
opvang te kort is geschoten als gevolg van de personeelswisselingen.
Klachtonderdeel 2
Het is naar het oordeel van de Klachtencommissie niet aangetoond dat de bezetting op de peutergroep
niet heeft voldaan aan de wettelijke normen. Verder is naar het oordeel van de commissie niet aangetoond
dat de reguliere overdracht te kort heeft geschoten bij de haal- en brengmomenten, ondanks de inzet van
minder personeel tijdens de haal- en brengmomenten. Organisatie stelde dat ouders, naast de persoonlijke
overdracht door de leidsters, over het verloop van de opvangdag informatie kunnen vinden op het intranet
dat toegankelijk is voor ouders.
Klachtonderdeel 3
Ter zitting is gebleken dat als gevolg van de personele wisselingen in het najaar van 2010 het voorschoolse
programma tijdelijk geen voortgang heeft gevonden. Organisatie erkende dat een aantal van de medewerkers
die op de peutergroep werden ingezet, nog niet beschikten over de vereiste certificaten voor de uitvoering
van dit programma. Er is een tijdelijk probleem geweest met de continuïteit van het voorschoolse
programma. Hoewel de personele wisselingen op de peutergroep consequenties hebben gehad voor de
continuïteit van de uitvoering van het ontwikkelingsprogramma is niet gebleken dat hierdoor het toezicht en
de verzorging van de kinderopvang te kort is geschoten.
De ouder heeft voor de Klachtencommissie aannemelijk gemaakt dat zij na de eerste nieuwsbrief over de
start van het programma niet meer is geïnformeerd over de voortgang, ondanks de toezegging daartoe
in de nieuwsbrief. Voorts is het de Klachtencommissie niet gebleken dat de ouder door de organisatie is
geïnformeerd over de problemen bij de implementatie of de voortgang van het ontwikkelingsprogramma.
De Klachtencommissie leest in de door de ouder overgelegde stukken dat zij grote waarde hecht aan de
implementatie van het ontwikkelingsprogramma en over de informatievoorziening hierover. Hierin is de
organisatie naar het oordeel van de Klachtencommissie tekort geschoten. Voor de ouder was dit een van de
belangrijkste redenen om de overeenkomst met de organisatie op te zeggen.
Klachtonderdeel 4
De Klachtencommissie is van oordeel dat door de ouder onvoldoende is aangetoond dat de verzorging van
en het toezicht op de kinderen op de kinderopvang tekort schiet. De ouder baseert zich op uitlatingen van
derden en heeft zelf het gebrekkige toezicht niet waargenomen.
35
De Klachtencommissie is, al het bovenstaande overwegende, van oordeel dat niet is aangetoond dat het
onaanvaardbaar is dat de ouder door de organisatie wordt gehouden aan de overeengekomen opzegtermijn.
Uitspraak
Advies
Reactie organisatie
10-17
Onderwerp
Ongegrond
De organisatie heeft aan de Klachtencommissie gespreksverslagen overgelegd van de pedagoog met de
ouder, respectievelijk met de vestigingsmanager. De Klachtencommissie is van oordeel dat deze verslagen
suggestieve en subjectieve formuleringen bevatten. De Klachtencommissie adviseert organisatie om
objectiviteit in verslaglegging te waarborgen, ook als het interne verslagen betreft.
De organisatie onderschrijft het oordeel van de Klachtencommissie. Zij mist in het oordeel van de commissie
de context waarin het gebrek in het communiceren over de implementatie van het ontwikkelingsprogramma
heeft plaatsgevonden. Momenteel isi er sprake van een vervolgstadium VVE ontwikkeling en kan de
organisatie daar meer op anticiperen. Voorlichtingsochtenden voor ouders zijn inmiddels gestart en gaan hand
in hand met de adviezen die de organisatie ontvangt. Men ziet een stijgende lijn in de ontwikkeling.
Het advies van de Klachtencommissie met betrekking tot de interne en externe subjectieve verslaglegging
wordt door de organisatie niet onderschreven. Organisatie ziet in de verslaglegging van de pedagoog
voldoende objectiviteit en zorgvuldigheid.
Klacht ontvangen op 5 januari 2011 en ontvankelijk op 3 februari 2011
Pedagogisch handelen, opzegging
1.
Openingstijden
Het kindercentrum van organisatie was in de periode september tot en met december 2010 herhaaldelijk
niet open op de tijd dat de ouder haar zoon kwam brengen. Op 24 december 2010 heeft ouder drie kwartier
moeten wachten voordat het kindercentrum werd geopend.
2.
Hanteren richtlijnen ouder
Organisatie heeft zich herhaaldelijk niet gehouden aan de richtlijnen van de ouder voor de verzorging van
haar zoon.
3.
Bejegening en communicatie
Organisatie communiceert op een onprofessionele wijze met de ouder over haar kritiek. Het telefoongesprek
op 21 december 2010 met organisatie escaleerde door de toon waarop ouder werd aangesproken door een
medewerker van organisatie. Uiteindelijk heeft het management van organisatie diezelfde dag besloten om
de overeenkomst te beëindigen.
Bevindingen en oordeel
Klachtonderdeel 1
De Klachtencommissie heeft er kennis van genomen dat de organisatie erkent dat de vestiging meerdere
keren te laat is open gegaan. Ter zitting is het de commissie gebleken dat de ouder op 24 december 2010
niet heeft geconstateerd dat het kindercentrum ruimschoots te laat opende. Zij heeft per abuis als datum 24
december 2011 genoemd terwijl het voorval plaats vond op 23 december 2011.
De Klachtencommissie is van oordeel dat de ouders die gebruik maken de kinderopvang het vertrouwen
mogen hebben dat het kindercentrum op de afgesproken tijd opent. Uit hetgeen door de ouder is gesteld en
door de organisatie is erkend blijkt dat klanten in het najaar van 2010 meerdere keren voor een dichte deur
stonden op een tijdstip dat het kinderdagverblijf al geopend had moeten zijn. Het feit dat het kindercentrum
op 24 december 2010 wel op tijd open was, in tegenstelling tot hetgeen per abuis door de ouder in haar
klacht is gesteld, doet hieraan niet af.
Klachtonderdeel 2
Ter zitting stelde de ouder dat haar zoon erg klein was bij de geboorte. Dit is de reden waarom zij er op
staat dat de organisatie zich strikt aan de richtlijnen houdt die zij heeft gegeven voor de tijd tussen de
voedingen. Uit de overdrachtgesprekken op basis van de registraties die werden bijgehouden is het de ouder
meerdere keren gebleken dat de organisatie hierin te kort schoot. In haar verweer stelde de organisatie dat
Jaarverslag Klachtencommissie Kinderopvang 2011
het niet mogelijk is om aan alle richtlijnen van de ouders te voldoen en dat dit ook niet het beleid is van de
organisatie.
De organisatie stelt in haar verweer dat zij zich aan de maximale tijd tussen de voedingen heeft gehouden
die de ouder heeft aangegeven. De Klachtencommissie stelt vast dat dit in tegenspraak is met hetgeen door
de ouder is geconstateerd tijdens de overdracht op basis van de registraties die zijn bijgehouden over de
voedingstijden.
De ouder heeft naar het oordeel van de Klachtencommissie aannemelijk gemaakt dat de organisatie meerdere
keren is afgeweken van de richtlijnen over de maximale tijd tussen twee voedingen. De commissie heeft
zich daarbij tevens gebaseerd op het verweer waarin organisatie een opvangdag (11 januari 2011) beschrijft
waarop zij is afgeweken van de richtlijn van de ouder. De commissie kan zich in algemene zin vinden in de
benadering van de organisatie waaruit blijkt zij haar handelswijze in de concrete situatie laat afhangen van
het ritme van het kind. In de onderhavige situatie, waarin kennelijk sprake is van groeiachterstand van het
kind, acht de commissie het echter verwijtbaar dat de organisatie is afgeweken van de richtlijn van de ouder.
Klachtonderdeel 3
Uit het verweer van organisatie blijkt dat zij problemen heeft met de manier waarop de ouder haar
ongenoegen over de verzorging van haar zoon naar voren heeft gebracht. De organisatie gebruikt de volgende
bewoordingen om de stijl van de ouder te karakteriseren:
• dreigende houding
• stemverheffing
• weerstand tegen hetgeen de organisatie naar voren brengt
• negatieve en kritiekvolle houding
• achter de rug om zwartmaken van de leidinggevende bij de medewerkers
• sarcastisch en neerbuigend
• vijandige gesprekken
De Klachtencommissie heeft er kennis van genomen dat de vestigingsmanager in oktober 2010 een
gesprek heeft gehad met de ouder over het onprettig verlopen telefoongesprek van 8 oktober 2010. De
klachtencommissie is van oordeel dat de organisatie adequaat en professioneel heeft gereageerd door in een
persoonlijk gesprek terug te komen op het telefoongesprek dat wederzijds irritaties had opgewekt. Dat het
betreffende gesprek de lucht uiteindelijk niet heeft geklaard doet hieraan niet af.
Het kindercentrum van organisatie is kleinschalig en de leiding van de organisatie was op de hoogte van
de spanningen die de medewerkers ervoeren in de communicatie met de ouder. Het is de commissie niet
gebleken dat de organisatie na het gesprek in oktober 2010 op enig ander moment in de periode tot 21
december 2010 het initiatief heeft genomen om de ouder in een persoonlijk gesprek aan te spreken op hoe
de onderlinge communicatie verliep. Op 21 december 2010 heeft de vestigingsmanager, nadat zij door de
directie is aangemoedigd echt een keer duidelijk te zijn, de ouder op haar werk gebeld om haar te wijzen
op de spanningen die de ouder met haar stijl van communiceren heeft opgeroepen bij de medewerkers
van het kindercentrum. Nadat dit telefoongesprek is geëscaleerd heeft de directie van de organisatie de
kinderopvangovereenkomst telefonisch beëindigd.
De Klachtencommissie is van oordeel dat het de verantwoordelijkheid van de organisatie is om
maatregelen te nemen indien zij van oordeel is dat een klant zich onbehoorlijk en onredelijk gedraagt
naar de medewerkers van organisatie. Van een professionele organisatie mag worden verwacht dat zij het
vermeende gedrag van haar klant eerst bespreekt in een persoonlijk gesprek, alvorens zij tot ontbinding
van de overeenkomst overgaat. Dit geldt des temeer indien het gedrag zich regelmatig herhaalt, zoals
door de organisatie wordt gesuggereerd in het onderhavige geval. Organisatie heeft echter, hoewel zij op
directieniveau op de hoogte was, tussen 8 oktober 2010 en 21 december 2010, geen initiatief meer genomen
om de onvrede over het gedrag van de ouder te bespreken.
Uitspraak
Reactie organisatie
Gegrond
Geen reactie ontvangen.
37
11-18
Melding
11-19
Melding
11-20
Klacht ontvangen op 2 februari 2011 en ontvankelijk op 21 februari 2011
Onderwerp
Annuleringskosten
De organisatie brengt de ouder ten onrechte annuleringskosten in rekening. De ouder is in de overeenkomst
niets overeengekomen over de hoogte van annuleringskosten of over de wijze waarop de overeenkomst moet
worden geannuleerd.
De ouder stelt zich op het standpunt dat hij niet mag worden gehouden aan het betalen van kosten voor de
annulering op de volgende gronden.
• De ouder leefde in het vertrouwen dat de derde dag tijdig beschikbaar zou komen. Op de datum dat de
organisatie aan de ouder heeft laten weten dat de derde dag pas op 17 januari 2011 beschikbaar zou zijn,
was het te laat om de reeds overeengekomen plaatsing tijdig te annuleren.
• De organisatie heeft nagelaten om de ouder ter overbrugging alternatieven aan te bieden tot dat de derde
dag beschikbaar zou zijn.
• In de kinderopvangovereenkomst met de organisatie is de annuleringsregeling niet expliciet opgenomen.
De organisatie heeft het door de ouder aangevraagde product (drie dagen BSO vanaf 2 december 2010)
slechts onvolledig (twee dagen BSO) kunnen leveren. Daarmee heeft de organisatie het door de ouder aangevraagde product in het geheel niet kunnen leveren.
Bevindingen en oordeel
De commissie zal zich eerst een oordeel vormen over de vraag of de annuleringsregeling die in het
informatieboekje van de organisatie is opgenomen van toepassing is. Daarna zal de commissie ingaan op de
gronden die door de ouder naar voren zijn gebracht voor zijn klacht.
Is de annuleringsregeling van toepassing?
De commissie stelt vast dat de Algemene Voorwaarden Kinderopvang van toepassing zijn op de overeenkomst
tussen partijen. Dit is bepaald in artikel 7 van de Overeenkomst Buitenschoolse Opvang. Artikel 10 van de
Algemene Voorwaarden ziet op annulering van de overeenkomst. Dit artikel bepaalt dat annuleringskosten
verschuldigd zijn indien de overeenkomst wordt opgezegd tussen het moment van ondertekening en de
ingangsdatum van de overeenkomst. Het artikel bepaalt verder onder meer:
De ondernemer moet bij het doen van het aanbod de consument informeren over de te volgen procedure en
de hoogte van de annuleringskosten.
De Klachtencommissie heeft kunnen vaststellen dat de organisatie de te volgen procedure en de hoogte van
de annuleringskosten heeft opgenomen in het BSO informatieboekje.
Ter zitting bleek dat partijen van mening verschillen over de vraag of de organisatie het informatieboekje bij
het aangaan van de overeenkomst aan de ouder heeft doen toekomen. De organisatie stelt dat dit onderdeel
uitmaakt van haar administratieve procedure en dat zij geen aanwijzing heeft dat dit in het onderhavige
geval zou zijn nagelaten. Bovendien heeft ouder de overeenkomsten, d.d. 5 september 2011 en 7 september
2011, ondertekend en heeft daarmee tevens ingestemd met artikel 8. Artikel 8 zegt:
De ouder verklaart dat de volgende informatie door organisatie ter beschikking is gesteld (schriftelijk of via
de website), akkoord te zijn met de inhoud en bereid te zijn de hierin beschreven regels en richtlijnen te
volgen: BSO boekje “Welkom op de Buitenschoolse Opvang”.
Het is niet onomstotelijk komen vast te staan of de ouder wel of niet in het bezit is gesteld van het BSO
boekje. De Klachtencommissie is echter van oordeel dat de ouder onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt
dat hij niet op de hoogte was van de annuleringsregeling. Uit de ondertekening van de overeenkomst door
de ouder mocht de organisatie, naar het oordeel van de Klachtencommissie, afleiden dat zij de ouder op de
hoogte heeft gebracht, van de annuleringsregeling. Temeer omdat de ouder bij de organisatie destijds ook
Jaarverslag Klachtencommissie Kinderopvang 2011
niet heeft aangegeven het informatieboekje niet te hebben ontvangen.
De commissie komt op basis van bovenstaande tot de conclusie dat de annuleringsregeling van kracht is op
de overeenkomst. Partijen zijn overeengekomen dat “bij annulering … een opzegtermijn van twee maanden
geldt. Wanneer de opzegtermijn de overeengekomen ingangsdatum van de overeenkomst overschrijdt,
betaalt de ouder de periode van overschrijding.”
De Klachtencommissie is van oordeel dat hiervan alleen mag worden afgeweken als nakoming van dit beding
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Om zich hier over een oordeel te vormen
heeft de commissie onderzoek gedaan naar de gronden die door de ouder naar voren zijn gebracht.
a. De organisatie kan niet leveren
De ouder is van mening dat hij niet gehouden mag worden aan annuleringskosten aangezien hij drie
opvangdagen nodig heeft en dit pakket ook heeft aangevraagd. Door slechts twee dagen te leveren heeft de
organisatie het door de ouder aangevraagde pakket uiteindelijk niet kunnen leveren.
De Klachtencommissie stelt vast dat de organisatie een overeenkomst is aangegaan met de ouder voor
de levering van twee dagen buitenschoolse opvang. De organisatie heeft geen toezegging gedaan over de
levering van de derde dag op de door de ouder gewenste datum. De ouder is ondanks de onzekerheid over de
tijdige beschikbaarheid van de derde dag een overeenkomst aangegaan met de organisatie voor de afname
van een deel van het door hem aangevraagde pakket, te weten twee dagen. De Klachtencommissie is van
oordeel dat de organisatie heeft voldaan aan haar nakomingverplichting. De commissie wijst de stelling van
de ouder dat de organisatie niet kan leveren derhalve af.
b. De organisatie is nalatig geweest bij het ingaan van de annuleringstermijn.
De ouder verwijt de organisatie dat zij heeft nagelaten om hem te attenderen op het ingaan van de
annuleringstermijn. Ter zitting stelde de organisatie dat een dergelijke signaleringsfunctie niet in de
plaatsingsprocedure is opgenomen.
Het is de commissie niet gebleken dat de organisatie een signaleringsverplichting heeft. De commissie is van
oordeel dat de ouder hierin een eigen verantwoordelijkheid heeft. De commissie komt tot de conclusie dat de
organisatie in de onderhavige casus niet nalatig is geweest.
c. De organisatie heeft geen alternatieven geboden
De ouder is van mening dat de organisatie zich had moeten inspannen om mee te denken over alternatieven
ter overbrugging van de periode 2 december 2010 tot 17 januari 2011, de datum dat de derde dag
beschikbaar zou zijn. Ter zitting stelde de organisatie dat zij, hoewel zij hiertoe niet verplicht is, zich hierin
wat actiever had kunnen opstellen. Verder stelde de organisatie dat het bij nader inzien wenselijker was
geweest indien zij niet per brief, maar in een persoonlijk gesprek, zou hebben gereageerd op de brief van de
ouder, d.d. 6 december 2011.
Uit de door partijen aan de Klachtencommissie overgelegde stukken blijkt dat de organisatie aan de ouder
uit coulance het aanbod heeft gedaan om de annuleringskosten te halveren. De ouder heeft dit voorstel niet
geaccepteerd.
De Klachtencommissie komt tot de conclusie dat de organisatie, conform de overeenkomst, het recht
heeft annuleringskosten in rekening te brengen aan de ouder. Bij de behandeling van de klacht zijn geen
omstandigheden en feiten naar voren gebracht waaruit blijkt dat het onaanvaardbaar is dat in de onderhavige
casus annuleringskosten worden berekend.
Uitspraak
Reactie organisatie
11-21
Ongegrond
De organisatie sluit zich aan bij het oordeel van de sKK.
De organisatie vindt het jammer dat zij de dochter van ouder niet binnen de gewenste termijn de 3 dagen
BSO heeft kunnen bieden. De organisatie trekt uit het proces een aantal leermomenten, waarmee zij haar
dienstverlening verder hoopt te optimaliseren.
Klacht ontvangen op7 februari 2011 en ontvankelijk op 21 februari 2011
39
Onderwerp
Betaling, kwaliteit opvang
1.
De organisatie heeft nagelaten de jongste zoon van de ouder de verzorging te bieden die ouder van de organisatie mag verwachten. In de periode van 16 april 2010 tot 9 juni 2010 zijn er diverse incidenten voorgevallen waaruit dit blijkt.
2.
De organisatie heeft nagelaten te reageren op de klacht die de ouder, d.d. 9 juni 2010, hierover schriftelijk
heeft ingediend.
3.
De organisatie wil de ouder houden aan het betalen van een opzegtermijn nadat de ouder haar zoon vanaf 9
juni 2010 niet meer naar het kindercentrum heeft gebracht.
Bevindingen en oordeel
Klachtonderdeel 1
De ouder klaagt er over dat de organisatie het kind niet goed heeft verzorgd.
In haar brief, d.d. 9 juni 2010, heeft de ouder de volgende klachten over de verzorging van het kind naar
voren heeft gebracht.
• De organisatie heeft het kind ook nadat hij een half jaar oud was nog ingebakerd; de ouder heeft hiervoor
geen toestemming gegeven.
• De organisatie heeft het kind herhaaldelijk onvoldoende verschoond waardoor hij ernstige luieruitslag kreeg.
• De organisatie heeft het kind onbeschermd voor de zon buitengezet in de kinderwagen; hierdoor is hij
verbrand.
• Een medewerker van de organisatie heeft het kind op 7 mei 2010 verwond bij het uittrekken van zijn jasje.
De organisatie stelde ter zitting dat de ouder geen klachten kenbaar heeft gemaakt aan de organisatie,
afgezien van de klacht over het incident op 7 mei 2010. De organisatie stelde ter zitting dat het beleid van
de organisatie over de verschoning en over de bescherming tegen de zon er op is gericht dat luieruitslag en
verbranding worden voorkomen. De organisatie herkent zich niet in de betreffende klachten van de ouder.
De ouder bracht ter zitting naar voren dat zij haar klacht over de verschoning zowel met de leidster als met
de directie heeft besproken, maar dat zij onvoldoende gehoor heeft gevonden bij de organisatie. Zij stelt dat
haar klacht terzijde werd geschoven met een verwijzing naar het beleid van de organisatie dat een goede
verzorging waarborgt.
De klachtencommissie stelt vast dat de organisatie in haar verweer en ter zitting niet is ingegaan op de klacht
van de ouder over het inbakeren van het kind. Het is de commissie niet gebleken dat de ouder tegen het
inbakeren vóór 9 juni 2010 bezwaar heeft aangetekend bij de organisatie of dat de organisatie een dergelijk
bezwaar zou hebben genegeerd. De commissie acht het aannemelijk dat het kind, ook nadat hij een half jaar
oud was, is ingebakerd door de organisatie. Hetgeen hierover is gesteld door de ouder, is niet weersproken
door de organisatie.
De Klachtencommissie heeft niet kunnen vaststellen dat de ouder bij de organisatie heeft geklaagd over de
gebrekkige verschoning en over de zonnebrand. De ouder heeft nagelaten de data te vermelden waarop de
incidenten hebben plaats gevonden. De commissie is van oordeel dat met dit alles onvoldoende aannemelijk
is gemaakt dat de organisatie in de verzorging van het kind in gebreke is gebleven.
Partijen geven een verschillende lezing over het incident op 7 mei 2010. De Klachtencommissie heeft de
feiten en omstandigheden over het ontstaan van de blessure niet kunnen vaststellen.
De klachtencommissie komt tot de conclusie dat onvoldoende is aangetoond dat de organisatie nalatig is
geweest in de verzorging van het kind.
Klachtonderdeel 2
De ouder klaagt er over dat de organisatie niet heeft gereageerd op haar klachtbrief, d.d. 9 juni 2010.
De Klachtencommissie stelt vast dat de organisatie geen reactie heeft gegeven op de klachtbrief van de
ouder. De commissie acht dit verwijtbaar. De commissie heeft daarbij het volgende overwogen.
• De organisatie nodigde de ouder in haar brief van 2 juni 2010 zelf uit om in gesprek te gaan. De organisatie
heeft echter nagelaten om, nu een gesprek kennelijk niet mogelijk was, in te gaan op het verzoek van de
ouder om schriftelijk te reageren.
Jaarverslag Klachtencommissie Kinderopvang 2011
De ouder vroeg in haar brief van 9 juni 2010 om een schriftelijke reactie op de klachten. Het had op de
weg van de organisatie, als professionele partij, gelegen om op de klacht te reageren. De organisatie heeft
echter, voor zo ver de commissie is gebleken, zelfs geen ontvangstbevestiging gestuurd. De organisatie heeft
de ouder evenmin laten weten dat zij niet inhoudelijk op de klacht zal ingaan omdat deze door een externe
klachtencommissie zou moeten worden beoordeeld.
Klachtonderdeel 3
De ouder klaagt erover dat zij wordt gehouden aan het betalen van een opzegtermijn.
De Klachtencommissie heeft onderzoek gedaan naar wat partijen zijn overeengekomen over de beëindiging
van de overeenkomst.
De commissie heeft er kennis van kunnen nemen dat de organisatie hierover in haar informatieboekje de
volgende passage heeft opgenomen. “Wanneer u de opvang van uw kind tussentijds wilt beëindigen dan geldt
een opzegtermijn van twee maanden. De afmelding moet u schriftelijk aan ons melden. Dit moet u doen voor
de eerste van de maand.”
De Klachtencommissie heeft aan de organisatie in haar brief, d.d. 21 februari 2010 gevraagd om haar
leveringsvoorwaarden en de kinderopvangovereenkomst met de ouder aan de commissie over te leggen. De
organisatie heeft dit nagelaten. De organisatie heeft evenmin gebruik gemaakt van de gelegenheid die de
commissie haar ter zitting heeft geboden om deze stukken (daags) na de zitting alsnog aan de commissie over
te leggen.
De vermelding in het informatieboekje is op zichzelf onvoldoende om de ouder te binden aan de vermelde
opzegtermijn. Een dergelijk beding is alleen bindend indien partijen dit zijn overeengekomen in de
kinderopvangovereenkomst. Het is de commissie niet gebleken dat het informatieboekje deel uitmaakt van
de kinderopvangovereenkomst. Evenmin is gebleken dat partijen een opzegtermijn zijn overeengekomen in
de leveringsvoorwaarden of in het kinderopvangcontract.
Nu de organisatie heeft nagelaten om aan te tonen dat de ouder gebonden is aan een opzegtermijn van
twee maanden heeft de Klachtencommissie zich voor haar oordeel over dit klachtonderdeel georiënteerd op
hetgeen gebruikelijk is in de kinderopvangbranche.
In de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang van de brancheorganisaties is in artikel 7, lid 4, opgenomen
dat beide partijen het recht hebben de overeenkomst of een gedeelte van de overeengekomen tijdsduur op
te zeggen. “Dit met in achtneming van een opzegtermijn van maximaal twee maanden”.
De Klachtencommissie komt tot de conclusie dat het in de kinderopvangbranche gebruikelijk is om een
opzegtermijn van maximaal twee maanden te hanteren. Naar het oordeel van de commissie is niet gebleken
dat er sprake is van wanprestatie door de organisatie, noch dat het naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid onaanvaardbaar is om de ouder te houden aan een opzegtermijn.
Uitspraak
Advies
Reactie organisatie
Klachtonderdeel 2 gegrond en klachtonderdelen 1 en 3 ongegrond.
Gelet op alle feiten en omstandigheden van de onderhavige casus adviseert de Klachtencommissie de
organisatie om de ouder niet meer dan een maand opzegtermijn in rekening te brengen.
De organisatie heeft conform het advies de opzegtermijn in dit geval met een maand bekort.
11-22
Melding
11-23
Klacht ontvangen op 15 februari 2011 en ontvankelijk op 30 maart 2011
Onderwerp
Bejegening, opzegtermijn
41
1.
Ouder klaagt over het feit dat, ondanks toezeggingen van de zijde van de organisatie, het na de ondertekening van de opvangovereenkomst niet meer mogelijk was om afspraken te maken over de maaltijdverstrekking aan de kinderen, verklaringen omtrent gedrag van de medewerkers en onduidelijkheden over voorwaarden en huisregels.
2.
Ouder klaagt dat de organisatie een opzegtermijn van twee maanden in acht neemt.
3.
Ouder klaagt dat de organisatie zich niet houdt aan de eigen termijnen met betrekking tot betaling via
automatische incasso.
Bevindingen en oordeel
Klachtonderdeel 1
De commissie is van oordeel dat door de organisatie gedane toezeggingen zoveel mogelijk moeten worden
nagekomen. In het onderhavige geval geeft ouder aan dat in het kennismakingsgesprek voorafgaande
aan de ondertekening van de overeenkomst de indruk is gewekt dat de vragen van ouder met betrekking
tot de maaltijdverstrekking en de informatieverstrekking over het gedrag van de medewerkers zouden
worden gehonoreerd. Het is voor de commissie echter duidelijk dat er tijdens dit gesprek geen expliciete
toezeggingen zijn gedaan. Ouder heeft na dit gesprek de overeenkomst zonder voorbehoud getekend zonder
de punten die nog niet helemaal duidelijk waren expliciet te benoemen. Bovendien heeft ouder, nadat deze
duidelijkheid verkregen was tijdens het intakegesprek op 26 januari 2011, de kinderen op 1 februari 2011
naar de opvang gebracht zonder bij de organisatie aan te geven dat er nog bepaalde problemen/klachten
waren over de gang van zaken. De inhoud van de e-mail van ouder d.d. 3 februari 2011 waarin de opvang
wordt opgezegd, geeft ook geen duidelijkheid over de reden van opzegging. Ouder geeft in deze mail aan
dat de opvang om hem moverende redenen wordt opgezegd. Ouder geeft de organisatie op deze wijze geen
mogelijkheid om de ontstane onvrede te bespreken en eventueel samen op te lossen. Op het gebied van
de ongerustheid van ouder met betrekking tot de veiligheid had de organisatie ouder eventueel kunnen
verwijzen naar de GGD. De GGD controleert namelijk of alle beroepskrachten bevoegd zijn en een verklaring
van goed gedrag hebben. Op grond van vorenstaande overwegingen acht de commissie dit klachtonderdeel
ongegrond.
Klachtonderdeel 2
De commissie is van oordeel dat getekende overeenkomsten door partijen moeten worden nagekomen.
In onderhavig geval staat in de overeenkomst duidelijk vermeld dat een opzegtermijn van twee maanden
zal worden aangehouden. Op grond van de overwegingen bij klachtonderdeel 1 acht de commissie dit
klachtonderdeel ongegrond.
Klachtonderdeel 3
De commissie is van oordeel dat de organisatie zich moet houden aan de betalingstermijnen zoals die in de
leveringsvoorwaarden worden genoemd. De door de organisatie genoemde verklaring voor deze afwijking
acht de commissie redelijk. Bovendien werkt deze afwijking in het voordeel van ouder. Het zou beter zijn
geweest als de organisatie ouder van te voren over deze gang van zaken zou hebben geïnformeerd. Omdat
de handelwijze van de organisatie ouder op geen enkele wijze heeft gedupeerd, acht de commissie dit
klachtonderdeel ongegrond.
Uitspraak
Reactie organisatie
11-24
Onderwerp
Ongegrond
Geen reactie ontvangen.
Klacht ontvangen op 24 maart 2011 en ontvankelijk op 4 april 2011
Opzegging contract
1.
Er wordt geen definitieve afrekening gemaakt tussen daadwerkelijk afgenomen uren en reeds betaalde uren
bij de opzegging van het contract.
2.
De organisatie heeft geen informatie gegeven over deze betalingsregeling en de consequenties hiervan bij de
opzegging van het contract.
Jaarverslag Klachtencommissie Kinderopvang 2011
Bevindingen en oordeel
Klachtonderdeel 1
De commissie is van oordeel dat een organisatie haar eigen beleid mag vaststellen met betrekking tot de
wijze waarop de opvangkosten tot stand komen en in rekening worden gebracht. In het onderhavige geval is
er met ingang van 1 januari 2010 een nieuwe systematiek ingevoerd met betrekking tot de totstandkoming
van de maandelijkse opvangkosten. Deze systematiek is in ‘kinderopvangland’ heel gebruikelijk. Er wordt
per maand een vast bedrag in rekening gebracht dat tot stand komt door het aantal opvanguren per jaar
door 12 te delen en te vermenigvuldigen met de dan geldende uurprijs. Als een kind op basis van deze
systematiek teveel uren is opgevangen wordt dat niet achteraf in rekening gebracht. Deze systematiek is ook
van toepassing als er daadwerkelijk te weinig uren zijn afgenomen. De commissie heeft geconstateerd dat
ouders/verzorgers in november 2009 zijn geïnformeerd over de nieuwe werkwijze van de organisatie. Aan
ouders/verzorgers is hiertoe een nieuw contract aangeboden en dit contract is door ouder op 15 december
2009 getekend. Later zijn ouders/verzorgers nog gewezen op het feit dat er een nieuwe informatiebrochure
zou worden gemaakt en dat zij deze informatie kunnen vinden op de website en/of een exemplaar kunnen
opvragen bij de organisatie. De commissie heeft nergens informatie kunnen vinden waaruit zou kunnen
worden opgemaakt dat het hier zou gaan om diensten die vooruit betaald c.q. achteraf verrekend worden. De
commissie is van oordeel dat op grond van de informatie die door de organisatie is verstrekt, deze conclusie
ook niet getrokken kan worden en acht dit klachtonderdeel derhalve ongegrond.
Klachtonderdeel 2
De commissie is van oordeel dat een organisatie duidelijke en niet voor meerdere interpretaties vatbare
informatie dient te verschaffen over de hoogte van de opvangprijzen en de wijze waarop deze tot stand
komen en in rekening worden gebracht. De commissie heeft kunnen constateren dat er door de organisatie
voldoende informatie is verstrekt om ouders in te lichten over de gewijzigde systematiek (zie overwegingen
bij klachtonderdeel 1). Hoewel er volgens de commissie sprake is van het verschaffen van voldoende
informatie, is de commissie van mening dat de inhoud van de informatie nogal summier en niet duidelijk
genoeg is. Noch in het contract, noch in de algemene voorwaarden, noch in de informatiebrochure voor
ouders van 2010 staat vermeld hoe de maandprijs daadwerkelijk tot stand komt en hoe hiermee wordt
omgegaan bij een eventuele opzegging. Hoewel de commissie vindt dat de informatieverstrekking van de
zijde van de organisatie duidelijker had kunnen zijn is de commissie van oordeel dat ouder toch op de hoogte
had kunnen zijn van de juiste gang van zaken.
Dit omdat:
• in de contracten wel de opvanguren per jaar, de jaarprijs en het uurtarief worden vermeld;
• ouder nooit eerder vragen heeft gesteld over de berekeningswijze;
• nergens gewag wordt gemaakt van een eventuele verrekening bij opzegging;
• door ouder al vanaf januari 2010 een vast bedrag per maand wordt betaald en ouder vanaf die tijd nooit
enige informatie heeft gekregen over een eventuele verrekening.
Op grond van bovenstaande overwegingen acht de commissie dit klachtonderdeel ongegrond.
Uitspraak
Advies
Reactie organisatie
11-25
Ongegrond
De commissie adviseert de organisatie om ouders/verzorgers zo zorgvuldig mogelijk te informeren. Dit geldt
des te meer als het gaat om zaken met financiële gevolgen voor ouders/verzorgers. In het onderhavige geval
was het effectiever geweest om alle ouders/verzorgers een exemplaar van de nieuwe informatiebrochure
aan te bieden om zeker te stellen dat alle gebruikers op de hoogte konden zijn van de herziene
berekeningssystematiek.
De organisatie deelt de mening van de klachtencommissie dat de communicatie met ouders over financiële
zaken duidelijk moet zijn.
In de informatiebrochure van 2012 zal de organisatie een rekenvoorbeeld opnemen en expliciet vermelden
dat er na afloop van een contract geen verrekening meer plaatsvindt van teveel of te weinig afgenomen uren.
Melding
43
11-26
Onderwerp
Klacht ontvangen op 17 februari 2011 en ontvankelijk op 10 maart 2011
Medisch handelen, opzegging
1.
Het feit dat het herhaaldelijk is voorgekomen dat het kind door een medewerker aan ouders werd meegegeven zonder dat deze medewerker de ouders kende.
2.
Het niet nakomen van de gemaakte afspraken met betrekking tot het medicijngebruik. Alle hiervoor benodigde formulieren zijn hiertoe ondertekend en de huisarts is eveneens hiervan op de hoogte.
3.
Dat, ondanks de met de organisatie gemaakte afspraken, het kind regelmatig door de medewerkers in bed
wordt gelegd vlak voordat het kind wordt opgehaald.
4.
Er zijn medewerkers die niet op de hoogte zijn van de afspraken die hierover zijn gemaakt.
5.
Er wordt weinig met de kinderen gedaan en de ontwikkeling van de kinderen wordt niet gestimuleerd en
gevolgd.
6.
Vaak is te weinig personeel op de groepen aanwezig en er is geen achterwacht geregeld in geval van eventuele calamiteiten.
7.
De organisatie houdt een opzegtermijn aan tot en met 1 april 2011.
8.
De vader wordt regelmatig aangesproken over het feit dat hij geen slofjes draagt, terwijl er in zijn maat
geen slofjes beschikbaar zijn.
9.
Het kind is ziek geworden op de opvang (pseudokroep) en de organisatie heeft de ouders hierover niet ingelicht. Ouders zijn met het kind na afloop van de opvang naar de spoedeisende hulp moeten gaan.
Bevindingen en oordeel
Klachtonderdeel 1
De commissie is van oordeel dat het niet mogelijk mag zijn dat kinderen aan niet-ouders/verzorgers
worden meegegeven. De commissie is echter ook van mening dat een dergelijk systeem alleen waterdicht
is als iedereen zich altijd aan het beleid houdt. De commissie is van mening dat de organisatie voldoende
maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat kinderen aan niet-ouders/verzorgers worden meegegeven.
Er wordt een stringent deurbeleid gevoerd dat voorkomt dat anderen dan medewerkers en ouders/verzorgers
naar binnen kunnen. Bovendien is er meestal toezicht op de toegangsdeur en kunnen medewerkers de
gezichten van ouders raadplegen via de informatiemap. Al deze maatregelen lijken afdoende om te
voorkomen dat kinderen door derden meegenomen kunnen worden. De commissie acht dit klachtonderdeel
derhalve ongegrond.
Klachtonderdeel 2
De commissie is van oordeel dat de organisatie zoveel mogelijk het vastgestelde beleid dient te hanteren.
De commissie is echter ook van mening dat een organisatie onder bijzondere omstandigheden de vrijheid kan
nemen om af te wijken van vastgesteld beleid. In het onderhavige geval was het bij de organisatie bekend
dat het kind de nodige gezondheidsklachten had gehad en eventueel nog bepaalde risico’s liep. Toepassen
van het beleid van de organisatie zou betekenen dat ouders veelvuldig contact zouden moeten hebben
met de (huis) arts om een schriftelijke toestemming te krijgen voor het toedienen van paracetamol. In het
onderhavige geval was dit voor ouders zeer moeizaam en omslachtig en de commissie is van oordeel dat de
organisatie samen met ouders hiervoor een oplossing had moeten vinden. Te meer daar tijdens de hoorzitting
duidelijk werd dat toestemming van de specialist wel voldoende zou zijn geweest om de medicijnen alleen
op verzoek van de ouders toe te dienen en de organisatie tot de conclusie komt dat zij in deze anders had
dienen te handelen. Op grond van bovenstaande overwegingen acht de commissie dit klachtonderdeel
gegrond.
Klachtonderdeel 3
De commissie is van oordeel dat een organisatie, zo mogelijk, tegemoet dient te komen aan specifieke
wensen van ouders/verzorgers. In het onderhavige geval spreken de partijen zich tegen wat betreft het
aantal keren dat het is voorgekomen dat het kind toch eerder in bed is gelegd. Los van deze tegenstrijdige
verklaringen is de commissie van oordeel dat het in de praktijk voor de medewerkers erg moeilijk zal zijn om
Jaarverslag Klachtencommissie Kinderopvang 2011
aan deze specifieke eis te voldoen. Gezien het feit dat op een kinderdagverblijf meerdere kinderen per groep
worden opgevangen en er veel tijd moet worden besteed aan de verzorging en voeding, lijkt het vrijwel
onmogelijk om gedurende langere tijd ook aandacht te besteden aan het wakker houden van één baby. Los
van de vraag of deze handelwijze het belang van het kind dient. De commissie acht dit klachtonderdeel
derhalve ongegrond.
Klachtonderdeel 4
De commissie is van oordeel dat gemaakte afspraken met ouders/verzorgers over de opvang van het kind voor
iedereen duidelijk dienen te zijn en moeten worden nagekomen.
Ouders hebben het in dit geval over de afspraken met betrekking tot het ’s middags slapen van het kind. De
organisatie geeft aan dat deze afspraak dagelijks op het kindformulier wordt vermeld en dat deze informatie
voor aanvang van de opvangwerkzaamheden door de medewerkers wordt gelezen. Uit de bijgevoegde stukken
blijkt dat de organisatie de kindgegevens noteert en de commissie heeft geen reden om aan te nemen dat
deze gegevens niet bij de medewerkers bekend zijn. Op grond van bovenstaande gegevens acht de commissie
dit klachtonderdeel ongegrond.
