Beleidsplan Migrante 2012-2015

Commentaren

Transcriptie

Beleidsplan Migrante 2012-2015
Beleidsplan Migrante
2012-2015
Inleiding
Een organisatie, zoals Migrante, die zich ten doel stelt zich in te zetten voor
Spaanssprekende allochtonen, maakt in haar dienstverlening en structuur steeds een
ontwikkeling door, als gevolg van de diverse redenen waarom allochtonen naar
Nederland komen: voor kortere tijd of om zich hier blijvend te vestigen. Steeds zijn er
oorzaken van sociale en economische aard die een constante beweging in gang
houden. Migrante heeft als doelstelling een hulpverlenende instantie te zijn voor
Spanjaarden en Latijns Amerikanen.
Korte geschiedenis
Vanaf 1960 kwamen vele Spanjaarden hier naar toe, aangetrokken door de industrie hier ter
plaatse voor het verrichten van wat toen gastarbeid heette. Men dacht hier een paar jaar te
blijven om dan, zij het met een gering kapitaal, naar hun land terug te keren. Maar de meesten
bleven, er vond gezinshereniging plaats en de migranten werden blijvers. Zo ontstond in de jaren
60 van de vorige eeuw Migrante, opgericht door Th Beusink, toenmalig pastor voor de Spaanse
parochie in Amsterdam. Het betrof het opvangen en oriënteren van deze groep mensen om hier
hun bestaan op te bouwen en zich in te passen in de Nederlandse samenleving.
De opeenvolgende staatsgrepen in Chili (1973), Argentinië (1976) en herhaalde staatsgrepen in
Bolivië maakte de Spaanssprekende groep in Nederland bekend met andere continenten.
Mensen die weliswaar Spaans als voertaal hebben maar vaak een totaal andere cultuur. Ook de
meerderheid van deze groep werd blijver. Migrante opende ook voor hen de deur om hen te
helpen bij het oriënteringsproces en zich in te passen in de Nederlandse cultuur.
Het uiteindelijk tot stand komen van de EU opende de grenzen en zo kwam er vanuit Spanje een
stroom op gang naar Nederland vooral omdat het voor hen makkelijker was hier werk te vinden
en zich te vestigen. In tegenstelling tot hun landgenoten van de jaren zestig werden zij niet gezien
als “gastarbeiders” en konden zij zelfstandig, zij het vaak moeizaam, hun plaats in de Nederlandse
samenleving gaan bepalen.
Sinds de jaren 70 van de vorige eeuw groeit het aantal immigranten uit de Dominicaanse
Republiek, vaak vrouwen die hiernaartoe komen omdat hun partner, woonachtig op de Antillen,
in het bezit is van de Nederlandse nationaliteit.

De recente crisis doet veel Spanjaarden, m.n. jongeren die nu zonder werk zitten, besluiten
om naar Nederland te komen om hier hun toekomst op te bouwen, maar ook Latijns
Amerikanen die dachten een goede toekomst te hebben in Spanje, nemen dit besluit. Maar zij
vinden niet altijd wat ze verwachten. Migrante opent ook voor hen de deur om te voorkomen
dat ze als daklozen een zwervend bestaan gaan leiden in Amsterdam.

Bovendien kan worden opgemerkt dat Amsterdam, als een multiculturele stad, veel
buitenlanders aantrekt en niet op de laatste plaats Spaanssprekenden.

Begin jaren negentig van de vorige eeuw is pastora Toos Beentjes die jaren in Chili als
pastoraal werkster had gewerkt, binnengekomen bij Migrante. Toen in 1998 pater Beusink
met pensioen ging, was het de vraag of Migrante op dezelfde wijze voortgezet zou kunnen
worden. Het project Migrante adelante heeft laten zien dat er toekomstmogelijkheden waren
en zo geschiedde.
De pijlers van Migrante
Migrante baseert haar beleid nog steeds op de volgende 4 pijlers:
Solidaridad: solidair zijn met elkaar: zorgen voor werk en welzijn
Cultura crítica: empowerment: mensen krachtig maken
Acción social: zorgen voor bewustwording in sociaal-maatschappelijk opzicht
Acción pastoral: pastorale zorg en al wat daaruit voortvloeit.
