Uitgave december 2015 - Oegstgeester Golfclub

Commentaren

Transcriptie

Uitgave december 2015 - Oegstgeester Golfclub
1 / 34
2 / 34
OGC werd 13 juni 1986 opgericht als UDO Golf. De volledige naam luidt: ”Oegstgeester Golfclub (voorheen UDO Golf)”
Secretariaat
Postbus 113
2340 AC Oegstgeest
Clubhuis
De Voscuyl 38B
071-515 05 06
Bankrekening
NL20 INGB 000 4131 13 10
Website
www.oegstgeestergolfclub.nl
Drivingrange (UDO)
071-515 49 63
Henk Dolman 06 10 88 76 43
[email protected]
Clubblad
26e jaargang nummer 4, december 2015
In dit nummer:
HET BESTUUR ........................................................................ 4
Van de Redactiecommissie .................................................... 5
VAN DE VOORZITTER ............................................................. 7
MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR...................................... 9
Contributietarief 2016 ......................................................... 12
VERSLAG MARSHALMIDDAG ............................................... 14
Marshal Commissie ............................................................. 15
OUTING DELFLAND ............................................................. 16
Golfpro
Giovanny Daal
([email protected])
UITSLAG ATALANTA WEDSTRIJD .......................................... 18
COMMISSIEDAG .................................................................. 18
Redactiecommissie
Jos Schuurhuizen, voorzitter
Nanda de Bruin
Mia Veldt
Ton van Santen
E-mail redactie
[email protected]
UIT DE KEUKEN GEKLAPT!!!!!!!............................................ 19
AFSLUITING ZOMERSEIZOEN DAMESCOMMISSIE ................ 21
ZILVEREN VOS ...................................................................... 23
VERSLAG 4 STOKKENWEDSTRIJD ......................................... 24
BERICHT VAN DE OMA / 60+CLUB ....................................... 26
DONDERDAGBRIDGE BIJ OGC. ............................................. 27
Het volgende nummer verschijnt
digitaal in maart. De redactie
behoudt zich het recht voor om
aangeboden kopij in te korten, te
wijzigen of te weigeren.
COMPETITIEDATA 2016........................................................ 28
Kopij s.v.p. in Word uiterlijk
29 februari 2016 insturen via
Commissies Oegstgeester Golfclub ...................................... 32
[email protected] .
EEN OPFRISSERTJE VOOR STABLEFORD............................... 28
WIST U DAT?????................................................................. 31
Sponsors Oegstgeester Golfclub .............................................. 33
Kopij ontvangen na sluitingsdatum
kan helaas niet meer worden
geplaatst.
3 / 34
HET BESTUUR
Frans Tetteroo
Voorzitter
071 – 521 64 24
Louis Weyzig
Secretaris, Vice-voorzitter
071 – 517 08 03
John van den Wijngaard
Penningmeester
071 – 523 08 69
Nanda de Bruin
Binnenshuise zaken
071 - 521 52 60
Ereleden
Bert van Eijk
Henk van Elst
Jan Slierings
Kees van der Star
Nico van der Voort
Leden van verdienste
Maja Gerdessen
Ton van Gestel
Frans Langezaal
Puck van Rijn
2e Secretaris
071 – 517 68 99
Zilveren Vosje
Wim Bergman
Teuny van Leeuwen
Hans van Leeuwen
Marius van der Voort
Piet Voskuil
Henk Koerten
Carla Reterink
2e Penningmeester
071 – 515 38 75
4 / 34
Van de Redactiecommissie
Geniet van de dagen die komen.
Geniet van de dagen die zijn geweest.
Maar geniet van elkaar nog het allermeest!
Het jaar 2015 is bijna ten einde. Sinterklaas zit al weer hoog en droog in Spanje en de
kerst staat voor de deur als dit clubblad digitaal op jullie scherm verschijnt. We
hopen dat jullie toch tijd hebben om het te lezen tussen alle voorbereidingen van het
kerstdiner door.
Ook het afgelopen jaar is er weer veel gebeurd op OGC niveau. Het belangrijkste is
wel het in gebruik nemen van de nieuwe hole 1 en 2.
Het gedoe over de hoogte van het gras en het andere wel en wee van de baan zal de
gemoederen ook in 2016 bezig blijven houden, zolang de ambitieuze plannen van het
bestuur nog niet verwezenlijkt zijn. Maar het is goed om te blijven dromen en het
laat de hersenen kraken.
De bridgemiddagen zijn ook dit jaar weer uitermate populair, soms wel tien tafels.
Het wordt heel goed georganiseerd met lekkere versnaperingen, waarover nagedacht
is.
