Tijdlijn Periode september – november 2015

Commentaren

Transcriptie

Tijdlijn Periode september – november 2015
Het Modernisme
kenmerken van het modernisme
idealisme: een utopische visie
De modernistische mens was een pelgrim: op zoek naar de Waarheid, zijn leven liep min of meer in rechte lijn naar een hoger doel. De moderne kunst zocht naar geheel nieuwe vormen, om
daarmee een bijdrage te leveren aan een betere maatschappij.
Men zocht naar een ‘eenheidstaal’, en legde nadruk op constructie (of, zoals bij Dada: destructie).
scheiding tussen hoge en lage kunst
Er was een scheiding tussen moderne Kunst en andere levensgebieden. De kunstenaar werd gezien als een genie.
autonomie van de kunst
Kunst werd een autonoom domein, naast dat van de wetenschap, de moraal, de politiek, de religie en de filosofie. Kunst had een kritisch-maatschappelijke functie.
stilistische zuiverheid, formalisme en functionalisme, originaliteit
Er was veel aandacht voor de vormaspecten van het kunstwerk. De kunstenaar wilde zuiver en principieel zijn. Hun moderne kunst is gericht op vernieuwing. De nadruk lag op eenheid. Originaliteit was belangrijk: er werd afstand genomen van de (esthetische) traditie: een radicale breuk met het verleden.
Bij modernistisch design moest de vorm van een product zijn afgestemd op de functie.
nadruk op authenticiteit en betekenis
De modernistische kunstenaar zocht naar betekenis, naar de Waarheid, het Sublieme. Hij bracht het ene, Grote Verhaal met ernst en idealisme. Een zoektocht naar zekerheid en vaste concepten.
Angelus Novus (1920)
Sigmund Freud
Hij als psychoanalyticus, was bezig met het onbewuste van de mens.
Een centraal begrip is het onbewuste. Hij heeft het onder andere
over 3 dingen :
ID Primitieve instincten, bijvoorbeeld honger, dorst. Het Id bevindt
zich in het onderbewuste,
EGO Is de ratio die primitieve instincten van het Id stuurt, bijvoorbeeld toch vriendelijk zijn tegen mensen die je niet mag,
RATIO een redenering, onderliggende gedachte
Super Ego: regels -> straf en beloning
De theorieën van Freud over het functioneren van de menselijke
geest hadden vanaf dat moment een enorme invloed op kunstenaars.
Met name surrealistische kunstenaars probeerden via hypnose, vrije
associatie en dromen, en het gebruik van geestverruimende middel
door te dringen in hun onderbewuste en zo nieuwe inspiratiebronnen te ontdekken , het creatieve proces bevorderen of te beïnvloeden.
Europees surrealisme
in 1917 werd het begrip surrealisme geïntroduceerd door de Franse
schrijve Guillaume Apollinaire. Hij gebruikte het woord om iets te
omschrijven dat de realiteit oversteeg, ofwel iets dat surreëel was.
André Masson
(1896-1987). Dessin automatique
Quentin Bernard Maurice
Ecriture automatique:
zonder voor opgezet idee
tekenen
Max Ernst- Fret et soleil 1931
Frottage sur papier: Je papier
bovenop een voorwerp of structuur leggen en dan tekenen
Het Surrealisme
- Guillaume Apollinaire - Dichter en kunstcriticus. - Surrealisme
Appolinaires gevecht paste naadloos binnen de al eeuwen gevoerde strijd tussen oud en modern, gevestigd en vernieuwend.
Man Ray, 1890-19676
Marquise Casati, 1922
Experimenteren met foto’s en
film:
Foto’s over elkaar heen zetten,
waardoor je een wazig beeld
krijgt.
Het raadsel van Isisore Ducasse.
Maakte van dit werk oorspronkelijk een foto. De verbluffende
toepassing van de verdraaiing
van de werkelijkheid in zijn
hondse gedichten bracht de
revolutionaire filosoof Guy
Debord ertoe de verdraaiing te
propageren als middel van de
maatschappij te ontregelen.
Marcel Duchamp Salle
centrale de l’Exposition internationale de surrealisme
Marcel Duchamp Had allerlei juten
kolenzakken op het plafond gehangen.
Installatie kunst. Je kwam binnen en
kunstenaars kreeg een pop. Met deze
pop moesten ze iets doen.
In beelden en installaties, en vooral het
publiek erbij halen is typerend voor het
surrealisme. Maar ook film werd niet
geheel onbelangrijk.
Dali, de Venus van Milo
Letterlijke vertaling van wat je
letterlijk van buiten ziet, maar
ook wat er in jezelf zit. De
venus van Milo heeft de ideale
vormen van de vrouw.
Dali – The temptation of St. Antony,
1946
Een soort droomwereld. Een nadruk op
vrouwen en de seksualiteit. De heilige
anthonius probeert deze droombeelden te
verweren met het kruis.
Roaring Twenties: periode na de eerste wereldoorlog waarin
men zich op het leven stortte en werkelijk het gevoel had dat
er een nieuwe tijd zou aanbreken. De beurscrisis van 1929
maakt hier een abrupt einde aan.
Claude Cahun 1894-1954
ongetiteld zelfportret, ca.
1928
steeds wanneer ze een
zelfportret maakte, nam
ze een andere rol aan. Het
spelen met maskers, je bent
meerdere persoonlijkheden
tegelijkertijd. Experimenten
met fotografie en persoonlijkheden.
Elsa Schiaparelli was een van de belangrijkste modeontwerper van de jaren
twintig en dertig, na Coco Chanel in
Parijs.
Hans Bellmer
De pop, 1932-45, beschilderd hout, haar, stokjes en
schoenen.
een monster met een
dubbele schoot, twee paar
benen, twee paar voeten in
zwartgelakte kinderschoentjes en een overtollig hoofd,
fantastisch en angstaanjagend tegelijk, veranderd steeds in hetzelfde,
onschuldige en onwetend,
kinderlijke en pervers.
Het Surrealisme
Georges Bataille: ook we de filosoof van het kwaad genoemd. Hij schrijft over de verstandshouding die de mensheid heeft met de dood, seksualiteit en geweld. De grondslagen voor Bataille
denkbeelden zijn psychologisch van aard en beïnvloed door de theorieën van Sigmund freud en Friedrich Nietzsche. Vanuit die psychologische basis probeerde Bataille als een antropoloog het
gedrag van de mensheid te begrijpen, en dan vooral dát gedrag, wat ons als ongerijmd, onzedelijk en onbeschaafd – schandalig - voorkomt.
August Sander (1876-1964)
Begin 1920 sluit hij zich aan bij de “Kölner Progressive”, een groep progressieve kunstenaars in
Keulen en wil een artistiek portretarchief gaan
opzetten van verschillende typen mensen, om de
hedendaagse maatschappij in een portetserie te
documenteren.
- Objectieve manier van fotograferen
Eugène Atget
Boulevard de Strasbourg, Corsets, Paris, 1912
straatfotografie
Paul Strand, Wall street, New York City, 1915
Walker Evans 1903-1975
Enorme invloed op documentaire fotografen
- Dorothea Lange 1895-1965
- The Farm security Administration
- Allie Mae Burrough’s
Peggy Guggenheim werd in een rijke familie uit New York geboren. Haar vader kwam om bij de
ramp met de Titanic. Op 21 jarige leeftijd ontving zij een grote erfenis van 2,5 miljoen dollar. Ze bezit
tien piccasso’s, werken van Max Ernst, Dali, Paul Klee etc.
Door middel van propaganda via posters, films en kranten werden de ideeën verspreid door heel
Duitsland. Goebbels moest ervoor zorgen dat er voldoende ontvangstoelstellen waren, zodat het Duitse volk naar alle uitzendingen kon luisteren.
