Overeenkomstig de bepalingen van het

Commentaren

Transcriptie

Overeenkomstig de bepalingen van het
Overeenkomstig de bepalingen van het Gemeentedecreet,
heeft het College van Burgemeester en Schepenen de eer u hierbij verslag uit te
brengen over het beheer en de toestand van de gemeentezaken tijdens het jaar 2012
Opgemaakt in collegezitting van 20 augustus 2013
Goedgekeurd in de gemeenteraad van 02 september 2013
De gemeentesecretaris,
De Burgemeester,
Chris De Meulemeester.
Hendrik Verkest.
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
INHOUDSOPGAVE
1. ALGEMENE INFORMATIE -------------- ............................................................ 1
1.1.
De gemeente als openbaar bestuur ................................................................ 2
1.1.1.
Algemene toelichtingen_______________________________________________ 2
a.
b.
c.
d.
Administratieve situering ___________________________________________________ 2
Subgemeentelijke indelingen ________________________________________________ 4
Kies- en gerechtelijke indeling _______________________________________________ 4
Overheidsinstellingen gevestigd in de gemeente _________________________________ 4
Structuur van de Politiezone ___________________________________________________ 5
a.
b.
c.
d.
Commando en steundienst _________________________________________________ 5
Lokaal onderzoek _________________________________________________________ 6
Interventiediensten ________________________________________________________ 6
Wijkdiensten per gemeente _________________________________________________ 6
Wijkdienst Wingene __________________________________________________________ 6
e.
f
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
Intercommunale verenigingen waarvan de gemeente lid is _________________________ 7
Andere verenigingen waarvan de gemeente lid is ________________________________ 9
Politieke organen __________________________________________________ 10
Adviesorganen ____________________________________________________ 13
Informatie aan de bevolking __________________________________________ 13
Gemeentelijk informatieblad________________________________________________ 13
Dorpskrant _____________________________________________________________ 13
Agenda en verslag gemeenteraad ___________________________________________ 13
Jaarverslag ____________________________________________________________ 13
Persnota’s en persconferenties _____________________________________________ 14
Varia__________________________________________________________________ 14
Lokale televisie _________________________________________________________ 14
Gemeentelijke website ____________________________________________________ 14
Wegwijsbrochure ________________________________________________________ 14
De Klapper _____________________________________________________________ 14
1.2.
Gemeentepersoneel ....................................................................................... 15
1.2.1.
Algemene informatie ________________________________________________ 15
a.
b.
c.
d.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
Personeelsformatie (uitgedrukt in voltijdse equivalenten) _________________________ 15
Samenstelling van het gemeentepersoneel ____________________________________ 16
Leden Managementteam __________________________________________________ 16
Onderhandelings- en overlegcomité _________________________________________ 16
Sociale dienst voor het personeel ______________________________________ 17
Humanresourcemanagement (HRM) ___________________________________ 17
Interne controle ____________________________________________________ 20
1.3.
Gemeentefinanciën ........................................................................................ 22
1.3.1.
Budget en rekening _________________________________________________ 22
a.
b.
c.
Totale ontvangsten en uitgaven (na B.W.) _____________________________________ 22
Functionele analyse (gewone dienst - eigen dienstjaar - rekening) __________________ 23
Economische analyse ____________________________________________________ 25
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
1.3.2.
1.3.3.
a.
b.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
a.
b.
c.
1.3.8.
1.3.9.
Thesaurie ________________________________________________________ 25
Belastingen en retributies ____________________________________________ 26
Algemene informatie _____________________________________________________ 26
Voornaamste belastingen _________________________________________________ 26
Gemeentefonds ___________________________________________________
Specifieke subsidiëring door de hogere overheid (gewone dienst -rekening) _____
Door de gemeente verstrekte toelagen (rekening) _________________________
Uitstaande schuld (aangegaan in verslagjaar) ____________________________
26
27
28
29
Aangegane leningen : per lening en per functie _________________________________ 29
Globaal uitstaande schuld per 31.12 _________________________________________ 29
Schuldratio _____________________________________________________________ 29
Beheer der fondsen ________________________________________________ 29
De Nieuwe Gemeentelijke Boekhouding_________________________________ 30
1.4.
Verzekeringen ................................................................................................. 37
1.4.1.
Voorwerp ________________________________________________________ 37
a.
b.
c.
d.
e.
Burgerlijke Aansprakelijkheid ___________________________________________ 37
Gebouwen ____________________________________________________________ 37
Voertuigen ____________________________________________________________ 38
Personeel _____________________________________________________________ 40
Diversen ______________________________________________________________ 41
2. FUNCTIONELE INFORMATIE --------------- ..................................................... 42
2.1.
Algemene administratie ................................................................................. 43
2.1.1.
Bevolking ________________________________________________________ 43
a.
b.
c.
d.
e.
g.
f.
2.1.2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
2.1.3.
2.1.4.
Totale bevolking _________________________________________________________ 43
Oppervlakte in ha : 6.842 ha _______________________________________________ 43
Bevolkingsdichtheid per km² : 205 inw./km² ____________________________________ 43
Aantal gezinnen _________________________________________________________ 43
Loop van de bevolking ____________________________________________________ 43
Kiezerslijsten : aantal kiezers op basis van de meest recente lijst (14/10/2012) ________ 43
Samenstelling van de bevolking van vreemde nationaliteit ________________________ 44
Afleveren identiteitskaarten en diverse stukken ___________________________ 45
Aantal identiteitskaarten ___________________________________________________ 45
Aantal rijbewijzen : 542 ___________________________________________________ 45
Aantal voorlopige rijbewijzen : 250 ___________________________________________ 45
Aantal internationale rijbewijzen : 33 _________________________________________ 45
Aantal reispassen : 343 ___________________________________________________ 45
Kids ID: 431 ____________________________________________________________ 45
Burgerlijke stand ___________________________________________________ 45
Werkloosheid _____________________________________________________ 46
2.2.
Algemene diensten......................................................................................... 47
2.2.1.
Garage __________________________________________________________ 47
a.
b.
2.2.2.
Voertuigen- en materiaalpark ______________________________________________ 47
Aankopen van voertuigen en materieel in 2012 _________________________________ 48
Aankoopdienst ____________________________________________________ 50
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
2.3.
Territorium en patrimonium........................................................................... 51
2.3.1.
Territorium _______________________________________________________ 51
a.
b.
c.
2.3.2.
a.
b.
Oppervlakte per deelgemeente _____________________________________________ 51
Kadastrale gegevens _____________________________________________________ 51
Kadastraal inkomen 1 januari 2012 __________________________________________ 51
Onroerend patrimonium _____________________________________________ 52
Toestand op 31/12/2012 __________________________________________________ 52
Aan- en verkopen 2012 ___________________________________________________ 53
2.4.Brandweer .............................................................................................................. 55
2.4.1.
Huisvesting _______________________________________________________ 55
2.4.2.
Activiteiten en kosten _______________________________________________ 55
2.5.
Verkeer, wegen, gebouwen en waterlopen................................................... 60
2.5.1.
Wegverkeer ______________________________________________________ 60
a.
b.
c.
d.
2.5.2.
2.5.3.
a.
b.
Wegennet______________________________________________________________ 60
Openbaar vervoer De Lijn _________________________________________________ 60
Fietsstallingen __________________________________________________________ 60
Dienst Mobiliteit _________________________________________________________ 60
Uitgevoerde infrastructuurwerken in 2012 _______________________________ 63
Waterlopen _______________________________________________________ 67
Waterlopen in de gemeente ________________________________________________ 67
Uitgevoerde werken in 2012 _______________________________________________ 68
2.6.
Handel, nijverheid, middenstand .................................................................. 69
2.6.1.
Industriezones en ambachtelijke zones _________________________________ 69
2.6.2.
Markten, leurhandel en kermissen _____________________________________ 74
2.6.3.
Economische nutsvoorzieningen ______________________________________ 74
a.
b.
c.
d.
e.
f.
f.
2.6.4.
2.6.5.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Elektriciteit _____________________________________________________________ 74
Gasvoorziening _________________________________________________________ 75
Televisie- en radiodistributie _______________________________________________ 75
Watervoorziening ________________________________________________________ 76
Openbare verlichting _____________________________________________________ 76
Telefoon _______________________________________________________________ 76
Telefoon _______________________________________________________________ 77
Telegrafie en telefonie ______________________________________________ 77
Toerisme _________________________________________________________ 77
Toeristische infrastructuur in de Gemeente ____________________________________ 77
Logies ________________________________________________________________ 79
Restaurants____________________________________________________________ 79
Hoeve- en streekproducten ________________________________________________ 79
Toeristische dienst _______________________________________________________ 80
Toeristische activiteiten ___________________________________________________ 80
2.7.
Landbouw, tuinbouw, veeteelt, bosbouw, visvangst .................................. 81
2.7.1.
Telling van de groententeelten in open lucht op 1 september 2011, 2010 _______ 81
2.7.2 Landbouwgegevens ____________________________________________________ 81
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
2.8.
Onderwijs ........................................................................................................ 82
2.8.1.
Algemene voorzieningen ____________________________________________ 82
2.8.2.
Primair onderwijs __________________________________________________ 82
2.8.3.
Kunstonderwijs ____________________________________________________ 84
a. Stedelijke academie voor muziek en woord te Tielt ______________________________ 84
Lakenmarkt 4 ( 051/42.82.60) - [email protected] Bijafdeling Wingene, Nieuwstraat 2.____ 84
b. Kunstacademie te Tielt (beeldende kunst) _____________________________________ 85
2.9.
Jeugd, Cultuur, Bibliotheek, Sport, Kinderopvang ...................................... 86
2.9.1.
Jeugd ___________________________________________________________ 86
2.9.2.
Cultuur __________________________________________________________ 94
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Cultuurraad ____________________________________________________________ 94
Het cultuurbeleidsplan 2012________________________________________________ 95
Raad van Bestuur Culturele Centra __________________________________________ 96
Inhoudelijk overzicht eigen programmatie culturele centra 2012 ____________________ 97
Zomerprogrammatie______________________________________________________ 97
Culturele infrastructuur ____________________________________________________ 97
Overzicht eigen programmatie cultureel centrum________________________________ 98
Cultuurraad ____________________________________________________________ 99
Het cultuurbeleidsplan 2011_______________________________________________ 100
Raad van Bestuur Culturele Centra _________________________________________ 101
Inhoudelijk overzicht eigen programmatie culturele centra 2010 ___________________ 102
Zomerprogrammatie_____________________________________________________ 102
Culturele infrastructuur ___________________________________________________ 102
Overzicht eigen programmatie cultureel centrum_______________________________ 103
2.9.3.
2.9.4.
a.
b.
c.
d.
Bibliotheek ______________________________________________________ 104
Sport ___________________________________________________________ 110
Sportfunctionaris _______________________________________________________ 110
Activiteiten van de sportdienst in 2012_______________________________________ 110
Sportraad _____________________________________________________________ 113
Sportinfrastructuur ______________________________________________________ 113
2.9.5.
Buitenschoolse kinderopvang ________________________________________
2.9.6 Plattelandsontwikkeling _________________________________________________
1.Bewonersplatform Sint-Jan _________________________________________________
2.Europees Leaderproject ___________________________________________________
125
128
128
130
2.10. Radio - televisie - pers ................................................................................. 131
2.10.1. Pers ___________________________________________________________ 131
2.10.2. Lokale radio en televisie ____________________________________________ 131
2.10.3. Andere _________________________________________________________ 131
2.11. Eredienst ....................................................................................................... 132
2.11.1. Rooms-katholieke eredienst _________________________________________ 132
a) Organisatie ______________________________________________________________ 132
b) Tegemoetkomingen in de kosten _____________________________________________ 133
2.12
Sociale dienstverstrekking .......................................................................... 134
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
2.12.1
a.
b.
d.
e.
2.12.2
Algemene voorzieningen ___________________________________________ 134
De vzw Sint-Anna_______________________________________________________ 134
OCMW-rusthuis Sint-Amand ______________________________________________ 134
De vzw "Maria ter Ruste" _________________________________________________ 134
De Schakel____________________________________________________________ 134
Gemeentelijke dienstverlening _______________________________________ 134
a. Sociale dienst__________________________________________________________ 134
b.
Loket sociaal huis in gemeentehuis ________________________________________ 135
Op 14 maart 2012 werd het loket van het Sociaal Huis in het gemeentehuis geopend. Men kan er
iedere woensdagvoormiddag terecht.___________________________________________ 135
c.
Speciale gemeentediensten _______________________________________________ 135
c.
Seniorenraad __________________________________________________________ 136
2.12.3.
a.
b.
O.C.M.W. _______________________________________________________ 137
Adres, telefoon en openingsuren van sociale dienst/andere diensten _______________ 137
Samenstelling van de OCMW-raad _________________________________________ 138
2.13. Gezondheid en hygiëne ............................................................................... 139
2.13.1. Ophalen en verwerken van vuilnis en afvalstoffen ________________________ 139
a.
b.
c.
.
2.13.2.
2.13.3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
2.13.4.
2.13.5.
a.
b.
c.
Selectieve inzameling ___________________________________________________ 139
Huis-aan-huis ophalingen ________________________________________________ 141
Kostprijs afvalverwerking _________________________________________________ 141
Afvalvoorkomingsinitiatieven ______________________________________________ 142
Begraafplaatsen en lijkbezorging _____________________________________ 143
Milieuzorg _______________________________________________________ 144
Samenwerkingsovereenkomst met Vlaamse gemeenschap ______________________ 144
Milieubeleidsplan 2006-2010 ______________________________________________ 144
Milieudienst ___________________________________________________________ 145
Milieuraad ____________________________________________________________ 145
Toelage regenwaterputten en individuele afvalwaterzuiveringsinstallaties ___________ 146
Natuurbeheer en groenvoorziening _________________________________________ 147
Duurzaamheid ___________________________________________________ 148
Medische en aanverwante voorzieningen _______________________________ 150
Ziekenhuis ____________________________________________________________ 150
Gezondheidscentrum ____________________________________________________ 150
Rode Kruis/Vlaams Kruis _________________________________________________ 150
2.14. Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Huisvesting .................................. 151
2.14.1. Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw __________________________________ 151
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
Gewestplan Roeselare-Tielt, vastgesteld bij KB van 17 december 1979 _____________ 151
Algemeen plan van aanleg________________________________________________ 151
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan _______________________________________ 151
Bijzonder plannen van aanleg _____________________________________________ 151
Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan _______________________________________ 154
Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen ________________________________ 154
Verkavelingen _________________________________________________________ 155
Stads-en dorpskernherwaardering __________________________________________ 155
Beschermd landschap ___________________________________________________ 155
Samenstelling Gecoro (Gemeentelijke Commissie voor de Ruimtelijke Ordening) _____ 155
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
2.14.2.
Huisvesting en bouw _______________________________________________ 157
a. Bouwvergunningen _____________________________________________________ 157
b. Bouwweigeringen _______________________________________________________ 157
c.
Verlenging bouwvergunning (is niet meer wettelijk voorzien) _____________________ 157
d. Stedenbouwkundige attesten ______________________________________________ 157
e. Stedenbouwkundige attesten ______________________________________________ 158
f. Woningbestand___________________________________________________________ 158
f. Huisvestingsdienst ________________________________________________________ 158
a. Sociale huisvestingssituatie 2012 __________________________________________ 158
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
1. ALGEMENE
INFORMATIE
--------------
1
ALGEMENE INFORMATIE
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
1.1. De gemeente als openbaar bestuur
1.1.1. Algemene toelichtingen
a. Administratieve situering
 provincie West-Vlaanderen
 administratief arrondissement : Tielt
 Overzicht diensten, gevestigd in het gemeentehuis : Oude Bruggestraat 13 te 8750 Wingene
 telefoonnummer : 051/65.00.60 blijft het algemeen nummer
Gemeentesecretaris
Financieel beheerder
Financiële dienst
Coördinator Welzijn
Bevolking
Burgerlijke Stand
Sociale Zaken
Huisvesting
Strafregister
Landbouw
Cultuurbeleidscoördinator
Cultuur
Communicatie
Stafmedewerker HR en
beleid
Personeelsdienst
Stafmedewerker ICT en
Communicatie
Systeembeheerder
Archief
Secretariaat
Coördinator Infrastructuur
2
Chris De Meulemeester
Pascal De Ceuleners
Katrien
Maeseele/Katrien
Demuynck
Benny Hoorewege
Stefanie Yde
Sabine Vermeire
051 65 00 82
05165 00 66
051 65 00 83
Koen Clinckemaillie
051 65 00 69
Philippe Verstraete
Nicole Gunst
Hilde Vande Walle
051 65 00 68
Jerry Maeseele
051 65 00 81
[email protected]
[email protected]
[email protected]
051 65 00 87
051 65 00 66
051 61 07 21
[email protected]
burgerlijke.stan[email protected]
[email protected]
Marlies Corneillie tot
29/02/2012
Joachim
Vandendriessche vanaf
01/03/2012
Evelien Blommaert
Evelien Loncke
Ann De Rycke
051 65 00 60
[email protected]
[email protected]
[email protected]
051 65 00 89
[email protected]
051 65 00 86
051 65 00 62
051 65 00 85
[email protected]
[email protected]
Dorine Damad
051 65 00 68
[email protected]
Katelijne Vanparys/Els
Buddaert
Thomas Vande Vyvere
vanaf 01/02/2012
Peter Devos sinds
21/08/2012
Maria Delodder
Elke Demeyer
Gerda Delodder
Pascale
Vandendriessche
Alex Kerckaert
051 65 00 76
[email protected]
051 65 00 65
[email protected]
[email protected]
051 65 00 61
[email protected]
051 65 00 82
051 65 00 84
[email protected]
051 65 00 71
[email protected]
ALGEMENE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
Duurzaamheid, mobiliteit
Dienst
Overheidsopdrachten
Sharon Audoor
Valerie Steen
Tessa Deprez
Mieke Desmet
051 65 00 72
051 65 00 71
051 65 00 75
RO en Gebouwen
Karolien Delameilleure
051 65 00 72
Bouwen, verkavelen
Milieu
Nutsvoorzieningen
Economie
Onderhoud & Ontvangsten
Patrick Maertens
Jan Albers
051 65 00 63
051 65 00 64
Veerle Huyvaert
051 65 00 74
Tania Boddin
051 65 00 67
Fax gemeente
051/65.70.78
Fax Dienst Infrastructuur
051/65.00.73
Fax Dienst Burgerzaken
051/65.00.88
Fax Financiële Dienst
051/65.79.48
 Rekeningen bij financiële instellingen :
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Postrekening : BE23 0000 0257 9691
Belfius : BE78 0910 0025 7986
 NIS-nummer : 37018
 Openingsuren van het gemeentehuis voor het publiek
weekdag
zaterdag
8u30 – 12u
op woensdagnamiddag van 13u tot 17u
9u – 12u
enkel bevolking en burgerlijke stand
 Aard en adres van de diensten die niet op het gemeentehuis gevestigd zijn :
1. Buitendienst Infrastructuur Wingene, Gemeentelijke Loods, Rozendalestraat z.n. te 8750
Wingene
 en  051/65.04.49
Werkleider : Luc Allaert
Meewerkend ploegbaas Wegendienst : Joeri Deloof
Meewerkend ploegbaas Groendienst : Geert Huys
2. Coördinator Vrijetijdsdiensten : Kurt Schoonbaert
De Feniks, Beernemstraat 25, 8750 Wingene (bovenverdieping)
 051/65.04.48 - 051/65.04.45 –  [email protected]
3. Sportdienst, Recreatiebad De Alk, Beernemstraat 23, 8750 Wingene (bovenverdieping)
 051/65.04.41 (Diether) 051/65.04.44 (Siska) –  051/65.04.42 – 
[email protected]
Sportfunctionaris : Siska George
Sportmonitor : Diether Cornaer
4. Reservatiedienst sport en cultuur, Recreatiebad De Alk, Beernemstraat 23, 8750 Wingene
(benedenverdieping) - Raf Lagrou–  051/65.04.42 –  [email protected]
Kassa ‘de Alk’ -  051/65.04.40 - Gina Monte - Mireille Vermeersch
5. Jeugddienst, De Feniks, Beernemstraat 25, 8750 Wingene (bovenverdieping)
 051/65.04.47 - 051/65.04.45 –  [email protected]
Coördinator : Kris Bryon
Animator : Erik Werniers
3
ALGEMENE INFORMATIE
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
6. Buitenschoolse Kinderopvang, De Feniks, Beernemstraat 25, 8750 Wingene
(bovenverdieping) -  051/65.04.47 -  051/65.04.45 –  [email protected]
Coördinator : Kris Bryon
7. Administratief bijhuis Zwevezele, administratieve diensten OCMW (secretaris), Marktplein 5
te 8750 Zwevezele -  051/61.07.11
8. Gemeentelijke bibliotheek, Gemeenteplein 1 te 8750 Wingene
 051/65.00.77 –  [email protected]
Bibliothecaris : Christine Fransoo
Uitleenpost bibliotheek te Zwevezele in "de Wissel", Tramstraat 8 -  051/61.33.62
9. Kinderopvang Duimelootje, Oude Bruggestraat 11, 8750 Wingene -  051/65.00.78
10. Kinderopvang Wildenburg, Beernemsteenweg 117, 8750 Wingene -  051/65.75.57
11. Kinderclub, Lichterveldestraat 37, 8750 Zwevezele -  051/61.11.43
b. Subgemeentelijke indelingen
 deelgemeenten : Wingene en Zwevezele
 wijken : Zwevezele, Hille, Wingene, Wildenburg, St.-Jan, St.-Elooi, St.-Pietersveld
 gehuchten : meerdere in de onderscheiden wijken
c. Kies- en gerechtelijke indeling
1. Kiesindeling
 West-Vlaanderen
 district : Tielt
 kanton : Ruiselede
2. Gerechtelijke indeling : gerechtelijk arrondissement Brugge
 Vredegerecht : Tramstraat 48 te 8700 Tielt
 051/40.12.59 -  051/40.71.05
 Politierechtbank : Kazernevest 3 te 8000 Brugge
 050/47.36.40 -  050/47.36.50
 Arbeidsrechtbank : Kazernevest 3 te 8000 Brugge
 050/47.37.00 -  050/47.37.12
 Rechtbank van koophandel : Kazernevest 3 te 8000 Brugge
 050/47.30.40 -  050/47.30.70
 Rechtbank van eerste aanleg : Kazernevest 3 te 8000 Brugge
 050/47.31.00 -  050/47.31.15
 Jeugdrechtbank : Kazernevest 3 te 8000 Brugge
 050/47.31.60 -  050/47.31.64
d. Overheidsinstellingen gevestigd in de gemeente
1. Bovenlokale overheidsinstellingen op het grondgebied van de gemeente :
 Belgacom - telefooncentrale Wingene, Galgenstraat en Zwevezele, Koolskampstraat
 De Lijn – Busdepot "De Lijn", Tramstraat 10 te Zwevezele -  051/61.10.02
4
ALGEMENE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
 Rode Kruis Opvangcentrum Asielzoekers, Boskapeldreef 6 te Wingene -  051/63.78.49
 Staatsdomein Ministerie van Landsverdediging – Radio Maritieme Diensten,
Predikherenstraat 27 te Wingene -  051/26.15.11
2. Overheidsinstellingen met lokale betekenis : Post
 Wingene : Oude Bruggestraat 31 -  02/201.23.45 – [email protected] – Postbus
5000 – 1000 Brussel
3. OCMW
 Administratieve Zetel : Marktplein 5 te 8750 Zwevezele
 051/61.07.20 (Sociaal Huis) -  051/61.07.19.
 Sociale dienst :  051/61.07.12 – 13 of 14. -  051/61.07.18.
4.
Kerkfabrieken
a) St.-Aldegondis Zwevezele
E.H. Luc Brutin, pastoor, Marktplein 2 bus 4 - gsm 0497/32 44 39
b) St.-Jozef Hille
E.H. Luc Brutin, pastoor, Marktplein 2 bus 4 - gsm 0497/32 44 39
c) St.-Amand Wingene
E.H. Bart Bonné, pastoor, Aalterstraat, 2 – 8755 Ruiselede – Tel.: 051/68 91 15
d) St.-Joris Wildenburg en Sint-Jan
E.H. Luc Brutin, pastoor, Marktplein 2 bus 4 - gsm 0497/32 44 39 (tot 15 augustus
2012)
Vanaf 16 augustus 2012:
Danny Vandenbroucke, Diaken, aangesteld verantwoordelijke voor de KF St.-Jan,
Molenstraat 10- 8750 Wingene - 0474/36 20 61
Stijn Verkinderen, aangestelde verantwoordelijke voor de KF St.-Joris,
Rozendalestraat, 9 - 8750 Wingene - 0478/24 71 72
5. Justitie en politie
De gemeente Wingene maakt met zijn lokale politie deel uit van de Politiezone regio Tielt (samen
met Tielt, Ardooie, Ruiselede, Pittem en Lichtervelde). Per gemeente blijft er een wijkdienst.
Structuur van de Politiezone
a.
Commando en steundienst
omvat de korpsleiding en het secretariaat
adres : Kortrijkstraat 86 – 8700 Tielt
Korpschef: Hoofdcommissaris: Claude Vandepitte
5
ALGEMENE INFORMATIE
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
secretariaat :
b.
 051/42.78.80
 051/40.03.84
 [email protected]
website : www.pzregiotielt.be
Lokaal onderzoek
Deze dienst doet de gerechtelijke onderzoeken in de ganse zone.
adres : Hille 128 – 8750 Wingene-Zwevezele
Verantwoordelijk Commissaris Dirk Van Colen
 051/61.10.20
c.
Interventiediensten
Deze dienst komt snel tussen bij ernstige en dringende problemen en ongevallen.
De politiezone omvat twee interventieploegen met 24u permanentie.
 Interventie Ardooie
Stationsstraat 162a – 8850 Ardooie
Verantwoordelijke : Commissaris Kristiaan Depovere
 051/74.40.02
fax 051/74.78.63
 [email protected]
 Interventie Tielt
Gross Geraulaan 36 – 8700 Tielt
Verantwoordelijke: Commissaris Liesbeth Sedeyn
 051/40.00.13
fax 051/40.36.81
 [email protected]
d.
Wijkdiensten per gemeente
Verantwoordelijke : Commissaris Frans De Waele
Kortrijkstraat 86 – 8700 Tielt
 051/42.78.85
Wijkdienst Wingene
Adres : Hille 128, 8750 Wingene
 051/61.10.20 tijdens de kantooruren
 051/72.13.00
 [email protected]
6
ALGEMENE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
Openingsuren voor het publiek:
Maandag: van 8u30 tot 12u
Dinsdag: van 8u30 tot 12u
Woensdag: van 9u00 tot 13u en van 13u tot 17u
Donderdag: van 8u30 tot 12u en van 13u tot 17u
Vrijdag:
van 8u30 tot 12u
Zaterdag: van 9u tot 12u
Wijkwerkingskorps
Hoofdinspecteur Jochen Demeyere
Inspecteur Patrick Malysse
Inspecteur Marnix Van Wichelen tot 1 juli 2012
Inspecteur Liesbeth Vanneste
Inspecteur Dirk Vyncke
Inspecteur Ellen Andronikos
De wijkinspecteurs van de gemeente Wingene staan ten dienste van de bevolking en
beogen in samenwerking met de bevolking en de verenigingen te werken aan een veiliger
gemeente. Zij zullen regelmatig in hun wijk aanwezig zijn. Zij zijn ook te bereiken via het
telefoonnummer van de wijkwerking.
Let wel, geweldpleging, inbraak, ongevallen en in andere gevallen van dringende nood:
altijd de interventiedienst via 101 opbellen.
Zonaal onthaal:  051/40.24.15
Naast de openingsuren van de wijkwerking is er een zonaal onthaal voorzien op de
Lakenmarkt, 1 te 8700 Tielt. Het zonaal onthaal is zeven dagen op zeven open van 8u tot
20u.
Politiecollege en politieraad
De politiezone wordt geleid door de korpschef onder het bestuur van een politiecollege en
een politieraad.
De burgemeesters van de zes gemeenten maken deel uit van het politiecollege.
Burgemeester Hendrik Verkest is voorzitter van het politiecollege.
Onze gemeente vaardigt ook vier gemeenteraadsleden af in de politieraad nl. Jens
Danneels, Martine Devisscher, Rik Vanden Berghe en Toni Verbeke.
e. Intercommunale verenigingen waarvan de gemeente lid is
1. West-Vlaamse intergemeentelijke verenigingen
7

West-Vlaamse Intercommunales (WVI), Baron Ruzettelaan 35 te Brugge
 050/35.81.28 -  050/35.68.49
Gemeentelijk afgevaardigde Algemene Vergadering: Annie Vermeersch
Plaatsvervangend afgevaardigde Algemene Vergadering : Katrien Delodder
Gemeentelijk afgevaardigde Regionaal Comité : Lieven Huys
Afgevaardigde Raad van Bestuur : Lieven Huys

West-Vlaams Instituut voor de Vorming van Overheidspersoneel (WIVO),
Provinciaal administratief centrum, domein Boeverbos,
Koning Leopold III-laan 31 te 8200 Brugge -  050/40.31.81 -  050/40.31.01
Gemeentelijk afgevaardigde : Hendrik Verkest

West-Vlaamse Politieschool, Provinciehuis Boeverbos,
Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Brugge -  050/40.45.40 -  050/39.38.79
Gemeentelijk afgevaardigde via de Politiezone Regio Tielt: Rik Vandenberghe
ALGEMENE INFORMATIE
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012

West-Vlaamse Brandweerschool vzw, Provinciehuis Boeverbos,
Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Brugge -  050/40.56.65 -  050/40.56.00

cv Milieuzorg Roeselare en Menen (MIROM), Oostnieuwkerksesteenweg 121, 8800
Roeselare -  051/26.03.50 –  051/26.03.52 –  [email protected]
Gemeentelijk afgevaardigde in Algemene Vergadering : Katrien Delodder
Plaatsvervanger in Algemene Vergadering : Christiane Dewit
Gemeentelijk afgevaardigden in Raad van Bestuur : Walter Yde en Willy Vermeersch.
Projectvereniging voor lokaal woonbeleid ‘Intergemeentelijke samenwerking ‘Wonen Regio
Tielt’’ periode mei 2009- april 2012 – p.a. Markt 13, 8700 Tielt
Gemeentelijk afgevaardigden in het beheerscomité :
Willy Vermeersch en Claudine Vandewiele
Verlenging projectvereniging bij gemeenteraadsbesluit dd 26-09-2011: periode 01-05-2012
tem 30-04-2015
Interlokale vereniging Associatie Midwest,
p/a Streekhuis Midden-West-Vlaanderen, Peter Benoîtstraat 13, 8800 Roeselare
Toetreding bij gemeenteraadsbesluit dd. 19-12-2011
Gemeentelijk afgevaardigde in Algemene Vergadering : Hendrik Verkest
Dienstverlenende vereniging :CIPAL DV, Cipalstraat 1, 2440 Geel – website www.cipal.be
Toetreding bij gemeenteraadsbesluit van 19-12-2011
Gemeentelijke vertegenwoordiging aangeduid bij gemeenteraadsbesluit van 26-11-2012:
 effectief: Lieven Huys
 plaatsvervanger: Tom Braet



2. Nutsmaatschappijen.

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW),
Zedelgemsesteenweg 2 te 8480 Eernegem -  059/29.99.83 -  059/29.81.44
Gewestelijke directie : Roggelaan 2 te 8500 Kortrijk -  056/23.17.11 -  056/23.17.50
Nationale directie : Belliardstraat 73 te 1040 Brussel -  02/238.94.11
Gemeentelijk afgevaardigde in Algemene Vergadering en Provinciaal Comité : Hedwig
Kerckhove
Plaatsvervanger in Algemene Vergadering en Provinciaal Comité : Diana Cannoot
Gemeentelijk afgevaardigden in Sectorcomité : Hedwig Kerckhove en Daniël Persyn.

Intercommunale maatschappij voor gas en elektriciteit van het westen (Gaselwest/Eandis),
p/a Stadhuis Roeselare, Botermarkt 2 te 8800 Roeselare -  056/26.21.11
Gemeentelijk vertegenwoordiger in Algemene Vergadering: Diana Cannoot
Plaatsvervangend vertegenwoordiger Algemene Vergadering: Melissa Verfaillie
Sectorbestuurders : Christiane Dewit en Katrien Delodder

FIGGA - Financieringsintercommunale van Gaselwest, p/a Stadhuis Roeselare, Botermarkt 2
te 8800 Roeselare -  056/26.21.11
Gemeentelijk vertegenwoordiger Algemene Vergadering : Diana Cannoot.
Plaatsvervangend vertegenwoordiger Algemene Vergadering : Melissa Verfaillie
Gemeentelijke afgevaardigde in de Raad van Bestuur: Hendrik verkest
3. Bouwmaatschappijen
8

De Mandelbeek, Oostrozebekestraat 136 te 8770 Ingelmunster -  051/30.25.45
Gemeentelijk afgevaardigde : Jackie Verhoye.

Vivendo, Koningin Astridlaan 134 bus 1 te 8200 Sint-Michiels-Brugge
 050/44.61.10 -  050/44.61.11 – [email protected]
Gemeentelijk afgevaardigde : Diana Cannoot.
ALGEMENE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE

f
Bouwmaatschappij De Mandel, Botermarkt 30 te 8800 Roeselare
 051/20.12.83 -  051/24.42.17 – [email protected]
Gemeentelijk afgevaardigde : Jackie Verhoye.
Andere verenigingen waarvan de gemeente lid is

nv Gemeentelijke Holding (Dexia), Pachecolaan 44 te 1000 Brussel –  02/214.41.11
>>> ontbonden dd. 01-12-2012 en in vereffening <<<
Gemeentelijk afgevaardigde : Hendrik Verkest
Ethias - Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt -  011/28.21.11.
Gemeentelijk afgevaardigde : Hendrik Verkest
Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten (VBSG),
Aarlenstraat 53 bus 4 te 1040 Brussel -  02/230.21.70.
Gemeentelijk vertegenwoordiger Algemene Vergadering : Diana Cannoot
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG),
Aarlenstraat 53 bus 4 te 1040 Brussel -  02/ 230.21.70
Gemeentelijk vertegenwoordiger Algemene Vergadering : Hedwig Kerckhove
Plaatsvervanger Algemene Vergadering : Claudine Vandewiele
Kredietmaatschappij "Voor ons Volk", Wetstraat 2 te 8760 Meulebeke -  051/40.13.46.
Gemeentelijk afgevaardigde : Melissa Verfaillie.
Mivalti, Gruuthusestraat 36 te 8700 Tielt -  051/40.52.52.
Gemeentelijk afgevaardigde : Willy Vermeersch
Centrum voor basiseducatie, Kokelaarstraat 5 bus 3 te 8800 Roeselare -  051/20.60.60.
Gemeentelijk afgevaardigde : Katia Vandecaveye.
Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG), St. Janstraat 7a te 8000 Brugge -  050/33.21.33
Gemeentelijk afgevaardigde Algemene Vergadering: Willy Vermeersch
Stedelijke kunstacademie, Lakenmarkt 3 te 8700 Tielt -  051/40.18.16 -  051/40.83.97
Gemeentelijk vertegenwoordiger : Diana Cannoot.
Stedelijke academie voor muziek en woord, Lakenmarkt 4 te 8700 Tielt -  051/40.23.18
Gemeentelijk afgevaardigde : Diana Cannoot
vzw Cevi (Centrum voor Informatie), Bisdomplein 3, 9000 Gent
 09/264.07.00 -  09/233.05.24
Gemeentelijk afgevaardigde : niet ingevuld (voorheen Tom Depoorter, maar heeft intussen de
organisatie verlaten)
vzw Westtoer – Brugs Ommeland, Koning Albert I-laan 120 te 8200 Brugge
 050/30.55.00 -  050/30.55.90
Gemeentelijk afgevaardigde : Willy Vermeersch
De Lijn, p/a Motstraat 20, 2800 Mechelen
 015/44.07.11 -  015/44.09.98
Gemeentelijk afgevaardigde in Algemene Vergadering : Willy Vermeersch
Waterschap Kerkebeek-Rivierbeek, p/a Provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41,
8200 Brugge -  050/40.31.11
Gemeentelijk afgevaardigde Stuurgroep : Hedwig Kerckhove
Plaatsvervanger in Stuurgroep : Eric Behaegel
Regionaal Landschap Houtland, p/a Streekhuis Kasteel Tillegem, Tillegemstraat 81, 8200 Brugge
 050/40.70.22 -  050/40.31.41
Gemeentelijk afgevaardigde Algemene Vergadering : Eric Behaegel
Plaatsvervanger in Algemene Vergadering : Willy Vermeersch
Gemeentelijk afgevaardigde in Raad van Beheer : Eric Behaegel














9
ALGEMENE INFORMATIE
GEMEENTE WINGENE

JAARVERSLAG 2012
Waterschap Poekebeek en Oude Kale, p/a Provincie Oost-Vlaanderen, Dienst Planning en
Natuurbehoud – Cel Water – Gouvernementstraat 1 – 9000 Gent
 09/267.82.59
Gemeentelijk afgevaardigde Stuurgroep : Hedwig Kerckhove
Plaatsvervanger in Stuurgroep : Eric Behaegel
vzw Logo (Lokaal Gezondheidsoverleg) Roeselare-Tielt, Mandellaan 101, 8800 Roeselare
 051/23.17.40 -  051/24.60.54
Gemeentelijk afgevaardigde Algemene Vergadering : Willy Vermeersch
Gemeentelijk afgevaardigde Raad van Bestuur : Willy Vermeersch
Forum Lokale Werkgelegenheid, p/a Lakenmarkt 6, 8700 Tielt
 051/42.79.40 -  051/42.79.41
Gemeentelijk afgevaardigde : Willy Vermeersch
Plaatsvervanger : Melissa Verfaillie
vzw ERSV West-Vlaanderen, p/a Koning Leopold III-laan 66, 8200 Sint-Andries-Brugge
 050/40.34.17 -  050/71.94.06
Gemeentelijk afgevaardigde in Algemene Vergadering : Ann Mesure
RESOC Midden-West-Vlaanderen, p/a Streekhuis Midden-West-Vlaanderen, Peter Benoîtstraat
13, 8800 Roeselare -  051/27.55.50 -  051/27.55.51
E-mail: [email protected]
Voorzitter : Hendrik Verkest




1.1.2.
Politieke organen
 Gemeenteraad

zetelverdeling :

aantal vergaderingen in 2012 : 11

normale vergaderdag : maandag om 20u, behoudens overmacht of onvoorziene omstandigheden

agendapunten
datum zitting
30 januari 2012
27 februari 2012
26 maart 2012
23 april 2012
21 mei 2012
25 juni 2012
27 augustus 2012
24 september 2012
5 november 2012
26 november 2012
17 december 2012
Totaal
10
CD&V
STEM 21
VLD-plus
Onafhankelijk raadslid
openbare zitting
7
12
8
13
8
14
17
9
14
17
31
150
16
3
3
1
geheime zitting
/
/
/
/
/
/
1
/
/
/
/
1
totaal
7
12
8
13
8
14
18
9
14
17
31
151
ALGEMENE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012

GEMEENTE WINGENE
samenstelling van de gemeenteraad :
Naam en voornaam
Adres
VERKEST Hendrik
Kokerstraat 5
YDE Walter
Beukendreef 2
KERCKHOVE Hedwig
Vannekenstraat 23
MESURE Ann
Kortrijksteenweg 41
HUYS Lieven
Pastorijstraat 120
DELODDER Katrien
Ruiseledesteenweg 123
BRAET Tom
Zandbergstraat 12
CANNOOT Diana
Rupsenstraat 74
VERMEERSCH Willy
Leenmolenstraat 43
VANOVERSCHELDE Marc
Ratelingestraat 5
VERBEKE Toni
Vredestraat 10
PERSYN Daniël
Balgerhoekstraat 126
DEWIT Christiane
Hofakkerlaan 7
LANCKRIET Erny
Brugsesteenweg 25a
VERMEERSCH Annie
Krommestraat 1
ALLAERT Fabienne
Beernemsteenweg 19
VANDEN BERGHE Rik
Schoolstraat 44
DEVISSCHER Martine
Sint-Pietersveld 12
DANNEELS Jens
Pastorijstraat 50
VERFAILLIE Melissa
Nieuwstraat 23
VANHOVE Johan
Sprietstraat 33
QUINTYN Sandy
Yzerbergstraat 39
VANDEWIELE Claudine
Beernemsteenweg 17
VERBERGT Daisy
Wilgenhof 42
11
Mandaat
Datum aanstelling
als raadslid
Lijst
Burgemeester
7.2.1989
CD&V
1ste schepen
27.6.1979
CD&V
2de schepen
2.1.1995
CD&V
3de schepen
2.1.2001
CD&V
4de schepen
2.1.1995
CD&V
5de schepen
2.1.1995
CD&V
6de schepen
1.5.2010
CD&V
raadslid
1.1.1977
CD&V
raadslid
7.2.1989
CD&V
raadslid
7.2.1989
Stem 21
raadslid
2.1.1995
CD&V
raadslid
2.1.2001
CD&V
raadslid
2.1.2001
CD&V
raadslid
2.1.2001
Stem 21
raadslid
23.4.2001
CD&V
raadslid
27.1.2003
Vld-plus
raadslid
2.1.2007
CD&V
raadslid
2.1.2007
Stem 21
raadslid
2.1.2007
CD&V
raadslid
2.1.2007
CD&V
raadslid
2.1.2007
Vld-plus
raadslid
2.1.2007
Vld-plus
raadslid
29.1.2007
CD&V
raadslid
7.11.2011
Onafhankelijk
raadslid
ALGEMENE INFORMATIE
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
 Schepencollege


normale vergaderdag : dinsdag om 19u, behoudens overmacht of onvoorziene omstandigheden.
aantal vergaderingen in 2012 : 49
Totaal aantal zittingen:
Totaal aantal op maandag:
Totaal aantal op dinsdag:
Totaal aantal op woensdag:
Totaal aantal op donderdag:
Totaal aantal op vrijdag:
Totaal aantal op zaterdag:
Totaal aantal op zondag:

49
0
42
6
0
1
0
0
taakverdeling
Hendrik Verkest, burgemeester





Algemeen beleid
Erediensten
Veiligheid en mobiliteit
Communicatie en informatie
Internationale samenwerking