In dit blad ook een uitnodiging voor de Nieuwjaarsreceptie en de Nieuwjaarsborrel
die op zondag 3 januari gehouden wordt. Komt allen!!!!!
Volgend jaar bestaat OGC alweer 30 jaar. Tijd voor een feestje????
Het is weer gelukt om het clubblad te vullen maar wat ons( de redactie) toch wel een
beetje tegenvalt is, dat wij er heel hard aan moeten trekken om de stukjes binnen te
krijgen.
Waar blijven de spontane schrijvers onder jullie. Je hoeft niet gewonnen te hebben
om iets te schrijven. Je mag ook gewoon in de pen klimmen. Er gebeurt genoeg op
OGC. Laat dat maar een goed voornemen worden voor 2016. Dit geldt natuurlijk niet
voor iedereen maar “wie de schoen past, trekke hem aan”.
De redactie wil jullie allen fijne feestdagen wensen en een gezond en sportief
2016.Tot in het nieuwe jaar op de baan.
Namens de redactiecommissie
Jos Schuurhuizen
5 / 34
Voor het Nieuwe Jaar wens ik jullie
Tijd om van de kleine dingen te genieten
Rust om stil te staan bij mooie momenten
Sterkte om tegenslagen te overwinnen
Vriendschap om je hart te verwarmen
Humor om wat somber is te kleuren
Een glimlach om elke dag mee te beginnen
De Redactie wenst u Fijne Feestdagen
6 / 34
VAN DE VOORZITTER
Op het moment dat ik dit schrijf, is het buiten nat en grijs een beetje somber
weer dus. Maar dat is dan wel na weken van aanhoudend droog weer en (te)
hoge temperaturen.
Die somberheid van vandaag zegt niets over hoe ik me voel. Nu ben ik van nature
al geen somber mens, dus kunnen alle ontwikkelingen in de Voscuyl mij alleen
maar vrolijk stemmen.
Daarover straks meer. Eerst wil ik het met jullie hebben over het feit dat we zo’n
mooie en fijne club hebben. Ik zie dat leden oog hebben voor andere leden die
minder in staat zijn om ons spelletje te spelen. Om toch te kunnen spelen
worden deze leden geholpen.
Deze week is er een clinic met cliënten van het Rijnlands revalidatiecentrum. Dit
betreft mensen met (niet aangeboren) hersenletsel. Ook hier wordt weer door
veel van onze leden aan meegewerkt.
Toch is er ook wel enige kritiek. Dit werd deze week door Jan Spiekerman op de
volgende wijze verwoord; als je dan lid bent van onze club mag je toch ook
verwachten dat leden die (nog) geen vrijwilligerswerk doen zich opgeven voor
bardiensten!! Zo.. die oproep is ook weer geplaatst.
Terug naar de Voscuyl. Inmiddels zingen de verhalen over onze toekomst rond.
Tijdens onze Algemene Ledenvergadering heb ik de aanwezige leden kunnen
vertellen wat er zoal kan gaan gebeuren. Het woord “kan” in de vorige zin zal ik
verder in dit artikel toelichten.
Omdat de beide voetbalclubs het voornemen hebben te fuseren kan er (na de
fusie) een herindeling plaatsvinden van de Voscuyl. Zowel VV Oegstgeest als VV
UDO hebben aangegeven dat het meest wenselijk is dat het voetbal
geconcentreerd wordt aan één kant van de Voscuyl dit betreft de kant waar nu al
gespeeld wordt door VV Oegstgeest. In dat geval zouden er twee kunstgrasvelden
bij (naast het al aanwezige kunstgrasveld van VV Oegstgeest) moeten komen.
Naast het kunstgras zijn er dan twee natuurgrasvelden en moet er naast het
huidige kunstgrasveldje (bij hole 1) nog een half kunstgrasveld worden
aangelegd.
De korfbalvereniging Fiks gaat eveneens over op kunstgras en dit wordt
waarschijnlijk aangelegd voor het clubhuis van Fiks.
7 / 34
Het volledig overgebleven terrein is dan bestemd voor de golf. Op dit moment is
er een werkgroep, bestaande uit Louis Weyzig (voorzitter), Wim Bergman, Kees
de Koning en Peter Loesberg bezig om de nieuwe baan in kaart te brengen.
Nu het woordje “kan”. Alles staat of valt bij een succesvolle fusie en de
benodigde financiën om bovenstaand te realiseren. U begrijpt dat ik daar niet op
kan vooruitlopen.
Bovenstaand wordt regelmatig in Voscuylverband (de voorzitters van de 4
verenigingen en de secretarissen van VV Oegstgeest en OGC) besproken. Onlangs
is er door de groep overleg geweest met Marien den Boer (wethouder van de
gemeente Oegstgeest). Marien is enthousiast over het feit dat verenigingen zelf
het voortouw nemen om de Voscuyl toekomstbestendig te maken, hetgeen goed
is voor Oegstgeest.
