Workshop Toekomst van waterveiligheid (PDF

Commentaren

Transcriptie

Workshop Toekomst van waterveiligheid (PDF
Toekomst
Waterveiligheidsportaal
Jan Strijker
01 oktober 2015
Veranderende omstandigheden
• Klimaat verandering:
•
•
•
Zeespiegelstijging
rivierafvoeren
stormen
• Bodemdaling
• Verstedelijking
• Toename economische activiteiten
> Toename economische schade en slachtoffers
MLV
In 2008 introductie van het concept meerlaagsveiligheid (MLV) in
het Nationaal Waterplan.
Drie lagen:
1.
Preventie (dijken, ruimte voor de rivier, etc.)
2.
Ruimtelijke Ordening (water robuust bouwen,
re-allocatie, etc.)
3.
Crisis Management (evacuatie, waarschuwsystemen,
etc.)
Kosten-efficiëntie in overstromings risico management
MLV
In 2008 introductie van het concept meerlaagsveiligheid (MLV) in
het Nationaal Waterplan.
Drie lagen:
1.
Preventie (dijken, ruimte voor de rivier, etc.)
2.
Ruimtelijke Ordening (water robuust bouwen,
re-allocatie, etc.)
3.
Crisis Management (evacuatie, waarschuwsystemen,
etc.)
Kosten-efficiëntie in overstromings risico management
Kosten-efficiëntie
Hoeveel staal is nodig?
7300 ton
or
4250 ton
Visie
• Visie informatiemanagement Waterkeringen 2020
• De waterpartners werken actief samen aan het
informatiemanagement van de normering, toetsing &
versterking en beheer & onderhoud van de waterkeringen.
• Hieraan ligt steeds dezelfde digitale basisinformatie ten
grondslag die op consistente wijze voortdurend wordt verrijkt,
uitgebreid en geactualiseerd.
• Informatie over waterkeringen is voor iedereen beschikbaar.
Professionals en bestuurders beschikken op elk moment over
actuele en betrouwbare informatie.
• Het Nederlandse informatiemanagement voor waterkeringen
is toonaangevend in de wereld.“
Waarom nu?
• Dijken op orde  dus ook data op orde!
•
•
•
•
•
•
Continu toetsen
Beheer en onderhoud, actieve zorgplicht
Overstromingskansbenadering
Risicogestuurd werken
Lifecyclemanagement
Hogere eisen van de maatschappij
5. Opdracht IHW
1. Analyse informatievoorziening
waterveiligheid
“Opdracht stuurgroep HWBP: onderzoek informatiestromen waterveiligheid
en breng kansen en mogelijkheden in beeld voor een gemeenschappelijke
informatievoorziening”
1 oktober 2015
5. Opdracht IHW
1. Analyse informatievoorziening
waterveiligheid
“Opdracht stuurgroep HWBP: onderzoek informatiestromen waterveiligheid
en breng kansen en mogelijkheden in beeld voor een gemeenschappelijke
informatievoorziening”
2. Aanbevelingen vervolg
“Noodzaak breed onderkend, goede uitwisseling essentiële gegevens is
gemeenschappelijk belang, draagvlak realisatie met actieve
betrokkenheid beheerders”
3. Start realisatie Waterveiligheidsportal
stuurgroep HWBP 29 september 2015: GO!
“Fasering, 1-1-2017, toetsing en programmering HWBP”
1 oktober 2015
Waar gaat het in essentie om?
• Gegevens meervoudig kunnen gebruiken (uitwisselen)
• Afspraken over waar wie welke gegevens bewaart en
actueel houdt, zodanig dat die gegevens ook voor
anderen bruikbaar en herleidbaar zijn
• De grootste uitdaging is niet de techniek, maar de
sectorbrede samenwerking
• We werken samen met alle relevante partners in de
sector: beheerders, WTI, HWBP, ILT etc.
Samenwerking in de sector!
Betere informatie leidt tot betere besluiten!
De sector
Keringbeheerder (28x)
Toetsen
(WTI)
v s mi tr to
DGRW
Waterveiligheidsportaal
S
MI
TR
TO
BO
LOG
N
HB
Toetsrapport Programma- Versterkings(beheerder/
overzicht
projecten
landelijk)
HWBP
(voortgang)
LRT&V
ILT
Rapporteren
Versterken
(projectmanagement)
v
x
x
P
K
€
VB
Beleidsontwikkeling
Waterveiligheid
Presentatie (viewer)
RO
Toezicht houden
HWBP loket | Procesinformatie (invoerschermen)
Aanleveren|Valideren|Terugmelden|Assembleren
Metadata Catalogus
Gegevensbeheer
(DAMO|AIR)
lg
br
PWK
HGT
BK
PP
Nationale basisbestanden
Referentiegegevens primaire waterkeringen
PWK Ligging keringen (referentielijn)
HGT Hoogtegeometrie (profielen)
BK
Ligging/type bekledingsconstructies
PP
Polderpeil
Beleidskaders
N
Veiligheidsnorm (dijktrajecten)
HB
Hydraulische belastingen
HWBP
Nationale
Basisbestanden
Toetsresultaten
(geassembleerd)
Toetsgegevens
V
Veldgegevens
S
Schematisaties (+ logboek)
MI
Modelinvoer
TR
Toetsresultaat
TO
Toetsoordeel
BO
Bestuursoordeel
RO
Rijksoordeel
LOG Logboek toetsproces
Versterkingsprojecten
(geassembleerd)
Pr
VL
Prioriteren &
programmeren
Programmeren (HWBP)
P
Project (aanmelding)
K
Kansklasse
€
Geraamde kosten
Pr
Programmagegevens HWBP
Versterkingsprojecten (beheerder)
VB
Voortgang projecten (beheerder)
VL
Voortgang projecten (landelijk)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
WTI 2017
Dijk Data Service Centrum
Digitale Delta
WaterKwaliteitsPortaal
WaterSysteemPortaal?
MEGO
3Di
NHI
CDL
HWH
Deltaprogramma
Inspecties waterkeringen
Zorgplicht
STOWA Kennis en Kunde
Damo / AIR
Aquo
Deltaprogramma
VNK2
ROR
Inspire
NEN
NORA
Vragen
•
“Open data, tenzij……”
Stellen wij data als open data beschikbaar? Is iedereen vrij
om de datasets in te zien en te hergebruiken?
•
Hoe vullen we het bronhouderschap in? Welke afspraken
maken we hierover?
•
Is er een sterke regie nodig op informatiestromen binnen het
hele waterveiligheidsdomein? Zo ja, wie zou die regierol
moeten uitvoeren?
(denk bv. aan ontwikkelingen binnen DDSC, DD, WTI, WVP, ...)
• Welke rol zou het waterveiligheidsportaal op termijn moeten
vervullen binnen het hele waterveiligheidsdomein.
Middagprogramma
Netwerkborrel vanaf 16:00 uur in het restaurant