Klachtonderdeel 5
De commissie is van oordeel dat het tot een van de taken van de organisatie behoort dat de ontwikkeling
van de kinderen wordt gestimuleerd en gevolgd. De organisatie geeft aan veel aandacht te besteden aan de
ontwikkeling van het kind en het volgen hiervan. Tijdens de hoorzitting blijkt duidelijk dat ouders andere
opvattingen hebben over de activiteiten die hiertoe door de organisatie zouden moeten worden ingezet.
Ouders hebben dit niet eerder met de organisatie besproken. De organisatie was niet op de hoogte van de
onvrede van de ouders over het stimuleren van de ontwikkeling van hun kind. De commissie is van oordeel
dat door de handelwijze van ouders de organisatie geen gelegenheid heeft gekregen om deze onvrede te
bespreken en eventueel maatregelen te nemen om aan de wensen van ouders tegemoet te komen. Op grond
van vorenstaande acht de commissie dit klachtonderdeel derhalve ongegrond.
Klachtonderdeel 6
De commissie is van oordeel dat een organisatie dient te voldoen aan de kwaliteitseisen met betrekking
tot de inzet van personeel. De organisatie wijst erop dat zij aan deze kwaliteitseisen voldoet. Er is altijd
voldoende personeel aanwezig op de locaties en bij eventuele calamiteiten is er voldoende achterwacht.
Tijdens de hoorzitting wordt geconstateerd dat het incidenteel wel eens voorkomt dat een medewerkster
voor korte tijd alleen op de groep werkt. De organisatie geeft aan dat dit absoluut niet de bedoeling is.
Inmiddels behoren ook deze incidentele gevallen tot het verleden omdat sinds korte een vier-ogen beleid op
de groep is ingevoerd. Op grond van de beschikbare informatie is de commissie van oordeel dat de organisatie
zich hield aan de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en acht dit klachtonderdeel ongegrond.
Klachtonderdeel 7
De commissie is van oordeel dat de organisatie zich dient te houden aan de opzegtermijn die in de
overeenkomst wordt genoemd. De organisatie hanteert een opzegtermijn van twee maanden. Ouders/
verzorgers kunnen op iedere dag van de maand opzeggen. Als een ouder/verzorger b.v. op 8 januari opzegt
wordt de opvang t/m 8 maart in rekening gebracht. Volgens de commissie is het algemeen gebruikelijk om
in dit geval de opvang tot 8 maart in rekening te brengen. De commissie kan zich voorstellen dat de ouders
deze berekeningswijze vreemd vinden en hierover een klacht hebben ingediend. De commissie acht dit
klachtonderdeel derhalve gegrond.
Klachtonderdeel 8
De commissie is van oordeel dat organisaties ouders/verzorgers niet herhaaldelijk mogen wijzen op een
handelwijze waar ze niet verantwoordelijk voor konden zijn. In het onderhavige geval wordt tijdens de
hoorzitting door ouder bevestigd dat hierover afspraken zijn gemaakt met de organisatie. Ouder werd
desalniettemin door pedagogisch medewerkers gewezen op het niet dragen van slofjes. De commissie kan
zich voorstellen dat vader zich gestoord heeft aan deze opmerkingen, maar is van oordeel dat de afspraken
met de leidinggevende voldoende waren om op een effectieve wijze op deze opmerkingen te reageren. De
commissie acht dit klachtonderdeel derhalve ongegrond.
Klachtonderdeel 9
De commissie is van oordeel dat van een professionele organisatie mag worden verwacht dat zij alert
reageert op eventuele ziekteverschijnselen van een kind. De ziektehistorie van het kind en het feit dat vader
’s morgens gezegd had dat het kind niet erg fit was, waren voor de pedagogisch medewerkers aanleiding
om in dit geval extra alert te zijn. De organisatie geeft aan dat deze medewerkers gedurende de dag geen
aanleiding hebben gezien om ouders te informeren over een eventueel verslechterde gezondheidstoestand
van het kind. Het is bekend dat een kind met pseudokroep vooraf meestal niet ziek is maar wel verkouden
kan zijn. Ook komen de aanvallen meestal in de avond voor. Deze beschrijving past precies bij het geschetste
45
beeld van ouder. De commissie is van oordeel dat de organisatie niet te verwijten valt dat zij ouders
gedurende de dag niet heeft geïnformeerd. De commissie acht dit klachtonderdeel derhalve ongegrond.
Uitspraak
Advies
Klachtonderdelen 2, 6 en 7 ongegrond en klachtonderdelen 1, 3, 4, 5, 8 en 9 gegrond.
Mocht de organisatie besluiten de huidige berekeningswijze van de opzegtermijn te handhaven, dan zouden
ouders/verzorgers hierover van te voren nader geïnformeerd moeten worden.
De commissie adviseert de organisatie de klantreactieprocedure zodanig aan te passen dat ouders/verzorgers
zich rechtstreeks tot een klachtencommissie kunnen wenden zonder dat de betreffende aangelegenheid in
eerste instantie binnen de verschillende geledingen van de organisatie dient te worden behandeld.
Reactie organisatie
In het onderdeel Medicijngebruik geeft de Klachtencommissie aan dat de organisatie in speciale gevallen
soepeler mag handelen met betrekking tot het toedienen van Paracetamol. De organisatie zal dit gaan
toepassen.
Ouders zullen door de organisatie duidelijker worden geïnformeerd over de berekeningswijze van de
opzegtermijn.
De organisatie heeft tevergeefs geprobeerd met de ouder een afspraak te maken.
11-27
Melding
11-28
Klacht ontvangen op 24 februari 2011en ontvankelijk op 11 maart 2011
Onderwerp
Kwaliteit en opzegtermijn
1.
Prijsopgave plaatsingsovereenkomst
Ouders hebben een plaatsingsovereenkomst ondertekend met prijsopgave. Op de factuur stond echter een
hoger bedrag, terwijl in de algemene voorwaarden staat dat klanten 2 maanden voor prijsverhoging schriftelijk op de hoogte worden gebracht. Organisatie heeft toegezegd het te veel betaalde te verrekenen met
de facturen van februari en maart, maar omdat ouders deze facturen niet hebben betaald, is terugbetaling
uitgebleven.
De getekende plaatsingsovereenkomst hebben ouders bovendien nooit ontvangen, waaruit blijkt dat organisatie zich niet aan haar eigen algemene voorwaarden houdt.
2.
Medicijnverstrekking
Ouders menen dat organisatie te weinig oog heeft voor het welzijn van het kind. Dochtertje is ingeënt op het
consultatiebureau en daarna naar de opvang gebracht. Vader en oma van het kind hebben aangegeven dat een
zetpil toegestaan is als kind pijn zou hebben. De zetpil is op recept gekregen. De leidster gaf nadrukkelijk aan
dit te doen of anders contact met de ouders op te nemen (dit is ook opgeschreven in het crècheboek). ’s Middags belde moeder en hoorde ze dat kind veel pijn had. Moeder verzocht de zetpil te geven en wilde zelfs haar
toestemming mailen. Maar na overleg werd moeder teruggebeld met de boodschap dat de leidster geen zetpil
zou geven. Bij het halen van kind ging het huilen als moeder het beentje aanraakte.
Ze vragen zich af waarom het formulier Toestemming zelfhulpmiddelen/medicijn-verstrekking niet overhandigd is aan ouders. Ook wordt volgens ouders niet de neusspray gebruikt als het neusje van de baby vol zit.
In het algemeen krijgen ouders steeds een onrustig kind terug, anders dan ze normaal is.
3.
Kind- leidster ratio
Ouders hebben geconstateerd dat er maar één leidster op de groep van 7 kinderen staat, terwijl volgens de
wet er 1 leidster op 4 of 5 kinderen moet zijn.
4.
Opzegtermijn
Ouders hebben vanwege onvrede over dit alles het contract opgezegd, maar organisatie houdt hen aan de
opzegtermijn van twee maanden. Dit terwijl dochtertje maar 2 weken is opgevangen.
Jaarverslag Klachtencommissie Kinderopvang 2011
Bevindingen en oordeel
Klachtonderdeel 1
De commissie stelt vast dat organisatie Plaatsingsvoorwaarden hanteert, die aanvullend zijn op de Algemene
Voorwaarden voor Kinderopvang van de MOgroep waarbij organisatie is aangesloten. Aanvullingen dienen
schriftelijk tussen ondernemer en consument te worden vastgelegd (art. 18 Algemene Voorwaarden) en aan
de klanten ter hand te worden gesteld (art. 6:233 sub b BW). Dit is in casu gebeurd, waarmee zowel de
Algemene voorwaarden als de Plaatsingsvoorwaarden van kracht zijn.
De Plaatsingsvoorwaarden bepalen dat ouders een plaatsingsaanbod krijgen met een kostenoverzicht.
Dit plaatsingsaanbod dient, ondertekend, binnen 14 dagen retour te worden gestuurd. Na ontvangst is de
plaatsing definitief.
De commissie stelt vast dat organisatie erkend heeft dat de informatie over de prijzen aan ouders, tegelijk
met het plaatsingsaanbod verstuurd, onjuist was. De commissie stelt verder vast dat op 3 januari 2011 het
juiste kostenoverzicht is gestuurd. Op 24 februari 2011 is organisatie ingegaan op het verzoek om het verschil
te crediteren.
Ouders hebben in hun repliek en ter zitting toegevoegd dat de onjuiste prijzen niets te maken hadden
met de prijsverhoging maar met het verschil in kosten tussen vaste en flexibele uren. Met hen was nooit
gecommuniceerd dat flexibele afname een hogere uurprijs tot gevolg heeft. De commissie stelt echter vast
dat informatie daarover te vinden is in de Plaatsingsvoorwaarden. Nu echter het verschil gecrediteerd is, acht
de commissie het niet relevant of het verschil nu tot stand is gekomen vanwege de hogere prijzen of vanwege
de flexibele uren (zoals in de mail van 24 december 2010 al dan niet terecht gecommuniceerd is). Wel stelt
ze vast dat de communicatie hierover beter en duidelijker had gekund.
De commissie stelt verder vast dat (conform de Plaatsingsvoorwaarden en Algemene voorwaarden) ouders
de getekende plaatsingsovereenkomst hebben geretourneerd. Art. 5 van de Algemene voorwaarden schrijft
voor dat de overeenkomst tot stand komt op het moment dat de consument een exemplaar van het aanbod
(i.c. het plaatsingsaanbod) getekend terugstuurt én dat de organisatie vervolgens de overeenkomst bevestigt.
Dit laatste is niet overgenomen in de Plaatsingsvoorwaarden. Nu de Plaatsingsvoorwaarden aanvullend
zijn op de Algemene Voorwaarden, mag ervan uitgegaan worden dat, zoals gebruikelijk, dat wat in de
Plaatsingsvoorwaarden staat, bepalend is. Doordat organisatie de plaatsing vervolgens feitelijk in gang heeft
gezet, kan haar niet verweten worden niet volgens de eigen voorwaarden gehandeld te hebben.
Klachtonderdeel 2
De commissie is voorts van mening dat mét het aanbod het verschil te crediteren en mét het erkennen van de
omissie, organisatie voldoende tegemoet is gekomen aan ouders.
De commissie stelt vast dat organisatie een werkinstructie uitvoering Wet BIG hanteert. Relevant voor de
klacht is het volgende:
Onder zelfzorgmiddelen verstaat zij alle middelen die ouders zonder voorschrift van een arts aan kinderen
toedienen. Hieronder vallen onder andere neus- en oordruppels, zalf, hoestdrank of homeopathische middelen.
Zelfzorgmiddelen worden, in opdracht van de ouders, alleen toegediend onder de volgende voorwaarden:
• Toedienen van het medicijn is noodzakelijk op tijdstippen dat de ouders hiertoe niet zelf in staat zijn.
• Ouders vullen het formulier toestemming medicijnverstrekking volledig in en ondertekenen het.
• De toediening van het medicijn is niet belemmerend voor de zorg voor de andere kinderen.
• Als een medicijn of zelfzorgmiddel niet voorkomt in de lijst, vindt eerst overleg plaats met de coördinator
en de GGD.
In het crècheboekje hebben ouders op 20 januari 2011 (onder het kopje Info voor de oppas) geschreven:
‘Mocht Sofie last hebben van krampjes, dan 3 druppels cinababy geven.’ En op 27 januari 2011: ‘Sofie is
verkouden, dus er is neusspray. Vanwege de prikjes is er ook een zetpil. Bij veel last graag geven.’ Het
verslagje van de pedagogisch medewerker van 27 januari luidt: ‘Af en toe onrustig en verdrietig.’ ‘Je bent
heel verdrietig (krampjes?), lekker op de arm rondlopen vind je fijn. In de lulababy is ook goed maar af en
toe ben je heel verdrietig. Vanmiddag slaap je heerlijk.’
De commissie concludeert hieruit dat ouders meerdere keren zelfzorgmiddelen hebben achtergelaten:
een middeltje tegen krampen, een neusspray en, de laatste keer, een zetpil. Volgens de commissie volgt
uit de werkinstructie dat aan ouders in dat geval een formulier wordt overhandigd. Immers, zonder
47
ondertekend formulier worden geen zelfzorgmiddelen toegediend en hoeven zij ook niet door de pedagogisch
medewerkers in ontvangst te worden genomen.
De commissie is van oordeel dat ten onrechte aan ouders in geen van deze gevallen gevraagd is een formulier
te ondertekenen.
De commissie kan ouders niet volgen in hun stelling dat organisatie te weinig oog zou hebben voor het welzijn van
het kind. Dat er terughoudend wordt omgegaan met medicijnen, is niet onterecht. Immers, het is in alle gevallen
aan de organisatie overgelaten om te bepalen wanneer het toedienen van de zelfzorgmiddelen nodig zou zijn.
De commissie kan zich niet uitspreken over wat in het telefoongesprek tussen de middag, tussen organisatie
en moeder, precies is gezegd over de toestand van het kindje, maar dat dochtertje af en toe verdrietig
was en huilde, mag wel als feit worden aangenomen. De commissie vindt het niet onredelijk, integendeel,
juist verstandig dat de leidster beloofde te overleggen met de clustermanager of zij wel of niet de zetpil
zou geven. Het afgeven van de zetpil wil immers niet zeggen dat organisatie ook verplicht was deze toe te
dienen. Uit het verslagje valt verder af te leiden dat dochtertje daarna geslapen heeft. De beoordeling om
het geen zetpil te geven, bleek dus niet onjuist te zijn geweest.
De commissie acht, voor zover de klacht gaat over het niet laten ondertekenen van een formulier, de klacht
gegrond. Voor zover de klacht gaat over het handelen in strijd met het belang en het welzijn van het kind,
acht zij dit onderdeel ongegrond.
Klachtonderdeel 3
De commissie heeft na de hoorzitting het rooster ontvangen van de dagen, waarop ouders hebben
geconstateerd dat er maar één leidster op de groep van 7 kinderen stond. Volgens het rooster en het
overzicht van kinderen is er geen moment geweest dat er slechts één leidster was op 7 kinderen. Dat ouders
op een bepaald moment slechts één leidster hebben gezien, kan zijn omdat de andere leidster even weg was
of een kind aan het verschonen was. De commissie ziet onvoldoende aanleiding om ouders in deze klacht te
volgen en acht dit onderdeel dan ook ongegrond.
Klachtonderdeel 4
Nadat ouders het contract hebben opgezegd, heeft organisatie in de e-mail van 31 januari 2011 gewezen
op de opzegtermijn van twee maanden. Deze twee maanden zijn conform de Plaatsingsvoorwaarden en
de Algemene Voorwaarden. Het is het goed recht van ouders om te beslissen dat deze opvang niet voldoet
aan hun verwachtingen en om een andere keuze te maken, maar dit betekent niet dat de overeengekomen
opzegtermijn dan niet van toepassing zou zijn. Ouders hebben de gelegenheid gekregen om hun onvrede te
bespreken, maar deze, om welke reden dan ook, niet aangegrepen. De commissie meent dat het risico dan
ook bij ouders hoort te liggen en dat organisatie terecht geen reden heeft gezien om de opzegtermijn van 2
maanden niet te hanteren. Het sturen van een verkeerd kostenoverzicht en het niet laten ondertekenen van
een formulier zijn niet zodanig ernstig, dat sprake zou zijn van wanprestatie, waardoor ouders niet meer
gehouden zijn aan de opzegtermijn.
Uitspraak
Reactie organisatie
11-29
Onderwerp
Klachtonderdelen 1, 3 en 4 ongegrond, klachtonderdeel 2 deels gegrond en deels ongegrond.
De organisatie heeft haar beleid met betrekking tot verstrekking van medicijnen aangepast. Bij de
intake worden nu standaard de formulieren “Toestemming medicijnverstrekking” en “Toestemming
zelfhulpmiddelen” aan ouders meegegeven.
Voorts zal de organisatie bij het afhandelen van complexe klachten, waarbij de klacht zowel de opvang op
de groep als de administratie rondom de plaatsingen van het kind betreft, in de toekomst alert zijn op het
duidelijk communiceren.
De uitspraak heeft niet geleid tot wijziging van het standpunt betreffende de opzegtermijn en de nog
openstaande facturen.
Klacht ontvangen op 27 februari 2011 en ontvankelijk op 13 april 2011
Aangifte, privacy zaken
Jaarverslag Klachtencommissie Kinderopvang 2011
1.
Het feit dat de organisatie op 20 april 2010 de politie heeft ingeschakeld toen het kind niet door ouder werd
opgehaald;
2.
Het feit dat de organisatie zich heeft bemoeid met privé omstandigheden van ouder. De organisatie heeft zonder
overleg een aantal instanties ingeschakeld (AMK, CJZ en BJZ) en deze voorzien van privé gegevens van ouder.
3.
Het feit dat de organisatie van te voren hierover geen overleg/contact met ouder heeft opgenomen terwijl
dit wel mogelijk zou zijn geweest.
Bevindingen en oordeel
Klachtonderdeel 1
Klachtonderdeel 2
De commissie is van oordeel dat van een organisatie mag worden verwacht dat alles in het werk wordt
gesteld om een kind op een veilige wijze naar huis te laten gaan. Daarbij hebben ouders/verzorgers de
plicht om organisaties te voorzien van de juiste telefoonnummers en contactgegevens. De commissie heeft
geconstateerd dat de organisatie zeer veel tijd en energie heeft besteed aan het vinden van een oplossing.
De organisatie heeft aannemelijk gemaakt in deze situatie alle beschikbare telefoonnummers te hebben
gebeld. De commissie kan zich voorstellen dat de organisatie er uiteindelijk op grond van zorg voor het
kind en de ouder voor gekozen heeft om de politie te bellen en acht dit klachtonderdeel ongegrond.
De commissie is van oordeel dat ouders/verzorgers erop mogen vertrouwen dat zorgvuldig en vertrouwelijk
met persoonlijke gegevens wordt omgegaan. Het is de commissie gebleken dat de organisatie als gevolg
van het in klachtonderdeel 1 genoemde incident door het AMK is gevraagd om gezamenlijk met andere
instanties de gezinssituatie in beeld te houden en de organisatie te informeren over eventuele gewijzigde
omstandigheden. Hiertoe zou een regelmatige afstemming met de hulpverleenster van moeder belangrijk
zijn. Deze laatste zou de regierol moeten vervullen.
Het is de commissie ook gebleken dat de organisatie in een later stadium door de omstandigheden betrokken
werd bij de problemen rond de opvangsituatie van het kind. Op grond hiervan heeft de organisatie ervoor
gekozen om hulpverleningsinstanties bij elkaar te brengen en hier meerdere malen contact mee te hebben.
Voor zover bekend beschikt de organisatie niet over protocollen/beleidsregels waaruit zou blijken op welke
wijze en aan welke instanties eventueel informatie zou kunnen worden verstrekt.
Het siert de organisatie dat zij zich het lot van het kind heeft aangetrokken en zich niet heeft laten leiden
door onder meer het gegeven dat de opvangkosten al maanden niet betaald waren. Op grond hiervan
zou de organisatie gerechtigd zijn geweest om de opvang te beëindigen waardoor de opvangsituatie
mogelijk nog gecompliceerder zou zijn geworden. De commissie is ervan overtuigd dat de organisatie
met de beste bedoelingen heeft gehandeld maar vraagt zich af op basis van welke bevoegdheid zij
heeft gehandeld. Er was geen beleid voorhanden en door het AMK was destijds duidelijk gesteld dat de
regierol bij het maatschappelijk werk zou moeten liggen. Anderzijds is algemeen bekend dat de regionale
jeugdzorginstellingen in dergelijke situaties een eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid hebben. De
commissie heeft geconstateerd dat er door de organisatie zeer gedetailleerde gegevens over het leven van
ouder zijn verstrekt zonder dat hier door de organisaties specifiek om gevraagd is. Hoewel de betreffende
informatie in zeer beperkte mate via mail verspreid is, bevat deze veel privé gegevens die volgens de
commissie niet relevant zijn en zeker niet het belang van het kind dienen. Het behoort ook niet tot de taak
van de opvang om dergelijke informatie te verstrekken. Op grond van bovenstaande overwegingen acht de
commissie klachtonderdeel 2 gegrond.
Klachtonderdeel 3
Uitspraak
De commissie is van oordeel dat ouders/verzorgers door kinderopvangorganisaties geïnformeerd moeten worden
over contacten die zij met anderen hebben over kinderen en /of ouders/verzorgers. In het onderhavige geval
spreken partijen elkaar tegen wat betreft de mogelijkheid om ouder hierover in te lichten. Volgens ouder
had de organisatie haar kunnen bereiken, terwijl door de organisatie wordt gesteld dat zij niet op de hoogte
was van de contactgegevens van ouder. De commissie heeft begrepen dat andere instanties/personen wel
contact hadden met ouder en dat ouder op de hoogte was van de situatie en geplande bijeenkomst tussen de
verschillende instanties. De commissie kan zich voorstellen dat ouder, gezien de ernst van de situatie en de grote
rol die de organisatie bij de opvang van het kind vervulde, zelf ook contact had kunnen (laten) opnemen met de
organisatie. Op grond van bovenstaande overwegingen acht de commissie dit klachtonderdeel ongegrond.
Klachtonderdeel 2 gegrond en klachtonderdelen 1 en 3 ongegrond.
49
Reactie organisatie
11-30
Onderwerp
Geen reactie ontvangen.
Klacht ontvangen op 7 maart 2011 en ontvankelijk op 11 maart 2011
Opzegging, communicatie, roddel
De organisatie brengt de ouder ten onrechte een opzegtermijn in rekening voor de beëindiging, d.d. 1 februari 2011, van de kinderopvangovereenkomst. De organisatie nam de klachten van de ouder over de opvang
en over het locatiehoofd niet serieus. De organisatie kwam te laat met een goede oplossing. Ouder was
daardoor het vertrouwen in de opvang kwijt en is van mening dat niet van haar verwacht mag worden dat zij
haar dochter nog langer naar de kinderopvang van organisatie brengt.
Bevindingen en oordeel
De klachtencommissie zal in haar uitspraak achtereenvolgens ingaan op de volgende punten.
a. De klachten van de ouder over de pedagogische praktijk op het kindercentrum.
b. De klacht van de ouder over het delen van informatie met derden door een medewerker van de
organisatie.
c. De wijze waarop de organisatie met de op 19 januari 2011 ontstane situatie is omgegaan.
d. De beëindiging van de kinderopvangovereenkomst.
a. De pedagogische praktijk op het kindercentrum
De ouder heeft in haar klachtomschrijving de volgende klachten over de pedagogische aanpak op het
kindercentrum geformuleerd:
• het gebrek aan continuïteit in de personele bezetting van de groep na de structuurwijziging van september
2010;
• de herhaaldelijk gebrekkige verzorging van de kinderen tijdens de maaltijd van 11:30 uur.
De klachtencommissie onthoudt zich van een beoordeling van deze inhoudelijke klachten. De reden hiervoor
is dat de Klachtencommissie van oordeel is dat deze klachten over de pedagogische praktijk niet de
uiteindelijke redenen zijn geweest voor het opzeggen van de overeenkomst op 1 februari 2011. Uit de door
de partijen overgelegde stukken en ter zitting bleek dat de ouder de overeenkomst op 1 februari 2011 primair
heeft opgezegd omdat zij het vertrouwen in de organisatie kwijt was vanwege de wijze waarop de organisatie
haar heeft bejegend vanaf 19 januari 2011. De inhoudelijke klachten zijn derhalve minder relevant voor de
beoordeling van de door de ouder aan de Klachtencommissie voorgelegde klacht.
b. Het delen van informatie met derden door een medewerker van de organisatie
De Klachtencommissie kan zich geen oordeel vormen over de feiten hieromtrent. Partijen verschillen hierover
van mening. De ouder baseert haar standpunt op informatie uit de derde hand (van haar vriendin via diens
zus). De organisatie stelt dat zij de zaak heeft onderzocht en tot de conclusie is gekomen dat er vanuit de
organisatie niet is gesproken over een ouder, dan wel over een kind. De organisatie laat echter na dit verder
te onderbouwen.
De Klachtencommissie stelt vast dat hetgeen zij over het “roddelen” heeft vernomen voor de ouder
aanleiding is geweest om het geplande gesprek op 19 januari 2011 met de betreffende medewerker
van organisatie af te zeggen. De ouder wilde haar klachten (eerst) bespreken op een hoger niveau in de
organisatie.
c. De wijze waarop de organisatie is omgegaan met de klacht van de ouder
De ouder heeft de directie van de organisatie op 18 september 2011 telefonisch benaderd om een afspraak
te maken voor een gesprek over haar klachten. Hiervoor hebben partijen een afspraak gemaakt op 28 januari
2011.
Vanwege een misverstand over het afgesproken tijdstip heeft het gesprek op die dag niet plaats gevonden,
maar hebben partijen later op de dag telefonisch contact gehad. Dit telefoongesprek escaleert en heeft er
uiteindelijk toe geleid dat de ouder de overeenkomst op 1 februari 2011 opzegt en een schriftelijke klacht
over de personele bezetting indient bij de organisatie.
In haar brief, d.d. 7 februari 2011, gaat de organisatie in op de klacht van de ouder. Verder legt de
organisatie de verantwoordelijkheid bij de ouder voor het feit dat het niet gekomen is tot een oudergesprek
over de klachten van de ouder.
Jaarverslag Klachtencommissie Kinderopvang 2011
De Klachtencommissie heeft er kennis van genomen dat het kind vanaf 17 januari 2011 werd thuis
gehouden en dat de organisatie op de hoogte was van de reden (vertrouwensbreuk) hiervoor. De
commissie is van oordeel dat het op de weg van de organisatie had gelegen om in de voorliggende
situatie onverwijld het initiatief te nemen om te proberen het vertrouwen van de ouder te herstellen
en zodoende een basis te leggen voor de continuering van de opvang. Hiervan is de commissie niets
gebleken. Verder is de commissie van oordeel dat van de organisatie, als professionele partij verwacht
mag worden dat zij, na het geëscaleerde telefoongesprek op 28 januari 2011, stappen had ondernomen
die waren gericht op het herstel van een goede samenwerkingsrelatie met de ouder. Hiervan is de
commissie niets gebleken. De brief van 7 februari 2010 is niet als zodanig aan te merken. Organisatie
gaat in deze brief summier in op de klacht en legt de verantwoordelijkheid voor het uitblijven van het
oudergesprek eenzijdig bij de ouder.
d. De beëindiging van de kinderopvangovereenkomst
De klachtencommissie heeft geen kennis kunnen nemen van de algemene voorwaarden van de organisatie.
De commissie volgt de partijen die kennelijk niet van mening verschillen over de toepasselijkheid van een
overeengekomen opzegtermijn van twee maanden.
Naar het oordeel van de Klachtencommissie heeft in beginsel te gelden wat partijen zijn overeengekomen
over de beëindiging van de overeenkomst. De Klachtencommissie heeft daarbij overwogen dat de ouder
zelf een voorstel heeft gedaan aan de organisatie om de opvang te continueren; toen de organisatie daarop
vervolgens serieus, en naar het oordeel van de Klachtencommissie tijdig, is ingegaan heeft de ouder
eenzijdig het besluit genomen om gebruik te maken van een alternatieve opvangmogelijkheid bij een andere
organisatie. Dit blijkt uit de door de partijen aan de commissie overgelegde correspondentie.
Conclusie
De Klachtencommissie komt tot de conclusie dat de organisatie steken heeft laten vallen in de communicatie
met de ouder. Dit is haar als professionele partij aan te rekenen. De klachtencommissie is echter van oordeel
dat dit in de onderhavige casus geen grond is om af te wijken van de overeenkomst.
Het voorstel van de organisatie om de opzegtermijn te reduceren tot één maand komt de Klachtencommissie
redelijk voor in het licht van de feiten en omstandigheden van de voorliggende casus.
Uitspraak
Reactie organisatie
Ongegrond
De organisatie neemt geen verdere maatregelen; zij houdt ouder aan de gereduceerde opzegtermijn van 1
maand en geeft haar daarbij 14 dagen om te betalen.
11-31
Melding
11-32
Melding
11-33
Melding
11-34
Klacht ontvangen op 13 maart 2011 en ontvankelijk op 11 april 2011
Onderwerp
Wijziging prijs en openstelling
Organisatie voert ten onrechte een prijsverhoging door aan de ouder per 1 januari 2011. De ouder heeft op
11 oktober 2010 een overeenkomst voor een jaar gesloten met organisatie. De organisatie mag volgens de
ouder niet gedurende de looptijd van het contract eenzijdig een prijsverhoging doorvoeren.
51
Bevindingen en oordeel
Ter zitting stelde de organisatie dat de kinderopvangovereenkomsten die zij afsluit een looptijd hebben van
datum overeenkomst tot 1 januari van het daarop volgende jaar. Vanaf die datum biedt organisatie een nieuw
jaarcontract met een aangepaste uurprijs aan.
Dit brengt met zich mee dat het contract van de ouder, conform de reguliere procedure van de organisatie,
had moeten worden afgesloten voor een periode van 12 weken, van 11 oktober 2010 tot en met 31 december
2011. Voor het jaar 2011 geldt vervolgens een nieuwe overeenkomst met een aangepaste prijs.
De commissie stelt vast dat de organisatie, in afwijking van de reguliere procedure, een
kinderopvangovereenkomst is aangegaan met de ouder die loopt van 11 oktober 2010 tot 10 oktober 2011.
Om te beoordelen of de organisatie gerechtigd is om de prijs van de kinderopvang tussentijds eenzijdig te
wijzigen heeft de Klachtencommissie onderzocht wat partijen over prijswijzigingen zijn overeengekomen.
De Klachtencommissie heeft het volgende kunnen vaststellen.
• De organisatie beschikte in 2010 niet over algemene voorwaarden waarin bepalingen zijn opgenomen over
de prijs en prijswijzigingen.
• In de kinderopvangovereenkomst is geen beding opgenomen over het wijzigen van de prijs.
• In de overeenkomst is vermeld dat de opvangkosten op jaarbasis zijn gebaseerd op het prijspeil 2010.
De Klachtencommissie is van oordeel dat de organisatie aan de vermelding prijspeil 2010 geen rechten kan
ontlenen om de overeengekomen prijs eenzijdig te wijzigen.
De commissie komt tot de conclusie dat partijen in de overeenkomst geen bepalingen hebben opgenomen
over het wijzigen van de prijs. Dit brengt met zich mee dat de organisatie niet gerechtigd is om in de
onderhavige casus de prijs, gedurende de looptijd van de overeenkomst, eenzijdig te verhogen. Dat de
uurprijs 2011 tot stand is gekomen met instemming van de oudercommissie doet hieraan niet af.
Overweging ten overvloede
Uitspraak
Advies
Reactie organisatie
11-35
Onderwerp
De commissie heeft met instemming kennis genomen van het voornemen van de organisatie om algemene
leveringsvoorwaarden vast te stellen waarin onder ander bepalingen zijn opgenomen over het verhogen van
de prijs.
Gegrond
De Klachtencommissie adviseert de organisatie, nadat zij de algemene voorwaarden heeft vastgesteld, om
in haar nieuwe overeenkomsten op te nemen dat de algemene voorwaarden van organisatie van toepassing
zijn op de overeenkomst. De commissie adviseert tevens om bij het aanbod een exemplaar van de algemene
voorwaarden te voegen.
De organisatie conformeert zich aan de uitspraak van de Klachtencommissie en neemt de adviezen over. Naar
aanleiding van de klacht en de vragen van de commissie hierover, is de organisatie duidelijk geworden dat
zij een aantal zaken beter vast moet leggen. Contracten, leveringsvoorwaarden en berekenings systematiek
zullen voor 2012 sterk worden aangepast.
Klacht ontvangen op 14 maart 2011 en ontvankelijk op 11 april 2011
Communicatie, kwaliteit
1.
De organisatie laat na om de zoon van de ouder voldoende te verzorgen.
De medewerkers van de organisatie leggen het kind, ondanks het uitdrukkelijke verzoek van de ouder om dit
niet te doen, te slapen in een kinderwagen in plaats van in een bedje.
Het kind kreeg op 15, 17 en 18 februari 2011 tegen de afspraak in geen warme maaltijd op het kindercentrum.
2.
De communicatie van de medewerkers van organisatie onderling en met de ouder is onvoldoende.
De organisatie schrijft, ondanks de afspraak op 9 maart 2011, niet in het schriftje dat de ouder heeft meegegeven.
Jaarverslag Klachtencommissie Kinderopvang 2011
Medewerkers geven informatie over de verzorging van het kind niet of onvoldoende aan elkaar door, het
ontbreekt aan gestructureerde informatieoverdracht. De overdracht is vaak onduidelijk en onbegrijpelijk voor de ouder, de medewerkers zeggen maar wat, waardoor verwarring ontstaat.
3.
Bevindingen en oordeel
Klachtonderdeel 1
Klachtonderdeel 2
Door de huiselijke, informele en losse omgang binnen het kinderdagverblijf worden zaken niet adequaat
aangepakt.
Met klachten wordt onvoldoende gedaan, er vindt geen verslaglegging plaats, er verandert niets na een klacht.
Mondelinge klachtbehandeling op 9 maart 2011 vindt plaats met open deur waardoor het gesprek over de
klacht van ouder niet vertrouwelijk blijf.
In de e-mail van organisatie, d.d. 28 februari 2011, wordt verwezen naar een oudercommissie, maar deze
bestaat helemaal niet.
De ouder heeft haar afspraak om een klacht met organisatie te bespreken afgestemd op de aanwezigheid
van een bepaalde medewerker; uiteindelijk blijkt de afspraak desondanks door organisatie te zijn gemaakt
op een dag dat deze medewerker afwezig was.
Ter zitting is gebleken dat de ouder, na de aanvankelijke toestemming, om het kind onder omstandigheden in
de kinderwagen te slapen te leggen, haar toestemming hiervoor heeft ingetrokken. De organisatie erkent dat
het kind desondanks nog één keer in de kinderwagen te slapen is gelegd. De ouder heeft haar klacht hierover
besproken met de betreffende medewerker en de hoofdleidster. Tijdens dit gesprek heeft de organisatie haar
excuses aangeboden.
Ter zitting is gebleken dat het kind in februari 2011 zijn voeding aan het eind van de middag twee of drie
keer niet heeft gehad omdat het niet lukte om de potjes te openen. De organisatie stelde ter zitting dat de
ouder niet was te bereiken voor overleg over hoe daarop te handelen. Dit is door de ouder niet weerlegd.
De organisatie stelde verder dat de potjes niet open konden worden gemaakt omdat de ouder de potjes
met de door haar bereide voeding sloot voordat de voeding voldoende was afgekoeld, waardoor het deksel
onwrikbaar vastgezogen werd aan het potje.
De Klachtencommissie concludeert dat de in klachtonderdeel 1 naar voren gebrachte incidenten zich hebben
voorgedaan. De commissie is echter op grond van de feiten en omstandigheden die tijdens de behandeling
van de klacht naar voren zijn gekomen, van oordeel dat daarmee onvoldoende is aangetoond dat de
organisatie nalatig is geweest in de verzorging van het kind.
De ouder klaagt er over dat de organisatie haar onvoldoende informeert over het verloop van de opvangdag.
Uit het door de ouder aan de Klachtencommissie overgelegde logboek en het “to do boek” blijkt dat de
organisatie deze in de periode van januari 2011 tot medio maart 2011 niet op alle dagen dat het kind het
kindercentrum bezocht, heeft bijgehouden. De organisatie geeft hiervoor als reden dat de ouder het kind
soms kwam halen voordat de medewerkers in de boekjes hadden kunnen schrijven. De ouder bestrijdt dit.
Dat de schriftelijke overdracht niet altijd plaats vond is naar haar mening te wijten aan laksheid van de
medewerkers.
De organisatie heeft naar het oordeel van de Klachtencommissie onvoldoende aannemelijk gemaakt dat
zij door de haalroutine van de ouder niet in de gelegenheid is geweest om de schriftelijke overdracht
op regelmatige basis te verzorgen. Hierbij heeft de commissie mede overwogen dat uit het logboek dat
organisatie ten behoeve van Jeugdzorg heeft moeten bijhouden nergens melding is gemaakt dat het kind (te)
vroeg werd gehaald.
De organisatie stelt dat de medewerkers, naast de schriftelijke overdracht, een mondelinge toelichting geven
aan de ouder over het verloop van de dag, ondersteund door het white board. Deze mondelinge toelichtingen
zijn volgens de ouder onbegrijpelijk en verwarrend. De klachtencommissie is van oordeel dat de ouder dit
klachtonderdeel onvoldoende heeft onderbouwd. Daarenboven is de commissie van oordeel dat de ouder ook
zelf een verantwoordelijkheid heeft voor een adequate overdracht door aan de medewerkers om verheldering
te vragen indien zij onvoldoende duidelijk communiceren.
Ten aanzien van de klacht over de gebrekkige overdracht tussen de medewerkers van organisatie onderling.
De ouder heeft haar klacht hierover naar het oordeel van de Klachtencommissie onvoldoende onderbouwd.
De Klachtencommissie heeft derhalve geen nader onderzoek gedaan naar dit klachtonderdeel.
53
Klachtonderdeel 3
De Klachtencommissie is van oordeel dat de ouder niet heeft aangetoond dat de organisatie zaken niet
adequaat aanpakt.
Uit de door partijen aan de Klachtencommissie overgelegde stukken blijkt dat de organisatie steeds tijdig
heeft gereageerd op klachten van de ouder en dat zij rekening heeft gehouden met de wensen van de ouder
over de verzorging van het kind. De organisatie heeft in afwijking van haar dagschema een uitzondering
gemaakt om het kind vroeger te voeden. Verder heeft de organisatie haar excuses aangeboden voor het
feit dat het kind ondanks de afspraak te slapen is gelegd in de kinderwagen. Ter zitting is gebleken dat de
organisatie wil ingaan op het verzoek van de ouder om een gesprek te organiseren met de medewerker die
tijdens het gesprek op 9 maart 2011 niet aanwezig kon zijn.
Uit dit alles blijkt, naar het oordeel van de Klachtencommissie, dat de organisatie er op gericht is geweest
om de samenwerkingsrelatie met de ouder en de opvang van het kind te continueren.
Uitspraak
Reactie organisatie
11-36
Onderwerp
Klachtonderdelen 1 en 3 ongegrond en klachtonderdeel 2 deels gegrond en deels ongegrond.
De organisatie wil de schriftelijke overdracht in de toekomst beter aanpakken. Mochten ouders hun kinderen
vroeg ophalen en of haast hebben, waardoor zij niet kunnen wachten op de overdracht, dan stuurt de
organisatie een brief naar de ouders, waarin zij de overdracht rapporteert.