Ruimtelijke ordening
Burgerlijke stand
Personeelszaken
Financiën en begroting
Walter Yde, eerste schepen
 Begraafplaatsen Wingene
 Groendienst
 Nutsvoorzieningen
 Openbare werken Wingene
Hedwig Kerckhove, tweede schepen
 Begraafplaatsen Zwevezele
 Landbouw
 Ontwikkelingssamenwerking
 Onderwijs
 Openbare werken Zwevezele
Ann Mesure, derde schepen
 Lokale economie
 Bibliotheken
 Jubilea Zwevezele
 Feestelijkheden
 Gelijke Kansen
 Beheer bejaardenwoningen Zwevezele
Lieven Huys, vierde schepen
 Cultuur
 Sport
 Ontvangsten
12
 Jeugd
 Buitenschoolse kinderopvang
ALGEMENE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
Katrien Delodder,, vijfde schepen
 Leefmilieu en afvalverwerking
 Groenvoorzieningen,
plantsoenen
 Senioren
 Toerisme en recreatie
 Jubilea Wingene
parken,
 Huisvesting
Tom Braet, zesde schepen en OCMW-Voorzitter
 OCMW
1.1.3.
 Sociale zaken
Adviesorganen
Zetel : Gemeentehuis, Oude Bruggestraat 13, 8750 Wingene
Bibliotheek :
Cultuurraad :
Gecoro :
Jeugdraad :
Milieuraad :
Seniorenraad :
Sportraad :
Websitecomité :
1.1.4.
Stijn Verkinderen, Rozendalestraat 9, 8750 Wingene
Maarten Huvaere, Kokerstraat 4, 8750 Wingene
Chris De Meulemeester, Rozendalestraat 4, 8750 Wingene
Alexander Dan Baes, Meiboomstraat 3, 8750 Wingene
Walter Herman, Kerkplein 4, 8750 Wingene
Maria Coens, Beernemsteenweg 111, 8750 Wingene
Roeland Luttun, Pastorijstraat 22, 8750 Zwevezele
Stijn Verkinderen, , Rozendalestraat 9 , 8750 Wingene
 0478/ 24 71 72
 0494/22 50 96
 051/65.00.60
 0478/61 93 55
 051/65.52.94
 051/65.57.69
 051/61.16.61
 0478/ 24 71 72
Informatie aan de bevolking
a. Gemeentelijk informatieblad
De ‘Info Wingene’ is een driemaandelijks tijdschrift dat wordt uitgegeven door het College van
Burgemeester en Schepenen.
Aan de hand van een aantal vaste rubrieken worden de inwoners van de gemeente geïnformeerd
over het bestuur en zijn beleid.
Vaste rubrieken zijn :
Tot uw dienst, Uit de gemeenteraad, Vrijetijd met Cultuur/Toerisme, Bibliotheek, Sport en Jeugd,
Senioren, Terugblik, Weetjes, Infrastructuur met Milieu, Werken en Mobiliteit en Duurzaamheid,
Economie, Sociaal Beleid/OCMW, Veiligheid, Gemeentelijke diensten, Wingene Leeft.
Dit tijdschrift wordt gedrukt in een oplage van 6.450 exemplaren en gratis verspreid onder alle
inwoners van de gemeente.
b. Dorpskrant
 Benaming : ‘de Wingense krant’
 Wordt uitgegeven door drukkerij Van Parys, Hoogweg 44.
 Periodiciteit : wekelijks op vrijdag.
c. Agenda en verslag gemeenteraad
De dagorde en het verslag liggen steeds op het secretariaat ter inzage. Het secretariaat stuurt de
dagorde naar de geschreven pers en de voorzitters van de gemeentelijke raden. Particulieren kunnen
de agenda en het verslag raadplegen via de website www.wingene.be.
d. Jaarverslag
13
ALGEMENE INFORMATIE
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
Wanneer het jaarverslag ter inzage ligt, wordt een bericht aangeplakt. Het gemeentelijk jaarverslag
wordt niet verkocht. Het ligt wel ter inzage in de bibliotheek en is te raadplegen op de gemeentelijke
website www. wingene.be.
e. Persnota’s en persconferenties
Op regelmatige basis worden er persnota’s vanuit de diensten verspreid en indien daar aanleiding toe
bestaat, beleggen de mandatarissen een persconferentie.
f.
Varia
Zaken van praktische aard worden via een persnota bekendgemaakt. Verslagen van de
gemeenteraadszittingen worden in de dag- en weekbladen gepubliceerd. Soms besteedt de
gewestelijke nieuwsredactie van Radio 2 of van de plaatselijke tv-zender WTV aandacht aan de
gebeurtenissen op de gemeente. Praktische vragen allerhande die van de bevolking uitgaan, worden
door de bevoegde dienst naar best vermogen beantwoord.
Naar aanleiding van werken en projecten worden regelmatig bewonersbrieven verspreid in de
betrokken straten of bij de betrokken doelgroep.
g. Lokale televisie
De gemeente beschikt over een aantal pagina's op de teletekst van de regionale Zuid West-Vlaamse
TV-zender WTV. Dit is het meest eigentijds kanaal om informatie van praktische aard te verspreiden.
h. Gemeentelijke website
www.wingene.be geeft toegang tot de gemeentelijke website. Deze wordt beheerd door het
gemeentelijk websitecomité i.s.m de gemeentelijke diensten.
i.
Wegwijsbrochure
De gemeente publiceert op regelmatige tijdstippen een wegwijsbrochure die wordt meegegeven aan
nieuwe inwoners en bezorgd aan de verantwoordelijken van de verenigingen.
j.
De Klapper
Door de uitgeverij Mediabooks, Molenstraat 160 C te 9900 Eeklo, wordt “De Klapper” uitgegeven.
Deze bevat een informatief gedeelte “Wegwijs in Wingene” en een adressengedeelte met
handelsreclame.
14
ALGEMENE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
1.2. Gemeentepersoneel
1.2.1.
Algemene informatie
a. Personeelsformatie (uitgedrukt in voltijdse equivalenten)
Afdeling
Secretaris
Financieel Beheerder
Organisatie
& Personeel
Financien
Burgerzaken
Infrastructuur
Vrijetijd
15
Rang
Schalen
Av
A1a-A3a
Bx
B4-B5
Bv
Cv
Bv
Cv
Cv
Ax
Av
Bx
Av
B1-B3
C1-C3
B1-B3
C1-C3
C1-C3
A4a-A4b
A1a-A3a
B4-B5
A1a-A3a
Cv
C1-C3
Cx
Dx
Dv
Ev
Ax
Bv
Bv
Bv
Cv
Cv
Cv
Cv
Dv
Av
Bv
Dv
Bv
Cv
Dv
Ev
Dx
Ev
C4-C5
D4
D1-D3
E1-E3
A4a-A4b
B1-B3
B1-B3
B1-B3
C1-C3
C1-C3
C1-C3
C1-C3
D1-D3
A1a-A3a
B1-B3
D1-D3
B1-B3
C1-C3
D1-D3
E1-E3
D4
E1-E3
Functie
secretaris
financieel beheerder
stafmedewerker
HRM & beleid
stafmedewerker
ICT en Comm
systeembeheerder
adm medew
boekhouder
adm medew
adm medew
coörd. infrastructuur
duurzaamheidsambt.
milieuambtenaar
techn expert
O.W. & SB
adm medew
werkleider
meewerkende ploegb
gesch medew
medew
coördinator vrijetijd
cultuurbeleidscoörd.
bibliothecaris
bibliothecarisassistent
bibliotheekassistent
bibliotheekassistent
bibliotheekassistent
adm medew
adm assistent
sportfunctionaris
sportfunctionaris
STATUTAIR
form.
bezett
GESCO
form.
bezett
TOTAAL
form
bezett
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
2
4,5
1
1
5
1
2
4,5
1
1
1
1
5
1
2
4,5
1
1
1
1
5
1
2
4,5
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
1
2
11
0
1
1
1
1
1,3
1
2
10
1
1
1
2
13
12
1
1
1
1
1,6
0
0
2
1
1
1
4
1
1
3
1
1
12,5
1
2
10
13,8
1
1
1
1
1,57
0
0
2
1
1
1
3,8
1
1
2,5
1,5
1
10,85
88,3
85,79
1
1
0,7
1
4
3,8
1
8
1
8
2,5
1
2
1,5
8
20,5
7,85
20,35
1
1
1
1,02
0,3
0,55
1
1
1
4
1
1
0,5
2
1
1
1
4.37
1
1
1
3
4,5
19,5
23,22
2
redder
coord BKO
animator
begeleidster
begeleidster
verantw. poetsdienst
medew
CONTRACTUEEL
form.
bezett
1
1,5
1
48,3
42,52
ALGEMENE INFORMATIE
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
b. Samenstelling van het gemeentepersoneel
Mannen (VE)
Vrouwen (VE)
Voltijds
Deeltijds
Totaal van equivalent
Statutair vastbenoemden Contractuelen Gesubs. contractuelen
26
11
8,2
16,52
11,92
12,15
39
17
5
7
19
25
42,52
22,92
20,35
Totaal
45,2
40,59
61
51
85,79
c. Leden Managementteam
Naam
De Meulemeester Chris
De Ceuleners Pascal
85,Kerckaert Alex
Schoonbaert Kurt
Depoorter Tom
Vande Vyvere Thomas
Damad Dorien
Graad
Gemeentesecretaris
Financieel Beheerder
Coördinator infrastructuur
Coördinator vrijetijdsdiensten
Stafmedewerker ICT & Communicatie
tem 31/01/2012
Stafmedewerker ICT & Communicatie
Stafmedewerker HRM
Adres dienst
Oude Bruggestraat 13
Oude Bruggestraat 13
Oude Bruggestraat 13
Beernemstraat 25
Oude Bruggestraat 13
Oude Bruggestraat 13
Oude Bruggestraat 13
d. Onderhandelings- en overlegcomité
1. Bijzonder onderhandelingscomité en het overeenkomstig hoog overlegcomité
Samenstelling
Leden van de overheid
 Hendrik Verkest, voorzitter
 Tom Braet, ondervoorzitter
 Lieven Huys, Hedwig Kerckhove
Technici
 Chris De Meulemeester, gemeentesecretaris
 Johan Broché, OCMW-secretaris
 Nele Vandewiele, directeur RVT Sint-Amand.
 Katelijne Vanparys, verantwoordelijke personeelsdienst (Secretaris BOC-HOC)
 Alex Kerckaert, V.G.V.
Vakorganisaties
 ACOD : Gratienne Alderweireldt
 ACV-openbare diensten : Joris Vanraes
 VSOA : Ingrid Daveloose
16
ALGEMENE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
Aantal vergaderingen van het bijzonder onderhandelingscomité : 3
Aantal vergaderingen van het hoog overlegcomité : 3
1.2.2.
Sociale dienst voor het personeel
Er bestaat geen eigen sociale dienst voor het personeel. De gemeente is aangesloten bij de gemeentelijke
sociale dienst op Vlaams Niveau van de VVSG.
1.2.3.
Humanresourcemanagement (HRM)
1.2.3. Humanresourcemanagement (HRM)
De gemeente Wingene is een snelgroeiende organisatie in volle ontwikkeling, die zijn strategisch
personeelsmanagement wil uitbouwen om de kennis, competenties, inzet en resultaten van de
medewerkers en de organisatie te optimaliseren.
Omdat de aanwezige kennis rond HRM vrij gering was, duidde de gemeente eind 2008 consultantsbureau
WIVO als externe partner aan, die inhoudelijk en administratief de organisatie (gemeentesecretaris,
stafmedewerker HRM en organisatieontwikkeling, MAT, CBS, medewerkers) zal ondersteunen bij de
uitbouw van HRM.
Volgende HRM-projecten werden uitgevoerd :
1) Goedkeuring rechtspositieregeling gemeente Wingene
In dit besluit legde de gemeente de belangrijkste beslissingen vast inzake selectie, evaluatie, salaris,
toelagen en vergoedingen, verloven en afwezigheden.
2) Aanpassing rechtspositieregeling gemeente Wingene
Op basis van de opmerkingen van de toezichthoudende overheid paste de gemeente de
rechtspositieregeling aan. In dit besluit legde ze ook de algemene principes rond vorming
(vormingsrecht/-plicht) vast en bepaalde ze per functie de aanwervings- en de
bevorderingsvoorwaarden en de voorwaarden voor interne personeelsmobiliteit.
3) Vaststelling missie, waarden en kerncompetenties gemeente Wingene
Het managementteam en het college van burgermeester en schepenen legden in onderling overleg de
missie, de waarden en de kerncompetenties van de gemeente Wingene vast.
MISSIE
Wingene, zorgzame, solidaire en vitale plattelandsgemeente, streeft naar een gezond evenwicht
tussen woonkwaliteit, werkgelegenheid en vrije tijd.
We willen dit realiseren door:
• een klantgeoriënteerde dienstverlening aan te bieden
• een verantwoordelijke, efficiënte en resultaatgerichte werking van onze diensten te realiseren
• een aantrekkelijke, dynamische en vernieuwende werkgever te zijn
• een geïntegreerd en samenhangend lokaal beleid te voeren in samenwerking met andere
overheden in respect voor financiële verantwoordelijkheid, subsidiariteit en lokale autonomie
WAARDEN
Wingene staat en gaat voor :
Duurzaamheid
• Bij beleidsbeslissingen houdt Wingene rekening met sociale, economische en ecologische
elementen, in het perspectief van een omgeving die ook op lange termijn leefbaar blijft.
• De zes 'M's' (Mensen, Middelen, Materiaal, Methodes, Management en Milieu) moeten
duurzaamheid creëren. We zetten onze zes M's efficiënt in, we gaan hier zuinig en verantwoord
mee om.
• We reageren niet enkel op wat nu gebeurt maar houden ook rekening met de gevolgen op langere
termijn.
17
ALGEMENE INFORMATIE
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
• Duurzaamheid betekent ook prioriteiten stellen. Keuzes beperken, keuzes maken en keuzes
volgen.
Klantgerichtheid
• De gemeente streeft naar een kwaliteitsvolle dienstverlening en gaat proactief op zoek naar
manieren om de burger beter te bedienen. Iedere burger heeft recht op een correcte en
klantvriendelijke service.
• Wingene oriënteert haar dienstverlening naar de vragen en behoeften van de burger. Vraaggericht
denken is een fundamentele stapsteen naar een moderne, performante en klantgerichte
dienstverlening.
• Medewerkers van Wingene stellen zich ook tegenover elkaar dienstverlenend op. De medewerkers
verenigen zich achter gemeenschappelijke doelen en helpen mekaar waar nodig.
Dynamiek
• O Wingene streeft naar een continue verbetering van de kwaliteit van haar dienstverlening en haar
interne organisatie. Kritische zelfevaluatie en bereidheid tot verandering zijn hierbij
basisvoorwaarden.
• Om de aansluiting met de snel evoluerende maatschappij te behouden staat Wingene open voor
vernieuwing. We zijn niet bang om de vaste paden te verlaten op zoek naar nieuwe, creatieve
oplossingen en methodes, weliswaar aangepast aan een lokaal niveau.
• Wingene wil alert blijven voor nieuwe tendensen en ontwikkelingen en maatschappelijke debatten.
Betrokkenheid
• Betrokken burgers zijn in de eerste plaats goed geïnformeerde burgers. De gemeente bestuurt in
alle openheid en voert een transparant beleid. Wingene motiveert beslissingen en handelingen en
legt deze uit aan haar burgers.
• Betrokken burgers zijn ook gemotiveerde en zelfverantwoordelijke burgers. Een goede wederzijdse
communicatie is een essentiële voorwaarde voor een open, interactieve gemeente. Participatie en
inbreng staan hierin centraal.
• Betrokken medewerkers zijn medewerkers die zich verbonden voelen met de eigen opdracht of rol
in de organisatie. Zij durven en willen verantwoordelijkheid opnemen voor het eigen werk. Onze
medewerkers zijn zelfkritisch, evalueren hun werk in het licht van de missie, waarden en normen
en denken mee.
• Betrokken medewerkers voelen zich ook verbonden met de organisatie in haar geheel. De
medewerkers nemen hun maatschappelijke voorbeeldfunctie op. Zij zijn fier op hun job en
organisatie en dragen de waarden en het imago van de organisatie positief uit. '
KERNCOMPETENTIES
§1. Twee competenties worden als kerncompetenties voor alle gemeentelijke personeelsleden
vastgelegd:
Integriteit
� Maakt eigen positie en verantwoordelijkheden duidelijk
� Kent de waarden en normen van de organisatie en handelt hier consequent naar
� Is eerlijk en open, geeft een correcte weergave van de feiten
� Spreekt anderen aan die niet handelen naar de waarden en normen van de organisatie
� Signaleert niet integer gedrag bij overste(n)
� Gaat zorgvuldig om met informatie die vertrouwelijk of die gevoelig is
� Laat persoonlijke voorkeuren, overtuigingen niet meespelen bij de taakuitoefening
� Heeft aandacht voor duurzaamheid
� Neemt maatschappelijke verantwoordelijkheid op
� Draagt beslissingen van de organisatie op een gepaste manier uit
� Bouwt mee aan een positief imago van de organisatie
Inzet
� Is dynamisch, werkt met enthousiasme en gedrevenheid
� Stelt zich positief op
� Staat open voor vragen en taken die op zich afkomen
18
ALGEMENE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
� Gaat ervoor om de taken uit te voeren
� Beperkt zich niet enkel tot hetgeen er gevraagd wordt
� Is bereid om extra inspanningen te leveren
� Durft en wil verantwoordelijkheid opnemen
4) Vaststelling functiegroepen gemeente
De verschillende functieprofielen werden per functiegroep/-familie gegroepeerd, dit als basis voor de
verdere bepaling van de gedragscompetenties en kernresultaatsgebieden.
5) Goedkeuring woordenboek gedragscompetenties en vaststelling gedragscompetenties per
functieprofiel
Door middel van het competentiespel van WIVO, legde de gemeente in samenwerking met alle
medewerkers van de gemeente de gedragscompetenties per functieprofiel vast. In het verlengde werd
ook het woordenboek van de gedragscompetenties van de gemeente vastgesteld.
6) Uitwerking kernresultaatsgebieden
Op basis van de insteek van de medewerkers, gegeven op het competentiespel, werkte de
stafmedewerker HRM en Beleid in overleg met de gemeentesecretaris en WIVO de
kernresultaatsgebieden van de gemeente verder uit.
7) Vaststelling algemene principes examenprogramma’s en- regeling van gemeentepersoneel per graad
De gemeente legde per graad de hoofdlijnen van het verloop van de examenprocedure (schriftelijke/
mondelinge / praktische proeven, psychotechnische proeven, assessment), het minimale resultaat per
onderdeel om te gaan naar een volgende stap in de procedure en om geslaagd te zijn, alsook de
inhoud van het examenprogramma in algemene termen vast. Op basis van dit besluit kan de
examenjury op moment van vacantverklaring van examens verder uitwerken.
8) Goedkeuring klassiek diversiteitsplan gemeente Wingene
De gemeente werkte in samenwerking met SERR/RESOC Roeselare in 2009 een klassiek
diversiteitsplan voor de periode van 1 januari 2009 tot 31 december 2011 uit. In dit diversiteitplan
bepaalde de gemeente acties ter bevordering van diversiteit (vastlegging missie/waarden, vastlegging
functiegroepen, in kaart brengen competenties/kernresultaatsgebieden in overleg met
medewerkers/leidinggevenden, uitwerking competentiegericht vormingsbeleid, organisatie concrete
opleidingen voor mensen op de werkvloer, actualisatie onthaalprocedure, evaluatie meerwaarde
peterschap). Op 22 december 2009 keurde het Departement Werk en Sociale Economie het
diversiteitsplan goed. Hierdoor kan de gemeente 2/3 van de gemaakte kosten met een maximum aan
10.000 euro terug recupereren van de Vlaamse overheid.
9) Goedkeuring project ‘Klantvriendelijk zijn doen we samen – Dienst Onderhoud & Ontvangsten
Naar aanleiding van het competentiespel van 2009 formuleerden de medewerkers – dienst Onderhoud
& Ontvangsten vragen over wat de competentie ‘Klantvriendelijkheid’ concreet inhield: Hoe moeten we
ons gedragen tav burgers, in hoeverre gaan we mee?,…
Het Diensthoofd Onderhoud & Ontvangsten en de Stafmedewerker HRM en organisatieontwikkeling
werkten in overleg met WIVO het project ‘Klantvriendelijk zijn doen we samen’ uit. Dit project werd
goedgekeurd door het CBS van 24 november 2009 en werd in 2010 uitgevoerd.
10) Goedkeuring groei diversiteitsplan gemeente Wingene
De gemeente werkte in samenwerking met SERR/RESOC Roeselare in 2011 een groeidiversiteitsplan
voor de periode van 1 september 2011 tot 29 februari 2012 uit. In dit diversiteitplan bepaalde de
gemeente acties ter bevordering van diversiteit (uitwerking ergonomieproject voor de arbeiders en
bedienden). Op 7 oktober 2011 keurde het Departement Werk en Sociale Economie het
diversiteitsplan goed. Hierdoor kan de gemeente 1/2 van de gemaakte kosten met een maximum aan
2.500,00 euro terug recupereren van de Vlaamse overheid.
11) Aanschaf van tijdsregistratiesysteem (nieuwe prikklokken en gelinkte software) die het voor de
personeelsdienst mogelijk maken om de Rechtspositieregeling volledig en automatisch toe te passen in
de software.
De verloven kunnen voortaan elektronisch aangevraagd worden en bijvoorbeeld het saldo meerprestaties
automatisch correct berekend worden. De diensthoofden hebben in deze nieuwe software de
mogelijkheid informatie over hun dienst te consulteren (verlofsaldo, werkschema,…). Het diensthoofd kan
19
ALGEMENE INFORMATIE
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
dan ook zelf aanpassingen doen aan de werkschema’s, tikkingen toevoegen, planningen opmaken, verlof
goedkeuren, …. De medewerker zal zelf zijn tellerstanden kunnen controleren (meerprestaties, saldo
verlof, ..) en elektronisch zijn verlof aanvragen.
De nieuwe software maakt het ook mogelijk om de maaltijdcheques automatisch aan te vragen bij het
weddecentraleplatform en verschillende rapporten te trekken uit de software (vb. absenteïsme).
1.2.4.
Interne controle
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 verplicht elke gemeente tot de oprichting van een intern
controlesysteem.
De artikelen rond interne controle verplichten gemeenten er wettelijk toe maatregelen en procedures uit te
werken, die een redelijke zekerheid moeten verschaffen met betrekking tot:
 Het bereiken van doelstellingen
 Het naleven van wetgeving en procedures
 De beschikbaarheid van de betrouwbare financiële en beheersinformatie
 Het efficiënt en economisch gebruik van middelen
 De bescherming van activa
 Het voorkomen van fraude
Interne controle moet gemeenten helpen, om vanuit het oogpunt van optimale organisatiebeheersing,
informatie rond risico’s en de uitvoering van beheersmaatregelen te verzamelen, waardoor de organisatie
beter weet welke zaken prioritair zijn binnen intern beleid en rond welke domeinen acties en bijsturingen
aangewezen zijn.
Onder interne controle valt ook ‘Integrale kwaliteitszorg’. Deze basismethodologie bevat de verschillende
elementen die tot de kern behoren van het risicobeheer binnen om het even welke organisatie, zijnde een
organisatiebreed, uniform en gestructureerd proces van identificeren, analyseren, reageren op, monitoren
en rapporteren van mogelijke toekomstige gebeurtenissen die het behalen van de
organisatiedoelstellingen kunnen bedreigen.
Stappen
Evalueren en optimaliseren van proces overheidsopdrachten
Inzake het proces ‘overheidsopdrachten’ werden volgende beheersmaatregelen uitgevoerd:
• Aanpassing reglement houdende de vaststelling van het begrip dagelijks bestuur inzake de
bevoegdheidsverdeling tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen
Naar aanleiding van de goedkeuring van het hersteldecreet van gemeentedecreet (23 januari 2009) en
het bijhorend inwerkingbesluit (3 april 2009) van de Vlaamse overheid, paste de gemeente het besluit
rond dagelijks bestuur aan. In dit besluit wordt het dagelijks bestuur voortaan als volgt beschreven:
'Onder dagelijks bestuur wordt verstaan die beheersdaden die geboekt worden op het
exploitatiebudget of in normale omstandigheden het lokaal bestuur niet voor meer dan een jaar binden,
alsook investeringen die binnen hetzelfde boekjaar gerealiseerd worden en niet als grote
investeringsprojecten kunnen omschreven worden. Daden van beschikking ivm onroerende goederen
behoren niet tot het dagelijks bestuur.
• Aanpassing besluit ‘Voorwaarden, waaronder FB visum verleent’
De gemeente paste de voorwaarden, waaronder de financieel beheerder zijn visum verleent, aan.
Deze voorwaarden zijn voortaan de volgende :
 De verrichtingen waarvan het bedrag niet hoger is dan het bedrag van de verrichtingen die in het
kader van de wet op de overheidsopdrachten gegund worden op basis van artikel 122,1° van het
Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten van werken, leveringen
20
ALGEMENE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
en diensten en de concessies van openbare werken, worden uitgesloten van de visumverplichting
voor zover dit bedrag niet hoger is dan het plafondbedrag van € 7.500 (exclusief BTW).
 Om te bepalen of een verrichting uitgesloten is van voorafgaande visumverplichting, houdt de
financieel beheerder rekening met de volledige looptijd van de voorgenomen verbintenis. Voor
verbintenissen van onbepaalde duur houdt de financieel beheerder rekening met een forfaitaire
looptijd van 4 jaar.
 Aanstellingen van personeel waarvan de duur niet meer bedraagt dat één jaar zijn uitgesloten van
voorafgaande visumplicht
21
ALGEMENE INFORMATIE
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
1.3. Gemeentefinanciën
1.3.1.
Budget en rekening
a. Totale ontvangsten en uitgaven (na B.W.)
BUDGET
(na B.W.)
Gewone dienst
2010
2011
Buitengewone dienst
2012
2010
2011
2012
Ontvangsten eigen dj.
13.990.004 16.191.158 14.686.325 12.822.453
6.742.500
1.816.880
Uitgaven eigen dj.
14.181.300 16.270.301 14.680.264 11.438.240 10.171.650
4.115.388
Saldo
-191.296
-79.143
6.061
0
163.400
0
0
0
0
Uitgaven vorig dj.
91.969
45.081
54.200
9.500
117.950
0
Saldo
-91.969
118.319
-54.200
-9.500
-117.950
0
Saldo overboekingen
-2.504.997
-3.547.100
-2.298.508
2.504.997
3.547.100
2.298.508
Totaal ontvangsten
13.990.004 16.354.558 14.686.325 15.327.450 10.289.600
4.115.388
Totaal uitgaven
16.778.266 19.862.482 17.032.972 11.447.740 10.289.600
4.115.388
Geraamd res. dienstjaar
-2.788.262
-3.507.924
-2.346.647
3.879.710
0
0
Geraamd alg. budgetres.
vorig jaar
4.889.970
6.052.780
5.282.801
-3.879.710
2.443.020
2.428.733
Geraamd alg. budgetres.
2.101.708
2.544.856
2.936.154
0
2.443.020
2.428.733
Ontvangsten vorig dj.
REKENING
(vastgestelde rechten
min oninbaar en
vastgelegde uitgaven)
1.384.213 -3.429.150
Gewone dienst
2010
2011
2.298.508
Buitengewone dienst
2012
2010
2011
2012
Ontvangsten eigen dj.
14.698.119 16.718.202 14.627.397 12.326.172
6.070.100
384.033
Uitgaven eigen dj.
12.582.393 14.846.850 12.995.047
8.781.859
2.888.653
4.191.724 -2.711.759
-2.504.620
Saldo
8.134.448
2.115.726
1.871.352
1.632.350
0
0
0
0
0
0
Uitgaven vorig dj.
-49.504
-28.923
-62.442
-1.128.586
-27.218
-238.409
Saldo
49.504
28.923
62.442
1.128.586
27.218
238.409
Saldo overboekingen
-1.002.420
-2.670.254
0
1.002.420
2.670.254
0
Totaal ontvangsten
14.698.119 16.718.202 14.627.397 13.328.592
8.740.354
384.033
Totaal uitgaven
13.535.308 17.488.182 12.932.605
7.005.862
8.754.941
2.650.244
Ontvangsten vorig dj.
Resultaat dienstjaar
1.162.811
-769.979
1.694.792
6.322.730
-14.287
-2.266.211
Alg. budgetres. vorig jaar
4.889.970
6.052.780
5.282.801
-3.879.710
2.443.020
2.428.733
Alg. budgetresultaat
6.052.780
5.282.801
6.977.593
2.443.020
2.428.733
162.522
22
ALGEMENE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
Evolutie van het resultaat : gecumuleerd resultaat en uitkomst in absolute cijfers (gewone dienst - rekening)
JAAR
Algemeen
budgetresultaat
Gewoon
reservefonds
Totaal
2006
3.693.019
1.290.000
4.983.019
2007
4.184.957
2.000.000
6.184.957
2008
5.239.261
2.000.000
7.239.261
2009
4.889.970
2.000.000
6.889.970
2010
6.052.780
2.000.000
8.052.780
2011
5.282.801
2.000.000
7.282.801
2012
6.977.593
2.000.000
8.977.593
b. Functionele analyse (gewone dienst - eigen dienstjaar - rekening)
1. Voornaamste inkomstenbronnen
A.B. : absolute bedragen
Belastingen en retributies
2010
2011
2012
A.B.
7.758.878
7.838.787
7.943.267
Index
100,00%
101,03%
102,38%
A.B.
2.779.979
2.796.923
2.879.748
Index
100,00%
100,61%
103,59%
A.B.
912.401
743.924
692.455
Index
100,00%
81,53%
75,89%
A.B.
138.182
0
0
Index
100,00%
0,00%
0,00%
Toelage Gesco's en
A.B.
218.710
170.777
159.355
WEP-plus (vanaf 1994)
Index
100,00%
78,08%
72,86%
Fondsen
Winsten intercommunales
Terugbet. leningslasten
23
ALGEMENE INFORMATIE
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
2. Voornaamste uitgaven
A.B. : absolute bedragen
Openbare schuld
2010
A.B.
Index
Belastingen
A.B.
Index
Algemene administratie
A.B.
Index
Justitie - politie
A.B.
Index
Brandweer
A.B.
Index
Verkeer - wegen - waterlopen
A.B.
Index
Handel, nijverheid, middenstand
A.B.
Index
Primair onderwijs
A.B.
Index
Sec., kunst en techn. onderwijs
A.B.
Index
Volksontwikkeling & kunst
A.B.
Index
Openbare bibliotheekwerking
A.B.
Index
Eredienst
A.B.
Index
Sociale zekerheid & bijstand
A.B.
Index
Soc. hulp & gezinsvoorzieningen
A.B.
Index
Ontsmetting - reiniging - huisvuil
A.B.
Index
Afvalwater
A.B.
Index
Begraafplaatsen en milieubescherming
A.B.
Index
Huisvesting & stedenbouw
A.B.
Index
24
2.095.629
100,00%
45.782
100,00%
1.969.244
100,00%
799.662
100,00%
277.563
100,00%
2.263.129
100,00%
25.245
100,00%
106.790
100,00%
31.008
100,00%
2.761.315
100,00%
293.213
100,00%
280.217
100,00%
471.553
100,00%
266.470
100,00%
499.637
100,00%
115.058
100,00%
48.271
100,00%
50.533
100,00%
2011
2.385.898
113,85%
41.004
89,56%
2.022.397
102,70%
823.248
102,95%
296.244
106,73%
2.359.265
104,25%
29.921
118,52%
93.281
87,35%
33.333
107,50%
4.731.432
171,35%
305.846
104,31%
189.707
67,70%
469.805
99,63%
285.296
107,07%
341.101
68,27%
144.078
125,22%
16.626
34,44%
72.457
143,39%
2012
2.341.623
111,74%
36.213
79,10%
2.064.976
104,86%
823.248
102,95%
269.330
97,03%
2.535.288
112,03%
21.706
85,98%
93.915
87,94%
12.062
38,90%
2.825.411
102,32%
296.620
101,16%
165.770
59,16%
496.339
105,26%
304.134
114,13%
341.670
68,38%
96.225
83,63%
22.190
45,97%
35.478
70,21%
ALGEMENE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
c. Economische analyse
1. Ontvangsten (gewone dienst eigen dienstjaar - rekening)
2010
Prestaties
Overdrachten
Schuld
2011
2012
A.B.
1.922.844
4.024.383
1.928.535
Index
100,00%
209,29%
100,30%
A.B.
11.581.459
11.597.201
11.663.879
Index
100,00%
100,14%
100,71%
A.B.
1.193.816
1.096.618
1.034.983
Index
100,00%
91,86%
86,70%
2. Uitgaven (gewone dienst eigen dienstjaar - rekening)
2010
Personeel
Werkingskosten
Overdrachten
Schuld
1.3.2.
2011
2012
A.B.
4.438.709
4.751.696
4.866.228
Index
100,00%
107,05%
109,63%
A.B.
2.849.157
2.606.113
2.663.042
Index
100,00%
91,47%
93,47%
A.B.
3.198.806
5.103.143
3.124.054
Index
100,00%
159,53%
97,66%
A.B.
2.095.720
2.385.898
2.341.723
Index
100,00%
113,85%
111,74%
Thesaurie
2010
Kas
2012
3.389
18.073
2.203
89.686
59.902
21.854
1.730.705
5.483.550
1.844.768
0
0
0
Beleggingen
14.083.152
10.870.541
13.557.397
Totaal
15.906.932
16.432.066
15.426.222
Postrekening
Zichtrekening DEXIA, FORTIS & ING
Rekening toelagen & leningsgelden
25
2011
ALGEMENE INFORMATIE
GEMEENTE WINGENE
1.3.3.
JAARVERSLAG 2012
Belastingen en retributies
a. Algemene informatie
2010
Totaal ontvangen belastingen
A.B.
Index
Belastingdruk per inwoner
inw.
A.B.
Index
2011
7.758.878
100,00%
13.891
558,55
100,00%
2012
7.838.787
101,03%
13.946
562,08
100,63%
7.943.267
102,38%
14.038
565,84
101,30%
b. Voornaamste belastingen
1. Onroerende voorheffing
1.600
aantal opcentiemen
waarde van 1 opcentiem
totale opbrengst
2. Personenbelasting
percentage A.B.P.
428.854
3.345.058
55
302.877
325
17.550
waarde van 1 %
totale opbrengst
3. Milieubelasting
aanslagvoet
totale opbrengst
4. Tweede verblijven
aanslagvoet
totale opbrengst
1.3.4.
Gemeentefonds
Bedrag Gemeentefonds
26
2.397
3.834.933
7,80%
2010
2.489.616
2011
2.562.700
2012
2.610.375
ALGEMENE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
1.3.5. Specifieke subsidiëring door de hogere overheid (gewone dienst rekening)
Toelagen
Kosten
Netto kost
Subsidies voor gemeentelijk onderwijs

personeel (globaal)
0
0
0

werkingskosten (globaal)
0
0
0
100.472
210.765
110.293
2.066
85.575
83.509
Overheidsbijdragen andere dan onderwijs
Bibliotheek:

personeel

werkingskosten
Cultuur:

personeel
11.265
234.294
223.029

werkingskosten
11.265
196.441
185.176
Sport:

personeel
69.400
744.608
675.208

werkingskosten
32.150
23.406
-8.744
71.048
348.187
277.139
Huisvuil en Milieu:

werkingskosten
Jeugd:

personeel
50.832
71.806
20.974

werkingskosten
33.004
63.420
30.416
111.776
228.307
116.531
63.830
63.830
2.270.639
1.777.361
Kinderopvang (BKO):

personeel

werkingskosten
Subtotaal overheidsbijdragen
27
493.278
ALGEMENE INFORMATIE
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
1.3.6. Door de gemeente verstrekte toelagen (rekening)
2010
2011
2012
799.662
274.369
400.000
1.165.338
823.248
181.540
400.000
1.336.364
823.248
156.712
420.000
1.171.107
54.435
0
60.766
0
60.276
0
14.140
13.181
14.140
a) Verplichte uitgaven
Werkingstoelage politiezone
Werkingstoelage kerkfabrieken
Werkingstoelage OCMW
Werkingstoelage AGB
b) Sociale voordelen onderwijs
Vrij onderwijs
Gemeenschapsonderwijs
c)
Met verpl. uitg. gelijkgestelde toelagen
Lidgelden diverse organisaties
d) Overige toelagen
Toelagen t.v.v. inwoners:

Geboortepremies
6.500
7.450
8.000

Premies gehandicapten
7.963
7.963
8.433

Premies zorgbehoevende bejaarden
18.338
20.588
22.860

Bouwpremies
17.383
38.709
27.558

Verharden priv. toegangsweg
3.425
11.936
3.437

Gezinshulp
39.112
38.538
37.266
Toelagen t.v.v. plaatselijke verenigingen:

Jeugd
18.250
18.500
21.032

Cultuur
27.794
30.915
44.030

Feesten en plechtigheden
44.240
37.560
42.690

Sport
42.128
44.739
43.427
4.548
3.480
4.625
300
275.022
300
2.010.551
300
229.054
3.212.947
5.116.323
3.138.195
Toel. t.v.v. verenigingen buiten de gem.:

