test - ForFarmers

Commentaren

Transcriptie

test - ForFarmers
Uitgave van Forfarmers Hendrix
BELGIE
NR 2
2014
VOer
taal
Kempensysteem, meer melk met minder werk 4
Op bezoek bij familie Brunin:
6
“Afmesten van dikbilstieren
naast akkerbouw”
Succesvol melken in de zomer
10
2
Voertaal Rundvee
Inhoud
03Nieuwe persen in
Ingelmunster
03Voorwoord
04 Kempensysteem, meer
melk met minder werk
Jongvee
5
05Opfok jongvee op
vleesveebedrijven in
weideperiode
06 B
edrijfsreportage
vleesvee­: op bezoek bij
familie Brunin
08 Topgrass
weidemengsels
09 Droogstandsaanpak
bepalend­ voor
probleemloze start
lactatie­
10Succesvol melken in de
zomer met Feed2Milk
11 B
eperk hittestress en
voorkom broei in de kuil
Colofon
Voertaal Rundvee is een uitgave van ForFarmers
Hendrix. Voor meer informatie kan je terecht bij
ForFarmers Hendrix: +32 (0)51 33 57 60. Over­
name van de artikelen is mogelijk na toestemming
van de redactie en met bronvermelding.
Kijk voor meer informatie op
www.forfarmershendrix.be
Topgrass
Droogstand
8
Hittestress
9
11
Bedrijfsnieuws
Voorwoord
Nieuwe persen
in Ingelmunster
Laat deze zomer
geen euro’s liggen.
Om onze perscapaciteit nog groter te ma-
mechaniek, elektriciteit en PLC aanstu­
In deze editie van Voertaal belichten we
ken, werden in de fabriek in Ingelmunster­ ring afgewerkt. Zondagavond konden we
een aantal onderwerpen in verband met
onlangs beide perslijnen volledig
al opnieuw opstarten. Na even wennen
verborgen rendementen op rundveebe­
vernieuwd. Daniël Maenhout - manager
aan de nieuwe apparatuur, werken we
drijven, die vooral in de zomerperiode de
productie, logistiek en kwaliteit - zag zijn
nu volop aan onze doelstelling om de
nodige aandacht vragen. Denk maar aan
collega’s Luc Vanheste en Wesley Braeye
perscapaciteit met 50% omhoog te tillen
het bijvoederen van jongvee in de wei­
dit project in goede banen leiden.
ten opzichte van de oude situatie.”
deperiode, hittestress, broei in de kuil,
droogstaande koeien, voerkeuze en voer­
Daniël: “De opbouw en omschakeling
Deze investering past volledig in het
strategie in functie van graskwaliteit. Laat
naar de nieuwe persen moest in een
kader van onze kernwaarden duurzaam­
deze zomer die euro’s dus niet liggen!
weekend gebeuren om de productie niet
heid en efficiency. Duurzamer omdat we
langer dan nodig stil te leggen, zodat
enerzijds het verbruik aan energie per
Verder laten we u ook graag kennis maken
leveringen aan onze klanten niet in het
ton geperst voeder kunnen verlagen en
met ons nieuwe gamma weidemeng­
gedrang kwamen. Op vrijdagochtend om
anderzijds omdat we door een betere
sels Topgrass. En ook dit jaar neemt
4 uur werden de oude persen stilgelegd
productkwaliteit ook de dierprestatie
ForFarmers­Hendrix deel aan de beurs
om te kunnen starten met het wegha­
ondersteunen. Efficiënter omdat we
in Libramont. Van 25 tot en met 28 juli
len van het oude materiaal. De nieuwe
enerzijds de bedrijfszekerheid door de
verwelkomen we u graag op onze stand,
persen waren tegen vrijdagavond reeds
nieuwe uitrusting sterk verbeteren en
waar we u informeren over enkele toppers
op dezelfde plaats getakeld. Er werd
anderzijds het productieproces aanzien­
uit ons voerassortiment: Finish Beef,
heel het weekend de klok rond gewerkt,
lijk versnellen waardoor de doorloop
het beste voor de gehele afmestketen;
in 2 ploegen die elk 12 uur presteer­
van het proces ‘bestelling tot levering’
ProtiBoost, de grondstoffenmix die binnen
den. Op zaterdag en zondag werd alle
beter stuurbaar wordt.
48 uur voor een verhoging van 1° melk­
