Klik hier om de catalogus S12 te bekijken of op te slaan op uw

Commentaren

Transcriptie

Klik hier om de catalogus S12 te bekijken of op te slaan op uw
Frankrijklei 120
2000 Antwerpen
Tel.: 03/ 232 22 05
Fax: 03/ 225 18 73
[email protected]
www.vanlooystampauctions.com
Ex 2789 - 125 €
12
e
2814 - 800 €
2813 - 250 €
4698 - 4 €
4724 - 4 €
4768 - 8 €
4769 - 8 €
12
ième
SCHRIFTELIJKEVENTE
VEILING
SUR OFFRE
Afsluitdatum, donderdag 30 APRIL 2015 (18.00u.)
Date de clôture,
jeudi 30 AVRIL 2015 (18.00h.)
256 LOTEN LIJNEN STEMPELS
151 - 8 €
171 - 10 €
194 - 12 €
197 - 20 €
213 - 6 €
216 - 10 €
240 - 7 €
291 - 20 €
308 - 8 €
317 - 7 €
318 - 12 €
334 - 10 €
345 - 15 €
357 - 7 €
359 - 15 €
389 - 8 €
393 - 10 €
395 - 15 €
400 - 7 €
294 - 15 €
Beste verzamelaar,
Cher collectionneur,
Met veel genoegen stellen wij U onze twaalfde
schriftelijke veiling voor.
C’est avec grand plaisir que nous vous présentons
notre douzième vente sur offre.
Dank zij verschillende mooie inleveringen, kunnen wij u
heden een zeer verscheiden geheel van meer dan 5800
individuele loten aanbieden.
Grâce à la remise de plusieurs belles collections, nous pouvons
vous offrir aujourd’hui un ensemble très varié de plus de 5800
lots individuels.
Alle loten zijn afgebeeld op onze website
Tous les lots sont visibles sur notre site
www.vanlooystampauctions.com
www.vanlooystampauctions.com
Er is voor elke verzamelaar wat wils, met prachtig
stempelmateriaal, een zeer gedetailleerd aanbod België,
opnieuw een groot aanbod variëteiten, uitgebreid Engeland
(boekjes en Smilers) en vooral een prachtaanbod thema
reeksen.
Il y a chaussure à son pied pour chacun, une superbe collection
spécialisée d’oblitérations, une offre détaillée de Belgique,
dont de nouveau une offre exceptionnelle de variétés, la
Grande Bretagne (carnets et Smilers) et surtout une offre
exceptionnelle de séries thématiques.
Deze loten worden dus niet openbaar verkocht, maar enkel
toegewezen door schriftelijke biedingen aan de hoogste bieder
aan de prijs van één bieding boven de tweede bieder, of aan
inzetprijs bij één enkele bieding. Bij gelijke hoogste bieding,
wordt het lot toegewezen aan de vroegste bieder.
U kunt rechtstreeks bieden vanuit de website, per mail,
of met het bijgevoegd bieding formulier.
Ces lots ne seront donc pas vendus en vente publique mais
par offres écrites à l’acheteur le plus offrant au prix d’une
enchère supérieure au prix du second offrant, ou au prix
de départ s’il n’y a qu’une seule offre. Vous pouvez enchérir
directement par le site, ou par mail, ou bien en utilisant
le bon de commande ci-joint.
De biedingen worden afgesloten op
30 April 2015 (om 18.00u.)
La vente sera clôturée le
30 Avril 2015 (à 18.00h.)
Veel verzamelplezier aan iedereen!
Bonne chance et bonne recherche à tous,
Vriendelijke groeten,
Van Looy & Van Looy
Sincères salutations,
Van Looy & Van Looy
-3-
AFKORTINGEN - ABREVIATIONS
brief of postwaardestuk
BR
lettre ou entier postal
briefvoorzijde
BV
devant de lettre
fragmentFRfragment
gestempeld0oblitéré
zichtkaart ZK
carte vue
briefkaartBKcarte postale
prachtigprsuperbe
zeer mooi
zm
très beau
mooi tot zeer mooi
m/zm
beau à très beau
mooimbeau
na te zien
ntz
à controler
STEMPELTYPE
TYPE D’ OBLITERATION
Lijnenstempel - Percepties
Afst.P Oblitération à Barres - Perceptions
Lijnenstempel - Distributies
Afst.D
Oblitération à Barres - Distributions
Puntenstempel
Afst.Lp
Oblitération à Points
Dubbel-Cirkel stempels
Afst.DC
Obl. Double-Cercles
Enkel-Cirkel met dubbel uur + m/s Afst.DU m/s Oblit. Simple-cercle, heure double + m/s
Enkel-Cirkel met enkel uur + m/s (23mm) 1875 - 1897
Afst.T 0
Simple-Cercle, heure simple + m/s (23mm) 1875-97
Enkel-Cirkel met dubbel uur ZONDER m/s Simple-Cercle, heure double SANS m/s
op derde lijn (23mm) 1897-1910 Afst.T 1L en 3° ligne (23mm) 1897-1910
Enkel-Cirkel met dubbel uur op eerste lijn, maand in letters Simple-Cercle, heure double en 1° ligne, mois en lettres
(23mm) 1910 -11 Afst.T 2L
(23mm) 1910-11
Enkel-Cirkel met dubbel uur op eerste lijn, Simple-Cercle, heure double en 1° ligne,
maand in Rom.cijfers (23mm) 1910 -… Afst.T 2R mois en chiffres Rom. (23mm) 1910 -….
Enkel-Cirkel met dubbel uur op eerste lijn, Simple-Cercle, heure double en 1° ligne,
Groot formaat (28mm) 1909 -…
Afst.T 4
Grand format (28mm) 1909 -….
Dépot-Relais stempels (alle typen, of DR gevolgd door Oblit. Dépot - Relais (tous les types, ou DR suivi de
T 0, T 1L, enz. per type)
Afst.DR
T 0, T 1L, etc. par type)
Ambulanten stempels Afst.Amb. Oblit. d’Ambulants
Agentschap-stempelAfst.AGOblit. d’Agence
Grote Brugstempel (1902-1908) Afst. Brugst. Grand cachet à Pont (1902 - 1908)
Duitse Brugstempel (Bezetting)
Afst.Dbr
Cachet à pont Allemand (occupation)
Spoor afstempeling Afst.Spoor Cachet Férroviaire
Telegraaf afstempelingAfst.Telegr.Cachet Télégraphique
POSTCODE (op de website)
CODE POSTAL (sur le site)
Postcode per hoofdgemeente. De code omvat ook alle
Pc.xxxx
Code postal par commune principale. Le code inclut également
deelgemeenten, volgens de huidige codering van de Post.
les communes annexes sur base de la codification actuelle de VB. Bij zoeken op Pc.2800 krijgt U alle loten met stempels
la Poste. Exemple: En cherchant Pc.5310, vous recevez tous
van Mechelen, Hombeek, Muizen, Walem
les lots avec oblitérations d’Eghezée, Boneffe, Liernu,
Noville-Tavier
VERKOOPSVOORWAARDEN
- CONDITIONS DE VENTE
1. BIEDINGEN WERDEN VASTGESTELD ALS VOLGT - DES ENCHERES ONT ETE ETABLIES COMME SUIT:
2.
3. 4. 5.
6.
7.
8.
van/de
van/de
van/de
van/de
2
50
100
200
De verkoop geschiedt kontant met 18 % verhoging,
alle kosten inbegrepen.
De loten zijn ter beschikking van de kopers tegen
betaling, 3 dagen na het afsluiten van de veiling
De waarborg voor de staat der zegels is volledig voor
elk lot beschreven als “zeer mooi” of “prachtig”.
Indien een zegel een verborgen gebrek heeft, wordt
deze teruggenomen en betaald, indien de klacht binnen
de 14 dagen na verkoop wordt gedaan. Na deze periode
worden geen klachten meer aangenomen.
De orders worden zonder bijkomende kosten uitgevoerd,
worden “aangetekend” verzonden op kosten en
verantwoordelijkheid van de kopers.
Bij gebeurlijke geschillen zijn alleen de Rechtbanken
van Antwerpen bevoegd.
De orders worden uitgevoerd in Euro.
Eventuele expertisiekosten zijn voor de verkoper indien
de koper een expertisie aanvraagt en de zegels worden
echt verklaard zijn deze kosten voor de koper.
tot/à
tot/à
tot/à
tot/à
49 euro
98 euro
195 euro
490 euro
1 euro
2 euro
5 euro
10 euro
2. La vente se fait au comptant plus 18 % d’augmentation,
tous les frais compris .
3. Les lots seront disponibles 3 jours apres la vente contre
payement
4. La garantie de l’état est absolue pour tout lot décrit :
“Très beaux”. Si un timbre présente un défaut caché,
il sera repris et remboursé si une juste réclamation est
formulée endéans les 14 jours suivant la vente ou la
réception en cas d’ordre.Passé ce délai aucune
réclamation ne sera admise.
5. Les ordres seront exécutés sans frais supplémentaires
et sont envoyés par pli recommandé aux frais et risques
du destinataire.
6. Pour règlement de tout différend, les Tribunaux d’Anvers
sont seuls compétents.
7. Les ordres sont exécutés en Euro.
8. Les expertises se font aux frais du vendeur par contre si
l’acheteur demande l’expertise, les frais sont pour celui-ci.
-4-
Frankrijklei 120
VAN LOOY & VAN LOOY
2000 Antwerpen
Tel.: 03/232 22 05
Fax 03/225 18 73
BTW: 440.126.018
H.R.A. 327.999
BNP Paribas Fortis: 220-0545650-61
postzegelveilingen
IBAN: BE 62 2200 5456 5061
BIC: GE BA BE BB
Openingsuren: Maandag/zaterdag 10-18 uur
www.vanlooystampautions.com
[email protected]
Bezichtiging
en/of inlichtingen van de kavels, in onze kantoren tijdens de volgende dagen en uren of na afspraak:
De loten zijn ook te bezichtigen in onze kantoren,
tijdens de volgende dagen en uren,
OF NA AFSPRAAK.
Les lots sont exposés dans nos bureaux,
pendant les jours et heures suivants,
OU SUR RENDEZ-VOUS
21/04 - 25/04
UITSLUITEND OP AFSPRAAK
21/04 - 25/04
SUR RENDEZ-VOUS
dinsdag
28/04
14 u/h
tot/à
18 u/h
mardi
28/04
14 u/h
tot/à
18 u/h
woensdag
29/04
14 u/h
tot/à
18 u/h
mercredi
29/04
14 u/h
tot/à
18 u/h
donderdag
30/04
14 u/h
tot/à
18 u/h
jeudi
30/04
14 u/h
tot/à
18 u/h
De biedingen worden afgesloten op
La vente sera clôturée le
donderdag 30 april 2015 (18.00u)
jeudi 30 Avril 2015 (18.00h)
De loten zijn beschikbaar vanaf woensdag 6 mei 2015
Les lots seront disponibles à partir du mercredi 6 mai 2015
BELGIE
WERELD
Voorlopers en tijdsdocumenten
van N° 1
Epauletten en Medaillons van N° 28
Prachtig aanbod “Stempels”
BELG. CONGO, Ruanda Urundi, Sud Kasai,
Katanga, Congo Rep, . ...
van N° 4095
Albanië, Andorra, Bulgarije van N° 4311
- Lijnenstempels van N° 151
Duitsland van N° 4325
Uitgifte 1865 Leopold I van N° 407
Frankrijk en gebieden van N° 4430
Griekenland van N° 4641
Gr. Brittannië en gebieden van N° 4647
Prachtig aanbod “Stempels”
- Puntenstempels van N° 436
- Datumstempels van N° 1620
w.o. mooi aanbod Post Office labels
Uitgifte 1869 Leopold II, Uitgifte 1883 van N° 2333
Hongarije van N° 4995
Uitgifte 1893 Fijne en Grove baard van N° 2391
Ierland van N° 5013
Uitgifte Caritas,Wapenschild, Pellens... van N° 2469
Italië van N° 5030
W.O.I. documenten, Uitgebreid aanbod van N° 2559
Joegoslavië van N° 5096
Uitgifte 1919, Perron Luik, Albert Helm... van N° 2692
Liechtenstein van N° 5108
Houyoux, Kl Montenez, Orval... van N° 2722
Luxemburg van N° 5133
Monaco van N° 5170
Zeer uitgebreid deel “Variëteiten”
Poortmanzegels van N° 2919
Nederland en gebieden van N° 5180
NA, BK, PA, TX, OC enz... van N° 3731
Oostenrijk & Postgeschiedenis van N° 5260
w.o. zeer mooi Spoorweg , Preo, ...
Polen, Portugal, Roemenië, Rusland van N° 5310
Scandinavië van N° 5362
Spanje, Tsjechoslovakije, Turkije
van N° 5469
Zwitserland van N° 5538
THEMA, Scheepvaart, Fauna & Flora, .... van N° 5566
Midden Oosten (w.o. mooi deel IRAN) van N° 5684
AZIE, China, Japan, Macau enz... van N° 5754
Amerika (USA, UNO .....) van N° 5831
Wereld (zegels en brieven) van N° 5881
-5-
LotBeschrijving
Inzet
LotBeschrijving
BELGIE - Voorlopers en tijdsdocumenten
E
1
✉
1697, uit Brussel naar Mechelen, port 1 in rood krijt.
E
2
✉
Rond 1700, uit Haasdonk, briefomslag (!) naar
Rupelmonde, geen postale aanduidingen, wel
driemaal Canton Haesdonck stempel op achterzijde
als sluitzegels- ZEER ZELDZAAM.
25
E
3
✉
“1704, uit Antwerpen 30 Juni naar Amsterdam,
port “V” met rood krijt, zm.
25
3 Florial an 13, uit Fontaine L’ Evêque, met postmerk
86/ Binche, met bestemming Beaune (F).
30
E
4
✉
20
E
5
✉
1821, uit Mechelen, de Hollandse periode (rode
lijnstempel, Herl. Nr 31), naar Gent 07/03/1821,
handgeschreven port 3 deciem.
20
E
6
✉
1834, uit Brussel (met inhoud) 26/03, naar Marche
27/03, zm.
10
25
E
7
✉
1839, uit Pommereuil (inhoud) via kantoor Boussu
25 Sept naar Tournay, manuscript ‘Franco’ en
stempeltje ‘Payé’ reglementair met betaalde
taxering ‘3’ deciem op achterzijde, zm.
E
8
✉
1842, uit Brussel 1 aug. (PP verstuurd), naar bediende
van arrondissements commandant van Antwerpen,
ovaal stempeltje Ass. Generale/ Franco, achterzijde
portmarkeringen voor verrekening, zm/m.
✉
1843, uit Brussel (met inhoud) 16/11, naar Wohlen
(CH), diverse portaanduidingen, zm.
E
10
✉
1844, uit Brussel 24/12 (blauwe stempel), naar Brussel,
aankomst Brussel 6 (vacatie) en blauwe stempel C
(controle), zeldzaam.
15
E
11
✉
1845, uit Andennes 21/07, via Jemeppe 22/07 naar
Seraing, ingekaderde rode SR stempel, zm.
10
✉
1845, uit Zele (T 18) van 3 Jan. naar Sint Niklaas
(Zele, distributie van Dendermonde van 1843 tot 1847),
gevlekte portaanduiding, doch zeer mooie stempel, m.
E
13
✉
1845, uit Bruxelles 8 Dec., naar Iseghem, afgegeven
in Bureau C, port 4 deciemen, mooie stempels, zm.
E
14
✉
1845, brief uit Luik mei 1845 naar My (SR) en aldaar
doorgestuurd naar Stavelot, achterzijde Barvaux (T.18)
Marche, Déboursé/ Marché en Stavelot (oude type),
brief in slechte staat doch zeldzaam geheel, m/ntz.
E
15
✉
1846, uit Bruxelles 17 April, naar Mons, briefaanhef
St. Gilles en afgegeven in Bureau C, port 3 deciemen
(30-60 km), zm.
22
✉
1848, uit Brussel 4 nov. (H. 88) + Beau D (omkaderd)
H. 124, naar Ghislain, mooie stempels.
50
E
23
✉
1848, brief van Brussel naar Mechelen met stempels
PP en Beau E, zm.
60
E
24
✉
1850, uit Bureau- D (Brussel) van 3 okt., naar Malines
(Hulpkantoor rue de Flandre 152, geopend van 1845
tot 1851), brief op ongelukkige wijze vastgekleefd doch
zeldzaam, mooi/ NTZ, (OBP € 150).
40
E
25
✉
1861, ongefrankeerde brief aangetekend uit Eupen 27
okt, naar Keulen, diverse markeringen en aanduidingen,
zm/m.
35
E
26
✉
Negatief huwelijkscertificaat aangaande Prins Camillo
Borghese, uitgereikt door de stad Rome op 1885, met
kennisname van de Belgische delegatie in Italië en
beëdigde vertaling door Het Tribunaal van Brussel,
veel officiele zegels en stempels, m.
25
F
27
✉
1812/1827, 18 voorlopers met inhoud uit Breda
(zwarte naamstempel naar Dhr. De Crom,
wijnhandelaar te Gent), zeer interessant ook voor
thema wijn, prachtige staat van bewaring voor het
hele archiefje.
150
E
28
❒
Proef v/d plaat 20 cent. zwart op dik wit papier, zm
(Stes: 0051)
100
E
29
0
N° 1, zeer goed gerand, zeer lichte (wat moeilijk
leesbare) distributiestempel D. 62 Wuestwezel, zm
(OBP € 90 + Nipa € 125)
50
E
30
0
N° 1, rondom breed gerand, Spectaculaire
accordeonplooi ! doch spoor van horizontale
archiefplooi, doch zeldzaam geheel, m/ntz.
70
E
31
0
N° 2, mooi en regelmatig gerand, centrale
afstempeling, zm.
25
E
32
0
N° 2A, breed en regelmatig gerand, herwerkte
kaderlijnen, zeer lichte ogenvrije afstempeling, prachtig.
40
E
33
0
N° 2A, breed gerand en “Gelauwerd hoofd”
afstempeling, zm.
25
E
34
0
N° 2A, nuance dichtbij lila-achtig blauw, mooi en
regelmatig gerand, zeer mooie lichte bijna beeldvrije
Afst. , prachtig, getekend Serrane.
30
E
35
0
N° 2 (A ??), volrandig en lichte centrale rurale Afst.
met 14 lijnen, zm.
50
50
9
12
E
Epauletten - Algemeen
E
E
Inzet
15
15
50
30
Epauletten - Perceptiestempels
50
E
36
✉
N° 1, zeer nipt gerand, op brief uit P. 21 Boussu,
1/12/1849, met bestemming Mons, lichte Afst.
(ZELDZAAM perceptie kantoor)
150
15 - 50 €
E
E
16
17
✉
✉
1846, uit Bruxelles 17 okt., naar Haerelbeke, brief
afgegeven in Bureau C, port 4 deciemen, mooie
stempels, zm.
36 - 150 €
50
1846, uit Brussel 5 nov. naar Jemeppe Poste Restante,
brief afgegeven in het bijkantoor Bureau D,
port 4 deciemen (60-100 km), prachtstempel.
50
170
E
37
0
N° 1, breed gerand, centrale ogenvrije Afst. P. 24
Bruxelles, zware beinkting in de rechterrand, zm.
30
E
38
0
N° 1, zeer mooi gerand, zeer mooie centrale Afst.
P. 24 Bruxelles, zm (OBP € 90)
22
E
39
0
N° 1-V 2, zeer breed gerand, lichte centrale Afst.
P. 24 Bruxelles, duidelijke var. “Verlaagde kaderlijn
en waardecijfers” (zegel nr 110 v/d plaat),
zm (OBP € 220).
60
E
40
0
N° 1, onderaan en rechts licht geraakt, maar met
uiterst zeldzame RODE perceptiestempel P. 25
(slechts enkele ex. gekend)
600
E
41
✉
N° 1, nipt geraakt, op brief uit P. 51 Grammont van
10 mei naar Strepy, aankomst Le Roeulx, m/ntz.
40
E
18
✉
1847, uit Brussel 19/8 naar Heidelberg (D), groene
ambulant Est stempels WP (West Pruisen) en BELG 2°R
+ diverse aanduidingen, zm, ZEER ZELDZAAM !
E
19
✉
1847, uit Bruxelles 21 Janv. naar Grand Hornu Poste
Restante St. Ghislain, brief afgegeven in bijkantoor
Bureau D, prachtstempel.
E
20
✉
1848, ut Brussel, april, met Beau C (omkaderd) +
PP in parallellogram, naar Lebbeke aankomststempel
Termonde 24 avr. 1848 (O. Vl.), achterzijde v/d brief
beschadigd.
40
E
42
0
1848, uit Brussel 14/12 (H. 88) + Beau C (omkaderd),
naar Antwerpen.
N° 1 en 2, beide zeer goed gerand en lichte centrale
Afst. P. 73 Liège, zm (OBP € 150)
40
40
E
43
0
N° 1, rondom breed gerand, centrale ogenvrije Afst.
P. 83 Mons, prachtig.
35
E
21
✉
50
-6-
LotBeschrijving
Inzet
LotBeschrijving
E
44
0
N° 1-V 4, volrandig (linksboven nipt doch niet geraakt),
volledig vrijstaande var. “Dubbele waardecijfers”
(Balasse V 22 nr 183 v/d plaat), lichte ogenvvrije
Afst. P. 103 St Ghislain, zm (OBP € 525).
74
E
45
0
N° 2A, zeer goed gerand, zeer mooie centrale Afst.
P. 18 Binche, zm (OBP € 60 + Nipa € 15)
35
Inzet
E
68
✉
N° 3 (2x), op brief uit P. 24 Bruxelles 10 Nov. 1850,
naar Liège, Hulpkantoor Beau E, rechterzegel prachtig,
brief onfris en in slechte staat, doch zegel met gebuur
en zeldzame combinatie hulpkantoor Brussel met
medaillon, ntz
60
E
69
0
N° 3, breed gerand (met gebuur), zm.
30
E
70
0
N° 3 (4x) goed gerande ex., diverse afstempelingen,
zm (OBP € 460)
60
E
46
✉
N° 2, nipt tegengesneden, op brief uit P. 4 Anvers 1
Aug. 1849, naar Tirlemont, aantrekkelijk geheel, zm/m.
E
47
✉
N° 2, volrandig op brief uit P. 24 Bruxelles 2 Nov 1849,
naar Gent, zm.
50
E
48
0
N° 2, volrandig, mooie centrale Afst. P. 24 Bruxelles,
zm.
E
71
0
N° 4, breed gerand, lichte Afst. , zm (OBP € 70)
30
20
E
72
0
N° 2, breed en regelmatig gerand, heldere nuance,
lichte Afst. P. 73 Liège, zm.
N° 4, goed gerand, zeer mooie centrale Afst. P. 14
Beaumont, zm (OBP € 70 + Nipa € 31,50)
20
25
E
73
0
N° 4, breed gerand, lichte centrale Afst. P. 29 Courtrai,
zm (OBP € 70)
30
E
74
0
N° 4, goed gerand, lichte Afst. P. 45 Gent, zm
(OBP € 70)
30
E
E
E
49
50
51
0
✉
✉
N° 2a “Lichtblauw” volrandig (met 2 geburen), op brief
uit P. 73 Liège van 27 Feb. 1850, naar Malines, brief
licht beschadigd, m.
N° 2, goed gerand, verlengde kaderlijn linksonder,
op brief uit P. 83 Mons 12 sept 1849, naar Gent,
postbus ‘N’ van Havré (inhoud), kreukje van oorsprong
onderaan zoniet prachtig, zm/m.
40
45
Medaillons - wmk. zonder kader - 10 cent. - Algemeen
120
E
52
0
N° 2, volrandig op fragmentje, iets zware doch perfekt
centrale Afst. P. 105 St. Niklaas
E
53
✉
N° 2A, mooi gerand op groot briefdeel uit P. 4 Anvers
25 Juni 1850, naar Charleroy (stempel naar rechts
verschoven), zm.
40
20
E
54
0
N° 2A, volrandig (met gebuur), centr. Afst. P. 24
Bruxelles, zm (OBP € 60).
E
55
0
N° 2A, regelmatig gerand, lichte (doch goed zichtbare)
dubbele harmonicaplooi, onderaan minieme
papierrafeling, lichte hoofdvrije Afst. P. 45 Gent.
E
56
0
N° 2Ab “Diepblauw” volrandig (met 3 geburen),
dubbele Afst. P. 120 Tournay, spectaculair doch
met scheurtje, ntz.
20
30
7
Medaillons - Ongebruikt
E
57
*
N° 9, met gedeeltelijke gom, breed gerande zegel met
wat zwaar *, toch zeer mooi (OBP € 420)
80
30
E
58
(*)
N° 9, volrandig, zonder gom, zm/m (OBP € 160)
E
59
*
N° 10, met gedeeltelijke gom, zeer breed gerand en
zeer fris PRACHTEX. (OBP € 930)
E
60
(*)
N° 10 (Blok van 4) de 2 bovenste zegels zeer licht
geraakt aan bovenzijde en zegel rechtsonder, klein
scheurtje onderaan, toch mooi aantrekkelijk albumstuk,
w.v. 1 zegel met fotocertificaat, zm/m.
Medaillons - wmk. in kader - 20 cent.
250
250
E
75
0
N° 6, 3 brede randen (boven nipt), P. 12 Barvaux,
m/zm (OBP € 9 + Nipa € 12,50)
E
76
0
N° 6, volrandig (met 2 geburen), Afst. P. 14 Beaumont,
zm.
8
E
77
0
N° 6 (Plaat III) (In paar), breed gerand (met gebuur),
2x fijne centrale Afst. P. 24 Bruxelles, prachtig.
30
E
78
✉
N° 6 (2x), beide goed tot zeer goed gerand, zeer mooie
perceptiestempel resp P. 25 en P 83, alsook parasitaire
datumstempels in rood en blauw, zm.
50
E
79
0
N° 6A “Dik papier” (In paar) breed gerand, met zware
inktinkerving in de zijranden, Afst. P. 33 Dinant, zm.
20
E
80
0
N° 6 (In paar), breed gerand (met gebuur), 2x lichte
bijna hoofdvrije Afst. P. 76 Louvain (ex Scheerlink)
prachtig.
30
E
81
0
N° 6 (Horizontaal paar) linkerzegel geraakt,
rechterzegel volrandig en spoor van plooi, 2x duidelijke
Afst. D. 4 Aubange, m/ntz, zeldzaam (Nipa € 2x 45)
20
E
82
0
N° 6, grote accordeonplooi, zm.
12
E
83
0
N° 6, bladboord en volle gebuur, prachtig.
E
84
0
N° 6 (In paar) volrandig (positie 106-107 v/d plaat),
zm.
15
E
85
0
N° 6, volrandig (met bladboord), zeer lichte beeldvrije
Afst. , zm.
15
E
86
0
N° 6, nipt en lichte plooi, Afst. Postbus letter, m/ntz.
F
87
0
N° 6 (9x), 7 (in paar, op brief) en N° 8, kleine
samenstelling ongetande medaillons, zm.
10
8
5
35
Medaillons - wmk. zonder kader - 20 cent. - Algemeen
E
88
✉
N° 7 en 8, beide geraakt, op brief uit P. 4 Anvers
1 Dec 1855, naar Magdebourg 2° Rayon België
+ 3° Rayon Pruisen = 60 cent. port, mooi voorkomen.
60
E
89
0
N° 7, nipt geraakt doch rode Afst. (P. 73 ?), zeldzaam,
m/ntz (Nipa + € 25)
15
E
90
0
N° 7, breed gerand (met bladboord), zeer lichte bijna
hoofdvrije afstempeling, prachtig.
15
E
91
✉
N° 7 (2x), beide licht geraakt, verstuurd uit Brussel
20/01/1856, naar Parijs, op verso “1er Rayon 10,
rue Duphot”, zm/m, zeldzaam.
90
37
E
92
✉
N° 7 en 8, beide geraakt, op mooie brief uit P. 24
Bruxelles 11 Febr 1853, naar Londen, achterzijde
France par Quiévrain (via Calais), zm.
60
120
E
93
0
N° 7 (Strip van 3), linkerzegel nipt geraakt, verder
goed gerand, P. 25 Charleroi, m/zm. (OBP € 90)
40
E
94
0
N° 7, rondom maximaal gerand (met 4 geburen), op
brief (onvolledig) uit P. 73 Liège 29 Oct. 1856, naar
Houffalize, hoofdvrije afstempeling, prachtzegel.
20
E
95
✉
N° 7, geraakt, op brief uit P. 107 Manage naar
Gosselies, wijkpostbus ‘S’ van Fayt < 30 km doch
20 cent. port wegens gewicht (17 gr), m.
25
E
96
0
N° 7, zeer goed gerand, prachtige centrale
distirbutieafst. D. 1 Namèche, zm
(OBP € 10 + Nipa € 37,50)
20
59 - 250 €
62 - 120 €
E
61
(*)
N° 11 “20c blauw” ongetande herdruk v/d matrijs van
1895 (uitgeknipt uit het velletje), zm (OBP € 185).
E
62
*
N° 13 Ba “Tanding 14 1/2” (Blok van 6) bleekgroen,
nieuw met gom, blok op enkele plaatsen los, 1 zegel
kort tandje en vlekje, 1 zegel plooi, m (OBP € 480).
E
63
*
N° 13 Bb “1 cent. olieachtig groen” (Blok van 6),
zegel rechtsboven met speldenprik, zegels boven met
onregelmatige tanding, zm/m (OBP € 600).
80
E
64
❒
Proef v/d plaat v/d 40 cent., op dik Chamois papier, in
zwart, zm (Stes 0331)
200
Medaillons - wmk. in kader - 10 cent.
E
65
0
N° 3 (Horizontaal paar) goed gerand,2x centrale Afst.
P. 4 Anvers, zm (OBP € 275)
25
E
66
0
N° 3, geraakt en spoor van plooi, doch met
bladboordje, duidelijke Afst. P. 19 Boom, m/ntz
(OBP € 115 + Nipa € 37,50)
10
N° 3, breed gerand (met bladboord en gebuur),
centrale Afst. P. 21 Boussu, rechts kleine inkerving
zoniet LUXE, zm/m.
25
E
67
0
Medaillons - wmk. zonder kader - 40 cent. - Algemeen
E
-7-
97
0
N° 8 (3 brede randen, met gebuur, links
tegengesneden) en N° 7 (volrandig), op groot fragment
uit P. 24 Brussel 30 Juni 1854, naar Londen, m/ntz.
30
LotBeschrijving
E
E
98
99
0
✉
Inzet
N° 8, 3 brede randen (met gebuur), onderaan rechts
nipt doch niet geraakt, mooie zuivere Afst. P. 24 Brussel
(14 balken), zm.
LotBeschrijving
50
N° 8, drie maximale randen (met 3 geburen) onderaan
nipt tegengesneden, op brief uit P. 24 Bruxelles
6 Sept 1854, naar Valence (Fr), m.
35
E
100
0
N° 8, goed gerand, centrale Afst. P. 83 Mons, zm.
26
E
101
0
N° 8, volrandig, prachtige centrale Afst. P. 120 in
punten (Tournay), zm.
30
E
102
0
N° 8, goed gerand, lichte ogenvrije Afst. P. 126 Virton,
zeldzaam in deze staat, zm.
60
E
103
✉
N° 8A, goed gerand, op brief Bruxelles
8 Mars 5-6 S 1855, naar Paris, mooi.
60
Inzet
E
130
0
N° 12 (In paar),volrandig, iets onduidelijke Afst.
P. 24 Bruxelles, zm (OBP € 200)
60
E
131
0
N° 12, breed gerand (met 2 geburen), centrale
(8 balken) Afst. P. 24 Brussel, zm.
25
E
132
0
N° 12, breed en regelmatig gerand, lichte centrale Afst.
P. 33 Dinant, prachtig.
20
E
133
✉
N° 12, 3 mooie randen (met gebuur) rechts geraakt,
op brief uit P. 110 Spa 1 Juni 1862 naar Parijs,
achterzijde Ambt. Midi 5, m (OBP € 175)
30
E
134
0
N° 12, op fragment, goed gerand (met gebuur), Afst.
met volledige naamstempel Bruxelles, grensstempel
(rood) Belg/Valenciennes 10 Aout 1861, prachtig.
80
Medaillons - zonder wmk. - 1 cent. - Algemeen
E
104
0
N° 9, mooi gerand (met gebuur), 3x zeer lichte haast
hoofdvrije afstempeling, zm (OBP € 140).
40
E
105
0
N° 9, zeer mooi gerand (met gebuur onderaan), fijne
centrale enkelcirkelafstempeling, zm (OBP € 140)
28
E
106
0
N° 9a “Bleekgroen”, volrandig (met gebuur), zeer lichte
bijna beeldvrije Afst. , zm (OBP € 150).
70
E
107
0
N° 9, Stempelvervalsing ?, doch prachtig van uitzicht
Afst ‘Marche’
5
Medaillons - zonder wmk. - 10 cent. - Algemeen
E
E
108
109
✉
0
N° 10 (Horizontaal paar), 3 brede randen (met gebuur)
onderaan nipt tegengesneden, op brief uit Bruxelles
(Midi) 27 mei 1862, naar Reickheim (Limb.), aankomst
Lanaken, m/zm. (OBP € 45 + Nipa € 15)
40
18
110
0
N° 10 prachtig en N° 11 (2x) nipt geraakt, alle met
distributieafst. D. 18 Brasschaat, zm/m.
E
111
0
N° 10 en 11 (Beide in paar), mooie en volrandige ex.,
zm (OBP € 50)
E
112
0
N° 10, ingesneden Afst ‘Mouscron’ zeldzaam
5
E
113
0
N° 10, hergravering rechter bovenhoek, zm.
3
E
114
0
N° 10, hergravering linker benedenhoek, zm.
3
E
115
0
N° 10, afst.Griffe Bruxelles, zm.
5
116
0
N° 10, spectaculaire accordeonplooi (onderaan zeer
nipt), m/zm.
6
E
117
0
N° 10, bladboord en volle gebuur, prachtig.
8
E
118
0
N° 10, goed gerand (met bladboord), duidelijk
merkteken v/h tussenpaneel, doch ook duidelijk
hersteld, zm/ntz.
Bod
Medaillons - zonder wmk. - 20 cent. - Algemeen
0
N° 11 (Strip van 3), linkerzegel bovenaan
tegengesneden de 2 andere licht geraakt, onderaan
brede bladboord met duidelijk merkteken v/h
tussenpaneel, zeer zeldzaam, m/ntz.
135
0
N° 12 en 11, op briefvoorzijde uit Brussel 1 Mei 1860,
naar Genua (IT), beide zegels geraakt, m/ntz.
30
E
136
0
N° 12A (2x), op voorzijde van dubbelportbrief uit P.
24 Brussel van 1 juni 1860 naar Parijs, beide zegels
kaderlijn geraakt doch rechterzegel met bladboord,
m/ntz (OBP € 420)
15
F
137
✉
N° 12/12A, op 7 brieven naar Marseille 1858/1862,
zegels met gebreken, doch enkele zeer mooi van
uitzicht, m/ntz.
25
Periode 1864 “Wedstrijden”
25
E
119
E
8
N° 10 (In paar), breed gerand (met 3 geburen),
Afst. P. 123 Verviers, prachtig.
E
E
134 - 80 €
E
138
❒
A- Voorstel door J Delpierre, 3° voorstel : Proef v/d
matrijs op wit papier, zonder gom, de volledige reeks
van 7 kleuren, zm (Stes 1414/1420).
150
Getande Medaillons
E
139
0
N° 13 (Tanding 12 1/2 x 12 1/2) met tanding
onderbreking, zm (OBP € 90)
40
E
140
0
N° 14 (4x) en 15 (2x), 6 getande medaillons met
betere perceptiestempels w.o. P. 38, 119, 131, 149,
203, Bruxelles Ouest, zm (Nipa € +107,50)
28
E
141
✉
N° 14, op brief uit P. 42 Fontaine L’ Evêque van
11 juli 1863, naar Gosselies, zm.
15
E
142
✉
N° 14 (2x), op mooi briefje uit P. 80 (8 lijnen)
Marchienne-au-Pont 22 Dec 1863, naar Chatelet
(1 zegel met plooi), zm/m.
25
E
143
0
N° 14 (11 zegels), alle met verschillende betere
puntstempels w.o. PT. 145, 227, 151, enz., zm/m.
30
E
144
✉
N° 14, op brief uit PT. 208 (zwak) Lanklaer van 1864,
naar Mechelen/ Maas, scheur in brief doch zeldzaam,
m/ntz.
30
E
145
0
N° 14A, op fragmentje, centrale Afst. PT 211 Lede, zm.
18
E
146
0
N° 14 (11 zegels), alle met verschillende betere
puntstempels o.a. PT. 225, 148, 242, enz., zm/m.
30
E
147
0
N° 15 (8 zegels), met betere puntstempels, zm/m.
14
50
E
120
0
N° 11 (In paar), rechterzegel gescheurd, op voorzijde
van brief uit PT. 329 St. Trond 3 Mei 64 (laattijdig
gebruik !), naar Bordeaux, zeldzaam geheel.
E
121
0
N° 11, rechts en onderaan geraakt, doch bovenaan
grote bladboord met duidelijk merkteken v/h
tussenpaneel, duidelijke herstelling tussen de 2 zegels,
ntz.
20
N° 11, boven geraakt, doch met fijne vertikale
harmonicaplooi over de ganse lengte v/d zegel, m/zm.
15
E
148
0
N° 16 B ‘Mooie tint dichtbij granaatrood’, zm
(OBP € 27,50).
E
149
0
N° 16, Afst. P. 83 Mons en BLAUWE opdruk ‘G’
(Guillochin), rechts afgeknotte tandjes doch zeldzaam,
m/ntz (OBP € 350).
40
E
150
0
N° 16A, mooie afstempeling PT. 348 Tamines, zm.
14
E
122
0
15
E
123
0
N° 11, maximaal gerand met 3 geburen, verlengde
kaderlijn, zm.
4
E
124
0
N° 11, met bladboord en gebuur, zm.
7
E
125
0
N° 11, breed bladboord en 2 geburen, prachtig.
E
126
0
N° 11, nipt volrandig, gerafeld Afst.Griffe Lembecq, m.
12
6
Medaillons - zonder wmk. - 40 cent. - Algemeen
E
E
E
127
128
129
✉
0
0
N° 12, aangesneden, op dubbelportbrief uit P. 5 Arlon
8 Juni 1861, naar Liège, m/ntz.
17
N° 12, mooi en regelmatig gerand, fijne ogenvrije
Afst. P. 21 Boussu, prachtig.
35
N° 12, met bladboord, prachtig van uitzicht doch nipt
geraakt, fijne centrale Afst. P. 21 Boussu, m.
10
Meer dan 6000 beelden op onze website :
www.vanlooystampauctions.com
7
Lijnenstempels
E
151
0
Nr 6 (pr) restanten van originele gom.
Afst. P 1 Aerschot, pr.
8
E
152
0
Nr 15 (zm) T 12 1/2 Afst. P 1 Aerschot, zm.
4
E
153
0
Nr 6 (pr) Afst. P 2 Alost pr.
3
E
154
0
Nr 6 (zm) Var ‘Monocle’ (WB V17) Pl IV, zegel nr 19 vd
plaat. Afst. P 2 Alost, m.
E
155
0
Nr 6 (pr) breed gerand paar. Afst. P 2 Alost, zm.
6
E
156
0
Nr 6 (pr) beinkting linker rand, verlengde boven-en
linker kaderlijn. Afst. P 2 Alost, m.
5
-8-
10
LotBeschrijving
Inzet
LotBeschrijving
E
157
0
Nr 7 (pr) Afst. P 2 Alost, pr.
E
158
0
Nr 8 (zm) Afst. P 2 Alost, zm.
E
159
BR
Nr 10 (m/zm) Nipt volrandig. Afst. P 2 Alost, zm.
6
E
160
0
Nr 6 (zm) Bladboord, Waterm. ’ST’ nr 95 v.d. Plaat
Afst. P 2 8L Alost, zm.
Inzet
E
209
0
Nr 6 (m) paar met bladboordje en gebuur, rechterzegel
nipt geraakt en spoor van plooi Afst. P 53 Ha,l, zm.
5
E
210
0
Nr 15 (zm) Afst. P 56 Harlebeke, zm.
8
E
211
0
Nr 15 (zm) T 12,5 x 13,5 Afst. P 57 8L Hasselt, m/zm.
3
5
E
212
0
Nr 6 (zm) Afst. P 58 Heer, pr.
5
6
E
213
0
Nr 11 (pr) Afst. P 58 Heer, pr.
6
5
E
214
0
Nr 6 (zm) Afst. P 60 Herve, zm.
3
3
15
E
161
0
Nr 6 (pr) 5 geburen Afst. P 2 8L Alost, pr.
E
162
0
Nr 7 (zm) Afst. P 2 8L Alost, pr.
E
163
0
Nr 8 (m/zm) nipt volrandig Afst. P 2 8L Alost, zm.
15
E
215
BR
Nr 11 (zm) Afst. P 60 Herve, zm.
E
164
0
Nr 10 (pr) Afst. P 2 8L Alost, pr.
3
E
216
0
Nr 6 (zm) Afst. P 61 Houffalize, pr.
E
165
0
Nr 10 (pr) Vertikaal paar, 2 volle geburen
Afst. P 2 8L Alost, pr.
E
217
0
7
Nr 6 (zm) 6B duidelijk geribd papier Afst. P 61
Houffalize, m.
7
Nr 10 (pr) 10A met bladboord Afst. P 2 8L Alost, zm.
6
E
218
0
Nr 6 (zm) Afst. P 62 8L Huy, zm.
3
E
219
0
Nr 11 (pr) maximaal gerand met 3 geburen. Nr 295
vd pl., kleurstreepje boven rechter ‘20’ Afst.
P 62 8L Huy, zm.
8
E
220
0
Nr 11 (zm) Afst. P 63 8L Iseghem, zm.
4
E
221
0
Nr 6 (pr) Afst. P 64 Jemeppe, zm.
3
E
222
0
Nr 7 (pr) Bladboord Afst. P 64 Jemeppe, m/zm.
7
E
166
0
E
167
0
Nr 10 (m) breed bladboord, plooi Afst. P 2 8L Alost, m.
3
E
168
0
Nr 12 (m/zm) nipt volrandig, 2 geburen, boven gerafeld
Afst. P 2 8L Alost, zm.
7
E
169
0
Nr 12 (zm) 12A max.gerand Afst. P 2 8L Alost, zm.
E
170
0
Nr 16 (zm) T 12,5 x 13,5 Afst. P 2 8L Alost, zm.
15
5
6
10
E
171
0
Nr 6 (pr) groot accordeonplooi rechts tegen de rand
Afst. P 3 Andenne, zm.
10
E
223
0
Nr 10 (pr) Afst. P 64 Jemeppe, zm.
3
E
172
0
Nr 15 (zm) T 12,5 x 13,5 Afst. P 3 Andenne, m/zm.
3
E
224
0
Nr 6 (zm) volrandig met gebuur en bladboord Afst.
P 65 Jemappes, m.
7
E
225
0
Nr 7 (zm) bladboord Afst. P 66 Jodoigne, m.
5
E
173
0
Nr 6 (zm) volrandig paar Afst. P 4 Anvers, pr.
6
E
174
0
Nr 6 (pr) Bladboord en gebuur (gomplooitje), Plaat VI
Afst. P 4 Anvers, m/zm.
5
E
226
0
Nr 7 (zm) V 9 Bal. Verlengde kaderlijn. Nr 46 pl II Afst.
P 4 Anvers, zm.
Nr 6 (m/zm) Paar, rechts onder nipt geraakt Afst.
P 67 Laroche, pr.
6
6
E
227
0
Nr 6 (zm) Afst. P 68 La Louviere, zm.
3
6
E
228
0
Nr 6 (zm) W.B. Var 20: streepje boven linker 10 Afst.
P 68 La Louviere, zm.
6
E
229
0
Nr 7 (m) Paar, links geraakt Afst. P 68 La Louviere, m.
4
E
230
0
Nr 10 (zm) Afst. P 71 Lessines pr.
3
E
231
0
Nr 6 (zm) Waterm.’ES’ nr 110 v.d. Plaat (?) Afst.
P 72 Leuze, zm.
E
232
0
Nr 11 (pr) Bladhoek en 2 geburen Afst. P 72 Leuze, m.
E
233
0
Nr 6 (zm) Bladboord, Waterm.’AU’ nr 193 v.d. Plaat
Afst. P 73 Liege, m/zm.
E
234
0
Nr 6 (m/ntz) paar licht ingesneden Afst. P 73 Liege, zm.
E
235
BR
Nr 12 (m) 3 brede randen met gebuur, rechts nipt
geraakt Afst. P 73 Liege, zm.
E
175
BR
E
176
0
Nr 7 (pr) Bladboord en gebuur Afst. P 4 Anvers, zm.
E
177
0
Nr 8 (zm) Afst. P 4 Anvers, zm.
E
178
0
Nr 10 (pr) 4 geburen Afst. P 4 Anvers, zm.
E
179
0
Nr 12 (zm) 12A breed gerand Afst. P 4 Anvers, m.
E
180
0
Nr 14 (m/zm) met tussenpaneel, T 12,5 x 13,5, rechts
enkele geknotte tandjes Afst. P 4 Anvers, zm.
12
4
10
5
E
181
0
Nr 7 (m) rechts onder nipt Afst. P 5 Arlon, m/zm.
2
E
182
0
Nr 7 (pr) Afst. P 7 Ath, zm.
4
E
183
0
Nr 7 (zm) 2 geburen Afst. P 9 Audenaerde, zm.
3
5
10
5
10
E
184
0
Nr 6 (pr) 2 geburen Afst. P 14 Beaumont, zm.
7
E
185
0
Nr 6 (pr) 2 geburen Afst. P 18 Binche, pr.
4
E
186
0
Nr 10 (zm) Afst. P 19 Boom, pr.
4
E
236
0
Nr 16 (zm) T 12 1/2 Afst. P 73 Liege, pr.
6
E
187
0
Nr 6 (pr) Bladboord en 2 geburen Afst. P 23 Bruges, m.
7
E
237
0
Nr 11 (zm) Afst. P 74 8L Lierre, zm.
4
E
188
0
Nr 7 (pr) Cu: vlekje onder ‘O’, nr 93 Pl III Afst. P 24
Bruxelles, m.
4
E
238
0
Nr 12 (ntz) nipt geraakt, 2 plooien Afst. P 74 8L Lierre,
pr.
4
E
239
0
Nr 14 (zm) T 12 1/2 Afst. P 74 8L Lierre, zm.
4
E
240
0
Nr 6 (pr) gebuur en bladboord onderaan (watermerk)
plaat IV Afst. P 75 Lokeren, pr.
7
E
189
0
Nr 7 (pr) Bladboord en 3 geburen. Nr 102 Pl II
Afst. P 24 Bruxelles, m.
E
190
0
Nr 11 (zm) volrandig met 5 geburen! Afst. P 24 10L
Bruxelles, zm.
15
4
E
191
0
Nr 6 (pr) W.B. Var 20: streepje boven linker 10
Afst. P 24 14L Bruxelles, zm.
8
E
192
0
Nr 12 (zm) Afst. P 24 18L Bruxelles, zm.
8
3
E
193
0
Nr 10 (pr) Afst. P 26 Chatelineau, zm.
E
194
0
Nr 12 (m/zm) nipt volrandig, boven bladboord Afst.
P 27 Chimay, pr.
E
195
0
Nr 6 (zm) Bladboord, Waterm.’BR’ nr 21 v.d. Plaat
Afst. P 33 Dinant, zm
6
8
12
169 - 15 €
216 - 10 €
240 - 7 €
E
196
0
Nr 16 (zm) T 12,5 x 13,5 Afst. P 33 Dinant, m
5
E
241
0
Nr 6 (pr) Afst. P 75 Lokeren, zm
4
E
197
0
Nr 7 (zm) Accordeonplooi Afst. P 34 Dison, zm.
20
E
242
0
Nr 7 (pr) Afst. P 76 Louvain, pr
4
E
198
0
Nr 15 (zm) T 12 1/2 Afst. P 35 8L Dixmude, pr.
4
E
243
0
Nr 10 (pr) gebuur en bladboord Afst. P 76 Louvain, m
8
E
199
0
Nr 11 (m/zm) niot volrandig Afst. P 37 8L Eecloo, zm.
4
E
244
0
Nr 6 (pr) Afst. P 78 Malines, zm.
4
E
200
0
Nr 6 (zm) Afst. P 38 Enghien, zm.
3
E
245
0
Nr 16 (zm) T 12 1/2 Afst. P 78 Malines, zm.
6
E
201
0
Nr 6 (zm) Afst. P 42 Fontaine-l’Eveque, pr.
3
E
246
0
E
202
BR
Nr 11 (m) bladboord en gebuur, rechts geraakt Afst.
P 45 14L Gand, zm.
Nr 6 (zm) (nipt) volrandig met tussenpaneel Afst.
P 79 Marche, zm.
7
5
E
247
0
Nr 11 (pr) max. Gerand Afst. P 79 8L Marche, m/ntz.
6
E
203
BR
Nr 12 (zm) 12A max.gerand met gebuur Afst.
P 45 14L Gand, m.
E
248
0
Nr 6 (zm) Afst. P 80 Marchienne au Pont, m/zm.
3
15
E
249
0
Nr 7 (zm) volrandig paar Afst. P 80 Marchienne au
Pont, pr.
7
E
250
0
Nr 10 (zm) volrandig paar met gebuur Afst. P 83 8L
Mons, zm.
6
E
251
0
Nr 6 (zm) Afst. P 84 Mouscron, pr.
4
E
252
0
Nr 6 (zm) volrandig paar Afst. P 86 Neufchateau,
m/zm.
7
E
204
0
Nr 6 (zm) Afst. P 46 Gedinne, zm.
4
E
205
0
Nr 10 (zm) Afst. P 47 Gembloux, zm.
3
E
206
0
Nr 6 (pr) Afst. P 50 Gosselies, m.
3
E
207
0
Nr 12 (zm) 2 geburen Afst. P 50 Gosselies, m.
E
208
0
Nr 6 (zm) Afst. P 51 Grammont, zm.
12
3
-9-
LotBeschrijving
Inzet
LotBeschrijving
E
253
0
Nr 7 (zm) Afst. P 87 Nieuport, pr.
4
E
254
0
Nr 6 (zm) volrandig paar Afst. P 88 Ninove, m/zm.
8
E
255
BR
Nr 15 (zm) T 12,5 x 13,5 Afst. P 88 Ninove, m.
6
3
E
256
0
Nr 6 (zm) gebuur Afst. P 90 Ostende, pr.
E
257
0
Nr 6 (zm) Afst. P 91 Pecq, zm.
5
E
258
0
Nr 7 (zm) Afst. P 91 Pecq, zm.
5
E
259
0
Nr 10 (pr) 10A zeer breed gerand met gebuur Afst.
P 91 Frameries, zm.
6
E
260
0
Nr 10 (pr) Bladboord en gebuur Afst. P 95 Perwez, m.
8
E
261
0
Nr 15 (zm) T 12,5 x 13,5 Afst. P 95 Diest, zm.
3
E
262
0
Nr 6 (zm) volrandig paar Afst. P 96 Philippeville, m.
5
E
263
0
Nr 10 (zm) Afst. P 99 Quievrain, zm.
4
E
264
0
Nr 14 (zm) T 12,5 x 13,5 Afst. P 100 Renaix, zm.
5
E
265
0
Nr 6 (m/zm) Bladboord, klein dun plekje Afst.
P 101 Rochefort, zm.
6
Nr 7 (pr) Afst. P 101 Rochefort, m.
4
E
266
0
Inzet
E
296
0
Nr 6 (m/ntz) paar met 2 geburen, nipt geraakt boven
Afst. P 128 Waereghem, pr.
6
E
297
0
Nr 6 (zm) Afst. P 130 Wavre, m/zm.
3
E
298
0
Nr 10 (ntz) ingesneden Afst. P 131 Comines, zm.
6
E
299
0
Nr 15 (zm) T 12,5 x 13,5 Afst. P 131 Comines, zm.
4
E
300
0
Nr 6 (zm) Afst. P 132 Wetteren, zm.
4
E
301
0
Nr 10 (pr) met boven bladboord Afst. P 132 Wetteren,
zm.
7
E
302
0
Nr 11 (zm) volrandig paar Afst. P 132 Wetteren, m.
7
E
303
0
Nr 7 (zm) Afst. P 133 Ypres, zm.
3
E
304
0
Nr 14 (zm) T 12,5 x 13,5 Afst. P 134 Zele, zm.
3
E
305
0
Nr 6 (zm) Afst. P 137 Aeltre, pr.
6
E
306
0
Nr 6 (m) nipt geraakt Afst. P 138 Chaudfontaine, zm.
3
4
E
307
0
Nr 10 (zm) Afst. P 150 Ruysbroeck, m.
E
308
0
Nr 10 (pr) maximaal gerand met 3 geburen Afst.
P 156 Chenée, pr.
8
E
309
0
Nr 6 (m/ntz) nipt geraakt Afst. P 158 Ecaussinnes, zm.
2
E
267
0
Nr 1 (m/zm) zeer breed gerand, gomplooitje Afst.
P 105 St. Nicolas, zm.
10
E
310
0
Nr 7 (pr) bladboord Afst. P 161 Farciennes, m/ntz.
5
E
268
0
Nr 6 (zm) Afst. P 107 Manage, zm.
3
E
311
0
Nr 6 (zm) Afst. P 162 Tamines, m/zm.
3
E
269
0
Nr 14 (zm) T 12,5 x 13,5 Afst. P 107 Manage, zm.
3
E
312
0
Nr 10 (zm) Afst. P 168 8 L Ottignies, m.
7
E
270
0
Nr 6 (zm) Afst. P 111 Moustier, m/zm.
3
E
313
0
Nr 10 (zm) Afst. P 173 8L Denderleeuw, m/zm.
7
E
271
0
Nr 6 (pr) paar gebuur en onderbladboord (watermerk)
Afst. P 114 Termonde, zm.
E
314
0
Nr 10 (m) prachtig van uitzicht, spoor van plooi
Afst. P 175 Ensival, zm.
3
E
315
0
Nr 10 (m) nipt geraakt vert. Paar (bovenste zegel met
knpje Afst. P 177 8L Ternath, m/zm.
6
E
316
0
Nr 12 (zm) Afst. P 185 Seraing, m.
6
10
E
272
BR
Nr 10 (m/zm) Nipt volrandig paar Afst. P 114
Termonde, m/zm.
E
273
0
Nr 10 (zm) volrandig paar met gebuur Afst. P 114
Termonde, zm.
6
Nr 11 (zm) volrandig met 5 geburen! Afst. P 114
Termonde, zm.
E
317
0
Nr 14 (zm) enkele gele vlekjes achteraan Afst.
P 191 8L Wellin, pr.
5
7
E
318
0
Nr 11 (zm) 2 geburen Afst. P 195 8L Bree, zm.
3
12
E
319
0
Nr 10 (zm) Afst. P 199 8L Auvelais, m.
5
E
320
0
Nr 14 (zm) T 12 1/2 Afst. P 203 Gilly, zm.
5
4
E
274
0
5
E
275
0
Nr 10 (zm) Afst. P 118 Tirlemont, m/zm.
E
276
0
Nr 11 (m) miniem knipje in rechter rand Afst. P 118
Tirlemont, pr.
3
E
277
0
Nr 6 (zm) Afst. P 119 Tongres, pr.
4
E
278
0
Nr 7 (pr) 5 geburen ! Afst. P 119 Tongres, m/ntz.
4
E
279
0
Nr 4 (zm) zegel uit onderste rij, linker paneel Afst.
P 120 Tournai, m.
10
E
280
0
Nr 11 (pr) Bladboord en gebuur Afst. P 120 8L Tournay,
zm.
5
E
326
E
281
0
Nr 6 (zm) Afst. P 120 pt Tournay, zm.
4
E
327
E
328
FR
E
282
0
Nr 7 (pr) Afst. P 120 pt Tournay, pr.
5
E
283
0
Nr 7 (zm) Afst. P 120 Pt Tournay, zm.
4
E
284
0
Nr 3 (zm) Afst. P 122 Turnhout, m/zm.
12
E
321
0
Nr 15 (zm) T 12,5 x 13,5 Afst. P 351 Termonde, zm.
E
322
0
Nr 16 (zm) T 12 1/2 Afst. P EST Bruxelles Est, zm.
6
E
323
0
Nr 14 (zm) T 12 1/2 Paar Afst. P MIDI Brux. Midi, zm.
6
E
324
0
Nr 16 (zm) T 12 1/2 Afst. P MIDI Brux. Midi, m/zm.
5
E
325
0
Nr 11 (zm) Afst. P Nord Brux.Nord, zm.
3
0
Nr 10 (pr) Afst. P Ouest Brux. Ouest, zm.
5
0
Nr 15 (zm) T 12 1/2 in paar Afst. P OUEST Brux. Ouest
(Molenbeek), pr.
6
Nr 11 (zm) Afst.E. III Ambt.Est 3, m.
5
E
329
0
Nr 7 (m/ntz) ingesneden Afst.E. I Ambt Est 1 m
6
E
330
0
Nr 14 (m) T 12 1/2, enkele geknotte tandjes Afst.
M. V Ambt. Midi 5, m/zm.
7
E
285
0
Nr 7 (m) bladboord en gebuur, nr 60 pl IV. Lichte
rafeling links Afst. P 122 Turnhout, zm.
6
E
286
0
Nr 14 (zm) Paar, T 12,5 x 13,5 Afst. P 122 Turnhout, m.
5
E
331
0
E
287
0
Nr 6 (m/zm) paar, linker zegel prachtig, rechter met
KG. Afst. P 123 A.1 Verviers Annexe, zm.
Nr 11 (m/zm) nipt volrandig Afst.M. VI Ambt. Midi 6,
zm.
6
5
E
332
0
Nr 11 (zm) Afst.N. I Ambt. Nord 1, m/zm.
4
3
E
333
0
Nr 12 (m/zm) nipt volrandig Afst.N. I Ambt. Nord 1, zm.
E
334
0
Nr 11 (zm) Afst.N. II Ambt. Nord 2, pr.
E
288
0
Nr 7 (zm) Afst. P 123 A.1 Verviers Annexe, zm.
E
289
0
Nr 8 (m/zm) nipt volrandig, letter ‘D’ van waterm.,
nr 41 vd plaat Afst. P 123 A.1 Verviers Annexe, m/zm.
E
290
0
Nr 11 (pr) Afst. P 123 A.1 Verviers Annexe, zm.
E
291
0
Nr 7 (pr) Bladhoek, nr 100 vd plaat Afst. P 125
Vilvorde, zm.
15
E
335
0
Nr 11 (zm) Afst.O. III Ambt. Ouest 3, zm.
4
4
E
336
0
Nr 6 (zm) Afst. P/D 2 Alost, zm.
5
E
337
0
Nr 6 (zm) Afst. P/D 2 Alost, zm.
5
E
338
0
Nr 6 (zm) zegel nr 79 plaat III Afst. P/D 2 Alost, pr.
6
20
E
292
0
Nr 15 (zm) T 12,5 x 13,5 Afst. P 125 8L Vilvorde, pr.
4
E
293
0
Nr 7 (m) nipt volrandig Afst. P 126 Visé, pr.
3
E
294
0
Nr 6 (pr) zeer breed gerand met bladboord Afst.
P 127 Visé, zm.
267 - 10 €
E
295
0
289 - 15 €
15
294 - 15 €
Nr 6 (m/zm) groot bladboord, kleine verdunning
Afst. P 127 Visé, zm.
8
10
5
E
339
0
Nr 8 (m) nipt geraakt Afst. P/D 2 Alost, pr.
8
E
340
0
Nr 7 (m) onderaan tegengesneden, miniem knipje links
Afst.D 1 Nameche, pr.
5
E
341
0
Nr 6 (zm) Afst.D 2 Amay, m/zm.
3
E
342
0
Nr 7 (zm) Afst.D 2 Amay, zm.
6
E
343
0
Nr 10 (zm) Afst.D 2 Amay, pr.
6
E
344
0
Nr 14 (zm) T 12 1/2, mistanding: langwerpige smalle
zegel Afst.D 2 Amay, pr.
E
345
0
Nr 7 (zm) Afst.D 3 Gavere, pr.
E
346
0
Nr 11 (m) bladboord, onder geraakt Afst.
D 5 Beeringen, m.
E
347
0
Nr 10 (m/zm) nipt volrandig Afst.D 6 Bilsen, pr.
6
E
348
0
Nr 6 (zm) Afst.D 9 Bree, zm.
6
Meer dan 6000 beelden op onze website : www.vanlooystampauctions.com
- 10 -
6
15
5
LotBeschrijving
Inzet
LotBeschrijving
E
349
0
Nr 6 (zm) Afst.D 11 Seraing, m/zm.
4
E
350
0
Nr 8 (m/ntz) geraakt Afst.D 11 Seraing, zm.
5
E
351
0
Nr 10 (zm) Afst.D 12 Cruyshautem, zm.
7
E
352
0
Nr 10 (zm) Afst.D 15 Roosbrugge, m.
5
E
353
0
Nr 6 (m/zm) nipt volrandig Afst.D 16 Fexhe-le-HautClocher, m/zm.
5
E
354
0
Nr 15 (zm) T 12 1/2 Afst.D 16 Bertrix, m/zm.
7
4
E
355
0
Nr 10 (zm) Afst.D 21 Boussu, pr.
E
356
0
Nr 14 (zm) T 12 1/2 Afst.D 28 Mettet, zm.
5
E
357
0
Nr 6 (zm) Afst.D 34 Martelange, zm.
7
E
358
0
Nr 6 (zm) Afst.D 36 Anthée, pr.
E
359
0
Nr 6 (pr) onderbladboord Afst.D 36 Anthée, pr.
8
15
E
360
0
Nr 7 (m/zm) kreukje Afst.D 36 Anthée, pr.
5
E
361
0
Nr 10 (zm) Afst.D 36 Anthée, pr.
4
E
406
0
Inzet
Nr 18 (m) plooitje Afst.Ruraal 18L, m/zm.
3
Uitgifte 1865 - Leopold I - Ongebruikt
E
407
❒
Proefdruk v/d plaat 20ct karmijn (Blok van 4) op
blinkend papier met bladboord, zm.
80
E
408
❒
Proefdruk v/d plaat 20ct bruinrood (Blok van 4) op
blinkend papier met bladboord, zm.
80
E
409
*
N° 17, volle originele gom, spoor van plooi opdruk
‘Specimen’, m.
8
E
410
(*)
N° 17Aa “10 cent. zwartgrijs” ongebruikt,
zm (OBP € 92,50).
40
E
411
(**)
N° 18Aa “20c hemelsblauw” met gomresten, zeer
frisse- en zeer mooie zegel, zm (OBP € 165).
32
E
412
(*)
N° 19A-Cu “30 cent. lichtbruin” zeer sterk
gedecentreerd, minieme verdunning zoniet
zeer mooi, m (OBP € 350).
30
Uitgifte 1865 - Leopold I - Gebruikt
E
362
0
Nr 11 (zm) bladboord onderaan Afst.D 36 Anthée, pr.
7
E
363
0
Nr 14 (zm) T 12 1/2 Afst. D 36 Anthée, pr.
5
E
413
0
N° 17, blad nr op achterzijde, zm.
E
364
0
Nr 10 (pr) Afst.D 40 Mont-St.Guibert, zm.
6
E
414
✉
N° 17, brief van Luik naar Maastricht 25/5/1866,
zeldzaam goedkoop grenstarief (met -30 Km
bestemming Holland), zm.
E
415
✉
N° 17 en 18, op groot briefdeel uit PT 63 Bruxelles
Nord 4 Mei 67, naar Parijs, grote PD stempel,
prachtstempels, zm/m.
25
E
416
✉
N° 17 (Beschadigd) en N° 18, op brief uit PT 363
Tournay 13 Aout ‘67, naar Toulouse (FR), grensstempel
Belg./ Amb. Arras A., zm/m.
20
E
417
✉
N° 17 (paar) en 18, op 2 briefjes uit PT. 389 Waremme
van 1866 (naar Zele) en 1869 (naar Havelange), zm/m.
30
E
365
0
Nr 6 (m) zeer lichte plooi Afst. D 43 Oostvleteren, zm.
4
E
366
0
Nr 6 (zm) Afst.D 46 Paliseul, zm.
5
E
367
0
Nr 6 (zm) Afst.D 46 Paliseul, zm.
6
E
368
0
Nr 6 (m/zm) nipt volrandig Afst. D 46 Paliseul, zm.
5
E
369
0
Nr 7 (m) Links breed bladboord, rechts nipt geraakt
Afst. D 47 Rance, pr.
E
370
0
Nr 7 (zm) Afst. D 48 St. Léger, pr.
10
6
4
140
E
371
0
Nr 11 (zm) Afst. D 51 Chievres-Attre (Hougaerde ?), m.
6
E
372
0
Nr 14 (zm) T 12 1/2 Afst.D 53 Morialmé, m.
6
E
418
0
N° 18, randinscriptie op achterzijde, zm.
E
373
0
Nr 6 (m/zm) nipt volrandig Afst.D 54 Vroenhoven, zm.
4
E
419
✉
E
374
0
Nr 6 (zm) met beinkting in beide zijranden Afst.
D 54 Vroenhoven, pr.
7
N° 18 met sterk verschoven beeld, op brief uit Brussel
23 Maart 1869, naar Brugge en N° 19, op brief uit
Verviers 6 Maart 1869 naar Parijs, m.
12
E
420
✉
N° 18 en 30, briefje gefrankeerd met 20 cent. emissie
1865 + 10 cent. emissie 1869, verstuurd van Hotton
naar Neufchatel (Suisse), mooie Afst. LP. 183 Hotton,
zeldzame mengfrankering van een klein kantoor, zm.
500
E
375
0
Nr 6 (zm) Afst.D 55 Waerschoot, zm.
6
E
376
0
Nr 6 (zm) Afst.D 55 Waerschoot, zm.
6
E
377
0
Nr 10 (pr) Afst.D 56 Comblain-au-Pont, zm.
7
E
378
0
Nr 11 (zm) Afst.D 57 Warneton (Sivry?), zm.
6
7
E
379
0
Nr 7 (zm) Afst.D 58 Waterloo, zm.
E
380
0
Nr 10 (zm) volrandig paar met gebuur Afst.D 58
Waterloo, zm.
E
381
0
Nr 10 (zm) Afst.D 59 Wellin, zm.
6
E
382
0
Nr 16 (zm) T 12,5 x 13,5 Afst.D 60 Wespelaer, ntz.
3
10
E
383
0
Nr 6 (m/zm) nipt volrandig Afst.D 63 Willebroeck, zm.
5
E
384
0
Nr 7 (zm) Afst.D 63 Willebroeck, m/zm.
5
E
385
0
Nr 10 (zm) Afst.D 63 Willebroeck, pr.
6
E
386
0
Nr 14 (zm) T 12,5 x 13,5 Afst.D 69 Theux, zm.
7
7
E
387
0
Nr 10 (pr) Afst.D 70 Braine-l’Alleud, pr.
E
388
0
Nr 15 (zm) T 12,5 x 13,5 Afst.D 73 18L Eeckeren, m.
6
E
389
0
Nr 15 (zm) T 12 1/2 Afst.D 74 Grez-Doiceau, pr.
8
6
E
390
0
Nr 10 (m) paar, nipt geraakt Afst.D 75 Annevoie, m/zm.
E
391
0
Nr 14 (zm) T 12,5 x 13,5 Afst.D 75 Annevoie, pr.
6
E
392
0
Nr 14 (m) knipje Afst.D 75 17L Annevoie, zm.
3
E
393
0
Nr 10 (zm) Afst.D 77 Terwagne, zm.
E
394
0
Nr 11 (zm) Afst.D 79 Wervicq, m/zm.
E
395
0
Nr 7 (zm) nr 196 PL IV (?) Afst.D 81 Melle, zm.
E
396
0
E
397
0
E
398
0
4
420 - 500 €
E
421
✉
N° 18 en 30, als 30 cent. frankering op brief uit PT. 60
Bruxelles 12 Janv. 1870, naar Orléans (FR), iets onfris
doch zeldzame combinatie, m/ntz.
40
10
E
422
0
N° 18, Afst. PT 414 Bruxelles (Rue de La Loi), zm/m.
12
5
E
423
0
N° 19, Afst. PD kastje x2, zm.
4
15
E
424
✉
N° 19, op brief Anvers 08/11/66, naar Lyon.
Nr 6 (m/zm) nipt volrandig Afst.D 82 Denderleeuw, zm.
3
7
E
425
✉
Nr 10 (m/ntz) licht ingesneden Afst.D 83 Bruly (Le),
zm.
N° 19 (2x), op brief 17 Sept 66, PT. 70 Anvers (station),
naar Madrid, zm/m.
5
E
426
✉
Nr 11 (zm) volrandig met bladboord Afst.D 102
Lodelinsart, zm.
N° 19, op brief Anvers 10/01/67, naar Lyon, PD en
ambulantstempels.
7
E
427
✉
N° 19, op 2 brieven uit Anvers station 30 Jan. 67,
naar Belfast en uit Anvers 21 Dec. 67 naar Bazel (CH),
zm/m.
20
E
428
✉
N° 19, op mooie brief uit PT. 63 Bruxelles (Nord) van
20 Jan. 1867 naar Londen, zm (OBP € 28)
18
E
429
✉
N° 19, op brief uit PT. 7 Cureghem (Bruxelles) 1 Feb.
1869, naar Mirecourt (Vogezen, FR), mooie rode
privé datumstempel Demets & Houbach (brief met
scheurtje), m/ntz.
20
E
399
0
Nr 15 (m/ntz) knipje Afst.D 102 Lodelinsart, zm.
3
E
400
0
Nr 10 (m) zeer nipt Afst.D 103 Loochristi, pr.
7
E
401
0
Nr 15 (zm) T 12 1/2 Afst.D 105 Quevy m/ntz.
E
402
0
Nr 10 (m/zm) volrandig, licht gerafeld boven Afst.
D 109 Meulebeke, pr.
E
403
0
Nr 14 (m/zm) T 12 1/2, enkele geknotte tandjes
Afst.D 109 Meulebeke, zm.
5
E
404
0
Nr 17 (m) miniem dun plekje Afst.Ruraal 14L, zm
5
E
405
0
Nr 17 (zm) Afst.Ruraal 18L, zm.
4
6
6
- 11 -
Meer dan 6000 beelden op onze website :
www.vanlooystampauctions.com
18
4
LotBeschrijving
E
E
E
F
430
431
432
433
✉
✉
0
0
Inzet
N° 19, op prachtig briefje Brussel 18/01/1870, naar
Paris, met ingekaderde PDstempel en ambulant Brux.
par Val.
N° 20, Chargébriefje aangetekend verstuurd uit
Bruxelles-Nord naar Lyon 4/12/1870- LP 63, mooie
stempels recommandé encadré, PD encadré en 9,60
Gr/ 1 port manuscript, tariefstempel op achterzijde
(30 cent. port 150 cent. aantekenrecht).
LotBeschrijving
5
500
E
434
435
(*)
✉
436
0
467
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 11 Antoing, zm.
2
468
0
Nr 20 (zm) Afst. Pt 11 Antoing, zm.
7
E
469
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 11 Antoing, (zm).
3
E
470
0
Nr 31 (m/ntz) plooitje Afst. Pt 11 Antoing, zm.
2
8
E
471
0
Nr 17 (zm) ongetand, volrandig Afst. Pt 12 Anvers, zm.
E
472
0
Nr 19 (zm) uiterst gedecentreerd beeld ! Afst.
Pt 12 Anvers, zm.
5
E
473
0
Nr 21 (zm) 12 A, T15 Afst. Pt 12 Anvers, zm.
15
E
474
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 12 Anvers, zm.
E
475
0
Nr 31 (zm) Afst. Pt 12 Anvers, zm.
4
E
476
0
Nr 14 (m/ntz) plooitje Afst. Pt 15 Arendonck, m/zm.
5
2
E
477
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 15 Arendonck, m/zm.
5
E
478
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 15 Arendonck, (m).
5
E
479
0
Nr 16 (zm) 16 Bc Granaatrood, prachtnuance Afst.
Pt 16 Arlon, m.
E
480
0
Nr 19 (zm) Afst. Pt 16 Arlon, zm.
E
481
0
Nr 20 (m/zm) kreukje Afst. Pt 16 Arlon, (m/zm).
4
E
482
0
Nr 31 (zm) Afst. Pt 16 Arlon, (zm).
4
10
3
E
483
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 17 Assche, zm.
4
E
484
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 17 Assche, zm.
2
N° 21 B (Tanding 14) Londense druk, Afst.
PT 12 Anvers, zm (OBP € 125).
30
E
485
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 17 Assche, zm.
2
Assortiment van 4 zegels en 7 brieven (of voorzijden)
met N° 19 en 20, merendeel zeer mooi.
E
486
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 18 Assesse, m/zm.
5
70
N° 22 “1c grijs ongetand” zonder gom, mooi gerande
en frisse zegel, zm (OBP € 230).
N° 23, visitekaartje (onder band) verstuurd van
Brussel naar Namen 7/6/1869, zm, ZELDZAAM.
46
120
Punten stempels
E
E
E
431 - 500 €
Uitgifte 1866 - Kleine leeuw
E
Inzet
Nr 14 (zm) T 12,5 x 13,5 Afst. Pt 1 Aeltre, pr.
4
E
487
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 18 Assesse, m/zm.
4
E
488
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 19 Ath, zm.
2
E
489
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 19 Ath, zm.
1
E
490
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 20 Aubel, m.
2
E
491
0
Nr 21 (m) 21 B, T14 Kort hoektandje Afst.
Pt 20 Aubel, zm
E
492
0
Nr 18 (m/zm) onregelmatige tanding Afst.
Pt 21 Audenaerde, pr
1
E
493
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 22 Auvelais, m/zm.
3
3
15
E
437
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 1 Aeltre, zm.
3
E
494
0
Nr 15 (zm) Afst. Pt 22 Auvelais, m/zm.
E
438
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 1 Aeltre, pr.
4
E
495
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 22 Auvelais, zm.
2
E
439
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 2 Aerschot, zm.
1
E
496
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 23 Avelghem, m/zm.
3
E
440
0
Nr 13 (zm) 13A brede hoektandjes links Afst.
Pt 3 Alost, zm.
10
E
497
0
Nr 15 (zm) Afst. Pt 23 Avelghem, m/zm.
3
E
498
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 23 Avelghem, zm.
2
2
E
441
0
Nr 16 (zm) T 12 1/2 Afst. Pt 3 Alost, zm.
5
E
499
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 23 Avelghem, zm.
E
442
BR
Nr 16 (zm) T 12,5 x 13,5 Afst. Pt 3 Alost, pr.
8
E
500
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 23 Avelghem, zm.
E
443
0
Nr 16 (zm) Afst. Pt 3 Alost, pr.
6
E
501
0
Nr 16 (zm) Afst. Pt 24 Aywaille, zm.
15
E
444
0
Nr 16 (m/ntz) voorzijde rechts geschaafd Afst.
Pt 4 Alveringem, zm.
18
3
10
E
445
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 4 Alveringem, zm.
E
446
0
Nr 15 (zm) Afst. Pt 5 Amay, m/zm.
3
2
E
502
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 24 Aywaille, m.
E
503
0
Nr 18 (m) onregelmatige tanding Afst.
Pt 26 Assenede, m.
E
504
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 27 Attert, m/zm.
25
6
7
E
447
0
Nr 16 (m/ntz) scheurtje Afst. Pt 5 Amay, zm.
5
E
505
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 28 Barry, m/zm.
E
448
0
Nr 17 (m) onregelmatige tanding Afst. Pt 5 Amay, (zm).
3
E
506
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 28 Barry, m.
4
E
449
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 5 Amay, m/zm.
2
E
507
0
Nr 14 (zm) T 12,5 x 13,5 Afst. Pt 29 Barvaux, pr.
4
E
450
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 6 Andenne, zm.
1
E
508
0
Nr 14 (zm) T 14 1/2, paar Afst. Pt 29 Barvaux, zm.
6
E
451
0
Nr 15 (m/zm) kort tandje Afst. Pt 7 Anderlecht, zm.
5
E
509
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 29 Barvaux, zm.
4
3
E
452
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 7 Cureghem, m/zm.
2
E
510
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 29 Barvaux, zm.
E
453
0
Nr 19 (zm) Afst. Pt 7 Cureghem, m/zm.
4
E
511
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 29 Barvaux, m/zm.
2
E
454
0
Nr 14 (zm) T 12,5 x 13,5 Afst. Pt 8 Annevoie, pr.
4
E
512
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 29 Barvaux, (zm).
3
E
455
0
Nr 15 (zm) T 12,5 x 13,5 Afst. Pt 8 Annevoie, zm.
3
E
513
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 30 Basecles, m/zm.
2
E
456
0
Nr 15 (zm) Afst. Pt 8 Annevoie, pr.
4
E
514
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 30 Basecles, m/zm.
2
E
515
0
Nr 18 (m/zm) spoor van hoekplooitje Afst.
Pt 31 Bastogne, pr.
2
E
516
0
Nr 15 (zm) Paar T 12 1/2, ocb V1 & 2 Afst.
Pt 32 Beaumont, zm.
18
E
457
0
Nr 17 (m) Dun Afst. Pt 8 Annevoie, pr.
1
E
458
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 8 Annevoie, pr.
2
E
459
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 9 Ans, pr.
4
E
460
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 9 Ans, zm.
2
E
461
0
Nr 15 (zm) T 12,5 x 13,5 Afst. Pt 10 Anthée, zm.
E
462
0
Nr 16 (zm) Afst. Pt 10 Anthee, pr.
12
3
3
E
463
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 10 Anthee, pr.
E
464
0
Nr 17 (m) enkele geknotte tandjes Afst.
Pt 10 Anthée, (zm).
2
E
465
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 10 Anthee, pr.
3
E
466
0
Nr 15 (zm) Afst. Pt 11 Antoing, zm.
4
- 12 -
462 - 12 €
516 - 18 €
LotBeschrijving
Inzet
LotBeschrijving
E
517
0
Nr 15 (zm) Afst. Pt 32 Beaumont, m/zm.
3
E
518
0
Nr 31 (m) gele vlekjes Afst. Pt 32 Beaumont, m/zm.
2
2
Inzet
E
573
0
Nr 17 (m/ntz) enkele geknotte tandjes Afst.
Pt 54 Brasschaet, m/zm.
5
E
574
0
Nr 18 (m) enkele geknotte tandjes Afst.
Pt 54 Brasschaet, m/zm.
5
E
575
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 54 Brasschaet, m/zm.
6
E
576
0
Nr 14 (zm) paar, T 12,5 x 13,5 Afst. Pt 56 Bree, zm.
8
E
519
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 33 Beauraing, zm.
E
520
0
Nr 30 (m/zm) spoor van hoekplooitje Afst. Pt 33
Beauraing, m/zm.
E
521
0
Nr 17 (m/zm) onregelmatige tanding Afst. Pt 36
Berchem (Fl), zm.
4
E
577
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 56 Bree, m.
5
E
522
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 36 Berchem (Fl), pr.
5
E
578
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 56 Bree, m/zm.
4
E
523
0
Nr 17 (m) enkele geknotte tandjes Afst. Pt 37 Bertrix,
zm.
E
579
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 56 Bree, m/zm.
2
4
Nr 18 (zm) Afst. Pt 37 Bertrix, zm.
E
580
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 57 Brugelette, m.
4
5
E
581
0
Nr 17 (m/zm) onregelmatige tanding Afst.
Pt 57 Brugelette, zm.
4
E
524
0
1
E
525
0
Nr 14 (zm) T 12,5 x 13,5 Afst. Pt 38 Beveren, zm.
E
526
0
Nr 16 (zm) Afst. Pt 38 Beveren, zm.
18
E
582
0
Nr 16 (zm) Afst. Pt 58 Bruges, m/zm.
4
E
527
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 38 Beveren, zm.
3
E
583
0
E
528
0
Nr 14 (m) enkele geknotte tandjes Afst. Pt 39 Beverloo,
m.
Nr 21 (m) 21 B, T14 enkele geknotte tandjes Afst.
Pt 58 Bruges, zm.
6
5
E
584
0
Nr 31 (zm) Afst. Pt 58 Bruges, zm.
Nr 17 (zm) Afst. Pt 39 Beverloo, m/zm.
4
E
585
0
Nr 15 (zm) T 14 1/2 Afst. Pt 59 Brully (Le), pr.
E
529
0
4
E
530
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 39 Beverloo, m.
3
E
531
0
Nr 30 (m) kreukje Afst. Pt 39 Beverloo, m/zm.
3
5
E
532
0
Nr 14 (zm) T 12 1/2 Afst. Pt 40 Bilsen, zm.
E
533
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 40 Bilsen, m
4
E
534
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 40 Bilsen, zm
4
E
535
0
Nr 18 (m/zm) kort tandje Afst. Pt 40 Bilsen, pr
4
E
536
0
Nr 16 (zm) T 12,5 x 13,5 Afst. Pt 41 Binche, zm
5
E
537
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 41 Binche, pr
2
E
538
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 42 Blankenberghe, m/zm.
3
E
539
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 42 Blankenberghe, zm.
2
E
540
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 42 Blankenberghe, zm.
2
E
541
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 42 Blankenberghe, m/zm.
E
542
0
Nr 15 (zm) T 14 1/2 Afst. Pt 43 Blaton, zm.
546 - 15 €
565 - 10 €
2
10
585 - 10 €
E
586
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 59 Brully (Le), m.
5
E
587
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 59 Brully (Le), zm.
7
E
588
0
“Nr 15 (;m) T 12 1/2 strip van 3. Enkele korte tandjes
Afst. Pt 60 Bruxelles, m/zm.
8
2
E
589
0
Nr 15 (m) T 12,5 x 13,5 Afst. Pt 60 Bruxelles, zm.
5
3
E
590
0
Nr 16 (zm) Afst. Pt 60 Bruxelles, zm.
5
E
543
0
Nr 17 () Afst. Pt 43 Blaton, m/zm.
3
E
591
0
Nr 19 (zm) paar Afst. Pt 60 Bruxelles, zm.
5
E
544
0
Nr 18 (m/ntz) hoekplooitje Afst. Pt 43 Blaton m.
1
E
592
0
Nr 20 (zm) Afst. Pt 60 Bruxelles, zm.
4
E
545
0
Nr 18 (m) spoor van plooi Afst. Pt 43 Blaton, (zm).
3
E
593
0
Nr 21 (zm) 21 A, T 15 Afst. Pt 60 Bruxelles, m/zm.
10
E
546
0
Nr 16 () Afst. Pt 44 Bloemendael, zm.
15
E
594
FR
Nr 15 (zm) paar Afst. Pt 61 Bruxelles (Est), m/zm.
10
E
547
0
Nr 17 (m) onregelmatige tanding Afst. Pt 44
Bloemendael, zm.
2
E
595
0
Nr 16 (zm) T 12 1/2 Afst. Pt 61 Bruxelles Est, zm.
6
E
596
0
Nr 16 (zm) Afst. Pt 61 Bruxelles (Est), zm.
6
E
597
0
Nr 33 (zm) Afst. Pt 61 Bruxelles (Est), zm.
4
E
598
0
Nr 16 (zm) Afst. Pt 62 Bruxelles (Midi), m/zm.
6
E
599
0
Nr 21 (m) 21A, T15, enkele geknotte tandjes Afst.
Pt 62 Bruxelles (Midi), m/zm.
6
E
600
BR
Nr 17 (m/zm) Nr 17 + 18 Afst. Pt 63 Bruxelles (Nord),
zm.
7
E
601
0
Nr 19 (zm) Afst. Pt 64 Bruxelles (Ouest), zm.
2
E
602
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 65 Buggenhout, m
6
E
603
0
Nr 18 (m) onregelmatige tanding Afst. Pt 65
Buggenhout, m/zm.
6
E
604
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 66 Burdine m.
4
E
605
0
Nr 30 (m/zm) kort tandje Afst. Pt 66 Burdine, m.
3
E
548
0
Nr 14 (m) kort tandje Afst. Pt 45 Boitsfort, m/zm.
7
E
549
0
Nr 18 (m) schuin accordeonplooitje Afst. Pt 45
Boitsfort, pr.
5
E
550
0
Nr 15 (zm) Afst. Pt 46 Boom, pr.
3
E
551
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 46 Boom, zm.
1
1
E
552
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 46 Boom, zm.
E
553
0
Nr 33 (m/ntz) knipje en kort tandje Afst. Pt 46 Boom,
(m/zm).
2
Nr 18 (m) gele vlekjes Afst. Pt 47 Boortmeerbeek, m/
zm.
15
E
554
0
E
555
0
Nr 15 (zm) T 12 1/2 Afst. Pt 48 Bouillon, m/zm.
3
E
556
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 48 Bouillon, m/zm.
1
E
557
0
Nr 31 (zm) Afst. Pt 48 Bouillon, zm.
4
E
558
0
Nr 33 (m) hoekplooitje Afst. Pt 48 Bouillon, zm.
3
E
559
0
Nr 14 (m/ntz) knipje Afst. Pt 49 Boussu, zm.
1
E
560
0
Nr 16 (zm) Afst. Pt 49 Boussu, zm.
7
E
561
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 49 Boussu, pr.
2
E
562
0
Nr 19 (zm) Afst. Pt 49 Boussu, m/zm.
4
E
563
0
Nr 14 (zm) T 14 1/2 Afst. Pt 50 Bouwel, zm.
E
564
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 50 Bouwel, zm.
E
565
0
Nr 17 (m) onregelmatige tanding Afst. Pt 50 Bouwel, pr.
E
566
0
Nr 14 (m) enkele geknotte tandjes Afst. Pt 51
Bracquegnies, m/zm.
E
606
0
Nr 17 (m/ntz) plooi Afst. Pt 67 Basel, m/zm.
3
E
607
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 67 Basel, pr.
7
E
608
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 68 Baudour, m/zm.
5
E
609
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 69 Berchem (Anvers), zm.
4
4
E
610
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 69 Berchem (Anvers), zm.
E
611
0
Nr 19 (m/zm) inktvlekje Afst. Pt 69 Berchem (Anvers),
zm.
5
6
E
612
0
Nr 20 (zm) Afst. Pt 70 Anvers (Station), (zm).
5
10
E
613
0
Nr 21 (zm) 21A, T15 Afst. Pt 70 Anvers (Station),
m/zm.
12
5
E
614
0
Nr 34 (zm) Afst. Pt 70 Anvers (Station), (m/zm).
4
15
E
567
FR
Nr 17 (zm) Afst. Pt 51 Bracquegnies, m/zm.
5
E
615
0
Nr 36 (zm) Afst. Pt 70 Anvers (Station), m.
3
E
568
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 52 Braine-l’Alleud, m/zm.
4
E
616
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 72 Capelle-au-Bois, m/zm.
8
E
617
0
Nr 17 (m) kleine verdunning Afst. Pt 72
Capelle-au-Bois, zm.
5
E
569
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 52 Braine-l’Alleud, m/zm.
2
E
570
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 53 Braine-le-Comte, zm.
2
E
571
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 53 Braine-le-Comte, zm.
1
E
572
0
Nr 19 (zm) Afst. Pt 53 Braine-le-Comte, zm.
3
- 13 -
Meer dan 6000 beelden op onze website :
www.vanlooystampauctions.com
LotBeschrijving
E
E
618
619
0
0
Inzet
LotBeschrijving
Inzet
Nr 18 (m/zm) vergeelde tandjes Afst. Pt 73 Capellen,
zm.
E
667
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 88 Court -St.Erienne, zm.
3
8
Nr 30 (zm) Afst. Pt 73 Capellen, m.
E
668
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 88 Cortenberg, zm.
3
6
E
669
0
5
Nr 18 (m) onregelmatige tanding Afst.
Pt 88 Cortenberg, zm.
5
E
670
0
Nr 15 (zm) Afst. Pt 89 Couvin, zm.
3
10
E
620
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 74 Celles, (pr).
E
621
0
Nr 18 (m) enkele geknotte tandjes Afst. Pt 74 Celles,
zm.
3
E
622
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 74 Celles, m/zm.
E
671
0
Nr 16 (zm) Afst. Pt 89 Couvin, zm.
3
E
623
0
Nr 15 (zm) Afst. Pt 75 Cerfontaine, zm.
E
672
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 89 Couvin, pr.
6
3
E
673
0
Nr 19 (zm) Afst. Pt 89 Couvin, zm.
3
2
E
624
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 75 Cerfontaine, m.
2
E
625
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 75 Cerfontaine, pr.
E
674
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 89 Couvin, zm.
4
E
675
0
Nr 18 (m/zm) enkele geknotte tandjes Afst.
Pt 90 Cruyshautem, zm.
5
676
0
Nr 16 (zm) Afst. Pt 91 Couillet, m.
5
E
626
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 75 Cerfontaine, zm.
3
E
627
0
Nr 33 (m/ntz) ronde hoek Afst. Pt 75 Cerfontaine, m.
3
E
E
628
0
Nr 14 (m/zm) T 12,5 x 13,5, klein geel vlekje Afst.
Pt 76 Champlon, zm.
E
677
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 91 Couillet, zm.
7
1
E
678
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 92 Cherain, ntz.
3
E
679
0
Nr 17 (m) onregelmatige tanding Afst.
Pt 92 Cherain / Gouvy, m/zm.
4
E
680
0
Nr 18 (m/ntz) korte tandjes Afst.
Pt 92 Cherain / Gouvy , m
3
E
681
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 93 Denderleeuw, zm.
5
E
629
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 76 Champlon, m.
7
E
630
0
Nr 15 (m) kort tandje Afst. Pt 76 Champlon, zm.
6
E
631
0
Nr 17 (m) onregelmatige tanding Afst. Pt 76 Champlon,
m.
4
E
632
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 76 Champlon, m/zm.
5
5
E
633
0
Nr 16 (zm) Afst. Pt 77 Charleroi, zm.
E
634
0
Nr 21 (m/zm) T14,5 x 14 hoektandje geknot Afst.
Pt 77 Charleroi, m/zm.
Nr 34 (zm) Afst. Pt 77 Charleroi, m/zm.
E
635
0
E
682
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 93 Denderleeuw, m.
4
E
683
0
Nr 15 (zm) Afst. Pt 95 Diest, m/zm.
8
3
E
684
0
Nr 16 (m) kort tandje Afst. Pt 95 Diest, m/zm.
4
7
E
685
0
Nr 17 (m) enkele geknotte tandjes Afst. Pt 95 Diest,
zm.
2
E
636
0
Nr 16 (zm) T 12,5 x 13,5 Afst. Pt 78 Chatelet, pr.
6
E
637
0
Nr 19 (zm) Afst. Pt 78 Chatelineau, zm.
3
E
686
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 95 Diest, m/zm.
3
E
638
0
Nr 31 (zm) Afst. Pt 78 Chatelineau, m/zm.
2
E
687
0
Nr 19 (m) onregelmatige tanding Afst. Pt 96 Dinant, m.
1
4
E
639
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 79 Chaudfontaine, m.
4
E
688
0
Nr 20 (m) onregelmatige tanding Afst. Pt 96 Dinant, pr.
E
640
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 79 Chaudfontaine, m/zm.
3
E
689
0
E
641
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 79 Chaudfontaine, m/zm.
2
Nr 20 (m) enkele geknotte tandjes Afst. Pt 96 Dinant,
(zm).
2
E
690
0
Nr 33 (zm) Afst. Pt 96 Dinant, pr.
4
E
642
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 80 Chenée, zm.
2
E
643
0
Nr 16 (m) verdunning Afst. Pt 80 Chenée, m/zm.
3
E
644
0
Nr 14 (ntz) T 12,5 x 13,5 sterke mistanding of hertand
? Afst. Pt 81 Chievres-Attre, zm.
E
691
0
Nr 16 (zm) Afst. Pt 97 Dison, m.
5
E
692
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 97 Dison, zm.
1
3
E
693
0
Nr 20 (zm) Afst. Pt 97 Dison, m.
4
E
694
0
Nr 14 (m) onregelmatige tanding Afst. Pt 98 Dixmude,
m/zm.
4
E
695
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 98 Dixmude, pr.
3
E
696
0
Nr 18 (m/zm) onregelmatige tanding Afst. Pt 98
Dixmude, (zm).
2
E
697
0
Nr 15 (m) kort tandje Afst. Pt 99 Dolhain-Limbourg, m.
3
E
698
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 99 Dolhain-Limbourg, m/zm.
4
E
699
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 99 Dolhain-Limbourg, m/zm.
4
E
700
0
Nr 17 (m) onregelmatige tanding Afst. Pt 100
Dottignies, zm.
4
E
701
0
Nr 18 (m) onregelmatige tanding Afst. Pt 100
Dottignies, m/zm.
3
E
645
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 81 Chievres-Attre, m/zm.
3
E
646
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 81 Chievres-Attre, m/zm.
3
E
647
0
Nr 16 (zm) T 12,5 x 13,5 Afst. Pt 82 Chimay, m.
5
E
648
0
Nr 16 (zm) Afst. Pt 82 Chimay, zm.
E
649
0
Nr 20 (zm) Afst. Pt 82 Chimay, m/zm.
6
E
650
0
Nr 31 (zm) Afst. Pt 82 Chimay, zm.
5
E
651
0
Nr 33 (zm) Afst. Pt 82 Chimay, m/zm.
6
E
652
0
Nr 16 (zm) Afst. Pt 83 Ciney, zm.
10
E
653
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 83 Ciney, pr.
2
E
654
0
Nr 16 (m/ntz) ronde hoek Afst. Pt 84 Comblain-au-Pont,
m/zm.
8
E
655
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 84 Comblain-au-Pont, zm.
4
E
702
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 100 Dottignies, m.
3
E
656
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 84 Comblain-au-Pont, zm.
4
E
703
0
Nr 16 (zm) Afst. Pt 101 Dour, m/zm.
5
10
E
657
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 85 Comines, m.
2
E
704
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 102 Duffel, m.
3
E
658
0
Nr 15 (zm) Afst. Pt 85 Comines, m.
3
E
705
0
E
659
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 86 Contich, m/zm.
6
Nr 18 (m/zm) onregelmatige tanding Afst. Pt 102
Duffel, m/zm.
3
E
706
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 102 Duffel, m.
3
E
707
0
Nr 20 (ntz) 2 zijden zonder tandjes Afst. Pt 103 Doel,
(zm) zeer zeldzaam wachtstuk.
4
E
708
0
Nr 18 (m) enkele geknotte tandjes Afst.
Pt 104 Deux-Acren, pr.
6
E
709
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 104 Deux-Acren, zm.
7
E
710
0
Nr 15 (m) kleine verdunning Afst. Pt 105 Ecaussinnes,
m/zm.
2
E
711
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 105 Ecaussinnes, m/zm.
2
E
712
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 105 Ecaussinnes, zm.
3
E
713
0
Nr 17 (m/ntz) scheurtje Afst. Pt 106 Eecke-Nazareth,
zm.
4
E
714
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 107 Eeckeren, m/zm.
4
3
E
E
660
661
0
0
Nr 17 (m) enkele geknotte tandjes Afst. Pt 86 Contich,
zm.
4
Nr 18 (zm) Afst. Pt 86 Contich, m/zm.
4
E
662
0
Nr 15 (zm) Afst. Pt 87 Courtrai, zm.
1
E
663
0
Nr 16 (m) enkele geknotte tandjes Afst. Pt 87 Courtrai,
m/zm.
2
E
664
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 87 Courtrai, zm.
1
E
665
0
Nr 20 (zm) paar Afst. Pt 87 Courtrai, zm.
7
E
666
0
Nr 14 (zm) T 12 1/2 Afst. Pt 88 Court-St.Etienne, pr.
7
648 - 10 €
652 - 10 €
666 - 7 €
E
715
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 108 Eecloo, pr.
E
716
0
Nr 16 (m) kort tandje Afst. Pt 108 Eecloo, m.
5
E
717
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 108 Eecloo, m/zm.
1
E
718
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 108 Eecloo, m/zm.
1
- 14 -
LotBeschrijving
Inzet
LotBeschrijving
Inzet
E
719
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 108 Eecloo, zm.
1
E
772
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 125 Fexhe-le-Ht.Clocher, zm.
5
E
720
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 109 Eghezée, zm.
2
E
773
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 126 Flemalle, zm.
5
E
721
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 109 Eghezée, zm.
3
E
774
0
Nr 15 (m) gele vlekjes Afst. Pt 126 Flemalle, zm.
3
E
722
0
Nr 15 (zm) Afst. Pt 110 Enghien, zm.
3
E
775
0
Nr 17 (m) plooi Afst. Pt 126 Flemalle, pr.
2
E
723
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 110 Enghien, m/zm.
2
E
776
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 126 Flemalle, pr.
3
E
724
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 110 Enghien, m/zm.