Huisvesting
Sinds 1998 heeft Migrante nieuwe huisvesting gevonden op de Spaarndammerstraat 9, de
voormalige pastorie van de Magdalenaparochie en nu eigendom van het bisdom HaarlemAmsterdam. In die jaren is ook het project Migrante adelante gestart om te zien of er voor
Migrante toekomstmogelijkheden waren en die bleken er te zijn.
Stichting Migrante
In 2004 is de Stichting Migrante in het leven geroepen.
Het bestuur van de Stichting Migrante bestaat uit tenminste drie en ten hoogste uit zeven leden.
Eén bestuurslid wordt door het bestuur benoemd op voordracht van de R.K. quasi-parochie San
Nicolás te Amsterdam.
De bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Een aftredend lid is terstond
herbenoembaar.
Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee andere leden van het bestuur zulks
nodig acht(en), doch tenminste vier maal per jaar.
Het bestuur van de Stichting bestaat op dit moment uit de volgende personen:
de heer W. van Broekhoven, voorzitter
de heer J. Schuurman, secretaris
de heer H. González, penningmeester
de heer B. del Valle, lid
mevrouw M. van der Drift, lid
mevrouw C.E.M. Groot, lid
Stand van zaken
 De doelstellingen
De doelstelling van de Stichting Migrante is het ondersteunen van Casa Migrante.
Deze instelling heeft tot doel aan Spaanstaligen maatschappelijke en sociale
ondersteuning te geven, een en ander in de ruimste zin des woords (art. 2 van de
statuten). Zelfredzaamheid is daarbij leidraad en in veel gevallen wordt die
zelfredzaamheid ook bereikt. Men zorgt voor een vangnet, vanuit de diaconie,
door en voor elkaar. Immers, telkens melden zich weer nieuwe mensen, die niet
makkelijk naar de reguliere instanties verwezen kunnen worden. In Casa
Migrante worden heel wat mensen opgevangen die elders tussen wal en schip
belanden.
Om de ondersteuning vorm te geven kunnen subdoelstellingen worden verwoord.
Voor een groot gedeelte staan deze vermeld onder de paragraaf De
werkzaamheden. Op deze plek kunnen wij wijzen op o.a. de volgende
subdoelstellingen:
 Het geven van taallessen, zowel Nederlands als Engels
 Het verstrekken van informatie in het Spaans op welk gebied dan ook via het
secretariaat
 Het tolken, telefonisch of ter plekke, in ziekenhuis, gemeentelijke instanties etc.
 Het geven van maatschappelijke bijstand, juridisch advies, psychologische hulp
 Het doen van streetcornerwork voornamelijk in die buurten waar concentraties van
Spaanstaligen hun werk doen, in Spaanstalige restaurants en andere gelegenheden,
waardoor er meer uitwisseling komt tussen Spaanstaligen en Nederlandstaligen.
 Het bevorderen van sociale cohesie, meer samenwerking met andere
migrantenorganisaties, zoals de verschillende platforms.
In de afgelopen jaren zijn de hoofd- en subdoelstellingen nauwelijks veranderd. Wel is de
samenstelling van de doelgroep veranderd.
De doelgroep
De doelgroep bestaat voornamelijk uit Spaanstaligen; maar ook Nederlandstaligen - met een
bijzondere band met de Spaanstaligen - doen vaak een beroep op de specifieke kennis en
vaardigheden die in Casa Migrante aanwezig zijn. De Spaanstaligen komen zowel uit Spanje als uit
Latijns Amerika. De groep kan min of meer worden onderverdeeld in
 Spaanse en Latijns Amerikaanse jongeren vanwege de mondiale crisis die in Nederland hun
geluk komen beproeven.
 Spaanssprekende uit Latijns Amerika die inmiddels een verblijfsvergunning hebben en/of de
Nederlandse nationaliteit. Deze groep is behoorlijk zelf redzaam, maar binnen de groep is een
grote groep vrouwen die vaak in een afhankelijkheidspositie verkeren van hun (Nederlandse)
partner. Het gaat vaak om gezinsherenigers en gezinsvormers, zowel uit Spanje en Latijns
Amerika als uit Nederland, een groep mensen die een beroep op Migrante blijven doen,
vanwege informatieverstrekking, vertalen van documenten etc.
 Spaanssprekende mensen “in procedure”. Zij komen vaak via via bij Migrante terecht voor
informatie, financiële en/of psychologische hulp etc. Migrante kan hen de helpende hand
bieden vanwege de specifieke kennis die bij Migrante aanwezig is.