Verbod op ontaarde kunst
meerdere artistieke bewegingen werden in hun geheel als ontaard beschouwd tijdens het naziregime
in Duitsland
Dadaïsme – Expressionimse – Fauvisme – Impressionisme – Kubisme - Surrealisme
Foto van Walker Evans ovan Allie Mae Burroughs, staat symbool voor depressie
Vrijheid van expressie
Kunst werd gebaseerd op ideeën die te maken hebben met mensen die vooral in de ogen van kunstenaars interessant zijn als vrije geesten die niet gebonden zijn - de aantrekkelijkheid van de
psychologie en de psychiatrie.
Sinds de verlichting waar de rede heel hoog in aanzien stond, was er in de Romantiek meer over het gevoelsleven van de kunstenaar. Het was juist goed het gevoel los te laten, zodat je echt vrij
was.
Kunstenaars om te kunnen functioneren in de Romantiek, wilde ze loskomen van de conventies, in de romantiek gaat de kunstenaar vooral van buiten af, als iemand die het beter weet, het voorbeeld geeft, bepaalde dingen aan de orde brengt, ging hij op deze manier te werk.
19de eeuw van kunstenaars waren zondelingen figuren die geniaal zijn, geniaal staat altijd centraal aan waanzin/gekte.
De ideeën van kunst en gekte bij elkaar komen is eigenlijk ontstaan in de Romantiek. Veel kunstenaars en intellectuelen gaan zich verdiepen in de psychen tussen ons. Dan zie je ook dat bijvoorbeeld Theodor Gericault, in de 19de eeuw portretten gaat maken van verschillende mensen die opgesloten zitten in een inrichting.
Hoe kun je de gekte vangen op het doek. Men raakt echt geïnteresseerd in het willen helpen van de mens.
In de 19de eeuw werden psychiatrische inrichtingen onder de
loop genomen door mensen. Wetenschappelijke onderzoeken, wat
zie ik, wat observeer ik, als ik iets verander wat voor reactie geeft
dat bij een psychiatrische mens.
- Isolement
- Andere behandelmethodes
Men ging kijken naar wat er gebeurd als iemand een aanval krijgt,
er werden foto’s gemaakt en werd gebruikt als wetenschappelijk
onderzoek.
Hysterie: werd in de 19de eeuw onderzocht door psychiaters. In de kunst
kwamen veel afbeeldingen van hysterische vrouwen (Famme fatale).
Tijdens een aanval wanneer vrouwen werden gefotografeerd was dit voor
kunstenaars interessant om te behandelen.
Max Nordeau heeft werken van geestenzieken en kunstenaars in Entartung behandeld. (je bent ontaard) positief voor kunstgebruik/negatief
voor machthebbers.
Dromen werden onderwerpen
van onderzoeken en deze kregen
allerlei vormen van interpretaties.
Je creëert een soort eigen wereld in
je onderbewuste
Sigmund Freud (1856-1939)- 1899 Traumdeutung
oorzaak van psychisch leed in onderbewuste, gestoeld op seksuele driften en ontwikkeling tijdens kinderjaren. Droom als bron voor fantasie en verbeeldingskracht grote inspiratiebron voor kunstenaars.
Leerlingen van Freud:
- Gustav Jung ging bedenken dat er gedragingen en gevoelens in de mens zitten onbewust, opgeslagen,
die archetypisch waren. (Archetypen: kenmerken die tot een bepaalde groep van mensen behoort,
maar ook manifesteert in een bepaald tijdperk) uitvinding en uiting komt precies op hetzelfde tijdstip
naar buiten.
-A. Adler
Hans Prinzhorn, psychiater en kunsthistoricus
Interesse in creatieve van patiënten. Hans Prinzhorn begon
creatieve uitingen van psychiatrische patiënten te bestuderen als kunsthistoricus maar ook als psychiater om te zien
wat er gebeurde in het hoofd van de patiënten. Hij ging dit
verzamelen.
1922: Bildnerei der Geisteskranken
Vrijheid van expressie
Surrealisme (begrip 1917 Guillaume Apollinaire)
beweging voortgekomen uit het dadaïsme toen Tristan Tzara het Cabaret Voltaire van
Zürich naar Parijs verhuisde
- revolutionair karakter
- antiburgerlijke trekken
- mentaliteitsverandering waarin ruimte zou zijn voor irrationele kanten van de mens,
het on- en onderbewuste, intuïtie en de droom
- esthetiek van het menselijk handelen (Liefde, poëzie en vrijheid)
- experiment in literatuur: cadavre exquis: taal wordt productief in het scheppen van
een relatie tot de werkelijkheid- toeval speelt grote rol
Hans Hofmann
Adolf Wolfli, maakte kleurrijke tekeningen die van onder
tot boven, helemaal bedekt waren. Tekens, teksten, vormen,
van alles wat er te zien. Voor kunstenaars was dit een soort
openheid.
Paul Klee, ging kijken naar bronnen die zich niet aan de
conventie hielden (kindertekeningen, primitieve volken(archetypem gustav Jung), en psychiatrische menen).
André Breton (1896-1966)
Centrale figuur in beweging met
wisselende groep kunstenaars en
Dichters
Volgende punten werden aan de orde gesteld in
het Surrealistischmanifest 1924:
-
Terugkeer naar de jeugd
-
Vrijheid van de expressie en verbeelding
-
Het onderbewuste en de droom
-
Automatisch schrijven zonder ratio
-
Ruimte voor het absurde
Black Mountain College
Dit was als pedagogisch instituut voor belang.
Wat vooral insteekt om het pragmatisme. Zo
min mogelijk doen met zoveel mogelijk effect,
gezamenlijk onderwijs. Dit was voor de elite.
Een van de belangrijkste leermeesters van de
black mountains was Joseph Albers. Hij behandelde alleen kleur, kleurvlakken, wat kleur doet
en combinaties hiervan. Hij praat met de leerlingen over subjectieve kleurbeleving van kleur.
-> invloed bauhaus en het surrealisme
Surrealistisch landschap
1 zuiver psychisch automatisme
(écriture automatique)2)
zonder tussenkomst van
het rationele, morele of Arshile Gorky,
De verloving,
esthetische
1947 - Pure Surrealist
hij werkte met de synthese tussen kleur en
vorm en hoe plaats je dit naast elkaar. Hij
was vooral geïnteresseerd in het Push en
pull effect. Wat naar je toe komt en wat je
afstoot. Ook gaat het om het schildergebaar, hij veegt niet weg zoals Albers, maar
je ziet ook de manier van hoe de verf op
het doek aangebracht wordt.
Jackson Pollick probeerde de methode van
werken te veranderen. Hij liet bijvoorbeeld
het doek op de grond liggen en werkte vanuit
deze manier. Zijn beweging van zijn lichaam
is van belang voor het maken van zijn werken. (de indianen volken zijn een aanleiding
van zijn werken) – veel te drinken
Vrijheid van expressie
Willem de Kooning
pastelachtige kleuren
Bij hem ging het om het gebaar hoe hij iets
maakte. Later laat hij het archetypische
weg, en wordt zijn werk nog abstracter. De
archetypen haalt hij uit picturale bronnen.
(action painting: grove schildergebaren) verliezen in het geweld van het schilderen
Mark Toby
hij mediteerde eerst en kwam in
een concentratie en begon daarna
aan zijn werken. – door middel van
meditatie
The colourfield painters Barnett
Newman
- Laag op laag kleur opbrengen
- kleur kreeg een bepaalde lading
- het sublieme is een bepaald gevoel
wat eigenlijk niet van deze wereld is.
Een universele waarde/wereld. Ze proberen je in een andere wereld te zuigen
waarbij kleur je gedachte gaan bepalen
en beïnvloeden
- In de abstractie van het kleur kun je
het sublieme vinden
- Zip: lijnen indeling
- Push/pull effect
- Als beschouwer kom je los van de wereld, je wordt in het doek gezogen door
de grootte maar ook door de kleuren.