2
E
777
0
Nr 30 (m) onregelmatige tanding Afst. Pt 126 Flemalle,
zm.
2
E
778
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 127 Fleron, zm.
5
E
725
0
Nr 14 (zm) T 12 1/2 Afst. Pt 111 Engis, zm
3
E
726
0
Nr 14 (m) enkele geknotte tandjes Afst. Pt 111 Engis,
zm.
2
E
779
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 127 Fleron, pr.
4
Nr 15 (zm) Afst. Pt 111 Engis, zm.
3
E
780
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 127 Fleron, zm.
3
E
727
0
E
728
0
Nr 16 (zm) Afst. Pt 111 Engis, zm.
8
E
781
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 127 Fleron, zm.
3
E
729
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 111 Engis, zm.
2
E
782
0
Nr 16 (m) plooi Afst. Pt 128 Fleurus, zm.
6
2
E
730
0
Nr 19 (zm) Afst. Pt 111 Engis, zm.
4
E
783
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 128 Fleurus, zm.
E
731
0
Nr 14 (zm) T 12,5 x 13,5 Afst. Pt 112 Ensival, pr.
4
E
784
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 128 Fleurus, zm.
2
E
732
0
Nr 15 (zm) Afst. Pt 112 Ensival, m/zm.
3
E
785
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 128 Fleurus, m/zm.
1
E
733
0
Nr 16 (zm) Afst. Pt 112 Ensival, zm.
8
E
786
0
Nr 14 (m/zm) kort tandje Afst. Pt 129 Floreffe, zm.
3
E
734
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 112 Ensival, pr.
2
E
787
0
Nr 15 (zm) T 12,5 x 13,5 Afst. Pt 129 Floreffe, pr.
4
E
735
FR
Nr 20 (m/zm) Nr 19 en 20 op fragment Afst. Pt 112
Ensival, m/zm.
E
788
0
Nr 15 (zm) Afst. Pt 129 Floreffe, zm.
10
5
Nr 17 (m) onregelmatige tanding Afst. Pt 113 Erezée,
m.
E
789
0
Nr 16 (m/zm) enkele geknotte tandjes Afst.
Pt 129 Floreffe, zm.
5
E
790
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 129 Floreffe, zm.
E
736
0
10
3
E
737
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 113 Erezée, zm.
4
E
738
0
Nr 14 (zm) T 12 1/2 Afst. Pt 114 Erquelinnes, zm.
E
791
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 129 Floreffe, zm.
4
3
E
792
0
Nr 14 (m) kleine verdunning Afst. Pt 130 Florennes, zm.
4
2
E
793
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 130 Florennes, m/zm.
2
E
794
0
Nr 15 (zm) Afst. Pt 131 Florenville, zm.
5
E
795
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 131 Florenville, m/zm.
3
E
739
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 114 Erquelinnes, zm.
E
740
0
Nr 15 (m) enkele geknotte tandjes Afst. Pt 114
Erquelinnes, m/zm.
2
E
741
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 114 Erquelinnes, zm
3
E
742
0
Nr 18 (m) onregelmatige tanding Afst. Pt 114
Erquelinnes, pr.
E
743
0
Nr 17 (m) onregelmatige tanding Afst. Pt 115 Ertvelde,
m.
2
3
E
796
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 131 Florenville, m/zm.
3
E
797
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 132 Fontaine l’Eveque, m/zm.
2
E
798
0
Nr 15 (zm) Afst. Pt 132 Fontaine l’Eveque, zm.
2
E
799
0
Nr 16 (zm) T 12,5 x 13,5 Afst. Pt 132 Fontaine
l’Eveque, pr.
6
E
744
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 115 Ertvelde, m/zm.
4
E
745
0
Nr 14 (m) kort tandje Afst. Pt 116 Esneux, m/zm.
3
E
800
0
Nr 16 (zm) Afst. Pt 132 Fontaine l’Eveque, pr.
8
E
746
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 116 Esneux, m.
2
E
801
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 132 Fontaine l’Eveque, pr.
2
E
747
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 117 Esschen, zm.
2
E
748
0
Nr 17 (m) enkele geknotte tandjes Afst. Pt 117
Esschen, zm.
8
Nr 15 (m/zm) lichte kleurvlek onderaan Afst. Pt 118
Etalle, m/zm.
5
Nr 17 (zm) Afst. Pt 118 Etalle, m/zm.
3
E
E
749
750
0
0
25
E
751
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 118 Etalle, zm.
4
E
752
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 119 Evergem m.
5
4
E
753
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 119 Evergem, zm.
E
754
0
Nr 17 (m) enkele geknotte tandjes Afst. Pt 119
Evergem, m/zm.
E
802
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 132 Fontaine l’Eveque, zm.
E
803
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 132 Fontaine l’Eveque, zm.
2
E
804
0
Nr 14 (m/zm) kort tandje Afst. Pt 133 Fosses, pr.
3
4
E
805
0
Nr 15 (zm) Afst. Pt 133 Fosses, m/zm.
E
806
0
Nr 15 (m/ntz) scheurtje Afst. Pt 134 Fraiture, zm.
E
807
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 134 Fraiture, m/zm.
8
10
E
808
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 134 Fraiture, zm.
7
E
809
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 134 Fraiture, pr.
8
E
810
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 134 Fraiture, zm.
12
3
E
811
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 135 Framerie, zm.
3
E
812
0
Nr 16 (m/zm) enkele geknotte tandjes Afst.
Pt 135 Framerie, zm.
8
E
755
0
Nr 18 (m/ntz) verdunning Afst. Pt 119 Evergem, pr.
3
E
756
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 120 Esemael, zm.
5
E
757
0
Nr 17 (m) onregelmatige tanding Afst. Pt 120 Esemael,
m/zm.
4
E
758
0
Nr 18 (m) onregelmatige tanding Afst. Pt 120 Esemael,
m/zm.
4
E
759
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 121 Eerneghem, m.
6
E
760
0
Nr 18 (m) onregelmatige tanding Afst.
Pt 121 Eerneghem, zm.
5
E
761
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 121 Eerneghem, zm.
5
E
762
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 122 Haine-St. Pierre, m/zm.
3
747 - 25 €
787 - 4 €
812 - 8 €
E
813
0
Nr 19 (zm) Afst. Pt 135 Framerie, m/zm.
3
E
814
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 135 Framerie, zm.
2
E
815
0
Nr 16 (zm) Afst. Pt 136 Frasnes, m.
E
816
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 136 Frasnes, m/zm.
E
817
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 136 Frasnes, m.
3
818
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 136 Frasnes, m/zm.
5
E
763
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 122 Haine-St. Pierre, m/zm.
3
E
764
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 122 Haine-St. Pierre, m.
2
E
765
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 123 Farciennes, m/zm.
3
E
766
0
Nr 17 (zm) geel hoektandje Afst. Pt 123 Farciennes,
m/zm.
2
E
Nr 17 (m) enkele geknotte tandjes Afst.
Pt 124 Feluy-Arquennes, zm.
E
819
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 137 Furnes, zm.
2
3
E
820
0
Nr 20 (zm) Afst. Pt 137 Furnes, m/zm.
6
E
767
0
15
5
E
768
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 124 Feluy-Arquennes, zm.
4
E
821
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 138 Forest, m/zm.
E
769
0
Nr 31 (zm) Afst. Pt 124 Feluy-Arquennes, zm.
6
5
E
822
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 139 Gand (Station), zm.
E
770
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 125 Fexhe-le-Ht.Clocher, m.
1
4
E
771
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 125 Fexhe-le-Ht.Clocher, m/zm.
4
- 15 -
Meer dan 6000 beelden op onze website :
www.vanlooystampauctions.com
LotBeschrijving
Inzet
LotBeschrijving
Inzet
E
823
0
Nr 31 (zm) Afst. Pt 139 Gand (Station), m.
2
E
875
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 154 Gouy-lez-Pieton, zm.
3
E
824
0
Nr 33 (zm) Afst. Pt 139 Gand (Station), (m/zm).
3
E
876
0
E
825
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 140 Gand (St.Sauveur), pr.
2
Nr 17 (m) enkele geknotte tandjes Afst.
Pt 154 Gouy-lez-Pieé.
3
1
E
877
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 154 Gouy-lez-Pieton, m/zm.
2
E
878
0
Nr 16 (zm) T 12,5 x 13,5 Afst. Pt 155 Grammont, m.
5
E
826
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 140 Gand (St.Sauveur), m/zm.
E
827
0
Nr 19 (zm) Afst. Pt 140 Gand (St.Sauveur), zm.
3
E
828
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 140 Gand (St.Sauveur), zm.
1
E
829
0
Nr 15 (zm) T 12,5 x 13,5 Afst. Pt 141 Gand, zm.
4
E
830
0
Nr 16 (zm) Afst. Pt 141 Gand, zm.
5
E
831
0
Nr 17 (zm) horizontale strip van 3 Afst. Pt 141 Gand,
m/zm.
Nr 19 (m/zm) Paar, onregelmatige tanding Afst.
Pt 141 Gand, m/zm.
E
832
0
Nr 15 (zm) T 14 1/2 Afst. Pt 156 Grez-Doiceau, m/zm.
Nr 15 (zm) Afst. Pt 156 Grez-Doiceau, m/zm.
5
6
E
883
0
Nr 15 (zm) Afst. Pt 156 Grez - Doiceau, (zm).
5
E
884
0
Nr 18 (m/ntz) plooi Afst. Pt 156 Grez-Doiceau, zm.
4
2
E
885
0
Nr 19 (m) enkele geknotte tandjes Afst.
Pt 156 Grez-Doiceau, m.
3
E
886
0
Nr 30 (m) gele vlekjes Afst. Pt 156 Grez-Doiceau,
m/zm.
2
E
887
0
Nr 31 (m) kleine verdunning Afst. Pt 156 Grez-Doiceau,
m.
3
E
888
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 157 Grupont, zm.
6
Nr 20 (zm) Afst. Pt 141 Gand, m/zm.
4
Nr 17 (zm) Afst. Pt 142 Gavere, m/zm.
5
E
835
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 142 Gavere, m/zm.
4
E
836
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 142 Gavere, m/zm.
5
E
837
0
Nr 15 (zm) T 12,5 x 13,5 Afst. Pt 143 Gedinne, m.
4
E
838
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 143 Gedinne, m.
3
E
839
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 143 Gedinne, m/zm.
4
E
840
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 144 Gembloux, zm.
3
E
841
0
Nr 15 (zm) Afst. Pt 144 Gembloux, zm.
3
E
842
0
Nr 16 (zm) T 12,5 x 13,5 Afst. Pt 144 Gembloux, pr.
6
E
843
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 144 Gembloux, zm.
2
2
E
844
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 144 Gembloux, zm.
E
845
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 144 Gembloux, zm.
2
E
846
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 145 Genappe, zm.
4
E
847
0
Nr 16 (zm) Afst. Pt 145 Genappe, m/zm.
15
E
848
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 145 Genappe, m/zm.
2
E
849
0
Nr 34 (m) onregelmatige tanding Afst. Pt 145 Genappe,
(zm).
3
E
850
0
Nr 14 (zm) T 12 1/2 Afst. Pt 146 Gerpinnes, pr.
5
E
851
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 146 Gerpinnes, m/zm.
4
E
852
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 146 Gerpinnes, zm.
3
2
Nr 18 (zm) Afst. Pt 146 Gerpinnes, m.
Nr 20 (m/zm) onregelmatige tanding Afst.
Pt 146 Gerpinnes, m/zm.
6
E
855
0
Nr 14 (m) gele vlekjes Afst. Pt 147 Gheel, zm.
5
E
856
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 147 Gheel, zm.
5
E
857
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 147 Gheel, m/zm.
4
E
858
0
Nr 14 (zm) T 12,5 x 13,5 Afst. Pt 148 Ghistelles, zm.
4
E
859
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 148 Ghistelles, zm.
5
E
860
0
Nr 15 (zm) Afst. Pt 148 Ghistelles, m/zm.
4
E
861
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 148 Ghistelles, m/zm.
2
E
862
0
Nr 16 (zm) T 12,5 x 13,5 Afst. Pt 149 Gilly, pr.
6
E
863
0
Nr 16 (zm) perfecte centrage Afst. Pt 149 Gilly, m/zm.
842 - 6 €
847 - 15 €
4
0
0
0
3
0
0
0
7
Nr 14 (m) hoekplooitje Afst. Pt 156 Grez-Doiceau, zm.
882
833
853
Nr 16 (zm) Afst. Pt 155 Grammont, m.
0
881
834
854
0
880
E
E
E
879
E
E
E
E
E
10
863 - 10 €
E
889
0
Nr 15 (zm) T 12,5 x 13,5 Afst. Pt 157 Grupont, zm.
4
E
890
0
Nr 17 (pr) paar, perfecte tanding Afst. Pt 157 Grupont,
pr.
5
E
891
0
Nr 17 (m) onregelmatige tanding Afst. Pt 157 Grupont,
m/zm.
3
E
892
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 157 Grupont, (zm).
3
E
893
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 157 Grupont, pr.
5
E
894
0
Nr 20 (zm) Afst. Pt 157 Grupont, m.
6
E
895
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 157 Grupont, m.
3
E
896
0
Nr 14 (m) enkele geknotte tandjes Afst.
Pt 158 Gysegem, m.
5
E
897
0
Nr 30 (m) enkele geknotte tandjes Afst.
Pt 158 Gysegem, m/zm.
3
E
898
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 159 Gingelom, m/zm.
4
E
899
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 159 Gingelom, zm.
7
E
900
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 159 Gingelom, m/zm.
5
E
901
0
Nr 30 (m/zm) onregelmatige tanding Afst.
Pt 159 Gingelom, m/zm.
4
E
902
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 160 Gand (Faub. De Bruges), zm.
2
E
903
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 160 Gand (Faub. De Bruges), zm.
2
E
904
0
Nr 33 (m) enkele geknotte tandjes Afst. Pt 160 Gand
(Faub. De Bruges), m/zm.
3
E
905
0
Nr 17 (m) kleine verdunning Afst. Pt 161 Hennuyere,
m.
3
E
906
0
Nr 17 (m/zm) Inkt op enkele tandjes Afst.
Pt 161 Hennuyeres, (zm).
3
E
907
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 161 Hennuyere, m/zm.
4
3
E
908
0
Nr 30 (m/zm) gele vlekjes Afst. Pt 161 Hennuyere, zm.
E
909
0
Nr 15 (zm) Afst. Pt 162 Habay-la-Neuve, zm.
5
E
910
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 162 Habay-la-Neuve, zm.
4
E
911
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 162 Habay-la-Neuve, zm.
4
E
912
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 162 Habay-la-Neuve, m/zm.
3
3
E
913
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 163 Hal, zm.
E
914
0
Nr 18 (m) onregelmatige tanding Afst. Pt 163 Hal, zm.
2
E
915
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 163 Hal, m/zm.
2
E
916
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 164 Hameau, m/zm.
3
E
917
0
Nr 15 (zm) Afst. Pt 164 Hameau, zm.
4
E
864
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 150 Givry, m.
6
E
865
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 150 Givry, m.
E
918
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 164 Ham-sur-Heure, m.
3
2
E
919
0
5
Nr 18 (m) onregelmatige tanding Afst.
Pt 164 Ham-sur-Heure, m/zm.
2
E
920
0
Nr 30 (m) enkele geknotte tandjes Afst.
Pt 164 Ham-sur-Heure, zm.
2
E
921
0
Nr 14 (zm) T 12,5 x 13,5 Afst. Pt 165 Hamme, zm.
3
4
E
866
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 151 Glons, zm.
E
867
0
Nr 14 (m/zm) Paar, enkele geknotte tandjes Afst.
Pt 152 Gosselies, m.
6
E
868
0
Nr 16 (zm) Afst. Pt 152 Gosselies, m/zm.
7
E
869
0
Nr 20 (zm) Afst. Pt 152 Gosselies, m/zm.
6
E
922
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 165 Hamme, zm.
E
870
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 153 Gosselies-Courcelles, m/zm.
2
E
923
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 165 Hamme, (zm).
2
E
871
0
Nr 16 (zm) Afst. Pt 153 Gosselies-Courcelles, m.
5
E
924
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 165 Hamme, pr.
3
E
872
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 153 Gosselies-Courcelles, m/zm.
1
E
925
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 165 Hamme, m/zm.
2
E
873
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 153 Gosselies-Courcelles, m/zm.
1
E
926
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 166 Hamme-Mille, zm.
4
E
874
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 154 Gouy-lez-Pieton, m/zm.
4
E
927
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 167 Hannut, m.
2
- 16 -
LotBeschrijving
Inzet
LotBeschrijving
Inzet
E
928
0
Nr 15 (zm) Afst. Pt 167 Hannut, m/zm.
3
E
979
0
Nr 16 (zm) Afst. Pt 186 Huy, m/zm.
E
929
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 167 Hannut, zm.
2
E
980
0
Nr 20 (zm) Afst. Pt 186 Huy, m/zm.
5
E
930
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 167 Hannut, pr.
3
E
981
0
Nr 15 (zm) Afst. Pt 187 Haecht, zm.
20
E
931
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 168 Hansbeke, m.
E
932
0
Nr 17 (m) onregelmatige tanding Afst.
Pt 168 Hansbeke, m/zm.
Nr 14 (zm) Afst. Pt 169 Harlebeke, m/zm.
E
933
0
5
E
982
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 187 Haecht, m/zm.
7
E
983
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 188 Grivegnée, (m/zm).
7
2
E
984
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 189 Hooglede, m.
8
5
E
985
0
Nr 16 (zm) Afst. Pt 190 Heron, ntz.
5
5
15
E
934
0
Nr 15 (zm) Afst. Pt 169 Harlebeke, m.
6
E
935
FR
Nr 18 (zm) Afst. Pt 169 Harlebeke, m/zm.
E
986
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 190 Heron, m/ntz.
5
E
936
0
Nr 30 (m) kleine verdunning Afst. Pt 169 Harlebeke,
m/zm.
E
987
0
Nr 15 (zm) Afst. Pt 191 Ingelmunster, m/zm.
6
3
E
988
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 191 Ingelmunster, m.
3
E
937
0
Nr 14 (zm) T 12,5 x 13,5 met deel van tussenpaneel
Afst. Pt 170 Hasselt, m/zm.
E
989
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 191 Ingelmunster, m/zm.
4
5
E
990
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 191 Ingelmunster, zm.
4
3
E
938
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 171 Havelange, m/zm.
6
E
991
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 192 Iseghem, zm.
E
939
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 171 Havelange, m/zm.
4
E
992
0
Nr 15 (zm) Afst. Pt 192 Iseghem, m/zm.
2
E
940
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 172 Havinnes, zm.
8
E
993
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 192 Iseghem, zm.
2
E
941
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 172 Havinnes, m/ntz.
4
E
994
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 192 Iseghem, zm.
2
E
942
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 173 Havré, zm.
7
E
995
0
Nr 17 (m) kort tandje Afst. Pt 193 Isque, m/zm.
7
E
943
0
Nr 14 (pr) T 12,5 x 13,5, zeer goed gecentreerd!
Afst. Pt 174 Heer, zm.
E
996
0
Nr 17 (m) onregelmatige tanding Afst.
Pt 194 Jamoigne, zm.
7
E
944
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 174 Heer, m.
4
E
997
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 194 Jamoigne, m/zm.
6
E
945
0
Nr 15 (m) enkele geknotte tandjes Afst. Pt 174 Heer,
zm.
E
998
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 195 Jauche, zm.
8
4
4
E
946
0
Nr 17 (m) Kreukje, enkele geknotte tandjes Afst.
Pt 174 Heer, pr.
3
E
947
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 174 Heer, pr.
3
4
E
948
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 174 Heer, pr.
E
949
0
Nr 30 (m/ntz) Dun plekje en kreukjes Afst. Pt 174 Heer,
zm.
3
E
950
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 174 Heer, (zm).
3
4
E
951
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 175 Herbesthal, m/zm.
E
952
0
Nr 15 (m) enkele geknotte tandjes Afst.
Pt 176 Herck-la-Ville, zm.
E
953
0
Nr 17 (m/ntz) gebrekige tanding Afst.
Pt 176 Herck-la-Ville, m.
2
E
954
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 176 Herck-la-Ville, zm.
5
E
955
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 177 Herenthals, zm.
2
6
931 - 15 €
981 - 20 €
998 - 8 €
E
999
0
Nr 17 (m/zm) speldeprikje Afst. Pt 195 Jauche, zm.
3
E
1000
0
Nr 17 (m) korte tandjes Afst. Pt 195 Jauche, zm.
4
E
1001
0
Nr 16 (zm) T 14 1/2 Afst. Pt 196 Jemappes, zm.
5
E
1002
0
Nr 16 (zm) Afst. Pt 196 Jemappes, zm.
6
E
1003
0
Nr 19 (m) lichte verdunning Afst. Pt 196 Jemappes, zm.
2
E
1004
0
Nr 16 (m) lichte verdunning Afst. Pt 197 Jemeppe, zm.
5
E
1005
0
Nr 17 (zm) ongetand, volrandig Afst. Pt 197 Jemeppe,
m.
7
E
956
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 177 Herenthals, zm.
3
E
957
FR
Nr 14 (zm) Afst. Pt 178 Herstal, m/zm.
3
E
958
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 178 Herstal, zm.
E
1006
0
Nr 16 (zm) Afst. Pt 198 Jodoigne, zm.
2
7
E
1007
0
Nr 20 (zm) Afst. Pt 198 Jodoigne, zm.
7
5
E
959
FR
Nr 30 (zm) Afst. Pt 178 Herstal, m/zm.
2
E
960
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 179 Herve, zm.
E
1008
0
Nr 16 (m) kreukje Afst. Pt 199 Jumet, m/zm.
2
E
961
0
Nr 15 (zm) Afst. Pt 179 Herve, zm.
E
1009
0
Nr 31 (m) vlekjes Afst. Pt 199 Jumet, zm.
3
3
E
1010
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 200 Jurbise, m.
4
E
1011
0
Nr 17 (m) enkele geknotte tandjes Afst.
Pt 201 Lille-St.Hubert, pr.
6
E
962
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 179 Herve, pr.
2
E
963
0
Nr 19 (m) onregelmatige tanding Afst. Pt 179 Herve, zm.
3
E
964
0
Nr 20 (zm) Afst. Pt 179 Herve, pr.
5
E
1012
0
E
965
0
Nr 16 (m) korte hoektand Afst. Pt 181 Heyst-op-denBerghe, m/zm.
Nr 18 (m) enkele geknotte tandjes Afst.
Pt 201 Lille-St.Hubert, zm.
5
20
E
1013
0
Nr 17 (m) kort tandje Afst. Pt 202 Laeken, zm.
5
Nr 17 (m) korte hoektand Afst. Pt 181 Heyst-op-denBerghe, m.
E
1014
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 202 Laeken, m.
5
4
E
1015
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 202 Laeken, m.
4
E
1016
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 203 La Hulpe, zm.
7
E
1017
0
Nr 17 (m) kleine verdunning Afst. Pt 203 La Hulpe,
m/zm.
3
E
966
0
E
967
0
Nr 18 (m/zm) onregelmatige tanding Afst. Pt 181
Heyst-op-den-Berghe, zm.
6
E
968
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 182 Hoogstraeten, m.
4
E
969
0
Nr 15 (m) hoekplooitje Afst. Pt 182 Hoogstraeten, m.
3
E
970
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 182 Hoogstraeten, zm.
E
1018
0
Nr 18 (m) gele vlekjes Afst. Pt 203 La Hulpe, m/zm.
4
4
E
971
0
Nr 18 (m) enkele geknotte tandjes Afst.
Pt 182 Hoogstraeten, zm.
E
1019
0
Nr 30 (m) kort tandje Afst. Pt 203 La Hulpe, m/zm.
4
2
3
E
972
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 182 Hoogstraeten, m/zm.
E
973
0
Nr 17 (m/ntz) zegel gekreukt Afst. Pt 183 Hotton,
m/zm.
2
E
974
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 183 Hotton, m/zm.
4
3
E
1020
BR
Nr 15 (zm) T 12,5 x 13,5 Afst. Pt 204 La Louviere, zm.
7
E
1021
0
Nr 16 (zm) T 12,5 x 13,5 Afst. Pt 204 La Louviere,
m/zm.
6
E
1022
0
Nr 16 (m/zm) kreukje, nuance dicht bij granaat
Afst. Pt 204 La Louviere, zm.
6
E
1023
0
Nr 14 (zm) T 14 1/2, paar, goede centrage Afst.
Pt 205 Lanaeken, m/zm.
5
E
1024
0
Nr 14 (zm) mistanding rechts Afst. Pt 205 Lanaeken,
(zm).
4
E
975
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 184 Houffalize, m.
E
976
0
Nr 18 (m) lichte verdunning Afst. Pt 184 Houffalize,
m/zm.
2
E
977
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 185 Hougaerde, zm.
6
E
1025
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 205 Lanaeken, m/zm.
3
E
978
0
Nr 16 (zm) T 12 1/2 Afst. Pt 186 Huy, pr.
6
E
1026
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 205 Lanaeken, m.
3
Meer dan 6000 beelden op onze website : www.vanlooystampauctions.com
- 17 -
LotBeschrijving
Inzet
LotBeschrijving
E
1027
0
Nr 15 (zm) T 12 1/2 Afst. Pt 206 Landen, zm.
6
E
1028
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 206 Landen, m/zm.
3
E
1029
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 206 Landen, zm.
4
E
1030
0
Nr 15 (zm) Afst. Pt 207 Langemarck, m/ntz.
5
7
E
1031
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 207 Langemarck, pr.
E
1032
0
Nr 18 (m/zm) onregelmatige tanding Afst.
Pt 207 Langemarck, zm.
6
E
1033
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 208 Langklaer, m.
4
E
1034
0
Nr 15 (zm) T 12,5 x 13,5 Afst. Pt 209 Laroche, pr.
4
E
1035
0
Nr 16 (zm) Afst. Pt 209 Laroche, m/zm.
1035 - 15 €
1081 - 20 €
15
1085 - 25 €
Inzet
E
1076
0
Nr 17 (m/zm) enkele geknotte tandjes Afst.
Pt 227 Luttre, zm.
3
E
1077
0
Nr 18 (m) onregelmatige tanding Afst. Pt 227 Luttre,
m/zm.
2
E
1078
0
Nr 14 (zm) paar op fragmentje Afst.
Pt 228 Landeghem, m/zm.
E
1079
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 228 Landeghem, m.
E
1080
0
Nr 30 (m/ntz) verdunning Afst. Pt 228 Landeghem,
m/zm.
E
1081
0
Nr 16 (zm) Afst. Pt 229 Loth, zm.
20
10
2
2
E
1082
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 229 Loth, zm.
2
E
1083
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 229 Loth, m/zm.
2
E
1084
0
Nr 19 (m) enkele geknotte tandjes Afst. Pt 229 Loth,
zm.
4
E
1085
0
Nr 21 (zm) T 14, Londense druk Afst. Pt 229 Loth,
m/zm.
E
1086
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 230 Liege (Guillemain), zm.
3
E
1087
0
Nr 14 (zm) T 12 1/2 Afst. Pt 231 Maeseyck, pr.
4
4
25
E
1088
0
Nr 15 (zm) Afst. Pt 231 Maeseyck, m.
4
E
1089
0
Nr 17 (m) gele vlekjes Afst. Pt 231 Maeseyck, zm.
2
Nr 30 (zm) Afst. Pt 209 Laroche, m/zm.
3
E
1090
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 231 Maeseyck, m/zm.
2
Nr 18 (m) hoekplooitje Afst. Pt 210 Leau, pr.
4
E
1091
0
Nr 14 (zm) T 12 1/2 Afst. Pt 232 Maldeghem, zm.
8
1092
0
Nr 15 (zm) Afst. Pt 232 Maldeghem, m.
7
E
1036
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 209 Laroche, zm.
E
1037
0
E
1038
0
E
1039
0
Nr 18 (m) gele vlekjes Afst. Pt 210 Leau, zm.
5
E
E
1040
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 211 Lede, m/zm.
7
E
1093
0
Nr 16 (zm) Afst. Pt 234 Manage, m/ntz.
5
E
1041
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 211 Lede, pr.
7
E
1094
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 234 Manage, zm.
2
E
1042
0
Nr 17 (m) enkele geknotte tandjes Afst. Pt 211 Lede,
zm.
E
1095
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 235 Marbais, zm.
4
E
1096
0
Nr 16 (m) kort tandje Afst. Pt 235 Marbais, zm.
5
15
E
1043
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 211 Lede, pr.
7
E
1097
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 235 Marbais, zm.
E
1044
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 212 Lennicq-St.Quentin, m/zm.
3
8
E
1098
0
4
Nr 30 (m) enkele geknotte tandjes Afst. Pt 235 Marbais,
m/zm.
2
E
1099
0
Nr 14 (zm) T 14 1/2 Afst. Pt 236 Marbehan, pr.
6
E
1100
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 236 Marbehan, m/zm.
6
2
E
1045
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 212 Lennicq-St.Quentin, m.
E
1046
0
Nr 14 (m) enkele geknotte tandjes Afst. Pt 213 Lens,
zm.
5
E
1047
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 213 Lens, zm.
4
E
1101
0
Nr 18 (m) plooi Afst. Pt 236 Marbehan, m.
E
1048
0
Nr 17 (m) kort tandje Afst. Pt 213 Lens, (zm).
2
E
1102
0
Nr 30 (m/zm) kreukje Afst. Pt 236 Marbehan, zm.
E
1049
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 213 Lens, zm.
4
E
1103
0
Nr 16 (zm) Afst. Pt 237 Marche, m/zm.
3
10
E
1050
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 214 Lessines, m.
2
E
1104
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 237 Marbehan, (zm).
E
1051
0
Nr 16 (zm) Afst. Pt 215 Leuze, m/ntz.
3
5
E
1105
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 237 Marbehan, (zm).
3
E
1052
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 216 Lichtervelde, m/zm.
7
E
1106
0
Nr 16 (zm) Afst. Pt 238 Marchienne au Pont, m/zm.
E
1053
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 216 Lichtervelde, zm.
7
4
E
1107
0
Nr 19 (zm) Afst. Pt 238 Marchienne au Pont, m/zm.
E
1054
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 216 Lichtervelde, zm.
4
4
E
1108
0
Nr 33 (zm) Afst. Pt 238 Marchienne au Pont, m/zm.
E
1055
0
Nr 14 (zm) T 14 1/2, met tussenpaneel Afst.
Pt 217 Liege, zm.
3
E
1109
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 239 Mariembourg, m.
4
E
1110
0
Nr 15 (zm) Afst. Pt 239 Mariembourg, m/zm.
5
E
1111
0
Nr 16 (zm) Afst. Pt 239 Mariembourg, m/zm.
15
E
1112
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 239 Mariembourg, m/zm.
3
E
1113
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 240 Mariemont, m/zm.
4
E
1114
0
Nr 15 (zm) Afst. Pt 240 Mariemont, m/zm.
4
E
1115
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 240 Mariemont, zm.
3
6
E
1056
0
Nr 16 (m) kort tandje Afst. Pt 217 Liege, zm.
3
E
1057
0
Nr 20 (m) kleine verdunning Afst. Pt 217 Liege, zm.
3
E
1058
0
Nr 34 (m) kleine verdunning Afst. Pt 217 Liege, m/zm.
3
E
1059
0
Nr 16 (m) speldeprikje Afst. Pt 218 Lierre, zm.
7
E
1060
0
Nr 18 (m/ntz) plooi Afst. Pt 219 Ligne, m.
3
E
1061
0
Nr 17 (m) onregelmatige tanding Afst. Pt 220 Lillo, m.
4
E
1062
0
Nr 18 (m) kleine verdunning Afst. Pt 220 Lillo, m/zm.
4
E
1063
0
Nr 21 (m) T 14, Londense druk. Roestpuntjes Afst.
Pt 220 Lillo, pr.
E
1064
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 221 Lodelinsart, m/zm.
E
1065
0
Nr 16 (zm) Afst. Pt 221 Lodelinsart, zm.
8
2
E
1116
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 240 Mariemont, m.
2
E
1117
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 241 Martelange, m/zm.
8
30
E
1118
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 241 Martelange, m.
4
3
E
1119
0
Nr 30 (m) onregelmatige tanding Afst.
Pt 241 Martelange, m/zm.
4
E
1120
0
Nr 14 (m) enkele geknotte tandjes Afst. LPt 242 Melle,
(m/zm).
E
1121
0
Nr 16 (zm) Afst. Pt 242 Melle, m/zm.
E
1122
0
Nr 17 (m/zm) onregelmatige tanding Afst. Pt 242 Melle,
m.
3
1123
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 242 Melle, m.
3
E
1066
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 221 Lodelinsart, pr.
E
1067
0
Nr 19 (m) onregelmatige tanding Afst. Pt 222 Lokeren,
zm.
3
E
1068
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 223 Londerzeel, m.
6
E
1069
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 224 Loochristi, m/zm.
5
E
4
18
E
1070
0
Nr 18 (m/ntz) plooi Afst. Pt 224 Loochristi, zm.
2
E
1124
0
Nr 15 (zm) Afst. Pt 243 Menin, zm.
E
1071
0
Nr 30 (m) plooi Afst. Pt 224 Loochristi, zm.
2
2
E
1125
0
Nr 16 (zm) Afst. Pt 243 Menin, pr.
E
1072
0
Nr 17 (m/ntz) plooi, enkele korte tanden Afst.
Pt 225 Looz, m/zm.
15
2
Nr 13 (m) enkele geknotte tandjes, spoor van plooi
Afst. Pt 226 Louvain, m.
4
E
1073
0
E
1074
0
Nr 16 (m) paar, enkele geknotte tandjes Afst.
Pt 226 Louvain, m.
E
1075
0
Nr 14 (m/zm) kort tandje Afst. Pt 227 Luttre, zm.
E
1126
0
Nr 17 (m/zm) miniem dun plekje Afst. Pt 243 Menin, pr.
E
1127
0
Nr 16 (m) kleine verdunning Afst.
Pt 244 Merbes-le-Chateau, m/zm.
7
E
1128
0
Nr 19 (zm) Afst. Pt 244 Merbes-le-Chateau, zm.
5
15
5
- 18 -
Meer dan 6000 beelden op onze website :
www.vanlooystampauctions.com
2
LotBeschrijving
E
E
E
1129
1130
1131
0
0
0
Nr 21 (m/zm) lijntanding 14,5 x 14. kort tandje
Afst. Pt 244 Merbes-le-Chateau, m/zm.
Inzet
LotBeschrijving
E
1180
0
Nr 31 (zm) Afst. Pt 264 Namur, m/zm.
20
3
Nr 16 (m/ntz) links onder: weggesneden tandjes Afst.
Pt 245 Messancy, zm.
E
1181
0
Nr 17 (m) onregelmatige tanding Afst. Pt 265 Nandrin,
m/zm.
5
3
Nr 17 (m) enkele geknotte tandjes Afst.
Pt 245 Messancy, m/zm.
E
1182
0
Nr 18 (m) enkele geknotte tandjes Afst. Pt 265 Nandrin,
m/zm.
4
3
E
1183
0
Nr 15 (zm) Afst. Pt 266 Nechin, zm.
4
6
E
1184
FR
Nr 17 (zm) Afst. Pt 266 Nechin, zm.
4
E
1185
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 266 Nechin, zm.
3
E
1132
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 245 Messancy, zm.
E
1133
0
Nr 18 (m) vlekje en kort tandje Afst. Pt 245 Messancy,
pr.
5
E
1134
0
Nr 20 (m) speldeprikje Afst. Pt 245 Messancy, zm.
5
E
1135
0
Nr 18 (zm) sterk verschoven tanding! Miniem
speldeprikje Afst. Pt 246 Messines, m/zm.
5
E
1136
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 247 Mettet, zm.
5
E
1137
0
Nr 15 (m) enkele geknotte tandjes Afst. Pt 247 Mettet,
zm.
4
E
1138
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 247 Mettet, m/zm.
3
E
1139
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 247 Mettet, m/zm.
3
E
1140
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 248 Meulebeke, zm.
6
E
1141
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 248 Meulebeke, (m/zm).
3
E
1142
0
Nr 17 (m) gele vlekjes Afst. Pt 248 Meulebeke, zm.
3
4
E
1143
0
Nr 15 (zm) Afst. Pt 248 Meulebeke, (m/zm).
E
1144
0
Nr 18 (m) enkele geknotte tandjes Afst.
Pt 248 Meulebeke, pr.
3
E
1145
0
Nr 20 (ntz) gebrekkige tanding + hoekplooitje
Afst. Pt 248 Meulebeke, zm.
5
E
1146
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 249 Moerbeke, zm.
6
E
1147
0
Nr 17 (m) enkele geknotte tandjes Afst.
Pt 249 Moerbeke, m/zm.
3
Nr 18 (m) geel vlekje en enkele geknotte tandjes
Afst. Pt 249 Moerbeke, m/zm.
3
Nr 15 (zm) Afst. Pt 251 Momignies, zm.
5
E
E
1148
1149
0
0
E
1186
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 266 Nechin, m/zm.
3
E
1187
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 267 Nederbrakel, m/zm.
6
E
1188
0
Nr 17 (zm) onregelmatige tanding Afst.
Pt 268 Nessonvaux, (m/zm)
3
E
1189
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 268 Nessonvaux, m/zm.
4
E
1190
0
Nr 30 (m/ntz) ronde hoek Afst. Pt 268 Nessonvaux,
m/zm.
2
E
1191
0
Nr 15 (zm) Afst. Pt 269 Neufchateau, zm.
3
E
1192
0
Nr 16 (zm) T 12,5 x 13,5 Afst. Pt 269 Neufchateau, m.
6
E
1193
0
Nr 19 (m) miniem dun plekje Afst. Pt 269 Neufchateau,
m/zm.
3
E
1194
0
Nr 16 (m) gomplooitjes en speldeprik Afst.
Pt 270 Nieuport, zm.
6
E
1195
BR
Nr 15 (zm) T 14 1/2 Afst. Pt 271 Ninove, m.
6
E
1196
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 271 Ninove, pr.
3
E
1197
0
Nr 15 (zm) Afst. Pt 272 Nivelles, m/zm.
2
E
1198
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 272 Nivelles, zm.
2
E
1199
0
Nr 30 (m/zm) onregelmatige tanding Afst.
Pt 273 Neufvilles, m/ntz.
5
E
1200
0
Nr 30 (m/ntz) kreukjes en kleine verdunning
Afst. Pt 274 Nevele, m.
4
E
1201
0
Nr 17 (m) kreukje Afst. Pt 275 Neuve-Eglise, m/zm.
5
E
1202
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 276 Obourg, m/zm.
4
E
1150
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 251 Momignies, m/zm.
3
E
1151
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 251 Momignies, m/zm.
3
E
1152
0
Nr 19 (zm) Afst. Pt 252 Mons, zm.
2
E
1153
0
Nr 21 (m) T 14, Londense druk. Kort hoektandje
Afst. Pt 252 Mons, m.
E
1154
0
Nr 33 (m) kort tandje Afst. Pt 252 Mons, m/zm.
E
1155
0
Nr 14 (zm) T 12,5 x 13,5 Afst. Pt 253 Mont-St.Guibert,
m/zm.
4
E
1209
E
1156
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 253 Mont-St.Guibert, (zm).
3
E
1210
E
1157
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 253 Mont-St.Guibert, zm.
3
E
1211
E
E
E
1203
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 276 Obourg, m/zm.
4
E
1204
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 277 Ocquier, m/zm.
6
E
1205
0
Nr 18 (m/zm) kreukje Afst. Pt 277 Ocquier, m/zm.
4
10
E
1206
FR
Nr 17 (ntz) scheur Afst. Pt 278 Oosterzeele, zm.
5
2
E
1207
0
Nr 14 (zm) T 12,5 x 13,5 Afst. Pt 280 Oostvleteren, zm.
7
E
1208
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 280 Oostvleteren, zm.
7
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 280 Oostvleteren, zm.
4
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 280 Oostvleteren, m/zm.
3
0
Nr 14 (m) kort tandje Afst. Pt 281 Orchimont, m.
6
1212
0
Nr 17 (m) enkele geknotte tandjes Afst.
Pt 281 Orchimont, pr.
1213
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 282 Oreye, zm.
E
1158
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 253 Mont-St.Guibert, zm.
3
E
1159
0
Nr 31 (zm) Afst. Pt 253 Mont-St.Guibert, zm.
5
E
1160
FG
Nr 15 (zm) Afst. Pt 254 Montzen, m.
4
E
1161
0
Nr 17 (m) enkele geknotte tandjes Afst.
Pt 254 Montzen, m/zm.
2
E
1162
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 254 Montzen, m/zm.
3
E
1163
0
Nr 17 (m) enkele geknotte tandjes Afst.
Pt 255 Moorslede, m.
5
E
1164
0
Nr 17 (m) enkele geknotte tandjes Afst.
Pt 256 Morialmé, zm.
3
E
1165
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 257 Mouscron, zm.
2
E
1166
0
Nr 15 (m) enkele geknotte tandjes Afst.
Pt 258 Moustier, zm.
3
E
1167
0
Nr 15 (zm) Afst. Pt 258 Moustier, (zm).
3
E
1168
0
Nr 16 (m) enkele geknotte tandjes Afst.
Pt 258 Moustier, zm.
8
Nr 18 (zm) Afst. Pt 258 Moustier, zm.
3
E
1169
0
Inzet
E
1170
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 260 Merchtem, zm.
E
1171
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 260 Merchtem, m/zm.
6
E
1172
0
Nr 17 (ntz) scheur Afst. Pt 261 Godarville, zm.
5
20
E
1173
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 261 Godarville, zm.
6
E
1174
0
Nr 14 (zm) T 12 1/2 Afst. Pt 263 Nameche, zm.
4
E
1175
0
Nr 15 (zm) Afst. Pt 263 Nameche, m/zm.
4
E
1176
FR
Nr 17 (zm) Afst. Pt 263 Nameche, pr.
5
E
1177
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 263 Nameche, zm.
3
E
1178
0
Nr 16 (zm) Afst. Pt 264 Namur, m/zm.
5
E
1179
0
Nr 20 (m/ntz) Afst. Pt 264 Namur, zm.
4
1146 - 6 €
1170 - 20 €
5
10
1213 - 10 €
E
1214
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 282 Oreye, m.
4
E
1215
0
Nr 16 (zm) T 14 1/2 Afst. Pt 283 Ostende, zm.
5
E
1216
0
Nr 16 (m) enkele geknotte tandjes Afst.
Pt 283 Ostende, m/zm.
4
E
1217
0
Nr 14 (m) kort tandje Afst. Pt 284 Ottignies, m.
4
E
1218
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 284 Ottignies, m/zm.
3
3
E
1219
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 284 Ottignies, m/zm.
E
1220
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 284 Ottignies, zm.
4
E
1221
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 285 Ouffet - Hamoir, m/zm.
7
8
E
1222
0
Nr 15 (zm) Afst. Pt 286 Overpelt, m/zm.
E
1223
0
Nr 18 (m) plooitje Afst. Pt 286 Lommel, pr.
4
E
1224
0
Nr 30 (m) plooitje Afst. Pt 286 Lommel, zm.
4
E
1225
0
Nr 16 (zm) Afst. Pt 287 Ostende (Station), m/zm.
6
E
1226
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 287 Oostcamp, zm.
5
E
1227
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 287 Oostcamp, zm.
5
- 19 -
LotBeschrijving
Inzet
LotBeschrijving
Inzet
E
1228
0
Nr 19 (zm) Afst. Pt 287 Ostende (Station), pr.
5
E
1279
0
Nr 14 (zm) goede centrage ! Afst. Pt 307 Rance, zm.
E
1229
0
Nr 20 (zm) Afst. Pt 287 Ostende (Station), m/zm.
4
E
1280
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 307 Rance, zm.
E
1230
0
Nr 30 (m) korte hoektand Afst. Pt 288 Jupille, zm.
2
E
1281
0
Nr 14 (m) plooitje Afst. Pt 309 Recogne, m.
E
1282
0
Nr 18 (m/ntz) roest Afst. Pt 309 Recogne / Libramont,
zm.
8
E
1283
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 310 Renaix, zm.
2
E
1231
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 289 Paliseul, zm.
8
E
1232
0
Nr 17 (m) gele gomresten Afst. Pt 289 Paliseul, m.
3
E
1233
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 289 Paliseul, m/zm.
4
E
1234
0
Nr 30 (m) geel vlekje Afst. Pt 289 Paliseul, zm.
4
E
1235
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 290 Paturages, m.
3
E
1236
0
Nr 18 (zm) Sterk verschoven zegelbeeld !!
Afst. Pt 290 Paturages, pr.
1284
0
Nr 15 (zm) Afst. Pt 310 Renaix, m/zm.
2
E
1285
0
Nr 15 (m) stempel gaatjes Afst. Pt 311 Rhisne, m.
4
E
1286
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 311 Rhisne, m.
3
4
E
1287
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 311 Rhisne, zm.
5
E
1288
0
Nr 15 (m/zm) onregelmatige tanding Afst.
Pt 312 Rochefort, zm.
3
E
1289
0
Nr 19 (zm) Afst. Pt 312 Rochefort, zm.
5
E
1290
0
Nr 31 (m) kort tandje Afst. Pt 312 Rochefort, m.
2
1237
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 290 Paturages, m/zm.
2
E
1238
0
Nr 19 (zm) Afst. Pt 290 Paturages, m/zm.
4
E
1239
0
Nr 15 (zm) Afst. Pt 291 Peer, m/ntz.
8
E
1240
0
Nr 17 (m) hoekplooitje Afst. Pt 291 Peer, m.
3
E
1241
0
Nr 18 (m) korte tandjes Afst. Pt 291 Peer, zm.
4
E
1242
0
Nr 30 (m/ntz) korte tandjes Afst. Pt 291 Peer, zm.
3
E
1243
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 292 Pepinster, m/zm.
5
E
1244
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 292 Pepinster, zm.
4
3
E
1245
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 292 Pepinster, m/zm.
1246
0
Nr 16 (m) enkele geknotte tandjes Afst.
Pt 293 Peruwelz, m.
4
E
1247
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 294 Perwez, zm.
7
E
1248
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 294 Perwez, m/zm.
4
E
1249
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 294 Perwez, m/zm.
4
E
1250
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 295 Philippeville, m/zm.
3
E
1251
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 295 Philippeville, m/zm.
2
5
E
1252
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 296 Plaschendaele, m
E
1253
0
Nr 18 (ntz) tandjes rechts weggeknipt Afst. Pt 296
Plaschendaele, zm
2
E
1254
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 297 Poix, m
4
E
1255
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 297 Poix, m/zm.
3
E
1256
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 297 Poix, m/zm.
5
E
1257
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 298 Pommeroeil, m/zm.
6
E
1258
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 298 Pommeroeil, m/zm.
6
E
1259
0
Nr 15 (zm) Afst. Pt 299 Poperinghe, zm
3
8
E
1260
0
Nr 16 (zm) Afst. Pt 299 Poperinghe, m/zm.
E
1261
0
Nr 14 (m) T 12,5 x 13,5, enkele geknotte tandjes Afst.
Pt 300 Puers, zm
E
1262
FR
Nr 14 (zm) paar op fragmentje Afst. Pt 300 Puers, pr
E
1263
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 300 Puers, zm
3
10
4
E
1291
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 313 Roclenge, m/zm.
4
E
1292
0
Nr 17 (m/zm) geel vlekje Afst. Pt 313 Roclenge, (zm).
3
E
1293
0
Nr 18 (m) enkele geknotte tandjes Afst.
Pt 313 Roclenge, zm.
3
E
1294
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 313 Roclenge, zm.
4
4
E
1295
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 314 Roeulx (Le), m/zm.
E
1296
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 315 Roulers, zm.
2
E
1297
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 315 Roulers, pr.
2
E
1298
0
Nr 14 (m) enkele geknotte tandjes Afst.
Pt 316 Rousbrugge, zm.
6
E
1299
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 316 Rousbrugge, m/zm.
4
4
E
1300
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 316 Rousbrugge, m/zm.
E
1301
0
Nr 14 (m) enkele geknotte tandjes Afst. Pt 317 Roux,
zm.
3
E
1302
FR
Nr 15 (zm) Afst. Pt 317 Roux, zm.
5
7
E
1303
0
Nr 16 (m) korte tandjes Afst. Pt 317 Roux, zm.
E
1304
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 317 Roux, zm.
E
1305
0
Nr 16 (zm) Afst. Pt 318 Ruysbroeck, zm.
E
1306
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 318 Ruysbroeck, m/zm.
3
1307
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 318 Ruysbroeck, m/zm.
3
E
1308
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 319 Ruysselede, m.
6
E
1309
0
Nr 17 (m) korte tandjes Afst. Pt 319 Ruysselede, m/zm.
4
4
E
1310
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 320 Saventhem, m/zm.
E
1311
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 320 Saventhem, zm.
4
E
1312
0
Nr 30 (m/zm) Afst. Pt 320 Saventhem, m/zm.
3
E
1313
0
Nr 31 (zm) Afst. Pt 320 Saventhem, m.
5
E
1314
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 321 Ste. Cecile, zm.
12
E
1264
0
Nr 30 (m) Afst. Pt 300 Puers, m/zm.
2
1265
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 302 Pont-à-Celles, pr
6
E
1266
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 302 Pont-à-Celles, m
4
E
1267
0
Nr 30 (m) onregelmatige tanding Afst.
Pt 302 Pont-à-Celles, m/zm.
3
E
1318
E
1268
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 303 Quaregnon, m/zm.
3
E
1319
E
1269
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 303 Quaregnon, zm.
4
E
1320
E
1270
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 304 Quevy, zm.
12
E
E
1271
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 304 Quevy, m/zm.
1270 - 12 €
5
3
18
E
E
1262 - 10 €
3
10
E
E
E
5
E
1315
0
Nr 18 (m/ntz) plooi Afst. Pt 321 Ste. Cecile, pr.
E
1316
0
Nr 30 (m) roestvlekjes Afst. Pt 321 Ste. Cecile, m/zm.
8
E
1317
0
Nr 16 (m/zm) kort tandje Afst. Pt 322 St Ghislain, zm.
10
0
Nr 19 (m/zm) kort tandje Afst. Pt 322 St Ghislain, m.
3
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 323 St.Gillis-Waes, m/zm.
8
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 323 St.Gilles-Waes, m.
3
1321
0
Nr 17 (m) onregelmatige tanding Afst.
Pt 323 St.Gillis-Waes, m/zm.
4
E
1322
0
Nr 18 (m/ntz) rechts geknotte tandjes Afst.
Pt 323 St.Gillis-Waes, m/zm.
3
E
1323
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 324 St.Hubert, m/zm.
4
6
E
1324
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 324 St.Hubert, zm.
3
E
1325
0
Nr 16 (zm) Afst. Pt 325 St.Josse-ten-Noode (Brux.),
m/zm.
8
E
1326
0
Nr 19 (m) onregelmatige tanding Afst.
Pt 325 St.Josse-ten-Noode (Brux.), m/zm.
3
E
1327
0
Nr 21 (m/zm) T14 Londense druk, 2 geknotte tandjes
Afst. Pt 325 St.Josse-ten-Noode (Brux., m/zm.
10
E
1272
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 305 Quievrain, m.
5
E
1273
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 305 Quievrain, zm.
4
E
1328
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 326 St.Laurent, m/ntz.
E
1274
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 305 Quievrain, m.
3
E
1329
0
E
1275
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 305 Quiévrain, (zm).
3
Nr 17 (m) onregelmatige tanding Afst.
Pt 326 St.Laurent, m/zm.
6
E
1330
0
Nr 17 (m) kreukje Afst. Pt 327 St.Leger, zm.
4
E
1331
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 327 St.Leger, zm.
5
E
1276
0
Nr 19 (zm) Afst. Pt 305 Quievrain, m.
5
E
1277
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 305 Quievrain, zm.
4
E
1278
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 306 Ransart, pr.
4
- 20 -
Meer dan 6000 beelden op onze website :
www.vanlooystampauctions.com
5
LotBeschrijving
Inzet
E
1332
0
Nr 16 (zm) T 14 1/2 paar Afst. Pt 328 St Nicolas, m/ntz.
E
1333
0
Nr 14 (m) plooitje Afst. Pt 330 Santhoven, zm.
E
1334
0
Nr 17 (m) onregelmatige tanding Afst.
Pt 330 Santhoven, m/zm..
E
1335
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 330 Santhoven, zm.
LotBeschrijving
Inzet
E
1383
0
Nr 18 (m) onregelmatige tanding Afst.
Pt 354 Terwagne, m/zm.
5
E
1384
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 355 Theux, m
6
5
E
1385
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 357 Thielt, m/zm.
2
6
E
1386
0
Nr 15 (zm) Afst. Pt 357 Thielt, m/zm.
2
7
12
E
1336
0
Nr 18 (m) hoekplooitje Afst. Pt 331 Selsaete, zm.
2
E
1387
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 357 Thielt, zm.
2
E
1337
0
Nr 15 (zm) Afst. Pt 332 Seraing, m/zm.
2
E
1388
0
Nr 14 (m/zm) enkele geknotte tandjes Afst. Pt 358
Thourout, m/zm.
4
E
1389
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 358 Thourout, zm.
3
E
1390
0
Nr 16 (zm) T 14 1/2 Afst. Pt 359 Thuin, m/zm.
6
E
1391
0
Nr 16 (zm) Afst. Pt 359 Thuin, m/zm.
8
E
1338
0
Nr 16 (zm) Afst. Pt 332 Seraing, zm.
6
E
1339
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 332 Seraing, zm.
2
E
1340
0
Nr 18 (m) enkele geknotte tandjes Afst.
Pt 333 Sibret, m.
6
E
1341
0
Nr 30 (m) kort tandje Afst. Pt 333 Sibret, m/ntz.
4
E
1392
0
Nr 19 (zm) Afst. Pt 359 Thuin, m/zm.
3
E
1342
0
Nr 18 (m) onregelmatige tanding Afst. Pt 334 Silly, m.
3
E
1393
0
Nr 19 (zm) Afst. Pt 359 Thuin, m.
4
E
1394
0
Nr 14 (m) enkele geknotte tandjes Afst.
Pt 360 Thulin, zm.
6
E
1395
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 360 Thulin, zm.
4
E
1396
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 360 Thulin, m/zm.
3
E
1343
0
Nr 30 (m) kort tandje Afst. Pt 334 Silly, m.
3
E
1344
0
Nr 14 (m/zm) kort tandje Afst. Pt 335 Sivry, m.
3
E
1345
0
Nr 15 (zm) Afst. Pt 335 Sivry, m
3
E
1346
0
Nr 18 (m) onregelmatige tanding Afst. Pt 335 Sivry,
m/zm.
4
E
1397
0
Nr 16 (zm) Afst. Pt 363 Tournai, zm.
7
E
1347
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 336 Soignies, zm.
3
E
1398
0
E
1348
0
Nr 15 (zm) Afst. Pt 336 Soignies, m/zm.
3
Nr 17 (zm) ongetand, volrandig Afst.
Pt 363 Tournai, zm.
8
E
1349
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 336 Soignies, zm.
2
E
1350
0
Nr 17 (m) onregelmatige tanding Afst.
Pt 337 Sombreffe, zm.
5
E
1351
0
Nr 18 (m) enkele geknotte tandjes Afst. Pt 337
Sombreffe, m/zm.
4
E
1352
0
Nr 14 (m) kort tandje Afst. Pt 339 Sottegem, zm.
2
E
1353
0
Nr 15 (zm) T 12,5 x 13,5 Afst. Pt 339 Sottegem, zm.
3
E
1354
0
Nr 16 (zm) T 14 1/2 Afst. Pt 340 Spa, zm.
6
E
1355
0
Nr 16 (zm) Afst. Pt 340 Spa, zm.
1333 - 12 €
1355 - 10 €
1398 - 8 €
10
E
1399
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 364 Tronchiennes, m.
7
E
1400
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 365 Trooz, m.
6
4
E
1356
0
Nr 19 (zm) Afst. Pt 340 Spa, pr.
4
E
1357
0
Nr 20 (zm) Afst. Pt 340 Spa, m/zm.
4
E
1401
0
Nr 17 (m) kort tandje Afst. Pt 365 Trooz, m/zm.
E
1402
0
Nr 18 (m) onregelmatige tanding Afst. Pt 365 Trooz,
m/zm.
4
E
1403
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 365 Trooz, zm.
5
E
1358
0
Nr 14 (zm) T 12,5 x 13,5 Afst. Pt 341 Staden, zm.
8
E
1359
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 341 Staden, m.
5
4
E
1360
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 341 Staden, m/zm.
E
1361
0
Nr 18 (m) enkele geknotte tandjes Afst. Pt 341 Staden,
zm.
E
1404
0
Nr 17 (zm) verticale strip v 3 Afst. Pt 366 Tubize, m.
6
5
E
1405
0
Nr 18 (m) kort tandje Afst. Pt 366 Tubize, m/zm.
2
E
1362
0
Nr 16 (zm) Afst. Pt 342 Stavelot, m/zm.
10
E
1406
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 366 Tubize, zm.
3
E
1363
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 343 Stekene, m/ntz.
3
E
1407
0
Nr 16 (m/zm) kort tandje Afst. Pt 367 Turnhout, zm.
7
E
1364
FR
Nr 15 (zm) Afst. Pt 343 Stekene, m/zm.
10
E
1408
0
E
1365
0
Nr 17 (m) onregelmatige tanding Afst. Pt 343 Stekene,
m/zm.
Nr 18 (zm) Cur.: grote witte balk links Afst.
Pt 367 Turnhout, zm.
4
5
E
1409
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 367 Turnhout, zm.
2
E
1366
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 344 Sweveghem, zm.
12
E
1410
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 367 Turnhout, zm.
2
E
1367
0
Nr 18 (ntz) tandjes links weggeknipt Afst.
Pt 344 St.Bernard, zm.
E
1411
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 368 Tessenderloo, zm.
5
E
1368
0
Nr 17 (m) onregelmatige tanding Afst. Pt 345 Synghem,
m/zm.
8
8
E
1369
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 347 Scheldewindeke, m/zm.
E
1370
0
Nr 30 (m) gebrekkig hoektandje Afst.
Pt 347 Scheldewindeke, m/zm.
7
6
E
1412
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 369 Uccle, m.
5
E
1413
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 369 Uccle, zm.
8
E
1414
0
Nr 30 (m) onregelmatige tanding Afst. Pt 369 Uccle,
m/zm.
4
E
1415
0
Nr 16 (zm) T 12,5 x 13,5 Afst. Pt 371 St.Gilles Brux., m.
5
E
1416
0
Nr 16 (zm) Afst. Pt 371 St.Gilles (Brux.), m/zm.
7
E
1417
0
Nr 17 (m/zm) onregelmatige tanding Afst.
Pt 373 Vertryck, m/zm.
5
E
1371
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 348 Tamines, m/zm.
2
E
1372
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 350 Templeuve, zm.
6
E
1373
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 350 Templeuve, m/zm.
4
E
1418
0
Nr 30 (m) kort hoektandje Afst. Pt 373 Vertryck, m.
4
E
1374
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 352 Ternath, m.
5
E
1419
0
Nr 16 (m/zm) kort tandje Afst. Pt 374 Verviers, zm.
6
E
1375
0
Nr 15 (m) Paar, enkele geknotte tandjes Afst.
Pt 352 Ternath, m.
7
7
E
1376
0
Nr 17 (m/zm) Afst. Pt 352 Ternath, m/zm.
4
E
1377
0
Nr 18 (m/zm) Cur.: witte vlek op ‘O’ van Postes.
Tanding onregelmatig Afst. Pt 352 Ternath, zm.
3
E
1378
0
Nr 14 (m/zm) T 12,5 x 13,5 kort hoektandje Afst.
Pt 353 Tervueren, zm.
E
1379
0
Nr 14 (m) enkele geknotte tandjes Afst.
Pt 353 Tervueren, m/zm.
E
1380
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 353 Tervueren, m/zm.
E
1381
FR
Nr 18 (m) enkele geknotte tandjes Afst.
Pt 353 Tervueren, pr.
E
1382
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 354 Terwagne, m/zm.
E
1420
0
Nr 20 (zm) Afst. Pt 374 Verviers, pr.
E
1421
0
Nr 14 (zm) T 12 1/2 Afst. Pt 375 Vielsalm, zm.
4
E
1422
0
Nr 15 (zm) T 12,5 x 13,5 Afst. Pt 375 Vielsalm, zm.
3
4
E
1423
0
Nr 15 (zm) Afst. Pt 375 Vielsalm, m/zm.
E
1424
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 375 Vielsalm, zm.
3
7
E
1425
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 375 Vielsalm, zm.
3
E
1426
0
Nr 15 () Afst. Pt 376 Vierves, m/zm.
10
6
E
1427
0
Nr 15 (zm) Afst. Pt 376 Vierves, (zm) moeilijk!
6
6
E
1428
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 376 Vierves, zm
4
E
1429
0
Nr 18 (m/ntz) gebrekkige tanding Afst. Pt 376 Vierves,
zm.
2
E
1430
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 376 Vierves, zm.
5
12
8
Meer dan 6000 beelden op onze website : www.vanlooystampauctions.com
- 21 -
LotBeschrijving
E
1431
0
Inzet
LotBeschrijving
Nr 14 (m) kleine verdunning Afst. Pt 377 Vieux-Dieu,
zm.
7
6
Inzet
E
1478
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 395 Wellin, zm.
5
E
1479
0
Nr 17 (m) enkele geknotte tandjes Afst. Pt 395 Wellin,
(zm).
2
1480
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 395 Wellin, zm.
5
3
E
1432
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 377 Vieux-Dieu, zm.
E
1433
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 377 Vieux-Dieu, m/zm.
5
E
E
1434
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 378 Vilvorde, zm.
2
E
1481
0
Nr 30 (m) onregelmatige tanding Afst. Pt 395 Wellin, m.
E
1482
0
Nr 17 (m) onregelmatige tanding Afst.
Pt 396 Werbomont, zm.
5
E
1483
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 396 Werbomont, m/zm.
6
E
1484
0
Nr 15 (m/zm) miniem schaafplekje Afst.
Pt 397 Wervicq, m/zm.
5
E
1485
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 397 Wervicq, zm.
3
E
1486
0
Nr 17 (m/zm) enkele geknotte tandjes Afst.
Pt 397 Wervicq, zm.
3
E
1487
0
Nr 18 (m/zm) onregelmatige tanding Afst.
Pt 397 Wervicq, zm.
E
1488
0
Nr 14 (zm) vertikaal paar Afst. Pt 398 Wespelaer, m.
E
1435
0
Nr 15 (zm) Afst. Pt 378 Vilvorde, m/zm.
2
E
1436
0
Nr 16 (zm) Afst. Pt 378 Vilvorde, m/zm.
7
E
1437
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 378 Vilvorde, zm.
2
E
1438
0
Nr 14 (zm) paar Afst. Pt 379 Virton, m.
5
E
1439
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 379 Virton, pr.
3
E
1440
0
Nr 31 (zm) sterk gedecentreerd Afst. Pt 379 Virton,
m/zm.
4
E
1441
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 380 Visé, zm.
2
2
E
1442
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 380 Visé, m/zm.
E
1443
0
Nr 17 (m/zm) onregelmatige tanding Afst.
Pt 381 Villers-la-Ville, m/zm.
7
E
1444
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 382 Wasmes, m/zm.
5
E
1445
0
Nr 18 (m/zm) gele vlekjes Afst. Pt 382 Wasmes, m.
3
4
E
1446
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 382 Wasmes, m.
E
1447
0
Nr 14 (m/ntz) gebrekkige tanding Afst.
Pt 383 Wacken, pr.
E
1448
0
Nr 14 (m) kort tandje Afst. Pt 383 Wacken, (zm)
zeldzaam
8
E
1449
0
Nr 17 (m) onregelmatige tanding Afst.
Pt 383 Wacken, m.
4
7
3
10
E
1489
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 398 Wespelaer, m/zm.
5
E
1490
0
Nr 17 (m) schaafplekje Afst. Pt 399 Westcapelle, zm.
8
E
1491
0
Nr 14 (m) enkele geknotte tandjes Afst.
Pt 400 Westerloo, m/zm.
5
E
1492
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 400 Westerloo, (zm).
5
E
1493
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 400 Westerloo, zm.
3
E
1494
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 400 Westerloo, zm.
5
E
1495
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 401 Wetteren, m/zm.
E
1496
0
Nr 16 (zm) 16Bc Granaatrood Afst. Pt 401 Wetteren, m.
5
20
E
1450
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 383 Wacken, m.
4
E
1497
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 401 Wetteren, zm.
E
1451
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 384 Waereghem, zm.
3
E
1498
0
Nr 31 (zm) Afst. Pt 401 Wetteren, m/zm.
6
E
1452
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 385 Waerschoot, zm.
5
E
1499
0
Nr 14 (zm) T 12,5 x 13,5 Afst. Pt 402 Willebroeck, zm.
4
5
4
E
1453
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 385 Waerschoot, pr.
6
E
1500
0
E
1454
0
Nr 30 (m) enkele geknotte tandjes Afst.
Pt 385 Waerschoot, zm.
Nr 14 (m) enkele geknotte tandjes Afst.
Pt 402 Willebroeck, zm.
4
E
1501
0
Nr 15 (zm) Afst. Pt 402 Willebroeck, m/zm.
5
E
1502
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 402 Willebroeck, m/zm.
3
E
1455
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 386 Waesmunster, pr.
10
E
1456
0
Nr 16 (zm) Afst. Pt 387 Walcourt, zm.
12
1448 - 8 €
1455 - 10 €
1456 - 12 €
E
1457
0
Nr 17 (pr) zeer brede zegel: ‘Vierkantig’ Afst.
Pt 387 Walcourt, zm.
7
E
1458
0
Nr 19 (zm) Afst. Pt 387 Walcourt, pr.
4
E
1459
0
Nr 19 (zm) Afst. Pt 387 Walcourt, zm.
6
E
1460
0
Nr 14 (m/zm) kort tandje Afst. Pt 388 Wandre, m/zm.
6
E
1461
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 388 Wandre, m/zm.
5
E
1503
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 402 Willebroeck, zm.
4
E
1504
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 402 Willebroeck, zm.
4
E
1505
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 404 Wuestwezel, m.
7
E
1506
0
Nr 18 (m) lichte verdunning Afst. Pt 405 Wyngene, zm.
4
E
1507
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 406 Weerde, zm.
E
1508
0
Nr 17 (ntz) tandjes links weggeknipt Afst.
Pt 407 Wolverthem, zm.
6
E
1509
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 409 Yvoir, (m/zm).
4
6
12
E
1510
0
Nr 15 (zm) T 14 1/2 Afst. Pt 409 Yvoir, zm.
E
1511
0
Nr 17 (m) enkele geknotte tandjes Afst. Pt 409 Yvoir,
zm.
3
E
1512
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 409 Yvoir, m/zm.
4
E
1513
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 411 Jette, zm.
6
E
1514
0
Nr 18 (m/ntz) verdunning Afst. Pt 411 Jette, m/zm.
3
E
1515
0
Nr 30 (ntz) spoor van plooitjes en korte tandjes Afst.
Pt 412 Jabbeke, m/ntz.
4
1516
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 413 Liege Outre-Meuse, zm.
2
E
1462
0
Nr 30 (m) kort hoektandje Afst. Pt 388 Wandre, m.
3
E
1463
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 390 Warnant-Dreye, m.
7
E
E
1464
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 390 Warnant-Dreye, zm.
6
E
1517
0
Nr 19 (zm) Afst. Pt 413 Liege Outre-Meuse, zm.
4
E
1465
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt 391 Warneton, zm.
8
E
1518
0
E
1466
0
Nr 15 (zm) T 12,5 x 13,5 Afst. Pt 391 Warneton, zm.
4
Nr 17 (m) kort hoektandje Afst. Pt 414 Bruxelles
(Rue de la Loi), zm.
3
E
1519
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 414 Bruxelles (Rue de la Loi), zm.
4
E
1467
0
Nr 15 (m) schaafplekje rechts Afst. Pt 391 Warneton,
zm.
7
E
1520
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 415 Flobecq, zm.
5
E
1521
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 415 Flobecq, pr.
7
E
1468
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 391 Warneton, m.
3
E
1469
0
Nr 18 (m) onregelmatige tanding Afst.
Pt 391 Warneton, zm.
3
E
1470
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 392 Waterloo, m/zm.
4
E
1471
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 392 Waterloo, m/zm.
4
E
1472
0
Nr 30 (m) kort hoektandje, gele vlekjes Afst.
Pt 392 Waterloo, zm.
3
E
1473
0
Nr 17 (m) onregelmatige tanding Afst.
Pt 394 Weert-St.Georges, zm.
10
E
1474
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 394 Weert-St.Georges, m/ntz.
4
E
1475
0
Nr 14 (m) T 14 1/2, kort tandje Afst. Pt 395 Wellin, zm.
4
E
1476
0
Nr 14 (zm) T 12,5 x 13,5 Afst. Pt 395 Wellin, zm.
5
E
1477
0
Nr 15 (m) kort tandje Afst. Pt 395 Wellin, m/zm.
4
E
1522
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 415 Flobecq, m/zm.
4
E
1523
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 416 Bruxelles (Rue Rogier), m/ntz.
8
3
E
1524
0
Nr 33 (m) knipje Afst. Pt 416 Anvers (Bassins), zm.
E
1525
0
Nr 36 (m) enkele geknotte tandjes Afst. Pt 416 Anvers
(Bassins), m.
2
E
1526
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 418 Lembecq, m/zm.
4
E
1527
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 418 Lembecq, m/zm.
4
E
1528
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 418 Lembecq, m.
3
E
1529
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 419 Saintes, zm.
7
E
1530
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 419 Saintes, zm.
8
E
1531
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt 420 Ghlin, m/zm.
8
- 22 -
LotBeschrijving
Inzet
LotBeschrijving
E
1532
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt 420 Ghlin, zm.
E
1533
0
Nr 17 (m/zm) gele vlekjes Afst. Pt 422 Bassilly, m.
E
1534
FR
Nr 17 (zm) Afst. Pt 423 Ghislenghien, zm.
E
1535
BR
Nr 17 (m) Archiefplooi Afst. Pt 424 Bruxelles
(Luxembourg), m/zm.
E
1536
0
Nr 19 (m/zm) onregelmatige tanding Afst. Pt 424 Brux.
(Luxembourg), zm.
4
E
1537
0
Nr 19 (ntz) scheurtje Afst. Pt 424 Bruxelles (Lux.), zm.
2
E
1538
0
Nr 33 (m) lichte verdunning Afst. Pt 424 Bruxelles
(Lux.), m/zm.
E
E
1539
1540
0
FR
Nr 17 (m/zm) doorgeslagen puntje Afst.
Pt 425 La Pinte, m/zm.
Nr 30 (zm) Afst. Pt 427 Louvain (Station), pr.
Inzet
10
E
1581
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt M.4 Ambt Midi 4, m/zm.
6
5
E
1582
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt M.4 Ambt Midi 4, zm.
5
18
E
1583
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt M.5 Ambt Midi 5, m/zm.
4
E
1584
0
Nr 15 (zm) Afst. Pt M.5 Ambt Midi 5, zm.
6
4
E
1585
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt M.5 Ambt Midi 5, m/zm.
4
E
1586
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt M.5 Ambt Midi 5, m/zm.
3
E
1587
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt M.6 Ambt Midi 6, zm.
6
E
1588
0
Nr 17 (m) kort tandje Afst. Pt M.6 Ambt Midi 6, zm.
3
3
E
1589
0
Nr 20 (m) kleine verdunning Afst. Pt M.6 Ambt Midi 6,
zm.
6
10
E
1590
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt N. 2 Ambt. Nord 2, m/zm.
3
8
E
1591
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt N. 2 Ambt. Nord 2, zm.
4
3
E
1541
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 428 Namur (Station), m.
3
E
1592
0
Nr 15 (zm) Afst. Pt N.1 Ambt Nord 1, zm.
E
1542
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 428 Namur (Station), pr.
4
E
1593
0
Nr 16 (zm) Afst. Pt N.1 Ambt Nord 1, m/zm.
6
E
1543
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt 429 Braine-le-Chateau, zm.
20
E
1594
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt N.1 Ambt Nord 1, zm.
2
E
1544
0
Nr 30 (m/zm) Afst. Pt 432 Ougrée, m/ntz.
E
1545
0
Nr 30 (ntz) gebrekkige tanding Afst. Pt 439 Harmignies,
m.
E
1546
0
Nr 30 (m) onregelmatige tanding Afst.
Pt 445 Heyst-sur-Mer, m/ntz.
E
1547
0
Nr 33 (m/ntz) korte tandjes Afst. Pt 447 Charleroi
(Faubourg), zm.
E
1548
0
Nr 30 (m/ntz) ronde hoek Afst. Pt 449 Schaerbeek,
m/zm.
4
8
8
10
6
E
1595
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt N.1 Ambt Nord 1, m/zm.
2
E
1596
0
Nr 19 (zm) Afst. Pt N.1 Ambt Nord 1, m/zm.
4
E
1597
0
Nr 20 (zm) Afst. Pt N.1 Ambt Nord 1, m.
5
E
1598
0
Nr 21 (zm) T 14 Londense druk Afst.
Pt N.1? Ambt Nord ?, m/ntz.
E
1599
0
Nr 15 (zm) Afst. Pt N.2 Ambt Nord 2, m/zm.
5
E
1600
0
Nr 16 (zm) Afst. Pt N.2 Ambt Nord 2, m/zm.
12
10
E
1601
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt N.2 Ambt Nord 2, zm.
4
E
1602
0
Nr 30 (m) onregelmatige tanding Afst.
Pt N.2 Ambt Nord 2, m/zm.
3
E
1603
0
Nr 18 (zm) Cur.: grote witte vlek achter het hoofd Afst.
Pt O. 3 Ambt. Ouest 3, m.
3
E
1549
0
Nr 30 (m) onregelmatige tanding Afst.
Pt 453 Rosoux-Goyer, m/ntz.
E
1550
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt AM.BR.AR Amb. Bruxelles-Arlon,
m/zm.
7
E
1551
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt AM.BR.AR Amb. Bruxelles-Arlon, m.
5
E
1604
0
Nr 19 (zm) Afst. Pt O. 3 Ambt. Ouest 3, zm.
4
E
1552
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt E. IV Ambt. Est 4, zm.
3
E
1605
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt O.1 Ambt Ouest 1, m/zm.
4
15
E
1553
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt E. V Ambt Est 5, m.
8
E
1606
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt O.1 Ambt Ouest 1, m/zm.
3
E
1554
0
Nr 30 (zm) Afst. Pt E. V Ambt Est 5, m.
8
E
1607
0
E
1555
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt E.1 Ambt Est 1, zm.
5
Nr 19 (m) 2 korte tandjes Afst. Pt O.1 Ambt Ouest 1,
zm.
4
E
1556
0
Nr 15 (zm) Afst. Pt E.1 Ambt Est 1, zm.
5
E
1608
0
Nr 14 (zm) Afst. Pt O.2 Ambt Ouest 2, zm.
5
4
E
1609
0
Nr 15 (m/zm) kort tandje Afst. Pt O.2 Ambt Ouest 2,
zm.
4
E
1610
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt O.2 Ambt Ouest 2, m/zm.
4
E
1611
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt O.2 Ambt Ouest 2, zm.
4
E
1612
0
Nr 14 (m/zm) paar, T 12,5 x 13,5, rechts enkele
geknotte tandjes Afst. Pt O.3 Ambt.Ouest 3, zm.
5
E
1613
0
Nr 15 (zm) T 12,5 x 13,5 Afst. Pt O.3 Ambt. Ouest 3,
zm.
4
E
1557
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt E.1 Ambt Est 1, pr.
E
1558
0
Nr 17 (m) enkele geknotte tandjes Afst.
Pt E.2 Ambt Est 2, m.
4
E
1559
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt E.2 Ambt Est 2, m/zm.
8
E
1560
0
Nr 16 (zm) Afst. Pt E.3 Ambt Est 3, m/zm.
10
E
1561
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt E.3 Ambt Est 3, m/zm.
3
E
1562
0
Nr 19 (zm) Afst. Pt E.3 Ambt Est 3, m/zm.
5
E
1563
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt E.IV Ambt Est 4, zm.
3
E
1614
0
Nr 15 (zm) Afst. Pt O.3 Ambt Ouest 3, m.
3
E
1564
0
Nr 19 (zm) Afst. Pt E.IV Ambt Est 4, zm.
5
E
1615
0
Nr 16 (zm) Afst. Pt O.3 Ambt Ouest 3, zm.
10
E
1565
0
Nr 20 (zm) geribd papier (gomplooitjes?) Afst.
Pt E.IV Ambt Est 4, zm.
E
1566
0
Nr 31 (zm) Afst. Pt E.IV Ambt Est 4, m/zm.
6
E
1567
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt M. 2 Ambt Midi 2, zm.
3
3
1543 - 20 €
1579 - 10 €
10
E
1568
0
Nr 14 (zm) T 12 1/2 Afst. Pt M. 3 Ambt. Midi 3, m/zm.
E
1569
0
Nr 18 (m) enkele geknotte tandjes Afst.
Pt M. 3 Ambt. Midi 3, m/zm.
3
E
1570
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt M. V Ambt. Midi 5, zm.
3
E
1571
0
Nr 16 (zm) Afst. Pt M.1 Ambt Midi 1, m.
E
1572
FR
Nr 18 (m/zm) Afst. Pt M.1 Ambt Midi 1, zm.
E
1573
0
Nr 19 (m) onregelmatige tanding Afst.
Pt M.1 Ambt Midi 1, m.
E
1574
0
Nr 14 (m/zm) enkele geknotte tandjes Afst.
Pt M.2 Ambt Midi 2, m/zm.
E
1575
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt M.2 Ambt Midi 2, zm.
5
E
1576
0
Nr 18 (zm) Afst. Pt M.2 Ambt Midi 2, zm.
5
E
1577
0
Nr 19 (zm) Afst. Pt M.2 Ambt Midi 2, m/zm.
E
1578
0
Nr 15 (m) kort tandje Afst. Pt M.3 Ambt Midi 3, m/zm.
E
1579
0
Nr 16 (zm) Afst. Pt M.3 Ambt Midi 3, zm.
E
1580
0
Nr 18 (m) kleine verdunning Afst. Pt M.3 Ambt Midi 3,
zm.
Meer dan 6000 beelden op onze website :
www.vanlooystampauctions.com
1615 - 10 €
E
1616
0
Nr 17 (zm) Afst. Pt O.3 Ambt Ouest 3, zm.
2
5
E
1617
0
Nr 19 (m) kleine verdunning Afst.
Pt O.3 Ambt Ouest 3, m/zm.
3
4
E
1618
0
Nr 20 (zm) keurmerkje ‘Corneille’ Afst.
Pt O.3 Ambt Ouest 3, zm.
8
5
E
1619
0
Nr 30 (m/zm) onregelmatige tanding Afst.
Pt O.3 Ambt Ouest 3, zm
3
10
Datum stempels
6
E
1620
0
Nr 32 (zm) Afst.T 0 Alken, pr.
4
E
1621
0
Nr 63 (zm) Afst. DR T 1 L Alle, (zm).
10
E
1622
0
Nr 13 (zm) 13B paar Afst.DC Alost, zm.
E
1623
0
Nr 15 (m) T 12,5 x 13,5 enkele geknotte tandjes Afst.
DC Alost, m/zm.
4
E
1624
0
Nr 30 (zm) Afst. DC Amay, (zm).
3
E
1625
FR
Nr 46 (zm) Afst. Amb T 0 Ambt Ostende Verviers N° 2, (m/zm) met naamstempel ‘LIEGE’.
4
3
- 23 -
4
6
12
LotBeschrijving
E
1626
0
Inzet
LotBeschrijving
Inzet
Nr 57 (zm) Afst. Amb T 0 Ambt. Brux. - Arlon N° 3,
(m/zm).
E
1674
0
Nr 74 (zm) Afst. T 4 R Berlaer (Lier), (zm).
5
4
E
1675
0
Nr 74 (zm) Afst. DR T 1 L Berthem, (pr).
4
E
1627
0
Nr 30 (zm) Afst.Ambt DC Ambt.Bruxelles-Arlon, zm.
5
E
1628
FR
Nr 39 (zm) 2 zegels Afst. T 0 Anderlues, (pr).
E
1676
0
Nr 30 (zm) Afst.DC Bertrix, m/zm.
6
2
E
1677
0
Nr 74 (zm) Afst. DR T 1 L Berzée, (zm).
3
E
1678
0
Nr 74 (zm) Strip van 3 Afst. T 4 R Beveren (Waas),
(m/zm).
3
E
1679
0
Nr 74 (m/zm) onregelmatige tanding Afst. DR T 1 L
Beveren -lez- Roulers, (m/zm).
4
E
1680
0
Nr 60 (zm) Afst. T 1 L Bierset - Awans, (pr).
4
E
1681
0
Nr 60 (m/zm) perfecte centrage, kreukje in strookje
Afst. T 1 L Bierset - Awans, (pr).
4
E
1682
0
Nr 30 (zm) Afst.T 0 Bierset-Awans, zm.
3
E
1629
0
Nr 30 (zm) Afst. DC Annevoie, (pr).
4
E
1630
0
Nr 35 (zm) Afst.T 0 Annevoie, m/zm.
4
E
1631
0
Nr Sp 43 (zm) Afst. SP Ans / Magasin, (zm).
3
E
1632
0
Nr 30 (zm) Afst. DC Antoing, (pr).
4
E
1633
0
Nr 61 (zm) Afst. T 1 L Antoing, (pr).
4
E
1634
0
Nr 80 (m) enkele geknotte tandjes Afst. T 4 R
Antwerpen /Anvers 1 R, (zm).
3
E
1635
✉
Nr 30 (m/zm) archiefplooi Afst. DU m/s Anvers, (zm)
combinatie 2x 30 en 31 op brief naar Den Haag.
E
1636
0
Nr 63 (zm) Afst. Amb T 1 L Anvers - Bruxelles N° 2,
(m/ntz).
3
E
1637
0
Nr 31 (zm) Afst.DCb Anvers (Bassins), zm.
E
3
E
1638
0
Nr 34 (m) kleine verdunning Afst.DCb Anvers (Bassins),
pr.
E
3
E
1687
E
1639
0
Nr 33 (zm) Afst.DCb Anvers (Bassins), pr.
8
E
1640
0
Nr 62 (m/ntz) scheurtje in strookje Afst. T 1 L Anvers
(Bassins), (zm).
E
1641
0
Nr 30 (zm) Afst.DC Anvers (Borgerhout), zm.
E
1642
0
Nr 66 (zm) Afst. T 1 L Anvers (Place St.Jean), (m/zm).
6
E
E
1643
0
Nr 34 (zm) Afst.T 0 Anvers (Station), zm.
4
E
E
1644
0
Nr 64 (zm) Afst. T 1 L Anvers / Départ, (pr).
4
E
E
1645
0
Nr 76 (zm) Afst. T 1 L + Anvers / Départ (m/zm) 8 nov
10 : laat gebruik.
3
8
E
1683
0
Nr 30 (zm) Afst.DC Bilsen, pr.
3
E
1684
0
Nr 32 (zm) Afst.DC Binche, zm.
3
1685
0
Nr 66 (zm) Afst. T 1 L Binche, (pr).
7
1686
0
Nr 82 (zm) Afst. DR T 2 L Bisseghem, (m).
2
0
Nr 30 (zm) Afst. DC Blaton, (zm).
3
E
1688
0
Nr 81 (zm) Afst. T 2 L Bohan, (pr).
3
E
1689
0
Nr 30 (zm) Afst.T 0 Bois-du-Luc, m/zm.
5
2
E
1690
0
Nr 30 (m/zm) kort tandje Afst. DC Boitsfort, (zm).
4
3
E
1691
0
Nr 75 (zm) Afst. T 2 L Boitsfort, (zm).
3
1692
0
Nr 74 (zm) Afst. T 2 L Bomal -sous- Durbuy, (zm).
3
1693
0
Nr 34 (zm) Afst.T 0 Boom, m/zm.
3
1694
0
Nr 79 (m) iets onregelmatige tanding Afst.
T 4 R Borgerhout A, m.
3
E
1695
0
Nr 30 (zm) Afst. T 0 Bornhem, (zm).
3
E
1696
0
Nr 74 (zm) Afst. T 1 L + Bornhem (pr) janv 1911 :
laat gebruik T 1.
3
E
1697
0
Nr 74 (m) enkele geknotte tandjes Afst.
T 4 R Boucle - St.Denijs - Nederzwalm, (m/zm).
4
E
1698
0
Nr 61 (zm) Afst. T 1 L Boucle - St.Denis - Nederswalm,
(m/ntz).
3
E
1646
0
Nr 30 (m) enkele geknotte tandjes Afst. T 0 Ardoye,
(m/zm).
2
E
1647
0
Nr 36 (zm) Afst. T 0 Arlon, (zm).
4
E
1648
0
Nr 13 (zm) Afst.DC Assche, zm.
6
E
1649
0
Nr 13 (zm) 13B lichtgroen Afst.DC Assche, zm.
7
E
1650
0
Nr 30 (zm) Afst. DC Assesse, (zm).
3
E
1651
0
Nr 33 (zm) Afst.DC Ath, zm.
E
1699
0
Nr 34 (zm) Afst. T 0 Bouillon, (zm).
3
4
E
1700
0
Nr 66 (zm) Afst. T 1 L Bouillon, (m).
5
E
1652
0
Nr 30 (zm) Afst. T 0 Athus, (pr).
3
E
1653
0
Nr 34 (zm) Afst.T 0 Aubel, pr.
E
1701
0
Nr 63 (zm) Afst. T 1 L Bourlers, (pr).
6
4
E
1702
0
Nr 36 (zm) Afst. T 0 Boussu, (pr).
5
E
1654
0
Nr Sp 31 (zm) Afst. SP Audenaerde / Peseur n° 1, (pr).
3
E
1655
0
Nr 65 (zm) Afst. T 1 L Auvelais, (zm).
E
1703
0
Nr 30 (zm) Afst.T 0 Bousval, zm.
4
4
E
1656
0
Nr 30 (zm) Afst. DC Avelghem, (m/zm).
E
1704
0
Nr 30 (m) Afst. T 0 Bovigny, (pr).
3
3
E
1657
0
Nr 30 (m) enkele geknotte tandjes Afst. T 0 Avennes,
(m/zm).
E
1705
0
Nr 32 (zm) Afst.T 0 Braine-l’Alleud, zm.
3
2
E
1706
0
Nr 30 (zm) Afst.DC Braine-le-Chateau, pr.
2
E
1658
FR
Nr 78 (zm) Afst. T 4 R Baelen (Nethe), (pr).
5
4
E
1659
ZFK
Nr 83 (m) Afst. T 4 R Baelen (Nethe), (zm).
3
E
1660
0
Nr 30 (m) plooitje Afst.DC Baesrode, zm.
5
E
1661
0
Nr 30 (zm) Afst.DC Barry, zm.
5
E
1662
0
Nr 32 (zm) Afst. T 0 Barry - Maulde (m/zm).
3
E
1663
0
Nr 30 (zm) Afst. T 0 Bas - Oha (zm).
4
E
1664
0
Nr 34 (zm) Afst.T 0 Bascoup-Chapelle, zm.
E
1665
0
Nr 36 (zm) Afst.DC Bascoup-Chapelle, pr.
1639 - 8 €
E
1666
ZFK
1653 - 6 €
6
10
1665 - 10 €
Nr 83 (m) Afst. DR T 4 R Bauffe, (m/zm)
Aankomststempel.
4
E
1667
0
Nr 31 (zm) Afst.DC Beaumont, zm.
3
E
1668
0
Nr 33 (zm) Afst.DC Beaumont, pr.
3
E
1707
0
Nr 30 (zm) Afst.DC Brecht, m/zm.
E
1708
0
Nr 30 (zm) Afst.DC Bree, zm.
3
E
1709
0
Nr 34 (m) kleine verdunning Afst.DC Bree, pr.
5
E
1710
0
Nr 61 (zm) Afst. T 1 L Bree, (zm).
3
E
1711
0
Nr 34 (zm) Afst.T 0 Brugelette, m/zm.
6
7
E
1712
0
Nr 36 (zm) Afst.T 0 Brugelette, m/zm.
E
1713
PK
Nr (28) (m/zm) Afst. DC b Bruges (pr) kleine DC,
zonder binnenring.
3
E
1714
0
Nr 13 (zm) 13B lichtgroen Afst.DC Bruges, pr.
5
E
1715
0
Nr 13 (zm) Afst.DC / PP Bruges, zm.
6
E
1716
0
Nr 33 (zm) Afst.DC Bruges, pr.
4
E
1717
0
Nr 33 (zm) Afst.DCb Bruges, zm.
2
E
1718
0
Nr 66 (m/ntz) Hertand ? Afst. T 1 L Bruges, (zm).
2
E
1719
0
Nr 65 (m/zm) kort tandje Afst. T 1 L Bruges (Départ),
(zm).
2
E
1720
0
Nr 30 (m) enkele geknotte tandjes Afst. DC Bruly (Le),
(pr).
4
E
1721
0
Nr 77 (zm) Afst. T 4 R Brussel / Bruxelles 1 N, (zm).
2
E
1722
0
Nr 115 (zm) Afst. Ag T 4 R Brussel 33 / Bruxelles 33,
(m).
4
E
1723
0
Nr 30 (zm) Afst.DCb Bruxelles, pr.
1
E
1669
0
Nr 34 (zm) Afst.T 0 Beaumont, zm.
6
E
1724
0
Nr 15 (zm) Afst. P. P Bruxelles / PP, zm.
E
1670
0
Nr 35 (m) kreukjes Afst.T 0 Beauraing, pr.
7
4
E
1725
0
Nr 31 (zm) Afst. DC sp Bruxelles, (zm).
3
E
1726
0
Nr 36 (zm) Afst.T 0 Bruxelles, zm.
4
E
1671
0
Nr 74 (zm) Afst. DR T 4 R Beez, (m/zm).
4
E
1672
0
Nr 30 (zm) Afst. DC Beloeil, (zm).
5
E
1673
0
Nr 57 (zm) met bladrandje Afst. T 0 Beloeil, (m/zm).
3
- 24 -
Meer dan 6000 beelden op onze website :
www.vanlooystampauctions.com
LotBeschrijving
E
1727
0
Nr 61 (zm) Afst. T 1 L Bruxelles 13, (m/zm) moeilijk.
E
1728
0
Nr 75 (m/ntz) verdunning Afst. T 1 L Bruxelles 3/10,
(m/zm).
E
1729
0
Inzet
LotBeschrijving
Inzet
E
1782
0
Nr 61 (zm) Afst. T 1 L Clavier, (zm).
4
E
1783
0
Nr 74 (zm) Afst. DR T 2 R Clercken, (zm).
3
4
Nr 67 (zm) Afst. T 1 L Bruxelles 6, (m/zm).
E
1784
0
Nr 30 (zm) Afst. DC Comblain -au- Pont, (zm).
4
4
E
1785
0
Nr 30 (zm) Afst.DC Comblain-au-Pont, zm.
5
5
E
1730
0
Nr 35 (zm) Afst.T 0 Bruxelles 7, zm.
3
E
1731
0
Nr 64 (zm) Afst. T 0 Bruxelles 7, (zm).
E
1786
0
Nr 17 (zm) Afst.DC Couillet, zm.
3
3
E
1787
0
Nr 34 (zm) Afst.T 0 Couillet, m/zm.
3
5
E
1732
0
Nr 26 (zm) Afst.T 0 Bruxelles ‘Pointillé’, m/ntz.
3
E
1733
0
Nr 28 (zm) Afst.T 0 Bruxelles ‘Pointillé’, m.
E
1788
0
Nr 13 (zm) Afst.DC Courtrai, zm.
4
1734
0
Nr 30 (zm) Afst.T 0 Bruxelles ‘Pointillé’, zm.
1789
✉
E
E
8
Nr 34 (zm) Afst. DC Courtrai (zm) Naar Genua,
achterzijde: Italie / Midi II.
E
1735
0
Nr Sp 31 (zm) Afst. SP Bruxelles - S. P. / N° 9, (pr).
3
E
1790
0
E
1736
0
Nr SP 4 (m/zm) Afst.SP Bruxelles (Astronomie), m/zm.
5
Nr 66 (zm) perfecte centrage ! Afst. T 1 L Courtrai,
(zm).
8
E
1791
0
Nr 30 (zm) Afst. T 0 Couthuin, (pr).
3
15
E
1737
0
Nr 32 (zm) Afst.hoefijzer Bruxelles (Chancellerie), zm.
5
E
1738
0
Nr TG 6 (m) enkele geknotte tandjes Afst.SP Bruxelles
(Gd-Hotel), m/zm.
E
1792
0
Nr 34 (zm) Afst. T 0 Couvin, (zm).
3
3
E
1793
0
Nr Sp 37 (zm) Afst. SP Couvin / Facteur n° 1, (m).
2
8
E
1794
0
Nr 79 (m) kreukje Afst. T 2 L Cruyshautem, (m).
4
E
1795
0
Nr 79 (m) kort tandje Afst. DR T 2 R Cugnon, (zm).
4
5
E
1796
0
Nr 75 (zm) Afst. T 2 R Denderhautem, (m/zm).
4
E
1797
ZFK
Nr 110 (m) Afst. DR T 4 R Denée, Aankomststempel,
(m/zm).
3
E
1798
ZFK
Nr 110 (m) Afst. DR T 4 R Denée, (zm).
5
E
1739
0
Nr 36 (zm) Afst.DCb Bruxelles (Lux.), pr.
E
1740
0
Nr 36 (m) zeer lichte kleur Afst. T 0 Bruxelles (Lux.),
(zm).
E
1741
0
Nr 32 (zm) Afst.DC Bruxelles (Midi), zm.
5
E
1742
0
Nr 36 (zm) Afst.T 0 Bruxelles (Midi), zm.
5
E
1743
0
Nr 65 (zm) strip van 3 Afst. T 1 L Bruxelles (Midi) /
Départ, (zm).
7
Nr 32 (zm) Afst. T 0 Bruxelles (Porte de Flandre), (pr).
E
1799
0
Nr 81 (zm) Afst. T 2 L Dieghem, (pr).
4
3
E
1800
0
Nr 33 (zm) Afst.DC Dinant, pr.
4
E
1744
0
E
1745
0
Nr 67 (zm) Afst. T 1 L Bruxelles (R. Chancellerie), (zm).
3
E
1746
0
Nr 36 (zm) Afst.T 0 Bruxelles (R.Chancellerie), zm.
E
1801
0
Nr 34 (zm) Afst. T 0 Dinant, (zm).
5
3
E
1747
0
Nr 64 (m) enkele geknotte tandjes Afst. T 1 L Bruxelles
(R.du Taciturne), (zm).
E
1802
0
Nr 32 (zm) Afst.T 0 Dison, zm.
3
3
3
Nr 79 (m) kort tandje Afst. T 1 L Bruxelles (R.Ducale) /
Départ, (zm).
3
E
1748
0
E
1749
0
Nr 30 (zm) Afst.T 0 (Spc) Bruxelles (Rue Blaes), pr.
7
E
1750
0
Nr 32 (zm) Afst.T 0 Bruxelles (Rue Blaes), pr.
4
E
1751
0
Nr 32 (m) enkele geknotte tandjes Afst. T0 Bruxelles
(Rue Blaes), (zm).
2
E
1752
0
Nr 33 (zm) Afst.T 0 Bruxelles (Rue Blaes), zm.
5
E
1753
0
Nr 32 (m/zm) onregelmatige tanding Afst. T 0 Bruxelles
(Sud-Ouest), (zm).
3
E
1754
0
Nr 33 (m/ntz) verdunning Afst.T 1 Bruxelles / Départ,
pr.
8
E
1755
0
Nr 67 (m) hoektandje Afst. T 1 L Bruxelles / Départ,
(zm).
3
E
1756
0
Nr 30 (m/zm) kort tandje Afst.T 0 Bruxelles /
Exposition, zm.
40
E
1757
0
Nr 30 (zm) Afst.T 0 Bruxelles met 2 puntlijntjes, m.
5
E
1758
0
Nr 35 (zm) Afst.T 0 Bruxelles-Est, m/zm.
3
E
1759
0
Nr 60 (m/zm) geel vlekje Afst. T 1 L Burst, (zm).
3
E
1760
0
Nr 32 (zm) Afst.T 0 Buysingen, zm.
5
E
1761
0
Nr 60 (zm) Paar Afst. T 1 L Buysingen, (m/zm).
5
E
1762
0
Nr 61 (zm) Afst. T 1 L Buysingen, (zm).
4
E
1763
0
Nr 30 (zm) Afst.DU m/s Callenelle, zm.
4
E
1764
0
Nr 30 (zm) Afst.DC Camp de Beverloo, zm.