 De bovengenoemde Nederlandstaligen.
Voor algemene aantallen wordt verwezen naar het Centraal Bureau voor de Statistiek, voor
Amsterdamse gegevens naar de Dienst Statistiek van de gemeente en voor specifieke getallen van
Casa Migrante naar de jaarverslagen.
De werkorganisatie
Het bestuur van de Stichting Migrante wordt door de directeur van Casa Migrante regelmatig op
de hoogte gehouden van het reilen en zeilen. Op grond van deze informatie wordt besloten tot
aktie die afhankelijk van het soort aktie of door het bestuur of op de werkvloer wordt uitgevoerd.
Directeur van Casa Migrante is pastora Toos Beentjes, bijgestaan door een coördinator (vacature,
tzt te betalen door te verwerven fondsen). De pastora is op dit moment de enige professionele
kracht die niet door de Stichting Migrante maar via het bisdom Haarlem-Amsterdam betaald
wordt voor het door haar verrichte werk in Casa Migrante en de San Nicolásparochie. Zij heeft
een aanstelling voor 27 uur per week en vult haar taak grotendeels diaconaal in, hetgeen o.a.
inhoudt dat zij door de week haar werkplek heeft in Casa Migrante.
Naast de pastora werken op Migrante ongeveer vijftig vrijwilligers, die ieder een deel van de
taken op zich nemen. Zij verzorgen de receptie, het secretariaat, de taallessen (zowel Nederlands
als Engels) alsook het maatschappelijk werk, juridische assistentie, psychologische hulpverlening,
vertaalwerk, etc. Een aantal van hen doet al jarenlang mee, anderen zijn pas binnengekomen op
plekken die door anderen zijn verlaten. Het pastoraat, het maatschappelijk werk, het juridisch
advies, de psychologische bijstand en het vertaalwerk wordt door professioneel geschoolden
gedaan, die voor een groot deel hun opleiding in het Spaanssprekende land van herkomst hebben
gevolgd, en deels ook hier in Nederland. Zij zijn van verschillende markten thuis. Het is
aantoonbaar dat zowel de Spaanstalige als de Nederlandse vrijwilligers door hun vrijwilligerswerk
bij Casa Migrante hun zelfvertrouwen (verder) opbouwen, hun werkervaring vergroten en
daardoor sterker staan bij het zoeken naar betaald werk.
Naast de vrijwilligers zijn er ieder jaar ook een aantal stagiaires maatschappelijk werk, zowel uit
Spanje als uit Nederland. Sommigen voor drie maanden, anderen voor een jaar, om in Casa
Migrante praktijk op te doen.
Voor de goede orde en betere structurering van de werkzaamheden in Casa Migrante is een
coördinator noodzakelijk. Deze is inmiddels aangetrokken en ontlast tevens de directeur in de
dagelijkse zorgen van reilen en zeilen.
De werkzaamheden
Receptie
Casa Migrante is van maandag tot en met vrijdag open van 10-13, van 14-17 en van 20-22 uur.
Bezoekers wordt de deur open gedaan door een van de receptiemedewerkers en hen wordt
koffie/thee aangeboden. Per dagdeel is één receptiemedewerker aanwezig. Naast de deelnemers
aan de cursussen, de cliënten van de spreekuren en inlichtingenvragers bij het secretariaat, zijn er
ook ongeveer 15 bezoekers per dag
Secretariaat/info/tolkwerk
Tijdens de openingsuren is er ook (minstens) één medewerker op het secretariaat aanwezig. Op
deze medewerker kan eventueel ook voor tolkwerk telefonisch een beroep gedaan worden.
Bezoekers kunnen op het secretariaat een korte vraag stellen. Voor ingewikkeldere problemen
wordt verwezen naar een van de specialisten in Casa Migrante zelf, zoals hieronder worden
vermeld, of naar instanties buiten Casa Migrante. De cliënt kan dan voor optimale communicatie
met de specialist, begeleid door een vrijwilliger die de rol van tolk heeft, daarheen gaan.