Binnenkort zullen ook verschillende ambtenaren (vanuit de gemeente
gecoördineerd door Rob Coli) mee gaan denken en zal er een projectgroep
worden gevormd. Tot zover de huidige ontwikkelingen.
Inmiddels heeft u kunnen zien dat we de nieuwe hole 2 geopend hebben. Het is
officieel in gebruik genomen met een openingshandeling georganiseerd door
ons bestuurslid Carla Reterink. De openingshandeling bestond uit het afslaan
vanaf de nieuwe hole met een fysieke handicap halverwege (de bal moest eerst
in een net worden gechipped en vervolgens uitholen op de nieuwe green.
Daarna is er door de vier voorzitters van de Voscuylverenigingen gezamenlijk een
lint doorgeknipt (zie artikel en foto in de Oegstgeester Courant van 4 november).
U heeft ook kunnen lezen (Oegstgeester Courant van 28 oktober) dat de
sportverenigingen van Oegstgeest een federatie hebben opgericht. Namens OGC
heb ik mijn handtekening geplaatst. De federatie vervangt het officiële
adviesorgaan van het college van Burgemeester en Wethouders. Omdat de
federatie geen door B&W ingesteld adviesorgaan meer is, kunnen we gevraagd
en ongevraagd advies geven aan o.a. de gemeente.
Tot slot.
Ik wens u allen een goed winterseizoen toe en hoop u te mogen begroeten
tijdens onze nieuwjaarsreceptie.
Frans Tetteroo
8 / 34
MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
Golfworkshop
Donderdag 19 november was er een golfworkshop op onze club om mensen met een
beperking kennis te laten maken met de golfsport. Twaalf cliënten van het Rijnlands
Revalidatiecentrum gingen onder leiding van Cora van Rongen (als Golfpro/
fysiotherapeut werkzaam voor de NGF Stichting Golf voor Gehandicapten) en
Giovanny (onze pro) afslaan, putten en een hole lopen. De foto’s op de website
geven een mooi beeld van deze bijzondere workshop.
Geldigheidsduur consumptiekaarten
In januari 2016 ontvangt u de nieuwe consumptiekaarten. De consumptiekaarten van
2015, de blauwe, zijn nog geldig tot 31 december 2015. Mocht u nog iets op uw
kaart(en) hebben staan dan kunt u dit bedrag nog besteden tot het eind van dit jaar.
Voor een hele kaart kunt u ook een fles wijn aanschaffen bij de bar.
Sluiting clubhuis gedurende de feestdagen
Het clubhuis is gesloten op beide kerstdagen: vrijdag 25 december en zaterdag 26
december en op Nieuwjaarsdag, vrijdag 1 januari.
Open Golfdag
Om alvast in uw agenda te noteren: de Open Golfdag wordt gehouden op zondag 22
mei 2016 op onze club.
Vogelnestkastjes
Kees de Koning en Gé Brandhorst hebben de vogelnestkastjes, gedoneerd door de
Opaclub, schoongemaakt. In alle nestkastjes hebben vogels gebroed, dus ook de
vogeltjes voelen zich thuis op OGC. Foto’s van de schoonmaak staan op de website.
Nieuwe TV
Sinds kort hangt er een nieuwe TV in ons clubhuis met een groot scherm. De oude TV
heeft een plaats gekregen aan de muur bij het mededelingenbord. Op deze TV zal
binnenkort allerlei actuele informatie worden gegeven betreffende de baan, het
weer, wedstrijden en zo meer.
Clubkleding
Nu de inschrijvingen voor de NGF en regiocompetitie weer actueel zijn, willen wij u
nog wijzen op de mogelijkheid om clubkleding aan te schaffen.
9 / 34
In clubkleding presenteert u zich duidelijk als “team” van onze club. In het clubhuis
staat een paspop met alle voorbeeld kleding. Ook zijn er verschillende maten om te
passen. Houdt u rekening met de levertijd! Op de website kunt u de informatie
vinden hoe en waar u de kleding kunt bestellen.
10 / 34
NIEUWJAARSWEDSTRIJD
EN
NIEUWJAARSRECEPTIE 2016
Bij deze nodigen wij u van harte uit voor de Nieuwjaarswedstrijd en de
Nieuwjaarsreceptie van de Oegstgeester Golfclub.
