Jinotega - Cuculmeca

Commentaren

Transcriptie

Jinotega - Cuculmeca
stichting
Stichting
‘Vrienden van Jinotega’
La Ciudad de las
Brumas
30 jaar Stedenband Zoetermeer - Jinotega
2
stichting
voorwoord
In dit nummer
Voorwoord LBSNN // Voorwoord Edo Haan & Ton Roerig // Stichting Vrienden van Jinotega
Facts & Figures Stedenband // Projecten in beeld // Papegaaien liegen niet
Bericht uit Jinotega // Stedelijk College bezoekt Jinotega
Ondernemer aan het woord // Onderwijs in Jinotega // Microkredietfonds
Facts & Figures Jinotega // Meer dan koffie // Muurschilderingen Socialsofa
Inleefatelier // Jinotega in beeld // Nawoord van La Cuculmeca
stichting
voorwoord
Stedenband tussen
Zoetermeer en Jinotega
werkt door!
30 Jaar stedenband tussen Zoetermeer en Jinotega. Het was de eerste
officiële stedenband tussen een Nederlandse en een Nicaraguaanse stad.
In de jaren tachtig en negentig volgden nog vele steden uit beide landen.
In Nicaragua werden toentertijd de stedenbanden gezien als een ‘zandzak’
tegen een mogelijke Amerikaanse interventie en boden ze aan Nicaraguanen – na tientallen jaren van dictatuur - een blik op (lokale) democratie.
In Nederland markeren de stedenbanden op het gebied van ontwikkelingssamenwerking een trendbreuk. Het onderhouden van contacten in het buitenland was niet
langer alleen voorbehouden aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, maar nu ook
aan lokale overheden en haar burgers en groeperingen. In 1986 richtten de gemeente
Zoetermeer en de Vereniging voor Internationale Solidariteit, samen met nog negen gemeenten en particuliere organisaties in Nederland, het Landelijk Beraad Stedenbanden
Nederland – Nicaragua (LBSNN) op.
30 Jaar stedenband tussen Zoetermeer en Jinotega. Wat 30 jaar geleden aan Zoetermeerse (Nederlandse) kant begon met het concreet tonen van internationale solidariteit, is geëvolueerd tot ontwikkelingsrelevante gedecentraliseerde samenwerking met
een eigen positie, programma’s en budgetten binnen het Nederlandse (en Europese)
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid.
De vele vrijwilligers, medewerkers en bestuurders van particuliere organisaties, onderwijsinstellingen en de gemeente in Zoetermeer, hebben al die jaren met veel inzet,
creativiteit en met kennis van zaken zowel in Zoetermeer als samen met partners in
Jinotega eigentijds invulling gegeven aan de stedenband, zonder het uitgangspunt van
concrete internationale solidariteit tussen mensen en organisaties uit het oog te verliezen. Al meer dan eens maakte Zoetermeer het verschil voor burgers in Jinotega.
Stichting
‘Vrienden van Jinotega’
Colofon
© Stichting Vrienden van Jinotega, november 2012
Deze jubileum editie verschijnt in een oplage van 1000 stuks.
Eindredactie: Spectrum Communicatie
Fotografie:
Bert Boshoven, Image2Media, Gerard van Wijk, Stedelijk College, Shutterstock, Spectrum Communicatie
Vormgeving & productie:
Spectrum Communicatie
30 Jaar stedenband tussen Zoetermeer en Jinotega. Anno 2012 ondersteunt Zoetermeer de partnerstad met het benutten van hun economisch potentieel. Dit betekent
in concreto: het verhogen van de productie, het creëren van meer werkgelegenheid
en het verhogen van inkomens. Samen met andere Nederlandse gemeenten maakt
Zoetermeer al sinds 2000 via LBSNN de ondersteuning van partnergemeente Jinotega
op het gebied van het beheer van de gemeentefinanciën mogelijk. De hierdoor verbeterde belastinginning levert Jinotega nu jaarlijks een extra uitkering uit het nationale
gemeentefonds op. Zoetermeer maakt ook mee mogelijk dat in Jinotega alle jongens
en meisjes naar de basisschool gaan en ook hun school kunnen afmaken. Aansluitend
bij de lokale arbeidsmarkt heeft Zoetermeer een vakopleiding tot landbouwdeskundige
voor 100 jongeren mede mogelijk gemaakt. Zij zullen na hun afstuderen de productie
en werkgelegenheid in Jinotega verder verhogen.
Als voorzitter en directeur van het LBSNN spreken wij de hoop uit dat in Zoetermeer
nog vele jaren de campagne onder het motto: “Geef kinderen in Nicaragua een kleurrijke toekomst” doorwerkt!
P.C. (Tineke) Lodders-Elfferich
Voorzitter LBSNN
Ronald van der Hijden
Directeur LBSNN
3
4
voorwoord
voorwoord
Stedenband Zoetermeer - Jinotega
Groei!
Groei, dat is het woord waar het om draait bij de stedenband Zoetermeer-Jinotega. Groei in professioneel bestuur, groei in mondiale
bewustwording, groei van onderwijs voor opgroeiende kinderen. Het is
een band tussen twee steden in compleet verschillende werelden. Een
band die er voor zorgt dat de afstand tussen de oude en de derde wereld kleiner wordt en leidt tot wederzijds profijt, begrip en bewustwording. Die daarmee ook uiteindelijk leidt tot groei. Economische groei, in
een groeiend besef van een mondiaal burgerschap, van groei in ontwikkeling en onderwijs.
In het jaar 2012 viert Zoetermeer twee jubilea. Naast het dertigjarig bestaan van de
stedenband met Jinotega viert de stad ook haar 50-jarig bestaan als Groeistad. In minder
dan vijf decennia verrezen tienduizenden woningen en verveelvoudigde de bevolking.
Zoetermeer anno nu staat bekend als stad van sportieve leisure en van innovatie. Maar
ook is Zoetermeer vooral een fijne woon- en gezinsstad, met veel oog voor opgroeiende
jeugd en het onderwijs.
De opgedane kennis en vaardigheden in bestuur, organisatie en onderwijs komen regelmatig terug in de band met Jinotega, waarover straks meer. Eerst een terugblik.
De plaatselijke koffiebranderij “Las Brumas” vormt vanaf het begin de verbindingsschakel
met Zoetermeer. Een kinderdagverblijf verbonden aan die koffiebranderij, gevraagd door
de vrouwen die in de koffiebranderij werken, was immers het allereerste project dat door
Zoetermeer werd ondersteund. De Zoetermeerse gemeenteraad keurt in november 1981
het projectvoorstel goed en stelt ƒ 40.000,- beschikbaar voor de uitvoering.
Op 10 februari 1982 ondertekenen burgemeester Hoekstra, gemeentesecretaris Groenestein, de tijdelijk zaakgelastigde van Nicaragua Hernan Estrada en de voorzitter van de
stedenbandorganisatie vereniging voor Internationale Solidariteit Van der Schot de akte
van wederzijdse verbondenheid tussen Zoetermeer en Jinotega. In de jaren erna kwam
een opvanghuis voor mishandelde meisjes en alleenstaande jonge moeders in Jinotega
van de grond. Na de verwoestende orkaan Mitch in 1998 bood Zoetermeer een helpende
hand met de wederopbouw via kanalisering van de rivier en woningbouw. Van 2000 –
2007 is veel gedaan om de belastinginning, het kadaster en de strategische planning te
verbeteren. De strategische planning werd de basis voor de onderwijsprogramma’s en de
economische ontwikkeling
In de loop van de jaren kwam er steeds meer focus op het verbeteren van het onderwijs
en het bereikbaar maken van onderwijs voor kinderen en jongeren. In Jinotega gaat
bijna 20% van de kinderen niet naar het basisonderwijs omdat ze moeten werken op
bijvoorbeeld de koffieplantage. Zoetermeer wil meer van deze kinderen toch naar school
krijgen. Dat gebeurt onder meer door de bouw van klaslokalen, door te zorgen voor lunch
op school, door training voor docenten, cursussen voor ouders en de aanschaf van een
schoolpakket voor de kinderen.