Taallessen
De vraag naar taallessen bij Casa Migrante is groot, zelfs zo groot dat er wachtlijsten worden
gemaakt. Zelfs Spaanstaligen die om welke reden dan ook niet terecht kunnen bij andere
organisaties, melden zich bij Casa Migrante waar een lage instapdrempel gehanteerd wordt. De
taallessen zullen dan ook gegeven blijven worden. Het zoeken naar docenten is niet altijd
gemakkelijk. Zij proberen zelf (in eigen kring en/of bij de studierichting Spaans van de Universiteit
van Amsterdam) hun opvolgers te zoeken en te vinden. De groep docenten omvat ongeveer
vijftien personen.
Naast de cursus Nederlands wordt er ook een cursus Engels, voor beginners en gevorderden,
gegeven, om de Spaanssprekenden bij terugkeer naar eigen land of naar elders meer
toekomstperspectief te geven
Psychologische bijstand
Soms blijkt in het gesprek met de pastora en/of de andere gespecialiseerde vrijwilligers dat
het om veel complexere zaken gaat, dat er eigenlijk psychologische hulp verleend moet
worden. Een aantal Spaanssprekende psychologen is bereid deze hulp te verlenen. Uit de
agenda blijkt dat de psychologen minstens twee dagdelen per twee weken op Migrante
aanwezig zijn.
Juridisch advies
Op dit moment is er een groep juristen die cliënten met juridische problemen bijstaat. Zij maken
op vier dagdelen afspraken met telkens vier cliënten, in onderlinge samenwerking.
Maatschappelijk werk
Een aantal vrijwilligers is geschoold in maatschappelijk werk en staan cliënten van Casa Migrante
bij. Dit werk blijkt in de loop der jaren eerder meer dan minder te worden.
Vertaalwerk
Het tolkwerk is hierboven al vermeld. Daarnaast wordt door twee vrijwilligers beëdigd
vertalerwerk gedaan. Zij staan ingeschreven bij het Bureau Tolken en Vertalers…. Vertaald worden
geboortebewijzen, bewijzen van ongehuwd zijn, huwelijks- en scheidingsakten etc, in het
algemeen korte documenten. Voor lange documenten wordt verwezen naar andere vertalers die
een eigen (meestal hoger) tarief.
MEP (migrantes en la prostitución = migranten in de prostitutie)
Er werken in Amsterdam tal van Spaanssprekende vrouwen én mannen in de prostitutie. Om
deze mensen te informeren over hun (rechts)positie in Nederland wordt een aantal keren per
jaar een informatief blad uitgegeven Última hora door de groep vrijwilligers MEP die ook verder
het kontakt met de doelgroep onderhoudt. Deze activiteit speelt zich grotendeels buiten Casa
Migrante af, nl. op de werkplek van de prostitué(e)s zelf. Transgender problematiek komt
regelmatig voor.
BSG (Bezoekersgroep Spaanstalige gedetineerden)
Op suggestie van de pastores die in de gevangenis veel Spaanssprekenden tegen kwamen is de
BSG gestart. Afhankelijk van de behoeften van de gedetineerden gaan vrijwilligers op bezoek.
Met Kerstmis wordt aan wie wil een telefoonkaart kado gedaan om direct telefonisch met de
familie in het buitenland te kunnen communiceren.
Samenwerking
Er wordt door Casa Migrante op velerlei gebied samengewerkt met de reguliere instanties, zoals
bv. met Mentrum (gezondheidszorg), Schuldhulpverleningsinstanties, Bureau Jeugdzorg etc.
Huiselijk geweld wordt een steeds groter probleem. Maar ook instanties op het gebied van
wonen, werk en onderwijs weten Casa Migrante te vinden en Casa Migrante hen om zo de
problemen van de doelgroep gezamenlijk op te lossen.
Ook bij buurtactiviteiten draagt Casa Migrante zijn steentje bij, zoals bijv. bij de viering van
Koninginnedag, Kerk en Buurt, Kijk op de Wijk, activiteiten georganiseerd door het
verzorgingshuis De Bogt, etc.
Voor de Internationale dag van de vrouw en andere culturele activiteiten werkt Casa Migrante al
enige jaren samen met het Centro Cultural de hispanohablantes om overlap te voorkomen. Voor
specifieke Latijns Amerikaanse activiteiten is er samenwerking met OLAA (Organisatie Latijns
Amerikaanse activiteiten) en Noticias.
