De meest complete zwarte videodoos voor auto`s

Commentaren

Transcriptie

De meest complete zwarte videodoos voor auto`s
Drive . Record . Secure
« De meest complete zwarte videodoos voor auto’s »
Groothoekcamera
Full HD
GPS-chip
Geïntegreerd
scherm 3’
Gyroscopische
sensor
Parkeermodus
Verklikker overschrijding lijn
Snelheidsoverschrijdingsalarm
Auto-REC
De recPRO Full HD is een nieuw, automatisch en autonoom
functione¬rend ingebouwd opnamesysteem dat voorzien is
van een geïntegreerd controlescherm. De zwarte doos die
onmis¬baar is voor uw veiligheid op de weg met een slanke,
sobere vormgeving.
Uitgerust met een Full HD groothoekcamera, een gyroscopische sensor om de oorsprong van een schok te bepa-len,
een GPS-chip en een Parkeermodus stellen u in staat uw auto
d.m.v. video te beschermen bij stilstand is de recPRO Full HD
veelzijdig en uw perfecte objectieve getuige: zijn ogen en oren
stellen u in staat u te concentreren op de weg.
Deze
recPRO
Full
HD
bezit
tevens
een
snelheidsoverschrijdingsalarm en een Verklikker voor het
overschrijden van de lijn: uw rijstijl wordt zo aangepast en u kunt ontspannen rijden. De video- en audio-opnames worden
opgeslagen op een geheugenkaart: zolang er voldoende opslagruimte is, re¬gistreert het systeem via een gesloten circuit
uw traject en beveiligt het de gegevens bij een onvoorziene gebeurtenis. Raadpleeg uw trajecten op Google Maps en bekijk
tegelijkertijd uw video’s, met behulp van de meegeleverde RoadEyes analysesoftware.
De voordelen van RoadEyesCams
Meer veiligheid op de weg
Onderhandel uw verzekeringspremie
Meer veiligheid voor iedereen
Verminder uw brandstofverbruik
Rustiger achter het stuur
Word ecorijder
Toon objectief uw onschuld aan
Analyseer uw rijgedrag
Applicatie-interface
H o rod a teri ng
van
t rajecten
Bui tenz i cht
G oogle M ap s
ht t p: / / roa d -eyes. com
/app
Gyroscopische
sensor
Recpro biedt een nuttige en innovatieve service:
het bedienen van uw recpro-toestel via bijgeleverde
software. Dit programma is Mac/PC-compatibel en is
gebouwd volgens een intuïtieve ergonomie, waar¬mee
u de gegevens van uw auto kunt raadplegen : snelheid,
geografische positie, verschillende ge¬zichtshoeken,
G-sensor, afgelegd traject, afstand, duur, video, geluid, etc.
S nelheid
Ik rijd
Voor
t gangs balk
Ik neem op
Ik analyseer
Vo lume
Leessnelheid
Horodater ing van t rajecten
Leescontroles
B uite n zi ch t
G o o gle Ma p s
Groothoekcamera FullHD
De 1080p optiek van de recPRO Full HD biedt een 105° groothoekbeeld,waardoor een groot gezichtsveld wordt bestreken.
De sensors van het videosysteem zijn ook zeer gevoelig en passen zich aan aan de lichtomstandigheden van de weg.
Anders gezegd, de camera’s passen zich aan aan zwak en sterk licht alsook aan intense lichtveranderingen (bij het
uitrijden van een tunnel bijvoorbeeld). Zij zijn ook perfect afgestemd op nachtvisie, dankzij dee opnameresolutie
Tracker met GPS-chip
De in recPRO Full HD ingebouwde GPS-functie zal u zeker bevallen: uw voertuig is geografisch traceerbaar on-geacht
waar u bent en is verbonden met Google Maps. Met behulp van deze gesofisticeerde techno-logie kunt u ook allerlei
gegevens analyseren omtrent uw voertuig: GPS-positie, rijrichting, gemiddelde snelheid, afgelegde afstand, reistijd, etc.
Geïntegreerd scherm
RecPRO Full HD is uitgerust met een ingenieus geïntegreerd scherm met een diagonaal van 7,6 cm. Hiermee kunt u
de vanuit uw voertuig opgenomen beelden bekijken en vlak na een ongeval de loop van de gebeurtenissen bekijken
die eraan voorafgingen. Met recPRO Full HD kunt u zo kostbare tijd besparen en een-voudig de toedracht van een
ongeval aantonen.
Gyroscopische sensor
Het «G-shock sensorsysteem» registreert alle bewegingen van uw voertuig: plotse acceleraties, overdre-ven remmen,
heftige bewegingen van het voertuig in de bochten. Deze factoren leveren details op bij een onvoorziene gebeurtenis
en maken het mogelijk een voorval op de weg te analyseren. Hierdoor fungeert recpro als een echte ingebouwde