Gehandicaptenzorg

Instell. soc. Kenmerken
Diverse (*/415-01, */415-02 en */301-01)
28
ALGEMENE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
1.3.7.
GEMEENTE WINGENE
Uitstaande schuld (aangegaan in verslagjaar)
a. Aangegane leningen : per lening en per functie
Leningen ten laste van het bestuur
Nihil
0
Leningen ten laste van derden
Nihil
Totaal :
0
b. Globaal uitstaande schuld per 31.12
2010
2011
2011
17.080.805
19.100.743
17.351.810
0
0
0
Derden (OCMW - Kerkfabrieken)
892.629
0
0
Leasing
845.643
0
0
0
0
0
18.819.078
19.100.743
17.351.810
Gemeentelijk aandeel
Aandeel overheid
Prefinancieringslening (FIGGA)
Totaal
c. Schuldratio
jaar
uitstaande
schuld (1)
totaal erkende
vorderingen (2)
Schuldratio
(1) / (2)
2007
14.144.486
13.059.332
1,08
2008
11.511.100
12.743.522
0,90
2009
12.321.155
13.648.179
0,90
2010
18.819.078
14.698.119
1,28
2011
19.100.743
16.718.202
1,14
2012
17.351.810
14.627.397
1,19
1.3.8.
Beheer der fondsen
2010
Kasgeldfonds
2011
2012
0
0
0
2.000.000
2.000.000
2.000.000
Buitengewone reservefondsen
0
0
0
Andere fondsen (waarborgen)
368.485
362.416
363.895
Gewone reservefondsen
29
ALGEMENE INFORMATIE
GEMEENTE WINGENE
1.3.9.
JAARVERSLAG 2012
De Nieuwe Gemeentelijke Boekhouding
Met ingang van 01.01.1995 dienden alle Gemeentebesturen een "Nieuwe Gemeentelijke Boekhouding" in te
voeren.
In essentie kwam dit hierop neer dat aan ieder budgetartikel ook een algemeen rekeningnummer werd
gekoppeld, zodat met een boeking in de budgettaire boekhouding (of budgetboekhouding), automatisch
diezelfde boeking ook werd verricht in de "algemene boekhouding".
Om deze nieuwe boekhoudingmethode te kunnen invoeren, diende eerst een inventaris van alle bezittingen en
schulden van de gemeente opgemaakt, die resulteerde in de beginbalans per 01.01.1995.
In de tabellen op de volgende bladzijde wordt zowel de “herwerkte” balans per 31.12.2010, 31.12.2011 als per
31.12.2012 afgedrukt evenals de procentuele verandering t.o.v. het voorgaande jaar.
De daaropvolgende tabel toont een “herwerkte” resultatenrekening per 31.12.2012, die het resultaat weergeeft
in de algemene boekhouding van het verlopen boekjaar.
30
ALGEMENE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
ACTIVA
31/12/2010
VASTE ACTIVA
I
O prichtingskosten en immateriele vaste activa
II
O nroerend en roerend patrimonium
III
IV
V
Groei
31/12/2012
Groei
77.576.976
8%
76.493.862
-1 %
73.950.062
-3 %
285.806
2238 %
351.068
23 %
254.953
-27 %
63.607.123
3%
61.428.025
-3 %
59.149.084
-4 %
5.216.573
19 %
5.134.213
-2 %
6.690.423
30 %
T erreinen
B
Gebouwen (incl. terreinen)
13.263.118
-3 %
16.114.030
21 %
15.935.690
-1 %
C
Wegen
13.526.441
6%
18.976.379
40 %
27.226.629
43 %
D
Kunstwerken
6.417.858 19683 %
6.420.772
0%
E
Waterlopen en waterbekkens
F
Meubilair, verkeerssign., mat. en mach.
G
Allerlei roerend patrimonium
H
Vaste activa in uitvoering
I
Onroerende goederen in erfpacht en opstalrecht
J
Goederen verworven door leasing
Toegestane investeringssubsidies
32.441
-3 %
528.034
1%
530.132
0%
556.530
5%
1.417.864
2%
1.366.126
-4 %
1.674.404
23 %
92.614
0%
93.614
1%
98.607
5%
28.304.151
1%
12.795.674
-55 %
546.029
-96 %
0
0
1.225.888
0
-4 %
0
0
1.934.476
551 %
2.171.866
0
12 %
114 %
Aan prive-ondernemingen
B
Aan gezinnen, VZW's en andere organismen
C
Aan de hogere overheden
D
Aan andere overheidsinstellingen
1.904.131
597 %
1.883.146
-1 %
3.855.299
105 %
Toegestane leningen en subsidiebeloften
3.607.225
194 %
4.543.051
26 %
1.897.027
-58 %
A
T e ontvangen van overheidsinstellingen
2.817.157 32891 %
4.543.051
61 %
1.897.027
-58 %
B
T oegestaan door de gemeente
30.346
0
4.645.646
A
26 %
0
288.720
0
851 %
0
790.348
174 %
0
790.069
-35 %
0
-100 %
0
Andere financiele vaste activa
8.142.345
2%
7.999.853
-2 %
8.003.353
0%
A
Deelnemingen
8.142.345
2%
7.999.853
-2 %
8.003.353
0%
B
Gestorte waarborgen voor meer dan 1 jaar
VI
Voorraden
VII
Vord. op ten hoogste 1 jaar en rek. van derden
0
17.244.252
0
49 %
0
20.028.141
0
16 %
0
16.740.755
-16 %
0
1.256.870
18 %
3.100.760
147 %
983.886
-68 %
115.712
-51 %
342.476
196 %
145.828
-57 %
1.037.915
42 %
2.758.283
166 %
838.058
-70 %
1 Van hogere overheden te ontvangen taksen
667.857
35 %
980.930
47 %
627.987
-36 %
2 T e ontv. subsidies, giften, legaten en leningen
305.636
53 %
124.067
-59 %
109.429
12 %
59.006
102 %
60.052
2%
96.693
61 %
5.416
5%
1.593.235 29317 %
3.950
-100 %
103.243
5%
A
Debiteuren
B
Overige vorderingen
3 T e vorderen intresten en dividenden
4 Diverse vorderingen
C
T erugvordering van aflossingen van leningen
D
T erugvordering van kredieten
VIII Bewerkingen voor derden
X
31/12/2011
A
VLO TTENDE ACTIVA
IX
Groei
0
-100 %
0
0
0
0
0
0
0
Financiele rekeningen
15.906.909
52 %
16.432.106
3%
15.426.223
-6 %
A
Geldbeleggingen
14.083.152
79 %
10.870.541
-23 %
13.557.397
25 %
B
Liquide middelen
1.823.780
-30 %
5.561.525
205 %
1.868.826
-66 %
C
Betalingen in uitvoering
-23
88 %
40
-278 %
0
-100 %
80.473
-8 %
495.276
515 %
330.646
-33 %
94.821.229
14 %
96.522.004
2%
90.690.818
-6 %
O verlopende rekeningen en wachtrekeningen
TO TAAL DER ACTIVA
31
ALGEMENE INFORMATIE
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
PASSIVA
31/12/2010
Groei
31/12/2011
Groei
31/12/2012
Groei
EIGEN VERMO GEN
73.571.799
7%
74.485.531
1%
71.265.589
-4 %
I'
Beginkapitaal
22.923.188
0%
22.923.188
0%
22.923.188
0%
II'
Gekapitaliseerde resultaten
32.736.129
-1 %
35.038.696
7%
33.460.336
-5 %
III'
O vergedragen resultaten
4.969.281
76 %
2.266.411
-54 %
1.086.106
-52 %
IV'
V'
VI'
A'
Van vorige dienstjaren
0
0
0
B'
Van het voorgaand dienstjaar
2.821.333
C'
Eigen dienstjaar
2.147.948
-24 %
2.266.411
6%
1.086.106
-52 %
Reserves
2.000.000
0%
2.000.000
0%
2.000.000
0%
A'
Gewoon reservefonds
2.000.000
0%
2.000.000
0%
2.000.000
0%
B'
Buitengewoon reservefonds
0
0
0
0
0
O ntvangen investeringssubsidies, giften en legaten10.943.201
35 %
12.257.235
12 %
11.795.959
A'
Ontvangen van ondernemingen
168.333
-53 %
42.894
-75 %
39.820
-7 %
B'
Ontvangen van gezinnen
18.870
-55 %
4.592
-76 %
3.847
-16 %
C'
Investeringssubsidies van de hogere overheden
5.990.328
34 %
6.954.704
16 %
6.856.438
-1 %
D'
Investeringssubs. van andere overheidsinstell.
4.765.669
48 %
5.255.046
10 %
4.895.855
-7 %
Voorzieningen voor risico's en lasten
0
0
Eigen vermogen incl. voorzieningen
73.571.799
7%
74.485.531
VII' Schulden op meer dan 1 jaar
17.107.797
55 %
15.538.341
67 %
0
1%
71.265.589
-4 %
17.354.677
1%
15.661.657
-10 %
17.354.677
12 %
15.661.657
-10 %
A'
Leningen aangegaan door de gemeente
B'
Leningen dr gem., terugbet. door hog. overheid
C'
Leningen aangegaan dr de gem. voor derden
790.069
-12 %
0
-100 %
0
D'
Leasingschulden op meer dan 1 jaar
779.388
-8 %
0
-100 %
0
E'
Openbare leningen
0
0
0
F'
Diverse schulden op meer dan 1 jaar
0
0
0
G'
Ontvangen borgtochten (op meer dan 1 jaar)
0
0
0
0
-4 %
0
0
!
IX B+C Voorschotten en KO op leningen
0
0
0
!
VII B2 Op te nemen leningen
0
0
0
Vreemd vermogen op lange termijn
17.107.797
55 %
17.354.677
1%
15.661.657
-10 %
Permanent vermogen
90.679.596
14 %
91.840.208
1%
86.927.246
-5 %
VIII' Schulden die binnen het jaar vervallen
A'
4.082.251
27 %
4.572.978
12 %
3.551.823
-22 %
Leningen
1.761.864
35 %
2.639.225
50 %
1.690.153
-36 %
1' Aflossingen van leningen
1.711.280
32 %
2.464.099
44 %
1.690.153
-31 %
50.584
175.127
246 %
0
-100 %
0
0
0
0
2' T e betalen financiele kosten van leningen
3' Schulden in rekening-courant
!
IX B Liquide middelen (creditsaldi)
!
IX C Betalingen in uitvoering (creditsaldi)
0
0
1.449.877
21 %
809.103
-44 %
881.405
9%
81.156
-1 %
495.812
511 %
331.960
-33 %
B'
Leveranciers
C'
Schulden betr. bel., salarissen en soc. lasten
378.370
83 %
225.952
-40 %
241.064
7%
D'
Diverse schuldeisers
410.984
-4 %
402.885
-2 %
407.241
1%
25 %
108.818
83 %
211.749
95 %
IX'
Bewerkingen voor derden
59.381
X'
O verlopende rekeningen
0
Vreemd vermogen op korte termijn
0
0
4.141.633
24 %
4.681.796
13 %
3.763.572
-20 %
Vreemd vermogen
21.249.430
48 %
22.036.473
4%
19.425.229
-12 %
TO TAAL DER PASSIVA
94.821.229
14 %
96.522.004
2%
90.690.818
-6 %
32
ALGEMENE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
De herwerkte resultatenrekening
De herwerking van de resultatenrekening gebeurt, net zoals voor de balans, in twee fasen. Eerst worden
enkele overbodige rubrieken geëlimineerd, waarna de resterende posten worden gehergroepeerd. De reden
van deze hergroepering is identiek als bij de herwerkte balans: bepaalde grootheden, die inzage geven in de
financiële toestand van de gemeente, komen daardoor beter tot uiting.
1.
Eliminatie i.v.m. de aflossingen van leningen
Om een beter inzicht te scheppen in de resultatenrekening kunnen op de oorspronkelijke
resultatenrekening enkele wijzigingen worden toegepast, zijnde :
het schrappen van de rekening "aflossingen van leningen" (rek. 64) uit de courante kaskosten en de
rekening "terugvordering van aflossingen" (rek. 74) uit de courante kasopbrengsten, alsook de rekening
"rechtzetting op terugvordering van aflossingen" (rek. 665) uit de courante niet-kaskosten en de rekening
"rechtzettingen op aflossingen van leningen" (rek. 765) uit de courante niet-kasopbrengsten;
2.
Hergroepering
De resterende posten van de resultatenrekening worden gehergroepeerd. Hierbij worden bepaalde
rubrieken zodanig gehergroepeerd dat bepaalde grootheden, die voor financiële analyse belangrijk zijn, tot
uiting komen.
Enkele verduidelijkingen bij bepaalde begrippen:
De herwerkte resultatenrekening is een weergave van de jaarlijkse opbrengsten en kosten van de
gemeente.
*
Bruto werkingsresultaat: is het verschil tussen de opbrengsten (zoals opbrengsten uit fiscaliteit,
verkregen werkingssubsidies, ...) en kosten (zoals personeelskosten, toegestane werkings-subsidies,
...) die verband houden met de dagelijkse werking van de gemeente en die onmiddellijk of op korte
termijn een verandering van de gemeentelijke kastoestand met zich meebrengen;
*
Niet-kas werkingsresultaat: is het verschil tussen de opbrengsten (zoals meerwaarden ...) en kosten
(zoals afschrijvingen ...) die verband houden met de dagelijkse werking van de gemeente en die geen
verandering van de gemeentelijke kastoestand op korte termijn met zich meebrengen;
*
Financieel resultaat: is het verschil tussen de opbrengsten en kosten die verband houden met de
financiële vaste activa (zoals deelnemingen ...) van de gemeente. Financiële kosten van leningen
horen hier dus niet bij en worden afzonderlijk in rekening gebracht;
*
Bruto uitzonderlijk resultaat: is het verschil tussen de opbrengsten en kosten die van uitzonderlijke
aard zijn en die onmiddellijk of op korte termijn een verandering van de gemeentelijke kastoestand
met zich meebrengen;
*
Uitzonderlijk niet-kasresultaat: is het verschil tussen de opbrengsten en kosten die van uitzonderlijke
aard zijn en die geen verandering van de gemeentelijke kastoestand op korte termijn met zich
meebrengen.
33
ALGEMENE INFORMATIE
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
Werkingskosten
IA
Aankopen goederen
IB
Werkingsopbrengsten
386.744
IA'
Opbrengsten uit fiscaliteit
7.943.267
Expl. goed. en -dienst.
2.210.199
IB'
Exploitatieopbr.
1.924.252
IC
Personeelskosten
4.880.183
IC'
ontv. werkingssubs.
3.699.533
ID
Werkingssubsidies
3.126.889
IVB'
voorraadstijging
0
0
IVE'
interne werken
0
3.194.527
IVA'
meerwaarden
681.429
0
IVD'
verrek. invest.subs.
823.262
IVCb
Voorraadafname
= A : Bruto
werkingsresultaat
2.963.036
IVA/B Afschrijvingen
IVA/B Minwaarden
IVCa
Waardevermindering voorraden
IVE
Voorzieningen
IVF
Verrek. toegestane invest.subs.
0
0
597.601
= B : Niet-kas
werkingsresultaat
-2.287.438
+
=
= C : Netto
werkingsresultaat
675.598
Financiële kosten
IFb
IFc
div. financ. kosten
kosten financ. beheer
Financiële opbrengsten
100
IEa'
terugvord. intresten
9.653
IEb'
div. financ. opbr.
0
1.034.983
= D : Financieel
resultaat
1.025.230
Uitzonderlijke kosten
VIIIA
van de gewone dienst
VIIIB
van de buitengewone dienst
Uitzonderlijke opbrengsten
54.195
0
(uit. res. GD -28832,08)
(uitz. res. BD 6800)
VIIIA' van de gewone dienst
25.363
VIIIB'
van de buitengewone dienst
VIIIC'
niet begrote uitzonderlijke opbr.
6.800
= E : Bruto
uitzonderlijk resultaat
-22.032
VIIIC
niet begrote uitzonderlijke kosten
0
= F : Uitzonderlijk
niet-kasresultaat
0
+
=
= G : Netto uitzonderlijk
resultaat
-22.032
34
0
ALGEMENE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
Bruto resultaat voor
financiele kosten (A+D+E)
3.966.233
+
Niet-kasresultaat
(B + F)
-2.287.438
=
Netto resultaat voor
financiele kosten
1.678.796
Financiele kosten van leningen
IFa
intresten
592.690
Netto resultaat na
financiele kosten
1.086.106
Toevoeging reserves
IXA
IXB
van de gewone dienst
van de buitengewone dienst
Onttrekking reserves
0
0
IXA'
IXB'
van de gewone dienst
van de buitengewone dienst
Veranderingen aan
de reserves
0
+
=
Over te dragen resultaat
1.086.106
35
0
0
ALGEMENE INFORMATIE
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
De herwerkte resultatenrekening over de jaren heen
Dienstjaar
2008
2009
2010
2011
2012
Werkingsopbrengsten
10.816.150
12.312.581
13.433.529
15.586.193
13.567.051
- Werkingskosten
-8.345.570
-8.925.165
-10.343.956
-10.669.738
-10.604.016
= Bruto werkingsresultaat (A)
2.470.580
3.387.416
3.089.573
4.916.455
2.963.036
Niet-kas werkingsopbrengsten
1.315.389
315.094
532.070
1.367.981
1.504.690
-1.414.239
-1.779.265
-2.180.280
-2.677.607
-3.792.128
-98.849
-1.464.171
-1.648.209
-1.309.626
-2.287.438
2.371.731
1.923.245
1.441.363
3.606.829
675.598
1.461.779
1.166.854
1.093.789
1.096.618
1.034.983
-4.870
-4.148
-6.157
-6.034
-9.753
= Financieel resultaat (D)
1.456.909
1.162.706
1.087.632
1.090.584
1.025.230
Uitzonderlijk resultaat GD
381.874
82.211
34.062
-1.765.305
-28.832
Uitzonderlijk resultaat BD
1.118.314
123.409
31.409
1.205.440
6.800
1.500.189
205.620
65.471
-559.865
-22.032
Niet begrote uitz. opbrengsten
0
0
147.033
129.024
0
- Niet begrote uitz. kosten
0
0
0
-1.332.597
0
= Uitzonderlijk niet-kasresultaat (F)
0
0
147.033
-1.203.573
0
= Netto uitzonderlijk res. (G = E + F)
1.500.189
205.620
212.505
-1.763.438
-22.032
Brutoresultaat voor fin. kosten (A + D + E)
5.427.677
4.755.741
4.242.676
5.447.174
3.966.233
-98.849
-1.464.171
-1.501.176
-2.513.199
-2.287.438
5.328.828
3.291.570
2.741.500
2.933.974
1.678.796
-579.246
-470.238
-593.552
-667.563
-592.690
4.749.582
2.821.333
2.147.948
2.266.411
1.086.106
Verandering reserves GD
0
0
0
0
0
Verandering reserves BD
1.000.000
0
0
0
0
Verandering reserves
1.000.000
0
0
0
0
= Over te dragen resultaat
5.749.582
2.821.333
2.147.948
2.266.411
1.086.106
- Niet-kas werkingskosten
= Niet-kas werkingsresultaat (B)
= Netto werkingsresultaat (C = A + B)
Financiële opbrengsten
- Financiële kosten
= Bruto uitzonderlijk resultaat (E)
Niet-kasresultaat (B + F)
= Netto resultaat voor fin. kosten
- fin. kosten van leningen
= Netto resultaat na financiele kosten
36
ALGEMENE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
1.4. Verzekeringen
1.4.1.
Voorwerp
a. Burgerlijke Aansprakelijkheid
Polisnumm Maatschapp
er
ij
1. Algemene Burgerlijke Aansprakelijkheid - Rechtsbijstand en
Invordering
2. Objectieve Aansprakelijkheid
3. Bescherming van de lokale mandatarissen
4. Burgerlijke, bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid architectambtenaar
45.203.944
Ethias
45.003.166
45.180.187
45.252.553
Ethias
Ethias
Ethias
b. Gebouwen
WINGENE
Polisnummer
1. Bibliotheek – Gemeenteplein 1
2. Brandweerarsenaal – Beernemstraat 25
38.020.917
60.085
3. KAJ-lokaal – Verrekijker 3
4. Cultureel Centrum De Feniks –
38.022.911
38.015.890
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Beernemstraat
Garages met fietsenstalling - Gemeenteplein 38.020.886
Polyvalente feestzaal De Verrekijker –
38.022.907
Verrekijker 1
Gemeentehuis – Oude Bruggestraat 13
38.015.941
Kinderopvang ’t Duimelootje – Oude
38.015.944
Bruggestraat 11
Loods werklieden - Rozendalestraat
38.005.959
Mortuarium - Beernemstraat
38.004.757
Tekenschool - Beernemstraat
815.211.197/B
Uurwerk en klokken St.-Amanduskerk 72.309
Kerkplein
Huurwoning – Keukelstraat 25
38.051.407
Loods – Hillesteenweg 31
38.100.130
Doorgangsgebouw Driebeck – Verrekijker
38.103.259
25
37
Maatschappij
Ethias
Brandverzekering van
Wingene
Ethias
Ethias
Ethias
Ethias
Ethias
Ethias
Ethias
Ethias
Royale Belge
Brandverzekering van
Wingene
Ethias
Ethias
Ethias
ALGEMENE INFORMATIE
GEMEENTE WINGENE
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JAARVERSLAG 2012
ZWEVEZELE
Bejaardenwoningen + garages - Tramstraat
38.017.839
Brandweerarsenaal – Bruggestraat 181
38.015.925
Cultureel Centrum De Wissel – Tramstraat 8 38.017.847
OC Damberd – Marktplein 11
38.070.466
Gemeentehuis – Marktplein 5
38.015.917
Kinderclub – Lichterveldestraat 37-39
38.019.512
Koetsenhuis – Kasteelstraat 39
38.005.832
Oude Wissel – Tramstraat 6
38.017.852
Sint-Jozefkerk - Hille
974.440
Recyclagepark – Hille Zuid 13
38.100.393
Ethias
Ethias
Ethias
Ethias
Ethias
Ethias
Ethias
Ethias
Assubel
Ethias
c. Voertuigen
Technische en administratieve diensten
WINGENE
1. Citroën Berlingo – Rattenwagen
2. Ford Transit
3. Ford Transit
4. Ford Transit – Lichte vracht -
Groendienst
5. Man vrachtwagen
6. Mercedes – Vrachtwagen
7. Mitsubishi Canter Lichte
Kenteken
EIT 766
DQQ 712
1 BCB
436
EMS 067
Polisnummer
19.087.314
19.083.737
19.478.290
Maatschappij
Ethias
Ethias
Ethias
19.087.700
Ethias
1 CJW
731
JMX 915
BTX 969
19.496.466
Ethias
19.133.966
2.308.751
Ethias
Ethias
1 EBV
363
PJC 448
19.526.545
Ethias
19.018.665
Ethias
1 DQF
083
DGB 499
19.517.867
Ethias
2.306.064
Ethias
LZA 423
1 DFE 925
VET 766
1 BEH
965
LBJ 511
19.004.991
19.510.724
19.266.133
19.479.521
Ethias
Ethias
Ethias
Ethias
2.308.985
Ethias
bestelwagen
8. Mitsubishi Fuso Canter
9. Mitsubishi Lancer – Dienst
Infrastructuur
10. Nissan Cabstar
11. Peugeot - Bestelwagen 12.
13.
14.
15.
Groendienst
Peugeot - Dubbel gebruik
Peugeot Boxer
Peugeot Monovolumewagen
Peugeot SW
16. Renault - Lichte vracht
38
ALGEMENE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
17. Renault - Lichte vracht -
Groendienst
18. Renault Espace
19. Renault Kangoo – Dienst Vrije
Tijd
20. Renault Kangoo - Technische
Dienst
21. Renault Maxity
22. Volvo S40
23. Toyota - RAV4
24. Omniumverzekering
PGL 676
19.018.137
Ethias
1 CXO
993
RTN 750
19.506.968
Ethias
2.260.259
Ethias
SFL 819
19.051.407
Ethias
1 BJW
360
1 CXO
952
093 BBH
19.482.709
Ethias
19.506.967
Ethias
19.418.904
2.725.386
Ethias
Ethias
dienstverplaatsingen
Brandweer
WINGENE
Kenteken
1. Ford Aërostar
2. Mercedes – Lichte
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
vrachtauto
Mercedes Actros
Tankwagen
Motorpomp
Renault – Vrachtwagen
Renault MasterMinibus
Volvo – Hoogtewerker
KWX
871
BZH 723
YZQ 972
Nr. 1
FNA 391
DUP 962
VRZ 688 19.271.45
0
ZWEVEZELE
Kenteke
n
Mercedes (ZW)
S 118 P
Mercedes aanhangwagen
S 118 P
(ZW)
Mercedes Benz
TUY
542
Mercedes Vito
PIW 401
12. Omnium
Dienstverplaatsingen
39
Maatschappi
j
19.149.67
Ethias
7
19.023.86
Ethias
7
19.397.09
Ethias
4
2.260.213
Ethias
2.306.169
Ethias
2.805.084
Ethias
Polis
Ethias
Maatschapp
ij
2.259.429
Ethias
2.259.428
Ethias
Polis
19.247.20
2
19.179.29
0
19.250.70
1
Ethias
Ethias
ALGEMENE INFORMATIE
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
Materiaal technische diensten
WINGENE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Amazone Minitractor
Compressor Ecoaif
Egholm werktuigdrager
Hakselaar Vandaele
Hoogtewerker Skyhigh
Kniklader
Kraan Atlas td
Landbouwtractor Iseki
Lupat aanhangwagen
Minigraafmachine Airman
Ova aanhangwagen
Renault Cergos
(landbouwtractor)
Vorkheftruck Shagli
Bandenkraan Atlas
Case (Landbouwtractor)
Hakselaar Tack
Kubota Grasmaaimachine
Verreiker
Aanhangwagen Hapert
Hitachi Bandenkraan
21. Nadarwagen Delje
22. Aanhangwagen Delje
Kenteken Polisnumm Maatschapp
er
ij
VIA 215 19.261.941
Ethias
UPE 180 19.024.135
Ethias
VLK 493 19.264.577
Ethias
UAN 848 19.019.853
Ethias
UFN 996 19.014.113
Ethias
ERF 903 19.020.847
Ethias
ACJ 724 19.006.701
Ethias
AAT 597 19.034.897
Ethias
QFZ 723 19.275.234
Ethias
19.125.247
Ethias
UBC 715 19.020.102
Ethias
05 NE 7 19.227.451
Ethias
YTQ 537
PDX 939
EPJ 888
ULB 940
BZD 669
GIC 251
QKJ 132
1 DKR
644
1 QCL
731
1 QCP
294
19.346.057
19.017.317
2.254.905
19.003.916
2.302.605
19.100.301
19.431.387
19.512.516
Ethias
Ethias
Ethias
Ethias
Ethias
Ethias
Ethias
Ethias
19.517.867
Ethias
19.524.260
Ethias
d. Personeel
1.
2.
3.
4.
5.
Brandweerpersoneel
Brandweerpersoneel (dodelijk ongeval)
Buitenschoolse kinderopvang
Gemeentelijke adviesraden - Bestuursleden
Gemeentepersoneel + Burgemeester en
Schepenen
6. Gezondheidszorgen
40
Polisnumm Maatschap
er
pij
6.100.213
Ethias
45.036.788
Ethias
45.031.410
Ethias
45.026.685
Ethias
6.050.623
Ethias
4.485.063
Ethias
ALGEMENE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
7. Grabbelpas, Speelplein en SWAP
8. Sportverzekering
9. Gemeentelijke raadsleden
45.031.416
45.060.462
45.135.668
Ethias
Ethias
Ethias
e. Diversen
Kunstwerken – alle
risico’s
Elektronica
41
Polisnummer
45.023.484
Maatschappij
Ethias
45.227.113
Ethias
ALGEMENE INFORMATIE
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2009
2. FUNCTIONELE
INFORMATIE
---------------
42
FUNCTIONELE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
2.1. Algemene administratie
2.1.1. Bevolking
a. Totale bevolking
32.12.2012
31.12.2011
M
V
T
Wingene
Zwevezele
4.244
2.855
4.131
2.808
8.375
5.663
Totaal
7.099
6.939
14.038
M
31.12.2010
V
T
M
V
T
4.218
2.864
4.071
2.793
8.289
5.657
4.195
2.864
4.029
2.803
8.224
5.667
7.082
6.864
13.846
7.059
6.832
13.891
b. Oppervlakte in ha : 6.842 ha
c. Bevolkingsdichtheid per km² : 205 inw./km²
d. Aantal gezinnen
Wingene
Zwevezele
Totaal
2012
3.305
2.257
5.562
2011
3.264
2.258
5.522
2010
3.230
2.244
5.474
e. Loop van de bevolking
a) geboorten
b) aankomst uit andere gemeenten
Subtotaal a + b
c) overlijdens
d) vertrek naar andere gemeenten
Subtotaal c + d
Eindtotaal
M
73
323
396
72
307
379
17
V
91
326
417
60
282
342
75
T
164
649
813
162
589
721
92
g. Kiezerslijsten : aantal kiezers op basis van de meest recente lijst (14/10/2012)
deelgemeente
Wingene
Zwevezele
Algemeen totaal
FUNCTIONELE INFORMATIE
mannen
3.262
2.211
5.473
vrouwen
3.237
2.232
5.469
totaal
6.499
4.443
10.742
43
GEMEENTE WINGENE
f.
JAARVERSLAG 2012
Samenstelling van de bevolking van vreemde nationaliteit
Afghanistan
Algerije
Angola
Armenië
Bulgarije
China
Congo (Dem. Rep.)
Duitsland
Estland
Egypte
Filippijnen
Frankrijk
Georgië
Haiti
Hongarije
India
Iran
Italië
Kameroen
Kirgizstan (Rep.)
Kosovo
Kroatië
Letland
Liberia
Luxemburg
Macedonië
Marokko
Nederland
Oeganda
Oekraïne
Oostenrijk
Polen
Roemenië
Rusland (Federatie van)
Senegal
Servië
Slovenië
Slowakije
Spanje
Taiwan
Thailand
Turkije
Verenigd Koninkrijk
Wit-Rusland
totaal
44
M
1
1
2012
V
2011
V
M
1
2010
V
0
T
1
0
3
1
2
4
3
2
7
4
5
1
6
0
0
4
1
2
2
1
2
6
0
1
1
0
4
2
0
0
1
1
2
1
1
1
5
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
2
40
1
5
1
51
5
9
1
5
1
0
22
1
15
1
37
3
1
24
8
5
2
0
6
1
11
5
1
30
9
16
0
1
1
3
1
4
0
0
2
3
6
99
1
2
0
0
4
67
1
2
2
3
10
166
T
1
1
M
1
1
7
4
1
6
4
4
1
3
3
7
4
4
1
3
3
1
2
3
5
1
3
3
8
4
2
2
1
3
1
1
5
3
2
2
2
1
3
1
2
2
1
1
1
5
4
1
2
1
1
1
2
5
2
1
1
2
2
2
3
1
1
1
1
1
4
1
3
2
1
3
2
1
1
1
1
1
23
3
1
55
5
3
1
3
4
2
128
1
1
1
14
1
1
1
1
2
37
1
4
1
73
11
10
1
1
1
1
1
2
2
3
5
4
208
18
6
7
1
2
80
1
2
2
2
2
27
3
1
32
5
2
1
2
1
1
2
13
1
2
12
1
7
3
1
1
1
2
2
3
2
116
2
69
T
1
1
1
1
2
2
3
4
185
FUNCTIONELE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
2.1.2. Afleveren identiteitskaarten en diverse stukken
a. Aantal identiteitskaarten
Belgen
Vreemdelingen
2.732
294
b. Aantal rijbewijzen : 542
c. Aantal voorlopige rijbewijzen : 250
d. Aantal internationale rijbewijzen : 33
e. Aantal reispassen : 343
f.
Kids ID: 431
2.1.3. Burgerlijke stand
a. Geboorten
jongens
meisjes
b. Erkenningen
c. Adopties
d. Nationaliteitskeuze
e. Huwelijken in de gemeente
f. Echtscheidingen
g. Overlijdens in de gemeente
h. Samenlevingscontracten
i. Ontbindingen
samenlevingscontracten
FUNCTIONELE INFORMATIE
2012
164
73
91
42
2
60
26
132
62
4
2011
157
83
74
46
2
2
57
27
124
48
7
2010
148
82
66
41
3
3
51
27
126
65
4
45
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
2.1.4. Werkloosheid
NWWZ
2012
%
2011
verschil
2010
verschil
202
100,00%
190
6,20%
203
-0,50%
Werkloosheidsgraad
Werkloosheidsgraad
Totaal
3,00%
-
2,88%
0,12
3,09%
-0,09
Mannen
2,56%
-
2,31%
0,25
2,72%
-0,16
Vrouwen
3,53%
-
3,59%
-0,06
3,55%
-0,02
Kenmerken van de Niet-Werkende Werkzoekenden (NWWZ)
WZUA
155
76,50%
151
2,40%
161
-4,10%
BIT
19
9,40%
18
5,60%
20
-5,40%
Vrij ingeschreven
17
8,30%
9
87,00%
12
44,30%
Andere
12
5,80%
12
-4,70%
10
16,50%
Mannen
95
47,00%
85
11,70%
99
-4,40%
Vrouwen
107
53,00%
105
1,80%
104
3,30%
< 25 jaar
45
22,30%
40
12,70%
48
-6,60%
25 tot 50 jaar
96
47,40%
89
7,40%
96
0,30%
>= 50 jaar
61
30,30%
61
0,30%
59
3,40%
Laaggeschoold
101
49,90%
97
3,80%
103
-1,90%
Middengeschoold
68
33,50%
59
15,50%
67
0,70%
Hooggeschoold
34
16,60%
35
-2,70%
33
1,80%
< 1 jaar
127
62,60%
109
16,10%
128
-1,20%
1 tot 2 jaar
26
12,70%
25
3,00%
31
-15,60%
>= 2 jaar
50
24,70%
56
-11,40%
45
12,00%
Nationaliteit
Niet-EU
10
5,10%
5
89,20%
5
105,00%
Origine
Allochtonen
13
6,40%
7
74,20%
7
76,10%
Arbeidsgehandicapten
48
23,70%
49
-3,00%
45
5,70%
WZ in een kansengroep
134
66,10%
129
3,30%
131
2,20%
Categorie
Geslacht
Leeftijd
Studieniveau
Werkloosheidsduur
46
FUNCTIONELE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
2.2. Algemene diensten
2.2.1. Garage
a. Voertuigen- en materiaalpark
Technische en administratieve diensten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Citroën Berlingo – Rattenwagen
Fiat Punto
Ford Transit
Ford Transit – Lichte vracht
Ford Transit – Lichte vracht - Groendienst
Mercedes – Vrachtwagen
Mitsubishi Lancer – Dienst Infrastructuur
Ford Transit - Bestelwagen - Groendienst
Peugeot - Dubbel gebruik
Peugeot Monovolumewagen
Renault - Lichte vracht
Renault - Lichte vracht - Groendienst
Renault Kangoo - Technische Dienst
Renault Kangoo – Dienst Vrije Tijd
Toyota - Lichte vracht
Toyota - RAV4
Ford Escort Lichte vracht
Mitsubishi Canter Lichte bestelwagen
Mercedes Autolaadkraan
Renault Maxity
Man Vrachtwagen
Ford Transit
Peugeot SW
WINGENE
Kenteken 1ste ingebruikname in gebruik door gemeente
EIT 766
17.10.2001
17.10.2001
TZR 240
16.6.1994
30.1.2006
DQQ 712
10.1.2005
10.1.2005
EPP 607
11.6.1991
11.6.1991
EMS 067
30.10.2001
30.10.2001
JMX 915
16.8.1998
15.1.2003
PJC 448
14.9.1995
14.9.1995
DGB 499
26.04.2007
26.04.2007
LZA 423
13.7.1993
13.7.1993
VET 766
30.05.2006
30.05.2006
LBJ 511
4.8.1992
4.8.1992
PGL 676
17.8.1995
17.8.1995
SFL 819
25.10.1999
25.10.1999
RTN 750
28.11.2001
28.11.2001
NBC 015
23.8.1993
23.8.1993
093 BBH
12.11.2009
12.11.2009
SBF 832
16.8.1994
16.8.1994
BTX 969
2.2.2009
2.2.2009
BJL 273
4.1.1984
14.4.1992
1 BJW 360
17.6.2011
17.6.2011
1 CJW 731
23.7.2008
15.12.2011
1 BCB 436
29.4.2011
29.4.2011
1 BEH 965
12.5.2011
12.5.2011
Brandweer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Ford Aërostar
Mercedes - Lichte vrachtauto
Mercedes Actros tankwagen
Motorpomp
Renault - Vrachtwagen
Renault Master- Minibus
Volvo Hoogtewerker
Mercedes (ZW)
Mercedes aanhangwagen (ZW)
Mercedes Benz
Mercedes Vito
FUNCTIONELE INFORMATIE
WINGENE
Kenteken 1ste ingebruikname
KWX 871
15.11.1996
BZH 723
4.6.1996
YZQ 972
23.3.2009
30.11.1983
FNA 391
24.1.1990
DUP 962
2.12.1999
VRZ 688
16.4.1996
ZWEVEZELE
Kenteken 1ste ingebruikname
S 118 P
19.3.1998
S 118 P
16.11.1983
TUY 542
21.6.1991
PIW 401
4.2.1999
in gebruik door gemeente
27.6.2003
4.6.1996
23.3.2009
30.11.1983
24.1.1990
2.12.1999
6.9.2006
in gebruik door gemeente
19.3.1998
16.11.1983
20.1.2006
15.3.2004
47
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
Materiaal technische diensten
WINGENE
Kenteken
1. Amazone Minitractor met aanhangwagen
VIA 215
2. Compressor Ecoaif
UPE 180
3. Egholm Multifunctionele werktuigdrager
VLK 493
4. Hakselaar Vandaele
UAN 848
5. Hoogtewerker Skyhigh
UFN 996
6. Kramer Kniklader
ERF 903
7. Kraan Atlas td
ACJ 724
8. Landbouwtractor Iseki
AAT 597
9. Lupat aanhangwagen
QFZ 723
10. Minigraafmachine Airman
11. Ova aanhangwagen
UBC 715
12. Renault Cergos (landbouwtractor)
05 NE 7
13. Vorkheftruck Shagli
YTQ 537
14. Bandenkraan Atlas
PDX 939
15. Case (Landbouwtractor)
EPJ 888
16. Hakselaar Tack
ULB 940
17. Kubota Grasmaaimachine
BZD 669
18. Kubota Kleine Landbouwtractor
CVK 214
19. Verreiker
GIC 251
20. Aanhangwagen Hapert
QKJ 132
1ste ingebruikname
12.5.2006
11.05.1992
16.6.2006
17.11.1995
7.2.1995
29.04.2008
15.9.1985
25.11.1997
20.10.2006
9.2002
3.2.1986
15.9.1999
18.09.2008
15.9.1985
20.6.1999
18.6.1993
15.9.1992
21.8.1981
24.4.2002
10.2.2010
in gebruik gemeente
12.5.2006
28.6.1996
16.6.2006
17.11.1995
7.2.1995
29.04.2008
5.11.1993
25.11.1997
20.10.2006
9.2002
4.12.1995
12.5.2005
18.09.2008
30.6.1995
27.7.2005
18.6.1993
21.5.2003
21.8.1981
24.4.2002
10.2.2010
b. Aankopen van voertuigen en materieel in 2012
1.
2.
3.
Voertuigen
Omschrijving
- Aankoop enkele cabine met open laadbak voor technische dienst
- Aankoop dubbele cabine met open laadbak voor groendienst
- Aankoop enkele cabine met open laadbak en materialenkoffer
voor de wegendienst
- Aankoop dienstvoertuig voor Onderhoud & Ontvangsten
TOTAAL:
Algemene Administratie
Omschrijving
- Aankoop 5 picknicktafels voor op speelpleinen
- Aankoop ergonomische bureaustoel
TOTAAL:
ICT
Omschrijving
-
48
Vernieuwen data- en applicatieservers gemeente en OCMW
Ontwerp jeugdwebsite Wingene
Aankoop 19 computerconfiguraties
Digitaliseren bevolkingsregisters en bijleveren passende software
TOTAAL:
Aankoopbedrag
€ 35.652,65
€ 41.563,50
€ 38.199,70
€ 13.877,49
€ 129.293,34
Aankoopbedrag
€ 1.055,50
€ 990,00
€ 2.045,50
Aankoopbedrag
€ 210.177,88
€ 5.959,25
€ 23.527,39
€ 10.805,30
€ 250.469,82
FUNCTIONELE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
4.
5.
GEMEENTE WINGENE
Dienst Onderhoud en Ontvangsten
Omschrijving
Aankoopbedrag
- /
Technische buitendienst
Omschrijving
Aankoopbedrag
Sneeuwruimer voor kniklader
Aankoop 200 lm nadar
Aankoop nadarwagen
Aankoop nieuwe zoutstrooier
Aankoop 30 extra nadars
Aankoop 2 combihamers voor wegendienst
Aankoop 2 doorslijpmachines voor wegendienst
TOTAAL:
Groendienst en Containerparken
Omschrijving
€ 2.299,00
€ 5.868,50
€ 11.858,00
€ 42.317,33
€ 1.760,55
€ 2.811,94
€ 2.378,30
€ 69.293,62
-
6.
Aankoop 1 zelftrekkende grasmaaier
Aankoop 2 bladblazers
Aankoop 1 professionele motorzeis met heggensnoeier
Aankoop aanhangwagen
Aankoop 2 lichte motorzagen voor boomverzorging
TOTAAL:
Dienst kinderopvang
Omschrijving
Aankoopbedrag
€ 1.699,00
€ 1.180,00
€ 909,00
€ 4.235,00
€ 1.348,20
€ 9.371,20
-
7.
8.
9.
- Inrichting buitenschoolse kinderopvang
( opdracht opgedeeld in verschillende loten)
TOTAAL:
Materieel voor feestelijkheden en cultuur
Omschrijving
- Aankoop 10 receptietafels voor het Damberd
TOTAAL:
Sport- en spelcentra ( AGB, aankoopbedragen excl.btw)
Omschrijving
Aankoopbedrag
€ 29.389,50
€ 29.389,50
Aankoopbedrag
€ 1.453,21
€ 1.453,21
Aankoopbedrag
Levering en installatie digitale infoborden
Aankoop 2 dugouts voor terrein 4 sportpark Wingene
Aankoop zwembadbodemstofzuiger voor De Alk
Aankoop AED voor sportpark Wingene
Aankoop 2 babyglijbanen voor zwembad De Alk
De Alk – vervangen tillift
TOTAAL:
10. Brandweer
Omschrijving
Aankoopbedrag
- Aankoop testbank voor adembeschermingstoestellen
€ 19.304,04
-
FUNCTIONELE INFORMATIE
€ 114.143,54
€ 4.017,20
€ 9.061,26
€ 3.174,77
€ 1.936,00
€ 5.276,50
€ 137.609,27
49
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
Herstel autopomp
Herstel hoogtewerker
Integratie van SDS to GPS in 3 brandweervoertuigen
Automatisering alarmering brandweerarsenaal Wingene poorten en verlichting
- Dienstkledij
- Herinrichten wasruimte brandweerarsenaal Wingene
TOTAAL:
11. Begraafplaatsen
Omschrijving
-
- Aankoop urnekelders met toebehoren en columbariumnissen
- Aankoop 23 lessenaardeksels voor urnekelders
TOTAAL:
2.2.2.
€ 6.766,73
€ 14.849,87
€ 5.812,54
€ 7.592,75
€ 14.641,00
€ 2.155,24
€ 71.122,17
Aankoopbedrag
€ 7.811,16
€ 1.872,90
€ 9.684,06
Aankoopdienst
De aankopen op de gewone dienst gebeuren middels bestelbon en na overleg met de gemeenteontvanger. De aankopen op de buitengewone dienst zijn gecentraliseerd op de dienst Infrastructuur. De
ICT- aankopen werden eveneeens opgenomen in het overzicht.
50
FUNCTIONELE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
2.3. Territorium en patrimonium
2.3.1.
Territorium
a. Oppervlakte per deelgemeente
Kadastrale afdelingen deelgemeente
oppervlakte
afdeling 1
Wingene
4.562 ha
afdeling 2
Zwevezele
2.280 ha
Totaal :
6.842 ha
b. Kadastrale gegevens
Gekadastreerde oppervlakte
a. belastbaar
b. onbelastbaar
c. total
Niet-gekadastreerde oppervlakte
Totale oppervlakte
1.1.2012
1.1.2011
1.1.2010
6.445ha 74a 05ca
6.415ha26a96ca
6.442ha 95a 03ca
138ha 16a 44ca
139ha69a70ca
144ha 17a 55ca
6.583ha 90a 49ca
6.554ha96a66ca
6.587ha 12a 58ca
258ha 16a 86ca
257ha10a 69ca
254ha 94a 77ca
6.842ha 07a 35ca
6.842ha 93a 89ca
6.842ha 07a 35ca
c. Kadastraal inkomen 1 januari 2012
werkelijk belastbaar inkomen
onbelastbaar inkomen
vrijgesteld inkomen
vrijstelling economische doeleinden
niet belast/minder dan € 15
Algemeen totaal
FUNCTIONELE INFORMATIE
ongebouwd
gewoon +
nijverh.
gebouwd
gewoon +
nijverh.
outillering
ongeb. +
gebouwd
totaal
verandering
t.o.v. 2011
314.678
6.132.786
274.501
6.721.965
+ 163.473
5.370
162.901
12.056
180.327
-595
14
111.825
30.092
141.931
0
0
0
347.969
347.969
-3.984
1.967
55
0
2.022
-63
322.029
6.407.567
664.618
7.394.214
+158.831
51
GEMEENTE WINGENE
2.3.2.
JAARVERSLAG 2012
Onroerend patrimonium
a. Toestand op 31/12/2012
Soort
Administratieve gebouwen
Wingene
 Gemeentehuis
Oude Bruggestraat 13
Zwevezele
 Oud Gemeentehuis OCMW
Marktplein 5
Schoolgebouwen
 Tekenacademie
Beernemstraat z/n
 Ex-Gemeentelijke
Jongensschool
Pastorijstraat 55
Gebouw in erfpacht
gegeven aan de Vrije
Katholieke Scholen van
Zwevezele via notariële
akte dd. 28.9.2005
Exploitatiegebouwen
 Loods Technische Dienst
Rozendalestraat z/n

Brandweerarsenaal
Beernemstraat 25
 Sporthal
Beernemstraat 23
Brandweerarsenaal
Bruggestraat 181
 Sporthal
Kasteelstraat 74A

Sport
Loods Technische Dienst
Kasteelstraat z/n

De sportgebouwen en
terreinen zijn in erfpacht
 Voetbalkleedkamers en voetbalkantine  Voetbalkleedkamers
gegeven aan het
Rozendalestraat z/n
Kasteelstraat 74A
Autonoom Gemeentebedrijf
Wingene vanaf 2010
 Sporthal Zwevezele
Kasteelstraat 74A ( in
aanbouw )
 Sport- en recreatiebad De Alk
Beernemstraat z/n
 De Tuimelaar
Beernemstraat zn
 Tennisclub Wingene Rozendalestraat
36
Cultuur
52
 Cult. Centrum 'De Feniks'
 Cult. Centrum 'De Wissel'
Tramstraat 8
 Gem. Openbare Bibliotheek
Gemeenteplein 1
 De 'oude' Wissel
Tramstraat 6
Beernemstraat 25
FUNCTIONELE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
 Feestzaal De Verrekijker
Verrekijker 1
 Koetsenhuis
Kasteelpark
 Damberd + 5 garages
Marktplein 11
 Mortuarium
Beernemstraat z/n
Eredienst
 Sint-Amanduskerk
 Sint-Jozefkerk
Kinderopvang
 Duimelootje
Oude Bruggestraat 11
Sociale
bejaardenwoningen
8 bejaardenwoningen
Tramstraat 11 A tot H
 8 garages
Tramstraat

Jeugdhuizen

Andere



TOTAAL
Jeugdhuis De Mutse
met KAJ-lokaal (Verrekijker)
Blok met 4 garages en berging
Gemeenteplein Wingene
Nutsgebouw kerkhof Wingene
Driebeck+ nutsgebouw
23 gebouwen
31 gebouwen
b. Aan- en verkopen 2012
Aankopen
Datum GR
23/04/2012
Omschrijving goed
Aankoop Kaplotestraat
beschermde woning )
Opp.
1-3
Akte verleden door
(
Beide: 5a 50ca
Totaal
Akte opgemaakt door
Ides Andries
Aankoopcomité
Kortrijk
5a 50ca
Prijs
€ 126.000
€ 126.000
Verkopen
Datum CBS
Omschrijving goed
Akte van verkoop van perceel grond aan
Gaselwest, voor bouwen
29.08.2011
hoogspanningsschakelpost Wingenesteenweg
Zwevezele
Intrekking openbaar verklaring Zijstraat
25-06-2012
Aspergemstraat
FUNCTIONELE INFORMATIE
Opp.
14a 00ca
200lm
Akte verleden door
Akte opgemaakt door
Ides Andries
Aankoopcomité
Kortrijk
gemeenteraadsbesluit
53
Prijs
€ 5.600
€0
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
Verzaken aan recht van natrekking ten voordele
24.09.2012 van Gaselwest, voor bouwen
hoogspanningscabine Lentakkervoetweg
Goedkeuring verkoop van perceel grond aan
24.09.2012 Gaselwest, openbaar gedeelte
Hoogspanningscabine Driebeck? Verrekijker 25
Goedkeuring erfpachtovereenkomst tussen
gemeente en provincie tot vestigen van een
05.11.2012
erfpacht voor Doorgangsgebouw Module 1,2,6,
Verrekijker 25 Wingene
Totaal
0a 10ca
Gemeenteraadsbesluit
€0
0a 17,66ca
Gemeenteraadsbesluit
€ 3.532
7a 53ca
21a 70,66ca
Akte opgemaakt door
Ides Andries
€ 682.000
Aankoopcomité
Kortrijk
€ 691.132
VERKAVELINGEN : grondafstanden( overname naar openbaar domein )
Datum GR
Omschrijving goed
Opp.
Kosteloze overdracht verkaveling
30.01.2012
Temmerweg
10a 83ca
TOTAAL
Akte verleden door
Prijs
Akte opgemaakt door
Notaris Vanbeylen,
Lichterveldestraat 74,
Zwevezele
geen
10a 83ca
Totaal van de grondaankopen
Oppervlakte
Bedrag
2012
5a 50ca
€ 126.000
2011
51a 07ca
€ 169.928
2010
4ha 56a 5ca
€ 40.466
2012
21a 70,66ca
€ 691.132
2011
28a43ca
€ 113.825
2010
69a 66ca
€ 211.575
Totaal van de verkopen
Oppervlakte
Bedrag
54
FUNCTIONELE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
2.4.Brandweer
2.4.1. Huisvesting
 Brandweerdienst : categorie C
 Adres :




Hoofdpost :
Beernemstraat 25, 8750 Wingene
 051/65.66.11
Bijpost :
Bruggestraat 181, 8750 Zwevezele
 051/61.15.50
Algemene permanentie brandweer Wingene en Zwevezele -  051/65.79.00
Brandweercommandant : Marnix Deroo -  051/65.63.90 -  051/65.76.13
Postoverste Zwevezele Sigurd Van Der Straeten -  051/61.30.82
[email protected]
2.4.2. Activiteiten en kosten
Gemaakte kosten :
aard van de kosten
2012
2011
2010
lonen en patronale bijdragen
Werkingskosten
investeringsuitgaven
€ 168.892,38
€ 93.397,56
€ 71.162,09
€ 203.612,77
€ 85.778,28
€ 30.675,85
€ 179.997,87
€ 86.282,36
€ 23.920,47
FUNCTIONELE INFORMATIE
55
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
2010
Aard tussenkomst: interventie















vals alarm
loos alarm
verkeersongeval
arbeidsongeval
instorting
reinigen openbare weg
wespenverdelging
redden van dieren
personen in lift
milieuvervuiling
drenkeling
ledigingswerken
overstroming
radioactieve bron
andere (wateroverlast,
waterbedeling,
doorspuiten riolering,
brandwacht,
gasalarm, vliegenplaag, …..)
Algemeen totaal
Wingene Zwevezele
Andere
Totaal
gemeenten
0
0
0
1
6
8
0
0
0
3
0
17
4
234
0
7
0
0
0
1
0
0
0
4
0
1
0
0
0
1
2
0
2
11
123
5
0
1
0
3
1
0
0
0
0
0
1
6
107
2
0
0
0
1
0
0
43
23
1
67
192
140
11
343
2010
Aard tussenkomst: brand
 vals alarm
 loos alarm
 schouwbrand
 personenwagen
 vrachtwagen
 struik-gras
 bos
 afval
 hooi-stro
 werktuigen
 ééngezinswoning
 appartement
 café-restaurant
 kantoorgebouw
 rustoord
 winkel-warenhuis
 industrie
 landbouw
 andere (garage, stalbrand, …)
Algemeen totaal
56
Wingene Zwevezele
0
1
4
1
0
0
1
0
0
0
3
0
0
0
0
0
1
1
1
13
0
2
6
0
0
0
0
3
0
0
2
0
0
0
0
0
0
1
1
15
Andere
Totaal
gemeenten
0
0
0
3
1
11
0
1
0
0
0
0
0
1
0
3
0
0
0
0
0
5
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
3
1
3
4
32
FUNCTIONELE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
Door gebruik van nieuwe software bij de brandweer, zijn de bestaande rubrieken gewijzigd.
De nieuwe indeling en de tabellen voor 2011en 2012 vindt u apart hieronder.
West-Vlaanderen zone 2 (Midwest)
Statistiek interventieverslagen 2011
Aard van de tussenkomst per gemeente
Aantal incidenten :
288 waarvan 29 branden
Wingene
Zwevezele
Andere
gemeenten
Brand
Algemeen
Melding brandmeldcentrale
Buiten
Gebouw
Besloten plaats
Contrôle
Gras/bos/heide
Industrie
Schouwbrand
Voertuig
19
1
7
3
4
1
8
3
1
2
2
2
Gevaarlijke stoffen en milieu
Algemeen
Gasgeur/ontsnapping
Explosie / risico op explosie
CO-meting
Geurhinder
Vervuiling
Incident Gevaarlijke Stoffen
IGS radioactief
IGS biologisch
Meetploeg
1
4
1
1
1
1
Omschrijving
Technische interventie en redding
Algemeen
Persoon bekneld
Persoon bekneld in voertuig
Persoon in bijzonder gevaar
Duikers : persoon te water
Instortingsgevaar
Dier in nood
Wespenverdelging
Vrijmaken openbare weg
Wateroverlast/pompen
Reinigen wegdek
Stormschade
Speciale interventies
Logistiek
Algemeen
Bijstand ziekenwagen mankracht
FUNCTIONELE INFORMATIE
2
1
1
142
15
93
9
7
2
1
3
104
5
8
3
1
2
1
1
Totaal
29
1
0
0
3
0
0
6
4
10
5
5
1
2
1
1
0
0
0
0
0
6
2
1
3
71
2
2
6
1
0
241
26
1
12
1
0
0
3
175
2
7
14
0
0
4
1
2
57
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
Bijstand ziekenwagen ladder
Andere
Preventieve aanwezigheid bij
manifestaties
Oproep zonder interventie
Loos alarm
Vals alarm
Aantal incidenten :
1
8
6
2
0
9
6
3
1
1
Statistiek interventieverslagen 2012
Aard van de tussenkomst per gemeente
288 waarvan 29 branden
Wingene
Zwevezele
Andere
gemeenten
7
7
1
1
2
2
Gras, bos, heide
Industrie
Schouwbrand
Voertuig
Auto, moto
20
1
1
2
6
2
2
1
1
4
2
1
1
2
3
2
Gevaarlijke stoffen en milieu
Algemeen
Gasgeur/ontsnapping
Explosie
CO-meting
7
1
3
1
2
1
140
1
1
59
1
Omschrijving
Brand
Melding brandmeldcentrale
Veel of minder mobiele bewoning
Buiten
Gebouw
MAX R + 2
>R + 2
Technische interventie en redding
Persoon bekneld
Persoon opgelsoten in lift
Deur openen
Persoon bekneld in machine
Persoon bekneld in voertuig
Verkeersongeval (personenwagen)
CO-intoxicatie
Persoon in bijzonder gevaar
Instortingsgevaar
Dier in nood
Wespenverdeling
Vrijmaken openbare weg
Opruiming
Bomen/taken verzagen
Wateroverlast/pompen
Reinigen wegdek
58
1
0
2
2
1
4
1
2
44
1
1
23
18
2
1
1
1
19
3
1
2
18
6
34
1
1
2
9
5
2
2
3
9
2
1
8
1
3
1
3
1
1
Totaal
5
1
1
1
1
1
168
3
1
1
1
5
4
1
4
2
3
64
4
1
3
41
24
FUNCTIONELE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
Stormschade
Speciale interventies
Logistiek
Bijstand ziekenwagen mankracht
Bijstand ziekenwagen ladder
Andere
Preventieve aanwezigheid bij
manifestaties
Oproep zonder interventie
Loos alarm
Vals alarm
FUNCTIONELE INFORMATIE
GEMEENTE WINGENE
3
5
1
4
1
1
5
1
1
1
8
5
1
1
1
1
9
0
10
2
2
0
0
9
7
1
59
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
2.5. Verkeer, wegen, gebouwen en waterlopen
2.5.1. Wegverkeer
a. Wegennet
1. Lengte van de wegen (km)
 gewestwegen
 provinciewegen
 gemeentewegen + groot verkeer
+ andere
2. Lengte van het rioleringsnet
3. Aantal km fietspaden
 gescheiden door lijn
 los van de rijweg
2012
24.24
2011
24.24
2010
24,24
/
/
/
28.73
28.73
28,73
195.62
193.82
193,82
+/-210km
201,14
193,82
29,77
28,16
27,45
10,2
10,2
9,5
19,56
17,95
17,95
b. Openbaar vervoer De Lijn
20-21
22
26
28
78
Brugge – Oostkamp - Zwevezele – Wingene - Tielt
Zwevezele - Ardooie - Roeselare
Belbus Beernem - Wingene
Beernem – Wingene – Zwevezele
Belbus Lichtervelde
c. Fietsstallingen
 Wingene
 Zwevezele
De Wissel
Gemeenteplein
Waldreef
Tramstraat
Hille
20 standplaatsen
78 standplaatsen
30 standplaatsen
12 standplaatsen
16 standplaatsen
d. Dienst Mobiliteit
De dienst mobiliteit heeft volgende taken:
 uitwerken van initiatieven inzake verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid

actueel houden van het mobiliteitsplan

verzamelen en behandelen van meldingen van burgers

verwerken van verkeersmetingen
Mobiliteitsplan
Het mobiliteitsplan van Wingene werd goedgekeurd door de gemeenteraad van Wingene op 25 mei
1998 en conform verklaard op 13 september 1998. In 2008 werd er gestart met een sneltoets en een
actualisatie van het mobiliteitsplan.
60
FUNCTIONELE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
De GBC heeft in de sneltoets de in de actualisatie van het mobiliteitsplan te behandelen thema’s als
volgt aangegeven:
 Bovenlokale ontsluiting van vrachtverkeer: regionaal bedrijventerrein Hille van en naar de E403
Brugge – Doornik en E40 Oostende – Brussel.

Binnen het economische knooppunt Wingene is Hille bij besluit van de Bestendige Deputatie van
14 oktober 2004 aangeduid voor vestiging van regionale bedrijven.
Oost-west
relatie
vrachtverkeer
Wingene/Zwevezele/Lichtervelde/Diksmuide
en
wegencategorisering N370 en N35.

Bevorderen van duurzaam schoolverkeer volgens STOP–principe (STOP = stappen, trappen,
openbaar vervoer, privé vervoer).

Actualiseren van het snelheidsplan en uittekenen van het trage wegen netwerk.

Evalueren en bijsturen van het parkeerbeleid.

Evalueren en verder uitwerken van het fietsroutenetwerk.”
Gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC)
De gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC) is onontbeerlijk voor een kwaliteitsvol
mobiliteitsbeleid. De oprichting ervan is een van de bepalingen in het mobiliteitsconvenant tussen de
gemeente en het Vlaams gewest. De GBC is een per gemeente georganiseerd overlegforum waarin
op zijn minst alle partners vertegenwoordigd zijn die met de gemeente het mobiliteitsconvenant
hebben ondertekend. In de GBC gebeurt de voorbereiding van en de besluitvorming rond het
mobiliteitsconvenant en de bijhorende modules. De GBC staat in voor de uitvoering van het
gemeentelijk mobiliteitsplan via de opvolging van het actieprogramma dat in het beleidsplan werd
samengesteld.
Samenstelling
Naam en functie
Instantie
Hendrik Verkest, burgemeester
Gemeentebestuur Wingene
Walter Yde, schepen openbare werken
Gemeentebestuur Wingene
Hedwig Kerckhove, schepen openbare werken
Gemeentebestuur Wingene
Alex Kerckaert, coördinator dienst infrastructuur Gemeentebestuur Wingene
Sharon Audoor, duurzaamheidsambtenaar
Gemeentebestuur Wingene
Christiane Dewit
CD&V-fractie
Daniël Persyn
CD&V-fractie
Martine Devisscher
Stem 21-fractie
Fabienne Allaert
VLDplus-fractie
Daisy Verbergt
Onafhankelijk raadslid
Jochen Demeyere, hoofdinspecteur
Lokale politie, wijkdienst Wingene
Chris De Meulemeester, secretaris
Gemeentebestuur Wingene
Frederik Potvliege
Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid
Leen Vandevelde
Ruimtelijke ordening West-Vlaanderen – dep RWO
Daniel Lauwers dienstkringingenieur
Agentschap Wegen en Verkeer
Rik Loyson, districtchef
Agentschap Wegen en Verkeer, District en regie
316 – Pittem
Noël Seys, regiochef Brugge
De Lijn West-Vlaanderen
Micheline Steen, mobiliteitsontwikkelaar
De Lijn West-Vlaanderen
Koen Vanneste, mobiliteitsplanner
Provincie West-Vlaanderen, Dienst ruimtelijke
FUNCTIONELE INFORMATIE
61
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
Peter Hooreweghe
planning en mobiliteit
Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Elektriciteit
en Mechanica Gent
Behandelde dossiers in 2012
 26/04/2012: bespreking doortocht Hille

7/6/2012: bespreking projectnota fietspaden Beernemsteenweg.
Aanvullende verkeersreglementen
Hervaststellen van een aanvullend verkeersreglement ter afbakening van de
verschillende bebouwde kommen in Wingene en Zwevezele (centra WingeneZwevezele, Wijk St.-Elooi en Wijk St.-Jan)
Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement betreffende de uitbreiding van de
snelheidsbeperking tot 70 km/uur in de Ruiseledesteenweg (vanaf het kruispunt met
de Schuiferskapellestraat tot voorbij het kruispunt met de Hekkestraat
Goedkeuren vastlegging bebouwde kommen in de Rozendalestraat en Goedkeuren
vastlegging snelheidsregimes in de Rozendalestraat
25/06/2012
27/08/2012
26/11/2012
Aanvragen van evenementen en werken
Voor het organiseren van evenementen en activiteiten op het openbaar domein is een voorafgaande
schriftelijke toestemming nodig van het college van burgemeester en schepenen. Ook bij de
uitvoering van werken wordt vaak een stuk van de openbare weg of een deel openbaar domein in
gebruik genomen. Denk bijvoorbeeld heel concreet aan het uitvoeren van bouwwerken, sloopwerken,
schilderwerken, tuinaanleg, …, of het laten plaatsen van containers, stellingen langs huizen,
torenkranen, hoogtewerkers, bouwliften, verhuiswagens, materiaal voor bouwwerken, … Onder
openbaar domein verstaan we de openbare weg, voetpaden, parkings, pleinen en parken.
Hiervoor werd een nieuw aanvraagformulier ontwikkeld. Dit formulier kan afgehaald worden bij de
dienst cultuur, de dienst infrastructuur of het secretariaat of gedownload worden van de gemeentelijke
website.
Het aanvraagformulier moet ons minstens 1 maand voor de activiteit bereiken, voor grote
evenementen zelfs 3 maanden. Dit laat ons toe om tijdig advies te vragen aan de politie en de dienst
infrastructuur en om De Lijn of hulpdiensten in te lichten.
Bushalte-infrastructuur
Een nette, verzorgde en volledig uitgeruste bushalte waar de reizigers droog en comfortabel kunnen
wachten op de bus, draagt ook bij tot het imago van het openbaar vervoer en stimuleert ook het
gebruik van het openbaar vervoer.
Er werd geen nieuwe bushalte-infrastructuur geplaatst:
Speelstraten
Niet elk kind heeft een speelplein in de buurt of plaats om veilig te spelen en te fietsen. Steeds meer
auto’s nemen de plaats van de kleine rakkers in en maken de straat onveilig. Vaak rest er nog weinig
ruimte voor ontspanning en sociale contacten.
In een speelstraat kunnen kinderen zich ongestoord uitleven op straat. Bovendien sensibiliseert het
mensen om zich kindvriendelijker te gedragen in het verkeer. Door middel van een speelstraat
kunnen ouders en kinderen bovendien samenwerken aan een veilige en leefbare buurt.
62
FUNCTIONELE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
In 2012 werden volgende speelstraten ingericht:
 Schauttewalle
 Ter Vloet
 Krekelstraat en doodlopend deel Waterjufferstraat
2.5.2. Uitgevoerde infrastructuurwerken in 2012
a.. Gebouwen

Sportpark Wingene – bouw Clubhuis Tennis (AGB)
Binnen het sportpark Wingene werd in 4 tennisvelden voorzien. Daar hoort ook een clubhuis
bij. Deze opdracht omvat dus het bouwen van een tennis-clublokaal, opgevat als een
industriële constructie. Het gebouw omvat op het gelijkvloers: een bar van 86 m² met
frigoruimte van 14 m² en keuken van 18 m², kleedkamers met douches, sanitair, berging
tennismateriaal en een bureau van 15 m². Buiten is er een overdekt terras van 314 m². Op de
verdieping bevindt zich een polyvalente ruimte.
Lot elektriciteit:
De opdracht werd na openbare aanbesteding toegewezen aan ELL elektriciteitsonderneming,
Paardenstraat 42 bis te 8740 Pittem-Egem voor een totaal bedrag van 21.179,43 euro excl.
BTW (BTW medecontractant) in zitting van het Directie Comité AGB op 14 februari 2012 .
Lot verwarming, ventilatie en sanitair:
De opdracht werd na openbare aanbesteding toegewezen aan Naessens HVAC bvba,
Franklin Rooseveltlaan 23 te 8790 Waregem voor een totaal bedrag van 78.812,47 € euro
excl. BTW (BTW medecontractant) in zitting van het Directie Comité AGB op 14 februari 2012 .
Lot integratie technieken tennisvelden en clubhuis:
De opdracht werd toegewezen aan ELL elektriciteitsonderneming, Paardenstraat 42 bis te
8740 Pittem-Egem voor een totaal bedrag van 11.247,52 euro excl. BTW (BTW
medecontractant) in zitting van het Directie Comité AGB op 7 mei 2012 .
Lot volkern: zitbanken voor kleedkamers:
De opdracht werd na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking toegewezen aan Afkor
NV, Torkonjestraat 21 te 8510 Kortrijk-Marke voor een totaal bedrag van 1.693,00 euro excl.
BTW (BTW medecontractant) in zitting van het Directie Comité AGB op 13 juni 2012 .
Lot schilderwerken: 10.250,00 €
De opdracht werd na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking toegewezen aan
Himpens Color & Design bvba, Ruiseledesteenweg 16 te 8750 Wingene voor een totaal
bedrag van 10.250,00 euro excl. BTW (BTW medecontractant) in zitting van het Directie
Comité AGB op 10 juli 2012 .
Aansluiting gas – HS-kabel – wachtbuis:
De opdracht werd na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking toegewezen aan
Gaselwest, President Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk voor een totaal bedrag van 20.896,66
euro excl. BTW (BTW medecontractant) in zitting van het Directie Comité AGB op 14 februari
2012 .
FUNCTIONELE INFORMATIE
63
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
Aansluiting water:
De opdracht werd procedure toegewezen aan de Vlaamse Maatschappij voor
Watervoorzieningen voor een totaal bedrag van 1.638,42 euro incl. BTW in zitting van het
Directie Comité AGB op 26 april 2012 .
Lot omgevingswerken:
De opdracht werd na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking toegewezen aan
Arbowar NV, Driesstraat 80 te 8790 Waregem voor een totaal bedrag van 5.539,24 euro excl.
BTW (BTW medecontractant) in zitting van het Directie Comité AGB op 30 oktober 2012 .

Sportpark Zwevezele – uitbreiden en verbouwen Sporthal (AGB)
De sporthal van Zwevezele wordt uitgebreid met een bijkomende sportzaal, en het bestaande
gebouw wordt grondig verbouwd. De werken worden in 2 fasen worden uitgevoerd: de huidige
sporthal blijft in gebruik tijdens de bouw van de nieuwe sporthal; na afwerking van de nieuwe
sporthal wordt de bestaande sporthal verbouwd.
De nieuwbouw (industriebouw) heeft een sportzaal van 45x32m met een berging
sportmateriaal van 130 m², een cafetaria van 158m² met berging, een polyvalente zaal van
218m² met berging, 6 kleedkamers en 2 scheidsrechterslokalen, een regielokaal en 3 sanitaire
blokken.
De verbouwing omvat een bestaande sportzaal van 42x22m met een berging sportmateriaal
van 135m², 2 cafetaria's van respectievelijk 75m² en 85m² telkens met berging, 6 kleedkamers
en 3 scheidsrechterslokalen, een regie- / EHBO-lokaal en een berging voor de technische
dienst.
Lot sportinfrastructuur: 359.599,00 €
De opdracht werd na algemene offerte aanvraag toegewezen aan Adec Sport, Waaslandlaan
8 A4 te 9160 Lokeren voor een totaal bedrag van 359.599,00 euro excl. BTW (BTW
medecontractant) in zitting van het Directie Comité AGB op 30 mei 2012 .
Lot volkernschrijnwerk: 90.631,17 €
De opdracht werd na openbare aanbesteding toegewezen aan Afkor NV, Torkonjestraat 21 te
8510 Kortrijk-Marke voor een totaal bedrag van 90.631,17 euro excl. BTW (BTW
medecontractant) in zitting van het Directie Comité AGB op 6 november 2012 .
Uitlengen en herstellen voedingsleidingen: €
De opdracht werd na onderhandelingsprocedure met aanvaarde factuur toegewezen aan
Electro & Light Systems, ’t Lindeke 25 te 8880 Sint-Eloois Winkel voor een totaal bedrag van
2.208,70 euro excl. BTW (BTW medecontractant) in zitting van het Directie Comité AGB op 27
juni 2012 .
Ombouw elektriciteitskast: €
De opdracht werd na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking toegewezen aan
Electro & Light Systems, ’t Lindeke 25 te 8880 Sint-Eloois Winkel voor een totaal bedrag van
14.233,21 euro excl. BTW (BTW medecontractant) in zitting van het Directie Comité AGB op
20 november 2012 .