Migrante doet naar volle tevredenheid een beroep op de diensten en kennis bij de
Vrijwilligerscentrale te Amsterdam (VCA). Migrante stimuleert bijvoorbeeld haar
vrijwilligers om deel te nemen aan trainingen om zo het kennispeil en
de professionaliteit te vergroten.
Pastoraat
Omdat Migrante voortkomt uit de diakonie van de Spaanssprekende parochie San Nicolás, is op
dit moment de door het bisdom Haarlem-Amsterdam aangestelde pastor(a) nog de directeur van
Migrante.
Overig
Casa Migrante is het hele jaar door open, want de Spaanssprekenden blijven ook tijdens de
zomermaanden komen. Voor deze “thuisblijvers” worden extra zomeractiviteiten georganiseerd.
Kortom
Er wordt heel wat werk verricht in Casa Migrante. Hier telt dat aan elke meer of minder complexe
hulpvraag die binnen komt, individueel aandacht wordt besteed, maar ook groepsgewijs.
Solidariteit is leidraad en daarom gaat de cliënt meestal met een goed gevoel weer naar buiten
en weet dat zijn/haar probleem opgelost is cq een oplossing heeft.
“Wat niet kan is nog nooit gebeurd”
(pater Theo Beusink, O. Carm.)
De financiën
De Stichting Migrante en dus ook Casa Migrante is voor de financiën van anderen afhankelijk.
Cliënten van Casa Migrante geven vaak een bijdrage naar vermogen voor de hulpverlening; voor
vertalingen wordt door Migrante een voor betreffende cliënt maatschappelijk verantwoord tarief
gevraagd. Er is een fonds Amigos de Migrante waarin een twintigtal Migrante-getrouwen jaarlijks
hun financiële bijdrage storten Vanaf 2006 onvangt Migrante medefinanciering voor haar
activiteiten vanuit het subsidie-programma SIP (Subsidie Integratie en Participatie) van de
Gemeente Amsterdam.
Voor bijzondere projecten is/wordt eventueel bij andere instanties aangeklopt om subsidie aan te
vragen.
De vrijwilligers worden niet betaald, tenzij in nature, zoals tijdens de bijeenkomsten op de vijfde
zondag het geval is of tijdens de lunch, en soms krijgen zij een vergoeding van de gemaakte
reiskosten.
Binnenkort zullen er door de Stichting Migrante weer fondsen geworven moeten worden om de
aangestellen coördinator te kunnen blijven uitbetalen.
Er gaat heel wat geld om in Casa Migrante, waar de Stichting Migrante ook mee van doen heeft:
de (dagelijkse) boekhouding wordt bijgehouden door vrijwilligers op het secretariaat, en een van
hen zorgt voor het totaal. Deze houdt de boekhouding sinds 2010 bij met het programma
Account View. De penningmeester van de Stichting houdt toezicht en wordt op de hoogte
gehouden van de stand van zaken.
Behaalde output
Op grond van bovenstaande kan worden geconcludeerd dat er heel wat gerealiseerd is. Niet altijd
is dit in cijfers uit te drukken, maar er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk alle resultaten te
registreren. Het kost de vrijwilligersorganisatie te veel tijd en energie om de gegevens in
statistieken om te zetten. Een deel van deze gegevens staan in de jaarverslagen.
Wat is blijven liggen
Niet altijd kan op stel en sprong worden voldaan aan de hulpvraag.
Wat nog niet écht van de grond komt is de IT voorziening in Casa Migrante. Er is nog geen
structurele oplossing gevonden voor het onderhoud van de computers, het opzetten van een
intern netwerk, het in de lucht houden van een eigen website. Voorlopig is Casa Migrante op het
Internet zichtbaar via http://www.casamigrante.com
Vrijwilligersbeleid
Nog steeds werkt het principe: vertrekkende partij zoekt zoveel mogelijk vervanger. Menigeen
vertrekt ook niet zomaar. Men vindt het jammer het werk in Casa Migrante te moeten verlaten,
maar ook andere plichten roepen.
Er wordt deelgenomen aan de verschillende activiteiten die door o.a de Vrijwilligers Centrale
Amsterdam (VCA) en CENTRAM worden georganiseerd. Zo worden de vrijwilligers (bij)geschoold
op allerlei gebied, zoals bv. de sociale kaart van de buurt waar Casa Migrante zich bevindt, de
Spaarndammerbuurt.