Het merendeel van de kinderen stopt na het basisonderwijs met scholing en gaat daarna
werken. De stedenband zet zich ook in om kinderen beroepsonderwijs te laten volgen en
biedt ze daarna de mogelijkheid om een eigen bedrijfje op te zetten via het verstrekken
van een microkrediet.
Sinds 2010 is langzaam de focus, naast onderwijs ‘alle kinderen naar school’, op economische ontwikkeling gekomen (de zogenaamde Millenniumdoelen 2 en 8). Nicaragua
heeft economisch potentieel. De millenniumdoelencampagne stelt Nicaraguanen in de
partnersteden in staat de productie te verhogen, méér werk te creëren en zo een hoger
eigen inkomen te verwerven. Voorwaarden zijn dat alle kinderen naar de basisschool
kunnen en jongeren/volwassenen een vak leren om hun kansen op de arbeidsmarkt te
vergroten.
Aan deze kant van de oceaan werken vrijwel alle scholen in Zoetermeer mee aan de
verschillende activiteiten vanuit de stedenband. Hierdoor beseffen de leerlingen dat de
wereld groter is dan alleen Zoetermeer en dat wat je hier doet, ergens anders een verschil
kan maken.
De waarde van de bijzondere stedenband tussen Zoetermeer en Jinotega blijft onverminderd groot. Zoetermeer is ervan overtuigd dat haar opgedane kennis een brede toepassing verdient, omdat het bijdraagt aan verbeterde maatschappelijke omstandigheden in
de wereld. Daarnaast maakt de stedenband de inwoners van Zoetermeer bewust van de
problematiek in ontwikkelingslanden. Onze wereld is groter dan Zoetermeer alleen. En
door de stedenband wordt die grote mondiale samenleving tegelijkertijd weer een beetje
kleiner en komt dichterbij.
Na vijftig jaar Groeistad maakt Zoetermeer zich op om van Groeistad een mooie Bloeistad
te worden. Via de Stedenband Zoetermeer–Jinotega hopen we in Nicaragua de stad Jinotega ook een bloeiende toekomst te geven. Hopelijk voor nog eens dertig jaar!
Ton Roerig, voorzitter
stichting Vrienden van Jinotega
Edo Haan, wethouder
Stedenband Jinotega gemeente Zoetermeer
5
6
stichting
Stichting
‘Vrienden van
Jinotega’
stichting
De stichting ‘Vrienden van Jinotega’ werd in september 2011 opgericht.
De stichting heeft de taak op zich genomen om de toen al bijna 30 jaar
oude stedenband tussen Zoetermeer en Jinotega verder uit te bouwen. De stichting wil burgers, organisaties en bedrijven meer en actief
betrekken bij de stedenband en zo ook geld genereren ten behoeve van
de doelen die de stichting nastreeft. Vrienden van Jinotega werkt nauw
samen met de gemeente Zoetermeer, het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua (LBSNN) en HIVOS.
De stichting ‘Vrienden van Jinotega’ vervult een ambassadeursrol. Totdat de stichting in het leven werd geroepen, werd de stedenband met name onderhouden door
het gemeentelijk apparaat en de gemeentelijke politiek. De stichting wil de betrokkenheid van de Zoetermeerders en de Zoetermeerse ondernemingen vergroten.
Dubbele verdubbelaar
De stedenband tussen Zoetermeer en Jinotega bestaat sinds 1982. De contacten
hebben zich sinds die tijd ontwikkeld van enthousiasme van vrijwilligers tot een professionele aanpak die is ingebed in het officiële ontwikkelingssamenwerkingsbeleid
van de Nederlandse regering. Sinds 2007 voert Zoetermeer in samenwerking met
het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua en de ontwikkelingsorganisatie HIVOS de millenniumdoelencampagne.
Vanuit de millenniumdoelencampagne van de Verenigde Naties zet Zoetermeer
zich voor Jinotega in voor de millenniumdoelen 2 (‘alle kinderen naar school’) en
8 (‘eerlijke handel, schuldenverlichting en hulp’). De boodschap die de stichting
‘Vrienden van Jinotega’ wil overbrengen, is ‘alle kinderen naar school, alle geslaagden een baan’. Daarvoor wil men in Jinotega het ondernemerschap stimuleren en
bijdragen om opgedane kennis ook te kunnen verzilveren. De gemeente Zoetermeer
en de stichting trekken gezamenlijk op om de werkgelegenheid en het onderwijs in
Jinotega te verbeteren.
De stichting ‘Vrienden van Jinotega’ en de gemeente spannen zich in om elk jaar
E 50.000,- in te zamelen. De gemeente Zoetermeer heeft in de gemeentebegroting
de komende jaren middelen beschikbaar om die opbrengst te verdubbelen. En die
E 100.000,- wordt weer verdubbeld door HIVOS met gelden van het ministerie van
Buitenlandse Zaken. Zo wordt elke euro dus vier euro.
Alle beetjes helpen meer
De stichting wil de bevolking en het bedrijfsleven aansporen om na te denken over
eigen activiteiten die de stedenband met Jinotega ten goede komen. Dat kunnen
grootschalige projecten zijn, zoals een woningbouwproject in Jinotega. Maar wat
de stichting wil benadrukken, is dat het evengoed kleinschalige projectjes mogen
zijn. Een rommelmarkt, een inzamelingsactie van een school. Juist door de dubbele
verdubbelaar wordt elke Zoetermeerse euro wel vier concrete euro’s voor Jinotega.
Alle beetjes helpen hierdoor dus nog meer dan anders. En kleine acties zijn al snel
zeer de moeite waard!
7
8
facts & figures
facts & figures
9
Mitch
facts & figures
Stedenband
Verbondenheid
Het politieke voornemen van de gemeenteraad van Zoetermeer uit
1978 om ‘initiatieven op het terrein van de ontwikkelingssamenwerking,
waarbij de bevolking van Zoetermeer een actieve rol speelt, krachtig
te ondersteunen’ en ‘een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid
om tot duurzaam contact te komen met een gemeente in de derde
wereld, teneinde steun te verlenen bij het opzetten en ontwikkelen van
lokale voorzieningen aldaar’ resulteert na een selectieproces uit een aantal
alternatieven in de keuze voor een project dat herkenbaar is voor de bevolking van Zoetermeer: een kinderdagverblijf verbonden aan de koffiebranderij ‘Las Brumas’ in Jinotega. De solidariteit met Nicaragua
na de val van het Somoza-regime in 1979 heeft zeker een rol gespeeld bij deze keuze. Maar ook de overweging dat de vraag naar kinderopvang is geformuleerd door vrouwen die in de koffiebranderij werken.
Op 10 februari 1982 wordt de akte van wederzijdse verbondenheid tussen Zoetermeer en Jinotega
ondertekend.