5
E
1765
0
Nr 30 (zm) Afst. DC Camp de Beverloo, (zm).
4
E
1766
0
Nr 30 (zm) Afst.T 0 Capelle-au-Bois, zm.
4
E
1767
0
Nr 30 (zm) Afst.DU m/s Caprycke, zm.
3
E
1768
0
Nr 74 (zm) Afst. T 1 L Carlsbourg, (zm).
3
E
1769
0
Nr 30 (zm) Afst. T 0 Celles, (pr).
3
E
1770
0
Nr 34 (zm) Afst.T 0 Celles, zm.
6
E
1771
0
Nr 30 (zm) Afst.T 0 Chaineux, m/zm.
E
1772
0
Nr Sp 35 (zm) Afst. T 0 Champlon, (zm).
3
E
1773
FR
Nr 30 (zm) Afst.DC Charleroi (Faubourg), zm.
3
12
E
1803
0
Nr 30 (zm) Afst.DC Dixmude, zm.
E
1804
0
Nr 36 (m) onregelmatige tanding Afst.
T 0 Dolhain - Limbourg, (m/zm).
3
E
1805
0
Nr 30 (zm) Afst.DC Dolhain-Limbourg, m/zm.
3
E
1806
0
Nr 35 (zm) Afst.T 0 Dolhain-Limbourg, zm.
5
E
1807
0
Nr 36 (zm) Afst.T 0 Dolhain-Limbourg, zm.
6
1756 - 40 €
1781 - 8 €
1807 - 6 €
E
1808
0
Nr 61 (zm) Afst. T 1 L Dolhain-Limbourg, (pr).
4
E
1809
0
Nr 74 (zm) Afst. T 4 R Dottignies / Dottenijs, (zm).
4
E
1810
0
Nr 65 (zm) Afst. T 1 L Ecaussinnes, (zm).
4
E
1811
0
Nr 14 (zm) T 14 1/2 Afst.DC Eecloo, m/zm.
5
4
E
1812
0
Nr 30 (zm) Afst.DC Eerneghem, m/zm.
E
1813
0
Nr 30 (m/zm) geel plekje Afst. T 0 Ellezelles, (pr).
3
E
1814
0
Nr 74 (zm) Afst. T 2 R Ellezelles, (zm).
3
3
E
1815
0
Nr 30 (zm) Afst.DU m/s Elouges, zm.
E
1816
FR
Nr 31 (zm) Afst.DU m/s Elouges, zm.
5
E
1817
0
Nr 34 (zm) Afst. T 0 Enghien, (m/zm).
3
2
E
1818
0
Nr 32 (m) klein scheurtje Afst. DC Engis, (zm).
E
1819
0
Nr 30 (zm) Afst.DC Ensival, m/zm.
3
E
1820
0
Nr 63 (zm) Afst. T 1 L Ensival, (pr).
4
E
1821
0
Nr 74 (zm) Afst. DR T 1 L Ere, (zm).
4
E
1822
0
Nr 77 (zm) Afst. DR T 2 R Ere, (m/zm).
6
E
1823
0
Nr 30 (zm) Afst.T 0 Erembodegem, zm.
4
E
1824
0
Nr 74 (m) enkele geknotte tandjes Afst. T 2 R Ermeton
-sur- Biert, (zm).
4
E
1825
0
Nr 30 (m) enkele geknotte tandjes Afst. DC Erquelinnes
(pr) nov 82 : laat gebruik van DC.
3
E
1826
FR
Nr 36 (zm) Afst.T 0 Erquelinnes, zm.
7
E
1774
0
Nr 30 (zm) Afst.DC Chaudfontaine, zm.
3
E
1775
0
Nr 32 (zm) Afst. T 0 Chenée, (pr).
3
E
1776
0
Nr 35 (zm) Afst.T 0 Chenée, zm.
4
E
1827
0
Nr 61 (zm) Afst. T 1 L Erquelinnes, (zm).
3
E
1777
0
Nr 74 (zm) Afst. T 2 R Chievres, (pr).
3
E
1828
0
Nr 30 (zm) Afst. DC Esemael, (zm).
6
2
E
1778
0
Nr 32 (zm) Afst.T 0 Chimay, zm.
4
E
1829
0
Nr 30 (zm) Afst.DC Esneux, m/zm.
E
1779
0
Nr 31 (zm) Afst.DC Ciney, pr.
4
E
1830
0
E
1780
0
Nr 34 (m/ntz) verdunning Afst.DC Ciney, zm.
3
Nr Tx 1 (m) Afst. T 0 Esschen (zm) Hele zegel +
gehalveerd op deel van drukwerk.
5
E
1831
FR
Nr Tx 1 (zm) gehalveerd Afst. T 0 Esschen, (pr).
2
E
1781
0
Nr 36 (zm) Afst.DC Ciney, zm.
8
- 25 -
LotBeschrijving
Inzet
LotBeschrijving
Inzet
E
1832
0
Nr 30 (zm) Afst.Ambt T 0 Est 3 B, m/zm.
15
E
1878
0
Nr 35 (zm) Afst.T 0 Gembloux, m/zm.
5
E
1833
0
Nr 47 (zm) Afst.Ambt T 0 Est 4, m/zm.
3
E
1879
0
Nr 30 (m) plooi Afst.DR T 0 Genck, zm.
5
E
1834
0
Nr 48 (zm) Afst.Ambt T 0 Est 4, zm.
4
E
1880
0
Nr 30 (zm) Afst.T 0 Gesves, m/zm.
8
E
1835
FR
Nr 57 (zm) Afst. Amb T 0 Est 4, (pr).
6
E
1881
0
Nr 30 (zm) Afst.DC Ghistelles, pr.
4
E
1836
0
Nr 30 (zm) Afst.T 0 Estinnes, m/zm.
3
E
1882
0
Nr 36 (zm) Afst.DC Ghistelles, zm.
8
E
1837
0
Nr 30 (zm) Afst.DC Etalle, m/zm.
3
E
1883
0
Nr 36 (zm) Afst.T 0 Gilly, zm.
5
E
1838
0
Nr 118 (m) enkele geknotte tandjes Afst. DR T 4 R Fall
- Mheer, (m/ntz).
E
1884
0
Nr 67 (zm) Afst. T 1 L Gilly, (zm).
3
4
Nr 61 (m) kort tandje Afst. T 0 Farciennes, (zm).
E
1885
0
Nr 30 (m) gele vlekjes Afst.DC Gingelom, zm.
3
4
E
1886
0
Nr 74 (zm) Afst. T 2 R Gits, (zm) moeilijk !!
5
5
E
1887
0
Nr 30 (m) enkele geknotte tandjes Afst. T 0 Givry, (zm)
3
E
1888
0
Nr 63 (zm) Afst. T 1 L Glons, (m/zm).
3
E
1889
0
Nr 63 (m) kort tandje Afst. T 1 L Gohissart (Jumet),
(m/zm).
3
E
1890
0
Nr 30 (zm) Afst.DC Gossellies, zm.
2
E
1891
0
Nr 57 (ntz) zonder strookje Afst. T 1 L Grâce - Berleur,
(pr) zeldzaam !
4
E
1892
0
Nr 74 (m) kort tandje Afst. DR T 1 L Graide, (pr).
4
5
E
1839
0
E
1840
0
Nr 30 (zm) Afst.T 0 Ferriere, pr.
E
1841
0
Nr 30 (ntz) knipje en ronde hoek Afst. T 0 Ferrière,
(pr).
2
E
1842
0
Nr 61 (zm) Afst. T 1 L Fexhe -le- Haut - Clocher, (zm).
4
E
1843
0
Nr 60 (zm) Afst. T 1 L Flémalle, (zm).
3
E
1844
0
Nr 30 (m) onregelmatige tanding Afst.
T 0 Flenu - Produits, (zm).
E
1845
0
Nr 32 (m) enkele geknotte tandjes Afst.
T 0 Flenu - Produits, (m).
E
1846
0
Nr 54 (zm) strip van 5, rechtse zegel kort tandje
Afst. T 0 Flenu - Produits, (pr).
E
1847
0
Nr 63 (zm) Afst. T 1 L Fléron, (pr).
E
1848
0
Nr 35 (zm) Afst. T 0 Fleurus, (m/zm).
E
1849
0
Nr 64 (m) kleine verdunning Afst. T 0 Fleurus, (zm).
3
E
1850
0
Nr 65 (m/zm) miniem speldeprikje Afst. T 1 L Fleurus,
(pr).
2
2
E
1893
FR
Nr 34 (zm) Afst.T 0 Gramont, zm.
6
E
1894
0
Nr 60 (zm) Afst. T 1 L Grand - Reng, (zm).
4
4
E
1895
0
Nr 63 (zm) Afst. T 1 L Grand - Reng, (zm).
4
4
E
1896
0
Nr 66 (m) strookje verstevigd Afst.
T 1 L Grez - Doiceau, (m).
3
E
1897
0
Nr 34 (m/zm) klein geel vlekje Afst. DC Grivegnée, (pr).
6
3
E
1898
0
Nr 30 (zm) Afst.DR T 0 Grune, zm.
7
4
E
1851
0
Nr 74 (zm) Afst. T 4 R Flobecq / Vloesberg, (m).
4
E
1899
0
Nr 30 (zm) Afst. DC Grupont, (zm).
E
1852
0
Nr Sp 2 (zm) Afst. T 0 Floreffe, (zm).
5
E
1900
0
E
1853
0
Nr 13 (zm) 13B lichtgroen Afst.DC Florennes, zm.
7
Nr 74 (m) enkele geknotte tandjes Afst.
DR T 1 L Gulleghem, (zm).
3
E
1901
0
Nr 30 (zm) Afst.T 0 Habay-la-Neuve, zm.
3
3
E
1854
0
Nr 30 (zm) Afst.DC Florenville, pr.
3
E
1855
0
Nr 63 (zm) Afst. T 1 L Florenville, (pr).
4
E
1856
0
Nr 74 (zm) Afst. T 1 L + Florenville (zm) 6 janv 1911
: laat !!
E
1902
0
Nr 63 (zm) Afst. T 1 L Habay-la-Neuve, (zm).
E
1903
0
Nr 35 (zm) Afst.T 0 Haeren, zm.
7
4
E
1904
0
Nr Sp 13 (m) lichtjes gekreukt Afst. T 0 Haeren, (pr).
4
E
1857
0
Nr 30 (zm) Afst.DC Fontaine-l’Eveque, zm.
3
E
1905
0
Nr 32 (zm) Afst.T 0 Haine-St. Pierre, zm.
3
E
1858
0
Nr 35 (zm) Afst.T 0 Fontaine-l’Eveque, pr.
6
E
1906
0
Nr 30 (m) plooi Afst.DC Hamme, zm.
2
E
1907
0
Nr 31 (m/zm) onregelmatige tanding Afst.DC Hamme,
pr.
3
E
1908
0
Nr 32 (zm) Afst.DC Hamme, zm.
4
E
1909
0
Nr 30 (zm) Afst.DC Hamoir, zm.
5
E
1910
0
Nr 62 (m/zm) kort tandje Afst. T 0 Hamois -enCondroz, (zm).
5
E
1911
0
Nr 30 (zm) Afst.DC Ham-sur-Heure, zm.
3
E
1912
0
Nr 34 (zm) Afst.T 0 Hannut, zm.
5
E
1913
0
Nr 31 (zm) Afst.DC Harlebeke, zm.
4
1832 - 15 €
1853 - 7 €
1858 - 6 €
E
1859
0
Nr 60 (m) enkele geknotte tandjes Afst.
T 1 L Forchies -la- Marche, (zm).
E
1860
FR
Nr Tx 1 (zm) ge+F258halveerd Afst.
T 0 Forchies-la-Marche, (zm).
E
1861
0
Nr 32 (m) enkele geknotte tandjes Afst. T 0 Forest
(Est), (zm).
3
3
3
E
1914
0
Nr 33 (zm) Afst.DC Harlebeke, pr.
7
E
1915
0
Nr 18 (zm) Afst.DC Hasselt, zm.
5
E
1916
0
Nr 34 (zm) Afst.T 0 Hasselt, pr.
5
E
1917
0
Nr 36 (m) Afst.T 0 Hasselt, m/zm.
3
E
1918
0
Nr 30 (m/ntz) verdunning Afst. T 0 Hastière - Lavaux,
(pr).
3
E
1862
0
Nr Sp 30 (zm) Afst. SP Forest - Midi / Marchandises 2,
(m/zm).
2
E
1863
0
Nr 30 (zm) Afst.DC Forest-Stalle, pr.
8
E
1919
0
Nr 30 (zm) Afst.T 0 Hastiere-Lavaux, zm.
3
E
1864
0
Nr 60 (zm) Afst. T 1 L Fosses, (pr).
3
E
1920
0
Nr 30 (zm) Afst.DC Havelange, zm.
3
2
E
1921
0
Nr 34 (zm) Afst.DC Havelange, zm.
6
1922
0
Nr 30 (zm) Afst.DC Havre, zm.
5
0
Nr 60 (zm) Afst. T 1 L Havré, (zm).
3
E
1865
0
Nr 61 (m) kort tandje Afst. T 1 L Fosses, (zm).
E
1866
0
Nr 33 (zm) Afst.DC Frameries, zm.
5
E
E
1867
0
Nr 33 (zm) Afst.DC Frameries, m.
3
E
1923
E
1868
0
Nr 32 (zm) Afst.T 0 Frasnes-lez-Gosselies, zm.
4
E
1924
0
Nr 30 (m) enkele geknotte tandjes Afst.DC Heer, zm.
2
E
1869
0
Nr Sp 15 (m) minieme verdunning Afst. T 0 Freux, (pr).
3
E
1925
0
Nr 58 (zm) Afst. T 1 L Herbeumont, (pr).
4
E
1870
0
Nr 30 (zm) Afst.T 0 Fumal, m/zm.
8
E
1926
0
E
1871
0
Nr 32 (zm) Afst.T 0 Furnes, zm.
3
Nr 61 (m) enkele geknotte tandjes Afst. T 1 L
Herbeumont, (m/zm).
2
E
1872
0
Nr 34 (zm) Afst.T 0 Gand, zm.
4
E
1927
0
Nr 30 (m/ntz) Knipje Afst.DC Herck-la-Ville, zm.
4
E
1873
0
Nr 33 (zm) Afst.DC Gand (St.Sauveur), pr.
5
E
1874
0
Nr 62 (m) enkele geknotte tandjes Afst.
T 0 Gand (St.Sauveur), (zm).
E
1928
0
Nr 74 (zm) Afst. DR T 1 L Herderen, (pr).
3
E
1929
0
Nr 35 (zm) Afst.T 0 Herenthals, m/zm.
5
3
E
1930
0
Nr 57 (m) enkele geknotte tandjes Afst. T 1 L Heule, pr.
4
E
1931
0
Nr 74 (m/ntz) strookje verstevigd Afst. DR T 4 R
Heusden (Limbourg), (zm).
3
E
1875
0
Nr 33 (zm) Afst.DC Gedinne, m/zm.
5
E
1876
0
Nr 61 (m) enkele geknotte tandjes Afst. T 1 L Gedinne,
(zm).
3
Nr Sp 11 (zm) Afst. T 0 Gedinne, (zm).
3
E
1877
0
- 26 -
Meer dan 6000 beelden op onze website :
www.vanlooystampauctions.com
LotBeschrijving
E
1932
0
Nr 61 (m) kort tandje Afst. T 1 L Heyst -sur- Mer, (zm).
E
1933
0
Nr 58 (zm) strookje bovenaan Afst. DR T 1 L Hollogne
-sur- Geer, (zm).
E
1934
0
Inzet
LotBeschrijving
Inzet
E
1990
0
Nr 35 (m/zm) kort tandje Afst.T 0 Lembecq, zm.
5
E
1991
0
Nr 30 (zm) Afst.T 0 Lembeke, zm.
4
3
Nr 30 (zm) Afst.T 0 Hollogne-aux-Pierres, pr.
E
1992
0
Nr 61 (zm) Afst. T 1 L Lennick-St.Quentin (m/zm).
4
3
E
1993
0
Nr 81 (zm) Afst. T 2 L Lesve (zm) moeilijk !!
5
2
E
1935
0
Nr 30 (m) kort tandje Afst. DC Hooghlede, (m/zm).
3
E
1936
FR
Nr 74 (zm) Afst. T 2 L Hooghlede, (pr).
E
1994
0
Nr 33 (zm) Afst.DC Leuze, m/zm.
4
3
E
1995
0
Nr 61 (zm) Afst. T 1 L Leuze, (zm).
2
E
1996
0
Nr 123 (zm) klein krasje in strookje Afst. T 2 R Libin,
(pr).
3
E
1937
0
Nr 30 (zm) Afst.DC Hoogstraeten, pr.
4
E
1938
0
Nr 30 (m) spoor van plooi Afst. DC Hoogstraeten, (zm).
3
E
1939
0
Nr 74 (zm) Afst. T 2 R Horion - Hozemont, (zm).
4
E
1997
0
Nr 30 (zm) Afst. DC Libramont, (zm).
5
E
1940
0
Nr 61 (zm) Afst. T 1 L Houdeng, (zm).
3
E
1998
0
Nr 30 (zm) Afst.DC Lichtervelde, pr.
6
E
1941
0
Nr 30 (m) geel plekje Afst.DC Houffalize, m/zm.
2
E
1999
0
Nr 31 (zm) Afst.DC Liege, zm.
2
E
1942
0
Nr 30 (zm) Afst. DC Houffalize, (pr).
3
E
2000
0
Nr 31 (zm) Afst.DU m/s Liege, zm.
2
5
E
1943
0
Nr 32 (zm) Afst.T 0 Houffalize, m/zm.
4
E
2001
0
Nr 33 (zm) Afst.DCb Liege, zm.
E
1944
0
Nr Sp 3 (zm) Afst. T 0 Houffalize, (zm).
5
E
2002
0
Nr 34 (zm) Afst.DCb Liege, zm.
8
E
1945
0
Nr 61 (zm) Afst. T 1 L Houyet, (pr).
4
E
2003
0
Nr 34 (zm) Afst.DU m/s Liege, zm.
5
3
E
1946
0
Nr 30 (zm) Afst.DC Iseghem, zm.
3
E
2004
0
Nr 33 (zm) Afst. DC a Liège, (zm).
E
1947
0
Nr 65 (zm) Afst. T 1 L Iseghem, (m/zm).
3
E
2005
0
E
1948
0
Nr 75 (zm) Afst. T 1 L + Iseghem (zm) 2 nove 10 :
laat !!
Nr 35 (m) kort tandje Afst. T 0 Liège - St.Léonard,
(m/zm).
3
3
E
2006
0
Nr 35 (zm) Afst.T 0 Liege (Outre-Meuse), zm.
6
E
1949
0
Nr 31 (zm) Afst.DC Ixelles (Bruxelles), zm.
3
E
2007
0
Nr 62 (zm) Afst. T 1 L Liège (Outre-Meuse), (m).
4
E
1950
0
Nr 33 (zm) Afst. DC Ixelles (Bruxelles), (zm).
3
E
2008
0
Nr 30 (zm) Afst.DU m/s Liege (St.Leonard), pr.
3
E
1951
0
Nr 60 (zm) Afst. T 1 L Izel, (zm).
3
E
2009
0
Nr 30 (zm) Afst.DU m/s Liege (Ste.Marguerite), pr.
3
E
1952
0
Nr 30 (zm) Afst.T 0 Jabbeke, zm.
4
E
2010
0
Nr 34 (zm) Afst.DU m/s Liege (Ste.Marguerite), m/zm.
4
E
1953
0
Nr 61 (zm) goede centrage ! Afst. T 1 L Jambes, (pr).
4
E
2011
0
Nr 31 (zm) Afst.T 0 Liege -St.Léonard, m/zm.
2
E
1954
0
Nr 34 (m/zm) onregelmatige tanding Afst.T 0
Jamoigne, m/zm.
E
2012
0
Nr 32 (zm) Afst.T 0 Liege -St.Léonard, zm.
3
E
1955
0
Nr Sp 39 (m) minieme verdunning Afst. T 0 Jamoigne,
(zm).
5
6
3
E
1956
0
Nr 30 (zm) Afst.DC Jauche, pr.
3
E
1957
0
Nr 33 (zm) Afst.DC Jemappes, m/zm.
3
E
1958
0
Nr 60 (zm) Afst. T 1 L Jemelle, (zm).
3
E
2013
0
Nr 35 (zm) Afst.T 0 Liege -St.Léonard, zm.
E
2014
0
Nr 34 (zm) Afst.T 0 Liege -Ste.Marguerite, zm.
4
E
2015
0
Nr 30 (zm) Afst.DCb Lierre, zm.
2
E
2016
0
Nr 34 (m/zm) onregelmatige tanding Afst.T 0 Lierre,
zm.
4
E
2017
0
Nr 57 (zm) Afst. DR T 1 L Lille St.Hubert, (zm).
5
4
E
1959
0
Nr 61 (m) kort tandje Afst. T 1 L Jemelle, (pr).
3
E
1960
0
Nr 36 (zm) Afst.T 0 Jette, zm.
E
2018
0
Nr 30 (zm) Afst. DC Lillo, (zm).
8
E
2019
0
Nr 61 (m) enkele geknotte tandjes Afst. T 1 L Lobbes,
(zm).
3
E
1961
0
Nr 64 (zm) Afst. T 0 Jette, (m/zm).
3
E
1962
0
Nr 33 (zm) Afst.DC Jodoigne, m/zm.
4
E
2020
0
Nr 63 (m/zm) kreukje Afst. T 1 L Lobbes, (zm).
3
E
2021
0
Nr 36 (zm) Afst.T 0 Lodelinsart, pr.
7
E
1963
0
Nr 36 (zm) Afst.DC Jodoigne, m/zm.
7
E
1964
0
Nr 36 (zm) Afst.T 0 Jodoigne, pr.
6
E
1965
0
Nr 30 (zm) Afst.DC Jumet, zm.
1
E
1966
0
Nr 36 (zm) Afst.T 0 Jumet, zm.
6
3
E
1967
0
Nr 74 (zm) Afst. T 4 R Jumet 3, (pr).
E
1968
0
Nr 36 (zm) Afst.T 0 Jupille, pr.
8
E
1969
0
Nr 30 (m) kreukje Afst. DC Jurbise, (pr).
5
E
1970
0
Nr 63 (zm) Afst. T 1 L Jurbise, (zm).
5
E
1971
0
Nr 30 (zm) Afst.T 0 Juslenville, pr.
4
E
1972
0
Nr 57 (zm) Afst. T 0 Juslenville, (zm).
4
3
E
1973
0
Nr 60 (zm) Afst. T 1 L Juslenville, (m/zm).
E
1974
0
Nr 78 (m) enkele geknotte tandjes Afst.
T 2 L Knesselaere, (zm).
6
E
1975
0
Nr 60 (zm) Afst. T 0 La Hestre, (m/zm).
3
E
1976
0
Nr 62 (m) enkele geknotte tandjes Afst. T 0 La Hulpe,
(zm).
4
1968 - 8 €
1978 - 5 €
2021 - 7 €
E
2022
0
Nr 36 (zm) Afst. T 0 Lodelinsart, (m/zm).
6
E
2023
0
Nr 30 (zm) Afst.DC Lommel, zm.
4
E
2024
0
Nr 30 (zm) Afst.T 0 Loo, zm.
3
E
2025
0
Nr 30 (zm) Afst.DC Loochristy, pr.
7
3
E
2026
0
Nr 30 (zm) Afst. T 0 Loo-ten-Hulle, (m).
E
2027
0
Nr 30 (zm) Afst.T 0 Looz, zm.
2
E
2028
0
Nr 33 (zm) Afst.DC Loth, zm.
6
2
E
1977
0
Nr 32 (zm) Afst.T 0 Laeken, zm.
4
E
2029
0
Nr 31 (zm) Afst.DU m/s Louvain, zm.
E
1978
0
Nr 30 (zm) Afst.DC Lanaeken, pr.
5
E
2030
0
Nr 33 (zm) Afst.T 0 Louvain, pr.
3
E
1979
0
Nr 30 (m/zm) kort tandje Afst.T 0 Landeghem, m/zm.
3
E
2031
0
Nr 62 (zm) Afst. T 1 L Louvain, (zm).
4
E
2032
0
Nr 36 (m/zm) onregelmatige tanding Afst.T 0 Louvain
(Station), pr.
6
E
2033
0
Nr 64 (m/zm) Perfecte centrage, kort tandje Afst. T 1 L
Louvain (Station), (zm).
4
E
2034
0
Nr 31 (zm) Afst.DC Maeseyck, zm.
3
5
E
1980
0
Nr 60 (m/zm) kort tandje Afst. T 1 L Landen, (pr).
2
E
1981
0
Nr 74 (zm) Afst. DR T 1 L Landenne -sur- Meuse, (zm).
3
E
1982
0
Nr 74 (zm) Afst. DR T 2 R Landenne -sur- Meuse, (zm).
3
E
1983
0
Nr 30 (zm) Afst.DC Langemarck, zm.
5
E
1984
0
Nr 30 (zm) Afst.DC Laroche, zm.
3
E
1985
0
Nr 30 (zm) Afst.T 0 Laroche, pr.
2
E
1986
0
Nr 30 (zm) Afst.T 0 Leau, zm.
2
E
1987
0
Nr 63 (zm) Afst. T 1 L Ledeberg, (m/zm).
3
E
1988
0
Nr 30 (zm) Afst.DC Lembecq, zm.
4
E
1989
0
Nr 30 (zm) Afst.T 0 Lembecq, m/zm.
2
E
2035
0
Nr 34 (zm) Afst.DC Maeseyck, zm.
E
2036
0
Nr 61 (zm) Afst. T 1 L Maeseyck, (pr).
3
E
2037
0
Nr 115 (zm) Afst. DR T 2 R Maissin, (zm).
4
E
2038
0
Nr 31 (zm) Afst.DC Malines, pr.
2
E
2039
0
Nr 30 (zm) Afst.DC Malines (A), pr.
2
E
2040
0
Nr 61 (zm) Afst. T 1 L Manage, (zm).
2
- 27 -
LotBeschrijving
Inzet
LotBeschrijving
Inzet
E
2041
0
Nr 30 (zm) Afst.DC Marbais, zm.
3
E
2089
ZFK
Nr 81 (m) Afst. DR T 4 R Munckzwalm, (m/zm).
5
E
2042
0
Nr 30 (zm) Afst.T 0 Marbehan, zm.
3
E
2090
0
Nr 30 (zm) Afst.T 0 Nalinnes, zm.
3
E
2043
0
Nr 67 (zm) Afst. T 1 L Marchienne -au- Pont, (zm).
4
E
2091
0
Nr 61 (zm) Afst. T 1 L Namèche, (pr).
3
E
2044
0
Nr 30 (zm) Afst. DC Marchienne-au-Pont, (zm).
Mooie tussenmaat (Diam).
E
2092
0
Nr 32 (zm) Afst.T 0 Namur, zm.
2
E
2045
0
Nr 61 (m/zm) Perfecte centrage, kort tandje
Afst. T 1 L Marchin, (pr).
3
E
2046
0
Nr 32 (zm) Afst.T 0 Marcinelle, pr.
3
E
2047
0
Nr 76 (zm) Afst. T 2 R Marloie, (m/zm).
3
3
E
2048
0
Nr 61 (zm) Afst. T 1 L Mazy, (pr).
4
E
2049
0
Nr 30 (zm) Afst.T 0 Meix-devant-Virton, pr.
5
E
2050
0
Nr 74 (zm) Afst. T 2 L Mellier, (pr).
5
E
2051
✉
Nr 30 (zm) Afst. DC Melreux - Hotton, (zm).
6
E
2052
0
Nr 35 (m/ntz) verdunning / gele vlekjes Afst.
T 0 Melreux - Hotton, (m).
3
E
2053
0
Nr 30 (zm) Afst.T 0 Melreux-Hotton, zm.
E
2054
0
Nr 30 (zm) Afst.T 0 Membre, zm.
4
15
E
2093
0
Nr 33 (zm) Afst.DU m/s Namur, zm.
2
E
2094
0
Nr 30 (zm) Afst.DC Namur (Station), pr.
2
2
E
2095
0
Nr 30 (zm) Afst.DCb Namur (Station), pr.
E
2096
0
Nr 35 (zm) Afst.T 0 Namur (Station), m/zm.
4
E
2097
0
Nr 54 (zm) strip van 5 Afst. T 0 Namur (Station), (zm).
5
E
2098
0
Nr 64 (zm) Afst. T 1 L Namur (Station), (m/zm).
4
E
2099
0
Nr 75 (zm) Afst. T 4 R Namur / Namen 1 J, (pr).
4
E
2100
0
Nr 30 (zm) Afst.T 0 Nazareth, zm.
3
E
2101
0
Nr 74 (zm) Afst. T 1 L + Néchin (zm) laat gebruik oude
volgorde.
4
E
2102
0
Nr 35 (m/zm) enkele geknotte tandjes Afst.T 0
Neerpelt, m/zm.
5
E
2103
0
Nr 20 (m/ntz) enkele geknotte tandjes Afst. DC
Nessonvaux, (zm)
7
4
E
2055
0
Nr 36 (zm) Afst. DC Merbes -le- Château, (m).
5
E
2056
0
Nr 30 (zm) Afst.T 0 Merchtem, zm.
3
E
2104
0
Nr 33 (zm) Afst. DC Neufchateau, (zm)
E
2057
✉
Nr 30 (m) vlekje Afst. DC Messancy, (m/zm).
5
E
2105
0
Nr 35 (zm) Afst.T 0 Neufchateau, pr
6
E
2058
0
Nr 30 (m) miniem kreukje Afst. DC Messancy, (zm).
4
E
2106
0
Nr 64 (m) kort tandje Afst. T 0 Neufchateau, (zm)
3
2
E
2059
0
Nr 30 (zm) Afst.T 0 Mettet, zm.
E
2060
0
Nr 63 (m/zm) strip van 3 met bladboord, 2 korte
tandjes Afst. T 1 L Micheroux, (m/zm).
5
E
2061
0
Nr 30 (m) kort tandje Afst. Amb T 0 Midi 5, (m/zm).
3
E
2062
0
Nr 57 (m) enkele geknotte tandjes Afst.
Amb T 0 Midi 5 / Marchienne-Est, (m) zeldzaam.
6
E
2063
0
Nr 46 (zm) Afst. Amb T 0 Midi 6 / Charleroi, (m/zm).
5
E
2064
0
Nr 45 (zm) Afst.Ambt T 0 Midi 8 / Bruxelles, m.
4
E
2065
0
Nr 30 (zm) Afst.T 0 Moerkerke, zm.
2054 - 15 €
E
E
2066
2067
0
0
2065 - 12 €
E
2107
0
Nr 65 (zm) Afst. T 1 L Neufchateau, (zm).
4
E
2108
0
Nr 57 (m) enkele geknotte tandjes Afst.
DR DU + m/s Neuville -en- Condroz, (m/zm) moeilijk !
4
E
2109
0
Nr 30 (zm) Afst.T 0 Nevele, m/zm.
3
E
2110
0
Nr 65 (zm) Afst. T 1 L Nimy, (pr).
5
E
2111
PK
Nr (28) (zm) Afst. DC Nivelles (zm) 1 fev 73: laat
gebruik van DC Nivelles!
5
E
2112
0
Nr 58 (m) miniem dun plekje Afst. DR T 1 L
Noirefontaine - Sensenruth (zm) gewoonlijk
onleesbaar!
5
E
2113
0
Nr 61 (m) kort tandje Afst. T 1 L Noirefontaine Sensenruth (pr) zeldzaam op 35 cent.!!
6
E
2114
0
Nr 34 (zm) Afst.T 0 Ninove, zm.
5
12
2134 - 20 €
E
2115
0
Nr 32 (zm) Afst.Ambt DC Nord I / Anvers, m.
E
2116
0
Nr 30 (m) plooi Afst.DR T 0 Noville-lez-Bastogne, zm.
4
12
E
2117
0
Nr 30 (zm) Afst.T 0 Obourg, zm.
3
E
2118
0
Nr 30 (m) lichte verdunning Afst. DC Obourg, (pr).
4
E
2119
0
Nr 78 (zm) Afst. T 1 L Obourg, (m).
3
E
2120
0
Nr 61 (zm) Afst. T 1 L Ohey, (pr).
4
Nr 67 (m/ntz) ronde hoek Afst. T 1 L Molenbeek (Bould.
Leopold II), (m).
2
Nr 30 (zm) Afst.DCb Molenbeek (Brux), zm.
2
E
2121
0
Nr 60 (m) gele vlekjes Afst. T 1 L Oordegem, (m/zm).
3
2122
0
Nr 30 (zm) Afst.DC Oosterzeele, m/zm.
5
E
2068
0
Nr 36 (zm) Afst.T 0 Molenbeek (Brux.), zm.
6
E
E
2069
0
Nr 78 (zm) Afst. T 2 R Moll, (zm).
4
E
2123
0
Nr 30 (zm) Afst.T 0 Oostham-Quaed-Mechelen, pr.
8
E
2070
0
Nr 61 (zm) Afst. T 1 L Momignies, (pr).
4
E
2124
0
Nr 32 (zm) Afst.T 0 Oostvleteren, zm.
6
E
2071
0
Nr 33 (zm) Afst.DC Mons, zm.
2
E
2125
0
Nr 30 (zm) Afst.DC Orchimont, pr.
6
E
2072
0
Nr 33 (zm) Afst.DCb Mons, zm.
2
E
2126
0
Nr 74 (zm) Afst. T 2 L Ormeignies, (m/zm).
3
E
2073
0
Nr 34 (zm) Afst.T 0 Mons (Station), zm.
5
E
2127
0
E
2074
PK
Nr 83 (m) Afst. T 4 R Montignies - sur - Sambre 1, (zm)
Aankomststempel, op mooi geilustreerde privé PK.
Nr 32 (zm) Accordeon plooitje Afst. T 0 Ostende Bains, (zm).
4
3
E
2128
0
Nr 61 (m) kort tandje Afst. T 1 L Montignies -surSambre, (pr).
Nr 62 (zm) Afst. T 1 L Ostende (Station) (zm) 4 mai
1897: 4° dag nieuwe stempeltype !
5
3
E
2129
0
Nr 30 (m/zm) onregelmatige tanding Afst.DC Ottignies,
zm.
4
E
2130
FR
Nr 46 (zm) Strip van 5 Afst. T 0 Ottignies, (zm).
6
E
2131
0
Nr 27 (zm) Afst. Amb T 0 Ouest 2, (m).
2
E
2132
FR
Nr 30 (zm) Afst. Amb T 0 Ouest 4 (m/zm) met
naamstempel ‘BRUGES’.
4
E
2075
0
E
2076
0
Nr 30 (zm) Afst. T 0 Montigny -sur- Sambre, (m).
2
E
2077
0
Nr 30 (zm) Afst.DC Mont-St.Guibert, pr.
6
E
2078
0
Nr 35 (zm) Afst.T 0 Mont-St.Guibert, pr.
7
E
2079
0
Nr 32 (zm) Afst.DC Montzen, m/zm.
4
E
2080
0
Nr 30 (m) kort tandje Afst. T 0 Moorseele, (zm).
2
E
2081
0
Nr Sp 17 (m) kreukje Afst. T 0 Moorseele, (zm).
E
2133
0
Nr 46 (zm) Afst. Amb T 0 Ouest 6 (m/zm) moeilijk !
3
E
2082
0
Nr 28 (zm) Afst. T 0 Moorsel, (m).
E
2134
0
Nr 32 (zm) Afst.Ambt DC Ouest 3, zm.
3
E
2083
0
Nr 74 (zm) Afst. T 1 L + Moorslede, (m) laat gebruik
oude volgorde.
4
E
2084
0
Nr 33 (m) ronde hoek Afst.DC Morialmé, m/zm.
3
E
2085
0
Nr 14 (zm) T 12,5 x 13,5 Afst.DC Mouscron, pr.
8
3
E
2086
0
Nr 30 (zm) Afst.DC Moustier, m/zm.
E
2087
0
Nr 34 (m) enkele geknotte tandjes Afst. T 0 Moustier,
(zm).
3
E
2088
0
Nr 66 (m) dun plekje Afst. T 1 L Moustier, (m/zm).
4
7
20
E
2135
0
Nr 32 (zm) Afst.Ambt DC Ouest III, m/zm.
6
E
2136
0
Nr 34 (zm) Afst.T 0 Ougrée, zm.
5
E
2137
0
Nr 35 (m/zm) onregelmatige tanding Afst.T 0 Ougrée,
zm.
6
E
2138
0
Nr 74 (zm) Afst. T 1 L + Ougrée (zm) laat gebruik
oude volgorde. (14 dec 1910).
3
E
2139
0
Nr 78 (m) decentrage Afst. T 2 R Overmeire, (m/zm).
4
- 28 -
Meer dan 6000 beelden op onze website :
www.vanlooystampauctions.com
LotBeschrijving
Inzet
LotBeschrijving
E
2140
0
Nr 20 (zm) Afst. DC Paliseul, (zm).
7
E
2141
0
Nr 30 (zm) Afst. DC Paliseul, (zm).
4
E
2142
0
Nr 63 (m) knipje Afst. T 1 L Paliseul, (m/zm).
3
3
E
2143
0
Nr 30 (zm) Afst.DC Paturages, zm.
E
2144
0
Nr 30 (zm) Afst.DU m/s Paturages, m.
2
E
2145
0
Nr 30 (zm) Afst.T 0 Pecq, m/zm.
2
E
2146
0
Nr 32 (m) enkele geknotte tandjes Afst. T 0 Pecq,
(pr).
E
2147
0
Nr 67 (m) kort tandje Afst. T 1 L Peruwelz, (m/zm).
E
2148
0
Inzet
E
2196
0
Nr 30 (m/zm) onregelmatige tanding Afst.T 0 Seneffe,
m/zm.
2
E
2197
0
Nr 30 (m) enkele geknotte tandjes Afst. T 0 Sibret, (pr).
3
E
2198
0
Nr 61 (zm) Afst. T 1 L Sirault, (zm).
4
E
2199
0
Nr 77 (zm) Afst. T 2 R Sivry, (zm).
3
E
2200
0
Nr Tx 4 (zm) Afst. T 0 Sivry, (zm).
3
E
2201
0
Nr 30 (zm) Afst.T 0 Sleydinge, pr.
4
3
E
2202
0
Nr 32 (zm) Afst.T 0 Soignies, pr.
3
3
E
2203
0
Nr 65 (zm) Afst. T 1 L Soignies, (zm).
3
Nr 30 (zm) Afst.DU m/s Peteghem, zm.
6
E
2204
0
Nr 30 (zm) Afst.T 0 Sombreffe, pr.
3
3
E
2149
0
Nr 30 (zm) Afst.DC Philippeville, pr.
E
2150
0
Nr 74 (zm) Afst. T 1 L + Ploegsteert (m/zm) laat
gebruik oude volgorde. (9 nov 1910).
3
E
2151
0
Nr Sp 31 (zm) Afst. T 0 Ploegsteert, (zm).
E
4
E
2152
0
Nr 30 (zm) Afst.DC Poix, m/zm.
E
4
E
2153
0
Nr 35 (zm) gomplooitjes Afst.DC Poix, zm.
E
2209
10
E
2154
0
Nr 59 (zm) Afst. T 1 L Poix, (zm).
E
2210
3
E
2155
0
Nr 74 (m) enkele geknotte tandjes Afst. DR T 1 L
Pondrome, (pr).
E
2211
E
2212
0
Nr 34 (m/zm) onregelmatige tanding Afst.T 0 Spa, zm.
4
E
2213
0
Nr 35 (m) spoor van plooi Afst.DC Spa, pr.
4
3
E
2156
0
Nr 30 (zm) Afst.DC Poperinghe, zm.
2
E
2157
0
Nr 63 (m) kort tandje Afst. T 1 L Poperinghe, (zm).
2
E
2158
0
Nr Tx 8 (m) minieme verdunning Afst. T 0 Poulseur,
(zm).
3
E
2159
0
Nr 29 (zm) betere centrage, miniem hoekplooitje
Afst.DC Puers, m/zm.
8
E
2160
0
Nr 30 (zm) Afst.DC Puers, zm.
3
E
2161
0
Nr 30 (zm) Afst.T 0 Quevaucamps, pr.
3
E
2162
0
Nr 63 (zm) Afst. T 1 L Quevaucamps, (zm).
3
E
2163
0
Nr 64 (zm) Afst. T 1 L Quievrain, (zm).
5
E
2164
0
Nr 30 (zm) Afst.T 0 Ransart, zm.
2
E
2165
0
Nr 36 (zm) Afst.T 0 Ransart, zm.
7
E
2166
0
Nr 30 (zm) Afst.DU m/s Rebecq-Rognon, zm.
7
E
2167
ZFK
Nr 83 (m) Afst. DR T 4 R Reckem (FL) / Reckem (VL)
(zm).
5
E
2168
0
Nr 31 (zm) Afst.T 0 Rethy pr.
8
E
2169
0
Nr 57 (zm) Afst. T 1 L Rèves, (pr).
4
E
2170
0
Nr 30 (zm) Afst.DC Rhisnes, m/zm.
10
E
2171
0
Nr 35 (m) plooi Afst.T 0 Roclenge, m.
3
3
E
2172
0
Nr 63 (m/zm) kort tandje Afst. T 1 L Roeulx (Le), (zm).
E
2173
0
Nr 74 (zm) Afst. T 1 L + Rosoux - Goyer (zm) laat
gebruik oude volgorde. (11 janv 11).
4
E
2174
0
Nr 30 (zm) Afst.DC Rosoux-Goyer, m/zm.
5
E
2175
0
Nr 30 (zm) Afst.DC Roulers, pr.
2
E
2176
0
Nr 35 (m/zm) kort tandje Afst.DC Roulers, m/zm.
4
E
2177
0
Nr 36 (zm) Afst.T 0 Roulers, pr.
6
E
2205
0
Nr 67 (zm) Afst. T 1 L Sombreffe, (m/zm).
4
E
2206
0
Nr 30 (zm) Afst.DC Somergem, zm.
4
2207
0
Nr 35 (zm) Afst.T 0 Somergem, zm.
6
2208
0
Nr 32 (zm) Afst.T 0 Sottegem, zm.
3
0
Nr 31 (zm) Afst.T 0 Spa, zm.
2
0
Nr 32 (zm) Afst.DC Spa, zm.
3
0
Nr 34 (m) hoekplooitje Afst.DC Spa, pr.
4
E
2214
0
Nr 30 (zm) Afst.T 0 Spy, zm.
3
E
2215
0
Nr 74 (zm) Afst. T 4 R St.Amandsberg /
Mont- St.Amand, (m/zm).
4
E
2216
FR
Nr 78 (zm) Afst. T 4 R St.Denijs / St.Genois, (zm)
moeilijk !
8
2170 - 10 €
2180 - 10 €
2216 - 8 €
E
2217
0
Nr 30 (zm) Afst. T 0 St.Denis - Bovesse, (pr).
E
2218
0
Nr 61 (m) kort tandje Afst. T 1 L St.Denis - Bovesse,
(m/zm).
3
E
2219
0
Nr 30 (zm) Afst.T 0 St.Denis-Bovesse, zm.
3
2
4
E
2220
0
Nr 30 (zm) Afst.T 0 St.Gerard, zm.
E
2221
0
Nr 34 (m/zm) kreukje Afst.T 0 St.Gerard, pr.
4
E
2222
0
Nr 75 (zm) Afst. T 2 R St.Gérard (zm).
4
3
E
2223
0
Nr 62 (m) kort tandje Afst. T 1 L St.Ghislain, (m/zm).
E
2224
0
Nr 66 (m/zm) onregelmatige tanding Afst. T 0 St.Gilles
-Brux. (Ch.Charleroi), (m).
5
E
2225
0
Nr 30 (zm) Afst.DC St.Hubert, pr.
3
E
2178
0
Nr 30 (zm) Afst.DC Rousbrugge, zm.
5
E
2226
0
Nr Sp 35 (zm) Afst. T 0 St.Hubert, (zm).
E
2179
0
Nr 33 (zm) Afst.DC Rousbrugge, pr.
2
7
E
2227
0
Nr 33 (zm) Afst.DCb St.Josse-ten-Noode (B), zm.
E
2180
0
Nr 34 (zm) Afst.DC Rousbrugge, pr.
5
10
E
2228
0
Nr 30 (zm) Afst.DC St.Josse-ten-Noode (Brux), pr
E
2181
0
Nr 30 (zm) Afst.T 0 Roux, zm.
4
2
E
2229
0
Nr 32 (zm) Afst.T 0 St.Josse-ten-Noode (Brux), zm.
E
2182
0
Nr 65 (zm) Afst. T 1 L Roux, (pr).
3
4
E
2230
0
Nr 19 (zm) Afst.DC St.Josse-ten-Noode (Brux., zm.
6
E
2231
FR
Nr 32 (zm) Afst. DU + m/s St.Josse-ten-Noode Brux es
(zm) moeilijk met ‘es’ achteraan.
6
E
2232
0
Nr 30 (zm) Afst.T 0 St.Laurent, m/zm.
3
E
2233
0
Nr Sp 18 (m) minieme verdunning Afst. T 0 St. Léger,
(zm).
2
E
2234
0
Nr 83 (zm) Afst. T 4 R St.Lenaarts / St.Léonard, (zm).
3
E
2183
0
Nr 30 (zm) Afst.DR T 0 Rosée, zm.
8
E
2184
0
Nr 30 (zm) Afst.T 0 Ruddervoorde, zm.
4
E
2185
0
Nr 74 (m) spoor van plooi Afst. DR T 1 L Rumillies,
(zm).
3
E
2186
0
Nr 123 (zm) Afst. T 2 R Rumpst, (zm).
3
E
2187
0
Nr 30 (zm) Afst.T 0 Ruppelmonde, zm.
3
E
2188
0
Nr 30 (zm) Afst.T 0 Ruysbroeck, zm.
2
E
2235
0
Nr 34 (zm) Afst. T 0 St.Nicolas, (m/zm).
3
E
2189
0
Nr 30 (zm) Afst.DR T 0 Saffelaere, m.
12
E
2236
0
Nr 75 (zm) paar Afst. T 2 L St.Nicolas, (zm).
4
3
E
2237
0
Nr 35 (m/ntz) enkele geknotte tandjes Afst.
T 0 St.Trond, (zm).
2
E
2238
0
Nr 30 (zm) Afst.T 0 Staden, m/zm.
3
E
2239
0
Nr 36 (zm) Afst.DC Stavelot, m/zm.
8
E
2240
0
Nr 57 (ntz) zonder strookje Afst. T 1 L Ste.Marie -surSemois (m/zm) foutief zonder sterren, zeldzaam !
4
E
2241
0
Nr 35 (m/ntz) enkele geknotte tandjes Afst. T 0
Stekene, (m/zm).
3
E
2190
0
Nr 30 (zm) Afst. T 0 Salzinne (Namur), (zm).
E
2191
0
Nr 27 (zm) Afst.DR T 0 Santvliet, zm.
E
2192
0
Nr 30 (zm) Afst.T 0 Sart-Dame-Avelines, zm.
3
12
E
2193
0
Nr 31 (m/ntz) scheurtje Afst. T 0 Saventhem, (pr).
2
E
2194
0
Nr Sp 6 (m) minieme verdunning Afst. T 0 Saventhem,
(pr).
5
Nr 116 (zm) Afst.T 2 R Schepdael, zm.
5
E
2195
0
- 29 -
LotBeschrijving
Inzet
LotBeschrijving
Inzet
E
2242
✉
Nr 30 (zm) Afst. DC Surice, (zm).
7
E
2299
0
Nr Sp 7 (m) spoor van plooi Afst. T 0 Vresse, (pr).
3
E
2243
0
Nr 32 (zm) Afst.T 0 Surice, pr.
3
E
2300
0
E
2244
0
Nr Sp 9 (m) minieme verdunning Afst. T 0 Surice, (zm).
3
Nr 74 (m/ntz) strookje verstevigd Afst. DR T 1 L
Vroenhoven, (pr).
3
E
2245
0
Nr 30 (m) enkele geknotte tandjes Afst.
T 0 Swevezeele, (zm).
E
2301
0
Nr 30 (zm) Afst.DC Wacken, pr.
6
3
E
2302
0
Nr 65 (zm) Afst. T 1 L Walcourt, (zm).
4
E
2246
0
Nr 79 (zm) Afst. T 2 R Swevezeele, (m/zm).
6
E
2303
0
Nr 65 (zm) Afst. T 1 L Waremme, (zm).
E
2247
0
Nr 30 (zm) Afst.T 0 Tamines, zm.
2
E
2304
0
Nr 30 (zm) Afst.T 0 Warmonceau, m/zm.
8
E
2305
0
Nr 75 (m) geknot tandje Afst. T 2 L Warneton, (zm).
3
5
E
2306
0
Nr 118 (zm) Afst. T 2 R Wasmes 1 (zm).
2
E
2307
0
Nr 34 (zm) Afst.T 0 Watervliet, m/zm.
7
E
2308
0
Nr 27 (m) kleine verdunning bij kreukje Afst. T 0
Weerde, (pr).
3
E
2248
0
Nr 13 (zm) Afst.DC Termonde, zm.
E
2249
0
Nr 30 (zm) Afst.DC Tervueren, zm.
E
2250
0
Nr 36 (m) enkele geknotte tandjes Afst.T 0
Tessenderloo, zm.
6
4
10
E
2251
0
Nr 75 (zm) Afst. T 2 R Theux, (zm).
3
E
2252
0
Nr 30 (zm) Afst.DC Thourout, zm.
3
E
2309
0
Nr 30 (m/zm) kort tandje Afst. T 0 Weerde, (pr).
3
E
2253
0
Nr 32 (zm) Afst.T 0 Thuin, zm.
3
E
2310
0
Nr 30 (zm) Afst.T 0 Welkenraedt, zm.
3
4
E
2254
0
Nr 34 (zm) Afst.DC Thuin, pr.
5
E
2311
0
Nr 76 (zm) Afst. T 2 L Welkenraedt, (m/zm).
E
2255
0
Nr 34 (zm) Afst.DC Thuin, pr.
6
E
2312
0
Nr 30 (zm) Afst.DC Wellin, pr.
4
E
2256
0
Nr 30 (zm) Afst.T 0 Thulin, zm.
2
E
2313
0
Nr 35 (m/zm) kort tandje Afst.T 0 Wellin, pr.
5
E
2257
0
Nr 83 (zm) Afst. T 2 R Thy - le - Château, (m/zm).
3
E
2314
0
Nr 75 (m) speldenprikje Afst. T 2 L Werbomont, (zm).
3
E
2258
0
Nr 30 (zm) Afst.T 0 Thy-le-Chateau, m/zm.
2
E
2315
0
Nr 36 (zm) Afst.T 0 Wervicq, zm.
7
E
2259
0
Nr 79 (zm) Afst.T 4 R Tienen / Tirlemont 1, zm.
4
E
2316
0
Nr 36 (m) lichte verdunning Afst. T 0 Wervicq, (pr).
4
E
2260
0
Nr 30 (zm) Afst.DCb Tirlemont, pr.
3
E
2317
0
Nr 33 (zm) Afst.DC Westerloo, m/zm.
5
E
2261
0
Nr 34 (zm) Afst.T 0 Tirlemont, pr.
5
E
2318
0
Nr 75 (zm) Afst. T 2 R Westerloo, (zm).
3
E
2262
0
Nr 63 (zm) Afst. T 1 L Tirlemont (Centre), (zm).
3
E
2319
0
Nr 30 (zm) Afst.DC Wetteren, zm.
3
4
E
2320
0
Nr 30 (zm) Afst.T 0 Wichelen, zm.
3
E
2321
0
Nr 57 (zm) Afst. T 0 Wodecq, (zm).
4
E
2322
0
Nr Sp 2 (zm) Afst. T 0 Wodecq, (zm).
6
E
2263
0
Nr 67 (zm) Afst. T 1 L Tirlemont (Station), (m/zm).
E
2264
0
Nr 19 (m) enkele geknotte tandjes Afst.T 0 Tournai,
zm.
5
E
2265
0
Nr 34 (zm) Afst.DU m/s Tournai, zm.
4
E
2266
0
Nr 35 (zm) Afst.T 0 Tournai, zm.
E
2323
0
Nr 64 (zm) Afst. T 1 L Wychmael (Brabant), (zm).
4
5
E
2324
0
3
Nr 30 (m) onregelmatige tanding Afst.DC Wyngene, m/
zm.
3
E
2325
0
Nr 63 (m) kort tandje Afst. T 1 L Wyngene, (zm).
3
2326
0
Nr 79 (m) kreukje Afst. T 2 R Wyngene, (zm).
4
E
2267
0
Nr 61 (zm) Afst. T 1 L Tournai (Station), (m/zm).
E
2268
0
Nr 63 (m) enkele geknotte tandjes Afst.
T 1 L Tronchiennes, (m/zm).
3
E
4
E
2327
0
Nr 18 (zm) Afst.DC Ypres, zm.
5
E
2328
0
Nr 29 (zm) Afst.DC Ypres, zm.
8
6
E
2269
0
Nr 67 (zm) Afst. T 1 L Trooz, (m).
E
2270
0
Nr 33 (zm) onregelmatige tanding Afst.DC Turnhout,
zm.
3
E
2271
0
Nr 74 (zm) Afst. T 4 R Ukkel / Uccle 3 (m) moeilijk!
4
E
2272
0
Nr 32 (m/ntz) enkele geknotte tandjes Afst. T 0 Val-St.
Lambert, (pr).
2
7
E
2273
0
Nr 36 (zm) Afst.T 0 Val-St.Lambert, zm.
E
2274
0
Nr 61 (m) enkele geknotte tandjes Afst. T 1 L Vauxsous-Chèvremont, (m/zm).
3
E
2275
0
Nr 75 (zm) Afst. T 2 R Vaux-sous-Chèvremont, (m).
3
E
2276
0
Nr Sp 35 (zm) Afst. T 0 Velaines, (pr).
3
E
2277
0
Nr 74 (zm) Afst. T 2 R Verlaine (Liège), (zm).
4
5
E
2278
0
Nr 14 (zm) T 14 1/2 Afst.DC Verviers, zm.
E
2279
0
Nr 33 (zm) Afst.DC Verviers, zm.
3
E
2280
0
Nr 36 (zm) Afst.DC Verviers, pr.
6
E
2281
0
Nr 65 (zm) Afst. T 1 L Verviers (Ouest), (pr).
4
E
2282
0
Nr 67 (zm) Afst. T 1 L Verviers (Ouest), (zm).
5
E
2283
0
Nr 80 (zm) Afst. T 1 L Verviers (Ouest), (zm).
7
E
2284
0
Nr 34 (zm) Afst.T 0 Verviers (Station), zm.
4
3
E
2285
0
Nr 64 (zm) Afst. T 1 L Verviers (Station), (zm).
E
2286
0
Nr 66 (zm) Afst. T 1 L Verviers (Station), (zm).
7
E
2287
0
Nr 30 (zm) Afst.T 0 Vezin, m/zm.
3
E
2288
0
Nr 65 (zm) Afst. T 1 L Vielsalm, (zm).
5
E
2289
0
Nr 30 (zm) Afst.T 0 Vierset, pr.
6
E
2290
0
Nr 61 (zm) Afst. T 1 L Vierves, (pr).
4
E
2291
0
Nr 30 (zm) Afst.DC Villers-la-Ville, pr.
5
E
2292
0
Nr 14 (zm) T 14 1/2 Afst.DC Vilvorde, pr.
8
E
2293
0
Nr 61 (zm) Afst. T 0 Virginal, (zm).
3
E
2294
0
Nr 36 (zm) Afst.DC Virton, zm.
8
E
2295
0
Nr 61 (m) kort tandje Afst. T 1 L Virton, (zm).
2
E
2296
0
Nr 30 (zm) Afst.T 0 Vlamertinghe, zm.
4
E
2297
0
Nr 74 (m) enkele geknotte tandjes Afst. DR T 1 L
Vlesenbeke, (zm).
4
Nr 74 (zm) Afst. DR T 4 R Vorst (Kempen), (m/zm).
5
E
2298
0
E
2329
0
Nr 36 (zm) Afst.T 0 Ypres, zm.
E
2330
0
Nr 30 (m/ntz) enkele geknotte tandjes Afst. DU + m/s
Yves - Gomezée, (pr).
3
E
2331
0
Nr 30 (zm) Afst.DU m/s Yves-Gomezee, zm.
4
E
2332
0
Nr 61 (zm) Afst. T 1 L Yvoir, (zm).
3
Uitgifte 1869 - Leopold II - Ongebruikt
E
2333
*
N° 30 (In paar), rechterzegel met wit vlekje boven het
hoofd, zm (OBP € 75).
E
2334
**
N° 36 “1 F mauve” (Blok van 4) met hoekbladboord,
zeer fris prachtex. (OBP € 6.100).
30
1500
2334 - 1500 €
E
2335
❒
Niet aangenomen ontwerp van Hannoteau, in
chocoladebruin, op roomkleurig papier, Grubben Nr
790, ntz (ingesneden).
10
Uitgifte 1869 - Leopold II - Gebruikt
E
- 30 -
2336
✉
N° 26, op krantenbandje (met volledige krant La Paix)
van 7 Juni 1879 uit Bruxelles (Nord) naar Audenaerde
(Meulebeke), gedeeltelijk onfris, ntz.
Meer dan 6000 beelden op onze website :
www.vanlooystampauctions.com
10
LotBeschrijving
E
2337
0
Inzet
LotBeschrijving
N° 28, op drukwerkbandje uit Brussel, naar Angers (F)
20/12/1870, zeer mooie ovale stempel Brux. + PD in
segment, zm.
80
17
E
2338
0
N° 29, lichte centrale afstempeling, zm (OBP € 55)
E
2339
✉
N° 30, 31 (mooie tint, dichtbij bleu de Prusse) en
33, op brief uit Namen naar Beaune (F) 10/8/1872,
ZELDZAME TRICOLORE mengfrankering, zm.
350
Inzet
E
2360
0
N° 38, ambulantafst. Est 3A, 21 oct. 1884, onderaan
enkele afgeknotte tandjes doch zeldzaam, (Nipa € +50)
20
E
2361
✉
N° 38, met bladboord, op brief datumstempel
Féluy- Arquennes / 1885, naar Strépy, zm
25
E
2362
0
N° 41 (In paar), Afst. Bruxelles 7, 26 Fevr. 1886 en
rode balkstempel (afkomstig van wissel), zm.
20
F
2363
0
Tussen N° 38 en 52, samenstelling met 66 zegels,
meerdere zeer mooi en met betere afstempelingen,
diverse tinten, w.o. N° 46b, enz., zm (OBP € +/- 625)
60
Uitgifte 1884 - Liggende leeuw & Leopold II
F
2364
❒
Voorstel E. Petitot, 2° staat, proef v/d matrijs op
dik Japans papier in het roodbruin (Formaat 148 x
250 mm), zm (Stes 2040)
150
E
2365
❒
Proef v/d beëindigde matrijs, met een grote cirkel rond
de zegel, op Chinees papier, v/d 2 Fr in het zwart in
prachtkwaliteit (Stes 1912).
1000
2339 - 350 €
E
2340
✉
N° 30 (Strip van 3), verstuurd van Hotton naar Parijs
30/10/1871, 1 zegel licht geraakt, mooie Afst. LP 183
Hotton, zm/m.
90
F
2341
✉
N° 30 (6x), op 2 aangetekende brieven, w.o. 1 strip
van 3, beiden verzonden uit Charleroi (ville-haute)
5/6/1879, naar Châtelet en Châtelineau en beide
teruggestuurd de dag nadien “Décédé” en “Retour
à l’envoyeur à Charleroi”, zeldzaam geheel, zm.
30
E
2342
✉
N° 30 en 33, in 40 cent. combinatie op brief uit Anvers
24 Nov 1873, naar Copenhagen (DK), port van 40 cent.
vanaf Febr 1873, zegels met roest doch zeer zeldzaam,
m.
40
E
2343
✉
N° 30 (Strip van 3), op mooie brief uit PT. 12 Anvers
19 Avril, naar Montpellier, achterzijde France/ Midi II,
zm.
27
N° 30 en 33, op mooie dubbelportbrief uit
PT 12 Anvers, naar Utrecht (NL) van 6 maart 1872,
zm.
12
E
E
2344
2345
✉
✉
2365 - 1000 €
N° 30 en 31, op brief uit PT. 63 Brussel Nord
14 Aug. ‘71, naar Avignon en N° 30 op brief uit
PT. 70 Anvers station, m.
10
Uitgifte 1884 - Liggende leeuw
E
2366
**
N° 42 (In paar) volle originele gele gom,
zm (OBP € 125)
33
E
2367
**
N° 43 (In paar), zm (OBP € 30)
10
E
2368
(*)
N° 43 “1 cent. grijs, ongetand” (In verticaal paar),
(OBP € 75).
25
E
2346
✉
N° 31, 33 en 35 als 50 cent. frankering op 2 brieven uit
Charleroi naar Parijs (dubbel port) van Febr 76 en april
84, zm/m.
20
E
2369
*
E
2347
0
N° 32 “25 cent. olijfgeel ongetand”, enkelcirkelafst.
Leuze, prachtig en zeldzaam (OBP € 325).
N° 43 “1 cent. grijs, ongetand” (In paar) met
bladboord, zm (OBP € 75).
15
120
E
2370
**/*
N° 32 (2x), op brief Anvers 26/12/1878, naar Paris.
5
N° 46 (Blok van 4), met bladboord, 1 zegel *, perfecte
originele gom, zeer fris voorkomen, zm (OBP € 180)
47
E
2371
0
N° 46, met ontwaarding “Nul”, klein scheurtje doch
prachtig van uitzicht, m/ntz.
E
2372
(**)
N° 47, hergomd ‘Kleine mistanding onderaan’,
2 geplooide hoektandjes bovenaan, mooi.
13
E
2373
*
N° 47 (originele gom en licht scharnier), enkele
gomplooien van oorsprong, enkele tandjes bovenaan
met gebruinde gom, zm/m (OBP € 270)
27
E
2374
❒
N° 47 “20 cent. olijf op groenachtig, ongetand en
met *”, zm (OBP € 340).
60
E
2375
*
N° 48 “25 cent. blauw op roze” met Specimen
stempeltje, gekeurd John Brys, zm (OBP € 190).
25
F
2376
0
N° 48, restantverzameling “Afstempelingen” ongeveer
80 zegels, met enkele zeer mooie ex., m/ntz.
25
E
2377
(*)
N° 49 “35 cent. paarsbruin op grijsbruin, ongetand”,
zm (OBP € 70).
15
E
2378
*
N° 51 “1 F roodbruin op groen” wat gedecentreerd en
zwaar * spoor zoniet zeer mooi (OBP € 1.080).
110
E
2379
**
N° 52 (In paar), met bladboord, zeer fris,
zm (OBP € 370)
100
E
E
E
2348
2349
2350
✉
✉
✉
N° 32, op brief Anvers 28 dec 1883, naar Bordeaux
29/12/1883.
N° 32 (2x), op voorgedrukte omslag “Vieille Montagne”
in dubbelport (16/ 2 P) van 19 Jan 1883 uit Chenée
naar de agent v/h bedrijf in New York (USA) en
vandaar verder verstuurd naar New Jersey (aankomst
N.Y. 4 Feb) onfris doch zeldzaam, m.
E
2351
0
N° 33 (Strip van 3 + 1),op fragmentje uit Binche
17 Nov. 74, zm.
E
2352
✉
N° 33 (beschadigd), op brief uit Nechin 16 Juni 1875
naar Couvet (CH), postbusletter X (zeskant) van Pecq
(briefaanhef), ondanks archiefplooi zeldzaam, mooie
stempel, zm/m.
E
2353
✉
N° 33, op brief uit 12 Jan. 1872, naar East Montsey
(U.K.), zm.
E
2354
✉
N° 33, op mooie brief uit Anvers 2 Mai 1873, naar
Mirecourt (FR), achterzijde France/ Midi II, zm.
E
2355
✉
N° 33 (2x), op brief uit Anvers (kleine DC) van
26 mei 1873, naar Utrecht, frankering voor
3° gewichtsklasse (20 cent. per 10 gram), zm.
E
2356
✉
N° 34 (3x), op 2 brieven naar Madrid in enkelport
(1872) en dubbelport (1871), zm/m (OBP € 300)
4
24
13
20
10
10
20
360
Uitgifte 1883 - Leopold II
E
2357
❒
N° 38/41 “Volledige reeks, ongetand” (zonder
Specimen) (In horizontaal paar), enkele zegels met
miniem vlekje zoniet zeer mooi (OBP € 350).
E
2358
❒
N° 38/41 “Ongetand” met *, zm (OBP € 175).
E
2359
*
N° 38a “10c karmijnroze” met zuiver 1°*,
zm (OBP € 35).
25
15
3
Uitgifte 1884 - Liggende leeuw & Leopold II - Brieven/ Poststukken
E
2380
✉
N° 42 (5x, klein gebrek), als bijfrankering op 5 cent.
kaart als buitenlandse bijfrankering uit Namur (station)
van 4 Avr 1889, naar Den Bosch (NL)
E
2381
✉
N° 45 en 46, als 25 cent. frankering op kaartbrief uit
Brussel 23 Okt. 1890, naar Frankfurt, zm.
E
2382
✉
N° 47 en 57, op expresbrief uit Bruxelles 13 van
13 Juni 1894, naar Louvain, omslag met vlekjes
en scheurtjes, doch prachtstempels en gemengde
frankering, m.
7
- 31 -
25
3
25
LotBeschrijving
Inzet
LotBeschrijving
E
2383
✉
N° 48 (2x), op recobrief ‘Trouvé à la boîte’ uit
Schaarbeek 3 Jan 1891, naar Parijs (7 gr enkelportomslag gerepareerd doch zeldzaam geheel, m/ntz.
E
2384
✉
N° 48, als expres bijfrankering op 5 cent. kaart uit
(Telegraafstempel) Blankenberge 7 april 1890, naar
Antwerpen, zonder Expres- en aankomststempel, zm.
25
25
2385
✉
N° 48 (Strip van 3) op mooie recobrief uit Anvers 31
Oct 1892, naar Berlijn, 26/2 dubbelport, zeldzaam, zm.
E
2386
✉
N° 48 en 50, op verzegelde omslag Assuréomslag van
2.046,15 Fr waarde uit Bruxelles- Est van 7 Aug 1889,
naar Arlon 15,5/2 porten = 20 cent. vastrecorecht =
25 cent., waardeverzekering 10 cent. per schijf (of deel)
van 1.000 Fr, samen 75 cent., mooi geheel en zeldzame
combinatie, zm/m.
45
N° 48, als Expresbijfrankering op kaart uit Estimmes
van 30 Nov 1892, naar Brussel, mooie stempels, zm.
20
E
E
E
F
2387
2388
2389
2390
✉
1893, aangetekende brief gefrankeerd met N° 45 en
46 (3x), uit Namen (station) 30 Aout 1893, naar
Flawinne, zm + op achterzijde (hangeschreven)
door de postbode 2 maal aangeboden en afwezig.
✉
✉
✉
E
2413
✉
N° 57 en 61, op recobrief uit Anvers/ Valeurs van
7 Maart 1900, naar Verviers, 21 gram : dubbelport
(20 cent.) + 25 cent. aantekenrecht = 45 cent. totaal,
zm.
35
E
2414
✉
N° 57, 59 en 60 (scheur), op achterzijde van verzegelde
Assurébrief waarde 650 Fr, uit Dolhain- Limbourg naar
Brussel, 17,5/2 = dubbelport 20 cent. + 25 cent. vanst
aantekenrecht + 10 cent. variabel verzekeringstaks tot
1.000 Fr waarde, zm/m.
40
E
2415
✉
N° 58, op aangetekende brief + Expres (zonder kader)
van Brussel Noord 6 okt 1900, naar Brussel reception.
25
F
2416
✉
N° 60 (2x), op recobrief + AR (Avis de réception) uit
Bruxelles (Palais de Justice) 20 Jan 1899, naar Parijs,
aldaar “Inconnu” en ‘Retour à l’ Envoyeur’, voor tarief
zie bijgevoegde beschrijving, zm/m.
35
E
2417
✉
N° 60 (zonder strookje) op brief uit (sterstempel)
Dadizeele 28 Juli 1905, naar Parijs, prachtstempels,
zm/m.
10
E
2418
✉
N° 60, als bijfrankering op 10 cent. postomslag,
aangetekend uit Namur 22 Sept. 1898, naar Vielsalm,
omslag enkele vlekjes, zm/m.
7
E
2419
✉
N° 61, op aangetekende brief lokaal verstuurd Anvers
station van 18 Jan. 1898, achterzijde absent le
19/1/1898, zm.
13
20
20
E
50
Postkaart 5 cent. uit (kast-naamstempel) Ciney met
Ambt Brux-Arlon nr 3 van 9 Febr 1893 naar Gilly,
prachtstempels, zm.
20
8 waardepapieren, alle gefrankeerd met Emissie 1884
of gemengd met emissie 1883, kleurrijk geheel, m/ntz.
10
E
2420
✉
N° 61, op briefje per expres verstuurd uit Haine
St. Pierre (Telegraafstempel) 5 april 1895, naar
Brussel, zm.
160
E
2421
0
N° 61, mooie Afst. Houdeng 7 Oct. 1901, zm.
E
2422
0
N° 65, Afst. Bruxelles / Agence nr 9, stempel niet
volledig doch duidelijk en zeldzaam, m/nrz.
25
E
2423
0
N° 66, met PERFEKTE centrale afstempeling, zeer
goede centrage- PRACHTIG (OBP € ++ 65)
20
E
2424
✉
1895, antwoordkaart 5 cent. groen + N° 56, Afst.
“Magdeburg 06/03/1895”, naar Namen- zeldzaam.
100
Uitgifte 1893 - Fijne baard - Ongebruikt
E
2391
*
N° 53/67 “Voll. reeks”, zm (OBP € 765).
E
2392
*
N° 56, “5 cent. groen”, horizontale lijntjes door
wapenschild”, zm.
E
2393
**
N° 56a “5c donkergroen” (verticaal paar) met
randinscriptie, zm.
30
E
2394
**
N° 56-V 2 “5c groen, PosterFjen”, zm (OBP € 150).
30
E
2395
**
N° 56-V 2 “5c groen, PosterFjen” (2 korte tandjes),
zm/m (OBP € 150).
15
3
E
2396
**
N° 57 “10c oranjerood” (blok van 4), zm (OBP € 60).
12
E
2397
**
N° 58 en 58a “10c roze + karmijn” (beide in blok
van 4), zm (OBP € 116).
20
E
2398
**
N° 59, met bladboord, zm (OBP € ++65).
20
E
2399
*
N° 61b “35c kastanjebruin” zeer frisse zegel,
zm (OBP € 27,50).
E
2400
*
N° 62 “50c bister”, zm (OBP € 72).
14
E
2401
*
N° 63 “50c grijs” met zuiver 1°*, perfecte centrage,
zm (OBP € 83 + 50% centrage).
20
E
2402
*
N° 63 “50c grijs” met randinscriptie, zm (OBP € ++83).
30
E
2403
*
N° 65a “1F oranjegeel” met zuiver 1° *,
zm (OBP € 130).
26
2404
**
N° 66 “2 F paars op roze”, zm (OBP € 245).
48
E
2405
*
N° 66 “2F paars op roze” met zuiver 1° *, zm (OBP € 90).
18
2424 - 100 €
E
2425
✉
1900, N° 56 en 63, op aangetekende brief uit Bruxelles
(Quartier Leopold) 8 aug. 1900, naar Antwerpen, 38
gram = drievoudig port = 30 cent. aantekenrecht 25
cent. = totaal 55 cent., prachtige rode sluitlakzegel v/d
Duitse ambassade, zm/m.
25
E
2426
✉
1901, Postwaardestuk (kaartbrief voor vreemde landen)
type 25c Fijne baard, expres verstuurd van Haine
St Pierre 12/6/1901 naar Fontaine L’ Evêque, met 2
telegraafzegels TG 9, zm.
80
E
2427
✉
1901, Postwaardestuk (kaartbrief voor vreemde landen)
type 25c Fijne baard, expres verstuurd van Haine
St Pierre 12/6/1901 naar Fontaine L’ Evêque, met
telegraafzegel TG 11, zm.
80
E
2428
✉
1902, zichtkaart met N° 58 en Nederland 2 1/2 cent
groen, afgest. met Hollandse “Arnhem/ 20 Aug 02”
naar Leeuwaarden.
50
Uitgifte 1893 - Fijne baard - Gebruikt
E
2406
✉
N° 53 (4x), 54 (3x) en 56, als bijfrankering op
postwaardestuk ovaal 10 cent., Brussel 14 nov 1893,
naar Eisenach 15/11/1893, bijzonder !
E
2407
✉
N° 53, op kaart uit Stavelot 7 aug. 1906, mooie griffe
Hockai, zm.
E
2408
✉
N° 53, op kaart uit Verviers Ouest van 1907, griffe
Hockai, zm/m.
E
2409
✉
N° 56, op drukkaart uit Brussel 6 Dec. 1906, naar
Renaix, vertrek-langstempel Basècles, met klassement
perforatie, zm/m.
E
2410
✉
N° 56, op zeer bijzondere geïllustreerde private
briefkaart met als thema “Dierenbescherming - Société
contre la cruauté envers des animaux” 17 juin 1901
naar Liège, bijzonder !”
45
N° 56 (In paar) prachtig geïllustreerde omslag (Hotel
de Bourgognie) uit Roulers 6 avril 03, naar Gent, zm.
25
E
2411
2412
✉
✉
N° 56 en 74 (2x), op brief uit Anvers (Pl de L’Aurore)
van 9 Juli 1906, geadresseerd aan een Consul varende
op S.S. Schaldis, met tussenvaart in Memel (D, nu
Litouwen) aankomst 11 Juli en aldaar verder verstuurd
naar Stocklholm (14 Juli) en Gefle (20 Juli, Zweden) en
uiteindelijk terug in Antwerpen 23 Juli, brief iets onfris
doch leuke en zeldzame zwerfbrief.
Meer dan 6000 beelden op onze website :
www.vanlooystampauctions.com
5
5
E
E
Inzet
25
17
9
3
Uitgifte 1893 - Fijne baard - Gebruikt - Samenstellingen
F
2429
0
Tussen N° 53 en 56, assortiment van 47 zegels, alle
laattijdig gebruikt met 28 mm stempels (vanaf 1910)
zeldzaam geheel, zm/m.
25
F
2430
0
Assortiment van meer dan 100 zegels en documenten
met “Servicestempels van Brussel” 1893/97, mooi
opgesteld, zm/m/ntz.
100
F
2431
✉
1902/1912, assortiment van 13 brieven (met inhoud),
allen verstuurd naar Eduard Michiels (Steward op
S/S Daghestan (7x), S/S Cambruian King en S/S
Vaderland v/d Red Star Line, naar verschillende havens
: Constantinopel, Thames Haven, New York, Batoum
enz. omslagen wat smoezelig doch zeer interessante
tijdsdocumenten en aankomststempels, zm/m/ntz.
100
30
- 32 -
LotBeschrijving
F
2432
Lot van 11 brieven “Fijne baard” w.v. 1 reco en
3 expres, enkele voor Frankrijk, uit Avelghem,
Brussel, Anvers, Gand en Liège.
✉
Inzet
LotBeschrijving
Uitgifte 1905 - Grove baard- Samenstellingen
20
F
2463
0
Assortiment van 100tal zegels en 10 documenten
Grove Baard, alle met grote 28 mm stempel met
ééntalig kantoor (+ enkele sterstempels), zeldzaam
geheel, zm/m/ntz.
250
F
2464
0
Assortiment van een 80tal zegels en 7 documenten,
alle met Servicestempels met cijfers van Brussel,
Hasselt, Louvain en Mons (Station), zeldzaam geheel,
zm/m/ntz.
150
F
2465
0
Assortiment van 45 zegels en 8 documenten, periode
Grove Baard, alle met Firmaperforaties, opgesteld met
uitleg, m/ntz.
40
F
2466
0
Assortiment N° 74, meer dan 100 zegels en
2 documenten, alle met verschillende
overgangsstempels ‘uur op eerste rij’,
maand nog in letters (nov 1910-1911)
F
2467
0
Assortiment N° 74 (bijna 200 zegels), met beschreven
variëteiten en curiositeiten, m/ntz.
E
2468
✉
1911/1912, 3 documenten gefrankeerd met
Grove baard.
Uitgifte 1894 - Wereldtentoonstelling Antwerpen en - 1896 Brussel
E
2433
**
N° 68/70 “Volledige reeks”, zm (OBP € 29).
6
E
2434
✉
N° 68, op visitekaartje Brussel 23/06/1894 en
briefvoorzijde toegevoegd (met N° 68), mooi.
4
E
2435
**
N° 70 “25c blauw op lichtroze” (Veldeel van 8) met
randinscripties ‘Atelier du Timbre’ + Dépot 1894 +
nummer, zm/m.
15
E
2436
**
N° 71/73 “Voll. reeks”, zm (OBP € 25).
E
2437
**
N° 71/73 “Voll. reeks” (strip van 3) + randinscripties
+ N° 71-V, m/ntz.
E
2438
**
N° 71 “5c violetblauw” (strip van 3) met gekleurd
merkteken in bladboord, zm.
E
2439
**
N° 71-V 1 (Balasse) “Strip van 5) (OBP € 50).
12
E
2440
**
N° 71-V (Balasse) (Strip van 3), zm.
12
E
2441
✉
N° 71 (2x), op fantasiekaart Brussel 29/12/1897,
naar Luxemburg.
10
F
E
2442
2443
**
**
5
30
5
N° 71/73, samenstelling w.o. enkele variëteiten,
diverse randinscripties, blokken van 4 en van 6,
1 zegel *, zm/m.
30
N° 72- V2 (OBP € 50)
10
E
2444
**
N° 73-Cu “Beschadigde 9”, zm.
5
E
2445
**
N° 73-V 2 (OBP € 17,50)
4
E
2446
**
N° 73-V 3 “10c bruin, Cyrano”, zm (OBP € 40).
8
E
2447
**
N° 73-Cu “10c bruin, 9 misvormd”, zm.
4
E
2448
✉
“Brief gefrankeerd met N° 56 (4x) en 73 (2x) + TG 4,
per “Expres” (achthoekig) Bruxelles (Nord) 7 Fevr 18.,
naar Schaarbeek, zeldzame combinatie frankering.
120
Uitgifte 1905 - Grove baard
E
2449
*
N° 74/80 “Volledige reeks”, zm (OBP € 510).
2450
*
N° 74-Cu “10c rood, spaghettisliert aan mond”, zm.
10
E
2451
*
N° 74-Cu “10c rood”, mooie halo rechts”, zm.
10
E
2452
✉
N° 74, 75 en 78 (scheurtje), op aangetekende brief
uit Antwerpen 10 naar Munchen 25 Nov. 1911,
55 cent. drievoudig buitenlands port + 25 cent.
aantekenrecht = samen 80 cent., m.
E
2453
2454
✉
**
30
E
2456
*
N° 78 “50c grijs”, zm (OBP € 125).
E
2457
**
N° 79a “1 F oranjerood”, zm (OBP € 710).
2469
**
N° 81/83, zm (OBP € 125).
25
E
2470
*
N° 81/83, zm (OBP € 39).
8
E
2471
**
N° 81A “1c grijs, type II” (Veldeel van 10) in
hoekbladboord, zm (OBP € 80).
12
E
2472
✉
N° 81 (5x), postkaart verstuurd uit Mechelen
04/09/1909, naar Verviers, zeer mooie langstempel
“Par Verviers”, zm.
25
E
2473
**
N° 82 “2c lichtpaarsbruin” (Blok van 4) met
bladboordje, zm (OBP € 260).
50
E
2474
**
N° 82 en 82a “2c in 2 kleurnuances” (82a met iets kort
tandje onderaan), zm (OBP € 140).
25
E
2475
**
N° 82 + 82-V “2c lichtpaarsbruin” (In paar), w.o. var.
“N gebroken”, zm (OBP € 185).
35
E
2476
**
N° 83 “Type Wapenschild 5 cent. groen” (Strip van 5),
zm (OBP € 275).
40
E
2477
✉
N° 83, op zichtkaart met ambulant Bruxelles- Mons /
Brussel - Bergen van 26 Juni 1911, naar Parijs, zm/m.
15
Uitgifte 1910 - Caritas
N° 84 “1c grijs gelijnd” met randinscriptie
‘Atelier du Timbre’, zm.
12
E
2479
**
N° 84/91, volledige reeks”, zm (OBP € 110).
22
E
2480
*
N° 84/91, volledige reeks met zuiver 1° *,
zm (OBP € 35)
E
2481
**
N° 85 “2c + 2c paarsbruin” (Veldeel van 6) met
randinscripties, zm (OBP € 210).
25
E
2482
**
N° 88-V 2 (OBP € 32).
140
E
2483
*
N° 92/99 “Caritas 1911”, w.o. 10c rood met
‘Atelier du Timbre’, zm (OBP € 455).
90
E
2484
**
N° 100/07 “Volledige reeks”, zm (OBP € 310).
62
F
2485
0
N° 102 “2 cent. type Montald” (Volledig velletje van
25), op verzoek gestempeld “Boschvoorde 15/1/1912”,
volledig met originele gom en postfris,
met depotstempel 1910, zm (OBP € 1.675).
10
N° 76 “25c blauw” met zuiver 1° *, zeer mooie
centrage, zm (OBP € 16).
Uitgifte 1907 - Wapenschild
**
N° 76 “25c blauw”, zm (OBP € 52).
*
8
2478
20
2455
35
E
N° 74, op brief uit Profondeville 23 aug 1908, naar
Fosses “Agence Consulaire de France / Namur”,
achterzijde ‘Parti sans laisser d’ adresse’ en ‘Retour’ +
Rebut, zm/m.
E
120
E
100
E
E
Inzet
4
7
30
6
100
Uitgifte 1912 - Pellens
2457 - 140 €
Ex 2449 - 100 €
E
2458
*
N° 79a “1F oranjerood”, zm (OBP € 190).
40
E
2459
*
N° 80 “2F lila” met zuiver 1°*, zm (OBP € 120).
24
E
2460
*
N° 80-V 2 “2F lila, var. BEIGIQUE”, zm (OBP € 240).
45
E
2461
0
N° 80 (Strip van 3), Afst. Brussel/ Bruxelles 10 C,
1 V 1911, rechtse zegel enkele geknotte tandjes,
m/ntz (OBP € 75).
E
2462
PWS
Postkaart met betaald antwoord, type 10 cent.
Grove Baard, uit St Gilles- Brux. (Ch. Charleroi) van
19 Juni 1905, naar Alexandrië (Egypte) aankomst
26 juni en zelfde dag verder gestuurd naar
Birkit-El-Sab, zeer vroeg gebruik v/d kaart
(zie inhoud) en zeldzame bestemming, zm.
E
2486
*
N° 108/25, volledige reeks met zuiver 1° *,
zm (OBP € 178,75).
35
E
2487
**
N° 108 “1c oranje” (Veldeel van 16) met randinscripties
en “Atelier du Timbre”, zm.
15
E
2488
**
N° 108 “1c oranje” (Veldeel van 12) met diverse
randinscripties, zm.
15
E
2489
**
N° 108-Cu “1c oranje, 1 onvolledig”, zm.
5
E
2490
**
N° 109-Cu “2c bruin, cirkel aan C”, zm.
5
E
2491
**
N° 110-Cu “5c groen, Halo’s” (3x), 6 zegels w.o.
blok van 4, zm.
5
E
2492
*
N° 110-Cu “5c groen, groene vlek in 5”, zm.
3
8
50
E
2493
**
N° 113-V 1 “35c bister, dubbel punt”, zm (OBP € 24).
5
E
2494
**
N° 113-V 1 “35c bister, dubbel punt” (Veldeel van 10),
zm (OBP € +24).
6
E
2495
**
N° 113-Cu “35c bister, blauw oog”, zm.
5
Meer dan 6000 beelden op onze website : www.vanlooystampauctions.com
- 33 -
LotBeschrijving
E
2496
**
Inzet
LotBeschrijving
N° 113-V 2 “35c bister” (In paar)’di i-onvolledig’, zm
(OBP € 24).
5
E
2497
**
N° 115-V 1 (OBP € 32).
6
E
2498
*
N° 115- V1 (OBP € 10).
2
E
2499
0
N° 115, 117, 118 en 124, met Le Havre (Spécial) en
N° 125 met spoorstempel Puers, alle in blok van 4,
m (OBP € + 100).
E
2500
**
N° 118-Cu “10c rood, magere druk”, zm.
E
2501
**
N° 119 “20c olijf met naam” (Blok van 4) met
randinscriptie, zm.
E
2502
✉
N° 119 (Verticaal gehalveerd), op brief uit Brussel 1
van 3 sept. 1914, stempel “Affr. spécial (Faute de
figurines)., geadreseerde weggeknipt, interessant
studiemateriaal, m/ntz.
E
2503
**
N° 121-V 1 (OBP € 30).
E
2504
**
N° 121-V (Veldeel van 5) + enkele curiositeiten en
randinscripties, zm.
E
2505
**
N° 121-V 4 “40c groen, Albino haar” (in paar),
zm (OBP € 24).
E
2506
**
N° 123-V “10c rood zonder naam” (In paar) met
tussenpaneel, ‘kader bijgewerkt’, zm (OBP € 24).
E
2507
*
N° 123, met randinscriptie ‘Atelier du Timbre’, zm.
E
2508
*
N° 124, met randinscriptie ‘Atelier du Timbre’, zm.
E
2509
**
N° 125 “25c blauw zonder naam” (In paar) met
randinscriptie ‘Atelier du Timbre’, zm.
E
E
F
F
2510
2511
2512
2513
✉
✉
0
0
Inzet
E
2534
*
N° 134-V 1 “20c violet”, zm (OBP € 110).
22
E
2535
**
N° 134-V 2 (OBP € 350)
70
Uitgifte 1915 - Albert I en zichten
E
2536
❒
Albert I 5c, 7 verschillende ongetande kleurproeven
op gegomd papier, zm (Stes 2847) (7x),
(175 à 700 euro)
E
2537
**
N° 135/49 “Volledige reeks” zonder de 5 Franken, zm
(OBP € 385).
76
E
2538
**
N° 136-Cu “2c bruin, verticaal ongetand” met
hoekbladboord, zm.
30
E
2539
**
N° 136-Cu “2c bruin, onvolledige perforatie”, zm.
5
E
2540
**
N° 136-Cu “2c bruin, perforatie tussenin onvolledig’
verticaal paar, zm.
8
9
E
2541
**
N° 137 C (1 blok van 10 + 1 blok van 15),
gedecentreerd, m (OBP € 200)
18
10
E
2542
**/*
N° 137c “5 cent. groen, type IV” (veldeel van 10),
elke zegel min of meer ‘schaduw links v/h aangezicht’
(2 zegels * en 8 **), zm.
80
E
2543
**
N° 139-Cu “15c violet, dubbele kaderlijn bovenaan”,
zm.
E
2544
**
N° 142A “35c bruin, tanding 15”, zm (OBP € 35).
E
2545
**
N° 144A “50c Leuven” tanding 15, zm (OBP € 90).
18
E
2546
**
N° 144A “50c Leuven” tanding 15 (Blok van 4),
mooie centrage, zm (OBP € 360).
60
E
2547
*
N° 145 “1F violet kathedraal Antwerpen” zuiver 1° *
en zeer mooie centrage, zm (OBP € 42).
8
12
5
10
10
5
7
10
10
6
100
5
7
N° 123 en 125, op sluitlabel uit Poperinge
21 Aug. 1915, naar Folkstone (UK)
“Echantillon sans valeur”, zm.
15
E
2548
*
“3 brieven gefrankeerd met “Pellens”, 1 expres,
1 Paris en 1 naar Amsterdam, mooi lotje.
N° 146 “2F grijs antislavernij” zuiver 1° *, zeer mooie
centrage, zm (OBP € +27).
5
10
E
2549
**
“Assortiment van 80 “Pellens” zegels en 1 document,
alle met Preostempels 1912/1914, m/ntz.
N° 146b “2F lichtgrijs, witte neger” met bladboord, zm
(OBP € 170).
34
30
E
2550
**
N° 147 “5 Franken” met bladboord, tanding zie foto,
zm/m (OBP € 2.100).
Assortiment van 43 zegels Pellens, alle met
agentschapsstempels (25 verschillende kantoren),
in gemengde kwaliteit doch zeldzaam geheel !
500
90
Uitgifte 1914 - Standbeeld de Merode
E
2514
**
N° 126/28 “Volledige reeks”, zm (OBP € 230).
46
E
2515
**
N° 126-V 3 (OBP € 60).
12
E
2516
**
N° 126-V 4 (OBP € 60).
12
E
2517
**
N° 126-V 5 (OBP € 60).
12
Uitgifte 1914 - Albert I, klein medaillon
E
2518
**
N° 129/31 “Volledige reeks”, zm (OBP € 70).
14
E
2519
**
N° 129-Cu ‘witte vlek onder B’, zm.
10
Uitgifte 1914 - Albert I, groot medaillon
F
2520
❒
Type N° 132/34, proef v/d plaat van 8 identiek aan
de uitgegeven zegels in de aangenomen kleurenZELDZAAM, zm (Stes 2834, 2835 en 2836).
2550 - 500 €
E
2551
**
N° 149 en 149a “10F bruin en sepiabruin”,
zm (OBP € 115).
E
2552
*
N° 149 “10F bruin, de 3 koningen” zuiver 1° *,
zeer mooie centrage (OBP € +24).
5
17
E
2553
**
N° 183-V 1 “B vervormd” (In paar), zm (OBP € 17,50).
4
5
E
2554
✉
1919, zichtkaart van Aachen naar Luik met N° 135 en
voorzien van strafport TX 13A met opdruk Liège/ Luik,
zm.
20
F
2555
✉
“1921/1922, 2 aangetekende brieven, N° 142 en 143
uit Luik naar Maastricht 3 April 1922 (Grensport !) en
N° 143 en 164 uit Brussel Noord naar Brugge 3 Jan.
1921 “Affr. par l’ expediteur” (5 cent. overfrankering).
20
F
2556
0
Verzameling agentschapsstempels van Brussel
en randgemeenten, 190 zegels verdeeld over
42 agentschappen, zeldzaam geheel, zm/m/ntz.
200
F
2557
0
Verzameling agentschapsstempels, 220 zegels en
enkele poststukken, verdeeld over 47 agentschappen
(w.o. als noodstempel gebruikt door hoofdkantoor),
zeldzaam geheel, zm/m/ntz.
300
1000
E
2521
**
N° 132/34 “Volledige reeks”, zm (OBP € 360).
72
E
2522
**
N° 132-V 1 (In paar) (OBP € 85 + € 42).
30
E
2523
**
N° 132-V 3 (OBP € 85).
E
2524
*
N° 132-V 4, zm (OBP € 27,50).
E
2525
**
N° 132-Cu “5c groen” (Blok van 4) met dépot 1915
+ Cu ‘medaillon licht naar links verschoven’,
zm (OBP € ++168).
60
30
E
2526
**
N° 132A “5c groen” tanding 12x14, rode vlekjes aan
rode kruis links’, zm (OBP € ++125).
E
2527
*
N° 132A “5c groen” tanding 12x14,
zm (OBP € 45).
E
2528
**
N° 133-V 2 (OBP € 200).
E
2529
*
N° 133-V 2 ‘rechterepaulet gedraaid’, (in paar),
zm (OBP € 97).
E
2530
**
N° 133-Cu “10c karmijn” (Blok van 4) met
randinscriptie Dépot 1915 + Cu ‘medaillon
naar onder verschoven’, zm (OBP € ++452).
150
N° 133-Cu “10c karmijn” (strip van 3) met Cu
‘medaillon naar linksonder verschoven’,
zm (OBP € ++339).
100
E
2531
**
9
45
18
23
Uitgifte 1918 - Rode Kruis
E
2558
**
N° 156 “25c + 25c ultramarijn” mooie centrage, zm
(OBP € 110).
E
2532
**
N° 134 (Verticaal paar) met tussenpaneel, met
fotocertificaat, zm (OBP € 410)
80
E
2533
**
N° 134-V 1 (OBP € 350)
Meer dan 6000 beelden op onze website :
70
www.vanlooystampauctions.com
- 34 -
25
LotBeschrijving
Inzet
LotBeschrijving
W.O.I - Documenten en Brieven, langs BELGISCHE zijde
E
2559
✉
1917, N° 137 en 143, op aangetekende brief
legerposterijen nummer 6 op 14/I/1917 naar Hulst
28.I.1917 (NL), dubbelcensuur met ingekaderde
Censuur gepasseerd (NL) en witte sluitstrook (België)
met censor nummer 52. Op de verso zijde een
veelkleurige litho in de Belgische kleuren met de tekst
Ricordate semre il Belgio etc. Prachtige brief.
15
E
2560
✉
1918, brief Brussel 25/XI/1918 (vroege datum)
en Port Payé-stempel, naar Ixelles.
E
2561
✉
Postkaart met pz 150 (opdruk Rode Kruis) met
datumstempel van de Belgische Legerposterijen nr 4
op 10.XII.18 naar Breda. Prachtig !
10
Postkaart met pz 155 (opdruk Rode Kruis) met
datumstempel van de Belgische Legerposterijen nr 4
op 10.I.18 naar Breda. Prachtig !
10
E
E
2562
2563
✉
✉
“1919, brief met tweetalige griffe “A délivrer/ Sans
taxe” met cachet “Postes- Direction 28/mars/19/3E
Bureau”, naar Antwerpen, tweetalig vignet
“Correspondance remise à la Poste .- ZEER ZELDZAAM!”
E
2575
✉
Bz 3 op brief uit LEMBEEK (Halle) op 24.VII.15 naar
Brussel. Censuur van Brussel en een (klein type)
ingekaderde stempel op 3 lijnen: “ Verzögert – weil
die vorgeschriebenen Angabe des – Absendersauf der
Rukenzeitefehlt”. Prachtige brief !
15
E
2576
✉
PK K.D. Feldpoststation nr 12 a (te Oostende)
27/07/1915, naar Wurttemberg, mooi.
10
E
2577
✉
Bz 18 op brief naar Everdinge in Zuid Holland op 3 VIII
1915 en grote ronde (zowel op de voor – als achterzijde
van de wat ruw geopende brief) PASS-ZENTRALEANTWERPEN. Mooi!
10
E
2578
✉
PK Feldpostexpedition/ 8 Bayer Res. Div., 23/08/1915
naar Regensburg.
10
E
2579
✉
1918, 2 brieven Brussel 15/9/1915 en 20/8/1918, naar
Gent, met bankcensuur, zm.
12
E
2580
✉
Postwaardestuk 10 cent. met bijfrankering BZ 4, reco
uit Brussel 27/12/1915, naar Lausanne 21/12/1915,
censuur Aachen, zm.
10
E
2581
✉
Dubbele antwoordkaart (10 cent.) Verzonden uit
Givry en Rotterdam in 1915 naar Brussel met de
censuurstempel van Mons en Aachen. Mooi!
25
E
2582
✉
Dubbele antwoordkaart (10 cent.) Verzonden uit
Thienen en Rotterdam in 1915 naar Brussel met de
censuurstempel van Tienen. Mooi!
25
E
2583
✉
Bz3 op 2 kaarten (één beschadigd) uit Brussel in
1915 naar Zwitserland. Met een grote ingekaderde
stempel op 3 lijnen: “ Verzögert – weil die
vorgeschriebenenAngabe des – Absendersauf der
Rukenzeitefehlt”.
10
E
2584
✉
Bz 1, 2, 3 en 4 op brief uit Brussel in 1915 naar
Munchen en handgeschreven : Zurück …. Unzulässig.
Prachtig en zeldzaam.
25
E
2585
✉
Zichtkaart Brussel op 27.6.18 naar Bayern. Met
vierregelig stempel in kastje: VERZOGERT WEIL AUSDEM STRASSENBRIEFKASTEN- Verordn. d. Gen. Gouv.23.2.16 II/b 734/18 en Censuur Brussel. Typestempel.
20
E
2586
✉
Zichtkaart Brussel op 30.8.18 naar Duitsland. Met
vierregelig stempel in kastje: VERZOGERT WEIL AUSDEM STRASSENBRIEFKASTEN- Verordn. d. Gen. Gouv.23.2.16 II/b 734/18 en Censuur Brussel. Typestempel.
20
E
2587
✉
Bz 22 op mooie reco brief Brussel Nordbhf 11.3.1916
naar Borna, met aankomst op 12.3.16.
15
E
2588
✉
Bz 5, 6, 7, 8 en 9 op mooie aangetekende brief van
Brussel 1 op 10.5.16 naar Berlijn, met Aankomst op
12.5.16.
25
E
2589
✉
Solre le Château – Rue des soeurs – geanimeerd.
Verzonden uit Maubeuge op 6.6.1916 naar Leipzig
(veldpost). Prachtig !