Casa Migrante zelf organiseert elke vijfde zondag van de maand voor alle vrijwilligers een
gezellige bijeenkomst om de onderlinge band te verstevigen. De eerste keer in het jaar is dat de
laatste zondag van januari om elkaar een goede start in het nieuwe jaar te wensen. Daarna
telkens de vijfde zondag van de maand, áls die er is. De vrijwilligers nemen wat lekkers te eten
mee en Casa Migrante zorgt voor iets te drinken.
Toekomst
De doelstellingen en de doelgroep
Er zullen nauwelijks wijzigingen komen in de doelstellingen, er zal een accentverschuiving zijn,
wel veranderen de doelgroepen. Vooral de groep werkzoekenden uit Spanje en Latijns Amerika
zal vanwege de economische crisis aldaar zeker niet kleiner worden .
Vrijwilligersbeleid
Dankzij de inzet met hart en ziel van de vrijwilligers hoeft Casa Migrante niet te klagen. Zij zijn het
die de doelstellingen van Migrante realiseren en dát stemt de Stichting Migrante tot
tevredenheid.
Werkzaamheden
Zolang er vraag naar de taallessen is, zullen deze georganiseerd worden. De op Migrante gegeven
lessen zijn voor veel Spaanstaligen uit Latijns Amerika essentieel om van daaruit verder te kunnen
gaan bij ROC en andere hogere instellingen. Voor Spanjaarden is de inburgeringscursus niet
verplicht, maar als verwacht wordt dat zij deelnemen aan de Nederlandse maatschappij, dan is
kennis van de Nederlandse taal uiterst belangrijk.
Ook assistentie in eigen taal zal voorlopig nog onderdeel van de werkzaamheden zijn, zowel op
informatief/oriënterend als medisch, psychologisch, juridisch etc. vlak.
Het archief wordt de komende jaren door een van de vrijwilligers opgeschoond.
Financiën
Voor de coördinator zal het een jaarlijks aandachtspunt blijven om in samenwerking met de
vrijwilligers een gezonde financiële basis te realiseren voor de werkzaamheden in Casa Migrante.
Wellicht kunnen er meer begunstigers voor het fonds Amigos de Migrante gevonden worden.
Ook zou uitgezocht kunnen worden in hoeverre de cliënten en bezoekers van Casa Migrante
structureel meer financiëel zouden kunnen bijdragen.
De werkorganisatie
Een goede organisatie staat en valt met een goede coördinator. Binnenkort vertrekt de directeur,
pastora Toos Beentjes, vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Vandaar dat
de werkzaamheden voor de coördinator worden uitgebreid.
Samenwerking met de andere organisaties blijft bestaan, zowel met de reguliere hulpverleningsorganisaties met wie wij samenwerken bij het oplossen van de problemen van onze cliënten en
bezoekers, alsook met de andere organisaties die in Amsterdam cq Nederland gericht zijn op de
Spaanstaligen, zoals Centro Cultural de hispanohablantes, Stichting ZEG (Zuid-Europese
Gemeenschappen), POLH (Plataforma de Organizaciones Latinoamericanas en Holanda =
Platform van Latijnsamerikaanse organisaties in Nederland), Stichting LIZE (Landelijk
Inspraakorgaan Zuid Europeanen) etc.
Tot slot
Uit het rapport Allochtonenprognoses 2006-2050: belangrijke uitkomsten van Suzanne Loozen en
Coen van Duin (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2007) en het rapport Bevolkingsprognose
2008-2050: veronderstellingen over migranten van Han Nicolaas (Centraal Bureau voor de
Statistiek, 2009) blijkt dat o.a. het aantal Spaanssprekenden uit Spanje en Latijns Amerika nog zal
toenemen en voortdurende zorg behoeft.
juni 2011
Tineke Groot
Penningmeester Stichting Migrante
CASA MIGRANTE
PASTORAL
SECRETARIADO
RECEPCION
TRADUCTORES
E
INTERPRETES
DIRECCION
PROYECTOS
EQUIPO
EQUIPO PSICO-SOCIAL
COORDINADOR
Y JURIDICO
M.E.P.
TRABAJO SOCIAL
PSICOLOGIA
ASESORIA JURIDICA
VISITA ANCIANOS
Y
PRESOS
ADMINISTRA-CION
ITC
IDIOMAS
CURSOS
FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES