Notulen vergadering 30 januari 2015

Commentaren

Transcriptie

Notulen vergadering 30 januari 2015
!
"
Afdelingsvergadering afdeling 7 Midden-Nederland
Datum:
Locatie:
Aanwezig:
Afwezig:
Notuliste:
30 januari 2015
De Schildkamp, Leerdamseweg 44, Asperen
de heer H. Bouwmeester, secretaris
de heer A. van Amerongen, penningmeester
Vanaf agendapunt 4 (na benoeming):
de heer J.J. van der Veer, voorzitter
de heer M. van der Kruk
de heer R. Veenendaal
de heer C.P.J. Galjé
Volgens de presentielijst zijn 49 stemgerechtigde leden aanwezig
mevrouw M.H.M. de Ridder-van Beek
1.
Opening
Aaldert van Amerongen opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom op de
algemene ledenvergadering. Hij is blij dat een groot aantal kiesmannen en belangstellenden
aanwezig is ondanks het slechte weer, zeker in het noorden van de afdeling.
Als gevolg van incidenten op organisatorisch gebied hetgeen uitmondde in bedreigingen en
intimidaties aan het adres van een aantal bestuurs- en commissieleden, hebben zij besloten hun
functies ter beschikking te stellen. Hierdoor zijn in bestuur, lossings- en vervoerscommissie diverse
vacatures ontstaan. Op initiatief van een aantal leden uit de afdeling is men op zoek gegaan naar
kandidaat bestuurs-en commissieleden. De klankbordgroep heeft met succes een aantal personen
benaderd, hetgeen heeft geresulteerd in de bestuurskandidaten zoals vermeld onder punt 3 van de
agenda. De samenstelling van de vervoers- en lossingscommissie zal tezijnertijd bekend worden
gemaakt. Herman en ik hopen op een constructieve en prettige vergadering.
2.
Appèl stemgerechtigde leden voor het seizoen 2015 conform art. 23 van onze statuten
De secretaris meldt welke verenigingen afwezig zijn:
Met kennisgeving:
1013 Luchtpost Getrouwe Duif, Driebergen
1049 NOC De Rode Doffer, Utrecht
1254 PV Almere, Almere.
Zonder kennisgeving:
0504 Lelybode, Lelystad
0506 Flevokoerier, Lelystad
1001 De Postduif, Amerongen
1005 De Klepper Breukelen
1042 Koerier Utrecht
1063 Snelle Wieken, Zeist
1123 PV Hilversum, Hilversum
1726 Julianabode 2000, Gorinchem
1745 Snelvlucht, Leerdam
Totaal zijn 41 verenigingen aanwezig en 49 stemgerechtigden.
3.
Bestuursverkiezing
Aaldert van Amerongen meldt dat bereidverklaringen om zitting te nemen in het bestuur zijn
ontvangen van:
Hans van der Veer, hij is bereid maximaal 2 jaar de functie van voorzitter te vervullen.
De heer Maurice van der Kruk (vice-voorzitter).
De heer R. Veenendaal (algemeen bestuurslid)
De heer Cees Galjé (algemeen bestuurslid).
-
1/13
Verslag ALV afdeling 7 Midden-Nederland
30 januari 2015
Aangezien er geen tegenkandidaten zijn, worden de kandidaat-bestuursleden bij acclamatie
benoemd. Aaldert feliciteert de nieuwe bestuursleden en verzoekt hen achter de bestuurstafel
plaats te nemen. De vergadering wordt voorgezet onder leiding van Hans van der Veer.
Hans van der Veer dankt ook namens zijn mede bestuursleden voor het vertrouwen. Wij gaan ons
uiterste best doen om aan uw wensen tegemoet te komen. We hebben een verantwoordelijke taak
op ons genomen die we naar beste kunnen en met hulp van u gaan invullen.
4.
a)
Notulen afdelingsvergadering 14 maart 2014
Blz. 2, de heer V.d. Wetering (1121) herhaalt wederom zijn vragen over het wijzigen van de
vergaderlocatie voor de afdelingsledenvergadering en het probleem met de 2 systemen, dat aan de
NPO zou worden voorgelegd. Hij zou na 3 jaar graag eindelijk antwoord willen krijgen.
De secretaris: er is naar andere vergaderlocaties gekeken, maar daar wordt het aantal personen
berekend. In de Schildkamp is er 1 zaalhuur en dat is aanzienlijk goedkoper.
Suggesties voor andere locaties zijn echter welkom.
De voorzitter meldt dat er wel systemen zijn die synchroniseren, maar dat geldt niet voor Tipes en
Unicon. Systemen kunnen compatibel gemaakt worden op inkorfniveau, maar niet op de
communicatie in de uitwisseling van gegevens.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de notuliste.
5.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
Ingekomen- en uitgaande stukken
De secretaris licht de belangrijkste stukken toe:
Ingekomen brief NPO inzake losplaatsen Pommerouel verplaatsen naar Quievrain. Wolvertem gaat
naar Asse Zellik.
Uitnodiging NU-vergadering 1 april.
Uitnodiging NPO-vergadering 28 april en uitgaande brief aan alle leden van afdeling 7 om op- en
aanmerkingen te maken op die vergadering. Op basis van de ontvangen reacties zijn
amendementen gemaakt: vlieglijst jonge duiven 50 duiven en onaangewezen gedeelte minimaal
5 duiven.
Ingekomen brief NPO over naheffing lossingsvergunningen 2013; daar is toch op teruggekomen.
Voor 2014 zijn de kosten wel verhoogd naar 23 cent (was 16 cent per mand).
Uitspraak Tucht en Geschil over schorsing en royering van de heer Van Gerwen (vereniging Steeds
Sneller).
Uitnodiging kampioenenhuldiging fondclub Gooi&Eemland.
Uitslagen dopingcontrole comb. A&J Broekhuizen negatief en A&J van der Stok negatief.
Uitnodiging NPO-vergadering 1 november.
Brief afdeling Zeeland inzake wisseling bestuur.
Uitnodiging NPO en NU-vergadering 17 december.
Uitnodiging feestavond Fondclub Utrecht e.o.
Ingekomen brief van vereniging 1116 Blauwe Duif Bussum inzake opheffen vereniging.
Dispensatieverzoeken van de heer De Vos uit Udel en de heer Versteeg uit Ermelo zijn wederom
afgewezen door de NPO; het afdelingsbestuur heeft uitvoering gegeven aan besluit NPO dat zij
geen lid mogen zijn van onze afdeling.
Dispensatieverzoek van mevrouw Den Dungen uit Hoornaar om van afdeling 5 naar afdeling 7 te
gaan; dit is door de afdeling en de NPO akkoord bevonden omdat Hoornaar onder afdeling 7 valt.
Uitspraak Tucht- en Geschillencommissie inzake afwijzing dispensatie van de heer Roelofsen te
Breukelen voor overgang naar afdeling 6. Dit beroep is afgewezen omdat de grens bij Breukelen
niet duidelijk is, dus de heer Roelofsen mag lid worden in afdeling 6.
Dispensatieverzoek van de heer Van Doornkamp uit Veenendaal naar afdeling 8 is afgewezen.
Toegestaan is dat Vink, Vink en Schouten uit Schelluinen van afdeling 7 naar afdeling 5 te gaan op
grond van goedkeuring door NPO.