‘like’
De Stichting Vrienden van Jinotega
heeft ook een Facebook pagina en
een Twitter account volg ons daar
voor het laatste nieuws.
www.facebook.com/vriendenvanjinotega
https://twitter.com/vjinotega
De orkaan Mitch veroorzaakt in 1998 veel menselijk leed en veel materiële schade. Hij brengt
ook een golf aan betrokkenheid in Nederland
en ook in Zoetermeer op gang. Het LSBNN is
mede-initiatiefnemer van een grote landelijke
inzamelingsactie op televisie. De gezamenlijke
stedenbanden slagen erin om – inclusief verdubbeling door de minister voor Ontwikkelingssamenwerking – ruim fl. 7 miljoen in te zamelen.
Zoetermeer is goed voor bijna fl. 500.000,--,
inclusief verdubbeling. De enorme hoeveelheid
geld die voor het land beschikbaar komt, doet
onmiddellijk de vraag rijzen naar een effectieve
en duurzame besteding van de middelen. In
nauwe samenwerking met de nationale overheid
en gemeenten in Nicaragua worden plannen
ontwikkeld voor een proces van bestuurlijke
vernieuwing. Dat een nieuwe fase in de ontwikkeling van Nicaragua inluidt.
e 50.000,In september 2000 keuren 189 landen op de millenniumtop van de Verenigde Naties in
New York de Millenniumverklaring goed. Hierdoor verplichten deze landen zich ertoe om
armoede en honger te bestrijden en onderwijs, gezondheidszorg, de status van vrouwen
en het milieu te verbeteren. De deadline is 2015. Zoetermeer sluit zich aan bij de millenniumdoelencampagne. De gemeenteraad neemt in 2006 een amendement aan waarbij in
de context van 25 jaar stedenband met Jinotega E 50.000,- beschikbaar komt ter verdubbeling van geldinzamelingsacties die zich richten op de millenniumdoelencampagne.
Delegatie
De eerste vrije verkiezingen in Nicaragua in
januari 1990 zijn voor het LBSNN aanleiding om
een waarnemersdelegatie samen te stellen. Zoetermeer en Delft worden uitgenodigd om deel
te nemen. Dat bezoek markeert het begin van
een kentering in de rol van de lokale overheid
op het terrein van ontwikkelingssamenwerking.
Als resultaat van een bezoek aan Jinotega in
1994 wordt een project gestart dat voorziet in
de kanalisering en verharding van de loop van
de Rio Ducuali. Als eind oktober 1998 de orkaan
Mitch over Midden-Amerika raast, doorstaan
de verbeteringen de ramp. Daarna worden ook
verbeteringen aangebracht aan de Rio Viejo aan
de oostkant van de stad.
1982 - heden
opzetten kinderdagverblijf,
2 opvanghuizen
1998
Mitch
Hivos
LBSNN
Zoetermeer
Hivos is een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie die strijdt tegen armoede,
onderdrukking en discriminatie. Dat doet
Hivos door mensen te steunen die zélf hun
toekomst willen bepalen en zélf in actie
komen om hun situatie te verbeteren. Hivos
gelooft in de kracht van deze mensen en
zoekt samen met hen naar innovatieve
oplossingen die relevant zijn in hun situatie
en hun omgeving. Tegelijkertijd wil Hivos de
kracht van burgers in Nederland aanspreken
om hen bij haar werk te betrekken, want
verandering daar vraagt inspanningen hier.
Al sinds 25 jaar richt het Landelijk Beraad
Stedenbanden Nederland - Nicaragua
(LBSNN), het samenwerkingsverband van
gemeenten en particuliere stedenbandorganisaties in Nederland, zich met succes
op het uitwisselen, samenwerken en het
ondersteunen van gemeenten en lokale
basisgroepen, non-gouvernementele organisaties/NGO’s, maatschappelijke organisaties en private sector in 16 partnersteden in
Nicaragua.
Zoetermeer is nu dertig jaar de zusterstad
van de Jinotega en ondersteunt de Nicaraguaanse stad bij haar ontwikkeling. Zoetermeer heeft geholpen met het bouwen van
woningen, de kanalisering van rivieren en
het versterken van het lokale bestuur. Op
dit moment zet Zoetermeer zich in voor het
verbeteren van het onderwijs en de economische ontwikkeling in Jinotega.
1999
woningbouw, versterking
lokaal bestuur
2003
haalbaarheidsstudie bloementeelt
- resultaat EcoVerde
2003 - heden
muurschilderingen
in Zoetermeer
2007 - heden
millenniumdoelencampagne: onderwijs en
economische ontwikkeling
10
projecten in beeld
projecten in beeld
11
Zoetermeerders
komen in
actie
De stichting Vrienden van Jinotega heeft de taak op zich genomen om
de 30 jaar oude stedenband tussen Zoetermeer en Jinotega verder uit
te bouwen. We willlen de burgers, organisaties en bedrijven meer en
actief betrekken bij de stedenband en zo ook geld genereren ten behoeve van de doelen die de stichting nastreeft. Dat kunnen grootschalige projecten zijn, zoals een woningbouwproject in Jinotega, maar het
kunnen evengoed kleinschalige projecten zijn, zoals een rommelmarkt
of een inzamelingsactie. Hier ziet u enkele voorbeelden van acties die
onlangs zijn georganiseerd en waarvan de opbrengst ten goede kwam
aan onze zusterstad Jinotega.
Cultuur Lokaal
Ieder jaar staan we op Cultuur Lokaal. Cultuur
Lokaal is al een aantal jaar de publieksmanifestatie van de millenniumdoelencampagne.
De stichting Vrienden van Jinotega lanceerde
in 2012 het ‘Trefpunt jongeren en ondernemers voor Jinotega’. Leerlingen komen hier
in contact met ondernemers om samen een
fondswervende activiteit op touw te zetten.
Het initiatief komt mede tot stand door de
actieve betrokkenheid van Kirty Matabadal.
Kirty is Zoetermeerse en sinds eind 2011
jongerenvertegenwoordiger van de Nationale
Jongerenraad bij de Verenigde Naties.
Speelgoedactie
Prima Speelgoed schonk vrijdag 31 augustus een bedrag van € 5.000 aan de zusterstad
Jinotega. Het bedrag is samengesteld uit de opbrengsten van de drie ‘Prima Speelgoedwinkels’.
De derde ’Prima Speelgoedwinkel’, gevestigd in het Stadshart, kende een aanzienlijke
omzetstijging. Daardoor kon dit grote bedrag ter beschikking worden gesteld. In het
verleden kwamen diverse andere goede doelen in Zoetermeer al aan bod. De omgevingsvaklieden kwamen zelf op het idee om de schenking aan de zusterstad Jinotega in
Nicaragua te doen. Door de ‘dubbele verdubbelaar’ is deze € 5.000 eigenlijk € 20.000.
Een mooi bedrag waar veel mensen mee geholpen kunnen worden.
Cultuur Lokaal wordt traditiegetrouw afgesloten met optredens van Zoetermeerse
amateurgezelschappen in de Grote Zaal van
het Stadstheater. In 2012 was onderdeel van
de finaleshow ‘Cirque du Culture’ een liedje
uit de musical ‘Papegaaien liegen niet’ die is
gemaakt naar aanleiding van het boek met
dezelfde titel van de kinderboekenschrijfster
Lydia Rood. De opbrengst (€ 1.406,-) van de
avond kwam ten goede aan de millenniumdoelencampagne.