Europa
- Wederopbouw
- Koude oorlog (Rusland en communistische landen, Amerika en het westen)
- Erfenis van Nazisme: Walter Benjamin, vanaf toen bewust van media en reproductie
- Verzuiling/traditionalisme vs jeugdcultuur
- Parijs werd het cultureel centrum
Existentialisme
- Nadruk op existentie, l’existence précède l ‘essence
- Zijnswijze aan individuele mens, dus subjectief
- Mens moet zichzelf maken tot wat hij is
- Nadruk op passie ipv rationaliteit, motivatie is belangrijk
- Nadruk op eigen vrijheid
- Nadruk op verantwoordelijkheid voor eigen keuzes en de consequenties daarvan dragen
Jean Paul Sartre
- Existentialisme is humanisme
- Huis Clos
- Tegen bourgeoisie
- Macht kerk en wetenschap verzwakt
- L’enfer sont les autres
- Mens heeft altijd een keuze
Mark Rothko
- Wilde werken uit spiritualiteit
- Je moet de stilte zoeken en laten
opzuigen in het werk
- Inspiratie uit werken van Hofmann en Alberts
Albert Camus
ziet vooral het absurde van het leven als grote leidraad in de filosofie en heeft het ook over waarom
zou je nog verder leven? Hij zegt het leven is zo
absurd, je komt hier, er gebeuren allerlei dingen
waar je geen vat op hebt, het toeval speelt een
belangrijke rol en je gaat dood.
- Vrijheid
- Nutteloosheid en hiernamaals
- Absurd leven; vraag naar zelfmoord
Simone de Beauvoir
van groot belang voor het feminisme eind jaren 50, ze had het over de vrijheid.
Vrijheid van expressie
Neorealisme
Naoorlogse film stroming uit Italie die werkt met camflex en met amateurs,
Gewoon straatbeeld met veel emotie en dramatische thema’s
Materieschilderkunst – Bram Bogart – Jaap Wagemakers
het leven van alledag komt meer terug in de kunstwerken. De kleuren worden
zwaarder
Absurdisme hangt samen met
Condition Humaine (het lijden en
gemoedstoestand van de mens als
onderwerp)
Alberto Giacometti
je bent een schim van de werkelijkheid
Jean Dubuffet
raakt geïnteresseerd in de
geestzieke creatieve uitingen. Hij
noemt dit L’art brut
het beeldvlak vullende, rudimentair aangeven en het materiaal
gaat een grote rol spelen. Het
toeval moet echt een rol krijgen.
Bram Bogart
Cobragroep
vrolijk van toon. Dit komt omdat zij ook kindertekeningen als bron nemen. Eerst
heette dit de experimentele groep, later toen men zich aansloot bij zelfde ideeën
in Brussel en Kopenhagen werd het de Cobragroep genoemd. Daar hoorde een
andere manier van tentoonstellen bij. Het werk werd op de grond neergezet en
men ging zelf blokken ontwerpen waar tekeningen opgelegd werden.
Men had een andere manier van tentoonstellen. Zij zijn tegen alle conventies
ingegaan.
Jaap Wagemakers
Corneille: grijpt terug naar
de kindertekeningen, doet
je denken aan Paul Klee
Asger Jorn: Rare fantasie wezens, archetypische wezens
Karel Appel: vrijheid,
rudimentair assemblage van gevonden
voorwerpen
Constant: sombere,
theoreticus, hij is maatschappelijk gepanacheerd
Reactie op de massacultuur
Pop Art & Fluxus
Pre Pop -> Reactie op abstract expressionisme
- Toeval/instant decision making
- Kloof tussen leven en kunst dichten
- Wilden een beeldentaal maken die in ieder geval niet vanuit het gevoel gemaakt is
Robert Rauschenberg – Belangrijk Pre Pop
Erased Willem de Kooning, 1953
- Heeft heel de tekening weggeveegd/weggegumd
- Het uitwissen van iets dat ooit geweest is
- Nemen wel de methodiek mee vanuit het abstract expressionisme
Robert Rauschenberg -Monogram, 1955-59, verkennen
van grenzen van traditionele kunstvormen
- Een kunstwerk kan geassembleerd worden met gevonden
voorwerpen
- Deze voorwerpen hebben al een geschiedenis
- Kijkt naar de New-Yorkse omgeving, werkt met gewone
acryl verf
- Kijkt naar reclame uitwerkingen, letters uit reclames etc.
- combinatie van voorwerpen, beeldcultuur vanuit de stad
en iets wat veranderen kan vanuit de kunst.
Robert Rauschenberg Bed, 1955, Combines
- Combines: verschillende voorwerpen combineren en lardeert met
een traditionele kunstvorm
- Kijkt heel erg naar de media, vooral de kranten. Belangrijke foto’s
uit kranten neemt hij over en gebruikt hij een bepaalde techniek, de
zeefdruk
- Elke afbeelding kon je zo kopiëren op de zeef, Allerlei belangrijke
foto’s en uitdrukkingen ging hij zo combineren tot een nieuw kunstwerk. (herschikking van beelden)
Jasper Johns- Three Flags 1958
- Encaustiek, met was en pigmenten
- Speelt met status van alledaagse
objecten/iconen
Uitvindingen van belang voor ontwikkeling massacommunicatie
• Rotatiepers 1850
• Fotografie (o.a. 1837 Daguerre)
• Telefoon 1876
• Film 1895
• Radio 1887
• Zeefdruk 1907
• Televisie 1923
• Computer 1938
Marschall McLuhan
- Medium is de massage
- Met elke technologische vooruitgang, de mens
veranderd. De mens ontwikkelt zich hierdoor
- Er zijn media die anders op ons overkomen 1.
Mondelinge cultuur 2. Schriftelijke cultuur
- Van belang wat het medium met je doet, bijvoorbeeld high defenition(alles waar alle zintuigen in
zitten) en Low defenition
- het medium bepaald of de boodschap overkomt
Bij elke technologische boodschap wordt het groter.
Door de media die ontstaat hebben wij ook een
andere cultuur gekregen.
Burgergelijke cultuur: High Culture
Massacultuur: Low Culture
Onderscheidt tussen wat wel en wat niet hoort
Pop art-Engeland
Term 1962 Lawrence Alloway
Independent Group:
Consumptiemaatschappij
uit grootsteedse omgeving
Betere samenleving door
Mechanisering en
Motorisering
found object aesthetics
Belangrijke tentoonstellingen
1956 White Chapel,
Thisis tomorrow
1961 Young Contemporaries
Richard Hamilton, Just WhatIs It
ThatmakesToday’sHomes SoDifferent, SoAppealing?, 1956
EduardoPaolozzi, BUNK!(1971),
vervaardigd uit
materiaal dat hij in 1940 in Parijs
had vergaard
Reactie op de massacultuur
Pop Art
Andy Warhol heeft met zijn achtergrond in de reclame wereld gereageerd in de beeldcultuur, maar heeft
daarmee de definitie van wat kunst is heel erg verbreed. Hij reageert op iconen uit de filmindustrie, hij
maakte zelf films waarin mensen zelf gepromoot werden. Hij wist het mechanisme van marketing goed in
te zetten voor kunst.
Ook de zeefdruk techniek werd veelvuldig door hem gebruikt
Andy Warhol - Brillo boxes,
1964
hij heeft 1 op 1 voorwerpen
gedupliceerd. De definitie
van kunst veranderd. Kunst is
dus blijkbaar iets, wanneer de
kunstenaar zegt het is kunst, en
heeft de context een belangrijke rol in de definitie van wat
kunst is.
Roy Lichtenstein is bekend
vanuit de Pop Art. Door
middel van zijn teksten in
het beeld, iets te veranderen.
George Segal, heeft gewone mensen
gekopieerd en in alledaagse handelingen in musea gezet. Vaak in combinatie
met spiegels, waardoor de interactie een
soort dialoog met elkaar aangaan. Je gaat
nadenken wat waar en niet waar is.
Womanin a DoorwayII
Andy Warhol, Marilyn Monroe, 1962
Andy Warhol, Bellevue II, zeefdruk
In Europa gaat het anders. Hier wordt ook gereageerd op de massacultuur, maar
deze stroming wordt vooral Nouveau Réaliste genoemd.
Letterlijk heeft Claes Oldenburg, een winkeltje geopend in Manhattan waarin hij junkfood verkocht
als kunstwerken.