Klacht ontvangen op 5 maart 2011 en ontvankelijk op 11 april 2011
Val op BSO, communicatie
1.
De organisatie heeft onvoldoende toezicht gehouden tijdens de buitenschoolse opvang op vrijdag 21 januari
2011. Daarom kon de organisatie ouder niet tijdig informeren over de toedracht van het incident.
2.
De organisatie heeft de klacht van de ouder niet goed afgehandeld.
De ouder kreeg pas na tien dagen en nadat hij daar twee keer om heeft moeten vragen een registratieformulier ongenoegen
De organisatie heeft de ouder in het telefoongesprek van 28 februari 2011 ten onrechte gesuggereerd dat dit
formulier tevens het klachtenformulier was voor de externe klachtencommissie.
De ouder twijfelt er aan of de informatie over de toedracht, die de organisatie na haar interne onderzoek
heeft gegeven, juist is.
Bevindingen en oordeel
De Klachtencommissie stelt vast dat de organisatie de klacht op alle onderdelen gegrond acht. De commissie
sluit zich aan bij dit standpunt van de organisatie en zal in deze uitspraak niet in detail ingaan op alle
klachtonderdelen.
De ouder heeft de klacht, niettegenstaande het feit dat de organisatie in haar verweer heeft aangegeven dat
zij de klacht gegrond acht, willen voorleggen aan een externe instantie. De ouder geeft hiervoor ter zitting
als reden dat hij de bejegening van de organisatie na het incident op 21 januari 2011 zodanig defensief vond
dat hij niet meer het vertrouwen had dat de organisatie te goeder trouw heeft gehandeld.
De Klachtencommissie heeft kennis genomen van het klachtenbeleid van de organisatie en van hetgeen
partijen hebben gesteld over de onderlinge communicatie ten aanzien van het indienen van een klacht
bij een externe instantie. Het is de Klachtencommissie niet gebleken dat de organisatie de ouder bewust
heeft willen misleiden of heeft willen voorkomen dat de ouder de zaak zou voorleggen aan een externe
instantie.
Naar het oordeel van de Klachtencommissie had het op de weg van de organisatie gelegen om, toen de ernst
van de blessure duidelijk was geworden, op het niveau van het locatiemanagement het initiatief te nemen
met de ouder in gesprek te gaan. In de onderhavige situatie is het initiatief tot contact te veel bij de ouder
gelaten. Hierdoor ontstond bij de ouder de indruk dat de organisatie haar verantwoordelijkheid bij het
ontstaan van de situatie niet onder ogen wilde zien.
Jaarverslag Klachtencommissie Kinderopvang 2011
Uitspraak
Gegrond
Advies
Bij ernstige incidenten en klachten is het gevaar van escalatie aanwezig indien de afhandeling gebeurt op het
niveau van de organisatie waarin het incident plaats vond, respectievelijk waarop de klacht betrekking heeft.
De klachtencommissie adviseert de organisatie om te waarborgen dat er op een hoger managementniveau op
wordt toegezien dat incidenten en klachten, zowel procesmatig en inhoudelijk als in de communicatie met
betrokkenen, op een juiste manier worden afgehandeld.
Reactie organisatie
De organisatie heeft een gesprek gehad met het management en de medewerkers van de locatie over de
inhoudelijke en procesmatige kant van de klachtbehandeling, waarbij het belang van het naast de ouder gaan
staan in een klacht is benadrukt.
11-37
Onderwerp
Klacht ontvangen op 14 maart 2011 en ontvankelijk op 4 mei
Opzegging per direct
1.
Het feit dat de organisatie eenzijdig, totaal onverwacht en zonder gegronde redenen op 25 februari 2011 de
opvang van de twee kinderen schriftelijk heeft opgezegd per 1 april 2011.
2.
het feit dat door de organisatie een opzegtermijn van één maand wordt aangehouden ten aanzien van de
plaatsingsovereenkomst van een van de kinderen, terwijl in de plaatsingsovereenkomst twee maanden wordt
vermeld.
3.
het weigeren door de directie van de aangetekende brief die door ouders is gestuurd.
Bevindingen en oordeel
Klachtonderdeel 1
Klachtonderdeel 2
Op grond van artikel 7 van de in deze zaak toepasselijke Algemene Voorwaarden van de MO groep
en Branchevereniging voor ondernemers in de kinderopvang (verder: AV) en artikel 6 van de
plaatsingsovereenkomst kan ieder der partijen de plaatsingsovereenkomst opzeggen met inachtneming van
een opzegtermijn van 1 maand (zie hierover ook de overwegingen bij klachtonderdeel 2). De commissie
is van oordeel dat, indien een organisatie van de opzeggingsbevoegdheid zoals neergelegd in de AV en de
plaatsingsovereenkomst gebruik wenst te maken, zij daarvoor gegronde redenen dient aan te voeren. In
dit verband is relevant de e-mail die de organisatie op 17 februari 2011 aan ouders heeft verzonden en de
reactie daarop per e-mail van ouders van 18 februari 2011. Zoals de commissie ter zitting heeft vastgesteld
is de negatieve houding van ouders ten aanzien van het standpunt van de organisatie, dat met betrekking tot
de plaatsing van het jongste kind van ouders op de maandag per 1 januari 2012 geen concrete toezeggingen
konden worden gedaan, voor de organisatie de ‘druppel die de emmer deed overlopen’ geweest. In de
e-mail van de organisatie van 17 februari 2011 zijn ouders uitgenodigd voor een gesprek. Ouders zijn -om
hen moverende redenen- niet in willen gaan op het verzoek van de organisatie gedaan per e-mail van 17
februari 2011 om een gesprek aan te gaan over de ontstane situatie. Ouders hebben ook in de e-mail van 24
februari 2011 niet aangegeven tot een gesprek bereid te zijn. Integendeel: uit deze e-mail blijkt dat ouders
geen contact met de eigenaar van de organisatie wensen. Ouders hebben dit laatste ter zitting bevestigd.
Per e-mail van 25 februari 2011 heeft de organisatie vervolgens, met als reden, een gebrek aan vertrouwen
in elkaars handelen, de overeenkomst de 2 kinderen opgezegd per 1 april 2011. De commissie is van oordeel
dat de organisatie, die vooraf het advies van een arbeidsrecht jurist heeft ingewonnen om te onderzoeken
of mediation te overwegen zou zijn en de oudercommissie vooraf heeft geconsulteerd, zorgvuldig heeft
gehandeld in de afweging of zij de plaatsingsovereenkomsten voor de 2 kinderen kon en mocht opzeggen. De
commissie is dan ook van oordeel dat de organisatie, alle feiten en omstandigheden in aanmerking nemende,
de plaatsingsovereenkomsten met de kinderen, met de reden, zoals door haar genoemd in de e-mail van
25 februari 2011, kon en mocht opzeggen. Op grond van bovenstaande overwegingen acht de commissie dit
klachtonderdeel ongegrond.
Hierbij is de commissie wel verbaasd over het feit dat de organisatie zich strikt heeft gehouden aan
de opzegtermijn van één maand. Gezien de omstandigheden (andere opvang per 1 mei 2011, de
gezondheidstoestand van moeder en het belang van de kinderen) zou het van professionaliteit getuigen als de
55
kinderen tot 1 mei 2011 op de opvang hadden mogen blijven. Te meer daar meermaals tijdens de zitting door
de organisatie is aangegeven dat dit bespreekbaar zou zijn geweest.
De commissie is van oordeel dat een organisatie zich moet houden aan de overeengekomen opzegtermijn.
In het onderhavige geval is er sprake van twee contracten. In de oudste overeenkomst werd verwezen
naar de Algemene Voorwaarden en werd in de te tekenen overeenkomst geen expliciete termijn genoemd.
Dit zou dus betekenen dat de in de Algemene Voorwaarden genoemde termijn van maximaal 2 maanden
zou worden aangehouden. Dit is later door middel van een wijzigingsformulier dat aan ouders is gestuurd,
veranderd in een opzegtermijn van één maand. De commissie is van oordeel dat de inhoud en opzet van
dit wijzigingsformulier niet erg duidelijk is en dat het beter zou zijn geweest als de organisatie heldere
informatie had verstrekt over de “nieuwe” opzegtermijn. Door ouders wordt echter niet ontkend dat
zij dit wijzigingsformulier hebben ontvangen en van de inhoud hebben kennis genomen. Aan ouders was
derhalve bekend dat een opzegtermijn van 1 maand zou worden aangehouden. Op grond van bovenstaande
overwegingen acht de commissie dit klachtonderdeel ongegrond.
Klachtonderdeel 3
Uitspraak
Advies
De commissie is van oordeel dat aangetekende stukken uiteraard in ontvangst moeten worden genomen
c.q. moeten worden opgehaald. In onderhavig geval was echter duidelijk dat de organisatie deze informatie
via een brief per gewone post had bereikt. Uiteindelijk is relevant of de organisatie naar aanleiding van de
inhoud van de aangetekende brief – welke inhoud haar bekend was – heeft gehandeld. De commissie acht dit
klachtonderdeel derhalve ongegrond.
Ongegrond
De commissie adviseert de organisatie om duidelijker, bijvoorbeeld via specifieke berichtgeving, aan te geven
dat de door de organisatie gehanteerde opzegtermijn van 1 maand afwijkt van de genoemde termijn in de
Algemene Voorwaarden (maximaal 2 maanden).
De commissie adviseert de organisatie om in geval van onvrede met houding/attitude van ouders dit zo snel
mogelijk te bespreken in een of meerdere gesprekken. Hierbij moet de organisatie ook zorgdragen voor
schriftelijke verslaglegging. Het komen tot een voor alle partijen bevredigende oplossing dient te worden
nagestreefd alvorens tot opzegging door de organisatie van de overeenkomst wordt overgegaan.
Reactie organisatie
De organisatie zal in de plaatsingsovereenkomst nog nadrukkelijke aangeven dat de opzegtermijn 1 maand
betreft, dat deze wederzijds is en dat deze afwijkt van de algemene voorwaarden.
Het tweede punt van advies wordt door de organisatie ter harte genomen, waarbij men hoopt in de toekomst
geen vergelijkbare situaties meer mee te hoeven maken.
11-38
Melding
11-39
Melding
11-40
Melding
11-41
Klacht ontvangen op 17 maart 2011 en ontvankelijk op 12 mei 2011
Onderwerp
1.
Valpartij, opzegtermijn
Ouder klaagt over het feit dat het kind op maandagavond 14 maart 2011 gewond was aan haar lip, er gehavend uitzag en ’s avonds ziek was;
Jaarverslag Klachtencommissie Kinderopvang 2011
2.
Ouder klaagt over het feit dat de organisatie de ouder hierover niet onmiddellijk heeft geïnformeerd;
3.
Ouder klaagt over het feit dat ondanks herhaalde verzoeken en gesprekken het voor ouder tot nu toe niet
duidelijk is wat er op die dag is gebeurd;
4.
Ouder klaagt over het feit dat de organisatie niet onmiddellijk heeft gezorgd voor de overplaatsing van het
kind naar een andere groep;
5.
Ouder klaagt over het feit dat de organisatie een opzegtermijn van 2 maanden aanhoudt ondanks het feit
dat ouder, op grond van de gebeurtenissen, geen vertrouwen meer heeft in de opvang van het kind.
Bevindingen en oordeel
Klachtonderdeel 1
Klachtonderdeel 2
Bij alle partijen bestaat geen twijfel over het feit dat het kind op 14 maart 2011 op het kinderdagverblijf een
ongeluk heeft gehad met alle gevolgen van dien. Op grond hiervan acht de commissie dit klachtonderdeel
gegrond.
De commissie is van oordeel dat een kinderopvangorganisatie beleid moet hebben met betrekking tot het
informeren van ouders/verzorgers bij ongelukken/incidenten. Bovendien moet een organisatie zich houden
aan het bestaande beleid. De commissie heeft geconstateerd dat de organisatie een protocol heeft wat
betreft het handelen bij ziekte en ongevallen. In dit protocol staat o.a. vermeld dat bij elk voorkomend
ongeval of incident, ongeacht de inschatting van de pedagogisch medewerker omtrent de ernst van de
gevolgen, direct telefonisch contact wordt gezocht met ouders om te overleggen over verder te nemen
stappen. De wens van de ouders is hierin leidend.
De organisatie heeft conform dit beleid meteen telefonisch contact opgenomen met ouder. Het is helaas
niet gelukt om ouder te bereiken of een voicemail bericht in te spreken. Tijdens de zitting werd duidelijk
dat de organisatie ook beschikte over het noodnummer dat ouder aan de organisatie had verstrekt. De
organisatie heeft geen gebruik gemaakt van dit nummer omdat de ernst van het incident niet vereiste dat
dit noodnummer werd gebruikt en dit ook niet expliciet tijdens het intakegesprek door ouder is gevraagd.
Hoewel de commissie nergens in de stukken heeft kunnen vinden dat een noodnummer alleen maar gebeld
wordt in “noodgevallen” en zich tevens afvraagt of ouders/verzorgers hierover voldoende geïnformeerd zijn,
acht de commissie de handelwijze van de organisatie afdoende. De commissie is van mening dat ouders/
verzorgers, conform het verzoek van de organisatie, verantwoordelijk zijn voor hun bereikbaarheid. Op grond
van bovenstaande overwegingen acht de commissie deze klacht ongegrond.
Klachtonderdeel 3
De commissie is van oordeel dat een kinderopvangorganisatie ouders/verzorgers alle mogelijke informatie moet
verstrekken omtrent de toedracht van een ongeluk/incident. In het onderhavige geval was het geen gelukkige
omstandigheid dat de betrokken leidster niet meer aanwezig was ten tijde van het ophalen van het kind.
Moeder vond de reactie van de wel aanwezige leidster onbevredigend en weinig meelevend. Uit de stukken
blijkt echter duidelijk dat er van de zijde van de organisatie is aangeboden met ouder en betrokken pedagogisch
medewerkster een gesprek aan te gaan om de bestaande vragen, voor zover mogelijk te beantwoorden. Ouder
heeft hier geen gebruik van gemaakt. Door deze handelwijze van ouder is de organisatie geen gelegenheid
geboden om de vragen van moeder te beantwoorden en wellicht het geschade vertrouwen in de opvang weer te
herstellen. Op grond van bovenstaande overwegingen acht de commissie dit klachtonderdeel ongegrond.
Klachtonderdeel 4
De commissie is van oordeel dat kinderopvangorganisaties hun best moeten doen om in een dergelijke situatie
tegemoet te komen aan de wensen van ouders/verzorgers om kinderen over te plaatsen. De commissie
kan zich echter voorstellen dat het voor organisaties niet mogelijk is om gelijk een plaatsingsmogelijkheid
te vinden op de gewenste locaties en dagen. De commissie heeft geconstateerd dat de organisatie wel de
intentie heeft gehad om onmiddellijk te helpen. Ze hebben meerdere alternatieve aangeboden die op den
duur passend zouden zijn. De commissie acht dit klachtonderdeel derhalve ongegrond.
Klachtonderdeel 5
De commissie is van oordeel dat kinderopvangorganisaties moeten kunnen afwijken van de overeengekomen
opzegtermijn als de redelijkheid en billijkheid dat vereist, In het onderhavige geval heeft de commissie
geconstateerd dat de organisatie snel en voldoende ondersteuning heeft aangeboden. Aan ouder is aangeboden om de situatie te bespreken en eventueel op te lossen en er zijn alternatieve plaatsingsmogelijkheden
aangeboden. Op grond van deze overwegingen acht de commissie dit klachtonderdeel ongegrond.
57
Uitspraak
Advies
Klachtonderdeel 1 gegrond en klachtonderdelen 2, 3, 4 en 5 ongegrond.
De commissie adviseert de organisatie om het toezicht zodanig in te richten dat er in principe altijd twee
medewerkers daadwerkelijk op de groep aanwezig zijn.
De commissie adviseert de organisatie om duidelijker aan te geven in welke gevallen welke nummers worden
gebeld. In het informatieboekje staat vermeld:
“bij calamiteiten willen wij natuurlijk direct contact met u kunnen opnemen. Zorgt er daarom voor dat u
altijd bereikbaar bent gedurende de dag. Om dezelfde reden stelt de organisatie prijs op het krijgen van
een extra (nood) telefoonnummer voor het geval u zelf onverhoopt niet bereikbaar bent. Ook verzoeken wij
u wijzigingen in telefoonnummers en e-mailadressen tijdig door te geven.” De organisatie heeft tijdens de
zitting de indruk gewekt dat de extra nummers alleen worden gebruikt in noodgevallen terwijl het gewoon
een extra nummer kan zijn zoals verwoord in het informatieboekje.
De commissie adviseert de organisatie om de juiste formulieren te gebruiken en deze goed in te vullen. Als
gevolg van het onderhavig incident is het verkeerde formulier ingevuld en heeft de organisatie dit niet door
ouder laten ondertekenen.
Reactie organisatie
11-42
Onderwerp
Geen reactie ontvangen.
Klacht ontvangen op 25 februari 2011 en ontvankelijk op 28 april 2011
Mishandeling, informatie medewerker, communicatie
Maart en april 2011 kinderopvangkosten in rekening aan de ouder. De ouder is van mening dat na de gebeurtenissen op 21 februari 2011 en de wijze waarop de organisatie hiermee is omgegaan niet van haar verwacht
mag worden dat zij haar zoon nog langer naar de opvang van organisatie brengt en dat zij nog langer klant
blijft van organisatie.
Bevindingen en oordeel
De centrale vraag die de Klachtencommissie zich bij haar onderzoek naar de klacht heeft gesteld is of
het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid aanvaardbaar is dat de organisatie twee maanden
opzegtermijn bij de ouder in rekening brengt.
De commissie heeft niet kunnen achterhalen welke woorden er tussen de vader en de betreffende leidster
zijn gewisseld bij het ophalen van het kind. De ouder (moeder) was niet bij het gesprek aanwezig. De
organisatie heeft geen verslag van het gesprek dat zij hierover heeft gevoerd met de leidster aan de
Klachtencommissie overgelegd. De Klachtencommissie heeft niet kunnen vaststellen of de leidster de ouder
wel of niet tegenover de vader van haar zoon heeft beschuldigd van mishandeling.
Het is onbetwist dat de vader nadat hij zijn zoon van de opvang heeft gehaald fysiek geweld heeft gebruikt
tegen de moeder. Het is onbetwist dat de ouder na dit incident, op dezelfde dag, twee keer telefonisch
contact heeft gehad met de betreffende medewerker van de organisatie. Het is tevens onbetwist dat de
medewerker van de organisatie zich in het tweede telefoongesprek emotioneel en onprofessioneel heeft
opgesteld. De ouder stelt in haar klacht en ter zitting dat zij in dit telefoongesprek door de medewerker is
bedreigd. Dit is door de organisatie niet weersproken.
De ouder is na het incident op 21 februari 2011 en na de reactie van de organisatie daarop, in dezelfde
week nog op zoek gegaan naar andere opvang voor haar zoon. Nadat de organisatie hiervan op 24 februari
2011 mondeling op de hoogte is gesteld heeft zij besloten haar onderzoek niet volledig af te handelen. Dit
blijkt onder andere uit de aantekening op het interne klachtenformulier dat door de organisatie aan de
Klachtencommissie is overgelegd.
De ouder heeft voor de Klachtencommissie aannemelijk gemaakt dat zij door de gebeurtenissen op 21
februari 2011 het vertrouwen in de organisatie kwijt was en het gevoel van veiligheid voor haarzelf en haar
zoon bij de organisatie was verloren.
De organisatie was op 21 februari 2011 op de hoogte van het incident en de nasleep daarvan alsmede van de
impact van de gebeurtenissen (het gevoel van onveiligheid van de ouder en het verloren vertrouwen in de
kinderopvang).
Jaarverslag Klachtencommissie Kinderopvang 2011
Naar het oordeel van de Klachtencommissie kwam de voortgang van de opvang van het kind direct in gevaar
doordat de ouder zich niet meer veilig voelde. Het had op de weg van de organisatie gelegen om, los van
haar interne onderzoek naar de klacht van de ouder, onmiddellijk (op 21 of 22 februari 2011) na te gaan
of er maatregelen nodig waren om de opvang van het kind op een voor de ouder aanvaardbare manier te
continueren. De organisatie heeft dit nagelaten. De ouder heeft hierin ook een verantwoordelijkheid en het
initiatief tot een gesprek had ook van de ouder uit kunnen gaan.
De ouder heeft het besluit om de opvang te beëindigen al op 24 februari 2011 kenbaar gemaakt aan de
organisatie. Hieruit blijkt naar het oordeel van de Klachtencommissie dat de ouder het besluit om te stoppen
met de opvang al snel na het incident heeft genomen en dat zij niet van plan is geweest om haar besluit op
basis van de uitkomsten van het onderzoek van de organisatie eventueel te heroverwegen.
Het is voor de commissie niet aangetoond dat de veiligheid van de zoon op de kinderopvang op 21 februari
2011 of daarna in gevaar is geweest. Dit blijkt ook uit het feit dat de ouder nog tot 16 maart 2011 van de
kinderopvang gebruik heeft gemaakt.
Conclusies.
• De Klachtencommissie heeft niet kunnen vaststellen of het vermoeden van de ouder dat zij door de leidster
is beschuldigd van mishandeling van haar zoon gebaseerd is op feiten.
• De betreffende medewerker van de organisatie heeft in een telefoongesprek bedreigingen geuit aan het
adres van de ouder. Dit is naar het oordeel van de Klachtencommissie onprofessioneel en verwijtbaar aan
de organisatie.
• De telefonische bedreiging versterkte het gevoel van onveiligheid bij de ouder en het gebrek aan
vertrouwen in de organisatie. De ouder heeft op basis hiervan besloten om de overeenkomst met de
organisatie te beëindigen.
• De ouder is niet ingegaan op uitnodigingen om (alleen) met de organisatie in gesprek te gaan over
haar klacht. De Klachtencommissie is van oordeel dat van de ouder mag worden verwacht dat zij de
bereidheid toont om samen met haar contractpartner (de organisatie) te zoeken naar mogelijkheden om
de overeengekomen kinderopvang te continueren, ook al heeft zij hierin op voorhand gevoelsmatig weinig
vertrouwen.
• De organisatie heeft nadat zij van de ouder had vernomen dat de opvang beëindigd zou worden, haar
onderzoek naar de gebeurtenissen niet afgerond. De Klachtencommissie is van oordeel dat het op de weg
van de organisatie had gelegen om haar onderzoek naar de klacht van de ouder af te ronden en om haar
bevindingen en conclusies schriftelijk kenbaar te maken aan de ouder.
• De ouder heeft de opvang na 21 februari 2011 kennelijk niet als zodanig onveilig voor haar zoon beoordeeld
dat zij deze met onmiddellijke ingang heeft willen beëindigen. De opvang is nog doorgegaan tot 16 maart
2011.
De Klachtencommissie is van oordeel dat de organisatie steken heeft laten vallen bij de afhandeling van de
klacht (de bedreiging op 21 februari 2011 en het besluit om het onderzoek niet af te ronden).
Voor het oordeel van de Klachtencommissie over de gegrondheid van de klacht is echter het volgende
leidend.
• Het is niet aangetoond dat de ouder door (een medewerker van) de organisatie is beschuldigd van
mishandeling van haar kind.
• Het is onvoldoende gebleken dat haar kind gedurende de opzegtermijn de opvang niet meer kan bezoeken
omdat hij daar niet veilig zou zijn.
Uitspraak
Reactie organisatie
11-43
Ongegrond
De organisatie heeft ouder haar excuses aangeboden voor de afhandeling van haar klacht.
Daarnaast heeft de organisatie het klachtenprocedure en bijbehorende klachtenformulieren aangepast.
Melding
59
11-44
Onderwerp
Klacht ontvangen op 30 maar 2011 en ontvankelijk op 28 april 2011
Plaatsing, opzegging
De organisatie brengt ten onrechte annuleringskosten in rekening aan de ouder. De ouder heeft een aanvraag
gedaan voor een plaatsing van drie dagen. Zij is verplichtingen aangegaan met de organisatie omdat haar
is toegezegd dat alle drie de gevraagde opvangdagen tijdig beschikbaar zouden komen. Nu de organisatie
ondanks deze toezeggingen niet kan leveren was de ouder gedwongen uit te zien naar een alternatief. Niet
de ouder blijft in gebreke, maar de organisatie.
Bevindingen en oordeel
De Klachtencommissie stelt vast dat in de annuleringsregeling van de organisatie de te volgen procedure en
de hoogte van de annuleringskosten zijn opgenomen. Het is niet betwist dat de organisatie de ouder heeft
geïnformeerd over de regeling bij het doen van haar aanbod. In de begeleidende brief bij het aanbod, d.d. 23
november 2011, heeft de organisatie de ouder expliciet geattendeerd op het feit dat aan annulering kosten
verbonden zijn, met een verwijzing naar de regeling.
De klachtencommissie heeft niet kunnen vaststellen of de organisatie zich wel of niet in de telefonische
contacten, eind november 2010, zodanig heeft uitgelaten dat bij de ouder het vertrouwen is gewekt dat de
derde opvangdag wel tijdig beschikbaar zou komen. Partijen verschillen hierover van mening. Uit het door
de organisatie aan de Klachtencommissie overgelegde memo-overzicht met contactmomenten met de ouder
blijkt dat er geen expliciete toezeggingen zijn gedaan door de organisatie.
De ouder heeft voor de Klachtencommissie niet aannemelijk gemaakt dat zij onder druk is gezet om zich aan
het aanbod van de organisatie, dat slechts gedeeltelijk aan de vraag van de ouder voldeed, te verbinden.
Dat de beschikbaar gestelde opvangdagen komen te vervallen indien de ouder het aanbod niet accepteert is
gebruikelijk in de kinderopvang. Naar het oordeel van de Klachtencommissie is hier geen sprake van “onder
druk zetten”.
De Klachtencommissie heeft vastgesteld dat in de overeenkomst geen voorbehoud door de ouder is
opgenomen over het tijdig beschikbaar komen van de derde dag die zij heeft aangevraagd.
De Klachtencommissie komt tot de conclusie dat de ouder met het aangaan van de overeenkomst het risico
heeft geaccepteerd dat zij twee dagen moet afnemen (terwijl ze drie dagen nodig heeft). Dat de ouder
niet tijdig de beschikking zou krijgen over de derde dag en dat zij kosten zou moeten maken in geval van
annulering van de overeenkomst was of kon bij de ouder bekend zijn. De ouder heeft dit risico bewust
genomen.
Uitspraak
Reactie organisatie
Ongegrond
Geen reactie ontvangen.
11-45
Melding
11-46
Melding
11-47
Melding
11-48
Melding
Jaarverslag Klachtencommissie Kinderopvang 2011
11-49
Onderwerp
Klacht ontvangen op 12 april 2011 en ontvankelijk op 24 mei 2011
Pornobezit medewerker
De wijze waarop de organisatie is omgegaan met de vragen van ouder over de ontstane situatie na de
arrestatie van een medewerker wegens bezit van kinderporno. De organisatie is, ondanks herhaalde
verzoeken, hierna voortdurend tekortgeschoten in het voorzien van ouder met voldoende en adequaat
informatiemateriaal zodat ouder in de gelegenheid zou worden gesteld om zijn kind zo goed mogelijk te
begeleiden.
Bevindingen en oordeel
Uitspraak
Reactie organisatie
11-50
Onderwerp
De commissie is van oordeel dat een organisatie zoveel mogelijk aandacht moet hebben voor de zorgen en
ongerustheid van ouders/verzorgers. Met name in een situatie als de onderhavige is dit van groot belang.
De commissie heeft begrip voor de handelwijze van de organisatie om in deze situatie zoveel mogelijk af te
gaan op de adviezen van experts. Dit ontslaat de organisatie echter niet van de taak om zo mogelijk rekening
te houden met de gevoelens en vragen van ouders/verzorgers temeer omdat door ouder expliciet gevraagd
is om informatie over de wijze van omgang met hun kinderen. In het verweer van de organisatie wordt
duidelijk dat de organisatie steeds zorgvuldig heeft gecommuniceerd als daartoe aanleiding was. Volgens de
commissie gaat het juist om deze handelwijze. De organisatie heeft zich strikt gehouden aan de beschikbare
feiten terwijl ouder juist behoefte had aan handvatten om met de situatie om te kunnen gaan. Dit blijkt
ook duidelijk uit de diverse contacten tussen ouder en organisatie. Ook hier ging het meestal om het
verstrekken van feitelijke informatie en was er weinig inlevingsvermogen en begrip voor de vraag van ouder.
De organisatie vermijdt de term vermoeden van misbruik consequent maar ook angstvallig. Er wordt steeds
duidelijk aangegeven dat er geen enkele aanwijzing of verdenking is dat de oproepkracht misbruik heeft
gepleegd. Er kon echter ook geen duidelijk bewijs geleverd worden voor het tegendeel. Op grond hiervan
zou de organisatie zich bewust moeten zijn geweest van de ongerustheid en de zorgen van ouder. Zij zou
alle beschikbare informatie en middelen moeten hebben ingezet om ouder te ondersteunen. De gevraagde
informatie is pas erg laat na herhaalde verzoeken en klachten van ouder verstrekt.
Het kind van ouder werd opgevangen op een locatie waar de oproepkracht ook daadwerkelijk werkzaam
was geweest. De organisatie was bekend met het feit dat op deze locatie, als gevolg van ziekte van de
leidinggevende, niet altijd voldoende aandacht is gegeven aan de informatieverstrekking en ondersteuning
van ouders. Tijdens de hoorzitting werd door ouder duidelijk gesteld dat er nooit door iemand is aangeboden
om het kind extra te observeren. De commissie is van oordeel dat de organisatie in dit geval extra alert had
moeten zijn op vragen van ouders/verzorgers van deze locatie en ook informatie had moeten verstrekken als
daar geen specifieke aanleiding voor bestond.
De organisatie is, zoals ter zitting bleek, zelf tot deze conclusie gekomen en heeft haar excuses aangeboden.
Gegrond
Geen reactie ontvangen.
Klacht ontvangen op 13 april 2011 en ontvankelijk op 17 mei 2011
Vertrouwelijke informatie, evaluatiegesprek
Het feit dat de gastouder de opvangovereenkomst heeft opgezegd als gevolg van een regulier evaluatiegesprek tussen ouder en Gastouderbureau over de gastouder Dit ondanks het feit dat ouder het Gastouderbureau expliciet verzocht heeft om hierbij de nodige discretie te betrachten.
Bevindingen en oordeel
De commissie is van oordeel dat een kinderopvangorganisatie vertrouwelijk moet omgaan met informatie
die ouders/verzorgers verstrekken. Te meer als het gevoelige informatie betreft en door ouders/verzorgers
is gevraagd om discreet te zijn. De commissie heeft geconstateerd dat de organisatie, in afwijking van de
gebruikelijke procedure, vóór het officiële evaluatiegesprek met de gastouder telefonisch contact heeft
gehad en reeds een aantal punten heeft besproken. De commissie constateert eveneens dat expliciet door de
gastouder wordt gesteld dat de overeenkomst wordt opgezegd als gevolg van de evaluatie. Deze mail is op
11 april 2011 door de gastouder verstuurd en wel voorafgaande aan het geplande officiële evaluatiegesprek.
61
Hoewel de organisatie beweert dat er in algemene bewoordingen is gesproken over de eerder genoemde
onderwerpen zoals onveilige situatie met stopcontacten en kinderen die huilend in bed zouden liggen, was dit
voor de gastouder, naar haar zeggen, reden het contract met de ouder op te zeggen. De commissie kan niet
anders dan constateren dat er tijdens het telefoongesprek tussen de organisatie en de gastouder kennelijk
toch zodanige informatie is verstrekt dat de gastouder heeft besloten de overeenkomst op te zeggen.
Uitspraak
Advies
Gegrond
De commissie adviseert de organisatie om meer informatie rechtstreeks via de ouders/verzorgers te
verwerven. De commissie heeft geconstateerd dat de organisatie veel relevante informatie via de gastouders
verwerft. Indien deze informatie niet juist of incompleet is (in onderhavig geval was bij de organisatie
niet bekend dat het kind autistisch was) kan de organisatie de begeleidingstaak conform artikel 8 van de
overeenkomst met de ouders/verzorgers niet goed uitvoeren.
De commissie adviseert de organisatie om meer contact te hebben met ouders/verzorgers en ouders/
verzorgers beter te informeren over de taken van de organisatie. Tijdens de zitting blijkt dat ouders/
verzorgers één keer per jaar telefonisch contact met de organisatie hebben voor de evaluatie. De
commissie kan zich voorstellen dat hierdoor de afstand tussen organisatie en vraagouder zodanig groot is,
dat ouders/verzorgers niet zo gemakkelijk contact met de organisatie opnemen als er problemen of vragen
zijn.
De commissie adviseert de organisatie om ouders/verzorgers in ieder geval te voorzien van de Algemene
Voorwaarden, zoals vermeld in artikel 2.1 van de Algemene Voorwaarden (elke overeenkomst wordt vergezeld
door deze Algemene Voorwaarden). Door ondertekening van de overeenkomst wordt de vraagouder geacht
kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden.
De commissie adviseert de organisatie om ouders/verzorgers een exemplaar van het pedagogisch beleidsplan
te sturen. Nu wordt in de brochure gewezen op het feit dat dit plan op aanvraag bij de organisatie
verkrijgbaar is.
De commissie adviseert om de klachtenprocedure in die zin aan te passen dat ouders/verzorgers altijd de
mogelijkheid hebben om rechtstreeks naar de externe klachtencommissie te gaan. In het reglement van de
organisatie wordt deze commissie als beroepsorgaan genoemd. In de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is
bepaald dat deze commissie rechtstreeks kan worden benaderd.
De commissie adviseert de organisatie ouders/verzorgers te informeren over de toepassing van artikel 12
van de overeenkomst tussen organisatie en ouders/verzorgers: In dit artikel wordt vermeld dat: “mocht er
aanleiding zijn voor het beëindigen van het contract tussen ouder(s) en gastouders, de organisatie alles in
het werk zal stellen zo snel mogelijk een nieuwe gastouder te vinden en een nieuwe koppeling te realiseren.
Een garantie voor het tijdig vinden van een nieuwe gastouder kan niet gegeven worden. “ Tijdens de zitting
heeft de organisatie gesteld dat wel geprobeerd is om een andere gastouder voor ouder te vinden, maar dat
daarover niet met ouder is gecommuniceerd.
Reactie organisatie
11-51
Onderwerp
Geen reactie ontvangen.
Klacht ontvangen op 15 april 2011 en ontvankelijk op 6 mei 2011
Onderzoek blessure
De organisatie heeft onvoldoende onderzoek verricht naar de blessure die de zoon van de ouder op 15 maart
2011 heeft opgelopen in het kindercentrum van organisatie. De organisatie heeft in eerste instantie aan
de betrokken pedagogische medewerkers gevraagd naar de toedracht van het incident. Toen hieruit niet
naar voren kwam wat er gebeurd is, heeft de organisatie nagelaten om andere ouders te betrekken bij haar
onderzoek.
Jaarverslag Klachtencommissie Kinderopvang 2011
Bevindingen en oordeel
De Klachtencommissie komt op basis van de stukken tot de volgende bevindingen over de blessure.
• De ouder stelt dat de op 15 maart 2011 bij haar zoon gesignaleerde blessures zijn ontstaan op het
kindercentrum. Dit wordt niet weersproken door de organisatie.
• De blessures waren na drie dagen weggetrokken. Dit is gesteld in het gespreksverslag, d.d. 22 maart 2011,
en is door de ouder niet weersproken.
• De ouder heeft over de blessures geen arts of een andere medisch deskundige geraadpleegd. Dit is gesteld
in het gespreksverslag, d.d. 22 maart 2011, en is door de ouder niet weersproken.
• De ernst van de blessure is niet vastgesteld.
• Het is niet gebleken of naar voren gebracht dat het kind pijn of andere gezondheidsklachten had als gevolg
van de blessures.
De Klachtencommissie acht de wens van de ouder gerechtvaardigd om van de organisatie te vernemen
op welke wijze de blessures zijn ontstaan. Uit de stukken blijkt dat het gesprek, d.d 22 maart 2011, van
de ouder met de direct betrokken medewerkers van het kindercentrum hierover geen duidelijkheid heeft
verschaft, evenmin als de brief van de regiomanager, d.d. 12 april 2011, waarin wordt gesteld dat ook
op managementniveau nog met de medewerkers van het kindercentrum over de mogelijke toedracht is
gesproken. De organisatie laat de ouder verder weten dat zij de melding zal archiveren en dat zij deze
zal betrekken bij de beoordeling van gelijksoortige signalen die zich eventueel in de toekomst voor zullen
doen.
De klachtencommissie is van oordeel dat de organisatie daarmee in de voorliggende situatie heeft gedaan wat
van haar mag worden verwacht om de toedracht te achterhalen, ook al heeft ze geen antwoord kunnen geven
op de vraag van de ouder. De Klachtencommissie heeft daarbij het volgende overwogen:
• Het is niet gebleken dat het om een ernstige blessure gaat
• Het is niet gebleken dat bij andere kinderen op het kindercentrum dezelfde verschijnselen zijn
waargenomen.
De organisatie heeft haar bevindingen in de brief van 12 april 2011 aan de ouder kenbaar gemaakt.
Uitspraak
Reactie organisatie
Ongegrond
Geen reactie ontvangen.
11-52
Melding
11-53
Melding
11-54
Klacht ontvangen op 23 april 2011 en ontvankelijk op 17 mei 2011
Onderwerp
Pedagogisch handelen, geweld BSO
1.
De organisatie zet op de betreffende buitenschoolse opvang personeel in dat onkundig is om met het gedrag
van de oudere kinderen, boven 7 jaar, om te gaan. Hierdoor heeft het incident op 18 maart 2011 kunnen
plaatsvinden, waarbij de zoon van de ouders te stevig is aangepakt door een medewerker van organisatie.
2.
De organisatie wil niet erkennen dat de medewerker die bij het incident betrokken was en de vaste medewerker bij wie het incident is gemeld, fout hebben gehandeld.
De ouder trekt de klacht in omdat de zoon het incident graag zo snel mogleijk wil vergeten.
63
11-55
Onderwerp
Klacht ontvangen op 5 mei 2011 en ontvankelijk op 11 mei 2011
Annulering
1.
De kwaliteit van de geboden opvang. Ouder heeft geconstateerd dat de opvangruimten niet erg hygiënisch
en sfeervol waren, in de opvangruimte rook het onfris en er lag vieze was op de grond. De slaapkamer was
donker, benauwd en het beddengoed was niet schoon. Bovendien waren de pedagogisch medewerksters niet
erg actief met de begeleiding van de kinderen. Op grond van deze waarnemingen heeft ouder besloten de
overeenkomst te annuleren.
2.
Ouder klaagt over het feit dat de organisatie een bedrag van € 1.541,48 in rekening brengt, zijnde de opvangkosten voor de minimale plaatsing van het kind gedurende drie maanden.
3.
Ouder klaagt over het feit dat het aanbod van de organisatie d.d. 11 januari 2011 om een bedrag ad € 770,74
in rekening te brengen (50%) later is ingetrokken omdat ouder niet tijdig op dit aanbod zou hebben gereageerd.