Leerlingen
van het Era
smus Colle
rijen gemaa
ge hebben
kt en die ti
schildejdens een
verkocht. Z
veiling op
e overhand
school
igden de ch
Lokaal aan
eque tijden
de Stichtin
s Cultuur
g Vrienden
van Jinote
ga.
12
projecten in beeld
musical
Kerstbal
Het Oranje Nassau College, vestiging Clauslaan,
heeft in december 2011 een Kerstbal georganiseerd ten bate van Jinotega. De opbrengst van
het bal was E 2.443,59. Dit geld is door een
afvaardiging van leerlingen aangeboden aan
wethouder Edo Haan, die het namens de
Stichting Vrienden van Jinotega in ontvangst
nam.
“Het Oranje Nassau College heeft Jinotega ‘in haar hart gesloten’. Wij geven onze leerlingen
voorlichting over de stedenband met Jinotega en over de millenniumdoelen. In principe zijn
de meeste acties waar we een goed doel mee steunen ten bate van onze Nicaraguaanse
zusterstad. Zo ook het Kerstbal. Dit schooljaar werd het bal voor de tweede keer georganiseerd.
We hebben het groots aangepakt, zodat iedereen het naar z’n zin kon hebben: een dancing, een
bioscoop, videogames, karaoke – en dat allemaal in ons eigen pand aan de Clauslaan,” vertelt
directeur Marion Martijn. De entreeprijs voor het kerstbal was E 5,- per persoon. “Iedereen heeft
zich belangeloos ingespannen om er een mooie avond van te maken. In totaal – leerlingen,
introducé(e)s, vrijwilligers en medewerkers – waren er die avond een kleine 1.000 gasten in huis.
Iedereen was feestelijk gekleed. Het was een zeer geslaagde avond waar we met plezier én trots
op terugkijken. Na aftrek van de kosten is de opbrengst van de avond E 2.443,59 voor de Stichting
Vrienden van Jinotega.”
Kredietdag levert
e 1.056,- op
Leerlingen van het Stedelijk College hebben
e 1.056,- opgehaald voor zusterstad Jinotega.
Dit deden ze met het project Globaland.
De leerlingen kregen tien euro startgeld
en moesten dit met rente terugbetalen. Er
werden activiteiten georganiseerd als cakejes
verkopen, auto’s wassen en honden uitlaten.
Wethouder Edo Haan van financiën nam het
geldbedrag namens de gemeente Zoetermeer
in ontvangst.
Lege flessen
Bij basisschool Het Zwanenbos aan het
Kerkenbos in Zoetermeer hebben de leerlingen statiegeld gespaard. De opbrengst van de
flesseninzamelingsactie was E 40,-. Dit geld
is geschonken aan de Stichting Vrienden van
Jinotega.
13
Een tipje van de sluier
“Morgen ben ik rijk, denkt Mateo. Hij zet
al zijn stiekem gespaarde geld in op een
vechthaan, dan kan hij een honkbalhandschoen kopen. Want overdag rommelt zijn
maag, maar in zijn dromen is Mateo de
honkbalheld van Jinotega. Mateo verliest
– meer dan zijn geld en zijn droom. Denis,
die wel op honkbal mag, geeft hem een
papegaai, maar Mateo wil geen medelijden. Hij voelt dat er een geheim in de
lucht kangt. Het is een groot en belangrijk
geheim en het gaat over hem. Zelfs Denis
wil het niet vertellen. Als zijn vriend wegloopt van huis, gaat Mateo hem achterna
…”
Papegaaien
liegen niet
Kinderboekenschrijfster Lydia Rood reisde in november 2009 voor
de bibliotheek Zoetermeer naar Jinotega om ideeën op te doen voor
een nieuw boek. Naar aanleiding van haar reis schreef Lydia het boek
‘Papegaaien liegen niet’, een wervelend avontuur van de Nicaraguaanse
jongen Mateo die als schoenpoetser wat geld probeert te verdienen.
Het verhaal gaat over winnen, verliezen en toch weer winnen.
Sebastiaan Smits van Storytellers schreef op basis van dit verhaal een
musical. Deze musical wordt opgevoerd door leerlingen van Zoetermeerse scholen.
Door het lezen van het boekje krijgt men een beeld van het dagelijks leven in Jinotega. Bovendien heeft de bibliotheek Zoetermeer bij het boekje ‘Papegaaien liegen
niet’ een lesbrief gemaakt voor leerjaar 1 en 2 VMBO, HAVO en VWO en groep 7 en
8 van het primair onderwijs. Aan de hand van deze lesbrieven kan tijdens de lessen
nog veel dieper ingegaan worden op de situatie in ontwikkelingslanden in het algemeen en de stedenband tussen Zoetermeer en Jinotega in het bijzonder.
Ook de musical ‘Papegaaien liegen niet’ geeft een beeld van het leven in Jinotega.
Van de musical, die eerder al werd uitgevoerd in 2009, zijn in 2012 drie uitvoeringen
in het CKC tijdens de feestavond die door de Vrienden van Jinotega wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met het CKC en de bibliotheek Zoetermeer.
14
bericht uit Jinotega
bericht uit Jinotega
Geloven in de
mogelijkheden
Proyecto Finca Nicaragua, NGO die
kleine boeren ondersteunt in
Jinotega
2
sociaal investeringsfonds
3
ministerie van onderwijs
4
Banco Interamericano de Desarollo
5
Banco Centroamericano de Inte
gración Económica
6
Dutch International Guarantees for
Housing
1
van Jinotega
Onder het motto ‘Verenigd door het algemeen welzijn’ van de nationale
regering en door de lokale aanpak van het gemeentebestuur van Jinotega, is de stad erin geslaagd om een succesvolle samenwerking aan te
gaan met enkele andere steden. Die steden onderhielden al verscheidene jaren vriendschapsbanden met Jinotega en hebben met deze nieuwe
opzet niet geaarzeld om de samenwerking voort te zetten.
Ik wijs in dit verband in het bijzonder op de vriendschapsband tussen Jinotega en
Zoetermeer waarmee op verschillende terreinen hulp wordt geboden aan onze stad:
versterking van organisaties, onderwijs, infrastructuur, woningbouw en economische ontwikkeling. Het belangrijkste doel van de vriendschapsband is om de stad
gereedschappen en instrumenten aan te reiken die ons in staat stellen de belastinginning te verbeteren, onze bestaande bronnen zo optimaal mogelijk te gebruiken
en het menselijk kapitaal van Jinotega te versterken.
De nationale regering wijst 7,5% van
de voor gemeenten beschikbare
gelden toe via het ministerie van
Openbare Financiën en Kredieten
en dat wordt besteed in de sectoren onderwijs en gezondheid.
Daardoor lukt het onder andere om
te investeren in het herstel en de
uitbreiding van scholen.