E. Kienholz, was waarschuwend voor de eenzaamheid die massacultuur met zich meebracht.
Hij zette vaak geweld en armoede van de massacultuur neer. Hij gebruikte hiervoor ook veel
gebruikte voorwerpen.
Daniel Spoerri, van
origine een restaurant houder. Hij liet
mensen eten.
De borden, bestek,
glazen etc. plakte
hij op de wand,
waardoor mensen
konden zien hoe je
kon eten of wat ze
achterlieten.
Christo. Le Diable, 1963
Hij verpakte veel
dingen in, waardoor je meer
ging kijken naar
de vormaspecten.
Reactie op de massacultuur
Pop Art & Fluxus
Yves Klein, Antrophometries, 1961
Mensen confronteren met hoe de kunst gemaakt wordt. Men gaat vanuit de
kunst en niet meer reageren op de beeldcultuur maar gaat zich juist verzetten.
Kunst wordt ook een consumptiegoed. Kunst wordt in feite ten gelde gemaakt.
Wanneer je werkelijk kunst dichter bij mensen wil brengen, moet je dat in de
straat doen, en dat je mensen bewust van moet maken dat er bepaalde mechanisme nu aan het werk zijn in de maatschappij en dat je daar tegen moet wapenen. Vandaar dat men allerlei ludieke acties gaat verzorgen in het straatbeeld
zodat juist er een ander gedachtegoed ontstaat ten opzichte van het kapitalisme,
van het mechanisme van winst maken, van grote concerns die daar rijker in
worden en de macht hierin krijgen.
De groep die hier vooral mee aan de haal gaat is de Situationist international
De filosoof Guy Debord, heeft het boek de spektakelmaatschappij geschreven. In zij boek beschreef hij dat de mens een passieve
toeschouwer is geworden van het mechanisme en dat de beelddrager onze cultuur gaat bepalen( de tv etc, gaat de cultuur bepalen) Guy debord roept op om hier in opstand tegen te komen.
Kunstenaars reageren hier als eerste tegen -> Allan Kaprow, Yard, 1961
Allan Kaprow gebruikte de happenings als iets therapeutisch voor de mens. Hij gebruikte juist voorwerpen die toonbaar waren
voor de consumptiemaatschappij (zoals auto’s)
Uit de Happenings is de Fluxus groep ontstaan.
De Fluxus groep is een groep die in Amerika en in Europa zich liet spreken. Hij hadden ludieke acties. Alles wat de kunstenaar
deed, gebruikte zij als uitgangspunt.
Bijbrengen van kunst en dagelijks leven, belangstelling voor alledaagse realiteit. Streven naar objectivering.
Performances werden ook belangrijk bij de Fluxus.
Fluxus is een stroming die kunst en dagelijks leven dichter bij elkaar te brengen. Om dat te bereiken moet de kunstpraktijk
gezuiverd worden van de door musea, critici en commercie uitgedragen elitaire kunstopvattingen. Op een radicale en experimentele manier stelt de beweging de conventionele kijk op kunst en cultuur in vraag. Meer nog dan naar een historische beweging verwijst Fluxusnaar een specifieke houding, een attitude. In de Fluxusbeweging is het belangrijkste element dan ook niet het
plastisch resultaat, maar de ingesteldheid tegenover de kunst.
Fluxusobjecten en performances zijn vaak tegelijkertijd minimalistisch en ludiek en vertrekken niet zelden vanuit wetenschappelijke, filosofische, sociologische of andere niet-artistieke ideeën. Tijdens performances worden de grenzen tussen beeldende
kunst, muziek en theater opgeheven. Fluxuskunstenaars beschouwen een momentopname uit het leven van de kunstenaar, de
tijd die een opvoering in beslag neemt, als kunst. Fluxuskunstenaars zijn erop uit om zowel de politieke, sociale, als esthetische
conventies te bevragen en uit te dagen. De beweging speelt ook een belangrijke rol bij het ontstaan van hedendaagse kunstvormen zoals concept art, installatie, performance, intermedia en videokunst. Ondanks deze invloed blijft het moeilijk om dit
fenomeen in het gebruikelijke discours te vatten.
Allan Kaprow, Soap 1964
Provo beweging: Ludieke acties, juist
om de media te lokken zodat de publieke
opinie verandert zou worden en bewust
zou worden van het kapitalisme. Zij
hebben een positief statement.
De media heeft een enorme rol gespeeld
in de jaren 50 en 60. Goedschiks en
kwaadschiks
Green Spot bij Petten
1962
John Lennon en Yoko Ono, Bed-in
for peace, 1969, HiltonhotelAmsterdam
Reactie op de massacultuur
Fluxus
Aan het eind van de jaren 50 kun je nog steeds spreken van een aantal stromingen.
in de jaren 60 zie je meer attitudes komen naar hoe je met kunst omgaat. De groep kunstenaars die zich verbind met deze manier van denken is heel divers. Mensen reageren meer op maatschappelijke gebeurtenissen of zich afzetten tegen vorige methodes. Vanaf de jaren 60 is grotendeels de kunst ingevuld door de individuelen. Dat heeft te maken dat het erfgoed van Marcel Duchamp samen met de ideeën van Andy Warhol,
dat de kunst op een andere manier benaderd ging worden. Wat is kunst> werd vaak als onderwerp genomen voor allerlei kunst uitingen.
Een van die conclusies is: kunst kan zo verwerven zijn met het leven van de kunstenaar zelf.
Alles kan kunst zijn. Alles mag en alles kan. >> dit begint in de jaren 60
Een van de belangrijkste stromingen die het leven van de kunstenaar voorop stelt is de: FLUXUS BEWEGING
-> aanzet geweest voor heel veel verschillende kunstvormen.
Zij zetten het leven van de kunstenaar voorop.
FLUXUS PERFORMANCES: het willen beleven en meemaken
-> aanwezig zijn, aan tijd gebonden (wil zeggen daadwerkelijk aan tijd gebonden, een performance dient een afgemeten tijdsbestek te hebben, REGELS)
De performance bestaat in het hoofd van de kunstenaar. Als je duidelijke instructies nalaat op papier, kan iedereen deze fluxus performance nadoen. Deze voorwaarden liggen vast in regelgeving en is in principe
herhaalbaar en hoeft niet perse door de kunstenaar zelf gedaan te worden.
De conceptkunst -> invloed van FLUXUS
Minimal art -> invloed van FLUXUS
Body art -> Invloed van FLUXUS (performance waarin je je lichaam gebruikt als medium om de kunst uit te dragen)
In de tijd van de jaren 60 volgde de ene na de andere oorlog elkaar op. Er kwam een strijd tussen twee grote bolwerken: de westerse gekapitaliseerde landen en de communistische bonden aan de andere kant.
De flowerpower wilde duidelijk aangeven dat ze voor vrede waren en niet voor de oorlog.
Er komt een media cultuur. -> televisie, video er komt steeds meer nieuwe media die van zich laat spreken. Dit geeft een andere kijk op de wereld. Zij helpen ook mee aan de seksuele revolutie.
In de jaren 70 was het gedaan met de vredelievendheid. Onderhuids worden en kleine revoluties uitgevoerd. De kunst word van heel persoonlijk, van lieflijk naar heel heftig.
1965 uitvinding Sony Portapak
Bruce Nauman nam de camera’s mee naar zijn
atelier en zet het echte leven op beeld. Zijn
leven is van belang, wat hij doet is kunst.
Bruce Nauman verkent ook de ruimte van de
toeschouwer en de videocamera. – Jaren 70
Nam june paik is iemand die
de fluxus beweging koppelt
aan de media. Vanuit de
fluxus beweging maakte
hij cross overs met onder
andere muziek. Hij legt de
verbinding tussen Amerika
en Europa.
Nederlanders Fluxus: Jan Dibbets
Het werk van Dibbets maakt ons ervan bewust dat
in die tijd de ‘kijkkast’ het haardvuur als centrale
plek in het huishouden had vervangen.