64
Inrichten woning Oude Bruggestraat 9 als kinderopvang
Het gemeentebestuur kocht in 2009 de woning naast de huidige kinderopvang aan met als
doel de huidige kinderopvang uit te breiden wegens overbezetting. Het grootste deel van de
werken werd uitgevoerd in 2011.
FUNCTIONELE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
In 2012 werd de achtergevel met sidings bekleed.
De opdracht werd na onderhandelingsprocedure met aanvaarde factuur toegewezen aan Joris
Delafontaine, Meiboomstraat 23 te 8750 Wingene voor een totaal bedrag van 2.710,40 euro
incl. BTW in zitting van het College van Burgemeester en Schepenen op 31 januari 2012 .

Uitbreiding BKO Kinderclub Zwevezele
Het aanpalende gebouw van de bestaande kinderclub te Zwevezele ( Lichtervelde ) werd
gehuurd om de kinderclub wegens acuut plaatsgebrek te kunnen uitbreiden.
Hierdoor moest de bestaande brandpreventie-installatie aangepast en uitgebreid worden.
De opdracht werd na onderhandelingsprocedure met aanvaarde factuur toegewezen aan
Dieter Deganck, Verrekijker 36 te 8750 Wingene voor een totaal bedrag van 5.250,81 euro
incl. BTW in zitting van het College van Burgemeester en Schepenen op 31 juli 2012.

Heraanleg petanque banen De Schakel:
Wegens slechte toestand, dienden de petanque banen aan De Schakel heraangelegd te
worden.
De opdracht werd na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking toegewezen aan Koen
Patteeuw bvba, Landsmanstraat 8 te 8750 Wingene voor een totaal bedrag van 7.701,41 euro
incl. BTW in zitting van het College van Burgemeester en Schepenen op 26 juni 2012 .

Vervangen spanplafond in raadzaal OCMW gebouw:
Wegens beschadiging diende het spanplafond in de raadzaal van het OCMW gebouw
vervangen te worden.
De opdracht werd na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking toegewezen aan
Estrikor NV, Vierschaarstraat 8 te 8500 Kortrijk voor een totaal bedrag van 2.214,70 euro incl.
BTW in zitting van het College van Burgemeester en Schepenen op 10 juli 2012 .

Renovatie Rusthuis Sint-Amand (OCMW)
De gevels en het buitenschrijnwerk van het OCMW-rusthuis Hoogweg diende dringend
herschilderd en plaatselijk hersteld te worden om verdere degradatie tegen te gaan. In het
kader van de beheersovereenkomst Gemeente-OCMW werd deze opdracht uitgevoerd door
de Gemeentelijke dienst Infrastructuur. Na aanstelling van architectenbureau Vanacker BVBA
werd de opdracht via openbare aanbesteding toegewezen aan Ardicor NV, Wezestraat 8c te
8850 Ardooie voor een totaal bedrag van 62.144,25 euro in zitting van de OCMW - Raad op 27
juni 2012.

Inloopdouche in Rusthuis Sint-Amand (OCMW):
Naar aanleiding van een opmerking op het inspectierapport, diende een inloopdouche
geïnstalleerd te worden in het OCMW Rusthuis. Bedoeling is om mensen door middel van een
actieve tillift of op een speciale rolstoel in de douche te kunnen zetten.
Lot vloeren en faience:
De opdracht werd na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking toegewezen aan
Dieter Deganck, Verrekijker 36 te 8750 Wingene voor een totaal bedrag van 3.849,60 euro
incl. BTW in zitting van de OCMW - Raad op 24 oktober 2012 .
Lot sanitair en verwarming:
De opdracht werd na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking toegewezen aan Luc
Degrande, Rozendalestraat 7 te 8750 Wingene voor een totaal bedrag van 6.999,89 euro incl.
BTW in zitting van de OCMW - Raad op 24 oktober 2012 .
FUNCTIONELE INFORMATIE
65
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
b. Wegen en rioleringen

Betonherstellingswerken diverse wegen jaargang 2012.
Dit dossier werd uitgewerkt door Studiebureau arcadis en omvat de herstelling van kapotte
betonplaten en het bijvullen van de voegen. De opdracht werd na openbare aanbesteding
toegewezen aan BVBA RTS, Remi Claeysstraat 23, 8210 Zedelgem voor een totaal bedrag
500.066,61 euro. De werken zijn gestart nog in het najaar van 2012.

Balgerhoekstraat: heraanleg voetpad tussen nummers 46 en 64
Dit voetpad werd na prijsvraag onderhandse procedure heraangelegd door BVBA Delodder,
Gelei 3 uit Ruddervoorde. De totale kostprijs bedroeg 16.607,25 euro

Belijningswerken gemeentewegen jaargang 2012
Deze werken werden na onderhandse procedure toegewezen aan trafiroad, Begoniastraat 9A,
9810 Nazareth voor een totaal bedrag van 13.348,39 euro
c. Infrastructuur

Sportpark Wingene: leveren en plaatsen Hoogspanningscabine voor nieuw gedeelte
Er werd een onderhandse procedure gevoerd voor de levering en plaatsing van een HScabine voor het nieuw deel van het sportpark te Wingene. Deze voedt nu integraal het nieuwe
gedeelte.
De opdracht werd toegewezen aan BVBA Dewitte-Vandecaveye, Tieltsteenweg 19, Wingene
voor een totaal bedrag van 49.882,25 euro.

Sportpark Zwevezele: voetbalkleedkamers: plaatsing nieuwe CV-ketel
Wegens defect werd deze CV-ketel vervangen door Dynatherm, Hanzestraat 32,
Blankenberge voor een totaal bedrag van 3.840 euro.

Sportpark Zwevezele: voetbalkleedkamers: vervanging leidingen douches en CV
De leidingen voor warm water en Centrale Verwarming werden wegens lekken en slecht
functioneren volledig vervangen. De opdracht werd na onderhandse prijsvraag toegewezen
aan BVBA De Waele, Bruggestraat Zwevezele voor een totaal bedrag van 31.721,22 euro

Sportpark Wingene: Leveren en plaatsen van automatisch gestuurde verlichting voor de Finse
Piste
In samenwerking met BLOSO, die de helft van de kosten voor zich nam, werd besloten om
een automatisch gestuurde verlichting te plaatsen voor de Finse Piste, teneinde ook in de
winter de lopers voldoende comfort en zichtbaarheid te geven. De werken werden uitgevoerd (
na onderhandse prijsvraag ) door Nozon Technologies, Stientjesstraat 68, Anzegem voor een
totaal bedrag van 80.804,71 euro.

Ambachtelijke Zone Verrekijker: archeologisch vooronderzoek nav. Verdere ontwikkeling
Om de verdere realisatie van de ambachtelijke zone Verrekijker te kunnen starten, diende
eerst een archeologisch vooronderzoek te gebeuren. Deze werd na onderhandse prijsvraag
66
FUNCTIONELE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
toegewezen aan All-Archeo BVBA uit Barelveldweg 4, Bornem voor een bedrag van 8.845,10
euro. De bijhorende kraanwerken werden na prijsvraag toegewezen aan BVBA Quintyn,
Blauwhuisstraat te Wingene voor een bedrag van 6.050,- euro.

Begraafplaatsenbeheer: opmeten en inventariseren Begraafplaats Wingene
Om de begraafplaats Wingene te kunnen herinrichten en reorganiseren diende de
begraafplaats eerst te worden opgemeten. Deze opdracht werd toegewezen aan BVBA
Jonckheere, Kon. Astridlaan 134/5 te Brugge in uitbreiding van de aanpalende
omgevingswerken Sportpark Wingene. Dit voor een totaal bedrag van 20.000 euro.
d.
Afkoppeling van afvalwater en regenwater op privédomein
Sinds 28.09.2009 subsidieert de gemeente inwoners die na wegeniswerken hun afvalwater
gescheiden afvoeren.
2.5.3. Waterlopen
a. Waterlopen in de gemeente
 bevaarbare
 onbevaarbare
nihil
1ste categorie
2de categorie
nihil
Wingene :
Zwevezele :
3de categorie
Wingene :
Zwevezele :
FUNCTIONELE INFORMATIE
Speibeek
Ringbeek
Poelvoordebeek
Klaphullebeek
Veldbeek
Leugaertsbeek/Versanebeek
Rattebeek
Grote Beek-Joobeek
Muizeveldbeek
Kasteelbeek
Blauwhuisbeek
Oude Blauwhuisbeek/Kloosterbeek
Speibeek
Steenbeek
Pachtebeek
Klaphullebeek
Veldbeek
Zijbeek Grotebeek
Zijbeek Muizeveldbeek
Kasteelbeek
3.230 lm
11.563 lm
2.380 lm
1.350 lm
535 lm
1.380 lm
365 lm
7.088 lm
4.970 lm
550 lm
6.700 lm
2.800 lm
3.230 lm
2.770 lm
1.600 lm
200 lm
2.700 lm
2.480 lm
1.450 lm
1.090 lm
67
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
b. Uitgevoerde werken in 2012

68
Onderhoud beken 3e categorie
Zoals jaarlijks worden een aantal onderhoudswerken gepland aan de beken en waterlopen
derde categorie onder beheer van de gemeente.
Dit omvat zuiverer onderhoudswerken zoals maaien van de oevervegetatie en ruimen van
bepaalde delen van de beekbedding.
Op enkele plaatsen wordt ook voorzien in oeverversterking met palen en planken of met
betonnen riettegels.
Er wordt prijs gevraagd voor standaardhoeveelheden om reden dat de toestand ter plaatse
soms aanpassingen in min of meer vereist en dit praktisch heel wat efficiënter is.
FUNCTIONELE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
2.6. Handel, nijverheid, middenstand
2.6.1. Industriezones en ambachtelijke zones
naam
Hille
Verrekijker
Wildenburg
lokalisatie
Regionaal openbaar, Lokaal openbaar en milieubelastende en ambachtelijke bedrijven
Ambachtelijke bedrijven en KMO
Milieubelastende en ambachtelijke bedrijven
Bedrijventerrein Hille
1.
Bedrijven in Akkerstraat
Naam
nv Veos
bvba RoBerDo
nv Steel Vision
2.
3.
Adres op terrein
Activiteit
Akkerstraat 4a
verwerken van producten van dierlijke oorsprong
Akkerstraat 9
meubelfabriek
Akkerstraat 9a
metaalverwerking
Bedrijven in Industrieweg
Naam
Adres op terrein
Activiteit
Haspeslagh - de Mûelnaere - Koolskamp
Allemeersch-Rosseel
DA-Trans
bvba Vadoya
nv Koddaert Metalen
bvba Devos Lieven
Verdi Lasconstructies
bvba Joru Tegel
bvba Vandeweghe
Industrieweg 1
Industrieweg 1a
Industrieweg 3
Industrieweg 3a
Industrieweg 9
Industrieweg 15
Industrieweg 17
Industrieweg 21
Industrieweg 21
managementactiviteiten van holdings
transport
transport
bouwonderneming
toeleverancier
plaatbewerking
ijzer- en staalconstructies
bouwmaterialen
bouwonderneming
Bedrijven in Hille Zuid LO
Naam
Didakta
Ocular
Adres op
terrein
Hille Zuid 1A
Hille Zuid 1B
Beauty Pack
Devaere Jürgen
Vyncke Chris
Algoedt Chris
bvba Hippotrucks
Hille Zuid 1C
Hille Zuid 1D
Hille Zuid 1E
Hille Zuid 1F
Hille Zuid 3
Elna
Vanver
bvba Metaalconstructie
Hille Zuid 7
Hille Zuid 9
Hille Zuid 11
FUNCTIONELE INFORMATIE
Activiteit
school- en kantoormeubilair
interactieve systemen voor musea, beurzen,
evenementen, …
Verpakkingsmateriaal
Tuinaanleg
schrijnwerker
traiteur
metaalconstructie – carrosseriebouw
paardenvrachtwagens
bouwonderneming
schrijnwerkerij
metaalconstructie
69
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
Leuridan
Gemeentebestuur
nv Vanhecke
Hille Zuid 13
Hille Zuid 15
Naam
4.
Square +
DC Auto
Vandenbroele Filip
nv Units
bvba Saleenco Industries
Adres op
terrein
Hille Zuid 17
Hille Zuid 19
Hille Zuid 21
Hille Zuid 23
Hille Zuid 27
bvba Den Baes
Vandenberghe-Demuynck
bvba Quality Glass Coating
Hille Zuid 29
Hille Zuid 33
Hille Zuid 35
Lanckriet Kurt
Bossuyt Patrick
Hille Zuid 37
Hille Zuid 39
standenbouw – inrichting showrooms
carrosserie
metaalbewerking
metaalconstructie
fabricatie van machines in inox voor voedingsindustrie
en plastieknijverheid
toonpark + stapelplaats bouwmaterialen
schilder- en spuitwerken
plaatsen, vervangen en tinten van autoruiten en glas
voor gebouwen
bouwonderneming
tuinaanleg en -onderhoud
Bedrijven in Hille Zuid RO
Naam
5.
recyclagepark
bronbemaling, boringen, assemblage, herstel en
verhuur van pompen, compressoren en generatoren
Activiteit
nv Cobelal
Adres op
terrein
Hille Zuid 2
nv Bouwonderneming Duyck
nv Rilaco
bvba Alnapress
nv PPCI
nv Plaatbewerking Devos
bvba Jacobs L&M
Hille Zuid 4
Hille Zuid 6
Hille Zuid 8
Hille Zuid 10
Hille Zuid 12
Hille Zuid 14
Activiteit
regionaal distributie- en servicecentrum voor landen tuinbouwmachines
handel in bouwmaterialen
opkuis en verkoop van tweedehandsmachines
plaatbewerking
plaatbewerking en poederlakken
metaalbewerking
grond- en afbraakwerken
Bedrijven in Hille Noord
Naam
Adres op terrein
Activiteit
nv Degro-Invest Hille Noord 1
verkoop en aankoop van bedrijfswagens, verkoop van
wisselstukken – import en export
6.
Bedrijven in Wingenesteenweg
Naam
bvba Xavier Rammant
Callewaert Industries
VM Trans
7.
Adres op terrein
Activiteit
Wingenesteenweg 4 confectie en verkoop van veiligheidskledij
Wingenesteenweg 29 stapelplaats voor, handel in en werkplaats voor
industriële tweedehandse materialen
Wingenesteenweg 33 transportbedrijf
Bedrijven in Hille
Naam
nv Gevaert Printing
70
Adres op terrein
Hille 101-103
Activiteit
drukkerij
FUNCTIONELE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
nv Gevaert Graphics
Valo-Service
nv Joris Ide
Devaver
bvba Eurofiba
nv Joris Ide
Werbrouck Norbert
nv Lipcas
Hille 105
Hille 144
Hille 174
Hille 186a
Hille 187
Hille 188
Molenaarsstraat 5a
Raveschootsveldstraat 4
reclame-adviesbureau
verhuur van compressoren en machines
metaal- en kunststofverwerkend bedrijf
heftrucks – pallettrucks – nieuw en tweedehands
meubelfabriek
opslag
metaalbewerkingsbedrijf
industriële bakkerij
Bedrijventerrein Wildenburg
1.
Bedrijven langs Beernemsteenweg
Krismar
S-Works
Naam
Adres op terrein
Beernemsteenweg 61
Beernemsteenweg 61
bvba Watts Industries/Socla
Beernemsteenweg 65
bvba Baert en Partner
O-Projects-S
Beernemsteenweg 71
nv Oosthout
IM. Porta
BorduurCompany It’s Me
nv Basin Chemie
nv Grafisch Bedrijvencentrum
nv Femaprint
bvba Proprint
bvba Xirius
nv Easy Desk
bvba Impress
nv Indecor-Europa
Antiekbrocante Pol Desmet
nv Vanhove Auto-Afbraak
2.
Beernemsteenweg 73
Activiteit
transport
aan- en verkoop van nieuwe en tweedehands
paletten
groothandel sanitaire artikelen en centrale
verwarming
bouten en schroeven
ondersteunende activiteiten ten behoeve van
kantoren
Beernemsteenweg 77
deuren en parketvloeren
Beernemsteenweg 79
Beernemsteenweg 85
lijmen
Beernemsteenweg 91
Beernemsteenweg 93
Beernemsteenweg 97
Beernemsteenweg 99
Beernemsteenweg 103
drukkerij – informatieverwerking – etiketten –
kantoorbenodigdheden – digitaal drukwerk
drukkerij
souvenirs/wandtapijten/kantwerk
antiekhandel
auto-afbraak; auto-onderdelen en toebehoren;
ceremoniewagens
Bedrijven langs Gravestraat
Naam
bvba Elektro Depauw
Fietsen Vanthourenhout
nv Auto Transmissie Vanhove
Perquy Group Belgium
Deli Ostrich
Duyvejonck Chris
bvba Aluhavan
B&D Design
Envirocontrol
Olivier
bvba Schollier
FUNCTIONELE INFORMATIE
Adres op terrein
Gravestraat 1a
Gravestraat 3
Gravestraat 5
Gravestraat 7
Gravestraat 7b
Gravestraat 9
Gravestraat 9a
Gravestraat 9f
Gravestraat 9g
Gravestraat 11a
Gravestraat 11b
Activiteit
algemene elektriciteitswerken
fietsen
opslag van polycarbonaat
wild en gevogelte
keukeninrichting
aluminiumconstructies
interieurinrichting
laboratorium
boekbinderij
ijzer- en staalconstructies
71
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
bvba Anntrans
3.
Gravestraat 11c transport
Bedrijven langs Schaapsdreef
Naam
Quintyn Davy
bvba Patriek De Boever
Gero
Vanriebeke Gino
Oosterlinck
Gampie Sport
Schelstraete Jimmy
Drankenservice Biebuyck
Adres op terrein
Schaapsdreef
Schaapsdreef 4a
Schaapsdreef 6
Schaapsdreef 8
Schaapsdreef 8b
Schaapsdreef 8c
Schaapsdreef 10
Schaapsdreef 12
Activiteit
dakwerken, sanitair, verwarming
schrijnwerkerij
keukens en badkamers
zuivelproducten
deuren/parket/tuinmeubelen en hout/houthandel/plafonds
confectiehandel
traiteurhandel
drankenhandel
Bedrijventerrein Verrekijker
1.
Bedrijven in doorgangsgebouwen NV Bedrijvenpark Wingene/POM
Naam
Coopman Cortenstaal
Talco
bvba Indust3bouw
Tokaido Express
Millpledge Europe bvba
bvba Universoil
AV Mats
2.
Adres op terrein
Verrekijker 2
Verrekijker 4
Verrekijker 5
Verrekijker 6
Verrekijker 7
Verrekijker 8
Verrekijker 10
Bedrijven in doorgangsgebouw Provincie/Gemeente
Naam
Euras International
Exofood
Borduuratelier Elite
Marro
bvba N7evenbikes
bvba Yumatec
Adres op terrein
Activiteit
Verrekijker 25/0001 invoer, opslag, herverpakken en verwerking van
gedroogde vruchten, noten, granen
Verrekijker 25/0002 borduren van textiel
Verrekijker 25/0003 inox-, metaal- en aluminiumconstructies
Verrekijker 25/0004 montage en assemblage van fietsen
Verrekijker 25/0005 installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen en
warmtepompen
Verrekijker 25/0006 speciaal design spuiten van auto’s, moto’s,
camions en auto-onderdelen
FoXx Arts Kustoms
3.
Bedrijven langs Tieltstraat
Naam
nv Service Station Detavernier
bvba Haeck-Busschaert
Schotte Franky
4.
Activiteit
metaalconstructie
industriële poorten
industriebouw
carcleaning – styling - airbrush
distributie van medische verzorgingsproducten ruitersport
bodemonderzoeken en bodemsaneringsstudies
wasserij voor antivuilmatten
Adres op terrein
Activiteit
Tieltstraat 72
tankstation met bijhorende carwash en shop
Tieltstraat 74
schrijnwerkerij met toonzaal
Tieltstraat 76
schrijnwerkerij
Bedrijven langs Klokhof
Naam
bvba Gebr. Cloet
72
Adres op terrein
Activiteit
Klokhof 3
bouwonderneming
FUNCTIONELE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
JD Houtconstruct
Vansna
5.
GEMEENTE WINGENE
Klokhof 9
Klokhof 13
schrijnwerkerij
grondwerken
Bedrijven langs Verrekijker
Naam bedrijf
nv Verkest Invest
bvba Filip Devooght
Danneels Geert
Adres op terrein
Verrekijker 12
Verrekijker 13
Verrekijker 14
bvba Akwa Plus
Sani-Chauff
bvba Bellinox
De Grande Marc
Oosterlinck Dirk
Verrekijker 15
Verrekijker 16
Verrekijker 17
Verrekijker 18
Verrekijker 19
Bouwwerken Huys Peter
nv Rovimetaal
bvba Chris Frodure bouwt
nv Delamillieure
bvba Tassaert en Zoon
Verrekijker 20
Verrekijker 21
Verrekijker 22
Verrekijker 23
Verrekijker 24
Van Ruymbeke Rino
DC Technics
bvba Drukkerij Jobert
In-to*
Vanwolvelaer Andre
Peter Tack
Debaeke Henk
bvba Haeck-Busschaert
bvba Schrijnwerkerij Joluc
Lannoo Andy
Deganck Dieter
Verrekijker 26
Verrekijker 27
Verrekijker 28
Verrekijker 29
Verrekijker 30
Verrekijker 31
Verrekijker 32
Verrekijker 33
Verrekijker 34
Verrekijker 35
Verrekijker 36
Desmedt Jan
Cand’la-di-da
Hurtekant Joris
Storme Hans
Verrekijker 37
Verrekijker 39
Verrekijker 41
Verrekijker 43
bvba B’eaum
bvba Alumetal
VBS/Knipsafill
Lafaut Lorenz
Hellebuyck Andy & Wim
Vanquathem Jeffrey
Verrekijker 45a
Verrekijker 45b
Verrekijker 47
Verrekijker 49
Verrekijker 51
Verrekijker 53
FUNCTIONELE INFORMATIE
Activiteit
bouwonderneming
transportonderneming
stockage van zuivel, drank, kaas &
diepvriesprodukten
vervaardigen van industriële reinigingsapparaten
sanitair, lood- en zinkwerken, centrale verwarming
industriële inoxconstructie
vloeren, faiencen, opritten
constructie, lak- en spuitwerk, zandstralen en
stapelplaats
bouwonderneming
metaalconstructie
bouwonderneming
metaalverwerking
algemeen draai- en freeswerk in de metaal- en
inoxnijverheid
vloerder
metaalbewerking/constructie/automatisatie
drukkerij
schrijnwerkerij
algemene bouwonderneming
houtbewerking
houtbewerking
schrijnwerkerij
timmer- en schrijnwerkerij
bouwonderneming
beveiligings- en elektrische installaties,
domoticasystemen, verwarming en sanitaire
installaties
handel in elektrische installaties
groothandel in kaarsen en toebehoren
schilder/behanger/stukadoor
herstellen en reviseren van automatische en manuele
versnellingsbakken
houten poorten en afsluitingen
metaalconstructie
Sanitair - confectie
schilder- en decoratiewerken
schrijnwerkerij
garage/depannagebedrijf
73
GEMEENTE WINGENE
2.6.2.
JAARVERSLAG 2012
Markten, leurhandel en kermissen
 Wingene heeft zijn wekelijkse woensdagmarkt. Zwevezele heeft zijn wekelijkse zondagmarkt..
 In beide deelgemeenten wordt jaarlijks een avondmarkt georganiseerd, te Wingene de
woensdagavond na de grote kermis (eerste weekend van september), te Zwevezele tijdens het
weekend van de zomerkermis (het eerste weekend van juni).
2.6.3.
Economische nutsvoorzieningen
a. Elektriciteit
Uitgevoerde werken tijdens 2012
Wingene















Bedelfstraat – het vervangen van een oude elektriciteitscabine door een nieuwe distributiecabine
Beernemsteenweg/De Gruyterdreef – het uitbreiden van de netten voor uitrusting van de private
verkaveling Matexi
Beukendreef – het vervangen van een oude metalen cabine door een distributiecabine
Blekreke – het uitbreiden van het hoogspanningsnet voor aansluiting van de klantcabine van de
Proxy Delhaize
Bosbessendreef – het vervangen van de oude metalen cabine “Sneppeweg” door nieuwe cabine
“Bosbessendreef”
Hillesteenweg/Breughellaan/Lentakkerlaan – het versterken van het laagspanningsnet
Krommestraat – het vervangen van een paaltransformator door een nieuwe distributiecabine
Lavoordestraat/Heremeersstraat – het vervangen van een oude elektriciteitscabine door een
nieuwe
Peerstalstraat – het verzwaren van de kabelopgangen wegens overbelasting
Ratelingestraat/Tieltsteenweg – het vervangen van een hoogspanningskabel kleine sectie tussen
cabines Kapellestraat en Maalderij
Rijsbergestraat/Hertsbergeveldstraat – het aanpassen van het laagspanningsnet nav
spanningsklachten huisnr. 8
Rokerstraat/Ruiseledesteenweg – het aankoppelen van de nieuwe elektriciteitscabine “Arkova”
Ruiseledesteenweg – het vervangen van de oude metalen cabine thv het kruispunt met
Rokerstraat door een nieuwe distributiecabine aan de overkant thv de nieuwe verkaveling
Martens
Ruiseledesteenweg/Tieltstraat/Beerweg/Huisakkerstraat/Hekkestraat/Wingenesteenweg – het
versterken van het hoogspanningsnet
Weverijstraat – het uitbreiden van het laagspanningsnet
Zwevezele







74
Akkerstraat/Hille-Zuid/Industrieweg/Molenaarstraat/Smedenstraat/Wingenesteenweg/Hille
–
netherschikking wegens ingebruikname schakelpost Jaagpad Smedenstraat
Boterstraat/Hille/Vlasbloemstraat/Wingenesteenweg – het uitbreiden en aanpassen van het
hoogspanningsnet
Brugsesteenweg – het aanpassen van het laagspanningsnet nav spanningsklachten voor de
woningen 18 en 18a
Hille – het uitbreiden van het laagspanningsnet voor aansluiting van woning 169d
Hille – het uitbreiden van het laagspanningsnet tussen woningnr. 109 en 127
Kortrijksteenweg – het slopen van een oude cabine in garage woningnr. 20 en oprichten van een
nieuwe distributiecabine in loods
Meiboomstraat – het afkoppelen van de oude private cabine Veos
FUNCTIONELE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012




GEMEENTE WINGENE
Schoolstraat/Zonnebekestraat/Rupsenstraat – het vervangen van een hoogspanningskabel
Schoolstraat – wegname van het bovengronds kopernet
Tramstraat – het uitbreiden van de netten voor realisatie van de aansluiting van de
nieuwbouwwoning nr. 18
Wingenesteenweg/Smedenstraat – het uitbreiden en aanpassen van het laagspanningsnet in
Smedenstraat en het verbinden met de nieuwe hoogspanningscabine schakelpost Jaagpad
Smedenstraat
b. Gasvoorziening
Uitgevoerde werken tijdens 2012
Wingene


Blekreke – het versterken van het lagedrukgasnet ten gevolge van een studie netwontwikkeling
Koolstraat – het uitbreiden van het lagedrukgasnet met 42 meter voor het aansluiten van woning
nr. 1 (Stefaan Carrein)
Zwevezele


Smedenstraat – het ringsluiten van het lagedruk gasnet
IJzerbergstraat – het ringsluiten van het lagedruk gasnet tussen huisnrs. 2E en het kruispunt met
de Heulstraat
c. Televisie- en radiodistributie
Uitgevoerde werken tijdens het dienstjaar 2012
Wingene







Beernemsteenweg – het vervangen van defecte ondergrondse ICS-kabel tussen de woningen 97
en 101
Egemsestraat - het plaatsen van een glasvezelbuis en ondergrondse bak tussen woningen 47
en 65
Heilig Sacramentstraat – het uitbreiden van het ICS-net met 70 meter leiding voor realisatie van
de aansluiting van Proxy Delhaize
Leenmolenstraat – het vervangen van een ondergrondse defecte ICS-kabel tussen de woningen
47 en 51 – totaal te vervangen leiding : 119 meter
Predikherenstraat – het vervangen van een defecte ondergrondse ICS-kabel tussen de woningen
32 en 37
Rozendalestraat – het vervangen van een defecte ondergrondse ICS-kabel tussen de
Doornstraat en Wulfhoekstraat over een lengte van 113 meter
Tieltstraat – het plaatsen van een glasvezelbuis en 2 ondergrondse verdeelbakken thv huisnr. 52
Zwevezele





Bruggestraat – het ondergronds brengen van een noodkabel thv woningnr. 36
Bruggestraat – het ondergronds brengen van het gevelnet thv de nieuwbouwwoningen van
Hyboma (nrs. 97 -103)
Brugsesteenweg – het vervangen van een defecte ondergrondse ICS-kabel ter hoogte van het
kruispunt met Landsmanstraat
Kasteelstraat – het vervangen van een defecte ondergrondse ICS-kabel ter hoogte van de
woningen 15 en 28-30
Krekelstraat – het uitbreiden van het ondergronds ICS-net voor uitrusting van de private
verkaveling van bvba Christophe Walleyn (42 meter leiding)
FUNCTIONELE INFORMATIE
75
GEMEENTE WINGENE

JAARVERSLAG 2012
Schoolstraat – het plaatsen van 20 meter ondergrondse kabel thv appartementsblok Danneels
d. Watervoorziening
1. Uitgevoerde werken tijdens 2012

aanpassingswerken aan het net tgv wegenis- en verkavelingswerken
2. Aantal aangesloten woningen en gebouwen op het net (per 1/1/2012) : 5.716
e. Openbare verlichting
Uitgevoerde werken tijdens het dienstjaar 2012
Wingene





Balgerhoekstraat – het bijplaatsen van een armatuur op een bestaande betonnen steunpaal thv
huisnr. 130
Kostprijs : € 182,40
Blauwhuisstraat – het bijplaatsen van een armatuur op een bestaande betonnen steunpaal thv
huisnr. 1
Kostprijs : € 220,70
Boekweitlaan – het vervangen en verplaatsen van 4 OV-palen en armaturen
Kostprijs : € 3.605,73
Hoogweg – het bijplaatsen van een armatuur op een bestaande betonnen steunpaal thv huisnr.
25
Kostprijs : € 220,70
Rozendalestraat – het verplaatsen van 3 lichtpunten wegens verkeerde plaatsing
Kostprijs : € 1.262,84
Zwevezele


f.
Wingenesteenweg – het herbevestigen van een armatuur aan een bestaande paal
Kostprijs : € 34,39
IJzerbergstraat – het bijplaatsen van een armatuur op een bestaande betonnen steunpaal
Kostprijs : € 220,70
Telefoon
Uitgevoerde werken tijdens het dienstjaar 2012
Wingene


Egemsestraat – het plaatsen van een verdeelkast + het leggen van HDPE-buizen tussen de
huisnrs. 47 en 65
Het plaatsen van ROP-kasten op diverse locaties in de gemeente teneinde het glasvezelwerk te
kunnen opwaarderen - Hillesteenweg (nr. 62), Breughellaan (nr. 2), Beernemstraat (nr. 90),
Ruiseledesteenweg (nr. 90), Tieltstraat (nr. 60), Ruiseledesteenweg (nabij Kortstraat),
Predikherenstraat (nabij café De Radio), Predikherenstraat (nabij Balgerhoekstraat),
Egemsestraat (nr. 65), Beernemstraat (nr. 14), Tieltstraat (ter hoogte van kruispunt met
Kapellestraat), Tieltstraat (nr. 49)
Zwevezele

76
Het plaatsen van ROP-kasten op diverse locaties in de gemeente teneinde het glasvezelwerk te
kunnen opwaarderen - Zeswegestraat (nr. 53c), Bruggestraat (nr. 39), Schoolstraat (34B),
IJzerbergstraat (nr. 45), Wingenesteenweg (nr. 1), Bruggestraat (nr. 214), Pastorijstraat (ter
hoogte van kruispunt met Rupsenstraat)
FUNCTIONELE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012





f.
GEMEENTE WINGENE
Hommelstraat/Meikeverstraat/Vlinderstraat/Bruggestraat – het uitbreiden van het telefoonnet met
105 meter voor uitrusting van de sociale verkaveling van Interbrugse
Rupsenstraat – het graven van een telefoonkabel ter hoogte van huisnr. 1
het leggen van telefoonkabels op diverse locaties ter verbetering van het net (Schoolstraat,
Pastoor Goethalsstraat, Hille, Zonnebekestraat, Zeswegestraat, Bruggestraat, Lichterveldestraat,
Tramstraat, Rupsenstraat)
Torhoutstraat – het uitbreiden van het telefoonnet met 170 meter leiding voor uitrusting van de
private verkaveling van Georges Ampe
IJzerbergstraat – het uitbreiden van het telefoonnet met 820 meter leiding voor uitrusting van de
private verkaveling van Securim
Telefoon
Wingene

Sint-Jorisstraat – het uitbreiden van het telefoonnet voor uitrusting van de private verkaveling van
Joos Verkest
Zwevezele

Meikeverstraat/Hommelstraat – het uitbreiden van het telefoonnet voor uitsuting van de
verkaveling Vivendo
2.6.4. Telegrafie en telefonie
Aantal openbare telefooncellen : 2
Situering
Wingene
Zwevezele
Oude Bruggestraat 13
Bruggestraat 6
2.6.5. Toerisme
a. Toeristische infrastructuur in de Gemeente

Provinciale fietsroutes die onze gemeente doorkruisen
i. Fietsnetwerk Brugse Ommeland Noord (i.s.m. Brugse Ommeland – Westtoer)
ii. Fietsnetwerk Brugse Ommeland Zuid (i.s.m. Brugse Ommeland – Westtoer)
iii. Kastelenroute: 56 km (via Café De Landsman)
iv.
Wastineroute: 50 km (via Kerkplein Wingene en Zwevezele)
v. Bulskampveldroute langs Wildenburg: 43 km

Bewegwijzerde wandelpaden die onze gemeente doorkruisen:
i. Stretjeswandeling: 8,5 km
ii. Wandelroute Wildenburg 6.7 km (i.s.m. Brugse Ommeland – Westtoer)
iii. Wandelroute Vrijgeweid 12.8 km (i.s.m. Brugse Ommeland – Westtoer)
iv.
Wandelnetwerk Bulskampveld (i.s.m. Brugse Ommeland – Westtoer)
v. Wandellussen op St. Pietersveld: 4 km (i.s.m. Natuurpunt vzw)
vi.
Leerpad rond het Streekcentrum St. Pietersveld: 3 km
vii.
10.000 Stappen wandeling: 7 km

Toeristische autoroutes die onze gemeente doorkruisen:
FUNCTIONELE INFORMATIE
77
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
i. Houtlandroute: 81 km (i.s.m. West-Vlaamse Vereniging voor de Vrije Tijd vzw)
ii. Molenlandroute: 82 km (i.s.m. West-Vlaamse Vereniging voor de Vrije Tijd vzw)

Bewegwijzerde ruiterpaden die onze gemeente doorkruisen:
i. Groenhove Ruiterpad: 23 km
ii. Bulskampveldroute: 18 km

Mountainbikeroute
i. Mountainbikeroute Breughel-Molen: 36 km en 23 km (via Streekcentrum St.
Pietersveld)

Toeristisch fietsenverhuur en -herstel
i. Restaurant Den Haze in de Predikherenstraat 18 te Wingene
ii. Restaurant en logies ‘Het Kaarsenhof in de Landsmanstraat 15 te Zwevezele
iii. Fietsen Vandevyvere in de Ruiseledesteenweg 69 te Wingene
iv. Fietsen Opsomer in de Hillesteenweg 20 te Wingene
v. Fietsservice De Lobel in de Leenmolenstraat 17 te Wingene

Recreatiemogelijkheden:
i. Recreatiebad De Alk, Wingene
ii. Kasteelpark Zwevezele
iii. Sint Pietersveld
iv. Wildenbrug
v. Natuurgebied Gulke Putten

Het fietsroutenetwerk van het Brugs Ommeland werd uitgebouwd in Wingene en Zwevezele.

De gemeente verspreidde in 2006 voor het eerst een toeristische kaart van de gemeente. Eind
2011 werd gestart met de opmaak van een vernieuwde, groenere versie. Deze wordt in 2012
verspreid in alle Wingense bussen.
78
FUNCTIONELE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
b. Logies
c.

Het Kaarsenhof, Landsmanstraat 15

Het Verloren Goed, Verlorengoedstraat 6

St. Pietersveld, Sint Pietersveld 26

Het Brembos, Bremdreef 112
Restaurants

Bistrot La Vadrouille, Brugsesteenweg 104

’t Blauwhuis, Beernemsteenweg 163

Bruegel, Brugsesteenweg 35

Cuisine Kwizien, Bruggestraat 45

De Filou, Futselstraat 42

De Koornbloem, Tieltsteenweg 13

De Lieve, Pastorijstraat 85

Den Haze, Predikherenstraat 18

De Oude Meerlaan, Kortrijksteenweg 43

Eikenhof, Bruggestraat 212

Peetje Klakke, Markt 1

Sint-Pietersveld, Vagevuurstraat 39

Shanghai City, Kortrijksteenweg 2

Sint-Hubert, Beernemsteenweg 159

Wildenburg, Beernemsteenweg 167
d. Hoeve- en streekproducten

De Sparre, Hillesteenweg 65

De Cirkel, Pastoor Termotestraat 12

Superette Mireille, Hille 76

Hoeve Dejonckheere, Meiboomstraat 51

d’Halluin Ivan, Balgerhoekstraat 45
FUNCTIONELE INFORMATIE
79
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012

Het Kaarsenhof, Landsmanstraat 15

De Rick, Ricksteenweg 29

Deriemaecker Marleen, Beernemsteenweg 12

’t Hof Rozendale, Rozendalestraat 37

Smart-Ijs, Noordakkerstraat 1

Zuivel ’t Blauwhuis, Beernemsteenweg 145
e. Toeristische dienst
De toeristische dienst is ondergebracht bij de dienst Feestelijkheden en Cultuur in het gemeentehuis
van Wingene. De balie is geopend op maandag -, dinsdag-, donderdag -, vrijdagvoormiddag en op
woensdagvoormiddag– en namiddag. In 2011 werden ook ‘Infopunten voor toerisme’ geopend. Deze
kunnen bezocht worden buiten de openingsuren van de Toeristische Dienst en beschikken over een
assortiment van gratis te verkijgen toeristische kaarten.
 Recreatiebad ‘de Alk’, Beernemsteenweg 23
f.

Café ’t Mandeken, Marktplein 6

Restaurant Het Blauwhuis, Beernemsteenweg 163

Café Vierwegen, Balgerhoekstraat 63
Toeristische activiteiten

Jaarlijkse carnavalfeesten in Zwevezele op zaterdag 26 en zondag 27 februari 2011 met het
verkiezingsbal, kindercarnaval, Kroegentocht en Carnavalstoet.

De gemeente is sinds 2000 aangesloten bij de toeristische regio Brugs Ommeland (Westtoer)
en het Tielts Plateau (Westtoer)

De gemeente is ook aangesloten bij de VVV ’t Tieltse Molenland.

Toeristisch arrangement ‘Ommetoertje’, met in Wingene als themawandeling ‘In de sporen van
Baron van der Bruggen’

Opstart toeristisch arrangement 4ommetoertje’, met focus op Sint-Jan, en de uittocht van veel
Wingenaars in de 18de en 19de eeuw
80
FUNCTIONELE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
2.7. Landbouw, tuinbouw, veeteelt, bosbouw,
visvangst
Bron : www.lokalestatistieken.be
2.7.1. Telling van de groententeelten in open lucht op 1 september 2011,
2010
De tellingen gebeuren vanaf 2012 niet meer door de gemeente.
De cijfers voor groententeelten en landbouw zijn te vinden op www.lokale
statistieken.be
soort
groen geoogste
stamslabonen
tuinwortelen
witte selder
spinazie
andere groengeoogste bonen
bloemkolen
kropsla
veldsla
rode kolen
witte kolen
savooikolen
spruitkolen
prei
groene selder
krul/breedbladige andijvie
andere groenten
totale opp.groententeelt
bestemming
inmaak
vers
inmaak
vers
inmaak
vers
inmaak
vers
2011
27ha 90a
2010
37ha 20a
38ha 40a
1ha 50a
10ha 40a
21ha 40a
4ha 25a
8ha 80a
18ha 00a
47ha 35a
26ha 80a
6ha 13a
1ha 70a
1ha 70a
40a
1ha 70a
1ha 70a
44a
39ha 36a
1ha 30a
29ha 90a
217ha 93a
44ha 60a
20a
80a
17ha 50a
171ha 54a
2.7.2 Landbouwgegevens
2010
Oppervlakte
cultuurgrond
Dieren
totaal aantal varkens
totaal aantal pluimvee
totaal aantal runderen
Bedrijven
aantal bedrijven met pluimvee
aantal bedrijven met varkens
aantal bedrijven met runderen
FUNCTIONELE INFORMATIE
5.372 ha
166.666
1.042.463
14.504
21
143
178
81
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
aantal landbouwbedrijven
aantal bedrijven met minder dan 10 ha cultuurgrond
aantal bedrijven met 10 tot minder dan 30 ha cultuurgrond
aantal bedrijven met 30 tot minder dan 50 ha cultuurgrond
aantal bedrijven met meer dan 50 ha cultuurgrond
Tewerkstelling
aantal personen
aantal arbeidsjaareenheden
351
187
109
36
19
651
519
2.8. Onderwijs
2.8.1. Algemene voorzieningen
 Scholen Zwevezele: CLB (Centrum voor Leerlingbegeleiding en MST), Papebrugstraat 8, 8820 Torhout  050/21.27.34.
 Scholen Wingene: CLB (Centrum voor Leerlingbegeleiding en MST), Groet Hulststraat 55/1, 8700 Tielt  051/42.66.42.
2.8.2. Primair onderwijs
Alle scholen van Wingene en Zwevezele zijn aangesloten bij de Scholengemeenschap Driespan. In
Wingene zijn dit 4 scholen, namelijk V.G.B.S. Sint-Jan, V.G.B.S. Wingene-Centrum, V.G.B.S. St. Elooi en
V.G.B.S. Wildenburg. In Zwevezele zijn er 3, namelijk De Regenboog, De Vlieger en De Horizon. De
scholen van Ruiselede zijn ook aangesloten bij dezelfde scholengemeenschap.
Wingene :
 Vrije gesubsidieerde basisschool Wildenburg, Beernemsteenweg 117, 8750 Wingene
 051/65.75.57 -  051/65.88.41 -  [email protected]
 Vrije gesubsidieerde basisschool St.-Elooi, Rozendalestraat 125, 8750 Wingene
 051/65.75.57 -  051/65.88.41 -  [email protected]
 Vrije gesubsidieerde basisschool Sint-Jan, Balgerhoekstraat 80, 8750 Wingene
 051/65.75.57 -  051/65.88.41 -  [email protected]
 Vrije gesubsidieerde basisschool, Nieuwstraat 16, 8750 Wingene
 051/65.68.52 -  051/63.78.41 -  [email protected]
Zwevezele :
 De Regenboog, Schoolstraat 8, 8750 Zwevezele
 051/61.27.39 -  051/72.58.68 –  [email protected]
 De Horizon, Sint-Jozefstraat 7a, 8750 Zwevezele
 051/61.13.09. -  051/72.58.68 -  [email protected]
 De Vlieger (Kleuter), Pastorijstraat 55, 8750 Zwevezele
 051/61.27.39 -  051/72.58.68 -  [email protected]
82
FUNCTIONELE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
Directies Wingene en Zwevezele
Coördinerend directeur van de scholengemeenschap Driespan
- Lieven Verkest
ICT directeur (= eindverantwoordelijke informatica)
- Lieven Verstraete
Algemene directies (= eindverantwoordelijkheid scholengroep)
- Zwevezele: Peter Van Iseghem
- Wingene centrum: Riet Lambrecht
- Wijkscholen Sint Jan, Sint Elooi, Wildenburg: Stijn Verkinderen
Administratieve directies (= administratieve taken scholengroep)
- Zwevezele: Ronny Werbrouck
- Wingene Centrum: Hubert Kaes
- Wingene Wijkscholen: Stijn Verkinderen
Pedagogische directies
- Zwevezele: Martine Christiaens
- Wingene: Riet Lambrecht en Piet Verroens
Peter- of meterschap (= opvolgen dagelijkse organisatie)
- De Regenboog: Peter Van Iseghem
- De Vlieger: Ronny Werbrouck
- De Horizon: Martine Christiaens
- Centrumschool Wingene kleuter: Riet Lambrecht
- Centrumschool Wingene lager: Hubert Kaes
- Sint Jan: Stijn Verkinderen
- Sint-Elooi: Piet Verroens
- Wildenburg: Stijn Verkinderen
Hoofdsecretariaten



Wingene Centrumschool
 051/65.68.52
 051/63.78.52
 [email protected]
Wingene Wijkscholen
 051/65.75.57
 051/66.88.41
 [email protected]
Zwevezele: in de Regenboog (ook voor de Vlieger)
 051/61.27.39
 051/72.58.68
 [email protected]
Bijsecretariaat