20
E
2590
✉
3 Duitse postwaardestukken met grote adelaar, alle
verzonden Brussel Ausstellung für soziale Fürsorge
07/08/1916, zm.
20
E
2591
✉
1916, aangetekend briefje met postzegels 10/14:
Ausstellung für Soziale Fürsorge, naar Württemberg
11/08/16, zm.
12
E
2592
✉
1916, brief in zeldzaam portvrijdom v/d Burgerlijke
Godshuizen, Antwerpen 6/11/1916 naar Ukkel, censuur
Antwerpen, mooi, zeldzaam.
25
E
2593
✉
Bz 25 (de grote 6, 25 Mark waarde) op aangetekendexpres doodsbriefje uit Verviers 1.5.17 naar Munchen in
Duitsland, met aankomst op 18 maart 17. Prachtig!
40
E
2594
✉
Bz 9 op mooie aangetekende brief uit Brussel op
18.5.17 naar Berlin, met aankomst op 21.5.17.
Censuur van Brussel. Prachtig.
25
E
2595
✉
Bz 25 (de grote 6, 25 Mark waarde) op aangetekende
brief uit Verviers op 2.10.17 naar Wiesbaden in
Duitsland, met aankomst op 3.10.17. Censuur Luttich.
Prachtig!
40
E
2596
✉
BZ 1 (2x), op Feldpostbrief (roze voordrukbrief v/d
telegraaf) Beverloo 28/03/. naar Stuttgart- RRR, m.
15
E
2597
✉
“Brief met BZ 14/15, Brussel 01/06/1918,
tweeregelige stempel met taalfout “ZULAESSIG
Postueberwachungsstelle X”- RRR !”
20
E
2598
✉
Gefrankeerde brief Ortskommandantur 256 Deutsche
Feldpost 12 op 25.7.18 naar Brussel Frankering
met 2 x10 pfGermania postzegels ZONDER opdruk.
Uitzonderlijk !
20
4
500
2563 - 500 €
E
2564
✉
1919, fantasiekaart Haesdonck 4/1/19 (jaartal met pen
ingevuld) en grote Payéstempel, naar Antwerpen.
E
2565
✉
1919, postkaart in SM 10/12/1919 naar Doornik
22.XII.1919, diverse retouraanduidingen en
Rebutstempel.
F
2566
✉
Zes grote fragmenten of gedeelten van dagbladen,
alle gefrankeerd met N° 135 (2x) en verzonden van
de Belgische Legerposterijen naar Hulst (NL). Diverse
censurstempels. Mooi en spectaculair lot.
10
3
10
W.O.I - Documenten en Brieven, langs DUITSE zijde
E
E
2567
2568
✉
✉
Spotkaart (Belgische leeuw wiens kroon wordt
afgeschoten door Duitse soldaten) en “Des
WiderspenstigstenZähmung “. Als Feldpost verzonden
op 10.11.14 uit de Truppen Ubungsplatz in GHeuberg
bij Constanz. Prachtig !
10
BZ 1/4 op briefvoorzijde Antwerpen 6 van 16/12/1914
(Openingsdatum van dit kantoor), m.
10
E
2569
✉
Brief met BZ 1/4, Brussel 18/01/1915, poste restante,
zm/m.
E
2570
✉
Postwaardestuk (opdruk 5 centimes) met bijfrankering
geschreven “ imFelde … maart 1915 en prachtige “ K.D
FeldpostDirektion 52 Res. Inf. Div. “, naar Basel (Sweiz)
17.3.1915. Mooi!
E
2571
✉
Antwoordkaart (10 cent) KD Feldpostdirektion de 2e
Marine Div. (Brugge) 24.III.15 naar Duitsland. Mooi!
E
2572
✉
Zichtkaart (mailboot Oostende-Dover)in veldpost.
Reserve troepen (rondstempel) met spoorwegstempel
EERNEGHEM op 25 MAI 1915 in vertrek, naar Berlijn.
Prachtig.
E
E
2573
2574
✉
✉
10
10
20
25
Bz 4 op brief Brussel 28.VI.1915 naar Zurich. Met een
grote ingekaderde stempelop 3 lijnen: “ Verzögert –
weil die vorgeschriebenenAngabe des – Absendersauf
der Rukenzeitefehlt”. Een typebrief voor elke collectie.
Toch een aankomststempel van Zurich op 12.VII.15.
Een vertraging dus met 14 dagen.
15
Kartenbrief 10 cent. met bijfrankering 40 cent uit
AUVELAIS op 17.7.15 naar Laggenfeld, met aankomst
op 20.7.1915.
25
Inzet
Meer dan 6000 beelden op onze website :
www.vanlooystampauctions.com
- 35 -
LotBeschrijving
E
E
E
E
2599
2600
2601
2602
✉
✉
✉
✉
Inzet
Bz 25 (de grote 6, 25 Mark waarde) op
aangetekende brief uit Brussel op 25.X.1918 (een
zeer late datum !) naar Lübeck, met aankomst
op27.10.1918. Rondstempel: Kaiserliches
DeutschesTelegrapheamtLuttich ! Uitzonderlijk!
40
Postkaart met 8 + 2 cent. Brussel 22 Okt. 1918 (zeer
late datum) tarief geldig vanaf 1/10/1918 t/s, geen
censuur- RRR !
25
Postkaart met BZ 11, Brussel 18 Okt. 1918 (late
datum)- Brussel tarief (10 cent) geldig vanaf
1 Okt. 1918, zeer zeldzaam, zm.
25
Sars Le Buissière, Ferme de Grignart. Als veldpost
naar Parchim (krijgsgevangenen) met Censuurstempel
Geprüft. Prachtig !
20
10
E
2603
✉
Allegorische gekleurde lithokaart “ Einzug der
DeutschenTruppen in Brussel “ in veldpost. Prachtig !
E
2604
✉
Feldpostbrief met twee Germania postzegels ZONDER
opdruk (7 ½ en 2 ½ ) naar Duitsland Zeldzaam !
F
2605
✉
Prachtig lot van 30 brieven en postkaarten vanuit
Duitsland verstuurd naar bestemmingen over heel
België. Hoofdzakelijk zakelijke briefwisseling. Prachtig
studielot !
50
Acht aangetekende brieven of postkaarten uit Brussel
en omgeving naar Nederland en Duitsland. Mooi lot.
15
F
2606
✉
2607
✉
Brief met Pz 72 met machinestempel BRUSSEL op
3.IX.1914 ter stede en met strafport van tien centiem
gesanctioneerd.
E
2608
✉
“Pz 110 op doodsbriefje, formaat visitekaartje,
WAEREGHEM 22.V.16, handgeschreven T 0,10 en ovale
censuurstempel van Brussel, naar Hal “Uberröller””
20
2623
✉
Bijzondere aangetekende brief met inhoud, met Franse
Pz, uit het Franse Le Havre 7.3.17 Hoofding (omslag
en inhoud: ) “ Bureau de Correspondance Belge
St. Adresse - Le Havre “. Mooi en zeer bijzonder.
25
E
2624
✉
Vier brieven gefrankeerd met Pz 118 ontwaard
In Dunkerque Nord, met bestemming Nederland,
1914- 1915. Mooi lot.
25
W.O.I - Censuur 1915–1919
E
2625
✉
Pwst 50 met Engelse Field Post Office 150 op 3.III.15
naar Le Havre ook een rode rechthoekige censuur met
censornummer 2385. Zeldzaam!
25
E
2626
✉
Pwst 50 met Engelse Field Post Office 150 op
12.II.16 naar postcode A 151, via Calais en ook een
rode zeshoekige censuur met censornummer 2385.
Zeldzaam!
25
E
2627
✉
Brief uit Paris op 30 – 5 – 16 naar B 124 van het
Belgisch Leger, via het Belgisch centraliserend
legerbureel (zonder nummer) op 1 VI 16. Met
een rode censuurstrook ‘Censure Militaire’ van
het Belgische GrootHoofdkwartier. Mooi !
15
E
2628
✉
Pz 135 op twee fragmenten van kranten legerbureel in
Calais (zonder nummer) op 30.6.16 en 2 VII 16 naar
Hulst met aankomst en ‘Censuur Gepasseerd’ stempels.
10
E
2629
✉
Pz 137 op drukwerkband, Sainte-Adresse op 27.IX.17
naar Breda met ronde Censuurstempel met
tweeregelige ‘ F : S - W.L.
10
E
2630
✉
Franse zichtkaart Le Tréport 6.1.18 naar England.
Met ronde violetkleurige B stempel.
10
E
2631
✉
Pz 140 op brief van het legerbureel 4 op 26.III.18 naar
Den Haag, met aankomst op 29.5.18 censuur in kader
op 3 lijnen: Censuré au G.Q.G – en ce qui concerne les photographies. en violetkleurige C.F. in cirkel van
Folkestone.
20
E
2632
✉
Pz 137 x 2 en 142 op aangetekende brief van het
legerbureel zonder nummer op 13.III.18 naar
Hulst, met aankomst op 15.V.18. we de volgende
rechthoekige censuur stempel op drie lijnen: Censuré
au G.Q.G – en ce qui concerne - les photographies. Op
de keerzijde van de brief een witte sluitstrook van de
Belgische Militaire censuur met censornummer 10 en
violetkleurig C.F. stempel in cirkel van Folkestone.
25
E
2633
✉
Pz 140 op brief van het legerbureel op 20 IV 18 naar
Den Haag, aankomst 29.5.1918, censuur in kader op
3 lijnen: Censuré au G.Q.G – en ce qui concerne - les
photographies. Op de keerzijde van de brief een witte
sluitstrook van de Belgische Militaire censuur met
censornummer 17 en violetkleurige C.F. in cirkel
van Folkestone.
25
20
W.O.I - Belgische geïnterneerden in Zwitserland en Nederland
E
2609
✉
Duits veldpostbriefje Gent 3A op 10/1/1915, naar
Hamburg.
10
E
2610
✉
Postzegel N° 118, op Duitse souvenirbrief met
brugstempel Tongeren 26/02/1915, naar Weimar in
Feldpost, zm.
10
E
2611
✉
Postwaardestuk n° 50 (naast de Pz gestempeld) uit
BRUSSEL op 31.8.15 (Duitse brugstempel) naar een
geïnterneerde in het kamp van Harderwijk. Duitse
dubbelringstempel Auslandstelle Aachen Freigegeben.
25
E
2612
✉
Duitse veldpostkaart, verso Sint Rombouts (ingekleurd)
Mechelen 05/01/1916, in mooie staat.
10
E
2613
✉
“1916, zichtkaart verzonden door de “Eisenbahner” van
Merelbeke op 20/10/1916, naar Hannover, zm/m.
25
E
2614
✉
N° 142, op brief legerposterijen zonder nr. 14/11/1916,
naar Marges 18/11/1916, zm.
12
E
2615
✉
“Postkaart met zegels N° 137 (2x), 138 en 140, PM 4
en 7, van 23 en 25/03/1917, maar vooral de tweetalige
stempel “Timbre au dos- stamp on picture side”
postcode C 285.
10
E
2616
✉
“1918, ongefrankeerde brief uit Charleroy 1
(agentschapstempel als noodstempel) van 9 Dec 1918
naar Brussel, stempel “Port perçu” (gebrek aan zegels),
zm.
15
E
2617
✉
Vier blanco brieven voor Belgische geïnterneerden in
Zwitserland (vooral Constance)
10
E
2618
✉
“2 Franse militaire franchisekaarten, w.o. één met
lijnstempel “Postes- Gare de Rassemblemont
12° Corps” (1914 en 1916), zm.
10
E
2619
✉
Briefje in militair portvrijdom, service militaire
Angleterre, kleine datumstempel Poperinge Pollinchove
3 IV (zonder jaartal), naar Bristol, zeldzaam.
2633 - 25 €
25
E
2634
✉
Brief van een Belgische militair uit het kamp van
Ruchard, met Franse Pz en ontwaard met de
datumstempel van de Belgische Militaire Post n° 8
op 3.VI.15 naar Voorplein (Nederland).
Pz 140 op brief van het legerbureel op1 IV 18 naar
Den Haag, met aankomst op 30.V.18, censuur in kader
op 3 lijnen: Censuré au G.Q.G – en ce qui concerne
- les photographies. Op de keerzijde van de brief een
witte sluitstrook van de Belgische Militaire censuur met
censornummer 26 en Blauwe C.F. van Folkestone.
25
10
E
2635
✉
25
Pz 141 op mooi briefje 22.VIII.1918 met dubbelcensuur
Frankrijk: sluitstrook en censor 407 en witte sluitstrook
met censornummer 151 van de Belgische Censuur in
Calais.
10
E
2636
✉
Pz 137 op doodsbrief in vertrek Passe Partout stempel
Belgique-België 2 van 8.11, naar Sloten (Nederland),
met aankomst op 18.II.19, met blauwe lijnstempel ‘
Censure Militaire’ Zeldzame combinatie.
15
W.O.I - Briefwisseling van de geallieerde militairen
E
2620
✉
Inzet
E
10
W.O.I - 1914 -18 langs Belgisch zijde - Het offensief augustus – oktober 1914
E
LotBeschrijving
E
2621
✉
Drie Franse zichtkaarten en één postwaardestuk
ontwaard met diverse stempels van de Belgische
Legerposterijen in 1915. Zeer mooi !
E
2622
✉
Brief van de Belgisch consul in Buenos Airos met Pz
Argentinie op 28.2.1916 met bijfrankering Pz Belgie
n° 132 (Rood Kruis als vignet) en Engels censuurvignet.
Uitzonderlijk gebruik !
25
Meer dan 6000 beelden op onze website : www.vanlooystampauctions.com
- 36 -
LotBeschrijving
E
E
E
F
F
2637
2638
2639
2640
2641
✉
✉
✉
✉
✉
Pz 138 x 2 en 141 op aangetekende brief uit
GRIVIGNEE 5.III.19 naar Tiel (Nederland) en Italic
zwartkleurige ‘ Censure Militaire’.
Dubbel herbruikte brief uit Amerika, 1917, beide
brieven door de Belgische censuur met Sluitstroken
aan elkaar gekleefd. Bijzondere curiositeit !
Inzet
Pz 137, 138 x 2 op brief met noodstempel (kleine
naamstempel) VIEUX DIEU naar Genève via de Franse
censuur (sluitstrook met censor nr 418). Zeldzaam!
E
2642
2643
✉
Onbezet België 1914–18
20
2659
✉
Pz 118 x 2 op brief van een Machinist Belgische Staat
- Adinkerke (Panne) met datumstempel ADINKERKE
16.III.1915. Aankomst Veendam (Nl) op 24.3.15. Mooi !
40
10
E
2660
✉
Pz 135 en 136 x 2 op zichtkaart Merxplas, uit BAARLEHERTOG op12.VIII.1915 naar Delft (Nederland).
10
E
2661
✉
Brief in portvrijdom van de Belgische Gendarmerie in
de “ Zone des Armées Alliées “ en gericht aan generaal
Andringa, de militaire gouverneur. VEURNE30.X.1915
met aankomst dezelfde dag in De Panne. Bijzonder.
20
E
2662
✉
Mooie brief in militair portvrijdom (S.M.) BAARLEHERTOG 29.XII.15 naar de Ambulance L’Océan in De
Panne. Prachtige, fijne ronde censuurstempel C.F. van
de Belgische censuur in Folkestone. Op de keerzijde
een grote ronde herkomststempel van het Belgisch
vluchtelingen comité in Breda. Modelbriefje.
20
E
2663
✉
Pz 108 op drukwerkbandje BAARLE –HERTOG 1915
naar Haarlem, Nederland. Mooi !
15
F
2664
✉
1915, tien brieven gefrankeerd met de uitgifte van
1912 (Pellens), uit ALVERINGHEM allemaal verzonden
naar diverse adressen in Nederland. Mooi studielot.
35
F
2665
✉
Pz 137 en 138 op negen grote fragmenten
drukwerkbanden van het Belgisch Staatsblad uit
BAARLE-HERTOG 1915 – 1917. Bijzonder.
15
F
2666
✉
Prachtig studie lot met acht documenten in zeer goede
staat van BAARLE – HERTOG, 1915 -1918, 8 stuks,
postwaardestukken, drukwerk, officiële briefwisseling,
etc.
45
F
2667
✉
1915/1918, 7 divers gefrankeerde brieven de PANNE,
mooi studielot.
25
F
2668
✉
1915/1916. Lot van 13 brieven uit VEURNE, portvrijdom
of gefrankeerd, naar diverse bestemmingen. Mooi
studielot !
45
E
2669
✉
Pz 138 op brief HOUTHEM bij VEURNE (relais) op
3.II.1916 naar de directeur van het Cabour hospitaal
in Adinkerke.
25
E
2670
✉
Briefje in militair portvrijdom (S.M.) uit LEYSELE (relais)
op 27.III.16 naar postcode A 151 van het Belgisch
Leger, zeer mooi !
20
E
2671
✉
Brief in militair portvrijdom OOSTDUINKERKE 22.III.16
naar A.15142 - Belgisch Leger.Aankomst 5.VI.16. Mooie
brief van een zeldzaam kantoor !
30
E
2672
✉
Twee brieven in militair portvrijdom naar het Belgisch
Leger, uit VLAMERTINGHE op 29.IV.1916 en 2.VI 1917.
Mooi !
20
E
2673
✉
Drie brieven in militair naar het Belgisch Leger en
eentje gefrankeerd naar Hulst (Nederland), uit
VLAMERTINGHE op 3.XII.1914 en19.IV.1916. Mooi !
20
E
2674
✉
SP n° 71 op spoorwegformulier (colli) zonder de
coupon, spoorwegstempel POPERINGHE 5 mei 1916
in perfecte staat. Zeldzaam !
70
15
22 poststukken, brieven gefrankeerd met de uitgifte
1915 verzonden naar Nederland, allen met een groene
censuurstrook van de Belgische censuur in Folkestone
en diverse andere censuurmerken. Mooi studielot.
40
6 mooie postwaardestukken (uitgifte 1915) en een
brief, 1919 met censuurstempels: ‘A distribuer’ en
‘Censure Militaire’ (italic in zwarte inkt). Mooi studielot.
20
✉
Engelse gefrankeerde brief uit Manchester 4 nov 14
naar de heer Peeters (smokkelaar) in PUTTE (Grens)
Holland, aankomst 7 nov 14. Grote lilakleurige
censuurstrook van de Engelse censuur met
censornummer 151. Prachtig !
20
15
2644
✉
Aangetekende brief in volledig portvrijdom op 3.III.16,
bovenaan wat ruw geopend maar erg zeldzaam.
E
2645
✉
Brief, van de legerposterij n° 6 op 25 X 17, in volledig
militair portvrijdom, gericht aan generaal DOSSIN,
via de censuur in Folkestone (C.F.) naar Den Haag
15.11.17.
E
E
F
2646
2647
2648
✉
✉
✉
20
Nederlandse gefrankeerde brief uit VLISSINGEN
op 13.1.15 naar het Belgisch Leger? Via een zestal
doorzendingen en dito stempels (Calais, Heydon,
Eppping, etc…) tot zijn bestemming. Mooi zwerfbriefje.
E
Portovrije brief met mooie tweetalige voordruk
Hulpfonds aan de Schaarbeekse Krijgsgevangenen
in Duitschland, naar Schaarbeek.
Een mooie brief en twee postkaarten in portvrijdom,
met voordruk : De Kantine van den gevangen soldaat,
1917. Mooi.
N° 135 en 136 en enkele NL Pz, op 5
krantenfragmenten met diverse censuur en
datumstempels van de Belgische legerpost 1915/1917.
10
10
10
10
W.O.I - De Oostkantons
E
2649
✉
Zichtkaart Malmedy in militair portvrijdom verstuurd
Malmedy 2.6.1921 – Antwerpen.
10
W.O.I - De Rijnlandbezetting
E
2650
✉
Postkaart DUSSELDORF 9.8.19 naar Crefeld met
ingekaderde (in rode inkt) stempel: Censure Belge –
Controle de l’admin. Civ. – Crefeld. Zwak geslagen
maar zeldzaam !
Inzet
E
W.O.I -De Belgische Legerposterijen 1915-1918
E
LotBeschrijving
20
W.O.I - Le Havre
E
2651
✉
Bijzonder mooi gekleurde (vlaggen – wapenschilden)
Belgische kaartbrief van het Belgisch Leger. Verzonden
uit Le Havre Spécial op 8.1.15 in portvrijdom naar
De Panne. Bijzonder.
25
E
2652
✉
Pz 117 op aangetekende postkaart Le Havre op 30.1.15
naar Caen (Frankrijk) Mooi !
20
E
2653
✉
Pz 126-128 (de Merode) en 129-131 (Rood Kruis)
op filatelistische omslag (niet verzonden) met
datumstempel Le Havre (Spécial) op 7.3.15.
20
E
2654
✉
Brief in portvrijdom met hoofding: “ Bureau de la
Correspondance Belge – Boulevard de Strasbourg 36 Le Havre “. Vertrek de Belgische Militaire Post in Calais
op 14.VIII.15.
10
E
2655
✉
Pz 108 – 122 en 1130-132 op grote filatelische
recobrief van Le Havre Spécial op 27.9.15 Le Havre.
25
F
2656
✉
Uitgifte 1915 op fragmenten, gemonteerd op eigentijds
blad met datumstempel van de Belgische Post - Poste
Belge in Sainte-Adresse op 12.8.18. Mooi.
10
E
2657
✉
Twee mooie zichtkaarten van Le Havre, gefrankeerd
met Pz 118 Le Havre Spécial, ter stede verzonden.
10
F
2658
✉
Uitgifte 1915, 6 postwaardestukken, waarvan een
kaartbrief, een reco pwst, etc … Le Havre – SaintAdresse. Zeer mooi !
2674 - 70 €
10
E
Meer dan 6000 beelden op onze website :
www.vanlooystampauctions.com
- 37 -
2675
✉
Mooie filatelistisch gefrankeerde (uitgifte 1915 tot
1 frank waarde) aangetekende brief, met tweetalige
naamstempel BAARLE- HERTOG BAARLE-DUC op
19 VII 16 naar Hilversum, met aankomst 20 VII 16.
25
LotBeschrijving
Inzet
LotBeschrijving
E
2676
✉
Brief in militair portvrijdom uit WATOU op 14.IXI.16
naar A 151 van het Belgisch Leger, via het Belgisch
centraliserend legerbureel (zonder nummer) in Calais.
Mooi !
E
2677
✉
Pz 141 op groot (drukwerk?) fragment van het
college in Veurne), aangetekend VEURNE-FURNES op
31.XI.1916 naar het militair postcode adres B 123 en
doorgestuurd op 7.XII.16 naar de infirmerie. Bijzonder.
25
SP n° 60, 64, 65, 67, 69 en 70 met poststempel van
Watou (alle uit 1917), mooi centraal geslagen en
Nieuwkerke (jaartal niet leesbaar). Mooi !
30
E
E
2678
2679
0
0
SP n° 60, 51, 65 en 69 met spoorwegstempel Adinkerke
n° 1. Enkel SP n° 60 draagt een duidelijk leesbaar
jaartal van Fevr. 1917. Mooi en zeldzaam!
E
2680
✉
Brief in militair portvrijdom LOO 15.I.1918, naar het
Belgisch Leger. Mooi !
E
2681
✉
Telegram (tekstgedeelte ontbreekt) uit HOUTHEMVEURNE op 6.IV.1918 naar het militair postcode adres
Z 44, doorstreept D 44) en transitstempel van de
Belgische Legerpost. Bijzonder zeldzaam!
74
SP n° 58, 67 en 71 met C.F.B. spoorwegstempels van
1919. Mooi !
25
SP n° 58, 64, 71 met C.F.B spoorwegstempels van
1919. Mooi !
20
E
E
E
2682
2683
2684
0
0
0
E
2685
✉
E
2686
✉
E
E
2687
2688
✉
0
SP n° 69 in blok van vier (uniek?) Centrale
spoorwegstempels C.F.B. 1e section nr 2 op
13 juin 1919. Prachtig !
1915/1917. Vier mooie brieven in militair portvrijdom
uit POPERINGHE, diverse censuur stempels en strook.
Mooi studielot.
1915/1917, twee brieven, portvrijdom en gefrankeerd,
uit ROUSBRUGGE-HARINGHE naar Nederland en het
Belgisch Leger.
Pz 118 x 2 op twee brieven (1915) naar Nederland uit
VEURNE. Mooi !
15
20
25
15
15
Elf spoorwegzegels uitgifte Le Havre, alle met C.F.B
spoorwegstempels 1e section nr 2 uit de jaren 1919
-1920. Prachtig lot !
40
20
E
2689
0
SP n° 68 x 2 met C.F.B. spoorwegstempels van 1920.
Mooi.
E
2690
✉
Kleine samenstelling van 6 brieven uit Oostvleteren in
Onbezet België, mooi studielotje.
30
E
2691
✉
Prachtig studielot van 5 mooie brieven ‘Onbezet België’
25
Uitgifte 1919 - Perron van Luik
E
2692
**
N° 164, zeer mooie centrage, zm (OBP € +11,50).
E
2693
0
N° 164 “Ongetand” met deel van Publi-stempel,
zm (OBP € 110).
5
25
Uitgifte 1919 - Koning Albert met helm
E
E
2694
2695
**
*
N° 165/78 “Volledige reeks”, w.o. 2 F met bladboordje,
zm (OBP € 2.230).
N° 165/78 “Volledige reeks” met zuiver *,
zm (OBP € 900).
500
180
Ex 2695 - 180 €
E
2696
**
N° 166 “2c olijf” (Blok van 4), met Dépot 1920 in
hoekbladboord, zm.
E
2697
✉
N° 167 (2x) en 179/80, op brief (Asiles des soldats
Invalides Belges) van Marchienne-au-Pont 1920 naar
Nairobi Br. East Africa, aankomststempel Mombasa,
m/ntz.
30
E
2698
**
N° 169 “15c violet” (Blok van 4) met Dépot 1920 in
hoekbladboord, zm.
15
E
2699
**
N° 171 “25c blauw” (Blok van 4) met Dépot 1920, zm.
15
E
2700
**
N° 175 “1F oranje” (met origineel paiergraintje in gom),
zm (OBP € 120).
20
E
2701
**
N° 175 “1F oranje” (Blok van 4) met hoekbladboord,
zm (OBP € 480).
E
2702
*
N° 175 “1F oranje” met bladboord, zm (OBP € 55).
10
E
2703
*
N° 175 “1F oranje”, plaatnr. 3, zm.
50
E
2704
**
N° 177 “5F donkerpaarsrood, kleurstreepje
rechtsboven” plaatnr. 1, kleurvlekje op gom,
zm/m (OBP € +430).
E
2705
**
N° 177 “5F donkerpaarsrood”, zm (OBP € 430).
E
2706
**
N° 178 “10F wijnrood”, zm (OBP € 600).
120
F
2707
✉
Lot met 6 brieven gefrankeerd met Helmzegels tussen
N° 165 en 171, alle met bestemming in het buitenland,
w.o. 1 recobrief met N° 171 in blok van 4 naar USA, zm.
100
15
25
Inzet
100
200
86
Uitgifte 1920 - VII Olympiade
E
2708
**
N° 179/81, zm (OBP € 19).
E
2709
*
N° 184-V en 186-V ‘Punt onder linkse C lager’,
zm (OBP € 10).
2
E
2710
**
N° 184-V “Punt lager” (In paar), zm (OBP € 12,50).
3
E
2711
*
N° 185-Cu “20c op 10c, zwarte streep bovenaan
i.p.v. onderaan”, zm.
4
E
2712
**
N° 186-V (in paar), (OBP € 12,50).
3
E
2713
**
N° 186-V + Cu ‘Rode lijn bovenaan’, zm.
15
E
2714
**
N° 186-Cu “Sterk verschoven opdruk”, zm.
10
E
2715
*
N° 186-Cu “20c op 15c, verschoven opdruk”, zm.
E
2716
*
N° 186-Cu “20c op 15c, volle rechter 0”, zm.
3
E
2717
*
N° 186-Cu “20c op 15c, volle linker 0”, zm.
3
E
2718
*
N° 186-V + Cu “20c op 15c” (In paar), ‘Lager punt
+ verschoven opdruk’, zm.
3
4
3
Uitgifte 1920 - Dendermonde
F
2719
**
N° 182A (Velletje van 25) plaatnr. V 2, dépot 1920,
zm/m (OBP € 825).
E
2720
**
N° 182Aa “65c paarsroze” (Strip van 3) met
hoekbladboord, zm (OBP € 99).
20
E
2721
**
N° 182Aa “65c paarsroze”, zm (OBP € 33).
6
150
Uitgifte 1922 - Houyoux
E
2722
**
N° 190/210 “Volledige reeks”, zm (OBP € 475).
100
E
2723
*
N° 190/210 “Volledige reeks”, zm (OBP € 151).
22
E
2724
**
N° 190-V 1 (OBP € 32).
6
E
2725
**
N° 190-V 4 (OBP € 24).
5
E
2726
**
N° 190-V 5 (OBP € 24).
E
2727
**
N° 190-Cu “Magere druk” (Blok van 6) (OBP € 42).
5
10
E
2728
**
N° 190-Cu 3 “Naam ontbreekt” (OBP € 12).
E
2729
**
N° 191-V 4 (OBP € 24).
5
E
2730
**
N° 191-Cu ‘Houyoux boven’ (OBP € 6).
2
E
2731
**
N° 192 “3c bruinrood” (blok van 4) met Dépot 1923
bovenaan, zm.
6
E
2732
**
N° 192 “3c bruinrood” (blok van 4) met Dépot 1924
onderaan, zm.
6
E
2733
**
N° 193 (Strip van 3) met Dépot 1925, zm.
8
E
2734
**
N° 193 (Blok van 6) met Dépot 1924 + kleine halo, zm.
E
2735
**
N° 193 “5c grijs” (blok van 4) met Dépot 1923, zm.
6
E
2736
**
N° 193-Cu 2 ‘Naam ontbreekt volledig’, zm (OBP € 22).
4
E
2737
**
N° 193-Cu 2 (Blok van 4) (OBP € 44).
E
2738
**
N° 193-Cu ‘Magere druk’ (Blok van 4) (OBP € 20).
4
E
2739
**
N° 195-Cu “15c lila, magere druk” (Blok van 4), zm.
8
E
2740
**
N° 195-Cu “15c lila, witte bol onder linkse 5”
(Blok van 6), zm.
4
E
2741
0
N° 197 (2 blokken van 9) met afstempeling ITEGHEM
12.XII.21, zm.
3
10
- 38 -
3
10
10
LotBeschrijving
E
2742
**
Inzet
LotBeschrijving
N° 198-Cu “25c violet” (blok van 4) met Dépot 1926 en
cu ‘C met accent’ (rechtsboven), zm.
10
E
E
2743
**
N° 198 “25c violet” (blok van 4) met Dépot 1923, zm.
12
E
2744
**
N° 199-Cu “30c vermiljoen, wit vlekje op schouder”
(In paar), met Dépot 1922, zm.
12
E
2745
**
N° 201-V “35c roodbruin, kleurstreepje”,
zm (OBP € 30).
E
2746
**
N° 201 “35c roodbruin” (blok van 4) Dépot 1923, zm.
12
E
2747
**
N° 203-Cu ‘Magere druk’ (OBP € 42).
10
E
2748
**
N° 203-Cu “Verticale kleurstreep door beide zegels”
(in paar), zm.
15
E
2749
**
N° 203-Cu ‘verticale streep door gelaat’, zm.
10
E
2750
**
N° 203 “50c bister” (4x in blok van 4), 4 kleurnuances,
zm.
N° 193 “5 cent. voorafstempeling Brussel 1926” op
drukwerk- reclamezichtkaart “Visitez La Suisse”, zm/m.
29
N° 253 (Velletje van 10, ongeplooid) (OBP € 85).
34
8
E
2787
**
N° 258/66 “Voll. reeks”, zm (OBP € 330).
70
8
E
2788
*
N° 258/66 “Voll. reeks”, zm (OBP € 90).
16
E
2789
*
N° 266A/K “Antwerpse postzegeldagen”,
zm (OBP € 625).
125
5
25
2759
✉
1929, N° 193, 198 en 255 (3x), op brief uit BaconfoyTenneville 18 Mei 1929, naar Ramont, 60 cent. port
en 1,50 Fr aantekenrecht = samen 2,10 Fr (juiste
frankering), zm.
25
E
2760
✉
1929, N° 255, op omslag met Amb. afstempeling ArlonBruxelles- Brussel 2 van 17 April 1929, naar Namen,
met griffe Gedinne, zm/m.
15
Ex 2789 - 125 €
Uitgifte 1921 - Kleine Montenez
2762
*
“BF 1 “Postzegeltentoonstelling Brussel” met zuiver* in
rand (zegels **), zm (OBP € 320).
Uitgifte 1928 - 1° Orval
15
E
E
Uitgifte 1927 - Bootje
0
1924, N° 195, op postkaart van 19 April 1924 uit
Charleroi naar Gilly, met bijgekleefde debetnota v/d
postchecks van 23 April, zm.
N° 187 “50c donkerblauw” (Veldeel van 9) met
hoekbladboord en plaatnr. 4, zm.
60
2786
✉
**
N° 244 (Velletje van 10), onderaan iets gelost op
tanding, kreukplooi in rand rechts, zm/m (OBP € 550)
E
10
2758
2761
**
5
E
E
2782
N° 253 “5F + 1F” (Ongeplooid velletje van 10)
inscriptie 1927, zm (OBP € 145).
Uitgifte 1922 - Houyoux op brief
✉
20
F
6
**
N° 248 “1,75F op 1,75F blauw” (3x), 3 kleurnuances,
zm.
2757
N° 244 (Blok van 4) met hoekbladboord, depotstempel
in rand, zm (OBP € +54)
2785
**
E
**
E
2753
N° 257-V 2 “Rechter 7 met traan”, zm (OBP € 38).
2781
3
E
**
E
10
N° 252-Cu “1,75F + 25c blauw, schuine witte strepen
door zegelbeeld”, zm.
6
2756
N° 243, op recobrief Brussel 13/01/1927 (ovale
stempel) naar Selesnin, met briefhoofd en etiket
Antwerpen.
**
N° 247-Cu ‘Cijfer op boord’ (OBP € 32)
E
N° 240-Cu “Grote bruine vlek over Q”, zm.
✉
2784
**
N° 255-Cu “Sterk verschoven tanding”, zm.
**
2780
E
2752
**
2779
E
N° 249/53 “Volledige reeks”, zm (OBP € 16).
E
2755
E
**
6
E
Uitgifte 1926 - Tuberculose bestrijding
2783
N° 245-V 1 (In paar) (OBP € 30)
N° 248-Cu “1,75F op 1,75F blauw, opdruk verschoven”,
zm (OBP € 38).
50
15
**
**
N° 239 “1F blauw effen” (3x) de 3 kleurnuances, zm
(OBP € 252,50).
E
2751
2754
**
6
E
E
2778
Inzet
15
64
Uitgifte 1928 - Kathedralen
E
2790
❒
Proef v/d matrijs in het lichtblauw 1,75 Fr Brussel,
op wit papier, zm (Stes 3422)
50
E
2791
**
N° 267/72, zm (OBP € 90).
18
E
2792
*
N° 267/72, zuiver 1° *, zm (OBP € 35).
7
E
2793
**
N° 269-Cu “Diverse groene kleurvlekken”, zm.
5
E
2763
**
N° 211 D “50c grijsblauw, tanding 11,5 x 12”,
zm (OBP € 45).
9
E
2764
(*)
N° 211 “50c grijsblauw, ongetand”, zm (OBP € 33).
6
E
2794
**
N° 276/88A “Volledige reeks”, zm (OBP € 80).
16
E
2765
*
N° 211/19 “Voll. reeks”, zm (OBP € 40).
8
E
2795
**
E
2766
**
N° 212 “75c vermiljoen” (Blok van 4) met randinscriptie
‘Dépot 1922’, zm.
N° 284-Cu “40c paars, bovenste kaderlijn rechts
onderbroken”, zm.
10
10
E
2796
ZK
25
N° 285 en 320, expresskaart via privélijn Nord BelgeYvoir, verstuurd naar Somergem 22/9/1933, zm,
ZELDZAAM !
E
2797
**
N° 315-Cu 1 “2 op 3c” (Blok van 6) alle met sterk
verschoven opdruk, zm (OBP € 48).
E
2798
**
N° 315-Cu 1 “2 op 3c” sterk verschoven opdruk, zm
(OBP € 8).
E
2799
**
N° 315-Cu 2 “2 op 3c” met verschoven opdruk
bovenaan, zm (OBP € 65).
15
E
2800
**
N° 333/34 “Voorafstempeling” (In blok van 4),
zm (OBP € 112).
22
E
2767
**
N° 213A-V 1 “75c ultramarijn, tanding 11 1/2 x 12 1/2”
(In paar) ‘driehoek in 7’, zm (OBP € 84).
E
2768
**
N° 215A “1F groenblauw, tanding 11,5 x 12,5”, zm
(OBP € 110).
26
Uitgifte 1925 - 75° Verjaardag v/d 1° postzegel
F
2769
**
N° 221/33 “Voll. reeks”, op 1 zegel na (50c) alle met
gekleurde bladboord, zm (OBP € 275).
E
2770
*
N° 221/33 “Volledige reeks” met zuiver 1° *,
zm (OBP € 65).
13
E
2771
**
N° 230-V (OBP € 100)
20
54
Uitgifte 1925 - Tuberculose
E
2772
**
N° 236-V “1F + 10c, Rood kruis met punt”,
zm (OBP € 20).
Uitgifte 1929 - Heraldieke Leeuw
6
Uitgifte 1926 - Watersnood, type Caritas
2801
**
N° 289/92 “Volledige reeks” w.o. de 20 F miniem
gomvlekje, zm/m (OBP € 790).
E
2802
*
N° 289/92 “Volledige reeks”, zm (OBP € 240).
E
2803
*
N° 289, zeer licht * spoor, zm (OBP € 20)
E
2804
**
N° 289 “10F bruin” met hoekbladboord (* in rand),
zm (OBP € 65).
13
E
2805
**
N° 290 “20 F groen” zeer fris ex., zm (OBP € 360).
70
E
2806
*
N° 290 “20F groen”, zm (OBP € 105).
20
6
2773
**
N° 237/39 “Volledige reeks”, zm (OBP € 20).
2774
**
N° 237-V 1 “Watersnood 30c” (In paar) ‘Zonder punt
op i’, zm (OBP € 8).
3
N° 237-Cu (Verticale strip van 3) met verspreide rode
stippen, zm.
10
E
2807
0
N° 290 “20F groen”, zm (OBP € 30).
E
2808
**
N° 291 “50 F wijnrood” (Blok van 4) met
hoekbladboord, 2 zegels met kleurcuriositeiten
(1 zegel met 2 korte tanden), zm/m (OBP € 840).
2775
**
E
2776
**
N° 239-V (in paar) (OBP € 30)
7
E
2777
**
N° 239 “Watersnood 1F effen, var. F” (In paar), zm
(OBP € 15).
4
2
Uitgifte 1929 - Grote Montenez “Parijse druk”
E
E
14
E
E
4
150
Meer dan 6000 beelden op onze website : www.vanlooystampauctions.com
- 39 -
100
48
4
110
LotBeschrijving
Inzet
LotBeschrijving
E
2809
*
N° 291 “50F wijnrood”, zm (OBP € 60).
12
E
2810
*
N° 292 “100F karmijn”, zm (OBP € 55).
11
E
2811
0
N° 292 “100 F karmijn, Inktvlek in witte rand”
(Blok van 4) centraal gestempeld, met gom,
zm (OBP € ++220).
Uitgifte 1931 - Kepi
E
2839
*
N° 317/24 “Volledige reeks”, zm (OBP € 110).
22
E
2840
**
N° 323/24 “5F + 10F” 2 hoogste waarden v/d reeks,
zm (OBP € 335).
50
35
Uitgiften 1931
Uitgifte 1929 - Grote Montenez “Mechelse druk”
E
2812
*
N° 290A-Cu “20F grijsgroen, groene kleurvlek
linksboven”, zm (OBP € 200).
Inzet
E
2841
**
N° 325 “Korporaal”, zm (OBP € 125).
25
50
E
2842
*
N° 325 “Korporaal”, zm (OBP € 100).
20
E
2813
**
N° 290 B “20F donkergroen”, zm (OBP € 1.000).
250
E
2843
0
E
2814
*
N° 290 C “20F zwartgroen” zuiver 1° *, PRACHTZEGEL
(OBP € 4.000).
N° 325 “Korporaal”, op briefstukje, zeer mooie
centrale afstempeling, zm (OBP € 100).
20
800
E
2844
*
“BF 3 “Korporaal”, * in rand (zegel **), blok is
2 mm te kort (118 mm i. P.v. 120 mm), zeer fris,
zm (OBP € 290).
40
E
2845
0
“BF 3 “Korporaal”, licht gestempeld, zm (OBP € 290).
58
E
2846
❒
N° 326/32 “Verpleegster ongetand” (met *),
zm (OBP € 275).
45
E
2847
*
N° 326/32 “Verpleegster”, zm (OBP € 82,50).
16
E
2848
0
N° 326/32 “Verpleegster”, zm (OBP € 77,50).
15
10
Uitgiften 1932
2813 - 250 €
E
2815
**
N° 291A “50F donkerwijnrood” met hoekbladboord, zm
(OBP € 75).
E
2816
*
N° 291 B “50F bruinachtig wijnrood” met zuiver 1° *,
zm (OBP € 35).
F
2817
**/*
E
2849
**
N° 340 (Verticaal paar) met tussenpaneel,
zm (OBP € ++20).
20
E
2850
*
N° 340-Cu “Allegoriëen”, met SPECTACULAIRE
accordeonplooi- zeldzaam op deze emissie, zm.
7
E
2851
**
N° 340-V 2 “Allegoriëen, E verlengd”, zm (OBP € 45).
E
2852
**
N° 342-V 1 “Mercier 10c violet, scheur in kleed”,
zm (OBP € 75).
E
2853
*
N° 342/50 “Mercier”, zm (OBP € 600).
E
2854
**
N° 351/52 “Infanterie”, zm (OBP € 440).
88
E
2855
*
N° 351/52 “Infanterie”, zm (OBP € 160).
32
E
2856
*
N° 353/55 “Ballon Piccard” met zuiver 1° *,
zm (OBP € 40).
E
2857
**
N° 356/62 “Sanatorium”, zm (OBP € 330).
66
E
2858
*
N° 356/62”Sanatorium” met zuiver 1° *,
zm (OBP € 130).
26
E
2859
**
N° 362-Cu “Sanatorium, fijne verticale lijntjes”, zm
(OBP € ++210).
45
2814 - 800 €
N° 291C “50F roodachtig wijnrood” (Velletje van 5)
met randinscriptie 1941, enkele zegels met
curiositeiten, (* in velrand en zegels prachtig
en **), zm/m (OBP € 875).
170
Uitgiften 1929
E
2818
**
N° 292 H “Express 2,50F op 2,45F”, zm (OBP € 65).
13
E
2819
*
N° 292 H “Express 2,50F op 2,45F”, zm (OBP € 20).
4
E
2820
**
N° 293/98 “Landschappen, zm (OBP € 120).
24
E
2821
*
N° 293/98 “Landschappen”, met zuiver 1° *,
zm (OBP € 50).
10
E
2822
**
N° 293-Cu “Landschappen, donkere kleurvlekken
bovenaan”, zm.
5
2823
**
BF 2, zm (OBP € 1.000).
200
Uitgiften 1930
E
2824
**
10
15
140
8
Uitgiften 1933
Uitgifte 1930 - Postzegeldagen te Antwerpen
E
100
E
2860
*
N° 363/74 “Grote Orval” zuiver 1° *, zm (OBP € 1.100).
250
E
2861
0
N° 363/74 “Grote Orval” (N° 363 en 372 iets korte
tanding), zm/m (OBP € 1.100).
180
E
2862
*
N° 374-V “H. Maagd, grote kras” prachtig (OBP € 630).
150
N° 301, met ook het Expo inkomticket,
zm (OBP € 140).
28
E
2863
*
N° 374A/K “Braine L’ Alleud”, zm (OBP € 2.260).
460
E
2864
**
N° 377/83 “Kruis van Lotharingen” w.o. de hoogste
waarde met bladboord, zm (OBP € 890).
180
E
2865
*
N° 377/83 “Kruis van Lotharingen” met zuiver 1° *,
zm (OBP € 265).
52
E
2866
**
N° 384-V 1 ‘witte vlek op de borst’, zm (OBP € 17,50).
4
E
2867
**
N° 384-V 3 “Rouwzegel, bol boven epaulette”,
zm (OBP € 30).
6
E
2825
*
N° 301 ‘zegel uit blok’, zm (OBP € 100).
20
E
2826
*
BF 2, zm (OBP € 390).
70
E
2827
*
BF 2, zeer licht scharnier doch hoekje geraakt,
m (OBP € 390).
E
2828
✉
N° 301, op aangetekende brief van Brugge naar Gent
03/08/1931, meer dan 1 maand na gebruik !, zegel
wat bevuild, m (OBP € 150).
40
15
E
2829
**
N° 302/04 “Expositie”, zm (OBP € 13).
3
E
2830
*
N° 302/07 “Expositie”, met zuiver 1° *,
zm (OBP € 33,75).
E
2868
**
N° 384-V 5 “Rouwzegel, zwart punt links”,
zm (OBP € 17,50).
6
4
E
2869
**
N° 384-V 7 “Rouwzegel, knoop onder linker epaulet”,
zm (OBP € 17,50).
4
9
E
E
E
2831
2832
2833
**
❒
❒
E
2834
✉
E
2835
**
N° 302-Cu “60c Leopold I, witte achtergrond”,
zm (OBP € 75).
Eeuwfeest Onafhankelijkheid, Proef v/d matrijs van
de 3° staat, de beëindigde gravure, in het rood op
crèmepapier, zm (Stes 3974).
Eeuwfeest Onafhankelijkheid, Proef v/d matrijs van de
4° staat, de volledig beëindigde gravure, in het blauw
op crèmepapier, zm (Stes 3983).
N° 304 en 283, op recobrief uit Antwerpen 29, met
bestemming Coq sur Mer (Den Haan) 18/08/1930,
zeldzame mengfrankering, zm.
N° 305/07 “Eeuwfeest Onafhankelijkheid”,
zm (OBP € 70).
15
Uitgiften 1934
E
2870
*
N° 385-V 2 “P Benoit, Eenogig” zuiver 1° *,
zm (OBP € 45).
E
2871
0
N° 385-V 2 “P. Benoit, éénogig”, zm (OBP € 30).
E
2872
**
N° 386/89 “Tentoonstelling Brussel”, zm (OBP € 70).
14
3
150
150
E
2873
*
N° 386/89 “Tentoonstelling Brussel”, zm (OBP € 14).
E
2874
*
N° 386-Cu “35 cent. groen” met SPECTACULAIRE extra
tanding in het midden v/d zegel, zm.
E
2875
*
N° 390/93 “Leopold III”, zuiver 1° *, zm (OBP € 45).
E
2876
**
N° 391 en 399 “Invaliden II”, zm (OBP € 40).
E
2877
*
N° 394/400 “Ridder”, zm (OBP € 175).
35
E
2878
✉
N° 394/400 “Ridder” aangevuld met N° 336/37, op
2 filatelistische brieven doch prachtig van uitzicht,
aangetekend verzonden naar Duitsland,
zm (OBP v/d gest. zegels € +155).
25
50
14
E
2836
*
N° 305/07 “Eeuwfeest Onafhankelijkheid”,
zm (OBP € 30).
E
2837
*
N° 308/14 “Kastelen”, zm (OBP € 60).
12
E
2838
**
N° 314 “5F kasteel Gaesbeek” met plaatnr. 4 + Atelier
du Timbre- 1930- Zegelfabriek, zm.
60
6
6
- 40 -
25
9
8
LotBeschrijving
Inzet
LotBeschrijving
E
2879
**
N° 397-Cu “Ridder, tweedekker boven paard”, zm.
8
E
2880
**
N° 401-Cu “Leopold III 70c olijfzwart, witte vlek voor
ogen” (In paar), zm.
4
N° 402-V “75c bruin, punt op voorhoofd” (In paar),
zm (OBP € 35).
7
E
2881
**
2882
**
N° 407/09 “Postkoets” (Blok van 4), zm (OBP € 60).
E
2883
❒
Tassis, Proefdruk v/d matrijs v/d 4° staat van de
gravure in het zwart, op Japans papier in velletje
80 x 95 mm, zm (Cat Stes N° 4245).
E
E
2884
2885
❒
❒
Tassis, Proefdruk v/d matrijs v/d 4° staat van de
gravure in het donkerviolet op Japans papier in velletje
55 x 83 mm, zm (Cat Stes N° 4245).
Tassis, Proefdruk v/d matrijs v/d 4° staat van de
gravure in donkergroen, op Japans papier in velletje
van 90 x 115 mm, zm (Cat Stes N° 4245).
2918
**
N° 528-Cu “Litteken op voorhoofd, 3° zegel”
(blok van 4), zm.
5
POORTMAN- Algemeen
E
2919
**
N° 429/35, zm (OBP € 190).
45
E
2920
*
N° 429/35 “Volledige reeks”, zm (OBP € 56).
11
E
2921
**
N° 431 “2F violet” (Blok van 4), zm (OBP € 9).
E
2922
**
N° 433-Cu “Kleurstreep over kaak”, zm.
10
E
2923
**
N° 433-Cu “Litteken op voorhoofd”, zm.
10
E
2924
**
N° 433-Cu “Litteken op wang”, zm.
10
E
2925
**
N° 478/80 “Poortman 2,50F + 70c grijs en Klein
Staatswapen 40c”, zm (OBP € 35).
E
2926
**
N° 478 “2,50F op 2,45F”, zm (OBP € 33).
6
E
2927
*
N° 478 “2,50F op 2,45F zwart”, zm (OBP € 13).
2
160
E
2928
**
N° 529-Cu “Witte lijn verticaal door het zegelbeeld”,
zm.
8
2929
**
N° 530 “2,50F olijf” (Blok van 4), zm (OBP € 45).
9
Uitgiften 1935
E
E
Inzet
12
160
160
2
7
E
2886
**
N° 410 “Tassis”, (BF 4 zeer licht verkleurd aan zijkant
gerekend als zegel), zm (OBP + 160).
35
E
E
2887
*
N° 410 “Tassis”, zm (OBP € 125).
25
E
2930
**
E
2888
0
N° 410 “Tassis”, met hoekstempel, zm (OBP € 125).
24
N° 531-Cu “Kleurstippen verspreid over het
zegelbeeld”, zm.
E
2889
**
“BF 4A “Tassis” Zonder stempel in rand,
zm (OBP € 600).
E
2931
**
N° 832/33 “Leopold III” (Blok van 4), zm (OBP € 18).
E
2932
**
N° 847/48 B, zm (OBP € 45).
9
E
2933
**
N° 847a “3F geelbister” (Blok van 4), zm (OBP € 8).
2
120
10
3
E
2890
*
“BF 4 A “Tassis” Zonder stempel in rand,
zm (OBP € 200).
40
E
2934
**
E
2891
0
“BF 4A “Tassis” Zonder stempel in rand,
zm (OBP € 200).
N° 847A “4 F ultramarijn” (4x), volledige set plaatnrs.
1/4 (w.o. plaatnr. 1 met vingers op gom), zm/m.
30
40
E
2935
**
N° 848 “6F karmijnroze” (Blok van 4), zm (OBP € 62).
12
E
2892
**
N° 411/18 “Astrid”, zm (OBP € 25).
5
E
2936
**
N° 848A P3- Cu “Litteken op wang”, zm.
E
2893
**
N° 415-V 3 “Astrid 70c, Litteken”, zm (OBP € 6,50).
2
E
2937
0
E
2894
**
N° 415-V 4 “Astrid, Streepje naast aangezicht”,
zm (OBP € 6,50).
2
N° 848A, op kleine prachtige kleurenlitho met beeltenis
Leopold III en tweetalige Brussel- Posttentoonstelling
28-3-1968.
E
2895
**
N° 415-V 5 “Astrid 70c, Veiligheidsspeld’,
zm (OBP € 12,50).
3
E
E
2896
2897
**
**
N° 416-V “Astrid 1F”var. ‘Schoonheidsvlekje op neus’,
zm (OBP € 20).
N° 417-V “Astrid 1,75F blauw, litteken”, zm (OBP € 20).
4
4
E
2898
**
N° 413-Cu “35c groen, groene streep onder 35c”, zm.
3
2899
**
N° 413-Cu “35c groen, groene streep naast hoofd”, zm.
3
3
E
2900
**
N° 414-Cu “50c paars, verticaal streepje in tiara”, zm.
E
2901
**
N° 416-V “1F rood, schoonheidsvlekje op neus”
(In paar), zm (OBP € 20).
E
2902
**
N° 418-Cu “2,45 paars, sterk verschoven zegelbeeld”,
zm.
POORTMAN - Brieven en documenten
2938
✉
1937, N° 432, op recobrief (grote naamstempel)
29.IX.1937, naar Tenneville, m.
10
E
2939
✉
1938, LP 4, N°, 431 en 423, op brief verstuurd
22 Maart 1938 uit Berchem/ Antwerpen naar Bogota
(Colombia) Route : langs de gewone weg via Brussel
naar Southampton en per schip naar New-York. Uit
New York per vliegtuig van PanAm Airways via Panama
en Braanquilla naar Bogota. Aankomst 1 april 1938,
frankering brief buitenland 1,75 Fr/ 20 gr + luchtrecht
5,50 Fr/ 5 gr = 7,25 Fr.
40
E
2940
✉
1938, N° 433 (2x), 423 (2x) en 428, op brief verstuurd
25 nov 1938 uit Brussel naar Opienge (Belg. Congo)
Route per vliegtuig Savoia Marchetti S-83 BrusselLeopoldstad, per interne luchtverbinding met Junkers
Ju-52 naar Stanleystad en langs de gewone weg naar
Opienge. Frankering voorkeurtarief brief Congo
1,50 Fr/ 20 gr + luchtrecht (3,00 Fr/5 gr x4) 12,00 Fr
= 13,50 Fr.
80
4
10
Uitgifte vanaf 1935 - Klein Staatswapen
E
2903
**
N° 418A “2c groen” (Blok van 4), met var. “gekleurde
vlek aan poot”, zm (OBP € 5).
Bod
E
2904
**
N° 420-Cu “10c olijf, overmatig inktgebruik”, zm.
3
E
2905
✉
N° 420 (Strip van 4), op kaart uit Brussel van
7 April 1939, naar Jerusalem, zm.
6
E
2906
**
N° 426-V 1 “50c blauw, misvormde B” (In paar),
zm (OBP € 10).
2
10
E
Uitgifte 1935 - Rouwzegel Astrid
E
5
Uitgifte 1936 - Leopold III, open kraag
E
2907
❒
N° 427 “Ongetand met *” (OBP € 27,50).
E
2908
**
N° 427-V 1 (In paar) ‘Gebroken U’, zm (OBP € 5).
E
2909
**
N° 427-V 2 “70c bruin, kleurvlek” (In paar),
zm (OBP € 10).
2
E
2910
**
N° 427-Cu “Veeg boven voorhoofd”, zm.
5
E
2911
**
N° 428-Cu “Witte verticale lijn over hoofd” (In paar)
met randinscriptie, zm.
5
14
2
E
2912
**
N° 480-V 1+ Cu (In paar) ‘Een oog’ + Streep onder
oor’, zm (OBP € +10)
3
E
2913
**
N° 480-V 1 (In paar) ‘Eén oog’, zm (OBP € 10)
2
E
2914
**
N° 480-V 2 (In blok van 4) ‘streep in nek’ (2x),
zm (OBP € 30)
6
E
2915
**
N° 480-V 3 (In paar) Kring op slaap, zm (OBP € 15)
4
E
2916
**
N° 480-V 4 “Driehoek op Q”, zm (OBP € 12,50).
3
E
2917
**
N° 480-Cu ‘Punt naast oor’, zm.
2
2940 - 80 €
E
2941
✉
1939, N° 433, 434 (3x) en 480, op handelsbrief
verstuurd op 1 juni 1939 uit Luik naar Buenos Aores
(Argentinië) Route Brussel- Parijs en van Toulouse via
Dakar- Natal naar Rio de Janeiro, per vliegtuig Farman
2200 Ville de Dakar (F-APKY) Bemanning piloot Reine,
co-piloot Chansel, navigator Bougeart, radiotelegrafist
Ruckelhausen en mecanicien Montet. Met vliegtuigen
van Air France van Rio naar Buenos Aires. Frankering
brief buitenland 1,75 Fr/ 20 gr + luchtrecht
(17,00 Fr/5 gr x2) 34,00 Fr = 35,75 Fr.
50
E
2942
✉
1939, N° 478, op recobriefje Dendermonde 29.IX.1939,
naar Lebbeke, mooi.
10
Meer dan 6000 beelden op onze website : www.vanlooystampauctions.com
- 41 -
LotBeschrijving
E
E
E
E
E
2943
2944
2945
2946
2947
✉
✉
✉
✉
✉
1939, N° 430 en 431 (Met Firmaperforatie), op
geïllustreerde omslag (achterzijde) uit Antwerpen
18 Dec. 1939, naar Parijs (Tarief 3,75 Fr = drievoudig
buitenlands port), zeldzame combinatie, zm.
1941, N° 429 ‘(In paar), op verreken zending uit Jette
22 Maart 1941, naar La Hestre, bedrag 530,25 Fr
(Tarief : 75 cent. port + verrekening 1 Fr tot eerste
100 Fr 0,25 Fr voor volgande fracties van 100 Fr
0,25 Fr x 5 = Totaal 3 Fr), zm.
1942, N° 430 en 431 (Beide 2x), op aangetekende
expresbrief uit Gent naar La Rochelle (FR) (Tarief :
1,75 Fr buitenlands port + 2,25 Fr aantekenrecht
+ 3,50 Fr expres = 7,50 Fr), 2 zegel klein gebrek
doch zeldzame combinatie, zm/m.
“1954, N° 847, op lidkaart (36 Fr) van de “Ridders met
Zwaarden” uit Brussel 28 Jan. 1954, verder verstuurd
(Label vertrokken naar) en bijgefrankeerd (achterzijde)
op 17 Feb. 1954, naar Woluwe, aldaar Refusé, zm.
N° 848 en 848A, 715 en SP 323, op postcolli uit LIEGE
op 18 juli 1961 met etiketten Remboursement en
Dadelijk bestellen, zm.
E
2948
✉
N° 848A, op aangetekende brief uit BRUGGE 3 op
9 juni 1965 naar Brussel, zm.
E
2949
✉
“1970, N° 848A, 850 (5x) en 1071, op aangetekende
brief uit Antwerpen 20/8/1970, met 4 verschillende
postlabels “Afwezig, Bericht opgegeven, Niet afgehaald
en Terug aan afzender” (Tarief : 3,50 Fr port + 15 Fr
aantekenrecht = 18,50 Fr), met klasseerperforatie,
zm/m.
Inzet
LotBeschrijving
50
25
15
15
E
2950
**
N° 436 “Borgerhout” zegel uit blok, zm (OBP € 60).
12
E
2951
*
N° 436 “Borgerhout” zegel uit blok, zm (OBP € 45).
9
E
2952
0
N° 436 “Borgerhout” met expostempel, zm (OBP € 45).
2953
**
N° 437 ‘zegel uit blok’, zm (OBP € 60)
2966
**
N° 438-Cu “10c bruin, bruine streep over kaak en hals”,
zm.
4
E
2967
**
N° 438-Cu “Kleurstreep voor de mond”, zm.
3
E
2968
**
N° 439-V “25c violet, lijn boven schouder’,
zm (OBP € 16).
4
E
2969
**
N° 440-V “35c donkergroen, zak in linkerkraag”,
zm (OBP € 15).
4
E
2970
**
N° 441-V “50c paarsbruin” (In paar) ‘spijker’,
zm (OBP € 15).
4
E
2971
*
N° 441-Cu “50c bruin, litteken in hals”, zm.
3
E
2972
**
N° 442-V “70c olijfbruin” (In paar) ‘Witte vlekken in
hals’, zm (OBP € 15).
4
E
2973
**
N° 442-Cu “70c olijfbruin, horizontale lijnen” (In paar),
zm.
E
2974
**
N° 443-Cu “dikke kleurstreep boven voorhoofd”, zm.
E
2975
**
N° 443-Cu “1F rood” (in paar) ‘horizontale lijnen’
over beide zegels, zm.
E
2976
**
N° 444-V “1,75F blauw, wit punt”, zm (OBP € 35).
E
2977
**
N° 445-V 1 “2,45F lila, haartje”, zm (OBP € 75).
15
9
12
5
10
5
7
E
2978
*
N° 445-V 1 ‘Haartje in U vorm’, zm (OBP € 25)
5
E
2979
**
N° 446-V 2 “2,45F blauwgrijs, omgekeerd U”,
zm (OBP € 70).
14
E
2980
**
N° 446-V 1 “2,45F blauwgrijs” ‘Haartje in U-vorm’, zm
(OBP € 70).
14
Uitgifte 1937 - Koningin Elisabeth
12
Uitgifte 1936 - Stadhuis Borgerhout & Charleroi
E
E
32
18
Inzet
E
2981
**
N° 447/54 “Volledige reeks”, zm (OBP € 45).
9
E
2982
**
N° 447-V 1 “10c paarsroze” (In paar) ‘wit uurwerk’,
zm (OBP € 32,50).
6
E
2983
**
N° 447-V 2 “10c paarsroze” (In paar) ‘Punt onder L’,
zm (OBP € 25).
5
E
2984
**
N° 453-V “1,75F blauw” (In paar) ‘Kleurstreep op pols’,
zm (OBP € 75).
E
2954
*
N° 437 “Charleroi” zegel uit blok, zm (OBP € 45).
E
2955
0
“BF 5 “Borgerhout”, met stempel in rand,
zm (OBP € 95).
18
E
2956
*
“BF 5A “Borgerhout”, zonder stempel in rand,
zm (OBP € 100).
E
2985
**
N° 456/57 “Ysaye” (Blok van 4), zm (OBP € 8).
20
E
2986
MK
N° 456/57, op maximumkaarten (2), m.
E
2987
MK
N° 457A/B, op maximumkaarten (2), zm.
E
2988
**
N° 456-V 1 “70c zwart” (In paar) var. ’streepje tussen
L en G’, zm (OBP € 17,50).
4
E
2989
**
N° 456-V 2 “70c zwart” (In paar) ‘dikke S’,
zm (OBP € 17,50).
4
E
2990
**
N° 456-V 3 “70c zwart, beschadigde viool”,
zm (OBP € 17,50).
4
E
2991
**
N° 456-V 4 “70c zwart, Schaduwvlek”,
zm (OBP € 17,50).
4
E
2992
**
N° 456-V 5 “70c zwart, medaillon’, zm (OBP € 12,50).
3
E
2993
**
N° 456-V 6 “70c zwart, witte cirkel voor cijfer 9”, zm
(OBP € 12,50).
3
E
2994
**
N° 457A/B, zm (OBP 17,50)
4
E
2995
**
N° 457A-V (OBP € 37,50)
E
2996
**
BF 7, zm (OBP € 130)
26
E
2997
**
BF 7-V 1 (OBP € 150)
30
E
2998
**
“BF 7-V 2 “Cedille”, zm (OBP € 150).
30
9
E
2957
*
“BF 6 “Charleroi”, met stempel in rand, zm (OBP € 65).
12
E
2958
0
“BF 6 “Charleroi” zeer mooi gestempeld,
zm (OBP € 65).
12
E
2959
**
“BF 6A “Charleroi”, zonder stempel in rand,
zm (OBP € 175).
35
15
Uitgifte 1937 - Muziekstichting Koningin Elisabeth
2
4
20
8
Uitgifte 1937 - Prinses Joséphine Charlotte
2959 - 35 €
E
E
2960
2961
*
0
“BF 6A “Charleroi”, zonder stempel in rand,
zm (OBP € 75).
15
“BF 6A “Zonder stempel in rand”, zm (OBP € 75).
15
Uitgifte 1936 - Prins Boudewijn
E
2962
**
N° 438/45, zm (OBP € 30).
6
E
2963
*
N° 438/45, zm (OBP € 10).
2
E
2964
**
N° 438-V 1 “10c bruin” (In paar) ‘schaafwonde’ +
randinscriptie, zm (OBP € 16).
4
E
2965
**
N° 438-V 2 “10c bruin, weerspannig haar”,
zm (OBP € 15).
3
E
2999
**
N° 458/65, zm (OBP € 30)
E
3000
*
N° 458/65, zm (OBP € 10)
E
3001
**
N° 459-Cu “25c bruin, bruine vlek aan slaap”, zm.
E
3002
**
N° 459-V 1 “25c bruin, oorbel” (in paar),
zm (OBP € 45).
9
E
3003
**
N° 459-V 2 “25c bruin, schaduw”, zm (OBP € 25).
5
E
3004
**
N° 462-V 2 “70c paarsbruin, witte vlekken” (In paar),
zm (OBP € 25).
5
E
3005
**
N° 463, met randinscriptie HB 1937, zm.
5
E
3006
**
N° 463-V 1 “1F rood, opstaande haarlok”,
zm (OBP € 70).
14
6
2
10
Uitgifte 1938 - Gedenkteken Koning Albert I
E
3007
**
N° 465A-V (OBP € 35)
7
E
3008
**
N° 465A-Cu “Boemerang rechtsboven”, zm.
6
- 42 -
LotBeschrijving
Inzet
LotBeschrijving
E
3009
*
BF 8, zm (OBP € 20)
4
E
3010
*
BF 8-V, zm (OBP € 30)
6
E
3011
**
“BF 8A “Zonder stempel in rand” zeer licht gebrek
in de hoeken op gom, zm/m (OBP € 1.300).
130
Uitgifte 1938 - Koning Leopold III, vliegenier
E
3012
**
N° 466/70, zm (OBP € 23)
E
3013
**
N° 466-V “10c paarsbruin, open Q” (In paar),
zm (OBP € 20).
E
3014
**
N° 467-V 1 “35c groen, dubbel streepje”,
zm (OBP € 28).
3015
**
E
3049
0
N° 511-V 1 “Kruisafneming, kruis op voorhoofd”,
zm (OBP € 42,50).
9
E
3050
*
N° 511-V 1 “Kruisafneming, kruis op voorhoofd”,
zm (OBP € 60).
12
Uitgifte 1939 - 3° Orval
E
3051
**
N° 513/18 “Volledige reeks”, zm (OBP € 88).
18
F
3052
**
N° 513/18 “Volledige reeks” (Blokken van 4),
zm (OBP € 352).
70
**
N° 517-V 1 “2,50F paars, spijker”, zm (OBP € 95).
20
E
3055
**
N° 517-V 3 “2,50F paars, kleurstreep”, zm (OBP € 80).
16
N° 472-V 2 “35c groen” (In paar), ‘Luchtschip rechts’,
zm (OBP € 15).
3
3
E
3018
**
N° 472-V 3 “35c groen” (In paar) ‘Luchtschip boven en
naast koepel’, zm (OBP € 15).
E
3019
**
N° 473-V 1 “70c grijsgroen” (In paar) ‘Beschadigd dak’
+ randinscriptie, zm (OBP € 27,50).
6
E
3020
**
N° 473-V 2 “70c grijsgroen, wolkje”, zm (OBP € 20).
4
E
3021
❒
“Type 5 Frank, 2 proeven v/d matrijs van de beëindigde
gravure, in verschillende kleur groen/grijs op
crèmepapier “Voor de specialist” !, zm (Stes 2x 4353).
300
120
E
3022
**
N° 477 “5F groen” (Klein velletje van 10), enkele lichte
hoekplooitjes, verder zeer fris, zm/m (OBP € 800).
E
3023
**
N° 481/83, aanvullende waarden, zm (OBP € 19).
4
E
3024
**
N° 481-V 1 “40c op 35c groen, vlucht vogels”,
zm (OBP € 15).
3
**
14
3054
**
3027
N° 504/11”Volledige reeks”, zm (OBP € 45).
E
3017
E
0
N° 513/18 “Volledige reeks”, zm (OBP € 31).
E
**
3048
*
3
3026
9
E
30
3053
N° 472-V 1 “35c groen, vlucht vogels”, zm (OBP € 15).
E
N° 504/11”Volledige reeks”, zm (OBP € 45).
E
**
**
N° 504/11”Volledige reeks”, zm (OBP € 150).
*
3
3016
3025
**
3047
N° 471-V “10c bruin, Kleurvlek in tanding”,
zm (OBP € 15).
E
F
3046
E
4
Uitgifte 1938 - Basiliek van Koekelberg
E
Uitgifte 1939 - Rubenshuis Antwerpen
E
5
6
Inzet
N° 481/83 “Met opdruk” (in veldelen van 10 met
tussenpaneel), zm (OBP € ++190).
45
N° 481-V 2 “40c op 35c groen, Luchtschip”,
zm (OBP € 15).
3
N° 481-V 3 “40c op 35c groen, luchtschip boven en
naast koepel’, zm (OBP € 15).
3
3
E
3028
**
N° 481-V 4 “40c op 35c groen, vlek op cijfer 3”,
zm (OBP € 15).
E
3029
**
N° 482-V “75 op 70c grijsgroen, beschadigd dak”,
zm (OBP € 27,50).
6
E
3030
*
“BF 9 “Koekelberg”, zm (OBP € 16).
3
Uitgifte 1939 - Belforten
E
3056
**
N° 519/26 “Volledige reeks”, zm (OBP € 65).
12
E
3057
**
N° 519/26 “Volledige reeks” (Strip van 4),
zm (OBP € 260).
40
E
3058
*
N° 519/26 “Volledige reeks”, zm (OBP € 25).
5
E
3059
**
N° 521-V 1 “Lier” (In paar) ‘G onderbroken’,
zm (OBP € 17,50).
4
E
3060
**
N° 521-V 2 “Lier” (In paar) ‘Antenne met vlag’,
zm (OBP € 17,50).
4
E
3061
**
N° 522-Cu “Luchtschip links”, zm.
3
E
3062
**
N° 522-Cu “Horizontale kleurstreep over toren”, zm.
3
W.O.II - Documenten en Brieven
E
3063
✉
1940, N° 519 op brief Legerpost 7 van 24/04/1940,
naar Fribourg rondstempel Flieger KP 20 Feldpost,
mooi.
10
E
3064
✉
1940, N° 519 op briefje Legerpost 7, 24/04/1940, naar
Fribourg, etiket Flieger Abt 7, zm.
10
E
3065
✉
“1940, brief van Val St Lambert militaire post voor BPS
N° 35, met censuurband en cachet “Juge d’ Instruction/
Bruxelles” + griffe ‘Ouvert par nous/ Juge d’ Instruction
de l’ Arrondissement de Bruxelles/ Bruxelles le 22 avr
1940” met handtekening + datumstempel PMB/1/22/
IV/1940 voor de oorlogsverklaring tussen Duitsland
en België (alleen een rechter mocht de brieven
censureren), dit is het Tweede gekende stukVRIJ UNIEK STUK !”
1500
E
3066
✉
“1940, brief uit Fougeres (Ille et Vilaine) 7/6/1940 aan
de Generaal Michelet Armée Belge PMB 1 26/7/1940,
Frans cachet “Non admis” en censuur ‘9/21’ en Belgisch
cachet tweetalig “Retour à l’ envoyeur”, zm.
40
E
3067
✉
1940, postwaardestuk 40ct Feldpost/ 16.5.40, naar
Duitsland, handgeschreven ‘Tussen Dinant- Sedan’, zm.
40
F
3068
✉
1940, Militaire Belgische legerpost tijdens de
‘Mobilisatie’, 16 poststukken tussen PMB 9 en 41,
w.o. Mecon, getaxeerd, etc., zeker bekijken !
Uitgifte 1938 - Tentoonstelling Luik
E
3031
**
N° 484/87, zm (OBP € 15)
3
E
3032
**
N° 484-V 1 ‘Horizontale lijn’, zm (OBP € 15).
3
E
3033
**
N° 484-V 2 “35c groen, streepje onder 3”,
zm (OBP € 15).
3
E
3034
**
N° 484-V 3 “35c groen, boemerang” (In paar),
zm (OBP € 22,50).
5
E
3035
**
N° 486-Cu “Kras naast O”, zm.
3
E
3036
*
N° 486-Cu “1,50F bruin, kleurveeg voor 1”, zm.
3
6
Uitgifte 1938 - Prins Albert van Luik
E
3037
**
N° 488/95, zm (OBP € 70)
E
3038
*
N° 488/95, zm (OBP € 23,50)
E
3039
**
N° 491-V 1 “75c grijsgroen, Opstaande haarlok”, zm
(OBP € 22).
5
E
3040
**
N° 491-V 2 “75c grijsgroen, sierraad”, zm (OBP € 24).
5
E
3041
**
N° 493-V “1,75F blauw, Verbindingsteken”,
zm (OBP € 48).
14
4
10
Uitgifte 1939 - Rode Kruis
E
3042
**
N° 496/503 “Volledige reeks”, zm (OBP € 42).
E
3043
**
N° 496-V “10c bruin, Omlijsting onderbroken”,
zm (OBP € 5,50).
2
E
3044
**
N° 496-V “10c bruin” (Strip van 3) 3x ‘Omlijsting
onderbroken’, zm (OBP € 16,50).
3
E
3045
**
N° 502-Cu “2,50F Astrid, verticale lijn door zegelbeeld”,
zm.
3065 - 1500 €
8
10
Meer dan 6000 beelden op onze website :
www.vanlooystampauctions.com
- 43 -
150
LotBeschrijving
E
3069
✉
1941, dienstbrief Brugge 15/4/1941 aan de
Commandant v/d Belg. Gendarmerie (Gebuhrenfreie
Dienstsache) Feldkommandatur 578 (V), zm.
E
3070
✉
Ingangskaart voor een Benifietavond v/h Belgische
Rode Kruis te Langemark op 16/11/1944.
E
3071
✉
Briefje in portvrijdom met paarse franstalige sluitstrook
v/d Belgische militaire censuur en censornummer 72,
gericht aan het BLA 3/11/1944.
E
3072
✉
1945, N° 676 en 680 (2x), op expresbrief Londerzeel
naar Namèche.
E
3073
✉
1945, N° 680 en 693 (2x), op expresbrief met inhoud
Brussel 20/10/1945, naar Namèche 19.X.1945.
E
3074
✉
1945, N° 680 op brief met gelegenheidsafstempeling
‘Elsenborn/ 21/6/45’, naar Ensival, zm/m.
F
3075
✉
1945/1946, 7 brieven gefrankeerd met zegels
Heraldieke Leeuw en V, w.o. censuur, luchtpost, O.A.T.
betere bestemming (Iran) en goede frankeringen,
zm/m.
E
E
E
3076
3077
3078
✉
✉
✉
1945, N° 655 en 657 (3x), op achterzijde van
verzegelde waardebrief (verzekerde waarde 500 Fr),
uit Marchienne van 8 Maart 1945 naar Dinant
(Texte Française), zm/m.
“1948, omslag v/d “Aanvaardings comissie voor
Politieke gevangenen” verstuurd v/d Brigade
Gendarmerie Putte (Rijkswacht commandant
voor het kanton) met datumstempel 14/6/1948
naar Antwerpen (Collaborateurs).
“1948/1952, kaart uit Mechelen 31/XII/1948 met
griffe “Centre Internement/ Petit Château/ Censure”
+ brief 1952 met griffe “Censuur/ St Gilles”,
zm/m.
E
3079
✉
Brief met postzegel N° 480, met kleine naamstempel
PERWEZ (noodstempel) naar Brussel. Mooi!
F
3080
✉
5 brieven en briefkaarten, met censuur of Retour,
mooi lotje.
Inzet
LotBeschrijving
10
40
22
5
3
50
100
15
50
3081
**
N° 527-V + Cu “60c grijs, verlengde Q + misperforatie
in bladboord” (blok van 4), zm (OBP € ++7,50).
E
3082
**
N° 527-V “60c grijs” (In paar), ‘Verlengde Q’,
zm (OBP € 7,50).
E
3083
**
N° 528-Cu “1F karmijn, litteken op voorhoofd”
(Blok van 4), zm.
20
80
5
2
3
Uitgifte 1940 - Muziekstichting Elisabeth
E
3084
**
N° 532/37 “Voll. reeks”, zm (OBP € 60).
12
E
3085
**
N° 532/37 en 537A/B, zm (OBP € 74).
14
Ex 3085 - 14 €
E
3086
**
N° 537A- V 1 (OBP € 7,50).
E
3087
**
N° 537A-V 2 “10F + 15F getand, vlag aan linkerzijde”,
zm (OBP € 7,50).
2
E
3088
**
“BF 13/14 “Getand en ongetand”, zm (OBP € 21).
5
E
3089
**
“BF 13-V 1 “Getand, vlag”, zm (OBP € 11).
3
3090
**
“BF 13-V 2 “Getand, bespijkerde overgang”,
zm (OBP € 11).
3
E
3091
**
“BF 14-V “Ongetand, Komma achter K”,
zm (OBP € 11).
3
Uitgifte 1940-1941 2° Winterhulp, Wapenschilden
E
3092
**
N° 538/55 en 547A/55A, 3 voll. reeksen,
zm (OBP € 46,50)
9
E
3093
**
N° 538-V 1 (OBP € 15)
3
3
E
3094
**
N° 538-V 3 (In paar) ‘Dikker cijfer 1’, zm (OBP € 15)
3095
**
N° 538-V 4 (In paar) ‘Rechterschouw verbonden met
kader’, zm (OBP € 20)
3096
**
N° 539-V 1 ‘Vlek in E’, zm (OBP € 15)
3
3097
**
N° 539-V 2 (In paar) ‘Kleurvlek onder B’,
zm (OBP € 15).
3
E
3098
**
N° 540-V “40c Brugge, wit punt” (In paar),
zm (OBP € 15).
3
E
3099
**
N° 542-V (In paar) ‘Rood punt naast kruis’,
zm (OBP € 15).
3
E
3100
**
N° 542-Cu “ Halo over België””
5
E
3101
**
N° 542- Cu “75c Namur, beschadigde G”, zm.
3
E
3102
**
N° 544-V 1 (In paar) ‘ring op 1940’, zm (OBP € 25).
5
E
3103
**
N° 544-V 2 (In paar) ‘O op L’, zm (OBP € 25).
5
E
3104
**
N° 545-V 1 (In paar) ‘witte krul’, zm (OBP € 20).
4
E
3105
**
N° 545- V 2 “2,50F Antwerpen, O onder G”,
zm (OBP € 20).
4
E
3106
**
N° 547-V ‘2° schouw’, zm (OBP € 15).
3
E
3107
**
N° 553A-Cu ongetand, sterke doordruk op gomzijde”
prachtig.
E
3108
**
N° 555-V (OBP € 15).
3
E
3109
**
“BF 10/10A “Getand + ongetand”, zm (OBP € 40).
8
3
15
E
3110
*
“BF 10 “getand”, zm (OBP € 18).
E
3111
*
“BF 10-V “getand”, zm (OBP € 22,50).
4
E
3112
0
BF 10-V (OBP € 22,50).
4
E
3113
*
“BF 10A “ongetand”, zm (OBP € 17).
3
E
3114
0
“BF 10A “ongetand”, zm (OBP € 17).
3
E
3115
**
N° 556/67 en 567A/B, zm (OBP € 32,50).
6
E
3116
**
N° 558-V “40c goudsmid, glasraam stuk”,
zm (OBP € 17,50).
4
E
3117
**
N° 564-V 1 “2F, kras over kruis”, zm (OBP € 17,50).
4
E
3118
**
N° 567-V (OBP € 17,50).
4
4
E
3119
**
N° 567-V ‘5F architectuur, belknop”, zm (OBP € 17,50).
F
3120
**
“BF 11/12 “Orval getand en ongetand”,
zm (OBP € 50).
10
E
3121
**
“BF 18A-Cu “Engelse cijfers, getand en niet
genummerd, Omgekeerde opdruk”, zm (OBP € 40).
12
E
3122
**
“BF 18 “Engelse cijfers, getand, uitgelopen cijfers”, zm.
10
E
3123
*
“BF 18 “Engelse cijfers”, zm (OBP € 10).
2
E
3124
**
BF 18 en 21, de 2 blokjes met nummer, zm (OBP € 30).
6
E
3125
0
BF 18 en 21, met nummer, zeer mooi gestempeld,
zm (OBP € 20).
3
E
3126
**
“BF 20A-Cu “Gotische cijfers, blauwe opdruk, getand.
P.v. ongetand” zonder nummer (boven rechts vooraan,
rest van scharnier, gomzijde **), zm/m (OBP € +100).
20
E
3127
**
“BF 20A “Gotische cijfers, getand” zonder nummer,
zm (OBP € 100).
20
E
3128
**
“BF 20A-Cu “Gotische cijfers, getand, verschoven
opdruk” zonder nummer, zm.
30
E
3129
**
“BF 22-Cu “Engelse cijfers, getand” grootformaat,
met omgekeerde opdruk, zm.
40
F
3130
**
“BF 22-Cu “Met omgekeerd en licht verschoven Engelse
opdruk” grootformaat, zm (OBP € +170).
24
F
3131
**
“BF 22-Cu “Getand, Engelse cijfers” met foutieve kleur
‘Blauw’, zm (OBP € 170).
34
F
3132
*
“BF 24 “Gotische cijfers, getand” grootformaat,
zm (OBP € 75).
15
E
3133
*
“BF 25-Cu “Gotische cijfers, ongetand, omgekeerd
nummer (817) als extra opdruk” grootformaat, plooitje
onderaan links, m.
30
2
E
E
E
E
Uitgifte 1941 - 4° Orval
70
Uitgifte 1940 - Staatswapen, Open Kraag en Poortman
E
Inzet
Uitgifte 1941-1942 Zegels met opdruk
E
3134
**
N° 568-V “10c op 30c bruin, opdruk C onvolledig”
(In paar), zm (OBP € 10).
2
E
3135
**
N° 568-Cu “10c op 30c bruin, blauwe bol in C”
(In paar), zm.
2
E
3136
**
N° 569-V “10c op 40c paars, opdruk C onvolledig”, zm
(OBP € 10).
2
E
3137
**
N° 571-V 1 “50c op 75c grijs, zonder rood punt”
(blok van 4), zm (OBP € 10).
2
E
3138
**
N° 571-V 2 “50c op 75c grijs, kring op slaap”,
zm (OBP € 10).
2
4
- 44 -
LotBeschrijving
Inzet
LotBeschrijving
Uitgifte 1941- UPU, portretten
Uitgifte 1942 - 6° Winterhulp, St Maarten IV
E
3139
**
N° 573/82 en 581A/82A, zm (OBP € 17).
E
3140
**
N° 573-V 1 ‘lijn boven 5c’ (in paar), zm (OBP € 20).
E
3141
**
N° 573-V 2’wit streepje boven 1780’ (in paar),
zm (OBP € 15).
3
E
3142
**
N° 573-V 3 ‘lijn over ogen’ (in paar), zm (OBP € 15).
3
E
3143
**
N° 574-Cu (in paar) “witte lijn horizontaal over de
2 zegels”, zm.
E
3144
**
N° 574-Cu “witte lijn rechtsboven”, zm.
E
3145
**
N° 574-Cu “witte lijn midden-links”, zm.
E
3146
**
N° 574 (In paar) “Horizontale witte lijn over de
2 zegels’ Spectaculair.
3
E
3188
**
N° 613-V 1 “6° Winterhulp” (OBP € 15).
3
4
E
3189
**
N° 613-V 2 “Streepje tussen ER”, zm (OBP € 14).
3
8
5
5
E
3190
**
N° 615-V ‘verlengde teen + vlekken’ (in paar),
zm (OBP € 15).
3
E
3191
**
N° 617-V ‘streepje onder C (in paar), zm (OBP € 15).
3
E
3192
**
N° 618-Cu “kras over O”, zm.
3
E
3193
**
N° 621-Cu “Roze verticale strepen”, zm.
5
E
3194
**
N° 622-V 1 ‘stip na 25’ (in paar), zm (OBP € 20).
4
E
3195
**
N° 622-V 2 ‘witte vlek’ (in paar), zm (OBP € 20).
4
E
3196
**
N° 622-Cu ‘Kleurvlek in Q’, zm.
4
E
3147
**
N° 574-V ‘Schram boven oog’, zm (OBP € 15).
3
3148
**
N° 577-V 1 (OBP € 15).
3
E
3149
**
N° 577-V 2 ‘vlek onder Q’, zm (OBP € 15).
3
E
3150
**
N° 577-Cu “kleurstreep links in tanding”, zm.
5
E
3151
**
N° 579-V 1’haartje op nonnenkap’, zm (OBP € 15).
E
3152
**
E
3153
**
Uitgifte 1943- Krijgsgevangenen en hun gezin
E
3197
**
N° 623/24 “Krijgsgevangenen” (Blok van 4),
zm (OBP € 40).
8
3
E
3198
**
N° 623-V 1, zm (OBP € 22,50).
5
N° 580-V ‘kader onvolledig’, zm (OBP € 18).
4
E
3199
*
N° 623-V 1 “Kouseband”, zm (OBP € 8).
2
“BF 17 “Albrecht en Isabella”, zm (OBP € 15,50).
3
E
3200
**
N° 623-V 2, zm (OBP € 22,50).
5
E
3201
**
N° 623-V 3 ‘Soldaat met garendraad’,
zm (OBP € 22,50).
5
E
3202
**
N° 624-V 1, zm (OBP € 22,50).
5
E
3203
**
N° 624-V 2 ‘Spin’, zm (OBP € 22,50).
5
Uitgifte 1941- Rode Kruis
E
Uitgifte 1943- Tuberculosebestrijding, ambachten
20
E
E
Inzet
3154
**
N° 582 B, op genummerde kaart, zm (OBP € 160).
32
3155
**
N° 582 BA, zegel met nummer, zm (OBP € 125).
25
Uitgifte 1941-1942 3° Winterhulp, St Maarten I
E
3156
**
N° 583-V ‘behaarde kin’ (in paar), zm (OBP € 15).
3
E
3157
**
N° 584-V ‘kleurstreepje’ (in paar), zm (OBP € 15).
3
E
3158
**
N° 585-Cu ‘kleurstreep door kader’, zm.
3
E
3159
**
N° 586-V 1 ‘zeepaardje’ (in paar), zm (OBP € 20).
4
E
3160
**
N° 586-V 2 ‘ballonnetje’, zm (OBP € 20).
4
E
3161
**
N° 586-V 3 ‘hengst’ (in paar), zm (OBP € 15).
3
E
3162
**
N° 587-V 1 ‘draad naast hoofd’ (in paar),
zm (OBP € 15).
3
E
3163
**
N° 587-V 2 ‘verlengde Q’ (in paar), zm (OBP € 15).
3
E
3164
**
N° 587-V 3 ‘niezend paard’ (in paar), zm (OBP € 15).
3
E
3165
**
N° 588-V ‘worm’ (in paar), zm (OBP € 15).
3
E
3166
**
N° 589-V 1 “Punt na 1,75 F” (In paar), zm (OBP € 15).
3
E
3167
**
N° 590-V ‘dubbele degen’ (in paar), zm (OBP € 20).
4
E
3168
**
N° 591-V ‘cijfer 3’ (in paar), zm (OBP € 20).
4
E
3169
**
N° 592-V ‘paardevlieg’ (in paar), zm (OBP € 20).
4
E
3170
**
N° 592-Cu “kleurlijn rechtsonder”, zm.
4
E
3171
**
N° 592 B-V (OBP € 30).
6
Uitgifte 1942- 4° Winterhulp, St Maarten II
Uitgifte 1943- 5° Orval
E
3204
**
N° 625-V 1 (OBP € 17,50).
4
E
3205
**
N° 629-V (OBP € 15).
3
E
3206
**
N° 630-V 1(OBP € 17,50).
4
3206 - 4 €
Uitgifte 1943- 7° Winterhulp, St Maarten V
E
3207
**
N° 631-V (OBP € 15).
3
E
3208
**
N° 632-V 1’winterhulp (in paar), zm (OBP € 15).
3
E
3209
**
N° 632-V 2 ‘Q en U verbonden’ (in paar),
zm (OBP € 15).
3
E
3210
**
N° 632-Cu ‘Streep door BEL’, zm.
4
3211
**
N° 632-Cu “Raam in kerk” (In paar).
4
3212
**
N° 633-V 1 ‘Vlek onder 15’, zm (OBP € 15).
3
E
3172
**
“BF 15/16 “Getand en ongetand”, zm (OBP € 72).
18
E
E
3173
*
“BF 15 “Getand”, zm (OBP € 23).
4
E
E
3174
0
“BF 15 “Getand” met gom, zm (OBP € 23).
4
E
3175
**
“BF 16 “ongetand”, zm (OBP € 36).
7
E
3176
**
“BF 16-V “ongetand” (OBP € 40).
E
3213
**
N° 639-V 1 (OBP € 15).
10
3
E
3177
*
“BF 16 “ongetand” (OBP € 23).
E
3214
**
N° 639-V 2 (OBP € 15).
4
3
E
3178
*
“BF 16-V “ongetand” (OBP € 25).
E
3215
**
N° 640-V 1 “Schaapjes in de bergen” (OBP € 15).
5
3
3179
0
“BF 16-V “ongetand”, zm (OBP € 25).
E
3216
**
N° 640-V 2 (OBP € 15).
5
3
E
3217
**
N° 640-V 3 (OBP € 15).
3
E
Uitgifte 1944- 8° Winterhulp, St Maarten VI
Uitgifte 1942 - Vlaamse geleerden
Uitgifte 1943- Koning Leopold III, open kraag
E
3180
**
N° 593-V (OBP € 17,50).
4
E
3181
**
N° 596-V 1 ‘lijn naast slaap’ (in paar), zm (OBP € 15).
E
3218
**
N° 641/46, zm (OBP € 16,50).
4
4
E
3219
**
N° 641-Cu ‘Kleurstreep door kader’, zm.
3
Uitgifte 1942 - Krijgsgevangenen
Uitgifte 1944 - Verjaardag Rode Kruis
E
3182
**
N° 602, zm (OBP € 18).
3
E
3183
**
N° 613/14, 623/24 en 639/40, 3 volledige reeksen,
zm (OBP € 21,75).
E
3220
**
N° 647-V 1 ‘borsthaartje’ (In paar),
zm (OBP € 15).
4
4
E
3221
**
N° 649-Cu “A Van Dijck, rode stippen/ lijnen op
3° zegel” (blok van 4), zm.
5
E
3222
**
N° 651-Cu “A Van Dijck, kras over oog + rode vlekjes
(1° zegel). (Blok van 4), zm.
5
Uitgifte 1942 - 5° Winterhulp, St Maarten III
E
3184
**
N° 605-V “5° Winterhulp” (OBP € 15).
3
E
3185
**
N° 606-V 1 ‘schuine streep’, zm (OBP € 15).
3
E
3186
**
N° 606-V 4 ‘inkeping’, zm (OBP € 15).
3
Meer dan 6000 beelden op onze website :
E
3187
**
N° 612-V “5° Winterhulp” (OBP € 15).
3
www.vanlooystampauctions.com
- 45 -
LotBeschrijving
Inzet
LotBeschrijving
Uitgifte 1944 - Tuberculosebestrijding, Legenden
Inzet
E
3256
**
N° 700-V 2 “Wederopbouw, knobbel aan paar”,
zm (OBP € 10).
2
2
E
3223
**
N° 653-V 1 ‘Pluim’ (in paar), zm (OBP € 15).
3
E
3257
**
N° 700-V 3 (OBP € 10).
E
3224
**
N° 654-Cu ‘kleurstreep onder B’, zm.
3
E
3258
**
N° 700-V 4 (OBP € 10).
E
3225
**
N° 654-V 1 ‘gebroken Q’, zm (OBP € 15).
2
3
E
3259
**
N° 700-V 5 “Gat in betonblok”, zm (OBP € 10).
2
E
3226
**
N° 654-V 2 ‘punt voor pijl’ (in paar), zm (OBP € 15).
3
E
3227
**
N° 655-V 1 (in paar) (OBP € 15).
3
E
3228
**
N° 655-V 2 ‘50 G i. P.v. C’ (in paar), zm (OBP € 15).
3
E
3229
**
N° 658-Cu ‘haarspeld’ (in paar), zm.
3
E
3230
**
N° 658-V 1 ‘Vlek op voorpoot’, zm (OBP € 15).
3
E
3231
**
N° 658-V 2 ‘halo links’, (in paar), zm (OBP € 15).
3
E
3232
**
N° 658-V 3 ‘retouche’, zm (OBP € 15).
3
E
3233
**
N° 659-Cu ‘kleurpunt op rug’ (in paar), zm.
F
3234
**/*
Samenstelling N° 653, variëteiten en/of curiositeiten
op 67 kaartjes, zm/m.
3
60
Uitgifte 1944 - Krijgsgevangenen en hun gezin
E
3235
**
N° 661-V 2 “2° paternoster”, zm (OBP € 15).
3
E
3236
**
N° 669-V 2 ‘stoppelbaard’ (In paar), zm (OBP € 15).
3
Uitgifte 1944 - Klein Staatswapen met rode opdruk “V”
E
3237
**
N° 673-V (in paar) (OBP € 7,50).
2
Uitgifte 1945 - Krijgsgevangenen, weerstand enz.
E
3260
**
N° 702-V (OBP € 11).
3
E
3261
**
N° 703-V 1 (OBP € 11).
3
E
3262
**
N° 703-Cu “Grote vlek”, zm.
3
E
3263
**
N° 703-V 2 (OBP € 11).
3
E
3264
**
N° 705-V (OBP € 11).
3
E
3265
**
N° 707-Cu “kleurstreep door waardeaanduidingen”, zm.
5
Uitgifte 1945 - Klein Staatswapen
E
3266
**
N° 710/15 en 713A, aanvullende waarden,
zm (OBP € 19,25).
3
E
3267
**
N° 715-Cu “kleurveeg over beide zegels”, zm.
5
Uitgifte 1945 - Tuberculosebestrijding, Wapenschilden
E
3268
**
N° 718-Cu “horizontale kleurveeg over 2 zegels”, zm.
8
E
3269
**
N° 722-Cu “zonder punt tussen België-Belgique
(3° zegel). (Blok van 4).
5
Uitgifte 1944 - Heraldieke Leeuw met grote “V”
E
3238
**
Uitgifte 1946 - Uitgifte Van Acker - 10%
N° 674/89 en 674A/89A, 2 voll. reeksen,
zm (OBP € 40).
8
3
E
3239
**
N° 680A-V (OBP € 15).
E
3240
0
N° 680 met gotische naamstempel Elsenborn naar
Brussel. Mooi en bijzonder!
20
E
3270
**
N° 724 X/W “Gellingen”, zm (OBP € 166).
E
3271
**
N° 724a/24vv “Aanvullende waarden”,
zm (OBP € 49,50).
E
3272
**
N° 724 A/T, zm (OBP € 106,75).
18
E
3273
**
N° 724 T-Cu ‘volledige zegel groen gekleurd’, zm.
15
E
3274
**
N° 724 K-Cu (Blok van 4) ‘-10% omgekeerd’, zm.
15
E
3275
**
N° 724T-Cu “Kleurstreep in hals”, zm.
E
3276
**
N° 724T-V 1 “Verwormd oor”, zm (OBP € 60).
30
9
5
12
Uitgifte 1946 - Oostende Dover
E
3277
**
N° 726-V 1 “Ontploffing”, zm (OBP € 35).
7
E
3278
**
N° 727-V “Weerballon” (In paar), zm (OBP € 25).
5
Uitgifte 1946 - Culturele werken
E
3279
**
N° 735-V 1 “Pukkel op neus”, zm (OBP € 18).
4
Uitgifte 1946 - Senaat I
3240 - 20 €
E
E
3241
3242
**
**
N° 685-Cu “kleurvervaging links”, zm.
N° 685-Cu “Paraaf”, zm (22,50).
3243
**
*
N° 737/42, zm (OBP € 24,50).
E
3283
**
N° 742 “5F oranje” (Blok van 4), zm (OBP € 52).
5
6
4
10
Uitgifte 1946 - Antiteringzegels
E
3284
**
N° 743/47, zm (OBP € 19).
E
3285
**
N° 743/47 (In blok van 4), zm (OBP € 76).
4
15
Uitgifte 1947 - Wereldfestival Film
**
N° 748-V 1 (In paar) “Lijn onderbroken”, z
m (OBP € 24).
5
10
E
3287
**
N° 748-Cu “kleurveeg rechtsboven”, zm.
4
5
E
3288
**
N° 748-Cu “kleurveeg linksboven” + randinscriptie, zm.
4
12
E
3289
**
N° 748-Cu (Blok van 4) ‘kleurpunt recht’, zm.
4
E
3290
**
N° 748-Cu ‘medaille op borst’ (In paar), zm.