zwarte doos, die de videogegevens en de bewegingen van uw auto opslaat.
Parkeermodus
De Parkeermodus biedt videobescherming wanneer de auto geparkeerd is. Met de motor uit detecteert en registreert
uw zwarte videodoos automatisch alle bewegingen dankzij het objectief van de camera in actieve stand-by, die via
een externe accu van stroom voorzien wordt. Zelfs wanneer u niet in uw auto bent, wordt deze beschermd tegen
vandalisme, dankzij de afschrikkende werking van een zwarte videodoos in stand-by.
Robuuste zwarte doos
RecPRO Full HD is aangepast aan de klimatologische omstandigheden van het voertuig, aan lage temperaturen
(-10°) en hoge temperaturen (+70°). Recpro wordt achter uw voorruit geplaatst, dichtbij uw binnenspie gel, en is
bestand tegen extreme temperaturen dankzij een selectie van onderdelen van hoge kwaliteit.
Verklikker overschrijding lijn
De verklikker overschrijding lijn is een automatisch geluidsalarm dat u waarschuwt wanneer u de witte lijn waarlangs
u rijdt, overschrijdt. U vermindert zo het risico op botsingen.
Auto-REC
RecPRO Full HD neemt automatisch en voortdurend al uw trajecten op. U hoeft enkel te starten om uw RecPRO Full HD
in te schakelen! De opnames worden in een gesloten systeem opgeslagen op een meegeleverde en geformatteerde
SD-kaart. Wanneer de kaart vol is, worden de oude trajectopnames overschreven door het traject dat u nu aan het
afleggen bent. Op die manier gaan geen gegevens verloren over uw laatste ritten. Ook worden de 30 seconden vóór
en na een botsing opgeslagen in een beveiligd bestand.
Snelheidsoverschrijdingsalarm
De recPRO Full HD heeft een automatisch alarmsysteem voor het overschrijden van de snelheid. U kunt in de interface
de maximum snelheid programmeren en zo nooit meer deze limiet overschrijden. U vermindert het risico op ongevallen
en op rijontzegging!
Te ch niek s che m a s
B elang rijk s te fu nc t i e s
VA N -10°C tot
70°C
INGEB OUWDE
MICR OFOON
INCLUSIEF SD
KAART VN 8 GB
NO O DO PNAME
G R O OT H O E K
Z IC H T A 105°
IINFR AR O O D
AFSTANDSB E DIE NING
R E SO L U TI E
1920*1 0 8 0
Te ch nis che s p e c ific a t i e s
Chip
Beeldcompressie Ambrella H.264
Fotosensor
Sensor Full HD 5 MP (1080p)
Camerahoek
Objectief 3 mm, 105°
Weergave
LCD 3’’ – Monitor 4 :3
Voltage
Start op 5V – Gangbaar verbruik : 650mA (5V/1A)
Bedrijfstemperatuur
-10 +70° (in de auto)
Type geheugen
SD-kaart Klasse 10 of hoger – tot max. 32 Gb
Opnameresolutie
1920*1080 / 30 fps - 1280*720 / 30 fps
Opgeslagen gegevens
D at u m , t ij d , b e e l d , g e l uid , G P S - g e g eve n s (sn e l h e id e n p l a a t s),
gyros c o o p
Opnameformaat
Producteigen formaat om af te lezen via de meegeleverde RoadEyes software
Microfoon
Ingebouwde dubbel microfoon, hoge gevoeligheid
Tijdinstellingen
Automatische instelling van GPS signaal – handmatig in te stellen via de
meegeleverde software
Gyroscoop
Gyroscopische sensor met 3D assen
Luidspreker
Ja
Informations logistiques
Soft wa re-c om p a t ibi l ite i t
PC : Wind ows 7 of hoge r - 2.0 U SB -poor t
A f me t in g e n
ve rp a kkin g (cm)
MAC : OS X 10.7 of hoger - 2.0 USB-poor t
G ew ich t va n h e t
p ro d uct (kg )
Inhoud van d e ve rp a kking
Voedingskabel
Aansluiting sigarettenaansteker – 5V
Afstandsbediening
Infrarood
CD-ROM
Bevat de RoadEyes software voor
het analyseren van het rijgedrag
Bevestiging
Meegeleverde
zuignappen
Snelstartgids
Installatie- en startboekje
sticker
en
A f me t in g e n va n d e
d o o s (cm)
40 x 32 x 38
Pa kl ij st
2 0 st / d o o s
G ew ich t
va n
een
d o o s va n 2 0 st uks
E A N - co d e
3 7 0 0 7 3 6 2 0 0 1 76
A r t ike l co d e
F H N E 0 7 RE
Do ua n e co d e
8525 80 91
Ta l e n (h a n d l e id in g &
p a ck)
F R, E N , DE , E S, I T,
NL
G a ra n t ie
2 4 ma a n d e n
168, avenue Charles de Gaulle . 92200 Neuilly/Seine . Frankrijk www.road-eyes.com
[email protected] . tel + 33 1 70 37 54 57 . fax + 33 1 70 37 53 53
Version 2.0 - 04/07/2013
Onder voorbehoud van aanpassingen en technische fouten
15 x 18, 5 x 6,8
www.road-eyes.com

Vergelijkbare documenten