Verstuurde afwijzingen:
• Verzoek van de heer Van Zetten uit Veenendaal naar afdeling 8.
• Verzoek van de heer Bosman uit Tiel
• Verzoek van de heer De Haan uit Almere naar afdeling 6
• Verzoek van PV Almere naar 6
• ’t Gooi Columba Naarden naar 6
2/13
Verslag ALV afdeling 7 Midden-Nederland
30 januari 2015
s)
• Snelpost Veenendaal naar 8.
Lopende verzoeken:
• Mevrouw Gerestein uit Scherpenzeel naar afdeling 8
• De heer Hop uit Scherpenzeel naar afdeling 8
• De heer Van der Kamp uit Scherpenzeel naar afdeling 8
• De heer De Jongh uit Elshout van Oost-Brabant naar 7
• De heer Overbeek uit Oudewater van afdeling 5 naar 7
• De heer Kuyt uit Lunteren van 8 naar 7
• De heer Van Engelen uit Hedel wil van afdeling 7 naar 3.
• Gebr. Vink & Jeroen Braad willen van afdeling 3 naar 7.
De voorzitter concludeert dat hier geen vragen of opmerkingen over zijn.
6.
Evaluatie vliegseizoen 2014
De voorzitter: als kersverse voorzitter moet ik volgens onze agenda een evaluatie houden over het
vliegseizoen 2014. Omdat het voor de zojuist benoemde bestuursleden alsmede mijzelf gedurende
het vliegseizoen niet in de lijn der verwachting lag dat ik u op dit moment onze visie hierover mocht
geven, valt dit ons moeilijk. Een terugblik wordt altijd namens het voltallige bestuur gegeven.
Eerst nam de heer Pouw wegens gezondheidsredenen afscheid als bestuurder, waardoor het
aantal zittende bestuursleden daalde naar 4. Te weinig voor de veelomvattende taken.
Als gevolg van het terugtreden als secretaris door de heer Bransen nam Herman Bouwmeester zijn
functie over.
In onze voorjaarsvergadering werd een nieuwe regio-indeling en een nieuw vervoersplan weliswaar
met een meerderheid der stemmen aangenomen, maar er waren velen niet tevreden.
Gedurende het seizoen trad de heer Bransen terug als bestuurder wegens hem moverende
redenen waar ik hier niet verder op in wil gaan.
Enige tijd later volgde de heer Van Wijk omdat hij zijns inziens had gefaald om onze vrijwilligers te
beschermen tegen wangedrag van enkelen onder ons.
Het vliegseizoen werd gekenmerkt door een hele slechte vlucht vanuit Meaux, veel te grote
verliezen op met name de africhtingen jonge duiven en code rood uitgevaardigd door de NPO.
Opvallend is toch dat op de naar onze mening zeer geslaagde feestelijke kampioenenhuldiging op
24 januari hier te Asperen veelal dezelfde kampioenen zijn gehuldigd als in 2013, maar dan in een
andere volgorde. Daarmee willen wij niemand tekort doen, maar het geeft aan dat de beste spelers
onder alle omstandigheden hun klasse tonen. Wij betreuren vooral de grote verliezen van onze
duiven, jong en oud, omdat wij menen dat het verliezen van duiven veel erger is dan een minder
verlopen of slechte wedvlucht.
Wij vinden het niet correct om de afgetreden bestuurders alleen maar te beoordelen op de zaken
die niet zijn gegaan zoals men gewenst had. Er bestaat nu eenmaal geen mogelijkheid om
bepaalde zaken te corrigeren. Had dat gekund, dan hadden zij dat zeker gedaan.
Er moet ook gekeken worden naar de zaken die wel goed zijn gegaan en wij, het nieuwe bestuur
van Afdeling 7, vinden dan dat de balans positief is.
Aaldert van Amerongen en Herman Bouwmeester hebben echt heel veel werk verzet om het verlies
van de 2 bestuursleden op te vangen en verdienen daarvoor een compliment.
Als wij er met zijn allen van geleerd hebben, is dit niet allemaal voor niets geweest.
De zaal reageert met applaus.
De voorzitter: laten we het met z’n allen zo positief mogelijk benaderen. We hebben een prachtige
hobby. Ik vind zelf deze periode prachtig met het kweken van jongen in de schaal. Laten we ervan
genieten met elkaar, want we hebben elkaar nodig. In je eentje doe je niks en heb je in de
duivensport geen plezier. Hoe meer mensen je erbij betrekt, hoe beter het is. Dat is een van de
redenen om hier achter de tafel te gaan zitten.
7.
Voorstellen basisverenigingen
De voorzitter: het bestuur wil deze voorstellen met u bespreken, maar er niet over beslissen. Uw
mening nemen we mee naar de voorjaarsvergadering van 6 maart. U zit hier als afgevaardigde
voor uw vereniging en wordt verondersteld over de vereniging te kunnen denken en het
afdelingsbelang. U kunt ook over de vitesse meepraten in het belang van de vitessespelers, want
we kunnen als fondspeler niet zonder vitesse- en midfondspelers en omgekeerd. Daarom wordt
3/13
Verslag ALV afdeling 7 Midden-Nederland
30 januari 2015
van u verondersteld als afgevaardigde dat u over alle zaken na heeft gedacht en positief daarin
mee wilt denken in de wensen van bepaalde groepen liefhebbers.
•
Voorstel 7A, PV De Snelpost Ermelo (0730);
Opleervluchten jonge duiven niet op dinsdag maar op woensdag lossen; op dinsdag is het te druk
met lossingen van andere afdelingen waardoor er teveel kruislossingen komen.
a)
Hans Tap (1112) wil dit voorstel ernstig ontraden want als een vlucht op dinsdag gepland is en het
weer is slecht dan kun je nog uitwijken naar woensdag, maar na woensdag is er geen
uitwijkmogelijkheid meer.
•
Voorstel 7B, PV De Woudvliegers(secretaris Piet Verbree):
Punten afdelingskampioenschap uit regio A1 en A2 halen i.p.v., zoals afgelopen jaar, alleen uit
vitesse en jonge duiven. Technisch is dit door Compuclub makkelijk aan te passen d.m.v.
2 kolommen in de uitslag (regio A1 en A2). In onze ogen is regio A te breed en te groot om daar
eerlijke kampioenschappen te realiseren. Regio A kan dan gewoon blijven bestaan.
a)
De heer Bleesing (1101): als we alle punten voor alle disciplines in A1 en A2 gaan berekenen, wat
is dan nog de waarde van A?
De voorzitter: A is in eerste instantie opgericht als vervoersregio. Als concoursregio is het een
mooi spel, maar niet voor alle disciplines, daar heeft de vereniging gelijk in. Het zou daarom goed
kunnen zijn om die regio in punten te splitsen, maar A blijft zeker bestaan als vervoerder.
De heer V.d. Brakel (1139): in hoeverre is uitgezocht of deze wijziging het gewenste effect
oplevert?
De voorzitter: dit komt tegemoet aan de eisen van de NPO voor spelgebieden. Regio A is het
grootste spelgebied waardoor je moeilijk bij de nationale kampioenen mee zal kunnen doen. Bij
splitsing zul je voor de landelijke competitie zeker betere resultaten gaan scoren want nationale
kampioenen komen vaak uit een kleinere regio en wij denken daarmee ook meer liefhebbers langer
te kunnen betrekken bij de vluchten.