Zwevezele: in de Horizon
 051/61.13.09
 051/72.58.68
 [email protected]
FUNCTIONELE INFORMATIE
83
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
2.8.3. Kunstonderwijs
a. Stedelijke academie voor muziek en woord te Tielt
Lakenmarkt 4 ( 051/42.82.60) - [email protected]
Bijafdeling Wingene, Nieuwstraat 2.
Mogelijke opleidingen te Wingene :
studierichting
notenleer 1°
jaar
notenleer 2°
jaar
notenleer 3°
jaar
notenleer 4°
jaar
Piano
viool
klarinet + sax
dwarsfluit
koperblazers
dictie 1° jaar
dictie 2° jaar
dictie 3° jaar
dictie 4° jaar
TOTAAL
Viool
klarinet + sax
Dwarsfluit
Koperblazers
dictie 1° jaar
dictie 2° jaar
dictie 3° jaar
dictie 4° jaar
TOTAAL
84
2012
14
2011
18
2010
18
2009
25
18
16
16
11
11
11
11
11
16
16
16
11
23
14
12
20
6
7
7
11
1
160
20
11
11
17
7
0
6
4
9
146
11
11
17
7
0
6
4
9
146
20
11
11
17
7
0
6
4
9
146
27
11
17
16
4
3
5
8
3
152
11
17
16
4
3
5
8
3
152
11
11
17
7
0
6
4
9
146
FUNCTIONELE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
Mogelijke opleidingen te Zwevezele, Schoolstraat 8 :
Studierichting
2011
2010
2009
notenleer 1° jaar
14
14
11
notenleer 2° jaar
9
9
9
notenleer 3° jaar
8
8
10
5
12
3
9
60
5
12
3
9
60
12
0
9
2
53
dictie 1° jaar
dictie 2° jaar
dictie 3° jaar
dictie 4° jaar
TOTAAL
b. Kunstacademie te Tielt (beeldende kunst)
Lakenmarkt 3 -  en  051/ 42.82.70 –  [email protected]
bijafdeling Wingene, Beernemstraat, z.n.
Mogelijke opleidingen :
Studierichting
lagere graad Wingene (7-11 jaar)
middelbare graad Wingene (12-17 jaar)
lagere graad Zwevezele (7-11 jaar)
TOTAAL
FUNCTIONELE INFORMATIE
2011
81
21
48
150
2010
94
20
33
147
2009
81
16
26
123
85
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
2.9.
Jeugd, Cultuur, Bibliotheek, Sport, Kinderopvang
2.9.1.
Jeugd
De algemene vergadering komt maandelijks bijeen. Het dagelijks bestuur (het buro) bestaat uit de
voorzitter, secretaris en schepen. Zij bereiden de jeugdraden inhoudelijk voor.
1. Jeugdraad
a. Algemene Vergadering 2011-2012
De algemene vergadering komt maandelijks bijeen. Het dagelijks bestuur (het buro) bestaat uit de voorzitter,
ondervoorzitter en secretaris. Zij bereiden de jeugdraden inhoudelijk voor
Naam Vereniging
Naam Vertegenwoordiger
Adres vertegenwoordiger
Gemeente
Acolitaat
Anouk Van Hootegem
Keizerstraat 2
8750 WINGENE
Animator jeugddienst
Erik Werniers
Beernemstraat 25
8750 WINGENE
Chiro Jokwy-Mekwy
Elsemieke Caerels
Tieltsesteenweg 15A
8750 WINGENE
Chiro Jokwy-Mekwy
Bert Defour
Brugsesteenweg 189
8740 Egem
Chiro Jokwy-Mekwy
Karel Vandewiele
Kortstraat 8
8750 WINGENE
Chirojongens Zwevezele
Hannes Vermoortele
Rijkestraat 37
8750 ZWEVEZELE
Chirojongens Zwevezele
Pallieter Kerckhove
Vannekenstraat 23
8750 ZWEVEZELE
Chirojongens Zwevezele
Jelmer Ver Eecke
Vrijgeweidstraat 6
8750 ZWEVEZELE
Chiromeisjes Zwevezele
Eva Casteleyn
Vrijgeweidstraat 3
8750 ZWEVEZELE
Chiromeisjes Zwevezele
Shauny Maes
Zeswegestraat 39
8750 ZWEVEZELE
Chiromeisjes Zwevezele
Janne Goutry
Boterstraat 8
8750 ZWEVEZELE
Jeugdhuis de Hobbit
Zora Van Nieuwenhuyse
Hille 177
8750 ZWEVEZELE
Jeugdhuis de Hobbit
Vic Van Nieuwenhuyse
Hille 177
8750 ZWEVEZELE
Jeugdhuis de Hobbit
Andres Huvaere
Belgiëlaan 5
8750 ZWEVEZELE
Jeugdhuis de Mutse
Sem Bultinck
Molenstraat 15
8750 WINGENE
Jeugdhuis de Mutse
Stan Minne
Lavoordestraat 75
8749 WINGENE
KAJ jongens +20
Nick Schotte
H. Sacramentstraat 27
8750 WINGENE
KAJ meisjes Wingene
Lieselot Bousson
Oude Bruggestraat 85
8750 WINGENE
KAJ meisjes Wingene
Van Damme Tessa
Rupsenstraat 7
8750 Zwevezele
KAJ meisjes Wingene
Annelies Algoedt
Hoogweg 4
8750 Wingene
KAJ Wingene -16
Stijn Haeck
Beernemsteenweg 34
8750 WINGENE
KAJ Wingene -16
Lode Mannens
Beernemsteenweg 30
8750 Wingene
KLJ Wingene
Tim Delamillieure
Bertstraat 4
8750 WINGENE
KLJ Wingene
Sam Gheldof
Nieuwstraat 21
8750 WINGENE
KLJ Wingene
Bert Vandecaveye
Helakkerstraat 9
8750 WINGENE
KLJ Zwevezele
Vic Vandaele
Bruggestraat 161
8750 ZWEVEZELE
Schepen van Jeugd
Lieven Huys
Pastorijstraat 120
8750 ZWEVEZELE
Onafhankelijk
Celien Casteleyn
Vrijgeweidstraat 3
8750 ZWEVEZELE
Onafhankelijk
Jasmien Kerckhove
Vannekenstraat 23
8750 ZWEVEZELE
Onafhankelijk
Jade Vannieuwenhuyse
Kleine Veldstraat 10
8750 WINGENE
Onafhankelijk
Martijn Verfaillie
Keukelstraat 66c
8750 WINGENE
Secretaris Jeugdraad
Bryon Kris
Beernemstraat 25
8750 WINGENE
Voorzitter
Alexander Den Baes
Meiboomstraat 3
8750 ZWEVEZELE
86
FUNCTIONELE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
b. Behandelde dossiers/thema’s
Brandveiligheid als JBP-prioriteit
Brandveiligheid is een prioriteit in het Jeugdbeleidsplan 2011-2013. Voor deze prioriteit werd een lokalenmap
ontwikkeld, brandpreventiebezoeken en een brandpreventievorming georganiseerd.
Op basis van de adviezen van de brandpreventieadviseurs werd een bestelling opgemaakt voor
brandveiligheidsmateriaal.
In 2012 werd het subsidiereglement goedgekeurd voor de uitvoering van brandveiligheidswerken in jeugdlokalen.
De inrichting van het skatepark in Zwevezele
Een aantal skaters hebben samen de Jeugddienst de uitrusting van het nieuwe skatepark besproken. Er werd vanuit
de werkgroep drie voorstellen opgemaakt om het nieuwe skatepark in Zwevezele in te richten.
Cultuur als JBP-prioriteit
In 2012 werd het subsidiereglement goedgekeurd ter ondersteuning van jeugdcultuur. Het subsidiereglement kadert
binnen de Vlaamse prioriteiten voor de beleidsperiode 2011-2013.
Website
In 2012 werd gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe website. Op de website zullen jongeren, kinderen en
ouders terecht kunnen voor alle info voor en door jongeren en kinderen.
De website wordt gelanceerd in 2013.
JBP 2011 - 2013
De verantwoordingsnota 2012 werd goedgekeurd.
Jaarlijkse BBQ voor jeugdwerkers
Op 17 augustus organiseerde de Jeugdraad hun jaarlijkse BBQ om alle jeugdwerkers uit de gemeente samen te
brengen en hen te bedanken voor hun inzet.
2. Jeugddienst
Subsidies
De bestaande financiële middelen voor het particulieren jeugdwerk werden behouden. De verschillende
jeugdorganisaties hebben een subsidieaanvraag kunnen indienen. Zij worden gesubsidieerd voor hun werking,
kamp, energieverbruik in hun lokalen, kadervorming, deelname aan de Jeugdraad.
De algemene subsidiepot bedraagt 19.500,00 € en werd als volgt verdeeld :
Jeugdraad :
Kadervorming :
Projectsubsidies :
Energieverbruik :
Kamp :
Werking :
1.200,00 €
244,50 €
1.250,00 €
3.818,75 €
4.545,36 €
8.441,39 €
Kadervorming
In 2012 werden er € 244,5 uitgekeerd aan jongeren die een opleiding tot Animator volgden. Volgende personen
ontvingen een subsidie voor gevolgde kadervorming. Het gaat hier over individuele jongeren die een opleiding tot
(hoofd)Animator in het Jeugdwerk of (hoofd)instructeur volgden :
FUNCTIONELE INFORMATIE
87
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
Deelnemer
Decloedt Julie
De Coninck Joyce
De Jaeger Tessa
Duyck Steven
Van Overbeke Amber
Kost cursus
€ 165,0
€ 115,0
€ 115,0
€ 90,00
€ 115,0
Toelage
60,00 €
57,50 €
57,50 €
12,00 €
57,50 €
Vormingsorganisatie
VDS
Kazou
Kazou
Kazou
Kazou
Energieverbruik
De kosten voor verbruik van gas, water, elektriciteit kunnen ingediend worden. Onderhoud van branders, kosten
voor een brandverzekering, inrichten van een lokaal, … worden niet meegeteld.
De infrastructuurkosten worden gesubsidieerd op basis van het aantal m² van het gebouw, rekening houdend met
een coëfficiënt die voor de vereniging van toepassing is.
Kampsubsidies
Het aantal overnachtingen maal het aantal deelnemers geeft het totaal aantal punten. Leiding, kookouders, … tellen
niet mee.
Werkingssubsidies
Hoe meer activiteiten er worden aangeboden voor diverse leeftijdscategorieën, hoe meer subsidies er verkregen
worden. Ook voor gebrevetteerde leidingsmensen kunnen punten verdiend worden. Deze regeling telt ook voor de
jeugdhuizen, hoe meer activiteiten, hoe meer subsidies. Aanwezigheid op de Jeugdraad wordt hier ook meegeteld.
Totaal jeugdorganisaties
Werkings
subsidie
125,00
Kamp
subsidie
€
-
Infrastructuur
subsidie
-
€
125,00
subsidie 2010 2011
€
125,00
verschil
Acolieten
€
Chiro Wingene
€ 1.553,09
€ 1.247,10
€ 1.146,00
€ 3.946,20
€ 4.231,55
€ 285,35-
Chirojongens
€ 1.343,81
€ 1.267,16
€ 959,00
€ 3.569,97
€ 3.490,98
€
Chiromeisjes
€ 1.711,67
€ 1.815,96
€ 926,00
€ 4.453,62
€ 4.201,24
€ 252,38
KAJ
€
896,67
€ 182,33
€ 285,50
€ 1.364,49
€ 1.130,03
€ 234,46
KLJ Wingene
€
762,06
€
-
€
82,00-
€
680,06
€
791,80
€ 111,74-
KLJ Zwevezele
€
520,51
€
-
€ 160,00-
€
360,51
€
510,63
€ 150,12-
KAJ-meisjes
€
252,23
€
32,82
€ 164,81
€
449,86
€
403,44
€
46,42
De Mutse
€
634,24
€
-
€ 149,75
€
783,99
€
742,49
€
41,50
De Hobbit
€
642,11
€
-
€ 111,50
€
753,61
€
519,35
€ 234,26
TOTAAL
€ 8.441,39
€ 3.500,56
€ 16.487,31
€ 4.545,36
€
totaal
2011 - 2012
€
78,99
€ 16.146,51
Opmerkingen
De Jeugddienst volgde nauw de verenigingen op de voet die te laat hun aanvraag tot subsidie indienden of waarvan
men merkte dat niet alles werd aangevraagd met de nodige documenten. Hierdoor werd door elke vereniging een
min of meer correcte subsidieaanvraag ingediend.
Grabbelpas
Grabbelpas is een organisatie van de Jeugddienst en de sportdienst in samenwerking met de dienst cultuur, de
bibliotheek, de buitenschoolse kinderopvang en de speelpleinwerking. Alle activiteiten worden begeleid door een
team van bekwame en gemotiveerde monitoren. Grabbelpas is een aanbod voor kleuters vanaf vier jaar en de
kinderen uit de lagere school.
88
FUNCTIONELE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
Elk kind dat wenst deel te nemen aan de vakantiewerking is verplicht een grabbelpasje aan te kopen. Een
grabbelpas staat niet enkel garant voor grabbelpasplezier maar ook voor spelamusement op het speelplein. Het
kopen van een pasje is het afsluiten van een verzekering voor slechts € 3,00.
Voor alle Grabbelpasactiviteiten moet vooraf gereserveerd, ingeschreven en betaald worden. Ouders krijgen een
fiscaal attest voor activiteiten die betaald werden en waar ook de kinderen op aanwezig waren.
Grabbelpas is een initiatief van VVJ (Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en –consulenten). Hun promotiemateriaal
wordt gebruikt.
Tijdens de korte vakanties (krokus, pasen, herfst) wordt een gezamenlijk aanbod uitgewerkt door de Jeugddienst en
de Sportdienst. Tijdens de zomervakantie wordt het leeuwendeel van het spelaanbod voorbereid door de
Jeugddienst. Telkens voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
vakantie
Krokus
pasen
zomer
herfst
aantal act.
6
11
61
4
min.
0
2
1
16
max.
20
30
99
46
In 2012 werden 801 grabbelpasjes verkocht.
Speelpleinwerking
Speelplein Kadet biedt dagelijks avontuurlijke en uitdagende activiteiten aan voor kinderen van 4 tot 12 jaar. In de
eerste helft van de namiddag wordt geleid spel aangeboden door de monitoren. Na de pauze draaien de rollen om
en kiezen kinderen wat zij willen spelen, de monitoren spelen mee en zorgen voor leuke spelimpulsen.
Speelplein Kadet was gedurende de zomervakantie 37 dagen toegankelijk voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
Speelplein Kadet werd georganiseerd op twee locaties, Wingene en Zwevezele, telkens van 13u30 tot 17u30. In juli
en augustus was er telkens een topdag op het einde van de maand waarbij de lagere schoolkinderen een volledige
dag naar het speelplein konden komen (10u tot 17u30)
gem. aantal kinderen
min. aantal kinderen
max. aantal kinderen
Wingene
48.2
24
76
Zwevezele
49.8
10
88
SWAP
SWAP is een aanbod voor 12 tot 16 jarigen dat aan tieners wordt aangeboden in een intergemeentelijke
samenwerking WORMDT (Wingene, Oostrozebeke, Ruiselede, Meulebeke, Dentergem, Tielt).
Elke tiener die wenst deel te nemen aan de SWAP-werking is verplicht een SWAP-pas aan te kopen. Het kopen van
een SWAP-pas is het afsluiten van een verzekering voor slechts € 3,00.
Voor alle SWAP-activiteiten moet vooraf gereserveerd, ingeschreven en betaald worden.
SWAP is een initiatief van VVJ (Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en –consulenten). Hun promotiemateriaal wordt
gebruikt.
FUNCTIONELE INFORMATIE
89
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
Tijdens de paasvakantie werden er 4 SWAP-activiteiten georganiseerd: Dagje Gent, Discobowling, Avonturendag en
Bobbejaanland.
Er werden 10 SWAP-activiteiten georganiseerd tijdens de zomervakantie : Gamen en koken, Sportkriebels, Ter
Borcht, Pullpaintbal en Quad, Avonturendag, Gavermania, Kijk Uit, Bobbejaanland, Toveren met elektronen en
Poolparty.
In 2012 werden 71 SWAP-pasjes verkocht. Dit is meer dan het aantal tieners dat deelnam, dit valt te verklaren.
Voor activiteiten van de sportpromotie (breakdance, hiphop, clipdance, …) is ook een SWAP-pas noodzakelijk.
Monitoren staan garant voor een kwalitatieve vakantiewerking
In 2012 konden wij rekenen op een 25 nieuwe monitoren. 4 van deze nieuwe monitoren hebben een cursus
“Animator” gevolgd.
In 2012 werd via de gemeentelijke Info, de gemeentelijke website, de Jeugdraad, de Jeugdbewegingen, Facebook
… actief gezocht naar nieuwe monitoren. Jongeren van 16 jaar werden persoonlijk aangeschreven en kandidaat –
monitoren konden zich aanmelden bij de Jeugddienst. Daar kregen zij de nodige uitleg over wat van een monitor
verwacht wordt en waar zij hun basiscursus konden volgen.
Een 50-tal monitoren begeleiden onze activiteiten
De nieuwe monitoren hebben samen met de anciens een leuke vakantie uitgewerkt. In het totaal hebben wij op 59
verschillende monitoren, waaronder 6 hoofdmonitoren, kunnen rekenen. Tijdens de bivakperiodes van de
jeugdbewegingen is er steeds een terugval in het aantal beschikbare monitoren. Dit heeft echter geen problemen
opgeleverd. Er werden telkens voldoende monitoren ingezet.
Inzet van monitoren
Dagelijks werden 6 tot 9 monitoren + 1 hoofdmonitor ingezet op het Speelplein van Zwevezele
Dagelijks werden 6 tot 9 monitoren + 1 hoofdmonitor ingezet op het Speelplein van Wingene
Bij elke grabbelpasactiviteit werden telkens voldoende monitoren (per 10 kinderen 1) + 1 hoofdmonitor ingezet.
Vergoeding monitoren
De monitoren krijgen een vrijwilligersvergoeding. Deze werd op 23 april 2007 door de gemeenteraad opnieuw
vastgesteld. De vergoeding van de monitoren wordt vastgesteld op basis van artikel 10 van de Wet betreffende de
rechten van vrijwilligers (3 juli 2005, BS 29 augustus 2005). Het geïndexeerde maximumbedrag per dag wordt
uitgekeerd aan een gebrevetteerde monitor voor een volle dag prestatie :
Volle dag
Halve dag
Voorbereiding
90
Gebrevetteerde Moni
100 % van het maximum
75 % van het maximum
20 % van het maximum
Niet Gebrevetteerde Moni
70 % van het maximum
50 % van het maximum
15 % van het maximum
FUNCTIONELE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
De monitoren werden in 2012 als volgt vergoed :
Gebrevetteerde Moni
Volle dag
Halve dag
Voorbereiding
Niet Gebrevetteerde Moni
31,440 €
23,580 €
6,288 €
22,008 €
15,720 €
4,716 €
In totaal werd € 25.174,59 uitbetaald aan de monitoren.
Stuurgroep speelpleinwerking Moeder Pret
Voor de zomer waren er 3 voorbereidende vergaderingen waarop de werking van het speelplein onder loep werd
genomen en afspraken en verwachtingen naar de zomer van 2012 werden besproken en vastgelegd.
De stuurgroep organiseerde samen met de Jeugddienst een moniavond voor nieuwe en ervaren moni’s en een
vormingsdag op 18 mei.
Na de zomer organiseerde de Jeugddienst een evaluatiemoment voor geïnteresseerde speelpleinmedewerkers.
Locaties Speelpleinwerking
Tijdens de zomervakantie van 2012 werd het speelplein Pret Kadet in Wingene georganiseerd op de site van het
Parochiaal Centrum en de terreinen van Chiro Wingene. Het complex van het Parochiaal Centrum beschikt over veel
binnen- en buitenruimte, de nabijheid van een speelplein en de terreinen van Chiro Wingene. Tijdens de zomer van
2013 kan de speelpleinwerking in Wingene opnieuw georganiseerd worden op het Parochiaal Centrum.
In Zwevezele kon de speelpleinwerking terecht in het Kasteelpark. Voor grote binnenactiviteiten werd er gebruik
gemaakt worden van de Sporthal/Damberd die op enkele minuten wandelen ligt van het Kasteelpark
Alle kinderen en jongeren in onze gemeente krijgen de kans om deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod
De afspraken met het Rode Kruis opvangcentrum werden in 2012 behouden. De afspraak werd opnieuw gemaakt
om een set van 10 grabbelpassen aan te kopen. Met deze grabbelpassen kunnen de kinderen deelnemen aan
Speelpleinwerking Kadet in Wingene.
De grabbelpassen staan niet op naam, dit laat het Rode Kruis opvangcentrum toe om elke dag andere kinderen naar
het speelplein te brengen. De grabbelpasjes werden aangekocht door het Rode Kruis opvangcentrum.
De inclusieve speelpleinwerking blijft behouden en verder uitgebouwd
Tijdens de zomervakantie werd er op het speelplein van Wingene opnieuw inclusief gewerkt. Tijdens de inclusieve
werking worden extra monitoren ingezet. Die extra monitoren nemen de specifieke zorgbehoeften van kinderen met
een beperking op zich.
Voor kinderen met een beperking werken wij met voorafinschrijvingen. Hierdoor kunnen wij de geknipte zorg op maat
garanderen : de monitoren worden ingelicht over de kinderen en hun zorgbehoeftes, info wordt doorgegeven, de
monitoren kunnen zich voorbereiden, vorming wordt aangeboden.
Tijdens een periode van de inclusieve werking wordt de namiddag visueel voorgesteld adhv een bord met het
dagschema en de monitoren van die week.
Tijdens de dagelijkse evaluatie heeft het inclusieproject een vaste plaats.
In de gemeentelijke INFO werden meerdere artikels gepubliceerd.
FUNCTIONELE INFORMATIE
91
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
De Jeugddienst werkt preventief en sensibiliserend aan een brandveilig lokalenbeleid
De lokalenmappen werden bij de verantwoordelijken van de jeugdverenigingen beter gepromoot.
Alle jeugdverenigingen ontvingen een lokalenmap met daarin een aantal nuttige documenten zoals
subsidiereglementen. Het lokalenmap zal jaarlijks nagezien worden op de Jeugddienst. Als de lokalenmap niet in
orde is, zal de uitbetaling van de subsidies van die vereniging uitgesteld worden.
Er werd een vorming georganiseerd waarin leden en leiding van jeugdverenigingen bewust gemaakt worden van
brandgevaren in hun lokalen.
Op 17 december 2012 werd een eerste editie van de Brandveiligheidsvorming georganiseerd i.s.m. de Wingense
Brandweer. Na een theoretische vorming van 1 uur volgde een korte praktische blusoefening waarbij de deelnemers
verschillende blustoestellen mochten testen en een evacuatieoefening in de lokalen van KAJ – Wingene
Jeugdverenigingen beschikken over brandveilige lokalen.
In 2012 werd het subsidiereglement goedgekeurd voor de uitvoering van brandveiligheidswerken in jeugdlokalen. Via
dit reglement voorziet het gemeentebestuur in nazicht van brandblussers, noodverlichting en detectietoestellen.
Daarnaast wordt door het reglement budget voorzien om infrastructurele brandveiligheidswerken in jeugdlokalen uit
te voeren.
Het gemeentebestuur zocht naar een gepaste oplossing om jeugdverenigingen toegang te verlenen aan het
containerpark.
Iedere erkende jeugdvereniging of jeugdhuis kan een toegangskaart aanvragen bij de milieudienst voor het gebruik
van het containerpark. De milieuambtenaar bezorgt de kaart aan de jeugdverenigingen-jeugdhuizen na overleg met
de Jeugddienst. De jeugdverenigingen-jeugdhuizen krijgen daarbij dezelfde rechten als een individuele burger. Bij
overschreiding van bepaalde volumes dienen de jeugdverenigingen een kleine financiële bijdrage te betalen.
Kinderen en jongeren krijgen meer ruimte om te spelen
Op woensdag 28 maart 2012 werd Plein op Stelten georganiseerd in kader van de Buitenspeeldag. Op het Plein op
Stelten waren er 380 kinderen die een ganse namiddag konden kiezen uit verschillende activiteiten: speleobox,
balsporten, sumo, vechtsporten, springkastelen, maquilage, kapsalon, gladiatorenmatten, … . Na afloop van het
Plein op Stelten kregen alle kinderen een gadget.
92
FUNCTIONELE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
De Jeugddienst wordt beter bekend gemaakt
Sinds 2010 heeft de Jeugddienst een eigen Facebookpagina. Via de Facebookpagina wordt er promotie gemaakt
voor zowel Wingense als buitengemeentelijke jongerenactiviteiten.
De vacatures voor monitoren en jobstudenten binnen de Jeugddienst en de Dienst Kinderopvang worden
gepubliceerd op de Facebookpagina.
Na een activiteit van de Jeugddienst worden de foto’s gepost op de Facebookpagina. Via Facebook kunnen jongeren
die gelinkt zijn aan de Jeugddienstpagina ook hun foto’s, opmerkingen,… posten op de Jeugddienstpagina.
Website
In het voorjaar van 2012 zijn de eerste stappen gezet om een jeugdwebsite op te startenOp de website zullen
jongeren, kinderen en ouders terecht kunnen voor alle info voor en door jongeren en kinderen. De website wordt
gelanceerd in 2013.
Voor alle Grabbelpasactiviteiten en de speelpleinwerking Pret Cadet wordt gewerkt met de boekingssite Grabbis.
Voor Grabbelpas moeten ouders vooraf hun activiteit on-line boeken en betalen.
Om de facturatie van de speelpleinwerking te vereenvoudigen worden alle aanwezigheden opgenomen in Grabbis.
Na een maand speelpleinwerking ontvangen de ouders een factuur voor dagen waarop hun kinderen op de
speelpleinwerking aanwezig waren.
Ouders die niet beschikken over een PC of internet kunnen steeds terecht bij de reservatiedienst om activiteiten te
boeken. Activiteiten die geboekt worden op de reservatiedienst worden cash betaald.
Jongeren krijgen een platform aangeboden om hun kunstvorm naar buiten te brengen
In 2012 werd een éénvormig jeugd- en cultuursubsidiereglement goedgekeurd. Door dit reglement kunnen
verschillende kunstvormen financieel en logistiek ondersteund worden.
Jeugdhuis dE Mutse, Chirojongens Zwevezele en Chiromeisjes Zwevezele ontvingen in 2012 een ondersteuning
vanuit Jeugdcultuur-subsidiereglement.
FUNCTIONELE INFORMATIE
93
GEMEENTE WINGENE
2.9.2.
JAARVERSLAG 2012
Cultuur
a. Cultuurraad
De cultuurraad werd in 1993 opgericht. De Schepen van Cultuur is lid met raadgevende stem. De
gemeentelijke cultuurraad werd opnieuw samengesteld op de Algemene vergadering van 22 maart
2007. De Cultuurraad kwam vier maal samen. Daarnaast werd voor de 11-juliviering (Vlaanderen
Feest) terug een werkgroep opgericht.
De herdenkingsplechtigheden van 11 november 2012 gingen door op de dag van Wapenstilstand zelf.
De jaarlijkse 11-juliviering vond plaats op vrijdag 8 juli met optredens van Kato, Dana Winner, Mama’s
Jasje en coverband The Vicious. Het weer viel goed mee, waardoor we konden rekenen op een 500tal bezoekers.
De samenstelling ziet er uit als volgt:
1.
Culturele verenigingen en organisaties, die werken met vrijwilligers
Voorzitter
Ondervoorzitter
Penningmeester
KVLV Zwevezele
Oudercomité Wildenburg
Markant Zwevezele
Ziekenzorg Zwevezele
Plezant Kliekske
KVLV. Wingene Sint-Amand
KVLV. Wingene Sint-Amand
Davidsfonds Zwevezele
Toneelkring Bouckhout
Jong KAV Wingene
KVG Zwevezele
Kunstkring Wenghina
De Hillefisters
Heemkundige Kring “Ons Wingene”
Markant Wingene
Markant Wingene
KWB Wingene
De Totetrekkers
Fotokring Argos
11.11.11-comité
Sint-Amanduskerkkoor
KAV Zwevezele
Woestijnzwijn
Algemeen Boerensyndicaat
Fotoclub Fodiac
KAV Sint-Amand Wingene
Landelijke Gilde Wingene
Unizo
Gezinsbond Wingene
Oudercomité Centrumschool
94
Peter Detavernier
Martine Vanslambrouck
Paul Vanlaere
Nadine Demarez
Liesbeth Rullens
Cecile Vandewalle
Juliette Gobbin
Eric Cornelis
Christine Scherrens
Marie-Christine Vandendriessche
Liesbeth Denolf
Patrick Deblaere
Dorine Vyncke
Marleen Vandendriessche
Mia Callens
Kurt Casteleyn
Raphaël Maes
Mevr. Danneels-Martens
Callewaert Delia
Edwin Blanchaert
Luc Neirinck
Marc Bosman
Johan Braet
Albert Debouck
Simonne Hellebuyck
Brigitte Deré
Eric Degeetere
Frans Defauw
Josianne Vandeputte
Geert Verkinderen
Jan Bergez
Hendrik Dierickx
Johan Vanluchene
Guido Gezellestraat 4
Keukelstraat 66c
Leendreef 6
Vannekenstraat 30A
Hoogweg 43
Hille 168
Bruggestraat 178
Winkelhoekstraat 2
Ratelingestraat 16
Balgerhoekstraat 104
Brokkelingstraat 3b
Akkerstraat 1
Kapellestraat 30a
Bosveldstraat 7
Lavoordestraat 47
Wingensteenweg 17
Egemsestraat 67
Tieltstraat 78
Tieltstraat 57
Hofakkerlaan 31
Bedelfstraat 20c
Bruggestraat 32
Tieltstraat 26
Kapellestraat 14
Brokkelingestraat 3
Rozendalestraat 4
Vrijgeweidstraat 5
Leenmolenstraat 49
Leenmolenstraat 49
Hofakkerlaan 11
Tieltstraat 6
H. Sacramentstraat 6
Rozendalestraat 17
FUNCTIONELE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
Onafhankelijke/deskundigen
Sportraad
Bibliotheekcommissie
Seniorenraad
2.
Ann Martens
Dirk Roelens
Geert Yde
Leo Brengman
Marie-Claire Verrewaere
Kleine Veldstraat 11
Kerkplein 14
Helakkerstraat 11
Beernemsteenweg 113
Tieltstraat 2 bus 3
Waarnemers
Schepen van cultuur
Secretaris
Lieven Huys
Evelien Blommaert
Pastorijstraat 120
Oude Bruggestraat 13
8750 Zwevezele
8750 Wingene
b. Het cultuurbeleidsplan 2012
De gemeenteraad keurde het cultuurbeleidsplan goed op 17 december 2007. Dit betekent dat de
gemeente Wingene verder een beroep kan doen op de subsidiëring van de Vlaamse overheid voor de
werking van de cultuurbeleidcoördinator en vernieuwende initiatieven vanaf 2008. De
loopbaanonderbreking van Rik Pattyn werd opgevangen door een fulltime betrekking, ingevuld door
Joachim Vandendriessche. Evelien Blommaert vult de functie van cubeco in met een halftijdse
betrekking
De invulling en socio-culturele verantwoording van het Cultuurbeleidsplan voor 2012 wordt in deze
tabel weergegeven :
Nooit meer oorlog
Carnaval Zwevezele
Receptie van de
gemeentelijke Raden
Avondmarkt
Theaterwandeling
FUNCTIONELE INFORMATIE
De herdenking van Wapenstilstand WOI, editie 2012, werd een sfeervolle
voorstelling. In de Oude Brouwerij Isebaert stond Kotjesvolk poëtische
muziek te zingen en declameren. Zij zorgden voor de gepaste sfeer die een
intiem moment als dit vraagt. Een 80-tal aanwezigen konden genieten van
deze herdenking, bijgestaan door lokale kunstenaar Pieter Duyck. Een
oorlogsmenu was voorzien voor alle aanwezigen. Daarnaast werden ook nog
2 herdenkingsplechtigheden voorzien, waarbij ook poëzie en muziek voor de
nodige omlijsting zorgden. Dit alles kon een 500 inwoners samenbrengen.
Carnaval leeft in Zwevezele! De 45ste editie van dit volksfeest was wederom
een schot in de roos. Carnval wordt sterk ondersteund door vele lokale
verenigingen, overleg met alle partijen zorgt voor een goeie voorbereiding die
dan op zijn beurt resulteert een een prachtig resultaat. De betrokkenheid van
alle inwoners is een opmerkelijk feit en zorgt voor een bijzonder sterk
gemeenschapsgevoel. Telkens mogen wij weer een massa volk verwachten.
Het gemeentebestuur is de Raden dankbaar voor hun onontbeerlijke inzet en
wil alle vrijwilligers hiervoor traditioneel bedanken. Alle Raden worden hier
vertegenwoordigd: Cultuurraad, Jeugdraad, Seniorenraad, Sportraad en
Milieuraad. Dit is dan ook voor hen een ideaal moment om even van
gedachten te wisselen.
De zomer duurt telkens nog iets langer met Wingene Kermis en de
Avondmarkt op woensdag. Feestcomité Wingene zorgt voor optredens van
Vlaamse artiesten en inkleding van het Kerkplein. De gezellige centrumstraat
loopt vol, zeker 1000 mensen woonden de activiteiten bij. Dit project kadert
binnen de zomerprogrammatie.
Ook de zevende editie van de theaterwandeling was ver op voorhand
uitverkocht. De oud-leiders van Chiro Zwevezele weten telkens weer een
bijzonder gevarieerd aanbod te brengen. Zowel humor, muziek, mime,
goochelachts komen aan bod op zes unieke plaatsen. Deze
gemeenschapsvormende initiatieven kunnen rekenen op financiële en
95
GEMEENTE WINGENE
Roggebroodfeesten
JAARVERSLAG 2012
logistieke steun van uit de gemeente, waardoor comités en verenigingen dit
leefbaar kunnen houden.
De Roggebroodfeesten 2012 waren een waar succes. Op zaterdag kon
iedereen meelopen met de fakkeltocht, genieten van optredens van diverse
artiesten. Samen met de kermis is dit een initiatief dat zowel oud als jong
naar buiten lokt. Op zondag was Wingene in de ban van de reuzen. Meer
dan 50 reuzen uit binnen- en buitenland waren vertegenwoordigd! Het
centrum van Wingene stond dan ook afgeladen vol. Dit bracht zeker 5000
mensen samen.
De cultuurdienst ondersteunde in 2012 diverse projecten, evenementen, zomerprogrammatie en
bouwde ook een eigen programmatie binnen de werking van het CC uit in samenwerking met lokale
verenigingen.
Ondersteuning Projecten:
 Foto- en diatentoonstelling in CC ‘de Feniks’ op 5 en 6 mei 2012 mmv Foto- en Diaclub Fodiac
Wingene
 Tentoonstelling in CC ‘de Wissel’ op 2 en 3 juni 2012 mmv Argos Fotokring Zwevezele
 Place du Tertre aan CC ‘de Feniks’ op zondag 6 mei 2012 in het kader van Week van de
Amateurskunsten mmv Kunstkring Whengina
 Prijsuitreikingsconcert Stedelijke Academie Muziek en Woord op 27 juni 2012
 Vlaanderen Feest te Wingene op 6 juli 2012
 Kermisfeesten in Wingene (mei en september), Zwevezele (juni en oktober), Wildenburg (april),
Sint-Jan (juni en oktober), Hille (juni)
Programmatie CC en zomerprogrammatie:
Voor een overzicht van de programmatie CC en de specifieke zomerprogrammatie: zie verder.
c. Raad van Bestuur Culturele Centra
De Raad van Bestuur van de Culturele centra werd in 2007 opnieuw samengesteld en bestaat uit 7
vertegenwoordigers aangeduid door de Culturele Raad en uit 7 vertegenwoordigers aangeduid door
de politieke fracties in de gemeenteraad. De subsidiering van de gemeenschapscentra werd eind
2007 stopgezet door de Vlaamse overheid. Er werden voorstellen ingediend in het kader van het
participatiedecreet voor school-programmatie, senioren en voor de kinderen in het OC van het Rode
Kruis. De Raad van Bestuur werkte op haar beurt de programmatie uit voor het seizoen 2010-2011.
Samenstelling Raad van Bestuur
afgevaardigden uit de Cultuurraad
Peter Detavernier
Guido Gezellestraat 4
Martine Vanslambrouck
Keukelstraat 66C
Geert Verkinderen
Hofakkerlaan 11
Sabine Schotte
Kaplotestraat 15
Paul Vanlaere
Leendreef 6
Cecile Van De Walle
Hille 168
afgevaardigden uit de politieke fracties
Lieven Huys
Pastorijstraat 120
Diana Cannoot
Rupsenstraat 74
Ann Martens
Kleine Veldstraat 11
Johan Braet
Tieltstraat 26
Martine Bartier
Lijsterlaan 3
Jerry Desendre
Bruggestraat 63
96
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
FUNCTIONELE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
Annick Laurez
Daisy Verberght
Secretaris
Evelien Blommaert
Predikherenstraat 1/a
Wilgenhof 42
8750 Wingene
8750 Wingene
Oude Bruggestraat 13
8750 Wingene
d. Inhoudelijk overzicht eigen programmatie culturele centra 2012
PROGRAMMATIE
2012.01.29
2012.02.24
2012.04.15
2012.05.04
2012.11.09
2012.11.02
Vertelvoormiddag
Blaute en Melaerts
Vertelvoormiddag
De Sprook (annulatie)
De Groote Oorlog
Nigel Williams
CURSUSAANBOD


Cursus digitale fotografie: twee lessenreeksen
Cursus digitale fotobewerking: 1 lessenreeks
SCHOOLPROGRAMMATIE
2012.03.01
2012.03.27
2012.04.24
2012.11.27
Naar Moe (1ste en 2de leerjaar)
Midzomernachtsdroompje (kleuters)
Splash (peuter en 1ste kleuter)
Bobke B (kleuter)
e. Zomerprogrammatie
In het cultuuractieplan was één van de doelstellingen de verdere uitbouw van de zomerprogrammatie.
Een aantal van deze activiteiten worden financieel gesteund.
Wij geven een overzicht van de activiteiten en organisaties die gesteund worden in het kader van
‘zomerprogrammatie’:
f.

Zwevezele juni Kermis door Feestcomité Zwevezele (eerste weekend van juni)

Theaterwandeling door Oudleiders Chiro Zwevezele (laatste zaterdag van augustus)

Roggebroodfeesten door het Bruegelcomité (eerste weekend van september)

Optredens door Feestcomité Wingene (woensdag van Wingene Kermis)
Culturele infrastructuur
De culturele infrastructuur van Wingene omvat volgende gebouwen:
1.
Cultureel Centrum ‘de Feniks’ te Wingene
Dit gebouw werd gerenoveerd en beschikt over een feestzaal van 250 m², een regiekamer, een
keuken, een cultuurcafé, één vergaderlokaal en twee bureauruimtes. Dit gebouw wordt zeer
intensief gebruikt door het verenigingsleven maar er is een verschuiving van feestmaaltijden en
grotere vergaderingen naar de Verrekijker toe.
2.
Cultureel Centrum ‘de Wissel’ te Zwevezele
Dit gebouw werd in 1994 opengesteld: het beschikt over een polyvalente feestzaal van 340 m²,
een regieruimte, een cultuurcafé, drie vergaderzalen en een bibliotheekfiliaal. Dit gebouw
FUNCTIONELE INFORMATIE
97
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
beschikt over een volledige basisaccommodatie en wordt intensief gebruikt door het
verenigingsleven van Zwevezele. In 2010 werd een telescopische zittribune met 196 zitjes
geïnstalleerd. De technische uitrusting werd uitgebreid. Er werden 40 nieuwe klaptafels
aangekocht.
3. ‘de Oude Wissel’ te Zwevezele
De vroegere Rijksschool fungeert als vergader- en ontmoetingsruimte en maakt deel uit van de
culturele infrastructuur: vooral kaartingen, vergaderingen en feestvieringen gaan er door.
4. Koetshuis Zwevezele
Dit Koetshuis is uniek gelegen in het Kasteelpark van Wingene. Vooral de Yogaclub, de
petanqueclub en de Sloebers maken druk gebruik van deze lokalen.
5. Polyvalente zaal bibliotheek Wingene
Ook de polyvalente zaal van de gemeentelijke openbare bibliotheek wordt meer en meer gebruikt
door het verenigingsleven voor vergaderingen, vormingsactiviteiten, infomomenten.
6. De Verrekijker
Op 24 juni 2005 werd een nieuwe accommodatie geopend: dit gebouw bevindt zich in de
gebouwen van de Oude Melkerij. Het omvat een grote polyvalente zaal, uitgerust met bar en
cateringruimte en een repetitielokaal. Wordt intensief gebruikt door de vele Wingense
verenigingen.
7. De Tuimelaar
Op 29 juni 2007 werd de nieuwe zaal ‘de Tuimelaar’ officieel geopend naast de sporthal van
Wingene. De polyvalente zaal en de vergaderzaal staan ook open voor socio-culturele
activiteiten.
8. Het Damberd
Op 1 januari 2010 werd het voormalige CM-gebouw op het Marktplein van Zwevezele
overgenomen door het gemeentebestuur van Wingene en Ontmoetingscentrum ‘Damberd’
genoemd. Zowel op de boven - als de benedenverdieping zijn er vergaderzalen die door de
verenigingen gebruikt kunnen worden: vergaderzaal ‘de Clocke’ en ‘de Croone’.
g. Overzicht eigen programmatie cultureel centrum
Avond- en namiddagprogrammatie
Schoolprogrammatie
Vormingscursus : Digitale fotografie
Vormingscursus: Digitale fotobewerking
Totaal
98
9 voorstellingen
5 voorstellingen
2 lessenreeksen
1 lessenreeks
17 activiteiten
FUNCTIONELE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
a. Cultuurraad
De cultuurraad werd in 1993 opgericht. De Schepen van Cultuur is lid met raadgevende stem. De
gemeentelijke cultuurraad werd opnieuw samengesteld op de Algemene vergadering van 22 maart
2007. De Cultuurraad kwam vier maal samen. Daarnaast werd voor de 11-juliviering (Vlaanderen
Feest) terug een werkgroep opgericht.
De herdenkingsplechtigheden van 11 november 2012 gingen door op de dag van Wapenstilstand zelf.
De jaarlijkse 11-juliviering vond plaats op vrijdag 8 juli met optredens van Kato, Dana Winner, Mama’s
Jasje en coverband The Vicious. Het weer viel goed mee, waardoor we konden rekenen op een 500tal bezoekers.
De samenstelling ziet er uit als volgt:
1.
Culturele verenigingen en organisaties, die werken met vrijwilligers
Voorzitter
Ondervoorzitter
Penningmeester
KVLV Zwevezele
Oudercomité Wildenburg
Markant Zwevezele
Ziekenzorg Zwevezele
Plezant Kliekske
KVLV. Wingene Sint-Amand
KVLV. Wingene Sint-Amand
Davidsfonds Zwevezele
Toneelkring Bouckhout
Jong KAV Wingene
KVG Zwevezele
Kunstkring Wenghina
De Hillefisters
Heemkundige Kring “Ons Wingene”
Markant Wingene
Markant Wingene
KWB Wingene
De Totetrekkers
Fotokring Argos
11.11.11-comité
Sint-Amanduskerkkoor
KAV Zwevezele
Woestijnzwijn
Algemeen Boerensyndicaat
Fotoclub Fodiac
KAV Sint-Amand Wingene
Landelijke Gilde Wingene
Unizo
Gezinsbond Wingene
Oudercomité Centrumschool
Onafhankelijke/deskundigen
Sportraad
Bibliotheekcommissie
Seniorenraad
FUNCTIONELE INFORMATIE
Peter Detavernier
Martine Vanslambrouck
Paul Vanlaere
Nadine Demarez
Liesbeth Rullens
Cecile Vandewalle
Juliette Gobbin
Eric Cornelis
Christine Scherrens
Marie-Christine Vandendriessche
Liesbeth Denolf
Patrick Deblaere
Dorine Vyncke
Marleen Vandendriessche
Mia Callens
Kurt Casteleyn
Raphaël Maes
Mevr. Danneels-Martens
Callewaert Delia
Edwin Blanchaert
Luc Neirinck
Marc Bosman
Johan Braet
Albert Debouck
Simonne Hellebuyck
Brigitte Deré
Eric Degeetere
Frans Defauw
Josianne Vandeputte
Geert Verkinderen
Jan Bergez
Hendrik Dierickx
Johan Vanluchene
Ann Martens
Dirk Roelens
Geert Yde
Leo Brengman
Marie-Claire Verrewaere
Guido Gezellestraat 4
Keukelstraat 66c
Leendreef 6
Vannekenstraat 30A
Hoogweg 43
Hille 168
Bruggestraat 178
Winkelhoekstraat 2
Ratelingestraat 16
Balgerhoekstraat 104
Brokkelingstraat 3b
Akkerstraat 1
Kapellestraat 30a
Bosveldstraat 7
Lavoordestraat 47
Wingensteenweg 17
Egemsestraat 67
Tieltstraat 78
Tieltstraat 57
Hofakkerlaan 31
Bedelfstraat 20c
Bruggestraat 32
Tieltstraat 26
Kapellestraat 14
Brokkelingestraat 3
Rozendalestraat 4
Vrijgeweidstraat 5
Leenmolenstraat 49
Leenmolenstraat 49
Hofakkerlaan 11
Tieltstraat 6
H. Sacramentstraat 6
Rozendalestraat 17
Kleine Veldstraat 11
Kerkplein 14
Helakkerstraat 11
Beernemsteenweg 113
Tieltstraat 2 bus 3
99
GEMEENTE WINGENE
2.
JAARVERSLAG 2012
Waarnemers
Schepen van cultuur
Secretaris
Lieven Huys
Evelien Blommaert
Pastorijstraat 120
Oude Bruggestraat 13
8750 Zwevezele
8750 Wingene
b. Het cultuurbeleidsplan 2011
De gemeenteraad keurde het cultuurbeleidsplan goed op 17 december 2007. Dit betekent dat de
gemeente Wingene verder een beroep kan doen op de subsidiëring van de Vlaamse overheid voor de
werking van de cultuurbeleidcoördinator en vernieuwende initiatieven vanaf 2008. De
loopbaanonderbreking van Rik Pattyn werd opgevangen door een fulltime betrekking, ingevuld door
Joachim Vandendriessche. Evelien Blommaert vult de functie van cubeco in met een halftijdse
betrekking
De invulling en socio-culturele verantwoording van het Cultuurbeleidsplan voor 2012 wordt in deze
tabel weergegeven :
Nooit meer oorlog
Carnaval Zwevezele
Receptie van de
gemeentelijke Raden
Avondmarkt
Theaterwandeling
Roggebroodfeesten
100
De herdenking van Wapenstilstand WOI, editie 2012, werd een sfeervolle
voorstelling. In de Oude Brouwerij Isebaert stond Kotjesvolk poëtische
muziek te zingen en declameren. Zij zorgden voor de gepaste sfeer die een
intiem moment als dit vraagt. Een 80-tal aanwezigen konden genieten van
deze herdenking, bijgestaan door lokale kunstenaar Pieter Duyck. Een
oorlogsmenu was voorzien voor alle aanwezigen. Daarnaast werden ook nog
2 herdenkingsplechtigheden voorzien, waarbij ook poëzie en muziek voor de
nodige omlijsting zorgden. Dit alles kon een 500 inwoners samenbrengen.
Carnaval leeft in Zwevezele! De 45ste editie van dit volksfeest was wederom
een schot in de roos. Carnval wordt sterk ondersteund door vele lokale
verenigingen, overleg met alle partijen zorgt voor een goeie voorbereiding die
dan op zijn beurt resulteert een een prachtig resultaat. De betrokkenheid van
alle inwoners is een opmerkelijk feit en zorgt voor een bijzonder sterk
gemeenschapsgevoel. Telkens mogen wij weer een massa volk verwachten.
Het gemeentebestuur is de Raden dankbaar voor hun onontbeerlijke inzet en
wil alle vrijwilligers hiervoor traditioneel bedanken. Alle Raden worden hier
vertegenwoordigd: Cultuurraad, Jeugdraad, Seniorenraad, Sportraad en
Milieuraad. Dit is dan ook voor hen een ideaal moment om even van
gedachten te wisselen.
De zomer duurt telkens nog iets langer met Wingene Kermis en de
Avondmarkt op woensdag. Feestcomité Wingene zorgt voor optredens van
Vlaamse artiesten en inkleding van het Kerkplein. De gezellige centrumstraat
loopt vol, zeker 1000 mensen woonden de activiteiten bij. Dit project kadert
binnen de zomerprogrammatie.
Ook de zevende editie van de theaterwandeling was ver op voorhand
uitverkocht. De oud-leiders van Chiro Zwevezele weten telkens weer een
bijzonder gevarieerd aanbod te brengen. Zowel humor, muziek, mime,
goochelachts komen aan bod op zes unieke plaatsen. Deze
gemeenschapsvormende initiatieven kunnen rekenen op financiële en
logistieke steun van uit de gemeente, waardoor comités en verenigingen dit
leefbaar kunnen houden.
De Roggebroodfeesten 2012 waren een waar succes. Op zaterdag kon
iedereen meelopen met de fakkeltocht, genieten van optredens van diverse
artiesten. Samen met de kermis is dit een initiatief dat zowel oud als jong
FUNCTIONELE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
naar buiten lokt. Op zondag was Wingene in de ban van de reuzen. Meer
dan 50 reuzen uit binnen- en buitenland waren vertegenwoordigd! Het
centrum van Wingene stond dan ook afgeladen vol. Dit bracht zeker 5000
mensen samen.
De cultuurdienst ondersteunde in 2012 diverse projecten, evenementen, zomerprogrammatie en
bouwde ook een eigen programmatie binnen de werking van het CC uit in samenwerking met lokale
verenigingen.
Ondersteuning Projecten:
 Foto- en diatentoonstelling in CC ‘de Feniks’ op 5 en 6 mei 2012 mmv Foto- en Diaclub Fodiac
Wingene
 Tentoonstelling in CC ‘de Wissel’ op 2 en 3 juni 2012 mmv Argos Fotokring Zwevezele
 Place du Tertre aan CC ‘de Feniks’ op zondag 6 mei 2012 in het kader van Week van de
Amateurskunsten mmv Kunstkring Whengina
 Prijsuitreikingsconcert Stedelijke Academie Muziek en Woord op 27 juni 2012
 Vlaanderen Feest te Wingene op 6 juli 2012
 Kermisfeesten in Wingene (mei en september), Zwevezele (juni en oktober), Wildenburg (april),
Sint-Jan (juni en oktober), Hille (juni)
Programmatie CC en zomerprogrammatie:
Voor een overzicht van de programmatie CC en de specifieke zomerprogrammatie: zie verder.
c. Raad van Bestuur Culturele Centra
De Raad van Bestuur van de Culturele centra werd in 2007 opnieuw samengesteld en bestaat uit 7
vertegenwoordigers aangeduid door de Culturele Raad en uit 7 vertegenwoordigers aangeduid door
de politieke fracties in de gemeenteraad. De subsidiering van de gemeenschapscentra werd eind
2007 stopgezet door de Vlaamse overheid. Er werden voorstellen ingediend in het kader van het
participatiedecreet voor school-programmatie, senioren en voor de kinderen in het OC van het Rode
Kruis. De Raad van Bestuur werkte op haar beurt de programmatie uit voor het seizoen 2010-2011.
Samenstelling Raad van Bestuur
afgevaardigden uit de Cultuurraad
Peter Detavernier
Guido Gezellestraat 4
Martine Vanslambrouck
Keukelstraat 66C
Geert Verkinderen
Hofakkerlaan 11
Sabine Schotte
Kaplotestraat 15
Paul Vanlaere
Leendreef 6
Cecile Van De Walle
Hille 168
afgevaardigden uit de politieke fracties
Lieven Huys
Pastorijstraat 120
Diana Cannoot
Rupsenstraat 74
Ann Martens
Kleine Veldstraat 11
Johan Braet
Tieltstraat 26
Martine Bartier
Lijsterlaan 3
Jerry Desendre
Bruggestraat 63
Annick Laurez
Predikherenstraat 1/a
Daisy Verberght
Wilgenhof 42
Secretaris
Evelien Blommaert
Oude Bruggestraat 13
FUNCTIONELE INFORMATIE
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
101
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
d. Inhoudelijk overzicht eigen programmatie culturele centra 2010
PROGRAMMATIE
2012.01.29
2012.02.24
2012.04.15
2012.05.04
2012.11.09
2012.11.02
Vertelvoormiddag
Blaute en Melaerts
Vertelvoormiddag
De Sprook (annulatie)
De Groote Oorlog
Nigel Williams
CURSUSAANBOD


Cursus digitale fotografie: twee lessenreeksen
Cursus digitale fotobewerking: 1 lessenreeks
SCHOOLPROGRAMMATIE
2012.03.01
2012.03.27
2012.04.24
2012.11.27
Naar Moe (1ste en 2de leerjaar)
Midzomernachtsdroompje (kleuters)
Splash (peuter en 1ste kleuter)
Bobke B (kleuter)
e. Zomerprogrammatie
In het cultuuractieplan was één van de doelstellingen de verdere uitbouw van de zomerprogrammatie.
Een aantal van deze activiteiten worden financieel gesteund.
Wij geven een overzicht van de activiteiten en organisaties die gesteund worden in het kader van
‘zomerprogrammatie’:
f.

