Magazine - Equi Awards

Commentaren

Transcriptie

Magazine - Equi Awards
België - Belgique
PB - PP
LIEGE X
BC31638
Prijs los nummer: € 3 • Jaarabonnement (12 nummers): € 33
Prix au numéro: € 3 • Abonnement annuel (12 numéros): € 33
Trotting
Magazine
Officieel Bulletin van de Belgische Federatie voor Paardenwedrennen VZW
Bulletin Officiel de la Fédération Belge des Courses Hippiques ASBL
V.U./E.R.Patrick De Ryckere, Geraardbergsesteenweg 215, 9860 Balegem - Erkenningsnummer/Numéro d'agrément : P913946
MAANDELIJKS - mensuel SEPTEMBER - SEPTEMBRE 2012 Nr/N° 06
6
Familie Grisez
Famille Grisez
13
Belgian Darby
18
Uitslagen
Résultats
LADBROKES SOUTIENT L’ENSEMBLE DES COURSES BELGES
GRACE A :
oSA COLLABORATION AVEC LA SC AUXILIAIRE PMU BELGE
SA COLLABORATION AVEC LA SA EUROTIERCE
SON SOUTIEN A LA PRESSE HIPPIQUE BELGE
SON PARTENARIAT AVEC LE GIE PMU FRANCAIS…
• o
• o
• o
z Inhoud | Sommaire
03 Inhoud | Sommaire
74
GP der Vaderpaarden | GP des Géniteurs
Colofon | Colophon
76
Officiële Berichten | Avis officiels
05 Editoriaal | Editorial
77
Mutaties | Mutations
06 In de kijker | Sous les projecteurs
78
Giftige planten | Plantes toxiques
Familie Grisez | Famille Grisez
83
Belgian Darby
13 Belgian Darby
Deel 2 | Part 2
86
Deel 1 | Part 1
Kalender | Calendrier
18 Uitslagen | Résultats
AU TRAVERS DE CE PARTENARIAT, LE PMU FRANCAIS VERSE, AU PROFIT DE TOUTES LES SOCIETES DE COURSES BELGES, UNE CONTRIBUTION BASEE
SUR TOUS LES ENJEUX SUR LES COURSES FRANCAISES ENREGISTRES, EN BELGIQUE, PAR LADBROKES ; TANT SUR LES ENJEUX EN MASSE SEPAREE
(BOOKMAKING) QU’EN MASSE COMMUNE (MUTUEL).
ET CE, DEPUIS LE 1ER JANVIER 2011 !
EN 2011, CE PARTENARIAT A DEJA GENERE UNE CONTRIBUTION GLOBALE DE L’ORDRE DE 800.000€
EN PARIANT CHEZ LADBROKES, VOUS AUSSI VOUS SOUTENEZ
VOTRE SPORT FAVORI !
Trotting Magazine is het ‘Officieel bulletin’ van de Belgische
Federatie voor Paardenwedrennen VZW en verschijnt maandelijks.
Voor de leden van de Belgische Federatie voor Paardenwedrennen
VZW is Trotting Magazine inbegrepen in het lidgeld.
Trotting Magazine est le Bulletin Officiel de l’asbl Fédération Belge
des Courses Hippiques et paraît mensuellement.
Pour les membres de l’asbl Fédération Belge des Courses Hippiques
Trotting Magazine est inclu dans leur cotisation.
Prijs los nummer: € 3
Jaarabonnement (12 nummers): € 33
Prix au numéro: € 3
Abonnement annuel (12 numéros): € 33
Belgische Federatie voor Paardenwedrennen vzw
Route de Wallonie 31A
B – 7011 Mons (Ghlin)
T. +32 65 220 220 – F. + 32 65 220 228
Fédération Belge des Courses Hippiques asbl
Route de Wallonie 31A
B – 7011 Mons (Ghlin)
T. + 32 65 220 220 – F. +32 65 220 228
Verantwoordelijke uitgever
Patrick De Ryckere
Geraardsbergsesteenweg 215
9860 Balegem (Oosterzele)
Editeur responsable
Patrick De Ryckere
Geraardsbergsesteenweg 215
9860 Balegem (Oosterzele)
Publiciteitsvoorwaarden:
HAISJA BVBA
Vereeckenstraat 73
9308 Gijzegem (Aalst)
T. +32 53 41 39 69
F. +32 53 41 89 66
E. [email protected]
www.trottingmagazine.be
Conditions publicité:
HAISJA BVBA
Vereeckenstraat 73
9308 Gijzegem (Aalst)
T. +32 53 41 39 69
F. +32 53 41 89 66
E. [email protected]
www.trottingmagazine.be
Bijzonder energesche muesli door
hoog gehalte zwarte haver
Hoofdredacteur: Patrick De Ryckere
Publiciteits- en redactiecoördinatie:
HAISJA BVBA : Sonia De Pauw, Carina Rooselaers,
Greet Bosman, Anita De Meyer, Bart Pierreux
Vormgeving: HAISJA BVBA: Geert Matton
Drukkerij: Imprimerie Flémal S.A., Rue Provinciale 256, 4450
Liers-Juprelle, Tél. : +32 (0) 42 78 56 10, Fax : +32 (0) 42 78 33 59,
www.flemal.be
Rédacteur en chef: Patrick De Ryckere
Coordination de la publicité et de la rédaction:
HAISJA BVBA : Sonia De Pauw, Carina Rooselaers,
Greet Bosman, Anita De Meyer, Bart Pierreux
Design: HAISJA BVBA: Geert Matton
Imprimerie: Imprimerie Flémal S.A., Rue Provinciale 256, 4450
Liers-Juprelle, Tél. : +32 (0) 42 78 56 10, Fax : +32 (0) 42 78 33 59,
www.flemal.be
Un muesli très énergique avec
beaucoup d’avoine noire
Werkten mee aan dit nummer: Xavier Rouet, Herwig L'homme, Hilde
Nelis, Foto's: Lamia Leclercq, Geert Matton (Haisja), Christian Deglas,
Vlaams Paardenloket
Ont contribué à ce numéro: Xavier Rouet, Herwig L'homme, Hilde
Nelis, Photos: Lamia Leclercq, Geert Matton (Haisja), Christian Deglas,
Vlaams Paardenloket
Copyright: Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud
van de onder auteursnaam opgenomen artikelen of van de advertenties. Niets uit dit tijdschrift mag openbaar worden gemaakt door
middel van druk, microfilm of op welke wijze ook, zonder schriftelijke
toestemming van de redactie.
Copyright: La rédaction et l’éditeur ne sont responsables, ni du
contenu des articles publiés sous le nom de l’auteur, ni des annonces.
Toute reproduction, même partielle de ce magazine est interdite. Une
copie ou reproduction par quelque procédé que ce soit est interdite
sans l’autorisation écrite de la rédaction.
Liquidation des stocks
Stockliquidatie
-30%
-40%
-50%
Voor afspraak
Pour un rendez-vous
HORSESHOP
Danny Verlinden
+32 (0) 486 63 00 70
Voor sportpaarden die zeer intensieve
arbeid verrichten
Pour des chevaux de sport qui font des
efforts intense
Gras aangepast voedingsadvies:
s
p
o
r
t
s
w
e
a
r
z Colofon | Colophon
Conseil gratuit:
[email protected]
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
03
VOEDERS LANNOO
Editoriaal | Editorial z
AL MEER DAN 50 JAAR UW PAARDENVOEDERSPECIALIST
Z
C
De vertegenwoordigers van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij waren verleden maandag op de laatste meeting van het jaar in Oostende aanwezig en hebben na een
overlegvergadering met de vertegenwoordigers van de VFP
het geweldig succes van de Oostendse meetings kunnen vaststellen. Om het overleg tussen de overheid en de sector niet te
beïnvloeden zullen wij ons verder onthouden van iedere inhoudelijke berichtgeving.
Lundi dernier, lors du meeting de clôture de la saison
Ostendaise 2012, les représentants du Ministère Flamand de
l’Agriculture et de la Pêche étaient présents. Après une réunion de concertation avec les représentants de la VFP ils ont
pu apprécier le succès monumental des meetings Ostendais. Afin de ne pas perturber les concertations, nous nous
abstiendrons de toute communication concernant la teneur
de ces réunions.
oals aangegeven in de vorige editie van Trotting Magazine heeft de Vlaamse overheid haar werkzaamheden
hervat om voor onze sector der paardenwedrennen een
leefbaar wettelijk kader uit werken in Vlaanderen waarin de
erkenning van de Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen,
als sportvereniging voor de draf- en galopdiscipline, centraal
staat.
omme annoncé dans la précédente édition de Trotting Magazine, les autorités flamandes ont repris le
fil d’un cadre décrétal viable pour notre secteur des
courses hippiques en Flandre, dans lequel l’agrément de
la « Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen », en tant
qu’association sportive de la discipline du trot et du galop,
occupe une position déterminante.
De uitermate sympathieke en dynamische vereniging van Tongeren beleefde op de zonovergoten zondag van 9 september haar jaarlijkse
hoogdag. Ook daar was de opkomst opmerkelijk. De “niet te classeren” Lieven De Groote verraste ons opnieuw, ditmaal met Opera de Joss.
De drive zit ontegensprekelijk opnieuw in onze
sport.
Binnen enkele dagen zullen de Darbywinnaars
gekend zijn en daarna is het uitkijken naar de Grote Prijs der
Vaderpaarden, het tweede onderdeel van de Triple Crown. Het
zijn harde tijden voor onze 3-jarigen willen zij het derde onderdeel bereiken op kerstmis in het Groot Criterium. Wie dit circuit
overleeft zal uiteraard zijn haver verdiend hebben…
SPORTGAMMA
1. SPORTKORREL
A) SPORTKORREL GROEN
B) SPORTKORREL ROOD
2. CONCENTRAAT
50%
SAMENGESTELDE
VOEDERS
50%
ENKELVOUDIGE
VOEDERS
3. SPORTMENGELING
A) SPORTMENGELING
4. RECUPERATIE
& GEZONDHEID
A) KRUIDENSLOBBER
+ HAVER
B) FIBERMIX
B) SPORTMENGELING
- HAVER
C) STRUCTUURSPORT
SPORT SPECIAAL (A
A) HAVER
SPORT PLUS (B
B) SPELT
HIGH DIGEST (C
C) GERST
D) SPORT PLUS
D) LUZERNE VEZELS
Vanaf volgend jaar zullen de Franse dravers die in 2010 in
België zijn geboren de Belgian Darby kunnen vervoegen, en dit
blijkt meer dan noodzakelijk te zijn om over voldoende aantallen te kunnen beschikken ter behoud van het niveau der prijzengelden. In dit verband wordt er reeds overwogen om vanaf
volgend jaar de troostingen af te schaffen en het maximum
aantal deelnemers in de kwalificatiereeksen op te drijven naar
14. In de kering zou dit de besparing van een kwalificatiereeks
kunnen betekenen.
Maar dit mag de pret niet bederven. Bijsturingen getuigen
alleen maar van een verantwoord beleid. Een overleg met de
bestuurders van de Belgian Darby staat op de agenda. @
Met sportieve groeten, Patrick De Ryckere
Ce dimanche 9 septembre la très sympathique et dynamique société de Tongres vit se
dérouler sous un soleil de plomb son grand
jour annuel. Là encore un nombreux public
était au rendez-vous. Notre « inclassable » Lieven De Groote nous fit une fois de plus une
surprise de taille avec son Opera de Joss. Un
nouvel élan s’est incontestablement emparé
de notre sport.
Dans quelques jours les vainqueurs du Darby seront connus,
ensuite nous orienterons notre regard vers le Grand Prix des
Géniteurs qui constitue la deuxième épreuve de la Triple
Couronne. Nos 3-ans n’ont vraiment pas le temps de souffler, surtout s’ils veulent atteindre le Grand Critérium Pascal
qui constitue la dernière épreuve de la Triple Couronne tant
convoitée. Le cheval qui aura survécu toutes ces épreuves
du plus haut niveau aura bien mérité son avoine…..
L’année prochaine les Trotteurs Français nés en Belgique en
2010 rejoindront le Belgian Darby. Une mesure qui s’avère
plus que nécessaire pour le maintien d’un nombre suffisant de participants et des allocations. Dans le même ordre
d’idées il est envisagé de supprimer dès l’année prochaine
les prix de consolation et de porter à 14 le nombre maximum de participants dans les épreuves de qualification.
Cela pourrait éventuellement permettre l’économie d’une
épreuve de qualification.
Mais que cela ne tempère notre élan : une bonne gestion
est toujours soumise à des réajustements. Une réunion de
concertation avec les administrateurs du Belgian Darby est
dès lors portée à l’agenda. @
Salutations sportives, Patrick De Ryckere
* U KAN VOOR VERDERE INFO I.V.M. HET VOEDEREN VAN SPORTPAARDEN STEEDS BIJ ONZE SPECIALISTEN TERECHT.
WWW.LANNOO-MARTENS.COM
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
05
z In de kijker | Sous les projecteurs
Familie Grisez:
een gedeelde passie
Fredd
y
In de kijker | Sous les projecteurs z
Freddy, van waar komt die liefde voor het paard?
Grisez : une passion familiale
In de drafrennen is het niet anders dan in
de andere disciplines, het paard is vaak een
familiegebeuren. En als we een blik werpen
op een programma zien we dat de familie
Grisez alomtegenwoordig is. De broers Freddy en Marc zijn aanwezig als trainers en eigenaars, Sébastien, de zoon van Freddy, als jockey. Er zijn maar weinig gelegenheden waar
men geen familielid tegen het lijf loopt. Een
gesprek met Freddy en Marc die elk hun
eigen weg vonden in de paardenwereld en
uitleg geven bij deze gedeelde passie.
06
Aux courses comme dans les autres disciplines équestres, le cheval est souvent une
affaire de famille. Et lorsque l’on jette un œil
sur un programme hippique, la famille Grisez
est omniprésente. Freddy et Marc, les frères
dans la colonne entraîneur et propriétaire
mais aussi Sébastien, le fils de Freddy dans la
colonne des drivers. Rares, voire inexistantes
sont les réunions où l’on ne croise pas un
membre de la famille. Rencontre avec Freddy et Marc qui ont pris chacun leur chemin
au contact des chevaux et qui reviennent sur
cette passion familiale.
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
Freddy d’où vous vient cet amour des chevaux ?
Tout a commencé avec notre père qui nous emmenait aux
courses au petit champ. Mon frère et moi montions à poney
dès l’âge de 6, 7 ans tous les dimanches. Il n’y avait pas un
week-end où nous ne gagnions pas. A la maison, il y avait en
permanence 3 chevaux ou poneys de courses. Notre réussite
a été grandissante jusqu’au jour où nous avons gagné 9 des
10 courses du programme. C’est alors que nous sommes passés au grand champ; enfin mon frère plus exactement qui a
continué en tant que driver car pour ma part je n’y ai jamais
drivé. En fait, je me suis fait peur à cheval et je n’avais pas
la maîtrise, pas la confiance et j’ai préféré arrêter. Mais tout
ceci était une affaire de famille autour de mon père et nous
avons eu quelques bons chevaux à l’image de BIG NOON et
VORINA qui faisaient parti du top 5 de leur génération.
Het is allemaal begonnen toen vader ons begon mee te
nemen naar het klein spel. Mijn broer en ik gingen vanaf de
leeftijd van 6 à 7 jaar elke zondag met de pony’s racen. Er ging
geen weekend voorbij dat we niet wonnen. Thuis waren er altijd drie koerspaarden of –pony’s. We werden zo succesvol dat
we negen van de tien races wonnen die op het programma
stonden. We zijn dan aan het groot spel beginnen deelnemen, enfin, mijn broer in het bijzonder, want zelf heb ik nooit
gereden. In feite kreeg ik schrik van paarden en beschikte ik
niet over de kunde, had ik geen vertrouwen en koos ik ervoor
om te stoppen. Maar het bleef allemaal een familiegebeuren
georganiseerd door mijn vader en we hebben dan ook enkele
goede paarden, BIG NOON en VORINA, die deel uitmaakten
van de top 5 van hun generatie.
Nous sommes là dans les années 80, et si vous ne continuez
pas en tant que driver vous n’abandonnez pas les chevaux.
Wij waren toen in de jaren ’80, je ging niet verder als
jockey, en toch verliet je de paardenwereld niet.
Le déclic s’est fait avec Jean Lou Peupion. Mon père avait des
chevaux chez lui. A cette époque Jean Lou cherchait un driver
et je lui ai alors présenté Jos Verbeeck. Par la suite Jos m’a
fait revenir chez eux comme « mécanicien ». c’est ainsi qu’il
m’appelait. Je me suis en effet spécialisé dans les problèmes
d’allures des trotteurs et dans ses problèmes articulaires. J’essaye de détecter la souffrance d’un cheval lorsqu’il ne trotte
pas bien ou qu’il ne veut pas tourner à droite ou à gauche.
Mon rôle est alors de le soigner et de le mettre au point.
Nous avons eu alors une réussite incroyable avec des chevaux
comme ACHILLE, BRUMMEL et autres. C’est alors que de
nombreux entraîneurs ont fait appel à moi que ce soit Laurent
Abrivard, Philippe Allaire, Patrick Mottier, Jacky Bethouart, Nicolas Roussel, Ulf Nordin ou Eric Prudhom. Je travaillais alors
deux jours par semaine en France principalement à Grosbois
et le reste du temps en Belgique. Désormais je continue à
travailler au moins une journée par semaine en France.
Inderdaad, ik studeerde toen voor dierenarts aan de universiteit. Vroeger moest je nog kiezen tussen kleine en grote
dieren, ik koos voor die tweede specialisatie. Een professor
vertelde me toen: “Kies niet voor de koeien, die brengen niets
op”. Dus heb ik me logischerwijs op paarden geconcentreerd.
Op het einde van mijn studies heb ik veel gereisd om te leren,
één jaar in Normandië, maar ook een maand in Zweden en
een maand in de Verenigde Staten. Daar heb ik heb natuurlijk
altijd met paarden gewerkt.
Je bent een gerenommeerde dierenarts voor vele Franse
toptrainers. Hoe komt dat?
Die klik kwam er toen mijn vader paarden had bij Jean Lou
Peupion. Op dat moment zocht Jean Lou een driver en ik
heb hem Jos Verbeeck voorgesteld. Vervolgens heeft Jos me
gebeld om zijn ‘mecanicien’ te worden. Ik heb me gespecialiseerd in de gangen van de dravers en hun gewichtsproblemen. Ik probeer op te sporen waaraan het paard lijdt als het
niet goed draaft of niet naar rechts of links wil draaien. Het is
mijn rol om hen te verzorgen en op punt te zetten. We hebben
zo ongelooflijke successen geboekt met paarden als ACHILLES, BRUMMEL en nog enkele anderen. Daarom deden ook
En effet, je faisais mes études de vétérinaire à l’université. A
l’époque il fallait choisir petits ou grand animaux, j’ai choisi
la deuxième spécialisation. Et puis un professeur m’a dit un
jour : « ne fait pas les vaches cela ne t’apportera rien ». Alors
je me suis logiquement intéressé aux chevaux. A la fin de mes
études, j’ai beaucoup voyagé. Je suis parti un an en Normandie mais aussi un mois en Suède et un mois aux Etats Unis
pour apprendre. Toujours au contact des chevaux bien sûr.
Vous êtes un vétérinaire renommé appelé par de nombreux top entraîneurs français. Comment expliquer cela ?
Cette passion des chevaux transmise par votre père, vous
l’avez vous même transmise à votre famille
C’est ce qui est le plus agréable. Ma femme partage cette
passion tout comme mes enfants. Il n’y en a pas un qui fait du
foot pendant que l’autre va au tennis. Ma fille aime soigner les
chevaux. Mon fils Sébastien est driver, mais j’ai absolument
voulu qu’il poursuive ses études car en vivre est très aléatoire.
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
07
In de kijker | Sous les projecteurs z
z In de kijker | Sous les projecteurs
veel trainers een beroep op mij, zoals Laurent Abrivard, Philippe Allaire, Patrick Mottier, Jacky Bethouart, Nicolas Roussel,
Ulf Nordin of Eric Prudhom. Ik werkte twee dagen per week in
Frankrijk, vooral in Grosbois, en de rest van de tijd in België.
Nu werk ik nog altijd minstens één dag per week in Frankrijk.
Heb jij die passie voor de paarden van je vader ook
overgedragen op jouw gezin?
Dat is net het plezantste, mijn vrouw en kinderen delen ook
die passie. Er is niet één die gaat voetballen of tennissen. Mijn
dochter houdt er van om paarden te verzorgen. Mijn zoon Sébastien is jockey, maar ik heb absoluut gewild dat hij bleef
studeren, want het is zeer moeilijk om ervan te leven. Hij heeft
daarom zijn school afgemaakt als hoefsmid en ontplooit zich
daarin nu volledig, terwijl hij actief blijft als jockey en trainer
van paarden. Om zijn passie voor te zetten heb ik tien jaar
geleden voor het eerst een stap opzij gezet. Mijn paarden zijn
nu bij mijn broer Marc en Sébastien zorgt er daar voor. Sinds
het begin van het jaar hebben we op ons niveau al een mooi
succes geboekt met SHINING SUN, een merrie die van bij
Jean Lou Peupion komt en die in Frankrijk niet wilde draven.
Dat is nu niet meer het geval en dat heeft ons al veel voldoening geschonken, net als RAINBOW SUN, BALABAN, ERA B
en RIVER CREEK. We moeten daarom het voltallige team feliciteren voor het geleverde werk. Ik denk daarbij aan Pascal
en Mickael Rainchon, alsook aan mijn schoonzus Bénédicte
Hondekijn.
Wat wens je jezelf toe in de toekomst?
Il a alors fait l’école de maréchalerie et il s’épanouit maintenant pleinement dans ce métier tout en continuant à driver
et à entraîner des chevaux. Pour assouvir sa passion, j’ai d’ailleurs pris mes couleurs il y a dizaine d’années pour la première
fois. Mes chevaux sont chez mon frère Marc et Sébastien s’en
occupe. Depuis le début de l’année nous avons eu une belle
réussite à notre échelle grâce à SHINING SUN notamment.
C’est une jument qui vient de chez Jean Lou Peupion et qui
ne voulait pas trotter en France. Désormais, elle ne fait plus
la faute et elle nous a apporté de vives satisfactions. Tout
comme RAINBOW SUN, BALABAN, ERA B et RIVER CREEK.
A ce sujet il faut féliciter l’ensemble de l’équipe pour le travail
accompli. Je pense à Pascal et Mickael Rainchon ainsi qu’à ma
belle sœur Bénédicte Hondekijn.
Quel serait votre souhait pour l’avenir?
J’ai misé sur quelques jeunes chevaux français car j’aimerais
que mon fils Sébastien perce en France. Mais cela n’est pas
facile, on n’attend pas les « Grisez » pour révolutionner les
choses. Alors nous allons essayer de mettre au point un cheval pour que Sébastien puisse gagner en France et se faire
connaître.
Marc
@
Marc, is jouw parcours hetzelfde als dat van je broer Freddy?
Niet noodzakelijk, ik heb immers niet veel herinneringen aan
de kleinere wedstrijden. Mijn vader heeft dat circuit verlaten
toen ik nog maar 10 jaar was en ik heb zelf nooit gereden. Ik
ben me er echt gepassioneerd mee beginnen bezig houden
en beginnen trainen op m’n 16 à 17 jaar, terwijl ik mijn studies deed. Ik herinner me nog goed mijn eerste paard; PETIT
PRINCE, die een heel mooie carrière heeft gelopen. Sindsdien heb ik thuis altijd 3 tot 4 paarden gehad. Maar ik was
geen trainer, het was enkel een hobby. Omwille van de pas-
08
Je hebt ook grote successen gekend in de sulky?
Ik won een honderdtal koersen als jockey. Ik heb heel veel
gereden, maar ik ben ermee gestopt na mijn ongeval. Mijn
mooiste herinnering blijft mijn overwinning met JAS DES
BORDES in 2002 in Vincennes. Dat was eigenlijk een paard
dat helemaal gek was. Maar dankzij veel geduld en de professionaliteit van ons team hebben we dat terug op de juiste
weg gezet. Het is een beetje ons handelsmerk omdat we met
veel paarden aan de slag gaan die niet meer zo goed lopen.
Het doel is om hen te redden zodat ze hun carrière kunnen
verderzetten. Kijk naar een paard als TOP OF PONCELET. Wij
zijn met hem beginnen werken toen hij 16 of 17 gediskwalificeerd was geweest. Hij had drie verschillende trainingen gehad, zonder enig resultaat. Sinds wij hem in huis namen, ging
het echter zeer goed. Maar nogmaals, daarvoor moet je een
goed team hebben, waarvoor ik Pascal en Mickael Rainchon
bedank.
Wat zijn je verwachtingen aan de vooqravond van de Darby?
Ik heb ingezet op enkele jonge, Franse paarden omdat ik
graag zou hebben dat mijn zoon Sébastien doorbreekt in
Frankrijk. Maar dat is niet gemakkelijk, want men zit er niet
te wachten op de Grisez’. We zullen proberen om een paard
klaar te stomen waarmee Sébastien kan winnen in Frankrijk en
zo bekendheid kan verwerven.
Marc is de goedhartigheid zelve. Als je hem tegen het lijf
loopt op de koers weet je al dat je fijne momenten zal beleven, zelfs al zijn er soms straffe uitlatingen. Men voelt zijn
plezier aan aanwezig te zijn, of er nu een overwinning is of
niet. Simpelweg passie in zijn puurste vorm.
sie ging het van 10 tot 15 paarden en vanaf dan was het niet
meer hetzelfde, dan heb je een ploeg nodig die de touwtjes
in handen houdt.
Marc, c’est la bonhomie même. Le croiser sur le champ de
course et vous savez déjà que vous allez passer un bon moment même s’il y a parfois quelques explications plus musclées. On sent le plaisir d’être là que la victoire soit là ou pas.
La passion à l’état pur tout simplement.
Marc, le parcours de début a été le même que celui de
votre frère Freddy?
Pas forcément car j’ai très peu de souvenir du petit champ.
Mon père a quitté le petit champ alors que je n’avais que 10
ans et je n’y ai jamais couru. Pour ma part, j’ai commencé vraiment à me passionner et à entraîner à l’âge de 16, 17 ans tout
en poursuivant mes études en parallèle. Je me souviens bien
de mon premier cheval à cette époque qui se nommait PETIT
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
Wij zijn niet de grote favorieten. Het beste wat wij in huis hebben, is ENZO DE CRESSY. Het zal moeilijk zijn om tegen de
beste te winnen, maar een goede plaats is mogelijk. Bij de
3-jarigen is het hetzelfde met FINOU DE CRESSY en FYLLE
D’ERPION. Beiden zijn reeds geplaatst in de finale van de
Darby. Ik wil daarom wijzen op het mooie resultaat van onze
hengst HAMERIKANOZ omdat deze drie paarden van dezelfde vader zijn. Momenteel halen 60 à 70 procent van zijn
veulens de koerspiste, niet slecht…
Jij bent ook actief in de koersinstanties?
Ik heb alles meegemaakt in de koerswereld. De gouden jaren,
vervolgens het verval en dan de schandalen. Ik heb het geluk
gehad om een metgezel te hebben als Achille Cassart, die
terug hoop heeft gegeven aan de drafsport na de donkere tijden. Daarom zet ik een grote pluim op zijn hoed. In 2000 vond
de eerste Grand Prix de Wallonie nog plaats onder een tent
en kijk nu eens… Op een bepaald moment heeft Achille zelfs
de moed gehad om met Franse paarden te beginnen, hetgeen niemand wilde in België. Dat heeft terug voor belangrijke koersen gezorgd. Uiteraard wil iedereen die nu, maar ze
mogen geen al te kort en selectief geheugen hebben. Ik denk
enkel dat we iemand als Achille missen in de Vlaamse of Brusselse regio, anders zou het nog beter gaan.
PRINCE et qui a fait une carrière très honnête. Depuis cette
époque j’ai toujours eu 3-4 chevaux à la maison. Mais je ne
suis pas entraîneur, c’est juste un hobby. Etant pris par la passion, je suis monté à 10-15 chevaux à la maison et à partir de
là ce n’est plus la même chose; il faut une équipe qui tienne
la route.
Vous avez connu une très belle réussite au sulky également
J’ai en effet gagné une centaine de courses en tant que driver. J’ai beaucoup drivé des deuxièmes montes mais j’ai mis
un terme à tout cela il y a trois suite à mon accident. Mon
plus grand souvenir restera ma victoire obtenue en 2002 à
Vincennes avec JAS DES BORDES. C’est un cheval que l’on
avait récupéré complètement fou. Mais à force de patience, le
personnel de l’écurie l’a remis dans le droit chemin. C’est un
peu notre marque de fabrique car nous récupérons beaucoup
de chevaux qui ne vont plus trop bien. Le but c’est quelque
part de les sauver pour qu’ils continuent leur carrière. Regardez un cheval comme TOP DU PONCELET. On l’a repris alors
qu’il avait couru 16 ou 17 fois pour autant de disqualifications.
Il avait fait trois entraînements différents sans aucune réussite. Depuis qu’il est à la maison cela se passe très bien. Mais
encore une fois il faut une bonne équipe et je tiens à saluer
Pascal et Mickael Rainchon.
Vous avez quelques espoirs dans l’écurie à la veille du Darby
Nous n’avons pas des premières chances mais nous serions
comblés par des places. Le meilleur à la maison c’est ENZO
DE CRESSY. Il aura du mal à gagner face aux meilleurs mais
une place est possible. C’est la même chose dans les 3 ans
avec FINOU DE CRESSY et FYLLE D’ERPION. Tous deux sont
déjà placés dans la finale du Darby. J’en profite pour signaler
à ce titre la belle réussite d’un étalon qui est à la maison HAMERIKANOZ car ces trois chevaux sont issus du même père.
Il a actuellement entre 60 et 70% de poulains qui voient le
champ de course. Pas mal quand même…
Vous vous êtes aussi engagé au niveau des instances des
courses
Je tiens à dire que j’ai tout vécu dans les courses. Les belles
années puis le déclin et les scandales. J’ai la chance d’être un
compagnon de route d’Achille Cassart qui a redonné espoir
au monde des courses après les années noires. Je lui tire pour
cela un grand coup de chapeau. En 2000, le premier Grand
Prix de Wallonie sous une tente et maintenant que de chemins parcourus… De même, à une certaine époque, Achille a
eu le courage de commencer avec les chevaux français alors
que personne n’en voulait en Belgique. Ceci nous a amené
ensuite les courses premium. Forcément maintenant tout
le monde les veut mais il ne faut pas avoir la mémoire trop
courte et sélective. Je pense simplement qu’il manque l’équivalent d’Achille du côté de la région flamande ou la région
Bruxelloise et cela irait encore beaucoup mieux.
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
09
z In de kijker | Sous les projecteurs
communicatie
met smaak
Sébastien
Voor Sébastien was het moeilijk om – met zo’n afkomst - niet
in de paardenwereld terecht te komen. Maar niets is vanzelfsprekend en zoals men zegt: de naam dragen is één ding,
maar je moet het zelf waarmaken. Je moet je bewijzen om
succesvol te zijn.
Forcément avec de telles origines, il était difficile pour Sébastien de quitter le monde des courses. Pourtant, rien n’est
évident et comme l’on dit souvent: porter le nom est une
chose mais il faut se faire un prénom. Un pari en passe d’être
réussi.
Sébastien, hoe is het allemaal begonnen?
Sébastien, quel a été ton parcours?
Ik was heel snel geboeid door de paardenwereld maar mijn
eerste, echte ervaring was van mijn 12e tot mijn 13e. Dat jaar
bracht ik al mijn weekends en al mijn vakanties door bij Christophe Martens om de stiel te leren kennen. Nadien heb ik nog
veel opgestoken bij Philippe Allaire, waar ik een week heb
doorgebracht, met Dominiek Locqueneux ben ik een week
naar haras des Charmes geweest en Jos heb ik een week vergezeld naar Italië. Toen ik 18 was heb ik terug twee maanden
doorgebracht bij de broers Martens.
J’ai commencé très tôt à m’intéresser aux chevaux mais ma
première vraie expérience est dans mon année de 12 à 13 ans.
Cette année là, j’ai passé tous mes week-ends et toutes mes
vacances chez Christophe Martens pour découvrir le métier.
Ensuite j’ai eu différentes expériences chez Philippe Allaire où
j’ai passé une semaine, avec Dominiek Locqueneux au haras
des Charmes où je suis allé aussi une semaine, avec Jos que
j’ai accompagné une semaine complète en Italie. Et puis à 18
ans, j’ai à nouveau passé deux mois chez les frères Martens.
Je hebt intussen een klein palmares opgebouwd als jockey?
Parallèlement, tu t’es forgé un petit palmarès de driver
Ik kom in de buurt van 100 overwinningen aan de vooravond
van mijn 22e, maar heb nooit in de monté gelopen. Ik moet
bekennen dat ik bang ben om op een paard te klimmen en
dat de bereden koersen dus niets voor mij zijn. Als 15-jarige
begon ik als driver met 6 overwinningen in mijn eerste jaar, gevolgd door 14 successen in het tweede jaar. Sindsdien win ik
elk jaar tussen 10 en 14 koersen. Ik had snel begrepen dat het
moeilijk zou zijn om hiermee mijn kost te verdienen. Zonder
goed te weten waaraan ik begon ben ik naar de hoefsmidschool gegaan. Ik ben nu zeer blij dat ik mijn diploma op zak
heb en dat mijn dagen goed gevuld zijn. Elke week ga ik twee
dagen naar Grosbois om de paarden te beslaan van verschillende trainers, zoals Philippe Allaire, Raffestin Julien, Nicolas
Roussel, Franck Ouvrie en vele anderen. De rest van mijn tijd
breng in door in België voor mijn Belgische klanten.
J’approche des 100 victoires à la veille de mes 22 ans mais
je n’ai jamais couru au monté. Je dois avouer que j’ai peur
de monter à cheval et que les courses au monté ce n’est pas
pour moi. J’ai commencé à driver dans mon année de 15 ans
avec 6 victoires la première année puis 14 succès la deuxième.
Depuis je gagne chaque saison entre 10 et 15 courses. J’ai
vite compris qu’il serait difficile de vivre en étant juste driver.
J’ai alors fait l’école de maréchalerie sans trop savoir où je
mettais les pieds au début. Finalement avec mon diplôme en
poche, je suis très heureux dans ma vie de maréchal ferrant
et je m’épanouis pleinement. Chaque semaine, je vais passer deux jours à Grosbois pour ferrer les chevaux de plusieurs
entraîneurs comme Philippe Allaire, Julien Raffestin, Nicolas
Roussel, Franck Ouvrie et bien d’autres. Le reste du temps je
le passe en Belgique pour mes clients belges.
Wat mogen we je toewensen in de toekomst?
Que peut-on te souhaiter à l’avenir?
Ik heb een goed evenwicht gevonden tussen het beslaan en
het rijden. De hele week werken in Frankrijk en België en dan
koersen wanneer ik kan. Zaterdagochtend ga ik naar de training, test ik de paarden uit en zet ze naar mijn hand. Eens
er koersen zijn, rijd ik zoveel mogelijk. Ik wil in ieder geval
doorgaan op deze manier, er zijn niet genoeg carrièremogelijkheden omdat ik enkel jockey ben. Dat werkt goed omdat
Geoffrey Lermusiaux de eerste trainer in België was om me
vertrouwen te geven als hoefsmid, waarvoor ik hem bedank.
En dit jaar zitten we toch al aan 25 overwinningen, waarin hij
toch een klein aandeel heeft en daar ben ik heel trots op. @
J’ai trouvé un véritable équilibre entre le ferrage et la drive.
Le travail toute la semaine en France et en Belgique et les
courses dès que je peux. Le samedi matin, je vais à l’entraînement dès que possible pour essayer des chevaux et les mettre
à ma main. Dès qu’il y a courses, je drive autant que possible.
Je veux continuer comme cela car de toutes les façons, il n’y
a pas assez d’opportunité de carrière si je suis driver uniquement. Et puis cela fonctionne bien car Geoffrey Lermusiaux
a été le premier entraîneur en Belgique à me faire confiance
comme maréchal et je l’en remercie. Et cette année il en est
déjà à 25 victoires; je dois y avoir quand même une petite part
de responsabilité et j’en suis très fier. @
10
Xavier Rouet
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
Haisja is een full service on- en offline communicatiebureau
met focus op een creatieve aanpak, het vooropgestelde
budget en jarenlange ervaring in een heel uitgebreide
sector en op vele communicatiegebieden. Als u kiest voor
Haisja, kiest u voor grondige vakkundigheid op maat.
une communication
pleine de saveurs
Haisja est une agence de communication multiservices
« ON- et OFFLINE » qui privilégie la créativité. Respectueuse des budgets définis et jouissant d’une longue
expérience dans le vaste domaine des communications,
Haisja sera votre partenaire de choix pour une
communication compétente, solide et personnalisée.
Interesse? Contacteer • Interessé ? Contactez :
+32 (0) 53 - 41 39 69 • [email protected] • www.haisja.be
AAnkoop en verkoop
vAn renpAArden
AchAts et ventes
de chevAux de course
www.trottingsales.eu • [email protected]
de poorter kenneth (0475 372434)
Belgian Darby z
BELGIAN DARBY 2012
Veel jonge dravers
met kans op hoofdprijzen
Beaucoup de jeunes trotteurs
prêt pour les premiers prix
Mons 30/09/2012-14h
Belgische "Derby" Belge
Allocations - 103.000 € - Prijzengeld
Finales 3 & 4 ans/jaar
Epreuve Triple Crown onderdeel
bonus: 10.000 €
Ladies' Day
entrée gratuite pour les dames / gratis inkom voor de dames
Animations / Animaties
Zondag 30 september 2012 zal op de renbaan van Mons de
finaledag plaatsvinden van de Belgian Darby 2012.
Deze finaledag betekent het hoogtepunt van een spannende competitie voor veelbelovende jonge drafproducten.
Ook de omkadering van deze finaledag bevat dit jaar opnieuw een goed uitgebalanceerd geheel van interessante
rennen. Zowel voor de zeer jonge paarden als voor de
paarden met een ruime ervaring zullen er rennen met een,
naar Belgische maatstaf, grote prijzenpot betwist worden.
Daarnaast, als “top of the bill”, zullen respectievelijk de
beste drie- en vierjarigen onder elkaar uitmaken wie dit
jaar de titel van winnaar van dit criterium mag dragen.
Le dimanche 30 septembre 2012, l’hippodrome de Mons
accueillera les finales du Belgian Darby 2012. Ces finales
constituent le point d’orgue d’une compétition passionnante pour jeunes trotteurs prometteurs. Cette année encore, ces finales comprendront un ensemble bien équilibré
de courses intéressantes. De très jeunes chevaux ainsi que
des chevaux très expérimentés y concourront pour décrocher des prix importants d’après les standards belges.
Apogée de la journée, les meilleurs trois et quatre ans se
mesureront respectivement les uns aux autres pour désigner les chevaux qui pourront porter cette année le titre
de lauréat de ces critériums.
Om een juist inzicht te verkrijgen omtrent de oorsprong, het
doel en het belang van dit evenement, willen de organisatoren van deze happening enkele items toelichten in een kort
overzicht.
Afin de vous donner un compte-rendu exact de l’origine, de
l’objectif et de l’importance de cet événement, ses organisateurs tiennent à en détailler brièvement quelques éléments.
Retour sur les origines des courses de trot
Terugblik op de onstaansgeschiedenis van de drafsport
Gedurende duizenden jaren leven de mens en het paard
naast en met elkaar, zodat het niet verwonderlijk is dat het
paard reeds van oudsher in diverse sportdisciplines aan bod
is gekomen. Paardenrennen zijn dan ook gekend van in het
begin van de menselijke beschaving en overal in de wereld
werden tal van wedrennen georganiseerd. De kracht die uitgaat van een lopend paard is zo fenomenaal dat niemand
hierbij onverschillig kan blijven, zodat van in de oudheid deze
kracht en sierlijkheid werd aangewend om de toeschouwers
Durant des milliers d’années, l’homme et le cheval ont vécu
côte-à-côte. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que le cheval
soit impliqué dans différentes disciplines sportives depuis la
nuit des temps. Depuis les origines de la civilisation, on retrouve des traces de courses hippiques, organisées en grand
nombre aux quatre coins du globe. La force développée
par un cheval lors de sa course est si phénoménale qu’elle
ne laisse personne indifférent. Au point que dans l’antiquité,
cette puissance et cette élégance était employées pour impressionner l’assistance.
pour les enfants / voor de kinderen
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
13
Belgian Darby z
z Belgian Darby
te imponeren. Door de jaren heen werden de rassen van
paarden zodanig uitgezuiverd dat renpaarden hun specifieke
kwaliteiten steeds nadrukkelijker konden manifesteren. Bij de
ontwikkeling van de drafsport diende de paardenliefhebber
een aantal factoren op mekaar af te stemmen in deze zin dat
de snelheid van het paard aan de specifieke vereisten van het
draven moest gekoppeld worden.
Het eerste grote draverstamboek werd in 1871 opgesteld en
als voorwaarde werd gesteld dat het op te nemen paard een
recordtijd moest gerealiseerd hebben beneden de 2 minuten
en 30 seconden om een mijl dravend af te leggen. In 1938
draafde de schimmel Greyhound een record dat 31 jaar zou
standhouden door de mijl af te leggen in 1.55.25. De absolute
topdravers slagen er op dit ogenblik in om een kilometer af
te leggen beneden de 1 minuut en 10 seconden, terwijl de
laatste kilometer in grote drafrennen over afstanden van om
en bij de drieduizend meter, worden afgelegd rond de chrono
van 1 minuut en 12 seconden. Om succesvol te zijn in de drafsport zullen kwekers de juiste kwaliteiten moeten detecteren
en geslaagde kruisingen moeten uitvoeren, waarna de drafsportliefhebber door middel van intensieve training zijn paarden in optimale conditie zal moeten brengen. Deze training
vereist tijd en vakmanschap. Gezien het drafpaard enorm veel
moet leren zal het paard slechts rond de leeftijd van 7 jaar zijn
topniveau halen. Het vertrouwen tussen het paard, zijn trainer
en de driver is het basisgegeven om goede resultaten te behalen. Dit vertrouwen tussen mens en dier maakt de drafsport
zo uniek en maakt een grote indruk op eenieder die met deze
sport van naderbij kennis maakt.
14
Au fil des ans, les races de chevaux se sont épurées au point
que les chevaux de course n’ont jamais cessé de développer
leurs qualités spécifiques. Au début du trot attelé, le passionné de chevaux a dû réunir plusieurs facteurs, afin d’associer la
vitesse du cheval aux exigences spécifiques du trot.
Le premier grand studbook de trotteurs a vu le jour en 1871.
Il indiquait que pour y être repris, un cheval devait réaliser un
temps record inférieur à 2 minutes et 30 secondes pour parcourir un mile au trot. En 1938, Greyhound a parcouru le mile
en 1.55.25. Un record qui allait rester inégalé pendant 31 ans.
À l’heure actuelle, les tous grands trotteurs parcourent le kilomètre en moins d’1 minute et 10 secondes. Dans les grandes
courses de trot courues sur environ 3.000 mètres, le dernier
kilomètre est parcouru autour d’1 minute et 12 secondes.
Pour réussir dans le trot, les éleveurs doivent être capables
de déceler les bonnes qualités chez leurs chevaux et réaliser des croisements réussis avant d’amener leurs chevaux en
condition optimale grâce à des entraînements intensifs. Des
entraînements qui demandent du temps et du savoir-faire.
Étant donné que le trotteur doit apprendre énormément de
choses, il n’atteint son top niveau qu’à l’âge d’environ 7 ans.
La confiance qui unit le cheval, son entraîneur et son driver
constitue la base de ses bons résultats. C’est cette confiance
entre l’homme et l’animal qui rend le trot aussi unique et impressionne fortement tous ceux qui s'intéressent de plus près
à ce sport.
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
De onstaangeschiedenis van de “Belgian Darby”
Les origines du “Belgian Darby”
Reeds gedurende meerdere decennia worden in ons omringende landen jaarlijks grote drafrennen georganiseerd, waarbij de beste paarden van een bepaalde leeftijd onder mekaar
uitmaken wie dat jaar de beste draver is. Er worden dan selectierennen georganiseerd en de snelste paarden worden
weerhouden voor de finaledag. Uiteraard worden alleen eigen kweekproducten toegelaten, teneinde op deze wijze een
impuls te geven aan de ontwikkeling van de drafsport binnen
dat land. In België bestond dit evenement niet, hetgeen door
de eigenaars van drafpaarden toch als een soort lacune werd
aangevoeld. Onder de inspirerende leiding van de betreurde
“Paul Hayen” ontstond het idee om een organisatie in het leven te roepen om aan dit gemis te verhelpen. Paul Hayen was
een man die gepassioneerd was door de drafsport. Hij wilde
de drafsport in België nieuw leven inblazen en geen enkel offer was hem te groot om deze droom te realiseren.
Depuis plusieurs décennies, de grandes courses de trot sont
organisées chaque année dans les pays limitrophes, mettant en compétition les meilleurs chevaux d’un certain âge
pour désigner les meilleurs trotteurs de l’année. Différentes
épreuves éliminatoires sont organisées afin de sélectionner
les chevaux les plus rapides pour les finales. Naturellement,
ces compétitions sont réservées aux seuls produits d’élevage
nationaux, afin de stimuler le développement du trot dans le
pays concerné. Pareil événement n’existait pas en Belgique,
et les propriétaires de trotteurs considéraient cette situation
comme lacunaire. Sous la houlette inspirante du regretté
“Paul Hayen”, l’idée d’organiser un tel événement pour palier à ce manque a vu le jour. Paul Hayen était un passionné
de trot. Il désirait insuffler une nouvelle vie à ce sport en Belgique, et aucun obstacle n’était assez grand pour l’empêcher
de réaliser son rêve.
Naast tal van andere initiatieven slaagde de heer Paul Hayen
erin om samen met zijn vriend de BV Jaak PIJPEN en de VZW
Belgische Draffederatie om de VZW “Darby Horse Racing” boven het doopvont te houden. De statuten van de VZW Darby
Horse Racing verschenen op 3 augustus 1995 in het Belgisch
Staatsblad, waarna deze VZW een sluitend systeem creëerde
om de criteria voor jonge dravers te financieren en te organiseren. Al van bij de eerste uitgave van de “Belgian Darby” bleek
dat het idee van de heer Paul Hayen tot een succesformule kon
uitgroeien. Ondanks een tot voor kort tanende belangstelling
in België voor de drafsport, kon de “Belgian Darby” op een
grote belangstelling rekenen van het grootste deel van de drafliefhebbers aangesloten bij de Belgische Federatie voor Paardenwedrennen. Het wordt dan ook door de huidige beheerraad van de VZW “Darby Horse Racing” aangevoeld als een
morele plicht en een eerbetoon aan de heer Paul Hayen om
diens geesteskind dat de Belgian Darby is, de kans te geven
om nog verder uit te groeien tot een topevenement dat uitstraling heeft ver buiten onze landsgrenzen.
À côté de nombreuses autres initiatives, Paul Hayen, son ami
Jaak PIJPEN et l’asbl Fédération Belge du Trot ont fondé l’asbl “Darby Horse Racing”. Les statuts de l’asbl Darby Horse
Racing ont été publiés au Moniteur belge le 3 août 1995.
Depuis, l’asbl a créé un système performant de financement
et d’organisation des critériums pour jeunes trotteurs. Dès sa
première édition, le “Belgian Darby” a démontré que l’idée
de monsieur Paul Hayen avait tout pour réussir. En dépit d’un
intérêt mitigé pour le trot en Belgique, le “Belgian Darby” a
pu compter sur le grand intérêt que lui porte la majorité des
amoureux de trot affiliés à la Fédération Belge des Courses
Hippiques. L’actuel conseil d’administration de l’asbl “Darby
Horse Racing” considère comme un devoir moral mais aussi
comme un hommage à monsieur Paul Hayen le fait de permettre au Belgian Darby – son fils spirituel – de devenir un
événement majeur, dont le rayonnement dépasse de loin nos
frontières.
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
15
z Belgian Darby
De organisatie
L’organisation
De VZW “Darby Horse Racing” heeft in samenwerking met
de Belgische Federatie voor Paardenwedrennen, een formule
uitgewerkt waarbij de kwekers en/of eigenaars van paarden
van bij de geboorte van een jonge draver, dit jonge paard
principieel kunnen inschrijven om deel te nemen aan de criteria voor drie- en vierjarige paarden. Met het verzamelde
inschrijvingsgeld worden de selectierennen en finales georganiseerd en tracht de VZW “Darby Horse Racing”, de finalerennen met een aanzienlijke prijzenpot de honoreren. Deze
aanzienlijke prijzenpot heeft een dubbele bedoeling; nl. enerzijds is het een conditio sine qua non dat aan een prestigieuze
titel in ieder sportgebeuren een wezenlijke prijs verbonden is
en anderzijds is het een gegeven dat als voorwaarde om aan
een grote ren in het buitenland deel te nemen, steeds vereist
wordt dat het in te schrijven paard een minimum aan prijzengeld heeft gewonnen. Door het prijzengeld voldoende hoog
te houden, zullen de winnaars en zelfs eventueel de tweeden
en derden van de Belgian Darby voldoende aan prijzengeld
verdiend hebben om aan de voorwaarden te voldoen teneinde aan meerdere buitenlandse, internationale rennen te kunnen deelnemen. Wanneer de Belgian Darby erin slaagt om
beloftevolle Belgische producten op die manier een kans te
geven op een internationale sportieve carrière, zal één van de
doelstellingen gerealiseerd zijn.
En collaboration avec la Fédération Belge des Courses Hippiques, l’asbl “Darby Horse Racing” a mis au point une formule qui permet aux éleveurs et/ou propriétaires de chevaux
d'inscrire leurs trotteurs aux critériums des trois et quatre ans,
et ce dès leur naissance. Les frais d’inscription récoltés permettent d’organiser les manches qualificatives et les finales.
De même, l’asbl “Darby Horse Racing” s’efforce d’accorder
des allocations importantes pour les finales. Ces allocations
ont un double objectif. D’une part, l’association d’un prix
substantiel à un titre prestigieux est une condition sine qua
non de tout événement sportif. D’autre part, pour qu’un cheval puisse participer à une grande course à l’étranger, il est
toujours exigé que celui-ci ait déjà remporté un minimum de
gains. En offrant une allocation suffisamment élevée, les gagnants, voire les éventuels seconds et troisièmes du Belgian
Darby, auront remporté des prix suffisants pour participer à
d’autres courses internationales organisées à l’étranger. Si le
Belgian Darby ouvre ainsi les portes d'une carrière sportive
internationale aux produits belges prometteurs, il aura réalisé
l’un de ses objectifs.
De finaledag van de Belgian Darby is de eindfase van een
spannende competitie, waarbij kwaliteit, voorbereiding, vakmanschap van trainers en drivers worden gemeten, hetgeen
resulteert in een trofee die op zichzelf de sleutel bevat om
verdere toekomstmogelijkheden te realiseren.
De selectierennen
Om de deelnemers aan de finaledag te selecteren worden er
een aantal selectierennen georganiseerd. Deze selectierennen kunnen plaats vinden in diverse hippodromen gelegen in
België. Al naargelang van het aantal ingeschreven paarden en
rekening houdend met de financiële bijdragen van de koersmaatschappijen worden de selectierennen verdeeld onder de
koersmaatschappijen. Dit betekent dat er in principe op iedere drafhippodroom in België kan gelopen worden. De VZW
Darby Horse Racing zal uiteraard, in de mate van het mogelijke, rekening houden met de geografische spreiding over het
land zodat iedere paardeneigenaar in de mogelijkheid is om
aan één of twee selectierennen te kunnen deelnemen.
De ingeschreven paarden zijn gerechtigd om aan twee selectierennen deel te nemen met deze restrictie dat de winnaar
van een selectiekoers, automatisch geplaatst is voor de finale,
zodat het dit paard niet toegestaan is om aan een tweede
selectiekoers deel te nemen. De winnaars van de selectierennen, aangevuld met de beste verliezende tijden, zijn geplaatst
voor de finale. Er dient op gewezen te worden dat bij een
selectiekoers ± 6.600 EURO aan prijzengeld wordt verdeeld
onder de eerste vijf paarden van de ren en dat het aantal deelnemende paarden per ren wordt beperkt tot een maximum
van 12 deelnemers.
16
Les finales du Belgian Darby s’inscrivent comme la phase finale d’une compétition passionnante, évaluant la qualité, la
préparation et le savoir-faire des entraîneurs et des drivers.
Cette journée résulte aussi en la remise d’un trophée qui recèle intrinsèquement la clé d’autres opportunités d’avenir.
NATUURLIJKE SUPPLEMENTEN EN
KRUIDENPREPARATEN VAN TOPKWALITEIT
- MSM:
* MSM-POEDER
* MSM/GLUCOSAMINE
* MSM-ZALF
* MSM/TEA TREE-ZALF
NIEUW!
Spirulina nu ook
in tabletten
- SPIRULINA
- KNOFLOOK
- ANTI-INSECTEN spray
- OMEGA-VETZUREN
- KRUIDENMIXEN:
* LUCHTWEGEN/WEERSTAND
* SPIJSVERTERING
* ZUIVERING
* ONTSPANNING
* SPIEREN & GEWRICHTEN
* CIRCULATIE
- BIOTINESUPERMIX
- BRONAROME
- ZEEWIER
- APPELAZIJN
- ALOE VERA-SAP
+ echte KAMILLE
- PSYLLIUM PLUS
- WATERKEFIR
- HIMALAYA-LIKSTENEN
- VERTARGIL GROENE LEEM
Voor een goede gezondheid en een optimaal prestatievermogen van uw dier
Info: Mannavita 056/43 98 52 - [email protected] - www.mannavita.be
Les manches qualificatives
Plusieurs manches qualificatives sont organisées afin de
déterminer les chevaux pouvant participer aux finales. Ces
manches qualificatives peuvent se dérouler sur différents hippodromes de Belgique. En fonction du nombre de chevaux
inscrits et des allocations offertes par les sociétés de courses,
les épreuves qualificatives sont réparties entre celles-ci. Cela
signifie qu’en principe, les courses peuvent être organisées
sur tous les hippodromes de trot de Belgique. Dans la mesure
du possible, l’asbl Darby Horse Racing tiendra naturellement
compte de la répartition géographique des propriétaires de
chevaux, afin que chacun d’entre eux ait la possibilité de participer à une ou deux manches qualificatives. Les chevaux inscrits sont autorisés à participer à deux courses, avec cette restriction que le gagnant d’une manche qualificative, devenant
ainsi automatiquement qualifié pour la finale, n’est pas autorisé à prendre le départ d’une seconde course de sélection.
Les gagnants des manches qualificatives, accompagnés des
perdants ayant réalisé les meilleurs chronos, sont qualifiés
pour la finale. Il convient de noter que les cinq premiers chevaux d’une manche qualificative se partagent une allocation
de ± 6.600 EUROS, et que le nombre de chevaux participant
à une course est limité à 12 concurrents.
Vervolg op pagina 83 I Suite à la page 83 >
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
ORTHOPEDISCH CENTRUM VOOR PAARDEN
www.equisound.be
DIERENARTS M. HOEGAERTS • SINT-JANSSTRAAT 146A
B-9982 SINT-LAUREINS • +32 (0)487 37 37 30
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
17
z Uitslagen | Résultats
WAREGEM Uitslagen | Résultats z
A
08/08/2012 - 17 u/h 30 (Felix de Ruyck)
(8)
UDSON D’ISQUES
08
Weging / Pesage: Luc Deconinck • Aankomst / Arrivée: Luc Deconinck • Starter: Marc Martens • Veearts / Vétérinaire:
Judith 'T Kindt • Koerscommissarissen/Commissaires des courses: Luc Deconinck - Gunther De Riddere • Piste / Terrain: Goed/Bon
D
(10)
D
(12)
D
(16)
1
(6)
2
(9)
(2)
(4)
(3)
(10)
(8)
(1)
(5)
(7)
H
BEL
M
BEL
H
BEL
F
BEL
BEL
BEL
BEL
96
JOHNNIE WALKER N & JANIOLINE
BF
OLITRO & PRINCES STAR
B
ANDERS CROWN & NATHIE D’ASTER
2.960
2.960
ALZ
64
40
2.960
2.960
MONTECATINI & KOBRA STAR
M
BF
PARK RIDGE LOBELL & ONDINE DU LOMBART
BBF
ALIEN CHIP & ONLYLIKEASTAR
2.960
T/E:
1.350
J/D: Christ Lannoo
E/P: Christ Lannoo
40
F/E: Luc Lannoo
T/E:
321
J/D: Kristof Depuydt
E/P: Herman D’Haese
24
F/E: Mme Caroline Cobbaut
T/E:
1.014
J/D: Jan Pieters
E/P: Stal Star Farm
16
F/E: Stal Star Farm
T/E:
880
J/D: Carlos De Soete
E/P: Didier Delaere
F/E: Stoeterij Everaert BVBA
T/E:
J/D: J.Jr Van Den Putte
E/P: Dirk Peetermans
F/E: Stal Noble BVBA
T/E:
J/D: Bjorn Van Ghelewe
E/P: Stal Star Farm
F/E: Stal Star Farm
T/E:
0
2.960
1.001
2.960
B
E/P: Aimé De Graeve
F/E: Aimé De Graeve
1.077
B
F
J/D: Bart De Graeve
80
1.471
F
F
1.460
CYGNUS D’ODYSSEE & TOSCANE
ELISA LINDEVELD
08
200
BF
DO IT LIKEASTAR
07
D
BEL
2.960
DEDE LOBELL
07
D
2.960
ALIEN CHIP & JESSY WILLIAMS
DIVA STAR FARM
07
D
BBF
FREZIA MAGDALON II
09
7
F
DOUBLE GAIN EV
07
6
BEL
400
KOREAN & RITA
ESPOIR STAR FARM
08
5
BB
DON’T WALK
07
4
2.960
M
FANNYDOLL WILLIAMS
09
3
BEL
1.066
SAINT SILAS & MELLISA
J/D: Gerard Vergaerde
E/P: Erik Verlent
F/E: Luc De Weer
T/E:
J/D: Dries Devolder
E/P: Stephan Huyzentruyt
F/E: Stephan Huyzentruyt
T/E:
J/D: Koen Devos
E/P: Tom Wante
F/E: Johan Debaene
T/E:
NP
(14)
2
(13)
UTOPIQUE DU BOULAY
08
3
(4)
(5)
(2)
(7)
(15)
FRA
M
FRA
M
FRA(TF)
F
FRA(TF)
F
FRA
M
A
(1)
UTHELLO DU PONT
0
(11)
URAGAZZA
08
08
2.57.45
FRA
FRA(TF)
H
ALZ
1.17.1
2.300
1.250
1.17.3
2.300
600
1.17.4
2.300
400
1.17.7
2.300
250
GIANT CAT & HILTON PRINCESS
B
9.850
2.020
1.18.5
3.05.23
1.20.5
E/P: Louis Vanmeert
F/E:
T/E:
J/D: Bjorn Van Ghelewe
E/P: Mlle Rita Baudoncq
F/E:
T/E: Yvan Teerlinck
J/D: Michel Bizoux
E/P: Ecurie Twenty
2.300
2.300
J/D: Gerard Vergaerde
E/P: Willy Van De Wiele
F/E:
T/E:
1.796
J/D: Erik Van Capellen
E/P: Mce. Geens
F/E: Mce. Geens
T/E:
250
0
KAPITANO & JENA DE MARANCOURT
3.160
DAHIR DE PRELONG & MARQUISE DU PONT
HORSE DE COTTUN & PORTAFORTUNA
T/E: Michel Bizoux
500
JIBON TIVOLI & ORCHIDEE D’HUSDINE
2.300
F
1.250
J/D: Gunther Loix
F/E:
2.300
B
6.540
LAGON & OCEANE DE TALONAY
3.00.65
B
2.500
ECLAIR DE VANDEL & OUARGLA
2.58.65
B
2.300
TENOR DE BAUNE & LAIA DE LA MERITE
2.58.02
ALZ
UTANO MARANCOURT
08
18
B
1.16.9
0
J/D: Marc Huygens
E/P: Patrick Van Goethem
F/E: Jos De Keersmaeker
T/E: Marc Huygens
J/D: Jorgen Eriksson
E/P: Ecurie Juridiksnubben KB
F/E:
T/E: Robert Bergh
J/D: Philippe Masschaele
E/P: Joel Lecauchois
F/E:
T/E: Mme G. Masschaele
J/D: Guido Laureys
E/P: Gilbert De Saegher
F/E: Gilbert De Saegher
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
T/E: Guido Laureys
FRA
FRA(TF)
0
NUAGE NOIR & OLLA DE MIEUX
2.300
0
CEZIO JOSSELYN & INTRIGUE D’ATOUT
2.300
F
H
N
F
710
OPUS VIERVIL & ONETTE DU VIVIER
2.300
0
ALZ
KAPITANO & NOVA DE TALONAY
B
ISLERO DE BELLOUET & ETINCELLE LUXOR
2.300
0
T/E:
J/D: Thibault Viet
E/P: Albert Rayon Ecurie
F/E:
T/E: Albert Rayon
J/D: Tom Engelen
E/P: Walter Michiels
F/E:
T/E:
J/D: Pieter Van Achter
E/P: Antoine Van Achter
F/E: Antoine Van Achter
T/E:
J/D: Raf Depuydt
E/P: NV Etoile
F/E:
T/E: Filip Ghekiere
J/D: Hans Van Der Pijl
E/P: Felix Cleeren
F/E:
T/E: Chris Mispelon
J/D: Christophe Foucart
E/P: Pierre Declercq
F/E: Pierre Declercq
T/E:
20/04/12
22/07/12
27/07/12
29/07/12
27/07/12
22/06/12
24/06/12
22/07/12
3 + j/a n’ayant pas/die geen 2.750
1
(12)
CALLAS BROOKIE RL
06
13/07/12
2
(3)
08
04/12/11
(2)
5
(8)
6
(15)
7
(16)
0
(10)
EOLIENNE
0
(11)
ELINE HOLLANDIA
0
(13)
EXTREME DREAMS
0
(14)
FARRA FAWCETT WG
0
(6)
EASY PARK
(7)
H
BEL
F
BEL
F
BEL
BEL
BEL
BEL
BEL
BEL
H
F
F
H
F
1.16.6
1.16.6
1.16.7
1.16.9
H
F
(4)
DERNIER INVIT EV
D
(5)
DOLIE-KING
07
07
BEL
BEL
BEL
1.750
250
B
1.750
1.750
H
M
E/P: Julien Botterman
150
F/E: Julien Botterman
T/E:
3.020
J/D: J.Jr Van Den Putte
E/P: Maurice Lambaerts
100
F/E: Jean Ernotte
T/E:
2.679
J/D: Raf Depuydt
E/P: Felix Cleeren
F/E: Felix Cleeren
T/E: Filip Ghekiere
1.668
J/D: Gerard Vergaerde
E/P: Hugo Verbanck
F/E: Henri De Wolf
T/E:
537
J/D: Kristof Depuydt
E/P: Raf Staelens
F/E: Felix Cleeren
T/E:
J/D: Philippe Masschaele
E/P: Mme G. Masschaele
F/E: Mme G. Masschaele
T/E:
1.763
J/D: Pedro Ferket
E/P: Luciaan De Clercq
F/E: Luciaan De Clercq
T/E:
1.594
J/D: J.P. Lavaert
E/P: J.P. Lavaert
F/E: Mme Veerle Boussauw
T/E:
J/D: Nico Dhaenens
E/P: Ecurie LJ
F/E: Willy Grijp
T/E:
J/D: Patrick Vercammen
E/P: Willy De Haes
F/E: Willy De Haes
T/E:
J/D: Geoffrey Lermusiaux
E/P: Philippe Grumiau
F/E: Philippe Grumiau
T/E: Geoffrey Lermusiaux
J/D: Marc Huygens
E/P: Maurits Verhoeven
2.349
B
HAMERIKANOZ & OGANE DE LA HUNELLE
1.750
2.308
1.750
1.487
SAMMY LOBELL & FUNI D’AAZ
1.750
ALZ
J/D: Gert Sucaet (L)
COM KARAT & TIMA DE VIE
F/E: Maurits Verhoeven
T/E: Marc Huygens
1.879
J/D: Dries Devolder
E/P: Roger Grijp
F/E: Stoeterij Everaert BVBA
T/E:
2.445
J/D: Stefaan Stevens
E/P: Antoine Boumon
F/E: Antoine Boumon
T/E:
7.790
J/D: Ingbert Dierickx
E/P: Frank Merckx
500
F/E: Steven Meiresonne
T/E: Ingbert Dierickx
INVIT BROLINE & TOSCANINE SPECIALE
1.750
H
T/E:
2.369
1.730
PARK RIDGE LOBELL & JADE DU LOMBART
BF
E/P: Jean Louis Dehut
F/E: Jean Louis Dehut
INCREDIBLE HULK & SWEET DREAMS
ALZ
BF
J/D: Frédéric Dehut
250
PINE CHIP & LIZARO HOLLANDIA
1.750
B
3.645
CYGNUS D’ODYSSEE & SABIENTJE
1.750
BB
T/E:
56
1.750
BF
E/P: Cedric Lermusiaux
F/E: Ecurie Hollywood
LILAS BLEU & DARBY SLIPPER
BLACK BOOSTER
05
400
J/D: Luc Jacobs
500
PARK RIDGE LOBELL & HORTENSIA EV
ETANE LA HUNELLE
BEL
1.750
1.750
D
20/04/12
B
600
3.959
OFFSHORE DREAM & HONEYLAIN
2.14.35
BF
1.750
1.250
PARK RIDGE LOBELL & KYLOUN D’ERPION
2.14.13
BB
1.15.9
1.750
1.750
(9)
21/07/12
2.14.11
BBF
1.15.7
SAINT SILAS & RABINA SUNSHINE
2.14.58
0
05/08/12
BBF
CAVAL SLIPPER
08
01/07/12
2.12.48
EVLIEN LOBELL
08
0
BEL
2.500
IL PIRATA & TINA DES D
2.12.84
H
1.750
BBF
EXPRESS SLIPPER
09
05/08/12
BEL
1.15.0
NATIVE BROOKIE & OR MICHELE RL
FYWINE D’ERPION
08
17/05/12
F
4
27/07/12
2.11.24
B
DUVEL JB
08
01/07/12
BEL
(1)
09
18/07/12
F
3
07
29/07/12
BEL
ETINCELLE DES D
08
KRAC SPECIAL & NAOMI MESLOISE
2.57.73
UNDRA DU PRAIRIE
08
7
ALZ
URANIA PRINCESS
08
6
H
UNIQUE LAGON
08
5
FRA
UPOLU
08
4
2.56.83
N
FRA
2.300
NIKY & EVA DU PONT
UTOPIE D’OBELIX
08
F
ALZ
200
E/P: Ecurie LJ
F/E:
2) PR. LOVE YOU / EUROTIERCE - PREMIUM (QUARTE ORDRE + 5414 € !) - 6.000 € - AT - 1750M- AUTO- BEL - T/Q/QUINTE
11/07/12
4 j/a n’ayant pas/die geen 10.000
FRA
M
URSULO DES CRIERES
1) PR. SECF - PREMIUM (TF) - 6.000 € - AT - 2300M- AUTO - TRIO
08
FRA(TF)
2.300
J/D: Nico Dhaenens
29/07/12
10/08/2012 - 16 u/h 45 (Hippodrome de Wallonie à Mons)
UNE D’HARCHIES
B
(9)
06
(3)
F
D
08
Weging / Pesage: Paul Talpe • Aankomst / Arrivée: Alain Goethals • Starter: Marc Martens • Veearts / Vétérinaire:
David Van Dooren • Koerscommissarissen/Commissaires des courses: Mme Gina Bex - Luc Deconinck - Gunther De Riddere Alain Goethals • Piste / Terrain: Goed/Bon
1
FRA
UNE D’URZY
08
MONS B
(6)
08
13/07/12
H
D
08
21/07/12
FRA
1.510
GIANT CAT & DONA BUCK
UMBERTO TER BLEKTE
08
EROS D’ATOM
08
2.300
B
UMINA JUMMY
08
3 + j/a n’ayant pas/die geen 1.500
M
UBAC DU PONT
08
1) PR. PMU - 960 € - AT - 2960M- AUTO- BEL - T/Q/TOP5
FRA
FROSTS INDYCAR & NIRISKA B
21/07/12
21/07/12
03/08/12
27/07/12
11/03/12
03/08/12
29/07/12
04/08/12
21/07/12
03/08/12
27/07/12
28/07/12
05/08/12
22/07/12
03/08/12
17/06/12
3) PR. COKTAIL JET (A) - PREMIUM (TF) - 6.000 € - AT - 2300M- AUTO - TRIO
5 - 6 a/j n’ayant pas/die geen 17.500
27/07/12
1
27/07/12
(15)
TAUPIN
07
2.54.90
FRA(TF)
H
B
1.16.0
2.300
2.500
HORSE DE COTTUN & OFFIE DU BOSQUET
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
21/07/12
19
z Uitslagen | Résultats
2
(3)
TESSA DE MORCHIES
07
FRA
F
2.55.12
ALZ
3
(8)
TAQUIN DE BEAULIEU
4
(4)
SUGITON GENTIL
5
(7)
TOP LILY
07
06
07
6
(14)
(6)
(12)
(13)
(1)
(10)
(2)
(5)
(9)
(11)
1.16.2
FRA
FRA
FRA
FRA
FRA(TF)
FRA
600
2.300
400
2.300
250
B
DERBY DU GITE & JOLIE LILY
F
B
NUAGE DE LAIT & KEBARINA ROSE
2.55.62
2.56.06
1.16.3
1.16.5
2.300
2.300
KOREAN & LA PLEIADE
H
B
NOT DISTURB & LOVE SONG
B
OLITRO & HARMONIE DE RABUT
B
GATSBY DE VIVE & NOUMEA DE LA BASLE
ALZ
KAISER SOZE & KIPPA
N
JAIN DE BEVAL & LUCIE DU FOSSE
2.300
H
H
H
H
F
B
IN LOVE WITH YOU & GLORIA DES CHAMPS
B
INFANT DU BOSSIS & MANOUCHKA
2.300
B
T/E:
J/D: Manu Rotsaert
E/P: Rik Rotsaert
F/E:
T/E: Rik Rotsaert
J/D: Sebastien Grisez
E/P: Haras De Cressy SA
F/E:
T/E: Marc Grisez
J/D: J.Jr Van Den Putte
E/P: Matic V.O.F.