De Nieuwjaarswedstrijd wordt georganiseerd op:
zondag 3 januari om 10.00 uur
De Nieuwjaarsreceptie zal plaatsvinden in het clubhuis van de Oegstgeester Golfclub
op:
zondag 3 januari van 15.00 uur tot 17.00 uur
Wij wensen u een Gelukkig, Gezond en
Namens het bestuur, Frans Tetteroo
11 / 34
Contributietarief 2016
In de Algemene Ledenvergadering van 21 oktober 2015 heeft de
vergadering ingestemd met een kleine contributieverhoging voor het jaar
2016.
De tarieven voor 2016 zijn als volgt:
Contributie senioren
€
294,00
Contributie studenten (21 t/m 25 jaar)
€
145,00
Contributie jeugd (t/m 20 jaar)
€
65,00
Ondersteunend lid
€
27,00
Contributie senioren buitenland
€
158,00
Vrije Golfer (alleen GVB kaart)
€
25,00
Vrije golfer (incl. handicapregistratie)
€
40,00
Korting voor “andere homeclub”
€
10,00
Verplichte consumptiekaarten senioren
€
25,00
Entreegeld senioren (éénmalig)
€
119,00
Entreegeld studenten (éénmalig)
€
59,00
Entreegeld jeugd
€
nihil
Dagkaart
€
20,00
Dagkaart introducé(e)
€
15,00
De overige tarieven kunt u vinden op de website.
12 / 34
13 / 34
VERSLAG MARSHALMIDDAG
Na de koffie en cake werd een 9 holes Qualifying rondje gelopen (met een beetje
regen) en kwamen als winnaars uit de bus Margot de Rotte (bij de dames) en
Koos Eilers (bij de heren).
Daarna was het tijd voor meer koffie en drankjes en de presentaties gedaan door
Wim Bergman (Voorzitter Marshal Commissie), Peter Loesberg (Beveiligingsplan)
en Kees de Koning (Voorzitter Baancommissie).
Nieuw Veiligheidsplan.
Na een inleiding door Wim Bergman werd het woord gegeven aan Peter
Loesberg.
Die had niet alleen een nieuw veiligheidsplan uitgewerkt, maar een aparte grote
kast gemaakt en opgehangen naast de brandslang (links als men binnenkomt).
In de kast hangen nu een aantal zaken zoals:
- Een boekwerkje dat precies aangeeft wat men moet doen bij
calamiteiten.
- Twee portofoons
- Alle sleutels of benodigdheden om de hekken op diverse plaatsen te
kunnen openen.
- Een toeter waarmee mensen op de baan kunnen worden
gewaarschuwd voor noodweer en sluiten van de banen.
De EHBO tas is bovenop de grote kast gezet, om alles bij elkaar te hebben en te
houden.
Baancommissie
Kees de Koning heeft voornamelijk gesproken over het keuren van de baan.
In eerste instantie keurt een lid van de baancommissie de banen en verwerkt dat
s’ morgens vroeg op de computer. Op zondag moet dit door de Marshal gedaan
worden.
Punten van aandacht voor het afkeuren van de baan zijn:
- Abnormale beschadiging door hinderlijke plasvorming en/of modder.
- Zeer zachte en sterk verende greens. (Gebeurt vaak op Hole 1)
- Bij rijpvorming als de rijp niet met de hand kan worden weggeveegd.
In alle gevallen waar de banen afgekeurd worden, moet dit op de website
worden gemeld.
14 / 34
Marshal Commissie
Wim Bergman bedankte allereerst alle Marshals voor hun bewezen diensten.
Hij legde nogmaals uit dat onze Marshals niet vergeleken mogen worden met
betaalde krachten op golfbanen. De taken van de Marshals staan beschreven in
de hangmappen naast de bar.
Er volgde daarna een open discussie over situaties die zich op de baan of in het
clubhuis kunnen voordoen, waarbij de hulp van een Marshal gewenst is.
Gezellig samenzijn.
Hierna was het tijd om van de kookkunsten van Bernard van den Oever en Dick
Reiche te genieten. En genieten was het!!!!!!!!! Een compleet drie gangen menu.
Er waren gelukkig ook nog Emmy Spiekerman, Carla Reterink en Nanda de Bruin
om hen te assisteren bij het uitserveren en de bar beheren.
Ton de Bruin (namens de Marshal Comissie)
15 / 34
OUTING DELFLAND
Op woensdag 30 september vertrokken we met een klein clubje, 9 dames,
richting Schipluiden. Het was in tegenstelling tot de week daarvoor
prachtig weer. Ontvangst met koffie en daarna de eerste 9 holes (blauwe
lus). Tussen de middag een heerlijke lunch, maar voor sommigen iets te
laat! Met broodje in de hand naar de volgende 9!
Na afloop was het goed toeven in het zonnetje, dat blijkt wel uit de foto's.