De heer V.d. Brakel: in hoeverre heeft het dan ook resultaat dat groep B ook opgesplitst kan
worden en C en geldt dat ook voor de overnachtfond en de dagfond, dat de punten puur uit de
kleinere samenspellen vooral komen?
De voorzitter: wij gaan met een voorstel komen voor de voorjaarsledenvergadering want als je het
voor A doet, moet je het voor B, C en D ook doen.
b)
•
Voorstel 7C, PV De Plassenjagers, Kortenhoef:
Prachtig dat vroegere opleren zoals door PV Ons Genoegen wordt voorgesteld, maar wij zijn geen
voorstander van opleveren met geheel A. Om minder verliezen te krijgen zijn 3 aparte lossingen
binnen A beter: west (Hilversum), midden (Soest, Baarn, Bunschoten) en oost (Putten, Nijkerk). Dit
voorstel is afkomstig van Steven van Breemen.
De voorzitter: niemand zal betwijfelen of Steven van Breemen verstand van duiven heeft, maar dit
moet ook vervoerskundig ingepast kunnen worden. Je mag ook bij de NPO niet onbeperkt lossen.
Het bestuur buigt zich hierover en komt hierop terug op de voorjaarsledenvergadering.
•
Voorstel 7D, PV De Reisduif:
1. Lossingstations africhtingen op vliegprogramma vermelden en niet pas een paar weken van
tevoren bekend maken.
De voorzitter: dit zal zoveel mogelijk gebeuren.
2. Wanneer het vliegprogramma van de afdeling niet aangepast hoeft te worden op NPOconcoursen, zouden wij graag het programma jonge duiven (voor noord )als volgt willen zien:
• 2 weken eerder starten
• 10 i.p.v. 8 concoursen
• Starten met 2 vluchten vanuit Minderhout en vervolgens met 2 vluchten vanuit Duffel.
Met dit voorstel heeft de liefhebber zelf meer keuze wanneer hij inspringt of eerder verloren
duiven opnieuw in kan lassen zonder hierin grote sprongen in afstand te hoeven maken.
De voorzitter: we gaan met de regio’s spreken over de wensen ten aanzien hiervan. Als dit
haalbaar is met het vervoer en ook kostendekkend, is dat bespreekbaar.
4/13
Verslag ALV afdeling 7 Midden-Nederland
30 januari 2015
3.
4.
a)
b)
Wanneer een concours wordt uitgesteld naar zondag maar de verwachtingen zijn slecht, de
keuze maken om zaterdag al naar een lossingstation van kortere afstand te verkassen.
Ondanks het werk van de convoyeurs is het naar ons idee niet in het belang van het welzijn
van de duiven om hen onnodig nog een hele dag in de container te laten wachten om
vervolgens enkele uren later alsnog naderbij te komen.
De voorzitter: dit maakt ook onderdeel uit van het plan voor de komende lossingen. Wij
proberen zoveel mogelijk onze richtlijnen aan u duidelijk te maken op de site en gaan hier
meer over communiceren.
Wanneer een concours op de vitesse/midfond afstand afgelast wordt, zouden wij graag zien
dat de week erna vanuit hetzelfde station gelost wordt. Denk hierbij met name aan liefhebbers
die jaarlingen inkorven die als jonge duif onvoldoende ‘opgeleid’ zijn.
De voorzitter: het is ook aan u om daar uw mening over te geven en over te besluiten. Als
afdelingsbestuur voeren we uit wat de meerderheid wenst.
De heer V.d. Brakel (1139): kan dit voorstel uitgebreid worden naar de jonge duiven en natour,
mede omdat afgelopen jaar de natourvlucht in het begin uitviel en toen een aanzienlijke stap
gemaakt moest worden voor toch erg onervaren duiven? Als we zoiets menen te moeten doen voor
jaarlingen, dan is dat voor zomerjongen helemaal van belang.
De voorzitter: dat lijkt een goed plan.
Hans Tap (1112): juist in de korte stukjes moet je de flexibiliteit moeten zoeken, anders kom je
jezelf 2-3 weken erna met een nog veel grotere stap tegen. Dat is hetzelfde verhaal als wat
vereniging 1139 naar voren brengt: bij de navlucht moesten we afgelopen seizoen in 1 keer van
100 naar bijna 200km.
De voorzitter: dat zou ertoe kunnen leiden als het past in het NPO-vluchtprogramma, dat je meer
houvast kunt bieden. Als dat beter voor de duiven is, moeten we daar voor kiezen. Dat kan een
consequentie zijn.
-
Voorstel 7E, Postduivenvereniging De Pool (1109):
Voorstellen van verenigingsledenvergadering voor amendering voorlopig vliegprogramma:
a) Het toch opnemen van Brive in het vliegprogramma.
De voorzitter: dit was binnen de NU al niet meer; als dit geprogrammeerd kan worden voor
St. Vincent en kostendekkend vervoerd kan worden, dan is dat een optie.
b) De laatste fondvlucht Bergerac te wijzigen in een middaglossing, c.q. als ochtendlossing te
veranderen in Brive.
De voorzitter: hiervoor geldt dat op de dag dat de morgenlossing van afdeling 7 meestal ook de
middaglossing van de NU was, dan kon je ervoor kiezen om toch een middaglossing te maken
en dan gezamenlijk te vervoeren.
c) Een betere opbouw in afstanden m.b.t. de navluchten, m.a.w. geen grote sprongen meer zoals
in 2014. Daarbij moeten we ook bedenken dat veel zomerjongen worden ingespeeld.
De voorzitter: daar zullen we zeker zo mee omgaan.
a)
De heer Jansen (1012): als we Bergerac laten vervallen, hebben we geen morgenlossing meer (dit
was verzoek van de fondliefhebbers in IJsselstein)?
De voorzitter: dat is mogelijk, maar we zullen dat apart gaan programmeren en dan gaan we ook
kijken wat de kosten zijn. Misschien komt de vervoersprijs veel hoger te liggen of hebben we te
weinig duiven om als afdeling 7 zelfstandig te vervoeren.
De heer Jansen (1012): wij willen graag een ochtendlossing hebben.
De voorzitter adviseert om dan een voorstel voor de voorjaarsledenvergadering in te dienen. U
kiest daarvoor; maar dat zou tot een hogere vrachtprijs kunnen leiden. Orleans blijft staan en we
komen nog met een ander voorstel voor het middaglossingprogramma, een totaal ander
kampioenschap.
-
Voorstel 7F, PV Ons Genoegen, Bunschoten:
Opleren/wedvluchten jonge duiven voor zowel regio A als afdeling 7.
Starten met opleren voor regio A op:
• Dinsdag 30 juni vanuit Meerkerk
• Dinsdag 7 juli vanuit Vuren
• Dinsdag 14 juli vanuit Kaatsheuvel
5/13
Verslag ALV afdeling 7 Midden-Nederland
30 januari 2015
• Zaterdag 18 juli opleren (wedvlucht voor de regio?) vanuit Meer
• Zaterdag 25 juli afdelingsvliegprogramma met St. Job in ’t Goor voor A (dan starten heeft alles
te maken met nationale vliegprogramma)
‘Zuid‘ kan dan opleren of op dinsdag of op zondag vanuit Gilze/Meer en/of St. Job in ’t Goor, 1 of 2
naar rato van behoefte regio’s.