F/E:
T/E:
J/D: Bjorn Van Ghelewe
E/P: Robby Verhaeghe
F/E:
T/E:
J/D: Hans Van Der Pijl
E/P: Lode Pattyn
F/E:
T/E: Chris Mispelon
J/D: Christophe Foucart
E/P: Christophe Foucart
F/E:
T/E:
J/D: Dries Devolder
E/P: Jozef Dewulf
F/E:
T/E:
J/D: Christoff Thijs
E/P: Pieter Decock
F/E:
T/E:
J/D: Lieven Cannaert
E/P: Marcel Millecamps
F/E:
T/E:
15.870
6.907
2.300
H
F/E:
17.460
10.155
2.300
E/P: Edouard Vancanneyt
E/P: Yannick Desmet
3.870
2.300
J/D: Kristof Depuydt
T/E: Kristof Depuydt
16.748
2.300
T/E: Arsene Lannoo
J/D: Gerard Vergaerde
8.350
2.300
E/P: Regis Ramon
F/E:
F/E:
6.860
2.300
J/D: Geert Lannoo
13.890
13.285
B
H
13.000
3.744
H
TARMAC
07
2.300
F
SI BELLE D’ATOM
06
NP
2.55.25
SERNO DE L’HOMELET
06
D
FRA
14.370
MILLENIUM WOOD & VOLTIGE (F)
SEIGNEUR DU FOSSE
06
D
1.16.2
TONY DU MESLIER
07
D
FRA
1.250
LAND DANOVER & INES DE BEAULIEU
SAM DES ANTHIEUX
06
D
FRA
1.16.2
TONIC DES AULNES
07
D
FRA
2.55.23
2.55.23
N
2.300
IN FOOT & HESA JOSSELYN
TIARKO
07
0
FRA
M
B
SERVAN DE COQUERIE
06
0
FRA
H
TRIADE ROSE
07
7
FRA
1.16.1
Uitslagen | Résultats z
6.380
EDROON PORT & LALIXOU
J/D: Joachim Clyncke
E/P: Johan Vanderidt
F/E: Bart De Graeve
T/E:
J/D: Raf Depuydt
E/P: Jean-Michel Vivant
F/E:
T/E: Mme Carine De Soete
5) PR. COKTAIL JET (B) - PREMIUM (TF) - 6.000 € - AT - 2300M- AUTO - TRIO
23/07/12
5 - 6 a/j n’ayant pas/die geen 17.500
21/07/12
1
(3)
SHERIF D’HAUTIL
06
13/07/12
2
(8)
3
(7)
21/07/12
4
(6)
13/07/12
5
(14)
21/07/12
6
(10)
27/12/11
7
(9)
23/07/12
0
(1)
21/07/12
0
(12)
05/08/12
0
(5)
06
07
FRA
M
2
(10)
TI AMO DE NACRE
3
(7)
CANNAVARO
4
(2)
07
04
(8)
(5)
(4)
(1)
(11)
(3)
(6)
BEL
F
BEL
H
BEL
H
BEL
M
FRA
H
BEL
H
FRA
H
1.17.9
2.300
1.250
1.18.0
2.300
6.394
1.18.1
2.300
F/E: Noel Robert
T/E:
8.689
J/D: Thomas Daneau
E/P: Thomas Daneau
250
F/E: SPRL Agrigente
T/E: Marc Grisez
6.877
J/D: Carlo Arickx
E/P: David Standaert
F/E: Stal Bonzai
T/E: David Standaert
J/D: Christ Lannoo
E/P: Christ Lannoo
F/E: Luc Lannoo
T/E:
J/D: Mme Béatrice Demoulin
E/P: Philip Uyttendaele
F/E: Gilles Lherpiniere
T/E: Guido Laureys
250
2.300
2.300
2.300
2.300
8.048
8.141
3.792
GROS GRAIN & LIBRE ALLURE
2.300
BF
DEFI D’AUNOU & GANOUSKA LADY
B
DREAM OF GOLD & IRONICA (fr)
2.300
E/P: Christiaan Labeeuw
500
LOVE YOU & KINVITE VISAIS
1.18.3
T/E:
J/D: J.P. Lavaert
E/P: Johan Vanderidt
ALZ
3.00.01
F/E:
T/E:
INVIT BROLINE & JESSY WILLIAMS
1.18.2
E/P: Yannick Desmet
J/D: Piet Van Pollaert
BBF
2.59.87
J/D: Yannick Desmet
F/E:
NATIVE BROOKIE & KELLY KASTERMAN
2.300
T/E:
9.465
B
1.18.1
E/P: Mlle Sandra Van Impe
F/E:
400
PITTMAN & ISAORA DE BEAUFORT
2.59.69
J/D: Mlle Sandra Van Impe
9.120
ALZ
B
5.294
600
JOHNNIE WALKER N & ONDINA
TOCKEUR D’OCQUE
07
2.500
B
CARTHAGO HOLLANDIA
06
D
H
THE WONDER CHARM
07
D
BEL
2.300
BANKER HALL & MEMORY (zw)
2.59.67
BROWLING VISAIS
05
D
BB
VOODOO WILLIAMS
03
D
M
1.17.9
JAG DE BELLOUET & EMOTION DU BOUQUET
2.59.50
CUPIDO BONZAI
06
7
B
DICTION DES ILES
07
6
SWE
H
2.59.16
CASTRO V
06
5
FRA
2.59.12
JEST & ISPIDA
5.907
6.460
J/D: Adolph Neirinck
E/P: Guy Sobry
F/E:
T/E: Hein Van Den Hende
J/D: Mme Micheline Onghena
E/P: Etienne Onghena
F/E: Luciaan De Clercq
T/E:
J/D: Rudy Lhomme
E/P: Antoine Pelerin
F/E:
T/E: Jean Rémi Delliaux
06
07
H
FRA
H
2.53.28
ALZ
FRA
FRA
H
H
FRA
F
FRA
FRA(TF)
F
F
TAMALOU BEACH
04/08/12
D
(13)
TINA DES VES
07
FRA
1.15.3
1.15.3
H
F
F
(2)
SOURIRE JOYEUX
D
(4)
SHAKIRA D’OCQUE
06
FRA
E/P: Guy Vandeneycken
F/E:
2.300
T/E:
14.961
J/D: Nico Dhaenens
E/P: Stal Adriaens VZW
F/E:
T/E:
400
12.048
J/D: Raf Depuydt
E/P: Christian Lobjois
F/E:
T/E: Dirk Govaert
250
8.280
J/D: Marc Huygens
E/P: BVBA Trottingsales
600
2.300
2.300
1.15.5
2.300
H
F
14.140
F/E:
T/E: Marc Huygens
9.342
J/D: Guido Laureys
E/P: Mme Béatrice Demoulin
F/E:
T/E: Guido Laureys
6.360
J/D: J.Jr Van Den Putte
E/P: Matic V.O.F.
F/E:
T/E:
J/D: Philippe Masschaele
E/P: Abilio Lourenco
F/E:
T/E: Mme G. Masschaele
J/D: Alain Pinard
E/P: Alain Lepreux
F/E:
T/E: Alain Pinard
J/D: Kristof Depuydt
E/P: Guy Vermeulen
F/E: Guy Vermeulen
T/E:
J/D: Michel Bizoux
E/P: Ecurie Modam
F/E:
T/E: Jean Pierre Bizoux
J/D: Sebastien Grisez
E/P: Eric Noisette
F/E:
T/E: Eric Noisette
J/D: Luc Roelens
E/P: Wim Coysman
F/E:
T/E: Luc Roelens
J/D: Jan Eeckhout
E/P: Jan Eeckhout
F/E:
T/E:
J/D: Dries Devolder
E/P: Antoine Pelerin
F/E:
T/E: Jean Rémi Delliaux
15.608
J/D: Guido Laureys
E/P: Frans Van Gorp
500
F/E: N.V. Halebeek
T/E: Guido Laureys
11.817
J/D: J.Jr Van Den Putte
E/P: Matic V.O.F.
LOOK DE STAR & FREE LIFE
2.55.01
B
1.16.1
2.300
KASTING D’URZY & INDRA D’ESPAGNO
2.300
ALZ
15.480
MONTECATINI & JELSA DES CHAMPS
B
0
HORSE DE COTTUN & KLEVE
BBF
13.960
IBIS DU TAJ & GERVAISE DE LA HEM
2.300
B
6.030
JAIN DE BEVAL & CAMELIE DU CHARMAT
2.300
D
FRA
J/D: Guy Vandeneycken
1.250
FIRST DE RETZ & FANNY DE SASSY
BF
HASTING & MADAME MARIE
ALZ
CHAILLOT & LUNA POP
TREIZIE DE LA NADE
FRA
T/E: Dirk Van De Walle
2.300
(11)
FRA
E/P: Mme Jeannine Dujardin
F/E:
2.300
D
07
J/D: Gerard Vergaerde
IN FOOT & VANDA DU PECH
2.53.37
B
2.300
19.660
GOETMALS WOOD & IDOLE DES RACQUES
2.53.70
15/09/11
9.050
2.300
B
BF
3.670
2.300
11.305
2.300
14.280
BIESOLO & HILOIRE
GRINGO DE VILLIERE & KAIROSINE
27/07/12
21/07/12
21/07/12
27/07/12
27/07/12
21/07/12
29/07/12
21/07/12
21/07/12
01/05/12
21/07/12
21/07/12
21/07/12
30/07/12
30/07/12
05/08/12
6) PR. TIMBERLAND - PREMIUM - 6.000 € - AT - 2850M- AUTO- INTER. - TRIO
06/08/12
3 + j/a n’ayant pas/die geen 13.500
23/07/12
1
(4)
CLIPPER HALEBEEK
06
BEL
M
3.37.26
B
BELFLEUR LOBELL B
28/07/12
2
(2)
04/08/12
3
(5)
28/07/12
4
(6)
15/07/12
5
(11)
21/07/12
6
(1)
29/07/12
7
(7)
28/07/12
0
(3)
AUREL D’EREBUS
30/07/12
0
(9)
ELEGANCE VRIJTHOUT
D
(10)
05
BEL
F
B
05
BEL
H
B
LUNATIQUE
05
ITA
H
B
04
SWE
05
BEL
F
BB
H
B
04
NLD
BEL
BEL
M
H
F
M
2.850
1.250
1.16.5
2.850
250
F/E: Frank Berckmoes
T/E:
600
13.049
J/D: Dries Devolder
E/P: Gilbert Boone
1.16.5
2.850
150
F/E: Roderik Muylaert
T/E:
400
11.823
J/D: Marc Huygens
E/P: Willy Windmolders
1.16.5
2.850
F/E:
T/E:
250
10.322
J/D: Gerard Vergaerde
E/P: Luc Van Der Meersch
SCARLET KNIGHT & MY HISTORY JET
1.16.5
2.850
BBF
B
1.16.6
2.850
T/E:
J/D: Koen Phlypo
E/P: Koen Phlypo
F/E: Franck Delombaerde
T/E:
13.485
J/D: Kristof Depuydt
E/P: Stijn Buyl
F/E:
T/E: Kristof Depuydt
11.299
J/D: Jos Laeremans
E/P: Jos Laeremans
F/E: Stany Smeysters
T/E:
9.750
J/D: Marnix De Groote
E/P: Walter Van Der Stuyft
F/E: Hugo Buyl
T/E:
J/D: Alain Dengis
E/P: Jean Pol Bonet
F/E: Achille Hubert
T/E:
VIKING’S WAY & GABI NOVEMBER
SMOLDERING PINE & MABI D’EREBUS S
2.850
SHARKY BOKO & ABELLA
2.850
B
F/E:
12.027
NATIVE BROOKIE & KITTY STAR
2.850
BABOU DE LAHAYE
BEL
1.16.4
COKTAIL JET & NEBULEUSE JO
3.38.22
B
2.500
PRAHLER & INA LURABO
3.38.16
YUM YUM BUTCHER
05
3.38.02
3.38.08
BOBYSOLO
2.850
PARK RIDGE LOBELL & KLEVER LADY VE
3.38.04
QUE STORIA JET
1.16.2
INVIT BROLINE & BRIGITTE DE PAUL
3.37.77
BONFIRE PRINSEVELD
05
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
FRA
1.15.3
TJOEPKE
07
(15)
B
2.53.14
1.15.3
TALENE
07
D
2.53.11
TINA DES CHAMPS
08
20
H
2.500
FULL ACCOUNT & KATIA SEMUROISE
SIMBA D’ESPAGNO
06
B
FRA
2.300
ALZ
TIGER LIFE
07
3 + j/a n’ayant pas/die geen 9.300
TEENY TAM TAM
H
TAQUIN DE SASSY
07
4) PR. VIKING KRONOS / DSM TROTTING (AMATEURS) - PREMIUM - 6.000 € - AT - 2300M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - TRIO
(9)
FRA
1.15.1
EKIR DE LEAU & MAEVA DE L’HAUTIL
SAFARI DU PECH
06
29/06/12
2.52.70
B
SAPHIR DES RACQUES
07
1
M
TALGO LA VARENNE
07
02/07/12
FRA
PRAHLER & ROMINA YANKEE
6.218
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
29/06/12
29/07/12
08/07/12
27/07/12
27/07/12
27/07/12
30/07/12
30/07/12
01/06/12
28/07/12
21
z Uitslagen | Résultats
NP
(8)
TEXAS DREAM
07
FRA
Uitslagen | Résultats z
2.850
M
B
12.580
AND ARIFANT & IRINA DU BOURG
J/D: Nico Dhaenens
E/P: Stal Adriaens VZW
F/E:
T/E:
0
(4)
30/07/12
ELISA WORTHY
08
(1)
EILEEN PROF
D
(11)
FALCON DE SOYE
D
(12)
D
(17)
D
(2)
08
09
1
(6)
2
(10)
3
(5)
CANYON
06
H
BEL
M
NLD
F
BEL
(9)
OUT OF HEAVEN
V
(2)
DIAMOND INVIT
0
(4)
ELINE NN
08
07
08
(3)
(7)
2.21.19
1.20.6
T/E:
J/D: Eddy Van Hout
E/P: Maurice Van De Moer
250
F/E: Jan Peeters
T/E:
1.750
600
6.576
J/D: Raf Depuydt
E/P: Hugo Buyl
F/E:
T/E: Filip Ghekiere
5.901
J/D: Marc Huygens
E/P: Geert Bosmans
150
F/E: Luc Van Calster
T/E:
250
J/D: Mike Lenders
E/P: Mike Lenders
F/E:
T/E: Mike Lenders
J/D: J.Jr Van Den Putte
E/P: Matic V.O.F.
F/E: Jean-Marie Brecx
T/E:
J/D: Kristof Depuydt
E/P: Jean-Pierre Ronsse
F/E: Luc De Wever
T/E:
J/D: Sylvain Dieudonné (L)
E/P: Peter Corty
F/E: Peter Corty
T/E: Franck Leblanc
J/D: Johan Kindt
E/P: Johan Kindt
F/E: Johan Kindt
T/E:
J/D: Gerard Vergaerde
E/P: Henri De Wolf
F/E: Henri De Wolf
T/E:
1.750
1.750
400
250
S.J.’S PHOTO & JIMINIE DU MARAIS
1.750
M
BBF
5.919
INVIT BROLINE & OXFORDS ANTONIA
F
BEL
5.904
B
PARK RIDGE LOBELL & MARGO STAR
M
BBF
LOOK DE STAR & PASADENA CHARMS
H
BBF
HULK DE GODISSON & MONICA VL
1.750
4.175
1.750
BEL
BITOSSI LOBELL
05
F/E: Mlle Anabelle Bruwier
4.896
1.750
BEL
BEL
E/P: Christophe Foucart
500
ALIEN CHIP & SISSI BUTTERFLY
1.15.1
J/D: Christophe Foucart
1.250
B
DARKON
07
D
1.14.8
6.404
1.750
LOVE YOU & PATARA VRIJTHOUT
M
BEL
1.14.6
ENVIE D’ALLER TD-O
08
D
ITA
2.500
B
2.11.41
F
1.750
NEXT MIC & IRIS DARBY
2.10.99
5
(1)
BBF
1.14.4
IN BLACK & LITTLE DARBY
2.10.58
ELLA BUTTERFLY
08
D
BBF
BARRACUDA
08
(8)
BEL
BARON ZWARTLAND
05
4
2.10.27
5.922
1.750
M
BF
4.660
PARK RIDGE LOBELL & HORTENSIA EV
D
(3)
(1)
10
Q
(2)
F
BB
VITESSE D’ERPION
09
Q
FRA(TF)
2.30.06
TONGEREN
(3)
FITOV
FRA(TF)
M
1.750
0
J/D: Benoit Onghena
F/E: Claude Lejour
T/E: Etienne Onghena
0
J/D: Marc Huygens
E/P: Karel Beck
GIANT CAT & JOSCA DE MARGNY
2.24.88
B
1.25.7
1.22.7
1.750
MANDARINO BLUE & GALEA CHAMPFLEUR
F/E: Jean Ernotte
11/08/2012
- 1.24.6
15 u/h1.750
30 (Drafrennen
Tongeren)
2.28.03
0
J/D: Luc Jacobs
BEL
BEL
ESPERANZA
D
(7)
EXITO MOON
08
08
16/07/12
M
B
BF
B
BEL
BEL
M
ALZ
SAINT SILAS & BOLETS ANDREJA
2.150
2.150
2
(15)
(16)
4
(13)
5
(8)
BEL
BEL
F
BEL
H
2.55.41
B
B
BEL
7
(5)
ELISE VIVANT
0
(14)
FABRIZ
08
09
BEL
F
BB
1
(1)
30/07/12
BEL
2
(6)
OVERTHEGATE
3
(4)
SHAMIO NOVA
06
DNK
FRA
M
B
2.175
175
84
1.22.3
2.175
56
1.23.3
2.150
35
M
BB
T/E:
559
J/D: Patrick Jans
E/P: Mme Michele Maurcot
35
F/E: Mme Michele Maurcot
T/E: Patrick Jans
490
J/D: Mme Suzanne Jans
E/P: Mme Suzanne Jans
21
F/E: Mme Suzanne Jans
T/E: Patrick Jans
272
J/D: Nick Verwimp (L)
E/P: Guido Toelen
14
F/E: Guido Toelen
T/E:
35
J/D: Benoit Onghena
E/P: William Pischedda
F/E: William Pischedda
T/E: Benoit Onghena
2.59.37
1.22.4
2.175
J/D: Stefan Honhon
E/P: Lucien Kumpen
F/E: Haras Du Lombart
T/E:
0
J/D: Mlle Celine Onghena
E/P: Alphons Dams
F/E: Ludovic Mast
T/E:
250
J/D: J.Jr Van Den Putte
E/P: Kurt Vervloet
F/E: Kurt Vervloet
T/E:
35
ALLERGY & SILOUNA DU NIL
1.23.5
2.150
GANYMEDE & SAVANNE (DE)
2.175
BEL
E/P: Noel Robert
F/E: Noel Robert
GOBERNADOR & THERESE VIVANT
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
E/P: Geert Nemegheer
F/E: Jos. Goossens
T/E:
J/D: Sebastien Juprelle
E/P: Ronny Schelstraete
F/E: Patrick Delusinne
T/E:
J/D: Marc Huygens
E/P: Robert Smeets
F/E: Johan Peeters
T/E: Marc Huygens
J/D: Gonzalo Ruiz Rodriguez (L)
E/P: Mme Annie Opdebeek
F/E: Luc Moors
T/E:
11.248
J/D: Gunther Loix
E/P: Jan Torbeyns
70
F/E: Koen Voet
T/E:
15.689
J/D: Marc Huygens
E/P: Kurt Vervloet
F/E:
T/E:
15.404
J/D: James Mewissen
E/P: Georges Mewissen
F/E:
T/E: Georges Mewissen
J/D: Robert Melin
E/P: Yves Langenaeken
F/E:
T/E:
J/D: Mme Suzanne Jans
E/P: Mme Suzanne Jans
F/E: Mme Ann Libens
T/E: Patrick Jans
J/D: Stefaan Uyttendaele (L)
E/P: Matic V.O.F.
F/E: Johan Peeters
T/E: Guido Laureys
J/D: Sebastien Grisez
E/P: Freddy Grisez
F/E:
T/E: Marc Grisez
2.700
J/D: Marc Huygens
E/P: Mlle Els Peeters
70
F/E: European Horse Center
T/E: Marc Huygens
1.977
J/D: Gunther Loix
E/P: Jean-Pierre Orye
35
F/E: Stal Maestro-Ice
T/E:
2.013
J/D: Sebastien Grisez
E/P: Frans Paulissen
21
F/E: Frans Paulissen
T/E:
1.958
J/D: Patrick Jans
E/P: Roland Pirard
14
F/E: Roland Pirard
T/E:
1.896
J/D: Jean-Marc Bertrand
E/P: Jean-Claude Baillon
F/E: Eddy Montigny
T/E:
J/D: Mme Dom. Verstraeten
E/P: Mme Dom. Verstraeten
0
ALIEN CHIP & KADAQUES
H
M
SPEED DE CHANA
D
(2)
CHARLOTTE AG
D
(3)
D
(5)
06
FRA
BEL
B
H
F
B
1.17.1
1.17.4
BEL
1.21.8
FRA
2.150
175
2.150
84
2.150
56
2.150
BBF
11.348
ALLERGY & JOLIEN TER JONI
2.150
H
BB
14.830
PARK RIDGE LOBELL & LISSE DK
2.150
H
B
1
(15)
2
(5)
3
(9)
4
(7)
15.502
ECLAT DE LA CRAU & JAVANAISE SUN
5
(6)
6
(4)
BEL
BEL
BEL
ALZ
PARK RIDGE LOBELL & MELANIE NORTON
2.05.23
2.05.75
F
BBF
H
BB
1.18.4
1.609
56
PARK RIDGE LOBELL & LARISSA BROLINE
2.06.24
1.18.4
1.609
35
H
B
SEPTIMO & PRECIEUSE
2.06.32
(10)
ANGELO SPEED
BEL
84
HOME RUN D’HONTE & PAM DE LA FUTAIE
0
04
1.609
175
B
BILLY-SLIPPER
BEL
1.18.1
1.609
M
(14)
05
1.17.8
ALIEN CHIP & SOLYNE TRAFO
2.06.13
7
08/10/11
350
F
ARAMIS GM
04
04/08/12
BEL
1.609
CESAR DU PONT & NESQUICK PAVAS
ANINO DE SOYE
04
18/11/11
BEL
1.17.5
B
BO REYSHOF
05
28/07/12
2.04.72
M
ELYNE CHIP
08
28/07/12
BEL
EXCLUSIVE ICE
08
04/08/12
01/07/12
BJARKI FRA MALOU
05
13/07/12
2.06.49
H
M
BB
1.18.5
1.18.6
1.609
1.609
1.802
2.324
CASTLETON BASS & COURTISANE B
1.609
B
15.616
TADZIO DE LA MOTTE & FANETTE DE CHANA
RAINBOW SUN
05
350
MEAULNES DU CORTA & LAMBADA DES BOIS
CONROY
06
2.150
ADAMS HALL & GATETOHEAVEN
2.55.97
B
1.17.0
PARK RIDGE LOBELL & AMOR MODESTIE
2.46.49
(7)
06
2.45.66
B
2.45.82
4
T/E: Marc Huygens
J/D: Christian Sybers
T/E:
J/D: Luc A Lannoo
PARK RIDGE LOBELL & LISSE DK
2.150
TRAVOLTA POWER
01
05/08/12
E/P: Marcel Terryn
70
F/E: Mme Medard Bens
01/11/11
04/08/12
29/07/12
04/08/12
20/05/12
22/01/12
27/07/12
28/07/12
3 + j/a n’ayant pas/die geen 17.500
E/P: Etienne Onghena
350
IL PIRATA & PERFECTION JEANCLE
2.59.51
F
1.20.7
2.175
CHIPS AND FISH & NESQUICK PAVAS
2.59.11
ALZ
1.20.6
DOSSARI & NEX DU LOMBART
2.58.99
FORTUNA DU LOMBART
09
350
VICTORY MARGIN & HAISCHA DU NIL
2.55.50
F
2.150
BB
FATALITI FOREVER
09
22
F
ELODIE FRA MALOU
08
(10)
BEL
1.21.4
COM KARAT & RANI DE LIZMAR
FIEKE D OVER
09
6
2.55.09
B
EXCEL DE LA FUTAIE
08
3
F
E/P: Mme Nancy Everaert
0
3 + j/a n’ayant pas/die geen 2.750
BEL
T/E:
J/D: Mlle Deborah Callebaut (L)
0
3) PR. EUROTIERCE - QUINTE + 3556 € ! - 840 € - AT - 1609M- AUTO- BEL - T/Q/QUINTE
FRIA DU CALVAIRE
F/E: Lieven Lannoo
0
1) PR. ANTWERPEN - 840 € - AT - 2150M- BEL - TRIO
09
E/P: Freddy Demuynck
HANS-DROSSAERT & PUZZIL BUGA
3 - 4 a/j n’ayant pas/die geen 550 ...1+25
(9)
T/E:
J/D: Pieter Van Achter
16/06/12
21/07/12
BEL Richard
M
B
SMOLDERING
PINE &/LYSA
GORA Norbert Martens • Starter:
F/E: Marcel
Terryn
T/E: Marcel
Terryn
Weging /09Pesage:
Jaminon
• Aankomst
Arrivée:
Henri
Kumpen • Veearts
/ Vétérinaire:
Mme I Pauwels • Koerscommissarissen/Commissaires des courses: Mme Gina Bex - Norbert Martens - Christiaan De Wachter
Piste / Terrain: Goed/Bon
1
F/E: Eddy Montigny
418
PARK RIDGE LOBELL & EDJINKA
B
E/P: Eddy Montigny
MANDARINO BLUE & NOBLE GIRL
BBF
M
T/E:
J/D: Jean-Paul Brassine
120
H
B
F/E: Pieter Van Asten
ALIEN CHIP & PAM DE LA FUTAIE
2.150
F
E/P: Patrick Reniers
56
2.175
H
T/E: David Standaert
J/D: Gunther Loix
EXTREME AUNOU & LABARRA
2.175
M
E/P: David Standaert
F/E: Mme Caroline Cobbaut
0
2.175
B
J/D: Gert Sucaet (L)
2) PR. ANTHEE - 840 € - AT - 2150M- AUTO- INTER.
06
ATHENA DE PRESLES
BEL
(6)
TESTS/TESTEN
Q
BEL
D
15/07/12
F
ELIOS PDL
08
21/07/12
2.150
ELASCO
08
15/07/12
BEL
0
IL PIRATA & NAOMI WORTHY
ELIMAN-BUGA
08
28/07/12
BEL
BBF
FEARLESS
09
06/08/12
13/07/12
2.150
F
D
7) PR. VARENNE - 6.000 € - AT - 1750M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - TRIO
3 + j/a n’ayant pas/die geen 6.250
BEL
MONORAIL & ERNA SPEED
1.966
F/E: Georges Mewissen
T/E:
J/D: Hans Van Der Pijl
E/P: Gerard Pirard
F/E: Felix Cleeren
T/E:
J/D: Karel Smeysters
E/P: Josef Van Den Noortgate
F/E: Josef Van Den Noortgate
T/E:
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
01/07/12
28/07/12
04/08/12
04/08/12
11/09/11
28/07/12
28/07/12
28/07/12
30/06/12
04/08/12
28/07/12
03/08/12
04/08/12
11/11/11
04/08/12
23
z Uitslagen | Résultats
0
(12)
FEE DE CRESSY
09
BEL
1.609
F
0
(2)
DIORANE
0
(3)
ANOTHER MISS
07
04
BEL
BEL
(1)
D
(11)
DINA DES D
D
(13)
BEA
08
07
05
D
(8)
BB
BEL
BEL
1.609
F
F
B
F
1.615
SMOLDERING PINE & LYNN D’ORANGE
1.609
BBF
1.753
DIAMOND WAY & MISS HARRIET
1.609
B
1.336
HORSE DE COTTUN & HANNE VAN TROJE
1.609
F
B
1.998
ALIEN CHIP & TINA DES D
1.609
BEL
BEL
2.143
F
BB
COM FEAR & LOVELY
H
BB
EXTREME AUNOU & LAURA DU LOMBART
DARIE DE TIELT
07
2.023
HAMERIKANOZ & SERENADE PATROL
ELISE DU CAILLOU
D
Uitslagen | Résultats z
1.609
1.924
J/D: F.X. Myle
E/P: Olivier Mauhin
F/E: Haras De Cressy SA
T/E: F.X. Myle
J/D: Jean-Benoit Biot
E/P: Jean-Benoit Biot
F/E: Jean Pol Segaert
T/E:
J/D: Mme F. Hendrickx
E/P: Mme F. Hendrickx
F/E: Allemeersch Dirk (Erfgenamen)
T/E:
J/D: Geoffrey Lermusiaux
E/P: Mlle Nicky Broos
F/E: Jean Godart
T/E: F.X. Myle
J/D: Ludovic Dehut
E/P: Jean Louis Dehut
F/E: Jean Louis Dehut
T/E:
J/D: Patrick Vercammen
E/P: Willy De Haes
F/E: Willy De Haes
T/E:
J/D: Gregory Bastin
E/P: Philippe Gilbert
F/E: Henri Van Vijnckt
T/E:
0
(11)
27/07/12
EVITA BR
08
BEL
2.150
F
B
0
(4)
CODY KHAN
0
(5)
EKANOZ D’ESCAUT
0
(9)
FLEUR DE LISSE
D
(12)
BAMBORA
D
(14)
EL CAPITAN REYSHOF
09/06/12
06
08
13/11/11
09
04/08/12
05
22/07/12
08
04/08/12
D
(16)
D
(6)
4) PR. DES DAMES - 840 € - AT - 2150M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - TRIO
BEL
BEL
BEL
BEL
2.150
H
M
F
BBF
BEL
2.150
ALZ
BEL
590
HAMERIKANOZ & NANA DE CLOUSU
2.150
BB
881
PIM WIELINGA & PEARL BOKO
2.150
M
B
2.150
M
B
SMOLDERING PINE & PETRA TER EECKEN
M
B
MONORAIL & PRECIEUSE
2.150
H
BB
E/P: Ronny Bronckaers
F/E: Ronny Bronckaers
T/E: Patrick Jans
J/D: Gonzalo Ruiz Rodriguez (L)
E/P: Marc Thoelen
F/E: Maurice Engelen
T/E:
J/D: Sebastien Grisez
E/P: Patrick Cuvelier
F/E: Patrick Cuvelier
T/E: Marc Grisez
J/D: Jean-Marc Bertrand
E/P: Yves Langenaeken
F/E: Marc Van Houdt
T/E:
J/D: Mme F. Hendrickx
E/P: Mme F. Hendrickx
F/E: Kurt Declerck
T/E:
1.004
J/D: Frank Van Den Bergh
E/P: Roland Pirard
F/E: Roland Pirard
T/E:
J/D: Jean-Paul Brassine
E/P: Joseph Dodion
F/E: Mme Dom. Verstraeten
T/E:
J/D: Luc A Lannoo
E/P: Paul Matthijs
F/E: Johan Debaene
T/E: Arsene Lannoo
2.353
J/D: Jean-Marc Bertrand
E/P: Jean-Marc Bertrand
70
F/E: Stal Maestro-Ice
T/E:
4.331
J/D: Raphael Onghena (LJ)
E/P: Luc Onghena
0
2.150
J/D: Patrick Jans
948
COM KARAT & SUPER HANNA
ELY LINDEVELD
08
544
PARK RIDGE LOBELL & DANCING GELJ
CUPIDON VGM
06
09/07/12
BEL
897
ALIEN CHIP & GANCIA DROSSAERT
612
SAINT SILAS & NATALY DU BOUFFEY
04/08/12
04/08/12
04/08/12
04/08/12
13/11/11
28/07/12
04/08/12
05/08/12
3 + j/a n’ayant pas/die geen 8.500
6) PR. AMAY - 840 € - AT - 2650M- INTER.(VBP/PCB) - TRIO
1
(2)
BAYARD HOPE
05
2
(8)
BEL
2.44.71
M
BEL
F
2.45.12
4
(9)
2.45.58
5
(7)
D
(3)
D
(4)
BUCEPHALE EXPRESS
D
(5)
DUCHESS DU LOMBART
D
(6)
B
DANTON T
07
BEL
BBF
DARK SECRET
04
DEU
B
1.16.8
1.17.0
1.17.1
1.18.5
05
07
BEL
BEL
BEL
BEL
T/E: Geoffrey Lermusiaux
2.150
8.111
J/D: Mme Suzanne Jans
E/P: Frank Van Den Bergh
35
F/E: Johan Combes
T/E:
2.150
84
4.247
J/D: Mlle Lindsay Celis (L)
E/P: Camille Paul
21
F/E: Benjamin Vinck
T/E:
56
8.003
J/D: Mme Béatrice Demoulin
E/P: Mlle Natasja Belmans
175
2.150
2.150
35
2.150
H
H
F
B
BB
ALZ
H
2.150
F/E: Julien Laureys
T/E: Guido Laureys
J/D: Mme Christy Bertrand
E/P: Yves Langenaeken
F/E:
T/E:
5.786
J/D: Mlle Ann Basteyns
E/P: Mlle Ann Basteyns
F/E: Emiel Neyt
T/E:
6.283
J/D: Mme Micheline Onghena
E/P: Stefan Honhon
F/E: Stefan Honhon
T/E:
6.462
J/D: Mlle Maite Helmy (LJ)
E/P: Etienne Onghena
F/E: Haras Du Lombart
T/E:
J/D: Mlle Hanna Huygens (L)
E/P: Etienne Van De Weghe
F/E: Etienne Van De Weghe
T/E: Marc Huygens
COM FEAR & GANCIA EXPRESS II
2.150
ALLERGY & PORTA MAG
2.150
ALZ
14
7.855
NATIVE BROOKIE & NAOMI N
DINO SUNSHINE
07
F/E: Philippe Ghislain
NITON & WALCHEETAHNA
BO WALKER N
05
70
HANS-DROSSAERT & GARCE DU LOMBART
2.48.77
F
E/P: Philippe Ghislain
LA PAZ KIEVITSHOF & SHELBY
2.45.81
H
J/D: Mlle Celine Onghena
BOLETS ASPIRANT & FILLY OF DARBY
BALDOMERO
H
5.802
BF
(1)
BEL
350
FLEURON PERRINE & BAGATELLE DU FAYT
3
05
2.150
ALZ
DREAM BOLETS
07
1.16.6
6.591
INTREPIDE D’AVRIL & JEALOUS AGAIN
3 + j/a n’ayant pas/die geen 5.000 ...2.500+25
28/07/12
1
(6)
DIEGO ICE
07
04/08/12
3
(3)
4
(10)
5
(14)
6
(7)
COQUINE
7
(8)
DUC ST ANNA
0
(1)
0
(13)
TARA DU CRUCHET
0
(2)
TORPILLE DU PUITS
A
(9)
06
06
28/07/12
07
22/06/12
07
07
(10)
ERAGON ROSE
08
2
(8)
(13)
4
(2)
5
(3)
6
(7)
(15)
(1)
H
BBF
HOME RUN D’HONTE & MIMOSA
2.49.95
BEL
H
2.50.13
BBF
BEL
H
BBF
BEL
1.19.1
2.150
2.150
175
84
1.19.3
2.150
56
GINGER SOMOLLI & NITHALIE DU GEER
2.50.66
1.19.3
2.150
35
M
BBF
JAMBON P II & ONLY THOMPSON
BEL
F
BBF
ALIEN CHIP & SPEEDY MJ
BEL
F
BBF
PARK RIDGE LOBELL & LOVELY
2.50.96
2.51.11
DIEGO SLIPPER
07
1.19.0
NEXT MIC & ORTIE DU LOMBART
2.50.44
ELIANE
08
0
BEL
EMILY W
08
7
AND ARIFANT & MINETTA ROSE
DREAMBOY
07
350
BB
BJORN TO WIN
05
2.150
H
ENSIO DU LOGIS
08
1.18.9
BEL
EDEN
08
3
2.49.65
BEL
1.19.5
1.19.6
2.150
2.150
2.150
H
B
SPENDIC & COURTISANE B
1.237
J/D: F.X. Myle
E/P: F.X. Myle
70
F/E: Robert Semeillon
T/E: F.X. Myle
989
J/D: Gunther Loix
E/P: Alain Gossiaux
35
F/E: Alain Gossiaux
T/E:
1.055
J/D: Gery Schoovaerts
E/P: Daniel Bogaerts
21
F/E: Andre Gielis
T/E:
181
J/D: Rudy Honhon
E/P: Rudy Honhon
14
F/E: Rudy Honhon
T/E:
175
J/D: Guido Van Den Broeck
E/P: Mme Clementina Den Abt-Moris
F/E: Mme Clementina Den Abt-Moris
T/E:
J/D: Sebastien Juprelle
E/P: Louis Weber
F/E: Louis Weber
T/E:
774
1.096
50
J/D: Patrick Vercammen
E/P: Willy De Haes
F/E: Willy De Haes
T/E:
J/D: Hans Van Der Pijl
E/P: Felix Cleeren
F/E: Felix Cleeren
T/E: Chris Mispelon
28/07/12
D
(11)
(4)
D
(5)
28/07/12
04/08/12
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
BEL
3.29.45
M
BBF
BEL
BEL
BEL
B
ALZ
B
FRA
FRA
FRA
F
F
F
FRA(TF)
BEL
BEL
06
FRA
2.650
84
1.18.3
2.675
1.18.4
2.675
1.19.2
F/E: Ludovic Mast
T/E: Marc Huygens
3.156
J/D: Stefaan Uyttendaele (L)
E/P: Rudolf Didden
21
F/E: Rudolf Didden
T/E:
35
4.625
J/D: Gunther Loix
E/P: Karel Wyns
14
F/E: Pieter Van Asten
T/E:
2.033
J/D: Alain Dengis
E/P: Jean Henrard
F/E: Jean Henrard
T/E:
2.712
J/D: Ludo Laenen
E/P: Renaat Cuylaerts
F/E: Armand Belien
T/E:
J/D: Eddy Van Hout
E/P: Roland Volders
2.650
1.20.3
2.675
ALIEN CHIP & FABIDO W
56
NOBILIS JIEL & LAIKA D’EVERSEL
F
B
HORSE DE COTTUN & ISMERE CHAMPFLEUR
B
ALIEN CHIP & PERFECTION JEANCLE
2.675
BBF
H
F/E:
T/E: Daniel Moes
434
J/D: Stefan Honhon
E/P: Hubert Tasset
F/E:
T/E:
2.970
J/D: Hans Van Der Pijl
E/P: Mme Huguette Geboors Bastyns
F/E: Willy Windmolders
T/E:
J/D: J.Jr Van Den Putte
E/P: Jean-Marc Bertrand
F/E: William Pischedda
T/E:
J/D: Mme F. Hendrickx
E/P: Mme F. Hendrickx
F/E: Mme F. Hendrickx
T/E:
J/D: Geoffrey Lermusiaux
E/P: Louis Weber
F/E:
T/E: Geoffrey Lermusiaux
29.442
J/D: Marc Huygens
E/P: Wim Tollet
70
F/E: Agro NV
T/E: Marc Huygens
175
23.249
J/D: J.Jr Van Den Putte
E/P: Matic V.O.F.
35
F/E: Lodewijk Debaene
T/E: Guido Laureys
84
40.217
J/D: Georges Mewissen
E/P: Didier Mewissen
F/E:
T/E: Georges Mewissen
1.911
ANDERS CROWN & PRO LINE
2.650
BF
E/P: Pierre Lhoest
3.289
2.650
M
T/E:
J/D: Daniel Moes
LUDO DE CASTELLE & NOCTURNE DU PUITS
2.675
H
F/E:
4.410
NI HO PED D’OMBREE & DEVISE DES SALINES
2.650
ALZ
E/P: Jan Rits
35
2.675
ALZ
T/E:
J/D: Marc Huygens
56
2.650
ALZ
F/E:
1.394
FROSTS INDYCAR & INDECISE JEANCLE
3.34.79
H
175
CYGNUS D’ODYSSEE & LYNROSE
3.29.92
F
2.675
SMOLDERING PINE & POLENA
3.29.79
H
350
SMOLDERING PINE & INVESTA
SIRE DE CAYOLA
1.951
HIMO JOSSELYN & DEESSE DU PLESSIS
04/08/12
28/07/12
27/07/12
28/07/12
04/08/12
30/06/12
28/07/12
05/08/12
28/07/12
28/07/12
15/01/12
04/08/12
02/10/11
28/07/12
7) PR. ANS - 840 € - AT - 2150M- AUTO- INTER. - TRIO
3 + j/a n’ayant pas/die geen 55.000
04/08/12
1
(9)
BOUNDLESS ARNIE
05
28/07/12
2
(4)
3
(12)
29/07/12
BEL
M
2.45.78
BBF
ABRAHAM LINDEVELD
04
BEL
H
B
OURAGAN DE MORTREE
02
24
BBF
1.19.0
BONAMI
05
23/06/12
3.29.41
DREAM FOR EVER
07
D
H
2.650
WORKAHOLIC & FAUVETTE D’AVRIL
SUPER WIND
06
28/07/12
BEL
1.18.2
THERESE D’EVERSEL
07
04/08/12
B
DARIO PROF
07
28/07/12
M
CONWAY (be)
06
09/07/12
FRA
1.18.9
ALIEN CHIP & PERFECT VICA
3.29.28
FINVEST VIVANT
09
04/08/12
B
SULTAN DU VILPION
(12)
5) PR. ANS - 840 € - AT - 2150M- AUTO- BEL - TRIO
1
3.29.24
H
2
04/08/12
3 + j/a n’ayant pas/die geen 1.125
BEL
FRA
M
B
1.17.1
2.150
350
SUPER ARNIE & SUPER SIDNEY
2.46.27
1.17.3
2.150
I AM THE BEST & MAITRESSE
2.46.32
1.17.3
2.150
ECLAIR DE VANDEL & DAPHNE DE MORTREE
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
05/08/12
29/06/12
04/08/12
25
z Uitslagen | Résultats
4
(2)
BONO EV
05
BEL
2.46.70
M
BF
5
(7)
SHAPPIRO
6
(3)
TARASS DES VORGETS
7
(13)
ALFRED STERLING
04
07
04
0
(10)
(5)
(6)
BEL
M
M
BB
B
1.17.5
BEL
H
FRA
H
2.47.31
1.17.8
FRA
H
D
(11)
NESTOR (fr)
D
(8)
RAPIDO SUN
R
(1)
SPEEDY DU PERCHE
01
05
06
FRA
FRA
CZE
2.150
35
2.150
2.47.44
1.17.9
2.150
BBF
MAX LIMIT & ULISKA
B
INVIT BROLINE & GITA D’EREBUS
2.150
B
HORSY & HIAKALIE
B
JET FORTUNA & GODELURETTE
2.150
M
ALZ
27.042
J/D: Gonzalo Ruiz Rodriguez (L)
E/P: Geert Cleirbaut
F/E:
T/E:
18.780
J/D: Joseph Melin
E/P: Eric Gerbet
F/E:
T/E: Eric Gerbet
J/D: Filip Van Hauwermeiren
E/P: POHC Racing
F/E: Arsene Lannoo
T/E:
J/D: Karel Smeysters
E/P: Stany Smeysters
F/E: Stany Smeysters
T/E:
J/D: Jean-Marc Bertrand
E/P: Yves Langenaeken
F/E:
T/E:
J/D: Mlle Deborah Callebaut (L)
E/P: Mme Nancy Everaert
F/E:
T/E:
38.373
J/D: Gunther Loix
E/P: Bruno Limage
F/E:
T/E:
29.090
J/D: Gregory Bastin
E/P: Gregory Bastin
F/E:
T/E:
J/D: Geoffrey Lermusiaux
E/P: Geoffrey Lermusiaux
F/E:
T/E: Geoffrey Lermusiaux
26.210
CYGNUS D’ODYSSEE & ISTRIE
ISPALION JARZEEN & GOLDEN GIRL SUN
2.150
B
T/E:
26.101
2.150
H
E/P: Pascal Van Egdom
F/E: Gerald Van Pollaert
31.836
2.150
B
J/D: Eddy Van Hout
21
51.341
2.150
M
18.171
TARASS BOULBA & MUSTANGA
ROBIN DE TERNAY
05
56
CHARMY SKEETER & SORINA DREW
ROBBY LA BOATERIE
05
0
FRA
2.46.73
H
2.150
SMOLDERING PINE & TOOTSIE BROLIN
RHINO D’EREBUS
99
0
DNK
1.17.5
Uitslagen | Résultats z
17.805
LOVE YOU & TABLEAU
D
(2)
30/07/12
08
D
(3)
04/08/12
28/07/12
BRANDY ENERGY
1
(4)
30/06/12
09
2
(2)
04/08/12
09
3
(7)
30/07/12
(8)
5
(6)
D
(1)
23/06/12
2
(4)
RUBIS D’ANJOU
3
(1)
TOUT ROULE
05
05
07
FRA
FRA
FRA
H
H
H
(5)
SEXY QUICK
D
(2)
TRIDOR
D
(3)
QUI DE LA VALLEE
07
04
FRA
3.27.54
B
B
ALZ
1.17.6
2.675
FRA
H
H
ALZ
F/E:
T/E:
J/D: Michael Mewissen (L)
E/P: Clement Vansant
F/E:
T/E:
J/D: Mlle Celine Onghena
E/P: Luc Onghena
F/E:
T/E:
8.231
J/D: Mlle Hanna Huygens (L)
E/P: Pierre Lhoest
F/E:
T/E: Daniel Moes
2.491
J/D: Mme Anke Hillen
E/P: Mme Anke Hillen
F/E:
T/E:
J/D: Eddy Van Hout
E/P: Luc Onghena
F/E:
T/E:
7.680
1.18.4
2.650
84
1.524
FIRST WAY (fr) & KATHLEEN DU MORIN
1.17.9
2.675
56
CARPE DIEM & KAROLL BRADOR
MISTER BLUE & HEVE DE GRABOTAIS
2.675
B
E/P: Jean Henrard
175
2.650
FRA
J/D: Mlle Audrey Dengis (L)
GAZOUILLIS & JAVA DE FEROL
3.28.31
F
11.450
FILOU DU BOSCAIL & JUPE CULOTTE
3.27.80
4
06
B
350
6.766
VOICI DU NIEL & KATE CHERIE
(3)
(5)
28/07/12
(2)
08
MONS BEL
2.24.41
M
B
1.22.5
1.750
0
SMOLDERING PINE & LINSY DE LEUK
J/D: Marc Huygens
E/P: Mlle Els Peeters
F/E: Mme Anneken Foubert
T/E: Mlle Els Peeters
1
(4)
28/07/12
08
2
(5)
3
(6)
BEL
BEL
PINK DIAMOND & RAZUREL TRAFO
2.56.65
F
ALZ
M
B
M
B
2.300
1.875
1.17.0
2.300
900
LAGON & QUI QUI
2.57.23
BEL
1.16.8
DEFI D’AUNOU & OBLESSE P
2.57.20
ESPOIR
08
26
B
EQUINOX EV
08
(1)
H
EVITA LAMBA
08
4
BEL
3.750
1.17.9
LOVE YOU & GREDINE
2.275
600
E/P: Euro-Trotting
750
F/E: Euro-Trotting
T/E:
30.013
J/D: Marc Huygens
E/P: Maurice Lambaerts
375
F/E: Maurice Lambaerts
T/E:
45.679
J/D: Sebastien Juprelle
E/P: Mme Joseph Juprelle
225
F/E: Stoeterij Everaert BVBA
T/E:
5.355
J/D: Luc A Lannoo
E/P: Mme Chantal Ghekiere
150
F/E: Mme Chantal Ghekiere
T/E: Arsene Lannoo
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
H
B
ALIEN CHIP & JACOBINE VG
2.56.40
M
2.56.61
B
F
B
M
BEL
M
BEL
H
3.750
F/E: Haras De Cressy SA
T/E: Marc Grisez
7.225
J/D: Christophe Martens
E/P: Rudy Smets
750
F/E: Hugo Buyl
T/E:
4.495
J/D: Joseph Verbeeck
E/P: Christiaan Tack
375
F/E: Christiaan Tack
T/E:
1.17.5
1.16.8
2.275
6.475
J/D: Marc Huygens
E/P: Luc Vandermassen
225
F/E: Luc Vandermassen
2.300
T/E: Marc Huygens
600
13.244
J/D: Nico Dhaenens
E/P: Ecurie LJ
150
F/E: Hugo Buyl
T/E:
375
4.950
J/D: Jo Corbanie
E/P: Alain Auroux
F/E: Alain Auroux
T/E: Jo Corbanie
J/D: Kristof Depuydt
E/P: Yvan Poriau
F/E: Stal Eyensluis “”E””
T/E: Chris Mispelon
J/D: Mlle Celine Onghena
E/P: Etienne Onghena
F/E: Jean-Benoit Biot
T/E:
J/D: Raf Depuydt
E/P: Patrick De Ryckere
F/E: Noel Robert
T/E: Filip Ghekiere
1.875
900
OTELLO PIERJI & TELL ME MORE
2.58.26
1.18.3
2.275
LOVE YOU & THERESIA BOKO
2.275
1.110
B
LINDY’S ROAD & SANTA BIESOLO
B
SPENDIC & AGLAELLE DE FOSSES
2.275
3.049
2.275
B
4.450
MAX LIMIT & UVIOLINE EV
2.07.70
H
B
3
(9)
4
(13)
ZAMBROTTANEWPORT
5
(12)
SOKOL DU BOUILLON
6
(1)
7
(10)
03
28/07/12
06
(15)
(16)
0
(3)
0
(5)
0
(6)
21/07/12
ITA
NLD
FRA
F
H
H
BEL
M
BEL
H
BEL
M
B
B
ESP
B
F
M
2.08.62
1.13.5
1.750
600
2.08.81
1.13.6
1.750
375
1.14.1
1.750
1.14.1
1.750
1.750
1.750
1.750
H
BF
B
F/E: Noel Robert
T/E:
J/D: Sven Hoste
E/P: Ecurie Z
F/E:
T/E: Jo Corbanie
29.701
J/D: Yannick Desmet
E/P: Yannick Desmet
F/E:
T/E:
25.565
J/D: Adolph Neirinck
E/P: Didier Sanders
F/E:
T/E: Hein Van Den Hende
J/D: Bart De Graeve
E/P: Joeri De Laender
F/E: Patrick Benezet
T/E:
J/D: Mme Veronique Depuydt
E/P: Robrecht Van Belleghem
F/E: Robrecht Van Belleghem
T/E:
J/D: J.P. Lavaert
E/P: Stal Noble BVBA
32.819
27.561
24.145
24.708
36.027
33.915
32.914
STAR TILLY & ROSY EXPRESS
F/E: Stal Noble BVBA
T/E: Pieter Decock
J/D: Loic Rivenet
E/P: Antonio Ripoll Rigo
F/E:
T/E:
J/D: Adelin Mattheeuws
E/P: Mme Chantal Ghekiere
F/E: Mme Chantal Ghekiere
T/E: Filip Ghekiere
J/D: Jan Rits
E/P: Karel Beck
F/E: Leo Van Pollaert
T/E:
J/D: Gerald Van Pollaert
E/P: Gerald Van Pollaert
F/E: Mme Nicole Roussel
T/E:
32.793
J/D: G.A. Coll
E/P: Cuadras Ses Comes
F/E:
T/E:
19.543
J/D: Marc De Soete
E/P: Sebastien Mathy
F/E: Stoeterij Everaert BVBA
T/E:
J/D: Thomas Daneau
E/P: Thomas Daneau
F/E: Erik David
T/E:
JOHNNIE WALKER N & TAX VALUE
1.750
H
375
33.400
SIRGIO & AUBE DES ETANGS
1.750
VAINQUEUR
E/P: Christian Sybers
GOBERNADOR & GREDINE
JASMIN DE FLORE & PRINCESSE VICTOIRE
(2)
J/D: Christ Lannoo
COKTAIL JET & DIAREVA
1.750
B
T/E: Steven Vets
32.852
COKTAIL JET & VICKY D’AUBRAC
ALZ
F
E/P: Winner NV
F/E: Ludovic Mast
HALIMEDE & HAMAROSA QUEEN
NATIVE BROOKIE & DJERBA MAGDALON
B
J/D: Mlle Linda Van Bael
750
JULIANO STAR & TAMARA GROENHOF
B
B
41.741
CHEROKEE CHIEF & PAT RIVER VL
F
D
BEL
900
COKTAIL JET & ORIGINE AMERICAIN
CAMINO EV
03
1.750
B
(14)
BEL
1.13.1
H
D
06
1.875
1.750
SYBILA DE KOR
ESP
1.750
1.750
(8)
06
1.13.0
NATIVE BROOKIE & NATALY DU BOUFFEY
DOMINANTE
BEL
3.750
B
AMERICAN COKTAIL
BEL
1.750
VICTOR LAVEC I & RANI DE LIZMAR
2.09.65
ULTRA VITE (B)
BEL
2.07.72
2.09.63
NINA MONSOL
0
21/07/12
B
1.13.0
ARMBRO KAISER & ELADY
2.08.03
BRAVO MAGDALON
07
21/07/12
BB
BOY DU BOUFFEY
05
0
M
SULTAN D’AUBRAC
00
0
BEL
ORDALIA OP
08
30/06/12
21/07/12
BEL
VICTOR DU CALVAIRE
02
J/D: Pedro Ferket
HAND DU VIVIER & NOUVION
(11)
05
27.845
BEL
2.275
B
2
04
2.300
BEL
2.275
F
BY VIVANT
05
13/07/12
4 j/a ...12.000+25
1.16.7
E/P: Haras De Cressy SA
06/08/12
21/07/12
27/07/12
27/07/12
27/07/12
27/07/12
27/07/12
25/07/12
27/07/12
27/07/12
3) PR. TRBA / EUROTIERCE (AMATEURS) - QUINTE ORDRE + 6864 € ! - 9.000 € - AT - 1750M- AUTO- INTER. - T/Q/QUINTE
1) PR. RUFFUS BELGIAN WINE (SPONSORING FN 600/300) - 9.000 € - AT - 2275M- INTER.
2.56.47
T/E:
J/D: Sebastien Grisez
13/07/12
12/08/2012 - 14 u/h 00 (Hippodrome de Wallonie à Mons)
ENZO TRAFO
BEL
1.17.1
FURAX DU CALVAIRE
04
(4)
E/P: Patrick Wauters
F/E:
3 + j/a n’ayant pas/die geen 40.000
Weging / Pesage: Paul Talpe • Aankomst / Arrivée: Alain Goethals • Starter: Marc Martens • Veearts / Vétérinaire:
David Van Dooren • Koerscommissarissen/Commissaires des courses: Ype Tel - Luc Deconinck - Norbert Martens - Mme Gina Bex
Alain Goethals • Piste / Terrain: Goed/Bon
1
BEL
1.17.1
FANDJO DE FOSSES
06
EDEKODE
BEL
2.55.48
JAG DE BELLOUET & ABELLA
FULL HOUSE “”E””
09
TESTS/TESTEN
Q
15.958
HAMERIKANOZ & MARIMBA
2.55.52
FILLE DU LAUZET
09
27/07/12
B
FALCO VRIJTHOUT
09
05/08/12
M
FORLAN
09
4
BEL
FATHIA TER MEULEN
09
2.675
ALZ
FEARLESS VRIJTHOUT
09
1.17.4
H
2.300
J/D: Rik Wauters
3 j/a ...6.000+25
D
3.27.19
BEL
14.663
ZERBERUS & IMPECCABLE VALUE
04/08/12
3 + j/a n’ayant pas/die geen 13.000 ...6.500+25
ROUBLARD D’AURIAC
2.300
N
2) PR. CHAMPAGNE JM GOBILLARD & FILS (SPONSORING FN 600/300) - 9.000 € - AT - 2275M- INTER. - TRIO
D
(6)
F
ENZO DE CRESSY
08
8) PR. ASSENT - 840 € - MONTE/BEREDEN - 2650M- INTER.
