Nieuwsbrief C2CC - Aanval op schooluitval

Commentaren

Transcriptie

Nieuwsbrief C2CC - Aanval op schooluitval
Nieuwsbrief
nr.1 juli 2011
Een regionale aanpak voor structurele en duurzame samenwerking tussen het
Noorderpoort, gemeenten en andere organisaties ter voorkoming van voortijdige
uitval.
Achtergrond
Het voorkomen van voortijdig schoolverlaten
wordt algemeen gezien als de verantwoordelijkheid van het onderwijs. In het project C2CC
wordt deze verantwoordelijkheid door alle partijen gezamenlijk gedragen. In Noord Groningen
wordt middels C2CC een regionale aanpak
gerealiseerd voor een structurele en duurzame
samenwerking. Noorderpoort Appingdam,
CMO-Groningen, ISD Noodoost, RMC en de
leerplicht in de Eemsdelta trekken succesvol
samen op om het aantal schoolverlaters terug
te dringen. Het Finse Training Guarantee Model
wordt daarbij als uitgangspunt genomen.
Het Finse Training Guarantee Model
•
De uitvoering in Noord Groningen
C2CC wordt als pilot uitgevoerd in Appingedam op het Noorderpoort, school voor
Beroepsonderwijs. Jongeren in de leeftijd
van 16 – 23 jaar volgen hier een opleiding in
de richting zorg/welzijn of zakelijke dienstverlening.
Er is een intensieve samenwerking ontstaan
tussen de school en andere betrokkenen
waarbij het terugdringen en voorkomen van
het voortijdig schoolverlaten het uiteindelijke
doel is. De nodige stappen zijn daartoe al
gezet.
Het Finse model streeft naar een vermindering •
van het aantal voortijdige schoolverlaters door:
• De kwaliteit van de zorg- en begeleidingsstructuur in en buiten de school te verbeteren en op elkaar af te stemmen
•
• In de school meer preventieve verwijzingen
naar de interne en externe zorg te bewerkstelligen
• De samenwerking tussen onderwijs en
andere betrokkenen te versterken en verduurzamen
•
Projectpartners in Nederland (Noord Groningen), Duitsland en Litouwen hebben kennis
genomen van het Finse model en succesvolle
onderdelen ervan overgenomen en naar gelang
hun eigen situatie verbreed en versterkt.
•
Om de methodiek van het Finse model in
het Groningse te laten slagen dienen de
volgende randvoorwaarden te worden inge- •
vuld:
•
•
•
•
•
•
Commitment van management en organisatie
Goede methoden en instrumenten
Versterking van de samenwerking tussen
scholen, gemeenten, werkgevers en andere
(hulpverlenings) organisaties
Veel aandacht voor competenties van docenten en andere professionals
Versterking van ouderparticipatie
Goede wet- en regelgeving
Kwantificeren van financiële aspecten
(‘saving by spending’)
About us:
ROC Noorderpoort
Postbus 530
9700 AM Groningen
Tel: +31 50 59 77 400
Contactpersoon:
Stieneke Boerma
[email protected]
www.c2cc.eu
Er wordt hard gewerkt aan de verbetering van de overstap van het VMBO naar
het MBO (via bijvoorbeeld Intergrip / de
Doorstroomcoach / het Brugproject)
Er vindt versterking en verbetering
plaats van de structuur van begeleiding
en ondersteuning. Dit gebeurt o.a. door
het instellen van het zogenaamde BAT
(Begeleiding en Advies Team) en het
ZAT (Zorg en Advies Team).
Er wordt gewerkt via het speciaal ontworpen schema voor de interne en externe zorg en begeleiding. Dit schema is
verbonden aan een facebook waarin rollen, functies en verantwoordelijkheden
van de betrokkenen staan vermeld.
Docenten worden extra getraind op het
gebied van vroegsignalering en digitale
volg- en registratiesystemen
Er zijn nieuwe methoden ontwikkeld
voor verbetering van de overstap van
school naar werk. Jobcoaching en hunting is ingezet voor leerlingen van het
Noorderpoort voordat zij een uitkering
hebben aangevraagd.
Dit project werd gefinancierd met de
steun van de Europese Commissie.
De verantwoordelijkheid voor deze
publicatie (mededeling) ligt uitsluitend
bij de auteur; de Commissie kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor het
gebruik van de informatie die erin is
vervat.