Eerste wedvlucht voor zuid kan dan Duffel zijn op 25 juli.
Weekeinde van 1 augustus al als hele afdeling naar Asse Zellik en vanaf 8 augustus alles samen
ook in 1 keer los.
Argumentatie:
1) Het is alom gehoord en bekend dat er in noorden meer behoefte bestaat aan eerder starten en
diverse korte en ook meer opleervluchten met de jonge duiven.
2) Door dit concrete voorstel -noord eerder starten- ontstaat de mogelijkheid om al heel snel (na 1
of 2 keer apart vliegen) op een gezamenlijke losplaats te staan en te combineren met vervoer.
De voorzitter: dit ligt in het verlengde van het voorstel voor 2 vluchten voor de jonge duiven; daar
komen we op terug, evenals op de totale lossingen op de voorjaarsledenvergadering.
-
Voorstel 7G, Steeds Sneller, Ammerzoden:
Verzoek om teletekstvermeldingen zoals voorheen (eerste 10 klasseringen van de wedvlucht van
de totale afdelingsuitslag). Dit geldt voor alle vluchten die in het vliegseizoen op teletekst komen.
Motivatie:
Het is nu allemaal heel verwarrend en niet logisch om per regio te vermelden. Hierdoor komen er
teveel meldingen op teletekst. De eerste 10 klasseringen van de hele afdelingsuitslag lijkt ons het
eerlijkste voor iedereen.
De voorzitter: het beeld op de lijst is mooier. De keuze is aan u. Op kortere vluchten kunnen
duiven zo verdeeld zijn dat mensen die in de regio wel goed zitten, niet op teletekst zouden komen
terwijl zij daar wel recht op zouden hebben. We gaan dit voorstel beoordelen in de
voorjaarsledenvergadering.
•
•
•
De voorzitter: de volgende voorstellen zijn nog niet doorgestuurd:
Zeist: verzoek om niet in te kleine groepen te gaan lossen.
We gaan ervoor zorgen dat zo snel mogelijk alle duiven tegelijk los gaan in de afdeling, dus een
brede lossing met brede spreiding waardoor de verlieskans kleiner is. Als de algemene mening van
de vergadering is dat we daardoor de duiven behouden, moeten we dat zeker gaan doen.
IJsselstein; deze vereniging heeft op 23 januari vergaderd en wil ons een aantal zaken meegeven
en wenst ons veel wijsheid en succes toe, waar wij erkentelijk voor zijn. IJsselstein heeft een
aantal voorstellen over het vliegprogramma; die zullen worden besproken in de
voorjaarsledenvergadering. De voorstellen zijn:
- Zoveel mogelijk afdelingsvluchten (dus geen noord-zuid vluchten)
- Afstanden nationale kampioenschappen
- Midfond lange afstand op donderdagavond inkorven
e
e
- Eerste midfondvlucht kortere afstand (wellicht wisselen 1 en 3 midfondvlucht)
- Geen overnachtvlucht voor St. Vincent (is gehoor aan gegeven)
- Extra ochtendlossing (is ter beoordeling LV)
- Kampioenschap ochtendlossing moet blijven bestaan (ter beoordeling LV)
- Zo goed mogelijke vermelding teletekst
- Hoe gaat afdeling om met (evt). invoering nationale kampioenschappen.
Inzake NPO-vergadering: het lijkt erop dat de IWB in de toekomst gaat uitmaken wie waar mag
lossen; de NPO zoekt mensen voor deze commissie; het bestuur ontvangt graag suggesties voor
capabele kandidaten voor deze belangrijke functie.
De voorzitter concludeert dat er geen opmerkingen of suggesties zijn en gaat ervan uit dat de
voorstellen van de basisverenigingen voor dit moment voldoende zijn behandeld.
8.
Conceptvliegprogramma 2015
6/13
Verslag ALV afdeling 7 Midden-Nederland
30 januari 2015
De voorzitter: er zijn voorlopige stations opgenomen omdat het vliegprogramma ingeleverd moest
worden bij de NPO. Morgen wordt in de NPO-vergadering nog beslist over bepaalde zaken,
bijvoorbeeld over het principe noord-zuid voor de vitesse, midfond, jonge duiven, natour, korte
afstand. Het inkorven op donderdag is ook een belangrijk punt daarvoor. Onze secretaris heeft
opgesomd in het conceptvliegprogramma dat een en ander is aangepast t.o.v. de vorige versie.
Een vaak gehoorde opmerking is het verschil in afstanden voor de noordelijke en zuidelijke
liefhebbers. Daar waar het wenselijk en vervoerstechnisch en financieel mogelijk is, hebben we de
losplaatsen in noord en zuid gesplitst. Als je voor zuid 300km vliegt op de midfond, is het voor het
noordelijke deel van de afdeling 100km verder. Heb je dat ook tussen de dagfondvluchten in,
bijvoorbeeld een midfondvlucht vanuit Pt. St. Maxence, die is voor Baarn en omstreken 385km
maar in de week erop 600 en dan kun je vaak die duiven niet doorspelen. Met een iets kortere
vlucht kun je de duiven langer spelen en denken wij meer liefhebbers een plezier te doen.
De prijs wordt ook beter afgestemd naar noord en zuid. Er wordt berekend hoe we daarmee om
moeten gaan. Tevens kunnen meer vluchten per regio gelost worden.
Het dagfondprogramma is iets aangepast; de derde vlucht is Salbris geworden om eventueel
samen te vervoeren met afdeling 8 en 9. De eerste 2 vluchten gaan alle afdelingen naar een
andere losplaats en is de noodzaak wat kleiner omdat we dan een groter aantal duiven hebben.
Châteauroux is de nationale vlucht en Tours is een NU-concours en zouden al naar dezelfde
losplaats aan; we moeten kijken of dat nog doorgezet wordt want er zijn wat problemen. De laatste
jaren hebben we eerder gezamenlijk vervoerd, waardoor de kosten voor alle afdelingen lager zijn
uitgevallen. Dit is volgens ons noodzakelijk en logisch.
Op 1 augustus staat Argenton op het programma; dit is geen vlucht die telt voor het afdelings- en
nationale kampioenschap, maar het is wel een NU-concours en geldt daar wel voor de
kampioenschappen.
De overnachtvlucht voor St. Vincent is vervallen; het laatste jaar is gebleken dat een
overnachtvlucht zo vroeg in het seizoen vaak problemen geeft. Ook in NU-verband bleek er dit jaar
geen behoefte aan deze vlucht bij voornamelijk afdeling 8 en 9.
De marathonvlucht in week 31 is aangepast in een middaglossing. Bij de NU staat dit weekend een
middaglossing vanuit Bergerac op het programma die telt voor de kampioenschappen. Wij willen
onze leden de kans geven bij de NU-kampioenen te komen en dan is een ochtend- en
middaglossing vanuit Bergerac in hetzelfde weekend niet verstandig.
Voor de losplaats Aurillac proberen we nog een meer westelijke losplaats met de overige
afdelingen af te spreken.