Bevindingen en oordeel
Klachtonderdeel 1
De commissie is van oordeel dat een kinderopvangorganisatie moet voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen
waarbij kinderen in een veilige en vertrouwde worden opgevangen. Ouder heeft bij haar eerste bezoek aan
het kinderdagverblijf geen goede indruk gekregen van de hygiënische en pedagogische omstandigheden en
heeft op grond hiervan de opvang opgezegd. Van de zijde van de organisatie is nooit contact met ouder
opgenomen over de aanleiding van de opzegging. Om een goed beeld te kunnen vormen over deze klacht
zijn de visies en de standpunten van de organisatie noodzakelijk. Daarom wordt in de brief van de sKK aan
de organisatie (waarin de klacht ontvankelijk wordt verklaard) ook gevraagd om expliciet in te gaan op de
verschillende klachtonderdelen en daarbij aan te geven of de organisatie de klacht gegrond of ongegrond
acht. Van de zijde van de organisatie is geen inhoudelijke schriftelijke reactie gekomen met betrekking tot
deze waarnemingen van ouder tijdens het intakegesprek. Tijdens de hoorzitting is hier door de organisatie
op ingegaan. Op grond van het feit dat de organisatie in eerste instantie heeft nagelaten de benodigde en
gevraagde gegevens te verstrekken, acht de commissie deze klacht gegrond.
Klachtonderdeel 2
De commissie is van oordeel dat een organisatie bevoegd is om annuleringskosten in rekening te brengen c.q.
een regeling te treffen voor een minimale plaatsing. De commissie heeft geconstateerd dat deze regeling in
de Algemene Voorwaarden is opgenomen. Deze voorwaarden worden bij het informatiepakket aan ouders/
verzorgers verstrekt. De commissie kan zich voorstellen dat het voor ouders/verzorgers wellicht duidelijker
zou zijn als er in de Algemene Voorwaarden een aparte annuleringsregeling zou worden opgenomen. De
huidige bepaling in de Algemene Voorwaarden is echter duidelijk genoeg om ouders/verzorgers te informeren
over de minimale plaatsingstermijn die door de organisatie wordt aangehouden. Op grond van bovenstaande
overwegingen acht de commissie dit klachtonderdeel ongegrond.
Klachtonderdeel 3
De commissie is van oordeel dat eenmaal gedane toezeggingen in principe door kinderopvangorganisaties
moeten worden nagekomen. In het onderhavige geval is er door de organisatie een voorstel gedaan om de
totale kosten ad € 1541,48 te halveren met de vraag aan ouder om zo snel mogelijk te reageren. Hoewel de
organisatie geen exacte tijd heeft aangegeven waarbinnen deze reactie wordt verwacht, kan de commissie
zich voorstellen dat een reactie die weken later binnen komt niet als een snelle reactie wordt beschouwd. In
die zin acht de commissie dit klachtonderdeel dan ook ongegrond.
De commissie kan zich echter ook voorstellen dat de organisatie alsnog overweegt om de kosten te halveren
gezien:
• De hoogte van de kosten;
• Het feit dat de ideale plaatsingsprocedure niet is gevolgd;
Het feit dat de organisatie niet is ingegaan op de daadwerkelijke klachten van ouder en dat de organisatie
tijdens de zitting aangeeft het jammer te vinden dat er niet meteen contact is opgenomen met ouder over
deze aangelegenheid.
Uitspraak
Klachtonderdeel 1 gegrond en klachtonderdelen 2 en 3 ongegrond
Jaarverslag Klachtencommissie Kinderopvang 2011
Advies
Een annuleringsregeling op te nemen in de Algemene Voorwaarden. Wellicht zou de annuleringsregeling zoals
die in de voorwaarden van de Brancheorganisaties is vermeld als voorbeeld kunnen dienen.
De huidige klantreactieprocedure zodanig te wijzigen dat het voor ouders/verzorgers duidelijk wordt dat zij
ook rechtstreeks naar de externe klachtencommissie kunnen gaan.
Reactie organisatie
De organisatie heeft de routing van nieuwe klanten opnieuw bezien en er zijn aanpassingen in de procedure
gedaan.
De annuleringsregeling wordt opgenomen in de Algemene Voorwaarden.
De klachtenprocedure wordt aangepast in alle communicatie-uitingen van de organisatie.
11-56
Melding
11-57
Melding
11-58
Melding
11-59
Klacht ontvangen op 10 mei 2011 en ontvankelijk op 19 mei 2011
Onderwerp
Veiligheid, communicatie, opzegtermijn
1.
Ouder heeft meermalen haar zorg over de trap geuit. Ze heeft zelf haar beide kinderen niet via de trap naar
boven willen brengen. De destijds door organisatie aangereikte oplossing (aanbellen zodat een medewerkster één van de kinderen zou meenemen) voldeed niet. Een andere oplossing is de kinderen ná 8 uur brengen, waardoor ze beneden kunnen worden opgevangen en de trap niet op hoeven. Dat is echter geen goede
oplossing, omdat klaagster opvang vóór 8 uur nodig heeft.
De GGD heeft volgens ouder bevestigd dat de trap geen gewenste situatie was en dat er een protocol of
’handelplan’ zou zijn. Twee medewerksters bleken echter niet van dit plan op de hoogte te zijn. Het ‘trapbeleid’ is ook bij de Oudercommissie neergelegd en deze is akkoord gegaan met een proef van drie maanden
waarna een evaluatie zou moeten plaatsvinden; dit is niet gebeurd. Medewerkers hebben steeds aangegeven
de situatie evenmin wenselijk te vinden.
2.
Ouder meent dat ze na de ernstige val gebeld had moeten worden
3.
Klaagster heeft het gevoel gekregen dat een klacht pas serieus wordt genomen, als die op schrift wordt gesteld. Daarmee wordt een klacht zwaarder gemaakt dan misschien nodig. Zij stoort zich eraan dat niet wordt
ingegaan op mondelinge uitingen van ongenoegen of bevindingen. Bovendien lijkt het dat alleen schriftelijke klachten op deze manier bij de Oudercommissie terechtkomen, terwijl organisatie volgens klaagster
verplicht is om de Oudercommissie te informeren over alle klachten.
4.
De informatie over het incident is volgens ouder afgezwakt: dochtertje zou eerst zijn gevallen van boven
naar beneden en de val zou ernstig zijn geweest: klaagster moest haar goed in de gaten houden. Later is
het afgezwakt tot: dochtertje zou zijn gerold, er was niet echt sprake van een val, het was niet ernstig, er
was geen letsel, het viel allemaal erg mee en er was eigenlijk weinig tot niks gebeurd. Daarmee lijkt het
incident gebagatelliseerd te zijn.
Klaagster klaagt tevens over de communicatie over het trapgebruik. Toen klaagster eerder haar zorgen over
de trap had geuit, had het volgens haar op de weg van organisatie gelegen om haar duidelijk te maken hoe
de medewerkers de trap gebruiken. Dan had klaagster op dat moment actie kunnen ondernemen (of andere
opvang kunnen zoeken), zeker als ze toen al op de hoogte was gesteld van het feit dat medewerkers de kin-
65
deren met twee tegelijk naar beneden brengen. De keuze van organisatie om de kinderen ’s morgens eerst
boven op te vangen is pas gemaakt in april 2010 (de oudste dochter wordt vanaf december 2009 opgevangen). Klaagster kan zich niet herinneren hiervan op de hoogte te zijn gebracht.
5.
Bevindingen en oordeel
Klachtonderdeel 1
Klaagster vindt het onterecht dat organisatie een opzegtermijn van – in dit geval – één maand hanteert.
Als zij eerder had geweten dat op deze manier de trap was gebruikt, had zij eerder haar conclusies kunnen
trekken.
De commissie stelt vast dat organisatie het Protocol de organisatie openen/begin van de dag hanteert.
Daaruit blijkt dat peuters, die boven worden opgevangen, om 7.55 uur naar beneden worden gebracht
door de peuterleidster, met de hulp van een collega. Het traplopen is verder uitgewerkt in het Protocol de
organisatie traplopen peuters om 8.00 ’s ochtends. In dit protocol staat onder andere en voor zover relevant:
• De kinderen worden ondersteund in het traplopen door ze bij de hand te pakken.
• Kinderen die zelfstandig de trap af kunnen lopen laat je achter je lopen.
• Er worden maximaal twee kinderen tegelijk op de trap begeleid.
• Afhankelijk van de ontwikkeling, zelfredzaamheid en leeftijd van het kind biedt de medewerker
ondersteuning en/of geeft een hand.
• De leiding gaat zelf achterstevoren van de trap.
Verder blijkt dat op 11 maart 2010 in de Oudercommissie een herindeling is besproken, waarbij bij wijze van
proef peuters die tussen 7.00 en 8.00 uur worden gebracht, naar boven mogen om te eten. Na drie maanden
zou er worden geëvalueerd. Er zouden voorzieningen worden getroffen voor de veiligheid van de kinderen.
In de nieuwsbrief van maart 2010 zijn alle ouders op de hoogte gebracht van het feit dat vanaf 5 april 2010
kinderen die tussen 7.00 en 8.00 uur worden gebracht, eerst boven worden opgevangen.
De commissie stelt vast dat de evaluatie – weliswaar later dan na drie maanden heeft plaatsgevonden.
Naar aanleiding van de evaluatie is het Protocol traplopen opgesteld. Het protocol is vervolgens, volgens
organisatie, door de GGD goedgekeurd.
De commissie stelt vast dat e.e.a. goed is geregeld en in protocollen vastgelegd. Ze heeft geen reden om
eraan te twijfelen dat de GGD het protocol heeft goedgekeurd. De veiligheid is in principe niet in het geding.
Daarbij merkt ze wel op dat het Protocol traplopen niet steeds even helder is: men zou uit de ene regel van
de tekst kunnen afleiden dat alle kinderen bij de hand worden genomen, maar uit een andere regel dat het
bij de hand nemen niet altijd hoeft als kinderen zelfstandig de trap kunnen aflopen. Ook is het niet duidelijk
(en ook bij ouder kennelijk niet) of het protocol toestaat dat een medewerker twee kinderen tegelijk naar
beneden brengt.
Uit de stukken is het de commissie niet duidelijk geworden hoe het kind van ouder gevallen kon zijn. Als
de leiding zich aan het protocol had gehouden, was vallen nauwelijks mogelijk geweest. Ze kan organisatie
volgen dat risico nooit helemaal uit te sluiten is, maar ze acht de klacht van ouder in zoverre gegrond
dat organisatie had moeten onderzoeken waarom het op dat moment verkeerd is gegaan en in hoeverre
medewerkers zich niet aan het protocol hebben gehouden. Uit de stukken is niet na te gaan of organisatie het
incident voldoende heeft onderzocht.
Klachtonderdeel 2
De commissie stelt vast dat ouder het uiten van haar zorgen (ook) heeft bedoeld als het uiten van een klacht.
Ouder voelt zich dan ook niet serieus genomen, omdat zij meent dat alleen een klacht op schrift als zodanig
wordt behandeld. Organisatie meent echter dat zij wel degelijk de uitingen van ongenoegen serieus heeft
genomen en ook geprobeerd heeft oplossingen aan te dragen. Organisatie heeft de zorg van ouder echter niet
als klacht opgevat en deze dan ook niet bij de Oudercommissie neergelegd.
De commissie stelt vast dat ouder onvoldoende heeft aangetoond dat haar uiting van ongenoegen niet serieus
is genomen. Tegelijk stelt ze vast dat organisatie ten onrechte niet is nagegaan of hier (ook) sprake is van een
klacht. De commissie acht de klacht in zoverre gegrond, dat organisatie had moeten nagaan of het hier ging
om een uiting van zorg of om een klacht. In het laatste geval had organisatie haar interne klachtenprocedure
in werking moeten stellen.
Klachtonderdeel 3
De commissie stelt vast dat de klachtenprocedure is opgenomen in de algemene plaatsingsvoorwaarden. Ze
merkt op dat (volgens artikel 11.3) de opdrachtgever, als een klacht niet bevredigend is behandeld, zich
Jaarverslag Klachtencommissie Kinderopvang 2011
schriftelijk kan wenden tot een onafhankelijke klachtencommissie (i.c.de sKK). De commissie wil organisatie
erop wijzen dat ouders/verzorgers altijd het recht hebben om zich tot de externe klachtencommissie te
wenden. Ze zijn niet verplicht om eerst de interne procedure te volgen.
Klachtonderdeel 4
Over de klacht dat naar aanleiding van de val van haar dochter op verschillende en bagatelliserende manieren
is gecommuniceerd, stelt de commissie vast dat organisatie erkent dat de communicatie beter had gekund. In
ieder geval had de overdracht moeten plaatsvinden door de direct bij de val betrokken medewerkers.
Ten aanzien van de communicatie over het trapgebruik, meent de commissie dat voldoende is aangetoond
dat ouders (via nieuwsbrief van maart 2010) op de hoogte zijn gebracht van het feit dat vanaf 5 april 2010
kinderen die tussen 7.00 en 8.00 uur worden gebracht, eerst boven worden opgevangen.
Klachtonderdeel 5
Uitspraak
Advies
Reactie organisatie
Organisatie hanteert een opzegtermijn van twee maanden. Deze twee maanden zijn conform de algemene
plaatsingsvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van de MO-groep waarbij zij is aangesloten. Het is het
goed recht van ouder om te beslissen dat deze opvang niet voldoet aan haar verwachtingen en om een andere
keuze te maken, maar dit betekent niet dat de overeengekomen opzegtermijn dan niet van toepassing zou
zijn. De commissie stelt vast dat organisatie ouder voldoende tegemoet is gekomen door in plaats van twee
maanden, slechts één maand opzegtermijn te hanteren.
Klachtonderdelen 1 en 4 deels gegrond, deels ongegrond, klachtonderdelen 2 en 5 ongegrond en
klachtonderdeel 3 gegrond.
De commissie adviseert organisatie:
• het Protocol traplopen te wijzigen, in die zin dat volstrekt helder is voor zowel medewerkers als ouders hoe
de kinderen naar beneden worden gebracht.
• alert te zijn bij meldingen van ouders of er sprake is van slechts een zorgpunt of van een klacht die volgens
de klachtenregeling behandeld moet worden.
• incidenten als deze te onderzoeken en daarvan verslag te doen en, bij eventuele constateringen van
tekortkomingen, zich te bezinnen op de vraag of er aanleiding is voor het wijzigingen van protocollen of
gedragsregels.
• de klachtenregeling aan te passen, in die zin dat ouders/verzorgers zich ook rechtstreeks kunnen wenden
tot de externe onafhankelijke klachtencommissie waarbij organisatie is aangesloten.
De organisatie heeft het protocol traplopen aangepast en besproken tijdens de algemene vergadering met
alle medewerkers; oudercommissie en GGD zijn op de hoogte gesteld van het gewijzigde protocol.
De klachtenprocedure zal worden aangepast, waardoor ouders zich ook rechtstreeks kunnen wenden tot de
externe Klachtencommissie. Daarnaast wordt opgenomen dat in de procedure opgenomen dat in de hele
organisatie beter afgewogen dient te worden dat er zodra er meldingen van ouders zijn of er sprake is van
slechts een zorgpunt of van een klacht en hoe daar mee om te gaan.
11-60
Melding
11-61
Melding
11-62
Klacht ontvangen op 16 mei 2011 en ontvankelijk op 19 mei 2011
Onderwerp
1.
Opzegging, contractbeding minimaal 6 maanden
De organisatie heeft niet mee willen denken om een passende oplossing te vinden voor de opvang van de
jongste zoon van de ouder, het derde kind van de ouder dat bij de organisatie zou worden geplaatst.
67
2.
De organisatie heeft de klager gehouden aan de kinderopvangovereenkomst waarin is bepaald dat de minimale plaatsingstermijn zes kalendermaanden bedraagt. Dit ondanks het feit dat de ouder de overeenkomst
drie maanden voordat de opvang zou aanvangen heeft geannuleerd.
3.
De organisatie heeft gedreigd met juridische stappen tegen de ouder indien hij een klacht zou indienen.
Bevindingen en oordeel
Klachtonderdeel 1
Dit klachtonderdeel heeft betrekking op de wijze waarop de organisatie meedacht over oplossingen in de
periode dat de ouder een flexibele plaatsing aanvroeg en dat de organisatie haar aanbod deed (april 2010).
De organisatie stelde ter zitting dat op meerdere niveaus is meegedacht over een oplossing. Uit de stukken
die de ouder aan de Klachtencommissie heeft overgelegd blijkt dat de ouder over alternatieven heeft
gecommuniceerd met de afdeling planning/secretariaat van de organisatie (o.a. overbruggingsperiode,
roosteraanpassing in de werktijden van de moeder, omzetten van flexibele contracten voor de oudste jongens
naar regulier contracten). Uiteindelijk heeft de ouder binnen tien dagen moeten besluiten of hij het aanbod
voor een vaste opvangplek van de organisatie zou accepteren of niet.
De Klachtencommissie is van oordeel dat onvoldoende is vast komen te staan dat de organisatie niet heeft
meegedacht aan een passende oplossing. Dat dit niet heeft geleid tot een voor de ouder haalbare oplossing
doet hieraan niet af.
Klachtonderdeel 2
De klachtencommissie stelt vast dat partijen een overeenkomst hebben gesloten voor de opvang van het
kind. De ouder heeft hierbij niet het voorbehoud gemaakt dat hij nog een oplossing moet vinden voor de
problemen die samenhangen met het feit dat er geen flexibele plaats beschikbaar is. De voorwaarden die zijn
opgenomen in de overeenkomst zijn derhalve onverkort van toepassing.
Artikel 3, lid c ziet op beëindiging van de overeenkomst door de ouders. Dit artikel zegt:
De minimale plaatsingstermijn bedraagt zes maanden en is gebaseerd op het gereserveerde aantal dagdelen
per week. De opzegtermijn is twee kalendermaanden (onverlet de minimale plaatsingstermijn). Bij opzeggingen
dienen de ouders met deze termijnen rekening te houden, ook indien de ouders afzien van plaatsing.
Naar het oordeel van de Klachtencommissie is van kracht datgene wat partijen zijn overeengekomen in dit
beding. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar is dat een partij wordt gehouden aan dit beding.
De Klachtencommissie stelt vast dat niet is gebleken dat er ten tijde van de opzegging op 9 juni 2010
sprake was van omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst niet bekend waren, cq hadden
kunnen zijn. Het feit dat de ouder in juni 2010 een voor hem passende oplossing had gevonden buiten de
organisatie doet hieraan niet af. Nu tevens vast staat dat de ouder gedurende de (verplicht af te nemen)
plaatsingstermijn gebruik heeft gemaakt van de door de organisatie geboden opvang, kan niet worden
geoordeeld dat naleving van het beding tot voor de ouder onaanvaardbare gevolgen heeft geleid.
De organisatie stelde ter zitting en in haar brief aan de ouder, d.d. 4 augustus 2010, dat zij ouders die zich
aanmelden voor de kinderopvang, een plaatsingsgarantie biedt. Om dit te kunnen doen is de zekerheid
van een minimale afname van zes maanden noodzakelijk. De klachtencommissie heeft in deze casus geen
onderzoek gedaan naar hetgeen door de organisatie is gesteld over gegarandeerde plaatsingsmogelijkheden
en de samenhang hiervan met de binnen de kinderopvangbranche ongebruikelijke minimale plaatsingstermijn
van zes maanden.
Klachtonderdeel 3
In zijn ongedateerde brief stelt de medewerker van de Rechtsbijstandorganisatie van de ouder dat de
organisatie telefonisch heeft laten weten dat zij zal overwegen juridische stappen tegen de ouder te
ondernemen indien deze een klacht tegen de organisatie zal indienen. In haar verweer en ter zitting heeft
de organisatie de context geschetst waarbinnen zij haar opmerking heeft gemaakt. In het betreffende
telefoongesprek werd kenbaar gemaakt dat het indienen van een klacht tot doel zou hebben om schade aan
de organisatie te berokkenen. In dat verband bracht de organisatie in het telefoongesprek naar voren dat zij
geen enkele schade kan accepteren die haar door smaad dan wel laster wordt toegebracht.
Jaarverslag Klachtencommissie Kinderopvang 2011
In het algemeen getuigt het dreigen met juridische tegenacties, ter afwering van het indienen van een klacht
door een ouder, niet van een professionele houding. Nu partijen een andere lezing geven over hetgeen tijdens
het telefoongesprek tussen organisatie en de rechtsbijstandverlener is besproken en nader feitenonderzoek in
het kader van deze procedure niet aan de orde is, is beoordeling van dit klachtonderdeel niet mogelijk.
Uitspraak
Reactie organisatie
Klachtonderdelen 1 en 2 ongegrond, klachtonderdeel 3 geen oordeel.
De organisatie vindt de beslissing helder en genuanceerd geformuleerd en kan hetgeen de Klachtencommissie
oordeelt, onderschrijven. Niettemin spijt het de organisatie dat ouder zich onheus bejegend heeft gevoeld.
Zij is zich bewust van het grote belang van een zorgvuldige communicatie en zal hier ook in de toekomst op
een bewuste manier aandacht aan blijven besteden.
11-63
Melding
11-64
Klacht ontvangen op 17 mei 2011 en ontvankelijk op 9 juni 2011
Onderwerp
Opzegging, bejegening
1.
De organisatie heeft nagelaten om op 14 april 2011 de wond van de zoon van ouder voldoende te behandelen
en om de ouder op de hoogte te stellen van de blessure en toedracht van het incident.
2.
De organisatie heeft als reactie op de klacht die de ouder hierover op 18 april 2011 telefonisch besprak met
de organisatie, de kinderopvangovereenkomst per direct opgezegd.
Bevindingen en oordeel
Klachtonderdeel 1
Klachtonderdeel 2
De commissie is van oordeel dat een organisatie ouders/verzorgers altijd moet inlichten over incidenten/
ongevallen. In het onderhavige geval heeft de organisatie één van de ouders/verzorgers ingelicht over de
toedracht. Van de zijde van de organisatie wordt ontkend dat er een afspraak zou bestaan dat de organisatie
over dit soort incidenten alleen maar contact zou opnemen met moeder. Uit de stukken blijkt niets van een
dergelijke afspraak. Bovendien kan het nakomen van een dergelijke afspraak in de praktijk ook onlogisch zijn
(de ene ouder komt het kind ophalen en de andere ouder moet worden gewaarschuwd!) .
Op grond van bovenstaande overwegingen acht de commissie dit klachtonderdeel ongegrond.
De commissie is van oordeel dat een organisatie bevoegd is om een overeenkomst met ouders/verzorgers per
direct en eenzijdig op te zeggen als dit met ouders/verzorgers is overeengekomen en zij hierover duidelijk zijn
geïnformeerd. In het onderhavige geval blijkt de organisatie wel aangesloten te zijn bij de Brancheorganisatie
maar hanteert zij nog niet de Algemene Voorwaarden van de Brancheorganisatie. De organisatie heeft de
vigerende condities, afspraken en reglementen op de site staan en verwijst ouders/verzorgers voor deze
informatie naar de site. Met betrekking tot de opzegtermijn staat vermeld dat de organisatie met een
opzegtermijn van één maand werkt ingaande op de eerste of de 16e dag van de maand. Deze opzegging kan
zowel schriftelijk als mondeling, na opzegging wordt er een schriftelijk bevestiging gestuurd.
In het onderhavige geval beschuldigen partijen elkaar over en weer van het opzeggen van de overeenkomst.
Voor de commissie blijft het, ook na de hoorzitting, onduidelijk wie het initiatief hiertoe heeft genomen.
Duidelijk is wel dat het kind na het telefoongesprek op 18 april 2011 niet meer naar de opvang is gekomen en
dat partijen alleen maar via e-mail gecommuniceerd hebben.
Door de organisatie wordt duidelijk gesteld dat er geen twijfel mogelijk was over de intentie van ouder om
de opvang op te zeggen. De commissie is echter van mening dat een later gevoerd telefoongesprek met vader
de organisatie voldoende informatie had moeten geven om dit besluit van ouder in twijfel te trekken.
Ook uit de inhoud van de door ouder gestuurde e-mails blijkt duidelijk dat zij niet de intentie heeft gehad
om de overeenkomst per direct op te zeggen. Bovendien was de organisatie op de hoogte van het soms
emotionele gedrag van ouder. Zonder rekening te houden met de gevolgen voor het kind, heeft de organisatie
de opzegging van ouder, of althans wat de organisatie had begrepen als opzegging, aangegrepen om het
contract ook daadwerkelijk te beëindigen. Er is onmiddellijk op 18 april 2011 een e-mail gestuurd om dit
te bevestigen zonder ouder de mogelijkheid te geven om gedurende de overeengekomen opzegtermijn nog
gebruik te maken van de opvang. Volgens de commissie zou minstens een maand opzegtermijn van toepassing
zijn, los van het feit of de overeenkomst door ouder of door de organisatie is opgezegd. De organisatie heeft
ook geen initiatief getoond om na het bewuste telefoongesprek nog eens contact met ouder op te nemen om
de gang van zaken en de intentie van ouder te bespreken. In die zin acht de commissie het gedrag van de
organisatie als een eenzijdige opzegging en dit klachtonderdeel gegrond.
Advies
De commissie adviseert de organisatie om de Algemene Voorwaarden van te voren aan ouders/verzorgers
uit te reiken. Als gevolg van het niet (tijdig) verstrekken van deze voorwaarden kan de overeenkomst nietig
worden verklaard.
De commissie adviseert de organisatie om in de door partijen te ondertekenen plaatsingsovereenkomst op te
nemen dat ouders/verzorgers de Algemene Voorwaarden hebben ontvangen en dat deze van toepassing zijn.
De commissie adviseert de organisatie om de Algemene Voorwaarden van de Brancheorganisatie te hanteren.
Deze voorwaarden voldoen aan de wettelijke bepalingen ten aanzien van algemene voorwaarden.
Uitspraak
Reactie organisatie
11-65
Onderwerp
Klachtonderdeel 1 ongegrond en klachtonderdeel 2 gegrond.
De organisatie is verbaasd dat de Klachtencommissie klachtonderdeel 2 gegrond heeft verklaard. Verder kan
de organisatie volledig instemmen met de adviezen en zal deze adviezen onverkort overneem en aanpassen in
haar administratieve systemen.
Klacht ontvangen op 6 mei 2011 en ontvankelijk op 8 juni 2011
Datum opzegging
De organisatie berekent de ouder ten onrechte opvangkosten door tot 15 juli 2011, terwijl de ouder conform
de informatie die de organisatie haar hierover heeft verstrekt tijdig heeft opgezegd per 1 juli 2011.
Bevindingen en oordeel
De Klachtencommissie heeft haar oordeel over de klacht gebaseerd op de stukken die partijen in het
schriftelijk traject van hoor en wederhoor aan haar hebben overgelegd alsmede op hetgeen ter zitting door
de organisatie naar voren is gebracht.
De Klachtencommissie stelt vast dat partijen een geschil hebben over de datum waarop bij de beëindiging
van het contract de opzegtermijn van twee maanden ingaat. De ouder stelt dat de opzegtermijn op 1 mei
2011 ingaat aangezien zij op 29 apri 2011 haar opzeggingsbrief heeft verzonden. De organisatie stelt dat zij
deze brief na 1 mei 2011 heeft ontvangen en dat de opzegtermijn daarom ingaat op 16 mei 2011.
De Klachtencommissie is van oordeel dat bij het voorliggende geschil heeft te gelden wat partijen over
de beëindiging van de overeenkomst hebben afgesproken. Artikel 10, lid 5, Algemene Voorwaarden
van de organisatie, bepaalt dat de datum van het poststempel bepalend is voor de einddatum van de
plaatsingsovereenkomst.
De organisatie stelde ter zitting dat de ouder had kunnen weten dat een brief die op 29 april 2011 wordt
verstuurd niet vóór 1 mei 2011 bij de organisatie binnen zal zijn. De Klachtencommissie is van oordeel dat
deze argumentatie van de instelling niet terzake doende is omdat niet de ontvangstdatum bepalend is maar
de datum van poststempel ingevolge artikel 10, lid 5 van de bij de plaatsingsovereenkomst van toepassing
verklaarde Algemene Voorwaarden.
Aangezien de ouder (uit de aard der zaak) niet kan aantonen op welke datum de brief is gestempeld,
ligt de bewijslast hiervoor bij de organisatie. De organisatie heeft de betreffende enveloppe niet aan de
Klachtencommissie kunnen overleggen. De Klachtencommissie oordeelt derhalve ten gunste van de ouder.
Jaarverslag Klachtencommissie Kinderopvang 2011
Uitspraak
Reactie organisatie
Gegrond
Geen reactie ontvangen.
11-66
Melding
11-67
Klacht ontvangen op 19 mei 2011 en ontvankelijk op 9 juni 2011
Onderwerp
Opzegging, mishandeling kinderen
1.
De organisatie heeft nagelaten een oudercommissie in te stellen.
2.
De organisatie heeft nagelaten om inhoudelijk te reageren op de klacht van de ouder, d.d. 14 april 2011,
over de opvang van de gastouder die door de organisatie is bemiddeld.
3.
De organisatie heeft de gastouderopvang over de maand maart 2011 ten onrechte aan de ouder in rekening gebracht. De opvang en de verzorging door de gastouder was onder de maat en heeft de kinderen schade berokkend.
4.
De organisatie brengt ten onrechte een opzegtermijn aan de ouder in rekening nadat de ouder de gastouderopvang op 31 maart 2011 per direct heeft opgezegd.
De ouder heeft besloten vóór de zitting de klacht in te trekken. De Klachtencommissie heeft vastgesteld dat
de directeur/bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau de dochter is van de gastouder. De commissie is van oordeel dat een constructie waarbij sprake is van een nauwe familieband principieel het gevaar in
zich draagt dat de professionele distantie tussen gastouder en gastouderbureau te klein is. De constructie
draagt in elk geval onvoldoende waarborgen in zich dat een klacht van de vraagouder over de gastouder
op een neutrale en onbevooroordeelde wijze wordt behandeld door het gastouderbureau. Dit probleem is
nijpend en dient te worden gesignaleerd aangezien de vraagouder binnen de huidige wet- en regelgeving met
een klacht over de gastouder uitsluitend terecht kan bij het bemiddelende gastouderbureau.
11-68
Melding
11-69
Melding
11-69a
Melding
11-70
Onderwerp
1.
Klacht ontvangen op 27 mei 2011 en ontvankelijk op 1 juli 2011
Geen rekening houden met wensen ouder
Het feit dat zij de opvang hebben beëindigd omdat ouders gedwongen werden hun kinderen ofwel buiten te
laten slapen (buitenhuisjes) ofwel de kinderen op moesten halen als ze teveel huilden.
71
2.
Het feit dat ouders verrast waren over deze aankondiging omdat door de leidsters en in de schriftjes werd
gezegd/vermeld dat de kinderen steeds beter sliepen en dronken.
3.
Het feit dat er niet eerder serieus met ouders is gepraat over de mogelijke oplossingen voor het gedrag van
de kinderen.
4.
Het feit dat de organisatie het medisch onderzoek van het jongste kind niet heeft afgewacht voordat zij
deze maatregelen heeft aangekondigd.
Bevindingen en oordeel
Klachtonderdeel 1
De commissie is van oordeel dat het gedrag van een organisatie er in principe niet toe mag leiden dat ouders/
verzorgers zich min of meer gedwongen voelen de opvang te beëindigen.
Organisaties horen hun best te doen om opvangproblemen met ouders/verzorgers te bespreken en zo
mogelijk in overleg op te lossen. In het onderhavige geval heeft de commissie geconstateerd dat er van
de zijde van de organisatie veel tijd en aandacht is besteed aan de opvang van de kinderen. Hoewel de
partijen onderling tips en adviezen hebben uitgewisseld, heeft dat niet tot een betere opvangsituatie
geleid. De commissie heeft geconstateerd dat de opvangsituatie van de kinderen thuis en op de opvang
nogal verschillend was. Hoewel de kinderen thuis ook huilden, sliepen de kinderen in een rustige omgeving
en werden ze ingebakerd. Bij de organisatie werden de kinderen in een verticale groep in een kleine locatie
opgevangen. In een dergelijke groep is er altijd wel een zekere mate van actie en rumoer waardoor deze
kinderen waarschijnlijk extra geprikkeld werden. Bovendien werd dit nog versterkt door de kleine gehorige
ruimten in deze locatie. Het is niet gebruikelijk/toegestaan dat kinderen in een opvangsituatie worden
ingebakerd.
Ouder heeft de pedagogisch medewerkers weinig gelegenheid gegeven om voor andere inslaapmethoden te
kiezen. Op deze manier hadden de kinderen eventueel de kans gekregen om rustig in slaap te vallen. Ondanks
de goede bedoelingen van beide partijen is het niet mogelijk geweest om gezamenlijk een goede oplossing
voor de kinderen te vinden. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat het voor een
kinderopvangorganisatie niet mogelijk is om rekening te houden met alle wensen en verlangens van ouders/
verzorgers. Op grond van bovenstaande overwegingen acht de commissie dit klachtonderdeel ongegrond en is
de commissie blij met het gebaar van de organisatie om, gezien de omstandigheden, geen opzegtermijn aan
te houden.
Klachtonderdeel 2
De commissie is van oordeel dat kinderopvangorganisaties ouders/verzorgers zo goed en snel mogelijk moet
informeren over de daadwerkelijke opvangsituatie van hun kinderen. Hoewel ouder ook geïnformeerd werd
over het moeilijke gedrag van de kinderen, werd door ouder gesteld dat er ook veel positieve berichten
werden geventileerd zoals lichte verbeteringen van eet- en slaapgedrag. Tijdens de zitting werd door de
organisatie aangegeven dat er inderdaad de neiging bestond om de situatie rooskleuriger voor te stellen
dan ze in werkelijkheid vaak was. De commissie kan zich derhalve voorstellen dat ouder geen reëel beeld
verkregen heeft van de situatie en dat ouder verbaasd was over de “plotselinge” ernst van de opvangsituatie.
Op grond van deze overwegingen acht de commissie dit klachtonderdeel gegrond.
Klachtonderdeel 3
De commissie is van oordeel dat een kinderopvangorganisatie zo snel en serieus mogelijk contact met ouders/
verzorgers moet opnemen om eventuele opvangproblemen samen te bespreken. In het onderhavige geval
is het duidelijk dat er veelvuldig contact tussen ouders en organisatie is geweest om oplossingen te zoeken
voor de situatie van de kinderen. De kinderen worden sinds eind maart 2011 opgevangen. Ervaring leert dat
veel kinderen in de beginfase van de opvang vaak huilen en zich niet op hun gemak voelen. Deze wensituatie
gaat in de meeste gevallen voorbij. De commissie kan zich voorstellen dat de organisatie in eerste instantie
heeft willen afwachten of de situatie in positieve zin zou veranderen. Toen dit niet het geval bleek, zijn er
nadere mogelijkheden uitgeprobeerd en besproken. Ook dit bleek onvoldoende soelaas te bieden en derhalve
heeft de organisatie de stap genomen om ouder voor een officieel gesprek uit te nodigen. Tijdens het gesprek
is een aantal overblijvende alternatieven aan ouder voorgelegd. De commissie vindt dit een serieuze wijze
van handelen van de organisatie en acht dit klachtonderdeel op grond van bovenstaande overwegingen
ongegrond.
Klachtonderdeel 4
De commissie is van oordeel dat het in sommige gevallen beter is als er meer duidelijkheid bestaat over een
eventuele medische oorzaak voor het gedrag van een kind, voordat men op voorhand al oplossingen gaat
bedenken. In het onderhavige geval was er echter sprake van een escalerende opvangsituatie waarbij beide
Jaarverslag Klachtencommissie Kinderopvang 2011
kinderen onevenredig veel aandacht nodig hadden. Het afwachten van de uitslag van het medisch onderzoek
van één van de kinderen zou de acute problemen niet wegnemen. Op grond van deze overweging acht de
commissie dit klachtonderdeel ongegrond.
Uitspraak
Advies
Klachtonderdelen 1,3 en 4 ongegrond en klachtonderdeel 2 gegrond.
De commissie heeft geconstateerd dat de organisatie een klachtenregeling hanteert die niet voldoet aan de
wettelijke vereisten. In deze regeling worden ouders/verzorgers gevraagd om eventuele klachten in eerste
instantie bij de organisatie aan te kaarten. Daarna kunnen ouders/verzorgers eventueel naar de externe
klachtencommissie.
Hoewel de commissie er een voorstander van is dat klachten zoveel mogelijk door de organisatie zelf worden
behandeld, gaat de Wet klachtrecht cliënten zorgsector ervan uit externe klachtencommissies rechtstreeks
benaderbaar moeten zijn. De commissie adviseert de organisatie om haar regeling in die zin aan te passen en
ouders/verzorgers hierover te informeren.
De commissie adviseert de organisatie om ouders/verzorgers zo objectief mogelijk te informeren over de
problemen die zij bij de opvang van de kinderen ervaren.
Reactie organisatie
11-71
Onderwerp
Geen reactie ontvangen.
Klacht ontvangen op 1 juni 2011 en ontvankelijk op 7 juni 2011
Opzegtermijn, verzorging, bejegening
1.
De reactie van organisatie op het door de ouder gemelde voedingsincident, d.d. 23 maart 2011, was afwerend en niet gericht op herstel van het vertrouwen van de ouder.
2.
De organisatie houdt de ouder ten onrechte aan een opzegtermijn van vier weken.
Bevindingen en oordeel
Klachtonderdeel 1
Klachtonderdeel 2
De commissie is van oordeel dat het handelen van een organisatie, na een ongeval/incident altijd gericht
moet zijn op herstel van vertrouwen. In eerste instantie heeft de organisatie goed gereageerd. Op de
avond van het incident is nog telefonisch contact met ouder opgenomen om het voorval te bespreken. Het
gesprek op de daaropvolgende dag op het kinderdagverblijf verliep in een andere sfeer. Door de betreffende
medewerkers werd gezegd dat er bewust niet is gebeld naar ouders omdat daar geen aanleiding toe was.
Ouders waren zeer verbaasd en teleurgesteld over deze reactie omdat zij er van uit waren gegaan dat de
organisatie in alle gevallen contact met hen zou opnemen als er iets met het kind aan de hand zou zijn. Een
later gesprek met de directeur maakt de situatie voor ouders nog erger. In plaats van een teken van begrip
of medeleven, kregen ouders verwijten over hun gedrag en het feit dat het kind teveel voeding zou krijgen.
Tijdens de hoorzitting werd door ouders duidelijk aangegeven dat niet zozeer het incident zelf, maar met
name de toon en de houding van de organisatie na het incident de aanleiding is geweest om de klacht in te
dienen. De commissie is van oordeel dat de organisatie niet adequaat gereageerd heeft op de gevoelens van
ouder. Het gaat in dit geval om een zeer jong kind dat nog niet lang door de organisatie werd opgevangen.
Ouders hadden nog niet voldoende gelegenheid gehad om een vertrouwensband met de organisatie op te
bouwen en op grond hiervan had de organisatie extra aandacht moeten besteden aan de communicatie met
ouders. Op grond van deze overweging acht de commissie dit klachtonderdeel gegrond.
De commissie is van oordeel dat een organisatie een ouder aan de overeengekomen opzegtermijn mag
houden, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dit niet te doen. In het onderhavige geval is een
opzegtermijn van 4 weken overeengekomen. Voor zover de commissie heeft kunnen constateren is er
door de organisatie geen wanprestatie geleverd in die zin dat de verbintenis niet is nagekomen. Het is
niet ongebruikelijk dat een kind soms niet zoveel drinkt. De gedronken hoeveelheden zijn aan ouders
doorgegeven. De organisatie kan niet verweten worden dat ze geen kwalitatief goede opvang heeft geboden.
Op grond van deze overweging acht de commissie dit klachtonderdeel ongegrond.
73
Uitspraak
Advies
Klachtonderdeel 1 gegrond en klachtonderdeel 2 ongegrond
Ondanks het feit dat de organisatie de opzegtermijn mag hanteren, wil de commissie de organisatie in
overweging geven dat wellicht, gezien de door ouders ervaren communicatieproblemen, enige aanpassing van
de overeengekomen opzegtermijn tot de mogelijkheden behoort.