Zwevezele juni Kermis door Feestcomité Zwevezele (eerste weekend van juni)

Theaterwandeling door Oudleiders Chiro Zwevezele (laatste zaterdag van augustus)

Roggebroodfeesten door het Bruegelcomité (eerste weekend van september)

Optredens door Feestcomité Wingene (woensdag van Wingene Kermis)
Culturele infrastructuur
De culturele infrastructuur van Wingene omvat volgende gebouwen:
1.
Cultureel Centrum ‘de Feniks’ te Wingene
Dit gebouw werd gerenoveerd en beschikt over een feestzaal van 250 m², een regiekamer, een
keuken, een cultuurcafé, één vergaderlokaal en twee bureauruimtes. Dit gebouw wordt zeer
intensief gebruikt door het verenigingsleven maar er is een verschuiving van feestmaaltijden en
grotere vergaderingen naar de Verrekijker toe.
2. Cultureel Centrum ‘de Wissel’ te Zwevezele
Dit gebouw werd in 1994 opengesteld: het beschikt over een polyvalente feestzaal van 340 m²,
een regieruimte, een cultuurcafé, drie vergaderzalen en een bibliotheekfiliaal. Dit gebouw
beschikt over een volledige basisaccommodatie en wordt intensief gebruikt door het
verenigingsleven van Zwevezele. In 2010 werd een telescopische zittribune met 196 zitjes
geïnstalleerd. De technische uitrusting werd uitgebreid. Er werden 40 nieuwe klaptafels
aangekocht.
102
FUNCTIONELE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
3.
GEMEENTE WINGENE
‘de Oude Wissel’ te Zwevezele
De vroegere Rijksschool fungeert als vergader- en ontmoetingsruimte en maakt deel uit van de
culturele infrastructuur: vooral kaartingen, vergaderingen en feestvieringen gaan er door.
4.
Koetshuis Zwevezele
Dit Koetshuis is uniek gelegen in het Kasteelpark van Wingene. Vooral de Yogaclub, de
petanqueclub en de Sloebers maken druk gebruik van deze lokalen.
5. Polyvalente zaal bibliotheek Wingene
Ook de polyvalente zaal van de gemeentelijke openbare bibliotheek wordt meer en meer gebruikt
door het verenigingsleven voor vergaderingen, vormingsactiviteiten, infomomenten.
6.
De Verrekijker
Op 24 juni 2005 werd een nieuwe accommodatie geopend: dit gebouw bevindt zich in de
gebouwen van de Oude Melkerij. Het omvat een grote polyvalente zaal, uitgerust met bar en
cateringruimte en een repetitielokaal. Wordt intensief gebruikt door de vele Wingense
verenigingen.
7. De Tuimelaar
Op 29 juni 2007 werd de nieuwe zaal ‘de Tuimelaar’ officieel geopend naast de sporthal van
Wingene. De polyvalente zaal en de vergaderzaal staan ook open voor socio-culturele
activiteiten.
9. Het Damberd
Op 1 januari 2010 werd het voormalige CM-gebouw op het Marktplein van Zwevezele
overgenomen door het gemeentebestuur van Wingene en Ontmoetingscentrum ‘Damberd’
genoemd. Zowel op de boven - als de benedenverdieping zijn er vergaderzalen die door de
verenigingen gebruikt kunnen worden: vergaderzaal ‘de Clocke’ en ‘de Croone’.
g. Overzicht eigen programmatie cultureel centrum
Avond- en namiddagprogrammatie
Schoolprogrammatie
Vormingscursus : Digitale fotografie
Vormingscursus: Digitale fotobewerking
Totaal
FUNCTIONELE INFORMATIE
9 voorstellingen
5 voorstellingen
2 lessenreeksen
1 lessenreeks
17 activiteiten
103
GEMEENTE WINGENE
2.9.3.
JAARVERSLAG 2012
Bibliotheek
1. BIBLIOTHEEKSTRUCTUUR
Hoofdbibliotheek Wingene
Gemeenteplein 1
8750 WINGENE
Tel. : 051/65.00.77
werkt voor de gehele gemeente Wingene : 14.038 inwoners (op 1/1/2013 = + 0,7 %) waarvan 8.375 inwoners
voor deelgemeente Wingene en 5.663 inwoners voor deelgemeente Zwevezele.
Openingsuren
DINSDAG
16.00 – 20.00 u.
WOENSDAG
9.30 – 11.30 u.
15.00 - 18.00 u.
DONDERDAG
16.00 tot 18.00 u.
VRIJDAG
17.00 tot 20.00 u.
ZATERDAG
9.00 tot 12.00 u.
ZONDAG
9.00 tot 12.00 u.
TOTAAL : 20 uren
Uitleenpost Zwevezele
Tramstraat 8
8750 WINGENE
tel. : 051/61.33.62
werkt voor de deelgemeente Zwevezele
Openingsuren
WOENSDAG
VRIJDAG
ZONDAG
16.00 tot 18.00 u.
18.00 tot 20.00 u.
9.30 tot 11.30 u.
TOTAAL : 6 uren
104
FUNCTIONELE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
2. BEHEERSORGAAN
Voorzitter is Johan Braet, ondervoorzitter is Geert Verkinderen. Leo Brengman wordt als
vertegenwoordiger naar de vergaderingen van de culturele raad afgevaardigd.
Politieke vertegenwoordiging : 4 leden
NAAM
BARTIER Martine vervangen op 24/2/2012
door
VANDENABEELE Dorine
DELODDER Katrien vervangen op 24/2/2012
door
HUVAERE Maarten
MARTENS Ann
VANDEWIELE Claudine
ADRES
Lijsterlaan 3 – 8750 Wingene
Koolskampstraat 13B/bus 4-8750 Wingene
Ruiseledesteenweg 123 – 8750 Wingene
Kokerstraat 4 – 8750 Wingene
Kleine Veldstraat 11 – Wingene
Beernemsteenweg 17 – Wingene
Vertegenwoordiging ideologisch/filosofische strekkingen en gebruikers :
13 leden
NAAM
BRAET Johan
BRAET Luc
BRENGMAN Leo
DE GELDERE Odette vervangen op 30/1/2012 door
CASTELEYN ANDRE
DE SMET Herman
DEWIT Erna
VERREWAERE Marie-Claire
LONCKE Evelien
PATTEEUW Rita
VAN CAUWENBERGHE Christine
VANDENDRIESSCHE Marie-Christine
VAN PARYS Firmin
VERKINDEREN Geert
ADRES
Tieltstraat 26 – 8750 Wingene
Ruiseledesteenweg 29 – 8750 Wingene
Beernemsteenweg 113 – 8750 Wingene
Hille 78 – 8750 Wingene
Pastorijstraat 100 B – 8750 Wingene
Molenstraat 22 – 8750 Wingene
Kozijnhoekstraat 29 – 8750 Wingene
Tieltstraat 2 bus 3 – 8750 WINGENE
Van Haveskerckelaan 24 – 8750 Wingene
Hillesteenweg 1 C – 8750 Wingene
Oude Bruggestraat 72 – 8750 Wingene
Balgerhoekstraat 104 – 8750 Wingene
Zandbergstraat 26 – 8750 Wingene
Hofakkerlaan 11 – 8750 Wingene
Waarnemende leden : 3 leden
NAAM
DEZUTTER Fenja
GOVAERE Eric
SCHOUTETEN Björn
ADRES
Brugsesteenweg 24 – 8750 WINGENE
Lavoordestraat 60 – 8750 Wingene
Bruggestraat 122 – 8750 Wingene
Belangrijkste agendapunten van de vergaderingen van de beheerraad :
- Staat van het Boek (2de editie) : kort verslag
- Deelname rommelmarkt
- Themastanden deze zomer + themastand makkelijk lezen voor volwassenen
- Klasbezoeken najaar
FUNCTIONELE INFORMATIE
105
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
- RFID in de bibliotheek van Wingene in 2013 : wat is RFID – waarom wordt het toegepast en waarom in
2013 – wat zijn de voordelen
- Artikels Infokrant Wingene
- Jeugdboekenweek 2012
- Week van de openbare bibliotheek : lezing met Martin Heylen op donderdag 18 oktober
mogelijke samenwerkingsverbanden
- Artikels infokrant oktober-november-december
- ‘Vers geperst’ : voorstelling aanbod van Davidsfonds uitgeverij
- Week van de openbare bibliotheek : verwendag Wingene op zaterdag 27 oktober, in Zwevezele
afsluiter van de bibliotheek op zondag 28 oktober i.s.m. de scholen van Wingene en Zwevezele
- Sluiting van de bibliotheek : 10 t.e.m. 16 november wegens Vubis Smart update
- Voorleesweek : voorstellingen Patricia David
- Speciale editie voor de laatste vergadering van de beheerraad dd. 29 november a.s.
- Boekenbeurs van 31/10 tot en met 11/11/2012!
3. PERSONEEL
Personeelssituatie op 31/12/2012
Bibliothecaris : Christine Fransoo (38 U.)
Bibliotheekassistenten :
Magda Lema (37u30)
Kristof Vancolen (37U30)
Elke Demeyer (19 U)
Dorine Doom (4 U.)
Onderhoudspersoneel : Heidi Haeck. (19 U.)
PWA : Martine Lisabeth (45 uur per maand)
Tijdens de maanden juli en augustus kon de bibliotheek rekenen op 4 jobstudenten die elk 2 weken
kwamen werken in de bibliotheek. Op zondagvoormiddag (van 10 tot 12 uur) komt er altijd 1 persoon om
in te staan voor de rekverzorging en het innemen van boeken aan de balie.
4. WERKINGSVERSLAG - WERKINGSCIJFERS 2012
Voor de volledige werkingscijfers en statistieken : zie jaarverslag 2012 van de Gemeentelijke Openbare
Bibliotheek.
COLLECTIES
Bezit gedrukte materialen
Bezit AVM
UITLENINGEN
106
WERKJAAR
2010
2011
2012
45.648
46.591
46.786
4.302
4.480
4.877
96.693
94.766
99.257
FUNCTIONELE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
LENERS*
4.988
4.998
5.178
*zie luik ‘Actieve leners’
Aanwinsten
Aanwinsten gedrukte materialen
2.360
Aanwinsten AVM
481
Aantal nieuwe leners
429
TOTAAL AANTAL UITLENINGEN
LOCATIE
Hoofdbibliotheek
Uitleenpost
Gedrukte materialen
74.549 ( - 1,3 %)
13.218 (- 7,6 %)
87.767 (- 2,3 %)
TOTAAL GEDRUKTE MATERIALEN
hoofdbibliotheek+uitleenpost
Audiovisuele materialen
10.947 (+ 110 %)
543 (+ 185,7 %)
11.490 (+20,4 %)
TOTAAL AUDIO-VISUELE MATERIALEN
hoofdbibliotheek+uitleenpost
ALGEMEEN TOTAAL per bibliotheek
85.496 (+6,1 %)
Aanvragen aan andere bibliotheken
310
ALGEMEEN TOTAAL
FUNCTIONELE INFORMATIE
13.761 (- 5 %)
99.567 (+ 4,5 % % t.o.v. 2011)
107
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
LEDENBESTAND
Leners 2012
Leners 2011
Aantal actieve leners
Aantal bereikte personen met
klaskaart
(=per klas x 20 leerlingen)
5.178
4.998
2.260
2.878
Jeugd ( - 15 jaar)
1.080
1.211
Binnen werkgebied
1.025
1.154
Buiten werkgebied
55
57
Volwassenen ( + 15 jaar)
1.672
1.497
Binnen werkgebied
1.556
1.383
Buiten werkgebied
116
114
Niet individuele leners
166
170
Binnen werkgebied
Klas
83
76
Kinderopvang
6
8
totaal
89
84
Klas
30
30
IBL
47
56
totaal
77
86
Jeugd ( - 15j.)
861
947
Volw. ( + 15 j.)
1.418
1.307
Niet ind. Leners
153
155
totaal
2.432
2.409
Jeugd ( - 15j.)
219
264
Volw. ( + 15 j.)
254
190
Niet ind. Leners
13
15
Buiten werkgebied
Bib Wingene
Bib Zwevezele
108
FUNCTIONELE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
totaal
486
469
Nieuwe leners
429
424
Niet actieve leners
2731
1999
De rustoorden zijn telkens als 1 lener opgenomen in het lenersbestand maar vertegenwoordigen ook een
groep mensen woonachtig in een rustoord.
In totaal bereikt de bibliotheek 36,9 % van de totale bevolking.
FUNCTIONELE INFORMATIE
109
GEMEENTE WINGENE
2.9.4.
JAARVERSLAG 2012
Sport
a. Sportfunctionaris
Siska George sedert 1 maart 2001
Diether Cornaer sedert 1 oktober 2005
b. Activiteiten van de sportdienst in 2012
I.
110
EIGEN ORGANISATIES (Organisatie Sportdienst eventueel ism RSO ( = Regionaal Sport Overleg),
BLOSO, Grabbelpas of WORMDT (= Wingene, Oostrozebeke, Ruiselede, Meulebeke, Dentergem,
Tielt))
Eendaagse activiteiten
Aard
Doelgroep (*)
Datum
Opmerkingen (i.s.m,…)
Ijsschaatsen
Paardrijden
Kleuterfestijn
Plein Op Stelten
Kleuterkamp
Cadeauzwemmen
Discobowling
Avonturendag
Expeditie Ribinson
Dagje Gent
Pretpark
Kleutersportkamp Z
Go-cartrace
Paardrijden
Sportkriebels
RSOlympics
Toveren met elektronen
Zwem-je-Rijk
Pullpaintball en Quad
Cadeauzwemmen
Reis rond de Wereld
Mini-Hockeygolf
Kijk Uit!
Fun Factory
Kleutercircus
Sportinstuif
Paardrijden
Snorkelen
Kleuterkriebels
Volkse Spelen
Petanque
Gevechtssportnamiddag
Kleutersportkamp W
Koken-4-Dummies & Wii
2
2
1
2
1
2
3
3
2
3
3
1
2
2
2+3
2
2
2
3
2
1
2
2+3
2
1
2
2
2
1
2
2
2
1
3
15 februari
21 februari
24 februari
6 april
02//06 april
02 april
03 april
04 april
05 april
11 april
13 april
02/06 juli
3/jul
4/jul
5/jul
6/jul
10/jul
11/jul
12/jul
13/jul
16/jul
17/jul
18/jul
19/jul
23/jul
24/jul
8/aug
10/aug
13/aug
14/aug
16/aug
17/aug
20/24 aug
20/aug
i.s.m. RSO
i.s.m. Grabbelpas
i.s.m. Grabbelpas
i.s.m.Jeugddienst
i.s.m. Grabbelpas
i.s.m. Grabbelpas
i.s.m. W.O.R.M.D.T.
i.s.m. W.O.R.M.D.T
i.s.m. Grabbelpas
i.s.m. W.O.R.M.D.T
i.s.m. W.O.R.M.D.T
i.s.m. Grabbelpas
i.s.m. Grabbelpas
i.s.m. Grabbelpas
i.s.m. IGOS
i.s.m. RSO
i.s.m. Grabbelpas
i.s.m. Grabbelpas
i.s.m. W.O.R.M.D.T
i.s.m. Grabbelpas
i.s.m. Grabbelpas
i.s.m. Grabbelpas
i.s.m. Grabbelpas
i.s.m. Grabbelpas
i.s.m. Grabbelpas
i.s.m. Grabbelpas
i.s.m. Grabbelpas
i.s.m. Grabbelpas
i.s.m. Grabbelpas
i.s.m. Grabbelpas
i.s.m. Grabbelpas
i.s.m. Grabbelpas
i.s.m. Grabbelpas
i.s.m. W.O.R.M.D.T
Aantal
deelnemers
35
12
18
487
25
21
2
4
30
6
15
38
40
29
35
10
1
20
6
21
34
19
24
35
35
25
30
14
36
31
27
15
37
4
FUNCTIONELE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
Go-cartrace
Avonturendag
Blokklimmen
Expeditie Ter Borcht
Sportinstuif
Gavermania
Poolparty
Smurfenland
Marktsportdag
RSO ijsschaatsen
(*) Doelgroepen:
2
3
2
3
2
2+3
2+3
1
2+3
2
1) < 6 jaar
21/aug
22/aug
23/aug
27/aug
29/aug
30/aug
31/aug
29/31 okt
30 oktober
19 december
i.s.m. Grabbelpas
i.s.m. W.O.R.M.D.T
i.s.m. Grabbelpas
i.s.m. W.O.R.M.D.T
i.s.m. Grabbelpas
i.s.m. Bloso
i.s.m. Grabbelpas
i.s.m. Grabbelpas
i.s.m. Bloso
i.s.m. RSO
Totaal
3) 12-18 jaar
4) 19-50 jaar
2) 6-11 jaar
38
6
31
6
25
35
208
32
46
47
1.695
5) > 50 jaar
Meerdaagse activiteiten – Sportkampen en schoolsportweek
Aard
Kleuterkamp
Kleutersportkamp Z
Kleutersportkamp W
Smurfenland
Schoolsportweek
(*) Doelgroepen:
Doelgroep
(*)
1
1
1
1
1-2
1) < 6 jaar
Opmerkingen
(i.s.m.,…)
02//06 april
i.s.m. Fedes
02/06 juli
i.s.m. Fedes
20/24 aug
i.s.m. Fedes
29/31 okt
i.s.m. Tsjaka
17-21 sept
i.s.m. Sporta/Oenanthe
Totaal
2) 6-11 jaar
3) 12-18 jaar
4) 19-50 jaar
Datum
Aantal
deelnemers
25
38
37
32
964
1096
5) > 50 jaar
Permanente activiteiten (gespreid over 3 trimesters, bijv.: sportacademie, seniorenacademie,
aerobic,…)
Aard
Sportplaneet
Seniorengym Wingene
Blijf fit voor 50+ers
Joggingclub
Clipdance
Total Body-Workout
Yoga voor 50+ers
Welpensportclub Wingene
Welpensportclub Zwevezele
Tijgersportclub Wingene
Zumba
DanceMix
Sportplaneet
Seniorengym Wingene
Start-2-Run
Blijf fit voor 50+ers
Joggingclub
Clipdance
Total Body-Workout
Yoga voor 50+ers
Welpensportclub Wingene
Welpensportclub Zwevezele
Tijgersportclub Wingene
Zumba
FUNCTIONELE INFORMATIE
doelgroep (*)
2
5
5
3-4-5
2
3-4-5
5
1
1
2
4
2-3
2
5
3-4-5
5
3-4-5
2
3-4-5
5
1
1
2
4
Datum
1e trimester
1e trimester
1e trimester
1e trimester
1e trimester
1e trimester
1e trimester
1e trimester
1e trimester
1e trimester
1e trimester
1e trimester
2e trimester
2e trimester
2e trimester
2e trimester
2e trimester
2e trimester
2e trimester
2e trimester
2e trimester
2e trimester
2e trimester
2e trimester
Gemiddelde deelnemers
839/2 weken
10/les
18/les
5/les
24/les
20/les
11/les
18/les
9/les
16/les
20./les
11/les
839/2 weken
12/les
20/les
14/les
5/les
36/les
20/les
11/les
12/les
9/les
16/les
20./les
111
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
Sportplaneet
Seniorengym Wingene
Clipdance
Total Body-Workout
Blijf fit voor 50+ers
Joggingclub
Yoga voor 50+ers
Welpensportclub Wingene
Welpensportclub Zwevezele
Tijgersportclub Wingene
Zumba
Zumba
2
5
2
3-4-5
5
3-4-5
5
1
1
2
4
4
(*) Doelgroepen:
2) 6-11 jaar
1) < 6 jaar
3e trimester
3e trimester
3e trimester
3e trimester
2e trimester
3e trimester
3e trimester
3e trimester
3e trimester
3e trimester
3e trimester
3e trimester
3) 12-18 jaar
860/2 weken
11/les
27/les
20/les
18/les
5/les
11/les
18/les
16/les
20/les
15./les
22./les
4) 19-50 jaar
5) > 50 jaar
II. ORGANISATIES IN SAMENWERKING MET (Organisaties van de Sportraad, de
sportfederatie,…i.s.m. Sportdienst)
Eendaagse activiteiten
doelgroep
(*)
1-2-3-4-5
3-4-5
opmerkingen
Aantal
(i.s.m.,…)
deelnemers
Sportmatinee
10 juni
Sportraad i.s.m. sportdienst
93
LadiesNight
04 mei
Sportdienst i.s.m. Cunera
147
West-Vlaanderen blijft
RSO i.s.m. Provinciale
5
10 mei
1068
bewegen
sportdienst
Stratenloop Wingene
2-3-4-5
25 augustus Sportraad i.s.m. sportdienst
151
Vlaamse Veldloopdag
1-2-3-4-5
30 september Sportraad i.s.m. sportdienst
139
(*) Doelgroepen: 1) < 6 jaar
2) 6-11 jaar
3) 12-18 jaar
4) 19-50 jaar
5) > 50 jaar
Aard
Datum
Meerdaagse activiteiten
Aard
Kick op Sport
(*) Doelgroepen:
112
Aantal
deelnemers
3
11 - 12 oktober Provinciale Sportdienst ism SD Wingene
2649
1) < 6 jaar
2) 6-11 jaar
3) 12-18 jaar
4) 19-50 jaar
5) > 50 jaar
doelgroep (*)
Datum
opmerkingen (i.s.m.,…)
FUNCTIONELE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
c. Sportraad
1. Bureau van de Sportraad
Het Bureau van de Sportraad kwam in 2012 zes keer samen.
Samenstelling Bureau :
Voorzitter
Ondervoorzitter
Leden
Schepen van sport
Secretaris
Luttun Roeland, Pastorijstraat 22, 8750 Zwevezele
Yde Geert, Helakkerstraat 11, 8750 Wingene
Vandevyvere Eddy, Ruiseledesteenweg 69, 8750 Wingene
Dedeyne Hugo, Lavoordestraat 44, 8750 Wingene
De Sloover Kevin, Brokkelingstraat 13, 8750 Wingene
Hoorne Lieve, Wilgenhof 52, 8750 Zwevezele
De Geldere Odette, Hille 78, 8750 Zwevezele
Vandendriessche Marleen, Bosveldstraat 7, 8750 Zwevezele
Lieven Huys, Pastorijstraat 120, 8750 Zwevezele
George Siska, Kapelhoekstraat 25, 8800 Roeselare
d. Sportinfrastructuur
1. Zwembad
Adres : Recreatiebad ‘de Alk’, Beernemstraat 23, 8750 Wingene
Wat
Peuterbad
Kleuterbad
20-meterbad
Stroomversnelling
Familieglijbaan
Familiebubbelbad
Geurbaden
Turkse Stoombaden
FUNCTIONELE INFORMATIE
Opp.
19 m²
75 m²
198 m²
44 m²
24 m²
10 m²
Diepte
15 à 20 cm
36 à 80 cm
90 cm à 190 cm
120 cm
90 cm
°C
32°
31°
29°
29°
35°
39,5°
45°
Doel
Plonsbad
Instructiezwemmen
Instructiezwemmen / Activiteiten
Stromingseffect
Glijbaan
Whirlpool
Individuele whirlpool
Stoomcabine
113
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
Totale oppervlakte
Wat
Oppervlakte
Water
370 m²
Totale zwemhal
913 m²
Cabinezaal en sanitair
379 m²
Cafétaria
200 m²
Burelen gelijkvloers
19 m²
Burelen verdieping
65 m²
Totale grondoppervlakte
1.687 m²
Openingsuren
Schoolperiode
Maandag
16u30 – 21u Prenataalzwemmen
Dinsdag
16u30 – 21u
Woensdag
16u30 – 21u
8u30 – 11u30 Seniorenzwemmen
Donderdag
16u30 – 21u Aquasculpt
Vrijdag
16u30 – 21u
9u – 12u30
Zaterdag
13u30 – 17u
9u – 12u30 Gezinszwemmen
Zondag
13u30 – 17u
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Vakantieperiode
10u30 – 21u
10u30 – 21u
10u30 – 21u
8u30 – 10u30 Seniorenzwemmen
10u30 – 21u
10u30 – 21u
9u – 12u30
13u30 – 17u
9u – 12u30 Gezinszwemmen
13u30 – 17u
Tijdens de maanden juli en augustus is het zwembad op zaterdag open tot 19u
Tarieven
Losse zwembeurten
Meerbeurtenkaarten
Doelgroepen
Zwemlessen
Verenigingen/bedrijven
Groepen
Whirlpools/geurbaden
Waarborg beurtenkaarten
Haardroger
Kledingkastjes
114
Volwassenen
Jeugd t/m 15 jaar
Kind t/m 3 jaar
Verjaardagsfeestje
12 x volwassenen
12 x jeugd t/m 15 jaar
25 x volwassenen
25 x jeugd t/m 15 jaar
Losse beurt
12 x doelgroep
Losse les jeugd
5 x les jeugd
10 x les jeugd
10 x les volwassenen
Afhuren van De Alk
Van 12 tot 24 pers. (-15 j)
Vanaf 25 pers. (-15 j)
Van 12 tot 24 pers.(+16 j)
Vanaf 25 pers. (+16 j)
Terugkrijgbaar
Inwoners
2012
€ 2,90
€ 2,20
€ 0,70
€ 10.20
€ 28.60
€ 21,50
€ 57,20
€ 42,90
€ 4,90
€ 49,00
€ 6,10
€ 30,50
€ 61,00
€ 81,70
€ 107,30
€ 1,80
€ 1,60
€ 2,20
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,50
€ 0,50
€ 2,00
Niet-inwoners
2012
€ 4,30
€ 3,60
€ 0,70
€ 10,20
€ 42,90
€ 35,80
€ 85,90
€ 71,60
€ 6,50
€ 65,00
€ 7,80
€ 39,00
€ 78,00
€ 98,00
€ 178,90
€ 2,90
€ 2,70
€ 3,40
€ 3,20
€ 2,00
€ 2,50
€ 0,50
€ 2,00
FUNCTIONELE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
Algemeen jaaroverzicht
Bezoekers
maand
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
Totaal
2012
2.324
2.264
3.215
1.525
2.621
3.013
19
0
1.333
2.807
2.873
2.165
24.159
2011
2.296
2.818
2.668
1.413
3.093
2.466
26
7
1.770
2.789
2.643
2.547
24.536
2010
2.804
2.119
3.332
1.609
2.615
2.943
21
8
1.551
2.992
2.185
2.100
24.279
maand
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
Totaal
2012
7.759
6.583
4.813
9.869
4.996
5.331
11.477
10.493
3.315
5.087
5.245
5.559
80.527
2011
8.518
6.969
7.491
7.664
4.976
6.859
15.387
13.945
2.923
5.401
5.759
5.142
91.034
2010
6.058
9.076
6.031
8.036
6.410
6.332
11.675
14.402
3.083
5.537
7.631
3.699
87.970
maand
2012
januari
2.022
februari
1.587
maart
1.412
april
1.962
mei
1.628
juni
1.589
juli
1.587
augustus
1.476
september
1.034
oktober
1.921
november
1.773
december
1.524
Totaal
19.515
Algemeen 124.201
Totaal
2011
1.801
1.748
1.803
1.350
1.614
1.473
1.752
1.567
992
1.744
1.844
1.442
19.130
134.700
2010
1.688
1.755
1.668
1.540
1.690
1.560
1.658
1.658
1.150
1.972
1.652
999
18.990
131.239
FUNCTIONELE INFORMATIE
Scholen
2009
2008
2.893
2.941
2.336
2.408
3.531
2.354
1.743
2.811
2.560
2.732
2.806
3.049
17
26
15
0
1.609
1.773
2.777
2.476
2.101
2.541
1.921
2.031
24.309
25.142
Recreatief
2009
2008
6.254
6.847
9.228
7.851
6.354
9.068
8.790
6.702
5.501
5.096
6.342
7.162
12.525
14.014
11.099
15.447
3.304
3.238
5.700
7.559
7.749
6.237
5.560
5.998
88.406
95.219
Beurtenkaarten
2009
2008
1.653
1.763
1.724
1.549
1.659
1.720
1.598
1.916
1.667
1.577
1.654
1.524
1.602
1.451
1.463
1.537
1.238
1.142
1.732
1.785
1.557
1.486
1.173
1.088
18.720
18.538
131.435 138.899
2007
2.867
2.273
3.671
1.585
2.869
3.068
12
18
1.350
2.959
3.059
2.326
26.057
2006
2.787
2.684
2.956
1.407
3.213
3.124
7
17
2.255
3.291
2.767
2.594
27.102
2005
2.662
2.235
2.987
2.533
2.990
3.022
48
80
2.662
3.223
2.623
2.594
27.659
2004
3.126
2.184
3.548
1.913
2.848
3.014
49
68
2.458
3.740
2.806
2.549
28.303
2007
7.722
7.773
6.397
7.481
6.848
7.003
13.978
12.059
4.069
5.519
6.493
5.961
91.303
2006
8.002
6.792
7.826
10.022
7.337
4.988
11.022
14.345
3.475
6.410
6.256
5.002
91.969
2005
8.444
8.391
6.560
8.670
6.510
6.394
14.354
12.731
3.661
6.600
6.948
4.240
93.503
2004
6.880
10.155
5.774
8.359
6.122
6.529
11.926
15.080
4.284
6.586
7.996
5.015
94.706
2007
1.705
1.444
1.672
1.336
1.429
1.310
1.461
1.465
1.087
1.660
1.390
1.137
17.096
134.456
2006
1.764
1.546
1.564
1.556
1.569
1.111
1.217
1.732
1.054
1.662
1.481
1.149
17.405
136.476
2005
1.647
1.674
1.638
1.800
1.565
1.493
1.444
1.607
891
1.518
1.539
1.164
17.980
139.142
2004
1.489
1.912
1.460
1.551
1.297
1.385
1.405
1.557
1.026
1.402
1.696
1.137
17.317
140.326
115
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
Speciale Activiteiten
116
maand
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
Totaal
2012
568
436
287
587
368
300
726
579
192
290
256
295
4.884
2011
631
381
623
475
237
386
793
865
149
243
408
390
5.581
maand
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
Totaal
2012
116
178
153
230
123
147
212
142
64
85
154
72
1.676
2011
208
235
217
181
76
125
369
328
111
208
177
72
2.307
maand
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
Totaal
2012
0
0
0
0
1,5
3
1
1
0
0
0
0
6,5
2011
2
3
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
12
Stoombaden
2010
2009
2008
520
328
546
647
617
576
506
456
666
571
649
523
517
297
333
515
453
349
734
830
730
1.037
777
916
190
192
173
462
437
425
533
550
334
355
420
416
6.587 6.006 5.987
Geurbaden
2010
2009
2008
175
167
235
271
337
326
178
205
433
221
225
260
132
188
148
95
164
190
132
276
374
119
238
229
55
103
145
117
157
330
146
240
292
69
208
208
1.710 2.508
3170
Afhuren van de Alk
2010
2009
2008
2
3
2
0
1
0
0
0
1
0
0
0
3
2
2
0
2,5
2
1
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
2,5
2,5
0
0
0
7
11
11,5
2007
608
700
543
569
559
546
1.097
911
349
405
460
508
7.255
2006
547
486
640
799
506
384
572
758
200
534
446
500
6.372
2005
419
508
382
450
411
410
742
778
205
422
483
453
5.663
2004
380
487
285
426
240
224
501
629
231
309
410
264
4.386
2007
314
251
176
245
188
219
303
279
96
210
220
197
2.698
2006
598
343
502
395
267
205
217
278
145
263
270
273
3.756
2005
716
669
624
758
439
450
573
584
274
370
425
243
6.125
2004
503
756
387
697
422
448
632
665
301
492
572
410
6.285
2007
2
3
0
2
0
0
0
0
2
1
3
1
14
2006
3
1,5
1
1
0
3
1
0
3
0
3
2,5
19
2005
0
0
1
0
2
2
0
0
3
0
1
0
9
2004
2
0
1
2
0
3
0
0
2
3
2
2
17
FUNCTIONELE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
Verjaardagspartijen
2010
2009
2008
21
17
11
13
12
23
12
13
17
18
15
14
7
12
8
9
8
14
8
10
6
6
3
5
4
10
3
5
16
19
19
15
4
5
8
14
127
139
138
8.431
8.664 9.306,5
maand
2012
2011
2007
2006
2005
2004
januari
12
9
7
12
12
12
februari
11
17
23
20
23
14
maart
4
20
17
13
20
20
april
10
6
10
16
8
8
mei
10
6
8
17
5
6
juni
7
7
20
16
15
21
juli
4
9
6
8
15
4
augustus
5
6
10
8
5
4
september
4
1
5
3
8
8
oktober
10
14
11
10
12
13
november
4
11
9
9
8
12
december
8
9
2
5
7
10
Totaal
89
115
128
137
138
132
Algemeen
6.655,5 8.015
10.095 10.284 11.935 10.820
totaal
Opmerking : De cijfers van stoom- en geurbaden zijn geen correcte cijfers. Het totaal van beide is
wel correct, maar de indeling niet. De mensen kopen een jeton aan de kassa en
kunnen dan kiezen of ze deze gebruiken in een geur- of stoombad.
Speciale activiteiten per lessenreeksen
opmerkingen
Aantal
Aard
doelgroep (*)
Datum
(i.s.m.,…)
deelnemers
Zwemlessen volwassenen
4-5
September
2/les
Zwemlessen volwassenen
4-5
Januari
1/les
Zwemlessen volwassenen
4-5
mei
0/les
Aqua-sculpt volwassenen
4-5
2012
Iedere donderdagavond
14/les
Babyzwemmen
1
September
11/les
Babyzwemmen
1
Januari
6/les
Babyzwemmen
1
April
13/les
Babyzwemmen gevorderden
1
September
5/les
Babyzwemmen gevorderden
1
Januari
10/les
Babyzwemmen gevorderden
1
April
4/les
Watergewenning 2 tot 4 jaar
1
September
6/les
vrijdag
Watergewenning 2 tot 4 jaar
1
Januari
0/les
vrijdag
Watergewenning 2 tot 4 jaar
1
April
3/les
vrijdag
Watergewenning 4 tot 5 jaar
1
September
11/les
vrijdag
Watergewenning 4 tot 5 jaar
1
Januari
8/les
vrijdag
Watergewenning 4 tot 5 jaar
1
April
7/les
vrijdag
Watergewenning 2 tot 4 jaar
1
September
13/les
zaterdag
Watergewenning 2 tot 4 jaar
1
Januari
11/les
zaterdag
Watergewenning 2 tot 4 jaar
1
April
10/les
zaterdag
FUNCTIONELE INFORMATIE
117
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
Watergewenning 4 tot 5 jaar
zaterdag
Watergewenning 4 tot 5 jaar
zaterdag
Watergewenning 4 tot 5 jaar
zaterdag
Kikkertjes 16u30-17u30
Kikkertjes 16u30-17u30
Kikkertjes 16u30-17u30
Kikkertjes 16u30-17u30
Kikkertjes 17u30-18u30
Kikkertjes 17u30-18u30
Kikkertjes 17u30-18u30
Kikkertjes 17u30-18u30
Vissen 16u45-17u45
Vissen 16u45-17u45
Vissen 16u45-17u45
Vissen 16u45-17u45
Dolfijnen 17u45-18u45
Dolfijnen 17u45-18u45
Dolfijnen 17u45-18u45
Dolfijnen 17u45-18u45
Turbozwemmen juli
Turbozwemmen augustus
Prenataalzwemmen
*) Doelgroepen : 1) < 6 jaar
1
September
12/les
1
Januari
12/les
1
April
7/les
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
4
September
November
Januari
April
September
November
Januari
April
September
November
Januari
April
September
November
Januari
April
Juli
Augustus
2012
Elke maandagavond
8/les
5/les
10/les
10/les
9/les
10/les
10/les
10/les
12/les
8/les
8/les
12/les
11/les
14/les
8/les
12/les
10/les
6/les
4/les
3) 12-18 jaar
4) 19-50 jaar
2) 6-11 jaar
5) > 50 jaar
Speciale activiteiten
Aard
doelgroep (*)
Datum
Kleuterfestijn
Cadeauzwemmen
Zwem je rijk
Cadeauzwemmen
Reis rond de wereld
Kleuterkriebels
Snorkelen
Poolparty
Halloweenzwemmen
Tekenfilmzwemmen
Waar is Karel?
Clown Prutske
Ravot Je Rot
Aperitiefzwemmen
1
2
2
2
1
1
2
2-3
1-2-3-4-5
1-2-3-4-5
1-2-3-4-5
1-2-3-4-5
1-2-3-4-5
1-2-3-4-5
24 februari
02 april
11 juli
13 juli
16 juli
13 augustus
10 augustus
31 augustus
Herfstvakantie
16 november
17 november
17 november
18 november
18 november
*) Doelgroepen : 1) < 6 jaar
118
2) 6-11 jaar
opmerkingen
(i.s.m.,…)
i.s.m. Grabbelpas
i.s.m. Grabbelpas
i.s.m. Grabbelpas
i.s.m. Grabbelpas
i.s.m. Grabbelpas
i.s.m. Grabbelpas
i.s.m. Grabbelpas
i.s.m. Grabbelpas
Wingense Zwembaddagen
Wingense Zwembaddagen
Wingense Zwembaddagen
Wingense Zwembaddagen
Wingense Zwembaddagen
Totaal:
3) 12-18 jaar
4) 19-50 jaar
Aantal
deelnemers
18
21
20
21
34
36
14
208
4578
166
105
202
470
274
6.167
5) > 50 jaar
FUNCTIONELE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
2. Sporthallen
Tarieven: incl. 6% btw
Oppervlakte
3/3
2/3
½
1/3
Wingenaren
€ 6,75/u
5,06/u
€ 4,73/u
€ 3,38/u
Niet-Wingenaren
€ 10,13/u
€ 8,44/u
8,10/u
€ 6,75/u
De sporthallen zijn dagelijks open van 8u tot 24u, ook op zon- en feestdagen.
(Enkel gesloten wegens feestelijkheden in de zaal, onderhoudswerken, Kerstmis en Nieuwjaar)
2.1. Sporthal Wingene, Beernemstraat 23, 8750 Wingene
Oppervlakte Grote zaal
966 m²
Danszaal:
99 m²
Tabel: Totaal aantal gebruiksuren
Sporthal Wingene
2012
2011
2010
2009
Grote zaal
5.827,26
5.306,5
10.027
6.616
polyvalente zaal
403,18
866,25
438
289,25
Totaal :
6.230,44
6.172,75
10.465
6.905,25
Waarvan onderverdeeld in :
2012
2011
2010
2009
Sporttak
Aantal uren Aantal uren Aantal uren Aantal uren
Volleybal (GZ)
1.309,25
1.267,50
1.371,50
1.554
Aikido (PZ)
0
0
0
0
Fitness (PZ)
0
0
0
0
Judo (PZ)
0
0
0
0
Judo (GZ)
9
55,5
0
0
Karate (PZ)
0
0
0
0
Tai-Jitsu (PZ)
0
14
0
0
Tai-Jitsu (GZ)
35,94
44
0
0
Dans (PZ & GZ))
159
251,25
143
166,5
Minivoetbal (GZ)
484,5
476,5
552
678
Omnisport Sportdienst (GZ & PZ)
514,5
980,5
264
517
Schoolsport (GZ)
693
733,5
660
709,5
Schoolsport (PZ)
18
27
44,5
18,75
Voetbal (GZ)
170,25
592,5
228,5
472,75
Voetbal (PZ)
0
0
0
0
Zaalvoetbal (GZ)
490,44
45
311
42
Basketbal (GZ)
108
132,5
257
340
Aerobics (GZ)
0
0
0
0
Badminton (GZ)
395
342
256,5
334,5
Tennis binnen (GZ)
148,5
148,5
69
45
Yoga (PZ & GZ)
66
78
61
75
Atletiek (GZ)
0
0
0
0
Seniorengym (GZ)
63
177
136,5
123,75
Andere sporten (GZ)
10,5
0
222
56
4.674,88
5.365,25
4.576,50
5.132,75
Feest (GZ & PZ)
417,64
181,5
263,5
634,5
Diversen (GZ & PZ)
1.137,92
38,5
2.378
1.138
Werken (GZ + PZ)
0
0
3.237
0
Totaal
6.230,44
5.585,25
10.455,00
6.905,25
GZ = grote zaal
FUNCTIONELE INFORMATIE
PZ = polyvalente zaal
119
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
Het aantal bezette uren per sporttak, is het aantal uur dat 1/3 van de sporthal gebruikt wordt,
wordt ze 2/3 gebruikt dan wordt 2 uur aangerekend, bij volledig gebruik wordt 3 uur
aangerekend.
Omnisport Sportdienst: alle activiteiten die georganiseerd worden door de Sportdienst en die
niet onder 1 sporttak vallen: sportkampen, sportdagen, kleuterturnen, recreatief turnen, reis
rond de wereld, …
In vergelijking met 2011 is het aantal uren “Feest” toegenomen omdat de Seniorennamiddag
in 2012 terug doorging in de sporthal.
In vergelijking met 2011 is het aantal uren “Diversen” enorm toegenomen in 2012. Diversen
betekent allerlei activiteiten die niet direct onder 1 sporttak of onder ‘Feest’ kunnen geplaatst
worden. Hieronder valt oa. De West-Vlaamse Seniorensportdag die in 2012 doorging in de
sporthal te Wingene onder de naam ‘ West-Vlaanderen blijft bewegen’.
Naar bezetting van uren door sportactiviteiten, zien we dat er meer uren werd gevolleybald,
maar dat er opvallend minder uren werd gedanst. De reden hiervan is dat een groot deel van
de dansactiviteiten doorgaan in de Polyvalente zaal in de Tuimelaar omdat de groepen te
groot zijn.
De uren omnisport sportdienst zijn gedaald omdat de sportdienst heel wat activiteiten buiten
en op verplaatsing heeft georganiseerd en minder in de sporthal zelf.
Ook het aantal uur schoolsport is gedaald omdat er meer lessen buiten zijn doorgegaan, Het
totaal van het aantal uur zaalvoetbal en voetbal blijft ongeveer gelijk.
Het aantal uur seniorengym is gedaald, maar in feite is het aantal uur gelijk gebleven, maar
wer deze activiteit ingeboekt onder ‘diversen’.
Andere activiteiten die plaatsvonden in de sporthal in 2012
Activiteit
Hutsepotsouper Oudercomité Centrumschool
West-Vlaanderen blijft bewegen
Tornooi Blue Stars
Seniorennamiddag Woestijnzwijn Wingene
Oudercomité Sint-Elooi De Livehistorie
Voetbaltornooi KVC
120
Uitvoering
04 februari 2012
10 mei 2012
30 juni 2012
09 augustus 2012
22 december 2012
28/29 december 2012
FUNCTIONELE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
2.2.
Sporthal Zwevezele, Kasteelstraat z/n, 8750 Wingene-Zwevezele
Oppervlakte
grote zaal : 924 m²
Tabel: Totaal aantal gebruiksuren
Sporthal Zwevezele
Grote zaal
2012
4.773
2011
5.051
2010
5.449
2009
5.733
Waarvan onderverdeeld in:
Sporttak
Volleybal
Badminton
Fitness/Seniorengym
Basket
Minivoetbal
Omnisport Sportdienst
Schoolsport
Zaalvoetbal
Tennis binnen
Voetbal
Yoga
Diversen
Totaal
2012
Aantal uren
1.750,5
290,5
66
1.238,98
9
102
702
249
8,25
12
0
344,79
4.772,72
2011
Aantal uren
1.693
279
144
1.808,75
43,5
58,5
718,5
12
0
192
0
102
5.051,25
2010
Aantal uren
1.315,5
320,5
140,25
2.148,5
90
97,5
802,5
18
4,5
35
0
476,75
5.449
2009
Aantal uren
1.614,5
276
131,25
2.197,5
28
67,5
795
13,5
0
210
0
400,5
5.733,25
Het aantal bezette uren per sporttak, is het aantal uur dat 1/3 van de sporthal gebruikt wordt,
wordt ze 2/3 gebruikt dan wordt 2 uur aangerekend, bij volledig gebruik wordt 3 uur
aangerekend.
Omnisport Sportdienst: alle activiteiten die georganiseerd worden door de Sportdienst en die
niet onder 1 sporttak vallen: sportkampen, sportdagen, kleuterturnen, …
Diversen: opkuis, klaarzetten voor activiteiten, werken, …
Het aantal uur dat er volleybal gespeeld wordt, is terug gestegen. De reden hiervoor is dat er
terug een aantal jeugdploegen en ook een damesploeg zijn bijgekomen.
De uren van de basketbal zijn sterk gedaald omdat de eerste ploeg gestopt is.
Badminton is een sport die wekelijks doorgaat en die dan ook jaarlijks ongeveer hetzelfde
aantal uur gespeeld wordt.
De andere sporten zoals minivoetbal, zaalvoetbal en tennis, zijn sporten die af en toe eens
worden beoefend. Tijdens de kerstvakantie wordt jaarlijks een zaalvoetbaltornooi
georganiseerd door KSKV.
FUNCTIONELE INFORMATIE
121
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
2.3.
De Tuimelaar, Beernemstraat 23, 8750 Wingene
Oppervlakte
polyvalente zaal
Matsportenzaal
288 m²
288 m²
Tabel: Totaal aantal gebruiksuren
De Tuimelaar
Matsportenzaal (MS)
Polyvalente zaal (PZ)
2012
1.330,68 uren
1.576,71 uren
2011
1.247,5 uren
940 uren
2010
1.125,5 uren
1.146 uren
2009
1.236,5 uren
1.880 uren
Waarvan onderverdeeld in:
Sporttak
Judo (MS)
Karate (MS)
Aikido (MS)
Tai-Jitsu (MS)
Kickbox (MS)
Omnisport Sportdienst (MS & PZ)
Yoga (MS)
Schoolsport (MS & PZ)
Indoor Petanque (PZ)
Dans (PZ)
Atletiek (PZ)
Tennis binnen (PZ)
Niet-sportieve activiteit (PZ)
Werken
Diversen (MS & PZ)
Totaal
2012
Aantal uren
481
535,5
0
0
0
44,5
0
164,25
57
177,5
0
3
409,10
0
1.035,54
2.907,39
2011
Aantal uren
682
27,5
0
434
104
233
0
194
60
227,5
0
0
225,5
0
0
2.187,5
2010
Aantal uren
576,5
105
63,5
24
0
14,75
1
228,25
30
256
0
0
231
0
741,5
2.271,5
2009
Aantal uren
481,5
166,5
100
14
0
1,25
0
272
79
182,75
13
0
993
0
813,5
3.116,5
Het aantal bezette uren per sporttak, is het aantal uur dat een zaal gebruikt wordt. De zalen
kunnen niet onderverdeeld worden in afzonderlijke delen.
Begin juli 2007 werd ‘de Tuimelaar’ plechtig geopend. In ‘de Tuimelaar’ zijn 2 zalen: een
polyvalente zaal beneden en een Matsportenzaal boven. Er zijn tevens enkele cafétaria’s:
volleybalcafétaria, voetbalcafétaria, matsportencafétaria en de ontvangstencafétaria. Aan de
ontvangstencafétaria hangt een Vergaderzaal die door iedereen kan gehuurd worden.
De Matsportenzaal wordt vooral gebruikt door de gevechtsportclubs: Tai-Jitsu Jiu-Jitsu, en
Judo. De Tai-Jitsu beoefent echter een aantal verschillende sporttakken: tai-jitsu, kickbox en
karate. We zien een daling van het aantal uur judo, maar een sterke stijging van het aantal uur
karate. De reden dat er geen aikido meer doorgaat, is omdat de club gestopt is in de loop van
2010. De reden dat het uren karate gestegen is, is omdat de vorige karateclub gestopt is in
2010 en de Tai-Jitsu pas in de loop van 2011 gestart met karate. 2012 was het eerste jaar dat
er gedurende het volledige jaar aan karate gedaan werd.
De Polyvalente zaal wordt vooral gebruikt voor dans, indoor petanque, schoolsport en een
aantal niet-sportieve activiteiten.
Het aantal uur Diversen is sterk gestegen omdat er meer andere activiteiten doorgaan in de
Polyvalente zaal zoals VIP-etentjes van KVC, maar ook West-Vlaanderen blijft bewegen heeft
deze zaal gebruikt.
122
FUNCTIONELE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
3. Openluchtcentra
Het gebruik van de openluchtterreinen is steeds gratis, met uitzondering van de
boogschuttersstanden in Wingene. Voor de voetbalvelden dient wel vooraf een afspraak gemaakt te
worden bij de Sport- en Reservatiedienst.
3.1.
Gemeentelijk Sportcentrum Wingene, Beernemstraat 23, 8750 Wingene
Oppervlakte :
20.810 m²
Het Gemeentelijk Sportcentrum Wingene omvat volgende buitenterreinen:
terrein
Voetbalveld 1
Voetbalveld 2
Voetbalveld 3
Trapvoetbalveld (tot mei 2008)
Voetbalveld 5 (tot mei 2010)
Voetbalveld 6 (tot mei 2010)
Voetbalveld 7
Tennisveld (tot mei 2007)
Multisportterrein (vanaf juli 2007)
Boogschuttersstand 1
Boogschuttersstand 2
Lengte
106
106
96
35
95
94
95
36
26
20
20
Breedte
66
61
56
25
50
50
51
18
15
10
10
Oppervlakte
6.996 m²
6.466 m²
5.376 m²
875m²
4.750m²
4.700 m²
4.845m²
648 m²
390m²
200 m²
200 m²
Gebruikerslijst openluchtcentrum Wingene:












KVC Wingene : trainingen en thuiswedstrijden van alle ploegen
Blue Stars thuiswedstrijden
De Vedetten thuiswedstrijden
’t Hoekste thuiswedstrijden
CHIRO Jongens en Meisjes
Speelpleinwerking Wingene
Sportdienst : Sportklassen, Sportkampen, Sportacademie, Schoolsportdagen, losse
activiteiten
Scholen: multisportterrein
Voetbaltornooi Blue Stars
Paastornooi KVC Wingene
Tornooi Moeder Gezelle
Individuelen
Gebruiksuren buitenterreinen Wingene
Voetbalvelden
2012
1.506,96
2011
1.300
2010
1.288
Sedert 2006 worden alle trainingen geregistreerd, dus is het geen raming meer van het aantal
gebruiksuren.
FUNCTIONELE INFORMATIE
123
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
Gebruiksuren Boogschuttersstand Wingene
2012
99 uren
aantal gebruiksuren
2011
76 uren
2010
98 uren
Sedert voorjaar 2007 moeten de Boogschutterstanden gereserveerd worden via de
Sportdienst.
Tarieven : Training
Wedstrijd
3.2.
€ 3,16 per training
€ 21,06 per wedstrijd
Gemeentelijk Sportcentrum Zwevezele, Kasteelstraat z/n, 8750 Wingene-Zwevezele
Oppervlakte
14.586 m²
Het Gemeentelijk Sportcentrum Zwevezele omvat volgende terreinen :
Terrein
Voetbalveld 1
Voetbalveld 2
Lengte
116
106
Breedte Oppervlakte
70
8.120 m²
61
6.466 m²
Totaal 14.586 m²
Gebruikerslijst openluchtcentrum Zwevezele :