De natour kent dit jaar 8 vluchten. Dit is conform het nationaal programma waarin 8 vluchten zijn
opgenomen, waarvan er 6 tellen voor het nationale kampioenschap Natour oud. Wij willen onze
leden de kans geven om in aanmerking te komen voor de kampioenschappen. Dit lijken erg veel
vluchten maar de eerste 3 zijn gelijk aan de eerste 3 vluchten van de jonge duiven. Voordeel
daarvan is dat er waarschijnlijk meer oude duiven mee zullen gaan en dat kan voor jonge duiven
ook gunstig zijn. Deze vluchten naar een gezamenlijke losplaats zullen apart worden ingekorfd met
een afwijkende code en dan komen er 2 uitslagen. Na deze vluchten start het ‘normale’
natourprogramma.
De vlucht voor de nationale jonge duivenvlucht is een kortere vlucht met een vrijdag inkorving. Dit
zal ook een gezamenlijke lossing worden met de natour met 2 aparte uitslagen. Tevens zit er
steeds 1 week tussen het op donderdag inkorven bij de jonge duiven.
a)
b)
De heer Hendriks (1032): op de navlucht heb je mensen uit Utrecht en uit Zeist; moeten die dan
2 keer gaan rijden of hoe gaat u dat oplossen?
De voorzitter: daar komen we op terug; dat probleem is onderkend.
De heer Bleesing (1101): als in de natour het sprongetje terugkomt in Duffel ( tweede tour), komen
daar ook africhtingen voor?
De voorzitter: ja per regio; die vermeldingen komen nog.
De heer Bezemer: op de datum van de nationale derby vliegen we ook Pt. St. Max; onze
vereniging zou dat graag wat korter houden omdat je dan tijdens het lossen wat meer speelruimte
biedt. Nog een keer St. Quentin zou ons prima lijken. Wij nemen aan dat bijvoorbeeld de
noordelijke sector ook zoiets gaat doen, Pt. St. Max, en dan sta je ertussen.
Dan hebben wij nog een vraag over het voor elkaar inkorven en op meerdere manieren inzetten van
jonge duiven. Kun je met de jonge duiven ook de asduif natour bereiken; kan ik die voor 2 tellen?
De secretaris: wel voor de natour, maar niet voor de jongen.
7/13
Verslag ALV afdeling 7 Midden-Nederland
30 januari 2015
c)
d)
e)
f)
De voorzitter: wij komen hier in de voorjaarsledenvergadering zeker op terug. Pt. St. Maxence in
de natour is wel bedoeld om de jonge duiven een beetje op afstand te krijgen.
De heer Bezemer: wij zouden graag een kortere eerste midfondvlucht zien en als vereniging
geloven wij niet in noord-zuid lossingen. We zien liever dat we na de regiolossingen overgaan op
afdelingslossingen.
De voorzitter: ook dat is ter besluitvorming door de ledenvergadering.
Piet Verbree (0763): wij vinden de eerste midfondvlucht ook te ver en wij vinden Perronne als
midfondvlucht te kort; Nanteuil is de mooiste losplaats.
De voorzitter: dat hebben we inmiddels onderkend en wordt meegenomen in het volgende
voorstel.
John Bekers (1102): ik sta voor de jonge duiven al 2 jaar bij de microfoon, maar nu zit de derde
vlucht jonge duiven alweer op 200km. Dat is altijd de vierde geweest, het gaat te snel met grote
sprongen.
De voorzitter: wij willen ook tegemoet komen aan de wensen voor 2 korte vluchten voor jonge
duiven. Als je de jonge duiven meer voor kunt bereiden, kunnen ook makkelijker sprongetjes
gemaakt worden. Dat hangt ook van de capaciteit af en het bestuur is dat echt serieus aan het
bekijken.
De heer Bezemer: het inspelen van de jonge duiven is voor jonge liefhebbers/jeugdliefhebbers
moeilijk, zeker als ze 3 weken op vakantie gaan en de duiven niet bezig zullen houden. De jeugd is
wel belangrijk om het ledenaantal weer toe te laten nemen.
De voorzitter verzoekt om voorstellen hieromtrent op papier te zetten zodat die besproken kunnen
worden.
De heer Verbree (0763): wij laten in de weekenden nooit de duiven los en dan zijn ze op maandag
helemaal dol en vliegen ze bijna de hele dag. We voeren ze pas aan het eind van de middag en ze
gaan gestrest de mand in. Als we het inkorven naar dinsdag verhuizen, geeft dat meer rust en
kunnen we de duiven op maandag rustig inkorven.
De voorzitter: dit moeten we meenemen in de overweging. Als dit de duiven ten goede komt,
moeten we daar voor kiezen.
De voorzitter: het is van belang om de onderwerpen goed te bespreken in uw verenigingen en
waar nodig met aanvullingen te komen. Ideeën over diervriendelijker krijgen of beter voor de
duiven, minder verliezen of langer vol kunnen houden zijn welkom. Houd kennis niet voor jezelf,
want we moeten kennis delen.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Voorstellen Bestuur
De voorzitter meldt dat het bestuur van Afdeling 7 Midden Nederland het volgende voorstelt:
Wij willen contact blijven onderhouden met de in 2014 ontstane klankbord groep waaruit 3 van de 4
nieuw toegetreden leden van dit bestuur zijn gekomen.
De raad van advies, bestaande uit de heren Van Dijk en De Vries heeft bedankt.
Op reguliere basis niet besluitvormend overleg plegen met afgevaardigden van de regio’s A, B en
C.
Toezien op de geldstromen in de genoemde regio’s.
Overleggen met alle ons omringende afdelingen inzake vervoer, overgang van leden en andere
terzake doende onderwerpen.
Toezien op diervriendelijkheid, concoursgelijkheid en concoursveiligheid.
Komen tot een checklist lossingen.
Voor de lossingen handelen wij overeenkomstig de adviezen van het IWB en eigen interpretatie van
het weer met als doel de risico’s zo veel als mogelijk te beperken.
De spelgebieden overeenstemmen met de door de NPO gestelde eisen om onze leden een eerlijke
kans te bieden voor deelname aan nationale kampioenschappen en commerciële competities.
Komen tot een programma op de vitesse, midfond, jonge duiven en natour dat zo gelijkwaardig
mogelijk is voor de liefhebbers in noord en zuid. Wij willen zo lang mogelijk zo veel mogelijk
liefhebbers spelplezier bieden.
Bezien of dat gevolgen heeft voor de vrachtprijzen.
Bezien of de vervoerskosten op de overnachtingsvluchten en africhtingen in verhouding staan tot
de werkelijke kosten.
8/13
Verslag ALV afdeling 7 Midden-Nederland
30 januari 2015
13.
14.
15.
Op de voorjaarsvergadering een voorstel doen voor aanpassing van de kampioenschappen naar
aanleiding van de besluiten op de NPO vergadering op 31 januari en voorstellen vanuit onze
basisverenigingen.
Zo open als mogelijk is communiceren met onze basisleden en regio besturen. Dat willen wij via
onze website gestalte geven en via mailings aan de verenigingssecretarissen.