•
•
•
•
ISD Noordoost en het Noorderpoort werken samen op
het terrein van schulden, solliciteren, kennis van de arbeidsmarkt en speciale trajecten voor jonge moeders
Er zijn nieuwe methoden ontwikkeld voor informatieuitwisseling (implementatie van een verbeterde intake,
werken met de VSV-scan en de gegevens uit IDU)
De (keuze-)begeleiding wordt laagdrempelig gemaakt, o.a. door training van docenten,
een betere afstemming en procedures
Internationale samenwerking
Noorderpoort is penvoerder van het project C2CC. De
Nederlandse partners hierin zijn ISD Noordoost en CMOGroningen. De Duitse partners zijn ABI (Arbeit Bilding
Innovation) en de Evangelische Reformierte Kirche, beide
uit Leer.
Litouwen wordt vertegenwoordigd door Kauno UAB Kauno
Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras uit Kaunas. De
Finse partner is het Turun Ammatti-Instituutti uit Turku
waar het Finse Training Guarantee Model is ontwikkeld en
wordt uitgevoerd.
Uitwisseling van informatie vond plaats door middel van
een aantal internationale bezoeken. Zo vond in december
2009 de aftrap van C2CC plaats in Groningen waarna in
februari 2010 het Finse Model in Turku is bekeken. In september 2010 volgde een bezoek aan Leer en in juni 2011
aan Litouwen. Daarnaast zijn de Finnen ter ondersteuning
en tevens evaluatie een aantal keren op bezoek geweest
bij de projectpartners. De slotconferentie van het project
zal in november 2011 in Groningen plaatsvinden.
Resultaten
Uit de eerste analyse uitgevoerd door het CMO Groningen
blijkt dat C2CC op de goede weg is. Niet alleen wat betreft
het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters
maar ook de wijze waarop jongeren intern en extern in
beeld zijn en blijven. Gemeten is (kwalitatief en kwantitatief) over de periode 1 oktober 2010 – 1 mei 2011. De
uitkomsten zijn vergeleken met de gegevens van het jaar
daarvoor. Dus 1 oktober 2009 – 2010.
In het schooljaar 2009/2010 zaten op het Noorderpoort in
Appingedam 300 jongeren in het MBO (zakelijke dienstverlening en zorg en welzijn). Hiervan hebben 31 jongeren de
school voortijdig verlaten. Dit is 9,6%. In 2010/2011 zaten
308 jongeren op het MBO van het Noorderpoort. Sinds de
start van C2CC hebben tussen oktober 2010 en mei 2011
13 jongeren de school voortijdig verlaten. Dat is 4,2% van
het totaal aantal leerlingen.
Nog belangrijker dan het aantal schoolverlaters is het feit
dat exact in beeld is hoeveel jongeren in de interne zorgstructuur zijn besproken en begeleid. Zonder de andere
medewerkers van C2CC te kort te doen, geven we een
voorbeeld van de goede samenwerking tussen de zorgstructuren in en buiten de school. De RMC+ medewerker
(Nanno) en de leerplichtambtenaar (Petra) zijn m.b.t. de
aanpak van verzuim, spijbelen en voortijdig schoolverlaten
zeer effectief. Als het gaat om de doelgroep 18+ zijn meer
dan 50 jongeren begeleid. Het betreft hier jongeren die niet
meer leerplichtig zijn en die dreigen uit te vallen door hoog
verzuim, problemen etc.
Van deze vijftig zijn er “slechts” 13 uitgevallen.
Vervolgens zijn deze 13 (deels) overgedragen naar het
RMC en de ISD Noord Oost. Uit analyse blijkt dat
• 5 aan het werk zijn waarvan er 3 in september weer
beginnen met school
• 2 direct terug geleid zijn naar school
• 4 zijn nog in begeleiding
• 2 zijn verhuisd naar respectievelijk Hoogezand-Sappemeer en Groningen
Dit betekent dat mede door de samenwerking in C2CC is
voorkomen dat 13 jongeren een beroep hebben gedaan op
een uitkering. Voor ISD Noordoost is dat een besparing van
€ 182.000. Door mee te werken aan dit project doet zij aan
preventieve schadelast beperking wat zijn vruchten afwerpt.
Gerelateerd aan de doestelling om het Finse Traning
Guarantee Model te implementeren als innovatie in Noord
Groningen kunnen we (voorlopig) positief zijn en zijn we op
de goede weg.