1
NLD
37.843
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
22/07/12
22/07/12
23/07/12
27/12/11
07/08/12
29/07/12
30/07/12
05/08/12
23/07/12
05/08/12
27/07/12
04/08/12
05/08/12
05/08/12
28/07/12
27
z Uitslagen | Résultats
D
(7)
ALCAPONE VEGE
04
BEL
H
Uitslagen | Résultats z
1.750
B
34.745
COM FEAR & CRISI LOBELL
J/D: Filip Van Hauwermeiren
E/P: POHC Racing
F/E: Gerard Vergaerde
T/E:
7) PR. DYON - 15.000 € - AT - 2850M- INTER. - TRIO
27/07/12
4) PR. GP DE WALLONIE - GR I - 180.000 € - AT - 2300M- AUTO- INTER. - TRIO
3 + j/a die/ayant 25.000 ...150.000+25
1
(7)
4 + j/a die/ayant 100.000
06
2
1
(5)
READY CASH
05
2
(6)
(7)
(4)
(8)
(2)
(1)
(3)
BF
GINGER SOMOLLI & KORANIE DES NOES
M
B
GIANT CAT & KERALDA
B
GENERAL NOVEMBER & IN LOVE NOVEMBER
H
B
CAPRICCIO & DEBBIE DU CHENE
M
B
GANYMEDE & ZEBRA DEL PRI
M
ALZ
S.J.’S PHOTO & SKIBBEREEN
2.42.65
2.43.19
M
2.44.99
FRA
2.48.32
SWE
2.49.49
PROPELLER
06
NP
H
FABRICE AXE
02
7
DEU
SWE
2.52.44
1.10.7
1.10.9
1.11.7
1.13.2
1.13.7
1.15.0
COMMANDER CROWE
03
SWE
75.000
INDY DE VIVE & KIDEA
KEBBY DU BOCAGE
98
6
FRA
2.300
BF
ORSO NOVEMBER
01
5
FRA
1.10.4
M
PERLANDO
03
4
2.41.97
RAPIDE LEBEL
05
3
FRA
ULTRADIDACT F
H
ALZ
2.300
2.300
2.300
2.300
37.500
18.000
12.000
7.500
2.300
3.076.800
1.733.922
1.156.190
700.966
379.028
554.427
2.300
101.002
2.300
2.722.948
JULIANO STAR & SOMACK
J/D: Frank Nivard
E/P: Philippe Allaire
F/E:
T/E: Thierry Duvaldestin
J/D: Eric Raffin
E/P: Alexandre Prevost
F/E:
T/E: Sébastien Guarato
J/D: Dominik Locqueneux
E/P: Vanberghen BVBA
F/E:
T/E: Alfons Vanberghen
J/D: Joseph Verbeeck
E/P: Stal November
F/E:
T/E: A. Posthumus
J/D: Nico Dhaenens
E/P: De Groote Lieven BVBA
F/E:
T/E:
J/D: J.S. Cormy
E/P: Mme Claudine Minier
F/E:
T/E: Eric Marc Fournier
J/D: Thierry Duvaldestin
E/P: AB Levaux Ecurie
F/E:
T/E: Thierry Duvaldestin
J/D: Christophe Martens
E/P: Ecurie P.P. Travtraning Ab
F/E:
T/E: Fabrice Souloy
(6)
SWE
H
3.33.90
ITA
F
3
(3)
08/07/12
4
(10)
21/07/12
5
(5)
27/07/12
6
(1)
05/08/12
7
(2)
04/08/12
A
(8)
22/07/12
D
(9)
MUST DE JAVIE
31/07/12
R
(4)
RITANO FREIGHT
01
BEL
WINDSONG’S LEGACY & TIME TO BELIEVE
3.34.75
3.34.76
H
BBF
NORGINIO
01
FRA
B
PLATON DE VAUVERT
03
FRA
H
B
AMIGO TEN DOORN
04
BEL
H
B
04
FRA
M
3.35.72
1.14.7
1.15.7
1.15.8
00
06
SWE
FRA
SWE
M
1.500
2.875
1.000
2.850
625
2.850
1.15.9
2.850
H
N
E/P: Paolo Trofino
F/E:
T/E: Vincent Martens
85.870
J/D: Raf Depuydt
E/P: Mme Erika Vandeweghe
1.250
F/E: Peter Poppe
T/E:
660.390
J/D: Nico Dhaenens
E/P: Vanberghen BVBA
F/E:
T/E: Alfons Vanberghen
J/D: Dominik Locqueneux
E/P: Dominique Pena
F/E:
T/E: J.M.M. Riaud
J/D: Dirk Rotty
E/P: Jozef Nuytten
F/E: Georges Depoorter
T/E: Dirk Rotty
J/D: Gerard Vergaerde
E/P: Joris De Brabander
F/E:
T/E:
J/D: Frank Nivard
E/P: St. Masson-Deblaize
F/E:
T/E: Anders Lindqvist
J/D: Christophe De Groote (L)
E/P: De Groote Lieven BVBA
F/E:
T/E:
J/D: Fabrice Souloy
E/P: HB Stall Label
F/E:
T/E: Fabrice Souloy
J/D: Christophe Martens
E/P: Ecurie Olmenhof
F/E:
T/E: Vincent Martens
J/D: Dominik Locqueneux
E/P: Scuderia Metauro
F/E:
T/E: Vincent Lacroix
J/D: Lieven Cannaert
E/P: NV Etoile
F/E:
T/E: Robert Bergh
J/D: Gerard Vergaerde
E/P: Yannick Desmet
F/E:
T/E:
J/D: Hein Van Den Hende
E/P: Nicholas Cachia
102.325
JOLMETO & VAHINE DE RETZ
121.728
GALLANT BARON & SPOT LAUNCHER
359.814
DESTIN DE BUSSET & BELLE D’ARTILLY
2.850
B
J/D: Vincent Martens
115.145
80.717
2.875
H
T/E: Vincent Martens
76.961
2.850
B
E/P: AB Ecurie Snogarps Gard
F/E:
HORSE DE COTTUN & PAT TEN DOORN
OHIO LAUNCHER
02
2.850
3.125
J/D: Christophe Martens
GAMIN DE VAUVERT & HYDRA DANYK
3.36.37
ALZ
1.15.3
2.850
122.337
CAPRICCIO (F) & FARANDOLE DU CORTA
3.36.12
QUINETTO DU BOIS
1.15.3
PARK RIDGE LOBELL & ELISABETH VO
3.34.90
M
6.250
B
TOMBRE PEPE
21/07/12
2.850
VIKING KRONOS & ULTRA BROLINE
MESSALINA OM
06
1.15.1
B
91.097
RITE ON LINE & PEACEFUL FREIGHT
07/07/12
11/03/12
27/07/12
10/01/12
22/07/12
23/07/12
07/08/12
27/07/12
27/07/12
12/06/12
5) PR. ETEC - JUMELE + 699 € ! - 9.000 € - AT - 2850M- AUTO - TRIO
9) PR. GECILOC - TRIO + 637 € 8 - 9.000 € - AT - 2300M- AUTO- INTER. - TRIO
5 - 6 a/j n’ayant pas/die geen 35.000
4 + j/a n’ayant pas/die geen 80.000
1
(6)
2
(13)
SERIELLE
06
(3)
(14)
(9)
(11)
7
(12)
0
(1)
0
(4)
(7)
0
(8)
D
(10)
D
(2)
D
(5)
28
E/P: Joel Huge
F/E:
T/E: Marc Grisez
J/D: Marc Huygens
E/P: Sprl Del Team
F/E:
T/E:
J/D: Frank Nivard
E/P: Franck Rico
F/E:
T/E: J.M.M. Riaud
21.255
J/D: Nico Dhaenens
E/P: Patrick Labrousse
F/E:
T/E: Mlle Lynsey Last
18.750
J/D: Christophe Martens
E/P: Ecurie Olmenhof
F/E:
T/E: Vincent Martens
J/D: Geert Lannoo
E/P: Michel Hagon
F/E:
T/E: Arsene Lannoo
J/D: Philippe Masschaele
E/P: Ulf Nordin Ecurie
F/E:
T/E: Ulf Nordin
J/D: Gerard Vergaerde
E/P: Yannick Desmet
F/E:
T/E:
J/D: Raf Depuydt
E/P: Stal Debussere Jozef
F/E:
T/E: Filip Ghekiere
J/D: Luc A Lannoo
E/P: Willy Bekaert
F/E:
T/E: Arsene Lannoo
J/D: Sebastien Grisez
E/P: Freddy Grisez
F/E:
T/E: Marc Grisez
J/D: Manuel Dollet
E/P: Augustin Dusart
F/E:
T/E: Manuel Dollet
J/D: Guido Laureys
E/P: Mme Béatrice Demoulin
F/E:
T/E: Guido Laureys
ALZ
INSERT GEDE & LOVELY MESLOISE
B
GOOD MORNING PARIS & JUDICIEUSE ORANIE
3.36.94
FRA
F
3.37.20
FRA
F
3.37.43
FRA
3.37.43
FRA
1.16.1
1.16.2
1.16.3
1.16.3
FRA
FRA
FRA
FRA
FRA
FRA
FRA
2.850
2.850
2.850
900
600
375
2.850
H
ALZ
LOVE YOU & NEW FAIRY
H
ALZ
INSERT GEDE & JUGA
H
ALZ
JULIANO STAR & TOPAZE D’OMBREE
H
B
CHAILLOT & HURIKA
H
B
PAN DE LA VAUDERE & ETOILE ROUGE
M
ALZ
LIKABLE RIVER & KATLINE HIGHLAND
F
B
DAHIR DE PRELONG & JAVANAISE SUN
3.37.45
1.16.3
2.850
2.850
2.850
2.850
2.850
2.850
2.850
F
B
BASSANO & LULLABY DE MORMAL
H
ALZ
LOVE YOU & JUSTESSE (fr)
TOMMY
07
J/D: J.Jr Van Den Putte
GANYMEDE & IRMA D’ARTAGNAN
SOUANE DE MORMAL
06
T/E:
15.535
B
SHINING SUN
06
F/E:
1.875
F
TROT BERNAY
07
2.850
FRA
SOIR ROUGE
06
J/D: Joseph Verbeeck
HULK DES CHAMPS & CLAOMA DU PONCELET
TASARO
07
0
1.15.9
TIGER BILL
07
31.440
ALZ
TRITON (fr)
07
3.750
H
TABIN DU PRE
07
2.850
FRA
SA DEESSE FARNAY
06
6
1.15.9
BASSANO & EXQUISE PRINCESS
3.36.38
SARAH DU GRANIT
06
5
B
SALVA
06
4
F
TOP DU PONCELET
07
3
FRA
3.36.36
2.850
32.140
18.225
19.860
22.510
25.452
26.030
27.520
18.250
30.170
25.685
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
E/P: Mme Oana Dulgheru
29/06/12
1
(10)
KLONDIKE B.B.
06
27/07/12
2
(2)
05/08/12
3
(3)
27/07/12
4
(11)
ITA
H
B
SWE
H
H
06
ITA
M
6
(4)
27/07/12
7
(9)
30/07/12
0
(5)
MALE LUX
05/08/12
0
(6)
PIN DU TREMBLAY
27/07/12
0
(7)
VITAS
27/07/12
0
(8)
ZIDANE
27/07/12
D
(1)
POKER
05/08/12
D
(12)
RAMBO SAN
00
FRA
05
06
03
03
06
03
05
BEL
ITA
FRA
BEL
NLD
F
74.126
1.14.6
2.300
900
78.984
1.14.7
2.300
600
47.042
GANYMEDE & PINE FOR ME
2.52.16
B
BRITT TEN DOORN
1.14.8
1.15.0
2.300
375
2.300
1.15.0
2.300
H
M
B
BF
B
B
FRA
H
ALZ
B
T/E: Vincent Lacroix
J/D: Kristof Depuydt
E/P: Stal Panima
F/E:
T/E:
J/D: Dirk Rotty
E/P: Georges Depoorter
F/E: Georges Depoorter
T/E: Dirk Rotty
J/D: Giacommo Contri
E/P: Srl Connie
F/E:
T/E:
J/D: Gert Sucaet (L)
E/P: Johny Martens
71.738
F/E:
T/E: Jo Corbanie
2.300
69.949
J/D: J.Jr Van Den Putte
E/P: NV Etoile
F/E: Luc Sucaet
T/E: Filip Ghekiere
73.055
J/D: Lieven De Groote
E/P: De Groote Lieven BVBA
DOSSARI & CATIFLAVIE
EXPRESS IT & LA PLEIADE
DEFI D’AUNOU & KOSMOS QUEEN
F/E:
T/E:
79.977
J/D: Philippe Masschaele
E/P: Bruno Thevenoux
F/E:
T/E: Bruno Thevenoux
31.914
J/D: Raf Depuydt
E/P: Christ Deltour
F/E:
T/E: Filip Ghekiere
BUVETIER D’AUNOU & GIRONDE (fr)
2.300
H
76.818
F/E:
2.300
2.300
FRA
50.033
LINDY LANE & BUENA DI JIESOLO
2.300
H
64.509
HORSE DE COTTUN & PAT TEN DOORN
2.300
F
56.647
AND ARIFANT & DEVISE DU CORAL
2.52.49
B
68.115
1.875
B
2.52.42
H
2.300
GANYMEDE & JUVEL GILL
MONTGOLFIER
01/08/12
1.14.5
B
MACH KRONOS
3.750
TAP IN & LOTTA SHOT
2.51.79
DNK
2.300
UCONN ROC & Maureen Lobell
2.51.64
B
1.14.4
DREAM VACATION & SUPER SLEEK
2.51.30
OUCH
06
(13)
BBF
SWIFT TRIUMPH
04
5
2.51.28
M
NENE’DEGLI ULIVI
07
27/07/12
SWE
ISLERO DE BELLOUET & FURIEUSE TOP
03/08/12
06/07/12
30/07/12
05/08/12
27/06/12
05/08/12
27/07/12
29/06/12
29/07/12
29/07/12
29/07/12
04/08/12
27/07/12
07/08/12
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
29
z Uitslagen | Résultats
Uitslagen | Résultats z
10) PR. PMU FRANCAIS - 9.000 € - MONTE/BEREDEN - 2275M- INTER. - TRIO
D
(3)
3 + j/a die/ayant 5.000 ...75.000+25
1
(2)
2
(8)
(7)
(10)
H
ITA
H
FRA
H
FRA
H
2.50.82
2.51.58
ACHILLE & HOVILLARA D’OR
2.51.84
PACHA DE LA FRETTE
7
(6)
(3)
B
1.14.7
1.16.2
375
2.57.94
1.17.3
2.300
ICARE DE POULINE & FLORA DE LA MOTTE
2.59.50
1.18.0
2.300
B
ILDO DE FLEURAC & ICONE DE TINGRY
ITA
M
B
MUSCLES YANKEE & UDORA LB
2.275
SYRIUS
D
(5)
PITCHPIN DES BOIS
FRA
H
H
B
T/E: Kristof Depuydt
J/D: Frank Nivard
E/P: NV Etoile
F/E:
T/E: Robert Bergh
J/D: Mlle Anna Heikkinen (L)
E/P: Mme G. Masschaele
F/E:
T/E: Mme G. Masschaele
J/D: Philippe Masschaele
E/P: A. Turquet-Lepreux
F/E:
T/E: Mme G. Masschaele
26.058
J/D: Mlle Michelle Kokkes
E/P: Barbiselle SAS Societa
F/E:
T/E: Heiko Schwarma
320.023
J/D: Michael Mewissen (L)
E/P: De Groote Lieven BVBA
F/E:
T/E:
J/D: Mlle Manon Rotsaert
E/P: Rik Everaert
F/E:
T/E: Kristof Depuydt
J/D: Jonathan Peeters (L)
E/P: Giovannini Ilaria
F/E:
T/E:
89.409
J/D: Mlle Hanna Huygens (L)
E/P: Marcel Millecamps
F/E: Alain Dekeyser
T/E:
112.780
J/D: Mlle Celine Onghena
E/P: Didier Sanders
F/E:
T/E: Hein Van Den Hende
169.943
155.117
367.943
BARON DARBY & ESTEL BN
2.300
N
E/P: Mme Isabel Joseph
F/E:
52.840
2.300
BEL
J/D: Eric Raffin
118.629
H
(4)
03
600
FRA
D
00
2.275
900
33.158
ALLISON HOLLOW & ZUNIN
LITIO
05
2.300
1.875
B
PIRATE DE TINGRY
03
D
2.53.41
H
2.300
ALZ
(9)
FRA
1.14.6
2.300
CAPITOLE & IDYLLE DU GIRET
6
03
1.14.3
N
OJ BARB
M
3.750
PINE CHIP & SWEET SOUND
(1)
ITA
2.275
B
5
08
1.13.7
HAUBAN DE RETZ & FEE DE LA RIVE
ORGANDI D’OR
02
2.47.62
ALZ
OEILLET DE PHENS
02
4
FRA
INTRUDER KRONOS
04
3
08
QUEIROS DE NANCRAS
04
EXTREME FORCE “”E””
BUVETIER D’AUNOU & DRYADE DES BOIS
BEL
F
B
2.450
396
J/D: Gert Sucaet (L)
E/P: Nico Van Overbeke
F/E: Stal Eyensluis “”E””
T/E:
900
J/D: Kristof Depuydt
E/P: Patrick D’Hoore
180
F/E: Patrick D’Hoore
T/E:
655
J/D: Marnix De Groote
E/P: Mme Martine Van De Walle
90
F/E: Mme Martine Van De Walle
T/E:
336
J/D: Dries Devolder
E/P: Roger Grijp
54
F/E: Ludovic Mast
T/E:
179
J/D: Etienne Onghena
E/P: Alain Gossiaux
36
F/E: Alain Gossiaux
T/E: Benoit Onghena
260
J/D: Nico Dhaenens
E/P: Ecurie LJ
F/E: Jean Pol Segaert
T/E:
J/D: Jean Yves Marechal
E/P: Jean Yves Marechal
F/E: Robert Semeillon
T/E:
J/D: Gert Sucaet (L)
E/P: Jan Verbeke
F/E: Jan Verbeke
T/E:
J/D: Pascal Christiaens
E/P: Pascal Christiaens
F/E: August Heylen
T/E:
J/D: Nico Dhaenens
E/P: Patrick D’Hoore
SUPERB FORCE & SNOW SOCKS “”E””
06/08/12
3) PR. MARTINI - 2.160 € - AT - 2050M- AUTO- BEL - TRIO
29/07/12
3 j/a n’ayant pas/die geen 300
04/08/12
1
(2)
FRENE RISING
09
04/08/12
2
(7)
20/07/12
3
(5)
(3)
5
(6)
29/07/12
D
(1)
13/07/12
D
(4)
2.52.33
1.24.0
900
2.050
450
2.050
216
BEL
F
BB
SMOLDERING PINE & BABS VIVANT
BEL
F
B
HOME RUN D’HONTE & HO-PEARL
2.52.86
2.55.73
BEL
H
ALZ
1.24.3
1.25.7
BEL
F
BEL
H
BEL
F
2.050
2.050
144
90
MANDARINO BLUE & LYNN D’ORANGE
2.050
B
0
AND ARIFANT & OXFORDS BUTTERFLY
2.050
80
BBF
COLONEL DARBY & VICTORY CASTELETS
BF
NEXT MIC & GLENDA GK
FEMKE ZWARTLAND
09
2.050
JOHNNIE WALKER N & GALIA CASINDRA
FUERIE TER MAEREL
09
(8)
B
1.23.3
FELINE BUTTERFLY
09
D
M
FUEGO
09
29/07/12
BEL
1.23.2
SMOLDERING PINE & OXBORN RISING
2.50.77
FLEUR
09
16/07/12
B
FAB VIVANT
09
4
2.50.59
F
FLEMING CASINDRA
09
23/07/12
BEL
2.050
80
01/07/12
29/07/12
01/07/12
28/07/12
29/06/12
28/07/12
27/07/12
27/07/12
29/07/12
4) PR. BEAULIEU - 2.160 € - AT - 2450M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - TRIO
OOSTENDE 3 + j/a n’ayant pas/die geen 3.250
13/08/2012 - 15 u/h 30 ()
1
(1)
BRUNO BANANI
2
(4)
DISTINE
3
(5)
4
(8)
05/08/12
5
(6)
06/08/12
6
(9)
06/08/12
7
(3)
VOODOO’S CHILD
29/07/12
D
(10)
REMIND ME
Weging / Pesage: Alain Goethals • Aankomst / Arrivée: Alain Goethals • Starter: Marc Martens • Veearts / Vétérinaire:
David Van Dooren • Koerscommissarissen/Commissaires des courses: Luc Deconinck - Filip De Keyser - Roland Foulon
Patrick Vanneste - Alain Goethals • Piste / Terrain: Goed/Bon
08
07
1) PR. DES APPENTIS & LADS JOCKEYS - 2.160 € - AT - 2050M- AUTO- INTER.(VBP/PCB)
3 + j/a n’ayant pas/die geen 7.500
1
(2)
07
2
(4)
(5)
(1)
(3)
H
BEL
H
BEL
H
BEL
M
900
B
BARON DARBY & IANA DS
BF
JOHNNIE WALKER N & VENE ACTION
2.39.49
2.41.18
2.41.40
1.17.8
1.18.6
1.18.7
2.050
2.050
2.050
450
216
144
B
EXTREME AUNOU & OLGA DU SOURCE
B
GOETMALS WOOD & LUNA VIVANT
DANSEUR VIVANT
07
2.050
FRASCATI & MAGLIONNE
DARBY MAGDALON
07
5
BEL
1.17.3
ALZ
CASTOR ACTION SL
06
4
2.38.50
H
BO BRADY BARON
05
3
FRA
2.42.11
1.19.1
2.050
90
5.900
J/D: Gert Sucaet (L)
E/P: Marc Bruyneel
F/E:
T/E:
6.213
J/D: Gert-Jan Decock (L)
E/P: Pieter Decock
180
F/E: Willy D’Hooge
T/E:
7.678
J/D: Leander De Neve (L)
E/P: Koen De Ketelaere
90
F/E: Luc Sucaet
T/E:
4.472
J/D: Tom De Rijker (LJ)
E/P: Ecurie Willy & Willy (Flat Cy)
54
F/E: Stal Noble BVBA
T/E: Kristof Depuydt
5.471
J/D: Jonas Van Helleputte (L)
E/P: Michael Henderijckx
36
F/E: Ludovic Mast
T/E:
09
05
D
(2)
D
(7)
4 j/a n’ayant pas/die geen 1.250
1
(4)
2
(6)
(5)
D
(1)
BEL
H
BF
BEL
F
B
BEL
BEL
2.450
900
3.20.51
1.21.8
2.450
450
SHARKY BOKO & TELL ME MORE
1.23.3
2.450
216
SMOLDERING PINE & O FLEUR TUCKY T
2.450
M
BF
SMOLDERING PINE & KASH DARBY
BF
INCREDIBLE CRAFTS & PEARL OF BUTCHER
EXPLOIT BUTCHER
08
1.21.8
ALIEN CHIP & POWERGIRL
3.24.10
EVERTON PINE
08
(2)
B
E FLEUR TUCKY T
08
D
3.20.43
F
EXTREEM VRIJTHOUT
08
3
BEL
F
2.450
2.008
J/D: Wilfried Van Coillie
E/P: Wilfried Van Coillie
180
F/E: Mme Jeanine De Vrieze
T/E:
1.645
J/D: Raf Depuydt
E/P: Andre De Letter
90
F/E: Hugo Buyl
T/E: Filip Ghekiere
1.334
J/D: Kristof Depuydt
E/P: Jules Deloof
54
F/E: Roger Tanghe
T/E:
0
J/D: Lieven De Wannemaeker
E/P: Lucien Versporten
F/E: Lucien Versporten
T/E:
J/D: Yvan Teerlinck
E/P: Ronald Goossens
F/E: Mme Veerle Boussauw
T/E:
180
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
B
BEL
H
B
BEL
B
NLD
FRA
FRA
F
M
BEL
FRA
06
NLD
2.450
F/E:
T/E:
450
2.070
J/D: Christoff Thijs
E/P: Christoff Thijs
1.20.5
180
F/E: Mlle Nele Devolder
T/E: Pieter Decock
2.450
216
2.466
J/D: Marnix De Groote
E/P: Mme Michel Goessens
1.20.7
90
F/E: Lucien Aerts
T/E:
2.450
144
2.903
J/D: Gerard Vergaerde
E/P: Koen Voet
1.21.3
54
F/E: Koen Voet
T/E: Chris Mispelon
90
2.562
J/D: Dries Devolder
E/P: Herve Martens
36
F/E: Mme Jozef De Groote
T/E:
3.050
J/D: Kristof Depuydt
E/P: Eddy Debboudt
F/E:
T/E: Gerrit Buitelaar
960
J/D: Jean Yves Marechal
E/P: Jean Yves Marechal
F/E:
T/E:
3.140
J/D: Stijn Kumpen
E/P: Stijn Kumpen
F/E:
T/E:
J/D: Raf Depuydt
E/P: Tim Winkelmans
F/E: Mme Ann Libens
T/E:
J/D: Lieven Cannaert
E/P: Roger De Corte
F/E:
T/E: Dirk Govaert
J/D: J.Jr Van Den Putte
E/P: Hugo Buyl
F/E:
T/E:
2.450
1.21.4
2.450
OUT OF THE BLUE & SUPER FANATIC
3.22.91
B
1.20.2
SMOLDERING PINE & VITA D’ESC
3.19.47
B
1.400
IL PIRATA & KALIE DU NIL
3.19.24
F
900
CAZON & RED LORA
3.17.72
1.22.8
2.450
NELEOS DU GOUTIER & NOTTINGHAM FOREST
2.450
M
ALZ
LOVE YOU & FEERIE DU BUISSON
H
B
ALIEN CHIP & NEX DU LOMBART
2.450
H
H
3.176
2.450
BF
ZEPPOS VRIJTHOUT
580
ISMAEL DU PONT & HULLA DU MANOLET
2.450
BBF
2.722
EXTREME AUNOU & LADY SPEE
06/08/12
05/08/12
06/08/12
06/08/12
06/08/12
09/07/12
13/05/12
28/07/12
05/08/12
11/03/12
07/03/10
30/07/12
9) PR. OOSTENDE GREEN VI HERBE/GRAS - SCRATCH - 2.160 € - AT - 2500M- SCRATCH- INTER.(VBP/PCB) - TRIO
30/07/12
3 + j/a n’ayant pas/die geen 12.500
30/07/12
1
(5)
VARENO FIBBER
03
NLD
22/07/12
2
(7)
ASPER VH
06/08/12
3
(3)
EASY SPEED
04
08
30
H
TENTALOU DU VIF
07
ELVIRA CHIP
08
BEL
2.450
FISCAL VALUE & LUCIE DE TIENNE
3.17.29
DEX D’OVER
07
2) PR. OOSTENDE ZEEBRIES - 2.160 € - AT - 2450M- AUTO- BEL
B
YOUNG’N FANATIC
05
(11)
F
1.19.5
NEVELE CERO O & MYLANDA
3.16.68
DELFINE DG
07
D
BBF
DUCATI POWER
07
17/06/12
BEL
H
SELOS
00
TARPAN
NLD
3.14.74
BEL
BEL
H
2.500
B
2.500
H
BF
ALZ
8.665
J/D: Sidney Van Den Brande
E/P: J.A.L. Batist
F/E:
T/E: J.A.L. Batist
450
10.796
J/D: Raf Depuydt
E/P: Marc Van Den Abeele
180
F/E: Hubert Verhofstadt
T/E:
216
6.313
J/D: Geoffrey Lermusiaux
E/P: Stephane Bassee
90
F/E: Thomas Daneau
T/E: Geoffrey Lermusiaux
SAMMY LOBELL & JOLIENE VH
2.500
F
900
ALLISON HOLLOW & COACHELLA FIBBER
HAMERIKANOZ & VITESSE HOLLANDIA
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
13/07/12
08/07/12
06/08/12
31
z Uitslagen | Résultats
4
(9)
AUREL D’EREBUS
04
BEL
(8)
TAMARIS (fr)
6
(2)
TOLLY DE RANES
7
(1)
TRES FINE
07
07
07
0
(4)
(6)
FRA
FRA(TF)
BBF
2.500
H
B
SWE
FRA
90
2.500
F
B
E/P: Jos Laeremans
F/E: Stany Smeysters
T/E:
11.050
J/D: J.Jr Van Den Putte
E/P: Matic V.O.F.
F/E:
T/E:
J/D: Stijn Kumpen
E/P: Stijn Kumpen
F/E:
T/E:
J/D: Jurgen De Roeck
E/P: Jurgen De Roeck
F/E: Patrick Van Goethem
T/E:
J/D: Kristof Depuydt
E/P: Patrick D’Hoore
F/E:
T/E:
J/D: Lieven Cannaert
E/P: J.P. Van Breuseghem
F/E:
T/E: Lieven Cannaert
KID WOOD & MOLLY DE RANES
4.460
F
B
HORSE DE COTTUN & MAGYLINE
M
B
ADAMS HALL & SIMB RHUMBA
2.500
6.331
2.500
B
J/D: Jos Laeremans
54
5.740
2.500
H
11.443
HYPERIS & EPHASIA
SANCHO DU GALL
06
144
SMOLDERING PINE & MABI D’EREBUS S
SIMB RYDER
08
0
FRA
2.500
H
5
Uitslagen | Résultats z
10.260
ESCARTEFIGUE & FINE DE SENOVILLE
D
D
(6)
06/05/12
04/08/12
DIVINE BUTTERFLY
07
1
(9)
2
(2)
(3)
07
4
(7)
5
(1)
6
(8)
06
2
(2)
04
BEL
H
B
CHARGE VIVANT
06
BEL
H
3
(6)
NEW CHALLENGE
4
(4)
UPPER MONTEBERG
5
(5)
6
(3)
07
02
SWE
BEL
H
M
B
03
BEL
M
B
08
SWE
F
7
(8)
BLIJ SCHEEPKEN
R
(7)
DEVILS FAST
05
07
BEL
BEL
H
110
F/E: Koen Voet
T/E:
9.839
J/D: Mlle Elien Vervloet (L)
E/P: Kurt Vervloet
55
F/E: Ludovic Mast
T/E:
1.17.1
1.800
132
13.619
J/D: Guido Laureys
E/P: Andre De Meulenaere
1.17.5
1.800
F/E:
T/E: Guido Laureys
88
11.004
J/D: Koen Devos
E/P: Lucien Callens
1.17.6
1.800
33
F/E: Hubert Vandorpe
T/E:
13.152
J/D: Tom Verdonck
E/P: Nestor De Coster
55
1.17.8
1.800
1.18.1
1.800
BBF
F/E: Nestor De Coster
T/E:
J/D: Lieven Devos
E/P: Johan Devos
F/E:
T/E: Guido Laureys
13.961
J/D: Gerard Vergaerde
E/P: Marc Thienpont
F/E: Martin Schepens
T/E:
13.648
J/D: Piet Van Pollaert
E/P: Gerald Van Pollaert
F/E: Marc De Soete
T/E:
PRAHLER & CRISTY D’HONTE
1.800
H
22
10.875
BANKER HALL & IZA SILAS
2.20.50
BF
275
KRAMER CASH & FIRST NODESSO
2.20.00
B
1.800
PARK RIDGE LOBELL & STANHOPE HILL
2.19.60
BASILIKA SILAS
1.17.0
EGON LAVEC & PUMA (sw)
2.19.50
VLAM DC
E/P: Mme Kristel Voet
GANYMEDE & CHARGERETTE
2.18.70
BF
J/D: Stefaan Stevens
TRAVOLTA & KALIE DU NIL
2.18.60
BB
9.877
FAST PHOTO & JOYEUSE DU NIL
D
(5)
NP
(10)
R
(6)
05/08/12
05/08/12
06
1
(5)
3
(8)
07
(3)
5
(9)
(2)
H
BB
BEL
H
BB
BEL
M
M
B
BEL
F
B
DARKO VC
07
BEL
BB
1.19.6
2.350
1.19.7
2.350
1.19.7
2.350
6.911
3.07.50
1.19.8
F/E: Patrick D’Hoore
T/E:
J/D: Lieven Cannaert
E/P: Marcel Millecamps
75
F/E: Marcel Millecamps
T/E:
7.299
J/D: Pieter Van Achter
E/P: Antoine Van Achter
30
F/E: Peter Mellaerts
T/E:
80
6.288
J/D: Marc Huygens
E/P: Pascal Van Der Rasieren
20
F/E: Agro NV
T/E: Marc Huygens
50
7.329
J/D: J.Jr Van Den Putte
E/P: Herman D’Haese
F/E: Herman D’Haese
T/E:
J/D: Johan Kindt
E/P: Michel Tamsyn
120
2.350
7.119
IL PIRATA & KYTHERA V
2.350
5.204
F/E: Patrick Van Hoorebeke
T/E:
J/D: Dries Devolder
E/P: Mme Carina Vincke
F/E: Mlle Vicky Last
T/E:
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
T/E:
J/D: Kristof Depuydt
E/P: Stijn Buyl
F/E:
T/E:
05/08/12
01/04/12
M
BEL
BEL
H
BEL
B
JEST & ISPIDA
3.10.60
BBF
3.11.50
BB
1.21.1
1.21.3
BEL
H
BEL
BEL
BEL
2.350
2.350
325
156
104
HANS-DROSSAERT & PRINCESSE HILL
1.21.5
2.350
65
ALIEN CHIP & RYVALE D’ERPION
3.15.00
H
2.350
SMOLDERING PINE & RINJEIRRA
3.11.00
H
650
1.23.0
2.350
B
REVOLUTIONARY & JOJO GIRL DS
B
MILO WINDSPIEL & OCARINA HANOVER
2.350
B
BB
H
T/E:
2.894
J/D: Nico Geiregat
E/P: Philippe De Deyn
65
F/E: Philippe De Deyn
T/E:
2.950
J/D: Mlle Sandra Van Impe
E/P: Mlle Sandra Van Impe
F/E:
T/E:
J/D: Nico Van Riet
E/P: Mlle Sanne Windmolders
3.785
39
F/E: Patrick Van Beylen
T/E:
2.577
J/D: Valentijn De Brabander
E/P: Rudi Beck
26
F/E: Jean Ernotte
T/E: Hein Van Den Hende
3.767
J/D: David Deckmyn
E/P: Mme Nancy Everaert
F/E: Johnny De Strooper
T/E:
J/D: Johan Neels
E/P: Johan Neels
F/E: C. Spee
T/E:
J/D: Piet Van Pollaert
E/P: Koen Cornelis
F/E: Koen Cornelis
T/E:
J/D: Mme Béatrice Demoulin
E/P: Dion Lefebvre
F/E: Peter Corty
T/E: Lieven Cannaert
J/D: J.P. Lavaert
E/P: Dirk Meulebrouck
F/E: Michel Faveau
T/E:
J/D: Lieven Devos
E/P: Johan Devos
F/E:
T/E:
16.373
J/D: Koen Phlypo
E/P: Koen Phlypo
180
F/E: Erik Pollentier
T/E:
10.999
J/D: Mlle Linda Van Bael
E/P: Luciaan De Clercq
90
F/E: Luciaan De Clercq
T/E:
11.155
J/D: Johan Neels
E/P: C. Spee
F/E:
T/E:
J/D: Sven Hoste
E/P: Mme Fabienne Delheid
F/E:
T/E:
J/D: Mme Béatrice Demoulin
E/P: Mme Béatrice Demoulin
F/E:
T/E: Guido Laureys
J/D: Nico Van Riet
E/P: Mme Nancy Everaert
F/E: Maurice Dedobbeleer
T/E:
J/D: Piet Van Pollaert
E/P: André Van Den Broecke
F/E: Jan Vanhoucke
T/E: Hein Van Den Hende
KID WOOD & ETINCELLE ROYALE
3.795
LOOK DE STAR & LOVISA STAR
2.350
BB
E/P: Antoine Vanrenterghem
F/E: Mme Leen Lannoo
3.139
2.350
F
J/D: Christ Lannoo
130
3.100
2.350
H
4.420
3.276
BOLETS ASPIRANT & LOVELY DU LOMBART
05/08/12
05/08/12
10/08/12
29/07/12
05/08/12
20/11/11
04/08/12
05/08/12
30/07/12
15/07/12
06/08/12
1
(2)
27/07/12
07
2
(6)
29/07/12
13/07/12
SIMB PRESTIGE
05
F
4
(5)
UFO HOUBERG
5
(7)
SAPHIR DE NEUVILLE
6
(1)
D
(4)
D
(8)
BB
B
BEL
DEU
FRA
H
H
B
B
FRA
1.19.9
1.20.8
1.21.6
1.21.2
1.23.3
H
BEL
2.960
216
2.960
144
2.980
90
2.960
10.825
KRAMER CASH & BELL BAY-GRAUX
2.980
M
17.680
9.342
2.960
BB
ARUNA FOLLE
04
450
LOOK DE STAR & FREE LIFE
VERDI DU BOSQUET
BEL
2.980
FORTUNA FANT & ILIA VERA
4.06.50
H
11.142
TYRANNOSAURUS REX & FORELLE HOUBERG
4.02.00
TIGER LIFE
900
SUPER ARNIE & LIZARO HOLLANDIA
4.01.50
H
2.960
HORSE DE COTTUN & MALVINA DES
RONDES
3.59.20
BF
1.20.1
EL GLIDE & PINE ROSE
3.58.20
BIANCO HOLLANDIA
03
05/08/12
BEL
(3)
07
04/05/12
3.57.20
H
3
06
30/07/12
SWE
BLESI DON BOSCO
BF
17.612
PAPARAZZY & MAUD BELLE FOLLE
23/07/12
06/08/12
03/06/12
04/08/12
27/07/12
10/08/12
30/07/12
05/08/12
21/07/12
5) PR. DSM TROTTING - BELGIAN AMATEUR CLUB - 1.680 € - AT - 2350M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - T/Q/TOP5
05/08/12
3 + j/a n’ayant pas/die geen 3.200
05/08/12
1
(8)
ELLEN GM
08
15/07/12
2
(6)
BEL
3.10.10
F
B
TONIC DE TOUCHYVON
07
32
E/P: Jozef Seyen
F/E: Robert Semeillon
4) PR. MEMORIAL PETER FONCK (LIEFHEBBERS) - 2.160 € - AT - 2960M- INTER. - TRIPLET
E/P: Albert Aubert
7.075
HULK DE GODISSON & MONICA VL
1.19.9
J/D: Marnix De Groote
75
375
BOLETS ASPIRANT & LOTTE VRIJLEGHEM D
3.07.70
H
2.350
ECHO & ROXZET MELODY
3.07.40
BEL
1.19.6
PRAHLER & LADY MISS AD
3.07.20
BB
375
PARK RIDGE LOBELL & NINA DE LA FRETTE
3.07.10
CORALE KOETSHOEVE
06
7
BEL
2.350
SMOLDERING PINE & KAIMEY RISING
3.07.00
VIDAL
03
(7)
BF
EXPENSIVE MELODY
08
6
F
BISKIT
05
4
BEL
DEFI DE LA FRETTE
1.19.6
FRA
2.350
B
COQUIN DES VIAUX
02
3.07.00
M
1.21.1
ET VOILA TD-O
06
3 + j/a n’ayant pas/die geen 7.500
CHEBA RISING
3.10.50
BUMBA C
05
(4)
J/D: Guido Krieckemans
3 + j/a n’ayant pas/die geen 20.000 ...12.500+20
2) PR. ATRAVET - 1.200 € - AT - 2350M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - TRIPLET/QUARTO
1
BEL
1.21.0
ALIEN CHIP & LOVELY WILLIAMS
EMILO WINDSPIEL
08
22/05/12
3.10.40
B
VALLENBY
05
05/08/12
H
DYONISOS D’ERPION
07
(4)
BEL
CASPER HILL
03
550
7.073
MR PINE CHIP & EXTRA DRY
TEENY TAM TAM
08
1.800
B
CIRJEIRRO
06
30/07/12
D
1.16.7
F
2.350
DARCY WILLIAMS
07
1) PR. PLASTIEK HOFSTADE - 1.320 € - AT - 1800M- AUTO- INTER. - TRIPLET
2.18.00
NLD
4.104
IN LOVE WITH YOU & OXFORDS BUTTERFLY
3) PR. HERENKLEDIJ BOGGI - ROESELARE (LIEFHEBBERS) - 1.560 € - AT - 2350M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - TRIPLET/QUARTO
05/08/12
15/08/2012 - 14 u/h 30 (Felix de Ruyck)
AMAZING POWER
2.350
B
3 + j/a n’ayant pas/die geen 4.000
3 + j/a n’ayant pas/die geen 15.000
(1)
F
06/05/12
Weging / Pesage: Alain Goethals • Aankomst / Arrivée: Alain Goethals • Starter: Marc Martens • Veearts / Vétérinaire:
Mme I Pauwels • Koerscommissarissen/Commissaires des courses: Gunther De Riddere - Luc Deconinck - Christiaan De Wachter
Alain Goethals - Patrick Vanneste • Piste / Terrain: Goed/Bon
1
BEL
BANDITSUMMERLAND
08
3
WAREGEM (1)
10/08/12
FRA
H
ALZ
1.20.9
2.350
700
IL PIRATA & TATILA RISING
3.10.20
1.20.9
2.350
350
FULL ACCOUNT & LIBERTE DU PARC
2.682
J/D: Kristof Depuydt
140
F/E: Marc Grammens
T/E: Kristof Depuydt
1.230
J/D: Mlle Anne Mieke Apers
E/P: Mlle Anne Mieke Apers
F/E:
T/E:
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
E/P: Marc Grammens
05/08/12
29/07/12
33
z Uitslagen | Résultats
3
(5)
OBY UP
08
ITA
3.10.80
M
DAX DE CORTA
4
(7)
5
(1)
SAM GALBE
6
(11)
DUECE VRIJTHOUT
7
(12)
TIGROU DU BOCAGE
0
(3)
ULLA DE CLAIVINCE
07
06
07
07
08
0
(9)
(10)
(13)
(2)
(4)
FRA
FRA
3.11.00
M
M
H
ALZ
BEL
BEL
FRA(TF)
FRA
1.21.3
1.22.0
1.22.1
FRA
112
2.350
70
2.350
2.350
E/P: Luc Van Der Meersch
F/E:
T/E:
2.036
J/D: Marc Huygens
E/P: Nicki Notredame
70
F/E: Franz Desmet
T/E: Marc Huygens
70
J/D: Didier Langlet
E/P: Didier Langlet
F/E:
T/E:
2.584
J/D: Marnix De Groote
E/P: Marnix De Groote
F/E: Hugo Buyl
T/E: Mlle Catherine Sax
J/D: Stefaan Stevens
E/P: Siegfried De Cubber
F/E:
T/E:
J/D: Raf Depuydt
E/P: André Vandekerckhove
F/E:
T/E:
J/D: Jan Pieters
E/P: Hendrik Glorieux
F/E: Hendrik Glorieux
T/E:
J/D: Leander De Neve (L)
E/P: Martin Meire
F/E: Martin Meire
T/E:
2.874
2.350
0
N
MAGOT DU RAVARY & IRENE DU MORIN
H
B
FROSTS INDYCAR & LOVELY LOBELL
2.350
F
J/D: Gerard Vergaerde
ORSY DREAM & JIMBERLANDE
2.021
2.350
2.251
B
PARK RIDGE LOBELL & TIPTOP VOLITA
ALZ
JACKPOT DREAM & INDIRA D’HUSDINE
2.350
0
2.350
0
H
B
BEAUTIFUL SOMOLLI & GAZELLE DU COURTY
F
BF
FAN QUICK & MA JOLIE D’AVINE
TINA D’ELMA
07
2.350
F
H
488
FREIHERR AS & DUSE AS
3.12.90
BF
168
URFIST DES PRES & BAYADERE ORANGE
3.12.80
B
2.350
ALIEN CHIP & FRANSE DE CORTA
SAPHIR DES MARAIS
06
D
BEL
BBF
1.21.2
URANIE D’HUSDINE
08
D
FRA
H
3.10.90
ETROPLUS VOLITA
08
D
BEL
1.21.2
OLIMEDE & COMING UP CASH
BORN TO BE
05
D
B
Uitslagen | Résultats z
2.350
72
J/D: Stefaan Uyttendaele (L)
E/P: Tony De Winne
F/E: Engelbert Smet
T/E:
J/D: Luc Jacobs
E/P: Johan Frisch
F/E:
T/E:
J/D: Gert Sucaet (L)
E/P: Stefaan Claerhout
F/E:
T/E: Chris Mispelon
5
2
(7)
3
(9)
4
(1)
5
(2)
6
(6)
7
(4)
0
(5)
NEARQUE
01
ALZ
FRA
H
B
MAGNAT CROWN
00
FRA
H
N
FRA
01
BEL
H
ALZ
H
B
FRA
H
N
GATEAU
03
ITA
B
1.18.3
1.18.7
1.18.9
SWE
1.19.4
450
2.350
216
2.350
144
2.350
90
NATIVE BROOKIE & DJERBA MAGDALON
3.07.00
1.19.6
2.350
1.19.7
2.350
BB
M
B
E/P: De Groote Lieven BVBA
F/E:
T/E:
J/D: Lieven De Groote
E/P: De Groote Lieven BVBA
F/E:
T/E:
57.454
J/D: Guido Van Helleputte
E/P: Guido Van Helleputte
F/E:
T/E:
58.329
J/D: Gerald Van Pollaert
E/P: Gerald Van Pollaert
180
F/E: Stal Noble BVBA
T/E:
248.355
J/D: Gerry Van Loock
E/P: Gerry Van Loock
F/E:
T/E:
80.690
J/D: Sven Hoste
E/P: Danny Mahieu
F/E:
T/E: Jo Corbanie
87.959
J/D: Nico Van Riet
E/P: Mlle Sanne Windmolders
F/E:
T/E:
J/D: Mme Veronique Depuydt
E/P: NV Etoile
F/E: Luc Sucaet
T/E: Filip Ghekiere
69.949
EXPRESS IT & LA PLEIADE
(6)
DJ ROKA
0
(5)
DANCER OF BUTCHER
0
(8)
D
(10)
04
07
07
05/08/12
FRA
BEL
BEL
3.13.70
H
ALZ
B
H
B
BEL
1.22.4
1.22.6
BEL
65
2.350
2.350
2.350
B
B
E/P: Charles De Raedt
F/E: Jules De Raedt
T/E:
6.251
J/D: Guido Van Helleputte
E/P: Harry Van Helleputte
F/E:
T/E:
7.336
J/D: Mme Béatrice Demoulin
E/P: Mme Béatrice Demoulin
F/E: Ronny Schelstraete
T/E: Guido Laureys
7.222
J/D: Luc Meheus
E/P: Steven Declercq
F/E: Mme Veerle Boussauw
T/E:
J/D: Mme Veronique Depuydt
E/P: Wilfried Van Elslander
F/E: Ecurie Hollywood
T/E: Filip Ghekiere
J/D: Sven Hoste
E/P: Dirk Rotsaert
F/E: Luc Sucaet
T/E: Filip Ghekiere
7.879
NATIVE BROOKIE & MAY LADY ORANJE
2.350
F
J/D: Charles De Raedt
26
INCREDIBLE CRAFTS & PEARL OF BUTCHER
2.350
H
6.868
I AM THE BEST & REALIA VAN TROJE
BLITSY ACTION SL
05
2.350
IPSON DE MORMAL & GLYCINE D’ALENCON
3.14.20
M
1.22.4
SMOLDERING PINE & NISIGNY
BOBINO BROOKIE
05
30/07/12
8.896
IN BLACK & VENE ACTION
09/07/12
06/08/12
15/07/12
05/08/12
06/08/12
06/08/12
8) PR. VOEDERS LANNOO-MARTENS - 1.200 € - AT - 2350M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - TRIPLET/QUARTO
3 + j/a n’ayant pas/die geen 6.000
29/07/12
1
(6)
COSMOS DU CAMARDE
06
10/06/12
2
(10)
3
(3)
(5)
5
(8)
6
(2)
7
(4)
12/08/12
0
(11)
05/08/12
D
(1)
04/08/12
D
(7)
29/07/12
D
(9)
04/08/12
04/08/12
04/08/12
12/08/12
BB
NLD
BEL
BEL
F
BEL
BEL
1.18.5
FRA
FRA
H
B
IN BLACK & HITLINE
3.05.00
3.06.10
H
3.06.90
B
B
BBF
1.19.5
H
ALZ
H
FRA
H
1.20.1
1.20.1
BEL
H
2.350
80
50
2.350
ALZ
E/P: Alex Groeninck
F/E: Joost Depoorter
T/E:
6.226
J/D: J.Jr Van Den Putte
E/P: Hugo Buyl
F/E:
T/E: Filip Ghekiere
3.985
J/D: Joeri De Laender (L)
E/P: Mlle Debby De Laender
50
F/E: Haras Du Lombart
T/E:
4.195
J/D: Gerard Vergaerde
E/P: Stal Van Den Bossche
30
F/E: Stal Van Den Bossche
T/E:
5.490
J/D: Dries Devolder
E/P: Vincent Baert
20
F/E: Peter Printems
T/E:
3.613
J/D: Koen Devos
E/P: Philippe De Deyn
F/E: Philippe De Deyn
T/E:
2.350
4.042
J/D: Marc Huygens
E/P: Mme Paula Busselen
F/E: Mme Paula Busselen
T/E: Marc Huygens
2.350
112
J/D: Kristof Depuydt
E/P: Daniel Van Den Bossche
F/E:
T/E:
J/D: Lieven Cannaert
E/P: Jean-Pierre Cannaert
NUAGE DE LAIT & PUCE D’AUNAY
2.350
B
J/D: Stefaan Stevens
100
COM FEAR & ISIS AXKIT
3.320
JOW DU VRO & FRIVOLE DES BOIS
F/E:
T/E: Lieven Cannaert
2.350
5.000
J/D: Wilfried Van Coillie
E/P: Gerard Lecointre
F/E:
T/E:
2.350
5.655
J/D: Raf Depuydt
E/P: Johan Rosseel
F/E: Lodewijk Debaene
T/E: Filip Ghekiere
J/D: Tom Verdonck
E/P: Koen De Ketelaere
DERBY DU GITE & NAIS
DIEU D’AMOUR
07
2.350
120
4.884
SMOLDERING PINE & GODIVA S
3.08.30
F
1.19.2
2.350
INVIT BROLINE & ICY D’HONTE
3.08.20
M
1.18.7
TELL ME
07
250
HERMES DU BUISSON & KIVA DES ARRAVONS
SYMBOLE THE BEST
06
2.350
B
URVICK (fr)
08
500
M
BAXKIT
05
2.350
LOVE YOU & PATARA VRIJTHOUT
CIDJEIRRO
06
1.18.4
B
BAILEYS PRESTIGE
BEL
3.04.20
SANTANA BOKO & NICOGA F
3.04.50
CASTOR VDB
05
23/07/12
H
CRACK DU LOMBART
06
29/07/12
BEL
BARRACUDA
08
03/06/12
E/P: De Groote Lieven BVBA
380.352
JULIANO STAR & PAY LOVE
2.350
BEL
T/E:
J/D: Marc De Soete
SUGARCANE HANOVER & NOEGA
2.350
H
F/E:
320.473
VOICI DU NIEL & FIERE DE SUPRAMOUR
VITAS
03
2.350
QUAD DU NIEL
06
J/D: Christ Lannoo
B
7
4
339.140
VROUM D’OR & GAZETTE DU MOULIN
STARO YODEL
02
900
EROS DU ROCHER & DIANA DE PITZ
3.07.40
M
2.350
ICARE DE POULINE & FLORA DE LA MOTTE
3.06.50
MOULIN DE MYKONOS
00
3.04.10
3.05.40
T’IS MAGDALON
1.18.3
SANCHO PANCA & HINA BLANCHE
3.05.00
SIMONS ROSE
06
(3)
H
PACHA DE LA FRETTE
03
NP
FRA
3.04.00
3.13.60
F
(3)
21/07/12
3 + j/a
(8)
BEL
6
29/07/12
14/07/12
COURSEUL
06
09/07/12
6) PR. BAKKERIJ PLATTEAU - WAREGEM (LIEFHEBBERS) - 2.160 € - AT - 2350M- AUTO- INTER. - TRIPLET/QUARTO
1
(4)
25/07/12
BBF
SAINT SILAS & KOMILLA LOBELL
B
KELLER LOBELL & SALLY D’EREBUS
01/06/12
10/08/12
29/07/12
30/07/12
23/07/12
05/08/12
29/07/12
05/08/12
05/08/12
11/09/11
29/07/12
TESTS/TESTEN
Q
(1)
GIPSY D’HOEVE
10
Q
(2)
BEL
M
2.27.94
VIC D’ATOM
09
FRA(TF)
2.23.10
M
B
1.24.5
1.21.8
1.750
0
1.750
0
OTELLO PIERJI & LEILA D’OCCAGNES
F/E: Koen De Ketelaere
T/E: Koen De Ketelaere
J/D: Gerard Vergaerde
E/P: Aimé De Graeve
F/E: Aimé De Graeve
T/E: Aimé De Graeve
7) PR. CATERING VERKINDERE (LIEFHEBBERS) - 1.560 € - AT - 2350M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - TRIPLET/QUARTO
WAREGEM 3 + j/a n’ayant pas/die geen 9.000
1
(2)
BRITT PLEASANT H.
05
2
(9)
(7)
(1)
H
BEL
H
NLD
F
2.350
650
MT PLEASANT & LUCKY ROSE H
BBF
INVIT BROLINE & JESSY WILLIAMS
3.12.70
3.13.10
1.22.0
1.22.2
2.350
2.350
325
156
B
PARK RIDGE LOBELL & VOLITA D
B
INCREDIBLE CRAFTS & HAPPY D (nl)
YUCATAN CHARISMA
05
34
BEL
1.21.8
B
AZARRO VOLITA
04
4
F
VOODOO WILLIAMS
03
3
BEL
3.12.20
3.13.50
1.22.3
2.350
104
6.782
J/D: Piet Van Pollaert
E/P: Joachim Clyncke
130
F/E: Werner Haesaert
T/E:
8.373
J/D: Christ Lannoo
E/P: Christ Lannoo
65
F/E: Luc Lannoo
T/E:
7.871
J/D: Dave Molin
E/P: Martin Meire
39
F/E: Martin Meire
T/E:
4.519
J/D: Nico Van Riet
E/P: Mlle Manuela De Grande
F/E:
T/E:
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
Weging / Pesage: Fernand Dupontseel • Aankomst / Arrivée: Fernand Dupontseel • Starter: Marc Martens • Veearts / Vétérinaire:
Judith 'T Kindt • Koerscommissarissen/Commissaires des courses: Fernand Dupontseel - Luc Deconinck • Piste / Terrain: Goed/Bon
04/08/12
10/08/12
17/08/2012 - 17 u/h 30 (Felix de Ruyck)
1) PR. PMU - 960 € - AT - 1800M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - T/Q/TOP5
3 + j/a n’ayant pas/die geen 3.250
05/08/12
1
06/08/12
(9)
ESCARTIEN TER BLEKTE
08
BEL
H
ALZ
2.21.30
1.18.5
1.800
400
CYGNUS D’ODYSSEE & SUPER LENA
3.626
J/D: Pieter Van Achter
E/P: Antoine Van Achter
80
F/E: Antoine Van Achter
T/E:
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
05/08/12
35
z Uitslagen | Résultats
2
(4)
EVER SIDNEY
08
BEL
2.21.40
F
3
(7)
YAELA TRANSS R
4
(2)
YETSTAR BEEMD
5
(6)
DANCING ON ICE
6
(5)
05
05
07
(10)
(3)
BEL
BBF
F
B
BB
BEL
FRA
1.18.6
1.18.7
1.18.9
1.19.5
BEL
08
TONGEREN
BEL
T/E:
J/D: Jaimy Van Goethem (L)
E/P: Patrick Van Goethem
F/E:
T/E:
2.089
J/D: Gonzalo Ruiz Rodriguez (L)
E/P: Geert Cleirbaut
1.800
40
1.800
BBF
FROSTS INDYCAR & LOVELY LOBELL
1.20.0
1.800
F
BF
M
B
F/E: Stal Maestro-Ice
T/E:
J/D: Bjorn Van Ghelewe
E/P: Jan Maes
F/E: (Erfgen) Ragolle Alfred
T/E:
J/D: Carlos De Soete
E/P: Patrick Talpe
F/E:
T/E:
J/D: Jan Pieters
E/P: Hendrik Glorieux
F/E: Hendrik Glorieux
T/E:
J/D: Gerard Vergaerde
E/P: Luc Van Der Meersch
F/E: Roderik Muylaert
T/E:
J/D: Marnix De Groote
E/P: Luc Van Der Meersch
F/E:
T/E:
1.510
1.800
3.179
PARK RIDGE LOBELL & HEREGOYA
1.800
ITA
24
1.888
300
1.800
OBY UP
06
F/E:
F
2.24.00
(1)
E/P: Johnny De Strooper
1.076
NOBILIS JIEL & LUCIE DES BRIERES
NP
J/D: Koen Devos
64
BF
CYPRESS PRINSEVELD
T/E: Kristof Depuydt
1.800
F
(8)
E/P: Ronny Bracke
F/E: Johan Combes
2.620
SUPER DARBY & PAOLA QUAMELIE
D
J/D: Kristof Depuydt
40
96
B
CAPUCINE
06
1.846
1.800
ALIEN CHIP & MELANIE NORTON
2.23.10
H
200
SANTANA BOKO & TIARA DI QUATTRO
2.22.00
F
1.800
ABANO AS & WHY ME
2.21.60
UHEES DAIRPET
08
0
NLD
F
1.18.6
ROYAL GULL & JOYEUSE DU NIL
2.21.50
CYRIEL QUAMELIE
06
7
NLD
B
Uitslagen | Résultats z
320
OLIMEDE & COMING UP CASH
5
(3)
03/08/12
08
(1)
ELIOS PDL
D
(4)
BALINKA
08
22/07/12
05
1
(6)
01/06/12
2
(1)
2
(2)
3
(8)
D
(1)
09
09
(4)
BEL
2.58.52
M
B
BEL
F
BB
BEL
1.23.0
M
BBF
T/E: Patrick Jans
J/D: Marc Huygens
E/P: Jan Rits
2.58.63
1.22.1
2.175
84
COM KARAT & TIGORA INVIT
F
B
MAX LIMIT & NATHIE D’ASTER
BEL
F
B
HOME RUN D’HONTE & HO-PEARL
2.150
D
(6)
FARO DE LA HUNELLE
BEL
BEL
M
M
BBF
T/E: Marc Huygens
E/P: Mlle Nicky Broos
21
F/E: Teofiel Broos
T/E: F.X. Myle
0
J/D: J.Jr Van Den Putte
E/P: Roni Sels
F/E: Roni Sels
T/E:
J/D: Sebastien Grisez
E/P: Mlle Nicky Broos
F/E: Stoeterij Everaert BVBA
T/E: F.X. Myle
J/D: Benoit Onghena
E/P: Alain Gossiaux
F/E: Alain Gossiaux
T/E: Benoit Onghena
J/D: Patrick Jans
E/P: Frank Van Den Bergh
F/E: Joost Heylen
T/E:
J/D: Gert Sucaet (L)
E/P: Philippe Grumiau
F/E: Camille Paul
T/E: Geoffrey Lermusiaux
35
2.150
B
F/E: Ludovic Mast
J/D: F.X. Myle
0
BEL
FOKKE ZWARTLAND
35
650
SAINT SILAS & POLENA
2.150
(5)
09
F/E: Mme Suzanne Jans
175
2.150
D
09
2.150
SMOLDERING PINE & LUNA VIVANT
FLEUR
09
70
175
DOSSARI & NEX DU LOMBART
FREEWAY EV
09
D
B
FIDEEL EPS
09
(3)
F
FROMANDE BERGENHOF
09
D
BEL
FILICE VIVANT
E/P: Mme Suzanne Jans
134
PIM WIELINGA & ULTIMA BOKO
2.150
334
HAMERIKANOZ & ORFIE LOBELL
2
(2)
08
3.33.26
BEL
08
BEL
3
(7)
ELVIS V
4
(6)
EXITO MOON
08
08
36
H
BBF
EXCEL DE LA FUTAIE
F
BEL
H
BB
B
2.650
175
1.20.6
2.650
84
JOHNNIE WALKER N & LABELLE DU CAILLOU
3.34.28
M
1.20.6
VICTORY MARGIN & HAISCHA DU NIL
3.33.71
BEL
350
HOME RUN D’HONTE & MIMOSA
3.33.50
BB
2.650
1.20.8
2.650
ALIEN CHIP & KADAQUES
56
1.339
J/D: Gunther Loix
E/P: Alain Gossiaux
70
F/E: Alain Gossiaux
T/E:
734
J/D: Patrick Jans
E/P: Mme Michele Maurcot
35
F/E: Mme Michele Maurcot
T/E: Patrick Jans
334
J/D: J.Jr Van Den Putte
E/P: Mlle Saskia Reinquin
21
F/E: Patrick Vets
T/E:
56
J/D: Gonzalo Ruiz Rodriguez (L)
E/P: Mme Annie Opdebeek
14
F/E: Luc Moors
T/E:
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
1.22.7
T/E:
J/D: Sebastien Juprelle
E/P: Ronny Schelstraete
F/E: Patrick Delusinne
T/E:
J/D: Ronny Poppe
E/P: Ronny Poppe
F/E: Jose Eliano
T/E:
38.193
J/D: J.Jr Van Den Putte
E/P: Thomas Daneau
70
F/E: Erik David
T/E:
19.536
J/D: Frans Van Den Putte
E/P: Matic V.O.F.