Performance USA
Onderzoek naar lichamelijk en seksuele
1.Vito Acconci -> impliceert seksuele handelingen, taboe moest doorbroken worden
2. Chris Burden
3. Carolee Schneemann
Vooral in Europa kwamen er kritische geluiden. De Frankfurter
Schule bekritiseerde massacultuur in het algemeen. Volgens de
Frankfurther Schule is met de opkomst van de massacultuur de
individuele kunstenaar cultureel slachtoffer geworden doordat hij
geen mogelijkheid meer krijgt om met zijn eigen kunstuitingen deel
te nemen aan kunstactiviteiten binnen de massacultuur.
Kunst die confronteerde – Perfomance op film(contradictie)
De wens om echt performances te doen waar de mensen zelf vis-àvis met de kunstenaar stonden.
1. 2. 3.
PERFORMANCE: fysiek, individualistisch, narcistisch
Aktionismus: grens tussen leven en kunst wordt afgelast (ook politiek)
Ontwikkelingen in toneel;
-Breuk met klassiek toneel; Aktie Tomaat:
-1969 Amsterdamse schouwburg
tijdens premiereDe Storm van Shakespeare door
Nederlandse Comedie
Post Painterly Abstraction
Hard Edge: duidelijke scheiding tussen vorm en kleur
de participatie is niet zozeer meer van belang, tenzij het over de participatie van de toeschouwer gaat. > illusie
Er wordt een computer gebruikt om een bepaald schema te bedenken. > heel abstract
Morris Louis, Omega I,
1960
Kennetk Noland, Drought, 1962
Ellsworth Kelly, Blue Green Red I,
1964-65, SMA
Hard Edge
In frankrijk > GRAV
(groep die een onderzoek
doet naar audiovisuele
effecten) men gaat werken
met de wetenschap. Wat
doet kleur met het oog,
deze effecten worden verwerkt in beelden.
Julio Le Parc, Cercle en
Contorsion sur trame,
1966
Optical Art: Optische bedrog, door de
computer uitgerekend en bedacht en
uiteindelijk op het doel nageschilderd.
Bridget Riley, Loss, 1964
Victor Vasarely,
Duo-2,
1967
Kinetische kunst
Kinetische kunst: beweging als uitgangsvorm
1. onderverdelen in groep als jij als beweger in de groep
2. door invloed van buitenaf bewogen wordt
3. dat je machines maakt die zelf bewegen
Jean Tinguely, Baluba III,
1963
Pol Bury heeft een
fontein gemaakt waar
ballen op het water
liggen. Doordat het water
beweegt, beweegt het
kunstwerk.
was vooral bezig met machines maken die zelf bewegen
Aandacht voor technologie
en kunst is versmelting van
wetenschap en kunst in de
jaren 60.
Minimal Art
Grote mate van objectiviteit
Industrieel vervaardigde materialen
Formele aspecten
Een grote mate van objectiviteit, dit komt omdat de kunstenaar werkt met producten die letterlijk uit de industrie afkomstig zijn. Bijvoorbeeld
metalenplaten die al een bepaalde maat hebben. Hij doet iets met het materiaal wat hij krijgt.
Wanneer je in het leven van een kunstenaar duidt, zeggen de meeste kunstenaars dat hij/zij niet bij deze stroming horen.
Carle Andre
Carle Andre 10 x 10
Alstadt Lead square
Hij zegt het is onderdeel van het leven dus
iedereen mag er ook
overheen lopen
Robert Morris, Ring of light, 1965
Robert Morris, gebruikt metalen
platen, neon licht en hij speelt heel
erg in op de ruimte.
Donald Judd, zijn ultieme vorm is de kubus.
Deze kubus is voor hem perfectie, wanneer de
wiskundige aspecten kloppen. Hij experimenteerde hiermee. Hij heeft een enorme theorie
over de natuurlijkheid van de formele behandeling van seriematig werken. Hij varieert hier
enorm op. Hij varieert met kubussen en materiaal, wat doet het materiaal met het formele.
Donald Judd, Stacks
Ideale formaten van hoogte, breedte en
diepte. In welke wetmatigheid hang je dit
op en hoe plaats je het in de ruimte. Dit
kunstwerk veranderd voor hem per lichtinval. Lichtwerking op materiaal en omgeving
is typisch Minimal Art. Kunst in autonoom
als het alleen maar naar zichzelf verwijst.
Dan Flavin
Dan Flavin, Zonder titel 1968
Minimal Art
Richard Serra
Richard Serra, floor pole prop 1969
gebruikt industrieel materiaal. Voor hem
is metaal een geliefd materiaalsoort. Dit
heeft met zijn persoonlijke verhaal te
maken.
Richard Serra heeft het altijd over balans,
of over druk en tegendruk. Hij probeert
altijd een situatie te creëren, iets wat
bijna altijd onmogelijk lijkt.
hij positioneert de metalen platen en
door de balk er tegenaan te zetten zie je
dat er evenwicht ontstaat.
heel monumentaal, maar er zit ook een
soort spanning in
Philip Glass
Herhaling van steeds dezelfde soort tonen, samenklanken -> Minimal
Art
Minimal Muziek – een van de bekendste minimal artists van muziek
Conceptuele kunst
Sol LeWitt
Sol LeWitt heeft meegedaan aan de
Minimal Art.
Stapelingen van drie dementies, hij
stapelt het. Je ziet de schoonheid ervan
door het licht en het donker. Het heeft
een soort ritmiek en herhaling.
Het idee belangrijker dan de uitvoering
Anti Materieel
Nieuw spectrum van media om schilder en beeldhouwkunst te vervangen
Archiveren als kunstvorm
Installaties als kunstvorm
Wandelen als kunstvorm
De conceptuele kunst regeert nog steeds. Het concept is belangrijk i.p.v. De
uitvoering en het gaat om het proces. Opstart voor nieuwe media -> Installaties, archiveren
Sol LeWit
Wall Drawing # 146, 1972
Conceptuele kunst reageert
nog steeds.
het zit hem niet in de aanbrenging, maar het zit hem in
het concept van de kunstenaar.
On Kawara
Date Paintings, 1966
Elke dag een datum schilderij maken. Met opperste concentratie, de letters moeten het zelfde zijn.
Hij mocht een dag doen over een schilderij, het
gaat over die dag dat hij met een bepaald schilHanne Darboven
derwerk bezig is. Deze uitingen zijn verkocht aan
Het concept is iets dat je je eimusea, zijn concept hangt overal. Wanneer je al
gen leven regiseert. Hanne heeft zijn werken bij elkaar ziet, dan pas zie je welke
elke dag blaadjes geschreven in dagen hij gedaan heeft en welke niet, welke beter
een onherkenbaar handschrift, zijn dan anderen.
en heeft daar muren mee volgebouwd in musea. Haar manier
van leven
Daniel Buren
heeft een vaste maatvoering van
strepen en patronen. Het Opvallende is dat hij strepenpatronen ook
op spandoeken heeft geschilderd en
deze heeft uitgedeeld in de straten
van New York, een wandelende
tentoonstelling.
Joseph Kosuth, Art as Idea as Idea,
1967
Conceptuele kunst
Gordon Malta-Clark
Hij heeft panden die voor de sloop of
verval waren aangepakt en daar kunst
van gemaakt door hele plafonds door te
zagen daar rondingen in te maken. Wat
hij doet is de identiteit van huizen en
gebouwen veranderen door de ingreep
die hij doet.
Je ziet de woning niet meer als huis van
iemand, maar als kunstobject.
Lawrence Weiner
verbindt zich vooral met taal. Doormiddel van vorm, typografie, waar hij het op
schrijft, allerlei vertalingen van taal.
hij maakt een link met semiotiek, taalwetenschappen.
Op vloeren, plafonds, op straat overal heeft
hij teksten.
Land Art
Verwart aan performance/conceptuele kunst
Keren tegen museale wereld
Landschap als kunstwerk
Land Art waren kunstenaars die los kwamen van de musea en
galeries, en gingen naar de natuur.