eiwit zorgt; Bovimel Vital, een heel apart
voer voor de zoogkoeienhouderij en Vita
Compleet, een kalveropfokvoer gericht op
veiligheid en arbeidsbesparing, wat tot
6 maand onbeperkt kan worden verstrekt.
Redenen genoeg dus om ons een bezoekje
te brengen op stand 90.03 in Libramont.
We hopen u alvast te mogen verwelkomen.
Yvan Buddaert,
Sectormanager
Rundvee
3
4
Kempen
Kempensysteem,
meer melk met minder werk
Het Kempensysteem van ForFarmers Hendrix is een uniek voerconcept voor melkvee dat bestaat uit vrije opname van slechts
twee voercomponenten: KempenBiks in combinatie met een smakelijke structuurbron. De vrije opname van krachtvoer gebeurt
via de Kempenfeeder. Deze speciaal ontwikkelde bak zorgt ervoor dat de Biks gelijkmatig over de dag wordt opgenomen.
Het Kempensysteem levert voordelen op inzake arbeidsproductiviteit, melkproductie, koegezondheid en levensproductie.
De getuigenissen van een aantal tevreden Kempenklanten tonen dit aan.
Marlies Matthyssen uit Kalmthout
Jean-Philippe Windels uit Melles
Henri Van Parijs uit Waver
Zoveel mogelijk koeien
melken met beperkte
arbeid
Mijn grond is
tegenwoordig heel
wat rendabeler
Een uitstekend
eiwitgehalte van
meer dan 36°
“Wij hebben drie jaar goed afgewogen
“In januari 2012 was ik de veelvuldige
“In maart 2013 hadden we veel te weinig
welk voersysteem het best bij ons bedrijf
problemen met maïs (pensverzuring)
maïskuil. Bovendien zaten we tijdens de
paste voor we met het Kempensysteem
beu en ben ik overgestapt op droge
zomer wel vaker zonder ruwvoer. Toen
startten. Maar de voordelen waren al
voeders. Die zijn de toekomst voor
een specialist van ForFarmers Hendrix­
snel duidelijk voor ons. We wilden met
melkkoeien, vind ik. Ik heb die keuze om
met ons over het Kempensysteem
beperkte arbeid toch zoveel mogelijk
verschillende­redenen gemaakt: zowel
sprak, waren we meteen geïnteres­
koeien melken. En met het Kempen­
de sleufsilo’s als de voermengwagen
seerd. In juni 2013 zijn we begonnen
systeem kan dit perfect. Ik wil op termijn
was aan vernieuwing toe. Bovendien
met Kempenfeeders­en geven we ook
80 koeien alleen kunnen melken. Daarbij
ging mijn vader met pensioen. Ik wou
hetzelfde voer in de melkstal. Sindsdien
komt dat ik liever tussen de koeien zit
een comfortabele en evenwichtige
is de productie constant gestegen en
dan op de tractor. De tweede reden die
oplossing voor mijn koeien, zowel qua
melken we een uitstekend eiwitgehalte
voor ons doorslaggevend was, is de
arbeid als technische resultaten. Zo heb
van meer dan 36°. We hebben een deel
beschikbare grond. Met het Kempen­
ik de grond, die vroeger nodig was voor
van onze maïsvelden vervangen door
systeem moeten we geen extra gron­
de productie van ruwvoer, perfect kun­
GP Herkauw (gras met extra structuur).
den huren of dure maïs aankopen. We
nen benutten voor akkerbouw. Al twee
Nu, een jaar later, zien we de technische
moesten eigenlijk dringend investeren
jaar lang zie ik dat mijn koeien gezonder
resultaten nog steeds verder verbeteren
in sleufsilo’s. Nu we voor het Kempen­
en vruchtbaarder zijn. Mijn grond is
en daar zijn we natuurlijk erg tevreden
systeem kozen, is dit niet meer nodig.”
tegenwoordig heel wat rendabeler!”
mee.”
Vleesvee
5
Opfok jongvee op vleesveebedrijven
in weideperiode
Vermijd periode met energiebeperking bij vrouwelijk vleesvee
De tweede helft van de weideperiode is
het, door gebrek aan gras of kwalitatief­
minder gras, aangewezen om bij te
voederen. De gevoeligste diergroep
voor energiebeperking is het vrouwelijk
jongvee.
Praktijk resultaten