De commissie heeft kennis genomen van de aanpassingen van de intakeformulieren als gevolg van deze
klacht. De commissie is van oordeel dat deze wijzigingen niet kunnen voorkomen dat alle mogelijke
toekomstige en individuele wensen en klachten hiermee vermeden worden. De commissie adviseert de
organisatie om het nut van deze aanpassingen nog eens kritisch te bekijken.
De commissie is voorstander van een laagdrempelige klachtenvoorziening waarbij in eerste instantie wordt
geprobeerd om klachten binnen de organisatie te bespreken. Conform de Wet klachtrecht cliënten zorgsector
is het echter mogelijk de externe klachtencommissie rechtstreeks te benaderen. De commissie adviseert de
organisatie om de huidige klachtenregeling in die zin aan te passen.
Reactie organisatie
11-72
Onderwerp
Na de uitspraak heeft de organisatie contact opgenomen met ouder. Er zijn excuses aangeboden voor het feit
dat ouders zich niet gehoord voelden m.b.t. het herstellen van het vertrouwen., terwijl dit in de visie van de
organisatie juist het uitgangspunt is. Organisatie neemt de kosten verder op zich.
Ouders hebben aangegeven eigenlijk te fanatiek te zijn geweest door gezien de aard van de situatie de sKK
erbij te betrekken.
Klacht ontvangen op 30 mei 2011 en ontvankelijk op 16 juni 2011
Onterecht betalen voor margedagen
Kinderen op de bso kunnen gebruikmaken van twee margedagen (buiten de vakantie om), als de school dicht
is. De school van het kind van klaagster kent echter geen margedagen. Klaagster kan deze dagen dus niet
gebruiken, maar betaalt er wel voor. Volgens klaagster is dat (volgend jaar, bij afname van een middag) 17%
van de maandkosten.
Ouder heeft in de nieuwsbrief van de organisatie gezien dat er veranderingen zouden komen in de
margedagen. Ouder is nog steeds van mening dat zij relatief veel moet betalen voor verplichte margedagen,
maar aangezien het in de voorwaarden staat, oordeelt de ouder dat organisatie waarschijnlijk in haar recht
staat. In het belang van de kinderen stapt ouder over naar een ander kinderdagverblijf.
11-73
Onderwerp
Klacht ontvangen op 30 mei 2011 en ontvankelijk op 27 juni 2011
Onvoldoende toezicht en onvoldoende overleg over aanpak kind
1.
De organisatie werkt op de betreffende vestiging voor buitenschoolse opvang niet met stamgroepen; mede
hierdoor schiet de begeleiding tekort en wordt er onvoldoende toezicht uitgeoefend op de BSO.
2.
De organisatie heeft onvoldoende rekening gehouden met de visie en de aanwijzingen van de ouders over de
aanpak van hun zoon op de BSO.
3.
De organisatie heeft de ouders onvoldoende betrokken bij de stappen die zij heeft genomen om de problematiek aan te pakken.
Bevindingen en oordeel
Klachtonderdeel 1
De organisatie heeft in haar verweer en ter zitting toegelicht op welke wijze zij de opvang in stamgroepen op
de betreffende BSO heeft opgezet. De kinderen eten in een vaste ruimte in een leeftijdsgebonden groep, dit
is de stamgroep. Door de indeling van de accommodatie en omdat de bezoekende kinderen afkomstig zijn van
Jaarverslag Klachtencommissie Kinderopvang 2011
scholen die op een verschillend tijdstip uit komen zijn de leidsters gekoppeld aan een ruimte en niet aan een
groep. In de andere BSO vestiging zijn de leidsters gekoppeld aan de kinderen. De organisatie stelt verder dat
op de vestiging één leidster op tien kinderen aanwezig is.
De ouder stelt dat door het ontbreken van stamgroepen er een minder gestructureerde situatie ontstaat
waarbij minder toezicht is.
In de beleidsregels BSO zijn de volgende bepalingen opgenomen:
Het uitgangspunt is het werken met vaste groepen kinderen, waarbij een open deuren beleid mogelijk is.
Kinderen maken gebruik van verschillende ruimtes, verlaten hun groepsruimte of basisgroep en gaan soms uit
school naar een buitenactiviteit zonder eerst op te starten in hun vaste basisgroep of groepsruimte.
• over de maximale groepsgrootte; als er kinderen van 4 tot 8 jaar in de groep zitten: 20 kinderen, groepen
van kinderen van 8 tot 12 jaar: 30 kinderen
• over de kind-leidsterratio: één pedagogisch medewerker per 10 aanwezige kinderen
De Klachtencommissie is van oordeel dat de organisatie haar werkwijze voldoende heeft toegelicht. De
organisatie heeft daarmee voor de klachtencommissie aannemelijk gemaakt dat zij op de betreffende
vestiging werkt met stamgroepen conform de beleidsregels BSO. De Klachtencommissie gaat daarom voorbij
aan de tweede zin van het eerste klachtonderdeel waarin de ouder het feit dat er niet met stamgroepen
wordt gewerkt als oorzaak benoemt voor een, naar haar mening, gebrekkig toezicht.
Klachtonderdeel 2
Om zich een oordeel over dit klachtonderdeel te vormen heeft de Klachtencommissie onderzocht of de
organisatie bereid is geweest om de adviezen van de ouder(s) over de aanpak serieus te nemen.
Ter zitting stelde de ouder, desgevraagd, dat zij een aantal tips aan de organisatie heeft gegeven over de
aanpak van het kind en dat de pedagogisch medewerkers hiermee aan het werk zijn gegaan.
Uit de stukken die partijen aan de Klachtencommissie hebben overgelegd blijkt dat de organisatie met de
ouder heeft overwogen om het kind voor alle opvangdagen op de andere vestiging te plaatsen waar gewerkt
wordt met kleinere groepen en meer ruimtes beschikbaar zijn. Dit kon om praktische redenen niet doorgaan.
De klachtencommissie komt tot de conclusie dat partijen de praktische oplossingen met elkaar hebben
afgestemd en dat de organisatie bereid is geweest hierin de aanwijzingen van de ouder op te volgen en dat
zij bereid is geweest om samen met de ouder naar alternatieve oplossingen te kijken.
Klachtonderdeel 3
Uit de toelichting van de ouder op haar klacht blijkt dat de ouder van mening is dat zij te weinig is betrokken
bij het consulteren en inschakelen van derden (de school, jeugdzorg en het AMK).
a. De organisatie heeft de volgende protocollen aan de Klachtencommissie over gelegd:
• protocol omgaan met vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld
• protocol omgaan met opvallend gedrag
Vanaf medio maart 2011 heeft de organisatie gewerkt met het protocol omgaan met opvallend gedrag. Dit
blijkt uit de aan de Klachtencommissie overgelegde Checklist procedure opvallend gedrag. Hierin zijn de
acties geregistreerd die de organisatie heeft ondernomen. Uit de checklist blijkt dat de organisatie op 14
april 2011 en op 17 mei 2011 adviesgesprekken heeft gehad met (respectievelijk) bureau jeugdzorg en het
AMK. Kennelijk is de organisatie op enig moment overgestapt van het protocol opvallend gedrag naar het
protocol kindermishandeling.
De klachtencommissie is van oordeel dat de ouders over dergelijke ingrijpende en verstrekkende stappen
dienen te worden geïnformeerd zodat duidelijk wordt wat van de ouders in het traject wordt verwacht
en wat zij kunnen verwachten van de organisatie. De organisatie heeft voor de Klachtencommissie niet
aannemelijk gemaakt dat zij de ouders heeft geïnformeerd over het feit dat zij zou gaan werken volgens
het protocol kindermishandeling en wat dit voor het traject betekent.
b. De organisatie heeft de ouder per brief uitgenodigd voor een zorggesprek op 27 april 2011. De ouder had
aan de organisatie toestemming gegeven om met de docente van de basisschool van het kind overleg
te hebben. Bij aanvang van het gesprek werd de ouder er onverwacht mee geconfronteerd dat, naast
medewerkers van de organisatie tevens de intern begeleider van de basisschool aanwezig was. De
klachtencommissie laat zich niet uit over de wenselijkheid hiervan. De commissie is echter van oordeel
75
dat de organisatie, uit een oogpunt van zorgvuldigheid, vooraf met de ouder had moeten afstemmen of
zij akkoord gaat met de aanwezigheid van de interne begeleider, of haar hierover in elk geval had moeten
informeren.
c. Het is onbetwist dat de communicatie tussen de ouders en de organisatie moeizaam verliep, de moeder is
weggelopen uit het zorggesprek op 27 april, afspraken werden door de ouders meer dan eens afgezegd.
De Klachtencommissie is van oordeel dat een zorgvuldige communicatie over de aanpak tot de
verantwoordelijkheid behoort van zowel de ouders als van de organisatie. De Klachtencommissie is
van oordeel dat de organisatie als professionele partij het initiatief moet nemen om de samenwerking
te herstellen als het overleg met de ouders spaak loopt. De Klachtencommissie is van oordeel dat de
organisatie onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij hierin voldoend inspanningen heeft geleverd.
d. De klachtencommissie kan niet treden in de afweging van de organisatie om een melding te doen bij
het AMK. De commissie is echter van oordeel dat de organisatie de signalen waarop zij haar vermoeden
baseert, conform het protocol, wel dient te bespreken met de ouders.
In de checklist procedure opvallend gedrag is vermeld dat in het gesprek met de vader, d.d. 17 mei 2011,
het formulier “verhelderen” is besproken. Dit formulier is onderdeel van de procedure opvallend gedrag,
niet van de procedure kindermishandeling. Uit de vermelding dat dit formulier is besproken met de vader
blijkt naar het oordeel van de Klachtencommissie onvoldoende dat de signalen waarop de organisatie haar
vermoeden van kindermishandeling baseert zijn besproken met de ouder.
De Klachtencommissie komt tot de conclusie dat de organisatie niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij de
ouders voldoende heeft betrokken bij het traject dat zij heeft doorlopen en dat is geëindigd in een melding
bij het AMK.
Uitspraak
Reactie organisatie
Klachtonderdelen 1 en 2 ongegrond, klachtonderdeel 3 gegrond
Organisatie zal in de procedure opvallend gedrag een extra stap opnemen waarin ook tijdens de
beantwoording van de vraag “is er sprake van vooruitgang?” gekozen kan worden voor:
• nee > vermoeden kindermishandeling
• ja > opstarten protocol vermoeden kindermishandeling
Organisatie vindt het uiteraard zeer belangrijk om te handelen als een professionele partij en daarmee het
initiatief te nemen binnen het samenwerken, maar ook binnen het zorgvuldig handelen in het belang van het
kind. Daar waar contact afgebroken of geweigerd wordt, zal dit niet betekenen dat daarmee ook voortzetting
van een opgestart protocol vermoeden kindermishandeling stopgezet wordt. Hier blijft organisatie achter staan.
Binnen de organisatie geldt dat zij alle zaken rondom een kind in principe met de ouders bespreekt. In dit
kader betekent dat onder meer dat zij de ouders betrekt bij de zorgen die men om een kind heeft, maar ook,
mocht het daarop uitkomen, de ouders op de hoogte brengt van het feit dat zij het AMK (gaat) inschakelen.
Mondeling zijn aan ouder signalen gemeld tijdens het laatst gevoerde gesprek voor daadwerkelijke melding
bij het AMK. Wellicht is het een overweging om hiervan altijd een schriftelijke bevestiging te sturen. Dit
laatste zal meegenomen worden binnen de evaluatie van het protocol vermoeden kindermishandeling.
11-74
Melding
11-75
Klacht ontvangen op 1 juni 2011en ontvankelijk op 17 juni 2011
Onderwerp
Nalatigheid, pedagogisch handelen
De organisatie heeft nagelaten om, na het incident op 4 april 2011 en na klachten van de ouder over de onrust en het toezicht op het kinderdagverblijf, adequate maatregelen te nemen en er op toe te zien dat deze
worden nageleefd in de praktijk.
Jaarverslag Klachtencommissie Kinderopvang 2011
Bevindingen en oordeel
Ten aanzien van de ontvankelijkheid
De organisatie beroept zich niet-ontvankelijkheid van de klacht omdat zij van mening is dat de
klachtomschrijving onduidelijk is. Hoe kan de organisatie enerzijds verzuimen om adequate maatregelen
te nemen om vervolgens na te laten om er op toe te zien dat deze (niet genomen maatregelen) worden
nageleefd?
De Klachtencommissie overweegt als volgt.
• De klacht voldoet aan de voorwaarden die in artikel 6, lid 1 en lid 2, van het Klachtenreglement
• De klacht is inhoudelijk kennelijk voldoende duidelijk. Dit blijkt onder meer uit het inhoudelijk verweer dat
de organisatie heeft ingediend op de klacht.
• De organisatie gaf ter zitting aan dat zij prijs stelt op de inhoudelijk behandeling van de klacht door de
Klachtencommissie.
De Klachtencommissie verwerpt het beroep op niet-ontvankelijkheid en verklaart de ouder ontvankelijk in
haar beklag.
Ten aanzien van de klacht
De organisatie stelt dat medewerkers op de dag van het incident, 4 april 2011, in strijd met protocollen
hebben gehandeld. De organisatie neemt daarmee verantwoordelijkheid voor het incident.
De ouder heeft haar klacht over het incident op dinsdag 5 april 2011 schriftelijk, per e-mail. ingediend bij
de leidinggevende van het kindercentrum met het verzoek om op korte termijn een gesprek te plannen. De
klachtencommissie stelt vast dat de organisatie hierop als volgt heeft gereageerd.
• De organisatie reageert hierop met een e-mail, d.d. 5 april 2011, waarin wordt aangekondigd dat de vragen
over de toedracht met de medewerkers zullen worden besproken. De organisatie stelt een gesprek met de
ouder voor op donderdag 7 april 2011.
• De directeur van de organisatie bericht de ouder per e-mail, d.d. 6 april 2011, dat zij een verslag heeft
gevraagd van het incident en dat zij niet aanwezig zal zijn bij het geplande gesprek. De directeur vraagt de
ouder om haar te berichten over haar bevindingen over het gepland gesprek.
• Op 7 april 2011 vindt het overleg tussen de ouder en een aantal bij het incident betrokken medewerkers
plaats.
• De ouder laat de directeur in een e-mail, d.d. 21 april 2011, weten dat zij graag een terugkoppeling wil
over de maatregelen die de organisatie heeft genomen. Verder spreekt de ouder haar bezorgdheid over de
kwaliteit van de opvang uit.
• In haar e-mail, d.d. 21 april 2011, bericht de organisatie de ouder over de aanvullende afspraken die de
organisatie heeft genomen op het bestaande protocol.
De organisatie benadrukt in haar verweer dat de organisatie, ook vóór het incident op 4 april 2011, gebruik
maakt van een protocol buiten slapen. Aanvullend hierop heeft de organisatie de volgende maatregelen
genomen:
• de organisatie heeft het protocol buiten slapen aangescherpt;
• in het teamoverleg zijn de gedragsregels nog eens scherp aangezet (als het nodig is wijkt de pauze van
leidster voor kinderen, er wordt dagelijks genoteerd welke kinderen buiten slapen, dezelfde leidster die de
kinderen in bed stopt, haalt ze er ook weer uit).
Ter zitting heeft de organisatie voor de Klachtencommissie aannemelijk gemaakt dat zij maatregelen heeft
genomen om te waarborgen dat protocollen daadwerkelijk worden nageleefd (regelmatig bespreken van de
protocollen in het teamoverleg, medewerkers dienen schriftelijk te bevestigen dat zij de protocollen hebben
gelezen; training voor nieuwe medewerkers en invalmedewerkers (per 1 juni 2011).
De Klachtencommissie is op grond van bovenstaande van oordeel dat de organisatie de klacht over het
incident op 4 april 2011 op passende wijze heeft aangepakt en dat zij de maatregelen heeft genomen die van
een professionele organisatie mogen worden verwacht. De Klachtencommissie is aanvullend van oordeel dat
uit de aan haar overgelegde stukken blijkt dat de organisatie hierover tijdig, zowel mondeling als schriftelijk,
heeft gecommuniceerd.
De Klachtencommissie heeft er kennis van genomen dat de ouder in haar correspondentie met de organisatie
en met de Klachtencommissie klaagt over de chaos binnen het kindercentrum, die het gevolg zou zijn van
organisatorische keuzes van de organisatie. Als voorbeelden noemt de ouder de schaalvergroting van de
77
organisatie en het samenvoegen van twee groepen in het kindercentrum. De klachtencommissie is van
oordeel dat (klachten over) de door de ouder vermelde organisatorische maatregelen op zich zelf niet tot
het domein behoren van individuele ouders. Indien de kwaliteit van de opvang van het kind concreet wordt
aangetast door dergelijk maatregelen is dat uiteraard wel klachtwaardig voor individuele ouders.
Naar het oordeel van de Klachtencommissie heeft de ouder, los van het incident op 4 april 2011, in haar
klacht onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de kwaliteit van de opvang te kort schiet.
Uitspraak
Reactie organisatie
11-76
Onderwerp
Ongegrond
Gezien het niet ontvankelijk verklaard zijn van de klacht zal organisatie geen extra acties ondernemen.
Het is de missie van de organisatie kwalitatief de beste opvang te bieden. Dit in overeenstemming met haar
kernwaarden, en werkend volgens de methode van Reggio Emilia. De organisatie is voortdurend bezig de
kwaliteit van haar procedures en het contact met ouders op een zo hoog mogelijk niveau te houden en dit zal
zij in de toekomst zeker blijven doen.
Klacht ontvangen op 13 juni 2011 en ontvankelijk op 14 juni 2011
Zonder overleg met ouders plaatsen kind naar peutergroep
1.
De organisatie heeft de dochter van de ouder tegen de wil van de ouders, zonder hen daarover te informeren en zonder noodzaak (de overeenkomst was al schriftelijk opgezegd) op 25 mei 2011 overgeplaatst van de
babygroep naar de peutergroep.
2.
Nu de ouder zich hierom genoodzaakt voelt de opvang per 25 mei 2011 per direct te beëindigen wil de organisatie haar ten onrechte houden aan het betalen van de opzegtermijn.
Bevindingen en oordeel
Klachtonderdeel 1
a. Dit klachtonderdeel heeft betrekking op de overplaatsing van het kind naar de peutergroep op 25 mei
2011. Om zich hierover een oordeel te vormen heeft de Klachtencommissie onderzocht op welke wijze het
overleg over de overstap naar de peutergroep is gevoerd tussen de ouder en de organisatie in de maand
voorafgaande aan deze datum.
In de huisregels van de organisatie is het volgende opgenomen over het overgaan naar de volgende groep.
• De organisatie neemt haar besluit over de overstap naar de volgende groep, afhankelijk van de
ontwikkeling van het kind.
• Bij de uitwerking (wanneer de wenperiode aanvangt en hoe lang deze in beslag neemt) wordt rekening
gehouden met de wensen van de ouder.
• Het uiteindelijke besluit hierover wordt echter door de organisatie genomen.
De organisatie heeft, voordat zij het besluit nam dat het kind overgeplaatst zou worden, niet overlegd met
de ouder. Het is door de ouder gesteld, en door de organisatie niet weersproken, dat de organisatie hierover
evenmin heeft gecommuniceerd met de pedagogisch medewerkers op de babygroep van het kind. De Klachtencommissie concludeert dat de organisatie het besluit om het kind over te plaatsen heeft genomen zonder dat
zij heeft vastgesteld of het kind daar aan toe was. De organisatie heeft haar besluit onafhankelijk van de ontwikkeling van het kind genomen. Daarmee heeft de organisatie in strijd gehandeld met haar eigen huisregels.
De ouder maakt onverwijld (op 22 april 2011) telefonisch bezwaar tegen het besluit van de organisatie
omdat haar dochter naar haar mening nog niet toe was aan de overstap. De ouder brengt naar voren
dat haar dochter op die datum pas een week liep en dat zij net was gewend op de babygroep, na vele
personeelswisselingen.
De Klachtencommissie is van oordeel dat de organisatie de afwijzing van de argumentatie van de ouder
niet draagkrachtig heeft gemotiveerd. De tegemoetkoming van de organisatie aan de ouder (twee weken
uitstel en plaatsing op een andere peutergroep dan aanvankelijk gepland) is naar het oordeel van de
Klachtencommissie marginaal.
Jaarverslag Klachtencommissie Kinderopvang 2011
b. De organisatie schrijft in haar e-mail, d.d. 27 april 2011, dat de ouder telefonisch heeft ingestemd met het
nieuwe aanbod van de organisatie. Ter zitting stelt de ouder dat haar in het betreffende telefoongesprek geen
andere mogelijkheid werd gelaten dan het aanbod te accepteren. De Klachtencommissie stelt vast dat partijen
mondeling zijn overeengekomen dat het kind per 1 juni 2011 op de betreffende peutergroep zou worden
geplaatst door de organisatie. Dat de ouder mogelijk alleen onder druk akkoord is gegaan doet hieraan niet af.
c. Na de opzegging van de ouder, d.d. 9 mei 2011, ontstaat evenwel een nieuwe situatie.
• Het kind zal de opvang van organisatie nog maar voor korte tijd bezoeken (gedurende de opzegtermijn,
tot 1 augustus 2011).
• De ouder trekt haar toestemming in om haar dochter in die korte tijd nog op de peutergroep te plaatsen.
• De organisatie gaat ondanks de nog beperkte duur van de opvang en ondanks dat de ouder haar
toestemming heeft ingetrokken, verder met het traject om het kind te laten doorstromen.
In haar verweer stelt de organisatie dat de leidster-kindratio zou worden overschreden als zij het kind
op de babygroep zou terugplaatsen. De organisatie heeft dit argument niet vermeld in haar brief aan de
ouder, d.d. 17 mei 2011. Overigens betwist de ouder op basis van informatie van pedagogisch medewerkers
op de vestiging dat er geen plaats meer zou zijn voor het kind op de babygroep. De Klachtencommissie
heeft geen nader onderzoek naar de feiten hieromtrent kunnen doen.
Het had naar het oordeel van de Klachtencommissie op de weg gelegen van de organisatie om onverwijld in
contact te treden over de nieuw ontstane situatie, nadat de ouder heeft opgezegd. Dit heeft de organisatie
nagelaten. De vader van het kind stelt ter zitting dat hij op 20 mei 2011 op zijn verzoek om overleg als
antwoord kreeg dat de organisatie pas over drie weken beschikbaar zou zijn voor overleg.
De Klachtencommissie heeft voor haar oordeel over het eerste klachtonderdeel het volgende overwogen:
• de organisatie heeft nagelaten om te onderzoeken of het kind toe was aan de overstap naar een andere
groep; dit is in strijd met de huisregels van de organisatie;
• de organisatie stond niet open voor het tijdige en op de ontwikkeling van het kind gegronde bezwaar van de
ouder;
• de Klachtencommissie concludeert hieruit dat de organisatie de plek van het kind op de babygroep reeds
had toegezegd aan iemand anders, voordat de ouder ervan op de hoogte werd gebracht dat het kind naar
de peutergroep zou gaan, dus voor 22 april 2011.
De Klachtencommissie komt tot de conclusie dat de organisatie zich zelf daarmee in de situatie heeft
gebracht dat er geen plek meer was op de babygroep. Daarnaast stond de organisatie op 20 mei 2011 niet
open voor overleg op redelijke termijn. Hierdoor bleef voor de ouder slechts de keuze om het kind op 25 mei
2011 te laten wennen op de peutergroep of om haar kind per direct van de kinderopvang te halen. Dat de
organisatie na de opzegging door de ouder op 9 mei 2011 in een positie zat dat zij niet tegemoet kon komen
aan de wens van de ouder is een rechtstreeks gevolg van de keuze van de organisatie om al een ander kind op
de plek van het kind te plaatsen voordat zij de ouder op 22 april 2011 over de overgang naar de peutergroep
had geïnformeerd.
Klachtonderdeel 2
Partijen zijn over de beëindiging het volgende overeengekomen in de plaatsingsovereenkomst.
De overeenkomst kan door beide partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van
een opzegtermijn van twee maanden per de eerste van de maand. (artikel 2, derde lid van de
Mantelovereenkomst)
De Klachtencommissie is van oordeel dat partijen zijn gebonden aan dit beding tenzij het naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat een partij wordt gehouden aan nakoming.
Uit de opzegbrief, d.d. 9 mei 2011, blijkt dat de ouder bij de beëindiging van de overeenkomst de
overeengekomen opzegtermijn in acht heeft genomen. De opvang zou nog doorgaan tot 1 augustus 2011.
De ouder heeft de opvang lopende de opzegtermijn op 25 mei 2011 per direct beëindigd. Op grond van de
bevindingen en oordelen over klachtonderdeel 1 is de Klachtencommissie van oordeel dat het onaanvaardbaar
is om de ouder te houden aan de opzegtermijn en daarmee aan het betalen van de kosten kinderopvang over
de maanden juni en juli 2011 zonder dat de ouder redelijker wijze nog van opvang gebruik kon maken.
79
Overweging ten overvloede
De organisatie is als aangesloten lid van de MO-groep gebonden aan de Algemene Voorwaarden voor
Kinderopvang (hierna AV) van de branche. Aanvullende voorwaarden van de organisatie mogen hiervan alleen
ten gunste van de consument afwijken.
In de AV van de branche is bepaald dat opzeggen in ieder geval mogelijk is per de eerste dan wel de zestiende
van de maand (AV artikel 7, lid 4). Artikel 2, derde lid van de mantelovereenkomst van organisatie wijkt
hiervan ten nadele van de consument af door de bepaling dat (slechts) per de eerste van de maand kan
worden opgezegd. De AV prevaleren in dit geval boven de mantelovereenkomst.
In de voorliggende casus had de ouder de overeenkomst op 9 mei 2011 conform de leveringsvoorwaarden
kunnen ontbinden met ingang van 16 juli 2011.
Uitspraak
Advies
Reactie organisatie
Klachtonderdeel 1 en 2 gegrond.
De Klachtencommissie adviseert de organisatie om de door de ouders onder druk van incasso betaalde kosten
voor kinderopvang over de maanden juni en juli 2011 aan de ouders te restitueren.
Geen reactie ontvangen.
11-77
Melding
11-78
Klacht ontvangen op 22 juni 2011 en ontvankelijk op 29 juni 2011
Onderwerp
Opzegging direct, bijtgedrag, straffen, pedagogisch beleid
1.
De organisatie kiest er voor de kinderopvang voor de dochter van de ouder te beëindigen in plaats van ondersteuning en begeleiding door derden te aanvaarden.
2.
De organisatie heeft de kinderopvangovereenkomst met de ouder beëindigd zonder daarbij de opzegtermijn
in acht te nemen.
3.
De organisatie heeft nagelaten om voldoende met de ouder te communiceren over haar voornemen om de
opvang plek voor dochter van de ouder op te zeggen.
Bevindingen en oordeel
Klachtonderdeel 1
De Klachtencommissie heeft er kennis van genomen dat de organisatie gebruik heeft gemaakt vaan een
gedeelte van het aanbod van het VTO-team. Het VTO team heeft, op initiatief van de ouder, op 15 april 2011
een observatie uitgevoerd op de groep. De rapportage en aanbevelingen zijn besproken met de betrokkenen
en er is een evaluatieperiode afgesproken waarin de organisatie aan het werk gaat met de aanbevelingen
voor de aanpak van het kind.
In de evaluatieperiode deden zich, ondanks een bemoedigend begin, na enige tijd opnieuw bijtincidenten
voor. De organisatie heeft gedurende de evaluatieperiode geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het
VTO-team hierover te consulteren.
De ouder heeft ter zitting aannemelijk gemaakt voor de Klachtencommissie dat in een tweede fase van
betrokkenheid van het VTO-team deskundige ondersteuning van twee uren per dag kan worden geboden op
de groep. De organisatie heeft hiervan geen gebruik willen maken omdat het kind naar haar oordeel niet te
handhaven was op de groep, tenzij er 1 op 1 begeleiding aanwezig zou zijn. Ter zitting stelde de organisatie dat
zij niet over de middelen beschikt en dat de organisatie niet is ingericht om dergelijke begeleiding in te zetten.
De Klachtencommissie is van oordeel dat het uiteindelijk aan de organisatie is om te bepalen of zij de
opvang van het kind kan continueren of moet beëindigen. Het ligt echter op de weg van organisatie om,
Jaarverslag Klachtencommissie Kinderopvang 2011
alvorens het ingrijpende besluit te nemen om de opvang per direct te beëindigen, alle mogelijkheden aan
te grijpen om de met haar klant overeengekomen opvang te leveren. De Klachtencommissie is van oordeel
dat de organisatie dit in de voorliggende casus in onvoldoende mate heeft gedaan. De organisatie heeft
nagelaten om de beschikbare ondersteuning van het VTO team (dat reeds betrokken was) in te schakelen of
alternatieven te overwegen.
Klachtonderdeel 2
De organisatie stelt in haar verweer en ter zitting dat op 20 juni 2011 het gedrag van het kind op de groep
zodanig escaleert, dat zij dezelfde dag heeft besloten om de opvang te beëindigen. Ter zitting stelde de
organisatie desgevraagd dat zij hiermee bedoelt dat zij zich er op 20 juni 2011 bewust van werd dat het elan
was verdwenen nadat zij in de voorafgaande week haar bijtgedrag weer was gaan vertonen.
Ter zitting stelde de organisatie tevens dat haar besluit om de opvang te beëindigen mede is ingegeven door
de klachten van andere ouders.
De Klachtencommissie heeft oog voor de noodzaak om actie te ondernemen in de voorliggende situatie
waarin de veiligheid van de kinderopvang in het geding is. De organisatie bood echter in het gesprek op 21
juni 2011, waarin zij haar besluit om de opvang te beëindigen aan de betrokkenen meedeelde, geen enkele
ruimte om andere mogelijkheden naar voren te brengen aangezien het besluit op dat moment al vast stond.
De Klachtencommissie heeft de handelwijze van de organisatie getoetst aan hetgeen partijen zijn
overeengekomen over beëindiging van de overeenkomst.
Partijen hebben afgesproken om bij beëindiging van de overeenkomst twee maanden opzegtermijn in acht
te nemen (Algemene Voorwaarden, artikel 7, lid 4). De Klachtencommissie is van oordeel dat de organisatie
aan dit beding gebonden is tenzij het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat
zij de opzegtermijn in acht neemt. De klachtencommissie is van oordeel dat de organisatie dit laatste niet
aannemelijk heeft gemaakt. Door geen alternatieven te willen overwegen en door geen gebruik te maken van
de ondersteuning van het VTO team heeft de organisatie onvoldoende rekening gehouden met het belang van
de ouder om in de gelegenheid gesteld te worden om tijdig vervangende opvang te regelen.
Klachtonderdeel 3
De ouder is gedurende de evaluatieperiode tijdens de haal- en brengmomenten door de pedagogisch
medewerkers op de hoogte gehouden over het gedrag van het kind tijdens de opvang. Daarnaast is er in
deze periode (minstens) één gesprek geweest met het management naar aanleiding van een incident. Het
is onbetwist dat dit gesprek is geïnitieerd door de ouder. Over de eventuele andere gesprekken hebben
de partijen de Klachtencommissie niet nader geïnformeerd. Uit dit alles blijkt voor de Klachtencommissie
dat het gedrag van het kind, op zich, regelmatig onderwerp van gesprek is geweest tussen de ouder en de
organisatie. Tevens is gebleken dat de ouder gehoor vond bij de organisatie voor haar bezorgdheid over het
gedrag.
De organisatie erkent dat zij de ouder niet heeft geïnformeerd over de mogelijke beëindiging van het
contract indien er geen verbetering op zou treden. De organisatie heeft met een dergelijke dreiging geen
druk willen leggen op de samenwerkingsrelatie met de ouder. Ter zitting stelde de organisatie aanvullend dat
het ondoenlijk is om brieven te schrijven aan alle ouders van kinderen die bijtgedrag vertonen.
Het op 21 juni 2011 meegedeelde besluit van de organisatie kwam voor de ouder volkomen onverwacht. De
ouder verkeerde, samen met het VTO-team, in de veronderstelling dat tijdens het evaluatiegesprek door alle
partijen een volgende stap gezet zou worden in de aanpak van de verbetering van het gedrag.
De Klachtencommissie is van oordeel dat het op de weg van de organisatie had gelegen om het initiatief
te nemen de ouder te informeren over de mogelijke consequenties van aanhoudend bijtgedrag en over
de termijnen waarop de aanpak resultaat zou moeten hebben. De organisatie heeft dit laatste bewust
nagelaten.
Uitspraak
Advies
Klachtonderdelen 1, 2 en 3 gegrond
De klachtencommissie adviseert de organisatie om voor trajecten als het voorliggende procedures te
ontwikkelen en om alle betrokkenen hierover vooraf te informeren. De klachtencommissie adviseert de
81
organisatie verder om lopende het traject zelf het initiatief te nemen om relevante ontwikkelingen in het
traject te communiceren, c.q. te bespreken met de betrokkenen.
Reactie organisatie
11-79
Onderwerp
Organisatie ziet in de uitspraak geen aanleiding om bestaande procedures, protocollen en afspraken te
herzien.
Uiteraard zullen binnen de organisatie de opgedane ervaringen worden meegenomen en zullen in
voorkomende gevallen de gesprekken met ouders en het VTO anders worden ingestoken; er zullen concrete
afspraken worden gemaakt met het VTO. Daarnaast zal beter gecontroleerd worden of bij ouders het besef
leeft dat er (in extreme gevallen) een situatie kan ontstaan waarin organisatie in het belang van andere
kinderen de opvang met onmiddellijke ingang moet beëindigen.
Organisatie heeft contact gehad met ouder en gezamenlijk besloten een streep onder alles te zetten.
Klacht ontvangen op 24 juni 2011 en ontvankelijk op 6 juli 2011
Kwaliteit opvang, leiding BSO
De organisatie biedt in de betreffende vestiging onvoldoende verzorging en houdt onvoldoende toezicht.
• Er doen zich met de zoon van de ouder ernstige incidenten voor op de kinderopvang die niet worden opgemerkt door de medewerkers van de organisatie.
• Signalen van hoge koorts worden niet opgemerkt door de medewerkers op de betreffende vestiging.
• De zoon van de ouder was langere tijd zoek terwijl dit niet is opgemerkt door de organisatie.
Ouder heeft een goed gesprek gehad met de leiding van de organisatie. De organisatie heeft een aantal
maatregelen genomen, zoals:
• aanscherping van de functieverdeling tussen vaste medewerkers en flexmedewerkers
• opstellen gedragsregels op de BSO groep
• concrete actie van medewerker op betreffende locatie m.b.t. de opvang van het kind
Op grond hiervan trekt ouder de klacht in.
11-80
Melding
11-81
Klacht ontvangen op 3 juli 2011 en ontvankelijk op 6 juli 2011
Onderwerp
Eenzijdige opzegging door organisatie zonder opgaaf van redenen
1.
De organisatie verwijdert de kinderen van de ouder van het kindercentrum zonder opgaaf van redenen.
2.
De organisatie stelt zich niet professioneel op jegens de ouder:
• De organisatie rekent de ouder af op zijn standpuntbepaling in de oudercommissie;
• De organisatie reageert niet op verzoeken van de ouder om contact en op vragen omtrent de reden van
beëindiging van de overeenkomst.
3.
De ouder wordt door de organisatie gehouden aan het betalen van kinderopvangkosten terwijl zijn kinderen
de kinderopvang niet meer bezoeken sinds de opzegging van het contract door de organisatie.
4.
De organisatie weigert om het reeds voor de maand juni 2011 overgemaakte bedrag voor kosten kinderopvang terug te storten.
Bevindingen en oordeel
De Klachtencommissie heeft er kennis van genomen dat partijen van mening verschillen over de vraag of de
ouder, als voorzitter van de oudercommissie, bij de beantwoording van de vragen van de GGD rekening heeft
gehouden met de standpunten van de overige oudercommissieleden.
Jaarverslag Klachtencommissie Kinderopvang 2011
De e-mails die de organisatie aan de Klachtencommissie heeft overgelegd en waaruit zou moeten
blijken dat de commissieleden het oneens waren met de antwoorden op de vragen van de GGD, zijn
verklaringen die achteraf zijn opgesteld. De organisatie heeft geen stukken overgelegd waaruit blijkt dat
de oudercommissieleden vóór 27 maart 2011 wijzigingsvoorstellen hebben gedaan of dat zij de voorzitter
hebben laten weten dat zij het oneens zijn met de beantwoording. De Klachtencommissie acht voldoende
aannemelijk gemaakt dat de ouder, in zijn hoedanigheid als voorzitter van de oudercommissie met het
retourneren van de vragenlijst op 27 maart 2011 heeft gehandeld in overeenstemming met en namens de
leden van de oudercommissie. Dat een of meerdere leden van de oudercommissie achteraf op persoonlijke
titel aangeven over de beantwoording een andere mening te hebben doet hieraan niet af.
De organisatie stelt dat zij in het GGD inspectierapport kennis heeft genomen van de visie van de
oudercommissie op meerdere kwaliteitsaspecten van de organisatie. Uit de door de oudercommissie aan
de Klachtencommissie overgelegde vragenlijst blijkt dat de vragen betrekking hebben op de volgende
aangelegenheden:
• reglement
• voorwaarden
• adviesrecht
• informatievoorziening aan ouders
De organisatie heeft daarop op 27 april 2011 aan de oudercommissie laten weten dat zij een nieuwe
oudercommissie zal instellen aangezien de bestaande oudercommissie niet op één lijn staat met de directie
van de organisatie.
De klachtencommissie stelt vast dat de wettelijke, cq reglementaire basis ontbreekt voor een dergelijke
maatregel. De organisatie is niet bevoegd om de oudercommissie te ontbinden.
In artikel 58, lid 4, Wet Kinderopvang, is over de werkwijze van de oudercommissie het volgende bepaald: De
oudercommissie bepaalt haar eigen werkwijze. Dit brengt met zich mee dat de organisatie terughoudendheid
dient te betrachten als het gaat om besluitvormingsprocedures van de oudercommissie.
Overweging ten overvloede I
Klachtonderdeel 1
De organisatie heeft op 27 april de oudercommissie opgeheven. Dit was nadat de oudercommissie op 27
maart 2011 antwoord heeft gegeven op de door de GGD gestelde vragen. Deze vragen hebben betrekking op
de samenwerking tussen organisatie en oudercommissie en op de informatievoorziening naar de ouders. De
organisatie herkent zich niet in het negatieve oordeel van de oudercommissie. Bovendien is de organisatie
van mening dat de oudercommissie haar standpunt eerst met haar had moeten delen alvorens deze kenbaar
te maken aan de GGD. Als er al sprake is van een vertrouwensbreuk dan is deze, naar het oordeel van de
Klachtencommissie, gelegen in de samenwerkingsrelatie tussen de oudercommissie en de organisatie. Van een
professionele organisatie mag verwacht worden dat zij in een dergelijke situatie probeert om een adequate
samenwerkingsrelatie met de oudercommissie tot stand te brengen, cq te herstellen.
Artikel 9.1.4 van de Algemene Voorwaarden van de organisatie bepaalt:
De organisatie is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een
opzegtermijn van twee maanden, ingaande op de eerste kalenderdag van de volgende kalendermaand.
De Klachtencommissie stelt vast dat de organisatie de overeenkomst met de ouder op 31 mei 2011 heeft
opgezegd met inachtneming van twee maanden opzegtermijn. Omdat de organisatie de overeengekomen (en
in de branche gebruikelijke) opzegtermijn hanteert is de Klachtencommissie van oordeel dat er geen sprake
is van het verwijderen van de kinderen.
De organisatie beroept zich op artikel 9.1.4 van haar Algemene Voorwaarden om aan te tonen dat
zij niet gehouden is om redenen te geven voor de eenzijdige beëindigng (op 31 mei 2011) van de
kinderopvangovereenkomsten met de ouder.