Een gezellige prijsuitreiking (vooral als je gewonnen hebt). Een glaasje en
daarna de file in.
Het was een hele leuke dag en zeker voor herhaling vatbaar.
Annemiek van de Laar.
16 / 34
17 / 34
UITSLAG ATALANTA WEDSTRIJD
De laatste wedstrijd werd gehouden op 8 oktober.
Heren:
Dames:
e
1 prijs: Jacques van Veen
1e prijs: Janny Pigge
2e prijs: Wytse van der Molen
2e prijs: Gerda Langenberg
e
3 prijs: Bob Logger
3e prijs: Patricia Schippers
COMMISSIEDAG
Vrijdag 9 oktober 2015. Een wedstrijddag met leden van diverse commissies
binnen onze vereniging. De dag begon al goed, ook het weer speelde mee. Na de
ontvangst met koffie en wat lekkers erbij werd de indeling van de flights
bekendgemaakt.
Ik, Gerda Langenberg, zou spelen samen met John van den Wijngaard. Zo
werden we deze dag aan elkaar gekoppeld. We speelden allebei de sterren van
de hemel. Het ging fantastisch. Alles lukte!!!! Echter, één ding hadden wij niet
verwacht. Het feit, dat wij als eerste zouden eindigen. Geweldig. Dat maakte
deze dag extra leuk. Na de achttien holes genoten we in het zonnetje van een
heerlijk drankje op het terras.
De commissiedag werd afgesloten met een overheerlijke warme lunch die weer
geweldig was georganiseerd door de groep bekende personen. We hebben
genoten van een geweldige commissiedag!
Heel veel dank aan alle mensen die deze dag hebben georganiseerd.
Nogmaals heel veel dank, ook namens John van den Wijngaard,
Gerda Langenberg.
18 / 34
UIT DE KEUKEN GEKLAPT!!!!!!!
Op 23 oktober stond de jaarlijkse Snertwedstrijd in de kalender. De wedstrijd zelf
is zeker niet aan te duiden als een ‘snertwedstrijd’, integendeel, de deelnemers
zijn altijd zeer gemotiveerd. Dat komt vast door het vooruitzicht na de wedstrijd
een kop heerlijke erwtensoep te krijgen! De belangstelling was groot, de
wedstrijd was zwaar overtekend. Voor degenen die inkopen en degenen die de
soep opwarmen een hele klus, maar ook een dankbare.
19 / 34
De erwtensoep wordt ingevroren ingekocht en moet tijdig uit de vriezer gehaald
worden, want het is geen werken met ijsklompen. Gelukkig heeft OGC een paar
flinke pannen waar de soep in opgewarmd kan worden. Wist u dat er 18 liter
erwtensoep als sneeuw voor de zon verdween? Dat er tenminste zes
rookworsten gesneden en doorgeroerd zijn? Dat 8 pakken roggebrood, belegd
met kaas en katenspek hun weg wel vonden? Dat we volgend jaar misschien nog
wel meer soep moeten inslaan? Want opgeschept werd er en flink ook!!
Maar zonder de hulptroepen zou het niet gelukt zijn om zo’n 65 tot 70 man van
snert te voorzien. Dick Reiche en Wytse van der Molen hebben hard gewerkt om
alles goed te laten verlopen. Onze dank gaat uit naar deze twee mannen voor
het helpen in de soepkeuken, het eindeloos roeren van de soep, het maken van
de roggebroodjes en vooral ook het helpen bij het opruimen na afloop. Chapeau!
Nanda de Bruin
De winnaars van de herfst/snertwedstrijd
20 / 34
AFSLUITING ZOMERSEIZOEN DAMESCOMMISSIE
Dinsdag 27 oktober vond weer de afsluiting van het zomerseizoen 2015 plaats.
De deelneemsters werden met koffie en een koekje ontvangen. Hanneke Petit
stond al klaar met haar fototoestel en heeft een ieder van ons op de plaat vast
gelegd. Zo weten we na jaren nog wie er op deze dag een prachtige herfstcreatie
droeg.
Op deze met zonovergoten dag trokken de 28 dames welgemoed de baan in. De
condities waren perfect, geen wind, veel zon en de hele baan voor ons zelf. Geen
maaier, snoeier of andere stoorzenders te bekennen.
Door onze voorzitter werd er fijntjes op gewezen dat we mochten plaatsen, maar
we moesten de plaats van de bal merken! Binnen 15 cm van dit gemerkte punt
en niet dichter bij de hole moesten we de nieuwe ligplaats voor ons balletje
vinden. Na deze dag zullen Hannie en ik ( en naar wij hopen alle dames) het wel
uit ons hoofd laten om onze bal zomaar op te pakken om een nieuw plekje te
zoeken.