Een onderzoek in Wallonië wees uit
dat de dagelijkse groei de eerste acht
levensmaanden van het vrouwelijk
Witblauw jongvee heel voortreffelijk is:
820g/dag. Echter de periode daarna
zakt de gemiddelde groei dramatisch
naar 550g/dag.
Dit zorgt ervoor dat de pinken veel te
laat geslachtsrijp en dekrijp worden.
Met als gevolg dat hun leeftijd bij de
eerste keer afkalven ook veel te hoog
ligt. Met deze groeicijfers bereiken
beneden­: 6 maanden minder opfokkos­
bij te voeren om te zorgen voor een ade­
deze dieren slechts op de leeftijd van
ten komt al snel neer op een besparing
quate energie- en eiwitvoorziening.
30 maanden een gewicht van 600kg.
per dier van 300€. Tel maar uit hoeveel
dat uitmaakt op uw bedrijf!
Gewenste daggroei
Vital concept
ForFarmers Hendrix ontwikkelde het
Energie- en eiwitvoorziening in de
Vital concept voor de opfok van vlees­
dat 600 kg het streefgewicht is bij de
weideperiode
vee, dat inzet op drie factoren: bevorde­
eerste keer afkalven en dat we dat op
Door de opfok dus iets intensiever te
ren van de vruchtbaarheid van koeien,
een leeftijd van 24 maand willen berei­
maken, kunnen we veel winst op een
de vitaliteit van de pasgeboren kalveren
ken. En ons baserend op de gemiddelde
bedrijf realiseren. Simpelweg zien we
en de groei van jongvee.
groei van de eerste acht maanden, dan
dat het jongvee dat in de zomer op de
moet in de periode tot afkalven een
weide gaat te weinig groeit. Dit is vooral
groei gerealiseerd worden van 750g/
te verklaren door het feit dat gras te vo­
Wil je meer weten wat dit specifiek
dag wat zeker niet onoverkomelijk is.
lumineus is en hierdoor de totale droge
voor het onderdeel groei van jongvee
Dit betekent dus dat we 6 maanden
stofopname te laag is. Het wordt dus
betekent inzake aanpak en inzetten
vroeger een gezond kalf hebben. De
nog erger als dan ook nog eens de kwa­
van producten? Surf naar
vaars is veel vroeger productief en
liteit van het gras te wensen overlaat.
www.forfarmershendrix.be/vital
de opfokkosten gaan drastisch naar
Zaak is in de weideperiode het jongvee
Als we vertrekken van het uitgangspunt
6
Reportage Vleesvee
Stieren afmesten valt goed te
combineren met andere teelten
Olivier Brunin: “Voor we ‘s ochtends (6.30 uur) en ‘s avonds (18 uur) op het land gaan werken, krijgen onze stieren alle aandacht.”
Het bedrijf Brunin – Surmont bevindt
De boerderij deed toen aan hoevever­
In 2004 sprong zoon Olivier mee op de
zich aan de voet van het kasteel van
koop van melk en verwerkte producten.
kar van zijn vader. Samen trokken ze
Beloeil in het Henegouwse dorp Ellig-
Na de intrede van Daniël (1989) werd de
een nieuw gebouw op om hun vee af
nies-Sainte-Anne. Er worden, naast het
hoeve geheroriënteerd naar een vlees­
te mesten, nog altijd met boxen (9) van
telen van verschillende gewassen, ook
veebedrijf met de constructie van een
5 bij 10 meter. Bovendien legden ze
dikbilstieren afgemest.
zoogkoeienstal. Tezelfdertijd startte
drie inkuilsilo’s en een mestvaalt aan
Daniel in de oude schuur met het af­
om te voldoen aan de normen. In 2014
Bedrijfsgeschiedenis
mesten van een twintigtal stiertjes.
verrees de recentste afmeststal op de
De familie runt de boerderij Brunin
In 1994 bouwden Daniel en zijn schoon­
boerderij, nog altijd volgens hetzelfde
– Surmont al vier generaties lang.
vader een loods voor het vetmesten van
principe (7 boxen).
Ze omvat meer dan honderd hectare
runderen en ook opslag. De stap was
akkers. In het begin van de jaren 1900
gezet: 8 boxen van 5 bij 10 meter die