Verwand met performance en conceptuele kunst
Bernard & Hilla Becher
In series met een en hetzelfde uitgangspunt en steeds met dezelfde
objectieve manier die tot dat thema behoren vastleggen op een foto.
Bernard en Hilla waren vooral geïnteresseerd in het industriële
erfgoed van Duitsland. Allemaal vanuit dezelfde objectieve manier
genomen. Je gaat niet meer alleen kijken naar bijvoorbeeld een huisje,
maar juist naar de vormen en lijnen en compositie.
Richard Long, Circle in te Andes, 1972
Hij legt stenen in een cirkel waar hij wandelt,
daar maakt hij een foto van. Hij brengt niet
alleen de cultuur naar de natuur, maar ook de
natuur naar de cultuur.
Je ziet een verschuiving van een wat hogere
naar de lagere cultuur. Maar je ziet ook een
cross over van cultuur naar natuur.
Hamis Fulton
Hij loopt 7 dagen lang door de natuur en registreert
dit. Het concept zit in het hoofd, maar wordt het
uiteindelijk ook uitgevoerd
Stanley Brouwn
Wandeling op 20 december 1984
Je weet niet welke richting hij uit
gaat, waar hij heen wandelt
Michael Heizer
The Rift, 1969
heeft een eigen canion gegraven
Land Art is Bi uitstek echt iets voor de
Amerikanen
Richard Long
Walking and marking 1967
England
Kunstmatige ingreep van een
Land Artist
Robert Smitson - Spiral Jetty 1970
is gemaakt in een meer waar afvalproducten van de grote industrieën in Juta
terechtkwamen. Hij heeft daar een hele
oude vorm van een spiraal weergegeven. De mineralen die vrijgekomen zijn
tijdens het maken van de spiraal geeft
het water een bepaalde kleur. De Spiral
Jetty verdwijnt langzamerhand.
De aandacht die de kunstenaar voor de
natuur heeft, als pallet/speelveld, vond
tegelijkertijd plaats met de groep van
Rome, die discussieerde over de aarde
en de milieuproblematiek.
Land Art
Joseph Beuys: kunstenaarschap is een houding op de maatschappij. Het
vermogen om kunst te maken is in ieder mens aanwezig, mits iemand
hen de weg wijst.
Hij heeft een van de moeilijkste kunsttheorieën geschreven. Hij heeft
een eigen manier van denken en doen en staat ver van zijn kunst, dat je
soms denkt wat moet je ermee.
hij zegt kunstenaar is een houding ten opzichte van de maatschappij:
Hij heeft een eigen politieke partij opgericht in Duitsland, der Grune
(de groene) zij houden zich bezig met het milieu. Beuys is zelf een grote
mystica, dat hoort bij het kunstenaarschap. Hij zegt in het ene interview het een en in het andere het andere.
hij ziet zichzelf als een ziener, hij weet het mysterie van het kunst zijn.
Hij werkt met een aantal materialen, Vilt, was en vet.
Hij ziet er altijd uit als een piloot, met wandelstok.
Tot op de dag van vandaag weten we niet of zijn verhalen waargebeurd
zijn of dat het verzonnen is.
In de combinatie van materialen zit voor hem de essentie van het leven.
Hij heeft het over veranderingsprocessen.
Art Povera
Hang naar natuur en rituele processen
onttrekken zich van het museum
Zij keren zich af van Amerika
Begint in Italië en de Italianen hadden het in de 70er
jaren helemaal gehad met de oudheid. Ze waren opzoek
naar nieuwe uitingsvormen. Weg van de musea. Ze waren
geïnteresseerd in Minimal Art en conceptuele kunst. Hoe
kunnen wij kunst maken zonder naar het Europees erfgoed
te kijken.
Mario Mertz - Iglo di Giap, 1968
gaat terug op rudimentaire vormen, als
iglo’s etc. Maar gebruikt hedendaagse
uitingen als plastic en neonlicht om aarde
in weer te geven.
Vanaf de jaren 80
het idee is belangrijker dan de uitvoering
Kunst is filosofie geworden na de conceptuele kunst. Het gaat om het idee en niet meer om de materiele
uitwerking. In de jaren 80 zie je ineens weer mensen schilderen. Dit noem je het neo-expressionisme
Danto: Schreef een boek over het einde van de kunst
Neo-expressionisme maken werk en materie, materie kun je verkopen. In de jaren 80 zie je dan ook dat
de kunstmarkt aan het groeien is, tegelijkertijd de particuliere instellingen zijn aan het groeien en in de
jaren 80 krijg je ook de zogenaamde yuppen (YOUNG URBAN PROFESSIONAL): zij zijn er goed in
om hun eigen wereld om zich heen te creëren.
NEO-EXPRESSIONISME
Jaren 80
popmuziek en beeldende kunst
Punk, new wave, hiphop
Kunstenaars modelleerden hun roem naar die van een popster, met bijbehorende media-aandacht en glamour
Malaise, economische crises hoge werkloosheid
Brigitte Kaandorp – Babyboom dis
Eclectisch en veelvormig de opvatting dat kunst zich constant moest
vernieuwen door een richtinggevende voorhoede verdween
Michelangelo Pistoletti - Venus of
Rags,1967/1974
Kopie van een beeld uit het classicisme
heeft daarbij vodden van de vuilnisbelt
gehaald en noemt het Venus of Rags.
Art Perova slaat op dat zeg een nieuwe
materialen gebruiken, maar dat ze
met een titel iets verstaanbaar kunnen
maken
Tentoonstelling revolutionair – Harold Szeemann
Zocht sponsoring van Amerikaanse sigaretten. Hij
had kunstenaars uitgenodigd die gevestigd waren
maar zeer tot de shock kerende groep behoorde,
minimal Artist, conceptuele kunst, allen werkten
terplekke en maakte van de tentoonstelling gezamenlijk een kunstwerk.
de kunstenaar als curator. De curator bedenkt tegenwoordig het concept, reist rond.
MODERNISME
VS
Avant-garde – Tegen decoratie en ornamentiek –
Formalistisch, abstract- Minimalistisch – Stijlvol –
Less is more – Form follows function – Zoeken naar
authenticiteit – Voltooide kunstwerken
De grens tussen
hoge en lage kunst
en massacultuur
vervaagt
Hoge kunst neemt de
lagere tot voorbeeld
(Warhol’s soepblikken, de kitsch van Jef
Koons)
POSTMODERNISME
Geen onderscheid high-art – Low-art – Bont en decoratief – Mimetisch, figuratief – Maximalistisch – Kitscherig – Less is a bore –
Function follows form – Werken met reproducties, samples, imitaties
– Kunstwerken als voortdurend proces
Jaren 70: pos picturale, dematerialisatie avant-garde
Vanaf de jaren 80 re materialiseert de nieuwe schilderkunst het kunstwerk.
De jaren 80 zijn de tijd van polarisatie. Het tijdperk waarin het
individualisme het won van het groepsdenken van de jaren 60 en 70.
Panklare culturele ervaringen, commerciële massaschouwspelen en
massavermaak. Kunstenaars zijn vandaag de dag culturele ondernemers en maken producten.
De kunstenaar zal vanaf nu steeds werken met het museum in het
achterhoofd.
Jean-Francois Lyotard (gebruikte het woord postmodern)
De toestand van de hedendaagse mens is er één van vertwijfeling over de
waarde van wat de Franse filosoof Granes Narratives, oftewel grote verhalen
noemt. Grote verhalen zijn volgens Lyotard die filosofieën, theorieën, ideologieën of visies, die pretenderen een universele verklaring te verstrekken voor
de wijze waarop de wereld en haar geschiedenis in elkaar zit, en hoe men
dientengevolge dient te leven. Weg verzuiling!
Jacques Derrida (1930-2004)
Deconstructie noemt hij een kritische analyse van wat maar al te vanzelfsprekend
lijkt. Deconstructivisme. Deconstrueren van logica. Je deconstrueert de geschiedenis. Deconstructivisme is een verzamelnaam voor een chaotisch ogende architectuur
waarvan de afzonderlijke bouwdelen een onsamenhangend geheel lijkt te hebben.