Wij accepteren kritiek, maar vragen u dat op een fatsoenlijke manier te doen. Normoverschrijdend
gedrag tolereren wij niet. Bij excessen nemen wij passende maatregelen, gebaseerd op statuten en
reglementen. Indien nodig leggen wij zaken voor aan de aanklager van de NPO. Wij gaan er van uit
niet geconfronteerd te zullen worden met zaken die wij voor moeten leggen aan politie of justitie,
maar zullen dat in voorkomende zaken wel doen.
Deze punten zullen ook op de site worden gezet.
•
Voorstel vaststellen datum voorjaarsledenvergadering.
Het bestuur stelt voor de voorjaarsledenvergadering te houden op vrijdagavond 6 maart 2015 in De
Schildkamp te Asperen.
10.
Agenda NPO-vergadering 31 januari 2015
De voorzitter gaat in op de belangrijkste agendapunten:
Agendapunt 5; voorstellen bestuur
5a: Nationale kampioenschappen; de vlieglijsten (per duif/per discipline) die dan tellen voor de
punten, worden nog niet ingevoerd in 2015. De NPO wil dit nogmaals bekijken onder voorwaarde
dat afdeling 5 hier ook bij betrokken wordt.
Het NPO-bestuur wil in 2015 al wel een wijziging in de nationale kampioenschappen doorvoeren.
Op de volgende categorieën worden kampioenschappen gevlogen: vitesse, midfond, jonge duiven,
eendaagse fond, marathon en natour oud. Voor de jeugdleden wordt dit vitesse, midfond en jonge
duiven.
Voor de vluchten tellen de volgende aantallen:
• Vitesse 6 van de 8
• Midfond 5 van de 7
• Jong 6 van de 8
• Natour oud 6 van de 8
• Eendaagse fond 4 van 5
• Marathon 4 van 5 voor het hokkampioenschap, 3 van de 5 vluchten voor het
duifkampioenschap.
In 2015 hebben we voor de hokkampioenschappen aangewezen en onaangewezen
kampioenschappen. Er is geen gecombineerd kampioenschap meer. Aangewezen tellen 2 duiven
van de bovenste 3 (dat was al zo). Voor onaangewezen worden de punten van de prijsduiven
opgeteld en gedeeld door het aantal duiven dat men meegeeft (fondspiegelformule). Het minimale
deelgetal is 10 en voor de eendaagse fondvluchten en marathonvluchten minimaal 5. Dat is
principieel en daar willen wij uw mening graag over weten; vindt u het een goed voorstel om de
duivenpunten te delen door het aantal ingekorfde duiven?
-
a)
b)
c)
…. het aantal ingekorfde duiven is eerlijker. Als je nationaal kampioen kunt worden met 3 duiven
per vlucht, moet je toch delen door 5 bij de marathon en dat is oneerlijk.
De voorzitter: dus het principe is goed, maar het deelgetal moet veranderen; 5 lijkt redelijker dan
10? Is er iemand tegen dit voorstel?
… bent u niet bang dat er dan heel veel portduiven gaan komen; mensen die voor punten gaan
spelen?
De voorzitter: dat komt aan de orde bij het onderdeel trainingsduiven. Het gaat hier om de
kampioenschappen en specifiek het delen door het aantal ingeklokte duiven. Kan de ALV hiermee
instemmen op voorwaarde dat het deelgetal verlaagd wordt?
André Holleman (1711): dit is op zich een sympathiek voorstel. Doordat wij specialist zijn kunnen
wij wel mee, maar voor veel kleinere liefhebbers is 5 heel veel. Vorig jaar is de heer Kok uit Houten,
een kleine liefhebber, hoog geëindigd. Er zijn ook leden die maar 14 weduwnaars hebben en die
hebben daar last van.
De voorzitter: dus we gaan in principe mee met het voorstel en proberen het deelgetal te verlagen
naar 3.
9/13
Verslag ALV afdeling 7 Midden-Nederland
30 januari 2015
De voorzitter: bij de kampioenshuldiging worden 10 kampioenen per categorie gehuldigd
aangewezen en onaangewezen. De prijsverhouding is 1:3, dus bij alle vluchten behalve de
marathonvlucht wordt 1:3 gevlogen. In de vereniging spelen wij al jaren 1:3. Dat is een goed
systeem en heeft verder geen consequenties. De punten gaan gelijkmatig mee naar beneden.
Gevraagd is bij de marathonvluchten 1:4, maar de NPO geeft aan dat dan de kans bestaat om op
zondag door te moeten klokken, dus we sluiten gelijktijdig af met de nationale concoursen (1:3).
-
5b. Protocol Lossingen
De regels zijn vastgelegd waar aan moet worden voldaan alvorens de duiven worden gelost. Dit
protocol geldt voor alle vluchten. Belangrijke spelers zijn de IWB, de lossingsverantwoordelijken en
de Meteo Groep.
Er wordt voorgesteld om een tweede weerkundige erbij te zetten. Het toevoegen van kennis en
kunde kan alleen maar verbetering geven.
Er zijn 3 stappen in het stappenplan:
- De lossingsverantwoordelijke is verplicht alvorens de lossing contact op te nemen met het IWB
en daarom is in het verleden wel eens fout gegaan.
- Als de duiven niet kunnen worden gelost zoals oorspronkelijk gepland zijn er 3 tussenstappen:
duiven lossen op een ander tijdstip of overstaan naar de volgende dag, wijzigen van de
losplaats.
- Terug naar huis. Melding bij IWB.
Over stap 3 is het afgelopen jaar discussie geweest: wie bepaalt of er al dan niet gelost kan
worden: dat is de concoursgevende instantie dus de afdelingslossingsverantwoordelijke bij
afdelingsvluchten na zwaarwegend advies van de IWB.
-
5c. Regeling lossing marathonvluchten
Er is afgelopen jaar veel discussie geweest over morgenlossingen, middaglossingen, uitstellen,
code rood. De huidige regeling gaf de lossingsverantwoordelijke van de NPO weinig ruimte om te
schuiven. Het zou kunnen zijn dat je op vrijdag al zou moeten lossen om de duiven goed thuis te
krijgen als je dan 2 dagen lang geen mogelijkheid hebt om de duiven te lossen. We zijn bekend met
het fenomeen weersverwachting; die kan niet altijd zuiver zijn, maar we moeten toch proberen om
overstaan te voorkomen en soms concoursen een andere invulling geven ten behoeve van de
duiven en ook de liefhebbers zodat zij niet hun weekend verprutst zien worden door alleen maar op
teletekst te kijken hoe laat de duiven zijn gelost.
Voorstel 1:
a. De NPO stelt nu voor om de middaglossing op de dagfondvluchten te lossen vanaf vrijdag 10.00
tot 15.00 uur.
b. Indien de geplande marathon middaglossing wijzigt door omstandigheden, worden voor de
berekening van het nationale kampioenschap de punten toebedeeld aan een vlucht met een
middaglossing; dit heeft ook te maken met een nieuwe berekening die de NPO wil doen.
c. Bij weersomstandigheden voor een marathonvlucht indien er een overwegend noord tot
noordoosten wind waait en naar verwachting rond het middaguur extreme temperaturen
voorkomen, worden de duiven vanaf 10.30 uur gelost.
d. Er zal in principe niet gelost worden na 15.30 uur tenzij de weersomstandigheden/calamiteiten
dat noodzakelijk maken.