Van 1989 tot 2014 legde het bedrijf zich
arriveerde de familie Surmont uit het
alleen voor het afmesten van stieren
toe op de afmest. Het groeide zo van
West-Vlaamse Otegem in Henegouwen.
werden gebruikt.
20 tot ongeveer 250 stieren. “Stieren
vetmesten valt goed te combineren met
Mash Profit 26 wordt verdeeld in porties
2002 worden we uitstekend begeleid.
onze andere teelten. Bovendien kunnen
van ongeveer 700 gram per 100 kg
Altijd werden we hoogwaardig, stabiel
we zo ons stro en onze mest optimaal
levend gewicht. Vanaf 400 kg wordt het
en performant voeder beleverd. We zijn
benutten”, vertelt Olivier.
voedingsschema van de dieren aan­
er trots op dat we zo kwalitatief vlees
gepast naar ongeveer 900 gram Beef
kunnen produceren voor onze grossist.
Het leven op de boerderij
Mash Extra 22 (rantsoen nog altijd op
Bovendien zijn we erg tevreden over de
Een handelaar brengt de stieren uit de
basis van maïskuil) per 100 kg levend
uitstekende service van onze handelaar
Belgische Ardennen naar de boerderij.
gewicht. In de afmestfase (de laatste
voor ForFarmers Hendrix, Moulin de
Ze wegen 250 tot 300 kg. Het zijn BWB-
honderd dagen) krijgen de dieren Beef
Moulbaix!”, besluiten Olivier en Daniel.
runderen of kruislingen. “In het begin
Mash Luxe 16 met 5 kg maïskuil. De
kochten we, samen met onze hande­
stieren wegen ongeveer 775 kg wan­
laar, zelf de broutards op de hoeves.
neer ze hier buitengaan. Ze zijn dan 22
Na verloop van tijd bouwden we een
tot 23 maanden oud. In de boxen komt
vertrouwensrelatie op en tegenwoor­
elke ochtend vers stro. “Dat strooien
Bedrijfsgegevens:
dig worden de stieren ons geleverd”,
we met de hand. Zo kunnen we onze
• Oppervlakte: meer dan 100 hectare
vertelt Olivier. Bij aankomst worden de
stieren elke dag van dichtbij observeren
stieren geschoren, getuberculineerd,
en voorkomen we overtollig stof in onze
ontwormd, gevaccineerd­en in qua­
stallen”, verduidelijkt­Daniel.
akkers.
• Teelt: graangewassen, maïs, bieten,
aardappelen, industriegroenten
• Veestapel: 250 afmeststieren
rantaine geplaatst. “De eerste dagen
krijgen ze maïskuil en ‘s ochtends en
Conclusie
‘s avonds een kilo Junior Mash Profit
“Al sinds het begin van onze samen­
26 van ForFarmers­Hendrix.” De Junior
werking met ForFarmers Hendrix in
• Het bedrijf werkt sinds 2002 samen
met ForFarmers Hendrix.
7
8
Plant
Topgrass weidemengsels
voor een optimaal ruwvoerproces
De melk- en vleesveehouderij staan in
Onze Topgrass weidemengsels voldoen
• scoren hoog op kroonroestresistentie
de toekomst voor enkele belangrijke
aan de volgende selectiecriteria:
• scoren hoog op standvastigheid
uitdagingen. Enerzijds het realiseren
• de hoogste opbrengst, zowel in de
• zijn samengesteld uit de beste rassen
van een hogere droge stof opbrengst
eerste snede als totale jaaropbrengst
per hectare. Anderzijds het meer
produceren­(melk/vlees) uit één kilo
droge stof om tot een betere rantsoenefficiëntie te komen.
ForFarmers Hendrix volgt continu de
ontwikkelingen bij kwekers om op de
hoogte te blijven van de nieuwe ver­
edeling. Daarnaast kijken we naar de
vertering van de rassen. Alle gangbare
rassen hebben we getest. Hieruit was
te herleiden welke rassen sneller of
minder snel verteren, welke daarnaast
meer of minder eiwit leveren en wat de
echte structuuraanbrengers zijn.
Deze kennis hebben we meegenomen
in de samenstellingen van onze meng­
sels en het uiteindelijke keuzeschema.
Dit alles om de maximale hoeveelheid
melk of vlees uit het geteelde gras te
kunnen halen.
Keuzeschema Topgrass weidemengsels
Maaien/beweiden