Overzicht aantal besproken en begeleide jongeren
2010/2011
Gemeente
Jongeren
308
ouders
Leerplicht
67 < 18 year
Numbers
RMC/RMC+
51 > 18 year
Werkplein/
ISD Noordoost
werkcoaches
Workshop 2 klassen (60 ll)
15 preventief BPV/BBL
13 voortijdig
schoolverlaters,
2 terug naar school
Mentor
Begeleidings en
Advies Team
Loopbaanbegeleiding,
Zorgcoordinator
Maatschappelijk Werk
76
Extern Zorg Advies Team
2 > 18 year
Cursisten Dienstverlening
Loopbaanproblemen
Leerproblemen
Psychosociale problemen
15
Michel Dammer,
werkcoach Werkplein Eemsdelta
Gea Huttinga,
Docente Zorg-Welzijn
Werkplein Eemsdelta
Noorderpoort - Appingedam
Het Werkplein Eemsdelta in Delfzijl heeft als doel om via
het C2CC project zo min mogelijk jongeren uit de DALgemeenten een uitkering te laten aanvragen. (DAL=Delfzijl
– Appingedam, Loppersum)
In samenwerking met de diverse partners gaan wij in
gesprek met mogelijk toekomstige schoolverlaters en
wijzen wij hen op de gevolgen van eventueel vroegtijdig
schoolverlaten. Indien een jongere echt niet op zijn plek zit
gaan wij bekijken op welke manier wij deze jongere kunnen helpen richting werken en leren.
Dit kan zijn een combinatie van werken en leren (BBL),
meedenken bij het vinden van een nieuwe opleiding of een
leuke werkplek vinden voor de jongere.
Eén van onze doelen is om zoveel mogelijk jongeren in
de regio een startkwalificatie te laten behalen. Met deze
startkwalificatie staan zij sterker op de arbeidsmarkt en
kan er ook meer aan een langdurige werkplek gedacht
worden. Daarnaast proberen wij om zoveel mogelijk jongeren voor te lichten over de arbeidsmarkt in onze regio.
Een goed voorbeeld hiervan is dat wij aan een Helpende
niveau 2 klas van het Noorderpoort een voorlichting
hebben gegeven over de mogelijkheden die zij hebben
met hun te behalen diploma. Daarnaast hebben wij deze
jongeren meegegeven dat zij zelf de baas zijn over hun
eigen toekomst; door nu al te investeren daarin worden
de mogelijkheden over een paar jaar groter. Immers in de
zorgsector is, naast je diploma’s, een rijbewijs een must
omdat er veel in de regio gewerkt dient te worden. Een
baan in je woonplaats is een uitzondering. Om over een
paar jaar over een rijbewijs te beschikken moet er nu al
geïnvesteerd worden in een bijbaantje om zodoende te
sparen voor een rijbewijs, hierover hadden de meeste
jongeren nog niet nagedacht.
Vanuit het Noorderpoort, MBO opleiding zorg en welzijn
ben ik betrokken bij het C2CC project. Tijdens de eerste bijeenkomst met de verschillende organisaties werd mij duidelijk waar het project voor stond en wat de doelstellingen
waren. In de vervolgbijeenkomsten ben ik ingedeeld in de
werkgroep Werk, omdat ik binnen de opleiding betrokken
ben bij de stage indeling van de deelnemers. In één van
deze bijeenkomsten werd het goede idee geboren om de
2e jaars deelnemers van de opleiding Helpende zorg en
welzijn een workshop aan te bieden bij de ISD. Samen met
mijn directe collega Kim en Nanja en Michel van het ISD
hebben we gebrainstormd welke informatie interessant
zou zijn voor onze leerlingen. Op een maandagmiddag
in april zijn we met 17 deelnemers en 2 docenten richting
Werkplein Delfzijl vertrokken. Na een hartelijk ontvangst
kregen we uitleg over Werkplein, wie vind je hier en wat
kun je hier doen. Er werd verder ingegaan op het arbeidsperspectief in deze regio voor Helpenden. Daarnaast
werden er een heleboel tips gegeven door Michel over het
schrijven van een CV. De deelnemers hebben al deze informatie ter harte genomen. In de nabespreking op school
gaven de deelnemers aan het een zeer zinvolle middag te
hebben gevonden. Ze wisten nu de weg, een aantal is dan
ook terug geweest om hun CV te bespreken. Een andere
deelnemer heeft een switch gemaakt qua vervolgopleiding,
n.a.v. de info over arbeidsperspectief. Het is voor ons een
waardevolle workshop geweest, die we volgend schooljaar
graag willen herhalen.

Vergelijkbare documenten