5
E
3246
**
N° 692-Cu “stoppelbaard”, zm.
N° 696-V 1 (paar) (OBP € 60).
Uitgifte 1945 - Voor de geteisterden
**
3282
3286
N° 690-Cu “lijn over voorhoofd”, zm.
N° 691 “1,50F lilakarmijn” (5x), 5 verschillende
kleurnuances, zm.
3248
E
13
E
**
**
E
N° 737/42, zm (OBP € 29).
3
3244
3245
**
N° 737/41 (in blok van 4), zm (OBP € 64).
**
3
E
3247
**
3281
N° 690/96, zm (OBP € 11,50).
E
E
3280
E
8
Uitgifte 1944 - Koning Leopold III, open kraag en “V en kroon”
E
F
N° 697-Cu “Streepje voor rechtervoet”, zm.
Uitgifte 1947 - Zuidpoolexpeditie
4
E
3249
**
N° 697-V 2 (OBP € 15).
3
E
3291
**
N° 749-Cu “Kras onder I van België”, zm.
4
E
3250
**
N° 697-V 3 (OBP € 15).
3
E
3292
**
N° 749-Cu “Kleurveeg onderaan”, zm.
4
E
3251
**
N° 697-V 4 “Insect (in paar), zm (OBP € 15).
3
3
E
3252
**
N° 698-V 1 (OBP € 15).
E
3253
**
N° 698-V 2 + Cu “Punt tussen IE en kleurvegen door
BEL”, zm (OBP € +15).
5
N° 698-V 2 (OBP € 15).
3
E
3254
**
Uitgifte 1945 - Voor de postbedienden, oorlogsslachtoffers
E
3255
**
N° 700-V 1 (OBP € 10).
2
Uitgifte 1947 - Senaat II
E
3293
**
N° 751/55, zm (OBP € 62,50).
12
F
3294
**
N° 751/55 (In blok van 4), zm (OBP € 250).
50
E
3295
**
N° 755 “20F Filips” plaatnr. 2, zm.
20
Uitgifte 1947 - Belgische steden
E
3296
**
N° 756/60, zm (OBP € 32).
E
3297
**
N° 756/60 (in blok van 4), zm (OBP € 128).
- 46 -
6
25
LotBeschrijving
E
3298
*
N° 756/66, zm (OBP € 21).
Inzet
LotBeschrijving
4
Uitgifte 1948 - Industriereeks
E
3299
**
N° 761/72, 2 voll. reeksen, zm (OBP € 73).
E
3300
**
N° 767/72 “reeks II”, zm (OBP € 67,50).
E
3301
**
N° 768 “1,75 Fr groen “Kantwerkster” (Veldeel van 11),
met duidelijke doordruk in gom op alle zegels, zm/m.
50
Uitgifte 1948 - Abdij van Achel & Chèvremont
E
3302
**
N° 773/76, zm (OBP € 18).
E
3303
**
N° 773/76 (In blok van 4), zm (OBP € 72).
E
3304
**
N° 777/80, zm (OBP € 17).
E
3305
**
N° 777/80 (In blok van 4), zm (OBP € 68).
3306
*
N° 781A/84A ‘zegels uit blok samenhangend’,
zm (OBP € 55)..
3341
**
N° 819 “3F Karel V” (in paar) plaatnr. 1, zm.
10
E
3342
**
N° 822 “8F Maria Theresia” (in paar) plaatnr. 1, zm.
15
Uitgifte 1950 - Genootschap België Gr. Brittannië
E
3343
**
N° 823/25, zm (OBP € 16).
E
3344
**
N° 823/25 (Blok van 4) (OBP € 64).
3345
**
N° 823/25 (100x), zm (OBP € 1.600).
F
3
20
160
Uitgifte 1950 - Europese atletiekkampioenschappen
3
E
3346
**
N° 827/31, zm (OBP € 90).
14
18
E
3347
**
N° 827/31 “Volledige reeks”, zm (OBP € 90).
3
18
E
3348
**
N° 827 “20c hordenlopen” (in paar) plaatnr. 1, zm.
14
E
3349
*
N° 827/31 “Volledige reeks”, zm (OBP € 50).
10
E
3350
0
N° 827/31, op filatelistische brief gestempeld met
1° dagstempel, zm.
10
10
E
3351
**
N° 831 “8F hardlopen” (in paar), plaatnr. 3, zm.
25
Uitgifte 1948 - Anseele
E
E
14
14
Inzet
5
E
3307
**
N° 782-V 4 “Vlag op toren”, zm (OBP € 18).
4
E
3352
**
BF 29, zm (OBP € 80).
16
E
3308
**
N° 783-V 1 ‘Vlek op schouder’, zm (OBP € 18)
4
E
3353
*
BF 29, zm (OBP € 50).
10
E
3309
**
“BF 26-V “Plateau op toren”, zm (OBP € 300).
70
E
3354
0
BF 29, zm (OBP € 50).
10
E
3310
*
BF 26, zm (OBP € 95).
19
E
3311
*
“BF 26-V “Plateau op toren” (OBP € 95).
19
E
3355
**
N° 834/40, zm (OBP € 54).
10
E
3356
**
N° 834/40 (In blok van 4), zm (OBP € 216).
42
14
E
3357
*
N° 834/40, zm (OBP € 33).
6
6
E
3358
0
N° 834/40, zm (OBP € 33).
7
20
E
3359
**
N° 838-V (OBP € 13,50).
E
3360
**
N° 840 “8F Tombeek” plaatnr. 4, zm.
Uitgifte 1948 - Dokwerker & Weerstander
E
3312
**
N° 785/86, zm (OBP € 75).
E
3313
*
N° 785/86, zm (OBP € 37,50).
E
3314
**
N° 786-V “Litteken”, zm (OBP € 100).
Uitgifte 1948 - Senaat III
E
F
E
3315
3316
3317
**
**
*
N° 787/91, zm (OBP € 56)
N° 787/91, blok van vier, zm (OBP € 56)
N° 787/91, zm (OBP € 36,50)
Uitgifte 1950 - Sanatoria
Uitgifte 1951 - UNESCO
11
45
E
3361
**
N° 842/44, zm (OBP € 25).
72
E
3362
0
N° 842/44, op aangetekende briefkaart met
1° dagafstempeling, zm (OBP € +/- 60).
Uitgifte 1949 - Jordaens & Van der Weyden
E
3318
*
N° 751/55, zm (OBP € 45).
9
E
3319
*
N° 756/60, zm (OBP € 21).
4
E
3320
**
N° 792/97 “De 2 reeksen uit de blokken”,
zm (OBP € 340).
E
3321
*
N° 792-V/94 “Vlek op kraag”, zm (OBP € 190).
E
3322
*
N° 795/97, zm (OBP € 140).
E
3323
**
E
3324
E
3325
3
12
5
10
Uitgifte 1951 - Koning Leopold III, open kraag ”nieuwe waarden”
E
3363
**
N° 845/46 en 832/33, 2 voll. reeksen,
zm (OBP € 15,75).
3
Uitgifte vanaf 1951 - Cijfer op heraldieke leeuw
68
38
E
3364
**
N° 849/59, zm (OBP € 16).
3
28
E
3365
**
N° 854-V (blok van 4) (OBP € 4).
1
BF 27, zm (OBP € 190).
38
E
3366
**
N° 859-Cu “donkere kleurstreep links”, zm.
5
*
BF 27, zm (OBP € 170).
34
E
3367
**
0
“BF 27-V “Jordaens, Vlek op kraag”, zm (OBP € 200).
40
N° 941/42 (In blok van 4) met randinscriptie,
zm (OBP € 12).
3
F
3368
**
N° 941/42 “Preo’s” (200x), zm (OBP € 600).
60
E
3326
**
“BF 28-Cu “Van der Weyden, kader dubbel gedrukt”,
zm (OBP € +190).
45
E
3369
**
N° 1027 B-V (blok van 4) (OBP € 5).
E
3327
**
“BF 28 “Van der Weyden”, zm (OBP € 190).
38
E
3370
**
E
3328
*
BF 28-V (OBP € 170).
34
E
3329
*
BF 28, zm (OBP € 170).
30
N° 1756 P4 “5F violet” 1x dof polyvalent papier (zeer
lichte geschaafde druk, licht roze) en 1x wit polyvalent
papier (geschaafde druk) + 1 vergelijkingszegel,
SPECTACULAIR !”
E
3330
0
“BF 28-V “Van der Weyden, Smaragd op voorhoofd”,
zm (OBP € 200).
35
2
400
Uitgifte 1949 - Eeuwfeest 1° postzegel
E
3331
**
N° 807/10, zm (OBP € 19).
4
Uitgifte 1949 - Postiljon te paard, trein en vliegtuig
E
3332
**
N° 810A, zm (OBP € 55).
11
E
3333
*
N° 810A, zm (OBP € 20).
4
3370 - 400 €
Uitgifte 1949 - Vlaamse schilder Gerard David
E
3334
**
N° 811 (Blok van 6) met randinscriptie, zm.
Uitgifte vanaf 1951 - Politieke gevangenen
8
E
Uitgifte 1949 - Guido Gezelle
3371
*
N° 860/62, zm (OBP € 38).
8
Uitgifte 1951 - Koningin Elisabeth
E
3335
**
N° 813-V 1 (OBP € 20).
4
E
3372
**
N° 863/67, zm (OBP € 125).
25
E
3336
**
N° 813-V 3 (OBP € 20).
4
E
3373
*
N° 863/67 “Volledige reeks”, zm (OBP € 56).
11
E
3374
**
N° 864-V 1 (OBP € 37,50).
8
E
3375
**
N° 864-Cu “2 vlekjes achter hoofd”, zm.
6
Uitgifte 1949 - Senaat IV
E
3337
**
N° 814/22, zm (OBP € 72).
14
F
3338
**
N° 814/22 (In blok van 4), zm (OBP € 288).
56
Uitgifte 1951 - Antiteringzegels 1951
E
3339
*
N° 814/22, zm (OBP € 42,50).
8
E
3376
**
N° 868/75, zm (OBP € 65).
13
E
3340
0
N° 814/22, zm (OBP € 42,50).
8
E
3377
*
N° 868/75, zm (OBP € 35).
7
- 47 -
LotBeschrijving
E
3378
**
Inzet
N° 872 “1,75F Beersel” plaatnr. 1, zm.
LotBeschrijving
5
Periode 1952 - Basiliek van Koekelberg
E
3379
**
N° 876/78, zm (OBP € 42,50).
E
3380
**
N° 876/78 (In blok van 4), zm (OBP € 170).
34
E
3381
**
“BF 30 “Kardinaal Van Roey”, zm (OBP € 450).
90
8
Inzet
E
3410
**
N° 1066-V 3 (OBP € 120).
36
E
3411
**
N° 1073 “9F groengrijs”, zm (OBP € 105).
21
F
3412
**
1953/1972, verzameling standaard reeksen,
kleurnuances, rolzegels, boekjes, combinaties uit
boekjes, dienst, op albumbladen, zm (OBP € +900).
100
Boudewijn bril - Poststukken/ Brieven
E
3413
✉
1958, N° 1069A, 1137 en 1069 B, op aangetekende
brief uit Bruxelles 4/7/1958, naar Noorwegen, met
aankomststempel achterzijde, zeldzame bestemming!
180
E
3414
✉
1963, brief gefrankeerd met N° 1070, mechanische
afstempeling La Louvière/16.VIII/63 en N° 1067
datumstempel La Louvière, naar M Banga (Cameroun)met aankomststempel, zeldzame bestemming!
200
E
3415
✉
1967, N° 1068 (2x) en 1069, op aangetekende brief uit
Brussel 1967, (N° 1069 plooi), mooi/ zeer mooi.
3
Uitgifte 1953 - Europese gedachte
3381 - 90 €
E
3382
*
“BF 30 “Kardinaal Van Roey”, zm (OBP € 185).
36
Periode 1952 - Koning Boudewijn “Type De Bast””
E
E
3383
**
N° 879 “50F lilabruin”, zm (OBP € 112).
3384
**
N° 879A “50F grijsbruin, wit papier”, zm (OBP € 26).
22
5
Uitgifte 1952 - UPU Congres Brussel
E
3416
**
N° 927/29, met bladboord, zm (OBP € 67).
E
3417
*
N° 927/29, zm (OBP € 45).
E
3418
0
N° 927/29, zm (OBP € 45).
E
3419
**
N° 928 “2,50F roze”, plaatnr. 4, zm.
13
9
9
12
Uitgifte 1953 - Geleerden
E
3420
**
N° 930/37, zm (OBP € 74).
E
3421
0
N° 930/37 “Antitering 1953” op herdekingsblad,
zm (OBP € +39).
E
3422
**
N° 936 “4F Calmette” plaatnr. 1, zm.
10
14
8
E
3385
**
N° 880/91, zm (OBP € 320).
64
E
3423
**
N° 936 “4F Calmette” plaatnr. 2, zm.
10
E
3386
*
N° 880/91, zm (OBP € 190).
38
E
3424
**
N° 936 “4F Calmette” plaatnr. 4, zm.
10
E
3387
0
N° 880 “20F”, zm (OBP € 42).
Uitgifte 1952 - Letterkundigen
E
3388
**
N° 892/97, zm (OBP € 120).
Uitgifte 1953 - Monument Albert I
8
E
3425
**
N° 938/40, zm (OBP € 70).
24
E
3426
*
N° 939-V 1 “Barst in brug”, zm (OBP € 35).
3427
**
N° 939-V 1 (OBP € 95).
20
3428
**
N° 939-V 2 ‘E verbonden met kader’, zm (OBP € 95).
20
E
3389
*
N° 892/97, zm (OBP € 53).
10
E
E
3390
0
N° 892/97, zm (OBP € 53).
10
E
14
7
Uitgifte 1954 - Breendonk
Uitgifte 1952 - Tweeluiken
E
3391
**
N° 898/99, zm (OBP € 320).
64
E
3429
**
N° 943/45, zm (OBP € 125).
25
E
3392
*
N° 898/99, zm (OBP € 140).
28
E
3430
*
N° 943/45, zm (OBP € 61).
12
E
3431
FDC
N° 943/45, op FDC, zm (OBP € 115).
22
E
3432
0
N° 943/45, zm (OBP € 61).
12
Uitgifte 1952 - Antiteringzegels
E
3393
**
N° 900/07, zm (OBP € 80).
16
E
3394
*
N° 900/07, zm (OBP € 46).
8
Uitgifte 1952 - Koning Boudewijn
F
3395
**
N° 909/11 “Boudewijn type De Bast” (70x),
zm (OBP € 665).
3396
**
N° 912/17, zm (OBP € 65).
13
E
3397
*
N° 912/17, zm (OBP € 32).
6
E
3398
**
N° 916-V 1”Wit voorhoofd” + randinscriptie,
zm (OBP € 55).
11
N° 917-V 1 (OBP € 55).
11
E
3400
**
**
N° 917-Cu “Litteken op slaap, 1° zegel” (in paar), zm.
3433
**
N° 946/51, zm (OBP € 175).
35
E
3434
FDC
N° 946/51, op 2 FDC’s, uitg. Rodan, zm (OBP € 170).
25
Uitgifte 1954 - Rotary
F
E
3399
E
60
Uitgifte 1953 - Verpleegster
E
Uitgifte 1954 - Brugge
11
**
N° 952/54 (200x), zm (OBP € 400).
40
Uitgifte 1954 - De blinde en de lamme
E
3436
**
N° 955/60, zm (OBP € 35).
7
E
3437
*
N° 955/60, zm (OBP € 21).
4
Uitgifte 1955 - Gentse floraliën
E
3438
**
N° 961/63, zm (OBP € 15).
3
Uitgifte 1955 - Romantiek Luik
Uitgifte 1953 - Toerisme
E
3401
**
N° 918/23, zm (OBP € 95).
19
E
3402
*
N° 918/23, zm (OBP € 43).
8
E
3403
0
N° 918/23, zm (OBP € 43).
8
E
3404
✉
N° 920 en 921, op 2 poststukken met stempel
“ TOUR DE FRANCE CYCLISTE”.
E
3405
**
N° 920-V “Antwerpen, vlag op toren” + randinscriptie,
zm (OBP € 55).
3435
10
11
Uitgiften vanaf 1953 - Boudewijn bril
E
3406
**
N° 925 “2F karmijnroze” plaatnrs. 1/4, zm (OBP € 100).
20
E
3407
**
N° 925-Cu “2F karmin, dubbele horizontale lijnen over
kin + onduidelijke onderste kaderlijn”, zm.
30
E
3408
**
N° 1066/75 “Volledige reeks”, zm (OBP € 365).
70
E
3409
*
N° 1066/75 “Volledige reeks”, zm (OBP € 118).
20
F
3439
N° 971/85, de 3 reeksen op gelopen aangetekende
brief uit Antwerpen van 23 Dec. 1955, naar Bottmingen
(CH), zm/m (OBP € 71).
✉
15
Uitgiften 1955 - Uitvinders
E
3440
*
N° 973/78, zm (OBP € 24,50).
4
Uitgifte 1955 - Lentevreugde
E
3441
**
N° 979/85, zm (OBP € 70).
14
E
3442
*
N° 979/85, zm (OBP € 36).
7
N° 987/89 “Mozart”, zm (OBP € 13,50).
3
Uitgiften 1956
E
- 48 -
3443
**
Meer dan 6000 beelden op onze website :
www.vanlooystampauctions.com
LotBeschrijving
E
E
3444
3445
**
❒
N° 991/93 “Elisabeth 80 Jaar” (Blokken van 4),
zm (OBP € 40).
“Type N° 997 “Anseele”, proefdruk v/d voltooide matrijs
in grijsviolet op crèmepapier in klein velletje, met
paraaf en droogstempel J. De Bast, zm.
E
3446
**
N° 998/1004 “Verpleging”, zm (OBP € 34).
F
3447
**
N° 998/1004 “Verpleging” (100x), zm (OBP € 3.400).
Inzet
LotBeschrijving
7
300
E
3448
*
N° 998/1004, “Verpleging”, zm (OBP € 22).
E
3449
**
N° 1005/07 “Grove tanding”, zm (OBP € 280).
56
E
3450
**
N° 1005/06 “Grove tanding” 2 waarden in blok van 4,
zm (OBP € 280).
56
15
E
3451
*
N° 1005/07 “Grove tanding”, zm (OBP € 78,50).
E
3452
**
N° 1046-V 3 “Postmuseum, vlek tussen V en A”,
zm (OBP € 11).
E
3486
**
N° 1152-V 2 “Jeugdfilatelie, punt na sparen”,
zm (OBP € 7,50).
2
E
3487
**
N° 1152-V 3 “Balkje naast hoorn’, zm (OBP € 7,50).
2
E
3488
**
N° 1155-Cu “UNICEF, brede veeg links”, zm.
4
E
3489
**
N° 1158-V ‘Vlek op F’, zm (OBP € 30).
6
8
100
4
3
Uitgiften 1957
Inzet
E
3490
**
N° 1159-V 1 ‘baard op keel’ (in paar), zm (OBP € 10).
3
E
3491
**
N° 1159-V 2 ‘Wesp’ (In paar), zm (OBP € 10).
3
5
E
3492
**
N° 1160-Cu ‘Groene streep door Belgique- België’, zm.
E
3493
**
N° 1160-V 1 ‘Baard’ (In paar), zm (OBP € 10).
3
E
3494
**
N° 1160-V 2 ‘Wesp’ (In paar), zm (OBP € 10).
3
E
3495
**
N° 1162-V 2 ‘Wesp’, zm (OBP € 12).
3
E
3496
**
N° 1164-V ‘Glassplinter’, zm (OBP € 27,50).
6
E
3497
**
N° 1169- Cu “Boudewijn en Fabiola” (OBP € 6).
2
E
3498
**
N° 1170- Cu “Boudewijn en Fabiola” (OBP € 6).
2
E
3499
**
N° 1170-Cu “Boudewijn en Fabiola, verticale lijn door
beide zegels” (in paar), zm.
4
3500
**
N° 1171-Cu ‘Zonder halssnoer’, zm (OBP € 6).
2
3501
**
N° 1173-Cu ‘Groene vlekken in raster’, zm.
4
E
3453
**
N° 1013/18 “Beroemde personen” (in blok van 4),
zm (OBP € 40).
E
3454
**
N° 1020-Cu “Groene lijn onderaan”, zm.
3
E
E
3455
**
N° 1024-Cu “Beeldhouwkunst, inktvlek op gom”, zm.
5
E
E
3456
**
N° 1024-V ‘stippen naast elleboog’ (in paar),
zm (OBP € 12).
3
8
Uitgiften 1961
E
3502
**
N° 1176/81 “Culturele”, zm (OBP € 21).
4
E
3503
**
N° 1193-V 2 “CEPT, cijfer 3 misvormd” (OBP € 9).
2
E
3504
**
N° 1193-V 3 “CEPT, kleurvlek onder O van Europa”
(in paar) (OBP € 9).
2
6
E
3505
**
N° 1195-V 1 “Euratom, wolk’, zm (OBP € 12,50).
3
12
E
3506
**
N° 1195-V 2 ‘Punt boven BR2’, zm (OBP € 10).
3
E
3507
**
N° 1195-V 3 ‘Punt op L’, zm (OBP € 10).
3
3
E
3457
**
N° 1030/31 “Zuidpool expeditie”, zm (OBP € 38,50).
7
E
3458
**
N° 1031 “Zuidpool expeditie”, zm (OBP € 35).
7
E
3459
0
“BF 31 “Zuidpool”, zm (OBP € 140).
E
3460
**
N° 1032/36 “Pattonreeks”, zm (OBP € 30).
E
3461
**
N° 1036-V “Patton” (OBP € 55).
E
3462
**
N° 1039/45 “Folklore I” (in blokken van 4),
zm (OBP € 52).
28
10
Uitgiften 1958
E
3463
**
N° 1046-V 1 “Postmuseum, bijgewerkte kader”,
zm (OBP € 11).
E
3464
**
N° 1046-V 2 “Postmuseum, accent op museum”,
zm (OBP € 11).
3
E
3465
**
N° 1076-V 1 “Schilderijen” (OBP € 15).
3
E
3466
**
N° 1080-Cu “James Ensor, kleurstreepje in tanding”,
zm.
3
3
E
3508
**
N° 1197-Cu “Euratom, kleurstreep van 6 naar G”, zm.
E
3509
**
N° 1197-V 2 ‘Staartster’, zm (OBP € 20).
4
E
3510
**
N° 1201-V ‘schoonheidsvlekje’, zm (OBP € 15).
3
N° 1204-V 1 “Horta, gebroken vensterglas” (In paar),
zm (OBP € 35).
8
Uitgiften 1962
E
3511
**
Uitgiften 1959
E
3467
**
N° 1090-Cu “Het hart, kras rechtsboven”, zm.
3
E
3468
**
N° 1096/1101 “Rode Kruis”, zm (OBP € 27,50).
5
F
3469
**
N° 1096/1101 “Rode Kruis” (100x),
zm (OBP € 27,50 x 100).
E
3470
**
N° 1096/1101 “Rode Kruis” (Blok van 4),
zm (OBP € 110).
E
3471
FDC
N° 1096/1101 “Rode Kruis” op FDC (2 stuks),
zm (OBP € 37).
7
E
3472
**
N° 1096-Cu “rakellijn links” met bladboord, zm.
3
250
22
E
3473
**
N° 1098-Cu “schuin lijntje naast kruis”, zm.
3
E
3474
**
N° 1112-Cu “CEPT, prachtige halo links’, zm.
5
E
3475
FDC
N° 1114/20 “Folklore III” op FDC (2 stuks),
zm (OBP € 27,50).
5
N° 1114/20 “Antitering 1959” op herdenkingsblad,
zm (OBP € +10,50).
2
E
3476
0
Uitgiften 1960
3511 - 8 €
E
3512
**
N° 1204-V 2 “Horta, kleur in tanding” (In paar), zm
(OBP € 13).
E
3513
**
N° 1212-V 1 “Postiljon, kleurstreep in tanding”
(In paar), zm (OBP € 13).
3
E
3514
**
N° 1212-V 2 “Postiljon, paardevlieg (paar) (OBP € 15).
3
E
3515
**
N° 1213-V 2 “Mercator” (In paar), variëteit ‘vraagteken
onder 1512’, zm (OBP € 13,35).
3
3
E
3477
**
N° 1121-V “Wandtapijt” (OBP € 18).
E
3478
**
“BF 32 “Vluchtelingen”, zm (OBP € 72).
10
E
3516
**
N° 1213-V 1 “Mercator, punt” (In paar), zm (OBP € 13).
3
E
3479
**
N° 1128/30 “Zegels uit blok”, zm (OBP € 72).
14
E
3517
**
E
3480
*
“BF 32 “Vluchtelingen”, zm (OBP € 72).
14
N° 1213-V 3 “Mercator, accent op M” (In paar),
zm (OBP € 13).
3
E
3481
0
“BF 32 “Vluchtelingen”, zm (OBP € 72).
12
E
3518
**
N° 1213-V 4 “Mercator, spin” (In paar), zm (OBP € 13).
3
E
3482
❒
N° 1131 “75° Verjaardag BSP” proefdruk v/d matrijs
in het bruinzwart op wit glanzend papier (zonder BSPPSB teks) met handtekening v/d graveur Leo Janssens
+ datum 1/5/60, zm.
E
3519
**
N° 1213-V 5 “Mercator, draad van arm naar passer”
(Strip van 4) plaatnr. 2, zm (OBP € 13).
5
E
3520
**
N° 1215-Cu “Kanunnik Triest, zegelbeeld + tekst naar
links verschoven”, zm”
3
E
3521
**
N° 1216-V 1 “Vogels”, ‘E gesloten’ (In paar),
zm (OBP € 15).
3
E
3522
**
N° 1219-V “Vogels 2,50F, punt voor België”,
zm (OBP € 15).
3
4
30
E
3483
**
N° 1133/38 “Parachutisten”, zm (OBP € 22,50).
4
E
3484
**
N° 1148-V 1 “Luchtbrug, Bom”, zm (OBP € 15).
4
E
3485
**
N° 1151-V 1 “CEPT”, punt tussen L en G”,
zm (OBP € 17,50).
4
Meer dan 6000 beelden op onze website : www.vanlooystampauctions.com
- 49 -
LotBeschrijving
E
3523
**
Inzet
LotBeschrijving
N° 1221-V “Vogels”, ‘Steentje naast poot’ (In paar) +
plaatnr. 1, zm (OBP € 25).
5
2
Inzet
E
3559
**
N° 1286-V 2’persoon links heeft hoorn op het hoofd’,
zm (OBP € 9).
2
E
3560
**
N° 1286-V 3 ‘parel onder tafel’ (in paar), zm (OBP € 9).
3
E
3561
**
N° 1286-V 5 ‘witte vlek op kraag’, zm (OBP € 12).
4
9
E
3524
**
N° 1222-V “Europa CEPT” (OBP € 9).
E
3525
**
N° 1225-V “Handicap 40c, wrat op hand”,
zm (OBP € 15).
3
3562
❒
N° 1226-V 1 ‘Smaragd’ (In paar) met drukdatum,
zm (OBP € 15).
E
N° 1287/89 “Kunst met o.a. Jacob Jordaens”
(OBP € 45).
3
E
3563
**
N° 1297- V “Verzet en bevrijding” (OBP € 18).
4
E
3564
**
N° 1305- V “Abdij Gent” (OBP € 9).
2
3565
**
N° 1307- V “Belg. schilders” (OBP € 5).
2
E
3526
**
E
3527
**
N° 1226-V 2 “Haarspeld”, zm (OBP € 15).
3
E
3528
**
N° 1232-V “Mensenrechten 6F, streepje onder I’,
zm (OBP € 15).
3
E
Uitgiften 1965
E
3529
**
N° 1232-V 1 “Mensenrechten 6F, vlek in kader”
(In paar), zm (OBP € 20).
4
E
3530
**
N° 1232-V 2 “Kleurvlek”, zm (OBP € 20).
E
3566
**
N° 1333- Cu 2 “Telecommunicatie” (OBP € 1,75).
4
1
E
3531
**
N° 1233-V 1 “Koninginnen 40c, haarpijl”, zm (OBP € 8).
E
3567
**
N° 1336- V “Talbot house” (paar) (OBP € 8).
2
2
E
3532
**
N° 1233-V 2 “Koninginnen 40c, kantwerk” (In paar),
zm (OBP € 8).
E
3568
**
N° 1344-V 1 ‘bruine vlek onder poot + I ontbreekt
in 1965’ (in paar), zm (OBP € 10,15)
2
3
N° 1233-V 3 “Koninginnen” (In paar) + drukdatum,
‘vlek naast haarlok’, zm (OBP € 8).
E
3569
**
N° 1345-V ‘laatste E van Belgique onvolledig’ (in paar),
zm (OBP € 7,50)
2
2
2
E
3533
**
E
3534
**
N° 1234-V 1 “Koninginnen” (In paar) + drukdatum,
‘haarpijl’, zm (OBP € 8).
E
3535
**
N° 1234-V 2 “Koninginnen 40c, kantwerk” (In paar),
zm (OBP € 8).
2
N° 1234-V 3 “Koninginnen” (In paar) ‘vlek naast
haarlok’ + drukdatum, zm (OBP € 8).
2
E
3536
**
Uitgiften 1963
E
3537
❒
N° 1243/45 “Honger” (OBP € 45).
E
3538
**
N° 1243-V “Honger 2F, steentje” (in paar),
zm (OBP € 25).
E
3539
**
N° 1244-Cu “Honger 3F, zwart-druk naar boven
verschoven”, zm.
5
E
3540
**
N° 1246-V “Schermersgilde” (OBP € 15).
4
E
3541
**
N° 1248-V 1 “Schermers 6F, retouche” (in paar),
zm (OBP € 15).
3
9
5
E
3542
**
N° 1248-V 2 “Schermers 6F, blauwe kleur” (in paar),
zm (OBP € 15).
3
E
3543
**
N° 1249-V “Postkoets, anker in gevel”, zm.
5
E
3544
**
N° 1249-Cu “Postkoets, extra raam in gebouw”
(strip van 3), zm.
5
E
3545
**
N° 1250-V “Postconferentie” (paar) (OBP € 12,50).
3
E
3546
**
N° 1253-V “Transport, punt voor F”, zm (OBP € 12,50).
3
E
3547
**
N° 1255-V 1 “Wielrennen, gesprongen band” (In paar),
zm (OBP € 16).
3
E
3548
**
N° 1255-V 2 “Wielrennen, kleurstreep” (In paar), zm
(OBP € 16).
3
E
3549
**
N° 1257-V “Wielrennen, doorn in rug”, zm (OBP € 16).
4
E
3550
**
N° 1258-V “Wielrennen” (In paar) ‘blauwe wielen’,
zm (OBP € 16).
4
E
3551
**
N° 1260-V “CEPT 3F” (paar) (OBP € 27,50).
6
E
3552
**
N° 1262-V 1 “Rode Kruis” (paar) (OBP € 12,50).
3
E
3553
**
N° 1262-V 2 “Rode Kruis” (In paar) ‘punt onder L’,
zm (OBP € 12,50).
3
E
3554
**
N° 1264-V “Rode Kruis” (OBP € 12,50).
3
E
3555
**
N° 1267-V 2 ‘Traan op wang’, zm (OBP € 15).
4
Uitgiften 1964
E
3556
❒
N° 1278/80 “Melaatsen w.o. Pater Damiaan”, alle met
hoekbladboord (OBP € 60).
Uitgiften 1966
E
3570
**
Lot valt weg.
2
E
3571
**
N° 1360- V 1 “Rerum Rovarum, punt op u” (OBP € 7).
2
E
3572
**
N° 1360- V 2 “Rerum Novarum, satelliet links onder
wereldbol”, zm (OBP € 7).
2
E
3573
**
N° 1362- V “Rerum Rovarum, afronding” (paar)
(OBP € 7).
2
E
3574
**
N° 1383-Cu “Eurochemic Mol, zwartdruk naar beneden
verschoven”, zm.
6
E
3575
**
N° 1384- V “Rik Wouters, vlek op wang” (paar)
(OBP € 3).
1
E
3576
**
N° 1386- V 1 “Culturele, waterpret” (paar) (OBP € 9).
3
E
3577
**
N° 1401- V “Kinderspelen, zeepbel” (OBP € 12,50).
3
E
3578
**
N° 1403-Cu “Kinderspelen, jaartal in rand’,
zm (OBP € 10).
3
Uitgiften 1967
E
3579
**
N° 1415- V 1 “Europa CEPT, gaatje” (paar) (OBP € 16).
4
E
3580
**
N° 1415- V 2 “Europa CEPT, cirkeltje” (paar)
(OBP € 16).
4
E
3581
**
N° 1420- V 1 “Gentinnes, vallende ster” (paar)
(OBP € 11).
3
E
3582
**
N° 1420- V 2 “Gentinnes, bol” (OBP € 11).
3
E
3583
**
N° 1424-Cu “Ieper, verschoven kleuren” (In paar), zm.
E
3584
❒
N° 1427/31 “Erasmus” (OBP € 75).
8
15
Uitgiften 1968
E
3585
**
N° 1448-V “Boom zonder kruin” (paar) (OBP € 7,50).
2
E
3586
**
N° 1479-V ‘open venster’, zm (OBP € 10).
2
E
3587
**
N° 1480-V 1 + V 2 “Toerisme” (Strip van 3),
zm (OBP € 8).
2
E
3588
**
N° 1480-V 1 “Toerisme” (blok van 4) (OBP € 4).
1
Uitgiften 1969
E
3589
**
N° 1488-V 2 (In paar) ‘Trein gebroken wiel’,
zm (OBP € 13).
3
E
3590
**
N° 1508- V 1 “1° maanlanding” (OBP € 15).
3
E
3591
**
N° 1518 “Cijfer 1,50 F, zwarte vlekken rechts”
(In paar), zm.
6
3
12
Uitgiften 1970
E
3592
**
N° 1523- V 1 “Gentse Floraliën” (paar) (OBP € 12).
E
3593
❒
N° 1532/35 “Musea w.o. Bokrijk, Courcelles enz.
(OBP € 50).
E
3594
**
N° 1547- Cu “Sport” (OBP € 7,50).
E
3595
❒
N° 1557/60 “Huysmans, Cardin, Baers en Gezelle”
(OBP € 60).
10
2
12
Uitgiften vanaf 1970 - Koning Boudewijn ELSTROM
Ex 3556 - 12 €
E
3557
**
N° 1281-V 2 “Belg. beroemdheden” (paar) (OBP € 7).
2
E
3558
**
N° 1286-V 1 ‘Juweel aan voet’ (OBP € 9).
2
E
3596
❒
N° 1581/89 “Type Elström” ongetand, volledige reeks
alle met bladboord (OBP € 250).
74
E
3597
❒
N° 1642/49 “Boudewijn type Elström” ongetand,
volledige reeks ongetand, alle met hoekbladboord
(OBP € 250).
74
- 50 -
LotBeschrijving
Inzet
LotBeschrijving
E
3598
**
N° 1644 “4,50F bruin” (In paar) met tussenpaneel, zm.
15
E
3599
**
N° 1644 “4,50F bruin” (In paar) met tussenpaneel en
verschoven tanding, zm.
30
E
3600
❒
N° 1743/44 “Elström” ongetand, zm (OBP € 62,50).
21
E
3601
❒
N° 1747/48 “Elström” ongetand, zm (OBP € 55).
17
E
3602
❒
N° 1753/55 “Elström” ongetand, zm (OBP € 90).
27
Uitgiften 1972
E
E
3603
**
N° 1619-Cu “Het hart, blauwe vegen”, zm.
3604
**
N° 1640-V ‘dubbelpunt na Regie T.T.’, zm (OBP € 9).
10
2
Uitgiften 1973
E
3605
❒
N° 1662/65 “Abdijenreeks” (OBP € 40).
8
E
3606
**
N° 1674- V “Arbeid en sport” (OBP € 7).
2
E
3607
**
N° 1676-Cu “Tweedekker, zwartdruk naar links
verschoven”, zm.
E
3608
❒
N° 1677/82 “Historische uitgifte”, zm (OBP € 75).
4
E
E
3609
**
N° 1682- Cu “Historische uitgifte” (OBP € 10).
2
3610
**
N° 1686- V “Jeugdfilatelie” (OBP € 12,50).
3
Uitgiften 1974
**
N° 1957- V “Solidariteit” (OBP € 11).
3
2
Uitgiften 1980
E
3644
**
N° 1974- V “Sport, Ivo Van Damme” (OBP € 7,50).
E
3645
❒
“BF 55 “Muntschouwburg Brussel, ongetand”
(OBP € 55).
11
E
3646
**
“BF 55 “Muntschouwburg Brussel” (OBP € 6).
2
E
3647
**
N° 1986-Cu “Boudwijn, witte vlek als kroon”, zm.
E
3648
❒
“BF 56 “1000 Jaar Luik” (OBP € 55).
5
11
E
3649
**
N° 1993- V “Dichter, Rodenbach” (OBP € 9).
E
3650
**
N° 1994- V 1 “Jeugdfilatelie” (paar) (OBP € 4).
1
E
3651
**
N° 1994- V 2 “Jeugdfilatelie” (paar) (OBP € 4).
1
2
Uitgiften 1981
E
3652
❒
“BF 57 “Bois du Casier” (OBP € 55).
E
3653
**
N° 2029- V “Personaliteiten” (OBP € 15).
15
E
3643
Inzet
11
3
Uitgiften 1982
E
3654
❒
“BF 58 “Sporten” (OBP € 70).
14
E
3655
❒
“BF 59 “Belgica 1982” (OBP € 55).
11
Uitgiften 1983
E
3611
**
N° 1674-V ‘letters ID in arbeiderssport kleiner’,
zm (OBP € 7)
E
3612
❒
N° 1708/11 “James Ensor”, zm (OBP € 50).
E
3613
**
N° 1711- V “Culturele” (OBP € 10).
E
3614
❒
N° 1714/15 “Europa CEPT1975, ongetand” met
bladboord, zm (OBP € 100).
30
E
3615
❒
N° 1718/22 “Historische uitgifte”, zm (OBP € 50).
10
2
E
3656
**
N° 2081-Cu “Tram, losse draad”, zm.
4
10
E
3657
**
N° 2111 plaatnr. 1/6, zm.
8
N° 2203-Cu “Velghe 13F, roze streep naast aangezicht”,
zm.
5
Uitgiften 1986
2
E
3658
**
Uitgiften 1988
E
3616
**
N° 1724- V “Jeugdfilatelie” (OBP € 7,50).
2
E
3617
**
N° 1726- V 1 “Korporaal Trésignies” (paar) (OBP € 9).
2
E
3659
❒
N° 2273/76 “De Zee” (OBP € 85).
17
E
3618
**
N° 1726- V 2 “Korporaal Trésignies” (OBP € 9).
2
E
3660
**
E
3619
**
N° 1731- V “Het bedrijfsleven” (paar) (OBP € 11).
3
N° 2301-Cu “Cultureel patrimonium” (In paar)
‘Rode verticale streep door beide zegels’, zm.
10
E
3620
**
N° 1731-Cu “Bedrijfsleven, zwartdruk naar links
verschoven”, zm.
4
N° 1733- V “Ardense jagers” (paar) (OBP € 4).
E
3661
**
N° 2318-Cu “Rozen Redouté, dubbele druk”, zm.
1
20
F
3662
❒
N° 2339 en 3144/45 “NERO, hommage aan Marc Sleen”
op herdenkingskaart (genummerd 1449, ingekaderd).
15
“LX 80 “Koning Boudewijn” luxevel, zm (OBP € 185).
37
“LX 81 “Europese markt” luxevel, zm (OBP € 135).
27
“LX 83 “Bevrijding” luxevel, zm (OBP € 135).
27
“LX 84 “Koningsfeest” luxevel, zm (OBP € 185).
37
E
3621
**
Uitgiften 1976
E
3622
**
N° 1804-V 1 ‘ring’ (in paar), zm (OBP € 20).
E
3623
❒
N° 1805/06 “Europa CEPT 1976, ongetand” met
bladboord, zm (OBP € 100).
30
N° 1816/21 “Rubens”, zm (OBP € 75).
15
E
3624
❒
E
3625
**
N° 1826-V ‘verlichting’ (in paar), zm (OBP € 10).
E
3626
❒
N° 1828/31 “Culturele uitgifte”, zm (OBP € 40).
8
E
3627
**
N° 1829-V ‘insekt op boordtje’ (in paar),
zm (OBP € 10).
2
N° 1831-Cu “Legende v/d blinden, verticale groene
streep op tanding links”, zm.
5
N° 1832-V ‘halve kroon’, zm (OBP € 7).
2
E
3628
3629
**
**
Uitgiften 1991
6
E
E
Uitgiften 1989
2
3663
❒
Uitgiften 1992
E
3664
❒
Uitgiften 1994
E
3665
❒
Uitgiften 1995
E
3666
❒
Uitgiften 1977
E
3630
❒
N° 1843/48 “Culturele uitgifte”, zm (OBP € 65).
E
3631
**
N° 1849- V “Lions” (OBP € 5).
13
1
Uitgiften 1978
E
3632
❒
N° 1891/92 “Europa CEPT 1978, ongetand” met
bladboord, zm (OBP € 100).
E
3633
**
N° 1913- V “Ol Spelen Moskou” (OBP € 8).
2
E
3634
**
N° 1920- V “Solidariteit” (OBP € 7,50).
2
30
Uitgiften 1979
E
3635
**
N° 1929-Cu “Dag vd postzegel, rakelstreep over
3 zegels” (strip van 5), zm.
E
3636
**
N° 1932- V “Millennium Brussel” (OBP € 5).
E
3637
**
N° 1933- V 1 “Millennium Brussel” (OBP € 7).
2
E
3638
**
N° 1933- V 2 “Millennium Brussel” (paar) (OBP € 8).
2
E
3639
**
N° 1934- V “Millennium Brussel” (OBP € 9).
2
E
3640
❒
“BF 54 “Wandtapijt van Brussel” (OBP € 55).
11
E
3641
**
N° 1950- V “Toerisme” (OBP € 11).
3
E
3642
**
N° 1951- V “Muziek” (OBP € 10).
2
15
1
3666 - 37 €
Uitgiften 1996
E
- 51 -
3667
❒
“LX 85 “Brussel” luxevel, zm (OBP € 135).
Meer dan 6000 beelden op onze website :
www.vanlooystampauctions.com
27
LotBeschrijving
Inzet
LotBeschrijving
E
3695
**
N° 3181 “Witte posthoorn” in duostamp met diverse
onderwerpen, in strip van 5, zm.
5
E
3696
**
N° 3181 “Witte posthoorn” in duostamp met
‘30 Jaar Vlaams parlement’, zm.
1
E
3697
**
N° 3181 “Witte posthoorn” in duostamp met
‘It is à boy/ girl’, zm.
2
E
3698
**
N° 3181 “Witte posthoorn” in duostamp met
‘Getting married’, zm.
1
E
3699
**
N° 3181 “Witte posthoorn” in duostamp met ‘Party’, zm.
1
F
3700
**
N° 3181 “Witte posthoorn” in duostamp (vel van 15)
“Kuifje, de 7 kristallen bollen”, zm.
10
F
3701
**
N° 3181 “Witte posthoorn” in duostamp (vel van 15)
“Kuifje, Scharlaken Rackham”, zm.
10
80
F
3702
**
N° 3182 “Rode posthoorn” in duostamp (vel van 15)
“Elvis Presley”, zm.
10
100
E
3703
**
N° 3183 “€ 0,49 rode posthoorn” in duostamp met
‘Voetbal Excelsior’, zm.
1
E
3704
❒
“LX 92 “This is Belgium” luxevel, zm (OBP € 150).
30
12
Uitgiften vanaf 1985 - BUZIN
E
3668
**
N° 2189- V “3F appelvink” (blok van 4) (OBP € 40).
10
E
3669
**
N° 2189 TY- V 2 “3F appelvink” (paar) (OBP € 17,50).
4
E
3670
**
N° 2261- V “7F pimpelmees” (paar) (OBP € 15).
3
E
3671
**
N° 2623-Cu “Fitis 14F, dubbele druk”, zm.
40
E
3672
**
N° 2665-Cu “Sijsje 6F, sterk verschoven naar boven”,
zm.
30
E
3673
**
N° 3135 “Turkse tortel” (Blok van 10) met sterk
verschoven gele kleur zodat de zegel hevig groen is
geworden, plaatnr. 3 zeldzaam, zm.
E
3674
**
N° 3135 “Turkse tortel” (Blok van 10) met licht
verschoven tanding naar boven, plaatnr. 2, zeldzaam,
zm.
E
E
3675
3676
**
**
N° 3135 “Turkse tortel” (Blok van 10) met licht
verschoven tanding naar links plaatnr. 1, zeldzaam, zm.
N° 3135 “Turkse tortel” (Blok van 4) met verschoven
groene kleur waardoor de var. “Dubbele bek” ontstaat,
zm.
150
50
Uitgiften 2001
E
3677
0
“BF 89 “Dynastie, Koninginnen”, zm (OBP € 18).
3
F
3678
FDC
N° 2990 “Willem Elsschot” speciale briefomslag “Brief
aan Walter” met inhoud (Niet vermeld in OBP), zm.
3
E
3679
❒
“LX 90 “Belgica 2001” luxevel, zm (OBP € 150).
E
3680
0
“BF 91 “Belgica 2001, 500 Jaar Europese post”, zm
(OBP € 16).
30
3
Uitgiften 2002
E
3681
❒
“LX 91 “700 Jaar Guldensporenslag” luxevel,
zm (OBP € 150).
Inzet
30
Uitgiften 2004
E
3705
❒
“BF 107 “Fernand Knopff” (OBP € 60).
E
3706
**
N° 3274 “Rode posthoorn + prior” in duostamp met
‘Disney Jungle book’ in strip van 5, in verpakking, zm.
5
E
3707
**
N° 3274 “Rode posthoorn + prior” in duostamp met
‘Harry Potter’ in strip van 5, in verpakking, zm.
5
E
3708
**
N° 3274 “Rode posthoorn + prior” in duostamp met
‘Disney prinses’ in strip van 5, in verpakking, zm.
5
E
3709
**
N° 3274 “Rode posthoorn + prior” in duostamp met
‘Thorgal’ in strip van 5, in verpakking, zm.
5
E
3710
**
N° 3274 “Rode posthoorn + prior” in duostamp met
‘Pink panther’ in strip van 5, in verpakking, zm.
5
E
3711
**
N° 3274 “Rode posthoorn + prior” in duostamp met
‘Harry Potter’ in strip van 5, in verpakking, zm.
5
E
3712
**
N° 3274 “Rode posthoorn + prior” in duostamp met
‘Cass’ in strip van 5, in verpakking, zm.
5
E
3713
**
N° 3274 “Rode posthoorn + prior” in duostamp met
‘Tweety’ in strip van 5, in verpakking, zm.
5
E
3714
**
N° 3274 “Rode posthoorn + prior” in duostamp met
‘Garfield’ in strip van 5, in verpakking, zm.
5
E
3715
❒
“LX 93 “Koning Albert II ‘70” luxevel,
zm (OBP € 200).
40
Uitgiften 2007
3681 - 30 €
Uitgiften 2003
E
3682
**
N° 3180 “Viooltje” in duostamp met ‘CRTS’, zm.
1
E
3683
**
N° 3180 “Viooltje” in duostamp met ‘CRTS’, zm.
1
E
3684
**
N° 3180 “Viooltje” in duostamp met ‘Studiegroep
postzegels A. Buzin’ 2 verschillende, zm.
2
N° 3181 “Witte posthoorn” in duostamp met ‘Kuifje”
in strip van 5, zm.
5
E
3685
**
E
3686
**
N° 3181 “Witte posthoorn” in duostamp met ‘Kuifje”
in strip van 5, zm.
E
3687
**
N° 3181 “Witte posthoorn” in duostamp met ‘Kuifje”
in strip van 5, zm.
E
3688
**
N° 3181 “Witte posthoorn” in duostamp met ‘Kuifje”
in strip van 5, zm.
5
E
3689
**
N° 3181 “Witte posthoorn” in duostamp met ‘Kuifjede zonnetempel”, zm.
1
N° 3181 “Witte posthoorn” in duostamp met ‘Kuifjede zonnetempel”, zm.
1
N° 3181 “Witte posthoorn” in duostamp met ‘Kuifjede zonnetempel”, zm.
1
N° 3181 “Witte posthoorn” in duostamp met ‘Kuifjede zonnetempel”, zm.
1
N° 3181 “Witte posthoorn” in duostamp met ‘Kuifjede blauwe lotus”, zm.
1
E
E
E
E
E
3690
3691
3692
3693
3694
**
**
**
**
**
N° 3181 “Witte posthoorn” in duostamp met ‘Kuifjede blauwe lotus”, zm.
5
E
3716
**
N° 3700 “Rode posthoorn + 1” in duostamp met ‘Kuifje’
(Strip van 5) in verpakking, zm.
5
E
3717
**
N° 3700 “Rode posthoorn + 1” in duostamp met ‘Kuifje’
(Strip van 5) in verpakking, zm.
5
F
3718
❒
“BF 147 “This is Belgium, wetenschappen, ongetand”,
zm (OBP € 40).
8
Uitgiften 2008
F
3719
❒
“BF 151 “Magritte, ongetand”, zm (OBP € 50).
10
F
3720
❒
“BF 159 “Smurfen, ongetand”, zm (OBP € 300).
60
F
3721
❒
“BF 161 “Natuur, marters, ongetand”, zm (OBP € 45).
9
F
3722
❒
“BF 163 “This is Belgium VI, muziek, ongetand”, zm
(OBP € 40).
8
E
3723
❒
“BF 162 “W.O.I, ongetand”, zm (OBP € 40).
8
F
3724
❒
“BF 170 “Gouden huwelijksverjaardag, ongetand”,
zm (OBP € 40).
8
8
5
1
Uitgiften 2009
F
3725
❒
“BF 165 “De Duitstalige gemeenschap, ongetand”,
zm (OBP € 40).
F
3726
❒
“BF 171 “Een berg van kunst, ongetand”,
zm (OBP € 35).
F
3727
❒
“BF 174 “’Miniatuurtreinen, ongetand”, zm (OBP € 80).
16
F
3728
❒
“BF 175 “This is Belgium, boek en literatuur, ongetand”,
zm (OBP € 50).
10
7
Uitgiften 2010
E
3729
❒
“BF 153 “Antverpia 2010, KLBP, ongetand”,
zm (OBP € 40).
8
E
3730
❒
“BF 169 “Antverpia 2010, artistiek Antwerpen,
ongetand”, zm (OBP € 40).
8
- 52 -
LotBeschrijving
Inzet
LotBeschrijving
Briefkaarten
E
E
3731
3732
BK
BK
E
3772
**
“S 36/41”Klein staatswapen”, zm (OBP € 13,50).
E
3773
**
“S 42/46 “Uitvoer”, zm (OBP € 75).
15
E
3774
**
“S 47/56”Cijfer op Heraldieke leeuw, zm (OBP € 50).
10
30
E
3775
**
“S 57/63 “Boudewijn bril”, zm (OBP € 78).
“BK 34/38 “Pausbezoek”, zm (OBP € 55).
15
10
E
3776
**
“S 63-Cu “Boudewijn bril 6F, plooi van oorsprong en
kleurveeg over zegelbeeld”, zm.
20
E
3733
❒
“LX 18 “Rotary”, zm (OBP € 275).
60
E
3734
❒
“LX 38 “Europa CEPT 1962” (OBP € 100).
20
E
3735
❒
“LX 45 “Europa CEPT 1964” (OBP € 100).
20
E
3736
❒
“LX 47 “Europa CEPT 1965” (OBP € 100).
20
E
3737
❒
“LX 48 “Europa 1966” luxevelletje, zm (OBP € 100).
20
E
3738
❒
“LX 55 “Olymp. spelen Mexico” (OBP € 72,50).
15
E
3739
❒
“LX 57 “Europa CEPT 1970”, zm (OBP € 100).
20
E
3740
❒
“LX 59 “Europa 1971”, zm (OBP € 100).
20
E
3741
❒
“LX 60 “Europa CEPT 1972” (OBP € 100).
20
E
3742
❒
“LX 61 “Europa CEPT 1973”, zm (OBP € 100).
20
E
3743
❒
“LX 62 “Europa CEPT 1974”, zm (OBP € 100).
20
3744
❒
“LX 64 “Europa CEPT 1975”, zm (OBP € 100).
20
E
3745
❒
“LX 65 “Europa CEPT 1976”, zm (OBP € 100).
20
E
3746
❒
“LX 66 “Europa CEPT 1977”, zm (OBP € 100).
20
E
3747
❒
“LX 67 “Europa CEPT 1978”, zm (OBP € 100).
20
E
3748
❒
“LX 71 “Europa CEPT 1982”, zm (OBP € 100).
20
M - Militair
E
3777
**
“M 1-Cu “Boudewijn bril, verticale lijn rechts”, zm.
E
3778
**
“TX 1 “10c groen” (In blok van 12) met hoekbladboord,
op enkele plaatsen gom wat gebruind, toch zeer mooi
(OBP € 204).
40
E
3779
**
“TX 1/2 “De reeks op middelmatig papier”, w.v. de 10c
met perfecte centrage, zm (OBP € 357).
72
E
3780
*
“TX 1/2 “De reeks op middelmatig papier” beide met
zeer licht * spoor, zm (OBP € 85).
17
E
3781
**
“TX 2Aa “20c hevig ultramarijn op dun papier”, zm
(OBP € 145).
30
E
3782
**
“TX 2 “20c ultramarijn”, zm (OBP € 340).
70
E
3783
**/*
“TX 2Aa “20c hevig ultramarijn op dun papier” (In blok
van 4) w.v. de 2 bovenste zegels * en de 2 onderste **
en met bladboord, zeer fris geheel, zm (OBP € 460).
92
E
3784
0
“TX 2Aa “20c hevig ultramarijn” met zeer mooie
centrale rurale afstempeling, zm (OBP € ++9).
15
3785
**
TX 3- V (paar) (OBP € 25).
E
3749
❒
“LX 73 “Europa CEPT 1984”, zm (OBP € 110).
22
E
3750
❒
“LX 77 “Europa CEPT 1988” (OBP € 125).
25
E
3786
*
“TX 3/11 “Type cijfer op gekleurde achtergrond” de voll.
reeks met zuiver 1° *, zm (OBP € 70).
E
3787
0
“TX 3 en 5 “5c groen en 10c rood” met centrale rurale
afstempeling, zm.
E
3788
**/*
“TX 4 “Cijfer in cirkel 10c roodbruin” (In blok van 4)
w.v. de 2 onderste zegels **, zeer mooie centrage,
zm (OBP € 272 + % centrage).
PA - Losse nummers en/of reeksen
3751
**
“PA 5 “Fokker F VII 5 F violet”, zm (OBP € 70).
15
PA - Luchtpost
F
3752
*
“PA 6 (30x) en 7 (26x) “Fokker met opdruk”,
zm/m (OBP € 262).
10
E
3753
*
PA 7-V ‘Bom’, zm (OBP € 50).
10
E
3754
**
“PA 10A/11A “Gewijzigd type, wit papier”,
zm (OBP € 400).
80
E
3755
**
“PA 25 “Helicopter” (Blok van 4), zm (OBP € 34).
E
3756
**
“PA 26/27 “Drieluik”, zm (OBP € 85).
17
E
3757
*
“PA 26/27 “Drieluik”, zm (OBP € 70).
12
F
3758
**/*
1946/1958, samenstelling luchtpostreeksen op
albumbladen, w.o. LP 15/32A enkele zegels kleven
vast en enkele met gomgebrek, LP 30/35 * en al
de rest **, zm/m/ntz (OBP € 276)
30
E
E
E
E
3759
3760
3761
3762
3763
✉
✉
✉
✉
✉
7
14
6
54
6
PA - Brieven
E
5
TX - Strafport
E
E
3
“BK 28/33 “Belgica ‘82”, met speciale
gelegenheidsafstempeling Dag v/d postzegel
16/12/1982 (OBP € 75).
Luxevelletjes
E
Inzet
3788 - 54 €
E
3789
**
“TX 10 “1 F roze” (7x) w.o. verticale strip van 3,
2x met Atelier du Timbre, zm (OBP € +476).
50
E
3790
**/*
“TX 10 “Cijfer in cirkel 1F roze” (In blok van 4)
met bladboord en randinscriptie Atelier du Timbre
(2 zegels met * en 2 zegels **), minieme spoortjes
van albumzwart op gomzijde, zm/m (OBP € +180).
35
E
3791
*
“TX 12A/16A “Gewijzigd type”, zm (OBP € 240).
48
100
E
3792
0
PA 6 en N° 425 op brief uit Brussel luchthaven
03/05/37, naar Zlin (Tsjechoslovakije) via Praag,
zeer mooi.
“TX 12A/16A “Gewijzigd type” de voll. reeks met
voorafstempeling v/h uitreikingskantoor, w.o. de 20 ct
wat kort hoektandje rechtsonder, zm (OBP € 225).
30
50
E
3793
0
PA 10, N° 683 en 748, op luchtpostbrief uit Ixelles
18/IX/1947, naar Melbourne (Australia), zm/m.
“TX 12 “Gewijzigd type 5c groen” (In blok van 4) met
violet noodstempel ‘Nivelles’, zm (OBP € 60).
9
80
E
3794
0
“PA 26/27 “Aeroclub van België” beide zegels met
vignet, op LP-brief met gelegenheidsstempel, zm.
15
“TX 12 “Gewijzigd type 5c groen” op briefstukje met
prachtige centrale Pruissische stempel ‘Genk’,
zm (OBP € 15).
E
3795
0
“TX 12/16 “Emissie 1916, gewijzigd type” (OBP € 150).
68
E
3796
0
“TX 12A “5 cent. groen gewijzigd type”,
uitreikingskantoor Gent, licht gestempeld (OBP € 45).
20
“PA 1 en 6, op brief uit Brussel 15/06/39, ter
gelegenheid v/d twintigste verjaardag v/d Poolse
luchtpost werd een nachtvlucht ingelegd “Berlijn Warschau”, in samenwerking met de Poolse LOT.
PA 1 en 3 en N° 280 (3x), 285 en 336, op brief uit
Esneux naar Calcutta via Londen - Karachi - Calcuta,
met aankomststempel van Calcuta en retour België,
ZEER MOOI.
74
S - Dienst
4
E
3764
**
“S 1/6 “Houyoux”, zm (OBP € 75).
15
E
3765
*
“S 1/6 “Houyoux”, zm (OBP € 20).
4
E
3797
0
“TX 12A/16A “Gewijzigd type”, zm (OBP € 225).
90
E
3766
**
“S 4-Cu “60c olijf, opdruk sterk verschoven”, zm.
10
E
3798
**
E
3767
**
“S 7/15 “Heraldieke leeuw”, zm (OBP € 140).
28
E
3768
*
“S 7/15 “Heraldieke leeuw”, zm (OBP € 35).
7
“TX 13A en 15A (7x) “Gewijzigd type” 8 zegels met
naamstempel v/h uitreikingskantoor Verviers 1 en
Baives, zm (OBP € 530).
70
E
3769
**
S 16/18, zm (OBP € 60).
12
E
3799
0
E
3770
**
“S 17 “Mercurius 35 cent. groen, opdruk Gevleugeld
wiel” (Hoogste waarde v/d reeks) (OBP € 46).
TX 13A (2x), 15A en 16A, 4 waarden v/h gewijzigd type
met speciale afstempeling w.o. ‘Taxe annulé- Heffing
nietig en drukletters T’, zm (OBP € 160).
25
23
“S 35-Cu “Open kraag 2,25F, rode vlek op slaap”, zm.
8
E
3771
**
- 53 -
Meer dan 6000 beelden op onze website :
www.vanlooystampauctions.com
LotBeschrijving
E
E
3800
3801
0
0
Inzet
LotBeschrijving
“TX 13A “10 cent. rood gewijzigd type”
uitreikingskantoor Turnhout, zeer mooi
gestempeld (OBP € 20).
“TX 13A/15A “20 en 30 cent. gewijzigd type”,
uitreikingskantoor Antwerpen, zeer mooi
gestempeld (OBP € 80).
36
TX - Strafport op poststukken
10
E
3827
✉
TX 4 en TX 6 (30 cent.), op brief 1 uit Fulham en 1 uit
Kensington (Engeland), beide brieven met 1 Pennyzegel
en getaxeerd met takszegels, zm.
15
30
E
3828
✉
“TX 33 “Semeuse 25 cent., op briefje uit Paris/ Bd
St. Germain 26 Juni 1923 naar Meux, bij aankomst
getaxeerd met 50 cent. (2x TX 33 + TX 35), omslag
iets onfris doch prachtstempels, m.
10
E
3829
✉
TX 35 en 39 (2x), luchtpostbrief uit Alexandrië (Egypte)
17 Nov. 1938, naar Manage, brief gefrankeerd met
5 + 20 Mills, manuscript T 18C/N en bij aankomst
getaxeerd met 1,30 Fr (TX 35 + 39 (2x), zm.
20
E
3830
✉
TX 48, Portugal N° 551 en 600, op papieren wikkel (van
kokertje) uit Lissabon 1937 naar Tamines, Amostra sem
Valor Registrada (staal zonder waarde, aangetekend),
inhoud 500 gr sardines, bij aankomst getaxeerd met
3,50 Fr, zeldzaam, m.
25
E
3802
*
“TX 14 “20 cent. olijfgroen, gewijzigd type” (OBP € 80).
E
3803
0
“TX 14A “20 cent. olijfgroen gewijzigd type”,
uitreikingskantoor Marednet Sossoye, zeer mooi
gestempeld (OBP € 40).
20
“TX 14A “20 cent. olijfgroen gewijzigd type”,
uitreikingskantoor Antwerpen, zeer mooi gestempeld
(OBP € 40).
18
E
3804
0
E
3805
*
“TX 15A “Gewijzigd type 30c ultramarijn” met
voorafstempeling v/h uitreikingskantoor ‘Braives’,
zm (OBP € 27,50).
E
3806
*
“TX 15A/16A “Gewijzigd type 30c blauw + 50c grijs”
beide met voorafstempeling Brugge- Bruges in het
violet, zm (OBP € 157,50).
E
3807
0
“TX 15 “Gewijzigd type 30c ultramarijn” (Strip van 4),
zegels met hoekbladboord, met velnr. en depotstempel,
zm (OBP € 80).
E
3808
0
“TX 15A “30 cent. blauw gewijzigd type”,
uitreikingskantoor Silenrieux, zeer mooi gestempeld
(OBP € 20).
5
10
0
“TX 15A “20 cent. blauw gewijzigd type”,
uitreikingskantoor Libin, prachtig gestempeldLUXE (OBP € 20).
E
3810
*
“TX 16A “Gewijzigd type 50c grijs” met
voorafstempeling v/h uitreikingskantoor ‘Cognelée’
in het violet, zm (OBP € 130).
26
“TX 16A “50c grijs gewijzigd type” met
voorafstempeling Brussel 1919 Brux., zm (OBP € 130).
26
“TX 16A “Gewijzigd type” met rolvoorafstempeling
Brussel 1919, zeer miniem spoor van * quasi **
(OBP € 105).
45
E
E
3812
3813
*
*
0
“TX 16A “Gewijzigd type 50c grijs” met
voorafstempeling v/h uitreikingskantoor Stavelot,
zm (OBP € 100).
15
3814
0
“TX 16 “Gewijzigd type 50c grijs” op briefstukje met
zeer mooie centrale Afst. Panne, zm (OBP € 85).
E
3815
0
“TX 16A “Emissie 1919, 50 cent. gewijzigd type”,
met uitreikingskantoorstempel Gent (OBP € 100).
E
3816
0
“TX 16A “50 cent. grijs gewijzigd type”,
uitreikingskantoor Sint Truiden, zeer mooi gestempeld
(OBP € 100).
45
17
45
E
3817
*
TX 17/25, de reeks met zuiver 1° *, zm (OBP € 60)
12
E
3818
**
“TX 26/31 “Nieuw type de volledige reeks”,
zm (OBP € 120).
24
3819
**/*
“TX 26/31 “Nieuw type de volledige reeks” (In blokken
van 4) w.v. 2 bovenste zegels met zuiver 1°* en de
2 onderste **, zm (OBP € 310).
62
Ex 3819 - 62 €
E
F
3820
3821
*
**/*
“TX 26/31 “Nieuw type de volledige reeks”,
zm (OBP € 35).
“TX 32/48 (Uitgifte 1922” w.v. enkele in blokken van 4
(w.v. minimum 2 zegels postfris en 2 andere met *),
behalve TX 38 alles met *, zm (OBP € 40).
3831
✉
OC 3 (4x), op aangetekende brief (Hoofding J. Collin
Verelst) van Antwerpen 1b (op aantekenstrookje)
01/10/1916 naar Verviers.
20
E
3832
✉
OC 5/9, filatelistisch gefrankeerde aangetekende brief
met 6 F, van Brussel naar Berlin- Halensee, zm.
20
E
3833
0
OC 8 - LUXE, (OBP € 40).
20
E
3834
**/*
“OC 9 “2,50 F op 2 Mark blauw” (Blok van 4) met
hoekbladboord (3 zegels ** en 1*) prachtblok
(OBP € 592,50).
E
3835
0
“OC 9 “Gen. Gouvernement 2,5 F op 2 Mark blauw”,
zeer mooi gestempeld (OBP € 37,50).
E
3836
0
“OC 25 “Gen. Gouvernement 6,25 F op 5 Mark zwart
en karmijn” (OBP € 80).
E
3837
**
“OC 26/37 “Etappegebied”, zm (OBP € 690).
E
3838
*
OC 38/54, de volledige reeks, zm (OBP € 215).
42
E
3839
*
“OC 55/61 “Eupen en Malmedy”, zm (OBP € 52).
10
E
3840
*
“OC 79/83 “De reeks met opdruk Malmedy”,
zm (OBP € 55).
11
E
3841
*
“OC 84/100 “Eupen”, zm (OBP € 173).
34
E
3842
*
“OC 101/05 “De reeks met opdruk Eupen”,
zm (OBP € 40).
E
3843
*
OC 105-V 2 ‘Gebroken e in Eupen’, zm (OBP € 50).
10
12
E
E
E
20
3809
3811
Bezetting
32
E
E
Inzet
7
3822
**
TX 56/65, zm (OBP € 75).
E
3823
0
“TX 56/65 “Type van 1922, 10 bijkomende waarden”,
zm (OBP € 31,50).
5
E
3824
**
TX 67 BG- V 1 (blok van 4) (OBP € 15).
E
3825
**
TX 82 P- V (paar) (OBP € 20).
F
3826
**/*
1895/1985, restantverzameling op albumbladen met
veel betere zegels, reeksen, variëteiten en enkele
ongetande, zm (OBP € +/- 450).
17
36
140
8
Rolzegels
E
3844
**
“R 21 “3F rolzegel lila” (in paar) fosforpapier,
zm (OBP € 60).
12
E
3845
**
“R 91 “Geranium” in strook van 5 met ‘Nog maar
10 zegels over- Bestel nu”, zm (OBP € +45).
12
E
3846
**
“R 91 “Geranium” in strook van 5, zm (OBP € 45).
9
E
3847
**
“R 91 “Geranium” in strook van 5, zm (OBP € 45).
9
E
3848
**
“R 93 “Tulp” in strook van 5, met op achterzijde
rode streep (einde rol), zm (OBP € +30).
7
E
3849
**
“R 93 “Tulp” in strook van 5, zm (OBP € 30).
6
E
3850
**
“R 96a “Grauwe klauwier” in strook van 5 met nr.
(4 cijfers), zm (OBP € 20).
4
F
3851
**
“R 99 “Belgica 2001” strook van 5 met nr. (4 cijfers),
zm (OBP € 25).
5
E
3852
**
“R 102a “Albert II 23F” in 4 stroken van 5 met nr.
(4 cijfers) samenhangend, zm (OBP € 240).
48
E
3853
**
“R 102a “Albert II 23F” in strook van 5 met nr.
(4 cijfers), zm (OBP € 60).
12
E
3854
**
“R 102a “Albert II 23F” in strook van 5 met nr.
(4 cijfers), zm (OBP € 60).
12
E
3855
**
“R 104 “Geranium 2000” in strook van 5 met rode
streep op achterzijde (einde rol), zm (OBP € +85).
18
Frankeervignetten
8
E
110
E
3856
**
“ATM 80 “Belgica ‘90” set, zm (OBP € 70).
14
E
3857
**
FV 81, de volledige set van 6 Klussendorfvignetten,
zm (OBP € 55)
25
4
E
3858
**
“ATM 81 “Belgica ‘90” set, zm (OBP € 55).
11
6
E
3859
**
“ATM 110A “Leodiphilex” met punt, set, zm (OBP € 40).
15
50
- 54 -
Meer dan 6000 beelden op onze website :
www.vanlooystampauctions.com
8
LotBeschrijving
Inzet
LotBeschrijving
Inzet
E
3860
**
“ATM 111A “Leodiphilex” met punt, set, zm (OBP € 40).
8
E
3906
*
E
3861
**
“ATM 114A “Sint Michiel” rode opdruk, set,
zm (OBP € 25).
“PRE 333/68 “Reeks 1 t/m 6” met perfect 1° *,
zm (OBP € 60,25).
5
E
3907
**
“PRE 339/44 “II 1938”, zm (OBP € 12).
2
4
E
3908
**
“PRE 357/62 “V 1938”, zm (OBP € 26).
5
E
3909
**
“PRE 363/68 “VI 1938”, zm (OBP € 25).
5
E
3910
**
“PRE 363/68 “VI 1938”, zm (OBP € 25).
5
E
3911
**
PRE 369/404, reeks 7/12, zm (OBP € 137)
3912
**
“PRE 375/80 “VIII 1938”, zm (OBP € 24).
5
**
“PRE 393/98 “XI 1938”, zm (OBP € 20).
4
E
3862
**
“ATM 115 “Belgica 06” set, zm (OBP € 20).
Postzegelboekjes - NIEUWE
E
3863
**
“914 B “Voorrang Nederlands”, zm (OBP € 220).
E
3864
0
“914 A/B “in beide landstalen” met rode stempel
‘Overstromingen 1953’, zm (OBP € 160).
30
E
“914 B “Voorrang Nederlands”, zm (OBP € 110).
22
E
3913
E
3865
0
44
F
3866
**
“1267 B-V “Rode Kruis” (OBP € 30).
9
E
3914
**
“PRE 399/404 “XII 1938”, zm (OBP € 20).
E
3867
**
“B 1- V “Boudewijn” (OBP € 45).
13
E
3915
**
“PRE 437/45 “1-I-40/31-XII-40”, zm (OBP € 460).
E
3868
**
“B 16 “Kleine pakken” boekje aan buitenkant met
dubbele druk, zm.
60
E
3869
**
“B 19- V 2 “Eenden” (OBP € 45).
12
E
3870
**
“B 60- Cu “Dieren v/d boerderij” met gedeeltelijk
ontbrekende perforatie, zm.
30
E
3871
❒
“Boekje 85 “Huwelijk, ongetand”, zm (OBP € 60).
12
E
3872
❒
“Boekje 86 “Geboorte jongen, ongetand”,
zm (OBP € 60).
12
E
3873
❒
“Boekje 87 “Geboorte meisje, ongetand”,
zm (OBP € 60).
12
12
30
4
92
Kopstaande en Kopstaande met Tussenpaneel
E
3874
*
“KP 1/16 “5 kopstaande reeksen” met zuiver 1° *,
zm (OBP € 86,70).
17
E
3875
**
“KP 2-V 2 “7 met traan”zm (OBP € +38).
12
E
3916
*
“PRE 437/45 “1-I-40/31-XII-40”, zm (OBP € 140).
28
E
3876
*
“KP 3/12 “Heraldieke Leeuw”, zm (OBP € 60,95).
12
E
3917
*
“PRE 446/54 “1-VII-40/30-VI-41”, zm (OBP € 50).
10
E
3877
**
“KP 1/2 “Houyoux”, zm (OBP € 23,25).
5
E
3918
*
“PRE 455/63 “1-I-41/31-XII-41”, zm (OBP € 60).
12
E
3878
*
“KP 1/2 “Houyoux”, zm (OBP € 9).
2
E
3919
**
E
3879
*
“KP 3/12 “Heraldieke leeuw”, zm (OBP € 60,95).
12
PRE 464/74, w.o. 35c met onderbroken gom,
alle andere zeer mooi ** (OBP € 185).
35
E
3880
**
“KP 12 “Heraldieke leeuw 75 ct. bruin”
(In kopstaand paar), zm (OBP € 84).
E
3920
*
“PRE 464/74 “1-VII-41/30-VI-42”, zm (OBP € 55).
11
32
E
3921
**
“PRE 484/92 “1-VII-42/30-VI-43”, zm (OBP € 19).
“KP 13/14 “Cérès”, zm (OBP € 14).
3
E
3922
**
PRE 540- Cu (OBP € 90).
E
3881
**
3915 - 92 €
4
18
E
3882
**
“KP 15 “Albert I”, zm (OBP € 28).
6
E
3923
**
“PRE 553/59 “1-VII-46/30-VI-47”, zm (OBP € 35).
7
E
3883
**
“KT 4 “10c olijf”, zm (OBP € 19).
4
E
3924
**
“PRE 581/88 “1-VII-48/30-VI-49”, zm (OBP € 35).
7
E
3884
**
“KT 5 “25c karmijn”, zm (OBP € 30).
6
E
3925
**
“PRE 659/65 “1956-1957”, zm (OBP € 16,50).
3
E
3885
**
“KT 13/14 “Cérès”, zm (OBP € 880).
180
E
3926
**
“PRE 676/85 “1958-1959”, zm (OBP € 17,50).
3
E
3886
**
“KT 16/19 “Leopold III + Staatswapen”, zm (OBP € 24).
5
E
3927
**
“PRE 712/24 “1961-1962”, zm (OBP € 30).
6
F
3887
**
“KT 23/31 “Belgica 1972”, zm (OBP € 15).
3
E
3928
**
“PRE 725/68 “Reeks 55, 56, 57 (2x) en 58 (2x),
zm (OBP € 251,50).
E
3929
**
“PRE 736/46 “1963”, zm (OBP € 24).
E
3930
**
“PRE 747/57 “1964”, zm (OBP € 22,50).
E
3931
**
“PRE 758/68 “1965”, zm (OBP € 97).
20
E
3932
**
PRE 758/68 (In blokken van 4) met voorafstempeling
1965, zm (OBP € 340).
50
Pu - PUBS
E
3888
**
“Pu 3/4 “1,75F Farrand + Manceau”, zm (OBP € 30).
E
3889
**
“Pu 5 + 6 (5x) “5c Farrand + Manceau” (1 zegel met
zwarte inkt op gom), zm (OBP € 21,25).
E
3890
**
“Pu 16 + 18 “25c Farrand + Persil” (5x), in veldeel,
zm (OBP € 65).
10
“Pu 38 + 39 (5x) “60c Farrand + Manceau”
(In veldeel), zm (OBP € 250).
40
F
3891
**
E
3892
**
“Pu 38 “60c Farrand”, zm (OBP € 22).
E
3893
**
“Pu 51”75c Indanthern”, zm (OBP € 95).
E
3894
**
“Pu 107 “Leopold III”, zm (OBP € 35).
6
4
7
E
3895
**
“Pu 109 “Leopold III”, zm (OBP € 22).
4
E
3896
**
“Pu 115 “Leopold III”,zm (OBP € 20).
4
E
3897
0
“Pu 115/20 “Leopold III 75 cent. grijs” met gekruiste
lijnen in rand, zeer mooi gestempeld (OBP € 40).
18
5
4
SP - Losse nummers / reeksen - Ongebruikt
E
3933
*
“TR 12 b “Emissie 1882, 80 cent. citroengeel” met
opdruk specimen (OBP € 75).
E
3934
*
“TR 13 “Emissie 1882, 1 F lilabruin” met opdruk
specimen en grote fragmenten van wmk. (OBP € 250).
112
E
3935
❒
“Type TR 14 “Uitgifte 1882, 1 F bruin- grijs” ongetande
typografische proefdruk v/d plaat op wit papier
(Grubben 125 Fr).
60
E
3936
**
TR 16, zm (OBP € 54).
10
E
3937
*
“TR 16/17 en 21 “Emissie 1895, 15 cent., 20 cent.
en 50 cent. met opdruk specimen
(niet vermeld in OBP, +/- € 70).
20
E
3938
*
“TR 49 “Gevleugeld wiel 10 cent. rood”, gekeurd,
zeer licht * spoor, zm (OBP € 265).
E
3939
*
“TR 58/78 “Le Havre-uitgifte”, zm (OBP € 710).
4
19
50
34
E
3898
**
“Pu 118 “Leopold III”, zm (OBP € 20).
4
E
3899
**
“Pu 119 “Leopold III”, zm (OBP € 20).
4
E
3900
**
“Pu C 120 B “Gekruiste lijnen” met randinscriptie
(zegels **, rand met *), zm (OBP € 25).
E
3901
**
Pu 137A 4 zijden getand, zm (OBP € 180)
36
F
3902
MK
“Pu 143/71 “Leopold III rode zegels” op
29 maximumkaarten, zm.
E
3940
**
TR 108, zm (OBP € 16)
15
E
3941
*
“TR 109 “met witte streep door cijfer 6 links, zm.
20
“Pu 172/79 “Joséphine-Charlotte” (OBP € 100).
20
E
3942
**
TR 128, zm (OBP € 65).
13
E
3943
**
TR 133 (met gomonderbrekingen), zm (OBP € 135).
26
E
3944
**
“TR 165 “Rijkswapen 40F grijs” een topwaarde v/d
reeks, zm (OBP € 275).
64
E
3945
**
“TR 168/69 “Colis Postal- Postcolli”, zm (OBP € 55).
11
E
3946
**
TR 170/73, zm (OBP € 120).
24
E
3903
**
5
PRE - Voorafgestempelde
E
E
3904
3905
**
*
“PRE 319/21 “1937, 2 cent. watergroen Klein
Staatswapen” (25x), zm (Preo cat. 9.875 BF).
“PRE 333/38 “I 1938”, zm (OBP € 36).
20
6
- 55 -
66
140
3
LotBeschrijving
Inzet
LotBeschrijving
E
3947
*
“TR 170/73 “Postpakketzegels”, zm (OBP € 38,50).
E
3948
**
TR 174, (met veel voorkopende gomonderbreking),
zm (OBP € 110).
E
3949
*
“TR 174 “4F op 6F”, zm (OBP € 27,50).
E
3950
**
TR 175/77, zm (OBP € 290).
58
E
3951
*
“TR 175/77 “Kleine paketten”, zm (OBP € 87,50).
17
E
3952
**
“TR 177 “Colis Postaux 5F rood” hoogste waarde v/d
reeks, zm (OBP € 225).
F
E
E
3953
3954
3955
**
*
**
7
E
3991
**
“TR 428/31 “50° Verjaardag”, zm (OBP € 15).
E
3992
**
“TR 428/31 “50 Jaar spoorweg” (in blok van 4),
zm (OBP € 60).
12
E
3993
**
“TR 432 P6 “Een station ‘s nachts” polyvalent papier,
zm (OBP € 55).
11
E
3994
**
“TR 432 “Een station ‘s nachts” (Blok van 4) plaatnr. 1,
zm (OBP € 200).
45
E
3995
**
TR 433/54, zm (OBP € 100).
20
E
3996
**
“TR 439, 443, 445, 447, 450 en 452 “Goederenwagons”
alle met verschoven waardeaanduiding, zm.
60
E
3997
**
“TR 439 “7 F goederenwagons” waardeaanduiding naar
rechts verschoven tot tegen het kader, zm.
30
E
3998
**
“TR 443 “20F goederenwagon” (Blok van 6)
waardeaanduiding naar onder verschoven, met
vergelijkingszegel, zm.
50
E
3999
**
“TR 445 “40 F goederenwagons” waardeaanduiding
naar onder verschoven tot tegen het kader, zm.
45
E
4000
**
“TR 447 “60 F goederenwagons” (Blok van 4)
waardeaanduiding naar boven verschoven, met
vergelijkingszegel, zm.
35
E
4001
**
“TR 451 “100 F goederenwagons” waardeaanduiding
naar onder verschoven tot tegen het kader, zm.
45
E
4002
**
“TR 450 “90 F goederenwagons” waardeaanduiding
naar boven verschoven tot tegen het kader, zm.
15
E
4003
**
“TR 452 “200 F goederenwagons” waardeaanduiding
naar onder verschoven tot tegen het kader, zm.
20
E
4004
**
“TR 455/58 “Pictogram station”, zm (OBP € 14).
E
4005
**
“TR 459/60 “150 Jaar Spoorwegen”, zm (OBP € 50).
22
5
45
“TR 178/201 “Eeuwfeest v/d Belg. spoorwegen”
(40F met originele gomstreep), prachtig (OBP € 4.130).
840
“TR 178/200 “Eeuwfeest” de reeks zonder de hoogste
waarde, alle met zuiver 1° *, zm (OBP € 725).
140
“TR 201 “Eeuwfeest 100F ultramarijn” met
hoekbladboord, zm (OBP € 1.340).
270
Ex 3953 - 840 €
3955 - 270 €
E
3956
**
“TR 202/04 “Gevleugeld wiel met opdruk”,
zm (OBP € 75).
18
E
3957
*
“TR 202/04 “Postpakketzegels 1938”, zm (OBP € 23).
4
E
4006
**
“TR 461/65 “Spoortoerisme”, zm (OBP € 27,50).
E
3958
**
TR 205/09, zm (OBP € 30).
7
E
4007
**
“TR BL 4 “150 Jaar Spoorwegen”, zm (OBP € 150).
E
3959
**
“TR 213/35 “Rijkswapen met ‘B’ opdruk” voll. reeks
gekeurd, zm (OBP € 19,90).
5
E
3960
**
“TR 236/59 “Rijkswapen 1941”, zm (OBP € 105).
21
E
3961
*
“TR 236/59 “Rijkswapen 1941”, zm (OBP € 35).
7
E
3962
**
“TR 260/63 “Beroepen en signaal”, zm (OBP 24,60).
5
E
3963
**
“TR 263 “Signaal”, zm (OBP € 22,50).
4
E
3964
**
TR 280, met horizontale kleurstreep.
10
E
3965
**
“TR 294 “Overweg”, zm (OBP € 6,25).
Bod
E
3966
**
“TR 301/03 “Postpakketzegels 1948”, zm (OBP € 25).
Inzet
3
3
10
5
30
SP - Losse nummers / reeksen - Gebruikt
E
4008
0
“TR 14 “Wapenschild 1882/94, 2 Fr oker” (10x),
w.o. 4 met watermerk, verschillende stempels,
zm/m (OBP € 1.080).
50
E
4009
0
“TR 68 “Le Havre uitgifte 70 cent. groen” bovenaan
sterk verschoven tanding, zm.
20
E
4010
0
TR 114 en 118 (17x), op beide zijden van
1 spoorwegformulier, ontwaard met stempel
Bruxelles/ R Du Quesnoy 31 Juil 1920, op voorzijde
en met pen op achterzijde, m/ntz.
8
E
4011
0
“TR 122 “Mechelen 4 F smaragdgroen- rechts
ONGETAND tussen de zegel en de bladboord”ZELDZAAM, met fotocertificaat, zm.
5
E
3967
**
“TR 304/20 “Locomotieven”, zm (OBP € 290).
58
E
3968
*
“TR 304/20 “Locomotieven”, zm (OBP € 95).
20
E
3969
**
“TR 321A “Charleroi- Brussel”, zm (OBP € 25).
5
E
4012
0
“TR 170/73 “Postpakketzegels” (OBP € 32).
E
3970
**
“TR 321 “Locomotief 300F”, zm (OBP € 160).
15
32
E
4013
0
10
“TR 300 “Postcolli 12 Fr met opdruk 13,50 Fr” zegel
met spectaculaire dubbele druk, op document
(zegel is gescheurd).
25
E
4014
0
“TR 400 Fosfor “Station van Aarlen 25 F bruingeel”,
zm (OBP € 125).
20
E
4015
✉
Kennisgevingskaart van ontvangst Anvers station
12/01/1904, Brussel.
15
E
3971
*
“TR 321 “Locomotief 300F”, zm (OBP € 52).
E
3972
*
“TR 322/29 “Postpakketzegels”, zm (OBP € 25).
E
3973
**
“TR 330 “25 Jaar NMBS”, zm (OBP € 16,50).
E
3974
**
TR 331/33, zm (OBP € 105).
5
3
21
E
3975
**
“TR 336/54 B “Noord- Zuidverbinding”, zm (OBP € 440).
88
E
3976
**
TR 355/57, zm (OBP € 66).
13
E
3977
*
“TR 355/57 “Nieuw Noord station”, zm (OBP € 18).
3
E
3978
*
“TR 358/60 “Postpakketzegels 1956”,
zm (OBP € 10,50).
2
100
“TR - Uitgifte 1996 “Spoorwegvignetten””
F
4016
**
“TR V 1/2 “Thalys” (2x), 1x in originele verpakking en
1x in ongeopende omslag van NMBS, zm.
E
4017
**
“TR V 3/5 “Trein I 11” in originele verpakking,
zm (OBP € 20).
15
E
3979
**
“TR 361/63 “Mercurius”, zm (OBP € 21).
4
E
3980
*
“TR 364/65 “Mercurius met opdruk”, zm (OBP € 20).
4
E
4018
**
“TR V BL 4 “150 Jaar Spoorwegen”, zm (OBP € 150).
E
4019
**
“TR V 6/8 “Eurostar en Thalys” in originele verpakking,
zm (OBP € 20).
4
F
4020
MK
“TR V 6/8 “Eurostar en Thalys” op 3 mamimumkaarten,
zm.
5
E
4021
**
“TR V 9/12 “Nieuwe Uniformen” in originele verpakking,
zm (OBP € 22).
4
E
3981
**
“TR 369/72 “Volledige reeks”, zm (OBP € 180).
36
E
3982
*
TR 369/72, zm (OBP € 120).
24
E
3983
**
TR 373, zm (OBP € 50).
E
3984
**
TR 374/75 en 377, zm (OBP € 15).
10
3
4
30
E
3985
**
“TR 375-Cu “28F op 26F, met verschoven opdruk”, zm.
3
E
3986
**
“TR 400/03 “Sation van Aarlen”, zm (OBP € 35).
7
E
4022
**
E
3987
**
“TR 404 “Station Aarlen 37 op 25 F bruingeel” op wit
papier, zm (OBP € 235).
“TR V 14/17 en TR V BL 2 “Goederen transport” met
drukdatum, zm (OBP € 27,50).
6
40
F
4023
**
13
“TR BL 3 “De moderne spoorweg” (2x), plaatnrs. 1/2,
zm (OBP € 40).
8
20
E
3988
**
TR 404 P3/406, zm (OBP € 65)
E
3989
**
“TR 407/15 “Station van Oostende”, zm (OBP € 46).
9
F
4024
**/0
E
3990
**
“TR 416/22 “Station van Oostende” + nieuwe waarde,
zm (OBP € 20).
“TR V BL 4 ** + est. “50 Jaar Noord- Zuidverbinding”
2 blokken, 2 tickets, 2 stickers en 3 omslagen, zm.
4
F
4025
**
“TR V BL 5/6 “Koninklijke treinen”,
zm (OBP € 24).
Meer dan 6000 beelden op onze website : www.vanlooystampauctions.com
- 56 -
5
LotBeschrijving
Inzet
LotBeschrijving
Dagblad & Reisgoed
E
4026
*
JO 1/18, de voll. reeks met zuiver 1° * (JO 6 met
miniem roestvlekje), zm (OBP € 175)
E
4027
0
“BA 22 “40 F grijs” met lichte Afst. “Thy Le Château”
(OBP € 250).
E
4028
**
“BA 24 “5F rozelila”, zm (OBP € 22).
E
4060
PWS
Postwaardestuk 10c (Propost briefomslag nr 2) met
bijfrankering N° 43 (5x), 45 (3x) en 47, aangetekend
verstuurd uit Verviers 2/9/1892, met bestemming
Rio de Janeiro (Brazilië) en wegens overlijden v/d
bestemmeling teruggestuurd aan de afzender, zm,
ZELDZAAM !
150
E
4061
PWS
Postwaardestuk 10c (Propost briefomslag nr 5) met
bijfrankering N° 60, per expres verstuurd met spoorlijn
Nord 3- Anvers 2/11/1895, naar Hodimont- Verviers,
zm, ZEER ZELDZAAM !
800
E
4062
PWS
“1907, postwaardestuk 5 cent. groen “Type
Staatswapen” met publiciteit ‘Machines Bawdin”
verstuurd van Luik naar Beyne- Heusay 19/09/1907,
mooi thema “Leder, schoenmakerij enz.”
35
112
5
RT - Telegraaf
E
4029
**
“TG 10 “Leopold II 25F donkerreseda” met bladboord,
zm (OBP 170).
E
4030
**
“TG 17 “5F blauw” (Veldeel van 7), zm (OBP € 12,25).
E
4031
*
“RT 1a “10c zwart” met strook, zm (OBP € 120).
24
E
4032
*
“RT 1a “10c zwart” + strookje (geplooid), zegel,
zm (OBP € 120).
12
E
4033
**
“RT 1a “10c zwart” met strook (licht gekreukt),
m (OBP € 250).
25
E
4034
0
“RT 1 “Telegraafkwijtingzegel 10 cent. zwart”
(OBP € 60).
27
E
4035
0
“RT 1 “Telegraafkwijtingzegel 10 cent. zwart”
(OBP € 60).
27
34
2
Telefoonzegels
E
4036
*
TE 21/28, de reeks met zuiver 1° *, zm (OBP € 22,50).
5
4037
**/
(*)/❒
LO 2 (*), 5 (*), 9/16** en 20**, zm (OBP € 534).
40
BELGIE - Brieven
F
4063
✉
1755/1851, samenstelling van 7 brieven
(ongefrankeerde), alle uit omgeving Brasschaet,
opgesteld met volledige uitleg, m.
50
E
4064
✉
1848, formulier van ‘Chemin de Fer de l’ Etat’ verstuurd
uit Liège 18 Juli 1848, naar Bleyberg, aankomst
Henri-Chapelle (T 18), zwarte stempel ‘Chemin de Fer/
Exploitation- controlé’, zeldzaam, m.
30
E
4065
✉
1850, krantenbandje uit Dolhain Limbourg 11/10/1850,
naar Limbourg- ZELDZAAM.
30
E
4066
✉
1853, brief v/h Ministerie van Buitenlandse zaken naar
het Belg. Consulaat in Guatemala, via Southampton en
Belize (Brits Honduras), enkele gebruikssporen doch
zeer zeldzaam stuk !
500
LO - Lokaalpost
E
Inzet
80
E - Erinnofilie en PR - Privé uitgiften
E
4038
**
“E 42-Cu “Karel de Grote, rechts met dubbele tanding”,
zm.
E
4039
*
“E 53 “Bepitec”, zm (OBP € 22,50).
4
E
4040
**
“E 53 “Bepitec”, zm (OBP € 25).
5
8
30
E
4041
❒
E 54, 55 (2x) en 56, zm (OBP 57,50)
E
4042
**
“PR 30/34 “LP tentoonstelling Antwerpen”,
zm (OBP € 95).
E
4043
**
“PR 117/18 “Atletiek”, zm (OBP € 35).
E
4044
**
“PR 117 “Atletiek” Franse tekst sterk verschoven en
niet uitgesneden, prachtig.
100
E
4045
**
“PR 119/20 “Tweeluiken met opdruk UNESCO”, zm
(OBP € 135).
25
E
4046
**
“PR 30/34 “Luchtpostzegeltentoonstelling Antwerpen”,
zm (OBP € 95).
19
E
4047
*
“PR 44A “Postzegelfoor” (zeer licht * spoor)
(OBP € 105).
45
19
7
E
4048
**
PR 48- V (OBP € 2,25).
1
E
4049
**
“PR 113/14 “Dedication july 16.1950”, zm (OBP € 20).
4
E
4050
*
“PR 119/20 “Verhaeren en Conscience met opdruk
UNESCO” (OBP € 75).
30
BELGIE - Verzamelingen/ Samenstellingen
F
4051
**
N° 631/38 “Sint Maarten V” (OBP € 44).
F
4052
0
1893/1914, assortiment van een 30-tal zegels en
35 documenten, alles opgesteld met uitleg, m/ntz.
F
4053
**/*
1936/1956, Leopold III open kraag, kleine verzameling
op bladen, ook tanding 11,5, overwegend met *.
F
4054
**
1947/1950, N° 748/60 en 827/31, 5 volledige reeksen,
zm (OBP € 190)
F
4055
❒
1971/1985, samenstelling ongetande volledige reeksen,
w.o. blokken van 4, zm (OBP € 1.177)
F
4056
❒
1973/1984, mooie samenstelling met ongetande
series, totaal 28 verschillende op insteekblad,
zm (OBP € 698,50)
E
4057
0
16 fragmenten met centraal gestempelde PM 7 op
Houyoux, Klein Staatswapen en Poortman, zm.
F
4058
0
Samenstelling diverse uitgiften 1972/2007, met o.a.
reclamestempels w.o. Marchand, Elström, zegels uit
boekjes (2007), op 223 fragmenten.
8
4059
PWS
1890, 6 postwaardestukken ambulant Brussel- Arlon
1- 2- en 3 met griffe Jemelle (w.o. 2 verschillende
griffes), ntz.
E
4067
✉
1867, voorloper, brief in portvrijdom, stempel Ministère
de L’ Intérieur, uit Brussel 5 Juni 67, naar Lille (FR),
het portvrijdom was enkel geldig voor België en dus bij
aankomst getaxeerd (achterzijde France par Mouscron),
zm.
4068
✉
Lot valt weg
F
4069
✉
1881/1925, lot van 14 postwaardestukken w.o.
betere bestemmingen (o.a. Australië), dubbele
(met antwoord), frankeringen met goede afstempeling
(w.o. Bruxelles/ 2), enz. zeker bekijken !
E
4070
✉
1887 en 1889, N° 48 op 2 brieven uit Alost,
naar Paris en Nantes, mooi.
E
4071
✉
1888, gemeente document uit Fumal in portvrijdom
verstuurd per ambulant naar Olloy, zeer mooie
ambulantstempel Est 1- 19/2/1888 + langstempel
Londen en ruraal postbusstempeltje C van Fumal, zm.
125
E
4072
✉
1888, drukwerk doorgestuurd van Frankrijk (Berlamont)
via Luik naar Paturages, zm.
120
E
4073
✉
1891/1893, 5 postomslagen 10 cent. groen, alle van
verschillende oorsprong, w.o. Ferrières, zm/m.
10
F
4074
✉
1904/1910, 4 zichtkaarten naar Belgie verstuurd (uit
Senegal, Tasmanië, Cabo Verde en Roemenië), zm/m.
15
F
4075
✉
1907/61, 5 brieven, w.o. enkele reco, als kiesdrukwerk
verstuurd, alle in mooie staat.
3
E
4076
✉
1909, prachtige vouwbrief Bruxelles Départ 3.VIII.09
naar Massachutes, U.S.A. Opengevouwd zien we een
aantal zichten van de Antwerpse rede. In perfecte staat
en zeer bijzonder.
25
E
4077
✉
1910, N° 92 op postkaart Brussel 23.VI.1910, naar
Luik, zm (OBP € 150).
25
E
4078
✉
1914, Internationale Antwoordcoupon met
datumstempel St Nicolas 8/IX/1914- Zeldzaam !
120
E
4079
✉
1919, zichtkaart van Vlamertinghe (langstempel)
1919 naar Wasmuel, zm.
20
60
10
30
150
100
10
3
BELGIE - Postwaardestukken
F
4066 - 500 €
20
Meer dan 6000 beelden op onze website : www.vanlooystampauctions.com
- 57 -
25
250
8
LotBeschrijving
Inzet
LotBeschrijving
F
4080
✉
1920/1922, 7 brieven v/d Postchequediensten, met
op verso 7 verschillende reclame opdrukken, alle v/d
Soc. Générale Banque.
F
4081
✉
1920, 7 prachtige brieven en postwaardestukken,
gefrankeerd met de uitgifte van 1915, alle verzonden
van de Foir Commerciale in Bruxelles.
E
4082
✉
Uitgifte 1915 postwaardestuk 10 cent. uit Gent
03/06/1921, naar Lyon, met strafport belast in
Frankrijk 20 cent. (2x), zm.
20
E
4083
✉
Uitgifte 1915 antwoordkaart 30 cent. uit Brussel
30/07/1921 naar Delft 31/07/21 (op beeld postzegel).
10
10
✉
1931, 2 brieven gefrankeerd met dienstzegels 8,
11 en 1, uit Luik, m.
F
4085
✉
“Samenstelling van 8 post(waarde)stukken “Kepi”,
w.o. luchtpost en betere bestemmingen, zm/m.
60
E
4086
✉
1932/1937, 5 poststukken w.o. 2 Feldpostbrieven,
3 aangetekende, w.o. betere bestemmingen.
10
F
E
E
E
E
E
E
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
✉
✉
✉
✉
✉
✉
✉
✉
1934, Wereldtentoonstelling Brussel, assortiment van
11 brieven, w.o. aangetekende, expres, luchtpost,
rebut, enz. m/ntz.
1935/1985, 30 brieven/ kaarten alle met
gelegenheidsstempels van Oostende, m/ntz.
1949/1953, N° 479, 762, 771 en 848, op
2 briefvoorzijden en 2 poststroken met
agentschapsstempels Aalst 11 en 14.
1951, Ballonpost 7-7-1951, bijzondere ballonkoerier,
achteraan met vignet en afstempeling ‘Veltem’
40
3
3
10
4095
(*)
✉
N° 30 L 5/33 L 5, 4 laagste waarden v/d reeks met
lokale opdruk type 5, op aangetekende brief van
Leopoldstad 17 April 1909, naar Brazzaville, met
fotocertificaat, zm.
100
E
4101
**/*
N° 38 L “Lokale opdruk 5 F karmijn” opdruk type 4,
gom geoxideerd, m/zm. (OBP € 890).
50
E
4102
0
N° 49 PT “10 F blauwgroen, typografische opdruk
v/d Prinsen oplage” (Blok van 9), alle zeer mooi
gestempeld Matadi 27/12/1913, volledige beschrijving
v/d plaatpositie op bijgevoegd fotocertificaat,
zm (OBP € ++540).
E
4103
0
N° 49 PT “10 F blauwgroen v/d Prinsenoplage met
typografische opdruk” (in paar) zeer mooie centrale
afstempeling, zm, met fotocertificaat (OBP € 120).
50
E
4104
**/*
N° 62 “Type Mols, Tweetalige zegels, 5F karmijn”
(Blok van 4) (3x* en 1x**), zeer goede centrage,
zm (OBP € 270).
27
E
4105
**
N° 85A “5c op 40c, opdruk Congo Belge” (N° 44),
zm (OBP € 200).
40
F
4106
**
N° 87A “Recuperatie uitgifte 1921, 15 c opdruk op
50 c olijf v/d ééntalige uitgifte 1909” (Volledig vel van
50 zegels, met fotocertificaat, zm (OBP € 8.000).
E
4107
**
N° 87A “15c op 50c, opdruk Congo Belge” (N° 45),
met fotocertificaat, zm (OBP € 170).
34
E
4108
**
N° 91/94 “Recuperatie uitgifte” 1921 opdruk, hoogste
waarde met randinscriptie, zm (OBP € 73,50).
15
E
4109
**
N° 93 “1921 op 5F karmijn”, zm (OBP € 35).
E
4110
*
N° 150/58 “Druppel melk”, zm (OBP € 65).
E
4111
*
N° 162/67 “Stanley met opdruk”, zm (OBP € 16,50).
150
800
7
12
1953 en 1984, 2 sluitlabels, uit Schaerbeek 27/8/1953
aangetekend naar Melreux en uit Eghezée 28/2/1984
naar Auvelais, zm.
10
Postomslag Nr 1 ongebruikt, formaat 114 x 75, met
puntvormige sluitklep, in goede kwaliteit.
E
4112
*
N° 185/93 “50° Verjaardag” de 2 voll. reeksen,
zm (OBP € 38).
15
8
Postomslag Nr 1 ongebruikt, formaat 114 x 75 en Nr 2,
formaat 144 x 115, met puntvormige sluitklep, beide
gebruikt, gebreken doch zeldzaam, ntz.
E
4113
*
N° 209/13 “Dierentuin”, zm (OBP € 35).
6
E
4114
*
N° 214/24 “Albert I monument”, zm (OBP € 20).
4
8
E
4115
**/*
3 Expreskaarten/ brief, uit Paturages 1899, Anvers
(Gare centrale) 1907 en Brussel 1912, m/ntz.
N° 215 “Gendekteken Albert I 15c lilabruin” (Verticaal
paar) met SPECTACULAIRE mistanding, zm.
3
E
4116
**/*
N° 216 “5c op 1,50F, omgekeerde opdruk”,
zm (OBP € 27,50).
E
4117
*
N° 277/95 “Maskers”, zm (OBP € 50).
F
4118
**
N° 329/32 en 333/36 en Ruanda Urundi N° 196/99
“Reis van Koning Boudewijn” de 3 reeksen vel van 30
“WORDT ZELDEN AANGEBODEN in volledig vel”, zm
(OBP € ++3.450).
E
4119
*
N° 329/36 “Boudewijn”, zm (OBP € 32).
F
4120
*
“BF 3/10 “MESSAGE blokjes”, zm/m (OBP € 480).
80
E
4121
**
“A5 boekje “Inheemse mensentypes” (hier en daar licht
beschadigd), m/ntz (OBP € 550).
60
E
4122
0
“Lokale uitgave van Albertville N° 6/19 “Katangese
kunst”, op fragmenten, zm (OBP € 125).
25
F
4123
0
“Lokale uitgave van Albertville N° 6/19 “Katangese
kunst” op 2 omslagen, zm (OBP € 125).
25
BELGISCH CONGO
E
4100
10
4084
F
E
10
E
Inzet
Proef v/h Type Mols 15 c, in het zwart en roze
(velletje van 9) op ongegomd papier, met perforatie
en opdruk van Waterlow & Sons in het zwart, zm,
met fotocertificaat.
200
3
15
5
10
700
6
Postpaketten - Vicicongo
E
4124
0
“CP 18/23 “IMBELCO” vignetten 1942, BCK 1° reeks,
met fotocertificaat, prachtig (OBP € 840).
140
E
4125
**/*
“CP 35/42 “3° reeks” (CP 36* en CP 40*) andere **,
zm (OBP € 627,53).
100
BELG. CONGO - “Brieven & Postwaardestukken”
E
4126
✉
“1898, briefkaart “15 ct Etat Indépendant” van
Lukungu(Gongolo) 30/01/1898 via Boma naar België
Borgerhout, zm.
40
F
4127
✉
“1940, dienstbrief en Oproepingsbrief, gericht aan
J. Wolfs Adjudant verpleger, om de koloniale troepen
te vervoegen 01/10/1940 “Etat Major de la 2ième
brigade- Leopoldville”, zeldzame documenten
(+ 2 fotocertificaten).
120
E
4128
✉
1945, gecensureerde luchtpostbrief uit Stanleyville
gefrankeerd met 14,50 F (OBP N° 266 en PA 11)
verstuurd naar Brussel 12/4/1945, met fotocertificaat,
zm.
50
E
4129
ZK
De olifant, zichtkaart Gangala naar Bodio,
zeer mooi als illustratie.
4095 - 200 €
E
E
4096
4097
0
0
N° 11 “Leopold II 5 F violet” gestempeld Boma 1890,
type 1.2, zegel werd gerepareerd aan tanding, ntz,
met fotocertificaat (OBP € 500).
20
N° 11 “Leopold II 5 F violet” gestempeld Boma
4 Févr 1893 in blauw type 1.2, met fotocertificaat,
zm (OBP € 500).
80
50
E
4098
**
N° 28 “5F karmijn” (Pos I.1.A.1/34), zm (OBP € 210).
F
4099
0
N° 28 “5 F karmijn” (Veldeel van 24) met
hoekbladboord, 10 zegels zijn verdund
(w.v. 2 met gaatjes), alle met zeer mooie
centrale Afst. Boma 30/11/1895, zeldzaam,
met fotocertificaat, zm (OBP € ++1.000).
5
RUANDA-URUNDI
E
200
- 58 -
4130
**
N° 16 B “5c groen Urundi- Du Havre” gekeurd, zm
(OBP € 126).
25
LotBeschrijving
E
4131
**
Inzet
N° 19 B “25c blauw Urundi- Du Havre” (Blok van 4),
(Pos. 33-34-38-39), zm (OBP € 504).
E
4132
*
N° 36/44 “Rode Kruis”, zm (OBP € 110).
E
4133
*
N° 36/44 “Rode Kruis”, zm (OBP € 110).
E
4134
**
N° 196/99 “Koning Boudewijn”, zm (OBP € 25).
E
4135
✉
Koloniale veldtochten 1914/1918 : Brief met
ingekaderde stempel ‚ Frei laut Nachname Daressalam,
met geschreven waarde aanduiding en de treinstempel:
Mittelandbahn Deutsch Ost-Afrika – Zug 5, op 27
oktober 16 naar Tabora 28 april 16.
LotBeschrijving
E
4166
**
N° 399-Cu “Bloemen 100F, met verschoven opdruk”,
zm.
25
22
E
4167
**
N° 400-Cu “Fauna 10c, met verschoven opdruk”, zm.
3
22
E
4168
**
N° 400-Cu “Fauna 10c, met vierdubbele opdruk”, zm.
10
5
E
4169
**
N° 401-Cu “Fauna 20c, met gewone en omgekeerde
opdruk”, zm.
5
E
4170
**
N° 401-Cu “Fauna 20c, met driedubbele opdruk
(w.v. 1 omgekeerd)., zm.
6
E
4171
**
N° 401a “Fauna 20c, met omgekeerde opdruk”,
zm (OBP € 15).
3
E
4172
**
N° 402-Cu “Fauna 40c, met dubbele verschoven
opdruk”, zm.
5
E
4173
**
N° 402-Cu “Fauna 40c, met dubbele opdruk”, zm.
3
E
4174
**
N° 402a “Fauna 40c, met omgekeerde opdruk”, zm.
3
E
4175
**
N° 403a “Fauna 50c, met omgekeerde opdruk”,
zm (OBP € 15).
3
E
4176
**
N° 404-Cu “Fauna 1F” (Blok van 8) w.v. 4 zegels met
sterk verschoven opdruk, 4 zegels zonder opdruk
vooraan (wel gedeeltelijk op gomzijde), zm.
150
250
SUD KASAI
E
4136
**
N° 18 “Ol. Spelen 2F”, zm (OBP € 17,50).
E
4137
*
N° 19 “Ol. Spelen 5F”, zm (OBP € 140).
3
15
KATANGA
E
4138
**
Inzet
N° 4 “Franstalig, met omgekeerde opdruk”,
zm (OBP € 15).
4
E
4139
**
N° 6 “10c Gazelle, met omgekeerde opdruk’,
zm (OBP € 19).
5
E
4140
**
N° 7 “20c neushoorn, met omgekeerde opdruk”,
zm (OBP € 19).
4
40
Congo republiek en Democr. Rép du Congo
E
4141
**
N° 383A “Bloemen 15c, zonder opdruk vd nieuwe
waarde, met rode opdruk Congo”, zm.
5
E
4142
**
N° 383 B “Bloemen 10c op 15c, zonder opdruk Congo”,
zm (OBP € 12).
2
E
4143
**
N° 384a “Bloemen 20c, met omgekeerde opdruk”,
zm (OBP € 12).
2
E
4144
**
N° 385a “Bloemen 40c, met omgekeerde opdruk”,
zm (OBP € 15).
3
E
4145
**
N° 386A “Bloemen 60c, zonder opdruk vd nieuwe
waarde”, zm (OBP € 20).
4
N° 386 B “Bloemen 50c op 60c, zonder opdruk Congo”,
zm (OBP € 20).
4
E
4146
**
4176 - 40 €
E
4177
**
N° 405-Cu “Fauna 1,50F, met vier-dubbele opdruk”, zm.
E
4178
**
N° 405-Cu “Fauna 1,50F, met drie-dubbele opdruk”, zm.
6
E
4179
**
N° 405-Cu “Fauna 1,50F, met dubbele opdruk”, zm.
5
8
E
4147
**
N° 386-Cu “Bloemen 50c op 60c, met verschoven
opdruk vd nieuwe waarde”, zm.
3
E
4180
**
E
4148
**
N° 386-Cu “Bloemen 50c op 60c, met 2x de opdruk
vd nieuwe waarde (1x kopstaand)., zm.
N° 405a “Fauna 1,50F, met omgekeerde opdruk”,
zm (OBP € 15).
3
3
E
4181
**
N° 386-Cu “Bloemen 50c op 60c, met dubbele opdruk
vd nieuwe waarde”, zm.
N° 405-Cu “Fauna 1,50 F” (Verticaal paar) 1x met
gedeeltelijke opdruk en 1x zonder, zm.
10
3
E
4182
**
N° 386 b “Bloemen 50c op 60c, met omgekeerde
opdruk vd nieuwe waarde”, zm (OBP € 20).
N° 405-Cu “Fauna 1,50 F, 2x opdruk verschoven op
bladboord”, zm.
6
4
E
4183
**
N° 406-Cu “Fauna 2 F, met sterk verschoven opdruk”,
zm.
3
E
4184
**
N° 407-Cu “Fauna 3,50 F” (Blok van 6), w.v. 2 zegels
zonder opdruk, 1 zonder opdruk vd nieuwe waarde, zm.
E
4185
**
N° 407-Cu “Fauna 3,50 F, met sterk verschoven
opdruk”, zm.
E
4186
**
N° 408-Cu “Fauna 5F, met sterk verschoven opdruk”,
zm.
3
E
4187
**
N° 409A-Cu “Fauna 6,50F, met verschoven opdruk”, zm.
3
2
E
E
E
4149
4150
4151
**
**
**
N° 387A + B “Bloemen 75c” (In paar) 1x zonder opdruk
Congo en nieuwe waarde en 1x zonder opdruk nieuwe
waarde, zm (OBP € +92).
25
15
E
4152
**
N° 387A “Bloemen 75c, zonder opdruk vd nieuwe
waarde”, zm (OBP € 42).
E
4153
**
N° 388a “Bloemen 1F, met omgekeerde opdruk”,
zm (OBP € 15).
E
4154
**
N° 389-Cu “Bloemen 1,50F, met verschoven opdruk”,
zm.
3
E
4155
**
N° 389a “Bloemen 1,50F, met omgekeerde opdruk”,
zm (OBP € 20).
E
4188
**
N° 409Aa “Fauna 6,50F, met omgekeerde opdruk”,
zm (OBP € 12,50).
4
E
4189
**
3
N° 409-Cu “Fauna 6,50F” (Verticale strip van 4) w.v.
1 zegel zonder opdruk en 2 zegels met gedeeltelijke
opdruk, zm.
E
4190
**
N° 409-Cu “Fauna 6,50F” (blok van 4) w.v. 1 zegel
zonder opdruk, zm.
5
E
4191
**
N° 409a “Fauna 6,50F, met omgekeerde opdruk”,
zm (OBP € 15).
3
E
4192
**
N° 410-Cu “Fauna 8F, met verschoven opdruk”, zm.
3
E
4193
**
N° 411a “Fauna 10F, met omgekeerde opdruk”, zm
(OBP € 22).
4
E
4194
**
N° 412-Cu “Kerstmis” (Verticaal paar) met gedeeltelijke
opdruk, zm.
6
E
4195
**
N° 412-Cu “Kerstmis” (in paar) met verschoven opdruk,
zm.
7
E
4196
**
N° 412-Cu “Kerstmis, met driedubbele opdruk, zm.
4
E
4197
**
N° 413-Cu “C.C.T.A. (In paar) (Franstalig) 1x zonder
opdruk en 1x zonder kruisopdruk, zm.
10
E
4198
**
N° 413-Cu 1 “C.C.T.A. (Verticaal paar) (2x Franstalig)
met waarde opdruk onder ‘Congo’, zm (OBP € 50).
12
E
4156
**
N° 390a “Bloemen 2F, met omgekeerde opdruk”, zm.
E
4157
**
N° 391-Cu “Bloemen 3F” (Strip van 5) w.v. 2 zegels
zonder opdruk en 3 zegels met onduidelijke
verschoven opdruk, zm.
9
3
40
E
4158
**
N° 391-Cu “Bloemen 3F, met sterk verschoven opdruk”,
zm.
5
E
4159
**
N° 391-Cu “Bloemen 3F, met dubbele opdruk”, zm.
5
E
4160
**
N° 394-Cu “Bloemen 6,50F, met verschoven opdruk”,
zm.
E
4161
**
N° 395a “Bloemen 8F, met omgekeerde opdruk”,
zm (OBP € 15).
E
4162
**
N° 396-Cu “Bloemen 10F” (Blok van 6) w.v. 1 zegel
zonder opdruk en 1 met gedeeltelijke opdruk,zm.
E
4163
**
N° 396-Cu “Bloemen 10F, met verschoven opdruk”, zm.
4
E
4164
**
N° 396a “Bloemen 10F, met omgekeerde opdruk”,
zm (OBP € 15).
3
E
4165
**
N° 397a “Bloemen 20F, met omgekeerde opdruk”,
zm (OBP € 17,50).
5
3
20
4
Meer dan 6000 beelden op onze website : www.vanlooystampauctions.com
- 59 -
3
15
LotBeschrijving
E
4199
**
N° 413a/414a “C.C.T.A., met omgekeerde opdruk”,
zm (OBP € 20).
Inzet
LotBeschrijving
E
4228
**
N° 638/45-Cu “WK voetbal, met omgekeerde opdruk”,
zm (OBP € 75).
20
E
4229
**
N° 639-Cu “WK voetbal 30F” (In paar) 1zegel zonderen 1x met opdruk, zm.
5
E
4230
**
N° 639-Cu “WK voetbal 30F” (In paar) 1zegel zonderen 1x met opdruk, zm.
5
E
4231
**
N° 640-Cu “WK voetbal 50F” (In paar) 1zegel zonderen 1x met opdruk, zm.
5
E
4232
**
N° 640-Cu “WK voetbal 50F” (In paar) 1zegel zonderen 1x met opdruk, zm.
5
E
4233
**
N° 646/51-Cu “O.U.A. de reeks met ‘Omgekeerde
opdruk’ (w.o. N° 650 gomoneffenheid en 651 spoor
van opdrukkleur op gom), zm/m (OBP € 30).
7
4
E
4200
**
N° 420/29-Cu “Onafhankelijkheid” de reeks met
omgekeerde opdruk, zm (OBP € 125).
E
4201
❒
“LX 476 “UPU”, zm (OBP € 30).
6
Inzet
15
E
4202
❒
“LX 480 “Anti-honger”, zm (OBP € 30).
6
E
4203
❒
“LX 499 “Rode Kruis”, zm (OBP € 50).
10
E
4204
**
N° 507 “EEG helpt Congo 20 ct” (Verticaal paar) met
sterk verschoven tanding, zm.
E
4205
**
N° 508 “EEG helpt Congo 30c, met druk op keerzijde”,
zm (OBP € 12).
3
E
4206
**
N° 508 “EEG helpt Congo 30 ct” (Blok van 4) met sterk
verschoven tanding, zm.
50
N° 509 “EEG helpt Congo 50c, met druk op keerzijde”,
zm (OBP € 12).
E
4234
**
3
N° 647-Cu “O.U.A. grijs 3K op 5F, met rode opdruk”,
zm.
4
N° 509 “EEG helpt Congo 50 c” met sterk verschoven
tanding, zm.
E
4235
**
20
N° 649-Cu “O.U.A. blauw, met omgekeerde opdruk”
(Blok van 4), zm (OBP € 20).
4
N° 511 “EEG helpt Congo 5 F” (Blok van 4) met sterk
verschoven tanding, zm.
E
4236
**
50
N° 650-Cu “O.U.A. roze, met omgekeerde opdruk”
(In blok van 4), zm (OBP € 20).
4
N° 513 “EEG helpt Congo 12 F” (Blok van 4) met sterk
verschoven tanding, zm.
E
4237
❒
“LX 651A “O.U.A., zm (OBP € 35).
7
50
E
4238
**
N° 520A/23A, zm (OBP € 88)
17
N° 651-Dr “O.U.A. 6,60K op 3F- foute druk”,
zm (OBP € 20).
5
E
4239
**
N° 656-Cu “1° Congolese spelen, met rode opdruk”,
zm (OBP € 27).
8
E
4240
**
N° 657-Cu “1° vlucht, met omgekeerde opdruk”,
zm (OBP € 27).
8
E
4241
**
N° 658/59-Cu “Jeugd, met omgekeerde opdruk”, zm.
8
5
E
E
E
E
E
4207
4208
4209
4210
4211
**
**
**
**
**
35
E
4212
**
N° 535 “8F op 6,50F, met omgekeerde opdruk”, zm.
E
4213
**
N° 508 “EEG helpt Congo 30c, met druk op keerzijde”
(Blok van 4), zm (OBP € 48).
E
4214
**
N° 536 “1F op 20c neushoorn, met omgekeerde
opdruk”, zm.
3
E
4215
**
N° 538 “5F op 6,50F gazelle, met omgekeerde opdruk”,
zm.
E
4242
**
3
N° 663 en 665-Cu “Paleis der natie, met omgekeerde
opdruk”, zm.
N° 539 “5F op 6,50F gazelle, met omgekeerde opdruk”,
zm.
E
4243
**
3
N° 668-Cu “Luipaard 2K, met omgekeerd luipaard”, zm
(OBP € 275).
60
N° 540 “5F op 6,50F gazellen, met omgekeerde
opdruk”, zm.
E
4244
**
3
N° 669-Cu “Luipaard 9,6K, met omgekeerd luipaard”,
zm (OBP € 140).
30
E
4245
**
N° 693/707 “Wapenschild en Mobutu”, zm (OBP € 20).
E
4246
**
N° 727/44 “Nieuwe muntstaat, 6 waarden uit de reeks”
met diverse curiositeiten in opdruk, zm.
8
E
4247
**
N° 778/81 “Bloemen”, zm (OBP € 40).
8
E
4248
**
“BF 17/20 “Kennedy”, zm (OBP € 100).
20
E
4249
**
“BF 17/20 “Kennedy”, zm (OBP € 100).
20
E
4250
**
“BF 17/20 “Kennedy”, (w.v. BF 17 met plooi in rand,
ntz) de andere, zm.
10
E
4251
❒
“BF 19 “Kennedy lila” middenstuk, kleurloos en
verschoven (droogdruk), klein plooitje rechtsboven, zm.
70
E
4252
❒
“BF 19-Cu “Kennedy lila, verticale zwarte streep door
het middenstuk”, zm.
70
E
4253
❒
“BF 19 “Kennedy lila” middenstuk met magere druk, zm.
25
E
4254
❒
“BF 20-Cu “Kennedy blauw, middenstuk kleurloos”
(droogdruk), zm.
70
E
4255
❒
“BF 20 “Kennedy blauw” middenstuk bruin-zwart
i.p.v. bruin, zm.
30
E
4256
**
“BF 21-Cu “O.U.A., met enkele zwart- en rooddruk”, zm.
E
4257
**
“BF 23 “Kerstmis 1969”, zm (OBP € 6).
F
4258
**
1960/1968, mooie verzameling op albumbladen, w.o.
ook wat ongetand, zm.
E
E
F
4216
4217
4218
**
**
❒
N° 567/72 “Kennedy, ongetand” (Volledige vellen van
20), zm (OBP € 1.800).
3
10
180
4218 - 180 €
E
4219
**
N° 589-Cu “U.I.T. 15F, met sterk verschoven
zwartdruk”, zm.
20
35
E
4220
**
N° 590-Cu “U.I.T. 18F, zonder zwartdruk noch waarde”,
zm (OBP € 135).
E
4221
**
N° 591-Cu “U.I.T. 20F, zonder bruine kleur”,
zm (OBP € 75).
E
4222
**
N° 593-Cu “U.I.T. 40F, zonder zwartdruk noch waarde”,
zm (OBP € 90).
E
4223
0
N° 602-Cu “12F roze” (In paar) w.v. de onderste zegel
zonder waarde en zonder zwarte tekst in band, zm.
E
4224
0
N° 604-Cu “60F grijs” (Strip van 3) bovenste zegel
gedeeltelijk zonder waarde en zonder tekst in band,
2° zegel zonder waarde- Prachtig !”
50
4
E
4225
❒
N° 605/10 “Het leger, ongetand”, zm (OBP € 17,50).
E
4226
**
N° 611/12-Cu1 “Weerkunde, met omgekeerde opdruk”,
zm (OBP € 20).
E
4227
**
N° 625/28-Cu “O.M.S. met omgekeerde opdruk”, zm
(OBP € 25).
4
30
Bod
50
ZAIRE
E
4259
**
N° 884/91 “Nieuwe reginme”, zm (OBP € 25).
E
4260
**
N° 906/11 “Voorlopige uitgifte” alle met omgekeerde
opdruk, zm (OBP € 65).
E
4261
**
N° 907 “Voorlopige uitgifte 2K op 9,6K, met
omgekeerde opdruk” (Blok van 4), zm (OBP € 34).
6
E
4262
**
N° 908 “Voorlopige uitgifte 10K op 10 s, met
omgekeerde opdruk” (Blok van 4), zm (OBP € 42).
8
E
4263
**
N° 911 “Voorlopige uitgifte 48K op 10 s, met
omgekeerde opdruk” (Blok van 4), zm (OBP € 62).
12
E
4264
**
N° 912 “Voorlopige uitgifte 5K op 30 s, met
omgekeerde opdruk” (In blok van 4), zm (OBP € 37).
7
E
4265
**
N° 912 “Voorlopige uitgifte 5 K op 30 S, omgekeerde
opdruk”, zm.
Bod
E
4266
**
N° 913 “Voorlopige uitgifte 10K op 15 s, met
omgekeerde rode opdruk” (Blok van 4), zm (OBP € 37).
20
25
30
4
5
Meer dan 6000 beelden op onze website : www.vanlooystampauctions.com
- 60 -
5
13
7
LotBeschrijving
E
E
E
E
4267
4268
4269
4270
**
**
**
**
Inzet
N° 913 “Voorlopige uitgifte 10 K op 15 S, omgekeerde
opdruk”, zm.
N° 915 “Voorlopige uitgifte 30K op 12K, met
omgekeerde opdruk” (Blok van 4) met randinscriptie,
zm (OBP € 48).
N° 915 “Voorlopige uitgifte 30 op 12 K, omgekeerde
opdruk”, zm.
N° 916 “Voorlopige uitgifte 100K op 40 s, met
omgekeerde karmijnopdruk” (Blok van 4) met
randinscriptie, zm (OBP € 68).
LotBeschrijving
E
4306
**
N° 838 H “Vogels 10F” met kader in metaalblauwgroen,
zm (OBP € 200).
F
4307
0
N° 892/904 “Dieren uit Afrika, met opdruk WWF”
op omslag met 1° dagstempel, prachtig.
9
E
4308
**
“PA 48/51 “Bloemen, met grote ‘Du’ opdruk”,
zm (OBP € 65).
Bod
15
F
4309
**
“PA 182a/84a en BF 42a “Bezoek Boudewijn en Fabiola”
uitgegeven in 1990, zm (OBP € 360).
50
E
4310
**
“BF 22/22A “Scoutisme getand en ongetand”,
zm (OBP € 12).
Bod
12
E
4271
**
N° 916 “Voorlopige uitgifte 100 K op 40 S,
omgekeerde opdruk”, zm.
E
4272
**
N° 918/26 “Vissen”, zm (OBP € 12,50).
E
4273
**
N° 928/35 en BF 26/27 “W.K. Voetbal”, zm (OBP € 55).
E
4274
**
N° 941/48 “Geschiedenis v/d luchtvaart”,
zm (OBP € 10).
2
2
11
E
4275
**
N° 958/65 “Paddestoelen”, zm (OBP € 18).
3
4276
**
N° 966 “President Mobutu, gouden zegel”,
zm (OBP € 50).
10
E
4277
**
N° 992/99 “Locomotieven” + BF 37, zm (OBP € 26).
E
4278
**
N° 1041/48 + BF 45 “Vissen”, zm (OBP € 11).
2
E
4279
**
N° 1066/70 “150 Jaar België”, zm (OBP € 11).
2
E
4280
**
N° 1094/99 “Pausbezoek” met bladboord ‘Zaire’,
zm (OBP € 15).
3
E
4281
**
N° 1094/99 “Pausbezoek”, zm (OBP € 15).
3
E
4282
**
“BF 28 “Elisabeth II”, zm (OBP € 12).
3
4283
**
“BF 29 “A. Dürer”, zm (OBP € 12).
3
N° 92-V “Abraham Lincoln 10 c groen, zonder waarde”
(Volledig vel van 20), zm (OBP € 270).
F
4285
**
N° 93-V “Abraham Lincoln 20 c bruin, zonder waarde”
(Volledig vel van 20), zm (OBP € 350).
E
4286
**
N° 1300A “25 Jaar Onafhankelijkheid, 5 Fr niet
uitgegeven” (Blok van 4), zm (OBP € 400).
E
4287
**
N° 1300 A en B “25 Jaar Onafhankelijkheid” Niet
uitgegeven 5 Fr getand en ongetand (Beide in blok
van 4) (OBP € 1.160).
30
40
20
80
Burundi
E
4288
**
N° 8-Cu “Fauna 10c, met omgekeerde opdruk”, zm.
E
4289
**
N° 11A dr en 20 dr “Fauna 50c en 6,50 F” met opdruk
Royaume du Royaume- du onder R verschoven”, zm
(OBP € +25).
10
N° 11A dr en 20 dr “Fauna 50c en 6,50 F” met opdruk
Royaume du Royaume”, zm (OBP € 25).
6
E
4290
**
4311
*
N° 162 “1928, 5 q groen met kopstaande opdruk”,
zm/m, zeldzaam.
30
E
4312
*
N° 521/22 “1952 LP met opdruk”, zm (Mi € -550).
54
ANDORRA
E
4313
**
E
4291
**
N° 13-Cu “Fauna 1,50 F, met zwarte opdruk”, zm.
3
4292
**
N° 16-Cu “Fauna 3,50 F, met omgekeerde opdruk”, zm.
3
E
4293
**
N° 19-Cu “Fauna 5F, met blauwe opdruk”, zm.
3
E
4294
**
N° 20-Cu “Fauna 6,50 F, met omgekeerde opdruk”, zm.
3
4295
**
N° 211/13-V “Bloemen, met grote ‘Du’ opdruk”,
zm (OBP € 45).
4296
**
N° 445-Cu “Parlement 10c” (In paar) w.v. 1 zegel met
deel van opdruk en 1 zegel zonder opdruk, zm.
5
E
4297
**
N° 445-Cu “Parlement 10c, met verschoven opdruk”, zm.
3
E
4298
**
N° 446-Cu “Parlement 20c, met sterk verschoven
opdruk”, zm.
3
E
4299
**
N° 447-Cu “Parlement 40c, met sterk verschoven
opdruk”, zm.
3
E
4300
**
N° 465-Cu “Dag Hanmarskjold 10c, met recto-verso
opdruk op gomzijde”, zm.
4
E
4301
**
N° 467a “Dag Hanmarskjold 30c, met omgekeerde
opdruk”, zm.
3
E
4302
**
N° 468a “Dag Hanmarskjold 40c, met omgekeerde
opdruk”, zm.
3
E
4303
**
N° 469a “Dag Hanmarskjold 50c, met omgekeerde
opdruk”, zm.
3
E
4304
**
N° 470a “Dag Hanmarskjold 3F, met omgekeerde
opdruk”, zm.
3
4305
**
N° 580/603 “Vlinder en bloemen” (In blokken van 4),
zm (OBP € 65).
500
Ex 4313 - 500 €
4314
*
N° 19/23 “1931 type Merson van Frankrijk met opdruk
Andorre” 5 hoogste waarden, luxe kwaliteit
(Yv € 1.039).
150
E
4315
**
N° 24/25 “Bergzichten” prachtreeks, zm (Yv € 925).
150
E
4316
**
“Strafport 9/15 “Volledige reeks”, zm (Yv € 1.310).
200
E
4317
*
“Strafport 9/15 “Volledige reeks”, zm (Yv € 625).
80
ANDORRA Spaans
E
4318
**
N° 64A “CEPT 1972” (Blok van 4) met randinscriptie,
zm (Yv € 540).
100
E
4319
**
N° 64A “CEPT 1972” met bladboordje, zm (Yv € 135).
25
E
4320
0
N° 64A “CEPT 1972”, zm (Yv € 90).
18
F
4321
**/*
1938/1943 opdrukken op zegels Spanje Bienfaisance
N° 1/6 en 7/12 (2x), gemengd postfris (w.o. N° 7, 2x)
en met scharnier, enkele roestpuntjes, zm/ntz,
hoge cote.
60
BULGARIJE
E
4322
0
N° 224/30 “1931 Balkanspelen”, zm (Yv € 127).
25
E
4323
**
“PA 12/14 “1932 Luchtposttentoonstelling Straatsburg”,
zm (Yv € 658).
90
E
4324
**
“BF 5/6 “80 Jaar Bulgaarse post”, zm (Yv € 150).
30
DUITSLAND - Oude Staten “Schleswig- Holstein”
E
4325
O
N° 9, 13 en 17 “1865/67” mooie mengfrankering op
fragment met paar 1 1/4 S groen en losse zegels 1/2S
geelgroen en 4 S okerbruin, alle met stempel Flensburg
en deel van transitstempel onderaan, zeldzame
combinatie, zm.
70
E
4326
O
N° 13 “1865-67 ½s green used strip of three” cancelled
Flensburg and with the left stamp detached by scissors
from the sheet, otherwise perfect condition, (Mi € 300).
40
E
4327
O
N° 14 en 17 “1865/67, 1 1/4 S lilaroze en 2 S
ultramarijn” (beide in horizontaal paar) op fragment
met stempels Flensburg, tevens klein deel van 1/2 S
groen zichtbaar rechts, enkele verwaarloosbare
onvolkomenheden, prachtige 2 kleurenfrankering.
70
E
4328
O
N° 14 “1865-67 1¼s lilac strip of three” used on piece,
tied by Flensburg cancellations, perfect condition,
(Mi € 120 ).
25
E
4329
O
N° 14 “1865-67 1¼s lilac” used in Bergedorf and
cancelled by typical lines obliterator, small thin in the
centre and some imperfections round the corners,
(Mi € 300), a rare stamp, ex- Jacob Engel “
40
E
4330
O
N° 15 “1865/67, 1 1/3 S” (Horizontale strip van 3)
op klein fragment met stempel Flensburg in zwart,
prachtstuk (Mi € 350).
50
10
E
F
N° 1/23 “Emissie 1931” uitzonderlijk frisse prachtreeks,
zm (Yv € 2.710).
E
3
E
E
3
E
Rep. Rwandaise
**
300
5
E
4284
80
ALBANIE
Bod
E
F
Inzet
15
Meer dan 6000 beelden op onze website : www.vanlooystampauctions.com
- 61 -
LotBeschrijving
E
E
4331
4332
O
*
Inzet
N° 15 “1 1/3 S” (Horizontale strip van 3) met
2 stempels Hadersleben, prachtstuk (Mi € 350).
N° 17 “1865-67 4s in a marginal block of six with
numbers in the sheet margin”, original gum, the right
pair is thinned and there is a tone spot on one of
the stamps, otherwise very good condition, a scarce
multiple, (Mi € 280+++).
LotBeschrijving
E
4348
**
“Litauen- Telschen N° 8 “Nordpolflug 1938”
opdrukvariëteit “T” zeldzaam, zm (Mi € ++260).
E
4349
**
“Ukraine - Alexanderstadt N° 15-III “1942 10r op
1r blauw” (Horizontaal paar) volledige originele gom,
kleine hoekplooi rechterzegel en enkele gomplooitjes
en roestplekjes, desondanks een zeer zeldzaam en
aantrekkelijk stuk, met certificaat Mikulski (1980),
alle eenheden van dit zegel zijn zeer zeldzaam
(Mi € 2.400 als losse zegels).
50
50
DUITSLAND - Oude Staten “Diverse”
E
F
E
E
F
4333
4334
4335
4336
4337
✉
*/0
0
✉
✉
30
Bayern : 1850/1920, verzameling op albumbladen,
vnl goede kwaliteit, zm/m/ntz.
80
“Braunschweig : N° 15 “1864, 2 Sgr zwart op
donkerblauw”, zm (Mi € 420).
62
Wurttemberg : 2 postpakketkaarten naar Zwitserland,
1 uit Wilhelmsdorf 14/10/1896 en 1 uit Bönnigheim
26/11/1896, diverse frankeringen w.o. N° 58 (3x), zm,
zeer hoge cote.
E
25
E
4338
4339
✉
✉
1895, Aangetekende brief van Constantinopel naar
Livorno (It.) met 1 Pia. Op 20 pf verticaal paar met
tussenpaneel op achterzijde aan 3 zijden geopend.
1914, Aangetekende brief van Beirut naar Pisa, aan
achterzijde decoratief gefrankeerd met 10 Pa. Op
4 Pf (8x) en 20 Pa. Op 10 Pf (2x), naam ontvanger
doorgestreept.
25
70
45
DUITSLAND - Kolonies, Sudwestafrika
E
4340
✉
1900, Drukwerkkaart 10 Pf karmijn met duidelijk K 1
“Keetmanshoop” naar Hannover met voorgedrukt
adres, schaars in deze kwaliteit.
15
Danzig
E
4341
0
“BF 2 “Daposta 1937 50 P blauw” met
gelegenheidstempel, met gom, zm (Mi € 25).
5
Saargebiet
E
4342
**/*
N° 1-II en 1-II/F-II, 2 Pf verticaal paar met variëteit
“Balk boven inschrift beneden” onderste zegel is
postfris, prachtzegel en zeer zeldzaam (slechts deel van
1 vel met deze var.) gesigneerd Dr Dub e.a., certificaat
Herbert Ney, zm.
180
Saar
E
4343
**
N° 283/90 “Industrie en zichten”, zm (Yv € 73,60).
29
E
4344
**
N° 297/98 “Europaraad”, zm (Mi € 220).
44
4350
✉
E
4345
**
“Lotharingen N° 1/16 “Hindenburg” (Mi € 45).
9
E
4346
**
“Elzas N° 1/16 “Hindenburg”, zm (Mi € 45).
9
Bezetting tijdens de 2° W.O.
4347
**
“Albania N° 12 XIV “1943 2 Fr bruinkarmijn” (Hoekblok
van 4) met omgekeerde opdruk w.o. “Lange 1 in 14”
die slechts 1x voorkomt in vel van 50, de omgekeerde
opdruk is slechts bekend in 1 vel van 50, dus feitelijk
is dit zegel UNIEK. De LUXE kwaliteit maakt dit stuk
nog extra waardevol, gedetailleerd certificaat Brunel
(2010), zm.
“Baden N° 38A/41A “Wiederaufbau” (In paar) op
expressebrief van Haslach naar Antwerpen 11/04/1949,
zm (Mi € +/- 400).
60
Sovjet bezetting
E
4351
**
“BF 6 “Goethe blok”, zm (Mi € 220).
44
E
4352
**
“BF 6 “Goethe blok” klein vlekje, m (Mi € 220).
33
E
4353
*
“BF 6 “Goethe blok”, zm (Mi € 150).
22
E
4354
**
“BF 1 “Exportmesse Hannover”, zm (Mi € 110).
20
REICH - Reeksen
E
4355
**
N° 41 ZS “1880 10 Pf roze” (Verticaal brugpaar),
luxe postfris, zm.
45
E
4356
0
N° 72 “Germania 20 Pf blauw” met dubbele
firmaperforatie FKE kopstaand, zm.
10
E
4357
**
N° 83/87 en 89/93 “1905/13 Germania reeks” zonder
de 25 Pf, zm (Mi cote voor *, € ++475).
E
4358
0
N° 95 II: 2 Mk oorlogsdruk met spectaculaire
harmonicaplooi.
E
4359
**
N° 350 X “LP uitgave 300 Pf grijs” met bovenste
bladboord en * (zegel **), zm (Mi € 750).
E
4360
**
N° 563 “1934 Kunstenaar”, zm (Mi € 120).
24
E
4361
**
N° 699 “1939 Das Braune Band”, zm (Mi € 80).
16
E
4362
**
N° 702/13 “1939 Reichspost”, zm (Mi € 85).
17
E
4363
**
N° 795 wy (paar), 797 yz (paar), 799 wx “1941 Hitler
specialiteiten”, zm (Mi € 350).
70
E
4364
**
N° 909/10 “1945 SA en SS”, zm (Mi € 90).
18
E
4365
**
“LP-II (1912) “20 Pf Flugpost am Rhein und Main”
(Blok van 4) prachtig (Mi € 200).
30
E
4366
**
“BF 4 “München Riem”, zm (Mi € 32).
E
4367
**
“BF 8 “Hitler, ongetand”, zm (Mi € 220).
44
E
4368
**
“BF 9 “Kulturförderung”, zm (Mi € 320).
60
E
4369
*
“K 7 “LP 10 Pf. rood” (In kopstaand paar),
zm (Mi. € 250).
25
E
4370
0
“Feldpost N° 2 B “Feldpostzegel doorstoken bruin”
op voorstuk van onbezorgde postcolli aan de Duitse
bezettingstroepen in Zuid-Rusland en teruggestuurd
met speciaal stempel “Zurück, Z., ZT nicht zu
beforderen” met volledige uitleg + fotocertificaat,
zm (Mi € +/- 1.200).
E
4371
0
“1934 “Propagandavignet van Hitler- Unsere Hoffnung”
tesamen met Hindenburg 12 Pf, op briefstuk 27/8/1934,
zeer mooi en zeldzaam.
Bezetting tijdens de 1° W.O.
E
500
Amerikaanse en Britse bezetting - BIZONE
DUITSLAND - Burelen in buitenland
E
80
Franse bezetting
Bayern : 1822, voorloper brief uit Munchen (Griffe
R.4 Munchen) 15 Mei 1822, naar Grenoble (FR),
rayonstempel C BR 4 en grensstempel Bavi7re par
Strasbourg (3 lijnen) taxatie 17 deciemen, zm/m.
Sachsen : N° 6, mooi gerand, op brief van Waldkirchen
14/09/1854, naar Berlijn, zm/m.
Inzet
100
50
150
6
120
30
REICH - Brieven en/of poststukken
E
4372
✉
1890, pakketkaart van Berlin via Cöln naar Lille (F)
met frankering (Mi) N° 37 (2x), 47 en 48, 2 Franse
fiscaalzegels op achterzijde, mooi stuk en zeldzame
combinatie.
40
F
4373
✉
1900/1915, 6 zichtkaarten w.v. 4 met spoorstempel,
zm.
25
E
4374
✉
1916, Feldpostbrief (met inhoud) van Lontzen naar
Infanterie Regiment 238, zm.
14
E
4375
✉
1919, LP-brief 1° vlucht van Weimar naar Berlin, met
correct tarief van 1 Mark (Mi N° 78b), zeldzaam als
enkelfrankering, zm.
50
E
4376
✉
1920, aangetekende expressebrief lokaal gebruikt in
Aachen met N° 118b (zeldzaam op brief) ondanks
archiefgaten zeer aantrekkelijk geheel, m (Mi € 1.200)
180
E
4377
✉
1921, Expressebrief van Crefeld naar Brussel, met
5-kleurenfrankering Germania, aantrekkelijk stuk, zm.
20
900
Meer dan 6000 beelden op onze website :
www.vanlooystampauctions.com
4347 - 900 €
- 62 -
LotBeschrijving
E
E
E
4378
4379
4380
✉
✉
✉
Inzet
1922, Expressebrief naar Boppard, met spectaculaire
frankering van o.a. 8 ex. 25 Pf, spoorwegstempels
Cöln- Frankfurt, m.
“1922, brief van Frankfurt naar Parijs, gefrankeerd met
“Arbeider 100 Pf, 2 ex en Posthorn 4 Mark”, alle met
firmaperforatie BSC, m.
1922, zichtkaart Parsifal luchtpost, vervoerd van
Dresden naar Delft (NL) gefrankeerd met LP-zegels
Holztaube 40 Pf (3x) en 60 Pf, zm.
LotBeschrijving
20
12
30
Inzet
E
4406
**
N° 57, 76, 78 en 101, 4 losse en betere waarden,
zm (Mi. € 109,30)
10
F
4407
**
N° 140/54 “1956 Berlijnse stadszichten”
(Blokken van 4), zm (Mi € 220).
35
E
4408
0
“SZ 1 B en SZ 6 “Gebouwen 10 en 1” samenhangend
in blok met bladboord, tanding iets los en bruin vlekje,
doch zeldzaam, m (Mi € 920).
70
F
4409
**
1952/1990, verzameling op insteekbladen vnl na 1980,
met veel reeksen, boekjes en combinaties, zm.
60
E
4381
✉
1922, brief van Frankfurt naar Parijs gefrankeerd met
Posthorn 2 M en 4 M, beide met firmaperforatie BSC,
zm.
12
E
4382
1922, pakketkaart van Solingen naar Brussel, met
Germania frankering hoge waarden + Mi N° 175 blok
van 4, zm.
E
4410
**
✉
N° 327/41 “1952/53 beroemde personen” basisreeks
met enkele extra’s, 84 Pf zeer lichte gomplooi, zm/m
(Mi € ++450).
20
F
4411
0
“BF 8/9A en B “1953 Karl Marx” met
gelegenheidsstempel, zm (Mi € 600).
E
4412
**
“BF 8/9 B “1953 Karl Marx, ongetand”, zm (Mi € 180).
36
E
4413
0
“BF 13 “1955 Engels”, zm (Mi € 180).
27
E
4414
**
“Boekje SMHD 1a “Vliegtuigje”, zm (Mi € 100).
20
E
4415
**
“Boekje 5 II/1b “Klederdrachten”, zm (Mi € 45).
9
E
4416
**
“Boekje 5 II/5b “Klederdrachten”, zm (Mi € 140).
28
F
4417
**/0
1953/1963, verzameling combinaties w.o. veel
Vijfjarenplan, Marx 1953, Ulbricht (ook op brief), zm.
E
E
E
E
E
4383
4384
4385
4386
4387
✉
✉
✉
✉
✉
D.D.R. Reeksen- Samenstellingen en/of verzamelingen
1922, pakketkaart van Solingen naar Brussel met
spectaculaire Germania-frankering met o.a. 12 ex
4 Mark, zm.
25
1923/15/2, Feldpostbrief met dienst Mi N° 33
(blok van 4) met stempels Esperanto, zm.
20
1923, Esperantobrief van Nûrnberg naar Hannover,
met cijfer 100 Mark en rolstempel Wereldcongres
Esperanto, m.
1923, gehavende brief van Cöln naar Brussel,
gefrankeerd met 5 Mrd geeloranje zigzag-tanding
(16 ex) w.o. randblok van 14 aan achterzijde alle
met firmaperforatie KB, laat gebruik (20 nov), m/ntz.
1929, zichtkaart Hannover gefrankeerd met Hindenburg
5 Pf (Mi N° 411) 2x combinatie W 27, verzonden naar
Parijs, zm/m.
20
15
15
4388
**
N° 133 “1951 Posthorn 40 Pf lila”, zm (Mi € 140).
28
F
4389
**
N° 177/96 “1954/61 Theodoor Heuss”, zm (Mi € 280).
50
F
4390
**
N° 177/96 “Heuss” (2x) enkele zegels met vingers,
zm/m (Mi € 560).
50
F
4391
**
N° 179-Y, 182 Y/186 Y en 259 Y/260 Y “Heuss
Lumogen” volledige reeks in blokken van 6, w.o.
30 Pf plooi door 3 zegels (ntz), de andere zeer mooi
(Mi € 408).
40
E
4392
**
N° 189 “1954 Heuss 50 Pf groenzwart”, zm (Mi € 200).
40
F
4393
0
N° 373 “100 Jaar telefoon” (2 FDC’s + 1 kaart), w.o.
FDC met druk aan binnenkant, zm (Yv. N° 245).
E
4394
**
N° 1642 F1 “1992 Siemens, met ontbrekende
inschriften” met fotocertificaat A. Schlegel- ZEER
ZELDZAAM, zm (Mi € 500).
100
100
Duitsland - Algemeen / Samenstellingen Zegels
F
4418
✉
1821/1870, 7 brieven w.o. naar Brugge en Parijs en
Feldpost Amt 7° Armée UPS 1870, m/ntz.
20
F
4419
✉
1855/1956, samenstelling betere poststukken (9 stuks),
w.o. Oldenburg N° 2-I enkelfrankering, brief Hannover
van Hankensbüttel naar Uthmöden, 2 Bezirksstukken
1948, zm/m.
80
E
4420
✉
1899, geïllustreerde postkaart verstuurd van
Lindau naar Heilbronn, gefrankeerd met DuitseOostenrijkse- Bayern- Zwitserse en Wurttembergzegels,
samengesteld tijdens een cruise op de Bodensee, lichte
gebreken doch zeer interessant geheel.
30
F
4421
*/0
Abstimmungsgebiete 1920/1923, verzameling
w.o. Allenstein, Marienwerder, Opper Silezië, op
albumbladen, met betere zegels, hoge cote, zm/m.
BUND - Reeksen
E
90
150
3
150
BUND - Verzameling en/of samenstelling
F
4395
*/0
1949/1958, samenstelling betere reeksen en zegels,
w.o. Posthoorn *, Helfer der Menschheit, zm, hoge
cote !
150
F
4396
**
“1961/1965 “Beroemde Duitsers” met papiersoorten,
blokken van 4, keerdrukken, rolzegels, zm.
40
F
4397
**
“1964/1966 “Bauwerken” volledige reeksen met en
zonder bladboord, met extra’s zoals rolzegels, blokken
van 4, zm.
40
F
4398
**
“1966/1967 “Brandenburger Tor” gespecialiseerde
verzameling met gomsoorten, rolzegels, bladboorden,
keerdrukken, brugparen, 1 ontbrekend tandje de rest
zeer mooi, hoge cote.
Ex 4421 - 150 €
120
F
4399
**
“1970/1976 “Heinemann” volledige reeksen zonder en
met bladboord en “Industrie” reeks met bladboord, zm.
F
4400
**
“1971/1974 “Veiligheid” mooie verzameling met
combinaties, keerdrukken, bladboorden, rolzegels met
diverse nummers, zm.
80
F
4401
**
“1977/1987 “Burchten en Kastelen” zeer uitgebreide
verzameling w.o. rolzegels strippen van 5 met
aanloopstroken, bladboorden, combinaties, hoge cote,
niet nagezien op variëteiten, zm.
100
20
F
4422
*/0
1939/1945 Böhmen und Mähren, verzameling op
albumbladen, zm/m.
25
F
4423
**
“1994, BF 30 “Fabeldieren” met 3 verschillende
plaatfouten Mi N° 30 fA, fC en fD, zm.
30
F
4424
**
“1997, N° 1953 “Mendelsohn kleinbogen, met
SPECTACULAIRE MISPERFORATIE” met copie van
attest Schlegel + los zegel in paar met “Met
ONBEDRUKTE onderste zegel” op brief. Zeer
zeldzaam en onmisbaar voor gespecialiseerde
“Muziekverzamelaar”- zeer hoge cat. waarde.
300
F
4425
**
“1997, N° 1954 “Kinderen in het verkeer” kleinboog
met SPECTACULAIRE MISPERFORATIE, met copie
attest Schlegel, voor de autoverzamelaar, zm.
100
F
4402
**
Diverse variëteiten, w.o. N° 1583-III en V, zm.
40
F
4403
**
Diverse variëteiten, w.o. N° 903f6, 1481 f44, 1482 f23,
blok 23 fB, zm.
30
F
4426
**
Diverse automaatzegels en postwaardestukken, w.o.
zonder waardeinschrift, Muster, onversneden, zm.
Flora en Fauna, diverse plaatfouten, w.o. N° 1505,
1515, 2015, zm.
40
30
F
4427
**
“Thema “Schilderijen”, diverse plaatfouten, w.o.
N° 799 f4, 815 f16, 1843 f9, 1854 f8, zm.
50
F
4428
**
“Thema “Muziek” diverse plaatfouten, t.w. 1441-I, 1441
f2A, 1596 III, IV en V, 1625-I, 1939f8, hoge cote, zm.
F
4404
**/
PWS
BERLIJN Reeksen, Verzameling en/of Samenstelling
E
4405
**
N° 35/41 “1948 UPU”, zm (Mi € 750).
150
- 63 -
100
LotBeschrijving
Inzet
LotBeschrijving
ETHIOPIE
E
4429
*
FRANKRIJK - Cérès III ° Republiek
“1960, Rode Kruis “25° Verjaardag 25ct + 3ct blauw”
met omgekeerde opdruk, originele gom met licht
scharnier, zm, zeldzaam (Mi N° 393 K).
25
FRANKRIJK - Cérès
E
4430
0
N° 3 (5x) en 4 (3x) “Cérès 20c noir sur jaune en
25c bleu” 7 goed gerande ex., w.o. diverse tinten
en afstempelingen, zm (Yv € +/- 500).
4431
0
N° 3 en 4 “Cérès 20 cent en 25 cent. (Beide in
zeer mooi gerand paar), zeer mooie Afst. Grille,
zm (Yv € +210).
45
E
4432
0
N° 4 “5 cent. vert” (In paar) op briefstukje, met
prachtige datumstempel Strassbourg, zm
(Cérès € +90).
20
N° 37 “Cérès 20 ct bleu” mooi hergomd,
zm (Yv € 120).
12
4433
(**)
FRANKRIJK - Napoléon III en Napoléon III Lauré
E
4434
0
N° 9 “Napoléon III 1c olive” (Strip van 3) op groot
fragment van drukwerkband, verstuurd uit Marseille
naar Perpignan 1860, zeer goed gerande zegels met
mooie lichte centrale Afst. c.à.d., prachtex.
(Yv € ++300).
E
4453
*
N° 54 “10c brun sur rose” zeer licht * spoor en zeer
fris, prachtex. (Yv € 675).
80
E
4454
*
N° 56 “30c brun” frisse zegel, wat gedecentreerd en
wat zwaar * zoniet zeer mooi, zm/m (Yv € 1.000).
60
E
4455
0
N° 56h “Cérès dentelé 30c brun” met opdruk Langer op
rugzijde, zm (Maury € 165).
40
FRANKRIJK - Sage
60
E
E
Inzet
E
4456
*
N° 61 “Type Sage 1 ct vert” licht * spoor,
zm (Yv € 200).
E
4457
*
N° 63 en 80 “Sage 4c vert type I” zeer mooie centrage
en “30 c bruin type II”, zm (Yv € 360).
40
E
4458
*
N° 70 “Type I 40c orange” zuiver 1° *, zm (Yv € 850).
100
E
4459
*
N° 75-Cu “Type II 5c vert” met bladboord en curiositeit
“Teinte de fond partielle”, zm (Maury € 215).
30
E
4460
0
N° 81 “Type II 75c rose” mooi gestempeld,
zm (Yv € 150).
15
E
4461
*
N° 82 “Type Sage II, 1 F olive” wat zwaar * rest
(Trace de charnière lourde), zm/m (Yv € 225).
20
E
4462
*/(**)
N° 82 * en 105 (**) “Type Sage 1F olive clair en 2F
bistre sur azuré” beiden in paar en met millésime 0
(beide versterkt met *), zm/m (Yv € +/- 850).
60
4463
*
N° 92 en 92a “25 cent. jaune + jaune bistre”, iets
onregelmatige tanding, m/zm. (Cérès € 650).
45
100
35
E
4435
0
N° 12 “Napoléon III 5 cent. vert” (2x), mooi gerande
ex., lichte Afst. PC, zm (Yv € 200).
30
E
E
4436
0
N° 18 “1F carmin” zeer goed gerand, lichte Afst. gros
points, met keurstempel Hofinger, zm (Yv € 3.250).
600
E
4464
*
N° 94 “Type II 40c rouge-orange” (In paar) met mill. 9,
zm (Yv € 340).
32
45
E
4465
*
N° 97 “Type II 25c noir sur rose” (In paar) met mill. 8,
zm (Yv € 280).
30
E
4466
*
N° 98 “Type Sage II 50 ct rose” licht * spoor,
zm (Yv € 275).
50
E
4467
*
N° 102/105 “1898/1900 Sage type III, 5c, 10c, 50c
en 2 F”, zm (Yv € 625).
80
E
4468
**/*
N° 102 “1898 Type Sage 5c geelgroen” (Blok van 4)
prachtig, onderste 2 zegels postfris, zm (Yv € +140).
24
E
4437
*
N° 19 “Napoléon III 1ct olive” zuiver * spoor,
zm (Yv € 230).
E
4438
*
N° 20 “Napoléon III 5ct vert” licht * spoor, hoektand
rechts onderaan licht spoor van plooi zoniet zeer mooi,
zm/m (Yv € 315).
E
4439
0
N° 22 “Napoléon III 20 cent. bleu” zeer mooie Parijse
Afst. “Lettre Romaine C”, zm (Mathieu 750 FRF).
E
4440
*
N° 26 “Napoléon III Lauré 2ct rouge-brun” (In paar)
zeer mooie centrage en zeer fris, zm (Yv € 370).
E
4441
0
N° 33 “1867 Napoléon III 5Fr violet-gris” ongebruikelijk
mooi exemplaar (zonder pinhole of dunne plek) enkele
bruine vlekjes, zm/m (Yv € 1.200).
32
30
74
FRANKRIJK -Semi-moderne en moderne periode
150
FRANKRIJK - Cérès de Bordeaux
E
4442
0
N° 36 (2x), 37 (3x) en 38 (9x) “Cérès- Siège de Paris”
zeer mooie selectie (14 zegels), w.o. diverse tinten en
stempels, zm (Yv € +266).
35
E
4443
*
N° 37 “Cérès 20 ct bleu”, m (Yv € 365).
28
E
4444
0
N° 40 B “Cérès de Bordeaux 2 cents. brun-rouge” zeer
goed gerand, lichte Afst. GC, doch minieme verdunning
rechtsboven (infime aminci), zm/m (Yv € 325).
E
4445
0
N° 40 B “2c roodbruin” met krantenstempel,
zm (Yv € 1.800).
E
4446
*
N° 41 B “Cérès de Bordeaux 4 ct gris” zeer goed
gerand, zuiver * spoor, gekeurd Brun, zm (Yv € 400).
4436 - 600 €
E
E
E
E
E
E
4447
4448
4449
4450
4451
4452
0
0
0
0
0
0
4445 - 140 €
E
4469
*
N° 115 “Mouchon type I 30c violet” (In paar) met mill.
0, zeer licht * spoor, zm (Yv € 370).
E
4470
*
N° 119 “Merson 40c rouge et bleu”, zm (Yv € 16).
E
4471
*
N° 122- C-I 1 “Cours d’ instruction Merson 2 F violet
et jaune” met annulé-stempel type A, gekeurd Calves,
uiterst miniem spoor van * (quasi **),
zm (Yv € +2.450).
320
E
4472
*
N° 129 “1903 Semeuse Lignée 10c type I” spiegeldruk
(impression recto-verso), luxe zegel met vrijwel
onzichtbaar scharnierrestje, zm.
80
E
4473
**
N° 132 “Semeuse lignée 25c bleu” (In paar) met
mill. 3, zm (Yv € 562).
70
E
4474
**
N° 133 “Type Semeuse lignée 30 cent. lilas”,
zm (Yv € 550).
E
4475
*
N° 133 “Semeuse lignée 30c lilas” (In paar) met mill. 4,
zm (Yv € 670).
70
E
4476
**
N° 161 “1921 Semeuse lignée 50c blauw”,
zm (Yv € 80).
16
E
4477
*
N° 170/81 “Pasteur”, zm (Yv € 95).
20
E
4478
MK
N° 212 “La Céramique Française” op maximumkaart,
zeldzaam, zm.
40
E
4479
**
N° 239 “Semeuse 2F vert-bleu” (Blok van 4) met
hoekbladboord en coin daté 3/12/30, zm (Yv € 140).
14
E
4480
*
N° 240 “Merson 3Fr lila et carmin”, zm (Yv € 61).
12
E
4481
**
N° 257A “Exposition philatélique du Havre” met
bladboord, gekeurd, zm (Yv € 1.600).
240
E
4482
**
N° 301/02 “2F vert + 3,50F brun”, zm (Yv € 72).
14
E
4483
**
N° 305 “Du Plessis”, zm (Yv € 90).
18
E
4484
**
N° 333 “L. Pasteur” hoogste waarde v/d reeks,
zm (Yv € 47).
10
E
4485
**
N° 339/40 “Congrès Chemins de Fer”, zm (Yv € 18,70).
E
4486
*
N° 354/55 “Samothrace- Louvre”, zm (Yv € 170).
E
4487
**
N° 377/77A “Charcot”, zm (Yv € 37,20).
25
140
80
4446 - 80 €
N° 42 B “Cérès de Bordeaux 5 cent. vert-jaune” goed
gerand, lichte Afst. PC, zm (Yv € 200).
30
N° 46A en 47 “Cérès 20 ct bleu en 30 ct brun”
volrandig, w.o.20 ct bleu zeer brede randen,
zm (Yv. € 320).
30
N° 47 “Cérès de Bordeaux 30 cents. brun”, breed
gerand, mooie centrale Afst. GC 2240 Marseille,
zm (Yv € 250).
50
N° 48 “40c orange” breed gerand, lichte Afst. GC,
zm (Yv € 130).
15
N° 49 “Cérès de Bordeaux 80 cents. rose” breed
gerand, fijne centrale Afst. GC 3224 Rouillac,
zm (Yv € 320).
56
N° 49 “80 ct roze” breed gerand, lichte Afst. GC,
zm (Yv € 320).
Meer dan 6000 beelden op onze website :
50
www.vanlooystampauctions.com
- 64 -
30
3
100
3
34
7
LotBeschrijving
Inzet
LotBeschrijving
E
4488
*
N° 379 “Art Français”, zm (Yv € 23).
E
4489
**
N° 380/85 “Chômeurs Intellectuels”, zm (Yv € 90).
E
4490
*
N° 399 “Cathédrale de Reims”, zm (Yv € 10).
2
4
18
E
4491
**
N° 401”Rapatriés”, zm (Yv € 9,50).
2
E
4492
*
N° 402 “Pierre et Marie Curie”, zm (Yv € 10).
2
E
4493
**
N° 420 “Monument”, zm (Yv € 21).
4
E
4494
**
N° 422 “Croix Rouge”, zm (Yv € 17).
3
E
4495
**
N° 429 “Tour Eiffel”, zm (Yv € 17).
3
E
4496
**
N° 430 “Expo de l’eau”, zm (Yv € 37).
7
E
4497
**
N° 440/41 “Natalité”, zm (Yv € 16).
3
E
4498
**
N° 459/60 “Croix rouge”, zm (Yv € 28).
5
E
4499
**
N° 462/64 “Chômeurs intellectuels 1940”,
zm (Yv € 37,50).
7
E
4500
(*)
N° 517 “Pétain 1F50 roodbruin” oorlogsvervalsing
in blok van 4, zm.
15
E
4501
**
N° 553/64 “Armories de villes II”, zm (Yv € 60).
12
E
4502
**
N° 571A “Secours national” (Band van 4 + vignet”,
zm (Yv € 18).
F
4503
**
N° 580A “Secours national” (Volledig vel van 5 strips)
tanding bovenaan en onderaan gelost in boord, zm
(Yv € 775).
E
4504
**
N° 580A “Secours national travail . (strip van 5),
zm (Yv € 155).
3
**
N° 612/17 “Célébrités 1944”, zm (Yv € 12).
F
4506
**
N° 833A “Centenaire du Timbre” (Volledig geplooid
velletje van 10, strips van 4 zegels), zm (Yv € 200).
20
E
4507
**
N° 841 “CITEX 1949”, zm (Yv € 70).
14
E
4508
**
N° 844/47 “C.I.T.T., zm (Yv € 11).
2
E
4509
**
N° 859/62 “Saisons”, zm (Yv € 13).
3
E
4510
*
N° 867/72 “Célébrités 1950”, zm (Yv € 53).
E
4511
*
N° 883/87 “M. de Gandon”, zm (Yv € 17).
3
E
4512
*
N° 891/96 “Célébrités 1951”, zm (Yv € 36).
7
E
4513
*
N° 923 “Conseil de l’ Europe”, zm (Yv € 9,50).
2
7
E
4514
*
N° 930/35 “Célébrités 1952”, zm (Yv € 36).
4515
**
N° 937/38 “Croix-Rouge”, zm (Yv € 12).
E
4516
**
N° 945/50 “Célébrités 1953”, zm (Yv € 70).
E
4517
*
N° 970/74 “Métiers d’ art”, zm (Yv € 26).
E
4518
**
N° 989/94 “Célébrités 1954”, zm (Yv € 186).
10
4519
**
N° 1006/07 “Croix-Rouge”, zm (Yv € 30,50).
6
*
N° 1027/32 “Célébrités 1955”, zm (Yv € 90).
18
E
4521
**
N° 1048/49 “Croix Rouge”, zm (Yv € 16,50).
3
E
4522
**
N° 1055/58 “Inventeurs”, zm (Yv € 10,50).
E
4523
**
N° 1066/71 “Célébrités 1956”, zm (Yv € 51).
E
4524
**
N° 1072/75 “Série sportive”, zm (Yv € 26).
E
4525
**
N° 1078/80 “Techniques”, zm (Yv € 23).
5
E
4526
**
N° 1082/87 “Célébrités 1956”, zm (Yv € 18,50).
4
E
4527
**
N° 1108/13 “Célébrités 1957”, zm (Yv € 26).
5
5
4528
**
N° 1132/38 “Célébrités étrangères”, zm (Yv € 11).
2
4529
**
N° 1161/62 “Jeux traditionals”, zm (Yv € 10).
2
3
E
4530
**
N° 1166/71 “Célébrités 1958”, zm (Yv € 15).
E
4531
❒
N° 1196 en 1213, 2 goede waarden ongetand en
licht spoor van *, zm (Yv € 115)
8
E
4532
**
N° 1207/12 “Célébrités 1959”, zm (Yv € 10,20).
2
E
4533
**
N° 1235/41 “Tourisme”, zm (Yv € 14).
3
E
4534
**
N° 1248/52 “Héros”, zm (Yv € 14).
3
E
4535
**
N° 1257/62 “Célébrités 1960”, zm (Yv € 21).
4
F
4536
❒
“Type N° 1766, 1783 en 1811/13 “Arphila 1975”
Epreuves de luxe, zm (Yv € 525).
“PA 15 “Burelage rose”, zm (Yv € 1.500).
250
4541 - 400 €
4542 - 250 €
E
4543
**
“PA 20 “UPU”, zm (Yv € 65).
E
4544
**
“PA 26 “300 F violet”zm (Yv € 20).
4
E
4545
**
“PA 27 “500F rouge”, zm (Yv € 77).
15
E
4546
**
“PA 30/33 “Prototypes”, zm (Yv € 400).
80
E
4547
**
“PA 35/37 “Prototypes 1957/59”, zm (Yv € 120).
24
13
E
4548
**
“PA 38/41 “Prototypes 1960/64”, zm (Yv € 24).
5
E
4549
**
“PA 44 “Mernoz”, zm (Yv € 10).
2
FRANKRIJK - Alsace Lorraine “Guerre de 1870/71”
E
4550
O
1870 5c green with the background network pointing
upwards, strip of three and pair used on piece and
tied by Bischweiler c.d.s., pressed out crease at top
otherwise very fine, Michel 4 I, uncommon
50
E
4551
✉
1871 incoming cover from France addressed to Metz
and franked with a 20c blue with the background
network pointing upwards, alongside the French 25c
stamp, the former one tied by pen-cancellation,
overall good condition.
80
E
4552
O
1870 10c brown in a strip of three tied to small
piece together with a 5c green stamp, all with the
background network pointing upwards, tied by
Strassburg c.d.s., some faults yet a beautiful and
uncommon item, Michel 4 I and 5 I.
50
E
4553
O
1870 10c brown with the background network pointing
downwards, pair tied to small piece by Mühlhausen
horse-shoe c.d.s. in blue, the left stamp shows a plate
flaw at bottom, perfect condition, Michel 5 II.
20
E
4554
O
1870 20c blue with the background network pointing
upwards, two singles tied to piece by Püttlingen
cancellation, perfect condition, Michel 6 I.
20
E
4555
O
1870 20c blue with the background network pointing
upwards, strip of three cancelled by blue crayon lines,
on small piece, perfect condition, Michel 6 I.
25
E
4556
O
1870 20c blue with the background network pointing
upwards, vertical strip of four cancelled by Strassburg
postmarks and in very good condition, a scarce
multiple, Michel 6 I, cat. €300.
50
E
4557
O
1870 5c green with the background network pointing
upwards in a vertical strip of three cancelled by
Strassburg c.d.s., very good condition apart from some
minor soiling, Michel 4 I.
30
E
4558
O
1870 20c blue with the background network pointing
upwards, strip of three used with Colmar c.d.s. and
showing a superb plate flaw on the middle stamp
(broken “S” in “POSTES”), signed Köhler on that stamp,
very good quailty, Michel 6 I (variety).
50
FRANKRIJK - Blokken
F
4559
**
“BF 2 “1927 Strasbourg” miniem gomvlekje,
m (Yv € 3.000).
350
F
4560
*
“BF 3 “Pexip 1937” met expostempel in rand
(zegels perfect **), zm (Yv € 450).
60
F
4561
**
1958/1987, verzameling boekjes Rode Kruis en
Beroemde personen (25 stuks), zm.
50
FRANKRIJK - Colis postaux
30
FRANKRIJK - Luchtpost
E
4562
**
CP 111 (Verticaal paar) met bladboord, zm (Yv. € 60).
6
E
4563
**
“CP 191 “CLivraison à domicile”, zm (Yv € 20).
4
E
4564
**
“CP 196 “Cheminots- remboursement”, zm (Yv € 21).
40
4
“PA 6 C “1,50 F Outremer met Expo perforatie
E.I. P.A. 30” zeer licht * spoor, zm (Yv € 580).
E
4565
*
“CP 197 “Cheminots vert- remboursement”,
zm (Yv € 15).
90
3
“PA 7 “L. Blériot”, zm (Yv € 47).
E
4566
*
“CP 198 “Cheminots violet”, zm (Yv € 15).
10
3
E
4567
**
“CP 199 “Cheminots bleu”, zm (Yv € 23).
4
E
4537
**
“PA 1/2 “Type Merson, met opdruk”, zm (Yv € 950).
E
4538
*
“PA 1 “Salon Int. de l’ Aviation 2 F orange et vert-bleu”
licht * spoor, zm (Yv € 250).
**
**
2
E
4540
4542
10
E
E
400
E
5
37
4520
*
“PA 14 “50 F groen” zeer fris prachtex.,
zm (Yv. € 2.000).
2
14
E
4539
**
2
E
E
4541
30
4505
E
E
100
E
Inzet
150
- 65 -
LotBeschrijving
Inzet
FRANKRIJK - Preo
E
4568
**
“Preo 47 “55 ct sur 60 ct violet”, zm (Yv € 350).
4569
✉
“TX 2 “10 ct type II” op brief van Bourg s. Gironde
30/3/1860 + TX 3 “15 ct type I” op drukwerkje uit
Conty 5/3/1864, beide brieven zeer mooi (Yv € +70).
25
90
E
4570
*
“TX 8 “60c bistre” breed gerand, zm (Yv € 800).
E
4571
**
“TX 49 “20c op 30c bistre” (Blok van 4) met mill. 2 en
TX 50 “40c op 50c rouge” (blok van 4) met mill. 0, zm
(Yv € +/- 350).
40
“TX 51/54 “1926”, zm (Yv € 118).
24
E
4572
**
E
4573
**
“TX 63 “Un Franc”, zm (Yv € 85).
17
E
4574
**
“TX 64 “1,20F s 2F lila”, zm (Yv € 130).
26
E
4575
**
“TX 65 “5F s 1F lilas”, zm (Yv € 180).
36
E
4576
**
“TX 78/79 “1946/55”, zm (Yv € 150).
30
E
4577
**
“TX 90/94 “1960”, zm (Yv € 80).
16
FRANKRIJK - Samenstellingen- BRIEVEN
E
4578
✉
“1830, brief per 3estafette” (rood) P. 32. P. van
Bordeaux naar Londen, zm.
E
4579
✉
“1835, voorloper uit Londen (inhoud) 3 Febr 1835,
naar Orange (Zuid Frankrijk) door Forewarder uit
Engeland gebracht “Acheminée de Calais par votre
devoué serviteur N. Mory’ (op achterzijde), vertrokken
per post uit Calais op 5 Febr, aankomst Orange 9 Febr,
portmarkering met blauwe inkt, zm/m.
E
4580
✉
100
20
4581
✉
1844, brief uit Amiens (F) 29 Jan. 1844, naar Rome
via pont Beauvoisin, zm/m.
E
4582
✉
“1847, Napolitaanse stoombootpost : Napels/ Lyon,
brief ontvangen en aan de post van Marseille
overgemaakt door “Claude Clercq & Cie, Vapeurs
Napolitaine 15/09/1847”, zm.
F
4583
✉
1847/1853, 6 oude brieven en voorlopers, w.o.
interessante stempels, zm/m.
E
4584
✉
1849, voorloper uit Bordeaux 13 aug 1849, naar
Lima (Peru), via Panama ‘PD’ stempeltje en Engelse
‘Paid’, achterzijde ‘Etranger’ en verschillende taxaties,
zeldzaam, zm/m.
4585
✉
“1850, N° 5 “Cérès 40c oranje” op brief van Chauvry
naar Worteghem (Audenaarde) 19/02/1850, goed
gerande zegel met mooie centrale Afst. Grille, m/ntz
(Yv € 800).
4591
✉
1864, brief uit Parijs gefrankeerd met N° 22, verstuurd
naar Château Thierry 15/02/1864, via ambulant Paris
à Forbach en waarbij de zegel niet werd afgestempeld,
zm.
100
E
4592
✉
1864, N° 23 (3x) op brief uit Bordeaux 29/01/1864,
via ambulantlijn Bordeaux à Paris BP 1° naar Lima
(Peru), zm (Maury € 700)
150
E
4593
✉
1864, brief gefrankeerd met N° 24, verstuurd uit Parijs
24/02/1864, naar Montevideo- Uruguay per steamer,
brief lichtjes beschadigd, zm/m (Maury € 750)
125
E
4594
✉
1866, brief uit de 1° gewichtsklasse, gefrankeerd met
N° 22, bij vertrek niet afgestempeld en bij aankomst
te Parijs 29/06/1866 met de pen ontwaard, zm.
100
E
4595
✉
1867, N° 22 op brief verstuurd van Dijon naar Chalon
sur Saône 09/02/1867, prachtige centrale Afst. Bureau
de Passe 1307 van Dijon, zm (Yv € +90)
25
E
4596
✉
1893, postwaardestuk type Sage 5 c met bijfrankering
Levant N° 5, aangetekend verstuurd van Constantinopel
Galata (Turkije) naar Verviers 2/12/1893, zm.
E
4597
✉
1910, kaart gefrankeerd met Semeuse 10c rood met
zegeldrager ‘Millénaire de Cluny, met datumstempel
Cluny 1910, naar België, zm/m.
50
E
4598
✉
1916, zichtkaart Mezières met Veldpoststempel
‘Brief-stempel/ Gazette des Ardennes’, zm.
60
E
4599
✉
“1817, Chargé-brief uit Autriche naar Parijs “Allemagne
par Strasbourg” en vele portmarkeringen, brief met
scheur doch zeldzaam geheel, m/ntz.
30
E
4600
✉
“1927, 1 postkaart CPRP 1 “Pasteur 60 cent. met
bijfrankering Semeuse 30 cent. en afgestempeld te
Moscou + 1 postkaart 5 + 10 cent. afgestempeld met
Duitse Bahnhofafstempeling Strassbourg, zm/m.
15
E
4601
✉
1932, N° 190, 243 (2x) en 260/61 op luchtpostbrief
uit Parijs 25/04/1932, met bestemling Bogota
Colombië, via New York, met de speciale luchtvaart
maatschappij S.C.A.D.T.A. (Sociedad Colombo Alemana
de Transporte Aéro- kleine Duitse Colombiaanse
luchtvaartmaatschappij vanaf 1919 tot W.O.II).
120
E
4602
✉
“1935/1936, 2 waardebrieven van Luynes naar Brussel,
met op achterzijde strookjes “Vertrokken naar” en
“Maison fermée”, zm.
10
E
4603
✉
“1939, Entiers à type spéciaux CP 15 “Les éclaireurs
de France”, met speciaal vignet en 1° dagstempel
1 Juli 1939 (Yv. € 60).
15
E
4604
✉
“1940, brief uit Paris 31/ Chambre des Deputes
11/5/1940 naar Verviers (Belgique) en terug gestuurd
via Duitsland postale controle Frankfurt en
censuurband en 2 stempels “’Geprüft”, zm.
50
E
4605
✉
“1940, briefkaart uit Rochefort sur Mer11/5/1940,
naar Bruxelles, met censuur Keulen “OKW Geprüft 29.
(type van dit cachet gebruikt juni/juli 1940).
40
E
4606
✉
“1941/1942, 2 postwaardestukken “Salon du
Prisonnier” Kerstmis 1941, 1 gebruikt van Parijs 1942
naar Duitsland met censuur en 1 ongebruikt, zm.
70
E
4607
✉
Briefomslag met 15 cent. Sage, met stempels OR
en boîte rurale J, m/ntz.
20
25
1840, voorloper uit Oran (Algerije) 17/9/1840 met
bestemming Limeray- Amboise, bij aankomst in de
haven van Toulon ontsmet via 2 incisies in de
brief- MOOI LIEFHEBBERSTUK !
E
E
80
25
12
Inzet
E
50
FRANKRIJK - Taxe, Service
E
LotBeschrijving
30
120
120
Franse Gebieden - Cilicië
E
4608
**/*
N° 79-V “1920 opdruk 3 1/2pi op 5pa” met dubbele
opdruk, strip van 4, buitenste zegels postfris, alle zegels
gesigneerd P. Scheller, zm (Yv voor * € 1.800).
140
E
4609
**/*
N° 79-V “1920 opdruk 3 1/2pi op 5pa” met dubbele
opdruk (w.v. 1 kopstaand), strip van 4, buitenste
zegels postfris, alle zegels gesigneerd P. Scheller,
zm (Yv voor * € 1.800).
140
E
4610
**/*
N° 80- V “1920 opdruk 70pa op 5pa” strip van 4 met
dubbele opdruk, buitenste zegels postfris, alle zegels
gesigneerd P. Scheller, zm (Yv voor * € 1.800).
140
E
4611
**/*
N° 80 -V “1920 opdruk 70 pa op 5 pa” dubbele opdruk
w.v. 1 kopstaand horizontale strip van 4 met originele
gom, buitenste zegels postfris, alle zegels gesigneerd
P. Scheller, zm (Yv voor * € 1800).
140
4585 - 120 €
E
E
E
E
E
4586
4587
4588
4589
4590
✉
✉
✉
✉
✉
“1852, N° 4 “Cérès 25 cents. bleu”, op brief van
Breteteuil-S-Iton naar Evreux 27/10/1852, breed
gerande zegel met zeer lichte Afst. PC, zm (Yv € 80).
“1861, N° 14Ad “20c bleu sur vert percé en lignes”, op
brief verstuurd uit Parijs bureau D 12/04/1861, naar
Antwerpen (Nota : brief met 1 ontbrekende zegel van
20c, port was 40c), zm (Yv € +/- 700).
“1861, N° 14 Ba “Napoléon III 20c bleu sur vert, type
II”, op brief verstuurd van Albertville naar Chambéry
06/05/1861, zm (Maury € 330).
“1861, N° 16 “40c Percé en lignes”, op brief verstuurd
uit Parijs bureau J naar Brussel 21/09/1861,
zm (Yv € 150).
“1862, N° 14 B “20c bleu type II, Percé en Lignes”
(2x), brief uit de 2° gewichtsklasse verstuurd uit
Castelnauolary naar Carcassonne 18/08/1862,
zm (Yv € ++110).
16
80
Franse Gebieden - Marokko
66
30
E
4612
*/0
N° 1/8, 2A/3A en 6A “Type Sage” w.o. 3A gestempeld
alle andere *, zm (Yv € 1.127).
E
4613
**
“BF 1 “Solidariteit I”, zm (Yv € 28,60).
Meer dan 6000 beelden op onze website :
35
- 66 -
www.vanlooystampauctions.com
150
6
LotBeschrijving
Inzet
LotBeschrijving
E
4614
**
“BF 2 “Solidariteit II”, zm (Yv € 28,60).
6
E
4615
**
“BF 3 “Solidariteit III”, zm (Yv € 35,10).
7
E
4616
**
“BF 4 “Solidariteit IV” (met waarschijnlijk origineel
dun plekje vooraan rechts), m (Yv € 35,10).
Bod
Franse Gebieden - T.A.A.F.
E
4617
**
N° 13 C “Walvissen”, zm (Yv € 17).
E
4618
**
N° 20 “Archipel Crozet”, zm (Yv € 92).
18
E
4619
**
N° 21 “Soleil calme”, zm (Yv € 115).
23
E
4620
**
N° 22 “Walvis”, zm (Yv € 31).
6
E
4621
**
N° 28 “Stormvogel”, zm (Yv € 45).
9
3
E
4651
0
N° 103 “3 Pence rose, plate 6” wing margin,
zm (SG £ +55).
20
E
4652
0
N° 107 “Victoria Jubilee 5d Die I”, zm (SG £ 100)
+ Die II bijgevoegd ter vergelijking (ntz).
14
E
4653
0
N° 118 “2 Sh dull blue, wingmargin” (plaat 1),
wat zware Afst. zoniet zeer mooi (SG £ 175).
15
E
4654
0
N° 127 “5 Sh pale rose, plate 2” knipje in rand,
m/ntz (SG £ 1.000).
50
E
4655
O
N° 127 “1874 5/- rose Plate 2 used and extremely
well centred”, a couple of small thins at bottom and
some soiling however otherwise good condition,
“SG £1,200).
100
E
4656
0
N° 139 “1875, 2 1/2 pence rosy mauve, white paper,
plate 2”, zm (SG £ 80).
22
E
4657
0
N° 141 “2 1/2d rosy mauve wmk. Orb” (2x),
plates 13 and 16, zm (SG £ 100).
44
20
E
4622
**
N° 30 “Orca”, zm (Yv € 16).
3
E
4623
**
N° 64/65 “Walvis en dolfijnen”, zm (Yv € 15,60).
3
E
4624
*
“PA 5 “Pinguins”, zm (Yv € 60).
E
4625
**
“PA 114 “FOLON”, zm (YV € 15).
3
E
4658
0
N° 160 “4 pence grey-brown, plate 17”, zm (SG £ 60).
E
4626
**
“PA 120A “Technologie polaire” triptiek, zm (Yv € 16).
3
E
4659
0
N° 178 en 180 “Victoria 2s.6d en 5 Sh.,
zm/m (SG £ 340).
12
E
4627
**
“PA 122/23 “Columbus en Poseidon”, zm (Yv € 22,90).
4
E
4628
**
“PA 126/27 “Wetenschap”, zm (Yv € 25).
5
E
4629
✉
“1981, 15 brieven alle gefrankeerd met Yv. N° 89
“Zeeluipaard 1,30 F”, met grote verscheidenheid aan
stempels en alle met één of meer handtekeningen, zm.
Inzet
110
60
Franse Gebieden - Alfabetisch per land
E
4630
❒
Congo Brazzavile Type N° 33/38, 6 ongetande
kleurproeven zonder waardeaanduiding, zm.
70
E
4631
0
Djibouti 1983/1987, houten blokken Mi. N° 87
vliegtuigen en 136 Rotary, zm (Mi. € 47)
16
E
4632
O
Gabon, 1924-27 2c black and brown overprinted
Afrique Equatoriale Française in blue, horizontal
GUTTER STRIP of four used with multiple oval
postmarks of the German maritime mail line HamburgWestafrika, as well as parts of a Fernando Poo
registration postmark, perfect condition and
certainly very rare, Yvert 89
E
4633
*/(*)
50
“Madagascar N° 14/18 en 20/21 “Type Sage” 7 zegels
v/d reeks in zeer gemengde kwaliteit, w.o. N° 18, zm
doch alle andere diverse gebreken, m/ntz (Yv € 770).
30
4659 - 110 €
4655 - 100 €
E
4660
0
N° 183 “1883 Victoria 10 Sh ultramarine” stempels
registered in violet, zm (SG £ 475).
80
E
4661
0
N° 264 “1902 Edward VII 5 Sh deep bright carmine”,
zm (SG £ 200).
36
E
4662
0
N° 451 “Seahorse 5 Sh. bright rose-red, re-engraved
background”, mooi gecentreerd, zm (SG £ 85).
38
E
4663
**
N° 508 “1950 George VI ultramarijn” (Strip van 3)
met papierlas, zm.
20
E
4634
**
“Océanië PA 26/28 “Vogels”, zm (Yv € 90).
18
E
4664
**
F
4635
**
Omnibusreeks 1949 UPU, volledige reeks, incl Frankrijk,
Monaco en Algérie, zm.
N° 536/39 “1955 Castles Wilding, Waterlow printing”,
zm (SG £ 225).
45
30
E
4665
**
N° 573 Wi “1958 2d brown Wmk 179 inverted”
zeldzaam zegel, zm (SG £ 140).
36
E
4636
**
“Polynesië PA 48 “WK snorkelen”, zm (Yv € 106).
20
E
4637
**
“Polynesië PA 89/91 “Transport 1974”, zm (Yv € 72).
14
E
4666
**
E
4638
**
“Réunion- CFA PA 49/51 “Bordeaux- Marseille- Paris”,
zm (Yv € 622).
N° 587/94 incl 588a “1958 Graphite-line issue”
full set of 9, VF (SG £ 85).
24
125
E
4667
**
E
4639
*
“Vietnam N° 1/13 “Monarch en sites”, zm (Yv € 63,50).
N° 587/92 Wi “1958 Full set of 5 values Wilding
Graphite” lines watermark inverted, zeldzaam,
zm (SG £ 130).
E
4640
*
“Vietnam N° 22/28 “Prins Bao-Long”, zm (Yv € 39).
35
E
4668
**
N° 605/09 “1959 Wilding Phosphor-graphite
Waterwark 179 set”, VF (SG £ 87).
25
E
4669
**
N° 642/44 P “1963 Red Cross Phosphor”
alle met linkerbladboord, zm (SG £ 65).
24
E
4670
0
N° O 63 “1883 Government parcels 9d dull green”
mooie kleur, zeldzaam, zm (SG £ 800).
80
E
4671
0
1902 Edward VII 1d rood met O.W. Official,
zm (SG £ 150)
60
10
5
Griekenland
E
4641
0
N° 3a “1861, 5 L smaragdgroen” met stempel ‘97’
(Alexandrië), dunne plekjes maar prachtig aspect,
m/ntz (Yv € +200).
14
16
E
4642
(*)
N° 31 “1870 lichtbruin”, zm (Yv € 130).
E
4643
**
N° 354- var. “1927, 80 L blauw en zwart” (Hoekblok
van 4) met spectaculaire harmonicaplooi linksonder,
luxe postfris, met deel van drukkersnaam in bladboord,
zm.
60
24
E
4644
**
“PA 66/68 “NATO”, zm (Yv € 120).
F
4645
0
1896/1997, verzameling met groot aantal bijzondere
en/of zeldzame stempels w.o. Athene 9, Luchtpost,
zelden aangeboden, zm/m/ntz.
E
4646
(*)
“EPIRUS : N° 1/4 “Voorlopige uitgifte v/d
opstandelingen”, zm (Yv. € 1.200).
4647
0
N° 2 “1840 one penny black” mooi vierrandig zegel,
miniem dun plekje, zm/m (SG £ 275).
E
4672
**
Buckingham Palace, zm.
4
E
4673
**
50 years of Doctor Who, zm.
4
E
4674
**
Olympic and Paralympic games, keeping the flame
alive.
4
E
4675
**
The travelling Post office, letters by night.
4
E
4676
**
Microcosmos, a guide to inner space.
4
E
4677
**
Across the Universe, a guide to outer space.
4
4
80
250
GREAT BRITAIN - Losse nrs/ series
E
GREAT BRITAIN - Prestige booklets
80
E
4678
**
The Scots connection (£ 5)
E
4679
**
Braking barriers, great British speed recors
4
E
4680
**
The great Tudor ‘Henry VIII and the 6 wives’, zm.
4
E
4648
0
N° 70 “1855, 6 Pence pale-lilac, wing margin”,
zm (SG £ +95).
36
E
4649
0
N° 101 “1 Sh. green wmk. Emblems”, zm/m (SG £ 200).
E
4681
**
World of invention, technology to change our lives.
40
4
E
4650
O
N° 101 “1865 1/- green watermarked emblems with
wing margin at left” and used with a neatlly applied
Scottish postmark, impeccable quality, (SG £200).
E
4682
**
Jeffrey Matthew’s ‘Machins’.
4
50
E
4683
**
Poem for MH Queen Elizabeth, by Andrew Motion.
4
E
4684
**
A treasury of trees.
4
Meer dan 6000 beelden op onze website : www.vanlooystampauctions.com
- 67 -
LotBeschrijving
Inzet
LotBeschrijving
Inzet
E
4685
**
The golden Jubilee, volume 1.
4
F
4733
**
Lunar New Year, Year of the Horse (20x First stamp).
8
E
4686
**
Centenary of the Royal Navy Submarine service.
4
F
4734
**
Gibraltar Year of the Snake (12x First stamp)
5
E
4687
**
Battle of Trafalgar, death of Nelson.
4
F
4735
**
Celebrating 50 years of James Bopnd (10x First stamp).
4
E
4688
**
Isambard Kingdom Brunel, engineer.
4
F
4736
**
100th Anniversary Titanic (10x First stamp).
4
E
4689
**
Celebrating 60 years since the Queen’s Coronation.
4
F
4737
**
Sport Londen 2012 (30x First stamp).
E
4690
**
The Bronte Sisters.
4
F
4738
**
Christmas 2012 (20x First stamp).
8
E
4691
**
A perfect Coronation, The Golden Jubilee volum II.
4
F
4739
**
Autumn 2012 Stampex, the British speed Kings
(10x First stamp).
4
F
4740
**
Christmas 2012 (20x First stamp).
8
F
4741
**
London Olympic and Paralympic games 2012
(20x First stamp).
8
F
4742
**
Indonesia 2012 (20x First stamp).
8
F
4743
**
Lunar New Year, Year of the Dragon 2012/13
(20x First stamp).
8
F
4744
**
Royal Wedding 29 april 2011, Prince William
(10x First stamp).
4
F
4745
**
The Stamps of Wales (10x First stamp).
4
F
4746
**
London 1908 Olympic Games (10x First stamp).
4
F
4747
**
Victorian Christmas (10x First stamp).
4
E
4692
**
The Royal Society of London.
4
E
4693
**
Morris & C°, Literature and art.
4
E
4694
**
King George V 1910-1936.
4
E
4695
**
You will bring us Victory.
4
E
4696
**
WWF, for a living planet.
4
4696 - 4 €
E
4697
**
Roald Dahl, master storyteller.
4
E
4698
**
The glory of the Garden, a celebration of the RHS.
4
E
4699
**
The making of a masterpiece ‘The Machin’
E
4700
**
British Army uniforms.
4
E
4701
**
Football heroes.
4
E
4702
**
Classic locomotives of The United Kingdom.
4
E
4703
**
We are a Maritime Nation.
4
E
4704
**
Ian Fleming’s James Bond.
4
4
E
4705
**
Detective story, alias Agatha Christie.
4
E
4706
**
Tolkien, famous writer.
4
E
4707
**
Wales, their Celtic root, culture.
4
E
4708
**
First class greeting stamps and labels.
4
E
4709
**
The body guards, Stamp Exhibition London 1990.
4
E
4710
**
The steel wheel on the steel rail.
4
E
4711
**
The story of Wedgwood.
4
E
4712
**
The story of Beatrix Potter.
4
E
4713
**
Northern Ireland.
4
E
4714
**
The story of ‘P. & O.’, schips and their story.
4
E
4715
**
The story of ‘Financial Time’ 1888-1988.
4
E
4716
**
The national Trust, one hundred years of conservation.
4
E
4717
**
European football championship.
4
E
4718
**
Celebrating 75 years of the BBC.
4
E
4719
**
World changers, a tale of British Scientific Genius.
4
E
4720
**
Development British design classics.
4
12
F
4748
**
Christmas 2008 (20x First stamp).
8
F
4749
**
W.O.I remembering, poppies (20x First stamp).
8
F
4750
**
W.O.I remembering, poppies (20x First stamp).
8
F
4751
**
W.O.I remembering, poppy (20x First stamp).
8
F
4752
**
Belgica 2006, dieren ‘Hello’ (20x First stamp).
8
F
4753
**
Belgica 2006, dieren ‘Hello’ (20x First stamp).
8
F
4754
**
100 Years in the Territorial Army 1908/2008
(10x First stamp).
4
F
4755
**
British Butterflies (10x First stamp).
4
F
4756
**
Royal Air Force 90th Anniversay (10x First stamp).
4
F
4757
**
Royal Air Force 90th Anniversay, air displays
(10x First stamp).
4
F
4758
**
Glorious United Kingdom (20x First stamp).
8
F
4759
**
Beijing 2008 (20x First stamp).
8
F
4760
**
Airplanes and their History (20x First stamp).
8
F
4761
**
Love stamps 2008 (20x First stamp).
8
F
4762
**
Love stamps 2008 (10x First stamp).
4
8
F
4763
**
Love stamps 2008 (20x First stamp).
F
4764
**
Glorious Northern Ireland (20x First stamp).
8
F
4765
**
Spring Stampex 2008 (10x First stamp).
4
F
4766
**
Cartoon smilers (20x First stamp).
8
F
4767
**
Congratulation stamps (20x First stamp).
8
F
4768
**
Flowers (20x First stamp).
8
F
4769
**
Knock Knock (20x First stamp).
8
F
4770
**
Christmas (20x First stamp).
8
F
4771
**
Wereldcup voetbal 2002 (20x First stamp).
8
F
4772
**
Winter Robins (20x First stamp).
8
F
4773
**
Ice sculptures (20x First stamp).
8
F
4774
**
Spring Stampex 2004 (10x First stamp).
4
F
4775
**
Occasion entertainment envelopes (20x First stamp).
8
F
4776
**
Stamp Expo 2004 Hongkong (20x First stamp).
8
F
4777
**
Royal Horticultural Soc. 1804-2004, Dahlias
(20x First stamp).
8
F
4778
**
Rule Britannia (20x First stamp).
8
4
E
4721
**
Victoria Cross 1856-2006.
4
E
4722
**
Music, classic album covers.
4
E
4723
**
Treasures of the archive Royal mail book of stamps.
4
E
4724
**
Charles Darwin 1809-1882.
4
F
4779
**
Spring Stampex 2005 (10x First stamp).
E
4725
**
Royal Navy uniforms.
4
F
4780
**
E
4726
**
RAF uniforms, pilots and planes.
4
30th ann. of the first flights of the ‘Concorde’
(10x First stamp).
4
F
4781
**
Farm animals (20x First stamp).
8
E
4727
**
The Regional Definitives ‘Heraldry and symbol’
4
E
4728
**
First United Kingdom aerial Post.
4
F
4782
**
Magic circle’s centenary (20x First stamp).
8
4783
**
Pacific Explorer 2005 World Stamp Expo
(20x First stamp).
8
E
4729
**
The Diamond Jubilee ‘60 years’.
4
F
E
4730
**
2011, The Queen’s and Prince Filip, 85th and 90th
birthday.
4
F
4784
**
The White Ensign, flags (20x First stamp).
8
F
4785
**
Fruit (10x First stamp).
4
F
4786
**
Classic ITV 1955-2005 (20x First stamp).
8
GREAT BRITAIN - Post Office label sheets
F
4731
**
350 Years of the Royal Marines (10x First stamp).
4
F
4732
**
150th Anniversary of Middlesex County Cricket Club
(10x First stamp).
4
- 68 -
Meer dan 6000 beelden op onze website :
www.vanlooystampauctions.com
LotBeschrijving
F
4787
**
Route to Victory 1939-45 (10x First stamp).
F
4788
**
Autumn 2005 Stampex, Admiral Nelson
(10x First stamp).
Inzet
LotBeschrijving
4
4
F
4789
**
Diamond Jubilee 1952/2012, The Queen
(10x First stamp).
4
F
4790
**
Christmas 2007 (10x First and 10x Secondstamp).
8
F
4791
**
Glorious Scotland (20x First).
8
F
4792
**
Glorious Scotland (20x First).
8
F
4793
**
Harry Potter (20x First).
8
F
4794
**
Anniversary of the Machin Definitives (20x First).
8
Inzet
F
4841
**
Keep smiling (20x First stamp).
8
F
4842
**
Festival of Stamps London 2010 (20x First stamp).
8
F
4843
**
Castles of Wales (20x First stamp).
8
F
4844
**
Wishes for all occasions (20x First stamp).
8
F
4845
**
Spring Stampex 2010, The Antarctic (10x First stamp).
4
F
4846
**
British design classic, Leyland services London
(10x First stamp).
4
F
4847
**
London Olympic and Paralympic games 2012
(10x First stamp).
4
F
4848
**
Castles of Scotland (20x First stamp).
8
F
4795
**
W.O.I remembering, poppy (20x First stamp).
8
F
4849
**
Philatelic Monaco 2009 (20x First stamp).
8
F
4796
**
Autumn 2007 Stampex, British birds (20x First stamp).
8
F
4850
**
Philatelic Festival Rome 2009 (20x First stamp).
8
8
F
4797
**
Memories of Wembley Stadium (20x First stamp).
8
F
4851
**
Post boxes 2009 (20x First stamp).
F
4798
**
Glorious England (20x First stamp).
8
F
4852
**
F
4799
**
Glorious Wales (20x First stamp).
8
Thailand Stamp Exhibition 2009 Bangkok
(20x First stamp).
8
F
4853
**
Castles of England (20x First stamp).
8
8
F
4800
**
Glorious Wales (20x First stamp).
8
F
4801
**
Christmas 2006 (10x First- and 10x Second stamp).
8
F
4802
**
Christmas 2006 (10x First- and 10x Second stamp).
8
F
4803
**
Autumn 2006 Stampex (10x First stamp).
4
F
4804
**
For Life’s Special moments (20x First stamp).
8
F
4805
**
For Life’s Special moments (20x First stamp).
8
F
4806
**
Extra Special moments (20x First stamp).
8
F
4807
**
Extra Special moments (20x First stamp).
8
F
4808
**
Football Wembley Stadium London 1966 30 July
(20x First stamp).
8
F
4809
**
Football Wembley Stadium London 1966 30 July
(20x First stamp).
8
F
4810
**
Washington World Philatelic Exhibition2006
(20x First stamp).
8
F
4811
**
Washington World Philatelic Exhibition2006
(20x First stamp).
8
F
4812
**
Fruit (20x First stamp).
8
F
4813
**
Fruit (20x First stamp).
8
F
4814
**
The Great gathering, trains locomtives
(10x First stamp).
4
F
4815
**
Speed steam record Mallard (10x First stamp).
4
4
F
4816
**
The wonder of the wheel, flags (10x First stamp).
F
4817
**
Lunar New Year, Year of the Snake 2013/2014
(20x First stamp).
8
F
4818
**
Doctor Who BBC 1963-2013 (20x First stamp).
8
F
4819
**
G’ day from Melbourne 2013 (20x First stamp).
8
F
4820
**
G’ day from Melbourne 2013 (20x First stamp).
8
F
4821
**
Thailand World Stamp Exhibition 2013 Bangkok
(20x First stamp).
8
F
4822
**
David Livingstone (20x First stamp).
8
F
4823
**
HMY Britannia ‘60th anniversary’ (10x First stamp).
4
F
4824
**
Berteram Mackennal, Australian sculpter
(10x First stamp).
4
F
4825
**
Fruit (20x First stamp).
8
F
4826
**
A bear called Paddington (20x First stamp).
8
F
4827
**
A bear called Paddington (20x First stamp).
8
F
4828
**
High Hopes, sports (10x First stamp).
4
F
4829
**
350th Ann. of The Postmark 166192011
(20x First stamp).
8
F
4830
**
Phila Yokohama Japan 2011 (20x First stamp).
8
F
4831
**
Indipex New Dehli 2011 (20x First stamp).
8
F
4832
**
Pioneers of the industrial Revolution (10x First stamp).
4
F
4833
**
London Olympic and Paralympic games 2012
(10x First stamp).
4
F
4834
**
Anniversary of the Machin Definitives (20x First).
8
8
F
4835
**
Glorious England (20x First stamp).
F
4836
**
Memories of Wembley Stadium (20x First stamp).
8
F
4837
**
Autumn 2007 Stampex, British birds (20x First stamp).
8
F
4838
**
Glorious England (20x First stamp).
8
F
4839
**
The Snowman, children’s drawnings (20x First stamp).
8
F
4840
**
Ann. Battle of Britain 1940-2010 (20x First stamp).
8
F
4854
**
Castles of Northern Ireland (20x First stamp).
F
4855
**
40th ann. of the first flights of the ‘Concorde’
(20x First stamp).
8
F
4856
**
British design classics, the Mini (20x First stamp).
8
F
4857
**
800th anniv. University Cambridge (10x First stamp).
4
F
4858
**
Robert Burns 1759-2009 (10x First stamp).
4
F
4859
**
Charles Darwin 1809-2009 scientist (10x First stamp).
4
F
4860
**
150th Ann. of the famous clock-tower ‘Big Ben’
(10x First stamp).
4
GREAT BRITAIN - Postal History
E
4861
✉
“1848, complete vouwbrief van Londen Feb 2, met
“Too late” naar Stratford, aankomststempel met
manuele datuminvulling, zeer schaars, m.
20
E
4862
✉
1868, aantrekkelijke brief van Newcastle naar Frankrijk,
gefrankeerd met 2 Pence blauw plaat 9 (SG N° 45)
(4x, w.o. een paar), enkele gebreken maar vooral
aan achterzijde, m/ntz.
40
E
4863
✉
1894, postwaardestuk Halfpenny van Dover station
naar Havelange, met diverse tussenstopstempels
(o.a. Liège, Jette, Visé, Havelange), zm.
20
E
4864
✉
1899, AP. 17, R-postwaardestuk van London naar Parijs,
met bijfrankering 1d mauve (2x) en 1/2d oranje, alle
met firmaperforatie, zm.
20
E
4865
✉
1905, R- PWS (Mi) EU 22 I B, met bijfrankering
S.G. 235, naar Bremen, zm.
18
E
4866
✉
“1914, zichtkaart vanuit Pernambuco (Brazilië) naar
Gembloux (België) met George V 1d rood, met stempel
“Paquebot” en ovaal paars stempel “Posted at high
seas” zeldzame combinatie, zm/m.
20
E
4867
✉
1971, 2 brieven naar Frankrijk, met speciaal Postal
strike 1st en 2nd class, voorzien van Frans zegel, zm.
10
GREAT BRITAIN - “Back of the Book”
E
- 69 -
4868
**
National Telephone, emissie van 1870, 1 d zwart en
1 Sh. bruin (Velletjes van 12), zm.
4868 - 180 €
180
LotBeschrijving
Inzet
LotBeschrijving
GREAT BRITAIN - Collections/ Accumulations
F
4869
0
1841/1884, interessante samenstelling met veel ex. 1d
bruinrood ongetand, w.o. variëteiten, platen, stempels,
interessant lot, zm/m/ntz.
160
F
4870
0
“1850/1875, verzameling “Queen Victoria” uitgiften op
2 albumbladen, met veel betere zegels, overwegend
zeer mooi (totaal 47 zegels), zm/m/ntz, zeer hoge cote.
175
F
4871
*/0
1855/1910, verzameling van ca 115 zegels vrijwel
uitlsuitend Victoria met betere waarden, kwaliteit
gemengd maar veel ex. zeer mooi, tevens wat dienst
en fiscaalzegels, zm/m/ntz.
100
E
4872
0
1880/1883, samenstelling w.o. (SG) N° 159, 163, 168,
169, 192/94, m/ntz.
F
4873
0
Kleine ‘Stempel’ verzameling klassiek gebruikt in Egypte
met stempels BO1 en BO2, w.o. SG Z 65 6d pale
chestnut plate 12 stempel BO2 (gebreken maar uiterst
zeldzaam zegel, cote £ 2.750), in gemengde kwaliteit,
zm/m/ntz.
200
Samenstelling vnl. klassiek, met veel betere stempels,
Ierland, Schotland e.a., zm/m/ntz.
100
F
4874
**/*/0
E
4889
*
“Dienst N° 62 “Lyrebird 1 Sh. met opdruk O.S.,
m (Yv. € 97,50).
28
E
4890
*
“Port SG D 118 “1 shilling”, zm (SG £60).
18
COMMONWEALTH - Australië “Booklets”
E
4891
**
“SB 22 “1927 Canberra”, zm/m (SG £ 85).
30
F
4892
**
“MB 1, 1a en 2 “1967 Military booklets” volledige reeks
vogels en Elizabeth II, zeldzaam, zm (SG £ 210).
50
F
4893
**
1953/1965, 8 verschillende boekjes, w.o. betere, 1 ex.
met Koala op kaftje met vlekje (NTZ), andere, zm.
80
F
4894
**
1966/1967, gespecialiseerde verzameling nrs
SB 40/43, met diverse Slogans, waxed interleaves etc.
(totaal 25 boekjes), zm.
250
F
4895
**
1968/1972, verzameling boekjes Famous Australians en
Prime Ministers w.o. betere a-nrs (SG 44a, 45a etc.),
totaal 17 boekjes, zm.
140
60
COMMONWEALTH - Australië “States”
F
4896
*/0
“New South Wales 1851/1911, mooie verzameling
w.o. flink aantal “Corbould issues” w.o. 5 shillings,
watermerkvariëteiten, SG N° 256 specimen, N° 238,
dienstzegels, extra’s zoals modernere zegels met
perforatie NSW, merendeel in mooie kwaliteit,
zm/m/ntz.
300
E
4897
0
“Tasmania N° 10 “1854, 4d orange” mooi vierrandig
zegel, zm (SG £ 400).
80
F
4898
0
Victoria 1851/1910, mooie verzameling op albumbladen
w.o. SG N° 7 (hoekje beschadigd) mooi gedeelte Stamp
Duty zegels 1884/96 (17 zegels met waarden t/m £ 2),
zm/m/ntz, hoge cote.
300
E
4899
*
“Western Australia N° 92 “1885, 1d on 3d cinnamon
straight top” (Verticaal paar) met bladboord, zeldzaam,
zm (SG £ ++280).
70
E
4900
(*)
“Tasmania N° 41 “1858, 1 Sh vermiljoen, ongetand”
mooi vierrandig zegel (zonder gom), zm (SG £ 550).
80
E
4901
*
“Tasmania N° 141 “One Shilling orange-red” mooi zegel
met originele gom, zm (SG £ 80).
36
E
4902
✉
“South Australia 1858, vouwbrief met prachtex.
van (SG) N° 7 “2d orange-red” zeldzaam, zm
(zegelwaarde cote £ 80).
COMMONWEALTH - Afrika Zuid
E
4875
0
N° 108 “Oranje Vrijstaat V.R.I. 6d op zes Pence
karmijn” luxezegel (SG £ 35).
18
E
4876
✉
“1957, speciale envelop “Natal centenary exhibition”
met 1/2d wrattenzwijn (blok van 4), speciaal vignet
en Natal stempels, zm.
20
1966, brief Kaapstad lokaal verstuurd gefrankeerd
met o.a. belastingzegel 2c, met straportzegels 1c
en 2c, zm.
20
“Franse zichtkaart v/d Boerenoorlog, uit de reeks
“Le bon Vivant”, zm.
10
E
E
4877
4878
✉
✉
COMMONWEALTH - Australian Antarctic Territory
E
4879
**
N° 8/18 “1966 Frankeerreeks”, zm (Yv. € 120).
24
E
4880
✉
N° 8/10 en 12/18 “1966 Frankeerreeks, zonder 5c”,
op brief naar Nederland, zm (Yv. € ++67,75).
30
COMMONWEALTH - Australië
E
E
E
4881
4882
4883
*
**
**
N° 21 ce “1918 George V 1d carmine-pink” zeldzaam
zegel, in prachtkwaliteit, zm (SG cote £ 120).
20
N° 23 “1918 George V 1 1/2p sepia” (Blok van 4),
zm (Yv. € ++28).
16
“MS 106a “1928 Melbourne Exhibition” luxe hoekblok
(SG £ ++110).
50
Inzet
100
COMMONWEALTH - B.A.T.
E
4903
*
N° 35 en 36 “Helicopter en sneeuwvoertuig”,
zm (SG £ 44).
15
COMMONWEALTH - B.I.O.T.
E
4904
**
N° 16/30 “Zee-fauna”, zm (Yv € 110).
22
E
4905
**
N° 36/38 “Zee-fauna”, zm (Yv € 17).
3
E
4906
**
N° 54/56 “Fauna”, zm (Yv € 17).
3
COMMONWEALTH - Bahrain
F
4907
**
1948/1980, kleine verzameling vanaf opdrukken
Engelse zegels, met mooi thema dieren, betere
frankeerzegels, enz., zm.
70
COMMONWEALTH - Canada
4883 - 50 €
E
4884
**
N° 404 “1966 Coilstamp 3 cents” (In paar),
druktoevalligheid doorgelopen kleur lichtbruin,
zm en zeldzaam.
E
4885
**
N° 450/56 “1971 Kerstmis” (In blok van 4),
zm (Yv. € 82,50).
E
4886
**
N° 485 “Duif kerstmis 1972, 35 cents” (Blok van 4),
zm (Yv € 40).
F
4887
**/*(*) 1878/1910 Tasmania, ongestempelde samenstelling
Victoria div. types w.o. SG 257 wmk inverted
(roestpunt) en Pictorials w.o. 6d 1900 met specimen
(42 zegels en 1 pws)
E
4888
0
“Port D 59 “5 Shillings, kopstaand watermerk”,
schaars, pr.ex.
30
E
4908
(*)
N° 31 “1859 5 cents red beaver”, zm (SG £ 350).
E
4909
*
N° 36 “1859 Prince Albert 10 cents brown” gom iets
ingedroogd, zm/m (SG £ 950).
E
4910
(*)
N° 59 “Victoria 1868/90 6c donkerbruin” met
gomresten, zm (SG £ 700).
90
E
4911
*
N° 111 “1894 Small queen 10 cents brownished red”
originele gom, zm (SG £ 225).
28
E
4912
*
N° 117 “Victoria 8c” 3x nuances, zm/m (SG £ 270).
45
E
4913
*
N° 121, 127, 129 en 134 “1897 Jubilee half cent,
5 cents (2x), 6 cents en 50 cents” enkele minieme
gebreken, zm/ntz (SG £ 350).
60
E
4914
*/(*)
N° 154, 155 (2x), 155b, 156, 158, 159 en 160 “1898
Queen Victoria with veil” w.v. 156 zonder gom alle
andere met originele gom, zm (SG £ 550).
70
E
4915
*
N° 165 “1900 Queen Victoria with veil 20 cents olivegreen” prachtzegel (SG £ 300).
40
E
4916
*/(*)
N° 174, 176, 178, 180 en 184 “1903 Edward VII 1,
2, 5, 7 en 10 cents” (N° 178 en 184 zonder gom de
anderen met gom en *), zm/ntz (SG £ 320).
20
16
8
80
60
- 70 -
Meer dan 6000 beelden op onze website :
www.vanlooystampauctions.com
20
120
LotBeschrijving
E
4917
**/*
N° 189/93 “1908 Quebec Tercentenary 1c t/m 10c”
w.o. de 7c en 10c postfris, zm (SG £ +218).
E
4918
*
N° 205b, 206, 210 en 214 “1911/12 George V 5c
deep blue, 5c indigo, 10c brownish purple and
50c grey-black” 2 zegels iets onregelmatige tanding
(zoals gebruikelijk), zm/m (SG £ 340).
E
4919
*
N° 217a, 224a, 224b en 259/61 “George V” diverse
tandingen, zm/m.
E
4920
*/(*)
“Strafport N° D 1/13 “1906/32” 2 volledige reeksen,
1 zegel zonder gom de andere met originele gom,
zm/m (SG £ 240).
E
4921
*
“1868/1898, samenstelling “Queens” w.o. betere zegels
zoals SG N° 58 (cote £ 850, doch met korte hoek), 5
ex. van 15 cents, diverse kleuren, 2 zegels na te zien
alle overigen mooi, alle met originele gom, hoge cote.
E
4922
**/*
Inzet
1927/1943, Special Delivery, mooie samenstelling van
7 zegels (w.v. 1 ex met klein bruin vlekje de rest in
prachtkwaliteit), zm (SG £ 170)
LotBeschrijving
4923
*
E
E
E
F
4924
4925
4926
4927
4928
(*)
(**)
**
**
**/(*)
4929
*
250
28
50
E
4942
O
1909 $5 green and red on greenish paper used and
very well centred, perfect quality, SG 167, cat. £75
20
E
4943
*
1913 $5 green and red on green paper (white back)
overprinted SPECIMEN mint hinged with original gum
and in perfect condition, SG 212as, cat. £90
30
E
4944
*
N° 171/74 “Jubilee George V”, zm (Yv € 27,50).
4
E
4945
**
N° 303/21 “Kunst & Geschiedenis”, zm (Yv € 35).
7
(*)/0
N° 143 (*) en 144 gestempeld “1873 Newspaper
stamps 1/2d P.10 en 12 1/2”, zm (SG £ 110 en £ 85).
20
E
4947
*
N° 254 en 257 “1896 kiwi 6 pence green en kea
(papegaai)., zm (SG £ 105).
56
E
4948
0
N° 409, 444 en 445 “1/2d, 1d en 2d, zonder watermerk
maar met blauwe afdruk op achterzijde”, zm (SG £ 69).
10
E
4949
0
N° 470 “1927 George V 3 Shillings pale mauve “,
zm (SG £ 170).
28
E
4950
0
N° 1784 “1994 $ 20 violetblauw en goud”,
zm (SG £ 12,50).
10
500
E
4951
N° 156 “Five cents on 36 cents blue” hergomd,
zm (SG £ 200).
(*)/ong 1855 Chalon 2 pence, kartonproef zwart in
blok van 4 ongetand, zm.
30
40
E
4952
0
N° 506 (SG) “1965 I.T.U. 30c, sterk verschoven rode
druk”, zeer zeldzaam, zm.
1857/1872, kleine verzameling “Victoria Chalons”
w.o. (SG) N° 8, 125, zm/m/ntz, hoge cote.
250
40
F
4953
0
N° 520 (SG) “1966 kaart van Ceylon, hydrological
decade 2 Rupees, ongetand” (In paar),
zm (niet vermeld in SG).
1873/1885, Victoria frankeerzegels, op albumblad,
w.o. Newspaper stamp zonder Wmk (SG N° 146),
154, enkele adverts, zm/m.
60
50
F
4954
*/0
Samenstelling variëteiten vnl kopstaande opdrukken,
tevens niet uitgegeven zegel 1983, zm.
60
1891/1909, verzameling frankeerzegels, met diverse
watermerken, w.o. (SG) N° 254, 258, 264, 270
(fiscaal gebruikt), zm/m.
E
4955
✉
“1945 7 Febr. Anti-propagand envelop “Adolph the rat”
naar USA, gecensureerd, zm.
1935 George V 5/- met schildpadden, zm (SG £ 50).
30
N° 4 (SG) “1857/58 4d roze ongebruikt zonder gom”
(zoals alle ongebruikte exemplaren die overgebleven
zijn), op het eerste zicht met gigantische marges
rondom, maar in werkelijkheid professioneel
gerestaureerd, met herstelde hoeken en vergrote
marges. Desondanks een zeer zeldzaam ongebruikt
exemplaar, zeer zelden aangeboden. (SG £ 50.000).
N° 193/207 “Vogels”, zm (SG £ 150).
40
4931
*/(*)
N° 28/34 (incl 28a en 32a) “1876 Crown CR met opdruk
VR” met gebruikelijke bruine gom, zm/m (SG £ 480).
64
COMMONWEALTH - Gibraltar
1885, brief naar Edinburgh gefrankeerd met N° 174
(paar) en 187, met stempels A26 en rondstempel
Gibraltar, zm.
20
E
4956
**
N° 95/106 “1966 Frankeerreeks”, zm (Mi. € 100).
E
4957
**
N° 141/52 “1972/1982 Frankeerreeks”, zm (Mi. € 200).
50
100
COMMONWEALTH - Papua New Guinea
E
4958
(*)
N° 44/45 “1963 Frankeerzegels 10 Sh. en £ 1” met
specimen opdruk, zonder gom, zm (SG £ 90).
30
COMMONWEALTH - Qatar
70
COMMONWEALTH - Gold Coast
N° 128/39 “George VI + Landschappen”,
zm (Yv € 72,50).
120
COMMONWEALTH - Oman
60
E
**
1905 $5 green and brown-orange watermarked multiple
Crown CA used with Singapore c.d.s., perfect condition,
SG 138, cat. £180
4946
N° 10/12 “1871 Crown CR” set of 3, zm/m (SG £ 300).
4933
O
E
*/(*)
E
4941
COMMONWEALTH - New Zealand
4930
✉
20
E
COMMONWEALTH - Malta
COMMONWEALTH - Fiji
4932
1905 $2 purple and black watermarked multiple
Crown CA used and in overall very good condition,
SG 137, cat. £90
32
E
E
O
40
COMMONWEALTH - Falkland Islands
E
4940
46
COMMONWEALTH - Ceylon
E
E
28
COMMONWEALTH - Cayman Islands
E
Inzet
E
4959
**
N° 33/36 “1961 frankeerzegels” hoge waarden 1R-10R,
zm (Mi. € 87).
50
E
4960
**
“BF 1A/B “1965 Scouts”, zm (Mi. € 60).
48
18
COMMONWEALTH - Grenada
E
4934
**
“BF 119/24 “1984 Koningen van Engeland”,
zm (Mi. € 170).
20
COMMONWEALTH - India
E
4935
✉
1889, Gwalior zwerfbriefkaart met groot aantal
verschillende stempels, m.
3
E
4936
(*)/0
Cochin Anchal, 9 zegels, vnl (SG) 020, 21, met
opdrukvariëteiten, zm.
30
COMMONWEALTH - Kanaaleilanden en Man
E
F
4937
4938
✉
**/*/0
Guernsey 1914, reliëf wenskaart bloemen, van Cobo
naar St. Martins, zeldzame combinatie, zm.
Jersey en Guernsey 1860/1948, mooie gespecialiseerde
verzameling Jersey en Guernsey, met voorlopers zoals
Victoria 5 Sh carmine, Edward VII £ 1, zichtkaart 1909
stempel Gorey, 1948 Liberation 2 1/2d ‘broken wheel’,
mooie afdeling kleurnuances en variëteiten, zm.
4960 - 48 €
20
4939
(*)
N° 4 “1867, four cents on 1 anna deep brown”, zm (SG
£ 250).
E
4961
*
1933 olifant 5/- luxe zegel, zm (SG £ 140)
60
COMMONWEALTH - Solomon Islands
400
COMMONWEALTH - Straits Settlements
E
COMMONWEALTH - Sierra Leone
30
E
4962
*
N° 1, 2, 5 en 7 “1907 Large Canoes 1/2d, 1d,
5d en 1/-” gom iets vlekkerig, doch, zm (Yv € 280).
40
E
4963
*
N° 8/17 “1908/1911, Small Canoes” enkele zegels
met bruine gom, zm/m (Yv € 265).
36
E
4964
*
N° 37/50 “1922/31 George V Wmk Mult. Script”
volledige prachtreeks (Yv € 275).
54
- 71 -
LotBeschrijving
E
F
4965
4966
**/*
**/*
Inzet
1913/1931, samenstelling George V beide
watermerken, w.o. 2/6 (beide) en 5/- (script), zm.
“1956/1964 “Elizabeth II” N° 80/94 en 101/09, beide
watermerken volledig, enkele hoge waarden met
scharnier, zm (Yv € 180).
E
4967
4968
**
**
N° 591 (SG) “1972, 1° zegel van Sri Lanka, lotusbloem”
var. “weggevallen rood” (niet in St Gibbons vermeld),
zm.
N° 591 (SG) “1972, 1° zegel van Sri Lanka, lotusbloem”
(Hoekblok van 9) met SPECTACULAIRE misperforatie,
iets gekreukeld (ontstaan door perforatiemachine),
zeer zeldzaam, zm/m.
4984
*
1889/1926, samenstelling specimenopdrukken, w.o.
SG N° 59, 65, 139, enkele zegels beschadigd, zm/ntz.
100
F
4985
✉
1918, spectaculaire brief naar Southhampton via New
York, w.o. gefrankeerd met blok van 8 van 3 Pence
purper op geel met enorm verschoven opdruk ‘War Tax’
zeer zeldzaam !, mooi.
150
E
4986
✉
“1935, aangetekende brief via New York naar
Simonstown, Zuid Afrika per HMS “Carlisle” gefrankeerd
met volledige reeks Silver Jubilee 1935, zm.
30
E
4987
✉
1935, 2 aangetekende brieven naar Engeland, beide
met volledige reeks Silver Jubilee 1935, enkele zegels
beschadigd maar toch aantrekkelijke stukken, m/ntz.
30
F
4988
✉
1937/1944, 3 poststukken met Coronation 1937
frankering w.v. 2 via Haiti naar USA, zm/m.
30
F
4989
✉
1953/1981, leuke verzameling van 15 poststukken,
meeste aangetekend verstuurd naar Ierland, mooi
thema, zm.
50
E
4990
✉
“1964 “Lufthansa Poolvlucht” via Fairbanks Alaska met
zegel Shakespeare, zm.
15
E
4991
✉
1967, aangetekende brief naar Ierland met
enkelfrankering Brown Pelican (SG N° 253), zm.
30
E
4992
**
“Caicos Isl N° (SG) 8 B/10 B en MS 11 B “1981
Royal wedding” hoekblokken van 4, alle met
kopstaande opdruk, zeer schaars,
zm (SG £ +1.120).
150
32
40
100
Inzet
E
50
COMMONWEALTH - Sri Lanka
E
LotBeschrijving
COMMONWEALTH - Diverse gebieden
4968 - 100 €
E
E
4969
4970
**
**
N° 594 (SG) “1972 vis” (2x) 2 verschillende variëteiten
‘weggevallen kleuren’ + typezegel, zm.
12
30
4971
**
N° 693 (SG) “1980 Wheel of Life” met omgekeerde
opdruk- zeldzaam (niet vermeld in SG), zm.
E
4972
**
N° 709 “1985 thee plantage 7 Rupees, ongetand”
(In paar), zeldzaam ‘slechts 1 vel bekend’ (niet
vermeld), zm.
E
E
E
E
E
4973
4974
4975
4976
4977
**
**
**
**
**
N° 829 (SG) “1983 vogel dusky flycatcher, 2 Rupees,
ONGETAND” (Blok van 15) UITERST ZELDZAAM, zm
(vermeld in enkele catalogi).
N° 910 (SG) “1985 10 Rupees Buddhist Grave,
imperforate” (Block of 6) Rare (only 1 sheet known),
VF.
N° 1109a (SG) “1990 Development programme” met
kopstaande opdruk - zeldzaam(niet vermeld in SG), zm.
60
300
180
30
N° 1301 (SG) “1995 Abdul Cader” met spectaculaire
kleurvariëteit ‘zwart gedeeltelijk weggevallen”, zm.
30
N° 1459 (SG) “1990 vuurtoren 2.00 op 2.50 Rupees”
met omgekeerde opdruk, zm (niet vermeld in SG).
30
COMMONWEALTH - St. Thome e Principe
E
4978
*
N° 43 “Carlos I 2 1/2 R in groen i. P.v. grijs”
proefdruk, m.
E
4979
0
N° 147-I “Carlos I 15 R met Republica type I
kopstaand”, zm (Mi voor normaal zegel € 25).
10
10
COMMONWEALTH - Soudan
F
4980
✉
“1932/1950, brief met enkelfrankering “Strafport
10m stoomschip” zeer zeldzaam (zegel beschadigd),
aangetekende brief naar Zuid Afrika en aangetekende
brief FDC Airmail pictorials (zeldzaam), zm/m/ntz.
70
COMMONWEALTH - Transvaal
E
4981
✉
N° 74 (Yv) “1/2 P grijs” (Strip van 4), op omslag van
9 juli 1891, naar Kaapstad (aankomst 14 Juli), omslag
met scheurtje, zm/m.
E
4982
4983
*
*/(*)
N° 154/61 1921/1926 George V Wmk Script”, met
specimen, enkele zegels wat roest en N° 162/75
“George V t/m 3 Sh” met specimen, in goede kwaliteit,
zm/ntz (SG £ 340).
1881, samenstelling 1/2 op 6 pence en 1/2 op one
shilling, w.o. SG N° 7 (2x), 8 (2x), 13, 14, hoge cote,
zm/m.
✉
1919/1920, zeer interessante samenstelling van
10 poststukken, scheepspost, militaire stukken
met censuur vanuit Turkije, zm.
F
4994
**/*/0
Canada en Newfoundland,samenstelling op
insteekbladen, vanaf klassiek, veel zegels
zonder gom, w.o. betere waarden, zm/m/ntz.
70
150
HONGARIJE
E
4995
**
N° 123-V “1914 Turul emissie 70f roetbruin” op
papier met groene burelage en ongetand, bovenste
velrand blok van 4 postfris met volle originele gom en
van prachtkwaliteit, niet vermeld in de voornaamste
catalogi, zeer zeldzaam.
80
E
4996
**
N° 124-V “1914 Turul issue 80f violet IMPERFORATED”,
top-marginal block of four mint never hinged with full
original gum and in perfect condition, un-listed by any
of the major catalogues, very scarce.
80
E
4997
**
“BF 1 “Liszt”, zm (Yv € 240).
35
E
4998
**
“BF 18 “Kettingbrug” met enkele lichte kreukjes,
zm/m (Yv € 192).
25
E
4999
**
“BF 22 “1949 Hangbrug 50 Fo. lila”, zm (Yv € 450).
70
E
5000
**
“BF 23 “Dag v/d postzegel”, zm (Yv € 60).
12
E
5001
**
“BF 30 “1954 Dag v/d Postzegel”, zm (Yv € 120).
18
E
5002
**
“BF 31 “1955 Staatsdrukkerij” 2 hoekjes hebben
iets vastgekleefd gezeten (nauwelijks zichtbaar),
m (Yv € 125).
13
E
5003
**
“BF 33 “Expo Brussel ‘58 ongetand”, zm (Yv € 90).
18
E
5004
**
“BF 33 “Expo Brussel ‘58 getand”, zm (Yv € 50).
10
E
5005
**
“BF 38 en 38a “Ruimtevaart Venus, getand en
ongetand”, zm (Yv € 145).
28
E
5006
**
“BF 43 “1963, Budapest kunstschaatsen, getand”,
zm (Yv € 150).
23
E
5007
**
“MH “1949 UPU boekje met driezijdig getande zegels
van alle 3 de waarden” nietjes ontbreken, verder zeer
mooi (Mi € 210).
30
E
5008
**
“BF 121 “Dag v/d postzegel”, zm (Yv € 250).
25
F
5009
*/0
1874/1944, mooie verzameling op bladen, veel
volledige reeksen en beter materiaal, zm.
80
E
5010
❒
“1918 definitives complete set of 6 IMPERFORATED”
and mint never hinged with full original gum, perfect
condition, the 40f with sheet margin, unlisted in any
catalogue, very rare (The norma stamps are
Yv 187/92).
90
E
5011
**
1919 Parlement 75 en 80 Filler, niet uitgegeven met
opdruk (Beide in blok van 4), zm.
30
F
5012
**
1983, verzameling ongetand met mooi thema,
4 blokken, 3 reeksen en 13 los uitgegeven zegels, zm.
25
25
COMMONWEALTH - Turks & Caicos Islands
F
4993
30
N° 693a “Opdruk .33” (In blok van 4), met 3 ex.
N° 693 opdruk .35, zm (SG £ ++15).
E
F
60
Meer dan 6000 beelden op onze website :
160
- 72 -
www.vanlooystampauctions.com
LotBeschrijving
Inzet
LotBeschrijving
E
IERLAND - Losse N° en reeksen
E
5013
0
N° 401 (SG) “Seahorse 5 Sh rose-carmine” op fragment
met paars stempel “Registry of Business Nazmes Dublin
1917” zeer zeldzaam (zegelwaarde SG £ 275).
54
E
5014
0
N° 86/88 “1927 Seahorses Harrison overprints wide
date” prachtreeks, zm (SG £ 350).
70
E
5015
0
N° 105 W “1937 New Constitution 2d wijnrood, met
kopstaand Wmk” zeldzaam, zm (SG £ 200).
40
E
5016
0
N° 111w/25w “1940/67 frankeerreeks volledig met
kopstaand Wmk” zeldzaam, zm (SG £ 360).
70
5037
✉
5017
0
“K 3 “1d red on blued paper” (Verticaal paar) met
ruitstempel 272 “Killarney” rechts kort maar mooie
kleur en aantrekkelijk geheel, m.
30
E
5018
0
“K 3 “1d red on blued paper” (Verticaal paar) met
ruitstempel 316 “Lurgan” zeldzaam, m.
50
E
5019
0
“K 5 “Red Penny on blued paper, T 16” (Horizontaal
paar) op fragment met ruitstempel 259 “Kells Meath”,
ook thematisch interessant vanwege The book of Kells,
zm.
40
20
1866 cover sent from Smyrna to London and franked
with a pair and a single of the 15s brown perf. 9½
tied by a couple of strikes of the Smirne c.d.s. in black
(Sassone 5 rarity points) as well as a “P.D. postmark
in red, overall very good condition and a very scarce
origin-destination cover, (Sassone 45, cat. value for a
pair on cover is € 2,000) (Yvert 27).
200
ITALIE - Oude staten - Modena
E
5038
✉
IERLAND - Stempels (zegel nrs volgens Cat Mac Donnell Whyte)
E
Inzet
1858 cover from Guastalla to Modena franked with a
10c rose without dot after the figure of value and tied
by bars cancellation in blue, Guastalla c.d.s. also in blue
accompaies alongside, perfect condition, Sassone 2,
cat. €500 (Yvert 2).
50
ITALIE - Oude staten - Napels
E
5020
0
“K 11 “1 red penny, T 14” op fragment met volledig
stempel Armagh, zm.
E
5021
0
“K 11 “1d red penny” (blok van 4) met ruitstempel 176
“Donegal” kleine gebreken maar zeer zeldzaam als blok
van 4, m/ntz.
40
E
5022
0
“K 46 “1867,0 5 Sh roze” met ruitstempel 186 “Dublin”
enkele kleine gebreken, m (Zegelwaarde £ 600).
60
E
5023
0
“Engeland N° 49 “1/2d plaat 20” en N° 166 (2x), op
briefstukje 1880, met stempels Dublin, zm/m.
24
E
5024
0
K 69, met 10 verschillende stempels w.o. Bray, Loate,
Tullow, Ramelton, Clogheen, gebreken maar met
zeldzame stempels, m/ntz.
35
E
5025
0
“K 70 “1880, 1d brown” 6 verschillende ruitstempels
w.o. Carrick-on Shannon, Enniscorthy, Thomastown,
kleine gebreken, m/ntz.
22
E
5026
0
“K 72 “1880, 2d met ruitstempel 65 Belturbet”
verwaarloosbaar dun plekje doch zeldzaam, m
(Zegelwaarde £ 90).
30
E
5027
0
“K 84 “1883, 2 1/2d lilac met Hooded circle Cork”
1 kort tandje, m/ntz.
10
E
5028
0
“Engeland N° 159 “1883, 3d op 3d lila” met vol stempel
Belfast, zm (zegelwaarde £ 130).
28
E
5039
O
1859-61 postal forgery of the 10gr, type IV printed in
rose-carmine and postally used, vague crease at top
otherwise perfect quality, with Giaccomo Bottacchi
expertisation note, very rare,
(Sassone F6a, cat. €2,250).
200
ITALIE - Oude staten - Parma
E
5040
*
N° 14e “Governo Provisorio 10c bruin” ongestempeld
met originele gom, met fotocertificaat,
zm (Sass € 1.600).
150
E
5041
✉
1854 cover from Parma to Piacenza franked with a 15c
vermilion with huge and equal margins all around and
in perfect condition in all respects, fantastic aspect,
signed Alfredo Fiecchi, Sassone 7, cat. €750+ (Yvert 7).
250
E
5042
✉
1857 cover from Piacenza to Modena franked with
a 25c brown-red with very large margins all around
and in perfect condition, a great cover of impeccable
aspect, signed Alberto Diena and with 1978 Luigi Gazzi
certificate, Sassone 8, cat. €2,250 (Yvert 8).
300
IERLAND - Verzameling / Samenstelling
F
5029
0
1922/1968, mooie gespecialiseerde verzameling
frankeerzegels, met beide watermerken, tevens enkele
speciale uitgiften, watermerkvariëteiten, kleurnuances,
zm.
5042 - 300 €
90
ITALIE - Oude staten - Kerkelijke Staten
E
5030
✉
1855 cover from Roma to Genova franked with a 5baj
rose and taxed on arrival, very good condition, Sassone
6 (Yvert 6).
E
5031
✉
1868 cover from Roma to Genzano bearing two singles
of the impef. 5c blue-green, generally good condition,
signed Luigi Gazzi and Guglielmo Oliva, a rare franking,
(Sassone 16, cat. as two singles €1,600) (Yvert 14).
E
5043
O
1859 provisional goveernment 20c blue used and
in perfect condition, signed Bruno Oliva and Julius
Schlessinger, Sassone 15, cat. €450 (Yvert 14).
50
E
5044
O
1859 provisional goveernment 20c blue used, minimal
corner thin point at upper right, otherwise perfect
condition, signed Alberto Diena, Sassone 15,
cat. €450 (Yvert 14).
50
E
5045
O
1859 provisional government 10c brown horizontal
pair used with a strike of the “Castel S. Giov. postmark
(Sassone 11 rarity points) dated January 1860 and
showing the month inverted, some minimal faults
but generally superb condition considering the rarity,
signed Emilio Diena and with 1983 Raybaudi certificate,
Sassone 14, total cat. €2,950+ (Yvert 13).
250
E
5046
O
1859 15c vermilion used on piece and tied by the small
rectangular grill, very large margins all around and
impeccable condition, signed Alberto and Enzo Diena,
(Sassone 9, cat. €725) (Yvert 9).
100
20
140
ITALIE - Oude staten - Lombardië Venetië
E
5032
0
Venezia N° 15 en Trieste N° 4, 5, 10, 15, 16, 1919
opdrukken op zegels Oostenrijk vnl op fragment,
zm (Yv € +800).
80
E
5033
0
N° 12 “1858, 3 S groen” luxe (Yv € 110).
22
E
5034
0
N° 18 “Wapenschild 2s geel” gedecentreerd,
zm/m (Yv. € 180).
E
5035
✉
1856 cover from Milano to Venezia bearing fiscal
stamps used postally, the very rare combination
franking of 15c and 30c both printed in calcography
and both in very good condition, onl few such covers
are known, (Sassone 7 + 8, cat. € 2,000)
(Yvert FP3 + FP4).
E
5036
✉
1865 cover sent from Verona to Nürnberg, Germany
and franked with a single 15s brown perf. 9½ and
perfectly centred, fault-free condition,
(Sassone 45, €900) (Yvert 27).
ITALIE - Oude staten - Romagna
18
300
E
5047
O
1859 ½baj pale yellow used with Bologna c.d.s.
dated 1859, good margins and perfect condition,
signed Enzo Diena, Sassone 1,
total cat. €900 (Yvert 1).
E
5048
O
1859 1baj gray-brown used with grill and in overall
good condition apart from two small thin points,
Sassone 2, cat. €300 (Yvert 2) .
30
E
5049
O
1859 1baj gray-brown used with (smudged) black grill
and in perfect quality, signed Emilio and Alberto Diena,
Sassone 2, cat. €300 (Yvert 2).
30
90
Meer dan 6000 beelden op onze website : www.vanlooystampauctions.com
- 73 -
120
LotBeschrijving
Inzet
E
5050
O
1859 4baj brown-orange used on small piece and tied
by grill, impeccable condition in all respects, Sassone 5,
cat. €325 (Yvert 5).
E
5051
O
1859 4baj brown-orange used with Bologna c.d.s.
dated 1860, very good margins and perfect condition in
all respects, signed Emilio Diena, Guglielmo Oliva and
Max Thier, Sassone 5, total cat. €412.5 (Yvert 5).
60
60
E
5052
O
1859 5baj gray-lilac used with grill and in fault-free
condition, signed Alberto Diena and Julius Schlessinger,
Sassone 5, cat. €650 (Yvert 6).
E
5053
**
1859 6baj yellow-green mint never hinged with full
original gum, almost invisible gum bend on the back at
bottom, however still impeccable quality, signed Enzo
Diena, a very rare stamp in this condition (the key
value of the issue), Sassone 7, cat. €850+++ (Yvert 7).
E
5054
O
1859 8baj rose used with good margins all around and
in perfect condition throughout, signed Guglielmo Oliva
and with 1965 Alberto Diena and 1986 Luigi Sirotti
certificates, a very rare stamp in this quality,
(Sassone 8, cat. €3,000) (Yvert 8).
E
5055
(*)
1859 20baj gray-green unused without gum, perfect
condition, signed, Sassone 9 (Yvert 9).
E
5056
(*)
1859, proef van 3 Baj in zwart op grijs papier, zonder
gom, zonder watermerk, prachtstuk met certificaat
Raybaudi, zm.
E
E
E
E
E
E
E
5057
5058
5059
5060
5061
5062
5063
5064
✉
✉
✉
✉
✉
✉
✉
✉
1852 cover from Genova to Livorno franked with a 20c
blue of the first issue in perfect condition, addressee
crossed out otherwise very good condition for the cover
as well, taxed on arrival, Sassone 2, cat. €1,350
(Yvert 2).
150
1862 cover sent from Messina to Genova and franked
with a combination between the 10c bister and the
Italian perf. 20c indigo, perfect condition and most
appealing, Sassone 14 + Italy 2, cat. €1,200
(Yvert 11 + Italy 3).
1863 cover from Castel Fiorentino, Tuscany to Firenze,
franked with a 5c green and a 10c bister, both tied by
pen-cancellation, Castel Fiorentino c.d.s. alongside
(Sassone 5 rarity points), good condition, signed
Guglielmo Oliva, Sassone 13 + 14 (Yvert 10 + 11).
300
E
5067
✉
1855 cover from Marciana-Marina to Barletta,
Kingdom of Naples, franked with a 1cr carmine
and a 2cr blue of the first issue, taxed on arrival and
bearing the postmark “Transito per lo Stato Pontificio”
on the back, perfect quality, very scarce,
Sassone 4 + 5 (Yvert 4 + 5).
300
E
5068
✉
1855 cover from Prato to Roma franked with a 1cr
carmine and a 2cr blue of the first issue, both tied
by the Prato c.d.s. of type I (Sassone 5 rarity points),
railway oval postmark “Sa.Fa. alongside on the cover,
perfect condition, Sassone 4 + 5, total cat.
€1,200+++ (Yvert 4 + 5).
250
E
5069
✉
1856 cover from Marciana-Marina to Marigliano,
Kingdom of Naples, franked with 1cr carmine and a
2cr green of the first issue, both cancelled by pencancellation (Sassone 10 rarity points), overall perfect
condition and a magnificent cover, Sassone 4 + 5f, cat.
value for the cancellation only is €1,650 (Yvert 4 + 5)
400
E
5070
✉
1857 cover from Pisa to Messina bearing a 6cr blue
of the second issue tied by the “P D” postmark, good
condition, taxed on arrival, Sassone 15, cat. €1,600
(Yvert 15).
170
E
5071
✉
1857 cover from Massa Marittima to Firenze franked
with a 6cr blue of the second issue an also bearing on
the front the “Per Consegna” double-line postmark,
overall good condition, Sassone 15, cat. €1,600
(Yvert 15).
150
E
5072
✉
1859 cover from Pistoia to Barga franked with a
2cr blue of the second issue tied by the single-line
postmark “Pistoia” (Sassone 11 rarity points), very
good condition and a rare postmark, Sassone 13,
total cat. €3,400 (Yvert 13).
350
E
5073
✉
1860 cover sent to Perugia and franked with a
bi-colour combination of the 10c brown and the
20c blue-gray provisional government, soiled but
rare, Sassone 19 + 20, cat. €1,000+
(Yvert 19 + 20a).
100
220
100
25
1861 cover from Livorno to Carrara bearing two perfect
singles of the 10c brown, perfect condition, Sassone 14
(Yvert 11).
1855 cover from Viareggio to Vienna, Austria, franked
with a 6cr slate of the first issue and tied by the 9-bars
obliterator of Viareggio (Sassone 7 rarity points),
virtually perfect condition, a very rare destination,
Sassone 7, total cat. €2,050+++ (Yvert 7)
20
150
1861 cover from Modena franked with two singles of
the 20c blue, some foxing but otherwise very good
condition, Sassone 15 (Yvert 12).
✉
450
1852 cover from Genova to Carrara franked with a 20c
blue of the 1861 printings showing a faint doubling of
the frame around the effigy, impeccable quality, signed
Egidio Caffaz, Sassone 15Db (Yvert 12).
1861 cover from Caltanissetta, Sicily to Palermo and
franked with a 10c bister-gray, perfect condition,
Sassone 14Cc (Yvert 11).
5066
150
Cover sent from Castelgoffredo, Lombardy to Viadana
and franked with a 20c blue tied by the double-line
Castelgoffredo postmark (Sassone 8 rarity points),
perfect condition in all respects and coming from the
famous Bolaffi archive, Sassone 15, total cat. €1,180
(Yvert 12).
30
40
40
170
ITALIE
E
5074
**
N° 83/86 (Sass N° 87/90) “Garibaldi” met
fotocertificaat, w.o. Yv N° 86 wat gedecentreerd en
licht roesttandje, zm/m (Yv € 2.000).
E
5075
**
N° 419/28 en 429/31, w.v. N° 428 met zeer licht
roestvlekje op gomzijde, zm/m (Yv. € 187).
18
E
5076
**
N° 567/69 “Tabak Conferentie”, zm (Yv € 115).
22
E
5077
**
N° 595/96 (Sass 657/58) “1951 29° beurs Milaan”,
zm (Yv € 135, Sass € 100).
20
E
5078
**
N° 660/61 “Atlantisch Pact”, zm (Yv € 26).
E
5079
**
“LP 48/49 (Sass 51/52) “1933 Balbo triptieken”,
zm (Yv € 750, Sass € 600).
150
E
5080
**
“LP 129/30 “Catharina de Siena”, zm (Yv € 180).
27
F
5081
✉
1770/1945, 12 poststukken w.o. voorloper Bolzano,
4 militaire postwaardestukken W.O.I, zm/m.
40
F
5082
✉
1839/1841, 8 voorlopers uit Milaan, Turijn en Genova,
naar Lyon (FR), m/ntz.
25
E
5083
✉
“1840, voorloper met officieel stempel “Communita di
Castellarano” in groen, zm.
20
E
5084
✉
1842, 2 brieven uit Napels (TS 3) van 23 Juli 1842 en
uit Rome (TS 2) van 4 Juni 1842, met grensstempel
Sard/Pont de B 14 Juin, zm.
30
F
5085
✉
1875, zeer interessante brief van Hotel Feder Turijn
naar Frankrijk met lakzegel,gefrankeerd met Victor
Emmanuel II 40c roze, zm.
80
E
5086
✉
“1906, brief van Napoli naar Frankfurt, Italiaanse
frankering 10- en 15c aan achterzijde, ten onrechte
in Engeland terecht gekomen, stempels “Missent en
Transatlantic Post Office Plymouth”, interessant,
m/ntz.
20
F
5087
✉
1944/1945 bezetting CAMPIONE, mooie verzameling
van 10 brieven, w.o. met 1° Emissie N° 1/3 tanding
11 1/2 (cote € 84) met FDC, bestemming Liechtenstein
(3 ex), Feldpost, tevens boek Campione d’ Italia, zm.
200
5064 - 200 €
ITALIE - Oude staten - Toscane
E
5065
✉
185? cover from Prato to Roma bearing a 1cr carmine
and a 2cr bright blue on bluish paper of the first issue,
both cancelled by a perfect strike of the “Sa.Fa. oval
railway postmark (Sassone 7 rarity points), impeccable
condition, with 2006 Dr. Helmuth Avi certificate,
Sassone 4d + 5b, total cat. €2,250+++ (Yvert 4 + 5).
Inzet
E
32
ITALIE - Oude staten - Sardinië
E
LotBeschrijving
Meer dan 6000 beelden op onze website :
450
- 74 -
www.vanlooystampauctions.com
5
130
LotBeschrijving
Inzet
LotBeschrijving
F
ITALIE - Kolonies & GEBIEDEN
E
E
E
5088
5089
5090
**
✉
✉
Italiaanse Bezetting van de Egeïsche eiladen – uitgiftes
van Cefalonia en Itaca – Argostoli opdrukken 1941 1d
+ 1d groen, paar postfris zonder scharnier met volledig
originele gom, onberispelijke staat in alle aspecten,
certificaat 2012 Dr. Virgilio Terrachini, zeer zeldzaam
in deze staat. (Sassone no. 8, cat. EUR 600).
Britse Bezetting van de Italiaanse Kolonies – Tripolitania
1948 luchtpostbrief verstuurd uit Tripoli naar
Czechoslowakije gefrankeerd met 18m op 9d in paar,
KGVI uitgifte 1e opdruk, perfecte staat en een zeer
zeldzame brief. (Sassone no. 9).
150
120
Britse Bezetting van de Italiaanse Kolonies – Tripolitania
1950 luchtpostbrief verstuurd vanuit Tripoli naar
Czechoslowakije en gefrankeerd met een zeer mooie
combinatie van de 1m op ½d (x2), de 12m op 6d en
de 18m op 9d waarden van de uitgifte met opdruk
KGVI. Afgestempeld me de zwarte Tripoli stempel, zeer
goede staat en een zeer zeldzame brief, vooral gezien
de ongewone bestemming en de frankering met de
moeilijke zegel met opdruk 12m op 6d.
(Sassone nr. 14 + 21 + 22).
200
5091
✉
Britse Bezetting van de Italiaanse Kolonies – Eritrea
1950, aangetekende brief van Asmara naar Parijs,
Frankrijk met blok van 3 van de 40c op 5d KGVI uitgifte
met opdruk, diverse transit en aankomst stempels aan
voorzijde en achterzijde, een zeer zeldzame postzegel
op brief. (Sassone nr. 19, cat. waarde als drie losse
zegels op brief is reeds EUR 900).
150
E
5092
✉
Britse Bezetting van de Italiaanse Kolonies – Tripolitania
1950 brief verstuurd uit Tripoli naar Czechoslowakije
en gefrankeerd met 14 lire + 2 keer 2m op 1d en 12m
op 6d van de KGVI uitgiftes met opdruk, perfekte staat
met zeldzame bestemming, mooie brief.
(Sassone nr. 14 + 19).
120
E
5093
✉
Britse Bezetting van de Italiaanse Kolonies – Tripolitania
1951 geïllustreerde Kerst kaart verstuurd via luchtpost
van Tripoli naar Czechoslowakije en gefrankeerd
met 1m op ½d en 5m op 2½d van de uitgifte 1951
opdruk KGVI, perfecte staat en een zeer zeldzaam en
aantrekkelijk stuk postgeschiedenis.
(Sassone nr. 27 + 31) .
E
5095
*
**
N° 26/38 en Expres 1/2 “Paus Pius X” de reeks met
express, Express N° 2 **, zm (Yv. € +105).
“BF 1 “100 Jaar postzegel” met originele gomplooi,
zm (Yv € 300).
200
15
30
JOEGOSLAVIE
F
E
E
E
5101
5102
5103
5104
*/0
✉
**
❒
**
5105
*
5106
**/*/0
24
E
5110
**
N° 46 B “1921 Wapenschild 3 Rp oranje,
tanding 9 1/2”, zm (Yv € 380).
76
E
5111
0
N° 103 en 104 (2x), op fragment en prachtige centrale
stempels (Yv. € 265)
20
E
5112
**
N° 104 “1930, 90 Pf klooster van Schellenberg”
met fotocertificaat, zm (Yv € 300).
60
F
5113
**
N° 159 “2 F donkergroen” (Velletje van 12), lichtbruine
vlekken, m/ntz (Yv € 216).
20
E
5114
**
N° 355 “CEPT 1960” (Blok van 4) plaatnr. 1,
zm (Yv € ++480).
120
E
5115
**
N° 355 “CEPT 1960” met bladboordje, zm (Yv € 120).
24
E
5116
**
N° 355 “CEPT 1960” (Blok van 4) met bladboord,
zm (Yv € 480).
90
F
5117
**
N° 521/24 “Bloemen” (Velletjes van 20), zm (Mi € 70).
12
E
5118
**/*
“LP 1/6 “1930 vliegtuigen” 25 Rp met scharnier, 45 Rp
vlekje in gom en de rest postfris, zm/m (Yv € +435).
60
E
5119
**
“LP 14 “1935 vliegtuig 60 Rp op 1 Fr”, zm (Yv € 150).
30
E
5120
0
“BF 7 “4° Expo Vaduz”, zm (Yv. € 50).
8
LIECHTENSTEIN - Uitgiften in kleinbogen
13
F
5123
**
N° 647/50 en 658/60 “1978 40-Jarig jubileum Franz
Joseph II en paarden” (7 vellen), zm (Yv € +64).
13
F
5124
**
N° 664/68 “1979 Vliegtuigen en Jaar v/h kind”,
zm (Yv € 130).
26
F
5125
**
N° 669/71 “1979 diverse onderwerpen”, zm (Yv € 80).
16
F
5126
**
N° 675 “1979 Fresco van Heiligen 20 franken”
(4 zegels in velletje), zm (Yv € +100).
180
20
1882/1975, verzameling Joegoslavië, Servië en
Bulgarije, op albumbladen, zm/m.
F
5127
**
N° 676/78 en 672/74 “1979 Kunst” (6 vellen van 16),
zm (Yv € +92).
20
19
1919/1931, interessante samenstelling van 2 brieven
en 11 zichtkaarten, naar Duitsland en Italië, zm.
F
5128
**
N° 679/81 “1979 Winterspelen Lake Placid”,
zm (Yv € +85).
40
17
1935, niet uitgegeven proeven in diverse kleuren,
11 stuks, zeldzaam.
F
5129
**
N° 682/87 “1980 Europa en Wapenschilden”,
zm (Yv € +140).
100
28
1971/1973, verzameling van 21 ongetande paren,
bezienswaardigheden, zeldzaam.
F
5130
**
N° 688/91 en 695/97 “1980 diverse onderwerpen”,
zm (Yv € +133).
150
27
F
5131
**
N° 692/94 “1980 Jachtwapens”, zm (Yv € +68).
30
14
F
5132
**
N° 698/701 “1980 Het woud in 4 seizoenen”,
zm (Yv € +75).
15
N° 1206 “Maarschalk Tito 0,05 din oranje”, veldeel van
10, deel van beeltenis op velrand gedrukt, prachtige
misdruk (Mi.).
N° XIII “Volksrepubliek Sarajevo met opdruk”
doorgedrukt op gomzijde, 12 din op 5 K in blok van 4,
UITERST zeldzaam, zm (Mi).
Speciale Rode Kruisuitgifte in blok van 4.
22
260
50
N° 18 en 19 “Wapenschild 30 + 40 h bister en oranje”
zonder waarborg (Yv. € 500).
LUXEMBURG - Reeksen/ Losse zegels
3
LIBERIA
F
N° 1/3 “1912 Prins Jan I”, zm (Yv € 240).
13
BOSNIE
E
*
N° 647/50 en 658/60 “1978 40-Jarig jubileum Franz
Joseph II en paarden” (7 vellen), zm (Yv € +64).
N° 602 I “Maarschalk Tito 2 din groen”, velletje van 12
zonder opdruk landsnaam, ZEER ZELDZAAM
(Mi € 2.640).
5100
5109
N° 596/98 “1976 Rubens”, zm (Yv € +64).
**
F
80
E
**
5097
**
N° 1a/3a “1915 Prins Jan II, gewoon papier”,
zm (Yv € 850).
**
E
5099
*
5122
N° 158, 160/66 postfris en 167 *, alleen 50 p.
(cote 0,15) ontbreekt), zm (Yv. € 95).
E
5108
5121
**/*
**
E
F
5096
5098
70
F
E
E
1947 Cipex New York reeks in postfrisse blokken van 4,
blokken getand en ongetand en beide met specimen,
zeer hoge cote (de blokken zonder specimen alleen
al cote € 350)
5114 - 120 €
ITALIE - Vaticaan
5094
**/*
LIECHTENSTEIN - Reeksen
E
E
5107
Inzet
1880/1960, verzameling vanaf 1° type w.o. blokken
1947 ** (roest), zm/m/ntz.
50
E
5133
0
N° 1 “Guillaume III 10c gris-noir” op briefstukje,
breed gerande zegel (met gebuur) en zeldzame
blauwe 3 cirkelafstempeling, zm (Prifix € +/- 1.500).
E
5134
0
N° 1 “Guillaume III 10c gris-noir” breed gerand, lichte
centrale balkenafst., zm (Yv € 85).
Meer dan 6000 beelden op onze website : www.vanlooystampauctions.com
- 75 -
300
12
LotBeschrijving
E
E
5135
5136
✉
*
Inzet
N° 14 “1877 wapenschild 10 cent. oranje” postkaart
van Luxemburg naar Mechelen 30/11/1877, met
prachtige stomme stempel Luxemburg par Bruxll.,
prachtex. en zeldzaam, zm (Prifix).
LotBeschrijving
50
Inzet
E
5173
**
“PA 55/58 en 66/68 “Zeevogels in beide tandingen”
volledig, zm (Yv € 1.040).
160
E
5174
*
“PA 55/58 “Vogels 1955” tanding 11, zm (Yv. € 330).
50
E
5175
0
“PA 55, 57 en 66/68 “Vogels”, zm (Yv. € 395).
60
E
5176
**
“PA 58 “Vogels 1.000F, tanding 11”, zm (Yv € 420).
84
N° 55 “Allégorie 30 cent. met hoekbladboord,
controlemerk TP Timbres Postes, zegel quasi ** doch
onderaan lichtjes versterkt met plakker, zm (Yv € +-42).
15
E
5177
**
“PA 59 “A. Schweitzer”, zm (Yv € 55).
11
E
5137
0
N° 226/30 “Prince Charles”, zm (Yv € 49,75).
10
E
5178
**
“TX 39A/55 “Transport”, zm (Yv € 125).
E
5138
0
N° 234/38 “1931 Caritas”, zm (Yv € 120).
25
24
F
5179
✉
E
5139
**
N° 259/73 “Intellectuelen”, prachtkwaliteit (Yv € 1.450).
1935/1986, samenstelling poststukken (18 stuks),
w.o. zichtkaarten, zm/m.
25
E
5140
**
N° 270/73 “1935 Intellectuelen 3 Fr t/m 20 Frs”,
m (Yv € 1.205).
E
5141
0
N° 276/81 “Caritas 1935”, zm (Yv € 120).
E
5142
✉
N° 300 (2x) als bijfrankering op postwaardestuk nr 111,
verzonden van Grevenmachen naar Knokke 30/8/1938,
zm.
E
5143
**
300
150
E
5180
0
Bergen op Zoom-A, op 10 cent donkerkarmijn,
vierrandig zegel, zm (EY 100)
24
E
5181
0
Gouda-A, op 5 cent lichtblauw, vierrandig zegel, zm.
16
5
E
5182
0
N° 330/32 “Dynastie Charlotte” zegels uit blok,
zm (Yv € 60).
Harderwijk-C groot, op 10 cent karmijn, vierrandig
zegel, zm.
20
12
E
5183
0
Leiden-B, op 5 cent blauw, mooi vierrandig zegel, zm.
24
E
5184
0
Medemblik-A, op 10 cent rood, mooi gerand zegel, zm
(EY 125)
32
E
5185
0
Sneek-C groot, op 10 cent rood, goed gerand zegel, zm
(EY 125)
26
E
5186
0
Tilburg-B, op 5 cent donkerblauw, mooi vierrandig
zegel, zm (EY 100)
28
24
E
5144
**
N° 392/97 “Echternach”, zm (Yv € 50).
10
E
5145
**
N° 413A/24 “Charlotte”, zm (Yv € 60).
12
E
5146
**
N° 439/42 “Caritas 1950”, zm (Yv € 42).
8
E
5147
0
N° 443/48 “Unie Europa”, zm (Yv € 125).
24
E
5148
0
N° 443/48 “Unie Europa”, zm (Yv € 125).
24
E
5149
**
N° 445 en 448 “Europese Unie” (Beide in blok van 4),
zm (Yv € 520).
E
5150
**
N° 449/52 “1951 Caritas”, zm (Yv € 40).
50
8
E
5151
**
N° 449/52 “Caritas 1951”, zm (Yv € 40).
E
5152
**
N° 453/54 “Centilux”, zm (Yv € 85).
16
E
5153
**
N° 454A “Centilux”, zm (Yv € 120).
24
E
5154
**
N° 511/13 “IJzer en steenkool”, zm (Yv € 75).
15
E
5155
**
N° 511/13 “IJzer en steenkool”, zm (Yv € 75).
E
5156
**
N° 514/16 “CEPT 1956”, zm (Yv € 550).
5157
*
N° 514/16 “CEPT 1956”, zm (Yv € 175).
35
E
5158
**
N° 531/33 “CEPT 1957”, zm (Yv € 150).
30
E
5159
**
N° 531/33 “CEPT 1957”, zm (Yv € 150).
30
E
5160
*
“PA 16/20 “100 Jaar Postzegel”, zm (Yv € 57,50).
10
E
5161
**
“BF 3 “20 Jaar kroon van Groot Hertogin Charlotte”,
zm (Yv € 140).
28
E
5162
0
“BF 5 “1946 Helden en martelaars”, zm (Yv € 350).
50
E
5163
**
“BF 7 “Groothertogin Charlotte”, zm (Yv € 150).
30
E
5164
*
“BF 8 “1949 30-Jarig bewind Groothertogin Charlotte”,
zm (Yv € 60).
10
**
“TX 23/26 “1946”, zm (Yv € 27,50).
E
5187
0
N° 1 en 2 “Willem III 5c blauw en 10c karmijn” breed
gerand, zeer mooie centrale stempel Amsterdam-C, zm
(NVPH € 80 + EY € 100).
50
E
5188
0
N° 1/3 “1852 Willem III” w.v. 15 cent vierrandig maar
niet ruim, andere zeer mooi (NVPH € 250).
25
E
5189
0
N° 2 “Willem III 10c karmijn” zeer mooi gerand, zeer
mooie centrale stempel Delft-C, zm (NVPH € 35+ EY
€ 75).
35
E
5190
0
N° 2 “10 cent rood” (Horizontaal paar) met 3 brede
randen (onderste rand smal), zm (NVPH € 180).
27
E
5191
0
N° 2 “Willem III 10 cent rood, plaat V”, zeer mooi
gerand, mooie Afst. Zwolle C (NVPH € 35 + Spec € 50).
18
E
5192
0
N° 2 “Willem III 10 cent karmijn, plaat III”,
goed gerand, mooie Afst. Amsterdam A,
zm (NVPH € 35 + Spec. € 50).
18
E
5193
(*)
N° 3 “15 cent oranje”, mooi vierrandig zegel zonder
gom, met dun pelkje, ntz (NVPH € 500).
50
E
5194
0
N° 3 “15 cent geeloranje”, m (NVPH € 170).
20
E
5195
0
N° 4/6 “Emissie 1864, volledige reeks” met
franco-kastje stempel, zm (NVPH € 150).
35
E
5196
0
N° 4/6 “Emissie 1864, volledige reeks”,
zm (NVPH € 150),”
20
E
5197
0
N° 4/6 “Emissie 1864, volledige reeks”,
zm (NVPH € 150).
20
E
5198
0
N° 4/6 “Emissie 1864, volledige reeks”,
zm (NVPH € 150).
20
E
5199
0
N° 9/12 “Willem III 15 t/m 50 cent” w.v. N° 9 en 11
tanding iets onregelmatig ntz, de andere,
zm (NVPH € 395).
40
E
5200
0
N° 12 “Emissie 1867/68, 50c goudkleur” zeer mooie
centrale puntstempel Nr 44 ‘s Gravenhage, zeer mooie
centrage, zm (NVPH € ++200).
50
E
5201
0
N° 12 “Emissie 1867/68, 50c goudkleur” prachtige
puntstempel Nr 22 Delft, zeer mooie centrage, zm
(NVPH € ++200).
50
E
5202
0
N° 14 “Rijkswapen 1 cent zwart” met halfrondstempel
‘s Gravenhage ope, zm (NVPH € 90).
18
E
5203
0
N° 18 “Rijkswapen 2 1/2 cent violet” lichte francotakjestempel”, zm (NVPH € 90).
18
15
110
E
5165
NEDERLAND - Losse nummers/ series
8
5156 - 110 €
E
NEDERLAND - 1852 Koning Willem III - “1° Uitgifte HALFROND”
5
LUXEMBURG - Emission SERVICE
E
5166
*
N° 28 B “10 cent. grijs” (In paar), met omgekeerde
opdruk, zeer licht * spoor, gekeurd FSPL,
zm (Yv € ++ 220).
40
E
5167
*
N° 33 “1881 Wapenschild 4c groen”, zm (Yv € 200).
20
E
5204
0
E
5168
**/*
N° 67/76 “Type Adolphe”, D 73 en 76 met * de andere
**, D 75 hoektandje rechtsboven gebroken,
zm/m (Yv € 368).
N° 43 “Hangend Haar 50c geelbruin” prachtige
kleinrondstempel Heemstede- hulpkantoor,
zm (NVPH € 25 + NVPH Spec € 65).
25
15
E
5205
0
N° 77/81 “1895 Adolf I opdruk S. P., zm/m (Yv € 260).
30
N° 45 “Hangend Haar 50 cent groen en bruin” met
prachtig grootrondstempel ‘s Gravenhage 3, zm.
10
E
5206
0
N° 47 “Hangend Haar 2,5 Gld rood en blauw”
zeer mooi gestempeld, zm (NVPH € 175).
35
E
5169
**
MONACO - Reeksen, Verzameling en/of samenstelling
E
5170
**
N° 135/39 “Tuinen van Monaco”, zm (Yv € 310).
62
E
5171
**
N° 135/39 “Tuinen van Monaco”, zm (Yv € 310).
62
Meer dan 6000 beelden op onze website :
E
5172
**
“PA 51/54 “Ol Spelen Helsinki”, zm (Yv € 92).
18
www.vanlooystampauctions.com
- 76 -
LotBeschrijving
E
E
E
E
5207
5208
5209
5210
0
0
0
0
Inzet
LotBeschrijving
N° 47 “Hangend Haar 2,5 Gld rood en blauw”
mooie kleinrondstempel, zm (NVPH € 175).
35
N° 47 “Hangend Haar 2,5 Gld rood en blauw” met
mooi grootrondstempel ‘t Loo, zm (NVPH € +175).
Inzet
E
5234
✉
“1934/1935- R-brief Alkmaar per Fokker F.X.VIII “Snip”
naar Curaçao en teruggezonden naar Bergen (NL),
gefrankeerd met N° 269/73 en LP 10 (3x), zm.
18
28
E
5235
✉
N° 90/101 “100° Verjaardag” volledige reeks, prachtig
gestempeld, zm (NVPH € 1.200).
1934, R-brief van Rotterdam naar Londen met
volledige reeks N° 270/73, zm.
20
180
E
5236
✉
N° 153- Cu “Wilhelmina 10 cent rood” met grote rode
kleurvlek, zm.
3
1936, 26/VIII, aangetekende briefkaart Breda
Ginnekenweg naar Duitsland, met reeks
Kinderzegels N° 261/64, zm/m.
10
E
5237
✉
1936, zichtkaart met enkelfrankering N° 284 en brief
met volledige reeks 283/86, beide met speciaal stempel
Erasmus herdenking, (stempel op zichtkaart iets
bijgewerkt), zm/m.
25
E
5238
✉
1936/1937, 2 kaarten en 2 brieven, alle met
enkelfrankering N° 283/86, w.o. Erasmus, zm.
30
E
5239
✉
1937, 5/VIII Jamboreebrief met speciale stempels op
zomerzegels N° 296/99, naar Antwerpen, m.
10
F
5240
✉
1937/1940, N° 300/03 Portret Frans Hals,
4 poststukken met enkelfrankering verschillende
waarden, zm.
15
E
5241
✉
1938, briefkaart met N° 307 en brief met N° 309,
beide als enkelfrankering, zm.
20
E
5242
✉
1939, brief van Nederweert naar Litouwen, gefrankeerd
met Kinderzegels 1937 portret van Frans Hals N° 300,
301 en 302 (paar), ongebruikelijke combinatie, zm.
20
E
5211
*
N° 240/43 en 248/51 “1931/32 Kinderreeksen”, zm
(NVPH € 100).
14
E
5212
*
N° 402 B/403 B “Legioenzegels”, zm (NVPH € 290).
35
E
5213
*
N° 535/37 “1949 Juliana En Face” 3 hoogste waarden,
zm (NVPH € 1.295).
E
5214
*
N° 556/60 “1950 Kerken in oorlogstijd”,
zm (NVPH € 100).
F
5215
**/*
N° 563/67 (3x), 568/72 (5x), 573/77 (6x), 578/81 (3x),
583/87 (4x), 602/06 (5x), in totaal 26 reeksen, zm
(NVPH € 896,50).
150
12
100
NEDERLAND - Eerstedagenveloppen
E
5216
FDC
“E 2 “1950 Kerken in oorlogstijd” met adres
(open klep), zm (NVPH € 750).
80
E
5217
FDC
“E 3 “Leidse universiteit 1950” met adres (open klep),
zm (NVPH € 425).
45
“E 6 “Kind 1951” met adres (dichte klep),
zm (NVPH € 260).
E
5243
✉
1939, briefkaart van Velp naar Den Haag met
enkelfrankering N° 320- zeldzaam, zm.
30
14
F
5244
✉
1939/1940, 5 brieven met frankeringen Kind 1939,
w.o. brief met 2 1/2 ct (strip van 3), enkelefrankering
12 1/2 ct en R-brief Overveen naar Praag, zm.
15
E
5245
✉
1940/1943, 3 brieven met enkelfrankering van
Zomerzegels 1940 N° 350, 354 en 355, w.o. Van Gogh
en Jan Steen (vanuit Scharnegoutum)
30
E
5246
✉
1940, brief naar België met volledige reeks Zomerzegels
N° 350/55, w.o. Van Gogh en Jan Steen (2x), enkele
bruine vlekjes, m.
12
E
5247
✉
“1950, N° 561/62 “Leidse Universiteit” op 1° dag
envelop, aangetekend verzonden “1° dag van uitgifte”,
zm.
30
E
5218
FDC
NEDERLAND - Diverse stempels
E
5219
0
Diverse betere kleinrondstempels (6 zegels),
w.v. 5 ex op Hangend Haar 20 cent t/m 50 cent
(w.o. Amsterdam 3, Neede), zm/m.
E
5220
0
Samenstelling van 11 betere stempels, w.o. kleinrond
Hallum, puntstempels op Hangend Haar en Strafport,
zm/ntz.
50
80
NEDERLAND - Luchtpostzegels
E
5221
**
“LP 9 “1931 Wilhelmina fotomontage”, zm (NVPH € 75).
15
NEDERLAND - Roltanding
E
5222
*
“R 18 “60 cent violet” naar rechts gecentreerd,
zm/m (Cote 40).
NEDERLAND - Gebieden- NED. INDIE
10
NEDERLAND - Portzegels
E
5223
0
P 3, met kleinrondstempel Wieringen, m
(tanding zie foto)
10
NEDERLAND - Brieven en/of poststukken
E
5224
✉
“1865, vouwbrief van Gouda naar Amsterdam met
zegel N° 5 “10 cent rood” illegaal hergebruikt,
zm en zeldzaam.
60
E
5225
✉
“1887, brief van Velp naar Chicago met Emissie 1872
12 1/2 cent grijs, geopend en voorzien van
3 Amerikaanse zegels “Officially sealed” en
teruggestuurd naar Velp, diverse stempels en
postale bemerkingen, brief gehavend doch
zeldzaam, ntz.
15
E
5226
✉
“1897, N° 36 en 38 “Hangend Haar 12 1/2c grijs en
7 1/2c bruin”, op aangetekende brief uit Dieren, met
bestemming Tongeren (B) 20/04/1897, zm.
25
E
5227
✉
1898, 4 Feb, R-postwaardestuk 5 cent Hangend Haar
met bijfrankering 15 cent. N° 39, LUXE zegel van
Amsterdam naar Vilvoorde, mooi stuk, zm.
30
E
5228
✉
1924, zichtkaart Rotterdam naar Antwerpen, aan
de voorzijde gefrankeerd met o.a. N° 139/40 Ned.
Reddingsmaatschappij, kaart iets beschadigd, m/ntz.
12
E
5229
✉
“1927/1928, 2 kaarten met enkelfrankering N° 199
en 200 “Kind 1926”, zm.
12
E
E
E
E
5230
5231
5232
5233
✉
✉
✉
✉
“1931, Filatelistische kaart met N° 240/43 “Kind 1931”
volledige reeks, roestvorming maar zegelwaarde 40,
m/ntz.
10
1933/18/XII, speciale kerstvlucht 1933 AmsterdamBatavia per Zilvermeeuw van Leiden naar Djokjakarta,
illustratie op achterzijde, m/ntz.
15
1933/1934, 3 LP-brieven alle met frankering w.o.
Kind 1933, 2x naar Ned Indie, 1x naar Australië,
w.v. 1 brief met bruine vlekjes, zm/m.
25
1934/1935, Snip-vlucht naar Curaçao en teruggezonden
naar Wageningen, zm.
12
E
5248
0
N° 1 “1864, 10 cent wijnrood, ongetand” met 2 zeer
brede randen, zm (NVPH € 125).
25
E
5249
*
N° 63 f/78 f “1908, groot deel van reeks Cijfer en Veth”
met opdruk Java kopstaand, zm.
18
F
5250
✉
1879/1892, zeer interessante samenstelling van
11 poststukken Willem III, zm/m.
50
E
5251
✉
1960, aangetekende luchtpostbrief van Hollandia naar
Duitsland, met strafport, zm, ZELDZAAM geheel !
45
5251 - 45 €
NEDERLAND - Gebieden, Jap. Bezetting en Interim
E
5252
*
Sumatra ZB 36 opdruk BPKPP violet, met perforatiefout
links en rechts, zm (Cat. ++ 175).
35
NEDERLAND - Gebieden- SURINAME
E
5253
✉
1910, mooie brief naar Williamsport USA met N° 43,
45 en 47, achterzijde met Cinderella Humperdinck,
mooie combinatie, zm.
50
F
5254
**/*/
(**)
1928/1955, samenstelling met 12 betere reeksen en
enkele losse waarden, doch verschillende reeksen
hergomd, zm/ntz (NVPH € +/- 544).
30
- 77 -
LotBeschrijving
E
E
5255
5256
✉
✉
Inzet
LotBeschrijving
1934, brief naar Long Island met 7-kleurenfrankeringspectaculair stuk, m.
40
1935, scheepsbrief van Paramaribo naar New York met
N° 73, 79 en 84, aardige frankering, zm.
30
E
5276
O
1858/59 3kr black of type II used with red Vienna
c.d.s. and extremely well centred, very good overall
condition, Michel 11 II, cat. €230.
50
E
5277
O
1860/61 small piece showig a combination franking
of the 3kr green together with two singles of the 10kr
brown, all tied by Vienna c.d.s., overall good condition,
Michel 19 + 21.
30
NEDERLAND - Diverse gebieden- Verzamelingen/ Samenstellingen
F
F
E
5257
5258
5259
*/(*)/0 1873/1930, verzameling op oude albumbladen, w.o.
betere stempels, zm/m/ntz.
*/(*)/0 1873/1948, goed gevulde verzameling op albumbladen,
vnl klassiek met diverse betere zegels Curaçao, Ned.
Indië en Suriname, zm/m/ntz, hoge cote.
✉
Ned Nieuw Guinea 1944 met de hand geïllustreerde
envelop, gevouwen maar zeldzaam.
OOSTENRIJK Pracht collectie “Postgeschiedenis”
80
E
5278
✉
1851 cover from Vienna to München franked with a
9kr blue on hand-made paper displaying a well-known
plate flaw (broken frame below “Z”), listed in the Dr.
Ferchenbauer catalogue as no. 111, cat. value €150.
E
5279
✉
1855 printed matter sent from Vienna and bearing a
1kr yellow on hand-made paper, very good margins and
perfect condition, Michel 1 X, cat. €450.
100
E
5280
✉
1856 cover sent from Rovereto to Avio and franked with
a 3kr red on machine-made paper, cut-into on virtually
all sides and thus deserving a significant premium
(as per the Dr. Ferchenbauer catalogue), very good
condition, Michel 3 Y.
20
E
5281
✉
1857 printed matter (prices current) sent from Vienna
to Hohenmauth (nowadays in Czech Rep.) and bearing
a 1kr lemon-yellow on machine-made paper, very large
margins and the stamp in perfect condition, the cover is
quite worn, still lovely aspect, Michel 1 Y, cat. €320.
80
E
5282
✉
1858 cover from Trieste to Mantova bearing the 9kr
blue (Michel 5) tied exclusively by the scarce maritime
postmark “Col Lloyd da Trieste”, the stamp is affected
by a vertical file fold, otherwise very fine condition.
50
E
5283
✉
1858 registered cover from Vienna to Gera (Saxony)
franked with the 9kr blue and the 6kr brown of the first
issue, both on machine-made paper (Michel 4 Y and 5
Y) and both tied by red c.d.s.’, the 9kr is perfect and
the 6kr, applied on the back as usual, has been affected
when the cover was opened, with 1999 Tilo Rismondo
BPP certificate, a very attractive and quite scarce cover.
200
E
5284
✉
1858 cover sent from Vienna and franked with a 2kr
black on machine-made paper, good to large margins
all around and perfect condition, Michel 2 Y, cat. €280.
60
E
5285
✉
1858 registered cover from Vienna to Gera (Saxony)
franked with the 9kr blue and two singles of the
3kr red of the first issue, both on machine-made
paper (Michel 3 Y and 5 Y), both tied by red c.d.s.’,
the 9kr is perfect and the 3kr stamps, applied on the
back as usual (in order to pay for the registration fee),
have been affected when the cover was opened, with
1999 Tilo Rismondo BPP certificate, a very attractive
and scarce cover.
300
E
5286
✉
1860 cover addressed locally in Vienna and franked
with the 3kr yellow-green, perfect condition and very
scarce as such, with 1990 Dr. Ferchenbauer certificate,
Michel 12, cat. €380
100
E
5287
✉
1859 local cover sent within Vienna and franked with
a 3kr black of type Ib, some minimal flaws otherwise
impeccable condition, scarce, Michel 11 Ib, cat. €600.
130
E
5288
✉
1859 cover sent from Vienna to München and franked
with a 15kr blue of type I showing the vertical ribbed
paper structure, perfect condition, listed in the Dr.
Ferchenbauer specialised catalogue, value for a single
used stamp is already €275, rare on cover.
80
E
5289
✉
1859 printed matter sent from Vienna and franked with
a 2kr yellow of type II, well centred and of impeccable
quality in all respects, Michel 10 II, cat. €150.
40
E
5290
✉
1859 registered cover sent from Viena to Lambach
and franked on the front with the 10kr brown and
the 15kr blue of type II, perfect condition, Michel 14 II
and 15 II.
30
E
5291
✉
1859 local cover sent within Vienna and franked with a
3kr black of type II, well centred for this issue and in
overall impeccable condition, Michel 11 II, cat. €450.
120
E
5292
✉
Printed matter sent from Vienna to Nicolsburg
(nowadays in the Czech Rep.) and bearing a 2kr yellow
showing very good centering, very good
overall condition, Michel 18.
25
E
5293
✉
Cover addressed to Semlin and bearing a mixed
franking of the 1860/61 10kr brown together with
the 1863 5kr carmine perf. 14, superb condition
throughout and very appealing, Michel 21 + 26,
Dr. Ferchenbauer cat. value €285.
60
300
25
OOSTENRIJK - Reeksen, blokken, LP .
E
5260
O
N° 28 en 30 “1863/64” piece bearing a very nice
combined franking of 26kr (the postage rate for Italy)
made up of two singles of each the 3kr yellow-green
and the 10kr blue, all perf. 9½ and all cancelled Graz,
perfect condition.
E
5261
**
N° 543/48 “Hitler reeks” (In blok van 4), alle met
Gitterlinien type II, N° 546 en 548 met kleurkleefsel
op gomzijde (abklatsch), zm/ntz (Yv € 250).
20
E
5262
**
N° 738A/54A en 801/07A “1948/52 Klederdrachten”
volledig, zm (Yv € 355).
70
E
5263
**
N° 1765 “1988 hologramzegel” (Velletje van 8),
zm (Yv € 30).
6
E
5264
**
“LP 29/31 “1925/30 Kraanvogel en vliegtuig” de
3 topwaarden, zm (Yv. € 217).
86
30
E
5265
**
“LP 55/58 “Vogels, 4 waarden uit de reeks” w.o. 3 en
5 Sh, zm (Yv € 400).
50
E
5266
0
“Dagblad N° 5 “1,05 K blauw” volrandige zegel,
met enkele minieme verdunningen, zeldzaam,
zm/m (Yv € 900).
70
OOSTENRIJK - Gebieden
E
5267
O
1850/54 2kr black on hand-made paper used, very
good condition, Michel 2 X
E
5268
O
1850/54 6kr brown on hand-made paper, vertical
pair cancelled by Innsbruck c.d.s., perfect quality,
Michel 4 X.
E
5269
O
1850/54 6kr brown on hand-made paper, phenomenal
corner-marginal pair used and piece and exhibiting
gigantic margins on the other sides, a “non-plus-ultra”
showpiece of the Austrian first-issue when it comes to
outstanding aspect and quality, Michel 4 X.
15
20
150
5269 - 150 €
E
5270
0
1851 Mercury newspaper stamp 0.6kr blue of type II
used on complete newspapper wrapper, full margins
and very good overall condition, Michel 6 II, cat. €300.
E
5271
O
1858/59 2kr orange of type II used with a blue c.d.s.,
repaired at top however of very nice aspect, Michel
10 II c, cat. €300 for the stamp and €1,200 for the
postmark
E
5272
O
1858/59 2kr yellow of type II in a mixed franking with
the 3kr black of type Ib, both tied to small piece by
Prag postmarks, perfect condition, Michel 10 II and
11 Ib, a scarce franking
E
5273
O
70
74
80
1858/61 two-issues mixed franking between the
2kr yellow of type II of the 1858/59 issue and the
3kr green of the 1860/61 issue, both on small piece
and both in perfect condition, Michel 10 II + 19,
Dr. Ferchenbauer cat. value €400+
80
60
E
5274
O
1858 3kr black of type Ib used with red Vienna
postmark, perfect condition, Michel 11 Ib a, cat. €300
E
5275
O
1858 3kr black of type Ib used with red Vienna
postmark, perfect condition and superb centering,
signed Dr. Frechenbauer, Michel 11 Ib, cat. €300+++
Inzet
70
- 78 -
Meer dan 6000 beelden op onze website :
www.vanlooystampauctions.com
25
LotBeschrijving
E
E
E
E
5294
5295
5296
5297
✉
✉
✉
✉
Inzet
1861 cover sent from Innsbruck and franked with the
2kr yellow and the 3kr yellow-green of type II, some
soiling on the stamps otherwise very good condition,
Michel 10 II and 12, Dr. Ferchenbauer cat. value €925.
1861 very large parrt of a registered cover of a multiple
weight bracket (certainly heavier than the fourth
bracket) sent from Vienna to Essegg and franked on
the front with two pairs of the 15kr blue, with at least
one additional stamp missing, and on the back with
a 10kr brown paying for the registration fee, very
good overall condition and a very rare franking of
considerable value, Michel 21 + 22.
200
✉
1873 2kr yellow post card (Dr. Ferchenbauer no. 5) sent
from Innsbruck to Zofingen, Switzerland and up-rated
with an additional 2kr yellow stamp (Michel 35 I),
however insufficiently up-rated and taxed on arrival,
the 2kr stamp was damaged before being applied on
the card, otherwise perfect condition and a very rare
postal history item.
200
80
✉
1905 two-countries franking on a spectacular and
very well-travelled cover sent from Krakau, Poland,
through the Austrian post office, to Kalamata, Greece,
and franked on the back with two 10h rose definitives,
afterwards forwarded on arrival to Cairo, Egypt and
charged 4m postage due on arrival in Cairo, thus
having a 4m purple applied on the front, and then
finally re-directed again, within Egypt, to Port Said,
where it was again taxed for 4m postage due and
received a pair of the 2m green on the back, alongside
the original Austrian adhesives, superb condition given
the nature of the item and a great cover in all respects.
500
80
1863 printed matter sent from Mistek to Brünn and
franked with a 2kr yellow perf. 14, impeccable condition
and a scarce entire, Michel 24, cat. €300.
70
E
5301
✉
1863 cover addressed locally within Vienna and franked
with a 3kr yellow-green perf. 14, impeccable condition
throughout, Michel 25, cat. €250.
60
E
5302
✉
1864 cover sent from Triest to Torino, Italy and franked
with two singles of the 3kr yellow-green and a single of
the 10kr blue, all perf. 9½, perfect condition, Michel 31
+ 34, Dr. Ferchenbauer cat. value €320.
70
E
5303
✉
1864 registered cover sent locally in Vienna and
franked with a 3kr yellow-green on the front and a 5kr
carmine on the back, both perf. 9½, the 5kr has been
affected by the opening of the letter, otherwise perfect
condition, signed Dr. Ferchenbauer, Michel 30 + 32,
Dr. Ferchenbauer cat. value €195.
40
E
5304
✉
1864 registered cover sent from Vienna to
Frankenmarkt and bearing a 15kr brown on the
front and a 10kr blue on the back, both perf. 9½,
immaculate quality, Michel 33 + 34, Dr. Ferchenbauer
cat. value €215.
1864 registered cover sent from Viena to London and
bearing a mixed-issues franking made up of a pair of
the 10kr blue perf. 14 together with a single of the
15kr brown perf. 9½, some inherent small faults here
and there and overall soiled, however in good condition
considering the scarcity, Michel 27 + 34.
E
5306
✉
1865 cover sent from Triest to Senigallia, Italy and
franked with a pair of the 3kr yellow-green and a single
of the 15kr brown, all perf. 9½, file fold going through
one of the 3kr stamps, otherwise perfect condition,
Michel 31 + 34, Dr. Ferchenbauer cat. value €320.
E
5307
✉
1865 printed matter (prices current) sent from Pesth to
Vilshofen, Germany and bearing a 2kr yellow perf. 9½,
perfect condition in all respects, Michel 30.
E
5308
✉
1865 cover sent from Lugos to Temesvar (both in
Romania nowadays) and franked with a 2kr yellow and
a 3kr yellow-green both perf. 9½, perfect condition,
Michel 30 + 31, Dr. Ferchenbauer cat. value €165.
✉
5314
5316
✉
5311
20
E
E
5300
E
1872 scientific journal sent from Prague to Padova,
Italy and franked with a 2kr yellow coarse printing,
perfect condition, Michel 35 I.
60
E
✉
✉
1863 large fragment of a cover sent from Triest to
Bologna, Italy and franked with two 3kr yellow-green
together with a 10kr brown, all in perfect condition,
with 1989 Ennio Bianchi certificate, Michel 19 + 21.
1863 return receipt franked with a 10kr blue perf.
14 tied by both c.d.s. in black and Vienna registration
postmark in red, perfect condition and a very scarce
item, Michel 27.
5310
5313
1873 cover from Beyrouth to Glarus, Switzerland,
franked with a pair of the 10s blue fine printing tied by
pen cancellations, overall very good condition and a
raare destination, Michel 4 II.
✉
E
20
E
✉
5299
✉
1866 printed matter (circular) sent from Vienna to
Kremnitz and bearing a 2kr yellow perf. 9½, perfect
condition, Michel 30 .
5315
E
5309
✉
E
1863 registered cover sent to München and franked
with a 15kr blue on the front together with two 5kr red
stamps on the back, in order to pay for the registration
fee, one of them affected when the letter has been
opened, otherwise impeccable condition, Michel 20 +
22, Dr. Ferchenbauer cat. value €640, a rare cover.
E
5312
25
✉
✉
E
100
5298
5305
Inzet
1862 local cover sent within Graz and bearing a
3kr green, perfect condition throughout, Michel 19.
E
E
LotBeschrijving
Cover sent from Mariaschein to Vienna and franked and
franked with a 2kr yellow and a 3kr yellow-green both
perf. 9½, perfect condition, scarce cancellation, Michel
30 + 31, Dr. Ferchenbauer cat. value €165.
1865 cover sent from Triest to Torino, Italy and franked
with two singles of the 3kr yellow-green and a single
of the 15kr brown, all perf. 9½, the 15kr stamp also
shows part of the sheet’s wattermark, some minimal
flaws here and there, otherwise perfect condition,
Michel 31 + 34, Dr. Ferchenbauer cat. value €320+.
1865 registered cover sent from Viena to Schloss
Thurnisch (nowadays in the Czech Rep.) and franked
with a 15kr brown on the front and a 10kr blue on the
back, both perf. 9½, superbb overall condition, Michel
33 + 34, Dr. Ferchenbauer cat. value €215.
130
5316 - 500 €
E
5317
✉
1910 illustrated post card sent to Vienna and posted
aboard a ship departing from Umago (Croatia), franked
with the 2h and 3h stamps tied by a superb strike
of the rare postmark “VAPORE DALLA DALMAZIA ED
ISTRIA”, perfect condition, Michel 140 + 141.
60
E
5318
✉
“1930, LP 469, 474, 475 en 478, op aangetekende
luchtpostbrief uit Wenen 18/6/1930, naar Cannes (FR)
en doorgezonden naar Prades (FR) + stempel “Nur mit
luftpost” + Par Avion jusqu’ à.in het rood, zm.
35
F
5319
**/*
(*)/0
1850/1931, mooie originele verzameling in ringband,
gespecialiseerd met kleurnuances, veel brieven,
gecombineerde tandingen, etc. tevens Rotary-reeks,
diverse studies w.o. tandingen, krantenzegels, prachtlot
voor de specialist, zm/m/ntz.
400
F
5320
**/*/0
1850/1950, verzameling vnl klassiek w.o. ook
Lombardo-Venetië met diverse betere zegels, hoge
cote, zm/m/ntz.
150
50
100
60
20
POLEN
40
40
E
5321
**
N° 329 “Luchtballon” zegel uit blok, zm (Mi € 75).
15
E
5322
**
N° 1177 “Polska ‘60” (Velletje van 4), zm (Mi € 75).
15
E
5323
**
N° 2631/32 “Paus J. Paulus II” zegels uit blok,
zm (Mi € 42,50).
8
F
5324
**
“Exil N° 1/8 “Poolse regering in Londen 1941”
(Blok van 4) met randinscriptie, zm (Yv € 198).
20
E
5325
**
“BF 24 “Conferentie Postministers”, zm (Mi € 10).
2
PORTUGAL
70
E
5326
**/*
N° 616/25 “Klederdrachten” w.o. N° 616 met zuiver
1° * alle andere **, zm (Yv € 140).
20
E
5327
**
N° 760/61 “NATO 1952”, zm (Yv € 375).
90
45
- 79 -
Meer dan 6000 beelden op onze website :
www.vanlooystampauctions.com
LotBeschrijving
Inzet
E
5328
*
N° 760/61 “NATO 1952”, zm (Yv € 240).
25
E
5329
**
N° 1261a “CEPT 1975” met fosforband, zm (Yv € 90).
18
F
5330
**
“BF 9 “1945 Zeemansschool” (5 ex) iets getinte gom,
m (Yv € 250).
E
5331
✉
1874 cover from Lisbon to Paris franked with an
80r orange perf. 12½, some foxing but otherwise
very good condition, Yvert 43A.
F
5332
**/*/0
1930/1950, verzameling op albumbladen, vanaf
Cérès w.o. Yv N° 553/58, 588/91, 688/95*, 714/15*,
716/23*, 734/39**, zm/m, hoge cote.
60
140
5333
**/*/0
1951/1971, verzameling op albumbladen quasi volledig
met dubbels, met betere reeksen, zm/m.
90
F
5334
**/0
1972/1980, verzameling w.o. beter Europa CEPT op
albumbladen, zm.
50
PORTUGAL- Gebieden
E
5335
5336
✉
ZK
1913 cover sent to Derby, England and franked on both
front and back with no less than 20 examples of the
2½r gray overprinted “REPUBLICA” in red, all of them
in either strips or pairs, overall perfect condition and a
most impressive cover, arrival c.d.s. on the back,
Yvert 78.
1924, Angola, kaart van Lobito naar Antwerpen met
4-kleurenfrankering Céreszegels, zm.
150
5337
**/*
N° 9 en 9b “1862 United Principalities of Moldavia and
Wallachia issue 6pa red printed by hand in a block of
eight including two tête-bêche pairs in the centre” and
with full original gum and a complete strip of four mint
never hinged (the other one hinged), some absolutely
normal and inherent faults for this issue (considering
the quality of the paper and of the crackly gum),
however in an overall superb state of preservation,
a very rare block which accounts for approx. one
third of a sheet (of 32).
5349
✉
1893/1903, mooie samenstelling van 10 poststukken,
alle naar Duitsland, w.o. aangetekenden, enkele betere
stempels (Calaradsi en andere), zm/m.
Inzet
50
RUSLAND - Zegels, blokken, enz.
E
5350
(*)
N° 6 “1858, 20 Kop donkerblauw en oranje” zonder
gom, mooi gecentreerd, zm (Yv € 600).
E
5351
❒
N° 393a “Boer 2 K geelgroen, ongetand”,
zm (Yv € 1.500).
150
E
5352
**
“BF 31 “Zuidpool + 1962”, zm (Yv € 120).
24
E
5353
✉
“Voorloper uit Riga 19/02/1863, naar Reims (FR)
25/02/1863 + Aus Rusland rood (VDL 311) +
P.33 zwart (VDL 2087) + ambulant “Koningsberg
PR 212 - Bromberg” + Prusse à Erquelinnes.
15
E
5354
✉
Ongedateerde brief verzonden naar Bierneborg,
Finland en met een 10k op normaal papier van de
1865 emissie, met een handgeschreven afstempeling
“Chern/10k”, in perfecte staat, een heel ongewone
brief, (Michel 15 y).
F
5355
PWS
1880/1916, 7 postwaardestukken Moskou,
Jalta en Warschau, ntz.
20
E
5356
✉
1908, aangetekende waardebrief van Odessa naar
Annaberg, Dld, gefrankeerd aan de achterzijde met
(Mi) N° 41 en 70, 10 k blauw en 14 k rood en blauw,
mooie kwaliteit.
40
E
5357
0
“Russian Levant N° 77 “1913 50p on 5r”, neatly
used on piece and tied by a strike of the R.O. P.I.T.
Constantinople c.d.s. in black, perfect condition,
(Mi € 150+).
30
E
5358
O
Kuban Province 1918 1r on 3k carmine perf. in a
gutter block of four used, perfect condition, rare,
Michel 4 A II
50
F
5359
**
1923 imperf. 10r blue stamp of the Makers of the
Revolution issue (Michel no. 208 B) in a complete
sheet of 100 stamps divided into four panes of 25 and
separated by gutter, cancelled (probably to order) with
a c.d.s. dated 13.9.23, full original gum on the back,
some folds otherwise very good condition, scarce.
35
F
5360
✉
1927/1937, 4 aangetekende brieven, w.v. 2 naar
Leuven en 2 naar Berlin, met diverse frankeringen,
zm/m.
25
E
5361
✉
1964/1969, R-brief met (Yv) BF 58 (vliegtuig) van
Krasnoiarsk naar Brussel en R-brief van Gorlovka
naar Parijs met gemengde frankering, zm/m.
20
20
ROEMENIE
E
F
25
F
E
LotBeschrijving
200
50
150
SCANDINAVIE - Denemarken
5337 - 200 €
E
E
5338
5339
**/*
O
N° 14 “1866/67 Prins Carol I 2p dun papier” (Strip
van 3) originele gom, middenste zegel postfris,
heldere druk, één v/d vroegste drukken, mooi
stuk voor de specialist, zm.
80
35
E
5340
*
N° 17 “1868 2b oranje” (3x) met originele gom,diverse
kleurnuances, mooi gerand, goede kwaliteit, 1 zegel
gesigneerd A Diena, zm.
E
5341
O
N° 17 “1868 2b oranje” (Horizontaal paar) met zwak
Galati krulstempel, breed gerand, lichte plooitjes verder
mooi, m/ntz.
E
5342
*
N° 18 “1870 Prins Carol I 3b lila” (2x) met gedeeltelijke
originele gom en volrandig, goede kwaliteit (behoudens
enkele roestvlekjes), m/ntz.
E
5343
*
N° 18 “1870 3b lila” originele gom, volrandig, iets
smoezelig aan voorzijde, overigens mooie kwaliteit, m.
E
5344
✉
40
N° 14 “1866/67 Prins Carol I 2p dun papier” (5x)
met M 1 stempels, later gebruikte tijdstempels en
1 krulstempel, enkele kleine gebreken maar zeer
aantrekkelijk geheel en zeldzaam, zm/m/ntz (Yv € 750).
E
5362
0
N° 5 “8 Sk groen” met stom ringstempel Husum,
prachtzegel met zeldzaam stempel, zm”
60
E
5363
0
N° 5 “1854, 8 Sk groen, met Zweeds stempel” prachtig
vierrandig zegel (Yv € 120).
24
E
5364
0
N° 5 “1854, 8 Sk groen” mooi vierrandig zegel,
zm (Yv € 120).