Voorstel 2:
In het geval dat naar verwachting een geplande lossing op marathonvluchten met middaglossing,
na vrijdag vanwege slechte weersomstandigheden niet meer realistisch is, worden de duiven zo
vroeg als mogelijk op vrijdag gelost. Het gehele konvooi dient uiterlijk op donderdagavond op de
losplaats aanwezig te zijn en i.v.m. het voeren van de duiven wordt de hoofdconvoyeur zo snel
mogelijk van een dergelijk voornemen op de hoogte gesteld. De beslissingsbevoegdheid ligt
hiervoor bij de Nationale Lossingscommissie.
In de vergadering van 23 november 2013 is besloten bij een afgesproken middaglossing geen
andere lostijden te hanteren dan van 12.00-15.00 uur. Kan dan niet gelost worden, dan blijven de
duiven staan en gaan na afloop van de maximale termijn op maandag weer naar huis.
Het afgelopen seizoen zijn we geconfronteerd met een aantal zeer problematische lossingen dat er
wel mogelijkheden zijn om een concours te houden, maar die teniet werden gedaan door de
strakheid van de regeling. Gevolg is dat de duiven te lang in de wagen zitten. Derhalve is het
oordeel dat niet langer kan worden volgehouden dat een middaglossing zonder escape in stand
10/13
Verslag ALV afdeling 7 Midden-Nederland
30 januari 2015
gehouden moet worden. In samenspraak met het IWB moet tot een andere lostijd gekomen kunnen
worden, bijvoorbeeld voor 12.00 uur. Uitgangspunt is dat altijd wordt ingekorfd. In principe wordt
uitgegaan van een middaglossing maar er zijn omstandigheden denkbaar dat het op een ander
tijdstip moet of naar een andere losplaats moet worden uitgeweken om het concours door te laten
gaan, dit naar het oordeel van de nationale lossingcommissie na advies van de IWB. Dit geldt van
vrijdag tot de maandag erop. Als er maandag volgens de nationale lossingscommissie niet kan
worden gelost, dan draagt de nationale lossingscommissie de duiven over aan de afdeling.
De voorzitter stelt vast dat er geen opmerkingen zijn en neemt aan dat de kiesmannen voor
kunnen stemmen.
-
5d: Taakomschrijving IWB:
De voorzitter: hoe beter deze taak is omschreven, hoe beter het is. Het belangrijkste punt is dat de
IWB ook verantwoording aflegt en zo snel mogelijk na een vlucht openheid van zaken geeft; dan
weet iedereen waar het over gaat en wat er eventueel aan schort.
-
5 : Reglementering trainingsduiven (art. 69 wedvluchtreglement)
De voorzitter: in de vergadering is een aantal keren gesproken over trainingsduiven/invliegduiven
en de daarmee samenhangende kosten en regelingen.
1. Indien door, namens of met goedkeuring van bestuur NPO, bestuur Afdeling en/of bestuur
Basisvereniging wedvluchten worden georganiseerd, is een basislid dat duiven inkorft, verplicht
al zijn ingekorfde duiven op één spelniveau in te zetten (behoudens het gestelde in lid 3 van dit
artikel). Algemene Vergadering Basisvereniging bepaalt vóór 1 maart voor welke spelvorm deze
verplichting geldt. Deze spelvorm wordt het verplichte spel genoemd.
2 Bestuur Afdeling mag bepalen dat alle duiven die deelnemen aan het verplichte spel, zonder
extra kosten voor de deelnemer, kunnen worden opgenomen in de uitslag van ieder spel vanaf
het verplichte spel tot en met het afdelingsspel.
Nieuw
3. Basisleden hebben op alle vluchten, met uitzondering van de nationale/sectorale vluchten, het
recht om alle duiven of een gedeelte van hun duiven buiten de wedvlucht te houden
(trainingsduiven).
4. Alle ingekorfde duiven voor de wedvluchten zijn vermeld op een uniforme inkorflijst en, òf van
een gummiring òf van een elektronische ring voorzien. Alle inkorflijsten worden bewaard
overeenkomstig het gestelde in Artikel 22 (i89) van dit reglement.
5. Een basislid is verplicht voor de wedvlucht waaraan hij deelneemt de door het inkorfcentrum en/
of de organisatoren van deze wedvlucht vastgestelde bedragen te betalen. Voor trainingsduiven
mogen deze bedragen niet hoger worden gesteld dan voor in wedstrijdverband deelnemende
duiven.
6. De controle of alle duiven (dus ook de trainingsduiven) geënt zijn, ligt bij de vereniging.
7. Op wedvluchten die uitsluitend zijn opengesteld voor oude duiven mogen geen jonge duiven
worden ingekorfd. Ook niet als trainingsduif.
8. De procedure voor trainingsduiven worden door de afdeling vastgesteld.
e
De voorzitter: het bestuur zal voor de voorjaarsledenvergadering een voorstel doen voor de
trainingsduiven. De NPO wil haar eigen vluchten beschermen door geen trainingsduiven toe te
staan, maar voor de afdeling is het oordeel aan de afdelingsledenvergadering.
a)
-
De heer Poelstra (Maarssen 1024):
Wij vinden dat invliegen bij de oude duiven altijd mogelijk moet zijn. Wij zijn fondspelers en als wij
de duiven niet continu mee kunnen geven met de invliegvluchten, dan hebben ze het gewoon heel
erg moeilijk.
De voorzitter: dat ben ik met u eens, maar wilt u onderscheid maken tussen nationale vluchten en
afdelingsvluchten? De meeste liefhebbers gaan meer voor de afdelingsconcoursen.
De heer Poelstra: je moet altijd de mogelijkheid geven voor invliegduiven. Het concours blijft dan
betaalbaar omdat de auto vol blijft en de liefhebbers bepalen welke duiven hij wel en niet voor een
concours zet.
De voorzitter: en wat denkt u van invliegduiven bij jonge duiven?
De heer Poelstra: dat zou mij niet uitmaken. Als ze je apart houdt, is er geen probleem.
11/13
Verslag ALV afdeling 7 Midden-Nederland
30 januari 2015
b)
De voorzitter: ze hoeven niet apart, maar moeten wel geregistreerd zijn. Het gaat om het
onderscheid.
De heer Poelstra: als de duiven die niet in het concours zitten in een aparte mand gaan, heb je
geen problemen. De auto blijft vol en je kunt de duif invliegen naar behoefte. De concoursduiven
gaan in de club over de toonbank heen.
De voorzitter: maar de regel is wel dat duiven die als invliegduif meegaan, op zondag op de lijst
komen te staan i.v.m. de entingen, conform de reglementen.
De heer Poelstra: nu mag je de eerste 3 jonge duiven wel meegeven of de eerste 2 en daarna
niet.
De voorzitter: nee, dat is veranderd. Jonge duiven mag niet. Je mag op alle vluchten invliegduiven
hebben, behalve op nationale vluchten stelt de NPO voor, dus jonge duiven niet.
De heer Poelstra: ik vind dat het altijd mogelijk moet zijn, mits ze in aparte manden gaan. Daar
heeft het concours niets mee te maken, maar de wagen blijft wel vol. Het mooiste is dat je gewoon
van zuid naar west op concours zit. Dat is voor iedereen het beste.
