VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD T +31(0) 53 538 39 83 F +

Commentaren

Transcriptie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD T +31(0) 53 538 39 83 F +

										                  

Vergelijkbare documenten

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Rubriek 1: Identificatie van

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Rubriek 1: Identificatie van 5.3. Advies voor brandweerlieden Advies voor brandweerlieden: Onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Beschermende kleding dragen om aanraking met huid en ogen te vermijden.

Nadere informatie

VSSK9532 (NL)

VSSK9532 (NL) 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Hanteringsvereisten: Direct kontact met de substantie vermijden. 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip...

Nadere informatie

veiligheidsinformatieblad

veiligheidsinformatieblad 5.3. Advies voor brandweerlieden Advies voor brandweerlieden: Onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Beschermende kleding dragen om aanraking met huid en ogen te vermijden.

Nadere informatie

veiligheidsinformatieblad

veiligheidsinformatieblad 10.2. Chemische stabiliteit Chemische stabiliteit: Stabiel onder normale omstandigheden. 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties Gevaarlijke reacties: Gevaarlijke reacties vinden niet plaats onder nor...

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Rubriek 1: Identificatie van de stof

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Rubriek 1: Identificatie van de stof Rubriek 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures Pers. voorzorgsmaatregelen: Raadpleeg...

Nadere informatie

veiligheidsinformatieblad

veiligheidsinformatieblad 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gebruik produkt: PC31: Glansmiddelen en wasmengsels. 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheids...

Nadere informatie

Prolong XP MSDS

Prolong XP MSDS 5.3. Advies voor brandweerlieden Advies voor brandweerlieden: Onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Beschermende kleding dragen om aanraking met huid en ogen te vermijden.

Nadere informatie

Lakpolish 250 cc

Lakpolish 250 cc 5.3. Advies voor brandweerlieden Advies voor brandweerlieden: Onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Beschermende kleding dragen om aanraking met huid en ogen te vermijden.

Nadere informatie

veiligheidsinformatieblad

veiligheidsinformatieblad 5.3. Advies voor brandweerlieden Advies voor brandweerlieden: Onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Beschermende kleding dragen om aanraking met huid en ogen te vermijden.

Nadere informatie

veiligheidsinformatieblad

veiligheidsinformatieblad 5.3. Advies voor brandweerlieden Advies voor brandweerlieden: Onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Beschermende kleding dragen om aanraking met huid en ogen te vermijden.

Nadere informatie

Veiligheidsblad

Veiligheidsblad Hanteringsvereisten: Direct kontact met de substantie vermijden. 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Opslagkondities: Op een koele goed geventileerde ...

Nadere informatie