De Klachtencommissie komt tot de conclusie dat de organisatie de kinderopvangovereenkomsten met de
ouder conform de tussen partijen overeengekomen voorwaarden heeft opgezegd.
83
Overweging ten overvloede II
In haar brief van 23 juni 2011 motiveert de organisatie haar besluit alsnog met het argument dat er sprake is
van een vertrouwensbreuk tussen de ouder en de organisatie. De Klachtencommissie stelt vast dat de ouder
is geïnformeerd over de redenen van de opzegging voordat hij de klacht op 3 juli 2011 heeft ingediend bij de
Klachtencommissie.
Overweging ten overvloede III
De opzegging van de overeenkomst met de ouder op 31 mei 2011 zonder opgaaf van redenen is, onder de
gegeven omstandigheden, naar het oordeel van de Klachtencommissie op te vatten als een daad van willekeur
van de organisatie jegens de ouder. De Klachtencommissie betwijfelt of partijen bij het aangaan van de
overeenkomst hebben bedoeld om een dergelijke handelswijze met artikel 9.1.4, Algemene Voorwaarden, te
legitimeren.
Overweging ten overvloede IV
De positie van oudercommissieleden is kwetsbaar; aan de ene kant zijn zij voor de zorg voor hun
kinderen afhankelijk van de dienstverlening van de organisatie, aan de andere kant kunnen zij uit hoofde
van hun functie in de positie komen dat zij tegenspel moeten bieden aan de organisatie. In de maand
voorafgaande aan de opzegging van de overeenkomst met de ouder openbaarde zich het conflict tussen de
oudercommissie(leden) en de organisatie en heeft de organisatie de oudercommissie opgeheven.
Een wettelijk kader voor de bescherming van de positie van ouders die zitting nemen in een oudercommissie
ontbreekt. Het ligt naar het oordeel van de Klachtencommissie op de weg van de wetgever om hiervoor
desgewenst regels op te stellen. De Klachtencommissie is van oordeel dat het in dit soort situaties aan
de organisatie is om te bewijzen dat de eenzijdige opzegging door de organisatie niet het gevolg is van
handelen/standpuntbepaling van de ouder als lid van de oudercommissie. Slaagt de organisatie daar niet
in dan moet worden aangenomen dat de reden van beëindiging ligt in het functioneren als lid van de
oudercommissie.
Klachtonderdeel 2
In haar brief, d.d. 23 juni 2011, stelt de organisatie dat:
• zij de indruk heeft dat de ouder geen vertrouwen meer heeft in de opvang
• de ouder zonder ruggespraak met de overige leden kritiek heeft geuit op de organisatie in zijn
beantwoording van de vragen van de GGD
• de ouder heeft nagelaten de punten van kritiek eerst met de organisatie te bespreken alvorens deze bij de
GGD neer te leggen.
• de ouder heeft geweigerd om rechtstreeks een reactie te geven aan de organisatie voor zijn handelen
De klachtencommissie heeft hierboven vastgesteld dat de organisatie niet aannemelijk heeft gemaakt
dat de ouder op persoonlijke titel heeft gehandeld in zijn beantwoording van de vragen van de GGD. De
Klachtencommissie komt hierboven verder tot de conclusie dat de ouder uit hoofde van zijn functie als
voorzitter namens de oudercommissie de vragen van de GGD heeft beantwoord.
De klachtencommissie is van oordeel dat de organisatie onvoldoende onderscheid maakt tussen de rol van
de ouder als voorzitter en zijn hoedanigheid als klant van de organisatie. Het feit dat de oudercommissie
niet op één lijn zit met de organisatie heeft uiteindelijk geresulteerd in het opzeggen van de overeenkomst
met de ouder als klant. Daarmee heeft de organisatie de ouder afgerekend op zijn rol als voorzitter van de
oudercommissie.
Het opzeggen van de kinderopvang overeenkomsten door de organisatie heeft voor de ouder verstrekkende
gevolgen. De Klachtencommissie acht het verzoek van de ouder, d.d. 1 juni 2011, om deze maatregel toe
te lichten gerechtvaardigd en begrijpelijk. De Klachtencommissie is van oordeel dat van een professionele
organisatie mag worden verwacht dat zij een dergelijk verzoek adequaat en tijdig oppakt. Dit geldt des
temeer na de opzegging van de opvang per direct door de ouder op 7 juni 2011. Door pas op 23 juni 2011 te
reageren heeft de organisatie te lang gewacht met een reactie. Dat valt haar aan te rekenen.
Klachtonderdeel 3 en 4
De Klachtencommissie stelt vast dat de ouder de kinderopvangovereenkomsten met de organisatie, lopende
de opzegtermijn, op 7 juni 2011 schriftelijk met onmiddellijke ingang heeft opgezegd. De kinderopvang zou
per 31 juli 2011 al eindigen als gevolg van de opzegging door de organisatie.
Conform de Algemene Voorwaarden van de organisatie is de ouder over de maanden juni en juli 2011 nog
kinderopvangkosten verschuldigd aan de organisatie.
Jaarverslag Klachtencommissie Kinderopvang 2011
De Klachtencommissie is van oordeel dat heeft te gelden wat partijen over de beëindiging van het contract
zijn overeengekomen. In casu een opzegtermijn van minimaal twee maanden (Algemene Voorwaarden artikel
10.1.4).
Hiervan kan naar het oordeel van de Klachtencommissie slechts worden afgeweken indien het naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is om de wederpartij te houden aan het
betreffende beding.
Het is door de ouder niet naar voren gebracht dat de veiligheid en de kwaliteit van de verzorging van zijn
kinderen in het geding is. De reden van de opzegging door de ouder is gelegen in zijn samenwerkingsrelatie
met de organisatie.
Naar het oordeel van de Klachtencommissie is dit onvoldoende grond om af te wijken van de overeengekomen
opzegtermijn. De ouder is de kinderopvangkosten over de resterende periode van de opzegtermijn
verschuldigd aan de organisatie.
Uitspraak
Reactie organisatie
Klachtonderdelen 1, 3 en 4 ongegrond en klachtonderdeel 2 gegrond.
Geen reactie ontvangen.
11-82
Melding
11-83
Klacht ontvangen op 4 juli 2011 en ontvankelijk op 20 juli 2011
Onderwerp
Annulering contract
1.
Het in rekening brengen van annuleringskosten zijnde opvangkosten en bureaukosten gedurende een opzegtermijn van twee maanden (juni en juli 2011) terwijl de opvang ruim 2 maanden voor de geplande aanvang
schriftelijk door ouder is geannuleerd.
2.
Het onjuiste aantal uren dat door de organisatie ten behoeve van de niet genoten opvang in rekening wordt
gebracht. Er wordt één dag per week teveel in rekening gebracht. Deze extra dag zou pas met ingang van
week 44 worden afgenomen. Ten behoeve van de maand juni zijn deze teveel betaalde uren inmiddels door
de organisatie gerestitueerd.
3.
De wijze waarop de organisatie reageert op de verzoeken en vragen van ouder. De organisatie geeft geen
antwoord op het verzoek van ouder om de annuleringskosten te verminderen. Ook de vragen van ouder om
de gestuurde rekeningen te specificeren worden niet beantwoord.
Ouder heeft na een mail van organisatie de klacht ingetrokken.
11-84
Melding
11-85
Klacht ontvangen op 11 juli 2011 en ontvankelijk op 18 juli 2011
Onderwerp
Contract opvang tweeling
De organisatie heeft het besluit, d.d. 26 mei 2011, om de overeenkomst voor buitenschoolse opvang ten
behoeve van de tweeling van de ouder te beëindigen, op onzorgvuldige wijze genomen.
85
a. de organisatie haalt het gedrag van de twee jongens door elkaar;
b. de organisatie onderbouwt onvoldoende dat de tweeling een gevaar is voor haar medewerkers en voor de
andere kinderen op de buitenschoolse opvang;
c. de organisatie heeft tot 26 mei 2011 geen signalen aan de ouders of aan de school afgegeven dat er iets
mis zou zijn waardoor de tweeling niet gehandhaafd zou kunnen worden op de buitenschoolse opvang;
d. de organisatie heeft geweigerd om na het eerste gesprek op 26 mei 2011 nog met de ouders persoonlijk in
gesprek te gaan.
Bevindingen en oordeel
De Klachtencommissie gaat achtereenvolgens in op de vier redenen waarom de ouders van mening zijn dat de
organisatie onvoldoende zorgvuldigheid heeft betracht bij de besluitvorming om de opvang te beëindigen.
a. Het door elkaar halen van het gedrag van de kinderen
De organisatie erkent dat zij in de communicatie met de ouders per abuis de verkeerde naam heeft
verbonden aan het prikincident van 6 mei 2011, maar is van mening dat zij de jongens ieder op een eigen
manier benadert en dat zij de kinderen daarbij niet verwisselt. De Klachtencommissie is van oordeel dat
de ouders niet voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat de organisatie de kinderen structureel door
elkaar haalt.
De ouders hebben naar het oordeel van de commissie in de repliek met voorbeelden aannemelijk gemaakt
dat de organisatie de tweeling in een aantal gevallen als een geheel beschouwt door gedragingen van een
van hen aan beide jongens toe te schrijven. De Klachtencommissie is van oordeel dat de brief van 17 juni
2011 hiervan ook getuigt, ondanks een alinea in de brief waarin de verschillen tussen de jongens worden
beschreven.
b. De onderbouwing dat de tweeling een gevaar is voor leidsters en andere kinderen.
In haar verweer en ter zitting stelde de organisatie dat het gedrag van de tweeling onvoorspelbaar is en
dat hij zich regelmatig onttrekt aan het groepsproces waardoor een van de leidsters zich specifiek op de
jongens moet richten. De organisatie acht dit niet wenselijk voor de veiligheid van de andere kinderen en
de pedagogisch medewerkers. Ter zitting stelde de organisatie desgevraagd dat zij daarmee doelt op de
emotionele veiligheid van de leiding en dat andere kinderen geen aansluiting vinden bij de tweeling.
De Klachtencommissie is van oordeel dat de organisatie onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het
gedrag van de kinderen een gevaar is voor de leidsters en voor de andere kinderen. De commissie is van
oordeel dat het tot de professionaliteit van de pedagogisch medewerkers behoort om met het gedrag van
individuele kinderen om te gaan, ook in groepsprocessen.
c. D
e organisatie heeft haar zorgen over het gedrag van de tweeling vóór 26 mei 2011 niet met de
ouders of met de school gedeeld.
Ter zitting stelde de organisatie dat zij de sfeer niet heeft willen verpesten door tijdens haal- en
brengmomenten alle incidenten die hebben voorgedaan te benoemen. Daarnaast had de organisatie
signalen van de pedagogisch medewerker ontvangen dat het moeilijk was om met de ouders constructief
te overleggen over de zorgen van de organisatie over het gedrag van de kinderen. De organisatie stelde
verder dat zij intern wel veel aandacht heeft gegeven aan het gedrag van de tweeling door inzet van het
pedagogisch team.
De Klachtencommissie stelt vast dat de organisatie in haar Protocol Zorgwekkend en Grensoverschrijdend
Gedrag expliciet een constructieve samenwerking met de ouders voorstaat, met name op het gebied van
gedragsverandering. Het protocol schrijft onder andere het volgende voor.
“Bij problemen rondom ongewenst gedrag zullen directie en pedagogisch medewerkers hun
verantwoordelijk­heid nemen en overleg voeren met de ouders.”
Het protocol stelt verder dat de directie de overeenkomst kan beëindigen indien het ongewenste gedrag
lijdt tot onacceptabele last of schade aan anderen en materiaal.
De Klachtencommissie is van oordeel dat het op de weg van de organisatie had gelegen om in een vroeger
stadium met de ouders om de tafel te gaan om de zorgen die zij had te bespreken en om samen met de
ouders tot een gerichte aanpak te komen. Ter zitting erkende de organisatie dat zij de stap om met de
ouders te overleggen heeft overgeslagen.
De organisatie verwijst naar het privacy protocol dat niet toestaat dat zij zonder toestemming van de
ouders informatie over de kinderen uitwisselt met de school. Daarnaast stelt de organisatie dat zij het niet
nodig vindt om contact met de school te hebben aangezien de setting van de buitenschoolse opvang een
heel andere is dan de veel meer gestructureerde setting van de school.
Jaarverslag Klachtencommissie Kinderopvang 2011
De Klachtencommissie is van oordeel dat het op de weg van de organisatie had gelegen haar zorgen
met de school te delen aangezien een deel van de zorgen over het ene kind betrekking had op zijn
taalontwikkeling en omdat de organisatie regelmatig problemen ervaart bij de overdracht tussen school
en naschoolse opvang omdat het andere kind niet te vinden is. Het is door de ouders gesteld, en door
de organisatie niet weersproken, dat de organisatie de ouders niet heeft benaderd met het verzoek om
toestemming om met de school over de kinderen overleg te voeren.
De Klachtencommissie komt tot de conclusie dat de organisatie haar besluit om de overeenkomst voor
beide jongens te beëindigen heeft genomen zonder met de ouders of met de school gericht te zoeken naar
een mogelijkheid om de problemen die zij ervaart in de opvang aan te pakken.
d. De weigering om na 26 mei 2011 nog met de ouders in gesprek te gaan
De organisatie stelde in haar verweer dat de moeder op 6 juni 2011 heeft verzocht om een gesprek. De
organisatie heeft daarop toegezegd om te zoeken naar een datum die zou passen voor de betrokkenen.
Daarna is er alleen nog schriftelijk contact geweest tussen de ouders en de organisatie. De ouders hebben
daarna niet opnieuw een gesprek met de organisatie aangevraagd.
De Klachtencommissie is van oordeel dat de organisatie op 26 mei 2011 een voor de ouders en voor
de kinderen ingrijpende maatregel heeft genomen. Het had op de weg gelegen van de organisatie, als
professionele partij, om, nu de ouders om een tweede gesprek hadden gevraagd, hiertoe zo mogelijk
onverwijld initiatief te nemen. Dit heeft de organisatie nagelaten.
Uitspraak
Reactie organisatie
11-86
Onderwerp
Gegrond
Geen reactie ontvangen.
Klacht ontvangen op 13 juli 2011 en ontvankelijk op 18 juli 2011
Handelswijze GOB, tarieven, contracten
De organisatie levert wanprestatie jegens de ouders.
• De organisatie heeft nagelaten om de ouders bij het aangaan van de bemiddelingsovereenkomst de dienstverlening tegen het goedkopere tarief aan te bieden.
• De dienstverlening van organisatie is onvoldoende. De informatie van organisatie op haar website is
foutief, organisatie informeert de ouders gebrekkig, de overeenkomsten van organisatie zijn onvolledig.
• De organisatie heeft het aanbod dat zij mondeling op 26 mei 2011 en schriftelijk op 6 juni 2011 heeft
gedaan, ingetrokken met haar brief d.d. 14 juni 2011.
Ter zitting hebben partijen een schikking getroffen.
Partijen zijn het volgende overeengekomen:
• De bestaande bemiddelingsovereenkomst tussen partijen (vraagouder en gastouderbureau) wordt met
ingang van 1 juli 2011 omgezet in een bemiddelingsovereenkomst zonder bemiddeling van vervangende
opvang bij ziekte en vakantie van de gastouder.
• De vraagouder is het tarief voor deze contract vorm (€ 70,00 per maand voor het eerste kind) verschuldigd
vanaf 1 juli 2011.
• Indien de vraagouder vanaf 1 juli 2011 het verschuldigde tarief voor het lopende contract (€ 100,00 per
maand voor het eerste kind) reeds heeft voldaan, zal het gastouderbureau het te veel betaalde bedrag aan
de ouder restitueren.
• De vraagouder trekt zijn klacht bij de SKK over het gastouderbureau in.
• De klager zal over zijn klacht over het gastouderbureau, d.d. 7 juli 2011, niet opnieuw een klacht indienen,
c.q. een gerechtelijke procedure starten.
• Het gastouderbureau zal in de overeenkomst met de ouder, per 1 juli 2011, geen aanvullende voorwaarden
opnemen.
De Klachtencommissie zal geen uitspraak doen inzake bovenvermelde klacht.
87
11-87
Onderwerp
Klacht ontvangen op 25 juli 2011 en ontvankelijk op 1 augustus 2011
Onterechte opzegging door organisatie, algemene voorwaarden
1.
Organisatie heeft in strijd met de kinderopvangovereenkomst € 50,00 boete berekend toen de ouders de
betalingstermijn hebben overschreden van de facturen van organisatie.
2.
De organisatie heeft op 12 juli 2011 in strijd met de kinderopvangovereenkomst de kinderopvang van het
kind per direct stop gezet.
Bevindingen en oordeel
Klachtonderdeel 1
Voor de beoordeling van dit klachtonderdeel zijn de volgende bepalingen in de Algemene Voorwaarden van
organisatie relevant.
Artikel 2 van de Algemene Voorwaarden ziet op de toepasselijkheid van deze voorwaarden. In dit artikel is
onder andere het volgende bepaald:
• de voorwaarden zijn van toepassing op alle plaatsingsbevestigingen en overeenkomsten van de organisatie
met de ouders
• de huisregels vormen een onafscheidelijk geheel met deze voorwaarden
Artikel 13 van de Algemene Voorwaarden ziet op de betaling van de aan de organisatie verschuldigde
bedragen. In dit artikel is onder andere het volgende bepaald:
• betaling dient uiterlijk te geschieden 14 dagen na factuurdatum
• daarna is de opdrachtgever (in casu de ouders) in verzuim indien hij niet heeft betaald
• indien de opdrachtgever in verzuim is stuurt de organisatie een betalingsherinnering
• indien binnen 14 dagen na de betalingsherinnering niet is betaald vindt formele ingebrekestelling plaats en
wordt de vordering uit handen gegeven
• de organisatie behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden als twee maanden niet betaald is.
De Klachtencommissie is van oordeel dat partijen gebonden zijn aan hetgeen zij in het contract zijn
overeengekomen.
De organisatie herinnert de ouders o.a. in haar e-mail, d.d. 7 maart 2011, aan de betalingstermijn die
door hen is overschreden. De ouders stellen in hun e-mail aan de organisatie, d.d. 22 april 2011, dat zij de
facturen van organisatie meestal binnen twee weken na de eerste dag van de op de factuurdatum volgende
maand betalen. De ouders stellen verder dat zij daarmee coulant zijn in de snelheid van betalen aangezien
ze van mening zijn dat in Nederland een redelijke betalingstermijn geldt van 30 dagen.
De Klachtencommissie volgt de ouders niet in hun redenering. De Klachtencommissie stelt vast dat de ouders
gebonden zijn aan de door hen overeengekomen betalingstermijn. Door hiervan eenzijdig af te wijken zijn de
ouders conform de Algemene Voorwaarden in verzuim.
Uit de door de partijen aan de Klachtencommissie overgelegde stukken blijkt dat de organisatie de ouders
met de facturen van 20 april 2011 en 20 juni 2011 € 50,00 extra in rekening heeft gebracht omdat zij in
verzuim zijn gebleven bij het betalen van voorafgaande rekeningen. De organisatie legitimeert het opleggen
van deze boete naar het oordeel van de Klachtencommissie ten onrechte met een verwijzing naar de
huisregels. De Klachtencommissie overweegt daarbij het volgende.
De organisatie stelt dat zij het boetebeding begin 2011 heeft opgenomen in de huisregels. De overeen­
komst met de ouders dateert van voor 11 oktober 2010, de aanvangsdatum van de kinderopvang. De
Klachtencommissie concludeert dat het betreffende boetebeding niet is opgenomen in de huisregels die
onderdeel zijn van de overeenkomst tussen partijen. Nu een partij niet eenzijdig een overeenkomst kan
wijzigen, ontbreekt de juridische grondslag om een boete op te leggen als de ouders in verzuim zijn.
Klachtonderdeel 2
De Klachtencommissie stelt vast dat de organisatie van oordeel is dat zij de overeenkomst met de ouders
niet per direct had mogen beëindigen op 12 juli 2011. De beëindiging met onmiddellijke ingang vindt geen
grondslag in de Algemene Voorwaarden. Dit klachtonderdeel is daarom gegrond volgens de organisatie.
Jaarverslag Klachtencommissie Kinderopvang 2011
De klachtencommissie beperkt zich hier derhalve tot de volgende overweging.
Indien de organisatie het betaalgedrag van de ouder als onaanvaardbaar beoordeelt, biedt artikel 9 van de
Algemene Voorwaarden de mogelijkheid om de overeenkomst met de ouders op te zeggen met inachtneming
van een maand opzegtermijn.
Uitspraak
Reactie organisatie
11-88
Onderwerp
Klachtonderdelen 1 en 2 gegrond.
Geen reactie ontvangen.
Klacht ontvangen op 13 juli 2011 en ontvankelijk op 18 juli 2011
Artikel Algemene Voorwaarden betaling feestdagen
De organisatie wil de ouder houden aan het betalen van vrije dagen die, conform de algemene voorwaarden,
artikel 10, lid 1, zijn afgemeld bij de gastouder.
Klachtonderdeel 2, 3, 4 zijn geschikt, maar de klachtencommissie heeft besloten over klachtonderdeel 1
uitspraak te doen in 2011.
Bevindingen en oordeel
De Klachtencommissie heeft haar oordeel over de klacht gebaseerd op de stukken die partijen in het
schriftelijk traject van hoor en wederhoor aan haar hebben overgelegd. De Klachtencommissie heeft
geen kennis kunnen nemen van het bemiddelingscontract tussen partijen. De Klachtencommissie stelt
echter vast dat beide partijen hun standpunt baseren op de Algemene Voorwaarden van de organisatie.
De Klachtencommissie gaat derhalve uit van de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op de
bemiddelingsovereenkomst tussen partijen.
De Klachtencommissie heeft eerst haar standpunt bepaald over de claim van de organisatie dat de klacht van
de ouder niet ontvankelijk zou zijn. Voor zover van toepassing zal de Klachtencommissie daarna inhoudelijk
ingaan op de klacht.
Over de ontvankelijkheid van de klacht
De Klachtencommissie heeft zich een oordeel gevormd over de door de organisatie aan de orde gestelde
ontvankelijkheidskwestie op basis van hetgeen de organisatie over de klachtenprocedure heeft opgenomen in
haar Algemene Voorwaarden alsmede op basis van het Klachtenreglement van de Klachtencommissie.
De organisatie brengt naar voren dat de klager geen enkel belang heeft bij een uitspraak omdat de klacht ziet
op uitleg van de algemene voorwaarden en geen betrekking heeft op de kwaliteit van de geboden opvang.
De Klachtencommissie kan de organisatie niet volgen in deze redenatie. De klacht heeft juist betrekking op
het feit dat de ouder gehouden zou zijn om te betalen voor vrije dagen die zijn afgemeld. De ouder heeft
derhalve een financieel belang. Het geschil is ontstaan uit een verschillende interpretatie over de uitvoering
van de Algemene Voorwaarden, welke van toepassing zouden zijn op de overeenkomst, en daarvan derhalve
deel uitmaken.
In de Algemene Voorwaarden van de organisatie, artikel 15, lid 3, is het volgende opgenomen.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten schriftelijk, deugdelijk gemotiveerd en
ondertekend bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang ingediend worden.
De organisatie brengt verder naar voren dat de klacht niet behoort te worden onderzocht omdat deze niet
zou vallen onder de begripsomschrijvingen van artikel 1.9 en artikel 6.1 van het Klachtenreglement.
De Klachtencommissie merkt hierover het volgende op.
89
In het Klachtenreglement onder artikel 1.10, is het begrip klacht gedefinieerd, waarbij onder meer vermeld
staat dat het om een gedraging gaat, hetgeen uitgewerkt is onder artikel 1.9.
In het Klachtenreglement onder 1.9 staat bij de begripsomschrijving van “gedraging” dat naast een handelen
of nalaten van de organisatie daaronder ook begrepen is een besluit van de organisatie.
Het begrip “gebeurtenis” in 6.1 is niet anders bedoeld dan als gedraging in de zin van 1.9 en dient dan ook als zo­
danig te worden geïnterpreteerd. Overigens ziet dit artikel slechts op de gegevens die een klacht moet bevatten.
De facturatie aan de ouders is een handeling of besluit van de organisatie (naar aanleiding van de Algemene
Voorwaarden) die gevolgen heeft voor de ouder. Dit geldt ook voor de e-mail van de organisatie, d.d. 12 juli
2011, waarin de ouder wordt gemaand om te betalen en wordt gesteld dat, bij het achterwege blijven van de
betaling, tevens incassokosten in rekening kunnen worden gebracht.
De klacht hierover van de ouder voldoet daarmee aan de begripsomschrijving van 1.9 van het
Klachtenreglement. Daar komt bij dat in 1.10, om mogelijke beperkingen uit te sluiten, in de tweede zin
staat vermeld: “De klacht kan gaan over alle aspecten van de kinderopvang.”
De klacht is derhalve ontvankelijk.
Ten aanzien van de klacht
De volgende artikelen in de Algemene Voorwaarden zien op de betaling van algemeen erkende Nederlandse
feestdagen en op het opnemen van vakantie en vrije dagen.
Artikel 10, lid 1
Gastouder en vraagouder verbinden zich om van voorgenomen vakanties en vrije dagen (waaronder begrepen
algemeen erkende feestdagen), waarop opvang en verzorging niet geboden kan worden, respectievelijk niet
gewenst is, zo vroeg mogelijk doch tenminste één maand van te voren aan elkaar schriftelijk melding te
maken.
Artikel 10, lid 7
Op algemeen erkende Nederlandse feestdagen wordt geen opvang en verzorging aangeboden. Zie artikel 11.5
voor de bijbehorende betalingsregeling.
Artikel 11, lid 1
Bij gastouderopvang door een gastouder wordt uitgegaan van maximaal vijf weken vakantie van de
vraagouder, die niet doorbetaald hoeft te worden. Hier kan alleen aanspraak op gemaakt worden indien deze
tenminste één maand van te voren aan elkaar schriftelijk bekend is gemaakt.
Artikel 11, lid 5
Op algemeen erkende Nederlandse feestdagen wordt geen opvang en verzorging aangeboden, deze worden
echter wel doorbetaald.
De Klachtencommissie komt op basis van deze bepalingen tot de volgende conclusie.
Of vakantiedagen aansluitend door de vraagouder moeten worden opgenomen is niet bepaald in de
Algemene Voorwaarden. Evenmin is in de Algemene Voorwaarden nader bepaald welke dagen wel en niet als
vakantiedagen/vrije dagen kunnen worden opgenomen. Algemeen erkende feestdagen zijn niet uitdrukkelijk
uitgezonderd. Welke opvangdag als vakantiedag wordt aangemerkt maakt kennelijk niet uit. Over de regels
die de gastouder in acht moet nemen bij vakantie en afwezigheid zijn partijen overeengekomen dat de vrije
dagen, waaronder ook algemeen erkende feestdagen, een maand van te voren aan de gastouder kenbaar
moeten worden gemaakt.
De Klachtencommissie is van oordeel dat de Algemene Voorwaarden van de organisatie hierdoor de mogelijk­
heid openlaat voor de ouder om algemeen erkende feestdagen als vakantiedagen aan te merken, mits:
• deze tijdig zijn aangemeld bij de gastouder
• deze dagen in mindering worden gebracht op de ruimte van 5 vakantieweken.
Jaarverslag Klachtencommissie Kinderopvang 2011
Artikel 11 lid 5 kan zo worden gelezen dat daarmee duidelijk wordt gemaakt dat algemeen erkende
feestdagen geen vrije, onbetaalde dagen zijn bovenop de vijf vakantieweken.
Voor zover er sprake is van twijfel over de betekenis van de betreffende bepalingen uit de Algemene
Voorwaarden (hetgeen door de ouder wordt gesteld en in de e-mail, d.d. 4 augustus 2011, door de organisatie
niet wordt uitgesloten) geldt het volgende. De Algemene Voorwaarden zijn opgesteld door de organisatie als
bedrijfsmatige gebruiker. De bedingen moeten duidelijk en begrijpelijk zijn opgesteld. Onduidelijkheid komt
daarbij voor rekening van de opsteller (artikel 6:238, lid 2 BW). Bij twijfel over de betekenis van een beding
prevaleert de voor de wederpartij (de ouder) gunstige uitleg.
Uitspraak
Reactie organisatie
11-89
Onderwerp
Gegrond
Organisatie ziet geen reden om naar aanleiding van de uitspraak maatregelen te nemen, om de volgende
redenen:
1. Dat de Algemene Voorwaarden aanleiding geven tot discussie en onduidelijkheid zoals de commissie in
haar oordeel aangeeft was organisatie reeds duidelijk. Daar was deze zaak niet voor nodig om dat te
verduidelijken. Na melding van de klacht was daar intern al actie op ondernomen.
2. Ouder wilde geen gesprek aangaan met de partijen (gastouderbureau en gastouder) over dit onderwerp
en het was organisatie vrij snel duidelijk dat ouder de zaak wilde escaleren naar een hoger niveau. Dat
ontnam organisatie de mogelijkheid om tot een oplossing voor alle partijen te komen, welk in het voordeel
van de ouder was uitgevallen en de openstaande factuur niet actief te gaan incasseren of opvolgen.
Afsluiten ging niet omdat gastouder dat niet wilde.
3. De openstaande factuur is vraagouder aan gastouder verschuldigd. De uitspraak gaat over de relatie
gastouderbureau – gastouder en heeft dus geen betrekking op de openstaande factuur. Organisatie legt het
geheel bij de gastouder neer en laat daarmee de zaak los, maar de uitspraak lost dus verder niets op.
4. Daarnaast ondersteunt organisatie de gastouder in het geheel omdat tijdens diverse bemiddelingscontacten
de toepassing van de Algemene Voorwaarden op dit punt onduidelijk toegelicht is geweest. Ouder heeft
voorheen ook de feestdagen betaald en gastouder houdt ouder aan deze afspraak. Organisatie kan daar als
bureau verder niets aan doen dan beamen dat dit besproken en afgesproken was.
5. Verder laat organisatie het oordeel van de commissie in het midden qua argumentatie, omdat juridisch ook
andere uitleg mogelijk is en organisatie het oordeel van de commissie niet deelt op dit punt. Gezien het
feit dat organisatie er verdere geen belang bij heeft gaat zij hier verder niet op in en onderneemt geen
juridische stappen. Wel geeft organisatie de onduidelijkheid aan bij de commissie.
6. Organisatie wil de commissie er op wijzen dat ouder losse overeenkomsten heeft met gastouder en bureau.
Deze partijen zijn juridisch gezien zelfstandig. Ouder heeft bij het gastouderbureau niet tijdig schriftelijk
de vakantiedagen aangekondigd. Deze zijn na het voorval mondeling bij organisatie bekend gemaakt.
Volgens het contract is dit te laat.
Organisatie geeft aan weinig met de uitspraak te kunnen behalve concluderen dat de Algemene Voorwaarden
aanscherping en verduidelijking behoeven. Dit was reeds duidelijk voordat de zaak in behandeling werd
genomen.
Klacht ontvangen op 5 juli 2011 en ontvankelijk op 22 september 2011
Royement uit OC, verhuizing, geen leiding VSO
1.
In november 2010 is ouder door de Oudercommissie geroyeerd. Ouder meent dat organisatie (in de persoon
van de voormalige locatiemanager) de voorzitter van de Oudercommissie onder druk heeft gezet haar te
royeren, omdat ouder (samen met andere ouders) informatie heeft verspreid over de op handen zijnde
verhuizing.
2.
Organisatie heeft ouder voor het blok gezet door op korte termijn een verhuizing door te drukken. De communicatie over de verhuizing was onvoldoende.
3.
Al ruim een jaar verschijnt personeel niet of te laat bij de voorschoolse opvang.
91
Bevindingen en oordeel
Klachtonderdeel 1
De commissie stelt vast dat zij de vraag moet beantwoorden of het aannemelijk is gemaakt dat organisatie
de OC onder druk heeft gezet om ouder te royeren. Het gaat dus nadrukkelijk niet om de vraag of de
geheimhoudingsplicht terecht was, noch om de vraag of het besluit van de OC terecht is genomen. De
commissie kan immers niet treden in de beslissingen van de OC.
De enige aanwijzing dat organisatie mogelijk aangedrongen heeft op het royement van ouder, is de
mededeling van ouder dat in een telefoongesprek van 11 november 2010 de voorzitter van de OC aan ouder
gezegd zou hebben dat de locatiemanager de OC anders niet meer te woord zou staan. Organisatie heeft in
het voorjaar van 2011, na een gesprek met ouder, de zaak onderzocht en ontkent dat een medewerker van de
organisatie op wat voor wijze dan ook aangedrongen heeft op een royement. De commissie kan noch uit de
mails van de voorzitter van de OC, noch uit de andere stukken en e-mailwisselingen een bevestiging vinden
voor de klacht van ouder. Ouder heeft haar klacht op geen enkele (andere) manier kunnen onderbouwen. De
commissie oordeelt dan ook dat dit klachtonderdeel ongegrond is.
Klachtonderdeel 2
Inzake dit klachtonderdeel stelt de commissie vast dat zowel ouders als de OC geklaagd hebben over de
communicatie inzake de op handen zijnde verhuizing. De commissie kan zich deze klacht voorstellen, omdat
de OC al begin november is geïnformeerd, terwijl ouders nog zeker twee weken moesten wachten op bericht
van organisatie (terwijl er onofficieel al informatie verspreid werd). Voor wat betreft de communicatie over
de verhuizing in het algemeen kan de commissie ouder dan ook volgen.
De commissie stelt vervolgens vast dat ouder een ‘voorrangspositie’ innam, doordat zij als OC-lid, eerder dan
andere ouders, wist wat er zou gaan gebeuren. Als ouder (niet als OC-lid) heeft zij haar zorgen uitgesproken
en vragen gesteld per mail. De commissie stelt vast dat deze mail pas na een herinnering door organisatie
is beantwoord. Ook hierin is organisatie naar de mening van de commissie tekortgeschoten, zeker omdat zij
wist hoe gevoelig dit lag bij ouders in het algemeen en bij de klagende ouder in het bijzonder.
De klacht dat ouder voor het blok is gezet, kan de commissie niet onderschrijven. Op 7 december 2010 vond
er een informatieavond plaats voor de ouders. Daarop volgde op 9 december een mail aan de ouders, waarin
meegedeeld werd dat bij alle ouders telefonisch geïnventariseerd zou worden wat hun zorgen c.q. wensen
zijn. Organisatie zegde toe haar uiterste best te doen om voor iedereen een passende oplossing te vinden.
Aan ouder werd eveneens een aanbod gedaan, wat ouder uiteindelijk heeft aanvaard. Er is door ouder niet
gesteld of aangetoond dat dit aanbod niet passend is. De commissie acht dit deel van de klacht dan ook niet
gegrond.
Klachtonderdeel 3
Uitspraak
De commissie stelt vast dat ouder op 13 juli 2011, onder andere bij organisatie, geklaagd heeft dat er, net
als op 5 juli, die ochtend niemand is komen opdagen. Volgens ouder voerde organisatie voor de gebrekkige
opvang oneigenlijke redenen aan (namelijk dat het kind van ouder nauwelijks komt, de reistijd van de
leidster te lang is enzovoort). Afgezien van het feit dat het voor de commissie onmogelijk is om vast te
stellen of de redenen die organisatie zou hebben aangevoerd inderdaad zo zijn gecommuniceerd, afgezien
van de vraag of personeel helemaal niet of slechts te laat is komen opdagen, en afgezien van het feit of
dit vier keer of meer is voorgevallen, is het enkele feit dat ouder voor een dichte deur is komen te staan,
al voldoende om vast te stellen dat niet conform de overeengekomen dienstverlening is gehandeld. De
commissie acht deze klacht dan ook gegrond. Overigens ziet ze geen redenen om te veronderstellen dat
organisatie ouder onvoldoende hiervoor heeft gecompenseerd.
Klachtonderdeel 1 ongegrond, klachtonderdeel 2 deels gegrond en klachtonderdeel 3 ongegrond.
Advies
De commissie heeft met instemming kennisgenomen van het plan van organisatie om in het vervolg te
voorkomen dat personeel te laat of niet aanwezig is bij de voorschoolse opvang. Omdat het in september
2011 toch weer een keer is gebeurd dat er geen pedagogisch medewerkers aanwezig waren, adviseert ze
organisatie dringend om nauwkeurig te monitoren of inderdaad conform het plan wordt gehandeld.
Reactie organisatie
Sinds het eenmalige incident is de VSO opvang volgens afspraak uitgevoerd. Volgens organisatie werkt het
ingestelde plan goed en zal in de toekomst zorgvuldig worden uitgevoerd en gemonitord.
Bij ingrijpende wijzigingen zoals bijvoorbeeld verhuizingen is de organisatie voornemens vanaf de
planningsfase een communicatieplan te ontwerpen.
Jaarverslag Klachtencommissie Kinderopvang 2011
11-90
Onderwerp
Klacht ontvangen op 13 juli 2011 en ontvankelijk op 29 juli 2011
Contract opzegging
Sinds 1 januari 2010 heeft ouder een contract bij het gastouderbureau. Daarvoor had ze een contract bij een
ander gastouderbureau, dat per die datum gefuseerd is met betreffend GOB. Er zijn toen nieuwe overeenkomsten getekend. Begin maart 2011 heeft ouder haar contract opgezegd per 15 juni 2011. De opzegging is
per e-mail bevestigd, maar niet is haar gezegd dat opzegging alleen per de 1e van de maand kon plaatsvinden. Begin juli 2011 heeft ouder een factuur gekregen voor de bureaukosten voor de hele maand juni. Ouder
is van mening dat dit onterecht is, omdat het contract per 15 juni is beëindigd. Het GOB reageerde dat
alleen per de 1e van de maand kon worden opgezegd en men verwees naar de Algemene Voorwaarden. Ouder
wist niet meer van het bestaan van deze voorwaarden. In het contract wordt er niet naar verwezen.
Bevindingen en oordeel
De commissie waardeert het dat organisatie, ondanks de afmelding van ouder, wel verschenen is op de
hoorzitting. Ze merkt op dat partijen niet verplicht kunnen worden in te gaan op de uitnodiging voor
de hoorzitting, maar dat dit ook betekent dat de afwezige partij niet meer kan reageren op de door de
aanwezige partij naar voren gebrachte argumenten. Dat is voor rekening en risico van de afwezige partij.
Voorts merkt zij op dat art. 8.2 van het klachtenreglement geen betrekking heeft op de verplichting aanwezig
te zijn (immers, dat kan de klachtencommissie niet afdwingen), maar op het feit dat men bij een hoorzitting
‘in persoon’ aanwezig moet zijn.
Afgezien van wat in de Algemene Voorwaarden en in de overeenkomst staat, is de vraag die de commissie op
de eerste plaats moet beantwoorden of ouder erop mocht vertrouwen dat de opzegging per de 15e van de
maand geaccepteerd was door organisatie. In de opzeggingsmail van 10 maart 2011 heeft ouder expliciet de
datum van 15 juni genoemd en deze datum heeft zij herhaald op 17 maart 2011. De opzegging is op 18 maart
2011 zonder enige restrictie bevestigd door een bevoegd vertegenwoordiger van organisatie: de opzegging
zou in het systeem worden ingevoerd.
De commissie stelt vast dat ouder ervan mocht uitgaan dat organisatie de door haar genoemde
opzeggingsdatum geaccepteerd heeft. Het had immers op de weg gelegen van organisatie, ten eerste, om
ouder te wijzen op het feit dat opzegging alleen per de 1e van de maand mogelijk was en, ten tweede, om na
te vragen of ouder de 1e van de maand juni of de 1e van de maand juli als opzeggingsdatum voor ogen had.