Geen eenheid meer in het werk dat je ziet
David Salle, Mingus in Mexico 1990
Hij maakte collages van allerlei bekende
en onbekende beelden uit tijdschriften en
kunstgeschiedenis en dan gecombineerd. Hij
werkte op groot formaat. Een combinatie van
beelden waarbij de betekenis bij de beschouwer neer wordt gelegd.
INNOVATIES
VCR systeem 1979 – Walkman sony 1979 – Spelcomputer Atari met
Pacman en Donkey Kong – Nintendo 1980
Satelliet tv 1980 – Digitale fotografie 1980 – Magnetron – Personal
computer 1983 – Compact disc 1983 – Microsoft 1985
Gilles Deleuze 1925-1995
Deleuze stelt het Rhizoom voor als gedachtenmodel. Een Rhizoom
is een wortelstelsel zonder centrum, zonder boven, zonder onder.
Het vertakt zich, komt samen en splitst zich weer. Bij uitstek is dit
een postmoderne manier van denken: niet meer gericht op een
vaststaand eindpunt, niet meer uitgaand van het absoluut betere,
mooiere of hogere boven het mindere, lelijkere of lagere.
Jean Baudrillard 1929-2007
Baudrillard beschouwt het kunstvak niet alleen als een geschilderd
oppervlak, maar ook als een ge naamtekend voorwerp. Het wordt
daardoor een teken in een systeem: het oeuvre van de kunstenaar.
Het schilderij wordt niet meer bekeken voor wat het waard is als
esthetisch object. De filosoof ziet het kunstwerk als een teken waardoor de verzamelaar van kunst zich onderscheidt, oftewel als lid van
zijn eigen groep, oftewel als middel om te refereren aan een groep
Daniel Liebeskins, Royal Ontario
Museum
Oud, bestaande gebouwen een
ingreep doen met hedendaagse
architectuur.
Balthus, The mountain
(geïnspireerd op Poussin) Figuren soort
van geknipt en geplakt in het werk van
Balthus
In de jaren 80 komt de schilderkunst
weer terug. De werken worden herkenbaar, mensen kunnen hun eigen verhaal
bedenken bij verschillende werken
Day 121Julian Schnabel
(1951-)Hopper, 1991
(kapot servicegoed, daarover
een figuratie geschilderd)
Enorme doeken gebruikte hij
voor zijn werken. Hij verwees
ook in zijn werk naar andere
schilders.
Vanaf de jaren 80
het idee is belangrijker dan de uitvoering
Eric Fischl, Father and
Son
Erich Fischl was vooral
in de homoscene in.
Hij hield zich bezig met
filmische beelden. Deze
beelden schilderde hij
op doeken. De manier
waarop hij licht gebruikt
is geïnspireerd op
Hopper.
Robert Mapplethorpe - Fotograaf, homoseksualiteit
Hij domineerde in de fotografie in de laat twintigste eeuw en brak een lans voor de acceptatie van de
fotografie als kunstvorm. Hij verankerde het onderwerp
van homoseksualiteit in de massacultuur en schiep een
klassiek fotografisch beeld, met name van mannelijke
lichamen, die zijn weg vond in commerciële fotografie.
Zowel tijdens zijn leven als na zijn door was het werd
van Mapplethorpe omstreden.
Tot het eind van de 20e eeuw werden tentoonstellingen
geboycot en gecensureerd.
APPROPRIATION ART
Aanduiding voor het werk van jonge Amerikaanse kunstenaars als oa.
Jef Koons, en Richard Prince. Zij ontlenen afbeeldingen, beeldelementen, voorwerpen en illustraties aan het dagelijkse, Amerikaanse leven.
Vooral de werelden van de massacommunicatie, de consumptiecultuur en de reclame spelen hierin een belangrijke rol. Hierbij grijpen ze
terug op de aanpak van de Pop Art.
Sherrie Levine, 1947
After Egon Schiele, 1982
Nan Golden
Hield zich bezig in de jaren 80
met de kunstscène, drugs en
uitgaanswerelden. Zij fotografeerde alles heel erg rauw, wat je
tegelijkertijd ziet, zonder eerst
helemaal te kijken welke compositie het beste is. Het ging om de
inhoud, alles in beeld brengen wat
er gebeurde.
Cindy Sherman
Zij noemde haar werken Film
Stills: het waren foto’s maar het
kon zo uit de film komen. Je kon
er zelf een verhaal bij bedenken.
Joel Peter Witkin
Elke fototentoonstelling waar
je binnenkwam bij hem stond
er altijd: mensen met een zwak
hart moeten hier niet naar
binnen
Hij maakte foto’s waaruit je
citaten kon halen uit de gehele
kunstwereld. Het werk was
altijd op iets gebaseerd uit de
kunstwereld.
Jean-Michel Basquiat
Zijn stijl doet erg denken aan volkskunst.
Volkscultuur, de hele
geschiedenis, eigenlijk
mag en kan alles.
FOUND FOOTAGE (gevonden foto’s en films)
Fiona Tan -> film en video installaties
Hans Peter Feldmann -> Installatie van 15 gevonden
schilderijen
Ardina Peper
Herschrijving van de geschiedenis, pakt het
racisme aan.
Joan Rhoades
Hij kwam uit de westkust van Amerika.
Hij probeert de commercie door middel
van geluiden, gevonden materialen en
Peter Bruggenhout
video’s weer te geven
Installaties van afvalmateriaal ->
gaat ook om spektakel
Sarah Sze
Gebruikte materialen hebben al
Bouwt een wereld op met gevonden
een geschiedenis, je herkent het
voorwerpen. Ze rangschikt de gevonden
ergens van dus kijk je er automavoorwerpen op zo’n manier, dat het een
tisch langer naar.
nieuwe wereld wordt.
Bestaande voorwerpen die hij
aan stukken zaagt en met deze
onderdelen een nieuw sculptuur
maakt
Song Dong, - Waste not 2010
Oude dingen hebben een geschiedenis
en een verhaal. Hij ordent de dingen
die hij vindt. In zijn werken gaat het
daarom.
Verzameling en ordening -> verheven
tot kunst
Het is een andere manier van omgaan
Graham Hudson, On off
2008
Rubbish Art -> werken met
allerlei afvalproducten.
Andreas Gursky - 99cent 1999
Overvloed aan spullen
hij maakt heel veel foto’s en componeert dit tot een ding. Hij plakt en
knipt in foto’s en zorgt ervoor dat het
in perspectief weer klopt.
Thomas Struth
Non places, plaatsen waar
je geen mensen tegenkomt.
De foto’s zijn zo niet gedateerd omdat er geen mensen
in het beeld geplaatst zijn
Thomas Ruff
Maakte enorme portretten en
probeert zo objectief mogelijk
te fotograferen. Neutrale achtergronden, mensen die recht
in de camera kijken.
Desdener Schule
Eberhard Havekorst
Verschijnt de wereld van reproductie.
Hij schildert naar snapshots, drukwerk
en beelden van televisie- en computerscherm, vaak uitvergrote details
De grens tussen privé en openbaar
Annette Messager
Doden vogeltjes – kleertjes
gebreid voor de vogeltjes
Als vrouw moet je altijd iedereen koesteren en voor andere
zorgen
Sinds de jaren 90 een ISM maar scholen in plaats van herkomst.
Young Britisch Artists
Düsseldorfse school: Thomas Ruff,
Thomas Struth, Candida Höfer -> Zie
PowerPoint
Neue Leipziger schule: Neo Rauch,
David Schell, Matthias Weischer
Dresdener schule: Eberhard Havekost
Jeff Wall
Thema’s, stukken uit de romantiek en Realisme laten zien.
Groot formaat
Context waarin het wordt getoond
Wat is nou werkelijkheid en wat is nou fictie
Les hommes que j’aime
Fotoboekjes van mannen.
Als beschouwer moet je in haar
leven duiken. Exhibitionisme
Brend and Hilla
Becher
Zij zijn bezig geweest
om het industrieel
erfgoed vast te leggen.