35
F/E: Mlle Marijke Van Den Putte
T/E:
84
155.201
J/D: Alain Dengis
E/P: Mme G. Masschaele
F/E:
T/E: Mme G. Masschaele
56
80.033
J/D: Sebastien Grisez
E/P: Bruno Thevenoux
F/E:
T/E: Bruno Thevenoux
J/D: Gerry Van Loock
E/P: Gerry Van Loock
F/E:
T/E:
J/D: Eric Tamigniaux
E/P: Eric Tamigniaux
F/E:
T/E:
J/D: Daniel Mathieu
E/P: Daniel Mathieu
2.650
0
811
BOLETS ASPIRANT & NINNE
03
(11)
FRA
FRA
FRA
2.45.48
H
H
H
M
(9)
0
(5)
D
(2)
D
(3)
BARNABAS S
D
(4)
ROBBY LA BOATERIE
D
(7)
NESTOR (fr)
ALZ
N
B
BF
FRA
01
FRA
BEL
FRA
FRA
2.150
2.175
175
CAPITOLE & IDYLLE DU GIRET
1.16.5
2.175
BUVETIER D’AUNOU & GIRONDE (fr)
2.46.89
1.16.7
2.175
35
2.47.02
1.16.8
2.175
233.190
IDEAL DE L’ITON & DODYE AND DYDY
1.16.8
2.175
91.310
GAME JET & DAISY DES ANDIERS
2.150
H
ALZ
ALZ
H
M
B
B
B
T/E:
J/D: Gregory Bastin
E/P: Gregory Bastin
F/E:
T/E:
20.500
J/D: Mathieu Camps
E/P: Mme Anke Hillen
F/E:
T/E:
J/D: Marc Huygens
E/P: Robert Smeets
F/E: Robert Smeets
T/E: Marc Huygens
J/D: Jean-Marc Bertrand
E/P: Yves Langenaeken
F/E:
T/E:
J/D: Gunther Loix
E/P: Bruno Limage
F/E:
T/E:
FAST DU GILET & ES TU BELLE
2.150
H
F/E:
29.090
ISPALION JARZEEN & GOLDEN GIRL SUN
2.150
H
248.390
VOICI DU NIEL & FIERE DE SUPRAMOUR
2.47.10
H
1.16.5
SIDOR (fr)
05
04/08/12
N
1.16.9
RAPIDO SUN
05
01/07/12
2.46.30
PITT DU TIKAL
7
FRA
350
KRAMER CASH & IETJE UITHUIZEN
OLYMPE DE BACONVAL
02
2.150
BB
2.46.46
FRA
1.16.3
H
MOULIN DE MYKONOS
11/08/12
28/07/12
BEL
(12)
11/08/12
11/08/12
13/11/11
23.433
FLEURON PERRINE & LADY BELLE
2.150
26.101
2.150
38.373
HORSY & HIAKALIE
CYGNUS D’ODYSSEE & ISTRIE
12/08/12
04/08/12
12/08/12
12/08/12
15/08/12
10/12/11
21/04/12
11/08/12
28/05/12
05/08/12
11/08/12
11/08/12
4) PR. DE MOEREN - 840 € - AT - 2150M- AUTO- BEL - TRIO
3 + j/a n’ayant pas/die geen 2.000
04/08/12
1
(6)
13/08/12
ELKO LOGEVELD
08
2
(8)
04/08/12
07
3
(5)
28/07/12
M
BEL
M
BEL
H
5
(2)
ELISE DU CAILLOU
6
(3)
BLACK BOOSTER
05
7
(1)
BEL
BEL
BEL
M
F
BEL
HANS-DROSSAERT & PUCE DE CORTA
2.47.60
B
BEL
1.18.6
2.150
56
35
2.49.21
2.50.08
1.18.7
2.150
1.19.1
2.150
2.150
F
F
B
J/D: Frank Van Den Bergh
E/P: Mme Suzanne Jans
70
F/E: Mme Antoine Putzeys-François
T/E: Patrick Jans
2.068
J/D: Gunther Loix
E/P: Marcel Dieltjens
35
F/E: Marcel Dieltjens
T/E:
1.771
J/D: J.Jr Van Den Putte
E/P: Matic V.O.F.
21
F/E: Franz Desmet
T/E:
1.798
J/D: Guido Krieckemans
E/P: Gabriel Krieckemans
14
F/E: Haras Du Lombart
T/E:
1.371
J/D: F.X. Myle
E/P: Mlle Nicky Broos
F/E: Jean Godart
T/E: F.X. Myle
J/D: Marc Huygens
E/P: Maurits Verhoeven
F/E: Maurits Verhoeven
T/E: Marc Huygens
1.487
984
1.615
SMOLDERING PINE & LYNN D’ORANGE
2.150
BBF
2.042
HORSE DE COTTUN & HANNE VAN TROJE
IL PIRATA & ROLLY SNOWSHOE
CAYENNE KELTJO
06
2.150
84
ALLERGY & HERBE DU LOMBART
2.49.06
B
1.18.4
2.150
ALZ
(9)
BEL
2.48.63
1.18.0
F
D
175
BBF
SAMMY LOBELL & FUNI D’AAZ
DIORANE
07
2.150
BF
(4)
29/07/12
1.17.8
H
0
350
SMOLDERING PINE & UTRELLE VIVANT
EL CORDOBA
08
2.150
BB
ADAMO DU LOMBART
(7)
1.17.5
ALIEN CHIP & MIRATA ZWARTVELD
2.47.21
4
11/08/12
2.46.65
BB
DEBBY DE CORTA
07
11/08/12
11/08/12
BEL
DORUS MD
04
1.20.5
809
SAINT SILAS & BOLETS ANDREJA
2.44.09
5
02
08
EDEN
E/P: Louis Weber
F/E: Louis Weber
STAR TILLY & ROSY EXPRESS
POKER
15/08/12
3 + j/a n’ayant pas/die geen 1.000
(5)
J/D: F.X. Myle
B
(8)
2) PR. DAMME - 840 € - AT - 2650M- AUTO- BEL
1
35
H
4
04/07/12
06
J/D: Mme Suzanne Jans
BEL
OEILLET DE PHENS
6
840
BF
(10)
00
350
F
3
05
2.175
2.650
2.650
VIVE ARGENT
03
1) PR. DAKNAM - 840 € - AT - 2150M- BEL
1.20.0
ALZ
VAINQUEUR
03
03/08/12
3 j/a n’ayant pas/die geen 700 ...350+25
2.54.01
3.39.27
M
1.21.0
ALIEN CHIP & SPEEDY MJ
3 + j/a ...45.000+25
18/08/2012 - 15 u/h 30 (Drafrennen Tongeren)
FIEKE D OVER
BEL
BBF
3) PR. EUROTIERCE - QUARTE + 2024 € ! - 840 € - AT - 2150M- INTER. - T/Q/QUINTE
03
(7)
BEL
3.34.61
F
03/08/12
Weging / Pesage: Richard Jaminon • Aankomst / Arrivée: Herman Bijnens • Starter: Henri Kumpen • Veearts / Vétérinaire:
David Van Dooren • Koerscommissarissen/Commissaires des courses: Herman Bijnens - Ype Tel - Mme Gina Bex • Piste / Terrain: Goed/Bon
1
BEL
6
22/07/12
04/08/12
EMILY W
HAMILCAR BARCA & HAWAIENNE ADULEE
1.962
J/D: Patrick Van Goethem
E/P: Patrick Van Goethem
F/E: Samuel Meunier
T/E:
J/D: Jean-Benoit Biot
E/P: Jean-Benoit Biot
F/E: Jean Pol Segaert
T/E:
J/D: Gregory Bastin
E/P: Gregory Bastin
F/E: Mme Jacqueline Baree
T/E:
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
04/08/12
04/08/12
04/08/12
23/06/12
11/08/12
10/08/12
23/06/12
11/08/12
05/08/12
37
z Uitslagen | Résultats
Uitslagen | Résultats z
5
5) PR. DUFFEL (AL) - 840 € - AT - 2150M- INTER.(VBP/PCB) - TRIO
(4)
1
(2)
BAYARD HOPE
05
2
(1)
(4)
(6)
M
ALZ
BEL
H
BEL
H
BEL
F
BOLETS ASPIRANT & FILLY OF DARBY
2.53.86
(5)
TAPARAZZY PEPE
D
(7)
(8)
ALZ
2.54.09
1.20.8
1.20.8
1.20.9
2.55.14
1.21.4
2.150
2.150
84
56
35
2.150
B
PAPARAZZY & FANTAIL
F
ALZ
CARPE DIEM & KAROLL BRADOR
H
ALZ
INGEN & MIA AMORA
2.150
FRA
F/E: Philippe Ghislain
T/E: Geoffrey Lermusiaux
J/D: Romain Vreven (L)
E/P: Camille Paul
35
F/E: Benjamin Vinck
T/E:
7.131
J/D: Raphael Onghena (LJ)
E/P: Pierre Lhoest
21
F/E: Noel Robert
T/E: Daniel Moes
8.167
J/D: Stefaan Uyttendaele (L)
E/P: Frank Van Den Bergh
14
F/E: Johan Combes
T/E:
6.497
J/D: Mlle Maite Helmy (LJ)
E/P: Etienne Onghena
F/E: Haras Du Lombart
T/E:
J/D: Mlle Coralie Lecocq (L)
E/P: Mlle Coralie Lecocq
F/E: Peter Poppe
T/E:
J/D: Mlle Hanna Huygens (L)
E/P: Pierre Lhoest
F/E:
T/E: Daniel Moes
J/D: Sebastien Juprelle
E/P: Louis Weber
F/E:
T/E:
7.760
6
(11)
11/08/12
7
(6)
11/08/12
0
(1)
13/07/12
0
(12)
11/08/12
0
(9)
(8)
M
B
H
ALZ
FRA
BEL
1.19.0
35
2.650
2.650
B
B
BEL
BEL
T/E:
4.331
J/D: Raphael Onghena (LJ)
E/P: Luc Onghena
F/E:
T/E:
J/D: Mathieu Camps
E/P: Mme Anke Hillen
F/E:
T/E:
J/D: Benoit Onghena
E/P: Luc Onghena
F/E:
T/E:
J/D: Ronny Poppe
E/P: Ronny Poppe
F/E: Stal Bolets
T/E:
J/D: J.Jr Van Den Putte
E/P: Willy Van Den Putte
F/E: Stoeterij Everaert BVBA
T/E:
J/D: Patrick Jans
E/P: Roland Pirard
F/E: Roland Pirard
T/E:
J/D: Sebastien Juprelle
E/P: Louis Weber
F/E: Eric Dury
T/E:
J/D: Guido Krieckemans
E/P: Gabriel Krieckemans
F/E: Stoeterij Everaert BVBA
T/E: Gabriel Krieckemans
EXTREME AUNOU & KACHA DOP
4.430
BOLETS ASPIRANT & NICATIE LOBELL VDS
2.650
BEL
E/P: Jean Henrard
F/E: Jean Henrard
1.005
2.650
F
J/D: Alain Dengis
14
2.491
2.650
H
2.068
MISTER BLUE & HEVE DE GRABOTAIS
3.730
F
B
SMOLDERING PINE & BUNNIANA ARA
H
BB
PARK RIDGE LOBELL & LARISSA BROLINE
2.650
BOOGIE D’OLNE
05
2.650
WORKAHOLIC & FAUVETTE D’AVRIL
3.29.47
FRA
0.55.9
BO REYSHOF
05
D
2.28.26
ELITE EV
08
22/07/12
FRA
1.18.5
FROSTS INDYCAR & INDECISE JEANCLE
BLANCHE BOLETS
05
(2)
ALZ
TIPI DAVFRE
07
D
3.27.93
F
TRIDOR
07
11/08/12
BEL
SULTAN DU VILPION
06
E/P: Philippe Ghislain
70
8.231
2.175
FRA
J/D: Gert Sucaet (L)
4.422
7.163
H
SOLINGEN
06
2.150
6.152
ALLERGY & PORTA MAG
SEXY QUICK
06
NP
BEL
175
BF
2.53.78
6
01
2.150
INVIT BROLINE & ONDINA
DUCHESS DU LOMBART
F
1.20.8
BB
(3)
BEL
350
LA PAZ KIEVITSHOF & SHELBY
5
07
2.150
B
DREAM BOLETS
07
1.20.7
FLEURON PERRINE & BAGATELLE DU FAYT
2.53.74
BROLIN DU NOLY
05
4
2.53.54
BALDOMERO
05
3
BEL
COQUINE
06
3 + j/a n’ayant pas/die geen 9.000
1.958
2.650
3.206
F
BB
SMOLDERING PINE & GERBE DU LOMBART
M
B
CANTARE & HONEY HAMMERING
11/08/12
11/08/12
11/08/12
30/06/12
13/05/12
28/07/12
11/08/12
04/08/12
11/08/12
TESTS/TESTEN
26/05/12
Q
(1)
EROS EV
08
2.25.37
BEL
1.23.0
1.750
0
6) PR. DESSEL - 1.320 € - AT - 1609M- AUTO- INTER.(VBP/PCB)...Dubbele sulky (INV)/ - TRIO
3 + j/a n’ayant pas/die geen 7.000
1
(11)
BYRIS S
05
2
(5)
(6)
(2)
(4)
(8)
(7)
(1)
(10)
(3)
(9)
ALZ
BEL
BB
BEL
H
BEL
H
M
BF
FRA
M
1.21.3
BEL
H
BEL
F
1.21.3
1.22.3
1.23.0
BB
BEL
M
88
1.609
55
1.609
1.609
4.685
J/D: Gunther Loix
E/P: Gustaaf Bertels
F/E:
T/E:
J/D: Benoit Onghena
E/P: Pierre Lhoest
4.542
F/E:
T/E: Daniel Moes
2.012
J/D: Gregory Bastin
E/P: Philippe Gilbert
55
F/E: Henri Van Vijnckt
T/E:
4.266
F/E: André Marchand
T/E:
J/D: Sebastien Juprelle
E/P: Christian Seret
6.283
COM FEAR & GANCIA EXPRESS II
3.289
ALIEN CHIP & PERFECTION JEANCLE
6.218
PRAHLER & ROMINA YANKEE
F/E: Stal Eyensluis “”E””
T/E:
J/D: J.Jr Van Den Putte
E/P: Herman Vermeulen
F/E: Herman Vermeulen
T/E:
J/D: Robert Melin
E/P: Yves Langenaeken
F/E:
T/E:
J/D: Stefan Honhon
E/P: Stefan Honhon
F/E: Stefan Honhon
T/E:
J/D: Jean-Marc Bertrand
E/P: Jean-Marc Bertrand
F/E: William Pischedda
T/E:
J/D: Alain Dengis
F/E: Achille Hubert
1) PR. RISTORANTE AL VALENTINO - 1.200 € - AT - 2350M- AUTO- BEL - TRIPLET/QUARTO
11/08/12
11/08/12
3 j/a n’ayant pas/die geen 150
1
(10)
FEMKE ZWARTLAND
09
23/06/12
2
(7)
3
(2)
4
(6)
5
(4)
6
(9)
09
28/07/12
7
(5)
10/08/12
(3)
D
(1)
7) PR. DAILLY - 840 € - AT - 2650M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - TRIO
D
(11)
(10)
QUELLE UP
04
2
(5)
3
(3)
F
N
BEL
H
B
BEL
F
CONWAY (be)
06
BEL
BBF
350
1.17.9
2.650
4.625
1.18.1
2.650
1.18.5
2.650
SMOLDERING PINE & POLENA
J/D: Gunther Loix
E/P: Louis Vanmeert
F/E:
T/E:
175
2.528
70
F/E: Stal Maestro-Ice
T/E:
84
2.107
J/D: F.X. Myle
E/P: Olivier Mauhin
35
F/E: Haras De Cressy SA
T/E: F.X. Myle
3.212
J/D: Stefaan Uyttendaele (L)
E/P: Rudolf Didden
21
F/E: Rudolf Didden
T/E:
HAMERIKANOZ & SERENADE PATROL
3.27.92
M
2.650
ALIEN CHIP & PERFECT VICA
3.27.04
BB
1.17.7
DERBY DU GITE & ELISE DU LYS
3.26.42
FEE DE CRESSY
09
(7)
FRA
DIEGO ICE
07
4
3.25.92
56
J/D: Jean-Marc Bertrand
D
(8)
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
BEL
3.15.50
M
BB
BEL
ALZ
F
BEL
H
250
2.350
120
1.23.2
2.350
1.23.6
2.350
M
BEL
F
BEL
BEL
T/E:
330
J/D: Gert Sucaet (L)
E/P: Jan Verbeke
50
F/E: Jan Verbeke
T/E:
120
J/D: Marnix De Groote
E/P: Michael Henderijckx
30
F/E: Engelbert Smet
T/E:
J/D: Jan Pieters
E/P: Hendrik Glorieux
20
F/E: Hendrik Glorieux
T/E:
50
50
J/D: Luc A Lannoo
E/P: Paul Matthijs
1.24.9
F/E: Wim Bogaert
T/E: Arsene Lannoo
J/D: Frédéric Dehut
E/P: Michael Petit
F/E: Alain Gossiaux
T/E:
J/D: Benoit Onghena
E/P: William Pischedda
F/E: William Pischedda
T/E: Benoit Onghena
0
J/D: Luc Jacobs
E/P: Marcel Terryn
F/E: Marcel Terryn
T/E:
0
J/D: Jean Yves Marechal
E/P: Jean Yves Marechal
F/E: Robert Semeillon
T/E:
J/D: Raf Depuydt
E/P: Felix Cleeren
F/E: Felix Cleeren
T/E: Filip Ghekiere
J/D: Pieter Van Achter
E/P: Freddy Demuynck
F/E: Lieven Lannoo
T/E:
3.077
J/D: Hein Van Den Hende
E/P: Rudi Beck
100
F/E: Jean Ernotte
T/E: Hein Van Den Hende
2.350
0
HOME RUN D’HONTE & SAMBRE
ALZ
IL PIRATA & PERFECTION JEANCLE
3.22.90
1.26.3
2.350
35
SMOLDERING PINE & LYSA GORA
2.350
B
E/P: Pascal Christiaens
F/E: August Heylen
130
BBF
B
J/D: Pascal Christiaens
100
80
2.350
BEL
580
LOOK DE STAR & BAILA DE MUZE
3.19.60
BEL
2.350
IL PIRATA & LOVELY LOBELL
3.16.40
M
500
COM KARAT & VEERLE MOESDONCK
AND ARIFANT & OXFORDS BUTTERFLY
2.350
120
F
BB
KAISER SOZE & GOLDENGIRL DIAMANT
M
BF
MANDARINO BLUE & NOBLE GIRL
FEARLESS
2.350
120
13/08/12
13/08/12
01/07/12
01/06/12
15/07/12
21/07/12
11/08/12
10/08/12
13/08/12
15/07/12
11/08/12
11/08/12
2) PR. GELECOM - 1.200 € - AT - 1800M- AUTO- BEL - TRIPLET
11/08/12
11/08/12
3 + j/a n’ayant pas/die geen 2.750
1
(8)
DYONISOS D’ERPION
07
38
B
1.23.0
FLEUR SLIPPER
09
E/P: Jean-Marc Bertrand
3.15.00
M
2.350
COLONEL DARBY & VICTORY CASTELETS
FELINE BUTTERFLY
09
28/07/12
BEL
1.22.2
FITOV
09
3 + j/a n’ayant pas/die geen 4.500
BBF
FATALITI FOREVER
09
0
H
FRESIA
09
11/08/12
BEL
1.21.7
NEXT MIC & GLENDA GK
3.13.10
FONZIE
09
11/08/12
3.12.00
BF
FOR EVER G
09
28/07/12
F
FIESTA CARAT
09
06/08/12
BEL
FUERIE TER MAEREL
09
1
19/08/2012 - 14 u/h 30 (Felix de Ruyck)
30/07/12
E/P: Jean Pol Bonet
T/E:
Weging / Pesage: Alain Goethals • Aankomst / Arrivée: Alain Goethals • Starter: Marc Martens • Veearts / Vétérinaire:
Mme I Pauwels • Koerscommissarissen/Commissaires des courses: Fernand Dupontseel - Gunther De Riddere - Patrick Vanneste - Luc Deconinck - Alain Goethals • Piste / Terrain: Goed/Bon
04/08/12
E/P: Mme Nadine Godard
33
MILORD DRILL & JAMAICA (fr)
1.609
J/D: Mme Nadine Godard
5.073
119
1.609
B
T/E:
4.649
1.609
B
E/P: Robert Smeets
F/E: Robert Smeets
VICTOR LAVEC I & JAKOBA
BABOU DE LAHAYE
05
1.609
1.609
ALZ
J/D: Marc Huygens
110
BUZZ SAW & LUNE DU LOMBART
2.13.51
BEL
132
BORELY & KILLYJOY-HONEYMOON
2.12.40
B
1.609
275
EXTREME AUNOU & LAURA DU LOMBART
2.10.89
B
1.609
6.866
NI HO PED D’OMBREE & DEVISE DES SALINES
2.10.84
H
1.20.7
DREAM FOR EVER
07
D
F
2.09.80
1.20.5
BUCEPHALE EXPRESS
05
D
2.09.59
THE KING LOOK
07
0
SPENDIC & MY LIZA
AMBRO VH
04
0
FRA
550
B
CON DIOS “”E””
06
7
H
1.609
CASTLETON BASS & GALA ELLE BOKO
URANO DE BIESME
02
6
DEU
1.20.4
BBF
DARIE DE TIELT
07
5
F
TARA DU CRUCHET
07
4
2.09.31
BEL
ASTERIX FRISIA
07
3
WAREGEM
BEL
H
2.18.50
BB
1.16.9
1.800
ALIEN CHIP & RYVALE D’ERPION
500
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
15/08/12
39
z Uitslagen | Résultats
2
(7)
DOLIE-KING
07
3
(6)
4
(4)
5
(5)
BEL
2.19.10
H
ALZ
DISTINE
07
BEL
F
B
07
BEL
M
BBF
08
BEL
BBF
6
(3)
CYRIEL QUAMELIE
7
(1)
EXPLOSIF VRIJTHOUT
06
08
D
(2)
BEL
BEL
H
H
B
1.17.8
1.18.1
1.18.4
BEL
F
ALZ
120
1.800
1.800
J/D: Kristof Depuydt
E/P: Antoine Boumon
50
F/E: Antoine Boumon
T/E:
2.190
J/D: Christoff Thijs
E/P: Jean Yves Marechal
30
F/E: Mlle Nele Devolder
T/E:
80
2.083
J/D: Arno Danneels (L)
E/P: Adelin Mattheeuws
20
F/E: Georges Pape
T/E:
50
2.063
J/D: Sebastien Grisez
E/P: Frans Paulissen
F/E: Frans Paulissen
T/E:
1.888
J/D: Bjorn Van Ghelewe
E/P: Jan Maes
F/E: (Erfgen) Ragolle Alfred
T/E:
1.220
J/D: Carlos De Soete
E/P: Marnix Van Meerhaeghe
F/E: Hugo Buyl
T/E:
J/D: Raf Depuydt
E/P: Christiaan Labeeuw
F/E: Christiaan Labeeuw
T/E:
1.800
SUPER DARBY & PAOLA QUAMELIE
2.21.60
1.18.7
1.800
SHARKY BOKO & TAORMINA EV
CHARKY WYNENDALE
06
1.800
2.695
ALIEN CHIP & SOLYNE TRAFO
2.21.20
B
1.17.3
IL PIRATA & PETRA SUNSET
2.20.50
F
250
FISCAL VALUE & LUCIE DE TIENNE
2.20.00
ELYNE CHIP
1.800
FROSTS INDYCAR & NIRISKA B
2.19.20
DREAM SUNSET
1.17.3
Uitslagen | Résultats z
1.800
1.520
LORENZO JET & LOTJE WYNENDALE
D
(5)
10/08/12
13/08/12
DERNIER INVIT EV
07
07
2
(2)
BEL
F
3.06.90
BEL
F
IL PIRATA & JOYCE LOBELL
B
DEL ORO & ROSY EXPRESS
3.07.00
DLAYLA DU GOSET CS
3
(3)
4
(4)
5
(8)
VALLENBY
6
(7)
CHICAGO BULL
7
(6)
CIAO RAPIDA
D
(5)
DITMAR HS
D
(9)
DARCY WILLIAMS
07
BEL
F
ALZ
CHIVAS REGAL EV
06
03
06
09
07
07
BEL
BEL
BEL
NLD
BEL
BEL
M
3.08.50
3.08.60
B
B
BBF
1.20.2
2.350
2.350
250
120
1.20.3
2.350
80
FAST PHOTO & BUNNIANA ARA
1
(13)
11/08/12
EXTREME DREAMS
08
2
(11)
3
(4)
17/08/12
09
05/08/12
4
(1)
(2)
6
(15)
1.20.4
2.350
50
1.21.2
2.350
B
H
BF
F/E: Gerard Vergaerde
T/E:
3.039
J/D: Leander De Neve (L)
E/P: Leander De Neve
50
F/E: Erik David
T/E:
2.990
J/D: Mlle Maite Helmy (LJ)
E/P: Etienne Onghena
30
F/E: Christian Seret
T/E:
3.576
J/D: Tom De Rijker (LJ)
E/P: Mme Carina Vincke
20
F/E: Stoeterij Everaert BVBA
T/E:
3.817
J/D: Mlle Deborah Callebaut (L)
E/P: Mme Nancy Everaert
F/E: Johnny De Strooper
T/E:
3.746
J/D: Mlle Hanna Huygens (L)
E/P: Maurits Verhoeven
F/E: Maurits Verhoeven
T/E: Marc Huygens
3.740
J/D: Kevin Vandemoortele (LJ)
E/P: Hein Van Den Hende
F/E:
T/E:
3.543
J/D: Joeri De Laender (L)
E/P: Geert Peelman
F/E: Hubert Staelens
T/E:
J/D: Gert Sucaet (L)
E/P: Antoine Vanrenterghem
F/E: Mme Leen Lannoo
T/E:
IL PIRATA & PITRONELLA
2.350
B
100
FLIRTIN MAN & RHONDA BOKO
2.350
H
E/P: Jonas Van Den Hove
SAMMY LOBELL & FUNI D’AAZ
2.350
F
J/D: Jonas Van Den Hove (L)
7
(12)
4.420
ALIEN CHIP & LOVELY WILLIAMS
05/08/12
0
(14)
BEL
H
BEL
BEL
BEL
BEL
2.22.40
2.22.50
H
F
J/D: Dries Devolder
E/P: Roger Grijp
F/E: Stoeterij Everaert BVBA
T/E:
2.294
J/D: J.P. Lavaert
E/P: J.P. Lavaert
140
F/E: Mme Veerle Boussauw
T/E:
1.850
J/D: Marnix De Groote
E/P: Ecurie P & R
B
PRAHLER & NIRISKA B
(10)
D
(16)
D
(6)
BLACK-B
D
(7)
CRACK TERLO
D
(9)
05
06
4) PR. SCHRIJNWERKERIJ DE GAVER - 1.200 € - AT - 2350M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - TRIPLET/QUARTO
M
F
BBF
BEL
BEL
BEL
M
F
M
H
ALZ
BBF
BF
BEL
BF
296
J/D: Herman De Ridder
E/P: Ecurie P & R
28
F/E: Wilfried Groeninck
T/E:
528
J/D: Guido Van Den Broeck
E/P: Guido Van Den Broeck
F/E: Ludovic Vanbroekhoven
T/E:
1.705
J/D: Raf Depuydt
E/P: Roger De Wolf
F/E: Stal Eyensluis “”E””
T/E: Filip Ghekiere
1.531
J/D: Dries Devolder
E/P: Daniel Heremans
F/E: Robrecht Van Belleghem
T/E:
J/D: Stefaan Stevens
E/P: Antoine Boumon
F/E: Antoine Boumon
T/E:
750
J/D: Gerard Vergaerde
E/P: Erik Verlent
F/E: Martin Schepens
T/E:
840
J/D: Hans Christiaen
E/P: Alain Nottebaert
F/E: Ludovic Mast
T/E:
J/D: Marc Huygens
E/P: Jos De Keersmaeker
F/E: Jos De Keersmaeker
T/E:
J/D: Jonas Van Helleputte (L)
E/P: Harry Van Helleputte
F/E: Guido Van Helleputte
T/E:
J/D: Steven Rogiers (LJ)
E/P: Herman De Clercq
1.331
INVIT BROLINE & LOVE ME DE LIZMAR
1.725
LOOK DE STAR & MARIEKE D’URS
F/E: Herman De Clercq
T/E:
1.800
1.034
J/D: Luc Jacobs
E/P: Erich De Ridder
F/E: Roger Buyckx
T/E:
1.800
1.196
J/D: Bjorn Van Ghelewe
E/P: Christof Hoeck
F/E: Guy Geerts
T/E:
J/D: Koen Devos
E/P: Norbert Verlee
F/E: Staf De Cooman
T/E:
9.228
J/D: Johan Kindt
E/P: Johan Kindt
100
F/E: Johan Kindt
T/E:
7.250
J/D: Adelin Mattheeuws
E/P: Adelin Mattheeuws
F/E: Etienne Van De Weghe
T/E: Mlle Lynsey Last
7.449
J/D: Kristof Depuydt
E/P: Herman D’Haese
IN BLACK & ORTILLA B
NATIVE BROOKIE & ETOILE D’EXPERT
1.800
H
T/E: Kristof Depuydt
SMOLDERING PINE & RANK BANGSBO
1.800
M
F/E: Emiel Neyt
1.200
1.800
BBF
42
1.597
1.800
BB
E/P: Rik Everaert
GANYMEDE & KARIBIAN BOSHOEVE
EBORG DC
08
1.800
1.800
B
T/E:
J/D: Kristof Depuydt
PARK RIDGE LOBELL & CRISTY D’HONTE
EL BANDIDO
08
15/08/12
BEL
1.800
1.800
CHARME DE LIZMAR
06
70
1.800
D
05/08/12
1.19.5
DJANGO BANGSBO
BEL
1.800
112
F/E: Ecurie P & R
FREIHERR AS & IMCA KIEVITSHOF
H
(8)
07/07/12
1.19.4
ALIEN CHIP & VITAYA
0
07
1.800
70
957
JAMBON P II & MARA DE LUJO
2.23.00
B
1.19.2
B
CARIBIAN VIVANT
05/08/12
B
1.19.1
F
(5)
BEL
168
SMOLDERING PINE & ELLE MAGNIFICO
0
06
1.800
B
EDEL SCHEEPKEN
BEL
350
M
(3)
15/08/12
1.18.9
BURGUNDER
08
1.800
SMOLDERING PINE & ATAS ANNIE
0
06/08/12
1.18.9
B
2.23.10
BEL
700
M
EVITA
BEL
1.800
KAPITANO & VOLGA DE MORGANE
2.22.10
FRAULEIN AS “”E””
05
06/08/12
B
1.18.6
INCREDIBLE HULK & SWEET DREAMS
2.22.00
DIXIE DE LUJO
08
29/07/12
2.21.50
BB
ESPARADO
08
5
H
FREDO WALKER N
09
06/08/12
BEL
FIRST DE MORGANE
07
2.747
REVOLUTIONARY & JOJO GIRL DS
3.10.90
H
1.19.6
500
JOHNNIE WALKER N & LAYLA DU LOMBART
3.09.00
H
2.350
BBF
DANCING QUEEN
07
1.19.5
1.879
INVIT BROLINE & TOSCANINE SPECIALE
10/08/12
06/08/12
09
DOMINATRICE VG
2.350
BF
3 + j/a n’ayant pas/die geen 1.750
3 + j/a n’ayant pas/die geen 4.000
(1)
M
5) PR. BELGISCHE PMU - WWW.BINGOAL.BE - 1.680 € - AT - 1800M- AUTO- BEL - T/Q/TOP5
3) PR. ELECTRO VAN GILS (LEERLINGEN & LADS JOCKEYS) - 1.200 € - AT - 2350M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - TRIPLET/QUARTO
1
BEL
1.230
IN BLACK & OBORGA DC
10/08/12
27/07/12
15/07/12
05/08/12
03/08/12
06/08/12
09/07/12
15/07/12
05/08/12
03/08/12
01/07/12
06/05/12
15/07/12
03/08/12
06/08/12
05/08/12
3 + j/a n’ayant pas/die geen 3.100
6) PR. KEVIN SHOES - 1.200 € - AT - 2350M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - TRIPLET/QUARTO
1
(6)
CEZIO DU LOMBART
06
2
(7)
BEL
H
NLD
H
(9)
4
(3)
UPLOOK
5
(1)
ROC DE CAPONET
08
08
05
(8)
BEL
FRA
3.07.60
FRA
B
M
B
NLD
F
7
(4)
EARL BROLIN
D
(2)
CLAUDIA OYGHE
08
06
BEL
BEL
F
1.20.0
2.350
250
1.20.1
E/P: Stal Panima
100
F/E: Haras Du Lombart
T/E: Kristof Depuydt
2.972
J/D: Raf Depuydt
E/P: Hugo Buyl
F/E:
T/E:
120
2.260
J/D: Sebastien Grisez
E/P: Philippe Lermusiaux
50
F/E: Jean Paul Grimal
T/E: Geoffrey Lermusiaux
2.350
80
1.400
J/D: Marnix De Groote
E/P: Ecurie P & R
1.20.5
F/E:
T/E:
J/D: Didier Langlet
E/P: Didier Langlet
F/E:
T/E:
J/D: Hans Christiaen
E/P: Eddy Debboudt
F/E:
T/E:
1.688
J/D: Joeri De Laender (L)
E/P: Joeri De Laender
F/E: Stal Lynn N.V.
T/E:
850
J/D: Stefaan Uyttendaele (L)
E/P: Christ Deconinck
F/E: Stephaan Lavaert
T/E:
2.350
50
GINGER SOMOLLI & FATMA NOVA
B
OUT OF THE BLUE & SUPER FANATIC
3.09.20
1.20.5
1.20.6
2.350
2.350
302
3.050
SMOLDERING PINE & PANDORA BROLIN
2.350
ALZ
J/D: Kristof Depuydt
2.350
B
B
2.796
MELCHIOR JET & DIVA DE PARIGNY
3.09.50
H
1.19.8
LOVE YOU & TABLEAU
3.09.10
YOUNG’N FANATIC
05
40
EXTREME AUNOU & LADY SPEE
3.08.20
H
500
BBF
3.08.10
M
2.350
INVIT BROLINE & MARIE DU LOMBART
ENJOY LOVE
3
1.19.7
BBF
ZEPPOS VRIJTHOUT
06
6
3.07.40
FROSTS INDYCAR & KANDY HALERYD
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
3 + j/a n’ayant pas/die geen 10.250
05/08/12
1
(6)
13/08/12
07
BEL
3.06.60
H
2
(10)
UKKI SUNSHINE
3
(3)
VIDAL
4
(1)
05/08/12
08
04/07/12
03
05/08/12
5
(4)
(7)
7
(5)
29/07/12
M
BBF
M
B
BEL
BEL
H
SWE
BEL
1.19.6
2.350
120
1.19.7
2.350
80
PARK RIDGE LOBELL & VOLITA D
3.07.40
BB
B
1.19.7
1.19.9
2.350
2.350
50
50
F/E: Herman D’Haese
T/E:
4.574
J/D: Sebastien Grisez
E/P: Stephane Bassee
30
F/E: Charles Naessens (erfg)
T/E: Geoffrey Lermusiaux
7.921
J/D: Leander De Neve (L)
E/P: Martin Meire
20
F/E: Martin Meire
T/E:
9.120
J/D: Raf Depuydt
E/P: Christiaan Labeeuw
F/E:
T/E:
J/D: Gerard Vergaerde
E/P: Steven Rogiers
F/E: Steven Rogiers
T/E:
BANKER HALL & MEMORY (zw)
3.08.40
H
250
B
CAPRICORNE II
06
2.350
ANDERS CROWN & MIMI SPENCER
3.07.70
M
1.19.4
B
CANNAVARO
04
500
BOLETS ASPIRANT & LOTTE VRIJLEGHEM D
3.07.20
H
2.350
GOGO (fr) & KERBELA DE TALONAY
3.07.00
BEL
1.19.4
HULK DE GODISSON & MABOUNE VL
3.06.70
AZARRO VOLITA
04
6
FRA(TF)
B
AT FORCE
04
13/08/12
24/03/12
DALFON
1.20.2
2.350
COM FEAR & NARCISSE B
8.270
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
05/08/12
05/08/12
15/08/12
28/07/12
15/08/12
10/08/12
06/08/12
41
VRIJTHOUT
DRAVERS
z Uitslagen | Résultats
0
(9)
CASTRO V
D
(8)
SPLEEN D’AUTOMNE
NP
(2)
EMILIE
06
06
08
BEL
FRA
2.350
H
H
B
9.465
JOHNNIE WALKER N & ONDINA
2.350
ALZ
9.337
FANION DU COQ & MAJESTAS
2.350
BEL
F
N
7.028
SMOLDERING PINE & IRIS DES NOYERS
J/D: Joachim Clyncke
E/P: Johan Vanderidt
F/E: Noel Robert
T/E:
J/D: Stefaan Stevens
E/P: Geert Peelman
F/E:
T/E:
J/D: Lieven Cannaert
E/P: Pieter Decock
F/E: Roger Haems
T/E: Pieter Decock
10/08/12
22/07/12
2012
05/08/12
Hugo Buyl • Vrijthout 31 • (B) 1730 Asse • Tel: 02 452 87 53 • Gsm: 0475 24 92 08 • Fax: 02 453 18 31
7) PR. DRANKHANDEL FRANK CIETERS - 1.320 € - AT - 2350M- AUTO- INTER. - TRIPLET/QUARTO
3 + j/a n’ayant pas/die geen 15.000
1
(2)
CARIBBEAN SAPPHIRE
06
2
(3)
(10)
4
(11)
5
(7)
BEL
BEL
B
BARON DARBY & LUCIE DE TIENNE
3.02.10
F
B
F
ALZ
H
BEL
F
7
(8)
YUM YUM BUTCHER
0
(6)
SOURIRE JOYEUX
0
(9)
BARON DU CAILLOU
D
(1)
SEIGNEUR DU FOSSE
D
(4)
TRAVOLTA POWER
05
06
05
06
01
NLD
FRA
BEL
FRA
BEL
M
H
H
H
M
3.02.20
1.17.5
1.17.5
2.350
2.350
275
132
HAMILCAR BARCA & SERENADE PATROL
3.02.40
1.17.6
2.350
1.17.8
2.350
B
B
BF
1.18.3
E/P: Luc Sucaet
F/E: Mlle Nele Devolder
T/E:
14.830
J/D: J.Jr Van Den Putte
E/P: Roger De Wolf
E/P: Dion Lefebvre
22
F/E: Haras Du Lombart
T/E: Lieven Cannaert
55
13.104
J/D: Dries Devolder
E/P: Gilbert Boone
F/E: Roderik Muylaert
T/E:
J/D: Frédéric Dehut
E/P: Franz Desmet
2.350
11.257
2.350
13.485
VIKING’S WAY & GABI NOVEMBER
F/E: Franz Desmet
T/E:
J/D: Kristof Depuydt
E/P: Stijn Buyl
F/E:
T/E: Kristof Depuydt
J/D: Jan Eeckhout
E/P: Jan Eeckhout
2.350
11.305
F/E:
T/E:
2.350
13.521
J/D: Kurt Van Craeijnest
E/P: KTWO Partners
F/E: Jean Godart
T/E:
10.155
J/D: Christoff Thijs
E/P: Pieter Decock
F/E:
T/E:
J/D: Gunther Loix
E/P: Jan Torbeyns
F/E: Koen Voet
T/E:
21.415
J/D: Raf Depuydt
E/P: Jan Verbeke
120
F/E: Roger Vanoverbeke
T/E:
E/P: Geoffrey Lermusiaux
BIESOLO & HILOIRE
HIOSCO DU VIVIER & IAKA DU CAILLOU
JAIN DE BEVAL & LUCIE DU FOSSE
2.350
B
J/D: Gert Sucaet (L)
55
T/E: Filip Ghekiere
2.350
N
11.463
J/D: Lieven Cannaert
ENJOY LAVEC & FRANSE DE CORTA
3.04.10
T/E:
F/E: Haras De Cressy SA
B
1.18.0
E/P: Wim Coysman
F/E: Wim Coysman
33
PRAHLER & INA LURABO
3.03.40
J/D: Raf Depuydt
110
13.235
ALLERGY & MELIE DU LOMBART
3.02.90
11.285
88
B
CHYPYE DE CORTA
06
550
H
BONFIRE PRINSEVELD
05
2.350
VIC DU BUISSON & KANDY STAR EV
AMELIE DU LOMBART
04
(5)
BEL
1.17.1
B
CHARMEUSE DE CRESSY
06
6
BEL
3.01.10
M
CASSAROF
06
3
BEL
11.248
PARK RIDGE LOBELL & AMOR MODESTIE
05/08/12
23/07/12
29/07/12
06/08/12
10/08/12
06/08/12
10/08/12
10/08/12
06/08/12
10/08/12
11/08/12
8) PR. CHAMPAGNE COLLET - 1.440 € - AT - 2350M- AUTO- INTER. - TRIPLET/QUARTO
3 + j/a n’ayant pas/die geen 22.500
1
(9)
COKTAIL CANTHIS
06
BEL
H
2
(6)
SPEEDY DU PERCHE
3
(10)
CAN’T CATCH ME
06
06
4
(5)
CZE
BEL
M
B
BEL
2.59.50
(2)
CJ’S PHOTO
H
F
H
(1)
CRACK DC
0
(4)
CELINE DON BOSCO
0
(7)
VIVANT JOHN
06
03
BEL
BEL
3.00.10
B
1.16.2
F/E:
T/E: Geoffrey Lermusiaux
2.350
144
21.653
J/D: Kevin Vandemoortele (LJ)
E/P: Peter Waem
60
F/E: Geert D’Haeyere
T/E: Filip Ghekiere
3.01.10
B
B
1.16.4
17.708
J/D: Hein Van Den Hende
E/P: André Van Den Broecke
36
F/E: Jan Vanhoucke
1.16.6
T/E: Hein Van Den Hende
19.556
J/D: Marnix De Groote
E/P: Stal Van Den Bossche
24
F/E: Achille Hubert
T/E:
16.373
J/D: Koen Phlypo
E/P: Koen Phlypo
F/E: Erik Pollentier
T/E:
J/D: Gerard Vergaerde
E/P: Mlle Karo Van Der Biest
F/E: Gerard Vergaerde
T/E:
15.172
J/D: Kristof Depuydt
E/P: Jules Deloof
F/E: Roger Tanghe
T/E: Kristof Depuydt
16.985
J/D: Marc Huygens
E/P: Mlle Delphine Vandersarren
F/E: Erik Pollentier
T/E:
18.277
J/D: Sebastien Grisez
E/P: Stal Palace
F/E: Mme Caroline Cobbaut
T/E:
2.350
2.350
96
60
PARK RIDGE LOBELL & LIES VAN DAVERKO
1.17.1
2.350
HORSE DE COTTUN & MALVINA DES RONDES
3.01.20
0
BEL
J/D: J.Jr Van Den Putte
PAPARAZZY & MAUD BELLE FOLLE
7
06
18.105
BF
BLESI DON BOSCO
BEL
300
M
(3)
06
2.350
NATIVE BROOKIE & IMPERIAL KEYSTONE
6
BEL
1.15.4
LOVE YOU & TABLEAU
2.59.00
ACTION DE LAHAYE
05
600
B
(8)
BEL
2.350
F
5
04
1.15.4
NATIVE BROOKIE & MALOU CANTHIS
2.57.30
ARUNA FOLLE
04
42
2.57.20
BBF
1.17.1
2.350
S.J.’S PHOTO & JOYCE LOBELL
2.350
M
F
B
SMOLDERING PINE & FLEUR TUCKY T
2.350
B
LINCOLN JET & TEQUELLA VILLA
2.350
M
B
15.702
JOHNNIE WALKER N & JANIOLINE
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
05/08/12
27/07/12
05/08/12
15/08/12
05/08/12
15/08/12
05/08/12
05/08/12
16/07/12
05/08/12
A VENDRE
Poulains Vrijthout
Elevés en exclusivité avec
les meilleures juments
TE KOOP
Vrijthout veulens
Exclusief gefokt
uit topmerries
VEULENS GEBOREN IN 2012
Hugo Buyl • Vrijthout 31 • (B) 1730 Asse • Tel: 02 452 87 53 • Gsm: 0475 24 92 08 • Fax: 02 453 18 31
POULAINS NéS EN 2012
Hugo Buyl • Vrijthout 31 • (B) 1730 Asse • Tel: 02 452 87 53 • Gsm: 0475 24 92 08 • Fax: 02 453 18 31
Inlove Vrijthout (29/03/2012)
Love You 1.10 x Pennyjet 1.16
Offshore Dream 1.10 x The Best Fanatic 1.13
(Van Défi d’Aunou)
(Van Ambro Goal)
Illman Vrijthout (29/04/2012)
Pittman 1.12 x Patara Vrijthout 1.12
Calaura Vrijthout (17/04/2012)
Mandarino Bleu 1.12 x Laura Vrijthout 1.15
(Van Biesolo)
(Van Bon Conseil)
Ivarenne Vrijthout (05/06/2012)
Varenne 1.09 x Udana Boko
Cristal Vrijthout (03/05/2012)
(Van General November)
(Van Jain De Beval)
Iyaro Vrijthout (05/06/2012)
Wired Pine 1.12 x Carisma Vrijthout 1.18
Indream Vrijthout (01/07/2012)
Mandarino Bleu 1.12 x Prata De La Besvre
Overzichtstabel dekkingen merries 2012
Liste de montes de nos juments 2012
(Van Lulo Joselin)
Imuscle Vrijthout (20/05/2012)
Muscle Mass 1.10 x Winjet Vrijthout
(Van Cocktail Jet)
Iyucca Vrijthout (25/05/2012)
Wired Pine 1.12 x Abella 1.14
(Van Diamond Way)
Merrie/JumetHengst/Etalon
Penny Jet 1.16 (Défi d’Aunou)So Lovely Girl 1.13
Patara Vrijthout 1.12 (Biesolo)Otello Pierji 1.11
Udana Boko (General November)Offshore Dream 1.10
The Best Fanatic 1.13 (Ambro Goal)
Prodigious 1.11
One Way Ticket 1.14 (Smokin Yankee)
Look De Star 1.12
(Moeder van/Mère de One Way Ticket
Doris Buitenzorg geeft/donne 2 Derbywinnaars/vainqueurs Derby)
Carisma Vrijthout 1.18 (Lulo Joselin)
Look De Star 1.12
Abella 1.14 (Diamond Way)Otello Pierji 1.11
Winjet Vrijthout 1.18 (Cocktail Jet)Otello Pierji 1.11
Beatle Trans R (General November)
Prodigious 1.11
(Beatle Trans R is de volle zus van Russel November 1.09/
est la pleine soeur de Russel November 1.09)
Laura Vrijthout 1.15 (Bon Conseil)
Quick Wood 1.13
Ulana Boko (Muscles Yankee)
Elean Donon
Weacon Boko (Conway Hall)
So Lovely Girl
Zabrin Limborg (Jag de Bellouet)
vrijthout 2012
Uitslagen | Résultats z
D
(11)
DIAS CANTHIS
07
D
(12)
BEL
2.350
H
B
SERNO DE L’HOMELET
06
FRA
21.988
BARON DARBY & MALOU CANTHIS
2.350
15.870
H
B
IN LOVE WITH YOU & GLORIA DES CHAMPS
F
B
MONORAIL & MA BARONNE
J/D: Leander De Neve (L)
E/P: Roger Vanoverbeke
F/E: Roger Vanoverbeke
T/E:
J/D: Lieven Cannaert
E/P: Marcel Millecamps
F/E:
T/E:
J/D: Lieven De Wannemaeker
E/P: Josef Van Den Noortgate
27/07/12
10/08/12
TESTS/TESTEN
BARRACUDA
Rec. 1.14
Q
(1)
EUFONIE N
08
Q
(3)
2.26.13
URIELLE DE LEXLOR
08
Love You x Patara 1.12
BEL
FRA
OOSTENDE
2.27.00
F
ALZ
1.23.5
1.24.0
1.750
0
1.750
0
MICKAEL DE VONNAS & ISIS DE MARINA
F/E: Josef Van Den Noortgate
T/E: Josef Van Den Noortgate
J/D: Geert D’Hondt
E/P: Geert D’Hondt
F/E:
T/E: Geert D’Hondt
20/08/2012 - 15 u/h 30 ()
Weging / Pesage: Alain Goethals • Aankomst / Arrivée: Alain Goethals • Starter: Marc Martens • Veearts / Vétérinaire:
Judith 'T Kindt • Koerscommissarissen/Commissaires des courses: Roland Foulon - Filip De Keyser - Christiaan De Wachter
Gunther De Riddere - Alain Goethals • Piste / Terrain: Goed/Bon
1) PR. DE ZONDAG - 2.160 € - AT - 2050M- AUTO- BEL
3 + j/a n’ayant pas/die geen 1.600
1
(3)
DO IT LIKEASTAR
07
FALCO VRIJTHOUT
Rec. 1.16
Otello Pierji x Tell Me More 1.20
2
(5)
3
(4)
(1)
D
(6)
BEL
F
B
BEL
F
BEL
H
1.21.2
1.21.3
BEL
2.47.34
1.21.6
BEL
E/P: Gabriel Vermandere
90
F/E: Arsene Lannoo
T/E:
2.050
216
1.293
J/D: Bjorn Van Ghelewe
E/P: Stal Star Farm
54
F/E: Stal Star Farm
T/E:
1.124
J/D: Lieven Cannaert
E/P: Geert Allaert
36
F/E: Arnold Verheye
T/E:
0
J/D: Raf Depuydt
E/P: Gerard De Gheest
F/E: Gerard De Gheest
T/E:
J/D: Kristof Depuydt
E/P: Gerard De Gheest
F/E: Gerard De Gheest
T/E:
1.085
J/D: Hein Van Den Hende
E/P: Stephane Laeremans
180
F/E: Stephane Laeremans
T/E:
500
J/D: Hans Van Der Pijl
E/P: Felix Cleeren
ALIEN CHIP & RATTI JONATH
BF
2.050
144
CYGNUS D’ODYSSEE & KUNEMPLOYED
2.050
M
B
T/E:
J/D: Dries Devolder
2.050
F
E/P: Stephan Huyzentruyt
F/E: Stephan Huyzentruyt
1.646
B
1.22.0
J/D: Jan Pieters
180
450
MONTECATINI & KOBRA STAR
2.48.24
1.901
2.050
B
CAPITAIN
06
900
MAX LIMIT & ULISKA
ELLE EST LA
08
2.050
ALIEN CHIP & ONLYLIKEASTAR
2.46.68
EXCALIBUR-JONATH
08
D
2.46.43
BBF
DIVA STAR FARM
07
(2)
F
FARFETT
09
4
BEL
1.335
SMOLDERING PINE & KOES-KOES-LADY
08/08/12
29/07/12
08/08/12
30/07/12
04/03/12
03/08/12
2) PR. BOSS PAINTS - 2.160 € - AT - 2450M- AUTO- BEL - TRIO
3 + j/a n’ayant pas/die geen 550
1
(6)
DIVIN YVETOIS
2
(2)
3
(3)
Jag De Bellouet x Abella 1.14
4
(8)
5
(1)
6
(4)
D
(10)
EULIKA DE BEAULIEU
D
(5)
EXPLOIT BUTCHER
D
(7)
DON’T WALK
D
(9)
DERBY DE RETZ
07
M
BB
BEL
H
B
08
BEL
F
BBF
BEL
F
B
BEL
M
BBF
08
08
08
07
07
BEL
BEL
BEL
BEL
BEL
F
F
B
2.450
450
1.23.6
2.450
90
F/E: Felix Cleeren
T/E: Chris Mispelon
216
312
J/D: Antonio Ripoll Rigo
E/P: Geert Luyckx
1.23.7
2.450
54
F/E: Wim De Rijck
T/E:
144
494
J/D: Christian Sybers
E/P: Frederic Salme
1.23.7
2.450
36
F/E: Noel Robert
T/E:
90
90
J/D: Dries Devolder
E/P: Mme Carina Vincke
F/E: Mlle Vicky Last
T/E:
J/D: Ingbert Dierickx
E/P: Werner Delamillieure
F/E: Werner Delamillieure
T/E: Ingbert Dierickx
J/D: Lieven Cannaert
E/P: Patrick Holvoet
F/E: Stal Sathena
T/E:
J/D: Yvan Teerlinck
E/P: Ronald Goossens
F/E: Mme Veerle Boussauw
T/E:
J/D: Kristof Depuydt
E/P: Herman D’Haese
F/E: Mme Caroline Cobbaut
T/E:
J/D: Raf Depuydt
E/P: Mme Chantal Ghekiere
F/E: Mme Chantal Ghekiere
T/E: Filip Ghekiere
VICTORY MARGIN & KYTHERA V
3.36.63
F
1.22.5
COM KARAT & RANI DE LIZMAR
3.25.18
ESMEE PHO
900
S.J.’S PHOTO & NAMOUNA
3.25.17
ETOS VC
2.450
SPENDIC & COURTISANE B
3.24.86
FRIA DU CALVAIRE
1.22.4
SMOLDERING PINE & NAOMI DU BOSCAIL
3.22.17
ENIGMA SEA
08
Tel: 02 452 87 53
Gsm: 0475 24 92 08
Fax: 02 453 18 31
BEL
DIEGO SLIPPER
09
Vrijthout Dravers
Hugo Buyl
Vrijthout 31
(B) 1730 Asse
3.21.98
FEARLESS VRIJTHOUT
Rec. 1.17
07
1.28.4
2.450
FAST PHOTO & RUTH BOSCHOEVE
2.450
BB
M
BF
321
JOHNNIE WALKER N & JANIOLINE
2.450
B
180
INCREDIBLE CRAFTS & PEARL OF BUTCHER
2.450
H
280
SUPER DARBY & FLEUR DE BEAULIEU
2.450
BF
150
FIRST DE RETZ & GREDINE
500
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
22/07/12
11/08/12
22/01/12
11/08/12
15/07/12
05/08/12
05/08/12
13/08/12
08/08/12
29/07/12
47
z Uitslagen | Résultats
Uitslagen | Résultats z
3) PR. DIE KEURE - 2.160 € - AT - 2050M- AUTO- INTER.
D
(2)
3 + j/a n’ayant pas/die geen 65.000
1
(3)
2
(1)
(7)
(2)
(6)
(4)
(5)
ESP
FRA
BEL
BF
JOHNNIE WALKER N & TAX VALUE
H
B
NATIVE BROOKIE & LYSA GORA
F
B
COKTAIL JET & DIAREVA
2.39.08
2.39.29
2.39.47
2.39.95
1.17.6
1.17.7
1.17.8
1.18.0
FRA
2.050
2.050
2.050
2.050
450
216
144
90
H
B
BUVETIER D’AUNOU & IRA WILLIAMS
H
BB
PARK RIDGE LOBELL & GALEA CHAMPFLEUR
2.050
OURAGAN DE MORTREE
02
900
H
CYR D’ERPION
06
D
BEL
2.050
NATIVE BROOKIE & NATALY DU BOUFFEY
POIFOND
03
D
BEL
1.17.6
B
NINA MONSOL
04
5
2.39.08
H
BEAUJOLAIS
05
4
BEL
CAMINO EV
06
3
07
BOY DU BOUFFEY
05
M
TRES FINE
B
28.461
J/D: Raf Depuydt
E/P: Robrecht Van Belleghem
180
F/E: Robrecht Van Belleghem
T/E:
19.993
J/D: Kristof Depuydt
E/P: Sebastien Mathy
90
F/E: Stoeterij Everaert BVBA
T/E:
55.519
J/D: Luc Jacobs
E/P: Dave Molin
54
F/E: Marcel Terryn
T/E:
24.852
J/D: Lieven Cannaert
E/P: Antonio Ripoll Rigo
F/E:
T/E:
J/D: Mlle Marlene Bracqbien (L)
E/P: Jose.I. Derycke
F/E:
T/E: Antonio Ripoll Rigo
J/D: Raf Staelens
E/P: Raf Staelens
F/E: Jean Ernotte
T/E:
J/D: Didier Mewissen
E/P: Didier Mewissen
F/E:
T/E: Georges Mewissen
48.095
32.397
2.050
40.217
ECLAIR DE VANDEL & DAPHNE DE MORTREE
FRA(TF)
2.500
F
D
(3)
BAILEYS PRESTIGE
12/08/12
D
(4)
QUAD DU NIEL
12/08/12
D
(5)
30/10/11
D
(7)
05
BEL
04
FRA
H
B
2.500
B
BEL
2.500
H
ALZ
FRA
6.251
IPSON DE MORMAL & GLYCINE D’ALENCON
2.500
H
BBF
H
6.404
IN BLACK & LITTLE DARBY
TOCKEUR D’OCQUE
07
5.490
INVIT BROLINE & ICY D’HONTE
CANYON
06
4.460
HORSE DE COTTUN & MAGYLINE
2.500
B
6.460
DREAM OF GOLD & IRONICA (fr)
J/D: Jurgen De Roeck
E/P: Jurgen De Roeck
F/E: Patrick Van Goethem
T/E:
J/D: Dries Devolder
E/P: Vincent Baert
F/E: Peter Printems
T/E:
J/D: Jonas Van Helleputte (L)
E/P: Harry Van Helleputte
F/E:
T/E:
J/D: Christophe Foucart
E/P: Christophe Foucart
F/E: Mlle Anabelle Bruwier
T/E:
J/D: Lieven Cannaert
E/P: Antoine Pelerin
F/E:
T/E: Jean Rémi Delliaux
13/08/12
15/08/12
15/08/12
10/08/12
10/08/12
12/08/12
MONS
27/07/12
24/08/2012 - 18 u/h 45 (Hippodrome de Wallonie à Mons)
Weging / Pesage: Paul Talpe • Aankomst / Arrivée: Norbert Martens • Starter: Marc Martens • Veearts / Vétérinaire:
David Van Dooren • Koerscommissarissen/Commissaires des courses: Norbert Martens - Mme Gina Bex - Luc Deconinck
Christiaan De Wachter • Piste / Terrain: Goed/Bon
05/08/12
11/08/12
1) PR. DES ESPOIRS - 3.000 € - AT - 2300M- AUTO- BEL - TRIO
3 j/a n’ayant pas/die geen 1.500
4) PR. WELLINGTON - 2.160 € - AT - 2050M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - TRIO
3 + j/a n’ayant pas/die geen 4.750
1
1
(3)
DUCATI POWER
07
2
(6)
3
(8)
(1)
BEL
BEL
FRA
08
NLD
(2)
DELFINE DG
D
(4)
DEX D’OVER
07
07
(5)
B
F
B
BEL
BEL
H
1.19.5
1.19.5
BEL
2.050
2.050
2.050
180
F/E: Koen Voet
T/E: Chris Mispelon
J/D: Raf Depuydt
E/P: Roland Schaler
90
F/E: Roland Schaler
T/E: Filip Ghekiere
216
4.854
J/D: Dwight Pieters (L)
E/P: Eric Leroy
54
F/E: Guido Ceulemans
T/E:
4.660
J/D: Lieven Cannaert
E/P: Dion Lefebvre
144
1.400
NEVELE CERO O & MYLANDA
B
2.562
SMOLDERING PINE & VITA D’ESC
2.050
H
B
3.176
ALIEN CHIP & NEX DU LOMBART
2.050
H
B
3.331
RICE BOWL & KALISE B
F/E:
T/E:
J/D: Kristof Depuydt
E/P: Patrick D’Hoore
F/E:
T/E:
J/D: Dries Devolder
E/P: Herve Martens
F/E: Mme Jozef De Groote
T/E:
J/D: Paul D’Haese
E/P: Tim Winkelmans
F/E: Mme Ann Libens
T/E:
J/D: Alexander Sys
E/P: Mme Gerard Sijs
F/E: Mme Gerard Sijs
T/E:
FULL HOUSE “”E””
09
E/P: Koen Voet
4.877
2.050
F
J/D: Hans Van Der Pijl
450
2.050
BBF
3.803
ECLAIR DE VANDEL & ILLUSION DE MARJON
VEGE BYEBYE
03
900
PARK RIDGE LOBELL & FAUVE B
2.42.98
F
2.050
MONORAIL & MISS PUNCH
2.42.96
BBF
1.19.1
BRUNO BANANI
D
D
H
1.19.0
IL PIRATA & KALIE DU NIL
2.42.27
TORPES D’OZE
07
D
B
VIRGIN HAGELSTEIN
03
(7)
H
BAILANDO
05
4
BEL
2.42.05
(5)
13/08/12
2
(8)
3
(7)
M
BEL
F
BEL
H
4
(6)
06/08/12
5
(2)
FALCO DU LOGIS
13/08/12
6
(1)
FOSSARI BUGA
09
09
09
7
(4)
0
(9)
06/08/12
D
(3)
BEL
BEL
BEL
3.02.21
H
3.02.23
ALZ
M
3.02.49
BBF
1.19.2
1.19.3
1.19.3
BEL
1.19.5
BEL
2.300
2.300
300
200
2.300
125
2.300
BF
DOSSARI & TINNE BUGA
B
JOHNNIE WALKER N & GALIA CASINDRA
3.03.36
1.19.7
2.300
M
BB
B
F/E: Stal Eyensluis “”E””
T/E: Chris Mispelon
2.096
J/D: Stefaan Stevens
E/P: Dirk Peetermans
125
F/E: Stal Noble BVBA
T/E:
1.694
J/D: Marc Huygens
E/P: Jan Rits
75
F/E: Ludovic Mast
T/E: Marc Huygens
1.400
J/D: Marnix De Groote
E/P: Stal Kruisveld
50
F/E: Walter Van Der Stuyft
T/E: Mlle Catherine Sax
1.279
J/D: Guido Laureys
E/P: Paul Keersmaekers
F/E: Andre Gielis
T/E: Guido Laureys
1.185
J/D: J.Jr Van Den Putte
E/P: Georgie Verbraecken
F/E: Antoine Van Achter
T/E:
J/D: Dries Devolder
E/P: Mme Martine Van De Walle
F/E: Mme Martine Van De Walle
T/E:
J/D: Luc A Lannoo
E/P: Jean Marin Alleman
F/E: Freddy Hoste
T/E: Arsene Lannoo
J/D: Mme Suzanne Jans
E/P: Mme Suzanne Jans
F/E: Mme Suzanne Jans
T/E: Patrick Jans
J/D: Yannick Desmet
E/P: Yannick Desmet
F/E:
T/E:
8.086
J/D: Mme Béatrice Demoulin
E/P: Mme Béatrice Demoulin
300
F/E: Ronny Schelstraete
T/E: Guido Laureys
9.328
J/D: Kristof Depuydt
E/P: Didier Defloo
150
F/E: Johan Combes
T/E:
6.600
J/D: J.Jr Van Den Putte
E/P: Matic V.O.F.