Hoge opnameTopgrass Tetra
Hoge productie
Hoge roestresistentie
Maaien
Hoge roestresistentie
Hoge productieTopgrass Tetra
Lange levensduurTopgrass Herkauw
Hoge roestresistentie
Hoge productieTopgrass Productie
Korte levensduur
Specifiek
Structuur
Doorzaai
Hoge roestresistentie
Topgrass Herkauw
Dichte zodeTopgrass Doorzaai
Lange levensduur
Advies
9
Droogstandsaanpak
bepalend voor probleemloze start lactatie
De voeding in de droogstandsperiode
Het sturen op de juiste conditie doet u
voorafgaande aan de partus is belang-
dus al op het einde van de voorgaande
rijk om problemen daarna te voor-
lactatie en niet meer tijdens de droog­
komen. Met deze stelling trappen we
stand. In de praktijk wordt hier vaak te
uiteraard een open deur in, maar hoe
weinig aandacht aan besteed.
realiseren we dit dan praktisch is een
Voor een gezonde penswerking moet
vraag die u zich wellicht ook al meer-
het rantsoen structuurrijk, volumineus
dere malen stelde. De integrale droog-
en vooral smakelijk zijn met relatief
standsaanpak van ForFarmers Hendrix
weinig energie tijdens de eerste peri­
is gericht op het realiseren van 2 doelen
ode van de droogstand. Als richtlijn kan
in de droogstandsperiode: het maxima-
u uitgaan van circa 8 à 10 kVEM/dag
liseren van de droge stofopname en het
waarbij de bovengrens tijdens de laat­
beperken van een negatieve energie­
ste 3 weken van de droogstand moet
duidelijk positief is. In een rantsoen met
balans; en het voorkomen van kalfziekte
worden aangehouden.
een negatieve­KAB stijgt de uitscheiding
en ophouden van de nageboorte.
van anionen met de urine waardoor deze
Voorkomen van kalfziekte en ophouden
zuurder wordt. Dit gaat samen met een
Maximaliseren van droge stof opname
van nageboorte
toename van de calciumuit­scheiding
Op het moment dat koeien worden­
Daarnaast is een goede mineralen­
via de urine. Ter compensatie van deze
drooggezet behoren deze al de
voorziening van groot belang tijdens
calciumverliezen met de urine zal de
gewenste­conditie van BCS (Body
de droogstand. Ter voorkoming van
benutting vanuit het voer toenemen
Condition Score) 3 à 3,5 te hebben.
kalfziekte en het niet afkomen van de
wat een positieve invloed heeft op de
Tijdens de droogstand moet de voeding
nageboorte is een hoge activiteit van
beschikbaarheid van calcium vlak voor
erop gericht zijn koeien in die gewenste
het Calcium metabolisme belangrijk.
en na afkalven. Een bijkomend voordeel
conditie te houden. Dieren die te mager
Naast - en zeker beter dan alleen
van deze aanpak is minder zuchtvor­
aan de droogstand beginnen mogen
met - een Calciumarme voeding in de
ming enerzijds en anderzijds biest van
iets groeien maar koeien met een te
droogstand wordt dit bereikt door een
uitstekende kwaliteit.
ruime conditie mogen dit zeker niet.
droogstandsrantsoen samen te stellen
Het laten afmageren van deze dieren
met een negatieve KAB (kationen -
Naast het gebruik van anionische
is daarnaast zeker niet gewenst om
anionen balans). In de praktijk bevatten
zouten in droogstandsrantsoenen heeft
slepende melkziekte en ondermaatse
droogstandsrantsoenen doorgaans
ForFarmers Hendrix de beschikking
opname na afkalven te vermijden.
te veel kalium waardoor de KAB vaak
over het gepatenteerde product Transi­
tiebrok Calcium binder. Dit speciaal
samengesteld krachtvoer wordt de laat­
Nieuw: Univit KAB
ste 3 weken van de droogstandsperiode
• Mineraal voor droogstaande koeien <3 weken voor afkalven
Op die manier kan u met 1 rantsoen
• Maximale preventie melkziekte en zucht door zeer negatieve KAB in combinatie