18
E
5365
0
N° 6 “1854, 16 S violetgrijs” met ringstempel
2 Hamburg, zm (Yv € 275, cote v/d stempel
3.500 in Facit).
90
E
5366
0
N° 6 en 6a “1854, 16 S grijsviolet en lila”,
zm (Yv € 550).
45
E
5367
0
N° 7 “1854, 16 S lila doorstoken” stempel 3 Lübeck,
zeer zeldzaam, zm (Yv € 1.000, cote stempel
5.000 Facit).
E
5368
0
N° 9 “1858, 8 S groen”, zm (Yv € 200).
20
E
5369
0
N° 9 “1858, 8 Sk groen, golvende achtergrond”
3 mooie randen, boven nipt, zm (Yv € 200).
20
E
5370
0
N° 12 “1864, 3 S lila” (Horizontaal paar) met stempel
3 Lübeck, zeldzaam geheel, zm (Yv € 200, cote voor
de stempel 5.000 Facit).
E
5371
0
N° 14 “1864, 8 S olijfbruin”, zm (Yv € 200).
20
E
5372
0
N° 14 “1864, 8 S olijfbruin” plaatfout breuk in
bovenkaderlijn, zm (Yv € +200).
20
E
5373
0
N° 16 “1870, 2 Sk” (3x) verschillende kleuren,
zm (Yv € 185).
18
25
20
15
1881 cover from Caracal to Stolnici franked with a
5b bister and a 10b blue of the first Bucharest issue,
impeccable condition, Yvert 44 + 45.
50
180
110
E
5345
**
“LP 4/6 “De reeks luchtpost met horizontaal Wmk”, zm.
20
E
5374
0
N° 17 “1870, 3 Sk grijs en lila”, zm (Yv € 140).
E
5346
**
“BF 41 “100 Jaar Postzegel,getand”, zm (Yv € 55).
20
11
E
5375
0
E
5347
**
“BF 42 “100 Jaar postzegel, ongetand”, zm (Yv € 90).
18
E
5348
**
“BF 47/48 “Ol Spelen Rome 1960” getand en ongetand,
zm (Yv € 67,50).
N° 20 “1870, 16 Sk grijs en groen” LUXE, prachtig
gecentreerd en zeldzaam in deze kwaliteit,
zm (Yv € 220).
44
13
E
5376
0
N° 21 “1870, 48 Sk bruin en lila”, zm (Yv € 350).
35
Meer dan 6000 beelden op onze website : www.vanlooystampauctions.com
- 80 -
LotBeschrijving
E
5377
*
Inzet
N° 46 “1904 50 ore violet” (2x) 2 kleurnuances,
zm/m (Yv € 180).
5378
0
N° 68 “1912 Postkantoor van Kopenhagen 5 K karmijn”,
zm (Yv € 180).
E
5379
0
N° 84 “1913 postkantoor van Kopenhagen 5 K karmijn”,
zm (Yv € 160).
E
5380
*
N° 88 en 90 “1918, 27 ore opdrukken op 5- en 10 ore”
N° 88 miniem hoekplooitje, zm/m (Yv € 210).
15
E
5381
**/*
“R 39 “1930 R 31 + 5+ 5” luxe (Mi € +130).
15
E
5382
**/*
“R 39 “1930, R 31 + 5” volledig blad uit boekje,
zm (Mi € ++260).
30
35
**/*
“K 3/4 en KZ 3/5 “1934/35 Andersen 2 tête-bêche
paren en 3 brugparen” alle zeer mooi postfris, tevens
2 paren 1936 met vignetten NEPA, beide met *), zm
(Mi € ++273).
E
5384
**/*
“KZ 5 “1935 Andersen 15 ore” kopstaand brugpaar met
bladboord, zm (Mi € 120).
15
E
5385
**
“LP 1/5 “1925/30 paarden en vliegtuig”, zm (Yv € 850).
130
F
5386
*/0
1851/1955, mooie verzameling op albumbladen, vanaf
1° Emissie, met betere kleurnuances, zeer veel betere
zegels en stempels, zm/m/ntz, enorme cote !
600
F
F
E
F
F
F
E
F
F
5388
5389
5390
5391
5392
5393
5394
5395
5396
0
**/*
**/*/0
*
*/0
**/*/0
**/*/0
✉
✉
*/0/
PWS
1854/1882, verzameling klassiek (46 zegels) op 2
albumbladen, in gemengde kwaliteit, w.o. (Yv) N° 1
gekeurd Richter en N° 7 gekeurd Brun, zm/m/ntz, zeer
hoge cote.
1858/1941, verzameling op albumbladen w.o. (Yv)
N° 9, 17/19, 32, 60, 61, 174/80, 153/64, blokken
van 4 en los, 216, beginperiode kwaliteit na te zien,
hoge cote, zm/m/ntz.
“1871/1960, verzameling “Back of The Book” dienst,
strafport, verrekeningszegels, quasi volledig, vrijwel
alles in mooie kwaliteit (helaas Yv N° 18 met scheur),
incl dienst N° 2a en 3a (tanding zie foto), zm/m/ntz,
hoge cote.
1875/1903, kleine samenstelling van 12 verschillende
zegels, w.o. (Yv) N° 26 B, 26A, 28, 29 B, zm/m
(Yv ca € 650).
“1875/1903, gespecialiseerde verzameling “Kroon
in ovaal” met veel kleurnuances, betere tandingen,
stempels, kopstaande ramen, zm/m.
“1913/1928 “Christian X” quasi volledig zowel
gestempeld als ongestempeld (slechts 5 Kr karmijn
ontbreekt) (Yv cote 1.500).
1919/1933, verzameling combinaties met- en zonder
reclame-aanhangsels, diverse betere w.o. (Mi) W1a*,
K2, KZ2, R29 (velletje), R57, 59 en 64, zm.
1928, aangetekende brief naar USA met (Yv)
N° 206/10, met kleinrondstempels Stockholm PFFS,
licht getint, m/ntz.
1990/2010 Automaatzegels, prachtverzameling volledig
met extra’s w.o. antwoordcoupons, mooi thema, zelden
in deze vorm aangeboden, zm.
Samenstelling bijzonderheden w.o. stempels,
voorafstempelingen, kopstaande watermerken,
fiscaalzegels, enz., zm/m/ntz.
E
5397
5398
0
0
N° 8 “1866, 20p blauw op blauwachtig, stempel Lovisa”
prachtzegel, zeldzaam (Yv € ++90).
18
E
5407
0
N° 8 “1866, 20p blauw op blauwachtig” LUXE zegel
(Yv € ++90).
18
E
5408
0
N° 8 “1866, 20p blauw op blauwachtig” gesigneerd,
stempel Helsingfors, zm (Yv € ++90).
15
E
5409
0
N° 8 “1866, 20p blauw op blauwachtig” gesigneerd,
LUXE zegel met krachtige kleur, zm (Yv € ++90).
18
E
5410
0
N° 8 “1866, 20p blauw op blauwachtig” gesigneerd,
LUXE zegel, zm (Yv € ++90).
18
5407 - 18 €
240
0
N° 8 “1866, 20p blauw op blauwachtig, stempel Abo”,
zm (Yv € ++90).
18
E
5412
0
N° 9 “1866, 40p roze op lila, met penvernietiging”
enkele tandjes geplooid, zeer mooi aspect (Yv € 90).
10
E
5413
0
N° 10 “1866, 1M bruingeel” 1 tandje gerepareerd maar
prachtzegel, zm (Yv € 1.300).
160
E
5414
0
N° 10 “1866, 1M bruingeel” 2 tandjes iets gerepareerd
maar prachtzegel, gesigneerd Calves, zm/m
(Yv € 1.300).
160
E
5415
*
N° 43/45 “1891 20k, 35k en 50k” LUXE (Yv € 105).
15
E
5416
0
1860/1870, samenstelling van 16 Serpentines met
kleine gebreken, w.o. Yv N° 3A, 5 (2x), 6 (3x),
m/ntz (Yv € 2.360)
80
E
5417
0
1889/1895, mooie samenstelling ‘Scheepsstempels’
(stempelwaarde volgens Facit 300 Kr per stuk), zm/m.
40
60
160
SCANDINAVIE - IJsland
E
5418
**
N° 123/27 en 129/30 “1.000 Jaar Parlement” 7 lagere
waarden, zm (Yv € 74,25).
10
E
5419
**
N° 128 “1.000 Jaar parlement 20A rood”, zm (Yv € 99).
15
E
5420
*
N° 133 “1.000 Jaar Parlement 50A bruinrood”,
zm (Yv € 60).
7
E
5421
**
N° 134 “1.000 Jaar Parlement 1 Kr olijfgroen”,
zm (Yv € 132).
20
E
5422
*
N° 160/63 en 181/81A “Jochumsson”, zm (Yv € 37).
170
5
SCANDINAVIE - Noorwegen
25
E
120
45
5410 - 18 €
5411
280
240
5409 - 18 €
E
240
SCANDINAVIE - Finland
E
0
20
5383
5387
5406
20
E
Inzet
E
18
E
F
LotBeschrijving
5423
0
N° 1 “1855 Wapenschild 4 S blauw” luxe zegel
(Yv € 150).
30
SCANDINAVIE - Zweden
E
5424
0
N° 7 “1858, 9 öre violetbruin”, zm (Yv € 275).
30
E
5425
0
N° 11 “1858, 50 öre karmijn”, zm (Yv € 100).
12
E
5426
*
N° 12 “1862, 3 öre lichtbruin”, zm (Yv € 180).
24
E
5427
✉
N° 17A “4 öre grijs, tanding 13 1/2” 1883, briefkaart
van Stockholm naar Göteborg, zm.
20
N° 4 “1860, 10k roze op lichtroze” 2 zegels met
stempels Frederikshamm en Wiborg” beide zeer mooi,
zm (Yv € +180).
27
E
5428
O
N° 4 “1860, 10k roze op lichtroze met penontwaarding”
mooi zegel met schaarsere lichtroze kleurnuance, zm
(Yv € ++90).
1877 5ö green perf. 13¼ in a block of four used,
perfect condition apart from some vague soiling at
bottom, Yvert 18A
30
18
E
5429
O
50
1883 large piece of a cover sent from Malmö to France
(probably) and franked with a strip of four of the
5ö green perf. 13, impeccable condition, Yvert 19A.
35
E
5430
✉
Cover addressed to Hudiksvall and franked with two
singles of the 6ö violet perf. 13, perfect condition in
all respects, Yvert 19A.
30
E
5431
✉
1875 printed matter (circular) from Boras to Sunne
and bearing a 6ö gray perf. 14, perfect condition and
scarce, Yvert 19B.
80
E
5432
✉
1884 printed matter sent locally within Stockholm and
franked with a 6ö violet perf. 13, superbb condition,
Yvert 19A.
30
E
5433
✉
1874 printed matter (circular) sent locally within
Stockholm and franked with a 6ö violet perf. 14 and
in perfect condition, highlz decorative, uncommon,
Yvert 19B.
50
E
5399
0
N° 5 en 11 (3x) “1866, 5 penni bruinlila op lichtgrijs”
w.v. 3 ex. papier vergé, kwaliteit na te zien (Yv € 775).
E
5400
0
N° 5 “1866, 5p bruinlila op lila” miniem schaafplekje,
zm/m (Yv € 175).
E
5401
0
N° 6 “1866, 8p zwart op groen, stempel Abo”
prachtzegel (Yv € +225).
40
E
5402
0
N° 6 “1866, 8p zwart op groen” LUXE zegel
(Yv € ++225).
40
45
18
E
5403
0
N° 6 “1866, 8p zwart op groen” LUXE zegel
(Yv € ++225).
E
5404
0
N° 6 “1866, 8p zwart op groen” zeer helder
PRACHTZEGEL, zeldzaam in deze kwaliteit
(Yv € ++225).
45
E
5405
0
N° 6 “1866, 8p zwart op groen”, zm (Yv € 225).
30
- 81 -
LotBeschrijving
E
E
E
E
E
5434
5435
5436
5437
5438
✉
✉
✉
✉
✉
N° 19A “6 öre violet, tanding 13” (2x), brief van
Stockholm naar Upsala, perfect in alle opzichten.
30
N° 20A “12 öre blauw, tanding 14” (Verticaal paar) in
prachtkwaliteit, 1873 brief van Simrishamn naar IJstad.
1883 cover addressed to St. Petersburg, Russia and
franked with a 20ö red perf. 13, perfect quality and
uncommon, Yvert 21A.
1880 cover from Ystad to Bielefeld, Germany, franked
with two singles of the 20ö red perf. 13, very good
condition, Yvert 21A.
N° 21A “20 öre rood, tanding 13 1/2” (zonder
posthoorn aan achterzijde), 1880 brief van Göteborg
naar Meursault (FR) doorgezonden naar Beaune- in
luxe kwaliteit.
E
5439
O
1872 24ö orange vertical used pair in perfect condition
and extremely well centred, uncommon in such quality,
Yvert 22B.
E
5440
✉
N° 24 B “50 öre roze, tanding 14” wat gebruikelijke
beschadiging aan de randen, verder prachtig, 1885,
brief van Lysekil naar Strömstad verzekerd voor 500 Kr,
zm/m.
E
E
E
5441
5442
5443
✉
✉
✉
Inzet
N° 29 “2 öre oranje” (paar + 1 los zegel) als
bijfrankering op briefkaart 1892 “5 öre groen”
van Jönköping naar Berlijn, zm.
1892 small 2ö orange postal stationery envelope sent
locally within Göteborg and up-rated with a 3ö brown,
perfect condition and scarce, Yvert 30.
1891 small 4ö deep green postal stationery envelope
sent from Köping to Stockholm and up-rated with a
vertical pair of the 3ö brown, absolutely impeccable
condition and very scarce, Yvert 30.
LotBeschrijving
Inzet
E
5457
O
1872-85 selection of used stamps in very good
condition and bearing generally neat postmarks,
good potential, between Yvert 16-26.
30
15
F
5458
✉
1872/1909, aardige samenstelling poststukken
(6 stuks), w.o. zichtkaart via Denemarken naar
België, m.
30
25
E
5459
✉
1884, briefkaart 6 öre met bijfrankering 4 öre,
van Stockholm naar Tammerfors, m.
14
E
5460
✉
1884 post card sent from Malmö to Helsingborg and
franked with a 4ö gray perf. 13, perfect condition,
(Yvert 17A).
20
E
5461
✉
“1885, N° 18A “5 öre groen” (in paar), brief van
Stockholm naar Nyland, in goede staat ondanks
wat vlekjes.
15
E
5462
✉
1890 10ö rose post card sent from Moheda to Paris
and bearing a large accountancy postmark on the
front, very good condition.
20
E
5463
✉
1911, postwaardestuk 5 öre van Stockholm naar
Brussel, met bijfrankering 5 ex. van 1 öre (w.o. strip
van 4), zeer aantrekkelijk stuk, zm.
20
E
5464
✉
1918, briefkaart 5 öre met bijfrankering 5 ex. van
1 öre zwart van Stockholm naar Arnhem, zm.
12
E
5465
✉
1928, LP-brief Stockholm- London Overnight service,
naar Amsterdam met (Yv) N° 209, achterzijde met
propellerstempel Amsterdam, zm.
16
E
5466
✉
1929, speciale vlucht Göteborg- Amsterdam van
Linköping naar Utrecht, gefrankeerd met Yv N° 108 en
122, achterzijde met propellerstempel Amsterdam, zm.
30
E
5467
✉
1945, briefkaart 1° Vlucht Stockholm- Amsterdam, naar
Zweedse Kamer van Koophandel met censuurstempel
Nederland, zm.
20
20
25
40
70
50
50
80
SCANDINAVIE - Diverse landen
F
5468
✉
1884/1938, mooie samenstelling oude poststukken (22
stuks), w.o. Noorwegen aangetekend met geïllustreerde
achterzijde, betere stukken Denemarken, zm/m.
100
SPANJE
F
5469
*/0
1866/1924, kleine samenstelling w.o. N° 236/41 en
Expres 12/19, m/ntz.
20
E
5470
**/*
Spaanse gebieden MAROKKO : N° 479/86, laagste
waarde met * andere **, zm (Yv. 400 FF).
22
TURKIJE
5443 - 80 €
E
5444
✉
E
5445
✉
E
E
E
5446
5447
5448
✉
✉
✉
1888 money order form sent from Skultuna to Malmö
and franked with a 5ö green and a 20ö red, perfect
condition, Yvert 32 + 35.
1886 money order form sent from Sunnemo to Upsala
and franked with a 5ö green together with a pair of the
10ö rose, perfect condition, Yvert 32 + 34.
1888 money order form sent from Göteborg to Örebro
and franked with a 5ö green and a 20ö red, perfect
condition, Yvert 32 + 35.
N° 32 en 34 “5 öre groen in paar en 10 öre roze”, op
waardeformulier verzonden van Fageras naar SkattKärr,
zm.
N° 32 “5 öre groen” als bijfrankering op briefkaart 1887
van Stockholm naar Antwerpen, mooie kwaliteit en
ongewoon.
E
5471
*
1863 20pa yellow on thin paper mint hinged with
original gum and in perfect condition, Yvert 2,
cat. €110.
35
E
5472
(*)
1863 20pa yellow on thin paper unused without gum
and of impeccable quality, Yvert 2, cat. €110.
25
E
5473
(*)
1863 20pa yellow on thin paper unused without gum
and in very good condition, Yvert 2, cat. €110.
20
E
5474
(*)
1863 20pa yellow on thin paper unused without gum
and in overall very good condition, Yvert 2, cat. €110.
20
E
5475
(*)
1863 20pa yellow on thin paper unused without gum
and in overall good condition despite some minor flaws,
Yvert 2, cat. €110.
15
E
5476
O
1863 20pa yellow on thin paper used and showing a
superb and visually striking pre-printing paper fold,
perfect condition, Yvert 2, rare.
25
E
5477
*
1863 1pi lilac on thin paper mint hinged with original
gum and in perfect condition, Yvert 2A, cat. €150.
50
E
5478
(*)
1863 1pi lilac on thin paper unused wuthout gum
and in perfect condition, Yvert 2A, cat. €150.
40
E
5479
*
1863 2pi blue-green on thin paper mint hinged with
original gum and in perfect condition, vaguely toned
but still of great aspect, Yvert 3, cat. €175.
50
E
5480
*
1863 2pi blue-green on thin paper mint hinged with
original gum and in perfect condition, the gum might
have been re-distributed, Yvert 3, cat. €175.
30
E
5481
(*)
1863 2pi blue-green on thin paper unused without
gum and in fault-free condition in all respects,
Yvert 3, cat. €175.
30
E
5482
O
1863 2pi blue-green used and of perfect quality,
Yvert 3, cat. €80.
20
E
5483
O
1863 2pi blue-green used with blue postmark and
of perfect quality, Yvert 3, cat. €80+.
25
30
30
30
30
40
E
5449
✉
N° 34 “10 öre roze” (3x), 1890 waardeformulier
verzonden uit Torsby, zm.
E
5450
✉
N° 34 en 36 “10 öre roze en 30 öre bruin” 1888
aangetekende brief van Glava naar Sölje, zm.
30
E
5451
✉
N° 35 “20 öre rood”, brief 1890 van Wiken naar
New York, zm.
20
20
30
E
5452
✉
N° 36 “30 öre bruin”, 1888, waardeformulier verzonden
Härnösand naar Stockholm, prachtig.
E
5453
O
1886 1k blue and brown in a used block of six in very
good condition, Yvert 38
40
E
5454
*
N° 235/46 “300° Verjaardag v/d post”, zm (Yv. € 160).
16
F
5455
*/0
1855/1926, kleine verzameling op Yvertbladen, m/ntz.
20
F
5456
*/0
1858/1974, zeer verzorgde verzameling op
albumbladen, w.o. zeer veel volledige reeksen
en zegels uit boekjes, blokjes, enz., zm (Yv € 673).
40
Meer dan 6000 beelden op onze website : www.vanlooystampauctions.com
- 82 -
LotBeschrijving
E
5484
O
Inzet
1863 5pi carmine used and in very good condition,
Yvert 4, cat. 100.
20
E
5485
O
1863 5pi carmine used and in perfect condition,
blue control strip partialy missing at bottom,
Yvert 4, cat. 100+.
35
E
5486
O
1863 5pi carmine used and of perfect quality,
Yvert 4, cat. 100
25
E
5487
O
1863 5pi carmine used and in very good condition,
Yvert 4, cat. 100.
E
5488
*
1863 20pa yellow on thick paper mint hinged with
original gum, a couple of creases otheriwse in perfect
condition, Yvert 5, cat. €275.
E
E
5489
5490
*
O
20
45
1863 20pa yellow on thick paper mint hinged with
original gum and in overall very good condition, some
thinning here and there but great aspect, Yvert 5,
cat. €275.
40
1863 20pa yellow on thick paper used and still retaining
most of its original gum, very good condition, Yvert 5,
cat. €90.
20
50
LotBeschrijving
Inzet
E
5505
✉
Ca. 1906 illustrated Greek post card sent from Fotchei,
Turkey to Alexandria, Egypt and franked with a pair of
the 10p green (Yvert 107) tied by the Fotchei c.d.s. in
blue, transit c.d.s. on the front, perfect condition and
scarce.
100
E
5506
*
1863 postage due stamps 20pa brown-red mint hinged
with original gum and in perfect condition, Yvert TT1a,
cat. €150.
35
E
5507
O
1863 postage due stamps 20pa brown-red used with
very large margins, small tear but otherwise good
condition, Yvert TT1a.
15
E
5508
O
1863 postage due stamps 1pi red-brown used and
with sheet margin at left, very good overall condition,
Yvert TT2a.
20
E
5509
O
1863 postage due stamps 1pi red-brown used and in
perfect condition, Yvert TT2a.
20
E
5510
O
1863 postage due stamps 5pi red-brown used and in
very good condition, Yvert 4a, cat. €150.
30
E
5511
✉
1873 cover sent from Alexandrette, Syria to
Constantinople and franked on the back with various
postage due stamps including a bisected 20pa
(Yvert TT20), defective in a number of ways
but still a very rare and impressive item.
150
E
5512
✉
1886 20pa post card sent from Aley, Mount Lebanon to
Alexandria, Egypt and addressed to the Director of the
Egyptian Post, perfect condition and most interesting.
50
E
5491
O
1863 20pa yellow on thick paper, two singles used on
piece and slightly overlapping, absolutely fault-free
quality, Yvert 5.
E
5492
(*)
N° 6 “1863, 1 pi lila, op dik papier” zonder gom, in
prachtkwaliteit (Yv € 325).
60
E
5493
O
1863 1pi lilac on thick paper used and in perfect
codition, Yvert 6, cat. €125.
25
1863 1pi lilac on thick paper unused without gum and
with a significat portion of the red control strip missing
at bottom right, perfect condition and a very scarce
variety, Yvert 6, cat. €325.
E
5513
✉
80
1900’s illustrated post card (depicting the American
School in Merzifun, Anatolia) and sent to Paris, franked
with a 10pa green tied by Merzifun c.d.s. in violet,
perfect condition and very scarce, Yvert 107.
80
E
5514
✉
25
Very well preserved cover sent to Constantinople and
bearing on the back a perfect strike of the ornamented
seal-postmark “Office Sanitaire Smyrne” in blue,
impeccable condition and certainly one of the nicest of
the few copies recorded.
120
E
5515
✉
1917 parcel card bearing a massive franking of no less
than 29 examples of the 1pi violet and black together
with a red star-surcharged 1pi blue, a most impressive
and scarce item, arrival (or transit) c.d.s. of Aleppo,
Syria, Yvert 196 + 304.
60
E
5516
✉
Parcel card written in arabic script only and bearing a
colourful franking including overprinted stamps, normal
disinfection slit affecting one stamp, otherwise very
good condition.
50
E
5494
(*)
E
5495
O
N° 6 “1863, 1 pi lila, dik papier” prachtkwaliteit
(Yv € 125).
E
5496
✉
N° 7 (Yv), Pakketkaart gefrankeerd met, onder andere,
een paar van de 100pi bruine zegels met opdruk
Ministry of Justices, verscheidene andere kleefbriefjes
op de voor- en achterzijde, prachtkwaliteit met de
gebruikelijke desinfecteringsscheurtjes doorheen de
zegels, een zeer zeldzame zegel op Brief.
E
E
E
5497
5498
5499
*
*
*
250
1865 25pi red-orange mint hinged with original gum
and in absolutely perfect condition, a rare stamp, Yvert
12, cat. €425.
150
1865 25pi red-orange mint hinged with original gum
and of immaculate quality, very fresh and exhibiting
vivid colour, a rare stamp, Yvert 12, cat. €425+.
200
E
5517
✉
1865 25pi orange mint hinged with original gum and
in overall very good condition despite a minor thin
point, a rare stamp, Yvert 12, cat. €425.
1923 parcel card sent from Ordou and franked with
a 5pi blue affected by the typical dissinfection slit,
otherwise perfect condition, Yvert 647.
30
100
E
5518
✉
1924 money order form sent from Mannheim, Germany
to Constantinople and bearing on the back a pair of
the 1pi violet, very good condition and the coupon still
attached, uncommon, Yvert 670.
30
E
5500
(*)
1868 2pi brick-red unused without gum, small thin and
perf. irregularities otherwise good condition, Yvert 22.
E
5501
✉
1871 cover sent from Alexandrette, Syria to
Constantinople and franked on the back with what
seem to be two bisects of the 1pi yellow and 20pa
green of the 1870-71 issue with large irregular
perforations, some faults but a very rare and
interesting cover, Yvert 26 + 27.
120
1872 cover front (actually, cover back) sent most
probably to Constantinople and bearing a pair of the
1pi yellow and a bisect of the 20pa green of the 187071 issue with large irregular perforations, very good
condition and very rare, Yvert 26 + 27.
120
E
E
E
5502
5503
5504
✉
✉
✉
20
TURKIJE - Lokaal Post
Two pieces bearing a 1pi blue-gray stamp (Yvert 85)
and a 2pi orange and blue (Yvert 62) respectively, each
tied by a nice strike of the ornamented “Contrebande”
postmark, applied to undeclared letters discovered
by the customs officers during the checks performed
at the borders of Constantinople-city, in order to
prevent the smuggling of letters that would have
been afterwards delivered by courier rather than post,
which was illegal at the time (!!!), the 1pi also bearing
Stamboul postmark, perfect condition and scarcer than
one might imagine.
40
Cover franked on the back with a 1pi blue-gray stamp
(Yvert 85) tied by the ornamented “Contrebande”
postmark, applied to undeclared letters discovered by
the customs officers during the checks performed at the
borders of Constantinople-city, in order to prevent the
smuggling of letters that would have been afterwards
delivered by courier rather than post, which was illegal
at the time (!!!), perfect condition and scarcer than one
might imagine.
70
E
5519
✉
“Lianos 1866, br(ief verzonden van Kadikioyi naar
Galata, gefrankeerd met 45 Pa. “40 Pa rose en 5 Pa
blauw” Mi N° IIIA en I A), zegels zeer mooi, ontwaard
met de gebruikelijke puntafstempeling, ondanks
de brief een archiefplooi heeft is deze mooi van
uitzicht en UITERST ZELDZAAM, posthistorisch item
voor de verzameling “Lianos” (zoals vermeld op het
fotocertificaat Guy Du Vachat- Paris).
500
E
5520
**/*
1866 Liannos local post – postage due stamps 10pa
black on yellow in a massive block of 20 mint never
hinged with full original gum (only one unit hinged),
perfect quality and very rare, Yvert 4.
300
5520 - 300 €
Meer dan 6000 beelden op onze website : www.vanlooystampauctions.com
- 83 -
LotBeschrijving
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
5521
5522
5523
5524
5525
5526
5527
5528
5529
5530
5531
5532
5533
**
**
**
**
**
**
**/*
**
**/*
O
❒
❒
❒
Inzet
1866 Liannos local post 20pa green in a block of four
IMPERFORATED mint never hinged with full original
gum and of impeccable quality, rare and un-listed in
Yvert (normal perf. stamp is no. 2).
1866 Liannos local post 5pa blue in a top-marginal
block of 25 IMPERFORATED and showing the printig
guidance cross at top in the margins, mint never hinged
with full original gum, impeccable condition, rare and
un-listed in Yvert (normal perf. stamp is no. 1).
1866 Liannos local post 5pa blue in a block of 20
IMPERFORATED mint never hinged with full original
gum and of impeccable quality, rare and un-listed in
Yvert (normal perf. stamp is no. 1).
1866 Liannos local post 5pa green right-hand marginal
block of 10 mint never hinged with full original gum,
perfect condition and scarce, Yvert 1.
1866 Liannos local post 20pa green left-hand marginal
block of 25 mint never hinged with full original gum,
perfect condition and scarce, Yvert 2.
1866 Liannos local post 40pa rose left-hand marginal
block of 15 mint never hinged with full original gum,
perfect condition and scarce, Yvert 3.
1866 Liannos local post – postage due stamps 20pa
black on deep rose in a massive block of 20 mint never
hinged with full original gum (only two units hinged),
perfect quality and very rare, Yvert 5.
1866 Liannos local post – postage due stamps 1pi red
on white paper in a massive block of 20 mint never
hinged with full original gum, perfect quality (normal
horizontal crease in between two rows) and very rare,
Yvert 6.
1866 Liannos local post – postage due stamps 2pi blue
on white paper in a massive block of 20 mint never
hinged with full original gum (only two units hinged),
perfect quality (normal horizontal crease in between
two rows) and very rare, Yvert 7.
LotBeschrijving
40
200
150
100
100
300
300
300
“PA 42/43 “Vliegtuig”, zm (Yv € 75).
**
“PA 44 “Pro Aero 1949”, zm (Yv € 45).
E
5543
**
“BF 4 “Aarau 1938”, zm (Yv € 75).
15
9
15
E
5544
*
“BF 9 “100 Jaar postzegel”, zm (Yv € 55).
E
5545
0
“BF 11 “1945 Oorlogsslachtoffers”, zm (Yv € 230).
46
E
5546
**
“BF 13 “IMABA 1948”, zm (Yv € 90).
18
F
5547
*
“Dienst Nations Unies N° 1/20 “1950 frankeerzegels
met opdruk” met certificaat Balasse, zm (Cote € 480).
40
E
5548
**
“Proefdruk “Landschap” in blok van 4 met Specimen,
zm.
10
F
5549
**
Landschappen, 23 cylinderdrukproeven in groen,
werden gedrukt na vervanging van gebarsten
drukcylinders, zm.
25
8
ZWITSERLAND - Brieven/ poststukklen
F
5550
✉
1860/1966, mooie samenstelling poststukken w.o.
Pro Juventute, ambulant,luchtpost, interessant geheel
(43 stuks).
F
5551
✉
1886/1957, samenstelling krantenbandjes (7 stuks),
w.o. Wilhelm Tell 10 Rp met perforatie, zm.
15
F
5552
✉
1887/1932, interessante verzameling ambulantpost
(20 stuks), veelal zichtkaarten naar België, veel
verschillende types, zm/m.
60
E
5553
✉
1891, briefkaart 10 Rp van Rolle (haltestempel) met
ambulant nr 3 naar Guatemala, aan achterzijde transit
New Orleans en aankomststempel Guatemala, zeer
zeldzaam geheel !
50
F
5554
✉
1894/1951, interessante verzameling brieven en/of
kaarten (30 stuks), w.o. censuur, zm/m.
E
5555
✉
1900, brief van Morgins naar Heinola (Finland) via
Lahti en Anianpelto met UPU 25c (Yv N° 88), brief wat
gehavend maar zeldzame combinatie, m/ntz.
30
E
5556
✉
1904, zichtkaart van Pontresina naar
Heist op den Berg, m.
10
F
5557
✉
“1904/1937, mooie verzameling poststukken (11 stuks),
alle met postale etiketten in interessante variatie
“Geweigerd- Vertrokken- Niet afgehaald”, opgezet
op blancobladen met beschrijvingen, zm.
120
120
200
1867 D.B.S.R. railway post 20pa proof in golden
on gray cardboard, perfect condition and very rare,
Yvert 8.
100
E
5558
✉
1867 D.B.S.R. railway post 20pa proof in silver on roselilac cardboard, perfect condition and very rare, Yvert 8.
1907, zichtkaart berenkuil in Bern, naar Ouderkerk a/d
Amstel (NL) met ambulantstempel, zm.
12
100
E
5559
✉
1867 D.B.S.R. railway post 20pa proof in black on
chrome-yellow cardboard, perfect condition and very
rare, Yvert 8.
1907, waarde-ontvangstbewijs met (Yv) N° 92
(Zu 76 F) 40 c grijs, Rothrist, cote voor zegel op
brief is 200 CHF, 2° zegel cijfer 10c beschadigd, ntz.
15
80
F
5560
✉
80
1932/1946, luchtpost (5 stuks) interessante
samenstelling w.o. ballonvlucht Gordon Bennett 1932
naar Brussel (voorzijde),z m/m/ntz.
40
E
5561
✉
“1945, aangetekende brief van Neuchâtel naar La
Chaux de Fonds, gefrankeerd met o.a. Blok 11 “1945
Spende” (Zu 645 CHF).
120
❒
1867 D.B.S.R. railway post 20pa proof in black on lilac
cardboard, perfect condition and very rare, Yvert 8.
E
5535
❒
1867 D.B.S.R. railway post 20pa proof in black on green
cardboard, perfect condition and very rare, Yvert 8.
80
E
5536
❒
1867 D.B.S.R. railway post 20pa proof in black on green
cardboard, perfect condition and very rare, Yvert 8.
80
E
5537
O
1868 Asia Minor Steam Ship Co. Issue 2pi on glazed
green paper and ussed on small piece, very defective
with large parts of the design missing and restored at
various places, still a great ship mail rarity with only
about 10 (!!!) examples known, Yvert 1B, cat. €8,000
(which is, incidentally, the price a normal – i.e. less
defective example fetches in the rare instances when
it surfaces the market).
800
ZWITSERLAND
0
**
5542
1867 D.B.S.R. railway post 20pa used and in perfect
condition, a very rare and undervalued stamp of which
only few examples are known, Yvert 8.
5534
5538
5541
E
40
E
E
E
Inzet
N° 88 “1900 UPU 25c” met spectaculaire
harmonicaplooi, tanding minder mooi doch zeldzaam,
m/ntz.
20
E
5539
**
N° 632/33 “CEPT PTT”, zm (Yv € 35).
7
E
5540
**
“PA 40 “Pro Aero 1946”, zm (Yv € 30).
6
5538 - 20 €
100
ZWITSERLAND - Verzameling/ Samenstelling
F
5562
**/*/0
1854/1963, kleine verzameling vanaf Strubeli, w.o.
betere blokken (w.o. Lunaba 1951 *), onvolledig
postzegelboekje 1909, zm/m/ntz.
F
5563
**/0
1907/1965, mooie verzameling samenhangende zegels
en keerdrukken, w.o. diverse betere, zm/m, hoge cote.
E
5564
**
“1914/1927 “Willem Tell” samenstelling 16 waarden
(geen dubbels), zm (Yv € 85).
F
5565
0
1938/2001, mooie verzameling blokken, w.o.
BF 3 op brief, 8/1, 12/15, zm.
70
250
15
200
THEMA - Rode Kruis
E
5566
**
Alexandrië (Yv) N° 34 “1915 5c op 10c, millésime 6”,
zm.
20
E
5567
*
Congo Fr. (Yv) N° 66 “1916 luipaard 5c op 10c opdruk
kopstaand” zeldzaam, zm.
40
E
5568
**
Costa Rica (Mi) N° 381 “1945 60 Jaar Rode Kruis
met opdruk Muestra”, zm.
20
E
5569
**
Costa Rica (Mi) N° 381 “1945 60 Jaar Rode Kruis
met opdruk specimen” (Blok van 4) tanding iets
onregelmatig, m.
40
E
5570
**
Costa Rica (Mi) N° 381 “1945 60 Jaar Rode Kruis”
ongetande proeven, volledig zegelbeeld en alleen
Rode Kruis (Beide in blok van 4), zm.
70
Meer dan 6000 beelden op onze website :
www.vanlooystampauctions.com
5540 - 6 €
- 84 -
LotBeschrijving
Inzet
LotBeschrijving
Inzet
E
5571
**
Curaçao LP 45/52 “1944 Wilhelmina”, zm (cote € 24).
10
E
5607
**
E
5572
*
Dahomey (Yv) N° 60 “1915, 5c op 10c, opdruk
kopstaand en liggend” zeer zeldzaam, zm.
Fauna- vogels, Penrhyn N° 98/105, kleinbogen,
zm (Mi. € 60)
24
50
E
5608
**
Ethiopië (Mi) N° 381 “1959 100 Jaar Rode Kruis 30c
+ 5c, met kopstaande waarde-opdruk”, zm.
Fauna- vogels, Singapore N° 65/68, w.o. visarend,
zm (Mi. € 92)
36
30
E
5609
**
Finland N° 176 en 178 “1934 Generaals”
ongetande proeven, zm.
Fauna- vogels, Turks & Caicos N° 307/21 en 363
volledige reeks incl. $ 5, zm (Mi. € 48)
19
30
E
5610
**
Fauna- Vogels, Oostenrijk LP 54/60, zm (Yv € 500)
76
E
5611
**
Fauna- W.W.F., Gambia N° 402/05 vlinders,
zm (Mi. € 100)
40
E
E
5573
5574
**
(*)
E
5575
(*)
Finland Yv N° 187/88 “1936 Staatslieden”
ongetande proeven met bladboord, zm.
E
5576
(*)
Finland (Yv) N° 209/12 “1939 Conventie van Genève”
ongetande proeven (Horizontale paren) zeer zeldzaam,
zm.
E
5577
**
Frankrijk (Yv) N° 459/60 “1940 voor de gewonden,
beide met rood kruis op achterzijde”, zm.
30
E
5578
**
Guadeloupe (Yv) N° 76 “1915, 5c op 15c kopstaande
opdruk”, zm.
40
E
5579
**
Guadeloupe (Yv) N° 76a “1915, 5c op 15c, dubbele
opdruk”, zm (Yv € ++200).
50
E
5580
**
Guatemala (Mi) N° 733/38 “1964, 100 Jaar Rode Kruis”
ongetande paren, alle gekeurd Sanabria, zm.
80
E
5581
(*)
Haiti (Mi) N° 321, 326 en 327 “1945 kleurproeven
op karton”, zm.
50
E
5582
**
Monaco (Yv) N° 26 “1914, 5c op 10c, millésime 4”, zm.
40
F
5583
(*)
Monaco Yv N° 335 B “1949 Prins Rainier III 15 + 5F”
los zegel met * + 3 proeven w.o. gesigneerd, zm.
70
E
5584
*
Nouv. Calédonië (Yv) N° 110a “1915 Kagu 5c
op 10c NCE kopstaand”, zm (Yv € 90).
18
Nouv. Calédonië (Yv) N° 111a “1915 Kagu 5c op
10c dubbele opdruk” met zijpaneel, zm (Yv € 120).
30
E
5585
*
E
5586
**
Nouv. Calédonië (Yv) N° 112 “1915 Kagu 5c op 15c
kopstaande opdruk”, zm.
F
5587
**
Nouv Calédonië Yv N° 312 “1963 100 Jaar Rode Kruis”
kleurproeven in volledig vel van 25, bovenrand iets
kreukelig, m.
30
100
5611 - 40 €
E
5612
**
Fauna- W.W.F., Lesotho N° 228/32 zoogdieren,
zm (Mi. € 60)
24
E
5613
**
Fauna - diverse dieren, Falklands N° 222/25, w.o.
vogels, zm (Mi. € 40)
40
E
5614
**
Fauna- bedreigde dieren, Nederland Stadspost
selectpost, 7 verschillende blokjes, w.o. tijger,
panda, zm.
10
E
5615
**
Fauna schapen en rund, St. Pierre & Miquelon
N° 464/66, zm (Mi. € 55)
22
30
100
E
5588
**
Oostenrijk (Yv) N° 973 “1963 100 Jaar Rode Kruis,
ongetand” met bladboord, zm (Mi € 220).
E
5589
*
Réunion (Yv) N° 80 “1915, 5c op 10c, zwarte opdruk”
deel gom ontbreekt, m (Yv € 170).
30
E
5590
*
Réunion (Yv) N° 81 “1915 5c op 10c” met
onderbladboord eveneens met de opdruk, zm.
30
54
E
5591
*
Réunion (Yv) N° 81b “1915 5c op 10c, met kopstaande
opdruk”, zm (Yv € 90).
16
E
5592
*
Sénégal (Yv) N° 70 “1915, 5c op 10c dubbele opdruk”,
zm (Dallay € 250).
50
50
THEMA - Auto, Luchtvaart, Scheepvaart, Treinen .
F
5616
❒
Scheepvaart “C.M.B. reclamebrochure over de vloot
van C.M.B., alsook enkele vellen blanco papier en een
landkaart (met de gebruikelijke sqcheepvaartroutes).
10
F
5617
❒
Scheepvaart “C.M.B. Oorkonde SS Gouverneur
Galopin, geschonken tijdens de reis van 7 Juli 1952
(Nederlands).
10
F
5618
❒
Scheepvaart “C.M.B. Oorkonde SS Gouverneur Galopin,
geschonken tijdens de reis van 22 Februari 1955
(Frans).
10
F
5619
❒
Scheepvaart “C.M.B. SS Gouverneur Galopin, de
volledige passagierslijst v/d afvaart op 5 Febr. 1955.
10
F
5620
❒
Scheepvaart “C.M.B. SS Gouverneur Galopin, het
volledige “Feest programma” v/d reis tussen 8 Jan.
en 25 Jan. 1965.
10
F
5621
❒
Scheepvaart “C.M.B. SS Leopoldville, menu
19 Januari 1965, afscheidsdiner.
10
E
5593
*
Sénégal (Yv) N° 71 “1915, 5c op 15c, dubbele opdruk”,
zm (Dallay € 250).
E
5594
**
Sénégal (Yv) N° 71 “1915, 5c op 15c, kopstaande
opdruk”, zm (Dallay € 400).
E
5595
(*)
Turkije hulpzegel (Mi) N° 97 “1944 oorlogsslachtoffers
10 K” 6 verschillende ongetande kleurproeven in paren,
zm.
E
5596
*/(*)
Zwitserland Franchise N° 1 “1870 Militaires Français
internés en Suisse, lichtroze”, bruin vlekje en met
gedeeltelijke gom, m (Yv € 140).
18
F
5622
❒
Zwitserland Franchise N° 1a “1870 Militaires Français
internés en Suisse, lilaroze”, zm/m (Yv € 150).
Scheepvaart “C.M.B. SS Leopoldville, menu
16 Januari 1965, diner.
10
20
F
5623
❒
Scheepvaart “C.M.B. SS Leopoldville, menu
31 december 1964, Oudejaarsavond.
10
F
5624
❒
Scheepvaart “C.M.B. SS Jadotville, menu 8 april 1958,
diner.
10
F
5625
❒
Scheepvaart “C.M.B. SS Jadotville, menu 6 April 1958,
diner.
10
F
5626
❒
Scheepvaart “C.M.B. SS Jadotville, menu 6 April 1958,
Dejeuner.
10
F
5627
❒
Scheepvaart “C.M.B. SS Jadotville, menu 4 April 1958,
Dejeuner.
10
F
5628
❒
Scheepvaart “C.M.B. SS Jadotville, menu 4 April 1958,
Diner.
10
F
5629
❒
Scheepvaart “C.M.B. SS Jadotville, Menu 2 April 1958,
Diner.
10
E
5597
(*)
100
60
THEMA - Fauna & Flora
E
E
E
E
5598
5599
5600
5601
**
*
**
**
Fauna- olifant, Thailand N° 312 en 315 80 St. en
3 Baht (hoogste waarde), zm (Mi. € 107)
30
Fauna- onderwater “schelpen” Nouv. Caledonië
N° 368/70, PA 105, 113 en 115, zm (Yv. € 72,90).
22
Fauna- onderwater vissen en koralen, Polynesië N° 48,
duiker met vissen en koraal, zm (Mi. € 120)
48
Fauna- pinguins, Brits Antarctica N° 74/77,
zm (Mi. € 34)
13
19
E
5602
**
Fauna- vissen, Polynesië N° 24/27, zm (Mi. € 48)
E
5603
**
Fauna- vissen, Rhodesia N° 78 vis 25c/2/6,
zm (Mi. € 75)
30
E
5604
**
Fauna- vissen, Thailand N° 480/83, zm (Mi. € 88)
35
F
5630
❒
E
5605
**
Fauna- vogels en zeezoogdieren, T.A.A.F. N° 103/08,
zm (Mi. € 90)
Scheepvaart “C.M.B. SS Albertville, Menu 19 Mei 1955,
Diner.
10
36
F
5631
❒
Fauna- vogels, Gambia N° 170/82, zm (Mi. € 100)
40
Scheepvaart “C.M.B. SS Albertville, 2 Menu’s
(verschillende diner en déjeuner) 20 Mei 1955, Diner”
10
E
5606
**
Meer dan 6000 beelden op onze website : www.vanlooystampauctions.com
- 85 -
LotBeschrijving
F
5632
❒
Inzet
Scheepvaart “C.M.B. SS Albertville, 2 Menu’s
(verschillende versies) 16 Mei 1955.
10
10
F
5633
❒
Scheepvaart “C.M.B. SS Albertville, Menu Dejeuner
14 mei 1955 voor kinderen.
F
5634
❒
Scheepvaart “C.M.B. SS Albertville, 3 menu’s
13 mei 1955, alle verschillende versies.
10
F
5635
❒
Scheepvaart “C.M.B. SS Albertville, Menu ontbijt
7 Mei 1955 + bijlage voor de kinderen.
10
25
E
5636
✉
Luchtpost Zeer mooie zwart-wit foto van
luchtvaartpionier Lilienthal, met handtekening
op rugzijde, zm.
E
5637
✉
Luchtpost 1938, Australië, Airmail cover BrisbaneRabaul, gefrankeerd met George V 5d en New Guinea
paradijsvogel 2d en 3d, zm.
5638
✉
Christmas Isl., 1957 brief met Elizabeth II 2 1/2d blok
van 4, naar Engeland en Gilbert Ellice Isl. met stempels
Christmas Islands, zm.
20
24
F
5639
0
Christmas Island 1948/58, Singapore 1c en 4c met
stempel Christmas Island en 1° reeks onder Australisch
gezag, zm.
E
5640
**
Duitsland - Sovjet Zone Thüringen BF 1 t “1945
Weihnachtsspende für Opfer des Faschismus”
(Mi cote € 1.500), zm.
E
F
E
E
E
E
F
5641
5642
5643
5644
5645
5646
5647
✉
✉
✉
✉
✉
✉
PWS
Duitsland 1934, rouwbrief speciale Kerstvlucht
Europa- Südamerika van Plauen naar Rio de Janeiro,
gefrankeerd met Adler 25 Pf, 50 Pf (mist hoekje),
100 Pf en Graf Zeppelin 3 RM, mooi en zeldzaam.
Egypte 1935, brief M. P.O. Cairo naar Engeland
gefrankeerd met Christmas seal 3m vermiljoen,
met stempel Khartoum (Sudan), zeldzaam, zm.
Egypte 1941 V-mail, afbeelding Kerstman op
dromedaris M.E.F. vanuit Alexandrië naar Cornwall
(Engeland), zm.
30
Engeland 1944, V-mail Christmas Greetings van een
kolonel in Aylesbury naar een majoor in het Royal Army
Ordance Corps, zm.
20
Engeland 1944/1945, 2 Christmas Airgraphs
ongebruikte formulieren, 1x met ingedrukt zegel
van 3d paars, zm.
20
Engeland V-mail 1943, met Kerstgroet Railway Tele
op section, zm.
E
5649
✉
India 1921, brief uit Calcutta naar Bombay, visit of
H.R.H. Prince of Wales, met speciale stempels Camp
P.O. op eerste Kerstdag, zm.
E
E
5651
5652
✉
✉
✉
40
40
✉
India 1943, Airmail lettercard I.A.F.F. greetings van
sergeant in King’s Regiment in Delhi, verzonden naar
Zuid Afrika, met Unit Censor India, zm.
New Zealand 1915, zichtkaart Gallipoli Egypt, Auckland
Mounted rifles, season’s greetings from Colonel
Mackesy and Officers, verzonden van Zeitoun camp
Cairo naar Auckland, zeldzaam, zm.
Océanië 1918, aangetekende brief gefrankeerd
met 30c, stempels Papeete met vignet Cocoanut
Plantations, via San Francisco, New York naar
Zwitserland, zegel 30c mist hoekje maar mooi en
interessant geheel, zm.
5652 - 100 €
5653
✉
Oostenrijk 1948 aangetekende brief naar Engeland met
o.a. zegel “Stille nacht, Heilige nacht” met stempels
Tag der Briefmarke, geopend voor censuur (stukje van
achterklep ontbreekt), interessant stuk, zm.
30
E
5654
✉
Oostenrijk 1957, brief met Scouting velletje t.g.v.
“100 Jarige geboortedag van Baden Powel”, vignet
Himalayagesellschaft, beide met speciale stempels en
stempel Christkindl 1957, zm/m.
30
E
5655
✉
Oostenrijks Levant 1899, zichtkaart “Letzte Christnacht
des XIX Jahrhunderts” van Jerusalem naar Stavelot
verzonden op 1° Kerstdag, met speciaal stempel
Bethléem, zm.
30
E
5656
✉
Rusland Plaskau 1942, Russisch postwaardestuk
aangetekend lokaal gebruikt met bijfrankering (Mi)
N° 10, 11 en 12b (Madonna met kind), zeldzame brief,
klein stukje van achterklep ontbreekt, zm/m.
60
E
5657
✉
USA 1933, brief van USS Canopus naar Michigan,
met extra stempels USS Pigeon en Merry Christmas,
stempels op 26 december, wat roest rond de zegels, m.
18
F
5658
✉
“Zuid Afrika 1943/45, 3 verschillende speciale
“Christmas air letters for S.A. Forces serving up North”
alle met enkelfrankering 3d War Effort klein formaat,
met stempel Egypt, zm.
70
E
5659
✉
Zuid Afrika 1944, 2 V-mails met Kerst- en
Nieuwjaarsgroeten, naar Engeland, zm.900
30
E
5660
✉
Zwitserland 1894, briefkaart van Neudorf naar Luzern,
zowel vertrekstempel als aankomststempel op
25 december, zm.
20
F
5661
✉
Zwitserland 1956/66, kleine speciaalverzameling
poststukken (7 stuks) met bijzondere stempels van
tijdelijk postkantoor Bethlehem, zm/m.
35
THEMA - W.O.I en W.O.II
100
Engeland 1943, Christmas V-mail van Sutton Coldfield,
naar Australië, zm.
5648
5650
60
Egypte 1941 V-mail, met kerstgroet R.A.F. piloot
Middle East, naar Isle of Man, ongebruikelijke
combinatie, zm/m.
E
E
300
25
F
5662
✉
W.O.I Reich : 14 (Feld)postkaarten Marinepost w.o.
goede items, zm.
25
E
5663
✉
W.O.I : Patriotischer Landes- und Frauenhilfsverein vom
Roten Kreuze für Mähren 20/3/1917, naar Feldpost 383.
10
E
5664
✉
W.O.II, 2 Duitse luchtveldpostbrieven Felp. 13 309
A “4° Armée te Demensk” en het “18° Armée te
Novgorod- Wolerow” + 1 postkaart.
15
E
5665
✉
W.O.II : Engeland, twee V- mail uit Port
Said 26/05/1942 en 05/07/1942, van Britse
krijgsgevangenen uit W.O.II, zm.
25
THEMA - Per thema alfabetisch
F
5666
**
Ruimtevaart, Rusland N° 3870/75 (In velletjes van 6),
zm (Yv € 20)
E
5667
ZK
Zuidpool, Argentinië zichtkaart met massa stempels,
etiketten w.o. From Pole to Pole, Isla Laurie met
pinguin, spectaculair stuk.
70
100
4
50
EUROPA CEPT - Gewone uitgiften & Meelopers
30
40
Inzet
E
15
THEMA - Religie
E
LotBeschrijving
E
5668
**
1962 : Italië, 1129 ZW/1130 ZW, in paar met
tussenpaneel, zm (Mi € 35).
7
E
5669
**
1963 : Italië, 1149 ZW/1150 ZW, in paar met
tussenpaneel, zm (Mi € 25).
5
E
5670
**
1964 : Ierland, 167 ZW/168 ZW (in paar met
tussenpaneel), zm (Mi € 50).
10
E
5671
**
1965 : Italië, 1186 ZW/1187 ZW, in paar met
tussenpaneel, zm (Mi € 20).
4
E
5672
❒
1966 : Frankrijk, N° 1490/91 in luxevelletjes,
zm (Yv. € 200).
35
E
5673
**
1966 : Italië, 1215 ZW/1216 ZW, in paar met
tussenpaneel, zm (Mi € 60).
12
E
5674
**
1967 : Italië, 1224 ZW/1225 ZW, in paar met
tussenpaneel (origineel papiergraintje op
tussenpaneel), zm (Mi € 60).
12
E
5675
**
1968 : Ierland 202 ZW/203 ZW (in paar met
tussenpaneel), zm (Mi € 30)
6
F
5676
E
5677
**
1970 : Ierland, 239 ZW/241 ZW (In paar met
tussenpaneel), zm (Mi € 20).
4
E
5678
**
1970 : Italië, 1309 ZW/ 1310 ZW in paar met
tussenpaneel, zm (Mi € 35).
7
E
5679
**
1971 : Italië, 1335 ZW/1336 ZW (In paar met
tussenpaneel), zm (Mi € 30).
E
5680
**
1972 : Andorra Spaans, N° 64A, zm (Yv € 135).
- 86 -
1970 : Fr. Andorra N° 202/03 (Volledige vellen van 25),
zm (OBP € 750).
70
6
25
LotBeschrijving
Inzet
E
5681
❒
1988 : Monaco BF 41 ongetand, zm (Yv. € 465).
74
E
5682
❒
1995 : Joegoslavië, fotoproef in blokken van 9,
ZEER ZELDZAAM.
400
F
5683
*/(*)/0 1953/1963 : Verzameling in album met betere reeksen
o.a. Luxemburg 1956 (*), Ierland 1960, Cyprus 1962
etc etc, iets gemengde kwaliteit, m/ntz.
30
MIDDEN OOSTEN - Iran
E
5684
**
N° 379 “Shah Ahmed 3 Kr” (Velletje van 5) met
omgekeerd middenstuk- zeldzaam, zm.
E
5685
**
N° 380 “Shah Ahmed 5 Kr” (Velletje van 5), met
omgekeerd middenstuk, zeldzaam, zm.
E
5686
(*)
1875 lion 4s red not showing the roulettes on either
side, unused without gum and with a shallow thin
otherwise in very good condition, signed Jochen
Heddergott, Yvert 9 variety.
50
1876 lion 4s yellow used and bearing a postmark in
violet, small thin in the centre otherwise very good
condition and large margins, Yvert 12.
30
E
5687
O
(*)
1876 lion 4s red unused without gum and in perfect
condition, signed Mehrdad Sadri, scarce,
Yvert 9A, cat. €185.
50
E
5689
O
1876 lion 1k carmine on thin paper used and in perfect
condition, signed Mehrdad Sadri, Yvert 11.
20
E
5690
(*)
1876 lion 2s black unused without gum and with huge
margins all around, pristine quality throughout, signed
Thier and Jochen Heddergott BPP, rare in this condition,
Yvert 8, cat. €650+.
250
E
5691
(*)
1876 lion 1s black unused without gum and in perfect
condition in all respects, with large margins and strong,
vivid colour, signed Jochen Heddergott BPP, Yvert 6A.
40
5692
(*)
1877 lion 2s red-orange (type A) official Teheran reprint
unused without gum as issued and in perfect condition
in all respects, with Persiphila identification certificate
and signed Mehrdad Sadri, very scarce, un-listed by
any of the major catalogues (however listed in the
Persiphila specialised catalogue – no. 25).
150
5693
O
1878 lion 1k carmine re-engraved used and in very
good condition despite a small thin in the centre, very
large margins, signed Waldemar Herrmann, Yvert 17.
E
5694
O
1878 lion 1k carmine re-engraved used with
large margins and in perfect condition,
signed Mehrdad Sadri, Yvert 17.
E
5695
O
1878 lion 1k carmine on yellow paper re-engraved and
used with a beautifully struck Teheran c.d.s., very good
overall condition and large margins all around, signed
Dr. Moadkhar, Yvert 17.
40
30
5696
O
1878 lion 1k carmine on yellow paper re-engraved
used with Teheran c.d.s., perfect condition, Yvert 17.
E
5697
(*)
1878 lion 1k carmine re-engraved and unused without
gum, large margins all around and perfect quality,
strong offset from another stamp on the back, signed
Jochen Heddergott BPP, Yvert 17, cat. for the yellow
paper variety is €1,500.
E
5698
O
1878 lion 1k carmine on yellowish paper re-engraved
(type D) and used, large margins all around and
immaculate quality, signed Dr. Moadkhar and with
Persiphila identification card, Yvert 17.
F
5699
*/(*)/0 1881/1974, kleine basisverzameling op bladen,
zm/m/ntz.
E
E
E
E
5700
5701
5702
5703
**
**
**
**
**
1915 Coronation of Shah Ahmed overprinted “Colis
Postaux” 24c red-brown and brown showing a very
clear double overprint, complete sheetlet of five mint
never hinged with full original gum, tear in the margin
outside of the stamps, otherwise perfect quality, rare,
Yvert CP28 variety.
200
E
5705
**
1915 Coronation of Shah Ahmed overprinted “Colis
Postaux” 24c red-brown and brown showing a very
clear double overprint, complete sheetlet of five mint
never hinged with full original gum, perfect quality,
rare, Yvert CP28 variety.
200
E
5706
**
1915 Coronation of Shah Ahmed overprinted “Colis
Postaux” 3c green showing a clear double overprint,
complete sheetlet of five mint never hinged with full
original gum, perfect quality, rare, Yvert CP21 variety.
200
E
5707
**
1915 Coronation of Shah Ahmed overprinted “Colis
Postaux” 5c red showing the overprint doubled,
complete sheetlet of five mint never hinged with full
original gum, perfect quality, rare, Yvert CP22 variety.
200
5707 - 200 €
E
E
5704
200
5688
Inzet
E
200
E
E
LotBeschrijving
E
5708
**
1915 Coronation of Shah Ahmed overprinted “Colis
Postaux” 2k blue and carmine showing a very clear
double overprint, complete sheetlet of five mint never
hinged with full original gum, perfect quality, rare, Yvert
CP29 variety.
200
E
5709
**
1915 Coronation of Shah Ahmed overprinted “Service”
(official stamps) 1k brown-red and gray showing the
overprint inverted, complete sheetlet of five mint never
hinged with full original gum, perfect quality, rare, Yvert
S49 variety.
200
E
5710
(*)
1915 Coronation of Shah Ahmed 9c brown-red and
violet printed on both sides and with one of the
printings showing the centre inverted, complete
sheetlet of five unused without gum and in perfect
condition, rare, Yvert 373 variety.
100
E
5711
(*)
1915 Coronation of Shah Ahmed 12c ultramarine
printed on both sides and with one of the printings
showing the centre inverted, complete sheetlet of five
unused without gum and in perfect condition, rare,
Yvert 375 variety.
100
E
5712
(*)
1915 Coronation of Shah Ahmed 24c brown-red
and brown printed on both sides and with one of
the printings showing the centre inverted, complete
sheetlet of five unused without gum and in perfect
condition, rare, Yvert 377 variety.
100
E
5713
(*)
1915 Coronation of Shah Ahmed 10c brown-red
and green printed on both sides and with one of
the printings showing the centre inverted, complete
sheetlet of five unused without gum and in perfect
condition, rare, Yvert 374 variety.
100
E
5714
(*)
1915 Coronation of Shah Ahmed 24c brown-red and
brown printed on both sides in a complete sheetlet of
five unused without gum and in perfect condition, rare,
Yvert 377 variety.
50
E
5715
(*)
1915 Coronation of Shah Ahmed 12c ultramarine
printed on both sides, complete sheetlet of five unused
without gum and in perfect condition, rare,
Yvert 375 variety.
50
E
5716
(*)
1915 Coronation of Shah Ahmed 12c ultramarine
printed on both sides, complete sheetlet of five unused
without gum and in perfect condition, rare,
Yvert 375 variety.
50
E
5717
(*)
1915 Coronation of Shah Ahmed 9c brown-red and
violet printed on both sides and with one of the
printings showing the centre inverted, complete
sheetlet of five unused without gum and in perfect
condition, rare, Yvert 373 variety.
E
5718
(*)
1915 Coronation of Shah Ahmed 6c green and carmine
printed on both sides in a complete sheetlet of five
unused without gum and in perfect condition, rare,
Yvert 372 variety.
30
35
250
45
30
1915 Coronation of Shah Ahmed overprinted “Colis
Postaux” 5c red showing the overprint inverted,
complete sheetlet of five mint never hinged with full
original gum, perfect quality, rare, Yvert CP22 variety.
200
1915 Coronation of Shah Ahmed 1k brown-red and gray
with centre inverted, complete sheetlet of five mint
never hinged with full original gum, perfect quality,
rare, Yvert 376 variety.
200
1915 Coronation of Shah Ahmed 5k brown and
blue-green with centre inverted, complete sheetlet of
five mint never hinged with full original gum, perfect
quality, rare, Yvert 380 variety.
200
1915 Coronation of Shah Ahmed overprinted “Colis
Postaux” 1k brown-red and gray showing the overprint
inverted AND double, complete sheetlet of five mint
never hinged with full original gum, perfect quality,
rare, Yvert CP27 variety.
200
Meer dan 6000 beelden op onze website :
www.vanlooystampauctions.com
- 87 -
100
50
LotBeschrijving
E
E
E
E
5719
5720
5721
5722
(*)
(*)
(*)
(*)
1915 Coronation of Shah Ahmed 10c green and brownred printed on both sides in a complete sheetlet of five
unused without gum and in perfect condition, rare,
Yvert 374 variety.
1915 Coronation of Shah Ahmed 3c green on both
sides, complete sheetlet of five unused without gum
and in perfect condition, rare, Yvert 370 variety.
1915 Coronation of Shah Ahmed 2c blu and carmine
printed on both sides in a complete sheetlet of five
unused without gum and in perfect condition, rare,
Yvert 369 variety.
1915 Coronation of Shah Ahmed 5c red printed on both
sides and with one of the printings showing the centre
inverted, complete sheetlet of five unused without gum
and in perfect condition, rare, Yvert 371 variety.
E
5723
(*)
1915 Coronation of Shah Ahmed 1c carmine and dark
blue printed on both sides in a complete sheetlet of
five unused without gum and in perfect condition,
rare, Yvert 368 variety.
E
5724
**
1915 Coronation of Shah Ahmed overprinted “Colis
Postaux” 2c red and blue showing the overprint
inverted, complete sheetlet of five mint never hinged
with full original gum, perfect quality, rare,
Yvert CP20 variety.
E
E
E
E
5725
5726
5727
5728
**
**
**
**
Inzet
1915 Coronation of Shah Ahmed overprinted “Colis
Postaux” 9c brown and violet showing the overprint
inverted, complete sheetlet of five mint never hinged
with full original gum, perfect quality, rare,
Yvert CP24 variety.
1915 Coronation of Shah Ahmed 3k violet and brown
with centre inverted, complete sheetlet of five mint
never hinged with full original gum, perfect quality,
rare, Yvert 379 variety.
1915 Coronation of Shah Ahmed overprinted “Colis
Postaux” 3c green showing the overprint inverted,
complete sheetlet of five mint never hinged with full
original gum, perfect quality, rare, Yvert CP21 variety.
1915 Coronation of Shah Ahmed overprinted “Colis
Postaux” 24c red-brown and brown showing the
overprint inverted, complete sheetlet of five mint never
hinged with full original gum, perfect quality, rare,
Yvert CP28 variety.
LotBeschrijving
F
E
5735
**
E
E
5729
5730
5731
✉
✉
✉
1921 return receipt (avis de reception) for a letter sent
from Ardabil to Astara and bearing on the back the 5c,
24c and a strip of three of the 10k of the Shah Ahmed
issue, perfect condition, rare and good-looking, Yvert
305 + 313 + 319.
1922 cover from Teheran to Durham, England and
franked with a 1k ultramarine and carmine overprinted
“Controle 1922”, impeccable condition and a rare stamp
on cover, Yvert 446.
50
200
200
200
5736
**
PA 13/15, 17/24 en 30/31, zm (Yv € 68).
12
5737
**
“BF 1 “Archeologie”, zm (Yv € 55).
10
E
5738
❒
“BF 6 “President” iets bruine gom (gebruikelijk),
zm/m (Yv € 250).
35
E
5739
❒
“BF 7 “President Kouatly”, zm (Yv € 80).
16
E
5740
❒
“BF 8 “Foire de Damas”, zm (Yv € 65).
13
E
5741
❒
“BF 9 “Musea”, zm (Yv € 65).
13
F
5742
**/FDC N° 21/23 MUH set and set on FDC and block 2
“Road Hodeida Sana’a overprinted Free Yemen,
VF (Mi cat. € 178).
E
5743
**
N° 29/30 and BF 4a “1962 Free Yemen” stamps and
minisheet overprinted in black, VF (Mi cat. € 100).
20
E
5744
**
N° 37a/41a “1962 Torch Olympic Games overprinted
Free Yemen in blackish blue”, scarce set,
VF (Mi cat € 800).
160
F
5745
**
N° 37 b/41 b “1962 Torch Olympic Games overprinted
Free Yemen in violet” cornerblocks of 4, very scarce,
zm (Mi € 2.600).
520
E
5746
**
N° 42/43 “1963 Rep overprinted Yemen”,
VF (Mi cat € 170).
E
5747
**
N° 57a “1963 Consular service stamp overprinted in
red” rare, VF (Mi cat € 1.000).
200
E
5748
**
N° 80a “1964 Consular service stamp” with several
overprints incl red Imamseal, very rare (Mi cat € 1.300).
260
F
5749
**/(*)
1966, collection of handstamps provisionals singles and
in blocks of 4, a rare group for specialists (Approximate
Mi cat. value € 3.000).
540
1922 return receipt (avis de reception) for a letter sent
from Resht, franked with a 1c, a 3c, a pair of the 2k
and a pair and single of the very scarce 10k values of
the Shah Ahmed issue, perfect condition, rare and most
appealing, Yvert 302 + 304 + 315 + 319.
E
5733
**
1924-25 20kr green and brown-black corner-marginal
block of ten mint never hinged with full original gum
and of impeccable quality, a rare multiple of impressive
appearance, Yvert 471, cat. value as singles is
already €500.
35
34
MIDDEN OOSTEN - Algemeen
200
250
150
300
✉
78
E
200
300
5732
N° 35 “1950 Dromedarissen Full tab”, zm (Yv € 525).
MIDDEN OOSTEN - Yemen
1922 return receipt (avis de reception) for a letter sent
from Kazvin to Teheran and franked with the 2c, 3c,
12c and the very rare 20k of the Shah Ahmed issue,
some inheret faults here and there but a very seldom
seen item, Yvert 303 + 305 + 310 + 320.
E
30
E
F
5750
**
Dubai : 958/1970, mooie verzameling op albumbladen,
Egypte, Syrië, Palestina, met groot aantal reeksen en
blokken, incl dienst, zm.
100
E
5751
*
“Egypte : N° 150/54 en LP 3/4 “Vliegtuigen en opdruk
Zeppelin” (LP 3/4 met gomvlekjes, geen roest!),
zm/m (Yv € b225).
25
E
5752
✉
“Egypte : 1944, brief van Cairo naar Leopoldville met
censuur “Postal censor” aangetekend met luchtpost.
30
F
5753
**/*/
FDC
Egypte : 1946/1991, uitgebreide verzameling op
albumbladen, met groot aantal reeksen, blokken
en FDC’s, zm.
60
E
5754
✉
Duits Levant in Palestina : Zeldzaam privé bedrukt
postwaardestuk van 1 Piaster, van de Duitse Palestina
bank, verstuurd van Jaffa naar Beiruth, omslag met
ouderdomsvlekjes, zm/m.
25
E
5755
✉
Frans Levant in Egypte : 2 voorlopers uit Alexandrië
21/5/1852 en 8/7/1852, naar Marseille, porto
10 déciem, zm.
25
E
5756
✉
“Frans Levant in Turkije : Cholerabrief van
Constantinopel naar Malta 17/8/1844 met stempel
“Purifié au lazaret- Malte” porto 5d in Malta, snede
in omslag doch zeer zeldzaam geheel, zm/m.
70
E
5757
**
Irak : N° 509/13 en 663, de luchtpostzegels uit de
reeks, zm (Mi. € 68).
22
F
5758
✉
Jordanië : 1950/1964, mooie verzameling brieven
met mooie gevarieerde frankeringen, aangetekend,
Palestina, zm (18 stuks).
60
E
5759
✉
Qatar- Brits Mandaatgebied 1933 aangetekende
en verzekerde brief verstuurd uit Tel Aviv naar
Tsjechoslowakije, in de vorm van een aangetekend
postwaardestuk 13m oker bijgefrankeerd met een 2m
en een 20m, enkele onbelangrijke beschadigingen op
de 2m, voor het overige zonder opmerkingen, en zeer
aantrekkelijk en zeldzaam.
80
F
5760
**
SYRIE : 1947/1958, BF 2, 11, 12 en 13, 4 goede
blokken in vrijwel prachtkwaliteit (Yv € 945).
E
5761
**
“Saoedi Arabië : N° 47 “1952 spoorweg en kameel
10 G”, zm (Mi. € 44).
5728 - 200 €
E
Samenstelling afwijkingen, w.o. 1886 Officiel en 1912
Officiel, zm/m/ntz.
MIDDEN OOSTEN - Syrië
50
100
*/0
MIDDEN OOSTEN - Israël
50
50
5734
Inzet
150
Meer dan 6000 beelden op onze website : www.vanlooystampauctions.com
- 88 -
100
22
LotBeschrijving
E
F
5762
5763
**
✉
Inzet
“Saoedi Arabië : N° 102 “1961 olieraffinaderij 200 P”,
hoogste waarde v/d reeks, zm (Mi. € 120).
Diverse landen : 1895/1914, mooie samenstelling met
diverse brieven en kaarten Egypte, Turkije, zm.
LotBeschrijving
60
100
AZIE - CHINA
E
5764
(*)
“Noordoost China N° 172 II/175 II “Mao”, zm (Mi € 40).
E
5765
**
N° 534/45 “Goldfish” slightly coloured gum,
VF/F (Mi 950).
E
5766
**
N° 1879/82 en BF 30 “Terracotta figures” in booklet,
zm (VF° (Mi € 200).
70
E
5767
**
“BF 26 “Philatelic Federation Congress”, VF (Mi € 25).
7
AZIE - JAPAN “Brieven en poststukken”
F
5801
✉
1900/1930, interessante samenstelling zichtkaarten
en enkele brieven, zm (18 stuks)
60
E
5802
ZK
1904, zichtkaart oorlogstafereel van Tokyo naar Obourg
(België) met Chrysanthemums 3 en 1 Sen, kaart is niet
helemaal ongeschonden uit de strijd gekomen, maar
interessant, ntz.
15
E
5803
✉
1907, PPC Cherry blossoms from Tokyo (rubber stamp)
to Marin County (USA), VF.
20
E
5804
✉
1907, PPC with nice three-colour franking from Tokyo
to Marin County (USA), Beikoku via Kuwa Minato, VF.
30
F
5805
ZK
1907/1949, mooie samenstelling van 10 zichtkaarten,
alle met zegels maar vnl niet verzonden, veelal met
afbeeldingen geisha’s, alle met verschillende zegels,
w.o. 2 kaarten verzonden naar Antwerpen, zm.
40
F
5806
✉
1919, houten brief uit Kobe naar Zeist (NL), frankering
N° 119 (3x) en 121 (2x) (10.50 sen) zeer aantrekkelijk
en zeldzaam.
40
E
5807
✉
1933, brief van Tokyo naar Tunis via Siberië, met
enkelfrankering N° 193, zeldzame bestemming, zm.
15
10
160
E
5768
**
“BF 41 “Ancient Buildings”, zm (VF) (Mi. € 20).
E
5769
**
“BF 43 “Outlaws of the Marsh”, zm (VF) (Mi. € 45).
14
E
5770
**
“BF 43 “Chinese literature” VF (Mi € 40).
10
E
5771
**
“Booklet SB 10 “Swans” VF (Mi € 70).
20
E
5772
**
“Booklet SB 12 “Year of the ox”, VF (Mi € 35).
E
5773
**
“Booklet SB 24 “Shanbo en Yingtai” VF (Mi € 10).
E
5774
✉
1901, Military cover Tientsin to Germany with mixed
franking Germania 10 Pf and Hohenzollern 5 Pf,
backflap missing but scarce combination.
6
9
3
30
AZIE - Hong Kong
E
5775
*/0
1865/1945, nice selection of better stamps incl (SG)
N° 17, 61*, 87, 161 perfin, VF.
100
E
5776
✉
1910, PPC Tramway, to Czechoslovakia, franked with
one cent Edward VII, VF.
20
F
5777
✉
1938/1976, nice little group of 5 covers to
Czechoslovakia bearing interesting frankings, F/VF.
40
E
5778
✉
1947, very interesting registered cover from Kowloon
to Rapotin, Czechoslovakia, forwarded to Vikyrovice,
backside showing transitmarks and Czech currency
controlmark, rare cover.
50
Inzet
AZIE - JAPAN “Verzamelingen, Samenstellingen”
F
5808
*/(*)/0 1871/1877, uitgebreide klassieke verzameling met groot
aantal Dragons w.o. horizontaal paar 200 mon, zeer
veel Cherry Blossoms met diverse betere waarden,
Birds, ook enkele vervalsingen (mooi als documentatie),
gigantische cote, zm/m/ntz.
2500
F
5809
*/0
1872/1920, klassieke verzameling w.o. betere zegels en
interessant stempelmateriaal, in gemengde kwaliteit,
maar volop bruikbare zegels, zm/m/ntz.
200
50
AZIE - JAPAN “Zegels en reeksen”
E
5779
0
N° 1A “1871 Dragon 48 M bruin” op papier bruine
vlekjes, m (Yv € 425).
40
E
5780
0
N° 2A “1871, 100M diepdonkerblauw” uitzonderlijk
breed gerand, zm (Yv € 375).
70
E
5781
0
N° 3 B “1871 200 M rood”, zm (Yv € 650).
80
E
5782
0
N° 3A “1871 200 M rood” op papier, mooi vierrandig
zegel, enkele bruine vlekjes, zm/m (Yv € 425).
60
E
5783
0
N° 4aA “1871 500 M geelgroen” mooi breed gerand
zegel, zm (Yv € 1.600).
240
Ex 5808 - 2500 €
E
5784
*
N° 162/65 “1921 50 Jaar posterijen”, zm (Yv € 600).
60
E
5785
**
N° 170 en 172 “1922 Mount Fuji 4 en 20 Sen”
luxe (Yv € ++100).
18
F
5810
0
1872/1914, nette verzameling op oude albumbladen,
vanaf Cherry Blossoms, diverse betere stempels, zm/m/
ntz.
240
F
5811
*
1876/1935, verzameling op oude albumbladen vanaf
Kobans w.o. 12 s, 45 s, 30 s*, Coilstamps, Earthquake
volledig, LP, zm/m, zeer hoge cote.
800
E
5812
*
Japanse kantoren in China 1900/1914, mooie
ongebruikte samenstelling van 14 verschillende zegels,
w.o. (Mi) N° 28, 40, 41, 44/46, zm, hoge cote.
150
E
5813
0
Japanse kantoren in China 1900/1914, mooie
samenstelling van 29 zegels met waarden t/m 1Yen,
zm/m/ntz.
50
F
5814
**/*
“1914/1919, verzameling “Tazawa” met watermerk
w.o. N° 142*, diverse zegels ** w.o. blok van 4 uit
postzegelboekje 1 1/2 sen, N° 132a, 139, zm,
hoge cat.waarde.
70
E
5815
*
“1924/1935 “Tazawa” kleine verzameling w.o. (Mi)
N° 247/50 en rolzegels, doorsnee in goede kwaliteit,
zm/m/ntz, hoge cote.
250
F
5816
*
1935/1950, mooie verzameling op albumbladen, w.o.
veel betere blokken (parken 1939/41 enz.) Yv N° 271
(14 sen rolzegel *), Sportzegels, Geisha 1949,
Ganzen 1949, Fazanten 1950, zm/m, zeer hoge cote.
1000
F
5817
**
“2001/2003 “2nd World Heritage” volledige reeks van
11 velletjes van 10, zm.
90
F
5818
**
“2003 “Science and Technology and animation”
volledige reeks van 14 velletjes van 10 zegels, zm.
E
5786
**
N° 226 “1935 Nieuwjaar Mountain Fiji” (volledig vel
van 20) in Michel vermeld als kleinbogen,
prachtkwaliteit (Mi € 1.200).
E
5787
*
N° 258 “1 Yen groen en bruin, watermerk C” zegel uit
langlopende reeks, zm (Yv € 200).
E
5788
(*)
N° 358 B en 359 B “1946, 50 En en 100 En, ongetand”,
zm (Mi € 260).
52
E
5789
**
N° 475 “1949 Ganzen 8 Yen violet”, zm (Mi. € 180).
72
E
5790
**/*
N° 507/10 “1950 Sportfestijn Nagoya” (Blok van 4),
1 zegel met scharnier, zm (Mi € 250).
36
E
5791
(*)
“BF 20 “1948 Expo, met zegel Geisha”, zm (Yv € 70).
14
E
5792
**
“BF 23 “Telecommunicatie expo”, zm (Yv € 175).
35
F
5793
(*)/0
1871/1875, verzameling (46 zegels) Dragons en Cherry
Blossoms, bestaande uit echte zegels (meest met kleine
gebreken) + ook valse zegels, mooi lot als referentie,
m/ntz.
24
200
AZIE - JAPAN “Blokken”
E
5794
(*)
“BF 17/18 “1948 Goudvissen”, ongestempeld en zonder
gom zoals uitgegeven, zm (Mi. € 148).
60
E
5795
**
“BF 23 “Communicatie 1949”, zm (Yv € 175).
26
E
5796
(*)
“BF 24 “1948 Rode Kruis”, zm (Mi. € 95).
38
E
5797
(*)
“BF 25 “1948 Expo Nagano”, zm (Mi. € 55).
22
E
5798
**
“BF 26A “1950 Nieuwjaar”, zm (Yv € 375).
56
E
5799
**
“BF 33A “1952 Nieuwjaar”, zm (Yv € 225).
38
E
5800
**
“BF 35 “1951 Nieuwjaar”, zm (Mi. € 75).
30
- 89 -
Meer dan 6000 beelden op onze website :
www.vanlooystampauctions.com
110
LotBeschrijving
Inzet
LotBeschrijving
AZIE - Macau
F
5819
**
N° 394/403 en BF 1 “Bloemen”, zm (Mi € 340).
60
E
5820
**
N° 403/10 “Uniformen 1966”, prachtig (Yv € 120).
20
E
5821
**
N° 406/13 “1956 Landkaart”, zm (Mi € 150).
25
E
5822
**
N° 406/13 “1956 Landkaart”, zm (Mi € 150).
25
E
5823
**
N° 422/27 “1962 sport”, zm (Mi € 110).
20
E
5824
**
1949 UPU 32 Avos lilarood/ rose, zm (Cote € 90).
15
E
5845
FDC
“BF 1-II “New York” op FDC + 3 losse zegels,
zm (Mi. € +75).
10
F
5846
**
1951/1978, verzameling op Yvertbladen + iets Genève,
zm.
15
E
5847
**
“1995 “50 Jaar UNO” New York, Wenen en Genève,
zegels + blokken, zm (Yv € 25).
5825
❒
“Bangladesh BF 1 “UPU”, zm (Mi € 65).
F
5826
**/*
Bangladesh 1972/1979, kleine verzameling op bladen,
zm/m/ntz (Yv € 87).
E
5827
✉
Filipijnen 1924, aangetekende brief (PWS 2c met
bijfrankering 30c grijs), van Arayat naar Zwitserland,
zeldzaam, m.
20
“Ryukyu N° 15/17 “1950 Duif boven de
Ryukyu-eilanden”, zm (Mi € 240).
48
E
5828
**
F
5829
✉
Ryukyu 1958/1972, interesting collection of postal
history incl paquebot, numeral issue 1959 on
commercial covers, cah envelope, parcel form
uncommon group, VF (21 items).
F
5830
*/0
Diverse landen 1880/1920, verzameling op
albumbladen, met China (opdruk op Hong Kong,
Duitse en Russische kantoren), Siam, Perzië,
zm/m/ntz.
E
5848
O
1864/67 Rivadavia ongetande emissie 15c blauw
met watermerk in schuine letters “RA” en met
enorme randen aan alle kanten, met een deel van de
kaderlijn van de aangrenzende zegel zichtbaar aan de
linkerkant, afgestempeld met een deel van een ovale
stempel in zwart, een brede doch heel ondiepe plek
in het onderste deel rechts, verder onberispelijk, een
schitterend zeldzaam exemplaar, zelden zo mooi
(Sc N° 10, Yv N° 10, € 6.000).
450
E
5849
0
1872, Rivadavia 5c roze ongetand op papier zonder
watermerk, ruime randen, zeer klein dun plekje verder
zeer mooi (Sc N° 14, Yv N° 14).
15
E
5850
**/*/
(*)
1896/1897, Gebruikszegels volledige set van 16, alle
met opdruk “MUESTRA” (i.e. specimen), enkele met
originele gom, een zeldzame set (Sc N° 106/121,
Yv N° 94/109).
60
E
5851
*
1917, 20p matblauw en bordeaux met originele gom
met lichte scharnier, een bijna onzichtbare vertikale
plooi op de voorzijde, goed gecentreerd voor deze
emissie (Sc N° 246, Yv N° 227).
15
10
Bod
120
80
AMERIKA Zuid - Bolivië
AMERIKA Noord - U.S.A. - Losse nummers en Reeksen
E
5831
**
“PA 1/3 “1918 Flying Jenny”, zm (Yv € 510).
E
5832
**
“Registry N° 2 “1911, 10c ultramarijn adelaar”,
zm/m (Yv € 150).
E
5833
✉
1861 (?), Patriotic cover Eagle met getand zegel 3c,
zm.
45
E
5834
✉
“1861 (?) Patriotic cover “Liberty and Union” van
Washington DC naar Saratoga County, met getande
zegel Washington 3c rood, m.
35
F
5835
✉
1867/1874, verzameling poststukken w.o. Wells Fargo
Byrd Antarctic Expo V-mail, zm/m.
110
Bod
AMERIKA Zuid - Argentinië
AZIE - Diverse LANDEN
E
Inzet
E
5852
*
1870, fiscale postzegels 500c blauw ongebruikt met
restanten van originele gom, verder prachtkwaliteit,
een zeldzaam item, niet vermeld in de Scott catalogus
(Yv N° 5).
27
E
5853
*
1916/1917, 10c oranje en blauw met omgekeerd
middenstuk en met gedeeltelijk originele gom, goed
gecentreerd, prachtkwaliteit, gesigneerd Alberto Diena,
een zeldzaame zegel (Sc N° 116c).
45
E
5854
O
1917, Cobija Provisional 1c blauwe fiscale zegel met
opdruk 10c in rood en afgestempeld met een deel van
een violette ronde datumstempel, in onberispelijke
staat, zeer fris, gesigneerd Roger Claves en Alex
Rendon en met 2012 Brian Moorhous certificaat, één
van de meest zeldzame zegels van Bolivia en van Zuid
Amerika (Sc N° 102, Yv N° 110, €4.200).
600
24
100
AMERIKA Zuid - Brazilië
E
5855
(*)
1850, 300r zwart ongebruikt ruim vierzijdig gerand
en van prachtkwaliteit, zeer gedetailleerde afdruk
en levendige kleuren, gesigneerd Robert Blanc, met
2012 Brian Moorhouse certificaat, een zeldzame zegel,
uitzonderlijk in deze onberispelijke staat
(Sc N° 27, Yv N° 17A).
E
5856
0
1850, 180r zwart licht afgestempeld en van mooie
kwaliteit, ziet er heel mooi uit (Sc N° 26, Yv N° 16A).
15
E
5857
0
1850, 600r zwart gebruikt en met brede randen,
onberispelijk en zeer mooie verschijning, zeldzaam
in goede staat (Sc N° 28, Yv N° 18A).
35
E
5858
0
1850, 600r zwart gestempeld en met ruime (links) tot
volledige randen, enkele kleine vlekjes zwarte inkt op
de tekening, zonder mechanische onvolkomenheden,
een ongewone zegel (Sc N° 28, Yv N° 18A).
15
E
5859
0
1850, 300r zwart gebruikt met zwarte en rode
stempels, lichtjes bijgewerkt, verder zeer mooi
(Sc N° 27, Yv N° 17A).
20
E
5860
*
1893, 100r roze getand 13 en met vrijwel volledig
originele gom met lichte scharnier, prachtkwaliteit,
zeldzaam (Sc N° 111a, Yv N° 78 variety).
30
E
5861
*
1906/10, Strafport 500r donker violet en 700r
rood-bruin beide ongebruikt met originele gom,
prachtkwaliteit, de 500r gesigneerd Jamet, de 2
voornaamste waarden van de emissie (Sc N° J35
en J37, Yv N° 34 en 36).
15
Ex 5835 - 100 €
F
E
5836
5837
✉
✉
1880/1928, mooie samenstelling post(waarde)
stukken (15 stuks), meest naar Arnstadt, Duitsland,
met interessante stempels zoals Aurora Mills, Erdman,
zm/m.
100
“1913, brief van Philadelphia naar Duitsland met o.a.
Yv N° 167a “1 cent groen op blauwachtig papier” met
perfin FWC, achterklep ontbreekt, zeldzaam, m.
20
10
F
5838
✉
1918/1919 USA, zichtkaart en 2 brieven A.E.F., zm.
F
5839
✉
“1943/1946 “Alaska dog team post” 4 brieven met
verschillende frankeringen, 1 brief met censuur,
mooi thema honden, zm/m.
40
10
F
5840
✉
1923, US pasport.
F
5841
**/0
1925/1967, interessante verzameling zegels en
poststukken, w.o. Zeppelin, katapultvluchten,
blokken van 4, mooi lot.
300
1965/1981, mooie verzameling frankeerzegels,
gespecialiseerd op tanding, papiersoort enz.
met boekjes, blokken, misdruk, zm.
300
F
5842
**
AMERIKA Zuid - Colombia
E
AMERIKA - UNO
E
5843
**
“BF 1 “New York”, zm (Yv € 275).
E
5844
FDC
“BF 1-I “New York” op FDC, zm (Mi. € +50).
110
25
6
- 90 -
5862
0
1861, 10c blauw gestempeld met een zeldzame stempel
“Honda Franca” in blauw (Department van Tolima),
volledige randen, goed gecentreerd, mooie kwaliteit,
klein vaag roestplekje, verder perfect, gesigneerd
A. Roig en Jamet, een zeer zeldzame zegel, in het
bijzonder met een stempel ipv een pluimafstempeling
(een zeldzame stempel) (Sc N° 16, Yv N° 12).
80
LotBeschrijving
E
E
E
5863
5864
5865
O
Inzet
1862, 20c rood gebruikt met een schitterende Palmira
FRANCA ovale zegel in zwart, goede tot brede randen
en absolute prachtkwaliteit, levendige kleur, gesigneerd
Roumet en met 2012 een Brian Moorhouse certificaat,
een zeer zeldzame zegel in deze staat van bewaring
(Sc N° 20, Yv N° 16).
O
Antioquia, 1868 eerste emissie 1p rood afgestempeld
met Mede/llin hand-geschreven stempelmachine in
zwart, volledige tot brede randen, mooie kwaliteit,
uitgestreken horizontale plooi bijna onzichtbaar op de
voorzijde, met 2012 Brian Moorhouse certificaat,
een zeldzame zegel (Sc N° 4, Yv N° 4).
*
5866
5867
*/0
F
5869
*/(*)/0 1871/1910, verzameling op albumbladen w.o.
Yv N° 5, 6 (*), w.o. vervalsingen, zm/m/ntz.
80
E
5874
*
1859, 80c oranje met fijne cijfers en met vrijwel
volledige originele gom, onzichtbaar dun plekje op
scharnier, van weinig belang gegeven de algemene
kwaliteit en verschijning van deze zeldzame zegel
(Sc N° 8, Yv N° 8a, € 500).
40
E
5875
(*)
1859, 240c vermiljoen met fijne cijfers en ongebruikt,
ruime randen, licht verkleurd bovenaan en met een
horizontale plooi (Sc N° 12, Yv N° 12).
15
E
5876
*/(*)
1866, gebruikzegels met opdruk, set van 4, grotendeels
ongebruikt, kleine onvolkomenheden, enkele
gesigneerd (Sc N° 24/27, Yv N° 24/27).
15
E
5877
*
1924, Olympische spelen emissie volledige set
van 3, gesigneerd Jamet op de hoogste waarde,
prachtkwaliteit (Sc N° 282/284, Yv N° 281/283)
15
E
5878
*
1933, Artigas-type 10p karmijn met lichte scharnier met
originele gom, enkele roestplekjes op de achterzijde die
niet zichtbaar zijn op de voorzijde, verder zeer mooi
(Sc N° 384, Yv N° 441).
15
80
AMERIKA Midden - Guatemala
*
1856, Diligencia 80c groen ongebruikt en met zeer
ruime randen voor deze moeilijke emissie, vrijwel
volledige randen met uitzondering van een klein stukje
links, waar het kader is geraakt, intense kleur en zeer
fris, minieme slijtage op de hoek rechtsonder, verder
prachtkwaliteit, met 2012 Brian Moorhouse certificaat,
zeldzaam (Sc N° 2, Yv N° 2).
18
1865/1900, mooie verzameling op albumbladen,
met 1° Emissie Wapenschild, zm.
5868
(*)
30
N° 9 “1881, 5 cents UPU op 1/2 R”, zm (Yv. € 120).
E
5873
100
AMERIKA Zuid - Ecuador
F
E
180
1937, dienstzegels volledige emissie van 13 waarden
met twee verschillende soorten opdruk, alle met lichte
scharnier en met originele gom, onberispelijk, een zeer
zeldzaame set (Sc O1/O13, Yv N° 1/13).
(*)
Inzet
AMERIKA Zuid - Uruguay
AMERIKA Midden - Costa Rica
E
LotBeschrijving
N° 5 en 6 “1873 Wapenschild 4 reales en 1 peso”,
zm/m (Yv € 1.125).
80
40
AMERIKA Midden - Panama
E
5870
*
1915/1916, Panama-Pacific Exposition emissie 20c bruin
en zwart met omgekeerd middenstuk en met bijna
volledig originele gom, goed bewaard, prachtkwaliteit,
een zeer zeldzame zegel, het is één van de moeilijk te
vinden zegels met omgekeerd middenstuk in de wereld
(Sc N° 212a, Yv N° 116a, € 700).
80
AMERIKA Zuid - Peru
F
E
5871
5872
Ex 5877 - 15 €
*/(*)/0 1857/1899, nette verzameling op albumbladen met
diverse betere zegels en stempels, zm/m.
✉
AMERIKA Midden en Zuid - Diverse landen
120
1864 cover written in La Paz, Bolivia and carried
privately to Tacna, Peru, where it was posted in the
mail, addressed to Lima and franked with a spectacular
1d rose with gargantuan margins all around, cancelled
by Tacna c.d.s dated February 3rd, 1864, whilst the
letter inside is dated January 1st (!),typical “Conduccion
del Cartero Gratis” oval postmark also on the front,
immaculate condition, a rare cover, Yvert 8.
F
5879
*/(*)/0 1858/1940, onoverzichtelijke verzameling op
albumbladen, ruilblaadjes enz. vnl klassiek w.o.
interessant Uruguay, ntz.
F
5880
*/0
Samenstelling oude periode op bladen, w.o. Brazilië,
Colombia, Costa Rica, El Salvador, enz. w.o. beter
materiaal, zm/m/ntz.
60
120
WERELD - Diverse landen - Verzamelingen/ Samenstellingen
60
F
5881
**/*/0
Diverse kolonies in Afrika vnl Spaans en Portugees, w.o.
Marokko, Nyassa, zm/m/ntz.
60
Meer dan 6000 beelden op onze website :
F
5882
**/*/0
Afrikaanse landen, verzameling op albumbladen, w.o.
Guinée, Gabon, Mozambique, zm/m.
www.vanlooystampauctions.com
60
F
5883
**/0
Verzameling Afrikaanse landen, w.o. Zuid Afrika,
Angola, zm.
40
De loten zijn ook te bezichtigen in onze kantoren,
tijdens de volgende dagen en uren,
OF NA AFSPRAAK.
5878 - 15 €
21/04 - 25/04
dinsdag
28/04
14 u/h
tot/à
woensdag
29/04
14 u/h
donderdag
30/04
14 u/h
Les lots sont exposés dans nos bureaux,
pendant les jours et heures suivants,
OU SUR RENDEZ-VOUS
UITSLUITEND OP AFSPRAAK
21/04 - 25/04
SUR RENDEZ-VOUS
18 u/h
mardi
28/04
14 u/h
tot/à
18 u/h
tot/à
18 u/h
mercredi
29/04
14 u/h
tot/à
18 u/h
tot/à
18 u/h
jeudi
30/04
14 u/h
tot/à
18 u/h
De biedingen worden afgesloten op
La vente sera clôturée le
donderdag 30 april 2015 (18.00u)
jeudi 30 Avril 2015 (18.00h)
De loten zijn beschikbaar vanaf woensdag 6 mei 2015
Les lots seront disponibles à partir du mercredi 6 mai 2015
- 91 -
Spectaculair aanbod Belgisch Congo
N° 1 “Homeward”
N° 3 “Inland” beige
N° 2 “Inland” op omslag
N° 3 “Inland” chamois
N° 3 “Inland” groengrijs
Volgende veiling: Juni 2015
Spectaculair aanbod Belgisch Congo
Frankrijklei 120
2000 Antwerpen
Tel.: 03/ 232 22 05
Fax: 03/ 225 18 73
[email protected]
www.vanlooystampauctions.com
A1a 1° oplage
A1c 3° oplage
A4
A2a 1° oplage
A2c 3° oplage
Volgende veiling: Juni 2015
Frankrijklei 120
2000 Antwerpen
Tel.: 03/ 232 22 05
Fax: 03/ 225 18 73
[email protected]
www.vanlooystampauctions.com
Zoals u ongetwijfeld weet hebben we de laatste vijf jaar naast onze brieven & postzegels
ook vaak een veelvuldig aanbod van zichtkaarten en aanverwanten aangeboden.
Hierna een klein overzicht van enkele ‚niet alledaagse’ verzamelingen.
Perfecsope - Stereoscope … met de bijhorende foto’s op glasplaat (oudste modellen) als op fotokarton.
Een groot aanbod‚ Cigarettes Cards’ waaronder
de befaamde MELIA uitgaven.
Jaarlijks wisselen er dankzij onze
bemiddeling meer dan 20.000 loten
van eigenaar. Het uitgebreide
aanbod bestaat uit zichtkaarten,
brieven & postzegels, zowel
Belgische als buitenlandse
reeksen & verzamelingen.
“België klassiek” breekt alle records.
Aarzel niet ons te contacteren indien
u individuele loten of verzamelingen
te koop wil aanbieden.
Bel ons vandaag nog
03/ 232 22 05
g:
in
eil
l
v
de 015
n
ge i 2
Vo
- 94 -
n
Ju
1184 LOTEN PUNTEN STEMPELS
440 - 10 €
445 - 10 €
462 - 12 €
526 - 18 €
554 - 15 €
563 - 15 €
585 - 10 €
607 - 7 €
708 - 6 €
709 - 7 €
808 - 7 €
847 - 15 €
981 - 20 €
1035 - 15 €
1081 - 20 €
1085 - 25 €
1096 - 15 €
1456 - 12 €
1600 - 12 €
1615 - 10 €
713 LOTEN DATUM STEMPELS
1665 - 10 €
1724 - 7 €
1734 - 8 €
1756 - 40 €
1771 - 12 €
1781 - 8 €
1832 - 15 €
1903 - 7 €
1914 - 7 €
1960 - 8 €
1968 - 8 €
1998 - 6 €
2025 - 7 €
2054 - 15 €
2065 - 12 €
2078 - 7 €
2123 - 8 €
2168 - 8 €
2180 - 10 €
2273 - 7 €
Onze 152e veiling zal plaatsvinden in
Juni 2015.
Notre 152ième vente aura lieu en
Juin 2015.
03/232 22 05 of [email protected]
03/232 22 05 ou [email protected]
Contacteer ons nu reeds voor het
aanbieden van uw verzameling:
Contactez nous au plus vite pour
la vente de votre collection:

Vergelijkbare documenten