F/E:
T/E:
8.291
J/D: Guido Laureys
E/P: Philip Uyttendaele
90
F/E: Gilles Lherpiniere
T/E: Guido Laureys
8.689
J/D: Thomas Daneau
E/P: Thomas Daneau
F/E: SPRL Agrigente
T/E: Marc Grisez
J/D: Michel Bizoux
E/P: Ecurie Modam
F/E:
T/E: Jean Pierre Bizoux
545
ALIEN CHIP & PETITE PRINCESSE
2.300
F
J/D: Kristof Depuydt
250
655
2.300
FIEKE D OVER
09
625
2.360
NEXT MIC & ORTIE DU LOMBART
FAST PRINCE
09
2.300
FAST PHOTO & STANSE VAN TROJE
3.02.93
M
1.19.2
SMOLDERING PINE & INVESTA
3.02.46
M
1.250
BBF
FLEMING CASINDRA
09
13/08/12
BEL
2.300
CYGNUS D’ODYSSEE & TOSCANE
FULL OPTION
30/07/12
1.19.1
LINDY’S ROAD & SANTA BIESOLO
ALZ
FINVEST VIVANT
09
13/08/12
3.02.09
B
FREZIA MAGDALON II
09
06/08/12
BEL
840
DOSSARI & NEX DU LOMBART
E/P: Yvan Poriau
12/08/12
08/08/12
11/08/12
27/07/12
27/07/12
04/08/12
13/08/12
06/08/12
18/08/12
9) PR. OOSTENDE GREEN VII / EUROTIERCE (HERBE/GRAS) - SCRATCH - 2.160 € - AT - 2500M- SCRATCH- INTER.(VBP/PCB) - T/Q/QUINTE
2) PR. DES BLES D’OR - 3.600 € - AT - 2300M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - TRIO
3 + j/a n’ayant pas/die geen 8.500
3 + j/a n’ayant pas/die geen 9.000
1
(11)
BONITA D’EREBUS
05
BEL
F
2.500
B
2
(13)
RAPIDO DU BOUFFEY
3
(8)
SI BELLE D’ATOM
05
06
4
(9)
(6)
(10)
(1)
(12)
F
B
BEL
H
BEL
F
FRA
BEL
2.500
BB
BF
450
8.232
J/D: Bjorn Van Ghelewe
E/P: Nikita Van Oycke
180
F/E: Stany Smeysters
T/E:
8.430
J/D: Joeri De Laender (L)
E/P: Joeri De Laender
F/E:
T/E:
J/D: Joachim Clyncke
E/P: Johan Vanderidt
F/E: Bart De Graeve
T/E:
7.263
J/D: Johan Kindt
E/P: Michel Tamsyn
90
F/E: Patrick Van Hoorebeke
T/E:
6.538
J/D: Carlos De Soete
E/P: Dion Lefebvre
54
F/E: Achille Cassart
T/E:
7.241
J/D: Robert Wilmot
E/P: Robert Wilmot
F/E: Robert Wilmot
T/E:
J/D: Hein Van Den Hende
E/P: Guy Sobry
F/E:
T/E: Hein Van Den Hende
J/D: Kristof Depuydt
E/P: Koen De Rijker
F/E: Mme Jeanine De Vrieze
T/E:
ALF PALEMA & MACUMBA DU BOUFFEY
216
7.123
INFANT DU BOSSIS & MANOUCHKA
2.500
144
HULK DE GODISSON & MONICA VL
2.500
90
SMOLDERING PINE & GAIL DU LOMBART
2.500
COM FEAR & MIRABELLE D
2.500
H
B
GROS GRAIN & LIBRE ALLURE
F
BF
ALIEN CHIP & POWERGIRL
DANCING GIRL
07
48
B
THE WONDER CHARM
07
D
BEL
INVIT BROLINE & GITA D’EREBUS
2.500
CIRABELLE WONTERGEM
06
D
F
B
ATOUT DES ILES
04
6
FRA(TF)
H
CORALE KOETSHOEVE
06
5
SWE
900
2.500
3.792
7.579
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
05/08/12
1
(6)
TI AMO DE NACRE
07
06/08/12
2
(4)
3
(7)
4
(12)
B
I AM THE BEST & REALIA VAN TROJE
2.55.92
2.56.13
F
H
6
(2)
DICTION DES ILES
7
(10)
TAMALOU BEACH
07
BEL
BEL
FRA
M
F
H
1.16.5
1.16.6
2.300
2.300
750
360
BBF
SMOLDERING PINE & FILLY OF DARBY
B
KASTING D’URZY & INDRA D’ESPAGNO
2.56.14
BROWLING VISAIS
(1)
07
10/08/12
FRA
1.500
M
5
05
13/07/12
BEL
2.300
JAG DE BELLOUET & EMOTION DU BOUQUET
SIMBA D’ESPAGNO
06
06/08/12
BEL
1.16.4
B
CERES SIDNEY
06
15/08/12
2.55.77
H
DJ ROKA
07
10/08/12
FRA
2.56.20
ALZ
2.300
240
150
1.16.6
2.300
PITTMAN & ISAORA DE BEAUFORT
2.56.33
B
1.16.6
2.300
LOVE YOU & KINVITE VISAIS
2.56.24
ALZ
1.16.6
7.894
1.16.7
2.300
JAIN DE BEVAL & CAMELIE DU CHARMAT
6.030
10/08/12
15/08/12
21/07/12
10/08/12
10/08/12
10/08/12
10/08/12
06/08/12
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
49
z Uitslagen | Résultats
0
(11)
CAVENGA’S GIRL
06
BEL
F
2.300
BBF
(3)
0
(5)
BOBINO BROOKIE
0
(8)
TAQUIN DE SASSY
D
(9)
BUCEPHALE EXPRESS
05
07
05
5.455
NATIVE BROOKIE & BELLISSIMA KAVENGA
TAUPIN
0
07
Uitslagen | Résultats z
2.300
FRA(TF)
BEL
FRA
BEL
H
H
H
H
B
7.790
HORSE DE COTTUN & OFFIE DU BOSQUET
2.300
B
7.879
NATIVE BROOKIE & MAY LADY ORANJE
2.300
B
BB
E/P: Pieter Decock
F/E: Marc Bruyneel
T/E:
J/D: Ingbert Dierickx
E/P: Frank Merckx
F/E: Steven Meiresonne
T/E: Ingbert Dierickx
J/D: Raf Depuydt
E/P: Wilfried Van Elslander
F/E: Ecurie Hollywood
T/E: Filip Ghekiere
8.280
J/D: Marc Huygens
E/P: BVBA Trottingsales
F/E:
T/E: Marc Huygens
6.283
J/D: Stefan Honhon
E/P: Stefan Honhon
F/E: Stefan Honhon
T/E:
FIRST DE RETZ & FANNY DE SASSY
2.300
J/D: Gert-Jan Decock (L)
COM FEAR & GANCIA EXPRESS II
5
(1)
02/07/12
ESCARTIEN TER BLEKTE
08
BEL
H
6
(8)
ETANE LA HUNELLE
7
(6)
EMILO WINDSPIEL
0
(2)
ELINE HOLLANDIA
NP
(9)
EXXON DELCO
08
10/08/12
08
15/08/12
08
10/08/12
08
18/08/12
BEL
BEL
BEL
BEL
F
H
F
ALZ
2.59.96
3.00.37
B
2.300
275
1.18.4
2.300
1.18.5
2.300
B
5) PR. DE LA MOISSON (A) - 3.000 € - AT - 2300M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - TRIO
4 j/a n’ayant pas/die geen 7.500
3 + j/a n’ayant pas/die geen 5.200
(1)
URSAN DE HOUSSAYE
08
FRA
M
2
(6)
UN GRAND COEUR
3
(5)
UNE D’HARCHIES
08
08
4
(10)
(7)
FRA
M
FRA(TF)
B
FRA
2.14.09
2.14.23
ALZ
UNIQUE D’ERMAX
0
(12)
UGO DU FLIERS
0
(14)
UNOMEDA
0
(15)
URVALINO
0
(16)
UMINA JUMMY
0
(3)
URBANE DU COUDOU
0
(8)
UZZI MAGIQUE
D
(13)
UNE D’URZY
08
08
08
08
08
08
D
(9)
(11)
FRA(TF)
FRA
FRA
FRA
FRA
FRA
F
FRA
M
M
FRA(TF)
1.750
1.750
1.16.8
1.17.5
F/E:
T/E: Hein Van Den Hende
600
7.140
J/D: Gunther Loix
E/P: Louis Vanmeert
F/E:
T/E:
1.550
J/D: Wilfried Van Coillie
E/P: Mme Martine Messeyne
500
F/E: Mme Martine Messeyne
T/E:
2.270
J/D: Gerard Vergaerde
E/P: Willy Van De Wiele
F/E:
T/E:
3.950
J/D: Yvan Teerlinck
E/P: Johnny Bauwens
F/E:
T/E: Yvan Teerlinck
3.450
J/D: Alain Pinard
E/P: Mme Anne Marie Lesne
F/E:
T/E: Jean Lesne
J/D: Sebastien Juprelle
E/P: Walter Michiels
400
250
1.750
1.750
ECLAIR DE VANDEL & JOIE DU GUERRIER
1.750
B
0
CARPE DIEM & FLORENCE (F)
1.750
F
B
F
F
BF
B
B
1.750
N
H
B
B
T/E:
J/D: Michel Bizoux
E/P: Joel Huge
F/E:
T/E: Jean Pierre Bizoux
0
J/D: Erik Van Capellen
E/P: Walter Michiels
F/E:
T/E:
J/D: Geert Lannoo
E/P: Yannick Desmet
F/E:
T/E: Arsene Lannoo
J/D: Marnix De Groote
E/P: Philippe Van Weehaeghe
F/E:
T/E:
J/D: Raf Depuydt
E/P: NV Etoile
F/E:
T/E: Filip Ghekiere
J/D: Bjorn Van Ghelewe
E/P: Didier Sanders
F/E:
T/E: Hein Van Den Hende
J/D: Guido Laureys
E/P: Gilbert De Saegher
F/E: Gilbert De Saegher
T/E: Guido Laureys
HISTORIEN (F) & BONNIE DES SARTS
6.320
HORSE DE COTTUN & KIZZI
710
OPUS VIERVIL & ONETTE DU VIVIER
1.750
870
PAISY DREAM & JOY (fr)
1.750
F
F/E: Danny Verlinden
690
5.710
1.750
F
E/P: Geert Cleirbaut
NUAGE NOIR & OLLA DE MIEUX
1.750
F
T/E:
J/D: Gonzalo Ruiz Rodriguez (L)
GIANT CAT & HURVALIE
1.750
B
F/E:
95
OLIMEDE & MANO DI BASTA
1.750
M
T/E: Nicolas Roussel
E/P: Didier Sanders
ISLERO DE BELLOUET & HISTOIRE ROYALE
2.15.60
B
1.16.7
URAGAZZA
08
1.750
E/P: Serge Naze
F/E:
J/D: Hein Van Den Hende
LAGON & OCEANE DE TALONAY
2.14.46
B
1.16.6
UPSHOT DES BROUETS
08
NP
FRA
1.16.5
J/D: Nicolas Roussel
6.040
HORSE DE COTTUN & FOUDRE D’ISQUES
M
4.030
1.250
B
(2)
08
1.750
F
7
FRA
1.16.2
KRAC SPECIAL & NAOMI MESLOISE
UNE RUE ROYALE
08
2.500
N
(4)
FRA
1.750
F
6
08
1.15.8
MAITRE D’ATOUT & OSIKA
2.13.86
UNIQUE LAGON
08
2.12.71
OLITRO & NOLITA DE HOUSSAYE
2.13.37
ULISE DE GITS
08
5
FRA
BF
0
HORSE DE COTTUN & PORTAFORTUNA
1
10/08/12
12/08/12
05/08/12
27/07/12
27/07/12
15/07/12
10/08/12
06/08/12
24/06/12
10/08/12
28/05/12
10/08/12
4) PR. -E- (A) - 6.600 € - AT - 2300M- AUTO- BEL ...Belg.Darby (Reeks)/ - TRIO
(4)
2
(3)
EASY SPEED
08
(7)
4
(5)
ALZ
BEL
H
B
BEL
H
B
08
M
B
2.750
1.17.6
2.300
1.375
1.17.6
2.300
660
SIMB MOONRUNNER & ORLAUDE B
2.59.50
BEL
2.300
FAST PHOTO & LUDIA TER MAELE
2.58.44
ESPOIR
1.17.3
HAMERIKANOZ & VITESSE HOLLANDIA
2.58.42
EXCELSIOR
08
50
F
ESPOIR TER MAELE
08
3
BEL
2.57.80
1.18.0
LOVE YOU & GREDINE
2.300
440
J/D: Sebastien Grisez
E/P: Stephane Bassee
550
F/E: Thomas Daneau
T/E: Geoffrey Lermusiaux
23.205
J/D: Nico Dhaenens
E/P: Stal Adriaens VZW
TRIADE ROSE
3
(8)
TARA DU CRUCHET
07
07
4
(5)
06
5
(2)
275
F/E: Gerard Adriaens
T/E:
11.478
J/D: J.Jr Van Den Putte
E/P: Pascal Van Egdom
165
F/E: Alfred Desgain
T/E:
5.795
J/D: Luc A Lannoo
E/P: Mme Chantal Ghekiere
110
F/E: Mme Chantal Ghekiere
T/E: Arsene Lannoo
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
21/07/12
05/08/12
FRA
FRA
B
F
B
BEL
BEL
1.18.2
1.18.3
B
ALIEN CHIP & TINA DREAM
3.00.20
VENOM WORTHY
0
(10)
0
(11)
0
(4)
0
(9)
D
(6)
BEL
F
BEL
H
3.00.39
3.00.70
B
H
ALZ
1.18.4
1.18.6
1.18.6
BEL
F
FRA
2.300
ALZ
DEU
H
T/E:
J/D: Sidney Van Den Brande
E/P: Luciaan De Clercq
F/E: Luciaan De Clercq
T/E:
1.050
J/D: Erik Van Capellen
E/P: Mlle Tamara Janssens
F/E: Nico Luyten
T/E:
4.863
J/D: Koen Devos
E/P: Philippe De Deyn
250
F/E: Philippe De Deyn
T/E:
4.369
J/D: Sebastien Grisez
E/P: Haras De Cressy SA
F/E:
T/E: Marc Grisez
J/D: Mlle Celine Onghena
E/P: Pierre Lhoest
F/E:
T/E: Daniel Moes
4.395
J/D: Gerard Vergaerde
E/P: Stal Van Den Bossche
125
F/E: Stal Van Den Bossche
T/E:
5.106
J/D: Luc A Lannoo
E/P: Arsene Lannoo
75
F/E: Arsene Lannoo
T/E: Arsene Lannoo
4.430
J/D: Ronny Poppe
E/P: Ronny Poppe
4.842
F/E: Stal Bolets
T/E:
J/D: Benoit Onghena
E/P: Willy Nijs
F/E: Jozef Nijs
T/E:
1.230
J/D: Mlle Anne Mieke Apers
E/P: Mlle Anne Mieke Apers
F/E:
T/E:
434
J/D: Stefan Honhon
E/P: Hubert Tasset
F/E:
T/E:
J/D: Dwight Pieters (L)
E/P: Eric Leroy
F/E: Guido Ceulemans
T/E:
J/D: Didier Langlet
E/P: Didier Langlet
F/E:
T/E:
J/D: Gunther Loix
E/P: Gustaaf Bertels
F/E:
T/E:
30.595
J/D: Pedro Ferket
E/P: Euro-Trotting
550
F/E: Euro-Trotting
T/E:
11.125
J/D: Marnix De Groote
E/P: Walter Van Der Stuyft
275
F/E: Hugo Buyl
T/E:
660
16.618
J/D: Sebastien Grisez
E/P: Haras De Cressy SA
165
F/E: Haras De Cressy SA
T/E: Marc Grisez
440
6.728
J/D: Marc Huygens
E/P: Pascal Van Der Rasieren
110
F/E: Agro NV
T/E: Marc Huygens
275
2.517
J/D: Hans Van Der Pijl
E/P: Felix Cleeren
F/E: Felix Cleeren
T/E: Chris Mispelon
J/D: Gerard Vergaerde
E/P: Hugo Verbanck
F/E: Henri De Wolf
T/E:
J/D: F.X. Myle
E/P: Freddy Grisez
F/E: Roger Buyckx
T/E: Marc Grisez
4.854
PARK RIDGE LOBELL & FAUVE B
70
URFIST DES PRES & BAYADERE ORANGE
2.300
B
F/E: C. Spee
1.763
4.148
2.300
2.300
M
E/P: Johan Neels
LUDO DE CASTELLE & NOCTURNE DU PUITS
ASTERIX FRISIA
07
125
2.300
BBF
T/E: Geoffrey Lermusiaux
J/D: Johan Neels
FULL ACCOUNT & LIBERTE DU PARC
SAM GALBE
06
2.300
200
2.300
VIRGIN HAGELSTEIN
03
2.300
2.300
ALZ
F/E: Philippe Grumiau
3.100
SUPER DARBY & INA WORTHY
TORPILLE DU PUITS
F
E/P: Philippe Grumiau
BOLETS ASPIRANT & NICATIE LOBELL VDS
3.00.88
BBF
1.18.3
TONIC DE TOUCHYVON
FRA
300
IN BLACK & HITLINE
(3)
07
2.300
B
7
FRA
625
H
BLANCHE BOLETS
07
2.300
NI HO PED D’OMBREE & DEVISE DES
SALINES
(1)
03
1.250
ALZ
6
05
2.300
F
M
J/D: F.X. Myle
NUAGE DE LAIT & KEBARINA ROSE
3.00.05
DREAM WILLIAMS
07
1.18.2
SMOLDERING PINE & GODIVA S
2.59.86
CASTOR VDB
4.685
SPENDIC & MY LIZA
17/08/12
10/08/12
15/08/12
10/08/12
21/07/12
15/08/12
10/08/12
18/08/12
15/08/12
08/06/12
18/08/12
29/07/12
15/08/12
11/08/12
20/08/12
15/08/12
18/08/12
6) PR. -E- (B) - 6.600 € - AT - 2300M- AUTO- BEL ...Belg.Darby (Reeks)/ - TRIO
4 j/a
1
(2)
ENZO TRAFO
08
2
(6)
08
3
(3)
4
(5)
5
(1)
(10)
(8)
B
BEL
F
B
BEL
H
ALZ
BEL
M
BB
2.300
1.375
1.19.9
2.300
HAMERIKANOZ & MARIMBA
1.20.0
2.300
ECHO & ROXZET MELODY
1.20.2
2.300
OFFSHORE DREAM & GANGE DU NIL
F
BF
PARK RIDGE LOBELL & HORTENSIA EV
3.05.07
3.05.10
BEL
1.19.8
ALZ
ERA B
08
2.750
F
EVLIEN LOBELL
BEL
3.03.55
3.04.53
BEL
2.300
SHARKY BOKO & ABELLA
3.04.17
EVITA SLIPPER
1.19.7
PINK DIAMOND & RAZUREL TRAFO
3.03.72
EXPENSIVE MELODY
08
7
3.03.35
H
ENZO DE CRESSY
08
6
BEL
ELEGANCE VRIJTHOUT
08
13/08/12
2.59.85
M
(7)
08
9.063
BEL
2
10/08/12
11/08/12
CIDJEIRRO
06
27/07/12
4 j/a
1
(12)
05/08/12
T/E:
2.308
IN BLACK & LORETTA DELCO L
3) PR. EUROTIERCE (TF) - QUARTE ORDRE + 6766 € ! - 6.000 € - AT - 1750M- AUTO - T/Q/QUINTE
1
E/P: Antoine Van Achter
F/E: Antoine Van Achter
PINE CHIP & LIZARO HOLLANDIA
2.300
M
J/D: Pieter Van Achter
MILO WINDSPIEL & OCARINA HANOVER
2.300
BF
3.901
HAMERIKANOZ & OGANE DE LA HUNELLE
3.00.51
B
1.18.2
CYGNUS D’ODYSSEE & SUPER LENA
F
BBF
1.20.4
1.20.5
2.300
2.300
HANS-DROSSAERT & POUSSET
1.668
3.560
12/08/12
10/08/12
12/08/12
15/08/12
04/08/12
10/08/12
04/08/12
12/08/12
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
51
z Uitslagen | Résultats
D
(4)
ENVIE D’ALLER TD-O
08
BEL
D
(7)
EASY S
D
(9)
EL CORDOBA
08
08
M
Uitslagen | Résultats z
2.300
BBF
4.175
2.300
BEL
BEL
F
BB
ALZ
E/P: Peter Corty
F/E: Peter Corty
T/E: Franck Leblanc
2.494
J/D: Mlle Hanna Huygens (L)
E/P: Robert Smeets
F/E: Robert Smeets
T/E: Marc Huygens
984
J/D: Patrick Van Goethem
E/P: Patrick Van Goethem
F/E: Samuel Meunier
T/E:
SIMB MOONRUNNER & IVORY MERETT
2.300
F
J/D: Dominik Locqueneux
LOOK DE STAR & PASADENA CHARMS
IL PIRATA & ROLLY SNOWSHOE
D
(1)
10/08/12
VYTAL D’ERPION
03
D
(11)
D
(14)
D
(5)
D
(6)
21/07/12
(8)
QUELLE UP
04
2
(3)
(5)
(12)
(9)
(2)
(1)
NEXT MIC & IRIS DARBY
B
NATIVE BROOKIE & OR MICHELE RL
2.55.74
F
2.56.13
BEL
H
2.56.63
FRA(TF)
BEL
NLD
H
BBF
PAPARAZZY & NATHALIE DU FOSSET
2.56.68
2.59.68
F
0
(7)
EVITA PINE
BEL
F
F
D
(10)
TERRE DU FOSSE
D
(6)
DOCEANE L
NP
(11)
SELOS
07
07
00
FRA
BEL
200
JOKER DE ROZOY & LARISSA DU BOURG
ETINCELLE DES D
08
2.300
300
B
(4)
BEL
1.16.8
2.300
625
H
0
08
1.16.6
2.300
COM KARAT & MIRABELLE D’ASTENE
YUCATAN CHARISMA
05
1.16.4
BBF
BALABAN
05
7
BEL
1.250
BBF
SAPHIR D’ASTRE
06
6
M
2.300
DERBY DU GITE & ELISE DU LYS
FALCO D’ASTENE
09
5
BEL
1.16.3
N
CALLAS BROOKIE RL
06
4
F
BARON ZWARTLAND
05
3
FRA
2.55.64
F
3.01.37
B
BBF
ALZ
1.16.8
1.18.1
1.18.8
2.300
125
2.300
2.300
B
H
B
F/E:
T/E:
5.521
J/D: Eddy Van Hout
E/P: Maurice Van De Moer
250
F/E: Jan Peeters
T/E:
4.259
J/D: Luc Jacobs
E/P: Cedric Lermusiaux
125
F/E: Ecurie Hollywood
T/E:
2.900
J/D: Yvan Teerlinck
E/P: David Van Ooteghem
75
F/E: David Van Ooteghem
T/E:
2.057
INCREDIBLE CRAFTS & HAPPY D (nl)
J/D: Lieven Cannaert
E/P: Eddy Vermander
F/E: Eddy Vermander
T/E:
J/D: Sebastien Grisez
E/P: Freddy Grisez
F/E: Jan Vanhoucke
T/E:
J/D: Evert Vandermassen (LJ)
E/P: Mlle Manuela De Grande
F/E:
T/E:
2.300
3.645
J/D: Frédéric Dehut
E/P: Jean Louis Dehut
F/E: Jean Louis Dehut
T/E:
2.300
3.325
J/D: J.Jr Van Den Putte
E/P: Hedwig Verhaegen
F/E: Eddy Van Den Steen
T/E:
J/D: Gilles Lefebvre
E/P: Gilles Lefebvre
IL PIRATA & TINA DES D
SMOLDERING PINE & RICHA
3.000
PODOSIS & JOIE DU FOSSE
F/E:
T/E: Gilles Lefebvre
3.577
J/D: Marc Huygens
E/P: Kristof Vandekerckhove
F/E: Stal Lynn N.V.
T/E: Marc Huygens
2.466
J/D: Marnix De Groote
E/P: Mme Michel Goessens
F/E: Lucien Aerts
T/E:
KOMET GENE & OCEANE DE TALONAY
2.300
BEL
E/P: Louis Vanmeert
4.519
2.300
F
J/D: Gunther Loix
5.140
2.300
BF
5.875
CAZON & RED LORA
18/08/12
F
BB
FRA
H
SWE
H
BEL
10.322
SCARLET KNIGHT & MY HISTORY JET
2.300
N
10.155
JAIN DE BEVAL & LUCIE DU FOSSE
2.300
BF
13.619
EGON LAVEC & PUMA (sw)
2.300
11.348
F
BBF
ALLERGY & JOLIEN TER JONI
F
B
GABAA & QUOIDIE
BB
ALIEN CHIP & RAFALE DU BOSCAIL
Q
(1)
AKABA GRAUX
10
Q
(2)
10/08/12
(3)
27/07/12
Q
(4)
Q
(5)
(6)
BEL
2.22.52
BEL
BEL
BEL
1.24.3
1.23.7
1.21.4
1.750
0
1.750
0
1.750
0
M
B
S.J.’S PHOTO & VICKY VALENTINE
M
B
HAMILCAR BARCA & FILIPPA I.
F
B
SMOLDERING PINE & TEXAS GIRL
2.31.23
2.25.83
GOSIP SIDNEY
10
15/08/12
2.26.41
GOLDEN GIRL
10
Q
M
GIORGIO I
10
28/07/12
BEL
GENERAL ICE
10
22/04/12
2.27.65
GABIN DE LAHAYE
10
Q
FRA(TF)
2.25.07
M
B
1.26.4
1.23.3
1.22.9
1.750
0
1.750
0
1.750
0
S.J.’S PHOTO & SUPER SIDNEY
Q
(2)
URANIE DU CLOCHER
08
05/08/12
13/07/12
FRA(TF)
WAREGEM
29/07/12
F
BBF
2.20.67
1.20.3
1.750
0
COROT (F) & BELLE DE BEAUVAL
13/08/12
4 - 5 a/j n’ayant pas/die geen 3.250
06
2
(7)
(13)
(8)
BEL
H
BEL
FRA
H
(12)
CANNAVARO
6
(4)
VERDI DU BOSQUET
03
(10)
(3)
(9)
BEL
M
H
BB
BEL
B
ITA
BEL
1.17.5
2.300
1.17.6
2.300
2.58.61
1.17.7
2.300
1.17.7
2.300
B
1.17.7
B
360
240
150
2.300
J/D: Kevin Vandemoortele (LJ)
E/P: Roger De Wolf
300
F/E: Haras De Cressy SA
T/E: Filip Ghekiere
12.569
J/D: Mlle Lindsay Celis (L)
E/P: Philip Uyttendaele
150
F/E: Achille Hubert
T/E: Guido Laureys
11.156
J/D: Joeri De Laender (L)
E/P: Marc Van Den Abeele
90
F/E: Hubert Verhofstadt
T/E:
15.201
J/D: Gert Sucaet (L)
E/P: Stal Adriaens VZW
F/E:
T/E:
9.270
J/D: Mlle Benedicte Labeeuw (L)
E/P: Christiaan Labeeuw
F/E:
T/E:
10.825
J/D: Mlle Deborah Callebaut (L)
E/P: Mme Nancy Everaert
F/E: Maurice Dedobbeleer
T/E:
KRAMER CASH & BELL BAY-GRAUX
1.17.8
2.300
10.684
GANYMEDE & OBLESSE P
11.823
COKTAIL JET & NEBULEUSE JO
2.300
H
750
16.330
BANKER HALL & MEMORY (zw)
2.300
H
1.500
GOETMALS WOOD & IDOLE DES RACQUES
2.58.91
F
2.300
SAMMY LOBELL & JOLIENE VH
2.58.73
BB
1.17.2
FROSTS INDYCAR & OSAKA V
2.58.65
CASTRO V
06
52
SWE
B
LUNATIQUE
05
0
BF
CONYMEDE
06
0
ALZ
2.58.42
H
5
04
2.57.61
HAMILCAR BARCA & SERENADE PATROL
2.58.32
SAPHIR DES RACQUES
06
7
B
ASPER VH
04
4
F
BANCO DE LAHAYE
05
3
BEL
JOHNNIE WALKER N & ONDINA
9.465
J/D: Leander De Neve (L)
E/P: Gerry Van Loock
F/E: Maurice Lambaerts
T/E:
J/D: Michael Mewissen (L)
E/P: Willy Windmolders
F/E:
T/E:
J/D: Dwight Pieters (L)
E/P: Johan Vanderidt
F/E: Noel Robert
T/E:
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
1
(9)
DOLIE-KING
07
19/08/12
2
(4)
3
(6)
4
(5)
5
(7)
6
(10)
7
(3)
0
(2)
D
(1)
FRA
M
B
BEL
B
FRA
B
FRA
F
F/E:
T/E:
J/D: Gert-Jan Decock (L)
E/P: Pieter Decock
F/E:
T/E:
J/D: Stefaan Uyttendaele (L)
E/P: Andre De Meulenaere
F/E:
T/E: Guido Laureys
J/D: Mlle Nele Engelborghs (LJ)
E/P: Mme Suzanne Jans
F/E: Mme Ann Libens
T/E: Patrick Jans
J/D: Mlle Celine Onghena
E/P: Etienne Onghena
F/E: Fernand Nicaise
T/E: Fernand Nicaise
J/D: Guido Laureys
E/P: Frans Van Gorp
F/E: Achille Hubert
T/E: Guido Laureys
J/D: Hans Van Der Pijl
E/P: Philippe Stijnen
F/E: Philippe Stijnen
T/E: Guido Laureys
J/D: Paul D’Haese
E/P: Tim Winkelmans
F/E: Tim Winkelmans
T/E: Tim Winkelmans
J/D: Jos Laeremans
E/P: Jos Laeremans
F/E: Marc Van Houdt
T/E: Jos Laeremans
J/D: Marc Huygens
E/P: Agro NV
F/E: Agro NV
T/E: Marc Huygens
J/D: Gerard Vergaerde
E/P: Jean-Louis Jonexis
F/E: Stal Trojaan NV
T/E: Dirk Govaert
FRA
M
FRA(TF)
F
FRA(TF)
M
1.19.7
1.800
120
1.19.9
1.800
ALZ
ALZ
F/E: Antoine Boumon
22/07/12
10/08/12
19/08/12
15/08/12
11/08/12
T/E:
1.650
J/D: Seb. Van Hauwermeiren
E/P: Ecurie P & R
F/E:
T/E:
J/D: Gerard Vergaerde
E/P: Giuliano Rossi
F/E:
T/E:
J/D: Kristof Depuydt
E/P: Ronny Bracke
1.998
1.20.2
1.800
1.21.1
1.21.6
E/P: Antoine Boumon
80
1.926
50
F/E: Johan Combes
T/E: Kristof Depuydt
50
2.660
J/D: Dries Devolder
E/P: Etienne Lannoo
F/E:
T/E:
J/D: Carlos De Soete
E/P: Patrick Talpe
F/E:
T/E:
J/D: Robert Melin
E/P: Yves Langenaeken
1.800
1.800
300
119
MILORD DRILL & JAMAICA (fr)
1.800
UMBERTO TER BLEKTE
08
250
J/D: Stefaan Stevens
100
NOBILIS JIEL & LUCIE DES BRIERES
2.26.90
ALZ
1.800
3.195
GERBO LETS & NISSETTA
2.26.00
BF
1.19.6
ROYAL GULL & JOYEUSE DU NIL
2.24.40
F
500
MOOD WEST & EREGINA DE ROSSI
2.23.90
F
1.800
MELCHIOR JET & DIVA DE PARIGNY
2.23.40
URANIE D’HUSDINE
08
10/08/12
B
THE KING LOOK
07
04/05/12
H
UHEES DAIRPET
08
15/08/12
FRA
1.19.6
FROSTS INDYCAR & NIRISKA B
2.23.30
TISSETA
07
19/08/12
ALZ
EVER SIDNEY
08
10/08/12
2.23.20
H
UNIVERS DE ROSSI
08
13/08/12
BEL
UPLOOK
08
09/04/12
19/08/12
E/P: Luc Van Der Meersch
Weging / Pesage: Alain Goethals • Aankomst / Arrivée: Alain Goethals • Starter: Marc Martens • Veearts / Vétérinaire:
Judith 'T Kindt • Koerscommissarissen/Commissaires des courses: Fernand Dupontseel - Herman Bijnens - Patrick Vanneste
Gunther De Riddere - Alain Goethals • Piste / Terrain: Goed/Bon
3 + j/a n’ayant pas/die geen 15.000
CHARMEUSE DE CRESSY
T/E:
J/D: Lucas Van Der Meersch (LJ)
26/08/2012 - 14 u/h 30 (Felix de Ruyck)
1) PR. ELECTRO VAN GILS - 1.200 € - AT - 1800M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - TRIPLET/QUARTO
(2)
E/P: Alex Groeninck
F/E: Jean Ernotte
TESTS/TESTEN
8) PR. DES APPRENTIS & LADS JOCKEYS - TRIO + 248 € ! - 3.600 € - AT - 2300M- AUTO- INTER. - TRIO
1
J/D: Jonas Van Den Hove (L)
TESTS/TESTEN
10/08/12
10/08/12
2.300
CHARLOTTE AG
06
1
SWE
11.409
PARK RIDGE LOBELL & GALEA CHAMPFLEUR
NEW CHALLENGE
07
3 + j/a n’ayant pas/die geen 5.200
B
SEIGNEUR DU FOSSE
06
7) PR. DE LA MOISSON (B) - JUMELE + 87 € ! - 3.000 € - AT - 2300M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - TRIO
2.300
M
QUE STORIA JET
04
18/08/12
BEL
F/E:
T/E:
0
J/D: Evert Vandermassen (LJ)
E/P: Tony De Winne
F/E: Engelbert Smet
T/E:
0
J/D: Pieter Van Achter
E/P: Antoine Van Achter
F/E: Antoine Van Achter
T/E:
JACKPOT DREAM & INDIRA D’HUSDINE
1.800
CEZIO JOSSELYN & INTRIGUE D’ATOUT
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
19/08/12
19/08/12
15/07/12
17/08/12
15/07/12
17/08/12
18/08/12
15/08/12
10/08/12
53
z Uitslagen | Résultats
D
(8)
EXPRESS SLIPPER
08
BEL
F
Uitslagen | Résultats z
1.800
BB
2.679
OFFSHORE DREAM & HONEYLAIN
J/D: Raf Depuydt
E/P: Felix Cleeren
F/E: Felix Cleeren
T/E: Filip Ghekiere
D
(1)
10/08/12
BAILEYS PRESTIGE
05
BEL
H
1.800
B
5.490
J/D: Dries Devolder
E/P: Vincent Baert
F/E: Peter Printems
T/E:
950
J/D: Gerard Vergaerde
E/P: Wim De Schepper
140
F/E: Gerard Vergaerde
T/E:
646
J/D: Seb. Van Hauwermeiren
E/P: Ecurie P & R
INVIT BROLINE & ICY D’HONTE
2) PR. EUROPOINT - 1.200 € - MONTE/BEREDEN - 2350M- INTER.
5) PR. BELGISCHE PMU - WWW.BINGOAL.BE - 1.680 € - AT - 1800M- AUTO- BEL - T/Q/TOP5
3 + j/a n’ayant pas/die geen 40.000 ...20.000+20
4 - 5 a/j n’ayant pas/die geen 825
1
(7)
QUEIROS DE NANCRAS
04
FRA
H
ALZ
2
(4)
OVERTHEGATE
3
(2)
AMELIE DU LOMBART
06
04
4
(6)
DNK
BEL
3.02.20
H
F
B
FRA
H
(3)
SPEED DE CHANA
D
(5)
ACTION DE LAHAYE
04
FRA
BEL
H
H
B
500
250
3.08.40
1.20.2
2.350
1.20.2
2.370
120
80
2.350
E/P: Mme Isabel Joseph
F/E:
T/E: Kristof Depuydt
15.939
J/D: Mlle Hanna Huygens (L)
E/P: Kurt Vervloet
F/E:
T/E:
13.355
J/D: Mlle Marlene Bracqbien (L)
E/P: Dion Lefebvre
100
F/E: Haras Du Lombart
T/E: Lieven Cannaert
26.284
J/D: Johan Kindt
E/P: Marius Jr Cubat
F/E:
T/E:
J/D: Mlle Audrey Dengis (L)
E/P: Jean Henrard
FILOU DU BOSCAIL & JUPE CULOTTE
F/E:
T/E:
15.616
J/D: Mlle Coralie Lecocq (L)
E/P: Yves Langenaeken
F/E:
T/E:
19.556
J/D: Mlle Lindsay Celis (L)
E/P: Stal Van Den Bossche
F/E: Achille Hubert
T/E:
TADZIO DE LA MOTTE & FANETTE DE CHANA
2.350
B
J/D: Mlle Manon Rotsaert
11.450
2.350
B
33.658
ADAMS HALL & GATETOHEAVEN
3.10.10
D
06
2.350
GAI BRILLANT & DRAMA
ROUBLARD D’AURIAC
H
1.17.5
B
(1)
FRA
2.370
ALLERGY & MELIE DU LOMBART
D
05
1.16.0
ALZ
QUACTUS LA BASSEE
04
3.00.10
HAUBAN DE RETZ & FEE DE LA RIVE
PARK RIDGE LOBELL & LIES VAN DAVERKO
1
(4)
12/08/12
EGO BOY
08
2
(5)
3
(9)
11/08/12
4
(11)
2
(8)
3
(5)
4
(4)
5
(2)
6
(7)
7
(3)
0
(6)
07
FRA
3.03.00
H
ALZ
AMAZING POWER
04
BEL
H
B
05
FRA
F
B
03
BEL
H
BBF
08
NLD
F
B
BLITSY ACTION SL
05
BEL
F
B
04
BEL
H
3.04.90
1.18.0
1.18.3
1.18.7
1.19.5
FRA
H
275
10.152
2.350
2.350
2.350
1.19.7
E/P: Marc Bruyneel
F/E:
T/E:
J/D: Stefaan Stevens
E/P: Mme Kristel Voet
110
F/E: Koen Voet
T/E:
8.870
J/D: Sebastien Grisez
E/P: Freddy Grisez
F/E:
T/E:
88
8.461
J/D: Christ Lannoo
E/P: Christ Lannoo
55
2.350
2.350
55
F/E: Luc Lannoo
T/E:
7.128
J/D: Kristof Depuydt
E/P: Stijn Buyl
F/E:
T/E:
8.896
J/D: Jasper Rotsaert (LJ)
E/P: Dirk Rotsaert
F/E: Luc Sucaet
T/E: Filip Ghekiere
7.921
J/D: Leander De Neve (L)
E/P: Martin Meire
F/E: Martin Meire
T/E:
J/D: Jean Max Lepoint
E/P: Jean Max Lepoint
F/E:
T/E: Jean Max Lepoint
PARK RIDGE LOBELL & VOLITA D
2.350
B
J/D: Gert Sucaet (L)
8.850
IN LOVE WITH YOU & HIRAKATA
7
(12)
DIVA TER BREMT
08
07
(13)
BEL
BEL
BEL
F
F
F
M
2.23.80
ALZ
B
B
B
0
(3)
D
(1)
DEDE LOBELL
D
(14)
ELISE DE BEAULIEU
D
(15)
D
(6)
D
(8)
08
07
08
1.20.0
1.20.2
F
BEL
BEL
BEL
BEL
BEL
B
BEL
1.800
1.800
112
70
1.800
1.800
B
1.800
F
BF
1.800
B
BF
M
724
J/D: Luc A Lannoo
E/P: Paul Matthijs
28
F/E: Johan Debaene
T/E:
479
J/D: Jan Pieters
E/P: Stal Star Farm
F/E: Stal Star Farm
T/E:
J/D: Carlos De Soete
E/P: Marc Balcaen
F/E: Marc Balcaen
T/E:
J/D: Marnix De Groote
E/P: Hugo Verbanck
F/E: Stal Ter Bremt
T/E:
J/D: Andy Van Impe
E/P: Rene Vermassen
F/E: Stal Ter Bremt
T/E:
527
J/D: Bjorn Van Ghelewe
E/P: Stal Veerlehoeve
F/E: Stephane Cordier
T/E:
0
J/D: Koen Devos
E/P: Lucien Callens
F/E: Hubert Vandorpe
T/E:
J/D: Lieven De Wannemaeker
E/P: Josef Van Den Noortgate
F/E: Josef Van Den Noortgate
T/E:
J/D: Stefaan Stevens
E/P: Erik Verlent
F/E: Luc De Weer
T/E:
J/D: Joeri De Laender (L)
E/P: Joeri De Laender
F/E: Kurt Declerck
T/E:
J/D: Guy Vandeneycken
E/P: Fabien Verplancken
F/E: Daniel Lorge
T/E:
J/D: Kristof Depuydt
E/P: Herman D’Haese
F/E: Mme Caroline Cobbaut
T/E:
J/D: Raf Depuydt
E/P: Mme Chantal Ghekiere
F/E: Mme Chantal Ghekiere
T/E: Filip Ghekiere
J/D: Lieven Cannaert
E/P: Ecurie Elche
F/E:
T/E: Lieven Cannaert
5.104
J/D: Bjorn Van Ghelewe
E/P: Eric Leroy
100
F/E: Guido Ceulemans
T/E:
4.592
J/D: Kristof Depuydt
E/P: Ecurie Willy & Willy (Flat Cy)
50
F/E: Stal Noble BVBA
T/E: Kristof Depuydt
5.680
J/D: Mlle Anne Mieke Apers
E/P: Stal Bolets
F/E:
T/E:
5.521
J/D: Marnix De Groote
E/P: Michael Henderijckx
30
F/E: Ludovic Mast
T/E:
4.736
J/D: Joeri De Laender (L)
E/P: Mlle Debby De Laender
F/E: Stal Van Eeckhoute N&N
T/E:
J/D: Didier Langlet
E/P: Didier Langlet
F/E:
T/E:
J/D: Wilfried Van Coillie
E/P: Gerard Lecointre
F/E:
T/E:
MONORAIL & MA BARONNE
0
PARK RIDGE LOBELL & ONDINE DU LOMBART
0
ALIEN CHIP & REINE DE BEAULIEU
0
CYGNUS D’ODYSSEE & JOLIE CHERIE DL
321
JOHNNIE WALKER N & JANIOLINE
1.800
B
T/E:
0
1.800
H
F/E: Ludovic Vanbroekhoven
PARK RIDGE LOBELL & STANHOPE HILL
1.800
F
42
IN LOVE WITH YOU & PASCALE DE CORMON
1.800
B
E/P: Guido Van Den Broeck
0
1.800
M
T/E:
630
1.800
F
F/E: Wilfried Groeninck
J/D: Guido Van Den Broeck
586
1.800
B
70
696
SMOLDERING PINE & LABAMBA BOSHOEVE
DERBY DE RETZ
07
168
SMOLDERING PINE & KAMI D’HONTE
DON’T WALK
07
19/08/12
1.19.9
EOLE DL
08
15/08/12
1.19.7
EUFONIE N
08
15/08/12
BEL
1.800
SMOLDERING PINE & MIRA LAUXMONT BM
2.24.30
EJA MONTEBERG
15/08/12
1.19.5
LOVE YOU & KOBRA STAR
2.24.00
(2)
29/07/12
SMOLDERING PINE & ELLE MAGNIFICO
2.23.50
0
F
350
SAINT SILAS & NATALY DU BOUFFEY
DAWSON DE CORMON
BEL
1.800
BB
(16)
15/08/12
1.19.1
EL BANDIDO T BREMT
BEL
700
JAMBON P II & MARA DE LUJO
0
13/08/12
15/11/10
H
ELLE EST BELLE
08
08
132
IN BLACK & VENE ACTION
SPEED DE BEAUFORT
06
2.350
MR PINE CHIP & EXTRA DRY
3.07.40
B
1.18.0
INVIT BROLINE & JESSY WILLIAMS
3.06.90
AZARRO VOLITA
6.450
AND ARIFANT & HIRISHKA
3.04.00
BANDITSUMMERLAND
550
TRAVOLTA & KALIE DU NIL
3.03.30
VOODOO WILLIAMS
2.350
FRASCATI & MAGLIONNE
3.03.20
RIVER CREEK
1.17.9
BEL
1.800
B
ETOILE STAR FARM
07
TARPAN
H
(10)
0
(1)
BEL
6
19/08/12
B
2.23.10
(7)
3) PR. BETONPOMPDIENST DEMUYNCK - 1.320 € - AT - 2350M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - TRIPLET
1
M
5
11/08/12
3 + j/a n’ayant pas/die geen 10.500
BEL
1.18.8
IL PIRATA & OLIVIA LOBELL
2.22.40
ELY LINDEVELD
08
11/08/12
BB
DIXIE DE LUJO
07
29/07/12
2.21.80
H
ESPARADO
08
19/08/12
BEL
500
FIRST DE RETZ & GREDINE
20/08/12
05/08/12
19/08/12
19/08/12
11/08/12
22/04/12
05/08/12
01/06/12
04/08/12
13/11/11
03/06/12
19/08/12
08/08/12
05/08/12
05/08/12
20/08/12
20/08/12
6) PR. IMMO DOCHY - 1.200 € - AT - 1800M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - TRIPLET/QUARTO
3 + j/a n’ayant pas/die geen 6.500
4) PR. KEVINSHOES - 1.200 € - AT - 1800M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - TRIPLET
3 + j/a n’ayant pas/die geen 7.500
1
(10)
TOP D’ELCHE
07
1
(6)
2
(7)
3
(2)
DEFI DE LA FRETTE
07
BEL
H
BB
1.17.1
1.800
250
1.17.1
1.800
120
H
BBF
HULK DE GODISSON & MONICA VL
BEL
M
B
BOLETS ASPIRANT & LOTTE VRIJLEGHEM D
2.18.90
CHEBA RISING
6
(4)
COURSEUL
7
(3)
DINO SUNSHINE
07
500
BEL
(5)
06
1.800
PRAHLER & LADY MISS AD
2.18.80
5
06
1.16.8
PARK RIDGE LOBELL & NINA DE LA FRETTE
2.18.70
VIDAL
03
54
BB
DARKON
07
(8)
H
BISKIT
05
4
BEL
2.18.20
BEL
BEL
BEL
2.19.10
F
BF
H
B
1.800
80
50
E/P: Marcel Millecamps
100
F/E: Marcel Millecamps
T/E:
7.549
J/D: Pieter Van Achter
E/P: Antoine Van Achter
50
F/E: Peter Mellaerts
T/E:
6.042
J/D: Johan Kindt
E/P: Johan Kindt
30
F/E: Johan Kindt
T/E:
7.529
J/D: Kristof Depuydt
E/P: Herman D’Haese
20
F/E: Herman D’Haese
T/E:
6.961
J/D: Marnix De Groote
E/P: Albert Aubert
1.17.7
1.800
F/E: Patrick D’Hoore
T/E:
6.868
J/D: Charles De Raedt
E/P: Charles De Raedt
F/E: Jules De Raedt
T/E:
J/D: Marc Huygens
E/P: Etienne Van De Weghe
F/E: Etienne Van De Weghe
T/E: Marc Huygens
SMOLDERING PINE & NISIGNY
2.19.90
ALZ
1.17.3
1.800
J/D: Lieven Cannaert
SMOLDERING PINE & KAIMEY RISING
2.19.80
F
1.17.2
7.575
1.17.7
1.800
INTREPIDE D’AVRIL & JEALOUS AGAIN
6.591
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
2
(8)
3
(5)
4
(12)
15/08/12
5
(11)
F
BBF
BEL
H
B
SWE
BEL
M
2.21.50
(4)
PURE CLASSE AWAGNE
0
(9)
TELL ME
03
07
FRA
FRA
2.21.80
F
1.18.2
1.800
1.18.3
1.800
B
N
1.18.6
1.18.8
1.800
80
ALZ
50
1.800
5.795
SMOLDERING PINE & JORKA RV
2.22.00
1.18.9
1.800
4.217
BASSANO & HERMINE DU GRESLIN
1.800
H
120
GOETMALS WOOD & LUNA VIVANT
7
15/08/12
250
B
ALASSIO RV
H
1.800
GANYMEDE & FEELING
(7)
BEL
1.17.9
BB
6
04
500
EXTREME AUNOU & OLGA DU SOURCE
2.21.00
F
1.800
PARK RIDGE LOBELL & FAUVE B
2.20.80
DANSEUR VIVANT
07
15/08/12
11/08/12
BEL
1.17.8
DEFI D’AUNOU & ELCHE D’ESPAGNO
2.20.20
FINE FEELING
07
19/08/12
ALZ
DARBY MAGDALON
07
10/08/12
2.20.10
H
VIRGIN HAGELSTEIN
03
15/08/12
FRA
DERBY DU GITE & NAIS
5.000
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
13/07/12
24/08/12
13/08/12
01/07/12
13/08/12
05/08/12
30/10/10
15/08/12
55
z Uitslagen | Résultats
D
(1)
YETSTAR BEEMD
05
NLD
F
1.800
B
D
(3)
BAXKIT
D
(6)
AT FORCE
NP
(2)
THE WONDER CHARM
05
04
07
BEL
BEL
FRA
F
H
H
Uitslagen | Résultats z
BBF
B
B
1.076
SANTANA BOKO & TIARA DI QUATTRO
J/D: Jaimy Van Goethem (L)
E/P: Patrick Van Goethem
F/E:
T/E:
E/P: Mme Paula Busselen
1.800
4.042
J/D: Marc Huygens
F/E: Mme Paula Busselen
T/E: Marc Huygens
1.800
4.574
J/D: Geoffrey Lermusiaux
E/P: Stephane Bassee
F/E: Charles Naessens (erfg)
T/E: Geoffrey Lermusiaux
J/D: Hein Van Den Hende
E/P: Guy Sobry
F/E:
T/E: Hein Van Den Hende
COM FEAR & ISIS AXKIT
ANDERS CROWN & MIMI SPENCER
1.800
3.792
GROS GRAIN & LIBRE ALLURE
D
(13)
17/08/12
DARCY WILLIAMS
07
BEL
2.350
H
B
D
(3)
FOREVER PARADISE
D
(4)
FANNY VRIJTHOUT
D
(6)
CIRIUS D
NP
(10)
DYONISOS D’ERPION
15/08/12
09
19/08/12
09
20/08/12
06
7) PR. ERIBO - 1.200 € - AT - 2350M- AUTO- BEL - TRIPLET/QUARTO
07
BEL
BEL
4.420
ALIEN CHIP & LOVELY WILLIAMS
2.350
M
BBF
1.636
ALIEN CHIP & ANTHALIE DU NIL
2.350
F
BB
1.810
SHARKY BOKO & KANJER FRISIA
2.350
BEL
BEL
M
B
H
BB
ALIEN CHIP & RYVALE D’ERPION
F
B
TRAVOLTA & MISTY STAR
E/P: Antoine Vanrenterghem
F/E: Mme Leen Lannoo
T/E:
J/D: Kristof Depuydt
E/P: Sebastien Mathy
F/E: Sebastien Mathy
T/E:
J/D: Seb. Van Hauwermeiren
E/P: Ecurie LJ
F/E: Hugo Buyl
T/E:
2.236
J/D: Hans Christiaen
E/P: Julien Dewolf
F/E: Julien Dewolf
T/E:
3.077
J/D: Hein Van Den Hende
E/P: Rudi Beck
F/E: Jean Ernotte
T/E: Hein Van Den Hende
J/D: Stefaan Stevens
E/P: Urbain De Schepper
F/E: Koen Voet
T/E: Urbain De Schepper
SMOLDERING PINE & ONE UNEMPLOYED
2.350
J/D: Dries Devolder
19/08/12
08/06/12
27/07/12
05/08/12
19/08/12
3 + j/a n’ayant pas/die geen 1.500
TESTS/TESTEN
1
(13)
EROS D’ATOM
08
2
(9)
3
(11)
4
(8)
BEL
H
BEL
F
BEL
0
(1)
EVERTON PINE
(2)
(5)
(7)
3.09.00
1.20.4
M
3.09.50
BBF
1.20.6
1.20.8
M
F
E/P: Norbert Verlee
2.350
50
F/E: Staf De Cooman
T/E:
120
1.470
J/D: Christ Lannoo
E/P: Christ Lannoo
2.350
30
F/E: Luc Lannoo
T/E:
1.135
J/D: Gery Schoovaerts
E/P: Daniel Bogaerts
20
F/E: Andre Gielis
T/E:
1.050
J/D: Raf Depuydt
E/P: Jean-Pierre Khayat
F/E: Jean-Pierre Khayat
T/E: Filip Ghekiere
J/D: Jonas Van Helleputte (L)
E/P: Harry Van Helleputte
80
2.350
50
2.350
1.331
2.350
BF
2.350
B
H
BBF
GINGER SOMOLLI & NITHALIE DU GEER
2.350
T/E:
J/D: Seb. Van Hauwermeiren
E/P: Lucien Versporten
F/E: Lucien Versporten
T/E:
181
2.350
900
SMOLDERING PINE & OXBORN RISING
2.350
BF
F/E: Martin Schepens
0
1.373
PAPARAZZY & SAVANNE (DE)
M
E/P: Erik Verlent
840
BB
B
T/E:
J/D: Stefaan Stevens
GANYMEDE & KARIBIAN BOSHOEVE
H
F
F/E: Guido Van Helleputte
750
SMOLDERING PINE & KASH DARBY
2.350
BEL
BEL
J/D: Marnix De Groote
PARK RIDGE LOBELL & CRISTY D’HONTE
ESPOIR STAR FARM
08
1.480
2.350
BEL
BEL
250
INVIT BROLINE & LOVE ME DE LIZMAR
3.09.80
BBF
1.20.6
FRENE RISING
09
NP
F
BEL
BEL
2.350
ALIEN CHIP & JESSY WILLIAMS
BJORN TO WIN
05
D
1.20.1
CAVA VIVANT
06
D
3.08.30
CARIBIAN VIVANT
06
(12)
1.20.0
INQUIRER & IRLANDAISE DU LEME
EDEL SCHEEPKEN
08
T/E:
B
(3)
BEL
E/P: Aimé De Graeve
F/E: Aimé De Graeve
M
7
08
J/D: Gerard Vergaerde
100
NEXT MIC & ORTIE DU LOMBART
CHARME DE LIZMAR
BEL
1.960
BBF
(10)
06
500
IN BLACK & OBORGA DC
3.09.50
BEL
2.350
H
6
D
BBF
ELIOS LMS
08
(4)
BF
1.19.6
KOREAN & RITA
3.08.00
ENSIO DU LOGIS
08
0
BB
FANNYDOLL WILLIAMS
09
(6)
3.07.10
M
EBORG DC
08
5
BEL
1.014
OLITRO & PRINCES STAR
J/D: Hans Christiaen
E/P: Alain Nottebaert
F/E: Ludovic Mast
T/E:
J/D: J.Jr Van Den Putte
E/P: Eddy Debboudt
F/E: Ludovic Mast
T/E:
J/D: Romain Vreven (L)
E/P: Rudy Honhon
F/E: Rudy Honhon
T/E:
J/D: Kristof Depuydt
E/P: Patrick D’Hoore
F/E: Patrick D’Hoore
T/E:
J/D: Jan Pieters
E/P: Stal Star Farm
F/E: Stal Star Farm
T/E:
Q
(1)
19/08/12
11/08/12
2
(7)
(12)
(9)
(5)
(2)
(1)
(11)
BEL
B
BEL
ALZ
FRA
H
FRA
H
1
(14)
BEL
250
1.18.9
2.350
120
1.18.9
2.350
80
1.19.4
2.350
50
1.19.8
2.350
BB
E/P: Jonas Van Den Hove
F/E: Gerard Vergaerde
T/E:
2.501
J/D: Leander De Neve (L)
E/P: Martin Meire
50
F/E: Martin Meire
T/E:
3.990
J/D: Luc A Lannoo
E/P: Jozef Dewulf
F/E:
T/E:
2.974
J/D: Koen Devos
E/P: Philippe De Deyn
30
F/E: Philippe De Deyn
T/E:
2.118
J/D: Alain Dengis
E/P: Jean Henrard
20
F/E: Jean Henrard
T/E:
580
1.20.2
2.350
0
BEAUTIFUL SOMOLLI & GAZELLE DU COURTY
2.350
F
J/D: Jonas Van Den Hove (L)
100
NOT DISTURB & CARISSMA SPEED
3.834
J/D: Carlos De Soete
E/P: Roger De Corte
F/E:
T/E: Dirk Govaert
J/D: Nico Vanwaeyenberghe (LJ)
E/P: Johan Frisch
F/E:
T/E:
J/D: Lieven Cannaert
E/P: Michael Henderijckx
F/E: Ludovic Mast
T/E: Lieven Cannaert
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
28/08/2012 - 14 u/h 00 (Kon. Waregemse Koersvereniging)
2
(6)
3
(16)
4
(8)
COKTAIL CANTHIS
06
19/08/12
07
13/08/12
5
(1)
H
B
BEL
F
BF
BEL
ITA
(13)
3.02.00
0
(2)
ORDALIA OP
0
(4)
PAYCHECK
0
(5)
D
(11)
D
(7)
D
(9)
05
08
04
10/08/12
H
B
BEL
ITA
DEU
M
BEL
BEL
BEL
B
SWE
3.03.10
1.17.4
1.17.9
2.350
400
250
2.350
F
B
3.03.50
1.18.1
2.350
B
M
BB
B
ALZ
2.350
N
F/E: Roger Vanoverbeke
T/E:
35.567
J/D: Romain Poree
E/P: Bvba Ceke Farm
250
F/E: Bvba Ceke Farm
T/E: Vincent Martens
19.417
J/D: Lieven Devos
E/P: Johan Devos
150
F/E: Robert Semeillon
T/E:
35.145
J/D: Filip Van Hauwermeiren
E/P: POHC Racing
100
F/E: Gerard Vergaerde
T/E:
33.822
J/D: Gerald Van Pollaert
E/P: Stal Debussere Jozef
F/E:
T/E: Hein Van Den Hende
29.701
J/D: Yannick Desmet
E/P: Yannick Desmet
F/E:
T/E:
13.104
J/D: Mlle Linda Van Bael
E/P: Gilbert Boone
F/E: Roderik Muylaert
T/E:
J/D: Henry Buitelaar
E/P: Gerrit Buitelaar
F/E:
T/E: Gerrit Buitelaar
J/D: Mme Béatrice Demoulin
E/P: Matic V.O.F.
F/E: Lodewijk Debaene
T/E: Guido Laureys
J/D: J.P. Lavaert
E/P: Stal Noble BVBA
23.759
23.249
24.145
NATIVE BROOKIE & DJERBA MAGDALON
F/E: Stal Noble BVBA
T/E: Pieter Decock
33.400
J/D: Sven Hoste
E/P: Ecurie Z
F/E:
T/E: Jo Corbanie
24.940
J/D: R. Brinkman
E/P: Jan Veenstra
F/E:
T/E: A.J. Mollema
J/D: Christ Lannoo
E/P: Christian Sybers
F/E: Noel Robert
T/E:
J/D: Nico Geiregat
E/P: Rik Everaert
F/E: Mme Hector Brecx
T/E: Kristof Depuydt
J/D: Piet Van Pollaert
E/P: Gerald Van Pollaert
F/E: Mme Nicole Roussel
T/E:
J/D: Marc De Soete
E/P: NV Etoile
F/E:
T/E: Robert Bergh
CHEROKEE CHIEF & PAT RIVER VL
KANTAR & EXON VALDESS
2.350
32.852
VICTOR LAVEC I & RANI DE LIZMAR
15.910
INVIT BROLINE & VANDRA THEO
32.914
JASMIN DE FLORE & PRINCESSE VICTOIRE
2.350
M
500
I AM THE BEST & MAITRESSE
2.350
F
E/P: Jan Verbeke
INCREDIBLE CRAFTS & DOORTJE SCIMITAR
2.350
H
J/D: Mme Veronique Depuydt
PRAHLER & INA LURABO
2.350
H
23.915
JULIANO STAR & TAMARA GROENHOF
2.350
WINNETOO
08
600
2.350
DOMINANTE
07
13/08/12
B
ACTION INVIT
04
18/08/12
H
1.250
2.350
VICTOR DU CALVAIRE
03
15/08/12
B
BRAVO MAGDALON
(15)
15/08/12
H
B
ABRAHAM LINDEVELD
0
19/08/12
H
WILLEM ZES HB
BEL
2.350
ARMBRO GOAL & PIA VICTORY
(12)
NLD
1.17.1
B
0
BEL
2.350
H
BONFIRE PRINSEVELD
05
1.17.1
COM FEAR & CRISI LOBELL
(10)
08/08/12
2.350
B
7
NLD
1.17.1
H
ZAMBROTTANEWPORT
2.500
GANYMEDE & OXFORDS BUTTERFLY
3.01.30
(3)
06
2.350
FROM ABOVE & IN FLAMES
3.01.20
6
13/08/12
15/08/12
BEL
1.17.0
NATIVE BROOKIE & MALOU CANTHIS
3.01.10
INALCO
04
11/08/12
BBF
ALCAPONE VEGE
04
05/08/12
H
BETTY BUTTERFLY
05
19/08/12
BEL
3.01.00
DAMN GOOD CEKE
04
3.247
ISMAEL DU PONT & HULLA DU MANOLET
3.08.50
B
2.350
FROSTS INDYCAR & INDECISE JEANCLE
3.07.50
BF
1.18.5
SMOLDERING PINE & RINJEIRRA
3.06.50
F
500
KAISER SOZE & KIPPA
3.05.50
M
2.350
PARK RIDGE LOBELL & TIPTOP VOLITA
3.05.40
ALZ
ECLAT VIVANT
08
56
H
SAPHIR DES MARAIS
06
D
FRA
1.18.4
IL PIRATA & JOYCE LOBELL
3.04.50
B
TENTALOU DU VIF
07
7
H
COQUINE
06
6
BEL
CIRJEIRRO
06
5
3.04.20
BBF
TONY DU MESLIER
07
4
F
ETROPLUS VOLITA
08
3
BEL
0
19/08/12
04
07
1.750
1) PR. RALLYE WAREGEM - MAPEI - 6.000 € - AT - 2350M- AUTO- INTER.
0
DOMINATRICE VG
1.23.1
4 + j/a die/ayant 5.000 n’ayant pas/die geen 37.500
3 + j/a n’ayant pas/die geen 4.500
(8)
2.25.42
Weging / Pesage: Luc Deconinck • Aankomst / Arrivée: Roland Foulon • Starter: Marc Martens • Veearts / Vétérinaire:
Judith 'T Kindt • Koerscommissarissen/Commissaires des courses: Ype Tel - Gunther De Riddere - Fernand Dupontseel - Roland Foulon
Filip De Keyser • Piste / Terrain: Goed/Bon
8) PR. VOEDERS LANNOO-MARTENS - 1.200 € - AT - 2350M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - TRIPLET/QUARTO
1
BEL
WAREGEM
08/08/12
02/07/12
EVA POWER
08
08/08/12
CREDIT WINNER & ROYDON AS
22.923
19/08/12
27/07/12
05/08/12
12/08/12
05/08/12
12/08/12
19/08/12
30/07/12
11/08/12
12/08/12
12/08/12
04/08/12
12/08/12
30/07/12
12/08/12
16/08/12
29/07/12
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
57
z Uitslagen | Résultats
Uitslagen | Résultats z
6) PR. GP STAD WAREGEM - DE BREE SOLUTIONS (GR. II) - 60.000 € - AT - 2350M- INTER. - T/Q/TOP5
D
(11)
4 + j/a die/ayant 35.000 ...100.000+20
1
(1)
2
(11)
(9)
(6)
FRA
FRA
ITA
M
B
JAG DE BELLOUET & INTAILLE
F
B
HULK DES CHAMPS & NOTRE FORTUNE
M
B
SUGARCANE HANOVER & NOEGA
2.56.00
ROBERT KEEPER
6
(8)
TOMBRE PEPE
01
7
(7)
(10)
BEL
M
FRA
FRA
01
2.57.20
H
(2)
NP
(12)
B
H
BEL
H
B
HORSE DE COTTUN & PAT TEN DOORN
2.350
FRA
2.350
EPICONDYLE & IRA DE BANVILLE
FRA
H
B
VIKING’S WAY & BAKISSA
M
BBF
DREAM VACATION & SUPER SLEEK
B
CARPE DIEM & GIGI ROSE
2.370
SWE
QUENTIN ROSE
04
FRA
H
J/D: P.Y. Verva
E/P: Mme Yvette Benaim
F/E:
T/E: Guy Verva
J/D: Gert Sucaet (L)
E/P: Marc Bruyneel
F/E:
T/E:
J/D: Dominik Locqueneux
E/P: Gerrits Recycling Group BV
F/E:
T/E: Henk A.J. Grift
J/D: Raf Depuydt
E/P: Mme Erika Vandeweghe
F/E: Peter Poppe
T/E:
J/D: Robert Bergh
E/P: NV Etoile
380.352
J/D: Lieven De Groote
E/P: De Groote Lieven BVBA
F/E:
T/E:
660.390
J/D: Nico Dhaenens
E/P: Vanberghen BVBA
F/E:
T/E: Alfons Vanberghen
J/D: Frank Nivard
E/P: NV Etoile
F/E:
T/E: Frank Nivard
J/D: Dirk Rotty
E/P: Jozef Nuytten
F/E: Georges Depoorter
T/E: Dirk Rotty
J/D: Ronny Kuiper
E/P: Ecurie Escapade AB
F/E:
T/E: Ronny Kuiper
J/D: Christophe De Groote (L)
E/P: De Groote Lieven BVBA
F/E:
T/E:
J/D: Christophe Martens
E/P: Ecurie Olmenhof
F/E:
T/E: Vincent Martens
J/D: Rik Depuydt
E/P: Stephaan Hemelaere
F/E:
T/E: Mme Carine De Soete
68.115
2.370
T/E: Ronny Kuiper
T/E: Hein Van Den Hende
392.364
2.350
E/P: Christiaan Labeeuw
F/E:
F/E:
79.600
B
J/D: J.F. Senet
T/E: Robert Bergh
76.961
H
T/E:
E/P: Didier Sanders
68.545
MEMPHIS DU RIB & ELMONICA
E/P: Yannick Desmet
F/E:
J/D: Hein Van Den Hende
CAPRICCIO (F) & FARANDOLE DU CORTA
B
J/D: Gerard Vergaerde
F/E:
112.780
2.350
FRA
512.110
82.961
2.370
M
84.690
EROS DU ROCHER & DIANA DE PITZ
KLONDIKE B.B.
06
2.350
2.370
N
100.900
BUVETIER D’AUNOU & DRYADE DES BOIS
OPERA BLUE
02
D
H
N
181.420
85.870
2.370
QUERON DE BANVILLE
04
(14)
1.15.4
AMIGO TEN DOORN
04
D
FRA
2.350
DEFI D’AUNOU & MY FREEDOM
TREHIC
07
(5)
1.15.3
ALZ
NORGINIO
FRA
2.500
H
(16)
00
2.370
4.000
PARK RIDGE LOBELL & ELISABETH VO
0
0
1.14.6
2.350
6.000
BBF
MAGNAT CROWN
(4)
1.15.1
2.350
12.500
H
(13)
0
1.14.9
2.370
72.042
QUADROPHENIO & CHINA SPEED
2.57.00
0
(3)
ALZ
1.14.3
PITCHPIN DES BOIS
03
0
2.56.80
SIMOUN
06
0
2.56.10
2.56.60
(15)
FRA
25.000
GANYMEDE & JUVEL GILL
5
05
2.350
B
GATEAU
03
1.14.6
H
TEVA DE MORCHIES
07
4
2.55.20
DNK
SILVER PIERJI
06
3
08
OUCH
06
336.174
CAMINO EV
06
2
(1)
(2)
(15)
(10)
(7)
(12)
(14)
(6)
B
CONWAY HALL & AU COURSE
2.14.00
H
2.14.30
M
BEL
F
BEL
M
7.500
1.14.4
1.14.6
1.800
1.800
3.750
1.800
1.200
B
NATIVE BROOKIE & NATALY DU BOUFFEY
B
READO & LAILA NOVEMBER
2.14.40
2.14.50
1.14.7
1.14.7
1.800
750
1.800
B
HORSE DE COTTUN & PAT TEN DOORN
B
COKTAIL JET & VICKY D’AUBRAC
2.14.60
1.14.8
1.800
1.800
DEU
F
B
LOVE YOU & MISS WILDCAT
ITA
M
B
MUSCLES YANKEE & UDORA LB
LITIO
05
58
M
MISS LOVE
08
0
DEU
1.800
NATIVE BROOKIE & LYSA GORA
SULTAN D’AUBRAC
00
0
BEL
1.14.2
B
BRITT TEN DOORN
05
7
USA
1.800
H
LET THE MUSIC PLAY
05
6
BEL
1.14.2
12/08/12
D
(3)
MACH KRONOS
07/08/12
D
(5)
T’IS MAGDALON
15/08/12
NP
(4)
15/08/12
NP
(8)
08
06
01
1.800
J/D: Rik Depuydt
E/P: Sebastien Mathy
1.500
F/E: Stoeterij Everaert BVBA
T/E:
59.269
J/D: Dave Molin
E/P: Dave Molin
750
F/E: Marcel Terryn
T/E:
60.813
J/D: Gunther Loix
E/P: Giovannini Ilaria
F/E:
T/E:
29.661
J/D: Raf Depuydt
E/P: Robrecht Van Belleghem
450
F/E: Robrecht Van Belleghem
T/E:
40.251
J/D: Dominik Locqueneux
E/P: Active Horse Service
F/E:
T/E: Henk A.J. Grift
J/D: Dirk Rotty
E/P: Georges Depoorter
F/E: Georges Depoorter
T/E: Dirk Rotty
J/D: Joeri De Laender (L)
E/P: Joeri De Laender
50.033
32.819
29.630
52.840
F/E: Patrick Benezet
T/E:
J/D: Christophe Martens
E/P: Jozef Vanduffel
F/E:
T/E: Vincent Martens
J/D: Giacommo Contri
E/P: Giovannini Ilaria
F/E:
T/E:
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
FRA
1.800
F
ITA
B
03
B
COKTAIL JET & LADY SQUARE
B
H
BBF
08
NLD
F
BBF
E/P: Luciaan De Clercq
T/E:
E/P: Nicholas Cachia
F/E:
T/E: Vincent Lacroix
58.329
J/D: Gerald Van Pollaert
E/P: Gerald Van Pollaert
F/E: Stal Noble BVBA
T/E:
J/D: Marc Huygens
E/P: Agro NV
F/E: Agro NV
T/E: Marc Huygens
J/D: Hugo Langeweg Jr.
E/P: Stal Amsterdam
F/E:
T/E: Hugo Langeweg Jr.
17.713
J/D: Gert Sucaet (L)
E/P: Jan Verbeke
1.250
F/E: Mlle Nele Devolder
T/E:
14.410
J/D: Raf Depuydt
E/P: Wim Coysman
625
F/E: Wim Coysman
T/E:
5.485
J/D: Joeri De Laender (L)
E/P: Mlle Debby De Laender
375
F/E: Haras Du Lombart
T/E:
7.826
J/D: J.Jr Van Den Putte
E/P: Hugo Buyl
F/E:
T/E: Filip Ghekiere
7.888
J/D: Bjorn Van Ghelewe
E/P: Michel Tamsyn
48.420
1.800
T/E: Mlle Celine Leclercq
J/D: Nico Dhaenens
J/D: Hein Van Den Hende
INVIT BROLINE & ROXZET MELODY
BEWITCHED
E/P: Ecurie Rose Et Vert
F/E:
F/E:
NATIVE BROOKIE & DJERBA MAGDALON
1.800
J/D: P.Y. Verva
56.647
GANYMEDE & PINE FOR ME
1.800
H
BEL
40.400
1.800
M
BEL
21.390
JEANBAT DU VIVIER & KORE
VRIEND MELODY
57.105
CANTAB HALL & GALA DEI BESSI
18/08/12
05/08/12
12/08/12
15/08/12
05/08/12
11/08/12
04/08/12
8) PR. JULES STORMES - KUMPEN - 15.000 € - AT - 2350M- AUTO- INTER.(VBP/PCB)
12/08/12
3 - 6 a/j n’ayant pas/die geen 12.500
20/08/12
1
(3)
CASSAROF
06
12/08/12
2
(6)
06
15/08/12
3
(13)
10/08/12
12/08/12
12/08/12
11/08/12
12/08/12
18/08/12
4
(10)
20/08/12
20/08/12
15/07/12
20/08/12
05/08/12
12/08/12
H
BEL
M
BEL
NLD
LOVE YOU & PATARA VRIJTHOUT
(5)
DALFON
0
(12)
0
(14)
UKKI SUNSHINE
0
(15)
CANYON
0
(4)
0
(8)
D
(1)
D
(2)
F
B
2.57.50
2.57.60
H
BB
B
BEL
H
BB
BBF
F/E: Patrick Van Hoorebeke
T/E:
11.142
J/D: Lieven Devos
E/P: Johan Devos
1.15.6
F/E:
T/E:
2.350
9.228
J/D: Johan Kindt
E/P: Johan Kindt
F/E: Johan Kindt
T/E:
J/D: Stefaan Stevens
E/P: Alex Groeninck
2.350
BEL
H
BBF
FRA
H
2.350
N
BEL
H
BEL
BF
E/P: Adelin Mattheeuws
F/E: Etienne Van De Weghe
T/E: Mlle Lynsey Last
6.404
J/D: Geoffrey Lermusiaux
E/P: Christophe Foucart
F/E: Mlle Anabelle Bruwier
T/E:
10.155
J/D: Gert-Jan Decock (L)
E/P: Pieter Decock
F/E:
T/E:
J/D: Mlle Elien Vervloet (L)
E/P: Kurt Vervloet
F/E: Ludovic Mast
T/E:
J/D: Rik Depuydt
E/P: Koen De Rijker
F/E: Mme Jeanine De Vrieze
T/E:
J/D: Dries Devolder
E/P: Vincent Baert
F/E: Patrick Van Hoorebeke
T/E:
J/D: Lieven Cannaert
E/P: Pieter Decock
F/E: Roger Haems
T/E: Pieter Decock
9.839
7.579
ALIEN CHIP & POWERGIRL
2.350
BEL
F
B
HULK DE GODISSON & LADY BLACKSMITH
BEL
F
N
SMOLDERING PINE & IRIS DES NOYERS
2.350
T/E:
J/D: Adelin Mattheeuws
GANYMEDE & CHARGERETTE
2.350
F
F/E: Joost Depoorter
7.250
JAIN DE BEVAL & LUCIE DU FOSSE
2.350
BB
4.884
IN BLACK & LITTLE DARBY
EMILIE
TONGEREN
250
2.350
GOGO (fr) & KERBELA DE TALONAY
CANDY KOETSHOEVE
08
1.15.6
SANTANA BOKO & NICOGA F
DANCING GIRL
06
625
2.350
CHARGE VIVANT
07
2.350
1.000
HULK DE GODISSON & MABOUNE VL
SEIGNEUR DU FOSSE
06
1.15.5
2.350
1.500
2.350
M
FRA(TF)
1.15.5
2.350
EL GLIDE & PINE ROSE
2.57.70
H
1.15.4
HULK DE GODISSON & MONICA VL
COSMOS DU CAMARDE
08
(9)
2.57.10
2.57.40
7
06
3.125
B
SIMB PRESTIGE
BEL
2.350
F
(7)
07
1.15.3
HERMES DU BUISSON & KIVA DES ARRAVONS
6
SWE
2.57.00
B
CORALE KOETSHOEVE
07
6.250
M
(11)
BEL
2.350
VIC DU BUISSON & KANDY STAR EV
5
06
1.15.1
BARON DARBY & LUCIE DE TIENNE
B
BARRACUDA
08
D
B
CRACK DU LOMBART
06
12/08/12
2.56.50
BEL
CARIBBEAN SAPPHIRE
06
27.493
B
UKA PELLOIS
06
JOHNNIE WALKER N & TAX VALUE
2.13.60
BOY DU BOUFFEY
05
5
BF
ARSENAL HALL
04
4
2.13.50
H
BEAUJOLAIS
05
3
BEL
1.800
M
(13)
3 + j/a die/ayant 5.000 n’ayant pas/die geen 60.000
(9)
FRA
D
7) PR. JEAN BOUCKAERT - ATTENTIA - 18.000 € - AT - 1800M- AUTO- INTER.
1
UMBERTO DU RIAL
10.495
7.028
19/08/12
19/08/12
15/08/12
15/08/12
20/08/12
15/08/12
19/08/12
15/08/12
19/08/12
20/08/12
24/08/12
15/08/12
20/08/12
15/07/12
05/08/12
01/09/2012 - 14 u/h 00 (Drafrennen Tongeren)
Weging / Pesage: Richard Jaminon • Aankomst / Arrivée: Herman Bijnens • Starter: Henri Kumpen • Veearts / Vétérinaire:
David Van Dooren • Koerscommissarissen/Commissaires des courses: Mme Gina Bex - Herman Bijnens - Norbert Martens
Piste / Terrain: Goed/Bon
12/08/12
1) PR. JALHAY - 840 € - AT - 1609M- AUTO- BEL - TRIO
22/07/12
3 - 4 a/j n’ayant pas/die geen 350
12/08/12
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
59
z Uitslagen | Résultats
1
(1)
EDEKODE
08
BEL
2.07.92
M
B
EXITO MOON
2
(15)
3
(5)
4
(12)
5
(6)
FALCON DE SOYE
6
(3)
EL BANDIDO T BREMT
08
09
09
08
(4)
BEL
BEL
BEL
BEL
BEL
V
(11)
ELVIS V
D
(10)
EXTREME DC
08
08
(13)
(14)
(2)
D
(7)
D
(8)
D
(9)
M
M
M
BBF
F
2.08.85
1.20.0
1.20.6
BEL
H
2.10.38
1.21.0
2.13.51
1.23.0
F/E: Camille Paul
T/E: Geoffrey Lermusiaux
91
J/D: Jean-Paul Brassine
E/P: Eddy Montigny
F/E: Eddy Montigny
T/E:
J/D: Andy Van Impe
E/P: Rene Vermassen
F/E: Stal Ter Bremt
T/E:
J/D: Marc Vertessen
E/P: Marc Vertessen
F/E: Jos Laeremans
T/E:
J/D: Gunther Loix
E/P: Mlle Saskia Reinquin
F/E: Patrick Vets
T/E:
J/D: J.Jr Van Den Putte
E/P: Gaetan Deglas
F/E: Nestor De Coster
T/E:
J/D: F.X. Myle
E/P: Mlle Nicky Broos
F/E: Stoeterij Everaert BVBA
T/E: F.X. Myle
J/D: Frédéric Dehut
E/P: Michael Petit
F/E: Alain Gossiaux
T/E:
0
J/D: Eddy Van Hout
E/P: Patrick Reniers
F/E: Pieter Van Asten
T/E:
84
J/D: Christian Sybers
E/P: Christian Sybers
F/E: Noel Robert
T/E:
J/D: Patrick Jans
E/P: Frank Van Den Bergh
F/E: Joost Heylen
T/E:
J/D: Benoit Onghena
E/P: Alain Gossiaux
F/E: Alain Gossiaux
T/E: Benoit Onghena
1.609
0
1.609
0
334
JOHNNIE WALKER N & LABELLE DU CAILLOU
B
MAX LIMIT & NATHIE D’ASTER
BEL
F
BBF
HOME RUN D’HONTE & SAMBRE
200
1.609
0
1.609
0
1.609
EXTREME AUNOU & LABARRA
1.609
MANDARINO BLUE & THALIE STONES
1.609
B
134
PIM WIELINGA & ULTIMA BOKO
FLEUR
09
14
35
1.609
F
M
1.609
BEL
F
B
E/P: Roni Sels
E/P: Philippe Grumiau
BEL
BEL
T/E:
J/D: Frans Van Den Putte
T/E:
MONORAIL & NAOMI G
FOKKE ZWARTLAND
09
F/E: Luc Moors
84
J/D: Geoffrey Lermusiaux
B
BB
35
F/E: Roni Sels
CANTARE & FIRST NODESSO
F
E/P: Mme Annie Opdebeek
390
B
BEL
J/D: Gonzalo Ruiz Rodriguez (L)
21
SMOLDERING PINE & LABAMBA BOSHOEVE
B
231
56
1.609
F
T/E: Marc Huygens
1.609
H
BEL
E/P: Mlle Els Peeters
F/E: Mme Anneken Foubert
84
B
BB
J/D: Marc Huygens
70
1.609
1.609
BEL
350
ALIEN CHIP & PAM DE LA FUTAIE
FLORE DU CALVAIRE
09
175
HAMERIKANOZ & ORFIE LOBELL
EILEEN PROF
08
1.609
SAINT SILAS & POLENA
2.09.76
B
1.19.7
FRESIA
09
D
BBF
350
ALIEN CHIP & KADAQUES
2.08.38
M
1.19.7
FREEWAY EV
09
D
B
EMS DE SPAGNIE
08
D
M
FARO DE LA HUNELLE
09
7
BEL
1.609
SMOLDERING PINE & LINSY DE LEUK
2.08.26
FIDEEL EPS
1.19.5
Uitslagen | Résultats z
179
HOME RUN D’HONTE & HO-PEARL
2
(2)
11/08/12
05
(5)
5
(6)
CARTHAGO HOLLANDIA
6
(8)
DUCHESS DU LOMBART
7
(4)
07
06
11/08/12
07
26/08/12
D
(3)
08
2
(7)
3
(2)
4
(8)
BB
BEL
M
BB
BEL
F
BBF
06
BEL
BEL
1.19.6
1.21.0
1.21.4
56
SMOLDERING PINE & KASH DARBY
3.38.31
ANINO DE SOYE
D
(5)
CAYENNE KELTJO
BEL
2.675
BF
(4)
06
84
M
D
BEL
2.650
FROSTS INDYCAR & INDECISE JEANCLE
1.22.4
DANCHI
04
175
ALZ
(3)
BEL
2.675
F
D
07
350
PARK RIDGE LOBELL & LOVELY
3.37.82
EVERTON PINE
08
2.675
SMOLDERING PINE & UTRELLE VIVANT
3.34.74
COQUINE
1.19.3
2.650
35
2.675
H
M
F
BBF
70
F/E: Mme Antoine Putzeys-François
T/E: Patrick Jans
2.243
J/D: Gunther Loix
E/P: Marcel Dieltjens
35
F/E: Marcel Dieltjens
T/E:
1.180
J/D: Patrick Vercammen
E/P: Willy De Haes
21
F/E: Willy De Haes
T/E:
2.174
J/D: David Leroi
E/P: Jean Henrard
14
F/E: Jean Henrard
T/E:
35
J/D: Seb. Van Hauwermeiren
E/P: Lucien Versporten
F/E: Lucien Versporten
T/E:
1.660
J/D: J.Jr Van Den Putte
E/P: Niko Thijs
F/E: Niko Thijs
T/E:
1.896
J/D: Jean-Marc Bertrand
E/P: Jean-Claude Baillon
F/E: Eddy Montigny
T/E:
1.962
J/D: Gregory Bastin
E/P: Gregory Bastin
F/E: Mme Jacqueline Baree
T/E:
HOME RUN D’HONTE & PAM DE LA FUTAIE
2.675
BBF
J/D: Frank Van Den Bergh
VICTORY ABROAD & PRIMA GIRL
2.675
B
2.392
HAMILCAR BARCA & HAWAIENNE ADULEE
B
H
BEL
H
BEL
F
B
BF
ALZ
BEL
M
07
BEL
F
2.650
175
2.650
84
ALIEN CHIP & FABIDO W
3.36.01
BEL
1.21.5
1.20.7
2.675
56
NATIVE BROOKIE & NAOMI N
3.36.13
1.20.8
2.675
35
3.36.83
1.21.0
2.675
3.36.90
1.21.8
2.650
BBF
IN BLACK & VENE ACTION
B
ALIEN CHIP & PERFECTION JEANCLE
2.650
60
BEL
3.35.67
H
B
1.20.6
2.675
ALIEN CHIP & JACOBINE VG
350
J/D: Marc Huygens
E/P: Luc Vandermassen
70
F/E: Luc Vandermassen
T/E: Marc Huygens
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
E/P: Renaat Cuylaerts
21
F/E: Armand Belien
T/E:
5.842
J/D: Gunther Loix
E/P: Mlle Ann Basteyns
14
F/E: Emiel Neyt
T/E:
5.942
J/D: Mlle Celine Onghena
E/P: Etienne Onghena
F/E: Luciaan De Clercq
T/E:
6.497
J/D: Benoit Onghena
E/P: Etienne Onghena
F/E: Haras Du Lombart
T/E:
J/D: Eddy Van Hout
E/P: Eddy Van Hout
F/E: Luc Sucaet
T/E:
J/D: Jean-Marc Bertrand
E/P: Jean-Marc Bertrand
F/E: William Pischedda
T/E:
1.587
J/D: F.X. Myle
E/P: F.X. Myle
70
F/E: Robert Semeillon
T/E: F.X. Myle
1.514
J/D: Gunther Loix
E/P: Alain Gossiaux
35
F/E: Alain Gossiaux
T/E:
818
J/D: Patrick Jans
E/P: Mme Michele Maurcot
21
F/E: Mme Michele Maurcot
T/E: Patrick Jans
1.127
J/D: Nico Verboomen
E/P: Luc Verboomen
14
F/E: Luc Verboomen
T/E:
1.406
J/D: Geoffrey Lermusiaux
E/P: Mlle Nicky Broos
18/08/12
11/08/12
11/08/12
10/08/12
18/08/12
15/07/12
18/08/12
3 + j/a n’ayant pas/die geen 1.400
15/06/12
1
(13)
ERAGON ROSE
08
18/08/12
2
(15)
BEL
H
BBF
HOME RUN D’HONTE & MIMOSA
2.49.67
EXCEL DE LA FUTAIE
(11)
5
(16)
6
(1)
7
(14)
DEN EPRIL RS
0
(10)
BAMBORA
0
(12)
0
(4)
0
(5)
0
(7)
18/08/12
0
(9)
(2)
D
(3)
D
(8)
18/08/12
B
BEL
BEL
BEL
BBF
B
BEL
1.19.6
1.19.8
56
2.150
35
2.150
175
2.150
1.309
MARCO DARBY & SARAH DU BEL-AIR
2.150
M
B
M
2.150
BB
BEL
F
BBF
BEL
F
BBF
BEL
F
ALIEN CHIP & SPEEDY MJ
BEL
F
BB
PIM WIELINGA & PEARL BOKO
BEL
H
BBF
BEL
BBF
BEL
F
1
12/08/12
(1)
TOUT ROULE
07
FRA
B
F/E: Jos De Keersmaeker
T/E:
J/D: Patrick Vercammen
E/P: Willy De Haes
F/E: Willy De Haes
T/E:
J/D: Nico Marchal
E/P: Mme Annelies Meisen
F/E: Stany Smeysters
T/E:
J/D: Benoit Onghena
E/P: Louis Weber
F/E: Louis Weber
T/E:
J/D: Jean-Marc Bertrand
E/P: Yves Langenaeken
F/E: Marc Van Houdt
T/E:
J/D: Rudy Honhon
E/P: Rudy Honhon
GINGER SOMOLLI & NITHALIE DU GEER
F/E: Rudy Honhon
T/E:
350
J/D: J.Jr Van Den Putte
E/P: Jan Peeters
F/E: Jan Peeters
T/E:
850
J/D: Stefaan Uyttendaele (L)
E/P: Christ Deconinck
F/E: Stephaan Lavaert
T/E:
J/D: Mlle Celine Onghena
E/P: Luc Onghena
F/E:
T/E:
ALIEN CHIP & IRIS DARBY
FROSTS INDYCAR & KANDY HALERYD
2.49.70
H
E/P: Jos De Keersmaeker
181
2.150
ALZ
T/E:
881
2.150
H
F/E: Kurt Declerck
J/D: Marc Huygens
809
2.150
1.18.9
2.150
350
FIRST WAY (fr) & KATHLEEN DU MORIN
E/P: Mlle Saskia Reinquin
1.200
728
2.150
T/E:
J/D: Andy Van Impe
E/P: Mme F. Hendrickx
IL PIRATA & GITA D’EREBUS
BBF
F/E: Mme Clementina Den Abt-Moris
T/E:
ALIEN CHIP & NANOUK MJ
2.150
E/P: Mme Clementina Den Abt-Moris
J/D: Mme F. Hendrickx
406
2.150
T/E: F.X. Myle
J/D: Guido Van Den Broeck
F/E: Mlle Saskia Reinquin
SMOLDERING PINE & RANK BANGSBO
2.150
F/E: Jean Godart
948
COM KARAT & SUPER HANNA
CLAUDIA OYGHE
06
2.150
JAMBON P II & ONLY THOMPSON
2.51.51
M
84
HORSE DE COTTUN & HANNE VAN TROJE
2.51.22
M
1.19.5
EROS JP
08
11/08/12
2.51.03
BJORN TO WIN
05
14/07/12
F
2.150
175
PARK RIDGE LOBELL & MIDNIGHT WORTHY
FLEUR DE LISSE
09
D
BEL
1.19.3
EMILY W
08
26/08/12
2.50.64
B
2.150
VICTORY MARGIN & HAISCHA DU NIL
EVITA D’EREBUS
08
26/08/12
M
1.19.3
FIBEKE
09
11/08/12
BEL
1.18.9
DJANGO BANGSBO
07
18/08/12
BB
DREAMBOY
07
18/08/12
F
ELISE DU CAILLOU
08
18/08/12
BEL
2.50.47
CASPER WORTHY
06
350
AND ARIFANT & MINETTA ROSE
4
22/06/12
2.150
BB
(6)
08
1.18.9
H
3
11/08/12
2.49.64
BEL
EDEN
08
19/08/12
E/P: Mme Suzanne Jans
6.825
J/D: Ludo Laenen
4) PR. EUROTIERCE - QUINTE + 5018 € ! - 840 € - AT - 2150M- AUTO- BEL - T/Q/QUINTE
5) PR. JONCRET - 840 € - MONTE/BEREDEN - 2150M- INTER.(VBP/PCB) - TRIO
FORLAN
T/E:
2.796
3.289
3 + j/a n’ayant pas/die geen 10.000 ...5.000+25
09
E/P: Louis Weber
F/E: Eric Dury
3.400
3 + j/a n’ayant pas/die geen 7.000 ...3.500+25
(7)
J/D: F.X. Myle
35
ALLERGY & PORTA MAG
3) PR. JEHAY - 840 € - AT - 2650M- BEL - TRIO
1
3.381
DEFI D’AUNOU & GANOUSKA LADY
DREAM FOR EVER
07
ALIEN CHIP & MIRATA ZWARTVELD
3.32.95
ELIANE
08
(1)
M
DORUS MD
07
5
BEL
3.32.20
H
DIEGO ACTION SL
07
01/07/12
3.35.94
BO WALKER N
05
18/08/12
BEL
1.21.4
SMOLDERING PINE & GERBE DU LOMBART
DUC ST ANNA
05
ELKO LOGEVELD
3.35.89
BB
4
18/08/12
3 + j/a n’ayant pas/die geen 2.500 ...1.250+25
(6)
F
(1)
2) PR. JAUCHE - 840 € - AT - 2650M- BEL - TRIO
1
BEL
3
18/08/12
18/08/12
BOOGIE D’OLNE
1.874
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
11/08/12
18/08/12
18/08/12
27/05/12
18/08/12
11/08/12
22/06/12
11/08/12
19/08/12
06/08/12
04/08/12
18/08/12
11/08/12
26/08/12
04/08/12
19/08/12
11/08/12
61
z Uitslagen | Résultats
2
(4)
QUI DE LA VALLEE
04
FRA
(5)
D
(2)
ARAMIS GM
D
(3)
TRIDOR
05
04
07
(6)
(7)
(8)
BEL
FRA
H
H
H
2.52.68
BB
B
1.19.4
FRA
FRA
FRA
175
2.175
84
7.215
J/D: Eddy Van Hout
E/P: Luc Onghena
F/E:
T/E:
J/D: Jonathan Peeters (L)
E/P: Pierre Lhoest
70
F/E: Noel Robert
T/E: Daniel Moes
2.150
1.802
J/D: Mlle Estelle Sabatiello (L)
E/P: Mme Dom. Verstraeten
F/E: Georges Mewissen
T/E:
2.150
2.491
J/D: Mme Anke Hillen
E/P: Mme Anke Hillen
F/E:
T/E:
J/D: Michael Mewissen (L)
E/P: Clement Vansant
F/E:
T/E:
J/D: Mlle Hanna Huygens (L)
E/P: Pierre Lhoest
F/E:
T/E: Daniel Moes
J/D: Mlle Coralie Lecocq (L)
E/P: Yves Langenaeken
F/E:
T/E:
ALZ
MISTER BLUE & HEVE DE GRABOTAIS
H
B
GAZOUILLIS & JAVA DE FEROL
F
ALZ
CARPE DIEM & KAROLL BRADOR
B
HASARD LAVEC & KATARINA DE RHUYS
2.175
7.680
2.175
H
6.941
SEPTIMO & PRECIEUSE
TOLBIAC DE RHUYS
07
2.175
INVIT BROLINE & ONDINA
SEXY QUICK
06
D
BEL
1.18.8
VOICI DU NIEL & KATE CHERIE
RUBIS D’ANJOU
05
D
2.51.37
B
BROLIN DU NOLY
3
D
H
Uitslagen | Résultats z
8.231
2.175
8.800
8) PR. JETTE - 840 € - AT - 1609M- AUTO- INTER. - TRIO
11/08/12
3 + j/a n’ayant pas/die geen 30.000
18/08/12
1
(3)
BONO EV
05
11/08/12
2
(5)
BEL
BEL
4
(2)
18/08/12
5
(10)
09/06/12
6
(7)
ROBBY LA BOATERIE
7
(4)
TARASS DES VORGETS
0
(1)
DEFI DU LOMBART
28/07/12
0
(9)
RAPIDO SUN
18/08/12
D
(6)
SALOME DE TORCY
18/08/12
D
(8)
SHAPPIRO
3 + j/a n’ayant pas/die geen 10.000
04
2
(3)
(4)
4
(1)
5
(2)
(7)
(6)
F
BBF
CASTLETON BASS & GALA ELLE BOKO
H
B
PAPARAZZY & FANTAIL
F
BBF
OURAGAN DE MAI & L’ARSOUILLE H
ALZ
NI HO PED D’OMBREE & DEVISE DES SALINES
2.45.61
BEL
2.46.39
BEL
2.47.27
FRA
F
2.47.32
DREAM BOLETS
07
7
BEL
TARA DU CRUCHET
07
6
BEL
F
2.47.37
BF
DARK SECRET
04
350
GAVROCHE DU NIL & FALIKA D’EREBUS
DESTINEE H
07
2.150
BB
TAPARAZZY PEPE
01
1.17.0
M
BYRIS S
05
3
2.45.56
BEL
DEU
B
1.17.3
1.17.8
1.17.8
1.17.8
2.150
2.150
2.150
2.150
175
84
56
35
2.150
J/D: Gunther Loix
E/P: Nico Marchal
70
F/E: Mme Annelies Meisen
T/E:
7.041
J/D: Marc Huygens
E/P: Robert Smeets
35
F/E: Robert Smeets
T/E:
7.247
J/D: Geoffrey Lermusiaux
E/P: Mlle Coralie Lecocq
21
F/E: Peter Poppe
T/E:
4.766
J/D: Christian Sybers
E/P: Daniel Cluts
14
F/E: Mme Monique Helson
T/E:
4.877
J/D: Benoit Onghena
E/P: Pierre Lhoest
F/E:
T/E: Daniel Moes
J/D: Frank Van Den Bergh
E/P: Frank Van Den Bergh
F/E: Johan Combes
T/E:
J/D: Jean-Marc Bertrand
E/P: Yves Langenaeken
F/E:
T/E:
8.167
BOLETS ASPIRANT & FILLY OF DARBY
2.48.52
F
1.17.0
8.087
1.18.4
2.150
7.855
NITON & WALCHEETAHNA
BBF
BEL
FRA
FRA
07
BEL
05
FRA
06
FRA
04
DNK
E/P: Pascal Van Egdom
F/E: Gerald Van Pollaert
T/E:
H
BB
F
H
19.711
J/D: J.Jr Van Den Putte
E/P: Matic V.O.F.
35
F/E: Mlle Marijke Van Den Putte
M
M
B
1.609
T/E:
84
29.526
J/D: Marc Huygens
E/P: Wim Tollet
21
F/E: Agro NV
T/E: Marc Huygens
56
14.886
J/D: Guido Laureys
E/P: Matic V.O.F.
14
F/E: Johan Peeters
T/E: Guido Laureys
35
29.249
J/D: Gunther Loix
E/P: Stal Bolets
175
1.16.3
1.609
1.16.5
1.609
BOLETS ASPIRANT & FILLY OF DARBY
2.03.96
B
1.16.2
1.609
PARK RIDGE LOBELL & LISSE DK
2.03.15
BF
1.16.2
SUPER ARNIE & SUPER SIDNEY
2.02.78
AMAZING BOLETS
07
AVROCHE DU NIL
M
2.02.68
CONROY
05
(5)
2.02.60
11/08/12
04
J/D: Eddy Van Hout
70
KRAMER CASH & IETJE UITHUIZEN
BOUNDLESS ARNIE
BEL
18.521
BB
(11)
06
350
H
3
BEL
1.609
SMOLDERING PINE & TOOTSIE BROLIN
18/08/12
05
1.16.1
BF
VIVE ARGENT
03
6) PR. JAMOIGNE - 840 € - AT - 2150M- AUTO- INTER.(VBP/PCB)
1
2.02.54
M
1.17.0
F/E: Johan Combes
T/E:
1.609
26.101
J/D: Jean-Marc Bertrand
E/P: Yves Langenaeken
F/E:
T/E:
1.609
18.780
J/D: Joseph Melin
E/P: Eric Gerbet
HORSY & HIAKALIE
2.04.23
1.17.2
TARASS BOULBA & MUSTANGA
1.609
BBF
F
ALZ
E/P: Yvan Damoiseau
F/E: Haras Du Lombart
T/E: Patrick Jans
29.090
J/D: Gregory Bastin
E/P: Gregory Bastin
F/E:
T/E:
J/D: Frédéric Dehut
E/P: Jean Louis Dehut
F/E:
T/E:
J/D: Gonzalo Ruiz Rodriguez (L)
E/P: Geert Cleirbaut
F/E:
T/E:
J/D: Guido Laureys
E/P: Jos. Goossens
F/E: Johan De Munck
T/E: Guido Laureys
J/D: Georges Mewissen
E/P: Mme Dom. Verstraeten
F/E: Mme Dom. Verstraeten
T/E: Mme Dom. Verstraeten
J/D: J.Jr Van Den Putte
E/P: Jan Peeters
F/E: Jan Peeters
T/E: Jan Peeters
ISPALION JARZEEN & GOLDEN GIRL SUN
1.609
N
T/E: Eric Gerbet
J/D: Patrick Jans
SMOLDERING PINE & PLUME DU LOMBART
1.609
H
F/E:
13.885
22.320
FORTUNA FANT & DIVA COLEPARK
1.609
27.042
H
BB
CHARMY SKEETER & SORINA DREW
F
ALZ
MANDARINO BLUE & RED ROCK
11/08/12
18/08/12
11/08/12
11/08/12
15/07/12
18/08/12
11/08/12
17/05/12
18/08/12
13/07/12
11/08/12
09/07/12
TESTS/TESTEN
24/08/12
Q
(2)
FANCY HERO
09
18/08/12
Q
(3)
BEL
FIRST LADY
09
11/08/12
Q
(4)
2.24.83
BEL
2.29.81
F
B
ELLA JP
08
F
B
1.25.6
1.750
0
1.750
0
MONORAIL & PACHTSCINA
2.25.65
BEL
1.22.7
1.23.2
1.750
0
ALIEN CHIP & NO NO NANNETTE
7) PR. DES DAMES - 840 € - AT - 2150M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - TRIO
3 + j/a n’ayant pas/die geen 5.000
1
(7)
SULTAN DU VILPION
06
2
(2)
(5)
(9)
5
(8)
6
(4)
7
(1)
(3)
(6)
BB
SIMB MOONRUNNER & IVORY MERETT
2.48.17
BEL
2.48.19
H
BEL
BEL
BEL
FRA
BEL
BEL
1.18.2
2.150
2.150
175
84
HANS-DROSSAERT & PRINCESSE HILL
M
BB
ANDERS CROWN & BEPOEF BM
H
B
LA PAZ KIEVITSHOF & SHELBY
2.48.43
2.48.53
F
F
2.49.47
1.18.3
1.18.4
1.18.8
2.150
2.150
56
35
2.150
ALZ
JOHNNIE WALKER N & LAYLA DU LOMBART
ALZ
KINDER JET & MILADY COULONCES
2.49.77
1.18.9
2.150
2.150
H
B
URANO DE BIESME
02
1.18.2
BBF
DIEGO ICE
07
D
F
TILLAD DAIRPET
07
D
BEL
DLAYLA DU GOSET CS
07
350
WORKAHOLIC & FAUVETTE D’AVRIL
BALDOMERO
05
2.150
B
APOEF DES CHARS
04
1.18.1
M
CASPER HILL
06
4
2.47.95
FRA
EASY S
08
3
MONS
H
J/D: Mlle Celine Onghena
E/P: Luc Onghena
F/E:
T/E:
2.669
J/D: Mlle Hanna Huygens (L)
E/P: Robert Smeets
70
F/E: Robert Smeets
T/E: Marc Huygens
3.869
J/D: Mlle Linda Van Bael
E/P: Mlle Sanne Windmolders
35
F/E: Patrick Van Beylen
T/E:
4.635
J/D: Mme Suzanne Jans
E/P: Frank Van Den Bergh
21
F/E: Jean-Claude Paulet
T/E:
4.457
J/D: Mlle Lindsay Celis (L)
E/P: Camille Paul
14
F/E: Benjamin Vinck
T/E:
2.990
J/D: Mlle Maite Helmy (LJ)
E/P: Etienne Onghena
F/E: Christian Seret
T/E:
J/D: Mme Micheline Onghena
E/P: Mme Joelle Cygielman
F/E:
T/E:
J/D: Mme Christy Bertrand
E/P: Jean-Marc Bertrand
1.470
2.528
ALIEN CHIP & PERFECT VICA
2.150
B
4.681
BORELY & KILLYJOY-HONEYMOON
4.266
F/E: Stal Maestro-Ice
T/E:
J/D: Mme Nadine Godard
E/P: Mme Nadine Godard
F/E: André Marchand
T/E:
Weging / Pesage: Paul Talpe • Aankomst / Arrivée: Norbert Martens • Starter: Marc Martens • Veearts / Vétérinaire:
David Van Dooren • Koerscommissarissen/Commissaires des courses: Ype Tel - Norbert Martens - Mme Gina Bex - Luc Deconinck
Piste / Terrain: Goed/Bon
18/08/12
24/08/12
1) PR. ECOLIERS - 4.800 € - MONTE/BEREDEN - 2275M- INTER.
15/08/12
3 + j/a ...30.000+25
16/06/12
1
(7)
OEILLET DE PHENS
18/08/12
2
(3)
BROOKIE NATIVE
19/08/12
3
(4)
QUEIROS DE NANCRAS
28/07/12
4
(6)
PITT DU TIKAL
18/08/12
5
(2)
18/08/12
D
(1)
TOTEM DE FELINE
D
(5)
QUARTZ D’ARBAZ
02
05
04
03
06
04
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
FRA
BEL
FRA
FRA
H
H
H
2.52.57
N
B
ALZ
BF
FRA
FRA
FRA
H
2.53.65
M
M
2.000
157.201
1.16.3
2.275
1.000
29.415
1.15.5
2.300
480
1.15.5
2.300
320
1.16.9
2.275
200
F/E:
T/E: Mme G. Masschaele
J/D: Mlle Celine Onghena
E/P: Stal Debussere Jozef
400
F/E: Stoeterij Everaert BVBA
T/E: Hein Van Den Hende
34.138
J/D: Mlle Manon Rotsaert
E/P: Mme Isabel Joseph
F/E:
T/E: Kristof Depuydt
J/D: Michael Mewissen (L)
E/P: Daniel Mathieu
F/E:
T/E:
J/D: Dwight Pieters (L)
E/P: Pieter Decock
F/E:
T/E:
J/D: Mlle Amandine Brouel (L)
E/P: Ecurie Aufidia
F/E:
T/E: Fabrice Collette
J/D: Mlle Hanna Huygens (L)
E/P: Louis Vanmeert
F/E:
T/E:
91.630
10.355
JAIN DE BEVAL & LUCIE DU FOSSE
1.560
L’AS DE BOUSSIERES & MOON DRY
2.300
B
E/P: Mme G. Masschaele
GAME JET & DAISY DES ANDIERS
2.275
ALZ
J/D: Mlle Anna Heikkinen (L)
HAUBAN DE RETZ & FEE DE LA RIVE
2.55.00
N
2.300
NATIVE BROOKIE & NATHIE D’ASTER
2.53.74
H
1.15.0
CAPITOLE & IDYLLE DU GIRET
2.53.62
SEIGNEUR DU FOSSE
07
62
02/09/2012 - 14 u/h 00 (Hippodrome de Wallonie à Mons)
CEDRE DU VIVIER & JOCONDE D’ARBAZ
56.994
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
18/08/12
27/07/12
26/08/12
18/08/12
28/08/12
23/07/12
13/07/12
63
z Uitslagen | Résultats
Uitslagen | Résultats z
2) PR. SECF (TF) -JUMELE + 165 € ! - 6.000 € - AT - 2850M- AUTO - TRIO
NP
(8)
5 - 6 a/j n’ayant pas/die geen 22.500
1
(1)
SHERIF D’HAUTIL
06
2
(4)
FRA
M
3.36.01
FRA
H
3
(9)
SUGITON GENTIL
4
(7)
SIDOR (fr)
5
(10)
TAUPIN
06
06
07
FRA
FRA
M
H
HULK DES CHAMPS & CLAOMA DU PONCELET
3.36.01
3.37.80
N
ALZ
B
6
(12)
TAQUIN DE BEAULIEU
7
(14)
SHAMIO NOVA
0
(11)
SIROCCO DE PRESLES
0
(15)
TIGER LIFE
07
06
06
07
FRA
H
FRA(TF)
M
H
FRA
TALENE
0
(2)
SHINING SUN
0
(6)
SAPHIR DE NEUVILLE
0
(8)
SPEEDY DEGE
06
06
B
H
(16)
06
B
FRA
F
B
FRA
F
FRA
H
1.16.4
2.850
2.850
1.16.5
B
H
B
NP
(13)
TOHU BOHU
NP
(3)
TOURAINE DU LOIR
FRA
H
B
T/E:
E/P: Mme Anke Hillen
F/E:
T/E:
250
8.040
J/D: Ingbert Dierickx
E/P: Frank Merckx
500
F/E: Steven Meiresonne
T/E: Ingbert Dierickx
13.000
J/D: Kristof Depuydt
E/P: Edouard Vancanneyt
F/E:
T/E: Kristof Depuydt
15.404
J/D: James Mewissen
E/P: Georges Mewissen
F/E:
T/E: Georges Mewissen
3.228
J/D: André Marchand
E/P: André Marchand
F/E: Claude Lejour
T/E:
J/D: Guido Laureys
E/P: Mme Béatrice Demoulin
F/E:
T/E: Guido Laureys
0
J/D: Alain Pinard
E/P: Alain Lepreux
F/E:
T/E: Alain Pinard
18.250
J/D: Sebastien Grisez
E/P: Freddy Grisez
F/E:
T/E: Marc Grisez
J/D: Geoffrey Lermusiaux
E/P: Mme Fabienne Delheid
F/E:
T/E:
J/D: Gregory Bastin
E/P: Antonio Saltalamacchia
F/E:
T/E:
15.870
J/D: Lieven Cannaert
E/P: Marcel Millecamps
F/E:
T/E:
9.250
J/D: Florian Picot
E/P: Mme Marie Jeanne Cayron
F/E:
T/E: M.J. Ruault
19.770
J/D: Raf Depuydt
E/P: Wilfried Van Elslander
F/E:
T/E: Filip Ghekiere
2.850
2.850
MEAULNES DU CORTA & LAMBADA DES BOIS
2.850
HORSE DE COTTUN & JOSCA DE MARGNY
9.342
HORSE DE COTTUN & KLEVE
DAHIR DE PRELONG & JAVANAISE SUN
17.680
FORTUNA FANT & ILIA VERA
18.790
EXTREME AUNOU & ELISABELLE
2.850
IN LOVE WITH YOU & GLORIA DES CHAMPS
2.850
FRA
H
FRA
F
B
ISLERO DE BELLOUET & JOYEUSE LARA
2.850
B
T/E: Marc Grisez
F/E:
2.850
B
E/P: Joel Huge
F/E:
J/D: Gunther Loix
LAND DANOVER & INES DE BEAULIEU
1.16.5
J/D: J.Jr Van Den Putte
20.900
HORSE DE COTTUN & OFFIE DU BOSQUET
3.37.92
T/E: Dirk Van De Walle
400
FAST DU GILET & ES TU BELLE
1.16.4
E/P: Mme Jeannine Dujardin
F/E:
J/D: Patrick Van Den Hove
2.850
FRA
16.785
J/D: Gerard Vergaerde
14.490
2.850
SERNO DE L’HOMELET
07
600
2.850
(5)
06
2.850
1.250
LOOK DE STAR & FREE LIFE
D
06
1.16.4
2.850
2.850
0
07
B
1.15.8
22.160
MILLENIUM WOOD & VOLTIGE (F)
3.38.13
FRA
2.500
ALZ
3.37.85
FRA(TF)
2.850
EKIR DE LEAU & MAEVA DE L’HAUTIL
3.37.82
H
1.15.8
B
TOP DU PONCELET
07
ULF D’OMBREE & DAME DU LOIR
2
(2)
2.55.68
BEL
F
3 + j/a n’ayant pas/die geen 2.500
12/08/12
1
(7)
BEL
F
(1)
4
(6)
5
(3)
FORTUNA BAMBOIS
6
(9)
FOREVER SPEED
BEL
F
09
09
BEL
BEL
BEL
M
H
7
(7)
FANNY VRIJTHOUT
0
(10)
FLEUR SLIPPER
0
(4)
FYWINE D’ERPION
09
09
09
64
BEL
BEL
BEL
F
2.500
07
E/P: Yannick Desmet
18.575
J/D: Marc Huygens
E/P: Pascal Van Der Rasieren
500
F/E: Agro NV
T/E: Marc Huygens
5.745
J/D: Christiaan Tack
E/P: Christiaan Tack
250
F/E: Christiaan Tack
T/E:
600
2.070
J/D: Christ Lannoo
E/P: Christ Lannoo
150
F/E: Luc Lannoo
T/E:
400
2.507
J/D: F.X. Myle
E/P: Olivier Mauhin
HAND DU VIVIER & NOUVION
2.55.88
BBF
2.56.21
BB
1.17.0
2.300
1.17.7
2.300
250
1.17.8
2.300
1.17.8
2.300
H
BB
T/E: F.X. Myle
E/P: Geert Nemegheer
F/E: Guy Doumont
T/E: Marc Huygens
J/D: J.Jr Van Den Putte
E/P: Matic V.O.F.
F/E: Mme Rita Govaert
T/E:
1.810
J/D: Nico Dhaenens
E/P: Ecurie LJ
F/E: Hugo Buyl
T/E:
120
J/D: Raf Depuydt
E/P: Felix Cleeren
F/E: Felix Cleeren
T/E: Filip Ghekiere
3.020
J/D: Gunther Loix
E/P: Maurice Lambaerts
F/E: Jean Ernotte
T/E:
800
KAISER SOZE & GOLDENGIRL DIAMANT
2.300
BBF
F/E: Haras De Cressy SA
J/D: Dries Devolder
SHARKY BOKO & KANJER FRISIA
2.300
F
100
1.900
HAMERIKANOZ & OKTAVIEKE
2.59.07
BB
2.300
1.250
GROS GRAIN & NATIVE YANKEE EV
2.59.03
BBF
1.16.6
2.300
HAMERIKANOZ & SERENADE PATROL
2.58.63
B
1.16.4
ALIEN CHIP & JESSY WILLIAMS
2.57.04
F
2.300
B
FEE DE CRESSY
09
1.16.3
LOOK DE STAR & ROXZET MELODY
FANNYDOLL WILLIAMS
3
09
DAX DE CORTA
10/08/12
18/08/12
24/08/12
10/08/12
11/08/12
05/08/12
15/08/12
10/08/12
12/08/12
15/08/12
04/08/12
19/08/12
24/07/12
27/07/12
2
(14)
3
(4)
06
(2)
H
1.250
J/D: Gert Sucaet (L)
E/P: Marc Bruyneel
F/E: Robrecht Van Belleghem
T/E:
3.286
J/D: Marc Huygens
E/P: Nicki Notredame
250
F/E: Franz Desmet
T/E: Marc Huygens
1.162
J/D: Kristof Depuydt
E/P: Raf Staelens
125
F/E: Felix Cleeren
T/E:
2.649
J/D: Patrick Vercammen
E/P: Willy De Haes
75
F/E: Willy De Haes
T/E:
2.569
J/D: Gert Sucaet (L)
E/P: Julien Botterman
50
F/E: Julien Botterman
T/E:
2.137
J/D: Gregory Bastin
E/P: Philippe Gilbert
PARK RIDGE LOBELL & UNICA
BEL
H
BEL
BEL
2.13.45
(9)
0
(10)
A
(12)
0
(13)
0
(15)
0
(16)
0
(6)
D
(3)
NP
(11)
2.14.39
H
F
BB
B
H
1.16.2
1.16.7
1.16.9
M
2.14.69
1.16.9
BEL
BEL
BEL
BEL
1.750
M
BB
H
H
B
F
ALZ
BEL
B
BEL
BB
BEL
F
ALZ
J/D: Dries Devolder
E/P: Roger Grijp
F/E: Stoeterij Everaert BVBA
T/E:
J/D: Hein Van Den Hende
E/P: Stephane Laeremans
F/E: Stephane Laeremans
T/E:
J/D: J.Jr Van Den Putte
E/P: Matic V.O.F.
F/E: Franz Desmet
T/E:
J/D: Stefaan Stevens
E/P: Antoine Boumon
F/E: Antoine Boumon
T/E:
J/D: Jaimy Van Goethem (L)
E/P: Patrick Van Goethem
F/E: Samuel Meunier
T/E:
J/D: Jean-Benoit Biot
E/P: Jean-Benoit Biot
F/E: Jean Pol Segaert
T/E:
J/D: Lieven Cannaert
E/P: Roland Pirard
F/E: Roland Pirard
T/E:
J/D: Geoffrey Lermusiaux
E/P: Philippe Grumiau
F/E: Philippe Grumiau
T/E: Geoffrey Lermusiaux
J/D: Gerard Vergaerde
E/P: Herman De Clercq
F/E: Herman De Clercq
T/E:
6.950
J/D: Raf Depuydt
E/P: Patrick De Ryckere
500
F/E: Noel Robert
T/E: Filip Ghekiere
4.150
J/D: Yvan Teerlinck
E/P: David Van Ooteghem
250
F/E: David Van Ooteghem
T/E:
6.311
J/D: J.Jr Van Den Putte
E/P: Matic V.O.F.
1.597
1.750
984
1.615
SMOLDERING PINE & LYNN D’ORANGE
1.958
PARK RIDGE LOBELL & LARISSA BROLINE
2.308
HAMERIKANOZ & OGANE DE LA HUNELLE
1.750
M
T/E:
IL PIRATA & ROLLY SNOWSHOE
EL BANDIDO
BEL
F/E: Hugo Buyl
1.750
1.750
B
E/P: Marnix Van Meerhaeghe
PRAHLER & NIRISKA B
ETANE LA HUNELLE
08
T/E:
J/D: Carlos De Soete
1.771
1.750
H
F/E: Stal Noble BVBA
1.220
HANS-DROSSAERT & PUCE DE CORTA
BO REYSHOF
05
E/P: Luc Willems
SMOLDERING PINE & NAOMI DU BOSCAIL
1.750
F
T/E:
J/D: Gunther Loix
1.085
1.750
BBF
F/E: Henri Van Vijnckt
1.773
1.879
1.750
DIORANE
07
1.750
INVIT BROLINE & TOSCANINE SPECIALE
EL CORDOBA
08
1.750
BF
BURGUNDER
05
125
SHARKY BOKO & TAORMINA EV
DEBBY DE CORTA
07
1.750
200
B
DIVIN YVETOIS
07
1.750
EXTREME AUNOU & FREEDOMII
DERNIER INVIT EV
BEL
300
EXTREME AUNOU & LAURA DU LOMBART
2.14.60
EXPLOSIF VRIJTHOUT
07
1.750
SAINT SILAS & RABINA SUNSHINE
7
BEL
1.16.2
BBF
EVITA MAGDALON
08
625
H
(8)
BEL
1.750
PARK RIDGE LOBELL & JADE DU LOMBART
6
08
1.16.0
ALZ
DARIE DE TIELT
BEL
1.250
H
(5)
07
1.750
LILAS BLEU & DARBY SLIPPER
2.13.42
5
(1)
B
1.15.7
ALIEN CHIP & FRANSE DE CORTA
2.13.04
DUVEL JB
07
0
2.12.58
BBF
EASY PARK
08
4
BEL
CAVAL SLIPPER
08
B
FATHIA TER MEULEN
09
BBF
22/06/12
1.725
LOOK DE STAR & MARIEKE D’URS
15/08/12
10/08/12
10/08/12
10/08/12
18/08/12
06/08/12
19/08/12
19/08/12
20/08/12
18/08/12
19/08/12
24/08/12
18/08/12
18/08/12
24/08/12
19/08/12
5) PR. -F- - 6.000 € - AT - 2300M- AUTO- BEL ...Belg.Darby (Reeks)/ - TRIO
FIRST MELODY
09
2.300
F
4) PR. EUROTIERCE - TIERCE ORDRE + 1302 € ! - 3.000 € - AT - 1750M- AUTO- BEL - T/Q/QUINTE
3 j/a
(5)
BEL
10/08/12
3) PR. -F- - 6.000 € - AT - 2300M- AUTO- BEL ...Belg.Darby (Reeks)/ - TRIO
1
FORTUNA VB
09
PARK RIDGE LOBELL & KYLOUN D’ERPION
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
27/07/12
12/08/12
26/08/12
18/08/12
27/07/12
27/07/12
26/08/12
19/08/12
3 j/a
1
(8)
FURAX DU CALVAIRE
09
2
(3)
3
(2)
4
(4)
2.54.97
B
BEL
H
BBF
BEL
M
BBF
09
BEL
09
BEL
M
6
(5)
FULL OPTION
7
(9)
FUERIE TER MAEREL
09
09
BEL
BEL
H
2.300
1.16.5
2.300
1.16.6
2.300
LOOK DE STAR & IN FLAMES
BBF
ALIEN CHIP & ANTHALIE DU NIL
2.57.29
2.58.08
M
1.16.3
B
FOREVER PARADISE
ALZ
1.250
600
1.17.0
1.17.4
2.300
400
250
2.300
150
F/E: Haras De Cressy SA
T/E:
2.380
J/D: Gregory Celis
E/P: Bvba Ceke Farm
100
F/E: Bvba Ceke Farm
T/E:
1.886
J/D: Kristof Depuydt
E/P: Sebastien Mathy
1.400
FAST PHOTO & STANSE VAN TROJE
2.59.54
BBF
2.500
HAMERIKANOZ & NICE DE CRESSY
2.56.25
F
2.300
COM KARAT & MIRABELLE D’ASTENE
2.55.99
FENNA CEKE
1.16.0
MAX LIMIT & UVIOLINE EV
2.55.59
FINOU DE CRESSY
09
(7)
H
FALCO D’ASTENE
09
5
BEL
1.18.0
2.300
COLONEL DARBY & VICTORY CASTELETS
330
F/E: Sebastien Mathy
T/E:
J/D: Marnix De Groote
E/P: Stal Kruisveld
F/E: Walter Van Der Stuyft
T/E: Mlle Catherine Sax
J/D: Gert Sucaet (L)
E/P: Jan Verbeke
F/E: Jan Verbeke
T/E:
12/08/12
24/08/12
27/07/12
27/07/12
26/08/12
24/08/12
19/08/12
10/08/12
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
65
z Uitslagen | Résultats
0
(1)
FARRA FAWCETT WG
09
0
(6)
Uitslagen | Résultats z
BEL
F
2.300
B
FOSSARI BUGA
09
BEL
1.730
COM KARAT & TIMA DE VIE
2.300
M
BF
1.185
DOSSARI & TINNE BUGA
J/D: Nico Dhaenens
E/P: Ecurie LJ
F/E: Willy Grijp
T/E:
J/D: Gerard Vergaerde
E/P: Georgie Verbraecken
F/E: Antoine Van Achter
T/E:
0
(9)
10/08/12
24/08/12
FUEGO
09
2.300
BEL
H
ALZ
260
J/D: Nico Dhaenens
E/P: Ecurie LJ
F/E: Jean Pol Segaert
T/E:
51.187
J/D: Piet Van Pollaert
E/P: Gerald Van Pollaert
400
F/E: Stal Lynn N.V.
T/E:
1.000
52.350
J/D: Sebastien Grisez
E/P: Mme Fabienne Delheid
F/E:
T/E:
480
42.221
J/D: Nico Dhaenens
E/P: Winner NV
200
F/E: Ludovic Mast
T/E: Steven Vets
33.172
J/D: Christian Sybers
E/P: Christian Sybers
120
F/E: Noel Robert
T/E:
26.810
J/D: Lieven Cannaert
E/P: Geert Allaert
80
F/E: Daniel Van Den Bossche
T/E:
30.013
J/D: Marc Huygens
E/P: Maurice Lambaerts
F/E: Maurice Lambaerts
T/E:
J/D: Geoffrey Lermusiaux
E/P: Augustin Dusart
F/E:
T/E: Manuel Dollet
J/D: Gert-Jan Decock (L)
E/P: Pieter Decock
F/E:
T/E:
J/D: Gunther Loix
E/P: Karel Beck
MANDARINO BLUE & LYNN D’ORANGE
13/08/12
8) PR. AMBIANCE - 4.800 € - AT - 2300M- AUTO- INTER. - TRIO
3 + j/a n’ayant pas/die geen 55.000
6) PR. DES APPRENTIS & LADS JOCKEYS - 3.600 € - AT - 1750M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - TRIO
3 + j/a n’ayant pas/die geen 6.500
1
(3)
CIRCUS BROLIN
06
1
(7)
2
(8)
BALABAN
05
(12)
H
BEL
M
BEL
F
(3)
5
(1)
CINCIN LOBELL
6
(10)
CASTOR VDB
06
06
06
(2)
(13)
0
(4)
0
(6)
0
(9)
D
(11)
D
(14)
2.13.00
BEL
H
B
SWE
BEL
BEL
1.16.1
1.16.4
1.16.4
H
B
IN BLACK & HITLINE
F
BB
GANYMEDE & FEELING
2.13.74
M
1.16.4
BEL
F
B
BEL
BEL
B
BEL
BEL
T/E:
J/D: Kevin Vandemoortele (LJ)
E/P: Maurice Van De Moer
150
F/E: Jan Peeters
T/E:
1.750
5.464
J/D: Dwight Pieters (L)
E/P: Eric Leroy
90
F/E: Guido Ceulemans
T/E:
1.750
240
5.416
J/D: Stefaan Uyttendaele (L)
E/P: Hans Heylen
60
F/E: Hans Heylen
T/E:
150
6.592
J/D: Steven Rogiers (LJ)
E/P: Bart Van Der Taelen
F/E: Luc De Weer
T/E: Dirk Van De Walle
4.395
J/D: Jonas Van Den Hove (L)
E/P: Stal Van Den Bossche
F/E: Stal Van Den Bossche
T/E:
J/D: Evert Vandermassen (LJ)
E/P: Stal Bolets
F/E:
T/E:
J/D: Leander De Neve (L)
E/P: Leander De Neve
360
1.750
1.750
1.750
5.680
3.039
1.750
BBF
1.750
H
B
F
BF
BF
1.750
BB
E/P: Michael Henderijckx
F/E: Ludovic Mast
T/E:
5.455
J/D: Gert-Jan Decock (L)
E/P: Pieter Decock
F/E: Marc Bruyneel
T/E:
3.817
J/D: Mlle Deborah Callebaut (L)
E/P: Mme Nancy Everaert
F/E: Johnny De Strooper
T/E:
3.179
J/D: Lucas Van Der Meersch (LJ)
E/P: Luc Van Der Meersch
F/E: Roderik Muylaert
T/E:
3.543
J/D: Joeri De Laender (L)
E/P: Geert Peelman
F/E: Hubert Staelens
T/E:
J/D: Gert Sucaet (L)
E/P: Mme Carina Vincke
F/E: Mlle Vicky Last
T/E:
PARK RIDGE LOBELL & HEREGOYA
IL PIRATA & PITRONELLA
1.750
H
T/E:
J/D: Jonas Van Helleputte (L)
REVOLUTIONARY & JOJO GIRL DS
1.750
H
F/E: Erik David
5.521
NATIVE BROOKIE & BELLISSIMA KAVENGA
DARKO VC
07
F/E: Jan Vanhoucke
6.271
GOETMALS WOOD & LUNA VIVANT
DITMAR HS
07
300
750
1.750
CYPRESS PRINSEVELD
06
E/P: Freddy Grisez
DEL ORO & ROSY EXPRESS
VALLENBY
03
J/D: Nico Vanwaeyenberghe (LJ)
1.750
CAVENGA’S GIRL
06
6.640
PARK RIDGE LOBELL & ONDINE DU LOMBART
2.13.70
F
1.500
NEXT MIC & RAINBOW PATROL
2.13.70
ALZ
1.16.0
DANSEUR VIVANT
07
(5)
PARK RIDGE LOBELL & FAUVE B
DANCING QUEEN
07
D
BEL
1.750
BBF
2.13.10
H
1.15.9
NEXT MIC & IRIS DARBY
FINE FEELING
07
0
BEL
1.750
BBF
CONFICIUS
4
1.15.7
PAPARAZZY & NATHALIE DU FOSSET
2.12.93
VIRGIN HAGELSTEIN
03
7
BBF
BARON ZWARTLAND
05
3
BEL
2.12.45
5.204
IL PIRATA & KYTHERA V
H
2
(2)
ROMAN DE FANNY
3
(6)
BY VIVANT
24/08/12
05
24/08/12
05
4
(5)
26/08/12
5
(9)
6
(10)
7
(4)
0
(12)
H
BEL
M
BEL
H
BEL
F
FRA
F
SWE
M
(7)
AMERICAN COKTAIL
D
(1)
RAMBO SAN
D
(11)
TOMMY
D
(8)
04
05
07
24/08/12
B
1.15.2
2.53.03
1.15.2
1.15.4
BEL
FRA
H
B
2.300
2.300
320
2.300
200
SPENDIC & TENDER GIRL
1.15.4
2.300
DEFI D’AUNOU & OBLESSE P
2.54.00
1.15.7
2.300
30.170
BASSANO & LULLABY DE MORMAL
2.300
21.973
PINE CHIP & FOOLISH PRINCESS
2.300
B
33.915
COKTAIL JET & ORIGINE AMERICAIN
2.300
H
B
2.300
FRA
H
ALZ
FRA
T/E:
J/D: Raf Depuydt
E/P: Christ Deltour
F/E:
T/E: Filip Ghekiere
25.685
J/D: Guido Laureys
E/P: Mme Béatrice Demoulin
F/E:
T/E: Guido Laureys
J/D: Stefaan Uyttendaele (L)
E/P: Fernand Foubert
F/E:
T/E: Guido Laureys
J/D: Nico Dhaenens
E/P: Ecurie LJ
F/E: Hugo Buyl
T/E: Ecurie LJ
0
J/D: Marnix De Groote
E/P: Julien Botterman
F/E: Julien Botterman
T/E: Julien Botterman
0
J/D: Dimitri Delforge
E/P: Jules Daix
F/E: Michel Faveau
T/E: Jules Daix
LOVE YOU & JUSTESSE (fr)
2.300
F
F/E: Leo Van Pollaert
31.914
ISLERO DE BELLOUET & FURIEUSE TOP
SARIFANTE
06
19/08/12
ALZ
2.300
VICTOR LAVEC I & RANI DE LIZMAR
2.53.45
BBF
2.000
ARMBRO KAISER & ELADY
2.53.51
0
26/08/12
BB
1.15.2
SPEED MONSTER LOVE
04
19/08/12
B
2.300
MON BELLOUET & MAIN FORTE
2.53.00
SOUANE DE MORMAL
06
26/08/12
B
EVITA LAMBA
08
24/08/12
BEL
H
1.15.2
JOHNNIE WALKER N & PANDORA BROLIN
2.52.97
DON QUICHOTE
07
01/05/11
FRA
2.52.96
B
VICTOR DU CALVAIRE
03
17/06/12
17/08/12
BEL
ALZ
AND ARIFANT & KONIA JET
B
ROYAL GULL & RIA VRIJTHOUT
41.120
06/08/12
27/07/12
12/08/12
28/08/12
05/08/12
12/08/12
12/08/12
27/07/12
12/08/12
12/08/12
12/08/12
07/08/12
TESTS/TESTEN
Q
(1)
GOLD VRIJTHOUT
10
19/08/12
Q
(2)
Q
(3)
2.27.71
2.27.47
BEL
M
B
EMIR DES VIAUX
08
7) PR. -F- - 6.000 € - AT - 2300M- AUTO- BEL ...Belg.Darby (Reeks)/ - TRIO
M
FORTIS JB
09
15/08/12
BEL
BEL
M
1.24.2
1.750
0
1.750
LINDY’S ROAD & RABINA SUNSHINE
2.17.09
BB
1.24.4
1.18.3
1.750
ALLERGY & LOVELY DU LOMBART
3 j/a
1
(4)
2
(3)
3
(8)
FINVEST VIVANT
09
(7)
(5)
(6)
(2)
M
BEL
H
BEL
F
BEL
F
BEL
F
BEL
H
2.500
1.16.0
2.300
1.250
1.16.2
2.300
600
B
SPENDIC & AGLAELLE DE FOSSES
BBF
NEXT MIC & ORTIE DU LOMBART
2.55.51
2.55.52
1.16.3
1.16.3
2.300
2.300
400
250
ALZ
HAMERIKANOZ & RYVALE D’ERPION
B
LOVE YOU & THERESIA BOKO
2.56.49
2.57.68
1.16.7
1.17.2
2.300
2.300
BB
LOOK DE STAR & LADY DU CORIA
B
KAPITANO & VOLGA DE MORGANE
FIRST DE MORGANE
09
66
BEL
2.300
COLONEL DARBY & MALOU CANTHIS
2.55.39
FORTUNE DE STAR
09
0
BB
FILLE DU LAUZET
09
7
F
FYLLE D’ERPION
09
6
BEL
1.15.9
SMOLDERING PINE & INVESTA
2.54.83
FALCO DU LOGIS
09
5
BBF
FANDJO DE FOSSES
09
(1)
H
FLEUR CANTHIS
09
4
BEL
2.54.69
2.300
4.194
J/D: Marc Huygens
E/P: Jan Rits
500
F/E: Ludovic Mast
T/E: Marc Huygens
3.725
J/D: Raf Depuydt
E/P: Jan Verbeke
250
F/E: Roger Vanoverbeke
T/E: Filip Ghekiere
3.649
J/D: Mlle Celine Onghena
E/P: Etienne Onghena
150
F/E: Jean-Benoit Biot
T/E:
1.679
J/D: Guido Laureys
E/P: Paul Keersmaekers
100
F/E: Andre Gielis
T/E: Guido Laureys
1.800
J/D: Sebastien Grisez
E/P: Joel Huge
F/E: Jean Ernotte
T/E: Marc Grisez
J/D: Jo Corbanie
E/P: Alain Auroux
F/E: Alain Auroux
T/E: Jo Corbanie
J/D: J.Jr Van Den Putte
E/P: Dimitri Delforge
F/E: Dimitri Delforge
T/E:
J/D: Marnix De Groote
E/P: Ecurie P & R
F/E: Ecurie P & R
T/E:
4.950
953
1.850
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
OOSTENDE
27/07/12
24/08/12
27/07/12
12/08/12
04/08/12
19/08/12
03/09/2012 - 15 u/h 30 ()
Weging / Pesage: Roland Foulon • Aankomst / Arrivée: Roland Foulon • Starter: Marc Martens • Veearts / Vétérinaire:
Judith 'T Kindt • Koerscommissarissen/Commissaires des courses: Luc Deconinck - Filip De Keyser - Christiaan De Wachter
Gunther De Riddere • Piste / Terrain: Goed/Bon
24/08/12
12/08/12
1) PR. TOERISME - 2.160 € - AT - 2050M- AUTO- BEL - TRIO
3 + j/a n’ayant pas/die geen 775
1
(8)
ELLE EST BELLE
08
2
(6)
(5)
(1)
2.49.70
B
BEL
BEL
BEL
2.050
900
1.22.9
2.050
450
H
B
SPENDIC & COURTISANE B
F
BB
SMOLDERING PINE & BABS VIVANT
2.50.24
EJA MONTEBERG
08
1.22.8
SMOLDERING PINE & MIRA LAUXMONT BM
2.49.97
FAB VIVANT
09
4
F
DIEGO SLIPPER
07
3
BEL
F
2.50.32
B
1.23.0
1.23.1
2.050
2.050
216
144
PARK RIDGE LOBELL & STANHOPE HILL
1.486
J/D: Carlos De Soete
180
F/E: Marc Balcaen
T/E:
950
J/D: Hans Van Der Pijl
E/P: Felix Cleeren
90
F/E: Felix Cleeren
T/E: Chris Mispelon
552
J/D: Dries Devolder
E/P: Roger Grijp
54
F/E: Ludovic Mast
T/E:
144
J/D: Raf Depuydt
E/P: Lucien Callens
36
F/E: Hubert Vandorpe
T/E:
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
E/P: Marc Balcaen
26/08/12
20/08/12
13/08/12
26/08/12
67
z Uitslagen | Résultats
5
(7)
CODY KHAN
06
6
(3)
BEL
2.50.36
BEL
2.050
BBF
PARK RIDGE LOBELL & DANCING GELJ
M
BBF
VICTORY MARGIN & KYTHERA V
2.50.51
1.23.2
2.050
7
(9)
EUFONIE N
B
MONORAIL & MA BARONNE
0
(12)
FIGARO MONTANA EV
2.050
08
09
D
(10)
(11)
(2)
(4)
M
BEL
BEL
BEL
BEL
0
360
ALZ
JOHNNIE WALKER N & THALIE STONES
F
BB
SUPER DARBY & FLEUR DE BEAULIEU
F
BF
CYGNUS D’ODYSSEE & KUNEMPLOYED
F
BBF
S.J.’S PHOTO & NAMOUNA
2.050
80
2.050
280
2.050
ENIGMA SEA
08
2.050
SMOLDERING PINE & ISOLA MONTANA
M
634
90
BBF
ELLE EST LA
08
D
F
1.23.3
EULIKA DE BEAULIEU
08
D
BEL
2.50.89
ECLAT DU CALVAIRE
08
D
BEL
90
H
ETOS VC
08
1.23.1
Uitslagen | Résultats z
0
2.050
312
J/D: Gonzalo Ruiz Rodriguez (L)
E/P: Marc Thoelen
F/E: Maurice Engelen
T/E:
J/D: Joeri De Laender (L)
E/P: Mme Carina Vincke
F/E: Mlle Vicky Last
T/E:
J/D: Lieven De Wannemaeker
E/P: Lieven De Wannemaeker
F/E: Josef Van Den Noortgate
T/E:
J/D: Nico Dhaenens
E/P: Eddy Debboudt
F/E: Stoeterij Everaert BVBA
T/E:
J/D: Gert Sucaet (L)
E/P: Christian Brisack
F/E: Noel Robert
T/E:
J/D: Lieven Cannaert
E/P: Patrick Holvoet
F/E: Stal Sathena
T/E:
J/D: Kristof Depuydt
E/P: Gerard De Gheest
F/E: Gerard De Gheest
T/E:
J/D: Antonio Ripoll Rigo
E/P: Geert Luyckx
F/E: Wim De Rijck
T/E:
4) PR. TER SCHORRE - 2.160 € - AT - 2450M- AUTO- INTER.(VBP/PCB) - TRIO
11/08/12
3 + j/a n’ayant pas/die geen 10.500
20/08/12
1
(1)
DARKON
07
26/08/12
2
(5)
(1)
CHARKY WYNENDALE
06
2
(4)
(7)
(6)
5
(2)
BEL
BEL
BEL
B
ALIEN CHIP & NEX DU LOMBART
H
B
KID WOOD & ETINCELLE ROYALE
3.16.41
3.16.81
F
3.17.20
B
F
(3)
FAST PRINCE
D
(5)
DERBY DE RETZ
07
BEL
BEL
B
M
BB
1.20.3
1.20.5
2.450
2.450
2.450
625
300
200
1.20.7
2.450
125
1.24.0
2.450
J/D: Dries Devolder
E/P: Christiaan Labeeuw
250
F/E: Christiaan Labeeuw
T/E:
3.801
J/D: Kristof Depuydt
E/P: Jules Deloof
125
F/E: Mme Ann Libens
T/E:
3.439
J/D: Joachim Clyncke
E/P: Jan Verbeke
75
F/E: Koen Cornelis
T/E:
1.534
J/D: Rik Depuydt
E/P: Jules Deloof
50
F/E: Roger Tanghe
T/E:
2.133
J/D: Wilfried Van Coillie
E/P: Wilfried Van Coillie
F/E: Mme Jeanine De Vrieze
T/E:
J/D: Luc A Lannoo
E/P: Jean Marin Alleman
F/E: Freddy Hoste
T/E: Arsene Lannoo
J/D: Raf Depuydt
E/P: Mme Chantal Ghekiere
F/E: Mme Chantal Ghekiere
T/E: Filip Ghekiere
545
ALIEN CHIP & PETITE PRINCESSE
2.450
B
2.770
ALIEN CHIP & POWERGIRL
3.25.94
M
1.20.2
SMOLDERING PINE & O FLEUR TUCKY T
3.17.74
6
09
1.250
H
ELVIRA CHIP
08
2.450
LORENZO JET & LOTJE WYNENDALE
E FLEUR TUCKY T
08
1.20.1
ALZ
BUMBA C
05
4
BEL
3.16.37
F
DEX D’OVER
07
3
BEL
500
FIRST DE RETZ & GREDINE
20/08/12
5
(10)
20/08/12
6
(8)
20/08/12
7
(6)
0
(11)
CASTRO V
0
(12)
VLADY L
19/08/12
0
(9)
BLITSY ACTION SL
20/08/12
D
(3)
BRITT PLEASANT H.
15/08/12
D
(4)
CIRABELLE WONTERGEM
2
(9)
05
06
(4)
(2)
(5)
(8)
(1)
(7)
(6)
BF
PAPARAZZY & MAUD BELLE FOLLE
F
B
HORSE DE COTTUN & MALVINA DES RONDES
M
B
JOHNNIE WALKER N & JANIOLINE
H
B
JET FORTUNA & GODELURETTE
H
B
INVIT BROLINE & VANDRA THEO
B
NATIVE BROOKIE & IMPERIAL KEYSTONE
3.12.74
3.13.52
3.13.73
FRA
3.13.90
BEL
3.15.64
CAN’T CATCH ME
06
D
M
3.11.85
ACTION INVIT
04
A
JOHNNIE WALKER N & TAX VALUE
ROBIN DE TERNAY
05
7
BEL
BEL
F
FRA
M
1.18.3
1.18.7
1.19.0
1.19.1
1.19.1
1.19.8
2.450
2.450
2.450
2.450
450
216
144
90
2.450
2.450
2.450
QUARTZ DE MUIDORGE
04
900
BF
VIVANT JOHN
03
6
BEL
2.450
H
BLESI DON BOSCO
05
5
BEL
1.18.2
SABI DICKS & KUNEMPLOYED
ARUNA FOLLE
04
4
BEL
3.11.50
B
B
2.450
KLEYTON & GIDYLE DES BOIS
17.836
J/D: Nico Dhaenens
E/P: Roger De Wolf
180
F/E: Gerard De Gheest
T/E: Filip Ghekiere
27.943
J/D: Rik Depuydt
E/P: Sebastien Mathy
90
F/E: Stoeterij Everaert BVBA
T/E:
17.924
J/D: Hein Van Den Hende
E/P: André Van Den Broecke
54
F/E: Jan Vanhoucke
T/E: Hein Van Den Hende
16.517
J/D: Bjorn Van Ghelewe
E/P: Koen Phlypo
36
F/E: Erik Pollentier
T/E:
18.367
J/D: Sebastien Grisez
E/P: Stal Palace
F/E: Mme Caroline Cobbaut
T/E:
J/D: Mlle Deborah Callebaut (L)
E/P: Mme Nancy Everaert
F/E:
T/E:
26.210
15.910
21.653
21.253
J/D: Kristof Depuydt
E/P: Rik Everaert
F/E: Mme Hector Brecx
T/E: Kristof Depuydt
J/D: Raf Depuydt
E/P: Peter Waem
F/E: Geert D’Haeyere
T/E: Filip Ghekiere
J/D: Gert Sucaet (L)
E/P: Mlle An-Sofie Bruyneel
F/E:
T/E:
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
7.999
J/D: Pieter Van Achter
E/P: Antoine Van Achter
90
F/E: Peter Mellaerts
B
BEL
T/E:
216
6.429
J/D: Gert-Jan Decock (L)
E/P: Pieter Decock
BBF
BEL
H
54
F/E: Willy D’Hooge
T/E:
144
8.376
J/D: Bjorn Van Ghelewe
E/P: Nikita Van Oycke
36
F/E: Stany Smeysters
T/E:
9.418
J/D: Kristof Depuydt
E/P: Didier Defloo
F/E: Johan Combes
T/E:
8.461
J/D: Christ Lannoo
E/P: Christ Lannoo
F/E: Luc Lannoo
T/E:
J/D: Gert Sucaet (L)
E/P: Koen De Ketelaere
BEL
BEL
BEL
BEL
BEL
BEL
H
1.20.3
2.450
90
1.20.5
2.450
INVIT BROLINE & JESSY WILLIAMS
3.17.63
BF
2.450
SMOLDERING PINE & FILLY OF DARBY
3.17.24
BBF
1.20.3
INVIT BROLINE & GITA D’EREBUS
3.16.82
F
2.450
450
1.20.7
2.450
7.678
JOHNNIE WALKER N & VENE ACTION
2.450
H
B
F
F
F
BF
BF
F/E: Noel Robert
T/E:
9.775
J/D: Leander De Neve (L)
E/P: Corneel Van Der Smissen
F/E: Corneel Van Der Smissen
T/E:
J/D: Nico Dhaenens
E/P: Dirk Rotsaert
F/E: Luc Sucaet
T/E: Filip Ghekiere
J/D: Piet Van Pollaert
E/P: Gerald Van Pollaert
F/E: Werner Haesaert
T/E:
J/D: Robert Wilmot
E/P: Robert Wilmot
F/E: Robert Wilmot
T/E:
8.896
IN BLACK & VENE ACTION
2.450
B
E/P: Johan Vanderidt
ANDERS CROWN & LIATRIS R
2.450
B
T/E:
J/D: Dwight Pieters (L)
JOHNNIE WALKER N & ONDINA
2.450
H
F/E: Luc Sucaet
9.465
6.782
MT PLEASANT & LUCKY ROSE H
2.450
7.241
COM FEAR & MIRABELLE D
26/08/12
13/08/12
20/08/12
24/08/12
26/08/12
13/08/12
24/08/12
21/07/12
26/08/12
15/08/12
20/08/12
9) PR. OOSTENDE GREEN VIII / TELENET / EUROTIERCE (HERBE/GRAS ) - AMATEURS - QUARTE ORDRE + 798 € / QUINTE - 2.160 € - AT - 2500M- SCRATCH- INTER. - T/Q/QUINTE
13/08/12
3 + j/a
24/08/12
1
(12)
QUICK MOUBAZ
04
26/08/12
2
(6)
(13)
FRA
H
2.500
BF
FRA
H
B
2.500
H
N
(1)
06/08/12
5
(4)
28/08/12
6
(9)
TOMBRE PEPE
19/08/12
7
(8)
PIN DU TREMBLAY
19/08/12
0
(2)
ULTRA VITE (B)
19/08/12
0
(5)
ALFRED STERLING
11/08/12
0
(7)
VITAS
28/08/12
D
(10)
STARO YODEL
19/08/12
D
(11)
PIRATE DE TINGRY
04/08/12
D
(3)
05
BEL
H
2.500
2.500
B
01
03
02
04
03
02
03
BEL
BEL
FRA
BEL
BEL
BEL
SWE
FRA
2.500
H
B
216
144
90
ROLF PALEMA & KLARA
2.500
H
H
M
M
M
BBF
BF
B
BBF
B
H
H
BB
M
B
T/E:
J/D: Adelin Mattheeuws
E/P: Paul Geeraert
F/E:
T/E:
J/D: Gerry Van Loock
E/P: Gerry Van Loock
F/E:
T/E:
29.805
J/D: Piet Van Pollaert
E/P: Robrecht Van Belleghem
180
F/E: Robrecht Van Belleghem
T/E:
40.896
J/D: Sven Hoste
E/P: Jules Deloof
90
F/E: Orphel Schiettecatte
T/E: Kristof Depuydt
85.870
J/D: Mme Veronique Depuydt
E/P: Mme Erika Vandeweghe
F/E: Peter Poppe
T/E:
J/D: Carlo Arickx
E/P: Johny Martens
F/E:
T/E: Jo Corbanie
J/D: J.P. Lavaert
E/P: Mme Chantal Ghekiere
54.280
248.606
2.500
71.738
2.500
36.027
DOSSARI & CATIFLAVIE
GOBERNADOR & GREDINE
2.500
51.341
2.500
69.949
MAX LIMIT & ULISKA
EXPRESS IT & LA PLEIADE
ECLAIR DE VANDEL & DAPHNE DE MORTREE
T/E: Filip Ghekiere
J/D: Filip Van Hauwermeiren
E/P: POHC Racing
F/E: Arsene Lannoo
T/E:
J/D: Christ Lannoo
E/P: NV Etoile
F/E: Luc Sucaet
T/E: Filip Ghekiere
J/D: Nico Van Riet
E/P: Mlle Sanne Windmolders
F/E:
T/E:
118.629
J/D: Gerald Van Pollaert
E/P: Rik Everaert
F/E:
T/E: Kristof Depuydt
J/D: Didier Mewissen
E/P: Didier Mewissen
F/E:
T/E: Georges Mewissen
ILDO DE FLEURAC & ICONE DE TINGRY
2.500
F/E: Mme Chantal Ghekiere
87.959
JULIANO STAR & PAY LOVE
2.500
B
E/P: De Groote Lieven BVBA
F/E:
PARK RIDGE LOBELL & ELISABETH VO
2.500
OURAGAN DE MORTREE
FRA
450
NATIVE BROOKIE & NATALY DU BOUFFEY
VAUDEVILLE
03
J/D: Lieven De Groote
VOICI DU NIEL & FIERE DE SUPRAMOUR
BOY DU BOUFFEY
4
168.530
ECHO & CAUSE TOUJOURS
MOULIN DE MYKONOS
FRA
900
VIKING’S WAY & INDIANA D’OLIVERIE
RAPIDE DE GERASINO
02
68
F
1.20.0
2.450
26/08/12
13/08/12
3
F
CAMINO EV
06
3
BEL
BEL
1.19.8
BARON DARBY & IANA DS
3.16.70
CASTOR ACTION SL
00
DANCING DEMON “”E””
B
VOODOO WILLIAMS
05
3 + j/a n’ayant pas/die geen 28.000
07
H
CERES SIDNEY
03
3) PR. SPORTDIENST - 2.160 € - AT - 2450M- AUTO- INTER. - TRIO
(3)
BEL
3.16.01
BONITA D’EREBUS
05
1
3.15.42
(7)
06
T/E:
PRAHLER & LADY MISS AD
4
3 + j/a n’ayant pas/die geen 3.250
E/P: Johan Kindt
F/E: Johan Kindt
BB
05/08/12
06
J/D: Johan Kindt
180
H
BO BRADY BARON
03
6.942
BEL
(2)
06
900
HULK DE GODISSON & MONICA VL
3
05
2.450
BBF
18/02/12
05
1.19.6
H
BISKIT
05
2) PR. BESTENDIGE DEPUTATIE (W.VL.Mij) - 3.000 € - AT - 2450M- AUTO- BEL
1
3.15.03
BEL
40.217
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
12/08/12
20/08/12
18/08/12
28/08/12
15/06/12
28/08/12
12/08/12
12/08/12
11/08/12
12/08/12
15/08/12
12/08/12
20/08/12
69
z Uitslagen | Résultats
TONGEREN Uitslagen | Résultats z
5
09/09/2012 - 14 u/h 00 (Drafrennen Tongeren)
(6)
ELISA LINDEVELD
08
Weging / Pesage: Richard Jaminon • Aankomst / Arrivée: Herman Bijnens • Starter: Henri Kumpen • Veearts / Vétérinaire:
Judith 'T Kindt • Koerscommissarissen/Commissaires des courses: Ype Tel - Norbert Martens - Herman Bijnens • Piste / Terrain: Goed/Bon
6
(5)
7
(7)
07
1
(2)
2
(9)
(6)
(7)
(5)
(1)
(4)
(10)
(3)
(8)
DOSSARI & NEX DU LOMBART
2.48.82
BEL
M
2.49.70
B
BEL
F
BEL
M
BEL
F
1.18.3
1.18.5
1.18.9
BEL
F
BEL
F
2.50.79
1.19.4
BEL
F
2.150
2.150
225
108
72
2.150
45
B
MANDARINO BLUE & PENELOPE DU CAILLOU
B
SMOLDERING PINE & LUNA VIVANT
2.52.09
BB
2.56.47
1.20.0
1.22.0
2.150
944
J/D: Christian Sybers
E/P: Frederic Salme
90
F/E: Noel Robert
T/E:
1.475
J/D: Gunther Loix
E/P: C. Spee
45
F/E: C. Spee
T/E: Reinier Feelders
948
J/D: Mme Suzanne Jans
E/P: Mme Suzanne Jans
27
F/E: Mme Suzanne Jans
T/E: Patrick Jans
1.017
J/D: Sebastien Juprelle
E/P: Mme Annelies Meisen
18
F/E: Jean-Clement Bustin
T/E:
865
J/D: Marc Huygens
E/P: Patrice Mauclet
F/E: Jean Godart
T/E: Marc Huygens
J/D: Jan Rits
E/P: Jan Rits
F/E: Ludovic Mast
T/E: Marc Huygens
J/D: F.X. Myle
E/P: Mlle Nicky Broos
F/E: Teofiel Broos
T/E: F.X. Myle
J/D: Pascal Christiaens
E/P: Pascal Christiaens
F/E: August Heylen
T/E:
J/D: Benoit Onghena
E/P: Etienne Onghena
F/E: Stephane Laeremans
T/E:
J/D: Dimitri Delforge
E/P: Dimitri Delforge
F/E: Dimitri Delforge
T/E:
175
2.150
650
COM KARAT & TIGORA INVIT
2.150
BF
NEXT MIC & GLENDA GK
B
MAX LIMIT & VANILLE DU BOSCAIL
BB
LOOK DE STAR & LADY DU CORIA
580
2.150
FORTUNE DE STAR
09
2.150
SMOLDERING PINE & OVERDRIVE JEANCLE
FLECHE YVETOISE
09
D
B
2.48.34
FEMKE ZWARTLAND
09
D
F
450
LOOK DE STAR & OCARINA HANOVER
FROMANDE BERGENHOF
09
D
BEL
2.150
B
FILICE VIVANT
09
7
F
FEE DU CAILLOU
09
6
BEL
1.18.1
COM KARAT & RANI DE LIZMAR
FAKIR JEANCLE
09
5
2.48.09
B
FIEKE D OVER
09
4
F
FIGHTSTOWIN CM
09
3
BEL
641
2.150
953
(2)
DREAMBOY
D
(4)
EMILY W
08
2
(6)
(5)
(1)
(4)
(2)
B
S.J.’S PHOTO & SUPER SIDNEY
B
SMOLDERING PINE & TEXAS GIRL
F
B
GABAA & QUOIDIE
M
B
HAMILCAR BARCA & FILIPPA I.
M
2.11.13
F
2.13.29
FRA(TF)
2.16.55
GIORGIO I
10
6
BEL
BEL
2.19.95
ATHENA DE PRESLES
10
FRA(TF)
1.609
S.J.’S PHOTO & VICKY VALENTINE
AKABA GRAUX
10
5
BEL
1.21.4
B
GOLDEN GIRL
10
4
2.10.95
M
GOSIP SIDNEY
10
3
BEL
F
BB
2.21.01
1.21.5
1.22.8
1.24.8
1.26.9
1.27.6
1.609
1.609
1.609
1.609
450
225
108
72
45
1.609
450
J/D: Guido Laureys
E/P: Philippe Stijnen
90
F/E: Philippe Stijnen
T/E: Guido Laureys
225
J/D: Marc Huygens
E/P: Pascal Van Der Rasieren
45
F/E: Agro NV
T/E: Marc Huygens
108
J/D: Jos Laeremans
E/P: Jos Laeremans
27
F/E: Marc Van Houdt
T/E:
72
J/D: Mlle Celine Onghena
E/P: Etienne Onghena
F/E: Fernand Nicaise
T/E:
45
J/D: Paul D’Haese
E/P: Tim Winkelmans
18
F/E: Tim Winkelmans
T/E:
0
J/D: Benoit Onghena
E/P: Etienne Onghena
F/E: Claude Lejour
T/E:
GIANT CAT & JOSCA DE MARGNY
EDEKODE
BEL
(3)
2
(8)
EXTREME FORCE
3
(9)
ELIANE
08
08
4
(10)
BEL
F
B
BEL
M
2.150
450
1.20.5
2.175
225
HORSE DE COTTUN & KENYA DARBY
2.55.32
F
1.21.3
SMOLDERING PINE & LINSY DE LEUK
2.55.09
1.20.6
2.175
108
BBF
PARK RIDGE LOBELL & LOVELY
BB
SMOLDERING PINE & RANK BANGSBO
DJANGO BANGSBO
07
70
BEL
B
2.55.64
1.20.7
2.175
72
800
J/D: Marc Huygens
E/P: Mlle Els Peeters
90
F/E: Mme Anneken Foubert
T/E: Marc Huygens
1.390
J/D: Gerry Van Loock
E/P: Gerry Van Loock
45
F/E: Gerry Van Loock
T/E:
1.288
J/D: Patrick Vercammen
E/P: Willy De Haes
27
F/E: Willy De Haes
T/E:
1.272
J/D: Gonzalo Ruiz Rodriguez (L)
E/P: Jos De Keersmaeker
18
F/E: Jos De Keersmaeker
T/E:
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
BEL
BF
M
BBF
F
BBF
E/P: Tom Wante
F/E: Johan Debaene
T/E:
E/P: Felix Cleeren
950
J/D: Hans Van Der Pijl
F/E: Felix Cleeren
T/E: Chris Mispelon
2.175
1.135
J/D: Gery Schoovaerts
E/P: Daniel Bogaerts
F/E: Andre Gielis
T/E:
0
J/D: Stefaan Stevens
E/P: Erik Verlent
F/E: Luc De Weer
T/E:
175
J/D: Eddy Van Hout
E/P: Mme Clementina Den Abt-Moris
F/E: Mme Clementina Den Abt-Moris
T/E:
809
J/D: Sebastien Juprelle
E/P: Louis Weber
F/E: Louis Weber
T/E:
NEXT MIC & ORTIE DU LOMBART
PARK RIDGE LOBELL & ONDINE DU LOMBART
JAMBON P II & ONLY THOMPSON
2.175
DIORANE
07
29/07/12
2
(4)
09
18/08/12
3
(14)
BEL
ALIEN CHIP & SPEEDY MJ
2.03.74
F
BEL
BEL
2.04.36
(10)
ELYNE CHIP
06/08/12
6
(9)
7
(12)
0
(13)
0
(15)
24/08/12
0
(2)
24/08/12
0
(6)
24/08/12
D
(1)
24/08/12
D
(11)
D
(7)
2.04.96
ALZ
H
BEL
BEL
BEL
1.17.8
H
BB
2.757
J/D: Patrick Vercammen
E/P: Willy De Haes
27
F/E: Willy De Haes
T/E:
72
1.960
J/D: Bjorn Van Ghelewe
E/P: Jan Maes
18
F/E: (Erfgen) Ragolle Alfred
T/E:
45
2.108
J/D: Nico Marchal
E/P: Frans Paulissen
F/E: Frans Paulissen
T/E:
1.977
J/D: Gunther Loix
E/P: Jean-Pierre Orye
F/E: Stal Maestro-Ice
T/E:
2.137
J/D: Michael Mewissen (L)
E/P: Philippe Gilbert
F/E: Henri Van Vijnckt
T/E:
2.324
J/D: Hans Van Der Pijl
E/P: Gerard Pirard
F/E: Felix Cleeren
T/E:
2.669
J/D: Marc Huygens
E/P: Robert Smeets
F/E: Robert Smeets
T/E: Marc Huygens
1.406
J/D: F.X. Myle
E/P: Mlle Nicky Broos
F/E: Jean Godart
T/E: F.X. Myle
1.609
1.802
J/D: Mme Dom. Verstraeten
E/P: Mme Dom. Verstraeten
F/E: Georges Mewissen
T/E:
1.609
321
J/D: Andy D’Haese (LJ)
E/P: Herman D’Haese
F/E: Mme Caroline Cobbaut
T/E:
2.089
J/D: Gonzalo Ruiz Rodriguez (L)
E/P: Geert Cleirbaut
F/E: Stal Maestro-Ice
T/E:
J/D: Gregory Bastin
E/P: Gregory Bastin
1.609
1.609
108
1.609
1.609
1.609
1.609
F
BB
SIMB MOONRUNNER & IVORY MERETT
F
1.609
B
HORSE DE COTTUN & HANNE VAN TROJE
H
B
SEPTIMO & PRECIEUSE
H
BF
JOHNNIE WALKER N & JANIOLINE
F
1.609
BB
ALIEN CHIP & MELANIE NORTON
F
BBF
HAMILCAR BARCA & HAWAIENNE ADULEE
1.609
H
F
1.962
1.609
BBF
B
F/E: Mme Jacqueline Baree
T/E:
1.771
J/D: Frans Van Den Putte
E/P: Matic V.O.F.
F/E: Franz Desmet
T/E:
1.804
J/D: Dries Devolder
E/P: Mlle Nancy De Bolle
F/E: Stal Eyensluis “”E””
T/E:
HANS-DROSSAERT & PUCE DE CORTA
EXCITING SPEED “”E””
BEL
T/E: Guido Laureys
CASTLETON BASS & COURTISANE B
DEBBY DE CORTA
BEL
F/E: Guy Blancquaert
1.609
CAYENNE KELTJO
BEL
45
EXTREME AUNOU & LAURA DU LOMBART
DANCING ON ICE
BEL
E/P: Paul Keersmaekers
PARK RIDGE LOBELL & MELANIE NORTON
2.05.10
BB
1.17.6
DON’T WALK
06
(5)
BEL
J/D: Guido Laureys
225
ALIEN CHIP & SOLYNE TRAFO
ARAMIS GM
07
D
F
1.17.5
ELISE DU CAILLOU
07
10/08/12
BBF
1.17.4
EASY S
04
(16)
BEL
1.887
1.609
SUPER DARBY & PAOLA QUAMELIE
2.04.76
F
1.17.3
BILLY-SLIPPER
08
D
B
DARIE DE TIELT
08
24/08/12
H
2.04.69
EXCLUSIVE ICE
BEL
1.17.3
PARK RIDGE LOBELL & JADE DU LOMBART
5
BEL
E/P: Jean-Benoit Biot
T/E:
ALZ
19/08/12
08
J/D: Jean-Benoit Biot
F/E: Jean Pol Segaert
H
CYRIEL QUAMELIE
BEL
2.065
90
PARK RIDGE LOBELL & HYASMINE V
(8)
08
450
B
4
BEL
1.609
H
18/08/12
06
1.16.9
SMOLDERING PINE & LYNN D’ORANGE
2.04.35
EASY PARK
08
02/09/12
B
FORGELINE
08
2.54.88
M
1.21.1
J/D: Bjorn Van Ghelewe
2.175
2.150
1
3 + j/a n’ayant pas/die geen 1.250 ...625+25
08
BEL
M
04/08/12
07
(3)
1.21.1
2.150
3 + j/a n’ayant pas/die geen 2.800
3) PR. LOBRA METALS / VERLINDEN DANNY (HORSESHOP) - 1.080 € - AT - 2150M- BEL - TRIO
1
BEL
1.111
SPENDIC & COURTISANE B
2.56.41
BBF
45
08/08/12
03/09/12
26/08/12
26/08/12
01/09/12
01/09/12
4) PR. POUSSET BOUWMATERIALEN / PAMESHOF BLOEMEN - 1.080 € - AT - 1609M- AUTO- BEL - TRIO
05
10
H
24/08/12
2 j/a
GENERAL ICE
BEL
D
07
(3)
2.56.31
B
2.175
04/05/12
2) PR. NATIONALE FEDERATIE / KUMPEN WEGENBOUW -SPONSORING FN 600/300 - 1.080 € - AT - 1609M- AUTO- BEL
1
H
1.20.9
SAINT SILAS & MELLISA
DEDE LOBELL
07
20/08/12
BEL
(1)
07
FRIA DU CALVAIRE
09
2.55.91
B
ENSIO DU LOGIS
D
3 j/a n’ayant pas/die geen 1.500
F
DIEGO SLIPPER
08
1) PR. VAN DEN BERGH BOUWWERKEN / CLUB DU GEER - 1.080 € - AT - 2150M- AUTO- BEL - TRIO
BEL
1.609
SABI DICKS & SALLY D’EREBUS
02/09/12
04/08/12
02/09/12
19/08/12
19/08/12
11/08/12
02/09/12
11/08/12
01/09/12
01/09/12
01/09/12
26/08/12
17/08/12
01/09/12
02/09/12
22/06/12
5) PR. GP STAD TONGEREN / LADBROKES / BMW DAVO - QUINTE ORDRE + 4003 € ! - 3.360 € - AT - 2650M- INTER. - T/Q/QUINTE
01/09/12
3 + j/a ...50.000+25
01/07/12
1
(17)
OPERA DE JOSS
02
01/09/12
2
(3)
FRA
M
3.24.43
ALZ
BARNABAS S
05
BEL
3.24.59
H
B
1.16.4
2.675
1.400
266.620
J/D: Christophe De Groote (L)
E/P: De Groote Lieven BVBA
F/E:
T/E: Lieven De Groote
24.133
J/D: Marc Huygens
E/P: Robert Smeets
280
F/E: Robert Smeets
T/E: Marc Huygens
CYGNUS D’ODYSSEE & DAISY DE GEDOUIN
1.17.2
2.650
FLEURON PERRINE & LADY BELLE
700
01/09/12
18/08/12
01/09/12
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
71
z Uitslagen | Résultats
3
(1)
SPEEDY DU PERCHE
06
CZE
4
(4)
ENZO TRAFO
5
(5)
VAINQUEUR
08
03
6
(14)
7
(6)
0
(10)
0
(16)
0
(7)
D
(12)
D
(13)
D
(2)
H
3.25.31
N
FRA
B
BEL
ITA
FRA
FRA
BEL
FRA
1.17.6
FRA
SWE
FRA
FRA
84
F/E: Erik David
T/E:
157.201
J/D: Alain Dengis
E/P: Mme G. Masschaele
F/E:
T/E: Mme G. Masschaele
38.373
J/D: Mlle Celine Onghena
E/P: Bruno Limage
F/E:
T/E:
61.483
J/D: Steven Rogiers (LJ)
E/P: Herman De Clercq
F/E: Herman De Clercq
T/E:
J/D: Dries Devolder
E/P: Marc Bruyneel
F/E:
T/E:
233.190
J/D: Eric Tamigniaux
E/P: Eric Tamigniaux
F/E:
T/E:
248.606
J/D: Gerry Van Loock
E/P: Gerry Van Loock
F/E:
T/E:
45.679
J/D: Sebastien Juprelle
E/P: Mme Joseph Juprelle
F/E: Stoeterij Everaert BVBA
T/E:
J/D: F.X. Myle
E/P: Yves Langenaeken
F/E:
T/E:
E/P: C. Spee
2.675
2.650
2.675
84.690
2.675
IDEAL DE L’ITON & DODYE AND DYDY
2.675
VOICI DU NIEL & FIERE DE SUPRAMOUR
2.650
B
LAGON & QUI QUI
H
B
2.650
F
B
H
BB
H
B
M
B
47.710
HASTING & HEIDI DE DOMPIERRE
2.650
49.010
J/D: C. Spee
F/E:
T/E:
2.675
87.959
J/D: Gregory Bastin
E/P: Mlle Sanne Windmolders
F/E:
T/E:
2.675
106.490
J/D: Reginald Roten
E/P: Reginald Roten
F/E:
T/E: Kristof Depuydt
21.253
J/D: Gert Sucaet (L)
E/P: Mlle An-Sofie Bruyneel
F/E:
T/E:
JARDY & LISE D’ERONVILLE
JULIANO STAR & PAY LOVE
FIGARO DE TALONAY & DIVA DU COTTAGE
QUARTZ DE MUIDORGE
04
T/E:
E/P: Thomas Daneau
SUGARCANE HANOVER & NOEGA
QUEBRACHO DU PARC
04
F/E: Euro-Trotting
J/D: Gunther Loix
B
M
E/P: Euro-Trotting
140
M
N
J/D: Pedro Ferket
38.333
PARK RIDGE LOBELL & GREATEST ACTION V
H
T/E: Geoffrey Lermusiaux
140
BBF
B
E/P: Geoffrey Lermusiaux
F/E:
30.819
H
STARO YODEL
02
2.650
J/D: Geoffrey Lermusiaux
224
CYGNUS D’ODYSSEE & ISTRIE
RAFALE D’ERONVILLE
05
2.650
2.675
M
18.441
CAPITOLE & IDYLLE DU GIRET
3.25.68
M
1.16.7
RUSH DE DOMPIERRE
05
(9)
FRA
336
STAR TILLY & ROSY EXPRESS
EQUINOX EV
08
0
B
1.17.4
MOULIN DE MYKONOS
00
(8)
3.25.22
H
2.650
PINK DIAMOND & RAZUREL TRAFO
OLYMPE DE BACONVAL
02
0
B
1.17.3
GATEAU
03
(15)
3.24.91
H
1.17.2
VAGABOND II
03
0
3.24.70
LOVE YOU & TABLEAU
NESTOR (fr)
01
(11)
BEL
B
OEILLET DE PHENS
02
0
BEL
M
Uitslagen | Résultats z
2.650
KLEYTON & GIDYLE DES BOIS
2
(7)
19/08/12
AMAZING BOLETS
4
(1)
DEFI DU LOMBART
04
18/08/12
07
5
(3)
6
(4)
7
(5)
02/09/12
D
(2)
(8)
18/08/12
2
(1)
3
(2)
4
(8)
07
B
FRA
F
2.58.45
ALZ
BEL
05
BBF
DEU
H
2.58.91
FRA
H
2.59.04
7
(6)
VOLCAN DE HAMAL
D
(4)
DICTION DES ILES
03
07
BEL
BEL
M
F
5.102
1.23.0
F/E:
T/E: Daniel Moes
7.149
J/D: Marc Huygens
E/P: Robert Smeets
90
F/E: Robert Smeets
T/E:
11.227
J/D: Gunther Loix
E/P: C. Spee
F/E:
T/E:
J/D: Alain Dengis
E/P: Yves Langenaeken
F/E:
T/E:
7.123
J/D: Joachim Clyncke
E/P: Johan Vanderidt
F/E: Bart De Graeve
T/E:
10.358
J/D: F.X. Myle
E/P: Mme Jacqueline Baree
2.150
108
1.23.2
2.150
72
HASARD LAVEC & KATARINA DE RHUYS
SI BELLE D’ATOM
F
225
B
(3)
FRA(TF)
2.150
TYRANNOSAURUS REX & FORELLE HOUBERG
6
06
1.23.0
B
TOLBIAC DE RHUYS
07
11.500
CASTLETON BASS & GALA ELLE BOKO
UFO HOUBERG
02
450
2.59.28
B
ALZ
1.23.3
1.23.3
2.150
45
2.150
INFANT DU BOSSIS & MANOUCHKA
2.59.49
1.23.4
2.150
KAOLINO II & HAWAIENNE ADULEE
2.150
ALZ
8.845
J/D: Frans Van Den Putte
E/P: Matic V.O.F.
F/E:
T/E:
J/D: Benoit Onghena
E/P: Pierre Lhoest
45
F/E: Mme Joseph Juprelle
T/E: F.X. Myle
8.689
J/D: Thomas Daneau
E/P: Thomas Daneau
F/E: SPRL Agrigente
T/E: Marc Grisez
PITTMAN & ISAORA DE BEAUFORT
1
(13)
02/09/12
06
72
BEL
M
B
2.650
INVIT BROLINE & BRIGITTE DE PAUL
450
J/D: Guido Laureys
E/P: Frans Van Gorp
90
F/E: N.V. Halebeek
T/E: Guido Laureys
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
3.26.14
FRA
H
ALZ
FRA
H
ALZ
BEL
F
2.650
1.17.8
2.650
29.357
J/D: Gunther Loix
E/P: Stal Bolets
27
F/E: Johan Combes
T/E:
72
13.957
J/D: Patrick Jans
E/P: Yvan Damoiseau
18
F/E: Haras Du Lombart
T/E: Patrick Jans
45
15.246
J/D: Gert Sucaet (L)
E/P: Stal Adriaens VZW
1.17.8
F/E:
T/E:
15.404
J/D: James Mewissen
E/P: Georges Mewissen
F/E:
T/E: Georges Mewissen
15.564
J/D: Gregory Bastin
E/P: Guy Vandeneycken
F/E:
T/E:
J/D: Guy Vandeneycken
E/P: Guy Vandeneycken
2.650
MEAULNES DU CORTA & LAMBADA DES BOIS
1.18.3
2.650
GANYMEDE & FLORALIES DE RIO
2.650
14.140
FULL ACCOUNT & KATIA SEMUROISE
2.675
B
E/P: Stal Adriaens VZW
T/E:
GOETMALS WOOD & IDOLE DES RACQUES
3.27.66
BEL
M
26.435
DAHIR DE PRELONG & NATIVE YANKEE EV
3.31.14
ALZ
EVITA PINE
3
(11)
ELLA BUTTERFLY
4
(16)
EXPENSIVE MELODY
5
(9)
COSMOS DU CAMARDE
6
(12)
7
(3)
0
(10)
0
(14)
0
(15)
0
(17)
08
03/09/12
08
24/08/12
08
03/09/12
06
13/08/12
0
(2)
(4)
0
(7)
D
(1)
F/E:
T/E:
J/D: Dries Devolder
E/P: Guy Doumont
F/E: Guy Doumont
T/E:
(6)
(8)
BF
BEL
3.32.29
BBF
BEL
BEL
BEL
BEL
FRA
BEL
BEL
1.19.3
3.32.43
1.19.4
1.20.3
T/E: Geoffrey Lermusiaux
225
3.550
J/D: Frans Van Den Putte
E/P: Hedwig Verhaegen
45
F/E: Eddy Van Den Steen
T/E:
108
6.009
J/D: Gunther Loix
E/P: Geert Bosmans
27
F/E: Luc Van Calster
T/E:
2.675
72
6.800
J/D: Marc Huygens
E/P: Pascal Van Der Rasieren
18
F/E: Agro NV
T/E: Marc Huygens
2.675
45
4.929
J/D: Stefaan Stevens
E/P: Alex Groeninck
F/E: Joost Depoorter
T/E:
5.942
J/D: Mlle Celine Onghena
E/P: Etienne Onghena
F/E: Luciaan De Clercq
T/E:
3.212
J/D: Stefaan Uyttendaele (L)
E/P: Rudolf Didden
F/E: Rudolf Didden
T/E:
5.729
J/D: Gert Sucaet (L)
E/P: Stal Adriaens VZW
F/E: Gerard Adriaens
T/E:
6.283
J/D: Stefan Honhon
E/P: Stefan Honhon
F/E: Stefan Honhon
T/E:
2.675
6.497
J/D: Benoit Onghena
E/P: Etienne Onghena
F/E: Haras Du Lombart
T/E:
2.675
7.433
J/D: Noel Timmermans
E/P: Noel Timmermans
F/E: Stal Ter Bremt
T/E:
J/D: Guy Vandeneycken
E/P: Guy Vandeneycken
2.650
2.675
2.675
2.650
SMOLDERING PINE & POLENA
2.675
F
B
SMOLDERING PINE & MIMI TER MAELE
H
BB
2.675
COM FEAR & GANCIA EXPRESS II
F
ALZ
ALLERGY & PORTA MAG
M
BBF
NATIVE BROOKIE & ODORANTE II
M
ALZ
DORONIC & DIANE DE SAUTREUIL
2.650
F
ALZ
M
BBF
H
F
24/08/12
01/09/12
01/09/12
24/08/12
02/09/12
16/01/11
10/08/12
02/07/12
F/E: Lucien Kumpen
T/E:
2.650
3.400
J/D: Eddy Van Hout
E/P: Eddy Van Hout
F/E: Luc Sucaet
T/E:
2.650
2.491
J/D: Mathieu Camps
E/P: Mme Anke Hillen
F/E:
T/E:
J/D: Sebastien Juprelle
E/P: Louis Weber
MISTER BLUE & HEVE DE GRABOTAIS
BB
SMOLDERING PINE & GERBE DU LOMBART
2.650
KSAR D’ALGOT & ACTIVA
T/E:
E/P: Lucien Kumpen
J/D: Renaat Nijs
ALZ
B
F/E:
3.300
2.650
H
E/P: Philippe Ghislain
2.650
IN BLACK & VENE ACTION
TIGO
FRA
3.210
BRISTOL D’OR & MOGANE
BOOGIE D’OLNE
BEL
F/E: Philippe Ghislain
DEFI D’AUNOU & GANOUSKA LADY
TRIDOR
FRA
J/D: Geoffrey Lermusiaux
90
SANTANA BOKO & NICOGA F
3.32.72
M
6.602
ECHO & ROXZET MELODY
DIEGO ACTION SL
07
24/08/12
H
1.19.1
URABELLE D’OR
07
19/05/12
BEL
3.31.71
TARZAN ROYAL
02
20/08/12
BB
450
ALIEN CHIP & SISSI BUTTERFLY
BIJOUX TER BREMT
07
0
H
BB
1.19.0
DUCHESS DU LOMBART
05
01/09/12
BEL
M
3.31.48
B
2.675
SMOLDERING PINE & RICHA
BUCEPHALE EXPRESS
07
15/08/12
BEL
F
ALZ
1.19.8
CAPRISONE
05
01/09/12
BEL
F
CONWAY (be)
06
01/09/12
BEL
1.18.9
FLEURON PERRINE & BAGATELLE DU FAYT
3.31.42
CARTHAGO HOLLANDIA
05
16.058
B
(5)
07
1.16.6
M
2
R
3.23.13
FRA
1.17.5
SMOLDERING PINE & PLUME DU LOMBART
3.26.31
BAYARD HOPE
05
30/05/12
3 + j/a n’ayant pas/die geen 35.000 ...17.500+25
CLIPPER HALEBEEK
B
108
J/D: Marc Huygens
F/E: Gerard Adriaens
12/08/12
D
(6)
H
2.675
23.430
45
8) PR. LECOQUE EIERHOEVE / STADBESTUUR TONGEREN - JUMELE + 122 € ! - 1.080 € - AT - 2650M- INTER.(VBP/PCB) - TRIO
7) PR. SMEETS TRANSPORT / CASTERS CHAMPAGNE - 1.080 € - AT - 2650M- INTER. - TRIO
1
FRA
225
3 + j/a n’ayant pas/die geen 8.000 ...4.000+25
06
2.150
NI HO PED D’OMBREE & DEVISE DES SALINES
2.58.50
F
1.22.8
HYPERIS & EPHASIA
BYRIS S
05
(5)
H
TARA DU CRUCHET
07
5
FRA
2.58.03
3.25.56
BBF
2.675
BOLETS ASPIRANT & FILLY OF DARBY
BAMBOISE (be)
06
TAMARIS (fr)
BF
1.16.7
TALGO LA VARENNE
07
D
M
3.25.13
OBERLIN DU RYS
02
28/08/12
BEL
F
1.16.2
FAST PHOTO & LUDIA TER MAELE
SHAMIO NOVA
06
04/05/12
BEL
3.23.84
B
SAPHIR DES RACQUES
06
18/08/12
3 + j/a n’ayant pas/die geen 11.500
(7)
H
(9)
6) PR. VERMOBO INDUSTRIEBOUW / E.F.C. - 1.080 € - AT - 2150M- AUTO- INTER.(VBP/PCB)...Dubbele sulky/ - TRIO
1
BEL
3
24/08/12
03/09/12
ESPOIR TER MAELE
08
3.381
3.820
F/E: Eric Dury
T/E:
J/D: Alain Dengis
E/P: Fabrice Baudet
F/E:
T/E: Mme G. Masschaele
18/08/12
24/08/12
10/08/12
24/08/12
28/08/12
01/09/12
18/08/12
30/07/12
24/08/12
01/09/12
04/08/12
04/09/11
04/08/12
01/09/12
01/09/12
01/09/12
24/08/12
10/08/12
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
73
reserves in geval van terugtrekking finalisten. De kilometertijden bepalen de volgorde van de
reserves.
Dans le cas où 3 éliminatoires seraient organisées, les 4 premiers de chaque épreuve se
qualifieront directement pour la finale et les allocations seront portées à 4.500 € par éliminatoire.
La finale sera complétée par les 4 chevaux s’étant qualifiés dans l’épreuve de repêchage et par les
chevaux de réserve en cas de forfait d’un finaliste. Les réductions kilométriques détermineront le
classement des chevaux de réserve.
z GP der Vaderpaarden | GP des Géniteurs
GP der Vaderpaarden | GP des Géniteurs z
GP der Vaderpaarden – 2012 – GP des Géniteurs
Kwalificaties / Qualifications
Tongeren 13/10/2012
6.600 € - 2150m - Autostart
Startaangifte / Déclaration des partants: 09/10/2012 - 10.30 u/h
Herkansing / Repêchage
Tongeren 20/10/2012
1.200 € - 2150m - Autostart
Startaangifte / Déclaration des partants: 16/10/2012 - 10.30 u/h
Finale
Mons 28/10/2012
30.000 € - 2300m - Autostart
Startaangifte + lottrekking / Déclaration des partants + tirage au sort : 24/10/2011 - 10.30 u/h
Startgerechtigde paarden / Chevaux en droit de participation
De paarden dienen uiterlijk op 8 oktober 2012 getest te zijn.
Les chevaux doivent être testés au plus tard le 8 octobre 2012.
1.Fakir(Alien Chip) 2.Farah Andress(Alien Chip) 3.Fast Prince(Alien Chip) 4.Femasse(Alien Chip) 5.Ferrero Bill(Alien
Chip) 6.Figaro BR(Alien Chip) 7.Fine Action(Alien Chip) 8.Forlan(Alien Chip) 9.Fawzi L(Anders Crown) 10.Fleur
Canthis(Colonel Darby) 11.Fuerie Ter Maerel(Colonel Darby) 12.Falco D'Astene(Com Karat) 13.Farra Fawcett
WG(Com Karat) 14.Flower Dope(Com Karat) 15.Fox Trot EV(Com Karat) 16.Frazier EV(Com Karat) 17.Fria Du
Calvaire(Com Karat) 18.Ferero Slipper(Cygnus D'Odyssee) 19.Figaro Du Ry(Cygnus D'Odyssee) 20.Fana Du
Tibet(Gros
Grain)
21.Fortuna
Bambois(Gros
Grain)
22.Fee
De
Cressy(Hamerikanoz)
23.Finou
De
Cressy(Hamerikanoz) 24.Forever Speed(Hamerikanoz) 25.Fylle D'Erpion(Hamerikanoz) 26.Fiery Pirata(Il Pirata)
27.Filbois(Il Pirata) 28.Followay(Il Pirata) 29.For Ever G(Il Pirata) 30.Foo FD(Johnny Walker N) 31.For Ever(Johnny
Walker N) 32.Fortis JB(Lindy's Road) 33.Fadir De Retz(Look De Star) 34.Felook Du Monceau(Look De Star) 35.Fenna
Ceke(Look De Star) 36.Fidel De Star(Look De Star) 37.Fightstowin CM(Look De Star) 38.Fille a Scapa TD-O(Look De
Star) 39.First Melody(Look De Star) 40.Fonzie(Look De Star) 41.Fortune De Star(Look De Star) 42.Fury Ter
Meulen(Look De Star) 43.Fearless(Mandarino Blue) 44.Fée Du Caillou(Mandarino Blue) 45.Fiston De Pasq(Mandarino
Blue) 46.Flore Du Calvaire(Mandarino Blue) 47.Fly with Ritchy(Mandarino Blue) 48.Furax Du Calvaire(Max Limit)
49.Falco(Park Ridge Lobell) 50.Fantasie Darley(Park Ridge Lobell) 51.Fat Boy Ice(Park Ridge Lobell) 52.Fiona(Park
Ridge Lobell) 53.Flash(Park Ridge Lobell) 54.Forgeline(Park Ridge Lobell) 55.Fortuna VB(Park Ridge Lobell)
56.France II De Corta(Park Ridge Lobell) 57.Fylou D'Erpion(Park Ridge Lobell) 58.Fywine D'Erpion(Park Ridge Lobell)
59.Fantast MH(Saint Silas) 60.Fideel EPS(Saint Silas) 61.Fanny Vrijthout(Sharky Boko) 62.Fhotora(SJ's Photo)
63.Filia D'Isschot(SJ's Photo) 64.Fydel De Corta(SJ's Photo) 65.Fakir Sehlan(Smoldering Pine) 66.Falco Hill
VC(Smoldering Pine) 67.Faro Schaepbeke(Smoldering Pine) 68.Finvest Vivant(Smoldering Pine) 69.First Love
V(Smoldering Pine) 70.Fitov(Smoldering Pine) 71.Folda Storm(Smoldering Pine) 72.Fortuna D'Isschot(Smoldering
Pine) 73.Fredo Walker N(Smoldering Pine) 74.Frisky EV(Smoldering Pine)


Indien er maximum 4 paarden zich aanmelden voor de herkansing, zullen deze automatisch
geselecteerd worden voor de finale en wordt de herkansing niet gelopen.
Dans le cas où l’épreuve de repêchage n’alignerait que 4 chevaux au total, ceux-ci seront
automatiquement sélectionnés pour la finale et l’épreuve de repêchage n’aura pas lieu.
GP der Vaderpaarden – 2011 – GP des Géniteurs
Revanche
Mons 28/10/2012
4800 € - 2300m - Autostart
Startaangifte/ Déclaration des partants: 24/10/2011 - 10.30 u/h
Startgerechtigde paarden / Chevaux en droit de participation
1.Evita BR(Alien Chip) 2.Exito Moon(Alien Chip) 3.Et De La Futaie(Alien Chip) 4.Enjoy Likeastar(Alien Chip) 5.Elien's
Boy(Alien Chip) 6.Email(Alien Chip) 7.Evita HS(Alien Chip) 8.Egon Chip F(Alien Chip) 9.Excalibur-Jonath(Alien Chip)
10.Equador(Alien Chip) 11.Eclipse(Alien Chip) 12.Elias HS(Alien Chip) 13.Elyne Chip(Alien Chip) 14.Elvira Chip(Alien
Chip) 15.Elien Chip(Alien Chip) 16.Elite D'Epinlieu(Always New) 17.Eline B(Always New) 18.Enjoy Casindra(Cantare)
19.Evita EV(Cantare) 20.Eros Du Calvaire(Cygnus D'Odyssee) 21.Eleven Carats "E"(Cygnus D'Odyssee) 22.Escartien
Ter Blekte(Cygnus D'Odyssee) 23.Espoir Ter Maele(Fast Photo) 24.Esmee Pho(Fast Photo) 25.Enzo De
Cressy(Hamerikanoz) 26.Eliman -Buga(Hans Drossaert) 27.Extreme Force(Horse Du Cottun) 28.Eros
Koetshoeve(Hulk De Godisson) 29.El Cordoba(Il Pirata) 30.Elona River(Il Pirata) 31.Easy Boy EV(In Black) 32.Elma
Sunshine(In Black) 33.Elimpo(In Black) 34.Elthon Storm(Johhnie Walker N) 35.Evita V(Johhnie Walker N) 36.Elsy
Schaepbeke(Johnnie Walker N) 37.Eclat Du Calvaire(Johnnie Walker N) 38.Equinox EV(Lagon) 39.Energy Du
Boscail(Lagon) 40.Euro Top EV(Lindy's Road) 41.Elsie N(Monorail) 42.Escobar Noa(Paparazzy) 43.Esperanza(Park
Ridge Lobell) 44.Edel Scheepken(Park Ridge Lobell) 45.Evlien Lobell(Park Ridge Lobell) 46.Exclusive Ice(Park Ridge
Lobell) 47.Exclusif Forever(Park Ridge Lobell) 48.Epona Bija(Park Ridge Lobell) 49.Emely V(Park Ridge Lobell)
50.Elvira Ter Blekte(Park Ridge Lobell) 51.Emberly Lobell(Park Ridge Lobell) 52.Eternel Printemps(Park Ridge Lobell)
53.Eugenie NN(Park Ridge Lobell) 54.Elasco(Park Ridge Lobell) 55.Eto O Loco(Park Ridge Lobell) 56.Ewyn
D'Erpion(Park Ridge Lobell) 57.Express Road "E"(Sabi Dicks) 58.Exciting Speed "E"(Sabi Dicks) 59.Elegance
Vrijthout(Sharky Boko) 60.Excelsior(Simb Moonrunner) 61.Eva Green(Simb Moonrunner) 62.Esparado(Smoldering
Pine) 63.Emilie(Smoldering Pine) 64.Elyse(Smoldering Pine) 65.Elite EV(Smoldering Pine) 66.El Capitan
Reyshof(Smoldering Pine) 67.Earl Brolin(Smoldering Pine) 68.Endeavour(Victory Abroad) 69.Etos VC(Victory Margin)
70.Excel De La Futaie(Victory Margin) 71.Eyra D'Erpion(Victory Margin)
Op 13 oktober plaatsen de eerste 6 van elke kwalificatiereeks (2) zich rechtstreeks voor de finale.
De paarden worden in de reeksen strikt ingedeeld volgens hun winsom en tijd (idem Belgian
Darby).
Le 13 octobre les 6 premiers de chaque éliminatoire (2) se qualifieront directement pour la finale.
Les chevaux seront répartis dans les séries qualificatives strictement en fonction de leurs gains et
chrono (idem Belgian Darby).

Op 20 oktober lopen de niet rechtstreeks gekwalificeerde paarden een herkansing waaruit de 4
aanvullende paarden voor de finale geselecteerd worden, samen met de reserves in geval van
terugtrekking finalisten.
Le 20 octobre les chevaux ne s’étant pas qualifiés directement, participeront à une épreuve de
repêchage qui déterminera les 4 chevaux qui complèteront la finale, ainsi que les chevaux de
réserve en cas de forfait d’un finaliste.

Indien er 3 kwalificatiereeksen gelopen worden, plaatsen de eerste 4 paarden van elke reeks zich
rechtstreeks voor de finale. Het prijzengeld wordt dan teruggebracht naar 4.500 € per reeks. De
4 aanvullende paarden voor de finale worden geselecteerd uit de herkansing, samen met de
reserves in geval van terugtrekking finalisten. De kilometertijden bepalen de volgorde van de
reserves.
Dans le cas où 3 éliminatoires seraient organisées, les 4 premiers de chaque épreuve se
qualifieront directement pour la finale et les allocations seront portées à 4.500 € par éliminatoire.
La finale sera complétée par les 4 chevaux s’étant qualifiés dans l’épreuve de repêchage et par les
chevaux de réserve en cas de forfait d’un finaliste. Les réductions kilométriques détermineront le
classement des chevaux de réserve.

74
Indien er maximum 4 paarden zich aanmelden voor de herkansing, zullen deze automatisch
geselecteerd worden voor de finale en wordt de herkansing niet gelopen.
Dans le cas où l’épreuve de repêchage
quemagazine
4 chevaux
au total,
ceux-ci seront
SEPTEMBERn’alignerait
2012 trotting
SEPTEMBRE
2012
automatiquement sélectionnés pour la finale et l’épreuve de repêchage n’aura pas lieu.
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
75
z Officiële berichten | Avis officiels
schorsingen (strafpuntenstelsel) / mises à pieds (système de points de pénalité)
31/08/12
09/09/12
09/09/12
09/09/12
16/09/12
Demoulin Béatrice
Grisez Sébastien
Van den Putte Jules Jr.
Vandemoortele Kevin
Vandeneycken Guy
–
–
–
–
–
06/09/12
15/09/12
15/09/12
15/09/12
22/09/12
kwalificatieproeven voor TF
épreuves de qualification pour TF
Mons, Dinsdag 25/09/2012 om 9u00
sluiting: Donderdag 20/09/2012
Mons, mardi 25/09/2012 à 9h00
clôture: jeudi 20/09/2012
Mons, Maandag 29/10/2012 om 9u00
sluiting: Woensdag 24/10/2012
Mons, lundi 29/10/2012 à 9u00
clôture: mercredi 24/10/2012
SECF – fax: 00 33 1 49 77 17 03
SECF – fax: 00 33 1 49 77 17 03
De paarden die geslaagd zijn moeten zich met
sulky en nummer onmiddellijk aanmelden bij de
dierenarts gelast met de controles.
Les chevaux qui se sont qualifiés doivent se
rendre immédiatement chez le vétérinaire
contrôleur, avec le sulky et le numéro.
fokkerij
élevage
In het kader van de verplichte identificatie van de paarden
worden onze fokkers dringend verzocht het dekcertificaat en het
geboortebewijs van hun veulens in te leveren bij het
secretariaat (TB + TF(be)).
Dans le cadre de l’identification obligatoire des chevaux, nos
éleveurs sont instamment priés de faire parvenir le certificat de
saillie et la déclaration de naissance de leurs poulains au
secrétariat (TB + TF(be)).