toch 2 groepen droge koeien voeren. Uit
met hoge aandelen magnesium en vit. D
• Organisch gebonden Selenium
bovenop het far off rantsoen verstrekt.
de praktijk blijkt dat 85% van de koeien
die met dit krachtvoer gevoerd worden
zonder problemen afkalven.
10
Advies
Succesvol melken in de zomer
met Feed2Milk
Teveel melkveehouders zien de zomer
Voedingsvisie Feed2Milk
eiwit op pensniveau. Bij onbeperkte
nog steeds als een periode waarin
In de zomerperiode speelt vers gras een
weidegang en zomerstalvoedering
het voeren van koeien vanzelf gaat.
grote rol in de voeding. Omdat vers gras
kunt u best voeders inzetten die rustig
Geldt dit ook voor u? Dan laat u allicht
eiwitrijk is, krijgt u snel een overschat­
verteren met eiwit wat veel bestendi­
duizenden euro’s liggen, want met
ting van de VEM waarde. Rantsoenen­
ger is en daarnaast een ruim aandeel
een goed zomermanagement zijn veel
zijn dan minder voorspelbaar. In de
darmzetmeel bevatten.
verborgen­rendementen te halen.
nieuwe voedingsvisie Feed2Milk van
ForFarmers Hendrix worden energie en
Met het nieuwe F2M assortiment
Daling melkeiwitgehalte voorkomen
eiwit apart gewaardeerd en wordt gere­
van ForFarmers Hendrix is op elk
In de tweede helft van de weideperiode
kend met het nieuwe MELK* - systeem.
bedrijf­het rantsoen te optimaliseren.
kampen veel koeien met een energie­
VEM wordt niet meer gebruikt. Zo is het
Belangrijk­is dat u gedurende het
tekort. Hierdoor daalt het eiwitgehalte in
nieuwe assortiment melkveevoeders­
seizoen­flexibel inspeelt op de wisse­
de melk. Met een goed beweidingplan,
beter afgestemd op de werkelijke
l­ende graskwaliteit. Bij de juiste inzet
een aangepaste ruwvoeraanvulling en
behoefte­van koeien.
van voeders is het ook in de zomer­
de juiste keuze en hoeveelheid kracht­
voer houdt u het eiwitgehalte op peil.
periode mogelijk om met gezonde
Voerkeuze voor de zomerperiode
koeien een optimale melkproductie
Dit is natuurlijk sterk afhankelijk van
tegen­scherpe voerkosten te realiseren.
Conditieverlies beperken
het beweidingsysteem. Bij beperkte
Bij een niet optimale voeding gaat
weidegang moeten de rantsoenen
ook de conditie achteruit en daarmee
voor overdag en ’s nachts beoordeeld
de weerstand en de vruchtbaarheid.
worden. Dan heeft u al snel producten
Koeien worden minder goed tochtig,
nodig met een gespreid aminozuren­
de eerste inseminatie is later en er zijn
patroon en naast voldoende werkelijk
meer inseminaties per dracht nodig.
darmeiwit ook ruime aanvoer van
*MELK = Meer Energie Lacterende Koeien
MEER INFORMATIE?
www.forfarmershendrix.be/F2M
Advies
11
Aandachtspunten voor de zomerperiode
Beperk hittestress en
voorkom broei in de kuil
250
ook een uitgelezen periode om even te
200
herbronnen. Op een veebedrijf kan de
zomer zich echter als een sluipmoordenaar gedragen. Hittestress bij het vee
RE g/kg DS
der ons, voor extra mentale kracht en is
en broei in de kuilen kosten handen vol
Suiker voorjaarskuilen
Suiker voorjaarskuilen
RE voorjaarskuilen
De zomerperiode zorgt, voor velen on-
150
100
50
0
geld. Neem hiervoor de nodige maatre-
140
120
100
80
60
40
20
0
gelen en laat die euro’s deze zomer niet
Door krappere bemesting is het ruweiwitgehalte in voorjaarskuilen de afgelopen jaren
liggen op uw bedrijf.
geleidelijk gedaald en het suikergehalte gestegen. Gevolg: meer kans op broei.
Hittestress
ondersteunen
met buffers. Univit Buffer
de laatste jaren steeds beter verteerbaar
In de zomer kunnen dieren flink last
is hiervoor een zeer geschikt product.
gemaakt. Hierdoor is de Vertering Coëf­