Na 9 holes rekende E-Golf 4U keurig onze scores uit.
Onder het genot van een stuk appeltaart met slagroom en koffie kregen we van
Iet Bok te horen wie deze zomer de zomerkoningin voor de 18 en 9 holes was
geworden.
Bij de 18 holers werd het Iet van Slingerland en bij de 9 holers Diny Mooijman.
Ook de uitslag van deze ochtend werd bekend gemaakt.
Greetje Bergman en Mia Veldt eindigden op de tweede plaats. Wij, Hannie Aarts
en Lennie van der Kevie, eindigden tot onze verrassing op de eerste plaats.
We kregen een prachtige bak met kleurige planten waar we zeker de hele winter
van zullen genieten.
Dank aan onze flightgenoten, Marja Parfitt en Els Heijstek en ook natuurlijk aan
de Damescommissie voor deze gezellige ochtend.
Lennie en Hannie
21 / 34
22 / 34
ZILVEREN VOS
Tijdens de laatste ALV heeft de voorzitter Frans Tetteroo de Zilveren Vos
overhandigd aan Henk Koerten. Henk werd geroemd om zijn vele
verdiensten voor OGC. Dit zijn er eigenlijk te veel om op te noemen maar
de meest in het oog springende zijn de sponsorwand en de foto’s die hij
zelf hiervoor heeft gemaakt. Bovendien is hij de “bouwmeester” van ons
clubhuis.
In zijn dankwoord vermeldde Henk dat hij blij is om de Zilveren Vos te
mogen ontvangen vooral omdat het een ontwerp is gemaakt naar zijn
idee.
23 / 34
VERSLAG 4 STOKKENWEDSTRIJD
Het is vrijdag 20 november en ik heb eigenlijk bardienst. Maar omdat Joop in de
wedstrijdleiding zit, mag ik toch meedoen. Hij is nl. een echte man dus
multitasking (sic).
Nu maar eens bedenken welke stokken ik mee ga nemen. De keus is eigenlijk snel
gemaakt: een club om af te slaan, een Wedge, de 7, want daar heb ik toch ooit
het edele golfspel mee geleerd en de putter.
De wedstrijd blijkt ook nog een extra handicap te hebben omdat een vos ons is
voorgegaan en we na afloop van de wedstrijd pas te horen krijgen in welke par
de vos de baan heeft gelopen.
Het is dus zaak om gewoon alle slagen te tellen maar daar zijn de meningen in
mijn flight verdeeld over.
Het weer zit wederom mee en we gaan vrolijk van slag. Aan mijn flightgenoten
zal het niet liggen, Annemiek van de Laar, Jan Spiekerman, Jos de Bruin en Pieter
Bas van Duyvenbode hebben er allen zin in. Iedereen doet zijn best maar je weet
niet waar je goed aan doet en dat maakt het extra spannend.
Halverwege de wedstrijd worden wij gelaafd met chocolademelk en ontbijtkoek,
waarvoor dank.
En dan zijn we klaar en begint het grote rekenwerk. De vos heeft inderdaad rare
streken want hij heeft wel een heel vreemd begrip van par op onze baan.
Na heel veel gezwoeg en geploeter is de prijsuitreiking daar…………….!!!!!
Heren
1e prijs: Frank Bok
2e prijs: Jos ter Haar
3e prijs: Bram Standhart
Dames
1e prijs: Jos Schuurhuizen
2e prijs: Iet van Slingerland
3e prijs: Iet Bok
De prijzen waren waardebonnen van onze sponsor Slagerij van der Zalm. Voor de
maand december een goed ideetje, zou mijn kleinzoon zeggen.
Wedstrijdcommissie, weer heel hartelijk dank voor de organisatie en Joop
bedankt voor het overnemen van mijn bardienst, want zonder jou?????????
Jos Schuurhuizen
24 / 34
25 / 34
BERICHT VAN DE OMA / 60+CLUB
Het afgelopen jaar hebben we twee wedstrijden op OGC gespeeld en een outing
naar de Bovenlandenbaan bij de golfclub Liemeer georganiseerd.
Alle wedstrijden hadden een goede opkomst waarvoor onze dank.
De donatie aan het knaagdierencentrum was een goede zet. Het bord met de
naam van de OMACLUB OGC is in de maak. Dit bord komt boven het hok van een
konijn te hangen.
Het programma voor 2016 is ook ongeveer bekend .De eerste wedstrijd is op
maandag 21 maart. De outing staat in de planning voor de maand mei, de exacte
datum is nog niet bekend.
De laatste wedstrijd is op maandag 22 augustus.