Vanaf 1 Oktober 2012 zullen administratieve
boetes aangerekend worden.
A partir du 1er octobre 2012 des amendes
administratives seront portées en compte.
koersuitschrijvingen (wijzigingen)
programme des courses (modifications)
Tongeren zaterdag/samedi 20/10/2012 – 14.00 u/h – sluiting/clôture: 16/10/2012 – 10.30 u/h
Trotting Day
1
2
3
4
5
6
7
8
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
1.440
1.440
1.440
1.440
1.440
2.400
1.440
1.150
€
€
€
€
€
€
€
€
3
3
4
3
4
4
3
3
4
+
+
+
+
+
+
3
0
0
0
0
0
0
0
0
7.500
750
1.500
3.000
15.000
5.000
30.000
10.000
2150m
2150m
1609m
2650m
2150m
2650m
2150m
2150m
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
voorrang leden Tongeren / priorité membres Tongres
voorrang leden Tongeren / priorité membres Tongres
voorrang leden Tongeren / priorité membres Tongres
Inter
Inter
Inter
Inter
voorrang leden Tongeren / priorité membres Tongres
invit – vbp/pcb
memorial Victor Marchal
vbp/pcb - voorrang leden /priorité membres Tongres
revanche Vaderpaarden/Géniteurs
The best website on Belgian horseracing,
with a lot of news, information, diary, programs,
results, reports, statistics, pronos of the
champions and other turf related information.
76
Mutaties | Mutations z
Mutaties
Mutations
Mutaties -- Mutations
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
V
V
VC
VC
L
L
LC
LC
A
A
: verkoop / vente
: verkoop / vente
: verkoop met condities / vente avec conditions
: verkoop met condities / vente avec conditions
: verhuur / location
: verhuur / location
: verhuur met condities / location avec conditions
: verhuur met condities / location avec conditions
: associatie / association
: associatie / association
ACTION INVIT
APOLLON DREAM
BELFLEUR LOBELL B
ARLETTE D'HUSDINE
BE VERY PRETTY
BIANCO HOLLANDIA
BELLA DU REZIDAL
BONO
BONTEMPI
BRITT PLEASANT H.
BOSS DU LOMBART
BUMBA C
CASSAROF
BUMBA C
CAS DES NOYERS
CASSAROF
CASPER HILL
CAVENGA'S GIRL
CON DIOS "E"
CAVA VIVANT
DARK OCEAN "E"
DANCER OF BUTCHER
DANCING GIRL
DANCE VRIJHOUT
DANCER OF BUTCHER
DARK SECRET
DAMAS BLOC
DEX D'OVER
DEESSE DE L'ORNEAU
DISTINE
DEX D'OVER
DISTINE
DELANY CHIP
DIEGO ICE
DELFINE DG
DREAM FOR EVER
DISTINE
DREAMER MIND
DITMAR HS
DREAMGIRL
DIORANE
EARLY PRESTIGE
DJEDAH
ELLA DUFFELHOF
DOMINANTE
EMELAAR VRIJTHOUT
DREAMGIRL
ESPERANZA
EARL BROLIN
EUFONIE N
ELI STAR
EVITA BR
ELSY SCHAEPBEKE
EVITA BR
ELSY SCHAEPBEKE
EVIL DM
ELASCO
EVITA V
EMS DE SPAGNIE
FAT BOY ICE
EROS DU CALVAIRE
FINOU DE CRESSY
ETATS UNIS
FIRST ROAD "E"
ETATS UNIS
FLEX NN
FAKIR JEANCLE
FLEUR FDV
FANTAST MH
FORTUNA VB
FELINE BUTTERFLY
FOREVER SPEED
FELINE BUTTERFLY
FOREVER SPEED
FLORIDA SEA
FRIA DU CALVAIRE
FLEUR DE LISSE
GAMAY
FLYER CM
GAMBLE
FLY WITH RITCHY
GATEAU
FONZIE
GEENA MERETT
FOLLOW ME EV
GENTE DI MARE "E"
FUNNY GIRL III
GELLA DV
FYLLE D'ERPION
GEENA DV
GAUDYA LINDEVELD
GILANA ANGELS
GINO DU CAILLOU
GLADSTONE JAG
GIPSY PRO EV
GOLDSTREAM JAG
GLEN ZWARTLAND
GOSIP SIDNEY
GOLDEN HERO
GO LIGHT
GO PLENTY
GOLD RHODE
GUMBERTA
GROOTEN SAMMY
GYNA DE CORTA
GRACIUS
GYTANE DE CORTA
GYNA DE CORTA
HALIE STORM
HEIDI DARBY VHD
HERA DU CALVAIRE
HENK ZWARTLAND
HEMMINGWAY BOKO
HIGHFIVE DIESCHOOT
HAPPY VRIJTHOUT
IMAGE DE BEAUFORT
HUNNYBUNNY
INOX EV
INDECISE JEANCLE
IWAN SIDNEY
INVINCIBLE BOLETS
SANCHO DU GALL
L'ARSOUILLE H
SUNSHINE WINNER
NOA DE LA BESVRE
SYMBOLE THE BEST
OXY NOVEMBER
TARAMENJA
QUARTZ DE MUIDORGE
URSULO DES CRIERES
QUEIROS DE NANCRAS
UTILITE DU LOMBART
RIETJE TER AALTER
WANJA CURIE
SI BELLE D'ATOM
YESSIE BOSHOEVE
H
M
F
F
F
H
F
H
M
F
M
H
H
H
F
H
H
F
H
H
F
H
F
F
H
F
H
H
F
F
H
F
H
H
F
F
F
M
H
F
F
F
F
F
F
M
F
F
H
F
H
F
F
F
F
F
H
F
F
M
H
M
H
M
H
M
M
F
M
F
F
H
F
H
H
F
F
F
M
M
M
M
M
F
F
F
F
F
F
F
F
F
H
M
F
M
M
M
M
F
M
M
F
M
F
M
F
F
F
F
F
M
F
M
F
F
F
M
F
M
M
H
F
F
F
H
F
F
M
H
H
F
F
F
F
F
AC00059
AP00081
BE00351
AR00385
BE00665
BI00098
BE00675
BO00065
BO00262
BR00048
BO00263
BU00028
CA00371
BU00028
CA00375
CA00371
CA00411
CA00595
CO00281
CA00892
DA00305
DA00615
DA00401
DA00625
DA00615
DA00770
DA00655
DE00175
DE00139
DI00157
DE00175
DI00157
DE00199
DI00225
DE00239
DR00020
DI00157
DR00027
DI00253
DR00030
DI00269
EA00059
DJ00005
EL00229
DO00286
EM00034
DR00030
ES00087
EA00052
EU00020
EL00131
EV00042
EL00163
EV00042
EL00163
EV00059
EL00237
EV00075
EM00046
FA00331
ER00098
FI00208
ET00115
FI00212
ET00115
FL00185
FA00347
FL00231
FA00417
FO00140
FE00144
FO00148
FE00144
FO00148
FL00170
FR00133
FL00173
GA00380
FL00221
GA00430
FL00228
GA00456
FO00142
GE00107
FO00162
GE00123
FU00082
GE00157
FY00005
GE00159
GA00320
GI00209
GI00237
GL00090
GI00253
GO00190
GL00080
GO00192
GO00178
GO00226
GO00220
GO00234
GU00076
GR00185
GY00005
GR00197
GY00007
GY00005
HA00546
HE00175
HE00440
HE00398
HE00520
HE00458
HO00242
IM00148
HU00098
IN00519
IN00355
IW00008
IN00512
SA00267
LA00327
SU00035
NO00552
SY00014
OX00026
TA00240
QU00402
UR00299
QU00544
UT00086
RI00932
WA00028
SI00061
YE00005
verkoper - verhuurder / vendeur - loueur
verkoper - verhuurder / vendeur - loueur
INVIT BROLINE & VANDRA THEO
KAISY DREAM & JORKA DES JACQUETS
PARK RIDGE LOBELL & KLEVER LADY VE
MELCHIOR JET & MISS D'HUSDINE
MANDARINO BLUE & SUPERBE FLORIDE
SUPER ARNIE & LIZARO HOLLANDIA
MANDARINO BLUE & FACAPA
SMOLDERING PINE & ODE DES PRESLES
LAGON & NOUVELLE AMIE
MT PLEASANT & LUCKY ROSE H
LAGON & ORELIA DU LOMBART
KID WOOD & ETINCELLE ROYALE
BARON DARBY & LUCIE DE TIENNE
KID WOOD & ETINCELLE ROYALE
IN BLACK & IRIS DES NOYERS
BARON DARBY & LUCIE DE TIENNE
HANS-DROSSAERT & PRINCESSE HILL
NATIVE BROOKIE & BELLISSIMA KAVENGA
BUZZ SAW & LUNE DU LOMBART
PAPARAZZY & SAVANNE (DE)
SABI DICKS & OCEAN FLOR
INCREDIBLE CRAFTS & PEARL OF BUTCHER
ALIEN CHIP & POWERGIRL
INSERT GEDE & ABELLA
INCREDIBLE CRAFTS & PEARL OF BUTCHER
NITON & WALCHEETAHNA
ALIEN CHIP & OSTARA BLOC
ALIEN CHIP & NEX DU LOMBART
BRIOSODELAQUERCIA & LA BELLE DU NIL
FISCAL VALUE & LUCIE DE TIENNE
ALIEN CHIP & NEX DU LOMBART
FISCAL VALUE & LUCIE DE TIENNE
ALIEN CHIP & HER MAJESTY
ALIEN CHIP & PERFECT VICA
SMOLDERING PINE & VITA D'ESC
ALIEN CHIP & PERFECTION JEANCLE
FISCAL VALUE & LUCIE DE TIENNE
CYGNUS D'ODYSSEE & NEVER MIND
IL PIRATA & PITRONELLA
IL PIRATA & JESTIE GIRL
SMOLDERING PINE & LYNN D'ORANGE
IN BLACK & FRELE DU LOMBART
SMOLDERING PINE & IOWA PRO
SMOLDERING PINE & BONNIE STARLINE
JASMIN DE FLORE & PRINCESSE VICTOIRE
SHARKY BOKO & RIA VRIJTHOUT
IL PIRATA & JESTIE GIRL
PARK RIDGE LOBELL & LISSE DK
SMOLDERING PINE & PANDORA BROLIN
MONORAIL & MA BARONNE
CANTARE & KITTY STAR
ALIEN CHIP & GANCIA DROSSAERT
JOHNNIE WALKER N & MUSTY P
ALIEN CHIP & GANCIA DROSSAERT
JOHNNIE WALKER N & MUSTY P
ALIEN CHIP & HISTORY D'HONTE
PARK RIDGE LOBELL & EDJINKA
JOHNNIE WALKER N & ONDINA
MONORAIL & NAOMI G
PARK RIDGE LOBELL & VICKY VALENTINE
CYGNUS D'ODYSSEE & RANI DE LIZMAR
HAMERIKANOZ & NICE DE CRESSY
PASSWORD & FULL EAGLE
LINDY'S ROAD & VOILA EMPLOYED
PASSWORD & FULL EAGLE
PARK RIDGE LOBELL & LETTY HANOVER
SMOLDERING PINE & OVERDRIVE JEANCLE
ALIEN CHIP & REINE TER EECKEN
SAINT SILAS & AISHA
PARK RIDGE LOBELL & UNICA
AND ARIFANT & OXFORDS BUTTERFLY
HAMERIKANOZ & OKTAVIEKE
AND ARIFANT & OXFORDS BUTTERFLY
HAMERIKANOZ & OKTAVIEKE
ALIEN CHIP & NAMOUNA
COM KARAT & RANI DE LIZMAR
PIM WIELINGA & PEARL BOKO
HAMERIKANOZ & OUVY DU LOMBART
FREIHERR AS & NIENKE FLYER
EILEAN DONON & NIENKE FLYER
MANDARINO BLUE & RITCHY RICH
SUGARCANE HANOVER & NOEGA
LOOK DE STAR & BAILA DE MUZE
EXPRESS IT & GAELIC GOLDMAN
MANDARINO BLUE & BUNNIANA ARA
LINDY'S ROAD & VIOLET SUNSET
MANDARINO BLUE & NAIROBI DARBY
JOHNNIE WALKER N & UFRASIE
HAMERIKANOZ & RYVALE D'ERPION
JOHNNIE WALKER N & RATINA PRO
SAINT SILAS & CAROL LINDEVELD
NICOS ROSSIGNOL(d) & FANNIE
VICTORY MARGIN & PENELOPE DU CAILLOU
NICOS ROSSIGNOL(d) & ALTES DE ROSSIGNOL
SMOLDERING PINE & IOWA PRO
NICOS ROSSIGNOL(d) & OLIVIA HEIKANT
BOLETS ASPIRANT & OREE DU LOMBART
S.J.'S PHOTO & SUPER SIDNEY
SMOLDERING PINE & FIRST UNITED
MONORAIL & IMPERIAL LIGHT
MONORAIL & FURY PLENTY
HORSE DE COTTUN & NICKY RHODE
ALIEN CHIP & RISING DAKOTA
BRIOSODELAQUERCIA & SPEEDY MJ
ALIEN CHIP & NINI DE CORTA
IN BLACK & SUZANNE LOBELL
ALIEN CHIP & UTYCA DE CORTA
ALIEN CHIP & NINI DE CORTA
ALIEN CHIP & EVITA STROMLINE
VEGAS DARBY & DAPHNE IBERE
GLOBAL EMPIRE & UVIOLINE EV
BOLETS ASPIRANT & USCHI BOKO
LOOK DE STAR & VERA BOKO
GOBERNADOR & SCAPA MAGDALON
WIRED PINE & VIN LORA BROLIN
VOICI DU NIEL & THEMIS DES OGERAUX
LET'S GO ALONG & RIETJE TER AALTER
LAGON & QUI QUI
ADAMA & VOACHIMIE
JOHNNIE WALKER N & GOODNIGHT HILL
BOLETS ASPIRANT & ODEVA EV
ESCARTEFIGUE & FINE DE SENOVILLE
MATCH HILL & BARBARA YCE
ECHO & IMAGE DE BEAUFORT
ELIO JOSSELYN & VAUVILLE
JOW DU VRO & FRIVOLE DES BOIS
GENERAL NOVEMBER & LACOSTE (de)
MEMPHIS DU RIB & JAVA DU RIB
KLEYTON & GIDYLE DES BOIS
KAPITANO & NOVA DE TALONAY
HAUBAN DE RETZ & FEE DE LA RIVE
BACCARAT DU PONT & ORELIA DU LOMBART
SNOWSHOE THOMPSON & KATHY DU VIVIER RL
SUPER ARNIE & CLAUDIE CURIE
INFANT DU BOSSIS & MANOUCHKA
HANS BOSHOEVE & INDIANA WHITEMAN
Johan Devos
Jacquy
HedwigBarbier
Verhaegen
Engelbert
Mme ErikaSmet
Vandeweghe
Luciaan
De Clercq
Jean Michel
Dechamps
Mlle
Sanne
Kris Carijn Windmolders
Joachim
Stoeterij Clyncke
Everaert BVBA
Koen Cornelis
Geert Nemegheer
Vincent Baert
Mme Nancy Tanghe
Luc Sucaet
Jozef Swennen
NV Etoile
Christian Seret
J.P. De Stercke
Willy Windmolders
Steven Declercq
Marc Achiel Lannoo
Hugo Buyl
Danny Mahieu
Yves Langenaeken
Frans Degraeve
Tim Winkelmans
Guy Tombus
Mlle Nele Devolder
Mme Suzanne Jans
Christoff Thijs
Stal Trojaan NV
Jean-Marc Bertrand
Kurt Reynvoet
Jean-Marc Bertrand
Mlle Nele Devolder
Jozef Seyen
Hubert Staelens
Philip Uyttendaele
Yves Langenaeken
Mario D'hoore
Stoeterij Everaert BVBA
Martin De Tier
Yannick Desmet
Matic V.O.F.
Raf Depuydt
Johan Peeters
Raf Staelens
Josef Van Den Noortgate
Franck Delombaerde
Ronny Bronckaers
Mario D'hoore
Christoff Thijs
Filip Ghekiere
Mario D'hoore
Jos. Goossens
Noel Robert
Jos Laeremans
Guido Laureys
Danny Mahieu
Haras De Cressy SA
Tom Van De Voorde
Stal Eyensluis "E"
Tom Verdonck
Luc De Wever
Jean-Clement Bustin
Frederic Fonck
Marcel Hoste
Robrecht Van Belleghem
Yves Langenaeken
Christ Deltour
Jean Yves Marechal
Thomas Daneau
Wim De Rijck
Noel Robert
Jean Yves Marechal
Mme Marie-Antoinett Vanolst
C. Spee
Frank Van Os
Koen Ghekiere
Danny Mahieu
Wim Bogaert
Stal Bolets
Stoeterij Everaert BVBA
Stal Eyensluis "E"
Mme Martine Van De Walle
Roger De Veirman
Haras De Cressy SA
Roger De Veirman
Johan Debaene
Johan Diels
Stal Trojaan NV
Walter Michiels
Stoeterij Everaert BVBA
Walter Michiels
August Heylen
Agro NV
Stoeterij Everaert BVBA
Jean-Marc Bertrand
Josef Van Den Noortgate
Frans Van Den Putte
Teofiel Broos
Louis Weber
Franz Desmet
David Standaert
Franz Desmet
Geert Cleirbaut
Chris Verbraeken
Philip Uyttendaele
Noel Robert
Joost Heylen
C. Spee
Peter Corty
Hugo Buyl
Winner NV
Mme Erika Vandeweghe
Stoeterij Everaert BVBA
Jean Henrard
Johan Combes
Koen Voet
Lieven Cannaert
Mme Monique Helson
Winner NV
Stoeterij Everaert BVBA
Jean-Pierre Cannaert
Stoeterij Everaert BVBA
Johan Vandoorne
Filip Ghekiere
Antonio Saltalamacchia
Kenneth De Poorter
Daniel Mathieu
Mme Erika Vandeweghe
Jos Laeremans
Aimé De Graeve
Roger De Corte
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
V
V
V
VC
V
LV
V
V
V
V
V
V
V
V
VC
V
VC
LC
VC
V
V
VC
VC
VC
V
VC
V
LC
V
V
V
V
V
V
V
V
VC
V
V
V
V
V
LC
V
LC
V
VC
V
LC
A
VC
V
V
V
VC
V
LC
V
V
V
VC
V
VC
V
V
V
V
A
V
V
V
VC
V
VC
VC
V
LC
A
V
LC
V
V
V
V
VC
VC
VC
V
V
VC
V
V
V
V
V
VC
VC
V
V
LC
VC
VC
V
VC
VC
VC
V
VC
V
VC
VC
VC
VC
VC
V
V
VC
V
V
V
V
V
V
V
V
VC
V
V
V
V
V
V
LC
VC
V
koper - huurder / acheteur - locataire
koper - huurder / acheteur - locataire
Rik Everaert
Jean-Marie
Dumont
Matic V.O.F.
Ludovic
Vanbroekhoven
Luc Sucaet
Mlle
VanVater
BaelSchmit
MmeLinda
Maryse
Geert
Cleirbaut
Sam Moerman
Gerald
Van Pollaert
Mme Maryse
Vater Schmit
Vincent Baert
Luc Sucaet
Jan Verbeke
Alfons Van Poucke
Jan Verbeke
Mlle Sanne Windmolders
Pieter Decock
Jacques Godart
Eddy Debboudt
Pieter Decock
Kenneth De Poorter
Koen De Rijker
Mme Martine Van De Walle
Steven Declercq
Mme Christy Bertrand
Jean Dedeurwaerder
Jules Deloof
Philippe Fontaine
Christoff Thijs
Jean Yves Marechal
Jean Yves Marechal
Geert Nemegheer
Mme Christy Bertrand
Herve Martens
Mme Christy Bertrand
Luc Sucaet
Jan Rits
Geert Peelman
Vincent Baert
Jean-Benoit Biot
Stijn Fossaert
Mme Ann Decraene
Christ Deconinck
Gerald Van Pollaert
Joost Willems
Philip Uyttendaele
Robert Smeets
Joeri De Laender
Lieven De Wannemaeker
Dominique Houtekier
Christoff Thijs
Filip Ghekiere
Pieter Decock
Jean Marin Alleman
Stijn Fossaert
Danny Mahieu
Jacques Godart
Marc Vertessen
Matic V.O.F.
Geert Nemegheer
Jan Mangelschots
Tom Verdonck
Stefaan Claerhout
Mlle Ilse Goossens
Jean-Pierre Ronsse
Mme Annelies Meisen
Corneel Van Der Smissen
Philippe Lambrecht
Marc Bruyneel
Jean Yves Marechal
Matic V.O.F.
Christoff Thijs
Christ Deltour
Henri Van Acker
Frederic Salme
Yves Langenaeken
Francis Defoin
Gunther Loix
Gustaaf Bertels
Roger Decouter
Marc Bruyneel
Paul Matthijs
Jean Pierre Van Riet
Mme Carina Vincke
Koen Phlypo
Robert Wilmot
Wilfried Van Coillie
Joel Huge
Jean Pol Bonet
Roger Grijp
Tom Engelen
Mme Y. Van Den Eynde
Patrick Vranckx
Franck Delombaerde
Julien Laureys
Daniel Bogaerts
Pascal Van Der Rasieren
Marc De Smedt
Mme Christy Bertrand
Herman De Wannemaeker
Geert Cleirbaut
Willy Van Den Putte
Jean Yves Marechal
Geert Cleirbaut
Oswald Crick
Thomas Daneau
Gonzalo Ruiz Rodriguez
Mlle Marina Belien
Vincent Baert
F.X. Myle
Noel Timmermans
Gunther Loix
Kris Pletinck
Marnix Van Meerhaeghe
Patrick Vranckx
Mlle An-Sofie Bruyneel
Mme Joseph Juprelle
Jean-Clement Bustin
David Standaert
Frank Van Den Bergh
J.P. Van Breuseghem
Christian Sybers
Mlle Linda Van Bael
Patrick Delusinne
Pascal Biebuyck
Didier Langlet
Kerry Van Ruyteghem
Mlle An-Sofie Bruyneel
Felix Cleeren
Mme Isabel Joseph
Felix Cleeren
Mlle An-Sofie Bruyneel
Pieter Borgers
Johan Vanderidt
Wilfried Groeninck
77
Gezondheid | Santé z
z Gezondheid | Santé
2. Zijn aarden meer of minder gevoelig dan herkauwers?
De meest beruchte
giftige planten, struiken
en bomen voor paarden
Vergiftiging van paarden door planten komt regelmatig
voor. Meestal gaat het om dieren die te weinig gras ter
beschikking hebben, uitgebroken zijn of – door onwetendheid – giftig snoeiafval te eten gekregen hebben. De
symptomen kunnen zowel de acute dood veroorzaken als
vaag en chronisch van aard blijven – en dus moeilijk te onderscheiden zijn van bv. maag-darmwormproblemen.
Een behandeling is vaak niet mogelijk of komt te laat. Onder het motto beter voorkomen dan genezen is een gedegen
kennis van giftige planten, struiken en bomen dan ook onontbeerlijk voor de paardenhouder. Hieronder volgt een opsomming van enkele beruchte planten, struiken en bomen. De lijst
is zeker niet volledig.
1. In welke omstandigheden eten paarden giftige planten?
Veel paarden hebben een natuurlijk instinct dat hen duidelijk
maakt welke planten giftig en niet giftig zijn. Bovendien hebben giftige planten meestal een slechte smaak of afstotelijke
consistentie. Toch is deze instinctieve afkeer van giftige planten niet altijd waterdicht. Soms gaat het toch mis en worden
er door de argeloze dieren giftige planten opgegeten. Dit kan
gebeuren wanneer er onvoldoende gras aanwezig is en de
dieren gedwongen worden
om naar andere gewassen op zoek te gaan om hun honger
te stillen. Sommige paarden ontwikkelen een voorkeur voor
planten die niet goed voor hen zijn, zelfs als er voldoende ander voedsel is. Dit kan voortkomen uit hun instinct om een
dosis natuurlijke kruiden te eten als ze zich ziek voelen. Ook
wanneer de plant om de een of andere reden aantrekkelijk
is geworden of zijn onaangename smaak verdwijnt, zoals
meestal het geval is na het hakselen, drogen of inkuilen, kunnen grote hoeveelheden giftige planten worden opgenomen.
Bovendien kunnen dieren in hooi minder goed de planten selecteren. Zo kunnen grote hoeveelheden giftige kruiden, zoals Jacobskruiskruid, met hooi worden
opgegeten. Het grootste aantal vergiftigingen wordt echter
vastgesteld, wanneer tuinafval wordt gevoederd. Snoeiafval
van bijvoorbeeld rododendron wordt vlot opgegeten terwijl
dieren de struik als dusdanig links laten staan. Ook zijn jonge
dieren doorgaans nieuwsgierig en minder kieskeurig en dus
sneller geneigd giftige planten op te eten.
78
Plantes, arbres et
arbustes toxiques pour
les chevaux : les varietes
les plus connues
L'intoxication de chevaux par des végétaux n’est pas un
phénomène rare. La plupart du temps, elle touche des
animaux qui disposent de trop peu d'herbe, qui se sont
échappés ou auxquels on a donné des déchets de taille
sans en connaître les dangers. Les symptômes peuvent
aussi bien provoquer une mort soudaine que rester vagues
et chroniques. Dans ce cas, il est difficile de distinguer une
intoxication d’un problème gastro-intestinal par exemple.
Un traitement n'est souvent pas possible ou intervient trop.
Et comme « mieux vaut prévenir que guérir », quiconque possède un cheval doit donc bien connaître les plantes, arbres et
arbustes toxiques pour son animal. Vous trouverez ci-dessous
un relevé des espèces les plus fréquentes. Attention : cette
liste n'est certainement pas exhaustive.
1. Dans quelles circonstances un cheval mange-t-il des
plantes toxiques ?
De nombreux chevaux possèdent un instinct naturel qui
leur permet de distinguer les plantes toxiques de celles qui
ne le sont pas. En outre, bien souvent, les plantes toxiques
ont un mauvais goût ou une consistance repoussante. Mais
cette aversion instinctive pour les végétaux toxiques n'est pas
toujours infaillible. Il arrive donc que des animaux peu méfiants ingurgitent des plantes toxiques. Pour calmer leur faim
lorsque l'herbe est insuffisante par exemple. Il peut même arriver que certains chevaux développent une préférence pour
des plantes qui ne sont pas bonnes pour eux, même si une
autre nourriture est présente en suffisance. Cela peut provenir de leur instinct à manger certaines plantes (aromatiques)
sauvages lorsqu'ils se sentent malades. De fortes doses de
plantes toxiques peuvent aussi être ingurgitées lorsque, pour
l'une ou l'autre raison, elles sont devenues attirantes ou ont
perdu leur mauvais goût, comme c'est souvent le cas après
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
Over het algemeen zijn herkauwers, dankzij de pens die in
staat is aanzienlijke hoeveelheden gif af te breken, minder gevoelig voor gifstoffen dan paarden. Zo zijn herkauwers resistent tegen hoeveelheden vingerhoedskruid die dodelijk zijn
voor een paard en zijn ze minder gevoelig voor oxaalzuur bevattende planten zoals rabarber. Paarden zijn dan weer minder gevoelig voor blauwzuur (HCN) bevattende planten zoals
laurierkers wegens de hogere
zuurtegraad in de maag. Of opname van giftige planten
daadwerkelijk tot vergiftiging leidt, is afhankelijk van meerdere factoren, met name het type gifstof, de hoeveelheid en
het individu. Dieren die melk geven scheiden gifstoffen uit via
de melk en zijn daardoor minder gevoelig dan droogstaande
dieren.
3. Welke zijn de meest beruchte giftige planten in weiden
en hooilanden?
a. Jacobskruiskruid
Jacobskruiskruid, ook wel de stille gele moordenaar genaamd, is een zeer giftige plant die alkaloïden bevat die leiden tot onomkeerbare leverschade. Schapen zouden weinig
gevoelig zijn in tegenstelling tot geiten, runderen en paarden. Vergiftiging komt meestal tot stand door een langdurige
opname van de plant. De verse planten worden wegens de
heel bittere smaak slechts in uitzonderlijke gevallen of tijdens
voedselschaarste opgegeten. Het gevaar schuilt vooral in
hooi; de slechte smaak verdwijnt maar de gifstoffen blijven in
le fauchage, le séchage ou l'ensilage. D’autant que, dans le
foin, les animaux peuvent moins bien sélectionner les plantes.
Ainsi, de grandes quantités d'herbes toxiques telles que le
Séneçon de Jacob peuvent être consommées avec le foin.
Mais la majeure partie des intoxications est à mettre sur le
compte des déchets de jardin. Un cheval pourra facilement
brouter des déchets issus de la taille d'un rhododendron par
exemple, alors même qu’il délaisserait l’arbuste en tant que
tel. Généralement, les jeunes animaux sont aussi plus curieux
et moins méfiants; ils sont donc plus rapidement enclins à
manger des plantes toxiques.
2. Les chevaux sont-ils plus ou moins sensibles que les
ruminants ?
En général, les ruminants sont moins sensibles aux substances
nocives que les chevaux car leur panse est capable d'arrêter
une quantité appréciable de poison. Ainsi, les ruminants résistent à des doses de digitales mortelles pour un cheval. Ils
sont aussi moins sensibles aux plantes contenant de l'acide
oxalique telles que la rhubarbe. Par contre, le taux plus élevé
d'acidité de leur estomac rend les chevaux moins sensibles
aux plantes contenant de l'acide cyanhydrique (HCN) telles
que le laurier cerise. Quant à savoir si la consommation de
plantes toxiques mènera réellement à un empoisonnement,
cela dépend de plusieurs facteurs : le type de poison, la quantité absorbée, l'individu, etc. Les animaux qui donnent du lait
éliminent le poison via ce lait ; ils y sont donc moins sensibles
que leurs congénères sans lait.
3. Quelles sont les principales plantes toxiques dans les
pres et prairies ?
a. Le Séneçon de Jacob (ou Séneçon jacobée)
Le Séneçon de Jacob est une plante très toxique. Elle contient
des alcaloïdes qui entraînent des lésions hépatiques irréversibles. Les ovins y seraient peu sensibles, au contraire des
caprins, des bovins et des chevaux. La plupart du temps, une
intoxication est le résultat d'une consommation prolongée de
la plante. Vu leur goût très amer, les plantes fraîches ne sont
ingurgitées que dans très rarement ou en cas de pénurie alimentaire. Le danger se cache surtout dans le foin; le mauvais
goût disparaît mais les substances toxiques restent actives.
L'ingestion accidentelle de petites quantités ne donnera lieu
à aucun symptôme. Cependant, si les chevaux avalent pendant quelques jours plusieurs kilos de Séneçon de Jacob
ou le font régulièrement sur une longue période, cela peut
conduire à des lésions hépatiques. Les atteintes au foie s'accumulent alors jusqu'à l'apparition de symptômes si l'organe
est sérieusement atteint. Si le foie ne fonctionne plus, l'organisme ne peut plus combattre les substances toxiques, ce qui
leur permet de s'accumuler. Outre des pigments biliaires, de
l'ammoniac s'accumule aussi. Chez les animaux sains, il est
normalement éliminé par le foie. Comme l'intoxication à
l'ammoniac entraîne une dégradation du cerveau, l'animal se
comporte de façon bizarre, avec des états allant de la somnolence à la fureur.
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
79
Gezondheid | Santé z
z Gezondheid | Santé
gedroogde vorm werkzaam. Het accidenteel eten van kleine
hoeveelheden zal niet tot ziekteverschijnselen leiden. Als
paarden echter gedurende enkele dagen meerdere kilo’s Jacobskruiskruid eten of dit regelmatig gedurende een lange
periode eten kan dit echter wel tot leverschade leiden. Dit
zorgt ervoor dat de schade aan de lever opstapelt, hetgeen
tot ziekteverschijnselen leidt als de lever sterk is aangetast. Als
de lever niet meer werkt, kan het lichaam lichaamseigen
(gif-)stoffen niet meer verwerken waardoor deze zich opstapelen. Behalve galkleurstoffen hoopt zich ook ammoniak op dat
normaal bij gezonde dieren door de lever wordt afgebroken.
Ammoniakvergiftiging leidt tot aantasting van de hersenen
waardoor het dier zich raar gaat gedragen, hetgeen kan variëren van sufheid tot razernij.
b. Sint-Janskruid
Sint-Janskruid wordt vaak verward met Jacobskruiskruid,
hoewel de gele bloemen en de blaadjes er duidelijk anders
uitzien. Bij vergiftiging kan zonnebrand worden waargenomen. Dit wordt veroorzaakt doordat de gifstof (hypericine)
zich opstapelt in de huid en deze zeer gevoelig maakt voor
zonnebrand (fotosensibilisatie). Voor paarden is 2 kg vers blad
voldoende om symptomen te veroorzaken.
c. Bastaardklaver
Bastaardklaver (Trifolium) komt algemeen voor op eerder zure weilanden. De giftigheid is het hoogst in de lente en op
vochtige weiden. Langdurige opname leidt tot leverschade
en zonnebrand. Meerdere dieren zullen op één weide zonnebrand vertonen. Dit en de aanwezigheid van bastaardklaver
wijst op vergiftiging door deze plant.
4. Welke giftige planten komen frequent voor in wegbermen, op akkers en in sloten?
Heermoes of paardenstaart bevat thiaminase dat vitamine B1
afbreekt. Vooral paarden zijn er, in tegenstelling tot herkauwers, zeer gevoelig voor. Herkauwers produceren immers zelf
vitamine B1 in de pens. Een tekort aan vitamine B1 leidt tot
80
b. Le Millepertuis
Le Millepertuis est souvent confondu avec le Séneçon de
Jacob bien que ses fleurs jaunes et son feuillage soient clairement différents. En cas d'intoxication, des coups de soleil
peuvent être observés. Ils sont rendus possibles parce que
la substance toxique (hypericine) s'accumule dans la peau et
la rend très sensible (photosensibilisation). Pour les chevaux,
2 kg de feuilles fraîches suffisent pour provoquer les symptômes.
hersenschade waardoor verlamming, wankele gang en beven
wordt waargenomen. De plant is een geduchte boosdoener
op natte, zware, kalkarme weilanden en is zeer moeilijk te
bestrijden aangezien de wortelstokken ondergronds verder
woekeren.
c. Le trèfle hybride
Le trèfle hybride (Trifolium) se développe généralement sur
les prairies plutôt acides. Sa toxicité est la plus élevée au
printemps et sur les prairies humides. Une consommation
prolongée entraîne des lésions hépatiques et des coups de
soleil. Sur une seule et même prairie, toute une série d'animaux présenteront des signes de photosensibilité. Conjugués
à la présence de trèfle hybride, ces symptômes indiquent une
intoxication par la plante.
Waterscheerling, beschouwd als de giftigste wilde plant van
Europa, komt alleen voor in sloten en op veengronden maar
kan ook op weilanden terecht komen na het baggeren van
sloten. Een klein stukje wortel is voldoende om een paard te
doden. Smeerwortel is alomtegenwoordig in bermen. Langdurige consumptie leidt tot leverschade.
4. Quelles plantes toxiques rencontre-t-on le plus souvent
sur le bord des routes, sur les champs et dans les fosses ?
Adelaarsvaren is in alle delen giftig, ook na drogen. Deze
plant bevat net als heermoes thiaminase hetgeen tot vitamine
B1 tekort leidt na langdurige opname van de plant. Onrijpe
eikels en jong eikenblad bevatten looizuur, dat maag en darmen aantast met obstipatie, (bloederige) diarree en koliek tot
gevolg. Anderzijds kan er ook bloederige diarree ontstaan.
De nieren kunnen ook worden aangetast. Vergiftiging wordt
vooral waargenomen na een storm gedurende de zomermaanden, wanneer veel onrijpe eikels en takjes afgewaaid
zijn. De meeste dieren eten graag eikels.
Parfois appelée Queue de cheval, la prêle des champs
contient de la thiaminase qui détruit la vitamine B1. Les chevaux y sont très sensibles, à la différence des ruminants. Les
ruminants produisent en effet eux-mêmes de la vitamine B1
dans leur panse. Un déficit de vitamine B1 entraîne des lésions
au cerveau, sources de paralysie, de démarche cahotique et
de tremblements. La plante est un ennemi redoutable sur les
prairies humides, lourdes et pauvres en calcaire. Elle est très
difficile à combattre étant donné que ses racines continuent à
proliférer en sous-sol.
La belladone contient de la solanine qui détruit les globules
rouges et irrite l'intestin. In fine, le coeur et le système respiratoire sont affectés, ce qui conduit à une paralysie fatale. Considérée comme la plante sauvage la plus toxique d'Europe, la
cigüe ne se rencontre que dans les fossés et les tourbières
mais elle peut aussi se retrouver sur les prairies après le curage de fossés. Un tout petit morceau de racine suffit à tuer un
cheval. La consoude est omniprésente le long des routes. Une
consommation prolongée entraîne des lésions hépatiques.
5. Quelles sont les plantes et arbres toxiques rencontres a
la lisiere des forets ?
Même après dessiccation, toutes les parties de la fougère
aigle restent toxiques. Comme la prêle des champs, cette
plante contient de la thiaminase qui entraîne un déficit de
vitamine B1 après consommation sur une longue durée.
Les glands non mûrs et les jeunes pousses de chênes
contiennent de l'acide tannique qui atteint l'estomac et les
intestins avec, pour conséquences, de la constipation, de la
diarrhée (sanglante) et de la colique. Les reins peuvent aussi
être atteints. Les intoxications sont souvent observées après
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
une tempête d'été, quand de nombreux glands et rameaux
ont été soufflés par le vent. La plupart des animaux apprécient
les glands.
6. Quelles plantes, arbustes et arbre d'ornement sont-ils
toxiques ?
Nachtschade bevat de gifstof solanine, die de rode bloedcellen
afbreekt en de darm irriteert. Uiteindelijk worden hart en ademhalingsstelsel aangetast wat leidt tot een fatale verlamming.
5. Welke giftige planten en bomen komen voor aan bosranden?
6. Welke sierplanten, -struiken en -bomen zijn giftig?
Taxus is de meest giftige struik in West-Europa. Toch is taxus
heel populair als haag. Hoewel hagen als dusdanig onaangeroerd worden gelaten, zijn vergiftigingen berucht omdat het
nogal eens als snoeiafval door onwetende buurtbewoners
aan de dieren gevoederd wordt. Een dosis van 200 gram (!)
is voldoende om binnen het half uur de dood te veroorzaken
door hartstilstand bij een paard. Opname van kleinere hoeveelheden veroorzaakt koliek en diarree.
Na taxus is gouden regen de meest giftige sierplant. Vooral
de bloemen en de zaden bevatten een gifstof die diarree, koliek en tenslotte verlamming en ademstilstand teweegbrengt.
Ook de acaciaboom bevat, vooral in de schors, een zeer sterk
gif dat zorgt voor koliek, spierzwakte, verlamming en tenslotte hartstilstand. Vergiftigingen zijn beschreven nadat dieren
aan weidepalen van acaciahout knabbelden. Ook buxus is
een zeer giftige struik. Opname van 750 g leidt tot een fatale
ademhalingsstilstand. Door de afstotelijke geur worden de
takken echter zelden opgenomen door goed gevoede dieren. Rododendron, azalea, pieris en oleander bevatten een
sterk zenuwgif dat, afhankelijk van de opgenomen hoeveelheid, symptomen veroorzaakt als speekselafzetting, schuimbekken, knarsetanden, wankelen en acute dood.
L'if est l'arbuste le plus toxique d'Europe occidentale. Pourtant, il est très populaire comme élément de haie. Les chevaux
ne s’intéressent pas particulièrement aux haies d’ifs en tant
que telles mais, ici aussi, les intoxications sont principalement
dues à des déchets de taille donnés en pâture aux animaux
par des voisins ignorant le danger qu'ils représentent. Une
dose de 200 grammes (!) suffit à entraîner la mort d'un cheval
par arrêt cardiaque dans la demi-heure. Une quantité moindre
sera source de coliques et de diarrhée.
Le cytise (faux-ébénier) est la plante d'ornement la plus
toxique après l’if. Ce sont surtout les fleurs et les baies qui
contiennent des toxines provoquant des diarrhées, des coliques et, finalement, la paralysie et un arrêt respiratoire. Le
robinier contient aussi, surtout dans son écorce, un poison
très violent qui provoque des coliques, une faiblesse musculaire, la paralysie et, in fine, un arrêt cardiaque. Des intoxications ont été observées après que des animaux ont rongé des
piquets de clôture en robinier.
Le buis est, lui aussi, un arbuste très toxique. En consommer
750 g suffit à provoquer des difficultés respiratoires fatales.
Vu leur odeur repoussante, les branches sont néanmoins rarement consommées par des animaux bien nourris. Le rhododendron, l'azalée, le piéris et le laurier rose contiennent un
neurotoxique puissant qui, en fonction de la quantité prise,
provoque des symptômes tels que l'hyper-salivation, de
l'écume aux lèvres, des claquements de dents, des vacillements et une mort instantanée.
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
81
Belgian Darby z
z Gezondheid | Santé
Vergiftigingen met laurierkers en ook cotoneaster treden
vooral op wanneer snoeisel binnen het bereik van de dieren
komt. Na opname wordt in beide gevallen cyaan geproduceerd hetgeen de ademhaling stillegt. Voor paarden is dagelijks 500 g laurierkersblad giftig. Symptomen zijn speekselafzetting,, ademnood, oplopen, felrode slijmvliezen en stuipen.
Tijdens lijkschouwing ruikt men de typische amandellucht.
Les intoxications au laurier cerise et au cotonéaster se produisent surtout lorsque des déchets d'élagage se trouvent à
la portée des animaux. Dans les deux cas, le cyanure entraîne
un arrêt respiratoire. Pour les chevaux, une consommation de
500 g de laurier cerise par jour est toxique. Les symptômes
sont la production de salive, une insuffisance respiratoire, des
muqueuses rouge vif et des convulsions. Pendant l'autopsie,
une odeur d'amande typique se dégage.
Belgian Darby
(vervolg)
Belgian Darby
(suite)
Publiciteit en beoogde uitstraling
Publicité et rayonnement ambitionné
De VZW Darby Horse Racing streeft ernaar om het criterium
voor drie- en vierjarige paarden de publicitaire belangstelling
te geven waarop deze prestigieuze rennen aanspraak kunnen
maken. De beperkte mediabelangstelling voor de drafsport in
België is een gegeven waaraan de VZW Darby Horse Racing
iets wil veranderen. De pers wordt in al haar verschijningsvormen zo nauwkeurig mogelijk geïnformeerd en reporters van
alle strekkingen zullen in de best mogelijke omstandigheden
hun werk kunnen verrichten. Iedere aanvraag tot het bekomen
van een perskaart uitgaande van een mediastation zal positief
beantwoord worden, zodat alle leden van de pers in de mogelijkheid zullen zijn om over de Belgian Darby te rapporteren.
Pour le critérium des trois et quatre ans, l’asbl Darby Horse
Racing s’efforce de susciter l’intérêt publicitaire que peuvent
revendiquer ces courses prestigieuses. L’intérêt modeste que
les médias accordent au trot en Belgique est une donnée que
l’asbl Darby Horse Racing essaye de modifier. La presse sous
toutes ses formes de publications est informée avec la plus
grande précision possible et les journalistes de tous horizons
sont assurés d'effectuer leur travail dans les meilleures conditions. Toute demande d’obtention d’une carte de presse
émise par un organe médiatique sera acceptée, afin que l’ensemble de la presse ait la possibilité de faire écho au Belgian
Darby.
Langs diverse eigen kanalen en via een affichecampagne
tracht de VZW Darby Horse Racing om een deel van paardenminnend België te bereiken. Hierbij wordt de nadruk op
het familiegebeuren gelegd. De Belgian Darby moet een
gezinsgebeuren kunnen zijn waar zowel ouderen, actieve volwassenen als kinderen, in een aangename sfeer van de paardenrennen kunnen genieten. De hoge sportieve waarde van
de finalerennen gaan geenszins ten koste van de familiesfeer
die verbonden wordt aan de paardenrennen. Het is dan ook
de vurige wens van de organisatie dat de Belgian Darby, nog
meer dan in het verleden, zou mogen uitgroeien tot een waar
spektakelstuk.
Par le biais de différents canaux et d’une campagne d’affichage, l’asbl Darby Horse Racing s’efforce de sensibiliser une
partie des amateurs belges de chevaux. Dans cette optique,
l’accent est mis sur le caractère familial. Le Belgian Darby doit
en effet être un événement familial réunissant seniors, adultes
actifs et enfants dans l’ambiance conviviale des courses hippiques. La haute teneur sportive des finales n’affecte en rien
l’ambiance familiale des courses hippiques. Plus que jamais,
les organisateurs du Belgian Darby nourrissent la vive ambition de voir l’événement se muer en véritable spectacle.
7. Hoe kunnen giftige planten bestreden worden?
Het uitroeien van giftige wilde planten, eenmaal gevestigd
in een weide, is vaak moeilijk en zinloos. Goed grasbeheer
zal er voor zorgen dat de giftige planten verdwijnen. De reden waarom bijvoorbeeld Jacobskruiskruid zo graag in een
paardenweide groeit, is de behoefte aan een open plekje van
de plant om te kunnen kiemen. In een paardenweide wordt
de bodem makkelijk verstoord en wordt het gras kort afgegraasd waardoor er snel open zoden kunnen ontstaan. Het
is ook verstandig om ervoor te zorgen dat er geen giftige
planten worden aangeplant binnen het bereik van de dieren.
Geef ook nooit tuinafval aan dieren te eten of gooi het niet op
het weiland. Controleer vóór het maaien of het inweiden het
weiland op de aanwezigheid van onder meer paardenstaarten, Jacobskruiskruid, Sint-Janskruid en adelaarsvaren. Bij het
massaal voorkomen van bv. Jacobskruiskruid is omploegen en
opnieuw inzaaien vaak de enig afdoende methode om deze
plant te bestrijden.
8. Om te onthouden
Een behandeling voor vergiftiging door planten is vaak niet
mogelijk of komt te laat. Bovendien kan de diagnose moeilijk
gesteld worden door de uiteenlopende aspecifieke symptomen. Daarom is voorkomen beter dan genezen.
Een gedegen kennis van de mogelijke gevaren van zowel wilde planten als sierplanten is bijgevolg voor de paardenhouder onontbeerlijk. @
Hilde Nelis, dierenarts verbonden aan de vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde, Faculteit
Diergeneeskunde, Universiteit Gent
7. Comment les plantes toxiques peuvent-elles etre combattues ?
Un fois des plantes sauvages toxiques implantées dans une
prairie, leur élimination est souvent difficile et a peu de sens.
Une bonne gestion de l'herbe entraînera leur disparition. La
raison pour laquelle le Séneçon de Jacob par exemple, prolifère si bien dans une prairie pour chevaux est l'espace libre
dont a besoin la plante pour pouvoir germer. Dans une prairie
pour chevaux, le sol est facilement endommagé et l'herbe est
broutée court, ce qui crée rapidement des espaces propices
au développement de la plante.
Il est donc sage de faire en sorte qu'aucune plante toxique
n'ait pu se développer à portée des animaux. Ne donnez en
aucun cas des déchets de jardin à manger aux animaux et ne
les jetez pas sur la prairie. Avant de faucher ou de mettre des
chevaux en prairie, contrôlez l'absence de toute plante telle
que, notamment, la prêle, le Séneçon de Jacob, le Millepertuis et la fougère aigle. Pour détruire massivement le Séneçon
de Jacob par exemple et en venir à bout, la solution consiste
bien souvent à labourer et ensemencer de nouveau le terrain.
8. A retenir
Le traitement d'une intoxication par des plantes n'est souvent
pas possible ou intervient trop tard. En outre, le diagnostic
est difficile à poser vu le nombre de symptômes atypiques
différents. Mieux vaut donc prévenir que guérir. Une solide
connaissance des dangers potentiels tant des plantes sauvages que des plantes d'ornement est donc indispensable
pour quiconque possède un cheval. @
Hilde Nelis, vétérinaire attachée à l'unité de recherche Reproduction, Obstétrique et Médecine vétérinaire d'entreprise,
Faculté de Médecine vétérinaire, Université de Gand
82
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
83
Belgian Darby z
z Belgian Darby
Dit jaar moeilijk te maken prognose
Cette année, les pronostics seront difficiles
Het staat nu reeds vast dat de finales van zowel de drie- als
vierjarigen een bijzonder spannend verloop zullen kennen. De
selectierennen brachten aan het licht dat heel wat paarden
naar hun topvorm groeiden en er in slaagden om tijdens de
selectierennen hun besttijd te verbeteren. Hierbij valt op te
merken dat er tijdens de selectierennen echte toptijden werden gerealiseerd. Zelfs de driejarige dravers, hetgeen echt
nog baby’s zijn, blijken te spelen met tijden van 1 minuut en
17 seconden. FALCO VRIJTHOUT en FURAX DE CALVAIRE
slaagden er zelfs in om, tijdens de eerste sessie selectierennen, in een uiterst spannende koers de chrono te laten stilstaan op respectievelijk 1.16.21 en 1.16.27, hetgeen werkelijk fenomenale tijden zijn. FEARLESS VRIJTHOUT en FIRST
MELODY slaagden in een andere reeks erin om in een meer
gesloten ren een millimeterspurt te leveren waarbij beide rivalen slechts werden gescheiden door één honderdste van
een seconde (1.17.08 en 1.17.09). Ondanks de toptijden die
voornoemde vier klassepaarden hebben neergezet, is de kans
zeer reëel dat de winnaar nog naar een andere naam luistert.
Il est d’ores et déjà acquis que les finales des trois et quatre
ans connaîtront un dénouement particulièrement passionnant. Les manches qualificatives ont révélé que de très nombreux chevaux ont atteint leur meilleure forme, améliorant
leurs records personnels durant les qualifications. Durant les
manches qualificatives, de véritables records ont été établis. Plusieurs trotteurs de trois ans, qui sont encore de vrais
poulains, ont réalisé des chronos d’1 minute et 17 secondes.
Durant la première session de sélections, FALCO VRIJTHOUT
et FURAX DE CALVAIRE sont même parvenus à réaliser des
chronos respectifs de 1.16.21 et 1.16.27. Des performances
phénoménales. Dans une autre série plus fermée, FEARLESS
VRIJTHOUT et FIRST MELODY ont franchi la ligne d’arrivée
côte à côte, n’étant départagés qu’au centième de seconde
(1.17.08 et 1.17.09). Malgré les chronos phénoménaux de ces
quatre chevaux de grande classe, il se pourrait bien que le
vainqueur ne soit pas l’un d’entre eux. FORLAN a aussi remporté une victoire impressionnante et a donné l’impression
de pouvoir faire encore mieux. Au cours de la deuxième série
de courses de qualification, d’autres chronos historiques sont
apparus au marquoir. Incroyable mais vrai, 13 chevaux de trois
ans ont concouru en 1 minute 16 secondes et quelques centièmes, FINVEST VIVANT parcourant même le dernier kilomètre en 1 minute 15.95. Avec leurs victoires, FIRST MELODY
et FURAX DU CALVAIRE ont confirmé les superbes prestations
qu’ils avaient réalisées lors de la première série de courses
de qualification. Il n’y aura pas de tout grand favori parmi les
trois ans, et on peut déjà être certain que des qualités exceptionnelles seront au départ. De toute évidence, les jeunes
trotteurs belges sont extrêmement bien élevés, entraînés et
préparés pour les grands événements.
FORLAN won ook indrukwekkend en gaf de indruk om nog
sneller te kunnen terwijl tijdens de tweede serie selectierennen opnieuw fabelachtige tijden op het scorebord werden
getoverd. Raar maar waar, niet minder dan 13 driejarigen lieten de chrono stoppen na 1 minuut 16 seconden en nog wat
honderdsten, terwijl FINVEST VIVANT met 1 minuut 15.95 een
razendsnelle laatste kilometer aflegde. FIRST MELODY en
FURAX DU CALVAIRE bevestigden met een overwinning hun
prachtprestaties die zij leverden tijdens de eerste reeks selectierennen. Een gedoodverfde favoriet is er derhalve niet bij
de driejarigen, maar dat er buitengewoon veel kwaliteit aan
de start zal staan is een absolute zekerheid. Dit bewijst overduidelijk dat de jonge dravers in België zeer goed worden gekweekt, zeer goed worden opgeleid en op een uitstekende
wijze op een topevenement worden voorbereid.
Bij de vierjarigen leek ENZO TRAFO lang op weg te zijn om
als superfavoriet van start te kunnen gaan. De winnaar van de
driejarigen van de editie 2011 liet niet enkel een toptijd van
1.15.08 noteren maar slaagde er in om voorafgaand aan de
selectierennen, op 8 deelnames, niet minder dan 6 maal als
winnaar over de streep te komen. In de overige 2 rennen werd
deze “crack in wording” enkel door een Nederlands topproduct verslagen.
Tijdens de selectierennen werd echter duidelijk dat de concurrentie van ENZO TRAFO evenmin had stilgezeten. EQUINOX EV liet nog maar eens zien hoeveel klasse dit paard bezit, terwijl EVITA LAMBA en ESPOIR TER MAELE in 1.16.83 en
1.16.84 het bewijs leverden dat ook zij in staat zijn om een zeer
snelle eindkilometer te kunnen realiseren. Tijdens de tweede
reeks van de selectierennen kon ENZO TRAFO het kleine
foutje, dat gemaakt werd tijdens het eerste aantreden in de
selectierennen, rechtzetten. EASY SPEED van zijn kant toonde
aan dat zijn eigenaar het bij het rechte eind had om de naam
EASY “SPEED” te kiezen.
84
Het wordt derhalve ook bij de vierjarigen koffiedik kijken om
de winnaar te voorspellen, maar wie ook met de zegepalm de
piste mag verlaten, zal alleszins tot het uiterste zijn moeten
gaan om de tegenstand van zich af te houden. Het gevecht
om de oppergaai in de wacht te slepen, door als eerste over
de meet te gaan, zal worden gekleurd door de kwaliteiten van
de paarden en het koersinzicht van de drivers, terwijl ook het
lot en de omstandigheden van de koers zullen meespelen om
de winnaar aan te duiden.
De passie voor de paardensport, de gedrevenheid en de
liefde voor het paard zorgen ervoor dat de hartslag van de
paardenliefhebber sneller gaat slaan, telkens de starter het
licht op groen zet en de race een aanvang neemt. De paardenliefhebber leeft mee met het paard dat zijn of haar voorkeur meedraagt en beleeft van op afstand elke verschuiving
die zich voordoet in de ren. Hoe de ren uiteindelijk ook wordt
beslecht, de emoties die werden vrijgemaakt blijven na de ren
nazinderen en geven tot lang nadien nog stof tot discussie en
herbeleving van iedere cruciale fase van de ren.
Wanneer de finaledag op 30 september 2012 bij u, geachte
drafliefhebber, er in slaagt om uw hart (enkele keren) sneller
te laten slaan, zal de organisatie van de Belgian Darby met
een tevreden gevoel terugkijken naar de editie 2012 en tegelijkertijd vooruitblikken naar de toekomst teneinde nog beter
te doen. @
Il sera donc extrêmement difficile de prévoir le lauréat des
quatre ans, et l’on sait déjà que le concurrent qui remportera
la palme devra donner le meilleur de lui-même pour écarter
la concurrence. Pour remporter le trophée suprême et franchir
la ligne d’arrivée en tête, les qualités des chevaux et le sens
de la course de leurs drivers joueront un rôle prépondérant,
même si la chance et les conditions de course influenceront
également la désignation du vainqueur.
Passion du sport hippique, ardeur et amour du cheval vont faire
battre le cœur des passionnés de chevaux à chaque fois que
le feu passera au vert pour annoncer le début d’une course.
Le passionné de chevaux vit en effet la course avec son cheval
de prédilection et scrute à distance la moindre évolution de la
course. Et quel que soit le résultat d’une course, les émotions
qu’elle a suscitées restent vivent bien après son dénouement.
Au point de donner matière à de longues discussions qui font
revivre toutes ses phases cruciales.
Cher amateur de trot, si les finales du 30 septembre 2012 accélèrent (à plusieurs reprises) les battements de votre cœur,
c’est avec un sentiment de satisfaction que les organisateurs
du Belgian Darby pourront se remémorer l’édition 2012 et
envisager ses prochaines éditions, qu’ils souhaitent encore
améliorer. @
Herwig L’Homme
Herwig L’Homme
Chez les quatre ans, ENZO TRAFO a été longtemps considéré
comme le super favori de l’épreuve. Le lauréat des trois ans
en 2011 avait non seulement enregistré un superbe temps de
1.15.08, mais il était aussi parvenu, lors des manches qualificatives préalables, à franchir la ligne en vainqueur à 6 reprises sur
8 participations. Dans les deux autres courses, ce futur “crack”
n’a été devancé que par un extraordinaire cheval néerlandais.
Les manches qualificatives ont cependant démontré qu’ENZO TRAFO allait devoir faire face à une solide concurrence.
EQUINOX EV a en effet prouvé toute sa classe intrinsèque.
Quant à EVITA LAMBA et ESPOIR TER MAELE, qui ont couru
en 1.16.83 et 1.16.84, ils ont démontré qu’ils étaient eux aussi
en mesure de parcourir le dernier kilomètre à très vive allure.
Au cours de la deuxième série de manches qualificatives, ENZO TRAFO a pu corriger la petite erreur qu’il avait commise
lors de sa première apparition aux manches qualificatives. De
son côté, EASY SPEED a prouvé à son propriétaire qu’il avait
bien eu raison de le baptiser EASY “SPEED”.
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
85
Speel nu online op www.carousel.be
z Kalender | Calendrier
* volledige meeting / meeting complet
*
renbaan /
hippodrome
datum / date
startaangifte
déclaration des partants
special
OKTOBER/OCTOBRE
X
TONGEREN
Zaterdag / Samedi
06-10-2012
14 u/h 00
02-10-2012 - 10 u/h 30
X
KUURNE
Zondag / Dimanche
07-10-2012
14 u/h 00
03-10-2012 - 10 u/h 30
X
MONS
Dinsdag / Mardi
09-10-2012
16 u/h 30
04-10-2012 - 10 u/h 30
Premium * Memorial Kurt Aerts
X
TONGEREN
Zaterdag / Samedi
13-10-2012
14 u/h 00
09-10-2012 - 10 u/h 30
Vaderpaarden / Géniteurs
X
KUURNE
Zondag / Dimanche
14-10-2012
14 u/h 00
10-10-2012 - 10 u/h 30
GP West-Vlaanderen
X
MONS
Dinsdag / Mardi
16-10-2012
16 u/h 30
11-10-2012 - 10 u/h 30
Premium
X
TONGEREN
Zaterdag / Samedi
20-10-2012
14 u/h 00
16-10-2012 - 10 u/h 30
X
KUURNE
Zondag / Dimanche
21-10-2012
14 u/h 00
17-10-2012 - 10 u/h 30
X
KUURNE
Zaterdag / Samedi
27-10-2012
14 u/h 00
23-10-2012 - 10 u/h 30
X
MONS
Zondag / Dimanche
28-10-2012
14 u/h 00
24-10-2012 - 10 u/h 30
GP Talpe
Premium * GP Toussaint * Vaderpaarden (finale)
NOVEMBER/NOVEMBRE
X
TONGEREN
Donderdag / Jeudi
01-11-2012
13 u/h 00
29-10-2012 - 10 u/h 30
X
KUURNE
Zondag / Dimanche
04-11-2012
14 u/h 00
30-10-2012 - 10 u/h 30
X
MONS
Dinsdag / Mardi
06-11-2012
16 u/h 30
31-10-2012 - 10 u/h 30
Premium
X
TONGEREN
Zaterdag / Samedi
10-11-2012
13 u/h 00
06-11-2012 - 10 u/h 30
Stakes
X
KUURNE
Zondag / Dimanche
11-11-2012
14 u/h 00
07-11-2012 - 10 u/h 30
GP Gouverneur WVl
X
MONS
Vrijdag / Vendredi
16-11-2012
16 u/h 30
13-11-2012 - 10 u/h 30
Premium
X
KUURNE
Zondag / Dimanche
18-11-2012
14 u/h 00
14-11-2012 - 10 u/h 30
X
MONS
Vrijdag / Vendredi
23-11-2012
16 u/h 30
20-11-2012 - 10 u/h 30
X
KUURNE
Zondag / Dimanche
25-11-2012
14 u/h 00
21-11-2012 - 10 u/h 30
X
MONS
Dinsdag / Mardi
27-11-2012
16 u/h 30
22-11-2012 - 10 u/h 30
ROULETTE • BLACKJACK • VIDEOPOKER
DICE GAMES
Premium * Stakes (finales)
Premium
DECEMBER/DECEMBRE
KUURNE
Zondag / Dimanche
02-12-2012
14 u/h 00
28-11-2012 - 10 u/h 30
X
MONS
Woensdag / Mercredi
05-12-2012
16 u/h 30
03-12-2012 - 10 u/h 30
X
KUURNE
Zondag / Dimanche
09-12-2012
14 u/h 00
05-12-2012 - 10 u/h 30
X
MONS
Woensdag / Mercredi
12-12-2012
16 u/h 30
10-12-2012 - 10 u/h 30
X
KUURNE
Zondag / Dimanche
16-12-2012
14 u/h 00
12-12-2012 - 10 u/h 30
X
KUURNE
Zondag / Dimanche
23-12-2012
14 u/h 00
19-12-2012 - 10 u/h 30
X
MONS
Dinsdag / Mardi
25-12-2012
16 u/h 30
20-12-2012 - 10 u/h 30
X
KUURNE
Zondag / Dimanche
30-12-2012
14 u/h 00
26-12-2012 - 10 u/h 30
Premium * Crit. Pouliches
Premium * Crit. Poulains
Premium * GP Noël * Grand Criterium
Verdubbeling van
uw eerste storting
Gratis account
en € 10 gratis
spelkrediet
Goedgekeurd door de Belgische Kansspelcommissie
X
(max. € 100)
Minimum inzet van € 0,10
Erkend door de Belgische Kansspelcommissie,
100% veilig
www.carousel.be
86
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
Kom ook carousellen in onze speelzaal!
SEPTEMBER 2012 trotting magazine SEPTEMBRE 2012
Brugsesteenweg
13 Hulste (Harelbeke) T. 056 68 19 29
87
Tél.: 0032 475 70 51 51 | Fax: 0032 56 7
Tél.: 0032 475 70 51 51 | Fax: 0032 56 72 64 69 | [email protected]
Tél.: 0032 475 70 51 51 | Fax: 0032 56 72 64 69 | [email protected]
www.dsmtrotting.com
Moge de beste winnen
Que le meilleur gagne
Openingsuren - Horaires
Woensdag - Mercredi
14:00 - 18:00
Vrijdag - Vendredi
14:00 - 18:00
Zaterdag - Samedi
10:00 - 12:00 - 14:00 - 18:00
Ook mogelijk op afspraak - Egalement sur rendez-vous
FIN N
Gentseweg 289
8792 Desselgem, België
0032 475 70 51 51
TAC K