Lakpolish 250 cc

Commentaren

Transcriptie

Lakpolish 250 cc

										                  

Vergelijkbare documenten

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD T +31(0) 53 538 39 83 F +

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD T +31(0) 53 538 39 83 F + Rubriek 9: Fysische en chemische eigenschappen 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen Toestand: Vloeistof Geur: Karakteristieke geur Oplosbaarheid in water:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Rubriek 1: Identificatie van

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Rubriek 1: Identificatie van afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H412: Schadelijk voor in het water ...

Nadere informatie

veiligheidsinformatieblad

veiligheidsinformatieblad afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H412: Schadelijk voor in het water ...

Nadere informatie

veiligheidsinformatieblad

veiligheidsinformatieblad Rubriek 9: Fysische en chemische eigenschappen 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen Toestand: Vloeistof Geur: Karakteristieke geur Oplosbaarheid in water:

Nadere informatie

veiligheidsinformatieblad

veiligheidsinformatieblad Rubriek 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures Pers. voorzorgsmaatregelen: Raadpleeg...

Nadere informatie

Prolong XP MSDS

Prolong XP MSDS afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H412: Schadelijk voor in het water ...

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Rubriek 1: Identificatie van de stof

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Rubriek 1: Identificatie van de stof 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Onmiddellijke/spec. behandeling: Uitrusting voor oogbaden moet in het gebouw aanwezig zijn. 5.1. Blusmiddel...

Nadere informatie

veiligheidsinformatieblad

veiligheidsinformatieblad Rubriek 9: Fysische en chemische eigenschappen 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen Toestand: Vloeistof Geur: Karakteristieke geur Oplosbaarheid in water:

Nadere informatie

Verantwoordingsblad

Verantwoordingsblad Inslikken: Mond met water spoelen. Niet laten braken. Indien de patiënt bij het bewustzijn is dient men hem/haar onmiddellijk een halve liter water te laten drinken. Raadpleeg een arts. Inademen: V...

Nadere informatie

veiligheidsinformatieblad

veiligheidsinformatieblad bescherming. Indien buiten, niet door de wind laten benaderen. Indien buiten omstanders boven de wind houden. De verontreinigde plek met waarschuwingstekens markeren en toegang door niet bevoegd pe...

Nadere informatie