De belangrijkste strategische
lijn waarin de vooruitgang en
ontwikkeling van de bevolking
15
is ingebed, is ook het onderwijs. Hierin onderscheidt het gemeentebestuur van
Jinotega zich door de samenwerking met NGO’s in de stad, zoals La Cuculmeca,
Intervida, Misión para Christo, Bridges to Community, Profinic, bovendien met de
hulp van de centrale regering (Nuevo Fise en Mined). Op het gebied van de huisvesting hebben we dankzij de hulp en technische adviezen van de stedenband een
analyse en diagnose gemaakt waardoor we nu beschikken over gemeentelijk beleid,
strategie, plannen, woningbouwprogramma’s en -projecten. We hebben de hulp van
de centrale regering via het Nicaraguaanse Instituut voor stedelijke en landelijke
huisvesting (INVUR) die woningbouwprojecten stimuleert in verschillende categorieën: van eenvoudig tot luxer met meer kamers, met en zonder kredieten, op basis
van financiering door BID, BCIE en DIGH (uit Nederland). Wij zijn ook zeer erkentelijk
voor de hulp en ondersteuning die onze gemeentelijke technische deskundigen krijgen. Hierdoor zijn zij de voorlopers van de realisering van de huisvestingsdiagnose
en het plan van aanpak, het basisplan voor grond en woningbouw en de strategische planning. En hierdoor is uitwisseling van ervaringen mogelijk waardoor wij
het beste dat u ons biedt kunnen benutten om de ontwikkeling van onze stad voort
te stuwen. De hoge graad van institutionele ontwikkeling die we hebben bereikt
dankzij de Nederlandse steden hebben we ook willen toepassen in het stadhuis van
Jinotega, door praktische en concrete ervaringen. Er is echter een zeer groot verschil
tussen uw en onze situatie, waardoor de verandering van kwaliteiten langzaam gaat
- maar niet onmogelijk is - als we van beide kanten doorzetten!
De hulp van Zoetermeer aan Jinotega is prijzenswaardig. Dat u gelooft in de mogelijkheden van Jinotega en wij hopen dat u met ons op deze weg voort wilt gaan,
voortdurend op zoek naar het algemeen belang, de armoede terugdringend en ons
baserend op christelijke, socialistische en solidariteitsbeginselen.
Lic. Leónidas Centeno Rivera
Burgemeester van Jinotega
16
op bezoek in...
op bezoek in...
Stedelijk College
bezoekt
Jinotega
Omdat ‘Alle kinderen naar school’ (millenniumdoel 2) een belangrijk
doel is van de stedenband tussen Zoetermeer en Jinotega, is er bij het
onderhouden van deze stedenband ook een nadrukkelijke rol weggelegd voor het onderwijs. Bij het Stedelijk College leidde de deelname
aan de oriëntatiereis naar Jinotega in 2010 door directeur Marik Bal en
adjunct-directeur Ton de Bruyn onder andere tot goede contacten met
een plaatselijke school.
“Het Stedelijk College besloot deze school te gaan ondersteunen en heeft verschillende acties op touw gezet om geld te genereren. Al snel ontstond het plan om
de opbrengst van deze acties zelf naar Jinotega te brengen en aan dit bezoek een
studiereis voor onze leerlingen te koppelen,” vertelt Ton de Bruyn. “Voorafgaand aan
deze reis, die in februari 2011 plaatsvond en waarvoor acht leerlingen onder andere
aan de hand van een motivatiebrief waren geselecteerd, hebben we de deelnemers uitgebreid op hun reis voorbereid. Ze kregen veel achtergrondinformatie over
Nicaragua en Jinotega, over de stedenband tussen Zoetermeer en Jinotega en zelfs
Spaanse les.”
Ton de Bruyn is sinds zijn eerste bezoek aan Nicaragua in 2010 al verschillende
malen in het Midden-Amerikaanse land geweest. Hij kan hierdoor steeds beter
inschatten waarmee de school in Jinotega gebaat is en met welke middelen men
het schoolbezoek daar aantrekkelijker/laagdrempeliger kan maken. “In februari 2011
hebben we met de opbrengst van onze acties tien computers kunnen schenken – gekocht in Nicaragua, omdat we het geld dáár wilden besteden. Daar wordt dankbaar
gebruik van gemaakt, maar ook schriften, pennen en potloden zijn welkom.”
Met de studiereis van leerlingen van het Stedelijk College naar Jinotega zijn volgens
De Bruyn alle partijen gebaat. “Voor onze leerlingen is zo’n studiereis een leerzame
ervaring. Na hun reis kunnen zij bovendien een ambassadeursrol voor de stedenband gaan vervullen, want zij weten uit eigen ervaring hoe het leven in Jinotega
eruit ziet. Behalve de ondersteuning die het Stedelijk College de school in Jinotega
biedt, wordt onze aanwezigheid daar door de bevolking enorm op prijs gesteld. De
mensen zijn dankbaar, hebben een goede inborst en vinden het een buitengewone
eer om contacten buiten Nicaragua te kunnen leggen en onderhouden.”
In november 2012 reist er weer een delegatie van het Stedelijk College met acht
leerlingen af naar Jinotega. Deze keer zal er door de leerlingen geholpen worden bij
de koffie-oogst.
“Indrukwekkende ervaring”
Daphne van Ree is één van de acht leerlingen van het Stedelijk College die
in 2011 Jinotega bezochten. Zij kijkt terug op een indrukwekkende ervaring.
“Tijdens de reis heb ik met eigen ogen kunnen zien hoe het leven er daar aan
toegaat. Ik ben te gast geweest bij een familie en heb contact gelegd met de
plaatselijke bevolking. De dagen van de vrouwen zijn gevuld met eten bereiden en de was doen. De huizen zijn klein en de omstandigheden primitief. Er
zijn drie redenen waarom kinderen niet naar school gaan: hun familie kan het
schooluniform niet betalen, de kinderen moeten werken om een bijdrage te
leveren aan het gezinsinkomen, of de familie ziet het nut er niet van in. Het
contrast tussen het leven dat wij hier in Zoetermeer leiden en het leven van
jonge mensen in (de omgeving van) Jinotega is heel groot. Ik ben me veel
bewuster geworden van onze rijkdom, maar ook van het feit dat je met veel
minder tevreden kunt zijn. Ik koester nog steeds de contacten die ik heb gelegd
en dolgraag zou ik nog eens teruggaan om te kijken hoe het nu is met mijn
vrienden daar. Onlangs ben ik met een blog begonnen (optournee.wordpress.
com) waarop ik vertel over mijn reiservaringen.”
17
18
ondernemer
onderwijs
René Bos van Presentation Partner
“Geven is
leuker dan krijgen”
Ongeveer drie jaar geleden besloot René Bos van Presentation Partner
met zijn bedrijf de stedenband tussen Zoetermeer en Jinotega te gaan
ondersteunen. “Hier in Nederland levert Presentation Partner digitale
schoolborden. Juist omdat er binnen de stedenband veel gedaan wordt
om de kinderen daar ook een scholing te geven, sprak dit goede doel
mij aan. Het gaat om dezelfde doelgroep en om het bieden van een
toekomstperspectief.”
In deze economisch wat moeilijkere tijd, moet je als ondernemer scherp zijn. “Het is
nu het allerbelangrijkste om de continuïteit van je bedrijf zeker te stellen. Maar als je
dat voor elkaar hebt en er blijft wat over, dan kun je delen. En omdat ik geven leuker
vindt dan krijgen, doe ik dat graag.” De Zoetermeerse ondernemer, die sowieso een
zwak hart heeft voor de mensen op deze wereld die het wat minder hebben, ziet het
als zijn sociale plicht om te delen. “Zo verzacht je de wereld een beetje.”