De voorzitter: wij houden de duivenwagens zo vol mogelijk, maar moeten voldoen aan de regels
die de NPO ons oplegt.
Bij de nationale concoursen in 7 en 9 werd mais gevoerd, maar in 8 een goede mengeling. Zo kun
je eigenlijk geen nationaal concours spelen; dan moet je overal hetzelfde voer geven.
De voorzitter: daar gaan we naar kijken en dit is ook voorgesteld aan de NPO.
De heer Lamers (1128): wij zijn ook van mening dat invliegduiven zoveel mogelijk door het hele
seizoen moeten kunnen en ook met de jonge duivenvluchten. Met name voor de jonge
duivenvluchten is het van belang dat als fondspelers met midfond- en vitesseduiven kampioen
willen worden en verplicht zijn hun fondjongen ook met de jonge duiven voor punten te laten tellen,
we hen die kans ontnemen. We moeten iedereen even goede kansen bieden dus daar moet u
rekening mee houden, anders gaan ze die jongen weer buiten de concoursen ergens anders
inkorven en daar krijg je de wagens niet voor.
De voorzitter: daar zullen we naar kijken.
-
Amendementen
De voorzitter verwijst naar de ingediende amendementen. Afdeling 9 heeft een vergaand voorstel
gedaan voor de kampioenschappen. Dit staat uitgebreid op papier; zij willen met tientallen gaan
werken. Ook Friesland heeft voorstellen gedaan voor de kampioenschappen.
-
Mededelingenmap NPO
De voorzitter wijst op het formulier van de Meteo groep; er wordt een cursus georganiseerd voor
de lossingverantwoordelijken afdeling (1 dag van 9.30-16.30 uur) over het beoordelen van
weerbeelden. De NPO is uitgegaan van 20-25 personen, maar wij zouden liever 3 per afdeling zien,
dus 36 mensen. Deze cursus is van wezenlijk belang voor onze duivensport dus dit moet gewoon
als voorstel besproken worden en niet voor kennisgeving worden aangenomen.
-
Voorstel commissie organisatieontwikkeling
De gepresenteerde sheets zijn toegezonden. Organisatieverbetering is niet opgenomen als
agendapunt, dus de kiesmannen gaan daar naar vragen, want deze vergadering was specifiek
daarvoor bedoeld.
De voorzitter concludeert dat er geen opmerkingen zijn, dus de kiesmannen zullen stemmen
conform de inbreng van vanavond.
11.
Benoeming kiesmannen
De voorzitter stelt voor om Herman Bouwmeester als reserve kiesman te benoemen en
Aaldert van Amerongen en spreker als kiesman.
12.
Bestuursmededelingen
De voorzitter heeft de bestuursmededelingen al gedaan bij agendapunt 9.
Afgelopen jaar is het vervoer niet naar ieders wens geweest, maar we hebben wel voor het eerst in
jaren met een positief resultaat afgesloten en dat is van wezenlijk belang. Het bestuur staat open
voor kritiek en verbeteringen, maar een positief resultaat is belangrijk voor de continuïteit om de
toekomst nog gestalte te kunnen geven, dankzij de verantwoordelijke mensen.
12/13
Verslag ALV afdeling 7 Midden-Nederland
30 januari 2015
De ledenvergadering reageert met applaus.
13.
Rondvraag
a)
De heer Verbree (0763): waarom zat in het afgelopen jaar de wagen helemaal vol met 30 graden
maar moest de week erna met 25 of 20 graden de bovenste of middelste rij worden vrijgehouden?
Geld verdienen is niet zo moeilijk; het gaat erom dat we de duiven de volgende dag thuis krijgen.
De voorzitter: dat is ook ons standpunt. Niemand zal het erg vinden als het wat duurder is, als de
duiven maar thuiskomen. We hebben het beste met de duiven voor maar door een andere belading
kan er een ander kostenplaatje komen; dat leggen wij dan aan u voor.
De heer Poelstra: t.a.v. de middaglossing; als op vrijdag de wind achter is en u moet om 13.00 of
14.00 uur de duiven loslaten waarvan u eigenlijk zeker weet dat ze midden in de nacht aankomen,
moet er een mogelijkheid zijn dat de duiven om 9.00 of 10.00 uur losgaan zodat ze niet middenin de
nacht aankomen.
De voorzitter: dat is ook het voorstel wat de NPO doet.
Vereniging 1062: het voorstel voor apart lossen van alle regio’s is mooi bedacht, maar hoe meer
lossingen er zijn hoe groter het probleem wordt. Bijv. in afdeling 5 of 4 zie je dat ze 6-7 lossingen
hebben en dan zijn wij altijd de laatste die losgaan. Het zou mooi zijn als elke afdeling in ieder geval
1 lossing als eerste mag doen. Dan heeft iedere afdeling de eerste keus en daarna wordt de rest
gelost. Nu heb ik het idee dat afdeling 7 altijd erg lang blijft staan. Er moet 1 onafhankelijke
verantwoordelijke zijn van de NPO. Dan heeft iedereen een eerlijke kans, maar nu is het ieder jaar
hetzelfde liedje en zitten wij 50-60 uur meer in de mand dan alle andere afdelingen.
De voorzitter: dat heeft zeker onze aandacht.
Vereniging 1062: en als je wel gelijk lost met de regio’s, je kunt de puntenverdeling per regio wel
allemaal apart zetten maar waarom niet de afdeling in 1 keer los? Dan is er minder kans op
kruislossingen. Als je kleinere groepjes lost en ze komen in een grote groep van afdeling 5 hang je
ook, dus ga je in 1 keer los, dan heb je veel minder problemen.
De voorzitter: dit punt komt zeker op de voorjaarsledenvergadering terug. We gaan ook
overleggen met de omliggende afdelingen over lossingen en losplaatsen en we verwachten ook
veel van de uitgebreide IWB.
De heer Lamers (1128): het is me opgevallen dat vorig jaar bij regio A ook een deel van regio B op
dezelfde losplaats stond en de rest op een verdere losplaats samen met C. Dat is niet handig, want
dan moet je als A rekening houden met het feit dat B in het zuiden bijvoorbeeld niet loskan en in het
noorden wel los kan en dat gebeurt dan niet. Ik denk dat dat toch een beetje de lossing beïnvloedt.
De voorzitter: ik denk dat het om Utrecht gaat?
De heer Lamers: als ze zo nodig bij A willen staan, laten we ze dan lekker bij A voegen.
De voorzitter: we gaan daar in het regio-overleg op terugkomen.
b)
c)
d)
14.
Sluiting
De voorzitter dankt allen voor hun komst en voor de positieve bijdragen en nodigt allen uit voor de
voorjaarsledenvergadering op 6 maart. De vergadering wordt gesloten om 22.12 uur.
13/13
Verslag ALV afdeling 7 Midden-Nederland
30 januari 2015

Vergelijkbare documenten

Kampioenenboek 2015 - Samenspel Noord- en Zuid

Kampioenenboek 2015 - Samenspel Noord- en Zuid niet duidelijk is, dus de heer Roelofsen mag lid worden in afdeling 6. Dispensatieverzoek van de heer Van Doornkamp uit Veenendaal naar afdeling 8 is afgewezen. Toegestaan is dat Vink, Vink en Scho...

Nadere informatie