SK Voorwaarts Zwevezele: trainingen en thuiswedstrijden van alle ploegen
Dujardin Foods thuiswedstrijden
CHIRO Jongens en Meisjes
Jeugdtornooi SK Voorwaarts Zwevezele
Individuelen
Tabel: Gebruiksuren buitenterreinen Zwevezele
Voetbalvelden
2012
513
2011
833,5
2010
1.010,5
Sedert 2006 worden alle trainingen geregistreerd, dus is het geen raming meer van het aantal
gebruiksuren. We zien terug een daling in 2012. De reden hiervoor is deels te vinden in het feit
dat de terreinen niet mogen gebruikt worden bij slecht weer en dat de reservaties ook veel
nauwkeuriger worden doorgegeven en aangepast door KSKV.
3.3.
Kasteelpark, Kasteelstraat z/n, 8750 Wingene-Zwevezele
Oppervlakte
9 petanquevelden van 2,5 x 12 m = 210 m²
In het Kasteelpark bevinden zich een wandel- en joggingpiste met Fit-o-meter en 9
petanquevelden.
Gebruikerslijst openluchtcentrum Zwevezele:









Seniorengroep Sportdienst
Petanqueclub "Om ter dichtst"
Speelpleinwerking Zwevezele
Chiro Jongens en Meisjes
Scholen Zwevezele
Promotie-aktiviteiten Sportdienst
Gemeentebestuur "Dag van het Park"
Scholenveldloop sportdienst
Individuelen
Sinds 1988 voldoet de Gemeentelijke sportinfrastructuur voor 100% aan de eisen door BLOSO gesteld
inzake infrastructuur, Sportdienst en Sportraad.
124
FUNCTIONELE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
Daartoe wordt sinds 1996 volgende infrastructuur in aanmerking genomen:
Sportcentrum Wingene
1 sporthal
6 voetbalvelden
1 oefenveld
1 multisportterrein
2 boogschuttersstanden staande wip
Sportcentrum Zwevezele
1 sporthal
2 voetbalvelden
Kasteelpark
1 joggingpad
9 petanqueterreinen
Bloso baseert zich echter niet meer op de aanwezig accommodatie om subsidies te geven. De situatie
in 2012 was echter gewijzigd in:
Sportcentrum Wingene
1 sporthal
4 voetbalvelden
1 multisportterrein
1 polyvalent gebouw ‘de Tuimelaar’
2 boogschuttersstanden staande wip
Sportcentrum Zwevezele
1 sporthal
3 voetbalvelden
Kasteelpark
1 joggingpad
9 petanqueterreinen
OPENLUCHTRECREATIE
A.
Parken en plantsoenen
Kasteelpark (Koetshuis, petanquebanen, …) te Zwevezele met een oppervlakte van 3ha 32a 04ca.
B.
Speeltuigen, speelpleinen en recreatieparken
Robinsonspeelplein achter het sportcentrum te Wingene
Speelplein achter sportcentrum te Zwevezele
Speelplein De Hille
C.
Mountainbike-, fiets- en wandelpaden, gebieden voor passieve recreatie, natuurgebieden(beperkt of vrij
toegankelijk voor het publiek)
Mountainbike route:
Wandelroutes :
‘Breugelmolenroute’ met 2 lussen:
route Wingene (23 km) - route Ruiselede (36 km)
Vertrekpunt Bezoekerscentrum 'de Zande'
Wingene:
groot wandelpad doorheen St. Pietersveld (7 km)
klein wandelpad rond Kasteeldomein Wildenburg (3 km)
Zwevezele: Stretjeswandeling door dorpskom Zwevezele (7 km)
’t Vrijgeweidpad’ door het landelijke Zwevezele (12 km)
Toeristische autoroute: Molenlandroute vanuit Tielt
2.9.5.
Buitenschoolse kinderopvang
Drie locaties
1.
Wingene : Duimelootje, Oude Bruggestraat 11, 8750 Wingene
aanbod : woensdagnamiddag, schoolvrije- en vakantiedagen.
2.
Wingene : Wildenburg, Beernemsteenweg 117, 8750 Wingene
aanbod : voor- en naschools
FUNCTIONELE INFORMATIE
125
GEMEENTE WINGENE
3.
JAARVERSLAG 2012
Zwevezele : ‘KinderClub’, Lichterveldestraat 37, 8750 Zwevezele.
aanbod : voor- en naschools, woensdagnamiddag, schoolvrije- en vakantiedagen.
Werking
De werking van de Buitenschoolse Kinderopvang werd verder uitgebouwd en verzekerd doorheen het jaar 2012.
In 2012 werd verder gewerkt van de teamwerking in beide IBO’s. Nieuwe speelkansen werden gecreëerd en er
werden meer en diverse activiteiten aangeboden. Het blijft een uitdaging om op woensdagmiddag telkens een leuke
activiteit aan te bieden. Tijdens schoolvakanties werden thema-activiteiten aangeboden. Door teamwerking en
activiteitenvorming werd het voorbereiden van de vakantieprogrammatie onder handen genomen.
In de zomervakantie werd opnieuw gewerkt met een systeem van voorafinschrijvingen. Door de aankoop/huur van
twee nieuwe panden in 2011 naast bestaande opvanglocaties Duimelootje en de Kinderclub kan de opvang tijdens
vakantieperiodes op 2 locaties georganiseerd worden
Er werden op alle locaties extra jobstudenten ingezet om de vele kinderen een kwalitatieve opvang te kunnen
aanbieden.
Gemiddeld aantal individuele kinderen:
Kinderclub (Z)
Duimelootje (W)
Wildenburg (W)
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
Voor- en naschools
31
32
37
*
*
*
50
53
56
Woensdagnamiddag
39
45
50
36
37
50
*
*
*
33
34
41
29
40
51
31
*
*
schoolvrijevakantiedagen
en
Subsidies
Op 29.09.2008 heeft de GR een reglement goedgekeurd voor een starttoelage voor minicrèches.
1. Startende minicrèches krijgen 8.000 euro (gespreid over drie jaar) OF
2. Al bestaande minicrèches krijgen 75,00 / erkende opvangplaats (eenmalig voor 01.01.2010).
Overzicht van ZKDV’s in onze gemeente
ZKDV Iene Miene Mutte
ZKDV ‘t Kabouterke
ZKDV 't Bubbelke
ZKDV 't Kikkertje 4
ZKDV 't Zandmannetje
ZKDV Pardoes
21
10
17
16
21
22
Mevrouw
Mevrouw
Mevrouw
Mevrouw
Dhr. en Mevr.
Mevrouw
Tanja Werbrouck
Anne Schepens
Martine Denolf
Evelyne Delaere
Degrande-Gryspeert
Martine Watteny
Varentakker 1
Tieltsteenweg 24
Nieuwstraat 27
Beernemsteenweg 100
Vrijgeweidstraat 7
Keukelstraat 25
Uitbetaling aan ZKDV’s
ZKDV Iene Miene Mutte
- Aanvraag ingediend 14.10.2008 voor starttoelage van 8.000 € (21/22) : 7.636,36 €
- Goedkeuring cbs 14.12.2010
- Uitbetaling gestart op 31.07.2009 – uitbetaling 11 van de 12 kwartalen : 7.397,72 €
ZKDV ’t Kabouterke
- Aangevaag ingediend 22.11.2008 voor tussenkomst van 75€/plaats (10 x 75 = 750 €)
- Goedkeuring cbs 24.11.2009
- Uitbetaling op 26.11.2009 eenmalig : 750,00 €
ZKDV ’t Bubbelke
- Aanvraag ingediend 8.12.2009 voor tussenkomst van 75€/plaats (17 x 75 = 1.275 €)
- Goedkeuring cbs 15.12.2009
126
FUNCTIONELE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
-
GEMEENTE WINGENE
Uitbetaling op 26.03.2011 eenmalig : 1.275,00 €
ZKDV 't Kikkertje 4
- Aanvraag voor starttoelage 10.04.2009 van 8.000 € (16/22) : 5818,18 €
- Goedkeuring cbs 08.03.2011
- Uitbetaling gestart op 26.03.2011 – uitbetaling 5 van de 12 kwartalen 5.272,7 €
ZKDV ’t Zandmannetje
- Aanvraag ingediend 16.12.2009 voor tussenkomst van 75€/plaats (21 x 75 = 1.575 €)
- Principiële goedkeuring cbs 22.12.2009 – Goedkeuring CBS 17.01.2012
- Uitbetaling januari 2012 eenmalig : 1.575,00 €
ZKDV Pardoes
- Kan geen aanvraag indienen – gemeentebestuur heeft gezorgd voor brandveiligheid van de woning.
Samenvatting (situatie januari 2012)
ZKDV
Iene Miene Mutte
’t Kabouterke
’t Bubbelke
’t Kikkertje 4
’t Zandmannetje
Reeds uitbetaald
Subtotaal
Nog uit te betalen
7.636,36 €
750,00 €
1.275,00 €
5.272,70 €
1.575,00 €
238,64 €
545,48 €
16.509,04 €
545,48 €
Algemeen Totaal
17.054,52 €
Met een totaalbudget van 17.054,52 € werden twee opstartende ZKDV’s ondersteund en werden 3 bestaande
ZKDV’s ondersteund op het vlak van de brandpreventie.
Overzicht van de jaarlijkse subsidiëring door de gemeente (2012)
Erkend aantal plaatsen K&G x 20,00 €
FUNCTIONELE INFORMATIE
Soort
Aantal
Totaal
erkende en zelfstandige kinderdagverblijven
176
3 520 €
zelfstandige onthaalouders
40
800 €
Dienst voor onthaalouders
48
960 €
Totaal
264
5280 €
127
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
2.9.6 Plattelandsontwikkeling
1.Bewonersplatform Sint-Jan
1.
Stuurgroep “Dorp inZicht” wordt Bewonersplatform
Een kern van vrijwilligers uit het inspraakproject Dorp inZicht engageerde zich verder in het
Bewonersplatform Sint-Jan. De kern breidde zich verder uit met nieuwe vrijwilligers en verkoos
een eigen bestuur met Martin Duyck als voorzitter.
Het Bewonersplatform volgde enkele punten uit het eindrapport van Dorp inZicht van nabij op. Zo
waren zij een belangrijke partner in de opmaak van het masterplan voor de dorpskernvernieuwing
en namen zij opnieuw de regie-functie op voor de organisatie van Sint-Jan Kermis.
2
Masterplan dorpskern Sint-Jan
De gemeente zal in samenwerking met Aquafin een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen in SintJan. Deze aanleg wil de gemeente koppelen aan de herinrichting van de dorpskern en de
herwaardering van het dorp in zijn geheel.
Op basis van de resultaten van Dorp in Zicht heeft de gemeente in verdere dialoog met de
inwoners, een Masterplan gemaakt voor de dorpskernvernieuwing. Dit Masterplan zal dan aan
Aquafin worden overhandigd bij aanvang van de rioleringswerken. Architectenbureau Land + Brut
zorgden voor de inhoudelijke- en procesbegeleiding en leverden eind juni, op sint-jan kermis, het
eindrapport af.
3
Afsprakennota tussen Bewonersplatform en gemeente goedgekeurd
In het College van 6-september-2011 werd een afsprakennota tussen het Bewonersplatform en het
gemeentebestuur goedgekeurd. In deze nota zijn wederzijdse rechten en plichten opgenomen en
is de wijze van samenwerking en communicatie beschreven. In deze overeenkomst is ook bepaald
dat het Bewonersplatform een jaarlijkse toelage krijgt van maximum 1.000,00 Euro.
4
Planning 2013 : afspraak tussen Bewonersplatform en College
Op dinsdag 13-december-2011 heeft het voltallig College vergaderd met vertegenwoordigers van
het Bewonersplatform Sint-Jan. De samenwerking tussen het Bewonersplatform en het College
werd geëvalueerd en er werden afspraken gemaakt voor het werkjaar 2012.
In afwachting van de herinrichting en renovatie van de dorpskern van Sint-Jan zullen volgende
actiepunten aangepakt worden :
1. Inventaris opmaken van slechte voetpaden in Sint-Jan en deze in 2012 heraanleggen.
2. Het binnengebied achter het speelplein (eigendom familie Vaneenoo) opruimen en
heraanleggen als parkje in overleg en samenwerking met de inwoners van Sint-Jan.
3. Snelheidsmetingen uitvoeren in de Balgerhoekstraat en Keukelstraat.
4. Nog 500,00 € uitbetalen als nominatieve subsidie voor 2011 (totaal 1.000,00 €).
5. Het huursysteem van de Christoffelzaal bespreken met de kerkraad, dit met als doel om
een differentiatie te krijgen tussen huur door verenigingen en privé-gebruik.
6. De algemene netheid van het kerkplein bewaken en vragen aan de politie om boottrailers,
caravans, auto’s er niet permanent te laten parkeren.
7. Een busverbinding tussen Sint-Jan en De Wissel (Verrekijker) mee helpen mogelijk
maken. Contacten met De Lijn en subsidieproject Leader opvolgen.
8. Initiatieven rond 100 jaar Sint-Jan mee helpen ondersteunen. Het bewonersplatform doet
hier eerst een voorstel.
128
FUNCTIONELE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
5
GEMEENTE WINGENE
Bewonersplatform: werkjaar 2012
1. 27/01/2012 : Openbare vergadering – nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners van Sint-Jan.
Hierbij worden de uitgevoerde acties in 2011 en de geplande acties voor 2012 nog eens
op een rijtje gezet. Enkele grote aandachtspunten voor de gemeente (herinrichting
dorpskern, busverbinding) krijgen specifieke aandacht.
2. Belangrijkste besproken en behandelde punten in de loop van het jaar zijn:
a.
“Driehoek” van ca. 1000m² in centrum Sint-Jan achter verkaveling BalgerhoekstraatKeukelstraat (locatie: zie foto onderaan): Opruimen en aanplanten boomgaard met
oude fruitrassen (1 boom per straat).
b.
Opvolgen inrichtingsplannen van de nieuwe gronden van de school in de zone achter
de kerk – dit vooral in relatie tot het inrichtingsplan van 2011 van de dorpskern.
c.
Opvolgen stand van zaken i.v.m. de herinrichting van de dorpskern. Voorlopig geen
evolutie – andere projecten in Wingene worden naar voor geschoven.
d.
Opvolgen stand van zaken i.v.m. busverbinding Sint-Jan: nog steeds geen enkele
feed-back i.v.m. bespreking met de Lijn.
e.
In afwachting van de dorpskernhernieuwing worden de slechtste voetpaden
voorlopig hersteld.
f.
Voorstelling en ‘inwijding’ van een bier van Sint-Jan: “nen dooper”.
g.
Ondersteuning (drankbonnetje voor elke inschrijving) door het Bewonersplatform van
de autowijding (tijdens de kermis) met het oog op het steunen van één van de oudste
verenigingen en een extra impuls aan het openbaar leven in Sint-Jan.
h.
Organisatie van de 2de tentoonstelling door inwoners van Sint-Jan tijdens de kermis.
i.
Organisatie van een gratis schattenjacht tijdens de kermis met het oog op het
aantrekken van jonge families.
j.
Algemene voorbereiding van (maandelijkse) acties voor “100 jaar Sint-Jan” in 2013.
Opstellen van een programma – aanspreken van partijen die kunnen helpen –
concrete voorbereiding van de eerste acties voor jabuari – februari – maart 2013.
k.
Nieuwe actie: “mooiste kerstversiering” ter bevordering van de kerstsfeer en de
samenhorigheid in Sint-Jan.
l.
Uitdokteren van een project (“Sint-Jan in beeld – samen 100”) en opmaak van een
subsidiedossier voor Koning Boudewijnstichting “Buurten op de buiten” (aanvraag
van 5000 euro).
m.
Nieuwe actie: kerstcorrida “de haas van Sint-Jan”.
n.
Meldingen en opvolging van allerlei zaken met het oog op het bevorderen van de
sociale samenhorigheid, de algemene leefbaarheid en welzijn van de inwoners van
Sint-Jan zoals bvb.







FUNCTIONELE INFORMATIE
te grote steenslag op bepaald fietspad,
ongewenst gebruik van parking aan kerk (vb. voor trailers, oude auto,..),
te snel en roekeloos rijgedrag aan kruispunt in centrum Sint-Jan,
ongewenst vrachtverkeer op kleine weg in beschermd landschap,
vraag kerkuilenbak aan kerk,
misbruiken aan speelplein,
betere locatie glasbol,
129
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012


maandelijks spoelen drinkwaterleidingen (deel van dag zonder leidingwater),
beter en duidelijker reglement voor het gebruik parochiezaal,….
3. De bespreking van al deze punten gebeurde officieel tijdens onderstaande vergaderingen,
met daarnaast natuurlijk heel wat werk en besprekingen tussendoor:
a.
Vergadering 07/03/2012 met allerlei onderwerpen (kermis – idee van bier van SintJan, idee acties 100 jaar Sint-Jan, trailers op kerkplein,..)
b.
Vergadering 21/03/2012 vooral i.v.m. voorstelling bier met optreden
c.
Vergadering 17/04/2012 vooral i.v.m. kerremesse (optreden, schattenjacht,
kermiskramen,...) – programma 100 jaar Sint-Jan in grote lijnen vastgelegd – nieuwe
actie i.v.m. bevordering kerstsfeer en samenhorigheid inwoners: mooiste
kerstversiering – geen evolutie i.v.m. busverbinding (geen info van de gemeente) –
voetpaden (ten dele ) hersteld – volgende fase komt binnenkort
d.
Vergadering 22/05/2012 met allerlei onderwerpen, vooral i.v.m. kermis.
e.
Vergadering 03/07/2012 met ondermeer volgende onderwerpen: lopende zaken +
projectvoorstel dat kan kaderen in subsidie “Buurten op de Buiten” – dossier zal
opgemaakt worden
f.
Vergadering 17/09/2012 met ondermeer volgende onderwerpen: lopende zaken +
nieuw lid + relatie/samenwerkingsmogelijkheden met Sint-Elooisgilde +
voorbereidingen aanplant driehoek voor 17/11/2012
g.
Vergadering 15/10/2012 met ondermeer volgende onderwerpen: aanplant driehoek,
100 jaar Sint-Jan, kerstversiering + allerlei
h.
Vergadering 26/11/2012 met volgende onderwerpen: aanplant driehoek, 100 jaar
Sint-Jan, kerstversiering + allerlei
Locatie boomgaard
2.Europees Leaderproject
2.1 Uitbreiding aanleg recreatiepark Wingene – subsidie toegekend van € 150.000 - uitgevoerd
2.2 Dorpskernvernieuwing Wingenesteenweg – Hille – subsidie in aanvraag
130
FUNCTIONELE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
2.10. Radio - televisie - pers
2.10.1. Pers
Sedert 1991 bestaat de wekelijkse persknipselkrant, samengesteld door de gemeentelijke bibliotheek. Deze
dienst is geabonneerd op alle belangrijke dag- en weekbladen. Alle berichten die over de gemeente
verschijnen, worden wekelijks gebundeld en in de bibliotheek bewaard. Begin 2012 werd gestart met de digitale
inzameling van persartikels via bibnet: het digitaal persplatform dat Mediagus ter beschikking stelt van
openbare bibliotheken.
De gemeente beschikt sinds 2004 over een gemeentelijke website (www.wingene.be).
2.10.2. Lokale radio en televisie
2.10.3. Andere
FUNCTIONELE INFORMATIE
131
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
2.11. Eredienst
2.11.1. Rooms-katholieke eredienst
a) Organisatie
Ingevolge het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten
d.d. 7.5.2004 werd een centraal kerkbestuur opgericht. De Kerkfabrieken Sint-Amandus, Sint-Jan Baptist,
Sint-Georgius (Wildenburg), Sint-Aldegondis en Sint-Jozef (Hille) ressorteren onder het Centraal
Kerkbestuur van Wingene.
Het centraal kerkbestuur is samengesteld uit één door de bisschop aangestelde vertegenwoordiger, drie
verkozenen uit de diverse kerkraden, en een expertlid.
De leden van het centraal kerkbestuur Wingene zijn:
- E.H. Luk Brutin, Marktplein 2 Bus 4 – 8750 Wingene is aangestelde vertegenwoordiger in opvolging van
E.H. G. Samoy op rustgesteld op 1 september 2011.
- Voorzitter: Urbain Detavenier, Hille 144 – 8750 Zwevezele nam het voorzitterschap waar tot eind
september 2012.
- Nieuwe Voorzitter: José Hemelaere, Lichterveldestraat 28 – 8750 Wingene (verkozen op 02 oktober
2012)
- Secretaris: Rita Redant, Keizerstraat 2 – 8750 Wingene
- Lid: Joris Verlinde, Beernemsteenweg 115 – 8750 Wingene
- Expert: Paul Claeys, Hillesteenweg 1c – 8750 Wingene
Het centraal kerkbestuur en een afvaardiging van het gemeentebestuur van Wingene hielden een
overelgvergadering op 18 april en 03 oktober 2012.
Aantal parochies
1. St.-Amandus (centrum Wingene)
2. St.-Jan-Baptist
3. St.-Georgius (Wildenburg)
4. St.-Jozef (de Hille)
5. St.-Aldegondis (centrum Zwevezele)
Kerkraden
Per parochie is er een Kerkraad.
De vijf kerkraden zijn samengesteld uit 6 leden, nl. de door de bisschop aangestelde pastoor en 5
verkozenen, waaronder één voorzitter, één secretaris, één penningmeester en twee kerkraadsleden.
E.H. Luk. Brutin werd in april 2011aangesteld in opvolging van E.H. Beke als verantwoordelijke voor de
parochies St.-Aldegondis en St.-Jozef. Na de opruststelling van E.H. G. Samoy op 1 september 2011 was
E.H. Luk Brutin ook tijdelijk verantwoordelijke voor St.-Jan en St.-Georgius. E.H. Bart Bonné werd
aangestelde verantwoordelijke voor de parochie St.-Amandus.
Op 16 augustus 2012 stelde de bisschop van Brugge Diaken Danny Vandenbroucke aan als
verantwoordelijke voor de parochie van St.-Jan en de Heer Stijn Verkinderen als verantwoordelijke voor
de parochie St.-Georgius.
Diaken Danny Vandenbroucke, medeverantwoordelijke voor de pastoraal in de federatie WingeneZwevezele-Ruiselede, is de contactpersoon die zorgt voor de afhandeling en opvolging van alle
132
FUNCTIONELE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
liturgische diensten (jaarmissen, huwelijken, begrafenissen, doopsels, jubilea en andere ...) en parochiale
administratie.
Verantwoordelijke, voorzitter, secretaris en penningmeester van de kerkfabrieken
a) St.-Amandus
Aangestelde verantwoordelijke: E.H. Bart Bonné, Aalterstraat 2 – 8755 Ruiselede
• voorzitter : Roger Mulier, Egemsestraat 36
• secretaris : Rita Redant, Keizerstraat 2
• penningmeester : Chris De Meulemeester, Rozendalestraat 4
b) St.-Jan-Baptist
Aangestelde verantwoordelijke: Diaken Danny Vandenbroucke, Molenstraat 10
• voorzitter : Hans Van Doorne, Hekkestraat 13
• secretaris : Katrien Delodder, Ruiseledesteenweg 123
• penningmeester : Wilfried Van Hauwaert, Keukelstraat 37
c) St.-Georgius Wildenburg
Aangestelde verantwoordelijke: de Heer Stijn Verkinderen, Rozendalestraat, 9
• voorzitter : Gilbert Dierickx, Beernemsteenweg 137
• secretaris : Joris Verlinde, Beernemsteenweg 115
• penningmeester : Geert De Jaeger, Gravestraat 6b
d) St.-Jozef
Aangestelde verantwoordelijke: E.H. Luk Brutin, Marktplein 2 Bus 4
• voorzitter : Luc Vankeirsbilck, Hille 54
• secretaris : Kathleen Sap, Munkelostraat 11
• penningmeester : Urbain Detavenier, Hille 144 (tot 20 april 2012)
Penningmeester in opvolging van Urbain: Jaak Dejonckheere, Sprookjesdreef 6
e) St.-Aldegondis
Aangestelde verantwoordelijke: E.H. Luk Brutin, Marktplein 2 Bus 4
• voorzitter : Antoon Luttun, Bruggestraat 39
• secretaris : José Hemelaere, Lichterveldestraat 28
• penningmeester : Jan Hespel, Meiboomstraat 4e
b) Tegemoetkomingen in de kosten
St.-Amand
St.-Jan
St.-Joris
St.-Jozef
St.-Aldegondis
Totaal
2012
72.083,09
--------€ 20.972,85
€ 21.484,59
€ 42.171,60
€ 156.712,13
2011
€ 80.231,49
€ 75.000,00
€ 16.100,08
€ 16.935,15
€ 53.273,66
€ 241.540,38
2010
€ 112.812,39
€ 56.242,36
€ 15.744,83
€ 20.113,87
€ 69.455,67
€ 274.369,12
Art. 79001/635-51:toelage orgel Sint-Amandus: € 11.000,00
FUNCTIONELE INFORMATIE
133
GEMEENTE WINGENE
2.12
JAARVERSLAG 2012
Sociale dienstverstrekking
2.12.1 Algemene voorzieningen
a.
De vzw Sint-Anna
Beernemstraat 14 te Wingene beschikt als rusthuis sedert augustus 2002 over 91 bedden.
b.
OCMW-rusthuis Sint-Amand
Hoogweg 16 te Wingene beschikt over 45 bedden.
c.
Op 13 januari 2011 werd met de vzw Sint-Anna, de gemeente en het OCMW overgegaan tot de
oprichting van de VZW Amphora, een PPS-samenwerking (Publiek Private Samenwerking) met het oog
op een efficiënte uitbating en gezamenlijke nieuwbouw op de site tussen de Sint-Amandstraat en de
Blekreke. De nieuwbouw zal 135 bedden, 10 kortverblijfkamers, 5 assistentiewoningen, een
dagverzorgingscentrum voor ongeveer 15 personen en een lokaal dienstencentrum voor senioren
omvatten.
d.
De vzw "Maria ter Ruste"
Pastorijstraat 56 te Zwevezele telt 70 bedden en 15 service-flats.
e.
De Schakel
Hoogweg te Wingene telt 30 woningen met dienstverlening en wordt uitgebaat door het OCMW.
2.12.2 Gemeentelijke dienstverlening
a. Sociale dienst
De Wingense gemeenteraad keurde in de zitting van 6 mei 1991 drie reglementen goed inzake thuiszorg
van gehandicapten en bejaarden. Deze reglementen werden gewijzigd in de gemeenteraad van 29.3.1999,
de omzetting naar de euro gebeurde bij collegebeslissing op 11 december 2001.
Het eerste reglement betreft de sociale toelage aan gehandicapten vanaf 3 jaar tot 25 jaar, deze bedraagt
€ 125 in geval van 100 % handicap, € 100 bij een handicap van 66 % tot 99 % en € 50 wanneer de
gehandicapte in een instelling voor zwaar gehandicapten is opgenomen.
Het tweede reglement betreft de toelage aan diegene die instaat voor de zorgbehoevende gehandicapten
vanaf 25 jaar met een handicap van minstens 66 %. De toestand van de patiënt moet voldoen aan een
aantal gestelde voorwaarden en die wordt door een aangestelde dokter bevestigd. De toelage is
vastgesteld op € 150 per jaar.
Het derde reglement betreft de toelage voor thuisverzorgers aan zorgbehoevende bejaarden vanaf de
leeftijd van 70 jaar. De voorwaarden zijn dezelfde als voor de gehandicapten vanaf 25 jaar. De toelage
bedraagt € 22,50 per maand of € 270 per jaar.
2012
Bedrag
2011
Aantal
Personen
Bedrag
2010
Aantal
Personen
Bedrag
Aantal
Personen
bejaarden
€ 22.995
106
€ 20.587,50
94
€ 18.337,5
91
gehandicapte 3-25 jaar
€ 2.908,33
32
€ 3.000
30
€ 3.200
32
gehandicapte > 25 jaar
€ 5.262,50
39
€ 4.262,50
32
€ 4.337,5
30
134
FUNCTIONELE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
De Wingense gemeenteraad keurde in zitting van 12.7.1989 het reglement goed inzake tegemoetkoming
in de kosten van verlofkampen voor zieken en gehandicapten. Het bedrag is bepaald op € 5/dag verblijf en
per zieke of gehandicapte, met een maximum van € 25 per rechthebbende. Deze tegemoetkoming wordt
slechts eenmaal per jaar verleend.
2012
2011
2010
b.
bedrag
€ 350
€ 600
€ 425
aantal personen
14
24
17
Loket sociaal huis in gemeentehuis
Op 14 maart 2012 werd het loket van het Sociaal Huis in het gemeentehuis geopend. Men kan er iedere
woensdagvoormiddag terecht.
c. Speciale gemeentediensten
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagenschap, afgekort PWA, is een in 1994 opgerichte vzw. Het laat
langdurig werklozen toe om activiteiten uit te oefenen die door hun aard of hun occasioneel karakter niet
uitgevoerd worden in het gewone arbeidscircuit.
Samenstelling Raad van Bestuur en Algemene vergadering van het PWA :
–
–
–
–
Namens de CD&V-fractie : Ann Mesure, Noël Lammertyn, Christiane Dewit, Dorine Vandenabeele
Namens Burgerbelangen: Mathias Sap, Marnix Vermeulen
Namens de vakbonden :
 Luc Alliet, Nico Somers (ACV)
 Geert Dumortier (ACLVB)
 Marina De Loose (ABVV)
Namens de werkgevers : - VBO, Unisoc en Unizo willen geen vertegenwoordiger meer aanduiden.
- Boerenbond: Patrick Vermeersch, Gino Debever
1. Gebruikersstatistiek
activiteit
thuishulp
tuinonderhoud
kinderen en zieken
lokale overheid
VZW's
onderwijsinstellingen
niet-commerc. verenigingen
land- en tuinbouw
totaal :
2012
28
74
4
1
4
2
1
1
115
2011
37
81
3
1
4
1
1
2
130
2010
45
85
4
1
4
1
1
2
143
2. Werklozenstatistiek
potentiële werklozen
actieve werklozen
FUNCTIONELE INFORMATIE
M
V
M
V
ambtshalve
ingeschreven
42
57
8
7
vrijwilligers
7
17
7
17
totaal
49
74
15
24
135
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
3. Evolutie van het aantal gepresteerde PWA-uren
aantal gepresteerde uren
2012
10.256
2011
12.014
2010
13.055
4. Afdeling “Dienstenonderneming Wingene”
Op 1 januari 2005 werd er een dienstenonderneming opgericht binnen de vzw PWA-Wingene.
Op het einde van 2012 waren er 14 werknemers halftijds in dienst en het aantal gebruikers bedroeg
80.
Er werden in totaal 304.27 uren per week gepresteerd door alle werknemers samen.
Aantal deeltijdse werknemers
Aantal voltijdse werknemers
Aantal gebruikers
Aantal uren /week/alle werknemers
Aantal in totaal gepresteerde uren
2012
14
0
80
304.27
14.300,69
2011
14
1
95
326.61
15.350,67
2010
15
1
104
341,61
16.055,67
c. Seniorenraad
Samenstelling
De Seniorenraad werd opnieuw samengesteld op de Algemene Vergadering van 9 maart 2007. De
seniorenraad bestaat uit stemgerechtigde en niet stemgerechtigde leden.
Vereniging
Okra Wingene
Okra Wingene
Okra Wingene
Okra Wingene
Okra Zwevezele
Okra Zwevezele
Okra Zwevezele
S Plus
S Plus
WZC St. Anna
WZC Maria Ter Ruste
WZC St. Amand
Landelijke Gilde Wingene
Landelijke Gilde Zwevezele
KVLV Wingene
KVLV Zwevezele
CM Ziekenzorg Wingene
CM Ziekenzorg Zwevezele
Markant Wingene
Femma Wingene
Femma Zwevezele
Kaartersclub Wildenburg
Gepensioneerden St-Jan
136
Naam
Cécile Bruneel
Marie-Claire Verrewaere
Agnes Deblaere
Germain Wallyn
Odette De Geldere
Noël Porteman
Roger Dewindt
Lucienne Cordeny
Daniel Mullier
Hans De Clerck
Inne Mabbe
Nele Vandewiele
Ghislain Clarisse
Robert Van Compernolle
Maria Coens
Laura Timmerman
Edwin Blanchaert
Juliette Gobbin
Madeleine Gunst
Ivona Vandeputte
Rachel Dewitte
René Scherrens
Simona Lambert
functie
Ondervoorzitter
Ondervoorzitter/PM
Voorzitter
FUNCTIONELE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
Gezinsbond Wingene
Schepen Senioren
OCMW-Voorzitter
CD&V
CD&V
CD&V
CD&V
Stem 21
VLD Plus
Vlaams Belang
Gecoopteerd
Gecoopteerd
Coördinator Vrijetijd
Herman De Smet
Katrien Delodder
Tom Braet
Diana Cannoot
Annie Vermeersch
Ann Martens
Martine Bartier
Christine Mortier
Christelle Allaert
Johan Van Becelaere
Sabine Vermeire
Sophie Roels
Kurt Schoonbaert
Schepen
Secretaris
Het Dagelijks Bestuur is samengesteld uit de verschillende functies van de Algemene Vergadering:
voorzitter (Maria Coens), ondervoorzitter (Cécile Bruneel, Roger Dewindt), penningmeester (Roger
Dewindt), aangevuld door
 Secretaris: Kurt Schoonbaert
 Schepen van Senioren: Katrien Delodder
Activiteiten
De Seniorenraad werkt met een Dagelijks Bestuur, dat in 2012 vijf maal vergaderde. Vervolgens werd
ook telkens een Algemene Vergadering georganiseerd.
overzicht activiteiten 2012:
- 2012.03.14 Infosessie Dementie
- 2012.03.18 Elke Trap Telt
- 2012.04 pc-initiatie
- 2012.05.10 Seniorensportdag
- 2012.08.09 Gemeentelijke Seniorennamiddag
- 2012.08.24 Studiereis
- 2012.09.27 Seniorennamiddag Zwevezele
- 2012.11.21 Seniorennamiddag Wingene
Daarnaast nam de seniorenraad volgende initiatieven :
 organisatie van informatiemomenten tijdens de Algemene Vergaderingen van de Seniorenraad
 Kampioenschap Petanque Groot-Wingene in het Kasteelpark van Zwevezele 2012
 beleidswaakzaamheid omtrent de toegankelijkheid van de gebouwen en de opvolging van de
bouw van het nieuwe rusthuis
2.12.3. O.C.M.W.
a. Adres, telefoon en openingsuren van sociale dienst/andere diensten

Administratieve zetel : Marktplein 5 te 8750 Zwevezele
 051/61.07.20 (Sociaal Huis) – 051/61.07.12-13 of 14 (sociale dienst) -  051/61.07.18
Open elke voormiddag (in de namiddag enkel op afspraak)
Voorzitter : Tom Braet -  0476/25.28.76 – [email protected]
Zitdagen : elke woensdag van 10u45 tot 11u45 in het gemeentehuis van Wingene, Oude Bruggestraat
FUNCTIONELE INFORMATIE
137
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
13
elke vrijdag van 11u tot 12u in het OCMW-huis, Marktplein 5
Secretaris Johan Broché -  051/61.07.11. –  [email protected]
zitdag : iedere werkdag tijdens de kantooruren op Marktplein 5

Sociale dienst - Marktplein 5 te 8750 Zwevezele -  051/61.07.18
Sabine Vermeire – coördinator welzijndiensten -  051/61.07.21 – 
[email protected]
Katrien Lowyck - algemene sociale dienst -  051/61.07.12 –  [email protected]
Heidi Van Moerkercke - budgetbeheer en budgetbegeleiding/politieke vluchtelingen -  051/61.07.13
–  [email protected]
Sonja Depaepe - bejaardenzorg, thuiszorg, woningen met dienstverlening -  051/61.07.14 – 
[email protected]
De sociale dienst is open iedere voormiddag van 8u30 tot 12u. In de namiddag enkel op afspraak.
De sociale dienst heeft eveneens zitdag te Wingene op het adres De Schakel -  051/65.80.47 en
dit iedere donderdag en vrijdag van 13u30 tot 15u.

Woningcomplex met dienstverlening "De Schakel" - Chantal Pollet -  051/61.07.17

Sociaal Huis – Marktplein 5 te 8750 Zwevezele
Sophie Roels -  051/61.07.20 –  [email protected]
Het Sociaal Huis is open iedere voormiddag van 9u tot 12u. In de namiddag enkel op afspraak.
b. Samenstelling van de OCMW-raad
Naam
Adres
Telefoon
Voorzitter
Braet Tom
Zandbergstraat 12
0476/25.28.76
Raadsleden
Barbier Martine
Callewaert Jacques
Lammertyn Noël
Sengier Pierre
Devlieghere Xavier
Vandewalle Ruth
Verhoye Jackie
Wybo Madeleine
Lijsterlaan 3
Keukelstraat 25a
Bosveldstraat 7
Beernemstraat 81
Gravestraat 9a/101
Industrieweg 21
Kasteelstraat 25
Kozijnhoekstraat 10
051/65.72.08
051/65.62.44
051/61.15.09
051/65.52.41
0496/26.08.01
051/61.14.05
051/61.26.17
051/65.64.48
Secretaris
Broché Johan
Kastanjelaan 1
051/61.07.11
Ontvanger
De Ceuleners Pascal
Marktplein 5
051/61.07.16
138
FUNCTIONELE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
2.13. Gezondheid en hygiëne
2.13.1.
Ophalen en verwerken van vuilnis en afvalstoffen
a. Selectieve inzameling
Sedert 15 oktober 2010 kunnen onze inwoners terecht op een nieuw centraal gelegen recyclagepark,
met de nieuwste technieken voor registratie van bezoekers en weging van het afval. Op dit nieuwe
park wordt het diftarprincipe toegepast. Wie meer afval heeft, moet meer betalen, zo wordt iedereen
zich bewust van de hoeveelheid afval die hij produceert.
Het afval wordt in drie groepen gesplitst :
1° groene groep (Electro, elektrische kabels, frituurolie, hol glas, KGA, metaal, papier en karton,
PMD, textiel en TL-lampen).
Deze fracties kunnen altijd gratis aangevoerd worden.
2° oranje groep (asbestcement, bloempotten in plastic, folies in plastic, gipsafval, harde
plastics/PVC, houtafval, landbouwfolie, niet recycleerbaar afval, piepschuim, steenpuin, tuinafval
en vlak glas)
Voor al deze afvalsoorten samen krijgt elk gezin een jaarlijkse vrijstelling van 1.000 kg. Wie meer
aanbrengt betaalt 0,025 euro per kilogram vanaf 1.000 kg tot 2.000 kg. Wie nog meer aanbrengt,
wordt beschouwd al een bedrijf en betaalt een vastgelegde prijs per afvalsoort.
De weegcomputer houdt alles bij zodat de aanbrenger bij elk bezoek weet hoeveel afval hij reeds
aanbracht.
3° rode groep (brandbaar grofvuil)
Voor dit afval betaalt men vanaf de eerste kilogram 0,125 euro/kg.
Het diftarpark wordt ook opengesteld voor KMO’s. Voor de aanvoer van bedrijfsafval moet wel vanaf
de eerste kilogram betaald worden.
Openingsuren
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
zondag
< 3.000 kg bruto
14u30-19u00
14u30-19u00
14u30-19u00
gesloten
14u30-19u00
09u00-15u00
Gesloten
Gesloten om 18u00
in nov., dec., jan. en
febr.
> 3.000 kg bruto (*)
08u00-10u00
/
/
/
/
/
/
Evolutie inzamelresultaten op het recyclagepark
2010
Rode fractie
Brandbaar grofvuil
Oranje fracties
Asbestcement
Steenpuin
Niet recycleerbaar afval
Plastics
FUNCTIONELE INFORMATIE
2011
2012
303.320 kg
141.260 kg
174.320 kg
248.260 kg
1.016.600 kg
1.054.760 kg
111.290 kg
83.460 kg
303.920 kg
218.920 kg
48.360 kg
118.820 kg
289.300 kg
252.580 kg
62.670 kg
139
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
Zuiver vlak glas
Houtafval
Gips
Tuinafval
Witte onbevuilde isomo
Landbouwfolie
Groene fracties
Electr. Kabels
Elect. + electron. Materiaal
Frituurvet
Metaal
Hol glas
Papier en karton
PMD
Toners
Autobatterijen
KGA
65.300 kg
481.580 kg
57.580 kg
1.967.742 kg
7.815 kg
35.840 kg
30.640 kg
214.760 kg
27.560 kg
1.262.374 kg
4.200 kg
17.006 kg
32.670 kg
245.020 kg
19.360 kg
1.327.766 kg
4.500 kg
8.520 kg
2.911 kg
154.446 kg
17.610 kg
159.715 kg
118.619 kg
379.300 kg
19.740 kg
123 kg
2.374 kg
5.021 kg
1.199 kg
92.317 kg
12.410 kg
69.785 kg
75.850 kg
204.820 kg
10.800 kg
198 kg
1.037 kg
15.206 kg
2.255 kg
98.474 kg
16.880 kg
64.720 kg
88.214 kg
215.300 kg
13.800 kg
174 kg
771 kg
16.612 kg
Zoals verwacht is de aanvoer naar het recyclagepark van de rode fractie (altijd tegen betaling) en de
oranje fractie (1.000 kg/gezin gratis op jaarbasis) in 2011 heel sterk gedaald tegenover 2010. In 2012
is er opnieuw een lichte stijging in de aanvoer.
Meer verrassend is dat ook de aanvoer van de gratis groene fracties bijna even sterk daalt.
Enkele mogelijke verklaringen :
 Bewoners maken meer gebruik van de huis-aan-huis inzameling.
 In 2011 en 2012 werden veel meer compostbakken verkocht als de vorige jaren.
140
FUNCTIONELE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
 De gigantische afname van asbest, steenpuin en niet recycleer afval komt wellicht door dat
bewoners nu vlugger een container zullen huren bij verbouwing. Ook bedrijven die voorheen deze
fractie op een particuliere manier probeerden aan te voeren op de voormalige containerparken,
blijven nu achterwege.
b. Huis-aan-huis ophalingen
Restafval (wekelijks), PMD (om de twee weken) en papier en karton (om de vier weken) worden aan
huis opgehaald.
Sedert januari 2009 is in alle gemeenten binnen de afvalintercommunale MIROM gestart met de
inzameling van groot huisvuil en snoeihout op aanvraag. Voordien werd het groot huisvuil nog 2 keer
per jaar gratis opgehaald. De lijst met de prijzen is terug te vinden op de website van MIROM.
2010
Papier en karton
PMD
Huisvuil
2011
724.920 kg
186.700 kg
1.685.400 kg
2012
823.080 kg
199.500 kg
1.853.160 kg
788.140 kg
204.640 kg
1.860.640 kg
c. Kostprijs afvalverwerking
Elektr. en elektron.
materiaal
Asbestcement
Brandbaar grofvuil
Gips
Houtafval
Kabels
Metaal
Niet-recycleerbaar afval
Papier en karton
Plastics
Steenpuin
Tuinafval
Witte onbevuilde isomo
Zuiver vlak glas
Autobatterijen
Frituurvet
Motorolie
KGA
Landbouwfolie
recyclagepark – ophaling en verwerking
2010
2011
2012
-7.683 euro
-6.158 euro
28.823 euro
9.803 euro
40.197,16 euro
19.582,32 euro
7.467 euro
3.613 euro
19.220 euro
4.920 euro
-4.622 euro
-2013 euro
-19.371 euro
-10.990 euro
74.784 euro
16.362 euro
-17.286 euro
-12.282 euro
22.536 euro
10.152 euro
22.486 euro
6.696 euro
98.388 euro
66.276 euro
1.261 euro
610 euro
2.760 euro
1.070 euro
-594 euro
-363 euro
-540 euro
-352 euro
983,83 euro
-171 euro
10.792,79 euro
7.255 euro
5.365,72 euro
2.039,48 euro
recyclagepark – huur containers
2010
2011
2012
Huur containers
11.105 euro
9.474 euro
recyclagepark – diverse leveringen (inzamelrecipiënten, bigbags)
2010
2011
2012
Huur containers
6.659 euro
1.995 euro
recyclagepark – betalingen bezoekers
2010
2011
2012
FUNCTIONELE INFORMATIE
-2.939 euro
14.156 euro
22.406,22 euro
2.840 euro
5.932 euro
-3.328 euro
-10.111 euro
19.080 euro
-14.290 euro
13.666 euro
6.545 euro
73.380 euro
653 euro
1.305 euro
-386 euro
-8.735 euro
-190 euro
8.066 euro
970,71 euro
9.813 euro
2.511 euro
141
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
0 euro
-26.732,76 euro
-28.274,24 euro
Containerpark – werkingskost DIFTAR
2010
2011
2012
0 euro
8.002 euro
14.091 euro
TOTALE KOSTEN RECYCLAGEPARK
2010
2011
2012
302.732,5 euro
108.788,04 euro
127.161,69 euro
Huis-aan-huis ophalingen
2010
2011
2012
Papier en karton
-19.449 euro
-26.721 euro
-28.995 euro
Huisvuil
144.254,63 euro
152.587,16 euro
159.624,78 euro
Grof huisvuil
3.751,77 euro
4.583,21 euro
5.403,04 euro
TOTALE KOSTEN HUIS-AAN-HUISINZAMELING
2010
2011
2012
128.557,4 euro
130.449,37 euro
136.032,82 euro
Personeelskost recyclagepark
2010
2011
2012
(2 parken met 18 uren/week) x 1 (1 park x 32 uren/week) x 2
(1 park x 32 uren/week) x 2
parkwachter x 52 weken =
parkwachters x 52 weken =
parkwachters x 52 weken = 3.328
1.872 u x 30 euro/u = 56.160
3.328 u x 30 euro/u = 99.840
u x 30 euro/u = 99.840 euro
euro
euro
.
Afvalvoorkomingsinitiatieven
Compostmeesterwerking
De compostmeesterwerking in onze gemeente werd in 2001 opgestart. In 2012 waren 7
compostmeesters actief. Zij hebben een opleiding gevolgd en engageren zich op vrijwillige basis om
de compostboodschap over te brengen bij de bevolking. De opzet van de compostmeesterwerking is
de burgers stimuleren om maximaal hun keuken- en tuinafval uit de restafvalzak te houden en dit
thuis zelf te composteren.
In 2012 namen de compostmeesters volgende initiatieven :






Verder uitbouwen compostdemostand op het recyclagepark (Hille-Zuid). Ondermeer volgende
zaken zijn op de compoststand voorzien : compostvaten en –bakken in gebruik, kippenren, perkje
met veldbloemen, groententuin, bijenhotel, materiaalkeet voor compostmeesters en grasperk
waar mulchmaaien wordt toegepast.
bemannen van de gemeentelijke demostand op het recyclagepark, iedere eerste zaterdag van de
maanden maart tot en met september van 9u tot 11u
advies ter plaatse op verzoek van bewoners
bemannen van de compoststand tijdens de “Dag van het Park” op zondag 27 mei
deelname aan ‘Juni compostmaand’.
bemannen compoststand tijdens de avondmarkt op woensdag 5 september
Overzicht verkochte compostvaten :