Hoewel René Bos zelf nooit in Nicaragua geweest is, vindt hij het prima dat Zoetermeer zich zo actief inzet voor de stedenband met Jinotega. “Omdat die stedenband
al zo lang bestaat, lijkt Jinotega dichter bij te komen. Dat geldt ook voor de doelen
die daar worden nagestreefd. Wat men wil bereiken, is heel concreet. En als je weet
dat er van je geld bijvoorbeeld schriftjes gekocht worden, of krijtjes of pennen,
waarmee het daadwerkelijk makkelijker wordt om de kinderen daar onderwijs te
bieden, dan zal dit iedere Zoetermeerder aanspreken. We mogen trots zijn op die
stedenband!”
Steeds meer
kinderen
naar school!
Vrienden en vriendinnen, leden van de stedenbanden NederlandNicaragua,
Sinds 2008 werken wij samen met de scholen Rubén Baltodano en Alfaro (in de wijk
Datanlí), José Dolores Estrada (in Pueblo Nuevo), Benjamín Zeledón (in Santa Isabel), Los Ángeles (in Los Cerrones), Francisca Rivera Siles (in Tomayunca), Andrés
Castro (in La Perla), Odórico D´Andrea (in La Virgen 2 en El Delirio) en El Dorado.
Deze samenwerking is een van de meest systematische hulpprojecten geweest in de
realisering van onderwijsmillenniumdoel 2, waardoor 20 schoollokalen zijn gebouwd en opgeknapt en voorzien van schoolbanken, schoolborden, leermaterialen
voor leerlingen en docenten.
De hulp is van grote invloed op onderwijsgebied, omdat het bijdraagt aan de motivatie van ouders, kinderen en jongeren om een prettig onderwijsklimaat te krijgen
dat er voor zorgt dat zij blijven deelnemen aan het onderwijs.
In 2008 sloten we allianties met alle organisaties die onderwijs bieden in onze stad
(La Cuculmeca, Intervida, Caritas, Mision para Christo, Soopexcca, Cisa Exportadora)
en andere partijen die bijdragen aan onderwijs. Samen willen we het actieplan tot
uitvoering brengen waarin waarmee we willen bereiken dat alle kinderen hun recht
op onderwijs kunnen uitoefenen en waarmee onze regering de uitdaging voor 6-jarig en 9-jarig onderwijs in 2015 kan realiseren.
In de afgelopen jaren hebben we met steun van Nederland en in het bijzonder van
de stedenband met Zoetermeer bereikt dat 2208 voortijdig schoolverlaters weer naar
school gaan.
Als ministerie van Onderwijs zijn wij dankbaar voor deze steun van Zoetermeer en
wij beloven met alle partijen gezamenlijk door te gaan met het realiseren van het
doel dat alle kinderen gebruik kunnen maken van hun recht op onderwijs.
Rosa Esperanza González Soto
Gedelegeerde voor Onderwijs,
Gemeentebestuur Jinotega via het ministerie van Onderwijs
19
20
kredieten
kredieten
Microkredietfonds
In Jinotega bestaat behoefte aan kredieten om een eigen bedrijfje te
beginnen of om te investeren in kwaliteitsverbetering van producten.
Gevestigde banken verlenen doorgaans kredieten aan ondernemers
tegen een onderpand of borgstelling. Startende ondernemers kunnen
heel vaak niet aan die verplichting voldoen. Om ook die groep een kans
te bieden, hebben de Vrienden van Jinotega in Jinotega een microkredietfonds opgericht.
Een groot deel van de gelden die we in Zoetermeer ophalen met de millenniumdoelencampagne - na verdubbeling door de gemeente Zoetermeer en verdubbeling met
geld van het ministerie van Buitenlandse Zaken - storten we in een kredietfonds. Het
fonds wordt beheerd door een gerenommeerde kredietorganisatie die is gevestigd
in Jinotega. De microkredietbank legt zelf ook nog eens 40% aan eigen middelen in.
Het fonds is een zogenaamd ‘revolving fund’: uitgeleende gelden worden na een
afgesproken periode en met een rentepercentage afgelost en komen terug in het
fonds om opnieuw te kunnen worden uitgeleend.
Ondernemers komen in aanmerking voor een microkrediet als ze een goedgekeurd
verdienmodel (businessplan) hebben. Bestaande en ook beginnende ondernemers
willen graag geholpen worden met het opstellen van zo’n plan, omdat ze de kennis
niet hebben. Daarin voorziet het fonds ook. De beginnende ondernemers kunnen
een beroep doen op deskundigen die helpen bij het opstellen van het businessplan.
Als het plan wordt goedgekeurd, wordt de ondernemer nog ongeveer een half jaar
begeleid door een coach. De coach is goed op de hoogte van de lokale situatie in
Jinotega, kent de mensen en de markt en adviseert bij de uitvoering.
21
facts & figures
22
facts & figures
facts & figures
Jinotega
Koffie
Nicaragua exporteert met name koffie en suiker. Opkomende sectoren zijn de textielindustrie (maquilas),
mijnbouw, visserij en handel.
Jinotega leeft tot nu toe vooral van koffieteelt, maar
wil graag meer doen op het gebied van bloemen
en groenteteelt en toerisme.
Water
Tropisch
Jinotega ligt bij het Apanas
meer, belangrijk voor de elektriciteitsvo
orziening en de
visserij. Tevens heeft het
meer toeristische
potentie voor de regio.
Buren
Nicaragua is een land in Centraal-Amerika
dat in het noorden grenst aan Honduras, in het zuiden aan Costa Rica, in het
westen aan de Grote Oceaan en in het
oosten aan de Caribische Zee.
Stad van de mist
• Jinotega ligt in het noorden van
Nicaragua, op zo’n 1.200 meter hoogte in
een bergachtig, afgelegen gebied.
• Jinotega wordt wel ‘ciudad de las brumas’
(stad van de mist) genoemd.
• Jinotega is een stad met 75.000 inwoners.
•
In Jinotega is het tijdverschil met Zoetermeer in de zomer 8 uur en in de winter 7 uur. (Nicaragua kent geen zomeren wintertijd).
•
Sinds 1982 is er in Jinotega en in Nicaragua veel ten goede veranderd, maar Nicaragua is nog altijd een van de armste
landen van het westelijk halfrond.
Nicaragua heeft een tropisch klimaat met
toch grote klimaatverschillen. De westelijke
laaglanden zijn erg warm, maar er is altijd
genoeg frisse wind tijdens het regenseizoen
(mei tot november). In het droge seizoen
(december tot april) waait er meestal een
wind die veel stof meebrengt. De oostelijke
laaglanden (tropisch regenwoud), zijn altijd
nat en heet en het kan er zelfs flink regenen
tijdens het korte droge seizoen (maart tot
mei). De temperaturen verschillen afhankelijk van hoogte, maar jaarlijks variëren
ze tussen de 15 en 35 graden. In Nicaragua
kunnen van juni tot november tropische stormen en orkanen voorkomen.
Het land
Officiële landstaal: Hoofdstad: Regeringsvorm: Staatshoofd:
Religie: Oppervlakte: Inwoners:
Volkslied: Munteenheid: Spaans
Managua
Republiek
Daniel Ortega
65% rooms-katholiek,
32% evangelisch
130.000 km²
5.891.199 (2009)
Salve a ti
Córdoba (NIC)
9222 km²
Het departement Jinotega heeft een oppervlakte van 9222 km². Dat is vergelijkbaar met de
oppervlakte van de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Utrecht tezamen. Het aantal
inwoners van het departement Jinotega ligt rond de 350.000, terwijl er in de drie Nederlandse provincies gezamenlijk meer dan 7 miljoen mensen wonen.