Ze deden dit steeds
op dezelfde manier.
Ze gebruikte hiervoor
een technische camera.
Ze probeerde het zo
objectief mogelijk neer
te zetten.
Steeds in dezelfde
weersomstandigheden.
Neue Leipziger Schule
Neo Rauch
Collages van herinneringen
– sfeer van 50 jaar geleden
De collages vergoot hij later
uit
Sophie Calle
Vito Acconci – Following
Piece
Je wordt altijd en eeuwig in
de gaten gehouden. Sophie
Calle doet dit na, zij legt het
leven vast.
Je dringt door in het privé
leven van anderen en dat
maak je openbaar. (zo
fotografeerde zij alles wat
ze ‘s ochtends tegenkam als
kamermeisje in een hotel
van andere)
- Kunsten bekijken die reageren op de media
- Niet westerse kunsten behandelen (kunstenaars)
The young Brittisch artists
Groep die op de Gold Smith hebben
gezeten.
Sarah Lucas -> Positioneren van wat wel
en niet kan
Andrea Fraser
Je kon haar inhuren voor een
nachtje door te brengen in een
hotel. Dit was een soort performance, maar tegelijkertijd werd
het ook opgenomen. Ze werkt
heel graag op het gedrag van
mensen.
Elly Krystufek
Besloten van haar leven een kunstwerk te maken. Iedereen mag zien
wat je wil. Grens tussen privé en
openbaar vervaagd
Damien Hurst
De fysieke onmogelijkheid van dood
in de geest van een
levende) eenvoudig
bekend als De haai of
‘de gepekelde haai‘
Marc
Quinn
bezig met
uiterlijk en
innerlijk
Stracey Emin
Everyone i Have ever slept with
Techniek van het borduren en
naaien bijna een soort therapeutische handeling. Een soort slow Art.
Yinka Shonibare
Houdt zich vooral
bezig met dat wat Europees is in Afrika, wat
de rol was van Europa
in Afrika.
Reageren op alles wat er al is –
Christian Marclay
Uit bestaande films stukken
knippen, waar steeds een klok
aanwezig is. Het enige wat je
ziet in de film zijn openingstijden van het museum.
Herschikken van dingen met
bestaand materiaal
Annie Anawana Haloba 1978
Installatiewerk, reageren op de westerse
rijken landen. Het concept overheerst.
Kunst wordt kunst als je het ergens
exposeert in een omgeving waarin
het kunst lijkt en het waar mensen tot
denken kan zetten.
El Anatsui
Maakt wandkleden, is erg traditioneel. Wandkleden
van flessendoppen en koperdraad. Afvalmateriaal staat
centraal. Het is een traditionele techniek, maar wij kijken
ernaar als iets bijzonders, door de ambacht die er nog in
zit.
Rachel Whiteread
negatieve vormen
Meschac Gaba
Eigen traditie, vermeng met allerlei gebouwen uit de hele wereld. Vorm uit gebouwen
van de wereld, traditionele ambacht dingen
laten maken. Op zoek naar je eigen roods.
Jane Alexander 1959
Teruggaan naar je eigen roods, naar de geschiedenis van
het land. Jane komt uit Zuid Afrika en maakt installaties
waarbij ze allerlei figuren vaak op rood zand neerzet.
Afrika had rijke grondstoffen. De aarde uit Zuid Afrika
legt ze neer, ook werkt ze altijd met olietonnen en
oliehandschoenen om te laten zien waarom de westerse
mensen naar Zuid Afrika kwamen.
Vaak politiek gericht, komt vanuit de voormalige kolonies (post kolonialistisch werk), je ziet ook dat eind jaren
80 de muur valt in Berlijn. De voormalige communistische landen gaan over tot een niet kapitalistisch bestaan.
Het idee aanleveren voor wat het is. Je zorgt
ervoor dat mensen betrokken worden. Het
aandeel van het publiek is belangrijk.
Rirkrit Tiravanija 1961
Life is art – Work in Progress
Relational Art: participatie van het
publiek
hij zei: ‘’ik laat niks achter’’, maar dat
deed hij wel.
METAMODERNISME
Bedacht door cultuur sociologen. Het metamodernisme is een
gevoelsstructuur en geen kunststroming. Dit hang samen met
zowel de veranderende kunst als met de technologische, economische en politieke ontwikkelingen. In de kunst zijn het grote
verhaal, het politiek engagement, het affect en het vakmanschap
teruggekeerd.
Cyprien Gaillard
Hij participeert in groepsprojecten
en wordt gevraagd voor solo-exposities, projecten en performances.
Hij is actief als Land-Art, conceptueel, installatie, performance en
grafisch kunstenaar. En is werkzaam
als nieuwe mediakunstenaar met
videokunst en fotografie, schilder en
beeldhouwer.
Piramide, waar mensen op konden
klimmen en bier konden drinken.
Felix Gonzalez
hij nodigde het publiek uit elke dag snoepjes te pakken uit zijn kunstwerk. Dit stond gelijk aan dat hij zelf ook afviel, want de snoepjes die
stonden voor zijn gewicht op het moment dat hij Aids kreeg.
In alles proberen ze bij Relational Art het publiek bij het werk te betrekken.
Thomas Hirschhorn
Degene die altijd bezig is met het publiek. In zijn
werk gaat het altijd om hoeveelheden. Realiteit
van massaproductie en consumptie – Dialoog
en discussie. Bezighouden met maatschappelijke
problemen.
Confronteren en in dialoog gaan over wat wij allemaal weggooien.
Ragner Kjartansson
‘’het leven is kunst en
kunst is leven’’
David Thorpe
maakt collages uit kleine
stukjes papier. Zo bouwt
hij zijn werk op. Je kunt
dit ook wel Slow Art
noemen. Je ziet hoe in het
werk hoeveel werk het is
om dit te maken.
Zijn werk houdt zich
bezig met het idee van
vrijheid en onafhankelijkheid, gaat over utopische
concepten en het mislukken ervan.
Natuurlijke omgevingen
in het museum brengen
Olafur Eliasson
De natuur ervaren in
een artificiële wereld.
Yin Xiuzhen 1963
The portable city of Groningen
2011
overal staat made in China in
haar werk.
Subodh Gupta
bouwt altijd zijn werk op met potten
en pannen. Soort atoombom, a
mushroom cloud
Explosie van kapitalistisch systeem
om je als beschouwer de betekenis
zelf te laten kiezen
Allesandro Baricco, De barbaren
heeft een boek geschreven over de barbaren. hij zegt: er is technologische vernieuwing, vercommercialisering,
vereenvoudiging, oppervlakkigheid, snelheid, spectaculariteit en de neiging tot het seculieren. Deze kenmerken
vormen een groepsportret van de barbaren, barbaren hebben geen oog voor de ziel van dingen. (Film Sara Meuleman)
LOWBROW ART
het is in woord de tegenhanger van Higbrow, wat zoveel wil zeggen als elitair en of intellectueel. Lowbrow art
beschrijft de visueel georiënteerde underground kunst n beetje uit als amateurkunst)
COMMUNITY ART (ook wel Social Art)
Jij als kunstenaar hebt het concept geleverd en geeft dat dan aan
het publiek om daar mee aan de slag te gaan.
Antony Gormley
Asian Field 2005
mensen uitgenodigd en liet
hen een poppetje kleien. Het
wordt mooi door de hoeveelheid.
Ana Gallardo
Social Art product
uitbeelden hoe oude mannelijk gevangenen uit de
gevangenis kwamen. Dit
moesten ze kleien. Het wordt
een kunstwerk door de manier
van presenteren
Fiona Hall
Wrong Way Time 2015
vrouwen die weven vaak
dierfiguren in een traditionele techniek maar ook
de vormen die ze ervoor
gebruiken. Ze geeft hen
kledingstukken uit leven.
De figuren zijn voor haar
geweven.
Wim Delvoye
kathedralen, betonmolens
het concept en doorgang
van de techniek

Vergelijkbare documenten