Nu de betreffende medewerker de opzegging zonder meer heeft geaccepteerd, mocht ouder erop vertrouwen
dat (in afwijking van de toepasselijke Algemene Voorwaarden) deze opzegging per 15 juni 2011 in orde was
bevonden en dat ze dus slechts voor de eerste helft van juni de bureaukosten hoefde te betalen.
Aan de beantwoording van de vraag of de Algemene Voorwaarden van kracht zijn dan wel de (voor de klant
in positieve zin afwijkende tekst in de) overeenkomst, komt de commissie niet toe. Nu haar gebleken is dat
organisatie niet bedoeld heeft de overeenkomst afwijkend te laten zijn van de Algemene Voorwaarden, is het
aanbevelenswaardig om de overeenkomst in overeenstemming te brengen met het gestelde in de Algemene
Voorwaarden.
Uitspraak
Gegrond
Advies
De commissie adviseert organisatie om de openstaande nota van € 50,00 in te trekken.
De commissie heeft voorts met instemming kennis genomen van de maatregel van organisatie om in de
(nieuwe) overeenkomsten de zinsnede over de opzeggingstermijn in overeenstemming te brengen met de
Algemene Voorwaarden. De commissie adviseert organisatie om in overweging te nemen om ook de lopende
overeenkomsten te herzien én om in de overeenkomsten ten overvloede te verwijzen naar de Algemene
Voorwaarden, om misverstanden of problemen als de onderhavige in de toekomst te voorkomen.
Reactie organisatie
Organisatie is verbolgen over het feit dat ouder niet op de zitting aanwezig was.
Organisatie vindt dat de commissie de Algemene Voorwaarden van de organisatie en het Burgerlijk Wetboek
naast zich neerlegt en zich alleen baseert op één email.
Organisatie zal het advies van de Klachtencommissie dan ook niet ter harte nemen.
93
11-91
Onderwerp
Klacht ontvangen op 18 juli 2011 en ontvankelijk op 11 augustus 2011
Onpedagogisch handelen medewerker BSO
1.
Het gedrag van een pedagogisch medewerker. Door ruw spel met deze medewerker heeft het kind van ouder
een schaafwond opgelopen. Vervolgens is het kind bij wijze van straf door de medewerker met het gezicht
naar het zand van de zandbak geduwd en heeft deze medewerker een hap zand in de mond van het kind
gepropt.
2.
De wijze waarop de organisatie deze klacht heeft behandeld. De organisatie heeft hierover met ouders geen
persoonlijk contact gehad.
Bevindingen en oordeel
Klachtonderdeel 1
Klachtonderdeel 2
De commissie is van oordeel dat kinderen conform de Wet kinderopvang moeten worden opgevangen in een
veilige omgeving. De commissie heeft geconstateerd dat de organisatie niet ontkent dat het betreffende
spel heeft plaatsgevonden en dat de pedagogisch medewerker het kind inderdaad zand in de mond heeft
gestopt. Tevens geeft de organisatie aan dat de kinderen genoten hebben van het spel maar omwille van de
reacties van een aantal ouders dit soort spelletjes uit het aanbod heeft geschrapt. Deze uitspraak verbaast
de commissie met name omdat de organisatie de beleving van de kinderen als leidraad heeft genomen voor
de beoordeling van hun gedrag. Van de zijde van ouder wordt gesteld dat het kind nog steeds last heeft
van dit spelmoment. De organisatie behoort in een dergelijk geval haar eigen pedagogische afwegingen te
maken. In het pedagogisch beleidsplan van de organisatie wordt wel rekening gehouden met de specifieke
opvoedingseisen van jongens, maar wordt ook duidelijk uitgegaan van het feit dat de kinderen hun eigen
“baas” moeten kunnen zijn. In deze specifieke situatie was dit zeker niet het geval. De commissie is van
oordeel dat het gedrag van de medewerker ontoelaatbaar is geweest. Hij had zich bewust moeten zijn van de
kwetsbare (groepsdruk) en afhankelijke situatie waarin deze jonge kinderen zich bevonden.
Op grond van bovenstaande overwegingen acht de commissie dit klachtonderdeel gegrond.
De commissie is van oordeel dat kinderopvangorganisaties op een actieve en ondersteunende wijze dienen
om te gaan met klachten. Dit geldt des te meer als dit klachten betreft omtrent de kwaliteit van de
opvang. Van de zijde van de organisatie wordt gesteld dat de bezwaren van de ouders over dit gedrag niet
onmiddellijk duidelijk waren, maar dat de schriftelijke reacties van de ouders de organisatie pas bewust
hebben gemaakt van deze klachten. De organisatie (locatiemanager) heeft op 23 juni 2011 al een brief
aan ouders geschreven en later heeft een pedagogisch medewerkster ouder hierover gebeld. Partijen
spreken elkaar tegen wat betreft de inhoud van dit telefoongesprek. Ouder geeft aan dat tijdens dit
gesprek uitdrukkelijk is verzocht om een persoonlijk contact met de directie/eindverantwoordelijke. De
organisatie geeft aan duidelijk begrepen te hebben dat ouder geen prijs meer zou stellen op persoonlijk
contact over deze aangelegenheid en alleen nog maar schriftelijk zou willen communiceren. De commissie
constateert dat het in dit geval om een zwaarwegende klacht gaat waarbij de competentie van één van de
medewerkers in twijfel wordt getrokken. Los van het gerezen misverstand over de wijze van communicatie,
is de commissie van oordeel dat het tot de taak van de organisatie behoort om klachten op een behoorlijke
wijze te behandelen. In dit geval ging het om een langdurige klantrelatie en waren ouders tevreden over
de geboden opvang. De commissie is van oordeel dat van een professionele organisatie kan en moet worden
verwacht dat zij alle moeite doet om de gerezen problemen op te lossen en verstoorde verhoudingen weer
probeert te herstellen. Als de organisatie weer contact met ouder had opgenomen was dit wellicht een
optie geweest. De commissie vindt het bovendien bijzonder vreemd dat de organisatie in de brief d.d. 23
juni 2011 toegeeft dat het spel eerder had moeten stoppen en daarvoor haar excuses aanbiedt terwijl in de
latere correspondentie maar ook tijdens de zitting star wordt vastgehouden aan het standpunt dat er niets
mis was met de spelsituatie.
De commissie acht dit klachtonderdeel op grond van bovenstaande overwegingen gegrond.
Uitspraak
Reactie organisatie
Klachtonderdelen 1 en 2 gegrond.
Organisatie twijfelt door uitlatingen van de leden aan de professionaliteit van de Klachtencommissie en
betreurt het dat verschil van meningen over bepaalde punten tussen de ouder en de organisatie de uitspraken
van de ouder als waarheid worden gezien.
Jaarverslag Klachtencommissie Kinderopvang 2011
Naar aanleiding van de klachtbehandeling laat de organisatie de opleiding “Effectief communiceren” volgen
door alle medewerkers van de organisatie en de opleiding” Emotionele en sociale vaardigheden” door de
pedagogisch medewerkers van de BSO.
11-92
Melding
11-93
Klacht ontvangen op 27 juli 2011 en ontvankelijk op 27 augustus 2011
Onderwerp
TSO op BSO contract
1.
Betaling voor niet verleende dienst
Organisatie brengt sinds juli van dit jaar de TSO in rekening. Het tarief is (inclusief maaltijd) € 2,50 per
keer. Klager kan geen gebruik maken van die voorziening en vindt het onjuist dat hij desondanks het volle
tarief moet betalen.
2.
Communicatie
klager heeft meerdere keren vergeefs contact gezocht met organisatie en organisatie reageert niet of erg
laat op e-mails van klager. Zo stuurt klager op 11 mei 2011 een mail met een vraag, waarop na een herinnering op 17 mei antwoord wordt gegeven. Op 27 mei vraagt klager duidelijkheid over de kosten voor de tso,
waarop organisatie pas op 29 juni reageert.
Na ontvangst van de klacht heeft organisatie het tarief verlaagd voor BSO klanten waarvoor een maaltijd niet
georganiseerd kan worden. Ouder heeft hierop de klacht ingetrokken. Op het tweede klachtonderdeel is niet
gereageerd.
11-94
Onderwerp
Klacht ontvangen op 20 juli 2011 en ontvankelijk op 4 augustus 2011
Hanteren boete bij opzegging gastouder
De organisatie brengt de ouder, vanwege de beëindiging van de overeenkomst door haar gastouder, ten onrechte kosten in rekening ter dekking van de door de organisatie gemaakte bemiddelingskosten.
Bevindingen en oordeel
De Klachtencommissie stelt vast dat partijen een mondelinge overeenkomst zijn aangegaan voor de
bemiddeling en begeleiding van de gastouderopvang. Dit blijkt onder andere uit het feit dat de opvang vanaf
3 mei 2011 daadwerkelijk heeft plaats gevonden en uit de ondertekening van de Akkoordverklaring door de
ouder en de gastouder na het startgesprek op 17 mei 2011.
Op de overeenkomst tussen partijen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, ook al betreft het een
mondelinge overeenkomst. De organisatie beroept zich op artikel 2 van de Algemene Voorwaarden om de
ouder de kosten voor het startgesprek in rekening te brengen.
Artikel 2, Algemene Voorwaarden van de organisatie.
Indien de ouder na het plaatsvinden van het startgesprek en vóór het retourneren van de overeenkomst
tussen organisatie en de ouder, besluit de begeleiding door de organisatie niet door te laten gaan, wordt
door de organisatie een bedrag van € 100,00 in rekening gebracht bij de ouder ter dekking van de tot dan
gemaakte kosten.
De Klachtencommissie heeft gekeken of er sprake is van een situatie als bedoeld in dit artikel.
In het startgesprek zijn de afspraken tussen de drie partijen (gastouderbureau, ouder en gastouder)
vastgelegd en is de rol van het gastouderbureau toegelicht. De Klachtencommissie concludeert hieruit dat
95
het startgesprek ziet op de specifieke koppeling tussen oude en gastouder (en het gastouderbureau als
bemiddelende partij).
Het is onbetwist dat de overeengekomen gastouderopvang per direct is beëindigd door de gastouder voordat
de overeenkomst tussen de ouder en de organisatie is geretourneerd. Daarmee was feitelijk de mogelijkheid
ontnomen aan alle partijen om nog uitvoering te geven aan deze overeenkomst.
De organisatie heeft vervolgens drie andere gastouders voorgesteld aan de ouder; hieruit is echter geen
koppeling voortgekomen.
Gesteld noch gebleken is dat er door de ouder aanspraak gemaakt is op verdere bemiddeling door de
organisatie of dat zij heeft aangedrongen op het opstellen van een (nieuwe) bemiddelingsovereenkomst.
Uit het handelen en met name het nalaten daarvan kon de organisatie afleiden dat de ouder
impliciet heeft besloten niet met de organisatie in zee te gaan. Daarmee is naar het oordeel van de
Klachtencommissie sprake van een situatie als bedoeld in artikel 2 van de Algemene Voorwaarden van de
organisatie.
De Klachtencommissie komt tot de conclusie dat de organisatie conform de Algemene Voorwaarden handelt
door de ouder € 100,00 in rekening te brengen ter dekking van de tot dan gemaakte kosten.
Uitspraak
Reactie organisatie
Ongegrond
Organisatie kan zich vinden in de uitspraak van de commissie en ziet geen renen om maatregelen te nemen
naar aanleiding van de uitspraak.
11-95
Melding
11-96
Klacht ontvangen op 8 augustus 2011 en ontvankelijk op 16 september 2011
Onderwerp
Overplaatsing groep, opzegtermijn
1.
De organisatie heeft in de periode 22 juni 2011 tot 1 juli 2011 de overgang van de babygroep naar de peutergroep van het kind onvoldoende begeleid en aangestuurd vanuit de organisatie.
• De afspraak voor de eerste wendag op 22 juni 2011 was niet bekend bij de leidster(s) van de peutergroep.
• Toen het kind op die dag uiteindelijk op de nieuwe groep was toegelaten werd zij onvoldoende betrokken
bij de groep (tijdens het eten).
• Het evaluatiegesprek over de eerste wendag dat op 27 juni 2011 plaats vond werd niet gevoerd door de
vaste leidster met wie de afspraak was gemaakt, maar door een leidster die niet zou worden ingezet op de
geplande wendagen.
• Gedurende de resterende wendagen waren de vaste leidsters niet aanwezig, maar werd de opvang op de
peutergroep verzorgd door tijdelijke medewerkers.
• Er was geen mogelijkheid om vanuit de babygroep mede invulling te geven aan de wendagen.
2.
De organisatie brengt gedurende de opzegtermijn opvangkosten voor twee dagen in rekening. Dit is onterecht omdat de gebrekkige wenperiode het feitelijk onmogelijk maakt voor de ouders om het kind vanaf 1
juli 2011 de overeengekomen twee dagen per week te brengen.
Bevindingen en oordeel
Klachtonderdeel 1
De organisatie heeft aannemelijk gemaakt dat de eerste wendag van het kind is genoteerd in de
groepsagenda van de peutergroep. Dat niet een collega van de babygroep maar de vader het kind zou
brengen stond echter niet vermeld.
Jaarverslag Klachtencommissie Kinderopvang 2011
De ouders hebben aannemelijk gemaakt voor de Klachtencommissie dat het kind op deze eerste wendag
uiteindelijk niet eerder dan door tussenkomst van een leidster van de babygroep werd toegelaten tot de
peutergroep.
De ouders stellen dat de vader het tijdstip waarop hij het kind kwam halen op de eerste wendag (met de
pedagogisch medewerker) heeft afgestemd op de aanvangstijd van de lunch. Toen de vader kwam bleek dat
de kinderen al eerder aan tafel waren gegaan, maar dat het kind als enig kind apart stond. Dit feit wordt
door de organisatie niet betwist. De klachtencommissie heeft de feiten omtrent de afspraak en de feitelijke
aanvangstijd van de lunch niet kunnen achterhalen. De commissie is echter van oordeel dat het op de weg
van de organisatie had gelegen om een kind dat voor het eerst komt wennen op de groep, actief te betrekken
door het mee aan tafel te laten gaan. Dat was afgesproken dat het kind niet aan de lunch zou deelnemen
maar thuis zou eten doet hieraan niet af.
De Klachtencommissie komt tot de conclusie dat de organisatie bij het plannen van de eerste wendag en bij
de invulling daarvan steken heeft laten vallen. Dit is de organisatie aan te rekenen, juist vanwege het belang
van het wennen voor het kind.
De organisatie heeft gesteld dat het verloop van de eerste wendag op 22 en 23 juni 2011 door de medewerker
met de ouders is geëvalueerd. Het gesprek op 27 juni 2011 betreft een regulier gesprek dat door een van de
pedagogisch medewerkers wordt gevoerd. De ouders wilden juist nog het verloop van het wennen bespreken
met de specifieke medewerker die elke dag op de groep aanwezig is als het kind naar de kinderopvang gaat
en met wie de afspraak voor het gesprek ook is gemaakt. De Klachtencommissie is van oordeel dat de claim
van de ouders terecht is als het een evaluatiegesprek betreft over de eerste wendagen; een intakegesprek
kan echter ook door een andere vaste medewerker op de groep worden gevoerd. De Klachtencommissie stelt
vast dat partijen over de aard van het gesprek van mening verschillen en onthoudt zich van een oordeel over
de claim van de ouders om het gesprek te voeren met een specifieke medewerker.
De organisatie heeft in haar verweer gesteld dat op de geplande wendagen van het kind een vaste
medewerker aanwezig is en dat de tweede pedagogisch medewerker op de woensdag en de donderdag
telkens dezelfde is. Dit is door de ouders niet weersproken.
De organisatie is afgeweken van haar Protocol Wennen door alleen op de donderdagen het wennen van het
kind te laten begeleiden door medewerkers van de babygroep. De woensdagen zouden door de ouders worden
begeleid. Dit bracht onder meer met zich mee dat op de eerste wendag, 22 juni 2011, de begeleiding van
het wennen aan de vader is overgelaten. De Klachtencommissie is van oordeel dat het op de weg van de
organisatie had gelegen om de wendagen conform haar beleid door de medewerkers van de babygroep te
laten begeleiden. De Klachtencommissie heeft daarbij het volgende overwogen:
• de opvangplaats op de babygroep was per 1 juli 2011 ingevuld door een ander kind; er was dus geen
mogelijkheid om het kind nog wat langer op de babygroep op te vangen als het wennen moeilijkheden zou
opleveren
• het belang van een tijdige en goede overdracht naar de peutergroep was daarom groot
• in de vakantieperiode moet redelijkerwijs rekening worden gehouden met meer wisseling in de
groepsleiding; dit is een reden te meer om de wenperiode vóór de vakantie goed af te ronden
De klachtencommissie komt tot de conclusie dat de problemen in de wenperiode mogelijk hadden kunnen
worden voorkomen indien de organisatie de wenperiode had georganiseerd conform haar protocol. Het feit
dat de ouders hebben ingestemd met de afwijking door op de woensdagen zelf het wennen te begeleiden
alsook de geboden mogelijkheid om ook na 1 juli 2011 nog één of twee keer vanuit de babygroep te wennen
doet hieraan niet af.
Klachtonderdeel 2
Het is onbetwist dat partijen zijn overeengekomen dat bij annulering/opzegging binnen twee maanden vóór
de plaatsingsdatum de kosten van twee maanden over de geannuleerde/opgezegde opvangdagen verschuldigd
zijn door de ouders.
De Klachtencommissie is van oordeel dat tussen partijen heeft te gelden wat is overeengekomen in het
contract. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar is dat de wederpartij wordt gehouden aan het betreffende beding.
De ouders hebben hun annulering/opzegging in de e-mail aan de organisatie, d.d. 14 juli 2011, toegelicht.
• er is structureel sprake van mismanagement en personele problemen op het kindercentrum
• de wenperiode is problematisch verlopen, ook na 22 juni 2011
97
• in de periode dat de vaste medewerker op de groep met vakantie zou zijn zouden twee invalkrachten
worden ingezet
• de ouders zijn hiervan niet van te voren op de hoogte gesteld en kwamen hier op dinsdag 28 juni 2011 zelf
achter
De Klachtencommissie stelt vast dat door de organisatie wordt ontkend dat er sprake is van mismanagement
en structurele personele problemen op het kindercentrum. De Klachtencommissie kan zich hierover geen
oordeel vormen. De Klachtencommissie heeft er echter kennis van genomen dat de ouders van mening zijn
dat er niets mis is “op het niveau van de groepsleiding”. (e-mail van de ouders aan de organisatie, d.d. 14
juli 2011)
De ouders stellen dat zij geen andere keuze hadden dan de opvang te beëindigen. Het kind was nog
onvoldoende gewend op de peutergroep, terwijl de opvangplek op de babygroep voor haar niet meer
beschikbaar was. De Klachtencommissie heeft vastgesteld dat de wenperiode niet vlekkeloos is verlopen;
het is naar het oordeel van Klachtencommissie echter onvoldoende aannemelijk gemaakt door de ouders dat
hierdoor de veiligheid of het welbevinden van het kind op de peutergroep niet zou zijn gewaarborgd.
Op grond van dit alles is de Klachtencommissie van oordeel dat partijen in de voorliggende casus gebonden
zijn aan hetgeen zij zijn overeengekomen bij beëindiging van het contract.
Uitspraak
Reactie organisatie
Klachtonderdeel 1 gegrond en klachtonderdeel 2 ongegrond.
Nog geen reactie ontvangen.
11-97
Melding
11-98
Melding
11-99
Klacht ontvangen op 26 oktober 2011 en ontvankelijk op 1 december 2011
Onderwerp
Pedagogisch handelen, klachtbehandeling
1.
Zorgwekkend pedagogisch beleid van een aantal leidsters, met name de “eigen” leidster van dochtertje.
2.
Klacht is niet serieus genomen door de directie.
De klacht is nog in behandeling en zal worden afgehandeld in 2012.
11-100
Onderwerp
Klacht ontvangen op 10 augustus 2011
Informatie over vader door KDV
De ouders zijn gescheiden en met klager is een omgangsregeling (een maal in de veertien dagen en de helft
van alle vakanties) getroffen. Organisatie heeft op verzoek van de moeder en zonder overleg met klager, in
een brief aan de rechtbank op 21 januari 2011 haar mening gegeven over (de relatie tussen) de ouders en
het kind en met name ongunstige kwalificaties gegeven over de vader. Klager vindt dit onjuist en onterecht.
De klacht is niet ontvankelijk toen gebleken is dat er een overeenkomst tussen de organisatie en klager was
en uit correspondentie niet kon worden afgeleid of er een klantrelatie was tussen klager en organisatie.
Jaarverslag Klachtencommissie Kinderopvang 2011
11-101
Melding
11-102
Melding
11-103
Klacht ontvangen op 15 augustus 2011 en ontvankelijk op 28 september 2011
Onderwerp
Administratie, communicatie
1.
Ouder klaagt over de wijze waarop de organisatie heeft gereageerd op de beëindiging van de opvang van het
kind omdat door de Belastingdienst werd beweerd dat ouder geen recht zou hebben op kinderopvangtoeslag.
2.
Ouder klaagt over de weigering van de organisatie om tegemoet te komen aan het verzoek van ouder om,
gezien de omstandigheden, de opvangkosten op basis van de oude regeling (peuterspeelzaal) te berekenen.
Bevindingen en oordeel
Klachtonderdeel 1
Klachtonderdeel 2
Uitspraak
De commissie is van oordeel dat kinderopvangorganisaties alert moeten zijn op de beweegredenen van
ouders/verzorgers om de opvang op te zeggen. De commissie heeft geconstateerd dat in het onderhavige
geval sprake is geweest van een “onvrijwillige” opzegging. Ouder en kind waren tevreden over de opvang
en alleen het feit dat ouder diverse keren door de Belastingdienst gewezen is op het feit dat er geen
toeslag zou worden toegekend, heeft ouder dit besluit doen nemen. Ouder heeft de organisatie hierover
diverse keren geïnformeerd en ook duidelijk gemaakt waarom de opvang werd beëindigd. De organisatie
heeft op 8 april 2011 de situatie nog eens geverifieerd bij de Belastingdienst. Uit deze informatie bleek dat
er geen aanleiding bestond om te twijfelen aan het recht op toeslag van de ouders/verzorgers. Dit heeft
de organisatie ook via e-mail aan ouder bevestigd. De organisatie heeft hierbij niet onderkend dat er bij
ouder wel gerede twijfel en ongerustheid bestond. Zelfs zodanig dat ouder zich genoodzaakt voelde om de
opvang op te zeggen. Hoewel de organisatie altijd snel heeft gereageerd op de vragen en de informatie van
ouder, is de commissie van oordeel dat dit niet op een adequate en hulpvaardige wijze is gebeurd. Zodra
het voor de organisatie duidelijk was dat ouder de opvang zou opzeggen, zou de organisatie contact met
ouder hebben moeten opnemen om de gerezen problemen te bespreken en zo mogelijk op te lossen. Ook
nadat de schriftelijke informatie van de Belastingdienst beschikbaar was waarin duidelijk werd gesteld dat
ouder niet aan aanmerking zou komen voor een toeslag, heeft de organisatie verzuimd om hierover contact
met ouder op te nemen om de situatie opnieuw te bespreken. Daarvoor in de plaats heeft de organisatie
betalingsherinneringen gestuurd. Ouder heeft tijdens de zitting aangegeven dat zij uiteindelijk het
openstaande bedrag heeft betaald omdat zij zich met de rug tegen de muur voelde staan.
De commissie kan zich goed voorstellen dat ouder zich zo gevoeld heeft door de houding van de organisatie
en acht dit klachtonderdeel op grond van bovenstaande overwegingen gegrond.
De commissie is van oordeel dat van een kinderopvangorganisatie kan worden verwacht dat wordt
onderzocht of tegemoet kan worden gekomen aan een verzoek van ouders om een alternatieve
betalingswijze uit te voeren. In het onderhavige geval heeft de organisatie dit ook gedaan en ouder de
gelegenheid gegeven om de opvang via de inkomensafhankelijke bijdrage te betalen. Ouder heeft hiervan
geen gebruik gemaakt omdat ouder op basis van de bestaande criteria in aanmerking zou moeten komen
voor kinderopvangtoeslag. Ouder krijgt deze toeslag ook voor de opvang op een ander kinderdagverblijf.
Ouder heeft meerdere malen contact gehad met de Belastingdienst en heeft steeds te horen gekregen
dat er geen recht op kinderopvangtoeslag bestaat als er sprake is van een peuterspeelgroep. Volgens
de commissie is in het onderhavige geval waarschijnlijk sprake van een begripsverwarring bij de
Belastingdienst, zeker gezien het feit dat ouder gedurende een korte tijd toeslag heeft gekregen voor
de opvang bij de peuterspeelgroep. Hoewel de organisatie ouder beter had moeten ondersteunen bij
haar problemen met de Belastingdienst, is de commissie van oordeel dat ouder gebonden is aan de
overeengekomen afspraken met betrekking tot de opvang van het kind op de peuterspeelgroep. De
commissie acht dit klachtonderdeel derhalve ongegrond.
Klachtonderdeel 1 gegrond en klachtonderdeel 2 ongegrond
99
Advies
Reactie organisatie
11-104
Onderwerp
De commissie adviseert de organisatie om alert te zijn op de beweegredenen van ouders/verzorgers bij
opzeggingen en afhankelijk hiervan contact op te nemen met deze ouders/verzorgers.
Nog geen reactie ontvangen.
Klacht ontvangen op 19 augustus en ontvankelijk op 5 september
Niet professioneel handelen leidsters, klachtafhandeling
1.
Pedagogisch medewerkers van de organisatie hebben tijdens de opvang in juli 2011 jegens de dochter van de
ouder meer dan eens onprofessioneel en in strijd met het pedagogisch beleid gehandeld.
2.
De organisatie heeft nagelaten de klacht van de ouder hierover professioneel af te handelen.
a. De organisatie heeft nagelaten de maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om de kinderopvang conform de plaatsingsovereenkomst voort te kunnen zetten.
b. De organisatie heeft nagelaten om de ouder de gespreksverslagen van het overleg op 27 en 29 juli 2011 en
2 augustus 2011 te overleggen
Bevindingen en oordeel
Klachtonderdeel 1
De Klachtencommissie stelt vast dat de zorg om het welbevinden van het kind wordt gedeeld door de ouder
en door de organisatie.
Uit de stukken en ter zitting blijkt dat de ouder de oorzaak van deze zorg zoekt in de pedagogische aanpak
van (een tweetal) pedagogisch medewerkers op het kindercentrum. De ouder stelt dat zij signalen heeft dat
de aanpak van deze leidsters in strijd is met het pedagogisch beleid van de organisatie:
• De pedagogisch medewerkers op het kindercentrum straffen het kind te vaak en corrigeren haar gedrag
bovenmatig.
• Een aantal pedagogisch medewerkers geeft aan dat zij het nog slechts moeilijk kunnen opbrengen om
aardig te doen tegen het kind.
De ouder stelt dat haar dit is verteld door de mentor van het kind in het gesprek van 27 juli 2011. De
organisatie ontkent dit. De organisatie stelt dat in het gesprek aan de orde is geweest dat het team van het
kindercentrum moeite heeft met de aanpak van het kind en dat zij hierover met de ouder wil overleggen.
De Klachtencommissie stelt vast dat de ouder en de mentor elkaar tegenspreken op het punt van de
pedagogische aanpak van het kind door de leidsters. In het gespreksverslag van de organisatie wordt vermeld
dat de ene leidster meer corrigeert dan de ander maar dat de benadering van het kind positief is. Uit het
verslag blijkt verder dat de organisatie aan de ouder heeft aangegeven dat het team van het kindercentrum
“vast loopt” op het gedrag van het kind.
De Klachtencommissie stelt vast dat de ouder haar klacht baseert op uitlatingen van de mentor. De mentor
ontkent dat zij zich in deze zin heeft uitgelaten over de aanpak van de leidsters op het kindercentrum.
Naar het oordeel van de Klachtencommissie is onvoldoende door de ouder aannemelijk gemaakt dat de
pedagogisch medewerkers van de organisatie onprofessioneel en in strijd met het pedagogisch beleid hebben
gehandeld. De ouder baseert zich op uitlatingen van een derde. Deze uitlatingen worden door de betrokkene
ontkend.
Klachtonderdeel 2
Ten aanzien van klachtonderdeel 2a
De ouder heeft haar interne klacht over de pedagogische aanpak en het overleg daarover ingediend bij
de organisatie in een brief, d.d. 18 augustus 2011. Op 19 augustus 2011 heeft de ouder de klacht extern
ingediend bij de Klachtencommissie. De organisatie heeft er voor gekozen om de interne klacht niet formeel
te behandelen aangezien zij de behandeling door de Klachtencommissie wil afwachten. De klachtencommissie
heeft begrip voor deze aanpak omdat de ouder de klacht nagenoeg gelijktijdig intern en extern heeft
ingediend.
Jaarverslag Klachtencommissie Kinderopvang 2011
De klachtencommissie stelt vast dat de ouder haar klacht in eerste instantie mondeling naar voren heeft
gebracht in het gesprek met de manager Kinderopvang en een pedagogisch medewerker op 29 juli 2011. Het
is de organisatie niet gelukt het vertrouwen van de ouder te herstellen in dit gesprek. De ouder geeft aan
dat zij van de betrokken medewerker wil horen dat ze inziet dat ze fouten heeft gemaakt in de aanpak van
en de omgang met het kind. Verder wil de ouder ook met de tweede leidster een gesprek. Dit wordt door
de organisatie geweigerd. De organisatie biedt aan het eind van het gesprek twee mogelijke oplossingen
om uit de impasse te komen. Beide oplossingen worden door de ouder verworpen in een volgend gesprek
op 2 augustus 2011. De ouder zou zich wel kunnen vinden in het overplaatsen van haar kind naar een ander
kindercentrum binnen hetzelfde cluster (waarin ze wel vertrouwen heeft).
Ter zitting stelde de organisatie dat de ouder tevens collega is van de leidsters die het kind opvangen en
dat de leidinggevende van de ouder (als medewerker van organisatie) tevens de leidinggevende is van
de pedagogische medewerkers op de groep van het kind. De organisatie stelt dat de verschillende rollen
ten opzichte van elkaar de behandeling van de zorgen over het kind compliceren. De organisatie wijst
daarom alle oplossingen van de hand waarbij het kind zou worden opgevangen binnen het cluster waarin de
ouder werkzaam is. De ouder stelt dat dit kennelijk eerder geen probleem was toen zij door organisatie is
aangenomen.
De Klachtencommissie is van oordeel dat de organisatie tijdig maatregelen heeft voorgesteld aan de ouder
om de opvang van het kind te continueren. Dat de ouder zich niet heeft kunnen vinden in de door de
organisatie voorgestelde maatregelen doet hieraan niet af.
De Klachtencommissie komt tot de conclusie dat de organisatie niet mag worden verweten dat zij de klacht
op onprofessionele wijze heeft afgehandeld.
Overweging ten overvloede
Uitspraak
Reactie organisatie
11-105
Onderwerp
De organisatie geeft aan oog te hebben voor de complexe verhoudingen die samenhangen met de dubbele
rol van de direct betrokkenen. De escalatie van het geschil had mogelijk kunnen worden voorkomen
door de zorgen over het kind met de ouder te laten bespreken door een medewerker die niet als direct
leidinggevende of als collega betrokken is.
Ten aanzien van klachtonderdeel 2b
De Klachtencommissie stelt vast dat de organisatie erkent dat zij de gespreksverslagen te laat aan de ouder
heeft doen toekomen.
Klachtonderdeel 1 en 2a ongegrond en klachtonderdeel 2b gegrond.
Nog geen reactie ontvangen.
Klacht ontvangen op 16 augustus 2011 en ontvankelijk op 17 november 2011
Opzegging, administratie
1.
Onterecht in rekening brengen van een maand opvangkosten.
2.
De organisatie heeft de opvang niet schriftelijk opgezegd.
3.
De organisatie brengt een opzegtermijn van twee maanden in rekening.
4.
Ouder krijgt wel betalingsherinneringen, maar krijgt geen antwoord op de meerdere malen gestelde vraag
(mondeling en schriftelijk) welke bedragen verschuldigd zijn.
5.
Ouder was niet geïnformeerd over de mogelijkheid om klachten bij een externe klachtencommissie in te dienen.
Bevindingen en oordeel
De Klacht is nog in behandeling en zal in 2012 worden afgehandeld.
101
11-106
Onderwerp
Klacht ontvangen op 22 augustus 2011 en ontvankelijk op 23 september 2011
Opzegging, bejegening
1.
Ouder klaagt over de wijze waarop klachten over de opvang zijn besproken en behandeld door de organisatie.
Het gesprek heeft uiteindelijk geleid tot opzegging van de overeenkomst van de zijde van de organisatie.
2.
Ouder klaagt over het aanhouden van een opzegtermijn van twee maanden terwijl eerder telefonisch is
toegezegd dat één maand opzegtermijn zou worden aangehouden.
3.
Ouder klaagt over het feit dat door de organisatie geen jaaropgave wordt gestuurd als de twee maanden
opzegtermijn niet door ouder worden voldaan.
Partijen hebben onderling afspraken gemaakt om het geschil op te lossen en ouder trekt de klacht in.
11-107
Onderwerp
Klacht ontvangen op 26 augustus 2011 en ontvankelijk op 21 oktober 2011
Bemiddeling, communicatie
1.
De wijze waarop de organisatie heeft gereageerd op de door ouder besproken problemen over de kwaliteit
van de opvang (o.a. weinig rust voor kind en weinig communicatie met ouder).
2.
De wijze waarop de organisatie heeft geanticipeerd op de problemen die ouder vanaf het begin van de
opvang heeft ondervonden met betrekking tot de continuïteit van de geboden gastouderopvang met als
hoogtepunten de opvangproblemen tijdens de vakantieperiode en de medische problemen van de gastouder
waar ouder niet van op de hoogte was.
3.
De wijze van reactie en aangedragen oplossing van de organisatie naar aanleiding van het opvangincident op
18 augustus 2011 waarbij het voor ouder onduidelijk was of de gastouder in staat was om het kind op een
goede wijze op te vangen en of de opvang kon worden gecontinueerd.
De Klacht is nog in behandeling en zal in 2012 worden afgehandeld.
11-108
Melding
11-109
Melding
11-110
Klacht ontvangen op 25 augustus 2011 en ontvankelijk op 6 september 2011
Onderwerp
Klachtbehandeling, informatie
1.
De organisatie heeft onvoldoende gereageerd op de klacht van de ouder dat zijn zoon door een medewerker
van het kindercentrum is geslagen.
2.
De organisatie heeft ten onrechte nagelaten de ouder tijdig in kennis te stellen van de gewijzigde breng- en
haaltijden op het kindercentrum.
Bevindingen en oordeel
Klachtonderdeel 1
De Klachtencommissie heeft geen onderzoek gedaan naar de feiten en omstandigheden rondom het
Jaarverslag Klachtencommissie Kinderopvang 2011
incident op 11 juli 2011. De Klachtencommissie onthoudt zich van een oordeel over de vraag of het kind
op die datum daadwerkelijk is geslagen. Voor de behandeling van de klacht is dit naar het oordeel van de
Klachtencommissie niet relevant.
De Klachtencommissie heeft haar oordeel over dit klachtonderdeel gebaseerd op de handelswijze van de
organisatie nadat de ouder zijn vermoeden met de locatiemanager heeft besproken.
Het is onbetwist dat de ouder na het vermeende incident op 11 juli 2011 de volgende acties heeft
ondernomen:
• de ouder heeft onverwijld een gesprek aangevraagd met de locatiemanager;
• de ouder heeft zijn brief, die is gedateerd op 16 juli 2011, per e-mail aan de organisatie verstuurd op 17
juli 2011 en nogmaals op 19 juli 2011;
• de ouder heeft op 22 juli 2011 (vanuit het buitenland) een telefoongesprek gevoerd met de organisatie;
• de ouder heeft aan de organisatie duidelijk te kennen gegeven dat hij zich niet alleen baseert op
uitlatingen van het kind maar ook op de gebaren waarmee hij zijn verhaal begeleidde;
• de ouder heeft op 23 juli 2011 een klacht ingediend bij de interne klachtencoördinator van de organisatie;
Het is tevens onbetwist dat de ouder na het gesprek met de locatiemanager op 12 juli 2012 tot aan het
gesprek op 2 augustus 2011 geen inhoudelijke reactie op zijn zorgen heeft ontvangen.
De Klachtencommissie is van oordeel dat de organisatie uit de handelswijze van de ouder heeft kunnen
afleiden dat de zaak hem hoog zat. Het had, vanwege de ernst van de beschuldiging, op de weg van de
organisatie gelegen om onverwijld onderzoek te doen naar het incident en om de resultaten en/of de
voortgang van het onderzoek tijdig te rapporteren aan de ouder. Het is door de organisatie niet gesteld dat
zij een schriftelijk verslag over haar onderzoek aan de ouder heeft doen toekomen. De Klachtencommissie
komt tot de conclusie dat de organisatie de communicatie met de ouder over zijn ernstige vermoeden met
onvoldoende voortvarendheid heeft opgepakt.
In het gesprek van 2 augustus 2011 heeft de organisatie voorgesteld om met video-observatie de processen op de
groep te volgen. Dit voorstel is door de ouder als onvoldoende verworpen. De ouder was zijn vertrouwen in de
organisatie kwijt en heeft naar zijn mening onvoldoende garantie van de organisatie gekregen dat de veiligheid
op het kindercentrum is gegarandeerd. De ouder wilde daarom de overeenkomst beëindigen. De organisatie
heeft dit geweigerd aangezien de moeder van de kinderen aangaf dat zij voortgang van de opvang wenste.
Uit de interne e-mailcorrespondentie, d.d. 2 augustus 2011, ’s avonds, blijkt dat de organisatie voornemens
is verder onderzoek te doen naar de signalen. De ouder stelde in zijn klachtbrief aan de Klachtencommissie,
d.d. 25 augustus 2011, dat hij tot op die datum geen inhoudelijke reactie van de organisatie heeft gehad. Dit
is door de organisatie niet weersproken.
De Klachtencommissie is van oordeel dat de organisatie onvoldoende aan de ouder heeft laten blijken dat
zij tijdig en voortvarend onderzoek heeft verricht naar het vermoeden dat het kind is geslagen door een
medewerker.
Klachtonderdeel 2
Ter zitting is gebleken dat de klacht niet ziet op de communicatie van de organisatie over gewijzigde brengen haaltijden op het kindercentrum. De klacht ziet op de tijdelijke, particuliere, afspraken die door het
kindercentrum met de ouder zijn gemaakt in verband met de haal- en brengtijden en die onvoldoende door
de organisatie intern en/of met de ouder zijn gecommuniceerd.
De klachtencommissie is van oordeel dat de organisatie onvoldoende in de gelegenheid kon worden gesteld
om ter zitting op de aldus gewijzigde inhoud van de klacht verweer te leveren.
De commissie onthoudt zich derhalve van een oordeel over de gewijzigde inhoud van de klacht en komt tot
de conclusie dat de klacht zoals hij aanvankelijk is geformuleerd niet gegrond is.
Uitspraak
Reactie organisatie
11-111
Klachtonderdeel 1 gegrond en klachtonderdeel 2 ongegrond.
Nog geen reactie ontvangen.
Melding
103
11-112
Melding
11-113
Melding
11-114
Melding
11-115
Klacht ontvangen op 20 september 2011 en ontvankelijk op 21 september
Onderwerp
Bejegening, opzegging door organisatie per direct
1.
Medewerkers van de organisatie hebben de ouder bij de overdracht ’s ochtends op maandag 5 september
2011 onprofessioneel en fysiek bedreigend bejegend in het bijzijn van de kinderen.
2.