23
24
export
export
Meer dan
Koffie
Nicaragua is een belangrijke leverancier van Arabica koffiebonen. De
beste koffie uit Nicaragua komt uit het midden en noorden van het land
en tot de hoogste klasse behoort vooral de koffie uit Matagalpa, Nuevo
Segovia én Jinotega. Deze koffiesoorten, die aangeduid worden als
Central Estrictamente Altura, hebben een aangename zuurgraad en zijn
zeer geurig, lekker voor espressobranding. Deze kwalitatief zeer goede
koffie is wereldwijd zeer populair.
In het departement Jinotega wordt naar schatting 65% van alle koffie in Nicaragua
verbouwd. Vanwege de uitstekende geografische en klimatologische omstandigheden (gemiddeld liggen de koffietuinen op 1.200 meter boven zeeniveau en schommelt de temperatuur tussen de 18 en 22 oC) worden hier de beste koffies verbouwd.
Deze koffie wordt, afhankelijk van het beschikbare aanbod, in diverse melanges
verwerkt. In de omgeving van Jinotega zijn veel kleine koffieboeren gevestigd. Naast
de koffie verbouwen zij landbouwgewassen zoals maïs, bonen en bananen voor
eigen gebruik en doen ze aan bosbouw.
Na het aantreden van de regering Bolaños in 2002 wordt in Nicaragua de corruptie
voortvarend aangepakt en het beheer van de overheidsfinanciën sterk verbeterd, net
als de relaties met het IMF en de Wereldbank. Lokale overheden in Nicaragua krijgen
ook meer geld en dat is heel belangrijk voor het ter hand nemen van hun eigen ontwikkeling. Nederlandse gemeenten, waaronder Zoetermeer, helpen Nicaraguaanse
steden als Jinotega om de financiële positie van de gemeenten te versterken en de
lokale ontwikkeling te verbeteren. Meer samenwerking met bedrijfsleven komt tot
stand. Met ondersteuning van Zoetermeer maakt Jinotega vanaf 2003 plannen om
de stad en de regio economisch te ontwikkelen. Voor Jinotega betekent dit dat de
regio zich niet meer alleen op koffieteelt richt, maar ook op toerisme, bloemen- en
groenteteelt.
Zoetermeer zorgt ervoor dat er contacten ontstaan tussen Nederlandse bloementelers en Nicaraguanen die met bloementeelt willen beginnen. EcoVerde wordt opgericht, een joint venture die zich richt op het telen van ledervarens. Het project brengt
nieuwe werkgelegenheid in Jinotega.
25
26
muurschilderingen
muurschilderingen
Kleurrijke
llege
Stedelijk Co
Muurschilderingen
Sinds 2003 worden elk jaar kunstenaars uit Nicaragua uitgenodigd om
in Zoetermeer een muurschildering te maken bij een school, samen met
leerlingen en leerkrachten.
Dit heeft inmiddels geresulteerd in een kleine twintig kleurrijke muurschilderingen op verschillende locaties. Het thema van de muurschilderingen is ‘Wij willen
spelen, wij willen leren’ en worden gemaakt om meer bekendheid te geven aan de
millenniumdoelencampagne ‘Alle kinderen naar school’. De muurschilderingen zijn
illustratief voor de warme band met de verre zusterstad van Zoetermeer, Jinotega in
Nicaragua. Op deze pagina’s geven we een bloemlezing van de verschillende muurschilderingen die nu in Zoetermeer te bewonderen zijn.
27
28
muurschilderingen
socialsofa
Prins Florisschool
Socialsofa voor
Jinotega
inde
Noorde
Een Socialsofa is een comfortabele straatbank waarop omwonenden en
voorbijgangers gezellig kunnen zitten of elkaar ontmoeten. Het idee erachter is dat de bank de sociale contacten tussen buurtbewoners en anderen versterkt. Van oorsprong is de bank vervaardigd van grijs beton,
maar alvorens de bank wordt geplaatst hebben vrijwilligers en (buurt)
bewoners gezamenlijk de bank versierd met kleurrijke mozaïeksteentjes, die bestaan uit gerecycled glas. In Zoetermeer zijn op verschillende
plekken in de stad Socialsofa’s te vinden.
Vanwege de 30-jarige stedenband tussen Jinotega en Zoetermeer is in de werkplaats
van de Socialsofa’s in Zoetermeer het idee ontstaan om ook een Socialsofa te maken
met als thema ‘Jinotega’. Begin maart 2012 zijn bewoners onder leiding van Johan
Verstrate gestart met het mozaïeken van deze sofa en inmiddels is de sofa helemaal
voltooid. De sofa heeft een prachtig mozaïek gekregen dat de stedenband zeer goed
verbeeldt en binnenkort komt de Socialsofa voor Jinotega op een schitterende plaats
aan de Grote Dobbe te staan.
De Wate
rlelie
Oranje Nassau College Clauslaan
29
30
inleefatelier
inleefatelier
Kinderen schrijven aan hun ‘pupitres’
Winkel
In het ‘Inleefatelier’ verplaatsen leerlingen van de bovenbouw van de
basisschool en de onderbouw van de middelbare school uit Zoetermeer
zich in het leven van kinderen in Jinotega. De kinderen leren hoe het is
om niet naar school te kunnen en te moeten werken. Want zo ziet het
leven van veel leeftijdsgenoten in Jinotega er helaas uit.
Kinderen
verplaatsen
zich in het
leven in
Jinotega
Naast het inzamelen van geld voor het behalen van de millenniumdoelen, is ook
bewustwording en voorlichting van kinderen in Zoetermeer op het gebied van mondiaal burgerschap en armoedebestrijding een belangrijk doel. Dit wordt bereikt met
het ‘Inleefatelier’ dat ontwikkeld is door het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland Nicaragua (LSBNN) in samenwerking met HIVOS.
In het Inleefatelier staan onder andere een Nicaraguaans schooltje, een winkel, een
huis, een bonenbedrijf en een bank. De kinderen krijgen ieder een rol toebedeeld,
variërend van bankdirecteur tot schoenpoetser. Er wordt een leraar en leerlingen
aangewezen voor het schooltje en er moeten kinderen werken in een atelier, want
in Nicaragua is het immers niet vanzelfsprekend dat alle kinderen naar school gaan.
“De eerste tien minuten is het nog een spelletje, maar daarna gaan de kinderen
helemaal op in hun rol,” is de ervaring op de scholen die het Inleefatelier in huis hebben gehad. Al spelend leven de kinderen zich steeds meer in hun rol in en leren ze
veel over het leven in een stad als Jinotega.
Het Inleefatelier, dat ook nog op de Floriade in Venlo heeft gestaan, blijft de komende
jaren voor scholen in Zoetermeer gratis te leen. Voor meer informatie en boekingen
kunnen belangstellenden en scholen terecht bij de bibliotheek. De bibliotheek Zoetermeer ondersteunt het Inleefatelier met een leesbevorderingsproject. Samen met
het atelier ontvangt de school een grote krat met boeken over het leven van kinderen in ontwikkelingslanden, zoals het boek ‘Papegaaien liegen niet’, over de jonge
schoenpoetser Mateo, dat een aantal jaar geleden in opdracht van de bibliotheek
door kinderboekenschrijfster Lydia Rood is geschreven.