Wel hebben we als commissie besloten om elke keer 9 holes te lopen. Dit ook
naar aanleiding van de laatste wedstrijd. Het was toch wel heel gezellig om met
elkaar de wedstrijd af te sluiten.
Dus, dames noteer deze data vast in jullie nieuwe agenda
Jos Schuurhuizen
26 / 34
DONDERDAGBRIDGE BIJ OGC.
We hebben alweer twee donderdagmiddagen kunnen bridgen. Dit seizoen
spelen we op de 2e donderdagmiddag van de maand en we beginnen om 13.00
uur, maar wij verzoeken u vriendelijk om ruim op tijd aanwezig te zijn.
Tijdens de bridgemiddag ligt de inschrijflijst op de bar, zodat u alvast voor de
volgende donderdag in kunt schrijven. Daarna komt hij in de hal te liggen.
Er is in ons clubhuis ruimte voor 10 tafels, dus 40 personen, daarna komt u,
helaas, op de wachtlijst.
De organisatie is in handen van Maja Gerdessen, Wil van Neutegem, Joop
Schuurhuizen (tevens spelleider) en Koos Warnau. Wij hopen, dat u weer geniet
van een sportieve bridgemiddag bij onze gezellige golfclub!
27 / 34
COMPETITIEDATA 2016
Voor de Regio zijn dit de donderdagen 31 maart, 7, 14, 21 en 28 april.
De finale is op 12 mei. Dit is tevens de inhaaldag. Mocht de inhaaldag gebruikt
worden dan is de finale op 19 mei.
Voor de NGF zijn dit de vrijdagen 1, 8, 15 en 22 april en 13 mei. De inhaaldag is
20 mei.
EEN OPFRISSERTJE VOOR STABLEFORD
Voor elke hole staat een bepaalde PAR afhankelijk van de lengte van de hole.
Deze PAR is het aantal slagen dat een golfprofessional over de hole mag doen en
bestaat uit 3, 4 of 5. Bij de Stableford puntentelling wordt deze PAR gebruikt en
aangepast aan de handicap van de golfer. In het clubhuis is dit aantal eenvoudig
te vinden via de Playing Handicap Tabel. In deze tabel is ook de
moeilijkheidsgraad van de golfbaan verwerkt. Stel, u heeft Exact Handicap 33,
dan kan het zijn dat u op een bepaalde golfbaan Playing Handicap 35 heeft.
De Playing Handicap gebruikt u om te bepalen hoeveel slagen boven PAR u op
elke hole krijgt. Met Playing Handicap 35 ziet u al snel dat dit niet makkelijk te
verdelen is over 18 holes. In dit geval treedt de Stroke Index (SI) van elke hole in
werking. Op elke golfbaan zijn de 18 holes verdeeld in moeilijkheidsgraad van 1
tot en met 18. Een hole met SI 1 is het moeilijkst en een hole met SI 18 is het
makkelijkst. In het voorbeeld dat u Playing Handicap 35 heeft, betekent dit dat u
28 / 34
overal 2 slagen extra krijgt, behalve bij SI 18, daar krijgt u maar 1 slag mee. Op
deze manier heeft u 35 slagen volgens de regels over de 18 holes verdeeld.
Voorbeeld: u heeft Playing Handicap 35 en u speelt hole 10 met SI 18. De PAR
van deze hole is 4, maar met uw Playing Handicap krijgt u 1 slag extra op deze
hole, omdat dit de makkelijkste hole is van de 18. U heeft deze hole in 6 slagen
gespeeld en dat is 1 slag boven uw persoonlijke PAR. Hierdoor krijgt u 1 punt op
deze hole.
Hoe haalt u punten met Stableford?
Aantal slagen t.o.v. persoonlijke
PAR op elke hole
2 slagen of meer, geen score
1 slag extra
Zelfde aantal slagen
1 slag minder
2 slagen minder
3 slagen minder
4 slagen minder
punten
0
1
2
3
4
5
6
Na de ronde golf telt u alle punten bij elkaar op en krijgt u een totaalscore. Met
36 punten heeft u precies uw handicap gespeeld, immers, op elke hole krijgt u 2
punten als u uw persoonlijke PAR speelt. Een score van 36 in een wedstrijd is
overigens een uitstekend resultaat en zal regelmatig een prijs opleveren. Een nog
hogere score zal betekenen dat u uw handicap verlaagt indien u een qualifying
kaart loopt.
29 / 34
Het clubhuis van OGC is al helemaal in kerstsfeer
30 / 34
WIST U DAT?????........

de ALV weer door veel leden is bezocht?

onze voorzitter er steeds in slaagt, dat het geen nachtwerk wordt,
en dat we met een drankje nog gezellig even kunnen bij praten?