Vergelijkbare documenten

Toelichting Netwerkplanning Template planning HWBP

Toelichting Netwerkplanning Template planning HWBP “Noodzaak breed onderkend, goede uitwisseling essentiële gegevens is gemeenschappelijk belang, draagvlak realisatie met actieve betrokkenheid beheerders”

Nadere informatie

HWBP Kansenscan kennis en innovatie 2015 Samenvatting

HWBP Kansenscan kennis en innovatie 2015 Samenvatting • Gegevens meervoudig kunnen gebruiken (uitwisselen) • Afspraken over waar wie welke gegevens bewaart en actueel houdt, zodanig dat die gegevens ook voor anderen bruikbaar en herleidbaar zijn • De ...

Nadere informatie

HWBP Kansenscan kennis en innovatie 2014

HWBP Kansenscan kennis en innovatie 2014 sectorbrede samenwerking • We werken samen met alle relevante partners in de sector: beheerders, WTI, HWBP, ILT etc.

Nadere informatie

PSA_IV_NL_ Waterkeringen_2015

PSA_IV_NL_ Waterkeringen_2015 Versterkingsprojecten (beheerder) VB Voortgang projecten (beheerder) VL Voortgang projecten (landelijk)

Nadere informatie

Handreiking ontwerpen met overstromingskansen

Handreiking ontwerpen met overstromingskansen informatiemanagement van de normering, toetsing & versterking en beheer & onderhoud van de waterkeringen.

Nadere informatie

Plan van aanpak voor het Programma HWBP 2016

Plan van aanpak voor het Programma HWBP 2016 gemeenschappelijk belang, draagvlak realisatie met actieve betrokkenheid beheerders”

Nadere informatie