Het management van de organisatie heeft op 6 september 2011, tijdens het gesprek over de klacht van de
ouder hierover, op basis van eenzijdige informatie besloten om de kinderopvangovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
3.
De organisatie houdt de ouder aan het betalen van een schadevergoeding.
4.
Het management van de organisatie heeft de ouder op 6 september 2011 laten weten dat er aangifte tegen
haar was gedaan. Later bleek dat er kennelijk geen aangifte is gedaan.
Ouder heeft de klacht zonder verdere informatie ingetrokken.
11-116
Melding
11-117
Melding
11-118
Klacht ontvangen op 21 september 2011 en ontvankelijk op30 september 2011
Onderwerp
Onvoldoende toezicht, onveiligheid
1.
De organisatie heeft onvoldoende zorg gedragen voor een veilige opvangsituatie op de vestiging.
• De zoon van de ouder heeft op 14 september 2011 ernstig letsel opgelopen als gevolg van een onvoldoende
beveiligde deur
• Er was toen het incident gebeurde geen adequaat toezicht op de groep.
2.
De organisatie heeft onvoldoende gewaarborgd dat adequate eerste hulp kon worden geboden na het
incident. De beknelde pink had direct na het incident gekoeld moeten worden; was dit gebeurd dan had
amputatie van het topje van de pink mogelijk kunnen worden voorkomen.
3.
De organisatie heeft na het incident nagelaten om onverwijld adequate actie te ondernemen om de onveilige
situatie op te heffen.
• Er is een week na het incident nog niets gedaan aan de beveiliging van de deur.
Jaarverslag Klachtencommissie Kinderopvang 2011
4.
Bevindingen en oordeel
Klachtonderdeel 1
De organisatie heeft nagelaten om de ouder het gespreksverslag van 19 september 2011 en de risico-inventarisatie, te doen toekomen.
De Klachtencommissie heeft er kennis van genomen dat de organisatie in haar verweer en ter zitting over
de omstandigheden en de feiten rondom de opvangsituatie op het kindercentrum op 14 september 2011 het
volgende naar voren heeft gebracht dat niet is weersproken door de ouders:
• Op het moment van het incident waren er voldoende pedagogisch medewerkers op het kindercentrum
aanwezig; de organisatie voldeed aan de kind-leidster ratio.
• Het is door een medewerker die binnen was weliswaar opgemerkt dat er twee kinderen van de
buitenspeelplaats naar binnen waren gegaan, zij was echter in de veronderstelling dat hiervoor
toestemming was gegeven.
• Het is in strijd met de richtlijnen van de organisatie dat er twee kinderen tegelijk naar binnen gaan tijdens
het buiten spelen.
• Het risico aan de scharnierkant van de deur is een opgenomen risico in de Risico-inventarisatie Veiligheid.
Het risico aan de sluitkant van de deur is een onopgemerkt risico in de risico-inventarisatie.
De Klachtencommissie komt tot de conclusie dat door de combinatie van het te kort geschoten toezicht en
het onopgemerkte risico sprake is geweest van een onveilige opvangsituatie.
Klachtonderdeel 2
De organisatie heeft ter zitting het verloop van de gebeurtenissen geschetst vanaf het moment dat het kind
met zijn verwonding weer naar buiten kwam.
• de ouders zijn direct gewaarschuwd
• de locatiemanager is direct op de hoogte gebracht
• de locatiemanager heeft 112 gebeld om een ambulance te vragen
• 112 weigert om een ambulance te sturen maar geeft het advies om iets om de hand te doen en dan naar de
Eerste Hulp te gaan met het kind
• de locatiemanager voert het advies uit en vervoert het kind onverwijld met een wandelwagen naar de Eerste Hulp
Dat de amputatie van het topje van de pink mogelijk had kunnen worden voorkomen indien de pink was
gekoeld met ijs voordat het kind naar de Eerste Hulp werd vervoerd, is door de ouders gesteld, maar niet
verder onderbouwd. Het valt buiten de competentie van de Klachtencommissie om zich hierover een oordeel
te vormen. De Klachtencommissie heeft zich echter op basis van het ter zitting geschetste, en door de ouders
niet weersproken, verloop van de gebeurtenissen een oordeel kunnen vormen over de vraag of de organisatie
adequaat heeft gehandeld na het incident.
De klachtencommissie heeft het volgende overwogen:
• de medewerkers onverwijld en direct actie ondernomen door 112 te bellen
• de medewerkers hebben het advies van een autoriteit opgevolgd; de medewerkers moesten er van uit gaan
dat dit een deskundig advies is geweest
• de medewerkers hebben er zorg voor gedragen dat het kind zo snel als mogelijk was op de Eerste Hulp
terecht kwam
De Klachtencommissie komt op grond van deze overwegingen tot het oordeel dat de medewerkers van de
organisatie na het ongeval snel en adequaat hebben gehandeld.
Klachtonderdeel 3
De Klachtencommissie heeft kennis genomen van de acties die de organisatie heeft genomen na het ongeval:
• de organisatie heeft de werkinstructies op het kindercentrum aangescherpt; twee kinderen gaan alleen nog
begeleid naar het toilet
• de organisatie heeft naar aanleiding van het incident direct het onopgemerkte risico aan de sluitkant van
de deur aan de Technische Dienst doorgegeven
• na een onderzoek door de Technische Dienst is het sluitwerk veranderd waardoor het nu onderkende risico
is verkleind
De ouders stellen dat zij een week na het incident hebben waargenomen dat er nog geen oplossing was voor
het risico aan de sluitkant van de deur. De klachtencommissie heeft niet achterhaald op welke datum de
Technische Dienst het risico bij de deur heeft verkleind. De commissie stelt echter vast dat de organisatie de
105
waarneming van de ouders dat er een week na het incident nog geen concrete actie was ondernomen om het
risico op te heffen of te verminderen, niet heeft weersproken.
De Klachtencommissie is van oordeel dat het op de weg van de organisatie had gelegen om, in afwachting
van het onderzoek van de Technische Dienst, onverwijld (desnoods tijdelijke) maatregelen te treffen om de
risicodragende situatie op te heffen. De Klachtencommissie heeft daarbij overwogen dat de dramatische
wijze waarop het tot dan onopgemerkte risico op 14 september 2011 aan het licht kwam een gevoel van
urgentie had moeten wekken bij de organisatie.
De omstandigheden dat de organisatie de werkinstructies heeft aangescherpt en dat zij het initiatief heeft
genomen om de risicodragende situatie te onderzoeken doet hieraan niet af.
Klachtonderdeel 4
De organisatie stelt dat zij het gespreksverslag van 19 september 2011 alsmede de Risico-inventarisatie
veiligheid op 17 oktober 2011 aan de ouders heeft verstuurd. De organisatie stelt in haar verweer dat zij zelf
van oordeel is dat het verslag te lang is blijven liggen. De klachtencommissie kan zich in dit oordeel van de
organisatie vinden.
Advies
De Klachtencommissie heeft er kennis van genomen dat de organisatie naar aanleiding van het incident
op 14 september 2011 op de betreffende vestiging de werkinstructies heeft aangescherpt en dat zij
maatregelen heeft getroffen om het (voorheen) in de inventarisatie onopgemerkte risico te verminderen. De
Klachtencommissie geeft de organisatie in overweging om organisatiebreed te onderzoeken of vergelijkbare
risico’s zich op andere kindercentra voordoen en om daarop zo nodig actie te ondernemen.
Uitspraak
Reactie organisatie
11-119
Onderwerp
Klachtonderdelen 1, 3 en 4 gegrond en klachtonderdeel 2 ongegrond.
Nog geen reactie ontvangen.
Klacht ontvangen op 22 september 2011 en ontvankelijk op 30 september 2011
Opzegging en bejegening
1.
De organisatie heeft onprofessioneel gereageerd op de klacht van de ouders over de wisselende bezetting op
de peutergroep.
2.
De organisatie heeft de peuteropvang van de kinderen van de ouders beëindigd nadat de ouders op het terrein van de organisatie met elkaar van gedachten hebben gewisseld over hun klacht.
Deze klacht wordt samen met klacht 121 behandeld.
De Klacht is nog in behandeling en zal in 2012 worden afgehandeld.
11-120
Melding
11-121
Klacht ontvangen op 25 september 2011 en ontvankelijk op 30 september 2011
Onderwerp
Opzegging en bejegening
1.
De organisatie heeft onprofessioneel gereageerd op de klacht van de ouders over de wisselende bezetting op
de peutergroep.
2.
De organisatie heeft de peuteropvang van de kinderen van de ouders beëindigd nadat de ouders op het terrein van de organisatie met elkaar van gedachten hebben gewisseld over hun klacht.
Jaarverslag Klachtencommissie Kinderopvang 2011
Deze klacht wordt samen met klacht 119 behandeld.
De Klacht is nog in behandeling en zal in 2012 worden afgehandeld.
11-122
Melding
11-123
Melding
11-124
Melding
11-125
Klacht ontvangen op 30 september 2011 en ontvankelijk op 5 oktober 2011
Onderwerp
Bijtgedrag, onvoldoende toezicht, opzegging door organisatie
1.
De organisatie heeft onvoldoende zorg gedragen voor een veilige opvangsituatie op de vestiging.
• De dochter van de ouders is in een periode van ca. 6 weken herhaaldelijk door een ander kindje op de
opvang gebeten; op 28 september is het kin vier keer in haar gezicht gebeten.
• De pedagogisch medewerkers op de groep konden de ouder bij geen van de bijtinicidenten nader informeren over de toedracht.
2.
De organisatie heeft de ouder als alternatieve opvang voor vrijdag 30 september 2011 een gastouder aangeboden die niet in het landelijk register is opgenomen.
3.
De organisatie heeft de kinderopvangovereenkomst met de ouder op 30 september 2011 met onmiddellijke
ingang beëindigd zonder de opzegtermijn in acht te nemen.
Bevindingen en oordeel
Klachtonderdeel 1
1. De klachtencommissie stelt vast dat de incidenten tussen het kind en het betreffende kind zijn geregistreerd. Op de formulieren is o.a. het volgende geregistreerd:
a. De feiten en omstandigheden rond het incident.
b. De acties die daarop zijn ondernomen.
c. Hoe een dergelijk incident in de toekomst kan worden voorkomen.
2. De door de organisatie aan de Klachtencommissie overgelegde “werkinstructie ontwikkelingsproblemen
en- of gedragsproblemen” beschrijft een stappenplan voor de aanpak van ontwikkelings- en/of gedrags­
problemen.
3. In de teamvergadering van 14 september 2011 wordt aandacht besteed aan de veiligheid van de kleinste
kinderen en hoe moet worden omgegaan met de “bijt/krabmomenten”.
Uit deze stukken blijkt dat de organisatie zich vooral richt op de aanpak van het “daderkind”. De Klachtencommissie is van oordeel dat de organisatie na de gesignaleerde incidenten op 29 augustus 2011, 31 augustus
2011 en 7 september 2011 gealarmeerd had moeten zijn dat de combinatie van de beide betrokken kinderen
grote risico’s in zich draagt. Het had op de weg van de organisatie gelegen om, vóór alles, maatregelen te
treffen die herhaling redelijkerwijs uitsluiten. Op 28 september 2011 heeft nog twee keer een bijtincident
kunnen gebeuren. De klachtencommissie is van oordeel dat de organisatie niet aannemelijk heeft gemaakt
dat zij voldoende gericht is geweest op het uitsluiten van situaties waarin het kind opnieuw door het betreffende kind wordt gebeten of gekrabd. Er is door de organisatie geen melding gemaakt van voorzieningen die
herhaling uitsluiten; tevens is komen vast te staan dat de op de groep aanwezige medewerkers de toedracht
niet hebben waargenomen.
107
Klachtonderdeel 2
De organisatie heeft de registratie in het Landelijk Register van de door haar aangeboden gastouder in
afschrift aan de Klachtencommissie over gelegd. Hieruit blijkt dat de betreffende gastouder in het Landelijk
Register is opgenomen en dat de gastouder daarin aan het gastouderbureau van de organisatie is gekoppeld.
Klachtonderdeel 3
Artikel 7, lid 4 van de Algemene Voorwaarden, welke deel uitmaken van de overeenkomst tussen partijen,
bepaalt dat elk der partijen het recht heeft om de overeenkomst op te zeggen door middel van een aan de
wederpartij gerichte schriftelijke dan wel elektronische verklaring. Artikel 7, lid 4 van de overeenkomst
tussen partijen bepaalt aanvullend dat daarbij een opzegtermijn van twee maanden in acht moet worden
genomen.
De Klachtencommissie is van oordeel dat partijen gebonden zijn aan hetgeen ze zijn overeengekomen tenzij
het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is om de wederpartij te houden dit
beding.
1. Het is voor de Klachtencommissie aannemelijk gemaakt door de organisatie dat de medewerkers op het
kindercentrum het gedrag van de ouder op woensdag 28 september 2011 als zeer bedreigend hebben
ervaren. Het is onbetwist dat het wederzijdse vertrouwen niet meer aanwezig was tussen de medewerkers
op het kindercentrum en de ouder. De ouder was het vertrouwen in de medewerkers kwijt als gevolg van
de bijtincidenten. De aanhoudend heftige reactie daarop van de ouder werd door de medewerkers als
bedreigend ervaren.
2. Het is onbetwist dat de ouder in het gesprek op donderdag 29 september 2011 nog steeds (of opnieuw)
emotioneel en heel boos was. In het gesprek heeft de organisatie besloten om een afkoelingsperiode in
te lassen van één dag met de bedoeling om het wederzijds vertrouwen te herstellen en daarna de opvang
van het kind op het kindercentrum te continueren. De organisatie is met de ouders overeengekomen dat
de organisatie een alternatieve oplossing zou proberen te bieden. Er is gesproken over gastouderopvang en
over opvang in een ander kindercentrum.
3. De Klachtencommissie kan zich onder de gegeven omstandigheden verplaatsen in het standpunt van de
ouder dat zij haar kind niet bij een gastouder en in een opvangsituatie achter wil laten die zij niet kent.
4. Uit de overgelegde stukken blijkt dat de organisatie op donderdagavond heeft besloten om de door de
ouder gewenste optie (tijdelijke opvang op een ander kindercentrum) bij nader inzien niet aan te bieden.
De organisatie heeft overwogen dat dit het probleem verlegt naar het andere kindercentrum. Ter zitting
stelde de organisatie dat zij het ook om pedagogisch overwegingen niet gewenst vind om een kind voor een
dag in een andere groep op een ander kindercentrum te plaatsen.
5. De Klachtencommissie heeft niet kunnen vaststellen dat de ouder in haar eigen omgeving heeft gezocht
naar een vervangende opvang voor de vrijdag.
6. De Klachtencommissie kan zich verplaatsen in de opvatting van de organisatie dat de vertrouwensrelatie
hersteld moet zijn voordat de opvang van Uraixa op het kindercentrum op een verantwoorde
wijze kan worden gecontinueerd. Naar het oordeel van de klachtencommissie behoort het tot de
verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van de organisatie om een dergelijk besluit te nemen als de
veiligheid op het kindercentrum mogelijk in het geding is.
7. De ouder is naar het oordeel van de Klachtencommissie gehouden een dergelijk besluit te respecteren en
op te volgen, ook al is zij het niet met dit besluit eens.
De klachtencommissie komt tot de conclusie dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar is dat de organisatie wordt gehouden aan de opzegtermijn nu het vaststaat dat de ouder zich
verzet tegen het expliciete en gemotiveerde verbod van de houder om het kind op vrijdag 30 september 2011
naar het kindercentrum te brengen. De klachtencommissie heeft daarbij meegewogen dat de organisatie zich
heeft bemoeid om naar oplossingen te zoeken voor vervangende opvang.
Uitspraak
Reactie organisatie
11-126
Klachtonderdeel 1 gegrond en klachtonderdelen 2 en 3 ongegrond.
Nog geen reactie ontvangen.
Melding
Jaarverslag Klachtencommissie Kinderopvang 2011
11-127
Onderwerp
Klacht ontvangen op 5 oktober 2011 en ontvankelijk op 19 oktober 2011
Bejegening en gebrekkige administratie
1.
De organisatie houdt een gebrekkige administratie bij van de afgenomen opvanguren per klant. Daardoor
heeft de organisatie de ouder een foutieve jaaropgave 2009 verstrekt.
2.
Toen de organisatie geconfronteerd werd met haar administratieve tekortkoming heeft zij hierop te traag,
niet adequaat en klantonvriendelijk gereageerd.
• De organisatie heeft niets gedaan met de financiële bewijsstukken die de ouder haar in het voortraject
heeft overgelegd; toen de ouder uiteindelijk kon komen voor een gesprek moest hij de betreffende stukken opnieuw over leggen
• De organisatie heeft stelselmatig nagelaten te reageren op (meer dan dertig) telefonische verzoeken om
de ouder terug te bellen om deze zakelijke kwestie op te lossen.
De Klacht is nog in behandeling en zal in 2012 worden afgehandeld.
11-128
Onderwerp
Klacht ontvangen op 5 oktober 2011 en ontvankelijk op 12 oktober 2011
Verwaarlozing baby, opzegging, bejegening
1.
De organisatie heeft nagelaten de telefonische klacht, d.d. 6 september 2011, over de gastouder op een
professionele wijze te behandelen.
• De organisatie reageerde defensief op de klacht van de ouder.
• De organisatie heeft nagelaten tijdig actie te ondernemen om de continuïteit van de opvang ten behoeve
van de ouder te organiseren.
2.
Nu de ouder de overeenkomst met de organisatie op 15 september 2011 per direct heeft opgezegd wil de
organisatie haar houden aan een opzegtermijn van drie maanden.
Organisatie is akkoord gegaan met betaling van het aantal uren dat is afgenomen; ouder trekt de klacht in.
11-129
Melding
11-130
Klacht ontvangen op 10 oktober 2010 en ontvankelijk op 12 oktober 2011
Onderwerp
Verzorging, financiën
1.
De organisatie heeft de zoon van de ouder in de periode 1 april tot 15 juli 2011 vaak gedurende een opvangdag te weinig te eten gegeven.
2.
De organisatie heeft haar administratie niet goed op orde:
• De ouder heeft over de opvang van haar zoon geen facturen ontvangen.
• De organisatie heeft geen correcte eindafrekening geleverd.
• De organisatie heeft de ouder uiteindelijk te veel in rekening gebracht.
Bevindingen en oordeel
Klachtonderdeel 1
De ouder heeft aan de Klachtencommissie een diagram over gelegd van het consultatiebureau. Het diagram
geeft de groeicurve van het kind weer, afgezet tegen de gemiddelde groeicurve. Het diagram geeft tevens
aan dat het gewicht van Het kind in de periode begin april tot medio mei 2011 is afgenomen. Deze periode
valt samen met de eerste tijd dat het kind het kindercentrum bezoekt.
109
De ouder is van mening dat de gewichtsafname komt doordat het kind op het kindercentrum onvoldoende
voeding krijgt. De ouder komt tot deze conclusie op de volgende gronden:
1. Vaak kreeg de ouder de meegegeven potjes met voeding ongeopend mee terug.
2. Op sommige dagen kreeg Het kind alleen een rijstwafel en een broodje en/of een fles te eten/drinken.
3. Het kind had regelmatig honger als hij van het kindercentrum terugkwam; hij at dan veel als hij thuis was.
De organisatie stelt dat zij speciale aandacht aan de voeding van het kind heeft besteed. De manager van
de organisatie heeft aanwijzingen over de verzorging van Het kind en een voedingsschema ontvangen van
de hulpverlener van de ouder. De organisatie stelt dat zij de aanwijzingen schriftelijk en mondeling heeft
doorgegeven aan de pedagogisch medewerkers op de groep van het kind. De organisatie stelt verder dat zij
de ouder telkens bij de overdracht heeft geïnformeerd over de voeding van het kind.
1. De klachtencommissie heeft op basis van hetgeen door de organisatie naar voren is gebracht niet kunnen
vaststellen of het kind op het kindercentrum conform de voedingsschema’s is gevoed. De organisatie heeft
weliswaar het door de hulpverlener aangeleverde voedingsschema aan de commissie over gelegd, maar
heeft nagelaten met registraties van de toegediende voeding aan te tonen dat Het kind daadwerkelijk
conform het voedingsschema is gevoed. Voor zover er sprake is geweest van rapportage over het
voedingspatroon van het kind is dit niet schriftelijk gebeurd.
2. De Klachtencommissie is echter tevens van oordeel dat de ouder met de genoemde gronden onvoldoende
aannemelijk heeft gemaakt dat de organisatie Het kind structureel te weinig voeding heeft gegeven.
3. De klachtencommissie stelt vast dat het kind het kindercentrum twee dagen per week bezoekt; dit brengt
met zich mee dat hij vijf dagen per week elders is. De Klachtencommissie is van oordeel dat het kind een
relatief korte periode van de week op het kindercentrum doorbrengt. De bewegingen in de groeicurve
zijn naar het oordeel van de Klachtencommissie niet rechtstreeks te relateren aan de voeding op het
kindercentrum.
De Klachtencommissie komt tot de conclusie dat onvoldoende is komen vast te staan dat het kind op het
kindercentrum te weinig te eten heeft gekregen. Dit laatste mag niet zonder meer worden afgeleid uit het
feit dat de dip in de groeicurve van het kind samenvalt met de beginperiode op het kindercentrum.
Klachtonderdeel 2
De organisatie verklaarde ter zitting dat zij dit klachtonderdeel gegrond acht. De klager geeft aan dat er
uiteindelijk een correcte afrekening van de door haar afgenomen kinderopvang heeft plaats gevonden.
De ouder geeft ter zitting aan dat zij genoegen neemt met de erkenning van de organisatie dat zij op
financieel administratief gebied steken heeft laten vallen in de uitvoering en de afhandeling van de
overeenkomst met de ouder.
De ouder besluit ter zitting dat zij verder geen belang heeft bij een uitspraak inzake dit klachtonderdeel en
trekt het klachtonderdeel in.
Advies
Uitspraak
Reactie organisatie
11-131
Onderwerp
De Klachtencommissie heeft vastgesteld dat de correcte en tijdige uitvoering van de financieeladministratieve processen binnen de organisatie onvoldoende zijn geborgd. Uit de bovenstaande casus
blijkt dat het is misgegaan omdat de betreffende medewerker nadat de overeenkomst met de ouder is
gesloten, een periode afwezig was. Uit hetgeen door partijen naar voren is gebracht is de voortgang van
de administratieve processen afhankelijk van de aanwezigheid en de attentie van deze ene persoon.
De klachtencommissie adviseert de organisatie om haar financieel administratieve processen te
professionaliseren zodanig dat een correcte en tijdige uitvoering gewaarborgd is.
Klachtonderdeel 1 ongegrond en klachtonderdeel 2 is ter zitting ingetrokken.
Nog geen reactie ontvangen.
Klacht ontvangen op 12 oktober 2011 en ontvankelijk op 21 oktober 2011
Bejegening
Jaarverslag Klachtencommissie Kinderopvang 2011
De organisatie heeft onvoldoende zorgvuldigheid betracht bij haar besluit om een melding te doen bij het
Advies en Meldpunt Kindermishandeling.
• De organisatie heeft nagelaten haar zorgen vooraf te bespreken met de ouders. De ouders kregen tijdens
een gesprek, d.d. 13 september 2011, te horen dat de organisatie de melding zou doen.
• De organisatie heeft geen rekening willen houden met de visie van de ouders op de zorgpunten, die voor
de organisatie aanleiding waren voor de klacht.
De Klacht is nog in behandeling en zal in 2012 worden afgehandeld.
11-131 a
11-132
Onderwerp
Melding
Klacht ontvangen op 25 oktober 2011 en ontvankelijk op 31 oktober 2011
Geschil over gefactureerd aantal uren
De organisatie factureert de ouder over de maanden augustus en september 2011 meer uren gastouder­
opvang dan is overeengekomen en door haar zijn afgenomen.
De Klacht is nog in behandeling en zal in 2012 worden afgehandeld.
11-133
Onderwerp
Klacht ontvangen op 17 oktober 2011 en ontvankelijk op 21 oktober 2011
Weigering van organisatie om jaaropgave te leveren
De organisatie weigert om de jaaropgave 2010 te leveren aan de ouders om hen onder druk te zetten een
factuur van januari 2011 waarover tussen partijen geen overeenstemming bestaat, te betalen.
De Klacht is nog in behandeling en zal in 2012 worden afgehandeld.
11-134
Onderwerp
Klacht ontvangen op 2 november 2011 en ontvankelijk op 4 november 2011
Opzegging door gastouder, GOB werkt onvoldoende mee
De organisatie heeft onvoldoende meegewerkt aan een oplossing toen de door haar bemiddelde gastouder de
plaatsing gedeeltelijk heeft opgezegd.
De Klacht is nog in behandeling en zal in 2012 worden afgehandeld.
11-135
Melding
11-136
Klacht ontvangen op 19 oktober 2011 en ontvankelijk op 4 november 2011
Onderwerp
1.
GOB bemiddelt niet in conflict, opzegtermijn
De organisatie heeft nagelaten om naar aanleiding van de melding van de klager te bemiddelen in de tussen
de ouder en de gastouder gerezen verstoring in de samenwerkingsrelatie.
111
2.
De organisatie houdt de ouder aan het betalen van de opvangkosten gedurende de opzegtermijn.
De Klacht is nog in behandeling en zal in 2012 worden afgehandeld.
11-137
Onderwerp
Klacht ontvangen op 22 oktober 2011 en ontvankelijk op 23 november 2011
Organisatie niet geregistreerd
1.
De organisatie heeft de ouder in de periode 1 januari 2009 tot 19 januari 2009 kinderopvang geleverd zonder
dat de organisatie was geregistreerd bij de gemeente. Hierdoor is de ouder financieel benadeeld aangezien
zij over deze periode geen recht heeft op kinderopvangtoeslag.
2.
De organisatie weigert om de ouder te compenseren voor de extra kosten die zij heeft als gevolg van nalatigheid door de organisatie.
De Klacht is nog in behandeling en zal in 2012 worden afgehandeld.
11-137 a
Melding
11-138
Melding
11-139
Melding
11-140
Klacht ontvangen op 24 oktober 2011 en ontvankelijk op 28 oktober 2011
Onderwerp
Bemiddeling onwettig gastouderopvang
1.
De organisatie heeft een gastouder aan de ouder bemiddeld die niet voldoet aan de wettelijke eisen die aan
gastouders worden gesteld.
2.
De organisatie laat na om de ouder te compenseren voor de kosten waarvoor de ouder, ten gevolge van nalatigheid van de organisatie, komt te staan.
3.
De organisatie houdt de ouder aan het betalen van de opzegtermijn van twee maanden.
4.
De organisatie heeft niet tijdig gereageerd op de brief die de ouder op 26 juli 2011 over klachtonderdeel 1
en 2 aan de organisatie heeft gestuurd.
De Klacht is nog in behandeling en zal in 2012 worden afgehandeld.
11-141
Melding
11-142
Melding
Jaarverslag Klachtencommissie Kinderopvang 2011
11-143
Melding
11-144
Klacht ontvangen op 2 november 2011 en ontvankelijk op 16 november 2011
Onderwerp
Kassiersfunctie niet goed uitvoeren
In 2010 zijn er voortdurend problemen geweest over de uitbetaling van de gastouder van klagers door organisatie. De betaling gebeurde steeds te laat (en pas na aandringen van gastouder). Nadat klagers hierover
geklaagd hebben bij organisatie is het enige tijd goed gegaan, maar in augustus en oktober 2011 is de betaling wederom niet of te laat ontvangen. Volgens de Algemene Voorwaarden is de uitbetaling door organisatie
een onderdeel van het tussen klagers en organisatie overeengekomen dienstenpakket, dat dus niet naar
behoren wordt uitgevoerd.
De Klacht is nog in behandeling en zal in 2012 worden afgehandeld.
11-145
Onderwerp
Klacht ontvangen op 27 oktober 2011 en ontvankelijk op 8 december 2011
Opzegtermijn, kwaliteit bemiddeling
1.
De wijze waarop de organisatie is omgegaan met de klachten van ouder over de kwaliteit van de opvang door
de gastouder, met name over het wegloopincident op 17 oktober 2011.
2.
Het feit dat de organisatie geen adequate poging tot bemiddeling en/of advisering heeft gedaan om het
meningsverschil tussen de partijen te bespreken c.q. op te lossen. De organisatie wil de problemen alleen
bespreken in aanwezigheid van beide partijen terwijl ouder dit niet wil.
3.
Het feit dat het gastouderbureau een opzegtermijn van twee maanden in rekening brengt.
De Klacht is nog in behandeling en zal in 2012 worden afgehandeld.
11-146
Melding
11-147
Klacht ontvangen op 1 november 2011
Onderwerp
Bemiddelingstarief GOB
De Klacht is nog in behandeling en zal in 2012 worden afgehandeld.
11-148
Onderwerp
Klacht ontvangen op 1 november 2011 en ontvankelijk op 5 december 2011
Bemiddeling GOB
1.
De wijze waarop de organisatie heeft gereageerd op het geschil tussen gastouder en ouder over het verzoek
van ouder om de betaling uit te stellen.
2.
Het feit dat als gevolg van deze houding, ouder de opvang heeft opgezegd.
113
3.
Het feit dat door het gastouderbureau een opzegtermijn van twee maanden wordt aangehouden.
4.
De onzorgvuldige wijze waarop door de organisatie wordt gefactureerd.
5.
De begeleiding van de betreffende gastouder door de organisatie waardoor het kind gedurende een verblijf
in de speeltuin een schommel tegen zijn hoofd heeft gekregen, zonder dat ouder hierover is geïnformeerd.
De Klacht is nog in behandeling en zal in 2012 worden afgehandeld.
11-149
Onderwerp
Klacht ontvangen op 4 november 2011 en ontvankelijk op 10 november 2011
Opzegging door Gastouder en wel incasso sturen
1.
De organisatie reageert niet op de klacht die de ouder per e-mail heeft ingediend over de opzegging per
direct door de gastouder zonder dat zij de overeengekomen opzegtermijn in acht heeft genomen.
2.
De organisatie negeert het bewijsmateriaal dat de ouder aan de organisatie heeft overgelegd inzake het
geschil tussen partijen over de betalingsachterstand van € 1500,00.
3.
De communicatie met de organisatie leidt niet tot oplossingen. De telefoongesprekken die de ouder heeft
gevoerd met steeds andere medewerkers van de organisatie en de e-mails die zij heeft verzonden komt de
ouder niet verder.
De Klacht is nog in behandeling en zal in 2012 worden afgehandeld.
11-150
Onderwerp
Klacht ontvangen op 4 november 2011 en ontvankelijk op 8 november 2011
Geen melding wond, opzegtermijn
1.
De organisatie is op 14 oktober 2011 tekort geschoten in de verzorging van de dochter van de ouder. De organisatie heeft nagelaten actie te ondernemen op de zichtbare signalen dat er met de gezondheid van iets mis
was en om de ouder te informeren over de symptomen.
2.
De organisatie houdt de ouder aan het betalen van de opvangkosten gedurende de opzegtermijn.
De Klacht is nog in behandeling en zal in 2012 worden afgehandeld.
11-151
Melding
11-152
Melding
11-153
Klacht ontvangen op 11 november 2011 en ontvankelijk op 23 november 2011
Onderwerp
1.
Grensoverschrijdend gedrag medewerker, klachtafhandeling
De organisatie heeft nagelaten een protocol te hanteren voor de inzet van mannelijke medewerkers in de
opvang en verzorging.
Jaarverslag Klachtencommissie Kinderopvang 2011
2.
De medewerkers van de organisatie hebben een grens overschreden door op 7 november 2011 te tolereren
dat de dochter van de ouder de benen van de mannelijke medewerker heeft beschilderd.
3.
De organisatie heeft de klacht van de ouder over het bovenstaande onvoldoende zorgvuldig behandeld.
• De klacht werd gebagatelliseerd
• De organisatie heeft de plaatsingsovereenkomst op 10 november 2011 opgezegd.
• De organisatie heeft de communicatie over de klacht op 10 november 2011 uit handen gegeven aan een
jurist.
De Klacht is nog in behandeling en zal in 2012 worden afgehandeld.
11-154
Melding
11-155
Melding
11-156
Klacht ontvangen op 23 november 2011 en ontvankelijk op 1 december 2011
Onderwerp
Service en informatie over personeelsbeleid
1.
Service
• Organisatie biedt ruildagen aan. De ruildag moet binnen vier weken opgenomen worden. Meestal lukt dat
wel, maar tijdens de vakantie van klaagster in augustus en september (met in totaal 8 ruildagen), was het
slechts mogelijk om 1 dag te ruilen. In oktober is zoontje twee dagen extra opgevangen, waarvoor direct
de rekening gepresenteerd werd in plaats van de mogelijkheid om alsnog te ruilen.
• Terugkomen op een afmelding van een kind blijkt soms niet mogelijk te zijn, omdat de plek op die dag al
verkocht blijkt te zijn aan andere ouders.
2.
Betrekken van ouders bij personeelsbeleid
• Van een van de beste leidsters werd het contract niet verlengd. Hoewel de beide kinderen van klaagster
in de groep van betreffende leidster werden opgevangen, is dit helemaal buiten klaagster om gegaan en is
klaagster niet geïnformeerd.
• Ook is klaagster niet voorgesteld (ook niet via de website) aan de mannen die in de organisatie werken,
hoewel dat, gezien de actuele gebeurtenissen in Amsterdam, toch wel gepast zou zijn.
De Klacht is nog in behandeling en zal in 2012 worden afgehandeld.
11-157
Onderwerp
Klacht ontvangen op 24 november 2011
Annuleringskosten
De Klacht is nog in behandeling en zal in 2012 worden afgehandeld.
11-158
Melding
11-159
Melding
115
11-160
Onderwerp
Klacht ontvangen op 28 november 2011 en ontvankelijk op 8 december 2011
Privérelatie leidster – vader kind
1.
De organisatie heeft onvoldoende actie ondernomen om de situatie op te lossen die door de ouder op
17 oktober 2011 telefonisch aanhangig is gemaakt. De ouder heeft in het telefoongesprek verzocht om de
pedagogisch medewerker met wie haar echtgenoot een relatie is aangegaan niet meer in te zetten op de
groep van haar dochter.
2.
De formulering van de organisatie over de overdracht van het kind als haar grootvader haar komt halen,
zoals omschreven in het observatieverslag, is ongepast.
De Klacht is nog in behandeling en zal in 2012 worden afgehandeld.
11-161
Melding
11-161 a
Melding
11-162
Melding
11-163
Klacht ontvangen op 23 november 2011 en ontvankelijk op 20 december 2011
Onderwerp
Opzegtermijn
1.
Ouder klaagt over de wijze waarop de organisatie heeft gereageerd op het verzoek van ouder om de opvang
van het kind, mede vanwege medische redenen, tijdelijk op te schorten.
2.
Ouder klaagt over de beslissing van de organisatie om een opzegtermijn van twee maanden aan te houden.
De Klacht is nog in behandeling en zal in 2012 worden afgehandeld.
11-164
Melding
11-165
Melding
11-166
Klacht ontvangen op 24 november 2011
Onderwerp
Opzegging 4 jarige
De Klacht is nog in behandeling en zal in 2012 worden afgehandeld.
Jaarverslag Klachtencommissie Kinderopvang 2011
11-167
Onderwerp
Klacht ontvangen op 5 december 2011
DigiD doorgeven
De Klacht is nog in behandeling en zal in 2012 worden afgehandeld.
11-168
Onderwerp
Klacht ontvangen op 9 december 2011 en ontvankelijk op 1 januari 2012
Opzegging
De organisatie brengt de ouder ten onrechte een bedrag van € 150,00 in rekening bij de op 6 december 2011
voortijdig beëindigde gastouderopvang.
De Klacht is nog in behandeling en zal in 2012 worden afgehandeld.
11-169
Onderwerp
Klacht ontvangen op 12 december 2011 en ontvankelijk op 10 januari 2012
Contractwijziging, beëindiging
1.
Het bestaande (goedkopere) contract is gewijzigd in een regulier contract als gevolg van een vooraf bekende
wisseling van de bestaande opvangdagen. De mogelijkheid tot een dergelijke contractwijziging is noch overeengekomen noch van te voren duidelijk meegedeeld.
2.
Ouder klaagt over de wijze waarop de klacht wordt afgehandeld:
• de organisatie houdt zich niet aan de afgesproken termijn waarbinnen op de klacht zou worden gereageerd;
• de klacht wordt behandeld door een niet onafhankelijk persoon.
3.
Ouder klaagt over de aangekondigde annulering van de plaatsing van het kind.
De Klacht is nog in behandeling en zal in 2012 worden afgehandeld.
11-170
Onderwerp
Klacht ontvangen op 14 december 2011 en ontvankelijk op 10 januari 2012
Prijsverhoging
De organisatie brengt de overeengekomen sluitingsdagen in de laatste weken van december 2011 aan de
ouder in rekening terwijl dat niet is overeengekomen.
De Klacht is nog in behandeling en zal in 2012 worden afgehandeld.
11-171
Onderwerp
1.
Klacht ontvangen op 19 december 2011 en ontvankelijk op 21 december 2011
Privacy, bejegening
Een medewerkster van organisatie heeft telefonisch vragen beantwoord, gesteld door de Raad van de
Kinderbescherming, zonder te verifiëren of zij inderdaad te maken had met de Kinderbescherming. Deze
medewerkster heeft ouder achteraf niet geïnformeerd.
117
2.
Deze medewerkster heeft uitspraken gedaan die veel te ver gaan, niet onderbouwd zijn en buiten het taakgebied van organisatie liggen. Ze is daartoe niet geschoold en heeft bovendien weinig contact gehad met
ouder.
3.
De leidinggevende van de medewerkster heeft aangegeven dat de medewerkster zelf geschrokken was van de
inhoud van het rapport van de Raad en via de e-mail haar beklag had gedaan bij de Raad. De leidinggevende
heeft echter geweigerd aan ouder een kopie van die e-mail te sturen. Uit het dossier van de Raad blijkt niet
dat de medewerkster geklaagd heeft, maar dat zij juist instemde met het rapport.
De Klacht is nog in behandeling en zal in 2012 worden afgehandeld.
11-172
Melding
11-173
Klacht ontvangen op 30 december 2011 en ontvankelijk op 19 januari 2011
Onderwerp
Bejegening en opzegtermijn
1.
De organisatie heeft het kind en haar moeder onprofessioneel bejegend over de vergissing op 19 december
2011 waarbij een medewerker van de organisatie het kind na schooltijd in strijd met de verwachting van de
moeder heeft meegenomen naar de BSO:
• de medewerker schuift de verantwoordelijkheid in aanwezigheid van het kind in de schoenen van het kind
toen de moeder haar aansprak op haar vergissing op 19 december 2011
• een manager van de organisatie viel op 20 december 2011 uit tegen de moeder toen zij het incident van 19
december 2011 wilde bespreken.
2.
De organisatie wil de ouder houden aan de opzegtermijn van twee maanden
nadat zij de overeenkomst met de organisatie vanwege de onprofessionele bejegening heeft beëindigd op 22
december 2011.
De Klacht is nog in behandeling en zal in 2012 worden afgehandeld.
Jaarverslag Klachtencommissie Kinderopvang 2011
Ambtelijk secretariaat
K.v.K. Lelystad nr. 390.68281
Postbus 21 |3738 ZL | Maartensdijk | t. 0900 040 00 34 | [email protected] | www.klachtkinderopvang.nl

Vergelijkbare documenten

sKK 2012 - Jaarverslag SKK

sKK 2012 - Jaarverslag SKK contact op te nemen met ouder nadat zij kennis had genomen van het conflict tussen de ouder en de gastouder en de opzegging per direct. Het aanbod van organisatie om gezamenlijk om de tafel te gaan...

Nadere informatie