Kralenatelier
De Nicaraguaanse school
31
32
Jinotega
stichting
in beeld
Jinotega
stichting
in beeld
33
34
nawoord
100 años
sembrá educación
Si quieres ver tu futuro a
nawoord
Als je
100 jaar vooruit wilt kijken,
zaai dan onderwijs
30 años de hermanamiento entre dos ciudades separadas por “el gran
charco”, sin embargo, unidos por múltiples lazos de amistades entre niños,
niñas, adolescentes, jóvenes, ciudadanos y ciudadanas de ambos pueblos.
30 jaar verbroedering tussen twee door een oceaan van elkaar gescheiden
steden, maar verbonden door talloze vriendschapsbanden tussen jongens,
meisjes, opgroeiende jongeren en inwoners van beide steden.
30 años de historia e historias, juntando voluntades, entusiasmo y las inmensas ganas
de hacer algo mejor de este mundo. En una época en la cual muchos grupos, movimientos y hermanamientos han ido “envejeciendo” e incluso cerrando sus ciclos de
vida como organizaciones de solidaridad, el hermanamiento ha apostado a la renovación con constancia, a la inclusión masiva de su población, a emocionar a niños, niñas y
jóvenes por conocer y contribuir a la campaña de “Todos los niños a al escuela”.
30 jaar van grote en kleine gebeurtenissen, van sterke wil om samen te werken, van
geestdrift en een enorme drang om deze wereld iets beter te maken. In een periode
waarin veel groepen, bewegingen en stedenbanden aan het vergrijzen zijn en hun activiteiten als solidariteitsorganisatie langzaam beëindigen, heeft deze stedenband ingezet
op aanhoudende vernieuwing, op voortdurende betrokkenheid van de bevolking, met
een beroep op kinderen en jonge mensen om de campagne “alle kinderen naar school”
te leren kennen en er een bijdrage aan te leveren. Talloos zijn de projecten die gedurende 30 jaar in gang zijn gezet, maar ik wil me in het bijzonder richten op de fundamentele
grondslag die het onderwijs is. Het motto van La Cuculmeca is:
Muchos son los proyectos que se han desarrollado durante los últimos 30 años, sin
embargo, me quiero centrar especialmente en la base fundamental que es la educación
retomando un lema adaptado por La Cuculmeca que dice:
“ Si quieres ver tu futuro a 1 año, sembrá maíz.
Si quieres ver tu futuro a 10 años, sembrá árboles.
Si quieres ver tu futuro a 100 años, sembrá educación.”
La decisión de aportar al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo del Milenio Nº 2 es la
mejor inversión para el desarrollo de este municipio y de Nicaragua en su conjunto.
Durante los últimos 4 años, más de 8000 niños y niñas han tenido más y mejores
oportunidades para sus vidas al poder tener acceso a una escuela digna. Y esto ha sido
posible gracias a otro valor agregado importante, las alianzas entre los diferentes actores involucrados.
En primer lugar los propios niños, niñas y adolescentes, luego voluntarios jóvenes
de las comunidades quienes contribuyeron a la retención y permanencia de las y los
estudiantes con sus sesiones de reforzamiento escolar, las madres y padres de familia
haciendo muchas veces un esfuerzo extraordinario para enviar a sus hijos e hijas a
clase, los productores cafetaleros quienes asumieron el reto de buscar alternativas para
reducir o eliminar el trabajo infantil, las y los maestros, especialmente del área rural, el
Ministerio de Educación, la Alcaldía Municipal, La Cuculmeca.
“Als je 1 jaar vooruit wilt kijken, zaai dan maïs.
Als je 10 jaar vooruit wilt kijken, zaai dan bomen.
Als je 100 jaar vooruit wilt kijken, zaai dan onderwijs.”
De beslissing om een bijdrage te leveren om millenniumdoelstelling 2 te realiseren, is
de beste investering voor de ontwikkeling van deze Nicaraguaanse stad en zijn bevolking. In de laatste vier jaar hebben meer dan 8000 kinderen, jongens en meisjes, meer
en betere kansen gekregen voor hun verdere leven door toegang te krijgen tot een
volwaardige school. En dat is mogelijk geworden dankzij een andere belangrijke toegevoegde waarde: de samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen.
In de eerste plaats de kinderen en jongeren zelf, dan de jonge vrijwilligers uit de gemeenschappen die zich inzetten om de leerlingen blijvend naar school te krijgen. Verder
de ouders die telkens opnieuw hun kinderen naar school sturen en de koffieboeren die
de uitdaging aangaan om alternatieven te zoeken om kinderarbeid terug te dringen
en uit te bannen. Tot slot de onderwijzers en onderwijzeressen - in het bijzonder in de
landelijke gebieden - maar ook het ministerie van Onderwijs, het gemeentebestuur van
Jinotega en La Cuculmeca.
¿Y ahora qué?
Queda mucho por hacer. Nicaragua es un país joven con un gran potencial, una juventud con grandes sueños que necesita que se le abra una puertecita.
El ODM 2 está quedando corto. El reto de futuro es la habilitación laboral, la educación
técnica, el aprovechamiento de la tecnología vinculado especialmente a fortalecimiento
del emprendedurismo de las y los jóvenes rescatando los recursos locales y con una
visión de futuro. Junto con el apoyo de ciudadanos de Zoetermeer, su Ayuntamiento,
el VIS y la recién creada Fundación “Amigos de Jinotega” han hecho con los actores de
Jinotega una alianza trasatlántica, pero sobre todo traspasando obstáculos, asumiendo
retos caminando juntos. Estoy agradecido por haber podido ser parte de todo esto en
mis 22 años de vida “Cuculmeca”.
En nu?
Er valt nog veel te doen. Nicaragua is een jong land met een groot potentieel, een jeugd
met grote dromen voor wie deuren geopend moeten worden. Millenniumdoel 2 alleen
is onvoldoende. De uitdaging voor de toekomst is het kwalificeren voor werk, beroepsonderwijs, benutten van technologie specifiek gekoppeld aan versterking van ondernemerschap van jongeren en lokale mogelijkheden, met een visie op de toekomst.
Met de steun van de burgers van Zoetermeer, de gemeente Zoetermeer, de voormalige
stedenbandorganisatie Vereniging voor Internationale Solidariteit en de onlangs opgerichte stichting Vrienden van Jinotega hebben we met de partners in Jinotega een transAtlantische samenwerking tot stand gebracht, maar bovenal barrières overwonnen en
uitdagingen aangegaan door samen op te trekken. Ik ben zeer dankbaar deel te mogen
uitmaken van dit alles in de 22 jaar van mijn leven met La Cuculmeca.
Rita Muckenhirn, consultor de gestión La Cuculmeca
Jinotega, 9 de octubre de 2012
Rita Muckenhirn, organisatieadviseur La Cuculmeca
Jinotega, 9 oktober 2012
35
Onderstaande bedrijven en instanties behoren tot de Vrienden van Jinotega:
• Bestenzet Drukkerij • Bibliotheek Zoetermeer • Blomsma Groep • Flex Mailing Service
• Floravontuur Promotie Zoetermeer • Fortune • Van Herwijnen Outdoorstore • Hoens & Souren
Keereweer Advocaten • Intratuin • Kaldi Koffie & Thee • McDonald’s Zoetermeer
• Presentation Partner • Protocol Drukkerij • Raad en Daad Communicatie
• Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer • Spectrum Communicatie • Van Dorp Installaties • Vehold
• Wellfound • Wereld Winkel • Woningbouwvereniging De Goede Woning
Word ook Vriend van Jinotega!
www.jinotega.nl