hebben van de hitte. Door de lagere
ficiënt Organische Stof (VCOS) van de
voeropname daalt bij melkvee de pro­
Kans op broei laatste jaren steeds
kuilen flink toegenomen. Deze beide fac­
ductie en gaan de gehaltes onderuit.
groter
toren zorgen voor een stijgende melkzuur­
Bij vleesvee vermindert de groei en
Broei is een actueel thema bij ruwvoer­
fractie, die dan weer voor een gewenste
vaak is de vetbedekking ook minder
verstrekking. Door de mestwetgeving zijn
snelle pH daling in de kuil zorgt. Dit heeft
goed. Een aantal algemene maatrege­
we krapper gaan bemesten. Zat er 15
echter ook een keerzijde. Als uit de kuil
len (goed ventileren, fris drinkwater, 5
jaar geleden nog gemiddeld ruim 200g
geladen wordt, komt er zuurstof bij en
% meer voerresten accepteren, meer
ruw eiwit per kg droge stof in de graskui­
ontstaat de perfecte voedingsbodem voor
voerbeurten) zijn echter niet altijd
len, dan is dit nu gezakt tot minder dan
de groei van gisten die op hun beurt broei
voldoende om de gevolgen van hit­
150 gram. Minder eiwit betekent in de
veroorzaken. De oplossing hiervoor is
testress te voorkomen. Het is veelal
regel een hoger suikergehalte. Daaren­
aan het voerhek gebruik maken van de
ook noodzakelijk om de penswerking te
boven hebben veredelaars gras en mais
broeiremmer Selko TMR .
Tips bij hittestress
Selko TMR
1. Werk preventief en voer buffers ter ondersteuning.
Selko TMR is een mengsel van zuren dat
De gehele zomerperiode 125 gram Univit Buffer per
de temperatuursverhoging in voer sterk
dier per dag. Verdubbel de dosering bij hittestress.
vertraagt. Gebruik dit in de voermeng­
2. Het buffersysteem van rundvee heeft 5 tot 7 dagen
wagen om broei aan het voerhek te
hersteltijd nodig. Blijf dus minimaal een week na de
voorkomen. Selko TMR is beschikbaar in
hittestress de hoge dosering doorvoeren.
drums van 225 liter of IBC van 1000 liter.
Dé voedingsaanpak voor vleesvee
Optimale
technische resultaten
Een veestapel
in blakende
gezondheid
Vleeskwaliteit
op maat
We maken waar wat we zeggen
0614BE
Onze nieuwe voedingsaanpak Feed2Meat is erop gericht het juiste
evenwicht te vinden tussen groeiresultaten en kosten enerzijds en in te
Onze nieuwe
voedingsaanpak
Feed2Meat
is eropanderzijds.
gericht het juiste
spelen op
de vraag van de retail
en consument
evenwicht
te vinden
tussen die
groeiresultaten
en kosten enerzijds en in te
Feed2Meat,
kwaliteit
u ziet!
spelen op de vraag van de retail en consument anderzijds.
Feed2Meat, kwaliteit die u ziet!
Ga voor meer informatie naar:
www.forfarmershendrix.be
Ga voor meer informatie naar:
www.forfarmershendrix.be
Boeren met ambitie

Vergelijkbare documenten

“Een goede start van de lactatie begint in de droogstand”

“Een goede start van de lactatie begint in de droogstand” Het Kempensysteem van ForFarmers Hendrix is een uniek voerconcept voor melkvee dat bestaat uit vrije opname van slechts twee voercomponenten: KempenBiks in combinatie met een smakelijke structuurbr...

Nadere informatie

maisrassen en maismeststoffenfolder

maisrassen en maismeststoffenfolder “Wij hebben drie jaar goed afgewogen

Nadere informatie

test - ForFarmers

test - ForFarmers voer voor de zoogkoeienhouderij en Vita Compleet, een kalveropfokvoer gericht op

Nadere informatie

Boeren volgens een vast ritme

Boeren volgens een vast ritme meer melk met minder werk Het Kempensysteem van ForFarmers Hendrix is een uniek voerconcept voor melkvee dat bestaat uit vrije opname van slechts twee voercomponenten: KempenBiks in combinatie met ...

Nadere informatie