volledige biografie

Commentaren

Transcriptie

volledige biografie
RandyGibson
RandyGibsoniseencomponist,installatiekunstenaarenperformerdiehoofdzakelijkwerkt
met structuur, naturalistische compositiemodellen en improvisatie om alomvattende en
rituele werken te maken op basis van de harmonische verhoudingen van ‘Just Intonation’.
Gibsonswerkontvouwtzichontzettendlangzaam,enbehandelttijdalseenessentiëlefactor
in thematische ontwikkeling en als middel voor de exacte stemming van intervallen. Zijn
muziek werd eerder omschreven als “bezwerend met ritmen en temporaliteit buiten onze
sociaal geconstrueerde ritmen om, zodat ze een glimp laat zien van tijd buiten de tijd.” (I
Care If You Listen),“een hypnotiserende massa van langzaam muterend geluid” (Textura),
“een daverende, bonzende sinusgolf die de ruimte vulde” (New York Times) en “een
prachtigexpansieflandschapvandrones”(Aquarius).
Gibson groeide op in Boulder, Colorado, waar zijn interesse in rituele en expansieve
nachtelijkehemelsinitieelaangewakkerdwerd.In2001verhuisdeGibsonnaarNewYorkom
zijnwerkalscomponistverderteontwikkelen,ensinds2003studeerdehijmuziek,ragaen
compositiebijpioniersvanhetminimalisme:LaMonteYoungenMarianZazeela.
Zijn studie van rāga zang in de Kirana-traditie bij Khan Sahib La Monte Young, Marian
ZazeelaenJungHeeChoienzijnrechtstreeksecontactenmethetbaanbrekendewerkvan
Young en Zazeela zorgde voor een grote helderheid en inzicht in de harmonieën die hij
creëert.Gibsonpresenteertzijnwerkinritueleenpsychischgeladenbelichtingenvideoin
geparfumeerderuimtenomhetpubliekaantesporendestiltevanzijnwerkteomarmenen
zichtelatenversmeltenmetdeinwendigesonischebelevingvanzijn‘drone’-wereld.
Eind2009ontwierpGibson,geïnspireerddoorYoungssystematischeeneeuwigeaanpakvan
toonhoogte en verticaal luisteren, een set van stemmingstheorieën, genaamdThe Four
Pillars,wat hem bevoorraadde met de harmonische en tonale taal voor al zijn volgende
werken.
Randy Gibson ontving in 2016 een ‘artist fellowship’ in de categorie Music/Sound van de
NewYorkFoundationfortheArts.Zijnmuziekisreedsuitgevoerdoverheeldewereld,op
festivalsinDuitsland,KoreaenMexico.Ookwerdzijnwerkaangevraagddoorchoreografen
zoalsKimOlson,platenlabelsalsTheTapeworm,enensembleszoalsChampdAction.
In2010reisdeGibsonnaarLondenmeteenbeursvanhetAmericanMusicCenter,voorde
première van The Third Analog Pillar.De uitvoering werd gelauwerd door Scott McMillan
(Liminal) als “een moment van relatieve kalmte, stilte, en van aangenaam sporadische en
gedachten-legendepuurheid”.
Randy Gibson is a composer and performer working with structure, naturalistic
compositional models, and improvisation to create enveloping and ritualistic works in Just
Intonation. Gibson’s work unfolds at a glacial pace, treating time as a defining factor in
thematic development and as a tool for the precise tuning of pure intervals. His music has
beendescribedas“engag(ing)withrhythmsandtemporalityexistingoutsideofoursociallyconstructed rhythms, offering a glimpse of time outside of time.: (I Care If You Listen), “an
hypnotic mass of slowly mutating sound” (Textura), “a booming, throbbing sine wave that
filledtheroom”(NewYorkTimes),and“agorgeouslyexpansivedronescape”(Aquarius).
Gibson grew up in Boulder, Colorado, where his interest in ritual and expansive night skies
wasinitiallyencouraged.In2001,GibsonmovedtoNewYorkCitytofurtherdevelophiswork
asacomposerandsince2003,hasstudiedmusicandcompositionwithseminalMinimalist
pioneerLaMonteYoung.
HisstudiesofrāgasingingintheKiranatraditionwithKhanSahibLaMonteYoung,Marian
Zazeela, and Jung Hee Choi and his direct exposure to Young and Zazeela’s seminal works
hasbroughtgreatclarityandinsighttotheharmonieshecreates.Gibsonpresentshiswork
in ritually and psychically charged lighting and video-olfactory environments to encourage
theaudiencetoembracestillnessandbecomeabsorbedinthevisceralsonicexperienceofhis
droneworld.
Inlate2009,inspiredbyYoung’ssystemicandeternalapproachtopitchandVerticalHearing,
GibsonwroteasetoftuningtheoriescalledTheFourPillarswhichhasprovidedtheharmonic
andtonallanguageforallofhissubsequentwork.
RandyGibsonisa2016fellowinMusic/SoundfromtheNewYorkFoundationforthe Arts.
His music has been presented around the world including at festivals in Germany, Korea,
Belgium, and Mexico. His works have been commissioned by choreographers - 20042005’sSeparate Havencommissioned by Kim Olson / Sweetedge; record labels - 2010’s
AnalogApparitionscommissionedbyTheTapewormand2014’sTheFirstPillarAppearingIn
Supernovacommissioned by Important Records; ensembles - 2010-2012’sCircular Trance
Surrounding The Second Pillar with The Highest Seventh Primal Cirrus, The Utmost
Fundamental,andTheEkmelesEndingfromApparitionsOfTheFourPillarscommissionedby
EkmelesVocalEnsembleand2016’sApparitionsofThe27:28SymmetryunderThe72:81:88
DifferentialCirruscommissionedbyChampD’ActionandTheTransitFestivalforNewMusic;
and individual performers - 2013’sNine Minutes for The Four Pillars in duet with The Paris
Drones recalling The Midwinter Starfieldcommissioned by violinist Erik Carlson and
2014’sThe Four Pillars Appearing from The Equal D under Resonating Apparitions of the
EternalProcessinTheMidwinterStarfieldcommissionedbypianistR.AndrewLee.
In 2010, under a grant from the American Music Center, Gibson traveled to London to
premiereTheThirdAnalogPillar.TheperformancewashailedbyLiminal’sScottMcMillanas
"a moment of relative calm, of stillness, and of pleasingly soporific and mind-emptying
purity."Hissolojustintonationpianoalbum,AquaMadoraV-ii-200821:07:26"-21:54:40"
(NYC), was selected by Textura as one of the top 10 albums of 2011 and praised as “a
ponderousandspaciousmeditation.”