de snert van de Herfstwedstrijd zoals altijd, heerlijk smaakte?

onze nieuwe green een grote uitdaging is voor veel van onze
leden?

Jan Spiekerman nog graag meer leden ziet die bardienst willen
draaien?

ook dit jaar weer veel van onze golfers de bridgemiddag
bezoeken?

dat met medewerking van onze pro's wij weer diverse nieuwe
leden kunnen begroeten?
31 / 34
Commissies Oegstgeester Golfclub
Adviseurs Subcie dagelijkse leiding
Jan Slierings (071 - 517 33 51)
Ledenadministratie
Teuny van Leeuwen (071 - 515 76 92)
Baancommissie
Kees de Koning (voorzitter 071 – 515 70 50)
Jos de Bruin
Henny Langenberg
Jacques van Leeuwen
Piet Voskuil
Marshalcommissie
Wim Bergman (voorzitter, 071 - 517 07 20)
Ton de Bruin
Bernard van den Oever
Commissie van beroep
Bram de Wolf (voorzitter)
Bram Standhart (tevens vertrouwenspersoon)
Jan Spiekerman
Clubhuiscommisie
Mia Veldt (inkoop)
Henny Langenberg (inkoop)
Rinus Heijmans
Gé Brandhorst
Aart de Roode
Jan Toet (bar, magazijn en technische zaken)
Jan Spiekerman (planning bardienst
([email protected])
Damescommissie
Iet Bok (voorzitter, 071 – 517 03 91)
Liesbeth Douma (vice-voorzitter)
Elly Eilers
Hanneke Petit
Margo de Rotte
Greetje Suman
NGF-coördinator
Iet van Slingerland (voorzitter, 071-541 06 40)
Wim Bergman
Joop Schuurhuizen
Redactiecommissie
Jos Schuurhuizen (voorzitter, 071 - 521 03 32)
Nanda de Bruin
Mia Veldt
Ton van Santen (lay-out)
Regel- en handicapcommissie
Dick Ravelli (voorzitter)
Marja Parfitt (vice-voorzitter)
Wim Bergman
Koos Eilers
Wytse van de Molen
Regio-coördinator
Lenneke Zwitser (070 304 09 08)
Herencommissie
Bram Standhart (voorzitter, 071 - 532 17 40)
Koos Eilers
Hennie Rutting
Bram Streefkerk
Niek Heijstek
Handicart-consul
Jan Spiekerman (071 - 519 01 80)
Jeugdcommissie
Pieter Bas van Duyvenbode (06 20 965 303)
Sponsor- en PR commissie
Joop Verdonk (voorzitter, 071 – 519 05 01)
Hanni van Bellen
Mary-Liz Vogel
Rob Sturm
Wedstrijdcommissie
Kees Ravensbergen (voorzitter, 071-517 59
82)
Joke van de Gevel
Gerda Langenberg
Bernard v.d. Oever
Marijke Reiche
Joop Schuurhuizen
Dick Timmermans
32 / 34
Kascommissie
Niek Heijstek (071 - 408 21 35)
Ton de Bruin (071 - 521 52 60)
Webmaster
Ton van Santen (071 - 521 54 55)
ICT-ondersteuning
Ton van Santen
Aart Vos ([email protected])
Clubs in de club
Oma- en 60+ club
Jos Schuurhuizen (voorzitter 071 - 521 03 32)
Paula Keulen
Janny Pigge
Puck van Rijn
Opa-club
Wim den Hollander (voorzitter, 071 - 402 20 63)
Simon Brandt
Ton Remmerswaal
Gé Brandhorst
Marius van der Voort
Sponsors Oegstgeester Golfclub
HISEC Security
Ted’s Golfshop & Repairs
Maatschap Remmerswaal en Automatisering
Hoek Hoveniers
CASEMIX Kennisontwikkeling
Losecaat NVM Makelaar
Mol International Sports Trading
Tuincentrum De Mooij
Slagerij van der Zalm
Kijk Op Media
Indruk
Détom Autospecialisten
Horesca Horecavo
Restaurant China House
Restaurant De Jonker
Ben Sondermeijer Automobielen BV
Notariskantoor Van de Oudewetering
Denk bij uw aankopen of opdrachten aan onze sponsors en adverteerders.
Zij denken immers ook aan ons!
33 / 34
34 / 34

Vergelijkbare documenten

Alle spelvormen op een rij 03

Alle spelvormen op een rij 03 richting Schipluiden. Het was in tegenstelling tot de week daarvoor prachtig weer. Ontvangst met koffie en daarna de eerste 9 holes (blauwe lus). Tussen de middag een heerlijke lunch, maar voor som...

Nadere informatie