142
vóór 01/01/02 : 196 stuks
in 2002 : 53 stuks
in 2003 : 67 stuks
Overzicht verkochte compostbakken :



in 2006 : 74 stuks
in 2007 : 36 stuks
in 2008 : 38 stuks
FUNCTIONELE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
 in 2004 : 35 stuks
 in 2005 : 37 stuks
 in 2006 : 29 stuks
 in 2007 : 33 stuks
 in 2008 : 28 stuks
 in 2009 : 30 stuks
 in 2010 : 21 stuks
 in 2011 : 23 stuks
 in 2012 : 29 stuks
totaal : 581 stuks
 in 2009 : 37 stuks
 in 2010 : 31 stuks
 in 2011 : 65 stuks
 in 2012 : 58 stuks
totaal : 339 stuks
Subsidiëring kippen
Sedert 26 oktober 2009 is een gemeentelijk subsidiereglement voor de aankoop van kippen van
kracht. Volgende krachtlijnen zijn in dit reglement opgenomen :
- de gesubsidieerde prijs is vastgelegd op 2,50 euro voor een klassieke bruine legkip, 5 euro voor
een Bleu des Landes en 5 euro voor een Mechelse Koekoek
- de subsidieaanvraag kan eenmaal om de drie jaar gebeuren en wordt gelimiteerd op drie kippen,
ongeacht het gekozen ras of combinatie van rassen
- de aanvrager moet over een tuin beschikken en er zich toe verbinden het keukenafval van het
gezin en eventueel het gazonmaaisel door de kippen te laten verwerken
Overzicht aangekochte kippen
Bruine legkip
Bleu des Landes
Mechelse Koekoek
Totaal aangekochte kippen
Deelnemende gezinnen
2.13.2.
2009
639
140
145
924
337
2010
514
87
86
687
250
2011
320
40
50
410
147
2012
443
43
70
556
206
Begraafplaatsen en lijkbezorging
a. Begraafplaatsen
• Beernemstraat, Wingene
• Keukelstraat, St. Jan
• Beernemsteenweg, Wildenburg
• Schoolstraat, Zwevezele
b. Grafconcessies : 42
c. Lijkbezorging
Aantal overlijdens
Aantal asverstrooiingen
columbaria
FUNCTIONELE INFORMATIE
2012
2011
2010
132
14
9
124
14
6
126
15
13
143
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
urnekelders
Totaal aantal crematies
Aantal grafvergunningen over de 4 kerkhoven
Erkende begrafenisondernemingen
2.13.3.
a.
41
75
17
2
38
67
16
8
34
72
18
2
Milieuzorg
Samenwerkingsovereenkomst met Vlaamse gemeenschap
De krijtlijnen waarbinnen het gemeentelijk milieubeleid zich afspeelt zijn vastgelegd in een
samenwerkingsovereenkomst die de gemeente heeft afgesloten met de Vlaamse gemeenschap voor
de periode 2008-2013. In ruil voor een aantal uit te voeren taken binnen de milieuclusters
afvalbeheer, mobiliteit, waterbeleid, natuur- en landschap, energie en hinder, krijgt de gemeente
financiële en inhoudelijke ondersteuning van de Vlaamse overheid. De gemeente heeft ingetekend op
het onderscheidingsniveau en kan hierdoor op een bijkomende jaarlijkse financiële tussenkomst van
30.000 euro rekenen van het gewest voor de verdere tewerkstelling van een
duurzaamheidsambtenaar.
De gemeente moet in het kader van deze overeenkomst via het gemeentelijk milieujaarprogramma
ieder jaar aan het Vlaams gewest rapporteren omtrent het gevoerde milieubeleid en de geplande
acties voor het komende jaar. Het ondertekenen van deze overeenkomst was niet verplicht en brengt
voor de gemeente een pak administratieve verplichtingen met zich mee. Anderzijds brengt de
samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams gewest extra dynamiek en nieuwe impulsen tot stand
voor het eigen gemeentelijk beleid. Een bijkomende motivatie vanuit de gemeente om deze
overeenkomst af te sluiten is dat bewoners, precies omwille van dit gemeentelijk engagement in
aanmerking komen voor de financiële tussenkomst vanuit het Vlaams gewest voor de installatie van
een regenput.
b. Milieubeleidsplan 2006-2010
Met eenparigheid van stemmen keurde de gemeenteraad in zitting van 24 april 2006 het gemeentelijk
milieubeleidsplan 2006-2010 goed. Het milieubeleidsplan geeft de richting aan die de gemeente wil
volgen inzake milieu en natuur. Het milieubeleidsplan werd opgemaakt door de milieudienst in
samenwerking met de andere ambtenaren uit de dienst infrastructuur.
De acties en projecten die in het plan voorkomen, moeten leiden tot een minder milieubelastende en
meer duurzame gemeente. Er zal binnen deze planperiode veel aandacht besteed worden aan
integratie van milieuaspecten binnen andere beleidsdomeinen, overleg en verhoging van de
betrokkenheid van derden bij beleidsvoorbereiding en -uitvoering.
De gemeente zal op diverse gebieden trachten zelf het goede voorbeeld te geven, enerzijds door zelf
milieubewust bezig te zijn en te velde acties met zichtbare positieve milieu-impact te ontwikkelen en
anderzijds door de positieve resultaten beter te communiceren. Naar de burger toe wordt eerder
sturend opgetreden door milieuvriendelijk gedrag te ondersteunen en milieuonvriendelijk gedrag te
ontmoedigen, te ontraden of te sanctioneren.
144
FUNCTIONELE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
c.
GEMEENTE WINGENE
Milieudienst
Afgeleverde milieuvergunningen
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
klasse 3
24
24
33
25
34
51
45
46
klasse 2
8
56
41
40
28
26
37
31
klasse 1
29
31
26
41
34
35
18
20
d. Milieuraad
Samenstelling
Dagelijks bestuur
Voorzitter
Ondervoorzitter
Schepen
Secretaris
Leden
Stemgerechtigde leden
FUNCTIONELE INFORMATIE
Herman Walter
Kerkplein 4
Derudder Herman
Rozendalestraat 32
Vermeersch Willy
Leenmolenstraat 43
Albers Jan
Tieltstraat 60
Debel Rudi
Lammersdam 7
Debie Tom
Balgerhoekstraat 72
Lambert Paul
Beernemsteenweg 111
Vandendriessche Marie-Christine Balgerhoekstraat 104
Algemene Vergadering
Milieu- en natuurverenigingen
Colpaert Roel
Keukelstraat 26
Depauw Dany
Hereveldstraat 2a
Debie Tom
Balgerhoekstraat 72
Mortier Bart
Munkelostraat 15
Plettinck Lieven
Kozijnhoekstraat 14
Van Steenhuyse Ludo
Predikherenstraat 33
Taeckens Anne-Marie
Gravestraat 16
Kindt Joris
Molenstraat 50
Vanthournout Ansfried
Beernemsteenweg 9
Huys Geert
Hofakkerlaan 27
Onderwijsinstellingen
Barbez Gerdy
Wingensesteenweg 144
Steelant Anje
Meiboomstraat 67
Verstraete Lieven
Bruggestraat 99
Debel Rudy
Lammersdam 7
Socio-culturele organisaties
Cauwelier Jean
Wiedouwlaan 1
Vandeweghe Monique
Rijkestraat 3
Taveirne Patrick
Vagevuurstraat 3
Verkinderen Geert
Hofakkerlaan 11
Clarisse Jo
Rozendalestraat 37
Vandendriessche Marie-Christine Balgerhoekstraat 104
145
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
8700 Tielt
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
Leden van Rechtswege
Gemeenteraadsleden
Fractieleden
Gobbin Julliette
De Smet Herman
Casteleyn André
Mulier Rita
Vanhoutte Katrien
Beroepsgroepen
Muylaert Martine
Behaegel Eric
De Winter Eric
Herman Walter
Spriet Inge
Gecoöpteerde leden
Dejonckheere Jaak
Bergez Jan
Duyck Martin
Meersmans Wannes
Verkest Hendrik
Vermeersch Willy
De Meulemeester Chris
Kerckaert Alex
Albers Jan
Demeyere Jochen
Audoor Sharon
Vergote Jan
Cannoot Diana
Huys Lieven
De Wit Christiane
Persyn Rik
Devlieghere Xavier
Van Becelare Johan
Bruggestraat 178
Molenstraat 22
Pastorijstraat 100b
Pastorijstraat 74
Galgenstraat 8
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
Ruddervoordestraat 33
Stampkotmolenstraat 16
Ruiseledesteenweg 120
Kerkplein 4
Koningin Fabiolalaan 6
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
Sprookjesdreef 6
Tieltstraat 6
Kleine Veldstraat 11
Kapellestraat 15
Kokerstraat 5
Leenmolenstraat 43
Rozendalestraat 4
Sneppestraat 1
Tieltstraat 60
p/a Hille 128
Tieltstraat 30
Rijkestraat 9
Rupsenstraat 74
Pastorijstraat 120
Hofakkerlaan 9
Ratelingestraat 11
Beernemsteenweg 82
Lijsterlaan 20
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
8755 Ruiselede
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
8750 Wingene
Overzicht activiteiten
 In 2012 kwam de milieuraad bijeen op volgende data : 8 maart, 7 juni, 13 september en 6
december
Ondermeer volgende initiatieven werden door de gemeente genomen na voorafgaandelijk advies
van de milieuraad :
opmaak milieujaarprogramma 2012
zwerfvuilactie 31 maart 2012
ondertekening gedragscode m.b.t. invasieve planten
deelname aan ‘Dag van het Park’ op 27 mei 2012
onderzoek naar mogelijkheid tot aanbreng kerkuilenbak aan kerk Sint-Jan
deelname aan ‘Dag van de Natuur’ op 17 november 2012
inzet gesubsidieerde MINA-arbeiders voor groenonderhoud
uitreiking gemeentelijke milieuprijs 2012
uitbreiden bermareaal met opruiming maaisel
*
*
*
*
*
*
*
*
*
e. Toelage regenwaterputten en individuele afvalwaterzuiveringsinstallaties
Regenputten
146
FUNCTIONELE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
Sedert 1999 beschikt gemeente over een verordening en subsidiereglement voor hemelwatergebruik.
Bij nieuwbouw van een woning wordt de bouwheer verplicht om een regenput te installeren. Wie een
regenput installeert bij een bestaande woning komt in aanmerking voor een gemeentelijke premie van
0,05 euro/liter met een maximum van 250,00 euro.
In het kader van de
samenwerkingsovereenkomsten m.b.t. milieu- en natuur die de gemeente sedert 1999 heeft
afgesloten met het Vlaams gewest, ontving diegene die een regenput bij een bestaande woning
installeerde bovenop de gemeentelijke premie een zelfde gewestelijk toelage.
In gevolge de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 heeft de particulier andermaal recht op een
bijkomende premie van het gewest; maar dient de gemeente in te staan voor een prefinanciering.
Daarom werd de premie bij gemeenteraadsbesluit van 3/11/2008 opgetrokken naar 500 euro, waarbij
de gemeente achteraf het gewestelijk aandeel van 250 euro per dossier recupereert.
Overzicht uitbetaalde subsidies :
Aantal
toelagen
2002
9
2003
16
2004
10
2005
14
2006
12
2007
18
2008
12
2009
16
2010
14
2011
10
2012
9
Individuele afvalwaterzuiveringsinstallaties
Bewoners uit het landelijk gebied kunnen sedert 27/10/03 genieten van een gemeentelijke toelage
ingeval zij een individuele waterzuiveringsinstallatie plaatsen bij hun woning. Omdat een efficiënte en
kwalitatieve werking van een zuiveringsysteem zou gewaarborgd zijn, dient de installatie in gevolge
de gemeenteraadsbeslissing van 27/08/07 voortaan BENOR-gekeurd te zijn of te beschikken over
een gelijkaardig keurmerk. Ter zelfder tijd werd de gemeentelijke premie opgetrokken van 625 naar
1.000 euro. De premie geldt zowel bij zuiveringsinstallaties die geplaatst worden bij nieuwbouw of bij
bestaande woningen.
De Vlaamse overheid wil een collectief beheer van IBA’s bevorderen en heeft daarom haar
individuele subsidie voor het plaatsen van IBA’s door de bewoners afgeschaft. De gemeenten die zelf
of via derden instaan voor het collectief plaatsen en beheren van IBA’s krijgen hiervoor een toelage
van 2.250 euro. In deze context is door de gemeenteraad van 28/09/2009 een reglement
goedgekeurd waarin een samenwerkingsovereenkomst m.b.t. IBA’s voorzien is tussen de private
eigenaar van de woning en de gemeente. Het komt er op neer dat de gemeente de levering, de
plaatsing en het onderhoud van de IBA’s op zich neemt. De bewoner dient enkel een
aansluitingsvergoeding van 1.000 euro te betalen en de energievoorziening ten laste te nemen.
Op 29 maart 2010 heeft de gemeenteraad een modelovereenkomst goedgekeurd, waarin de
wederzijdse rechten en plichten tussen de gemeente en de eigenaars of bewoners van woningen
waar een IBA zal geplaatst worden, zijn vastgelegd.
Sedert 29/03/2010 zijn via toegekende stedenbouwkundige vergunningen bij 8 woningen de
verplichte aanleg van een IBA als voorwaarde opgenomen. Drie bouwheren zullen de IBA in eigen
beheer installeren; de overige vier doen hiervoor beroep op de gemeente.
Overzicht uitbetaalde subsidies :
Aantal toelagen
f.
2005
13
2006
13
2007
18
2008
8
2009
5
2010
4
2011
3
2012
1
Natuurbeheer en groenvoorziening
Aanplantingen
Door de gemeentelijke groendienst werd op volgende locaties een nieuw plantproject gerealiseerd :
 Aanplanting van 12 zomereiken langs de Schuiferskapellestraat en 18 populieren langs de
Hereveldstraat (tijdens de ‘Dag van de Natuur’).
FUNCTIONELE INFORMATIE
147
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
Ecologisch wegbermbeheer
De gemeente telt meer dan 300 kilometer wegbermen. Er stelt zich een probleem van toenemende
aanwezigheid van netels en distels in de wegbermen waarvan het maaisel niet wordt afgevoerd.
Tijdens de eerste (omstreeks 1 juni) en de tweede maaibeurt (omstreeks 15 september) wordt het
maaisel daarom langs een traject van ongeveer 179 kilometer afgevoerd.
2.13.4. Duurzaamheid
Binnen de gemeente volgt de duurzaamheidsambtenaar de projecten rond duurzaamheid op.
De belangrijkste taken daarbij zijn:
 promoten van de principes van duurzame ontwikkeling in het gemeentelijk beleid
 opzetten van een intern milieuzorgsysteem (is ondermeer het beperken van afvalstoffen, meer gebruik van
duurzame grondstoffen, zuinig energieverbruik, het gebruik van ecologisch verantwoorde
kantoormaterialen, ...)
 mee instaan voor de uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst "Milieu als opstap naar duurzame
ontwikkeling"
 communicatie, informatie en sensibilisatie naar de verschillende groepen van de bevolking toe
Energieboekhouding
De duurzaamheidsambtenaar is ook verantwoordelijk voor het bijhouden van de gemeentelijke gebouwen
(gemeentehuis Wingene, bibliotheek, zwembad De Alk, sporthal Wingene, CC de Feniks, voetbalkleedkamers
Wingene, loods technische dienst Wingene, sporthal Zwevezele, voetbalkleedkamers Zwevezele, kinderopvang
Duimelootje, KAJ-lokaal, multifunctionele zaal De Verrekijker, jeugdhuis De Mutse, tekenschool,
brandweerarsenaal Wingene, brandweerarsenaal Zwevezele, kinderopvang Kinderclub, gemeentehuis
Zwevezele, Koetsenhuis, Oude Wissel, CC de Wissel en 4 rioolwaterpompen) worden maandelijks de
meterstanden opgenomen en ingevoerd in het energieboekhoudsysteem Comeet. Alle publieke gebouwen met
een oppervlakte groter dan 1000 m² waarvoor een energieprestatiecertificaat moet worden opgesteld zijn
opgenomen in de energieboekhouding: de Alk, sporthal Wingene, sporthal Zwevezele, gemeentehuis Wingene,
De Nieuwe Wissel en De Tuimelaar. In 2011 werden ook alle kerkgebouwen aan deze lijst toegevoegd. Vanaf
2012 zijn ook de gebouwen met een oppervlakte groter dan 500m² worden opgenomen.
Uitgevoerde acties:
Planadvies voor burgers-(ver)bouwers
De provincie West-Vlaanderen, de gemeente Wingene en vzw ZonneWinDT werken samen en bieden een
duurzaam planadvies of een bezoek van een deskundige aan. Aanbod: een persoonlijk en deskundig advies op
maat op basis van de burgers plan/situatie waarin we het nut van duurzaam bouwen centraal stellen. Bij elk
advies hoort een schriftelijk verslag. Dankzij de financiële steun van de provincie, vzw ZonneWinDT en de
gemeente Wingene betaalt de burger voor een planadvies slechts 25 euro en voor een plaatsbezoek slecht 50
euro. Planadvies: goed voorbereid schriftelijk advies met 1 uur bespreking. Plaatsbezoek: 1,5 uur bij de burger
ter plaatse en nadien schriftelijk verslag. De burger krijgt advies over isoleren (indien van toepassing dus ook
over dakisolatie bij bestaande gebouwen), energiebesparing (indien van toepassing dus ook over het
vervangen van een oude verwarmingsinstallatie en over het vervangen van enkel of dubbel glas door
superisolerende beglazing), hernieuwbare energie en premies.
Bouwteamcursus
De provincie organiseerde de BouwTeamcursus
bovengemeentelijk. Een groepje buurgemeenten kon intekenen op het voorstel van de provincie. De gemeente
betaalde een deelnamekost en 35 euro per deelnemer uit haar gemeente. De gemeente Wingene deed dit
samen met de gemeenten Tielt, Beernem, Oostrozebeke,Ingelmunster, Pittem, Ruiselede en Meulebeke. De
148
FUNCTIONELE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
cursus ging door op 12 en 19 maart 2011 in de in de Europahal in Tielt. De 2-daagse cursus Bouwteams van
vzw Dialoog heeft als opzet de burgers te stimuleren om hun (ver)bouwproject duurzaam aan te pakken. Als
bouwer of verbouwer word je geconfronteerd met een aantal beslissingen die je in veel gevallen zonder veel
kennis van zaken moet nemen. Hoeveel isolatie moet je voorzien? Welk materiaal gebruik je het best? Welk
vermogen moet je verwarmingsketel hebben? Je moet heel wat gesprekken voeren met mensen uit het vak: de
architect, de aannemer, de handelaars in bouwmaterialen… Om aan deze mensen de juiste vragen te kunnen
stellen en indien nodig een discussie te kunnen voeren, is het nuttig om deel te nemen aan de Bouwteamcursus. Programma van 2 zaterdagen voor de doelgroep bouwers en verbouwers: alles over isolatie,
koudebruggen, aangepaste ventilatie, keuze verwarmingssystemen, efficiënt warm water maken,
waterbesparing en duurzame materiaalkeuze.
Huishoudelijke energiescans
Als gevolg van het besluit van de Vlaamse regering inzake de bevordering van het rationeel energiegebruik van
2 maart 2007, zal Gaselwest in elke gemeente een aantal energiescans financieren bij huishoudelijke
afnemers. Die energiescan omvat een inventarisatie van het energiegebruik in de woning. Tijdens de scan
worden een aantal kleine energiebesparende maatregelen uitgevoerd (tochtstrips, buisisolatie, spaarlampen,
spaardouchekop en radiatorfolie) die resulteren in een directe energiebesparing en waar mogelijk wordt de
regeling van de verwarming geoptimaliseerd. De energiescan resulteert eveneens in een rapport met tips
inzake rationeel energiegebruik op maat van de bewoner. Voor Wingene heeft Gaselwest in 2011 95 scans
uitgevoerd. We kozen voor de doelgroep laagste inkomens (= klanten van OCMW).
Klimaatwijken
De gemeente daagt bevolking uit om in vijf maanden 8% energie te besparen. De gemeente zoekt wijken,
groepen of verenigingen die deze weddenschap met het gemeentebestuur willen aangaan. Tijdens de actie
worden er energiemeesteropleidingen georganiseerd. De energiemeesters verspreiden de opgedane kennis
naar de gezinnen van de klimaatwijken waar zij verantwoordelijk voor zijn. Bij tussentijdse bijeenkomsten van
de klimaatwijken worden tips uitgewisseld. Alle deelnemende gezinnen krijgen op het slotmoment nog een
geschenkpakket met daarin tochtstrips, radiatorfolie en/of spaarlampen. In het kader van de Klimaatwijken
worden de energiemeters van de gemeente actief uitgeleend. In Wingene deden er voor Klimaatwijken 20072008 2 klimaatwijken met 19 gezinnen mee aan de actie. Voor de editie 2008-2009 namen 5 klimaatwijken met
elk 5 gezinnen deel aan de actie. In Wingene deden er voor Klimaatwijken 2009-2010 in totaal 37 gezinnen
mee. Aan ‘Energiejacht’ 2010-2011 namen slechts 7 gezinnen deel. Vanuit de gemeente werd nochtans een
uitvoerige rekruteringscampagne gevoerd, waarbij dat alle socio-culturele verenigingen en straat- en
wijkcomités werden aangeschreven. De aankondiging van de actie en de oproep tot deelname werd eveneens
bekend gemaakt via persbericht en verscheen in de gemeentelijke infokrant. De actie werd ook besproken door
de milieuraad.
Lokaal Kyotoprotocol
Het gemeentebestuur van Wingene ondertekende tijdens de milieuraad van 6 maart 2008 het Lokaal
Kyotoprotocol en engageert zich daarmee om het eigen energieverbruik te verminderen en de Wingenaars te
stimuleren dit ook te doen. Het Lokaal Kyotoprotocol is een initiatief van de Bond Beter Leefmilieu (BBL). Met
het Lokaal Kyotoprotocol verbindt de gemeente Wingene er zich toe om:
• het energieverbruik van de gemeente zelf (gebouwen, wagenpark en straatverlichting) tegen 2012 terug te
dringen met 7,5% ten opzichte van het eerste jaar waarvan volledige cijfers beschikbaar zijn
• de inwoners, verenigingen, bedrijven, handelaars, … in Wingene aan te zetten en te helpen om energie te
besparen
• de evolutie van het energieverbruik van de gemeentelijke infrastructuur in kaart te brengen en hierover te
rapporteren
De ondertekening van het Lokaal Kyotoprotocol werd aangekondigd in de gemeentelijke Infokrant van april-juni
2008 en staat ook op de pagina ‘Duurzaamheid – nieuws’ op de gemeentelijke website
(http://www.wingene.be/mobiliteitMilieu/duurzaamheid/nieuws/nl#LKP)
Aankoop 20% groene stroom
In juni 2008 besliste het college van burgemeester en schepenen om bij de aankoop van elektriciteit te kiezen
voor 20% groene stroom. Ook in 2009, 2010 en 2011 werd 20% groene stroom aangekocht.
FUNCTIONELE INFORMATIE
149
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
Voor de periode 2012 heeft het schepencollege geopteerd om voor de periode 2012-2015 bij de
energieleverancier 100 % groene stroom aan te kopen. De opdracht met als voorwerp levering van 100 %
groene elektriciteit aan installaties en gebouwen van de gemeente, OCMW, politie, kerkfabrieken en het AGB
Wingene, inclusief openbare verlichting werd op 21 juni gegund aan Nuon.
Fairtrade koffie en suiker, fruitsap, thee en koffiefilters van de wereldwinkel
De koffie en suiker die door het gemeentebestuur aangekocht wordt is van Puro of de Wereldwinkel. Ook de
koekjes die bij de koffie worden aangeboden zijn van Puro. Fruitsap, thee en koffiefilters worden bij de
Wereldwinkel aangekocht. Puro erkent het belang van Fairtrade-Max Havelaar en engageert zich om eerlijke
koffiebonen te kopen met het Max Havelaar-keurmerk.
Puro koos ook voor een samenwerkingsverband met de natuurbeschermingsorganisatie World Land Trust en
steunt ook het Corporate Funding Programme. Dit is een Belgisch samenwerkingsverband dat de klassieke
grenzen van de hulpverlening aan de Derde Wereld verlegt door de krachten te bundelen tussen 2 belangrijke
maatschappelijke spelers: bedrijven en NGO’s.
Ecoverprodukten bij speelpleinwerking
Voor de gemeentelijke speelpleinwerking wordt enkel met Ecover-produkten gewerkt: schuurzeep, wcprodukten, allesreiniger en glasreiniger. De produkten van Ecover zijn ecologische producten van plantaardige
en minerale oorsprong. Ecover houdt van de oorsprong van zijn grondstoffen tot en met de afbraak van zijn
eindproducten rekening met ecologische, economische en sociale aspecten.
Gebruik van microvezeldoekjes
De schoonmaakploegen van het gemeentebestuur maken allemaal gebruik van microvezeldoekjes. Het gebruik
van deze doekjes maakt het mogelijk om het gebruik van schoonmaakproducten terug te dringen tot een
minimum.
2.13.5. Medische en aanverwante voorzieningen
a. Ziekenhuis
b. Gezondheidscentrum
c. Rode Kruis/Vlaams Kruis

plaatselijk verantwoordelijken Rode Kruis :




Dedecker Marijke, Afdelingsvoorzitter, Hendrik Van Brederodestraat 62, 9000 Gent –  + 32
478 31 13 13
Luc Vansteelant, Afdelingsverantwoordelijke Hulpdienst, Lostraat 15, Zwevezele- – + 32
475 89 89 54
Filip Welvaert, Verantwoordelijke leergangen en PR, Zwevezele – +
32 487 79 84 21
plaatselijke verantwoordelijken Vlaams Kruis :

Els Sucaet, Zandbergstraat 20, Wingene. - gsm 0476/31 80 93  051/70 95 33
150
FUNCTIONELE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
2.14. Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en
Huisvesting
2.14.1. Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw
a. Gewestplan Roeselare-Tielt, vastgesteld bij KB van 17 december 1979
– Gewestplanwijziging Hille - MB van 23 november 1994 : uitbreiding ambachtelijke zone hoek
Akkerstraat-Molenaarsstraat met  3 ha.
– Gewestplanwijziging Hille - MB van 19 april 1995 : uitbreiding ambachtelijke zone tussen
Wingenesteenweg en Akkerstraat met  10,8 ha.
 Gewestplanwijziging Roeselare-Tielt - MB van 15.12.1998 (uitbreiding bedrijventerrein Hille en
individuele bedrijven,
groengebieden)
schrappen
ringwegen
en
woonuitbreidingsgebieden
en
uitbreiding
b. Algemeen plan van aanleg
Er is een Algemeen Plan van Aanleg voor de deelgemeente Wingene bij KB van 24 juli 1956.
De gemeenteraad formuleerde op 21.08.2000 en op 22.01.2001 een voorstel tot het niet behouden van
het APA, deze beslissing werd bekrachtigd bij M.B d.d. 20.04.2001.
c. Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
De gemeenteraad nam op 25.10.2001 een princiepsbeslissing tot opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan. Het voorontwerp werd op 13 januari 2005 besproken op het structureel overleg met de
Provincie en het Vlaamse Gewest. De gemeenteraad nam akte van het voorontwerp op 30 oktober 2006.
Op 22 september 2008 had de plenaire vergadering plaats met de adviserende instanties.
Gunstig advies van de Gecoro dd. 18.5.2009 inzake het voorontwerp.
Voorlopige aanvaarding door de gemeenteraad op 29.6.2009.
Openbaar onderzoek van 16.8.2009 tot 15.11.2009.
Verspreide informatiebrochure en informatievergadering op 3.9.2009.
Ontvangst van 80 individuele bezwaarschriften en 3 gemeenschappelijke bezwaarschriften.
Schrijven dd. 15.12.2009 van de Gecoro gericht aan het college van Burgemeester en Schepenen met
verzoek tot verlenging advies termijn met 60 dagen.
Goedkeuring dd. 2.9.2010 – Publicatie BS 14.09.2010
d. Bijzonder plannen van aanleg
Afdeling Wingene
1. BPA "Galgenstraat" D3234/5a : KB van 10.09.1966
Gemeenteraadsbeslissing dd. 22.4.1996 tot inherzieningstelling
Ministeriële beslissing dd. 26.8.1996 tot inherzieningstelling
Ministeriële goedkeuring BPA De Koker-Galgenstraat D3234/28 dd. 29.11.2001
2. BPA " De Koker" D3234/7B : KB van 18.07.1985
Gemeenteraadsbeslissing dd. 22.4.1996 tot inherzieningstelling
Ministeriële beslissing dd. 6.9.1996 tot inherzieningstelling
Ministeriële goedkeuring BPA De Koker-Galgenstraat D3234/28 dd. 29.11.2001
FUNCTIONELE INFORMATIE
151
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 26.02.2001 inzake gedeeltelijke inherzieningstelling BPA De Koker –
Galgenstraat.
Ministriële beslissing d.d. 23.01.2002 tot goedkeuring gedeeltelijke inherzieningstelling.
3. BPA "Sportcentrum" D3234/8a : KB van 01.03.1988 (in herziening gesteld bij
gemeenteraadsbeslissing van 8 mei 1990)
Ministeriële beslissing dd. 10.01.2002
Ministeriële beslissing dd. 2.5.2005 - Uitbreiding met bijhorend onteigeningsplan.
4. BPA "Lentakkermolen” D3234/9c : KB van 19.05.1992
5. BPA "Ambachtelijke Zone Wildenburg" D3234/10 van : KB 21.04.1977 Onteigeningsplan D3234/10a
KB van 25.08.1988.
De gemeenteraad formuleerde op 21.08.2000 en op 22.01.2001 een voorstel tot het niet behouden
van het BPA “Ambachtelijke Zone Wildenburg”, deze beslissing werd bekrachtigd bij M.B. 20.04.2001.
6. BPA "Ambachtelijke Zone de Verrekijker" en bijbehorend onteigeningsplan. (MB 25.08.1993)
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 27.08.2001 inzake in herzieningstelling BPA “Ambachtelijke Zone de
Verrekijker”
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 27.06.2002 inzake definitieve aanvaarding BPA Ambachtelijke Zone
de Verrekijker”
Ministeriële goedkeuring dd. 10.9.2002
vervangen door RUP Verrekijker
7. BPA “Ambachtelijke Zone Verrekijker – Uitbreiding”
Gemeenteraadsbeslissing dd. 27.5.2002 inzake opmaak BPA Reconversiezone Wingene Verrekijker
Uitbreiding en aanstelling stedenbouwontwerper
Voorontwerp BPA Ambachtelijke Zone Verrekijker – uitbreiding opgemaakt door de WVI dd.
26.5.2004
Voorlopige aanvaarding BPA Ambachtelijke Zone Verrekijker – Uitbreiding met bijhorend
onteigeningsplan dd. 25.4.2005
Definitieve aanvaarding BPA Ambachtelijke Zone Verrekijker – Uitbreiding met bijhorend
onteigeningsplan dd. 22.8.2005
Ministeriële beslissig dd. 23.11.2005 inzake gedeeltelijke goedkeuring BPA Ambachtelijke Zone
Verrekijker – Uitbreiding met bijhorend onteigeningsplan
vervangen door RUP Verrekijker
8. BPA "Ambachtelijke Zone Lavoordeakker" D3234/23 : MB van 01.02.1995
Dit BPA werd overgenomen en uitgebreid in het sectoraal BPA inzake zonevreemde economische
activiteiten fase I bedrijf 1/16.
De gemeenteraad formuleerde op 21.08.2000 en op 22.01.2001 een voorstel tot het niet behouden
van het BPA “Ambachtelijke Zone Lavoordeakker”, deze beslissing werd bekrachtigd bij M.B.
20.04.2001.
9. BPA "Ambachtelijke Zone 't Raakske" D3234/24 : MB van 01.02.1995.
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 26.11.2001 tot in herzieningstelling BPA “Ambachtelijke Zone
’t Raakske”
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 27.06.2002 inzake definitieve aanvaarding BPA “Ambachtelijke Zone ’t
Raakske”
Ministeriële goedkeuring dd. 9.9.2002
vervangen door RUP ‘t Raakske
152
FUNCTIONELE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
10. BPA "Binnengebied H. Sacramentstraat-Kaplotestraat-Zandbergstraat" : MB dd. 3.8.1998 BS dd. 18.9.1998 - D3234/26
11. Sectoraal BPA Zonevreemde economische activiteiten 1-29 - MB dd. 24.7.1998 BS dd. 21.10.1998
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 26.11.2001 houdende de inherzieningstelling van het BPA 1/11 garage
Verhenne.
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 26.11.2001 houdende de inherzieningstelling van het BPA 1/29
Walecan Erwin en Wallecan Leon.
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 27.06.2002 inzake definitieve aanvaarding BPA 1/11 en BPA 1/29
Ministeriële goedkeuring dd. 16.12.2002.
Gedeeltelijke wijziging dd. 26.6.2007.
12. Sectoraal BPA Zonevreemde economische activiteiten Fase II – 2/1-2/8:
Gemeenteraadsbeslissing dd. 28.12.1998 tot opmaak aangepast sectoraal BPA
Gemeenteraadsbeslissing dd. 25.10.2001 tot inherzieningstelling sectoraal BPA zonevreemde
economische activiteiten van het bedrijf Elektro-Tech
Gemeenteraadsbeslissing 29.11.2001 inzake voorlopige aanvaarding sectoraal BPA Fase II
Ministeriële goedkeuring dd. 19.9.2001.
Gemeenteraadsbeslissing dd. 22.04.2002 inzake herzieningstelling BPA “Zonevreemde economische
activiteiten fase II – 2/2 nv Ide Joris.
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 27.06.2002 inzake definitieve aanvaarding BPA “Zonevreemde
economische activiteiten fase II – 2/2 nv Ide Joris.
Ministeriële goedkeuring dd. 16.12.2002.
13. Sectoraal BPA Zonevreemde economische activiteiten Fase III – 3/1 tot 3/3
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 27.03.2000 inzake opmaak van BPA Zonevreemde economische
activiteiten Fase III 3/1 tot 3/3
Ministeriële beslissing d.d. 10.04.2002 inzake gedeeltelijke goedkeuring
14. Sectoraal BPA zonevreemde economische activiteiten fase IV, ministeriële beslissing dd. 28.08.2006
inzake goedkeuring
15. Sectoraal BPA zonevreemde economische activiteiten V, ministeriële beslissing dd. 18.12.2008
inzake goedkeuring
16. Gemeenteraadsbeslissing dd. 27.08.2001 inzake opmaak BPA “ ’t Hof van Wingene “
Gemeenteraadbeslissing dd. 27.06.2002 inzake definitieve aanvaarding BPA “ ‘t Hof van Wingene “
Ministeriële Beslissing 28.05.2003
17. Gemeenteraadsbeslissing d.d. 27.08.2001 inzake opmaak BPA “Veldbeek”
Ministeriële goedkeuring d.d. 26.03.2002
18. Gemeenteraadsbeslissing d.d. 27.08.2001 inzake opmaak BPA “Oude Melkerij”
Ministeriële goedkeuring d.d. 10.01.2002.
Afdeling Zwevezele
1. "Onteigeningsplan Nijverheidszone" D3234/1 : KB van 6 april 1962. Aanduiding onteigende macht.
Aanduiding onteigende macht + inlassen van spoedprocedures DE 3234/3 KB van 28.06.1988
2. BPA "Bruggestraat" - MB dd. 3.8.1998 - BS dd. 18.9.1998 - D3234/12
FUNCTIONELE INFORMATIE
153
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
3. BPA "Hille" D3234/11 : KB van 07.09.1978 (en geheel in herziening gesteld bij
gemeenteraadsbeslissing van 7 november 1994 en MB van 6 maart 1995)
Voorlopige aanvaarding van het in herziening gestelde BPA Hille dd. 29.11.2001
Ministeriële goedkeuring D3234/11A dd. 15.9.2000
4. BPA "Centrum" D3234/13A : MB van 16.08.1988 - herziening MB 09.06.1995.
5. BPA "Landeigendommen" D3234/15 van 01.04.1985, gewijzigd bij MB van 22 mei 1995 en opnieuw
gedeeltelijk in herziening gesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 20 februari 1995 en MB van 22 mei
1995.
MB dd. 15.4.1997 voor gedeeltelijke herziening.
6. BPA "Ambachtelijke zone Yoobeek" MB 27.01.1993.
7. BPA "Industriezone de Akker" met onteigeningsplan (MB 06.01.1993)
De gemeenteraad formuleerde op 21.08.2000 en op 22.01.2001 een voorstel tot het niet behouden
van het BPA “Industriezone de Akker”, deze beslissing werd bekrachtigd bij M.B. 20.04.2001.
8. BPA "Ambachtelijke zone Bosveld" : MB 09.06.1994 - onthouding van goedkeuring
9. BPA "Ambachtelijke zone Pannaershoek” : MB van 05.04.1995
Beslissing Gemeenteraad dd. 22.9.1997 tot inherzieningstelling
MB dd. 8.6.1998 : "de toelating tot herziening wordt onthouden"
Princiepsbeslissing tot inherzieningstelling interne wijziging BPA Pannaershoek – GR 28.12.1998
Voorlopige aanvaarding dd. 29.11.1999 van het in herziening gestelde bedrijven-BPA Pannaershoek
Ministerieel Besluit dd. 18.9.2000 houdende onthouding van goedkeuring Gemeenteraadsbeslissing
d.d. 28.02.2000 inzake definitieve aanvaarding wijziging BPA “Ambachtelijke zone Pannaershoek”
Ministeriële beslissing d.d. 25.02.2002 inzake goedkeuring wijziging BPA “Ambachtelijke zone
Pannaershoek”
10. Inrichtingsplan Hille Noord en Zuid goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 10.8.1998
MB dd. 31.5.2001 Goedkeuring inrichtingsplan
11. Beslissing gemeenteraad 2.2.2004 tot opmaak BPA Lokale Ambachtelijke Zone Hille West en
aanstelling WVI.
Voorlopige aanvaarding dd. 25.04.2005, definitieve aanvaarding dd. 22.08.2005. MB dd. 23.11.2005
inzake onthouding tot goedkeuring.
e. Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan
Prup Degroote – Terra plant - Ministeriële goedkeuring dd. 28.08.2006
Prup Transbeton – Devooght - Ministeriële goedkeuring dd. 28.08.2006
Prup Joris Ide - Ministeriële goedkeuring dd. 28.08.2006
Prup Vorsevijvers – MB dd.29.06.2011
f.
Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen
1. RUP Sportpark Zwevezele
definitief aanvaard dd. 28.03.2011
goedkeuring deputatie dd. 09.06.2011
publicatie BS dd. 14.07.2011
2. RUP ’t Raakske
definitief aanvaard dd. 27.02.2012
154
FUNCTIONELE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
goedkeuring deputatie dd. 03.05.2012
publicatie BS dd. 29.05.2012
3. RUP Verrekijker uitbreiding
definitief aanvaard dd. 27.02.2012
goedkeuring deputatie dd. 03.05.2012
publicatie BS dd. 13.06.2012
4. RUP Flandria
definitief aanvaard dd. 27.02.2012
goedkeuring deputaite dd. 26.04.2012
publicatie BS dd. 23.05.2012
g. Verkavelingen
aantal verkavelingen
aantal loten
Weigeringen
2012
11
73
0
2011
7
68
0
2010
8
44
0
h. Stads-en dorpskernherwaardering
Onder impuls van het gemeentebestuur heeft de WVI de oude Syntexgebouwen aan de Egemsestraat
gekocht en wenste er een project voor koopwoningen te realiseren. De WVI heeft afgezien van dit project
en verkoopt de gronden op vraag van het gemeentebestuur door aan de Mandelbeek voor de bouw van 20
huurwoningen.
i.
Beschermd landschap
Bij ministeriële beslissing d.d. 24.06.2002 werd het gebied Sint – Pietersveld definitief beschermd als
landschap.
j.
Samenstelling Gecoro (Gemeentelijke Commissie voor de Ruimtelijke Ordening)
Voorzitter – deskundig lid
Vaste Secretaris
Effectieve deskundigen
Plaatsvervangende deskundigen
Chris De Meulemeester
Alex Kerckaert
Paul Claeys
Patrick Surmont
Karel Vanbeylen
Greet Dewitte
Karolien Delameilleure
Frederik Waûters
Bernard Deryckere
Jan Boussauw
Rozendalestraat 4, 8750 Wingene
Sneppestraat 1, 8750 Wingene
Hillesteenweg 1c, 8750 Wingene
Bruggestraat 190, 8750 Zwevezele
Lichterveldestraat 72, 8750 Zwevezele
Oude Bruggestraat 92, 8750 Wingene
Oude Bruggestraat 56, 8750 Wingene
Zeedijk 837, 8300 Knokke
Tieltstraat 43, 8750 Wingene
Lichterveldestraat 35, 8750 Zwevezele
Maatschappelijke geledingen
VOKA
ACV Wingene – Zwevezele
Boerenbond Wingene –
Zwevezele
FUNCTIONELE INFORMATIE
Effectief lid
Jozef Hanssens
Predikherenstraat 26
Peter Warnez
Peerstalvoetweg 2
Pol De Pestel
Sarosweg 1
Plaatsvervanger
Rudi Debel
Lammersdam 7
Georges Deserranno
Kaplotestraat 62
Paul Lambert
Beernemsteenweg 111
155
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
UNIZO Wingene – Zwevezele
De Torenvalk
KAV
KVLV
Markant
Marc Lammerant
H. Sacramentstraat 11
Kristine Lanckriet
Munkelostraat 15
Erna Dewit
Kozijnhoekstraat 29
Ann Martens
Kleine Veldstraat 11
Myriam Deprez
Schewegestraat 1b
Marc Caerels
Tieltsteenweg 15a
Bart Mortier
Munkelostraat 15
Johan Braet
Tieltstraat 26
Marie-Christine Vandendriessche
Balgerhoekstraat 104
Christine Vancauwenberghe
Oude Bruggestraat 72
Overzicht activiteiten Gecoro en ruimtelijke ordening
1. Plannenregister
Door een tijdelijk personeelslid werden alle geldende en ook alle historische plannen werden qua
contouren gedigitaliseerd in GIS, conform de vereisten voor de opmaak van een plannenregister.
Dit omvat alle BPA’s, gewestplannen, rooilijnplannen,… en werden tevens digitaal gelinkt met het
vergunningensoftwarepakket zodat een automatische aanvulling mogelijk werd.
Ondertussen werd ook een intern Geoloket ontwikkeld die per perceel de stedenbouwkundige
toestand oplijst via een geografische bevraging. Dit Geoloket mag echter nog niet gebruikt worden
voor notarisbrieven ed. vooraleer het plannenregister werd goedgekeurd door de Vlaamse Overheid.
Ondertussen is de aanvraag nog steeds lopende. Er werden echter intern al een aantal wijzigingen
doorgevoerd die zorgen voor een interne correcte werking van het bouwvergunningenprogramma
CEVIRO en het eigen interne loket Plannenregister.
De afwerking van deze procedure was voorzien voor 2011, maar wegens zwangerschapsverlof en
technische problemen niet klaargeraakt. Er werd echter wel overlegd met de Vlaamse Overheid waar
welke fouten en problemen nog te vinden waren en deze zijn ondertussen verduidelijkt en stap voor
stap uitgewerkt naar een oplossing. Einde der werken is voorzien voor eind 2013.
2. Vergunningenregister
Na opmaak van het digitale plannenregister werd gewerkt aan een digitaal adressenbestand alsook
een straatassenbestand.
Dit heeft als voordeel dat elk dossier aan een ‘ unieke sleutel’ gekoppeld kan worden. Eind 2008 werd
ook dit onderdeel ter goedkeuring ingediend bij de betrokken dienst van de Vlaamse Overheid. Dit
voor de bouwvergunningen vanaf heden tot begin 1990. De eerste goedkeuring van dit onderdeel
werd ontvangen op 28 januari 2011
Op heden werden alle bouwvergunningen tot 1962 in het digitaal systeem ingegeven voor wat betreft
Wingene en Zwevezele. Ook alle nieuwe bouwvergunningen worden meteen opgenomen in de
databanken.
3. Inventaris onbebouwde percelen
Er werd met een GIS-tool een inventarisatie gemaakt van de onbebouwde percelen in woongebied.
Deze uitsnede komt door een koppeling van gewestplanbestemming en kadastrale gegevens.
De resultaten zijn gedigitaliseerd, maar nog niet dynamisch beheersbaar. Hier moeten nog links
gelegd worden tussen het pakket vergunningen en deze bestanden zodat de inventaris zich
automatisch bijvult.
Ondertussen werd door RWO (Vlaamse Gemeenschap) een nieuw loket geopend waarlangs de
Inventaris Onbebouwde percelen werd aangepast naar het Register Onbebouwde percelen met een
aantal ingrijpende software-aanpassingen tot gevolg. Door deze veranderingen is uiteindelijk beslist
om geen verdere actie te ondernemen en de implementatie door te schuiven naar 2013 om eventuele
verloren inspanningen te vermijden. Om het register onbebouwde percelen op te laden en ook zelf te
kunnen gebruiken moesten eerst alle verkavelingen ingetekend worden. Dit is intussen voltooid, zodat
gestart kan worden met het Register Onbebouwde Percelen.
156
FUNCTIONELE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
4. Bijzondere plannen van aanleg/ Ruimtelijke uitvoeringsplannen
De volgende Ruimtelijke Uitvoeringsplannen werden behandeld in de Gecoro:

RUP Flandria: zitting van januari 2012

RUP Raakske: zitting van januari 2012

RUP Verrekijker: zitting van januari 2012

RUP Centrum Zwevezele: ziiting van januari 2012 en zitting van februari 2012
5. Aantal vergaderingen GECORO
op datum van:
 11.01.2012

01.02.2012
2.14.2. Huisvesting en bouw
a. Bouwvergunningen
Nieuwbouwwoningen
Landbouwbedrijfsgebouwen
Nijverheidsgebouwen
Chalets
Garages-bergingen
Slopingen
Verbouwingen
Overige
Totaal :
2012
40
24
9
0
66
7
47
41
234
2011
66
15
36
2
48
8
42
48
265
2010
71
18
33
3
53
11
48
56
293
b. Bouwweigeringen
aantal
2012
7
2011
6
2010
4
c. Verlenging bouwvergunning (is niet meer wettelijk voorzien)
aantal
2012
0
2011
0
2010
0
2011
2
2010
3
d. Stedenbouwkundige attesten
aantal
FUNCTIONELE INFORMATIE
2012
0
157
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
e. Stedenbouwkundige attesten
2012
0
aantal
2011
2
2010
3
f. Woningbestand
1.
Hoofdzakelijk voor huisvesting bestemd:


huizen of flatgebouwen : 5.569 (per 1.1.2013)
hotels, vakantiehuizen: 1
gemeenschappelijke woongelegenheden: 5
2. Onbewoonbaarverklaringen/ongeschiktverklaringen
aantal
2012
2
2011
15
2010
0
f. Huisvestingsdienst
1. Adres: Oude Bruggestraat 13 te 8750 Wingene 2. Huisvestingsambtenaar : Jerry Maeseele
3. Activiteiten: cfr SUPRA
4. Uitbetaling gemeentelijke huisvestingspremies
aantal uitbetaalde premies :
totaal uitbetaald bedrag :
gemiddeld bedrag per premie :
100
€ 27.557,73
€ 275,57
Indeling volgens soort uitbetaalde premie :
Totaal uitbetaald premiebedrag:
aard
gemeentelijke
woningverbeteringpremie
gemeentelijke
aanpassingspremie bejaarden
gemeentelijke
aanpassingspremie personen
met een handicap
2012
€ 17.365,00
2011
€
14.129,48
€ 5.123,96
€
10.219,,35
€ 1.068,77 € 1.363,78
2010
2009
€
18.675,00
€
12.203,45
€ 620,00
€
15.687,50
€
11.658,60
Aantal uitbetaalde premieaanvragen:
aard
gemeentelijke woningverbeteringpremie
gemeentelijke aanpassingspremie bejaarden
gemeentelijke aanpassingspremie personen met een
handicap
a.
2012
76
12
2
2011
58
25
Sociale huisvestingssituatie 2012
Taakstelling sociale huisvesting Wingene (2020-2025) in functie van Grond- en Pandendecreet in werking
vanaf 1-9-2009
158
FUNCTIONELE INFORMATIE
JAARVERSLAG 2012
GEMEENTE WINGENE
1. Nulmeting op 31/12/2007
- 15 sociale koopwoningen
- 97 sociale huurwoningen
- 4 huurwoningen SVK
2. Sociale huurwoningen
2.1 Bindend sociaal objectief tegen 2020-2025
-
nulmeting 31/12/2007 = 97
objectief in 2020 = + 88
vermits minder dan 2% sociale huisvesting (1,91%) bij nulmeting is een bijkomend objectief
van + 16 woningen tegen 2025
totaal tegen 2025: + 104 sociale huurwoningen of verhoging tot 3,8% van het huidige
woonpatrimonium
2.2 In gebruik genomen aantal sociale huurwoningen na de nulmeting van 31/12/2007
2.2.1 Sociale huurwoningen Vlinderstraat,, Waterjufferstraat, Hommelstraat Kasteelstraat 26:: 23
sinds 2007 door Vivendo
2.2.2 Sociale appartementen Rozendalestraat: 16 sinds 2007 door Mandelbeek
2.3 In plan- en bouwfase zijnde nieuw aanbod (per 25/01/2012)
2.3.1 Multifunctionele huurwoningen in de Meikeverstraat (7), Hommelstraat (5): 12: afgewerkt, in
gebruikname voor 2013.
2.3.2 Sociale huurwoningen voor bejaarden en gezinnen in Egemsestraat/Weverijstraat: 20 in
opbouw door de Mandelbeek
2.3.3 Sociale huurwoningen voor gezinnen Vlinderstraat e.a.
: 15 door Vivendo. Stedenbouwkundige vergunning verkregen op 06.03.2012
2.4 Overdracht 23 gemeentelijke bejaardenwoningen aan sociale huisvestingsmaatschappij
-
reeds overgedragen: 15 Peerstalvoetweg aan Mandelbeek per 01.01.2012
nog over te dragen: 8 Warande deelgemeente Zweevzele aan Vivendo
2.5 Gecumuleerde totalen sociale huurwoningen
2.5.1 Nulmeting: 97 + 4 SVK
2.5.2 Taakstelling huurwoningen: + 104
2.5.3 Realisatie huurwoningen sinds 31/12/2007:
24 + 16 = 40
2.5.4 Huurwoningen in bouw procedure:
12 + 20 + 15 = 47
FUNCTIONELE INFORMATIE
159
GEMEENTE WINGENE
JAARVERSLAG 2012
2.5.5 Overdracht gemeentelijke bejaardenwoningen aan sociale huisvesting:
-
reeds overgedragen: 15 Peerstalvoetweg aan Mandelbeek per 01.01.2012
nog over te dragen: 8 Warande deelgemeente Zwevezele aan Vivendo
2.5.6 Totaal sociale huurwoningen gerealiseerd en in planning:
97 + 40 + 47 + 23 = 207
3. Sociale koopwoningen
3.1 Nulmeting 31/12/2007: 15
3.2 Provinciaal objectief: + 40
4. Sociale kavels
4.1 Nulmeting 31/12/2007: 4.2 Provinciaal objectief: + 4
5. Ontwikkelingsmogelijkheden van woonuitbreidingsgebieden en woonreserve gebieden in functie
van sociale huisvesting
5.1 Woongebied Kruisstraat/Tramstraat: 500m²
voor bouw van 6 sociale huurappartementen door Vivendo
5.2 Woonuitbreidingsgebied Eikenstraat:
4170 m² via de Mandelbeek: aankoop is gebeurd
5.3 Woonuitbreidingsgebied Hoogweg/Koolstraat/H. Sacramentstraat/Beernemstraat:
3ha met sociale huisvestingsmaatschappijen (sociale kavels huur en koop) waarvoor WVI werd
aangesteld als ontwerp van het RUP
5.4 Woonreservegebied Schoolstraat:
1,3 ha via Vivendo: RUP Centrum Zwevezele in fase van goedkeuring.
160
FUNCTIONELE INFORMATIE

Vergelijkbare documenten

Geselle nu ook in Wingene

Geselle nu ook in Wingene a. Sociale dienst__________________________________________________________ 134 b. Loket sociaal huis in gemeentehuis ________________________________________ 135 Op 14 maart 2012 werd het loket va...

Nadere informatie